Page 1

ISSN 2300-8652

04 (2014)


str. 2

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie Podziękowanie dla mieszkańców W punkcie: „Sprawoz danie burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym” padło kilka interesujących informacji. Andrzej Rogozinsk i powrócił do uroczystoś ci ods łonięcia pomnika pows tańca wielkopolskiego na wolsztyńskim Rynku. Podziękował mieszkańcom miasta i gminy za ofiarność przy zbiórkach pieniężnych, gdyż zebrano 88.073,66 zł, a z budżetu gminy dołoż ono za zgodą Rady niecałe 16 tys. zł. Wyraził nadzieję, że pomnik wielu następnym pokoleniom będzie przypominał o wdz ięczności wolsz tynian za odzyskanie niepodległości. W swym wystąpieniu burmistrz omówił regionalną akcję samorządów, duchowieństwa, policji oraz Wydzia łu Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego, która przyjęła nazwę „Stop na rkotykom”. Jest ona skierowana do ucz niów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Inicjatywa ma na celu uświadomienie zagrożeń wynikających z zażywania środków odurzających, ale i też ma na celu całkowite wyeliminowanie rozprowadzania takich substancji w gminie. W tym roku mała obwodnica Burmis trz przypomniał, iż ogłoszono już przetargi na profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy, jako coroczne działania na drogach, które nie zosta ły jeszcze zmodernizowane, a powinny być doprowadzone do jak najlepszego stanu. Ogłoszono także przetargi na naprawę dróg bitumicznych po okresie zimowym. Wszczęto postępowanie na przebudowę kolejnego odcinka małej obwodnicy. Obecnie Urząd jes t na etapie zamknięcia procedury związanej z uzyskaniem wszelkich pozwoleń. Zakres prac składa się z pięciu etapów. Pierwszy dotyczy przebudowy przepustu cieku wodnego, czyli rowu znajdującego się pod starym wiaduktem, gdyż musi być przesunięty o 20 metrów w kierunku Adamowa. Będz ie także wybudowany staw retencyjny zbierający nadmiar wód deszczowych. Kolejne etapy to rozbiórka starego wiaduktu, budowa nowego, wykonanie nawierzchni drogowej oraz dwóch przejazdów na liniach kolejowych do Leszna i Nowej Soli. Ważne jest to, aby zdążyć z pracami w terminie, kiedy będzie zamknięta linia kolejowa do Poznania w związku z modernizacją odcinka Wolsztyn – Grodzisk Wielkopolski, to znaczy od miesiącach od czerwca do s ierpnia br. Wolsztyn informatyką stoi Prawie przez cały ma rzec trwa ły prace odbiorcze związane z realizacją projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Wolsztyn”. Zakończono etap inwestycyjny. Przedmiotem działa nia było dos tarczenie sprzętu, doprowadzenie Internetu i przeszkolenie 300 beneficjentów z zakwalifikowanych rodzin. Aby ten cel zrealizować, została wybudowana bardzo nowoczesna sieć składająca się ze światłowodów oraz linii radiowych i serwerów, które połączyły kilka samorządowych instytucji – relacjonuje burmis trz. Uruchomiono wiele centrów dostępowych, na przykład w Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje sala, gdzie osoby poszukujące pracy bądź potrzebujące dostęp do

SESJA RADY MIEJSKIEJ Internetu mogą swobodnie korzystać z nowoczesnego sprzę tu. Dzięki powstałe j sieci istnieje szybka łączność związana z projektem oraz swobodną wymianą informacji między instytucjami. Urząd Miejski stale monitoruje projekty, które w przyszłości umożliwią dalszą rozbudowę sieci oraz jej modernizację. Budowanie dróg i starania o Parowozownię W połowie marca burmistrz podpisał porozumienie z komendantem Pańs twowej Straży Pożarnej dotyczące ws parcia roz budowy siedziby jednos tki. Na ten cek przez naczono z budżetu 150 tys. zł. Prace roz poczynają się w tym roku. Burmistrz stwierdził, że większość instytucji publicznych na terenie W olsztyna jes t zmoderniz owana, posiada odpowiednie, poprawne warunki pra cy. 17 marca podpisano umowę na wybudowanie kolejnej drogi w gminie Wolsztyn, dokładnie we W roniawach, to drugi eta p ulicy

Górnej. Tegoż dnia podpisano także umowę na przebudowę pierwszego odcinka drogi na Osiedlu w Komorowie. 23 marca w GCI odbyło się wa lne zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Wolsztyńskiej Pa rowozowni z udz iałem przedstawicieli samorządów. Oprócz spraw związanych z funkcjonowaniem tej organizacji na jważniejszym tematem było obecna sytuacja Parowozowni. Mamy teraz do czynienia z krytycznym momentem, ponieważ spółka, nad którą pracowa ły cztery podmioty, ostatecznie nie z ostała powołana. Było to spowodowane decyzją Zarządu Spółki „Cargo”, dokładniej – po zmianie kierownictwa, które nie zaakceptowało przedłoż onych projektów. Dzisiaj jest sytuacja wrę cz pa towa, ponieważ powołanie tej spółki było warunkiem finansowania przewozów parowozami prowadzonych przez samorząd województwa wielkopolskiego. Po braku akceptacji wicema rszałek Wojciech Jankowiak

KWIECIEŃ 2014 zwracał s ię wie lokrotnie do „Cargo” z proś bą o wyjaśnienie, jakie są powody zerwania rozmów, tym bardzie j że wszystkie samorządy miały w swoich budżetach zabez pieczone odpowiednie środki. Na wiele pism nie było odpowiedzi. Ostatecznie w ubiegłym tygodniu prezes Spółki „Cargo” poinformował o dwóch możliwościach rozwiązania problemu. Pierwsza to utworzenie muzeum z czynną trakcją, z udziałem trzech samorządów. Druga to utworzenie ins tytucji bazujące j na us tawie o jednostkach upowszechniania kultury. Żadna z koncepcji nie umożliwia utrzymania stałego ruchu parowozów na trasie. W wyniku wielu rozmów i korespondencji uda ło s ię uzyskać zapewnienie o zorganiz owaniu spotkania, które powinno ostatecznie wyjaśnić wszelkie niedomówienia. Wszystko jest w rękach Spółki „Cargo”, która w 100 proc. jes t właścicielem Parowozowni. Inwestycje, inwestycje, inwestycje... Burmis trz w sprawozdaniu odniósł się także do inwestycji bieżących. Trwają prace wykończeniowe na s tadionie mie jskim, obecnie budowane są dwie os tatnie instalacje w miejscowoś ciach Błocko i Stradyń – to są ostatnie inwestycje realizowane w ramach programu budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Wolsztyn. Urząd rozpoczyna też prace z finaliz owaniem działań związanych z zagospoda rowaniem ścieków małych miejscowości, do których nigdy instalacja nie zostanie doprowadz ona. Będzie wypracowane rozwiązanie polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Jeszcze w tym roku zos tanie zaproponowany tym miejscowościom specjalny prog ram i sposób finans owania. Obecnie budowany jest także deptak, który łączy nową część miasta z dworcami PKP i PKS, biegnący wzdłuż łąk. To inwestycja, która zmieni zupe łnie wygląd tej części miasta. Zostanie utwardz ona nawierzchnia, są już wykonane nowe nasadzenia, będzie stylowe oświetle nie oraz nowe ławki. Zajęto się także odwodnieniem. Pod starym deptakiem funkcjonował zarwany przepus t, który był głównym hamulcem odpływu wody do Jez iora Berzyńskiego. Teraz wszystko zostało zmodernizowane. Zastosowano rozwiązania, które pozwolą sterować poziomami wód na tym terenie, aby zejść poniże j poziomu przepustu pod wiaduktem. Powstanie centrum komunikacyjne Na koniec swojego s prawozda nia burmistrz odniósł się do sytuacji dworca autobus owego. Mimo zabiegów i protestów, nieste ty, doszło do sprzedania placu oraz dworca autobusowego. Zaraz po tym PKS Nowa Sól zwrócił się do Urzędu Miejskiego z oficjalnym pismem o wskazanie innego miejsca do zatrzymywania się autobusów. Mimo że zgodnie z prawem kompe tencje w tym zakresie są bardzo rozproszone, pos tanowiono pomóc mieszkańcom, którzy korzystają z tej formy transportu. Obecnie od nowym nabywców teren dworca jes t dzierżawiony „po kosztach”, gdyż związane jest to z poda tkiem od nie ruchomości i opłatami z tytułu wieczystego użytkowania. Urząd Miejski jednak od razu podjął energiczne dz iałania celem prze jęcia od PKP te renu, na którym teraz zatrzymują się przewoź nicy prywatni. Tam też ma powstań centrum komunikacyjne. Rozpoczęto procedury związane z wydzie leniem działek, ponieważ Urząd zainte resowany jest większą działką, niż obecnie jest wykorzystywana. Może to potrwać nawet rok, dlatego na ten czas w zastęps twie wykonana zos tanie zatoczka na długości 30 m, która będzie przylegała do dworca PKP. Równocześnie będą mogły się tam zatrzymać cztery autobusy. Pojazdy z kierunku Poznania będą się zatrzymywały w zatoczce po drugiej stronie ulicy. Rozważa się ustawienie tymczasowych zadaszeń.


