Page 1

ɆȱɇȱɋɌȿɊɋɌȼɈɈɋȼȱɌɂȱɇȺɍɄɂɆɈɅɈȾȱɌȺɋɉɈɊɌɍɍɄɊȺȲɇɂ ɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇɂɃɍɇȱȼȿɊɋɂɌȿɌ ÄɄɂȯȼɈɆɈȽɂɅəɇɋɖɄȺȺɄȺȾȿɆȱə´ Ɏɚɤɭɥɶɬɟɬɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɧɚɭɤɿɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ʶ̴̖̬̌̔̌͗ʺ̨̡̡̨̡̛̛̛̣̦̭̹̣̙̱̬̦̣̞̭̯̐́̽̌̌̌ ʻ̨̨̡̛̪̬̥̪̞̯̌́̔̐̏ϬϯϬϯʮ̡̛̱̬̦̣̞̭̯̌̌ ɄȼȺɅȱɎȱɄȺɐȱɃɇȺɊɈȻɈɌȺ ̦̯̖̥̱̌͞ʦ̶̵̶̨̨̛̛̭̞̯̣̖̦̦̬̞̦̯̖̬̞̜̦̪̬̖̭̞̏́̿̏̐̌̏˄̡̛̬̟̦̌

̵̵̡̡̡̛̛̛̱̬̟̦̭̯̙̦̖̏̌̽̏̌̌̚ϮϬϭϭ̡̬̞͟  ʦ̡̨̛̦̌̏;̣̌Ϳͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 

;̛̪̞̪̭̔Ϳ

;̛̪̬̞̺̖͕̞̥̏̚′̨͕̪́Ͳ̡̨̯̞̍̌̽̏Ϳ

  ʻ̡̨̡̡̛̛̱̜̖̬̞̦̌̏̏ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ;̸̶̡̨̛̛̛̦̱̜̭̯̱̪̞̦͕̖̦̖̦̦͕̪̬̞̺̖͕̞̦̞̞̣̌̏̽̏̏̌́̏̌̚̚Ϳˀ̵̨̨̨̨̛̯̪̱̺̖̦̭̯̱̍̌̔̌̔̌̚ͺͺͺ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϮ̬͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ˒͘ʺ͘ˇ̸̡̨̖̖̦̔ ʶ̛̟̏ʹϮϬϭϮ


Ϯ 

ɉɅȺɇ ȼɫɬɭɩ«««««««««««««««««««««««««««««ɫɬɪ Ɋɨɡɞɿɥȼɢɜɱɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢ««««««««««««««««««««ɫɬɪ ȱɫɬɨɪɢɱɧɢɣɨɝɥɹɞ«««««««««««««««««««««ɫɬɪ ɋɩɿɜɩɪɚɰɹɦɿɠɍɤɪɚʀɧɨɸɬɚȯɋɋɶɨɝɨɞɟɧɧɹ«««««««««ɫɬɪ ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɶ««««««««««««««««««««ɫɬɪ

ȯɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ««««««««««««««««««ɫɬɪȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣɋɨɸɡ««««««««««««««««ɫɬɪɋɯɿɞɧɟɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ«««««««««««««««««ɫɬɪɍɝɨɞɚɩɪɨɚɫɨɰɿɚɰɿɸ««««««««««««««««ɫɬɪȾɨɝɨɜɿɪɩɪɨɡɨɧɭɜɿɥɶɧɨʀɬɨɪɝɿɜɥɿ«««««««««««ɫɬɪ

ɍɤɪɚʀɧɚɬɚȯɋɚɧɚɥɿɡɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ««««««««««««««ɫɬɪ 

ɍɤɪɚʀɧɚɹɤɱɥɟɧɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ©ɋɯɿɞɧɟɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨª««««ɫɬɪɇɚɲɥɹɯɭɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɞɨȯɋ««««««««ɫɬɪȺɪɟɲɬɌɢɦɨɲɟɧɤɨɦɨɠɟɫɬɚɬɢɤɿɧɰɟɦɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ«««ɫɬɪ

ɊɨɡɞɿɥɆɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡ««««««««««ɫɬɪ ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɶ«««««««««««««««««««««ɫɬɪ Ɂɿɫɬɨɪɿʀɦɟɬɨɞɭ««««««««««««««««««««««ɫɬɪ Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɟɬɨɞɭ««««««««««««««««««««ɫɬɪ Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀɬɚɡɦɿɧɧɿ«««««««««««««««««««««ɫɬɪ ȼɢɛɿɪɤɚ«««««««««««««««««««««««««ɫɬɪ Ɉɞɢɧɢɰɿɚɧɚɥɿɡɭ««««««««««««««««««««««ɫɬɪ ɊɨɡɞɿɥɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ««««««««««««««««««ɫɬɪ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭ«««««««««««««««««ɫɬɪ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɬɚʀɯɱɚɫɨɜɚɩɪɢɜ¶ɹɡɚɧɿɫɬɶ«ɫɬɪ Ⱥɜɬɨɪɫɬɜɨɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ«««««««««««««««««ɫɬɪ ɀɚɧɪɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ«««««««««««««««««««ɫɬɪ Ɋɭɛɪɢɤɚɰɿɹɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ«««««««««««««««««ɫɬɪ Ɂɚɝɨɥɨɜɤɢɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ«««««««««««««««««ɫɬɪ Ƚɨɥɨɜɧɚɬɟɦɚɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ««««««««««««««««ɫɬɪ


ϯ 

ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɣɚɧɚɥɿɡɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ«««««««««ɫɬɪ ȼɢɫɧɨɜɤɢ««««««««««««««««««««««««««««ɫɬɪ ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ«««««««««««««««««««ɫɬɪ Ⱦɨɞɚɬɤɢ««««««««««««««««««««««««««««ɫɬɪ


ϰ 

ȼɋɌɍɉ ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ȯɜɪɨɩɢ ɽɜɪɨɩɟʀɡɚɰɿʀ ɬɚ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɭɥɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɸɞɥɹɍɤɪɚʀɧɢ±ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨɰɟɧɬɪɭȯɜɪɨɩɢɡɚɜɠɞɢɈɞɧɚɤɜɨɧɚɞɨɫɿ ɧɟ ɽ ɩɨɜɧɨɩɪɚɜɧɢɦ ɱɥɟɧɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɚɛɢ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɨɦ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɦ ɋɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɟɪɟɞ ɧɟɸ ɡɚɞɚɱɿ ɞɥɹ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɞɨ ȯɋ ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɚ ©ɋɯɿɞɧɟ ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨª Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɡ ɝɨ ɪɨɤɭ ɜɟɞɭɬɶɫɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ ɡ ȯɋ ɳɨɞɨ ɩɿɞɩɢɫɚɧɹɭɝɨɞɩɪɨɚɫɨɰɿɚɰɿɸɬɚɡɨɧɭɜɿɥɶɧɨʀɬɨɪɝɿɜɥɿɡȯɜɪɨɫɨɸɡɨɦɹɤɿɛɡɧɚɱɧɨ ɡɛɥɢɡɢɥɢ ɍɤɪɚʀɧɭ ɬɚ ȯɋ Ɉɞɧɚɤ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɡ ɩɟɜɧɢɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɩɪɨɰɟɫɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɞɨȯɋɞɟɳɨɭɩɨɜɿɥɶɧɢɜɫɹ ȼɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɦɟɞɿɚɩɢɲɭɬɶɱɢɦɚɥɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɩɪɨɰɸɬɟɦɚɬɢɤɭɨɞɧɚɤɞɨɫɿ ɧɟ ɪɨɛɢɥɨɫɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɰɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ȼɥɚɫɧɟ ɚɧɚɥɿɡ ɱɚɫɬɢɧɢɬɚɤɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɹɿɩɪɨɛɭɸɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɭɫɜɨɽɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ Ɉɛ¶ɽɤɬɨɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɽɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɧɚɬɟɦɢɳɨɬɚɤɱɢɿɧɚɤɲɟɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɡɛɥɢɠɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ȯɋ ɩɪɨɰɟɫɭ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ

ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ

ɬɢɠɧɟɜɢɤɚɯ

ɤɪɚʀɧɢ

©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬª

©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɢɠɞɟɧɶª ©Ɏɨɤɭɫª ©Ʉɨɦɟɧɬɚɪɿª ɉɟɪɿɨɞ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɳɨ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɨɤɪɟɫɥɟɧɨɢɦɪɨɤɨɦ 

ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ

ɩɪɨɰɟɫɿɜɍɤɪɚʀɧɢɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɬɢɠɧɟɜɢɤɚɯ 

Ƚɨɥɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ

ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɚɧɚɥɿɡɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɢɠɧɟɜɢɤɿɜ ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ Ɍɢɠɞɟɧɶª ©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬª ©Ɏɨɤɭɫª ©Ʉɨɦɟɧɬɚɪɿª ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯɬɟɧɞɟɧɰɿɣɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɰɿɽʀɬɟɦɚɬɢɤɢɜɦɟɞɿɚ 

Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɪɨɛɨɬɚɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɜɢɤɨɧɚɧɧɹɬɚɤɢɯɡɚɜɞɚɧɶ

 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɚɫɬɨɬɧɨɫɬɿ ɜɢɯɨɞɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜ ɹɤɢɯ ɡɝɚɞɭɸɬɶɫɹ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢɍɤɪɚʀɧɢ


ϱ 

 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɚɫɬɨɬɧɨɫɬɿ ɜɢɯɨɞɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜ ɹɤɢɯ ɬɟɦɚ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɽ ɩɪɨɜɿɞɧɨɸ ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɠɚɧɪɿɜɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɜɹɤɢɯɜɢɫɜɿɬɥɸɽɬɶɫɹɬɟɦɚɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɱɢ ɨɞɧɨɛɿɱɧɨɫɬɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɿɡ ɡɝɚɞɭɜɚɧɧɹɦ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɍɤɪɚʀɧɢ ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɦɨɠɥɢɜɨʀ ɡɚɚɧɝɚɠɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɧɚ ɬɟɦɭɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɬɚɱɚɫɬɨɬɧɨɫɬɿɩɨɹɜɢɬɚɤɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ ɬɢɦɹɤɩɟɜɧɿɩɨɞɿʀ ɱɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢɧɚ ɬɟɦɭ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɢɠɧɟɜɢɤɚɯ ɬɚ ɹɤ ɜɨɧɢ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯɫɚɣɬɚɯȯɋɬɚɋɯɿɞɧɨɝɨɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ Ƚɿɩɨɬɟɡɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɿ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɦɟɞɿɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɧɚ ɬɟɦɭ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɬɢ ɧɟ ɡɨɜɫɿɦɞɿɣɫɧɢɣɫɬɚɧɪɟɱɟɣɬɚɩɪɢɯɨɜɭɸɬɶɧɟɜɢɝɿɞɧɿɞɥɹɤɪɚʀɧɢɫɬɨɪɨɧɢɩɪɨɛɥɟɦ Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɦɨɠɧɚ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ©Ʉɨɧɬɟɤɫɬ ɬɚ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɧɧɹ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɬɢɠɧɟɜɢɤɚɯª Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɬɢɦ ɳɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ȯɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɬɚʀʀɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɞɨȯɋɜɠɟɧɟɨɞɢɧɪɿɤɧɟɜɬɪɚɱɚɽɫɜɨɽʀ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿɨɞɧɚɤɜɍɤɪɚʀɧɿɜɿɞɫɭɬɧɿɹɤɿɫɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɰɿɽʀɬɟɦɢɜ ɦɟɞɿɚ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɹɤ ɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɩɟɜɧɿ ɧɚɫɬɚɧɨɜɱɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜɩɪɨɬɟɹɤɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɩɨɥɿɬɢɱɧɿɩɨɞɿʀɹɤɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɬɢɬɚ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ʀɯ ɞɥɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɡɚɝɚɥɭ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɬɨɝɨ ɹɤɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹɩɪɢɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɰɿɽʀɱɢɩɨɞɿɛɧɢɯɬɟɦɚɬɢɤ Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɫɩɪɨɛɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɜɧɨɬɢ ? ɧɟɩɨɜɧɨɬɢ ɡɚɚɧɝɚɠɨɜɚɧɨɫɬɿ ? ɧɟɡɚɚɧɝɚɠɨɜɚɧɨɫɬɿ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɨɫɬɿ ? ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɬɢɠɧɟɜɢɤɚɦɢ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɩɨɞɿɣɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɦɟɞɿɚ


ϲ 

ɉɪɚɤɬɢɱɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɪɨɛɨɬɢɩɨɥɹɝɚɽɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɹɤɢɣ ɡɚ ɡɛɿɝɨɦ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɬɚɤɨɠ ɫɬɚɜ ɱɢ ɧɟ ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɱɟɪɟɡ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɡ ɭɜ¶ɹɡɧɟɧɧɹ ɟɤɫɩɪɟɦ¶ɽɪɦɿɧɿɫɬɪɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɘɥɿʀ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ ɬɚ ɤɪɢɬɢɤɭ ɫɭɞɨɜɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚɞ ɧɟɸȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɸɫɩɿɥɶɧɨɬɨɸ Ɋɨɛɨɬɚɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɿɜɫɬɭɩɭɬɪɶɨɯɪɨɡɞɿɥɿɜɜɢɫɧɨɜɤɿɜɫɩɢɫɤɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɿɜ ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɨɝɥɹɞɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɞɿɥɟɧɨɦɭ ɧɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ ɿɫɬɨɪɿɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ȯɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɋɯɿɞɧɨɝɨ ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɮɟɧɨɦɟɧɭ ɽɜɪɨɩɟʀɡɚɰɿʀ ɜɩɪɢɧɰɢɩɿ ɬɚ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɫɩɪɨɛɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɬɚɤɢɯ ɹɤ ȯɜɪɨɩɚ ȯɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɋɯɿɞɧɟ ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɍɝɨɞɚɩɪɨɚɫɨɰɿɚɰɿɸɡȯɋɬɚȾɨɝɨɜɿɪɩɪɨɡɨɧɭɜɿɥɶɧɨʀɬɨɪɝɿɜɥɿɡȯɋ Ⱦɪɭɝɢɣ ɪɨɡɞɿɥ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭɉɨɞɚɽɬɶɫɹɤɨɪɨɬɤɚɿɫɬɨɪɿɹɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭɦɟɬɨɞɭ ɣɨɝɨ ɤɨɪɨɬɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɫɩɪɨɛɚ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɪɿɡɧɿ ɬɚ ɡɧɚɣɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɦɢ ɍ ɰɶɨɦɭ ɠ ɪɨɡɞɿɥɿ ɹ ɧɚɦɚɝɚɸɫɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɨɧɰɟɩɬɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɬɚ ɡɦɿɧɧɿ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɛɪɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɫɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ɍɪɟɬɿɣ ɪɨɡɞɿɥ ɪɨɛɨɬɢ ± ©ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹª ɦɿɫɬɢɬɶ ɞɟɬɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭ Ɍɭɬ ɜɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɫɢɧɬɟɡ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɬɢɩɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɡɚɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢɬɚɨɞɢɧɢɰɹɦɢɿɡɪɨɛɥɟɧɨɫɩɪɨɛɭɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɚ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɟɪɟɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹ Ɋɨɛɨɬɚ ɡɚɜɟɪɲɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞɫɭɦɤɨɦ ɩɪɨ ɬɟ ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɜɧɨ ɬɚ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨ ɱɢ ɧɟ ɞɭɠɟ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶɫɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɢɠɧɟɜɢɤɚɯ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɢɳɨɧɚɧɢɯɜɩɥɢɜɚɸɬɶ   


ϳ 

Ɋɨɡɞɿɥȼɢɜɱɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢ ȱɫɬɨɪɢɱɧɢɣɨɝɥɹɞ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɋɨɸɡ ȯɋ ± ɰɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɭ ɫɜɿɬɿ ɬɨɪɝɨɜɢɣ ɛɥɨɤ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɤɪɚʀɧ Ⱥ ɫɚɦɟ Ȼɟɥɶɝɿɹ ȱɬɚɥɿɹ Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ Ɏɪɚɧɰɿɹ Ⱦɚɧɿɹ ȱɪɥɚɧɞɿɹ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ Ƚɪɟɰɿɹ ȱɫɩɚɧɿɹ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɹ Ⱥɜɫɬɪɿɹ Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ ɒɜɟɰɿɹ ɉɨɥɶɳɚ ɑɟɯɿɹ ɍɝɨɪɳɢɧɚ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɚ Ʌɢɬɜɚ Ʌɚɬɜɿɹ ȿɫɬɨɧɿɹ Ȼɨɥɝɚɪɿɹ Ɋɭɦɭɧɿɹ ɋɥɨɜɟɧɿɹ Ʉɿɩɪ ɤɪɿɦ ɩɿɜɞɟɧɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɨɫɬɪɨɜɭ ɬɚ Ɇɚɥɶɬɚ ɉɥɨɳɚ ɜɫɶɨɝɨ ȯɋ ɡɚɣɦɚɽ ɩɨɧɚɞ ɱɨɬɢɪɢ ɦɿɥɶɣɨɧɢ ɤɜɚɞɪɚɬɧɢɯ ɦɟɬɪɿɜ Ⱥ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ±ɩɨɧɚɞɦɿɥɶɣɨɧɿɜɠɢɬɟɥɿɜ ɍȯɋɽɫɜɿɣɜɥɚɫɧɢɣɩɪɚɩɨɪɹɤɢɣɛɭɜɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣɭɪɨɰɿɿɽɩɨɮɚɤɬɭ ɫɢɧɿɦ ɩɨɥɨɬɧɨɦ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɢɤɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨɜɠɢɧɢ ɬɚ ɜɢɫɨɬɢ  ɜ ɰɟɧɬɪɿ ɹɤɨɝɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɩɨ ɤɨɥɭ ɡɨɥɨɬɢɯ ɡɿɪɨɤ ȼɩɟɪɲɟ ɰɟɣ ɩɪɚɩɨɪ ɛɭɥɨ ɩɿɞɧɹɬɨ ɩɟɪɟɞ ɛɭɞɿɜɥɟɸ ȯɜɪɨɤɨɦɿɫɿʀ ɜ Ȼɪɸɫɫɟɥɿ ɬɪɚɜɧɹ ɪɨɤɭ ȯ ɜ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɋɨɸɡɭɿɫɜɿɣɜɥɚɫɧɢɣɝɿɦɧ±©ɈɞɚɪɚɞɨɫɬɿªɅɸɞɜɿɝɚɜɚɧȻɟɬɯɨɜɟɧɚ ɮɪɚɝɦɟɧɬɣɨɝɨȾɟɜ¶ɹɬɨʀɫɢɦɮɨɧɿʀɳɨɬɚɤɨɠɽɝɿɦɧɨɦɊɚɞɢȯɜɪɨɩɢ>@ ɐɿɥɹɦɢɫɜɨɽʀɪɨɛɨɬɢȯɋɩɪɨɝɨɥɨɲɭɽɬɚɤɟ − ȼɜɟɞɟɧɧɹɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ − Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɫɜɨɛɨɞɢɛɟɡɩɟɤɢɬɚɡɚɤɨɧɧɨɫɬɿ − ɋɩɪɢɹɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɝɪɟɫɭ − Ɂɦɿɰɧɟɧɧɹɪɨɥɿȯɜɪɨɩɢɭɫɜɿɬɿ>@ Ɉɞɧɚɤ ɩɪɨɣɲɥɨ ɱɢɦɚɥɨ ɱɚɫɭ ɩɨɤɢ ɿɞɟɹ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ ɹɤ ɬɚɤɨʀ ɜɡɚɝɚɥɿ ɫɬɚɥɚ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɸ Ⱥɞɠɟ ɳɟ ɜ ɱɚɫɢ ɩɟɪɲɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɿɞɟɹ ɛɭɥɚ ɩɪɢɫɭɬɧɹ ɜ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɞɢɫɤɭɫɿɹɯ ɨɞɧɚɤ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɤɪɨɤɢ ɰɟ ɬɨɞɿ ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɩɟɪɟɪɨɫɥɨ Ɉɞɧɚɤ ɩɿɫɥɹɪɨɡɪɭɯɢ Ⱦɪɭɝɨʀ ɋɜɿɬɨɜɨʀ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɥɿɞɟɪɢ ɩɪɢɣɲɥɢ ɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɳɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɬɚ ɫɩɿɥɶɧɿ ɡɭɫɢɥɥɹ ɽ ɧɚɣɤɪɚɳɢɦɢ ɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɦɢɪɭ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿɬɚɩɪɨɰɜɿɬɚɧɧɹ ɄɨɥɢɜɪɨɰɿɚɫɚɦɟɬɪɚɜɧɹɦɿɧɿɫɬɪɿɧɨɡɟɦɧɢɯɫɩɪɚɜɎɪɚɧɰɿʀɊɨɛɟɪɬ ɒɭɦɚɧ ɜ ɫɜɨʀɣ ɩɪɨɦɨɜɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɨɛ¶ɽɞɧɚɬɢ ɜɭɝɿɥɶɧɭ ɬɚ ɫɬɚɥɟɥɢɜɚɪɧɭ


ϴ 

ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɬɚ Ɏɟɞɟɪɚɬɢɜɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹȯɜɪɨɩɢɦɨɠɧɚɫɤɚɡɚɬɢɩɨɱɚɜɫɹȺɞɠɟɜɠɟɡɚɪɿɤɰɹɤɨɧɰɟɩɰɿɹɛɭɥɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚȻɚɛɿɥɶɲɟɉɚɪɢɡɶɤɢɣɞɨɝɨɜɿɪɜɫɬɚɧɨɜɢɜȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɟɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɜɭɝɿɥɥɹ ɬɚ ɫɬɚɥɿ ɧɟ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɚ ɦɿɠ ɲɿɫɬɶɨɦɚ ɤɪɚʀɧɚɦɢɱɥɟɧɚɦɢ Ȼɟɥɶɝɿɽɸ Ɏɪɚɧɰɿɽɸ ɇɿɦɟɱɱɢɧɨɸ ȱɬɚɥɿɽɸ Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝɨɦ ɬɚ ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɚɦɢ ɋɚɦɟ ɭɫɩɿɯ ɰɶɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɭɿɧɚɞɢɯɧɭɜɤɪɚʀɧɢɪɨɡɲɢɪɢɬɢɩɪɨɰɟɫɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɿɧɚɿɧɲɿɫɮɟɪɢ >@ ȼɠɟ ɜ ɪɨɰɿ Ɋɢɦɫɶɤɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɜɫɬɚɧɨɜɢɜ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɩɿɥɶɧɨɬɭ ɬɚ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ ɫɩɿɥɶɧɨɬɭ ɡ ɚɬɨɦɧɨʀ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɦɟɬɨɸ ɹɤɢɯ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɢɬɧɨɝɨ ɫɨɸɡɭ ɬɚ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɛɚɪ¶ɽɪɿɜ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɤɪɚʀɧ ɱɥɟɧɿɜɚɬɚɤɨɠɪɨɡɜɢɬɨɤɹɞɟɪɧɨʀɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢɜɦɢɪɧɢɯɰɿɥɹɯȺɨɬɡɚɞɟɫɹɬɶɪɨɤɿɜ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɡɥɢɬɬɹ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɬɪɶɨɯ ɋɩɿɥɶɧɨɬ ɳɨ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɚɡɨɜɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɬɚɤɢɦɢɝɨɥɨɜɧɢɦɢɿɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢɹɤȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚɤɨɦɿɫɿɹɊɚɞɚ ȯɜɪɨɩɢȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɉɚɪɥɚɦɟɧɬɬɚɋɭɞ ȱɧɲɢɣ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɤɪɨɤ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɜ ɪɨɰɿ ɤɨɥɢ Ɇɚɚɫɬɪɢɯɬɫɶɤɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɜɢɡɧɚɱɢɜ ɬɪɢ ɫɬɨɜɩɢ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɋɩɿɥɶɧɨɬɚ ɦɿɠɭɪɹɞɨɜɟ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɩɨɥɿɬɢɰɿ ɬɚ ɝɚɥɚɡɿ ɛɟɡɩɟɤɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɿɠɭɪɹɞɨɜɟ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɫɩɪɚɜȾɨ ɬɨɝɨ ɠɰɟɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɜɢɡɧɚɱɢɜɪɚɦɤɢɞɥɹɽɞɢɧɨʀɜɚɥɸɬɢɬɚɛɿɥɶɲɨʀɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ>@ Ɂ ɩɟɪɲɨɝɨ ɫɿɱɧɹ ɪɨɤɭ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢ ɩɨɱɚɜ ȯɞɢɧɢɣ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣɪɢɧɨɤɹɤɢɣɥɿɤɜɿɞɭɜɚɜɦɚɣɠɟɜɫɿɛɚɪ¶ɽɪɢɞɥɹɜɿɥɶɧɨɝɨɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɜɪɚɦɤɚɯɋɩɿɥɶɧɨɬɢɥɸɞɟɣɬɨɜɚɪɿɜɩɨɫɥɭɝɬɚɤɚɩɿɬɚɥɭ ɄɨɥɢɥɢɫɬɨɩɚɞɚɪɨɤɭɱɢɧɧɨɫɬɿɧɚɛɭɜɆɚɚɫɬɪɢɯɫɶɤɢɣɞɨɝɨɜɿɪɩɪɨȯɋ ɰɟ ɫɬɚɥɨ ɜɢɡɧɚɱɧɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɫɨɸɡɭ ȿȼɋ ɐɟ ɛɭɜ ɩɟɪɲɢɣ ɤɪɨɤ ɞɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨʀ ɜɚɥɸɬɢ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɬɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɫɨɸɡɭ ± ɡ ɿɧɲɨɝɨ Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɰɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɤɪɚʀɧɱɥɟɧɿɜȯɋɬɚɤɨɠɨɬɪɢɦɚɥɢȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɟɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɨ ɉɨɞɚɥɶɲɿ ɜɚɠɥɢɜɿ ɤɪɨɤɢ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȯɋ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɥɢɫɶ ɜ Ɍɭɪɢɧɿ ɜ ɪɨɰɿɧɚɆɿɠɭɪɹɞɨɜɿɣɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀɳɨɡɚɤɿɧɱɢɥɚɫɶɜɱɟɪɜɧɿɪɨɤɭɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɦ Ⱥɦɫɬɟɪɞɚɦɫɶɤɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɭ


ϵ 

Ɂɝɿɞɧɨ ɡ Ʌɨɦɿɣɫɶɤɨɸ ɤɨɧɜɟɧɰɿɽɸ ȯɋ ɦɚɽ ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɩɪɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ ɡ ɤɪɚʀɧɚɦɢ Ⱥɮɪɢɤɢ Ʉɚɪɢɛɫɶɤɨɝɨ ɦɨɪɹ ɬɚ Ɍɢɯɨɨɤɟɚɧɫɶɤɨɝɨ ɛɚɫɟɣɧɭ ɞɨ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɿ ɧɚɛɿɥɶɲɟ ɧɚɣɛɿɞɧɿɲɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɓɟ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɡ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ȯɋ ɭɤɥɚɜ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ Ⱥ ɹɤɳɨ ɡɚɝɚɥɨɦ ɬɨ ȯɋ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢɡɛɿɥɶɲɧɿɠɤɪɚʀɧɚɦɢɫɜɿɬɭ>@ Ɉɮɿɰɿɣɧɨɸ ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ ȯɋ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɤɪɚʀɧ ɽ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚɫɭɫɿɞɫɬɜɚ ɓɟ ɭ ɪɨɰɿ ȯɋ ɪɨɡɩɨɱɚɜ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚɞ ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ ɫɭɦɿɫɧɢɰɬɜɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɫɭɫɿɞɿɜ ɚ ɜɠɟ ɡɚ ɪɿɤ ȯɜɪɨɤɨɦɿɫɿɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚɩɟɪɲɢɣɩɪɨɟɤɬɩɿɞɧɚɡɜɨɸ©ȼɟɥɢɤɚȯɜɪɨɩɚªȺɡɚɤɿɧɱɟɧɚɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨɛɚɱɟɧɧɹɭɱɚɫɬɿȯɋɜɠɢɬɬɿɫɜɨʀɯɫɭɫɿɞɿɜɛɭɥɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɳɟɡɚ ɪɿɤɭɪɨɰɿɜɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɦɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɫɭɫɿɞɫɬɜɚ>@ Ɍɚɤɩɨɱɚɥɨɫɹɡɛɥɢɠɟɧɧɹɤɪɚʀɧɱɥɟɧɿɜȯɋɡɫɭɫɿɞɚɦɢɧɟɱɥɟɧɚɦɢ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɩɥɸɽ ɤɪɚʀɧ ɪɟɝɿɨɧɭ ɋɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ ɉɿɜɞɟɧɧɨɝɨ Ʉɚɜɤɚɡɭ ɬɚ ɛɚɫɟɣɧɭ ɋɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪ¶ɹ ȼɚɪɬɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ ɳɨ ɊɨɫɿɹɜɿɞɦɨɜɢɥɚɫɶɜɯɨɞɢɬɢɞɨɰɿɽʀɩɪɨɝɪɚɦɢɌɨɦɭɡɧɟɸɧɚɬɨɦɿɫɬɶɛɭɥɨɩɿɞɩɢɫɚɧɨ ɨɤɪɟɦɭ ɭɝɨɞɭ ɩɪɨ ɬɚɤ ɡɜɚɧɟ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɹɤɨɸ ɜɪɟɝɭɥɶɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɽɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨɨɛɨɯɤɪɚʀɧ ɍ ɪɨɰɿ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ȯɉɉ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ

ɩɪɨɝɪɚɦɢ

ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ

ɡ

ɤɪɚʀɧɚɦɢ

ɨɤɪɟɦɢɯ

ɪɟɝɿɨɧɿɜ

©ɋɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫɶɤɢɣɫɨɸɡªɬɚ©ɑɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɚɫɢɧɟɪɝɿɹªɐɶɨɝɨɠɪɨɤɭɩɨɱɚɥɚɫɶ ɪɨɛɨɬɚɧɚɞɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ©ɋɯɿɞɧɟɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨª ɉɪɨɟɤɬ ɋɯɿɞɧɨɝɨ ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɛɭɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɬɪɚɜɧɹ ɪɨɤɭ ɧɚ Ɋɚɞɿ ȯɋ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɧɿɫɬɪɨɦ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɉɨɥɶɳɿ ɡɚ ɭɱɚɫɬɿ ɒɜɟɰɿʀ ȼɠɟ ɡɚ ɪɿɤ ɬɪɚɜɧɹ ɪɨɤɭ ɜ ɉɪɚɡɿ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɱɚ ɡɭɫɬɪɿɱ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ©ɋɯɿɞɧɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨª Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɛɭɥɨɡɛɥɢɠɟɧɧɹȯɋɿɡɲɿɫɬɶɦɚɤɪɚʀɧɚɦɢɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɋɊɋɊ ȺɫɚɦɟɆɨɥɞɨɜɨɸȺɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɨɦȼɿɪɦɟɧɿɽɸȽɪɭɡɿɽɸȻɿɥɨɪɭɫɫɸɬɚɍɤɪɚʀɧɨɸ Ɉɝɥɹɧɟɦɨ ɤɨɪɨɬɤɨ ɞɚɥɿ ɫɬɚɧ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɦɿɠ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɬɚ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ ɫɨɸɡɨɦɜɨɫɬɚɧɧɿɪɨɤɢ


ϭϬ ɋɩɿɜɩɪɚɰɹɦɿɠɍɤɪɚʀɧɨɸɬɚȯɋɋɶɨɝɨɞɟɧɧɹ 

ȱɫɬɨɪɿɹ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɦɿɠ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɬɚ ȯɋ ɩɨɱɚɥɚɫɹ ɳɟ ɭ ɪɨɰɿ ɡ

ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɋɚɦɟ ɡ ɬɢɯ ɩɿɪ ɿ ɩɨɱɚɜɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɹɤɢɣ ɫɬɚɜ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɧɚɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɍ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɭɫɿɞɫɬɜɚ ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɋɯɿɞɧɟ ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɱɥɟɧɨɦ ɹɤɨɝɨ ɦɢ ɽ ɍɤɪɚʀɧɚ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɫɨɸɡɭ ɋɚɦɟ ɰɟ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨ ɩɨɫɬɭɩɨɜɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɬɚ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɦɿɠɍɤɪɚʀɧɨɸɬɚȯɋ>@ 

Ɉɞɧɚɤ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ

ɜɢɧɢɤɚɥɢ ɩɟɜɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɛɟɪɟɡɧɹ ɪɨɤɭ ɦɿɠ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɬɚ ȯɋ ɩɨɱɚɥɢɫɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ ɳɨɞɨ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɩɨɫɢɥɟɧɨʀ ɭɝɨɞɢ ɧɚ ɡɚɦɿɧɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɍɝɨɞɿ ɩɪɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɬɚ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɍ ɜɟɪɟɫɧɿ ɪɨɤɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɚɪɢɡɶɤɨɝɨ ɋɚɦɿɬɭ ɍɤɪɚʀɧɚ ± ȯɋ ɛɭɥɨ ɜɢɪɿɲɟɧɨ ɧɚɡɜɚɬɢ ɧɨɜɭ ɩɨɫɢɥɟɧɭ ɭɝɨɞɭ ɍɝɨɞɨɸ ɩɪɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ>@ 

ȼɚɠɥɢɜɨ ɬɚɤɨɠ ɡɝɚɞɚɬɢ ɳɨ ɥɸɬɨɝɨ ɪɨɤɭ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɡɭɫɬɪɿɱ

ɬɨɞɿɲɧɶɨɝɨ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ȼɿɤɬɨɪɚ ɘɳɟɧɤɚ ɡ Ʉɨɦɿɫɚɪɨɦ ȯɜɪɨɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɉ Ɇɟɧɞɟɥɶɫɨɧɨɦ ɋɚɦɟ ɩɿɞ ɱɚɫ ɰɿɽɸ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɩɨɱɚɥɢɫɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢɳɨɞɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɡɨɧɢɜɿɥɶɧɨʀɬɨɪɝɿɜɥɿɦɿɠɍɤɪɚʀɧɨɸɬɚȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ ɫɨɸɡɨɦ>@ Ɂɚɜɟɪɲɢɬɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ ɳɨɞɨ ɍɝɨɞɢ ɩɪɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ ɩɥɚɧɭɜɚɥɨɫɹ ɭ ɝɪɭɞɧɿ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨɤɭ ɤɨɥɢ ɹɤ ɨɱɿɤɭɜɚɥɨɫɶ ɜɨɧɚ ɦɚɥɚ ɛɭɬɢ ɜɠɟ ɩɪɢɣɧɹɬɚ Ɉɞɧɚɤ ɧɚ ɡɚɜɚɞɿ ɫɬɚɥɢ ɩɟɜɧɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɹɤɿ ɡɦɭɫɢɥɢ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢɡɭɩɢɧɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɍɝɨɞɢ ɇɚ ɱɚɫ ɩɨɤɢ ɍɝɨɞɚ ɩɪɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ ɛɭɞɟ ɩɪɢɣɧɹɬɚ ɬɚ ɪɚɬɢɮɿɤɨɜɚɧɚ ɤɪɚʀɧɚɦɢɱɥɟɧɚɦɢ ȯɋ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɛɭɥɨ ɜɢɪɿɲɟɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣɩɪɨɚɫɨɰɿɚɰɿɸɍɤɪɚʀɧɚȯɋ>@ȼɚɪɬɨɡɚɭɜɚɠɢɬɢɳɨ ɧɚɪɿɠɧɢɦɤɚɦɟɧɟɦɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀ©ɩɚɭɡɢªɜɩɚɪɬɧɟɪɫɶɤɢɯɫɬɨɫɭɧɤɚɯɍɤɪɚʀɧɢɡȯɋɽ


ϭϭ 

ɚɪɟɲɬ ɱɢɧɧɨɸ ɜɥɚɞɨɸ ɟɤɫɩɪɟɦ¶ɽɪ ɦɿɧɿɫɬɪɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɩɨɡɢɰɿɨɧɟɪɤɢ ɘɥɿʀ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ ɝɪɭɞɧɹ ɪɨɤɭ ɜ Ʉɢɽɜɿ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɩ¶ɹɬɧɚɞɰɹɬɢɣ ɫɚɦɿɬ ɍɤɪɚʀɧɚȯɋ ɇɚ ɧɶɨɦɭ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ȼɿɤɬɨɪ əɧɭɤɨɜɢɱ ɡɭɫɬɪɿɜɫɹ ɿɡ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ Ƚɟɪɦɚɧɨɦ ɜɚɧ Ɋɨɦɩɟɽɦ ɬɚ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ȯɜɪɨɤɨɦɿɫɿʀ ɀɨɡɟ Ɇɚɧɭɟɥɟɦ Ȼɚɪɪɨɡɭ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɭ ɋɩɿɥɶɧɿɣ ɡɚɹɜɿ ɫɚɦɿɬɭ ɣɲɥɨɫɹ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ©Ʌɿɞɟɪɢ ɨɛɝɨɜɨɪɢɥɢ ɩɟɪɟɛɿɝ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ ɜɢɛɨɪɱɨʀ ɬɚ ɫɭɞɨɜɨʀ ɪɟɮɨɪɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɥɢɩɟɪɟɜɚɝɢɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɰɢɯɪɟɮɨɪɦɭɩɪɨɡɨɪɢɣɬɚɜɫɟɨɯɨɩɥɸɸɱɢɣɫɩɨɫɿɛ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɨɩɨɡɢɰɿʀ ɬɚ ɜɚɝɨɦɨɸ ɭɱɚɫɬɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚª ɚ ɬɚɤɨɠ ©ɜɢɡɧɚɥɢ ɳɨ ɍɤɪɚʀɧɚ ɹɤ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɤɪɚʀɧɚ ɡ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɸɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɸɩɨɞɿɥɹɽɫɩɿɥɶɧɭɿɫɬɨɪɿɸɬɚɫɩɿɥɶɧɿɰɿɧɧɨɫɬɿɡɤɪɚʀɧɚɦɢ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɿ ɜɢɡɧɚɥɢ ɳɨ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɡɛɥɢɠɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ȯɋ ɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɿɣ ɫɮɟɪɚɯ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɭ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ȯɋ ɍɤɪɚʀɧɚª >@ Ɉɞɧɚɤ ɜɫɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɁɆȱ ɩɿɫɥɹ ɫɚɦɿɬɭ ɧɚɩɢɫɚɥɢ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɹɤɳɨ ɱɢɧɧɢɣ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ȼɿɤɬɨɪ əɧɭɤɨɜɢɱ ɧɟ ɜɩɥɢɧɟ ɧɚ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɨɩɨɡɢɰɿɨɧɟɪɤɢ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ ɬɚ ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ ɭɱɚɫɬɿ ɨɩɨɡɢɰɿʀ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯɜɢɛɨɪɚɯɲɥɹɯɍɤɪɚʀɧɢɜȯɋɛɭɞɟɩɨɜɧɿɫɬɸɡɚɤɪɢɬɢɣ ɍɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹɫɬɨɫɭɧɤɿɜɦɿɠɍɤɪɚʀɧɨɸɬɚȯɋɨɫɨɛɥɢɜɨɪɨɡɱɚɪɨɜɭɸɬɶɧɚɬɥɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɪɨɤɢ ɳɨɞɨ ɬɨɝɨ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ȯɜɪɨɫɨɸɡɭ ɬɚɤɢ ɦɨɠɥɢɜɚ Ɍɚɤ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɡ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɪɨɤɭ ɬɚ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɜɨɫɟɧɢ ɪɨɤɭ ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲɟ ɥɸɞɟɣ ɧɚɡɢɜɚɥɢ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢɦɿɠɍɤɪɚʀɧɨɸɬɚȯɋɞɭɠɟɚɛɨɞɨɫɢɬɶɯɨɪɨɲɢɦɢȺɰɟ±ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɭ ɪɨɰɿ ɬɚ ɞɟɳɨ ɛɿɥɶɲɟ  ɭ ɪɨɰɿ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɬɚɤɨɠ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ȯɋ ɽ ɱɢɦɚɥɨ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ >@ Ɍɨɦɭ ɬɨɣ ɮɚɤɬ ɳɨ ɱɢɧɧɚ ɜɥɚɞɚ ɧɟ ɡɦɨɝɥɚ ɜɬɿɥɢɬɢ ɨɱɿɤɭɜɚɧɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɜɢɤɥɢɤɚɽɧɟɚɛɢɹɤɟɪɨɡɱɚɪɭɜɚɧɧɹɫɟɪɟɞɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ 

ȿɤɫɩɟɪɬɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɳɨ ɧɚɪɚɡɿ ȯɜɪɨɫɨɸɡ ɦɚɽ ɪɹɞ ɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɫɩɪɚɜ

ɚɧɿɠɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀɌɚɤɫɤɚɠɿɦɨɤɪɢɡɚɫɭɜɟɪɟɧɧɢɯɛɨɪɝɿɜ ɫɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ɬɚ ȱɪɥɚɧɞɿʀ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɚ ɬɨɣ ɮɚɤɬ ɳɨ ɧɚɪɚɡɿ ɦɨɠɧɚ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɩɨɫɬɭɩɨɜɟɪɨɡɲɚɪɭɜɚɧɧɹȯɋɧɚɬɚɤɡɜɚɧɭȯɜɪɨɡɨɧɭɬɚɪɟɲɬɭɑɟɪɟɡ


ϭϮ 

ɧɚɜɚɥɭ ɩɿɜɧɿɱɧɨɚɮɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɛɿɠɟɧɰɿɜ ɩɿɞ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɨɩɢɧɢɜɫɹ ɧɚɜɿɬɶ ɫɢɦɜɨɥ ɽɞɧɨɫɬɿɋɬɚɪɨɝɨɫɜɿɬɭ±ɒɟɧɝɟɧɫɶɤɚɭɝɨɞɚɈɞɧɚɤɩɨɤɢɜɬɨɣɱɚɫɩɨɤɢȯɜɪɨɫɨɸɡ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɰɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚɽ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɸ ɩɪɢɤɥɚɞ ɬɨɝɨ ɳɨ ɡɪɨɛɢɥɢʀʀɫɭɫɿɞɢɚɛɢɩɨɬɪɚɩɢɬɢɞɨȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɫɩɿɥɶɧɨɬɢɿɦɚɽɜɫɿɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɚɛɢ ɣɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɫɜɨʀɯ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɿɜ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɩɨɤɚɡɭɽ ɳɨ ɞɥɹ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɞɨ ȯɋ ɜɚɪɬɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɹɞ ɪɟɮɨɪɦ ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɚ ɪɟɮɨɪɦɚ ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ>@ɬɨɳɨ 

Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɜɿɞɨɦɨ ɳɨ ɩɪɢ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɤɪɚʀɧɢɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚ ɧɚ ɱɥɟɧɫɬɜɨ ɜ ȯɋ

ȯɜɪɨɤɨɦɿɫɿɹɤɪɿɦɜɫɶɨɝɨɜɢɜɱɚɽɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɊɚɞɢȯɜɪɨɩɢ±ɜɢɡɧɚɧɨɝɨɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭ ɡɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɚɩɪɚɜɚɬɚɩɪɚɜɥɸɞɢɧɢɌɨɦɭɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɊɚɞɢȯɜɪɨɩɢ ɜɚɪɬɨɛɭɥɨɛɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɹɤɝɨɥɨɜɧɢɣɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣɩɪɿɨɪɢɬɟɬɞɟɪɠɚɜɢɬɚɤɥɸɱɨɜɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɱɥɟɧɫɬɜɚ ɜ ȯɜɪɨɫɨɸɡɿ >@ ȱ ɫɚɦɟ ɧɚɞ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɰɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɚ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚɤɨɠ ɫɥɿɞ ɩɨɩɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦɱɚɫɨɦɚɛɢɧɟɩɨɢɧɢɬɢɫɶɜɩɨɜɧɿɣɿɡɨɥɹɰɿʀɜɿɞɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɤɪɚʀɧ Ⱦɚɥɿɜɪɨɛɨɬɿɹɫɩɪɨɛɭɸɛɿɥɶɲɟɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɹɤɩɨɧɹɬɬɹɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɢɯ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɜ ɰɿɣ ɬɟɦɿ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ ɬɚɤɢɯ ɹɤ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɋɨɸɡ ɋɯɿɞɧɨɝɨɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚɍɝɨɞɚɩɪɨɚɫɨɰɿɚɰɿɸɬɚɁɨɧɚɜɿɥɶɧɨʀɬɨɪɝɿɜɥɿɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɜɧɚɭɤɨɜɿɣɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ 

ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɶ ȯɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɉɪɨɰɟɫɢ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɳɨ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢɫɹ ɳɟ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɽ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜ ȯɜɪɨɩɢ ɳɨ ɫɬɢɦɭɥɸɸɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ȼɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɳɨ ɩɪɨɰɟɫ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ


ϭϯ 

ɫɩɨɫɿɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɜɿɣɧɢ ɦɿɠ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ ȯɜɪɨɩɢ ɿ ɪɨɡɩɨɱɚɜɫɹ ɹɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɜɨɽɧɧɿɩɨɬɪɹɫɿɧɧɹɝɨɫɬɨɥɿɬɬɹ>@ əɤ ɩɢɲɟ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɪɚɰɿ ©(XURSHDQ LQWHJUDWLRQ VKDULQJ RI H[SHULHQFHª Ɉɫɬɨɪɦ Ɇɨɥɥɽɪ > [[L@ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɛɭɥɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ Ⱥɧɝɥɨɋɚɤɫɨɧɚɦɢ ɳɟ ɩɿɫɥɹ ɪɨɤɭɁɬɢɯɩɿɪɿɩɨɱɚɜɫɹɲɥɹɯɜɨɞɢɧɛɿɤ±ɞɨȯɜɪɨɩɢ ȼ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ ɧɚɭɰɿ ɿɫɧɭɽ ɤɿɥɶɤɚ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ©ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹª ɦɿɠɭɪɹɞɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ >@ ɉɪɢɛɿɱɧɢɤɢ ɦɿɠɭɪɹɞɨɜɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜɿɞɜɨɞɹɬɶ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɭ ɪɨɥɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɞɟɪɠɚɜɚɦ ɇɚ ɦɿɠɭɪɹɞɨɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ʀɯ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀɽɨɫɨɛɥɢɜɟɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɹɤɟɜɩɥɢɜɚɽɧɚɩɨɹɜɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ȱɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ȿɪɧɫɬɨɦ ɏɚɚɫɨɦ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ȯɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɹɤɚɜɟɞɟɞɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɡɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢɰɟɧɬɪɚɦɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶ Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɬɪɚɤɬɭɽ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɱɟɪɟɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɦɿɠ ʀɯ ɱɥɟɧɚɦɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɦɚɽ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɶ ɫɩɿɥɶɧɨɬɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɹɤɿɣ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɧɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɨɝɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɰɟɧɬɪɭɐɟɣɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɰɟɧɬɪɿɦɭɫɢɬɢɦɟɤɨɨɪɞɢɧɭɜɚɬɢɪɨɛɨɬɭɭɱɚɫɧɢɤɿɜ>@ Ɍɚɤɿɬɪɢɬɟɨɪɿʀȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɫɤɥɚɥɢɫɹɜɠɟɨɫɬɚɧɧɿɦɱɚɫɨɦ ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɩɨɥɿɬɨɥɨɝ Ⱦɟɜɿɞ Ɇɭɬɿɦɟɪ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢ ɩɨɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɧɚɩɢɫɚɧɭ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜɢɞɿɥɹɽ ɱɨɬɢɪɢ ɩɿɞɯɨɞɢɰɿɤɚɜɿɧɚɦɞɥɹɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭɰɢɯɬɟɨɪɿɣ>@Ⱥɫɚɦɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɿɡɦ ɹɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɐɟɣ ɩɿɞɯɿɞ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɪɨɛɢɬɢ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɹɤ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɜɥɚɞɢ ɦɿɠ ɨɞɢɧɢɰɹɦɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɦɢɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦɢɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹɦɢɉɥɸɫɢɬɚɤɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɜɬɨɦɭɳɨ ɜɿɧɩɨɤɚɡɭɽɪɟɚɥɶɧɟɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɞɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯɰɿɥɟɣ


ϭϰ 

 Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɿɡɦ ± ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɤɪɢɬɢɤɨɸ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹɧɚɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɮɚɤɬɨɪɚɯɩɪɨɛɥɟɦɢɇɚɬɨɦɿɫɬɶɰɟɣɩɿɞɯɿɞɪɨɛɢɬɶ ɚɤɰɟɧɬɧɚɚɧɚɥɿɡɿɞɨɛɪɨɛɭɬɭɬɚɩɨɞɿɛɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɩɢɬɚɧɧɹɯɜɥɚɞɢɬɚɡɚɝɚɥɨɦ ɞɭɠɟɟɦɨɰɿɣɧɢɯɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɡɚɧɟɩɨɤɨɽɧɶɜɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯɨɞɢɧɢɰɹɯɈɞɧɚɤɯɨɱɚ ɩɨɞɿɥ ɦɿɠ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɰɹɬɟɨɪɿɹɜɢɹɜɢɥɚɫɶɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɸ ɇɟɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɿɡɦ ɛɭɜ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɬɟɨɪɟɬɢɤɚɦɢ ɹɤ ɫɢɧɬɟɡ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɮɟɞɟɪɚɥɿɡɦɭ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɿɡɦɭ Ɍɚɤ ɰɹ ɬɟɨɪɿɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɨɫɢɥɚɥɚɫɶ ɧɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ȯɜɪɨɟɧɬɭɡɿɚɡɦɭ ɜ ɯ ɬɚ ɯ Ɂɚ ɰɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ ɛɭɥɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɧɚɣɧɟɜɿɞɜɨɪɨɬɧɿɲɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɟɥɿɬɢ ɬɨɳɨ ɬɚ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɟɜɧɿ Ɉɞɧɚɤ ɤɨɥɢ ɰɿ ɩɪɨɝɧɨɡɢ ɧɟ ɜɢɩɪɚɜɞɚɥɢɫɶ ɛɚɝɚɬɨ ɯɬɨ ɜɢɡɧɚɜ ɰɸ ɬɟɨɪɿɸ ɧɟɞɿɽɜɨɸ Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹɛɟɡɩɟɱɧɨʀɫɩɿɥɶɧɨɬɢɫɬɚɥɚɞɨɫɢɬɶɜɩɥɢɜɨɜɨɸ

ȱ ɧɟ ɥɢɲɟ ɬɨɦɭ

ɳɨ ɜɨɧɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɚɯ ɚɥɟ ɣ ɬɨɦɭ ɳɨ ɜ ɧɿɣ ɚɤɰɟɧɬ ɪɨɛɢɬɶɫɹɧɚɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯɡɧɚɱɟɧɧɹɯɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦɢ ɬɭɬɽɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɩɨɬɨɤɢɩɪɢɪɨɞɚ ɛɚɥɚɧɫɱɢɿɦɛɚɥɚɧɫ ɬɚɤɢɯɬɪɚɧɡɚɤɰɿɣɬɚ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹɞɨɧɨɜɢɯɡɜɢɱɨɤɬɚɰɿɧɧɨɫɬɟɣɜɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɍɫɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɬɟɨɪɿʀ ɳɨɞɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɶ ɩɨɧɹɬɶ ©ɋɩɿɥɶɧɨɬɚª ɬɚ ©ɋɨɸɡªɭɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿɞɨɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɬɚȯɋɦɨɠɧɚɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢɧɚɞɜɚɝɨɥɨɜɧɢɯ ɬɢɩɢ > @ ɉɪɢɯɢɥɶɧɢɤɢ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɰɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɪɨɛɥɹɬɶ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɪɨɥɿ ɤɪɚʀɧ ɱɥɟɧɿɜ ɬɚ ʀɯ ɦɿɠɭɪɹɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɧɹɯ ȱɧɲɢɣ ɠɟ ɩɿɞɯɿɞ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨʀ ɜɚɝɢ ɧɚɞɚɽ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹɦ Ɋɿɡɧɿɩɿɞɯɨɞɢɬɚɬɟɨɪɿʀɡɚɣɜɢɣɪɚɡɧɚɝɚɞɭɸɬɶɧɚɦɩɪɨɬɟɳɨɪɿɡɧɿɬɟɨɪɟɬɢɤɢ ɣ ɞɨɫɿ ɜɤɥɚɞɚɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ©ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹª ɡɚɝɚɥɨɦ ɬɚ ©ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹª ɡɨɤɪɟɦɚ Ɋɨɛɟɪɬ Ȼɿɞɟɥɶɨ > @ ɩɟɪɟɤɨɧɭɽ ɤɨɠɧɨɝɨ ɧɟ ɡɚɛɭɜɚɬɢɳɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹȯɜɪɨɩɢɩɨɫɬɿɣɧɨɡɦɿɧɧɟ ȾɨɫɥɿɞɧɢɤɆɚɣɤɥȽɟɮɮɟɪɧɟɧɬɚɤɨɠɡɜɟɪɬɚɽɭɜɚɝɭɧɚɬɨɣɮɚɤɬɳɨɫɶɨɝɨɞɧɿ ɝɨɜɨɪɹɱɢ ɩɪɨ ȯɜɪɨɩɭ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɩɟɜɧɢɣ ɦɚɫɲɬɚɛɧɢɣ ©ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪª > @ ȱ ɬɭɬ ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɮɿɝɭɪɭɽ ɞɜɚ ɤɥɸɱɨɜɢɯ


ϭϱ 

ɩɨɧɹɬɬɹɩɨɥɿɬɢɤɚɿɩɪɨɫɬɿɪɍɫɜɨʀɣɩɪɚɰɿ©Ɂɧɚɱɟɧɧɹȯɜɪɨɩɢª>@ɜɿɧɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ȯɜɪɨɩɭɜɫɟɠɹɤɧɟɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɧɟɛɟɡɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɩɪɢɜ¶ɹɡɤɢ Ⱥɜɬɨɪ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɩɭɫɤɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɹɤɿ ɧɟ ɜɿɞɲɬɨɜɯɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɜɿɞ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɿ ɜ ɰɶɨɦɭɦɚɬɢɦɭɬɶɩɟɪɟɜɚɝɭ ȱɧɲɢɣ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ȱɜɚɧ Ⱥɪɬɶɨɦɨɜ ɬɟɠ ɩɢɲɟ ɩɪɨ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɍɤɪɚʀɧɢɜɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯɩɪɨɰɟɫɚɯ©ɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɿɜɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɧɟɜɞɚɥɨɫɹ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɝɥɢɛɨɤɢɣ ɩɨɥɿɬɢɤɨɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɨɡɤɨɥ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɬɨɦɭɱɢɫɥɿɡɩɢɬɚɧɶɝɟɨɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨɜɢɛɨɪɭɦɿɠɋɯɨɞɨɦɿɁɚɯɨɞɨɦª>@Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦɧɚɞɭɦɤɭɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɍɤɪɚʀɧɚɫɬɚɥɚɥɚɫɢɦɲɦɚɬɨɱɤɨɦɞɥɹɛɿɥɶɲɩɨɬɭɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ?ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɶ ɨɞɧɚɤ ɫɚɦɚɞɨɫɿɧɟ ɜɢɡɧɚɱɢɥɚɫɶɧɚ ɱɢɽɦɭ ɛɨɰɿ ɛɭɬɢ ©ɍɤɪɚʀɧɚ ɥɟɠɢɬɶ ɧɚ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɿ ɪɿɡɧɨɜɟɤɬɨɪɧɢɯ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɡɨɧɿɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɨɝɨɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨɬɪɢɤɭɬɧɢɤɚ©ɋɒȺȯɋɊɨɫɿɹªª>@ ɉɨɜɟɪɬɚɸɱɢɫɶ ɞɨ ɬɟɦɢ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɯɨɬɿɥɨɫɹ ɛ ɡɝɚɞɚɬɢ ɩɪɨ ɀɨɪɠɟɧɚ Ɇɨɥɥɽɪɚ > @ ɹɤɢɣ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ ɳɨ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɚɦɨɦɟɬɨɸ ɐɟ ɥɢɲɟ ɡɚɫɿɛ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɦɢɪ ɤɪɚɳɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɿɫɬ ɜɢɳɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɛɟɡɩɟɤɢ ɥɸɞɫɬɜɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɡɨɧɚɯ ɬɨɳɨ Ƚɨɥɨɜɧɚ ɠ ɦɟɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɰɟ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɤɪɚʀɧɚɦ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢ ɫɜɨʀɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɚɞɠɟ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɝɥɨɛɚɥɿɡɨɜɚɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿɨɞɧɿɣɤɪɚʀɧɿɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɞɭɠɟɜɚɠɤɨɱɨɝɨɫɶɞɨɫɹɝɬɢ ȼɢɞɿɥɹɸɬɶɬɚɤɨɠɬɚɤɟɩɨɧɹɬɬɹɹɤ©ɝɧɭɱɤɚɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹª ³IOH[LEOHLQWHJUDWLRQ´ > @ Ⱥɞɠɟ ɽ ɪɿɡɧɿ ɲɥɹɯɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ȯɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ Ɍɚɤ ɨɞɢɧ ɿɡ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜɰɟɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨɱɥɟɧɚɛɭɬɢɡɚɥɭɱɟɧɢɦɞɨɤɨɠɧɨɝɨɡɚɤɨɧɭ ɡɨɞɧɚɤɨɜɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢɬɚɜɬɨɣɠɟɱɚɫɳɨɣɿɧɲɿɈɞɧɚɤɹɤɩɨɤɚɡɭɽɞɨɫɜɿɞɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɽɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦȽɧɭɱɤɚɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹɩɟɪɲɡɚɜɫɟɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɭɦɨɜɭ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɦɿɠ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɧɚ ɡɪɭɱɧɢɯ ɞɥɹ ɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɛɟɡ ɜɿɞɧɨɫɧɨɫɬɿ ɞɨ ȯɋ ɐɟ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɪɿɡɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜ ɩɟɪɟɞ ȯɋ ɨɞɧɚɤ ɽ ɛɿɥɶɲ ɡɪɭɱɧɢɦ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɭ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭɩɨɝɥɹɞɿɧɚȯɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸɨɤɪɟɦɢɯɤɪɚʀɧ Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɿɫɧɭɽɬɪɢɪɿɡɧɢɯɜɢɞɢɝɧɭɱɤɨʀɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ>@Ⱥɫɚɦɟ


ϭϲ 

 ȯɜɪɨɩɚ ɪɿɡɧɢɯ ɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣ PXOWLVSHHG ± ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɨɞɧɿ ɤɪɚʀɧɢ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɧɚɩɟɪɟɞ ɩɨɤɢ ɿɧɲɿ ɱɟɤɚɸɬɶ ɧɚ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɩɪɢɽɞɧɚɬɢɫɶɞɨ ɧɢɯ Ɉɞɧɚɤ ɤɿɧɰɟɜɨʀ ɦɟɬɢɞɨɫɹɝɧɭɬɶ ɜɫɿ ɬɚɤɚɪɨɡɨɤɪɟɦɥɟɧɿɫɬɶ ɬɭɬɽɥɢɲɟɬɢɦɱɚɫɨɜɨɸ Ɂɦɿɧɧɚ ɝɟɨɦɟɬɪɿɹ YDULDEOH JHRPHWU\ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɟɜɧɢɦ ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɤɪɚʀɧɚɦ ɜɢɣɬɢɧɚɩɟɪɟɞɜɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɫɜɨɽʀɩɨɥɿɬɢɤɢɌɭɬɪɨɡɨɤɪɟɦɥɟɧɿɫɬɶɦɿɠɤɪɚʀɧɚɦɢ± ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɽ ɩɨɫɬɿɣɧɨɸ ɚ ©ɹɞɪɨª ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɨɞɧɢɯ ɿ ɬɢɯɠɟɤɪɚʀɧ ȯɜɪɨɩɚ ɧɚ ɫɜɿɣ ɪɨɡɫɭɞ (XURSH D OD FDUWH ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɞɿ ɝɧɭɱɤɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɪɨɡɨɤɪɟɦɥɟɧɿɫɬɶ ɤɪɚʀɧ ɬɚɤɨɠ ɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɨɞɧɚɤ ©ɹɞɪɨª ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɨɤɪɟɦɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɩɨɥɿɬɢɤɨɬɜɨɪɟɧɧɹɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɪɿɡɧɢɯɤɪɚʀɧ ȼ ɨɝɥɹɞɿ ɬɟɦɢ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜɚɪɬɨ ɳɟ ɡɝɚɞɚɬɢ ɬɚɤɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɹɤ ©ɽɜɪɨɩɟʀɡɚɰɿɹª ɩɪɨ ɹɤɟ ɩɢɲɭɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɤɢ > @ Ɍɚɤ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɤɨɥɢ ɜ ɛɭɞɶɹɤɢɯ ɩɪɚɰɹɯ ɩɢɲɭɱɢ ɩɪɨ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɤɪɚʀɧɢ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɬɨ ɣɞɟɬɶɫɹ ɫɚɦɟ ɩɪɨ ɽɜɪɨɩɟʀɡɚɰɿɸ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫ ɳɨ ɧɚɪɚɡɿ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣ ɬɚ ɋɯɿɞɧɿɣ ȯɜɪɨɩɿ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢɩɪɨɰɟɫɨɦɽɜɪɨɩɟʀɡɚɰɿʀȺɞɠɟɤɨɥɢɤɪɚʀɧɢɰɶɨɝɨɪɟɝɿɨɧɭɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹɫɬɚɬɢ ɜ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɱɥɟɧɚɦɢ ȯɋ ɬɨ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɦɚɽ ɛɟɡɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɢɣ ɜɩɥɢɜɧɚɧɢɯ©ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɱɢªɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɟɜɧɢɯɪɟɮɨɪɦɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɱɢɩɟɜɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɢɦɨɝɢ ɬɚ ɪɟɝɭɥɹɰɿʀ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ©ɽɜɪɨɩɟʀɡɚɰɿɸª ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ©ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ ȯɋª >@ ȱ ɹɤɳɨ ɨɞɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢɨɤɪɟɫɥɸɸɬɶɰɢɦɩɨɧɹɬɬɹɦɤɪɚʀɧɢɹɤɿɽɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦɢɱɥɟɧɚɦɢȯɋɬɨ ɿɧɲɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɤɪɚʀɧɱɥɟɧɿɜ Ɍɚɤ Ⱥɥɟɤɫ ȼɚɪɥɟɣ > @ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɬɟɪɦɿɧɨɦ ©ɽɜɪɨɩɟʀɡɚɰɿɹª ɬɨɣ ɮɚɤɬ ɳɨ ɤɪɚʀɧɢɱɥɟɧɢ ȯɋ ɫɜɿɞɨɦɨ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɡɚɤɨɧɨɬɜɨɪɱɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɚɛɨ ɩɪɨɫɬɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɧɢɯ ɹɤ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹɦɫɚɦɨɝɨȯɋɬɚɤɿɿɧɲɢɦɤɪɚʀɧɚɦɱɥɟɧɚɦ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɤɪɚʀɧɢɱɥɟɧɢ ȯɋ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɧɿɛɢɿɧɬɟɝɪɭɸɬɶɫɹɡ ɿɧɲɨɝɨ ɠɜȯɋɧɟɦɚɽɞɨɫɬɚɬɧɶɨɡɚɫɨɛɿɜɬɚɩɨɜɧɨʀɚɫɢɦɿɥɹɰɿʀɤɪɚʀɧɈɞɧɚɤɜɬɚɤɢɯɤɪɚʀɧɚɯ ɦɨɠɧɚɩɨɦɿɬɢɬɢɩɟɜɧɭ©ɞɢɮɭɡɿɸªɦɿɠɜɥɚɫɧɟ©ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸªɬɚ©ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɸª ɫɢɫɬɟɦɨɸ>@


ϭϳ 

ȼɿɞɲɬɨɜɯɭɸɱɢɫɶɡɩɟɪɲɨɝɨɩɨɹɫɧɟɧɧɹɰɶɨɝɨɬɟɪɦɿɧɭɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɨɝɨɧɟɞɨ ɜɥɚɫɧɟɤɪɚʀɧɱɥɟɧɿɜȯɋɹɳɟɩɨɜɟɪɬɚɬɢɦɭɫɶɜɫɜɨɽɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɝɨɜɨɪɹɱɢɩɪɨ ɽɜɪɨɩɟʀɡɚɰɿɸɍɤɪɚʀɧɢɜɚɫɩɟɤɬɿʀʀɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ 

ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣɋɨɸɡ ȼɢɳɟ ɹ ɜɠɟ ɩɢɫɚɥɚ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɿɫɬɨɪɿɸ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɦɟɬɭ ȯɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɹɤ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɦɢ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ɉɪɨ ɮɟɧɨɦɟɧ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɤɪɚʀɧɢɱɥɟɧɢ ɬɚ ɤɪɚʀɧɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɱɥɟɧɢ ɬɚɤɨɠ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɞɭɠɟ ɛɚɝɚɬɨ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ ɋɩɪɨɛɭɸ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɞɟɹɤɿɡɧɢɯ ɉɟɝɝɿ Ʉɚɧ ɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɜ ɫɜɨʀɣ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ³7KH (XURSHDQ 8QLRQ´ > @ ɮɟɧɨɦɟɧ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɹɤ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ʀʀ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɿɧɲɿ ɤɪɚʀɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ȯɋ ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɤɪɚʀɧ ɧɚ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɿ ȯɜɪɨɩɚ ɹɤ ɛɚɱɢɦɨ ɜɠɟ ɬɭɬ ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɥɚɧ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡɝɚɞɭɜɚɧɚ ɪɚɧɿɲɟ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɩɪɢɜ¶ɹɡɤɚ Ⱥɜɬɨɪɤɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ ɳɨ ɝɨɜɨɪɹɱɢ ɩɪɨ ȯɋ ɣɞɟɬɶɫɹ ɲɜɢɞɲɟ ɩɪɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɬɚ ɡɚɤɨɧɿɜ ɚɧɿɠ ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɬɪɟɛ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɪɚʀɧ ȯɋ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɫɭɩɟɪɧɢɰɬɜɨ ɦɿɠ ɪɿɡɧɢɦɢ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɧɚ ɧɨɜɭ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɉɟɝɿ Ʉɚɧ ɬɚɤɨɠ ɡɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɤɪɚʀɧɢ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨ ɜɿɞɦɨɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɹɤɢɯɨɫɶ ɫɜɨʀɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɧɚ ʀɯ ɠɟ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɚɛɢ ɤɨɨɩɟɪɭɜɚɬɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɡɚɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ȯɋ ɡɦɿɧɢɜ ɡɜɢɱɧɭɪɚɧɿɲɟɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭɦɨɞɟɥɶȯɜɪɨɩɢɬɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɜɧɨɜɭɦɨɞɟɥɶɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɥɚɞɭ±ɋɩɿɥɶɧɨɬɢɤɪɚʀɧɁɰɢɦ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɽɸȯɋɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ȯɜɪɨɩɢ ɩɨɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɜ ɫɜɨʀɣ ɤɧɢɡɿ ɿ Ⱥɧɞɪɟɚɫ ɋɬɚɛ > @ȼɿɧɨɫɨɛɢɫɬɨɜɜɚɠɚɽɫɬɜɨɪɟɧɧɹɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɪɢɧɤɭɞɥɹɦɥɧɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɬɚ ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɜɟɞɟɧɧɹɽɞɢɧɨʀ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɜɚɥɸɬɢ ɧɟɚɛɢɹɤɢɦɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦȯɋɡɚɱɚɫɫɜɨɝɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹȺɥɟɝɨɥɨɜɧɟɳɨȯɋɧɚɞɭɦɤɭ Ⱥɧɞɪɟɚɫɚɋɬɚɛɚɜɢɤɨɧɚɥɚɫɜɨɸɩɨɱɚɬɤɨɜɭɦɿɫɿɸɚɫɚɦɟɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɢɪɭ ɧɚ ɫɩɭɫɬɨɲɟɧɨɦɭ ɜɿɣɧɨɸ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɿ Ɂ ɬɢɦ ɳɨ ȯɋ ɬɚɤɢ ɞɿɣɫɧɨ ɜɞɚɥɨɫɹ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢ ɱɢɦɚɥɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɿ ɠɢɬɬɿ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ


ϭϴ 

ɩɨɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɣ ɿɧɲɿ ɚɜɬɨɪɢ Ɍɚɤ Ɇɿɥɚɞɚ Ⱥɧɧɚ ȼɚɯɭɞɨɜɚ ɩɢɲɟ ɳɨ ©ȯɋ ± ɧɚɣɫɤɥɚɞɧɿɲɢɣ ɿ ɧɚɣɚɦɛɿɰɿɣɧɿɲɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɭ ɫɜɿɬɿ ȼɿɧ ɜɿɞɿɝɪɚɜ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɣ ɟɬɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɢɦɢɪɟɧɧɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨʀ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɤɿɥɶɤɨɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ ȯɜɪɨɩɢ ɩɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɯɨɥɨɞɧɨʀ ɜɿɣɧɢ ɚ ɜɿɞɬɚɤ ɩɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀª > @ ɉɨɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ Ⱥɧɧɚ Ɇɿɥɚɞɨɜɚ ɭ ɫɜɨʀɣ ɤɧɢɡɿ ɿ ɡ ɬɢɦȯɋɧɚɪɚɡɿɦɚɽɧɟɚɛɢɹɤɢɣɜɩɥɢɜɧɚɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣɜɢɛɿɪɤɪɚʀɧɬɚɪɹɞ ɿɧɲɢɯɜɢɦɨɝɞɨɤɪɚʀɧɳɨɦɚɸɬɶɛɚɠɚɧɧɹɫɬɚɬɢɣɨɝɨɱɥɟɧɚɦɢ ɏɨɱɚɧɚɩɪɨɬɢɜɚɝɭɰɢɦɽɣɿɧɲɿɩɨɝɥɹɞɢɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɸɩɨɥɿɬɢɤɭȯɋȾɟɹɤɿ ɿɧɲɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɪɹɞ ɩɪɨɬɢɪɿɱ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɩɨɥɿɬɢɰɿ ȯɋ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɐɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢɡɚɝɚɥɨɦɦɨɠɧɚɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢɧɚɞɜɿɝɨɥɨɜɧɿɤɚɬɟɝɨɪɿʀ>@ ȼɧɭɬɪɿɲɧɿ ɜɢɤɥɢɤɚɧɿ ɫɚɦɨɸ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɽɸ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɞɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ȯɋ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦɜɪɨɰɿɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹɦɿɠɛɚɝɚɬɢɦɢɬɚɛɿɞɧɢɦɢɳɨɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɢɯ ɨɛɟɪɬɿɜ ɜ ɡɪɨɫɬɚɸɱɿɣ ɩɨɥɹɪɢɡɚɰɿʀ ɦɿɠ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ ɡ ɪɿɡɧɢɦɪɿɜɧɟɦɠɢɬɬɹɬɨɳɨ  Ɂɨɜɧɿɲɧɿ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɦɿɠ ɤɪɚʀɧɚɦɢɱɥɟɧɚɦɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɳɨɞɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɧɚ ɧɚɞɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɧɚɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɦɿɠ ȯɋ ɋɒȺ ɬɚ əɩɨɧɿɽɸ ɩɿɫɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹɽɜɪɨɬɨɳɨ Ɉɞɧɚɤ ɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ Ⱥɧɞɪɟɚɫ ɋɬɚɛ ɬɚɤɨɠ ɞɨɯɨɞɢɬɶ ɿɧɲɨɝɨ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɪɨɡɦɿɪɤɨɜɭɸɱɢ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɟ ɦɚɣɛɭɬɧɽ ȯɋ Ɍɚɤ ɜɿɧ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ ɳɨ ȯɜɪɨɩɚɧɿɹɤɧɟɽȯɜɪɨɫɨɸɡɨɦɚȯɋɜɫɜɨɸɱɟɪɝɭɧɟɽȯɜɪɨɩɨɸɇɚɬɨɦɿɫɬɶȯɋ± ɰɟ ɥɢɲɟ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ɞɥɹ ɜɢɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɟɧɫɭ ȯɜɪɨɩɢ ɡ ɭɫɿɦɚ ʀʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɹɦɢɬɚɿɞɿɨɫɢɧɤɪɚɡɿɹɦɢ>@ ȾɨɫɥɿɞɧɢɤɄɥɿɜȺɪɱɟɪ>@ɪɨɡɦɿɪɤɨɜɭɽɧɚɞɬɢɦɳɨɯɿɛɚɧɟɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɚɫɶ ɬɚɤɚ ɫɨɛɿ ɮɨɪɦɚɥɶɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚ ɳɨɫɶ ɛɿɥɶɲɟ ɧɚ ɨɤɪɟɦɭ ɝɿɩɟɪɤɪɚʀɧɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ Ⱥɞɠɟ ɜ ȯɋ ɧɚɪɚɡɿ ɽ ɫɜɨɹ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹ ɩɿɞ ɡɚɤɨɧɢ ɹɤɨʀ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɤɪɚʀɧɱɥɟɧɿɜ ɜ ȯɋ ɽ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɭɪɹɞɭ ȯɋ ɦɚɽ


ϭϵ 

ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɿɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚɜɿɧɲɢɯɤɪɚʀɧɚɯɦɚɽɫɜɿɣɩɪɚɩɨɪɬɚɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦɛɚɧɤɨɦɜɚɥɸɬɭɿȯɋɩɪɨɞɨɜɠɭɽɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɶɬɚɧɚɛɭɜɚɬɢɪɢɫɤɪɚʀɧɢ ɹɤɬɚɤɨʀ Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤ ɬɚɤɨɠ ɧɚɜɨɞɢɬɶɪɹɞ ɨɡɧɚɤ ɡɚ ɹɤɢɦɢ ȯɋ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɿ ɡɨɤɪɟɦɚ ɇȺɌɈ > @Ɍɚɤ ɩɟɪɟɞɨɜɫɿɦ ɰɟ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ȯɋ ɬɚ ʀʀ ɡɚɤɨɧɨɬɜɨɪɱɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɇɚ ɩɪɨɬɢɜɚɝɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɢɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɰɿɡɚɰɿɣ ɹɤɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɪɚɞ ɬɚ ɚɫɚɦɛɥɟɣ ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɯɨɞɹɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɤɪɚʀɧɱɥɟɧɿɜ ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɿ ɜ ȯɋ ɿɫɧɭɽ ɫɤɥɚɞɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ȱ ɞɨ ɰɿɽʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɯɨɞɹɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɤɪɚʀɧ ɱɥɟɧɿɜ ɹɤ ɬɚɤɢɯ ɚɥɟ ɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɜɢɛɨɪɰɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɭɪɹɞɿɜ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ȯɋ ɜɯɨɞɹɬɶ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ Ʉɨɦɿɫɿɹ ɬɚ ɫɭɞ Ɍɚɤɨɠ ɧɟɡɜɢɱɧɢɦ ɽ ɡɚɤɨɧɨɬɜɨɪɱɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ȯɋ ɹɤɢɣ ɧɟ ɦɚɽ ɱɿɬɤɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶ Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɨɫɨɛɥɢɜɚɩɪɢɪɨɞɚȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɋɨɸɡɭɩɨɹɫɧɸɽɰɿɥɭɧɢɡɤɭ ɪɿɡɧɢɯ ɞɟɛɚɬɿɜ ɬɚ ɬɟɨɪɿɣ ɳɨɞɨ ɮɟɧɨɦɟɧɭ ȯɋ ɿ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɟ ɜɢɜɱɚɬɢɫɶ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɿ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɬɨɱɨɤ ɡɨɪɭ Ⱥɞɠɟ ɽ ɣ ɿɧɲɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɹɤɿ ɞɨɜɨɞɹɬɶ ɳɨ ȯɋ ɰɟ ɳɨɫɶɡɧɚɱɧɨɫɟɪɣɨɡɧɿɲɟɧɿɠɡɜɢɱɚɣɧɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ Ɂɨɤɪɟɦɚ Ɇɢɯɚʀɥ Ɍɪɨɰɶɤɢɣ ɩɨɪɿɜɧɸɽ ȯɋ ɿɡ ɋɒȺ ɜ ɨɰɿɧɤɚɯ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɡɚɝɪɨɡɬɚɜɡɨɜɧɿɲɧɿɣɩɨɥɿɬɢɰɿ>@ɏɨɱɚɱɟɪɟɡɧɢɡɤɭɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣȯɋɨɫɬɚɧɧɿɣɿ ɜɢɪɨɛɥɹɽɫɜɿɣɜɥɚɫɧɢɣɫɬɢɥɶɥɿɞɟɪɫɬɜɚɭɫɜɿɬɨɜɿɣɩɨɥɿɬɢɰɿəɤɫɬɜɟɪɞɠɟɽɚɜɬɨɪɰɟ ɫɬɢɥɶ ɽ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɛɿɥɶɲ ɫɬɪɢɦɚɧɢɦ ɬɚɧɟɩɨɦɿɬɧɢɦ ɨɞɧɚɤ ɜ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɦɭ Ⱥɜɬɨɪ ɪɨɡɦɿɪɤɨɜɭɽ ɧɚɞ ɬɢɦ ɹɤɨɸɦɿɪɨɸȯɋɜɠɟɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣɞɟɧɶɦɨɠɧɚɜɜɚɠɚɬɢɬɚɤɢɦɫɨɛɿɝɥɨɛɚɥɶɧɢɦ ɥɿɞɟɪɨɦ">@ ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ ȯɜɪɨɫɨɸɡɭ >@ ɯɨɱ ɿ ɧɟ ɫɤɚɡɚɧɨ ɩɪɨ ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ȯɋ ɹɤ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɥɿɞɟɪɿɜ ɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹ ɳɨ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɜɲɢɫɶ ɹɤ ɫɭɬɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɫɨɸɡ ɧɚɪɚɡɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɨɫɶ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɳɨ ɨɯɨɩɥɸɽ ɜɫɿ ɝɚɥɭɡɿ ɜɿɞɞɨɩɨɦɨɝɢɜɪɨɡɜɢɬɤɨɜɿɞɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɬɜɨɪɟɧɧɹ 

ɋɯɿɞɧɟɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ


ϮϬ Ɍɟ ɳɨ ɫɬɚɽɬɶɫɹ ɭ ɋɯɿɞɧɿɣ ȯɜɪɨɩɿ ɬɚ ɧɚ ɉɿɜɞɟɧɧɨɦɭ Ʉɚɜɤɚɡɿ ɬɚɤ ɱɢ ɿɧɚɤɲɟ

ɜɩɥɢɜɚɽ ɣ ɧɚ ɫɚɦ ȯɜɪɨɫɨɸɡ ɍɫɩɿɲɧɟ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ȯɋ ɧɚɛɥɢɡɢɥɨ ɰɿ ɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ȯɜɪɨɫɨɸɡɭ ɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɟɚɛɢɹɤ ɜɩɥɢɧɭɥɨ ɧɚ ɣɨɝɨ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɛɪɨɛɭɬ ɬɚ ɛɟɡɩɟɤɭ>@ȼɫɿɰɿɤɪɚʀɧɢɪɿɡɧɨɸɨɞɧɚɤɦɿɪɨɸɩɪɨɜɨɞɹɬɶɩɨɥɿɬɢɱɧɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɬɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɪɟɮɨɪɦɢɬɚɡɚɹɜɥɹɸɬɶɩɪɨɫɜɨɽɛɚɠɚɧɧɹɧɚɛɥɢɡɢɬɢɫɶɞɨȯɋ ɋɚɦɟ ɡ ɰɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ȯɋ ɿ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɥɨ ɩɪɨɟɤɬɢ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɡɨɤɪɟɦɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭ ɋɯɿɞɧɟ ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɩɪɨɜɿɞɧɢɦ ɱɥɟɧɨɦ ɹɤɨʀ ɧɚɪɚɡɿ ɽ ɣ ɍɤɪɚʀɧɚ ɐɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢɧɟɦɚɸɬɶɧɚɦɟɬɿɡɪɨɛɢɬɢɡɤɪɚʀɧɫɭɫɿɞɿɜɱɥɟɧɿɜȯɋɚɥɟɞɨɩɨɦɨɝɬɢʀɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɧɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɯ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜ ɚɛɢ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɨɞɛɚɬɢ ɩɪɨ ɛɟɡɩɟɱɧɟɞɥɹɫɟɛɟɫɭɫɿɞɫɬɜɨ 

Ɉɞɧɚɤɡɫɚɦɨɝɨɩɨɱɚɬɤɭɫɜɨɝɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹɭɋɯɿɞɧɨɝɨɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚɡ¶ɹɜɢɥɨɫɶ

ɱɢɦɚɥɨ ɫɤɟɩɬɢɤɿɜ ɬɚ ɤɪɢɬɢɤɿɜ Ɍɚɤ ɡɨɤɪɟɦɚ Ɍɟɬɹɧɚ ɋɢɞɨɪɭɤ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ©ɜ ȯɜɪɨɫɨɸɡɿɿɞɨɬɟɩɟɪɧɟɦɚɽɨɞɧɨɫɬɚɣɧɨʀɩɨɡɢɰɿʀɬɚɱɿɬɤɨɝɨɛɚɱɟɧɧɹɳɨɞɨɮɨɪɦɢɿ ɤɿɧɰɟɜɨʀ ɦɟɬɢ >«@ ȼ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɧɢɧɿɲɧɿɣ ɟɬɚɩ ɫɯɿɞɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ȯɋ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɹɤ ɭ ɫɜɿɣ ɱɚɫ ɿ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɫɭɫɿɞɫɬɜɚ ɥɢɲɟ ɱɟɪɝɨɜɢɦ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɢɦɠɟɫɬɨɦɞɥɹɡɚɫɩɨɤɨɽɧɧɹ©ɡɚɥɢɲɟɧɢɯɡɚɛɨɪɬɨɦªɫɯɿɞɧɢɯɫɭɫɿɞɿɜɿ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦɞɚɥɶɲɨʀɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɱɢɧɟɛɚɠɚɧɧɹȯɋɞɨɡɦɿɧɭɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯɿɡɧɢɦɢª >@ ȼ ɿɧɲɿɣ ɫɜɨʀɣ ɫɬɚɬɬɿ Ɍɟɬɹɧɚ ɋɢɞɨɪɭɤ ɧɚɡɢɜɚɽ ɧɢɡɤɭ ɛɿɥɶɲ ɱɿɬɤɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚ ɫɚɦɟ ©ɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨ ɲɢɪɨɤɟ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɭɫɿɞɫɬɜɚ ȯɉɋ ɧɟɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɟ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɬɿɫɧɨʀ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɯ ɫɭɫɿɞɧɿɦɢ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɿ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ©ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣª ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɫɬɢɦɭɥɿɜ ɡ ɛɨɤɭ ȯɋ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɪɟɮɨɪɦɭɤɪɚʀɧɚɯɩɚɪɬɧɟɪɚɯɩɨȯɉɋª>@ 

ɓɨɞɨ ɧɟɩɨɜɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ©ɋɯɿɞɧɟ ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨª ɫɶɨɝɨɞɧɿ

ɩɨɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹɦɚɣɠɟɜɫɿȾɟɯɬɨɩɨɹɫɧɸɽɰɟɳɟɣɬɢɦɳɨɧɚɩɪɢɤɥɚɞɳɨɤɨɲɬɢ ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɧɚ ɪɟɮɨɪɦɢ ɩɪɨɝɨɥɨɲɭɜɚɧɿ ɜ ȯɋ ɛɭɥɢ ɡɚɜɢɫɨɤɢɦɢ ɚ ɫɬɢɦɭɥɢ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɣɡɚɫɥɚɛɤɢɦɢ>@ 

Ɉɞɧɚɤ ɧɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɫɿ ɫɜɨʀ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɧɚɪɚɡɿ ɡɞɚɽɬɶɫɹ ɳɨ ɩɪɨɝɪɚɦɚ

©ɋɯɿɞɧɟ ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨª ɋɉ ɱɢ ɧɟ ɽɞɢɧɢɣ ɲɚɧɫ ɞɥɹ ɤɪɚʀɧ ɹɤɢɦ ɜɿɞɦɨɜɥɹɸɬɶ ɭ ɱɥɟɧɫɬɜɿ ɯɨɱ ɹɤɨɫɶ ɧɚɛɥɢɡɢɬɢɫɶ ɞɨ ȯɋ ɉɪɨɬɟ ɬɿɲɢɬɶ ɬɨɣ ɮɚɤɬ ɳɨ ɍɤɪɚʀɧɚ


Ϯϭ 

ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɱɢ ɧɟ ɩɪɨɜɿɞɧɨɸ ɫɟɪɟɞ ɲɟɫɬɢ ɤɪɚʀɧ ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɋɉ ȯ Ɋɹɛɨɲɬɚɧɜɨɞɧɿɣɿɡɫɜɨʀɯɫɬɚɬɟɣɩɢɲɟɩɪɨɬɟɳɨɫɚɦɟɍɤɪɚʀɧɿɜɿɞɜɟɞɟɧɚɝɨɥɨɜɧɚ ɪɨɥɶ ɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɰɿɽʀ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ©Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɮɭɧɤɰɿɨɧɟɪɿɜɽɬɨɣɮɚɤɬɳɨɡɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀɲɿɫɬɤɢɍɤɪɚʀɧɚɽɤɪɚʀɧɨɸ ɡɧɚɣɛɿɥɶɲɪɨɡɜɢɧɟɧɢɦɢɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɦɢɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢɬɚɬɚɤɨɸɳɨɭɧɢɤɚɽɛɭɞɶ ɹɤɢɯ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɡɛɪɨɣɧɢɯ ɦɿɠɟɬɧɿɱɧɢɯ ª >@ Ⱥɥɟ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɣ ɿɧɲɢɣɮɚɤɬ ɚ ɫɚɦɟɧɟɫɟɤɪɟɬɳɨɍɤɪɚʀɧɚɱɢɧɟɧɚɣɚɤɬɢɜɧɿɲɟɫɟɪɟɞɿɧɲɢɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɡɚɹɜɥɹɽɩɪɨɫɜɨɽɛɚɠɚɧɧɹɜɫɬɭɩɭɞɨȯɋ 

Ⱦɟɹɤɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɩɭɫɤɚɸɬɶ >@ ɳɨ ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ ȯɋ ɞɨ

ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦɢ ɩɥɚɧɚɦɢ Ɍɚɤ ɧɟ ɛɚɠɚɸɱɢ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ʀʀ ɞɨ ȯɜɪɨɫɨɸɡɭ ȯɋ ɨɞɧɚɤ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɤɪɚɳɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿɡɤɪɚʀɧɚɦɢɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɋɊɋɊɈɞɧɚɤɜɫɹɫɭɬɶɧɿɛɢɬɨɦɨɠɟɛɭɬɢɜɬɨɦɭ ɳɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɝɚɡɭ ɟɤɫɩɨɪɬɭɽɬɶɫɹ ɞɨ ȯɜɪɨɩɢ ɱɟɪɟɡ ɍɤɪɚʀɧɭ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɡ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɩɨɫɬɚɽ ɭ ɧɨɜɨɦɭ ɫɜɿɬɥɿ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɤɪɚɳɨʀ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯɩɨɫɬɚɜɨɤɡɊɨɫɿʀ 

Ɍɚɤɨɠ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɬɚ ɩɨɥɿɬɨɥɨɝɢ ɩɨɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɨɦɭ ɳɨ ɍɤɪɚʀɧɚ ɫɜɨʀɦ

ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɞɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɪɨɰɿ ɛɿɥɶɲɟ ɞɨɩɨɦɨɝɥɚ ɋɯɿɞɧɨɦɭ ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɭ ɚɧɿɠ ɋɉ ± ʀɣ Ɍɚɤɧɚɜɿɬɶ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɋɯɿɞɧɨɝɨ ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɪɨɡɜɢɧɭɥɚɫɶ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨ ɿɡ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ȯɋ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ > @ Ɍɚɤɚ ©ɩɨɤɚɡɨɜɿɫɬɶª ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɨɠɟ ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɳɟ ɣ ʀʀ ɫɩɨɞɿɚɧɧɹɦɢ ɧɚ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɭɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭɱɥɟɧɫɬɜɚɜȯɋɩɿɫɥɹɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɞɨɫɩɿɥɶɧɨɝɨɪɢɧɤɭ ɬɚ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ Ⱥɫɨɰɿɚɰɿʀ ȱɧɲɿ ɠ ɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɦɚɸɱɢ ɬɚɤɢɯ ɫɩɨɞɿɜɚɧɶ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɿ ɩɿɞɫɬɚɜɞɥɹɡɦɿɧɟɧɧɹɫɜɨɽʀɩɨɥɿɬɢɤɢɡɚɩɨɪɚɞɚɦɢɋɉ>@ 

Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɡɪɨɡɭɦɿɥɨɳɨɍɤɪɚʀɧɚɬɚɤɱɢɿɧɚɤɲɟɜɿɞɿɝɪɚɽɱɢɧɟɤɥɸɱɨɜɭ

ɪɨɥɶ ɜ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɿ ©ɋɯɿɞɧɟ ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨª ɬɨɞɿ ɹɤ ɨɫɬɚɧɧɽ ɽ ɡɚɫɨɛɨɦ ɞɥɹ ɧɟʀ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɞɨɱɥɟɧɫɬɜɚɜȯɋ 

ɍɝɨɞɚɩɪɨɚɫɨɰɿɚɰɿɸ


ϮϮ 

ɍɝɨɞɚɩɪɨɚɫɨɰɿɚɰɿɸɍɤɪɚʀɧɢɡȯɋ±ɰɟɧɨɜɚɩɥɚɧɨɜɚɭɝɨɞɚɳɨɝɨɬɭɽɬɶɫɹɧɚ ɡɚɦɿɧɭ ɍɝɨɞɢ ɩɪɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɬɚ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɉɟɪɟɝɨɜɨɪɢ ɩɪɨ ʀʀ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɩɨɱɚɥɢɫɹɳɟɛɟɪɟɡɧɹɝɨɪɨɤɭ>@Ɉɞɧɚɤɜɯɨɞɿɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜɩɪɨɭɝɨɞɭɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɟɱɥɟɧɫɬɜɨɜȯɋɧɟɣɲɥɨɫɹɇɚɫɚɦɿɬɿɍɤɪɚʀɧɚ±ȯɋɭɉɚɪɢɠɿɝɨɜɟɪɟɫɧɹ ɪɨɤɭ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɝɨɥɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɭɝɨɞɢ Ⱥ ɫɚɦɟ ɨɧɨɜɢɬɢ ɫɩɿɥɶɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿɪɚɦɤɢɫɩɿɜɩɪɚɰɿɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ȯɋ ɫɩɪɢɹɬɢ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɸ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜɦɿɠ ɍɤɪɚʀɧɨɸɬɚȯɜɪɨɫɨɸɡɨɦɭɜɫɿɯɫɮɟɪɚɯɚɬɚɤɨɠɩɨɫɢɥɢɬɢɩɨɥɿɬɢɱɧɭɣɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ȯɋ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɡɚɽɦɧɢɯ ɡ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ ɫɨɸɡɨɦ ɩɪɚɜ ɬɚ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜ>@ ȼ ɪɚɡɿ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɍɝɨɞɢ ɩɪɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ ɡ ȯɋ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɦɿɠ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɬɚ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ ɫɨɸɡɨɦ ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ ɫɬɚɧɭɬɶ ɡɧɚɱɧɨ ɝɥɢɛɲɢɦɢ >@ ɍɝɨɞɚ ɦɨɠɟ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɨɫɧɨɜɢ ɫɩɿɜɤɪɚɰɿ ɡ ȯɋ ɬɚ ɡɚɤɥɚɫɬɢ ɬɿɫɧɿɲɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɫɬɨɫɭɧɤɢ>@ Ɉɞɧɚɤɬɟɧɞɟɧɰɿʀɞɿɣɱɢɧɧɨʀɜɥɚɞɢɬɚɤɿɳɨɍɝɨɞɚɧɟɛɭɞɟɩɿɞɩɢɫɚɧɨɸɩɨɤɢ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿɜȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢɧɟɩɨɛɚɱɚɬɶɜɍɤɪɚʀɧɿɹɤɨɝɨɫɶɩɪɨɝɪɟɫɭɚ ɧɟɡɚɫɬɨɸɱɢɧɚɜɿɬɶɪɟɝɪɟɫɭɜɪɨɡɜɢɬɤɭɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀɬɚɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɯɰɿɧɧɨɫɬɟɣɜ ɤɪɚʀɧɿ >@ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɚɪɬɨ ɛɭɥɨ ɛ ɯɨɱɚ ɛ ɩɨɞɢɜɢɬɢɫɶ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɤɪɚʀɧ ɹɤɿ ɜɠɟ ɫɬɚɥɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ȯɋ Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿ ɜɨɧɢ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɫɨɸɡɭ ɛɭɞɭɜɚɥɢ ɧɚɞɿɣɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ȱ ɰɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɢɫɹ ɞɨɜɿɪɨɸ ɝɪɨɦɚɞɹɧ Ⱦɢɜɥɹɱɢɫɶ ɠ ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɭ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɩɨɥɿɬɢɤɿɜɞɨɯɨɞɹɬɶɜɢɫɧɨɜɤɭɳɨɜɨɧɚɨɩɢɧɢɥɚɫɶɜɨɤɪɟɦɿɣɫɢɬɭɚɰɿʀ ɩɿɲɨɜɲɢɫɜɨʀɦɜɥɚɫɧɢɦɲɥɹɯɨɦȱɧɚɜɪɹɞɱɢɩɪɚɜɢɥɶɧɢɦ>@ Ƚɚɥɶɦɭɽ ɩɪɨɰɟɫ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɍɝɨɞɢ ɣ ɚɪɟɲɬ ɥɿɞɟɪɚ ɨɩɨɡɢɰɿʀ ɘɥɿʀ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ ɹɤɢɣ ɩɨɫɬɚɜɢɜ ɩɿɞ ɫɭɦɧɿɜ ɩɟɪɟɞ ɨɱɢɦɚ ɽɜɪɨɩɟɣɰɿɜ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɚɩɪɚɜɚɜɍɤɪɚʀɧɿȱɫɚɦɟɪɿɲɟɧɧɹɜɥɚɞɢɜɰɿɣɫɩɪɚɜɿɦɨɠɟɧɚɪɚɡɿɫɬɚɬɢ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɦɧɚɲɥɹɯɭɞɨɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɬɚɩɨɞɚɥɶɲɨʀɪɚɬɢɮɿɤɚɰɿʀɭɝɨɞɢ ɿɧɲɢɦɢɤɪɚʀɧɚɦɢɱɥɟɧɚɦɢȯɋ>@ɓɟɨɞɢɧɜɚɠɥɢɜɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤɞɥɹȯɜɪɨɫɨɸɡɭ± ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɜɍɤɪɚʀɧɿɠɨɜɬɧɟɜɢɯɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɢɯɜɢɛɨɪɿɜɬɚɩɨɜɧɨɩɪɚɜɧɢɣɞɨɩɭɫɤ ɞɨɧɢɯɨɩɨɡɢɰɿʀɅɢɲɟɩɨɛɚɱɢɜɲɢɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɜɍɤɪɚʀɧɿɧɚɲɥɹɯɭɞɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ


Ϯϯ 

ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɚ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɩɨɜɚɝɢ ɞɨ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ ȯɋ ɦɨɠɟɡɪɨɛɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɢɣɤɪɨɤɿɩɿɞɩɢɫɚɬɢɡɍɤɪɚʀɧɨɸɍɝɨɞɭɩɪɨɚɫɨɰɿɚɰɿɸ>@ 

Ⱦɨɝɨɜɿɪɩɪɨɡɨɧɭɜɿɥɶɧɨʀɬɨɪɝɿɜɥɿ 

Ʉɚɧɞɢɞɚɬ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɇ ȼ Ɉɫɚɞɱɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɨɧɹɬɬɹ Ɂɨɧɢ ɜɿɥɶɧɨʀ

ɬɨɪɝɿɜɥɿɹɤɬɢɩɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ©ɭɪɚɦɤɚɯɹɤɨʀɤɪɚʀɧɢɭɱɚɫɧɢɰɿɫɤɚɫɨɜɭɸɬɶ ɦɢɬɧɿ ɫɬɚɜɤɢ ɩɨɞɚɬɤɢ ɡɛɨɪɢ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɡɚɽɦɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ Ɂɚ ɤɨɠɧɨɸ ɤɪɚʀɧɨɸ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨ ɳɨɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɠɢɦɿɜ ɬɨɪɝɿɜɥɿɳɨɞɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɬɪɟɬɿɯɤɪɚʀɧɉɨɦɿɠɤɪɚʀɧɚɦɢɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɦɢɬɧɿ ɤɨɪɞɨɧɢ ɬɚ ɩɨɫɬɢ ɹɤɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬɶ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɹɤɿ ɩɟɪɟɬɢɧɚɸɬɶ ɦɢɬɧɢɣɤɨɪɞɨɧª>@ Ɉɞɧɚɤ ɤɨɦɟɧɬɭɸɱɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɨɧɢ ɜɿɥɶɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɦɿɠ ɍɤɪɚʀɧɨɸɬɚȯɋɟɤɫɩɟɪɬɢɡɜɟɪɬɚɸɬɶɭɜɚɝɭɧɚɬɟɳɨɜɨɧɚɦɚɬɢɦɟɝɥɢɛɲɢɣɡɦɿɫɬ ɚɧɿɠɡɚɡɜɢɱɚɣ©Ɇɨɜɚɣɞɟɩɪɨɮɨɪɦɚɬɬɚɤɡɜɚɧɨʀɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨʀɬɚɜɫɟɨɯɨɩɧɨʀɡɨɧɢ ɜɿɥɶɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɹɤɚ ɬɿɫɧɚ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɿɡ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɸ ɪɟɮɨɪɦɨɸ ɹɤɚ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɡɚɝɚɥɨɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɞɚɬɢ ɤɪɚʀɧɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɜɯɨɞɢɬɢɞɨɽɞɢɧɨɝɨɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɪɢɧɤɭȯɋª>@ 

ɍɝɨɞɚɩɪɨɡɨɧɭɜɿɥɶɧɨʀɬɨɪɝɿɜɥɿ ɞɚɥɿɁȼɌ ɡȯɋɽɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɸɫɤɥɚɞɨɜɨɸ

ɍɝɨɞɢɩɪɨɚɫɨɰɿɚɰɿɸɦɿɠɍɤɪɚʀɧɨɸɬɚȯɆȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɠɟɿɫɧɭɸɱɨʀɩɪɚɤɬɢɤɢ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɭɝɨɞ ɞɨɞɚɬɤɨɦ ɞɨ ɧɟʀ ɽ ɍɝɨɞɚ ɩɪɨ ɜɡɚɽɦɧɟ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɳɨɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɪɢɧɨɤ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɫɨɸɡɭ ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚɽ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɫɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɜɢɦɨɝ Ⱥɞɠɟ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɩɟɪɟɲɤɨɞɚɦɢ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɡ ȯɜɪɨɫɨɸɡɨɦ ɽ ɧɟ ɿɦɩɨɪɬɧɿ ɬɚɪɢɮɢ ɚ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɛɚɪ¶ɽɪɢ ɭ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɬɚɤɿ ɹɤ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ʀʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɨɰɿɧɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ >@ Ɉɞɧɚɤ ɜ ɪɚɡɿ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ


Ϯϰ 

ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ ɩɪɨ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɭɝɨɞɢ ɍɤɪɚʀɧɚ ɨɬɪɢɦɚɽ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɪɢɧɤɭɡɱɢɦɚɥɢɦɢɩɟɪɟɜɚɝɚɦɢɞɥɹɫɜɨɽʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 

Ɍɟɦɚ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɡɨɧɭ ɜɿɥɶɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɡ ȯɋ ɧɚɛɭɜɚɽ ɜɫɟ

ɛɿɥɶɲɨʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ Ⱥɞɠɟ ɞɨɝɨɜɿɪ ɞɚɫɬɶ ɲɢɪɲɢɣ ɿ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿɲɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɞɨ ɪɢɧɤɿɜȯɜɪɨɫɨɸɡɭ>@Ʉɪɿɦɬɨɝɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨʀɡɨɧɢɜɿɥɶɧɨʀɬɨɪɝɿɜɥɿ ɡ ȯɋ ɦɚɬɢɦɟ ɳɟ ɣ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɭ ɜɢɝɨɞɭ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ Ⱥ ɫɚɦɟ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɡɨɪɨɝɨ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɰɶɨɝɨɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨɤɥɿɦɚɬɭɜɍɤɪɚʀɧɿ>@ 

ɍɤɪɚʀɧɚɬɚȯɋɚɧɚɥɿɡɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 

ɉɪɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ȯɋ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɜɠɟ ɧɟɦɚɥɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜ

ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚɯ ȱ ɜɫɿ ɜɨɧɢ ɞɭɠɟ ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɿ Ɍɨɦɭ ɹ ɫɩɪɨɛɭɸ ɹɤɨɫɶ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ʀɯ ɚɛɢ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɤɚɪɬɢɧɭ ɬɨɝɨ ɜ ɹɤɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶɬɟɦɭɍɤɪɚʀɧɢȯɋ 

Ɂɚɝɚɥɨɦ ɰɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɹ ɩɨɞɿɥɢɥɚ ɧɚ ɬɪɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɰɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɣ

ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹɧɢɠɱɟ 

ɍɤɪɚʀɧɚɹɤɱɥɟɧɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢɋɯɿɞɧɟɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ȼɰɿɣɤɚɬɟɝɨɪɿʀɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɪɨɛɢɬɶɫɹɫɩɪɨɛɚɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɹɤɿɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɞɥɹɍɤɪɚʀɧɢɦɚɽɱɢɦɚɬɢɦɟɫɬɜɨɪɟɧɚȯɋɩɪɨɝɪɚɦɚ©ɋɯɿɞɧɟɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨªɬɚɹɤɭ ɪɨɥɶɜɧɿɣɜɿɞɿɝɪɚɽɫɚɦɚɍɤɪɚʀɧɚ Ɍɚɤ ɭ ɜɢɞɚɧɿɣ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɚɰɿɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿɣɚɧɚɥɿɡɨɜɿɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɞɥɹɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɜɞɹɤɢɩɪɨɝɪɚɦɿ©ɋɯɿɞɧɟɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨª>@ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹɪɹɞɩɟɪɟɜɚɝɹɤɿɦɢ ɨɬɪɢɦɭɽɦɨɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɰɿɽʀɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢɁɨɤɪɟɦɚɭɪɚɦɤɚɯɩɪɨɝɪɚɦɢɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɚɝɨɦɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɡ ɛɨɤɭ ȯɋ ɞɥɹ ©ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢɡɦɟɬɨɸɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹɩɪɨɝɪɟɫɭɭɫɮɟɪɿɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɚɩɪɚɜɚɬɚ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɭɪɹɞɭɜɚɧɧɹª Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɫɩɪɢɹɽ ɲɜɢɞɲɨɦɭ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɸ


Ϯϱ 

ɭɝɨɞɢ ɩɪɨ Ⱥɫɨɰɿɚɰɿɸ Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ ɜ ɩɟɪɟɞ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɫɬɨʀɬɶ ɧɢɡɤɚ ɞɨɫɿ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɿ ©ɋɯɿɞɧɟ ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨª ɦɨɠɟ ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɥɟɝɲɢɬɢɫɶ Ƀɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɭ ɪɟɮɨɪɦɭ ɪɟɮɨɪɦɭɜɢɛɨɪɱɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɩɭɛɥɿɱɧɨʀɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀɫɢɫɬɟɦɢɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀ ɸɫɬɢɰɿʀɫɭɞɨɜɭɪɟɮɨɪɦɭɬɚɩɨɞɨɥɚɧɧɹɤɨɪɭɩɰɿʀ Ʉɪɿɦɬɨɝɨɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹɳɨ©ɋɯɿɞɧɟɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨªɜɢɞɿɥɢɬɶɞɨɞɚɬɤɨɜɿɤɨɲɬɢ ɬɚɞɨɩɨɦɨɠɟɍɤɪɚʀɧɿɡɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸɩɪɨɝɪɚɦɢɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɞɥɹɪɿɡɧɢɰɿ ɦɿɠ ɪɿɜɧɟɦ ɠɢɬɬɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ >@ ȼ ɫɬɚɬɬɿ ɞɨɤɬɨɪɚ Ƚɠɟɝɨɠɚ Ɂɚɣɨɧɰɚ >@ ɬɚɤɨɠ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ ɳɨɞɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɋɉ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɍɚɤ ɜɿɧ ɩɢɲɟ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɫɚɦɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɱɥɟɧɫɬɜɭ ɭ ɋɉ ɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɲɚɧɫ ɜɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜ ɤɪɚʀɧɿɩɨɥɿɬɢɱɧɭɬɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶɓɟɛɿɥɶɲɟ Ⱦɟɹɤɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹɡɚɣɜɢɣɪɚɡɩɨɤɚɡɚɬɢɳɨɧɿɹɤɢɯɫɭɬɬɽɜɢɯɡɦɿɧ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ©ɋɯɿɞɧɟ ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨª ɧɟ ɩɪɢɧɟɫɥɚ ȼɨɧɚ ɽ ɥɢɲɟ ɡɚɫɨɛɨɦ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ȯɋ ɬɨɞɿ ɹɤ ɞɥɹ ɫɚɦɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɚ ɽ ɜɡɿɪɰɟɜɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦɞɥɹɿɧɲɢɯɱɥɟɧɿɜɋɉ 

ɋɤɚɠɿɦɨ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɘɥɿɹ Ɇɨɜɱɚɧ >@ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ ɳɨ ɍɤɪɚʀɧɿ

ɜɿɞɜɟɞɟɧɨ ɪɨɥɶ ɥɿɞɟɪɚ ɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ©ʀʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɣ ɤɭɪɫ ɛɭɞɟ ɜɡɿɪɰɟɦ ɞɥɹ ɪɟɲɬɢ ɫɯɿɞɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧª Ɍɚɤɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɚɜɬɨɪɤɢ ɦɚɽ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ Ⱥɞɠɟ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɰɟ ɧɿɛɢɬɨ ɨɛɿɰɹɽ ɲɜɢɞɲɟɡɛɥɢɠɟɧɧɹɡȯɋɚɥɟɡɿɧɲɨɝɨ±ɧɚɤɥɚɞɚɽɩɟɜɧɿɪɢɡɢɤɢɣɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɉɪɨ ɬɟ ɠ ɩɢɲɟ ɣ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɡɚɡɧɚɱɚɸɱɢ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɳɨ ɍɤɪɚʀɧɚɽɽɞɢɧɢɦɫɯɿɞɧɢɦɩɚɪɬɧɟɪɨɦɹɤɢɣɩɪɢɣɦɚɽɭɱɚɫɬɶɜɬɪɢɜɚɥɢɯɦɿɫɿɹɯɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹɯ ȯɋ Ɍɚɤ ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɚɥɭɱɟɧɚ ɞɨ Ɇɿɫɿʀ ɜ Ȼɨɫɧɿʀ ɬɚ Ƚɟɪɰɨɜɢɧɿ ɬɚ ɦɿɫɿʀ $7$/$17$±ɛɨɪɨɬɶɛɿɩɪɨɬɢɩɿɪɚɬɿɜɛɿɥɹɩɪɢɛɟɪɟɠɠɹɋɨɦɚɥɿɍɤɪɚʀɧɚɧɚɪɚɡɿɧɟ ɥɢɲɟɽɩɟɪɟɞɨɜɨɸɤɪɚʀɧɨɸɫɟɪɟɞɤɪɚʀɧɋɯɿɞɧɨɝɨɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚɚɥɟɣɧɚɧɟʀɞɨɬɨɝɨ ɠɩɨɤɥɚɞɚɸɬɶɧɚɞɿʀɹɤɧɚɫɜɨɽɪɿɞɧɭVXFFHVVVWRU\ɜɪɚɡɿɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɧɹɹɤɨʀɰɛɭɞɟ ɜɟɥɢɤɢɦɭɞɚɪɨɦɩɨɫɩɨɞɿɜɚɧɧɹɦȯɋɬɚɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɪɨɝɪɚɦɢɋɯɿɞɧɨɝɨɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɡɨɤɪɟɦɚ>@


Ϯϲ ɇɚɲɥɹɯɭɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɞɨȯɋ ȼ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ȯɋ ± ɳɨ ɜɠɟ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨ ɱɨɝɨ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚɽ ɬɚ ɜ ɱɨɦɭ ɝɨɥɨɜɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɍɚɤ ɣɞɟɬɶɫɹ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ©ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɽ ɞɨɜɨɥɿ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ ɹɜɢɳɟɦ ɹɤɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɍɤɪɚʀɧɢɜɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢɚɣɪɨɡɜɢɬɨɤɜɿɞɧɨɫɢɧɡɭɫɿɦɚɤɪɚʀɧɚɦɁɚɯɨɞɭª >@ Ɉɞɧɚɤ ɝɨɥɨɜɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɡ Ɂɚɯɿɞɧɢɦɢ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ Ɉɞɧɚɤ ɍɤɪɚʀɧɚ ɜɫɟ ɠ ɡɚɥɢɲɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɿ ɞɥɹ ȯɋ ɧɟ ɥɢɲɟ ȯɜɪɨɫɨɸɡ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɡɨɤɪɟɦɚ ɱɟɪɟɡ ɫɜɨɸ ɤɥɸɱɨɜɭ ɪɨɥɶ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ± ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɋɨɸɡɨɦɬɚɊɨɫɿɣɫɶɤɨɸɎɟɞɟɪɚɰɿɽɸ>@ ȼɪɟɲɬɿ ɫɚɦɚ ɿɞɟɹ ȯɜɪɨɩɢ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜ ȯɜɪɨɩɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɿ ɜɫɿɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɧɚɪɨɞɿɜɫɟɪɟɞɹɤɢɯɧɿɭɤɪɚʀɧɰɿɧɿɦɨɥɞɚɜɚɧɢɧɿɬɿɠɬɚɤɢɪɨɫɿɹɧɢ ɧɟ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɜɢɧɹɬɤɭ >@ Ɉɞɧɚɤ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ȯɋ ɽ ɞɜɚ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦ ɬɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ȱ ɹɤɳɨ ɭɪɹɞ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɦɟ ɜ ɰɢɯ ɞɜɨɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ ɜ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɛɭɞɟɛɿɥɶɲɢɦɛɚɠɚɧɧɹɞɨɩɨʀɬɢɣɨɦɭɭɰɶɨɦɭɬɚɡɪɨɛɢɬɢɫɬɨɫɭɧɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢɡȯɋɡɧɚɱɧɨɬɿɫɧɿɲɢɦɢȱɥɢɲɟɡɚɭɦɨɜɢɳɨɍɤɪɚʀɧɚɪɨɛɢɬɢɦɟɩɪɚɜɢɥɶɧɿ ɤɪɨɤɢɧɚɲɥɹɯɭɜɥɚɫɧɨʀɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿʀɹɤɫɭɱɚɫɧɨʀɣɭɫɩɿɲɧɨʀɞɟɪɠɚɜɢɦɨɠɧɚɛɭɞɟ ɝɨɜɨɪɢɬɢɩɪɨɪɟɚɥɶɧɟɡɛɥɢɠɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢɡȯɋ ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ ɠ ɰɿ ɞɜɿ ɫɮɟɪɢ ± ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ± ɞɭɠɟ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɦɿɠɫɨɛɨɸȺɞɠɟɞɿɚɥɨɝɞɟɪɠɚɜɢɡɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢɽɝɨɥɨɜɧɢɦɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɭɫɩɿɲɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ȱɧɲɚ ɫɩɪɚɜɚ ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨ ɞɭɦɤɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɢɫɥɭɯɚɬɢɫɶ ɧɟ ɩɨɫɩɿɲɚɸɬɶ Ɇɚɛɭɬɶ ɬɨɦɭ ɜɥɚɞɚ ɿ ɩɪɢɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɫɬɿɥɶɤɨɯ ɩɨɦɢɥɨɤ>@əɤɳɨɝɨɜɨɪɢɬɢɛɿɥɶɲɤɨɧɤɪɟɬɧɨɬɨɜɭɯɜɚɥɟɧɨɦɭɦɿɠɍɤɪɚʀɧɨɸɬɚ ȯɋ ɉɥɚɧɿ ɞɿɣ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ ɪɨɤɭ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɪɟɮɨɪɦ ɭ ɰɚɪɢɧɿ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɯ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ


Ϯϳ 

ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹȺɬɚɤɨɠɩɨɫɩɪɢɹɧɧɹɭɤɪɚʀɧɰɹɦɭɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɧɚɞɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɞɟɪɠɚɜɧɢɯɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ>@ Ɉɞɧɚɤ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɛɥɟɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɡɚɤɿɧɱɭɸɬɶɫɹ ȯ ɳɟ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɡ ʀʀ ɧɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ ɜ ɹɤɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɭɯɚɬɢɫɹ ± ɧɚ ɋɯɿɞ ɿ ɧɚ Ɂɚɯɿɞ ȱ ɳɨ ɧɚɣɫɬɪɚɲɧɿɲɟ ɰɟ ɧɟɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɜɟɤɬɨɪɚɦɢ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ɿɫɧɭɽ ɿ ɜ ɫɚɦɿɣ ɤɪɚʀɧɿɪɨɡɞɿɥɹɸɱɢʀʀɧɚɞɜɿɨɤɪɟɦɿɱɚɫɬɢɧɢɇɟɦɟɧɲɫɟɪɣɨɡɧɨɸɽɰɹɩɪɨɛɥɟɦɚɿ ɞɥɹɫɚɦɨʀȯɜɪɨɩɢ>@ Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɜɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɜɥɚɞɢɽɰɿɥɢɣɫɩɢɫɨɤɬɨɝɨɳɨʀɣɩɨɬɪɿɛɧɨɡɪɨɛɢɬɢ ɧɚɲɥɹɯɭɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɤɪɚʀɧɢɞɨȯɋȱɩɪɨɛɥɟɦɢɡɨɜɫɿɦɧɟɨɛɦɟɠɭɸɬɶɫɹɡɚʀɠɞɠɟɧɢɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɩɪɨɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ 

