__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


hienˆ dedˊ liedˋ bbungˇ

獻 得 列

bbiˋ ngiˆ tedˋ

翁 ‧ 維 爾 特

ciangˆ tu gaiˆ seˆ zuˆ ngienˋ liong ngaiˋ

請 逐 個 細 子 原

liˊ bunˆ shiˇ

諒 , 這 本 書

he tooˆ hienˆ dedˊ rhidˊ gaiˆ tai nginˋ

ngaiˋ rhiuˇ rhidˊ gaiˆ

係 討 獻 得 一 個 大 人。  有 一 個 zhinˇ rhioˆ ginˆ

e

liˆ rhiuˋ

liˊ gaiˆ tai nginˋ he ngaiˋ da

真 要 緊 个 理 由: 這 個 大 人 係  在 sheˆ geenˇ teuˋ hooˆ

e

penˋ rhiuˆ

ngaiˋ iaˋ rhiuˇ lin nguai

世 間 頭 好 个 朋 友。  猶 有 另 外 rhidˊ gaiˆ liˆ rhiuˋ

liˊ gaiˆ tai nginˋ bbooˊ gaiˆ lungˆ shidˊ

一 個 理 由: 這 個 大 人 麼 个 攏 識, ham siaˆ dedˊ seˆ zuˆ ngiangˆ

和 寫 得 細 子 gooˊ rhiuˇ

ti

e

shiˇ maˇ ngiangˆ shidˊ

个 書 嘛

samˇ gaiˆ liˆ rhiuˋ

ngaiˋ

識。 

liˊ gaiˆ tai nginˋ daiˆ da

擱 有 第 三 個 理 由: 這 個 大 人 蹛 在 fadˊ gudˊ

guiˋ da gaˊ iauˇ

honˋ

guiˋ oiˆ nginˋ loiˋ onˇ

法 國 , 佢 在 遐 枵、 寒 , 佢 愛 人 來 安 bbuiˆ

慰。 gaˆ suˆ

liˊ deuˇ liˆ rhiuˋ lungˆ m

la

ngaiˋ cidˋ gaˇ

假 使 這 兜 理 由 攏 毋 罅,  即 拁 liˊ bunˆ shiˇ hienˆ dedˊ seˆ zuˆ shiˋ

e

liˊ gaiˆ tai nginˋ

這 本 書 獻 得 細 子 時 个 這 個 大 人。 tu gaiˆ tai nginˋ lungˆ shidˊ he rhidˊ gaiˆ seˆ zuˆ

suiˇ rhenˋ

逐 個 大 人 攏 識 係 一 個 細 子, 雖 然


hanˆ dedˊ rhiuˇ tai nginˋ kiˆ dedˊ

suˆ rhiˆ

ngaiˋ tooˆ gaˇ

罕 得 有 大 人 記 得 。 所 以,  討 拁 hienˆ cuˋ goiˆ zooˆ

獻 詞 改 做: hienˆ dedˊ seˆ zuˆ shiˋ

e

liedˋ bbungˇ

獻 得 細 子 時 个 列

bbiˋ ngiˆ tedˋ

翁 ‧ 維 爾 特


ti

zhongˇ

【 第 1

rhidˊ denˆ giangˇ nginˋ tai namˋ shaˋ

章 】 一 等 驚

da ngaiˋ liuˊ seˆ

e

shiˋ bbu

人 大 南 蛇

rhiuˇ rhidˊ baiˆ

da rhidˊ

在  六 歲 个 時 務, 有 一 擺, 在 一 bunˆ heemˆ zooˆ

zhinˇ shidˋ guˆ su zibˋ

e

shiˇ nui

本 喊 做 《 真 實 故 事 集 》 个 書 內 deˆ

底,

ngiangˆ choo rhidˊ zhongˇ zhinˇ zinˇ caiˆ

著 一

bunˆ shiˇ he

e

tuˋ

gaˊ

真 精 彩 个 圖。 遐

da gongˆ tai shi naˋ nui deˆ

e

guˆ su

shiˇ

本 書 係 在 講 大 樹 林 內 底 个 故 事。 書 minˆ shong fa rhidˊ muiˇ tai namˋ shaˋ da tunˇ looˆ chiˆ

gaˊ

面 上 畫 一 尾 大 南 蛇 在 吞 老 鼠, 遐 zhongˇ tuˋ

e

gienˆ bunˆ cidˋ he anˊ

張 圖 个 見 本 即 係 恁:


gaˊ bunˆ shiˇ siaˆ gongˆ

liˊ deuˇ tai namˋ shaˋ gaˇ

遐 本 書 寫 講 :「 這 兜 大 南 蛇 拁 zooˊ choo

e

tung bbudˋ tai

tai zheˆ tunˇ loo kuiˆ

ham cio

捉 著 个 動 物 大 大 嘴 吞 落 去, 和 噍 maˇ moˋ cio

loo loiˋ cidˋ moˋ tinˇ tungˇ

fe liuˊ gooˆ

嘛 無 噍。」 落 來 即 無 停 動 , 睡 六 個 ngiedˋ

meen meen sioˇ faˆ shiˆ duˆ nui deˆ

月 , 慢

e

mi kien

慢 消 化 屎 肚 內 底 个 物 件。

gaˊ shiˋ bbu

ngaiˋ budˊ shiˋ da siong shi naˋ nui deˆ

遐 時 務,  不 時 在 想 樹 林 內 底 e

guaiˆ su

loo loiˋ

ngaiˋ cidˋ rhung caiˆ sedˊ rhenˋ bidˊ

个 怪 事。 落 來,  即 用 彩 色 鉛 筆 fa chidˊ ngaiˋ

e

ti

rhidˊ zhongˇ tuˋ

畫 出  个 第 一

pienˇ hoo rhidˊ hoo

張 圖, 編 號 一 號 ,

cidˋ he anˊ

即 係 恁:

ngaiˋ gaˇ liˊ zhongˇ tuˋ

te kuiˆ dedˊ tai nginˋ ngiangˆ

 拁 這 張 圖 提 去 得 大 人 shin suaˆ munˆ guiˋ nginˋ gamˆ rhiuˇ giangˇ choo

順 續 問 佢 人 敢 有 驚

著。

 ,


guiˋ nginˋ mong ha cidˋ gongˆ

rhidˊ denˆ hm rhiuˇ

佢 人 望 下 即 講 :「 一 頂 帽 有 bbooˊ gaiˆ hooˆ giangˇ

麼 个 好 驚 ?」 ngaiˋ fa

e

mˇ he rhidˊ denˆ hm

he rhidˊ muiˇ tai

 畫 个 毋 係 一 頂 帽, 係 一 尾 大 namˋ shaˋ

guiˋ

e

shiˆ duˆ dongˇ shiˋ da sioˇ faˆ rhidˊ zhaˊ

南 蛇, 佢 个 屎 肚 當 時 在 消 化 一 隻 tai ciong

ngaiˋ guiˇ kiˆ gaˇ shaˋ

e

buˊ nui fa chidˊ loiˋ

大 象 。  歸 氣 拁 蛇 个 腹 內 畫 出 來, dedˊ tai nginˋ ngiangˆ kaˆ rhiuˇ

得 大 人

nginˋ gaˇ goiˆ shedˊ

tai nginˋ diamˇ diamˇ oiˆ

較 有。 大 人 恬

恬 愛

ngaiˋ pienˇ hoo ngi hoo

tuˋ cidˋ he

e

人 拁 解 說。  編 號 二 號 个 圖 即 係 anˊ

恁:

tai nginˋ gooˊ mong ha

cidˋ kuˆ kuenˆ ngaiˋ

m hooˆ

大 人 擱 望 下, 即 苦 勸  , 毋 好 leeuˆ shiˋ geenˇ da gaˊ fa rhiuˇ

e

moˋ

e

gaˇ zinˇ shinˋ

了 時 間 在 遐 畫 有 个 無 个, 拁 精 神 kongˆ da

ti

liˆ

ledˋ suˆ

suˆ hoo ham bbunˋ fadˊ maˇ kaˆ

囥 在 地 理 、 歷 史、 數 學 和 文 法 嘛 較


rhiuˇ rhiangˆ

有 fa

cidˋ anˊ

ngaiˋ liuˊ seˆ

e

shiˋ bbu

cidˋ gaˇ

影 。 即 恁,  六 歲 个 時 務 , 即 拁 tuˋ

e

zhiˆ hiongˆ biongˆ maiˆ aˆ

畫 圖 个 志 向 ham

ti

ti

rhidˊ zhongˇ tuˋ

放 莫 啊。 第 一

ngi zhongˇ tuˋ lungˆ shidˊ pai

張 圖

ngaiˋ zhinˇ shidˊ

和 第 二 張 圖 攏 失 敗 啊,  真 失 mong

tai nginˋ lungˆ m

ziˇ gaˇ kuiˆ leeuˆ goiˆ cinˇ cuˆ

望 。 大 人 攏 毋 自 家 去 了 解 清 楚, saˆ oiˆ seˆ zuˆ rhidˊ chidˋ gaˇ guiˋ nginˋ goiˆ shedˊ

shidˋ cai

嗄 愛 細 子 一 直 拁 佢 人 解 說, 實 在 zhinˇ fuiˆ kiˆ

真 費 氣。

budˊ dedˊ rhiˆ

ngaiˋ cidˋ too pe kien teuˋ lu

ngaiˋ

不 得 已,  即 擇 別 件 頭 路。  hoo bbue suˆ fuiˇ giˇ

sheˆ goiˆ

e

tu gaiˆ gooˊ teuˋ lungˆ

學 會 駛 飛 機, 世 界 个 逐 個 角 頭 攏 dedˊ ngaiˋ bui teuˆ teuˆ

rhiuˇ rhiangˆ

得  飛 透 透。 有 rhiuˇ lu rhung

ti

liˆ doiˆ ngaiˋ kaˆ

影 ! 地 理 對  較

mudˊ zhiˇ laiˆ ha

ngaiˋ cidˋ funˇ bbue chidˊ

有 路 用 。 目 珠 睞 下,  即 分 會 出 zhungˇ gudˊ ham miˆ gudˊ

e

li

songˇ naˋ zhiuˇ

naˆ he

國 和 美 國 个 亞 利 桑 那 洲。 若 係

da amˆ rhia cimˋ moˋ lu

liˊ gaiˆ diˇ shidˊ cidˋ he zhinˇ

在 暗 夜 尋 無 路, 這 個 知 識 即 係 真 rhiuˇ gaˆ chidˋ aˆ

有 價 值 啊。


ngaiˋ diamˇ ham zhinˇ dooˇ nginˋ da loiˋ kuiˆ

guiˋ nginˋ

 恬 和 真 多 人 在 來 去, 佢 人 zhangˆ guanˇ simˇ rhioˆ ginˆ

e

su cinˋ

ngaiˋ maˇ ham zhinˇ

關 心 要 緊 个 事 情。  嘛 和 真

dooˇ tai nginˋ zooˊ puˋ da senˇ ua

ngaiˋ gooˊ gaˇ tai nginˋ

多 大 人 作 垺 在 生 活。  擱 拁 大 人 zhiˆ rhiˆ zhinˇ giuˆ

m gooˆ

zinˆ cienˋ ngaiˋ doiˆ guiˋ nginˋ

注 意 真 久, 毋 過 , 進 前  對 佢 人 e

ngiangˆ fadˊ

dooˆ ginˇ maˇ moˋ bbooˊ gaiˆ goiˆ bienˆ

法, 到 今 嘛 無 麼 个 改 變 。

naˆ he rhiuˇ duˆ choo rhidˊ banˆ gaiˆ teuˋ nauˆ kaˆ cinˇ cuˆ

若 係 有 堵 著 一 半 個 頭 腦 較 清 楚 e

tai nginˋ

ngaiˋ cidˋ gaˇ rhidˊ chidˋ suiˋ daiˆ

e

ti

rhidˊ

个 大 人,  即 拁 一 直 隨 蹛 个 第 一 zhongˇ tuˋ

te kuiˆ gaˇ chiˆ ngiangˆ mong

張 圖 提 去 拁 試

guiˋ nginˋ ngiangˆ shidˊ moˋ

望,  想 討 知

m gooˆ

佢 人

gongˆ

liaˊ he rhidˊ denˆ hm

ngaiˋ siong tooˆ diˇ guiˋ nginˋ lungˆ he

識 無? 毋 過 , 佢 人 攏 係 cidˋ anˊ

ngaiˋ cidˋ moˋ

講 :「 這 係 一 頂 帽。」 即 恁,  即 無 tooˆ gooˊ ham guiˋ nginˋ gongˆ tai namˋ shaˋ laˇ

tai shi naˋ

討 擱 和 佢 人 講 大 南 蛇 啦, 大 樹 林 laˇ

iaˆ he teenˇ dungˆ

e

senˇ

啦, 抑 係 天 崠 个 星 !


guiˇ kiˆ pueˆ habˋ guiˋ nginˋ

e

gooˇ tu

gongˆ guiˋ

歸 氣 配 合 佢 人 个 高 度, 講 佢 nginˋ simˇ sedˊ

e

su cinˋ

ciong

e

zhiˆ peˋ

kooˊ sioˆ pa

人 心 色 个 事 情 , 像 弈 紙 牌、 搉 小 白 kiuˋ

iaˆ he zhinˆ chi

liangˆ daiˆ liˊ deuˇ

loo muiˇ

球 , 抑 係 政 治、 領 帶 這 兜 。 落 尾 , tai nginˋ saˆ doiˆ ngaiˋ zhinˇ manˆ rhiˆ

gongˆ zhinˇ fanˇ hiˆ

大 人 嗄 對  真 滿 意, 講 真 歡 喜 shiu su rhidˊ gaiˆ nginˆ diˇ teenˇ

ti

e

nginˋ

熟 事 一 個 恁 知 天 地 个 人。


ti

zhongˇ

【 第 2

sioˆ ongˋ zuˆ oiˆ rhidˊ zhaˊ rhiongˋ

章 】 小 王 子 愛 一 隻

ngaiˋ cidˋ anˊ

guˇ danˇ gooˆ ngidˊ

moˋ banˆ gaiˆ hooˆ

 即 恁, 孤 單 過 日 , 無 半 個 好 dabˊ tooˋ

e

diˇ giˆ

rhidˊ chidˋ dooˆ liuˊ neenˋ cienˋ

ngaiˋ

答 詑 个 知 己。 一 直 到 六 年 前 ,  e

gaˇ kiˆ

da sadˊ hadˊ laˇ saˇ mo diamˇ kuiˆ

fadˊ tung

个 機 器 在 撒 哈 拉 沙 漠 恬 去。 發 動 giˇ nui deˆ rhiuˇ rhidˊ gaiˆ lenˋ kien fai kuiˆ

gaˊ shiˋ bbu

機 內 底 有 一 個 零 件 壞 去 。 遐 時 務, moˋ siuˇ liˆ gaˇ kiˆ

e

suˇ

fu

maˇ moˋ banˆ gaiˆ liˆ

無 修 理 機 器 个 師 傅, 嘛 無 半 個 旅 kaˊ

zhangˆ ngaiˋ tenˇ

客, 正 mong

ngaiˋ cidˋ ziˇ gaˇ kuiˆ siuˇ liˆ ngiangˆ

 定。  即 自 家 去 修 理

doiˆ ngaiˋ loiˋ gongˆ

liaˊ he

siˆ

ua

e

tai mun

望! 對  來 講, 這 係 死 活 个 大 問 teˋ

rhinˇ bbuiˇ ngaiˋ suiˋ

e

fiˆ

zhangˆ la limˇ rhidˊ leˆ

題, 因 為  隨 个 水, 正 罅 啉 一 禮 baiˆ tenˇ

拜 定。


ti

rhidˊ ngidˊ amˆ rhia

ngaiˋ fe

da

liˋ nginˋ gaˇ bbuˊ

第 一 日 暗 夜,  睡 在 離 人 家 屋 cienˇ liˆ bbienˆ

e

tai saˇ mo nui deˆ

liaˊ biˆ nginˋ deedˊ

千 里 遠 个 大 沙 漠 內 底。 這 比 人 跌 loo fiˆ deˆ

kiaˋ zhuˊ gooˇ da

tai hoiˆ pooˋ pooˋ chimˋ chimˋ

落 水 底, 擎 竹 篙 在 大 海 浮 浮 沉 gooˊ kaˆ ciˇ camˆ

ti

ngi ngidˊ

teenˇ puˆ gongˇ

ngaiˋ

擱 較 淒 慘。 第 二 日, 天 甫 光 ,  saˆ dedˊ rhidˊ gaiˆ seˆ seˆ gooˊ kiˋ guaiˆ

e

shangˇ heemˆ

嗄 得 一 個 細 細 擱 奇 怪 个 聲 ciangˆ

henˋ gaˇ siong ngiangˆ mong

醒。 你 拁 想 giˆ giangˇ

ngaiˋ gaˊ shiˋ he rhiuˇ

望,  遐 時 係 有

rhiuˇ nginˋ seˆ seˆ shangˇ gongˆ

幾 驚! 有 人 細 細 聲

講:

