Page 1

OKUL BÜLTENİ

23.11.2009

ALİBEYLİ GÜLHAN YUSUF YÖN İ.Ö.O.

ATAMIZI ANDIK

Elvide Özdemir ,Pınar Sonkaya Hocalarımızın hazırladığı 10 kasım Atatürk’ü anma pr ogramı okulumuz salonunda saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Şiirlerin okunması ,Atatürk’ün hayatını anlatan slayt gösterisi, koronun seslendir-

diği orotoryo ve Atatürk konulu şiir ve resim yarışmasında birinci olanlara ödüllerinin verilmesi şeklinde gerçekleşti.programı hazırlayan Elvide Özdemir ,Pınar Sonkaya Ve Nilüfer Molbay Hocalarıza teşekkür ediyoruz

ASIM HOCAMIZ IN ZİYARETİ Eski beden eğitimi öğretmenimiz Asım Gündoğdu okul hent bol takımı seçmeleri ve takımlarımızın dur umu görmek için okulumuza geldi.Kız ve erkek hentbol takımlarımıza antreman yaptıran hocamız öğleden sonr a dersi olması nedeni ile saat 11 gibi okulumuzdan ayrıldı. Hocamıza bu örnek tutumundan dolayı teşekkür ederiz atanmış. O zaman hocamızın bıyık bırakma alışkanlığı yok tabii. Orhan hocamıza okulun HAZIRLAYAN diğer öğretmenleri ;hocam Almanca öğretmeni DAVUT ALBAYRAK misiniz?hocam Türkçe öğretmeni misiniz? Artık bültenimizde ‘’öğretmen anıları ‘adlı yeni hocam müzik öğretmeni miniz ? Vesselam bir köşemiz olacak. branşı olan din kültürü hariç diğer dersleri yaBu sayıda Orhan hocamızın bir anısını paylaşa- kıştırmışlar. Hocamız o andan itibaren bıyık cağız bırakmış. Hocamıza anısından dolayı teşekkür Orhan Hocam İskenderun’da bir okula yeni ediyoruz .

ÖĞRETMEN ANILARI


MİNİK DÜNYALAR ELİF YILDIRIM

AYŞE GÜL COŞKUN

Ç OCUK HA KLARI SÖZLEŞMESİ'NİN Ç OC UKÇA SI (BENİM HA KLAR IM) Madde 1) Ben çocuğum, Onsekiz yaşına kadar bir çocuk olarak vazgeçilmez haklara sahibim. Madde 2) Bu sayfadaki haklar, bütün çocuklar içidir; beyaz çocuk, kara çocuk, kız çocuk, erkek çocuk farketmez. Doğdu ğumuz yer, konuştuğumuz dil de farketmez. Büyüklerimizin inaçlarının, görüşlerinin farklı olması yüzünden çocuklara ayrım yapılmaz. Bu haklara sahip olmak için çocuk olmak yeterlidir. Madde 3) Büyükler çocuklarla ilgili bütün yasalarda, bütün girişi mlerde önce çocukların yararlarını düşünürler. Büyüklerimiz bu ödevlerini yapamıyorsa devlet çocuklara bakar ve korur. Madde 4) Bu sayfadaki haklarımın uygulanması için gereken her türlü çaba göste rilir. Hakla rımdan yararlanmam bütün devletlerin güvencesi altındadır. Madde 5) Bizi büyüten, yol göste ren büyüklere bizi daha iyi yetiştirsinler diye yardı m edilir. Madde 6) Çocukların yaşamını koruma k herkesin ilk görevidi r. Yaşamak her çocuğun en temel hakkıdır. Madde 7) Aynı ülkelerde yaşayan anne baba ve çocukların birlikte yaşamaları için her türlü kolaylık göste rilir. Madde8) Çocuklar anne babalarının birlikte izni ve haberi olmadan başka ülkelere götürülemezler, oralarda bırakılamazlar. Bunu yapanlara karşi

