Page 1

ISSN 2300-8652

03 (2013)

SOŁECTWA: ADAMOWO, BARŁOŻNIA GOŚCIESZYŃSKA, BERZYNA, BŁOCKO, CHORZEMIN, GOŚCIESZYN, KARPICKO, KĘBŁOWO, NIAŁEK WIELKI, NOWA DĄBROWA, OBRA, NOWA OBRA, NOWE TŁOKI, NOWY WIDZIM, POWODOWO, RUDNO, STARY WIDZIM, STRADYŃ, STARA DĄBROWA, ŚWIĘTNO, TŁOKI, WILCZE, WRONIAWY

11 listopada 2013 - Święto Odzyskania Niepodległości Z okazji 95 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, w poniedziałek 11 listopada 2013 r., w Kościele Farnym odprawiona została Msza Św. w intencji Ojczyzny. W Mszy Św. wzięli udział mieszkańcy Wolsztyna, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, poczty sztandarowe oraz uczniowie szkół. Następnie delegacje przeszły pod Pomnik Niepodległości, gdzie złożono wiązanki kwiatów.

W NUMERZE m.in.: Sesja Rady Miejskiej ………. s. 2 Pomnik Powstańca …...…… s. 3 Medale za 50 lat ……......... s. 5 „Piękna Wieś” ….………….… s. 6 60-lecie Cechu …..………….. s. 8 Apel Straży Miejskiej .…..... s. 9 Biblioteka Publiczna …..... s. 10

Zestaw do ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętnie W sobotę 16 listopada br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się uroczystość przekazania Ochotniczym Strażom Pożarnym z Wielkopolski 21 nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych, 32 zestawów do ratownictwa technicznego, 25 zestawów ratownictwa medycznego R-1 i 26 zestawów uzupełniających do zestawów ratownictwa medycznego PSP R-1. Łączna wartość przekazanego sprzętu dla wielkopolskich OSP to ponad 4,5 mln zł. Zakup był możliwy dzięki współpracy Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, MSW, samorządów gminnych i OSP. Po raz drugi zakup sprzętu był realizowany z dofinansowaniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach przyjętego przez Sejmik „Programu Rozwoju OSP Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2020”. Z gminy Wolsztyn zestaw do ratownictwa technicznego otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Świętnie. W uroczystościach przekazania samochodów i sprzętu brali udział Burmistrz Andrzej Rogozinski oraz członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu dh Henryk Żok.

Wolsztynianie uczestniczyli w warszawskim Narodowym Święcie Niepodległości Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości przy LMW w Drzonowie jako Powstańcy Wielkopolscy 1918/19 uczestniczyli w Warszawie w Narodowym Święcie Niepodległości. W dniach 10 i 11 listopada br. na zaproszenie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 16 osobowa grupa członków SMHW wcieliła się w oddział Powstańców Wielkopolskich z Kaszczoru wraz z historycznym sztandarem. Cały oddział składał się z trzynastu żołnierzy i trzech sanitariuszek z tornistrami z wyposażeniem medycznym. Umundurowanie wg wzoru 1910 a uzbrojenie stanowiły karabiny Mauser wz 1898. Dowodzący oddziałem oficer wyposażony był w pistolet systemu Lugera wz 1908 „Parabellum”. W historycznej defiladzie udział wzięło 150 pieszych członków grup rekonstrukcyjnych i 80 koni. Defiladę rozpoczął przemarsz przed trybuną Prezydenta, gdzie poszczególne oddziały oddawały honory i prezentowały broń. Oddział Wolsztynian otrzymał wielkie brawa, tym bardziej że komentator podkreślił znaczenie zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Maszerowano przez Plac Piłsudskiego, Królewską, Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem, Placem Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskimi pod Belweder. Prezydent Bronisław Komorowski składał wieńce pod pomnikami Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wincentego Witosa, Stefana Roweckiego „Grota”, Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego (przy Belwederze). Defilada Zakończyła się o godz. 15.00. Był to dla nich męczący, ale niezwykle radosny dzień. Podkreślić należy niezwykłe wprost zainteresowanie mediów, fotografów i widzów sztandarem Powstańców i Wojaków z Kaszczoru.


str. 2

SESJA RADY MIEJSKIEJ XXXIII Sesja Rady Miejskiej W Wolsztynie

Najważniejszymi punktami październikowych obrad były: informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Wolsztyn oraz uchwały o wysokości opłat i podatków. Rada czeka, ale deklaruje pomoc Na początku Sesji radny Antoni Janik wnioskował, aby porządek posiedzenia Rady rozszerzyć o punkt – debatę na temat szpitala powiatowego w związku ze spotkaniami, które odbyły się na ten temat w Urzędzie Miejskim i Starostwie Powiatowym. W odpowiedzi zastępczyni Burmistrza Justyna Mikołajewska zauważyła, że posiedzenie komisji zdrowia, na której sprawa samorządowego wsparcia dla SPZOZ była szeroko omawiana, zakończyło się

stwierdzeniem, że warto powrócić do tej dyskusji po wypowiedzeniu się rad w Przemęcie i w Siedlcu. Rozważana jest koncepcja wsparcia szpitala przez wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu wolsztyńskiego. Radni Paweł Kopciuch oraz Marian Zembrowski przypomnieli ponadto, że Rada Miejska intencje w sprawie wsparcia szpitala składała już niejednokrotnie. Większością głosów wniosek o rozszerzenie porządku obrad Sesji Rady Miejskiej odrzucono.

Wolsztyn ośrodkiem lekkoatletycznym W sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej Burmistrz Andrzej Rogozinski omówił szerzej sprawę modernizacji stadionu miejskiego. Obejmuje ona przebudowę bieżni 4-torowej na dystansie 400 m oraz sześciotorowej na dystansie 100 m, przebudowę boiska trawiastego do piłki nożnej, budowę boisk do gier zespołowych, tzn. koszykówki i siatkówki, stanowisk do pchnięcia kulą, skoku wzwyż, w dal i o tyczce, miejsc do rzutu oszczepem, dyskiem i młotem. Przebudowa dotyczy także oświetlenia i odwodnienia terenu. Wykonawcą jest konsorcjum w skład którego wchodzą: ZPHU MAT-BUD Zakład Ogólnobudowlany Piotr Mickiewicz z siedzibą Grójcu Wielkim a partnerem Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gretasport Ilona Stańczyk z Dąbrowy Górniczej. Zadanie to jest realizowane dzięki finansom z Ministerstwa Sportu za poparciem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz Urzędu Marszałkowskiemu w Poznaniu. Prace powinny się zakończyć do 15 grudnia br. A wartość zadania to 2.430 tys. zł. Dzięki tej modernizacji Wolsztyn stanie się ośrodkiem przygotowań lekkoatletycznych dla województwa wielkopolskiego, co będzie miało oczywisty wpływ na finansowanie całego obiektu.

LISTOPAD 2013

Oświata na poziomie bardzo dobrym

Więcej o niecały procent

Ważnym punktem Sesji była informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wolsztyn za rok szkolny 2012/2013, którą przedstawiła zastępczyni Burmistrza Justyna Mikołajewska. O remontach i przygotowaniu do obecnego roku pisaliśmy w Informatorze wrześniowym. Warto tu jednak przytoczyć niektóre wydatki finansowe związane z funkcjonowaniem oświaty. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych to 686 tys. zł. Gmina dostaje subwencję na placówki niepubliczne typu szkolnego, czyli na niepubliczne gimnazjum. Natomiast przedszkola to już jest zadanie własne i niepubliczne otrzymują z budżetu gminy 75 proc. kwot, które przynależą publicznym, a punkty przedszkolne 40 proc. Na stypendia szkolne przeznacza się 113 tys. zł. Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacane są także z budżetu gminy – ok. 40 tys. zł dla 434 uczniów. Na wyprawkę szkolną przekazano uczniom szkół gminnych i ponadgimnazjalnych ponad 73 tys. zł. Finansowanie zadań oświatowych w 2013 r. to ponad 34 mln zł. Gmina częściowo otrzymuje na te wydatki subwencję oświatową w wysokości 20 mln zł, czyli 59 proc. tego, co gmina w ogóle wydaje na całą oświatę. Dochody wypracowane przez szkoły i przedszkola, w tym wpłaty rodziców, to ponad 2 mln, co stanowi 6 proc. wydatków. Dotacja celowa na wyprawkę szkolną to prawie 195 tys. zł., tzn. 0,6 proc. Dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – ok. 500 tys. zł, co daje 1,5 proc. W sumie na funkcjonowanie oświaty gmina musiała dołożyć ponad 32 proc. budżetu przeznaczonego na placówki oświatowe. W ocenie przewodniczącej komisji oświaty Barbary Bajon, stan realizacji zadań oświatowych w gminie Wolsztyn jest bardzo dobry. W imieniu komisji omówiła także kilka wniosków skierowanych do dyrektorów szkół dla podwyższenia wyników nauczania. Pozytywną ocenę wydała także komisja rewizyjna po analizie środków finansowych wydatkowanych na oświatę. Jednakże jej przewodniczący Marian Zembrowski zwrócił m.in. uwagę, że na 550 osób zatrudnionych w tym sektorze, 25 proc. to obsługa administracyjna i jej pensje są zbyt niskie. Odniósł się także do subwencji oświatowej, której z roku na rok ubywa, a zadań dla samorządu wyznacza się coraz więcej.