ȺɪɟɲɬɌɢɦɨɲɟɧɤɨɦɨɠɟɫɬɚɬɢɤɿɧɰɟɦɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ Ɉɫɬɚɧɧɿ ɩɨɞɿʀ ɡ ɚɪɟɲɬɨɦ ɟɤɫɩɪɟɦ¶ɽɪɦɿɧɿɫɬɪɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɘɥɿʀ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ ɬɚ ɡɚɹɜɚɦɢ ɩɪɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɪɟɩɪɟɫɿʀ ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɭɠɟ ɪɨɡɱɚɪɭɜɚɥɢ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɩɪɢɡɭɩɢɧɢɥɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ ɳɨɞɨ ȺɫɨɰɿɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɡȯɋɌɨɦɭɡɧɚɱɧɚɱɚɫɬɢɧɚɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɪɨɤɭɩɿɜɬɨɪɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚɤɪɢɬɢɤɭɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɬɚɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹɧɚɜɤɨɥɨɬɟɦɢɚɪɟɲɬɭ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ Ɂɨɤɪɟɦɚɱɢɦɚɥɨɬɚɤɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɡɿɛɪɚɧɨɧɚɩɨɪɬɚɥɿȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɪɚɞɡɩɢɬɚɧɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ (&)5 Ɍɚɤ ɩɿɫɥɹ ɚɪɟɲɬɭ ɘɥɿʀ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɩɨɛɨɸɜɚɧɧɹɳɨɞɨɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀɜɍɤɪɚʀɧɿɧɚɩɨɞɿɛɧɨɞɨɬɚɤɨʀ ɜȻɿɥɨɪɭɫɿ>@Ʉɪɿɦɬɨɝɨɰɟɣɤɟɣɫɞɚɜɩɨɲɬɨɜɯɧɢɡɰɿɞɢɫɤɭɫɿɣɧɚɬɟɦɭɱɢɜɚɪɬɨ ɬɟɩɟɪ ɩɿɞɩɢɫɭɜɚɬɢ Ⱥɫɨɰɿɚɰɿɸ ɡ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɿ ɹɤɳɨ ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɡɪɨɛɢɬɢ ɱɢ ɧɟ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɶ ɍɤɪɚʀɧɚ ɜ ɿɡɨɥɹɰɿʀ ɧɚ ɤɪɚʀɧɭ ɡ ɳɟ ɛɿɥɶɲ ɠɨɪɫɬɤɢɦɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɪɟɩɪɟɫɿɹɦɢ>@Ⱥɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿȿɧɞɪɸȼɿɥɶɫɨɧɚ>@ɿɜɡɚɝɚɥɿɣɞɟɬɶɫɹɩɪɨɬɟɳɨ ȼɿɤɬɨɪəɧɭɤɨɜɢɱɫɬɚɜɱɢɧɟɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦɪɨɡɱɚɪɭɜɚɧɧɹɦȯɋɛɨɫɬɨɫɨɜɧɨɧɶɨɝɨɹɤ ɧɟ ɞɢɜɧɨ ɭ ɧɢɯ ɛɭɥɚ ɧɢɡɤɚ ɫɩɨɞɿɜɚɧɶ Ⱥɥɟ ɜɪɟɲɬɿ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɣɨɝɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɚɧɚɞɬɨɱɚɫɬɨɪɨɡɱɚɪɨɜɭɜɚɥɚȯɋɿɩɢɬɚɧɧɹɩɨɫɬɚɥɨɧɟɜɬɨɦɭɱɨɦɭȯɋɧɟ


Ϯϴ 

ɯɨɱɟ ɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢ ɍɤɪɚʀɧɿ ɚ ɜ ɬɨɦɭ ɱɨɦɭ ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɟ ɯɨɱɟ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ȯɋ ɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢʀɣ ɓɟ ɞɨ ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɜɢɪɨɤɭ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ Ʉɟɬɪɿɧ ȿɲɬɨɧ >@ ɜɢɫɥɨɜɥɸɽ ɫɭɦɧɿɜɢ ɳɨɞɨɫɬɚɧɭɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɚɩɪɚɜɚɜɍɤɪɚʀɧɿɞɟɦɨɠɥɢɜɟɬɚɤɟɜɢɛɿɪɤɨɜɟɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ Ɂɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɜɥɚɞɿɳɨɞɨɬɚɤɨɝɨɫɬɚɧɭɫɩɪɚɜɜɢɫɥɨɜɢɜɜɠɟɩɿɡɧɿɲɟɩɿɞ ɱɚɫɩɪɢʀɡɞɭɞɨɄɢɽɜɚɿɒɬɟɮɚɧɎɸɥɟɬɚɛɚɝɚɬɨɿɧɲɢɯɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɩɨɥɿɬɢɤɿɜɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ>@ ȼɢɧɟɫɟɧɢɣ ɘɥɿʀ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ ɜɢɪɨɤ ɨɞɢɧɚɞɰɹɬɨɝɨ ɠɨɜɬɧɹ ɫɬɚɜ ɲɨɤɨɦ ɞɥɹ ȯɜɪɨɩɢɹɤɚɞɨɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɩɪɨɫɢɥɚəɧɭɤɨɜɢɱɚɞɟɤɪɢɦɿɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɫɬɚɬɬɸɡɚɹɤɨɸ ɛɭɥɨ ɚɪɟɲɬɨɜɚɧɨ ɨɩɨɡɢɰɿɨɧɟɪɤɭ >@ Ɉɞɧɚɤ ɬɚɤɢɣ ɤɪɨɤ ɜɥɚɞɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɬɚɜ ɱɟɪɜɨɧɨɸ ɧɢɬɤɨɸ ɦɿɠ ɫɬɨɫɭɧɤɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ȯɋ ɚɥɟ ɣ ɩɨɫɬɚɜɢɜ ɩɿɞ ɫɭɦɧɿɜ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɬɚ ɝɨɥɨɜɧɟ ɪɚɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɍɝɨɞɢ ɩɪɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ ɹɤɚ ɩɥɚɧɭɜɚɥɚ ɜɠɟ ɧɚ ɝɪɭɞɟɧɶɝɨɪɨɤɭ>@Ȼɿɥɶɲɟɬɨɝɨȯɜɪɨɫɨɸɡɧɟɜɢɡɧɚɽɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɿɜɢɛɨɪɢ ɜɦɭɪɨɰɿɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɦɢɹɤɳɨɜɧɢɯɧɟɩɪɢɣɦɚɬɢɭɱɚɫɬɿɥɿɞɟɪɨɩɨɡɢɰɿʀ± ɘɥɿɹ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ >@ əɧɭɤɨɜɢɱ ɧɚɞɬɨ ɞɨɜɝɨ ɿɝɧɨɪɭɜɚɜ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ȯɜɪɨɫɨɸɡɭ ɿ ɧɟ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɜ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɩɨɲɭɤɭ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɭ ɨɛɿɰɹɧɨɤ Ⱥ ɬɨɦɭ ɜɪɟɲɬɿ ȯɋ ɦɨɠɟ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɛɿɥɶɲ ɠɨɪɫɬɤɿ ɫɚɧɤɰɿʀ ɹɤɬɨ ɡɪɨɛɢɬɢɩɟɜɧɢɯɭɪɹɞɨɜɰɿɜɧɟɜɢʀɡɧɢɦɢɜȯɜɪɨɩɭ>@ ɢɣ ɪɿɤ ɨɛɿɰɹɜ ɛɭɬɢ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɦ ɭ ɫɬɨɫɭɧɤɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ȯɋ ɬɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɡɛɥɢɡɢɬɢ ʀɯ Ɉɞɧɚɤ ɧɢɡɤɚ ɩɨɞɿɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɢɯ ɹɤ ɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɱɨɥɿ ɡ ɫɤɚɧɞɚɥɨɦ ɳɨɞɨ ɚɪɟɲɬɭ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ ɡɪɨɛɢɥɢ ɢɣ ɪɨɤɨɦ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɦɿɠ ȯɋ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɨɸ >@ ȼɪɟɲɬɿ ɫɩɪɚɜɚ ɧɚɛɪɢɞɚɽ ɜɫɿɦ ɿ ɭ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ©ȱɫɬɨɪɿɹ ɩɪɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɫɩɪɚɜɢ ɩɪɨɬɢ ɘɥɿʀ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ ɬɚ ʀʀ ɚɪɟɲɬ ɜɠɟ ɬɚɤ ɧɚɛɢɥɚ ɨɫɤɨɦɢɧɭ ɳɨ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ʀʀ ɩɟɪɟɛɿɝ ɧɟɦɚɽ ɧɿ ɫɟɧɫɭ ɧɿ ɛɚɠɚɧɧɹª >@ ɋɭɬɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ ɧɿɛɢ ɧɿɹɤ ɧɟ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɦ ɭɝɨɞ ɩɪɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ ɬɚ ɡɨɧɭ ɜɿɥɶɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ȼ ȯɋ ɛɭɥɢ ɜɫɿ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɩɿɞɩɢɫɚɬɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɭ ɝɪɭɞɧɿ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨɤɭɨɞɧɚɤɧɚɜɪɹɞɱɢɭɝɨɞɭɩɪɨȺɫɨɰɿɚɰɿɸɪɚɬɢɮɿɤɭɜɚɥɢɛɿɧɲɿɤɪɚʀɧɢȯɋɹɤɛɢ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɜɰɟɣɱɚɫɛɭɥɚɡɚʉɪɚɬɚɦɢ>@


Ϯϵ 

ɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɫɩɪɚɜɚɌɢɦɨɲɟɧɤɨɡɚɞɚɥɚɚɬɦɨɫɮɟɪɭɝɪɭɞɧɟɜɨɝɨɫɚɦɿɬɭɍɤɪɚʀɧɚ ±ȯɋɜɄɢɽɜɿ>@ɿɫɬɚɥɚɜɢɪɿɲɚɥɶɧɨɸɜɬɢɦɱɚɫɨɜɿɣɩɚɭɡɿɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨȯɋ Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɦɨɠɧɚɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢɳɟɣɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɦɿɠɪɿɡɧɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢɌɚɤɧɚɩɨɱɚɬɤɭɫɬɜɨɪɟɧɧɹɋɯɿɞɧɨɝɨɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚɩɢɫɚɥɢɛɿɥɶɲɟɩɪɨ ɩɟɪɟɜɚɝɢɩɪɨɝɪɚɦɢɞɥɹɍɤɪɚʀɧɢɁɱɚɫɨɦɩɨɱɚɥɨɡ¶ɹɜɥɹɬɢɫɶɜɫɟɛɿɥɶɲɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɳɨɞɨɬɨɝɨɳɨɋɯɿɞɧɟɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɨɫɨɛɥɢɜɨɧɿɞɨɹɤɢɯɡɦɿɧɜɍɤɪɚʀɧɿɧɟɩɪɢɜɟɥɨ ȼɰɟɣɠɟɩɟɪɿɨɞɡ¶ɹɜɥɹɥɨɫɶɿɱɢɦɚɥɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɡɚɧɚɥɿɡɨɦɫɬɚɧɭɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɜ ɍɤɪɚʀɧɿ Ⱥ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɪɿɤ ɿ ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɿɫɥɹ ɚɪɟɲɬɭ ɘɥɿʀ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ ȯɋ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɤɪɢɬɢɤɭɽ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɟɩɪɟɫɿɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɜɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯɧɚɬɟɦɢɫɩɿɜɩɪɚɰɿɍɤɪɚʀɧɢȯɋ   
ϯϬ 

ɊɨɡɞɿɥɆɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɄɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡ 

Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɦɟɬɨɞ ɤɨɧɬɟɧɬ

ɚɧɚɥɿɡɭ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɛɭɥɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɳɨ ɬɚɤ ɱɢ ɿɧɚɤɲɟ ɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɥɢɬɟɦɢɹɤɿɦɚɸɬɶɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɞɨɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɢɣɪɿɤɜɬɚɤɢɯɬɢɠɧɟɜɢɤɚɯ • ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɌɢɠɞɟɧɶª • ©Ʉɨɦɟɧɬɚɪɿª • ©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬª • ©Ɏɨɤɭɫª 

Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɫɹ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɹɤ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɬɚɤ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɬɢɩɿɜ

ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɿɜ ȼ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɿɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɫɢɧɬɟɡɭɨɛɨɯɰɢɯɬɢɩɿɜ 

Ɍɚɤɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭɛɭɥɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨɱɚɫɬɨɬɧɿɫɬɶ

ɡɝɚɞɭɜɚɧɶ ɞɨɬɢɱɧɢɯ ɞɨ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɟɫ ɜ ɨɛɪɚɧɢɯ ɬɢɠɧɟɜɢɤɚɯ Ⱥ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɠ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭ ± ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɦɢɫɥɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɧɢɯ ɬɟɦ ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɨɰɿɧɤɭ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɚɤɰɟɧɬɢɰɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 

Ɉɞɧɚɤ ɩɟɪɲ ɧɿɠ ɩɟɪɟɣɬɢ ɞɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɛɭɞɟ

ɪɨɡɿɛɪɚɬɢɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɚɫɩɟɤɬɢɫɚɦɨʀɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭ 

ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹ Ɍɟɪɦɿɧ©ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡªɜɞɨɫɥɿɜɧɨɦɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɡɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀɨɡɧɚɱɚɽ©ɚɧɚɥɿɡ ɡɦɿɫɬɭª Ɉɞɧɚɤ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɿɫɧɭɽ ɱɢɦɚɥɨ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ ɫɚɦɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭɧɚɡɜɚɧɨɝɨɬɚɤɢɦɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦɧɚɩɟɪɲɢɣɩɨɝɥɹɞɜɢɪɚɡɨɦȼɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿɰɿ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɩɿɞɯɨɞɚɦɢ ɚ ɬɨɱɧɿɲɟ ɪɿɡɧɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɦɟɬɨɞɭ ɿ ɬɢɦ ɹɤɨɦɭ ɿɡ ɰɢɯ ɬɢɩɿɜ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɧɚɞɚɽ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ± ɹɤɿɫɧɨɦɭ ɱɢ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɦɭ


ϯϭ 

Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ Ɇ Ɇ ɏɢɥɶɤɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡ ɹɤ ɬɚɤɢɣ ɳɨ ©ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɚɧɚɥɿɡɿ ɱɚɫɬɨɬɢ ɡɝɚɞɭɜɚɧɶ ɜɢɛɪɚɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɨɦ ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɨɬɢ ʀɯ ɩɨɹɜɢ ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɨɰɿɧɨɤ ɡ ɹɤɢɦɢ ɜɨɧɢ ɡɝɚɞɭɸɬɶɫɹ Ʉɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀª > @ Ⱥ ɨɬ ɩɪɢ ɹɤɿɫɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɿ ©ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɽɬɶɫɹ ɧɟ ɧɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɨɹɜɢ ɩɟɜɧɢɯ ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɚ ɧɚ ɮɚɤɬɿʀɯɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿɱɢɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɧɚɚɧɚɥɿɡɿʀɯɫɭɬɿɮɨɪɦɿɩɨɞɚɱɿª>@ɏɨɱɚ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɰɿ ɞɜɚ ɬɢɩɢ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭ ɱɚɫɬɨ ɩɨɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ɍɚɤɫɚɦɟɿɥɢɲɟɧɚɤɿɥɶɤɿɫɧɨɦɭɬɢɩɿɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭɹɤɧɚɦɟɧɟʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ Ʌ Ⱥɜɟɪɶɹɧɨɜɚ ©Ʉɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡ ɧɟ ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ ɜɥɚɫɧɟ ɫɦɢɫɥɨɦ ɚ ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ ɱɚɫɬɨɬɧɢɦ ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɫɦɢɫɥɨɜɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ȱ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɫɦɢɫɥɨɜɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɧɟɪɿɞɤɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɫɚɦɟ ɫɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛ¶ɽɤɬɭª >@ ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡ ɜɢɜɱɚɽ ɱɚɫɬɨɬɧɟ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ ɹɤɚ ɜɠɟ ɦɚɽ ɫɦɢɫɥ ɿ ɰɟ ɦɨɠɟ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ʀɯ ɹɤɨʀɫɶ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿ Ɂ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɿ ɧɨɜɢɣ ɫɦɢɫɥ ɚɥɟ ɧɟ ɫɚɦɨʀ ɨɡɧɚɤɢ ɚ ɱɚɫɬɨɬɧɢɣɪɨɡɩɨɞɿɥʀʀɫɦɢɫɥɭɹɤɢɣɜɢɫɬɭɩɚɽɜɠɟɧɨɜɢɦɨɛ¶ɽɤɬɨɦ>@ Ʉɿɦɛɟɪɥɿɇɨɧɞɨɪɮɬɚɤɨɠɜɛɚɱɚɽɜɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɩɟɪɲɡɚɜɫɟɫɚɦɟɤɿɥɶɤɿɫɧɭ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ

©ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡ

ɦɨɠɧɚ

ɤɨɪɨɬɤɨ

ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ

ɹɤ

ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɣ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ȼɿɧ ɨɯɨɩɥɸɽ ɬɚɤɨɠ ɪɟɬɟɥɶɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɜɡɚɽɦɨɞɿɣ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ ɝɟɪɨʀɜ ɜ ɬɟɥɟɪɟɤɥɚɦɚɯ ɮɿɥɶɦɚɯ ɬɚ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɜɨɪɚɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɥɿɜɜɧɨɜɢɧɚɯɬɚɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɩɪɨɦɨɜɚɯɬɨɳɨª>@ ȾɨɫɢɬɶɩɪɨɫɬɿɬɚɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɟɬɨɞɭɞɚɜɚɥɢɬɚɤɿɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢɹɤɌ Ʉɟɩɥɨɭ ©ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɬɟɦ ɱɢ ɨɛɪɚɡɿɜ ɭ ɩɢɫɶɦɨɜɨɦɭ ɱɢ ɭɫɧɨɦɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿª Ʌ Ɏɟɞɨɬɨɜɚ ©ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɬɟɤɫɬɿɜª ɅɈɥɞɢɪɟɜɚ ©ɫɢɫɬɟɦɚɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɩɪɢɣɨɦɿɜɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɬɟɤɫɬɭª ȯ ɉɪɨɯɨɪɨɜ ©ɚɧɚɥɿɡ ɡɦɿɫɬɭ ɬɟɤɫɬɿɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢª ȼ Ʉɨɪɨɛɟɣɧɢɤɨɜ ©ɦɟɬɨɞ ϭ

ʿ̡̖̬̖̣̦̣̌̔̌̐̚͘ʺ͘ʥ̛̍̌


ϯϮ 

ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɭ ɡɦɿɫɬɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀª > @ Ɉɞɧɚɤ ɰɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɥɢɲɟ ɧɚ ɹɤɿɫɶ ɨɤɪɟɦɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭɿɧɿɹɤɧɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɣɨɝɨɡɚɝɚɥɨɦ ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ ȼ ȱɜɚɧɨɜɚ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡ ɰɟ ©ɹɤɿɫɧɨ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜɿɠɨɪɫɬɤɿɫɬɸɩɪɨɰɟɞɭɪɢɣɩɨɥɹɝɚɽɜɤɜɚɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿɣɨɛɪɨɛɰɿɬɟɤɫɬɭɡ ɩɨɞɚɥɶɲɨɸɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɽɸɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɉɪɟɞɦɟɬɨɦɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢ ɹɤɩɪɨɛɥɟɦɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɞɿɣɫɧɨɫɬɿɹɤɿɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶɫɹɱɢɧɚɜɩɚɤɢɩɪɢɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɬɚɤ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɫɚɦɨɝɨ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹª > @ɐɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɟɧɿɡɞɚɽɬɶɫɹɰɿɤɚɜɢɦɬɢɦɳɨɜɤɚɡɭɽɧɚɦɨɠɥɢɜɢɣɩɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɦɟɬɨɞɭɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭ ȾɨɫɥɿɞɧɢɤȱɄɭɡɧɟɰɨɜɜɢɡɧɚɱɚɽɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɹɤ©ɨɞɢɧɡɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɧɚɭɤəɤɦɟɬɨɞɧɚɭɤɨɜɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɬɟɤɫɬɭɜɿɧɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹɜ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɧɚɭɤɚɯ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɬɟɤɫɬɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀɚɜɬɨɪɚɣɨɝɨɰɿɧɧɿɫɧɢɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣɿɞɟɣɧɨʀɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿɹɤɤɨɦɭɧɿɤɚɬɨɪɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɬɟɤɫɬɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɬɚɤ ɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɚɫɨɜɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɛɭɞɶ ɹɤɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜª > @ ɇɟɞɨɥɿɤɨɦ ɰɶɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤ ɧɚ ɦɟɧɟ ɽ ɬɟ ɳɨ ɜɨɧɨ ɨɯɨɩɥɸɽ ɜɫɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭ ɨɞɧɚɤ ɽ ɞɭɠɟ ɲɢɪɨɤɢɦ ɚ ɨɬɠɟ ɞɨɫɢɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɿɧɟɡɨɜɫɿɦɬɨɱɧɢɦ ȻɿɥɶɲɱɿɬɤɢɦɿɜɨɞɧɨɱɚɫɞɨɫɢɬɶɜɫɟɨɯɨɩɧɢɦɹɤɧɚɦɟɧɟɽɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɆɆ ɏɢɥɶɤɨ ɍ ɫɜɨʀɣ ɩɪɚɰɿ ɜɨɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɦɟɬɨɞ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭ ɹɤ ©ɫɢɫɬɟɦɧɨ ɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɟɤɫɬɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɬɨɳɨ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɹɤɿɫɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ʀʀ ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯɡɦɟɬɨɸɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣɰɢɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜɿɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɶɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɩɨɹɜɢ ɦɟɬɢ ɫɭɬɿ ɿ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɞɚɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɧɚʀʀɫɩɨɠɢɜɚɱɚª>@ ɄɪɿɦɬɨɝɨɅȻɅɭɤ¶ɹɧɨɜɚɡɚɭɜɚɠɭɽɜɚɠɥɢɜɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɦɟɬɨɞɭɤɨɧɬɟɧɬ ɚɧɚɥɿɡɭɹɤɬɚɤɨɝɨɳɨ©ɜɩɢɫɭɽªɡɦɿɫɬɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣɤɨɧɬɟɤɫɬ>@ Ɍɨɛɬɨɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɞɧɨɱɚɫɧɨɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢɡɦɿɫɬɬɟɤɫɬɭɿɹɤɩɪɨɹɜɿɹɤɨɰɿɧɤɭ


ϯϯ 

ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɠɢɬɬɹȺɰɟɜɫɜɨɸɱɟɪɝɭɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɢɹɜɢɬɢɬɚɤɿɜɚɠɥɢɜɿɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭɟɥɟɦɟɧɬɢ Ɍɟɳɨɿɫɧɭɜɚɥɨɞɨɦɨɦɟɧɬɭɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɟɤɫɬɭɿɛɭɥɨɜɿɞɡɟɪɤɚɥɟɧɨɭɧɶɨɦɭ ɇɚɹɜɧɟɥɢɲɟɜɬɟɤɫɬɿ ɉɿɞɫɭɦɨɤɫɭɬɧɿɫɬɶɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɚɞɪɟɫɚɬɨɦ ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɿ ©ɫɟɧɫ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɢɯɜɿɞɱɭɬɬɿɜɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɡɪɨɛɢɬɢʀɯɧɚɨɱɧɢɦɢɣɬɚɤɢɦɢɳɨɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿɬɚɪɨɡɪɨɛɢɬɢɦɟɬɨɞɢɤɭɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨɡɛɨɪɭɬɟɤɫɬɨɜɢɯɤɨɧɰɟɩɬɿɜɧɚ ɹɤɢɯ ɰɿ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹª > @ Ɉɞɧɚɤ ɹɤ ɜɢɡɧɚɽ ɫɚɦɚ Ʌ Ʌɭɤ¶ɹɧɨɜɚ ʀɣ ɜɫɟ ɠ ɡɞɚɽɬɶɫɹ ɳɨɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡ ɰɟ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢɹɤɿɫɧɨɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟɣɨɝɨɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɢɣɬɨɛɬɨɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤ Ʉɥɚɭɫ Ʉɪɿɩɩɟɧɞɨɪɮ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿɣ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɣɨɝɨɹɤ©ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɭɬɟɯɧɿɤɭɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɞɥɹɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɢɯ ɬɚ ɞɿɣɫɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɡ ɬɟɤɫɬɭ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɡɧɚɱɭɳɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɡɦɿɫɬɭ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹª > @ Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤ ɬɚɤɨɠ ɡɚɭɜɚɠɭɽ ɳɨɹɤ ɬɟɯɧɿɤɚɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɨɯɨɩɥɸɽɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɩɪɨɰɟɞɭɪɢɆɟɬɨɞɦɨɠɧɚɜɢɜɱɢɬɢɬɚ ɜɿɞɨɤɪɟɦɢɬɢ ɜɿɞ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɿɡɦɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ əɤ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚ ɬɟɯɧɿɤɚ ɤɨɧɬɟɧɬ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɭ ɩɨɞɢɜɢɬɢɫɶ ɧɚ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɩɨɧɨɜɨɦɭ ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɭ Ʉɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡ ɡɚ Ʉɥɚɭɫɨɦ Ʉɪɿɩɩɟɧɞɨɪɮɨɦ ɽ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɡɝɚɞɚɧɢɦ ©ɡɧɚɱɭɳɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦª ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɚɩɢɫɚɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ Ⱥɥɟ ɬɜɨɪɢ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɤɚɪɬɢɧɢ ɤɚɪɬɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɜɭɤɢ ɡɧɚɤɢ ɫɢɦɜɨɥɢ ɬɚ ɧɚɜɿɬɶ ɱɢɫɥɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɦɨɠɭɬɶɜɩɟɜɧɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɫɶɹɤɬɟɤɫɬɢ>@ 

Ɂɿɫɬɨɪɿʀɦɟɬɨɞɭ ȼɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɳɨ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡ ɛɟɪɟ ɩɨɱɚɬɨɤ ɳɟ ɡ ɫɬ ɤɨɥɢ ɲɜɟɞɫɶɤɢɣ ɰɟɪɤɨɜɧɢɣ ɞɿɹɱ ɡɪɨɛɢɜ ɨɰɿɧɤɭ ɬɟɤɫɬɿɜ ɧɨɜɢɯ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɩɿɫɟɧɶ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɬɨɝɨ ɧɚɫɤɿɥɶɤɢɜɨɧɢɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɪɟɥɿɝɿɣɧɢɦɤɚɧɨɧɚɦ>@Ɍɨɞɿɜɿɧɩɨɪɿɜɧɸɜɚɜɬɟ Ϯ

ʿ̡̖̬̖̣̦̣̌̔̌̐̚͘ʺ͘ʥ̛̍̌


ϯϰ 

ɹɤ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɿɫɧɭɸɱɿ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ ɿɞɟʀ ɭ ɰɢɯ ɩɿɫɧɹɯ ɿɡ ɬɢɦ ɹɤ ɜɨɧɢ ɩɪɨ ɬɪɚɤɬɨɜɚɧɿ ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ Ɂɜɢɱɚɣɧɨ ɰɟ ɧɟ ɡɨɜɫɿɦ ɛɭɜ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿɰɶɨɝɨɦɟɬɨɞɭɨɞɧɚɤɩɪɢɧɰɢɩɳɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɜɫɹɞɥɹɨɰɿɧɤɢ ɬɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɨɫɢɬɶ ɫɯɨɠɢɣ Ⱥ ɨɬ ɭ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞ ɧɚɛɭɜ ɡ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹɦ ɜɩɥɢɜɭ ɁɆȱ ɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɞɭɦɤɢ>@ ȼɡɚɝɚɥɿɫɚɦɬɟɪɦɿɧ©ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡªɡ¶ɹɜɢɜɫɹɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿɫɬ±ɧɚɩɨɱɚɬɤɭ ɫɬ Ɍɨɞɿ ɠ ɣɨɝɨ ɿ ɩɨɱɚɥɢ ɜɩɟɪɲɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɬɚ ɦɟɞɿɚɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ Ⱦɠ ɋɩɿɞ ɬɚ Ⱦ ɍɿɥɤɨɤɫ Ⱥ ɬɚɤɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɧɚɭɤ ɹɤ Ȼ Ɇɟɬɬɶɸɡ Ɇ ɍɿɥɥɿ ɋ ɄɿɧɝɫɛɪɿȺ Ʉɥɚɪɤ Ƚ ɏɚɪɬȾɠ ȼɭɞɜɨɪɬɬɚȽɅɚɫɫɭɟɥɫɜɨʀɦɢɩɪɚɰɹɦɢɨɫɬɚɬɨɱɧɨɡɚɤɪɿɩɢɥɢɦɟɬɨɞɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭ ɜɧɚɭɰɿ>@ ɉɪɨɬɟɩɪɢɣɧɹɬɨɜɜɚɠɚɬɢɳɨɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣɜɧɟɫɨɤɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦɟɬɨɞɭɫɚɦɟ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɣɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɡɪɨɛɢɜ ɧɿɯɬɨ ɿɧɲɢɣ ɹɤ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ Ƚ Ʌɚɫɫɭɟɥ ɍ ɯ ɪɨɤɚɯ ɜɿɧ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɜ ɰɟɣ ɦɟɬɨɞ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɁɆȱ ɿ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢ ɩɪɨ ɳɨ ɧɚɩɢɫɚɜ ɭ ɫɜɨʀɯ ɜɿɞɨɦɢɯ ɩɪɚɰɹɯ Ɍɟɯɧɿɤɚ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɜɿɣɧɿ  ɪɿɤ ɉɪɨɩɚɝɚɧɞɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɚ ɞɭɦɤɚ  ɪɿɤ  ɬɚ ɿɧɲɢɯ Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɢɱɥɟɧɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɭɚɜɬɨɧɨɦɧɢɯɡɦɿɫɬɨɜɧɢɯɱɚɫɬɢɧɬɟɤɫɬɭɳɨɦɿɫɬɢɥɢɜɫɨɛɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɫɟɧɫɭ ɜɫɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɫɢɦɜɨɥ  Ʌɚɫɫɭɟɥɥ ɡ ɹɫɨɜɭɜɚɜ ɳɨ ɫɚɦɟ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɢ ɫɬɚɜɢɥɢ ɜ ɰɟɧɬɪ ɭɜɚɝɢ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɹɤɢɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɥɢ ɳɨɛ ɞɨɫɹɝɬɢ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɭ ɞɭɦɤɭ ɏɢɦɤɨ Ɇ Ɇ ɩɢɲɭɱɢ ɩɪɨ ɪɨɥɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ ɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɦɟɬɨɞɭ ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ©ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ Ʌɚɫɫɭɟɥɥɨɦ ɨɞɢɧɢɰɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ± ɡɝɚɞɭɜɚɧɧɹ ± ɜ ɬɿɣ ɱɢ ɿɧɲɿɣ ɮɨɪɦɿ ɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿɽɨɫɧɨɜɨɸɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɳɨɛɚɡɭɸɬɶɫɹɧɚɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɿɈɫɨɛɥɢɜɨɱɚɫɬɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿɭɁɆȱɦɨɠɧɚɡɭɫɬɪɿɬɢɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɭɮɨɪɦɭɬɚɤɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ±ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɪɟɣɬɢɧɝɢɡɝɚɞɭɜɚɧɶɩɨɥɿɬɢɤɿɜɭɁɆȱɍɫɤɥɚɞɧɢɯɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭ ɨɞɢɧɢɰɟɸ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɬɚɤɨɠ ɽ ɡɝɚɞɭɜɚɧɧɹ ɯɨɱɚ ɣ ɜɢɡɧɚɱɟɧɟɡɚɛɿɥɶɲɫɤɥɚɞɧɢɦɢɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɢª>@


ϯϱ Ɋɨɛɥɹɱɢ ɨɝɥɹɞ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ

ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭ ɧɟ ɫɥɿɞ ɡɚɛɭɜɚɬɢ ɿ ɩɪɨ ɞɟɹɤɢɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɮɪɚɧɰɭɡ ɀ Ʉɚɣɡɟɪ ɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɢɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɩɪɟɫɢ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ʀʀ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɮɨɪɦɚɬɭ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤ ɬɚɤɨɠ ɡɜɟɪɧɭɜ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɞɨɫɢɬɶ ɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɪɟɱɿ ɹɤɿ ɩɪɨɬɟ ɹɤ ɜɢɹɜɢɥɨɫɶ ɦɚɸɬɶ ɱɢɦɚɥɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɱɢɬɚɱɚ ɬɚ ɩɨɞɟɤɨɥɢ ɧɚɜɿɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ Ɍɚɤ ɰɟ ɛɭɜ ɚɧɚɥɿɡ ɬɨɝɨ ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɜɫɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɜ ɝɚɡɟɬɿ ɹɤɢɣ ɛɭɜ ɪɨɡɦɿɪ ɩɿɞɡɚɝɨɥɨɜɤɭ ɹɤɢɦɢ ɛɭɥɢ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀɬɨɳɨ>@ȱɯɨɱɚɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭɡɬɢɯɩɿɪ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɟ ɡɦɿɧɢɥɚɫɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ ɡɧɚɱɧɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɢɥɨɫɶ ɡɚɜɞɹɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭɩɪɨɝɪɟɫɭɌɚɤɞɨɫɥɿɞɧɢɤɄɄɪɿɩɩɟɧɞɨɪɮɡɜɟɪɧɭɜɭɜɚɝɭɧɚɬɟ ɳɨ ©ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɟɤɫɬɿɜ ɩɪɢɡɜɟɥɚ ɞɨ ɧɨɜɨɝɨɟɬɚɩɭɪɨɡɜɢɬɤɭɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɩɪɚɰɶɧɚɦɟɠɿɪɨɤɿɜª>@ 

Ʉɜɚɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɿ ɜɿɞ ɩɪɨɫɬɨɝɨɩɿɞɪɚɯɭɧɤɭ ɱɚɫɬɨɬ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ

ɨɞɢɧɢɰɶ ɡɦɿɫɬɭ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɟɜɨɥɸɰɿɨɧɭɜɚɥɚ ɞɨ ɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɳɟ ɭ ɪ Ⱥ Ȼɨɥɞɭɿɧɨɦ ɛɭɜ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɨɫɬɿ ɫɥɿɜ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɉɿɡɧɿɲɟ ɑ Ɉɫɝɭɞ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɤɨɥɟɝɚɦɢ ɡɛɚɝɚɬɢɜ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ©ɡɜ¶ɹɡɚɧɨɫɬɿ ɫɢɦɜɨɥɿɜª ɞɟ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩ Ⱥ Ȼɨɥɞɭɿɧɚ ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɧɟɜɢɩɚɞɤɨɜɿ ɡɜ¶ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɡɦɿɫɬɭɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɜɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɦɚɬɪɢɰɹɯɉɨɫɭɬɿɰɹɦɟɬɨɞɢɤɚɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɥɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɜɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢɚɩɨɬɿɦɿɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ> @ 

ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɯ ɀ Ʉɚɣɡɟɪ ɪɨɡɪɨɛɢɜ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɭ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ

ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɟɪɿɨɞɢɤɢ ɹɤɚ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɯɨɞɿ ɞɨ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɦɚɫɢɜɭ ɹɤ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɄɚɣɡɟɪɭɜɞɚɥɨɫɹɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɛɚɡɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɧɚɪɚɬɢɜɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɟɩɿɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɬɚ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɉɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ©ɤɚɣɡɟɪɿɜɫɶɤɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤª ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭ ɨɬɪɢɦɚɜ ɭ ɩɪɚɰɹɯ ȿ Ɇɨɪɟɧ ɹɤɚ ɜɜɟɥɚ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɨɛɥɿɝ ɬɟɪɦɿɧ ©ɨɞɢɧɢɰɹ


ϯϲ 

ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀª Ɍɚɤ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɜɞɚɥɨɫɹ ɡɪɨɛɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɛɭɞɶɹɤɢɯ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɩɪɢɱɨɦɭɹɤɧɚɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭɪɿɜɧɿɬɚɤɿɧɚ ɪɿɜɧɿɮɪɚɡɢɚɛɡɚɰɭɫɬɚɬɬɿɬɚɧɚɜɿɬɶɰɿɥɢɯɤɧɢɝɌɚɤȿɆɨɪɟɧɡɪɭɣɧɭɜɚɥɚɤɪɢɬɟɪɿɣ ɨɞɧɨɪɿɞɧɨɫɬɿɳɨɪɚɧɿɲɟɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɜɫɹɩɪɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿɣɨɛɪɨɛɰɿɧɚɪɚɬɢɜɿɜ>@ 

ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɟɬɨɞ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭ ɞɨɫɢɬɶ ɞɨɜɝɨ ɥɢɲɚɜɫɹ ɩɨɡɚ ɩɨɥɟɦ ɭɜɚɝɢ

ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɿ ɛɭɜ ɦɚɥɨɜɿɞɨɦɢɦ ɉɨɛɿɠɧɨ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ ɡɝɚɞɭɜɚɥɢ ɭ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɰɹɯ ȼ ȼɨɥɨɜɢɱ ɬɚ ȼ ɒɟɜɱɟɧɤɨ Ɉɞɧɚɤ ɩɟɪɲɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ʉɪɭɧɬɨɜɧɨɸ ɩɪɚɰɟɸ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɸɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭɫɬɚɥɚɹɤɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹɇɄɨɫɬɟɧɤɨɬɚȼ ȱɜɚɧɨɜɚ©ȾɨɫɜɿɞɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭɆɨɞɟɥɿɬɚɩɪɚɤɬɢɤɢª>@ 

ɋɶɨɝɨɞɧɿɦɟɬɨɞɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭɫɬɚɽɞɟɞɚɥɿɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɦȼɿɧɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ

ɱɢ ɧɟ ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɦ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ əɤ ɩɨɹɫɧɸɽ ɇ Ƚɟɪɚɫɢɦɱɭɤ ©ɧɨɜɢɡɧɚ ɹɤɿɫɧɨɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɭ ɬɨɦɭ ɳɨ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ ɡɚɦɿɧɢɥɚ ɞɿɣɨɜɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɮɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀɬɚɤɜɚɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɬɟɤɫɬɭª>@ Ɇɟɬɨɞɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭɡɚɪɚɡɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɦɚɣɠɟɭɜɫɿɯɧɚɭɤɚɯɳɨɬɚɤ ɱɢ ɿɧɚɤɲɟ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɹɤɨɬ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ ɩɨɥɿɬɨɥɨɝɿʀ ɩɪɢɤɥɚɞɧɿɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ ɿɫɬɨɪɿʀ ɞɠɟɪɟɥɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɬɨɳɨ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɰɟɣ ɦɟɬɨɞ ɡɚɫɥɭɠɟɧɨɫɬɚɜɿɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɦ 

ȼɚɠɥɢɜɨ ɬɚɤɨɠ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɞɟɹɤɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶ ɧɚ

ɬɨɦɭ ɳɨ ɬɟɪɦɿɧ ©ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡª ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɩɨɞɜɿɣɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤ ɦɟɬɨɞ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɿ ɹɤ ɦɟɬɨɞ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɟɦɚɧɬɢɤɢɫɥɿɜɬɚɿɞɟɣ>@ɍɦɨɽɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɹɨɩɟɪɭɜɚɬɢɦɭ ɬɟɪɦɿɧɨɦ©ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡªɫɚɦɟɭɩɟɪɲɨɦɭɡɧɚɱɟɧɧɿ 

Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɟɬɨɞɭ 

Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɇ Ƚɟɪɚɫɢɦɱɭɤ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɪɚɰɿ ɩɪɨ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡ >@ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ

ɬɚɤɿɡɚɝɚɥɶɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɰɶɨɝɨɦɟɬɨɞɭ


ϯϳ 

 ɐɟɣɦɟɬɨɞɫɥɿɞɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɜɭɫɿɯɜɢɩɚɞɤɚɯɤɨɥɢɩɨɬɪɿɛɧɢɣɜɢɫɨɤɢɣɫɬɭɩɿɧɶ ɬɨɱɧɨɫɬɿɱɢɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿ Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɬɚ ɧɟɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ȯ ɤɨɪɢɫɧɢɦ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɥɢ ɩɟɜɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɜɚɠɥɢɜɿ ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹɩɟɜɧɨɸɱɚɫɬɨɬɨɸɩɨɹɜɢɜɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ Ɇɟɬɨɞ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭ ɦɨɠɟ ɞɚɬɢ ɝɚɪɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɹɤɳɨ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɱɢɦɚɥɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɽ ɫɚɦɚ ɦɨɜɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ʀʀ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɩɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɇ Ʉɨɫɬɟɧɤɨ

ɬɚ

ȼ

ȱɜɚɧɨɜɚ

ɪɚɞɹɬɶ

ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ

ɞɟɹɤɢɯ

ɩɪɚɜɢɥ

>@ ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭ ɦɚɽ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɶ ɡ ɬɨɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɿɣ ɹɤɢɦ ɛɟɡ ɛɭɞɶɹɤɢɯɡɦɿɧɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɭɫɿɨɛ¶ɽɤɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹȾɨɬɪɢɦɚɧɧɹɰɶɨɝɨɩɪɚɜɢɥɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭ ɿɧɲɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢ Ɉɞɢɧɢɰɿɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɚɸɬɶɛɭɬɢɱɿɬɤɢɦɢɣɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢɳɨɛɧɟɞɨɩɭɫɤɚɬɢ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹʀɯɤɨɞɭɜɚɥɶɧɢɤɚɦɢɿɡɜɟɫɬɢɞɨɦɿɧɿɦɭɦɭɜɩɥɢɜɧɚɩɪɨɰɟɫɨɛɪɨɛɤɢ ʀɯɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯɞɭɦɨɤ ȱɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɨɯɨɩɥɸɜɚɬɢ ɜɫɿ ɡɞɨɛɭɬɿ ɞɚɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɦɚɸɬɶ ɫɩɢɪɚɬɢɫɹ ɧɟ ɧɚ ɹɤɭɫɶ ɱɚɫɬɢɧɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɚ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɭɫɿɛɟɡɜɢɧɹɬɤɭ Ⱥ ɨɬ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɜɱɟɧɢɣ Ɉ Ⱥɥɟɤɫɽɽɜ ɜɢɞɿɥɹɽ ɬɚɤɿ ɜɢɦɨɝɢ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ>@ ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɬɟɤɫɬɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɢɩɨɜɢɯ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɫɭɰɿɥɶɧɨɝɨ ɚɛɨ ɠ ɜɢɛɿɪɤɨɜɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ


ϯϴ 

 ɋɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹɫɟɝɦɟɧɬɚɰɿɹɪɨɡɱɥɟɧɭɜɚɧɧɹɬɟɤɫɬɿɜɚɛɨɜɢɱɥɟɧɨɜɭɜɚɧɧɹɜɧɢɯ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɳɨ ɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜ ɭɫɿɯ ɱɢ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɹɤɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶɞɨɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀɦɚɫɨɜɨʀɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ Ɏɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɠɨɪɫɬɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɿ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜɭɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿɩɪɨɰɟɞɭɪɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭ Ⱥɧɚɥɿɬɢɤɨɫɢɧɬɟɬɢɱɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ©ɪɨɡɩɨɞɿɥª ɰɿɥɿɫɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɱɢ ɜɢɱɥɟɧɨɜɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɰɢɯɿɧɜɚɪɿɚɧɬɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɭɜɟɥɢɤɿ©ɨɞɧɨɪɿɞɧɿɦɚɫɢª ɨɛɫɹɝ ɿ ɬɢɩ ɹɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɩɟɜɧɚ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɜɠɟ ɭɫɿɽʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɬɟɤɫɬɿɜ ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɿɫɧɢɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɤɨɥɢ ɜɤɚɡɚɧɿ ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢɡʀɯɨɡɧɚɤɚɦɢɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɨɞɢɧɢɰɹɦɢɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɿɩɿɞɪɚɯɭɧɤɭ ɉɟɪɟɤɨɞɭɜɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ Ʌ Ʌɭɤ¶ɹɧɨɜɚ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭ>@ ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɦɢɫɥɨɜɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɹɤɿ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɡɦɿɫɬɭ ɰɿɥɟɣ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɝɿɩɨɬɟɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɜɢɪɚɠɟɧɿ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɪɦɿɧɚɯɬɟɦɢɜɢɪɚɠɟɧɿɜɰɿɥɢɯɫɦɢɫɥɨɜɢɯɚɛɡɚɰɚɯɱɚɫɬɢɧɚɯɬɟɤɫɬɿɜɫɬɚɬɬɹɯ ɪɚɞɿɨɩɟɪɟɞɚɱɚɯɬɨɳɨɿɦɟɧɚɩɪɿɡɜɢɳɚɥɸɞɟɣɩɨɞɿʀɮɚɤɬɢɬɨɳɨɫɟɧɫɚɩɟɥɹɰɿɣ ɞɨɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨɚɞɪɟɫɚɬɚ ȼɢɞɿɥɟɧɧɹɨɞɢɧɢɰɶɨɛɥɿɤɭɹɤɿɦɨɠɭɬɶɡɛɿɝɚɬɢɫɹɚɛɨɧɟɡɛɿɝɚɬɢɫɹɡɨɞɢɧɢɰɹɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɭ ɱɚɫɬɨɬɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɢɞɿɥɟɧɨʀ ɫɦɢɫɥɨɜɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɭ ɞɪɭɝɨɦɭ ± ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɫɚɦ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɽ ɨɞɢɧɢɰɿ ɨɛɥɿɤɭ ɹɤɢɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɨɛɫɹɝ ɬɟɤɫɬɿɜ ɩɥɨɳɚ ɬɟɤɫɬɭ ɡɚɩɨɜɧɟɧɚ ɫɦɢɫɥɨɜɢɦɢ ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ ɱɢɫɥɨ ɪɹɞɤɿɜ ɚɛɡɚɰɿɜ ɡɧɚɤɿɜ ɤɨɥɨɧɨɤ ɬɟɤɫɬɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɚɥɸɧɤɿɜ ɡ ɩɟɜɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɫɸɠɟɬɨɦɬɨɳɨ ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɭ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɹɤɚ ɫɯɨɠɚ ɿɡ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ ɩɪɢɣɨɦɚɦɢ

ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ

ɡɚ

ɜɢɞɿɥɟɧɢɦɢ

ɭɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹɦɢ

Ʉɿɥɶɤɿɫɧɨɸ

ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɨɞɢɧɢɰɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɽ ɨɞɢɧɢɰɹ ɥɿɱɛɢ ȼɨɧɚ ɪɟɽɫɬɪɭɽ ɹɤ ɱɚɫɬɨ ɭ


ϯϵ 

ɬɟɤɫɬɿ ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɬɚ ɱɢ ɬɚ ɫɦɢɫɥɨɜɚ ɨɞɢɧɢɰɹ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɡɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɥɿɱɛɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɡɹɬɢɣ ɨɛɫɹɝ ɭɜɚɝɢ ɳɨ ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿɣ ɩɪɨɛɥɟɦɿ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɜɿɧ ɦɨɠɟ ɮɿɤɫɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɪɹɞɤɿɜ ɩɥɨɳɢɧɨɸ ɬɟɤɫɬɭ ɬɨɳɨɍɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɪɚɧɫɥɶɨɜɚɧɨɦɭɜɭɫɧɿɣɮɨɪɦɿɨɛɫɹɝɭɜɚɝɢɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɱɚɫɨɦ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɦ ɧɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚɛɥɢɰɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɮɨɪɦɭɥɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢɡɪɨɡɭɦɿɥɨɫɬɿɿɚɬɬɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɟɤɫɬɭ ȼɪɟɲɬɿɅɅɭɤ¶ɹɧɨɜɚɩɿɞɫɭɦɨɜɭɽɳɨ©ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɩɿɞɪɚɯɭɧɤɭɩɪɢɤɿɥɶɤɿɫɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɿ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦ ɩɪɢɣɨɦɚɦ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡɚ ɜɢɞɿɥɟɧɢɦɢ ɭɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹɦɢ ɪɚɧɠɭɜɚɧɧɹ ɣ ɜɢɦɿɪɭ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀª > @ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɱɢ ɧɟ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɩɪɢ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɿ ɽ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ Ɍɭɬ ɹɤɪɚɡ ɿ ɛɭɞɟ ɞɨɪɟɱɧɢɦ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɬɚ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ȱ ɬɭɬ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɜɢɛɪɚɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɭ Ɍɚɤ ɩɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭɇɚɞɿɹȽɟɪɚɫɢɦɱɭɤɧɚɝɨɥɨɲɭɽɧɚɬɨɦɭɳɨ©ɜɚɠɥɢɜɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɣɨɝɨ ɡɚ ɫɬɪɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɣɨɝɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɦɢ ɳɨɛɢ ɛɭɞɶɹɤɢɣ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɧɚ ɬɨɦɭ ɫɚɦɨɦɭ ɨɛ¶ɽɤɬɿ ɞɿɣɲɨɜ ɬɢɯ ɫɚɦɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɳɨ ɿ ɣɨɝɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɢª > @ Ɍɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɬɚɤɿɨɞɢɧɢɰɿɹɤɿɞɨɡɜɨɥɹɬɶɬɨɱɧɨɨɩɢɫɚɬɢɣɤɜɚɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢɬɟɤɫɬ 

Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀɬɚɡɦɿɧɧɿ 

ɉɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɳɨ ɽ ɱɢ ɧɟ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɭ

ɜɫɶɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɚɧɚɥɿɡɭɦɚɬɟɪɿɚɥɭɜɚɠɥɢɜɨɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɬɚɤɿɨɡɧɚɤɢɰɢɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣ >@ ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɜɢɦɨɝɚɦɳɨɞɨɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯɡɚɞɚɱ ȼɢɱɟɪɩɧɿɫɬɶ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɩɨɜɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɫɦɢɫɥ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ


ϰϬ 

 ȼɡɚɽɦɨɜɢɤɥɸɱɧɿɫɬɶ ɨɞɢɧ ɣ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɡɦɿɫɬ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɪɿɡɧɢɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣɜɨɞɧɚɤɨɜɨɦɭɨɛɫɹɡɿ  ɇɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɬɨɛɬɨ ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɟɣ ɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɯ ɩɪɢɜɨɞɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɜɿɞɧɨɫɢɬɢɞɨɬɿɽʀɚɛɨɿɧɲɨʀɤɚɬɟɝɨɪɿʀɭɩɪɨɰɟɫɿɚɧɚɥɿɡɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɍ ɦɨɽɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɽ ©Ʉɨɧɬɟɤɫɬ ɬɚ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɧɧɹ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɢɠɧɟɜɢɤɚɯªȼɢɯɨɞɹɱɢɡɰɶɨɝɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɹɜɢɡɧɚɱɚɬɢɦɭɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɹɤɿ ɣ ɛɭɞɭɬɶ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɨɛɪɚɧɨʀ ɬɟɦɢ ɜɚɠɥɢɜɨ ɡɜɟɪɬɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ ɯɬɨ ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɤɨɥɢ ɬɚ ɜ ɹɤɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɡɝɚɞɭɽ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɦɧɨɸɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢɽɬɚɤɿ Ɋɭɛɪɢɤɚ ɚɜɬɨɪɫɶɤɚɤɨɥɨɧɤɚɫɜɿɬɩɨɥɿɬɢɤɚ  Ⱥɜɬɨɪɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɧɨɡɟɦɧɢɣɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɟɤɫɩɟɪɬɩɨɥɿɬɨɥɨɝ  Ƚɨɥɨɜɧɚɬɟɦɚɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ȯɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹȯɋɋɯɿɞɧɟɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɿɧɲɟ  Ɋɨɡɦɿɪɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɤɨɪɨɬɤɚɡɚɦɿɬɤɚɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɫɬɚɬɬɹ  ɀɚɧɪɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɧɨɜɢɧɚɡɚɦɿɬɤɚɿɧɬɟɪɜ¶ɸɚɧɚɥɿɬɢɱɧɚɫɬɚɬɬɹɤɨɥɨɧɤɚ  ɉɪɢɱɢɧɚ ɜɚɠɥɢɜɿ ɩɨɞɿʀ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɤɪɚʀɧɢ ɩɨɞɿʀ ɜ ȯɋ ɛɟɡ ɩɪɢɜ¶ɹɡɤɢ ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɩɨɞɿɣ 

ȼɢɛɿɪɤɚ 

ȼɢɛɿɪ ɞɠɟɪɟɥ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯ ɩɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɟɬɨɞɭ

ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭ ɽ ɬɟɠ ɞɨɫɢɬɶ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ Ɍɚɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɛɿɪɤɢ ɨɯɨɩɥɸɽ ɜ ɫɟɛɟ ɜɢɛɿɪ ɞɠɟɪɟɥ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɞɚɬɢ ɬɚ ɡɦɿɫɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ȼɫɿ ɰɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɜɢɛɿɪɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɬɚ ɦɚɫɲɬɚɛɚɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ>@ 

Ɍɚɤ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɨɛɪɚɧɨɸ ɦɧɨɸ ɜɢɛɿɪɤɨɸ ɛɭɞɭɬɶ ɜɫɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ

ɳɨ ɬɚɤ ɱɢ ɿɧɚɤɲɟ ɬɨɪɤɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡɛɥɢɠɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ ɫɨɸɡɨɦɜɩɪɨɜɿɞɧɢɯɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɬɢɠɧɟɜɢɤɚɯ • ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɬɢɠɞɟɧɶª


ϰϭ 

• ©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬª • ©Ɏɨɤɭɫª • ©Ʉɨɦɟɧɬɚɪɿª ɉɟɪɿɨɞɩɨɹɜɢɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɨɛɦɟɠɟɧɨɩɨɱɚɬɤɨɦɢɦɪɨɤɨɦ 

Ⱦɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɜɫɿ ɞɪɭɤɨɜɚɧɿ ɜɢɩɭɫɤɢ ɨɛɪɚɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɡɚ

ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣɬɟɪɦɿɧ 

ȼɢɛɿɪ ɫɚɦɟ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɤɨɠɟɧ ɡ ɹɤɨɝɨ ɦɚɽ ɳɟ ɣ ɫɜɨɸ ɨɧɥɚɣɧ

ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɩɨɹɫɧɟɧɨ ɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸ ɜɢɞɚɧɶ ɛɿɥɶɲ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɬɚ ɫɟɪɣɨɡɧɨ ɨɛɢɪɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢɞɥɹɞɪɭɤɭȼɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯɜɢɞɚɧɧɹɯɬɚɤɨɠɩɨɦɿɬɧɢɣɚɤɰɟɧɬɪɨɛɢɬɶɫɹɧɚ ɚɧɚɥɿɬɢɰɿ ɬɨɛɬɨ ± ʉɪɭɧɬɨɜɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚ ɧɟ ɧɚ ɫɚɦɿɣ ɧɨɜɢɧɰɿ ɡ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦɧɚɿɧɲɟɞɠɟɪɟɥɨɱɢɿɧɮɨɪɦɚɝɟɧɬɫɬɜɨɹɤɰɟɱɚɫɬɨɪɨɛɢɬɶɫɹɜɨɧɥɚɣɧ ɜɟɪɫɿɹɯɠɭɪɧɚɥɿɜ 

ȼɢɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɛɭɥɢ ɨɛɪɚɧɿ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ʀɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨʀ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ

ɫɟɪɟɞɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɬɢɠɧɟɜɢɤɿɜɌɚɤɨɠɫɚɦɟɰɢɦɬɢɠɧɟɜɢɤɚɦɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɬɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɩɨɞɿɣɍɤɪɚʀɧɢɭɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɭɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɜɢɞɚɧɧɹɯɲɢɪɨɤɨɜɢɫɜɿɬɥɸɽɬɶɫɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚɬɟɦɚɬɢɤɚɬɚɽɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɞɥɹɚɧɚɥɿɡɭɨɛɪɚɧɨʀɬɟɦɢ 

ȼɚɪɬɨɬɚɤɨɠɡɚɭɜɚɠɢɬɢɳɨɧɚɫɚɣɬɚɯɤɨɠɧɨɝɨɡɜɢɞɚɧɶɽɜɟɪɫɿʀɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ

ɫɬɚɬɟɣɹɤɿɨɞɧɚɤɡ¶ɹɜɢɥɢɫɶɜɨɧɥɚɣɧɪɟɠɢɦɿɞɟɳɨɩɿɡɧɿɲɟɜɢɯɨɞɭɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹȼɢɧɹɬɤɨɦɽɠɭɪɧɚɥ©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬªɹɤɢɣɧɟɜɫɿɫɬɚɬɬɿɜɩɨɜɧɨɦɭɨɛɫɹɡɿ ɪɨɡɦɿɳɭɽɧɚɫɚɣɬɿ ɉɟɪɲɢɦɭɫɩɢɫɤɭɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɬɢɠɧɟɜɢɤɿɜɽ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɬɢɠɞɟɧɶªɇɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɜɿɧ ɿɫɧɭɽ ɡ ɝɨ ɪɨɤɭ ɐɟ ɽɞɢɧɢɣ ɫɟɪɟɞ ɨɛɪɚɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥ Ɍɢɠɧɟɜɢɤ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɨɫɜɿɱɟɧɢɯ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɬɚ ɠɿɧɨɤ ɜɿɤɨɦ ɜɿɞ ɝɨ ɞɨ ɬɢ ɪɨɤɿɜ ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɀɭɪɧɚɥ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɳɨɩ¶ɹɬɧɢɰɿ ɬɚ ɦɚɽ ɫɬɨɪɿɧɨɤ Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ ɧɚɤɥɚɞ ± ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜɁɚɫɧɨɜɧɢɤɨɦɜɢɞɚɧɧɹɽɌɈȼ©(&(00HGLD*PE+ª>@ ɀɭɪɧɚɥ ©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬª ɛɭɜ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɭ ɦɭ ɪɨɰɿ ɡɚ ɞɜɚ ɪɨɤɢ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɫɚɣɬɭ©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɧɟɬªȼɢɞɚɧɧɹɽɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɢɦɬɚɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨ ɯɨɥɞɢɧɝɭ©.30HGLDªɇɚɤɥɚɞ±ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜ>@


ϰϮ 

©Ɏɨɤɭɫª ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɢɣ ɬɢɠɧɟɜɢɤ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɳɨ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɝɨ ɪɨɤɭ ɐɿɥɶɨɜɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿɹ ɜɢɞɚɧɧɹ ± ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɠɢɬɟɥɿ ɦɟɝɚɩɨɥɿɫɿɜ ɜɿɤɨɦ ɜɿɞɬɢɞɨɬɢɪɨɤɿɜɇɚɤɥɚɞɫɤɥɚɞɚɽɛɥɢɡɶɤɨɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜ>@ Ɍɢɠɧɟɜɢɤ ©Ʉɨɦɟɧɬɚɪɿª ɦɚɽ ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ ɧɚɤɥɚɞ ɜ ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɢɯ ɬɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɢɯɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜɳɨɜɢɯɨɞɢɬɶɭɮɨɪɦɚɬɿȺ>@ 

Ɉɞɢɧɢɰɿɚɧɚɥɿɡɭ 

Ɉɞɢɧɢɰɹɦɢ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢɹɤ ɨɤɪɟɦɿ

ɫɥɨɜɚ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɪɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɚɛɡɚɰɢ ɬɚɤ ɿ ɰɿɥɿ ɬɟɤɫɬɢ > @ ȼɚɠɥɢɜɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɰɿɨɞɢɧɢɰɿɳɟɧɚɩɨɱɚɬɤɭɚɧɚɥɿɡɭɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 

ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭ ɽ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɇɢɦɢ ɽ ɤɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ

ɞɟɫɤɪɢɩɬɨɪɢ ɹɤɿɨɩɢɫɭɸɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɟɹɜɢɳɟ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɟ ɭ ɬɟɤɫɬɿ > @ ɇɟ ɞɚɪɟɦɧɨ ɇ Ƚɟɪɚɫɢɦɱɭɤ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ ɬɨɦɭ ɳɨ ©ɭɫɩɿɯ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣɚɧɚɥɿɡɭɬɨɛɬɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɮɨɪɦɭɥª>@ 

ȼɢɡɧɚɱɢɜɲɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɤɪɟɫɥɢɜɲɢ ɜɢɛɿɪɤɭ

ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɹɦɨɠɭɜɢɡɧɚɱɢɬɢɨɞɢɧɢɰɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 

ɁɚɨɞɢɧɢɰɸɚɧɚɥɿɡɭɭɦɨɽɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɨɛɪɚɧɨɠɭɪɧɚɥɶɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥȽɨɥɨɜɧɢɦɢ ɠ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɥɹ

ɚɧɚɥɿɡɭɛɭɥɢɬɚɤɿ ȯɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣɋɨɸɡ ɋɯɿɞɧɟɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɍɝɨɞɚɩɪɨɚɫɨɰɿɚɰɿɸɡȯɋ Ⱦɨɝɨɜɿɪɩɪɨɡɨɧɭɜɿɥɶɧɨʀɬɨɪɝɿɜɥɿɡȯɋ Ⱦɨ ɤɨɞɭɜɚɥɶɧɨʀ ɬɚɛɥɢɰɿ ɛɭɥɢ ɜɧɟɫɟɧɿ ɜɫɿ ɩɭɧɤɬɢ ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɨɛɪɚɧɢɦ ɪɚɧɿɲɟɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ   
ϰϯ 

ɊɨɡɞɿɥɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭ 

ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭ

ɱɨɬɢɪɶɨɯɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɬɢɠɧɟɜɢɤɿɜɡɚɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣɩɟɪɿɨɞ ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɬɢɠɞɟɧɶª ©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬª ©Ɏɨɤɭɫª ©Ʉɨɦɟɧɬɚɪɿª ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀɜɧɚɜɟɞɟɧɢɯɜɢɞɚɧɧɹɯɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢɫɶɡɚɬɚɤɢɦɢɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢɹɤ • ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ • ɱɚɫɨɜɚɩɪɢɜ¶ɹɡɚɧɿɫɬɶ • ɚɜɬɨɪɢ • ɠɚɧɪ • ɡɚɝɨɥɨɜɤɢ • ɝɨɥɨɜɧɚɬɟɦɚɬɚɝɨɥɨɜɧɿɝɟɪɨʀ Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɛɪɚɥɢɫɹ ɥɢɲɟ ɫɟɪɟɞɧɿ ɬɚ ɜɟɥɢɤɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜ ɹɤɢɯ ɬɟɦɚ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɡɝɚɞɭɜɚɥɚɫɶɛɿɥɶɲɲɢɪɨɤɨ Ⱦɥɹ ɤɪɚɳɨʀ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɡɞɿɥɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɨɤɪɟɦɨ ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɸ Ⱦɚɥɿ ɛɭɞɟ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɳɨɞɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ȯɋ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɨɛɪɚɧɢɯɜɢɞɚɧɶ 

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɬɚʀɯɱɚɫɨɜɚɩɪɢɜ¶ɹɡɚɧɿɫɬɶ Ɂɚɝɚɥɨɦ ɭ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɭ ɬɟɦɭ ɞɢɜɞɨɞ ɇɢɠɱɟɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɧɚɬɟɦɭɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢɬɚʀɯɱɚɫɨɜɭɩɪɢɜ¶ɹɡɚɧɿɫɬɶɜɤɨɠɧɨɦɭɡɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɜɢɞɚɧɶ • ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɬɢɠɞɟɧɶª


ϰϰ 

ȼɬɢɠɧɟɜɢɤɭ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɬɢɠɞɟɧɶªɡɚɩɟɪɿɨɞɫɿɱɟɧɶɝɪɭɞɟɧɶɝɨɪɨɤɭ ɡɚɝɚɥɨɦ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɧɚ ɬɟɦɭ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɂ ɧɢɯ ɡɨɤɪɟɦɚ ɭɝɨɞɚ ɩɪɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ ɡ ȯɋ ɡɝɚɞɭɽɬɶɫɹ ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɡɨɧɭ ɜɿɥɶɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ± ɜ ɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɚ ɋɯɿɞɧɟ ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ± ɜ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ ɞɢɜ ɞɨɞ ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɩɪɢɩɚɞɚɽ ɧɚ ɨɫɿɧɶ Ⱦɟɳɨ ɦɟɧɲɟ ± ɧɚ ɡɢɦɭ ɨɞɧɚɤɥɢɲɟɨɞɧɚ±ɧɚɩɨɱɚɬɨɤɪɨɤɭɿɧɲɿ±ɧɚɝɪɭɞɟɧɶɦɿɫɹɰɶɓɟɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɡ¶ɹɜɢɥɢɫɶɜɥɿɬɤɭɿɧɚɣɦɟɧɲɟ±ɧɚɜɟɫɧɿ ɞɢɜɞɨɞ • ©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬª ȼ ɬɢɠɧɟɜɢɤɭ ©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬª ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɬɟɦɚ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡɝɚɞɭɜɚɥɚɫɶɜɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯɁɧɢɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɡɝɚɞɭɜɚɥɢɩɪɨɚɫɨɰɿɚɰɿɸɡȯɋ ±ɩɪɨɁɨɧɭɜɿɥɶɧɨʀɬɨɪɝɿɜɥɿɡȯɋɿ±ɩɪɨɋɯɿɞɧɟɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɞɢɜɞɨɞ ɉɨɥɨɜɢɧɚ±ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɩɪɢɩɚɞɚɽɧɚɩɟɪɿɨɞɨɫɟɧɿɓɟ±ɧɚɡɢɦɭ ɡɧɢɯ ɧɚɝɪɭɞɟɧɶɿɥɢɲɟɨɞɧɚ±ɧɚɩɨɱɚɬɨɤɪɨɤɭ ±ɧɚɥɿɬɨɿ±ɧɚɜɟɫɧɭ ɞɢɜɞɨɞ • ©Ɏɨɤɭɫª Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚ ɦɢɧɭɥɢɣ ɪɿɤ ɜ ɹɤɢɯ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɬɢɠɧɟɜɢɤɭ ©Ɏɨɤɭɫª ɫɤɥɚɞɚɽ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ Ɂ ɧɢɯ ɡɝɚɞɭɽ ɬɟɦɭ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɡ ȯɋ ± Ɂɨɧɢ ɜɿɥɶɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɿ ɥɢɲɟ ɜ ɨɞɧɿɣ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɡɝɚɞɭɽɬɶɫɹ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɚɋɯɿɞɧɟɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɞɢɜɞɨɞ ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ± ɡ¶ɹɜɢɥɨɫɶ ɜɨɫɟɧɢ ± ɜɡɢɦɤɭ ɝɪɭɞɟɧɶ  ± ɧɚɜɟɫɧɿɿ±ɜɥɿɬɤɭ ɞɢɜɞɨɞ • ©Ʉɨɦɟɧɬɚɪɿª ɉɪɨ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɬɢɠɧɟɜɢɤɭ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɡɝɚɞɭɜɚɥɢ ɥɢɲɟ ɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯɳɨɞɭɠɟɦɚɥɨɁɧɢɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɡɝɚɞɭɜɚɥɢɩɪɨɚɫɨɰɿɚɰɿɸɡȯɋ± ɩɪɨɁɨɧɭɜɿɥɶɧɨʀɬɨɪɝɿɜɥɿɬɚ±ɩɪɨɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭɋɯɿɞɧɟɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɞɢɜɞɨɞ ɀɨɞɧɨʀɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɧɚɬɟɦɭɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɜɬɢɠɧɟɜɢɤɭɧɟɡ¶ɹɜɢɥɨɫɶ ɜɡɢɦɤɭ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɤɭ ɬɚ ɧɚɜɟɫɧɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɡ¶ɹɜɢɥɢɫɶ ɜ ɝɪɭɞɧɿ ɳɟ ± ɜɥɿɬɤɭɿ±ɜɨɫɟɧɢ ɞɢɜɞɨɞ 

Ⱥɜɬɨɪɫɬɜɨɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ


ϰϱ 

Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɛɪɚɥɢɫɹ ɥɢɲɟ ɛɿɥɶɲɿ ɡɚ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ± ɰɟ ɚɜɬɨɪɫɶɤɿɤɨɥɨɧɤɢɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɫɬɚɬɬɿɚɛɨɿɧɬɟɪɜ¶ɸɌɨɦɭɛɿɥɶɲɿɫɬɶɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɦɚɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɀɨɞɟɧ ɡ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜ ɬɢɠɧɟɜɢɤɚɯ ɧɟ ɩɨɫɢɥɚɽɬɶɫɹɧɚɧɨɜɢɧɧɿɚɝɟɧɰɿʀ • ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɬɢɠɞɟɧɶª ȼ ɬɢɠɧɟɜɢɤɭ ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɢɠɞɟɧɶª ɥɢɲɟ ɞɜɿ ɫɬɚɬɬɿ ɡ ɦɢ ± ɛɟɡ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚɐɟɡɿɛɪɚɧɿɤɨɦɟɧɬɚɪɿɟɤɫɩɟɪɬɿɜɬɚɡɚɯɿɞɧɢɯɩɨɥɿɬɢɤɿɜɳɨɞɨɬɿɽʀɱɢɿɧɲɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ʀʀ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ȼɫɿ ɿɧɲɿ ɫɬɚɬɬɿ ɦɚɸɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɭ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿ ɞɜɨɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ± ɿɧɲɿ ɦɚɸɬɶ ɥɢɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ ȼɚɪɬɨ ɬɚɤɨɠ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɳɨ ɿɡ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɤɨɸ ɀɚɧɧɨɸ Ȼɟɡɩɹɬɱɭɤ ɩɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ± Ⱥɥɥɨɸ Ʌɚɡɚɪɟɜɨɸ ɬɚ Ɋɨɫɬɢɫɥɚɜɨɦ ɉɚɜɥɟɧɤɨ ɩɨ  Ⱥɧɞɪɿɽɦ ɋɤɭɦɿɧɢɦ ɘɪɿɽɦ Ɇɚɤɚɪɨɜɢɦ Ȼɨɝɞɚɧɨɦ ɐɸɩɢɧɢɦȺɥɿɧɨɸɉɚɫɬɭɯɨɜɨɸ ɭɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿ Ɉɥɟɧɨɸɑɟɤɚɧ ɭɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿ Ɋɟɲɬɚɚɜɬɨɪɿɜɡɚɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣɩɟɪɿɨɞɦɚɸɬɶɩɨɨɞɧɿɣɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɹɤɚɬɚɤɱɢɿɧɚɤɲɟ ɛɫɬɨɫɭɜɚɥɚɫɹɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɍɤɪɚʀɧɢ • ©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬª ȼ ɠɭɪɧɚɥɿ ©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬª ɿɡ ɨɛɪɚɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɚɜɬɨɪɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜȼɫɿɜɨɧɢɡɪɭɛɪɢɤɢ©ɋɿɦɞɧɿɜªɦɚɸɬɶɧɟɜɟɥɢɤɢɣɪɨɡɦɿɪɬɚɧɨɜɢɧɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪȻɟɡɩɨɫɢɥɚɧɧɹɨɞɧɚɤɧɚɧɨɜɢɧɧɿɚɝɟɧɰɿʀɱɢɹɤɿɫɶɿɧɲɿɞɠɟɪɟɥɚɫɬɚɬɬɹ ɡɭɫɿɯɧɚɩɢɫɚɧɚɭɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿɞɜɨɯɚɜɬɨɪɿɜɋɟɪɟɞɚɜɬɨɪɿɜɬɟɠɜɚɪɬɨɜɢɞɿɥɢɬɢɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ ©ɥɿɞɟɪɿɜª ɭ ɰɿɣ ɬɟɦɚɬɢɰɿ ȼ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ ɰɟ ȱɪɢɧɚ ɋɨɥɨɦɤɨ ɹɤɿɣɧɚɥɟɠɢɬɶɿɡɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɆɚɤɫɢɦȻɿɪɨɜɚɲɏɪɢɫɬɢɧɚȻɟɪɞɿɧɫɤɿɯɄɚɬɟɪɢɧɚ Ʉɨɛɟɪɧɢɤ ɦɚɽ ɬɚɤɨɠ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿ ©Ɏɨɤɭɫª ɽ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɫɬɚɬɟɣ ɤɨɠɟɧ Ɋɟɲɬɚɚɜɬɨɪɿɜɦɚɸɬɶɩɨɨɞɧɿɣɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ • ©Ɏɨɤɭɫª ɍ ©Ɏɨɤɭɫɿª ɛɟɡ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ ɫɟɪɟɞ ɨɛɪɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɟɦɚɽ ɠɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɧɚɩɢɫɚɧɿ ɜ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿ ɋɟɪɟɞ ɫɬɚɬɟɣ ɚɜɬɨɪɨɦ ɯ ɽ ɋɟɪɝɿɣ ȼɢɫɨɰɶɤɢɣɩɨɧɚɥɟɠɚɬɶȼɨɥɨɞɢɦɢɪɭȾɟɧɢɫɟɧɤɭɄɚɬɟɪɢɧɿɄɨɛɟɪɧɢɤ ɬɚɤɨɠɦɚɽ ɫɬɚɬɬɿ ɜ ©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬª Ⱦɦɢɬɪɭ Ɉɪɥɨɜɭ ȱɧɲɿ ɚɜɬɨɪɢ ɦɚɸɬɶ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭɫɟɪɟɞɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ


ϰϲ 

• ©Ʉɨɦɟɧɬɚɪɿª ȼ ɬɢɠɧɟɜɢɤɭ ©Ʉɨɦɟɧɬɚɪɿª ɬɚɤɨɠ ɜɫɿ ɨɛɪɚɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɦɚɸɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ Ʉɨɠɧɚ ɫɬɚɬɬɹ ɦɚɽ ɨɞɧɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ ɛɟɡ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɚ ɿɡ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɧɚɥɟɠɚɬɶ Ɉɥɟɝɭ ɉɨɥɿɳɭɤɭ ȱɧɲɿ ɚɜɬɨɪɢ ɦɚɸɬɶ ɩɨ ɨɞɧɿɣ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɫɟɪɟɞɨɛɪɚɧɢɯ 

ɀɚɧɪɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ 

ɇɢɠɱɟ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɠɚɧɪɨɜɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ

ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯɬɢɠɧɟɜɢɤɿɜ • ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɬɢɠɞɟɧɶª ȼ ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɬɢɠɧɿª ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɦ ɠɚɧɪɨɦ ɽ ɪɨɡɥɨɝɚ ɫɬɚɬɬɹ Ɂɚɝɚɥɨɦ ɫɟɪɟɞ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɫɬɚɬɟɣ ɨɞɧɚ ɡ ɹɤɢɯ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɤɪɟɦɨ ɜɢɧɟɫɟɧɿ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɬɚ ɩɨɥɿɬɨɥɨɝɿɜ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɭ ɬɟɦɭ ɓɟ ɬɪɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ± ɰɟ ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ ɡɿɛɪɚɧɿ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɧɚ ɨɞɧɭ ɬɟɦɭ ɋɿɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ± ɰɟ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸ ɬɚ ɳɟ ɞɜɿ ɪɟɩɨɪɬɚɠɧɿ ɫɬɚɬɬɿ ɿ ɨɞɧɚɤ ɚɜɬɨɪɫɶɤɚ ɤɨɥɨɧɤɚ ɞɢɜɞɨɞ • ©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬª ȼɬɢɠɧɟɜɢɤɭ©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬªɠɚɧɪɨɜɨɛɿɥɶɲɿɫɬɶɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɚɰɟ±ɿɡ ɯ ɰɟ ɜɟɥɢɤɿ ɪɨɡɥɨɝɿ ɫɬɚɬɬɿ Ⱦɜɿ ɡ ɧɢɯ ɦɚɸɬɶ ɨɤɪɟɦɨ ɜɢɧɟɫɟɧɿ ɧɚ ɤɿɧɰɿ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɬɚ ɩɨɥɿɬɨɥɨɝɿɜ ɓɟ ɨɞɢɧ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ± ɰɟ ɨɤɪɟɦɨ ɡɛɿɪɤɚ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɩɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɣ ɬɟɦɿ ɑɢɦɚɥɨ ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɿɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯɤɨɥɨɧɨɤɁɚɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣɩɟɪɿɨɞʀɯɛɭɥɨɜɢɹɜɥɟɧɨɚɰɟ ± ɱɟɬɜɟɪɬɶ ɭɫɿɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ± ɰɟ ɧɨɜɢɧɧɿ ɡɚɦɿɬɤɢ ɡ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦ ɧɚɯɢɥɨɦ ɛɟɡɚɜɬɨɪɫɬɜɚ ɚɥɟ ɣɛɟɡ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚɛɭɞɶɹɤɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɓɟɨɞɢɧɦɚɬɟɪɿɚɥɡɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ±ɰɟɿɧɬɟɪɜ¶ɸ ɞɢɜɞɨɞ • ©Ɏɨɤɭɫª ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɫɚɦɟ ɫɬɚɬɟɣ ɫɟɪɟɞ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿɡ ɬɢ ɨɞɧɚ ɫɬɚɬɬɹɡɨɤɪɟɦɨɜɢɧɟɫɟɧɢɦɢɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿɤɨɦɟɧɬɚɪɹɦɢ ɿɜɬɢɠɧɟɜɢɤɭ©Ɏɨɤɭɫªɇɚ