mücadele edilir. Madde9) Beni ilgilendiren konularda benim de görüşle rim alınır. Büyükler beni dinlerler. Düşüncemi öğren meye özen gösterirler. Çok küçüksem bir büyük de benim adıma konuşabilir. Madde 10) İsteklerimi ve düşüncelerimi seçtiğim bir yolla açıklayabilirim, resmini çizebilirim ya da yazabilirim. Ama bazı konularda başka kişiler ve toplum zarar görecekse o konudaki kurallara da uymam gere kir. Madde 11) Çocuklar onurlu ve saygın birer insandır. Hiç kimse onların onurlarını kıra maz, onları küçük düşüremez, yaşadığı konut ve kurumundaki özel yaşantısına karışamaz. Bu haklarımız yasalarla konulur. Madde 12) Anne babasıyla birlikte olamayacak çocukların aile yoksunluğu çekmemesi için onlara iyi aileler bulunur. Bunun için çok dikkatli bir araştırma yapılır. Madde13) Çocuklar başka bir ülkeye gitmek zorunda kalırlarsa o ülke de çocukları korur. Birbirinden ayrı kalan anne ve baba birleştirilmeye çalışılır. Madde14) Özürlü çocuklar özel olarak korunurlar. Kendilerine yeten saygın birer insan olmaları sağlanır. Devlet onların bakımları, eğitimleri ve iş sahibi olmaları için gerekli kurumları oluşturur. Ailelerine her türlü yardımı yapar. Madde15) Sağlığım ve

hastalıklardan korunmam devletin ve toplumun güvencesi altındadır. Bunun için beslenmeme, aşilarımın yapılmasına, çevrenin temizliğine dikkate edilir. Hastalanırsa m tedavi edilirim. Madde16) Kreşler, çocuk yuvaları, yurtlar, okullar, çocuk hastaneleri çocukların haklarına uygun olarak, çocuklara daha iyi bakmak için yeniden düzenlenirler. Madde17) Bana bakmakla yükümlü olanlara bana daha iyi bir yaşam sağlamaları için gerekirse giyim, barınma ve beslenme konularında yardı m edilir, destek olunur. Madde18) Eğitimi mi eksiksiz yapabilmem için desteklenir ve korunurum. İlköğretim herke s için parasızdı, kız olsun erkek olsun her çocuk için zorunludur. Madde19) Boş zamanlarımı değerlendi rme m, oynamam, eğlenmem için oyun bahçeleri çocuk klüpleri, kitaplıklar, spor okulları açılır. Her çocuk böyle faaliyetlere özendirilir. Bunlardan yararlanmak hepimizin hakkıdır. Madde20) Ben çocuğum. Büyükler gibi bir işte çalışamam. Ben okula gider ve oynarım. Eğer çalışmak zorunda kalırsa m yapacağım iş eğitimime engel olmamalı, sağlığımı bozmamalı, bende zararlı alışkanlıklar yaratma malıdır. Madde21) Çocuklar zararlı maddelere karşi korunurlar.

Bunları üretenler ve çocuklara verenler cezalandırılırlar. Madde22) Çocukları kaçırıp kötü kişilere satan, onları uygunsuz şekilde çalıştırmak isteyenlerle tüm devletler mücadele ederler. Çocukları koru rlar. Madde23) Büyükler kendi çıkarları için çocukları kullanamazlar. Madde24) Hiçbir çocuk insanlık dışı yöntemlerle ya da aşağılanarak cezalandırılamaz. Çocuklar suç işlemişse uygulanacak cezalar yaşina uygun gelişmelerini engellemeyecek ve eğitsel olmalıdır. Madde25) İnsanların birbirini öldürmesi kötüdür. Savaş insanların birbirini öldürmesidi r. Çocuklar savaştan korunmalıdı r. Onbeş yaşindan küçük hiçbir çocuk askere alınmaz. Madde26) Çocuklar suçun ne olduğunu bilmezler. Bilerek ve isteyerek kimseye zarar vermezler. Suç işleyen çocuklar yeniden topluma kazandırılması için özel yasalar çıkartılır, özel kuruluşlar oluşturulur. Madde27) Eğer bir ülkenin yasaları bu çocuk hakları sözleşmesine uygunsa değişti rilemez. Değilse değişti rilir. Madde28) Çocukların haklarına ilişkin tüm bu ilkeleri hem çocuklar hem de büyükler öğrenmeli ve öğre tmelidi r. Bu nedenle bu kitap büyükçeden çocukcaya çevrilmeye çalışılarak oluşurulmuştur.