KWIECIEŃ 2014 Dyskusja o „łąkach”. Po sprawozdaniu burmistrza radni zadawali pytania, między innymi odnośnie zagospodarowania łąk przy wspomnianym wyżej deptaku. Odpowiedzi udzieliła zastępczyni burmistrza Justyna Mikołajewska. Rada Miejska na początku poprzedniej kadencji przyjęła koncepcję zagospodarowania łąk. Z tego okresu pochodzi też stojąca tam plansza. Zlokalizowany na niej jest staw przepływowy, który ma być nie tylko elementem przyrodniczym, ale i elementem zapewniającym odbiór nadmiaru wód deszczowych w przypadku intensywnych opadów. Na planszy rozrysowany jest tez deptak łączący ulicę Kocha z Dąbrowskiego, i ten trakt został wykonany. Przez ostatnie lata warunki gruntowo-wodne tego terenu się zmieniły. Z powodu deszczów nawalnych przekonano się, że ten teren musi spełnić rolę zbiornika napływających wód. Podjęto wtedy decyzję, że nie będzie to jeden staw tylko trzy, które zostały już wykopane. Szczegółowe badania wykazały, że lokalizowanie tam wielofunkcyjnego boiska sportowego będzie niebezpieczne, gdyż może się zapadać. Dlatego między innymi podjęto decyzję o wybudowaniu boisk w innych częściach miasta. Z tych samych przyczyn nie będzie tam także dużego parkingu dla samochodów, mimo że obecny parking zostanie jeszcze rozbudowany o następne stanowiska. W tegorocznym przetargu uwzględniono kilkakrotne koszenie trawy na tym terenie. Obecnie ten specyficzny teren jest tak pod-

mokły, że koszenie nie jest możliwe. „Łąki” będą traktowane jako obszar zalewowy, mimo że wspomnianym przepustem woda będzie odprowadzana do jeziora. Do wypowiedzi przychylił się radny Krzysztof Czeszak, który przypomniał, że teren ten był traktowany jako zalewowy już od dziesięcioleci. Oponował także przeciwko koszeniu traw, ponieważ to miejsce jest siedzibą wielu zwierząt i uzasadnione pretensje będą mieli ekolodzy. W podobnym tonie wypowiedział się radny Marian Zembrowski, że „łąki” - jako teren zalewowy - są niezbędne. Dlatego już dawno temu wykopano tam rów odprowadzający tę wodę. Przypomniał także, że zagospodarowanie tego terenu należy połączyć z planami rozbudowy Państwowej Straży Pożarnej. Pomagamy rodzinom wielodzietnym W bloku uchwał warto zwrócić uwagę na punkt

SESJA RADY MIEJSKIEJ

<<Wprowadzenie na terenie Miasta Wolsztyna Programu „Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny”>>. Wprowadzenia do tematu dokonał burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski. Przekonywał radnych, że celem uchwały jest zwiększenie dużym rodzinom dostępności do różnych usług na terenie gminy. Burmistrzowie innych miast, które wprowadziły już bliźniacze programy, uważają, że nie ma poważnego przełożenia na finanse gminne. Nawet uważają, że dzięki tym zabiegom zwiększyło się korzystanie z niektórych punktów (np. z pływalni). Burmistrz zapewnił, że podjęto rozmowy z niektórymi punktami handlowymi i rzemieślniczymi, które zadeklarowały już swój udział w tym projekcie. Program ma charakter otwarty, to znaczy, że podjęta uchwała nie zamyka katalogu podmiotów, które w tym mogą uczestniczyć. Także nie jest to wymóg, że rodzina wielodzietna musi korzystać z tych ulg. Może przystąpić na zasadzie dobrowolności. Technicznie wygląda to tak, że każdy członek rodziny zostanie wyposażony w specjalny identyfikator podobny do karty bankomatowej, który będzie potwierdzeniem przynależności do tego programu i prawem do świadczeń. Do przedsięwzięcia może przystąpić rodzina, która ma minimum trójkę dzieci, ale także rodziny zastępcze czy domy dziecka. Zakłada się także pewne granice wiekowe, to znaczy ma dotyczyć to dzieci do 18 lat, do końca pobieranej nauki, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – bez ograniczenia wiekowego. Na terenie gminy Wolsztyn znajduje się około 270 takich rodzin. Uchwała została przyjęta 20 głosami „za” oraz jednym „wstrzymującym się”. Każda godzina za złotówkę W dalszej części Sesji podjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Wolsztyn publicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Publiczne przedszkola i punkty przedszkolne zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od po-

str. 3

niedziałku do piątku. Ustalono, że wysokość opłaty za każdą godzinę świadczeń udzielonych dziecku, wykraczających poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wynosi 1 zł. W przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta drugie dziecko z rodziny, przysługuje częściowe zwolnienie z opłaty w wysokości 50%. W przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta równocześnie trzecie i kolejne dziecko z danej rodziny, przysługuje całkowite zwolnienie z opłaty. Tę uchwałę radni przyjęli jednogłośnie. Ratownik może teraz ukarać Na Sesji podjęto uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z miejsc wykorzystywanych do kąpieli w gminie Wolsztyn. Wprowadzenia do tematu dokonał dyrektor MOSiRu – Paweł Gmerek. W związku z wejściem w życie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych niezbędne jest przyjęcie Regulaminu miejsc wyznaczonych do kąpieli. W chwili obecnej na terenie gminy funkcjonują trzy miejsca wyznaczone do kąpieli: nad J. Świętym w Obrze oraz nad J. Wolsztyńskim w Wolsztynie i Karpicku. Obecnie ratownicy lub służby porządkowe nie mają podstaw prawnych do karania osób, które nie stosują się do poleceń ratowników wodnych. Teraz taka możliwość zaistnieje. Przyjęty regulamin jasno określa między innymi, że miejsce wykorzystywane do kąpieli jest czynne tylko w godzinach od 10:00 do 18:00. Osobom znajdującym się na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli nie wolno przekraczać granicy strefy oznaczonej bojami żółtymi, wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona, zakłócać spokoju, popychać i wrzucać innych osób do wody, skakać z pomostu, leżakować i biegać po pomostach, wchodzić na stanowiska ratowników, wprowadzać do wody psów i innych zwierząt. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu miejsca wykorzystywanego do kąpieli niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie. Na zakończenie Sesji, w punkcie: „zapytania”, głos zabrał radny Jacek Kowalski, który na prośbę mieszkańców wnioskował o remont chodnika na ulicach Działkowej i HoeneWrońskiego w Wolsztynie. Burmistrz odpowiedział, że odbyło się spotkanie z przedstawicielami dostawcy energii elektrycznej w tym rejonie. Urząd obecnie oczekuje na informacje w sprawie modernizacji sieci elektrycznej oraz oświetlenia na tych ulicach, dopiero później nastąpi remont chodnika.


