Page 1

S

UNIVER ITY PRES Α Θ Η Ν Α

-

Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ

-

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

-

Π Α Τ Ρ Α

-

Κ Υ Π Ρ Ο Σ

www.universitypress.gr


2

|| Δ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

S

UNIVER ITY PRES 12 . 2012

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

5 1

äéáíåìåôáé äùñåáí

Κάντε like

Η Πρώτη Μηνιαία Φοιτητική Εφημερίδα

40.000 αντίτυπα

στη νέα σελίδα της

UNIVERSITY PRESS

• ΤΟ KNOW-HOW

http://www.facebook.com/universitypress.gr

ΤΗΣ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑΣ 4

• Η ΠΓΔΜ και η επιμονή 6 κάποιων

TY UNIVERCI

GUIDE λίο σινεμά βιβ

• Η κρίση των πτυχίων και η «a priori ανεργία» 8

ΔΩΡΑ & ΠΟΛΛΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

• Αχ, αυτοί οι Μάγιας!!! 22 Πολυτεχνειούπολη • Kεντρικό κυλικείο στη πλατεία. • Kυλικείο των Τοπογράφων. • Kυλικείο κοντά στο ΣΕΜΦΕ. • Kυλικείο της πρυτανείας.

• Kυλικείο στην είσοδο του εστιατορίου στη Φιλοσοφική. • Bιβλιοπωλείο "Διαδρομές" στη Φιλοσοφική. • Kυλικείο του Γεωλογικού Τμήματος. • Kυλικείο της Θεολογικής Σχολής.

Ιατρική - Οδοντιατρική • Kυλικείο της Ιατρικής. • Kυλικείο της Οδοντιατρικής.

Νομική Αθήνας

Πάντειο Πανεπιστήμιο

• Kυλικείο της σχολής έξω από το αναγνωστήριο. • Φωτοτυπικό κέντρο απέναντι από την είσοδο της σχολής.

Oικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο κυλικείο της σχολής

• Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών • Εκπαιδευτικός Όμιλος NETWORK

S

UNIVER ITY PRES Η Πρώτη Φοιτητική Εφημερίδα

¸äñá:

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ & ΛΕΣΧΕΣ

• Κυλικείο της σχολής.

• Κεντρικό κυλικείο της σχολής. • Καφετέρια έξω από την είσοδο της σχολής.

ΤΕΙ Πειραιά

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ Πατρών

Πανεπιστημίου 56, 106 78, Αθήνα Ôçë.: 210 3223570, - Fax: 210 3223571 e-mail: info@upress.gr url: www.universitypress.gr

• Kεντρικό κυλικείο της σχολής. • Kυλικείο της ΣΔΟ.

DTP Services:

romanόs ôçë.: 210-82.52.555

Π Α Τ Ρ Α

-

Κ Υ Π Ρ Ο Σ

www.universityp

ress.gr

• Κεντρικό κυλικείο της σχολής. • Καφετέρια «Πύλη». • Φωτοτυπικό κέντρο «EAGLE».

• Πανεπιστήμιο Μακεδονίας • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Βαγγέλης Μοσχόπουλος patra@upress.gr

-

Πανεπιστήμιο Πατρών • Βιβλιοπωλείο "Παπασωτηρίου" • Κυλικείο Ιατρικής • Κυλικείο Μηχανικών • Φοιτητική εστία • Κυλικείο Επίκεντρο • Κυλικείο Η/Υ

Υπέυθυνος Πάτρας:

S

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

ΠatρΑ

• Έξω από το κυλικείο του νέου κτιρίου. • Café-snak "IL POSTO" έξω από την είσοδο του

Yπεύθυνος Marketing & Διαφήμισης: Πέτρος Μακρής ads@upress.gr

-

Αθηνών.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Kùνóôáíôßíïò Öùôåéíüðïõëïò foteinopoulos@upress.gr

Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ

• Αναγνωστήριο της Νοσηλευτικής.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ÉäéïêôÞôçò-Åêäüôçò:

-

• Στην είσοδο της φοιτητικής λέσχης του Πανεπιστημίου

παλαιού κτιρίου.

• Kυλικείο της σχολής.

έξοδος

UNI VER IT Y PR E S Α Θ Η Ν Α

ΤΕΙ Αθήνας

Πανεπιστημιούπολη

events

Σελ. 25 - 30

σημεία διανομής (σε stands) ΑΘΗΝΑ

15-19

ÓõíôáêôéêÞ ÏìÜäá: Óïößá Áíäñéïðïýëïõ, ÂáóéëéêÞ ÂåíÝôç, Θεοδώρα Βάμβα, Στέλλα Γεωργίου, ÔæÝíç Äïýíç, Γεωργία Δρακάκη, Μαριλένα Ζηδιανάκη, Öáßç Èåéáêïý, Μαργαρίτα Ηλιοπούλου, Ελένη Καραγιάννη, Γιάννα Καραλή, Êáôåñßíá Êáñáìðßíç, Γιάννης Κουτρουμπής, Αλέξανδρος Κωνσταντάκης, Κωνσταντίνα Κωτσιοπούλου, Óôõëéáíüò ÊïíôÝáò, Στέλλα Λεμονάκη, Νίκος Μενδρινός, ÅõÜããåëïò ÌðáôéóôÜôïò, Ìáñßá ÌðåñÞ, Μαρία Μπρίνια, Ζωή Μπιζοπούλου, Êáôåñßíá ÐáãêÜëïõ, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Ελένη Παπατζίκου, Ζωή Παρασίδη, ÃéÜííçò ÐÞëéïõñáò, Άννα Ντιώνια, Ειρήνη Πανταζή, Êßìùí ÓáúôÜêçò, ÂáñâÜñá Óêïðåëßôïõ, Σωτήρης Σκουλούδης, Êþóôáò ÓðõñéäÜêïò, Γιαννάτος Τζαννέτος, Ορέστης Τσιδήμας, ÄÞìçôñá Ôóüôóïõ, ËÞäá Öáñáêïýêç, Αναστασία Χρυσανθακοπούλου, Γιάννης Πέρος, Ειρήνη Περπερίδου, Ιωάννα Λιούτσια, Γιάννης Καραμαγκάλης, Κατερίνα Νίκα, Κάτια Κολοκάθη Óêéôóïãñáößá:

ÓùôÞñçò ÂáñåëÜò || barelskitsa.blogspot.com Μάριος Λιώμης, Λουκία Τζωρτζοπούλου

Μετά την ανάγνωση της εφημερίδας μας σκεφτείτε το περιβάλλον.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðåñéëçðôéêÞ Þ êáôÜ ðáñÜöñáóç Þ äéáóêåõÞ áðüäïóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, ç÷ïãñÜöçóçò Þ Üëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá. Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá êáé ïé óõíåíôåýîåéò, åêöñÜæïõí ðñïóùðéêÝò áðüøåéò êáé ü÷é áðáñáßôçôá ôéò èÝóåéò ôçò åöçìåñßäáò ìáò.


4

|| Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η

S

UNIVER ITY PRES

Το know-how της ηλιθιότητας Πήραμε τη δόση τελικά! Δεν ήταν εύκολο. Ο Αντώνης έδωσε μάχες, φίλησε κατουρημένες ποδιές, υποσχέθηκε τα χίλια μύρια στους ευρωπαίους εταίρους μας, λοιδορήθηκε, έγινε πλακάτ με χλευαστικά μηνύματα και περιφέρθηκε σε κάθε γειτονιά, σε κάθε συνοικία της Αθήνας ως ο εθνικός μας προδότης. Στο φόντο του; Ο Στουρνάρας που, μέσα από αυτά που μας έμαθε από τη στιγμή που ανέλαβε «τσάρος», κάθε άλλο παρά σε αμαθή μαθητή του τελευταίου θρανίου, δηλαδή «Στουρνάρας», αποδεικνύεται. Ήξερε τι έκανε ο ΥΠΟΙΚ! Καθόταν ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ σου λέει στο ΚΕΠΙΚ του υπουρΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ γείου του και περίμενε τηλεφώkspiridakos@yahoo.com νημα λυτρωτικό. Η δόση θα έφτανε από στιγμή σε στιγμή. Τη μία ήταν Πέμπτη, την άλλη Δευτέρα και εγώ να τρέχω ο άμοιρος από ΑΤΜ σε ΑΤΜ να ψάχνω τον εθνικό μας λογαριασμό ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ / ΟΨΕΩΣ να τραβήξω καμιά πενταροδεκάρα (του ευρώ όχι της δραχμής… αμέσως εσείς) να περάσω τις γιορτές! Αφήστε που έχω και τον Τσίπρα να παίρνει αμπάριζα τη Λατινική Αμερική για να αποκτήσει το know how της σύγχρονης επανάστασης. Δεν είναι έτσι η αριστερά Αλέξη μου! Τη μία να κάνει meeting με τους εφοπλιστές, να στάζει μέλι για την Λάτση και από την άλλη να μου τρέχει από το Μπουένος Άιρες στο Ρίο, από τον Μαραντόνα στον Πελέ και ξανά πίσω. Σου λέει ο Άλεξ «θα παραλάβω μια χώρα σε κρίση να ξέρω τουλάχιστον πώς να τη βγάλω από αυτήν» και

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

τώρα εγώ δηλαδή γιατί να πρέπει να μείνω ήσυχος; Ένα θα σας πω: ψάχνω ήδη να χτίσω τη δική μου φαβέλα να βάλω μέσα τη φαμίλια μου και όσοι πιστοί προσέλθετε… Πάντως ρε παιδιά αυτές τις μέρες το μυαλό μου πάει στους αδύναμους, στους χαμηλοσυνταξιούχους και τους χαμηλόμισθους. Στους τελευταίους ειδικά είμαι υπερευαίσθητος. Αυτά τα παιδιά της Task Force που σε μια άλλη ηλικία θα περίμενα να σώσουν τον κόσμο όπως οι Τρανσφόρμερς αμείβονται με €92 per day. Πιο λίγα και από σερβιτόρο στην Ψαρού το καλοκαίρι δηλαδή! Ε, είναι να μην τους λυπάσαι; Και κάτι τελευταίο και κλείνω. Αυτό που ο Γεωργιάδης είπε τον Καμμένο «καραγκιόζη» και ο Καμμένος τον Γεωργιάδη «μαλάκα» δε σας θυμίζει το «είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα»; Πάντως όπως εκφράστηκε και από τους δύο το θέμα, φαίνεται πως ο ένας θεωρεί τον άλλον μοναδικό. «Είναι ο μεγαλύτερος καραγκιόζης που έχει βγει στην πολιτική τα τελευταία χρόνια! Δεν υπάρχει δεύτερος!» είπε ο Άδωνις για τον πρόεδρο των ΑΝΕΛ (αυτό δεν είναι κόμμα, ναυτιλιακή εταιρεία είναι…) και ο δεύτερος απάντησε «Μην ασχολείστε είναι προστατευόμενος, είναι ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΜΑΛΑΚΑΣ»! Κλείνει η κουβέντα, δεν περιγράφω άλλο…

www.pragmatikotita.gr Like Us: Pragmatikotita.gr Follow Us: @Pragmatikotita


6

|| Δ Ι Ε Θ Ν Η

S

UNIVER ITY PRES

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

Η ΠΓΔΜ και η επιμονή κάποιων Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα με αφορμή την οικονομική κρίση συνεχίζουν να είναι πολλές και αυξάνονται αντί να μειώνονται. Η στήλη αυτήν τη φορά θα ασχοληθεί με ένα γνωστό ζήτημα, που, πάντως, οι ειδήσεις είναι πολλές, η πρόοδος καμία. Θα μιλήσουμε λοιπόν, για τις εξελίξεις στο θέμα της ονομασίας της ΠΓΔΜ. Για το φιάσκο της προσπάθειας της χώρας μας να θέσει ένα νέο πλαίσιο, προσοχή: όχι διαπραγματεύσεων, αλλά συνεννόησης πέρα από τις επίσημες συνομιλίες υπό την αιγίδα του Ο.Η.Ε. με την ΠΓΔΜ, δε θα μακρυγορήσω. Η Ελλάδα πρότεινε να υπάρξει ένας δίαυλος επικοινωνίας, μέσω ενός μνημονίου (τα μνημόνια να πούμε δεν έχουν μόνο αρνητικό αντίκτυπο και δεν ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έχουν να κάνουν πάντα ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ με οικονομικούς ΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΥ όρους), το οποίο θα batistatosvan@gmail.com οδηγούσε ενδεχομένως σε πιο απτά αποτελέσματα, μια και οι διαπραγματεύσεις υπό το διαμεσολαβητή Νίμιτς έχουν φτάσει σε προφανή κορεσμό. Δεν είναι και δεκάδες τα πιθανά ονόματα τα οποία μπορεί να προτείνει, λογικό αν δε συμφωνούμε στα 5-6 που έχουν πέσει στο τραπέζι, να φτάνουμε σε κορεσμό. Δεν πέτυχε, λοιπόν, η πρόταση υπογραφής αυτού του μνημονίου, όχι γιατί ήταν κακή αλλά γιατί η αδιαλλαξία των γειτόνων δεν έχει όρια. Και πάλι όλο το βάρος πέφτει στον Νίμιτς, να σκαρφιστεί να βρει ονόματα που θα αρέσουν στους Σκοπιανούς. Αν υπάρχουν τελικά... Σε άλλο, ωστόσο, σημείο θέλω να ρίξω το βάρος. Έλαβε χώρα πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, όπως γίνεται πάντα πριν τις Συνόδους Κορυφής. Εκεί οι Υπουργοί των Εξωτερικών της Ε.Ε. αποτιμούν το κάθε εξάμηνο και αναλύουν πολιτικές συνθήκες και μελλοντικές δράσεις. Για άλλη μια φορά, ετέθη το ζήτημα του ανοίγματος Κεφαλαίων ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Επιτροπής με την ΠΓΔΜ. Πληροφορούμαστε ότι κάποιοι ΥΠ.ΕΞ. έθεσαν το ζήτημα αυστηρά προς την Ελλάδα, σημειώνοντας ότι παρόλο που πιστεύουμε στην Αρχή της Καλής Γειτονίας και στηρίζουμε τις διαπραγματεύσεις σας, μήπως ήρθε η ώρα να ανοίξουμε έστω κάποια κεφάλαια συνομιλιών, όπως το 23

και το 24 (Θεμελιώδη Δικαιώματα και Δικαιοσύνη – Ελευθερία – Ασφάλεια). Προφανώς ο κ. Αβραμόπουλος δεν έκανε πίσω. Και δε θέλησε να προχωρήσει την κουβέντα. Και πώς άλλως. Λάβαμε, λοιπόν, πριν λίγες μέρες τα Συμπεράσματα της Επιτροπής και διαβάσαμε για άλλη μια φορά αναφορικά με την ΠΓΔΜ ότι πράγματι ο Διάλογος Υψηλού Επιπέδου μεταξύ Επιτροπής και ΠΓΔΜ προχωρά με μεγάλη επιτυχία, ΑΛΛΑ η μη ύπαρξη προόδου στο ζήτημα της ονομασίας είναι τέτοιας σημασίας ζήτημα, μέσω του οποίου αποδεικνύεται η ΜΗ καλή γειτονία της χώρας. Καλεί, τέλος την ηγεσία των Σκοπίων να επιδείξει σχετική διαγωγή και να επιτευχθεί οριστική λύση χωρίς καθυστέρηση. Ζητήθηκε, όμως, από την Επιτροπή να ετοιμάσει μία Έκθεση «με στόχο μία πιθανή απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων», την άνοιξη του 2013 επί ιρλανδικής προεδρίας.

Ιταλία: Παραίτηση Μόντι μετά από την δήλωση του Μπερλουσκόνι

Είναι σημαντικό το συμπέρασμα του Συμβουλίου, όχι μόνο τώρα αλλά μετά από κάθε προεδρία. Και είναι σημαντικό γιατί είναι πολλά τα εξάμηνα που η ΠΓΔΜ εκπληρώνει όρους για να εκκινήσει τις διαπραγματεύσεις και το ζήτημα της ονομασίας δεν της το επιτρέπει. Και αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η Ελλάδα να πιεστεί και να κάνει εκπτώσεις λόγω της μειονεκτικής οικονομικής κατάστασης που βρίσκεται. Το ζήτημα της ονομασίας είναι ίσως σημαντικότερο από όσο λογίζεται σήμερα. Και ό,τι και αν σημειώνεται στην Έκθεση του 2013, το ΥΠ.ΕΞ. πρέπει να μείνει πιστό στην πάγια θέση του. ΥΓ: Η στήλη εύχεται σε όλες και όλους ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ. Μπατιστάτος Βαγγέλης Βαρκελώνη, 16/12/2012

Μετά την ανακοίνωση του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ότι θα θέσει ξανά υποψηφιότητα για τις ερχόμενες ιταλικές εκλογές, ο Μάριο Μόντι γνωστοποίησε σε συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας Τζόρτζιο Ναπολιτάνο, την πρόθεση του να παραιτηθεί μετά από την ψήφιση του Προϋπολογισμού. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο προϋπολογισμός αναμένεται να εγκριθεί από το ιταλικό κοινοβούλιο στα μέσα Δεκεμβρίου, ενώ η θητεία του Μόντι έληγε τον Απρίλιο. Δεδομένων των παραπάνω η παραίτηση Μόντι δρομολογεί πολιτικές εξελίξεις, αλλά και δημιουργεί ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι μια επερχόμενη αστάθεια στην χώρα με την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στην ΤOY Ευρωζώνη θα δημιουργούσε πολλά προβλήματα. ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ Η παραίτηση Μόντι προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μπαρόζο, ο οποίος δήλωσε ότι θα πρέπει οι μεταρρυθμίσεις του Μόντι να συνεχιστούν κανονικά, καθώς η κρίση ακόμα παραμονεύει. Συμφωνα με ένα δημοσίευμα της ηλεκτρονικής έκδοσης του Έθνους ο Μάριο Μόντι επικαλέστηκε ως βασική αιτία την πρόσφατη κίνηση της ιταλικής Κεντροδεξιάς, εν προκειμένω του Λαού της Ελευθερίας (PDL), να αποσύρει τη στήριξή της προς την κυβέρνηση Μόντι, μια κίνηση η οποία για τον ίδιο ισοδυναμεί με «πρόταση μομφής». Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να υπενθυμίσουμε πως ο γραμματέας του PDL, Αντζελίνο Αλφάνο, δήλωσε πως παύει να στηρίζει την τεχνοκρατική κυβέρνηση Μόντι, ενώ λίγες μέρες μετά ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι ανακοίνωσε την πρόθεση του να θεσει υποψηφιότητα για τις εκλογές του 2013. Ο Μόντι υποστήριξε από τις Κάννες, όπου βρέθηκε για να πάρει μέρος σε πολιτικοοικονομικό φόρουμ, πως η Ιταλία δεν πρέπει να επιστρέψει στο παρελθόν ούτε στον λαϊκισμό. «Πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη για να τονωθεί η ανάπτυξη. Είμαι πεπεισμένος ότι όποιο και αν είναι το χρώμα της κυβέρνησης που θα σχηματιστεί μετά τη δική μου, θα υπερισχύσει η σωφροσύνη των ανδρών και των γυναικών που δραστηριοποιούνται στην ιταλική πολιτική», σημείωσε ο Μόντι. Κλείνοντας, είναι αρκετά σημαντικό να μην υπάρξει κυβερνητική αστάθεια στην Ιταλία, καθώς κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε προβλήματα τόσο στην Ιταλία όσο και σε ολόκληρη την Ευρωζώνη και κατ’ επέκταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία την δεδομένη στιγμή δεν μπορεί να αντέξει πολλές αναταράξεις, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης.


8

S

UNIVER ITY PRES

|| ΑΠΟΨΕΙΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

Η κρίση των πτυχίων και η «a priori ανεργία» Με το Νόμο 4093/12-11-2012 όπως συμπληρώθηκε από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 229/Α/19-1112), ρυθμίστηκε η διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που συμπράττουν με Κολλέγια στην Ελλάδα. Οι πτυχιούχοι των Κολλεγίων που πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Νόμο, μπορούν πλέον να αιτούνται την ισοδυναμία του τίτλου τους στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας. Με αυτό τον τρόπο η πρόσβαση τους στα αντίστοιχα επαγγέλματα θα γίνεται υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τους πτυχιούχους των Ελληνικών Πανεπιστημίων. TOY ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Για παράδειγμα, ένας πτυχιούχος οιΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗ Γενικός Διευθυντής κονομικής κατεύθυνσης με πτυχίο Ευτου Γαλλικού ρωπαϊκού Πανεπιστημίου που Κολλεγίου IdEF που απέκτησε με φοίτηση σε Κολλέγιο, θα συμπράττει με το μπορεί να εγγραφεί στο Οικονομικό Δημόσιο Γαλλικό Επιμελητήριο, αλλά και να διεκδικήΠανεπιστήμιο Paris 13 membre de Sorσει θέσεις στο Δημόσιο, για τις οποίες bonne Paris Cité προαπαιτούμενο είναι το πτυχίο Οικονομίας. Ένας πτυχιούχος νομικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου με φοίτηση αντίστοιχα σε Κολλέγιο, θα μπορεί να εγγραφεί στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο ολοκληρώνοντας με επιτυχία τη διαδικασία που είναι υπό κατάρτιση, αλλά επίσης θα μπορεί να συμμετάσχει σε κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ιδιωτικού και δημόσιου τομέα όπου απαιτείται πτυχίο Νομικής.

