Page 1

LIBRI I Rregulloreve

Statuti Rregullore Udhëzime al D

k

boo

d Han

eg of L

nts

me ocu

HËNA E PLOTË BEDËR

1

UNIVERSITY


2


SHKOLLA E LARTË “HËNA E PLOTË” (BEDËR)

Libri i Rregulloreve Statuti, Rregullore dhe Udhëzime Handbook of Legal Documents

Tiranë, 2013

3


SKEMA ORGANIZATIVE E SHKOLLËS SË LARTË HËNA E PLOTË “BEDËR”

4


PËRMBAJTJA

STATUTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 RREGULLORE THEMELORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 RREGULLORJA PËR ORGANIZIMIN AKADEMIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 RREGULLORJA PËR ORGANIZIMIN ADMINISTRATIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 RREGULLORJA E STUDIMEVE DHE PROVIMEVE TË CIKLIT TË PARË . . . . . .111 RREGULLORJA E STUDIMEVE DHE PROVIMEVE TË CIKLIT TË DYTË . . . . . 125

UDHËZIM PËR CAKTIMIN NË DETYRË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 RREGULLORE PËR PUNËSIMIN DHE VLERËSIMIN E PERFORMANCËS SË STAFIT AKADEMIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 RREGULLORE PËR DHËNIEN E LEJES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161 RREGULLORJA PËR TRANSFERIMIN E STUDIMEVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166

5


6


SHKOLLA E LARTË “HËNA E PLOTË” “BEDËR”

STATUTI

7


KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) organizohet dhe funksionon si institucion i arsimit të lartë, i cili ofron programe studimi të ciklit të parë dhe të dytë. Me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 286, datë 6.4.2011 u vendos licencimi i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Neni 2 Ky statut mbështetet në ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar me ligjin nr. 10307, datë 22.07.2010 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, si dhe në aktet e tjera nënligjore, lidhur me arsimin e lartë dhe organizimin e studimeve në programet e ciklit të parë, të dytë dhe të tretë, sipas përcaktimeve të bëra në nenin 15 të ligjit nr. 10 307, datë 22.07.2010 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, si dhe në ligjin nr. 10 056, datë 22.01.2009 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Mysliman të Shqipërisë për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjella”. Komuniteti Mysliman i Shqipërisë ka të drejtë të lidhë marrëveshje për administrimin e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) me palë të treta. Marrëveshjet e lidhura për këtë qëllim, përpara hyrjes në fuqi të këtij statuti, konsiderohen të lidhura sipas këtij statuti. Neni 3 Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) përbëhet nga dy fakultete dhe qendrat kërkimore-zhvillimore, si më poshtë: 1.Fakulteti i Shkencave Humane, i cili përbëhet nga: a)Departamenti i Shkencave Islame; b)Departamenti i Drejtësisë; c)Departamenti i Shkencave të Komunikimit . 2.Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit, i cili përbëhet nga: a)Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze; b)Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Turke; c)Departamenti i Shkencave të Edukimit. 8


3.Qendrat kërkimore-zhvillimore: a) Qendra kërkimore-zhvillimore “Për edukim të vazhduar dhe formim profesional ”; b)Qendra kërkimore-zhvillimore “Për gjuhën dhe letërsinë shqipe”; c) Qendra kërkimore-zhvillimore “Për shkencat islame”; d) Qendra kërkimore-zhvillimore “Për median dhe komunikimin”; e) Qendra kërkimore-zhvillimore “Për gjuhët e huaja”. Programet e studimit janë të organizuara respektivisht, si më poshtë: 1. Fakulteti i Shkencave Humane ofron: a) Programe studimi të ciklit të parë në formën e studimeve me kohë të plotë në: i. Drejtësi (3 vite akademike); ii. Shkenca Komunikimi (3 vite akademike); iii. Shkenca Islame (3 vite akademike). b) Programe studimi të ciklit të dytë në formën e studimeve me kohë të plotë në: i. Master i Shkencave në Drejtësi/ profili e Drejta Penale (2 vite akademike); ii. Master i Shkencave në Drejtësi/ profili e Drejta Ndërkombëtare (2 vite akademike); iii. Master i Shkencave në Shkencat e Komunikimit/ profili Gazetari (2 vite akademike); iv. Master i Shkencave në Shkencat e Komunikimit/ profili Marrëdhëniet me Publikun (2 vite akademike); v. Master i Shkencave në Shkencat e Shërbimeve Shpirtërore (2 vite akademike); vi. Master i Shkencave në Shkencat Moderne Islame (2 vite akademike); vii. Master i Shkencave në Shkencat Themelore Islame (2 vite akademike). 2. Fakulteti і Filologjisë dhe Edukimit ofron: a)Programe studimi të ciklit të parë në formën e studimeve me kohë të plotë në: i.Gjuhë dhe Letërsi Angleze (3 vite akademike); ii.Gjuhë dhe Letërsi Turke (3 vite akademike); iii.Arsim Parashkollor dhe Fillor (3 vite akademike); iv.Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji (3 vite akademike).

9


b)Programe studimi të ciklit të dytë në formën e studimeve me kohë të plotë në: i. Master Profesional në mësuesi, gjuhë angleze për arsimin e mesëm (1,5 vite akademike); ii. Master Profesional në mësuesi, gjuhë turke për arsimin e mesëm (1,5 vite akademike); iii. Master i Shkencave në menaxhim arsimor, planifikim dhe zhvillim i kurrikulës (2 vite akademike); iv. Master Shkencor në përkthim dhe interpretim (2 vite akademike); v. Master i Shkencave në psikologji këshillimi dhe pedagogji (2 vite akademike); vi. Master Shkencor në gjuhë dhe letërsi turke (2 vite akademike); vii. Master Shkencor në gjuhë dhe letërsi angleze (2 vite akademike). Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) rezervon të drejtën e shtimit të numrit të fakulteteve, të ndryshimit dhe shtimit të numrit të programeve të studimeve për të tri ciklet, duke i miratuar nga Senati dhe Këshilli i Lartë dhe duke pasqyruar ndryshimet në statut. Statuti miratohet nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Neni 4 Misioni i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) Misioni i Shkollës së Lartë “ Hëna e plotë” (Bedër) është përgatitja e individëve të kualifikuar, nëpërmjet një filozofie arsimimi që ka në thelb vlerat universale, si dhe mbështetja e kërkimit shkencor me qëllim vënien në jetë të ideve dhe projekteve që ndikojnë në përmirësimin e jetës së njeriut dhe mbarë shoqërisë. Misioni i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) është konceptuar në harmoni të plotë me misionin e përgjithshëm të arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë, të shprehur në nenin 2 të ligjit “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me standardet ndërkombëtare, kartën e Bolonjës, si dhe me veçantitë dhe risitë që synon të sjellë ky institucion në vendin tonë dhe më gjerë. Angazhimi i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) për të kontribuar në cilësi në sistemin arsimor është përcaktuar në objektivat si më poshtë: 1. Të kryesojë axhendën rajonale dhe ndërkombëtare kërkimore në të gjithë spektrin disiplinor të SHLHPB dhe përmes iniciativave ndërdisiplinore; 2. Të sigurojë një arsim cilësor për ciklin e parë dhe të dytë të studimeve, të karakterizuar nga bashkëpunimi i ndërsjellë 10


ndërmjet studentëve dhe pedagogëve. 3. Të tërheqë dhe të sigurojë një personel akademik cilësor kombëtar dhe ndërkombëtar, duke e bëre këtë institucion edhe një model promovimi për akademikët e rinj 4. Të përzgjedhë studentët më të mirë si brenda dhe jashtë vendit, përmes një procesi të drejtë të bazuar në arritjet dhe potencialin e tyre; 4. Të kontribuojë për shoqërinë, nëpërmjet rezultateve të kërkimit shkencor; aktiviteteve akademike dhe politikave të saj botuese; aktiviteteve sipërmarrëse dhe kulturore, si dhe në arsimim të vazhdueshëm në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar; 5. Të ofrojë shërbime cilësore, si dhe menaxhimin e tyre në mënyrë efektive dhe me përgjegjësi për të mirën e stafit dhe studentëve. Neni 5 Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) është institucion i arsimit të lartë privat dhe me karakter ndërkombëtar. Neni 6 Personeli akademik i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) gëzon liri akademike në procesin mësimor dhe në kërkimet shkencore në kuptimin e ligjit nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar me ligjin nr. 10 307, datë 22.07.2010 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Neni 7 Të gjitha mjediset e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) gëzojnë paprekshmëri në kuptimin e ligjit nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar me ligjin nr. 10 307, datë 22.07.2010 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Neni 8 Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) ka të drejtë: 1. Të hartojë dhe të ndryshojë statutin dhe rregulloren themelore, në përputhje me ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar me ligjin nr. 10 307, datë 22.07.2010 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë” dhe me akte të tjera ligjore e nënligjore në fuqi. 2. Të organizojë strukturat e brendshme dhe veprimtarinë e saj në bazë të statutit, rregullores themelore dhe ligjin nr. 9741, datë 11


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar me ligjin nr. 10307, datë 22.07.2010 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”’ dhe me akte të tjera ligjore e nënligjore në fuqi. Të miratojë planet dhe programet e veta mësimore dhe kërkimore-shkencore, në përputhje me misionin e institucionit, të parashikuar në nenin 4 të këtij statuti. Të hartojë dhe të aplikojë zhvillimin e pavarur të programeve të studimit dhe të projekteve të kërkimit. Të miratojë tekstet në përdorim të studentëve të tij. Të përzgjedhë personelin akademik dhe personelin administrativ. Të përcaktojë kriteret e pranimit dhe të përzgjedhë studentët që regjistrohen në çdo vit akademik në programet e studimeve. Të anëtarësohet në shoqata e organizata kombëtare dhe ndërkombëtare universitare. Të krijojë lidhje bashkëpunimi me universitete brenda dhe jashtë vendit. Të mbledhë fonde dhe të përfitojë mjete materiale, sipas rregullave në fuqi, si dhe të administrojë fonde e të ardhura të tjera, që disponohen sipas mënyrës së përcaktuar nga ligji. Të realizojë marrëveshje të pavarura me qeverinë dhe me organizma të tjerë për trajnime, kualifikime ose për projekte kërkimore; të realizojë marrëveshje me institucione, shoqëri biznesi dhe organizata të tjera, vendase ose të huaja, publike ose private.

Neni 9 Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) detyrohet: 1. Ta zhvillojë procesin mësimor dhe shkencor sipas standardeve të përcaktuara nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës; 2. Të raportojë në Ministrinë e Arsimit dhe të Shkencës në fund të çdo viti akademik për veprimtarinë e saj mësimore – shkencore; 3. Të paraqesë çdo fillim viti listën e personelit akademik; 4. Në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe të Shkencës, të kryejë brenda afateve të përcaktuara në ligjin e arsimit të lartë, pas marrjes së lejes, procesin e vlerësimit dhe të akreditimit, i cili bëhet i njohur për publikun; 5. Të përballojë me shpenzimet e veta procesin mësimor dhe shkencor.

12


KREU II ORGANET DHE AUTORITETET DREJTUESE TË SHKOLLËS SË LARTË “HËNA E PLOTË” (BEDËR) Neni 10 Organet drejtuese të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) janë: Këshilli i Lartë, Rektorati, Senati, Këshilli i Administrimit të Shkollës, Këshilli i Etikës, Këshilli i Disiplinës dhe Këshilli i Profesorëve. Krahas organeve drejtuese, është krijuar dhe Këshilli i Vlerësimit Akademik dhe Zhvillimit të Cilësisë.

1.

2.

3.

4.

5. 6.

Neni 11 Këshilli i Lartë Këshilli i Lartë është organi kolegjial më i lartë vendimmarrës i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër). Këshilli i Lartë mbikëqyr e kontrollon veprimtaritë e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër), që lidhen me menaxhimin administrativ, financiar, ekonomik dhe të aseteve të tij. Këshilli i Lartë përbëhet gjithsej nga shtatë anëtarë, gjashtë prej të cilëve zgjidhen nga kryesia e KMSH. Rektori është anëtar exofficio i Këshillit të Lartë. Këshilli i Lartë ka një kryetar dhe një zëvendëskryetar. Detyra e kryetarit dhe zëvendëskryetarit të Këshillit të Lartë është e papajtueshme me detyrën e rektorit. Përveç rektorit, asnjë i punësuar tjetër në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) nuk mund të marrë pjesë në Këshillin e Lartë. Kancelari merr pjesë në mbledhjet e Këshillit të Lartë në cilësinë e raportuesit. Anëtarët e Këshillit të Lartë duhet të kenë kryer arsimin e lartë, të kenë integritet moral dhe profesional dhe të mos kenë qenë të dënuar më parë për ndonjë vepër penale apo për shkelje të statutit dhe të rregullores së KMSH. Ata zgjidhen për një periudhë katërvjeçare, me të drejtë rizgjedhjeje. Mënyra e funksionimit të Këshillit të Lartë, të drejtat e detyrat e të gjithë pjesëmarrësve përcaktohen në rregulloren e Këshillit të Lartë. për administrimin e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër), e drejta dhe mënyra e zgjedhjes së anëtarëve të Këshillit të Lartë përcaktohet në marrëveshje.

Neni 12 Funksionet dhe vendimmarrja e Këshillit të Lartë Funksionet kryesore dhe detyrat e Këshillit të Lartë janë: 1. Zgjedh dhe emëron me shumicë të thjeshtë kryetarin, nënkryetarin e Këshillit të Lartë. 13


2. Zgjedh dhe emëron me shumicë të thjeshtë rektorin e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). 3. Përcakton kushtet e kontratës së punës për autoritetet drejtuese, personelin akademik dhe personelin tjetër të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër); vendos rreth emërimit, ngritjes në detyrë dhe largimit nga puna të tyre; 4. Miraton statutin, rregulloren themelore të institucionit dhe rregulloret e udhëzimet e tjera, të përgatitura nga organet e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër); 5. Miraton buxhetin dhe planin e investimeve, përcakton mënyrat e shpenzimeve dhe kontrollon zbatimin e buxhetit dhe të planit të investimeve të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), si dhe çdo veprimtari tjetër financiare; 6. Përcakton pagat e stafit akademik dhe të personelit tjetër; 7. Përcakton kuotat e studentëve me pagesë dhe me bursë; 8. Përcakton pagesën e vitit shkollor, kohën në të cilën duhet të shlyhet pagesa, si dhe masën e bursës që do të jepet; 9. Vendos në lidhje me hapjen, bashkimin ose mbylljen e njësive kryesore dhe njësive bazë dhe të programeve të studimeve të cikleve të ndryshme të Shkolla e Lartë “Hëna e plotë” (Bedër); 10. Administron pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër), si dhe përdor si garanci asetet e paluajtshme në pronësi të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) me qëllim për të marrë kredi; 11. Në rast se vendi i rektorit mbetet vakant, zgjedh një rektor të ri në detyrë për më së shumti brenda gjashtë muaj; 12. Vendos rreth miratimit ose mosmiratimit në lidhje me donacionet me ose pa kusht që i bëhen Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), si dhe kryen procedurat e nevojshme; 13. Vendos rreth bërjes së investimeve, themelimit të sipërmarrjeve dhe përfshirjes në sipërmarrje tashmë të themeluara me qëllim krijimin e të ardhurave për Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), si dhe vendos rreth mënyrës më të mirë të përdorimit të burimeve ekzistuese, në përputhje me legjislacionin në fuqi; 14. Inkurajon programet e bashkëpunimit dhe të shkëmbimit, si dhe kryerjen e aktiviteteve shkencore, në bashkëpunim me universitete ose institucione të tjera të ngjashme, brenda dhe jashtë vendit, në përputhje me kushtet e përcaktuara në legjislacionin në fuqi; 15. Ndjek zbatimin e buxhetit me ndihmën e këshilltarëve të pavarur financiarë ose me ndihmën e firmave të pavarura të auditit; 16. Miraton marrëveshjet ose protokollet e bashkëpunimit të paraqitura nga rektori, me universitetet apo institucionet e tjera 14


brenda dhe jashtë vendit. Në të gjitha rastet, vendimet merren me shumicë të thjeshtë votash dhe me pjesëmarrjen e të paktën 2/3 e anëtarëve. Neni 13 Delegimi i kompetencave Këshilli i Lartë mund t`ia delegojë një pjesë të kompetencave të tij kryetarit, njërit prej anëtarëve të Këshillit të Lartë, rektorit, kancelarit ose drejtuesve të tjerë të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), duke përcaktuar qartë llojin e kompetencave të deleguara dhe kohëzgjatjen e delegimit. Neni 14 Rektorati Rektorati është organ kolegjial i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) dhe përbëhet nga rektori si kryetar i tij, zëvendësrektorët, dekanët e çdo fakulteti dhe njësie tjetër kryesore dhe kancelari i institucionit. Rektorati kryesohet nga rektori dhe mblidhet periodikisht, por rektori mund të thërrasë mbledhjen e rektoratit,në çdo kohë, kur e çmon të nevojshme. Funksionet kryesore të rektoratit janë: 1. Paraqet rekomandime për ndryshimet e nevojshme strukturore për realizimin programeve të studimit dhe projekteve të kërkimit shkencor; 2. Monitoron rezultatet e vlerësimit të veprimtarive të institucionit; 3. Mbikëqyr planin disavjeçar të zhvillimit të institucionit; 4. Mbikëqyr veprimtarinë e institucionit dhe u propozon organeve kompetente marrjen e masave të nevojshme për të garantuar funksionimin e rregullt të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Neni 15 Senati Senati është organ kolegjial vendimmarrës i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) dhe përbëhet nga rektori si kryetar i tij, zëvendësrektorët, dekanët e çdo fakulteti dhe nga dy përfaqësues nga personeli akademik për çdo fakultet, i cili zgjidhet nga ana e këshillit të fakultetit përkatës, dekani i studentëve, si dhe një përfaqësues nga këshilli i studentëve me një mandat katër vjeçar. Senati ka këto funksione dhe detyra: 1. .Përcakton politikat e zhvillimit të institucionit, programon, bashkërendon, drejton dhe kontrollon veprimtarinë e mësimdhënies e të kërkimit shkencor dhe vlerëson efikasitetin e tyre; 15


2. Vendos për problemet më të rëndësishme mësimore dhe shkencore të këtij institucioni; 3. Garanton respektimin e parimeve të autonomisë dhe të mundësive të barabarta të lirisë akademike e të kërkimit, si dhe të drejtat e studentëve; 4. Miraton planin disavjeçar të zhvillimit të institucionit dhe programin vjetor të veprimtarive të tij, të paraqitura nga Këshilli i Administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër), si dhe përcakton drejtimet kryesore të punës mësimore dhe kërkimore shkencore; 5. Vlerëson dhe i propozon Këshillit të Lartë për miratim programet e reja të studimit, të kërkimit e zhvillimit, ndryshimet në programet e studimit ekzistuese dhe hapjen, bashkimin ose mbylljen e njësive kryesore dhe bazë të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër); 6. I paraqet Këshillit të Lartë rekomandime për projektet, për programet e studimeve dhe të kërkimit shkencor, si dhe për ndryshimet e nevojshme strukturore për realizimin e tyre; 7. I bën kërkesë Këshillit të Akreditimit të Arsimit të Lartë për vlerësimin e cilësisë dhe akreditimin e programeve të studimit; 8. Përcakton normat vjetore të ngarkesës mësimore shkencore për personelin akademik; 9. Propozon për miratim statutin, rregulloren themelore të institucionit dhe rregulloret e udhëzimet e tjera të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), rekomandime pranë Këshillit të Lartë dhe të gjitha ndryshimet lidhur me to, në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi; 10. Përzgjedh dy anëtarë të stafit akademik si anëtarë të Këshillit të Administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), për një periudhë katërvjeçare; 11. Përzgjedh anëtarët e Këshillit të Etikës; 12. Vendos krijimin e Njësisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe miraton platformën e punës së saj; 13. Monitoron, vlerëson, garanton dhe mban përgjegjësi për sigurimin e cilësisë akademike në institucion, në përputhje me standardet bashkëkohore; 14. Vlerëson veprimtarinë mësimore-kërkimore të personelit akademik; 15. Siguron që kryerja dhe vlerësimi i të gjitha provimeve të bëhet në përputhje me standardet e institucionit, që garantojnë cilësinë dhe transparencën e duhur; 16. Vendos përmbajtjen dhe formën e diplomës dhe të suplementit të diplomës, në përputhje me udhëzimet e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. 16


17. Anëtarët e Senatit përfaqësojnë personelin mësimor e shkencor të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), dhe duhet të kenë titull shkencor. Ata mund të jenë pedagogë të brendshëm ose të jashtëm. 18. Senati mblidhet në seanca të zakonshme në fillim dhe në mbarim të semestrit. Me kërkesë të rektorit ai mund të mblidhet edhe në seanca të jashtëzakonshme . Kancelari merr pjesë në mbledhjet e Senatit në cilësinë e raportuesit. Neni 16 Këshilli i Administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) Këshilli i Administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) është organ kolegjial vendimmarrës, që përbëhet nga rektori, zëvendësrektorët, dekanët e fakulteteve, dekani i studentëve, përgjegjësit e departamenteve dhe drejtorët e qendrave kërkimore dhe zhvillimore për një periudhë katërvjeçare, të cilët përfaqësojnë njësitë dhe fushat e ndryshme universitare. Këshilli i Administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) kryesohet nga rektori. Kancelari mban detyrën e raportuesit pranë Këshillit të Administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) . Këshilli i Administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) zhvillon mbledhjet në mënyrë periodike dhe me kërkesë të rektorit edhe të jashtëzakonshme. Funksionet kryesore të Këshillit të Administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) janë: 1. Harton planin disavjeçar të zhvillimit të institucionit, si dhe ndjek zbatimin e tij pas miratimit në Senat; 2. Harton programin vjetor të veprimtarive administrative, si dhe ndjek zbatimin e tij pas miratimit në Senat; 3. Përcakton përparësitë mes kërkesave konkurruese për financime ndërmjet njësive kryesore të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) ; 4. Harton, në bashkëpunim me kancelarin, projektbuxhetin dhe e paraqet atë për miratim në Këshillin e Lartë; 5. Harton planin për investime dhe kontratat dhe i paraqet ato për miratim në Këshillin e Lartë; 6. Zbaton të gjitha vendimet e miratuara nga Senati dhe Këshilli i Lartë; 7. Monitoron dhe publikon rezultatet e vlerësimit të veprimtarive të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër); 8. Propozon strukturën e përgjithshme dhe numrin e personelit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), për të gjitha nivelet 17


dhe ia paraqet për miratim Këshillit të Lartë; 9. Përgatit projektrregulloren e tij të punës, që miratohet nga Këshilli i Lartë; 10. Merr vendime në lidhje me pranimin, transferimin dhe largimin e studentëve nga Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër); 11. 1 Vendos në lidhje me ankimimet e paraqitura ndaj vendimeve të këshillave administrative të fakulteteve. Neni 17 Këshilli i Etikës Këshilli i Etikës diskuton probleme të etikës së jetës të arsimit të lartë. Ai i bën propozime rektorit në lidhje me këto probleme. Anëtarët e Këshillit të Etikës përzgjidhen nga Senati, për një periudhë katërvjeçare. Këshilli i Etikës shqyrton dhe merr vendime mbi çështje që i parashtrohen nga personeli akademik dhe administrativ i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), si dhe nga studentët, lidhur me etikën e studentit dhe të personelit akademik dhe administrativ përkatës. Këshilli i Etikës funksionon dhe merr vendime, duke u bazuar në rregulloret e miratuara të institucionit. Neni 18 Këshilli i Disiplinës Këshilli i disiplinës është organi përgjegjës për dhënien e masave disiplinore të propozuara nga autoritetet drejtuese, në rast mospërmbushjeje të detyrimeve që burojnë nga ligji, statuti, rregulloret dhe udhëzime të tjera si brenda ashtu dhe jashtë institucionit, me përjashtim të largimit nga puna që është kompetencë vetëm e Këshillit të Lartë. Anëtarët e Këshillit të Disiplinës zgjidhen nga Këshilli i Administrimit të institucionit, për një periudhë katërvjeçare. Këshilli i Disiplinës funksionon dhe merr vendime, duke u bazuar në rregulloret e miratuara të institucionit. Neni 19 Këshilli i Vlerësimit Akademik dhe Zhvillimit të Cilësisë Këshilli i Vlerësimit Akademik dhe Zhvillimit të Cilësisë është organi përgjegjës për monitorimin dhe koordinimin e veprimtarive të ndërmarra në kuadër të menaxhimit dhe vlerësimit akademik dhe administrativ zhvillimin e cilësisë, planifikimin strategjik, vlerësimin institucional, vlerësimin e jashtëm, kontrollin periodik dhe periudhën e përmirësimit në Shkollën e Lartë “Hëna e plotë” Bedër. Këshilli kryesohet nga rektori dhe përbëhet nga zëvendësrektori, dekanët, kancelari, përgjegjësi i sekretarisë mësimore, një përfaqësues ekspert i jashtëm dhe një përfaqësues nga organizimet studentore të 18


institucionit. Këshilli i Vlerësimit Akademik dhe Zhvillimit të Cilësisë ka në strukturën e tij 3 komisione autonome të miratuara nga Senati, për kryerjen e detyrave të caktuara prej këtij të fundit si më poshtë: 1.Komisioni i Menaxhimit të Cilësisë Komision i formuar me qëllim zhvillimin e cilësisë akademike dhe shërbimeve administrative, krijimin e sistemit të organizimit të brendshëm, aplikimin dhe vlerësimin si dhe administrimin e punës në njësitë administrative. 2. Komisioni i Brendshëm i Sigurimit të Cilësisë (KBSC): Komision i formuar në Institucion me qëllim vlerësimin periodik të efikasitetit të veprimtarive mësimore, kërkimore - zhvillimore, si dhe të veprimtarive administrative e financiare të institucionit. Komision i brendshëm i sigurimit të cilësisë ka autonomi operative dhe akses në të gjitha të dhënat e institucionit. 3. Komisioni i Planifikimit Strategjik: Komisioni i ngarkuar me vlerësimin e njësive akademike dhe administrative të Shkollës së Lartë dhe aktiviteteve të zhvillimit të cilësisë, në kuadër të përqasjes së tyre me planin strategjik, programin strategjik, financimin dhe buxhetimin e veprimeve si dhe përputhjen e tyre me buxhetin e Shkollës së Lartë dhe strategjinë kombëtare. Këshilli dhe komisionet funksionojnë dhe organizohen sipas rregullores për “Vlerësimin akademik dhe zhvillimin e cilësisë”. Neni 20 Këshilli i profesorëve Këshilli i profesorëve përbëhet nga profesorë me kohë të plotë të cilët propozohen nga dekani dhe miratohen nga rektori. Numri minimal i profesorëve të këtij këshilli duhet të jetë 7 (shtatë). Në rast se numri i profesorëve Institucionit është më i vogël se shtatë, për të arritur këtë numër në këshillin e profesorëve mund të thirren deri në dy profesorë të fushave të njëjta nga Institucione të tjera brenda ose jashtë vendit. Drejtimi i këshillit të profesorëve bëhet me rotacion për dy vite akademike. Drejtuesi i këshillit zgjidhet nga i gjithë këshilli i profesorëve, duke siguruar 50%+1 të votave. Funksionimi i këshillit të profesorëve bëhet sipas rregullores së propozuar prej tij dhe miratuar nga Senati. Këshilli i profesorëve ka këto detyra: 1. Jep mendim për kërkesën e kandidatëve që kanë aplikuar për 19


të mbrojtur doktoraturën. 2. Miraton propozimin e departamenteve për hapjen, mbylljen apo riorganizimin e programeve të studimit të doktoraturës. 3. Vëzhgon dhe këshillon veprimtarinë e departamenteve përkatëse në procesin e organizimit dhe drejtimit të programeve të studimit të doktoraturës. 4. Bazuar edhe në vlerësimin e departamenteve përkatëse miraton ose jo autoreferatin e disertacionit të një doktorate. 5. Miraton kandidatin fitues të programit të studimit të doktoratës. 6. Organizon dhe drejton kualifikimin shkencor pedagogjik pas doktoratës. 7. Bazuar në vlerësimin e departamentit përkatës, si edhe në gjykimin e tij për veprimtarinë mësimore e kërkimore të kandidatit i propozon rektorit dhënien e titullit “Docent”. Neni 21 Autoritetet drejtuese të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) janë: Rektori, zëvendësrektori, dekanët e çdo fakulteti dhe kancelari i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Neni 22 Rektori Rektori është autoriteti drejtues i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) , i cili e përfaqëson atë dhe vepron në emër dhe për llogari të saj dhe emërohet me vendim të Këshillit të Lartë për një periudhë katërvjeçare. Marrëdhëniet e tij me institucionin përcaktohen në kontratën e punës. Në përfundim të detyrës, rektori mund të rizgjidhet sërish. Rektori duhet të ketë titullin “Profesor”, “Profesor i asociuar” ose gradën “Doktor”. Rektori ka këto kompetenca 1. Drejton dhe përfaqëson Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) ; 2. Nxit stafin akademik dhe administrativ të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) për arritjen e një niveli të lartë të performancës akademike, për rritjen cilësore dhe sasiore të punës shkencore dhe përsosjen e standardeve të mësimdhënies dhe të shërbimeve të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër); 3. Në varësi të ngarkesës akademike dhe administrative, i paraqet për miratim Këshillit të Lartë kandidaturën deri të dy anëtarëve të stafit akademik për pozicionin e zëvendësrektorëve; 4. . Propozon shfuqizimin e vendimeve të këshillit të Fakultetit të Shkencave Humane dhe të këshillit të Fakultetit të Filologjisë 20


dhe Shkencave të Edukimit, në rast se janë në kundërshtim me aktet ligjore e nënligjore në fuqi; 5. Së bashku me dekanin përkatës, lëshon diplomat e përfundimit të studimeve të arsimit të lartë, por nuk ka të drejtën e delegimit të firmës personave të tjerë për këtë kompetencë; 6. Miraton planin kalendarik të procesit mësimor; 7. Jep leje për hyrjen e forcave të rendit në mjediset e institucionit dhe mund t’i thërrasë ato në rast nevoje; 8. Paraqet për miratim, pranë Këshillit të Lartë, marrëveshje shumëpalëshe me institucione shtetërore, private, të huaja apo vendase, me qëllim bashkëpunimin e mëtejshëm akademik me këto institucione; 9. Nënshkruan kontratat e punës me personelin akademik të brendshëm dhe të jashtëm, me personelin administrativ, si dhe lidh kontratat e punës me personalitete të huaja apo vendase për periudha të shkurtra kohe, me miratimin e Këshillit të Lartë; 10. I propozon Këshillit të Lartë dhënien e bursave për studentët me arritjet më të mira akademike, për çdo cikël studimi; 11. Raporton pranë Këshillit të Lartë për mbarëvajtjen e aktivitetit mësimor, si dhe për funksionimin e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Në rast mungese të rektorit, ai cakton një nga zëvendësrektorët për kryerjen e funksioneve të tij. Në rastet kur vendi i rektorit mbetet vakant, me vendim të Këshillit të Lartë, vendin e tij e zë njëri nga zëvendësrektorët për një periudhë jo më shumë se gjashtë muaj. Neni 23 Zëvendësrektori Zëvendësrektori emërohet nga Këshilli i Lartë me propozim të rektorit dhe qëndron në detyrë përgjatë mandatit të rektorit. Marrëdhëniet me Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) përcaktohen në kontratën e punës. Zëvendësrektori caktohet në detyrë për një periudhë katërvjeçare. Zëvendësrektori duhet të ketë titullin “Profesor”, “Profesor i asociuar” ose gradën “Doktor”. Në mungesë të rektorit, zëvendësrektori siguron drejtimin ad-interim të institucionit sipas përcaktimeve të këtij Statuti. Zëvendësrektori ka këto detyra: 1. Mbikëqyr punën mësimore-shkencore të të gjithë Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), si dhe ngarkesën e personelit akademik; 2. Mbikëqyr punën për programet e studimit të ciklit të tretë, brenda dhe jashtë shtetit, të personelit akademik të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër); 21


3. Mbikëqyr dërgimin e studentëve jashtë shtetit për kurse të plota ose të pjesshme, në përputhje me strategjinë e arsimit të lartë dhe të institucionit për realizimin e projekteve ndërkombëtare dhe marrëveshjeve ndëruniversitare; 4. Ndjek bashkëpunimin e njësive të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) me institucione të tjera të arsimit të lartë vendase dhe të huaja, me institucione të tjera kërkimore-shkencore vendase e të huaja, me fondacione, firma, ndërmarrje etj. Neni 24 Kancelari Kancelari është kreu i strukturës administrative të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) Kancelari emërohet nga Këshilli i Lartë. Kancelari ka detyrën e raportuesit pranë Këshillit të Lartë, Senatit dhe Këshillit të Administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Kancelari përgjigjet përpara Këshillit të Lartë dhe organeve shtetërore të kontrollit për zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore. Kancelari ka këto detyra: 1. Ndjek gjithë veprimtarinë ekonomiko-administrative në shkallë institucioni dhe përgjigjet përpara rektorit për mbarëvajtjen e saj; 2. Ai organizon dhe kontrollon revizionin e brendshëm dhe bën analiza me karakter ekonomiko – financiar, të cilat ia paraqet rektorit për shqyrtim; 3. Kancelari përgjigjet për arkëtimin e kuotave të studentëve, si dhe për shlyerjen e detyrimeve të fakultetit ndaj organeve shtetërore, për pagimin e taksave, tatimeve dhe detyrimeve të tjera financiare ligjore. 4. Organizon punën për hartimin e projektbuxhetit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). 5. Organizon dhe drejton kryerjen e shërbimeve dhe detyrimeve ndaj të tretëve në institucion; 6. I propozon rektorit kandidatë për vendet e lira të punës në strukturën administrative të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”( Bedër); 7. Menaxhon korrespondencën e organeve kolegjiale; 8. Kryen detyra të tjera të ngarkuara nga rektori dhe Këshilli i Lartë, në lidhje me çështje administrative dhe financiare. Neni 25 Dekani i Studentëve 1. Dekani i studentëve ёshtё përgjegjës për mbarëvajtjen e marrëdhënieve të studentëve me Shkollën e Lartë “Hëna e 22


Plotë” (Bedër). 2. Dekani i studentëve kryen detyrat e tij, nё bashkëpunim me organet drejtuese. Ai koordinon aktivitetet socio-kulturore të studentëve. 3. Dekani i studentëve zgjidhet me propozim të rektorit dhe me miratim të Këshillit të Lartë. KREU III ORGANET DHE AUTORITETET DREJTUESE TË FAKULTETEVE Neni 26 Fakulteti Fakulteti është njësia kryesore e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) që bashkërendon mësimdhënien, kërkimin shkencor dhe zhvillimin kulturor në fusha mësimore-kërkimore, të përafërta ose të ndërthurura. Fakulteti ofron programe të studimeve të llojeve dhe niveleve të ndryshme. Organet dhe autoritetet drejtuese të tij janë: Dekani, zëvendësdekani, kancelari, këshilli i fakultetit dhe këshilli i administrimit të fakultetit. Hapja, bashkimi ose mbyllja e fakulteteve në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) bëhet me propozim të Senatit dhe me miratim të Këshillit të Lartë. Neni 27 Dekani Dekani është drejtuesi kryesor i fakultetit dhe emërohet me propozim të rektorit dhe me miratim të Këshillit të Lartë për një periudhë katërvjeçare me të drejtë rizgjedhjeje. Marrëdhëniet e tij me Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) përcaktohen në kontratën e punës. Dekani duhet të ketë titullin “Profesor”, “Profesor i asociuar” ose gradën “Doktor”. Dekani i fakultetit ka këto funksione dhe detyra: 1. Drejton dhe kontrollon të gjithë punën mësimore e shkencore të fakultetit, siguron zbatimin e planeve dhe programeve të mësimdhënies, si dhe të kalendarit akademik të fakultetit; 2. Transmeton dhe zbaton politikën e zhvillimit në fakultetin përkatës në përshtatshmëri me atë të universitetit; 3. Në përfundim të çdo viti akademik ose kur i kërkohet, i paraqet Këshillit të Administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”( Bedër) raportin mbi veprimtarinë e fakultetit dhe planin e aktiviteteve në fakultet për vitin akademik pasardhës; 4. I paraqet Këshillit të Administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna 23


5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

e Plotë”(Bedër) kërkesa të arsyetuara për burime financiare dhe personel; Organizon dhe drejton punën për hartimin e planeve dhe programeve mësimore të cikleve të ndryshme të studimit të fakultetit dhe ia paraqet Senatit për miratim; Mbikëqyr përzgjedhjen e studentëve që pranohen të rinj çdo vit akademik; I propozon këshillit të administrimit të fakultetit përjashtimin nga institucioni të studentëve problematikë; I propozon rektorit emërimin e stafit akademik të brendshëm e të jashtëm; I propozon rektorit përgjegjësit e departamenteve nga personeli akademik i departamentit, të cilët miratohen nga Këshilli i Lartë; I propozon rektorit dhe Këshillit të Lartë për të lidhur kontrata me personalitete akademike mësimdhënëse të huaja dhe vendase për periudha të shkurtra kohore; I propozon Senatit masa ndëshkimore ndaj personelit akademik dhe administrativ vartës, në rast shkeljeje të dispozitave ligjore e nënligjore në fuqi; . Miraton planin mësimore dhe kërkimore të secilit anëtar të personelit akademik të fakultetit; Miraton anëtarët e kryetarët e komisioneve të provimeve të pranimit, të provimeve të formimit dhe të mbrojtjes së diplomave; . Miraton tezat e provimeve të pranimit, të provimeve të formimit dhe temat e projekt diplomave; I propozon Këshillit të Lartë, nëpërmjet rektorit, dërgimin e studentëve jashtë shtetit për kurse të plota ose të pjesshme, në përputhje me strategjinë e arsimit të lartë dhe të Shkollë së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) në kuadër të realizimit e projekteve ndërkombëtare dhe marrëveshjeve ndërinstitucionale.

Neni 28 Zëvendësdekani Zëvendësdekani është ndër autoritetet drejtuese të fakultetit. Zëvendësdekani duhet të ketë të paktën gradën “Doktor”. Zëvendësdekani propozohet nga dekani dhe emërohet nga rektori, me miratim të Këshillit të Lartë, për një periudhë katërvjeçare me të drejtë rizgjedhjeje. Ai ka kompetencat si më poshtë: 1. Mbikëqyr punën mësimore shkencore të fakultetit; 2. Ndjek zbatimin e planeve dhe të programeve të studimeve të 24


cikleve të ndryshme në fakultet; 3. Mbikëqyr planin kalendarik të procesit mësimor; 4. Mbikëqyr hartimin dhe zbatimin e orarit të mësimeve dhe të provimeve. Neni 29 Këshilli i Fakultetit Këshilli i fakultetit është organ kolegjial vendimmarrës, që programon e përcakton, në bazë të propozimeve të departamenteve, veprimtarinë e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor të fakultetit. Këshilli i Fakultetit përbëhet nga dekani, i cili e kryeson, përgjegjësit e departamenteve dhe nga një anëtar i stafit akademik për çdo departament, të zgjedhur nga këshillat e departamenteve përkatëse. Këshilli i Fakultetit mblidhet në seanca të zakonshme në fillim dhe në mbarim të semestrit nga dekani i fakultetit. Ai mund të mblidhet edhe në seanca të jashtëzakonshme nga dekani i fakultetit. Kohëzgjatja e këshillit të fakultetit është katër vjet. Kancelari i fakultetit ka detyrën e raportuesit në mbledhjet e këshillit të fakultetit. Këshilli i fakultetit ka këto detyra: 1. Vendos në lidhje me veprimtaritë e mësimdhënies, kërkimit shkencor dhe të publikimeve të fakultetit, si dhe përcakton parimet, planet, programet, tekstet në përdorim të studentëve dhe kalendarin akademik në lidhje me këto veprimtari; 2. I propozon senatit hapjen e programeve të reja studimi; 3. I propozon senatit hapjen, ndryshimin ose mbylljen e departamenteve ose të njësive të tjera; 4. I propozon Senatit planin e zhvillimit të fakultetit dhe mbikëqyr realizimin e tij; 5. Shqyrton dhe miraton raportin vjetor të dekanit për veprimtarinë mësimore dhe kërkimin shkencor; 6. të cilat ia paraqet për miratim Senatit; 7. Rishikon periodikisht rregulloret e programeve të studimeve dhe i paraqet ato në Senat për miratim; 8. Kryen detyra të tjera të caktuara në ligj dhe rregullore. Neni 30 Këshilli i Administrimit të Fakultetit Këshilli i administrimit të fakultetit është organ kolegjial vendimmarrës, që programon e përcakton në bazë të propozimeve të departamenteve, përdorimin e burimeve njerëzore dhe materiale në dispozicion të fakultetit. Këshilli i administrimit të fakultetit përbëhet nga dekani, i cili e kryeson, 25


dhe nga përgjegjësit e departamenteve të fakultetit përkatës. Kancelari i fakultetit ka detyrën e raportuesit në mbledhjet e këshillit të administrimit të fakultetit. Këshilli i administrimit të fakultetit ka këto detyra: 1. Ndihmon dekanin në sigurimin e zbatimit të vendimeve të këshillit të fakultetit; 2. Siguron zbatimin e planeve dhe programeve të mësimore, si dhe të kalendarit akademik të fakultetit; 3. Merr vendime në lidhje me çështje që kanë të bëjnë me administrimin e fakultetit; 4. I propozon këshillit të administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) pranimet, transferimin dhe largimin e studentëve, si dhe bën propozime të tjera në lidhje me organizimin e procesit mësimor dhe provimeve; 5. Kryen detyra të tjera të caktuara në rregullore. Neni 31 Departamenti Departamenti është njësi bazë mësimore–kërkimore, që përfshin fusha kërkimi homogjene dhe grupon disiplinat mësimore përkatëse. Hapja, bashkimi ose mbyllja e departamenteve në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) bëhet me propozim të Senatit dhe me miratim të Këshillit të Lartë. Në departament përfshihet gjithë stafi akademik, i brendshëm dhe i jashtëm, sipas disiplinave përkatëse. Përgjegjësi i departamentit është drejtuesi i tij. Neni 32 Këshilli i departamentit Këshilli i departamentit kryesohet nga përgjegjësi i departamentit dhe përbëhet nga zëvendësit e tij, nëse ka, dhe nga anëtarët e stafit akademik të departamentit. Këshilli mblidhet në periodikisht për të shqyrtuar temat e përcaktuara nga përgjegjësi i departamentit dhe ka këto detyra: 1. Nxit, bashkërendon dhe administron veprimtarinë e mësimdhënies, veprimtaritë kërkimore ose artistike, duke respektuar liritë akademike të personelit akademik dhe të drejtën e tij për të shfrytëzuar burimet materiale dhe financiare, në dispozicion të departamentit; 2. Shqyrton planet mësimore dhe i propozon Këshillit të Fakultetit 26


ndryshimet përkatëse; 3. Shqyrton programet mësimore, bën ndryshimet e nevojshme dhe i propozon Këshillit të Fakultetit ndryshimet përkatëse; 4. I propozon Këshillit të Fakultetit tekstet mësimore në përdorim të studentëve; 5. Realizon programin mësimor sipas planit të miratuar dhe kontrollon cilësinë e mësimdhënies; 6. Përcakton tematikën e punës shkencore dhe kontrollon realizimin e saj; 7. Realizon kualifikimin shkencor pasuniversitar afatshkurtër dhe afatgjatë; 8. Merr vendime në lidhje me transferimet e studimeve dhe bën njohjen e lëndëve dhe programeve mësimore.Gjithashtu mund të organizohet në grupe mësimore dhe kërkimore me karakter të përkohshëm. Neni 33 Përgjegjësi i departamentit Përgjegjësi i departamentit është autoriteti më i lartë drejtues për njësinë bazë mësimore kërkimore dhe duhet të ketë të paktën gradën “Doktor”. Përgjegjësi i departamentit zgjidhet nga dekani nga anëtarët e stafit akademik të brendshëm të departamentit, miratohet nga rektori dhe emërohet me vendim të Këshillit të Lartë, për një periudhë katërvjeçare, me të drejtë rizgjedhjeje. Përgjegjësi i departamentit është përgjegjës për aktivitetin mësimor dhe kërkimor në çdo nivel të departamentit, si dhe për kryerjen e rregullt dhe efikase të çdo veprimtarie në atë departament. Në rastet kur përgjegjësi i departamenti është në pamundësi të përkohshme për të kryer detyrën e tij, ai ia delegon kompetencat një anëtari të stafit akademik. Neni 34 Qendrat kërkimore-zhvillimore Qendrat kërkimore-zhvillimore janë njësi bazë dhe janë të organizuara pranë rektoratit. Qendrat kërkimore-zhvillimore kryejnë veprimtari kërkimore-shkencore dhe zhvillimi. Këto qendra marrin pjesë në veprimtaritë për realizimin e programeve të studimeve që ofron Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë”( Bedër). Neni 35 Drejtori i qendrës kërkimore-zhvillimore Drejtori i qendrës kërkimore-zhvillimore është drejtuesi për njësinë bazë kërkimore-zhvillimore. Drejtori i qendrës kërkimore-zhvillimore duhet të ketë të paktën gradën “Doktor. Ai zgjidhet nga stafi i brendshëm 27


i universitetit, emërohet me propozim të rektorit dhe me miratim të Këshillit të Lartë, për një periudhë katërvjeçare me të drejtë rizgjedhjeje. Detyrat dhe kompetencat e tij janë: 1. Drejton punën shkencore në fushat që mbulon qendra, duke kryer veprimtari kërkimore-shkencore dhe zhvillimit; 2. Bën analiza të punës kërkimore-zhvillimore, së bashku me dekanët dhe përgjegjësit e departamenteve dhe propozon masa për përmirësimin e mëtejshëm të saj. KREU IV FINANCIMI I SHKOLLËS SË LARTË “HËNA E PLOTË”(BEDËR) Neni 36 Marrëdhëniet financiare a) Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” “Bedër” është institucion privat jofitimprurës. b) Institucioni ka të drejtë të pranojë mbështetje financiare dhe materiale, që lidhet me objektin e veprimtarisë së tij, në përputhje me legjislacionin në fuqi të Republikës së Shqipërisë. c) Në bazë të dispozitave të ligjit nr. 10056, datë 22.01.2009 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Mysliman të Shqipërisë për Rregullimin e Marrëdhënieve të Ndërsjella”, Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) është e përjashtuar nga pagimi i taksave, tatimeve dhe detyrimeve të tjera ndaj shtetit. Neni 37 Veprimtaria ekonomike Administrimi, menaxhimi dhe financimi i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”( Bedër) pasqyrohen në bilance. Institucioni mban kontabilitet të rregullt sipas legjislacionit në fuqi. Neni 38 Kryetari i Këshillit të Lartë është drejtori financiar i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër). Ai mund t’i delegojë disa ose të gjitha kompetencat njërit prej anëtarëve të Këshillit të Lartë, rektorit, dekanëve ose drejtuesve të tjerë të Shkollë së Lartë “Hëna e Plotë”( Bedër).

