Page 1

S

UNIVER ITY PRES Α Θ Η Ν Α

-

Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ

-

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

-

Π Α Τ Ρ Α

-

Κ Υ Π Ρ Ο Σ

www.universitypress.gr


|| Δ

2

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

S

UNIVER ITY PRES

Βίβιαν Φόρτη: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

για τον«Μύθο»

5 0

äéáíåìåôáé äùñåáí

Η Πρώτη Μηνιαία Φοιτητική Εφημερίδα

στη νέα σελίδα της

UNIVERSITY PRESS

• Για μια κιλότα

http://www.facebook.com/universitypress.gr

Σελ. 19

2ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο

4

ουρανό...

...Ο «Μύθος» είναι ένα βιβλίο έκπληξη για την Ελληνική λογοτεχνία, καθώς η κεντρική ιδέα του θέματος παντρεύει την αρχαία Ελληνική μυθολογία με το σήμερα...

Κάντε like

40.000 αντίτυπα

Σελ. 15

TY UNIVERCI

Τί συμβαίνει με την Μ. Βρετανία;

GUIDE

6

λίο σινεμά βιβ

ΑΛΛΑΓΗ! ΑΚΟΥΣ; 10

• ΤΑ «ΝΑΙ» ΚΑΙ

ΔΩΡΑ & ΠΟΛΛΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

ΤΑ «ΟΧΙ» ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 12

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ & ΛΕΣΧΕΣ

ΤΕΙ Αθήνας

• Kυλικείο στην είσοδο του εστιατορίου στη Φιλοσοφική. • Bιβλιοπωλείο "Διαδρομές" στη Φιλοσοφική. • Kυλικείο του Γεωλογικού Τμήματος. • Kυλικείο της Θεολογικής Σχολής.

Ιατρική - Οδοντιατρική • Kυλικείο της Ιατρικής. • Kυλικείο της Οδοντιατρικής.

• Κεντρικό κυλικείο της σχολής. • Καφετέρια έξω από την είσοδο της σχολής.

• Kυλικείο της σχολής.

Πάντειο Πανεπιστήμιο

• Kυλικείο της σχολής έξω από το αναγνωστήριο. • Φωτοτυπικό κέντρο απέναντι από την είσοδο της σχολής.

Oικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο κυλικείο της σχολής

• Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών • Εκπαιδευτικός Όμιλος NETWORK

S

UNIVER ITY PRES Η Πρώτη Φοιτητική Εφημερίδα Πανεπιστημίου 56, 106 78, Αθήνα Ôçë.: 210 3223570, - Fax: 210 3223571 e-mail: info@upress.gr url: www.universitypress.gr

-

Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ

-

S

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

-

Π Α Τ Ρ Α

-

Κ Υ Π Ρ Ο Σ

www.universityp

ress.gr

• Στην είσοδο της φοιτητικής λέσχης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

• Αναγνωστήριο της Νοσηλευτικής.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠatρΑ

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πατρών

• Έξω από το κυλικείο του νέου κτιρίου. • Café-snak "IL POSTO" έξω από την είσοδο του

• Βιβλιοπωλείο "Παπασωτηρίου" • Κυλικείο Ιατρικής • Κυλικείο Μηχανικών • Φοιτητική εστία • Κυλικείο Επίκεντρο • Κυλικείο Η/Υ

παλαιού κτιρίου.

Νομική Αθήνας

¸äñá:

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο • Κυλικείο της σχολής.

Πανεπιστημιούπολη

έξοδος

UNI VER IT Y PR E S Α Θ Η Ν Α

ΑΘΗΝΑ

• Kεντρικό κυλικείο στη πλατεία. • Kυλικείο των Τοπογράφων. • Kυλικείο κοντά στο ΣΕΜΦΕ. • Kυλικείο της πρυτανείας.

events θέατρο

Σελ. 23 - 29

σημεία διανομής (σε stands) Πολυτεχνειούπολη

άστραψε

μπροστά μου,

11 . 2012

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

Ο «Μύθος»

ΤΕΙ Πειραιά • Kεντρικό κυλικείο της σχολής. • Kυλικείο της ΣΔΟ.

ΤΕΙ Πατρών

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

• Κεντρικό κυλικείο της σχολής. • Καφετέρια «Πύλη». • Φωτοτυπικό κέντρο «EAGLE».

• Πανεπιστήμιο Μακεδονίας • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ÉäéïêôÞôçò-Åêäüôçò:

Kùνóôáíôßíïò Öùôåéíüðïõëïò foteinopoulos@upress.gr

Yπεύθυνος Marketing & Διαφήμισης: Πέτρος Μακρής ads@upress.gr Υπέυθυνος Πάτρας:

Βαγγέλης Μοσχόπουλος patra@upress.gr

DTP Services:

romanόs ôçë.: 210-82.52.555

ÓõíôáêôéêÞ ÏìÜäá: Óïößá Áíäñéïðïýëïõ, ÂáóéëéêÞ ÂåíÝôç, Θεοδώρα Βάμβα, Στέλλα Γεωργίου, ÔæÝíç Äïýíç, Γεωργία Δρακάκη, Μαριλένα Ζηδιανάκη, Öáßç Èåéáêïý, Μαργαρίτα Ηλιοπούλου, Ελένη Καραγιάννη, Γιάννα Καραλή, Êáôåñßíá Êáñáìðßíç, Γιάννης Κουτρουμπής, Αλέξανδρος Κωνσταντάκης, Κωνσταντίνα Κωτσιοπούλου, Óôõëéáíüò ÊïíôÝáò, Στέλλα Λεμονάκη, Νίκος Μενδρινός, ÅõÜããåëïò ÌðáôéóôÜôïò, Ìáñßá ÌðåñÞ, Μαρία Μπρίνια, Ζωή Μπιζοπούλου,Êáôåñßíá ÐáãêÜëïõ, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Ελένη Παπατζίκου, Ζωή Παρασίδη, ÃéÜííçò ÐÞëéïõñáò, Άννα Ντιώνια, Ειρήνη Πανταζή, Êßìùí ÓáúôÜêçò, ÂáñâÜñá Óêïðåëßôïõ, Σωτήρης Σκουλούδης, Êþóôáò ÓðõñéäÜêïò, Γιαννάτος Τζαννέτος, Ορέστης Τσιδήμας, ÄÞìçôñá Ôóüôóïõ, ËÞäá Öáñáêïýêç, Αναστασία Χρυσανθακοπούλου. Óêéôóïãñáößá:

ÓùôÞñçò ÂáñåëÜò barelskitsa.blogspot.com Μάριος Λιώμης Λουκία Τζωρτζοπούλου

Μετά την ανάγνωση της εφημερίδας μας σκεφτείτε το περιβάλλον.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðåñéëçðôéêÞ Þ êáôÜ ðáñÜöñáóç Þ äéáóêåõÞ áðüäïóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, ç÷ïãñÜöçóçò Þ Üëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá. Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá êáé ïé óõíåíôåýîåéò, åêöñÜæïõí ðñïóùðéêÝò áðüøåéò êáé ü÷é áðáñáßôçôá ôéò èÝóåéò ôçò åöçìåñßäáò ìáò.


4

|| Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η

S

UNIVER ITY PRES

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

Μάνα, φεύγω... Πάω να κυβερνήσω!

Ζακέτα –κατά το… social λεγόμενο– δεν ξέρω αν πήρε ο Αντώνης φεύγοντας, αλλά όπως πάνε τα πράγματα δεν βλέπω να του χρειάζεται. Μπορεί να τα «κουτσοβόλεψε» με το Μνημόνιο 3, μπορεί να τα κατάφερε και με τον προϋπολογισμό του 2013, μα χειμώνα στο Μαξίμου δεν είναι σίγουρο πως θα κάνει. Ο στόχος, που είχε τεθεί, επετεύχθη. Τα σκληρά και άδικα μέτρα που έπρεπε να περάσουν, πέρασαν. Η ισοπέδωση που θα ακολουθήσει έχει πάρει το δρόμο της… Κι όμως, μετά το «άδειασμα» που επεφύλασσαν στον Αντώνη Σαμαρά οι εταίροι για την επόμενη δόση της βοήθειας (ο Θεός, ακόμη κι αυτός του Αντώνη, να την κάνει «βοήθεια»), το κλίμα αλλάζει ξανά. Ούτε τον καιρό, ούτε τη Μέρκελ μπορείς να εμπιστευτείς τελικά! Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Θυμάστε που ο Γιώργος Παπανδρέου πέρασε τα Μνημόνια και ο Λουκάς Παπαδήμος τα εφάρμοσε; Έτσι και με τον Αντώνη, ως εδώ καλά τα πήγε. Για την εφαρμογή «δεν κάνει το παιδί», που είχε πει κι ο Μητσοτάκης για τον Γιώργο. Σα να το βλέπω μπροστά μου. Σε ένα σκοτεινό -λέμε τώραυπόγειο, τούτη την ώρα ένας τεχνοκράτης ράβει κουστούμι. Στήνει κυβέρνηση. Ετοιμάζεται να πάρει την ευρω-ευλογία! Ολόκληρη, όχι με το σταγονόμετρο, και μάλλον πριν βγει ο χειμώνας ή πάμε σε πρόωρες εκλογές. Αλλά τι να σου κάνει κι ο Σαμαράς; Με το Θεό είπαμε ότι μίλησε, όχι με την… τύχη του. Το άγχος των τελευταίων ημερών τον έχει εξαντλήσει. Μια με το Φώτη στα τηλέφωνα, μια με τον Βαγγέλη για το αν θα τη βγάλει καθαρή στο (όποιο) ΠΑΣΟΚ, μια με τα εσωκομματικά του... Καταρρέει πολιτικά! Μένει μόνος, πολύ μόνος... Ευτυχώς, για τον ίδιο δηλαδή, που η Χρυσή Αυγή παίζει καλά ακόμη το ρόλο που της έχει ανατεθεί κι αν δεν αποπροσανατολίζει τουλάχιστον βοηθά στο να στήνονται ανυπόστατα διλήμματα. Κάτι είναι κι αυτό... Αίμα, χαμός ή Αντουάν πρωθυπουργός, με λίγα λόγια. Με ή χωρίς ζακέτα. Με ή χωρίς την ευχή της μάνας του!

ΥΓ: Κάτι ακόμα. Γράφοντας αυτό το άρθρο θυμήθηκα την προεκλογική διαφήμιση της ΝΔ το ’93. Τότε που είχε φύγει από το κόμμα ο Αντώνης και είχε ιδρύσει την Πολιτική Άνοιξη. «Ψηφίζοντας Σαμαρά –έλεγε– ψηφίζετε Ανδρέα Παπανδρέου, ψηφίζετε Κώστα Λαλιώτη, ψηφίζετε Μιμή», αν θυμάμαι καλά, εναλλάσσοντας τα πρόσωπα των παραπάνω! Το «ψηφίζοντας Σαμαρά, ψηφίζετε Μέρκελ, ψηφίζετε Τόμσεν, ψηφίζετε Μνημόνια» δεν απέχει πολύ από τις… τηλεοράσεις μας.

Για μια κιλότα ουρανό... Παστρικό το μέλλον μας, μπάσταρδο το παρελθόν μας και το χειρότερο είναι πως ζούμε για μια κιλότα ουρανό. Πρόσκαιρες χαρές όσο διαρκεί μια στιγμή κορύφωσης. Μη φανταστείτε κάποια μακρόπνοη σχέση αλλά ένα one night stand με υπολείμματα hangover. Όλα αυτά τα γράφω για να εξηγήσω ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ αυτή την επανάσταση ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ που μας έχει πιάσει. kspiridakos@yahoo.com Ο κόσμος πεινάει για φαγητό και διψάει για επανάσταση. Μόνο που κανείς από αυτούς που κατά καιρούς την επικαλέστηκαν δεν ξέρει να τους δείξει πώς την κάνουν. Τι είναι τελικά επαναστάτης; Είναι κάποιος διάττοντας αστέρας που ήρθε να μας εκμαιεύσει την υποκειμενική αλήθεια που κρύβει ο καθένας από εμάς στα σωθικά του και να μας ωθήσει να σηκώσουμε παντιέρα; Είναι κάποιος προφήτης που κηρύττει μια υπόλογη σκέψη περί ελευθερίας, περί εθνικής κυριαρχίας, περί δημοκρατίας καθιστώντας μας αιρετικούς που απλά καθόμαστε και τον ακούμε; Ή μήπως είμαστε εμείς οι ίδιοι; Μήπως τελικά ο υποκινητής της επανάστασης είναι αυτό το προσωπικό όνειρο του καθενός που τον ωθεί στην εκάστοτε οργανωμένη ομάδα, είτε αυτό λέγεται ΠΑΜΕ, είτε το 15μελες του σχολείου, είτε εκείνα τα φοιτητικά από-κόμματα (γιατί κόμματα δεν τα λες). Είναι δηλαδή η επανάσταση αποτέλεσμα της μεγαλομανίας που μας διέπει ως Έλληνες να πρωτοστατούμε σε κάθε ιδεολογική πορεία και να το παίζουμε καμπόσοι πως «εγώ παλεύω κάτσε

εσύ στον καναπέ σου» για να σου απαντήσω «εξαφανισμένοι οι αγανακτισμένοι»; Υπάρχει σύγχυση. Εξού και το ύφος του τίτλου. Η σύγχυση είναι πολιτική και κοινωνική. Είναι εκπαιδευτική και πολιτιστική. Οφείλουμε να ηρεμήσουμε και να δούμε τι έρχεται όχι τι περνάμε. Πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα στο κοινό καλό και το δικό μας. Αυτή είναι η επανάσταση. Οι εύφορες μέρες που ζήσαμε πέρασαν ανεπιστρεπτί. Οι συλλογικότητες, όχι οι συνδικαλιστικές, αλλά οι άλλες, οι ουμανιστικές θα μας αποτρέψουν από την καταστροφή. Το «αλληλεγγύη αδέρφια» δεν έχει copyright ούτε στον Περισσό, ούτε στην Κουμουνδούρου, ούτε στους αντιεξουσιαστές, είναι ανθρώπινο κεκτημένο και δεν υπόκειται σε μικροπολιτικά παιχνίδια. Η αλληλεγγύη δεν είναι κάποιος Ρομπέν των Δασών. Να πάρεις λίγο Βλάχας να το τριγυρνάς στη γειτονιά. Η αλληλεγγύη έχει μια κοινή συνισταμένη και αυτή δεν είναι η τροφή, ακόμη κι αν πεινάς, δεν είναι το νερό, ακόμη και αν διψάς, δεν είναι η στέγη, ακόμη κι αν είσαι άστεγος είναι το καλό του διπλανού σου.

www.pragmatikotita.gr Like Us: Pragmatikotita.gr Follow Us: @Pragmatikotita


6

S Τί συμβαίνει με την Μ. Βρετανία; || Δ Ι Ε Θ Ν Η || Δ Ι Ε Θ Ν Η

Όπως πάντα υπάρχουν πολλά καλά και κακά θέματα προς συζήτηση σε διεθνές επίπεδο. Όλοι διαβάζουμε για τις επιχειρήσεις στην Λωρίδα της Γάζας, που ευχόμαστε να λήξουν άμεσα με νίκη της διπλωματίας και όχι με πιθανή εισβολή χερσαίων τμημάτων του ισραηλινού στρατού, όπως ακούγεται.

UNIVER ITY PRES

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε και τα κρίσιμα συμβούλια στο πλαίσιο της ΟΝΕ με κύριο θέμα την επόμενη δόση χρηματοδότησης της ελληνικής οικοΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ νομίας, η οποία όχι ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ δε θα είναι η τελευΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΥ ταία αν δεν υπάρbatistatosvan@gmail.com ξουν δραστικές λύσεις απομείωσης του δημοσίου χρέους άμεσα. Αφορμής, όμως, του τελευταίου που θίξαμε, ας επικεντρωθούμε σε ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει και ειδικά στην Ελλάδα δεν είναι ευρέως γνωστό. Ετοίμαζεται να αποχαιρετήσει την Ε.Ε. η Μεγάλη Βρετανία; Μία μεγάλη αποστασιοποίηση, κυρίως εξαιτίας της μη συμμετοχής της στην Ευρωζώνη, χαρακτηρίζει την Μ. Βρετανία κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών. Πάγιοι ευρωσκεπτικιστές, οι Τόρις – κυβερνόν κόμμα εδώ και δύο χρόνια – είναι γνωστό ότι δέχονται πιέσεις από την κομματική βάση για σκληρή γραμμή στην Ε.Ε., τέτοια που θα τους οδηγούσε σε κάποια χρόνια ακόμα και στην απόφαση να αποχω-

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ Υπάρχουν πολλοί και σημαντικοί λόγοι για να μάθει κάποιος σήμερα ρωσικά. Η αύξηση των ρώσων τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα για τις διακοπές τους, η δραστηριοποίηση πολλών ελληνικών επιχειρήσεων στη Ρωσία καθώς και οι σημαντικές επενδύσεις ρωσικών εταιρειών στη χώρα μας, που απαιτούν στελέχωση από Έλληνες γνώστες της ρωσικής, είναι μερικοί από τους λόγους που αξίζει να μιλά κάποιος τη ρωσική γλώσσα.

Το Ινστιτούτο ρωσικής γλώσσας και λογοτεχνίας «ΠΟΥΣΚΙΝ» φέρει το όνομα του μεγαλύτερου ποιητή της Ρωσίας Αλεξάντρ Σεργκέγεβιτς Πούσκιν, ο οποίος είναι και εθνικός ποιητής της χώρας. Τα μαθήματά του γίνονται σε κεντρικό σημείο της Αθήνας, μεταξύ των σταθμών του ΜΕΤΡΟ Πανεπιστήμιο και Ομόνοια και το άριστα καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό του δίνει τον καλύτερο εαυτό του ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι πολύ υψηλού επιπέδου.

Η Ρωσία σήμερα είναι μία ταχύτατα αναπτυσσόμενη οικονομία συνδεόμενη όλο και περισσότερο με την Ελλάδα προσφέροντας δυνατότητες ανάλογες με αυτές που πρόσφεραν οι οικονομίες των χωρών της Δύσης στα μέσα του 20ου αιώνα. Τη μεγάλη αυτή χώρα με τον πλούσιο πολιτισμό, την ισχυρή οικονομία και τα τριακόσια εκατομμύρια ανθρώπων που μιλούν τη ρωσική γλώσσα σε όλο τον κόσμο , αξίζει να την ανακαλύψετε και το σημαντικότερο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι να επισκεφθείτε το Ινστιτούτο Πούσκιν που έχει μακρόχρονη και σημαντική παράδοση στη διδασκαλία των ρωσικών. Η παράδοση αυτή ξεκινά από το μακρινό 1945 όταν ο Νίκος Καζαντζάκης, ο Άγγελος Σικελιανός, ο Γεώργιος Λαιμός, ο Σπύρος Βασιλείου, ο Αιμίλιος Βεάκης, συνολικά 120 εξέχουσες προσωπικότητες του ελληνικού χώρου δημιούργησαν το πρώτο κέντρο διδασκαλίας ρωσικών στην Ελλάδα του οποίου αποτελεί σήμερα συνέχεια το Ινστιτούτο Πούσκιν που έχει εξελιχθεί στον εγκυρότερο και σημαντικότερο φορέα διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας στη χώρα μας.

Στην πολύχρονη δραστηριότητά του το Ινστιτούτο Πούσκιν έχει εκπαιδεύσει πλήθος στελεχών ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών. Οι καθηγητές του Ινστιτούτου διδάσκουν ρωσικά σε στελέχη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Πρεσβειών και πολυεθνικών εταιριών. Συνεργάζεται με πολλά Πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς οργανισμούς του Εξωτερικού και της χώρας μας. Το Ινστιτούτο έχει επιλεγεί από το Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) για την αξιολόγηση Προγραμμάτων Σύγχρονων Μεθόδων Διδασκαλίας. Το Ινστιτούτο Πούσκιν είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο για την πιστοποίηση του επιπέδου γνώσης της ρωσικής και είναι ένας από τους επίσημους οργανισμούς πιστοποίησης ξένων γλωσσών στην Ελλάδα, διπλώματα των οποίων είναι αναγνωρισμένα από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) . Στους χώρους του Ινστιτούτου στεγάζεται η μεγαλύτερη ρωσική βιβλιοθήκη στην Ελλάδα, διαθέτοντας πάνω από 18.000 τίτλους.

ρήσουν από την Ένωση. Ανοικτά, μάλιστα, συζητήθηκε το ζήτημα από τον αρχηγό των Εργατικών, Εντ Μίλιμπαντ. Δήλωσε, σε τόνο κατηγορίας, ότι οι Τόρις οδηγούν την Μ. Βρετανία εκτός Ε.Ε. με τη στάση τους. Κύρια πολιτική στάση για την οποία κατηγορούν τους Τόρις οι Εργατικοί είναι το ενδεχόμενο βέτο στο σχέδιο του Κοινοτικού Προ0πολογισμού για το 2014 – 2020. Παρότι είμαστε, λέει ο Μίλιμπαντ, η μεγαλύτερη δύναμη της Ευρώπης, ξεχνάμε να το αποδεικνύουμε με τις πράξεις μας. Πράξεις οι οποίες πρέπει να συνάδουν με το ευρωπα5κό κεκτημένο και την αλληλεγγύη. Ο Πρωθυπουργός Κάμερον από την άλλη, αναφέρει ότι δεν είσαι κακός Ευρωπαίος όταν ζητάς να εφαρμοσθεί ένας σφιχτός προ0πολογισμός. Ενισχύοντας έτσι τις ευρωσκεπτικιστικές φωνές έντος και εκτός του κόμματός του. Δε γίνεται, δηλώνει, να βάζουμε

το χέρι στην τσέπη, και μάλιστα βαθιά, για να δίνουμε χρήματα σε χώρες που δεν ξέρουν πως να τα ξοδέψουν. Από την άλλη, δεν μπορεί να μη λάβουμε ως φωνή απελπισίας και κάλεσμα για αυτοσυγκράτηση το άρθρο του Πολωνού Υπουργού Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σίκορσκι, ο οποίος έγραφε στις 18.11 ότι μπορεί η Ευρώπη να πήρε πολλά από την Μ. Βρετανία, αλλά θα πρέπει να μην ξεχνούν οι Βρετανοί ότι έχουν πάρει και αυτοί πολλά από την Ευρώπη. Και κυρίως αναφέρει τις μεγάλες χρηματοδοτήσεις μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ένωσης. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας λοιπόν, η ενδεχόμενη πραγματικότητα; Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Είναι όμως αρκετά τα σημάδια εκείνα που δείχνουν ότι η Μ. Βρετανία βαδίζει προς την πάντα ανοιχτή αγκαλιά της άλλης μεριάς του ατλαντικού. Αν έφυγε ποτέ.


8

|| ΑΠΟΨΕΙΣ

S

UNIVER ITY PRES

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

Ανάγοντας τον πολύ πετυχημένο τίτλο του Εric Hobsbawm σε μια πολύ μικρότερη χρονική κλίμακα, μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς την περίοδο 2000-2010 ως «Δεκαετία των άκρων».