Δεδομένης λοιπόν της νομοθετημένης ισοδυναμίας των πτυχίων Ελληνικών Πανεπιστημίων και των πτυχίων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με φοίτηση σε Κολλέγια, λύνεται το τυπικό σκέλος της επαγγελματικής αναγνώρισης των σπουδών. Το ζητούμενο πλέον είναι να οριοθετηθεί και να αποσαφηνιστεί εξίσου και το ουσιαστικό σκέλος της απόκτησης ενός πτυχίου, αυτό της επιτυχούς εύρεσης εργασίας. Όταν ο Υπουργός Παιδείας δηλώνει σε συνέντευξη του ότι του χρόνου «το μηχανογραφικό δελτίο δεν θα περιλαμβάνει τμήματα που οδηγούν a priori στην ανεργία» (Εφ. Καθημερινή 10/12/12) αντιλαμβανόμαστε ότι η σύνδεση πτυχίου και αγοράς εργασίας στην εποχή του Μνημονίου έχει γίνει το ουσιαστικό ζητούμενο. Μέχρι σήμερα η επιλογή των σπουδών για την πλειοψηφία των υποψηφίων γινόταν πρωτίστως με γνώμονα τη βαθμολογική επίδοση τους στα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων και αυτό σε μία συγκεκριμένη περίοδο της ζωής τους, την ευαίσθητη ηλικία των 17 ή 18 ετών. Στη συνέχεια η φοίτηση γινόταν σε μία σχολή με τη λογική του «εκεί περάσαμε» και ο προβληματισμός για το τι μέλλει γενέσθαι επαγγελματικά ξεκίναγε μετά την απόκτηση του πτυχίου, οπότε συνήθως ερχόταν η επιλογή του μεταπτυχιακού για να βελτιώσει λίγο την ανταγωνιστικότητα του βιογραφικού. Σχολές με αντικείμενα χαμηλής ζήτησης από την αγορά εργασίας και σχολές με μοναδικό εργοδότη το Δημόσιο τομέα έχουν δημιουργήσει μια στρατιά υποψηφίων για τον επόμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ο οποίος όμως, αν και όταν γίνει, δε θα αποκαταστήσει παρά ελάχιστους από αυτούς. Η ανυπαρξία δυνατότητας οριζόντιας μετακίνησης από

Στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα η Ελλάδα βρέθηκε βυθισμένη στην μεγαλύτερη και βαθύτερη κρίση της μεταπολιτευτικής της τουλάχιστον ιστορίας. Ένας συνδυασμός εσωτερικών πολυσχιδών αιτιών και εξωτερικών πολιτικών παραγόντων αλληλοτροφοδοτούμενων και αλληλοεπηρεαζόμενων οδήγησε τη χώρα μας σε οικονομικά, κοινωνικοπολιτικά και εν στενή έννοια πολιτισμικά αδιέξοδα. ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΝΟΜΙΚΗΣ

Η ελληνική κοινωνία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια υπαρξιακής φύσεως κρίση. Ήταν η κατάληξη και το οδυνηρό αποτέλεσμα χρόνιων κακοδαιμονιών και πολύμορφων στρεβλώσεων της ελληνικής ζωής που για πολύ καιρό δεν είχαν αντιμετωπιστεί. Η υπέρβαση αυτού του μεγάλου και δύσκολου κάβου όμως απαιτεί μια βαθύτερη και ουσιαστικότερη ανάλυση των αιτιών και των λαθών που οδήγησαν στην σημερινή κατάσταση. Τελευταία, επιχειρείται από πολλούς μόνο η οικονομική ανάλυση των βιοτικών μεγεθών και ο αριθμητικός αντίκτυπος που αυτοί έχουν στην καθημερινότητα των πολιτών. Οι περισσότεροι ασχολούνται με το μέγεθος του χρέους, των ελλειμμάτων, των spreads, τα νούμερα του ΑΕΠ, χωρίς να εντρυφούν σε άλλες πτυχές του προβλήματος. Όταν γίνεται λόγος για έναν ολόκληρο λαό θα ήταν τουλάχιστον ελλιπές να μην ερευνηθεί αυτή η πρωτοφανής κρίση στις υπόλοιπες εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής των Ελλήνων. Όλο και πιο πολλοί είναι αυτοί που κατατείνουν τελικά στην απογοητευτική άποψη ότι στην χώρας μας υπάρχει έλλειμμα θεσμικό, αξιακό, ηθικό, πνευματικό. Εδώ και δεκαετίες έχει επικρατήσει στην χώρα μας η έκφραση «γαία πυρί μειχθήτω» σε όλες τις ηλικίες και τους τομείς παραγωγής. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης για αυτή την νοοτροπία έχει σίγουρα η ελληνική οικογένεια. Κατά το πλείστον οι γονείς μεταλαμπάδευσαν στα παιδιά τους την αντίληψη ότι δουλειά είναι ο,τι δεν λερώνει, τα γαλούχησαν με την αντίληψη σκοπό της ζωής τους να βάλουν τον διορισμό σε μία δημόσια θέση και ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν επιστήμονες. Κυριάρχησε επί χρόνια η ιδέα της αποστροφής από την χειρονακτική εργασία θεωρώντας την υποτιμητική και de monde. Όμως η ίδια η ετυμηγορία της λέξεως (χειρ-άναξ) δείχνει αφεντιά και εξουσία. Η απόλαυση των προνομίων και των παχυλών μισθών του δημοσίου έγινε απώτερος στόχος των νέων. Οχλοβωούν ορισμένοι ότι το πρόβλημα της χώρας μας είναι η ανεργία. Είναι όμως προφανές ότι αυτή η δικαιολογία αποτελεί τραγική φενάκη που οδηγεί σε μεγαλύτερα αδιέξοδα. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η εργασία. Κάποτε έγραφαν ότι δεν

σχολή σε σχολή, η ακόμα και από τμήμα σε τμήμα, καταδικάζει στην ανεργία όσους υποψηφίους είχαν την ατυχία ή την έλλειψη ενημέρωσης και «πέρασαν» σε μία σχολή «που οδηγεί a priori στην ανεργία». Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, στην πλειοψηφία των οποίων η είσοδος γίνεται χωρίς εξετάσεις, επιτρέπουν στους φοιτητές τους τον επαναπροσανατολισμό σπουδών κατά τη διάρκεια της φοίτησης ανάλογα με τις επιδόσεις τους αλλά και συνεκτιμώντας τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Με αυτό τον απλό τρόπο δημιουργείται μία σχετική αντιστοιχία των δεξιοτήτων των πτυχιούχων με τις θέσεις που δημιουργούνται ώστε να μην σημειώνονται ανισορροπίες και προβλήματα. Άλλη δυνατότητα που παρέχεται σε όσους είναι διατεθειμένοι να κουραστούν επιπλέον προκειμένου να έχουν τη βεβαιότητα επαγγελματικής αποκατάστασης στη συνέχεια, είναι αυτή της παράλληλης φοίτησης. Τα προγράμματα διπλών πτυχίων επιτρέπουν στους πτυχιούχους τους να πιστοποιήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε δύο διαφορετικά αντικείμενα (π.χ. νομική και οικονομικά) και έτσι να μπορούν να ανταποκριθούν και να προσαρμοστούν ευκολότερα και αποτελεσματικότερα. Σε μία περίοδο που επαναπροσδιορίζουμε και επανιεραρχούμε το σύνολο σχεδόν των μέχρι σήμερα δεδομένων μας, τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός τομέας, οφείλουμε να ενημερώσουμε με ειλικρίνεια και αίσθημα ευθύνης τους νέους φοιτητές, οι οποίοι μας εμπιστεύονται την επιτυχή εξέλιξη της 35ετούς παραγωγικής εργασίας τους.

Tις πταίει..; υπήρχαν χέρια για τις αμέτρητες δουλειές. Σήμερα, έπρεπε να κατακλυσθεί η Ελλάδα από 1,5 εκατομμύριο μετανάστες για να αποδειχθεί ότι δουλειά υπήρχε ενώ δεν υπήρχε διάθεση για εργασία. Είναι λογικό να παρακμάσει η οικονομία μας αν αναλογισθεί κανείς ότι ενώ η ναυτιλία που προσφέρει το 5,6% του ελληνικού ΑΕΠ απασχολεί μόνο το 1% του πληθυσμού της χώρας και η αγροτική παραγωγή που προσφέρει το 6,6%του ΑΕΠ απασχολεί μόνο το 14,5% του πληθυσμού. Η επί χρόνια επικράτηση αυτής της εμετικής απέχθειας προς τις μη πνευματικές εργασίες είχε ως συνέπεια την μαζική συσσώρευση πτυχιούχων που δικαίως αναζητούν θέση εργασίας σε μια κορεσμένη και απάνθρωπη αγορά. Ακόμα, χαρακτηρίζει χρόνια μια λάθος νοοτροπία την ελληνική παιδεία σε όλους τους βαθμούς της. Το σχολείο, όπως λειτουργεί σήμερα πετρώνει τους νέους δημιουργικά σαν τα παιδιά της Νιόβης. Βάζει όρια στον ορίζοντα, στην σκέψη και στα ενδιαφέροντα τους. Κυριαρχεί η τάση χαμηλοποίησης των παιδιών, μη αφήνοντας τα να θρώσκουν άνω. Από την άλλη το πανεπιστήμιο προετοιμάζει πτυχιούχους ικανούς μόνο για κατάληψη δημοσίων θέσεων. Το εντελώς απογοητευτικό και δυσάρεστο είναι ότι άλλαξε το έμβλημα του σχολείου. Δεν είναι πλέον η γλαυξ αλλά ο παπαγάλος. Τέτοιους μαθητές παραδίδει στην κοινωνία. Η οργάνωση και λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας περικλείεται στη φράση «λίθοι πλίνθοι κέραμοι ατάκτως ερριμένα». Αρκέσθηκε στην συνεχή εναλλαγή από την δεξιά στην αριστερή ιδεολογία και τούμπαλιν. Διαχώρισε κατά καιρούς τους πολίτες σε συντηρητικούς και ριζοσπάστες, πατριώτες και μη, αδιαφορώντας κάθε φορά για το μέλλον των επόμενων γενεών. Δεν σκέφτηκε ποτέ πως ότι είχε δεν το κληρονόμησε από τους προγόνους της αλλά το δανείστηκε από τους απογόνους της. Καλλιεργήθηκε συστηματικά η ατομικιστική νοοτροπία του «εγώ» αδιαφορώντας για το σύνολο. Ο καθένας διύλιζε τον κώνωπα και κατάπινε την κάμηλο. Οι λάθος πρακτικές, οι στραβές νοοτροπίες, οι παραλείψεις, ο ωχαδερφισμός, ο ράθυμος καιροσκοπισμός, ο λαϊκισμός, η κατάχρηση δικαιωμάτων, η καταστρατήγηση θεσμών και ο άκρατος κομματισμός οδήγησαν στο σημερινό τέλμα. Η δημοκρατία καταστράφηκε διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε στους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία, όπως είχε πει στην αρχαιότητα ο Ισοκράτης (436-338 π.Χ


Από τον Στέλιο Κοντέα,

υποψήφιο διδάκτορα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών konteas.stelios@gmail.com konteas.blogspot.gr

S

UNIVER ITY PRES

10 || ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΑΡΕΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟ

Διαπρεπείς έλληνες οικονομολόγοι με αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο, αλλά και μεγάλη εμπειρία από τη θητεία τους σε νευραλγικές θέσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, απαντούν σε καίρια ερωτήματα για την οικονομική κρίση. Αυτόν το μήνα η “University Press” φιλοξενεί τις απόψεις του Γιώργου Αγαπητού. Ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν την Ελλάδα στα πρόθυρα της ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας; Η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα η οποία είχε υποστεί τεράστιες ζημιές από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και, ουσιαστικά, ξεκίνησε από μηδενική βάση. Το 1950 κατάφερε να μπει στην τροχιά της ανόρθωσης με τη βοήθεια του Σχεδίου Μάρσαλ το 1952 και τις αναπτυξιακές πολιτικές που εφαρμόστηκαν τις επόμενες δεκαετίες. Το 1961 ξεκίνησε η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας με την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης, η οποία όμως ανακόπηκε το 1967, αλλά ολοκληρώθηκε το 1981 με την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Το 1980 το δημόσιο χρέος ήταν στο 22% του ΑΕΠ και το 1990 έφτασε στο 71% του ΑΕΠ. Η πολιτική που ασκήθηκε κατά τη δεκαετία του 1980 έδωσε έμφαση στις κοινωνικές παροχές και οδήγησε στη διόγκωση του δημόσιου τομέα, χωρίς προηγουμένως να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για ενίσχυση της παραγωγικής υποδομής και εξασφάλιση μακροχρόνιας οικονομικής ανάπτυξης. Επιπλέον, οι σημαντικές εισροές κοινοτικών πόρων, που ξεκίνησαν το 1980, δεν αξιοποιήθηκαν ορθολογικά, όπως συνέβη και με την πρόωρη είσοδο της χώρας στην Ευρωζώνη, με συνέπεια να μην πετύχουν τους στόχους τους. Οι δανειακές δεσμεύσεις της χώρας κατά το παρελθόν, η φούσκα του Χρηματιστηρίου το 1999, η υπερχρέωσή της εξαιτίας του υπερτιμημένου κόστους των Ολυμπιακών Αγώνων (2004) και η ανάγκη για νέο δανεισμό οδήγησαν στην αύξηση του δημόσιου χρέους, το οποίο το 2000 έφτασε στο 114% του ΑΕΠ και το 2010 στο 145% του ΑΕΠ. Κατά την περίοδο 2000 – 2008, η ελληνική οικονομία παρουσίασε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από 1% – 5%, οι ρυθμοί όμως αυτοί δεν προέρχονταν από την πραγματική οικονομία, αλλά κυρίως από τον τομέα των υπηρεσιών. Έτσι εξηγείται η συνεχής αύξηση της ανεργίας, η οποία το 2010 έφτασε στο 12% του εργατικού δυναμικού και το 2012 κοντά στο 25%, εξαιτίας των αρνητικών ρυθμών ανάπτυξης που σημειώθηκαν μετά το 2008. Το ισοζύγιο, εξάλλου, εξωτερικών συναλλαγών δεν έπαυσε να είναι αρνητικό (ιδιαίτερα το εμπορικό ισοζύγιο) και συνεχίστηκαν οι υπερτιμολογήσεις των δημοσίων έργων, οι προμήθειες, το ρουσφετολογικό κράτος και οι σπατάλες. Η ελληνική οικονομία, συνεπώς, κατά την τελευταία τριακονταετία, χαρακτηρίζεται από εσωτερικές και εξωτερικές μακροοικονομικές ανισορροπίες, χωρίς να δοθεί έμφαση στη δημιουργία της απαραίτητης παραγωγικής υποδομής και στην αντιμετώπιση των διαρθρωτικών της προβλημάτων. Η ασθενική αυτή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας ήταν ανήμπορη να αντιμετωπίσει τη χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε το 2008 και άρχισε να κινείται σε αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Το κράτος, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις είχαν πλέον υπερχρεωθεί, τα δημόσια έσοδα άρχισαν να μειώνονται, ενώ οι δημόσιες δαπάνες και οι δαπάνες εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν. Αναπόφευκτα, ξεκίνησε η χρεοκοπία της οικονομίας, ο πανικός και η λήψη σπασμωδικών αποφάσεων και μέτρων πολιτικής. Το αποκορύφωμα αυτής της πολιτικής ήταν η απαράδεκτη προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και η πολιτική που επέβαλλε μετά το 2010. Η πολιτική αυτή συρρίκνωσε την ενεργό ζήτηση και την οικονομική δραστηριότητα με συνέπεια την ανάγκη της χώρας για νέο και επαναλαμβανόμενο δανεισμό. Έτσι, η ελληνική οικονομία μπήκε σε ένα φαύλο κύκλο από τον οποίο θα αργήσει να βγει και είναι σχεδόν αδύνατο να καταφέρει να επιτύχει ένα βιώσιμο δημόσιο χρέος και θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης την επόμενη δεκαετία. Με διαφορετικούς χειρισμούς και καλύτερη επικοινωνιακή πολιτική, θα μπορούσαμε να αποτρέψουμε την εκτίναξη των spreads (σ.σ.: διαφορά επιτοκίων δανεισμού της Ελλάδας από τα αντίστοιχα της Γερμανίας) τον Απρίλιο του 2010, που ουσιαστικά μας απέκλεισε από τις αγορές; Το 2010 η οικονομία είχε μπει ήδη σε ύφεση, το δημόσιο χρέος είχε αυξηθεί σημαντικά και οι κυβερνητικές δηλώσεις στα τέλη του 2009, ότι η ελληνική οικονομία μοιάζει με τον «Τιτανικό», ενίσχυσαν τη δραματική πτώση της αξιοπιστίας της χώρας. Η επικοινωνιακή, συνεπώς, τακτική που ακολουθήθηκε ήταν η χειρότερη δυνατή και τα αποτελέσματά της ήταν μόνον αρνητικά. Η οικονομική που άρχισε να εφαρμόζεται αποδυνάμωσε ακόμη περισσότερο την ενεργό ζήτηση και αυτό επηρέασε αρ-

νητικά την εξέλιξη της απασχόλησης και την απόδοση των φορολογιών. Η αποδοχή, εξάλλου, της συμμετοχής του ΔΝΤ στη δανειοδότηση της χώρας ήταν ο δυναμίτης που εκτίναξε και απορρύθμισε όλους τους τομείς της οικονομίας. Όλες αυτές οι αρνητικές εξελίξεις και η ανάγκη για επιπλέον δημόσιο δανεισμό αύξησαν δραματικά το κόστος δανεισμού (spreads) και περιόρισαν σημαντικά τη δυνατότητα λήψης άμεσων μέτρων για να αποφευχθεί βαθύτερη ύφεση. Ορισμένες πολιτικές δυνάμεις του Τόπου, αλλά και μία μειονότητα των αναλυτών, υποστήριξαν ότι θα ήταν πιο συμφέρουσα για την Ελλάδα μια εθελούσια αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους από την προσφυγή της στο μηχανισμό στήριξης το Μάιο του 2010. Με άλλα λόγια, θα ήταν προτιμότερο ΤΟΤΕ να δηλώναμε ευθαρσώς ότι αδυνατούμε να ικανοποιήσουμε το σύνολο των υποχρεώσεών μας στους πιστωτές μας καλώντας τους σε διαπραγματεύσεις για το ακριβές ποσοστό αποπληρωμής. Συμμερίζεστε την άποψη αυτή; Ο Μάιος του 2010 είναι ένας κρίσιμος σταθμός της ελληνικής οικονομίας γιατί οι αποφάσεις που ελήφθησαν έμελλε να παίξουν σημαντικό ρόλο στην πορεία της χώρας για την επόμενη εικοσαετία. Οι αποφάσεις ήταν πρόχειρες, βιαστικές και δε στηρίχθηκαν σε πλήρη αξιολόγηση της πραγματικής κατάστασης της οικονομίας. Κανείς δεν έχει αντιληφθεί γιατί η κυβέρνηση παρουσίασε τόσο τραγική την εικόνα της οικονομίας και γιατί παρουσίασε διογκωμένα τα δημοσιονομικά μεγέθη. Πολλοί πιστεύουν ότι όλες οι ενέργειες τότε ακολουθούσαν ένα προσχεδιασμένο πλαίσιο για να προσδεθεί η χώρα στο ΔΝΤ και να εφαρμοστεί μια σκληρή πολιτική λιτότητας, με απώτερο σκοπό την υποταγή της χώρας στις επιθυμίες των δανειστών και την εκμετάλλευση των φυσικών της πόρων. Εάν υποθέσουμε ότι η οικονομική κατάσταση ήταν τόσο τραγική, τότε η κυβέρνηση όφειλε να προσφύγει κατ’ αρχάς στην απόκτηση πόρων από εσωτερικές πηγές (π.χ.: τραπεζικές αποταμιεύσεις, είσπραξη εκκρεμών φορολογικών εσόδων, επιβολή υψηλού φόρου στους κατέχοντες πλούτο και υψηλά εισοδήματα και έκδοση εσωτερικού δανείου ή ακόμα και σε αναγκαστικό δανεισμό). Παράλληλα, να δεχθεί την προθυμία των ομογενών στο εξωτερικό να προσφέρουν κεφάλαια (είτε ως δωρεές είτε με κρατικά ομόλογα) ή να προσφύγει σε εξωτερικό δανεισμό από τρίτες χώρες (π.χ.: Κίνα, Ρωσία). Εάν αυτές οι προσπάθειες ήταν αναποτελεσματικές, τότε, αντί να υποταχθεί στους επαχθείς όρους της τρόικας, ήταν προτιμότερο να ζητήσει ουσιαστικό “κούρεμα” όλου του δημόσιου χρέους ή να καταφύγει στην προσωρινή στάση πληρωμών των δανείων του εξωτερικού. Η λύση που επιλέχθηκε ήταν η χειρότερη δυνατή και η εμπλοκή του ΔΝΤ δεν ήταν αναπόφευκτη, ήταν όμως καταστροφική γιατί οι όροι δανεισμού που επέβαλε οδηγούν τη χώρα σε πτωχοποίηση και πλήρη εξάρτησή της για τα επόμενα τριάντα χρόνια από τους δανειστές της. Επιπλέον, η λύση αυτή απέδειξε την ανικανότητα της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) να βοηθήσει τα μέλη της, να ενισχύσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και να δείξει ότι η αλληλεγγύη στην Ε.Ε. δεν είναι εικονική πραγματικότητα. Υπό ποιες προϋποθέσεις εκτιμάτε ότι μπορούν να μειωθούν τα επιτόκια δανεισμού της χώρας μας ώστε το Ελληνικό Δημόσιο να ξαναβγεί για δανεισμό στις αγορές; Η αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού γίνεται όταν είναι θετικές οι οικονομικές εξελίξεις μιας χώρας. Όταν μια χώρα, όπως η Ελλάδα, εξαιτίας της πολιτικής των Μνημονίων, έχει μπει σε βαθιά ύφεση, τότε η διεθνής πιστοληπτική της ικανότητα αποδυναμώνεται, ο κίνδυνος αδυναμίας εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους μεγαλώνει και, όπως είναι φυσικό, τα επιτόκια δανεισμού, όχι μόνο δε μειώνονται, αλλά συστηματικά αυξάνονται. Η υψηλή επιβάρυνση δανεισμού και οι δυσκολίες νέου δανεισμού θα αυξάνονται όσο η χώρα κινείται σε αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης και όσο συνεχίζεται η εφαρμογή σκληρών προγραμμάτων λιτότητας, τα οποία τελικά οδηγούν σε πτωχοποίηση της χώρας, συρρίκνωση του ιδιωτικού τομέα και του κοινωνικού κράτους. Η κριτική που ασκήθηκε στο πρώτο Μνημόνιο αφορούσε περισσότερο την υπερφορολόγηση του ιδιωτικού τομέα. Ο στόχος για

άμεση παραγωγή πρωτογενούς πλεονάσματος μπορούσε να είχε επιτευχθεί διαφορετικά; Η δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος στον κρατικό προϋπολογισμό δεν είναι αυτοσκοπός γιατί πολλές φορές ενδείκνυται ο ελλειμματικός προϋπολογισμός στις περιπτώσεις εφαρμογής επεκτατικής αναπτυξιακής πολιτικής. Πολλές αναπτυγμένες οικονομίες παρουσιάζουν δημοσιονομικά ελλείμματα και υψηλό πληθωρισμό. Αυτό δεν είναι κακό εάν ο ρυθμός ανάπτυξης εξασφαλίζει απασχόληση, υψηλούς μισθούς και βιώσιμο δημόσιο χρέος. Στη χώρα μας, αντίθετα, εφαρμόστηκε περιοριστική οικονομική πολιτική (αύξηση φόρων, μείωση δημοσίων δαπανών και μείωση μισθών) σε περιόδους μηδενικής οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό είχε σαν συνέπεια τη μείωση της ενεργού ζήτησης, τη μείωση των δημοσίων εσόδων, την αύξηση του ελλείμματος και την αύξηση των δανειακών αναγκών. Η λανθασμένη πολιτική της ταυτόχρονης συρρίκνωσης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, η επιβολή έκτακτων φορολογιών με παράλληλη μείωση μισθών – συντάξεων, η απροθυμία πάταξης της φοροδιαφυγής, είσπραξης των οφειλόμενων φόρων και καθορισμού της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη συνέχιση της κρίσης και στη διόγκωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του δημόσιου χρέους. Είναι τουλάχιστον αφελές να εκπλήσσονται γιατί μειώνονται τα έσοδα του Δημοσίου, παρά τις αυξήσεις της φορολογικής επιβάρυνσης, ενώ η οικονομία πορεύεται στο βάραθρο. Ποιες διαρθρωτικές αλλαγές πρέπει να γίνουν ώστε η Ελλάδα να επανέλθει σταδιακά σε θετικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης; Τα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας είναι πολλά και μακροχρόνια. Δυστυχώς, διαιωνίζονται, επανειλημμένα εντοπίζονται, αλλά σπάνια αντιμετωπίζονται. Οι χρόνιες αυτές αδυναμίες της οικονομίας εμποδίζουν την αναπτυξιακή διαδικασία και είναι οι κύριες αιτίες της σημερινής κατάστασης. Για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αυτών προβλημάτων, χρειάζεται πολιτική βούληση και ορθολογικός προγραμματισμός ο οποίος θα τηρηθεί από όλες τις κυβερνήσεις. Οι βασικές διαρθρωτικές αλλαγές θα πρέπει να επικεντρωθούν στην αποδοτικότερη δημόσια διοίκηση, σε ένα ορθολογικό (κοινωνικό – αναπτυξιακό) και μόνιμο φορολογικό σύστημα, σε ένα σταθερό εκπαιδευτικό σύστημα, σε ένα λειτουργικό σύστημα υγείας – πρόνοιας. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα αποδοτικό επενδυτικό πλαίσιο (κίνητρα, εργασιακή ειρήνη, περιορισμός της γραφειοκρατίας) και να οργανωθεί ορθολογικά ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας, και να γίνει εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της χώρας (καθορισμός ΑΟΖ). Στον τομέα των υπηρεσιών, πρέπει να δοθεί έμφαση στον τουρισμό, τη ναυτιλία και τα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Καμία, όμως, διαρθρωτική αλλαγή δεν πρόκειται να αποδώσει εάν δε λειτουργήσουν οι νομοθετημένοι θεσμοί και εάν δεν υπάρξει η πολιτική βούληση (άσχετα με το πολιτικό κόστος) ώστε να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη και εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος και τις δημοκρατικές διαδικασίες (βλέπε ψηφοφορίες στη Βουλή, πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, 300 αντί 200 βουλευτές, με αποτέλεσμα η Βουλή να θεωρείται από πολλούς πολίτες “καθαρτήριο” των παρανομιών των βουλευτών). Η έλλειψη αυτής της εμπιστοσύνης είναι η κυριότερη αιτία της αυξανόμενης φοροδιαφυγής και της διογκούμενης παραοοικονομίας. Οι πολίτες δεν έχουν πεισθεί ότι το προϊόν των φορολογιών το διαχειρίζονται σωστά οι κυβερνήσεις, ούτε ότι τα δημόσια αγαθά που προσφέρονται ανταποκρίνονται στις φορολογικές της επιβαρύνσεις. Σε ποιους τομείς η Ελλάδα μπορεί να επιδείξει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των υπόλοιπων οικονομιών ώστε η ανάπτυξη να μη βασιστεί πάλι σε εγχώρια κατανάλωση τροφοδοτούμενη από δανεισμό, αλλά σε εξαγωγές ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών; Η Ελλάδα έχει ορισμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων οικονομιών και πρέπει να τα αξιοποιήσει προκειμένου να ικανοποιήσει την εγχώρια ζήτηση (υποκατάσταση εισαγομένων προϊόντων) και να αυξήσει τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Τα πλεονεκτήματα αυτά συνδέονται με τον τουριστικό – ναυτιλιακό – αγροτικό τομέα και με τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των βιομηχανιών ενδιάμεσης τεχνολογίας και το φυσικό αέριο – πετρέλαιο.