28


KREU V STUDIMET UNIVERSITARE Neni 39 1. Programet e studimeve në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) zhvillohen në gjuhën shqipe, por, sipas profilit të mësimit, mund të zhvillohen edhe në gjuhë të tjera pas miratimit të Senatit. 2. Programet e studimit të ciklit të parë të Fakultetit të Shkencave Humane dhe të Fakultetit të Filologjisë dhe Edukimit, vazhdojnë tri vite akademike me shkëputje nga puna dhe realizohen me 180 kredite (ECTS). 3. Këto programe synojnë t’i pajisin studentët me njohuritë bazë mbi metoda dhe parime shkencore të përgjithshme dhe aftësi specifike në një varietet të gjerë profesionesh e specialitetesh. Në përfundim të programeve të studimeve të ciklit të parë, lëshohet nga ana e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) diplomë universitare “Bachelor” në fushën përkatëse. Studenti është i detyruar t’i përmbushë brenda gjashtë vitesh nga data e regjistrimit të gjitha detyrimet që i mundësojnë diplomimin në programet e studimeve të ciklit të parë. 4. Programet e studimit të ciklit të dytë të Fakultetit të Shkencave Humane dhe të Fakultetit të Shkencave të Filologjisë dhe Edukimit për programin Master i shkencave , vazhdojnë dy vite akademike me shkëputje nga puna dhe realizohen me 120 kredite (ECTS) dhe për programin Master profesional, vazhdojnë 1,5 (një vit e gjysmë) vite akademike me shkëputje nga puna dhe realizohen me 60-90 kredite (ECTS). 5. Programet e studimit tё ciklit tё dytё synojnë thellimin e njohurive teorike dhe praktike tё studentëve, me anё tё studimeve dhe trajnimeve tё avancuara dhe kryerjes së kërkimit shkencor në fushat përkatëse. 6. Në përfundim të programeve të studimeve të ciklit të dytë, lëshohet nga ana e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) diplomë universitare “Master i shkencave” ose “Master profesional” në fushën përkatëse. Studenti është i detyruar të përmbushë brenda katër vitesh nga data e regjistrimit të gjitha detyrimet që i mundësojnë diplomimin në programet e studimeve të ciklit të dytë. 7. Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) do të depozitojë në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, specimene të diplomave të çdo niveli. 8. Diplomat do të shoqërohen me suplementin e diplomës, i cili do të përshkruajë natyrën, nivelin, përmbajtjen dhe rezultatet 29


e studimeve që janë kryer dhe përfunduar me sukses nga mbajtësi i diplomës. Neni 40 Vitet kalendarike ndahen në vite akademike. Viti akademik organizohet në dy semestra me së paku 20 orë mësimi leksione, seminare e laboratorë në javë. Në bazë të rregullores përkatëse, organizohet dhe semestri veror, i cili nuk është i detyrueshëm. Kalimi nga njëri vit te tjetri bëhet pasi studenti të ketë shlyer detyrimet e vitit të mëparshëm, bazuar në rregulloren themelore të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër). Neni 41 Procesi i pranimit të studentëve Pranimet në programet e studimeve në ciklin e parë 1. Pranohen për t’u regjistruar në programin e studimeve të ciklit të parë ‘’Bachelor”, shtetasit shqiptarë dhe të huaj që plotësojnë këto kushte: a) vërtetojnë me dokument zyrtar mbarimin e shkollës së mesme në Shqipëri ose jashtë shtetit (ekuivalentuar sipas kritereve të përcaktuara nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës); b) plotësojnë kushtet e tjera të pranimit, të përcaktuara nga Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër); c) pranojnë pagimin e tarifës së caktuar mujore ose vjetore. 2. Përzgjedhja e kandidatëve bëhet nga një komision i caktuar nga rektorati, mbështetur në dokumentacionin e paraqitur. 3. Numri i pranimeve bazohet në mundësitë reale të fakultetit për një mësim normal dhe brenda standardeve të kërkuara nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës. Pranimet në programet e studimeve në ciklin e dytë 1. Pranohen për t’u regjistruar në programin e studimeve të ciklit të dytë “Master i shkencave”, “Master i arteve të bukura”, apo “Master profesional”, shtetasit shqiptarë dhe të huaj që plotësojnë këto kushte: a) vërtetojnë me dokument zyrtar mbarimin e studimeve të ciklit të parë me gradën “Bachelor” në Shqipëri ose jashtë shtetit (ekuivalentuar sipas kritereve të përcaktuara nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës); b) plotësojnë kushtet e tjera të pranimit të përcaktuara nga Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër); c) pranojnë pagimin e tarifës së caktuar mujore ose vjetore. 2. Përzgjedhja e kandidatëve bëhet nga një komision shkencor i caktuar nga departamenti, mbështetur në dokumentacionin e paraqitur. 3 Numri i pranimeve bazohet në mundësitë reale të fakultetit për një mësim normal dhe brenda standardeve të kërkuara nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës. 30


Neni 42 Lejohet transferimi i studentëve në vitet ndërmjetëse nga shkollat e tjera të larta/universitetet vendase ose të huaja, publike ose private, në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) dhe anasjelltas dhe brenda programeve të studimeve të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), pasi të bëhet ekuivalentimi i provimeve, sipas planeve mësimore përkatëse. Transferimi lejohet ndërmjet programeve të të njëjtit cikël studimesh. Neni 43 Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) pajis studentët që kanë përfunduar të gjitha detyrimet e një programi studimi të ciklit të parë, të dytë me diplomën përkatëse, e cila është dokument zyrtar. Diplomat shoqërohen me suplementin e diplomës. Suplementi i diplomës hartohet nё përputhje me ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe udhëzimet e Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës. Suplementi i diplomës hartohet nё përputhje me kërkesat e hapësirës europiane tё arsimit tё lartë. Përmbajtja dhe forma e diplomës dhe e suplementit të diplomës përcaktohen nga senatet akademike, në përputhje me udhëzimet e Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës. Diploma dhe suplementi i diplomës hartohen në dy gjuhë, shqip dhe anglisht. KREU VI TË DREJTAT DHE DETYRIMET E STUDENTËVE Neni 44 Një person fiton statusin e studentit me regjistrimin e tij në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) dhe e humbet këtë status me marrjen e diplomës ose certifikatës përkatëse, si dhe në raste të ndryshme të çregjistrimit të tij. Studenti është i detyruar të përmbushë të gjitha detyrimet që rrjedhin nga statuti dhe rregullorja themelore e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Studenti ka të drejtë: 1. Të pajiset me Kartë Studenti të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër); 2. Të përfitojë nga procesi mësimor dhe të diplomohet, pasi të shlyejë të gjitha detyrimet e përcaktuara në planin mësimor; 3. Të ndjekë leksione, seminare dhe të gjitha veprimtaritë e tjera mësimore, të organizuara në përputhje me statusin e tyre; 4. Të përdorë mjediset në bibliotekë, salla kompjuterësh dhe 31


5. 6. 7. 8.

shërbime të tjera që ofrohen për studentët nga institucioni për realizimin e programit mësimor; Të organizohet në shoqata studentore jopolitike, sipas përcaktimeve të akteve ligjore e nënligjore përkatëse; Të marrë pjesë në veprimtari artistike, kulturore, sportive dhe argëtuese, të organizuara nga Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë”( Bedër) jashtë procesit mësimor; Të ndikojë në përmirësimin e procesit mësimor nëpërmjet formave demokratike të shfaqjes së vullnetit; Të dëgjohet nga organet përkatëse, para se të merret ndonjë masë ndëshkuese kundrejt tij.

Studenti ka detyrë: 1. Të zbatojnë rregullat e hartuara nga institucioni; 2. T’u kushtojë vëmendjen e duhur studimeve dhe të marrë pjesë në veprimtaritë akademike; 3. Të paguajë tarifat e shkollimeve dhe të shërbimeve që u ofron Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër); 4. Të respektojnë rregullat e etikës, të përcaktuara në rregulloren përkatëse; 5. Të tregojnë vëmendjen e duhur ndaj të drejtave të personelit dhe të studentëve të tjerë. Neni 45 Këshillat e studentëve Këshilli i studentëve është organizim i pavarur i studentëve në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), i cili nuk zhvillon veprimtari politike dhe ekonomike. Ky këshill promovon pjesëmarrjen e studentëve dhe koordinon përfaqësimin e ideve dhe opinioneve të tyre në organet drejtuese të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), në strukturat mësimore-kërkimore dhe të shërbimeve. Këshilli i studentëve zgjidhet çdo vit nga votat e studentëve dhe mbështetet në legjislacionin në fuqi. Këshilli i studentëve organizohet në nivel institucioni, me përfaqësues nga të gjitha fakultetet dhe departamentet përbërëse. Këshilli i studentëve nuk mund të organizohet me struktura të tjera politike e jopolitike, jashtë Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Këshilli i studentëve ka të drejtë të marrë pjesë në Këshillin Kombëtar të Studentëve. Modalitetet dhe procedurat për krijimin, organizimin dhe funksionimin e tyre përcaktohen në përputhje me ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, mbështetur edhe në propozimet e paraqitura nga studentët 32


pa rënë në kundërshtim me statutin dhe rregulloren themelore të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Shkolla e Lartë “Hëna e plotë”(Bedër) mbështet këshillin e studentëve dhe financon veprimtarinë e tij. KREU VII PUNËSIMI DHE KUALIFIKIMI Neni 46 Punësimi Personeli në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) përbëhet nga: 1. Personeli akademik (punonjësit mësimorë e shkencorë) të 2. brendshëm e të jashtëm; 3. Personeli ndihmës mësimor – shkencor; 4. Personeli administrativ. Neni 47 Personeli akademik i ftuar Për të plotësuar nevojat e procesit mësimor në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), ftohen për veprimtari mësimore e kërkimore personel akademik, sipas kërkesave të vendit të punës, për periudha semestrale ose njëvjeçare të përsëritshme. Propozimi për zgjedhjen e personelit akademik të ftuar bëhet pranë rektorit nga ana e dekanit të fakultetit përkatës, me miratim të Këshillit të Lartë dhe duhet të kombinojë nevojën e departamentit për mësimdhënie ose kërkim shkencor me kualifikimet e tyre. Kritere të detajuara për aktivizimin dhe përzgjedhjen e lektorëve të ftuar përcaktohen në rregulloret e fakulteteve përkatëse. Neni 48 Personeli akademik me kontratë Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) ka të drejtë të punësojë me kontratë personalitete vendase ose të huaja, për periudha të shkurtra kohe. Te kjo kategori përfshihen edhe studiues dhe personalitete me kontribut të shquar. Propozimi për zgjedhjen e personelit akademik me kontratë bëhet pranë rektorit, nga ana e dekanit të fakultetit përkatës me miratim të Këshillit të Lartë. Neni 49 Kontrata e punës Kontrata e punës për personelin akademik dhe administrativ në shërbim të institucionit lidhet nga rektori, me miratim të Këshillit të Lartë. Kontratat e punës me punonjësit, me personelin akademik të brendshëm 33


e të jashtëm mund të lidhet pa afat, me afat njëvjeçar ose në varësi të procesit mësimor përkatës. Rinovimi i kontratës bëhet në funksion të rezultateve dhe vlerësimit të cilësisë, në fushën e mësimdhënies dhe të punës kërkimore shkencore. Kontrata e punës, kushtet e punës e të trajtimit të parashikuara në kontratë, lloji i kontratës, kohëzgjatja dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me marrëdhëniet juridike të punës, zgjidhen në përputhje me këtë statut, me Kodin e Punës, ligjin e arsimit të lartë të Republikës së Shqipërisë dhe akteve ligjore dhe nënligjore në zbatim të tij. Neni 50 Koha e punës dhe e pushimit Koha e punës për personelin administrativ është jo më tepër se 40 orë në javë dhe jo më shumë se 8 orë në ditë. Kjo kohë pune mund të jetë më e shkurtër për personelin akademik. Pushimi vjetor për punonjësit mësimorë e shkencorë është 12 ditë pushim i zakonshëm, plus 36 ditë pushim plotësues, sipas vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 220, datë 24.05.1994. Çështjet e tjera, lidhur me kohën e punës dhe të pushimit, përcaktohen në kontratën e punës, sipas legjislacionit në fuqi. Neni 51 Norma mësimore shkencore Punonjësit mësimorë e shkencorë janë të detyruar të plotësojnë normën mësimore shkencore, sipas përcaktimeve në kontratën e punës. Kualifikimi shkencor dhe rezultatet në punë lidhen drejtpërdrejt me nivelin e pagës. Mungesat pa arsye në orët mësimore konsiderohen shkelje të rënda të disiplinës në punë. Neni 52 Kualifikimi Personeli akademik gëzon të drejtën e thellimit akademik, sipas kritereve të përcaktuara në ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe në aktet e tjera nënligjore. Thellimit akademik mund të bëhet brenda ose jashtë vendit. Ndjekja e programeve të studimit të ciklit të dytë dhe të ciklit të tretë, si dhe e kurseve të specializimit nga ana e personelit akademik inkurajohet, duke krijuar lehtësitë e mundshme, sipas përcaktimeve në kontratën e punës.

34


KREU VIII VULA ZYRTARE DHE STEMA Neni 53 Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) ka vulën e saj zyrtare. Vula është e rrumbullakët në qarkun e së cilës shkruhet UNIVERSITETI BEDËR “në krye shkruhet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË”, në mes është vendosur “Stema” dhe në fund shkruhet “TIRANË”. Stema e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” “Bedër” përbëhet nga ***************. Specimenet e vulës dhe të stemës do të depozitohen në Ministrinë e Arsimit dhe të Shkencës. KREU VII DISPOZITA TË FUNDIT Neni 54 Ky statut hyn në fuqi ditën e miratimit të tij në Këshillin e Lartë . Zbatimi i këtij statuti sigurohet nga Këshilli i Lartë i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”( Bedër).

35


RREGULLORE THEMELORE SHKOLLA E LARTË “HËNA E PLOTË” (BEDËR)

36


KREU 1 DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Rregullorja Themelore (më poshtë “Rregullorja”) e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) mbështetet në ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar me ligjin nr. 10307, datë 22.07.2010 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë””, si dhe në aktet e tjera nënligjore, lidhur me arsimin e lartë dhe organizimin e studimeve në programet e ciklit të parë, të dytë dhe të tretë, në ligjin nr. 10056, datë 22.01.2009 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Mysliman të Shqipërisë për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjella”, si dhe në statutin e këtij institucioni. Të drejtën për ndryshime në rregulloren e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) e ka Senati i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) me miratimin e Këshillit të Lartë. Neni 2 Kjo rregullore i bashkëlidhet Statutit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) dhe e shtrin veprimin mbi gjithë njësitë përbërëse të këtij institucioni. Neni 3 Misioni i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) Misioni i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) është përgatitja e individëve të kualifikuar, nëpërmjet një filozofie arsimimi që ka në thelb vlerat universale, si dhe mbështetja e kërkimit shkencor me qëllim vënien në jetë të ideve dhe projekteve që ndikojnë në përmirësimin e jetës së njeriut dhe mbarë shoqërisë. Misioni i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) është konceptuar në harmoni të plotë me misionin e përgjithshëm të arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë, të shprehur në nenin 2 të ligjit “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me standardet ndërkombëtare, Kartën e Bolonjës, si dhe me veçantitë dhe risitë që synon të sjellë ky institucion në vendin tonë dhe më gjerë. Angazhimi i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) për të kontribuar në cilësi në sistemin arsimor është përcaktuar në objektivat si më poshtë: 1. Të kryesojë axhendën rajonale dhe ndërkombëtare kërkimore në të gjithë spektrin disiplinor të SHLHPB dhe përmes iniciativave ndërdisiplinore; 2. Të sigurojë një arsim cilësor për ciklin e parë dhe të dytë të 37


3. 4. 5.

6.

studimeve, të karakterizuar nga bashkëpunimi i ndërsjellë ndërmjet studentëve dhe pedagogëve. Të tërheqë dhe të sigurojë një personel akademik cilësor kombëtar dhe ndërkombëtar, duke e bëre këtë institucion edhe një model promovimi për akademikët e rinj Të përzgjedhë studentët më të mirë si brenda dhe jashtë vendit, përmes një procesi të drejtë, të bazuar në arritjet dhe potencialin e tyre; Të kontribuojë për shoqërinë, nëpërmjet rezultateve të kërkimit shkencor; aktiviteteve akademike dhe politikave të saj botuese; aktiviteteve sipërmarrëse dhe kulturore, si dhe në arsimim të vazhdueshëm në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar; Të ofrojë shërbime cilësore, si dhe menaxhimin e tyre në mënyrë efektive dhe me përgjegjësi për të mirën e stafit dhe studentëve. KREU 2 STRUKTURA ORGANIZATIVE

Neni 3 Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë”(BEDËR) përbëhet nga dy fakultete dhe qendrat kërkimore Organet drejtuese të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) janë: Këshilli i Lartë, Rektorati, Senati, Këshilli i Administrimit të Shkollës dhe Këshilli i Etikës. Krahas organeve drejtuese, është krijuar dhe Këshilli i Vlerësimit Akademik dhe Zhvillimit të Cilësisë. Autoritetet drejtuese të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(BEDËR) janë: Rektori, zëvendësrektori, dekanët e çdo fakulteti dhe kancelari i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër). Njësitë përbërëse të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) janë si më poshtë: a. Fakultetet si njësi kryesore; b. Departamentet dhe qendrat kërkimore-zhvillimore si njësi bazë.

38


KREU 3 AUTORITETET DHE ORGANET DREJTUESE TË SHKOLLËS SË LARTË

1.

2.

3.

4.

5. 6.

7.

Neni 11 Këshilli i Lartë Këshilli i Lartë është organi kolegjial më i lartë vendimmarrës i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër). Këshilli i Lartë mbikëqyr e kontrollon veprimtaritë e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër), që lidhen me menaxhimin administrativ, financiar, ekonomik dhe të aseteve të tij. Këshilli i Lartë përbëhet gjithsej nga shtatë anëtarë, gjashtë prej të cilëve zgjidhen nga kryesia e KMSH. Rektori është anëtar exofficio i Këshillit të Lartë. Këshilli i Lartë ka një kryetar dhe një zëvendëskryetar. Detyra e kryetarit dhe zëvendëskryetarit të Këshillit të Lartë është e papajtueshme me detyrën e rektorit. Përveç rektorit, asnjë i punësuar tjetër në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) nuk mund të marrë pjesë në Këshillin e Lartë. Kancelari merr pjesë në mbledhjet e Këshillit të Lartë në cilësinë e raportuesit. Anëtarët e Këshillit të Lartë duhet të kenë kryer arsimin e lartë, të kenë integritet moral dhe profesional dhe të mos kenë qenë të dënuar më parë për ndonjë vepër penale apo për shkelje të statutit dhe të rregullores së KMSH. Ata zgjidhen për një periudhë katërvjeçare, me të drejtë rizgjedhjeje. Mënyra e funksionimit të Këshillit të Lartë, të drejtat e detyrat e të gjithë pjesëmarrësve përcaktohen në rregulloren e Këshillit të Lartë. Në rastet kur KMSH bën marrëveshje me një person juridik për administrimin e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër), e drejta dhe mënyra e zgjedhjes së anëtarëve të Këshillit të Lartë përcaktohet në marrëveshje. Kompetencat e procesi i vendimmarrjes janë përcaktuar në Statutin e këtij institucioni.

Neni 4 Rektori dhe Senati Akademik Rektori është autoriteti drejtues i institucionit të arsimit të lartë, i cili e përfaqëson atë dhe vepron në emër dhe për llogari të tij dhe emërohet me vendim të Këshillit të Lartë për një periudhë katërvjeçare. Marrëdhëniet me personin juridik të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” përcaktohen në kontratën e punës. Në përfundim të detyrës, rektori mund të rizgjidhet sërish.

39


Rektori duhet të ketë titullin “Profesor”, “Profesor i asociuar” ose gradën “Doktor”. Kompetencat e tij janë përcaktuar në Statutin e këtij institucioni. Senati është organ kolegjial vendimmarrës i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) dhe përbëhet nga rektori si kryetar i tij, zëvendësrektorët, dekanët e çdo fakulteti dhe nga dy përfaqësues nga personeli akademik për çdo fakultet, i cili zgjidhet nga ana e këshillit të fakultetit përkatës, dekani i studentëve si dhe njëpërfaqësues nga këshilli i studentëve. Senati mblidhet në fillim dhe në fund të çdo semestri. Rektori mund të thërrasë mbledhjen e Senatit kur e çmon të nevojshme. Kompetencat e tij janë përcaktuar në Statutin e këtij institucioni. Neni 5 Dekani, Këshilli i Fakultetit dhe Këshilli i Administrimit të Fakultetit Dekani është drejtuesi kryesor i fakultetit dhe emërohet me propozim të rektorit dhe me miratim të Këshillit të Lartë për një periudhë katërvjeçare me të drejtë rizgjedhjeje. Marrëdhëniet me personin juridik të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” përcaktohen në kontratën e punës. Dekani duhet të ketë titullin “Profesor”, “Profesor i asociuar” ose gradën “Doktor”. Kompetencat e tij janë përcaktuar në Statutin e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër). Këshilli i fakultetit është organ kolegjial vendimmarrës, që programon e përcakton në bazë të propozimeve të departamenteve, veprimtarinë e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor të fakultetit. Këshilli i fakultetit përbëhet nga dekani, i cili e kryeson, përgjegjësit e departamenteve dhe nga njëanëtar i stafit akademik përçdo departament të zgjedhur nga këshillat e departamenteve përkatëse. Këshilli i fakultetit mblidhet në seanca të zakonshme në fillim dhe në mbarim të semestrit me thirrjen e dekanit. Ai mund të mblidhet edhe në seanca të jashtëzakonshme me thirrjen e dekanit. Kohëzgjatja e këshillit të fakultetit është katër vjet. Kancelari i fakultetit ka detyrën e raportuesit në mbledhjet e këshillit të fakultetit. Kompetencat e tij janë përcaktuar në Statutin e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër). Këshilli i administrimit të fakultetit është organ kolegjial vendimmarrës, që programon e përcakton në bazë të propozimeve të departamenteve, 40


përdorimin e burimeve njerëzore dhe materiale në dispozicion të fakultetit. Këshilli i administrimit të fakultetit përbëhet nga dekani, i cili e kryeson, dhe nga të paktën katër anëtarë të stafit akademik të zgjedhur për një mandat katërvjeçar nga këshilli i fakultetit, duke marrë në konsideratë titujt e tyre akademikë. Kancelari i fakultetit ka detyrën e raportuesit në mbledhjet e këshillit të administrimit të fakultetit. Kompetencat e tij janë përcaktuar në Statutin e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër). Neni 6 Zëvendësdekani Zëvendësdekani është ndër autoritetet drejtuese të fakultetit. Zëvendësdekani duhet të ketë të paktën gradën “Doktor”. Zëvendësdekani propozohet nga dekani dhe emërohet nga rektori, me miratim të Këshillit të Lartë, për një periudhë katërvjeçare me të drejtë rizgjedhjeje. Kompetencat e tij janë përcaktuar në Statutin e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër). Neni 7 Kancelari Kancelari është kreu i strukturës administrative të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) dhe përgjigjet para rektorit për mbarëvajtjen e veprimtarisë së kësaj strukture. Kancelari emërohet nga Këshilli i Lartë. Kancelari menaxhon veprimtarinë ekonomike, financiare e administrative të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” “BEDËR”. Ai organizon dhe kontrollon revizionin e brendshëm dhe bën analiza me karakter ekonomiko – financiar, të cilat ia paraqet rektorit për shqyrtim. Kancelari ka detyrën e raportuesit pranë Këshillit të Lartë, Senatit dhe Këshillit të Administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër). Kancelari përgjigjet për arkëtimin e kuotave të studentëve, si dhe për shlyerjen e detyrimeve të fakultetit ndaj organeve shtetërore, për pagimin e taksave, tatimeve, si dhe për detyrimet ndaj të tretëve. Kancelari përgjigjet përpara Këshillit të Lartë dhe organeve shtetërore të kontrollit për zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore. Kompetencat e tij janë përcaktuar në Statutin e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër).   Neni 8 1. Përgjegjësi i departamentit Përgjegjësi i departamentit është autoriteti më i lartë drejtues për njësinë bazë mësimore kërkimore dhe duhet të ketë të paktën gradën 41


“Doktor”. Përgjegjësi i departamentit zgjidhet nga dekani ndërmjet anëtarëve të stafit akademik të brendshëm të departamentit, miratohet nga rektori dhe emërohet me vendim të Këshillit të Lartë, për një periudhë katërvjeçare, me të drejtë rizgjedhjeje. Përgjegjësi i departamentit është përgjegjës për aktivitetin mësimor dhe kërkimor në çdo nivel të departamentit, si dhe për kryerjen e rregullt dhe efikase të çdo veprimtarie në atë departament. Në rastet kur përgjegjësi i departamenti është në pamundësi të përkohshme për të kryer detyrën e tij, ai ia delegon kompetencat e tij një anëtari të stafit akademik. Kompetencat e tij janë: a. Drejton punën shkencore dhe aktivitetin e mësimdhënies në fushat që mbulon departamenti; b. Bën analiza të punës mësimore-kërkimore në departament dhe propozon masa për përmirësimin e mëtejshëm të tij. 2. Drejtori i Qendrës së Kërkimit dhe Zhvillimit Qendrat kërkimore-zhvillimore janë njësi bazë dhe janë të organizuara pranë rektoratit. Qendrat kërkimore-zhvillimore kryejnë veprimtari mësimore-shkencore dhe të zhvillimit. Këto qendra marrin pjesë në veprimtaritë mësimore e shkencore të programeve të studimeve të ciklit të dytë dhe të ciklit të tretë që ofron Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër). Detyrat dhe kompetencat e tij janë: a. Drejton punën shkencore në fushat që mbulon departamenti duke kryer veprimtari mësimore-shkencore dhe të zhvillimit; b. Bën analiza të punës mësimore-kërkimore në departament, së bashku me përgjegjësin e departamentit dhe propozojnë masa për përmirësimin e mëtejshëm të saj. Neni 9 Personeli akademik Personeli akademik përbëhet nga profesorët, profesorët e asociuar, docentët, doktorët dhe lektorët, të brendshëm dhe të jashtëm. Pedagogët e brendshëm e të jashtëm përzgjidhen me konkurs. Kriteret e konkursit propozohen nga departamenti përkatës dhe miratohen nga dekani. Për zhvillimin e konkursit ngrihet një komision i përbërë nga pedagogë me përvojë të departamentit, nga përfaqësues të dekanatit dhe të Këshillit të Administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër). Kandidati i përzgjedhur merret fillimisht me kontratë pune gjashtëmujore deri njëvjeçare. Kontrata nënshkruhet nga dekani dhe i punësuari. 42


Pas përfundimit të kontratës dhe plotësimit të kushteve të saj, punonjësit me grada shkencore mund të lidhin kontratë pune pesëvjeçare ose definitive. Pedagogët pa grada shkencore mund të punësohen vetëm me kontrata me afate të caktuara, jo më shume se një vit, të përsëritshme. Pedagogët e huaj pranohen në bazë të marrëveshjeve dypalëshe. KREU 4 STRUKTURA ADMINISTRATIVE Neni 10 Detyrat dhe përgjegjësitë Organet administrative janë të ngarkuara me zbatimin e detyrave të caktuara dhe janë përgjegjës përkundrejt organeve eprore, nё pёrputhje me qёllimin dhe objektivat e Shkollës së Lartë, si dhe parimet dhe procedurat e menaxhimit total tё cilёsisё nё kuadrin e sistemit tё menaxhimit strategjik. Të gjitha organet janë të ngarkuara me ruajtjen e tëdhënave ndaj palëve të treta. Neni 11 Parimi i hierarkisë Administrata, në të gjitha çështjet administrative, rregullat dhe vendimet vepron mbi bazën e parimit të hierarkisë sipas të cilit urdhrat e organit më të lartë janë të detyrueshme për organin vartës. Neni 12 Delegimi i kompetencave Personeli administrativ, në rast largimi me leje, i paraqet organit epror kërkesën e lejes në të cilin përcaktohet personeli që do ta zëvendësojë. Organi epror ruan të gjitha të drejtat e caktimit të personelit zëvendësues. Personeli zëvendësues mban të gjitha përgjegjësitë dhe kompetencat përveç të drejtës së emërimit dhe largimit nga puna. Neni 13 Delegimi i së drejtës së firmës dhe kompetencave Organet administrative, në raste të nevojshme, mund t’ia delegojnë të drejtën e firmës ose një pjesë të kompetencave të tyre një organi më të ulet ose personelit më të përshtatshëm vetëm me lejen e organit kompetent të emërimit në detyrë. Delegimi i kompetencave kryhet në mënyrë shkresore, ku përcaktohen fusha e veprimit të kompetencave të deleguara, personi të cilit i delegohen dhe kohëzgjatja e delegimit.

43


Neni 14 Mënyra e zhvillimit të punëve administrative Zhvillimi i punëve të brendshme të institucionit mund të realizohet në formë të shkruar, verbale dhe elektronike.   Neni 15 Personeli administrativ Personeli administrativ i Shkollës së Lartë punësohet si personel me detyra të caktuara dhe efektiv ( kohë të plotë) në pozicione të ndryshme dhe quhet personel administrativ. Personeli administrativ minimalisht duhet të plotësojë kushtet e parashikuara më poshtë: c. Të ketë arsim të lartë; d. Të mos ketë probleme shëndetësore të cilat mund ta pengojnë në kryerjen e detyrës; e. Të mos jetë i privuar nga të drejtat publike; f. Të mos jetë dёnuar për kryerjen e një vepre penale. Personeli i marrë në punë rishtazi i nënshtrohet një periudhe prove prej tre muajsh, që nga data e marrjes së tij në punë, gjatë së cilës ai ka statusin e personelit në provë. Gjatë kësaj periudhe, në qoftë se nuk përshtatet me detyrën e ngarkuar, ndërpriten marrëdhëniet e punës me të. Pas përfundimit me sukses të periudhës së provës, personeli caktohet në detyrë. Kuadrot e personelit administrativ, me propozim të rektorit dhe me miratim të Këshillit të Lartë, caktohen në detyrë. Caktimi i kuadrove ( të rinj ose në rast ndryshimi të detyrës) përcaktohet nga një komision i përbërë nga rektori ose zёvendёsrektori, kancelari dhe drejtuesi i njёsisё administrative pёrkatёse. Nё raste tё nevojshme, mund tё ndryshohet zyra administrative e personelit. Njё punonjёs i njё njёsie administrative mund tё caktohet nё njё njёsi tjetёr nga rektorati. Nё raste tё nevojshme edhe stafit akademik mund t`i ngarkohen detyra me karakter administrativ. KREU 5 DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E PERSONELIT ADMINISTRATIV Neni 16 Detyrat Personeli administrativ i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) është i detyruar të respektojё mbarёvajtjen e punёs, pёrshkrimin e punës, si dhe ligjet në fuqi dhe të kryejë detyrat e caktuara nga drejtuesi. Në të njëjtën kohë ai është përgjegjës përpara drejtuesit përkatës për kryerjen në mënyrë të saktë dhe të drejtë tё detyrave tё caktuara. Në rast se 44


urdhrat e drejtuesit janë haptazi të paligjshme, ai nuk i zbaton ato dhe ia bën të ditur eprorit më lart. Në rast se drejtuesi ia përsëriturdhrin në formë të shkruar, atëherë personeli administrativ është i detyruar ta zbatojë atë. Përgjegjësia e lindur gjatë zbatimit të urdhrit, i takon personit që ka dhënë urdhrin. Në rast se zbatimi i urdhrit pёrbёn vepër penale, atëherë personeli administrativ nuk duhet ta kryejë në asnjë mënyrë, përndryshe i mban të gjitha përgjegjësitë.  

Neni 17 Ligjshmëria Personeli administrativ detyrohet të kryejë të gjitha detyrat e pozicionit të tij me besnikëri, në përputhje me ligjin. Neni 18 Paanshmëria Personeli administrativ gjatë kryerjes së detyrave të tij nuk mund të bëjë diskriminime mbi baza gjuhësore, racore, politike, mendimi, filozofike, fetare ose përkatësisë në sekte . Neni 19 Sjellja dhe bashkëpunimi Personeli administrativ, gjatë kohës së kryerjes së shërbimit dhe jashtë saj është i detyruar të tregojë konsideratën dhe besimin e duhur ndaj cilësive zyrtare qё mbart. Personeli administrativ punon me ndjenjën e bashkëpunimit e cila është thelbësore. Neni 20 Detyrat dhe përgjegjësitë e personelit drejtues administrativ Personeli drejtues administrativ, në përputhje me dispozitat ligjore, duhet të kryejë ose të japë urdhra të kryhen detyrat e tyre në kohë dhe pa mangësi, të aftësojnë personelin vartës në kryerjen e detyrave të tyre, është përgjegjës dhe ka për detyrë të kontrollojë sjelljen dhe gjendjen e personelit. Drejtuesi sillet me drejtësi dhe paanshmëri ndaj personelit vartës dhe përdor drejt pushtetin në përputhje me ligjet në fuqi. Neni 21 Përgjegjësia personale dhe shkaktimi i dëmit Personeli administrativ duhet të tregohet i kujdesshëm dhe i vëmendshëm gjatë kryerjes së detyrave, duhet të mirëmbajë dhe të ruajë bazën materiale dhe është përgjegjës për mbajtjen në gatishmëri efektive për shërbim. Në rast se, nga neglizhenca, pakujdesia apo mosmarrja e masave të 45


duhura me qëllim, i shkaktohen dëme institucionit, i punësuari është i detyruar të shlyejë shumën ekuivalente të dëmit të shkaktuar për faj të tij.(Duke u bazuar nëdispozitat e Kodit Civil) Neni 22 Mospërhapja e të dhënave dhe deklaratat në shtyp Personeli administrativ e ka të ndaluar shpërndarjen-publikimin e informacionit dhe informimin e organeve të shtypit dhe mediave për punët në institucion, nё rast kur nuk ёshtё i autorizuar ose nuk i ёshtё dhёnё leja pёrkatёse.   Neni 23 Mosnxjerrja jashtë dhe kthimi i dokumenteve zyrtare, mjeteve dhe materialeve Personeli administrativ nuk mund të nxjerrë jashtë institucionit ose të përdorë pa autorizim dokumente zyrtare, mjete dhe materiale me qëllim përfitimi personal. Në përfundim të detyrës së tij, ai është i detyruar të kthejë të gjitha ato që i janë dhënë në përdorim në funksion të detyrës së tij. Neni 24 Ankimimi Personeli administrativ ka të drejtën e ankimimit ndaj procedurave apo çështjeve që kryhen ndaj tij prej drejtuesve. Aplikimet e ankimit dhe përmbajtja e tyre shqyrtohen nga organet kompetente të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) ose rektorati në kohë sa më të shkurtër dhe vendimi i marrë i bëhet i ditur personit të interesuar. Neni 25 Ndalimet Personeli administrativ nuk mund të kryejë aktivitete ose veprime të cilat pengojnë ofrimin e shërbimit ose ngadalësojnë kryerjen e detyrës së caktuar; nuk mund të marrë pjesë në greva tё paligjshme ose të bëjë propagandë për grevë; nuk mund të zhvillojë aktivitet fitimprurës dhe tregtar; nuk mund të marrë dhurata dhe nuk mund të plotësojë interesat e të tjerëve për shkak të punës së tij dhe nuk mund të përhapë të dhëna konfidenciale profesionale. Neni 26 Arkivi Zyra e arkivit ёshtё pёrgjegjёse pёr arkivimin, ruajtjen dhe përdorimin e efektshёm tё dokumenteve tё institucionit.

46


Neni 27 Sekretaria Mёsimore Sekretaria mësimore është përgjegjëse për menaxhimin e procesit të regjistrimit të studentëve. Sekretaria mësimore është përgjegjëse për rregullimin, monitorimin dhe arkivimin e çdo regjistrimi, informacioni, dokumenti ose transkripti lidhur me studentët. Sekretaria mësimore ka detyrat e mëposhtme: 1. Duhet të sigurojë përfshirjen e formularëve dhe të dokumenteve në sistemin e menaxhimit të informacionit, si dhe përditësimin e këtij informacioni, në qoftë se është i nevojshëm, në përputhje me politikën e cilësisë së shkollës së lartë. 2. Në bashkëpunim me njësitë e tjera, të kontribuojë në menaxhimin e marrëdhënieve me studentët përmes sistemit të automatizimit. 3. Të përgatisë raporte në periudha të caktuara për studentët. 4. Të kryejë regjistrimin e kandidatëve për student që kanë fituar të drejtën e marrjes së statusit të studentit. 5. Hap dhe mirëmbajë dokument elektronik personal përçdo student, ku paraqiten rezultatet e provimit të pranimit në Shkollën e Lartë, lëndët e marra në çdo semestër gjatë periudhës së studimeve, bursat dhe masat disiplinore, si dhe t’i ruajë ato gjatë viteve. 6. Nëçdo fillim semestri të rinovojë regjistrimin në sistemin e automatizuar. 7. Pas regjistrimit të lëndëve, përgatit fletët e prezencës dhe të provimeve finale, t’i dërgojë ato në mënyrë të shkruar dhe elektronike te sekretaria e departamenteve ku do të kontrollohen në qoftë se është bërëndonjë gabim. 8. Të sigurojë arkivimin e notave dhe provimeve origjinale. 9. Të përgatisë transkriptin ose ta shkarkojë atë nga sistemi. 10. Të përgatisë dokumentet të cilat dorëzohen në institucionet zyrtare siç janë certifikata studentore për në degën ushtarake, certifikata studentore. 11. T’u dorëzojë studentëve kartëne studentit. 12. Të përgatisë diplomat në bazë të listës studentore, të cilat me vendim të këshillit të administrimit të fakultetit dhe me aprovim të Këshillit të Administrimit të Shkollës së Lartë“Hëna e Plotë”(Bedër) kanë fituar të drejtën pë gradën Barchelor dhe t’udorëzojë studentëve të diplomuar diplomat e firmosura. 13. Të paraqesë pranë rektoratit listën e studentëve të cilët plotësojnë kriteret për të përfituar bursën e ekselencës. 14. Të identifikojë studentët të cilët e humbasin të drejtën për 47


15.

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

28.

reduktim të pagesës për arsimim për shkak të arritjeve të ulëta në mësime. Të ndjekë procedurat për studentët që duan të mbarojnë studimet, të fshijë të dhënat në fund të çdo viti akademik dhe t’i paraqesë Senatit një raport për shkaqet e uljes së numrit të studentëve. Të identifikojë studentët të cilët nuk kanë arritur të përfundojnë studimet e tyre me sukses brenda një periudhe maksimumi 6-vjeçare që nga fillimi i studimeve. Të dorëzojë dokumentet për pranimin në provime të studentëve të cilët kanë bërë pagesën e shkollës. Të identifikojë studentët të cilët nuk kanë hyrë në provim. Të ruajë rezultatet e provimeve. Të ndjekë procedurat e transferimit. Të verifikojë përshtatshmërinë e emrave dhe krediteve të lëndëve me zgjedhje, së bashku me planin e shpallur të lëndës. Të përgatisë informacionin në bazë të kërkesave të këshilltarit akademik. Të informojë fakultetet, në bazë të kërkesave të tyre, për situatën arsimore dhe të dhënat e regjistrimit të studentëve. Të përgatisë informacionin ose raportet në bazë të kërkesave të organeve shtetërore administrative. Në fund të çdo viti akademik (korrik), të përgatisë një plan aktivitetesh për vitin akademik pasardhës dhe një raport aktivitetesh dhe t’i paraqesë ata për aprovim te eprorët. Të arkivojë dosjet e studentëve të diplomuar duke i vendosur ato nëpër zarfe. Të përgatisë dokumentet dhe çdolloj informacioni në lidhje me çështjet e studentëve dhe t’i publikojë ato në faqen e internetit, duke bashkëpunuar me qendrën e sistemit të informacionit. Të kryejë detyrat e përcaktuara nga eprori.

Neni 28 Kancelari i fakultetit Kancelari i fakultetit si personel administrative i fakultetit, ushtron detyrën e tij në bashkëpunim me rektoratin,njësitë e tjera të rektoratit dhe nëvarësinë e zyrës së dekanit respektiv. Përveç menaxhimit administrativ të fakultetit, ai, në bashkëpunim me departamentin, i ndihmon ata në zhvillimin e aktiviteteve shkencore dhe arsimore sipas planeve të përcaktuara. Kancelari i fakultetit është organi me i lartë drejtues përgjithë stafin administrativ të fakultetit.