str. 4

GOŚCIESZYN

KWIECIEŃ 2014

POZNAJ SWOJĄ OKOLICĘ – GOŚCIESZYN Rozmowa z s ołtysem Tomaszem Tomiakiem Jak długo pełni Pan tę społeczną funkcję ? Jako samorządowiec działam już nieprzerwanie od 16 la t. Nie ukrywam, że to dla mnie zaszczyt, zobowiązanie, ale i satysfakcja. Sołtysem Gościeszyna jestem trzecią kadencją a funkcję radnego Rady Miejskiej w Wolsz tynie pełnię kadencję drugą. Uważam, że przez te lata mojej działalności na sta nowisku sołtysa udało mi s ię wspólnie z Radami Sołeckimi poszczególnych kadencjach, zrobić wiele pożytecznych rzeczy dla naszej wsi. Iloś ć lat, które sprawuję jako Sołtys, przekłada się na pewien bagaż doświadczeń, który mogę wdrażać w moje działania, poprawia jąc jakość życia mieszkańców. Trochę danych ? Jesteśmy jedną z najstarszych wsi w regionie. Warto wspomnieć, że pierwsze wzmianki historyczne pochodzą z początku XV wieku. Przypomnę, że na naszym tere nie z najduje się monumentalny zespół pałacowo -parkowy z ne ogotyckim budynkiem. Dawniej mieś cił się tu Dom Dziecka, obecnie pałac jest pusty, gdyż toczy się rozprawa o odzyskanie majątku przez rodzinę Kurnatowskich. W zachodniej częś ci wsi natomiast znajduje się piękny późnoba rokowy kościół św. Stanis ława Biskupa. Oprócz domów jednorodzinnych mamy i budynki wielorodzinne. Na koniec ubiegłego roku Goś cieszyn zamieszkiwało 397 osób. Jak w ogóle zarządza się taką miejscowością ? Gościeszyn jes t dość specyficzną wsią w naszej gminie, z uwagi na jej geopolityczne usytuowanie. Przecinają się tutaj tereny różnych właścicie li. Swoją własność ma powiat, gmina, Agencja Nieruchomości Rolnych, no i oczywiście prywatni właściciele. Bardz o ciężko czasami skoordynować współpracę z ty mi podmiotami, i nie wynika to z niechęci, le cz zagmatwanych przepis ów prawa, których mus imy się trzymać. Dlatego też nie dziwię się mieszkańcom, że czasami denerwuje ich opieszałości niektórych dzia łań. Dla nich Gościeszyn to Gościeszyn, a nie gmina, powiat czy Agencja. Uczciwie też muszę powiedzieć, że nie zawsze przepisy prawa powodują opies załość określonych postę powań. Jako przykład mogę podać dz iałania, a właściwie ich brak, przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Poznaniu. Dwukrotnie interweniowałem odnoś nie rozpadającego się muru przypałacowego, jak również spękanych kolumn, które grożą wielkim niebez pieczeństwem. Kiedy po roku czasu nie otrzymałem żadnej odpowiedzi w tej sprawie, zmuszony byłem skierować sprawę do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wolsztynie, który z mocy swego urzędy wydał nakaz administracyjny. Obecnie oczek ujemy inte rwencji ze strony ANR. To właśnie jest jeden z przykładów braku dobrej woli jednej z instytucji a nie trudności z przepisami. … a współpraca z Radą Sołecką ? Oceniam ją bardzo dobrze. Przypomnę, że w jej skład wchodzą Anna Żok, Gabriela Napierała, Arkadiusz Basiński oraz Marcin Adamczak. Często to podkreślam, że współpraca pomiędzy mną a Ra dami Sołeckimi wszystkich kadencji, w których piastowałem urząd sołtysa, układała się w sposób można by rzec wz orowy. Nie wiem, czy wynika to z mojego szczęścia czy też umiejętności doboru współpracowników. Muszę przyznać, że przez te wszystkie lata mojej sołeckiej działalności, zawsze miałem w radzie mądre oraz przychylne mi osoby, i tak jest do dzisiaj. Właśnie tym wspólnym szacunkiem i zaufaniem od lat poprawiamy jakość życia naszych mieszkańców na miarę możliwości i środków, którymi dysponujemy. Nie należę do ludzi, którzy tylko opowiadają, rzucają populistyczne slogany i siada ją w pierwszych ławkach w kościele, bo tam są najlepiej widoczni. Ja koncentruję się na dz iałaniach i myślę, że wiele dobrych rzeczy wspólnie z koleżankami i kolegami z Rady Sołeckiej udało nam się zrobić. Jako przykład naszych realizacji mogę wymienić plac zabaw, który z ostał ogrodz ony, wyposażony w atestowany sprzęt dla dzieci. Oczywiście każdego roku będz iemy go doposażyć. Konie cznie musimy powiedzieć o klubie s portowym, z którego wieś jest bardzo znana. No nie da się ukryć, że bardzo ważnym elementem naszego życia społecz nego jest klub piłkarski „CZANTORIA” którego mam zaszczyt być prezesem. W okresie mojej działalności udało się wybudować szatnię dla piłkarzy, zrobić nową murawę boiska, jak również ogrodzić cały ten kompleks. Przekłada to się na wyniki, z których jes tem dumny. Ostatnio z remisowa liśmy z Kopanicą, ale wcześniej wygraliśmy z Kaszczorem, wysoko (10:1) z Chobienicami czy z MUKSem z Wolsz tyna. Inne ważne przedsięwz ięcia ? Jest ich sporo. Wykonaliśmy nowe obudowy miejsc segregacji odpadów komuna lnych. W obecnej kadencji uda ło s ię również doprowadzić wodę oraz kanalizację na tzw. Osadę. W tym roku chcemy doposażyć plac zabaw oraz boisko w ławki, jak również wyłożyć kostką brukową miejsca segregacji ws pomnianych odpadów. Myślę, że również Dożynki Gminne, które w Gościeszynie odbyły s ię w ubiegłym roku po raz pierwszy w historii, okazały się fajną i udaną imprezą. Oprócz inwesty cji wielole tnich Rada Sołecka oraz sołtys zajmują się sprawami bieżącymi w sołectwie. Zapewne nie spocznie Pan na laurach ? Oczywiście, jedna sprawa cały czas spędza mi sen z powiek. To czego nie udało się z robić, to droga wewnętrzna wzdłuż parku. Jest to niewątpliwie priorytetowa rzecz, która powinna być zrobiona. Nie jest to jednak sprawa pros ta z uwagi na brak umocowań własnościowych co do tego odcinka drogi. Obecnym właścicie lem jes t ANR, dlatego też z mocy prawa nie możemy inwestować na nieswoim gruncie. Trzeba też podkreślić, że dzięki przychylności burmistrza próbujemy w pe wien sposób poprawić jakość tej drogi poprzez równanie, lecz zdaję sobie z tego sprawę, że jest to nie wystarczające. Myślę, że niebawem po uregulowaniach spraw spadkowych, wystąpimy jako gminna do ANR z prośbą o bezpłatne przejęcie tej drogi a wówczas w budżecie gminy bę dziemy mogli uwzględnić je j utwardzenie. Jest Pan tzw. „s połecznik iem”, ponieważ swój czas trzeba dz ielić między sołtysa a radnego... Jestem dobrym organizatorem, potrafię odpowiednio podzielić swój czas. Jak już na wstępie powiedziałem, jes tem również radnym Rady Miejskiej w W olsztynie. Pełnię w niej funkcje przewodniczącego Komisji Budżetowe j i Rozwoju Gospodarczego oraz członka Komisji Budownictwa , Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Jako przewodniczący Komis ji Budżetowej mogę z całą odpowiedzialnością powiedzie ć, że finanse gminne są stabilne a deficyt budżetowy na bardzo bezpiecznym poziome. Jes teśmy dobrze rozwijającą się gminą, z dobrymi os iągnięciami. Jako jedna z nie licznych gmin w Polsce, możemy pochwalić się prawie 100% skanalizowaniem. Jest to niewątpliwie zasługa konsekwencji działań wszystkich Rad Gminy oraz burmistrzów od czasów przemian ustrojowych. Teraz, kiedy będziemy już mieli zrobioną całą infrastrukturę podziemną, z jeszcze większą determinacją należy zająć się drogami. Wiem, że w tej materii wiele z ostało z robione, ale też wiele jeszcze jest do zrobienia. Takie działania spowodują, że przybędzie nam inwestycji w postaci nowych zakładów pracy czy też rozbudowy już istniejących. Dziękujemy za rozmowę.