2000-2010 Η Δεκαετία των άκρων για την Κοινωνική Ευρώπη Ο 21ος αιώνας μπήκε στις ζωές μας ως αγγελιαφόρος ανάπτυξης σε επίπεδο πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η Ευρώπη απεδείκνυε στους επικριτές της πως τα κατάφερε παρά τις δυσκολίες και πως ήταν έτοιμη να εξασφαλίσει τόσο την διεύρυνση της όσο και την εμβάθυνση των πολιτικών της, ιδιαίτερα της κοινωνικής για την οποία σαφώς είχε γίνει λόγος στην Συνθήκης της Νίκαιας. Η πορεία όμως αναίρεσε τις ρεμβώδεις εξαγγελίες των ευρωπαίων εκπροσώπων φέρνοντας την γηραιά ήπειρο και ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ την ένωση που κείται ΚΑΡΑΜΑΓΚΑΛΗ σε αυτής απέναντι σε ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ μια πρωτοφανή κρίση. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Για ακόμη μια φορά στην ιστορία η Ευρώπη «πληρώνει τα σπασμένα» μια κρίσης χρέους με αμερικάνικη προέλευση. Οι συνέπειες που έχει επιφέρει η ύφεση και οι χωρίς καμία κριτική προσέγγιση εγκαθιδρυμένες πολιτικές λιτότητας εξ Γερμανίας, τροφοδοτούν μια άκρως επικίνδυνη κοινωνική κατάσταση στις ευρωπαϊκές χώρε και ειδικά σε αυτές του ευρωπαϊκού Νότου. Η κοινωνική Ευρώπη που σχεδιαζόταν καθόλη την διάρκεια της δεκαετίας του 1990, δείχνει πως έχει αποτύχει παταγωδώς. Το μοντέλο και το διάγραμμα του Εsping Andersen1 για το χάσμα μεταξύ ευρωπαϊκού Βορρά και ευρωπαϊκού Νότου σε επίπεδο κοινωνικής πολιτι-

κής αλλά και για την κοινωνική Ευρώπη των δύο ταχυτήτων επιβεβαιώνεται παρά την αξιόλογη προσπάθεια εκ μέρους των ευρωπαϊκών θεσμών για αντιστροφή της παρούσας κατάστασης. Βασικό όπλο της Ένωσης στις αρχές του 2000 για την εδραίωση μιας ισχυρής κοινωνικής Ευρώπης υπήρξε η προσπάθεια αναθεώρησης της περιφερειακής-διαθρωτικής πολιτικής. Η ανανέωση των περιφερειακών ταμείων, η αύξηση των κονδυλίων και ο επαναπροσδιορισμός των στόχων υπήρξαν μερικές από τις δράσεις, με σημαντικότερη όλων την αναθεώρηση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (άλλοτε πακέτο Delors) σε ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς).Δεν ήταν μόνο ο τίτλος που μεταβλήθηκε αλλά και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Πρώτον ,δόθηκε αυξημένη βαρύτητα στην περιφέρεια, μια διοικητική μονάδα που έως τότε ήταν εντελώς παρασκηνιακή-τουλάχιστον στην Ελλάδα- και πραγματοποιήθηκε αλλαγή τόσο των αρχών όσο και των στόχων των επταετών προγραμμάτων. Ωστόσο το όλο εγχείρημα βρήκε πολλούς επικριτές. Βασική τους ένσταση ήταν αφενός η χρήση μιας «σχεδόν ομοσπονδιακής λογικής- πολιτικής για την επίτευξη στόχων σε μια νεολειτουργιστική Ευρώπη, αφετέρου ο μη αμιγής χαρακτήρας της κοινωνικής πολιτικής ως δημόσιας, καθώς αποτελεί ακόμα και σήμερα ένα συνονθύλευμα πολιτικής στο όποιο παρεισφρέουν πολλές άλλες με αποτέλεσμα να αποκτά πολύ ρευστό και ευμετάβλητο χαρακτήρα σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που διανύουμε.

Ένα ακόμα σημείο κριτικής, ήταν η ανεντιμότητα του κοινωνικού μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκριθεί στην μεγάλη διεύρυνση του 2004.Η διεύρυνση αυτή που αποτέλεσε ουσιαστικά μια κίνηση εντυπωσιασμού και ανταπόδειξης της επιτυχίας της αυξητικής ως προς τα μέλη διαδικασίας καταβαράθρωσε την περιφερειακή πολιτική, η όποια ως επί το πλείστον είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινωνική, καθώς πολλές περιφέρειες που ήταν κάτω από τον κοινοτικό μέσω ορό του 75% ανέβηκαν αυτομάτως πάνω από αυτόν λόγω της εισόδου χωρών με περιφέρειες κατά πολύ φτωχότερες σε υποδομές. Το αποτέλεσμα της βεβιασμένης αυτής διεύρυνσης ήταν η περαιτέρω όξυνση των διαπεριφερειακών ανισοτήτων και η τάση προς μια Ευρώπη όχι δύο, αλλά τριών ταχυτήτων. Το πρόσφατο Ευρωβαρόμετρο αλλά και η πολύ αναμενόμενη έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη για το 2011 θα αποδείξουν την γυμνή πραγματικότητα: Μια Ευρώπη που πνίγεται σε ύφεση, σε ανεργία και σε φόβο για την επόμενη ημέρα. Το χειρότερο από όλα είναι η μεγέθυνση του χάσματος μεταξύ πραγματικού εισοδήματος και κατά κεφαλήν Α.Ε.Π 2. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ αυτών των δύο δεικτών, οι οποίοι ακόμα και σε περιόδους ευημερίας είχαν απόκλιση μεταξύ τους, θα δείξει πολλά, τα οποία οι ευρωπαίοι μάλλον δεν θα δουν. Θα δείξουν όχι μόνο 2 στεγνούς αριθμούς με μεγάλη διάφορα, αλλά 2 αριθμούς που η απόσταση μεταξύ τους μαρτυρά έλλειψη δομικών στοιχείων για μια κοινωνική Ευρώπη.

Έλλειψη εναλλακτικών μοντέλων φορολόγησης, έλλειψης νέων μοντέλων αξιοποίησης και εκμετάλλευσης των κοινωφελών υπηρεσιών και έλλειψη υποδομών απορρόφησης του εργατικού δυναμικού. Πάνω από όλα όμως, το χάσμα αυτό θα καταδείξει την ανάγκη για περισσότερο «πολιτική» Ευρώπη, και όχι για μια Ευρώπη δέσμια ενός ανίκανου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νομισματικού συστήματος. Παρά της προσπάθειες της Λισσαβόνας για επανεκκίνηση της κοινωνικής Ευρώπης το 2007, η κρίση πρόλαβε της εξελίξεις και αντί για αειφόρο ανάπτυξη έφερε περικοπές. Από την δύνη των καταστροφών ξέφυγε μόνο η Γερμάνια της οποίας το περιορισμένο κοινωνικό κράτος μένει ακάματοι σήμερα σχεδόν αλώβητο. Ο στρατηγικός σχεδιασμός 2020 ίσως σώσει «την παρτίδα». Ωστόσο πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία. Στην περίπτωση που προβούμε στο τρίτο σενάριο του 2020, που δεν είναι άλλο από την «χαμένη δεκαετία», η Ευρώπη θα έχει δεχθεί ανεπανόρθωτο πλήγμα οικονομικά και κοινωνικά. Ας ελπίσουμε οι τεχνοκράτες να τα καταφέρουν. Μέχρι τότε, θα απολαμβάνουμε τα προνομία μιας κατ επίφαση κοινωνικής Ευρώπης, δέσμιας των πολιτικών λιτότητας που επιβάλλει ετσιθελικά μια εκ των ηγέτιδων δυνάμεων της. [1] Esping-Andersen,Gosta, ΤheThree Worlds of Welfare Capitalism, University Presses ofCalifornia, Columbia and Princeton. [2] Real GDP per capita vs Median household Income


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

Πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κόσμος αν είχαμε την δυνατότητα να εφεύρουμε μια μαγική φόρμουλα, η οπoία θα γιάτρευε τον ανθρώπινο πόνο και θα έκανε τους ανθρώπους ευτυχισμένους; Μια βόλτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αρκεί για καταλάβει κάνεις ότι στις μέρες μας ο αριθμός των ανθρώπων που υποσιτίζονται, είναι άστεγοι, άνεργοι είτε επαίτες είναι μεγάλος και αυξάνεται συνεχώς με δραματικό ρυθμό. Και ενώ η κατάσταση σε πολλές των περιπτώσεων είναι έκθυμη, διότι πολλοί συνάνθρωποι μας αναζητούν τρόπους να επιβιώσουν, παρατηρείται μια γενικευμένη αδράνεια και αναλγησία. Ποια είναι η στάση του κράτους δικαίου και των κοινωνικών ιστών απέναντι σε αυτά τα καίρια κοινωνικά προβλήματα; Κατά ποσό συνεισφέρουν στην επίλυση ή στον περιορισμό αυτών των ακανθωδών ζητημάτων, που ταλανίζουν την σημερινή ελληνική κοινωνία ; Εμείς, σαν πολίτες, σαν νέοι άνθρωποι τι κάνουμε για αυτό; Ποια είναι η δίκια μας συμβολή για αντιμετώπιση τους; Σε μια εποχή ρευστή, που το μέλλον είναι αβέβαιο και οι άνθρωποι

S

UNIVER ITY PRES

AΠΟΨΕΙΣ

Ο άστεγος γείτονάς μου...

νιώθουν συχνά αβοήθητοι, φοβισμένοι και αποξενωμένοι μεταξύ τους, είναι η κατάλληλη στιγμή να αποκτήσουμε μια πιο ενεργή στάση απέναντι στα γεγονότα και να προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα, που ταλανίζουν την κοινωνία από την ρίζα τους. Όμηροι καταστάσεων, τετριμμένων ανασφαλειών και παλαιικών προκαταλήψεων ξεχνάμε ότι μόνο ενωμένοι θα βγούμε από το αδιέ-

ξοδο, το όποιο δεν έχει μόνο οικονομικό χαρακτήρα, αλλά εκτείνεται και σε ένα αξιακό και κοινωνικό επίπεδο. Για αυτό το λόγο, καλό θα ήταν να αρχίσουμε να ευαισθητοποιούμεθα, να στραφούμε ξανά προς τον άνθρωπο, να ενδιαφέρουμε για την κοινωνία, η οποία σήμερα μαστίζεται από ποικίλων ειδών προβλήματα και ουσιαστικά να προσφέρουμε. Μια μερίδα πολιτών θεωρεί ότι η κοι-

νωνική πρόσφορα σχετίζεται μόνο με την δωρεά χρημάτων , άποψη λαθεμένη, διότι η έννοια της προσφοράς διαθέτει πολλές όψεις, έτσι πέρα από τα χρήματα υπάρχουν και άλλες μορφές άμεσης κοινωνικής συνεισφοράς. Ένας πολίτης έχει την δυνατότατα να δωρίσει τα παλιά του ρούχα σε άπορες οικογένειες που γνωρίζει στο ευρύ κοινωνικό του περιβάλλον, μπορεί επίσης να διανέμει

||

TΗΣ EIΡΗΝΗΣ ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ

κατά περιόδους κάποια τρόφιμα είτε κάποιο μαγειρεμένο φαγητό. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί εθελοντικά για κάποιες ώρες την εβδομάδα σε διανομή συσσιτίου είτε σε Μ.Κ.Ο, οι οποίες στηρίζουν και βοηθούν με ποικίλους τρόπους είτε με την ανεύρεση εργασίας και κατοικίας είτε με την παροχή κάποιων στοιχειωδών πραγμάτων. Ας μην ξεχνάμε επίσης, ότι συχνά οι άνθρωποι αυτοί επιζητούν κάτι πιο απλό και ουσιαστικό, την ψυχική και συναισθηματική στήριξη και το ανθρώπινο ενδιαφέρον, για τα προβλήματα και των αγώνα που καταβάλλουν καθημερινά. Σε μια ιδεατή κοινωνία, σε μια πρότυπη κοινωνία του 21 αιώνα, τέτοια φαινόμενα δεν θα είχαν θέση. Όμως να που σε μια κοινωνία του 21 αιώνα ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με τέτοιες λυπηρές και ανεπίτρεπτες εικόνες, που θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το ερώτημα είναι σαν άνθρωποι (άνω + θρώσκω), σαν κοινωνικά και εξελιγμένα όντα, μπορούμε να κάνουμε κάτι να ανατρέψουμε την υπάρχουσα κατάσταση; Και αν ναι τι περιμένουμε ακόμη για να δράσουμε;

9


10 || ΑΠΟΨΕΙΣ

S

UNIVER ITY PRES

ΑΛΛΑΓΗ! ΑΚΟΥΣ; Μπήκε κι ο Νοέμβρης κι όλοι έχουμε ξεκινήσει για τα καλά τα μαθήματα. Κι εκεί στην Ελλάδα, κι εδώ στην Ιταλία. Όπως σας είχα πει στο προηγούμενο τεύχος, το ιταλικό πανεπιστημιακό σύστημα έχει ορισμένες διαφορές. Η ζωή του φοιτητή εδώ έχει ορισμένες διαφορές από αυτή στην Ελλάδα. Πρώτα - πρώτα τα μαθήματα εδώ πέρα διαρκούν έναν μήνα. Για παράδειγμα, επιλέγεις ένα μάθημα που διδάσκεται Οκτώβριο-Νοέμβριο. Μετά πρέπει να επιλέξεις ένα μάθημα που να διδάσκεται Νοέμβριο – Δεκέμβριο. Κι η εξεταστική για τα μαθήματα, και της πρώτης και της δεύτερης περιόδου) διαρκεί από τις 15 Δεκεμβρίου ως και το τέλος Ιανουαρίου. Αυτός ο ένας μήνας μαθημάτων, μην σας φαίνεται λίγος, είναι υπεραρκετός. Γιατί εδώ παρακολουθείς το ίδιο μάθημα τρεις φορές την εβδομάδα, από δύο ώρες κάθε φορά. Σαν φροντιστήριο. Κι αν κάτσεις και μετρήσεις τα συνολικά μαθήματα θα δεις ότι τελικά οι παρακολουθήσεις είναι πιο πολλές από αυτές που θα γίνονταν στην Ελλάδα σ' ένα ΤHΣ εξάμηνο. ΙΩΑΝΝΑΣ ΛΙΟΥΤΣΙΑ Και δεν είναι μόνο αυτό. Τα μαθήματα εδώ είναι πολύ Φοιτήτρια Φιλοσοφικής Α.Π.Θ. απαιτητικά. Υποχρεωτικές εργασίες- παρουσιάσεις στην αίθουσα, καθημερινές ασκήσεις και όχι απλή παρακολούθηση αλλά και συμμετοχή στο μάθημα. Γιατί εδώ οι καθηγητές ξέρουν τ' όνομά σου, από πού κρατά η σκούφια σου κ.λπ... Είναι πολύ διαφορετική η σχέση καθηγητή-φοιητή εδώ. Είναι πολύ φιλικοί, προσιτοί. Αλλά τους σέβεσαι κιόλας. Χωρίς να φοβάσαι να μιλήσεις. Ειδικά αν είσαι φοιτητής Erasmus τυγχάνεις ειδικής μεταχείρισης. Όμως, το σοκ που έπαθα δεν περιγράφεται όταν οι Ιταλίδες συγκάτοικοί μου μου είπαν ότι εδώ, στην Bologna αλλά φαντάζομαι και στις άλλες πόλεις, το πανεπιστήμιο το πληρώνουν. Τα δίδακτρα ποικίλλουν ανάλογα με τη σχολή. Ο μέσος όρος είναι γύρω στα 1.500 ευρώ, ενώ οι πιο περιζήτητες σχολές, όπως η ιατρική κι η νομική, ξεπερνούν τα 2.000 ευρώ. Και μάλιστα οι φοιτητές εδώ δεν σκέφτονται να γραφτούν στο πανεπιστήμιο της πόλης τους για να μειώσουν τα έξοδα. Όσο για τα βιβλία; Κι αυτά τα αγοράζουν! Και ξέρετε πολύ καλά πόσο κοστίζουν τα πανεπιστημιακά εγχειρίδια. Γι' αυτό κι εδώ ανθεί το εμπόριο μεταχειρισμένων βιβλίων κι ο δανεισμός από τις βιβλιοθήκες. Πάλι καλά που υπάρχουν κι εναλλακτικές. Έφτασα, λοιπόν, σ' αυτή τη χώρα για να μάθω πρώτα - πρώτα να μη θεωρώ τίποτα δεδομένο. Όπως τις σπουδές μου. Κάτι που στην Ελλάδα το θεωρούσα φυσική συνέχεια της ζωής μου, στην Ιταλία μπορεί να μην είχα τη δυνατότητα να το πετύχω. Οπότε θα αναγκαζόμουν να κάνω κάτι άλλο. Και ό,τι και να λένε για οικονομική κρίση στην Ιταλία, στη Bologna που είμαι δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Ίσως να αφορά μόνο την Ιταλία του νότου βέβαια.. Αυτά, λοιπόν, συμβαίνουν στην Ιταλία. Κι οι φοιτητές δεν διαμαρτύρονται για τίποτα. Κι ας υποτίθεται πως το φοιτητικό κίνημα στην Ιταλία είναι δυναμικό, με έντονο αριστερό παρελθόν κι ανατρεπτικές επιδιώξεις. Τι κι αν οι τοίχοι γράφουν “Occupy Unibo”; Εδώ πληρώνουν αδρά για υπηρεσίες ούτε στο ελάχιστο καλύτερες απ' ότι στην Ελλάδα, και μετά λένε ότι “όλοι έχουν πρόσβαση στο πανεπιστήμιο”. Ε όχι! Είμαστε όπως μάθαμε. Κι αυτοί, προφανώς, μάθανε έτσι και δεν μπορούν να το αλλάξουν. Τώρα κατάλαβα γιατί λένε πως γνωρίζοντας τους άλλους, γνωρίζεις καλύτερα τον εαυτό σου. Για να τον αλλάξεις ή να τον εξελίξεις. Buon cambiamento, που θα λέγανε κι οι φίλοι μου εδώ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

Βολτάροντας στους δρόμους του κέντρου τώρα τελευταία, έπιασα τον εαυτό μου να καραδοκεί. Να καιροφυλακτεί για αναπάντεχες συναντήσεις με το νέο παλμό της πόλης. Το ΄χεις νιώσει και συ κάποιες φορές αν περπατάς. Κάτι συμβαίνει. Κάτι αλλάζει. Κάτι γίνεται. Στην επόμενη γωνία. Στο μεθεπόμενο πάρκο. Στην άλλη πλευρά της πλατείας. Κάθε πεζόδρομος είναι ύποπτος σαν ένα εν δυνάμει νέο σκηνικό. Κάθε νέο αξιοπερίεργο στυλ, μέρος ενός πολύχρωμου καινούργιου ντεκόρ. Κάθε νέα συνήθεια - παζάρια, πικ νικ, αυτοοργάνωση, άραγμα έξω- θεσμόςπου αφομοιώνεται τάχιστα με την αποδοχή μιας αδιόρατης συλλογικής συνείδησης. Τι; Αν υπάρχει συλλογική συνείδηση; Μα πως νομίζεις ότι ταξιδεύουν τα νέα ανάμεσα στους νέους; Χάρη στο ένστικτό τους που χτυπάει κόκκινο σε καταστάσεις πολιορκίας. Σαν μικρόβιο που διαδίδεται. Πιο γρήγορο από τα socialmedia. Πιο δυνατό από τους δυνατότερους opinionleaders. Πιο άμεσο από την πιο έντονη σφαλιάρα που θυμάσαι. Γιατί η φάση που διανύουμε στις μέρες μας μοιάζει με απολογισμό ο οποίος δε μετράει όσα χάθηκαν αλλά αυτά που έμειναν. Ή αυτά που πρέπει να μείνουν. Όλο το καλό υλικό που συμπίπτει με τη φιλοσοφία «backtobasics».

Γ

ια να θυμίσει σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά ότι: «χρειάζεσαι λιγότερα από όσα νομίζεις κι έχεις περισσότερα από όσα φαντάζεσαι». Για ναπροχωρήσουμε. Να αφήσουμε πίσω ότι παλιό ευθύνεται για τη σημερινή πραγματικότητα και να ορίσουμε εμείς το νέο μας μέλλον. Μοιάζει με ανασυγκρότηση δυνάμεων για επερχόμενη μάχη. Και στην πρώτη γραμμή δικαιούνται να παραταχθούν οι νέοι. Με νέες ιδέες. Νέες αντιλήψεις. Νέα ματιά. Όλοι και όλα τα υπόλοιπα φαντάζουν πια πολύ παλιά. Πολύ κουρασμένα.Μια νέα αρχή χρειάζεται. Και οι νέοι σε κάθε εποχή έχουν τη διορατικότητα και το ταλέντο να διακρίνουν μια νέα αρχή εκεί που οι άλλοι βλέπουν μόνο τέλος. Μια επανεκκίνηση της κοινωνίας και των ατόμων χρειάζεται. Κι αν σήμερα οι νέοι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι παρά τη θέλησή τους –σαν να τους καταδίκασαν σε λήθαργο και απραξία- χρειάζεται απλά να συνειδητοποιήσουν ότι η νεότητά τους είναι η δύναμή τους. Αν το αποφασίσουν όλοι μαζί. Έτσι γίνονται οι μεγάλες αλλαγές. Μέσα από συλλογικές πράξεις. Ανεξάρτητα από το στυλ, τη μόρφωση, τα στέκια, τα λεφτά που έχεις ή δεν έχεις. Είσαι νέος; Όχι μόνο ηλικιακά. Η νεότητα είναι ταυτόχρονα και μια πνευματική κατάσταση. Αν ναι, τότε σίγουρα θα έχεις το μικρόβιο ν΄ αλλάξεις τον κόσμο. Ένα μικρόβιο το οποίο πάντα είχαν οι νέοι. Σε κάθε γενιά. Και σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη να το ελευθερώσουν. Να βγουν μπροστά. Να το διαδώσουν. Να δείξουν το δρόμο. Κι αν δεν υπάρχει δρόμος θα τον δημιουργήσουν. Εσύ ξεκίνα από σένα και σκούντα και το διπλανό σου. Ή καλύτερα φίλα τον για να τον κολλήσεις στα σίγουρα. Σκέψου σαν να του δίνεις «το φιλί της ζωής». Για να ξεκολλήσουμε όλοι μαζί. Όπως συμβαίνει κάπου όπου δεν περίμενα. Στο τηλεοπτικό γυαλί και σε μια διαφήμιση. Μια διαφήμιση η οποία παραδόξως δεν πουλάει κάποιο προϊόν αλλά την πιο ενεργητική στάση ζωής. Όχι της παραίτησης αλλά της διεκδίκησης. Της δημιουργίας. Της νέας αρχής. Το restartαπό το CU μοιάζει το πιο επίκαιρο και αληθινό μήνυμα της εποχής. Σε ένα λεπτό είπε όσα δεν έχω ακούσει σε όλες τις τηλεοπτικές συζητήσεις μήνες τώρα. Και η καταλληλότερη στιγμή για να γίνει το restartείναι τώρα. Γιατί το πιο γενναιόδωρο που μπορείς να κάνεις για το μέλλον είναι να τα δώσεις όλα στο παρόν.


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

S

UNIVER ITY PRES

Προβλήματα με τον προϋπολογισμό

της ΕΕ για το έτος 2013 Πρόσφατα συζητήθηκε στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το έτος 2013 και λόγω της άρνησης μίας αύξησης της χρηματοδότησης στον Προυπολογισμό οι διαπραγματεύσεις οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο με αποτέλεσμα η Σύνοδος με τους ευρωπαίους Υπουργούς Οικονομικών να καταλήξει σε αποτυχία.