48


Kancelari i fakultetit përgatit raportet në përputhje me parimet e cilësisë totale të Shkollës së Lartë“Hëna e Plotë”(Bedër) dhe i publikon ato në sistem. Ai është përgjegjës për përgatitjen e të gjithë dokumentacionit, në lidhje me mundësitë e hapjes së një programi të ri në fakultet, i arkivon ato dhe ndihmon dekanin gjatë vendimmarrjes. Pёrgjegjёsitё e kancelarit tё fakultetit janë si më poshtë: 1. Tё sigurojё dёrgimin nё njёsitё pёrkatёse, ruajtjen dhe publikimin nё web tё dokumenteve, nё lidhje me arsimin dhe mёsimdhёnien nё departamentet e fakultetit, nё koordinim me sekretarinë mësimore; 2. Tё raportojё pranё kёshillit tё fakultetit dhe kёshillit tё administrimit të fakultetit, tё shkruajё vendimet e tyre dhe t’ua bёjё tё ditur organeve pёrkatёse tё interesuara; 3. T`i dorёzojë dekanit dokumentet e ardhura, pasi ka bёrё klasifikimin e tyre; 4. Tё pёrpilojё dhe tё dёrgojё nё kohё tё gjitha dokumentet e brendshme dhe tё jashtme akademike dhe administrative nё lidhje me fakultetin; 5. Tё merret me organizimin e konferencave ose të seminareve pёr programet e fakultetit; 6. formularin e pagesёs mёsimore mujore tё personelit akademik me kohё tё pjesshme dhe tё plotё, tё përgatitur prej kёtyre tё fundit dhe tё miratuar prej përgjegjësve tё departamenteve përkatëse; 7. Tё pёrgatisё listёn e materialeve tё nevojshme kancelarike etj. pёr njёsitё e fakultetit, t’ia paraqesё dekanit pёr miratim dhe t’i dorёzojё pranё organit pёrkatёs; 8. Tё administrojë korrespondencën e fakultetit; 9. Tё administrojë ruajtjen nё mёnyrё tё rregullt të tё gjitha dokumnteve të fakultetit dhe t’i dorёzojё ato nё arkiv nё bazё tё afateve kohore tё miratuara; 10. Tё sigurojë mospranimin nё provim tё të gjithё studentёve tё cilёt nuk kanё shlyer detyrimet financiare ndaj institucionit; 11. Tё administrojë nxjerrjen e tё gjitha tё dhёnave statistikore nё lidhje me studentёt; 12. Tё komunikojё nё mёnyrё tё shkruar me rektoratin pёr përgatitjen e diplomave; 13. Tё publikojё datat e provimeve nё programin e sekretarisë mёsimore; 14. Tё kryejё detyra tё tjera tё caktuara nga dekani. Të kryejë detyra të tjera tëpërcaktuara në rregulloren për organizimin administrativ

49


Neni 29 Përbërja dhe funksionet e mëtejshme të strukturës administrative Përbërja dhe funksionet e mëtejshme të strukturës administrative të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër)përcaktohen në mënyrë të detajuar në rregulloren “Për organizimin administrativ të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër)”. KREU 6 STUDIMET, PROCESI MËSIMOR DHE PROVIMET Neni 30 Diploma Studentët të cilët përfundojnë me sukses studimet në fakultetet e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), në zbatim dhe përputhje të kësaj rregulloreje, pajisen me diplomën përkatëse universitare e cila përmban emërtimin e fakultetit dhe departamentit. Senati përcakton titujt që do të jepen në përfundim të studimeve për fakultetet dhe departamentet e reja që do të hapen/formohen në të ardhmen. Neni 31 Çështjet studentore Për sa u përket çështjeve të transferimit të studentëve, çështjeve që lidhen me arsimin dhe provimet, si dhe ato që kanë të bëjnë me shkëputjen e marrëdhënieve me fakultetin, vendimmarrja i takon këshillit të administrimit të fakultetit. Në këto raste, studenti ka të drejtë të ankimojë vendimin në Këshillin e Administrimit të Shkollës së Lartë“Hëna e Plotë”(Bedër), brenda 15 ditëve. Për çështjet e disiplinës, zbatohet rregullorja e disiplinës së Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Neni 32 Pranimi dhe regjistrimi Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) kryen pranimin e studentëve duke i kushtuar rëndësi dhe vëmendje gjendjes së suksesit të tyre. Studentët shqiptarë pranohen në bazë të mesatares së shkollës së mesme dhe, nëse gjykohet e nevojshme, në bazë të provimit të pranimit të organizuar nga shkolla.   Pranimi i studentëve të huaj bëhet në bazë të rezultateve të provimeve kualifikuese në shtetin e tyre, nëse ka, dhe rezultateve të studimeve të shkollës së mesme. Gjatë regjistrimit studenti nënshkruan me Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) kontratën e arsimimit. Studenti angazhohet se gjatë 50


të gjithë periudhës së studimit do të zbatojë rregulloret, udhëzimet e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) dhe legjislacionin përkatës të Republikës së Shqipërisë në fushën e arsimit. Datat përfundimtare të regjistrimit, dokumentacioni i nevojshëm dhe rregullat që duhen zbatuar përcaktohen nga Këshilli Drejtues i Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” dhe publikohen. Aplikanti, pasi plotëson të gjitha procedurat e nevojshme për regjistrim, bëhet student i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) dhe si i tillë përfiton të gjitha të drejtat e studentit.Aplikantët të cilët nuk kryejnë regjistrimin brenda afatit të përcaktuar prej fakultetit, quhen sikur kanë hequr dorë dhe nuk mund të kërkojnë më asnjë të drejtë. Në rast se aplikanti, për shkaqe të arsyeshme, nuk mund ta kryejë vetë regjistrimin, atëherë një i afërm i tij mund t’i ndjekë procedurat. Në rast se dokumentet e paraqitura nga studenti janë të gabuara ose të mangëta, marrëdhieniet e tij me Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) ndërpriten, pa u marrë parasysh semestri të cilin ai ndjek. Neni 33 Njohja e gjuhës angleze 1. Studentët të cilët kanë plotësuar kushtet e pranimit për ciklin e dytë apo të tretë marrin pjesë në provimin e mjaftueshmërisë së gjuhës angleze. Studentët të cilët kalojnë provimin e mjaftueshmërisë së gjuhës angleze, fillojnë programet e studimeve në ciklin ku ata janë pranuar . 2. Studentët të cilët në provimet ndërkombëtare si provimi TOEFL kanë marrë IBT 68, CBT 190, PBT 520 pikë ose në provimin akademik IELTS janë vlerësuar me notën 5.5 e më sipër dhe janë të pajisur me certifikatat përkatëse, mund të fillojnë programet e studimet të ciklin e dytë dhe të tretë pa u futur në provimin e mjaftueshmërisë së gjuhës angleze. Rezultatet e këtyre provimeve janë të vlefshme për një periudhë trevjeçare. Neni 34 Kontrata e arsimimit Gjatë regjistrimit, studenti nënshkruan me Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) kontratën e arsimimit. Gjatë të gjithë periudhës së studimeve, studenti duhet të zbatojë ligjet përkatëse të Republikës së Shqipërisë, si dhe rregulloret dhe udhëzimet e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër). Data e regjistrimit, dokumentacioni i nevojshëm dhe rregullat që duhen zbatuar përcaktohen nga Senati dhe publikohen. 51


Çdo kandidat për student që përfundon procedurat e regjistrimit bëhet student i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) dhe si i tillë, përfiton të gjitha të drejtat e studentit. Kandidatët për studentëqë nuk kryejnë regjistrimin brenda afatit të caktuar konsiderohen se kanë hequr dorë nga të qenit student i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) dhe nuk mund të pretendojnë më asnjë të drejtë. Kur kandidati për student nuk mund ta kryejë vetë regjistrimin për shkaqe te arsyeshme, procedurat përkatëse mund të ndiqen nga një i afërm i tij. Në rast se dokumentet e paraqitura nga studenti kanë përmbajtje jo të vërtetë ose janë te mangëta, marrëdhëniet e tij me Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” ndërpriten pavarësisht semestrit të cilin studenti ndjek. Neni 35 Këshillimi Departamenti përkatës zgjedh një pedagog këshilltar, për çdo student. Këshilltari, ndjek dhe udhëzon studentin mbi anën akademike, gjatë periudhës studimore. Këshilltari miraton formularët e regjistrimit semestral për çdo student përkatës. Neni 36 Përtëritja e regjistrimit Studentët që ndjekin studimet në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), janë të detyruar të përtërijnë regjistrimet e tyre semestrale brenda kushteve të përcaktuara nga këshilli i administrimit të fakultetit. Përtëritja e regjistrimit bëhet në afatet e caktuara në kalendarin akademik. Në rast se studentët nuk kanë shlyer pagesën e arsimimit, sipas kushteve të përcaktuara nga Shkolla e Lartë, atëherë ata nuk mund të përtërijnë regjistrimin semestral. Studentët të cilët nuk kanë përtërirë regjistrimin, nuk mund të ndjekin procesin mësimor dhe as të hyjnë në provime. Semestri për të cilin nuk është kryer pagesa arsimore do të llogaritet brenda periudhës studimore. Marrëdhëniet me studentin ndërpriten, në rast se nuk përtërihet regjistrimi për dy semestra të njëpasnjëshëm. Në rast se studenti nuk shlyen në kohë pagesën, ai është i detyruar të paguajë penalitet vonese 10% për çdo muaj që nuk kryhet pagesa. Neni 37 Karta e studentit Studentët pajisen me një kartë studenti me fotografi, të vlefshme jo më shumë se një vit, në rast se kanë plotësuar regjistrimin, bazuar në nenin 5 të kësaj rregulloreje dhe në rast se kanë kryer përtëritjen e regjistrimit në zbatim të nenit 7. 52


Neni 38 Transferimet në institucionet e arsimit të lartë Këshilli i administrimit të fakultetit përkatës vendos për transferimet që kryhen në fakultetet e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Ky këshill kryen të gjitha procedurat përkatëse të ekuivalentimit. Në përputhje me këtë nen, studentët të cilët kanë kryer procedurat e ekuivalentimit, pajisen me diplomë vetëm në rast se kanë ndjekur jo më pak se dy semestra studimet pranë fakulteteve të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Neni 39 Arsimimi Këshilli i administrimit të fakultetit përkatës vendos për transferimet të cilat kryhen në fakultetet e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Ky këshill kryen të gjitha procedurat përkatëse të ekuivalentimit. Në përputhje me këtë nen, studentët të cilët kanë kryer procedurat e ekuivalentimit në, pajisen me diplomë vetëm në rast se kanë ndjekur jo më pak se dy semestra studimet pranë fakulteteve të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Neni 40 Kohëzgjatja e arsimit, forma dhe gjuha e arsimimit Kohëzgjatja normale e përfundimit të studimeve bachelor është gjashtë semestra. Procesi i arsimimi përbëhet nga leksionet, projektet dhe puna në studio, punimet në laborator dhe atelie, praktikat, punimet në terren, seminare, punimi i diplomimit dhe punime të tjera të ngjashme, të parashikuara në programin mësimor. Përveç rasteve kur vendoset ndryshe dhe përveç klasës përgatitore, kohëzgjatja e çdo lënde, projekteve zbatuese, laboratorëve dhe veprimtarive të ngjashme të saj, është një semestër. Në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) aplikohen programe në disa gjuhë. Gjuha në të cilën do zhvillohetçdo lëndë vendoset nga Senati me propozimin e këshillit të fakultetit. Neni 41 Programet mësimore Arsimimi në fakultetet dhe departamentet e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) zhvillohet në përputhje me kërkesat e legjislacionit shqiptar në fushën e arsimit të lartë, si dhe të Kartës së Bolonjës. 53


Programet mësimore të departamenteve mund të hyjnë në fuqi vetëm pasi Senati ka miratuar vendimet përkatëse të këshillit të fakultetit për hapjen e këtyre programeve. Lëndët me zgjedhje të programeve mësimore përbëhen nga lëndët me zgjedhje që hapen në fillim të semestrit nga departamenti për studentët e tij dhe nga lëndët me zgjedhje të hapura nga departamentet e tjera. Arsimimi bëhet në pajtim me programin mësimor dhe duke respektuar radhën e parashikuar në këtë program. Duke filluar nga semestri i tretë, studentët që kanë kaluar me sukses të gjitha lëndët e semestrave të kaluar dhe kanë një mesatare prej të paktën 3.00, me miratim të këshilltarit, mund të marrin një lëndë me zgjedhje të një viti më të lartë, ndërsa ata studentë që kanë një mesatare prej të paktën 3.50 mund të marrin dy lëndë me zgjedhje. Studenti i cili, pas regjistrimit, paraqet një dokument të një institucioni të arsimit të lartë, në të cilin tregohet se ka përfunduar me sukses një ose më shumë lëndë, mund të kërkojë përjashtimin nga ndjekja e atyre lëndëve. Këshilli i administrimit të fakultetit përkatës shqyrton kërkesën dhe nëse mendon se njohuritë që studenti ka përfituar në atë lëndë janë të mjaftueshme, mund ta çlirojë studentin nga detyrimi për të ndjekur lëndën. Në këtë rast, këshilli i administrimit të fakultetit vendos se cilat lëndë janë të detyrueshme për t’u ndjekur nga studenti. Në rast se studenti nuk ka mundur të ndjekë lëndët të cilat duhet t’i ndiqte normalisht gjatë semestrit, për shkaqe të konsideruara si të arsyeshme nga Këshilli i Administrimit të Fakultetit, atëherë ai mund të marrë lëndët pa parakushte (lëndë jo domosdoshmërish të lidhura me njëra-tjetrën) në semestrin pasardhës. Studenti vijon studimet duke marrë fillimisht lëndët në të cilat ka rezultat jo kalues ose që nuk i ka marrë gjatë semestrave të mëparshëm. Puna praktike e përfshirë në programin e studimit zhvillohet nga njësitë përkatëse në kuadër të parimeve të përcaktuara, në përputhje me karakteristikat e arsimimit të çdo departamenti. Neni 42 Lëndët me parakushte (lëndë të lidhura me njëra-tjetrën) Parakushtet për ndjekjen e lëndëve të caktuara përcaktohen nga departamentet përkatëse dhe pasqyrohen në programin mësimor. Neni 43 Regjistrimi në një lëndë, lënia e lëndës dhe detyrimi për frekuentim Çdo student ka detyrimin për të marrë pjesë në leksionet, aplikimet, 54


laboratorët, projektet, seminaret, atelietë, punimet e diplomimit dhe punimet e ngjashme të semestrit që është duke ndjekur, brenda kufijve të përcaktuar më poshtë Në rastet e përsëritjes ose të ndjekjes për herë të parë të leksioneve, laboratorit, projekteve dhe të aktiviteteve të ngjashme të barasvlefshme me leksionet, studentët duhet të regjistrohen më parë në lëndët në të cilat kanë marrë notën D- dhe F. Pasi i kanë zgjedhur këto lëndë,atëherë mund të marrin dhe lëndë të tjera. Fillimisht merren lëndët e semestrave të shkuar, të cilat janë vlerësuar me D- dhe F. Studenti, pasi të ketë marrë miratimin e këshilltarit, brenda dy javëve që nga fillimi i çdo semestri, mund të tërhiqet nga një ose më shumë lëndë, mund të ndryshojë lëndët e marra me lëndë të tjera ose mund të regjistrohet në lëndë të tjera. Studenti ka detyrimin të ndjekë të paktën 70% të lëndëve teorike dhe të paktën 80% të laboratorit dhe aplikimit. Studentët të cilët tejkalojnë këto norma nuk hyjnë në provimin përfundimtar semestral. Neni 44 Punimi i diplomimit Bërja e një punimi të detyrueshëm të diplomimit nga ana e studentit në përputhje me programin e arsimimit, i cili tregon arritjen e një niveli profesional të dëshiruar, vendoset nga ana e organeve kompetente të njësive përkatëse akademike. Kushtet e kryerjes së punimit, afati i dorëzimit, provimi dhe vlerësimi i punimit përcaktohet nga këto organe. Punimi i diplomimit përfshihet si lëndë e semestrit të gjashtë në programin mësimor. Punimi i diplomimit mund të parashikohet edhe në përmbajtjen e një lënde të caktuar. Temat mbi punimin e diplomimit mund t’u jepen studentëve edhe në semestrat paraardhës, bazuar në kushtet e përcaktuara.

55


punimin e diplomimit mund t’u jepen studentëve edhe në semestrat paraardhës, kushtet e përcaktuara.

KREU 7 NOTAT, PROVIMET DHE KALUESHMËRIA KREU 7 NOTAT, PROVIMET DHE KALUESHMËRIA Neni 45 Neni 45 Notat Notat Për çdo të ndjekur, studenti dodo tëtëvlerësohet pedagogunënë Për lëndë çdo lëndë të ndjekur, studenti vlerësohetnga nga pedagogu përfundim të se përfundim të semestrit me një nga notat e mëposhtme: një nga notat e mëposhtme: Pikët

Notat sipas sistemit shqiptar

Shkronjore

Koeficienti

91–100 85–90 80–84 75–79 70–74 65–69 60–64 55–59 50–54 45-49 40-44 0-39

10 10 9 8 8 7 7 6 5 5 4 0

A AB+ B BC+ C CD+ D DF

4 3,66 3,33 3 2,66 2,33 2 1,66 1,33 1 0,66 0

*Pikët në sistemin 0-100, të cilat tregohen në transkript *Pikët në sistemin 0-100, të cilat tregohen në transkript Nota të cilat nuk llogariten në mesatare Nota të cilat nuk llogariten në mesatare Me mangësi I- Me Imangësi S- Mjaftueshëm S- Mjaftueshëm T- Transferuar T- Transferuar U- Pamjaftueshëm U- Pamjaftueshëm P- NëPvijim Në vijim EX- Përjashtuar nga detyrimi EX- Përjashtuar nga detyrimi NI- Nuk ka marrë pjesë Njësia Përpiluese Njësia Kontrolluese NA- Nuk vazhdon Senati

Këshilli i Vlerësimit Akademik dhe Zhvillimit të Cilësisë

Nota I, jepet nga ana e pedagogut të lëndës për atë student i cili për shkak të një sëmundjeje ose të ndonjë shkaku tjetër të arsyeshëm, nuk ka mundur të plotësojë kushtet e lëndës edhe pse ka qenë kalues gjatë semestrit. Në rast se studenti ka marre në një lëndë të caktuar notën I, ai është i detyruar që, brenda 15 ditëve nga dita e dorëzimit të notave në sekretarinë mësimore, të plotësojë mangësitë, në mënyrë që të marrë një notë. Nota e cila do të jepet në vend të notës I miratohet me vendim të këshillit të administrimit të fakultetit. Përndryshe, nota I shndërrohet në notën F. Megjithatë, në rastet e një sëmundjeje të gjatë 56

Njësia Kësh


ose në raste të ngjashme, me propozim të përgjegjësit të departamentit dhe me miratim të këshillit të administrimit të fakultetit, kohëzgjatja e notës I mund të vazhdojë deri në fillimin e periudhës së regjistrimeve në semestrin pasardhës. Nota S i jepet studentit në lëndët në të cilat ai ka qenë i kalues, por që nuk llogariten në mesatare. Nota T jepet në rastet e transferimit horizontal nga një institucion tjetër i arsimit të lartë ose në rastet kur pranohet rezultati i një lënde të kaluar, barasvlefshmëria e së cilës pranohet me propozim të përgjegjësit të departamentit dhe miratim të këshillit të administrimit të fakultetit. Nota T nuk merret parasysh në llogaritjen e mesatares. Për sa u përket lëndëve të marra gjatë programeve të shkëmbimit të studentëve, këshilli administrativ i fakultetit përkatës vendos në lidhje me barasvlefshmerinë e krediteve dhe të notave të marra në këto lëndë. Nota U i jepet studentit në lëndët në të cilat ai ka qenë ngelës, por që nuk llogariten në mesatare. Nota P i jepet studentit në lëndët në vazhdim të cilat nuk llogaritet në mesatare. Nota EX, i jepet studentit i cili përjashtohet nga marrja e një lënde në vijim të një provimi të organizuar nga departamenti në ato lëndë të përcaktuara nga ana e Senatit. Studentit në fjalë nuk i njihen kredite nga lënda e marrë. Nota EX nuk llogaritet në mesatare, por pasqyrohet në listën e notave. Nota NI jepet me qëllim përshkrimin e lëndëve në të cilat është regjistruar studenti, por që nuk llogariten në mesataren e notave. Kjo notë paraqitet në listën e notave të studentit, së bashku me notën shkronjë që ai ka marrë në atë lëndë. Ngarkesa e lëndëve të cilat kanë këtë status përfshihen në grupin e lëndëve të përcaktuar në nenin 14 dhe nuk përdoren në procedurat e përllogaritjes së lëndëve të programit ose programeve në të cilat studenti është i regjistruar. Lënda në të cilën studenti ka marrë notën NI nuk mund të përsëritet. Nota NA u jepet nga pedagogu përkatës i lëndës, studentëve të cilët për shkak se nuk kanë zbatuar rregullat në lidhje me frekuentimin e lëndës ose nuk kanë plotësuar kushtet në lidhje me praktikat ose aplikimin e lëndëve, kanë qenë ngelës. Në llogaritjen e mesatares, nota NA konsiderohet si F.

57


Neni 46 Studentët kalues, jokalues, të nderit dhe të nderit të lartë Nëse në një lëndë studenti vlerësohet me C (2.00) ose me një notë më të lartë, atëherë ai është kalues. Në rast se në një lëndë, studenti vlerësohet me (D- dhe F), atëherë ai është ngelës dhe është i detyruar të përsërisë lëndën. Në rast se mesatarja e përgjithshme e notave është të paktën (2.00) dhe nuk ka notë (D- dhe F), studenti quhet kalues. Në rast se rast se mesatarja e përgjithshme e notave është më pak se 1.80, atëherë studenti merr statusin e provës. Studenti i cili ndodhet në statusin e provës, duhet, që brenda 5 semestrave, të arrijë ose të kalojë nivelin prej (1.80) të mesatares së përgjithshme të notave. Për të arritur këtë duhet së pari të përsërisë të gjitha lëndët në të cilat ka marrë nën notën C, në kundërt ai nuk mund të marrë lëndët e viteve më lart. Nëse në përfundim të semestrit, studentët kanë përfunduar me sukses të gjitha lëndët dhe kanë një mesatare semestrale prej 3.00-3.49 renditen në listën e “Nderit”, ndërkohë ata që kanë një mesatare prej 3.50-4.00, renditen në listën e “Nderit të lartë”. Neni 47 Përmirësimi i mesatares së përgjithshme Studenti i cili dëshiron të përmirësojë notën mesatare të përgjithshme, mund të përsërisë lëndët e studiuara në vitet paraardhëse. Në llogaritjen e mesatares do të merret parasysh nota e fundit që ka marrë studenti në atë lëndë. Neni 48 Nota e kaluese Nota kaluese në një lëndë, përcaktohet nga punimet përkatëse të kryera gjatë atij semestri (provimet gjatë semestrit, provimet e shkurtra, punimet në terren, aplikimet, detyrat, projektet, ateliet, seminaret, pjesëmarrja, laboratori etj.), së bashku me notën e marrë në provimin përfundimtar. Brenda javës së parë të çdo semestri, pedagogët duhet të publikojnë sistemin e vlerësimit në lëndët përkatëse. Gjendja e suksesit të çdo lënde u dorëzohet organeve administrative përkatëse, brenda afatit të përcaktuar në kalendarin akademik dhe rezultatet publikohen nga sekretaria mësimore. Neni 49 Sezoni i provimeve Sezoni i provimeve zhvillohet pas përfundimi të çdo semestri. Në rast se një provim nuk bëhet brenda sezonit për shkaqe të pranuara si të 58


arsyeshme nga këshilli përkatës i administrimit, sezoni i provimeve mund të zgjatet për aq ditë sa nuk janë kryer provime brenda afatit normal. Provimi i diplomimit zhvillohet gjatë javës pas sezonit të provimeve. Neni 50 Programi dhe vendi i provimeve, provimet e make - up Programit i provimeve përfundimtare semestrale përcaktohet nga këshilli i administrimit të fakultetit përkatës dhe duhet të publikohet të paktën dy javë para fillimit të sezonit të provimeve. Provimet kryhen në ambientet e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër), në ditën, vendin dhe orën e caktuar në program. Provimet e lëndëve të cilat zhvillohen në terren ose me aplikim, mund të bëhen edhe jashtë godinës së Shkollës së Lartë“Hëna e Plotë”(Bedër). Provimet përfundimtare të semestrit nuk kanë provim make-up. Studentëve, të cilët për shkaqe të arsyeshme nuk mund të marrin pjesë në provimin përfundimtar semestral, u ruhet e drejta e provimit. Studentët të cilët nuk kanë hyrë në provimin përfundimtar semestral, duhet të paraqesin pranë sekretarisë mësimore, brenda një jave nga data e provimit përkatës, kërkesën e shoqëruar me dokumentet të cilat provojnë ekzistencën e shkaqeve të arsyeshme. Studentët të cilëve u është pranuar kërkesa me vendim të këshillit të administrimit të fakultetit përkatës, mund të përdorin të drejtën e hyrjes në provim gjatë sezonit, kur këto lëndë do të kryejnë provime në semestrat pasardhës. Neni 51 Forma e provimit Provimet zakonisht bëhen me shkrim. Pedagogu i lëndës mundet që të vendosë ta bëjë provimin me gojë, në formë projekti ose detyre kursi. Në këtë rast është e detyrueshme që vendimi i shefit të departamentit, të publikohet jo më vonë se dy javë nga fillimi i semestrit. Provimi përgatitet dhe drejtohet nga pedagogu i lëndës përkatëse. Në rast se pedagogu përgjegjës nuk ndodhet në ambientet e Shkollës së Lartë“Hëna e Plotë”(Bedër)ditën e provimit, atëherë shefi i seksionit përcakton se kush do ta bëjë provimin dhe kjo i bëhet e ditur shefit të departamentit. Të gjithë pedagogët dhe asistentët mund të ngarkohen me detyrë, me qëllim të sigurimit të mbarëvajtjes së provimeve.   Neni 52 Ankimi ndaj rezultatit në provim Në rast se studenti ka ankesa ndaj rezultatit përfundimtar të një provimi semestral, ai ka të drejtë që brenda një jave nga dita e publikimit të 59


rezultateve të paraqesë një ankesë te sekretaria mësimore. Ankimi shqyrtohet nga pedagogu i lëndës mbi gabimet materiale, dhe me propozim të këshillit të departamentit përkatës, këshilli i administrimit të fakultetit merr vendim përfundimtar. Neni 53 Arsimimi gjatë semestrit të verës Procesi mësimor gjatë semestrit të verës do të zhvillohet në përputhje me “Rregulloren e semestrit të verës”. KREU 8 VLERËSIMET, MESATARJA E PËRGJITHSHME E NOTAVE, TITULLI DHE DIPLOMA Neni 54 Vlerësimet Vlerësimi i mësimit, aplikimit, laboratorit, projekteve, seminareve dhe punimeve përmbyllëse nga pikëpamja akademike bëhet në bazë të njësisë matëse orë. Vlera e krediteve të një lënde përbëhet nga orët e plota teorike në javë dhe gjysma e orëve javore të aplikimit, laboratorit, dhe projektit. Neni 55 Mesatarja e përgjithshme e notave Mesatarja e përgjithshme e notave nxirret nga shumëzimi i notës përfundimtare të marrë nga lënda ose nga laboratori, projektet, atelietë, seminaret ose punët e ngjashme të cilat kanë vlerën e një lënde, me orët e krediteve të lëndës përkatëse dhe shuma që del pjesëtohet me shumën e përgjithshme të krediteve. Shuma që del nga pjesëtimi rrumbullakoset me dy shifra pas presjes dhe përbën mesataren e përgjithshme të notave. Neni 56 Përfundimi i studimeve dhe diploma Studenti, i cili ka kaluar me sukses në të gjitha lëndët e paraqitura në programin mësimor të fakultetit, ka një mesatare të përgjithshme të notave të paktën (2.00), nuk ka asnjë notë të vlerësuar me F dhe ka përfunduar të gjitha punimet e parashikuara në këtë rregullore, atëherë pajiset me diplomën e përcaktuar në nenin 3 të rregullores. Studentët, të cilët në prag të diplomimit kanë jo më shumë se dy nota F dhe ata që nuk kanë asnjë lëndë ngelëse, por mesatarja e tyre është nën (2.00), u jepet e drejta të përdorin vetëm një herë të drejtën e provimit shtesë për jo më shumë se dy lëndë në të cilat kanë marrë D+ dhe D në përfundim të atij semestri. Në këtë rast, nota e marrë në këtë provim 60


zëvendëson notën e marrë më parë. Studentët të cilëve u njihet e drejta e diplomimit, për të tërhequr diplomën duhet të paraqesin në njësitë kompetente dokumentet me të cilat tregojnë se nuk kanë detyrime ndaj Shkollës së Lartë“Hëna e Plotë”(Bedër). KREU 9 DISPOZITA TË TJERA NË LIDHJE ME PROCESIN MËSIMOR DHE STUDENTËT Neni 57 E drejta e lejes dhe të drejta të tjera Studentit mund t’i jepet leje për një periudhë maksimale prej 4 semestrash (për shkaqe të arsyeshme dhe të drejta) me anë të vendimit të këshillit të administrimit të fakultetit. Kërkesa për leje duhet të bëhet brenda 30 ditëve nga fillimi i vitit akademik dhe mund t’i jepet vetëm 2 semestra leje. Studenti është i detyruar të paguajë 1/3 të pagesës semestrale, për çdo semestër që ka kërkuar leje. Në rast sëmundjeje, katastrofash natyrore, shkaqeve ekonomike, burgosjes dhe revokimit të shtyrjes së thirrjes ushtar, apo shkaqe të tjera të cilat mund të cilësohen të përshtatshme dhe të justifikuara nga këshilli i administrimit të fakultetit, studentit mund t’i jepet leje edhe gjatë semestrit. Në këto raste studentit nuk i kthehet pagesa e studimit që ka kryer. Studenti, i cili kërkon leje në kushtet e parashikuara në paragrafin e dytë të ketij neni, duhet t’i drejtohet me kërkesë sekretarisë mësimore brenda 20 ditëve nga dita e vërtetimit të ngjarjes dhe të paraqesë dokumentet e provës të ekzistencës së faktit. Në rast se shkaqet vazhdojnë, këshilli i administrimit mund të vendose zgjatjen e lejes. Studenti, i cili ka marrë leje, nuk mund të marrë pjesë në mësim dhe nuk mund të hyjë në provimet e fundvitit. Lejet afatgjata, nuk përfshihen në kohëzgjatjen e arsimimit me kusht që të jetë e parashikuar në vendim. Përdorimi i emrit dhe simboleve të Shkollës së Lartë“Hëna e Plotë”(Bedër) në aktivitetet artistike të organizuara nga studentët ose një grup studentësh, lejohet vetëm me miratim paraprak të rektoratit.

61


Neni 58 Largimi nga Shkolla e Lartë Studentët të cilët do të largohen nga Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), më dëshirën e tyre, duhet t’i drejtohen me shkresë dekanatit të fakultetit ku ata kanë studiuar. Regjistrimi i këtyre studentëve fshihet vetëm në rast se ata paraqesin dokumentet të marra nga njësitë përkatëse, të cilat dëshmojnë se nuk kanë asnjë detyrim ndaj Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër). Studenti të cilit i është fshirë regjistrimi, në bazë të kërkesës së tij, duhet t’i jepen dokumente të cilat japin informacion mbi arsimin e ndjekur prej tij deri në atë moment, diplomat e dorëzuara në fillim të studimeve dhe dokumente të tjera. Studenti është i detyruar të shlyejë detyrimet e tij për të gjithë semestrin në të cilin ndodhet. Neni 59 Studentët e dërguar në kuadër të bashkëpunimeve me universitetet e huaja Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), në përputhje me marrëveshje që mund të bëhen me universitetet jashtë, në kuadër të programeve të këmbimit të studentëve, mund të dërgojë studentët e saj për një ose dy semestra në universitetet e huaja me të cilat ka marrëveshje paraprake. Regjistrimi i studentit në Shkollën e Lartë“Hëna e Plotë”(Bedër) vazhdon edhe gjatë kësaj periudhe, e cila llogaritet në kohëzgjatjen e arsimimit. Neni 60 Transferimi Studentët, pasi kanë përfunduar të paktën dy semestra, mund të aplikojnë pranë sekretarisë mësimore brenda afateve të përcaktuara në kalendarin akademik , për t’u transferuar në një program tjetër brenda Shkollës së Lartë“Hëna e Plotë”(Bedër). Në periudhën dy semestrale nuk përfshihet klasa përgatitore. Aplikimet, pasi shqyrtohen nga departamenti ku studenti ka bërë kërkesë për tu transferuar, marrin formë të prerë me vendim të Këshillit të Administrimit të Fakultetit. Neni 61 Programet Double Major dhe Minor, mundësia e ndjekjes së një programi të dytë studimi në formë të plotë (double major) ose të reduktuar (minor) Studentët, mund të ndjekin lëndët e programeve të hapura nga departamentet e tjera që prej semestrit të tretë, në përputhje me kriteret e përcaktuara nga Senati. Studenti në përfundim të studimeve, përveç diplomës të departamentit ku është regjistruar, pajiset edhe me diplomë të programit Double Major ose me certifikatë të programit Minor. 62


Neni 62 Studentët me bursë Në mënyrë që bursa që përfitojnë studentët të vazhdojë edhe në vitet e ardhme, duhet që ata të plotësojnë kushtet e mëposhtme:

1. Nuk duhet të marrin asnjë masë disiplinore; 2. Duhet të diplomohen brenda tri viteve; 3. Duhet të përmbushin kushtet e parashikuara në nenin14 të kësaj rregulloreje; 4. Duhet të përmbushin kriteret e suksesit në mësime, të përcaktuara në vendimet përkatëse të Këshillit të Administrimit të Shkollës së Lartë“Hëna e Plotë”(Bedër). Në rast të kundërt, bursa e studimit ndërpritet në përfundim të vitit akademik që ndodhet studenti.

Neni 63 Disiplina Në lidhje me rregullat disiplinore që duhen zbatuar nga ana e studentëve, si dhe masat disiplinore që jepen, zbatohen dispozitat e rregullores “Për disiplinën e studentëve në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër)”. KREU 10 PUNËSIMI DHE VLERËSIMI I PERFORMANCËS SË STAFIT AKADEMIK Neni 64 Personeli akademik i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” 1. Personeli akademik i Shkollës së Lartë përbëhet nga:profesorët, profesorët e asociuar, asistent profesorët, docentët, doktorët, lektorët dhe asistentët kërkimorë. 2. Profesorët, profesorët e asociuar, docentët dhe doktorët janë personel akademik i punësuar me miratimin e Këshillit të Lartë, në bazë të nevojave të departamenteve dhe në përputhje me kriteret e vlerësimit, të përcaktuara nga Senati. Kriteret për caktimin në detyrë të stafit akademik janëpërcaktuar nëpjesën e dytë tëkësaj rregulloreje dhe janë miratuar nga Senati i Shkollës së Lartë“Hëna e Plotë”(Bedër). 2.a. Personat të cilët kanë arsimimin dhe përvojën e nevojshme pedagogjike mund të ftohen në Shkollën e Lartë“Hëna e Plotë”(Bedër) për të dhënë mësim. Me kërkesë të këshillit të administrimit të fakultetit përkatës, kandidatët shpjegojnë një leksion shembull përpara Senatit. Në rast se shumica e anëtarëve të këshillit të pranishëm në mbledhje vendosin pozitivisht, atëherë me kandidatin nënshkruhet kontrata e 63


punës. 2. b. Marrëdhënia me personelin akademik të ftuar rregullohet në bazë të legjislacionit në fuqi dhe kontratës së punës. 3. Personat që zotërojnë diplomë master mund të emërohen si lektorë. Ata emërohen nga Këshilli i Lartë me propozim të këshillit të administrimit të fakultetit përkatës dhe me miratim të rektorit. Lektorët mund të ngarkohen me dhënien e leksioneve, orëve praktike dhe seminareve. Ata përmbushin detyrat e ngarkuara nga përgjegjësi i departamentit dhe ndihmojnë studentët në aktivitetet studimore dhe kërkimore. 4. Personat që zotërojnë një diplomë universitare mund të emërohen si asistentë kërkimorë. Ata emërohen mbi bazën e kërkesës së departamentit, me vendim të Bordit të Administrimit të fakultetit, miratimin e rektorit dhe aprovimin e Këshillit të Lartë. Asistentët kërkimorë kryejnë detyra kërkimore dhe detyra akademike të caktuara nga përgjegjësi i departamentit. Asistentët kërkimorë ofrojnëkëshillim për studentët, mbikëqyrje në provime, mësim dhe aplikime në laborator. 5. Kontrata ndërmjet personelit akademik dhe Shkollës së Lartë“Hëna e Plotë”(Bedër) bëhet duke zbatuar normat e Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë dhe Statutin e Shkollës së Lartë“Hëna e Plotë”(Bedër). 6. Personeli akademik ka këto të drejta : 1. Të marrë pjesë në drejtimin e Shkollës së Lartë“Hëna e Plotë”(Bedër),në përputhje me Statutin dhe rregulloren themelore të Shkollës së Lartë; 2. Të marrë pjesë në aktivitetet mësimore, kërkimore dhe të publikimeve; 3. Të përcaktojë lirisht metodat dhe brendinë e procesit mësimor në kuadër të programeve mësimore; 4. Të përdorë të drejta të tjera të parashikuara në ligjin për arsimin e lartë në Shqipëri, Statutin dhe rregulloren themelore të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër). 7. Përveç detyrimeve të përcaktuara në kontratën e punës, personeli akademik është i detyruar: 1. Të zbatojë dispozitat e Statutit dhe të rregullores themelore të Shkollës së Lartë“Hëna e Plotë”(Bedër); 2. Të zbatojë rregullat e etikës dhe të disiplinës në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër). 64


8. Marrëdhëniet e punës me personelin akademik në institucion ndërpriten në rastet e mëposhtme: 1. 2. 3. 4. 5.

Me dëshirën e tij; Në përfundim të afatit të kontratës së punës; Në rast sjellje joetike dhe shkelje të disiplinës; Në rast të shkeljes së kontratës së punës; Në raste të tjera të parashikuara nga legjislacioni shqiptar dhe kontrata e punës.

Neni 65 Kontrata e punës dhe kushtet e punës 1. Kushtet e punës, pushimet, pagat si dhe të drejtat dhe detyrimet e personelit dhe të personelit akademik me kohë të pjesshme që lindin nga kontrata e punës përcaktohen në kontratën e punës të nënshkruar ndërmjet palëve. Kjo kontratë hartohet në përputhje me legjislacionin shqiptar për punën dhe me ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”,i ndryshuar. 2. Palët në kontratën e punës mund të jenë: a. Rektori dhe Këshilli i Lartë i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër); b. Rektori në emër të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër), si dhe dekanët dhe personeli akademik e administrativ; c. Kancelari në emër të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) dhe personeli ndihmës; d. Rektori në emër të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër), dekani i fakultetit përkatës dhe personeli akademik me kohë të pjesshme. 3. Kushtet e kontratës së punës përcaktohen nga të dyja palët gjatë negocimit të kontratës, në përputhje me parimet e përgjithshme të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër). Neni 66 Kushtet në lidhje me gjuhën e arsimimit 1. Për t’u punësuar si personel akademik me kohë të plotë, kandidatët duhet të paraqesin një certifikatë ose diplomë të një provimi ndërkombëtar të gjuhës angleze. Provimi mund të jetë TOEFL ose IELTS. Me miratim të Senatit, mund të pranohen dhe përfundimet e provimeve të tjera. Pikët minimale të pranueshme nga TOEFL janë IBT 79-80, CBT 213, PBT 550. Pikët minimale të pranueshme nga IELTS janë 6.0 për çdo pjesë të provimit. 65


2. Kandidatët, fusha e specializimit e të cilëve është gjuha angleze, gjuha arabe ose një fushë e ngjashme, duhet të paraqesin përfundimet e një provimi të një tjetër gjuhe të huaj. Gjuhët gjermanisht, frëngjisht, spanjisht, italisht dhe shqip konsiderohen si gjuhë të dyta. Me miratim të Senatit, mund të pranohen edhe përfundimet e provimeve të gjuhëve të huaja të tjera. Nëse është e nevojshme, rektori mund të organizojë provime të tjera në vend të provimeve të lartpërmendura. Neni 67 Njoftimi dhe aplikimi 1. Këshilli i Administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) shpall vendet e lira, llojin e vendit të lirë (me kohë të plotë ose të pjesshme) si dhe te gjitha karakteristikat dhe kushtet e tjera të nevojshme që duhet të plotësojë kandidati për të aplikuar për një vend të lirë pune në të cilin kërkohet titulli Doktor, Docent, Profesor i asociuar dhe Profesor. Kohëzgjatja e shpalljes së vendit të lirë është të paktën 15 ditë. Në të njëjtën kohë, procedurat dhe data e mbylljes së aplikimeve shpallen në mënyrë të qartë. 2. Kandidatët dorëzojnë në rektorat formularin e aplikimit, të paktën katër dosje që përmbajnë jetëshkrimin, fotokopje të diplomave dhe të certifikatave, si dhe punimet shkencore sipas klasifikimit në indeksin e përcaktuar në nenin 71, pika 3 të kësaj rregulloreje. 3. Aplikimet vlerësohen paraprakisht nga ana e një komisioni të përbërë prej tre anëtarësh të zgjedhur nga këshilli i administrimit të fakultetit përkatës. Komisioni vlerëson përshtatshmërinë e aplikimeve për vendin e lirë të punës. Nëse kushtet e aplikimit janë plotësuar, dokumentet e kandidatëve i dërgohen rektoratit për të vijuar me procedurat në vazhdim. Nëse kushtet e aplikimit nuk janë plotësuar, gjendja i bëhet e ditur rektorit nëpërmjet një raporti. Neni 68 Emërimet në pozicionet që kërkojnë titullin akademik Docent ose gradën Doktor 1. Vetëm kandidatët të cilët kanë përfunduar studimet e doktoraturës ose janë në vazhdim e sipër dhe që plotësojnë kushtet e parashikuara në nenin 66 dhe në nenin 71, pika 3 të kësaj rregulloreje, mund të aplikojnë për pozicionet që kërkojnë titullin akademik Docent ose gradën Doktor. 2. Me qëllim vlerësimin e punimeve shkencore të kandidatëve të cilët kanë kaluar vlerësimin paraprak dhe kushtin e gjuhës, Këshilli i Administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”ngre brenda dy 66


javëve një komision, i cili përbëhet nga tre profesorë të asociuar ose tre profesorë të fushës përkatëse. Dokumentet shkresore i dërgohen komisionit nga rektori me qëllim vlerësimin e tyre. Në rast se për një vend të lirë pune ka më shumë se një kandidat, komisioni përgatit një raport me shkrim për secilin kandidat në të cilin përcakton qartë se cili është kandidati fitues sipas komisionit. Pas marrjes së raporteve me shkrim nga komisioni, rektori ia përcjell ato Këshillit të Lartë të institucionit. Këshilli i Lartë i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) zgjedh njërin nga kandidatët, duke marrë parasysh raportin e paraqitur nga komisioni, si dhe duke argumentuar zgjedhjen e bërë. 3. Përcaktimi i kushteve të kontratës së punës bëhet nga ana e rektorit me miratimin e Këshillit të Lartë. 4. Në përfundim të afatit të kontratës, rektori merr mendimin e dekanit të fakultetit, si dhe të drejtorit të qendrës ose përgjegjësit të departamentit në të cilin punon personi në fjalë, në lidhje me ripërtëritjen ose ndërprerjen e kontratës së punës. Neni 69 Emërimet në pozicionet që kërkojnë titullin akademik Profesor i Asociuar 1. Vetëm kandidatët të cilët kanë përfunduar studimet e doktoraturës dhe që plotësojnë kushtet e parashikuara në nenin 66 dhe në nenin 71, pika 3 të kësaj rregulloreje, mund të aplikojnë për pozicionin që kërkojnë titullin akademik Profesor iasociuar. 2. Me qëllim vlerësimin e punimeve shkencore të kandidateve të cilët kanë kaluar vlerësimin paraprak dhe kushtin e gjuhës, Këshilli i Administrimit të Shkollës së Lartë“Hëna e Plotë”(Bedër) ngre brenda dy javëve një komision, i cili përbëhet nga tre profesorë të fushës përkatëse. Brenda një muaji, rektori ia dërgon komisionit dosjet e kandidatëve, me qëllim vlerësimin e tyre dhe hartimin e raporteve përkatëse. Në rast se për një vend të lirë pune ka më shume se një kandidat, komisioni përgatit një raport me shkrim për secilin kandidat, në të cilin përcakton qartë se cili është kandidati fitues sipas komisionit. Pas marrjes së raporteve me shkrim nga komisioni, rektori ia përcjell ato Këshillit të Lartë të institucionit. Këshilli i Lartë i Shkollës së Lartë“Hëna e Plotë”(Bedër) zgjedh njërin nga kandidatët, duke marrë parasysh raportin e paraqitur nga komisioni, si dhe duke argumentuar zgjedhjen e bërë. 3. Përcaktimi i kushteve të kontratës së punës bëhet nga ana e rektorit me miratimin e Këshillit të Lartë. 4. Në përfundim të afatit të kontratës, rektori merr mendimin e dekanit të fakultetit, si dhe të drejtorit të qendrës ose përgjegjësit të departamentit në të cilin punon personi në fjalë në lidhje me ripërtëritjen ose 67


ndërprerjen e kontratës së punës. Neni 70 Emërimet në pozicionin e Profesorit me kohë të plotë 1. Për t’u emëruar në pozicionin e profesorit me kohë të plotë, përveç kushteve që zbatohen për emërimin e personave në pozicionin e Profesorit të asociuar, aplikohen edhe kushtet e mëposhtme: a. Të ketë të paktën pesë vjet përvojë pune në fushën përkatëse pas emërimit në pozicionin e profesorit të asociuar (tre nga të cilat duhet të jenë në universitet); b. Të ketë punime dhe publikime shkencore të nivelit ndërkombëtar, ndërsa në disiplinat me punë zbatuese, duhet të ketë projekte zbatuese të kryera në praktikë. Dosjet e kandidatëve që kalojnë nivelin përkatës së gjuhës dhe vlerësimin paraprak, i kalohen brenda një muaji pesë profesorëve (nëse është e nevojshme, tre profesorëve) të fushës përkatëse, të përcaktuar nga ana e Këshillit të Administrimit të Shkollës së Lartë“Hëna e Plotë”(Bedër). Brenda një muaji, profesorët përgatisin një raport të veçantë për çdo kandidat. Këto raporte përmbajnë në mënyrë të detajuar punën akademike, aftësinë drejtuese dhe idetë novatore të kandidatit. Në rast se për një vend të lirë pune ka më shumë se një kandidat, komisioni përgatit një raport me shkrim për secilin kandidat në të cilin përcakton qartë se cili është kandidati fitues sipas komisionit. Pas marrjes së raporteve me shkrim nga komisioni, rektori ia përcjell ato Këshillit të Lartë të institucionit. Këshilli i Lartë i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) zgjedh njërin nga kandidatët, duke marrë parasysh raportin e paraqitur nga komisioni, si dhe duke argumentuar zgjedhjen e bërë. 2. Përcaktimi i kushteve të kontratës së punës bëhet nga ana e rektorit me miratimin e Këshillit të Lartë. 3. Në përfundim të afatit të kontratës, rektori merr mendimin e dekanit të fakultetit, si dhe të drejtorit të qendrës ose përgjegjësit të departamentit në të cilin punon personi në fjalë në lidhje me ripërtëritjen ose ndërprerjen e kontratës së punës. Neni 71 Kriteret për aplikimin për vendet e lira të punës, punësimin dhe vlerësimin e performancës të stafit akademik 1. Kriteret për aplikimin për vende të lira pune, punësimin dhe vlerësimin e performancës së stafit akademik janë si më poshtë: 1.1.Të gjitha punimet akademike të kandidatëve merren parasysh. 68


RREGULLORJA THEMELORE E SHKOLLËS SË LARTË “HËNA E PLOTË” (BEDËR)

i Dokumentit Data e Publikimit Nr. i Përditësimit Data e Perditësimit Faqe/Total 1.2. Një autor qëKodi ka një publikim, së bashku me disa autorë të tjerë, BU-REG-001-AL 01.10.2012 0 0 30 / 31 fiton 50% të pikëve që jepen për atë publikim, pa marrë parasysh Neni 71 numrin e autorëve në publikim. Kriteret për aplikimin për vendet e lira të punës, punësimin dhe vlerësimin 1.3. Të paktën 50% e pikëve të nevojshme për emërim duhet të e performancës të stafit akademik përbëhet nga pikët e fituara nga kategoritë e përmendura në pikat 1. Kriteret për aplikimin për vende të lira pune, punësimin dhe vlerësimin e performancës së 3.1.-3.4. të këtij stafit akademik janëneni. si më poshtë: 2. Për emërimin e akademike personelit akademik është i detyrueshëm plotësimi i 1.1.Të gjitha punimet të kandidatëve merren parasysh. 1.2. Një autor që ka një publikim, së bashku me disa autorë të tjerë, fiton 50% të pikëve që kushteve të mëposhtme: jepen për atë publikim, pa marrë parasysh numrin e autorëve në publikim. a. Për profesorët, pikët e nevojshme janë 200 dhe duhet të kenë 1.3. Të paktën 50% e pikëve të nevojshme për emërim duhet të përbëhet nga pikët e fituara një përvojë pune prej pesë vitesh pas marrjes se titullit Profesor i nga kategoritë e përmendura në pikat 3.1.-3.4. të këtij neni. 2. asociuar. Për emërimin e personelit akademik është i detyrueshëm plotësimi i kushteve të b. Pikët e nevojshme për Profesorët e asociuar janë 100. mëposhtme: a. Për profesorët, pikët e nevojshme janë 200 dhe duhet të kenëjanë një përvojë c. Pikët e nevojshme për asistent profesorët 50. pune prej

pesë vitesh pas marrjes se titullit Profesor i asociuar. b. Pikët e nevojshme për Profesorët e asociuar janë 100. Kriteret e vlerësimit të aktivitetit akademik të c. Pikët e nevojshme për asistent profesorët janë 50.