Na XXXIII Sesji Rady Miejskiej głosowano nad uchwałami dotyczącymi podatków i opłat. W sprawie podatku od nieruchomości głos zabrał Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski. Zauważył, że corocznie biorąc udział w dyskusji nad wysokością podatku zachowuje się pewną ostrożność, ponieważ muszą to być decyzje przemyślane, a działania podporządkowane konkretnym zasadom. W gminie Wolsztyn od wielu lat jest swego rodzaju porozumienie, w myśl którego kształtuje się odpowiednie stawki. Burmistrz przypomniał, że takimi mechanizmami, które mają wpływ na funkcjonowanie miejscowej gospodarki, jest między innymi przygo-

towywanie terenów dla nowych inwestorów i istniejących przedsiębiorców. Gmina od lat pomaga w tej sytuacji, czy to uzbrajając tereny, czy też w pozyskiwaniu działek, aby jak najszybciej przedsiębiorcy mogli przystąpić do tworzenia zakładów zatrudniających pracowników z gminy Wolsztyn. O potwierdzeniu tego faktu świadczą w minionych latach zakłady, które zaczęły działalność na przygotowanych wcześniej terenach. Innym tematem ważnym dla przedsiębiorców jest gąszcz przepisów związanych z pozwoleniem na budowę. Takie zadania są traktowane także priorytetowo. Jeżeli któryś z inwestorów zwraca się do gminy z prośbą o pomoc w sprawie decyzji lokalizacyjnej i odnośnie spraw formalno-prawnych, zawsze otrzymuje wsparcie. W sprawie podatków zaproponowano przedsiębiorcom wiele lat temu politykę stabilizacji i umiarkowania. Chodzi o to, że organ podatkowy, którym jest samorząd, może w ten sposób pozytywnie oddziaływać na gospodarkę regionalną. Ciąg dalszy na stronie 3.


LISTOPAD 2013

GMINA WOLSZTYN

XXXIII Sesja Rady Miejskiej — ciąg dalszy ze str.2 Miejscowe podatki nie są przepisywane z tabeli ministra jako stawki maksymalne, aby uzyskać jak największy dochód w budżecie. Od lat stosowana jest zasada, że podatki podnoszone są o taki wskaźnik, o jaki podnosi minister finansów. Średnio na rok 2013 podwyższono o 4 proc., a na rok przyszły 0,9 proc. Było to także wynikiem obrad komisji i konsultacji z Wolsztyńską Izbą Gospodarczą, Cechem Rzemiosł Różnych oraz Stowarzyszeniem Handlu i Usług. Dla przyciągnięcia inwestorów bądź pomocy obecnym przedsiębiorcom gmina stosuje także system ulg i zwolnień podatkowych. Taka polityka się sprawdza, ponieważ z każdym rokiem w naszej gminie przybywa terenów aktywnych gospodarczo. Warto odnieść się także do stawki podatku od tzw. gruntów pozostałych. Do tej pory, przez okres 7 lat, wynosiła ona 10 gr od 1m kw. Przy szczegółowej analizie okazało się, że inne podatki przez ten okres wzrosły o 15 proc., dlatego podjęto decyzję o podniesieniu tej kwoty o 10 proc., czyli podatek będzie wynosił 11 gr. Wszystkie wolsztyńskie podatki nie są najwyższe w stosunku do tego, co uchwalają inne samorządy. Oto wybiórcze przedstawienie stawek podatkowych na rok 2014. Przypominamy, że wszystkie uchwały są opublikowane na stronie www.bip.wolsztyn.pl. Uchwalono roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości: od budynków mieszkalnych - 0,67 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,70 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustalono w wysokości 46,00 zł od jednego psa. Na Sesji nie podjęto uchwały w sprawie podatku rolnego, ponieważ dopiero kilka dni przed obradami Główny Urząd Statystyczny opublikował ceny żyta potrzebne do naliczenia opłat. W przypadku utrzymania kwoty nie byłaby potrzebna opinia Izby Rolniczej, jednakże zgodnie z zasadą jednakowego wzrostu wszystkich podatków w gminie - będzie zmiana, więc jest wymagana stosowna opinia komisji Rady i wspomnianego gremium. Uchwała wejdzie pod obrady na następnej Sesji.

str. 3

żadnej likwidacji. Szkoła w Karpicku wróciła do działalności samodzielnej, a trzy filie funkcjonują w stopniu zadowalającym. Podkreśliła, że oszczędności są trudne do wyliczenia, ponieważ w tych placówkach cały czas występuje rotacja etatowa. Koszty funkcjonowania tych szkół się nie zmieniły, a oszczędności można tylko uzyskać na wydatkach osobowych. A tu uzyskano to dzięki likwidacji etatów dyrektorskich oraz etatów cząstkowych, ponieważ teraz nauczyciele mogą uzupełniać etaty w placówce macierzystej. W tym punkcie obrad głos zabrał także Burmistrz Andrzej Rogozinski. Przypomniał, że uchwałą Rady honorowym obywatelem miasta jest Jan Paweł II. Ponieważ zapadła decyzja o kanonizacji naszego papieża, która zostanie ogłoszona w kwietniu, przewiduje się specjalną transmisję uroczystości na telebimie przed Ratuszem. Tydzień później odbędzie się na Rynku msza dziękczynna koncelebrowana przez ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy na Urzędzie Miejskim.

Radni mają pytania i wnioski Przypominamy, że pełna relacja filmowa z Sesji Miejskiej w Wolsztynie Na koniec Sesji nie zgłoszono interpelacji, ale radni zadawali pytania. M.in. radznajduje się na stronie internetowej: www.wolsztyn.pl, natomiast ny Antoni Janik pytał, ile zaoszczędzono na likwidacji szkół wiejskich. W odpowiedzi zastępczyni Burmistrza Justyna Mikołajewska zauważyła, że nie było uchwały Rady publikowane są na stronie www.bip.wolsztyn.pl. DYŻURY PREZYDIUM RADY MIEJSKIEJ 03.12.2013 — BOGUSŁAWA TUCHOCKA 05.12.2013 — KRZYSZTOF CZESZAK 10.12.2013 — MACIEJ WOJCIECHOWSKI 12.12.2013 — BOGUSŁAWA TUCHOCKA 17.12.2013 — KRZYSZTOF CZESZAK 19.12.2013 — MACIEJ WOJCIECHOWSKI 10:00 — 11:00, SALA nr 51 DYŻURY RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 02.12.2013 — ZBIGNIEW KORYLCZUK 09.12.2013 — GRAŻYNA SZEWCZYK 16.12.2013 — DOMINIK TOMIAK 15:00 — 16:00, SALA nr 51

BIURO RADY MIEJSKIEJ pok. 50 - Magdalena Wolnik tel. (68) 347 45 50

e-mail: biurorady@wolsztyn.pl

Na Sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę w sprawie pomnika Powstańca Wielkopolskiego. W 90. rocznicę wyzwolenia Wolsztyna zorganizowano uroczyste obchody związane z Powstaniem Wielkopolskim. W odnowionej kwaterze żołnierskiej zorganizowano apel poległych, wydano specjalną książkę, odbyły się pokazy batalistyczne. Już wtedy zaczęły pojawiać się głosy, że powinniśmy nadrobić pewne zaległości w postaci braku takiego jednoznacznego miejsca symbolizującego odzyskanie niepodległości naszego miasta. Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski uzasadnia na Sesji - Bardzo hucznie obchodzimy Święto Niepodległości 11 listopada, i bardzo dobrze, bo to narodowe święto, ale nie zapominajmy, że w 1918 roku Wolsztyna nie było na mapie odrodzonej Polski. Gdyby nie powstańcy, kto wie, jak potoczyłaby się historia naszej Ziemi Wolsztyńskiej. Dlatego uważam, że dla nas dniem odzyskania niepodległości jest nade wszystko 5 stycznia i tej dacie powinniśmy poświęcać określoną rangę. Co prawda, dzisiaj czci się ten dzień, organizowane są uroczystości na cmentarzu parafialnym, w miejscach, gdzie toczyły się walki, gdzie zginął powstaniec w Wolsztynie, ale nie mamy takiego miejsca, które można by było uczynić kultem tej historii. Już 5 lat temu padł pomysł postawienia pomnika, który docelowo mógłby mieć swoje miejsce w centralnym punkcie miasta, czyli na Rynku. To nie tylko odpowiednia ranga dla tego wydarzenia historycznego, ale i w tym miejscu odbył się wiec, na którym padł pierwszy strzał rozpoczynający działania powstańcze. Zastanawiano się, czy to ma być pomnik czy obelisk, ale ostatecznie podjęto decyzję o pomniku. Część kosztów prawdopodobnie pokryje samorząd, ale większa część będzie pochodziła ze zbiórki publicznej. Ogólny koszt całego przedsięwzięcia to 110 tys. zł. 5 stycznia, w 95. rocznicę, nastąpi ceremonialne odsłonięcie pomnika. Burmistrz Wolsztyna wystąpił do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z prośbą o patronat. Urząd Miejski otrzymał pisemne zapewnienie, że Marszałek uświetni tę uroczystość swoją obecnością. Głównymi organizatorami całego przedsięwzięcia są samorząd gminny oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego, oddział w Wolsztynie. W sprawie pomnika powołano specjalny komitet społeczny, który reprezentuje cały szereg organizacji. Sprawa pomnika była dyskutowana na wszystkich komisjach Rady. Odrębną uchwałą radni jednogłośnie wyrazili zgodę na wzniesienie i lokalizację pomnika upamiętniającego Powstanie Wielkopolskie. W takim wypadku zgodnie z literą prawa pomnik Powstańca wzniesiony zostanie na płycie Rynku w Wolsztynie. Burmistrz Wolsztyn za pośrednictwem Informatora Urzędu Miejskiego w Wolsztynie serdecznie dziękuje wszystkim organizacjom za udział i zaangażowanie w tym doniosłym przedsięwzięciu.


str. 4

WOLSZTYŃSKI DOM KULTURY

LISTOPAD 2013

13 grudnia 2013r. 19:30 Sala widowiskowa

Wolsztyński Dom Kultury Reżyseria: Adam Żuczkowski Obsada: Ewa Malińska (Nastka Placek), Monika Bielawna (Helka Placek), Ewa Korzańska (Urzędniczka Fryta), Marcin Chałupka (Józek Placek), Waldemar Ligma (Ignac), Sławomir Wieczorek (Kowal), Janusz Mrozkowiak (Ludwik Placek), Alicja Matuszewska (Jagnyska Placek), Adam Żuczkowski (Dziennikarz) Scenografia: Ryszard Muzyczuk Oprawa dźwiękowa: Jarosław Świrszcz

Cena biletu: 15 zł Ulgowy: 10 zł


LISTOPAD 2013

AKTUALNOŚCI

str. 5

Podpisanie umowy na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych W dniu 4 listopada br. podpisano umowę, z wybranym w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą, dla zadania związanego z zimowym utrzymaniem dróg . W skład przedmiotu zamówienia wchodzą dwa zadania: świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na trenie miasta i gminy Wolsztyn w sezonach 2013/2014 i 2014/2015 oraz świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem wyznaczonych dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Wolsztyn w sezonach 2013/2014 i 2014/2015. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadziła Gmina Wolsztyn działając wspólnie zgodnie z art. 16 ustawy Pzp z drugim Zamawiającym tj. Powiatowym Zarządem Dróg w Wolsztynie. Zakres przedmiotowego zamówienia publicznego obejmuje m.in.: pełnienie dyżurów w dni robocze i świąteczne; usuwanie śniegów z powierzchni jezdni dróg na terenie miasta i Gminy Wolsztyn; usuwanie śniegu z wytypowanych chodników i ciągów pieszo-rowerowych; usuwanie śliskości zimowej z powierzchni jezdni dróg; usuwanie śliskości zimowej z wytypowanych powierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych; dostawa materiału (piasek o uziarnieniu 2-5 mm + chlorek sodu w proporcji 75% piasku i 25% chlorku sodu); rozwiezienie skrzyń przeznaczonych do akcji zimowej w wyznaczone punkty na terenie miasta. Wybrany Wykonawca to Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wolsztynie. Wartość usługi przewidzianej do wykonania: 775 tys. zł . Okres obowiązywania umowy – 30.04.2015r.