ϰϳ 

ɞɪɭɝɨɦɭɦɿɫɰɿɡɚɩɨɲɢɪɟɧɧɹɦɬɭɬɚɜɬɨɪɫɶɤɿɤɨɥɨɧɤɢʀɯɛɭɥɨɜɢɹɜɥɟɧɨɓɟɞɜɚ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸɬɚɪɟɩɨɪɬɚɠ ɞɢɜɞɨɞ • ©Ʉɨɦɟɧɬɚɪɿª ȼ ɬɢɠɧɟɜɢɤɭ ©Ʉɨɦɟɧɬɚɪɿª ɿɡ ɦɢ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɫɿ ɛɭɥɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɢɦɫɬɚɬɬɹɦɢ ɞɢɜɞɨɞ 

Ɋɭɛɪɢɤɚɰɿɹɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ • ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɬɢɠɞɟɧɶª ȼ ɬɢɠɧɟɜɢɤɭ ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɢɠɞɟɧɶª ɿɡ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɪɭɛɪɢɰɿ ©ɉɨɥɿɬɢɤɚª ɓɟ ± ɜ ɪɭɛɪɢɰɿ ©ɋɜɿɬª ɿ ɪɟɲɬɚ ɜɡɹɬɨ ɡ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɤɨɥɨɧɨɤ ɞɢɜ ɞɨɞ  Ɍɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɱɢ ɫɭɬɬɽɜɨʀ ɪɿɡɧɢɰɿ ɜ ɬɟɦɚɬɢɰɿ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɭɛɪɢɤɢ ɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɏɨɱɚ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤɩɪɨɩɨɥɿɬɢɱɧɟɚɤɰɟɧɬɭɜɚɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢɚɜɬɨɪɨɦ • ©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬª ȼ ɠɭɪɧɚɥɿ ©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬª ɿɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɩɿɞ ɪɭɛɪɢɤɨɸ ©Ʉɪɚʀɧɚª ©ɋɬɪɚɧɚª ±ɡɚɜɬɨɪɫɶɤɨʀɤɨɥɨɧɤɢɩɿɞɧɚɡɜɨɸ©Ⱦɭɦɤɚª ©Ɇɧɟɧɢɟª ±ɜɧɨɜɢɧɧɿɣɪɭɛɪɢɰɿ©ɋɿɦɞɧɿɜª ©ɋɟɦɶɞɧɟɣª ɨɞɢɧɦɚɬɟɪɿɚɥɜɢɧɟɫɟɧɨɜɹɤɨɫɬɿ ©ɋɩɟɰɬɟɦɢªɬɚɳɟɨɞɢɧɪɨɡɦɿɳɟɧɨɩɿɞɪɭɛɪɢɤɨɸ©Ȼɿɡɧɟɫª ɞɢɜɞɨɞ əɤɨɝɨɫɶ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɪɨɡɩɨɞɿɥɭɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɪɭɛɪɢɤɢɧɟɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ • ©Ɏɨɤɭɫª ȼɠɭɪɧɚɥɿ©Ɏɨɤɭɫªɿɡɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɜɡɹɬɨɿɡɪɭɛɪɢɤɢ©ɍɤɪɚʀɧɚªɳɟ±ɡ ɪɭɛɪɢɤɢ ©ɉɨɥɿɬɢɤɚª ± ɡ ɪɭɛɪɢɤɢ ©ȿɤɨɧɨɦɿɤɚª ɬɚ ± ɡ ɤɨɥɨɧɤɢ ©Ⱦɭɦɤɚª ©Ɇɧɟɧɢɟª ɞɢɜɞɨɞ ɋɭɬɬɽɜɨʀɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿɦɿɠɪɭɛɪɢɤɚɦɢɜɰɶɨɦɭ ɬɢɠɧɟɜɢɤɭ ɧɟ ɩɨɦɿɱɟɧɨ ɚɞɠɟ ɨɞɧɿ ɿ ɬɿ ɠ ɬɟɦɢ ɬɚ ɚɤɰɟɧɬɢ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯɡɪɿɡɧɢɯɪɭɛɪɢɤ • ©Ʉɨɦɟɧɬɚɪɿª ȼ ɬɢɠɧɟɜɢɤɭ ©Ʉɨɦɟɧɬɚɪɿª ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɧɚ ɬɟɦɭ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɚ ɰɟ  ɿɡ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɜ ɪɭɛɪɢɰɿ ©ɉɨɥɿɬɢɤɚª ɓɟ ± ɜ ɪɭɛɪɢɰɿ ©ȿɤɨɧɨɦɿɤɚª ɞɢɜɞɨɞ Ɍɟɦɚɬɢɱɧɨɦɚɬɟɪɿɚɥɢɞɪɭɝɨʀɪɭɛɪɢɤɢɜɢɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹɬɢɦ


ϰϴ 

ɳɨɦɚɸɬɶɜɢɪɚɠɟɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɬɚɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɫɬɭɩɭɞɨ Ɂɨɧɭ ɜɿɥɶɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɡ ȯɋ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɤɪɚʀɧɭ Ⱥ ɨɬ ɜ ɫɬɚɬɬɹɯ ɪɭɛɪɢɤɢ ©ɉɨɥɿɬɢɤɚª ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɚɫɩɟɤɬɢɜɢɛɨɪɭɍɤɪɚʀɧɢɦɿɠɊɎɬɚȯɋ 

Ɂɚɝɨɥɨɜɤɢɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ • ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɬɢɠɞɟɧɶª Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡɚɝɨɥɨɜɤɿɜ ɭ ɠɭɪɧɚɥɿ ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɢɠɞɟɧɶª ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɜɟɪɬɨ ɩɪɨɜɨɤɚɰɿɣɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɳɨɞɨɞɿɣɜɥɚɞɢɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ©ɇɟɛɟɡɩɟɱɧɢɣɦɚɧɟɜɪɧɚɋɯɿɞɜɥɚɞɚɪɢɡɢɤɭɽɩɟɪɟɯɢɬɪɢɬɢɫɚɦɚɫɟɛɟª ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɬɢɠɞɟɧɶªʋɜɿɞ ©Ƚɪɚ ɜ ɩɿɠɦɭɪɤɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɚɲɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ©ɩɪɢɯɨɜɚɧɨʀ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɱɥɟɧɫɬɜɚª ɜ ȯɋɩɨɛɚɱɢɥɚɥɢɲɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚɜɥɚɞɚª ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɬɢɠɞɟɧɶªʋɜɿɞ ©Ʉɨɥɢɩɪɚɜɚɥɸɞɢɧɢɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɧɚɬɨɜɚɪª ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɬɢɠɞɟɧɶªʋɜɿɞ ɉɨɦɿɬɧɚɬɟɧɞɟɧɰɿɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɦɟɧɧɢɤɿɜɬɚɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɢɯɨɛɪɚɡɿɜɭɧɚɡɜɚɯɹɤ ɬɨ ©Ɍɚɧɝɨɬɚɧɰɸɸɬɶɞɜɨɽª ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɬɢɠɞɟɧɶªʋɜɿɞ ©ȼɿɞɱɭɠɟɧɧɹª ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɬɢɠɞɟɧɶªʋɜɿɞ ɐɟɜɛɿɥɶɲɨɫɬɿɜɢɩɚɞɤɿɜɧɟɪɨɡɤɪɢɜɚɽɫɭɬɿɦɚɬɟɪɿɚɥɭɨɞɧɚɤɱɚɫɬɨɡɫɚɦɨʀɧɚɡɜɢ ɞɚɽ ɣɨɦɭ ɩɟɜɧɟ ɟɦɨɰɿɣɧɟ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɪɨɡɫɬɚɜɥɹɽ ɨɰɿɧɤɢ ɑɚɫɬɨ ɜ ɧɚɡɜɚɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɤɨɪɨɱɟɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɧɰɿɜ ɫɜɿɬɭ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɚɛɢ ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɍɤɪɚʀɧɢɡɬɢɦɢɱɢɿɧɲɢɦɢɤɪɚʀɧɚɦɢɌɚɤɩɿɞ©ɋɯɨɞɨɦªɱɚɫɬɨɦɚɸɬɶɧɚ ɭɜɚɡɿɊɨɫɿɸɩɿɞ©Ɂɚɯɨɞɨɦªɤɪɚʀɧɢȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɫɨɸɡɭȱɧɨɞɿɡɝɚɞɭɽɬɶɫɹɜɧɚɡɜɿ ȯɋ ɡɦ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɞɿɽɫɥɨɜɨɦ ɧɿɛɢ ɹɤ ɬɪɟɬɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɹɤɚ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽ ɡɚ


ϰϵ 

ɜɫɿɦɬɢɦɳɨɤɨʀɬɶɫɹɦɿɠ©ɋɯɨɞɨɦª©Ɂɚɯɨɞɨɦªɬɚɍɤɪɚʀɧɨɸɦɿɠɧɢɦɢɬɚɿɧɤɨɥɢ ɩɪɢɣɦɚɽɩɟɜɧɿɞɿʀɚɛɢɹɤɨɫɶɜɬɪɭɬɢɬɢɫɶɭɫɢɬɭɚɰɿɸ • ©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬª ɀɭɪɧɚɥɭ ©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬª ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɧɚɜɿɬɶ ɛɿɥɶɲ ɚɮɨɪɢɫɬɢɱɧɿ ɡɚɝɨɥɨɜɤɢ ɡ ɹɤɢɯ ɱɚɫɬɨ ɜɚɠɤɨ ɧɚɜɿɬɶ ɡɞɨɝɚɞɚɬɢɫɶ ɩɪɨ ɡɦɿɫɬ ɫɚɦɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɛɟɡ ɬɨɝɨ ɚɛɢ ɩɨɞɢɜɢɬɢɫɶɧɚɮɨɬɨɱɢɥɿɞɉɪɢɤɥɚɞɚɦɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢ ©ɒɚɯɤɨɪɨɥɟɜɟɂɤɨɪɨɥɸª ©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬªʋɜɿɞ ©ɂɜɚɲɢɦɢɧɚɲɢɦª ©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬªʋɜɿɞ ©ɂɥɥɸɡɢɹɠɟɥɚɧɢɹª ©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬªʋɜɿɞ Ɉɞɧɚɤ ɰɿ ɧɚɡɜɢ ɬɚɤɨɠ ɦɚɸɬɶ ɜɢɪɚɠɟɧɟ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɟ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɹɤɟ ɧɿɛɢ ɨɞɪɚɡɭɪɨɛɢɬɶɜɢɫɧɨɜɨɤɞɥɹɨɩɢɫɭɜɚɧɢɯɜɦɚɬɟɪɿɚɥɿɩɨɞɿɣɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ©ɋɨɸɡɢɥɢɡɨɧɚª ©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬªʋɜɿɞ ©ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣɧɟɛɭɞɟɬª ©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬªʋɜɿɞ ɑɚɫɬɨɞɨɰɢɯɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɯɡɚɝɨɥɨɜɤɿɜɞɚɸɬɶɩɿɞɡɚɝɨɥɨɜɨɤɚɛɨɤɨɪɨɬɤɢɣɥɿɞɹɤɢɣ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɫɬɢɫɥɨ ɿ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ ɩɨɹɫɧɸɽ ɩɪɨ ɳɨ ɣɬɢɦɟɬɶɫɹ ɞɚɥɿ ɬɚ ɹɤɚ ɝɨɥɨɜɧɚ ɿɞɟɹɦɚɬɟɪɿɚɥɭəɤɨɬ ©Ʌɟɞɧɢɤɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɉɨɱɟɦɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ Ʉɢɟɜɚ ɢ Ɇɨɫɤɜɵ ɨɯɥɚɞɢɥɢɫɶ ɞɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨɧɭɥɹª ©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬªʋɜɿɞ • ©Ɏɨɤɭɫª Ⱦɥɹ ɬɢɠɧɟɜɢɤɚ ©Ɏɨɤɭɫª ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɬɢɩɨɜɢɦ ɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɯ ɚɮɨɪɢɫɬɢɱɧɢɯɡɚɝɨɥɨɜɤɿɜɹɤɬɨ ©Ⱥɡɚɜɬɪɚɛɵɥɚɨɧɚª ©Ɏɨɤɭɫªʋɜɿɞ ©ɉɚɧɢɢɥɢɩɪɨɩɚɥɢª


ϱϬ 

©Ɏɨɤɭɫªʋɜɿɞ ©Ɏɪɨɧɬɦɟɧɨɞɢɧɨɱɤɚª ©Ɏɨɤɭɫªʋɜɿɞ ɉɿɫɥɹ ɧɢɯ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɬɚɤɨɠ ɣɞɭɬɶ ɤɨɪɨɬɤɿ ɥɿɞɢ ɚɛɨ ɩɿɞɡɚɝɨɥɨɜɤɢɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ©Ɏɪɨɧɬɦɟɧɨɞɢɧɨɱɤɚ əɰɟɧɸɤ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɨ ɫɩɨɧɫɨɪɚɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɫ ɉɊ ɢ ɛɭɞɭɳɟɦɌɢɦɨɲɟɧɤɨª ©Ɏɨɤɭɫªʋɜɿɞ Ɉɞɧɚɤ ɧɟɪɿɞɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɿ ɡɚɝɨɥɨɜɤɢ ɡ ɹɤɢɯ ɨɞɧɚɤ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɩɪɨɳɨɛɭɞɟɦɚɬɟɪɿɚɥɉɪɢɤɥɚɞɢɬɚɤɢɯɡɚɝɨɥɨɜɤɿɜɧɢɠɱɟ ©ɇɟɦɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª ©Ɏɨɤɭɫªʋɜɿɞ ©ɂɞɟɦɧɚȼɨɫɬɨɤª ©Ɏɨɤɭɫªʋɜɿɞ ©Ɂɨɧɚɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨɪɟɠɢɦɚª ©Ɏɨɤɭɫªʋɜɿɞ Ɍɢɩɨɜɢɦɽɬɚɤɨɠɩɟɪɿɨɞɢɱɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɧɚɡɜɿɰɢɬɚɬ ©Ɇɧɟɧɢɟɉɭɫɬɚɹɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹª ©Ɏɨɤɭɫªʋɜɿɞ ©Ȼɚɪɪɨɡɭɋɜɨɛɨɞɧɚɹɬɨɪɝɨɜɥɹɫȿɋ±ɷɬɨɞɨɫɬɭɩɤɨɝɪɨɦɧɨɦɭɪɵɧɤɭª ©Ɏɨɤɭɫªʋɜɿɞ • ©Ʉɨɦɟɧɬɚɪɿª Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸɡɚɝɨɥɨɜɤɿɜɬɢɠɧɟɜɢɤɚ©Ʉɨɦɟɧɬɚɪɿªɽɚɤɰɟɧɬɭɜɚɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢɜ ɡɚɝɨɥɨɜɤɭ ɧɚɜɤɨɥɨ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɱɢɧɧɨɝɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ȼɿɤɬɨɪɚ əɧɭɤɨɜɢɱɚ ɹɤɬɨ ©əɧɭɤɨɜɢɱɪɭɛɢɬɫɭɤɧɚɤɨɬɨɪɨɦɫɢɞɢɬª ©Ʉɨɦɟɧɬɚɪɿªʋɜɿɞ ©əɧɭɤɨɜɢɱɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬɫɟɫɬɶɧɚɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣɩɟɧɶɨɤª ©Ʉɨɦɟɧɬɚɪɿªʋɜɿɞ ©ɑɟɦɬɪɟɬɢɣɫɪɨɤɉɭɬɢɧɚɝɪɨɡɢɬəɧɭɤɨɜɢɱɭª


ϱϭ 

©Ʉɨɦɟɧɬɚɪɿªʋɜɿɞ Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɧɿɛɢɡɫɚɦɨɝɨɩɨɱɚɬɤɭɚɤɰɟɧɬɭɽɬɶɫɹɧɚɬɨɦɭɳɨɞɟɪɠɚɜɧɿɪɿɲɟɧɧɹɜ ɤɪɚʀɧɿ ɪɨɛɥɹɬɶɫɹ ɧɟ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɜɫɿɽʀ ɤɪɚʀɧɿ ɚ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɧɚɲɨɝɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɿ ɥɢɲɟ 

Ⱦɥɹ ɬɢɠɧɟɜɢɤɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɽ ɤɨɪɨɬɤɿ ɚɮɨɪɢɫɬɢɱɧɿ ɡɚɝɨɥɨɜɤɢ

ȼɨɧɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɨɞɪɚɡɭ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɩɪɨ ɳɨ ɛɭɞɟ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɬɚ ɧɚɜɿɬɶ ɨɞɪɚɡɭ ɪɨɛɥɹɬɶɜɢɫɧɨɜɨɤɇɚɩɪɢɤɥɚɞɜɬɚɤɢɯɡɚɝɨɥɨɜɤɚɯ ©Ɂɨɧɚɫɜɨɛɨɞɧɨɣɬɨɪɝɨɜɥɢɧɚɦɧɟɩɨɦɨɠɟɬª ©Ʉɨɦɟɧɬɚɪɿªʋɜɿɞ ©Ɍɨɩɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɫɬɟɣɨɬɩɢɬɟɪɫɤɨɣɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɫɬɢª ©Ʉɨɦɟɧɬɚɪɿªʋɜɿɞ 

Ƚɨɥɨɜɧɚɬɟɦɚɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ȼɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯɛɭɥɚɜɢɞɿɥɟɧɚɝɨɥɨɜɧɚɬɟɦɚɬɢɤɚɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɬɚ ɚɤɰɟɧɬɿɜɜɧɢɯɚɬɚɤɨɠɜɢɡɧɚɱɟɧɨɤɥɸɱɨɜɿɩɨɫɬɚɬɿɧɚɜɤɨɥɨɹɤɢɯɩɟɜɧɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɦɨɝɥɚ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɶ ɇɢɠɱɟ ɩɨɞɚɧɨ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɬɢɠɧɟɜɢɤɿɜ • ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɬɢɠɞɟɧɶª ɉɿɞ ɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɳɨ ɜ ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɬɢɠɧɿª ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɬɟɦɿ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɬɨɛɬɨ ± Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡ ɧɢɯ ɚ ɰɟ ɡ ɜɫɟ ɠ ɬɚɤ ɱɢ ɿɧɚɤɲɟ ɡɚɤɪɭɱɟɧɿ ɧɚɜɤɨɥɨ ɬɟɦɢ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ ɞɢɜɞɨɞ Ɏɚɤɬɢɱɧɨɜɫɿɜɨɧɢɩɪɢɩɚɞɚɸɬɶɧɚɞɪɭɝɭɩɨɥɨɜɢɧɭɪɨɤɭ ɤɨɥɢɫɩɪɚɜɚɧɚɛɭɥɚɝɭɱɧɨɝɨɪɨɡɝɨɥɨɫɭɧɟɥɢɲɟɜɍɤɪɚʀɧɿɚɣɡɚʀʀɦɟɠɚɦɢɃɞɟɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɩɪɨɬɟɳɨɫɭɞɧɚɞɌɢɦɨɲɟɧɤɨɛɭɜɪɚɞɲɟɩɨɥɿɬɢɱɧɨɸɩɨɦɫɬɨɸɚɧɿɠ ɜɢɹɜɨɦ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɑɚɫɬɨ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɡ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɩɨɥɿɬɢɤɿɜ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ȼɫɿ ɜɨɧɢ ± ɤɪɢɬɢɱɧɿ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɞɿɣ ɱɢɧɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ȼɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɰɹ ɤɪɢɬɢɤɚ ɡɨɤɪɟɦɚ ɿ ɜ ɩɨɝɪɨɡɚɯ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɛɭɞɶɹɤɢɯɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜɳɨɞɨɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢɞɨȯɋ


ϱϮ 

ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɡɨɧɭ ɜɿɥɶɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɬɚ ɭɝɨɞɢ ɩɪɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ ɐɟ ɞɥɹ ɩɪɢɤɥɚɞɭ ɧɟɩɨɝɚɧɨ ɿɥɸɫɬɪɭɽ ɬɚɤɚ ɰɢɬɚɬɚ ɡ ɤɨɦɟɧɬɚɪɹ ɳɨɞɨ ɚɪɟɲɬɭ ɘɥɿʀ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ ɱɥɟɧɚ ɝɪɭɩɢ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ ɜ ɉȺɊȯ ɉɟɞɪɨȺɝɪɚɦɭɧɬɚ ©«ɿɊɚɞɚȯɜɪɨɩɢɿȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣɋɨɸɡɧɟɡɚɛɚɪɹɬɶɫɹɡɨɰɿɧɤɚɦɢɃɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɝɪɚɧɞɿɨɡɧɢɣ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɫɤɚɧɞɚɥ Ȼɨ ɜ ɫɩɪɚɜɿ ɧɟɦɚɽ ɤɨɪɭɩɰɿʀ ɧɟɦɚɽ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɰɟ ɱɢɫɬɨʀ ɜɨɞɢ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɇɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨ ɭɝɨɞɭ ɩɪɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ ɦɿɠ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɬɚ ȯɋ ɛɭɞɟ ɩɿɞɩɢɫɚɧɨ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ ɟ ɪɚɬɢɮɿɤɭɽʀʀɞɨɤɢɌɢɦɨɲɟɧɤɨɩɟɪɟɛɭɜɚɬɢɦɟɡɚɝɪɚɬɚɦɢª ©ɒɨɤª©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɢɠɞɟɧɶªʋɜɿɞ ȼɥɚɞɚ ɞɨɛɪɟɪɨɡɭɦɿɽ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɬɚɤɨɝɨ ɤɪɨɤɭ ɚɪɟɲɬɭ ɨɩɨɡɢɰɿɨɧɟɪɤɢ ɨɞɧɚɤ ɪɨɛɢɬɶɜɢɝɥɹɞɳɨɜɫɟɞɨɛɪɟɉɨɤɢɩɟɪɲɿɨɫɨɛɢɞɟɪɠɚɜɢɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹɜɢɪɿɲɢɬɢɜ ɹɤɨɦɭɧɚɩɪɹɦɤɭɪɭɯɚɬɢɫɶ±ɡɚɯɿɞɧɨɦɭɱɢɫɯɿɞɧɨɦɭɝɨɥɨɜɧɟɫɬɜɨɪɢɬɢɿɥɸɡɿɸɞɥɹ ɧɚɪɨɞɭɧɿɛɢɡɨɛɨɦɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɤɢɫɨɸɡɧɢɤɚɦɢɭɧɚɫɜɫɟɞɨɛɪɟɋɚɦɟɬɨɦɭɡɚɹɜɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚɩɿɫɥɹɫɚɦɿɬɭ©ɍɤɪɚʀɧɚȯɋªɜɄɢɽɜɿɭɝɪɭɞɧɿɦɿɫɹɰɿɜɿɞ ɡɚɹɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ȯɋ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɨɫɶ ɳɨ ɩɢɲɭɬɶ ɜ ɨɞɧɿɣ ɿɡ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɬɨɝɨɳɨɫɚɦɟɯɨɬɿɜɨɬɪɢɦɚɬɢɧɚɫɚɦɿɬɿɉɪɟɡɢɞɟɧɬȼɿɤɬɨɪəɧɭɤɨɜɢɱ ©ɋɢɦɜɨɥɿɱɧɟɩɚɪɚɮɭɜɚɧɧɹɹɤɟɦɨɝɥɨɦɚɬɢɦɿɫɰɟɧɚɫɚɦɿɬɿɡɨɜɧɿɧɚɝɚɞɭɜɚɥɨ ɛɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɭɝɨɞɢɭɮɨɤɭɫɿɬɟɥɟɤɚɦɟɪɩɪɟɡɢɞɟɧɬɢɫɢɞɿɥɢɛɡɚɫɬɨɥɨɦɿɫɬɚɜɢɥɢ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨ ɫɜɨʀ ɚɜɬɨɝɪɚɮɢ Ⱥɥɟ ȯɋ ɬɚɤɨʀ ɧɚɝɨɞɢ ɞɥɹ ɧɟɡɚɫɥɭɠɟɧɨɝɨ ɩɿɚɪɭ ȼɿɤɬɨɪɨɜɿəɧɭɤɨɜɢɱɭɧɟɩɨɞɚɪɭɜɚɜª ©Ƚɪɚɜɩɿɠɦɭɪɤɢª©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɬɢɠɞɟɧɶª ʋɜɿɞ ɍ ɞɟɹɤɢɯ ɠɟ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ Ɂɚɯɿɞ ɯɨɱ ɿ ɜɿɞɪɟɚɝɭɜɚɜ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɦ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɩɿɡɧɿɲɢɦɢ ɩɨɝɪɨɡɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɭɪɹɞɨɜɿ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɜɢɛɿɪɤɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɨɞɧɚɤ ɜɫɟ ɠ ɜɿɞɪɟɚɝɭɜɚɜ ɧɟɨɞɪɚɡɭ ɿ ɧɟ ɬɚɤ ɠɨɪɫɬɤɨɹɤ ɦɿɝɛɢɆɢɬɬɽɜɨɝɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜɳɨɞɨɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɭɝɨɞɢɩɪɨɚɫɨɰɿɚɰɿɸ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɧɟ ɛɭɥɨ Ɂɜɿɞɫɢ ɞɟɹɤɿ ɚɜɬɨɪɢ ɪɨɛɥɹɬɶ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢɞɥɹȯɜɪɨɩɢ ©ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɹɤɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɨɠɟ ɧɚɞɚɬɢ ȯɋ ɬɟɠ ɨɱɟɜɢɞɧɿ ɰɟ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ ɧɚ ɋɯɿɞ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɰɟ ɜɟɥɢɤɚ ɩɨɬɭɠɧɚ ɣ


ϱϯ 

ɚɦɛɿɬɧɚ ɫɯɿɞɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɞɟɪɠɚɜɚ ɡɞɚɬɧɚ ɭɫɭɧɭɬɢ ɪɨɡɪɢɜɢ ɦɿɠ ɤɪɚʀɧɚɦɢ Ɂɚɯɿɞɧɨʀ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɋɯɿɞɧɨʀ ȯɜɨɩɢª ©ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɚ ɪɨɡɞɨɪɿɠɠɿª ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɬɢɠɞɟɧɶªʋɜɿɞ Ɉɞɧɚɤ ɽ ɳɟ ɨɞɧɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɛɨɤɭ ȯɜɪɨɫɨɸɡɭ ɫɬɪɚɯ ɞɨɩɭɫɬɢɬɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɿɡɨɥɹɰɿɸ ɤɪɚʀɧɢ ɹɤɚ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ʀʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ Ȼɿɥɨɪɭɫɶ ɡ ʀʀ ɧɟɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ Ⱥɞɠɟ ɹɤɳɨ ȯɋ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɿɞɜɟɪɧɟɬɶɫɹ ɜɿɞ ɍɤɪɚʀɧɢ ɱɢɧɧɚ ɜɥɚɞɚ ɜɠɟ ɧɟ ɦɚɬɢɦɟ ɤɨɝɨ ɛɨɹɬɢɫɹ ɿ ɡɦɨɠɟɞɨɡɜɨɥɢɬɢɫɨɛɿɚɛɫɨɥɸɬɧɭɜɥɚɞɭȺɱɟɪɟɡɫɩɿɜɩɪɚɰɸȯɋɦɚɽɛɿɥɶɲɟɲɚɧɫɿɜ ©ɧɚɜ¶ɹɡɚɬɢªɍɤɪɚʀɧɿɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɿɰɿɧɧɨɫɬɿ ©ɋɩɪɨɛɢɫɩɨɧɭɤɚɬɢɤɪɚʀɧɭɞɨɪɟɮɨɪɦɡɡɨɜɧɿɽɧɟɞɿɽɜɢɦɢɇɚɬɨɦɿɫɬɶɞɨɫɜɿɞ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹȯɜɪɨɫɨɸɡɭɿɜɁɚɯɿɞɧɿɣɿɜɋɯɿɞɧɿɣȯɜɪɨɩɿɞɨɜɿɜɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ©ɪɟɮɨɪɦ ɱɟɪɟɡ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹª ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɟ ɧɚ ɩɟɜɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɤɨɥɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɿ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ « ɞɨɦɚɝɚɬɢɫɹ ©ɩɿɞɬɹɝɭɜɚɧɧɹª ɞɟɪɠɚɜɢ ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀª ©ɋɩɿɥɶɧɨ ɜɪɹɬɭɜɚɬɢ ɍɤɪɚʀɧɭª ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɢɠɞɟɧɶªʋɜɿɞ Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɠ ɛɨɤɭ ɹɤɳɨ ȯɋ ɬɚɤɢ ɨɩɭɫɬɢɬɶ ɪɭɤɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɧɟʀ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɿ ɛɟɡɩɨɜɨɪɨɬɧɨ ɜɿɡɶɦɟɬɶɫɹ Ɋɨɫɿɹ Ⱥɞɠɟ ɨɫɬɚɧɧɹ ± ɧɚ ɦɟɠɿ ɤɪɢɡɢ ȱ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɲɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɿ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ʀʀ ɜɿɞɬɟɪɦɿɧɭɜɚɬɢ ɍɤɪɚʀɧɚ ɞɥɹ ɊɎ ɦɚɠ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ Ɍɨɦɭ ɪɨɫɿɹɧɚɦ ɿ ɜɢɝɿɞɧɨ ɭɫɿɥɹɤɨ ɧɚɦɚɝɚɬɢɫɶɡɿɪɜɚɬɢɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢɳɨɞɨɚɫɨɰɿɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɡȯɋȺɞɠɟɬɨɞɿɤɪɿɦɊɨɫɿʀ ɿɧɲɢɯɜɚɪɿɚɧɬɿɜɭɧɟʀɧɟɥɢɲɢɬɶɫɹ ©Ɍɚɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɹɤ Ɇɢɬɧɢɣ ɫɨɸɡ ɧɿɛɢɬɨ ɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɫɚɦɟ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɡɚɞɥɹ ɨɛɨɩɿɥɶɧɨʀ ɜɢɝɨɞɢ Ⱥɥɟ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɠɨɪɫɬɤɿɲɚɧɚɫɩɪɚɜɞɿɜɿɞɰɢɯɨɛɽɞɧɚɧɶɜɢɝɪɚɽɥɢɲɟɊɨɫɿɹɬɚʀʀɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ« ɍɤɪɚʀɧɚ ɱɢʀ ɪɟɫɭɪɫɢ ɧɟɡɪɿɜɧɹɧɨ ɛɿɥɶɲɿ ɧɿɠ ɬɿ ɹɤɿ Ɋɨɫɿɹ ɦɨɠɟ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɿɞ ɧɢɧɿɲɧɿɯɜɚɫɚɥɿɜɽɤɥɸɱɟɦɞɨɜɿɞɬɟɪɦɿɧɭɜɚɧɹɤɪɢɡɢª ©ɈɫɬɚɧɧɿɣɲɚɧɫɊɨɫɿʀªʋ ɜɿɞ ɓɟ ɨɞɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡ ɹɤɨɸ ɍɤɪɚʀɧɚ ɫɬɢɤɚɽɬɶɫɹ ɧɚɪɚɡɿ ɹɤ ɱɥɟɧ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɋɯɿɞɧɟ ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ± ɰɟ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɤɪɚɯ ɫɚɦɨɝɨ ɋɯɿɞɧɨɝɨ ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ Ⱥɛɨ


ϱϰ 

ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɣɨɝɨ ɦɚɪɝɿɧɚɥɿɡɚɰɿɹ Ɂɚ ɦɢɧɭɥɢɣ ɪɿɤ ɜ ȯɜɪɨɩɢ ɡ¶ɹɜɢɥɢɫɶ ɤɭɞɢ ɜɚɠɥɢɜɿɲɿɩɪɨɛɥɟɦɢɭɜɢɝɥɹɞɿ©ɚɪɚɛɫɶɤɨʀɜɟɫɧɢªɬɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɤɪɢɡɢɜȯɜɪɨɡɨɧɿ Ⱥ ɬɨɦɭ ɿ ɛɟɡ ɬɨɝɨ ɦɚɥɨɰɿɤɚɜɚ ɜɟɥɢɤɢɦ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ ɤɪɚʀɧɚɦ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɚ ɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɜɿɞɤɨɬɢɥɚɫɹɧɚɡɚɞɧɿɣɩɥɚɧɓɟɨɞɧɚɩɪɢɱɢɧɚ±ɩɪɨɝɪɚɦɚɜɢɹɜɢɥɚɫɹɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɐɟ ɩɪɢ ɬɨɦɭ ɳɨ ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɭ ɩɨɤɥɚɞɚɬɢ ɱɢ ɧɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲɿ ɧɚɞɿʀ ɇɚɫɥɿɞɤɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ©ȯɜɪɨɩɟɣɰɿ ɬɟɩɟɪ ɪɚɯɭɸɬɶ ɝɪɨɲɿ ɡɧɚɱɧɨ ɭɜɚɠɧɿɲɟ ɬɨɠ ɹɤɳɨ ɋɯɿɞɧɟ ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɰɶɨɝɨɪɿɱ ɧɟ ɜɢɩɪɚɜɞɚɽ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɫɩɨɞɿɜɚɧɶ ɰɿɥɤɨɦ ɿɦɨɜɿɪɧɨ ɳɨ ɣɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɟ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɚ ɣ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ Ⱦɨɰɶɨɝɨɠɦɨɠɟɩɪɢɡɜɟɫɬɢɣɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɤɨɲɬɿɜ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ± ɭɱɚɫɧɢɰɹɯ ȯɋª ©ɋɯɿɞɧɢɣ ɬɭɩɢɤª ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɢɠɞɟɧɶª ʋ  Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɬɢɠɧɟɜɢɤɚ ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɢɠɞɟɧɶª ɧɚ ɬɟɦɭ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɧɚɩɪɨɲɭɽɬɶɫɹ ɧɟ ɜɟɥɶɦɢ ɩɪɢɽɦɧɢɣ ɜɥɚɞɚ ɜɟɞɟ ɤɪɚʀɧɭɨɞɧɚɤɜɨɱɟɜɢɞɶɧɟɜɩɨɬɪɿɛɧɨɦɭɞɥɹɧɟʀɧɚɩɪɹɦɤɭ ɏɨɬɿɥɨɫɹɛɬɚɤɨɠɜɢɞɿɥɢɬɢɩɟɜɧɭɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɰɶɨɝɨɜɢɞɚɧɧɹɌɚɤ ɞɥɹɛɿɥɶɲɨɫɬɿɫɬɚɬɟɣɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɦɿɧɿɦɚɥɶɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɚɛɨɣɩɨɜɧɚɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ ɬɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜɢɧɹɬɤɨɜɚ ɧɚ ɞɨɫɜɿɞɿ ɬɚ ɛɚɱɟɧɧɿ ɚɜɬɨɪɚȾɨɬɨɝɨɠɜɰɶɨɦɭɜɢɞɚɧɧɿɛɿɥɶɲɟɧɿɠɜɿɧɲɢɯɫɯɢɥɶɧɿɞɚɜɚɬɢɿɧɬɟɪɜ¶ɸɬɚ ɨɤɪɟɦɿ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɳɨɞɨ ɬɟɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɥɿɬɨɥɨɝɿɜ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɨɤɪɟɦɨ ɜɿɞ ɫɚɦɨʀ ɫɬɚɬɬɿɚɛɨɣɜɡɚɝɚɥɿɨɤɪɟɦɢɦɢɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ • ©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬª ɉɪɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɿ ɤɪɨɤɢ ɜɥɚɞɢ ɜ ɛɿɤ ɧɚɡɚɞ ɜɿɞ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɚ ɧɟ ɧɚɜɩɚɤɢ ɩɢɲɭɬɶ ɿ ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɬɢɠɧɟɜɢɤɚ ©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬª Ɍɭɬ ɬɚɤɨɠɱɢɦɚɥɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶ ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɞɜɟɪɟɣ ɩɟɪɟɞ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɫɚɦɟ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɚɪɟɲɬɭ ɘɥɿʀ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ ɞɢɜ ɞɨɞ  Ɍɚɤ ɿɡ ɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɩɨ ɬɟɦɿ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɟɤɫɩɪɟɦ¶ɽɪɤɭ ɩɢɲɭɬɶ ɜ ɬɢ Ɇɚɣɠɟ ɜɫɿ ɤɪɿɦ ɨɞɧɨɝɨ ɬɚɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚɤɨɠ ɜɢɯɨɞɢɥɢ ɜ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɪɨɤɭ ɋɿɱɧɟɜɚ ɠ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɛɭɥɚ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ


ϱϱ 

ɡɚɧɟɩɨɤɨɽɧɧɹɦ ȯɜɪɨɩɢ ɳɨɞɨ ɚɪɟɲɬɿɜ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɦɨɝɥɨɛɦɚɬɢɧɟɝɚɬɢɜɧɿɧɚɫɥɿɞɤɢɧɚɩɨɞɚɥɶɲɿɫɬɨɫɭɧɤɢɍɤɪɚʀɧɢɡȯɋ ©Ƚɥɚɜɧɨɟ ɜɨ ɜɫɟɣ ɷɬɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɞɚɠɟ ɧɟ ɫɥɨɜɚ ɚ ɬɟ ɧɟɩɪɢɹɬɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɶɡɚ ɧɢɦɢȼɟɞɶ ɞɥɹ ȿɜɪɨɫɨɸɡɚ « ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ±ɷɬɨɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟɜɱɟɦȿɋɧɟɛɭɞɟɬɢɞɬɢɧɢɧɚɤɚɤɢɟɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɵ ©ɉɨɷɬɨɦɭ ɱɬɨɛɵ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ȿɋ ɧɟ ɭɯɭɞɲɢɥɢɫɶ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɦ ɜɥɚɫɬɹɦ ɧɭɠɧɨ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɜɫɜɨɟɦɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɢɧɚɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɟɩɪɚɜɚɢɫɜɨɛɨɞɵª>Ɇɚɪɟɤ ɋɢɜɟɰ@ª ©ɉɟɪɜɨɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɟ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟª ©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬª ʋ ɜɿɞ  ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɡɚ ɱɚɫɬɨɬɨɸ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ ɜ ɨɛɪɚɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ ɜɢɞɚɧɧɹɬɟɦɚɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹɦɿɠȯɜɪɨɩɨɸɬɚɊɨɫɿɽɸɛɨɪɨɬɶɛɚɤɨɠɧɨʀɡɚɍɤɪɚʀɧɭ ɬɚ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɫɬɚɧɧɶɨɸ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɛɿɪ ɦɿɠ Ɇɢɬɧɢɦ ɋɨɸɡɨɦ ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɬɚɤ ɧɚɩɨɥɹɝɚɽ Ɋɨɫɿɹ ɬɚ Ɂɨɧɨɸ ɜɿɥɶɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɡ ȯɋ ɹɤɚ ɛ ɜɫɟ ɠ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɬɚ ɱɚɫɬɤɨɜɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɧɚɛɥɢɡɢɥɚɍɤɪɚʀɧɭɞɨȯɜɪɨɫɨɸɡɭɑɚɫɬɨɣɞɟɬɶɫɹɩɪɨɬɟɳɨ ɬɚɤɹɤɁȼɌɬɚɆɋ±ɪɟɱɿɜɡɚɽɦɨɜɢɤɥɸɱɧɿɿɨɛɢɪɚɬɢɜɫɟɠɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹɬɨɆɢɬɧɢɣ ɫɨɸɡ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɤɭɞɢ ɜɢɝɿɞɧɿɲɢɣ ɚɞɠɟ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ ɬɚɤ ɜɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ Ⱥ ɨɬ ɡ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɪɢɧɤɨɦ ɦɢ ɤɨɧɤɭɪɭɜɚɬɢ ɧɿɛɢɬɨ ɩɨɤɢ ɧɟ ɝɨɬɨɜɿ Ɂɨɧɚ ɜɿɥɶɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɜɿɞɤɪɢɽ ɧɚɲ ɪɢɧɨɤ ɞɥɹ ȯɜɪɨɩɢ ɳɨ ɭɛ¶ɽ ɧɚɲɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɹɤɟ ɧɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɪɢɧɨɤ ɜɢɣɬɢ ɜɫɟ ɨɞɧɨ ɧɟ ɡɦɨɠɟ Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɜɢɛɿɪ ɦɿɠ Ɇɢɬɧɢɦ ɫɨɸɡɨɦ ɬɚ ɁȼɌ ± ɲɜɢɞɲɟ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ ɦɿɠ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɚɧɿɠ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨ ɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɟɪɿɲɟɧɧɹ ɏɨɱɚ ɧɟɡɚɩɟɪɟɱɧɢɦ ɽ ɿ ɬɨɣ ɮɚɤɬ ɳɨ ɍɤɪɚʀɧɚ ɽ ɬɚɤɢɦ ɫɨɛɿ ɩɨɥɟɦɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹɦɿɠɁɚɯɨɞɨɦɬɚɋɯɨɞɨɦ±ɭɤɨɝɨɜɨɧɚɨɩɢɧɢɬɶɫɹɬɨɣɿɜɢɝɪɚɽ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨ ɏɨɱɚ ɹɤɳɨ ȯɋ ɜɡɚɦɿɧ ɧɚ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ Ɂɨɧɭ ɜɿɥɶɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿɡɍɤɪɚʀɧɨɸɜɢɫɭɜɚɽɪɹɞɜɢɦɨɝɬɨɊɎɝɨɬɨɜɚɩɪɢɣɧɹɬɢɞɨɆɢɬɧɨɝɨɋɨɸɡɭ ɡɚ ɛɭɞɶɹɤɢɯ ɭɦɨɜ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɧɚɩɨɥɹɝɚɽ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɳɨ ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɚɜɿɬɶ ɩɨɝɿɪɲɢɥɨɫɬɨɫɭɧɤɢɦɿɠɄɢɽɜɨɦɬɚɆɨɫɤɜɨɸ ©Ɇɨɫɤɜɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɬɨɪɝɨɜɭɸ ɜɨɣɧɭ ɫ ɍɤɪɚɢɧɨɣ ɠɟɥɚɹ ɡɚɬɹɧɭɬɶ Ʉɢɟɜ ɤ ɫɟɛɟ ɜ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɫɨɸɡ ɢ ɨɬɛɢɬɶ ɭ ɭɤɪɚɢɧɰɟɜ ɨɯɨɬɭ ɧɚɪɚɳɢɜɚɬɶ ɬɨɪɝɨɜɥɸ ɫ ȿɜɪɨɫɨɸɡɨɦª ©Ȼɪɚɬɭɜɨɪɨɬª©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬªʋɜɿɞ 


ϱϲ ɇɚɫɩɪɚɜɞɿɠɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɭɪɹɞɩɨɤɢɳɨɧɚɜɿɬɶɞɥɹɫɟɛɟɧɟɜɢɪɿɲɢɜɜɹɤɨɦɭ

ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɭɯɚɬɢɫɶ Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ȼɿɤɬɨɪ əɧɭɤɨɜɢɱ ɡɚɹɜɥɹɽ ɩɪɨ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣɧɚɩɪɹɦɨɤɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɡɿɧɲɨɝɨ±ɧɟɣɞɟɧɚɩɨɫɬɭɩɤɢȯɋɬɚ ɧɚɜɿɬɶ ɡɚɹɜɥɹɽ ɩɪɨ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɧɟɫɬɢ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɍɝɨɞɢ ɩɪɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ ȼɿɧ ɧɿɛɢɬɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ ɬɚɣɞɟ ɧɚ ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɊɨɫɿʀɨɞɧɚɤɞɨɆɢɬɧɨɝɨ ɫɨɸɡɭ ɜɫɬɭɩɚɬɢ ɬɚɤɨɠ ɧɟ ɯɨɱɭ Ⱥɜɬɨɪɢ ɞɟɹɤɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɞɨɯɨɞɹɬɶ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɳɨ ɧɚɦɚɝɚɸɱɢɫɶɿɧɚɥɚɝɨɞɢɬɢɫɬɨɫɭɧɤɢɡȯɋɿɜɬɨɣɠɟɱɚɫɡɚɥɢɲɢɬɢɌɢɦɨɲɟɧɤɨɡɚ ɝɪɚɬɚɦɢəɧɭɤɨɜɢɱɩɪɨɫɬɨɛɥɟɮɭɽ ©ɉɟɪɟɝɨɜɨɪɵəɧɭɤɨɜɢɱɚɢȺɡɚɪɨɜɚɫɊɨɫɫɢɟɣ±ɷɬɨɛɥɟɮɩɨɩɵɬɤɢɫɨɡɞɚɬɶ ɜɢɞɢɦɨɫɬɶ ɩɨɬɟɩɥɟɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ Ɇɨɫɤɜɨɣ ɱɬɨɛɵ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ȿɜɪɨɫɨɸɡª ©ɗɬɨɛɵɥɨɜȾɨɧɟɰɤɟª©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬªʋɜɿɞ 

Ⱥ ɨɬ ɩɨɜɟɪɬɚɸɱɢɫɶ ɞɨ ɬɟɦɢ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ ɬɨ ɬɭɬ ɜɥɚɞɚ ɫɩɪɚɜɞɿ ɨɩɢɧɢɥɚɫɶ ɜ

ɬɭɩɢɤɭ Ⱥɞɠɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɦɿɠ ɬɢɦ ɚɛɢ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ ɤɚɪɬɢ ɜ ɪɭɤɢ ɝɨɥɨɜɧɨɦɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɭ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɞɚɥɿ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣɋɨɸɡȺɞɠɟɿɩɿɞɩɢɫɚɬɢɍɝɨɞɭɩɪɨɚɫɨɰɿɚɰɿɸɡȯɋɿɜɬɨɣɠɟɱɚɫ ɡɚɥɢɲɢɬɢɜɢɪɨɤɳɨɞɨɌɢɦɨɲɟɧɤɨɜɫɢɥɿɡɞɚɽɬɶɫɹɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦɌɨɦɭɜɥɚɞɿɜɫɟɠ ɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹɨɛɢɪɚɬɢɦɿɠɜɚɪɿɚɧɬɨɦɩɨɝɚɧɢɦɬɚɜɚɪɿɚɧɬɨɦɳɟɝɿɪɲɢɦɞɥɹɫɟɛɟ ©ȼɢɤɬɨɪəɧɭɤɨɜɢɱɢɟɝɨɤɨɦɚɧɞɚɨɤɚɡɚɥɢɫɶɜɬɪɭɞɧɨɦɩɨɥɨɠɟɧɢɢȾɥɹɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɬɚɤ ɠɟ ɤɚɤ ɜ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɤɨɦɟɞɢɢ ©Ʉɚɜɤɚɡɫɤɚɹ ɩɥɟɧɧɢɰɚªɢɥɢɨɧɢɜɟɞɭɬȿɟ ɜ ɬɸɪɶɦɭ ɧɚɪɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɫȿɋ ɢ ɋɒȺ ɢɥɢ Ɉɧɚ ɜɟɞɟɬ ɢɯ ɤ ɩɚɞɟɧɢɸ ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɢ ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɯ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɤɢɯ ɜɵɸɛɨɪɚɯ ɟɫɥɢ ɫɭɞ ɨɩɪɚɜɞɚɟɬ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨª ©ȿɟ ɧɨɦɟɪ ª ©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬªʋɜɿɞ 

ȼɪɟɲɬɿ ɨɩɢɧɢɜɲɢɫɶ ɜ ɬɭɩɢɤɨɜɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɭɫɿɥɹɤɨ

ɨɛɜɟɫɬɢ ɧɚɜɤɨɥɨ ɩɚɥɶɰɹ ɧɚɪɨɞ ɩɟɪɟɤɨɧɚɜɲɢ ɣɨɝɨ ɜ ɬɨɦɭ ɳɨ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɡ ȯɋ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿɜɡɧɚɱɧɨɤɪɚɳɨɦɭɫɬɚɧɿɧɿɠɩɪɨɰɟɦɨɠɭɬɶɩɢɫɚɬɢɞɟɹɤɿɨɩɨɡɢɰɿɣɧɿɁɆȱ ɁɨɤɪɟɦɚɬɚɤɭɬɚɤɬɢɤɭɜɥɚɞɢɜɢɹɜɢɜɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɜɄɢɽɜɿɝɪɭɞɧɟɜɢɣɫɚɦɿɬɍɤɪɚʀɧɚ ȯɋɹɤɢɣɫɬɚɜɞɥɹɍɤɪɚʀɧɢɩɨɜɧɢɦɩɪɨɜɚɥɨɦɨɞɧɚɤɩɿɫɥɹɹɤɨɝɨəɧɭɤɨɜɢɱɡɚɹɜɢɜ ɳɨɧɚɦɜɞɚɥɨɫɹɞɨɫɹɝɬɢɧɟɚɛɢɹɤɨɝɨɩɪɨɝɪɟɫɭɜɩɪɨɰɟɫɿɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɞɨȯɋɈɫɶɳɨ ɩɢɲɭɬɶɡɰɶɨɝɨɩɪɢɜɨɞɭɜɨɞɧɿɣɡɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ


ϱϳ 

©«ɜɥɚɫɬɶɧɟɫɤɭɩɢɬɫɹɧɚɨɩɬɢɦɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ«ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɵɧɚɲɚɫɬɪɚɧɚɫɞɟɥɚɥɚɟɳɟɨɞɢɧɜɚɠɧɵɣɲɚɝɧɚɩɭɬɢɤɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɇɨ ɜɫɟ ɷɬɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪɵ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɩɨɩɵɬɤɚ ɩɪɢɤɪɵɬɶ ɨɱɟɪɟɞɧɨɟ ɜɧɟɲɧɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɮɢɚɫɤɨ ɤɨɦɚɧɞɵ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ȼɢɤɬɨɪɚ əɧɭɤɨɜɢɱɚª ©ȼ ȿɜɪɨɩɭɡɚɪɭɛɢɬɶɨɤɧɨª©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬªʋɜɿɞ ɑɚɫɬɢɧɚ ɡ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɝɚɞɭɽ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ ɚɩɪɿɨɪɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀʀ ɱɥɟɧɫɬɜɚ ɜ ȯɋ Ɉɞɧɚɤ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɱɚɫɬɨ ɭɬɨɱɧɸɽɬɶɫɹ ɳɨ ɫɩɪɚɜɠɧɹ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɫɬɶ ɜ ʀʀ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɦɚɥɚ ɛ ɜɢɪɚɠɚɬɢɫɶɧɟɫɬɿɥɶɤɢɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɱɢɿɫɬɨɪɢɱɧɨɫɤɿɥɶɤɢɫɚɦɟɰɿɧɧɿɫɧɨɞɭɯɨɜɧɨ ɇɢɠɱɟ ɰɢɬɚɬɚ ɡ ɤɨɦɟɧɬɚɪɹ ɧɚ ɰɸ ɬɟɦɭ Ʉɚɪɥɚ Ȼɿɥɶɞɬɚ ɦɿɧɿɫɬɪɚ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɒɜɟɰɿʀ ©ɍɤɪɚɢɧɚ ± ɱɚɫɬɶ ȿɜɪɨɩɵ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɜɵ ɷɬɨ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɟ ɇɨ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹɧɟɫɬɨɥɶɤɨɞɨɫɬɭɩɤɪɵɧɤɚɦɢɥɢɞɚɠɟɛɟɡɜɢɡɨɜɨɣɪɟɠɢɦ ɗɬɨ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɜɫɟ ɬɨ ɱɬɨ ɦɵ ɞɟɥɚɟɦª ©Ʉɨɧɫɬɚɬɚɰɢɹɢɦɢɬɚɰɢɢª©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬªʋɜɿɞ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɛɚɱɢɦɨ ɳɨ ɬɚɤ ɱɢ ɿɧɚɤɲɟ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɭ ɜɢɞɚɧɧɿ ©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬª ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ ɤɪɢɬɢɤɭ ɜɥɚɞɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ɳɨɞɨ ɧɟɨɛɞɭɦɚɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɧɚɟɤɫɩɪɟɦɽɪɦɿɧɿɫɬɪɨɦɍɤɪɚʀɧɢɘɥɿɽɸɌɢɦɨɲɟɧɤɨ • ©Ɏɨɤɭɫª ȼɛɿɥɶɲɨɫɬɿɡɨɛɪɚɧɢɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɬɢɠɧɟɜɢɤɚ©Ɏɨɤɭɫªɣɞɟɬɶɫɹɩɪɨɧɟɜɬɿɲɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɱɟɪɟɡ ɜɢɪɨɤ ɞɥɹ ɟɤɫɩɪɟɦ¶ɽɪɤɢ ɘɥɿʀ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ ɞɢɜɞɨɞ Ɍɚɤɩɪɨɫɚɦɭɥɟɞɿɘɡɝɚɞɭɽɬɶɫɹɜɿɡɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ ɿɡ ɹɤɢɯ ɩɪɢɩɚɞɚɽ ɧɚ ɨɫɿɧɶɡɢɦɭ ɝɨ ɑɚɫɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɜ ȯɋ ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɨ ɝɨ ɠɨɜɬɧɹ ɤɨɥɢ ɜɢɪɨɤ ɛɭɥɨ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɢɧɟɫɟɧɨ ɫɩɪɚɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɨɹɥɚɞɚɥɟɤɨɧɟɧɚɩɟɪɲɨɦɭɦɿɫɰɿɱɟɪɟɡɤɪɢɡɭɜȯɜɪɨɡɨɧɿɈɞɧɚɤɬɚɤɱɢɿɧɚɤɲɟ ɧɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨ ɿ ɪɨɛɢɥɢɫɹ ɩɪɨɝɧɨɡɢ ɳɨɞɨ ɬɨɝɨ ɳɨ ɭɝɨɞɚ ɩɪɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ ɡ ȯɋ ɳɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɿɞɩɢɫɚɧɚ ɩɨɩɪɢ ɚɪɟɲɬ ɨɩɨɡɢɰɿɨɧɟɪɤɢ ɬɨ ɛɭɬɢ ɪɚɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨɸ ɿɧɲɢɦɢ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɡɚ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜ ɜ ɧɟʀ ɲɚɧɫɿɜ ɧɟɦɚɽ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɧɢɠɱɟ ɰɢɬɚɬɚ ɡ


ϱϴ 

ɿɧɬɟɪɜ¶ɸɡȺɪɫɟɧɿɽɦəɰɟɧɸɤɨɦɹɤɢɣɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɜɚɜɫɢɬɭɚɰɿɸɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿɜɟɪɟɫɧɹ ɦɢɧɭɥɨɝɨɪɨɤɭɭɬɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿɜɹɤɨɦɭɩɪɨɧɟʀɬɨɞɿɩɢɫɚɥɢɜɿɧɲɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ©Ȼɭɞɟɬ ɥɢ ɞɨɝɨɜɨɪ ɩɨɞɩɢɫɚɧ" Ⱦɭɦɚɸ ɞɚ Ɋɚɬɢɮɢɰɢɪɭɸɬ ɥɢ ɟɝɨ" ȿɫɥɢ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɧɟ ɩɪɟɤɪɚɬɹɬɫɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɨ ɧɟɬ ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɧɢ ɨɞɢɧ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ ɫɬɪɚɧ ± ɱɥɟɧɨɜ ȿɋ ɧɟ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɟɬ ɡɚ ɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɸ ɟɫɥɢ ɍɤɪɚɢɧɭ ɩɪɢɡɧɚɸɬ ɧɟɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦª ©Ɏɪɨɧɬɦɟɧɨɞɢɧɨɱɤɚª©Ɏɨɤɭɫʋɜɿɞª ɑɿɬɤɨ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ ɛɭɥɨ ɳɨ ɹɤɳɨ ȯɋ ɿ ɦɨɠɟ ɩɿɬɢ ɧɚ ɩɟɜɧɿ ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɝɨɥɨɜɭɜɚɧɧɹɦɢɧɭɥɨɝɨɪɨɤɭɥɨɹɥɶɧɨʀɞɨɍɤɪɚʀɧɢɉɨɥɶɳɿɬɨɨɬɞɥɹɿɧɲɢɯɱɥɟɧɿɜ ȯɜɪɨɫɨɸɡɭɹɤɢɦɛɢɧɚɞɚɥɿɞɨɜɟɥɨɫɹɪɚɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢɭɝɨɞɭɡɨɤɪɟɦɚɞɥɹɬɚɤɢɯɳɨɿ ɬɚɤ ɧɟ ɜɢɪɿɡɧɹɥɢɫɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɸ ɩɪɢɡɧɿɫɬɸ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɩɪɚɜɚ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ ɛɭɥɚ ɛ ɡɚɣɜɢɦɩɪɢɜɨɞɨɦɜɿɞɦɨɜɢɬɢɤɪɚʀɧɿɭɱɥɟɧɫɬɜɿ 

©ɉɨɫɥɟ ɩɚɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɞɨɥɠɧɵ ɛɭɞɭɬ ɨɞɨɛɪɢɬɶ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɵ

ɜɫɟɯ ɫɬɪɚɧ ± ɱɥɟɧɨɜ ȿɋ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ ɢ Ɏɪɚɧɰɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɚɜɧɢɦɢ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚɦɢ ɢɞɟɢ ɱɥɟɧɫɬɜɚ ɍɤɪɚɢɧɵ ɜ ȿɜɪɨɫɨɸɡɟ ȿɫɥɢ ɷɬɨɬ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɜɩɚɞɟɬ ɫ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ ɜ ɤɨɥɨɧɢɢ ɭ ɞɜɭɯ ɫɬɨɥɩɨɜ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɩɨɹɜɹɬɫɹ ɠɟɥɟɡɧɵɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ ɨɬɤɚɡɚɬɶ Ʉɢɟɜɭ ɜ ɱɥɟɧɫɬɜɟª ©ɂɞɟɦɧɚȼɨɫɬɨɤª©Ɏɨɤɭɫªʋɜɿɞ 

ɇɟɪɿɞɤɨ ɜ ɬɢɠɧɟɜɢɤɭ ɚɜɬɨɪɢ ɪɨɛɥɹɬɶ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɧɟ ɡɜɿɥɶɧɢɜɲɢ

ɘɥɿɸ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɡɚɤɪɢɥɚ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɸ ɞɜɟɪɿ ɜ ȯɋ ɚɥɟ ɣ ɧɟ ɡɚɥɢɲɢɥɚɞɥɹɫɟɛɟɿɧɲɢɯɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɹɤɲɥɹɯɜɆɢɬɧɢɣɬɚȯɜɪɚɡɿɣɫɶɤɢɣɫɨɸɡɢɡ ɩɨɞɚɥɶɲɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɸ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ ɜɿɞ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ ȱ ɬɨɦɭ ɬɚɤɚ ©ɫɬɪɚɬɟɝɿɹª ɩɨɫɬɭɩɨɜɨʀ ɿɡɨɥɹɰɿʀ ɜɿɞ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ ɧɟɚɛɢɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦɜɢɝɿɞɧɚɬɨɞɿɲɧɶɨɦɭɩɪɟɦ¶ɽɪɦɿɧɿɫɬɪɭɊɨɫɿʀȼɨɥɨɞɢɦɢɪɭɉɭɬɿɧɭ 

©Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɪɵɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɍɤɪɚɢɧɨɣ ɢ ȿɋ ɜɵɝɨɞɟɧ

ɉɭɬɢɧɭ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ ɨɬ ɜɧɟɲɧɢɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɢ ɨɬ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɰɟɧɵ ɧɚ ɝɚɡ Ʉɢɟɜ ɛɭɞɟɬ ɝɨɪɚɡɞɨ ɥɟɝɱɟ ɞɟɪɠɚɬɶ ɧɚ ɩɨɜɨɞɤɟ ɢ ɞɢɤɬɨɜɚɬɶɟɦɭɭɫɥɨɜɢɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɢɝɪɵª ©ȺɜɄɢɟɜɟɛɚɬɶɤɚª©Ɏɨɤɭɫªʋ ɜɿɞ 


ϱϵ ȼ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɚɜɬɨɪ ɩɪɢɩɭɫɤɚɽ ɳɨ ɨɞɧɚɤ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɜɟɤɬɨɪ

ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚɍɤɪɚʀɧɢȼɿɤɬɨɪɚəɧɭɤɨɜɢɱɚ±ɥɢɲɟɡɚɦɢɥɸɜɚɧɧɹɨɱɟɣɬɚɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɯɿɞ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ Ⱥɞɠɟ ɹɤɳɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɪɿɱɧɿ ɡɝɚɞɤɢ ɜ ɁɆȱ ɩɚɪɬɿʀ ©ɋɨɜɨɛɨɞɚª ɬɨ ɫɬɚɽ ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ ɳɨ ɚɧɬɢɪɨɫɿɣɫɶɤɨɫɬɿ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɩɨɥɿɬɢɰɿ əɧɭɤɨɜɢɱɚɧɟɦɟɧɲɟɧɿɠɡɚɱɚɫɿɜɟɤɫɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚɘɳɟɧɤɚɈɞɧɚɤɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɡ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨɸ Ɏɟɞɟɪɚɰɿɽɸ ɦɨɠɟ ɞɚɬɢ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɟɹɤɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ɿ ɦɨɠɥɢɜɟɡɧɢɠɟɧɧɹɰɿɧɧɚɝɚɡ 

©ɍ ɦɧɨɝɢɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɤɨɥɥɟɝ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ

ɢɥɥɸɡɢɢ

ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ

ɜɟɤɬɨɪɚ

ɩɨɥɢɬɢɤɢ

ȼɢɤɬɨɪɚ

əɧɭɤɨɜɢɱɚ

Ɂɚ

ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹɦɢ ɜ ɞɪɭɠɛɟ Ɇɨɫɤɜɟ Ʉɚɛɢɧɟɬɚ əɧɭɤɨɜɢɱɚ ɫɬɨɢɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɝɪɚɧɢɱɚɳɚɹ ɫ ɛɟɡɵɫɯɨɞɧɨɫɬɶɸª ©ɉɭɫɬɚɹ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹª©Ɏɨɤɭɫªʋɜɿɞ 

ȼ ɤɿɥɶɤɨɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɞɚɽɬɶɫɹ ɞɟɬɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɥɸɫɿɜ ɬɚ ɦɿɧɭɫɿɜ ɞɥɹ

ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɪɚɡɿ ɜɫɬɭɩɭ ɞɨ Ɂɨɧɢ ɜɿɥɶɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɛɿɥɶɲɟ ɩɟɪɟɜɚɝ ɨɬɪɢɦɚɽ ɫɩɨɠɢɜɚɱ ɚ ɨɬ ɛɿɥɶɲɟ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɜɢɩɚɞɟ ɧɚ ɞɨɥɸ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ȼ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɍɤɪɚʀɧɿ ɲɜɢɞɲɟ ɡɚ ɜɫɟ ɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹ ɨɛɢɪɚɬɢ ɛɨ ɨɞɧɨɱɚɫɧɚ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜ Ɂɨɧɿ ɜɿɥɶɧɨʀɬɨɪɝɿɜɥɿɡȯɋɬɚɆɢɬɧɨɦɭɫɨɸɡɿɧɚɜɪɹɞɱɢɜɢɞɚɽɬɶɫɹɦɨɠɥɢɜɨɸɏɨɱɚɞɥɹ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɭɝɨɞɢ ɩɪɨ Ɂɨɧɭ ɜɿɥɶɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɡ ȯɋ ɤɪɨɤ ɫɬɚɧɟ ɮɚɬɚɥɶɧɢɦ ɨɞɧɚɤ ɧɚɜɡɚɝɚɥ ɜɿɥɶɧɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ ɡ ȯɋ ɫɬɚɧɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɪɭɲɿɽɦ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɿɧɞɭɫɬɪɿʀɬɚɪɨɡɤɜɿɬɭɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 

©Ʌɢɛɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɜɫɟɝɞɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ

ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɟɷɬɢɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɱɬɨɞɨɤɚɡɚɧɨɤɚɤɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢɦɨɞɟɥɹɦɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɬɚɤɢɩɪɢɦɟɪɚɦɢɢɡɠɢɡɧɢɈɞɧɚɤɨɧɟɜɫɟɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɵɢɝɪɵɜɚɸɬ ɜɧɟ ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɤɬɨɬɨ ɧɟɫɟɬ ɩɨɬɟɪɢª ©ɋɚɧɚɬɨɪɧɚɹ ɡɨɧɚª©Ɏɨɤɭɫªʋɜɿɞ 

ȼ ɞɟɹɤɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɬɢɠɧɟɜɢɤɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ

ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɍɚɤ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɩɨɥɿɬɢɤɿɜ ɳɨɞɨ ɬɨɝɨ ɳɨ ɍɤɪɚʀɧɚ ɽ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɞɥɹ ȯɋ ɤɪɚʀɧɨɸ ɹɤɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɱɢ ɧɟ ɜ ɰɟɧɬɪɿ ȯɜɪɨɩɢ Ɍɨɦɭ ʀʀ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɫɨɸɡɭ ɧɟ ɦɚɽ ɥɢɲɚɬɢ ɠɨɞɧɢɯ ɜɚɝɚɧɶ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɧɢɠɱɟ ɰɢɬɚɬɚ ɡ


ϲϬ 

ɿɧɬɟɪɜ¶ɸ ɡ ɝɨɥɨɜɨɸ ȯɜɪɨɤɨɦɿɫɿʀ ɀɨɡɟ Ɇɚɧɭɟɥɟɦ Ȼɚɪɪɨɡɭ ɹɤɢɣ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɜ ɩɨɞɿɛɧɿɩɨɝɥɹɞɢ 

©ɍɤɪɚɢɧɚ ± ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ ɫɬɪɚɧɚ ɢ ɱɥɟɧ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɫɟɦɶɢ ɧɚɰɢɣ ɧɚɲ

ɛɥɢɡɤɢɣɩɚɪɬɧɟɪəɜɟɪɸɱɬɨɢɞɥɹɧɚɫɢɞɥɹɍɤɪɚɢɧɵɛɨɥɟɟɬɟɫɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɨɱɟɧɶ ɩɨɥɟɡɧɵª ©Ȼɚɪɪɨɡɭ ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɫ ȿɋ ± ɷɬɨ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɨɝɪɨɦɧɨɦɭ ɪɵɧɤɭª©Ɏɨɤɭɫªʋɜɿɞ ɏɨɱɚɨɞɢɧɡɚɜɬɨɪɿɜɬɚɤɨɠɛɟɪɟɬɶɫɹɪɨɡɦɿɪɤɨɜɭɜɚɬɢɩɪɨɬɟɳɨɧɟɿɫɬɨɪɢɱɧɨ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɱɢɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨɚɫɚɦɟɦɨɪɚɥɶɧɨɬɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɜɭɤɪɚʀɧɰɿɜɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɟɫɩɿɥɶɧɨɝɨɡɚɡɿɚɬɚɦɢɚɧɿɠɡɽɜɪɨɩɟɣɰɹɦɢ ©ȼɤɨɧɰɟɤɨɧɰɨɜɫɧɟɦɰɚɦɢɢɮɪɚɧɰɭɡɚɦɢɭɧɚɫɝɨɪɚɡɞɨɦɟɧɶɲɟɨɛɳɟɝɨɱɟɦ ɫɤɚɡɚɯɚɦɢɢɬɚɞɠɢɤɚɦɢɆɨɠɟɬɩɨɪɚɩɪɢɡɧɚɬɶɱɬɨɦɵɚɡɢɚɬɵ"ª ©Ɇɧɟɧɢɟ ɍɤɪɚɢɧɚ±ɧɟȿɜɪɨɩɚª©Ɏɨɤɭɫªʋɜɿɞ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜ ɬɢɠɧɟɜɢɤɭ ©Ɏɨɤɭɫª ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɳɨɞɨ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɜɫɟ ɠ ɡ ɨɰɿɧɤɨɸ ɞɿɣ ɜɥɚɞɢ ɹɤɿ ɬɚɤ ɱɢ ɿɧɚɤɲɟ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɧɚɲɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɡ ȯɋ ȼɚɪɬɨ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɱɚɫɬɟ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɚɜɬɨɪɿɜɧɚɜɥɚɫɧɿɞɠɟɪɟɥɚɡɨɤɪɟɦɚɿɡɚɤɨɪɞɨɧɧɿɛɟɡʀɯɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɜɤɚɡɚɧɧɹ ɐɟ ɯɨɱɚ ɿ ɦɨɠɟ ɞɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɧɟɜɿɞɨɦɿ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɩɪɨɝɧɨɡɢ ɨɞɧɚɤ ɡɚɥɢɲɚɽ ɫɭɦɧɿɜɢ ɳɨɞɨɩɨɲɢɪɟɧɧɹɜɢɞɚɧɧɹɦɱɭɬɨɤɧɚɤɨɪɢɫɬɶɩɟɜɧɢɯɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɝɪɚɜɰɿɜ • ©Ʉɨɦɟɧɬɚɪɿª ȼ ɬɢɠɧɟɜɢɤɭ ©Ʉɨɦɟɧɬɚɪɿª ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɚɤɰɟɧɬ ɪɨɛɢɜɫɹ ɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯɧɚɫɥɿɞɤɚɯɞɥɹɍɤɪɚʀɧɢɜɪɚɡɿɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨɡɿɩɫɭɬɬɹɫɬɨɫɭɧɤɿɜɡȯɋɬɚ ɜɫɬɭɩɭ ɞɨ Ɇɢɬɧɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɉɨɦɿɬɧɚ ɞɨɫɢɬɶ ɪɿɡɤɚ ɤɪɢɬɢɤɚ ɞɿɣ ɜɥɚɞɢ ɳɨɞɨ ʀʀ ©ɫɯɿɞɧɨɝɨɜɟɤɬɨɪɭªɊɨɡɝɥɹɧɟɦɨɬɚɤɭɰɢɬɚɬɭ ©Ɇɵɜɵɩɨɥɧɢɥɢɧɚɡɨɣɥɢɜɨɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟɩɨɠɟɥɚɧɢɟɧɟɩɨɞɩɢɫɵɜɚɬɶɧɢɤɚɤɢɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɫ ȿɋ Ɂɚɬɨ ɨɬ ɪɨɫɫɢɹɧ ɦɵ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɧɢɱɟɝɨ ɜɡɚɦɟɧª ©əɧɭɤɨɜɢɱ ɪɭɛɢɬɫɭɤɧɚɤɨɬɨɪɨɦɫɢɞɢɬª©Ʉɨɦɟɧɬɚɪɿªʋɜɿɞ ɐɿ ɞɜɚ ɪɟɱɟɧɧɹ ± ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɩɿɞɫɭɦɨɤ ɚɜɬɨɪɨɦ ɫɚɦɿɬɭ ɍɤɪɚʀɧɚ ± ȯɋ ɳɨ ɩɪɨɣɲɨɜ ɝɪɭɞɧɹ ɭ Ʉɢɽɜɿ ɉɪɨɱɢɬɭɽɬɶɫɹ ɧɟɩɪɢɯɨɜɚɧɢɣ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɫɿ


ϲϭ 

ɞɿʀəɧɭɤɨɜɢɱɚ ɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɿɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɜɥɚɞɨɸ Ⱥ ɨɬɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɱɢ ɛɨɞɚɣɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɚɧɚɥɿɡɫɜɨʀɯɞɿɣɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɜɥɚɞɿɧɟɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ Ɍɚɤɨɠɞɨɫɢɬɶɪɟɬɟɥɶɧɨɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɩɟɪɟɜɚɝɢɞɥɹɤɪɚʀɧɢɜɪɚɡɿɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ ɞɨ Ɂɨɧɢ ɜɿɥɶɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɡ ȯɋ ɹɤɿ ɜɨɧɚ ɨɬɪɢɦɚɽ ɜ ɪɚɡɿ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɬɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀɫɬɪɚɬɟɝɿʀɜɥɚɞɢɚɧɟɧɚɜɩɚɤɢ ©Ɂɨɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɫ ȿɋ ɛɭɞɟɬ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɋɧɹɬɢɟ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ ɩɨɜɵɫɢɬ ɷɤɫɩɨɪɬ ɜ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɫɬɪɚɧɵª ©ɇɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɫ ɍɤɪɚɢɧɨɣ ɫɬɨɹɬ ɷɲɟɥɨɧɵɫɞɟɧɶɝɚɦɢª©Ʉɨɦɟɧɬɚɪɿªʋɜɿɞ ȼ ɡ ɫɬɚɬɟɣ ɡɝɚɞɭɽɬɶɫɹ ɚɪɟɲɬ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ ɞɢɜ ɞɨɞ  ɬɚ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɱɢ ɦɨɠɥɢɜɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ ɐɟ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɧɚɩɢɫɚɧɿ ɜɨɫɟɧɢɜɡɢɦɤɭ ɪɨɤɭ ɬɨɛɬɨ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ ɹɤ ɫɬɚɥɚ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɸ ɛɟɡɤɨɦɩɪɨɦɿɫɧɿɫɬɶ ȯɋ ɜ ɪɚɡɿ ɜɢɛɿɪɤɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ȱ ɬɚɤɚ ɫɚɦɚ ©ɛɟɡɤɨɦɩɪɨɦɿɫɧɿɫɬɶª ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɳɨɞɨ ©ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣª ɬɚ ɧɚɜɿɬɶ ɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ȯɋ ȱɡ ɰɢɬɚɬɢ ɧɢɠɱɟ ɜɢɞɧɨ ɹɤ ɚɜɬɨɪ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɨɰɿɧɸɽ ©ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɿɫɬɶª əɧɭɤɨɜɢɱɚ ɧɚɜɿɬɶ ɞɪɿɛɧɢɯ ɩɨɫɬɭɩɤɚɯ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶɤɪɚʀɧɿ ©ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨ ɫɭɬɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɵɞɜɢɝɚɥ ȿɋ ɛɵɥɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɩɪɟɫɫɢɣ ɤɜɢɧɬɷɫɫɟɧɰɢɟɣ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɡɚɬɨɱɟɧɢɟɜɋɂɁɈɷɤɫɩɪɟɦɶɟɪɚɘɥɢɢɌɢɦɨɲɟɧɤɨ«ɇɨɢɦɟɧɧɨɜɷɬɨɦɜɢɞɢɬ əɧɭɤɨɜɢɱ ɝɥɚɜɧɭɸ ɭɝɪɨɡɭ ɫɜɨɟɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɚ ɧɚ ɜɡɝɥɹɞ ɟɜɪɨɩɟɣɰɟɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɭɫɬɭɩɤɚ ɫɬɚɥɚ ɞɥɹ Ʉɢɟɜɚ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ³ɛɟɪɥɢɧɫɤɨɣ ɫɬɟɧɨɣ´ª ©əɧɭɤɨɜɢɱɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬɫɟɫɬɶɧɚɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣɩɟɧɶɨɤª©Ʉɨɦɟɧɬɚɪɿª ʋɜɿɞ Ɍɨɛɬɨ ɡɚɝɚɥɨɦ ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɜɢɞɚɧɧɹ ©Ʉɨɦɟɧɬɚɪɿª ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹɦɿɠɊɨɫɿɽɸɬɚȯɋɚɬɚɤɨɠɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɜɟɤɬɨɪɭɪɭɯɭɿɦɨɠɥɢɜɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜɜɤɨɠɧɨɦɭɿɡɜɢɩɚɞɤɿɜ 

ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɣɚɧɚɥɿɡɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ


ϲϮ 

Ɉɬɠɟ ɡɚɝɚɥɨɦ ɜ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɢɠɧɟɜɢɤɚɯ ɡɚ ɦɢɧɭɥɢɣ ɪɿɤ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɹɤɿ ɹɤɢɦɨɫɶ ɱɢɧɨɦ ɫɬɨɫɭɜɚɥɢɫɹ ɬɟɦɢ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ȯɋ ɉɨɹɜɚ ɦɚɣɠɟ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɩɪɢɩɚɞɚɽ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɨɫɟɧɿ ɧɚɣɦɟɧɲɨʀ  ± ɧɚ ɜɟɫɧɭ ɞɢɜ ɞɨɞ  ɉɨɹɫɧɟɧɨ ɰɟ ɡ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɽɸɩɪɨɰɟɫɭɧɚɞɟɤɫɩɪɟɦ¶ɽɪɦɿɧɿɫɬɪɨɦɍɤɪɚʀɧɢɘɥɿɽɸɌɢɦɨɲɟɧɤɨɫɚɦɟ ɜɞɪɭɝɿɣɩɨɥɨɜɢɧɿɪɨɤɭ Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɦɚɸɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɀɨɞɧɚ ɡ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɧɟ ɩɨɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ȯ ɬɚɤɨɠ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɰɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɡɚɹɜ ɽɜɪɨ ɩɨɥɿɬɢɤɿɜ ɇɟ ɪɿɞɤɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶ ɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ʀɯɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɢ ɀɚɧɪɨɜɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɽ ɪɨɡɥɨɝɢɦɢ ɫɬɚɬɬɹɦɢ ɇɚɣɦɟɧɲɟ ± ɪɟɩɨɪɬɚɠɿɜ ɞɢɜ ɞɨɞ  ȼɚɪɬɨ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ ɳɨ ɥɢɲɟ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ ©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬª ɛɭɥɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɧɨɜɢɧɧɿ ɡɚɦɿɬɤɢ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɭɬɟɦɭ ɓɨ ɠ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯ ɡɚɝɨɥɨɜɤɿɜ ɬɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɦɚɥɢ ɜɿɞɜɟɪɬɨɩɪɨɜɨɤɚɰɿɣɧɿɧɚɡɜɢɑɚɫɬɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɶɚɮɨɪɢɡɦɢɱɢɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɡ ɩɟɜɧɢɦɢɿɥɸɡɿɹɦɢ ɋɟɪɟɞ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɦ ± ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɧɚɜɤɨɥɨ ɚɪɟɲɬɭ ɘɥɿʀ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ ɬɚ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɫɭɞɞɿɜɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɤɭ ɞɥɹ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ȯɋ Ɇɚɣɠɟ ɜɫɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɧɚ ɰɸ ɬɟɦɭ ɩɨɫɢɥɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɡ ɤɪɢɬɢɤɨɸ ɞɿɣ ɱɢɧɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ȼ ɰɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜɿȼɿɤɬɨɪɭəɧɭɤɨɜɢɱɭɜɫɟɠɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹɨɛɪɚɬɢ±ɚɛɨɞɚɬɢɜɨɥɸɘɥɿʀ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨɬɚɞɨɩɭɫɬɢɬɢʀʀɞɨɧɚɫɬɭɩɧɢɯɜɢɛɨɪɿɜɚɛɨɩɨɩɪɨɳɚɬɢɫɹɡɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɡɛɥɢɠɟɧɧɹɦɡȯɋ ȱɧɲɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɚ ɬɟɦɚ ɜ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ± ɰɟ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ ɊɎ ɬɚ ȯɋ Ɇɢɬɧɨɝɨ ɫɨɸɡɭ ɬɚ Ɂɨɧɢ ɜɿɥɶɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿɧɚɫɥɿɞɤɢɹɤɿɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɞɥɹɤɪɚʀɧɢɜɪɚɡɿɹɤɳɨȯɋɡɚɤɪɢɽɩɟɪɟɞɧɚɦɢ ɞɜɟɪɿɿɧɚɫɧɟɥɢɲɢɬɶɫɹɿɧɲɨɝɨɜɢɛɨɪɭɤɪɿɦɹɤɜɫɬɭɩɢɬɢɞɨɆɢɬɧɨɝɨɫɨɸɡɭɓɨɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɞɭɠɟ ɛɭɥɨ ɛ ɜɢɝɿɞɧɨ Ɋɨɫɿʀ ɡɚɝɚɥɨɦ ɬɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɭ ɉɭɬɿɧɭ ɡɨɤɪɟɦɚ Ɉɞɧɚɤ ɜ ɤɿɥɶɤɨɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɣɞɟɬɶɫɹ ɿ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ Ɇɢɬɧɢɣ ɫɨɸɡ ɽ ɜɫɟ ɠ ɬɚɤɢ


ϲϯ 

ɜɢɝɿɞɧɿɲɢɦ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɚɧɿɠ Ɂɨɧɚ ɜɿɥɶɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɡ ȯɋ Ɍɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɪɭɛɪɢɤɢɛɭɜɩɨɦɿɱɟɧɢɣɥɢɲɟɜɬɢɠɧɟɜɢɤɭ©Ɏɨɤɭɫª   
ϲϰ 

ȼɂɋɇɈȼɄɂ 

ɉɪɨɜɟɞɟɧɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɞɚɽɩɿɞɫɬɚɜɢɡɪɨɛɢɬɢɪɹɞɜɢɫɧɨɜɤɿɜɳɨɞɨ

ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɍɤɪɚʀɧɢɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɬɢɠɧɟɜɢɤɚɯ Ɂɨɤɪɟɦɚɜɩɪɨɰɟɫɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɛɭɥɨɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶɞɨɬɢɱɧɢɯɞɨɬɟɦɢɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɭɜɫɿɯɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɬɢɠɧɟɜɢɤɚɯ ɜɢɯɨɞɢɥɢɭɞɪɭɝɿɣɩɨɥɨɜɢɧɿɪɨɤɭɩɟɪɟɜɚɠɧɨɜɨɫɟɧɢɌɨɛɬɨɜɰɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɣɲɥɨɫɹɝɨɥɨɜɧɢɦɱɢɧɨɦɩɪɨɫɩɪɚɜɭɘɥɿʀɌɢɦɨɲɟɧɤɨɬɚʀʀɜɩɥɢɜɧɚɩɨɞɚɥɶɲɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢɍɤɪɚʀɧɢɡȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɫɨɸɡɨɦ ɞɢɜɞɨɞ  ɋɟɪɟɞɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɮɚɤɬɢɱɧɨɭɜɫɿɯɝɨɥɨɜɧɨɸɬɟɦɨɸɽɧɟ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹɍɤɪɚʀɧɢɜȯɋɫɚɦɚɩɨɫɨɛɿɚɩɟɜɧɿɞɿʀɜɥɚɞɢɧɚɫɥɿɞɨɤɹɤɢɯ ɦɨɠɟɜɩɥɢɧɭɬɢɧɚɩɪɨɰɟɫɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɇɚɣɛɿɥɶɲɟɬɚɤɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣɩɟɪɿɨɞɛɭɥɨɜɢɹɜɥɟɧɨɜɬɢɠɧɟɜɢɤɭ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɬɢɠɞɟɧɶªɞɟɳɨ ɦɟɧɲɟ±ɜ©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿªɬɚɧɚɣɦɟɧɲɟɜ©Ʉɨɦɟɧɬɚɪɹɯªȼɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɭɫɿɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɡɝɚɞɭɽɬɶɫɹɘɥɿɹɌɢɦɨɲɟɧɤɨɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟɩɪɨɧɟʀɩɢɲɭɬɶɜ ɬɢɠɧɟɜɢɤɭ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɬɢɠɞɟɧɶªɚɧɚɣɪɿɞɲɟ±ɭ©ɎɨɤɭɫɿªɈɞɧɚɤɛɭɥɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿɨɤɪɟɦɨɡɨɧɿɜɿɥɶɧɨʀɬɨɪɝɿɜɥɿɱɢɚɫɨɰɿɚɰɿʀɡȯɋɁɚɝɚɥɨɦɜ ɬɢɠɧɟɜɢɤɭ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɬɢɠɞɟɧɶªɡɝɚɞɭɜɚɥɢɫɶɩɟɪɟɜɚɠɧɨɚɫɨɰɿɚɰɿɹɬɚɡɨɧɚ ɜɿɥɶɧɨʀɬɨɪɝɿɜɥɿɡȯɋȼ©Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿªɣɲɥɨɫɹɩɪɨɚɫɨɰɿɚɰɿɸɿɞɟɳɨ ɦɟɧɲɟ±ɩɪɨɡɨɧɭɜɿɥɶɧɨʀɬɨɪɝɿɜɥɿɡȯɋȺɨɬɭ©Ɏɨɤɭɫɿªɬɚ©Ʉɨɦɟɧɬɚɪɹɯª ɥɿɞɢɪɭɜɚɥɚɹɤɪɚɡɬɟɦɚɡɨɧɢɜɿɥɶɧɨʀɬɨɪɝɿɜɥɿȱɧɿɰɿɚɬɢɜɚ©ɋɯɿɞɧɟɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨªɜ ɭɫɿɯɜɢɞɚɧɧɹɯɡɝɚɞɭɜɚɥɚɫɶɧɚɣɦɟɧɲɟ ɞɢɜɞɨɞ  ɓɨɞɨɠɚɧɪɿɜɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɬɨɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟɜɭɫɿɯɜɢɞɚɧɧɹɯ ɡɭɫɬɪɿɱɚɥɢɫɹɫɚɦɟɫɬɚɬɬɿɁɧɚɱɧɨɦɟɧɲɟ±ɿɧɬɟɪɜ¶ɸɬɚɚɜɬɨɪɫɶɤɿɤɨɥɨɧɤɢɿ ɧɚɣɦɟɧɲɟ±ɪɟɩɨɪɬɚɠɿɡɚɦɿɬɤɢɬɚɨɤɪɟɦɨɜɢɛɪɚɧɿɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɞɢɜɞɨɞ  ɇɟɦɨɠɧɚɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɨɤɩɪɨɧɟɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɶɱɢɡɚɚɧɝɚɠɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɍɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹɪɟɚɥɶɧɢɣɫɬɚɧɪɟɱɟɣɚ ©ɩɨɡɢɬɢɜɧɿªɤɨɦɟɧɬɚɪɿɬɚɩɪɨɝɧɨɡɢɜɥɚɞɢɹɤɳɨɣɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹɬɨɡɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɦɬɚɧɚɜɟɞɟɧɧɹɦɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɟɤɫɩɟɪɬɿɜɡɬɨɝɨɠ ɩɪɢɜɨɞɭ


ϲϱ 

 Ƚɨɥɨɜɧɢɯɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣɦɿɠɬɢɦɹɤɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɥɚɫɹɬɟɦɚɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢɜȯɋɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɬɢɠɧɟɜɢɤɚɯɬɚɧɚɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɫɚɣɬɚɯɜɢɹɜɥɟɧɨ ɧɟɛɭɥɨɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɜɫɜɨʀɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯɩɪɚɜɞɢɜɨɪɨɡɤɪɢɜɚɥɢ ɫɩɪɚɜɠɧɿɣɫɬɚɧɪɟɱɟɣɬɚɞɚɜɚɥɢɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿɤɨɦɟɧɬɚɪɿɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɝɿɩɨɬɟɡɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɪɨɬɟɳɨɜɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɦɟɞɿɚ ɬɟɦɚɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɦɨɠɟɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɬɢɧɟɡɨɜɫɿɦɞɿɣɫɧɢɣɫɬɚɧɪɟɱɟɣɬɚɧɟɜɢɝɿɞɧɿ ɞɥɹ ɤɪɚʀɧɢ ɫɬɨɪɨɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɢɯɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɧɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɹ ɇɚɜɩɚɤɢ ɛɭɥɨɜɢɹɜɥɟɧɨɩɪɨɬɢɥɟɠɧɟ±ɜɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯɬɢɠɧɟɜɢɤɚɯɩɨɞɚɽɬɶɫɹɞɿɣɫɧɢɣɫɬɚɧ ɪɟɱɟɣɳɨɞɨɩɢɬɚɧɶɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɜȯɋ   
ϲϲ 

ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ȼɚɯɭɞɨɜɚɆȺɇɟɪɨɡɞɿɥɟɧɚȯɜɪɨɩɚȾɟɦɨɤɪɚɬɿɹɜɚɠɟɥɿɜɩɥɢɜɭɬɚɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɩɿɫɥɹɤɨɦɭɧɿɡɦɭȼɢɞɚɜɧɢɱɢɣɞɿɦ³ɄɢɽɜɨɆɨɝɢɥɹɧɫɶɤɚɚɤɚɞɟɦɿɹ´S ȽɚɥɶɱɢɧɫɶɤɢɣȺɍɤɪɚʀɧɚɧɚɩɟɪɟɯɪɟɫɬɿɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜɄ ȽɟɮɮɟɪɧɟɧɆɁɧɚɱɟɧɧɹȯɜɪɨɩɢȽɟɨɝɪɚɮɿɹɬɚɝɟɨɩɨɥɿɬɢɤɚ±Ʉ©ȾɭɯɿɅɿɬɟɪɚª± ɫ ɉɪɨɛɥɟɦɢɿɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɨɧɢɜɿɥɶɧɨʀɬɨɪɝɿɜɥɿɦɿɠɍɤɪɚʀɧɨɸɬɚȯɋ ɈɋȻɚɛɚɧɿɧɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿɩɪɿɨɪɿɬɟɬɢ²²ʋ ²ɋ ɋɭɱɚɫɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɨɧɜɿɥɶɧɨʀɬɨɪɝɿɜɥɿɜɍɤɪɚʀɧɿɇȼɈɫɚɞɱɚ ȼɿɫɧɢɤɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢ²²ʋ ²ɋ ɋɯɿɞɧɟɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨȯɋɞɨɞɚɬɤɨɜɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɞɥɹɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɁɚɪɟɞ ȼɆɚɪɬɢɧɸɤɚɄɫ ɒɿɦɦɟɥɶɮɟɧɧɿɝɎɁɟɞɟɥɶɦɚɽɪɍȯɜɪɨɩɟʀɡɚɰɿɹɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀɬɚɋɯɿɞɧɨʀȯɜɪɨɩɢ± Ʉ±ɫ $UFKHU&*OREDO,QVWLWXWLRQV7KH(XURSHDQ8QLRQ5RXWOHGJHS %LGHOHX[57D\ORU5,QWHJUDWLRQDQG'LVLQWHJUDWLRQ5RXWOHGJHS &OD\WRQ--&OD\WRQ-(+REOH\&(XURSHQ,QWHJUDWLRQ3ROLW\SUHVVS .DKQ37KH(XURSHDQ8QLRQ&KHOVHD+RXVHS .ULSSHQGRUI.&RQWHQW$QDO\VLV$Q,QWURGXFWLRQWRLWVPHWKRGRORJ\±6DJH 3XEOLFDWLRQV±S 0LFKHOPDQQ+-(XURSHDQ,QWHJUDWLRQ7KHRULHVDQG$SSURDFKHV8QLYHUVLW\3UHVVRI $PHULFD,QF3 0ROOHU-2(XURSHDQLQWHJUDWLRQ6KDULQJRIH[SHULHQFHV,QVWLWXWHRI6RXWKHDVW$VLDQ 6WXGLHVS 1HXHQGRUI.$7KH&RQWHQW$QDO\VLV*XLGHERRN±6DJH3XEOLFDWLRQV±S 3LQGHU-7KH(XURSHDQ8QLRQ$YHU\VKRUWLQWURGXFWLRQ2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV S 6KDURQ/:&XUU\-/&HQWUDODQG(DVW(XURSHDQSROLWLFVIURPFRPPXQLVPWR GHPRFUDF\5RZPDQ /LWWOHILHOG3XEOLVKHUVS


ϲϳ 

6WDDE$7KH(XURSHDQ8QLRQH[SODLQHG,QGLDQ8QLYHUVLW\3UHVVS :DUOHLJK$(XURSHDQ8QLRQ7KH%DVLFV5RXWOHGJHS ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫȺɜɟɪɹɧɨɜɅəɄɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɢɡKWWSZZZLXUX ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫȻɚɪɪɨɡɭɀɆɍɤɪɚʀɧɚɩɿɫɥɹɪɨɤɿɜɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɪɟɮɨɪɦɢ±ɤɥɸɱɞɨɬɿɫɧɿɲɢɯɿɝɥɢɛɲɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɿɡȯɋKWWSZZZHXSURVWLUXD ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫȻɿɥɶɲɿɫɬɶɭɤɪɚʀɧɰɿɜɜɜɚɠɚɸɬɶȯɜɪɨɫɨɸɡɯɨɪɨɲɢɦɫɭɫɿɞɨɦ KWWSW\]KGHQXD ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫȼɿɜɱɚɪɢɤɈɍɤɪɚʀɧɚ±ȯɋɽɞɧɿɫɬɶɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿ KWWSZZZHXSURVWLUXD ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫȼɿɞɧɨɫɢɧɢɍɤɪɚʀɧɢɡȯɋ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɞɨɜɿɞɤɚ KWWSFRPHXURLQWUDGDJRYXD ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫȽɚɣɞɢɫɏɆɄɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɹɤɦɟɬɨɞɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢɜɫɭɞɨɜɿɣɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿKWWSZZZQEXYJRYXD ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫȽɨɧɱɚɪɟɧɤɨɊȿɤɫɤɨɦɿɫɚɪɎɟɪɝɨɣɝɟɧəɧɟɪɨɡɭɦɿɸɱɨɦɭ ȯɋɧɟɫɤɚɠɟɍɤɪɚʀɧɿ©ɬɚɤªKWWSZZZHXSURVWLUXD ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫȽɭɛɟɧɤɨȾɒɥɹɯɢɞɨȯɜɪɨɩɢKWWSW\]KGHQXD ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫȾɟɩɭɬɚɬȯɜɪɨɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭɉɨɬɪɿɛɧɨɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢɍɤɪɚʀɧɿ ɱɥɟɧɫɬɜɨɜȯɋKWWSZZZHXSURVWLUXD ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɁɚɣɨɧɰȽ³ɋɯɿɞɧɟɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ´ɹɤɲɚɧɫɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢKWWSZZZQEXYJRYXD ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɁɟɥɿɧɫɶɤɚɈɍɝɨɞɚɩɪɨɚɫɨɰɿɚɰɿɸɦɿɠɍɤɪɚʀɧɨɸɬɚȯɋɳɨ ɞɚɥɿ"KWWSZZZHXSURVWLUXD ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɄɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢɡɧɚɬɶɢɩɨɧɢɦɚɬɶKWWSJD]HWDFRPPHQWVXD ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɄɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɫɭɱɚɫɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɢɯɬɟɤɫɬɿɜKWWSZZZQEXYJRYXD ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɄɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɹɤɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚ KWWSZZZQEXYJRYXD ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɄɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬKWWSXNZLNLSHGLDRUJ ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɄɨɫɬɉȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɜɢɦɿɪɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɚ±ȯɋ KWWSZZZHXSURVWLUXD


ϲϴ 

ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɄɨɫɬɸɤȻɊɚɞɚȯɜɪɨɩɢɍɤɪɚʀɧɚɦɚɽɩɪɨɛɥɟɦɢɡɡɚɯɢɫɬɨɦ ɩɪɚɜɥɸɞɢɧɢɬɚɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɨɦɩɪɚɜɚKWWSZZZHXSURVWLUXD ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɆɚɧɚɟɜɈɌɄɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɢɡ±ɨɩɢɫɚɧɢɟɦɟɬɨɞɵ KWWSSV\IDFWRURUJ ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɆɚɧɟɤɢɧɊȼɄɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɢɡɤɚɤɦɟɬɨɞɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹKWWSDUWLFOHVH[FHOLRQUX ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɆɨɜɱɚɧɘ³ɋɯɿɞɧɟɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ´ɧɨɜɢɣɜɢɦɿɪ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɱɢɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɣɩɚɥɿɚɬɢɜɞɥɹɍɤɪɚʀɧɢ"KWWSZZZYLFKHLQIR ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɈɥɟɤɫɚɧɞɪɑɚɥɢɣɞɨɥɹɫɚɦɿɬɭɍɤɪɚʀɧɚ±ȯɋɡɚɥɟɠɚɬɢɦɟɜɿɞ ɫɩɪɚɜɘɌɢɦɨɲɟɧɤɨɬɚɘɅɭɰɟɧɤɚKWWSZZZHXSURVWLUXD ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɉɨɥɿɬɢɱɧɿɜɿɞɧɨɫɢɧɢKWWSHHDVHXURSDHX ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɊɹɛɨɲɬɚɧȯȼɋɯɿɞɧɟɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ²ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɿ ɡɚɝɪɨɡɢɫɩɿɥɶɧɨʀɡɨɜɧɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢȯɋKWWSZZZQEXYJRYXD ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɋɢɞɨɪɭɤɌȼ³ɋɯɿɞɧɟɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ´ɹɤɧɨɜɢɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɨɥɿɬɢɤɢɫɭɫɿɞɫɬɜɚȯɋɭɋɯɿɞɧɿɣȯɜɪɨɩɿKWWSZZZQEXYJRYXD ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɋɢɞɨɪɭɤɌȼɆɨɠɥɢɜɨɫɬɿɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢɫɭɫɿɞɫɬɜɚKWWSZZZQEXYJRYXD ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɋɩɿɥɶɧɚɡɚɹɜɚɋɚɦɿɬɭɍɤɪɚʀɧɚ±ȯɋɜɿɞɝɪɭɞɧɹɪ KWWSZZZNPXJRYXD ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɋɬɭɤɚɧȱɈɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɏɨɪɜɚɬɿʀɞɨȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭɭɪɨɤɢɞɥɹɍɤɪɚʀɧɢKWWSQDXERUJXD ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɌɪɸɯɚɧȼɋɚɦɿɬ©ɋɯɿɞɧɨɝɨɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚªɿɥɸɡɿʀɪɨɡɜɿɹɧɿ ɫɥɨɜɚɨɡɜɭɱɟɧɿɱɚɫɞɿɣɧɚɫɬɚɜKWWSZZZHXSURVWLUXD ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɌɪɸɯɚɧȼɋɚɦɿɬɍɤɪɚʀɧɚ±ȯɋ&RQWUDVSHPVSHUR KWWSZZZHXSURVWLUXD ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɍɝɨɞɚɩɪɨɚɫɨɰɿɚɰɿɸɦɿɠɍɤɪɚʀɧɨɸɬɚȯɋ KWWSXNZLNLSHGLDRUJ ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɍɝɨɞɚɩɪɨɚɫɨɰɿɚɰɿɸɍɤɪɚʀɧɢɡȯɋɡɚɪɭɱɧɢɤɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜɭɤɪɚʀɧɿKWWSZZZHXSURVWLUXD


ϲϵ 

ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɍɝɨɞɚɩɪɨɜɡɚɽɦɧɟɜɢɡɧɚɧɧɹɍɤɪɚʀɧɨɸɬɚȯɋɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɧɚɩɪɨɦɢɫɥɨɜɭɩɪɨɞɭɤɰɿɸKWWSXNZLNLSHGLDRUJ ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɍɤɪɚʀɧɚɿȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣɋɨɸɡKWWSXNZLNLSHGLDRUJ ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɬɢɠɞɟɧɶKWWSXNZLNLSHGLDRUJ ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɎɨɤɭɫKWWSXNZLNLSHGLDRUJ ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɏɢɥɶɤɨɆɆɄɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡȱɫɬɨɪɿɹɿɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɟɬɨɞɭ KWWSVHYQWXFRPXD ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɒɧɚɣɞɟɪȾɟɬɟɪɫȼȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚɮɭɧɤɰɿɹɍɤɪɚʀɧɢɚɛɨəɤ ɍɤɪɚʀɧɚɦɨɠɟɫɬɚɬɢ©ɡɚɝɚɥɶɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɱɢɧɧɢɤɨɦªKWWSZZZHXSURVWLUXD ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɒɩɚɤɨɜɢɱɈȼɫɬɭɩɍɤɪɚʀɧɢɞɨȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɋɨɸɡɭ ɩɟɪɟɜɚɝɢɬɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢKWWSZZZYLFKHLQIR ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɒɬɨɝɪɿɧȱɁɨɧɚɜɿɥɶɧɨʀɬɨɪɝɿɜɥɿɡȯɋɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɢKWWSZZZHXSURVWLUXD ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ%DVLFLQIRUPDWLRQRQWKH(XURSHDQ8QLRQKWWSHXURSDHX ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ%RRQVWUD-6KDSRYDORYD17KH(8CV(DVWHUQ3DUWQHUVKLSVWLOO ERUQ"KWWSZZZIULGHRUJ ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ(DVWHUQ3DUWQHUVKLSKWWSHHDVHXURSDHX ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ(XURSHDQ8QLRQKWWSHFVRFPDQKVHUXGDWD SGI ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫȽɚɜɪɢɤɨɜȾɋɬɪɚɧɵɢɪɟɝɢɨɧɵȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣɫɨɸɡɤɚɤ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣKWWSGOLEHDVWYLHZFRP ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹKWWSUXZLNLSHGLDRUJ ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɊɟɚɥɶɧɨɫɬɶɢɬɟɨɪɢɹȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣɫɨɸɡɜɦɢɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟKWWSGOLEHDVWYLHZFRP ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɑɚɫɬɵɟɜɨɩɪɨɫɵɨȼɨɫɬɨɱɧɨɦɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɟ KWWSHDVWERRNHX ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ$IWHU*HRUJLDLV8NUDLQHQH[W"KWWSHFIUHX ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ$UUHVWRI<XOLD7\PRVKHQNRLQ8NUDLQHKWWSHXURSDHX ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ$VVRFLDWLRQ$JUHHPHQW,QLWLDOHG%HWZHHQ8NUDLQH(8 KWWSZZZSUQHZVZLUHFRP


ϳϬ 

ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ+DSS\%LUWKGD\8NUDLQH"KWWSHFIUHX ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ6KDSRYDORYD17KH(8CV(DVWHUQ3DUWQHUVKLS2QH\HDU EDFNZDUGVKWWSZZZIULGHRUJ ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ7XUQLQJ3UHVHQFHLQWR3RZHUWKH(8LQLWVHDVWHUQ QHLJERXUKRRGKWWSHFIUHX ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ8NUDLQHDIWHUWKH7\PRVKHQNRYHUGLFWKWWSHFIUHX ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ8NUDLQH(8,QLWLDWH$VVRFLDWLRQ$JUHHPHQW KWWSZZZYRDQHZVFRP ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ8NUDLQHKWWSHHDVHXURSDHX ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ9RJHO7(88NUDLQHLQLWLDODVVRFLDWLRQDJUHHPHQW KWWSZZZHXURSHDQYRLFHFRP ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ:LLOVRQ$4XR9DGLV"0RUHRQ7\PRVKHQNR9HUGLFW KWWSHFIUHX ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ:LOVRQ$'HDOLQJZLWK<DQXNRY\FKCV8NUDLQHKWWSHFIUHX ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ:LOVRQ$(DVWHUQSDUWQHUVKLSUHORDGHGKWWSHFIUHX ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ:LOVRQ$7KH7\PRVKHQNRYHUGLFWKWWSHFIUHX ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ=DUHPER.8NUDLQHLQ(8VHFXULW\DQXQGHUYDOXHGSDUWQHU KWWSZZZIULGHRUJ


ϳϭ 

ȾɈȾȺɌɄɂ Ⱦɨɞɚɬɨɤ

ˀ̨̨̪̔̚ ̶̶̡̨̨̞̣̪̱̣̞̞̜̪̬̬̞̦̯̖̬̞̜̦̞̔̍̌̿̏̐̌ ̶̨̛̪̬̖̭ ̛˄̵̡̡̛̛̛̬̟̦̯̙̦̖̌̏̏̌̌̚ϮϬ ϬϭϭͲ̡̛̜̬̞

Ηʶ̨̨̬̖̭̪̦ ̦̖̦̯̔Η

Η˄̡̡̛̛̬̟̦̭̜̯̙̖̦̌̽̔̽Η

Ηˇ̨̡̱̭Η

Ηʶ̨̥̖̦̯̬̞̌Η

ϭϮй

ϯϱй

Ϯϭй

ϯϮй
ϳϮ 

Ⱦɨɞɚɬɨɤ

ˀ̶̨̨̡̨̛̪̞̣̪̱̣̞̞̜̪̬̥̬̔̍̌̌̌̚̚ ̨̡̬̱̱ ̛̯̙ ̡̛̙̦̖̱̏Η˄̡̡̛̛̬̟̦̭̜̯̙̖̌̽̔ ̖̦̽Η ʦ̖̭̦̌

ʸ̨̞̯

ʽ̭̞̦̽

ʯ̛̥̌

ϭϭй

Ϯϲй

ϭϵй

ϰϰй

ˀ̨̪̚ ̶̨̡̨̛̪̞̣̪̱̣̞̞̜̪̬̥̬̔̍̌̌̌̚ ̨̡̬̱̱ ̡̛̛̯̙̦̖̱̏Ηʶ̨̨̬̖̭̪̦̖̦̯̔ΗΗ ʦ̖̭̦̌

ʸ̨̞̯

ʽ̭̞̦̽

ʯ̛̥̌

ϴй Ϯϱй й ϭϳй

ϱϬй


ϳϯ 

ˀ̨̪̚ ̶̨̡̨̛̪̞̣̪̱̣̞̞̜̪̬̥̬̔̍̌̌̌̚ ̨̡̬̱̱ ̡̛̛̯̙̦̖̱̏Ηˇ̨̡̱̭Η ʦ̖̭̦̌

ʸ̨̞̯

ʽ̭̞̦̽

ϳй

ʯ̛̥̌

ϮϮй

ϭϰй ϱϳй

ˀ̨̪̚ ̶̨̡̨̛̪̞̣̪̱̣̞̞̜̪̬̥̬̔̍̌̌̌̚ ̨̡̬̱̱ ̡̛̛̯̙̦̖̱̏Ηʶ̨̥̖̦̯̬̞̌Η ʦ̖̭̦̌

ʸ̨̞̯

ʽ̭̞̦̽

ʯ̛̥̌

Ϭй Ϯϱй

Ϯϱй

ϱϬй

 
ϳϰ 

Ⱦɨɞɚɬɨɤ

ˀ̶̸̵̨̨̡̡̡̨̛̛̪̞̣̪̱̣̞̞̜̥̣̔̍̌̌̐̌̔̌̀̏̚̚̚ ̨̪̦̯́̽͗ͨʤ̶̶̨̭̞̞̌́̚˒ˁ͕ͩͨʯ̨̨̦̞̣̦̟̌̏̽ ̶̨̛̯̬̞̣̞͕̞̦̞̞̯̐̏ͩͨ̌̏̌ˁ̵̞̦̖̔ʿ̨̬̯̦̖̬̭̯̌̏ͩ ʤ̶̶̨̭̞̞̌́̚˒ˁ

ϮϮ

ʯ̨̨̨̦̞̣̦̟̯̬̞̣̞̌̏̽̐̏

ʳ̶̛̦̞̞̯̌̏̌ˁ̵̞̦̖̔ʿ̨̬̯̦̖̬̭̯̌̏

ϮϮ

ϭϲ

ϭϰ

ϭϭ

ϳ

ϳ

ϲ

ϰ ϯ

ϭ

Η˄̡̡̛̛̬̟̦̭̜̯̙̖̦̌̽̔̽Η

Ηʶ̨̨̬̖̭̪̦̖̦̯̔Η

Ηˇ̨̡̱̭Ηϭ

Ηʶ̨̥̖̦̯̬̞̌Η
ϳϱ 

 Ⱦɨɞɚɬɨɤ

ˀ̶̨̨̡̡̛̛̪̞̣̪̱̣̞̞̜̬̱̬̥̙̔̍̌̌̍̌̏̚̚ ̙̱̬̦̣̞̌ Η˄̡̡̛̛̯̬̟̦̭̜̯̙̖̦̌̽̔̽Η ʿ̨̡̛̣̞̯̌

ˁ̞̯̏

ʤ̨̡̡̨̨̡̛̯̬̭̞̣̦̏̽

ϳй ϭϭй

ϴϮйˀ̶̨̨̡̡̛̛̪̞̣̪̱̣̞̞̜̬̱̬̥̙̔̍̌̌̍̌̏̚̚ ̙̱̬̦̣̞̌ Ηʶ̨̨̬̖̭̪̦̖̦̯̔Η ʶ̬̟̦̌̌

ʪ̡̱̥̌

ϰй Ϯϭй й

ˁ̞̥̦̞̔̏

˃̖̥̌

ʥ̞̦̖̭̚

ϰй

ϰϲй

Ϯϱй
ϳϲ 

ˀ̶̨̨̡̡̛̛̪̞̣̪̱̣̞̞̜̬̱̬̥̙̔̍̌̌̍̌̏̚̚ ̙̱̬̦̣̞̌ Ηˇ̨̡̱̭Η ˄̡̬̟̦̌̌

ϳй

ʿ̨̡̛̣̞̯̌

ʫ̡̨̨̡̦̥̞̌

ʪ̡̱̥̌

ϳй

ϮϮй ϲϰйˀ̶̨̨̡̡̛̛̪̞̣̪̱̣̞̞̜̬̱̬̥̙̔̍̌̌̍̌̏̚̚ ̙̱̬̦̣̞̌ Ηʶ̨̥̖̦̯̬̞̌Η ʿ̨̡̛̣̞̯̌

ʫ̡̨̨̡̦̥̞̌

ϯϴй й

ϲϮй

 


ϳϳ 

Ⱦɨɞɚɬɨɤ

ˀ̶̨̨̡̡̛̛̛̪̞̣̪̱̱̣̞̞̜̙̦̬̥̯̙̦̖̱̔̍̌̌̌̌̏̏̚̚ Η Η˄̡̡̛̛̬̟̦̭̜̯̙̖̦̌̽̔̽Η ˁ̯̯̯̌́

ʶ̨̥ ̥̖̦̯̬̞̌

ʳ̦̯̖̬̏ǭ̀

ϰй

ʤ̨̡̡̨̨̡̯̬̭̣̦̏̽̌̌

ˀ ˀ̨̖̪̬̯̙̌

ϳй

Ϯϲй ϱϮй

ϭϭй

 

ˀ̶̨̨̡̛̛̪̞̣̪̱̱̣̞̞̜̙̦̬̥̯̙̦̔̍̌̌̌̌̏̚̚ ̡̛̦̖̱̏ Ηʶ̨̨̬̖̭̪̦̖̦̯̔Η ˁ̯̯̯̌́

ʶ̨̥̖̦̯̯̬̞̌

ʳ̦̯̖̬̏ǭ̀

ʤ̨̡̡̨̨̡̯̬̭̣̦̏̽̌̌

ʻ̨̛̏ ̡̛̦̦̥̞̯̌̌̌̚

Ϯϭй ϰϲй й

Ϯϱй

ϰй

ϰй
ϳϴ 

ˀ̶̨̨̡̛̛̪̞̣̪̱̱̣̞̞̜̙̦̬̥̯̙̦̔̍̌̌̌̌̏̚̚ ̡̛̦̖̱̏ Ηˇ̨̡̱̭Η ˁ̯̯̯̌́

ʳ̦̯̖̬̏ǭ̀

ʤ̨̡̡̨̨̡̯̬̭̣̦̏̽̌̌

ˀ̨̖̪̬̯̙̌̌

ϳй Ϯϵй ϱϱϬй

ϭϰй

Ϭй

 

ˀ̶̨̨̡̛̛̪̞̣̪̱̱̣̞̞̜̙̦̬̥̯̙̦̔̍̌̌̌̌̏̚̚ ̡̛̦̖̱̏ Ηʶ̨̥̖̦̯̬̞̌Η ˁ̯̯̯̌́ Ϭй

ϭϬϬй

 
ϳϵ 

Ⱦɨɞɚɬɨɤ

ˋ̨̭̯̯̱̦̦̌̌̐̌̔̏̌́̚˓̣̞̟˃̨̡̨̛̥̹̖̦ ̨̏ ̦̌ ̵̵̨̛̦̣̞̦̥̯̖̬̞̣̌̏̌̌̌̌̚ ˋ̨̭̯̯̱̦̦̌̌̐̐̌̔̏̌́̚˓̣̞̟˃̵̨̡̨̨̛̛̥̹̖̦̦̣̞̦̥̯̖̬̞̣̏̌̌̏̌̌̌̚ ̵̣̌

Ϭϳϴй Ϭϲϯй

Η˄̡̡̛̬̟̦̭̜̌̽ ̛̯̙̖̦̔̽Η

Ηʶ̨̨̬̖̭̪̦̖̦̯̔Η

Ϭϱϳй

Ηˇ̨̡̱̭Η

Ϭϲϲϯй

Ηʶ̨̥̖̦̯̯̬̞̌Η

 

ʶ̶̡̡̨̨̡̛̞̣̞̭̯̪̱̣̞̞̜̺̯̬̣̭̯̖̽̽̽̍̌̌̽ ̛̖̥ ˃̨̡̨̛̥̹̖̦ ʯ̱̣̭̐̌̔̏̌̌̽˓ ˓̣̞́˃̨̡̨̛̥̹̖̦

ʻ̖̱̣̭̐̌̔̏̌̌̽̚˓̣̞́˃̨̛̥̹ ̡̨̹̖̦

ϯϯй й

ϲϳй й

 
ϴϬ 

Ⱦɨɞɚɬɨɤ

ˀ̶̨̨̡̨̨̡̛̪̞̣̪̱̣̞̞̜̪̬̥̬̱̔̍̌̌̌̚̚ ʦ̖̭̦̌

ʸ̨̞̯

ʽ̭̞̦̽

ʯ̛̥̌

ϭϭй ϮϮй

ϭϴй

ϰϵй
ϴϭ 

Ⱦɨɞɚɬɨɤ

ˀ̶̨̨̡̛̪̞̣̪̱̣̞̞̜̙̦̬̥̔̍̌̌̌̌̚̚ ˁ̯̯̯̌́

ʶ̨̥̖̦̯̬̞̌

ʳ̦̯̖̬̏ǭ̀

ˀ̨̖̪̬̯̙̌

ʤ̨̡̡̨̨̡̯̬̭̣̦̏̽̌̌

ʯ̡̥̞̯̌̌

ϳй

ϭϱй

ϰй ϱϱй

ϭϰй

ϱй

  

Марія Биба - диплом, 2012  

Робота присвячена дослідженню висвітлення євроінтеграційних процесів України в українських тижневиках («Український тиждень», «Кореспондент»...