3. poshtë:

kandidatëve janë si më

3. Kriteret e vlerësimit të aktivitetit akademik të kandidatëve janë si më poshtë: 3.1 a) b) c) d) 3.2 a) b) c) d) e) f) 3.3 3.4 3.5

Artikuj Artikujt e botuar në revistat SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index) dhe AHCI (Arts and Humanities Citation Index). Artikujt e botuar në revista të indeksuara ndërkombëtare, me arbitër, përveç atyre të përmendura në pikën a). Artikuj të botuar në revista ndërkombëtare me arbitër. Botime në revista të tjera shkencore dhe profesionale . Prezantime Prezantime të mbajtura në mbledhje shkencore ndërkombëtare dhe që janë botuar . Artikuj të paraqitur në konferenca ndërkombëtare, të cilave u është botuar vetëm përmbledhja. Artikuj të paraqitur në mbledhje shkencore kombëtare dhe që janë botuar. Artikuj të paraqitur në konferencat kombëtare, të cilave u është botuar vetëm përmbledhja. Prezantimet me poster në konferencat ndërkombëtare. Prezantimet me poster në konferencat kombëtare. Librat Shkrimi i një libri (sipas nivelit shkencor). Shkrimi i një pjese të librit. Përkthimet Përkthimi i një libri. Përkthimi i një pjese të librit. Redaktimi dhe arbitrimi Redaktimi i një reviste shkencore ose profesionale me arbitër. Njësia Përpiluese Senati

Njësia Kontrolluese Këshilli i Vlerësimit Akademik dhe Zhvillimit të Cilësisë

69

Piket 40 30 15 5 15 10 7 5 5 3 10-50 15 15 5 20

Njësia Miratuese Këshilli i Lartë


RREGULLORJA THEMELORE E SHKOLLËS SË LARTË “HËNA E PLOTË” (BEDËR)

Kodi i Dokumentit

Data e Publikimit

Nr. i Përditësimit

Data e Perditësimit

Faqe/Total

BU-REG-001-AL

01.10.2012

0

0

31 / 31

Pjesëmarrja si anëtar i këshillit botues të një reviste shkencore me arbitër 10 ose pjesëmarrja si recensent i revistës. 3.6 Referencat Referencat ndaj artikujve që dalin në revistat e pikës 3.1 ( përveç artikujve a) 5 të vet). b) Për referencat e tjera. 2 3.7 Aktivitetet mësimore a) Për çdo lëndë të dhënë në nivelin pasuniversitar gjatë pesë viteve të fundit. 6 b) Për çdo lëndë të dhënë në nivelin universitar gjatë pesë viteve të fundit. 3 3.8 Këshillimi për tezat Për çdo tezë doktorature të përfunduar. 15 Për çdo tezë masteri të përfunduar. 5 Për çdo tezë doktorature në vazhdim e sipër. 8 Për çdo tezë masteri në vazhdim e sipër. 3 3.9 Projekte kërkimore të përfunduara a) Drejtimi i një projekti të mbështetur nga një institucion ndërkombëtar . 10 b) Pjesëmarrja në një projekt të mbështetur nga një institucion ndërkombëtar. 5 c) Drejtimi i një projekti të mbështetur nga një institucion kombëtar 8 d) Pjesëmarrja në një projekt të mbështetur nga një institucion kombëtar. 4 3.10. Çmimet a) Çmim ndërkombëtar në fushën shkencore. 30 b) Çmim ndërkombëtar në fushën kërkimore. 20 c) Çmim kombëtar në fushën shkencore. 15 d) Çmim kombëtar në fushën kërkimore. 10 3.11 Detyra administrative ( për çdo vit) Rektor 10 Zëvendësrektor dhe dekan 8 Shënim. Në rast se një punim nuk ndodhet në listën e mësipërme, ai do Zëvendësdekan, përgjegjës departamenti dhe drejtor qendre 6 të vlerësohet pikëve Anëtarsipas i këshillave drejtuestë një punimi të ngjashëm. 5 Drejtues në fushat e kërkimit shkencor 2 Shënim. Në rast se një punim nuk ndodhet në listën e mësipërme, ai do të vlerësohet sipas KREU 11 pikëve të një punimi të ngjashëm.

DISPOZITA TË FUNDIT KREU 11 Neni DISPOZITA TË 72 FUNDIT

Kjo rregullore hyn në fuqi menjëherë. Neni 72 Kjo rregullore hyn në fuqi menjëherë.

Njësia Përpiluese Senati

Njësia Kontrolluese Këshilli i Vlerësimit Akademik dhe Zhvillimit të Cilësisë

70

Njësia Miratuese Këshilli i Lartë


RREGULLORJA MBI ORGANIZIMIN AKADEMIK TË SHKOLLËS SË LARTË “HËNA E PLOTË” (BEDËR)

71


Neni 1 Qëllimi dhe fusha e veprimit Qëllimi i rregullores është që nëpërmjet përcaktimit të organizimit, funksionimit, detyrave, kompetencave, përgjegjësive, si dhe marrëdhënieve ndërmjet njësive të parashikuara në nenin përkatës të statutit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), për sa i përket aspektit akademik, të krijojë një mjedis pune të rregullt dhe harmonik, me qëllim rritjen e rendimentit shkencor. Kjo rregullore përcakton rregullat e formimit dhe të drejtimit, si dhe përgjegjësitë e rektoratit, fakulteteve, departamenteve dhe të qendrave të lidhura me to. Neni 2 Shkurtime dhe përkufizime Termat e kësaj rregulloreje të cilat gjenden në kolonën e majtë, kanë kuptimin e shprehur në kolonën e djathtë. Rektor : Rektorat : Statut : Këshilli i Lartë:

Rektori i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër); Rektorati i Shkollës sëLartë “Hëna e Plotë” (Bedër); Statuti i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër); Këshilli i Lartë i Shkollëssë Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër); Këshilli Administrimit: Këshilli AdministrimittëShkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër); Senati : Senati i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër); Njësitë : Njësitë e parashikuara në strukturën organizative të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër); KMC : Komisioni i Menaxhimit të Cilësisë; Neni 3 Këshilli i Lartë Këshilli i Lartë themelohet në përputhje të dispozitave në statutin e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Këshilli është organi më i larte vendimmarrës dhe drejtues i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Neni 4 Rektori Rektori është autoriteti drejtues i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër), i cili e përfaqëson atë dhe vepron në emër dhe për llogari të saj dhe emërohet me vendim të Këshillit të Lartë për një periudhë katërvjeçare. Marrëdhëniet e tij me institucionin përcaktohen në kontratën e punës. Në përfundim të detyrës, rektori mund të rizgjidhet sërish. Rektori duhet të ketë titullin “Profesor”, “Profesor i asociuar” ose gradën “Doktor”. 72


Rektori ka këto funksione dhe detyra: 1. Drejton dhe përfaqëson Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) ; 2. Nxit stafin akademik dhe administrativ të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) për arritjen e një niveli të lartë të performancës akademike, për rritjen cilësore dhe sasiore të punës shkencore dhe përsosjen e standardeve të mësimdhënies dhe të shërbimeve të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër); 3. Në varësi të ngarkesës akademike dhe administrative, i paraqet për miratim Këshillit të Lartë kandidaturën deri të dy anëtarëve të stafit akademik për pozicionin e zëvendësrektorëve; 4. 4. Propozon shfuqizimin e vendimeve të këshillit të Fakultetit të Shkencave Humane dhe të këshillit të Fakultetit të Filologjisë dhe Shkencave të Edukimit, në rast se janë në kundërshtim me aktet ligjore e nënligjore në fuqi; 5. Së bashku me dekanin përkatës, lëshon diplomat e përfundimit të studimeve të arsimit të lartë, por nuk ka të drejtën e delegimit të firmës personave të tjerë për këtë kompetencë; 6. 6. Miraton planin kalendarik të procesit mësimor; 7. Jep leje për hyrjen e forcave të rendit në mjediset e institucionit dhe mund t’i thërrasë ato në rast nevoje; 8. Paraqet për miratim, pranë Këshillit të Lartë, marrëveshje shumëpalëshe me institucione shtetërore, private, të huaja apo vendase, me qëllim bashkëpunimin e mëtejshëm akademik me këto institucione; 9. Nënshkruan kontratat e punës me personelin akademik të brendshëm dhe të jashtëm, me personelin administrativ, si dhe lidh kontratat e punës me personalitete të huaja apo vendase për periudha të shkurtra kohe, me miratimin e Këshillit të Lartë; 10. I propozon Këshillit të Lartë dhënien e bursave për studentët me arritjet më të mira akademike, për çdo cikël studimi; 11. Raporton pranë Këshillit të Lartë për mbarëvajtjen e aktivitetit mësimor, si dhe për funksionimin e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Në rast mungese të rektorit, ai cakton një nga zëvendësrektorët për kryerjen e funksioneve të tij. Në rastet kur vendi i rektorit mbetet vakant, me vendim të Këshillit të Lartë, vendin e tij e zë njëri nga zëvendësrektorët për një periudhë jo më shumë se gjashtë muaj.

73


Neni 5 Senati

a. Ngritja dhe funksionimi Senati është organ kolegjial vendimmarrës i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) dhe përbëhet nga rektori si kryetar i tij, zëvendësrektorët, dekanët e çdo fakulteti dhe nga dy përfaqësues nga personeli akademik për çdo fakultet, i cili zgjidhet nga ana e këshillit të fakultetit përkatës, dekani i studentëve, si dhe një përfaqësues nga këshilli i studentëve. Senati mblidhet në fillim dhe në fund të çdo semestri. Rektori mund të thërrasë mbledhjen e Senatit kur e çmon të nevojshme. Kohëzgjatja e Senatit është katër vjet. b. Funksionet Senati, si pjesë e strukturës akademike i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), përmbush këto detyra: a. Të marrë vendime në lidhje me mësimdhënien, kërkimet shkencore dhe publikimet e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër); b. Të përgatisë projektrregulloret dhe projektudhëzimet e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër); c. Të shqyrtojë dhe të vendosë në lidhje me programin mësimor dhe kalendarin akademik vjetor të institucionit; d. Të japë titujt akademikë të nderit të cilët nuk janë te lidhur me dhënien e një provimi të caktuar dhe të vendosë në lidhje me këtë çështje, pas propozimit nga këshilli i fakultetit përkatës; e. Të shqyrtojë dhe të vendosë në lidhje me ankimet ndaj vendimeve të këshillave të fakulteteve dhe qendrave që varen nga rektorati, si dhe të njësive të tjera; f. Të kontrollojëdoracakun e cilësisë dhe procedurat, si dhe dokumentet e shpjegimit të proceseve, të përgatitura nga ana e KAC-së, si dhe të kontrollojëudhëzimet dhe formularët të cilët do të përdoren në institucion; g. Në çdo fillim viti akademik, të përcaktojë objektiva të matshëm të cilësisë, në përputhje me politikën e cilësisë të synuar në planin strategjik, si dhe t’i publikojë këto objektiva ne një dokument tëveçantë dhe tëmbikëqyrë zbatimin e tyre; h. Të zgjedhë anëtarë në Këshillin Administrativ tëShkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër); i. Të kryejë detyra e tjera të caktuara ne ligj, statut ose rregullore.

74


Neni 6 Këshilli Administrativ i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) a. Ngritja dhe funksionimi Këshilli i Administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) është organ kolegjial vendimmarrës, që përbëhet nga rektori, zëvendësrektorët, dekanët e fakulteteve,dekani i studentëve, përgjegjësit e departamenteve dhe drejtorët e qendrave kërkimore dhe zhvillimore për një periudhë katërvjeçare, të cilët përfaqësojnë njësitë dhe fushat e ndryshme universitare. Kancelari ka detyrën e raportuesit pranë Këshillit të Administrimit të Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë”( Bedër). Këshilli i Administrimit i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) kryesohet nga rektori dhe zhvillon mbledhjet në mënyrë periodike dhe në mënyrë të jashtëzakonshme. b. Funksionet Këshilli Administrativ kryen detyrat e mëposhtme: i. harton planin disavjeçar të zhvillimit të institucionit, si dhe ndjek zbatimin e tij pas miratimit në Senat; ii. harton programin vjetor të veprimtarive administrative, si dhe ndjek zbatimin e tij pas miratimit në Senat; iii. harton planin për investime dhe kontratat dhe ia paraqet ato për miratim Këshillit të Lartë; iv. monitoron dhe publikon rezultatet e vlerësimit të veprimtarive të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër); v. propozon strukturën e përgjithshme dhe numrin e personelit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) për të gjitha nivelet, të cilat ia paraqet për miratim Këshillit të Lartë; vi. merr vendime në lidhje me pranimin, transferimin dhe largimin e studentëve nga Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër); vii. vendos në lidhje me ankimimet e paraqitura ndaj vendimeve të këshillave administrativë të fakulteteve; viii. kryen detyra të tjera të caktuara në ligj, statut ose rregullore. Neni 7 Këshilli i profesorëve Përbërja dhe funksionimi Këshilli i profesorëve përbëhet nga profesorë me kohë të plotë të cilët propozohen nga rektori dhe miratohen nga dekani. Numri minimal i profesorëve të këtij këshilli duhet të jetë 7 (shtatë). Në rast se numri i profesorëve të fakultetit është më i vogël se shtatë, për të arritur këtë numër në këshillin e profesorëve mund të thirren profesorë të fushave të afërta nga fakultetet e tjera brenda institucionit, profesorë të ftuar apo profesorë me kontratë të fakultetit ose anëtarë 75


me titullin “Prof. Assoc.”, që janë në procesin e aplikimit për titullin “Profesor”. Drejtimi i këshillit të profesorëve bëhet me rotacion për dy vite akademike. Drejtuesi i këshillit zgjidhet nga i gjithë këshilli i profesorëve, duke siguruar 50%+1 të votave. Funksionimi i këshillit të profesorëve bëhet sipas rregullores së propozuar prej tij dhe miratuar nga Senati. Këshilli i profesorëve ka këto detyra: 1. Jep mendim për kërkesën e kandidatëve që kanë aplikuar për të mbrojtur doktoraturën. 2. Miraton propozimin e departamenteve për hapjen, mbylljen apo riorganizimin e programeve të studimit të doktoraturës. 3. Vëzhgon dhe këshillon veprimtarinë e departamenteve përkatëse në procesin e organizimit dhe drejtimit të programeve të studimit të doktoraturës. 4. Bazuar edhe në vlerësimin e departamenteve përkatëse, miraton ose jo autoreferatin e disertacionit të një doktorate. 5. Miraton kandidatin fitues të programit të studimit të doktoratës. 6. Organizon dhe drejton kualifikimin shkencor pedagogjik pas doktoratës. 7. Bazuar në vlerësimin e departamentit përkatës, si edhe në gjykimin e tij për veprimtarinë mësimore e kërkimore të kandidatit i propozon rektorit dhënien e titullit “Docent”. Neni 8 Këshilli i Etikës Këshilli i Etikës diskuton probleme të etikës së jetës të arsimit të lartë. Ai i bën propozime rektorit në lidhje me këto probleme. Anëtarët e Këshillit të Etikës përzgjidhen nga Senati, për një periudhë katërvjeçare. Këshilli i Etikës shqyrton dhe merr vendime mbi çështje që i parashtrohen nga personeli akademik dhe administrativ i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), si dhe nga studentët, lidhur me etikën e studentit dhe të personelit akademik dhe administrativ përkatës. Këshilli i Etikës funksionon dhe merr vendime, duke u bazuar në rregulloret e miratuara të institucionit. Neni 9 Këshilli i Disiplinës Këshilli i disiplinës është organi përgjegjës për dhënien e masave disiplinore të propozuara nga autoritetet drejtuese, në rast mospërmbushjeje të detyrimeve që burojnë nga ligji, statuti, rregulloret dhe udhëzime të tjera si brenda ashtu dhe jashtë institucionit, me përjashtim të largimit nga puna që është kompetencë vetëm e Këshillit të Lartë. 76


Anëtarët e këshillit të disiplinës zgjidhen nga Këshilli i Administrimit të institucionit, për një periudhë katërvjeçare. Këshilli i disiplinës funksionon dhe merr vendime, duke u bazuar në rregulloret e miratuara të institucionit. Neni 10 Fakultetet Fakulteti është njësi kryesore, që bashkërendon mësimdhënien, kërkimin shkencor dhe zhvillimin kulturor në fusha mësimorekërkimore, të përafërta ose të ndërthurura. Fakulteti ofron programe të studimeve të llojeve dhe niveleve të ndryshme, në përfundim të të cilave përfitohet diplomë. Hapja, bashkimi ose mbyllja e fakulteteve në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” “Bedër” bëhet me propozim të Senatit dhe me miratim të Këshillit të Lartë. Dekani a. Emërimi Dekani është drejtuesi kryesor i fakultetit dhe emërohet me propozim të rektorit dhe me miratim të Këshillit të Lartë për një periudhë katërvjeçare me të drejtë rizgjedhjeje. Për ta asistuar nëdetyrën e tij, dekani propozon jo më shumë se dy ndihmës nga anëtarët e stafit akademik, të cilët emërohen nga rektori, me miratim të Këshillit të Lartë, për një periudhë katër vjeçare me të drejtë rizgjedhjeje. Në rastet kur dekani është në pamundësi për të ushtruar kompetencat e tij, ai emëron në vend të tij një nga zëvendësdekanët. b. Funksionet, kompetencat dhe përgjegjësitë Dekani është personi kryesor përgjegjës para rektorit për përdorimin dhe zhvillimin sa më racional të kapaciteteve akademike të fakultetit dhe të njësive të lidhura me të; për dhënien e shërbimeve të nevojshme sociale studentëve; për marrjen e masave të sigurimit në raste të nevojshme; për mbarëvajtjen e mësimdhënies, kërkimit shkencor dhe publikimeve; për mbikëqyrjen dhe kontrollin e punës shkencore e administrative, si dhe për shpërndarjen e këtyre detyrave te njësitë më të ulëta dhe ndjekjen, kontrollimin dhe përmbushjen e tyre Funksionet e dekanit janë si mëposhtë: 1. Të kryesojë këshillin e fakultetit, të zbatojë vendimet e këshillit të fakultetit dhe të sigurojë mbarëvajtjen e punës ndërmjet njësive të fakultetit; 2. Në përfundim tëçdo viti akademik ose kur i kërkohet, t`i paraqesë rektoratit planin e aktiviteteve në fakultet dhe raportin mbi veprimtarinë e fakultetit; 3. T’i paraqesë rektoratit kërkesa të arsyetuara për burime financiare 77


dhe personel; 4. Pasi të marrë mendimin e këshillit drejtues të fakultetit, t`ia paraqesë për miratim rektoratit projektbuxhetin e fakultetit; 5. Të mbikëqyrë dhe të kontrollojë punën e njësive të fakultetit dhe të personelit tëçdo niveli, 6. Të miratojë programin javor të leksioneve; 7. Të kryejë detyra të tjera të caktuara në ligj ose rregullore. Neni 11 Këshilli i Fakultetit a. Ngritja dhe funksionimi Këshilli i fakultetit përbëhet nga dekani, i cili e kryeson, përgjegjësit e departamenteve dhe nga njëanëtar i stafit akademik përçdo departament të zgjedhur nga këshillat e departamenteve përkatëse. Këshillii fakultetit mblidhet në seanca të zakonshme në fillim dhe në mbarim të semestrit me thirrjen e dekanit. Ai mund të mblidhet edhe në seanca të jashtëzakonshme me thirrjen e dekanit. Kohëzgjatja e këshillit të fakultetit është katër vjet. Kancelari i fakultetit ka detyrën e raportuesit në mbledhjet e këshillit të fakultetit. Sekretari i fakultetit merr pjese në mbledhje si raportues. b. Funksionet Këshilli i fakultetit është një organ kolegjial vendimmarrës, i cili kryen detyrat e mëposhtme: 1. Vendos në lidhje me veprimtaritë e mësimdhënies, kërkimit shkencor dhe të publikimeve të fakultetit, si dhe përcakton parimet, planet, programet dhe kalendarin akademik, në lidhje me këto veprimtari; 2. Kryen detyra të tjera të caktuara në ligj, statut dhe rregullore. Neni 12 Këshilli i Administrimit të Fakultetit Këshilli i administrimit të fakultetit është organ kolegjial vendimmarrës, që programon e përcakton, në bazë të propozimeve të departamenteve, përdorimin e burimeve njerëzore dhe materiale në dispozicion të fakultetit. Këshilli i administrimit të fakultetit përbëhet nga dekani, i cili e kryeson, dhe nga përgjegjësit e departamenteve të fakultetit përkatës. Kancelari i fakultetit ka detyrën e raportuesit në mbledhjet e këshillit të administrimit të fakultetit. Këshilli i administrimit të fakultetit ka këto detyra: 1. Ndihmon dekanin në sigurimin e zbatimit të vendimeve të këshillit të fakultetit; 78


2. Siguron zbatimin e planeve dhe programeve të mësimore, si dhe të kalendarit akademik të fakultetit; 3. Merr vendime në lidhje me çështje që kanë të bëjnë me administrimin e fakultetit; 4. I propozon këshillit të administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) pranimet, transferimin dhe largimin e studentëve, si dhe bën propozime të tjera në lidhje me organizimin e procesit mësimor dhe provimeve; 5. Kryen detyra të tjera të caktuara në rregullore. Neni 13 Departamentet Departamenti është njësi bazë mësimore–kërkimore, që përfshin fusha kërkimi homogjene dhe grupon disiplinat mësimore përkatëse. Hapja, bashkimi ose mbyllja e departamenteve në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) bëhet me propozim të Senatit dhe me miratim të Këshillit të Lartë. Në departament përfshihet gjithë stafi akademik, i brendshëm dhe i jashtëm, sipas disiplinave përkatëse.Përgjegjësi i departamentit është drejtuesi i tij. Neni 14 Përgjegjësi i departamentit Përgjegjësi i departamentit mban përgjegjësipër zhvillimin e procesit mësimor dhe kërkimor të çdo niveli në departament, për zhvillimin nëmënyrë sa më të rregullt dhe efektive të çdoveprimtarie që ka të bëjë me departamentin, si dhe për sigurimin e përdorimit sa më tëefektshëm të burimeve në dispozicion. Përgjegjësi i departamentit emërohet nga stafit akademik i departamentit pas sugjerimit të dekanit, me propozim të rektorit dhe miratim të Këshillit të Lartë. Mandati i tij është katërvjeçar me të drejtë rizgjedhjeje sipas procedurave të njëjta. Ne rast se përgjegjësi i departamentit është nëpamundësi për të ushtruar detyrën, kompetencat e tij i kalojnë zëvendësit ose njërit nga anëtarët e stafit akademik. Përgjegjësi i departamentit zgjedh zëvendësin e tij dhe njofton dekanin. Përgjegjësi i departamentit merr pjesë dhe përfaqëson departamentin në mbledhjet e këshillit të fakultetit. Ai mbikëqyr dhe kontrollon përmbushjen e detyrave nga ana e anëtarëve tëtjerë të stafit akademik të departamentit. Në përfundim të vitit akademik, përgjegjësi i departamentit i paraqet dekanatit përkatës raportin mbi aktivitetin mësimor dhe kërkimor të departamentit gjatë vitit të sapombyllur, si dhe mbi planin e veprimtarive për vitin pasardhës. 79


Neni 15 Këshilli i departamentit Këshilli i departamentit kryesohet nga përgjegjësi i departamentit dhe përbëhet nga zëvendësit e tij, nëse ka, dhe nga anëtarët e stafit akademik të departamentit. Këshilli mblidhet periodikisht për të shqyrtuar temat e përcaktuara nga përgjegjësi i departamentit dhe ka këto detyra: 1. Nxit, bashkërendon dhe administron veprimtarinë e mësimdhënies, veprimtaritë kërkimore ose artistike, duke respektuar liritë akademike të personelit akademik dhe të drejtën e tij për të shfrytëzuar burimet materiale dhe financiare, në dispozicion të departamentit; 2. Shqyrton planet mësimore dhe i propozon këshillit të fakultetit ndryshimet përkatëse; 3. Shqyrton programet mësimore, bën ndryshimet e nevojshme dhe i propozon këshillit të fakultetit ndryshimet përkatëse; 4. I propozon këshillit të fakultetit tekstet mësimore në përdorim të studentëve; 5. Realizon programin mësimor sipas planit të miratuar dhe kontrollon cilësinë e mësimdhënies; 6. Përcakton tematikën e punës shkencore dhe kontrollon realizimin e saj; 7. Realizon kualifikimin shkencor pasuniversitar afatshkurtër dhe afatgjatë; 8. 8. Merr vendime në lidhje me transferimet e studimeve dhe bën njohjen e lëndëve dhe programeve mësimore. 9. Gjithashtu mund të organizohet në grupe mësimore dhe kërkimore me karakter të përkohshëm. Neni 16 Qendrat Kërkimore dhe Zhvillimore Qendrat Kërkimore dhe Zhvillimore mund të ngrihen me vendim të Senatit dhe me miratim të Këshillit të Lartë. Qendrat zhvillojnë aktivitetin e tyre si njësi të varura nga rektorati. Qendrat Kërkimore dhe Zhvillimore zhvillojnëveprimtarinë e tyre, në përputhje me rregulloren përkatëse të miratuar nga Senati. Neni 17 Drejtori Drejtori i Qendrës Kërkimoredhe Zhvillimore propozohet nga rektori dhe miratohet nga Këshilli i Lartë. Drejtori qëndron në detyrëpërnjë periudhëkatërvjeçare, me të drejtë rizgjedhjeje. Drejtori mund të zgjedhë si zëvendës edhe 2 anëtarë nga stafi akademik me miratimin e rektorit. Në rastet kur drejtori është nëpamundësipër të 80


ushtruar kompetencat e tij, ai emëron në vend të tij një nga zëvendësit. Neni 18 Dispozita të përbashkëta në lidhje me drejtuesit Në raste të nevojshme, rektori mund t’i caktojë një personi më shumë se një detyrë drejtuese. Në rastet kur drejtuesi është në pamundësi për të ushtruar detyrën, cakton zëvendësit e tij për ushtrimin e kompetencave, dhe në rast se dhe ky i fundit nuk mund t’i ushtrojë ato, drejtuesi mund të caktojë një anëtar të stafit akademik për ushtrimin e këtyre kompetencave. Neni16 Hyrja në fuqi Kjo rregullore hyn në fuqi në ditën e miratimit të saj në Këshillin e Lartë. Neni17 Zbatimi Zbatimi i kësaj rregulloreje sigurohet nga rektori.

81


RREGULLORJA MBI ORGANIZIMIN ADMINISTRATIV TË SHKOLLËS SË LARTË “HËNA E PLOTË” (BEDËR)

82


Neni 1 Qëllimi Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave, detyrave, përgjegjësive dhe kushteve të përgjithshme tё të gjitha organeve administrative të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Neni 2 Fusha e veprimit Kjo rregullore zbatohet në të gjitha organet administrative tëinstitucionit, nëpërputhje me statutin, ligjin për arsimin e lartë dhe akteve të tjera ligjore të dala në zbatim të tyre. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 3 Menaxhimi administrativ dhe komunikimi Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) gjatё veprimtarisё sё saj shfrytёzon sistemin e menaxhimit tё informacionit i cili bazohet nё teknologjinё e informacionit dhe komunikimit. Procedurat dhe pёrshkrimi i punёs pёrcaktohen paraprakisht nga zyrat kompetente. Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) zbaton ciklin e cilёsisё tё pёrbёrё nga katёr pika: Planifikimi, aplikimi, kontrollimi dhe pёrmirёsimi. Nё pёrputhje me standardet e cilёsisё, tё gjitha materialet dhe formularët e pёrdorur gjatё menaxhimit tё institucionit duhet tё përgatiten nё mёnyrё sistematike dhe tё bashkëngjiten nё sistem. Procedurat dhe pёrshkrimi i punёs i nёnshtrohen njё procesi dinamik tё pёrmirёsimit nga ana e strukturave menaxhuese tё institucionit. Zhvillimi i punëve të brendshme të institucionit mund të realizohet në formë të shkruar, verbale dhe elektronike. Vendimet e marra, si dhe shtojcat shkruhen, ndiqen dhe arkivohen, nё përputhje me standardet e cilёsisё. Nё tё njёjtёn kohё, kryhet dhe raportimi pranё organeve tё pёrcaktuara nё kёtё rregullore. Neni 4 Detyrat dhe përgjegjësitë Organet administrative janë të ngarkuara me zbatimin e detyrave të caktuara dhe janëpërgjegjësepërkundrejtorganeve eprore, nё përputhje me qëllimin dhe objektivat e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), si dhe me parimet dhe procedurat e menaxhimit total tё cilёsisё nё kuadrin e sistemit tё menaxhimit strategjik. Të gjitha organet janë të ngarkuara me ruajtjen e të dhënave ndaj palëve të treta.

83


Neni 5 Parimi i hierarkisë Administrata, në të gjitha çështjet administrative, rregullat dhe vendimet vepron mbi bazën e parimit të hierarkisë, sipas të cilit urdhrat e organit më të lartë janë të detyrueshme për organin vartës. Neni 6 Delegimi i kompetencave Personeli administrativ, në rast largimi me leje, i paraqet organit epror kërkesën e lejes në të cilin përcaktohet personeli që do e zëvendësojë. Organi epror ruan të gjitha të drejtat e caktimit të personelit zëvendësues. Personeli zëvendësues mban të gjitha përgjegjësitë dhe kompetencat,përveç të drejtës së emërimit dhe largimit nga puna. Neni 7 Delegimi i së drejtës së firmës dhe kompetencave Organet administrative, në raste të nevojshme, mund t’ia delegojnë të drejtën e firmës ose një pjesë të kompetencave të tyre një organi më të ulët ose personelit më të përshtatshëm vetëm me lejen e organit kompetent të emërimit në detyrë. Delegimi i kompetencave kryhet në mënyrë shkresore, ku përcaktohen fusha e veprimit të kompetencave të deleguara, personi të cilit i delegohen dhe kohëzgjatja e delegimit. DISPOZITA TË POSAÇME Caktimi në detyrë i personelit administrativ Neni 8 Personeli administrativ Personeli administrativ i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) punësohet si personel me detyra të caktuara dhe efektiv (me kohë të plotë) në pozicione të ndryshme dhe quhet personel administrativ. Personeli administrativ minimalisht duhet të plotësojë kushtet e parashikuara më poshtë: a. Të ketë arsim të lartë; b. Të mos ketë probleme shëndetësore të cilat mund ta pengojnë në kryerjen e detyrës; c. Të mos jetë i privuar nga të drejtat publike; ç. Të mos jetë dënuar për kryerjen e një vepre penale. Personeli i marrë në punë rishtazi i nënshtrohet një periudhe prove prej tre muajsh, që nga data e marrjes së tij në punë, gjatë së cilës ai ka statusin e personelit në provë. Gjatë kësaj periudhe, në qoftë se nuk përshtatet me detyrën e ngarkuar, ndërpriten marrëdhëniet e punës me të. 84


Pas përfundimit me sukses të periudhës së provës, personeli caktohet në detyrë. Kuadrot e personelit administrativ, me propozim të rektorit dhe me miratim të Këshillit të Lartë, caktohen në detyrë. Caktimi i kuadrove ( të rinj ose në rast ndryshimi të detyrës) përcaktohet nga një komision i përbërë nga rektori ose zёvendёsrektori, sekretari i pёrgjithshёm dhe drejtuesi i njёsisё administrative pёrkatёse. Nё raste tё nevojshme, mund tё ndryshohet zyra administrative e personelit. Njё punonjёs i njё njёsie administrative mund tё caktohet nё njё njёsi tjetёr nga rektorati. Nё raste tё nevojshme edhe stafit akademik mund t`i ngarkohen detyra me karakter administrativ. Neni 9 Personeli teknik Personeli teknik është personeli i cili ka njohuri teknike dhe është përgjegjës për shërbimet tekniko-administrative në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Personeli teknik,përveç kushteve të përgjithshme të personelit duhet të ketë arsimimin e përshtatshëm në fushën përkatëse ose të ketë eksperiencë në këtë fushë. Tekniku caktohet në detyrë me propozim të organit përkatës dhe vlerësimin pozitiv të kancelarit dhe me miratim të rektorit. Neni 10 Personeli i sigurisë Personeli i sigurisë në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) janë nëpunësit të cilët realizojnë sigurimin në shkollë dhe kanë eksperiencë në fushën e sigurimit. Personeli i sigurisё caktohet nё punё me propozim tё njёsisё pёrkatёse, mendimit pozitiv tё Kancelarit dhe miratim tё rektorit. Siguria nё institucion mund tё realizohet edhe nёpёrmjet kontraktimit me njё shoqёri sigurimi jashtё institucionit. Neni 11 Personeli shëndetësor Personeli shëndetësor në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) është personeli doktor, infermiere, punonjësi i shëndetësisë që ofrojnë shërbime shëndetësore në institucion. Personeli shëndetësor,përveç kushteve të përgjithshme të personelit, duhet të këtë arsimimin themelor dhe të ketë eksperiencë pune. Personeli i shëndetësisë zgjidhet me propozim të organit përkatës, mendimit pozitiv i Kancelaritdhe me miratim të rektorit. Shërbimi shёndetёsor nё Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) mund tё sigurohet edhe nёpёrmjet kontraktimit me njё kompani tё jashtme.

85


Neni 12 Personeli ndihmës Personeli ndihmës është personeli i cili ndihmon në realizimin e punëve shtesë nё Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër)si, pastrimi, mirëmbajtja e oborrit ose mirëmbajtja e godinës. Personeli ndihmёs zgjidhet me propozim të organit përkatës, mendimit pozitiv të Kancelarit dhe me miratim të rektorit. Shërbimi ekstra nё Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) mund tё sigurohet edhe nёpёrmjet kontraktimit me njё kompani tё jashtme. Neni 13 Personel afatshkurtër Personeli i cili punësohet për një periudhë kohore më të shkurtër se një vit ose për një sezon quhet personel afatshkurtër. Personeli afatshkurtër caktohet në punë në shërbimet administrative ose teknike. Ai zgjidhet me propozim të organit përkatës, mendimit pozitiv tё Kancelarit dhe me miratim të rektorit. DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E PERSONELIT ADMINISTRATIV Neni 14 Detyrat Personeli administrativ i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) është i detyruar të respektojё mbarёvajtjen e punёs, pёrshkrimin e punës, si dhe ligjet në fuqi dhe të kryejë detyrat e caktuara nga drejtuesi. Në të njëjtën kohë ai është përgjegjës përpara drejtuesit përkatës për kryerjen në mënyrë të saktë dhe të drejtë tё detyrave tё caktuara. Në rast se urdhrat e drejtuesit janë haptazi të paligjshme, ai nuk i zbaton ato dhe ua bën të ditur eprorëve më lart. Në rast se drejtuesi ia përsëriturdhrin në formë të shkruar, atëherë personeli administrativ është i detyruar ta zbatojë atë. Përgjegjësia e lindur gjatë zbatimit të urdhrit, i takon personit që ka dhënë urdhrin. Në rast se zbatimi i urdhrit pёrbёn vepër penale, atëherë personeli administrativ nuk duhet ta kryejë në asnjë mënyrë, përndryshe i mban të gjitha përgjegjësitë. Neni 15 Ligjshmëria Personeli administrativ detyrohet të kryejë të gjitha detyrat e pozicionit të tij me besnikëri, në përputhje me ligjin. Neni 16 Paanshmëria Personeli administrativ gjatë kryerjes së detyrave të tij nuk mund të bëjë diskriminime mbi baza gjuhësore, racore, politike, mendimi, filozofike, fetare ose përkatësisë në sekte. 86


Neni 17 Sjellja dhe bashkëpunimi Personeli administrativ, gjatë kohës së kryerjes së shërbimit dhe jashtë saj, është i detyruar të tregojë konsideratën dhe besimin e duhur ndaj cilësive zyrtare qё mbart. Personeli administrativ punon me ndjenjën e bashkëpunimit e cila është thelbësore. Neni 18 Detyrat dhe përgjegjësitë e personelit drejtues administrativ Personeli drejtues administrativ, në përputhje me dispozitat ligjore, duhet të kryejë ose të japë urdhër të kryhen, detyrat e tyre në kohe dhe pa mangësi, të aftësojnë personelin vartës në kryerjen e detyrave të tyre. Ai është përgjegjës dhe ka për detyrë të kontrollojë sjelljen dhe gjendjen e personelit. Drejtuesi sillet me drejtësi dhe paanshmëri ndaj personelit vartës dhe përdor drejt pushtetin, në përputhje me ligjet në fuqi. Neni 19 Përgjegjësia personale dhe shkaktimi i dëmit Personeli administrativ duhet të tregohet i kujdesshëm dhe i vëmendshëm gjatë kryerjes së detyrave, duhet të mirëmbajë dhe të ruajë bazën materiale, dhe është përgjegjës për mbajtjen në gatishmëri efektive për shërbim. Në rast se, nga neglizhenca, pakujdesia apo mosmarrja e masave të duhura me qëllim, i shkaktohen dëme institucionit, i punësuari është i detyruar të shlyejë shumën ekuivalente të dëmit të shkaktuar për faj të tij. Neni 20 Mospërhapja e të dhënave ose deklaratat në shtyp Personeli administrativ e ka të ndaluar shpërndarjen-publikimin e informacionit dhe informimin e organeve të shtypit dhe mediave për punët në institucion, nё rast kur nuk ёshtё i autorizuar ose nuk i ёshtё dhёnё leja pёrkatёse. Neni 21 Mosnxjerrja jashtë e dokumenteve zyrtare, mjeteve dhe materialeve dhe dorёzimi Personeli administrativ nuk mund të nxjerrë jashtë institucionit ose të përdorë pa autorizim dokumente zyrtare, mjete dhe materiale me qëllim përfitimi personal. Në përfundim të detyrës së tij, ai është i detyruar të kthejë të gjitha ato që i janë dhënë në përdorim në funksion të detyrës së tij.

87


Neni 22 Ankimimi Personeli administrativ ka të drejtën e ankimimit ndaj procedurave apo çështjeve që kryhen ndaj tij prej drejtuesve. Aplikimet e ankimit dhe përmbajtja e tyre shqyrtohen nga organet kompetente të institucionit ose rektoratit në një kohe sa më të shkurtër dhe vendimi i marrë i bëhet i ditur personit të interesuar. Neni 23 Ndalimet Personeli administrativ nuk mund të kryejë aktivitete ose veprime të cilat pengojnë ofrimin e shërbimit ose ngadalësojnë kryerjen e detyrës së caktuar; nuk mund të marrë pjesë në greva tё paligjshme ose të bëjë propagandë për grevë; nuk mund të zhvillojë aktivitet fitimprurës dhe tregtar; nuk mund të marrë dhurata dhe nuk mund të plotësojë interesat e të tjerëve për shkak të punës së tij dhe nuk mund të përhapë të dhëna konfidenciale profesionale. PËRKUFIZIMET E ORGANEVE Neni 24 Kancelari Është organi më i lartë administrativ në institucion. Kancelari emërohet nga Këshilli i Lartë dhe pёrgjigjet pёrpara rektorit pёr veprimtarinё e organeve nё varёsi tё tij. Neni 25 Dekani i studentёve Dekani i studentёve ёshtё pёrgjegjёs pёr mbarёvajtjen e marrёdhёnieve me studentёt e institucionit, pёrdorimin sa me efikas tё resurseve tё institucionit dhe pёr menaxhimin e marrёdhёnieve tё sipërpërmendura, nё pёrputhje me parimin “Studenti nё qendër tё Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër)”. Dekani i studentёve kryen detyrat e tij nё bashkёpunim me organet drejtuese. Ai koordinon aktivitetet e studentёve. Dekani i studentёve zgjidhet me propozim të rektorit dhe me miratim të Këshillit të Lartë. Neni 26 Përgjegjës zyre Është organ administrativ i nivelit të lartë, i cili drejton, koordinon dhe kontrollon punët administrative të një ose disa njësive që kanë objekt pune të afërt me njëra-tjetrën. Ai zgjidhet me propozim të kancelarit, miratim të rektorit dhe emërohet nga Këshilli i Lartë.

88


Neni 27 Specialisti Personeli administrativ, i cili kryen detyra që kërkojnë cilësi të caktuara, në përputhje me përgjegjësinë dhe pozicionin përkatës të punës, quhet specialist. Specialisti emërohet nga rektori me propozim të drejtuesit përkatës dhe miratim të kancelarit. Neni 28 Stafi ndihmës Personeli administrativ, i cili kryen detyra të përgjithshme në administratë quhet staf ndihmës dhe emërohet nga rektorit me propozim të drejtuesit përkatës dhe miratim të kancelarit. ORGANIZIMI ADMINISTRATIV DHE KOMPETENCAT Neni 29 Kancelari Kancelari, emërohet nga Kёshilli i Lartё me propozim tё rektorit dhe shkarkohet nё tё njёjtёn mёnyrё. Kompetencat e kancelarit janё si mё poshtё: 1. Tё vlerёsojё kryerjen e detyrave tё caktuara nё pёrputhje me qёllimet strategjike tё institucionit tё njёsive tё cilat varen nga ky organ, si dhe, mbi bazёn e propozimeve tё njёsive pёrkatёse, tё hartojё rekomandime dhe, pas miratimit tё Rektoratit, tё sigurojё zbatimin e tyre. 2. Tё sigurojё pёrfshirjen e formularёve dhe dokumenteve nё sistemin e menaxhimit tё informacionit,nё pёrputhje me politikёn e cilёsisё sё Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), dhe tё sigurojё pёrditёsimin e tyre nё raste tё nevojshme. 3. Tё përgatisë dhe tё pёrfshijё nё sistemin e menaxhimit tё informacionit,raportet e aktiviteteve tё organeve vartёse, nё periudhat e pёrcaktuara nga rektorati. 4. Tё pregatisё nё muajin korrik tё çdoviti raportet eaktivitetit, vetëvlerёsimit dhe auditimit institucional dhe, pas miratimit nga organet pёrkatёse, t’i përfshijë ato nё sistemin e menaxhimit tё informacionit. 5. Të sigurojë mbarëvajtjen, efektivitetin dhe bashkëpunimin e organeve administrative vartëse, si dhe tё paraqesё pёrpara rektorit planet pёrkatёse tё pёrmirёsimit. 6. Të kryejë detyrën e raportuesit në Këshillin e Lartë, në Senat dhe nëKëshillin e Administrimit tё Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër); tё përgatisë axhendёn e mbledhjes dhe, pasi tё marrё miratimin e rektorit, t`ua dёrgojё anёtarёve, të mbajë procesverbal mbi vendimet e marra dhe t’i përfshijë ato nё 89


7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15.