Regionalne lekcje „Wolsztyn, moje miasto” Realizując tematykę ,,Dom” omawianą w różnych aspektach, połączoną z wprowadzeniem litery ,,d” jak dom, w dniu 7 listopada br. Uczniowie klasy I a ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wolsztynie wybrali się na spacer po Wolsztynie. Pierwszym punktem na trasie było Gminne Centrum Informacji. Miejsce to odwiedzali już niejednokrotnie. Nadmienić należy, iż pierwsze spotkania uczniów z pracownikami GCI miały miejsce w roku szkolnym 2012/2013, kiedy to dzieci z wychowawczynią Beatą Kuskiewicz i Natalią Barską zrealizowały cykl zajęć regionalnych „Wolsztyn, moje miasto”. Pracownik Gminnego Centrum Informacji, Katarzyna Jęczmionka, a zarazem terenowy przewodnik PTTK, przedstawiła uczniom prezentację multimedialną – przegląd starych pocztówek z Wolsztyna w odniesieniu do współczesnych zdjęć tychże ciekawych miejsc. Konfrontacja ta dowiodła, że Wolsztyn na przestrzeni lat zmienił się w nieznacznym stopniu, choć wiele miejsc odnowiono. Już podczas prezentacji padały nazwy dotyczące wybranych stylów w architekturze. Po zakończonej prezentacji uczniowie wyszli w teren, by obserwować z bliska budynki, które pojawiły się w prezentacji. Dzieci niejako na nowo poznały obiekty przedstawione im już w poprzednim roku szkolnym. Pierwszoklasiści na przykładzie konkretnych budynków wolsztyńskich atrakcji turystycznych, zapoznali się z wybranymi stylami architektury. I tak, w oparciu o Muzeum Roberta Kocha, nauczyli się rozpoznawać charakterystyczne elementy dla neogotyku. Jako przykład dla baroku posłużyła wolsztyńska Fara. Na koniec, podczas wizyty w wolsztyńskim pałacu, odkryli cechy przypisane dla stylu klasycystycznego. Odbyty spacer po Wolsztynie dowodzi, że w najrozmaitszy sposób można zaprezentować najmłodszym rodzime miasto czy obiekty poznane już wcześniej, ale pod zupełnie innym aspektem edukacyjnym. Podkreślić należy fakt, iż niełatwy temat dotyczący architektury można w przystępny sposób przybliżać od najmłodszych lat. Ponadto Katarzyna Jęczmionka jest w trakcie realizacji całorocznego cyklu zajęć regionalnych „Wolsztyn, moje miasto” z uczniami oddziałów przedszkolnych ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wolsztynie oraz Szkoły Podstawowej ze Starej Dąbrowy, które to zapoczątkowała właśnie obecna klasa Ia ze swoimi paniami. Natomiast wspomniana już wcześniej klasa w grudniu planuje wyjście do Muzeum Marcina Rożka, celem zapoznania się z działalnością malarską wolsztyńskiego artysty. (B. Kuskiewicz, K. Jęczmionka)

Medale za 50 lat pożycia małżeńskiego We wtorek 23 października br. uhonorowano Medalami Prezydenta RP te pary małżeńskie, które obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Medale otrzymali:

1. Kazimiera i Franciszek Brychcowie z Chorzemina 2. Teresa i Zygmunt Dewarowie z Wolsztyna 3. Maria i Ludwik Drzymałowie z Wolsztyna 4. Mieczysława i Franciszek Dymkowie z Obry 5. Urszula i Romuald Gawrylczykowie z Powodowa 6. Wiktoria i Józef Grinigowie z Chorzmina 7. Maria i Edmund Haglauerowie z Wolsztyna 8. Janina i Czesław Hubertowie z Wolsztyna 9. Henryka i Henryk Kaczmarekowie z Wroniaw 10. Jadwiga i Jan Kasperscy z Chorzemina 11. Gabriela i Alfred Kochańscy z Wolsztyna

12. Halina i Roch Kominowie z Wolsztyn 13. Helena i Błażej Kotlarscy z Kębłowa 14. Irena i Aleksander Kucharonkowie z Karpicka 15. Bronisława i Leon Kuczykowie z Wolsztyna 16. Bożena i Kazimierz Kulusowie z Karpicka 17. Janina i Marian Matysikowie z Nowego Widzimia 18. Maria i Leon Miśkowie z Chorzemina 19. Kazimiera i Marcin Nowaczykowie z Wolsztyna 20. Florentyna i Ludwik Popiołowie z Wolsztyna 21. Leokadia i Stanisław Przybyłowie z Wolsztyna 22. Stanisława i Stanisław Przybyłowie z Błocka

23. Janina i Stefan Schönfeldowie z Wroniaw 24. Stanisława i Hieronim Skrzypczakowie z Adamowa 25. Teresa i Bronisław Smerdowie ze Starego Widzimia 26. Teresa i Paweł Smerdkowie z Kębłowa 27. Barbara i Zygmunt Stodółkowie z Wolsztyna 28. Stefania i Leon Szwabowie z Kębłowa 29. Helena i Brunon Śmidodowie z Wroniaw 30. Maria i Jan Walkowiakowie z Wolsztyna 31. Marianna i Jan Waszkowiakowie z Wroniaw 32. Jadwiga i Jan Wieczorkowie z Karpicka 33. Janina i Stanisław Wieczorkowie z Wolsztyna 34. Czesława i Czesław Wyrwowie z Świętna


str. 6

GMINA WOLSZTYN

LISTOPAD 2013

W tym roku najpiękniejszy jest Niałek Wielki To już XVIII gminna edycja konkursu "Piękna Wieś". Jest on organizowany nieprzerwanie od 1996 r. i corocznie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Ziemi Wolsztyńskiej. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Andrzej Rogozinski. Celem rywalizacji jest uczynienie naszych wsi – miejscowościami zadbanymi i uporządkowanymi z funkcjonalną, ładną, otoczoną zielenią architekturą, w których praca staje się łatwiejsza, a życie i odpoczynek przyjemne i zdrowe. Wszystkie zgłoszone wsie i posesje oceniała Komisja Konkursowa w składzie: Jan Słomiński (przewodniczący), Andrzej Rogozinski, Justyna Mikołajewska, Bogusława Tuchocka, Maciej Wojciechowski, Krzysztof Czeszak, Gerard Jastrzębski, Zofia Ball, Tomasz Hibner, Grzegorz Nowak, Henryk Żok, Eliza Kruk, Michał Nowak. Uroczystość wręczenia wyróżnień uświetnili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, którzy przygotowali część artystyczną.

Osoby nagrodzone: 1. Anna, Dariusz Lisieccy, 2. Lidia, Robert Górni, 3. Edyta, Marcin Horowscy, 4. Danuta, Andrzej Jęczmionka, 5. Marzena, Leszek Stróżyk, 6. Elżbieta, Jarosław Waszkowiak, 7. Wspólnota Mieszkaniowa - Leśnictwo, 8. Aneta, Wojciech Klementowscy, 9. Małgorzata, Marek Sowa, 10. Grażyna, Bogdan Piosik, 11. Mirosława, Przemysław Kutzner, 12. Zofia, Jan Bochińscy, 13. Halina, Roman Skorupińscy, 14. Renata, Marek Łyczewscy, 15. Anna Piskorz, 16. Ewa, Bogusław Stodółka, 17. Elżbieta, Piotr Wacke, 18. Jolanta, Andrzej Szczurek, 19. Ewa, Leonard Pławeccy, 20. Elżbieta, Lucjan Dąbek, 21. Janina, Jerzy Tomiak.

Wieś nagrodzona:

Niałek Wielki Wieś wyróżniona: Karpicko Dyplomy dla wsi za udział: - Adamowo, - Nowy Widzim, - Nowa Dąbrowa, - Stara Dąbrowa, - Gościeszyn, - Błocko, - Tłoki, - Barłożnia Gościeszyńska, - Powodowo, - Obra, - Nowa Obra, - Wilcze, - Rudno, - Świętno, - Stradyń, - Wroniawy, - Berzyna.

Sołtys Niałka Wielkiego Paweł Kopciuch Jesteśmy mile zaskoczeni, że nasza wioska wygrała ten konkurs. Uważam, że zasłużyliśmy sobie na to, bardzo dużo zrobiliśmy, przynajmniej przez te 2,5 roku, jak jestem sołtysem. To miłe, że nasza praca została doceniona. Nasza społeczność lokalna jest bardzo zaangażowana w życiu wsi. Doposażyliśmy plac zabaw, wybudowaliśmy nową wiatę rekreacyjną, budujemy boisko do piłki plażowej. Wszyscy chcą, aby było ładniej. Myślimy o ścieżce rowerowej na wale wodnym, aby była dobra komunikacja z Wolsztynem.