ΚΡΙΣΗ

S

UNIVER ITY PRES

ΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ λυπτε χρέος συνολικού ύψους μόνο 205,6 δισεκατομμύρια ευρώ, γιατί εξαιρέθηκε δυστυχώς το διακρατικό χρέος και το χρέος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Εθελοντικά συμμετείχαν ομολογιούχοι με ποσό 198 δισεκατομμύρια ευρώ και για τα υπόλοιπα 8 δισεκατομμύρια δεν εφαρμόστηκε η «ρήτρα συλ• Ομότιμος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής στο Οικονομικό Πανεπιλογικής συμμετοχής». Το ποσοστό του στήμιο Αθηνών. “κουρέματος” ορίστηκε στο 53,5% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων και το προϊόν της • Οικονομικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη την διαδικασίας ήταν 106 δισεκατομμύρια ευρώ. περίοδο 1990 – 1993. Ανέμεναν, συνεπώς, οι πολίτες να μειωθεί το δημόσιο χρέος του 2012 κατά 106 δισεκατομ• Υπουργός Οικονομικών στην Οικουμύρια ευρώ και να διαμορφωθεί στα 240 δισεμενική Κυβέρνηση Ξ. Ζολώτα το 1990. κατομμύρια. Τελικά, όμως, το χρέος • Υπουργός Οικονομικών στην Υπηρεδιαμορφώθηκε στα 343 δισεκατομμύρια ευρώ σιακή Κυβέρνηση Ι. Γρίβα το 1989. γιατί σ’ αυτό προστέθηκα 11 δισεκατομμύρια για τις απώλειες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδι• Σύμβουλος των Υπουργών Οικονομικών την περίοδο 1978 – 1981 και το οίκησης και των Οργανισμών Κοινωνικής 1989. Ασφάλισης, 49 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, 13,3 δισε• Επιστημονικός Ερευνητής του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών και Προγραμκατομμύρια για το εκτροχιασθέν δημοσιονομικό ματισμού (ΚΕΠΕ) την περίοδο 1968 – έλλειμμα και 3,5 δισεκατομμύρια για την πλη1987. ρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα. Το εκτιμώμενο ποσοστό δημοσίου χρέους ως προς το ΑΕΠ για το 2013 (192,5%) υπερβαίνει Με δεδομένη την παρούσα έλλειψη ρευστότητας λόγω του αποσημαντικά εκείνο του 2011 και του 2012, που διαμορφώθηκε στο 176,9%. κλεισμού της Ελλάδας από τις αγορές, τι μπορεί να γίνει σε αυτήν Αυτό δείχνει ότι όσο μειώνεται το ΑΕΠ, εξαιτίας της πολιτικής λιτότητας, τη φάση ώστε να αμβλυνθεί η βαθιά ύφεση που έχει ενσκήψει τόσο θα αυξάνονται οι δανειακές ανάγκες και το ποσοστό του δημόσιου στην ελληνική οικονομία; χρέους ως προς το ΑΕΠ. Είναι, συνεπώς, φανερό ότι το δημόσιο χρέος δεν Η ύφεση της ελληνικής οικονομίας μπορεί να αντιμετωπισθεί με τις ενέρείναι βιώσιμο και το 2020 θα υπερβαίνει σημαντικά το 120% του ΑΕΠ. Για γειες που αναφέρθηκαν προηγουμένως και την κατάργηση των μέτρων λινα αποφευχθεί αυτό, χρειάζεται ουσιαστική αναστροφή της ασκούμενης οιτότητας ώστε να ξανακινηθεί η ενεργός ζήτηση, η οποία έχει σχεδόν κονομικής πολιτικής και νέο “κούρεμα” ή διαγραφή («σεισάχθεια») του μηδενιστεί. Εάν, αντίθετα, συνεχιστεί η πολιτική λιτότητας και σκληρής σημαντικού μέρους του διακρατικού χρέους, εκείνου που κατέχει η ΕΚΤ και φορολογικής επιβάρυνσης των εργαζομένων (αυξήσεις φόρων, έκτακτες των υπερχρεωμένων νοικοκυριών – επιχειρήσεων προς τις τράπεζες. φορολογίες, κατάργηση φοροαπαλλαγών), θα χρειαστεί τουλάχιστον μια πενταετία για να επιτευχθεί μηδενικός ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης. Έχουμε δεσμευτεί στην υλοποίηση ενός προγράμματος αποκρατικοποιήσεων ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2020, με Συμφωνείτε με τη μείωση του κατώτατου μισθού και τις πολιτιστόχο τη ριζική μείωση του χρέους μας. Η καταβαράθρωση των κές ενίσχυσης της ευελιξίας στην αγορά εργασίας για την αντιμεχρηματιστηριακών τιμών των εισηγμένων δημοσίων επιχειρήσεων τώπιση της ανεργίας; δε ναρκοθετεί το πρόγραμμα αυτό; Η περιοριστική πολιτική, ιδίως στον ιδιωτικό τομέα, είναι απαράδεκτη Οι αποκρατικοποιήσεις – ιδιωτικοποιήσεις αναφέρονται στη μεταφορά γιατί οι μισθοί και τα ημερομίσθια δεν αποτελούν τον κύριο παράγοντα ή απελευθέρωση δραστηριοτήτων από το δημόσιο στον ιδιωτικό έλεγχο αύξησης του κόστους παραγωγής, ούτε η μείωσή τους μειώνει το δημοή στην αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Αυτό σημαίνει ότι πεσιονομικό έλλειμμα. Εξάλλου, οι φόροι και οι εισφορές κοινωνικής ριορίζεται ο ρόλος του κράτους και ενισχύεται ο ιδιωτικός τομέας. Η ενίασφάλισης αποτελούν το 35% του εργατικού εισοδήματος. Αναφορικά σχυση του ιδιωτικού τομέα είναι επιθυμητή εφόσον δημιουργεί νέες με τις μειώσεις των συντάξεων (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) είναι αδιθέσεις εργασίας, συμβάλλει στη βελτίωση του υγιούς ανταγωνισμού και καιολόγητες δεδομένου ότι τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων επί προσφέρει ποιοτικά καλύτερα προϊόντα – υπηρεσίες σε λογικές τιμές. Ο δεκαετίες ήταν αντικείμενο εκμετάλλευσης από το κράτος και, στο τέλος, περιορισμός, επίσης, του ρόλου του κράτους επιβάλλεται όταν οι ΔΕΚΟ τα μετέτρεψαν σε ομόλογα τα οποία στη συνέχεια τα “κούρεψαν” κατά (Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) αποκλίνουν από τον κοινωνικό 53,5%. Επιπλέον, η μείωση του εργατικού εισοδήματος αποδείχθηκε ότι – στρατηγικό τους στόχο και καθίστανται ζημιογόνες, με συνέπεια να επιδε συνέβαλε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικοβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και να διογκώνουν τα δημοσιονομίας. Η μείωση, συνεπώς, του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα νομικά ελλείμματα. Δεν πρέπει, όμως, να μας διαφεύγει ότι πολλές ΔΕΚΟ είναι οικονομικά και κοινωνικά αδικαιολόγητη. Η αγορά εργασίας χρειπροσφέρουν οιονεί δημόσια αγαθά με κοινωνική και εθνική διάσταση. άζεται βελτιώσεις, αλλά αυτές μαζί με τον προσδιορισμό του κατώτατου Η πρακτική των ιδιωτικοποιήσεων συναντάται για πρώτη φορά στην αρμισθού θα ’πρεπε να καθοριστούν από τους εργαζόμενους και τους εργοχαία Ελλάδα όταν ο Εύβουλος (βλέπε Ξενοφώντα) αποφάσισε την ιδιωδότες, χωρίς τη σκληρή παρέμβαση της τρόικας. τικοποίηση του αργυρωρυχείου του Λαυρίου. Στην πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία, ιδιωτικοποιήσεις έγιναν από τον Αντενάουερ (1960 – 1970), από Έχει τεθεί ο στόχος της μείωσης του ελληνικού δημόσιου χρέους τη Θάτσερ (1981) και από πολλούς άλλους κατά την περίοδο 1980 – στο 120% του ΑΕΠ μέχρι το 2020 ώστε να καταστεί βιώσιμο. Εκτι2000. Η ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας και των ΔΕΚΟ δεν πρέμάτε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την εφαρμογή μιας νέας, πει να αποτελεί αυτοσκοπό ή μόνο ταμιευτικό στόχο, χρειάζεται μεγάλη διαφορετικής μορφής από το PSI (Private Sector Involvement), προσοχή, υπευθυνότητα, μελέτη και εκτίμηση του γενικότερου συμφέαναδιάρθρωσης; ροντος για την κοινωνία. Διαφορετικά, μπορεί να γίνει άγρια εκμετάλΤο δημόσιο χρέος της κεντρικής κυβέρνησης το 2012, σύμφωνα με την Ειλευση από ιδιώτες οι οποίοι θα καρπωθούν υπερκανονικά κέρδη και θα σηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού, θα υπερβαίνει το ΑΕΠ κατά 169 διδημιουργηθούν πολυεθνικά μονοπώλια. Αυτό θα είναι σε βάρος των σεκατομμύρια ευρώ και ως ποσοστό εκτιμάται στο 192,5% του ΑΕΠ. Η πολιτών, της οικονομίας και της εθνικής κυριαρχίας. Οι ιδιωτικοποιήσεις, υπέρβαση, δηλαδή, του δημοσίου χρέους έναντι του ΑΕΠ ισούται περίπου συνεπώς, δεν πρέπει να είναι βιαστικές διαδικασίες, πρέπει να γίνονται με το ύψος του ΑΕΠ. Αυτό συμβαίνει γιατί η χώρα δανείζεται συνεχώς προς την κατάλληλη στιγμή (όχι σε περιόδους ύφεσης και χρηματιστηριακών χάριν των δανειστών και το PSI (σ.σ.: Private Sector Involvement, συμμεκρίσεων), να μην περιορίζονται στις κερδοφόρες ΔΕΚΟ και να επιτυγχάτοχή του ιδιωτικού τομέα στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους) κά-

Γιώργος Αγαπητός

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ || 11 νεται το κανονικό τίμημα και η εξασφάλιση των εργαζομένων. Πρόσφατα ιδρύθηκε στη χώρα μας το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), στο οποίο, σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (2013 – 2016), μεταφέρθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει αναλάβει την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, την αποκρατικοποίηση των ΔΕΚΟ, παραχωρήσεις δικαιωμάτων στα παίγνια, τις υποδομές και τις τραπεζικές μετοχές που κατέχει το Δημόσιο. Η ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος από το ΤΑΙΠΕΔ θα γίνει μετά το 2020 και αναμένεται να αποφέρει 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα, κατά την περίοδο 2013 – 2016 τα αναμενόμενα έσοδα εκτιμώνται να φθάσουν στα 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Η πιστή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το ΤΑΙΠΕΔ μπορεί να αποτελέσει μια ελπιδοφόρο προοπτική ότι η τιμή πώλησης περιουσιακών στοιχείων δε θα επηρεαστεί από την πτώση της τιμής των μετοχών των ΔΕΚΟ, ότι δε θα διατεθούν κατ’ αρχάς και κατ’ αποκλειστικότητα μόνο οι κερδοφόρες ΔΕΚΟ και ότι η διαδικασία δε θα εμποδιστεί από γραφειοκρατικές χρονοβόρες διαδικασίες. Πάντως, τα έσοδα που αναμένονται είναι υπερτιμημένα. Η δυνατότητα παρέμβασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας στην πρωτογενή αγορά κρατικών ομολόγων και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη δευτερογενή αγορά χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς, που πρόσφατα αποφασίστηκε, εκτιμάτε ότι αρκεί για να αναχαιτιστεί η επέκταση της κρίσης δανεισμού στα κράτη - μέλη της Ευρωζώνης; Η παρέμβαση αυτή είναι αναγκαία, αλλά όχι ικανή για να αναχαιτίσει την επέκταση της δανειακής κρίσης στην Ευρωζώνη. Είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί με έκδοση νέου χρήματος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και με έκδοση ευρωομολόγου για την ενίσχυση επενδυτικών πρωτοβουλιών. Πάντως, είναι λανθασμένος ο τρόπος δανεισμού μιας χώρας – μέλους από τα άλλα κράτη και θα πρέπει ο δανεισμός να γίνεται από τα κοινοτικά ταμεία και την ΕΚΤ. Δυστυχώς, ο ρόλος της ΕΚΤ και η συμβολή της στην επίτευξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης υπολείπεται των προσδοκιών των κρατών – μελών και των πολιτών της Ευρώπης. Το δημοσιονομικό σύμφωνο που προωθεί η Άνγκελα Μέρκελ για τα ευρωπαϊκά κράτη κατακρίνεται για έμμονη στη λιτότητα και έλλειψη αναπτυξιακών πολιτικών. Εσείς τι γνώμη έχετε για το περιεχόμενο του; Εάν υλοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) το Σύμφωνο αυτό, τότε η ύφεση στις χώρες της Ευρωζώνης θα χειροτερεύσει, οι ευρωπαϊκές οικονομίες θα καταρρεύσουν και η Ε.Ε. θα αποδειχθεί ότι ήταν κτισμένη “στην άμμο”. Η πολιτική της Ε.Ε. εδώ και δεκαετίες είναι προς τη λανθασμένη κατεύθυνση με κύριο άξονα την εμπορευματοποίηση του χρήματος και τα εφαρμοζόμενα προγράμματα λιτότητας είναι η χαριστική βολή για το ευρώ. Αυτό είναι και το κυριότερο πρόβλημα στην ανεπαρκή λειτουργία της Ευρωζώνης και γι’ αυτό δεν έχει επιτευχθεί ουσιαστική σύγκλιση στις πραγματικές οικονομίες των κρατών – μελών της Ε.Ε. Η σύγκλιση αυτή απομακρύνεται και οι διαφορές μεταξύ Νότου και Βορρά διευρύνονται σε βάρος των φτωχότερων χωρών – μελών. Επιπλέον, οι κοινοτικοί πόροι είναι ανεπαρκείς γιατί είναι μόνο στο 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, ενώ στις ΗΠΑ το αντίστοιχο ποσοστό είναι 24%. Ο πενιχρός κοινοτικός προϋπολογισμός οφείλεται στην άρνηση των πλουσιότερων χωρών – μελών να συναινέσουν στην αύξηση του 1% ώστε να φτάσει τουλάχιστον στο 10% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Μόνο έτσι θα μπορούσαν οι καθυστερημένες περιοχές της Ε.Ε. να ενισχύσουν την παραγωγική τους υποδομή και την ανταγωνιστικότητά τους. Ποιες δομικές αλλαγές πρέπει να γίνουν στη λειτουργία του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος ώστε να τεθεί υπό έλεγχο η ανεξέλεγκτη και στρεβλή ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα και να περιοριστεί η επίδραση των αγορών στην καθημερινή μας ζωή; Η οικονομία της αγοράς, η ελεύθερη οικονομία είναι η καλύτερη επιλογή, αλλά πρέπει να υπάρχουν κανόνες οι οποίοι να τηρούνται από τις επιχειρήσεις και οι πολιτικές που εφαρμόζονται να αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, με κέντρο βάρους τον άνθρωπο. Κατά τον Αριστοτέλη, ηθική είναι μια πολιτική όταν βελτιώνει το επίπεδο ευημερίας των πολιτών και όταν το χρήμα δεν είναι εμπόρευμα, αλλά μόνο μέσο ανταλλαγής για τη διεξαγωγή των συναλλαγών. Η εμπορευματοποίηση του χρήματος και η εκμετάλλευση των εργαζόμενων, που χαρακτηρίζει σήμερα την παγκόσμια οικονομία, μειώνουν την αξία της ελεύθερης αγοράς, δε δημιουργούν πραγματικό προϊόν και οδηγούν σε φτωχοποίηση των λαών. Η σημερινή κρίση οφείλεται στην επικράτηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, ο οποίος εμπορευματοποίησε το χρήμα, κατέκλυσε όλα τα κράτη με άυλους τίτλους, οι οποίοι αποδείχτηκαν “σκουπίδια”, τοξικοί, δομημένοι και μηδενικής αξίας. Καταχρέωσαν τις χώρες και τις έθεσαν κάτω από την κηδεμονία τους με στυγνούς όρους δανεισμού. Εάν, συνεπώς, η υφήλιος δεν αποδεσμευτεί από αυτές τις τακτικές και εάν δε γίνουν συνολικές διαγραφές χρεών για τις υπερχρεωμένες χώρες, τότε η ανθρωπότητα είναι βέβαιον ότι οδηγείται σε παγκόσμια σύγκρουση.


12 || ΑΠΟΨΕΙΣ

S

UNIVER ITY PRES Η επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων ξεκίνα το 2013 με τις πιθανότητες της Τουρκίας για ολοκλήρωση των κεφαλαίων να χαρακτηρίζεται δυσοίωνη, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη δημοσίευση της αξιολόγησης της ευρωπαϊκής επιτροπής για την πρόοδο των χωρών που βρίσκονται σε πορεία διαπραγμάτευσης ή τελούν υπό καθεστώς επίσημης υποψηφιότητας.

ΦAΚΕΛΟΣ «ΤΟΥΡΚIΑ»

Η έκθεση προόδου και οι δυσοίωνες προοπτικές ένταξης

Από την έναρξη των διμερών σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ο.Κ έως το 1992), η διαδικασία ένταξης της πρώτης στην Ευρωπαϊκή οικογένεια έχει περάσει από αρκετά μεταβατικά στάδια. Η αρχή των διμερών σχέσεων, που χρονολογείται το 1963 με τη Συνθήκη της Άγκυρας οπότε και ξεκινάει η σύνδεση της Τουρκίας με την Ε.Ο.Κ, οι διμερείς σχέσεις παρουσιάζουν μια διακύμανση σύσφιξης ή ενίοτε χαλάρωσης λόγω των ιστορικών συγκυριών που ήθελαν την Τουρκία για πολλά χρόνια ασταθή εσωτερικά και αδύναμη να αντιδράσει σε διαρκείς απόπειρες πραξικοπήματος. Καταλυτικό ρόλο προς την ιδιομορφία των σχέσεων με την Ένωση έχει διατελέσει η ρήξη από την ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑΜΑΓΚΑΛΗ δεκαετία του 1960 των ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ελληνοτούρκικων σχέΦΟΙΤΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ σεων καθώς και το ανΠ.Ε.Δ.Δ δυόμενο ζήτημα του Κυπριακού και της διευθέτησής του. Οι έριδες των δεκαετιών 1960-1990 παρουσίασαν τάσεις ομαλοποίησης στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990, αφενός λόγω της διπλωματικής διευθέτησης μέσω του συστήματος των «αμοιβαίων κερδών» μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η οποία επέτρεψε μεν στην Τουρκία να πραγματοποιήσει την συμφωνία σύνδεσης το 1995, έφερε δε την Κύπρο πιο κοντά στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, αφετέρου το 1999, που αποτελεί σημείο-ορόσημο, οπού στη σύνοδο του Ελσίνκι η Τουρκία έλαβε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας ύστερα από την μεταστροφή

της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στο ζήτημα της Τουρκικής Ένταξης. Μετά τις δύο αναθεωρημένες εταιρικές σχέσεις το 2000 και το 2001 και την επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων το 2004, η Τουρκία έχει κατορθώσει να ολοκληρώσει με επιτυχία μόνο 1 κεφάλαιο από τα 35 που απαιτούνται για την απόκτηση του Ευρωπαϊκού κεκτημένου, το οποίο αφορά στην Ανώτατη εκπαίδευση. Οκτώ είναι τα κεφάλαια που έχουν παγώσει από την πλευρά της Κύπρου, ενώ λόγω της μη-εφαρμογής του πρόσθετου πρωτοκόλλου του 1970 στην περίπτωση της Κύπρου, 3 κεφάλαια έχουν μπλοκαριστεί από το ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Γάλλια. Η επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων ξεκίνα το 2013 με τις πιθανότητες της Τουρκίας για ολοκλήρωση των κεφαλαίων να χαρακτηρίζεται δυσοίωνη, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη δημοσίευση της αξιολόγησης της ευρωπαϊκής επιτροπής για την πρόοδο των χωρών που βρίσκονται σε πορεία διαπραγμάτευσης ή τελούν υπό καθεστώς επίσημης υποψηφιότητας. Η δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης προόδου για της Τουρκία εκ μέρους της επιτροπής στις 10/10/2012 δίνει μια μετριοπαθή εικόνα για την πορεία της Τουρκίας προς την πλήρη ένταξη στην ευρωπαϊκή οικογένεια, γεγονός που οφείλεται σε τρεις κυρίως λόγους. Πρώτον λόγω των θέσεων της στις σχέσεις με τα γειτονικά κράτη (Ελλάδα-Κύπρος) και της νέας πορείας που ακολουθεί η πολιτική Νταβούτογλου στο πεδίο αυτό. Ως ανασταλτικός παράγοντας παρουσιάζεται επίσης η ύφεση της μεταρρυθμιστικής χροιάς που είχε ακολουθηθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ λόγος γίνεται και για μη-πλήρωση ορισμένων θεμελιωδών διατάξεων του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα, το αναλυτικό υπόβαθρο

της έκθεσης της επιτροπής, κινείται στο πλαίσιο της στάθμισης των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων μιας πιθανής τουρκικής ένταξης καθώς και στο επίπεδο αποτίμησης των μέχρι τώρα προσπαθειών και κινήσεων από πλευράς της Τουρκίας, μελετώντας ξεχωριστά όλα τα κεφάλαια διαπραγμάτευσης. Όπως προαναφέρθηκε, ιδιαίτερη βαρύτητα στην γενική εικόνα της Τουρκίας διαδραμάτισε η μεταρρυθμιστική ατολμία σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στην έκθεση επισημαίνονται παραδείγματα περιορισμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε τομείς όπως η ελευθεροτυπία και η ελεύθερη έκφραση, αλλά και σε τομείς ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος όπως η προστασία των μειονοτήτων. Ιδιαίτερα αυστηρή εμφανίζεται στο ζητήματα ενίσχυσης του νομοθετικού πλαισίου προκειμένου να περιοριστούν στο ελάχιστο οι πιθανότητες δράσης τρομοκρατικών και εξτρεμιστικών οργανώσεων αλλά και της ενίσχυσης της διάκρισης εξουσιών μέσω διαρθρωτικών αλλαγών για την διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Περνώντας στα ζητήματα υψηλής πολιτικής, καίριας σημασίας για την μετριοπαθή αυτή έκθεση, υπήρξε η μνεία στα ζητήματα διευθέτησης του Κυπριακού ζητήματος καθώς και της διευθέτησης των διαφορών με την Ελλάδα στα ζητήματα της υφαλοκρηπίδας. Αναφορικά με το ζήτημα της Κύπρου, επισημαίνεται η δυσαρέσκεια της επιτροπής στη μη –εφαρμογή του πρόσθετου πρωτοκόλλου που αφορά την τελωνειακή ένωση για την Κύπρο. Ζήτημα επίσης έχει ηγέρθη σχετικά με την στάση της Τουρκίας και το μονομερές πάγωμα των επαφών λόγω της κυπριακής προεδρίας στο Συμβούλιο.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

Σε επίπεδο ελληνοτουρκικών σχέσεων, επισημαίνεται η παρότρυνση της επιτροπής για συνέχιση των διμερών επαφών οι οποίες είχαν διακοπεί τον Ιούλιο του 2011 για την επίλυση των διαφορών μεταξύ των δυο κρατών, ενώ ως επιτακτική εμφανίζεται η ανάγκη απαρέγκλιτης τήρησης της αρχής της καλής γειτονιάς και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών σύμφωνα με τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Παρά την συνολική μετριοπαθή αξιολόγηση της Τουρκίας, ιδιαίτερη μνεία και θετικές προοπτικές φαίνεται πως υπάρχουν για το πεδίο της Ενιαίας αγοράς ,όπου επισημαίνεται η προοπτική του ανοίγματος της ανταγωνιστικής τουρκικής αγοράς για ευρωπαϊκές επενδύσεις ιδιωτικής πρωτοβουλίας, καθώς και η προσθήκη μιας νέας αγοραστικής δύναμης θα ενταθεί στο δυναμικό της ήδη εκτεταμένης ελεύθερης διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών. Εκτιμάται πως η Τουρκία ενδέχεται να εντείνει τους δείκτες ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας στο σύνολο της, εφόσον φυσικά προβεί σε αναθεώρηση ορισμένων σημείων όπως το εταιρικό της δίκαιο προκειμένου αμφότερα το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο να εναρμονιστούν πλήρως με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Σχετικά, τέλος, με τον γεωπολιτικό ρόλο της Τουρκίας, διευκρινίζονται τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της ένταξης της Τουρκίας στην Ένωση, με κύριο παράγοντα να αποτελεί η ισχυρότερη επιρροή που θα μπορέσει να διαδραματίσει η Ένωση στην νευραλγική για τα συμφέροντα της περιοχή της μέσης Ανατολής. Παρά τις θετικές αυτές προοπτικές ωστόσο, αρνητικό είναι το κλίμα που δημιουργείται από πλευράς Τουρκίας, ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια, μετά την σκιώδη παγίωση του δόγματος Νταβούτογλου ως κυρίαρχης πολίτικης επιλογής της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας. Συνοψίζοντας, παρά την γενικότερη αρνητική εικόνα που άφησε η έκθεση προόδου, η επιτροπή φαίνεται πως είναι πρόθυμη να βελτιώσει το κλίμα με την Τουρκία, παροτρύνοντας το ξεπάγωμα των οκτώ κεφαλαίων για την δημιουργία ενός ευνοϊκού κλίματος που θα βοηθήσει την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων που ξεκινούν το 2013. Ωστόσο, παρά την θετική ροπή που δείχνει η έκθεση στην πιθανότητα εξομάλυνσης των ευρωτουρκικών σχέσεων, ως ανασταλτικοί παράγοντες παρουσιάζονται αφενός οι δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων περί αναξιοπιστίας και μεροληψίας της έκθεσης και το πρόσφατο πάγωμα από μέρους της ίδιας της Τουρκίας τριών διαπραγματευτικών κεφαλαίων, αφετέρου η αρνητική στάση χωρών όπως η Γερμάνια η Αυστρία και η Γαλλία στο ενδεχόμενο της τουρκικής ένταξης στην Ένωση. Η επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων αναμένεται να ξεκινήσει με αρνητικό έρμα για την Τουρκία, εάν η ίδια εμμείνει στην πολιτική απομονωτισμού και αυτοκαθορισμού της ως περιφερειακής δύναμης. Συμπερασματικά, το ενδεχόμενο ένταξής της στο Ευρωπαϊκό σύστημα, παρά τις πεποιθήσεις των ανώτατων πολιτικών κλιμακίων της Τουρκικής Κυβέρνησης τίθεται συνολικά εν αμφιβόλω εξαιτίας ιδίως πολιτικών επιλογών στον τομέα της Εξωτερικής πολιτικής.