ciangˆ henˋ fa rhidˊ zhaˊ rhiongˋ dedˊ ngaiˋ hooˆ

「 請

你 畫 一 隻

得  好

moˋ

無 ?」 hannˊ

「 唅 !」 fa rhidˊ zhaˊ rhiongˋ dedˊ ngaiˋ

「 畫 一 隻

得  ……。」

ngaiˋ naˆ ciong kuiˆ dedˊ luiˋ gungˇ kooˊ choo

hiungˋ

 若 像 去 得 雷 公 搉 著, 雄 hiungˋ cheedˊ rhidˊ ha

suiˋ baˊ kiˆ loiˋ

mudˊ zhiˇ tai lidˋ

一 下, 隨 跋 起 來, 目 珠 大 力


nuiˋ nuiˋ

e

zhimˇ zhooˊ ngiangˆ aˆ ngiangˆ

挼 挼 个, 斟

choo rhidˊ gaiˆ zhinˇ guaiˆ kiˋ

 e

seˆ zuˆ

doiˆ ngaiˋ gimˇ gimˇ ngiangˆ

蹛, 對  金 金 guiˋ fa

e

siongˆ

diamˇ diamˇ kiˇ

著 一 個 真 怪 奇 个 細 子, 恬 daiˆ

ngaiˋ ngiangˆ

 。 

恬 企

liaˊ he muiˇ heu ngaiˋ gaˇ

 。 這 係 尾 後  拁

maˇ he ngaiˋ liˊ sheˆ nginˋ fa dooˆ teuˋ

佢 畫 个 像, 嘛 係  這 世 人 畫 到 頭 hooˆ

e

rhidˊ zhongˇ

好 个 一

張 。


m gooˆ

ngaiˋ fa

e

tuˋ rhidˊ ten moˋ guiˋ bunˆ nginˋ

毋 過,  畫 个 圖 一 定 無 佢 本 人 kaˆ hooˆ ngiangˆ

較 好 e

liaˊ mˇ he ngaiˋ

e

m choo

liuˊ seˆ

 。 這 毋 係  个 毋 著。 六 歲

shiˋ

tai nginˋ cidˋ gaˇ ngaiˋ padˊ lenˇ fiˆ

ngaiˋ cidˋ m

个 時 , 大 人 即 拁  潑 冷 水,  即 毋 gamˆ gooˊ siong tooˆ zooˆ fa

gaˇ

fa gooˆ gaˊ liongˆ

敢 擱 想 討 做 畫 家 啊。 畫 過 遐 兩 zhongˇ shaˋ

e

tuˋ leeuˆ heu

ngaiˋ cidˋ mˇ shidˊ gooˊ hoo

張 蛇 个 圖 了 後,  即 毋 識 擱 學 gooˆ fa

tuˋ

過 畫 圖 啊。 ngaiˋ rhiuˇ rhidˊ deuˇ aˋ choo giangˇ

 有 一 兜 仔 著 gimˇ

zhimˇ zhooˊ ngiangˆ liˊ gaiˆ mˇ diˇ

金, 斟 zuˆ

henˋ nginˋ m hooˆ teemˇ piong da

ni bbi loiˋ

e

seˆ

這 個 毋 知 哪 位 來 个 細

子。 你 人 毋 好 添 he

mudˊ zhiˇ baˊ gimˇ

驚, 目 珠 擘 金

gaˊ shiˋ bbu

ngaiˋ

放 , 遐 時 務, 

liˋ nginˋ gaˇ bbuˊ cienˇ liˆ bbienˆ

e

suˆ cai

m

係 在 離 人 家 屋 千 里 遠 个 所 在。 毋 gooˆ

liˊ gaiˆ seˆ zuˆ saˆ zhinˇ cu cai

moˋ shinˋ gaˊ kuanˆ

過 , 這 個 細 子 嗄 真 自 在, 無 成 遐 款 daˆ mˇ gien

e

seˆ zuˆ

ngaiˋ

e

shedˋ hiamˆ hiamˆ daˆ

打 毋 見 个 細 子。  个 舌 giedˊ

gooˆ guiˇ zhiuˆ

ngaiˋ zhangˆ gaˇ munˆ

結, 過 歸 晝,  eˆ

正 拁 問:

henˋ da liaˊ zooˆ bbooˊ gaiˆ

「 欸! 你 在 這 做

麼 个 ?」

險 打


guiˋ naˆ ciong zhinˇ rhioˆ ginˆ

e

hinˋ

gooˊ kuanˇ kuanˇ

佢 若 像 真 要 緊 个 形, 擱 寬

gaˇ ngaiˋ gongˆ rhidˊ baiˆ

拁  講 一 擺: baiˆ tooˊ henˋ

fa rhidˊ zhaˊ rhiongˋ dedˊ

「 拜 託 你 …… 畫 一 隻

ngaiˋ

 ……。」

naˆ ciong rhiuˇ rhidˊ zhungˆ shinˋ biˆ

若 像 有 一 ngaiˋ zaˊ hedˋ hedˋ

e

gamˆ gooˊ

gaˇ

神 秘 个 感 覺, 拁

oiˆ ngaiˋ guaiˇ guaiˇ tenˇ su

gongˆ

 矺 核 核 , 愛  乖 乖 聽 事。 講 shidˋ cai

e

da

liˊ kuanˆ liˋ nginˋ gaˇ bbuˊ cienˇ liˆ

實 在 个, 在 這 款 離 人 家 屋 千 里 bbienˆ

e

suˆ cai

suiˋ shiˋ lungˆ bbue moˋ miang

suiˇ rhenˋ

遠 个 所 在, 隨 時 攏 會 無 命 。 雖 然 anˊ zhinˇ hamˆ

m gooˆ ngaiˋ iaˋ

he

te bidˊ ham zhiˆ tooˆ

恁 真 譀, 毋 過  猶 係 提 筆 和 紙 討 fa

hiungˋ hiungˋ rhiu gooˊ siong choo ngaiˋ zhangˆ hoo gooˆ

畫。 雄 ti

liˆ

雄 又 擱 想 著  ledˋ suˆ

正 學 過

suˆ hoo ham bbunˋ fadˊ tenˇ

ngaiˋ cidˋ

地 理、 歷 史、 數 學 和 文 法 定 。  即 gaˇ gaˊ gaiˆ seˆ zuˆ gongˆ

kiˋ shidˋ ngaiˋ mˇ bboi fa

tuˋ

拁 遐 個 細 子 講 , 其 實  毋 會 畫 圖。 guiˋ saˆ gaˇ ngaiˋ gongˆ

佢 嗄 拁  講:


moˋ rhioˆ ginˆ

henˋ gaˇ ngaiˋ fa rhidˊ zhaˊ rhiongˋ

「 無 要 緊, 你 拁  畫 一 隻

cidˋ hooˆ

即 好 。」 ngaiˋ rhidˊ liu mˇ shidˊ fa gooˆ rhiongˋ

 一 溜 毋 識 畫 過 gaˊ liongˆ zhongˇ tai namˋ shaˋ

遐 兩

zhangˆ bbue fa

羊 , 正

moˋ rhioˆ ginˆ

會 畫

ziˇ gaˇ siong

張 大 南 蛇。 無 要 緊, 自 家 想

ziˇ gaˇ choo

ngaiˋ cidˋ gooˊ gaˇ pienˇ hoo rhidˊ hoo

e

tai

自 家 著。  即 擱 拁 編 號 一 號 个 大 namˋ shaˋ fa chidˊ loiˋ

南 蛇 畫 出 來。

moˋ oiˆ

moˋ oiˆ

ngaiˋ moˋ oiˆ tai namˋ shaˋ

「 無 愛! 無 愛!  無 愛 大 南 蛇 , henˋ ngiangˆ gaˊ zhaˊ tai namˋ shaˋ

e

buˊ nui gooˊ rhiuˇ rhidˊ

遐 隻 大 南 蛇 个 腹 內 擱 有 一

zhaˊ tai ciong leˇ

隻 大 象 咧!」 tenˇ guiˋ anˊ gongˆ

ngaiˋ saˆ diamˇ kuiˆ

suaˆ loo guiˋ

聽 佢 恁 講 ,  嗄 恬 去! 續 落 佢 gooˊ gongˆ

tai namˋ shaˋ shiongˇ ooˊ

擱 講 :「 大 南 蛇 shiongˇ dinˆ bbi

ngaiˋ daiˆ

tai ciong rhiu

傷 惡, 大 象 又 e

suˆ cai zhinˇ seˆ

ngaiˋ

鎮 位。  蹛 个 所 在 真 細, 


zhangˆ oiˆ rhidˊ zhaˊ rhiongˋ

正 愛 一 隻

henˋ fa rhidˊ zhaˊ rhiongˋ dedˊ

羊 , 你 畫 一 隻

ngaiˋ cidˋ hooˆ

 即 好 。」 ngaiˋ cidˋ gaˇ fa loo

 即 拁 畫 落 啊。

guiˋ zhimˇ zhooˊ ngiangˆ ngaiˋ fa

佢 斟

muiˇ heu gooˊ gongˆ

 畫, 尾 後 擱 講 :

liˊ zhaˊ rhiongˋ piang dooˆ nginˆ chungˇ

「 這 隻 oiˆ

病 到 恁

henˋ gooˊ fanˇ fa rhidˊ zhaˊ

愛。 你 擱 翻 畫 一 隻 。」 ngaiˋ cidˋ gooˊ fanˇ fa rhidˊ baiˆ

 即 擱 翻 畫 一 擺。

ngaiˋ moˋ

重 !  無


liˊ gaiˆ zhangˆ shiu su

e

seˆ zuˆ

sioˆ dooˆ zhinˇ dedˊ

這 個 正 熟 事 个 細 子, 笑 到 真 得 nginˋ siaˊ

gooˊ zhinˇ seˆ ngi

teuˋ pienˇ rhidˊ leˆ doiˆ ngaiˋ

人 惜, 擱 真 細 義, 頭 偏 一 裡 對  gongˆ

henˋ ngiangˆ

講 :「 你 iaunn

henˋ fa

liˊ zhaˊ mˇ he rhiongˋ

 , 你 畫 這 隻 毋 係 羊

he rhiongˋ guˆ

rhiuˇ fadˊ gooˊ leˇ

么 , 係 羊 牯, 有 發 角 咧!」 ngaiˋ cidˋ gooˊ fanˇ fa rhidˊ zhongˇ

 即 擱 翻 畫 一

張 。


liˊ zhongˇ

guiˋ kung kuanˆ maˇ moˋ oiˆ

這 張 , 佢 共 款 嘛 無 愛。 liˊ zhaˊ shiongˇ looˆ aˆ

「 這 隻

rhung ua giuˆ giuˆ

e

ngaiˋ oiˆ rhidˊ zhaˊ bbue

老 啊。  愛 一 隻 會 rhiongˋ

用 活 久 久 个 羊 。」 ngaiˋ gamˆ gooˊ zhinˇ fanˋ

ngaiˋ gibˊ tooˆ siuˇ liˆ fadˊ

 感 覺 真 煩。  急 討 修 理 發 tung giˇ

cidˋ cinˆ caiˆ fa rhidˊ zhongˇ dedˊ guiˋ zhinˆ duˆ

動 機, 即 儘 採 畫 一 hooˆ

得 佢 準 堵

maˇ gaˇ guiˋ cinˆ caiˆ gongˆ

好, 嘛 拁 佢 儘 採 講 : liaˊ he rhidˊ gaiˆ siongˇ zuˆ

henˋ oiˆ

e

「 這 係 一 個 箱 子, 你 愛 个

rhiongˋ cidˋ

da nui deˆ

在 內 底。」

moˋ siong gongˆ liˊ baiˆ

無 想

liˊ gaiˆ sioˆ pinˋ shimˆ saˆ

講 這 擺, 這 個 小 評 審 嗄

tiungˆ dooˆ zheˆ sioˆ pinn ngiˇ

guiˋ gongˆ

暢 到 嘴 笑 鼻 噳, 佢 講 :


liaˊ cidˋ he ngaiˋ tooˆ oiˆ

e

henˋ siong

liˊ zhaˊ

「 這 即 係  討 愛 个, 你 想 , 這 隻 rhiongˋ gamˆ bbue shiedˋ ziuˊ dooˇ cooˆ

敢 會

食 足 多 草 ?」

henˋ munˆ liaˊ tooˆ zooˆ bbooˊ gaiˆ

「 你 問 這 討 做 rhinˇ bbuiˇ ngaiˋ daiˆ

「 因 為 ngaiˋ fa m

suˆ cai zhinˇ seˆ

 蹛 个 所 在 真 細。」 e

rhiongˋ zhinˇ seˆ zhaˊ

「  畫 个 suˆ cai

e

麼 个 ?」

naˆ tooˆ giungˇ

真 細 隻, 若 討 供 ,

suˆ giˆ kuadˊ

所 在 毋 使 幾 闊 。」 guiˋ tenˇ sadˊ

teuˋ buˇ loo kuiˆ

gimˇ gimˇ ngiangˆ liˊ

佢 聽 煞, 頭 俯 落 去, 金 金

zhongˇ tuˋ

張 圖。 maˇ moˋ ciong henˋ gongˆ

「 嘛 無 像 ngiangˆ

e

nginˆ seˆ laˇ

rhiongˋ fe kuiˆ aˆ

 ! 羊 睡 去 啊!」 cidˋ anˊ

henˋ

你 講 个 恁 細 啦! 你

ngaiˋ ham sioˆ ongˋ zuˆ shiu su

即 恁,  和 小 王 子 熟 事 啊。


ti

zhongˇ

【 第 3

henˋ doiˆ ni liabˋ senˇ loiˋ

e

章 】 你 對 哪 粒 星 來 个

bbuˆ guiˇ zhiuˆ

loo muiˇ ngaiˋ zhangˆ diˇ sioˆ ongˋ zuˆ

舞 歸 晝, 落 尾  he doiˆ ni bbi loiˋ

e

正 知 小 王 子

sioˆ ongˋ zuˆ munˆ ngaiˋ zhinˇ dooˇ

係 對 哪 位 來 个。 小 王 子 問  真 多 mun teˋ

m gooˆ

ngaiˋ gaˇ munˆ

e

guiˋ saˆ naˆ ciong

問 題, 毋 過 ,  拁 問 个, 佢 嗄 若 像 moˋ tenˇ choo kung kuanˆ

ngaiˋ doiˆ guiˋ gongˆ

e

su nui

無 聽 著 共 款。  對 佢 講 个 事 內 deˆ

meen meen kuiˆ leeuˆ goiˆ guiˋ

底, 慢 ti

guiˋ

慢 去 了 解 佢。 可 比 講 , 佢

rhidˊ baiˆ ngiangˆ choo ngaiˋ

第 一 擺

kooˆ biˆ gongˆ

e

fuiˇ giˇ

e

shiˋ

guiˋ

著  个 飛 機 个 時, 佢

munˆ ngaiˋ gongˆ

問  講: gaˊ he bbooˊ gaiˆ mi kien

「 遐 係 麼 个 物 件 ?」 gaˊ mˇ he bbooˊ gaiˆ mi kien

gaˊ bbue bui

hoo

「 遐 毋 係 麼 个 物 件 , 遐 會 飛, 號 zooˆ fuiˇ giˇ

he ngaiˋ

e

fuiˇ giˇ

做 飛 機, 係  个 飛 機。」


ngaiˋ zhinˇ fungˇ shinˋ gaˇ guiˋ denˆ gongˆ ngaiˋ bbue bui

 真 風 神 拁 佢 展 講  會 飛。 guiˋ tenˇ leeuˆ

cheedˊ rhidˊ ha

佢 聽 了, 掣 bbooˊ gaiˆ

gamˆ gongˆ henˋ he doiˆ teenˇ dungˆ deedˊ

「 麼 个? 敢 loo loiˋ

munˆ gongˆ

一 下, 問 講 : 講 你 係 對 天 崠

e

落 來 个?」 he laˇ

ngaiˋ painnˆ sheˆ painnˆ sheˆ

「 係 啦!」 

歹 勢 歹 勢。

rhiuˇ rhiangˆ zhinˇ simˇ sedˊ

「 啊! 有

真 心 色 !」

sioˆ ongˋ zuˆ sioˆ dooˆ ga

ga buiˆ

dedˊ ngaiˋ rhiuˇ rhidˊ

小 王 子 笑 到 嘎 嘎 咈, 得  有 一 deuˇ aˋ moˋ fanˇ hiˆ

gaˇ nginˋ

e

zaiˇ nan dongˇ zooˆ sioˆ

兜 仔 無 歡 喜。 拁 人 个 災 難 當 做 笑 su

he zhinˇ moˋ too dedˊ

e

loo loiˋ

guiˋ gooˊ

事, 係 真 無 道 德 个。 落 來, 佢 擱 gongˆ

講:


naˆ anˊ

henˋ maˇ he doiˆ teenˇ dungˆ loiˋ

「 若 恁, 你 嘛 係 對 天 he doiˆ ni liabˋ senˇ loiˋ

e

henˋ

崠 來 个? 你

e

係 對 哪 粒 星 來 个?」 gaˊ shiˋ

siong choo guiˋ nginˆ shinˋ biˆ loiˋ dooˆ liaˊ

遐 時 , 想 著 佢 恁 神 秘 來 到 這, rhidˊ gaiˆ siong fadˊ dedˊ ngaiˋ simˇ gonˇ teuˋ cheedˊ rhidˊ ha

一 個 想 法 得  心 肝 頭 掣

一 下,

neemˋ shiˋ suiˋ gaˇ munˆ gongˆ

黏 時 隨 拁 問 講: henˋ gamˆ he doiˆ pe liabˋ senˇ loiˋ

e

「 你 敢 係 對 別 粒 星 來 个?」


m gooˆ

guiˋ moˋ fueˋ dabˊ

teuˋ pienˇ rhidˊ leˆ

rhidˊ

毋 過 , 佢 無 回 答 。 頭 偏 一 裡, 一 chidˋ ngiangˆ ngaiˋ

e

fuiˇ giˇ

ziabˊ loo gooˊ gongˆ

 个 飛 機, 接 落 擱 講 :


cooˇ liˊ kuanˆ mi kien

henˋ enˆ dongˇ mˇ he doiˆ zhinˇ

坐 這 款 物 件, 你 應 當 毋 係 對 真 bbienˆ

e

senˇ loiˋ

e

遠 个 星 來 个。」

gongˆ dooˆ liaˊ

guiˋ saˆ siong giuˆ giuˆ

muiˇ heu

講 到 這, 佢 嗄 想 久 久 。 尾 後 , guiˋ gaˇ ngaiˋ fa

e

rhiongˋ te chidˊ loiˋ ngiangˆ

liˊ kien

佢 拁  畫 个 羊 提 出 來  , 這 件 booˆ bbudˋ saˆ dedˊ guiˋ ngiangˆ dooˆ ngibˋ shinˋ

寶 物 嗄 得 佢

到 入 神。

henˋ nginˋ siong maˇ diˇ

pe liabˋ senˇ

he rhiuˇ giˆ

你 人 想 嘛 知, 別 粒 星 ? 係 有 幾 kiˋ guaiˆ aˆ

suˆ rhiˆ

ngaiˋ siong zhinˇ dooˇ fongˇ fadˊ

奇 怪 啊! 所 以,  想 真 多 方 法 , tooˆ gaˇ munˆ kaˆ siongˋ seˆ

e

討 拁 問 較 詳 細 个。 seˆ zuˆ

henˋ he doiˆ ni liabˋ senˇ loiˋ

e

henˋ

「 細 子, 你 係 對 哪 粒 星 來 个? 你 bbuˊ haˇ da

ni bbi

henˋ tooˆ gaˇ rhiongˋ tuˆ kuiˆ bbi

屋 下 在 哪 位? 你 討 拁 羊 渡 去 位?」 guiˋ siong rhidˊ kunˆ zuˆ zhangˆ gongˆ

佢 想 一 睏 子 正

講:


hooˆ dedˊ rhiuˇ henˋ fa

e

siongˇ zuˆ

amˆ rhia shiˋ

「 好 得 有 你 畫 个 箱 子, 暗 夜 時 duˆ hooˆ dedˊ rhiongˋ zooˆ bbuˊ haˇ daiˆ

堵 好 得

做 屋 下 蹛 。」

dongˇ rhenˋ laˇ

「 當

henˋ naˆ guaiˇ guaiˇ

ngaiˋ bbue

然 啦! 你 若 乖 乖 ,  會

gooˊ sungˆ henˋ rhidˊ teeuˋ sooˊ ham rhidˊ giˇ teeuˇ

ngidˊ shiˋ

擱 送 你 一 條 索 和 一 支 柱, 日 時 teuˋ cidˋ bbue rhung gaˇ rhiongˋ taˊ kiˆ loiˋ

頭 即 會 用 拁 羊  起 來。」 ngaiˋ

e

gienˆ ngi

dedˊ sioˆ ongˋ zuˆ rhiuˇ rhidˊ deuˇ aˋ

 个 建 議, 得 小 王 子 有 一 兜 仔 dooˆ tan

倒 彈。 taˊ kiˆ loiˋ

naˇ rhiuˇ nginˆ kiˋ guaiˆ

e

siong

「  起 來? 哪 有 恁 奇 怪 个 想 fadˊ

法 !」


henˋ naˆ m

gaˇ taˊ kiˆ loiˋ

guiˋ bbue manˆ na bbi

「 你 若 毋 拁  起 來, 佢 會 滿 哪 位 zeu

bbue zeu moˋ kuiˆ

走, 會 走 無 去 。」 ngaiˋ liˊ gaiˆ penˋ rhiuˆ rhiu gooˊ sioˆ dooˆ ga

ga buiˆ

 這 個 朋 友 又 擱 笑 到 嘎 嘎 咈: guiˋ bbue zeu dooˆ ni bbi kuiˆ

「 佢 會 走 到 哪 位 去 ?」 ngaiˋ maˇ mˇ diˇ

bbangˋ chidˋ guiˋ bbue rhidˊ chidˋ

「  嘛 毋 知, hangˋ

直 佢 會 一 直

rhidˊ chidˋ hangˋ

行 、 一 直 行 。」 liˊ gaiˆ shiˋ bbu

sioˆ ongˋ zuˆ saˆ zooˆ zhinˆ genˇ gaˇ

這 個 時 務, 小 王 子 嗄 做 正 經 拁 ngaiˋ gongˆ

 講: m

suˆ baˊ simˇ

ngaiˋ gaˊ gaiˆ suˆ cai seˆ seˆ

「 毋 使 擘 心,  遐 個 所 在 細 細 tenˇ

定 。」 suaˆ loo

guiˋ naˆ ciong rhiuˇ rhidˊ deuˇ aˋ bbidˊ zudˊ

續 落, 佢 若 像 有 一 兜 仔 慍 悴 , gooˊ buˆ rhidˊ guiˆ gongˆ

擱 補 一 句 講:


rhidˊ chidˋ hangˋ

「 一 直

rhidˊ chidˋ hangˋ

gamˆ rhiuˇ fadˊ

行、 一 直 行, 敢 有 法

tu hangˋ giˆ bbienˆ

度 行 幾 遠 ?」


ti

zhongˇ

【 第 4

ngaiˋ diˇ

sioˆ ongˋ zuˆ

e

seˆ liabˋ senˇ

章 】 小 王 子 个 細 粒 星

e

ti

ngi kien su cinˋ cidˋ he

sioˆ ongˋ

 知 个 第 二 件 事 情 即 係: 小 王 zuˆ daiˆ

e

gaˊ liabˋ senˇ

zhangˆ biˆ rhidˊ geenˇ puˆ tungˇ

子 蹛 个 遐 粒 星, 正 比 一 間 普 通 e

bbuˊ haˇ kaˆ tai tenˇ

个 屋 下 較 大 定。

liaˊ ngaiˋ deenˇ dooˆ moˋ zhinˇ rhiˆ nguai

ngaiˋ diˇ

ti

這  顛 倒 無 真 意 外。  知 地 kiuˋ

hmˊ senˇ

fooˆ senˇ

gimˇ senˇ liˊ deuˇ kaˆ rhiuˇ

球、 木 星 、 火 星 、 金 星 這 兜 較 有 miangˋ

e

senˇ rhiˆ nguai

iaˋ gooˊ rhiuˇ giˆ

ha cienˇ

giˆ

名 个 星 以 外, 猶 擱 有 幾 下 千、 幾 ha bban liabˋ senˇ

rhiuˇ

e

seˆ dooˆ rhung cienˇ liˆ giangˆ

下 萬 粒 星, 有 个 細 到 用 千 里 鏡 maˇ ngiangˆ mˇ bboi choo

tu baiˆ rhiuˇ teenˇ bbunˋ hoo gaˇ

毋 會 著。 逐 擺 有 天 文 學 家

sinˇ fadˊ hien rhidˊ liabˋ senˇ

cidˋ bbue gaˇ pienˇ hoo

kooˆ

新 發 現 一 粒 星 , 即 會 拁 編 號, 可 biˆ gongˆ hoo zooˆ

sioˆ hangˋ senˇ

hoo

比 講 號 做 「 小 行 星 325 號 」。


ngaiˋ rhiuˇ zhinˇ la

e

liˆ rhiuˋ bbue rhung zhinˆ menˋ

 有 真 罅 个 理 由 會 用 證 明, sioˆ ongˋ zuˆ he doiˆ

sioˆ hangˋ senˇ

hoo

loiˋ

e

小 王 子 係 對 「 小 行 星 B612 號 」 來 个。 liˊ liabˋ senˇ

da

neenˋ

shidˊ dedˊ rhidˊ gaiˆ tuˆ ngiˆ

這 粒 星 , 在 1909 年 , 識 得 一 個 土 耳 kiˋ

e

teenˇ bbunˋ hoo gaˇ rhung cienˇ liˆ giangˆ ngiangˆ gooˆ

其 个 天 文 學 家 用 千 里 鏡 rhidˊ baiˆ

一 擺。


gaˊ shiˋ

guiˋ da gudˊ zeˆ teenˇ bbunˋ hoo fui fadˊ bioˆ

遐 時, 佢 在 國 際 天 文 學 會 發 表 rhidˊ pienˇ zhinˇ chongˋ

一 篇 真 fadˊ hien

e

booˆ gooˆ

loiˋ shedˊ menˋ guiˋ

e

長 个 報 告, 來 說 明 佢 个

m gooˆ

rhinˇ bbuiˇ guiˋ zhooˊ

e

samˇ kuˆ he

發 現。 毋 過, 因 為 佢 著 个 衫 褲 係 tuˆ ngiˆ kiˋ

e

samˇ kuˆ

dongˇ shiˋ moˋ nginˋ oiˆ sinˆ

tai

土 耳 其 个 衫 褲, 當 時 無 人 愛 信 。 大 nginˋ tu baiˆ cidˋ anˊ

人 逐 擺 即 恁!

gaˇ zaiˆ

tuˆ ngiˆ kiˋ

e

tu caiˋ zhaˆ

bbui choo

佳 載! 土 耳 其 个 獨 裁 者 , 為 著 sioˆ hangˋ senˇ

e

miangˋ mong

「 小 行 星 B612」 个

cidˋ kiongˋ bedˊ

望, 即 強 逼

nginˋ minˋ lungˆ oiˆ zhooˊ euˇ zhiuˇ nginˋ

e

samˇ kuˆ

naˆ

人 民 攏 愛 著 歐 洲 人 个 衫 褲, 若 moˋ cidˋ oiˆ panˆ siˆ hinˋ

neenˋ

liˊ gaiˆ teenˇ bbunˋ

無 即 愛 判 死 刑 。 1920 年 , 這 個 天 文 hoo gaˇ zhooˊ dooˆ zhinˇ paiˆ teuˋ

gooˊ fanˇ fadˊ bioˆ guiˋ

e

學 家 著 到 真 派 頭, 擱 翻 發 表 佢 个 booˆ gooˆ

liˊ baiˆ

tai gaˇ cidˋ lungˆ ngin ten guiˋ aˆ

報 告 , 這 擺 , 大 家 即 攏 認 定 佢 啊。


ngaiˋ bbue gaˇ

sioˆ hangˋ senˇ

shioˆ goiˆ dooˆ

 會 拁「 小 行 星 B612」 紹 介 到 nginˆ siongˋ seˆ

he rhinˇ bbuiˇ tai nginˋ

e

guanˇ heˇ

tai

詳 細, 係 因 為 大 人 个 關 係。 大

nginˋ gaˊ rhiˆ gongˆ rhidˊ deuˇ suˆ hmˊ cu

henˋ naˆ gaˇ tai

人 佮 意 講 一 兜 數 目 字。 你 若 拁 大 nginˋ gongˆ henˋ gauˇ choo rhidˊ gaiˆ sinˇ penˋ rhiuˆ

guiˋ nginˋ

人 講 你 交 著 一 個 新 朋 友, 佢 人 mˇ bboi munˆ kaˆ zhinˆ genˇ

e

su

maˇ mˇ bboi munˆ henˋ

毋 會 問 較 正 經 个 事, 嘛 毋 會 問 你 gongˆ

guiˋ gongˆ su

e

shangˇ he ngiong zuˆ

gaˊ rhiˆ

講 :「 佢 講 事 个 聲 係 仰 子? 佮 意 songˆ bbooˊ gaiˆ

rhiuˇ da shiuˇ zibˋ rhia aˋ

moˋ

guiˋ nginˋ zhangˆ bbue munˆ henˋ

無 ?」 佢 人 seˆ

e

pioˇ bunˆ

麼 个? 有 在 收 集 蝶 仔 个 標 本

guiˋ giˆ dooˇ

會 問 你 :「 佢 幾 多

shangˇ teˇ ziˆ moiˆ rhiuˇ giˆ dooˇ gaiˆ

tai keuˇ

歲 啊? 兄 弟 姊 妹 有 幾 多 個 ? 大 箍 iaˆ seˆ keuˇ

guiˋ

e

uˊ rhidˊ gooˆ ngiedˋ tanˆ giˆ

抑 細 箍? 佢 个 阿 怙 一 個 月 趁 幾 dooˇ

guiˋ nginˋ gamˆ gooˊ anˊ zhangˆ he zhinˆ genˇ shiu su

多 ?」 佢 人 感 覺 恁 正 係 正 經 熟 事 liˊ gaiˆ penˋ rhiuˆ

這 個 朋 友。


gaˆ suˆ henˋ gaˇ guiˋ nginˋ gongˆ

ngaiˋ ngiangˆ choo

假 使 你 拁 佢 人 講 :「  rhidˊ geenˇ bbuˊ haˇ

rhung moiˋ guiˇ sedˊ

e

zhenˇ zuˆ kiˆ

一 間 屋 下, 用 玫 瑰 色 个 磚 子 起 e

cungˇ zuˆ nui deˆ rhiuˇ zhungˆ teenˇ zhuˊ kuiˋ

个, 窗 子 內 底 有 dungˆ iaˋ rhiuˇ funˆ deeuˆ

guiˋ nginˋ ngiong zuˆ siong maˇ

崠 猶 有 粉 鳥 。」 佢 人 mˇ diˇ

bbuˊ

天 竺 葵, 屋

liˊ geenˇ bbuˊ haˇ rhiuˇ giˆ ziangˇ

仰 子 想 嘛 henˋ enˆ dongˇ

毋 知 這 間 屋 下 有 幾 靚。 你 應 當 oiˆ gaˇ guiˋ nginˋ gongˆ

ngaiˋ ngiangˆ choo rhidˊ geenˇ bbuˊ

愛 拁 佢 人 講 :「  haˇ

gaˊ geenˇ bbuˊ haˇ oiˆ giˆ

著 一 間 屋

ha cienˇ bban keuˇ

anˊ

下, 遐 間 屋 下 愛 幾 下 千 萬 箍 。」 恁 guiˋ nginˋ cidˋ bbue choo giangˇ hodˊ gongˆ

佢 人 即 會 著

nginˆ ziangˇ

驚 喝 講 :「 恁

哦!」

henˋ naˆ he gaˇ tai nginˋ gongˆ

zhinˆ genˇ rhiuˇ sioˆ

你 若 係 拁 大 人 講 :「 正 經 有 小 ongˋ zuˆ liˊ gaiˆ nginˋ

rhinˇ bbuiˇ guiˋ sangˇ choo zhinˇ hooˆ

王 子 這 個 人, 因 為 佢 生 著 真 好 ngiangˆ

sioˆ kiˆ loiˋ zhinˇ dedˊ nginˋ siaˊ

guiˋ siong tooˆ oiˆ

 , 笑 起 來 真 得 人 惜! 佢 想 討 愛 rhidˊ zhaˊ rhiongˋ

一 隻

rhidˊ gaiˆ nginˋ bbue siong tooˆ oiˆ rhidˊ zhaˊ

羊 。 一 個 人 會 想 討 愛 一 隻


rhiongˋ

liaˊ cidˋ bbue rhung zhinˆ menˋ rhiuˇ sioˆ ongˋ zuˆ liˊ

羊 , 這 即 會 用 證 明 有 小 王 子 這 gaiˆ nginˋ

tenˇ henˋ anˊ gongˆ

tai nginˋ rhidˊ ten bbue

個 人 。」 聽 你 恁 講 , 大 人 一 定 會 geenˇ teuˋ kiaˋ ha

gaˇ henˋ dongˇ zooˆ m

diˇ teenˇ

ti

e

肩 頭 擎 下, 拁 你 當 做 毋 知 天 地 个 samˇ seˆ seˆ zuˆ

m gooˆ

henˋ naˆ he gaˇ guiˋ nginˋ

三 歲 細 子。 毋 過 , 你 若 係 拁 佢 人 gongˆ

sioˆ ongˋ zuˆ he doiˆ sioˆ hangˋ senˇ

loiˋ

講 :「 小 王 子 係 對 小 行 星 B612 來 e

anˊ

guiˋ nginˋ cidˋ bbue siongˇ sinˆ henˋ

个。」 恁, 佢 人 即 會

e

su

相 信 你 个 事,

mˇ bboi gooˊ gaˇ henˋ munˆ gaˊ munˆ liˊ

tai nginˋ cidˋ he

毋 會 擱 拁 你 問 遐 問 這。 大 人 即 係 anˊ

seˆ zuˆ nginˋ simˇ

ti

oiˆ biongˆ kaˆ kuadˊ deuˇ

m

恁。 細 子 人 心 地 愛 放 較 闊 兜 , 毋 suˆ ham tai nginˋ shiongˇ geˆ gauˆ

使 和 大 人

傷 計 較。

su gooˊ gongˆ dooˆ zhenˆ loiˋ

leeuˆ goiˆ nginˋ senˇ

e

事 擱 講 倒 轉 來, 了 解 人 生 个 seˆ zuˆ

zhangˆ mˇ bboi da guanˆ pienˇ hoo iaˆ

he suˆ hmˊ

細 子, 正 毋 會 在 管 編 號 抑 係 數 目 cu

ngaiˋ zhinˇ siong tooˆ rhung shinˋ kiˋ

e

guˆ loiˋ zooˆ kiˆ

字。  真 想 討 用 神 奇 个 古 來 做 起 teuˋ

ngaiˋ zhinˇ siong tooˆ anˊ gongˆ

頭,  真 想 討 恁 講 :