KWIECIEŃ 2014

AKTUALNOŚCI Świąteczne zajęcia w Gminnym Centrum Informacji

Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny Na marcowej Sesji Rady Mi ejskiej zad ecydowano o wprowadzeniu paki etu zniżek dla rodzin wi elodzietnych. Program „Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny” adresowany jest do rodzin z co najmniej trojgiem dzieci na wychowaniu, bez względu na jej dochód i zamieszkałych na t ereni e Miasta i Gminy Wolsztyn. Za członków rodziny wielodzietnej uznaje się rodzica ( zarówno matkę, jak i ojca ), jego małżonka oraz pozostające na ich utrzymaniu co najmniej troje dzieci w określonym wieku. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez samorząd Miasta i Gminy Wolsztyn, a jego najważniejszy cel to zwiększenie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta i Gminy Wolsztyn. Dokumentem uprawniającym do korzystania z Programu będzie „ Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny”, wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny przez burmistrza. Posiadacz karty będzie mógł skorzystać z całego szeregu ulg i zwolnień przy zakupie towaró w i usług u Partnerów Programu. Karty wykonane na wzór karty bankomatowej wydawane będą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie. Na każdej z nich znajdą się dane osobowe jej posiadacza. Warunkiem otrzymania karty będzie złożenie wniosku o jej wydanie. Dokument ten przysługiwać będzie: małoletniemu dziecku – nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia, pełnoletni emu dziecku – nie dłużej niż do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej zgodnie z terminem wskazanym w oświadczeniu, maksymalnie jednak do ukończenia 25 roku życia, dziecku legitymując emu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – nie dłużej niż okres ważności orzeczenia, dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – nie dłużej niż na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub domu dziecka, rodzicom – sprawującym opiekę nad dziećmi, o których mowa w punktach 1-4. Po upływie wyżej wskazanych terminów członek rodziny wielodzietnej będzie mógł wystąpić ponownie z wnioskiem o przyznanie Kart, pod warunkiem, że będzie spełniał warunki uprawniające do korzystania z programu. Partnerami Programu są gminne instytucje oraz prywatne podmioty, które wyrażą wolę współpracy z naszym samorządem w tym zakresie. Siedziba każdego Partnera uczestniczącego w programie będzie oznakowana specjalną naklejką. J ednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy Wolsztyn zaoferowały możliwość wprowadzenia następujących ulg : 1. Wolsztyński Dom Kultury opłata tylko za udział w jednej sekcji – w przypadku uczestnictwa w kilku oraz zniżki 30 % w opłacie za udział w zajęciach nauki gry na keyboardzie, opłacie za udział w zajęciach nauki gry na gitarze, przy zakupie biletów na imprezy organizowane przez WDK, 2.

Muzeum Regionalne w Wolsztynie - ulgowy bilet wstępu do muzeum.

3.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn :- darmowa kart a biblioteczna .

str. 5

Tradycyjnie przed Świętami Wielki ej Nocy w wolsztyńskim GCI zorganizowana została wystawa „STOŁY WIELKANOCNE” przygotowana przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Tłok, Adamowa i Niałka Wielki ego. Od dwóch lat swoje prace prezentują także uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolsztynie. Pięknie przyozdobione stoły cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie wśród najmłodszych zwiedzających. Dzieci z uwagą oglądały wspaniałe kosze ze święconką, ciasta, oraz ręcznie wykonane ozdoby świąteczne wykonane m.in. z papieru czy bibuły. Podczas trwania wystawy dodatkowo odbyły się „Warsztaty Wielkanocne” dla dzieci, których cel em było zapoznanie uczniów z tradycjami i obrzędami świ ątecznymi. Zajęcia były połączone z malo waniem świąt ecznych ozdób, które każdy mógł zabrać do domu i przyozdobić nimi rodzinny stół świąteczny. Pracownicy GCI zapraszają już teraz na kolejne warsztaty świąteczne w grudniu i wiosną przyszłego roku.

4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji : zniżki dla rodziny 2+3 – 10 %; rodziny 2 + 4 – 15 %, rodziny 2 + 5 i więcej – 20 %, za naukę pływania, wejście na basen i saunę, wejście na siłownię . Ponadto zgodnie z uchwałami Rady Miejski ej w Wolsztynie : 1) Nr XXVI / 215 / 2013 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za świ adczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolsztyn przysługuje zniżka na drugie dziecko w wysokości 50% opłaty za godzinę, a od trzeciego i następnego dziecka ni e nalicza się opłat za świadczone usługi w zakresie wychowania przedszkolnego, 2) ) Nr XXVIII / 232 / 2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Wolsztynie przysługuje zniżka na drugie i kolejne dziecko w wysokości 50% za usługi opiekuńczo – wychowawcze świadczone przez żłobek

Nagrody i podziękowania dla najlepszych sportowców Dnia 7 kwietnia 2014 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie odbyło się uroczyste wręczenie nagród i podziękowań dla najlepszych sportowców i trenerów zrzeszonych w wolsztyńskich klubach sportowych w roku 2013. Zwyci ęzców wyłoniła kapituła, w której skład weszli: Andrzej Rogozinski (burmistrz Wolsztyna), Krzysztof Bocer (radny), Krzysztof Piase (LZS), Stefan Korecki (działacz sportowy), Elżbiet a W eiss (nauczycielka), Paweł Gmerek i Wi ktor Nowak (MOSiR). Kapituła dnia 27 stycznia 2014 roku spośród nadesłanych przez kluby sportowe kandydatur, którzy w roku 2013 osiągnęli I-III miejsce na: Mistrzostwach Polski Seniorów, Mistrzostwach Polski Juniorów, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, Olimpiadzie, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Reprezentacji Polski w grach zespołowych wybrała w tajnym głosowaniu najlepszą dziesiątkę sportowców i trzech trenerów. NAJLEPSZY SPORTOWIEC 2013: I miejsce Mat eusz Kaczmarek / II - Alicja Konieczek / III - Igor Derwich / IV - Aneta Konieczek V miejsce Dawid Konieczek / VI - Alan Raczkowiak / VII - Eliza Piechocka i Jeremi Zimny VIII mi ejsce Paweł Dulat / IX - Monika Liskowiak, Wiktoria Kliś, Angelika Skorupińska, Aleksandra Szczepaniak X miejsce Wiktoria Kubicka NAJLEPSZY TR ENER 2013: I miejsce Mirosław Polak II miejsce Piotr Kubaczyk III mi ejsce Ryszard Derwich