Wyróżnieni: 1. Maria, Zygmunt Gonczarko, 2. Maria, Henryk Kryś, 3. Beata, Jarosław Dudziak, 4. Anna, Przemysław Nieradka, 5. Beata, Wincenty Fudali, 6. Anna, Jarosław Hamrol, 7. Jolanta, Leszek Lisiewicz. Przewodniczący Komisji Konkursowej Jan Słomiński Staramy się oglądać i docenić wszystko, co jest na danej działce. Często bardzo ciekawe są ogrodzenia, miejsca przed budynkami, zakątki wypoczynkowe, po prostu dużo elementów wpływa na to, że doceniamy posesje i poszczególne miejscowości. Wśród zagród indywidualnych jest 21 nagrodzonych i 7 zagród wyróżnionych, natomiast wśród wszystkich wsi sołeckich została wyróżniona wieś Karpicko oraz nagrodzona, z pierwszym miejscem – wieś Niałek Wielki. Ta miejscowość jest blisko Wolsztyna, widać, jak się rozwija. Oprócz tego, że powstaje dużo pięknych budynków mieszkalnych, to zrobiono sporo także dla mieszkańców, czy to chodniki, czy plac zabaw, boisko do gry, wybudowano wiatę na spotkania mieszkańców, zorganizowano dożynki wiejskie. Muszę przyznać, że wiele wsi zasługuje na wyróżnienie, ale mamy zasadę, że tylko jedna wieś może wygrać. Odnośnie historii konkursu powiem, że ciągle nam się wydaje, że to już jest koniec „Pięknej wsi”, ale co roku jesteśmy na nowo zaskakiwani dużą dbałością mieszkańców. Jesteśmy dumni, że konkurs spełnia swoje zadanie, jest coraz ładniej.

Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski Początek tego konkursu zbiega się z początkiem funkcjonowania nowego samorządu. W latach 90-tych było wiele problemów do rozwiązania, szczególnie na wsiach, ponieważ zaległości były kilkudziesięcioletnie. Wspólnie z mieszkańcami i radami sołeckimi staraliśmy się te zaszłości rozwiązywać. Wsie zaczęły się zmieniać. Stwierdziliśmy, że powinniśmy zacząć doceniać i nagradzać osoby, które angażują się w te procesy, ale i tych mieszkańców, którzy dbałością o własne posesje przyczyniały się do upiększania całych miejscowości. 18 lat temu odbyła się pierwsza edycja konkursu „Piękna wieś" i do dzisiaj cieszy się on niesłabnącym powodzeniem. To nie tylko forma podziękowania, ale i zachęty dla innych. Nie oceniamy tylko i wyłącznie wygląd, ale i podejście do ochrony środowiska, zagospodarowanie odpadów, jak jest zorganizowana posesja, czy jest rozdzielona ta część produkcyjna w gospodarstwach rolnych od tej części rekreacyjnej. Często też podpowiadamy pewne rozwiązania. Uważam, że te idee, które założono w pierwszej edycji są aktualne do dzisiaj. Staramy się, aby 30 tys. mieszkańców miało te same standardy. Chcemy, aby wszyscy mieli możliwość korzystania z takich zdobyczy cywilizacji, takich jak kanalizacja, wodociągi, gazociągi i wszelkie elementy infrastruktury. Można powiedzieć, że ten etap już osiągnęliśmy. W tej chwili jesteśmy e takim punkcie, że możemy sobie pozwolić na modernizację świetlic wiejskich, budowę placów zabaw, budowę obiektów sportowych i oświatowych. Dzisiaj mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że warunki życia mieszkańców na wsi i w mieście w zasadzie się nie różnią. Nawet w niektórych przypadkach, gdzie powstały nowe boiska, nowe szkoły, te warunki są lepsze. Staramy też w ten sposób aktywizować naszych mieszkańców.


LISTOPAD 2013

AKTUALNOŚCI

str. 7

Sukces Festiwalu Piosenki Religijnej im. Jana Pawła II w Świętnie Na zorganizowanym 6 listopada drugim już Koncercie Niepodległości Towarzystwa Patriotycznego Fundacji Jana Pietrzaka po raz drugi przyznano nagrody „Żeby Polska była Polską”. Powołana 6 września ub.r. fundacja ma na celu wspieranie i promowanie postaw patriotycznych. W zeszłym roku otrzymali ją: Antoni Krauze, Ewa Stankiewicz i Lech Makowiecki. W tym roku nagrody główne dla ludzi kultury otrzymali: Marek Nowakowski, Arkadiusz Gołębiewski i Jan Krzysztof Kelus. Nagrodę honorową otrzymał prof. Witold Kieżun. Nagrody dla managerów kultury otrzymał między innymi Jerzy Luftmann, Dyrektor Szkoły w miejscowości Świętno, gdzie od wielu lat prowadzone są festiwale piosenki religijnej. Kapituła wyróżnienia „Żeby Polska była Polską” doceniła wieloletnie starania wszystkich osób, które z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem przyczyniały się do organizacji kolejnych Festiwali Piosenki Religijnej im. Jana Pawła II w Świętnie. Jak podkreślił na uroczystości wręczenia nagród w Warszawie w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świętnie, odbierać nagrodę powinni w pierwszej kolejności wszyscy Ci, którzy w najdrobniejszym nawet stopniu przyczyniają się do znakomitej organizacji i budowania sympatycznej atmosfery, a także dokładają wszelkich starań do tego, aby uczcić i uszanować pamięć Jana Pawła II. Pomysłodawca Festiwalu podkreślił, że realizacja tego przedsięwzięcia jest możliwa dzięki ogromnemu zaangażowaniu sponsorów, rodziców, uczniów, współpracowników, organizacji wiejskich, parafii, władz samorządowych powiatu i gminy oraz przeróżnych sympatyków tego przedsięwzięcia. Należy się cieszyć, że te wszystkie wysiłki zostały dostrzeżone w Warszawie - stolicy kraju - przez Kapitułę składającą się ze znakomitych artystów, przedstawicieli nauki i polityki.

Marsz ku zdrowiu !

Uroczysty Niepodległościowy Apel w Stary Widzimiu

Ubiegły miesiąc ogłoszony został miesiącem walki z rakiem, dlatego 25 października br. w godzinach popołudniowych odbył się „Marsz ku zdrowiu”. W spotkaniu na Rynku przed ratuszem oraz we wspomnianym marszu udział wzięły Amazonki z Powiatu Wolsztyńskiego, Starosta Wolsztyński Ryszard Kurp, ks. Proboszczowie parafii pw. NMPNP i parafii św. Józefa w Wolsztynie oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów. Uczestnicy marszu zebrali się na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Wolsztynie i przeszli ulicami 5-Stycznia, Kościelną do Rynku a tam powitał uczestników marszu Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski. Po drodze rozdawano ulotki na temat profilaktyki raka piersi, a na zakończenie marszu na Rynku wypuszczone zostały baloniki z informacją o inicjatywie Wolsztyńskich

13 listopada uczniowie kl. III i V przygotowali apel z okazji 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzieci wcieliły się w prezenterów wiadomości, którzy przybliżyli widzom trudne losy naszego kraju w czasach niewoli. Reporterzy przeprowadzili sondę na ulicach Starego Widzimia, dotyczącą wiedzy mieszkańców na temat obchodzonego święta. Łączyli się także z „Wolsztyńską filharmonią”, w której to rozbrzmiewały patriotyczne pieśni w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Podniosły nastrój stworzyli również recytatorzy wykazując się zdolnościami oratorskimi. Wierzymy, że ta niecodzienna i nowatorsko przeprowadzona lekcja historii zostanie na długo w ich pamięci, tak jak nie zginie pamięć o bezimiennych bohaterach walczących za naszą Ojczyznę.

Nabór na listę rezerwową do projektu Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn Urząd Miejski w Wolsztynie ogłasza nabór na listę rezerwową do projektu pn. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn. Celem planowanego projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn. Grupa BO będzie obejmowała osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym, które ze względu na trudną sytuację materialną są uprawnione do pobierania dodatkowych świadczeń w ramach systemu pomocy społecznej, w ramach systemu świadczeń rodzinnych i stypendiów socjalnych. Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej: www. Internet.wolsztyn.pl Formularze zgłoszeniowe można składać od 22 listopada 2013 r. do 13 grudnia 2013 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolsztynie ul. 5 Stycznia 47. Wnioski, które wpłyną 13 grudnia 2013 r. po godz. 15:00 nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone. Termin rekrutacji jest nieprzekraczalny, decyduje data wpływu formularza zgłoszeniowego z załącznikami. Komisja przedstawi wyniki wyborów 100 zakwalifikowanych osób, które będą na liście rezerwowej do 31 stycznia 2014 r. Osoby te będą miały możliwość wzięcia udziału w projekcie w momencie zwolnienia się miejsc spośród 300 zakwalifikowanych beneficjentów, którzy biorą już obecnie udział w projekcie.