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

S

UNIVER ITY PRES

Έλληνας στο εξωτερικό.

Πώς σε κοιτάνε;

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ

Το μεγαλύτερο μέρος της παραμονής μου στην Ιταλία, με το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, έχει περάσει. Τι έγινε μέσα σ' αυτούς τους τρεις-τέσσερις μήνες στην Ελλάδα; Χαμός. Τι έμαθαν γι' αυτά οι Ιταλοί (και λοιποί Ευρωπαίοι);

Ελάχιστα πράγματα και συνήθως παραπλανητικά. Η αλήθεια είναι ότι δεν ζω την ζωή του φοιτητή Erasmus που έχουμε οι περισσότεροι στο μυαλό μας. Δεν είμαι άνθρωπος που επιδιώκω ν' αποκτήσω φίλους σε τόσο μικρό διάστημα και να βγαίνω συνέΤHΣ χεια μαζί τους ΙΩΑΝΝΑΣ ΛΙΟΥΤΣΙΑ για να διασκεΦοιτήτρια Φιλοσοφικής Α.Π.Θ. δάζω. Γνωριμίες, όμως, έχω κάνει πολλές. Και οι αντιδράσεις όλων όταν τους λέω ότι είμαι Ελληνίδα έχουν πολύ ενδιαφέρον. Αρκετοί είναι αυτοί που στην αρχή σε κοιτάνε κάπως, “με μισό μάτι”. Όχι ακριβώς σαν να σε λυπούνται. Περισσότερο σαν να μην καταλαβαίνουν πώς τα κατάφερες και βρήκες λεφτά να πας Erasmus και μάλιστα σε μια πόλη του Βορρά, την Bologna, η οποία -όπως και ολόκληρη η βόρεια Ιταλία- δεν γνωρίζει από οικονομικές κρίσεις και ανεργίες. Στην ουσία είναι σαν να υπάρχουν δύο Ιταλίες. Η βόρεια είναι “πολύ Ευρώπη”. Η νότια, για την οποία οι βόρειοι είναι αρκετά προκατειλημμένοι, μας μοιάζει περισσότερο. Οι πιο μεγάλοι σε ηλικία συνήθως ξέρουν κάτι παραπάνω, αλλά μάλλον παραπλανητικό. Συνήθως σε ρωτάνε: “Από την Ελλάδα είσαι; Πώς είναι τα πράγματα εκεί; Βελτιώθηκαν;” Και πάντα έρχομαι στη δυσάρεστη θέση να τους πω ότι ίσα

ίσα συμβαίνει το αντίθετο. Χωρίς να ξέρω κι εγώ επακριβώς τι γίνεται, αλλά διαβάζοντας άρθρα στο ίντερνετ και μιλώντας με δικούς μου ανθρώπους στην Ελλάδα βλέπω ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Ενώ εδώ νομίζουν ότι όλα άλλαξαν μετά τις εκλογές στις 17 Ιουνίου. Ναι, μπορεί και ν' άλλαξαν, αλλά η αλλαγή δεν σημαίνει απαραίτητα και βελτίωση. Όταν τους μιλάς για τις κινητοποιήσεις και τις απεργίες, σου απαντάνε ότι και στην Ιταλία έχουν οικονομικά προβλήματα, αλλά ακόμα όχι σε τέτοιο μέγεθος. Μόνο που υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Τα οικονομικά προβλήματα στην Ιταλία, προς το παρόν τουλάχιστον, αφορούν μόνο το κράτος. Ούτε καν τους νότιους γιατί αυτοί ζούνε στην ίδια φτώχεια που ζούσαν πάντα. Προχθές στη σχολή είδα μια αφίσα που καλούσε στην ομιλία ενός Έλληνα, μέλους ενός αριστερού κόμματος. Έγραφε με μεγάλα γράμματα “Ο άνεμος της Ελλάδας φτάνει στην Ιταλία”, κι από κάτω με πιο μικρά έγραφε ότι η Ελλάδα με 19 γενικές απεργίες βρίσκεται στην πρωτοπορία του αγώνα για την ταξική πάλη. Και σκέφτηκα: “Πότε θα σταματήσουν τα μεγάλα λόγια για να δούμε -κι εμείς και οι άλλοι- την ουσία; Γιατί να νομίζουν οι Ιταλοί ότι οι Έλληνες γίνανε ξαφνικά μπολσεβίκοι;” Έχουμε μάθει να λέμε ψέματα στους ίδιους μας τους εαυτούς. Ίσως είναι καιρός να σταματήσουμε να εθελοτυφλούμε.

2-6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Για πρώτη φορά, τα καινούργια τραγούδια της Μόνικα μαζί με κομμάτια που έχουν ήδη αγαπηθεί σε ένα μοναδικό μουσικό θέαμα.

ΣΥΓΓΡΟΥ 107 Eισιτήρια:210 900 5 800 · sgt.gr

SGT.GR/ MUSIC

A Π Ο Ψ Ε Ι Σ || 13


S

UNIVER ITY PRES

14 || ΑΠΟΨΕΙΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

“I am going to make him an offer he can't refuse” Πρόκειται για τη δεύτερη πιο αξιομνημόνευτη φράση στην ιστορία του κινηματογράφου. Η ταινία στην οποία προβάλλεται βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Μάριο Πούτζο «Ο νονός». Η ιστορία λοιπόν της βραβευμένης ταινίας, του Φράνσις Φορντ Κόπολα, με 3 όσκαρ, 5 Χρυσές Σφαίρες και 1 βραβείο Γκράμμι, αφορά τον Δον Κορλεόνε (Μάρλον Μπράντο) και την οικογένειά του η οποία είναι μία από τις Πέντε Οικογένειες του οργανωμένου εγκλήματος στην Νέα Υόρκη. Ποια είναι όμως η σχέση του ονόματος Κορλεόνε που προβάλλεται στην ταινία και της πραγματικής Σικελικής Μαφίας και ποια η αντίφαση που προκαλεί ο ρόλος σε σχέση με το όνομα του Δον Κορλεόνε; ΤΟΥ Η λέξη μαφία προέρχεται από το παλιό σιΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΟΥ κελικό επίθετο "mafiusu". Η σύνδεση της λέξης με την εγκληματική μυστική οργάνωση έγινε για πρώτη φορά στο θεατρικό έργο "I mafiusi di la Vicaria", των Τζουζέπε Ριτσότο και Γκαετάνο Μόσκα, του οποίου κεντρική υπόθεση είναι εγκληματικές συμμορίες στη φυλακή του Παλέρμο. Οι λέξεις "Mafia" ή "mafiusi" (πληθυντικός του "mafiusu") δεν αναφέρονται καμιά στιγμή στο έργο, και κατά πάσα πιθανότητα μπήκαν στον τίτλο μόνο για να δώσουν τοπικό χρώμα. Συνεπώς, η λέξη "μαφία" δημιουργήθηκε από ένα καθαρά λογοτεχνικό κείμενο, το οποίο λίγη σχέση είχε με την πραγματικότητα. Η λέξη "μαφία" έκανε την πρώτη της επίσημη εμφάνιση το 1865 σε μια έκθεση του νομάρχη του Παλέρμο, τον μαρκήσιο Φιλίπο Αντόνιο Γκουαλτέριο. Η Σικελική Μαφία λοιπόν, ή πιο απλά Μαφία, ή ακόμη πιο σωστά Κόζα Νόστρα, είναι μια εγκληματική μυστική οργάνωση ανδρών η οποία δημιουργήθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα στη Σικελία της Ιταλίας. Παρακλάδι της εμφανίστηκε στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών περί τα τέλη του 19ου αιώνα, μετά από διάφορα κύματα μεταναστών από τη Σικελία. Η Κόζα Νόστρα παίρνει αρχικά τον ρόλο του ανύπαρκτου Ιταλικού κράτους. Σύμφωνα με τον ιστορικό Πάολο Πετσίνο: “Η μαφία είναι ένα είδος οργανωμένου εγκλήματος το οποίο όχι μόνο δραστηριοποιείται σε διάφορα παράνομα πεδία, αλλά έχει επίσης την τάση να ασκεί κυριαρχία - η οποία κανονικά ανήκει στις δημόσιες αρχές - σε μια συγκεκριμένη περιοχή.” Παρά τις παράνομες δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκεται έχει αυστηρά κάθετη δομή σε μορφή πυραμίδας και δικούς της νόμους.

Πιο συγκεκριμένα εκτός από τον κώδικα σιωπής “ομερτά”, παράβαση του οποίου ισοδυναμούσε με θάνατο υπήρχε και ο δεκάλογος του καλού μαφιόζου. Ο καλός μαφιόζος δεν απατά τη γυναίκα του ούτε «καταδέχεται καν να κοιτάξει» τις γυναίκες των «φίλων». Οι εξωσυζυγικές σχέσεις μπορεί να προκαλέσουν αντιδράσεις από απατημένους συζύγους βάζοντας σε κίνδυνο την οργάνωση. Τα ραντεβού τα «τηρούμε με απόλυτη ακρίβεια». Δεν κλέβουμε λεφτά από άλλους μαφιόζους και μέσα στην οργάνωση λέμε πάντα την αλήθεια. Ο «καλός μαφιόζος» απαγορεύεται να πηγαίνει σε χαρτοπαιχτικές λέσχες, να πίνει και να παίρνει ναρκωτικά, γιατί πρέπει να είναι «πάντα» στη διάθεση της «οικογένειας», ακόμη «κι αν γεννά η γυναίκα του». Απαγορεύεται κάθε επαφή με τους αστυνομικούς και δεν μπορεί να μυηθεί όποιος έχει συγγένεια με αστυνομικό. Τέλος, «δεν συστηνόμαστε από μόνοι μας» σε άλλους μαφιόζους, αλλά «περιμένουμε να μας συστήσει κάποιος τρίτος φίλος»... Σε αντίθεση λοιπόν με τους παλιούς μαφιόζους της Κόζα Νόστρα, οι “Κορλεονέζoι” (οι μαφιόζοι δηλαδή που κατάγονται από τη πόλη Κορλεόνε της Σικελίας), καθώς και η Ντράγκετα (Καλαβρία / Ιταλία) και η Καμόρα (Νάπολη / Ιταλία) αποτελούν τη νέα μορφή μαφίας στην Ιταλία η οποία είναι πιο βίαιη, δίχως αρχές και κανόνες ή τη δομή που είχε έως τότε η Σικελική Μαφία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Σαλβατόρε Ρίινα (γενν. 1930), γνωστός επίσης ως Τοτό Ρίινα. Από τα πλέον διαβόητα μέλη της σικελικής μαφίας Κορλεονέζι. Είχε το παρατσούκλι "το Κτήνος", ή μερικές φορές "ο Κοντός", και διοίκησε τη μαφία με σιδηρά πυγμή από τη δεκαετία του 1980 μέχρι τη σύλληψή του, το 1993. Ο Ρίινα διέταξε το 1992 τη δολοφονία του Τζοβάνι Φαλκόνε, του πρώτου Ιταλού δικαστή που αντιμετώπισε με σοβαρότητα και επιτυχία τη μαφία. Όσον αφορά την Καμόρα εκτέλεσε περισσότερους από τη Μαφία της Σικελίας, από την Ντράγκετα, από τη ρώσικη μαφία, από τις αλβανικές οικογένειες, από την ΕΤΑ στην Ισπανία, από τον ΙΡΑ στην Ιρλανδία και από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. Το όνομα λοιπόν του φανταστικού Δον Κορλεόνε μπορεί να είναι εμπνευσμένο από την πόλη Κορλεόνε της Σικελίας, από την οποία κατάγονταν πολλοί μεγάλοι μαφιόζοι, αλλά ο ρόλος του θυμίζει περισσότερο τη Κόζα Νόστρα παρά τη σικελική μαφία Κορλεονέζι, τη Ντράγκετα ή την Καμόρα.

Το ταξίδι προς το άγνωστο Το Σεπτέμβριο του 2011, μια νύχτα θυμάμαι, είχα γράψει στον τοίχο του δωματίου μου τον μεγάλο μου στόχο, την σχολή και το πανεπιστήμιο που ήθελα να περάσω, ώστε να αντλώ δύναμη βλέποντάς το, για να συνεχίζω τον καθημερινό μου αγώνα, όπως πολλοί μαθητές της Γ΄ Λυκείου. Το Σεπτέμβριο του 2012 κατάφερα να εκπληρώσω το πολυπόθητο όνειρό μου και να ξεκινήσω ένα μαγευτικό ταξίδι- ένα ταξίδι ΤHΣ γνώσης, να ζήσω μια ΕΙΡΗΝΗΣ από τις πιο ωραίες πεΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ριόδους στην ζωή ενός ανθρώπου. Δυο χρόνια μετά, αναλογίζομαι τον λόγο που χάθηκε όλος εκείνος ο ενθουσιασμός και η χαρά της πρωτοετούς φοιτήτριας, η λαχταρά για κάτι νέο και ανεξερεύνητο. Σήμερα, ούσα φοιτήτρια αντιμετωπίζω καθημερινά μια δυσάρεστη και ντροπιαστική εικόνα του πανεπιστήμιου μου, που με θλίβει ιδιαιτέρως.

Ο χώρος των πνευματικών και φιλοσοφικών στοχασμών, η κοιτίδα των γνώσεων και των ιδεών έχει μετατραπεί πλέον σε ένα σκουπιδότοπο, γεμάτο με χαρτιά, υπολείμματα τροφών και σκισμένες αφίσες, είτε από τις φοιτητικές παρατάξεις είτε από διαφορών λογιών διαφημίσεις. Τα βιβλία έχουν πια "κρυφτεί" πίσω από τα λήμματα και εμείς φοβόμαστε να μην κολλήσουμε κάποια ασθένεια, αφού το πανεπιστήμιο έχει να καθαριστεί μήνες. Πώς μια φοιτήτρια ή ένας φοιτητής, μπορεί να έχει κίνητρο να πηγαίνει στην σχολή του και να παρακολουθεί τα μαθήματά του, όταν επικρατούν τέτοιες αντιπαιδαγωγικές συνθήκες; Η εκπαίδευση και δη η παιδεία είναι ένας καθοριστικός τομέας για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και των γενικότερων χαρακτηριστικών και ικανοτήτων των ανθρώπων. Γιατί, λοιπόν, να στερούμαστε αυτής της ευκαιρίας και του δικαιώματος; Όμως, μέσα σε αυτή την "καταχνιά", υπάρχει και μια "ηλιαχτίδα φωτός", εθελοντικές

δράσεις φοιτητών και καθηγητών, οι οποίοι προσπάθησαν να καθαρίσουν το πανεπιστήμιό μας από τους όγκους των απορριμμάτων, οι οποίοι κοσμούσαν το πανεπιστήμιο και δυσχέραιναν την λειτουργία των σχολών. Η άμεση ανταπόκριση και ευαισθητοποίηση τόσο των καθηγητών όσο και των φοιτητών κυρίως, αποδεικνύει περίτρανα ότι υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται για το μέλλον της παιδείας και συγκεκριμένα του πανεπιστημίου και παλεύουν για αυτό, γνωρίζοντας ότι παίρνουν ένα προσωπικό ρίσκο, καθώς υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων, οι οποίοι αντιτίθενται σε τέτοιες δράσεις και πρωτοβουλίες. Σε μια εποχή οικονομικής, αλλά και αξιακής κρίσης, οι νέοι άνθρωποι πρέπει να ενεργοποιηθούν και να δράσουν, ώστε όλοι μαζί να προστατεύουμε το πολύτιμο αυτό αγαθό, που ονομάζεται παιδεία. Ενισχύοντας τις ποικίλες εθελοντικές δράσεις στο εκάστοτε πανεπιστήμιο, συμβάλλουμε άμεσα στην βελτίωση της υπάρχουσας κα-

τάστασης. Εκτός από αυτό, μέσω αυτών των δραστηριοτήτων έχουμε την δυνατότητα να αποδείξουμε ότι οι νέοι προβληματίζονται για το μέλλον της χώρας τους, αγωνίζονται για την διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών εκπαίδευσης και μάθησης, στα πανεπιστήμια και μπορούν να δράσουν σαν σύνολο και να συνεργαστούν μεταξύ τους για την προάσπιση του κοινού καλού και συμφέροντος. To restart από το CU μοιάζει το πιο επίκαιρο και αληθινό μήνυμα της εποχής. Μια νέα αρχή, ένα νέο ξεκίνημα πρέπει να γίνει, για μια ενεργητική στάση ζωής, γεμάτη δημιουργία και διεκδίκηση! Σε μια εποχή που παρατηρείται σήψη αρχών και ιδεών, οι νέοι πρέπει να δεχτούν την πρόκληση, να τολμήσουν και να δημιουργήσουν νέα δεδομένα στην κοινωνία μας, αποδεικνύοντας ότι η θέληση για ζωή και η παραγωγικότητα είναι αυτά μου χαρακτηρίζουν ένα νέο άνθρωπο τη σημερινή εποχή.


xmas

&

buys

αγορές και δώρα για τα Χριστούγεννα


16 || Τ

xmas & buy s Η φιλοσοφία της G-Star RAW έχει σαν θεμέλιο το denim, ενώ η καινοτομία και η προσοχή στη λεπτομέρεια αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά για όλες τις συλλογές της. Η G-Star όντας ένα πραγματικά “δημοκρατικό denim brand“ προτείνει πάντα μία ευρεία γκάμα πατρόν ώστε να μπορεί να προσφέρει επιλογές τζηνς που ταιριάζουν σε όλους. Στα highlights αυτής της σεζόν ανήκει το NewRadar, ένα νέο μοντέλο για άνδρες και γυναίκες, στο οποίο οι μπροστινές τσέπες είναι χαμηλά ώστε να δημιουργείται ένα πιο χαλαρό look χωρίς να είναι απαραίτητο να “κρέμεται” το τζην όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Οι άνδρες μπορούν να επιλέξουν από slim, tapered και loose εφαρμογή και 6 διαφορετικά πλυσίματα, ενώ το εφαρμοστό, skinny fit για γυναίκες διατίθεται και σε high waist version.

Όσον αφορά στα πλυσίματα η νέα, μοναδική μοριακή επεξεργασία Deep Tones™ αποτελεί την καινοτομία γι’ αυτή τη σεζόν, έχοντας σαν αποτέλεσμα να διατηρείται το σκούρο χρώμα του denim, και να μην ξεθωριάζει με το πλύσιμο. Συγχρόνως ποικιλία από black denims παρουσιάζονται έντονα αυτή τη σεζόν σε διάφορα πατρόν και διαφορετικά φινιρίσματα, από solid black σε ξεθωριασμένο vintage ή dirty effect. Τα γυναικεία μοντέλα παρουσιάζονται σε υφάσματα super strech που έχουν όμως μια απαλή υφή. Τέλος, η ενότητα του denim συμπληρώνεται με μια χρωματική παλέτα από κίτρινο, κόκκινο και πορτοκαλί των χρωματιστών τζηνς. Κομμάτι της συλλογής έχει υποστεί επιρροές από το lifestyle της δεκαετίας του 1920 και αναμιγνύει την κομψή ραφή του vintage hunting wear με σύγχρονες τεχνικές και λεπτομέρειες denim, αποτελώντας μια ιδανική βάση για τη γκαρνταρόμπα μιας μητρόπολης: O συνδυασμός του τυπικού στυλ της πόλης και των φίνων υλικών, με το denim. Τη συλλογή συμπληρώνουν tops και πλεκτά, ενώ τα μπουφάν και οι καμπαρντίνες παίζουν όπως κάθε χειμερινή σεζόν σημαντικό ρόλο, παρουσιάζοντας μία πλήρη σειρά από τα “απαραίτητα” εποχικά πανωφόρια, που συνδυάζουν τη λειτουργικότητα με την κομψή δεξιοτεχνία, στοιχεία που ανέκαθεν χαρακτηρίζουν τη G-Star.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ‘12


xmas & buy s

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

A Π Ο Ψ Ε Ι Σ || 17

NEWHOME X.I. Χυτήρογλου

Διακοσμητικές Θήκες

Νεανικά θέματα σε θήκες διακοσμητικές, στολίζουν κάθε δωμάτιο που εκφράζει ανθρώπους που θέλουν να αλλάξουν την καθημερινότητα τους. Διαστάσεις: 0,45Χ0,45 4€ KAI 0,60Χ0,60 8€

CONVERSE GORILLAZ COLLECTION

Route 66 Red

England

Route 66

Comic

F/W 2012-3 Η Converse παρουσιάζει την 2η συνεργασία με το διεθνούς φήμης virtual group Gorillaz για τη σεζόν Φ/Χ 2012-3. Τα νέα σχέδια δημιουργήθηκαν από τον βραβευμένο σχεδιαστή και συν-δημιουργό των Gorillaz, Jamie Hewlett και είναι η 1η φορά που παρουσιάζεται συνεργασία συγχρόνως με ένα Converse - Three Artists One Song. “Η ανταλλαγή σκέψεων, συναισθημάτων και ιδεών είναι ακριβώς ότι πρεσβεύουν οι Gorillaz” λέει ο Russel Hobbs, ο ντράμερ των Gorillaz. “Για δέκα χρόνια έχουμε δουλέψει, συνεργαστεί και ανταλλάξει ιδέες με άλλους καλλιτέχνες και ανθρώπους της επικοινωνίας. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ με ποια άλλη ομάδα θα μπορούσαμε να γιορτάσουμε την δεκάχρονη πορεία μας στο χώρο, από τους ανθρώπους της Converse. Επιπλέον ανέκαθεν φοράω τα All Star μου…” Οι Gorillaz είναι ευρέως αναγνωρισμένοι, όχι μόνο για τη δημιουργία ενός νέου είδους μουσικής, αλλά και για τον επαναπροσδιορισμό του concept μίας μπάντας. Με το μοναδικό ήχο που “πάντρεψε“ alternative rock, hip hop, electronic και pop μουσική, το group εφάρμοσε “φρέσκιες” ιδέες από το “απεριόριστο φανταστικό σύμπαν” και έφτασε να κάνει πωλήσεις 15 εκατομμυρίων δίσκων μέχρι σήμερα, ενώ το 2006 κέρδισε βραβείο Grammy στην κατηγορία “Best Collaboration with Vocals” για το single “Feel Good Inc” με τους De La Soul. Tα νέα Converse Gorillaz αποτίνουν φόρο τιμής στη δουλειά του Jamie Hewlett από τα πρώτα χρόνια της μπάντας, καθώς και στους πιο σημαντικούς χαρακτήρες της. Η στάμπα με τον Murdoc παρουσιάζει με “θρασύτητα” τη διάσημη φιγούρα ζωγραφισμένη στο μαύρο μποτάκι. Ενώ αυτό με το απρόμαυρο τύπωμα του group αποτελεί συλλεκτικό κομμάτι για τους φανατικούς θαυμαστές του, παρουσιάζοντας μια από τις πρώτες εικονογραφήσεις των χαρακτήρων των Gorillaz: των Murdoc, Noodles και Mike στη μία μεριά, και του χαρακτήρα Monkey με φέσι στην άλλη.