str. 6

AKTUALNOŚCI

KWIECIEŃ 2014

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni W niedzielę, 23 marc a 2014 r., w Gminnym Centrum Informacji w Wolsztynie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni, w którym udział wzięło 17 członków stowarzyszenia – wśród nich Starosta Wolsztyński Ryszard Kurp oraz Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski. Po wysłuchaniu sprawozdań za rok 2013: Zarządu, które przedstawił prezes Towarzystwa – Andrzej Tomaszewski oraz Komisji Rewizyjnej, zreferowanego przez przedstawiciela Komisji – Marcina Łysiaka, przystąpiono do głosowania nad absolutorium dla władz stowarzyszenia. Następnie w związku z rezygnacją Kol. Marcina Dezora z funkcji Wiceprezesa, uzupełniono skład Zarządu powołując na wolne stanowisko Kol. Marcina Szymańskiego. Dyskusja na temat obecnej sytuacji Parowozowni Wolsztyn zdominowała drugą część zebrania. Zarzucenie przez właściciela – PKP CARGO S.A. koncepcji powołania spółki z udziałem samorządów, tragiczna wręcz kondycja parowozowni oraz brak konkretnych planów dotyczących dalszego jej funkcjonowania, nie nastrajają optymistycznie. Mimo wszystko Towarzystwo planuje w bieżącym roku szereg wydarzeń promujących dziedzictwo kultury technicznej i turystykę kolejową, tzn.: dwudniową imprezę z zabytkowymi pociągami specjalnymi na trasi e Chabówka - Nowy Sącz - Chabówka (korzystając z zaplecza taborowego – parowozów i wagonów ze Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce) już na początku kwietnia, pikniki drezynowe na dawnych stacjach i przystankach linii kolejowej Wolsztyn - Nowa Sól (projekt współfinansowany ze środków Gminy Wolsztyn oraz Powiatu Nowosolskiego) planowane w maju, czerwcu oraz wrześniu; projekcję filmów o tematyce kolejowej w zabytkowych wnętrzach Parowozowni Wolsztyn oraz wydarzenia towarzyszące - we wrześniu (projekt współfinansowany ze środków Powiatu Wolsztyńskiego). Oprócz wyżej wymienionych działań, Towarzystwo kontynuować będzie projekty prowadzone od kilku lat – związane z renowacją własnego zabytkowego taboru oraz bieżącymi pracami na linii kolejowej Wolsztyn - Nowa Sól. Na koniec obecni na spotkaniu przedstawiciele lokalnych władz przekazali dobre wiadomości - Starosta przedstawił informacje o postępach dotyczących przejmowania na własność infrastruktury i gruntów pod linią kolejową Wolsztyn - Nowa Sól na terenie Powiatu Wolsztyńskiego, Burmistrz z kolei poinformował o udostępnieniu Towarzystwu pomieszczeń w przejętym przez gminę budynku dworca kolejowego w Świętnie.

Podsumowa nie k onkursu na najładniejszą ilumina cję świą teczną w 2013 r. W ostatnim tygodniu marca w sali Urzędu Miejskiego w Wolsztynie odbyło się podsumowanie konkursu na najładniejszą iluminację świąteczną w 2013 r. Wyróżnionym właścicielom posesji osobiście pogratulował Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski wręczając listy gratulacyjne oraz ufundowane przez Urząd Miejski w Wolsztynie nagrody. Lista nagrodzonych osób w/g miejscowości. Adamowo: Małgorzata i Grzegorz Chudziński, Maria i Leszek Winiarz, Urszula i Florian Wawrzyński. Stary Widzim: Barbara i L eszek Babuszkiewicz, Aniela i Andrzej Józefowski, Danuta i Piotr Piniecki, Teresa i Tadeusz Daleki, Magdal ena i Adam Heżok, Łukasz Kozłowski, Renata i Paweł Kokornaczyk. Komorowo: Robert Rzeźnik. Nowe Tłoki: Mirosława i Zdzisław Hałuszczak. Obra: Magdalena Buczkowska -Prządka i Artur Prządka. Wolsztyn: Anna i Czesław Horowscy, Wiesława i Edward Anglart .

Niecodzienni goście w Urzędzie Miejskim W połowie kwietnia delegacja dzieci i sióstr zakonnych z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Miłosierdzia Święt ego Wincentego a`Paulo z Wolsztyna odwiedziły burmistrza Andrzeja Rogozinskiego. Na spotkaniu dzieci opowiadały, jak przygotowują się do Świ ąt oraz z tej okazji złożyły burmistrzowi specjalne życzenia. Na pamiąt kę otrzymały upominki.

IV Rajd Rowerowy Szlakiem Dębów Ka tyńskich 16 kwietnia 2014 r. odbył się IV Rajd Rowerowy Szlakiem Dębów Katyńskich: "Pamiętamy o ojcu Józefie". Burmistrz Wolsztyna podczas apelu zorganizowanego w SP3 wspomniał o akcji "Katyń ocalić od zapomnienia" i o siedmiu dębach posadzonych przy szkołach w gminie Wolsztyn. Podziękował też szkole za aktywność w tym obszarze. Natomiast Marysia Nieborak przypomniała wszystkim sylwetkę Józefa Jońca - założyciela Sto warzyszenia „Parafiada”. N astępnie burmistrz wraz z przedstawicielem społeczności uczniowskiej Nikodemem Molickim zapalili znicze przed tablicą upamiętniającą Tadeusza Wichtowskiego. Na zakończenie krótkiego apelu dyrektor Szkoły oraz burmistrz dali sygnał rozpoczęcia rajdu. I tak 40 uczniów SP3 wraz z opiekunami wyruszyło trasą siedmiu dębów (SP3 - SP1 - LO - ZSG Obra - Gimnazjum w Kębłowie - ZSP Świętno), by przy każdym z nich złożyć hołd poległym w Katyniu. Do rowerzystów z wolsztyńskiej "Trójki" dołączyli gimnazjaliści z Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie i Gimnazjum w Kębłowie. Rajd ro werowy to połączenie aktywności fizycznej z lekcją historii, ale przede wszystkim wyraźny znak, że nowe pokolenia będą pamiętały o zasłużonych Polakach. Tegoroczna edycja organizowanego w naszej gminie rajdu rowerowego swoje zakończenie znalazła w Świętnie. Tu od 2012 roku znajduje się Dąb Katyński poświęcony polskiemu policjantowi z Wolsztyna - Szczepanowi Wróblewiczowi zamordowanemu w 1940 w Twerze. Uczestnicy rajdu dotarli do Świętna ok. godz. 13.00. Po drodze zmagali się z silnym wiatrem i opadli z sił. W Świętnie w szkolnym wigwami e czekała na nich smaczna grochówka przygotowana przez szkolną kuchnię, a następnie odbył się uroczysty apel przy ognisku, podczas którego program artystyczny nawiązujący do historii tamtych czasów, jak i współczesnego pojęcia patriotyzmu, przedstawili harcerze z drużyny Okrągła Szesnastka. Zapalono też znicze i oddano honor pamięci pana Szczepana Wróblewicza. Rajd zakończył podziękowaniem uczestnikom i organizatorom, w tym jednemu z jego pomysłodawców Arturowi Łozińskiemu – dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie. Uczestników i organizatorów swoją obecnością zaszczycili także: Włodzimierz Chrzanowski, reprezentujący wolsztyńskie Civitas Christiana, oraz panowie ze Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości na czele z Maciejem Myczką.