Własna energia elektryczna fotowoltaika w domu jednorodzinnym „Jeśli nie chcemy, aby Europa upadła, zacznijmy od energii” tymi słowami Pani Izabela Albrycht - prezes Instytutu Kościuszki, wskazała na energię elektryczną, jako jedną z najważniejszych kwestii współczesnego świata. Czy miała rację? Oczywiście, że tak. Abstrahując jednak od polityki i zagadnień międzynarodowych, skupmy się na samej energii, a właściwie na najczystszych urządzeniach do produkcji energii elektrycznej, czyli fotowoltaice. Czym jest fotowoltaika? Co sprawia, że jej zastosowanie dla domku jednorodzinnego niesie za sobą tyle korzyści? Powoli. Zacznijmy od początku. Fotowoltaika polega na przetwarzaniu energii słonecznej w energię elektryczną, dając przy tym początek, jednemu z najbardziej ekologicznych sposobów produkcji energii elektrycznej. W chwili obecnej potencjał jaki drzemie w ogniwach fotowoltaicznych jest ogromny. Całkowite zapotrzebowanie Ziemi w energię elektryczną, można by zaspokoić np. instalując ogniwa fotowoltaiczne na terenie niewiele większym od tego, który jest obecnie zajmowany przez Grecję, co stanowiłoby zaledwie 0,001 powierzchni lądów na Ziemi. Tak, to prawda, najczystsza prawda. Wróćmy jednak do naszych domków jednorodzinnych, a właściwie do instalacji fotowoltaicznych w tychże domkach. Jest co najmniej kilka powodów, dla których każdy z nas, powinien mieć instalację fotowoltaiczną. Zainstalowany system fotowoltaiczny podnosi wartość naszej nieruchomości, jest ekonomiczny i opłacalny. Najlepsze są jednak przykłady – na fotografiach: pierwsza to widok modułów na dachu, pod spodem widok falownika i zabezpieczeń wewnątrz. Czteroosobowa rodzina mieszkająca pod Kórnikiem (powiat poznański), przedstawiła rachunek za energię elektryczną przychodzący co 2 miesiące. Wynosił on 348,00 zł, co daje nam

miesięczne zużycie na poziomie 290 kWh. Właściciele domu zainstalowali 10 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,5kW. Taka instalacja sprawia, że roczne rachunki za energię spadły o 60% a w miesiącach od kwietnia do września są w zasadzie zerowe. Cała inwestycja kosztowała rodzinę z pod Kórnika 16 350 zł. Więcej przykładowych realizacji można znaleźć na stronie internetowej pitern.pl lub zadzwonić i poprosić o przesłanie referencji tel. 61 679 14 14. Ogniwa fotowoltaiczne nie wymagają remontów i napraw amortyzacyjnych, a przemiana energii słonecznej w energię elektryczną, gwarantuje niezależność od rosnących cen energii konwencjonalnej (czyli węgla, gazu i reszty paliw na rynku). Fotowoltaika to systemy zero emisyjne, czyli takie, które nie emitują szkodliwych związków jak dwutlenek węgla, ani żadne inne gazy cieplarniane. W przypadku mikroinstalacji energia elektryczna powstaje blisko konsumenta, dzięki czemu redukują się straty związane z przesyłem energii na duże odległości, a rozwiązania tego typu są rewelacyjne. Należy również pamiętać o równowadze elektroenergetycznej jaką zapewnia nam fotowoltaika. Systemy fotowoltaiczne produkują energię elektryczną w porze dnia, a więc wtedy, kiedy w kraju jest największe zapotrzebowanie na energię. W ten sposób szczytowe zapotrzebowanie na prąd zostaje pokryte, a elektrownie konwencjonalne, są w znacznym stopniu odciążane. I na koniec jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Otóż, w przeciwieństwie do kolektorów słonecznych, służących do ogrzewania wody codziennego użytku, ogniwa fotowoltaiczne dobrze funkcjonują także w dni kiedy jest pochmurno. Do produkcji energii elektrycznej wykorzystują oprócz bezpośredniego, także rozproszone promieniowanie słoneczne. To sprawia, że w każdej porze roku ogniwa fotowoltaiczne produkują, a my tylko na tym zyskujemy.


str. 8

GMINA WOLSZTYN

LISTOPAD 2013

60 - lecie Cechu Rzemiosł Różnych W dniu 10 listopada 2013 r. Cech Rzemiosł Różnych w Wolsztynie obchodził 60-lecie swojej działalności, z tej okazji odbyła się akademia w miejscowym Domu Kultury poprzedzona Mszą Świętą w Kościele Farnym. Podczas uroczystości uhonorowano wyróżniających się rzemieślników medalami i odznakami.

Odznaczeni Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego: Zygmunt Woźny, Marian Żok. Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu oraz Wiceprezes Odznaczeni Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego: Wiesława Anglart, Stanisław Adamczak, Marek Baranowski, Danuta Bocer – Karcz, Robert Dudziak, Antoni Hirt, Andrzej Kaiser, Lech Kuźniak, Ryszard Kulus, Roman Kaczmarek, Włodzimierz Lisiewicz, Jakub Lorenz, Piotr Mickiewicz, Piotr Nitschke, Zbigniew Nowak, Józef Nowak, Zenon Różycki, Ireneusz Sobkowiak, Stefan Tomiak, Ryszard Waligórski, Zenon Wittig. Odznaczeni Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego: Tadeusz Czerniak, Tadeusz Dorożała, Jan Jakuboszczak, Mirona Janeda – Adamczak, Teresa Kubaczyk, Janusz Kuca, Jarosław Kudliński, Sławomir Młynkowiak, Zenon Owczarek, Cezary Rybarczyk, Henryk Rak, Roman Sadowski, Stanisław Wawrzynowicz, Mariusz Wieczorek. Odznaczeni Honorową Odznaką Rzemiosła: Paweł Borowczak, Bogdan Grześkowiak, Marek Matysik, Katarzyna Poślednik, Piotr Przybyła, Jan Stempin, Maria Telesz, Stanisław Zawada. Odznaczeni Złotą odznaką za Zasługi w Rozwoju Rzemiosła Wielkopolskiego: Ryszard Kożuchowski, Katarzyna Łukaszewska, Grażyna Rajewska, Szymon Radzimski, Eugeniusz Wośko, Kazimierz Żok.

Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie Antoni Ozimek Nie obawiam się o rzemiosło wielkopolskie, ponieważ tu są moje korzenie, my jesteśmy przykładem dla wielu innych regionów w Polsce, ale obawiam się generalnie o całe polskie rzemiosło. Obawiam się o polskie rodziny, o tych, którzy poświęcili całe swoje życie, dla swoich dzieci po to, aby zapewnić im tutaj byt po przemianach politycznych w nowym kraju. Mnie to bardzo boli jako Polaka, jako przedstawiciela władz centralnych polskiego rzemiosła, że razem wspólnie przez 24 lata nie potrafiliśmy dopracować się takiego modelu, który byłby do przyjęcia, jak ma funkcjonować mała i średnia firma. Tego nam brakuje. Politycy nie zdają sobie sprawy z tego, że cała gospodarka krajów wysoko cywilizowanych jest oparta na małych i średnich firmach. My – Polacy – nie mamy się czego bać. Potencjał, który ostał się przez trudne 40 lat rządów totalitarnych, nadal drzemie, on nie może się wyzwolić. Moje krytyczne słowa nie dotyczą przedstawicieli władz lokalnych, bo wiem, że tutejsza współpraca układa się dobrze. Najlepszym wskaźnikiem jest to, że w tym mieście i powiecie bezrobocie ma tylko 6 proc., to wielkie osiągnięcie. Wolsztyn jest dla mnie przykładem dla innych regionów.

Odznaczeni Srebrną odznaką za Zasługi w Rozwoju Rzemiosła Wielkopolskiego: Stanisław Adamczak, Roman Buła, Roman Bauta, Arkadiusz Brychcy, Magdalena Czarna – Andrys, Małgorzata Czajkowska, Lech Frydrych, Joanna Grajek, Andrzej Hulalka, Maciej Jakuboszczak, Maria Kaczówka, Wojciech Kromski, Mirosław Kotlarski, Karol Mielcarek, Walenty Matysik, Ryszard Napieralski, Waldemar Prządka, Paweł Popiół, Elżbieta Reimann, Roman Reimann, Andrzej Raszke, Paweł Różycki, Piotr Stępczak, Małgorzata Wieczorek, Eugeniusz Wajs, Jerzy Wojtkowiak, Zbigniew Walotka, Tadeusz Walkowiak, Piotr Wojciechowski, Ernest Zielinski, Tomasz Żak, Norbert Żok, Alina Jankowiak, Mariusz Młynkowiak, Zenon Ziomek. Odznaczeni Pracownicy za Długoletnią Pracę w Zakładach Rzemieślniczych: Stefan Bartkowiak, Adam Birk, Marek Duda, Andrzej Hulalka, Janusz Kiciński, Tadeusz Kaczmarek, Walenty Matysik, Renata Materna, Andrzej Prządka, Paweł Różycki, Leszek Szczeszek, Tomasz Żak, Norbert Żok. Uhonorowani emeryci: Czesław Kurpisz, Aleksandra Kowalska, Janina Wojtko, Mirosława Górka, Edward Zarwański.

Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski Wielokrotnie tu na uroczystości było powiedziane, że Wolsztyn zawsze stał rzemiosłem. Dzisiaj również tak jest. To już co prawda inne rzemiosło. Wiele mniejszych firm bardzo się rozwinęło. Reprezentują bardzo wysoki poziom. Wolsztyńscy rzemieślnicy są wykonawcami większości inwestycji na terenie naszej gminy, również ze środków publicznych. Między innymi dlatego, że są cenieni za dobrą jakość, za terminowość wykonania. Jednak nie tylko tym rzemiosło żyje. Pełne podziwu jest także to, że rzemieślnicy angażują się w życie społeczne. W każdej kadencji rady odrodzonego samorządu zasiadają w niej przedstawiciele rzemiosła, dlatego problemy tego środowiska są nam bardzo dobrze znane i staramy się przy podejmowaniu decyzji również te tematy uwzględniać. Od samego początku, kiedy jestem burmistrzem, staram się spotykać regularnie z rzemieślnikami, aby porozmawiać o tym, co należałoby w mieście zrobić. Corocznie spotykamy się także, aby przedyskutować wysokość podatków i podkreślałem to już w przemówieniu podczas uroczystości, że jeszcze nigdy nie zdarzyło się, aby był on na maksymalnej wysokości. To też wpływa korzystnie na funkcjonowanie tego środowiska.

Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Wolsztynie Andrzej Barski To mnie właściwie samego zaskoczyło, że kiedy wstępowałem do tej organizacji, Cech miał 20 lat, a tu już 60-lecie. Ten czas tak szybko upłynął... Musze powiedzieć, że Zarząd Cechu to nie są osoby przypadkowe. To ludzie, którzy chcą naprawdę działać i dużo pracują na rzecz lokalnej społeczności. Warto też powiedzie, ze dzisiejszy Cech, to także praca poprzednich Zarządów. To zaczynało się gdzieś w małym pokoiku z biurkiem na ulicy 5 stycznia w Wolsztynie, no i teraz nasz Dom Rzemiosła, który jest chlubą naszego środowiska. Skupiamy rzemieślników, którzy szkolą uczniów. Jesteśmy zapleczem praktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych i muszę podkreślić, że nasza współpraca jest z ta placówką oświatową jest naprawdę modelowa.