16.

sistemin e menaxhimit tё informacionit dhe më pas t’i arkivojë ato. Ti propozojë rektorit punësimin e stafit administrativ nё zyrat e varura prej tij. Të menaxhojё vazhdimësinë e punëve në zyrën e medias dhe marrëdhënieve me publikun. Të ndjekë dhe të realizojë korrespondencën e rektoratit. Të realizojë pritjet protokollare, të sigurojë mbarëvajtjen e vizitave dhe ceremonive të rektoratit. Tё mbledhё tё gjitha vlerёsimet e institucioneve zyrtare nё lidhje me Shkollёn e Lartё“Hëna e Plotë” (Bedër) dhe tё raportojё mbi to; Pёr ato dokumente tё cilat i drejtohen mё shumё se njё organi, t’i shpёrndajё nё bazё tё skemёs sё shpёrndarjes sё dokumenteve,duke mbajtur njё kopje vetё dhe tjetrën ia dorёzon organit pёrkatёs kundrejt firmёs; Të ndjekë procedurat e shitblerjeve; T`i pasqyrojërektorit listën me materialet e nevojshme vjetore, pasi tё ketё kryer inventarin nё magazinёn e institucionit. Nё bashkёpunim nё organet e tjera, kёrkesat e ardhura prej tyre, nevojat nё vitet e kaluara, si dhe ato tё domosdoshme pёr realizimin e qёllimit tё institucionit tё përgatisë draftbuxhetin dhe t`ia paraqesё atё rektorit. Tё kryejё detyra tё tjera tё caktuara nga rektori.

Kancelari ka në varësi njësitëe mëposhtme: a. Zyrën e protokollit dhe korrespondencës; b. Zyrën e burimeve njerëzore dhe çështjeve juridike; c. Zyrën e shërbimeve administrative; d. Zyrën e financës; e. Zyrën e medias dhe marrёdhёnieve me publikun; f. Sekretarinëmësimore; g. Zyrën e përzgjedhjes dhe pranimit të studenteve; h. Bibliotekën; i. Zyrën e teknologjisë se informacionit;

1. 2. 3. 4.

Neni 30 Detyrat e zyrës së protokollit dhe korrespondencës Ndjek korrespondencën e rektorit; Regjistron korrespondencën e jashtme dhe të brendshme dhe realizon shpërndarjen te njësitë e interesuara; Siguron arkivimin, ruajtjen dhe përdorimin e dokumentacionit tëShkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër); Përgatit dhe i dorëzon kancelarit,mbi bazёn e kёrkesёs sё kёtij 90


tё fundit, vendimet e kёshillave, vendimet e rektorit, shkresat zyrtare, fakset dhe çdo shkresëtjetër; 5. Ndjek ndryshimet ligjore dhe nërregullore; 6. Arkiviminçdo fundviti tëdokumentevedhe asgjësimin e atyre që u ka kaluar afati. 7. Tё përfshijë të gjithë korrespondencën nё sistemin e menaxhimit tё informacionit. Neni 31 Zyra e burimeve njerëzore dhe çështjeve juridike Zyra e burimeve njerёzore dhe çështjeve juridike ёshtё pёrgjegjёse pёr rekrutimin e personelit që punon në universitet, caktimin nё detyrё, ndryshimet nё detyrë, të drejtat personale, si dhe pёrpilimin e politikёs sё punёsimit dhe planifikimit tё fuqisë punëtore nё institucion. Menaxhon personelin, nё pёrputhje me legjislacionet përkatëse kombëtare dhe ndërkombëtare. Menaxhon sistemin e informacionit të personelit dhe e pёrditёson atё. Nё tё njёjtёn kohё kjo zyrё ёshtё pёrgjegjёse pёr publikimin e tё dhёnave tё personelit si brenda ashtu dhe jashtëinstitucionit. Zyra e burimeve njerёzore dhe çështjeve juridike merret me përgatitjen dhe kryerjen e tё gjitha marrëveshjeve nё Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Nё tё njёjtёn kohё ndjek afatet e pёrcaktuara nё kёto marrёveshje, pёrfundimin e tyre si dhe zbatimin e tyre. Kryen mbrojtjen e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) nё rast konfliktesh dhe mosmarrёveshjesh si dhe ofron shёrbim kёshillues pёr çështje juridike. Detyrat e njёsisё janё si mё poshtё: 1. Tё vlerёsojё kryerjen e detyrave tё caktuara, nё pёrputhje me qёllimet strategjike tё Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) tё njёsive tё cilat varen nga ky organ, si dhe mbi bazёn e propozimeve tё njёsive pёrkatёse tё hartojё rekomandime dhe pas miratimit tё rektoratit tё sigurojё zbatimin e tyre. 2. Nё pёrputhje me politikёn e cilёsisё sё Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), tё sigurojё pёrfshirjen e formularёve dhe dokumenteve nё sistemin e menaxhimit tё informacionit, tё sigurojё pёrditёsimin e tyre nё raste tё nevojshme. 3. Tё përgatisë raporte sa herё që kёrkohet nga rektorati dhe t’i pёrfshijё ato nё sistemin e teknologjisё sё informacionit. 4. Tё drejtojё projekte që lidhen me burimet njerёzore dhe tё vlerёsojё resurset nё kёtё aspekt, tё shkёmbejё njohuri me institucione tё tjera. 5. Tё menaxhojё përcaktimin e stafit të institucionit, tё titujve tё tyre, daljen në pension, të rekrutimit dhe ndёrprerjes sё marrёdhёnieve tё punёs. 91


6. Ruan dosjet e personelit, i pёrditёson ato dhe fut informacionet e miratuara paraprakisht nё sistemin e menaxhimit të informacionit. 7. Siguron përgatitjen e kartёs sё stafit dhe shpёrndarjen e kёsaj tё fundit. 8. Ndjek procedurat e vizave dhe tё lejeve tё qёndrimit tё personelit tё huaj. 9. Siguron formularët e vlerёsimit tё pёrformancёs sё stafit administrativ, i analizon ato dhe ia dorёzon ato kancelarit i cili ia kalon mё pas rektorit. 10. Ndjek lejet e dhёna personelit dhe i fut ato nё sistemin e menaxhimit tё informacionit. 11. Plotёson nё formularin pёrkatёs respektimin e orarit nga ana e punonjësve. 12. Ruan dosjet e personelit me pagesё. 13. Organizon dhe kryen analizёn e nevojave tё personelit pёr trajnim, planifikon programet e trajnimit dhe ndjek mbarёvajtjen e tyre, pёrgatit raporte nё lidhje me pjesёmarrjen e personelit nё trajnim, ia paraqet kёtё tё fundit Rektorit dhe e pasqyron nё Sistemin e Menaxhimit tё Informacionit. 14. Pjesёmarrja e personelit nё trajnime pasqyrohet nё dosjen e tij 15. Përgatit kontratёn e punёs, ndryshimin e saj dhe ndjek pёrfundimin e saj. 16. Si dhe kryen detyra tё tjera tё caktuara. Neni 32 Zyra e shërbimeve administrative Zyra e shërbimeve administrative ështëpërgjegjësepërpërdorimin dhe zhvillimin nëmënyrën e duhur tëhapësirave dhe mundësive fizike që disponon Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Ajo gjithashtu ështëpërgjegjësepërsigurinë nëShkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Zyra e shërbimeve Administrative ka detyrat e mëposhtme: 1. Tё vlerёsojё kryerjen e detyrave tё caktuara, nё pёrputhje me qёllimet strategjike tё Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) tё njёsive tё cilat varen nga ky organ, si dhe mbi bazёn e propozimeve tё njёsive pёrkatёse tё hartojё rekomandime dhe pas miratimit tё rektoratit tё sigurojё zbatimin e tyre. 2. Nё pёrputhje me politikёn e cilёsisё sё Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) tё sigurojё pёrfshirjen e formularёve dhe dokumenteve nё sistemin e menaxhimit tё informacionit, tё sigurojё pёrditёsimin e tyre nё raste tё nevojshme. 3. Tё përgatisё planin e aktiviteteve tё zyrёs dhe pas miratimit ta 92


përfshijë nё sistemin e menaxhimit tё informacionit. 4. Tё përgatisё raporte sa herё kёrkohet nga rektorati dhe t’i pёrfshijё ato nё sistemin e teknologjisё sё informacionit. 5. ё përgatisё pjesёn e raportit tё vetëvlerёsimit qё lidhet me zyrёn nё fjalё, si dhe pjesët pёrkatёse nё raportin e auditimit dhe mё pas t’i përfshijë ato nё sistem. 6. Tё menaxhojё, nё bashkëpunimmezyrën efinancës, nevojat pёr pajisje dhe materiale. 7. Tё organizojё dhe tё kontrollojё shёrbimin e pastrimit nё Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). 8. Ofrimin dhe operimin e automjeteve të përdorura për veprimtari universitare, dhe nё rast tё nevojshme tё sigurojё blerjen e shёrbimit. 9. Të përgatisë listёn e materialeve tё nevojshme pёr ofrimin e shёrbimeve standarde nё institucion dhe t’ua dorёzojë pёr miratim organeve eprore. 10. Të ndjekë inventarin e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) në mënyrë sistematike. 11. Të informojë zyrat e interesuara mbi materialet tё cilat ndodhen nё magazinë, pra nё inventar. 12. Siguron pastrimin periodik të brendshёm dhe të jashtёm të ndërtesave të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), ndriçimin e tyre dhe kondicionimin e ajrit. Pёr kryerjen e kёtyre shёrbimeve propozon mjetet e nevojshme dhe kujdeset pёr mirёmbajtjen e tyre. 13. Kontrollon pastёrtinё dhe mbarёvajtjen e shёrbimit nё kantinё dhe nё mensё. 14. Ndjek dhe regjistron tëgjitha materialet e hyra dhe të dala nga magazina e institucionit. 15. Shpërndan dhe lë nëdorëzim materialet e blera në koordinim me njësinëpërkatëse. 16. Tё kujdeset pёr ruajtjen dhe riparimin e makinerive apo mjeteve tё pёrdorura nё zyrat e ndryshme tё institucionit. 17. Tё kryejё inspektime periodike dhe tё pёrcaktojё vendet ose mjetet tё cilat kanё nevojё pёr ruajtje ose riparim dhe fillimin e procedurave . 18. Tё kryejё kontrolle periodike nё tё gjitha ambientet e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), nё lidhje me rrjetin elektrik, gazin, ujin, sistemin e ngrohjes dhe kanalizimet. 19. Tё sigurojё riparimin e difekteve nё sistemet e ndryshme brenda ditës. 20. Tё kontrollojё dhe tё realizojё kushtet e sigurimit nё punё. 21. Tё realizojë kontrolle nё sistemet e fikjes sё zjarrit, sistemet e alarmit apo aktivizimit të sistemit tësigurisë. 93


22. Menaxhon përdorimin e makinës së fotokopjes dhe skanerit. Shërbimi në fotokopje mund të realizohet edhe nëformën e njëshërbimi të marrë nga jashtë. 23. Organizon punёn nё lidhje me shёrbimet e kafeterisё dhe mensёs qё do t’i ofrohen studentёve dhe stafit. 24. Organizon shёrbimin e transportit tё personelit dhe tё studentёve nё Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). 25. Kontrollon cilёsinё shёrbimit tё ofruar. 26. Merr me qira, pas miratimit tё organit kompetent, mjetet e nevojshme dhe organizon shёrbimin. 27. Është pёrgjegjёs pёr ruatjen dhe mbrojtjen e sigurisё nё ambientet e institucionit nё rast kёrcёnimi ose vёnie nё rrezik tё personelit dhe studentёve; largimi ose detyrimi pёr t’i shkёputur nga punёt pa të drejtë; sabotimi; vёnie zjarri; vjedhjeje, grabitjeje; shfrytёzimi, shkatёrrimi dhe veprime tё tjera të kundraligjshme. 28. Mbikëqyr hyrjen dhe daljen nga institucioni, nёpёrmjet sistemit tё sigurisё elektronike. Neni 33 Zyra e financёs Ёshtё pёrgjegjёse pёr përgatitjen e planprogramit buxhetor tё Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), pёr zbatimin e tij dhe pёr pёrdorimin e burimeve njerёzore, monetare apo materiale nё mёnyrё sa mё tё përshtatshme dhe efektive pёr realizimin e veprimtarisё mësimore dhe akademike. Zyra e financës ka këto detyra: 1. Tё vlerёsojё kryerjen e detyrave tё caktuara, nё pёrputhje me qёllimet strategjike tё Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) tё njёsive tё cilat varen nga ky organ, si dhe mbi bazёn e propozimeve tё njёsive pёrkatёse tё hartojё rekomandime dhe pas miratimit tё rektoratit tё sigurojё zbatimin e tyre. 2. Nё pёrputhje me politikёn e cilёsisё sё Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) tё sigurojё pёrfshirjen e formularёve dhe dokumenteve nё sistemin e menaxhimit tё informacionit, tё sigurojё pёrditёsimin e tyre nё raste tё nevojshme. 3. Tё përgatisё planin e aktiviteteve tё zyrёs dhe pas miratimit t’i përfshijë nё sistemin e menaxhimit tё informacionit. 4. Tё përgatisё raporte sa herё kёrkohet nga rektorati dhe t’i pёrfshijё ato nё sistemin e teknologjisё sё informacionit. 5. Të bëjë kontrollin paraprak financiar të transaksioneve financiare. 6. Të kryejë shërbimet e kontabilitetit, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 94


7. Të përgatisë dhe të paraqesë tabelat dhe raportet financiare. 8. Të kryejë transaksionet financiare në lidhje me projektet në zbatim e sipër në institucion. 9. Të kryejë transakionet e overdraftit dhe të transaksioneve të lidhura me të. 10. Të përgatisë dhe të paraqesë në rektorat buxhetin e institucionit, si dhe parimet e zbatimit të buxhetit. 11. Të kryejë pagesat, pas marrjes së miratimit të rektoratit, në lidhje me blerjet e bëra në përputhje me zërat e shpenzimeve rrjedhëse të buxhetit. 12. Të përgatisë raportet mbi zbatimin faktik të buxhetit, në përputhje me përfundimet e aktiviteteve të kryera dhe t’ua paraqesë për miratim organeve eprore, së bashku me raportet e kontrollit, si dhe të hartojë raporte në lidhje me këto. 13. Të sigurojë kryerjen në kohë, si dhe në mënyrë të drejtë dhe të rregullt të deklarimeve që vijnë si detyrim nga ligjet e taksave, si dhe nga ligjet e tjera në fuqi. 14. Të hartojë dhe të zbatojë projektet në lidhje me kërkesat për transferim fondesh, pas marrjes së miratimit të rektoratit dhe të Këshillit të Lartë. 15. Të ofrojë bashkërendimin e nevojshëm për njësitë e tjera, në lidhje me zbatimin e buxheteve të tyre respektove, si dhe t’u ofrojë mundësinë njësive të mbikëqyrin informacionin në lidhje me realizimin e buxhetit dhe të shpenzimeve në një mjedis elektronik. 16. Të përgatisë dhe të paraqesë njësinë e financës në raportin e veprimtarive të institucionit. 17. Të përgatisë dhe të zbatojë projektet që i paraqiten rektoratit dhe Këshillit të Lartë mbi pagat dhe mënyrën e dhënies së pagave nga ana e institucionit. 18. Të sigurojё kryerjen e çdo lloj pagese mësimore nga ana e studentëve; tё ruajё faturat dhe njёkohёsisht tё informojё zyrat e tjera tё interesuara rreth kryerjes sё rregullt tё pagesave nga ana e studentёve. 19. Të kryejë pagesën e bursave në para cash, kur kjo është e nevojshme. 20. Të ndjekë procedurat që rrjedhin nga kërkesat/aplikimet e studentëve të cilat përmbajnë detyrime financiare për institucionin. 21. Të informojë studentët mbi detyrimet e tyre financiare. 22. Të ndjekë firmosjen e kontratave arsimore me studentët gjatë periudhës së regjistrimeve. 23. Të kryejë pagesën e personelit, në përputhje me planin e pagave. 95


24. ё rregullojё sistemin e kontrollit tё brendshёm dhe mbarёvajtjen e punёs nё zyrën e financёs; tё kontrollojё realizimin e synimeve tё paracaktuara dhe tё mbikëqyrё realizimin e detyrave tё ngarkuara personelit në bazë të parimit të ndarjes së detyrave. 25. Tё ndjekё ndryshimet legjislative nё fushёn financiare dhe tё njoftojё njësitë e interesuara nё lidhje me to. 26. Duke pasur parasysh tё gjitha kushtet nё institucion, tё informojё çdo ditё ose periodikisht sipas urdhrave, eprorёt nё lidhje me gjendjen financiare. 27. Tё marrё masat e nevojshme nё lidhje me ruajtjen e pasurive tё regjistruara si aktive tё institucionit. 28. Tё marrё pjesё nё komisionin pёrkatёs për tё gjitha investimet qё kryhen në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). 29. Të përgatisë në kohë faturat e studentëve dhe të sigurojë dorëzimin e tyre te studentët nga njësitë që gjenden në institucion, me kërkesë të studentëve. 30. Përgatit dhe përpunonçdo shtator listën e furnitorëve të miratuar. 31. Në bazë të propozimit të organit të interesuar dhe të miratimit të kancelarit, realizon blerjen e çdo lloj sendi ose materiali. Neni 34 Zyra e marrёdhёnieve me publikun dhe median Siguron prezantimin e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) nё tё gjitha nivelet. Organizon përgatitjen dhe prodhimin e tё gjitha materialeve prezantuese, publikimin e informacionit nё web dhe nё sistemin e teknologjisё sё informacionit dhe pёrditёsimin e tij. Zyra e marrёdhёnieve me publikun dhe median ka këto detyra: 1. Tё vlerёsojё kryerjen e detyrave tё caktuara, nё pёrputhje me qёllimet strategjike tё Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), tё njёsive tё cilat varen nga ky organ, si dhe mbi bazёn e propozimeve tё njёsive pёrkatёse tё hartojё rekomandime dhe pas miratimit tё rektoratit tё sigurojё zbatimin e tyre. 2. Nё pёrputhje me politikёn e cilёsisё sё Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) tё sigurojё pёrfshirjen e formularёve dhe dokumentevenё sistemin e menaxhimit tё informacionit, tё sigurojё pёrditёsimin e tyre nё raste tё nevojshme. 3. Tё përgatisё planin e aktiviteteve tё zyrёs dhe pas miratimit ta përfshijë nё sistemin e menaxhimit tё informacionit. 4. Tё përgatisё raporte, sa herë kёrkohet nga rektorati, dhe t’i pёrfshijё ato nё sistemin e teknologjisё sё informacionit. 5. Tё pregatisё pjesёt pёrkatёse nё raportin e vetvëlerёsimit dhe t’i përfshijë ato nё sistem. 96


6. Tё grumbullojё tё gjithё formularёt dhe dokumentet e pёrdoruara nga zyrat e ndryshme nё Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) dhe t’i publikojё ato nё website. 7. Nё bashkёpunim me zyrën e interesuar, tё pregatisё materialet promocionale, tё ndjekё pёrditёsimin e tyre me informacion, tё organizojё shpёrndarjen, tё sigurojё arkivimin e tyre dhe t’i përfshijë ato nё sistemin e menaxhimit tё informacionit. 8. Tё kryejё vlerёsimin e raporteve tё aktiviteteve, tё përgatisё raportet e kёrkuara nga rektorati, tё sigurojё publikimin e tyre nё website, si dhe nё sistemin e menaxhimit tё informacionit. 9. Tё menaxhojё aktivitetet prezantuese tё Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), tё informojё institucionet vendase dhe tё huaja, nё lidhje me Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) dhe tё pёrditёsojё publikimin e aktiviteteve nё website. 10. Gjatё kryerjes sё detyrave mban parasysh qё tё gjitha aktivitetet me personelin, studentёt zhvillohen nё tё mirё tё shoqёrisё. 11. Tё jetё nё mёnyrё tё vazhdueshme nё dijeni tё reagimeve tё publikut ndaj arritjeve tё institucionit, t’i vlerёsojё reagimet dhe tё njoftojё drejtuesit e lartё tё institucionit pёr to. 12. Tё mbledhё dhe tё bёjё vlerёsimin e lajmeve tё shkruara ose vizive që kanё lidhje me institucionin dhe arsimin e lartё, t’i arkivojё ato dhe tё përgatisё njё raport nё muajt nёntor dhe prill, i cili i dorёzohet Kёshillit Administrativ tё institucionit. 13. Tё kёshillojё organet pёrkatёse nё rast se vёren se njё informacion i publikuar nё media nuk është i vërtetë, pёr mёnyrёn se si tё rregullojё gjendjen dhe tё përgatisё shpjegime nё lidhje me temёn. 14. Ruan mirёkuptimin, simpatinё dhe mbёshtetjen e institucioneve me tё cilёt ka ose dёshiron tё ketё marrёdhёnie. 15. Tё kryejё arranxhimet e nevojshme pёr realizimin e takimeve apo reportazheve ndёrmjet pёrfaqёsuesve tё medias dhe organeve pёrkatёse tё institucionit, nё bazё tё kёrkesave tё medias dhe pasi ka marrё lejet pёrkatёse nga rektorati. 16. Tё regjistrojë dhe tё arkivojё çdo mbledhje shkencore tё realizuar nё institucion, çdo koncert, aktivitet të klubeve tё studentёve, konferencё apo aktivitete tё tjera tё ngjashme me to. 17. Tё informojё mediat mbi çdo aktivitet tё organizuar nё institucion, tё sigurojё pjesёmarrjen e tyre dhe tё mbikëqyrëmbarëvajtjen. 18. Tё organizojё dhe tё mbikëqyrё tё gjitha pritjet dhe vizitat e organizuara nё institucion. 19. Tё pregatisё tё gjitha dokumentet e nevojshmё nё formё tё 97


shkruar, verbale apo vizive qё kanё tё bёjnё me publicitetin e institucionit. 20. Tё kryejё kёrkime tregu pёr televizione ose gazeta, pёrsa i përket reklamimit tё institucionit nё to, tё bashkёpunojё me zyrën pёrkatёse pёr publikimin e materialit nё fjalё, tё arkivojё materialin e publikuar, si dhe t`ia paraqesë organit pёrkatёs. 21. Tё përgatisё brenda muajit korrik tё çdo viti planin e aktiviteteve, si dhe raportin pёrkatёs tё aktiviteteve. 22. Tё kryejё detyra tё tjera tё caktuara nga rektorati. Neni 35 Sekretaria mësimore Sekretaria mësimore ështëpërgjegjësepër menaxhimin e procesit të regjistrimit të studentëve. Sekretaria mësimoreështëpërgjegjësepër rregullimin, monitorimin dhe arkivimin eçdo regjistrimi, informacioni, dokumenti ose transkripti, lidhur me studentët. Sekretaria mësimore ka detyrat e mëposhtme: 1. Nëpërputhje me politikën e cilësisë tëShkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), të sigurojëpërfshirjen e formave dhe të dokumenteve nësistemin e menaxhimit të informacionit, si dhe përditësimin e këtij informacioni në qoftë se është inevojshëm. 2. Nëbashkëpunim me njësitë e tjera të kontribuojë në menaxhimin e marrëdhënieve me studentët përmes sistemit të automatizuar. 3. Tëpërgatisë raporte nëperiudha të caktuara për studentët. 4. Të kryejë regjistrimin e personave që kanë tëdrejtën e marrjes së statusit të studentit. 5. Hap dhe mirëmbannjë dokument elektronik personal përçdo student, ku paraqiten rezultatet e provimit të pranimit nëShkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), lëndët e marra nëçdosemestër gjatëperiudhës së studimeve, bursat dhe masat disiplinore, si dhe t’i ruajë ato gjatë viteve. 6. Nëçdo fillim semestri të rinovojë regjistrimin në sistemin e automatizuar. 7. Pas regjistrimit të lëndëve, përgatitfletët e prezencës dhe të provimeve finale, idërgon ato nëmënyrë elektronike te pedagogu dhe një version të printuar edorëzon nësekretarinë e fakultetit, ku do të kontrollohen në qoftë se është bërëndonjë gabim. 8. Të sigurojë arkivimin e notave dhe provimeve origjinale. 9. Tëpërgatisë transkriptin ose ta shkarkojëatë nga sistemi. 10. Tëpërgatisë dokumentet të cilat dorëzohen në institucionet 98


11. 12.

13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

28.

zyrtare,siçjanë certifikata studentore për nëdegën ushtarake, certifikata studentore, format e këshillimit. Tëpërgatisë dhe t’ua dorëzojë studentëve kartën e studentit. Tëpërgatisë diplomat në bazë tëlistës studentore, tëcilët me vendim tëkëshillit administrativ të fakultetit dhe me aprovim tëKëshillit Administrativ tëShkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) kanë fituar tëdrejtënpërgradën Barchelor dhe t’udorëzojë studentëve të diplomuar diplomat e firmosura. Tëparaqesëpranërektoratitlistën e studenteve te cilëtplotësojnë kriteret për te përfituarbursën e ekselencës. Të identifikojë studentët tëcilët e humbin tëdrejtënpër reduktim tëpagesëspër arsimim për shkak të arritjeve të ulëta nëmësime. Të ndjekë procedurat për studentët tëcilët duan tëmbarojnë studimet, të fshijë tëdhënat në fund tëçdo viti akademik dhe t’i paraqesë Senatit një raport për shkaqet e uljes së numrit të studentëve. Të identifikojë studentët tëcilët nuk kanë arritur tëpërfundojnë studimet e tyre me sukses, brenda një periudhe maksimumi 7-vjeçare që nga fillimi i studimeve. Tëdorëzojëdokumentetpër pranimin në provime të studentëve tëcilët kanë bërëpagesën e shkollës. Të identifikojë studentët tëcilët nuk kanë hyrë në provim. Të ruajë rezultatet e provimeve. Të ndjekë procedurat e transferimit. Të verifikojë përshtatshmërinë e emrave dhe krediteve të lëndëve me zgjedhje së bashku me planin e shpallur të lëndës. Tëpërgatisë informacionin në bazë tëkërkesave tëkëshilluesve akademikë. Të informojë fakultetet, në bazë tëkërkesave të tyre, përsituatën arsimore dhe tëdhënat e regjistrimit të studentëve. Tëpërgatisë informacionin ose raportet në bazë tëkërkesave të organeve shtetërore administrative. Në fund tëçdo viti akademik (korrik), tëpërgatisënjë plan aktivitetesh për vitin akademik pasardhës dhe një raport aktivitetesh dhe t’i paraqesë ata për aprovim te eprorët. Të arkivojë dosjet e studentëve të diplomuar duke i vendosur ato nëpër zarfe. 27Tëpërgatisë dokumentet dhe çdolloj informacioni, në lidhje me çështjet e studentëve dhe t’i publikojëato në faqen e internetit, duke bashkëpunuar me qendrën e sistemit të informacionit. Të kryejë detyratë tjera tëpërcaktuara nga eprori. 99


Neni 36 Zyra e përzgjedhjes dhe e pranimit të studentëve Kryen të gjitha aktivitetet e promovimit në kuadër të pranimit dhe përzgjedhjes së studentëve, përgatit info mbi departamentet dhe jep prezantime për studentët dhe prindërit e tyre. Njësia gjithashtu organizon provimin pranues dhe merret me çështjet në lidhje me pranimet e studentëve. Në bashkëpunim me të gjitha njësitë e tjera të institucionit, siguron që studentët më të suksesshëm të zgjedhin Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Detyrat e kësaj zyre janë si mëposhtë: 1. Të vlerësojë kryerjen e detyrave tëveçanta nëvarësi tëqëllimit strategjik tëShkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), si dhe në bazë të propozimeve të njësive përkatëse dhe aprovimit tërektoratit të sigurojë zbatimin e tyre. 2. Në përputhje me politiken e cilësisë sëShkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), të sigurojë përfshirjen e formave dhe dokumenteve në sistemin e menaxhimit të informacionit, bashkë me përditësimin e tyre në qoftë se do të jetë e nevojshme. 3. Të përgatisë raportin e aktiviteteve dhe pas aprovimit ta vendosë nësistemin e menaxhimit të informacionit. 4. Të përgatisë dhe të sigurojë përfshirjen e raportit në sistemin e menaxhimit të informacionit për periudhën e paracaktuar nga rektorati. 5. Tëpërgatisë kapitujt respektivë në raportin e vetëvlerësimit dhe raportin e auditimit dhe më pas t’i vendosë ato në sistem. 6. Të caktojë kriteret për pranimin e studentëve dhe t’i miratojë ato në organet përkatëse. 7. Të menaxhojë të gjitha aktivitetet, nëlidhje me provimin e pranimit të studentëve. 8. Të menaxhojë të gjitha aktivitetet prezantuese tëShkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) në shkollat e mesme, panaire etj. 9. Të informojë dhe të sigurojëtrajnime profesionale për të gjithë studentët e interesuar të institucionit. 10. Të investigojë kriteret e pranimit të studentëve, bazën ligjore dhe zhvillimet në institucionet e tjera arsimore, të caktojë strategjinë dhe ta miratojë në organet më të larta dhe t’i vërë në zbatim këto. 11. Të raportojë sistematikisht përkontingjentin e studentëve në universitetet dhe departamentet e tjera dhe të përcaktojë një strategji për përmirësimin e performancës.

100


Neni 37 Biblioteka Zyra e bibliotekës është përgjegjësepër menaxhimin e procesit të regjistrimit të titujve të ardhur në bibliotekë. Zyra e bibliotekës është përgjegjëse për rregullimin, monitorimin dhe arkivimin eçdo regjistrimi, informacioni, dokumenti ose shënimi, lidhur me fondin e përgjithshëm të bibliotekës. Neni 38 Zyra e teknologjisë së informacionit Zyra e teknologjisë së informacionit ngre, trajton, mirëmban dhe siguron vazhdimësinë e procesimit të të dhënave tëinstitucionit përmes sistemit të automatizuar dhe ndihmon në mësimdhënie, kërkime dhe aktivitete administrative. Ajo ofron shërbime të ndryshme me qcllim mbështetjen e aktiviteteve kërkimore- shkencore, programeve arsimore dhe drejtimit administrativ. Ajo ndjek zhvillimin e teknologjisë shkencore, me qëllim zhvillimin e institucionit, në lidhje me projektet teknologjike. Ajo gjithashtu përpilon projekte të ndryshme. Zyra e teknologjisë së informacionit menaxhon dhe kryen: a. Qendra e sistemit të informimit; b. Mbështetje rrjeti; c. Mbështetje sistemi; d. Web remote applications; e. Kodimi i faqes; f. Menaxhimi i të dhënave; g. Aplikime të automatizuara; h. Mbështetje të PC; i. Trajnimi i përdoruesve dhe zhvillimi i seminareve; j. Mbështetje arsimore në Web-Base. Detyrat e zyrës sëteknologjisë së informacionit janë si më poshtë: 1. Të vlerësojë performancën e detyrave specifike dhe, në bazë të qëllimit strategjik, tëvlerësojë draftet e rekomanduara nga njësitë dhe me miratimin e rektorati të sigurojë zbatimin e tyre. 2. Në përputhje me politikën e cilësisë të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) të sigurojë përfshirjen e formave dhe dokumenteve në sistemin e menaxhimit të informacionit dhe përditësimin e tyre, në qoftë se do të jetë e nevojshme. 3. Të përgatisë raportin e aktiviteteve dhe pas aprovimit të tij ta hedhë në sistemin e menaxhimit të informacionit. 4. Të përgatisë dhe të sigurojë përfshirjen e raporteve në sistemin e menaxhimit të informacionit për periudhat e paracaktuara nga rektorati. 101


5. Të përgatisë kapitujt respektivë në raportin e vetëvlerësimit dhe të auditimit dhe t’i hedhë ato në sistem. 6. Të përgatisë politikën e sistemit të informimit dhe të komunikimit, dhe në të njëjtën kohëtë merret me ndjekjen dhe zbatimin. 7. Të ndërtojë projekte me qëllim përdorimin e dobishëm të burimeve të vëna në dispozicion. 8. Të ndërtojë infrastrukturën e rrjetit kompjuterik në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). 9. Të pajisë stafin akademik/administrativ dhe studentët me kodin e tyre përkatës, me qëllim për të hyrë në sistemin qendror. 10. Të krijojë shërbimin e internetit pa kabull në godinën e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). 11. Të ofrojë trajnime kompjuterike për përdoruesit e kompjuterit, të përgatisë broshura dhe libra. 12. Të sigurojë operimin dhe mbarëvajtjen e librarisë elektronike. 13. Të sigurojë ruajtjen e PC Laps në zyra. 14. Të ofrojë shërbimin e postës elektronike. 15. Të përgatisë listat elektronike. 16. Të ofrojë shërbimin e web-it për Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), si dhe për njësitë e tjera, përditësimi sistematik dhe trajnimi i përdoruesve. 17. Të sigurojë software të licencuara në varësi të nevojave. 18. Të sigurojëshërbime nëweb, të tilla si për personelin dhe sistemin e informimit të studentit. 19. Të organizojë trajnime, me qëllim njohjen e sistemit të informacionit. 20. Të shpërndajë njoftime mes njësive të ndryshme në një mënyrë të shpejtë, të sigurt dhe efikase. 21. Në bashkëpunim me njësinë e çështjeve studentore dhe shefat e departamenteve, të sigurojë akses të studentëve në web, në lidhje me informacionin dhe dokumentet e lëndëve të ndryshme mësimore. 22. Të përgatisë dokumentet e tjera të nevojshme për funksionimin e bibliotekës dhe tënjësisë se Dokumentacionit. 23. Të furnizojë dhe të mundësojë informacionin për burimet e kërkimit të tilla si libra, gazeta, burime dixhitale etj. 24. Të informojë përdoruesit rreth infrastrukturës së informacionit dhe t’i publikojë këto tëdhëna në web. 25. Duke iniciuar projekte dhe koordinimi me institucione kombëtare dhe ndërkombëtare qendra e kërkimeve organizon evente me qellim shkëmbimin e eksperiencave. 26. Të kontribuojë në performancën e lëndëve në mënyrë 102


27.

28. 29.

30. 31. 32. 33.

34.

35.

36.

elektronike si në nivelin e të diplomuarve ashtu edhe të atyre në pritje të diplomimit. Të organizojë trajnime për stafin akademik, të kontribuojë në informimin e studentëve dhe të stafit për përdorimin e infrastrukturës teknologjike të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Duke marrë nëkonsideratëstrategjinë e sistemit të informacionit, të përgatisë planet e zhvillimit në të ardhmen dhe t’ia paraqesë ato rektoratit. Të përgatisë planet infrastrukturore për shërbimet që do të ofrohen nga ana e sistemit të komunikimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), për të bërë të mundur printimin dhe shërbimet teknike. Duke zbatuar një politikë proaktive të sigurisë, të sigurojë mbrojtjen e identitetit institucional dhe mirëfunksionimin e sistemit të informacionit. Kontribuon në përcaktimin e standardeve të informacionit dhe komunikimit dhe realizimin e këtyre procedurave. Duke ndjekur zhvillimet e fundit teknologjike, propozon zbatimin e një infrastrukture shumëdimensionale teknologjike. Duke përdorur teknologjinë e avancuar, të krijojë një infrastrukturë informatike funksionale, të besueshme dhe të gjithanshme për të mbështetur aktivitetet e kryera në institucion. Të arrijë objektivat e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) në kontekstin e arsimimit, hulumton dhe siguron një mjedis të përshtatshëm për informatikën, komunikimi dhe suporti i rrjetit, dhoma kompjuteri të arritshme për të gjithë. Me qëllim ruajtjen e sigurisë së sistemit të informimit në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), të zbatojë sistemin e sigurisë, të monitorojë dhe të ndalojë përdorimet e jashtëligjshme. Tё kryejë detyra tё tjera tё caktuara nga rektorati.

Neni 39 Kancelari i fakultetit Kancelari i fakultetit si personel administrative i fakultetit, ushtron detyrën e tij në bashkëpunim me njësitë e tjera të rektoratit dhe në varësinë e zyrës së dekanit respektiv. Përveç menaxhimit administrativ të fakultetit, ai, nëbashkëpunim me departamentin, i ndihmon ata në zhvillimin e aktiviteteve shkencore dhe arsimore, sipas planeve të përcaktuara. Kancelari i fakultetit është organi me i lartë drejtues përgjithë stafin administrativ të fakultetit. Kancelari i fakultetit përgatit raportet nëpërputhje me parimet e cilësisë 103


totale tëShkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) dhe i publikon ato në sistem. Ai ështëpërgjegjëspërpërgatitjen e te gjithëdokumentacionit, në lidhje me mundësitë e hapjes sënjë program të ri në fakultet, i arkivon ato dhe ndihmon dekanin gjatë vendimmarrjes. Përgjegjësitë e kancelarit të fakultetit janë si mëposhtë: 1. Në përputhje me politiken e cilësisë sëShkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) siguron publikime formave dhe dokumenteve në sistemin e menaxhimit të informacionit, si dhe i përditëson ato, kur është e nevojshme. 2. Të përgatisë raportin e aktiviteteve të dekanit respektiv dhe ta publikojëatë në sistemin e menaxhimit të informacionit. 3. Të përgatisë dhe të publikojë raportin në sistemin e menaxhimit të informacionit në afatin e caktuar nga raktorati. 4. Të përgatisë kapitujt respektivë në raportin e vetëvlerësimit dhe të auditimit dhe t’i publikojë ato në sistem. 5. Të kryejë me ndihmën e sekretarit të departamentit të gjitha punët, në lidhje me studentët e regjistruar. 6. Në koordinim me sekretarin e departamentit dhe përgjegjësine departamentit të organizojë provimet në bazë të rregulloreve dhe direktivave në fuqi. 7. Tё sigurojё dёrgimin nё zyrat pёrkatёse, ruajtjen dhe publikimin nё web tё dokumenteve, nё lidhje me arsimin dhe mёsimdhёnien tё departamenteve, nëbashkëpunim me zyrën e dekanit të studentëve. 8. Të publikojë orarin e mësimeve, orarin javor, programin e provimeve të fakulteteve përkatëse. 9. Në bazë të kalendarit, tëpërgatitur nga rektorati, tëpërgatisë kalendarin e mbledhjeve tëkëshillit te fakulteteve, të mbajëshënim vendimet e tyre dhe t’ua raportojëkëto vendime organeve të interesuara përkatëse. 10. Të publikojë tëdhënat e fakulteteve dhe të departamenteve nësistemin e menaxhimit të informacionit, dhe tëpërgatisë raportet respektive. 11. Të kontribuojë në arritjen e objektivave të politikës sëcilësisë totale tëShkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), të sigurojëpërfshirjen e formave dhe dokumenteve tëpërdorura nga fakultetet dhe departamentet respektive në publikimin e tyre nësistemin e menaxhimit të informacionit, si dhe përditësimin e tyre, kur të jetë e nevojshme. 12. Të marrë pjesë si raportues nëkëshillin e fakultetit dhe në këshillin administrativ të fakultetit, të shkruajë vendimet e tyre, të informojë personat përgjegjëspër to nëpër njësitë përkatëse, të drejtojë zbatimin e detyrave, në përputhje me 104


13. 14. 15. 16.

17. 18.

19. 20. 21. 22. 23.

24. 25. 26. 27. 28.

vendimet e marra, t’i publikojë dhe t’i ndjekë ato në sistemin e menaxhimit të informacionit. Të menaxhojë korrespondencën e dekanit. Të përgatisë korrespondencën e brendshme dhe të jashtme të fakultetit përkatës dhe t’i nisë ato në kohën e duhur, në lidhje me lektorët, konferencat, seminaret e fakultetit përkatës. Të menaxhojë sallën e konferencave dhe seminareve për aktivitetet që do të organizohen nga fakulteti. Me aprovimin e dekanit, tëparaqesë ngarkesën mësimore mujoretë stafit me kohë të plotë dhe atij me kohë të pjesshme pranë organeve përkatëse, të sigurohet që kjo detyrë të kryhet me vonënëpërmjet sistemit të automatizuar. Të përgatisë listën me materialet e kërkuarapër fakultetet dhe t’i dërgojë ato në organet përkatëse pas ap rovimit të dekanit. Të ndjekë nivelin e cilësisë së infrastrukturës së përdorur gjatë mësimdhënies dhe aktiviteteve kërkimore në fakultet, dhe të monitorojë mbarëvajtjen, në bashkëpunim me zyrën e shërbimeve administrative që funksionin nën varësinë e kancelarit. Përgatit listën e nevojave kancelarike të fakultetit, me miratimin e dekanit, dhe bën ndjekjen në njësinë përkatëse. Të menaxhojë të gjitha dokumentethyrëse dhe dalëse të fakultetit dhe t’i regjistrojë ato në librat përkatës. “Dokumente hyrëse”, “Dokumente dalëse”. Të menaxhojë të gjitha dokumentet e fakultetit dhe ti dërgojë ato në arkiv kohën e duhur. Të bëjë të mundur që të gjithë studentët që nuk kanë kryer detyrimet e tyre kundrejt institucionit, të mos kenë mundësi që të futen në provim. Të ndjekë të gjitha rregullat përsa i përket transferimit horizontal të studentëve, arsimimin, provimet dhe ndërprerjen e studimeve, si dhe të përgatisë pikat kyçe të nevojshme që t’i diskutojë ato në këshillin administrativ të fakultetit. Të menaxhojë statistikat në lidhje me studentët që studiojnë në departamentet e fakultetit dhe t’ia përcjellë ato rektoratit. Të menaxhojë procesin e diplomimit të studentëve. Të menaxhojë të gjitha procedurat në lidhje me programin e leksioneve dhe të provimeve në universitet. Të sigurojë arkivimin dhe publikimin e raporteve të departamenteve të paraqitura te rektorati. Të paraqesë në fund tëçdo viti akademik listën me publikime të departamenteve, t’ia përcjellë ato rektoratit, t’i arkivojë në dosjen e publikimeve shkencore dhe të bëjë të mundur publikimin e kësaj liste. 105


29. Pas miratimit nga dekani, të paraqesë pranë zyrës së rektorit draft raportin e aktiviteteve, të bazuar në raportin e departamenteve. 30. Të evidentojë studentët të cilët nuk kanë hyrë në provime. 31. Të koordinojë punët për publikimin e materialeve mësimore në website midis stafit akademik dhe njësive kompetente. 32. Të kryejë detyrat e caktuara nga dekani. Neni 40 Sekretari i departamentit Të kryejë detyrat e ngarkuara dhe të marrë masat e nevojshme në funksion të realizimit të veprimtarisë së tij sipas përshkrimit të punës që ka sekretaria e departamentit. Neni 41 Dekani i studentёve Dekani i studentёve ka si qёllim rregullimin e marrёdhёnieve midis Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) dhe studentёve, pёrdorimin sa mё efiçent tё burimeve, si dhe zbatimi e parimit “Studenti nё qendër tё Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër)”. Detyra e dekanit tё studentёve ёshtё qё, krahas programeve mёsimore, tё inkurajojё zhvillimin e cilёsive individuale, kulturore dhe sociale tё studentёve, t’i përgatisё ato pёr tregun e punës, si dhe tё zgjojё tek ata ndjeshmёrinё ndaj problemeve sociale qё kanё prekur shoqёrinё. Nё tё njёjtёn kohё u ofron studentёve njё mjedis tё pёrshtatshёm ku ata tё zhvillojnё jo vetёm dijet e tyre profesionale, por edhe cilёsitё pozitive tё karakterit. Nё kёtё kuptim, detyrat e dekanit tё studentёve janё si mё poshtё: 1. Nё pёrputhje me politikёn e cilёsisё sё Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), tё sigurojё pёrfshirjen e formularёve dhe dokumenteve nё sistemin e menaxhimit tё informacionit, tё sigurojё pёrditёsimin e tyre nё raste tё nevojshme. 2. Tё përgatisё planin e aktiviteteve tё zyrёs dhe pas miratimit ta përfshijë nё sistemin e menaxhimit tё informacionit. 3. Tё përgatisё raporte sa herё kёrkohet nga rektorati dhe t’i pёrfshijё ato nё sistemin e teknologjisё sё informacionit. 4. Tё përgatisё pjesёt pёrkatёse nё raportin e vetëvlerёsimit dhe t’i përfshijë ato nё sistem. 5. Nёpёrmjet zyrёs sё regjistrimit siguron mbarёvajtjen e çdo veprimi qё ka tё bёjё me studentёt, njohuritё, dokumentet dhe notat, si dhe ndjek dhe arkivon dokumentet e mёsipёrme. 6. Nё rast tё mosmarrёveshjeve tё studentёve me zyrat akademike ose administrative tё Shkollës së Lartë “Hëna e 106


7. 8. 9. 10. 11.

