Silverius 2017/04

Page 4

„Když v Káhiře nastanou smogové dny, připomíná mi to Ústecký kraj před 30 lety,“ říká geodet Vladimír Brůna.

4

Silverius


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.