LISTOPAD 2013

AKTUALNOŚCI / STRAŻ MIEJSKA

str. 9

Uroczystość wręczenia przez Fundację Roberta Kocha dorocznej nagrody Roberta Kocha W dniu 15 listopada br. w Sali Leibniz Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk w Berlinie odbyła się uroczystość wręczenia przez Fundację Roberta Kocha dorocznej nagrody Roberta Kocha oraz Złotego medalu amerykańskim uczonym za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie mikrobiologii. Nagrodę Roberta Kocha w wysokości 100 tys. Eu otrzymał Profesor Jeffrey I Gordon z Washington University in St. Louis USA za dorobek badawczy w zakresie badań i odkryć w obrębie przewodu pokarmowego człowieka. Złotym medalem został uhonorowany dr Anthony S. Fauci Dyrektor NIAID z Maryland USA za dorobek badawczy w zakresie badań mających na celu zapobieganie, diagnozowanie i leczenie chorób zakaźnych, takich jak: AIDS, grypa, gruźlica, malaria i wiele innych. Na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu Fundacji Roberta Kocha w Berlinie H. Erlena w uroczystości udział wzięli: Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski - członek Zarządu Stowarzyszenia Imienia Roberta Kocha, Bogusława Tuchocka - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wolsztynie, prof. dr. hab. Halina Batura-Gabryel - Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Imienia Roberta Kocha, dr n. med. Szczepan Cofta - za-ca Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Imienia Roberta Kocha, Jan Koziołek – sekretarz Stowarzyszenia Imienia Roberta Kocha, Wojciech Lis - członek zarządu, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Imienia Roberta Kocha, Krzysztof Albiński Dyrektor Szpitala im. Roberta Kocha w Wolsztynie. Zaznaczyć należy, że wolsztynianie i członkowie Stowarzyszenia im. Roberta Kocha byli jedyną zagraniczną delegacją biorąca udział w tych uroczystościach.

Podziękowania za współpracę podczas organizacji Pucharu Świata w Quadrathlonie oraz Międzynarodowych zawodów w Triathlonie W dniu 18 listopada br. Mona Nonn oraz Peter Nonn osobiście podziękowali Burmistrzowi Wolsztyna Andrzejowi Rogozinskiemu oraz Sekretarzowi Gminy p. Hannie Sitkowskiej za zaangażowanie i sprawne przeprowadzenia Pucharu Świata w Quadrathlonie oraz Międzynarodowych zawodów w Triathlonie. Już dziś wiadomo, że zawody odbędą się za rok, dokładnie 16.08.2014r., i prawdopodobnie imprezy te wpiszą się na stałe w harmonogram corocznych imprez organizowanych przez samorząd Gminy Wolsztyn. Przypominamy, że Triathlon to wszechstronna dyscyplina sportowa będąca kombinacją pływania, kolarstwa i biegania. Zawodnik kolejno płynie, jedzie na rowerze i biegnie, a czas końcowy obejmuje również zmianę stroju sportowego. Organizacja zawodów tej rangi to sportowa promocja miasta i gminy, a w samym Wolsztynie także nie brakuje miłośników tej oryginalnej i bardzo trudnej dyscypliny.

STRAŻ MIEJSKA informuje… wypadki z udziałem zwierząt Gmina Wolsztyn w układzie przestrzenno-terytorialnym Polski obejmuje 24.964 hektary, z czego 51,1 proc. to użytki rolne, 37,3 proc. lasy oraz 11,6 proc. wody. Podane wielkości obszarowe wysoce korzystnie wpływają na otaczające nas środowisko łącznie z florą i fauną. Na naszym terytorium żyje dużo zwierzyny grubej, zwierzyny płowej oraz drobnej, jak i ptaków niejednokrotnie rzadkich gatunków. Przedstawiony obraz terytorialno-przyrodniczy od pewnego czasu traci jednakże swoje walory. Rozwój budownictwa mieszkaniowego wraz z infrastrukturą techniczno-przesyłową, rozbudowa oraz doskonalenie sieci szlaków komunikacyjnych, parcelacja PGRów oraz tzw. powszechne ogradzanie, psuje poprawne stosunki naszych mieszkańców z przyrodą. Płaci ona za rozwój cywilizacji, osąd ten szczególnie uderza w zwierzęta dziko żyjące i ptaki. Z roku na rok coraz liczniejsze są wypadki z udziałem zwierząt, szczególnie na drogach. Powstaje pytanie, na kim ciąży obowiązek utylizacji upadków? Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości w gminach, obowiązek ten ciąży na władzach gminnych. Nieodzowna jest jednak wiedza o martwych zwierzętach i ptakach, stąd Straż Miejska zwraca się z apelem o przekazanie takich informacji bezpośrednio do Strażników Miejskich lub też do Wydziału Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie za pośrednictwem telefonów stacjonarnych 68 347 45 60 oraz 68 347 45 42 lub też telefonu komórkowego 602 754 271. Po uzyskaniu informacji Gmina podejmie całość sprawy do ostatecznego jej załatwienia. Podejmując temat Straż Miejska ostrzega przed nieostrożnym kontaktem z tzw. padliną, co skutkuje zarażeniem się chorobami odzwierzęcymi wymagającymi niejednokrotnie długiego i kosztownego leczenia. Podobnie ostrzega się przed zabieraniem zabitych zwierząt lub okaleczaniem zwłok w celu zabrania poroży, szabel dzika, czaszek, pazurów itp. Jest to czyn zabroniony, godzący w normy prawa karnego, co następnie skutkuje odpowiedzialnością karną, ponieważ zwierzęta dziko żyjące i ptaki również po upadku są własnością państwa.

STRAŻ MIEJSKA informuje… tabliczki numeracyjne Kto pyta, nie błądzi! Ta stara mądrość ludowa nierzadko stosuje się na terenie Gminy Wolsztyn. Pozostaje pytanie, dlaczego często musimy szukać osobnego źródła informacji na obcym terenie, w sprawach prostych i oczywistych, i to w sytuacji, w której powszechnie obowiązujące normy prawne sprowadzają do minimum takie czynności. W czym leży sedno sprawy, z którą Straż Miejska zwraca się mieszkańców naszej Gminy? Po prostu chodzi o oznakowanie każdej posesji, (nie nieruchomości) zajmowanej przez instytucje, jak też przez osoby fizyczne, stosowną tabliczką numeracyjną. Tabliczka taka to swoisty drogowskaz i źródło wiedzy tak osobowej, jak też przestrzenno-terytorialnej, dostępnej dla każdego, a w rzeczywistości dla służb publicznych, tj. policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, pogotowia gazowego, doręczycieli poczty itp. W świetle obowiązującego prawa, ale też prawidłowo pojętego obowiązku osobistego i społecznego, należy dążyć do likwidacji stanów anonimowych posesji, poszukiwań adresów metodą prób i błędów, rozpytań itp. Na marginesie należy zauważyć, że brak numeracji posesji skutkował w przeszłości na naszym terenie tragicznymi, nieodwracalnymi zdarzeniami, stąd proszę o pełną mobilizację i realizację treści apelu, nie powielajmy dalej ludzkich nieszczęść. Regulacja prawna sprawy zawarta została w ustawie z dnia 17 maja 1989 r., prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2005, nr 240, poz.2027) oraz w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń (Dz. U. Z 2010r., nr 21, poz. 105). Nasz aple jest uzasadniony, liczymy na pozytywny odzew.

Apel Straży Miejskiej !!! Hasło solidarności społecznej zastanawia, wzrusza, aktywizuje, ale również zobowiązuje. Szczególnego znaczenia nabiera ono w problematyce ludzi bezdomnych oraz ludzi niezaradnych życiowo. Ludzie ci są wśród nas. Nie możemy być wobec nich bierni i obojętni – homo homini amicus esse debet („Człowiek powinien być dla człowieka przyjacielem”). Stąd Straż Miejska zwraca się z gorącym apelem do Szanownych Mieszkańców naszej Gminy o informacje w sprawie ludzi bezdomnych, ludzi żyjących w ubóstwie i biedzie. Dotrzemy do nich z pomocą. Jednak uwarunkowana jest ona od naszego rozeznania sprawy, co uzasadnia nasz apel i nasze oczekiwania spotęgowane aktualnie okresem zbliżającej się zimy. Telefony kontaktowe do Straży Miejskiej: 68 347 45 60 i 602 754 271 (7:00—17:00). Komendant Straży Miejskiej Tomasz Hibner


str. 10

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn

LISTOPAD 2013

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn razem z redakcją Informatora Urzędu Miejskiego w Wolsztynie zaprasza wszystkich miłośników literatury do nadsyłania na adres redakcji (info@wolsztyn.pl) swoich wierszy lub opowiadań dotyczących Wolsztyna, miejscowości w gminie czy ludzi w niej mieszkających. Komisja złożona z przedstawicieli redakcji oraz Biblioteki wybierze utwory najbardziej interesujące, po czym będą opublikowane na łamach naszego czasopisma. Po zebraniu odpowiedniej ilości zostaną wydane w formie książkowej. Pragniemy w ten sposób ożywić tradycje literackie na ziemi wolsztyńskiej oraz pielęgnować piękno i kulturę języka polskiego. Utwory mogą przesyłać wszyscy mieszkańcy gminy, bez ograniczeń wiekowych. Oczekujemy wierszy lub opowiadań nigdzie dotąd nie publikowanych i nie nagradzanych w konkursach. Powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem z załączonym adresem do wiadomości redakcji. Utwory noszące znamiona plagiatu nie będą brane pod uwagę. Gorąco zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych, nie piszcie do szuflady!