Μπουρνούζι Μονόχρωμο Αφροδίτη Βαμβακερό μπουρνούζι εξαιρετικής ποιότητας, απορροφητικό, δροσερό σε πολλά χρώματα. Θα το λατρέψετε. Tιμή: 17€

Δέστρες - αγκράφες - μαγνήτες για κουρτίνες θα ομορφύνουν την κουρτίνα σας και θα διακοσμήσουν το χώρο σας μοναδικά. Είναι μια εξαιρετική πρόταση για δώρο. Tιμή από 4€

Έτοιμες Κουρτίνες Πολλά σχέδια, κορυφαία ποιότητα, εύκολη και γρήγορη λύση, στις καλύτερες τιμές. Κάντε τα δώρα σας τώρα απο την NEWHOME. Διάσταση: 1,40Χ2,60 από 18 €


xmas & buy s

18 || Τ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

Η HTC ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ONE ΜΕ ΤΟ HTC ONE SV Η ταχύτατη συνδεσιμότητα LTE έρχεται να προστεθεί στην εκπληκτική κάμερα και τον κρυστάλλινο ήχο της βραβευμένης σειράς One Η HTC, κορυφαία εταιρεία κατασκευής συσκευών κινητής τηλεφωνίας που ξεχωρίζουν παγκοσμίως για τον σχεδιασμό και την καινοτομία τους, παρουσίασε την πιο πρόσφατη προσθήκη στη βραβευμένη της σειρά One, το HTC One SV. Αυτό το νέο μοντέλο συνδυάζει τις ασύλληπτες ταχύτητες του 4G LTE, μια εκπληκτική κάμερα και ήχο ποιότητας στούντιο με τον εντυπωσιακό σχεδιασμό που διακρίνει τα προϊόντα της HTC. «Τρέχει» HTC Sense™ 4 σε Android™ ICS και έχει σχεδιαστεί για εκείνους που θέλουν το Smartphone τους να μπορεί να τα βγάζει άνετα πέρα με τους έντονους ρυθμούς της πολυάσχολης ζωής τους. «Το HTC One SV αποτελεί προπομπό της επόμενης γενιάς επιδόσεων των Smartphones και του εξαιρετικά γρήγορου ίντερνετ στις συσκευές κινητής τηλεφωνίας», δήλωσε ο Peter Chou, CEO της HTC Corporation. «Είμαστε ευτυχείς που συμβάλλουμε στην εξάπλωση των δικτύων 4G LTE παγκοσμίως με μοντέλα που δίνουν στους χρήστες τη δυνατότητα να απολαμβάνουν σερφάρισμα, streaming ταινιών και διαδικτυακό ραδιόφωνο με πιο γρήγορες ταχύτητες και πιο ομαλή ροή από ποτέ άλλοτε.»

Αξιόπιστες, ταχύτατες επιδόσεις Με διπύρηνο επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon S4 χρονισμένο στα 1,2 GHz, το HTC One SV αξιοποιεί πλήρως την τελευταία τεχνολογία δικτύων κινητής τηλεφωνίας και προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις, για υψηλής ποιότητας gaming και streaming βίντεο, και απρόσκοπτο multitasking. Χάρη στην ενσωμάτωση των υπηρεσιών Dropbox και SkyDrive δεν θα ξεμείνεις ποτέ από χώρο για έγγραφα, ταινίες, φωτογραφίες και εφαρμογές, ενώ με τη θύρα για κάρτες microSD που διαθέτει το HTC One SV, η μνήμη της συσκευής επεκτείνεται κατά έως και 32 GB ανά κάρτα. Χάρη στην τελευταία τεχνολογία NFC και το Android Beam, μπορείς επίσης να μοιράζεσαι περιεχόμενο ακουμπώντας απλώς τη συσκευή σε άλλη συσκευή που υποστηρίζει NFC.

Εκπληκτική κάμερα, κρυστάλλινος ήχος Το HTC One SV προσφέρει την εκπληκτική κάμερα-σύμβολο της καταξιωμένης σειράς One. Προηγμένες λειτουργίες, μεταξύ των οποίων οι συνεχείς λήψεις με ένα πάτημα και η λειτουργία VideoPic, συνδυάζονται με τις προηγμένες επιδόσεις σε χαμηλό φωτισμό

για πανέμορφες φωτογραφίες σε απαιτητικές συνθήκες φωτισμού. Η κύρια κάμερα του HTC One SV με τα 5 megapixel, διάφραγμα F/2.0, οπίσθιο φωτισμό, δυνατότητα πανοραμικής λήψης και εγγραφής βίντεο HD 1080p, συμπληρώνεται τέλεια από την μπροστινή κάμερα 1,6 megapixel, η οποία επίσης διαθέτει οπίσθιο φωτισμό, και φακό F/2.2. Είτε με ηλιοβασίλεμα είτε με το λιγοστό φως μερικών κεριών, η μπροστινή κάμερα του HTC One SV υπόσχεται πανέμορφα αυτο-πορτραίτα. Αποκλειστικότητα των Smartphones της HTC, η τεχνολογία Beats Audio™ μεταμορφώνει την ακουστική εμπειρία που απολαμβάνεις με το HTC One SV, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο ποιότητας στούντιο για όλη σου τη μουσική, τα παιχνίδια και τα βίντεο. Επιπλέον, το νέο HTC Sync Manager κάνει τον συγχρονισμό και τη διαχείριση της μουσικής σου συλλογής ακόμα πιο εύκολα, και μπορείς να έχεις πάντα μαζί σου όλη τη συλλογή σου, όπου κι αν πας.

Σχεδιασμός με την υπογραφή της HTC Πιστό στην παράδοση της HTC, το HTC One SV, με την οθόνη 4,3’’ super LCD-2, διαθέτει κομψό σχεδιασμό σε μια γκάμα εντυπωσιακών χρωμάτων: μπλε των Πυρηναίων και λευκό της Αρκτικής. Το πολυανθρακικό σώμα του είναι συμπαγές αλλά απαλό στην αφή, διαθέτει ασορτί ασημί ή μεταλλικές στεφάνες που το αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο και πλέγμα σε διάφορους χρωματικούς συνδυασμούς, για ένα φινίρισμα εξαιρετικής ποιότητας.

Διαθεσιμότητα Η διάθεση του HTC One SV σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2012.

Αξέχαστες γιορτές με gaming δώρα και αυθεντική PlayStation ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια

Κορυφαίες εορταστικές προτάσεις για το PlayStation 3, το PSVita και το PSP Η Sony Computer Entertainment Europe (SCEE) υποδέχεται τα φετινά Χριστούγεννα με μια μεγάλη γκάμα ψυχαγωγικών προτάσεων για όλη την οικογένεια. Μια σειρά κορυφαίων νέων παιχνιδιών, τα οποία κυκλοφορούν αποκλειστικά για το PlayStation®3 (PS3®), το PlayStation® Vita (PSVita) και το PlayStation® Portable (PSP) αναμένεται να χαρίσουν μια πλούσια ψυχαγωγική εμπειρία σε όλα τα μέλη της οικογένειας, αξιοποιώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες της πλατφόρμας του PlayStation! Από τους εκατοντάδες τίτλους όλων των κατηγοριών που είναι ήδη διαθέσιμοι στα καταστήματα ξεχωρίζουμε τους εξής και τους προτείνουμε ανεπιφύλακτα ως Χριστουγεννιάτικα δώρα τόσο για φίλους και συγγενείς όσο και για τον εαυτό σας.

Games για το PlayStation®3 (PS3®) Wonderbook: Το Βιβλίο με τα Ξόρκια Ο πρώτος τίτλος που αξιοποιεί το νέο, επαναστατικό περιφερειακό του PlayStation®3, Wonderbook και μέσω της τεχνολογίας A.R. (επαυξημένης πραγματικότητας) αναβιώνει ολοκαίνουριες, αποκλειστικές ιστορίες της J.K. Rowling μέσα στο σαλόνι σας. Το χειριστήριο κίνησης PlayStationMove μετατρέπεται σε μαγικό ραβδί και η ανάγνωση μεταμορφώνεται σε μια ακαταμάχητη εμπειρία ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους. Το Wonderbook: Το Βιβλίο με τα Ξόρκια κυκλοφορεί πλήρως εξελληνισμένο προσκαλώντας όλη την οικογένεια σε μια μαγευτική περιπέτεια γεμάτη μυστήριο, φαντασία και δημιουργικότητα.

Little Big Planet Karting Το Little Big Planet, μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές παιχνιδιών για το PlaySta- tion επέστρεψε και πατάει γκάζι με το

Sackboy και τη Sackgirl στο τιμόνι του οδηγού. Η διασκεδαστική εμπειρία οδήγησης καρτ μεταφέρεται στο PS3 μέσω ενός άκρως "χορταστικού" τίτλου με πολυάριθμες επιλογές και λειτουργίες. Παίξτε μόνοι, συνεργατικά ή εναντίον φίλων τόσο τοπικά όσο και online, δημιουργήστε τα δικά σας οχήματα και εκμεταλλευτείτε τις αμέτρητες δυνατότητες προσαρμογής. Η εμπειρία ολοκληρώνεται μόλις "βυθιστείτε" στην αχανή κοινότητα του Little Big Planet, όπου δια-

τίθενται εκατομμύρια playable δημιουργίες παικτών από όλο τον κόσμο –γιατί όχι και οι δικές σας; Ratchetand Clank: Q-Force (PS3 & PS Vita) Το θρυλικό δίδυμο επανέρχεται με μια διαγαλαξιακή περιπέτεια, στην οποία τα κλασικά και αγαπημένα χαρακτηριστικά των παλαιότερων τίτλων συναντούν πολλά νέα στοιχεία και εκπλήξεις. Βιώστε την αίσθηση του παιχνιδιού συνεργασίας και τις μοναδικές διαδικτυακές λειτουργίες σε μια καθηλωτική HD οπτικοακουστική εμπειρία! Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ του PS3 και του PSVita και ζήστε μία ολοκαίνουρια περιπέτεια του αχτύπητου διδύμου όπου και αν βρίσκεστε!

Games για το PlayStation®Vista Little Big Planet™ PlayStation® Vita Ένας "απαραίτητος" τίτλος για όλους τους κατόχους του PlayStation Vita, το καινούριο LBP για PSVita ενσωματώνει τη διασκεδαστική platform δράση που λατρέψατε στις εκδόσεις του PS3 σε μια φορητή πρόταση που αξιοποιεί στο έπακρο τις μοναδικές λειτουργίες του PS Vita,όπως την πίσω επιφάνεια αφής και την OLED οθόνη αφής 5’’! Ακολουθήστε το Sack boy στη συναρπαστική του περιπέτεια, προσαρμόζοντας το χαρακτήρα σας μέχρι και την πιο απίθανη λεπτομέρεια, δημιουργήστε τα δικά σας επίπεδα και μπείτε στην τεράστια διαδικτυακή κοινότητα του Little Big Planet.


xmas & buy s

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

A Π Ο Ψ Ε Ι Σ || 19

15,6" Intel Pentium B950

€ 485

NOTEBOOK SATELLITE C855-1GU 4GB, 500 GB, Intel HD, Windows 7 Home Premium

€ 99 TABLET Google Nexus 7

TABLET A7710

7’’, Android 4.1 Jelly Bean, NVIDIA TEGRA 3, 16 GB, Quad-core 1.3GHz, IPS panel with 1280 x 800 HD, Έως 9.5 ώρες διάρκεια μπαταρίας

7'', Android 4.0 Vero, 8GB, 16:9, HD 1080P player, Micro SDHD up to 32GB

€ 265

ΜΕ ΔΩΡΑ ΑΞΙΑΣ €100

Δώρα

ασύρματο πληκτρολόγιο microsoft + tv tuner

TABLET GT-P3110 Galaxy Tab ΙΙ 7”, Android 4.0, 16GB, 1024 x 600p, Camera 3.0 MPixels, Wi-Fi, Bluetooth

TABLET GT-P5110 Galaxy Tab II Οθόνη 10.1’’ (1280 x 800p), Αndroid Ice Cream Sandwich, Camera 3MP & VGA Front Camera, WiFi, GPS

€ 425 € 359 TABLET Xperia S 9,4’’, Android 4.0.3, NVIDIA TEGRA 3, 16GB, HD Camera 8.0 MPixels, Θύρα SD card, Stereo Speakers, Headphone Out, Microphone, Splash Proof, Λειτουργίες TV Remote και Guest Mode

€ 269

iPad mini Wi-Fi 16GB

Οθόνη LED 7,9’’, A5 Chip, Κάμερα iSight 5 MP με εγγραφή βίντεο 1080p HD, Κάμερα HD FaceTime, Έως και 10 ώρες διάρκεια μπαταρίας, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), iOS 6 και iCloud, Διαθέσιμο σε μαύρο/γκρι ή λευκό/ασημί

€ 385


S

UNIVER ITY PRES

20 || ΑΠΟΨΕΙΣ

Μαρία Στεφανάκη,

28 ετών, ιδιωτική υπάλληλος

Ο τίτλος των ειδήσεων που λέει για μείωση των μισθών των υπουργών και όλης εκείνης της παλιοπαρέας είναι απλά τρίχες κατσαρές. Δεν πιστεύω λέξη. Απλά είναι ίσως μια ένεση ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ για όλους εμάς που συμβιβαστήκαμε μετά τις αλλεπάλληλες μειώσεις στους μισθούς μας .Είναι κάτι ας πούμε που θα μας κάνει να δώσουμε απάντηση στο γιατί σε εμένα και όχι σε αυτούς τους αλήτες; Άσχετο αν γίνει ή όχι .Όλοι αυτοί έχουν ήδη κάνει κομπόδεμα για να φάνε 3 γενιές μετά από αυτούς, την ίδια στιγμή που έχω σε υποθήκη το σπίτι μου και τρέμω στην ιδέα μην χάσω και την δουλειά μου.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

Πες το

κι έγινε

ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΒΟΥΛΙΑΖΟΥΜΕ T ο έχουμε ξαναπεί. Τούτο το κράτος έτσι όπως χτίσθηκε δεκαετίες τώρα, είναι σάπιο, και θέλει γκρέμισμα και χτίσιμο από την αρχή.

Ο κόσμος έχει κουραστεί, και σύντομα, αν δεν παρθούν μέτρα που να ανατρέπουν παλαιές λογικές και κατεστημένα, θα υπάρξει έκρηξη κοινωνική με ανυπολόγιστες συνέπειες. Ο κόσμος έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και είναι έτοιμος να βοηθήσει, αρκεί να δει να αλλάζει το διεφθαρ-

μένο κράτος, και να τιμωρούνται οι παραβάτες, όποιοι και να είναι. Το φαντάζεστε ότι μέχρι πρότινος στην Ελληνική Βουλή, δουλεύουν παρακαλώ 1.600 υπάλληλοι; Αν είναι δυνατόν! Και τα καλά αυτά παιδιά, που είναι διορισμένα από τους εκάστοτε υπουργούς και βουλευτές, τα αμείβουμε με 16 μισθούς παρακαλώ τον χρόνο, γιατί είναι τα δικά μας παιδιά! Έτσι έχουμε κάνει, με την πολιτική που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα, ένα κράτος μπάχαλο, σπάταλο, ασύδοτο και προ πάντων άδικο.

Θα φέρω ένα μόνο παράδειγμα, για να κατανοήσετε την παράνοια στην οποία έχουμε οδηγηθεί από τους κοντόφθαλμους πολιτικούς. Καθαρίστρια της Βουλής με 29 χρόνια υπηρεσίας, παίρνει σύνταξη κάτι παραπάνω από 1.600 ευρώ, ενώ ένας διευθυντής Υπουργείου, με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας θα πάρει 960 ευρώ! Αυτό για τον απλούστατο λόγο. Γιατί στον υπολογισμό της σύνταξης των υπαλλήλων της Βουλής λαμβάνονται υπόψη, μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον και τα επιδόματα, που προσαυξάνονται και με ένα κάποιο ποσοστό, με αποτέλεσμα η σύνταξη των υπαλλήλων της Βουλής να είναι κατά 14% υψηλότερη του τελευταίου μισθού τους. Αυτά όλα με αποφάσεις της ελληνικής Βουλής και των ελλήνων Βουλευτών. Θέλετε άλλο ένα παράδειγμα; Ένας επιμελητής του Ε.Σ.Υ και ένας υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών έχουν: ο πρώτος 2.600 περίπου μεικτά και ο δεύτερος 3.700 περίπου μεικτά. Όλα αυτά λόγω του περίφημου πλέον ΔΙΒΕΕΤ, που επί εποχής Στέφανου Μάνου, καθιερώθηκε για τους εφοριακούς που θα ξεπερνούσαν τους στόχους που έβαζε το υπουργείο, στους οποίους θα έδινε το 3% των επιπλέον εσόδων που θα "έπιαναν". Άριστο κίνητρο! Τι τα θέλετε, όλα στην Ελλάδα καταλήγουν στραβά. Το μέτρο σιγά σιγά, αφού ονομάστηκε ΔΙΒΕΕΤ με διάφορες αποφάσεις υπουργών κατέληξε να το παίρνουν ακόμη και οι καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών και έτσι ο κλάδος των υπαλλήλων του υπουργείου αυτού έγινε προνομιούχος. Και χαράς στη δουλειά που κάνουν! Όλοι καλά και ωραία περνούσαν στην Ελληνική Βουλή, μέχρι που ο κώδων δεν ξέχασε να χτυπήσει και σε αυτή! Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ανήρτησε προς διαβούλευση Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Περιστολή Δημοσίων Δαπανών και ρύθμιση θεμάτων Δημοσιονομικών Ελέγχων». Με διάταξη του Σχεδίου Νόμου, μετά από οδηγία του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, επέρχεται μείωση της δημόσιας δαπάνης για τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος και της πολιτικής διοίκησης της χώρας. Συγκεκριμένα, περικόπτεται:

ΤΗΣ ΣΤΕΛΛΑΣ ΛΕΜΟΝΑΚΗ

Από τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Πρόεδρο της Βουλής το ποσό των 1.872 ευρώ μηνιαίως.  Τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης το ποσό των 1.404 ευρώ μηνιαίως.  Τους Υπουργούς και τους Υφυπουργούς που έχουν την ιδιότητα του Βουλευτή το ποσό των 935 ευρώ μηνιαίως.  Τους Υπουργούς και τους Υφυπουργούς που δεν έχουν την ιδιότητα του Βουλευτή το ποσό των 468 ευρώ μηνιαίως. Επίσης, επίκειται η έκδοση Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών η οποία θα ρυθμίζει τις αποδοχές των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων κ.λπ. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εκτιμά ότι από τις ρυθμίσεις αυτές θα προκύψει περιστολή της δημόσιας δαπάνης στο επίπεδο των 9 έως 10 εκατ. ευρώ ετησίως. Σε άλλη διάταξη του Σχεδίου Νόμου γίνεται ρύθμιση με την οποία επέρχεται μείωση της δημόσιας δαπάνης για μισθώματα κτιριακών εγκαταστάσεων από φορείς του δημοσίου. Συγκεκριμένα:  Για το ποσό του μηνιαίου μισθώματος έως τα χίλια (1.000,00) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).  Για το ποσό του μηνιαίου μισθώματος από τα χίλια και 0,01 (1.000,01) ευρώ έως τα δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ, κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).  Για ποσό του μηνιαίου μισθώματος από τα δύο χιλιάδες και 0,01 (2.000,01) ευρώ έως τα τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).  Για το ποσό του μηνιαίου μισθώματος, που υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εκτιμά ότι από την ρύθμιση αυτή θα προκύψει περιστολή της δημόσιας δαπάνης στο επίπεδο των 15 έως 17 εκατ. ευρώ ετησίως. Πίστωση χρόνου δεν έχει άλλη. Οι πολλές διαβουλεύσεις, σε τέτοια θέματα, οδηγούν μόνο στη χώρα του ποτέ. Χρειάζεται μαχαίρι. Τώρα. Και σε αυτούς. Ή μάλλον μόνο σε αυτούς . Αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. 


22 || ΑΠΟΨΕΙΣ

AIDS HIV

Το AIDS μαστίζει στις μέρες μας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αναμένεται η αύξηση των κρουσμάτων να είναι μεγαλύτερη του 50% σε σύγκριση με το 2011. Δυστυχώς ακόμα δεν έχει βρεθεί ο τρόπος για την οριστική αντιμετώπιση του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να πάσχουν καθημερινά εκατομμύρια άνθρωποι στο κόσμο και πολλές φορές να οδηγούνται στο θάνατο. Πολλοί από εμάς έχουμε την τάση να συγχέουμε το AIDS με τον ιό HIV, ΤΗΣ όμως κάνουμε λάθος, καθώς δεν ΚΑΤΙΑΣ ΚΟΛΟΚΑΘΗ πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Η λέξη ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΠΕ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ HIV προέρχεται από τα αρχικά των ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ λέξεων Human Immunodeficiency ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Virus που σημαίνουν Ιός της Ανοσοανεπάρκειας του Ανθρώπου, ενώ το AIDS είναι τα αρχικά των λέξεων Acquired Immunodeficiency Syndrome που σημαίνουν Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας. Ας δούμε τι είναι το καθένα, πιο αναλυτικά. Ο HIV προσβάλει τα Τ-βοηθητικά λεμφοκύτταρα καθώς και άλλα κύτταρα της σειράς μακροφάγων-μονοκυττάρων του ανθρώπινου οργανισμού. Η αναπαραγωγή του ιού γίνεται μέσω της λύσης των προσβεβλημένων κυττάρων αλλά και τη διασπορά του ιού στους ιστούς. Όταν λοιπόν έχουμε μολυνθεί από τον HIV είμαστε πιο ευάλωτοι σε λοιμώξεις και διάφορα είδη καρκίνων αφού το ανοσοποιητικό μας σύστημα έχει αποδυναμωθεί. Όσο για το AIDS δεν πρόκειται για μια ασθένεια και δεν έχει συγκεκριμένα συμπτώματα. Με τον όρο αυτόν περιγράφουμε το τελευταίο στάδιο της HIV λοίμωξης. Ας γίνει ξεκάθαρο λοιπόν, οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν από το AIDS, αλλά από είδη καρκίνου ή πνευμονίες ή άλλες καταστάσεις που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ο οργανισμός μας όταν έχει φτάσει σε αυτό το στάδιο. Τα συμπτώματα του ιού μπορεί να εμφανιστούν μετά από 2-8 εβδομάδες ή να μην εμφανιστούν καθόλου. Ακόμα και αν εμφανιστούν, όμως, μετά από λίγες εβδομάδες εξαφανίζονται. Τα συνήθη συμπτώματα είναι: πυρετός, εικόνα φαρυγγίτιδας, διόγκωση λεμφαδένων, εξάνθημα, αρθραλγία, κεφαλαλγία. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να παραπέμψουν και σε κάποια άλλη ασθένεια, ωστόσο. Για αυτό το λόγο, δεν μπορούμε να καταλάβουμε μόνο απο τα συμπτώματα αν κάποιος/α είναι οροθετικός/ή. Ο τρόπος μετάδοσης του HIV είναι είτε μέσω της σεξουαλικής επαφής (πρωκτική, κολπική, στοματική) χωρίς τη χρήση προφυλακτικού, είτε μέσω κοινής χρήσης αιχμηρών αντικειμένων (όπως μολυσμένες βελόνες), είτε μέσω μετάγγισης μολυσμένου αίματος είτε τέλος, από την οροθετική μητέρα στο παιδί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του τοκετού και κατά το θηλασμό. Η διάγνωση του ιού HIV μπορεί να γίνει με το τεστ HIV. Πρόκειται για μια εξέταση που γίνεται στο αίμα μας, εντοπίζοντας ειδικά αντισώματα (IgG) που έχουν δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση του ιού. Η εξέταση αυτή γίνεται σε δημόσια νοσοκομεία και σε ιδιωτικά εργαστήρια. Σε περίπτωση, υποψίας πιθανής μόλυνσης, για την αξιοπιστία του τεστ, η εξέταση καλό θα ήταν να γίνεται στις 6 εβδομάδες, 3 μήνες και 6 μήνες από την ημέρα της πιθανής μόλυνσης έτσι ώστε να έχουν δημιουργηθεί τα κατάλληλα αντισώματα έναντι του ιού και να μπορέσει να γίνει η διάγνωση του. Φάρμακα για να σταματήσουν τον ιό HIV, δεν υπάρχουν. Όμως υπάρχουν φάρμακα που σταματούν την αναπαραγωγή του HIV και τον κρατούν σε χαμηλή ποσότητα στο αίμα. Με τα σημερινά φάρμακα έχει βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα ζωής των ανθρώπων που πάσχουν από τον HIV ιό.