Plotë” (Bedër), Dekani i Studentёve luan rolin e ndёrmjetёsit pёr zgjidhjen e tyre. Luan rolin e koordinatorit mes studentёve dhe njёsive akademike dhe administrative. Vlerёson dhe drejton tё gjitha aktivitetet akademike, sociale dhe administrative tё studentёve nё institucion. Zhvillon aktivitete tё cilat kanё si qёllim rritjen e aftёsive sociale dhe kulturore tё studentёve, sensin e individualitetit dhe kolektivitetit. Jep kontribut pёr zhvillimin sa mё produktiv tё mjedisit mёsimor Luan rolin e koordinatorit mes njёsive tё tjera tё kёsaj zyre.

Dekani i studentёve ka nё varёsinё e tij zyrat si mё poshtё: a. Zyra e planifikimit tё karrierës; b. Zyra e koordinimit të klubeve studentore; c. Zyra e studentёve të huaj; d. Zyra e tё diplomuarve; e. Zyra e konvikteve; f. Zyra e shёrbimit këshillimor dhe shёndetёsor. Zyra e planifikimit tё karrierёs 1. Kjo zyrё zhvillon aktivitete tё cilat kanё si qёllim afrimin e institucioneve tё sektorit privat ose publik me studentёt aktualë ose të diplomuar, tё cilёt pёrbёjnё burime njerёzore tё mirëkualifikuara. 2. Organizon takimeve prezantuese mes studentёve universitarë dhe atyre tё diplomuar dhe institucioneve tё ndryshme nё sektorё tё ndryshёm, informimi i studentёve me profesionet pёrkatёse, eksperiencat e punёs dhe mundёsitё e karrierёs, si dhe vendosjen e lidhjeve mes institucioneve qё kёrkojnё persona pёr tё punёsuar dhe studentёve. 3. Informon studentёt nёpёrmjet organizimit tё seminareve, rreth teknikave tё kёrkimit tё punёs, tё shkrimit tё CV-sё dhe kalimit me sukses tё intervistës paraprake. 4. Kёrkon mundësitë e punёsimit pёr tё gjithё studentёt e diplomuar nё programet master dhe doktoraturë. 5. Organizon aktiviteteve tё cilat synojnё ruatjen e marrёdhёnieve mes studentёve edhe pas diplomimit tё tyre. 6. Krijon njё database, nё bashkёpunim mё zyrёn e burimeve njerёzore mbi studentёt dhe tё diplomuarit e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). 7. Organizon udhёtime tё ndryshme me qёllim promovimin e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) dhe siguron vende 107


pёr zhvillimin e praktikёs sё studentёve. 8. Përgatit buletinin e aktiviteteve nё fushat e rregulluara nga kjo zyrё, si dhe informon studentёt, tё diplomuarit dhe institucionet e ndryshme mbi to. Zyra e koordinimit të klubeve studentore Klubet e studentore funksionojnё nё varёsi tё dekanit tё studentёve dhe kryejnё detyrat e tyre, nё pёrputhje me parimet e mëposhtme: 1. Klubet e studentёve synojnё qё, nё pёrputhje me rregullat, mjedisin dhe disiplinёn nё Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), tё zhvillojnё studentёt nё aspektin social, kulturor, intelektual dhe sportiv. 2. Në përgjithësi klubet përbëhen nga persona me aftësi të caktuara rreth një fushe, por mund të marrin pjesë dhe persona të tjerë që tregojnë një interes të veçantë rreth kësaj fushe të caktuar. 3. Klubet nuk mund të dalin jashtë fushës së tyre të veprimit edhe në qofte se aktivitetet e tyre mund të jenë të ngjashme me ato të një klubi tjetër. Në raste të tilla klubet duhet të bashkohen me marrëveshje. 4. Në qoftë se një klub do të kryejë një aktivitet të tij brenda ose jashtë Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), ata fillimisht duhet të njoftojnë me shkrim dekanin e studenteve, si dhe duhet të marrin miratimin e tij. Në qoftë se anëtarët e një klubi dëshirojnë të marrin pjesë në aktivitete, si konferenca, konkurse, kongrese etj., bordi i klubit duhet fillimisht të njoftojë dekanin e studenteve dhe të marrë miratimin e tij për ditën, vendin dhe listën e pjesëmarrësve për aktivitetin në fjalë, se paku një jave para zhvillimit të tij. 5. Plani i aktiviteteve të prezantuara çdo fillim viti vlerësohet nga bordi i larte i klubeve në fund të çdo viti. Pas vlerësimit të aktiviteteve, në qoftë se rezulton se ndonjë nga klubet nuk ka organizuar ndonjë aktivitet, atëherë bordi i larte i klubeve vendos mbylljen e këtij klubi. Zyra e studentëve të huaj funksionon në varësi të dekanit të studenteve. Përgjegjësitë e kësaj zyre janë si mëposhtë: 1. Të ndihmoje studentët e huaj për të marrë pjesë në aktivitetet e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) si arsimimi, jeta sociale dhe zhvillimet kulturore. 2. Të ndihmojë në plotësimin e nevojave shëndetësore dhe kulturore të studentëve dhe në përshtatjen e tyre me mjedisin. 3. Të organizojë aktiviteteve të ndryshme në ditë të caktuara, sipas kulturave në shtetet e tyre respektive. 108


4. Të organizojë takimeve sociale, prezantuese dhe këshilluese për studenët. 5. Të organizojë vizita kulturore dhe programe me qëllim njohjen e Shqipërisë. 6. Të ndihmojë në komunikimin mes studentëve dhe të krijojë një shoqëri të studentëve të huaj. 7. Të ndihmojë studentët e huaj në procedurat e marrjes së vizave dhe lejeve të qëndrimit. 8. Prezantimin e aktiviteteve në buletinin e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) dhe në faqen e internetit. Zyra e të diplomuarve Zyra e të diplomuarve funksionon në varësi të dekanit të studentëve. Përgjegjësitë e kësaj zyre janë si me poshtë: 1. Ruajtja e komunikimit me të diplomuarit e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) në vendet e tyre tëpunës, me qëllim zhvillimin e ndjenjave të të qenurit pjesë e institucionit, duke rritur krenarinë e tyre. 2. Arritja e marrëveshjeve me institucionet që ata punojnë. 3. Informimi rregullisht i tyre rreth aktiviteteve të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). 4. Organizimi i aktiviteteve me qëllim riforcimin e marrëdhënieve mes të diplomuarve. Zyra e konvikteve Akomodimi i studentëve mund të sigurohet direkt nga ana e dekanit të studentëve ose nga institucione kontraktuale të tilla si konviktet që ofrojnë shërbime akomodimi. Zyra e konvikteve është përgjegjëse për menaxhimin e konvikteve që funksionojnë nën varësi të institucionit, në përputhje me rregullat e caktuara. Ajo siguron informacion për rektoratin rreth konvikteve dhe shërbimit të akomodimit, si dhe publikimin e këtij informacioni në vendin e përshtatshëm. Zyra e shërbimit këshillimor dhe shëndetësor 1. Këshillon dhe asiston në zgjidhjen e problemeve shpirtërore, mendore, familjare, sociale dhe tëmarrëdhënieve tëpunës së stafit dhe të studentëve. 2. Aplikon shërbimet e orientimit të studentëve. 3. Organizon kërkime, studime dhe nxjerr në pah çështjeve të ndryshme të studentëve dhe tëpunës me institucione të ndryshme që operojnë në tënjëjtën fushëpër zgjidhjen e tyre. 4. Organizon seanca këshillimore për individë ose grupe të cilët kanë probleme psikologjike ose i adreson ato te specialistët kompetentë. Ndihmon individët në marrjen e vendimeve 109


5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

të vështira, në njohjen më mirë të vetes së tyre dhe në përmirësimin e marrëdhënieve me njerëzit e tjerë përreth. Ndjek sjelljen e studenteve dhe bashkëpunon me familjen përkëtë pikë. Bashkëpunon me këshilltarin e klasës për këshillimet dhe shërbimet psikologjike. Inkurajon studentët në marrjen pjese në aktivitete sociale. Organizon panele, seminare dhe konferenca, me qëllim parandalimin e sjelljes së pa hijshme. Ndihmon stafin akademik në takimet me familjet e studentëve. Organizon takime me mjekët e studenteve dhe të stafit, arrin marrëveshje me qëllim blerjen e shërbimeve në qoftë se është e nevojshme. Mbron shëndetin e studentëve dhe të stafit dhe informon ata për masat e marra për arritjen e këtij qëllimi. Kryen detyra të tjera në lidhje me sektorin shëndetësor.

Neni 42 Këshilli studentor Këshilli studentor përbëhet nga përfaqësues të studentëve. Funksionon në bazë të rregullores së miratuar. Kryetari i këshillit studentor merr pjese në organet vendimmarrëse të institucionit si përfaqësues i studentëve. Këshilli i studentëve është një organ i ngritur me qëllim që të ndihmojë në përmbushjen dhe realizimin e kërkesave edukative, sportive, shëndetësore dhe kulturore të studentëve. Përbërja e këshillit të studentëve caktohet nga zgjedhjet e bëra midis studentëve të institucionit. Këshilli studentor interesohet për çështje dhe probleme të studentëve dhe ia përcjell këto dekanit të studentëve. Bën vlerësime, jep mendime dhe ia paraqet rezultatet e kërkesave të studentëve njësive përkatëse. Neni 43 Hyrja në fuqi Kjo rregullore hyn në fuqi në ditën e miratimit të saj në Këshillin e Lartë. Neni 44 Zbatimi Zbatimi i kësaj rregulloreje sigurohet nga rektori.

110


RREGULLORJA MBI STUDIMET E CIKLIT TË PARË TË SHKOLLËS SË LARTË “HËNA E PLOTË” (BEDËR)

111


Dispozita të Përgjithshme NENI 1 – Arsimimi dhe testimi ne fakultetet dhe departamentet e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) behet duke u bazuar ne dispozitat e kësaj Rregulloreje. Baza Ligjore NENI 2 – Kjo Rregullore nxirret në bazë dhe për zbatim të Ligjit `Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë` dhe të Statutit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Diploma NENI 3 - Studentët të cilët përfundojnë me sukses studimet në fakultetet e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), në zbatim dhe në përputhje të kësaj Rregulloreje, pajisen me diplomën përkatëse e cila përmban emërtimin e fakultetit dhe departamentit. Senati përcakton titujt që do të jepen në përfundim të studimeve për fakultetet dhe departamentet e reja që do të hapen/formohen në të ardhmen. Çështjet Studentore NENI 4 - Për sa i përket çështjeve të transferimit të studentëve, çështjeve që lidhen me arsimin dhe provimet si dhe ato që kanë të bëjnë me shkëputjen e marrëdhënieve me fakultetin, vendimmarrja i takon Këshillit të Administrimit të Fakultetit. Në këto raste, studenti ka të drejtë të ankimoj vendimin në Këshillin e Administrimit të Shkollës së Lartë, brenda 15 ditëve. Për çështjet e disiplinës, zbatohet `Rregullorja e Disiplinës e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Pranimi dhe Regjistrimi NENI 5 – Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) kryen pranimi e studentëve duke i kushtuar rëndësi dhe vëmendje gjendjes së suksesit të tyre. Studentët shqiptar pranohen në Shkollën e Lartë në bazë të mesatares së shkollës së mesme dhe nëse gjykohet e nevojshme në bazë të provimit të pranimit të organizuar nga Shkolla. Pranimi i studentëve të huaj bëhet në bazë të te rezultateve të provimeve kualifikuese në shtetin e tyre, nëse ka, dhe rezultateve të studimeve të shkollës së mesme. Gjatë regjistrimit studenti nënshkruan me Shkollën e Lartë kontratën e arsimimit. Studenti angazhohet se gjatë të gjithë periudhës së studimit do të zbatojë Rregulloret, Udhëzimet e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) dhe legjislacionin përkatës të Republikës së Shqipërisë në fushën e arsimit.

112


Datat përfundimtare të regjistrimit, dokumentacioni i nevojshëm dhe rregullat që duhen zbatuar përcaktohen nga Këshilli Drejtues i Universitetit dhe publikohen. Aplikantët pasi plotësojnë të gjitha procedurat e nevojshme për regjistrim, behet student i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) dhe si I tillë përfiton nga të gjitha të drejtat e studentit. Aplikantët të cilët nuk kryejnë regjistrimit brenda afatit të përcaktuar prej Fakultetit, quhen sikur kanë hequr dore dhe nuk mund të kërkojnë më asnjë të drejtë. Në rast se aplikanti për shkaqe të arsyeshme nuk mund të kryejë vetë regjistrimin, atëherë një i afërm i tij mund t’i ndjekë procedurat. Në rast se dokumentet e paraqitura nga studenti janë të gabuara ose të mangëta, marrëdhëniet e tij me Shkollën e Lartë “ Hëna e Plotë BEDËR” ndërpriten, pa u marrë parasysh semestri të cilin ai ndjek. Këshillimi akademik NENI 6 – Departamenti përkatës zgjedh një pedagog këshilltar, për çdo student. Këshilltari, ndjek dhe udhëzon studentin mbi anën akademike, gjatë periudhës studimore. Këshilltari miraton formularët e regjistrimit semestral për çdo student përkatës. Përtëritja e Regjistrimit NENI 7 - Studentët që ndjekin studimet në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), janë të detyruar të përtërijnë regjistrimet e tyre semestrale brenda kushteve të përcaktuara nga Këshilli i Administrimit të Fakultetit. Përtëritja e regjistrimit, bëhet në afatet e caktuara në kalendarin akademik. Në rast se studentët nuk kanë shlyer pagesën e arsimimit sipas kushteve të përcaktuara nga Shkolla e Lartë, atëherë ata nuk mund të përtërijnë regjistrimin semestral. Studentët të cilët nuk kanë përtërirë regjistrimin nuk mund të ndjekin procesin mësimor dhe as të hyjnë në provime. Semestri për të cilin nuk është kryer pagesa arsimore do të llogaritet brenda periudhës studimore. Marrëdhëniet me studentin ndërpriten, në rast se nuk përtërihet regjistrimi për dy semestra të njëpasnjëshëm. Në rast se studenti nuk shlyen në kohë pagesën, ai është i detyruar të paguajë penalitet vonese 10% për çdo muaj që nuk kryhet pagesa. Karta e Studentit NENI 8 – Studentët pajisen me një Kartë Studenti me fotografi, të vlefshme jo më shumë se një vit, në rast se kanë plotësuar regjistrimin bazuar në nenin 5 të kësaj rregulloreje dhe në rast se kanë kryer përtëritjen e regjistrimit në zbatim të nenit 7.

113


Transferimet në Institucionet e Arsimit të Lartë NENI 9 - Këshilli i Administrimit të Fakultetit përkatës, vendos për transferimet të cilat kryhen në fakultetet e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Ky Këshill kryen të gjitha procedurat përkatëse të ekuivalentimit. Në përputhje me këtë nen, studentët të cilët kanë kryer procedurat e ekuivalentimit në, pajisen me diplomë vetëm në rast se kanë ndjekur jo më pak se dy semestra studimet pranë fakulteteve të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Arsimimi NENI 10 - Viti akademik përbëhet nga semestri i vjeshtës dhe i pranverës. Kohëzgjatja normale e semestrit të vjeshtës dhe të pranverës përkatësisht është 15 javë. Provimet përfundimtare të çdo semestri nuk përfshihen në kohëzgjatjen e semestrave. Në raste të nevojshme kohëzgjatja normale semestrale mund të zgjatet me vendim të Senatit të Shkollës së Lartë. Senati vendos dhe publikon çdo vit, fillimin e vitit akademik dhe kalendarin e provimeve. Në pushimet zyrtare nuk zhvillohet mësim ose provime. Mësimet dhe provimet mund të zhvillohen ditën e shtunë ose të diel, vetëm në rast se çmohet e nevojshme, me propozim të njësisë përkatëse që ofron lëndën dhe me miratim të Këshillit të Administrimit të Shkollës së Lartë. Kohëzgjatja e Arsimimit, Forma dhe Gjuha NENI 11 – Kohëzgjatja normale e përfundimit të studimeve Bachelor është gjashtë semestra. Periudha maksimale e studimeve është dyfishi i kohëzgjatjes normale të studimeve. Procesi i arsimimi përbëhet nga leksionet, projektet dhe puna në studio, punimet në laborator dhe atelie, praktikat, punimet në terren, seminare, punimi i diplomimit dhe punime të tjera të ngjashme, të parashikuara në programin mësimor. Përveç rasteve kur vendoset ndryshe dhe përveç klasës përgatitore, kohëzgjatja e çdo lënde, projekteve zbatuese, laboratorëve dhe veprimtarive të ngjashme të saj, është një semestër. Gjuha e mësimdhënies në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) është Shqip, Anglisht dhe Turqisht. Me propozim të Këshillit të Fakultetit dhe miratim të Senatit lëndë të caktuara mund të zhvillohen në një gjuhë të ndryshme nga ajo e programit të studimit.

114


Programet Arsimore NENI 12 a) Arsimimi në fakultetet dhe departamentet e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) zhvillohet në përputhje me kërkesat e legjislacionit shqiptar në fushën e arsimit të lartë si dhe të Kartës së Bolonjës Programet mësimore të departamenteve mund të hyjnë në fuqi vetëm pasi Senati ka miratuar vendimet përkatëse të Këshillit të Fakultetit për hapjen e këtyre programeve. Lëndët me zgjedhje të programeve mësimore përbëhen nga lëndët me zgjedhje që hapen në fillim të semestrit nga departamenti për studentët e tij dhe nga lëndët me zgjedhje të hapura nga departamentet e tjera b) Arsimimi bëhet në pajtim me programin mësimor dhe duke respektuar radhën e parashikuar në këtë program. Duke filluar nga semestri i tretë, studentët qe kanë kaluar me sukses të gjitha lëndët e semestrave të kaluar dhe kanë një mesatare prej të paktën 3.00, me miratim të këshilltarit, mund të marrin një lëndë me zgjedhje të një viti më të lartë, ndërsa ata studentë që kanë një mesatare prej të paktën 3.50 mund të marrin dy lëndë me zgjedhje. c) Studenti i cili pas regjistrimit paraqet një dokument të një institucioni të arsimit të lartë në të cilin tregohet se ka përfunduar me sukses një ose më shumë lëndë, mund të kërkojë përjashtimin nga ndjekja e atyre lëndëve. Këshilli i Administrimit të Fakultetit përkatës shqyrton kërkesën dhe nëse mendon se njohuritë që studenti ka përfituar në atë lëndë janë të mjaftueshme, mund ta çlirojë studentin nga detyrimi për të ndjekur lëndën. Në këtë rast, Këshilli i Administrimit të Fakultetit vendos se cilat lëndë janë të detyrueshme për t’u ndjekur nga studenti. d) Në rast se studenti nuk ka mundur të ndjekë lëndët të cilat duhet t’i ndiqte normalisht gjatë semestrit, për shkaqe të konsideruara si të arsyeshme nga Këshilli i Administrimit të Fakultetit, atëherë ai mund të marrë lëndët pa parakushte (lëndë jo domosdoshmërish të lidhura me njëra-tjetrën) në semestrin pasardhës. Studenti vijon studimet duke marrë fillimisht lëndët në të cilat ka rezultat jo të suksesshëm ose që nuk i ka marrë gjatë semestrave të mëparshëm. Puna praktike e përfshirë në programin e studimit zhvillohet nga njësitë përkatëse në kuadër të parimeve të përcaktuara, në përputhje me karakteristikat e arsimimit të çdo departamenti.

115


Lëndët me Parakushte (lëndë të lidhura me njëra-tjetrën) NENI 13 - Parakushtet për ndjekjen e lëndëve të caktuara përcaktohen nga departamentet përkatëse dhe pasqyrohen në programin mësimor. Regjistrimi në një Lëndë, Lënia e Lëndës dhe Detyrimi për Frekuentim NENI 14 a) Çdo student ka detyrimin për të marrë pjesë në leksionet, aplikimet, laboratorët, projektet, seminaret, atelietë, punimet e diplomimit dhe punimet e ngjashme të semestrit që është duke ndjekur, brenda kufijve të përcaktuar më poshtë. b) Në rastet e përsëritjes ose të ndjekjes për herë të parë të leksioneve, laboratorit, projekteve dhe të aktiviteteve të ngjashme të barasvlershme me leksionet, studentët duhet të regjistrohen më parë në lëndët në të cilat kanë marrë notën D- dhe F. Pasi i kanë zgjedhur këto lëndë atëherë mund të marrin dhe lëndë të tjera. Fillimisht merren lëndët e semestrave të shkuar, të cilat janë vlerësuar me D- dhe F. c) Studenti, pasi të ketë marrë miratimin e këshilltarit, brenda dy javëve që nga fillimi i çdo semestri, mund të tërhiqet nga një ose më shumë lëndë, mund të ndryshojë lëndët e marra me lëndë të tjera ose mund të regjistrohet në lëndë të tjera. d) Studenti ka detyrimin të ndjekë të paktën 70% të lëndëve teorike dhe të paktën 80% të laboratorit dhe aplikimit. Studentët të cilët tejkalojnë këto norma nuk hyjnë në provimin përfundimtar semestral. Punimi i Diplomimit NENI 15 - Bërja e një punimi të detyrueshëm të diplomimit nga ana e studentit në përputhje me programin e arsimimit, i cili tregon arritjen e një niveli profesional të dëshiruar, vendoset nga ana e organeve kompetente të njësive përkatëse akademike. Kushtet e kryerjes së punimit, afati i dorëzimit, provimi dhe vlerësimi i punimit përcaktohet nga këto organe. Punimi i diplomimit përfshihet si lëndë e semestrit të gjashtë në programin mësimor. Punimi i diplomimit mund të parashikohet edhe në përmbajtjen e një lënde të caktuar. Temat mbi punimin e diplomimit mund t’i jepen studentëve edhe në semestrat paraardhës, bazuar ne kushtet e përcaktuara.

116


RREGULLORJA MBI STUDIMET E CI TË SHKOLLËS SË LARTË “HËNA E PL

Kodi i Dokumentit

Data e Publikimit

Nr. i Përditësimit

BU-REG-004-AL

01.10.2012

0

Da

Notat, Provimet dhe Kalueshmëria cilët tejkalojnë këto norma nuk hyjnë në provimin përfundimtar Notat semestral. NENI 16 - Për çdo lëndë të ndjekur, studenti vlerësohet nga pedagogu në përfundim të semestrit me një nga notat e mëposhtme:

Pikët

Notat sipas Sistemit Shqiptar

Nota Shkronjore

Koeficienti

Shpjegimi

91–00

10

A

4.00

I suksesshëm

85–90

10

A-

3,66

I suksesshëm

80–84

9

B+

3,33

I suksesshëm

75–79

8

B

3.00

I suksesshëm

70–74

8

B-

2,66

I suksesshëm

65–69

7

C+

2,33

I suksesshëm

60–64

7

C

2.00

I suksesshëm

55–59

6

C-

1,66

Kalim me kusht

50–54

5

D+

1,33

Kalim me kusht

45-49

5

D

1.00

Kalim me kusht

40-44

4

D-

0,66

Jo kalues

0-39

0

F

0.00

Jo kalues

*Pikët në sistemin 0-100, të cilat tregohen në transkript

*Pikët sistemin 0-100, të cilat tregohen në transkript Nota tënë cilat nuk llogariten në mesatare Nota cilat nuk llogariten në mesatare I- Metë Mangësi I- Me Mangësi Njësia Përpiluese Njësia Kontrolluese SenatiS- Mjaftueshëm Këshilli i Vlerësimit Akademik dhe Zhvillimit të Cilësisë T- Transferuar U- Pamjaftueshëm P- Në Vijim EX- Përjashtuar nga Detyrimi NI- Nuk ka marrë pjesë NA - Nuk vazhdon

Njësia Miratuese Këshilli i Lartë

Nota (I) jepet nga ana e pedagogut të lëndës për atë student i cili për shkak të një sëmundjeje ose të ndonjë shkaku tjetër të arsyeshëm, nuk ka mundur të plotësojë kushtet e lëndës edhe pse ka qenë i suksesshëm gjatë semestrit. Në rast se studenti ka marre në një lëndë 117


të caktuar notën (I), ai është i detyruar që brenda 15 ditëve nga dita e dorëzimit të notave në Sekretarinë Mësimore, të plotësojë mangësitë, në mënyrë që të marrë një notë. Nota e cila do te jepet ne vend te notes (I) miratohet me vendim të Këshillit të Administrimit të Fakultetit. Përndryshe, nota (I) shndërrohet në notën (F).Megjithatë, në rastet e një sëmundjeje të gjatë ose në raste të ngjashme, me propozim të Përgjegjësit të Departamentit dhe me miratim të Këshillit të Administrimit të Fakultetit, kohëzgjatja e notës (I) mund të vazhdojë deri në fillimin e periudhës së regjistrimeve në semestrin pasardhës. Nota (S), i jepet studentit në lëndët në të cilat ai ka qënë i suksesshëm, por që nuk llogariten në mesatare. Nota (T) jepet në rastet e transferimit horizontal nga një institucion tjetër i arsimit të lartë ose në rastet kur pranohet rezultati i një lënde të kaluar me, barazvlefshmëria e së cilës pranohet me propozim të Përgjegjësit të Departamentit dhe miratim të Këshillit të Administrimit të Fakultetit. Nota (T) nuk merret parasysh në llogaritjen e mesatares. Për sa i përket lëndëve të marra gjatë programeve të shkëmbimit të studentëve, Këshilli Administrativ i Fakultetit përkatës vendos në lidhje me barazvlefshmerinë e krediteve dhe të notave te marra në këto lëndë. Nota (U), i jepet studentit në lëndët në të cilat ai ka qënë i pasuksesshëm, por që nuk llogariten në mesatare. Nota (P), i jepet studentit në lëndët në vazhdim të cilat nuk llogaritet në mesatare. Nota (EX) i jepet studentit i cili përjashtohet nga marrja e një lënde në vijim të një provimi të organizuar nga departamenti në ato lëndë të përcaktuara nga ana e Senatit. Studentit në fjalë nuk i njihen kredite nga lënda e marrë. Nota (EX) nuk llogaritet në mesatare, por pasqyrohet në listën e notave. Nota (NI) jepet me qëllim përshkrimin e lëndëve në të cilat është regjistruar studenti, por që nuk llogariten në mesataren e notave. Kjo notë paraqitet në listën e notave të studentit së bashku me notën shkronjë që ai ka marrë në atë lëndë. Ngarkesa e lëndëve të cilat kanë këtë status përfshihen në grupin e lëndëve të përcaktuar në nenin 14 dhe nuk përdoren në procedurat e përllogaritjes së lëndëve të programit ose programeve në të cilat studenti është i regjistruar. Lënda në të cilën studenti ka marrë notën (NI), nuk mund të përsëritet. Nota (NA) i jepet nga pedagogu përkatës i lëndës, studentëve të cilët 118


për shkak se nuk kanë zbatuar rregullat në lidhje me frekuentimin e lëndës ose nuk kanë plotësuar kushtet në lidhje me praktikat ose aplikimin e lëndëve, kanë qënë të pasuksesshëm. Në llogaritjen e mesatares, nota (NA) konsiderohet si (F) Studentet kalues, jo kalues ,të Suksesshëm, të Nderit dhe të Nderit të Lartë NENI 17a) Nëse në një lëndë studenti vlerësohet me C (2.00) ose me një notë më të lartë, atëherë ai është kalues. Në rast se në një lëndë, studenti vlerësohet me (D- dhe F), atëherë ai është jo kalues dhe është i detyruar të përsërisë lëndën. Në rast se mesatarja e përgjithshme e notave është të paktën (2.00) dhe nuk ka notë (Ddhe F), studenti quhet i suksesshëm. b) Në rast se rast në fund të semestrit të katërt, mesatarja e përgjithshme e notave të studentit është më e ulët se 1.80, atëherë ai merr statusin e provës. Studenti i cili ndodhet në statusin e provës, duhet të përsërisë lëndët e hapura të semestrave të kaluar, në të cilat ai ka marrë notë F, D-, D, D+, C-. Studentit nuk i njihet e drejta e marrjes së lëndëve të reja të hapura në semestrin e pestë. Në mënyrë që ai ta kalojë këtë status duhet që të arrijë ose të kalojë nivelin prej (1.80) të mesatares së përgjithshme të notave, në rast të kundërt ai nuk lejohet të marrë lëndë nga lart. c) Nëse në përfundim te semestrit, studentët kanë përfunduar me sukses të gjitha lëndët dhe kanë një mesatare semestrale prej 3.00-3.49 renditen në listën e “Nderit”, ndërkohë ata që kanë një mesatare prej 3.50-4.00, renditen në listën e “Nderit të Lartë”. Përmirësimi i Mesatares së Përgjithshme NENI 18- Studenti i cili dëshiron të përmirësojë notën mesatare të përgjithshme, mund të përsërisë lëndët e studiuara në vitet paraardhëse. Në llogaritjen e mesatares do të merret parasysh nota e fundit që ka marrë studenti në atë lëndë. Nota e Suksesshme NENI 19 a) Nota e suksesshme në një lëndë, përcaktohet nga punimet përkatëse të kryera gjatë atij semestri (provimet e gjatë semestrit, provimet e shkurtra, punimet në terren, aplikimet, detyrat, projektet, atelietë, seminaret, pjesëmarrja, laboratori etj.) së bashku me notën e marrë në provimin përfundimtar. Brenda javës së parë të çdo semestri, pedagogët duhet të publikoje sistemin e vlerësimit në 119


lëndët përkatëse. b) Gjendja e suksesit e çdo lënde, i dorëzohet organeve administrative përkatëse, brenda të përcaktuar në kalendarin akademik dhe rezultatet publikohen nga Sekretaria Mësimore. Sezoni i Provimeve NENI 20 Sezoni i provimeve zhvillohet pas përfundimi të çdo semestri. Në rast se një provim nuk bëhet brenda sezonit për shkaqe të pranuara si të arsyeshme nga këshilli përkatës i administrimit, sezoni i provimeve mund të zgjatet për aq ditë sa nuk janë kryer provime brenda afatit normal. Provimi i diplomimit zhvillohet gjatë javës pas sezonit të provimeve. Lëndët të cilat zhvillohen në laborator, aplikime dhe punimet në terren, do t’i kryejnë provimet në përfundim të kësaj periudhe. Në të njëjtën mënyrë do të kryhet edhe për lëndët për të cilat konsiderohet dhënia e të drejtës për një provim shtesë. Programi dhe Vendi i Provimeve, Provimet Make-up NENI 21 - Programit i provimeve përfundimtare semestrale, përcaktohet nga këshilli i administrimit të fakultetit përkatës dhe duhet të publikohet të paktën dy javë para fillimit të sezonit të provimeve. Provimet kryhen në ambientet e Shkollës së Lartë, në ditën, vendin dhe orën e caktuar në program. Provimet e lëndëve të cilat zhvillohen në terren ose me aplikimi, mund të bëhen edhe jashtë godinës së Shkollës së Lartë Provimet përfundimtare të semestrit nuk kanë provim make-up. Studentëve, të cilët për shkaqe të arsyeshme nuk mund të marrin pjesë në provimin përfundimtar semestral, u ruhet e drejta e provimit. Studentët të cilët nuk kanë hyrë në provimin përfundimtar semestral, duhet të paraqesin pranë Sekretarisë Mësimore, brenda një jave nga data e provimit përkatës, kërkesën e shoqëruar me dokumentet të cilat provojnë ekzistencën e shkaqeve të arsyeshme. Studentët të cilëve u është pranuar kërkesa me vendim të Këshillit të Administrimit të Fakultetit përkatës, mund të përdorin të drejtën e hyrjes në provim gjatë sezonit kur këto lëndë do të kryejnë provime në semestrat pasardhës. Forma e Provimit NENI 22: Provimet zakonisht bëhen me shkrim. Pedagogu i lëndës mundet që të vendosë të bëje provimin me gojë, në forme projekti ose detyrë kursi. Në këtë rast është e detyrueshme që vendimi i shefit të departamentit, të publikohet jo më vonë se dy javë nga fillimi i semestrit. 120


Provimi përgatitet dhe drejtohet nga pedagogu i lëndës përkatëse. Në rast se pedagogu përgjegjës nuk ndodhet në ambientet e Shkollës së Lartë ditën e provimit, atëherë shefi i seksionit përcakton se kush do ta bëjë provimin dhe kjo i bëhet e ditur shefit të departamentit. Të gjithë pedagogët dhe asistentët mund të ngarkohen me detyrë, me qëllim të sigurimit të mbarëvajtjes së provimeve. Ankimimi ndaj Rezultateve të Provimeve NENI 23 - Në rast se studenti ka ankesa ndaj rezultatit përfundimtar të një provimi semestral, ai ka të drejtë që brenda një jave nga dita e publikimit të rezultateve të paraqesë një ankesë tek Sekretaria Mësimore. Ankimi shqyrtohet nga pedagogu i lëndës mbi gabimet materiale, dhe me propozim të këshillit të departamentit përkatës, Këshilli i Administrimit të Fakultetit merr vendim përfundimtar. Arsimimi gjatë Semestrit të Verës NENI 24 - Procesi mësimor gjatë semestrit te verës do të zhvillohet në përputhje me “Rregulloren e Semestrit të Verës”. Vlerësimet NENI 25: Vlerësimi i mësimit, aplikimit, laboratorit, projekteve, seminareve dhe punimeve përmbyllëse nga pikëpamja akademike bëhet në bazë të njësisë matëse orë. Vlera e krediteve të një lënde përbëhet nga orët e plota teorike në javë dhe gjysma e orëve javore të aplikimit, laboratorit, projektit dhe punës në atelie. Mesatarja e Përgjithshme e Notave NENI 26 - Mesatarja e përgjithshme e notave nxirret nga shumëzimi i notës përfundimtare të marrë nga lënda ose nga laboratori, projektet, atelietë, seminaret ose punët e ngjashme të cilët kanë vlerën e një lënde, me orët e krediteve të lëndës përkatëse dhe shuma që del pjesëtohet me shumën e përgjithshme të krediteve. Shuma që del nga pjesëtimi rrumbullakoset me dy shifra pas presjes dhe përbën mesataren e përgjithshme të notave. Përfundimi i Studimeve dhe Diploma NENI 27 a) Studenti, i cili ka kaluar me sukses në të gjitha lëndët e paraqitura në programin mësimor të Fakultetit, ka mesatare të përgjithshme të notave të paktën (2.00), nuk ka asnjë notë të vlerësuar me (D- ose F) dhe ka përfunduar të gjitha punimet e parashikuara në këtë rregullore, pajiset me diplomën e përcaktuar në nenin 3 të rregullores. 121


b) Studentëve, të cilët në prag të diplomimit kanë jo më shumë se dy lëndë (D- ose F) u jepet e drejta të përdorin vetëm një herë të drejtën e provimit shtesë për jo më shumë se dy lëndë në të cilat kanë marrë (D- ose F) në përfundim të atij semestri. Në këtë rast, nota e marrë në këtë provim zëvendëson notën e marrë më parë. c) Studentëve, të cilët në prag të diplomimit nuk kanë asnjë lëndë të pasuksesshme, por mesatarja e tyre është nën (2.00), u jepet e drejta të përdorin vetëm një herë të drejtën e provimit shtesë për jo më shumë se dy lëndë në të cilat kanë marrë (C-, D+ ose D-) në përfundim të atij semestri. Në këtë rast, nota e marrë në këtë provim zëvendëson notën e marrë më parë. d) Studentët të cilëve iu njihet e drejta e diplomimit, në mënyrë që të tërheqin diplomën duhet të paraqesin në njësitë kompetente dokumentet me të cilat tregojnë se nuk kanë detyrime ndaj Shkollës së Lartë. Dispozita të Ndryshme Ruajtja e Lejeve dhe e të Drejtave NENI 28 a) Studenti mund t’i jepet leje për një periudhë maksimale prej 4 semestrash (për shkaqe të arsyeshme dhe të drejta),me anë të vendimit të Këshillit të Administrimit të Fakultetit. Kërkesa për leje duhet të bëhet brenda 30 ditëve nga fillimi i vitit akademik dhe mund t’i jepet vetëm 2 semestra leje për kërkesë. Studenti është i detyruar të paguajë 1/3 të pagesës semestrale, për çdo semestër që ka kërkuar leje. b) Në rast sëmundjeje, katastrofash natyrore, shkaqeve ekonomike, burgosjes dhe revokimit të shtyrjes së thirrjes ushtar, apo shkaqe të tjera të cilat mund të cilësohen të përshtatshme dhe të justifikuara nga Këshilli i Administrimit të Fakultetit, studentit mund t’i jepet leje edhe gjatë semestrit. Në këto raste studentit nuk i kthehet pagesa e studimit që ka kryer. c) Studenti i cili kërkon leje në kushtet e parashikuara në pikën (b), duhet t’i drejtohet më kërkesë Sekretarisë Mësimore brenda 20 ditëve nga dita e vërtetimit të ngjarjes dhe të paraqesë dokumentet e provës të ekzistencës së faktit. Në rast se shkaqet vazhdojnë, Këshilli i Administrimit mund të vendose zgjatjen e lejes. Studenti i cili ka marrë leje nuk mund të marrë pjesë në mësim dhe nuk mund të hyjë në provimet e fund vitit. d) Lejet afatgjata, nuk përfshihen në kohëzgjatjen e arsimimit me kusht që të jetë e parashikuar në vendim. 122


e) Përdorimi i emrit dhe simboleve të Shkollës së Lartë në aktivitetet artistike të organizuara nga studentët ose një grupi studentesh, lejohet vetëm me miratim paraprak të Rektoratit. Largimi nga Shkolla e Lartë NENI 29 - Studentët të cilët do të largohen nga Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), më dëshirën e tyre, duhet t’i drejtohen me shkrese dekanatit të fakultetit ku ata kanë studiuar. Regjistrimi i këtyre studentëve fshihet vetëm në rast se ata paraqesin dokumentet të marra nga njësitë përkatëse, të cilat dëshmojnë se nuk kanë asnjë detyrim ndaj Shkollës së Lartë. Studenti të cilit i është fshirë regjistrimi, në bazë të kërkesës së tij, duhet t’i jepen dokumente të cilat japin informacion mbi arsimin e ndjekur prej tij deri në atë moment, diplomat e dorëzuara në fillim të studimeve dhe dokumente të tjera. Studenti është i detyruar të shlyejë detyrimet e tij për të gjithë semestrin në të cilin ndodhet. Studentët e Dërguar në Kuadër të Bashkëpunimeve me Universitetet e Huaja NENI 30 - Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), në përputhje me marrëveshjeje që mund të bëhen me universitetet jashtë, në kuadër të programeve të shkëmbimit të studentëve, mund të dërgojë studentët e saj për një ose dy semestra në universitetet e huaja me të cilat ka marrëveshje paraprake. Regjistrimi i studentit në Shkolla e Lartë vazhdon edhe gjatë kësaj periudhe, e cila llogaritet në kohëzgjatjen e arsimimit. Transferimi NENI 31 – Studentët pasi kanë përfunduar të paktën dy semestra, mund të aplikojnë pranë Sekretarisë Mësimore brenda afateve të përcaktuara në kalendarin akademik , për t’u transferuar në një program tjetër brenda Shkollës së Lartë. Në periudhën dy semestrale nuk përfshihet klasa përgatitore. Aplikimet pasi shqyrtohen nga departamenti ku studenti ka bërë kërkesë për tu transferuar, marrin formë të prerë me vendim të Këshillit të Administrimit të Fakultetit. Programet Double Major dhe Minor NENI 32 – Studentët, mund të ndjekin lëndët e programeve të hapura nga departamentet e tjera që prej semestrit të tretë, në përputhje me kriteret e përcaktuara nga Senati. Studenti në përfundim të studimeve, përveç diplomës të departamentit ku është regjistruar pajiset edhe me diplomë të programit double Major ose me certifikatë të programit Minor.