Wiersz nadesłała

Alicja z Wolsztyna Wolsztyńska miłość stopniał śnieg, ciepło jest odczuwam życia miły gest dało mi Ciebie więc jak w niebie czuję się dziś gorszy los odmienił się teraz wiem, że kochać chcę oddawać siebie by jak w niebie czuć się dziś

Gminny Konkurs Różańcowy Dnia 28 października 2013 roku w Bibliotece Publicznej im. Stanisława Platera w Wolsztynie odbył się Gminny Konkurs Różańcowy pod tytułem „Z różańcem przez życie”. Był to kolejny konkurs wiedzy o religii, w którym brali udział uczniowie Gimnazjum im. Krzysztofa Żegockiego z Kębłowa, Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego z Obry, Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Tuchorzy, Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich (organizator). Na początku wszystkim zebranym pomyślności życzył ksiądz Sławomir Majchrzak, proboszcz wolsztyńskiej Fary. Uczniowie podzieleni na grupy udzielali odpowiedzi na konkursowe pytania przed zgromadzoną publicznością. Tematyka konkursu dotyczyła historii różańca, spraw ludzi Kościoła i religii czy kwestii związanych z rokiem liturgicznym. Pomysłodawczynią i jedną z organizatorek konkursu była Maria Sadowska z Gimnazjum nr 2. Dzięki jej trudowi i zaangażowaniu przez wszystkie lata konkurs przebiega bardzo sprawnie. Według niej celem takiego wydarzenia jest pogłębienie wiedzy religijnej wśród młodzieży poprzez połączenie rywalizacji, zabawy i modlitwy. Uczniowie byli dobrze przygotowani z wiedzy o różańcu. Według księdza Cukiera poprzez takie konkursy zaspokaja się potrzebę poszukiwania wzorców i rozwijania zainteresowań wśród młodzieży. W tym roku zwyciężyła drużyna z Gimnazjum z Obry. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe z rąk pani wiceburmistrz Justyny Mikołajewskiej i dyrektora Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie, Mariusza Urbana.

„Kłopoty z historią” Piotra Gontarczyka Dnia 19 listopada 2013 Biblioteka Publiczna gościła znanego historyka, politologa i publicystę Piotra Gontarczyka. Spotkanie połączone było z promocją książki „Najnowsze kłopoty z historią”. W swoich pracach Gontarczyk obala wiele mitów ukształtowanych w polskiej świadomości a dotyczących naszej najnowszej historii. Nie ucieka od trudnych i kontrowersyjnych tematów. Podczas spotkania w bibliotece autor książki również ukazał, jak historia i nierozwiązane sprawy z przeszłości wpływają bezpośrednio na naszą teraźniejszość. Żywy ton dyskusji z gościem nadawał prowadzący a jednocześnie współorganizator spotkania Rafał Konopka. Podczas rozmowy poruszono wiele kwestii, o których pan Gontarczyk pisze w swoich książkach i na łamach prasy. Omówił między innymi sprawę przestępczych metod działania PPR, służalczość wobec obcego mocarstwa czy fałszywego patriotyzmu komunistów. Wiele miejsca poświęcił kwestii współdziałania polskich notabli z SB, a także nierozwiązanemu problemowi lustracji. Pod koniec spotkania pan Gontarczyk przedstawił swoje plany na przyszłość, między innymi zamiar napisania kolejnej książki, tym razem o generale Wojciechu Jaruzelskim.

upadków, momentów grozy nie ma tylko Ciebie mi teraz trzeba tylko Ciebie bo jak w niebie czuję się dziś i stojąc nad wolsztyńską wodą przypatruję się ulatującym modom a my nadal koło siebie więc jak w niebie czuję się dziś

Projekt Grundtvig w Wolsztynie *** dziś już tego nie ma zostały tylko miłe wspomnienia jak my nad wodą nadal ze sobą może Ty w głowie masz mnie przy sobie i równie samotnie czujesz się dziś...

Wolsztyńska Biblioteka bierze udział w unijnym projekcie Grundtvig. Nasza książnica znalazła się w gronie 146 organizacji i instytucji, których projekty zostały zaakceptowane przez Narodową Agencję Programu Grundtvig. Ponadto jest również drugą biblioteką w Województwie Wielkopolskim korzystającą z tego przedsięwzięcia. Program Grundtvig jest częścią składową programu Unii Europejskiej „Lifelong Learning Programme” („Uczenie się przez całe życie”). Projekt realizowany jest przez Polskę, Norwegię, Danię, Niemcy oraz Holandię. Instytucje, z którymi współpracujemy, to: Centrum Logopedii i Biblioteka Publiczna z miejscowości Voss w Norwegii, Centrum Logopedii z Køge w Danii, Biblioteka Publiczna z Erfurtu w Niemczech, oraz Biblioteka Publiczna Maas en Peel w Holandii. Zamierzeniem programu jest między innymi: ułatwienie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie edukacji dorosłych, wspieranie tworzenia innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych czy zapewnienie alternatywnych możliwości dostępu do edukacji dorosłych. Grupy wymagające szczególnego wsparcia to: osoby niepełnosprawne, starsze, mniejszości etniczne, osoby o niskich kwalifikacjach czy zamieszkujące tereny o utrudnionym dostępnie do oferty edukacyjnej. Projekt adresowany jest do osób dorosłych, które zakończyły już edukację formalną albo które jeszcze się uczą, o ile działania te dotyczą oferty edukacyjnej dla dorosłych, a nie programu nauczania w szkole czy w uczelni. Wspomniana pierwsza konferencja odbyła się w dniach 24-28 września 2013 roku w Voss w Norwegii.

Wolsztyn, 27.12.2011 Za przysłany i opublikowany wiersz / opowiadanie autor otrzymuje upominek książkowy ufundowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Wolsztyn. Gratulujemy pani Alicji!

Uwagi o biotechnologii i bioetyce - Spotkanie z prof. Wojciechem Rypniewski Dnia 28 października w Bibliotece Publicznej im. Stanisława Platera w Wolsztynie gościł prof. Wojciech Rypniewski. Profesor wygłosił ciekawą prelekcję na temat „Uwagi o biotechnologii i bioetyce”. Na spotkanie przybyło liczne grono słuchaczy. Pan Rypniewski omówił kontrowersje związane z kwestiami GMO, żywności modyfikowanej, klonowania czy zapłodnieniem in vitro. Profesor przedstawił swoje wątpliwości dotyczące tych spraw pod kątem etyki. Zwrócił również uwagę, jak wiele niebezpieczeństw wiąże się z ingerencją w naturę, nad którą człowiek nie może całkowicie zapanować. Według profesora dzisiejsze prawodawstwo nie odpowiada rozwojowi technologicznemu i skomplikowaniu tej materii, a poza tym nigdy do końca nie można przewidzieć następstw podejmowanych działań. Po spotkaniu wywiązała się ożywiona dyskusja.

Tydzień Edukacji Globalnej 20 listopada br. w Bibliotece Publicznej im. St. Platera miało miejsce spotkanie z ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Spotkanie w bibliotece było kolejnym w ciągu dnia po zajęciach tematycznych w Liceum Ogólnokształcącym. Zgodnie z projektem edukacyjnym Globalne Południe, realizowanym przez wolsztyńskich gimnazjalistów i licealistów, w bibliotece zostały zaprezentowane plakaty ukazujące warunki życia wybranych krajów regionu. Uczniowie wybrali między innymi: Nigerię, Sierra Leone czy Kamerun. Na plakatach zaprezentowali plusy i minusy danego kraju, jego bogactwa czy okoliczności sprzyjające rozwojowi a zarazem zagrożenia i trudności, z jakimi musi borykać się dane państwo. Poza wystawą edukacyjną odbyło się spotkanie z ojcem Wiesławem Chojnowskim ze Zgromadzenia Ojców Oblatów, który był misjonarzem na Madagaskarze oraz z Piotrem Chmielowskim, wolontariuszem Polskiej Akcji Humanitarnej, który pracował w Kenii. Goście wyświetlili prezentacje multimedialne o swojej pracy i krajach, w jakich przebywali. Ponadto rozmawiali z młodzieżą o swoich doświadczeniach oraz o niebezpieczeństwach globalizacji i jej skutkach, najbardziej odczuwanych przez wszystkie kraje rozwijające się.


LISTOPAD 2013

GMINA WOLSZTYN

str. 11

UWAGA ! W odpowiedzi na Państwa sugestie przesyłane na adres redakcji, od stycznia przyszłego roku w Informatorze Urzędu Miejskiego pojawi się nowy cykl artykułów pod nazwą: „Mieszkańcy pytają - Burmistrz odpowiada”. Prosimy o nadsyłanie pytań, związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego, na email: info@wolsztyn.pl bądź też tradycyjną pocztą na adres magistratu z dopiskiem „Informator Urzędu Miejskiego”. Redakcja przeznacza na powyższy cykl jedną stronę Informatora, stąd też uprzedzamy, że w przypadku większej ilości pytań, przekażemy je Burmistrzowi według kolejności nadesłania. Zapraszamy.

Czy znasz swoją gminę ? 1. Wyróżnione w konkursie „Piękna Wieś”. 2. Były burmistrz Wolsztyna. 3. Przewodzi tam Waldemar Baer. 4. Szef Pływalni Miejskiej. 5. Duży przy Komorowskiej. 6. Gwiazda Dni Wolsztyna 2013. 7. Ulica w Kębłowie i w Wolsztynie. 8. Imię proboszcza wolsztyńskiej parafii. 9. Radny – sołtys. 10. Przed obwodnicą na niej był największy ruch. Prawidłowe rozwiązanie – hasło należy wysłać e-mailem na adres: info@wolsztyn.pl wpisując w temacie „Krzyżówka”. Wśród przysłanych poprawnych odpowiedzi redakcja wylosuje zwycięzcę, który w nagrodę otrzyma upominek związany z promocją gminy Wolsztyn. Ogłoszenie wyników w następnym wydaniu Informatora. Na odpowiedzi czekamy do 12 grudnia br. Za rozwiązanie poprzedniej krzyżówki upominek otrzyma Monika Ball-Ogrodowska.