S

UNIVER ITY PRES

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

Αχ, αυτοί οι Μάγιας!!! Δεν έχει περάσει ούτε ενάμισης χρόνος από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η περιβόητη προφητεία των Μάγιας για το τέλος του κόσμου, και έχουν ακουστεί από πολλούς διάφορες απόψεις που μπορεί να οδηγήσουν πολύ κόσμο μια βόλτα μέχρι το φρενοκομείο!! Κι αν όμως λένε αλήθεια; αν ισχύει; τότε τι θα γίνει; Ρωτάνε πολλοί. Δεν έχει περάσει ούτε ενάμισης χρόνος από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η περιβόητη προφητεία των Μάγιας για το τέλος του κόσμου, και έχουν ακουστεί από πολλούς διάφορες απόψεις που μπορεί να οδηγήσουν πολύ κόσμο μια βόλτα μέχρι το φρενοκομείο…!! Κι αν όμως λένε αλήθεια; αν ισχύει; τότε τι θα γίνει; Ρωτάνε πολλοί. Και δεν είναι λίγοι αυτοί, που τώρα, λίγες μέρες πριν από το «ΤΕΛΟΣ», ετοιμάζουν αποχαιρετιστήΤΗΣ ρια πάρτι, συγκεντρώσεις με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα. Κι αυτή είναι η ας το ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΝΙΚΑ πούμε ευχάριστη εκδοχή της υπόθεσης… Αυτή η ιστορία, όμως , έχει δημιουργήσει ταυτόχρονα σε πολλούς σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν πέσει σε κατάθλιψη ή έχουν βρει την αυτοκτονία ως μόνη λύση… Παιδιά, οι αυτοκτονίες και τα χάπια δεν είναι διέξοδος, αν είναι ποτέ δυνατόν.Κι ας πούμε ότι όντως πλησιάζει το τέλος… αν είναι να συμβεί, θα συμβεί σε όλους μας… ...Δεν μπορεί ένας άνθρωΓι’ αυτό σε περίπτωση που το πιστεύετε, αντί να σκέφτεστε τα ηρεμιστικά χαπάκια, πος, ο οποίος έχει αποδεχτεί σκεφτείτε καλύτερα πώς θα θέλατε να περάσετε αυτή τη μέρα, όπως έκανε και ο την πρόοδο της επιστήμης, αγαπητός Χριστόφορος Παπακαλιάτης, στην ταινία του «αν», που απάντησε στην της τεχνολογίας και του ερώτηση "Πώς θα θέλατε να περάσετε την τελευταία μέρα σας πάνω στη γη;", πολιτισμού, να πιστεύει λέγοντας: "κάνοντας έρωτα καψούρης"…!!! σε τέτοιες προφητείες Όπως καταλαβαίνετε πρέπει να δούμε την πιο κωμική εκδοχή αυτής της παρωδίας, αλλιώς δε θα τη βγάλουμε καθαρή με αυτά που ακούμε και διαβάπου δεν έχουν κανένα ζουμε…!! επιστημονικό υπόβαθρο Και το πιο αστείο απ’ όλα είναι, ότι αυτά τα πιστεύουν στο μεγαλύτερο ποσοκαι απλά υποστηρίζονται στό νέοι άνθρωποι βάση ερευνών της NASA. Νέα παιδιά, με υψηλό μορφωμόνο και μόνο επειδή τικό επίπεδο. σ' εκείνη την μέρα σταμάΑς σοβαρευτούμε, το τέλος δεν έρχεται. Αφού και η ίδια η NASA το διέψευσε, με επίσημη αναφορά, την οποία δημοσίευσε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο τησε η γραφή του συγκεκριδιαδίκτυο, καθώς το θέμα πήρε τεράστιες εκτάσεις ιδιαίτερα σε χώρες της Αμεριμένου ημερολογίου... κής, αφού δεν ήταν λίγοι αυτοί που τηλεφωνούσαν έντρομοι στα κεντρικά γραφεία της NASA για να επιβεβαιώσουν ότι δεν έρχεται το τέλος του κόσμου. Τελικά, με βάση τις επίσημες πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί μέχρι στιγμής, μέχρι τις 21-12-2012 όπου όλα μπορεί να ανατραπούν δύο είναι τα σίγουρα συμπεράσματα. Πρώτον, το τέλος του κόσμου θα το βλέπουμε μόνο στην ταινία «2012», με τον Will Smith και δεύτερον, με όλον αυτό τον ντόρο που έχει δημιουργηθεί με το τέλος του κόσμου και τους Μάγιας, οι απόγονοι αλλά και οι περιοχές όπου υπήρχαν και υπάρχουν Μάγιας θα έχουν θησαυρίσει από το πλήθος τουριστών που τους επισκέπτεται τον τελευταίο καιρό προκειμένου να βιώσει ιδίοις όμμασι αυτό το μεγαλείο και την ιστορία αυτού του λαού, οι οποίοι μάλλον χάσανε το μέτρημα και έγινε λάθος στις ημερομηνίες σχετικά με το ποια μέρα τελικά θα τελειώσει ο κόσμος….! Όλη αυτή η αναστάτωση έχει προκληθεί απλά από τον υπερβάλλοντα ζήλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του διαδικτύου , οι οποίοι μόνο και μόνο για να αυξήσουν τα νούμερα τηλεθέασης και "χτυπημάτων" στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης είναι ικανοί να πουν πως η γη τελικά είναι τετράγωνη και ο Γαλιλαίος είχε άδικο. Ευτυχώς που μετά από αυτό το άρθρο, σε περίπτωση που δεν ισχύουν όλα αυτά και έχει τελειώσει ο κόσμος, δε θα μπορείτε να με γιουχάρετε, γιατί δεν θα υπάρχουμε…!


xmas & buy s

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ || 23

Σπουδές & Καριέρα, Σύντομες Συμβουλές για Δυνατές Επιλογές!

Τα 6 βασικά βήματα, για να ανακαλύψετε τι επάγγελμα σας ταιριάζει και πώς να το ακολουθήσετε! Πόσο καλά γνωρίζετε τον εαυτό σας και ποιό επιθυμείτε να είναι το επάγγελμά σας σε 5 χρόνια από σήμερα;

AΡΤΕΜΙΣ ΨΑΡΙΑΝΟΥ BA, DIPM, ACIM, MA ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ MARKETING & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Eπίσημος εκπρόσωπος του Northumbria University, UK στην Ελλάδα. Εμπεριία: 18 έτη σε Επαγγελματικό Προσανατολισμό, Business, Marketing, Sales, Development, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Μεγάλου Ιδιωτικού τομέα: Εκπαίδευσης, Πληροφορικής, Βιομηχανίας, Καταναλωτικών αγαθών, Λιανικής, Ναυτιλίας, Ενέργειας, Πετρελαιοειδή, Χρηματοοικονομικών & Τηλεπικοινωνιών, Υγείας, Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Αθλητισμού, στην Αγγλία (11 έτη), Γαλλία, Ιρλανδία, Σκωτία, Κύπρο, και Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε μαζί μας: studyabroadbyclever netsgr.blogspot.gr CleverNets

Μία ερώτηση που βασανίζει πολλούς από τους φοιτητές όλων των σχολών σε ένα Πανεπιστήμιο, είναι τι πραγματικά μπορώ να κάνω μόλις ολοκληρώσω τις σπουδές μου, βάσει του πτυχίου μου και αν το επάγγελμα στο οποίο με οδηγεί το πτυχίο μου θα είναι κάτι που τελικά πραγματικά με ενδιαφέρει να κάνω στην ζωή μου και να απασχολούμαι σε πενθήμερη βάση, για 8 τουλάχιστον ώρες την ημέρα, κάθε μήνα; Θα μπορέσω να κάνω τελικά αυτό που ονειρευόμουν, ή έχω αλλάξει γνώμη (γιατί εδώ και τέσσερα με πέντε χρόνια σπουδάζω κάτι που επέλεξα όταν ήμουν 17-18 ετών, και τα θέλω μου έχουν αλλάξει, ή επειδή τελικά η σχολή στην οποία πέρασα δεν ήταν η νούμερο ένα επιλογή μου). Ποτέ δεν είναι αργά! Στην πραγματικότητα, για όλους εσάς, η ζωή τώρα ξεκινάει! Εσείς μπορείτε να την ορίσετε και να ακολουθήσετε τα όνειρά σας και να τα κάνετε επάγγελμα! Υπάρχει ο τρόπος και ο χρόνος για να αλλάξουμε την πορεία μας ανά πάσα στιγμή, αρκεί να μπορέσετε να απανήσετε στα παρακάτω σύντομα ερωτήματα:

1. 2. 3.

4.

Ποια είναι η επιθυμία σας /το χόμπι σας, τι σας αρέσει να κάνετε; Σε τι ακριβώς είσαστε καλοί, τα ταλέντα σας ποια είναι; Ποια είναι η αγορά και αν υπάρχει κάποια ανάγκη που θα μπορούσατε να καλύψετε εσείς και να ακολουθήσετε ένα επάγγελμα που να συνδυάζει τα δύο παραπάνω σημεία, χόμπι και ταλέντο, έτσι ώστε να εξασφαλίσετε τα προς το ζην και να πετύχετε!

5.

Θα προσπαθήσω με λίγα λόγια να περιγράψω κάποιες τεχνικές που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ανακαλύψετε τα παραπάνω 3 καθοριστικά σημεία, που πρέπει να υπάρχουν και τα τρία αυτά για να είσαστε ευτυχισμένοι στην επαγγελματική σας πορεία. Η τεχνική που συνιστούμε να ακολουθήσετε προέρχεται από τον χώρο του Marketing, την τεχνική ανάλυσης SWOT (ΔΑΕΑ) (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) που χρησιμοποιούμε για να αναλύσουμε την δύναμη ενός προϊόντος / υπηρεσίας / εταιρίας μέσα στην αγορά που θέλει να κινηθει, την ίδια στρατηγική θα ακολουθήσουμε για να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας και να δημιουργήσουμε μία δυνατή μάρκα / brand του εαυτού μας για να τοποθετηθούμε δυναμικά στην αγορά εργασίας. Ξεκινώντας την ανάλυση SWOT: Strengths, να καταγράψετε και να ανακαλύψετε τα δυνατά σας σημεία, Weaknesses: να αναγνωρίσετε και να καταγράψετε τα αδύνατα σας σημεία, Opportunities: τις προοπτικές που μπορείτε να έχετε με το πτυχίο που έχετε κάνει μέχρι σήμερα, αλλά και τις απειλές που μπορεί να έχετε ανά πάσα στιγμή από το εξωτερικό περιβάλλον αλλά και από τις ίδιες σας τις περιοριστικές σκέψεις. Ποια είναι η προσωπική σας «brand»; Μπορείτε σε μία πρόταση, αν σας ρωτήσει κάποιος, ποιος είστε και τί θέλετε να κάνετε στην ζωή σας, να απαντήσετε και να τους πείσετε να σας προσλάβουν;

6.

Μπορείτε να δώσετε την απάντηση στα σημεία 1,2,3 παραπάνω; Η άσκηση που ορίσαμε στο βήμα 4, θα σας βοηθήσει να τα απαντήσετε και να ανακαλύψετε τον ευατό σας, καθώς και να ορίσετε ποιά είναι η προσωπική σας μάρκα / personal brand (βήμα 5) που μπορείτε έτσι να νιώσετε την αυτοπεποίθηση που χρειάζεστε για να ακολουθήσετε το επάγγελμα των ονείρων σας. Έχοντας ολοκληρώσει τα παραπάνω βήματα, και βάσει όλων όσων έχετε ανακαλύψει για τον εαυτό σας κάνοντας αυτή την άσκηση, τώρα είσαστε έτοιμοι να ξεκινήσετε να ορίσετε τους στόχους μαζί με ένα χρονοδιάγραμμα δίπλα, για το τί θα θέλατε να πετύχετε στα επόμενα 5 χρόνια.

Μπορείτε να κάνετε την παραπάνω άσκηση; Μόλις ολοκληρώσετε την άσκηση μπορείτε να σκεφτείτε κάποια επιπρόσθετα ερωτήματα (απαντήσεις στα οποία θα δοθούν εδώ σε αυτό το σημείο στο επόμενο τεύχος):  Έχω κάνει την σωστή επιλογή τμήμα σπουδών που μου αρέσει; Πώς να βρω τι επάγγελμα μπορώ να ακολουθήσω στο τέλος των σπουδών μου; Πώς να ψάξω, Πού να ψάξω;  Θέλω να κάνω ένα μεταπτυχιακό; Πού; Ελλάδα ή Εξωτερικό; Ποιές είναι οι επιλογές μου;  Πώς πρέπει να είναι το βιογραφικό μου για να πείσει τους εργοδότες;

Κάνε το Χόμπι σου Επάγγελμα! Μπορείς!

«ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΛΛΑΓΩΝ» Στη σημερινή εποχή, η εργασιακή πραγματικότητα έχει αλλάξει ριζικά σε σχέση με το παρελθόν βάζοντας νέους κανόνες και πρόσθετες απαιτήσεις για τον σύγχρονο επαγγελματία. Ένας από τους κανόνες που θέτει η σύγχρονη αγορά εργασίας στους νέους επαγγελματίες είναι η συνεχής επιμόρφωση και ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων τους προκειμένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Αν αναλογιστούμε τόσο το πόσες νέες ειδικότητες έχουν προστεθεί, τα τελευταία χρόνια, στον εργασιακό στίβο όσο και τη ΤΗΣ ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, θα ανΝΑΤΑΛΙΑΣ ΚΑΚΟΥΡΟΥ τιληφθούμε την καθοριστική σημασία MSC ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ της συνεχούς ενίσχυσης των γνώσεων ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ και δεξιοτήτων μας στην απόκτηση του ΝΕΟΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. προσωπικού μας ανταγωνιστικού πλεοhttp://www.neoanalysis.eu/ νεκτήματος μέσα σε μία ολοένα και απαιel/guidance τητικότερη αγορά εργασίας. Η πεποίθηση ότι το βασικό πτυχίο θεωρείται επαρκές εφόδιο για να διαφυλάξουμε αλλά και να εξελίξουμε την επαγγελματική μας πορεία ανήκει πλέον στη σφαίρα της

φαντασίας. Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με έρευνες στο χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, οφείλουμε να εμπλουτίζουμε διαρκώς το επαγγελματικό μας προφίλ με καινούργια γνωσιακά και μορφωτικά στοιχεία, προκειμένου να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί. Αφετηρία της προσωπικής μας επένδυσης είναι η επιλογή του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών, που αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για την επαγγελματική μας πορεία. Βασικό κριτήριο επιλογής του αντικειμένου σπουδών είναι ο συνδυασμός των προσωπικών μας προτιμήσεων και τα δεδομένα της εργασιακής ζήτησης. Σε αυτή την διερεύνηση της αγοράς εργασίας μπορεί να βοηθήσει η συλλογή πληροφοριών από άτομα του κοινωνικού και οικογενειακού περίγυρου σχετικά με τον τομέα απασχόλησής τους και η αναζήτηση βοήθειας τόσο από εξειδικευμένο σύμβουλο σταδιοδρομίας όσο και από τα Γραφεία Διασύνδεσης των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Πέραν των σπουδών, η επιμόρφωση μπορεί να μας παρασχεθεί μέσα από την παρακολούθηση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων που είτε σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο των σπουδών ή της εργασίας μας είτε αφο-

ρούν διαφορετικό, προσωπικού ενδιαφέροντος, αντικείμενο. Στην πρώτη περίπτωση, ο στόχος μας είναι η απόκτηση πιο εξειδικευμένων ή νέων δεξιοτήτων ενώ στη δεύτερη, αποσκοπούμε στη διεύρυνση των γενικότερων γνώσεων μας. Σημαντική πηγή πληροφόρησης για την εύρεση δυνατοτήτων επιμόρφωσης αποτελεί το Διαδίκτυο. Σε αυτό το σημείο, βέβαια, χρειάζεται να διευκρινίσουμε ότι η απόκτηση πιστοποιητικών επιμόρφωσης ή βεβαιώσεων παρακολούθησης δεν πρέπει να λειτουργεί ως αυτοσκοπός και ότι η παρακολούθηση οποιασδήποτε μορφής εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης δε θα πρέπει να γίνεται άκριτα και έξω από το πλαίσιο της μελλοντικής ή υπάρχουσας επαγγελματικής πορείας μας και των εργασιακών μας στόχων. Κλείνοντας, ας κρατήσουμε στο μυαλό μας την παρακάτω φράση του Alvin Toffler, γνωστού Αμερικανού συγγραφέα, φουτουριστή και οπαδού της επανάστασης και των καινοτομιών: «Οι αγράμματοι του μέλλοντος δε θα είναι αυτοί που δεν ξέρουν να διαβάζουν αλλά αυτοί που δεν έχουν μάθει πώς να μαθαίνουν». Η επιλογή είναι δική μας αν και σε ποιον βαθμό θα την εφαρμόσουμε και πώς θα διασφαλίσουμε τη θέση μας στον κόσμο της επιτυχίας!


S

UNIVER ITY PRES

Ένα μέσο με κινητήρα την σωματική μας δύναμη. Είναι ένα παιδικό παιχνίδι, ένα μέσο μετακίνησης, αντίδρασης ή ένα εργαλείο απελευθέρωσης;;; Αθήνα 2012. Όλοι παρατηρούμε μια αλλαγή στην κίνηση της πόλης. Όλοι βλέπουμε μέρα με την μέρα μια συνεχή αύξηση της παρουσίας του ποδηλάτου στους δρόμους της Αθήνας. Καθημερινά πολλοί συμπολίτες μας επιλέγουν σαν μέσο μετακίνησης το ποδήλατο. Είναι αυτό μόδα, τρόπος έκφρασης, αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού ή ένας ανέξοδος τρόπος μετακίνησης; "Με το ποδήλατο νοιώθω ελεύθερος" μας λέει ο φίλος Χ.Π. "Αισθάνομαι ότι ζω διαφορετικά την πόλη μου" μια άλλη διαπίστωση φίλου ποδηλάτη. Βλέπουμε λοιπόν ότι πέρα από μετακίνηση η έννοια ποδήλατο είναι τρόπος έκφρασης συναισθημάτων και μία αρχή "επανάστασης". Κάποτε ακούγαμε για ευρεία χρήση του ποδηλάτου σε άλλες πόλεις της Ευρώπης και ίσως το θαυμάζαμε ή και αστειευόμασταν με αυτό. Σήμερα όμως ανακαλύπτουμε την αξία που έχει η επαφή με το δίκυκλο μέσο.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

“ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ”, ΞΕΦΕΥΓΩ"

Ποδήλατο

24 || BIKES

ΤΕΛΙΚA ΤΙ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦEΡΕΙ ΤΟ ΠΟΔHΛΑΤΟ;;; Είναι ένας τρόπος να κινούμαστε γρήγορα στους συνήθως γεμάτους κίνηση δρόμους της πόλης. "ΠΑΩ ΟΠΟΥ ΘΕΛΩ ΓΡΗΓΟΡΑ”, “ΔΕΝ ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ PARKING", "metro+ποδήλατο ο τέλειος συνδυασμός για την μετακίνησή μου".

Ακούμε καθημερινά από ποδηλάτες. Αν και η ταχύτητα ενός ποδηλάτου είναι χαμηλή, η ευελιξία του δίνει την δυνατότητα μίας γρήγορης προσπέλασης των μποτιλιαρισμένων από την κίνηση δρόμων. Σε συνδυασμό με το metrο μπορούμε να φτάσουμε σε όλα τα σημεία της Αθήνας. Η δημιουργία ποδηλατοδρόμων σε αρκετές περιοχές της πρωτεύουσας βοηθούν και στηρίζουν την ασφαλή μετακίνηση με ποδήλατο. Όσο περισσότερο κυκλοφορούμε με ποδήλατο τόσο περισσότερο ευαισθητοποιούμε τους συμπολίτες μας στο να κοιτούν με σεβασμό και συμπάθεια το μέσο αυτό και κάποιους να βοηθήσουν στην δημιουργία υποδομών για την δυνατότητα αύξησης της χρήσης του ποδηλάτου καθημερινά. Είναι ένας τρόπος απόδρασης από την καθημερινότητα.

Ποδηλατώντας έχουμε διαφορετική αντίληψη στο τι λέγεται μετακίνηση. Ζούμε διαφορετικά τους δρόμους είτε μόνοι μας είτε με παρέα. Καθημερινά σε πολλές περιοχές της πόλης υπάρχουν πλέον οργανωμένες ομάδες που δίνουν την ευκαιρία σε όποιον θέλει να κάνει μια χαλαρή ποδηλατοβόλτα με ασφάλεια και να γνωρίσει τη αθέατη πλευρά της πόλης. Οι ομάδες αυτές προσπαθούν να μεταδώσουν σωστή ποδηλατική παιδεία και προσπαθούν να εντάξουν το ποδήλατο στην καθημερινή ζωή της Αθήνας. Όλοι ψάχνουν για την αρμονική συνύπαρξη ποδηλάτου και των άλλων μέσων μετακίνησης. “To ποδήλατο είναι η απόδρασή μου απ’ την καθημερινότητα”, “Μία βόλτα το απόγευμα στην παραλία με ξεκουράζει”, “Η παρέα μου κι εγώ ξεδίνουμε με μια βόλτα στο βουνό”. Η Αθήνα περιβάλλεται από περιοχές κατάλληλες για μικρές αποδράσεις. Παραλία, Υμηττός, Πάρνηθα, Πεντέλη είναι ιδανικοί προορισμοί για μια γρήγορη απόδραση με το ποδήλατο μας. Είναι περιοχές που μας κάνουν να ξεχνάμε τις γκρίζες πλευρές της πόλης και γεμίζουν τις "μπαταρίες" μας για να ανταποκρινόμαστε στην καθημερινότητά μας. Το ποδήλατο είναι το ιδανικό μέσο για να ζήσουμε την φύση και να χαρούμε κάθε δρομάκι και κάθε μονοπάτι. Κάθε μέρα βλέπουμε συμπολίτες μας να οργώνουν τα γύρω βουνά και να απολαμβάνουν την ανοικτοσύνη της θάλασσας της Αττικής.

Έχει επιστημονικά αποδειχθεί ότι το ποδήλατο είναι σαν άσκηση ιδανικό για την σωματική ευεξία και την βελτίωση της φυσικής κατάστασης σε κάθε ηλικία. Με προσεκτική χρήση στην αρχή και σταδιακή αύξηση μπορούμε να βελτιώσουμε την φυσική μας κατάσταση και να φτάσουμε στο σημείο να μπορούμε άκοπα να διανύουμε αρκετά μεγάλες αποστάσεις. Όσο περισσότερο βάζουμε το ποδήλατο στη ζωή μας τόσο δίνουμε αισιόδοξα μηνύματα και χρωματίζουμε την Αθήνα με χαρά, θετική ενέργεια, οικολογική άποψη και ανακαλύπτουμε το κάθε κρυφό όμορφο σημείο της πόλης μας. Τα λέμε στους δρόμους λοιπόν...


