Page 1

МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 8.09010102 „АГРОХІМІЯ І ҐРУНТОЗНАВСТВО” Магістерські програми виробничої спеціалізації МННЦ ґрунтознавства, якості і охорони ґрунтів

Грунтознавство, моніторинг якості ґрунтів та їх охорона Встановлення і аналіз на базі польових і лабораторних досліджень фізичних, водно-фізичних, фізико-хімічних, біологічних та агрохімічних властивостей ґрунтів. Визначення еколого-генетичного статусу та потенціальної продуктивності ґрунтів по відношенню до окремих культур або їх груп, а також іншого спеціалізованого використання ґрунтів. Встановлення характеру та ступеня розвитку деградаційних процесів. Заходи з раціонального використання і відновлення родючості грунтів. Вивчення методів рекультивації порушених та забруднених ґрунтів, підвищення потенційної родючості ґрунтів після їхнього забруднення, руйнування, деградації ґрунтів, а через них ландшафтів і біосфери в цілому. Метрологічні засади сучасних методів інструментального аналізу та особливості сучасних інструментальних методів аналізу. Координатор – Балаєв А.Д., д.с.-г.н., професор кафедри ґрунтознавства та охорони грунтів ім. проф. М.К. Шикули (навч. корп. №2, кім №13, тел. 527-81-02) МННЦ агрохімсервісу, якості і безпеки продукції рослинництва

Агрохімсервіс сучасних технологій у рослинництві Методологічні й агротехнічні основи агрохімічного обслуговування рослинницької галузі. Створення умов сталого розвитку агроекосистем. Концепція та становлення агробіологічного моніторингу. Контроль за якісним станом агрофітоценозів і управління ним. Вітчизняні й передові зарубіжні системи агрохімічного забезпечення сучасних технологічних процесів і технологій у рослинництві. Аналітичне й практичне використання сучасних методів обстеження ґрунтів, здійснення й використання дистанційного зондування ґрунтового покриву, розробка кошторисно-технологічної документації, агрохімічних картограм, паспортів полів. Координатор – Бикін А.В., д.с.-г.н., професор кафедри агрохімії і якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна (навч. корп. №2, кім №8, тел. 527-87-83)

1


МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

Магістерські програми дослідницької спеціалізації МННЦ ґрунтознавства, якості і охорони ґрунтів

Охорона і підвищення якості земель шляхом використання місцевих ресурсів і мінімалізації обробітку Антропогенний вплив на родючість ґрунтів і якість земель, оцінка агроекологічної ефективності різних систем землеробства та розробка ґрунтозахисних ресурсозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур на основі комплексного використання різних видів органічних добрив і мінімалізації обробітку ґрунту. Обґрунтування заходів з охорони і відтворення родючості ґрунтів та розробка методик оцінки якості земель на основі показників екологічного стану ґрунту. Складання методик виготовлення та використання картограм якості земель. Координатор – Балаєв А.Д., д.с.-г.н., професор кафедри ґрунтознавства та охорони грунтів ім. проф. М.К. Шикули (навч. корп. №2, кім №13, тел. 527-81-02) МННЦ агрохімсервісу, якості і безпеки продукції рослинництва

Удосконалення діагностики азотного живлення сільськогосподарських культур та систем їх удобрення Методологія, методи, узагальнення та статистична обробка результатів досліджень, направлених на встановлення раціональних способів регулювання продукційного процесу в рослинництві, регульованого формування окремих показників якості продукції. Виявлення на основі фенологічних спостережень та аналітичних експериментів тісних кореляційних залежностей між забезпеченням рослин елементами живлення та рівнем майбутнього врожаю. Основні показники біологічної, біохімічної, технологічної якості продукції. Організація контролю якості продукції. Державна система сертифікації та контролю якості продукції. Стандарти, прийняті в агрохімії на методи наукових досліджень, застосування їх за різних умов і завдань проведення та шляхи управління якістю продукції рослинництва. Координатор – Бикін А.В., д.с.-г.н., професор кафедри агрохімії і якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна (навч. корп. №2, кім №8, тел. 527-87-83)

2

/Agroximia%20i%20gruntoznavstvo  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/Agroximia%20i%20gruntoznavstvo.pdf

/Agroximia%20i%20gruntoznavstvo  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/Agroximia%20i%20gruntoznavstvo.pdf

Advertisement