guˆ zooˆ guˆ zooˆ

rhiuˇ rhidˊ gaiˆ sioˆ ongˋ zuˆ

guiˋ

「 古 早 古 早 , 有 一 個 小 王 子, 佢 daiˆ da rhidˊ gaiˆ ham guiˋ

e

bbuˇ shinˇ tai moˋ giˆ dooˇ

e

蹛 在 一 個 和 佢 个 膴 身 大 無 幾 多 个 senˇ minˆ shong

guiˋ tooˆ oiˆ rhidˊ gaiˆ penˋ rhiuˆ

doiˆ

星 面 上 , 佢 討 愛 一 個 朋 友 。」 對 leeuˆ goiˆ nginˋ senˇ

e

nginˋ loiˋ gongˆ

anˊ gongˆ bbue kaˆ

了 解 人 生 个 人 來 講, 恁 講 會 較 shidˋ cai

實 在。

ngaiˋ moˋ oiˆ nginˋ cinˆ caiˆ ngiangˆ ngaiˋ

 無 愛 人 儘 採 da siaˆ liˊ deuˇ gooˆ kuiˆ

e

su cinˋ

e

shiˇ

ngaiˋ

 个 書,  simˇ cinˋ maˇ he

在 寫 這 兜 過 去 个 事 情, 心 情 嘛 係 zhinˇ ganˇ nanˋ

ngaiˋ

e

penˋ rhiuˆ tuˆ rhiongˋ liˋ koiˇ

maˇ

真 艱 難 。  个 朋 友 渡 羊 離 開, 嘛 rhiuˇ liuˊ neenˋ aˆ

ngaiˋ rhung nginˆ dooˇ simˇ lidˋ kiaˋ bidˊ

有 六 年 啊。  用 恁 多 心 力 擎 筆 loiˋ siaˆ guiˋ

cidˋ he bbui choo moˋ oiˆ gaˇ guiˋ teemˇ

來 寫 佢, 即 係 為 著 無 愛 拁 佢 添 piong

teemˇ piong rhidˊ gaiˆ penˋ rhiuˆ

放。 添 ganˇ nanˋ

e

he zhinˇ dedˊ nginˋ

放 一 個 朋 友, 係 真 得 人 mˇ he

tu gaiˆ nginˋ lungˆ bbue rhiuˇ rhidˊ gaiˆ

艱 難 个。 毋 係 逐 個 人 攏 會 有 一 個 penˋ rhiuˆ

朋 友。


gooˊ gongˆ

ngaiˋ maˇ bbue bienˆ dooˆ ham gaˊ deuˇ tai

擱 講,  嘛 會 變 到 和 遐 兜 大 nginˋ kung kuanˆ

zhangˆ hinˆ suˆ hmˊ cu tenˇ

bbui choo

人 共 款 , 正 興 數 目 字 定。 為 著 anˊ

ngaiˋ miˇ rhidˊ habˋ sedˊ leeu ham giˆ

ha giˇ rhenˋ

恁,  買 一 盒 色 料 和 幾 下 枝 鉛 bidˊ

dooˆ ngaiˋ liˊ gaiˆ neenˋ seˆ zhangˆ tooˆ fa

tuˋ

shidˋ

筆 。 到  這 個 年 歲 正 討 畫 圖, 實 cai zhinˇ biangˆ

在 真

liuˊ seˆ

e

shiˋ

ngaiˋ zhangˆ shidˊ fa gooˆ

拚 。 六 歲 个 時, 

識 畫 過

rhidˊ muiˇ tai namˋ shaˋ shiedˋ rhidˊ zhaˊ tai ciong

leeuˆ heu

一 尾 大 南 蛇 食 一 隻 大 象, 了 後 cidˋ mˇ shidˊ gooˊ fa gooˆ pe kien aˆ

即 毋 識 擱 畫 過 別 件 啊。

he gongˆ

ngaiˋ bbue cin liong gaˇ sioˆ ongˋ zuˆ

fa

kaˆ

係 講,  會 盡 量 拁 小 王 子 畫 較 shinˋ

e

m gooˆ

ngaiˋ m gamˆ gongˆ rhidˊ ten bbue shinˋ

成 个。 毋 過 ,  毋 敢 講 一 定 會 成 gungˇ

rhidˊ banˆ ha

liˊ zhongˇ rhiuˇ shinˋ

功。 一 半 下 這 張 cidˋ moˋ shinˋ

gooˊ rhiuˇ

iauˋ rhidˊ zhongˇ

有 成, 猶 一

cunˆ chaˊ zooˊ moˋ giˆ hooˆ sheˆ

即 無 成 。 擱 有 , 寸 尺 捉 無 幾 好 勢, rhiuˇ

e

pu fun gooˆ teuˋ tai

rhiuˇ

e

gooˆ teuˋ seˆ

sioˆ

有 个 部 分 過 頭 大, 有 个 過 頭 細。 小 ongˋ zuˆ samˇ kuˆ

e

sedˊ

ti

maˇ zooˊ moˋ giˆ doiˆ

chiˆ

王 子 衫 褲 个 色 地 嘛 捉 無 幾 對, 試


leeuˆ gooˊ chiˆ

fa leeuˆ gooˊ fa

rhiuˇ shiˋ maˇ bbue sheˆ

了 擱 試 , 畫 了 擱 畫, 有 時 嘛 會 勢 m choo

rhidˊ banˆ ha saˆ gaˇ zhinˇ rhioˆ ginˆ

e

sioˆ pu

毋 著。 一 半 下 嗄 拁 真 要 緊 个 小 部 fun fa

fai kuiˆ

rhinˇ bbuiˇ

sioˆ ongˋ zuˆ lungˆ mˇ shidˊ

分 畫 壞 去。 因 為 , 小 王 子 攏 毋 識 gaˇ ngaiˋ goiˆ shedˊ gooˆ

moˋ ten choo

guiˋ siong gongˆ

拁  解 說 過, 無 定 著 , 佢 想 ngaiˋ maˇ ham tai nginˋ kung kuanˆ

suˆ rhiˆ

ciangˆ tai gaˇ

 嘛 和 大 人 共 款 。 所 以, 請 大 家 teˆ liong ngaiˋ

e

m choo

zhinˇ moˋ caiˆ

ngaiˋ moˋ fadˊ

體 諒  个 毋 著 。 真 無 採,  無 法 tu teuˆ gooˆ siongˇ zuˆ kuiˆ ngiangˆ nui deˆ

度 透 過 箱 子 去 ten choo

e

rhiongˋ

moˋ

內 底 个 羊 。 無

ngaiˋ zhinˆ genˇ rhiuˇ rhidˊ deuˇ aˋ shinˋ tai nginˋ

定 著,  正 經 有 一 兜 仔 成 大 人。 ngaiˋ enˆ dongˇ he looˆ aˆ

 應 當 係 老 啊。


ti

zhongˇ

【 第 5

tu ngidˊ

henˋ oiˆ zhiˆ rhiˆ tai teuˋ shi

章 】 你 愛 注 意 大 頭 樹

ngaiˋ bbue gaˇ shidˊ rhidˊ deuˇ sioˆ ongˋ zuˆ

逐 日,  會 加 識 一 兜 小 王 子 e

senˇ

gooˊ rhiuˇ guiˋ ngiong zuˆ tooˆ liˋ koiˇ

ham guiˋ

个 星 , 擱 有 佢 仰 子 討 離 開, 和 佢 tooˆ liˆ hangˋ kuiˆ ni bbi

liˊ deuˇ lungˆ he guiˋ siong choo

討 旅 行 去 哪 位。 這 兜 攏 係 佢 想 著 gooˆ kuiˆ

e

shiˋ bbu

moˋ zhiˆ rhiˆ gongˆ choo

e

cidˋ

過 去 个 時 務 , 無 注 意 講 著 个。 即 anˊ

da

ti

samˇ ngidˊ

ngaiˋ diˇ heuˋ mien bauˇ shi

e

恁, 在 第 三 日 ,  知 猴 麵 包 樹 个 zaiˇ nan aˆ

災 難 啊。

liˊ baiˆ rhiu gooˊ he rhiongˋ

hooˆ ten niˋ

sioˆ ongˋ

這 擺 又 擱 係 羊 。 好 定 泥, 小 王 zuˆ naˆ ciong zhinˇ baˊ simˇ munˆ

子 若 像 真 擘 心 問:

rhiongˋ gamˆ bbue shiedˋ seˆ teuˋ shi

敢 會

食 細 頭 樹?」


bbue aˆ

「 會 啊。」 aˆ

ziuˊ hooˆ

e

「 啊! 足 好 个。」 ngaiˋ mˇ diˇ rhiongˋ bbue shiedˋ seˆ teuˋ shi rhiuˇ bbooˊ

 毋 知 羊 gaiˆ hooˆ

食 細 頭 樹 有 麼

sioˆ ongˋ zuˆ gooˊ gongˆ

个 好。 小 王 子 擱 講 :

anˊ gongˆ loiˋ

rhiongˋ maˇ bbue shiedˋ heuˋ mien bauˇ

「 恁 講 來, shi

嘛 會

食 猴 麵 包

choo moˋ

樹, 著 無 ?」 heuˋ mien bauˇ shi mˇ he seˆ teuˋ shi

gaˊ he

「 猴 麵 包 樹 毋 係 細 頭 樹, 遐 係 ciong shangˋ booˆ nginˆ tai

e

shi

naˆ zhinˆ gongˆ kienˇ rhidˊ

城 堡 恁 大 个 樹。 若 準 講 牽 一

chin tai ciong loiˋ

maˇ moˋ fadˊ tu

gaˇ heuˋ mien bauˇ shi

陣 大 象 來, 嘛 無 法 度 拁 猴 麵 包 樹 shiedˋ ciang

淨 。」 rhidˊ chin tai ciong

e

gongˆ fadˊ saˆ dedˊ sioˆ ongˋ zuˆ

一 陣 大 象 个 講 法 嗄 得 小 王 子 zhinˇ oiˆ sioˆ

guiˋ gongˆ

真 愛 笑, 佢 講 :


anˊ oiˆ gaˇ tai ciong rhidˊ zhaˊ rhidˊ zhaˊ teebˋ kiˆ

「 恁 愛 拁 大 象

一 隻 一 隻 疊 起

loiˋ

來。」

sioˆ ongˋ zuˆ zhinˇ rhiuˇ diˇ shidˊ gongˆ

小 王 子 真 有 知 識 講:

shi tai teuˋ zinˆ cienˋ

maˇ he seˆ teuˋ

e

「 樹 大 頭 進 前 , 嘛 係 細 頭 个。」


moˋ m choo

m gooˆ

ngiong zuˆ oiˆ rhiongˋ kuiˆ

「 無 毋 著 ! 毋 過, shiedˋ seˆ teuˋ

e

仰 子 愛 羊

heuˋ mien bauˇ shi

食 細 頭 个 猴 麵 包 樹?」 guiˋ gaˇ ngaiˋ gongˆ

aiˇ

liaˊ naˇ suˆ gongˆ

naˆ

佢 拁  講 :「 唉! 這 哪 使 講 !」 若 ciong he gongˆ teuˋ cidˋ diˇ muiˇ

e

su cinˋ

ngaiˋ saˆ oiˆ

像 係 講 頭 即 知 尾 个 事 情,  嗄 愛 bbuˆ guiˇ zhiuˆ zhangˆ bbue diˇ

舞 歸 晝

giˆ shiˋ

會 知。

sioˆ ongˋ zuˆ daiˆ

e

senˇ ham pe liabˋ senˇ

幾 時, 小 王 子 蹛 个 星 和 別 粒 星 kung kuanˆ

rhiuˇ hooˆ

e

shi maˇ rhiuˇ moˋ hooˆ

e

shi

共 款 , 有 好 个 樹 嘛 有 無 好 个 樹。 hooˆ zhungˆ zuˆ fadˊ hooˆ

e

shi

moˋ hooˆ

e

zhungˆ zuˆ

種 子 發 好 个 樹, 無 好 个 種 子

fadˊ moˋ hooˆ

e

shi

m gooˆ

fe

da niˋ haˇ nui deˆ

發 無 好 个 樹。 毋 過 , 睡 在 泥 下 內 底 e

zhungˆ zuˆ he ngiangˆ mˇ bboi choo

个 種 子 係

zhungˆ zuˆ fe budˊ mong zonˆ chidˊ niˋ mienˆ

oiˆ denˆ dooˆ

毋 會 著 个, 愛 等 到 e

shiˋ giangˇ ciangˆ

種 子 睡 發 夢 个 時 驚 innˆ

e

fadˊ ngaˋ tuˆ

醒, 發 芽 吐

tam poo aˋ painnˆ sheˆ painnˆ

穎, 鑽 出 泥 面 , 淡 薄 仔 歹 勢 歹


sheˆ

uanndˋ hiongˆ ngidˊ teuˋ

勢, 斡 nun

ziangˇ ziangˇ

嫩、 靚

sangˇ chidˊ rhidˊ teuˋ nun

日 頭, 生 出 一 頭 嫩 e

sinˇ innˆ

靚 个 新 穎。

gaˆ suˆ gaˊ he coiˆ teuˋ iaˆ he moiˋ guiˇ faˇ

e

sinˇ

假 使 遐 係 菜 頭 抑 係 玫 瑰 花 个 新 innˆ

eenˇ cidˋ dedˊ guiˋ tai teuˋ

gaˆ suˆ gaˊ he painnˆ mi

穎,  即 得 佢 大 頭; 假 使 遐 係 歹 物 e

sinˇ innˆ

eenˇ naˆ bbue ngin

e

cidˋ oiˆ suiˋ gaˇ bangˇ

个 新 穎 ,  若 會 認 个, 即 愛 隨 拁 挷 maiˆ

莫。

rhinˇ bbuiˇ sioˆ ongˋ zuˆ daiˆ

e

senˇ minˆ shong

rhiuˇ

因 為 小 王 子 蹛 个 星 面 上, 有 rhidˊ deuˇ dedˊ nginˋ giangˇ

一 兜 得 人 mien bauˇ shi

e

e

zhungˆ zuˆ

gaˊ cidˋ he heuˋ

驚 个 種 子, 遐 即 係 猴

zhungˆ zuˆ

guiˇ liabˋ senˇ minˆ shong

e

麵 包 樹 个 種 子。 歸 粒 星 面 上 个 niˋ

manˆ na bbi lungˆ he

liˊ zhungˆ zhungˆ zuˆ

泥, 滿 哪 位 攏 係 這 種 heuˋ mien bauˇ shi

e

種 子。 假 使

shi rhiongˇ naˆ shiongˇ meen kuiˆ

猴 麵 包 樹 个 樹 秧 若 傷 bangˇ

gaˆ suˆ

cidˋ bangˇ mˇ bboi ciang aˆ

慢 去

guiˇ liabˋ senˇ bbue

挷 , 即 挷 毋 會 淨 啊。 歸 粒 星 會 sangˇ dooˆ neemˇ neemˇ

生 到 淰

gunˇ maˇ zonˆ gooˆ guiˇ liabˋ senˇ

淰 , 根 嘛 鑽 過 歸 粒 星。


naˆ gaˊ liabˋ senˇ shiongˇ seˆ

若 遐 粒 星 dooˇ

heuˋ mien bauˇ shi shiongˇ

傷 細, 猴 麵 包 樹 傷

guiˇ liabˋ senˇ cidˋ bbue bidˊ kuiˆ

多 , 歸 粒 星 即 會 必 去。

liaˊ he guiˇ giˆ

e

mun teˋ

sioˆ ongˋ zuˆ gaˇ

「 這 係 規 矩 个 問 題。」 小 王 子 拁 ngaiˋ goiˆ shedˊ gongˆ

 解 說 hooˆ

chinˋ zooˆ henˋ suˇ hooˆ

seˆ

講 ,「 晨 早 你 梳 好 、 洗

cidˋ oiˆ kuiˆ gaˇ senˇ suˇ seˆ

oiˆ zhioˆ shiˋ geenˇ kuiˆ

好 , 即 愛 去 拁 星 梳 洗, 愛 照 時 間 去 bangˇ heuˋ mien bauˇ shi

heuˋ mien bauˇ shi

e

shi rhiongˇ

挷 猴 麵 包 樹。 猴 麵 包 樹 个 樹 秧 ham moiˋ guiˇ faˇ sangˇ dooˆ shinˋ shinˋ

naˆ bbue ngin

e

和 玫 瑰 花 生 到 成 成, 若 會 認 个 shiˋ

cidˋ oiˆ suiˋ gaˇ bangˇ maiˆ

liˊ zhungˆ teuˋ lu moˋ

時, 即 愛 隨 拁 挷 莫 。 這 種 頭 路 無 giˆ simˇ sedˊ

m gooˆ zhinˇ kiangˇ kooˆ

幾 心 色, 毋 過 真

輕 可 。」


rhiuˇ rhidˊ ngidˊ

guiˋ baiˆ tooˊ ngaiˋ oiˆ

fa rhidˊ zhongˇ

有 一 日, 佢 拜 託  愛 畫 一 kaˆ ziangˇ

e

tuˋ

dedˊ daiˆ da

ti

kiuˋ

e

seˆ zuˆ kaˆ diˇ

較 靚 个 圖, 得 蹛 在 地 球 个 細 子 較 知 liˊ gaiˆ guanˇ neem

這 個 觀

guiˋ gongˆ

念。 佢 講:

gaˆ suˆ rhiuˇ rhidˊ ngidˊ

gaˊ deuˇ seˆ zuˆ chidˊ kuiˆ

「 假 使 有 一 日, 遐 兜 細 子 出 去 liˆ hangˋ

liˊ zhongˇ tuˋ doiˆ guiˋ nginˋ cidˋ zhinˇ rhiuˇ lu

旅 行, 這 張 圖 對 佢 人 即 真 有 路


rhung

rhiuˇ

e

teuˋ lu sooˋ kaˆ meen zooˆ

he moˋ bbooˊ

用 。 有 个 頭 路 趖 較 慢 做, 係 無 麼 gaiˆ rhioˆ ginˆ

m gooˆ

naˆ he ciong heuˋ mien bauˇ shi

个 要 緊 。 毋 過 , 若 係 像 猴 麵 包 樹, cidˋ bbue bienˆ zooˆ tai zaiˇ nan

ngaiˋ kuiˆ gooˆ rhidˊ liabˋ

即 會 變 做 大 災 難。  去 過 一 粒 senˇ

minˆ shong daiˆ rhidˊ gaiˆ nanˇ shiˇ guiˆ

guiˋ diamˇ

星 , 面 上 蹛 一 個 懶 尸 鬼, 佢 恬 diamˇ moˋ teuˋ shinˋ

biongˆ gaˊ samˇ teuˋ heuˋ mien bauˇ shi

恬 無 頭 神, 放 遐 三 頭 猴 麵 包 樹 m guanˆ

毋 管 ……。」


loo loiˋ

ngaiˋ zhioˆ sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

e

gaˇ gaˊ

落 來,  照 小 王 子 講 个, 拁 遐 liabˋ senˇ fa chidˊ loiˋ

ngaiˋ rhidˊ liu moˋ gaˊ rhiˆ gongˆ gauˇ

粒 星 畫 出 來。  一 溜 無 佮 意 講 教


chi nginˋ

e

su

m gooˆ

heuˋ mien bauˇ shi

e

zaiˇ

治 人 个 事。 毋 過 , 猴 麵 包 樹 个 災 nan

diamˇ dedˊ nginˋ ngiangˆ kiangˇ

難, 恬 得 人 shinˋ

e

nginˋ loiˋ gongˆ

rhiuˋ kiˋ doiˆ moˋ teuˋ

輕, 尤 其 對 無 頭

bbue sunˆ shidˊ dooˆ zhinˇ ciˇ

神 个 人 來 講, 會 損 失 到 真 悽 camˆ

suˆ rhiˆ liˊ baiˆ

ngaiˋ pooˆ rhidˊ baiˆ

li

ngaiˋ

慘 。 所 以 這 擺 ,  破 一 擺 例。  gongˆ

henˋ nginˋ liˊ deuˇ seˆ zuˆ

oiˆ kaˆ kim

e

講 :「 你 人 這 兜 細 子, 愛 較 勤 个, oiˆ zhiˆ rhiˆ heuˋ mien bauˇ shi

愛 注 意 猴 麵 包 樹!」 liaˊ he bbui choo tooˆ teˋ ciangˆ henˋ nginˋ

bauˇ hamˋ

這 係 為 著 討 提 醒 你 人, 包 含 ngaiˋ ziˇ gaˇ

suˆ rhiˆ

ngaiˋ zhinˇ ngin zhinˇ kuiˆ fa

liˊ

 自 家。 所 以,  真 認 真 去 畫 這 zhongˇ tuˋ

liˊ gaiˆ gauˇ chi he zhinˇ rhiuˇ geˆ dadˋ

e

張 圖。 這 個 教 治 係 真 有 價 值 个, dadˋ dedˊ ngaiˋ biangˆ sheˆ kuiˆ fa

值 得 

拚 勢 去 畫。

moˋ ten choo henˋ nginˋ bbue gongˆ

ngiong zuˆ liˊ

無 定 著 你 人 會 講 :「 仰 子 這 bunˆ shiˇ iauˋ

e

tuˋ moˋ ciong heuˋ mien bauˇ shi nginˆ tai

本 書 猶 个 圖 無 像 猴 麵 包 樹 恁 大、 nginˆ zinˇ caiˆ

ngaiˋ bbue gongˆ

liaˊ naˇ suˆ gongˆ

恁 精 彩?」  會 講 :「 這 哪 使 講 , ngaiˋ zooˆ cidˋ chiˆ gooˆ aˆ

m gooˆ lungˆ moˋ shinˋ

 早 即 試 過 啊! 毋 過 攏 無 成


gungˇ

ngaiˋ da

fa heuˋ mien bauˇ shi

e

shiˋ bbu

rhiuˇ

功 。」  在 畫 猴 麵 包 樹 个 時 務 , 有 rhidˊ zhungˆ choo gibˊ

e

simˇ cinˋ da gaˇ ngaiˋ guˆ

li

著 急 个 心 情 在 拁  鼓 勵。


ti

zhongˇ

【 第 6

zooˊ puˋ ngiangˆ ngidˊ teuˋ loo sanˇ

章 】 作 垺

日 頭 落 山

ngaiˋ bbadˋ loiˋ bbadˋ leeuˆ goiˆ sioˆ ongˋ zuˆ

e

senˇ ua

 越 來 越 了 解 小 王 子 个 生 活 ham baˊ simˇ

gooˆ kuiˆ zhinˇ chongˋ

和 擘 心。 過 去 真 hinˆ

e

su cinˋ ti

shiˋ geenˇ

guiˋ teuˋ

長 个 時 間, 佢 頭

cidˋ he ngiangˆ ngidˊ teuˋ loo sanˇ

興 个 事 情, 即 係 he ngaiˋ da

e

siˆ ngidˊ

 e

liaˊ

日 頭 落 山。 這

chinˋ zooˆ diˇ

e

dongˇ shiˋ

係  在 第 四 日 个 晨 早 知 个。 當 時 guiˋ gongˆ

佢 講: ngaiˋ gaˊ rhiˆ ngiangˆ ngidˊ teuˋ loo sanˇ

「  佮 意 puˋ loiˋ kuiˆ ngiangˆ

垺 來 去

日 頭 落 山。  作

hooˆ moˋ

 , 好 無 ?」

m gooˆ

oiˆ denˆ

「 毋 過 , 愛 等 ……。」 oiˆ denˆ bbooˊ gaiˆ

「 愛 等

eenˇ zooˊ

麼 个 ?」

denˆ ngidˊ teuˋ loo sanˇ aˆ

「 等 日 頭 落 山 啊!」


kiˆ teuˋ ha

sioˆ ongˋ zuˆ naˆ ciong tenˇ moˋ

loo loiˋ

起 頭 下, 小 王 子 若 像 聽 無 , 落 來 ham guiˋ ziˇ gaˇ maˇ siong oiˆ sioˆ

guiˋ gaˇ ngaiˋ gongˆ

和 佢 自 家 嘛 想 愛 笑。 佢 拁  講 : ngaiˋ saˆ teemˇ piong

「  嗄 添 ngaiˋ

e

siong gongˆ liˊ manˆ iaˋ he

放, 想

da

講 這 滿 猶 係 在

senˇ minˆ shong

 个 星 面 上 !」

gongˆ maˇ rhiuˇ rhiangˆ

講 嘛 有 he dongˇ zhiuˆ

e

tai gaˇ lungˆ diˇ

miˆ gudˊ naˆ

影 ! 大 家 攏 知, 美 國 若 shiˋ

fadˊ gudˊ cidˋ he ngidˊ teuˋ tooˆ loo

係 當 晝 个 時, 法 國 即 係 日 頭 討 落 sanˇ aˆ

miˆ gudˊ nginˋ naˆ rhiuˇ fadˊ tu rhidˊ funˇ zhungˇ

山 啊。 美 國 人 若 有 法 度 一 分 鐘 suiˋ biangˆ dooˆ fadˊ gudˊ

duˆ hooˆ bbue fuˆ ngiangˆ choo ngidˊ

隨 拚 到 法 國, 堵 好 會 赴 teuˋ loo sanˇ

he gongˆ

著 日

fadˊ gudˊ liˋ nginˆ bbienˆ

頭 落 山! 係 講 , 法 國 離 恁 m gooˆ

遠 。

da sioˆ ongˋ zuˆ gaˊ liabˋ seˆ liabˋ senˇ

naˆ

毋 過 , 在 小 王 子 遐 粒 細 粒 星, 若 saiˆ rhidˊ ha gioˊ pu

neemˋ shiˋ cidˋ bbue rhung ngiangˆ choo

徙 一 下 腳 步, 黏 時 即 會 用 ngidˊ teuˋ loo sanˇ aˆ

日 頭 落 山 啊。


rhiuˇ rhidˊ ngidˊ

ngaiˋ shidˊ ngiangˆ gooˆ siˆ shibˋ

「 有 一 日,  識

過 四 十

samˇ baiˆ ngidˊ teuˋ loo sanˇ

三 擺 日 頭 落 山 。」 rhidˊ ha zuˆ

sioˆ ongˋ zuˆ suiˋ gooˊ gongˆ

一 下 子, 小 王 子 隨 擱 講 : henˋ gamˆ diˇ

nginˋ naˆ simˇ gonˇ teuˋ zadˋ zadˋ

「 你 敢 知, 人 若 心 肝 頭 拶 拶 , cidˋ gaˊ rhiˆ ngiangˆ ngidˊ teuˋ loo sanˇ

即 佮 意

日 頭 落 山 。」

rhidˊ ngidˊ ngiangˆ siˆ shibˋ samˇ baiˆ

「 一 日

henˋ ngiong zuˆ

四 十 三 擺? 你

仰 子

bbue nginˆ bbidˊ zudˊ leˇ

會 恁 慍 悴 咧?」 sioˆ ongˋ zuˆ diamˇ diamˇ

小 王 子 恬

moˋ gongˆ banˆ guiˆ su

恬 , 無 講 半 句 事。


ti

zhongˇ

【 第 7

dooˆ

ti

rhidˊ luiˆ zhinˇ rhioˆ ginˆ

mˆ ngidˊ

iaˋ he rhinˇ bbuiˇ rhiongˋ

到 第 五 日, 猶 係 因 為 zuˆ

e

e

faˇ

章 】 一 蕊 真 要 緊 个 花

biˆ medˋ ngaiˋ guiˇ ha lungˆ diˇ

sioˆ ongˋ

羊 , 小 王 guiˋ diamˇ

子 个 秘 密  歸 下 攏 知 啊。 佢 恬 diamˇ suˇ kooˆ zhinˇ giuˆ

naˆ ciong siong choo bbooˊ gaiˆ too

恬 思 考 真 久, 若 像 想 著 麼 个 道 liˆ

hiungˋ hiungˋ kiaˋ teuˋ gaˇ ngaiˋ munˆ

理, 雄

雄 擎 頭 拁  問:

rhiongˋ naˆ bbue shiedˋ seˆ teuˋ shi

羊 若 會

gamˆ maˇ bbue

食 細 頭 樹, 敢 嘛 會

shiedˋ faˇ

食 花?」 rhiongˋ duˆ choo bbooˊ gaiˆ cidˋ shiedˋ bbooˊ gaiˆ

羊 堵 著 麼 个 即 食 rhiuˇ ledˊ

e

麼 个 。」

faˇ maˇ shiedˋ

「 有 竻 个 花 嘛 食 ?」 rhiuˇ ledˊ

e

faˇ maˇ shiedˋ shiedˋ loo

「 有 竻 个 花 嘛 食 naˆ anˊ

食 落!」

ledˊ rhiuˇ bbooˊ gaiˆ lu rhung

「 若 恁, 竻 有

麼 个 路 用 ?」


ngaiˋ mˇ diˇ oiˆ ngiong zuˆ gongˆ

gaˊ shiˋ

ngaiˋ da

 毋 知 愛 仰 子 講 。 遐 時,  在 teuˆ rhidˊ liabˋ sooˆ dooˆ anˋ anˋ

e

looˋ siˇ denˇ

gaˇ kiˆ

敨 一 粒 鎖 到 緪 緪 个 螺 絲 釘。 機 器 fai dooˆ mˇ bboi hangˋ mˇ bboi zhenˆ aˆ

fiˆ maˇ tooˆ limˇ

壞 到 毋 會 行 毋 會 轉 啊, 水 嘛 討 啉 ciang aˆ

dooˆ muiˇ gamˆ bbue zhinˇ ciˇ camˆ

ngaiˋ ziuˊ

淨 啊, 到 尾 敢 會 真 悽 慘 ,  足 gibˊ

e

急 个。 naˆ anˊ

ledˊ rhiuˇ bbooˊ gaiˆ lu rhung

「 若 恁, 竻 有

麼 个 路 用 ?」

sioˆ ongˋ zuˆ naˆ he munˆ mun teˋ

moˋ munˆ dooˆ rhiuˇ

小 王 子 若 係 問 問 題, 無 問 到 有 rhidˊ giˇ biangˆ hooˆ kiaˋ

he mˇ bboi biongˆ sadˊ

e

gaˊ

一 支 柄 好 擎 , 係 毋 會 放 煞 个。 遐 liabˋ gauˆ guaiˆ

e

looˋ siˇ denˇ dedˊ ngaiˋ kiˆ fai fai

ngaiˋ

粒 狡 怪 个 螺 絲 釘 得  氣 壞 壞,  cidˋ cinˆ caiˆ gaˇ gongˆ

即 儘 採 拁 講: ledˊ oˇ

rhidˊ deuˇ aˋ

lu rhung maˇ moˋ

gaˊ he

「 竻 哦! 一 兜 仔 路 用 嘛 無 , 遐 係 faˇ bienˆ

e

chidˊ teuˋ laˇ

花 變 个 齣 頭 啦!」


「 哦!」

guiˋ diamˇ rhidˊ kunˆ zuˆ

keuˆ kiˆ moˋ giˆ hooˆ

doiˆ

佢 恬 一 睏 子, 口 氣 無 幾 好 , 對 ngaiˋ gongˆ

ngaiˋ m sinˆ

faˇ nginˆ ngienˇ rhiuˋ

 講 :「  毋 信。 花 恁 danˇ shunˋ

guiˋ nginˋ siong fongˇ fadˊ booˆ fu

nginˆ

柔, 恁 ziˇ gaˇ

siong

單 純 , 佢 人 想 方 法 保 護 自 家, 想 gongˆ rhiuˇ ledˊ

cidˋ bbue rhung bioˆ shi ziˇ gaˇ zhinˇ

li

講 有 竻, 即 會 用 表 示 自 家 真 厲 hoi

害 ……。」 ngaiˋ diamˇ diamˇ

 恬 siong

moˋ da guanˆ guiˋ

gaˊ shiˋ ngaiˋ da

恬 , 無 在 管 佢。 遐 時  在

naˆ he looˋ siˇ denˇ gooˊ nginˆ gauˆ guaiˆ

ngaiˋ cidˋ

想, 若 係 螺 絲 釘 擱 恁 狡 怪,  即 kiaˋ teedˊ chiˋ gaˇ kooˊ maiˆ

nauˆ gunˇ ngang tooˆ daˆ giedˊ

擎 鐵 鎚 拁 搉 莫。 腦 筋 硬 討 打 結 e

shiˋ

sioˆ ongˋ zuˆ rhiu gooˊ loiˋ cauˆ lon

guiˋ gongˆ

个 時 , 小 王 子 又 擱 來 吵 亂。 佢 講 : henˋ gongˆ gaˊ he faˇ bienˆ

「 你

e

chidˊ teuˋ

講 遐 係 花 變 个 齣 頭 。」


hooˆ laˇ

hooˆ laˇ

dongˆ zooˊ ngaiˋ bbooˊ gaiˆ lungˆ

「 好 啦! 好 啦! 當 moˋ gongˆ

ngaiˋ zhangˆ he bbuˇ pa gongˆ tenˇ

無 講!  e

作  麼 个 攏 kaˆ baiˆ tooˊ

正 係 烏 白 講 定。 較 拜 託

ngaiˋ zhinˆ genˇ rhiuˇ zhinˇ rhioˆ ginˆ

e

teuˋ lu

oiˆ

个,  正 經 有 真 要 緊 个 頭 路 愛 zooˆ

做 !」

guiˋ choo giangˇ rhidˊ ha

佢 著 ginˆ

e

一 下,

ngiangˆ ngaiˋ gongˆ

rhioˆ

 講 :「 要

teuˋ lu

緊 个 頭 路?」 guiˋ ngiangˆ ngaiˋ shiuˆ kiaˋ teedˊ chiˋ

bbuˇ bbuˇ

shiuˆ zhiˆ teuˋ gooˋ

 手 擎 鐵 鎚, 手 指 頭 膏

chiuˆ chiuˆ

e

giˇ rhiuˋ

puˊ da rhidˊ gaiˆ samˇ

烏 烏、 臭 臭 个 機 油, 仆 在 一 個 三 gooˊ liuˊ ngiˆ

e

gaˇ kiˆ minˆ shong

角 六 耳 个 機 器 面 上。 henˋ gongˆ su ham tai nginˋ kung kuanˆ

「 你

講 事 和 大 人 共 款 !」


liˊ guiˆ su dedˊ ngaiˋ gamˆ gooˊ zhinˇ gienˆ sioˆ

suaˆ

這 句 事 得  感 覺 真 見 笑。 續 loo kuiˆ

guiˋ guiˇ gaiˆ nginˋ bienˆ dooˆ zhinˇ moˋ seˆ ngi

落 去, 佢 歸 個 人 變 到 真 無 細 義 gongˆ

講:

henˋ ngiong zuˆ bbue rhung bbuˇ pa moˋ funˇ

「 你

bbooˊ

仰 子 會 用 烏 白 無 分, 麼

gaiˆ lungˆ lam lam zooˊ puˋ

个 攏 濫 濫 作 垺!」 guiˋ rhiuˇ rhiangˆ kiˆ fai fai

佢 有 gongˆ dooˆ bi

shangˇ rhiuˇ kaˆ tai

影 氣 壞 壞, 聲 bi cheedˊ

有 較 大,

teuˋ naˋ kooˊ hainnˆ aˆ hainnˆ

講 到 嗶 嗶 掣 , 頭 那 殼 晃 啊 晃, bbongˋ sedˊ

e

teuˋ naˋ hmˇ dedˊ fungˇ cheˇ dooˆ siˆ sanˆ

色 个 頭 那 毛 得 風 吹 到 四 散。

ngaiˋ shidˊ kuiˆ gooˆ rhidˊ liabˋ senˇ

minˆ shong daiˆ

「  識 去 過 一 粒 星, 面 rhidˊ gaiˆ fungˋ mienˆ

一 個 紅 faˇ

e

hiongˇ

e

guaiˆ nginˋ

上 蹛

guiˋ mˇ shidˊ pinn gooˆ

面 个 怪 人。 佢 毋 識 鼻 過 maˇ mˇ shidˊ ngiangˆ gooˆ ngiabˊ sibˋ

花 个 香 , 嘛 毋 識

e

過  熠 个


senˇ

moˋ gauˇ gooˆ banˆ gaiˆ diˇ simˇ penˋ rhiuˆ

guiˋ zhangˆ

星, 無 交 過 半 個 知 心 朋 友 。 佢 正 diˇ sonˆ suˆ hmˊ cu

iauˋ

e

lungˆ mˇ shidˊ zooˆ gooˆ

guiˋ

知 算 數 目 字, 猶 个 攏 毋 識 做 過 。 佢 guiˇ ngidˊ lungˆ ham henˋ kung kuanˆ

rhidˊ chidˋ da gongˆ

歸 日 攏 和 你 共 款, 一 直 在 講 rhiuˇ zhinˇ rhioˆ ginˆ

e

teuˋ lu

guiˋ ua dooˆ moˋ ciong rhidˊ

有 真 要 緊 个 頭 路。 佢 活 到 無 像 一 gaiˆ nginˋ

guiˋ he cooˆ guˇ

個 人 , 佢 係 草 菇。」 he bbooˊ gaiˆ

「 係 麼 个 ?」 he cooˆ guˇ

「 係 草 菇!」 dongˇ shiˋ sioˆ ongˋ zuˆ kiˆ dooˆ mienˆ pa

pa

moˋ fiedˊ

當 時 小 王 子 氣 到 面 白 白, 無 血 sedˊ

色。


cienˇ bban neenˋ loiˋ

「 千 萬 bban neenˋ loiˋ

faˇ sangˇ shinˋ rhiuˇ ledˊ

cienˇ

年 來, 花 生 成 有 竻 , 千 rhiongˋ sangˇ shinˋ bbue shiedˋ faˇ

萬 年 來, 羊

生 成 會

kuiˆ leeuˆ

食 花。 去 了

goiˆ faˇ ngiong zuˆ bbue sangˇ moˋ lu rhung

e

ledˊ

gamˆ

解 花 仰 子 會 生 無 路 用 个 竻, 敢 mˇ he zhinˇ rhioˆ ginˆ

e

su cinˋ

gamˆ gongˆ faˇ bbue

毋 係 真 要 緊 个 事 情? 敢 講 花 會 sangˇ ledˊ ham rhiongˋ bbue shiedˋ faˇ

生 竻 和

guiˋ nginˋ

e

zhenˆ

食 花, 佢 人 个 戰

zungˇ cidˋ moˋ bbooˊ gaiˆ rhioˆ ginˆ

liaˊ gamˆ moˋ biˆ gaˊ gaiˆ

爭 即 無 麼 个 要 緊? 這 敢 無 比 遐 個


fungˋ mienˆ guaiˆ nginˋ

e

suˆ hmˊ cu kaˆ rhioˆ ginˆ

gaˆ suˆ

面 怪 人 个 數 目 字 較 要 緊? 假 使

ngaiˋ shiu su rhidˊ luiˆ sheˆ geenˇ bbiˋ rhidˊ

e

faˇ

liˊ luiˆ

 熟 事 一 蕊 世 間 唯 一 个 花, 這 蕊 faˇ zhangˆ koiˇ da ngaiˋ gaˊ liabˋ senˇ

saˆ moˋ zhiˆ rhiˆ kuiˆ

花 正 開 在  遐 粒 星。 嗄 無 注 意 去 dedˊ rhidˊ zhaˊ rhiongˋ gaˇ shiedˋ maiˆ

得 一 隻 rhioˆ ginˆ

e

anˊ gamˆ mˇ he zhinˇ

羊 拁 食 莫, 恁 敢 毋 係 真 tai

su cinˋ

要 緊 个 大 事 情 ?」

sioˆ ongˋ zuˆ kiˆ fai fai

gooˊ gongˆ

gaˆ suˆ rhiuˇ

小 王 子 氣 壞 壞, 擱 講 :「 假 使 有 nginˋ kuiˆ oiˆ choo rhidˊ luiˆ faˇ

rhidˊ luiˆ cienˇ bban liabˋ

人 去 愛 著 一 蕊 花, 一 蕊 千 萬 粒 senˇ minˆ shong lungˆ moˋ

e

faˇ

tu baiˆ guiˋ kiaˋ teuˋ

星 面 上

攏 無 个 花。 逐 擺 佢 擎 頭

ngiangˆ senˇ

shiˋ

 guiˋ

e

cidˋ bbue dedˊ guiˋ gamˆ gooˊ choo oiˆ

星 个 時 , 即 會 得 佢 感 覺 著 愛。 e

simˇ nui bbue rhidˊ chidˋ gongˆ

ngaiˋ

e

gaˊ luiˆ

佢 个 心 內 會 一 直 講 :「  个 遐 蕊 faˇ

cidˋ da kiˋ zhungˇ rhidˊ liabˋ senˇ minˆ shong

花, 即 在 其 中 gooˆ

m

一 粒 星 面 上 。」 毋

faˇ naˆ moˋ zhiˆ rhiˆ kuiˆ dedˊ rhiongˋ shiedˋ kuiˆ

過, 花 若 無 注 意 去 得

doiˆ

食 去, 對


guiˋ loiˋ gongˆ

cidˋ naˆ ciong teenˇ dungˆ

e

senˇ gongˇ guiˇ

佢 來 講, 即 若 像 天 崠 个 星 光 歸 ha lungˆ iaunn kuiˆ aˆ

liaˊ gamˆ maˇ he moˋ rhioˆ ginˆ

下 攏 么 去 啊! 這 敢 嘛 係 無 要 緊 ?」

guiˋ moˋ fadˊ tu gooˊ gongˆ loo

hmˊ zhibˊ rhidˊ

佢 無 法 度 擱 講 落 啊, 目 汁 一 chidˋ din loo loiˋ

teenˇ maˇ amˆ aˆ

ngaiˋ biongˆ loo shiuˆ

直 汀 落 來。 天 嘛 暗 啊,  teuˋ

e

gaˇ fooˆ teuˋ

bbooˊ gaiˆ teedˊ chiˋ

放 落 手 looˋ siˇ denˇ

頭 个 傢 伙 頭 , 麼 个 鐵 鎚、 螺 絲 釘 、 iauˇ honˋ ham siˆ

ua

ngaiˋ zooˆ rhidˊ ha teemˇ piong aˆ

枵 寒 和 死 活,  做 一 下 添 liˊ gaiˆ sheˆ goiˆ nui deˆ

放 啊。

da rhidˊ liabˋ senˇ minˆ shong

這 個 世 界 內 底, 在 一 粒 星 面 上 , da ngaiˋ daiˆ

e

ti

kiuˋ

rhiuˇ rhidˊ gaiˆ sioˆ ongˋ zuˆ dongˇ

在  蹛 个 地 球, 有 一 個 小 王 子 當 da bbooˆ

oiˆ nginˋ gaˇ siaˊ

ngaiˋ gaˇ guiˋ lamˆ daiˆ

在 唩 , 愛 人 拁 惜!  拁 佢 攬 蹛 , kiangˇ kiangˇ dabˊ guiˋ

輕 gongˆ

講:

e

bueˆ ziaˊ piangˇ

seˆ shangˇ gaˇ

輕 搭 佢 个 背 脊 骿 , 細 聲 拁


henˋ oiˆ

e

gaˊ luiˆ faˇ mˇ bboi rhiuˇ ngiong zuˆ

「 你 愛 个 遐 蕊 花 毋 會 有 ngaiˋ gaˇ henˋ

e

rhiongˋ fa rhidˊ gaiˆ rhiongˋ zheˆ labˊ

 拁 你 个 羊 畫 一 個

gaˇ henˋ

ngaiˋ

e

仰 子。

faˇ

fa rhidˊ se

liˋ baˇ

gooˊ

嘴 落, 擱

拁 你 个 花 畫 一 踅 籬 笆,  ……。」 ngaiˋ shidˋ cai mˇ diˇ oiˆ gooˊ gongˆ bbooˊ gaiˆ

 實 在 毋 知 愛 擱 講 gamˆ gooˊ ziˇ gaˇ zhinˇ ham meen

ngaiˋ

麼 个。 

mˇ diˇ oiˆ ngiong zuˆ

感 覺 自 家 真 頇 顢, 毋 知 愛 仰 子 hangˋ ngibˋ guiˋ

e

simˇ

aiˇ

hmˊ zhibˊ

hmˊ zhibˊ rhidˊ

行 入 佢 个 心 。 唉! 目 汁 ! 目 汁 一 chidˋ he nginˆ shinˋ biˆ

直 係 恁 神 秘 啊!


ti

zhongˇ

【 第 8

zhinˇ ginˆ

ham ngidˊ teuˋ zooˊ puˋ koiˇ faˇ

章 】 和 日 頭 作 垺 開 花

ngaiˋ doiˆ liˊ luiˆ faˇ cidˋ rhiuˇ gooˊ kaˆ chimˇ

真 緊,  對 這 蕊 花 即 有 擱 較 深 e

leeuˆ goiˆ

da sioˆ ongˋ zuˆ

e

senˇ minˆ shong

zinˆ

个 了 解。 在 小 王 子 个 星 面 上 , 進 cienˋ zhangˆ fadˊ rhidˊ deuˇ kaˆ gienˆ danˇ

e

faˇ

liˊ deuˇ

正 發 一 兜 較 簡 單 个 花。 這 兜

faˇ seˆ seˆ luiˆ

mˇ bboi dinˆ bbi

maˇ mˇ bboi cauˆ choo

花 細 細 蕊, 毋 會 鎮 位, 嘛 毋 會 吵 著 pe saˋ

chinˋ zooˆ shiˋ

da cooˆ buˇ koiˇ faˇ

amˆ rhia

別 儕。 晨 早 時 , 在 草 埔 開 花, 暗 夜 shiˋ cidˋ cia kuiˆ aˆ

m gooˆ

rhiuˇ rhidˊ ngidˊ

mˇ diˇ

時 即 謝 去 啊。 毋 過 , 有 一 日 , 毋 知 ni bbi loiˋ

e

zhungˆ zuˆ

saˆ bogˋ ngaˋ aˆ

哪 位 來 个 種 子, 嗄 暴 芽 啊。 moˋ ten choo he heuˋ mien bauˇ shi

e

sinˇ pinˆ

「 無 定 著 係 猴 麵 包 樹 个 新 品 zhungˆ

sioˆ ongˋ zuˆ zhimˇ zhooˊ ngiangˆ liˊ teuˋ tedˋ piedˋ

種 。」 小 王 子 斟 e

nun innˆ

个 嫩 穎。

這 頭 特 別


liˊ teuˋ nun innˆ

zhinˇ ginˆ cidˋ moˋ gooˊ tai

chin

這 頭 嫩 穎 , 真 緊 即 無 擱 大 啊, 準 pi tooˆ koiˇ faˇ

cinˇ mudˊ zhiˇ ngiangˆ choo nginˆ tai

備 討 開 花 啊。 親 目 珠 e

faˇ bauˇ

著 恁 大

sioˆ ongˋ zuˆ gamˆ gooˊ faˇ rhidˊ ten bbue koiˇ

个 花 苞, 小 王 子 感 覺 花 一 定 會 開 dooˆ zhinˇ giangˇ nginˋ

到 真

m gooˆ

人。

liˊ luiˆ faˇ da faˇ bauˇ nui deˆ

saˆ kuanˇ

毋 過 , 這 蕊 花 在 花 苞 內 底, 嗄 寬 kuanˇ da daˆ peen

sioˆ simˇ seˆ ngi too sedˊ

ti

meen

寬 在 打 扮 , 小 心 細 義 擇 色 地, 慢 meen zuˆ zhooˊ samˇ

rhidˊ piˋ rhidˊ piˋ zhinˆ liˆ

ziˇ gaˇ

e

慢 子 著 衫, 一 皮 一 皮 整 理 自 家 个


faˇ luiˆ

guiˋ moˋ oiˆ koiˇ chidˊ loiˋ

e

faˇ ciong enˇ siuˊ faˇ

花 蕊。 佢 無 愛 開 出 來 个 花 像 罌 粟 花 nginˆ rhiauˋ

恁 loiˋ

guiˋ oiˆ zongˇ dooˆ ziangˇ ziangˇ zhangˆ kenˆ chidˊ

皺。 佢 愛 妝 到 靚 he

guiˋ zongˇ dooˆ manˆ ziuˊ ziangˇ

肯 出

e

來。 係 啊, 佢 妝 到 滿 足 靚 个!

rhidˊ ngidˊ gooˊ rhidˊ ngidˊ

rhidˊ chidˋ da suˇ zongˇ daˆ

一 日 擱 一 日, 一 直 在 梳 妝 打 peen

mˇ diˇ

ni ngidˊ

e

chinˋ zooˆ

ngidˊ teuˋ duˆ hooˆ

扮 。 毋 知 哪 日 个 晨 早, 日 頭 堵 好 pooˋ kiˆ loiˋ

faˇ duˆ hooˆ maˇ koiˇ chidˊ loiˋ aˆ

bbuˆ dooˆ

浮 起 來, 花 堵 好 嘛 開 出 來 啊。 舞 到 nginˆ giuˆ

daˆ koiˇ

e

shiˋ saˆ zheˆ baˊ baˊ

gongˆ

恁 久 , 打 開 个 時 嗄 嘴 擘 擘, 講 : aˆ

ngaiˋ fe zhangˆ ciangˆ

「 啊!  睡 liˆ

shidˊ

醒 ……, 失

teuˋ naˋ hmˇ iaˋ samˆ samˆ

禮 ……, 頭 那 毛 猶 鬖 鬖 ……。」

sioˆ ongˋ zuˆ da simˇ gonˇ deˆ onˇ nungˆ gongˆ

小 王 子 在 心 肝 底 安 哢

講:


henˋ ziuˊ ziangˇ

e

「 你 足 靚 个!」 gamˆ mˇ he

faˇ dedˊ rhiˆ gongˆ

ngaiˋ he

「 敢 毋 係?」 花 得 意 講 ,「  係 ham ngidˊ teuˋ zooˊ puˋ koiˇ chidˊ loiˋ

e

和 日 頭 作 垺 開 出 來 个 ……。」 sioˆ ongˋ zuˆ tenˇ diˇ guiˋ moˋ giˆ kiamˇ hiˇ

m gooˆ

小 王 子 聽 知 佢 無 幾 謙 虛, 毋 過 guiˋ iaˋ he nginˆ miˋ nginˋ

佢 猶 係 恁 迷 人! liˊ manˆ he shiedˋ chinˋ zooˆ dunˆ

「 這 滿 係 食 faˇ neemˋ shiˋ gooˊ gongˆ

e

shiˋ geenˇ

晨 早 頓 个 時 間 ,」 ciangˆ henˋ zooˆ hooˆ simˇ

gaˇ

花 黏 時 擱 講 ,「 請 你 做 好 心 , 拁 ngaiˋ chin pi

 準 備 ……。」 sioˆ ongˋ zuˆ gamˆ gooˊ zhinˇ painnˆ sheˆ

小 王 子 感 覺 真 zongˇ rhidˊ kuan cinˇ fiˆ

lanˋ ginˆ kuiˆ

歹 勢, 攔 緊 去

loiˋ bbuˊ gaˊ luiˆ faˇ

裝 一 擐 清 水, 來 沃 遐 蕊 花。


m gooˆ

gaˊ luiˆ faˇ

e

dooˇ simˇ ham hiˇ gaˆ

zhinˇ

毋 過 , 遐 蕊 花 个 多 心 和 虛 假, 真 ginˆ cidˋ dedˊ sioˆ ongˋ zuˆ shiedˋ choo kuˆ teuˋ

kooˆ biˆ

緊 即 得 小 王 子 食 著 苦 頭。 可 比 gongˆ

rhiuˇ rhidˊ ngidˊ

faˇ gaˇ sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ guiˋ

e

講 , 有 一 日, 花 拁 小 王 子 講 佢 个 siˆ

giˇ ledˊ

四 支 竻: gioˊ rhiauˆ

li

li

e

looˆ fuˆ

naˆ tooˆ loiˋ cidˋ

「 腳 爪 利 利 个 老 虎, 若 討 來 即 zooˆ guiˋ loiˋ

做 佢 來!」 sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

ngaiˋ

e

senˇ minˆ shong moˋ looˆ

小 王 子 講 :「  个 星 面 上 無 老 fuˆ

lin nguai

looˆ fuˆ maˇ mˇ bboi shiedˋ cooˆ

虎, 另 外 , 老 虎 嘛 毋 會 食 草 。」


ngaiˋ mˇ he cooˆ

faˇ kiangˇ shangˇ gongˆ

「  毋 係 草 !」 花 輕 oˇ

講。

shidˊ liˆ

「 哦! 失 禮 ……。」

ngaiˋ m giangˇ looˆ fuˆ

「  毋 驚

m gooˆ giangˇ fungˇ

老 虎, 毋 過 驚

henˋ

風。 你

rhiuˇ fungˇ bbiˋ moˋ

有 風 圍 無 ?」 giangˇ fungˇ

「 驚 aˆ

rhidˊ luiˆ faˇ naˆ giangˇ fungˇ cidˋ fai

風? 一 蕊 花 若 驚

sioˆ ongˋ zuˆ da siong

風 即 壞

liˊ luiˆ faˇ zhinˇ nanˋ

啊!」 小 王 子 在 想 ,「 這 蕊 花 真 難 kuanˆ tai

款 待。」


henˋ liaˊ amˆ rhia shiongˇ lenˇ

「 你 這 暗 夜

henˋ oiˆ rhung booˇ

冷, 你 愛 用 玻

liˋ kemˋ gaˇ ngaiˋ kebˊ hooˆ sheˆ

ngaiˋ bunˆ loiˋ

e

gaˊ gaiˆ

璃 弇 拁  揜 好 勢。  本 來 个 遐 個 suˆ cai

所 在 ……。」

guiˋ zheˆ suiˋ cedˊ kiˆ loiˋ

moˋ gooˊ gongˆ loo

guiˋ

佢 嘴 隨 塞 起 來, 無 擱 講 落。 佢 loiˋ

e

shiˋ bbu he rhidˊ liabˋ zhungˆ zuˆ

來 个 時 務 係 一 粒 gooˆ ni gaiˆ suˆ cai

giˆ shiˋ rhiuˇ kuiˆ

種 子, 幾 時 有 去

guiˋ gongˆ rhidˊ gaiˆ zhinˇ ham meen

e

過 哪 個 所 在! 佢 講 一 個 真 頇 顢 个 faˇ shedˋ su

gamˆ gooˊ zhinˇ gienˆ sioˆ

muiˇ heu seuˆ giˆ

花 舌 事, 感 覺 真 見 笑 。 尾 後 嗽 幾 ha shangˇ

gaˇ zidˊ rhim suˊ dedˊ sioˆ ongˋ zuˆ

guiˋ

下 聲 , 拁 責 任  得 小 王 子, 佢 gongˆ

講:


ngaiˋ

e

fungˇ bbiˋ leˇ

「  个 風 圍 咧?」 ngaiˋ suiˋ kuiˆ te

m gooˆ

henˋ teuˋ ha

he

da

「  隨 去 提。 毋 過 , 你 頭 下 係 在 gongˆ

講 ……。」 faˇ cidˋ gooˊ seuˆ giˆ

ha shangˇ

oiˆ sioˆ ongˋ zuˆ gamˆ

花 即 擱 嗽 幾 下 聲 , 愛 小 王 子 感 gooˊ he

ziˇ gaˇ moˋ hooˆ liˆ

覺 係 自 家 無 好 禮。 bunˆ loiˋ

sioˆ ongˋ zuˆ he shinˋ simˇ shinˋ rhiˆ da oiˆ

本 來, 小 王 子 係 誠 心 誠 意 在 愛 liˊ luiˆ faˇ

m gooˆ

ciong liˊ manˆ anˊ

sioˆ ongˋ zuˆ

這 蕊 花, 毋 過 , 像 這 滿 恁, 小 王 子 gamˆ gooˊ rhiuˇ bbooˊ gaiˆ moˋ doiˆ aˆ

sioˆ ongˋ zuˆ gaˇ moˋ

感 覺 有 麼 个 無 對 啊。 小 王 子 拁 無 rhioˆ ginˆ

e

su ngiangˆ dooˆ zhinˇ rhioˆ ginˆ

要 緊 个 事

loo muiˇ fanˇ

到 真 要 緊, 落 尾 歡

hiˆ saˆ bienˆ dooˆ moˋ fanˇ hiˆ

喜 嗄 變 到 無 歡 喜。

rhiuˇ rhidˊ ngidˊ

sioˆ ongˋ zuˆ gaˇ ngaiˋ gongˆ

ngaiˋ

有 一 日 , 小 王 子 拁  講 :「  enˆ dongˇ m hooˆ gaˇ guiˋ

e

su ngiangˆ dooˆ nginˆ rhioˆ

應 當 毋 好 拁 佢 个 事

到 恁 要


ginˆ

maˇ m hooˆ kuiˆ guanˆ gaˊ deuˇ faˇ shedˋ su

ngaiˋ

緊 , 嘛 毋 好 去 管 遐 兜 花 舌 事。  e

gaˊ luiˆ faˇ dedˊ ngaiˋ neemˇ neemˇ

个 遐 蕊 花 得 

e

hiongˇ bbi

ngaiˋ

淰 个 香 味, 

saˆ mˇ diˇ hooˆ hooˆ kuiˆ hiongˆ shiu

gaˊ gaiˆ looˆ fuˆ gioˊ

嗄 毋 知 好 好 去 享 受。 遐 個 老 虎 腳 rhiauˆ zooˆ guiˋ loiˋ

e

su

ngaiˋ saˆ mˇ diˇ guiˋ he tooˆ

爪 做 佢 來 个 事,  嗄 毋 知 佢 係 討 dedˊ ngaiˋ onˇ simˇ

得  安 心 。」 sioˆ ongˋ zuˆ gooˊ gongˆ

gaˊ shiˋ ngaiˋ bbooˊ gaiˆ maˇ

小 王 子 擱 講 :「 遐 時  麼 个 嘛 mˇ diˇ

siong tooˆ leeuˆ goiˆ nginˋ

oiˆ ngiangˆ guiˋ zooˆ

毋 知! 想 討 了 解 人 , 愛 e

mˇ he tenˇ guiˋ gongˆ

e

佢 做

ngaiˋ ngiong zuˆ bbue rhung

个, 毋 係 聽 佢 講 个。  liˋ koiˇ guiˋ

ngaiˋ zooˆ cidˋ oiˆ diˇ

仰 子 會 用 da guiˋ dooˇ simˇ

離 開 佢 !  早 即 愛 知, 在 佢 多 心 、 faˇ shedˋ

e

pu suˆ heu bueˆ

he ngienˇ rhiuˋ

花 舌 个 步 數 後 背, 係 軟 faˇ cidˋ he nginˆ kiˋ guaiˆ

e

simˇ

柔 个 心。

dongˇ shiˋ ngaiˋ iaˋ shiongˇ shioˆ

花 即 係 恁 奇 怪! 當 時  猶 傷 neenˋ

mˇ diˇ bbooˊ gaiˆ he oiˆ

年 , 毋 知 麼 个 係 愛。」


ti

zhongˇ

【 第 9

ngaiˋ siong

liˋ koiˇ dooˇ simˇ moiˋ guiˇ faˇ

章 】 離 開 多 心 玫 瑰 花

sioˆ ongˋ zuˆ he tenˋ rhidˊ chin tu deeuˆ

 想, 小 王 子 係 跈 一 陣 渡 鳥 liˋ koiˇ

e

gaˊ ngidˊ teuˆ zooˆ

guiˋ cidˋ gaˇ senˇ zhinˆ liˆ

離 開 个。 遐 日 透 早 , 佢 即 拁 星 整 理 hooˆ sheˆ

gaˇ minˆ shong

e

ua fooˆ sanˇ biangˆ sooˆ ciang

好 勢, 拁 面 上 个 活 火 山 拚 掃 淨 li

guiˋ rhiuˇ liongˆ coo ua fooˆ sanˇ

shidˋ cai he zhinˇ

俐。 佢 有 兩 座 活 火 山 , 實 在 係 真 li

pen

chinˋ zooˆ bbue rhung da minˆ shong zhiˆ zooˆ dunˆ

利 便, 晨 早 會 用 在 面 上 煮 早 頓


shiedˋ

lin nguai

guiˋ gooˊ rhiuˇ rhidˊ coo siˆ fooˆ sanˇ

食 。 另 外 , 佢 擱 有 一 座 死 火 山, maˇ gaˇ cinˇ cinˇ

biangˆ biangˆ

嘛 拁 清 清、 拚

e

guiˋ siong

moˋ ten

拚 个。 佢 想 , 無 定

choo ni ngidˊ siˆ fooˆ sanˇ bbue gooˊ ua kiˆ loiˋ

著 哪 日 死 火 山 會 擱 活 起 來!