UNIVERCITY

volume 40

GUIDE ά μ ε ν ι σ βιβλίο

ς ο δ ο ξ έ events


UNIVERCITY

26

ΒΙΒΛΙΟ

ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΠΑΤΡΙΚ ΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ

Ένα σπάνιο μυθιστόρημα που κλείνει μέσα του αγάπη, απώλεια και ελπίδα Το τέρας εμφανίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Έτσι κάνουν τα τέρατα. Ο Κόνορ ήταν ξυπνητός όταν ήρθε. Είχε δει πάλι εφιάλτη. Δηλαδή, όχι έναν κάποιο εφιάλτη. Τον εφιάλτη. Εκείνον που έβλεπε συχνά τελευταία. Εκείνον με το σκοτάδι και τον άνεμο και το ουρλιαχτό. Εκείνον όπου τα χέρια γλιστράνε από τα δικά του, όσο κι αν πασχίζει να τα κρατήσει. Εκείνον που πάντα τελειώνει με – «Φύγε», ψιθύρισε ο Κόνορ μέσα στο σκοτάδι του δωματίου του, προσπαθώντας να κρατήσει τον εφιάλτη μακριά του, να μην τον αφήσει να βγει από τον κόσμο του ύπνου. «Φύγε, τώρα». Έριξε μια ματιά στο ρολόι που του είχε βάλει στο κομοδίνο του η μητέρα του. 12.07. Επτά λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Αργά, δηλαδή, για βράδυ καθημερινής, και σίγουρα αργά για βράδυ Κυριακής. Δεν είχε πει πουθενά για τον εφιάλτη. Προφανώς όχι στη μαμά του, αλλά ούτε και σε κανέναν άλλο· δεν το είχε πει ούτε στον μπαμπά του, όποτε μιλούσαν στο τηλέφωνο,

μια φορά κάθε δεκαπέντε (περίπου) μέρες, και σίγουρα δεν θα το έλεγε στη γιαγιά του, ούτε και σε κανέναν από το σχολείο. Σε καμία περίπτωση. Δεν υπήρχε λόγος να μάθουν οι άλλοι τι συνέβαινε στον εφιάλτη. Ο Κόνορ κοίταξε με βλέμμα αβέβαιο γύρω το δωμάτιο· συνοφρυώθηκε. Κάτι του διέφευγε. Ανακάθισε στο κρεβάτι του ξυπνώντας λίγο πιο πολύ. Ο εφιάλτης σιγά σιγά του έφευγε, υπήρχε όμως κάτι που δεν μπορούσε να προσδιορίσει, κάτι διαφορετικό, κάτι – Αφουγκράστηκε, τεντώνοντας τα αυτιά του μέσα στην ησυχία, αλλά το μόνο που άκουγε ήταν το σπίτι σιωπηλό ολόγυρά του, πού και που έναν μικρό κτύπο από τα άδεια δωμάτια κάτω, ή το θρόισμα από τα σκεπάσματα δίπλα, στο δωμάτιο της μαμάς του. Τίποτα. Όχι, κάτι. Ήταν κάτι, και συνειδητοποίησε πως αυτό το κάτι ήταν που τον είχε ξυπνήσει. Κάποιος φώναζε το όνομά του. Κόνορ.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ANEΚΔΟΤΟΛΟΓΙΟ 2013 του ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΡΒΕΤΑ

ΘΕSOULONIKH ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013

του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 2013

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριστοτέλους 7, 546 24 Τ 2310 277 004 F 2310 284 832 E info@ianos.gr AΘHNA Σταδίου 24, 105 64 Τ 210 32 17 917 F 210 32 17 686 E as_info@ianos.gr

E Π Ι Κ Ε ΦΤ Ε I Τ Ε Τ Η Ν Α Ν Α Ν Ε Ω Μ E Ν Η Ι Σ ΤΟΣ Ε Λ I Δ Α Μ Α Σ

ianos.gr

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ‘12


UNIVERCITY

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

27

ΝΥΧΤΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑΤΑ Για ένα ποτάκι... ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ BLUES Πανόρμου 20, Τηλ.: 210 6437667 CALIENTE Αλέξη Παυλή 37Α Τηλ.: 6972 826677 DUNKEL Πανόρμου 117 Τηλ.: 213 0409418 FLOWER Δορυλαίου 2 Τηλ.: 210 6432111 KASBAH Πανόρμου & Αλ. Παυλή 35Β Τηλ. 210 6927447 LAZY 8 Σούτσου 8, Πλ. Μαβίλη Τηλ.: 211 7009586 ΛΩΡΑΣ Δημ. Σούτσου 7, Πλ. Μαβίλη MARABOU Πανόρμου 113 Τηλ.: 210 6910797 Στην πιάτσα της Πανόρμου, μέσα στη βουή και την πολυκοσμία, προσφέρει μια προσεγμένη ποιότητα μουσικής και διασκέδασης στον όροφό του. ΜΠΡΙΚΙ Δορυλαίου 6, Πλ. ΜαβίληΤηλ.: 210 6452380 PANORMIX Αλ. Παυλή 37 Τηλ.: 210 6993850 ΠΟΤΟΠΩΛΕΙΟΝ Πανόρμου 113 Τηλ.: 210 6911672 SANTA BOTELLA Πανόρμου 115Α Τηλ.: 210 6981032 SAXO Πανόρμου 117Β Τηλ.: 210 6980324 THE WEE DRAM Κονοπισοπούλου 23 Τηλ.: 210 6916509

ΓΚΑΖΙ Soho Bar Bουτάδων 54 Τηλ. 210 3422663 Το Soho είναι η νέα πρόταση στο Γκάζι που έρχεται να καλύψει το κενό των Bar Restaurant στην περιοχή, τόσο με την κουζίνα του όσο και με τις χορευτικές mainstream βραδιές με guest Djs που υπόσχονται να σας παρασύρουν σε ένα μουσικό ταξίδι με τα καλύτερα hits και το live stage!… 8TH SIN Μ. Αλεξάνδρου 141 Τηλ.: 210 3477048 PINK ELEPHANT Βουτάδων 58 Τηλ.: 210 3461973 RAINBOW Δεκελέων 40 Τηλ.: 210 3422554 ALIARMAN Σωφρονίου 2 Τηλ.: 210 3426322 ALMODOBAR Κωνσταντινουπόλεως 60, Τηλ.: 6946 457442 BARBAR Ιάκχου 23 Τηλ.: 210 3410134 ΓΚΑΖΑΚΙ Τριπτολέμου 31 Τηλ.: 210 3460901 CODE Τριπτολέμου 35 Τηλ.: 210 3458110 Del Sol café Βουτάδων 44 Τηλ.: 210 3418169 HIVE Τριπτολέμου 34 & Βουτάδων Τηλ.: 210 3477444 HOXTON Βουτάδων 42 Τηλ.: 210 3413395 GAZARTE Βουτάδων 32-34 Τηλ.: 210 3460347 Πανέμορφη θέα στην Ακρόπολη και τα φουγάρα της Τεχνόπολης από την ευρύχωρη βεράντα του πάνω ορόφου και τον άνετο εσωτερικό του χώρο με τις χαλαρές μουσικές επιλογές. GASOLINE Γαργηττίων 23Α INTREPID FOX Τριπτολέμου 30 CARTONE Περσεφόνης 41 HAVANA NIGHTS Δεκελέων 46 HOLY SPIRIT Τριπτολέμου 37 MISH MASH Βουτάδων 50 SOCIALISTA Τριπτολέμου 33 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Κλεάνθους 8 Π Ευπατριδών 7 ROOTS Κων/λεως & Κελεού 1 45ο ΜΟΙΡΕΣ Ιάκχου 18 & Βουτάδων TAPAS BAR Τριπτολέμου 44 TRAMP Βουτάδων 36 TRIBE Ορφέως 48 ΤΩΡΑ Κ44 Κων/λεως 44 YOO Τριπτολέμου 50 VOID Ευμολπίδων 26

Τηλ.: 210 3469396 Τηλ.: 210 3466055 Τηλ.: 210 3450202 Τηλ.: 6979 915561 Τηλ.: 211 4036685 Τηλ.: 210 3417606 Τηλ.: 210 3474733 Τηλ.: 210 3458534 Τηλ.: 210 3470510 Τηλ.: 211 4035649 Τηλ.: 210 3472729 Τηλ.: 210 3471844 Τηλ.: 210 3416345 Τηλ.: 6937 850523 Τηλ.: 210 3423560 Τηλ.: 210 3476838 Τηλ.: 210 3461707

WHITE NOISE Ευμολπίδων 20, WHY SLEEP Βουτάδων 52

Τηλ.: 211 4003381 Τηλ.: 6937 688266

ΨΥΡΡΗ MYBAR Κακουργοδικείου 6 Τηλ.: 694 7439004 Ένα bar που κάθε μέρα έχει και διαφορετικό θέμα στο Μοναστηράκι.Υπάρχουν νύχτες για όλα τα μουσικά γούστα και για κάθε ηλικία. Πολλά parties, δυνατά cocktails και guest DJs διαμορφώνουν ένα εκρηκτικό μείγμα. Τhe Party Bar Καραϊσκάκη 31 Τηλ.: 210 3221251 22 Club Stage Αριστοφάνους 22 Τηλ.: 698 1343781 AMETHYST Πρωτογένους 11

Τηλ.: 211 1194970

ASTRON Τάκη 3 BAROCK Λεπενιώτου 22

Τηλ.: 6943 002620 Τηλ.: 210 3257575

BLEND Αριστοφάνους 11 Τηλ.: 210 3317105 CANTINA SOCIAL Λεωκορίου 8 Τηλ.: 210 3251668 CHERRY Αγίων Αναργύρων 14 Τηλ.: 6944 475574 GOYA Αριστοφάνους 11 Τηλ: 6959 351632 ΘΗΡΙΟ Λεπενιώτου 1 Τηλ: 210 3217836 MINI BAR Ναυάρχου Αποστόλη 16 Τηλ: 210 3236120 OLD FASHIONED Μιαούλη 16 Τηλ: 210 3216306 SPIRIT Μιαούλη 13 Τηλ: 210 3217433 SUITA Αγίων Αναργύρων 10 Τηλ: 6948 547726 THE PARTY BAR Καραϊσκάκη 31 Τηλ: 210 3221251 VANILLA PROJECT Σαρρή 37 Τηλ: 210 3220647 YOGA BALA Ρήγα Παλαμήδου 5 Τηλ: 2103311335 ΨΥΡΡΑ Μιαούλη 19 Τηλ: 210 3244046

ΕΞΑΡΧΕΙΑ BAT CITY Λεωφ. Αλεξάνδρας 11 BOOMBOX Κιάφας 13 CIRCUS Ναυαρίνου 11 ΔΙΠΛΟ CAFE Θεμιστοκλέους 70 FLORAL - BOOKS + COFEE Θεμιστοκλέους 80, Εξάρχεια GINGER ALE Πλατεία Εξαρχείων

Τηλ.: 210 6401666 Τηλ: 210 3829179 Τηλ.: 210 3615255 Τηλ.: 210 3301177 Τηλ.: 210 3800070 Τηλ.: 210 3301246

Ένας ζεστός χώρος στην Αθήνα για βιβλιόφιλους και καφελάτρεις Σόλωνος 101, Αθήνα, Τηλ.: 2103828161, 2103828139

www.enastron.com.gr www.facebook.com/enastronbookstore


UNIVERCITY

28

UPCOMINGEVENTS DECEMBER

> Thursday, 20 Dec 2012 - Anormale: Monkylo @ Sixx (Αθήνα) - Cj Jeff @ Dybbuk (Αθήνα) - Anthony K + Star Myan @ Mamacas (Αθήνα)

> Friday, 21 Dec 2012 - Stay Deep: Junior Rush + Jojo Legas @ Cabaret (Αθήνα) - G.Pal + Adrianos Papadeas + Prosis + Theo Tag + Anna Anastasiou + Speerit + K.Per @ Mamacas (Αθήνα) - Hector Romero + Akylla @ Abuse (Αθήνα)

> Saturday, 22 Dec 2012 - Τhe Tzanampets @ Dolce cafe bar (Αθήνα) - Discotech: Dino MFU + Senses & Soulkeez @ Sixx (Αθήνα) - Heart Beats: Playmen @ Venue (Αθήνα) - tINI + Manolaco + Sysex @ Mamacas (Αθήνα)

> Monday, 24 Dec 2012 - Guy Gerber + Adrianos Papadeas @ Mamacas (Αθήνα)

> Tuesday, 25 Dec 2012 - Agent Greg @ Dybbuk (Αθήνα) - Stassy @ Sixx (Αθήνα) - Senses & Soulkeez @ Grey (Αθήνα)

> Saturday, 29 Dec 2012 - Discotech: Dino MFU + Senses & Soulkeez @ Sixx (Αθήνα) - dj Angelo + Da Mike @ Mamacas (Αθήνα) - Heart Beats: Playmen @ Venue (Αθήνα)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

ΑΘΗΝΑ ΚΑΦΕ ΕΝΑΣΤΡΟΝ Σόλωνος 101 Τηλ.: 2103828161 Ένας ζεστός χώρος στην Αθήνα για βιβλιόφιλους και καφελάτρεις 42 Κολοκοτρώνη 3 Τηλ.: 6948242455 A FOR ATHENS ROOF BAR Μιαούλη 2-4, Μοναστηράκι Τηλ.: 2103244244 ΑΜΠΑΡΙΖΑ Λέκκα 14, Σύνταγμα Τηλ.: 2103257644 APPERITIF Καλαμιώτου 4 Τηλ.: 2103240103 OMIΚΡΟΝ BAR Λέκκα 12, Σύνταγμα Τηλ.: 2103222559 Ενα νέο στέκι με σκεπαστή αυλή κοκτέϊλς, ιδανικές τιμές και μουσικά events διαφορετικών dj. BABA AU RUM Κλειτίου 6

Τηλ.: 2117109140

BLACK DUCK Multiplarte Χρήστου Λαδά 9 Α Τηλ. 2103234760 Με café, bar, εστιατόριο, gallery και live sessions, το Black Duck αποτελεί τον πιο cozy πολυχώρο στο κέντρο της Αθήνας. Ένα καλλιτεχνικό -all day and night long- στέκι με πολύ καλή μεσογειακή κουζίνα,σπιτικά γλυκά,ιδιαίτεραcocktails, και μουσικές επιλογές πάντα με το αλάθητο της "μαύρης πάπιας." BOOZE Κολοκοτρώνη 57 Τηλ.: 2103240944 CASHMERE Άνθιμου Γαζή 9 Τηλ.: 2103248690 ZAZZIUM Διδότου 33 Τηλ.: 2103618446 GALAXY Σταδίου 10 Τηλ.: 2103227733 HIGGS Ευπολίδος 4 Πλ. Κοτζιά, Τηλ.: 2103247679 Λειτουργεί από το 1928 αλλά έχει εκσυγχρονιστεί σε όμορφο all day café bar. IPPO Θησέως 12, Σύνταγμα

Τηλ.: 6937954953

KEY BAR Πραξιτέλους 37 Τηλ.: 2103230380 LA VIE EN ROCK Κολοκοτρώνη 11 Τηλ.: 2103229452 ΜΑΓΚΑΖΕ Αιόλου 33 Τηλ.: 2103243740 NIXON Αγησιλάου 61Β Τηλ.: 2103462077 NUEVA TROVA Βλαχάβα 9 Τηλ.: 6980091150 PAIRIDAEZA Παρνασσού 3 Τηλ.: 2103210233 POP Κλειτίου 10Β Τηλ.: 6980397976 ΠΡΙΖΑ Χρήστου Λαδά 1 Τηλ.: 210 3244101 ΡΙΝΟΚΕΡΩΣ Ασκληπιού 20 Τηλ.: 2103389877 ROOSTER Πλατ. Αγίας Ειρήνης 4 Τηλ.: 210 3224410 THE GIN JOINT Χρήστου Λαδά 1 Τηλ.: 210 3218646 ΤΗΕ SEVEN JOKERS Βουλής 7 Τηλ.: 210 3219225 SHAKESPEARE Καρύτση 7 Τηλ.: 210 3222253 STORY Κολοκοτρώνη & Θησέως 15-17, Σύνταγμα Τηλ.: 211 7109312 TAILOR MADE Πλατ. Αγ. Ειρήνης Τηλ.: 213 0049645 THROUBI Πλατ. Αγ. Ειρήνης Τηλ.: 210 3230928 TIKI ATHENS Φαλήρου 15, Κουκάκι Τηλ.: 210 9236908 TOY CAFE Καρύτση 10 Τηλ.: 210 3311555

ΚΟΛΩΝΑΚΙ ANIMAL CLUB Καρνεάδου 25-29 Τηλ.: 210 7216409 & 697 4024795 BAILA Χάρητος 43 Τηλ.: 210 7233019 BAIRES Σίνα 21 & Σκουφά Τηλ.: 210 3635458 BARDOT Σκουφά 50 Τηλ.: 6945 338766 CITY Χάρητος 43 Τηλ.: 210 7228910 Διάσημα cocktails και πολυσυλλεκτικές μουσικές στην underground πλευρά του Κολωνακίου. ΚΟΚΚΟΙ Ασκληπιού 39 & ΔιδότουΤηλ.: 210 3641981 LOW PROFILE CAFE Λυκαβηττού 6 Τηλ.: 210 3620200 BIG APPLE Σκουφά 69 Τηλ.: 210 3643820 Η διακόσμηση αντλεί την έμπνευσή της από τη Νέα Υόρκη. Κλασική στάση για καφέ ή lunch, ποτό στο Κολωνάκι! Τα events του Big Apple έχουν γίνει θεσμός γεμίζοντας τις νύχτες μας με θεματικές βραδιές R&B, σαξοφώνου και πολλά happenings! NELMEZZO Τσακάλωφ 7-9 NOUVELLE VAGUE Σκουφά 51 PAPLOU Πατριάρχου Ιωακείμ 45 PASSEPARTOUT Σκουφά 47-49 ΣΚΟΥΦΑΚΙ Σκουφά 47-49 TOKYO Σίνα 21 TRIBECA Σκουφά 46 & Ομήρου

Τηλ.: 210 3600658 Τηλ.: 210 3611107 Τηλ.: 6944 050869 Τηλ.: 210 3645546 Τηλ.: 210 3645888 Τηλ.: 213 0035558 Τηλ.: 210 3623541

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ CAFE ΠΛΕΕΙ PLAY Αγίου Ιωάννου 23 Τηλ.: 210 6083988 Aγαπημένο στέκι με δροσερή, κρυμμένη αυλή, με

διακόσμηση παιχνιδιάρικη.....και ταξιδιάρικη.. (όπως πλέει play), ταβλάκι, επιτραπέζια όλη μέρα, καλές τιμές (6 ευρώ το ποτό, 7,5 τα cocktails), καθαρά ποτά, ποιοτικά ροφήματα, ψαγμένες μουσικές με διαφορετικούς DJs κάθε βράδυ! Δεν λείπουνε partakia και happenings, δες facebook: plei play. Dodo’s Bar Ελβετίας 21

Τηλ: 210 6000988

ΠΕΙΡΑΙΑΣ DELUCA Aγγ. Μεταξά 11, Πασαλιμάνι Τηλ. 210 4118420 Το νέο Deluca σας περιμένει για ποιοτικό φαγητό και ποτό στο Πασαλιμάνι. 5/4 Φιλίππου 14, Μικρολίμανο Τηλ: 210 4830355 BIRRA BIRRA Ακτή Θεμιστοκλέους 150, Τηλ: 210 4515075 BLACK LIGHT Βασ. Παύλου 6 Τηλ: 210 4131934 BLOCK Ακτή Κουμουνδούρου 18 Τηλ.: 210 4224744 LA ROCKA Β. Παύλου 23, ΚαστέλαΤηλ: 210 4177660 L'ACTION FOLIE Aκτή Δηλαβέρη 9 Τηλ.: 211 7201246 OKIO Μαρίνα Ζέας 210 4284006 TROVA Αθηνάς & Βλαχάβα Τηλ.: 9694 9988071 TO ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ Ακτή Θεμιστοκλέους 6 Τηλ.: 210 4525242 PASSPORT Καραϊσκου 119 Πλατεία Κοραή Τηλ.: 210 4296401 ΜΠΟΤΖΙ Ακτη Θεμιστοκλέους 208 Τηλ.: 210 4183018

ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ ENZZO DE CUBA Αγ. Παρασκευής 70 Τηλ.: 210 5782610 Η μουσική στο Enzzo de Cuba δεν γνωρίζει σύνορα. Με βάση τους ήχους της Κούβας κάθε βράδυ ξεκινάει ένα μουσικό ταξίδι σε όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Μουσικά σχήματα και διαφορετικά events ολοκληρώνουν την αυθεντική αυτή εμπειρία. SALON ORIENTAL Αγ. Παρασκευής 68

Τηλ.: 6936 655609

ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ROCK GALLERY 25ης Μαρτίου 13 Τηλ.: 210 9352537 Ανοιχτά από τις 11 το πρωί σαν café με τραπεζάκια επί της Πλατείας Ν. Σμύρνης και ειδικά διαμορφωμένο χώρο για darts. Χαμηλές τιμές σε μπύρες βαρέλι από 3,5 ευρώ και ποτά 6,5 ευρώ. Κάθε Τετάρτη coctail night με όλα τα coctails 6 ευρώ και κάθε Παρασκευή lives με rock συγκροτήματα. Στα dexx κάθε: Δευτέρα Νίκος Μαρκάκης, Τρίτη Παύλος Σούτρας, Τετάρτη Βαγγέλης Ζιάκας, Πέμπτη Αντώνης Μαγουλάς, Παρασκεύη Βαγγέλης Ζιάκας, Σάββατο Πέτρος Γαρδίκλης, Κυριακή Σοφία Ράπτη. ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΡΟΔΟΥ Πλάτωνος 1 & Δαβάκη Τηλ.: 210 9595006 Μια από τις πιο γνωστές εναλλακτικές μουσικές σκηνές συνδυάζοντας την ατμόσφαιρα ενός συνοικιακού μπαρ και την αξιοπιστία μιας διαχρονικής μουσικής σκηνής.

ΓΛΥΦΑΔΑ THE BAR A. Παπανδρέου 15 Τηλ. 210 8985180 Το γνωστό γλυφαδιώτικο στέκι the bar, λειτουργεί,ανανεωμένο,σε ύφος θεατράλε και προσφέρει καθαρά ποτά, φιλική ατμόσφαιρα και την καλύτερη μουσική της πόλης. Σ ένα περιβάλλον που παραπέμπει σε φουαγιέ Παρισινού θεάτρου, διοργανώνονται κάθε εβδομάδα μουσικές βραδιές με θέμα ενώ τα πρωινά προσφέρεται καφές, σπιτικά σάντουιτς, φρέσκιες σαλάτες και γλυκάκια. BOURBON Δασκαρόλη 67 Τηλ: 210 9647600 ΜOSAIKO Λαοδίκης 30 Τηλ: 210 8983208 Tο κέντρο μεταφέρεται νότια! Σπιτικά σνακ, πολλά κοκτέιλ από φρέσκα βιολογικά φρούτα ή βιολογικές μαρμελάδες. WE DRINK EAT LIVE Κύπρου 74, τηλ.: 210 8982020 Ευχάριστο και μοντέρνο περιβάλλον κάνουν το WE σημείο επιλογής και συνάντησης. Ο προορισμός για όσους επιθυμούν να χαλαρώσουν τα πρωινά. Όλες τις εποχές το WE προσφέρει το ομορφότερο ξεκίνημα της ημέρας. Πλούσιος αρωματικός καφές, ιδιαίτερα ροφήματα, γλυκά και snacks υπόσχονται να κάνουν το WE δικό σας στέκι. Αργά το απόγευμα, ώρα χαλάρωσης πίνοντας το αγαπημένο σας κοκτεϊλ. Οι βραβευμένοι barmen μας είναι έτοιμοι να δημιουργήσουν ό,τι τους ζητήσετε. EGOMIO ACHE cafe bar restaurant Κύπρου 57, τηλ.: 210 8942949


UNIVERCITY

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

Το Egomio Ache καθιερώνει νύχτες live συγκινήσεων. Αμέτρητοι καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα πρόσφεραν στους χιλιάδες θαυμαστές τους αξέχαστες βραδιές. Ο λόγος που άλλαξε η διασκέδαση στην Γλυφάδα.