TİYATRO GÖSTERİSİ Okulumuzda Ka-

BURAK

K

ZÜ Ö PG L A SANCAK

ragöz ve Hacivat adlı tiyatro gösterisi sahnelendi. Eğitim ağırlıklı mesaj veren oyuna katılım çok yüksek oldu. Emeği geçenler e teşekkür ediyoruz.

SAĞLIK KÖŞESİ DOMUZ GRİBİ’NDEN KORUNMAK İÇİN BASİT FAKAT ETKİLİ ÖNLEMLER: Mikrobun vücuda girişi yalnızca burun delikleri, ağız ve boğaz yoluyla olm aktadır. Çok bulaşıcı bir yapıya sahip olm asından dolayı, her türlü önleme karşı H1N1 virüsüyle tem as etmekten kaçınm ak veya korunm ak imkânsızdır. H1N1 virüsüyle tem as etmek virüsün vücutta çoğalm ası kadar önem li değildir. Sağlığınız yerinde ve H1N1 hastalık belirtileri yoksa; virüsün vücutta üremesini, belirtilerin daha da şiddetlenmesini ve ikincil enfeksiyonların gelişmesini önlemek için bazı çok basit önlem leri uygulayabilirsiniz. 1. Ellerin sıklıkla yıkanm ası. 2. Ellerinizle yüzünüze dokunm ayın! (Hands-off-the-face) Yemek, banyo ve yara bakım ı gibi zorunluluklar dışında yüzünüzün herhangi bir yerine dokunm aktan kaçınınız. 3. Ilık tuzlu suyla günde iki kere gargara yapınız. H1N1'in boğaz ve burun boşluklarında çoğalıp enfeksiyona sebep olarak karakteristik belirtiler göstermesi için 2-3 güne ihtiyacı vardır. Sağlıklı bir kişinin ılık, tuzlu suyla gargara yapm asının etkisi hastalığa yakalanm ış olan bir kişinin tam iflu kullanm ası ile aynıdır. Bu basit, ucuz fakat güçlü önleyici yöntemi küçümsemeyiniz. 4. Yukarıdaki 3. önleme benzer olarak; Burnunuzun içini günde en az bir kere ılık tuzlu suyla tem izleyiniz. *Günde bir kere burnunuzu sümkürün ve sonra ılık tuzlu suya batırılm ış pam uk tamponlarla silerek tem izleyiniz. Bu yolla burnunuzda bulunan virüs sayısını etkili bir şekilde azaltm ış olursunuz. 5. Narenciye suları gibi C vitam ini bakım ından zengin olan yiyecekler kullanarak doğal bağışıklığınızı güçlendiriniz. 6. Bitkisel çaylar, çay, kahve gibi sıcak veya ılık içeceklerden içebildiğiniz kadar çok içiniz. Sıcak içecekler içmek gargara yapm akla aynı etkiye sahiptir. Sıcak içecekler virüsleri yaşam aları m ümkün olm ayan ortam a sahip olan m ideye doğru yıkayarak götürürler. H1N1 virüsü m idede çoğalam az, herhangi bir zarar veremez ve hayatiyetini devam ettiremez.

YAŞAMA DAİR Sahicilik ,duygular ,hayatın anlamı anlam arayışı.ahlaklı olmak bir zeka yetisi,bir bilinç.düşün gücü.onsuz olamayacağımız toplumun değerleri. Ve biz… Gerçeklerin gerçekliğini en baştan yeniden sorguya çekmek için çabalayanlar.büyük yürüyüşte kalabalıklarla birlikte yumruğunu havaya kaldıranlar,gizlenmiş mikrofonlar önünde kendini kendi olabildiklerini yine kendine anlatanlar. Bunlar yazarın itirafları değildir,bir tuzak haline gelmiş dünyamızda yaşanan insan hayatının araştırılma çabasıdır. Cesaret etmek endişe yaratır. Ancak cesaret etmemek kişinin kendisini kaybetmesine yol açar.cesaret edip girişmek en üst düzeydeki anlamıyla tam olarak kişinin kendi bilincine varması demektir. Birçoğumuz tutkularımızı izlemekten ve istediğimiz işleri yapmaktan korkarız. Çünkü bu risk almayı ve başarısızlığa dayanabilmeyi gerektirir. Ama bütün kalbinizle tutkunuzun izinden gitmek aslında kendi başına bir başarıdır siz ne dersiniz?