fooˆ sanˇ biangˆ sooˆ ciang

li

cidˋ bbue rhung meen

火 山 拚 掃 淨 俐, 即 會 用 meen zuˆ gunˆ

kaˆ mˇ bboi hiungˋ hiungˋ bauˆ fadˊ kiˆ loiˋ

慢 子 滾, 較 毋 會 雄 fooˆ sanˇ bauˆ fadˊ

雄 爆 發 起 來。

cidˋ ciong rhenˇ tungˋ da punˆ fooˆ rhenˇ

火 山 爆 發, 即 像 煙 筒 在 噴 火 煙


kung kuanˆ

he gongˆ

eenˇ nginˋ

ti

kiuˋ

e

fooˆ sanˇ

共 款。 係 講,  人 地 球 个 火 山 shiongˇ tai

moˋ fadˊ tu biangˆ sooˆ

suˆ rhiˆ fooˆ sanˇ

傷 大 啊, 無 法 度 拚 掃 , 所 以 火 山 zhangˆ bbue dedˊ eenˇ nginˋ zhinˇ dooˇ maˋ fanˋ

會 得  人 真 多 麻 煩。 sioˆ ongˋ zuˆ gooˊ gaˇ chin

e

heuˋ mien bauˇ shi rhiongˇ

小 王 子 擱 拁 伸 个 猴 麵 包 樹 秧 bangˇ ciang ciang

guiˋ rhiuˇ rhidˊ deuˇ aˋ ganˇ nanˋ

siong

挷 淨 淨 。 佢 有 一 兜 仔 艱 難, 想 gongˆ mˇ bboi gooˊ dooˆ zhenˆ loiˋ aˆ

liˊ ngidˊ

rhidˊ deuˇ

講 毋 會 擱 倒 轉 來 啊。 這 日 , 一 兜 puˆ tungˇ

e

su maˇ dedˊ guiˋ gamˆ gooˊ zhinˇ cinˇ ciedˊ

sioˆ

普 通 个 事 嘛 得 佢 感 覺 真 親 切。 小 ongˋ zuˆ teuˋ muiˇ rhidˊ baiˆ kuiˆ bbuˊ faˇ

tooˆ gaˇ faˇ onˇ

王 子 頭 尾 一 擺 去 沃 花, 討 拁 花 安 peˋ hooˆ sheˆ

guiˋ gamˆ gooˊ pinn teuˋ sonˇ sonˇ

hmˊ zhibˊ

排 好 勢。 佢 感 覺 鼻 頭 酸 酸, 目 汁 ngang tooˆ lienˆ loo loiˋ

硬 討 輪 落 來。

zhangˆ loiˋ leeu

sioˆ ongˋ zuˆ gaˇ faˇ gongˆ

正 來 尞 !」 小 王 子 拁 花 講 。

m gooˆ faˇ lungˆ moˋ gongˆ su

毋 過 花 攏 無 講 事。


zhangˆ loiˋ leeu

sioˆ ongˋ zuˆ rhiu gooˊ gongˆ rhidˊ

正 來 尞 !」 小 王 子 又 擱 講 一

baiˆ

擺。 faˇ seuˆ rhidˊ kunˆ zuˆ

m gooˆ mˇ he rhinˇ bbuiˇ gamˆ

花 嗽 一 睏 子。 毋 過 毋 係 因 為 感 choo

著。 dooˆ muiˇ

faˇ zungˆ sonˆ koiˇ zheˆ gongˆ

ngaiˋ teuˋ

到 尾 , 花 總 算 開 嘴 講 :「  頭 ha rhiuˇ rhiangˆ zhinˇ ngongˇ

下 有 gauˆ

ciangˆ henˋ maiˆ gaˇ ngaiˋ geˆ

戇 。 請 你 莫 拁  計

ngaiˋ hiˇ mong henˋ bbue rhung gooˊ fanˇ hiˆ kiˆ

較。  希 望 你 會 用 擱 歡 喜 起 loiˋ

來。」 faˇ moˋ banˆ guiˆ guaiˆ zidˊ su

sioˆ ongˋ zuˆ diamˇ

花 無 半 句 怪 責 事, 小 王 子 恬 diamˇ

shiuˆ te booˇ liˋ kemˋ

shidˊ shinˋ shidˊ shinˋ kiˇ

恬 , 手 提 玻 璃 弇, 失 神 失 神 企 daiˆ

mˇ diˇ oiˆ ngiong zuˆ zhangˆ hooˆ

蹛, 毋 知 愛 仰 子 正

guiˋ siong moˋ

好 。 佢 想 無,

faˇ ngiong zuˆ bbue hiungˋ hiungˋ bienˆ dooˆ nginˆ bbunˇ shunˋ

花 仰 子 會

變 到 恁 溫

純。


moˋ m choo

ngaiˋ oiˆ henˋ

faˇ doiˆ sioˆ ongˋ

「 無 毋 著 ,  愛 你 !」 花 對 小 王 zuˆ gongˆ

henˋ rhidˊ chidˋ moˋ fadˊ tu leeuˆ goiˆ ngaiˋ

e

子 講 ,「 你 一 直 無 法 度 了 解  个 simˇ

gaˊ he ngaiˋ

e

m choo

liaˊ moˋ bbooˊ gaiˆ rhioˆ

心, 遐 係  个 毋 著 。 這 無 麼 个 要 ginˆ

m gooˆ

henˋ saˆ ham ngaiˋ kung kuanˆ ngongˇ

緊。 毋 過 , 你 嗄 和  共 款 gonˇ teuˋ biongˆ kaˆ kiangˇ sungˇ

肝 頭 放 較 輕 dooˇ

e

m

simˇ

戇 。 心

suˆ baˊ simˇ nginˆ

鬆 个, 毋 使 擘 心 恁

booˇ liˋ kemˋ henˋ gaˇ shiuˇ kiˆ loiˋ

ngaiˋ enˆ dongˇ

多 。 玻 璃 弇 你 拁 收 起 來,  應 當 rhung mˇ bboi choo

用 毋 會 著 。」 naˆ teuˆ fungˇ loo bbuˆ oiˆ ngiong zuˆ

「 若 透 風 落 雨 愛

仰 子?」

ngaiˋ mˇ bboi cinˆ cinˆ caiˆ caiˆ cidˋ gamˆ choo

amˆ

「  毋 會 儘 儘 採 採 即 感 著。 暗 rhia

e

liongˋ fungˇ doiˆ ngaiˋ deenˇ dooˆ he rhiuˇ hooˆ moˋ

夜 个 涼 bbaiˇ

風 對  顛 倒 係 有 好 無

ngaiˋ he rhidˊ luiˆ faˇ

 。  係 一 蕊 花。」 naˆ rhiuˇ chungˋ iaˆ he rhiaˆ shiuˆ loiˋ leˇ

「 若 有

蟲 抑 係 野 獸 來 咧?」


naˆ zhinˆ gongˆ ngaiˋ tooˆ ham rhia aˋ zooˊ puˋ leeu

「 若 準

講  討 和 蝶 仔 作 垺 尞,

ngaiˋ cidˋ mˇ bboi rhung kuiˆ giangˇ gaˊ deuˇ chungˋ

 即 毋 會 用 去 驚 遐 兜 moˋ

ni

saˋ siong tooˆ loiˋ cimˋ ngaiˋ

naˆ

蟲 。 若

naˆ he rhiaˆ shiuˆ

無, 哪 儕 想 討 來 尋  ? 若 係 野 獸 , ngaiˋ m giangˇ

ngaiˋ rhiuˇ ledˊ

 毋 驚 ,  有 竻 !」 gongˆ sadˊ

faˇ saˆ teenˇ teenˇ

gaˇ siˆ

giˇ ledˊ kiaˋ

講 煞, 花 嗄 天 天 , 拁 四 支 竻 擎 chidˊ loiˋ denˆ

gooˊ gongˆ

出 來 展, 擱 講 : m hooˆ naˆ tooˆ naˆ m

tooˇ tooˇ sooˋ sooˋ

tooˆ

「 毋 好 若 討 若 毋、 拖 拖 趖 趖 。 討 kuiˆ cidˋ oiˆ liong zooˆ

ginˆ kuiˆ aˆ

去 即 愛 量 早 , 緊 去 啊!」 faˇ giangˇ sioˆ ongˋ zuˆ bbue ngiangˆ choo guiˋ

花 驚 小 王 子 會 zhibˊ

guiˋ he rhidˊ luiˆ sinˆ

ti

e

hmˊ

著 佢 个 目

kaˆ ngang

e

faˇ

汁 。 佢 係 一 蕊 性 地 較 硬 个 花。


ti

zhongˇ

【 第 10

min lin habˋ liˆ

e

gudˊ ongˋ

章 】 命 令 合 理 个 國 王

da sioˆ ongˋ zuˆ

e

senˇ ciu kunˇ

iaˋ rhiuˇ

在 小 王 子 个 星 就 近 , 猶 有 325、 liˊ deuˇ senˇ

sioˆ ongˋ zuˆ

326、 327、 328、 329、 330 這 兜 星 。 小 王 子 shin lu kuiˆ baiˆ fongˆ

maˇ gaˇ hoo rhidˊ deuˇ diˇ shidˊ ham

順 路 去 拜 訪, 嘛 加 學 一 兜 知 識 和 genˇ ngiam

經 驗。 ti

rhidˊ liabˋ senˇ nui deˆ daiˆ rhidˊ gaiˆ gudˊ ongˋ

gudˊ

第 一 粒 星 內 底 蹛 一 個 國 王。 國 ongˋ cooˇ da rhidˊ zhongˇ bbuiˇ ngiamˋ

王 坐 在 一 shong

e

booˆ coo minˆ

嚴 个 寶 座 面

zhooˊ rhidˊ liangˆ senˇ gongˇ liˆ

fu

liˆ

fu

he

上 , 著 一 領 星 光 禮 服, 禮 服 係 rhung fungˋ sedˊ ham pa deˆ

e

faˇ buˆ zooˆ

e

紅 色 和 白 底 个 花 布 做 个。


gudˊ ongˋ ngiangˆ choo sioˆ ongˋ zuˆ

國 王 ueˆ

hodˊ rhidˊ shangˇ

著 小 王 子, 喝 一

gaˊ gaiˆ nginˋ minˋ gooˆ loiˋ

「 喂! 遐 個 人 民 過 來!」

聲 :