Wyróżnieni przez „Civitas Christiana” 10 kwietnia br. w Wolsztynie miała miejsce uroczystość wręczenia Odznaki Honorowej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” przedstawicielom miejscowego duchowieństwa, samorządów, placówek oświaty i kultury oraz mediów. Odznakę otrzymali : srebrną – ksiądz kanonik Sławomir Majchrzak, starosta wolsztyński Ryszard Kurp, burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski, brązową – dyrektorzy szkół : Artur Łoziński, Jerzy Luftmann i Mariusz Urban, dyrektorzy placówek kultury: Arl eta Prządka i Zofia Chwalisz, a także redaktor naczelna lokalnego czasopisma „Głos Wolsztyński” - Anna Grudziecka - Domagalska. Osoby te uhonorowane zostały tymi odznakami za rzeczową promocję Stowarzyszenia w środowisku lokalnym, za pomoc i sprzyjanie jego inicjatywom oraz docenianie kulturotwórczej i edukacyjnej jego roli w parafii, gminie i w powiecie. Odznaki wręczyli uczestniczący w uroczystości – Przewodniczący Stowarzyszenia z Warszawy – Tomasz Nakielski, wiceprzewodniczący – Sławomir Józefiak, oraz przewodniczący Rady Okręgu z Poznania – Karol Irmler. Pan burmistrz Andrzej Rogozinski, dziękując za wręczoną mu odznakę, którą – jak zaznaczył, bardzo sobie ceni, podkreślił wagę i znaczenie społecznego zaangażowania Oddziału Stowarzyszenia na rzecz miasta i gminy Wolsztyn. Wyraził ró wnocześnie nadzieję na dalszą owocną współpracę z samorządem miejskim dla dobra społeczności lokalnej. "Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca:

ona daje życie.” (Henryk Sienkiewicz) Już po raz kolejny pokazaliście Państwo, że los chorego dziecka nie jest Wam obojętny. Mogliśmy liczyć na Waszą pomoc i wielkie serce. Dziękujemy WSZYSTKIM , którzy pomogli w zbieraniu funduszy na leczenie Dominika Młynkowiaka podczas festynu pod hasłem "Gramy dla Dominika".


KWIECIEŃ 2014

AKTUALNOŚCI

str. 7


str. 8

AKTUALNOŚCI

KWIECIEŃ

Dbajmy o nasz organizm ! Rozmowa z Renatą Schlaffke – dietetyczką, kierowniczką Działu Żywienia w wolsztyńskim Szpitalu Co w ogóle oznacza termin „zdrowe odżywianie” ? Zdrowe odżywianie to nade wszystko dostarczanie naszemu organizmowi potrzebnych składników odżywczych, niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania, czyli witamin i minerałów regulujących procesy chemiczne i wszelakie czynności organizmu. Jak do zdrowego odżywiania ma się - tak często wymieniany w różnych reklamach - termin „dieta”? Zdrowe odżywianie to także przygotowanie odpowiednich posiłków. Dla wielu ludzi brzmi to niejasno, dlatego często szukamy informacji u znajomych, w prasie lub w przysłowiowym Internecie. Najbardziej w tych wszystkich przekazach przykuwa właśnie słowo „dieta”. Każda deklarowana i cudowna „dieta” niby gwarantuje osiągnięcie zgrabnej sylwetki oraz poprawę zdrowia, ale czy tak jest naprawdę ? Słowo „dieta” przetłumaczone z języka starogreckiego oznacza „styl życia”. Czyli to czytelny przekaz, że wybierając dietę, powinniśmy otrzymać takie wskazówki, które pomogą nam na stałe zmienić swoje przyzwyczajenia smakowe na inne – zdrowe. Niestety, większość gazetowych lub internetowych diet to niesprawdzone, źle skomponowane posiłki, które mogą przyczynić się do powstania niedoborów składników odżywczych lub niekorzystnych zmian metabolicznych. Oprócz tego często są trudne do zastosowania i po pewnym czasie stają się wręcz nudne, a więc męczące dla naszego organizmu. W takim razie, jak się dobrze odżywiać ? Właściwym sposobem odżywiania jest kierowanie się zaleceniami polskiego Instytutu Żywności i Żywienia, który opracował Piramidę Zdrowego Żywienia. Według niego należy stosować kilka bardzo prostych zaleceń, to znaczy: spożywanie dużej ilości warzyw i ryb, włączanie kilku porcji nabiału, ograniczanie słodyczy, produktów mięsnych, tłustych i słonych. Tylko wtedy możemy mieć pewność, że nasze ciało dostaje to, czego potrzebuje. Jest to szczególnie ważne podczas odchudzania, kiedy ograniczamy ilości spożywanych produktów. Nasze ciało jest bardzo skomplikowanym organizmem i jeżeli zabraknie chociażby małego składnika odżywczego, jakim jest choćby witamina, to całe zaczyna odczuwać anomalie. Dlatego nie warto wierzyć dietom cud, tylko zaufać specjalistom i kierować się sprawdzonymi wskazówkami. Czy takie zasady stosowane są w szpitalnej stołówce ? Oczywiście, to nasz priorytet. Musimy być przecież wzorem zdrowego żywienia. Stołują się u nas nie tylko pacjenci, ale i lekarze. Mamy nową, wyremontowaną kuchnię i bardzo dobre kucharki, Szpital posiada certyfikat jakości. Przychodzą do nas na posiłek także mieszkańcy miasta, można ich zapytać, na pewno są zadowoleni z dań, ich doboru i urozmaicenia. Często nie tyle jedzą tu na miejscu przy stoliku, ale kupują na przykład dwudaniowe obiady na wynos. Nawet, jeżeli ktoś ma problemy ze zdrowiem i musi kontynuować żywienie dietetyczne, może sobie zamówić obiady lekkostrawne. Jadłospis publikujemy na stronie spzozwolsztyn.pl, w zakładce „Dział Żywienia”. Wszystko tylko za parę złotych. Dla stałych klientów mamy nawet sprzedaż abonamentową w niższej cenie. Wszystko dla zdrowia mieszkańców miasta, gminy i powiatu. Wystarczy przyjść i posmakować. Dziękujemy za rozmowę.


KWIECIEŃ 2014

AKTUALNOŚCI

str. 9

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych dotyczących projektów Statutów Sołectw Gminy Wolsztyn Zawiadamia się mieszkańców sołectw Gminy Wolsztyn , że od dnia 1 do 31 maja 2014 r. przeprowadzone będą konsultacje społeczne dotyczące projektów Statutów Sołectw. 1. Uczestnictwo w konsultacjach polegać będzie na złożeniu uwag do projektów statutów w postaci papierowej lub drogą elektroniczną. 2. Projekty statutów sołectw i formularz zgłaszania uwag dostępne są : 

w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wolsztynie,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie na stronie internetowej www.bip.wolsztyn.pl,

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie www.wolsztyn.pl,

u sołtysów.