DOMUZ GRİBİ Okukumuzda domuz gribi aşı-

GEÇMİŞ OLSUN

sı olmak isteyenlerin oranı %

Okulumuzun sevilen öğretmenlerinden Pınar sonkaya küçük bir sağlık operasyonu geçirdi. Hocamıza geçmiş olsun diyoruz.

1o .Domuz gribi aşısı olmak isteyenlerin sayısı 32 olmak istemeyenlerin sayısı 250 civarı şeklinde gerçekleşti.

6-A SINIFI Sınıf öğretmenleri Nilüfer Molbay zam an zam an sınıfını kaynaştırm a ,ödüllendirme am açlı çok güzel etkinliklere imza atıyor. Örneğin derslerde çok başarılı olan öğrencileri sınıf arkadaşlarına evde hazırladıkları yiyeceklerle ikram da bulunuyor.başka bir zam an da diğerleri de aynı şekilde arkadaşlarına ikramda bulunuyor. 6-

KIZ HENTBOL TAKIMI Kız Hentbol Takımımız çalışmalarına başladı. Çarşamba birinciliği için Şehit Nuri Pamir İ.Ö.O ile karşılaşacak olan takımımız kazanması halinde Samsun ‘da il birinciliği için mücadele edecekler.Maçlar 22 aralıkta başlayacak

OKUL FUTBOL TAKIMI Okul futbol takımımız Orhan Ankaralı hocamız gözetiminde çalışmalara başladı.. Güçlü rakiplerle karşılaşacak olan takımımızın şansını çok az görüyoruz.iddialı olmamasına karşı sporun güzel taraflarını çocuklarımızın yaşamasını istiyoruz.Maçlar 1 aralıkta başlayacak

PENCERE Sınıfta,okulda öğrencilerimizin birbirini şikayet etmediği bir an olmasın.teneffüslerde müdür yardımcısı Orhan hocamızın odasını bir boş görmüyorum.diğer hocalarımızın da başı zannediyorum aynı şekildedir. Bu yılki sınıfımda da durum aynı.Bakıyorum şikayetlerini dinliyorum sekizde sekiz haklı olan yok. Sınıfıma aşağıdaki hikayeyi anlatarak bir pay çıkarmalarını istedim.Diğer öğrencilerimizde bir pay çıkarırlar belki diye hikayeyi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Genç bir çift, yeni bir mahalledeki yeni evlerine taşınmışlar. Sabah kahvaltı yaparlarken, komşu da çamaşırları asıyormuş. Kadın kocasına bak, çamaşırları yeterince temiz değil, çamaşır yıkamayı bilmiyor, belki de doğru sabunu kullanmıyor demiş. Kocası ona bakmış, hiçbir şey söylememiş, kahvaltısına devam etmiş. Kadın, komşusunun çamaşır astığını gördüğü her sabah aynı yorumu yapmaya devam etmiş.Bir ay kadar sonra, bir sabah, komşusunun çamaşırlarının tertemiz olduğunu gören kadın çok şaşırmış 'Bak' demiş kocasına ' Çamaşır yıkamayı öğrendi sonunda, merak ediyorum, kim öğretti acaba ? Ben bu sabah biraz erken kalkıp penceremizi sildim' diye cevap vermiş kocası. Hayat böyle değil midir ? Başkalarını izlerken gördüklerimiz, baktığımız pencerenin ne kadar temiz olduğuna bağlıdır. Birini eleştirmeden ve hemen yargılamaya davranmadan önce zihin durumumuza bakmak ve 'iyi' olanı görmeye hazır olup olmadığımızı farketmek güzel bir fikir olabilir ...

Alibeyli Gülhan Yusuf Yön İlköğretim Okulu Okul Bülteni Aralık 2009  

Alibeyli Gülhan Yusuf Yön İlköğretim Okulu Okul Bülteni Aralık 2009

Advertisement