123


Studentët me Bursë NENI 33- Në mënyrë që bursa që përfitojnë studentët të vazhdojë edhe ne vitet e ardhme, duhet që ata të plotësojnë kushtet e mëposhtme: a) Nuk duhet të marrin asnjë masë disiplinore b) Duhet të diplomohen brenda tre viteve c) Duhet të përmbushin kushtet e parashikuara në nenin14 të kësaj rregulloreje. d) Duhet të përmbushin kriteret e suksesit në mësime, të përcaktuar në vendimet përkatëse të Këshillit të Administrimit të Shkollës së Lartë. Në rast të kundërt, bursa e studimit ndërpritet në përfundim të vitit akademik që ndodhet student. Hyrja në Fuqi NENI 34 - Kjo rregullore hyn në fuqi në ditën që i paraqitet Këshillit të Lartë. Zbatimi NENI 35 - Zbatimi i kësaj rregulloreje garantohet nga Rektori i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). permbledhese

124


RREGULLORJA E STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË TË SHKOLLËS SË LARTË “HËNA E PLOTË” (BEDËR)

125


KREU 1 Neni 1 Objekti i rregullores Rregullorja e programeve të studimit të ciklit të dytë përcakton rregullat e funksionimit të këtyre programeve dhe të marrëdhënieve që krijohen ndërmjet subjekteve pjesëmarrëse në veprimtaritë e tyre. Ajo përcakton objektin e programeve të studimit të ciklit të dytë, strukturën e brendshme dhe mënyrën e funksionimit të tyre, të drejtat dhe detyrimet e organeve drejtuese, personelit akademik dhe administrativ, studentëve, raportet ndërmjet tyre, rregullat për pranimin e studentëve, mësimdhënien, kërkimin, praktikën, vlerësimin, diplomimin dhe sanksionet në rast shkeljeje të rregullores. Neni 2 Baza ligjore Rregullorja e programeve të studimit tё ciklit tё dytё tё Shkollёs sё Lartё “ Hëna e Plotë” (Bedër) mbështetet në ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar me ligjin nr.10307, datë 22.07.2010, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9741, datë 21.05.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, në licencën e dhënë me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 286, datë 6.4.2011, “Për licencimin e institucionit privat të arsimit të lartë, “Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), në udhëzimin e Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës nr. 14, datë 03.04.2008 “Për hapjen dhe organizimin e programeve të studimit të ciklit të dytë në institucionet publike të arsimit të lartë”, në Udhëzimin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës.nr.15, datë 04.04.2008, “Për organizimin e studimeve në institucionet publike të arsimit të lartë”, si edhe nё statutin dhe Rregulloren themelore tё këtij Institucioni. Neni 3 Qëllimi i rregullores Rregullorja ka pёr qёllim tё përcaktoj misionin dhe objektivat kryesorë tё programeve tё studimit tё ciklit tё dytё, tё përcaktuar nga departamentet, si njёsi bazë dhe tё rregullojё aspekte tё krijimit, organizimit, drejtimit, ofron kryerjen e studimeve e të humultimeve akademike e kёrkimore nё pёrputhje me standardet kombёtare dhe ndёrkombёtare. Neni 4 Përkufizime Nё rregullore, me shkurtimet e mёposhtme kuptohen: Shkolla e Lartë :Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) Rektorati :Rektorati i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) 126


Senati Fakulteti TOEFL IELTS ECTS CGPA

:Senati i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) :Fakultetet e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), të cilat ofrojnë programe studimi të ciklit të dytë. :Test of English as a Foreign Language :The International English Language Testing System :European Credit Transfer Systems :Cumulative Grade Point Average (Mesatarja e përgjithshme e ponderuar)

Neni 5 Qёllimi i programeve të studimit tё ciklit tё dytё Qёllimi i programeve të studimit tё ciklit tё dytё ёshtё thellimi i njohurive teorike dhe praktike tё studentёve me studime dhe trajnime tё avancuara dhe kërkimi shkencor në fushat, në të cilat ofrojnë programe studimi njësitë kryesore të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Në fund të programit, studentët do të jenë të aftë të ndërmarrin kërkime shkencore të vlefshme për specifikën shqiptare e ndёrkombёtare. Programet e studimit tё ciklit tё dytё janё konceptuar t’u ofrojnë studentëve jo vetëm informacionin më të fundit teorik, por edhe aspektin praktik, të bazuar në kërkimin shkencor bashkëkohor, nё mёnyrё qё ata të plotësojё njohuritë profesionale dhe t’i drejtojnё ata nё pёrdorimin e njohurive qё zotërojnë. Neni 6 Struktura e programeve të ciklit të dytë Shkolla e Lartё “Hëna e Plotë” (Bedër) ofron programe studimi të ciklit të dytë, në përfundim të të cilave lëshohet diploma“Master i shkencave”. Kohёzgjatja normale e progameve tё mësipёrme ёshtё dy vite akademike, të ndarë në katër semestra me kohë të plotë, me jo mё pak se 60 kredite ECTS në vit. Studenti realizon çdo vit jo më pak se 1500 orë pune. Veprimtaria mësimore organizohet nëpërmjet orëve teorike dhe praktike: leksioneve, seminareve, detyrave të kursit, laboratorëve, projekteve të kërkimit, praktikës. Kohëzgjatja e seancave mësimore është 60 minuta. Programet e studimit të ciklit të dytë tё Fakultetit tё Shkencave Humane marrin përsipër të ofrojnë studime të thelluara në fushat e mëposhtme: Departamenti i shkencave islame ofron programet Master i shkencave (2 vite) në: - Shkencat e shërbimeve shpirtërore - Shkencat moderne islame - Shkencat themelore islame 127


Departamenti i Drejtësisë ofron programet Master i shkencave në drejtësi (2 vite) në profilet: - E drejta penale - E drejta ndërkombëtare Departamenti i Shkencave të Komunikimit ofron programet Master i shkencave në shkenca komunikimi(2 vite) në profilet: - Marrëdhëniet me publikun - Gazetari Programet e studimit të ciklit të dytë të Fakultetit të Filologjisë dhe të Edukimit marrin përsipër të ofrojne studime të thelluara në fushat e mëposhtme: Departamenti i shkencave të edukimit ofron programet Master i shkencave: - Në menaxhimin arsimor, planifikim dhe zhvillim kurrikule (2 vite) - Në psikologji këshillimi (2 vite) Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze ofron programet Master i shkencave: - Në gjuhë dhe letërsi angleze (2 vite) - Në përkthim dhe interpretim (2 vite) Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Turke ofron programet Master i shkencave: - Në gjuhë dhe letërsi turke (2 vite) Departamentet e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) ofrojnë programe studimit të ciklit të dytë, në përfundim të të cilave lëshohet diploma Master profesional. Kohёzgjatja normale e progameve tё mësipёrme ёshtё 1.5 vite akademike ose tre semestra me kohë të plotë, me jo mё pak se 60 kredite ECTS në vit (30 ECTS në semestër). Studenti realizon çdo vit jo më pak se 1500 orë pune. Veprimtaria mësimore organizohet nëpërmjet orëve teorike dhe praktike: leksioneve, seminareve, detyrave të kursit, laboratorëve, projekteve të kërkimit, praktikës. Kohëzgjatja e orëve mësimore është 60 minuta. Programet e studimit të ciklit të dytë tё Fakultetit tё Filologjisë dhe të Edukimit marrin përsipër të ofrojnë studime të thelluara në fushat e mëposhtme: Departamenti i gjuhës dhe i letërsisë angleze ofron: - Master profesional në mësuesi, gjuhë angleze për arsimin e mesëm (1.5 vite). Departamenti i gjuhës dhe i letërsisë turke ofron: - Master profesional në mësuesi, gjuhë turke për arsimin e mesëm (1.5 vite). 128


KREU 2 ORGANIZIMI DHE DREJTIMI I PROGRAMEVE TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË Neni 7 Komiteti shkencor Çdo department zgjedh Komitetin shkencor pёr çdo program tё studimit tё ciklit tё dytё, i cili pёrbëhet nga jo mё pak se tre anёtarё tё personelit akademik. Komiteti shkencor mban pёrgjegjёsinё organizative pёr programin pёrkatёs sё ciklit tё dytё. Komiteti shkencor pёrcakton, gjithashtu, personelin tjetёr akademik e ndihmёs, me tё cilin do tё bashkёpunojё pёr realizimin e programit tё studimit. Komiteti shkencor përgatit dhe propozon strategjinë e zhvillimit, planin dhe strukturën e studimeve, programin e kërkimeve, kriteret e pranimit të studentëve. Komiteti përgatit çdo vit raportin e veprimtarive të programeve të studimit të ciklit të dytë. Komiteti shkencor i propozon Këshillit të administrimit të fakultetit kuotat e studentëve për pranim në çdo vit akademik. Neni 8 Personeli akademik Personeli akademik, që zhvillon mësim në programet e studimit të ciklit të dytë, përbëhet nga stafi akademik që mban, të paktën gradën shkencore “Doktor”. Pedagogët e huaj pranohen në bazë të marrëveshjeve dypalëshe. Pedagogët e angazhuar në programet e studimit të ciklit të dytë kanë të drejtë: a) Të përdorin të gjitha mjediset dhe pajisjet e institucionit për veprimtari në dobi të programeve të studimit të ciklit të dytë. b) Të marrin pjesë në komisione dhe veprimtari të ndryshme të programeve të studimit të ciklit të dytë. c) Të kualifikohen në kuadrin e projekteve të programeve të studimit të ciklit të dytë. Pedagogët kanë për detyrë: a) Të zbatojnë rregulloren e programeve të studimit të ciklit të dytë dhe të Shkollës së Lartë “Hëna e plotë” (Bedër). b) Të bashkëveprojnë dhe të krijojnë bashkëpunime me kolegët, studentët, bashkëpunëtorët e programeve të studimit të ciklit të dytë dhe fakultetit. c) Të realizojnë programin mësimor sipas kërkesave të përcaktuara. d) Të përmbushin përgjegjësitë për udhëheqjen e tezës. e) Të vlerësojnë studentët në mënyrë profesionale dhe në kohën e përcaktuar. 129


Neni 9 Bashkërenduesi i programeve të ciklit të dytë Programet e ciklit të dytë drejtohen nga departamentet përkatëse. Bashkërenduesi i programeve të ciklit të dytë emërohet nga senati akademik. Detyrat e bashkërenduesit të programeve të ciklit të dytë: a) Bashkërendon punën e të gjitha programeve të ciklit të dytë brenda IAL-së. b) Kontrollon dokumentacionin e studentëve dhe ia kalon për arkivim sekretarisë mësimore. c) Përpilon strukturën e formularëve të nevojshëm. d) Informon senatin akademik për mbarëvajtjen e programeve të ciklit të dytë. Neni 10 Bashkërenduesi i programeve të ciklit të dytë Çdo program i ciklit të dytë ka një bashkërendues të veçantë, i zgjedhur nga Komiteti shkencor. Në mungesë të tij ky funksion i ngarkohet përgjegjësit të departamentit. Bashkërenduesi i programit ka detyrat e mëposhtme: a) I propozon këshillit të departamentit planifikimet e stafit akademik, për tu miratuar më pas nga Këshilli i fakultetit dhe nga Senati akademik. b) I raporton bashkërenduesit të programeve të ciklit të dytë për mbarëvajtjen e programit përkatës. c) Në bashkëpunim me udhëheqësin e kërkimit shkencor, ndjek mbarëvajtjen e punës këkimore të studentëve të programit përkatës. Neni 11 Sekretari i programit të ciklit të dytë Sekretari i departamentit është njëherësh edhe sekretar i programit të studimit të ciklit të dytë, Sekretari për programin e studimit të ciklit të dytë ka detyrat e mëposhtme: a) Punon nën drejtimin e bashkërenduesit të programit dhe mban përgjegjësi për zbatimin e të gjitha porosive të dhëna prej tij, për komunikimin shkresor dhe gojor me organet e tjera të strukturës së brendshme të Shkollës me departamentet përkatëse, me personelin akademik, me studentët, me bashkëpunëtorët e Institucionit. b) Bën organizimin teknik të mbledhjeve të bashkërenduesit të programit dhe mban procesverbalin e mbledhjeve. c) Ndihmon në përgatitjen e materialeve për bashkërenduesin e programit. d) Merr në dorëzim letërkëmbimin dhe materiale të tjera që vijnë në 130


adresë të bashkërenduesit të programit. e) Arkivon dokumentacionin e programeve të studimit të ciklit të dytë, të pedagogëve dhe të studentëve; f) Shtyp dhe shumëfishon shkresa dhe materiale mësimore. g) Ndjek ecurinë e procesit mësimor në lidhje me strukturën mësimore, orarin e lëndës e të provimeve, ecurinë e praktikës dhe mban dokumentacionin përkatës të këtyre proceseve. h) Afishon strukturën mësimore, orarin e lëndës, datat e provimeve, datat e praktikës, të mbrojtjes së tezave dhe njoftime për veprimtari të ndryshme. Neni 12 Sekretaria mësimore Për realizimin e programeve të studimit të ciklit të dytë, sekretari mësimor përgjegjës për këto programe përgjigjet për detyrat e mëposhtme: a) Regjistron studentët e rinj për konkursin e pranimit, si edhe studentët e pranuar. b) Pajis të gjithë studentët e rinj të pranuar me kartë studenti, plotëson kërkesat e studentëve për vërtetime të thjeshta, listë notash e dokumente të tjera. c) Përgatit procesverbalet e vlerësimeve me emrat e studentëve dhe ia paraqet Komitetit shkencor për nënshkrim. d) Merr në dorëzim procesverbalet e plotësuara të vlerësimeve. e) Jep informacion për vlerësimin e studentëve. f) Hedh notat në regjistrin themeltar sipas kurseve dhe lëndëve, përgatit diplomat dhe transkriptet për studentët që përfundojnë studimet. g) Mban lidhje me dekanatin dhe Komitetin shkencor dhe raporton të dhënat statistikore të programeve të studimit të ciklit të dytë në instancat përkatëse. Neni 13 Gjuha e programit tё studimit Nё bazё tё Statutit dhe Rregullores sё Shkollёs sё Lartё “Hëna e Plotë”(Bedër), programet e studimit tё ciklit tё dytё zhvillohen nё gjuhёn shqipe, angleze dhe turke. Pёrdorimi i njё gjuhe tjetёr nё lёndё tё veçanta lejohet me vendim tё Komitetit shkencor dhe miratim të Këshillit të fakultetit dhe Senatit. Neni 14 Kuotat e pranimit Kuotat e pranimit tё studentёve pёr programet e studimit tё ciklit tё dytё miratohen me vendim tё Senatit nё bazё tё propozimit tё Kёshillit të administrimit tё fakultetit, pasi ёshtё marrё mendimi i Komitetit 131


shkencor pёr çdo program studimi. Këshilli i administrimit të fakultetit vendos nëse do të hapë programet për atë vit akademik, kur ka më pak se gjashtë aplikime për programin përkatës. Neni 15 Kriteret e pranimit Tё drejtёn pёr tё aplikuar pёr pranim e kanё tё gjithё ata persona që zotёrojnё njё diplomё tё nivelit tё parё, tё vlerёsuar nga Shkolla, diplomё tё nivelit të dytë, diplomё DIND, diplomë studimi të sistemit të mëparshëm,të pandarë në cikle studimi, a diplomё tjetёr studimi universitar, tё fituar jashtё vendit e barasvlerësuar nga ana e MASH. Kandidatët që aplikojnë për pranim duhet të kenë marrë provimet e gjuhës angleze të njohur nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës ose do t’i nënshtrohen provimit të organizuar nga Institucioni dhe duhet të dorëzojnë certifikatat e gjuhës angleze përpara se të fillojnë procesi mësimor. Kandidatët aplikojnë për t’u pranuar në programet master i shkencave, duhet të kenë marrë nivelin B1 dhe për t’u pranuar në programet master professional, duhet të kenë marrë nivelin A1. Neni 16 Vlerёsimi i pranimit Pranimi i kandidatit kryhet nё bazё tё vlerёsimit të rezultateve të studimeve universitare, të provimit të gjuhёs sё huaj, intervistës ose provimit të aftësive të veçanta. Nё intervistë i kushtohet rёndёsi letrës së motivimit për qёllimin e ndjekjes sё studimeve tё ciklit tё dytё dhe certifikave të provimeve të standardeve ndёrkombёtare. Përzgjedhja e aplikuesve bëhet në rend zbritës nga rezultate më të larta në ato më të ulëta. Për ata që janë me mesatare të barabarta, u jepet përparësi rezultateve të provimit të gjuhëve të huaja dhe pjesëmarrjeve në aktivitete akademike. Studentёt e diplomuar nga Shkolla e Lartё “Hëna e Plotë” (Bedër) vlerёsohen nё bazё tё rezultateve tё studimeve universitare. Neni 17 Vlerësimi i debive të formimit për programet Master shkencor Studentёt qё zotёrojnё diplomё tё ciklit tё parё, duhet tё kryejnё vlerёsimin e programit tё studimit tё cilin kanё ndjekur. Kёshilli administrativ i fakultetit cakton Komitetin shkencor qё tё bëjё vlerёsimin e diplomёs sё ciklit tё parё. Nё rast vlerёsimi për debitё e formimit, studenti duhet tё bёjё plotёsimet e krediteve tё mangёta nё lёndёt/ 132


fushat e nevojshme pёr ndjekjen e studimeve tё ciklit tё dytё. Numri maksimal i krediteve tё mangёta pёr t’u plotёsuar nuk mund t’i kalojё 45 ECTS. Në të njëjtën kohë, sipas legjislacionit në fuqi, Komiteti shkencor mund të njohë deri në 40 kredite të njohurive të veprimtarive formuese, të fituara më parë nga studenti, të cilat janë në përputhje me objektivat specifikë të programit përkatës të studimit. Neni 18 Vlerësimi i debive të formimit për programet Master profesional Studentёt qё zotёrojnё diplomё tё ciklit tё parё, duhet tё kryejnё vlerёsimin e programit tё studimit tё cilin kanё ndjekur.Kёshilli administrativ i fakultetit cakton Komitetin shkencor qё tё kryejё vlerёsimin e diplomёs sё ciklit tё parё. Nё rast vlerёsimi mbi debitё e formimit, studenti duhet tё bёjё plotёsimet e krediteve tё mangёta nё lёndёt/fushat e nevojshme pёr ndjekjen e studimeve tё ciklit tё dytё. Numri maksimal i krediteve tё mangёta pёr t’u plotёsuar nuk mund t’i kalojё 20-30 kredite ECTS. Në të njëjtën kohë, sipas legjislacionit në fuqi, Komiteti shkencor mund të njohë deri në 20-30 kredite të njohurive të veprimtarive formuese të fituara më parë nga studenti, të cilat janë në përputhje me objektivat specifikë të programit përkatës të studimit. Neni 19 Pranimi i studentёve mё status tё vecantё Nё rast se studenti zotёron njё diplomё sipas nenit17 tё kёsaj rregulloreje dhe dёshiron të zgjerojё njohuritë e tij nё njё fushё të caktuar, me propozim të Komitetit shkencor dhe miratim të Këshillit të administrimit të fakultetit pёrkatёs mund të ndjekё lёndё tё veçanta, tё ofruara nё programin e studimit tё ciklit tё dytё, me cilёsinё e studentit të veçantë. Këta studentë kanë të njëjtat të drejta si studentët e tjerë. Nё pёrfundim, studenti pajiset me vërtetimin pёrkatёs, nё tё cilёn shёnohet titulli i lёndёs, vlerёsimi, periudha e ndjekjes dhe pedagogu i lёndёs. Neni 20 Njoftimet Çështjet që kanë të bëjnë me kriteret e pranimit, provimet dhe vlerësimin e kandidatëve nё programet e studimit tё ciklit tё dytё përcaktohen nga Senati. Lista e fituesve nё programet e studimit të ciklit tё dytё caktohet nga Komiteti shkencor, vendoset me vendim të Këshillit të administrimit të fakuletit dhe shpallet nga sekretari i fakultetit përkatës. 133


KREU 3 REGJISTRIMI I STUDENTËVE DHE ORGANIZIMI I PROCESIT MËSIMOR Neni 21 Regjistrimi nё programin e studimit Nё rast se kandidati ka fituar të drejtën pёr të ndjekur programet e studimit tё ciklit tё dytё, detyrohet të zbatojё procedurat e regjistrimit, të parashikuar nё kёtё rregullore. Regjistrimi bёhet sipas kushteve dhe afateve të pёrcaktuara nё njoftimin e publikuar. Kandidati që ka fituar të drejtën e rregjistrimit, duhet të paraqesё pranё sekretarise mësimore brenda afatit të caktuar në njoftim, dokumentet e mёposhtme: 1. Formular i plotësuar i aplikimit 2. Letër motivimi 3. Fotokopje e noterizuar e diplomës së kandidatit ose e një dokumenti që vërteton diplomimin (diploma e universiteteve të huaja duhet të jetë e legalizuar me vulë Apostil) 4. Lista zyrtare e notave nga universiteti/institucioni i arsimit të lartë, ku tregohen të gjitha lëndët që studenti ka marrë, si edhe notat përkatëse 5. Dokumenti qё dёshmon barasvlerësimin e diplomёs nё rast se kandidati ka pёrfunduar studimet nё njё instucion të arsimit të lartë jashtë vendit 6. Dëshmia e noterizuar e gjuhës së huaj 7. Fotokopje e letërnjoftimit (për kandidatët e huaj, fotokopja e noterizuar dhe e përkthyer në shqip e pasaportës) 8. Leja e qëndrimit e studentëve të huaj 9. 6 fotografi me pёrmasa 4,5x6 cm (fotografitë duhet të jenë me veshje të përshtatshme). Neni 22 Pranimi i studentёve tё huaj Pranimi i studentëve të huaj nё programet e studimit tё ciklit tё dytё bёhet sipas rregullave të mёsipёrme, por nё raste të justifikuara, Komiteti shkencor pёrkatёs mund të kёrkojё edhe paraqitjen e dokumenteve të tjera. Neni 23 Transferimet Kuotat pёr trasferimet brenda Shkollёs apo nga jashtё saj pёrcaktohen nga Komiteti shkencor dhe miratohen nga Kёshilli administrativ i fakultetit, sipas parimeve të vendosura nga ky Këshill. 134


Studentëve, të cilët janë transferuar në programin e ciklit tё dytё tё studimeve u jepet diplomë me kusht që të kenë kryer, të paktën një semestër në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Studentët e regjistruar në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), pёr t’u transferuar nё njё program tjetёr brenda sё njёjtёs njёsi kryesore tё Shkollës, mund tё aplikojnё nё sekretarinë mësimore vetëm pasi të kenë kryer një semestёr në një program tё studimit tё ciklit tё dytё. Aplikimet duhet të kryhen brenda afateve tё caktuara nё kalendarin akademik, sipas parimeve të vendosura nga ana e Senatit. Kërkesa shqyrtohet nga komiteti shkencor i programit ku kërkon tё transferohet studenti, Këshilli administrativ i fakultetit merr vendim. Neni 24 Statusi i studentit Kandidati fitues ka të drejtë të ndjekë studimet në vitin akademik përkatës nëse regjistrohet në sekretarinë mësimore brenda afateve të përcaktuara kur regjistrohet, studenti nënshkruan me Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) kontratën e shkollimit. Me regjistrimin ai fiton statusin e studentit dhe të gjitha të drejtat dhe detyrat që burojnë prej tij. Statusi i studentit përfundon me marrjen e diplomës ose me përjashtimin e personit nga programi i studimit. Neni 25 Kёshilltari Kёshilltari pёr çdo student emёrohet me vendim tё Komitetit shkencor, sipas propozimit tё bashkërenduesit tё programit. Kёshilltari e udhëzom studentin nё lidhje me zgjedhjen e lёndёve dhe me projektin e sezonit. Kёshilltari ёshtë pedagog i atij departamenti, me gradё shkencore “Doktor”. Kёshilltari udhëzon studentёt qё janё vlerёsuar me debi nё formim, nё mёnyrё qё student tё plotёsojnë kreditet e mangёta nё lёndёt/fushat e nevojshme pёr ndjekjen e studimeve tё ciklit tё dytё. Këshilltari udhëzon edhe për menaxhimin e karrierës së studentëve të programeve të studimit të ciklit të dytë. Neni 26 Regjistrimi i lёndёve Studenti që vazhdon programet e studimit të ciklit të dytё ne Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) ёshtë i detyruar tё kryejё regjistrimet e lёndёve qё do tё ndjekë gjatё semestrit, sipas parimeve tё pёrcaktuara nga Komiteti shkencor. Pёrtёritja e regjistrimit bёhet nё periudhat e pёrcaktuara në kalendarin akademik, pёrpara fillimit tё çdo semestri.

135


Nё rast se studenti nuk ka shlyer pagesёn e studimit sipas kushteve tё pёrcaktuara nga Institucioni, nuk mund ta pёrtёrijё regjistrimin semestral. Studenti qё nuk ka ripёrtёrirё regjistrimin, nuk mund tё ndjekë mësimet dhe as të hyjë në provime. Nё rast se nuk pёrtёrihet regjistrimi pёr dy semestra të njёpasnjёshëm, marrёdhёniet e studentit me Institucionin ndёrpriten. Lёndёt e zgjedhura nga studenti pёr regjistrim duhet tё miratohen mё parё nga kёshilltari. Neni 27 Frekuentimi Studenti i programit të ciklit tё dytё ka detyrimin tё ndjekё, tё paktёn 70% tё aktiviteteve mёsimore kёrkimore, tё zhvilluara nё auditor tё lёndёve teorike dhe tё aktiviteteve mёsimore kёrkimore tё zhvilluara nё laboratorё e nё praktikë. Studenti qё tejkalon kёto norma duhet ta rimarrë atё lёndё me tё gjitha detyrimet pёrkatёse. Plotësimi apo jo i kushteve në lidhje me pjesëmarrjen i paraqitet bashkërenduesit të programit nga ana e pedagogut të lёndёs çdo muaj dhe kontrollohet nga përgjegjësi i departamentit. Neni 28 Kohëzgjatja e studimeve të ciklit të dytë Kohёzgjatja normale e studimeve tё programeve Master i shkencave ёshtё dy vite akademik ose katër semestra dhe forma e studimit është me kohë të plotë. Kohëzgjatja maksimale e studimeve të ciklit tё dytё është shtatë semestra nga regjistrimi fillestar. Nё rast tejkalimi tё kёtij afati, Shkolla ndёrpret marrёdhëniet me studentin. Studenti që është regjistruar në Shkollën e lartë me anë të transfertës dhe i është bërë njohje-njësim lëndësh, mund t’i përfundojë studimet në një afat më të shkurtër kohor. Kohёzgjatja normale e studimeve tё programeve Master profesional ёshtё një vit e gjysmë akademik ose tre semestra dhe forma e studimit është me kohë të plotë. Kohëzgjatja maksimale e studimeve të ciklit tё dytё është gjashtë semestra. Nё rast tejkalimi tё kёtij afati, Shkolla ndёrpret marrёdhëniet me studentin. Neni 29 Viti akademik Viti akademik përbëhet nga semestri i vjeshtës dhe i pranverës. Kohëzgjatja normale e semestrit të vjeshtës dhe të pranverës është 16 javë, përfshirë edhe javën e provimeve përfundimtare. Në raste të 136


nevojshme, kohëzgjatja e tyre mund të shtyhet nga Senati i Shkollës. Viti akademik organizohet në semestra me, së paku 20 orë mësimi leksione, seminare e laboratore në javë. Fillimi i vitit akademik dhe kalendari i provimeve përcaktohet çdo vit nga Senati dhe publikohet. Në ditët zyrtare të pushimeve nuk bëhet mësim ose provime. Megjithatë, në rast se konsiderohet e nevojshme, me propozim të fakultetit përkatës dhe me miratim të Senatit, mësimi ose provimet mund të bëhen edhe në ditë të shtunë ose të diel. Neni 30 Procesi mësimor (ngarkesa mësimore) Programet e Masterit profesional përbëhen prej, së paku 10 lëndë, një lëndë seminar ose praktikë dhe punimi i tezës. Këto programe nuk mund të jenë më pak se 90 ECTS. Programet e Masterit shkencor përbëhen prej, së paku 13 lëndë, një lëndë seminar ose praktikë dhe punimi i tezës. Këto programe nuk mund të jenë më pak se 120 ECTS. Vlerësimi nga pikëpamja akademike për leksionet, aplikimet, laboratorët, projektet, seminaret, atelietë bëhet në bazë të njësisë matëse orë, të zhvilluar në auditor. Studentët mund të zgjedhin jo më shumë se tri lëndë nga programi i ciklit të parë, me kusht që këto të mos i kenë marrë më parë. Neni 31 E drejta për të hyrë në provim Studenti fiton të drejtën për t’u futur në provimin e një lënde kur ka shlyer detyrimet që lidhen me të, të parashikuara për shlyerje në planin mësimor. Studentit i mohohet e drejta për të hyrë në provim, kur ka detyrime financiare. Neni 32 Zhvillimi i provimeve Niveli i përparimit të studentëve matet me anë të provimeve gjysmëpërfundimtare, provime përfundimtare, detyrave të kursit, projekteve e prezantimeve të cilat zhvillohen brenda semestrit të caktuar. Provimet, detyrat e kursit dhe prezantimet zhvillohen brenda afatit të përcaktuar në strukturën e vitit akademik. Datat e tyre shpallen, të paktën dy javë përpara sezonit të provimeve. 137


Në rast pamundësie të zhvillimit të provimit ose të prezantimit ditën e caktuar, për rrethana të jashtëzakonshme, dekani me propozim të bashkërenduesit të programit dhe të pedagogut të lëndës, cakton me vendim një datë tjetër të mëvonshme, e cila u bëhet e njohur studentëve dhe komisionit. Lëndët e zhvilluara nga një pedagog vlerësohen vetëm prej tij. Kur lëndën e zhvillojnë disa pedagogë, të gjithë ata janë anëtarë të komisionit të vlerësimit. Provimet përgatiten dhe drejtohen nga pedagogët që japin lëndën përkatëse. Në rast se pedagogu i lëndës nuk ndodhet në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) ditën e provimit, atëherë bashkërenduesi i programit përcakton sekush do të organizojë provimin. Në rast se studenti nuk ka marrë pjesë në provimin gjysmë përfundimtar për shkaqe të justifikuara me shkrim brenda tri ditëve, mund të kryejë provimin make –up me vendim të departamentit dhe të këshillit të administrimit të fakultetit. Neni 32/a Ankimimi i rezultateve Notat përfundimtare të lëndëve marrin formë të prerë në momentin që i dorëzohen përgjegjësit të departamentit përkatës dhe duhet të publikohen menjëherë. Studentët kanë të drejtë të paraqesin brenda një jave nga publikimi i notave të provimeve ose të notave përfundimtare, njё kёrkesё nё sekretarinё mёsimore, me anё të sё cilёs kёrkojnё të rishikohet teza e provimit dhe të bëhet rillogaritja e notës. Bashkërenduesi i programit sё bashku me pedagogun e lёndёs formojnё njё komision prej tre vetash. Komisioni rishikon pёrgjigjen e provimit tё studentit, nёse ka ose jo gabime gjatë vlerёsimit dhe merr vendim. Vendimi i bёhet i ditur studentit jo mё shumё se 15 ditë nga dita e paraqitjes sё kёrkesёs pёr rishikim. Neni 33 Pёrsёritja e lёndёs Nё rast se studenti nuk plotëson kushtet e të qёnit i suksesshёm nё njё lёndё, ёshtë i detyruar të pёrsёrisё lёndёn ose lëndën me të cilën është zëvendësuar në bazë të vendimit të departamentit përkatës. Studentët me qёllim përmirësimin e mesatares mund të përsërisin 138


lёndёt, apo lëndët e përcaktuara për të zëvendësuar atë lëndë, edhe pse kanё qёnё të suksesshëm nё to. Vendimi pёr lejimin e përsëritjes merret nga Komiteti shkencor, me propozim të përgjegjësit të departamentit. Studentët që përsërisin lëndët jo për arsye të mungesave, nuk kanë detyrimin e pjesëmarrjes në atë lëndë, por duhet të marrin pjesë në treguesit që ndikojnë në notën përfundimtare. Neni 34 Dokumentimi i vlerësimeve Rezultatet pasqyrohen në procesverbalin e vlerësimit dhe në regjistrin e rezultateve. Procesverbali i vlerësimit plotësohet nga pedagogu në përfundim të procesit të vlerësimit dhe dorëzohet në sekretarinë e departamentit përkatës jo më vonë se dy javë nga dita e provimit ose e prezantimit të detyrës së kursit etj. Në asnjë rast procesverbali i vlerësimit nuk duhet të ketë korrigjime dhe askush nuk ka të drejtë të shtojë emra në të. Procesverbali duhet të përmbajë nënshkrimin e pedagogut të lëndës dhe të sekretarit të departamentit. Një vlerësim i raportuar mund të ndryshojë vetëm nëse rezulton se është bërë një gabim formal gjatë regjistrimit ose gjatë hedhjes në kompjuter. Personi përgjegjës për gabimin duhet të vërtetojë me shkrim rrethanat e kryerjes së gabimit. Vërtetimi miratohet nga bashkërenduesi i programit. Ndryshimi pranohet brenda tri ditësh nga dita e konstatimit të gabimit. Neni 35 Teza e diplomës Studenti fillon tezën e diplomës në semestrin e katërt. Teza e diplomës vlerësohet me notë dhe me kredite ECTS. Ajo ka vlerë jo mё pak se 30 kredite ECTS. Neni 36 Përgatitja dhe udhëheqja e tezës së diplomës Programet e studimit Master profesional: Bashkërenduesi i programit përkatësi propozon Këshillit tëfakultetit një udhëheqës teze pёr çdo student në fillim të semestrit të dytë dhe temёn e tezёs sё pёrcaktuar nga udhёheqёsi jo mё vonё se fundi i semestrit tё dytё. Programet e studimit Master shkencor: Bashkërenduesi i programit përkatës i propozon Këshillit tëfakultetit një udhëheqës teze pёr çdo 139


student në fillim të semestrit të tretë dhe temёn e tezёs sё pёrcaktuar nga udhёheqёsi jo mё vonё se fundi i semestrit tё tretë. Udhëheqësi dhe tema e propozuar vendosen me vendim tё Kёshillit të administrimit tё fakultetit. Ky i fundit mund tё bёjё ndryshime për udhёheqёsin dhe temёn, a tё caktojё njё udhёheqёs tё dytё nё rast se ёshtё e nevojshme. Udhëheqësi i tezës përzgjidhet nga stafi akademik me të paktën gradёn “doktor”. Në rast se ka pa mjaftueshmëri në numër të këtij personeli të caktuar akademik, atëherë mund të zgjidhen nga personeli akademik i departamenteve të ngjashme, me të paktën gradën shkencore“doktor”. Studenti duhet të regjistrojë tezën në fillim të semestrit të tretë. Studenti ёshtë i detyruar tё kryejё regjistrimin pёr tezën e diplomës nё atё periudhё qё i ofrohet. Neni 37 Përfundimi dhe vlerësimi i tezës Pёrfundimi i tezës së progamit tё ciklit tё dytё tё studimeve kryhet si më poshtё: a. Studenti duhet ta përgatisё dhe ta shkruajё tezën në përputhje me rregullat e shkrimit, tё përpiluara nga fakulteti dhe tё miratuara nga Senati. Studenti e mbron tezёn gojarisht përpara jurisë. b. Juria caktohet ose ndryshohet me vendim tё Kёshillit të administrimit tё fakultetit sipas propozimit tё departamentit. Këshilli i administrimit të fakultetit bën ndryshime në juri në rast se është e nevojshme. c. Juria përbëhet nga jo mё pak se tre persona dhe njё zëvendësues, një nga të cilët është udhëheqësi i tezёs. Studenti duhet ta shumëfishojë tezën e tij për cdo pjesëtar jurie dhe ua dorëzon dorazi apo me postë. d. Juria mblidhet jo mё vonё se 30 ditё nga dorёzimi i tezёs pёr tё dёgjuar mbrojtjen e studentit. e. Kohëzgjatja e mbrojtjes së tezës është jo mё pak se 45 minuta dhe jo mё shumё se 90 minuta, duke përfshirë dhe pjesën e provimit me gojё pyetje-përgjigje. Juria bën të mundur praninë e një auditori gjatё mbrojtjes sё tezës. f. Në pёrfundim të mbrojtjes së tezës, juria, me dyer tё mbyllura merr vendimin me shumicё absolute votash, për vlerёsimin me notë dhe e komunikon vlerësimin e marrë. Departamenti njofton Fakultetin me anё tё procesverbalit brenda tri ditësh nga marrja e vendimit. Studenti duhet të bëjë korrigjimet e nevojshme dhe të mbrojё tezën përsëri pёrpara tё njёjtёs juri brenda tre muajve, nёse merr vlerёsimin jokalues. Nëse studenti vlerësohet me vlerësim jokalues 140


RREGULLORJA E STUDIMEVETËCIKLIT TË TË SHKOLLËS SË LARTË “HËNA E PLOTË” (

Kodi i dokumentit

Data e publikimit

Nr. i përditësimit

Data e përditësi

BU-REG-017-AL përsëri, pavarёsisht korrigjimeve 01.10.2012 të kryera për herë të0 dytë, atёherë marrëdhëniet midis tij dhe Shkollёs sё ndërpriten. Studenti, që e ka kaluar me sukses mbrojtjen e tezës dhe i ka plotësuar të gjitha kushtet, duhet të dorëzojë në fakultetin përkatës tezën e KREU 4 shtypur dhe të lidhur në katër kopje dhe në formë elektronike. Studenti VLERËSIMI duhet ta dorëzojë tezën jo më vonë IseSTUDENTIT një muaj që nga data e mbrojtjes së saj.

0

Neni 38

KREU 4 Vlerёsimet VLERËSIMI I STUDENTIT

Vlerësimi sasior i punës së studentëve në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër Neni 38 kryhet me anë të krediteve sipas sistemit amerikan dhe atij ECTS, të llogaritura Vlerёsimet sipas metodologjisë së përmendur në nenet e rregulloreje. Vlerësimi sasior i punës së studentëvekësaj në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) kryhet me anë të krediteve sipas sistemit amerikan dhe

ECTS,i të llogaritura sipas metodologjisë nenet e me not Vlerësimiatijcilësor punës së studentëve kryhet me së anëpërmendur të notave.në Vlerësimi kësaj rregulloreje. i lëndëveVlerësimi dhe i tezës së diplomës të studentëve programit të studimit të ciklit të dytë kryhe cilësor i punës së kryhet me anë të notave. sipas tabelës së mëposhtme: Vlerësimi me notë i lëndëve dhe i tezës së diplomës të programit të studimit të ciklit të dytë kryhet sipas tabelës së mëposhtme: Nota Shkronjore

Koeficient

Shpjegimi

90-100

Nota sipas sistemit shqiptar i 10

A

4,00

I suksesshëm

85-89

10

A-

3,66

I suksesshëm

80-84

9

B+

3,33

I suksesshëm

75-79

8

B

3,00

I suksesshëm

70-74

8

B-

2,66

I suksesshëm

65-69

7

C+

2,33

Në provë

60-64

7

C

2,00

Në provë

55-59

6

C-

1,66

Jokalues

50-54

5

D+

1,33

Jokalues

45-49

5

D

1,00

Jokalues

40-44

4

D-

0,66

Jokalues

0-39

0

F

0

Jokalues

*Pikë

*Sistemi 0-100 pikë.

*Sistemi 0-100 pikë. Nota që nuk llogariten nё mesatare: I- Me mangësi S- Mjaftueshëm

141


Nota që nuk llogariten nё mesatare: I- Me mangësi S- Mjaftueshëm T- Transferuar U- Pamjaftueshëm P- Në vijim EX- Përjashtuar nga detyrimi NI- Nuk përfshihet në mesatare NA - Nuk ka frekuentuar lëndën Rastet e përdorimit dhe shpjegimi i notave-shkronja: Nota I jepet nga pedagogu i lëndës për atë student, i cili për shkak të një sëmundjeje ose të ndonjë shkaku tjetër të arsyeshëm, nuk ka mundur të plotësojë kërkesat e lëndës, edhe pse ka qenë i suksesshëm gjatë semestrit. Në rast se studenti ka marrë në një lëndë të caktuar notën I, ai është i detyruar që brenda 15 ditëve nga dita e dorëzimit të notave në sekretarinë mësimore të plotësojë mangësitë, në mënyrë që të marrë një notë. Nota që e cila do të jepet në vend të notës I miratohet me vendim të Këshillit të administrimit të fakultetit. Përndryshe, nota I shndërrohet në notën F. Megjithatë, në rastet e një sëmundjeje të gjatë ose në raste të ngjashme, me propozim të përgjegjësit të departamentit dhe me miratim të Këshillit të administrimit të fakultetit, kohëzgjatja e notës I mund të vazhdojë deri në fillimin e periudhës së regjistrimeve në semestrin pasardhës. Nota S i jepet studentit në lëndët, në të cilat ai ka qënë i suksesshëm, por që nuk llogariten në mesatare. Nota T jepet në rastet e transferimit horizontal nga një institucion tjetër i arsimit të lartë ose në rastet kur pranohet rezultati i një lënde të kaluar, baras vlefshmëria e së cilës pranohet me propozim të përgjegjësit të departamentit dhe me miratim të Këshillit të administrimit të fakultetit. Nota T nuk merret parasysh në llogaritjen e mesatares. Për lëndët e marra gjatë programeve të shkëmbimit të studentëve, Këshilli administrativ i fakultetit përkatës vendos në lidhje me baras vlefshmërinë e krediteve dhe të notave (të marra në këto lëndë). Nota U i jepet studentit në lëndët në të cilat ai ka qënë i pasuksesshëm, por që nuk llogariten në mesatare. Nota P i jepet studentit në lëndët në vazhdim, të cilat nuk llogariten në mesatare.

142


Nota EX i jepet studentit, i cili përjashtohet nga marrja e një lënde në vijim të një provimi të organizuar nga departamenti në ato lëndë të përcaktuara nga ana e Senatit. Studentit në fjalë nuk i njihen kredite nga lënda e marrë. Nota EX nuk llogaritet në mesatare, por pasqyrohet në listën e notave. Nota NI jepet për të përshkruar lëndët në të cilat është regjistruar studenti, por që nuk llogariten në mesataren e notave. Kjo notë paraqitet në listën e notave të studentit së bashku me notën-shkronjë që ai ka marrë në atë lëndë. Ngarkesa e lëndëve të cilat kanë këtë status përfshihen në grupin e lëndëve të përcaktuar në nenin 14 dhe nuk përdoren në procedurat e përllogaritjes së lëndëve të programit ose programeve, në të cilat studenti është i regjistruar. Lënda në të cilën studenti ka marrë notën NI, nuk mund të përsëritet. Nota NA i jepet nga pedagogu përkatës i lëndës studentit i cili për shkak se nuk ka zbatuar rregullat në lidhje me frekuentimin e lëndës ose nuk ka plotësuar kërkesat në lidhje me praktikat ose aplikimin e lëndëve, ka qënë i pasuksesshëm. Në llogaritjen e mesatares, nota NA konsiderohet si F. Neni 39 Vlerësimi i notës së suksesshme dhe mesatarja Nëse në një lëndë studenti vlerësohet me B- (2.66) ose me një notë më të lartë, ai është i suksesshëm. Nëse në një lëndë studenti vlerësohet me C+ (2.33) ose C (2,00), ai është në status prove. Në rast se në një lëndë studenti vlerësohet me notë më të ulët se C (C-, D+, D, D- dhe F), ai është jokalues dhe është i detyruar të përsërisë lëndën. Në rast se mesatarja e përgjithshme e notave është të paktën B(2.66) dhe nuk ka note-shkronjë C-, D+, D, D- dhe F, studenti quhet i suksesshëm. Në rast se rast se mesatarja e përgjithshme e notave është më pak se B- (2.66), studenti merr statusin e provës. Studenti që ndodhet në statusin e provës, duhet që të përsërisë lëndët, në të cilat ka qënë i pasuksesshëm në semestrat e mëparshëm. Në këtë rast, studenti nuk duhet të marrë asnjë notë C-, D+, D, D- dhe F. Neni 40 Mesatarja e përgjithshme e notave Mesatarja e përgjithshme e notave nxirret nga shumëzimi i notës përfundimtare të marrë nga lënda ose nga laboratori, projektet, atelietë, seminaret ose punët e ngjashme, që kanë vlerën e një lënde me orët e krediteve të lëndës përkatëse dhe shuma që del, pjesëtohet me shumën e përgjithshme të krediteve. Shuma që del nga pjesëtimi 143


rrumbullakoset me dy shifra pas presjes dhe përbën mesataren e përgjithshme të notave. Neni 40/a Përfundimi i studimeve dhe mbrojta e gjuhës së huaj Studenti duhet të ketë mesatare të përgjithshme mbi B- (2,66); në të kundërt nuk fiton të drejtën e diplomimit. Studentët të cilët në prag të diplomimit kanë jo më shumë se dy nota jo kaluese u jepet e drejta të përdorin vetëm një herë të drejtën e provimit shtesë për jo më shumë se dy lëndë në të cilat kanë marrë (C-, D+, D, D-, F) në përfundim të atij semestri. Në këtë rast, nota e marre në këtë provim zëvendëson notën e marrë më parë. Studentët që kanë përfunduar me suksese provimet dhe detyrimet e tjera duhet të dorëzojnë certifikatat e gjuhës angleze si kërkesë për përfundimin e programeve të studimeve të ciklit të dytë. Niveli i kompetencës gjuhësore minimale do të jetë: a. Niveli B2 – për programet e studimit të ciklit të dytë “Master Profesional”; b. Niveli C1 – për programet e studimit të ciklit të dytë “Master i Shkencave”. KREU 5 STUDENTËT Neni 41 Të drejtat e studentëve Studentët e programeve të studimit të ciklit të dytë kanë këto të drejta: a. Të udhëhiqen nga rregulla dhe procedura të formuluara qartë dhe të justifikuara në aspektin akademik. b. Të jenë të mbrojtur nga diskriminimi i çdo lloji ose nga ndonjë kriter i papërshtatshëm i vlerësimit akademik. c. Të kenë në dispozicion të gjithë informacionin që u takon për të gjitha çështjet akademike dhe veprimtarinë e programeve të studimit të ciklit të dytë. d. Të përdorin pajisjet e Institucionit sipas rregullave përkatëse për të realizuar programin mësimor dhe punën e programuar në aktivitetin e tyre shkencor, bibliotekën dhe internetin. e. Të paraqesin lirisht pikëpamjet e tyre. f. Të marrin pjesë në vlerësimin e veprimtarisë akademike dhe profesionale të programeve të studimit të ciklit të dytë.

144


Neni 42 Përgjegjësitë e studentëve Studentët e programeve të studimit të ciklit të dytë kanë këto përgjegjësi: a. Të njohin dhe të zbatojnë rregulloren e programeve të studimit të ciklit të dytë dhe të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), kërkesat e planit dhe të programeve mësimore dhe të jenë të vetëdijshëm për zbatimin e tyre. Në të kundërt institucioni nuk mban përgjegjësi për pasojat që mund të rrjedhin nga mosnjohja e tyre. b. Të kenë sjellje dhe qëndrime etike, profesionale e qytetare në tërë marrëdhëniet me drejtuesit, personelin akademik e administrativ dhe studentët. c. Të përmbushin në kohë të gjitha kërkesat dhe detyrimet e programeve mësimore të praktikës dhe të tezës. d. Të kontribuojnë në realizimin e suksesshëm të programeve të studimit të ciklit të dytë dhe në krijimin e një klime pozitive në Institucion. e. Të paguajnë taksën e regjistrimit dhe tarifën e shkollimit në afatet e caktuara. f. Të mbajnë përgjegjësi për shkeljet e rregullave të programeve të studimit të ciklit të dytë nga ana e tyre. Dëmi material që mund t’i shkaktojnë Institucionit zhdëmtohet në masën që e gjykon administrata e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Masat disiplinore për studentët, në rast shkelje parashikohen në Rregulloren “Për Disiplinën e Studentëve në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Neni 43 Pezullimi i statusit të studentit Studenti i regjistruar, në rast plotësimi të shkaqeve të arsyeshme të parashikuara më poshtë, mund të pezullohet nga statusi i studentit. Ai ka të drejtë të vazhdojë sërish procesin mësimor në një kohë të mëvonshme, të gjykuar të përshtatshme nga Këshilli administrativ i fakultetit. Studenti mund të paraqesë kërkesë për marrje leje për shkaqe të arsyeshme brenda 30 ditëve nga fillimi i vitit akademik. Kjo leje duhet të miratohet nga Këshilli administrativ i fakultetit. Studentit mund t’i jepet leje deri në dy semestra. Shkaqet e arsyeshme janё si mё poshtë: a) Në rast se rivendoset detyrimi për shërbim ushtarak ose hiqet shtyrja për të kryer shërbimin ushtarak, pavarësisht pozicionit në të cilin ndodhet studenti; b) Në rast sëmundjeje, katastrofash natyrore, arrestimi sipas rasteve të parashikuara në rregulloren “Për disiplinën e studentit” 145


të Shkollës, shkaqesh ekonomike, të cilat cilësohen si shkaqe të përshtatshme dhe të justifikuara nga Këshilli administrativ i fakultetit, studentit mund t’i jepet leje edhe brenda semestrit. Në këtë rast, studentit nuk i kthehet pagesa mësimore e shlyer nga ana e tij. c) Në rast mungesash për arsye “skizofrenie të lehtë, skizofrenie paranoiake, sindromës diasociative, rasteve borderline” të vërtetuara më dokument zyrtar. Studenti që kërkon leje në kushtet e parashikuara në pikën b, duhet t’i drejtohet sekretarisë mësimore brenda 20 ditëve nga data e ngjarjes dhe të paraqesë dokumentet që provojnë ekzistencën e faktit. Në rast se shkaqet në fjalë vazhdojnë, Këshilli i administrativ i fakultetit mund të vendosë zgjatjen e lejes . Lejet afatgjata nuk përfshihen në kohëzgjatjen e shkollimit me kusht që ky fakt të jetë parashikuar në vendimin e Këshillit administrativ të fakultetit. Neni 44 Semestri i verës Shkolla mund të hapë lëndë në semestrin e verës me propozim të bashkërenduesit të programit dhe me vendim të Këshillit të administrimit të fakultetit. Studentët i marrin lëndët e miratuara nga këshilltari përkatës. Neni 45 Largimi nga programi Studenti që dëshiron të largohet nga programi i studimit me dëshirën e vet, duhet t’i drejtohet me shkresë Komitetit shkencor tё programit, ku ndjek studimet. Studenti çregjistrohet pas paraqitjes së dokumentit që dëshmon se nuk ka asnjë detyrim ndaj njësive përkatëse të Shkollës me vendim tё Kёshillit administrativ tё fakultetit. Studenti që është çregjistruar mund tё kërkoj një dokument për arsimin e ndjekur deri nё atё moment. Në të njëjtën kohë, atij i kthehen diplomat dhe dokumentet e tjera të dorëzuara prej tij në momentin e regjistrimit në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër)..