3. Wypełniony formularz zgłaszania uwag należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wolsztynie lub drogą elektroniczną na adres konsultacje@wolsztyn.pl. 4. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy. Burmistrz Wolsztyna

KOMUNIKAT

/-/ Andrzej Rogozinski APEL BURMISTRZA WOLSZTYNA

Szanowni Państwo! 4 czerwca 2014 roku minie ćwierć wieku od dnia pierwszych wolnych wyborów w Polsce po II wojnie światowej. Choć z perspektywy czasu oceniamy je jako częściowo demokratyczne, to jednak po raz pierwszy były niesfałszowane i poparte wielkim entuzjazmem Polaków. Ich konsekwencją są głębokie zmiany w ustroju naszego kraju – rok później przecież rozpoczęła się nasza samorządność lokalna. To wszystko dzięki ludziom, którzy przez wiele lat – nie bacząc na konsekwencje – walczyli o wolną i sprawiedliwą Polskę i to ich poświęcenie i walkę chcemy godnie uczcić. Byli wśród nich mieszkańcy ziemi wolsztyńskiej, którzy z pewnością dysponują wieloma pamiątkami z tamtych czasów, mogącymi posłużyć jako eksponaty na wystawie okolicznościowej podczas czerwcowego święta, a także jako inspiracja przy tworzeniu programu obchodów. Zwracam się więc do wszystkich Państwa z apelem o przekazanie lub czasowe udostępnienie tego typu pamiątek (fotografii, publikacji, dokumentów i innych przedmiotów obrazujących czasy przełomu lat osiemdziesiątych), które moglibyśmy wykorzystać przy tworzeniu wystawy. Zainteresowanych tematem proszę o kontakt z Dyrektorem Muzeum Regionalnego w Wolsztynie (tel. 68 384 26 48). Z poważaniem Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski

KOMUNIKAT !!! Gdzie będę głosować w najbliższych wyborach? Z reguły Wolsztynianie doskonale wiedzieli, gdzie mieści się ich lokal wyborczy. Przed najbliższymi wyborami jednak warto sprawdzić, gdzie mieści się "mój" lokal wyborczy, bowiem - zgodnie z zapisami nowego Kodeksu wyborczego - w Wolsztynie dokonano zmian w podziale miasta i gminy na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania. Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 lutego 2013 roku w wyborach do Rady Miejskiej w Wolsztynie wprowadzono jednomandatowe okręgi wyborcze i dokonano podziału gminy na 21 stałych obwodów głosowania. Obwody zostały dopasowane do okręgów jednomandatowych, w których będziemy głosować w wyborach samorządowych. W związku z tym w gminie Wolsztyn utworzono dodatkowo nowy obwód głosowania w sali wiejskiej w Nowych Tłokach oraz zmieniono granice niektórych, dotychczasowych obwodów. Już w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego – 25 maja 2014 roku, mieszkańcy niektórych ulic i miejscowości na terenie Miasta i Gminy Wolsztyn głosować będą w innych niż do tej pory obwodach. Zmiany dotyczą, następujących ulic: Polna (Gimnazjum Nr 1 w Wolsztynie, ul. Wschowska 15), Drzymały, Parkowa, Spokojna (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wolsztynie, ul. Żegockiego 26), Kusocińskiego (Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie, ul. Kusocińskiego 1), Przemysłowa (Szkoła Podstawowa nr 3 w Wolsztynie, ul. Konopnickiej 1), Kręta (Gminny Żłobek w Wolsztynie, ul. Komorowska 1), Józefa Wybickiego, Niałecka, Poprzeczna (Świetlica wiejska Niałek Wielki 30) oraz miejscowości: Komorowo (Przedszkole nr 3 w Wolsztynie, ul. Kusocińskiego 2), Krutla (świetlica wiejska Niałek Wielki 30), Nowe Tłoki (sala wiejska Nowe Tłoki 28 c).

Majowy harmonogram imprez organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Wolsztyn 05.05 godz.17:00 Promocja książki Doroty Kani „Resortowe dzieci” 06.05 godz. 08:00 Cykl zajęć z biblioterapii w Szkole Specjalnej nr 4 06.05 godz. 09:00 Spotkanie z poetką Alicją Patey-Grabowską dla przedszkolaków. 06.05 godz. 11:00 Spotkanie z poetką Alicją Patey-Grabowską dla przedszkolaków. 06.05 godz. 16:30 Zajęcia dla dzieci (do 5 lat)i ich opiekunów - „Czytamy najmłodszym” 07.05 godz. 09:00 Spotkanie z Magdą Omilianowicz dla gimnazjalistów we Filii w Obrze 07.05 godz. 11:00 Spotkanie z Magdą Omilianowicz w Bibliotece w Siedlcu 07.05 godz. 16:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 08.05 godz. 08:00 Cykl zajęć z biblioterapii w Domu Pomocy Społecznej 08.05 godz. 10:00 Zajęcia Wydawnictwa ZAKAMARKI z dziećmi ze szkół podstawowych 08.05 godz. 11:30 Zajęcia Wydawnictwa ZAKAMARKI z dziećmi ze szkół podstawowych 08.05 godz. 13:00 Zajęcia Wydawnictwa ZAKAMARKI z dziećmi ze szkół podstawowych 08.05 godz. 09:00 Spotkanie z poetką Alicją Patey-Grabowską we Filii w Tłokach 08.05 godz. 10:30 Spotkanie z poetką Alicją Patey-Grabowską w Filii we Wroniawach 08.05 godz. 12:00 Spotkanie z poetką Alicją Patey-Grabowską w Starym Widzimiu 09.05 godz. 11:00 Podsumowanie konkursu o Patronie Biblioteki dla podstawówek 13.05 godz. 11:00 Zajęcia dla dzieci (do 5 lat) i opiekunów - „Śniadanie z książką” 13.05 godz. 16:30 Zajęcia dla dzieci (do 5 lat)i ich opiekunów - „Czytamy najmłodszym” 14.05 godz. 11:00 Spotkanie z Jarosławem Wróblewskim. Współorganizator Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości 18.05 godz. 16:00 Promocja książki Kazimierza Joksza „Wroniawy”, wydanej przez wydawnictwo Biblioteki Publicznej w Wolsztynie. Szkoła Podstawowa we Wroniawach 20.05 godz. 11:00 Zajęcia dla dzieci (do 5 lat) i opiekunów - „Śniadanie z książką” 20.05 godz. 16:30 Zajęcia dla dzieci (do 5 lat)i ich opiekunów - „Czytamy najmłodszym” 27.05 godz. 11:00 Zajęcia dla dzieci (do 5 lat) i opiekunów - „Śniadanie z książką” 27.05 godz. 16:30 Zajęcia dla dzieci (do 5 lat)i ich opiekunów - „Czytamy najmłodszym” Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie wydarzeń

Związek Międzygminny „Obra”, wspólnie z lokalnym operatorem wywozu odpadów komunalnych po raz kolejny organizuje na terenie miasta i gm. Wolsztyn - uczestnika Związku nieodpłatną akcję zbiórki zużytego sprzętu rtv, agd, monitorów, komputerów, zabawek elektrycznych, komórek, mebli,itp. Na terenie miasta i gminy Wolsztyn akcja przeprowadzona będzie w sobotę 7 czerwca 2014 w godz. 8:00 - 15:00. Mieszkańcy Wolsztyna proszeni są o złożenie zużytego sprzętu obok gniazd recyklingowych, zaś mieszkańcy wsi bezpośrednio przed swoją posesją. Mieszkańcy posesji oddalonych od zabudowy zwartej proszeni są o dostarczenie sprzętu do najbliższych budynków w tej zabudowie. Zużyty sprzęt należy wystawić do godz. 8:00. Organizatorzy mają nadzieję, że wspólnym wysiłkiem wydatnie przyczynimy się do ograniczenia odpadów trafiających na składowisko. Stąd też prośba o pełne zaangażowanie nas wszystkich na rzecz całej akcji. WYDAWCA INFORMATORA: Urząd Miejski w Wolsztynie, Rynek 1 Komitet redakcyjny: Damian Sarbak, Anna Nawracała, Janusz Mrozkowiak e-mail: info@wolsztyn.pl / www.wolsztyn.pl / www.bip.wolsztyn.pl / mobi.wolsztyn.pl


str. 10

KULTURA

KWIECIEŃ 2014

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn razem z redakcją Informatora Urzędu Miejskiego w Wolsztynie zaprasza wszystkich miłośników literatury do nadsyłania n a adres redakcji (info@wolsztyn.pl) swoich wierszy lub opowiadań dotyczących Wolsztyna, miejscowości w gminie czy ludzi w niej mieszkających. Komisja złożona z przedstawicieli redakcji oraz Biblioteki wybierze utwory najbardziej interesujące, po czym będą opublikowane na łamach naszego czasopisma. Po zebraniu odpowiedniej ilości zostaną wydane w formie książkowej. Pragniemy w ten sposób ożywić tradycje literackie na ziemi wolsztyńskiej oraz pielęgnować piękno i kulturę języka polskiego. Utwory mogą przesyłać wszyscy mieszkańcy gminy, bez ograniczeń wi ekowych. Oczekujemy wierszy lub opowiadań nigdzie dotąd nie publikowanych i nie nagradzanych w konkursach. Powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem z załączonym adresem do wiadomości redakcji. Utwory noszące znamiona plagiatu nie będą brane pod uwagę.