Η κυπριακή προεδρία ενημερωμένη πλεόν για την αποτυχία της συζήτησης στο πλαίσιο του Ευρωκοινοβουλίου κάνει μέχρι την τελευταία στιγμή προσπάθειες να ανατρέψει το κλίμα προκειμένου να διασώσει την σημερινή Σύνοδο, όπως δήλωσε ένας από τους εκπροσώπους της προεδρίας στο ΤΟΥ Γαλλικό ΠραΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ κτορείο. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της επιτροπής Προϋπολογισμού, Γάλλος συντηρητικός ευρωβουλευτής Αλέν Λαμασούρ σε δήλωση του αναφέρει τα ακόλουθα: «Ενώπιον της παρούσης αδυναμίας στην οποία βρίσκεται το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ να ρυθμίσει το πρόβλημα του υπολοίπου 2012, το Ευρωκοινοβούλιο δεν μπορεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2013». Από την πλευρά της κυπριακής προεδρίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκπρόσωπος της προεδρίας δήλωσε: «Η κυπριακή προεδρία συνεχίζει τις προσπάθειες για να επιτευχθεί μία συμφωνία. Η περίοδος συνδιαλλαγής με το Ευρωκοινοβούλιο καταλήγει τα μεσάνυκτα». «Διερευνούμε τα κατάλληλα μέσα ώστε να επαναφέρουμε το Ευρωκοινοβούλιο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», υπογράμμισε ο Κύπριος εκπρόσωπος. Εδώ θα πρέπει να πούμε πως σε περί-

πτωση που η αποψινή σύνοδος καταλήξει σε αποτυχία τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καταθεσει ένα νέο προσχέδιο του Προυπολογισμού και θα πρέπει να ξεκινήσουν νέες διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να επιτευχθεί μία συμφωνία πριν την εκπνοή του τρέχοντος έτους. Επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχεται να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με την προυπόθεση οτι οι κυβερνήσεις θα αποδεχθούν να καλυφθεί η ‘τρύπα’ των 8,9 δις ευρώ που προέκυψε στον Προυπολογισμό του προηγούμενου έτους, η οποία έχει αποστραγγίσει τα ταμεία πολλών τρεχόντων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μεταξύ αυτών και του προγράμματος ανταλλαγής σπουδαστών Erasmus. Τέλος, το προσχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2013 προβλέπει δαπάνες ύψους 138 δισεκ. ευρώ, ήτοι μία αύξηση 9 δισεκ. ευρώ (+6,8%) εν σχέσει προς το 2012. Ωστόσο, είναι αρκετά σημαντικό να βρεθεί γρήγορα μία λύση, η οποία θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες προκειμένου το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο να αποδεχθεί τον Προυπολογισμό του έτους 2013, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα, τα οποία θα δημιουργήσουν πολιτική κρίση στην Ευρωπαική Ένωση εκτός της οικονομικής κρίσης που ήδη αντιμετωπίζει.

A Π Ο Ψ Ε Ι Σ || 11

JAZZ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ EΛΛΗΝΙΚΗΣ

JAZZ

7-9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Η τζαζ της Σκ Σκανδιναβίας κανδιναβίας στο δεύτερο πανόραμα π της ελληνικής τζα αζ σκηνής. τζαζ 7 Δεκεμβρίου 2012

Ανδρέας Πολυζωγόπ Πολυζωγόπουλος πουλος Quartet feat Tore Brunbo feat. org Brunborg Ο αυτοσχεδιασμός ενώνε ενώνει ει το βορρά ευρωπαϊκής με το νότο της ευρωπαϊ ϊκής τζαζ 8 Δεκ Δεκεμβρίου εμβρίου 2012

Human Touch feat. Teemu Viini ikainen Viinikainen Το ανθρώπινο άγγιγμα της τ τζαζ 9 Δεκεμβρίου 2012

Γιώργος Κοντραφού Κοντραφούρης ύρης & Baby Trio feat. Mikko Innan nen Innanen Ένα εκρηκτικό αυτοσχεδ αυτοσχεδιαστικό διαστικό κοκτέιλ groove και free-jazz

ΣΥΓΓΡΟΥ 107 Eισιτήρια:210 900 5 8 800 · sgt.gr

SGT.GR/ S GT.GR / MUSIC MUSIC


S

UNIVER ITY PRES

12 || ΑΠΟΨΕΙΣ

Πες το

κι έγινε

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

Μαρίνος Γερακίτης, ετών 75 75 ετών συνταξιούχος

Τι εξήγηση να δώσω ή ποια αίτια θα ήταν αρκετή να δικαιολογήσει πως σε διάστημα μιας εβδομάδας στην γειτονιά μου έχουν αυτοκτονήσει δυο άνθρωποι νεαρής ηλικίας, μη μπορώντας να ανταπεξέλθουν στα χρέη τους; Να μου ζήσεις Ελλάδα και εσύ και οι 153 βολευτές σου που μας φτάσατε σε τέτοιο εξευτελιστικό σημείο. Δεν ξέρω πια τι να πω, δεν ξέρω από πού να αρχίσω και που να τελειώσω. Ξέρεις τι θα ήθελα τώρα; Να ήμουν νεαρός, να ζωνόμουν με βόμβες γύρω μου, να έμπαινα σαν επισκέπτης στην Βουλή και την κρίσιμη ώρα να σκάγανε και αυτή και εγώ μαζί. Να ψοφάγανε όλοι τους. Φταίμε και εμείς οι χθεσινοί πολεμιστές του ’40 ή ακόμα καλυτέρα η νεαρή γενιά με όνειρα του Πολυτεχνείου που έβγαλε παιδιά βολεμένα, να κοιτάνε την τύχη και την μοίρα τους σαν σκηνή ταινίας στην τηλεόραση. Τέτοιοι ήμαστε, τέτοια θέλαμε..

ΤΗΣ ΣΤΕΛΛΑΣ ΛΕΜΟΝΑΚΗ

Μ

ε 153 "ΝΑΙ", 128 "ΟΧΙ" και 18 "παρών", υπερψηφίστηκε από τη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τα νέα μέτρα και το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής της περιόδου 2013-2016. Μετά από αυτή την ψηφοφορία το συμπέρασμα ήταν κάπως πιο συγκεκριμένο.. Αντί να βγαίνουμε από την κρίση παρατείνουμε ακόμα περισσότερο την διάρκεια της και φυσικά έχουμε και την πλειοψηφία να το εγκρίνει. Παρόλα αυτά ο μόνος ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν ο Πρωθυπουργός. Ο οποίος κιόλας εξερχόμενος από τη Βουλή, τόνισε ότι, «η Ελλάδα έκανε σήμερα ένα μεγάλο αποφασιστικό και αισιόδοξο βήμα. Το βήμα προς την Ανάκαμψη. Ήταν προϋπόθεση αυτή η ψηφοφορία για να βρούμε δουλειά για τα παιδιά μας... για να υπάρχει η δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες να δουν καλύτερες μέρες». Το επόμενο βήμα είναι ο προϋπολογισμός. Θα πάει και αυτός καλά. Το σημαντικό όμως είναι να ξαναδώσουμε το χαμόγελο. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με πολύ δουλειά, με συντονισμένη δράση, με επενδύσεις -ένα μεγάλο ζητούμενο- με αποκρατικοποιήσεις, που είναι αναγκαίο, καλό αναγκαίο για την Ελλάδα. Και γενικά με κινήσεις, οι οποίες θα δώσουν και προς τα μέσα την αλλαγή της ψυχολογίας και προς τα έξω το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα. Στο μεταξύ, μετρήσαμε και απώλειες επτά βουλευτών, έξι για το ΠΑΣΟΚ και ενός από τη ΝΔ. Αυτό γιατί 7 από τους 300 βουλευτές δεν ακολούθησαν τη "γραμμή" του κόμματος κατά την ονομαστική ψηφοφορία επί του πολυνομοσχεδίου. Δεν ήταν ένας δεν ήταν όμως και πολλοί δυστυχώς που κατάφεραν να βγάλουν την κραυγή του λαού και όχι να ψηφίσουν αλλά να μαυρίσουν την ψηφοφορία αυτή.

ΤΑ «ΝΑΙ» ΚΑΙ ΤΑ «ΟΧΙ» ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Αμέσως μετά το τέλος της ψηφοφορίας, ο πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς έθεσε εκτός του κόμματός του τον βουλευτή Γεώργιο Κασαπίδη, ο οποίος τόλμησε και δήλωσε «παρών» κατά την ψηφοφορία. Από την πλευρά της ΔΗΜΑΡ εκτός "γραμμής", που ήταν να δηλώσουν «παρών», κινήθηκαν μόνο οι Οδυσσέας Βουδούρης και Πάρις Μουτσινάς, οι οποίοι καταψήφισαν τα μέτρα. Αρνητική ψήφο έδωσε και ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης, ο οποίος είχε ήδη ανεξαρτητοποιηθεί Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τους βουλευτές Κώστα Σκανδαλίδη ο οποίος απουσίαζε από την ψηφοφορία, την Αγγελική Γκερέκου, τον Μάρκο Μπόλαρη και

τον Γιάννη Κουτσούκο οι οποίοι δήλωσαν «παρών», και τους Θεόδωρο Παραστατίδη και Μιχάλη Κασσή, οι οποίοι ψήφισαν «όχι». Σε γραπτή του δήλωση ο κ. Σκανδαλίδης είχε ήδη πριν πει ότι στηρίζει την κυβέρνηση και την προγραμματική συμφωνία, αλλά ασκεί κριτική, τόσο στους χειρισμούς του πρωθυπουργού, όσο και στους χειρισμούς του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας τον επανακαθορισμό των σχέσεων του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση. Χαρακτηρίζει τα μέτρα επώδυνα και αντικοινωνικά που πυροδοτούν την κοινωνική συνοχή, υφεσιακά και αναποτελεσματικά και που υποβαθμίζουν δραματικά το επίπεδο διαβίωσης του λαού και προσβάλλουν βάναυσα τα τελευταία υπολείμματα κυριαρ-

χίας και δημοκρατίας που απέμειναν στη χώρα. Να και ένας λοιπόν που δεν του φαινόταν αλλά τους τα είπε χύμα και τσουβαλάτα. Το «ναι» που είπαν όλοι οι υπόλοιποι εκμηδενίζει σχεδόν κάθε ελπίδα να βγούμε από την κρίση και την παρακμή. Δεν έβαλε κανένας από αυτούς ένα εμπόδιο να σταματήσει αυτή η σφοδρή κατρακύλα. Κατά τ’ άλλα ο Πρωθυπουργός και οι εταίροι του μπορούν να μιλούν για ανάπτυξη και τρίχες κατσαρές την ίδια ώρα που μεγάλος αριθμός ανθρώπων γύρω τους (ίσως και ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας τους) πεθαίνει από την πείνα ή και σε χειρότερη περίπτωση πολλοί τερματίζουν την ζωή τους μην μπορώντας να αντέξουν την μάταιη ζωή τους.


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

S

UNIVER ITY PRES

A Π Ο Ψ Ε Ι Σ || 13

30oς Κλασικός Μαραθώνιος Ο Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών είναι ένας διεθνής ετήσιος αγώνας μαραθωνίου που συνήθως διεξάγεται το Νοέμβριο. Κάθε χρόνο μετέχουν πάνω από 5.000 αθλητές και αθλήτριες, ενώ ο αριθμός τους αγγίζει τους 8.000 αθλητές με τη συμμετοχή αθλητών στους αγώνες των 5 και των 10 χλμ. Ο αγώνας γίνεται στην κλασική διαδρομή και καθιερώθηκε προς τιμήν του άγνωστου Αθηναίου οπλίτη, ο οποίος το 490 π.Χ. έτρεξε από το Μαραθώνα στην Αθήνα για να ανακοινώσει την νίκη των Αθηναίων εναντίον των Περσών στη μάχη που διεξήχθη εκεί. Πρόλαβε να πει "Νενικήκαμεν" και στη συνέχεια εξαντλημένος έπεσε νεκρός. Μία μεταγενέστερη παράδοση, που όμως δεν μαρτυρείται από τις αρχαίες

πηγές, ταυτίζει τον οπλίτη εκείνον με τον Αθηναίο ημεροδρόμο Φειδιππίδη. Διεξήχθη για πρώτη φορά το 1955 και γινόταν ανά διετία ως το 1967. Το 1967 μετατράπηκε σε ετήσιο και ως ημερομηνία διεξαγωγής καθορίστηκε η 6η Απριλίου, ημέρα έναρξης της Ολυμπιάδας 1896, η οποία καθορίστηκε να εορτάζεται ως "ολυμπιακή ημέρα" από την Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων της Ελλάδας. Από

Θεωρείται ως ένας από τους δυσκολότερους αγώνες Μαραθωνίου στον κόσμο, καθώς οι αθλητές καλούνται να διανύσουν 10 χλμ. ανηφόρας. Ο αγώνας ξεκινά από τον Μαραθώνα, περνάει από την Νέα Μάκρη και καταλήγει στο Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας. Οι Έλληνες αθλητές έχουν κερδίσει τους περισσότερους τίτλους στον μαραθώνιο αυτό, ωστόσο σήμερα, αθλητές από την Ανατολική Αφρική και την Ιαπωνία κυριαρχούν στους αγώνες. Από το 1990, ο αγώνας αυτός είναι ο επίσημος αγώνας σύμφωνα με τον ΣΕΓΑΣ για τον πανελλήνιο τίτλο του μαραθωνίου. Το 2010 η διεξαγωγή του κλασικού Μαραθωνίου αποτέλεσε μέρος των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 2.500 χρόνων από την μάχη του Μαραθώνα, με αποτέλεσμα να προβληθεί ιδιαίτερα το γεγονός και να υπάρξει μεγάλη αύξηση των συμμετεχόντων που ξεπέρασαν τους 20.000

Ο συμβολισμός και η Αφή της Φλόγας του Μαραθωνίου Ο Κλασικός Μαραθώνιος της Αθήνας είναι ο ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ, ο μοναδικός που γίνεται πάνω στην αρχική διαδρομή, το όνομα της οποίας φέρουν πια εκατοντάδες Μαραθώνιοι σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Είναι απόλυτα θεμιτό για το Μαραθώνιο Κίνημα να αναγνωρίζει ότι όπως «οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν ως κέντρο αναφοράς τους την Αρχαία Ολυμπία», γι’ αυτό γίνεται εκεί και η σχετική αφή της Ολυμπιακής Φλόγας, έτσι και «οι Μαραθώνιοι όλου του κόσμου έχουν ως κέντρο αναφοράς τους τον Τύμβο του Μαραθώνα» όπου ετησίως, τις ημέρες της διοργάνωσης του Αυθεντικού Κλασικού Μαραθωνίου (της Αθήνας), και ανάβουν εκεί τη δική τους φλόγα, το δικό τους σύμβολο, τη Φλόγα του Μαραθωνίου. Η «Φλόγα του Μαραθωνίου» στοχεύει να γίνει ένα σύμβολο παγκόσμιας ειρήνης, να διαδώσει τα ιδεώδη του αγωνίσματος του Μαραθωνίου Δρόμου σε όλον τον κόσμο, να υπηρετήσει τις αρχές του αθλητισμού και του ευ αγωνίζεσθαι, και να προβάλει τη συμμετοχή στον αθλητισμό ως τρόπο ζωής. To 2007 η Οργανωτική Επιτροπή του Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, ενεργώντας εκ μέρους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Στίβου (ΣΕΓΑΣ) και του Δήμου Μαραθώνα, θεσμοθέτησε τη «Φλόγα του Μαραθωνίου», η οποία αποτελεί ένα νέο σύμβολο του Μαραθώνιου Κινήματος διεθνώς.

το έτος αυτό ξεκίνησε νέα αρίθμηση των Διεθνών Μαραθωνίων της 6ης Απριλίου. Ο αγώνας στη νέα μορφή του αποτελούσε και τον αγώνα του πανελλήνιου πρωταθλήματος. Το 1972 αποφασίστηκε να μεταφερθεί τον Οκτώβριο και παράλληλα να γίνει ανοικτός και σε μη συστηματικούς αθλητές. Όμως, η απήχηση του ολυμπιακού μαραθωνίου της 6ης Απριλίου συνετέλεσε ώστε να μην διακοπεί, με

αποτέλεσμα από το 1973 ως το 1980 να διεξάγονται δύο διεθνείς μαραθώνιοι: ένας τον Απρίλιο στις εορτές για την ολυμπιακή ημέρα και ένας τον Οκτώβριο. Από το 1974 γίνεται παράλληλα και γυναικείος αγώνας. Διοργανώνεται από τον ΣΕΓΑΣ. Από το 1983 γίνεται στη μνήμη του βαλκανιονίκη Γρηγόρη Λαμπράκη και έκτοτε ξεκινά η σημερινή αρίθμηση της διοργάνωσης.


S Remember remember the fifth of November UNIVER ITY PRES

14 || ΑΠΟΨΕΙΣ

Μπορεί να πέρασε για ακόμα μία χρονιά η 5η Νοεμβρίου, χωρίς κάποιο συνταρακτικό γεγονός, αλλά ευτυχώς ή δυστυχώς για κάποιους η ιστορία επαναλαμβάνεται. Πριν από περίπου μισό αιώνα το 1605 ανακαλύφθηκε και συνελήφθη ο GuyFawkesο οποίος έπειτα από δίκη καταδικάστηκε κι εκτελέστηκε ένοχος για προδοσία κι απόπειρα δολοφονίας. Πιο συγκεκριμένα ο GuyFawkes, γνωστός επίσης και ωςGuidoFawkes, οργάνωσε μαζί με μία ομάδα καθολικών συνωμοτών τη Συνωμοσία της Πυρίτιδας ως αντίδραση στην τυραννική βασιλεία και στα σκληρά μέτρα του Βασιλιά Ιάκωβου Α' της Αγγλίας και περιλάμβανε την απόπειρα δολοφονίας του, της οικογένειάς του ΤΟΥ και των μελών της αριστοκρατίας. ΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΟΥ Η απόπειρα θα γινόταν με την ανατίναξη του Παλατιού, που στέγαζε το Βρετανικό Κοινοβούλιο, στις 5 Νοεμβρίου 1605, ημέρα κατά την οποία ο βασιλιάς θα απευθυνόταν σε μια διευρυμένη συνέλευση της Βουλής των Λόρδων και της Βουλής των Κοινοτήτων. Αιώνες αργότερα και μετά το πέρας της νέας χιλιετίας, η απόπειρα αυτή του GuyFawkesαποτελεί πηγή έμπνευσης από το Μάκβεθ του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, στο τραγούδι με τίτλο remember του JohnLenonμέχρι και το γνωστό σε όλους μας κόμιξ των Άλαν Μουρ και Ντέιβιντ Λόιντ V for Vendetta, κεντρικός ήρωας της οποίας είναι ο V, που φοράει μια μάσκα του Γκάι Φωκς. Την ίδια μάσκα που μετά την προβολή του κόμιξ στην μεγάλη οθόνη υιοθέτησαν οι χακτιβιστές αυτοαποκαλούμενοι ως Αnonymous. Aπό τις αρχές του έτους και καθώς τα μέτρα λιτότητας για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ελλάδα έχουν ωθήσει τους Έλληνες πολίτες στην εξαθλίωση, οι Αnonymousξεκίνησαν το OPERATIONGREECEή αλλιώς #OpGreeceκηρύσσοντας "πόλεμο" ενάντια στους Πολιτικούς, τα κυ-

ρίαρχα ΜΜΕ, την Αστυνομία και τους Τραπεζίτες της Ελλάδας, για το λόγο ότι γκρεμίζουν και το τελευταίο ίχνος της Δημοκρατίας της χώρας και ότι ξεπουλάνε τις ψυχές του ελληνικού λαού. Με αφορμή λοιπόν την υπογραφή της συνθήκης ACTA από την Ελλάδα( Νομοσχέδιο το οποίο θα έθετε όρους ασφυκτικούς, τόσο στην ελευθερία της έκφρασης στο διαδίκτυο, όσο και στους internet providers, δηλαδή τους παρόχους των συνδέσεων στο internet.) η επιχείρηση των Anonymous στην Ελλάδα ξεκίνησε με επίθεση στο Υπουργείο δικαιοσύνης. Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν και κορυφώθηκαν με την έλευση της Γερμανίδας καγκελαρίου Μέρκελ στα site της Ελληνικής κυβέρνησης government.gov.gr, το υπουργείο Δημόσιας Τάξης, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών (www.mfa.gr), την ιστοσελίδα της Αστυνομίας (www.astynomia.gr)καιτην ιστοσελίδα της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας (www.presidency.gr). Η τελευταία επίθεση μέχρι στιγμής έγινε κατά του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από το οποίο οι Anonymousκατάφεραν να υποκλέψουν απόρρητα αρχεία που αφορούν το ελληνικό δημόσιο χρέος, απόρρητα τηλεγραφήματα, αλλά και εκατοντάδες κωδικούς χρηστών στα εσωτερικά συστήματα. Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει η ιστοσελίδα secnews.gr, οι Anonymousφαίνεται πως "ανέβασαν" στο Anonpaste, μια ιστοσελίδα για ασφαλή ανάρτηση πληροφοριών, ένα μήνυμα στα αγγλικά για την επίθεση στο υπουργείο, μαζί με τις πληροφορίες που υπέκλεψαν. Μπορεί ο τόπος και ο τρόπος της επίθεσης να διαφέρει κάθε φορά και τα μηνύματα που στέλνουν οι “anonymous”να αλλάζουν ανάλογα με την περίσταση αλλά ένα πράγμα παραμένει σταθερό και αυτό είναι οι ιδέες. Κάποιοι θα παρομοιάσουν τους anonymous με το κίνημα των «Αποφασισμένων» του Γιάννη Αγγελάκα. Κάποιοι άλλοι με τους γνωστούς άγνωστους. Το σίγουρο είναι ότι κάτω από αυτή τη μάσκα υπάρχει κάτι παραπάνω από σάρκα και κόκκαλα. Κάτω από αυτή τη μάσκα υπάρχει μία ιδέα και οι ιδέες είναι αθάνατες...

O Εκπαιδευτικός Όμιλος Network προσφέρει την Υπηρεσία Full Service Υπηρεσία Αιτήσεων για Μεταπτυχιακά σε Ευρώπη, Βρετανία και ΗΠΑ Η υπηρεσία Full Service κλείνει φέτος 20 χρόνια απόλυτης εξειδίκευσης στην εξασφάλιση θέσεων στα καλύτερα Μεταπτυχιακά Προγράμματα όλης της Ευρώπης και Αμερικής. Η Υπηρεσία Full Service σας γλιτώνει σημαντικό χρόνο, άγχος και σας προσφέρει τις κορυφαίες επιλογές σε όλα τα Αγγλόφωνα Μεταπτυχιακά των Ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ, με σκοπό να επιτύχετε την είσοδο σας στις κορυφαίες επιλογές που θα καθορίσουν την επαγγελματική σας πορεία στο άμεσο μέλλον.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

TOEFL GMAT IELTS GRE

METAΠΤΥΧΙΑΚΑ

Η Υπηρεσία Full Service αποτελεί μια από τις κορυφαίες επιλογές σαν επένδυση για το μέλλον σας γιατί με βαθιά γνώση του αντικειμένου και υψηλό επαγγελματισμό σας φέρνει τα κορυφαία Πανεπιστήμια με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Ξεκινήστε την υπηρεσία με ένα τηλεφώνημα για Αθήνα στο τηλ. 210 748 81 31 και στη Θεσσαλονίκη στο τηλ. 2310 240 394 και αποκτήστε τώρα το πλεονέκτημα του κρίσιμου χρόνου για τις αιτήσεις Μεταπτυχιακών μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2013.

Τι είναι το FULL SERVICE

Full Service: Ανάληψη ΟΛΩΝ των διαδικασιών επικοινωνίας, συμπλήρωση αιτήσεων και εξασφάλιση θέσης σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1. Έρευνα & Επιλογή Προγραμμάτων - Πανεπιστημίων 2. Αλληλογραφία από την αρχή ως την εγγραφή σας 3. Συμπλήρωση Αιτήσεων σε γραπτές φόρμες ή Αίτηση On-line 4. Μεταφράσεις Απαραίτητων Εγγράφων - Πτυχίων 5. Σύνταξη Βιογραφικού CV 6. Σύνταξη Συστατικών Επιστολών 7. Σύνταξη Ειδικών Εκθέσεων (Essays, Personal Statement) 8. Συγκέντρωση & αρχειοθέτηση των απαραίτητων εγγράφων συνοδείας 9. Αποστολή των Τελικών Αιτήσεων & Επιταγών (Application Fees) 10. Εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη ΘΕΣΗ (αποδοχή) των υποψηφίων στα Πανεπιστήμια της ΕΠΙΛΟΓΗΣ τους και έγκαιρη ενημέρωση μέσω των διασυνδέσεων του NETWORK. ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙEΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ FULL SERVICE:

ΕΡΕΥΝΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 1. Έρευνα για το επιθυμητό Μεταπτυχιακό.