146


KREU 6 VLERËSIMI I CILËSISË SË PROGRAMEVE TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË Neni 46 Vlerësimi i cilësisë Programet e studimit të ciklit të dytë kryejnë në fund të çdo viti vlerësimin e brendshëm dhe kërkojnë akreditimin në afatet e parashikuara me ligj. KREU 7 DOKUMENTET VLERËSUESE Neni 47 Diploma Studenti që pёrfundon me sukses lёndёt me kredite dhe tezën e diplomës ka grumbulluar 120 kredite ECTS, pajiset me diplomё të studimeve tё ciklit tё dytё, Master i shkencave. Studenti që pёrfundon me sukses lёndёt me kredite dhe tezën e diplomës dhe ka grumbulluar 90 kredite ECTS, pajiset me diplomё të studimeve tё ciklit tё dytё, Master profesional. Nё diplomёn e studimeve tё ciklit tё dytё shёnohet programi dhe titulli i propozuar nga Komiteti shkencor i programit, emërtimi i programit, departamenti dhe fakuleti në të cilin është ndjekur programi i studimit. Neni 48 Suplementi i diplomёs Diploma e studimeve tё ciklit tё dytё shoqёrohet nga suplementi i diplomёs, pёrmbajtja dhe forma e tё cilёs pёrcaktohet nga Senati, në përputhje me udhëzimet e Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës. Suplementi i Diplomёs pёrmban natyrёn, nivelin e studimeve, pёrmbajtjen, rezultatet e studentit dhe rregulla tё tjera tё pёrcaktuara nga Senati i Shkollёs nё pёrputhje me dispozitat ligjore e nёnligjore. KREU 8 DISPOZITAT E FUNDIT Neni 49 Zbatimi Kjo rregullore hyn në fuqi në ditën e miratimit të saj në Këshillin e lartë. Zbatimi i kësaj rregulloreje sigurohet nga rektori.

147


UDHËZIM PËR CAKTIMIN NË DETYRË NGA SHKOLLA E LARTË “HËNA E PLOTË” (BEDËR)

148


Neni 1 Qëllimi Qëllimi i këtij udhëzimi është rregullimi i çështjeve që kanë të bëjnë me caktimin në detyre brenda dhe jashtë vendit të stafit akademik në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Neni 2 Përkufizime Caktim në detyrë të përkohshme: Anëtarët e stafit akademik mund të caktohen për një periudhë jo më shumë se një muaj për pjesëmarrje në mbledhje shkencore, aktivitete kërkimore dhe trajnime të ndryshme, pasi dekani të këtë miratuar planin e tij të punës për lejet deri në 7 ditë ose Rektori për lejet deri në 1 muaj të këtë miratuar planin e tij të punës. Caktim në detyrë me kohë të gjatë: Anëtarët e stafit akademik mund të caktohen në detyrë për një periudhë më të gjatë se 1 muaj, për kryerjen e punës kërkimore, trajnime të ndryshme, pasi Këshilli Administrimit të Fakultetit dhe Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) të këtë miratuar planin e tij të punës. Neni 3 . Gjatë caktimit në detyrë të përkohshme Stafi akademik ka të drejtë të paraqesë kërkesë për leje me qëllim pjesëmarrjen në çdo lloj aktiviteti shkencor si kongres, simpozium, konferencë, seminar, vizita kërkimore, brenda ose jashtë vendit. Kërkesa për leje për një periudhe jo më shumë se një javë, duhet të miratohet nga dekani i fakultetit me propozim te përgjegjësit të departamenti përkatës. Ndërsa për leje mbi 8 ditë, miratimi kryhet nga Rektori. Për caktimet në detyrë për të cilat është e nevojshme marrja e vendimit nga dekani, kërkesa për leje duhet të bëhet të paktën 10 ditë para. Për caktimet në detyrë për të cilat është e nevojshme marrja e vendimit nga rektori, kërkesa për leje duhet të bëhet të paktën 20 ditë para. Neni 4 Gjatë caktimit në detyrë me kohë të gjatë Anëtari i stafit akademik, i cili kërkon leje me kohë të gjatë, duhet të figurojë si anëtar i stafit akademik për të paktën tre vjet, Një vit, gjatë cilit duhet të ketë dhënë mësim. Anëtarët e stafit akademik të caktuar më detyrë jashtë vendit, të cilët kanë përfituar bursë nga institucione ndërkombëtarë, nga Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) ose paguajnë tarifën, më vendim të Këshillit të Administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) mund ti jepet leje me të drejtë pagë, ose leje pa të drejtë page. 149


Vendimmarrja për lejen me të drejtë page ose pa të drejtë page vendoset duke marrë parasysh bursën që mund të ketë fituar dhe të mos e tejkalojë pagesën. Periudha e lejes me pagesë të anëtarit të stafit akademik jashtë vendit nuk mund të jetë më shumë se 1 vit. Në rast se shihet e nevojshme, në përfundim të lejes mund të merret vendim për ta zgjatur atë deri në 1 vit por pa pagesë. Asistentët kërkimorë mund të caktohen në detyrë jashtë vendit për një periudhë deri në 3 vjet, me qëllim që të kryejnë studimet pasuniversitare. Këshilli Administrimit të Shkollës së Larte “Hëna e Plotë” (Bedër) merr vendim për dhënien e lejes me të drejtë page ose pa të drejtë page. Neni 5 Udhëtimet në rast caktimi në detyrë Kërkesa për caktim në detyrë i paraqitet departamentit përkatës. Në rastet kur qëllimi i caktimit në detyrë është pjesëmarrja në kongrese/ simpoziume ose mbledhje shkencore, kërkesës duhet t`i bashkëngjitet programi, abstrakti dhe vërtetimi i pranimit të artikullit. Në rast se qëllimi i lejes është ndjekja e një programi pasuniversitar, kërkesës duhet ti bashkëngjitet informacion rreth programit, dokumente që vërtetojnë pranimin në program, si edhe informacion për pagesën ose bursën që do të përfitojë nga institucioni që ofron programin pasuniversitar. Vendimi i marrë për caktimin në detyrë të anëtarit të personelit akademik i komunikohet atij që ka paraqitur kërkesën. Neni 6 Shërbim i detyrueshëm Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) ka të drejtën që me propozim të përgjegjësit të departamentit dhe me miratim të Këshillit të Administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), të ngarkojë me shërbim të detyrueshëm në universitete brenda dhe jashtë, anëtarët e stafit akademik me qëllim specializimin e tyre në fusha të caktuara. Ndjekja nga afër e këtij stafi bëhet nga një komision i përbërë nga një përfaqësues për çdo fakultet të Shkollës nën drejtimin e njërit prej zëvendës rektorëve. Marrëveshja ndërmjet Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) dhe personit që do të dërgohet me shërbim të detyrueshëm bëhet në praninë e noterit ku njihen me të drejtat dhe detyrimet përkatëse. Ne rast se stafi akademik nuk kryen shërbimin e detyrueshëm të përcaktuar në marrëveshje paguan dëmshpërblimin që është sa dyfishi i pagesës, përfshirë edhe pagën e udhëtimit. Kohëzgjatja e shërbimit të detyrueshëm përcaktohet në marrëveshje 150


Neni 7 Raporti Personat e caktuar në detyrë për ndjekjen e programeve të studimeve pasuniversitare janë të detyruar të paraqesin pranë përgjegjësit të departamentit çdo tre muaj raport mbi gjendjen e tyre. Në caktimin në detyrë me kohë të gjatë, një muaj para përfundimit duhet të përgatitet një raport, i cili i paraqitet organit që e ka caktuar në detyrë. Neni 8 Zbatimi Ky udhëzim hyn në fuqi pas miratimit në senat Neni 9 Zbatimi i këtij udhëzimi sigurohet nga rektori i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër).

151


RREGULLORE PËR PUNËSIMIN DHE VLERËSIMIN E PERFORMANCËS SË STAFIT AKADEMIK

152


Neni 1 Qëllimi dhe fusha e veprimit Qëllimi i kësaj rregulloreje është të përcaktojë kushtet që duhet të përmbushen në sigurimin e stafit akademik. Fusha e veprimit të kësaj rregulloreje përfshin rektoratin, fakultetet, departamentet dhe qendrat e varura prej saj. Neni 2 Shkurtime dhe përkufizime Termat e kësaj rregulloreje të cilët janë në kolonën e majtë, kanë kuptimin që shprehet në kolonën e djathtë. Shkolla e Lartë Rektor Rektorat Statut Këshilli i Lartë

: Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) : Rektori i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) : Rektorati i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) : Statuti i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedёr) :Këshilli i Lartë i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedёr) Këshilli i administrimit : Këshilli i Administrimit i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) Senati : Senati i Shkollës së Lartë“Hëna e Plotë” (Bedër) Njësitë : Njësitë e parashikuara në strukturën organizative të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) KMC : Komisioni i menaxhimit të cilësisë Neni 3 Personeli akademik i Shkollës së Lartë“Hëna e Plotë” (Bedër) 3.1. Personeli akademik i institucionit përbëhet nga profesorët, profesorët e asociuar, asistent profesorët, docentët, doktorët, lektorët dhe asistentët kërkimorë. 3.2. Profesorët, profesorët e asociuar, asistent profesorët, docentët, doktorët, lektorët dhe asistentët kërkimorë janë personel akademik i punësuar me miratimin e Këshillit të Lartë, sipas nevojave të departamenteve dhe në përputhje me kriteret e vlerësimit të përcaktuara nga Senati. Kriteret për caktimin në detyrë të stafit akademik janë përcaktuar në pjesën e dytë të kësaj rregulloreje dhe janë miratuar nga Senati i Shkollës së Lartë“Hëna e Plotë” (Bedër). 3.3.1. Personat që kalojnë me sukses fazën e parë të vlerësimit të dosjes së paraqitur pranë fakultetit, ftohen në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër)për të dhënë një seancë leksioni përpara komisionit të caktuar nga senati. Komisioni përgatit një raport për gjendjen e 153


kandidatit dhe ia paraqet rektorit, i cili miraton vazhdimin e mëtejshëm të procedurës për miratim nga Këshilli i Lartë ose jo. 3.3.2. Marrëdhënia me personelin akademik të ftuar rregullohet në bazë të legjislacionit në fuqi dhe kontratës së punës. 3.4. Personat që zotërojnë diplomë Master mund të emërohen si lektorë. Ata emërohen nga Këshilli i Lartë me propozim të Këshillit të administrimit të fakultetit përkatës dhe me miratim të rektorit. Lektorët mund të ngarkohen për leksione, orë praktike dhe seminare. Ata përmbushin detyrat e ngarkuara nga përgjegjësi i departamentit dhe ndihmojnë studentët në aktivitetet studimore dhe kërkimore. 3.5. Personat që zotërojnë një diplomë universitare mund të emërohen si asistentë kërkimorë. Ata emërohen mbi bazën e kërkesës së departamentit, me vendim të Këshillit të administrimit të fakultetit, miratimin e rektorit dhe të Këshillit të Lartë. Asistentët kërkimorë kryejnë detyrat kërkimore dhe detyrat akademike të caktuara nga përgjegjësi i departamentit. Asistentët kërkimorë ofrojnë këshillim për studentët, mbikëqyrje në provime, mësim dhe aplikime në laborator. Kontrata ndërmjet personelit akademik dhe Shkollës së Lartë“Hëna e Plotë” (Bedër) bëhet duke zbatuar normat e Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, ligjin “ Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë” dhe Statutin e institucionit. 3.6. Personeli akademik ka këto të drejta: a) të marrë pjesë në drejtimin e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), në përputhjeme Statutin dhe Rregulloren Themelore të saj; b) të marrë pjesë në aktivitetet mësimore, kërkimore dhe shkencore; c)të përcaktojë lirisht metodat dhe brendinë e procesit mësimor në kuadër tëprogrameve mësimore; d) të përdorë të drejta të tjera të parashikuara në ligjin për arsimin e lartë në Shqipëri, Statutin dhe Rregulloren Themelore të institucionit. 3.7. Përveç detyrimeve të përcaktuara në kontratën e punës, personeli akademik është i detyruar: a) të zbatojë dispozitat e Statutit dhe të rregulloreve të Shkollës së Lartë“Hëna e Plotë” (Bedër); b) të zbatojë rregullat e etikës dhe të disiplinës në shkollë, në përputhje me rregulloret dhe udhëzimet përkatëse. 3.8. Marrëdhëniet e punës me personelin akademik në Shkollën e Lartë“Hëna e Plotë” (Bedër) ndërpriten në rastet e mëposhtme: a) me kërkesë të punëmarrësit; 154


b) në përfundim të afatit të kontratës së punës; c) në rast sjelljesh joetike dhe të shkeljes së përsëritur të disiplinës; d) në rast të shkeljes së kontratës së punës; e) në raste të tjera të parashikuara nga legjislacioni shqiptar dhe kontrata e punës. Neni 4 Kontrata e punës dhe kushtet e punës 4.1. Kushtet e punës, pushimet, pagat, si dhe të drejtat, detyrimet e personelit akademik me kohe të plotë dhe të personelit akademik me kohë të pjesshme, që lindin nga kontrata e punës përcaktohen në kontratën e punës të nënshkruar ndërmjet palëve. Kontrata hartohet në përputhje me Kodin e Punës të Republikës së Shqipërisë dhe ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”. 4.2. Në emër të Shkollës së Lartë“Hëna e Plotë” (Bedër), kontrata e punës nënshkruhet nga rektori. 4.3. Kushtet e kontratës së punës përcaktohen nga të dyja palët gjatë negocimit të kontratës, në përputhje me parimet e përgjithshme të shkollës. Neni 5 Kushtet në lidhje me gjuhën e arsimimit 5.1. Për t’u punësuar si personel akademik me kohë të plotë, kandidatët duhet të paraqesin një certifikatë ose diplomë të një provimi ndërkombëtar të gjuhës angleze. Provimi mund të jetë TOEFL ose IELTS. Me miratim të Senatit, mund të pranohen dhe përfundimet e provimeve të tjera të njohura ndërkombëtare ose kombëtare. Pikët minimale të pranueshme nga TOEFL janë IBT 79-80, CBT 213, PBT 550. Pikët minimale të pranueshme nga IELTS janë 6.0 për çdo pjesë të provimit. Për kandidatët që kërkojnë të punësohen pranë departamenteve të shkencave islame dhe të gjuhës dhe të letërsisë turke, gjuha arabe ose turke mund të jetë në vend të asaj angleze. 5.2. Kandidatët, fusha e specializimit të të cilëve janë shkencat islame ose një fushë e ngjashme, në vend të gjuhës angleze mund të paraqesin përfundimet e një provimi të gjuhëve arabe ose turke. 5.3. Kandidatët, fusha e specializimit të të cilëve është gjuha dhe letërsia turke, në vend të gjuhës angleze mund të paraqesin përfundimet e një provimi të gjuhës osmane ose arabe. 5.4. Kandidatët, fusha e specializimit të të cilëve është gjuha angleze ose 155


një fushë e ngjashme, duhet të paraqesin përfundimet e një provimi të një gjuhe tjetër të huaj. Gjermanishtja, frëngjishtja, spanjishja, italishja dhe shqipja konsiderohen si gjuhë të dyta. Me miratim të Senatit, mund të pranohen edhe përfundimet e provimeve të gjuhëve të huaja të tjera. Neni 6 Njoftimi dhe aplikimi 6.1. Këshilli i administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) shpall vendet e lira, llojin e vendit të lirë (me kohë të plotë ose të pjesshme) si dhe të gjitha karakteristikat dhe kushtet e tjera të nevojshme që duhet të plotësojë kandidati për të aplikuar për një vend të lirë pune, ku kërkohet grada shkencore “doktor”, “docent”ose titulli “profesor i asociuar” dhe “Profesor”. Kohëzgjatja e shpalljes së vendit të lirë është të paktën 5 ditë. Procedurat dhe data e mbylljes së aplikimeve shpallen në mënyrë të qartë. 6.2. Kandidatët dorëzojnë në rektorat formularin e aplikimit dhe të paktën, dy dosje që përmbajnë jetëshkrimin, fotokopje të diplomave dhe të certifikatave, si edhe punimet shkencore sipas klasifikimit në indeksin e përcaktuar në nenin 10, pika 3 të kësaj rregulloreje. 6.3. Aplikimet vlerësohen paraprakisht nga ana e një komision prej tre anëtarësh të zgjedhur nga Këshilli i administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Komisioni vlerëson aplikimet për vendin e lirë të punës. Nëse kushtet e aplikimit janë plotësuar, dokumentet e kandidatëve i dërgohen rektoratit për të vijuar me procedurat në vazhdim. Nëse kushtet e aplikimit nuk janë plotësuar, gjendja i bëhet e ditur rektorit nëpërmjet një raporti. Neni 7 Emërimet në vendet e punës që kërkojnë titullin akademik “docent” ose gradën shkencore “doktor” 7.1. Vetëm kandidatët që kanë përfunduar studimet e doktoraturës ose janë në vazhdim e sipër dhe që i plotësojnë kushtet e parashikuara në nenin 6 dhe në nenin 10, pika 3 të kësaj rregulloreje, mund të aplikojnë për vendin e punës që kërkojnë titullin akademik “docent” ose gradën shkencore “doktor”. 7.2. Me qëllim vlerësimin e punimeve shkencore të kandidatëve të cilët kanë kaluar vlerësimin paraprak dhe kushtin e gjuhës, Këshilli i administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) ngre brenda dy javëve një komision, i cili përbëhet nga tre anëtarë të stafit akademik më titull profesorë, profesorë të asociuar ose doktorë, të fushës 156


përkatëse. Dokumentet shkresore i dërgohen komisionit nga rektori me qëllim vlerësimin e tyre. Në rast se për një vend të lirë pune ka më shumë se një kandidat, komisioni përgatit një raport me shkrim për secilin kandidat ku përcakton qartë se cili është kandidati fitues sipas komisionit. Pas marrjes së raporteve me shkrim nga komisioni, rektori ia përcjell ato Këshillit të Lartë të institucionit. Këshilli i Lartë zgjedh njërin nga kandidatët, duke marrë parasysh raportin e paraqitur nga komisioni, si edhe duke argumentuar zgjedhjen e bërë. 7.3. Përcaktimi i kushteve të kontratës së punës bëhet nga rektori, me miratimin e Këshillit të Lartë. 7.4. Në përfundim të afatit të kontratës, rektori merr mendimin e dekanit të fakultetit, si edhe të drejtorit të qendrës ose përgjegjësit të departamentit, ku punon personi në fjalë për ripërtëritjen ose ndërprerjen e kontratës së punës. Neni 8 Emërimet në vendet e punës që kërkojnë titullin akademik “profesor i asociuar” 8.1. Vetëm kandidatët që kanë përfunduar studimet e doktoraturës dhe që plotësojnë kushtet e parashikuara në nenin 10 të kësaj rregulloreje, mund të aplikojnë për pozicionin e profesorit të asociuar. 8.2. Me qëllim vlerësimin e punimeve shkencore të kandidateve që kanë kaluar vlerësimin paraprak dhe kushtin e gjuhës, Këshilli i administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) ngre një komision, i cili përbëhet nga tre profesorë të fushës përkatëse. Brenda një muaji, rektori i dërgon komisionit dosjet e kandidatëve për vlerësimin e tyre dhe hartimin e raporteve përkatëse. Në rast se për një vend të lirë pune ka më shumë se një kandidat, komisioni përgatit një raport me shkrim për secilin kandidat, ku përcakton qartë se cili është kandidati fitues sipas komisionit. Pas marrjes së raporteve me shkrim nga komisioni, rektori ia përcjell ato Këshillit të Lartë të institucionit. Këshilli i Lartë zgjedh njërin nga kandidatët, duke marrë parasysh raportin e paraqitur nga komisioni, si edhe duke argumentuar zgjedhjen e bërë. 8.3. Përcaktimi i kushteve të kontratës së punës bëhet nga rektori, me miratimin e Këshillit të Lartë. 8.4. Në përfundim të afatit të kontratës, rektori merr mendimin e dekanit të fakultetit, si edhe të drejtorit të qendrës ose përgjegjësit të departamentit, ku punon personi në fjalë për ripërtëritjen ose ndërprerjen e kontratës së punës.

157


Neni 9 Emërimet në pozicionin e profesorit me kohë të plotë 9.1. Për t’u emëruar në pozicionin e profesorit me kohë të plotë, përveç kushteve që zbatohen për emërimin e personave në pozicionin e profesorit të asociuar, zbatohen edhe kushtet e mëposhtme: a) Të ketë, të paktën, pesë vjet përvojë pune në fushën përkatëse pas emërimit nëpozicionin e profesorit të asociuar (tri nga të cilat duhet të jenë në universitet); b) Të ketë punime dhe botime shkencore të nivelit ndërkombëtar, ndërsa në disiplinat me punë zbatuese, duhet të ketë projekte zbatuese të kryera në praktikë. Dosjet e kandidatëve, që kalojnë nivelin përkatës të gjuhës dhe vlerësimin paraprak, u kalohen brenda një muaji pesë profesorëve (nëse është e nevojshme, tre profesorëve) të fushës përkatëse, të përcaktuar nga Këshilli i Administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Brenda një muaji, profesorët përgatisin një raport të veçantë për çdo kandidat. Këto raporte përmbajnë në mënyrë të detajuar punën akademike, aftësinë drejtuese dhe idetë novatore të kandidatit. Në rast se për një vend të lirë pune ka më shumë se një kandidat, komisioni përgatit një raport me shkrim për secilin kandidat, ku përcakton qartë se cili është kandidati fitues sipas komisionit. Pas marrjes së raporteve me shkrim nga komisioni, rektori ia përcjell ato Këshillit të Lartë të institucionit. Këshilli i Lartë i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) zgjedh njërin nga kandidatët, duke marrë parasysh raportin e paraqitur nga komisioni, si edhe duke argumentuar zgjedhjen e bërë. 9.2. Përcaktimi i kushteve të kontratës së punës bëhet nga rektori, me miratimin e Këshillit të Lartë. 9.3. Në përfundim të afatit të kontratës, rektori merr mendimin e dekanit të fakultetit, si edhe të drejtorit të qendrës ose përgjegjësit të departamentit, ku punon personi në fjalë në lidhje me ripërtëritjen ose ndërprerjen e kontratës së punës. Neni 10 Kriteret për aplikimin për vendet e lira të punës, punësimin dhe vlerësimin performancës të stafit akademik Kriteret për aplikimin për vende të lira të punës, punësimin dhe vlerësimin e performancës së stafit akademik janë si më poshtë: 10.1.1. Të gjitha punimet akademike të kandidatëve merren parasysh. 10.1.2. Ai që është bashkautor në një botim merr 50% të pikëve që jepen për botimin, pa marrë parasysh numrin e autorëve. 10.1.3. Të paktën, 50% e pikëve të nevojshme për emërim duhet të 158


9.3. Në përfundim të afatit të kontratës, rektori merr mendimin e dekanit të fakultetit, si edhe të drejtorit të qendrës ose përgjegjësit të departamentit, ku punon personi në fjalë në lidhje me ripërtëritjen ose ndërprerjen e kontratës së punës. Neni 10

Kriteret aplikimin për vendet lira të punës, punësimin dhe vlerësimin përbëhet nga për pikët e fituara nga ekategoritë e përmendura në pikat 10. performancës të stafit akademik 3.1.Kriteret -10.3.4. të këtijpërneni. për aplikimin vende të lira të punës, punësimin dhe vlerësimin e performancës së stafit Për akademik janë si më poshtë: 10.2. emërimin e personelit akademik është i detyrueshëm 10.1.1. Të gjitha punimet akademike të kandidatëve merren parasysh. plotësimi i kushteve të mëposhtme: 10.1.2. Ai që është bashkautor në një botim merr 50% të pikëve që jepen për botimin, pa a Për profesorët, pikët e nevojshme janë 200 dhe duhet të kenë marrë parasysh numrin e autorëve. 10.1.3. Të paktën,pune 50% e prej pikëvepesë të nevojshme emërim duhet tëse përbëhet pikët e një përvojë viteshpërpas marrjes titullitngaprofesor i fituara nga kategoritë e përmendura në pikat 10. 3.1. -10.3.4. të këtij neni. asociuar. 10.2. Për emërimin e personelit akademik është i detyrueshëm plotësimi i kushteve të mëposhtme: b Pikët e nevojshme për profesorët e asociuar janë 100. a Për profesorët, pikët e nevojshme janë 200 dhe duhet të kenë një përvojë pune c Pikët eprej nevojshme për asistent profesorët janë 50. pesë vitesh pas marrjes se titullit profesor i asociuar. b

Pikët e nevojshme për profesorët e asociuar janë 100.

c Pikët nevojshme për të asistent profesorët janë akademike 50. 10.3. Kriteret e e vlerësimit veprimtarisë të kandidatëve janë si më poshtë: 10.3. Kriteret e vlerësimit të veprimtarisë akademike të kandidatëve janë si më poshtë: 10.3.1

Artikuj Pikët Artikujt e botuar në revistat SCI (Science Citation Index), SSCI (Social 40 Science Citation Index) dhe AHCI (Arts and Humanities Citation Index). Artikujt e botuar në revista të indeksuara ndërkombëtare, me juri, përveç 30 b) atyre të përmendur në pikën (a). c) Artikuj të botuar në revista ndërkombëtare me juri 15 d) Botime në revista të tjera shkencore dhe profesionale 5 10.3.2 Prezantime dhe artikuj Prezantime të mbajtura në mbledhje shkencore ndërkombëtare dhe që janë a) 15 botuar Artikuj të paraqitur në konferenca ndërkombëtare, të cilëve u është botuar b) 10 vetëm përmbledhja RREGULLORE PËR PUNËSIMIN DHE VLERËSIMIN c) Artikuj të paraqitur në mbledhje shkencore kombëtare dhe që janë botuar 7 E PERFORMANCËS SË STAFIT AKADEMIK Artikuj tëKodi paraqitur në konferencat kombëtare, cilëve u është i Dokumentit Data e Publikimit Nr. itë Përditësimit Databotuar e Perditësimit Faqe/Total d) 5 vetëm përmbledhja BU-REG-011-AL 01.10.2012 0 0 7/8 e) Prezantimet me poster në konferencat ndërkombëtare 5 f) Prezantimet me poster në konferencat kombëtare 3 10.3.3. Librat Njësia Përpiluese Njësia Kontrolluese Njësia Miratuese Senati i një libri (sipas nivelit Këshilli i Vlerësimit dhe Zhvillimit të Cilësisë Këshilli i Lartë10-50 Shkrimi shkencor) Shkrimi i një pjese të librit 15 10.3.4. Përkthimet Përkthimi i një libri 15 Përkthimi i një pjese të librit 5 10.3.5. Redaktimi dhe arbitrimi Redaktimi i një reviste shkencore ose profesionale me juri 20 Pjesëmarrja si anëtar i këshillit botues të një reviste shkencore me juri ose 10 pjesëmarrja si recensues i revistës 10.3.6. Referencat Referencat për artikujt që dalin në revistat e pikës 10. 3.1 ( përveç artikujve a) 5 të vet) b) Për referencat e tjera 2 10.3.7. Veprimtaritë mësimore a) Për çdo lëndë të dhënë në nivelin pasuniversitar gjatë pesë viteve të fundit 6 b) Për çdo lëndë të dhënë në nivelin universitar gjatë pesë viteve të fundit 3 10.3.8 Këshillimi për tezat Për çdo tezë doktorature të përfunduar 15 Për çdo tezë masteri të përfunduar 5 Për çdo tezë doktorature në vazhdim e sipër 8 Për çdo tezë masteri në vazhdim e sipër 3 10.3.9. Projekte kërkimore të përfunduara a) Drejtimi i një projekti të mbështetur nga një institucion ndërkombëtar 10 b) Pjesëmarrja në një projekt të mbështetur nga një institucion ndërkombëtar 5 c) Drejtimi i një projekti të mbështetur nga një institucion kombëtar 8 159nga një institucion kombëtar d) Pjesëmarrja në një projekt të mbështetur 4 10.3.10. Çmimet a) Çmim ndërkombëtar në fushën shkencore 30 a)


a) b) 10.3.8

Për çdo lëndë të dhënë në nivelin pasuniversitar gjatë pesë viteve të fundit Për çdo lëndë të dhënë në nivelin universitar gjatë pesë viteve të fundit Këshillimi për tezat Për çdo tezë doktorature të përfunduar Për çdo tezë masteri të përfunduar Për çdo tezë doktorature në vazhdim e sipër Për çdo tezë masteri në vazhdim e sipër 10.3.9. Projekte kërkimore të përfunduara a) Drejtimi i një projekti të mbështetur nga një institucion ndërkombëtar b) Pjesëmarrja në një projekt të mbështetur nga një institucion ndërkombëtar c) Drejtimi i një projekti të mbështetur nga një institucion kombëtar d) Pjesëmarrja në një projekt të mbështetur nga një institucion kombëtar 10.3.10. Çmimet a) Çmim ndërkombëtar në fushën shkencore b) Çmim ndërkombëtar në fushën kërkimore c) Çmim kombëtar në fushën shkencore d) Çmim kombëtar në fushën kërkimore 10.3.11 Detyra administrative ( për çdo vit) Rektor Zëvendësrektor dhe dekan Zëvendësdekan, përgjegjës departamenti dhe drejtor qendre Anëtar i këshillave drejtues Drejtues në fushat e kërkimit shkencor

6 3 15 5 8 3 10 5 8 4 30 20 15 10 10 8 6 5 2

Shënim. Në rast se një punim nuk është në listën e mësipërme, ai do të vlerësohet sipas pikëve të një punimi të ngjashëm.

Shënim. Në rast se një punim nuk është në listën e mësipërme, ai do të vlerësohet sipas pikëve të një punimi të ngjashëm. Njësia Përpiluese Senati

Njësia Kontrolluese Këshilli i Vlerësimit dhe Zhvillimit të Cilësisë

Neni 11 Hyrja në fuqi Kjo rregullore hyn në fuqi ditën e miratimit nga Senati.

Njësia Miratuese Këshilli i Lartë

Neni 12 Zbatimi Zbatimi i kësaj rregulloreje mbikëqyret nga rektori i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër).

160


RREGULLORE PËR DHËNIEN E LEJES

161


Neni 1 Qëllimi dhe fusha e zbatimit Kjo rregullore ka si synim rregullim e lejeve brenda ose jashtë vendit të stafit akademik dhe administrativ të Shkollës së Lartë “Hena e plote” BEDЁR. Neni 2 Dispozita të përgjithshme Personeli akademik dhe administrativ i cili kërkon të marrë leje duhet të plotësojë formularin e lejes dhe tia dorëzoj atë njësisë. Në rast se miratimi i lejes nuk është marrë nuk mund të fillohet leja. Pas përfundimit të lejes, personi njofton drejtuesin e zyrës. Neni 3 Përveç rasteve të jashtëzakonshme si sëmundje të rënda ose vdekje e të afërmve, ndaj personit mund të fillohet procedimi disiplinor nëse mungon një ditë në punë pa arsye, nuk plotëson formularin e lejes dhe nuk njofton personin përgjegjës. Personi është i detyruar që të njoftojë mbi gjendjen përgjegjësin e zyrës në një kohë sa më të shkurtër. Neni 4 Në rast se punëmarrësi nuk paraqitet në punë ose largohet nga puna përpara mbarimit të orarit zyrtar deri në tre herë në 1 muaj, atij i pritet rroga e një ditë pune. Punëmarrësi i cili nuk paraqitet në punë dhe nuk ka marrë leje i pritet rroga e dy ditëve punë. Në të dy rastet ndaj personit fillohet procedimi disiplinor. Neni 5 Lejet e dhëna me arsye dhe lejet pa pagesë gjatë një viti, nuk llogariten ne lejen vjetore. Neni 6 Personeli i cili është duke shfrytëzuar lejen vjetore është i detyruar të paraqitet në punë në kohën më të shkurtër të mundshme në rast se kërkohet nga përgjegjësi. Në këtë rast shpenzimet e udhëtimit nga vendi ku po kryen lejen drejt punës dhe anasjelltas mbulohen nga Shkolla e Lartë. Neni 7 Punëmarrësi i cili nuk fillon punën pas përfundimit të lejes ose arsyeja e lejes gjendet e pajustifikueshme, bëhet subjekt i procedimit disiplinor. Neni 8 162


Gjatë periudhës së kalendarit akademik nuk mund të merret leje vjetore. Në rast se shkaqet e aplikimit për leje janë të arsyeshme, përgjegjësi i departamentit rregullon programin e tij mësimor dhe njofton me shkrim njësinë përkatëse. Neni 9 Në raste të nevojshme, për leje të cilat do të shpenzohen jashtë vendit, personi kompetent mund të japë një leje shtesë prej pesë ditësh. Neni 10 Leja vjetore Lejet vjetore, mbi bazën e kërkesës së personlit jepen me miratim të Rektorit për personlin akademik si Dekani dhe Kordinatorët e lidhur me Rektoratin, me propozim të Pergjegjesit të Departamentit dhe miratim të Dekanit për personelin tjetër akademik dhe me propozim të Përgjegjësit të Njësisë dhe miratimit të Kancelarit për personelin administrativ. Neni 11 Personat të cilët janë kontraktuar për punësim me kohë të plotë për një periudhë 1 vjecare, u paguhet rroga e 10 muajve, ata nuk mund të përdorin lejen vjetore. Personeli i cili ndodhet në vitin e parë të punës i lind e drejta e lejes vjetore vetëm pasi të këtë punuar për 6 muaj. Lejet vjetore duhet të përdoren në atë vit akademik të cilit i përkasin, nuk mund të kalohen në vitin pasardhës dhe nuk mund të paguhet për to. Por në rast se drejtuesit e cmojnë të arsyeshme lejen vjetore te atij viti, mund të përdoret në vitin pasardhës ose mund të paguhet rroga sipas ditëve të punës që ka kryer. Neni 12 Lejet vjetore mund të përdoren duke i ndarë në të shumtën në tre pjesë. Personeli akademik nuk mund të përdorë lejen vjetore gjatë procesit vjetor të mësimdhënijes. Përgjegjësi për dhënien e lejes ka të drejtë që të përcaktojë edhe në cilën pjesë të vitit do të përdoret ajo. Neni 13 Në rast se personi nuk kthehet pas përfundimit të afatit të lejes ose caktimit me detyrë, pa shkaqe të arsyeshme, atij i pritet dy ditë rrogë neto nga paga e tij. Neni 14 Lejet e tjera të marra nga personeli pavarësisht se ka plotësuar lejen vjetore, zbriten nga leja vjetore ose vlerësohen si leje pa të drejtë pagë.

163


Neni 15 Pushimi vjetor për punonjësit mësimorë e shkencorë është 12 ditë pushim i zakonshëm, plus 36 ditë pushim plotësues, sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 220, datë 24.05.1994. Leja vjetore e personelit administrative është e barabartë me 28 ditë. Neni 16 Leje e justifikuar Për raste të tilla si sëmundje, vdekje, martesë ose ditëlindje mund të jepet leje e justifikuar. Fillimisht përcaktohet shkaku i marrjes së lejes dhe plotësohet formulari i lejes i cili i paraqitet personit kompetent. Neni 17 Kohëzgjatja e lejes së justifikuar është 5 ditë në rast martesa brenda Shqipërisë, dhe 10 ditë jashtë Shqipërisë, për lindje fëmije të bashkëshortes 2 ditë brenda Shqipërisë, 7 ditë jashtë Shqipërisë, në rast vdekjeje të të afërmve brenda Shqipërisë 5 ditë dhe jashtë Shqipërisë 7 ditë. Lejet e justifikuara deri në 1 javë, jepen për Dekanet, Drejtoret e Qendrave, Stafin perberes te Rektoratit dhe Pergjegjesve te Departamenteve nga Rektori; për anëtarët e tjerë të stafit akademik merret miratimi i Dekanit te Fakultetit, Drejtorit të Qendrës, pasi të jetë marrë mendimi i Pergjegjesit të Departamentit; për të gjithë stafin akademik leja jepet nga Sekretari i Përgjithshëm. Për lejet e justifikuara të cilat zgjasin më shumë se një javë leja jepet me vendim të bordit të administrimit dhe miratim të Rektorit. Neni 18 Personeli mund të marrë leje deri në gjashtë muaj, për sa kohë paraqet raport që vërteton gjendjen e tij shëndetësore. Neni 19 Personeli femër ka të drejtën e një leje me të drejtë pagë në rast lindjeje, e cila konsiston në 35 ditë para lindjes dhe 6 muaj deri në një vit pas lindjes, në total 365 ditë. Neni 20 Leje për shkak të caktimit në detyrë Stafi akademik mund ti jepet leje me afat të shkurtër ose afat të gjatë me qëllim pjesmarrjen në aktivitete shkencore, kërkimore dhe të aplikimi ose pjesmarrjen në programe pasuniversitare. Çështje të tjera që lidhen me caktimin në detyrë trajtohen nga Rregullorja e caktimit ne detyre. 164


Personelit akademik i cili ndjek një program pasuniversitar, mund ti jepet pas kërkesës së tij me miratim me shkresë të Pergjegjesit të Departamentit dhe Dekanit, në ditë të caktuara të javës leje për të punuar jashtë Shkollës së Lartë. Programi që lidhet me caktimin në detyrë duhet ti bashkangjitet formularit të kërkesës dhe pas përfundimit të caktimit në detyrë duhet të paraqitet raport pranë drejtuesit të njësisë. Neni 21 Leje pa të drejtë page Në rastet e mëposhtëme mund të jepet leje pa të drejtë page: a. Personelit mund ti jepet një leje pa të drejtë page deri në gjashtë muaj, me miratim të Rektorit në rast të një aksidenti të rëndë ose sëmundje të rëndë të një personi që ka në ngarkim ose qëndrimi vetëm do të rrezikonte jetën e tij, të nënës, babait, bashkëshortit ose fëmijës, në këtë rast gjendja duhet të dokumentohet me raport nga mjeku. Pas përfundimit të lejes gjashtë mujore, mund të jepet edhe një leje tjetër gjashtë mujore. b. Me kërkesë të personelit femër dhe me miratim të Rektori, mund të akordohet deri në gjashtë muaj leje pa të drejtë rroge. c. Në rastin e caktimit në detyrë me kohë të gjatë, në përfundim të lejes vjetore 1 vjecare me pagesë, Këshilli Administrativ i Shkollës së Lartë mund të akordojë një leje shtesë deri në një vit pa të drejtë rroge. Neni 22 Leje ditore Në rastin e lejeve me një kohëzgjatje deri në 1 ditë, për arsye të tilla si zyrtare, familjare ose të veçanta përgjegjës për dhënien e tyre është Pergjegjesi i Departamentit për personelin akademik dhe drejtuesi i njësisë për personelin administrativ. Neni 23 Hyrja në fuqi dhe Zbatimi Kjo rregullore hyn në fuqi në ditën e miratimit nga Senati. Neni 24 Zbatimi i kësaj rregullorje sigurohet nga Rektori i Shkollës së Lartë.

165


RREGULLORJA PËR TRANSFERIMIN E STUDIMEVE E SHKOLLËS SË LARTË “HËNA E PLOTË” (BEDËR)

166


Neni 1 Qëllimi Qëllimi i kësaj rregulloreje, është përcaktimi i kritereve dhe procedurave të transferimit a) ndërmjet departamenteve të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) dhe b) nga universitetet e tjera brenda dhe jashtë vendit. Në rastin e aplikimeve për transferim nga universitetet e tjera, duhet të merrem parasysh edhe kriteret e vendosura nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Neni 2 Periudha e Aplikimit Aplikimet për transferim, nuk duhet të kalojnë javën e “ZgjedhjesLënies Përfundimtare të Lëndëve”. Vendimi rreth transferimit duhet të merret brenda një jave, prej datës së aplikimit. Neni 3 Kriteret e Aplikimit Aplikimet për transfertë ndërmjet departamenteve të Shkollës së Lartë “Hëna e plotë” (Bedër), do të kryhen në bazë të kritereve të vendosur nga Senati i Shkollës së Lartë. Aplikimet e transfertave nga institucionet e tjera të arsimit të lartë, për të njëjtën program studimit, do të kenë kriterin e notës mesatare jo me pak se nota 7 (koeficienti 2.00). Neni 4 Procedura dhe dokumentat e aplikimit 3.1 Studentët të cilët do të transferohen, duhet të plotësojnë dhe dorëzojnë formularin dhe dokumentat përkatëse në Sekretarinë Mësimore. Aplikimet pasi shqyrtohen nga departamenti dhe Këshilli i Administrimit të Fakultetit përkatës, i kalohen Këshillit të Administrimit të Shkollës së Lartë për miratimin përfundimtar. 3.2 Studentët të cilët do të transferohen ndërmjet departementeve ntë Shkollës së Lartë “Hëna e plotë” (Bedër) duhet të paraqesin transkriptin e notave pranë Sekretarisë Mësimore. 3.3 Studentët të cilët do të transferohen nga institucionet e tjera të arsimit të lartë, duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtëme: a. Transkripti i notave b. Brendësia e Lëndëve të programit të studimit përkatës

167


Neni 5 Njësimi i lëndëve Njësimi i lëndëve do të kryhet me vendim të Këshillit të Administrimit të Fakultetit bazuar në propozimin e departamentit përkatës. Në vendim do të përcaktohen lëndët e njësuara të cilat do të vlerësohen me notën (T) gjithashtu dhe lëndët që duhet të marrë studenti për të përfunduar studimet e ciklit përkatës. Neni 6 Transferta e Krediteve Kreditet e lëndëve që studentit i janë njësuar, me vendim të Këshillit të Administrimit të Fakultetit bazuar në propozimin e Departamentit përkatës, do të llogariten në shumën totale të krediteve të marrë në atë cikël studimit. Këto kreditë nuk do të ndikojnë në llogaritjen e mesatares së përgjithshme (CGPA) të studentit. Neni 7 Provimi i Mjaftueshmërisë së Gjuhës së Programit të Studimit Studentët të cilët transferohen në programe studimi që nuk zhvillohen në gjuhën shqipe, atëherë duhet t’i nënshtrohen Provimit të Mjaftueshmërisë së Gjuhës së Programit të Studimit. Neni 8 Kushtet për transferim a. Nuk mund të kryhet transferim gjatë semestrit të 1, 5, dhe 6. b. Transferimet mund të kryhen për profilet e studimit të cilat i përkasin të njëjtës fushë. Studentët të cilët dëshirojnë të kryejnë transferim në programe të ndryshme, ata pranojnë të fillojnë studimet në klasat e mëposhtëme, në bazë të njësimit të lëndëve. c. Numri i studentëve të cilët kryejnë transferim nuk mund të kalojë 10% të numrit të studentëve të asaj klase. Në rast se numri i aplikimeve për transferim është më i madh se 10% atëherë renditja bëhet në bazë të notës mesatare të studentëve. d. Numri i lëndëve të ndryshme të programit nga i cili kërkohet transferta dhe e programit drejt të cilit kërkohet transferta nuk mund të jëtë mund të jetë më shumë se 8, në semestrin në të cilin ndodhet studenti. Lëndët e ndryshme merren në semestrin në të cilin hapet lënda. Në rast se lëndët e ndryshme janë më shumë se 8, atëhere studenti me kërkesë të tijë mund të pranohet të vazhdojë studimet një vit më poshtë. Edhe në rastin kur ai fillon studimet një vit më poshtë duhet që lëndët e ndryshme të mos tejkalojnë numrin 8. Nuk mund të kryhet më shumë se një transferim gjatë studimit të 168


programeve të ciklit të parë dhe të dytë. Neni 9 Pagesa e Shkollimit Këshilli i Administrimit të Shkollës së Lartë duhet të përcaktojë pagesën e shkollimit të studentit duke u bazuar në pagesën e programit që është duke studiuar dhe atë në të cilin kërkon të transferohet Neni 10 Diplomimi Studentëve të cilët janë transferuar në fakultetet e Universitetiti jepet diplomë, me kusht që të kenë kryer të paktën dy semestra në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). HYRJA NË FUQI Neni 11 Kjo rregullore hyn në fuqi në ditën e miratimin në Senatin e Shkollës së Lartë. Neni 12 Zbatimi i kësaj rregulloreje mbikqyret nga Rektori i Shkollës së Lartë.

169


170


171


Kontakt: Adresa: Rr.Jordan Misja, Tiranë- Shqipëri Telefon: +355 4 24 19 200 www.beder.edu.al E-mail: info@beder.edu.al

BU-LDH-AL 172

Libri i rregulloreve  

Statuti, rregullore, udhëzime

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you