MOBILNY URZĄD Burmistrz Wolsztyna informuje: Jeśli chcesz bezpłatnie otrzymać wiadomości SMS m.in. o: zagrożeniach, takich jak wichury, gwałtowne burze, powodzie, katastrofy; awariach prądu, gazu i wody; imprezach kulturalnych i sportowych; bezpłatnych badaniach lekarskich i programach zdrowotnych; edukacji szkolnej i przedszkolnej, utrudnieniach w ruchu drogowym… Wyślij na numer 661 000 112 SMS o treści: Grupa: MIESZKAŃCY Tak.pwl03 / Grupa: WOLSZTYŃSKI DOM KULTURY Tak.pwl03wdk / Grupa: PRZETARGI Tak.pwl03p Uwaga! Opłata za wysłanie wiadomości SMS jest zgodna z Twoim planem taryfowym (jak za zwykłego smsa). Wysyłanie wiadomości SMS o zdefiniowanej

treści oznacza akceptację regulaminu dostępnego na stronie www.sms.wolsztyn.pl Jeśli jesteś posiadaczem telefonu z systemem Android, możesz otrzymać wiadomości za pomocą Komunikatora SISMS. Do informacji mogą być dołączone zdjęcia, filmy bądź pliki dźwiękowe. Pobierz za darmo aplikację za pomocą QR kodu lub poprzez stronę: www.komunikator.sisms.pl. Zarejestruj swój profil w Komunikatorze SISMS. Wyszukaj w dostępnej liście Komunikatora interesujący Cię serwis informacyjny i zapisz się w nim. Od tej pory będziesz najważniejsze informacje z Urzędu Miejskiego w Wolsztynie. Jeśli chcesz zrezygnować z usługi i wyrejestrować się z systemu, przekaż taką informację poprzez formularz na stronie: www.komunikator.sisms.pl/wyrejestruj. Usługa jest świadczona przez SISMS Sp. z o.o. na rzecz użytkownika na podstawie umowy zawartej z gminą Wolsztyn. Usługa jest świadczona zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie: www.komunikator.sisms.pl/regulamin-uzytkownicy.

WWW.WOLSZTYN.PL Sekretariat: um@wolsztyn.pl Burmistrz: burmistrz@wolsztyn.pl Zastępca burmistrza: zastepca@wolsztyn.pl Sekretarz gminy: sekretarz@wolsztyn.pl Skarbnik gminy: skarbnik@wolsztyn.pl Biuro Obsługi Klienta: bok@wolsztyn.pl Gminne Centrum Informacji: gci@wolsztyn.pl Biuro Rady: biurorady@wolsztyn.pl Straż Miejska: strazmiejska@wolsztyn.pl Informatyk: admin@wolsztyn.pl

Wydział Finansowo - Gospodarczy: finanse@wolsztyn.pl Referat Rozwoju Lokalnego: fundusze@wolsztyn.pl Wydział Spraw Obywatelskich: meldunki@wolsztyn.pl Urząd Stanu Cywilnego: usc@wolsztyn.pl Obrona Cywilna: obrona@wolsztyn.pl Sprawy Wojskowe i Obronne: wojsko@wolsztyn.pl Administrator Bezpieczeństwa Informacji: abi@wolsztyn.pl Sprawy Audytu i Kontroli Wewnętrznej: iso@wolsztyn.pl Wydział IT i Ochrony Środowiska: infrastruktura@wolsztyn.pl Wydział Rolnictwa i Gosp. Komunalnej: rolnictwo@wolsztyn.pl Wydział Organizacyjny: organizacyjny@wolsztyn.pl


str. 12

GMINA WOLSZTYN

LISTOPAD 2013 Urząd Miejski w Wolsztynie

KALENDARIUM SPORTOWE

Rynek 1 , 64-200 Wolsztyn

Szkoła podstawowa 12.12.2013, g. 10:00, Szkoła Podstawowa nr 3, Mistrzostwa Gminy w Piłce Ręcznej (dziewczęta) 03.01.2014, g. 9:00, Wolsztyński Dom Kultury, Drużynowe Mistrzostwa Gminy w Szachach 08.01.2014, g. 10:00, Szkoła Podstawowa nr 3, Mistrzostwa Gminy w Piłce Ręcznej (chłopcy) 23.01.2014, g. 09:00, Wolsztyński Dom Kultury, Indywidualne Mistrzostwa w Warcabach 29.01.2014, g. 10:00 Szkoła Podstawowa nr 3, Mistrzostwa Gminy w Piłce Siatkowej (dziewczęta) 29.01.2014, g. 10:00 Szkoła Podstawowa nr 3, Mistrzostwa Gminy w Piłce Siatkowej (chłopcy)

Gimnazjum

poniedziałek 8:00 - 16:00 wtorek - piątek 7:00 - 15:00 e-mail: um@wolsztyn.pl

Burmistrz Wolsztyna przyjmuje interesantów

10.12.2013, g. 10:00, Gimnazjum nr 1, Mistrzostwa Gminy w Piłce Ręcznej (dziewczęta) 07.01.2014, g. 10:00, Gimnazjum nr 1, Mistrzostwa Gminy w Piłce Ręcznej (dziewczęta) 10.01.2014, g. 10.00, Miejska Sala Sportowa Świtezianka, Mistrzostwa w Piłce Siatkowej (dziewczęta) 10.01.2014, g. 10.00, Miejska Sala Sportowa Świtezianka, Mistrzostwa w Piłce Siatkowej (chłopcy)

w poniedziałki 10:00 - 16:00

XV sezon Wolsztyńskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej

Sekretarz 68 347 45 05

SPIS TELEFONÓW UM: Sekretariat 68 347 45 03

KOLEJKA

TERMIN

KOLEJKA

TERMIN

Biuro Rady 68 347 45 50

III / XII

27.10.2013 / 19.01.2014

VII / XVI

1.12.2013 / 16.02.2014

Straż Miejska 68 347 45 60

IV / XIII

10.11.2013 / 26.01.2014

VIII / XVII

8.12.2013 / 23.02.2014

V / XIV

17.11.2013 / 2.02.2014

IX / XVIII

15.12.2013 / 2.03.2014

…...Biuro Obsługi Klienta …... ……...68 347 45 00 …....

VI / XV

24.11.2013 / 9.02.2014

Puchar ligi

9.03.2014 / 16.03.2014

..Wydział Organizacyjny ….....68 347 45 06 - 09…..… Wydział Finansowo………...Gospodarczy ……... ….68 347 45 10 - 16…..

KPR WOLSZTYNIAK WOLSZTYN

KOLEJKA

TERMIN

ZESPÓŁ

ZESPÓŁ

X

23.11.2013

POMEZANIA MALBORK

KPR WOLSZTYNIAK

XI

30.11.2013

KPR WOLSZTYNIAK

SMS ZPRP GDAŃSK

XII

07.12.2013

GRUNWALD POZNAŃ

KPR WOLSZTYNIAK

XIII

14.12.2013

KPR WOLSZTYNIAK

VETREX KOŚCIERZYNA

XIV

18.01.2014

KPR WOLSZTYNIAK

WYBRZEŻE GDAŃSK

KALENDARIUM KULTURALNE 03.12.2013r., g.9:00 Biblioteka Publiczna w Wolsztynie, Spektakl teatralny dla dzieci 03.12.2013r. g.11:00 Biblioteka Publiczna w Wolsztynie, „Śniadanie z książką”, dla dzieci do lat 5 03.12.2013r. g.16:30 Biblioteka Publiczna w Wolsztynie, „Czytamy najmłodszym”, dla dzieci do lat 5 04.12.2013r. g.16:00 Biblioteka Publiczna w Wolsztynie, Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 05.12.2013r. g.11:00 Biblioteka Publiczna w Wolsztynie, Wystawa „Miniatura malarstwa i ikon” 06.12.2013r. g.9:30, 10:30 Biblioteka Publiczna w Wolsztynie, „Mikołaj w Bibliotece” 6.12.2013r., g. 11:00 Zapisy do Biegu Mikołajkowego na Rynku Miejskim / 12:00 Rozpoczęcie Biegu 6-8.12.2013r., Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku w Wolsztynie 6.12.2013r., g. 16:00 Wolsztyńskie Mikołajki, Włączenie świątecznych iluminacji, Listy dla Gwiazdora 7-8.12.2013r., g. 13:00 - 16:00 Koncerty zespołów WDK, Przedszkola Sióstr Miłosierdzia 10.12.2013r. g.11:00 Biblioteka Publiczna w Wolsztynie, „Śniadanie z książką”, dla dzieci do lat 5 10.12.2013r. g.16:30 Biblioteka Publiczna w Wolsztynie, „Czytamy najmłodszym”, dla dzieci do lat 5 12.12.2013r., g. 10.00 Przedszkolne Spotkania Recytatorskie, Wolsztyński Dom Kultury 03.12.2013r. g.17:00 Biblioteka Publiczna w Wolsztynie, Promocja Albumu Fotograficznego E.Kaszyńskiej 13.12.2013r., g. 13.00 Podsumowanie konkursu „Magiczny czas Bożonarodzeniowy”- Galeria Promocje 13.12.2013r., g. 18:00 Spotkanie otwarte w WDK - „Twój pomysł na Kulturę” 17.12.2013r. g.11:00 Biblioteka Publiczna w Wolsztynie, „Śniadanie z książką”, dla dzieci do lat 5 17.12.2013r. g.16:30 Biblioteka Publiczna w Wolsztynie, „Czytamy najmłodszym”, dla dzieci do lat 5

WYDAWCA: Urząd Miejski w Wolsztynie, Rynek 1 Komitet redakcyjny: Damian Sarbak, Anna Nawracała, Janusz Mrozkowiak e-mail: info@wolsztyn.pl / www.wolsztyn.pl / www.bip.wolsztyn.pl / mobi.wolsztyn.pl

Wydział Spraw Obywatelskich 68 347 45 20 - 23 …..Wydział Infrastruktury …. ….i Ochrony Środowiska .. …...68 347 45 30 - 34. … Referat Rozwoju Lokalnego …..68 347 45 35…. Wydział Rolnictwa... i Gospodarki Komunalnej .. .......68 347 45 40 - 45…. ………...Pełnomocnik ………. ds. zarządzania jakością …...68 347 45 20…. …..……Stanowisko ………... ….ds. kontroli wewnętrznej .. …....68 347 45 88…… ..Urząd Stanu Cywilnego …….68 347 45 76……. Gminne Centrum Informacji 68 347 31 04 …..Gminny Zespół .. ……..Obsługi Ekonomicznej….. ..i Administracyjnej Oświaty 68 347 45 81

Informator Urzędu Miejskiego 10/2013  

Informator Urzędu Miejskiego 10/2013

Advertisement