2. Συμβουλευτική σε ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού και Καριέρας και Σύνδεση του Πτυχίου με την Αγορά εργασίας. 3. Συμβουλευτική στην ποιότητα των Ιδρυμάτων και το κόστος ζωής και διδάκτρων. 4. Πληροφορίες για τις απαιτήσεις των Ιδρυμάτων, ως προς βαθμό πτυχίου, τις απαιτήσεις Αγγλικών, των ειδικών τεστ και τις λίστες κατάταξης. 5. Συμβουλευτική σε Κρίσιμες Αποφάσεις για την τελική επιλογή Ιδρύματος και Ειδικότητας

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1. Μεταφράσεις Απολυτηρίου - Πτυχίου - Αναλυτικής Βαθμολογίας Βραβείων - Συστατικών. 2. Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος - CV. 3. Οργάνωση φακέλλου με προσωπικά και λοιπά στοιχεία. 4. Δημιουργία ειδικού αρχείου και παρακολούθηση του φακέλου

μέχρι και την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο. 5. Δημιουργία και παρακολούθηση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 6. Ταχυδρομική αποστολή φακέλλων - αποστολή fax - email. 7. Τηλεφωνικές επικοινωνίες με Ιδρύματα για επίλυση προβλημάτων. 8. Προετοιμασία αιτήσεων στέγασης και των απαραίτητων επιταγών για τις διάφορες πληρωμές. 9. Προετοιμασία εγγράφων αποδοχών ή απόριψης Θέσεων για Μεταπτυχιακά. 10. Φωτοτύπηση και αρχειοθέτηση όλων των απαραίτητων εγγράφων. 11. Υποδειγματική / Επαγγελματική Συμπλήρωση όλων των Αιτήσεων. 12. Σύνταξη της απαραίτητης Έκθεσης Επιδιώξεων (Personal Statement). 13. Καθοδήγηση σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο των Απαιτούμενων Συστατικών Επιστολών. 14. Σύνταξη όλων των Απαιτούμενων κειμένων Συνοδείας όπως Τραπεζικά έγγραφα κ.λπ.

NETWORK EDUCATIONAL SERVICES 1. Βασ. Σοφίας 84, Αθήνα 115 28, Τηλ. 210 7488131, Φαξ. 210 748 8131, E-mail: athens@network.gr 2. Παύλου Μελά 18 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 240 394, Φαξ. 2310 240 394, E-mail: salonica@network.gr

http://www.network.gr


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

Νέα υπηρεσία για όλους τους φοιτητές:

ΠΑΡΟΧH ΔΩΡΕAΝ ΠΛΑΤΦOΡΜΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟY E-MAIL ΑΠO ΤΗΝ GOOGLE Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διασφάλισε για όλους τους φοιτητές του (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) τη μετάβαση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δωρεάν πλατφόρμα ακαδημαϊκού e-mail http://mail.uom.edu.gr. Κατά την πρώτη εγγραφή σας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας παραλάβατε δελτία που περιέχουν όνομα χρήστη (username) και κωδικό πρόσβασης (password) που ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών σας για όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες (StudentsWeb, Βιβλιοθήκη, Ασύγχρονη Εκπαίδευση CoMPUs, ΕΥΔΟΞΟΣ, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα κ.ά.). Με τη νέα υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Gmail) θα έχετε λογαριασμό email της μορφής username@uom.edu.gr, άφθονο χώρο αποθήκευσης μηνυμάτων (25Gb) και δυνατότητα χρήσης σύγχρονων υπηρεσιών (μέσω smartphones, tablets κ.ά.). Θα έχετε το ίδιο όνομα χρήστη (username), όπως αναφέρεται παραπάνω. Για να παραλάβετε τον καινούργιο κωδικό πρόσβασης (password) προκειμένου να έχετε πρόσβαση στο Gmail, πρέπει να επισκεφθείτε το https://edumail.uom.gr εισάγοντας τα στοιχεία λογαριασμού εισόδου (όνομα χρήστη, συνθηματικό) που έχετε ήδη στο uom.gr (για παράδειγμα xxxxxx@uom.gr). Με τον τρόπο αυτό, θα ενημερωθείτε για το νέο κωδικό με τον οποίο θα εισέλθετε στο Gmail (xxxxxx@uom.edu.gr). Ο νέος κωδικός πρόσβασης (password) περιέχει οκτώ (8) χαρακτήρες και μπορείτε να σημειώσετε ή να εκτυπώσετε και όταν συνδεθείτε στο νέο σας Gmail account να το αλλάξετε, εφόσον το επιθυμείτε. Ακολουθείστε τις οδηγίες που βρίσκονται στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα την οποία μπορείτε να επισκεφτείτε και από φορητές συσκευές (smartphones, tablets κ.ά.). Για προβλήματα/διευκρινίσεις σχετικά με το λογαριασμό σας στο Gmail μπορείτε να απευθύνεστε στο gmailaccounts@uom.gr, ενώ τις υπόλοιπες δωρεάν υπηρεσίες της Google (Calendar, GDrive, GoogleGroups, Contacts κ.ά.) μπορείτε να τις διερευνήσετε μόνοι σας. Η διαδικασία εγγραφής για τους πρωτοετείς φοιτητές είναι ήδη ενεργή και σας καλούμε όλους να την υλοποιήσετε άμεσα, ενώ για όλους τους υπόλοιπους θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη Νοεμβρίου. Παρακαλούμε να φροντίσετε για τη μεταφορά των e-mail σας στο Gmail το συντομότερο, καθώς η πρόσβαση e-mail στο uom.gr θα ισχύσει μέχρι το τέλος του 2012.

S

UNIVER ITY PRES

A Π Ο Ψ Ε Ι Σ || 15 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ

ΝΕΑ

Έρευνα trendence Graduate Barometer Europe 2013 Φέτος όπως και κάθε χρόνο τα τελευταία έτη έχει ξεκινήσει η διεξαγωγή της ετήσιας έρευνας trendence Graduate Barometer Europe (GBE) 2013 - Ευρωπαϊκή Έκδοση.

2ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Πράσινη Επιχειρηματικότητα & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» Συνδιοργάνωση: Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα Πειραιά – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών Τόπος Διεξαγωγής του Συνεδρίου: Συνεδριακό Κέντρο Τ.Ε.Ι Πειραιά Ημερομηνία Διεξαγωγής: 13 - 15 Δεκεμβρίου 2012 Τα πρακτικά του συνεδρίου με το πλήρες κείμενο των εργασιών θα εκδοθούν σε ειδικό τόμο πρακτικών (proceedings) ηλεκτρονικής μορφής, ο οποίος θα λάβει επίσημο κωδικό ISBN και θα διανεμηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες. Τόσο οι βραβευθείσες εργασίες όλων των κατηγοριών όσο και επιλεγμένες εργασίες θα γίνουν δεκτές προς δημοσίευση μετά από κρίση σε τακτικά - ειδικά τεύχη των παρακάτω διεθνών επιστημονικών περιοδικών: • Journal of Business Systems, Governance and Ethics • EuroMed Journal of Business • International Journal of Contemporary Business Studies • International Journal of Entrepreneurship and Small Business • International Journal of Green Economics • International Journal of Services and Operations Management Το συνέδριο επιδιώκει να καλύψει μια ευρύτερη γκάμα ερευνητικών αντικείμενων και πεδίων ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές. Ως εκ τούτου, κάθε εργασία που ανήκει στην ευρύτερη επιστημονική περιοχή της Επιχειρησιακής Έρευνας, της Διοίκησης των Επιχειρήσεων της Πράσινης Επιχειρηματικότητας και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι ευπρόσδεκτη. • Πράσινη Επιχειρηματικότητα, • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Μεταφορές, • Διοίκηση Παραγωγής και Έργων, • Μάρκετινγκ και Διοίκηση Υπηρεσιών, • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, • Ευφυή Συστήματα και Τεχνολογία Λογισμικού, • Προσομοίωση,

Η έρευνα διεξάγεται μέσω διαδικτύου μέσα από μια εύκολη και γρήγορη διαδικασία. Για να συμμετάσχετε παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο: www.trendence-gradbarometer.eu

Το πανεπιστήμιο μας είναι ένα από τα περισσότερα από 1000 πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο trendence Graduate Barometer, τη μεγαλύτερη δημοσκοπική έρευνα για την επαγγελματική σταδιοδρομία και την εκπαίδευση. Οι ερωτήσεις που καλείσθε να απαντήσετε αφορούν το πόσο ικανοποιημένοι είστε από τις σπουδές σας και τις προσδοκίες σας σχετικά με τη μελλοντική σας καριέρα.

• Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, • Χρηματοοικονομική Μηχανική, • Χρηματοοικονομική Διοίκηση, • Διαδικτυακές Υπηρεσίες και Εφαρμογές, • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, • Διαχείριση Γνώσης, Εξόρυξη Γνώσης και Ανάλυση Δεδομένων, • Θεωρία Αποφάσεων και Παιγνίων, • Μαθηματικός Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης, • Πολυκριτήριος Μαθηματικός Προγραμματισμός και Πολυκριτηριακή Ανάλυση, • Τεχνητή Νοημοσύνη, • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, • Ενεργειακή Διαχείριση και Πολιτική, • Εκπαίδευση, • Επιχειρηματική Ευφυΐα, • Αποθήκες Δεδομένων και Συστήματα OLAP, • Κοινωνική Δικτύωση, • Ευρετικοί και Μεθευρετικοί Αλγόριθμοι.

Η δημοσκόπηση συγκεντρώνει τις απόψεις φοιτητών από ολόκληρη την Ευρώπη και διερευνά τις ομοιότητες και τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας θα έχετε τη δυνατότητα να συγκρίνετε τις απαντήσεις σας με τους μέσους όρους των αποτελέσματων των φοιτητών στην Ευρώπη. Επιπλέον σας δίνεται η ευκαιρία να κερδίσετε πλούσια βραβεία. Η δημοσκόπηση διενεργείται από το Ινστιτούτο trendence. Οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν ανώνυμες και τα στοιχεία σας προστατεύνται πλήρως νομικά.


16 || ΑΠΟΨΕΙΣ

S

UNIVER ITY PRES

ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ: «ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ»

Πώς θα σας φαινόταν η ιδέα μίας διαδικτυακής πλατφόρμας όπου θα μπορούσατε να συζητήσετε για πολιτική και να επικοινωνήστε απευθείας με Έλληνες και Ευρωπαίους πολιτικούς; Αυτό είναι το Our Space (Virtual Youth Space). Μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στην Ελλάδα υλοποιείται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, την ATC και το Cafebabel Greece.

Στο Our Space οι Ευρωπαίοι πολίτες κάθε ηλικίας, αλλά ειδικά οι νεώτεροι, έχουν την ευκαιρία να "ανεβάσουν" και να συζητήσουν θέματα που τους ενδιαφέρουν, από την πολιτική και την κοινωνία, καθώς και να υποβάλλουν προτάσεις και να προτείνουν λύσεις. Δεν είναι κάτι διαφορετικό από ένα social medium για τη έκφραση των απόψεων των νέων της Ευρώπης πάνω στα θέματα που τους απασχολούν στην καθημερινότητά τους. Πρόκειται για έναν κοινό διαδικτυακό τόπο συνάντησης των νέων Ευρωπαίων με τους πολιτικούς και τους ευρύτερους decision makers. Στην ουσία, νεανικές ευρωπαϊκές οργανώσεις και πανεπιστήμια, από την Αγγλία το Βρετανικό Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας, την Αυστρία, το Πανεπιστήμιο του Κρεμς, στην Τσεχία, η νεανική οργάνωση DUHA και στην Ελλάδα το Cafebabel Greece και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώνουν τις δυνάμεις τους και προσπαθούν να καταπολεμήσουν την πολιτική απάθεια που σαρώνει την Ευρώπη. Προς το παρόν, το OurSpace προσφέρεται πιλοτικά σε 4 γλώσσες με τα Ελληνικά να είναι μια από αυτές. Λέμε συχνά ότι η Ευρώπη έχει έλλειμμα δημοκρατίας, ότι η φωνή του απλού πολίτη δεν ακούγεται κ.α. Έχουμε μια ευκαιρία να αποδείξουμε το αντίθετο! Γι αυτό μπείτε στη συζήτηση: www.joinourspace.eu

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

Με περίσσιο ενθουσιασμό, χιούμορ, σοβαρότητα, αφοσίωση, φρεσκάδα και ανοιχτό μυαλό είκοσι έξι νέοι ηλικίας 16-30 ετών, από πέντε διαφορετικές μεσογειακές χώρες, την Ελλάδα, την Τουρκία, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Ιταλία συμμετείχαν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ανακαλύπτοντας τους γείτονές μας» που υλοποιήθηκε στην Αθήνα τον Οκτώβριο (30/09-07/10/2012) με πρωτοβουλία του Μορφωτικού και Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ευξείνου Πόντου Αττικής- Η «Ανατολή». Το πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» αποτελεί μια διακρατική πρωτοβουλία για τους νέους, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Στόχος του προγράμματος «Ανακαλύπτοντας τους Γείτονές μας» ήταν να ευαισθητοποιήσει τους νέους ως ενεργούς πολίτες μέσω της ανάπτυξης της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής τους συνείδησης και μέσω της ανταλλαγής εμπειριών κοινών για όλους ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, θρησκείας και εθνικότητας. Το πρόγραμμα ενθάρρυνε τους νέους να ανακαλύψουν τους γείτονές τους να συζητήσουν κοινά προβλήματα και λύσεις προωθώντας την αλληλεγγύη μεταξύ των νέων διαφορετικών εθνοτήτων και πολιτισμών και καταπολεμώντας την Ευρώπη και στη Μεσόγειο. Κατά την διάρκεια του προγράμματος οι νέοι είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε εργαστήρια (workshops) για περιβαλλοντικά και πολιτιστικά θέματα, να επισκεφθούν αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, πανεπιστήμια και δημαρχεία, την Βουλή των Ελλήνων και τον Βοτανικό Κήπο και να γνωρίσουν σε βάθος την Ελληνική κουλτούρα και τις ιδιαίτερες γωνιές της πρωτεύουσας. Είχαν ακόμη την ευκαιρία να συνομιλήσουν με κατοίκους της Αθήνας, να οργανώσουν εθνικές βραδιές μαγειρεύοντας και προσφέροντας τοπικά εδέσματα, δείχνοντας προβολές από την χώρα τους και τη γειτονιά τους, «διδάσκοντας τραγούδι και χορό» από τα μέρη τους και έτσι να εντρυφήσουν με καθημερινές δράσεις και εμπειρίες στην μοναδικότητα του κάθε πολιτισμού των πέντε μεσογειακών χωρών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και να αναπτύξουν σχέσεις και φιλίες πάνω και πέρα από τα σύνορα. Ο ενθουσιασμός των νέων αυτών φίλων αντικατοπτρίζεται στις καθημερινές καταχωρήσεις και αναφορές της σελίδας “Discovering our neighbours” στο facebook. Μπορεί ο καθένας να γίνει κι αυτός «φίλος» της πολύχρωμης αυτής παρέας και να έχει τα προνόμια της συνεχούς ανταλλαγής σκέψεων και συναισθημάτων των νέων της Μεσογείου. Σας περιμένουμε να σας καλωσορίσουμε στην παρέα μας...


S

UNIVER ITY PRES

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο || 17

Η δικτατορία του «τότε» και του «τώρα» Η ελληνική ιστορία υπήρξε πάντοτε ανατρεπτική γεμάτη από γεγονότα και σπουδαίες μάχες. Δεν χρειάζεται να ανατρέξει κανείς στο μακρινό παρελθόν παρά να κοιτάξει την πρόσφατη ιστορία που γράφτηκε ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου του 1973 στο Πολυτεχνείο της οδού Πατησίων και θα μπορέσει να διαμορφώσει την ακριβή εικόνα του πως ο συνδυασμός της νεανικής ορμής μαζί με τα ιδανικά και τις αξίες μπορούν να επαναφέρουν την δημοκρατία.

ΤΗΣ ΦΑΙΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ- ΘΕΙΑΚΟΥ

Η παλλαϊκή εξέγερση των ελλήνων πολιτών και ιδίως των νέων εκείνη την εποχή εναντίον της δικτατορίας φαίνεται πως βρήκε έναυσμα από το «ντόμινο» ιδεολογικών εξεγέρσεων που προϋπήρχε ή ξεκινούσε παράλληλα σε άλλες χώρες του κόσμου με αποκορύφωμα το Γαλλικό Μάη που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα επαναστατικά γεγονότα του 20ου αιώνα καθώς και το κίνημα στις Η.Π.Α. κατά της επέμβασης στο Βιετνάμ. Η αφύπνιση της λαϊκής συνείδησης ωστόσο είχε από καιρό ξεκινήσει στην ελληνική κοινωνία που έπρεπε να αντιμετωπίσει τον αποκλεισμό κάθε είδους έκφρασης ιδεολογίας που αντιμαχόταν την φανατική συντηρητική διακήρυξη του καθεστώτος και την επιβολή των βασανιστηρίων και της εξορίας ως αποτέλεσμα αυτής της δημόσιας εναντίωσης. Η ρευστή πολιτική κατάσταση που ακολούθησε τα γεγονότα του εμφυλίου τα οποία συγκλόνισαν την Ελ-

λάδα και οδήγησε την 21η Απριλίου του 1967 στην δικτατορία των στρατηγών εξαλείφθηκε και αντί αυτής δημιούργησε ένα συμπαγές πλήθος πολιτών που πέρα από φόβους και ανησυχίες είχαν έναν κοινό σκοπό: να καθιερώσουν δημοκρατικούς θεσμούς και να αποτρέψουν την συνέχιση της καταπάτησης της ελευθερίας του ατόμου. Οι φωνές και οι διαδηλώσεις των ελλήνων πολιτών εκείνη την περίοδο ενώθηκαν με τους αγώνες των ελλήνων του εξωτερικού που έδωσαν και εκείνοι ακόμη και την ζωή τους για να γίνει γνωστή διεθνώς η αυστηρότητα και βιαιότητα της δικτατορίας. Παράλληλα οι κηδείες σημαντικών προσωπικοτήτων όπως του Σεφέρη και του Γεωργίου Παπανδρέου αποτέλεσαν μαζικές διαδηλώσεις με τον κόσμο να δίνει δυναμικό παρών παρά τις απειλές που εξαπέλυαν οι στρατηγοί. Δύο ημέρες πριν από την είσοδο των αρμάτων μάχης στο Πολυτεχνείο τίθε-

ται σε λειτουργία και ο ραδιοφωνικός σταθμός των φοιτητών που αποτέλεσε και τον μοναδικό ελεύθερο σταθμό κατά την περίοδο εκείνη. Μέσα από αυτόν ακούγονται και εκπροσωπούνται οι ιδέες όλων των φοιτητών που με ειρηνικό τρόπο ζητούν την ελευθερία. Ελευθερία για όλους. Κάθε ηχητικό κάλεσμα: «ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ» και μια σύγκρουση με τον φόβο και ένα αισιόδοξο μήνυμα. Η μαζική συγκέντρωση έξω από το Πολυτεχνείο ανθρώπων από κάθε επάγγελμα και κάθε κοινωνικό επίπεδο που ενίσχυαν τον αγώνα των φοιτητών αντικατόπτριζε το πώς οι άνθρωποι στους οποίους υπερέχει το θάρρος μπορούν να δώσουν δύναμη σε έναν ολόκληρο λαό. Και πράγματι, αυτοί οι άνθρωποι που με πλήρη συνείδηση θυσιάστηκαν εκείνο το βράδυ αλλά και καθ’ όλη την διάρκεια αυτού του αγώνα οδήγησαν στην κατάρρευση του καθεστώτος και

στην διαμόρφωση ενός δυνατού λαού που μάχεται για τα ιδανικά του. Και καθώς σήμερα, βρισκόμαστε μέσα σε ένα παιχνίδι, εάν θέλετε, των οργανωμένων αγορών χρειάζεται να θέσουμε προτεραιότητες και να επαναπροσδιορίσουμε τις αξίες μας. Αξίες πάνω στις οποίες πρέπει να δομήσουμε και την αναδιαμόρφωση της οικονομίας μας. Ως λαός έχουμε σταθεί απέναντι σε πολλές μάχες, ακόμη και απέναντι στους ίδιους τους «κακούς» μας εαυτούς. Συνοψίζοντας, τα μαθήματα της ιστορίας όπως τόσο γρήγορα μαθαίνονται άλλο τόσο εύκολα λησμονιούνται. Όμως, η αυθόρμητη αντίσταση που διαμορφώθηκε και που αποτέλεσε τον πυρήνα στο Πολυτεχνείο του 1973 δεν μπορεί να συγκαλυφθεί και να χαθεί από την μνήμη με το πέρασμα του χρόνου. Γεγονότα όπως αυτά που σημάδεψαν την ψυχή και την μνήμη ενός ολόκληρου λαού για πάντα θα τον καθοδηγούν.


18 || ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

S

UNIVER ITY PRES

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

Η τηλεόραση στα χρόνια της «χολέρας» Η τηλεόραση δε μοιάζει σε καμία περίπτωση με εκείνη πριν από μια δεκαετία ούτε καν στο πιο πρόσφατο παρελθόν, αν δηλαδή ανατρέξουμε πέντε χρόνια πριν. Από κουτί έγινε επίπεδη, απέκτησε διαστάσεις σχεδόν κινηματογραφικές όμως το περιεχόμενό της όσο μεγεθυμένο κι αν μας το προβάλουν, είναι το λιγότερο που θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, απογοητευτικό. Καταρχάς, για να παρακολουθήσει κανείς στις μέρες μας τηλεοπτικό πρόγραμμα θα πρέπει τουλάχιστον να έχει τις βασικές γνώσεις στην Τουρκική γλώσσα. Τα τούρκικα σήριαλ έχουν κατακλύσει τους δέκτες μας γιατί αφενός είναι σχετικά φθηνή αγορά σε σύγκριση με μια φθηνή ελληνική παραγωγή και αφετέρου και αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό, που αν κρίνω από το κόλλημα της μαμάς μου, αγγίζει ηλικίες 45+. Επίσης, κάποτε οι εκπομπές είχαν κάποιο κίνητρο μεταξύ άλλων, αυτό της υψηλής τηλεθέασης και τα νούμερα της AGB. Πλέον τα νούμερα φαίνεται να είναι άχρηστα γιατί απλούστατα οι εκπομπές δεν έχουν ανταγωνισμό. Έχουν απομείνει μία ή δύο, άντε στην καλύτερη περίπτωση και πιο σπάνια τρεις εκπομπές ανά ζώνη.

Όπως και να είναι η ελληνική τηλεόραση δε θα πάψω ποτέ να παρακολουθώ γιατί είμαι τηλεορασάκιας, γιατί έχω, ευτυχώς ή δυστυχώς, τη συνήθεια να προσαρμόζομαι με τα καινούρια δεδομένα, γιατί πιστεύω πως η τηλεόραση που έχουμε μας αντιπροσωπεύει, είναι κι αυτή μπάχαλο όπως και οι ζωές μας, γιατί θα αλλάξουν οι εποχές και «πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι δικιά μας θα ‘ναι». Μέχρι τότε να χρησιμοποιείται τηλεκοντρόλ, το ζάπινγκ είναι σωτήριο! Το φαινόμενο αυτό, παρατηρείται έντονα στη φετινή τηλεοπτική σεζόν κυρίως στην πρωινή ζώνη (10-1). Μία εκπομπή τρέχει μόνη της στην κούρσα της τηλεθέασης και χωρίς να θέλουμε να φανούμε απαισιόδοξοι, η πρωινή ζώνη τείνει να αφανιστεί και η στιγμή αυτή πλησιάζει επικίνδυνα, τόσο για την ιστορία της τηλεόρασης όσο και για τους εργαζομένους σε αυτήν. Προχωράμε στο μεσημέρι… άλλη μία «βασανισμένη» και «πληγωμένη» ζώνη της ελληνικής tv κυρίως όσον αφορά στο περιεχόμενο των εκπομπών της. Σαν λαός αγαπάμε και μισούμε ταυτόχρονα το κουτσομπολιό, την ίντριγκα, το κίτρινο. Το κατακρίνουμε όμως μας αρέσει κιόλας. Οι εκπομπές που έχουν μείνει το μεσημέρι δε θυμίζουν σε τίποτα «μεσημεριανή εκπομπή» όπως θα τη χαρακτηρίζαμε πριν από μία δεκαετία. Το κουτσομπολιό με την έννοια της κλειδαρότρυπας και της αγενούς εισβολής στις ζωές των celebrities έχει πεθάνει. Πρώην μεσημεριανούδες, ας μου επιτραπεί η έκφραση το έχουν γυρίσει σε life style, κοινωνικοδημοσιογραφικές εκπομπές. Υπάρχουν ακόμη εκπομπές χωρίς λόγο ύπαρξης, προσφέρουν μεν γέλιο αλλά από ουσία τίποτα. Φτάσαμε όμως σε μια τέτοια περίοδο που λέμε «πάλι καλά» γιατί όπως και να ‘ναι αυτές έχουν απομείνει και δίνουν δουλειά σε κάποιους ανθρώπους.