29

ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ιπποθοντιδών 10 & Κυριαδών Τηλ.: 210 3459172 ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ Δημοφώντος 43 Τηλ.: 211 7108153 ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καλλισθένους 85 Τηλ.: 210 3477961 ΤΟ ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Τρώων 43 Τηλ.: 210 3479327

ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Για μεζέ με την παρέα...

Ο ΑΠΑΝΩ ΜΑΧΑΛΑΣ Παραδοσιακό Καφενείο Πλάτωνος 1 & Δαβάκη Τηλ.: 210 9595006 Από τις 12 το μεσημέρι με καφεδάκια, ταβλάκι & ναργιλέ. Και το βραδάκι για κρασάκι και μεζεδάκια με την παρέα σε οικονομικές τιμές. Αποκορύφωμα οι live βραδιές όπου το κέφι φουντώνει. Ο απάνω μαχαλάς γίνεται το μέρος που πρέπει να πας!!

ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΠΑΛΗΑ ΑΘΗΝΑ Εμπεδοκλέους 75 Τηλ.: 210 7518869

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΔΙΑΧΩΡΗΤΟ Δ. Πλακεντίας 120 Τηλ.: 210 6990920 ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ Έβρου 40 Τηλ.: 210 7777742

ΚΥΨΕΛΗ ΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Φωκ. Νέγρη 57 Τηλ.: 2108628187 ΤΟ ΠΕΤΑΛΟ Ξάνθης 10 Τηλ.: 210 8622000

ΠΑΤΗΣΙΑ ΕΠΙ ΤΩ... ΛΑΪΚΩΤΕΡΟΝ Αγ. Λαύρας 13, Άνω Πατήσια Τηλ.: 210 2111887 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ Πλ. Παπαδιαμάντη 4, Άνω Πατήσια Τηλ.: 210 2232376

ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΚΑΒΟΥΡΑΣ Θεμιστοκλέους 64 Τηλ.: 210 3810202 Μια από τις πιο ιδιαίτερες και εναλλακτικές πιάτσες των Αθηνών, τα Εξάρχεια, φιλοξενεί από το 1982 ένα ιστορικό πλέον ρεμπετάδικο. Ο "Κάβουρας" εδώ και χρόνια, κατανοώντας την ανάγκη μας για ποιοτική διασκέδαση, μας την προσφέρει και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο. Το κοινό είναι εναλλακτικό, κυρίως νεαρόκοσμος, χωρίς ωστόσο να απουσιάζουν όσοι νοσταλγούν τα φοιτητικά τους χρόνια. Κέφι, χορός, διασκέδαση... ΡΟΖΑΛΙΑ Βαλτετσίου 58 Τηλ.: 210 3302933 Η καλύτερη είσοδος για την πλατεία Εξαρχείων είναι ο πεζόδρομος της Βαλτετσίου. Ρωτάτε γιατί; Μα ασφαλώς γιατί περνάς μπροστά από την καταπράσινη αυλή της Ροζαλίας. Μεγάλος έρωτας !! 38 χρόνια κρατά. Πλανεύτρα η Ροζαλία πιστέψτε με, με τα ψητά της, και τα μαγειρευτά της, έχει ταΐσει φοιτητές και καλλιτέχνες. Σε βάζει στο κήπο της, άρχοντας να δεις, με τις γυάλινες οροφές της, ζέστη και χουχούλιασμα το χειμώνα, δροσιά και άπλα το καλοκαίρι, και να! οι ποικιλίες, και να! τα μεζεδάκια, βάλε και κρασί, καθ’ ότι εξαίρετο, πες μου... είναι να μην σφάζονται στην ποδιά της;

ΑΘΗΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Βησσαρίωνος 9 & Σίνα Τηλ.: 210 3389741 ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ Ρόμβης 21, Σύνταγμα Τηλ.: 210 3233459 ΟΛΕΑ Δερβενίων & Ασκληπιού Τηλ.: 210 3632780 ΟΥΖΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Άστιγγος & Φιλίππου, Μοναστηράκι Τηλ.: 210 3240716 ΠΕΤΡΙΝΟ Θεμ/κλέους & Ακαδημίας Τηλ.: 210 3822625 ΡΟΔΙΑ Αριστίππου 44, Λυκαβηττός Τηλ.: 210 7229883

ΘΗΣΕΙΟ 5η ΕΠΟΧΗ Ηρακλειδών 52 Τηλ: 210 3474961 ΑΚΡΟΠΟΛ Ακάμαντος 32 Τηλ: 210 3465543 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Ακάμαντος 1Τηλ.: 2103413795 ΑΜΠΙΜΠΑΓΙΟ Ηρακλειδών 3 Τηλ: 210 3426794 ΔΙΧΤΥ Αμφικτύωνος 18 Τηλ: 210 3452060 ΚΙΡΚΗ Αποστ. Παύλου 31 Τηλ: 210 3466960 KUZINA Αδριανού 9 Τηλ.: 2103240133 ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ Αδριανού 47 Τηλ.: 2103210181 ΝΕΜΕΣΙΣ Αποστ. Παύλου 29 Τηλ: 210 3476067 ΣΚΑΛΕΣ Νηλέως 1 Τηλ: 210 3465647 ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ Ηρακλειδών 2 Τηλ.: 2103455550 ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΟΥ ΗΛΙΑ Θεσσαλονίκης 7 Τηλ.: 210 3422407 ΦΙΛΟΙΣΤΡΟΝ Αποστ. Παύλου 23 Τηλ.: 2103467554

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΜΕΛΩΔΙΑ Καλλισθένους 87

Τηλ.: 210 3464916

Γραφική μονοκατοικία του ’30 με αυλή, φοιτητικό στέκι, με χαμηλές τιμές, «πονηρά» μεζεδάκια, πλούσιες ποικιλίες, ρακή, κρασάκι σε ατμόσφαιρα παλιάς αθηναϊκής γειτονιάς. Μην χάσετε το live κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ: Ζωντανά κλαρίνο, Λαούτο, (www.palia-athina.gr) ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ Πολυδάμαντος 19 Τηλ.: 210 7525777 Παραδοσιακή αθηναϊκή μονοκατοικία με ελληνική κουζίνα, πολλά μεζεδάκια, καλό κρασί. ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ: Έντεχνα - Ρεμπέτικα, ΤΕΤΑΡΤΗ: Κρητικά, ΠΕΜΠΤΗ: Ρεμπέτικα, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ: Ρεμπέτικα και Λαϊκά, ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙ: Ρεμπέτικα - Λαϊκά - Έντεχνα. (www.oraia-ellas.gr)

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΒΟΥΡΛΙΩΤΙΝΑ Β. Αλεξάνδρου 10 Τηλ.: 210 7291545 Η ΚΥΡΑ ΖΩΗ Πλ. Αναγεννήσεως 5 Τηλ.: 210 7237900 ΜΕΛΟΙΝΟ Ηρ. Πολυτεχνείου 163 Τηλ.: 210 7243420 ΟΙΝΟΘΗΡΑ Εθν. Μακαρίου 13 Τηλ.: 210 7258428 ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΑΡΑΜΑ Εθν. Αντιστάσεως 220 Τηλ.: 210 7231717 ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΗΣ ΜΠΟΜΠΕΝΑΣ Αναξαγόρα & Βρυούλων Τηλ.: 210 7213267 ΤΟ ΚΕΛΑΡΙ ΤΟΥ ΓΑΤΟΥ Μιχ. Καραολή 69 Τηλ.: 210 7226996 ΤΟ ΚΟΥΤΟΥΚΙ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 109-111 Τηλ.: 210 7235107 ΤΡΑΤΑ Πλ. Αναγεννήσεως 7-9 Τηλ.: 210 7291533

ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ο ΜΕΞΙΚΑΝΟΣ Ευδήλου 15, Τηλ.: 210 7716900 Κάθε Δευτερά και Τρίτη 15% έκπτωση στους φοιτητές, κάθε Τετάρτη 9-12 μ.μ. Latin Dance Party. Ειδική προσφορά κάθε Πέμπτη στις 2 Μαργαρίτες σας κερνάμε την τρίτη Μαργααρίτα. ΤΡΥΠΑ Λεωφ. Παπάγου 136, Τηλ.: 6975 321066 Η “τρύπα”, ο παραδοσιακός καφενές που άνοιξε στου Ζωγράφου είναι αφιερωμένος σε όλους τους νυν και πρώην φοιτητές. Εδώ δεν χρειάζεται πολλά πολλά... Με λίγα χρήματα,με χύμα ντύσιμο, μπορείς απλά να το κάνεις καθημερινό στέκι! Ανοίγει απο το πρωί στις 12:00 για φραπέ ή ότι άλλο, και συνεχίζει με ένα ιδιαίτερο κέφι μέχρι τις 6:00 το πρωί (για την ώρα όρκο δεν παίρνουμε...) πήγαινε και που ξέρεις, μπορεί να μπει και το δικό σας όνομα σε μια απο τις καρέκλες, μας!! ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ Κεντρική πλατεία

Τηλ.: 2109370041

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Χρυσοστ. Σμύρνης 10, τηλ.: 210 2511420, Αίθουσα 160 ατόμων για γάμους & συνεστιάσεις ΚΑΦΕ ΜΕΖΕ Δεκελείας 114, τηλ.: 210 2510367 ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ Δεκελείας 134, τηλ.: 210 2520710 ΜΟΛΥΒΟΣ Χρυσ. Σμύρνης 8, τηλ.: 210 2582091 ΜΠΑΡΜΠΑ ΑΛΕΞΗΣ Μεζεδοπωλείο ανατολίτικων γεύσεων Σαλαμίνος 70 τηλ.: 210 2583415 Η ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ Μικρασιάτικο Μεζεδοπωλείο Νικολάου Τρυπιά 56, τηλ.: 210 2585106 Ο ΛΕΜΟΝΟΚΗΠΟΣ Αγ. Τριάδος 11 τηλ.: 210 2588611

ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΟ ΡΑΚΟΚΑΖΑΝΟ Ηρακλείου 1, τηλ.: 210 6895501 ΥΔΡΟΥΣΣΑ Εδεσματοπωλείον Αγίας Παρασκευής 56 τηλ.: 210 6812520 Σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της ευρύτερης περιοχής των βορείων προαστίων, λίγα μέτρα από την κεντρική πλατεία του Χαλανδρίου, σε μια πανέμορφη μονοκατοικία με κήπο, στεγάζεται το μεζεδοπωλείο «Υδρούσσα», προσφέροντας στους θαμώνες, που πολλοί από αυτούς είναι πια μόνιμοι, αξέχαστες γαστριμαργικές βραδιές!

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΑΪΔΑΡΟΣ Ελληνοσερβικής Φιλίας 52 τηλ.: 210 6004724 ΝΗΣΩΝ ΓΗ Λεωφ. Μεσογείων 356 τηλ.: 210 6511354 ΤΑ ΡΩΜΑΝΑΚΙΑ Λεωφ. Μεσογείων 366 & Κοραή 1 τηλ.: 210 6532278

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΑΛΚΥΟΝΕΣ Ζησιμοπούλου 5 Τηλ.: 2109428489 ARSENIS Ζησιμοπούλου 19 Τηλ.: 2109424173 ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ Αχιλλέως 119 Τηλ.: 2109837498 ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ευξ. Πόντου 183 Τηλ.: 2109824620 ΕΝ ΛΕΥΚΩ Λεωφ. Συγγρού 373 Τηλ.: 2109422902 Η ΑΥΛΗ Αχαιών 24 Τηλ.: 2109370238 ΘΑΛΑΜΙ Αγίας Τριάδος 5 Τηλ.: 2109834545 ΚΑΛΝΤΕΡΑ Λεωφ. Ποσειδώνος 54 Τηλ.: 2109829647 Ο ΜΑΝΩΛΗΣ Αγ. Κυριακής 12Α Τηλ.: 2109421769 Ο ΜΠΑΜΠΗΣ Λεωφ. Αμφιθέας 73 Τηλ.: 2109431064

Ο ΤΖΙΤΖΙΡΑΣ ΚΙ Ο ΜΙΤΖΙΡΑΣ Αλκυόνης 77, Παναγίτσα ΡΑΚΑΔΙΚΟΝ Ζησιμοπούλου 79

Τηλ.: 2109851473 Τηλ.: 2109419686

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΜΜΟΣ Ακτή Κουμουνδούρου 44Τηλ.: 2104224633 ΓΑΙΑ Ακτή Θεμιστοκλέους 338-340 Τηλ.: 2117159186 ΓΕΙΑ ΜΑΣ Ακτή Θεμιστοκλέους 66 Τηλ.: 2104511260 ΖΟΡΜΠΑΣ Ακτή Κουμουνδούρου 14 Τηλ.: 2104111663 ΚΑΡΣΙ Ακτή Θεμιστοκλέους 40 Τηλ.: 2104510400 ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΚΙΑ Ακτή Μουτσοπούλου 21 Τηλ.: 2104100609 MΕΖΕ Ακτή Δηλαβέρη & Φιλίππου 23 Τηλ: 210 4179825 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ Πλ. Αλεξάνδρας 5, Καστέλα Τηλ.: 2104131367 ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ Αγ. Κωνσταντίνου 5 Τηλ.: 2104220222 ΠΛΟΕΣ Παπαναστασίου 60, Καστέλλα Τηλ.: 2104225674 ΣΤΟΛΟΣ Ο ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ Εθν. Αντιστάσεως 29-31 Τηλ.: 2104632597 ΣΤΡΕΙΔΙ ΜΥΔΙ Αριστοτέλους 70, Δραπετσώνα Τηλ.: 2104614355 ΤΟ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ Ακτή Θεμιστοκλέους 324 Τηλ.: 2104511231 ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ Ψαρρών 38 & Σαλαμίνος Τηλ.: 2104612674 ΤΟ ΝΗΣΙ Ακτή Θεμιστοκλέους 348 Τηλ.: 2104513491 ΤΟ ΤΑΒΕΡΝΑΚΙ ΤΗΣ ΕΥΗΣ Παλ. Πατρών Γερμανού 5 Τηλ.: 2104933285


UNIVERCITY

30

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

Παλαιά Λεωφόρος Ποσειδώνος 1 & Μωραιτινη 3 Δελτα Π. Φαληρου

Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 1 48 48

CÉNEMA του Μπεν Άφλεκ με τους Μπεν Άφλεκ, Μπράιαν Κράνστον, Άλαν Άρκιν, Τζον Γκούντμαν, Βίκτορ Γκάρμπερ

ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗ: ARGO || ARGO ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΥΣ || UPSIDE DOWN

του Χουάν Ντιέγκο Σολάνας με τους Κίρστεν Ντανστ, Τζιμ Στέρτζες

Κοίτα ψηλά στον ουρανό και τρίψε τα μάτια σου, γιατί αυτό που θα δεις, δε θα το πιστέψεις: πόλεις, δάση και ωκεανοί με τη δική τους αντίστροφη βαρύτητα, μόλις έναν πήχη μακριά, αλλά εντελώς απρόσιτοι. Κάνε το άλμα σε αυτή την εναλλακτική πραγματικότητα. Δύο κόσμοι. Ένας πάνω, ένας κάτω... κοιτούν ο ένας τον άλλο... Κάνε το άλμα και θα βρεθείς στον απίστευτο κόσμο του «Upside Down», της νέας ταινίας του Χουάν Ντιέγκο Σολάνας, σκηνοθέτη της βραβευμένης στις Κάννες και στα βραβεία César ταινίας, «The Man Without a Head». Ο Άνταμ είναι ένας φαινομενικά συνηθισμένος άνθρωπος σε ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο σύμπαν. Ζει ταπεινά προσπαθώντας να βγάλει μια άκρη στη ζωή του, αλλά το ρομαντικό μυαλό του παραμένει κολλημένο σε ένα κορίτσι που γνώρισε μια φορά κι έναν καιρό σε έναν άλλο κόσμο, σε έναν ανεστραμμένο πλούσιο κόσμο που είχε τη δική του βαρύτητα, και ο οποίος βρίσκεται ακριβώς από πάνω, αλλά που κανείς δεν μπορεί να τον πλησιάσει... Ένα κορίτσι που το έλεγαν Εύα. Το παιδικό τους φλερτ γίνεται ένας ανεκπλήρωτος έρωτας. Όταν όμως θα δει την ενήλικη πια Εύα στην τηλεόραση, τίποτα δεν θα τον εμποδίσει να την ξανακερδίσει. Ούτε καν οι νόμοι της Φυσικής!

ΟΙ ΔΙΩΚΤΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ || THE GANGSTER SQUA Λος Άντζελες, 1949. Ο αδίστακτος μαφιόζος Μίκι Κοέν (Σον Πεν) έχει πάρει τον έλεγχο της πόλης, αποκτώντας περιουσία από ναρκωτικά, όπλα, πορνεία και κάθε στοίχημα που παίζεται στα δυτικά του Σικάγο. Κι όλα αυτά, απολαμβάνοντας την προστασία όχι μόνο των πρωτοπαλίκαρών του, αλλά της αστυνομίας και των πολιτικών που κρατάει στο χέρι. Με τόση δύναμη, είναι εύκολο να τρομοκρατήσει ακόμα και τους πιο γενναίους αστυνομικούς της πιάτσας... εκτός ίσως, από μια μικρή μυστική ομάδα της Αστυνομίας του Λος Άντζελες, με επικεφαλής τον Αστυνόμο Τζον Ο΄Μάρα (Τζος Μπρόλιν) και τον Τζέρι Γούτερς (Ράιαν Γκόσλινγκ), που θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να διαλύσουν τον κόσμο του Κοέν. του Ρούμπεν Φλάισερ με τους Ράιαν Γκόσλιν, Σον Πεν, Τζος Μπρόλιν, Έμα Στόουν, Νικ Νόλτε, Τζιοβάνι Ρίμπιζι, Άντονι Μακί

Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, το “Argo” αποτελεί το χρονολόγιο μιας επικίνδυνης αποστολής διάσωσης έξι Αμερικανών, που διαδραματίζεται στα παρασκήνια της κρίσης του Ιράν – μια αλήθεια που επί σειρά δεκαετιών δεν έφτανε στην κοινή γνώμη. Ο βραβευμένος με Όσκαρ Μπεν Άφλεκ (“The Town,” “Good Will Hunting”) σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στην ταινία, της οποίας υπογράφει και την παραγωγή. Στην παραγωγή συναντούμε, επίσης, τον βραβευμένο με Όσκαρ Τζορτζ Κλούνεϊ (“Syriana”), και τον υποψήφιο για Όσκαρ, Γκραντ Χέσλοφ (“Good Night, and Good Luck”). Στις 4 Νοεμβρίου του 1979, καθώς η επανάσταση στο Ιράν φτάνει στην κορύφωσή της, μια ομάδα Ιρανών στρατιωτών εισβάλει στην Αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη και κρατά όμηρους 52 Αμερικανούς. Μέσα στον πανικό, έξι Αμερικανοί καταφέρνουν να διαφύγουν και να βρουν καταφύγιο στην κατοικία του Καναδού πρέσβη. Γνωρίζοντας ότι είναι θέμα χρόνου να εντοπιστούν και να θανατωθούν, ο ειδικός «απομακρύνσεων» της CIA Τόνι Μέντεζ (Άφλεκ) καταστρώνει ένα επικίνδυνο σχέδιο προκειμένου να τους φυγαδεύσει με ασφάλεια από την χώρα. Το σχέδιο είναι τόσο παράτολμο που μόνο σε ταινία θα μπορούσε κανείς να το δει.

DJANGO, Ο ΤΙΜΩΡΟΣ || DJANGO UNCHAINED

του Κουέντιν Ταραντίνο με τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Κέρι Γουάσινγκτον, Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, Σάσα Μπαρόν Κοέν, Κερτ Ράσελ, Κριστόφ Γουόλτζ, Τζέιμι Φοξ, Ντον Τζόνσον

Το “Django Unchained” διαδραματίζεται δύο χρόνια πριν τον Εμφύλιο Πόλεμο και παρακολουθεί τον βραβευμένο με Όσκαρ Jamie Foxx στο ρόλο του σκλάβου Django που έχοντας υποφέρει τα πάνδεινα από τα πρώην αφεντικά του, συναντά τον Γερμανό κυνηγό επικηρυγμένων Dr. King Schultz (που υποδύεται ο επίσης βραβευμένος με ΄Oσκαρ Christoph Waltz). Ο Schultz ακολουθεί τα ίχνη των φονικών αδελφών Brittles και μόνο ο Django μπορεί να τον οδηγήσει σε αυτούς. O ανορθόδοξος Schultz γίνεται το νέο αφεντικό του Django με την υπόσχεση ότι θα τον ελευθερώσει με το που θα συλλάβουν τους αδελφούς Brittles. Αφού πετύχουν το σκοπό τους, ο Schultz απελευθερώνει τον Django, ενώ οι δυο τους αποφασίζουν να συνεχίσουν μαζί και μάλιστα να ξεκινάνε μια καταδίωξη των πιο γνωστών εγκληματιών της δύσης. Εν τω μεταξύ ο Django ακονίζει τα μαχαίρια του για το δικό του σκοπό: τη σωτηρία της Broomhilda (Kerry Washington), της γυναίκας του που έχασε σε σκλαβοπάζαρο πριν από καιρό. Η έρευνα του Django και του Schultz τους οδηγεί στον Calvin Candie (που υποδύεται ο υποψήφιος για Όσκαρ Leonardio Di Caprio), τον ιδιοκτήτη της “Candyland” μιας κακόφημης φυτείας όπου οι σκλάβοι προπονούνται από τον Ace Woody (Kurt Russel) και ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε αθλητικούς αγώνες. Η έρευνα που κάνουν οι δύο πρωταγωνιστές τραβάει την προσοχή του Stephen (επίσης υποψήφιου για Όσκαρ Samuel L.Jackson) που είναι ο έμπιστος του Candie. Οι κινήσεις του παρακολουθούνται στενά και ο κλοιός αρχίζει να σφίγγει γύρω τους. Προκειμένου να καταφέρουν να αποδράσουν με την Broomhilda οι δυο σύντροφοι θα πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στην ανεξαρτησία και την αλληλεγγύη, ανάμεσα στην θυσία και την επιβίωση.

ΚέΡδΙΣΕ

1 ΔΙΠλή πρόσκληση

Óôåßëå ΤΩΡΑ óôï info@universitypress.gr, ένα e-mail γράφοντας τη λέξη CINEMA και το ïíïìáôåðþíõìü óïõ και κέρδισε αμέσως 2 εισιτήρια για την ταινία της αρεσκείας σου Κερδίζουν οι πρώτοι 50 || Τηρείται σειρά προτεραιότητας στις αίθουσες του VILLAGE Φαλήρου.

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ eως

2 8 12 2012 .

.

Η UNIVERSITY PRESS σε συνεργασία με τα VILLAGE CIMENAS του Φαλήρου, προβάλλουν μία φορά το μήνα, μία Blockbuster ταινία, στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα GOLD CLASS.

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ έως 28.12.2012 Στο προηγούμενο secret movie είδαμε την ταινία «Αν»

Οι πρώτοι 18 που θα στείλουν ένα e-mail με τη λέξη SECRET MOVIE, το ονοματεπώνυμο και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας τους, στο info@universitypress.gr ή στο info@upress.gr θα κερδίσουν μία πρόσκληση 2 ατόμων για το επόμενο SECRET MOVIE.


S

UNIVER ITY PRES

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

9 6 8 2 4

7 5 1

8 3

4 3 6 8

4

5

5 3

SU|DO|KU

8

7 8 9

8 1

6 4

6

1

6

3 2

3 8 2 4 8

2

9

1 3 5 3 9 5 1 3 2 4

1 9 7 4 8 1 3 2 5 1

3

1 4

5 7

5 7 8 5

4

6 7

9 4 1 7 1

7 5

6 1 3

6 1 9 8 5 2 3

7 3

2

1

8

5 7 2

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ || 31

8 4

1

7 2 1 6

4 5 2 9

6 4 9 7 1 5 5 1 2 7 5 3 2 3 8 2 7 5 7 9 8 2 5 8 4 8 6 7 9 5 1 2 4 8 1 6 8

3 5 7 2 5

1 5

1 9 8

Θέλεις κι εσύ να γίνεις μέλος της συντακτικής ομάδας της UNIVERSITY PRESS;

4 3 2 9

8 9 4 7 6 2

Στείλε τα στοιχεία σoυ στο e-mail info@upress.gr και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου το συντομότερο δυνατό

Επισκεφτείτε μας στο www.universitypress.gr

και διαβάστε ή κατεβάστε σε pdf το νέο μας τεύχος.


UNIVERSITY PRESS DECEMBER 2012  

The issue of December 2012-university press

Advertisement