Chwila poezji

Adam Żuczkowski NA KREW PA NA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA Ile jeszcze masz krwi Pa nie W kruchym ciele swoim, Ile jeszcze jej przelejesz Za niewiarę moją? Ile razy będziesz stawał Przed Ponckim Piłatem I krwią świętą szafował Dla zbawienia świata? Ile razy przejdz iesz jeszcze Tę krwawą Golgotę, A ja człowiek uwierzę W krwi boską istotę?

Poetyckie spotkanie z Darią M iśko „Czym jest Wiersz?/ Osoba, która ,,wiersze” pisze tylko na języku polskim, powie pewnie:/ ,,Rymowanką,/ Zawiera rymy, wersy i zwrotki.”/ Poeta zaś powie:/ ,,Tym co siedzi mi w głowie,/ Zawi era myśli, marzeni a i sny.” Tymi słowami opisuje poezję Daria Miśko, uczennica wolsztyńskiego Gimnazjum nr 1, która pierwsze próby twórczości poetyckiej ma już za sobą. 21 marca – w Międzynarodowym Dniu Poezji - ukazał się jej d ebiutancki tomik „Spisane z gwiazd”, wydany przez Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Plat era. W tym też miejscu odbyło się spotkanie z tą wrażliwą nastolatką. Wydarzenie poprowadził Adam Żuczkowski, który sam jest poetą i wspiera twórczość lokalnych artystów. Rozmowa z bohaterką dnia była połączona z dekl amacją wi erszy przez pana Adama oraz śpiewem Marty Mani. W t wórczości Darii Miśko często pojawia się wątek młodzieńczego zachwytu nad światem, al e równie często padają poważne, dojrzałe pytania o sens życia. Tematami , które przewijają się w jej wi erszach są noc, cisza, las, wieś czy dzieciństwo. Poezja jest rodzajem jej pami ętnika. Dari a pisze o tym, o czym w danym momencie myśli, gdzie jest, co przeżywa, z czym się zmaga w życiu. Daria Miśko zaczęła tworzyć wiersze, już od kiedy skończyła przedszkole, ale długi czas pisała „do szuflady”. Dopiero po zajęciach Szkolnego Koła Młodych Twórców lit erackich „Tekściarze” i po namowach polonistki pani Małgorzaty Świrszcz zdecydowała się na ich upublicznienie i udział w konkursach. Jest laureatką I miejsca w Wojewódzkim Turnieju Białych Piór w Poznaniu w kat egorii Poezja w 2012 roku. Została wyróżniona w XVI Lednickiej Wiośnie Poetyckiej oraz w Gminnym Konkursie Poetycko -Fotograficznym w Wolsztynie (2012 r.). Jest również laureatką Międzynarodowego Konkursu Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej w Słupsku ( 2012 r.). Podczas promocji nie zabrakło ciepłych słów i zachęty do dalszej twórczości od pierwszego przewodnika literackiego, Małgorzaty Ś wi rszcz, a także dyrektor Gimnazjum nr 1 Lucyny Bobińskiej i dyrektora Wolsztyńskiego Domu Kultury Jarosława Świrszcza. Wzruszenia nie kryła s ama autorka wierszy. Uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję, ż e dostrzeżony talent przyniesie jeszcze wiele owoców w postaci nowych utworów i tomików.

Ile krzyży jeszcze weźmiesz Na swoje ramiona, Ile win przejmiesz na siebie, Aż się czas d ok o na?

3 kwietnia br. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy odbyło się „Spotkanie po latach...”, w którym uczestniczyli twórcy kultury wolsztyńskiej w latach 60-tych i 70-tych. Organizatorem oraz pro wadzącym uroczystość był Adam Żuczkowski. Gośćmi honorowymi byli: Maria Jankiewicz, Halina Siecińska, Leszek Maruszewski, Zdzisław Barski oraz Bogdan Kocąka. Z ramienia Urzędu Miejskiego w spotkaniu wziął udział dyrektor Wolsztyńskiego Domu Kultury – Jarosław Świrszcz. Uczestnicy wspominali czasy, kiedy tworzyli kulturę w zupełnie innych czasach niż dzisiaj. Nie obyło się bez śmiechu i wzruszenia. Wieczornicę uświetniła anielskim śpiewem Marta M ania.

Lekcja historii z kapita nem Stanisławem Szuro 4 kwietnia w Bibliotece Publicznej im. Stanisława Platera w Wolsztynie goszczono niezwykłą osobistość, tzn. kapitana Armii Krajowej Stanisława Szuro. Na to wydarzenie przybyło bardzo liczne grono młodych osób, w tym zorganizowane drużyny harcerskie z Wolsztyna oraz kibice piłkarskiego „Lecha”. Kapitan Szuro opowiadał młodzieży o swoich doświadczeniach życiowych, zwłaszcza tych, związanych z latami drugiej wojny światowej. Dzielił się wspomnieniami o swoim uczestnictwie w kampanii wrześniowej. W czasie wojny został aresztowany przez Gestapo i więziony na Montelupich w Krakowi e, a następnie przebywał w obozie w Puskowie. W późniejszym czasie kapitan Stanisław Szuro był więźniem obozów hitlerowskich. Po zakończeniu wojny był skazany przez komunistyczne władze na śmierć i więziony we Wronkach i Rawiczu. W 1956 roku został zwolniony z więzienia w ramach amn estii, a w 1994 roku zrehabilitowany w wolnej Polsce. Kapitan Szuro przez wiel e lat był cenionym nauczycielem historii. Jego swoboda wypowiedzi dała się poznać również w wolsztyńskiej bibliotece, a jego barwn e życie okazało się ciekawą lekcją historii. Na spotkanie przybył burmistrz Wolsztyna pan Andrzej Rogozinski, który wręczył kapitanowi list gratulacyjny oraz upominek od biblioteki – książkę Krzysztofa Błaszczyka „Z dziejów organizacji niepodle-

Ostatni spektakl wolsztyńskiego Teatru Fokus 08 maja br. o godz. 19:00, na scenie Wolsztyńskim Domu Kultury wystawiona zos tanie po raz ostatni sztuka teatralna, komedia Ryszarda Latko pt. „Tato, tato, sprawa się rypła”. Reżyserem jest Adam Żuczkowski. Aktorzy: Ewa Malińska, Agnieszka Maruszewska, Cecylia Longier, Alicja Matuszewska, Marcin Cha łupka, Waldemar Ligma, Janusz Mrozkowiak oraz Sławomir Wieczorek. W czerwcu sztuka będz ie jeszcze wystawiona w zielonogórskim Teatrze Lubuskim.


KWIECIEŃ 2014

AKTUALNOŚCI

str. 11


str. 12

GMINA WOLSZTYN

KWIECIEŃ 2014

4/2014 Informator  

Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

4/2014 Informator  

Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

Advertisement