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

S

UNIVER ITY PRES

ΣYNENTEΥΞΗ || 19

Βίβιαν Φόρτη: Ο «Μύθος» άστραψε μπροστά μου, για τον «Μύθο» Πόσο εύκολο είναι αλήθεια, το να περιπλέξεις την ιστορία με την σύγχρονη Ελληνική πραγματικότητα; Το πρώτο βιβλίο της εκπαιδευτικού και υποψήφιας Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών κυρίας Βίβιαν Φόρτη, φέρει τον τίτλο «Μύθος». Τόσο απλά, τόσο λιτά, τόσο ποιητικά κι ας είναι μόνο μια λέξη. Μια λέξη η οποία μόνη της «στέκετε» στον αέρα και πλανάτε, στρέφοντας τη σκέψη και το νου σε μονοπάτια μακρινά που σίγουρα θες να βαδίσεις... ΣΥΝEΝΤΕΥΞΗ ΣTΟΝ ΑΛEΞΑΝΔΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤAΚΗ

...Ο «Μύθος» είναι ένα βιβλίο έκπληξη για την Ελληνική λογοτεχνία, καθώς η κεντρική ιδέα του θέματος παντρεύει την αρχαία Ελληνική μυθολογία με το σήμερα. Μια ιστορία που ακροβατεί αριστοτεχνικά ανάμεσα στους αιώνες. Με ιδιαίτερα απλό αλλά αριστουργηματικό τρόπο, η συγγραφέας Βίβιαν Φόρτη, φρόντισε να μας υπενθυμίσει την ιστορία μας, και να μας ταξιδέψει σε έναν κόσμο γεμάτο θρύλους από το παρελθόν. Μας συστήνει ξεχωριστά έναν-έναν τους δώδεκα Ολύμπιους Θεούς, που οι πρόγονοι μας είχαν φτιάξει και πίστευαν. Η ιστορία όμως αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρων καθώς μια Ελληνίδα φοιτήτρια που σπουδάζει στην Αμερική, ερωτεύεται τον καθηγητή της. Η Δάφνη Δημητριάδη (η ηρωίδα του βιβλίου) ακολουθεί το ένστικτο της και αυτομάτως «δένει» τη ζωή της με το πεπρωμένο του καθηγητή Φοίβου Κριστιάν. Ένα πεπρωμένο παράξενο, μιας και είναι βαριά η ευθύνη να ανήκεις στον «κύκλο των δώδεκα». Μέσα από τις σελίδες του «Μύθου», ξεδιπλώνεται μια σύγχρονη ερωτική ιστορία βγαλμένη από την Ελληνική μυθολογία. Αγωνία και δυνατά συναισθήματα είναι χαρακτηρίστηκα της πλοκής. Ένα μυθιστόρημα της φανταστικής λογοτεχνίας, ιδιαίτερα πρωτότυπο για τα Ελληνικά δεδομένα, που σίγουρα ο αναγνώστης δεν θα μπορέσει να το αφήσει από τα χέρια του, αφού διαβάζεται απνευστί. Η Βίβιαν Φόρτη έβαλε ένα γερό στοίχημα με τον εαυτό της και το πέτυχε! Ως πρωτοεμφανιζόμενη συγγραφέας κατάφερε να κερδίσει το κοινό με την έμπνευση και τη γραφή της!

Κυρία Φόρτη, κατ’ αρχάς ποιο ήταν το ερέθισμα που σας ώθησε να γράψετε αυτή την ιδιαίτερη ιστορία του «Μύθου»; Το πρωταρχικό ερέθισμα ήταν μία ομιλία στα πλαίσια ενός σεμιναρίου παιδαγωγικής. Η ομιλήτρια, η κυρία Ευγενεία Κουτσουβάνου, ομότιμη καθηγήτρια του Καποδοστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μια από τις πιο λαμπρές εκπροσώπους της παιδαγωγικής στην χώρα μας, μιλούσε για τα πρώτα χρόνια των σπουδών της στην Αμερική της δεκαετίας του ΄60. Μας έλεγε λοιπόν πόσο την βοήθησαν οι μύθοι της χώρας μας για να επιβιώσει στον ξένο τόπο. «Και όταν μού τελείωσαν οι μύθοι», είπε, «έπρεπε να εφεύρω άλλους μύθους δικούς μου, προσωπικούς και να συνεχίσω». Αυτή η ρήση με ανατρίχιασε, με γέμισε συναισθήματα και εικόνες. Το σκεφτόμουν και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Όμως κάτι έλειπε από την εικόνα. Δύο χρόνια αργότερα η βόλτα με ένα ποταμόπλοιο στη «γειτονιά» του Απόλλωνα και της Δάφνης συμπλήρωσε το παζλ και εκείνο το ίδιο βράδυ ο «Μύθος» γεννήθηκε στο μυαλό μου. Πόσο εύκολο ήταν να περιπλέξετε την Αρχαία Ελληνική μυθολογία, με την σύγχρονη πραγματικότητα; Η ιδέα άστραψε μέσα μου αυτούσια. Τα είδα όλα μπροστά μου. Ήταν σαν η Μούσα να μού τα ψιθύριζε όλα στο αυτί. Από αυτή την άποψη ήταν εύκολο. Όμως, η Μούσα ΔΕΝ μού ψιθύρισε πηγές, ούτε βιβλιογραφία. Αυτά τα έψαξα με τη βοήθεια ανθρώπων πολύ πιο σοφών από εμένα και μετά διάβασα πολύ, πάρα πολύ όμως, ώστε όλα η ιστορία να έχει ένα αληθοφανές πλαίσιο. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, ήταν μία επίπονη διαδικασία, που όμως την ευχαριστήθηκα πολύ. Με το βιβλίο σας αυτό, ουσιαστικά αγγίξατε την ιστορία, σε ποια σημεία κατά τη συγγραφή σας αντιμετωπίσατε δυσκολίες; Μεγάλη δυσκολία αντιμετώπισα στην περιγραφή των Μυστηρίων γιατί η βιβλιογραφία – τουλάχιστον η ευρέως διαδεδομένη- δεν είναι επαρκής, αλλά με τη βοήθεια των ανθρώπων που έχω γύρω μου, τα κατάφερα –ελπίζω- να αποδώσω το θέμα έστω και κατά προσέγγιση. Ο «Μύθος» είναι το πρώτο σας μυθιστόρημα. Μάλιστα ανήκει στην κατηγορία της φανταστικής λογοτεχνίας, ένα όχι και τόσο διαδεδομένο είδος λογοτεχνίας στη χώρα μας. Είχατε αναστολές για το «αν πρέπει» να είναι αυτό το πρώτο σας βιβλίο, και για το αν πρέπει να συστηθείτε στο κοινό με ένα πιο σύνηθες θέμα; Τεράστιες αναστολές. Αν και συνειδητά κοινωνική, είμαι από τη φύση μου ντροπαλή, η πλατιά έκθεση με αποσυντονίζει.

Από την άλλη πλευρά, όλη μου τη ζωή μελετάω τους κλασσικούς. Στο πανεπιστήμιο και κατ’ ιδίαν. Λατρεύω τις λέξεις και τα νοήματα που περικλείουν. Αγαλλιάζω με το ταλέντο κάποιων ανθρώπων. Πώς λοιπόν να γράψω κάτι τόσο εύπεπτο και να το παρουσιάσω στο κοινό, χωρίς αναστολές; Όμως, ξέρετε, η αρχική μου διάθεσή δεν ήταν να συστηθώ σε κανένα, ούτε πίστευα ποτέ ότι θα έγραφα κάτι. Ούτε ευφάνταστες ευχές δεν έγραφα σε κάρτες. Ο «Μύθος» άστραψε μπροστά μου, για τον «Μύθο» έγραψα. Δεν υπήρχαν περιθώρια επιλογής. Αυτό έπρεπε να κάνω! Πόσο χρονικό διάστημα σας πείρε να ολοκληρώσετε τον «Μύθο»; Όταν ξεκίνησα να γράφω ήταν σαν να προσπαθούσα να σταματήσω ένα χείμαρρο με τα γυμνά μου χέρια. Οι λέξεις έβγαιναν από μόνες τους. Όμως συνειδητοποίησα ότι οι γνώσεις μου –παρά τα όσο πίστευα, όταν ξεκινούσα- ήταν πολύ περιορισμένες πάνω στο αντικείμενο. Έτσι έκλεισα τον υπολογιστή και ρίχτηκα στο διάβασμα!! Διάβαζα ένα μήνα. Ξέρετε, όλη μου η ζωή είναι γεμάτη από εξετάσεις. Όμως, αυτός ο μήνας της μελέτης δεν συγκρίνεται ούτε με παραμονές Πανελληνίων Εξετάσεων. Μετά από αυτό όλα ήταν απλά. Τελείωσα το βιβλίο έξι μήνες αργότερα! Αν σας ρώταγε κάποιος γιατί να διαβάσει το μύθο, τι θα του απαντούσατε; Κατά την εκτίμηση μου ΚΑΘΕ Έλληνας πρέπει να διαβάζει το «Μύθο». Παρακαλώ συγχωρήστε με αν ακούγομαι αμετροεπής, όμως ο «Μύθος» είναι μία καταγραφή της κοινής μας ιστορίας, είναι το παρελθόν μας και το μέλλον μας, είναι το ποιοι είμαστε και ποιοι μπορούμε να γίνουμε. Και ΚΑΘΕ ξένος επίσης για να μάθει - επιτέλους!!! - ποιοι είμαστε και ποιοι μπορούμε να γίνουμε! Και επίσης ...ο «Μύθος» περιγράφει και μία συγκλονιστική ιστορία αγάπης. Το απόλυτο πάθος μεταξύ «Δημιουργού» και «Δημιουργήματος». Κατά το παρελθόν, είχατε γράψει μόνο επιστημονικές εργασίες και άρθρα για παιδαγωγικά θέματα και θέματα διδακτικής, πάντα στα πλαίσια των σπουδών σας Πόσο εύκολο ήταν για εσάς να καταπιαστείτε με τη συγγραφή ενός λογοτεχνικού έργου; Νομίζω πως, παρά το γεγονός ότι τα δύο πεδία -επιστήμη και λογοτεχνία- δείχνουν τόσο διαφορετικά, τελικά η σοβαρή ενασχόληση με τον γραπτό λόγο, μάς βοηθάει να νιώσουμε σιγουριά σε σχέση με κάθε γραπτό εγχείρημα. Προσωπικά είπα μέσα μου: «Εδώ έγραψα εργασία για το μάθημα της Στατιστικής στο μεταπτυχιακό μου – στα 35 μου σημειωτέων- ούσα άσχετη στα Μαθηματικά... Δεν θα κατα-

«Οταν ξεκίνησα να γράφω ήταν σαν να προσπαθούσα να σταματήσω ένα χείμαρρο με τα γυμνά μου χέρια». φέρω να αποτυπώσω στο χαρτί αυτά που έχω στην ψυχή μου;» Και με αυτό το σκεπτικό ξεκίνησα να γράφω!! Έχετε ένα πλούσιο και αρκετά ενδιαφέρον βιογραφικό. Μάλιστα είστε και υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, πως αισθάνεστε γι’ αυτό; Νιώθω ευγνωμοσύνη. Δοξάζω καθημερινά τον Θεό γιατί είχα την τεράστια τύχη να έχω μία πολύ πλούσια και ενδιαφέρουσα ζωή. Έχω ζήσει πράγματα μαγικά και είμαι τόσο γεμάτη από τις εμπειρίες της ζωής μου! Έχω ζήσει αρκετά έντονα για να γεμίσω δύο ζωές!! Ευγνωμοσύνη... Αυτό. Τίποτα άλλο. Ποιες ελλείψεις διακρίνεται στην παιδεία της χώρας μας; Θυμώνω. Θυμώνω τόσο πολύ! Και η αίσθηση της αδυναμίας μου να αντιδράσω με θυμώνει ακόμα πιο πολύ, με κάνει έξαλλη. Ελλείψεις!! Το πάθος για να μεταφέρουμε τη Γνώση μας λείπει όχι τα υλικά και τα μέσα!! Οι γονείς μου και οι φίλοι τους είχαν τελειώσει ένα οκτατάξιο γυμνάσιο. Ούτε πανεπιστήμιο, ούτε τίποτε. Ακόμα θυμάμαι τις συζητήσεις αυτών των ανθρώπων, που ήταν έμποροι και υπάλληλοι, κατά βάση κι όμως είχαν Παιδεία!! Είχαν διαβάσει από μία βιβλιοθήκη ο καθένας! Και τρόπος που χειρίζονταν τη γλώσσα!! Τότε, εκείνα τα δύσκολα χρόνια με ένα γυμνάσιο ήσουν μορφωμένος και τώρα; Τα παιδιά δεν φταίνε!! Ποτέ δεν φταίνε. Φταίμε εμείς οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς!! Πώς το κάναμε αυτό στη χώρα μας!! Συγχωρήστε μου το ξέσπασμα αλλά, ειλικρινά, αγανακτώ!!!

Δύο λόγια για την Βίβιαν Φόρτη-Στεφάνου Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στη Γαλλική Φιλολογία. Από τις αρχές τις δεκαετίας του ’90 ασκεί το επάγγελμα της καθηγήτρια της Γαλλικής γλώσσας. Στην αρχή της καριέρας της εργάστηκε ως Public Relation(Δημόσιες σχέσεις), στο κέντρο Διεθνών Δημοσίων Σχέσεων και Διαφήμισης. Επίσης έχει εργασθεί ως καθηγήτρια γαλλικών στην μέση εκπαίδευση αλλά σε ιδιωτικά κέντρα επιμόρφωσης ξένων γλωσσών. Την χρονική περίοδο 2004-2006, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Α.Π.Θ. με ειδίκευση στη Διδακτική Ζωντανών Γλωσσών & Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση. Είναι υποψήφια Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ η Διδακτορικής της διατριβή είναι η «Διγλωσσία και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», με επιβλέπουσα την κυρία Μαρίζα Φουντοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι παντρεμένη και τα τελευταία δυο χρόνια ζει στο Λουτράκι με τον σύζυγό της και τα δυο παιδιά της. Ποιοι είναι οι μελλοντικοί σας στόχοι; Τόσοι πολλοί!! Τόσο άπιαστοι, φαινομενικά!! Όμως, πιστεύω έντονα ότι αυτό που ζητάς με όλη τη δύναμη της ψυχής σου, αυτό λαμβάνεις τελικά. Για αυτό το λόγο θα παλέψω για όλους τους στόχους μου πάσει δυνάμει. Ομνύω!!


S

UNIVER ITY PRES

20 || TECH NEWS

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

Εντυπωσιακή δράση HD στο κινητό σας και όχι μόνο Τίποτα λιγότερο από το τέλειο δεν είναι αρκετό για ένα μυστικό πράκτορα σε αποστολή. Και το Xperia T διαθέτει τα καλύτερα στοιχεία και μάλιστα σε HD. Απαθανατίστε τις πιο συναρπαστικές στιγμές σας με απίστευτη λεπτομέρεια και ζήστε τις ξανά σε full HD, στο κινητό σας ή στη μεγάλη οθόνη. Το Xperia T διαθέτει το πιο πρόσφατο λογισμικό Android, κάμερα με τη γνωστή ποιότητα της Sony, την πιο πρόσφατη τεχνολογία συνδεσιμότητας και μια λεπτή, καμπυλωτή σχεδίαση που θα κάνει ακόμα και τον ίδιο τον James Bond να ζηλέψει.

Επανάληψη αναπαραγωγής με ζωηρές λεπτομέρειες. Χρειάζεται να δείτε άμεσα την επανάληψη της φάσης που θα καθορίσει το σκορ ή απλώς νιώθετε νοσταλγία; Περιηγηθείτε στο εξατομικευμένο άλμπουμ φωτογραφιών σας. Με την εφαρμογή “Άλμπουμ” μπορείτε να ταξινομήσετε, να περιηγηθείτε και να μοιραστείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας. Επιλέξτε τα πιο πρόσφατα βίντεο HD ή αναζητήστε τις εικόνες που τραβήξατε στην Ισπανία. Ποιος είναι αυτός που φαίνεται στο βάθος; Κάντε μεγέθυνση στη στιγμή για να δείτε. Ζήστε ξανά κάθε στιγμή στην οθόνη αφής 4.55” με τεχνολογία Mobile BRAVIA® Engine. Τα βίντεο και εικόνες σας έχουν απίστευτη ευκρίνεια σε κάθε λεπτομέρεια χωρίς τετραγωνισμένες άκρες ή θολά πρόσωπα.

Μοιραστείτε τα πάντα μαγικά σε οποιαδήποτε οθόνη Επιτέλους στο σπίτι. Ώρα να χαλαρώσετε με την τελευταία κινηματογραφική επιτυχία; Με την εφαρμογή “Ταινίες” η λήψη πληροφοριών για όλες τις ταινίες που έχετε λάβει από το Internet ή έχετε μεταφέρει από άλλες συσκευές γίνεται σχεδόν μαγικά, ενώ σάς δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να τις προβάλετε με υψηλή ποιότητα. Ή προβάλετε τα δικά σας βίντεο, με κοινό τους φίλους σας.

Η LG παρουσιάζει τη σειρά νέων Docking Τα νέα ηχεία της LG συνδέονται ασύρματα, είναι εξοπλισμένα με Touch UI και Dual Docking, ενώ προσφέρουν premium ακουστική και ενισχυμένη συμβατότητα με έξυπνες συσκευές. Η LG Electronics (LG) παρουσίασε τη νέα της σειρά Docking ηχείων με τα μοντέλα ND5520, ND4520 και ND1520. Τα νέα Docking ηχεία της LG έχουν προηγμένα χαρακτηριστικά συνδεσιμότητας, ενώ με αυτά η LG στοχεύει να ικανοποιήσει τις διαφορετικές ακουστικές ανάγκες στην εποχή των έξυπνων συσκευών. «Οι έξυπνες συσκευές έχουν γίνει κομμάτι της καθημερινής μας ζωής και η τάση αυτή έχει δημιουργήσει την ανάγκη μιας νέας γενιάς έξυπνων περιφερειακών συσκευών», δήλωσε ο κος Havis Kwon, President και CEO της LG Home Entertainment Company. «Τα Docking ηχεία της LG έχουν κομψό σχεδιασμό, ενσωματώνουν εξελιγμένες τεχνολογίες ενώ είναι συμβατά με οποιαδήποτε νέα έξυπνη συσκευή».

Ασύρματη μετάδοση για iOS και συσκευές Android OS Το ND5520 της LG, ένα ανεξάρτητο ηχείο 30W με 2 κανάλια, προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή άνεση για τον χρήστη. Το ηχείο ενσωματώνει Bluetooth audio streaming, που επιτρέπει στους χρήστες να αναπαράγουν μουσική και περιεχόμενο βίντεο ασύρματα. Επιπλέον, λειτουργεί και ως διπλό dock για έξυπνες συσκευές iOs και Android OS, δίνοντας την δυνατότητα στους χρήστες να αναπαράγουν το περιεχόμενο που επιθυμούν με καλύτερη ακουστική, ανεξάρτητα από τη συσκευή. Για ακόμη μεγαλύτερη άνεση, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα smartphone τους ως τηλεκοντρόλ όταν υπάρχει ασύρματο streaming μέσω της εφαρμογής Bluetooth remote.


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

Κάντε την προβολή στη συσκευή σας HDTV, με το άγγιγμα ενός κουμπιού. Χωρίς καλώδια χάρη στο Screen Mirroring* ή μέσω τυπικού καλωδίου HDMI χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα MHL** ή τη βάση σύνδεσης τηλεόρασης** για Xperia. Και με τη δυνατότητα live streaming σε full HD, οτιδήποτε φαίνεται υπέροχα στο κινητό σας, εμφανίζεται εξίσου υπέροχο και στην τηλεόρασή σας HDTV.

S

UNIVER ITY PRES

TECH NEWS || 21

Kαθηλωτική «007» κατασκοπεία και Spider-Μanπτήσεις στο Μανχάταν αποκλειστικά από τη Sony Η Sony με αφορμή τα 50 χρόνια James Bond σας προσφέρει εντελώς δωρεάν τη συλλογή των 22 κλασσικών ταινιών του θρυλικού πράκτορα σε μορφή Blu-rayTM, με την αγορά της βραβευμένης τηλεόρασης SonyBRAVIA HX850. Παράλληλα, για τους λάτρεις του Spider - Μan ®, η Sony προσφέρει τις συναρπαστικές περιπέτειες του υπερήρωα, δώρο σε Blu-rayTM με αγορές επιλεγμένων μοντέλων Blu-RayTM players και Home Cinema.

Οι μοναδικές προσφορές της Sony είναι ήδη διαθέσιμες και αποτελούν ιδανική πρόταση δώρου για εσάς ή τους αγαπημένους σας! Οι προσφορές περιλαμβάνουν αναλυτικά:

Η διαφορά είναι στις λεπτομέρειες Μοιραστείτε γέλια και στιγμές. Χαλαρώστε στο σπίτι με μια ταινία ή επιλέξτε την ιδανική μουσική για το πάρτι σας. Το Xperia T σάς δίνει τη δυνατότητα να μεγεθύνετε τον κόσμο γύρω σας. Δείτε το βίντεο για να μάθετε περισσότερα.

• Συλλεκτική κασετίνα με την πλήρη συλλογή των 22 ταινιών του πιο διάσημου πράκτορα όλων των εποχών, James Bond, σε Blu-rayTMμε την αγοράτης τηλεόρασης Sony BRAVIA HX 850 (το δώρο περιλαμβάνεται στη συσκευασία). • Η ταινία “The Amazing Spider-Man™” σε Blu-ray™ με την αγορά του Blu-ray Disc™, BDP-S185. • Η ταινία “The Amazing Spider-Man™” σε 3D Blu-ray™ με την αγορά μιας συσκευής 3D Blu-ray Disc™ μεταξύ των μοντέλων: BDP-S490, BDP-S590 και BDP-S790. • Η ταινία “The Amazing Spider-Man™” σε 3D Blu-ray™ και η τριλογία Spider-Man® σε Blu-ray™ με την αγορά ενός Home Cinema μεταξύ των μοντέλων: BDV-E490, BDV-NF720, BDV-N890W και BDV-N990W. Μην καθυστερείτε λοιπόν... αποκτήστε τώρα και εσείς μια BRAVIA HX850 ή ένα Blu-RayTM player ή ένα Home Cinema Sony και κάντε δική σας μια δυνατή κινηματογραφική εμπειρία με τα δώρα που τα συνοδεύουν!

Ηχείων τα οποία είναι συμβατά με οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή

Το ND5520 περιλαμβάνει επιπλέον ραδιόφωνο FM και ξυπνητήρι. Με εντυπωσιακά λεπτό σχεδιασμό, το ND5520 διαθέτει ένα premium μεταλλικό λευκό περίβλημα αλουμινίου και ανατρέπει τις κλίμακες στα 3,6 χιλιόγραμμα. Εκτός από τα ND5520, η LG παρουσίασε επίσης το ND4520 και το ND1520. Το ND4520 λειτουργεί με μπαταρίες AA, επιτρέποντας στους χρήστες να ακούνε μουσική με ήχο υψηλής πιστότητας σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στο σπίτι. Τα νέα ηχεία της LG αναβαθμίζουν την οικιακή ψυχαγωγία και βελτιώνουν την ακουστική εμπειρία, προσφέροντας καθαρό ήχο και καινοτόμες λειτουργίες, γιατί Life’s Good!


S

UNIVER ITY PRES

22 || GAMING

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

Νέα συλλεκτικά χρώματα για το Nintendo 3DS XL

κυκλοφορούν στην Ευρώπη ακριβώς πριν τα Χριστούγεννα Ετοιμαστείτε για λευκά (ή κίτρινα) Χριστούγεννα καθώς η Nintendo θα κυκλοφορήσει μια συλλεκτική έκδοση με το Nintendo 3DS XL White και μια συλλεκτική έκδοση με το Nintendo 3DS XL Pikachu Yellow ως τα απόλυτα Χριστουγεννιάτικα δώρα για αυτή την εορταστική περίοδο. Για κάθε θαυμαστή του Mario, τα δύο πακέτα με την Nintendo 3DS XL White κονσόλα θα είναι στην κορυφή της λίστας σας για τα Χριστούγεννα. Είτε προτιμάτε την παραδοσιακή πλατφόρμα δράσης ή το γρήγορο παιχνίδι αγώνων ταχύτητας, η επιλογή είναι δική σας, καθώς μπορείτε να επιλέξετε να αποκτήσετε είτε το πακέτο με το Mario Kart 7 ή με το Super Mario 3D Land προεγκατεστημένα στην κονσόλα. Η συλλεκτική έκδοση του Nintendo 3DS XL White με προεγκατεστημένο το Mario Kart 7

θα είναι διαθέσιμη από τις 16 Νοεμβρίου ενώ το συλλεκτικό πακέτο Nintendo 3DS XL White με προεγκατεστημένο το Super Mario 3D Land θα είναι διαθέσιμο στα καταστήματα από τις 30 Νοεμβρίου. Οι πολύχρωμες προσφορές δεν σταματούν

To απόλυτο videogame πάλης μόλις κυκλοφόρησε! Δέκα μήνες νωρίτερα, ξεκίνησε ο αγώνας για να ανυψωθεί η μπάρα. Να μπει ένα νέο standard στη σειρά των WWE που έχει ως αποτέλεσμα να πυροδοτηθεί η επανάσταση πάνω στον κόσμο του WWE. Σήμερα η προσπάθεια αυτή επιβραβεύεται. Το WWE 13 σαρώνει τα review scores και τα μέσα αναφέρονται σε αυτό σαν το καλύτερο WWE Game που κυκλοφόρησε ποτέ μέχρι τώρα.

• ‘Attitude Era’ Το καλύτερο story mode που έχω παίξει ποτέ σε παιχνίδι πάλης.” – Game Informer, 9 /10 • “Το καλύτερο WWE, μια τρομερή επιστροφή στα βασικά σε κάθε μορφή.” – MTV Joystickeros, 9 /10 • “Το καλύτερο WWE game που κυκλοφόρησε.” – 9lives.be, 87% • ‘Το Gameplay είναι εθιστικό” – IGN.com, 8.4 /10 Πάνω από 100 Superstars, Legends και Divas, εκπληκτικό Story Mode, Special Referee Matches, τεχνολογία Predator 2.0 για πιο φυσική κίνηση στο ring, ρεαλιστική κίνηση του κοινού, counter finishers και νέες κινήσεις εκτός ring καθώς και Online modes όπως το Royal Rumble και Hell in a Cell είναι μόνο λίγες από τις προσθήκες του απόλυτου WWE game. Αρνητικές κριτικές απουσιάζουν πλήρως από τα μέσα και το μόνο αρνητικό σημείο είναι ότι το game είναι μόνο διαθέσιμο για PlayStation 3, Xbox360 και Wii. To απόλυτο videogame πάλης μόλις κυκλοφόρησε!

εδώ καθώς στις 7 Δεκεμβρίου οι φίλοι των Pokémon μπορούν επίσης να πάρουν στα χέρια τους το ειδικό συλλεκτικό πακέτο του Nintendo 3DS XL σε κίτρινο χρώμα και τη μορφή του Pikachu πάνω στην κονσόλα. Και οι τρεις κονσόλες θα είναι διαθέσιμες

σε περιορισμένες ποσότητες, γι’ αυτό αν είστε φαν του Mario ή των Pokémon, σιγουρευτείτε πως δεν θα τις χάσετε!

ΤΟ ΝΕΟΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΟ PLAYSTATION®3 ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Η Sony Computer Entertainment Inc. (SCE) ανακοίνωσε τη νέα έκδοση του συστήματος ψυχαγωγίας PlayStation®3 (PS3®) (σε μαύρο χρώμα, charcoalblack). Το καινούριο PS3®, είναι επανασχεδιασμένο και αρκετά μικρότερο, ενώ αναμένεται να κυκλοφορήσει άμεσα σε όλο τον κόσμο εν όψει της επερχόμενης εορταστικής περιόδου. Συνολικά,θα διατεθούν στηνευρωπαϊκή αγοράδύο μοντέλα: ένα με σκληρό δίσκο (HDD) χωρητικότητας 500GB που θα είναιδιαθέσιμο στην αγορά από τις 28/9/2012 και ένα με μνήμη τύπου Flash 12GB που θα είναι διαθέσιμο από τις 12/10/2012. Χάρη στο νέο εσωτερικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, η εσωτερική μονάδα και το βάρος του νέου PS3® έχει μειωθεί παραπάνω από το μισό σε σύγκριση με το πρώτο μοντέλο PS3® με το σκληρό δίσκο των 60GB, και κατά 20% και 25% αντίστοιχα, συγκρινόμενο με τις τρέχουσες εκδόσεις του PS3®. Υιοθετώντας, την συρόμενη υποδοχή δίσκων, το νέο PS3® διατηρεί το χαρακτηριστικό μινιμαλιστικό σχεδιασμό του, ο οποίος του επιτρέπει να τοποθετείται σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού και να δίνει στους χρήστες την ευκαιρία να απολαύσουν άφθονο ψυχαγωγικό περιεχόμενο. Με την αυξημένη χωρητικότητα που προσφέρει το μοντέλο των 500GB, οι χρήστες έχουν ακόμα μεγαλύτερη δυνατότητα αποθήκευσης σε πλούσιο περιεχόμενο -όπως games, μουσική, φωτογραφίες και βίντεο. Το μοντέλο με την ενσωματωμένη μνήμη των 12GB (τύπου Flash) θα προσφέρει στους χρήστες την ευκαιρία να εισέλθουν στο μοναδικό κόσμο του PlayStation® σε ακόμα πιο προσιτή τιμή! Οι χρήστες μπορούν να επεκτείνουν τις αποθηκευτικές δυνατότητες του PS3® μοντέλου με τα 12GB Flash

μνήμης συνδέοντας έναν ειδικό εξωτερικό σκληρό δίσκο (250GB), ο οποίος θα κυκλοφορήσει παράλληλα με το νέο PS3®*1. Εξάλλου, η SCE θα λανσάρει μια ευρεία γκάμα περιφερειακών και αξεσουάρ, προκειμένου να καλύψει τις διάφορες ανάγκες των χρηστών. Ανάμεσα τους και ένα κάθετο stand / βάση, το οποίο προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο στήριξης και παρουσίασης του νέου PS3®*2. Από το λανσάρισμα του PS3® που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2006, έχουν κυκλοφορήσει περισσότεροι από 3.300 τίτλοι σε Blu-raydisc και πάνω από 4.100 έχουν διατεθεί για download, από πολυάριθμες συνεργαζόμενες και ανεξάρτητες εταιρείες ανάπτυξης και έκδοσης παιχνιδιών. Εκτός από την ευρύτατη υπάρχουσα συλλογή τίτλων, πολυάριθμα συναρπαστικά και πρωτότυπα νέα παιχνίδια αναμένεται να κυκλοφορήσουν σύντομα από συνεργαζόμενες εταιρείες, αλλά και από τα SCEWorldwideStudios. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα: Call of Duty Black Ops 2 (Activision Publishing, Inc.), Assassin’s Creed III (Ubisoft Entertainment.), FIFA 13 (ElectronicArtsInc.), PlayStation ® All-Stars Battle Royale, Little Big Planet Karting, Godof War: Ascension (Sony Computer Entertainment) και πολλά ακόμη. Η SCE θα επιχειρήσει την περαιτέρω ενδυνάμωση της πλατφόρμας του PS3®, η οποία διανύει τον έβδομο χρόνο της, αλλά συνεχίζει να συγκεντρώνει μια τεράστια συλλογή συναρπαστικών τίτλων και να προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικώνμοντέλων ανάλογα με τις ανάγκες τους. *1 Όταν χρησιμοποιείτε τον ειδικό εξωτερικό δίσκο, η Flash μνήμη δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για εσωτερική αποθήκευση. *2 Οι χρήστες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το “VerticalStand”προκειμένου να τοποθετήσουν το νέο PS3 σε κάθετη θέση. Πωλείται χωριστά.


UNIVERCITY

volume 39

GUIDE σινεμά

ο ρ τ α έ θ βιβλίο ς ο δ ο ξ έ s event


24

UNIVERCITY

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

ΒΙΒΛΙΟ

ΕΚΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΖΑΡΙ ΒΙΒΛΙΟΥ» ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ RIVER WEST (ΚΗΦΙΣΟΥ 96 ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΙΚΕΑ)

Από 3 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Το Επαγγελματικό Σωματείο Εκδοτών – Βιβλιοπωλών Ελλάδος (Ε.Σ.Ε.Β.Ε.) από 3 Δεκεμβρίου έως και 31 διοργανώνει την εκδήλωση ΕΚΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΖΑΡΙ ΒΙΒΛΙΟΥ στο εμπορικό κέντρο RIVERWEST Λεωφόρος Κηφισού 96 δίπλα από το ΙΚΕΑ. Μέσα στον φιλόξενο χώρο του εμπορικού κέντρου River West αυτόν τον Δεκέμβριο (από 3 έως και 31) 100 εκδότες με 150.000 βιβλία, με εκπτώσεις από 70% που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν και το 90%. Οι τιμές πώλησης των βιβλίων αρχίζουν από 0,50 λεπτά Αυτές τις γιορτές χαρίστε στους αγαπημένους σας βιβλία από την εκποίηση – παζάρι βιβλίου στο River West, μέσα από μια τεράστια ποικιλία τίτλων. Θα βρείτε βιβλία όλων των κατηγοριών, για όλες τις ηλικίες, σε απίστευτα χαμηλές τιμές που μόνο το Επαγγελματικό Σωματείο Εκδοτών Βιβλιοπωλών Ελλάδος μπορεί να εγγυηθεί. Το Σωματείο ελέγχει σχολαστικά όλους τους τίτλους των βιβλίων και τις τιμές, ώστε η τιμή εκποίησης να είναι έως το 30% της αρχικής τιμής του βιβλίου στα βιβλιοπωλεία. Στην εκποίηση – παζάρι βιβλίου του Ε.Σ.Ε.Β.Ε. στο εμπορικό κέντρο River West ο μοναδικός περιορισμός είναι τα εκποιούμενα βιβλία να μην έχουν κυκλοφορήσει την τελευταία πενταετία. Το σωματείο που διοργανώνει την εκδήλωση, είναι ένα από τα δύο σωματεία που συνδιοργανώνουν την ετήσια εκδήλωση εκποίηση – παζάρι βιβλίου στην πλατεία Κλαυθμώνος. Οι Έλληνες εκδότες αντιδρούν στα αδιέξοδα της οικονομικής κρίσης με διέξοδο πολιτισμού, διαθέτοντας στο κοινό βιβλία σε πολύ χαμηλές τιμές, κάνοντας τα προσιτά σε όλους. Όλα τα βιβλία έχουν ετικέτα με την τιμή πώλησης τους στην εκποίηση, ώστε από πριν να μπορεί να δει κανείς την τιμή πριν φτάσει στο ταμείο. Ένα σύγχρονο μηχανογραφικό σύστημα εξυπηρετεί ταχύτατα τους πελάτες στα ταμεία. ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ στην Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα του River West, χωρίς κανένα εισιτήριο, χωρίς κανένα περιορισμό στις αγορές (μπορείτε να αγοράσετε ακόμη και ένα μόνο βιβλίο) με δωρεάν parking. Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 9 το πρωί έως 9 το βράδυ. Σάββατα 9 το πρωί έως 8 το βράδυ. Κυριακή κλειστά. Κυριακή 23-12-2012 (από 09:00-18:00) Δευτέρα 24-12-2012 και Δευτέρα 31-12-2012 (από 09:00-18:00)

ANTΩΝΙΑ BEΡΤΖΑΓΙΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Φοιτήτρια και στη μαγειρική ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΕΩΣ 30’ Το βιβλίο αυτό σας παρουσιάζει μια καινούργια πρόταση. Συνταγές με ταυτότητα, παραδοσιακές αλλά και σύγχρονες, μαγειρεμένες με εύκολο, γρήγορο, υγιεινό, οικολογικό και οικονομικό τρόπο. Χρήσιμες συμβουλές και πρακτικές λύσεις θα βοηθήσουν τους φοιτητές, τις νέες νοικοκυρές, και όσους αρχίζουν να πειραματίζονται στις μαγειρικές αναζητήσεις. Δίνοντας τον δικό σας ιδιαίτερο τόνο σε κάθε συνταγή, μοιραστείτε με τους δικούς σας ανθρώπους αρώματα και γεύσεις. Σειρά: ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ Σελίδες: 124, Τιμή € 12,00, Eκδόσεις ΜΎΡΤΟΣ, 2011 E-mail: antoniapapakonstantinou@yahoo.com


UNIVERCITY

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

Παλαιά Λεωφόρος Ποσειδώνος 1 & Μωραιτινη 3 Δελτα Π. Φαληρου

CÉNEMA

Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 1 48 48

ΧΟΜΠΙΤ: ΕΝΑ ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΟ ΤΑΞΙΔΙ 2D & 3D THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY 2D & 3D

ΣΩΜΑ ΜΕ ΣΩΜΑ || RUST AND BONE

Ο κινηματογραφικός φακός ακολουθεί τον Μπίλμπο Μπάγκινς στις περιπέτειές του, ο οποίος αποφασίζει να σώσει το βασίλειο του Έρεμπορ από τον τρομερό δράκο Νοσφιστή. Με την απρόσμενη βοήθεια του Γκάνταλφ του Γκρίζου, ο Μπίλμπο ακολουθεί μια ομάδα δεκατριών νάνων, της οποίας επικεφαλής είναι ο θρυλικός πολεμιστής, Θόριν Δρύασπις. Το ταξίδι τους θα τους οδηγήσει στην Ερημιά, σε επικίνδυνους τόπους γεμάτους Τελώνια, Ορκ, φονικούς λύκους και μάγους. Για να φτάσουν στον τελικό προορισμό τους που βρίσκεται στην Ανατολή, στο Μοναχικό Βουνό, πρέπει πρώτα να καταφέρνουν να βγουν ζωντανοί από τις σήραγγες των τελωνίων... Εκεί όμως, ο Μπίλμπο θα συναντήσει το πλάσμα, που θα αλλάξει τη ζωή του για πάντα... το Γκόλουμ. Στις όχθες μιας υπόγειας λίμνης, ο Μπίλμπο Μπάγκινς θα ανακαλύψει ότι διαθέτει επινοητικότητα και θάρρος που ξεπερνά τη φαντασία του, καθώς θα καταφέρει να αποκτήσει το «πολύτιμο» δαχτυλίδι του Γκόλουμ, το οποίο διαθέτει απρόσμενες και χρήσιμες ιδιότητες... Είναι ένα απλό, χρυσό δαχτυλίδι δεμένο άρρηκτα με τη μοίρα της Μέσης Γης, με τρόπους που ο Μπίλμπο δεν μπορεί καν να διανοηθεί.

Ο Αλί, ένας ξοφλημένος μποξέρ που συμμετέχει σε παράνομους αγώνες, μένει άστεγος και βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι της αδερφής του μαζί με τον πεντάχρονο γιο του. Εκεί θα γνωρίσει τη Στεφανί, μια εκπαιδεύτρια φαλαινών που μετά από ένα τραγικό ατύχημα χάνει και τα δυο της πόδια. Μαζί, θα μάθουν να περπατάνε ξανά από την αρχή. Σενάριο: ΖΑΚ ΟΝΤΙΑΡ , Σκηνοθεσία: ΖΑΚ ΟΝΤΙΑΡ Παίζουν: ΜΑΡΙΟΝ ΚΟΤΙΓΙΑΡ, ΜΑΤΙΑΣ ΣΕΝΕΡΝΤΣ. Είδος ταινίας: Δράμα Πρεμιέρα: 6 Δεκεμβρίου 2012

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τζάκσον, η τριλογία γυρίστηκε σε 3D και θα διανεμηθεί σε 2D, σε 3D και στο καινούργιο format των 48 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps). Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στα στούντιο Stone Street, στο Γουέλινγκτον και σε τοποθεσίες της Νέας Ζηλανδίας. Η προβολή της πρώτης ταινίας "Χόμπιτ: Ένα Αναπάντεχο Ταξίδι” θα ξεκινήσει να προβάλλεται στις 13 Δεκεμβρίου του 2012, της δεύτερης “The Hobbit: The Desolation of Smaug,” στις 13 Δεκεμβρίου του 2013 και της τρίτης “The Hobbit: There and Back Again” στις 18 Ιουλίου του 2014. Το ομώνυμο βιβλίο, στο οποίο βασίζονται οι τρεις ταινίες, κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Κέδρος.

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΙ 3D LIFE OF PI 3D Η νέα σκηνοθετική δουλειά του τιμημένου με Όσκαρ Ανγκ Λι (“Brokeback Mountain”, “Crouching Tiger, Hidden Dragon”), είναι βασισμένη στο μπεστσέλερ του Γιαν Μαρτέλ (Εκδόσεις Ψυχογιός), και μας αφηγείται την απίστευτη περιπέτεια επιβίωσης του Πι, ενός νεαρού άντρα, στην θάλασσα κάτω από αντίξοες συνθήκες. Ένα αξιόλογο τεχνολογικό επίτευγμα σε 3D, η επική περιπέτεια του Πι είναι μια συναισθηματικά μαγευτική εμπειρία που θα εμπνεύσει, θα συγκινήσει και θα ταξιδέψει το κοινό σε ένα πρωτόγνωρο τόπο που δεν θα ξεχάσει ποτέ. Σενάριο: ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΜΑΓΚΙ, ΓΙΑΝ ΜΑΡΤΕΛ (ΜΥΘΙΣΤΌΡΗΜΑ) Σκηνοθεσία: ΑΝΓΚ ΛΙ, Παίζουν: ΤΟΜΠΙ ΜΑΓΚΟΥΑΙΡ, ΙΡΦΑΝ ΧΑΝ, ΖΕΡΑΡ ΝΤΕΠΑΡΝΤΙΕ, ΣΟΥΡΑΤΖ ΣΑΡΜΑ Είδος ταινίας: Περιπέτεια, Δράμα Πρεμιέρα: 20 Δεκεμβρίου 2012

Σενάριο: ΦΡΑΝ ΓΟΥΟΛΣ, ΦΙΛΙΠΠΑ ΜΠΟΓΙΕΝΣ, Σκηνοθεσία: ΠΙΤΕΡ ΤΖΑΚΣΟΝ Παίζουν: ΧΚΕΙΤ ΜΠΛΑΝΣΕΤ, ΕΛΑΙΤΖΑ ΓΟΥΝΤ, ΙΑΝ ΜΑΚ ΚΕΛΕΝ, ΜΑΡΤΙΝ ΦΡΙΜΑΝ, ΑΝΤΙ ΣΕΡΚΙΣ, ΤΖΕΦΡΙ ΤΟΜΑΣ, ΜΑΙΚ ΜΙΖΡΑΧΙ Είδος ταινίας: Περιπέτεια Φαντασίας Πρεμιέρα: 13 Δεκεμβρίου 2012

ΚέΡδΙΣΕ

1 ΔΙΠλή πρόσκληση

Óôåßëå ΤΩΡΑ óôï info@universitypress.gr, ένα e-mail γράφοντας τη λέξη CINEMA και το ïíïìáôåðþíõìü óïõ και κέρδισε αμέσως 2 εισιτήρια για την ταινία της αρεσκείας σου Κερδίζουν οι πρώτοι 50 || Τηρείται σειρά προτεραιότητας στις αίθουσες του VILLAGE Φαλήρου.

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ eως

2 8 11 2012 .

.

Η UNIVERSITY PRESS σε συνεργασία με τα VILLAGE CIMENAS του Φαλήρου, προβάλλουν μία φορά το μήνα, μία Blockbuster ταινία, στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα GOLD CLASS.

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ έως 28.11.2012 Στο προηγούμενο secret movie είδαμε την ταινία «ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ»

Οι πρώτοι 18 που θα στείλουν ένα e-mail με τη λέξη SECRET MOVIE, το ονοματεπώνυμο και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας τους, στο info@universitypress.gr ή στο info@upress.gr θα κερδίσουν μία πρόσκληση 2 ατόμων για το επόμενο SECRET MOVIE.

25


26

UNIVERCITY

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

Ο ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟ ΠΙΟ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΜΑ, ΣΤΟ “S CLUB @ ΔΙΟΓΕΝΗΣ studio”

ΜΑΖΙ ΤΟΥ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΔΗ ΚΑΙ ΤΟ POP ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ MEΛISSES Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του φετινού χειμώνα στο SCLUB@ΔΙΟΓΕΝΗΣ Studio είναι γεγονός! Ο Σάκης Ρουβάς στο πιο ατμοσφαιρικό show της πόλης, σε μια νέα πρόταση διασκέδασης, παρουσίασε ένα διαδραστικό, ολοκληρωμένο θέαμα με έντονα θεατρικά στοιχεία, νέες ενορχηστρώσεις, αισθησιακές χορογραφίες, μοναδικά κοστούμια και ένα πρόγραμμα με μουσικές εκπλήξεις, απογειώνοντας το κοινό. Ο Σάκης Ρουβάς επέστρεψε στις live εμφανίσεις απόλυτα ανατρεπτικά στο SCLUB@ΔΙΟΓΕΝΗΣ Studio, με ένα show βασισμένο “στο παιχνίδι των αισθήσεων”, που εξελίσσεται σε ένα ατμοσφαιρικό live music cabaret! Η μεγάλη του επιτυχία “Έμενα Θες” σηματοδότησε την πιο ερωτική έναρξη όπου ο κόσμος γίνεται ένα μαζί του και συνεχίζει με παλιά και νέα του τραγούδια αλλά και με μουσικές εκπλήξεις, παρασύροντας μας σε ένα ταξίδι αληθινής διασκέδασης, παρουσιάζοντας το πιο ωραίο πρόγραμμα της καριέρας του. Η Αγγελική Ηλιάδη με την ξεχωριστή φωνή της και την εκρηκτική παρουσία της, εμφανίστηκε με το νέο της ρεπερτόριο κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Οι MEΛISSES ανέβασαν την διάθεση με το πρωτότυπο μουσικό τους mix και τη δυναμική τους παρουσία. Στο “S Club @ Διογένης Studio” συμμετέχουν και οι Courtney Parker, Victoria Taylor και η Τζωρτζίνα Καραχάλιου με εμπνευσμένες εμφανίσεις ενώ όλο το μουσικό θέαμα συνοδεύεται από ταλαντούχες χορεύτριες που με τις χορογραφίες και τα κοστούμια τους εντάσσονται δημιουργικά στο concept του cabaret! Το Διογένης Studio μεταμορφώθηκε από τον Απόλλωνα Παπαθεοχάρη, σε ένα σύγχρονο cabaret και υποδέχθηκε το S Club για να παρουσιάσει ένα μοναδικό μουσικό θέαμα, με θεατρική και ερωτική ατμόσφαιρα. Ο Σάκης Ρουβάς για ακόμα μία φορά εξελίσσει τη νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας με ένα live show γεμάτο δημιουργικές ανατροπές, δίνοντας με την Αγγελική Ηλιάδη και τις ΜΕΛISSES όλη τους τη θετική ενέργεια για την πιο δυνατή μουσική εμπειρία διασκέδασης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης σας περιμένει. Είστε έτοιμοι; Μια εξειδικευμένη δημιουργική ομάδα συνεργατών υπογράφει το live show που παρουσιάζεται στο “S CLUB @ ΔΙΟΓΕΝΗΣ Studio”

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΛ.: 6942-782.289

ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ - ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ ΕΝΑΡΞΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ο Αντώνης Ρέμος επιστρέφει στο Αθηνών Αρένα, ένα χώρο που πριν από μερικά χρόνια καθιέρωσε ο ίδιος ένα χώρο μέσα από τον οποίο μας έδωσε ιδιαίτερα δυνατές παραστάσεις και θεαματικές παραγωγές. Είναι ο ερμηνευτής που απευθύνεται στον καθένα μας ξεχωριστά ενώ με ένα μοναδικό μαγικό τρόπο μας ενώνει όλους μαζί. Ερμηνευτής καρδιάς με μεστή φωνή και ερμηνεία, ανεπιτήδευτη σκηνική παρουσία, αμεσότητα, επικοινωνιακός, δημιουργικός κάνει τις επιλογές του πάντα με γνώμονα την καρδιά κι αυτό μέχρι σήμερα ότι μόνο τον έχει δικαιώσει αλλά και τον έχει κατατάξει στην κορυφή της ελληνικής μουσικής σκηνής. Ο Στέλιος Ρόκκος είναι ένας ιδιαίτερος καλλιτέχνης, δημιουργός, μουσικός, σπουδαίος ερμηνευτής με εξαιρετική σκηνική παρουσία και μοναδική επικοινωνία με το κοινό. Κινείται ακομπλεξάριστα σε όλο το φάσμα της ελληνικής και ξένης μουσικής, από την παραδοσιακή στη ροκ, από την ανατολή στη Δύση. Με μεγάλες επιτυχίες και πλατινένιους δίσκους στο ενεργητικό του, κυκλοφορεί τον τελευταίο του δίσκο «Ταυτότητα», που έχει αγαπηθεί πολύ από τον κόσμο και ιδιαιτέρως το τραγούδι «Είμαι δικός σου». Φέτος, ο Αντώνης Ρέμος και ο Στέλιος Ρόκκος συνεργάζονται επί σκηνής, παρουσιάζοντας ένα μοναδικό πρόγραμμα. Μαζί τους στον Αθηνών Αρένα εμφανίζεται και η Ελένη Φουρέϊρα. Μία ανερχόμενη τραγουδίστρια με ιδιαίτερο ταλέντο, επιτυχία και δυνατές συνεργασίες στο ενεργητικό της αναστατώνει με την σκηνική της παρουσία το κοινό. Η τελευταία της επιτυχία "Το πάρτυ δεν σταματά" παίζεται και ακούγεταιπαντού Φέτος το χειμώνα η καρδιά της νυχτερινής Αθήνας χτυπάει στον Αθηνών Αρένα. Οι ιδανικές ερμηνείες, οι μεγαλύτερες επιτυχίες και το ασταμάτητο κέφι δίνουν ραντεβού για άλλη μια φορά στο απόλυτο σχήμα. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του προγράμματος έχει φροντίσει ο Απόλλωνας Παπαθεοχάρης.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΛ.: 6942-782.289


UNIVERCITY

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

27

ΝΥΧΤΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑΤΑ Για ένα ποτάκι... ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ BLUES Πανόρμου 20, Τηλ.: 210 6437667 CALIENTE Αλέξη Παυλή 37Α Τηλ.: 6972 826677 DUNKEL Πανόρμου 117 Τηλ.: 213 0409418 FLOWER Δορυλαίου 2 Τηλ.: 210 6432111 KASBAH Πανόρμου & Αλ. Παυλή 35Β Τηλ. 210 6927447 LAZY 8 Σούτσου 8, Πλ. Μαβίλη Τηλ.: 211 7009586 ΛΩΡΑΣ Δημ. Σούτσου 7, Πλ. Μαβίλη MARABOU Πανόρμου 113 Τηλ.: 210 6910797 Στην πιάτσα της Πανόρμου, μέσα στη βουή και την πολυκοσμία, προσφέρει μια προσεγμένη ποιότητα μουσικής και διασκέδασης στον όροφό του. ΜΠΡΙΚΙ Δορυλαίου 6, Πλ. ΜαβίληΤηλ.: 210 6452380 PANORMIX Αλ. Παυλή 37 Τηλ.: 210 6993850 ΠΟΤΟΠΩΛΕΙΟΝ Πανόρμου 113 Τηλ.: 210 6911672 SANTA BOTELLA Πανόρμου 115Α Τηλ.: 210 6981032 SAXO Πανόρμου 117Β Τηλ.: 210 6980324 THE WEE DRAM Κονοπισοπούλου 23 Τηλ.: 210 6916509

ΓΚΑΖΙ Soho Bar Bουτάδων 54 Τηλ. 210 3422663 Το Soho είναι η νέα πρόταση στο Γκάζι που έρχεται να καλύψει το κενό των Bar Restaurant στην περιοχή, τόσο με την κουζίνα του όσο και με τις χορευτικές mainstream βραδιές με guest Djs που υπόσχονται να σας παρασύρουν σε ένα μουσικό ταξίδι με τα καλύτερα hits και το live stage!… 8TH SIN Μ. Αλεξάνδρου 141 Τηλ.: 210 3477048 PINK ELEPHANT Βουτάδων 58 Τηλ.: 210 3461973 RAINBOW Δεκελέων 40 Τηλ.: 210 3422554 ALIARMAN Σωφρονίου 2 Τηλ.: 210 3426322 ALMODOBAR Κωνσταντινουπόλεως 60, Τηλ.: 6946 457442 BARBAR Ιάκχου 23 Τηλ.: 210 3410134 ΓΚΑΖΑΚΙ Τριπτολέμου 31 Τηλ.: 210 3460901 CODE Τριπτολέμου 35 Τηλ.: 210 3458110 Del Sol café Βουτάδων 44 Τηλ.: 210 3418169 HIVE Τριπτολέμου 34 & Βουτάδων Τηλ.: 210 3477444 HOXTON Βουτάδων 42 Τηλ.: 210 3413395 GAZARTE Βουτάδων 32-34 Τηλ.: 210 3460347 Πανέμορφη θέα στην Ακρόπολη και τα φουγάρα της Τεχνόπολης από την ευρύχωρη βεράντα του πάνω ορόφου και τον άνετο εσωτερικό του χώρο με τις χαλαρές μουσικές επιλογές.

GASOLINE Γαργηττίων 23Α Τηλ.: 210 3469396 INTREPID FOX Τριπτολέμου 30 Τηλ.: 210 3466055 CARTONE Περσεφόνης 41 Τηλ.: 210 3450202 HAVANA NIGHTS Δεκελέων 46 Τηλ.: 6979 915561 HOLY SPIRIT Τριπτολέμου 37 Τηλ.: 211 4036685 MISH MASH Βουτάδων 50 Τηλ.: 210 3417606 SOCIALISTA Τριπτολέμου 33 Τηλ.: 210 3474733 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Κλεάνθους 8 Τηλ.: 210 3458534 Π Ευπατριδών 7 Τηλ.: 210 3470510 ROOTS Κων/λεως & Κελεού 1 Τηλ.: 211 4035649 45ο ΜΟΙΡΕΣ Ιάκχου 18 & Βουτάδων Τηλ.: 210 3472729 TAPAS BAR Τριπτολέμου 44 Τηλ.: 210 3471844 TRAMP Βουτάδων 36 Τηλ.: 210 3416345 TRIBE Ορφέως 48 Τηλ.: 6937 850523 ΤΩΡΑ Κ44 Κων/λεως 44 Τηλ.: 210 3423560 YOO Τριπτολέμου 50 Τηλ.: 210 3476838 VOID Ευμολπίδων 26 Τηλ.: 210 3461707 WHITE NOISE Ευμολπίδων 20,Τηλ.: 211 4003381 WHY SLEEP Βουτάδων 52 Τηλ.: 6937 688266

e k i l ε τ ν ά Κ της

α δ ί λ ε σ η τ σ SS IT Y PRE S UNIVER

press.gr niversity /u m o .c k o w.facebo http://ww για

ωση ε στην κλήρ ίτ ε π μ α ν ΓΕΝΗΣ τε ώσ CLUB @ ΔΙΟ S το σ ι ζ έ π ς ένα τρα πληροφορίε ς ε ρ τε ό σ ισ studio. Περ μας! στην σελίδα

ΨΥΡΡΗ MYBAR Κακουργοδικείου 6 Τηλ.: 694 7439004 Ένα bar που κάθε μέρα έχει και διαφορετικό θέμα στο Μοναστηράκι.Υπάρχουν νύχτες για όλα τα μουσικά γούστα και για κάθε ηλικία. Πολλά parties, δυνατά cocktails και guest DJs διαμορφώνουν ένα εκρηκτικό μείγμα. Τhe Party Bar Καραισκάκη 31 Τηλ.: 210 3221251 22 Club Stage Αριστοφάνους 22 Τηλ.: 698 1343781 AMETHYST Πρωτογένους 11 Τηλ.: 211 1194970 ASTRON Τάκη 3 Τηλ.: 6943 002620 BAROCK Λεπενιώτου 22 Τηλ.: 210 3257575

BLEND Αριστοφάνους 11 Τηλ.: 210 3317105 CANTINA SOCIAL Λεωκορίου 8 Τηλ.: 210 3251668 CHERRY Αγίων Αναργύρων 14 Τηλ.: 6944 475574 GOYA Αριστοφάνους 11 Τηλ: 6959 351632 ΘΗΡΙΟ Λεπενιώτου 1 Τηλ: 210 3217836 MINI BAR Ναυάρχου Αποστόλη 16 Τηλ: 210 3236120 OLD FASHIONED Μιαούλη 16 Τηλ: 210 3216306 SPIRIT Μιαούλη 13 Τηλ: 210 3217433 SUITA Αγίων Αναργύρων 10 Τηλ: 6948 547726 THE PARTY BAR Καραϊσκάκη 31 Τηλ: 210 3221251 VANILLA PROJECT Σαρρή 37 Τηλ: 210 3220647 YOGA BALA Ρήγα Παλαμήδου 5 Τηλ: 2103311335 ΨΥΡΡΑ Μιαούλη 19 Τηλ: 210 3244046

ΕΞΑΡΧΕΙΑ BAT CITY Λεωφ. Αλεξάνδρας 11 BOOMBOX Κιάφας 13 CIRCUS Ναυαρίνου 11 ΔΙΠΛΟ CAFE Θεμιστοκλέους 70 FLORAL - BOOKS + COFEE Θεμιστοκλέους 80, Εξάρχεια GINGER ALE Πλατεία Εξαρχείων GINKGO BILOBA Σόλωνος 136 ΙΝΤΡΙΓΚΑ Δερβενίων 60 ΚΑΦΕΚΟΥΤΙ Σόλωνος 123 LOCOMOTIVA Μπόταση 7 GINKGO BILOBA Σόλωνος 136 ΙΝΤΡΙΓΚΑ Δερβενίων 60 KAZU Μαυρομιχάλη 3 ΚΑΦΕΚΟΥΤΙ Σόλωνος 123 ΜΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΣ Κωλέττη 42 MOLOTOF Ανδρέα Μεταξά 2 ΠΟΔΗΛΑΤΟ Θεμιστοκλέους 48 RADIO BUBBLE Ιπποκράτους 146

Τηλ.: 210 6401666 Τηλ: 210 3829179 Τηλ.: 210 3615255 Τηλ.: 210 3301177 Τηλ.: 210 3800070 Τηλ.: 210 3301246 Τηλ.: 210 3801304 Τηλ.: 210 3300936 Τηλ.: 210 3840559 Τηλ.: 694 2052764 Τηλ.: 210 3801304 Τηλ.: 210 3300936 Τηλ.: 210 3602242 Τηλ.: 210 3840559 Τηλ.: 210 3800518 Τηλ.: 210 3800460 Τηλ.: 210 3303430 Τηλ.: 210 7567600

ΤΖΙΖ Ναυαρίνου 12 ΤΡΑΛΑΛΑ Ασκληπιού 45 Βαλτετσίου 35 & Ζ. Πηγής

Τηλ.: 210 3633120 Τηλ.: 210 3628066 Τηλ.: 210 3304778

ΙΛΙΣΙΑ DOLCE CAFFÉ Γρ. Αυξεντίου 58-60 Τηλ.: 210 7487.683 Σημείο αναφοράς για τα Ιλίσια με εμπειρία 13 ετών. Ένας χώρος φτιαγμένος με μεράκι και ιδιαίτερη διακόσμηση, όπου θα ακούσεις ψαγμένες μουσικές. EXCALIBUR Ορμηνίου 4 Τηλ.: 6932 600269 GALAXY Βασ. Σοφίας 46 Τηλ.: 210 7281000 Rock MOJO Παπαδιαμαν/λου 36 Τηλ.: 210 7757033 RED SEA Ποταμιάνου 23 Τηλ.: 210 7755419 SUI GENERIS Βεντήρη 7, Χίλτον Τηλ.: 210 7217814

ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΜΑΪΜΟΥ Θουκιδίδου 7Α Τηλ.: 2106843279 Στον πεζόδρομο της Θουκυδίδου, που θυμίζει έντονα νησί, στην ανεβασμένη πιάτσα του Χαλανδρίου συναντάμε την «Μαιμού». Ενα cocktail bar που απ΄την πρώτη μέρα της λειτουργίας του απέκτησε φανατικούς φίλους. Πολύ προσωπικό διακοσμητικό μεράκι από τους ιδιοκτήτες, εντυπωσιακά cocktails από τους bartenders και φοβερές μουσικές από τους DJ's. Δεσπόζει η αγιογραφία του «Αγίου Ιωάννη» ή κατά κόσμον John Coltraine. Καλά προσκυνήματα... BARA Ηρακλείου 6 Τηλ.: 2106800675 BOARDING PASS Ηρακλείου 2 Τηλ.: 2106848535 CORTE BAR Ηρακλείου 8 Τηλ.: 2130089507 DETAILS Ηρακλείου 6Α, Τηλ.: 2106840707 EL REY ALOBAR Θουκυδίδου 7 Τηλ.: 2106814459 ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΒΟΥΡΑ Αγ. Γεωργίου 17 Τηλ.: 2110125454 LE ROI Παπανικολή 18 Τηλ.: 2106892104 ΣΠΟΡΟΣ Κατσουλιέρη 4 Τηλ.: 2106844543 MONA'S Ηρακλείου Τηλ.: 2106816590


UNIVERCITY

28

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

ΑΘΗΝΑ 42 Κολοκοτρώνη 3 Τηλ.: 6948242455 A FOR ATHENS ROOF BAR Μιαούλη 2-4, Μοναστηράκι Τηλ.: 2103244244 ΑΜΠΑΡΙΖΑ Λέκκα 14, Σύνταγμα Τηλ.: 2103257644 APPERITIF Καλαμιώτου 4 Τηλ.: 2103240103 OMIΚΡΟΝ BAR Λέκκα 12, Σύνταγμα Τηλ.: 2103222559 Ενα νέο στέκι με σκεπαστή αυλή κοκτέϊλς, ιδανικές τιμές και μουσικά events διαφορετικών dj. BABA AU RUM Κλειτίου 6

Τηλ.: 2117109140

BELAFONTE Αγησιλάου 61Α Τηλ.: 2103457989 BLACK DUCK Multiplarte Χρήστου Λαδά 9 Α Τηλ. 2103234760 Με café, bar, εστιατόριο, gallery και live sessions, το Black Duck αποτελεί τον πιο cozy πολυχώρο στο κέντρο της Αθήνας. Ένα καλλιτεχνικό -all day and night long- στέκι με πολύ καλή μεσογειακή κουζίνα,σπιτικά γλυκά,ιδιαίτεραcocktails, και μουσικές επιλογές πάντα με το αλάθητο της "μαύρης πάπιας." BOOZE Κολοκοτρώνη 57 Τηλ.: 2103240944 CASHMERE Άνθιμου Γαζή 9 Τηλ.: 2103248690 ZAZZIUM Διδότου 33 Τηλ.: 2103618446 FABRICA DE VINO Εμμ. Μπενάκη 3 Τηλ.: 2103214148 GALAXY Σταδίου 10 Τηλ.: 2103227733 HIGGS Ευπολίδος 4 Πλ. Κοτζιά, Τηλ.: 2103247679 Λειτουργεί από το 1928 αλλά έχει εκσυγχρονιστεί σε όμορφο all day café bar. IPPO Θησέως 12, Σύνταγμα

UPCOMINGEVENTS NOVEMBER > Thursday, 22 Nov 2012 - Cj Jeff @ Dybbuk (Αθήνα)

> Friday, 23 Nov 2012 - dj Pascal @ One the bar (Αθήνα) - Hot Since 82 + Viton + Ison + Gus & Bonso + G-Groove @ Sixx (Αθήνα) - KD + Bengoa @ Story (Αθήνα)

> Saturday, 24 Nov 2012 - Opening party @ Venue (Αθήνα) - OnOff party: Danny Serrano + Manolaco + Sysex + Ikee @ Mamacas (Αθήνα)

> Tuesday, 27 Nov 2012 - Ms Lefki + ClubKid @ Gazaki (Αθήνα)

> Thursday, 29 Nov 2012 - Cj Jeff @ Dybbuk (Αθήνα)

> Friday, 30 Nov 2012 - dj Pascal @ One the bar (Αθήνα) - Deep Is Love hosted by Unreal Team: Orelse + Libre N. @ Aroma (Αθήνα) - ClubKid @ Partners le bar (Αθήνα)

DECEMBER > Saturday, 01 Dec 2012 - Spektre @ Inbox (Αθήνα) - Boddhi Satva + dj Angelo @ Mamacas (Αθήνα) - Evolution: Spektre + Axel Karakasis + Christian Cambas @ Inbox (Αθήνα)

> Thursday, 13 Dec 2012 - Cj Jeff + Freespirit + JMP @ Dybbuk (Αθήνα)

Τηλ.: 6937954953

KEY BAR Πραξιτέλους 37 Τηλ.: 2103230380 LA PLACE Πραξιτέλους 5 Τηλ.: 6973442233 LA VIE EN ROCK Κολοκοτρώνη 11 Τηλ.: 2103229452 ΜΑΓΚΑΖΕ Αιόλου 33 Τηλ.: 2103243740 NIXON Αγησιλάου 61Β Τηλ.: 2103462077 NUEVA TROVA Βλαχάβα 9 Τηλ.: 6980091150 PAIRIDAEZA Παρνασσού 3 Τηλ.: 2103210233 POP Κλειτίου 10Β Τηλ.: 6980397976 ΠΡΙΖΑ Χρήστου Λαδά 1 Τηλ.: 210 3244101 ΡΙΝΟΚΕΡΩΣ Ασκληπιού 20 Τηλ.: 2103389877 ROOSTER Πλατ. Αγίας Ειρήνης 4 Τηλ.: 210 3224410 THE GIN JOINT Χρήστου Λαδά 1 Τηλ.: 210 3218646 ΤΗΕ SEVEN JOKERS Βουλής 7 Τηλ.: 210 3219225 SHAKESPEARE Καρύτση 7 Τηλ.: 210 3222253 STORY Κολοκοτρώνη & Θησέως 15-17, Σύνταγμα Τηλ.: 211 7109312 TAILOR MADE Πλατ. Αγ. Ειρήνης Τηλ.: 213 0049645 THROUBI Πλατ. Αγ. Ειρήνης Τηλ.: 210 3230928 TIKI ATHENS Φαλήρου 15, Κουκάκι Τηλ.: 210 9236908 TOY CAFE Καρύτση 10 Τηλ.: 210 3311555

ΚΟΛΩΝΑΚΙ ANIMAL CLUB Καρνεάδου 25-29 Τηλ.: 210 7216409 & 697 4024795 BAILA Χάρητος 43 Τηλ.: 210 7233019 BAIRES Σίνα 21 & Σκουφά Τηλ.: 210 3635458 BARDOT Σκουφά 50 Τηλ.: 6945 338766 CITY Χάρητος 43 Τηλ.: 210 7228910 Διάσημα cocktails και πολυσυλλεκτικές μουσικές στην underground πλευρά του Κολωνακίου. ΚΟΚΚΟΙ Ασκληπιού 39 & ΔιδότουΤηλ.: 210 3641981 LOW PROFILE CAFE Λυκαβηττού 6 Τηλ.: 210 3620200 BIG APPLE Σκουφά 69 Τηλ.: 210 3643820 Η διακόσμηση αντλεί την έμπνευσή της από τη Νέα Υόρκη. Κλασική στάση για καφέ ή lunch, ποτό στο Κολωνάκι! Τα events του Big Apple έχουν γίνει θεσμός γεμίζοντας τις νύχτες μας με θεματικές βραδιές R&B, σαξοφώνου και πολλά happenings! NELMEZZO Τσακάλωφ 7-9 NOUVELLE VAGUE Σκουφά 51 PAPLOU Πατριάρχου Ιωακείμ 45 PASSEPARTOUT Σκουφά 47-49 ΣΚΟΥΦΑΚΙ Σκουφά 47-49 TOKYO Σίνα 21 TRIBECA Σκουφά 46 & Ομήρου

Τηλ.: 210 3600658 Τηλ.: 210 3611107 Τηλ.: 6944 050869 Τηλ.: 210 3645546 Τηλ.: 210 3645888 Τηλ.: 213 0035558 Τηλ.: 210 3623541

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ CAFE ΠΛΕΕΙ PLAY Αγίου Ιωάννου 23

Τηλ.: 210 6083988

Aγαπημένο στέκι με δροσερή, κρυμμένη αυλή, με διακόσμηση παιχνιδιάρικη.....και ταξιδιάρικη.. (όπως πλέει play), ταβλάκι, επιτραπέζια όλη μέρα, καλές τιμές (6 ευρώ το ποτό, 7,5 τα cocktails), καθαρά ποτά, ποιοτικά ροφήματα, ψαγμένες μουσικές με διαφορετικούς DJs κάθε βράδυ! Δεν λείπουνε partakia και happenings, δες facebook: plei play. Dodo’s Bar Ελβετίας 21

Τηλ: 210 6000988

ΠΕΙΡΑΙΑΣ DELUCA Aγγ. Μεταξά 11, Πασαλιμάνι Τηλ. 210 4118420 Το νέο Deluca σας περιμένει για ποιοτικό φαγητό και ποτό στο Πασαλιμάνι. 5/4 Φιλίππου 14, Μικρολίμανο Τηλ: 210 4830355 BIRRA BIRRA Ακτή Θεμιστοκλέους 150, Τηλ: 210 4515075 BLACK LIGHT Βασ. Παύλου 6 Τηλ: 210 4131934 BLOCK Ακτή Κουμουνδούρου 18 Τηλ.: 210 4224744 LA ROCKA Β. Παύλου 23, ΚαστέλαΤηλ: 210 4177660 L'ACTION FOLIE Aκτή Δηλαβέρη 9 Τηλ.: 211 7201246 OKIO Μαρίνα Ζέας 210 4284006 TROVA Αθηνάς & Βλαχάβα Τηλ.: 9694 9988071 TO ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ Ακτή Θεμιστοκλέους 6 Τηλ.: 210 4525242 PASSPORT Καραϊσκου 119 Πλατεία Κοραή Τηλ.: 210 4296401 ΜΠΟΤΖΙ Ακτη Θεμιστοκλέους 208 Τηλ.: 210 4183018

ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ ENZZO DE CUBA Αγ. Παρασκευής 70 Τηλ.: 210 5782610 Η μουσική στο Enzzo de Cuba δεν γνωρίζει σύνορα. Με βάση τους ήχους της Κούβας κάθε βράδυ ξεκινάει ένα μουσικό ταξίδι σε όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Μουσικά σχήματα και διαφορετικά events ολοκληρώνουν την αυθεντική αυτή εμπειρία. SALON ORIENTAL Αγ. Παρασκευής 68

Τηλ.: 6936 655609

ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ROCK GALLERY 25ης Μαρτίου 13 Τηλ.: 210 9352537 Ανοιχτά από τις 11 το πρωί σαν café με τραπεζάκια επί της Πλατείας Ν. Σμύρνης και ειδικά διαμορφωμένο χώρο για darts. Χαμηλές τιμές σε μπύρες βαρέλι από 3,5 ευρώ και ποτά 6,5 ευρώ. Κάθε Τετάρτη coctail night με όλα τα coctails 6 ευρώ και κάθε Παρασκευή lives με rock συγκροτήματα Στα dexx κάθε: Δευτέρα Νίκος Μαρκάκης, Τρίτη Παύλος Σούτρας, Τετάρτη Βαγγέλης Ζιάκας, Πέμπτη Αντώνης Μαγουλάς, Παρασκεύη Βαγγέλης Ζιάκας, Σάββατο Πέτρος Γαρδίκλης, Κυριακή Σοφία Ράπτη ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΡΟΔΟΥ Πλάτωνος 1 & Δαβάκη Τηλ.: 210 9595006 Μια από τις πιο γνωστές εναλλακτικές μουσικές σκηνές συνδυάζοντας την ατμόσφαιρα ενός συνοικιακού μπαρ και την αξιοπιστία μιας διαχρονικής μουσικής σκηνής.

ΓΛΥΦΑΔΑ THE BAR A. Παπανδρέου 15 Τηλ. 210 8985180 Το γνωστό γλυφαδιώτικο στέκι the bar, λειτουργεί,ανανεωμένο,σε ύφος θεατράλε και προσφέρει καθαρά ποτά, φιλική ατμόσφαιρα και την καλύτερη μουσική της πόλης. Σ ένα περιβάλλον που παραπέμπει σε φουαγιέ Παρισινού θεάτρου, διοργανώνονται κάθε εβδομάδα μουσικές βραδιές με θέμα ενώ τα πρωινά προσφέρεται καφές, σπιτικά σάντουιτς, φρέσκιες σαλάτες και γλυκάκια. BOURBON Δασκαρόλη 67 Τηλ: 210 9647600 ΜOSAIKO Λαοδίκης 30 Τηλ: 210 8983208 Tο κέντρο μεταφέρεται νότια! Σπιτικά σνακ, πολλά κοκτέιλ από φρέσκα βιολογικά φρούτα ή βιολογικές μαρμελάδες. WE DRINK EAT LIVE Κύπρου 74, τηλ.: 210 8982020 Ευχάριστο και μοντέρνο περιβάλλον κάνουν το WE σημείο επιλογής και συνάντησης. Ο προορισμός για όσους επιθυμούν να χαλαρώσουν τα πρωινά. Όλες τις εποχές το WE προσφέρει το ομορφότερο ξεκίνημα της ημέρας. Πλούσιος αρωματικός καφές, ιδιαίτερα ροφήματα, γλυκά και snacks υπόσχονται να κάνουν το WE δικό σας στέκι. Αργά το απόγευμα, ώρα χαλάρωσης πίνοντας το αγαπημένο σας κοκτεϊλ. Οι βραβευμένοι barmen μας είναι έτοιμοι να δημιουργήσουν ό,τι τους ζητήσετε.


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

EGOMIO ACHE cafe bar restaurant Κύπρου 57, τηλ.: 210 8942949 Το Egomio Ache καθιερώνει νύχτες live συγκινήσεων. Αμέτρητοι καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα πρόσφεραν στους χιλιάδες θαυμαστές τους αξέχαστες βραδιές. Ο λόγος που άλλαξε η διασκέδαση στην Γλυφάδα.

UNIVERCITY ΦΙΛΟΙΣΤΡΟΝ Αποστ. Παύλου 23 Τηλ.: 2103467554

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΜΕΛΩΔΙΑ Καλλισθένους 87 Τηλ.: 210 3464916 ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ιπποθοντιδών 10 & Κυριαδών Τηλ.: 210 3459172 ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ Δημοφώντος 43 Τηλ.: 211 7108153 ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καλλισθένους 85 Τηλ.: 210 3477961 ΤΟ ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Τρώων 43 Τηλ.: 210 3479327

ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Για μεζέ με την παρέα...

Ο ΑΠΑΝΩ ΜΑΧΑΛΑΣ Παραδοσιακό Καφενείο Πλάτωνος 1 & Δαβάκη Τηλ.: 210 9595006 Από τις 12 το μεσημέρι με καφεδάκια, ταβλάκι & ναργιλέ. Και το βραδάκι για κρασάκι και μεζεδάκια με την παρέα σε οικονομικές τιμές. Αποκορύφωμα οι live βραδιές όπου το κέφι φουντώνει. Ο απάνω μαχαλάς γίνεται το μέρος που πρέπει να πας!!

ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΠΑΛΗΑ ΑΘΗΝΑ Εμπεδοκλέους 75 Τηλ.: 210 7518869

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΔΙΑΧΩΡΗΤΟ Δ. Πλακεντίας 120 Τηλ.: 210 6990920 ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ Έβρου 40 Τηλ.: 210 7777742

ΚΥΨΕΛΗ ΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Φωκ. Νέγρη 57 Τηλ.: 2108628187 ΤΟ ΠΕΤΑΛΟ Ξάνθης 10 Τηλ.: 210 8622000

ΠΑΤΗΣΙΑ ΕΠΙ ΤΩ... ΛΑΪΚΩΤΕΡΟΝ Αγ. Λαύρας 13, Άνω Πατήσια Τηλ.: 210 2111887 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ Πλ. Παπαδιαμάντη 4, Άνω Πατήσια Τηλ.: 210 2232376

ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΚΑΒΟΥΡΑΣ Θεμιστοκλέους 64 Τηλ.: 210 3810202 Μια από τις πιο ιδιαίτερες και εναλλακτικές πιάτσες των Αθηνών, τα Εξάρχεια, φιλοξενεί από το 1982 ένα ιστορικό πλέον ρεμπετάδικο. Ο "Κάβουρας" εδώ και χρόνια, κατανοώντας την ανάγκη μας για ποιοτική διασκέδαση, μας την προσφέρει και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο. Το κοινό είναι εναλλακτικό, κυρίως νεαρόκοσμος, χωρίς ωστόσο να απουσιάζουν όσοι νοσταλγούν τα φοιτητικά τους χρόνια. Κέφι, χορός, διασκέδαση... ΡΟΖΑΛΙΑ Βαλτετσίου 58 Τηλ.: 210 3302933 Η καλύτερη είσοδος για την πλατεία Εξαρχείων είναι ο πεζόδρομος της Βαλτετσίου. Ρωτάτε γιατί; Μα ασφαλώς γιατί περνάς μπροστά από την καταπράσινη αυλή της Ροζαλίας. Μεγάλος έρωτας !! 38 χρόνια κρατά. Πλανεύτρα η Ροζαλία πιστέψτε με, με τα ψητά της, και τα μαγειρευτά της, έχει ταΐσει φοιτητές και καλλιτέχνες. Σε βάζει στο κήπο της, άρχοντας να δεις, με τις γυάλινες οροφές της, ζέστη και χουχούλιασμα το χειμώνα, δροσιά και άπλα το καλοκαίρι, και να! οι ποικιλίες, και να! τα μεζεδάκια, βάλε και κρασί, καθ’ ότι εξαίρετο, πες μου... είναι να μην σφάζονται στην ποδιά της;

ΑΘΗΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Βησσαρίωνος 9 & Σίνα Τηλ.: 210 3389741 ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ Ρόμβης 21, Σύνταγμα Τηλ.: 210 3233459 ΟΛΕΑ Δερβενίων & Ασκληπιού Τηλ.: 210 3632780 ΟΥΖΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Άστιγγος & Φιλίππου, Μοναστηράκι Τηλ.: 210 3240716 ΠΕΤΡΙΝΟ Θεμ/κλέους & Ακαδημίας Τηλ.: 210 3822625 ΡΟΔΙΑ Αριστίππου 44, Λυκαβηττός Τηλ.: 210 7229883

Γραφική μονοκατοικία του ’30 με αυλή, φοιτητικό στέκι, με χαμηλές τιμές, «πονηρά» μεζεδάκια, πλούσιες ποικιλίες, ρακή, κρασάκι σε ατμόσφαιρα παλιάς αθηναϊκής γειτονιάς. Μην χάσετε το live κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ: Ζωντανά κλαρίνο, Λαούτο, (www.palia-athina.gr) ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ Πολυδάμαντος 19 Τηλ.: 210 7525777 Παραδοσιακή αθηναϊκή μονοκατοικία με ελληνική κουζίνα, πολλά μεζεδάκια, καλό κρασί. ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ: Έντεχνα - Ρεμπέτικα, ΤΕΤΑΡΤΗ: Κρητικά, ΠΕΜΠΤΗ: Ρεμπέτικα, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ: Ρεμπέτικα και Λαϊκά, ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙ: Ρεμπέτικα - Λαϊκά - Έντεχνα. (www.oraia-ellas.gr)

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΒΟΥΡΛΙΩΤΙΝΑ Β. Αλεξάνδρου 10 Τηλ.: 210 7291545 Η ΚΥΡΑ ΖΩΗ Πλ. Αναγεννήσεως 5Τηλ.: 210 7237900 ΜΕΛΟΙΝΟ Ηρ. Πολυτεχνείου 163 Τηλ.: 210 7243420 ΟΙΝΟΘΗΡΑ Εθν. Μακαρίου 13 Τηλ.: 210 7258428 ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΑΡΑΜΑ Εθν. Αντιστάσεως 220 Τηλ.: 210 7231717 ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΗΣ ΜΠΟΜΠΕΝΑΣ Αναξαγόρα & Βρυούλων Τηλ.: 210 7213267 ΤΟ ΚΕΛΑΡΙ ΤΟΥ ΓΑΤΟΥ Μιχ. Καραολή 69 Τηλ.: 210 7226996 ΤΟ ΚΟΥΤΟΥΚΙ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 109-111 Τηλ.: 210 7235107 ΤΡΑΤΑ Πλ. Αναγεννήσεως 7-9 Τηλ.: 210 7291533

ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ο ΜΕΞΙΚΑΝΟΣ Ευδήλου 15, Τηλ.: 210 7716900 Κάθε Δευτερά και Τρίτη 15% έκπτωση στους φοιτητές, κάθε Τετάρτη 9-12 μ.μ. Latin Dance Party. Ειδική προσφορά κάθε Πέμπτη στις 2 Μαργαρίτες σας κερνάμε την τρίτη Μαργααρίτα. ΤΡΥΠΑ Λεωφ. Παπάγου 136, Τηλ.: 6975 321066 Η “τρύπα”, ο παραδοσιακός καφενές που άνοιξε στου Ζωγράφου είναι αφιερωμένος σε όλους τους νυν και πρώην φοιτητές. Εδώ δεν χρειάζεται πολλά πολλά... Με λίγα χρήμα-

29

τα,με χύμα ντύσιμο, μπορείς απλά να το κάνεις καθημερινό στέκι! Ανοίγει απο το πρωί στις 12:00 για φραπέ ή ότι άλλο, και συνεχίζει με ένα ιδιαίτερο κέφι μέχρι τις 6:00 το πρωί (για την ώρα όρκο δεν παίρνουμε...) πήγαινε και που ξέρεις, μπορεί να μπει και το δικό σας όνομα σε μια απο τις καρέκλες, μας!! ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ Κεντρική πλατεία

Τηλ.: 2109370041

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Χρυσοστ. Σμύρνης 10, τηλ.: 210 2511420, Αίθουσα 160 ατόμων για γάμους & συνεστιάσεις ΚΑΦΕ ΜΕΖΕ Δεκελείας 114, τηλ.: 210 2510367 ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ Δεκελείας 134, τηλ.: 210 2520710 ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ Προύσης 12 & Ιωνίας, τηλ.: 210 2510007 ΜΟΛΥΒΟΣ Χρυσ. Σμύρνης 8, τηλ.: 210 2582091 ΜΠΑΡΜΠΑ ΑΛΕΞΗΣ Μεζεδοπωλείο ανατολίτικων γεύσεων Σαλαμίνος 70 τηλ.: 210 2583415 Η ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ Μικρασιάτικο Μεζεδοπωλείο Νικολάου Τρυπιά 56, τηλ.: 210 2585106 Ο ΛΕΜΟΝΟΚΗΠΟΣ Αγ. Τριάδος 11 τηλ.: 210 2588611

ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΟ ΚΟΥΚΛΑΚΙ Παπανικολή 88, Χαλάνδρι, τηλ.: 210 6818710 Φαγητό και χώρος με kinky παρενέργειες και χιουμοριστικοί σεξολογισμοί μέχρι υπερβολής, για τους φαν του είδους ΤΟ ΡΑΚΟΚΑΖΑΝΟ Ηρακλείου 1, τηλ.: 210 6895501 ΥΔΡΟΥΣΣΑ Εδεσματοπωλείον Αγίας Παρασκευής 56 τηλ.: 210 6812520 Σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της ευρύτερης περιοχής των βορείων προαστίων, λίγα μέτρα από την κεντρική πλατεία του Χαλανδρίου, σε μια πανέμορφη μονοκατοικία με κήπο, στεγάζεται το μεζεδοπωλείο «Υδρούσσα», προσφέροντας στους θαμώνες, που πολλοί από αυτούς είναι πια μόνιμοι, αξέχαστες γαστριμαργικές βραδιές!

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΑΪΔΑΡΟΣ τηλ.: 210 6004724 Ελληνοσερβικής Φιλίας 52 ΝΗΣΩΝ ΓΗ τηλ.: 210 6511354 Λεωφ. Μεσογείων 356 ΤΑ ΡΩΜΑΝΑΚΙΑ Λεωφ. Μεσογείων 366 & Κοραή 1 τηλ.: 210 6532278

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΑΛΚΥΟΝΕΣ Ζησιμοπούλου 5 ARSENIS Ζησιμοπούλου 19 ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ Αχιλλέως 119 ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ευξ. Πόντου 183 ΕΝ ΛΕΥΚΩ Λεωφ. Συγγρού 373

Τηλ.: 2109428489 Τηλ.: 2109424173 Τηλ.: 2109837498 Τηλ.: 2109824620 Τηλ.: 2109422902

ΘΗΣΕΙΟ 5η ΕΠΟΧΗ Ηρακλειδών 52 Τηλ: 210 3474961 ΑΚΡΟΠΟΛ Ακάμαντος 32 Τηλ: 210 3465543 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Ακάμαντος 1Τηλ.: 2103413795 ΑΜΠΙΜΠΑΓΙΟ Ηρακλειδών 3 Τηλ: 210 3426794 ΔΙΧΤΥ Αμφικτύωνος 18 Τηλ: 210 3452060 ΚΙΡΚΗ Αποστ. Παύλου 31 Τηλ: 210 3466960 KUZINA Αδριανού 9 Τηλ.: 2103240133 ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ Αδριανού 47 Τηλ.: 2103210181 ΝΕΜΕΣΙΣ Αποστ. Παύλου 29 Τηλ: 210 3476067 ΣΚΑΛΕΣ Νηλέως 1 Τηλ: 210 3465647 ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ Ηρακλειδών 2 Τηλ.: 2103455550 ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΟΥ ΗΛΙΑ Θεσσαλονίκης 7 Τηλ.: 210 3422407

S

UNIVER ITY PRES

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ! ΜΕΖΕΔΕΣ, ΡΑΚΙ! ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΑΣΟΥ

Η ΑΥΛΗ Αχαιών 24 Τηλ.: 2109370238 ΘΑΛΑΜΙ Αγίας Τριάδος 5 Τηλ.: 2109834545 ΚΑΛΝΤΕΡΑ Λεωφ. Ποσειδώνος 54 Τηλ.: 2109829647 Ο ΜΑΝΩΛΗΣ Αγ. Κυριακής 12Α Τηλ.: 2109421769 Ο ΜΠΑΜΠΗΣ Λεωφ. Αμφιθέας 73 Τηλ.: 2109431064 Ο ΤΖΙΤΖΙΡΑΣ ΚΙ Ο ΜΙΤΖΙΡΑΣ Αλκυόνης 77, Παναγίτσα Τηλ.: 2109851473 ΡΑΚΑΔΙΚΟΝ Ζησιμοπούλου 79 Τηλ.: 2109419686

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΜΜΟΣ Ακτή Κουμουνδούρου 44Τηλ.: 2104224633 ΓΑΙΑ Ακτή Θεμιστοκλέους 338-340 Τηλ.: 2117159186 ΓΕΙΑ ΜΑΣ Ακτή Θεμιστοκλέους 66 Τηλ.: 2104511260 ΖΟΡΜΠΑΣ Ακτή Κουμουνδούρου 14 Τηλ.: 2104111663 ΚΑΡΣΙ Ακτή Θεμιστοκλέους 40 Τηλ.: 2104510400 ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΚΙΑ Ακτή Μουτσοπούλου 21 Τηλ.: 2104100609 MΕΖΕ Ακτή Δηλαβέρη & Φιλίππου 23 Τηλ: 210 4179825 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ Πλ. Αλεξάνδρας 5, Καστέλα Τηλ.: 2104131367 ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ Αγ. Κωνσταντίνου 5 Τηλ.: 2104220222 ΠΛΟΕΣ Παπαναστασίου 60, Καστέλλα Τηλ.: 2104225674 ΣΤΟΛΟΣ Ο ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ Εθν. Αντιστάσεως 29-31 Τηλ.: 2104632597 ΣΤΡΕΙΔΙ ΜΥΔΙ Αριστοτέλους 70, Δραπετσώνα Τηλ.: 2104614355 ΤΟ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ Ακτή Θεμιστοκλέους 324 Τηλ.: 2104511231 ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ Ψαρρών 38 & Σαλαμίνος Τηλ.: 2104612674 ΤΟ ΝΗΣΙ Ακτή Θεμιστοκλέους 348 Τηλ.: 2104513491 ΤΟ ΤΑΒΕΡΝΑΚΙ ΤΗΣ ΕΥΗΣ Παλ. Πατρών Γερμανού 5 Τηλ.: 2104933285


UNIVERCITY

30

ΘΕΑΤΡΟ

Γιώργος Θεοδοσιάδης

ΔΕΝ ΑΚΟΥΩ ΔEN ΒΛΕΠΩ ΔΕΝ ΜΙΛΑΩ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

ΔΕΝ ΑΚΟΥΩ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΔΕΝ ΜΙΛΑΩ 3 Στο Θέατρο ΑΘΗΝΑ Είναι ο τρίτος κατά σειρά Χειμώνας που οι απολαυστικοί και αστείοι ήρωες της ιστορίας μας, ο κουφός, ο τυφλός και ο μουγκός, πάντα μαζί με την Ελπίδα, την «καλή νεράιδα» που τους βοηθάει, πιάνουν δουλειά στο Θέατρο ΑΘΗΝΑ. Το αγαπημένο, ξεκαρδιστικό έργο του Γιώργου Θεοδοσιάδη, ΔΕΝ ΑΚΟΥΩ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΔΕΝ ΜΙΛΑΩ, που σκηνοθέτησε με κέφι και μεράκι ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ξεκίνησε ξανά από τον Οκτωβρίο, για να θυμίσει για άλλη μια φορά στο θεατρόφιλο κοινό ότι η καθημερινότητα και η δυσκολίες της προσεγγίζονται πιο εύκολα με την αγάπη, την φιλία, την αξιοπρέπεια και την αισιοδοξία! Πρωταγωνιστούν (οι ίδιοι): Σπύρος Πούλης, Σπύρος Σπαντίδας, Θανάσης Βισκαδουράκης και Δήμητρα Στογιάννη.

Σκηνοθεσία: XΡ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΥΠΟΘΕΣΗ Ένας τυφλός. Ένας κουφός. Ένας μουγγός. Είναι φίλοι, ζουν μαζί κι αντιμετωπίζουν από κοινού τις αντιξοότητες που δημιουργεί η καθημερινότητα και οι ειδικές τους δυνατότητες. Σ’ αυτή την μικρή Βαβέλ, σ’ αυτήν την εντελώς ασυνήθιστη συνύπαρξη, ο κάθε ήρωας έχει αναπτύξει τον δικό του κώδικα για να επικοινωνεί με τους άλλους. Και τα καταφέρνουν τόσο… όσο... Κάποια στιγμή μπαίνει στην ζωή τους μια κοπέλα γεμάτη δύναμη και αισιοδοξία, ένας άγγελος της αγάπης. Και όλα αλλάζουν ξανά!!! Το Δεν Βλέπω Δεν Ακούω Δεν Μιλάω, εμπνευσμένο από έναν παλιό Ινδικό μύθο για την υπομονή και την μακροθυμία απέναντι στις δυσκολίες της ζωής, είναι μια πολύ ιδιαίτερη, ξεκαρδιστική κωμωδία. Είναι όμως ταυτόχρονα ένα έργο για την συντροφικότητα, την αγάπη, την εκτίμηση, την φιλία, τον καθημερινό αγώνα και την αισιόδοξη προσέγγιση της ζωής, λες και γράφτηκε ειδικά... για εποχές κρίσης...

ς ο 3 ς νο ό ρ Χ

Παίζουν με σειρά εμφάνισης

ýûÿüúýûúÿöòý|óíøíýòýîôýõíĩúÿüíõòý ýûÿüúýýûíøþôĩíý|ĩò÷òþüíýþúïôíøøò

Κείμενο: Γιώργος Θεοδοσιάδης Σκηνοθεσία: Χρήστος Χατζηπαναγιώτης Επιμέλεια κειμένου: Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Δημήτρης Καντάς Σκηνικά: Λεία Ασβεστά Κοστούμια: Αλέξης Φούκος Μουσική Επιμέλεια: Χρήστος Χατζηπαναγιώτης Βοηθός Σκηνοθέτη: Δημήτρης Καντάς ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ Τετάρτη, 20:00, Πέμπτη, 21:15, Παρασκευή, 21:15, Σάββατο, 18:15, 21:15 Κυριακή, 18:15 Τιμές Εισιτηρίων 18, 16, 12 ευρώ Διάρκεια: 120’


S

UNIVER ITY PRES

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

4

9

2 3 1

1 6 8 5 3 9 7 8 6 6 9 4 8 1 5 7 2 9 5 4 8 8

SU|DO|KU

7 5

3 6

1 9 7

9

2

7 4 5 7

4

9 1

1 8

9

4

6 6 9

3 6 8 1

5

7 4 1 7 8 5 2 5 6 1 4 4 8 3 1

2 1

3 7 9 8 4 1 8 7 4 3 8 2 6 9 7 5 4 6 5

1 8 5

1 4

5 7

4

8 5 4

7

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ || 31

6 2

9 5 8

3 5 4 7 2 9 3 4 1 2 4 3 4 7 1 1 3 9 5 2 5 6 3 6 5 8 2 5 9 2 3 4 1 2 9 5 9 7 3 8 2 2 5 7 2 4 8 5 4 5 9 2 4 1 1

Θέλεις κι εσύ να γίνεις μέλος της συντακτικής ομάδας της UNIVERSITY PRESS;

8

7 4 8 2

4 7 5 8 1 2 9 4 9 3 3 2 5 2 5 4

Στείλε τα στοιχεία σoυ στο e-mail: info@upress.gr και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου το συντομότερο δυνατό

Επισκεφτείτε μας στο

www.universitypress.gr και διαβάστε ή κατεβάστε σε pdf το νέο μας τεύχος.


UNIVERSITY PRESS- November 2012  

The issue of November 2012-university press

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you