sioˆ ongˋ zuˆ da siong gongˆ

小 王 子 在 想 gooˆ ngaiˋ

guiˋ mˇ shidˊ ngiangˆ

講 :「 佢 毋 識

ngiong zuˆ bbue shidˊ ngaiˋ leˇ

過  , 仰 子 會 識  咧?」 sioˆ ongˋ zuˆ mˇ diˇ

da gaˊ deuˇ gudˊ ongˋ

e

simˇ

小 王 子 毋 知, 在 遐 兜 國 王 个 心 nui

sheˆ goiˆ zhinˇ gienˆ danˇ

tu gaiˆ nginˋ lungˆ he guiˋ

內, 世 界 真 簡 單 , 逐 個 人 攏 係 佢 e

nginˋ minˋ

个 人 民。 gudˊ ongˋ giuˊ rhidˊ gaiˆ paiˆ teuˋ

rhinˇ bbuiˇ guiˋ zungˆ

國 王 挶 一 個 派 頭, 因 為 佢 總 sonˆ he nginˋ

e

gudˊ ongˋ aˆ

guiˋ doiˆ sioˆ ongˋ zuˆ

算 係 人 个 國 王 啊。 佢 對 小 王 子 gongˆ

hangˋ kaˆ bbaˆ

e

dedˊ ngaiˋ ngiangˆ kaˆ cinˇ

講 :「 行 較 偎 个, 得 

較 清

e

个!」 sioˆ ongˋ zuˆ siˆ finˋ ngiangˆ ngiangˆ

小 王 子 四 脣 gaiˆ suˆ cai cooˇ loo loiˋ

siong tooˆ cimˋ rhidˊ

 , 想 討 尋 一

m gooˆ

guiˇ liabˋ senˇ lungˆ dedˊ

個 所 在 坐 落 來。 毋 過 , 歸 粒 星 攏 得 gudˊ ongˋ

e

liˆ

fu kebˊ kuiˆ

mˇ diˇ he mˇ he kiˇ

國 王 个 禮 服 揜 去。 毋 知 係 毋 係 企 shiongˇ giuˆ

iaˆ he bunˆ loiˋ cidˋ tiamˆ aˆ

sioˆ ongˋ zuˆ

久 , 抑 係 本 來 即 悿 啊, 小 王 子

saˆ da gaˊ baˊ zheˆ

嗄 在 遐 擘 嘴。


gudˊ ongˋ doiˆ guiˋ gongˆ

da rhidˊ gaiˆ gudˊ ongˋ

e

國 王 對 佢 講 :「 在 一 個 國 王 个 mienˆ cienˋ baˊ zheˆ baˊ pinn

he zhinˇ shidˊ liˆ

e

ngaiˋ

面 前 擘 嘴 擘 鼻 , 係 真 失 禮 个。  gimˆ zhiˆ henˋ baˊ zheˆ baˊ pinn

禁 止 你 擘 嘴 擘 鼻 。」 ngaiˋ shidˋ cai duˆ mˇ bboi hedˋ

zhangˆ bbue

「  實 在 佇 毋 會 核, anˊ

sioˆ ongˋ zuˆ gamˆ gooˊ zhinˇ gienˆ sioˆ

會 ngaiˋ rhidˊ

恁。」 小 王 子 感 覺 真 見 笑,「  一 lu nginˆ bbienˆ loiˋ dooˆ liaˊ

路 恁

dooˆ ginˇ lungˆ mangˇ hiedˊ

遠 來 到 這, 到 今 攏

kunˆ

睏 !」 anˊ hooˆ

ngaiˋ min lin henˋ baˊ zheˆ baˊ pinn

「 恁 好 !  命 令 你 擘 嘴 擘 鼻 。」 gudˊ ongˋ gongˆ

giˆ

ha neenˋ loiˋ ngaiˋ maˇ mˇ shidˊ

國 王 講 ,「 幾 下 年 來  嘛 毋 識 ngiangˆ gooˆ nginˋ baˊ zheˆ baˊ pinn

doiˆ ngaiˋ loiˋ gongˆ

過 人 擘 嘴 擘 鼻。 對  來 講 ,

baˊ zheˆ baˊ pinn maˇ zhinˇ simˇ sedˊ

loiˋ

gooˊ baˊ zheˆ baˊ

擘 嘴 擘 鼻 嘛 真 心 色 。 來! 擱 擘 嘴 擘 pinn rhidˊ ha

liaˊ he min lin

鼻 一 下! 這 係 命 令。」


ngaiˋ rhiuˇ rhidˊ deuˇ aˋ ginˆ zhongˇ

「  有 一 兜 仔 緊 saˆ moˋ oiˆ

fe

rhidˊ ha zuˆ

張 , 一 下 子

sioˆ ongˋ zuˆ mienˆ fungˋ fungˋ

嗄 無 愛 睡 啊。」 小 王 子 面

gamˆ

紅 紅, 感

gooˊ zhinˇ painnˆ sheˆ

覺 真

歹 勢。 hmˇ

hmˇ

gudˊ ongˋ gongˆ

「 嗯 …… 嗯 ……,」 國 王 anˊ

ngaiˋ min lin henˋ hiungˋ hiungˋ kiˆ oiˆ

恁,  命 令 你 雄

naˆ

講 ,「 若 fe

suiˋ baˊ

雄 起 愛 睡, 隨 擘

zheˆ baˊ pinn

嘴 擘 鼻 !」 gudˊ ongˋ ziˇ gaˇ da ngauˋ ngauˋ neem

國 王 自 家 在 嗷

rhiuˇ tam poo

念, 有 淡 薄

aˋ shiu kiˆ

仔 受 氣。

gudˊ ongˋ rhidˊ simˇ oiˆ nginˋ zunˇ ginˆ guiˋ

guiˋ he rhidˊ

國 王 一 心 愛 人 尊 敬 佢, 佢 係 一 gaiˆ zhinˆ ngiaˊ

e

gudˊ ongˋ

guiˋ moˋ fadˊ tu ziabˊ shiu

個 正 額 个 國 王。 佢 無 法 度 接 受 nginˋ minˋ m tenˇ min lin

rhinˇ bbuiˇ

guiˋ

e

min lin

人 民 毋 聽 命 令。 因 為 , 佢 个 命 令 rhidˊ ten he habˋ liˆ

e

一 定 係 合 理 个。


gudˊ ongˋ diamˇ da gongˆ

gaˆ suˆ ngaiˋ heemˆ rhidˊ

國 王 恬 在 講 :「 假 使  gaiˆ ziongˇ gunˇ bienˆ zooˆ rhidˊ zhaˊ deeuˆ

liˊ gaiˆ ziongˇ gunˇ

個 將 軍 變 做 一 隻 鳥, 這 個 將 軍 naˆ m tenˇ min lin

anˊ mˇ he ziongˇ gunˇ

e

m choo

若 毋 聽 命 令, 恁 毋 係 將 軍 个 毋 著 , he ngaiˋ

e

m choo

係  个 毋 著 。」 ngaiˋ bbue rhung cooˇ loo loiˋ moˋ

「 

sioˆ ongˋ zuˆ

會 用 坐 落 來 無 ?」 小 王 子

mienˆ fungˋ fungˋ munˆ

紅 紅 問。 ngaiˋ min lin henˋ cooˇ loo loiˋ

gudˊ ongˋ choo

「  命 令 你 坐 落 來!」 國 王 著 mienˆ gongˆ

choo mienˆ kiuˆ tinˇ tungˇ tai

liˆ

fu

講 , 著 面 揪 停 動 大 禮 服。

m gooˆ

sioˆ ongˋ zuˆ gamˆ gooˊ zhinˇ kiˋ guaiˆ

senˇ

毋 過, 小 王 子 感 覺 真 奇 怪 , 星 nginˆ seˆ liabˋ

gudˊ ongˋ he

da tungˆ chi bbooˊ gaiˆ

恁 細 粒 , 國 王 係 在 統 治 麼 个? sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

gudˊ ongˋ aˆ

ciangˆ henˋ ngienˋ

小 王 子 講 :「 國 王 啊! 請 你 原 liong

ngaiˋ siong tooˆ munˆ henˋ

諒 ,  想 討 問 你 ……。」


ngaiˋ min lin henˋ munˆ ngaiˋ

「  命 令 你 問

gudˊ ongˋ lanˋ ginˆ

 !」 國 王 攔 緊

ciongˆ su muiˇ gongˆ

搶 事 尾 講。 gudˊ ongˋ

henˋ da liaˊ tungˆ chi bbooˊ gaiˆ

「 國 王 , 你 在 這 統 治 麼 个 ?」 gudˊ ongˋ gienˆ gienˆ danˇ danˇ gongˆ

ngaiˋ tungˆ chi

國 王 簡 簡 單 單 講 :「  統 治 guiˇ ha

歸 下。」 guiˇ ha

「 歸 下?」 gudˊ ongˋ rhung shiuˆ zhiˆ teuˋ kiangˇ kiangˇ biˆ guiˋ

國 王 用 手 指 頭 輕 senˇ

pe liabˋ senˇ ham guiˇ ha

e

e

輕 比 佢 个

senˇ

星、 別 粒 星 和 歸 下 个 星。 tungˆ chi guiˇ ha

e

senˇ

sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

「 統 治 歸 下 个 星 ?」 小 王 子 講 。 tungˆ chi guiˇ ha

「 統 治 歸 下。」 giˆ shiˋ

guiˋ mˇ he rhidˊ bbi

e

gudˊ ongˋ tenˇ

iaˋ

幾 時, 佢 毋 係 一 位 个 國 王 定 , 猶 gooˊ he

tu liabˋ senˇ

e

gudˊ ongˋ

擱 係 逐 粒 星 个 國 王。


naˆ anˊ

guiˇ ha

e

senˇ gamˆ lungˆ tenˇ henˋ

「 若 恁, 歸 下 个 星 敢

e

攏 聽 你 个

su

事?」 gaˊ naˇ suˆ gongˆ

gudˊ ongˋ gongˆ

「 遐 哪 使 講 !」 國 王 oiˆ suiˋ tenˇ ngaiˋ

e

su

guiˋ nginˋ

講 ,「 佢 人

ngaiˋ moˋ fadˊ tu ziabˊ shiu nginˋ

愛 隨 聽  个 事。  無 法 度 接 受 人 minˋ m tenˇ min lin

民 毋 聽 命 令。」

liˊ kuanˆ

e

kuenˋ lidˋ

dedˊ sioˆ ongˋ zuˆ gamˆ gooˊ

這 款 个 權 力, 得 小 王 子 感 覺 zhinˇ zanˆ tanˆ

gaˆ suˆ zhinˆ genˇ rhiuˇ liˊ kuanˆ kuenˋ lidˋ

真 讚 嘆。 假 使 正 經 有 這 款

權 力,

gudˊ ongˋ rhidˊ ngidˊ cidˋ mˇ he ngiangˆ siˆ shibˋ samˇ baiˆ

國 王 一 日 即 毋 係 ngidˊ teuˋ loo sanˇ

四 十 三 擺

iaˆ he cidˊ shibˋ ngi baiˆ

rhidˊ baˊ

日 頭 落 山 , 抑 係 七 十 二 擺、 一 百 baiˆ

liongˆ baˊ baiˆ

bbangˋ chidˋ tooˆ giˆ dooˇ baiˆ cidˋ rhiuˇ

擺、 兩 百 擺, 橫 giˆ dooˇ baiˆ

maˇ m

直 討 幾 多 擺 即 有

suˆ rhidˊ chidˋ kuiˆ gaˇ rhiˆ saiˆ tinˇ

幾 多 擺! 嘛 毋 使 一 直 去 拁 椅 徙 停 tungˇ

liaˊ dedˊ sioˆ ongˋ zuˆ siong choo guiˋ liˋ koiˇ

e

動! 這 得 小 王 子 想 著 佢 離 開 个


senˇ

simˇ gonˇ teuˋ rhiuˇ rhidˊ deuˇ aˋ ganˇ nanˋ

guiˋ tai

星, 心 肝 頭 有 一 兜 仔 艱 難。 佢 大 damˆ gaˇ gudˊ ongˋ rhioˇ kiuˋ

膽 拁 國 王 要 求: ngaiˋ siong tooˆ ngiangˆ ngidˊ teuˋ loo sanˇ

「  gudˊ ongˋ

想 討

baiˆ tooˊ

日 頭 落 山, 拜 託

min lin ngidˊ teuˋ loo sanˇ

國 王 …… 命 令 日 頭 落 山 ?」

gudˊ ongˋ gongˆ

henˋ siong ngiangˆ mong

國 王 講 :「 你 想 ngaiˋ min lin rhidˊ gaiˆ ziongˇ gunˇ

gaˆ suˆ

望, 假 使

heemˆ guiˋ oiˆ ciong rhidˊ

 命 令 一 個 將 軍, 喊 佢 愛 像 一 zhaˊ rhia aˋ

doiˆ liˊ luiˆ faˇ bui dooˆ gaˊ luiˆ faˇ

iaˆ

隻 蝶 仔, 對 這 蕊 花 飛 到 遐 蕊 花, 抑 he min lin guiˋ siaˆ rhidˊ chidˊ biˇ cinˋ

e

hiˆ kia

iaˆ he

係 命 令 佢 寫 一 齣 悲 情 个 戲 劇, 抑 係 heemˆ guiˋ bienˆ zooˆ rhidˊ zhaˊ deeuˆ

liˊ gaiˆ ziongˇ gunˇ saˆ

喊 佢 變 做 一 隻 鳥。 這 個 將 軍 嗄 moˋ zhioˆ min lin zooˆ

anˊ he guiˋ m choo iaˆ he ngaiˋ

無 照 命 令 做, 恁 係 佢 毋 著 抑 係  m choo

毋 著 ?」


anˊ

dongˇ rhenˋ he henˋ m choo

「 恁, 當

sioˆ ongˋ zuˆ

然 係 你 毋 著 。」 小 王 子

zhinˇ kenˆ ten

真 肯 定。 moˋ m choo

gudˊ ongˋ gongˆ

「 無 毋 著 !」 國 王 rhioˇ kiuˋ

cidˋ oiˆ ngiangˆ nginˋ zooˆ bbue dooˆ moˋ

要 求, 即 愛 gongˆ kuenˋ lidˋ

gaˇ pe saˋ

講 ,「 拁 別 儕

naˆ

人 做 會 到 無。 若

oiˆ bbue habˋ liˆ

gaˆ suˆ min lin nginˋ

權 力, 愛 會 合 理 。 假 使 命 令 人

minˋ kuiˆ teeuˆ hoiˆ

guiˋ nginˋ rhidˊ ten bbue kiaˋ dooˇ kiaˋ

民 去 跳 海, 佢 人 一 定 會 擎 刀 擎 chungˆ loiˋ ham henˋ zhungˇ biangˆ

銃 來 和 你 liˆ

e

ngaiˋ

e

min lin he habˋ

拚。  个 命 令 係 合

suˆ rhiˆ ngaiˋ bbue rhung rhioˇ kiuˋ pe saˋ tenˇ

理 个, 所 以  會 用 要 求 別 儕 聽 su

事。

naˆ anˊ

ngaiˋ teuˋ ha gongˆ

e

ngidˊ teuˋ loo sanˇ

「 若 恁,  頭 下 講 个 日 頭 落 山 leˇ

sioˆ ongˋ zuˆ naˆ he munˆ mun teˋ

moˋ munˆ dooˆ

咧?」 小 王 子 若 係 問 問 題, 無 問 到 rhiuˇ rhidˊ giˇ biangˆ hooˆ kiaˋ

he mˇ bboi biongˆ sadˊ

e

有 一 支 柄 好 擎 , 係 毋 會 放 煞 个。


ngidˊ teuˋ loo sanˇ oˇ

henˋ ngiangˆ bbue choo laˇ

「 日 頭 落 山 哦, 你 ngaiˋ bbue min lin ngidˊ teuˋ loo sanˇ

會 著 啦!

m gooˆ zhioˆ ngaiˋ

 會 命 令 日 頭 落 山。 毋 過 照  habˋ liˆ

e

min lin

oiˆ denˆ dooˆ shiˋ bbu dooˆ bbi zhangˆ

合 理 个 命 令, 愛 等 到 時 務 到 位 正 bbue rhung

會 用 。」 oiˆ denˆ dooˆ bbooˊ gaiˆ shiˋ bbu

「 愛 等 到

sioˆ ongˋ zuˆ

麼 个 時 務 ?」 小 王 子

munˆ

問。 gudˊ ongˋ fueˋ dabˊ zinˆ cienˋ

sienˇ da beenˆ rhidˊ bunˆ

國 王 回 答 進 前, 先 在 揙 一 本 punˇ punˇ

e

tungˇ shiˇ

choo mienˆ hienˇ choo mienˆ da

賁 賁 个 通 書, 著 面 掀 著 面 在 neem

hmˇ

hmˇ

ngidˊ teuˋ loo sanˇ oˇ

tai

念 :「 嗯 …… 嗯 ……, 日 頭 落 山 哦, 大 tooˆ

tai tooˆ

da ginˇ ngidˊ amˆ rhia cidˊ deemˆ siˆ

討 …… 大 討 …… 在 今 日 暗 夜 七 點 四 shibˋ funˇ

shiˋ dooˆ

henˋ cidˋ ngiangˆ bbue choo ngidˊ teuˋ

十 分! 時 到 , 你 即 zhioˆ ngaiˋ

e

會 著 日 頭

min lin kuiˆ loo sanˇ aˆ

照  个 命 令 去 落 山 啊。」 sioˆ ongˋ zuˆ rhiu gooˊ da baˊ zheˆ

kiˆ oiˆ

fe

小 王 子 又 擱 在 擘 嘴 , 起 愛 睡。 ngiangˆ mˇ bboi choo ngidˊ teuˋ loo sanˇ

guiˋ gamˆ gooˊ zhinˇ

毋 會 著 日 頭 落 山, 佢 感 覺 真


shidˊ mong

fanˇ zhenˆ teuˋ doiˆ gudˊ ongˋ gongˆ

ngaiˋ moˋ

失 望 。 翻 轉 頭 對 國 王 講 :「  無 tooˆ gooˊ liuˋ da liaˊ

ngaiˋ tooˆ zeu aˆ

討 擱 留 在 這,  討 走 啊!」

rhinˇ bbuiˇ nginˆ giuˆ zhangˆ rhiuˇ rhidˊ gaiˆ nginˋ minˋ loiˋ

因 為 恁 久 正

有 一 個 人 民 來,

gudˊ ongˋ gooˊ giuˊ rhidˊ gaiˆ paiˆ teuˋ doiˆ sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

國 王 擱 挶 一 個 派 頭 對 小 王 子 講: mˇ bboi rhung zeu

「 毋 會

ngaiˋ paiˆ henˋ kuiˆ zooˆ pu

用 走。  派 你 去 做 部

zhongˆ

長 。」 bbooˊ gaiˆ pu zhongˆ

「 麼 个 部 hmˇ

長 ?」

suˇ fadˊ pu zhongˆ

「 嗯 …… 司 法 部 m gooˆ

長 !」

henˋ liaˊ moˋ bbooˊ gaiˆ nginˋ minˋ hooˆ

「 毋 過, 你 這 無 麼 个 人 民 好 shimˆ panˆ aˆ

審 判 啊?」 gaˊ moˋ ten choo

gudˊ ongˋ gongˆ

「 遐 無 定 著 !」 國 王

suiˇ rhenˋ

講 ,「 雖 然

liˊ gaiˆ suˆ cai seˆ dooˆ moˋ bbi hooˆ kongˆ ngaiˋ

e

tai cooˇ

這 個 所 在 細 到 無 位 好 囥  个 大 座


bbi

m gooˆ

ngaiˋ looˆ aˆ

ngaiˋ naˆ rhung hangˋ

位。 毋 過 ,  老 啊,  若 用 cidˋ bbue tiamˆ

suˆ rhiˆ dooˆ ginˇ

e

行 个,

ngaiˋ iaˋ mˇ shidˊ sunˋ

即 會 悿 。 所 以 到 今,  猶 毋 識 巡 gooˆ ngaiˋ

e

ongˋ gudˊ leˇ

過  个 王 國 咧!」

ngaiˋ lungˆ ngiangˆ gooˆ aˆ

「 哦!  choo mienˆ gongˆ

著 面

過 啊。」 小 王 子

choo mienˆ uanndˋ teuˋ kuiˆ ngiangˆ senˇ

講, 著 面

pe gaiˆ gooˊ teuˋ

sioˆ ongˋ zuˆ

斡 頭 去

suiˋ gooˊ gongˆ

e

星 个

gaˊ leˆ maˇ kung

別 個 角 頭 , 隨 擱 講 :「 遐 裡 嘛 共 kuanˆ

moˋ banˆ gaiˆ nginˋ

款 , 無 半 個 人 ……。」 naˆ anˊ

henˋ cidˋ shimˆ panˆ henˋ ziˇ gaˇ

gudˊ

「 若 恁, 你 即 審 判 你 自 家!」 國 ongˋ gongˆ

liaˊ he teuˋ nanˋ

e

shimˆ panˆ ziˇ gaˇ biˆ

王 講 ,「 這 係 頭 難 个! 審 判 自 家 比 shimˆ panˆ pe saˋ kaˆ nanˋ

naˆ rhiuˇ caiˋ teeu hooˆ hooˆ

審 判 別 儕 較 難! 若 有 才 調 好 好 shimˆ panˆ ziˇ gaˇ

henˋ cidˋ he rhidˊ gaiˆ rhiuˇ diˆ fui

e

審 判 自 家, 你 即 係 一 個 有 智 慧 个 nginˋ

人 。」


ngaiˋ

da bbooˊ gaiˆ suˆ cai lungˆ bbue rhung

「  …… 在 麼 个 所 在 攏 shimˆ panˆ ziˇ gaˇ

moˋ ten choo oiˆ

會 用

da liaˊ shimˆ panˆ

審 判 自 家, 無 定 著 愛 在 這 審 判 。」

hmˇ

hmˇ

gudˊ ongˋ gooˊ gongˆ

「 嗯 …… 嗯 ……,」 國 王 擱 ngaiˋ liˊ liabˋ senˇ rhiuˇ rhidˊ zhaˊ looˆ chiˆ

講, amˆ rhia shiˋ

「  這 粒 星 有 一 隻 老 鼠, 暗 夜 時 diamˇ da zidˋ zidˋ buiˆ

henˋ bbue rhung shimˆ guiˋ

恬 在 唧 唧 咈! 你 會 用 siˆ hinˋ

suˆ rhiˆ

guiˋ

e

siˆ

panˆ guiˋ

審 佢, 判 佢

ua guiˇ ha

da henˋ

e

死 刑 。 所 以, 佢 个 死 活 歸 下 在 你 个 shiuˆ teuˋ

m gooˆ

henˋ oiˆ zunˆ ziedˊ kuenˋ lidˋ

tu baiˆ

手 頭 。 毋 過 , 你 愛 撙 節 權 力, 逐 擺 panˆ guiˋ siˆ hinˋ leeuˆ heu

cidˋ oiˆ suiˋ ngiauˋ guiˋ

rhinˇ

判 佢 死 刑 了 後, 即 愛 隨 饒 佢 , 因 bbuiˇ liˊ liabˋ senˇ zhangˆ rhiuˇ rhidˊ zhaˊ looˆ chiˆ tenˇ

為 這 粒 星 正 m gooˆ

有 一 隻 老 鼠 定 。」

ngaiˋ moˋ oiˆ panˆ nginˋ siˆ hinˋ

ngaiˋ

「 毋 過 ,  無 愛 判 人 死 刑。  ngiangˆ

ngaiˋ iaˋ

he oiˆ zeu aˆ

sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

 ,  猶 係 愛 走 啊。」 小 王 子 講 。 mˇ bboi rhung

「 毋 會

gudˊ ongˋ gongˆ

用 !」 國 王 講 。


sioˆ ongˋ zuˆ zooˆ cidˋ kuanˆ hooˆ sheˆ aˆ

bbui choo moˋ

小 王 子 早 即 款 好 勢 啊。 為 著 無 tooˆ dedˊ looˆ gudˊ ongˋ painnˆ ngiangˆ

討 得 老 國 王 歹

sioˆ ongˋ zuˆ gaˇ guiˋ

 , 小 王 子 拁 佢

gongˆ

講: gaˆ suˆ gudˊ ongˋ oiˆ nginˋ shidˋ shidˋ cai cai tenˇ

「 假 使 國 王 愛 人 henˋ

e

su

實 實 在 在 聽

henˋ bbue rhung dedˊ ngaiˋ rhidˊ gaiˆ habˋ liˆ

你 个 事, 你 會 用 得  一 個 合 理 e

min lin

kooˆ biˆ gongˆ

henˋ bbue rhung min lin

个 命 令 啊! 可 比 講 , 你 會 用 命 令 ngaiˋ

rhidˊ funˇ zhungˇ rhiˆ nui liˋ koiˇ

ngaiˋ siong

liaˊ

 , 一 分 鐘 以 內 離 開。  想 , 這 cidˋ he shiˋ bbu dooˆ bbi aˆ

即 係 時 務 到 位 啊。」 gudˊ ongˋ bbooˊ gaiˆ maˇ moˋ gongˆ

kiˆ teuˋ ha

sioˆ

國 王 麼 个 嘛 無 講 。 起 頭 下, 小 ongˋ zuˆ iaˋ diˋ duˋ rhidˊ ha

muiˇ heu

guiˋ teuˆ rhidˊ keuˆ

王 子 猶 踟 躕 一 下, 尾 後 , 佢 敨 一 口 kiˆ

cidˋ zooˆ guiˋ hangˋ aˆ

氣, 即 做 佢 行 啊 。


ngaiˋ paiˆ henˋ zooˆ ngaiˋ

e

tai suˆ

gudˊ ongˋ

「  派 你 做  个 大 使!」 國 王 lanˋ ginˆ gooˊ hodˊ rhidˊ shangˇ

攔 緊 擱 喝 一 ngiamˋ

e

rhiu giuˊ rhidˊ gaiˆ zhinˇ bbuiˇ

聲 , 又 挶 一 個 真 威

paiˆ teuˋ

嚴 个 派 頭。 sioˆ ongˋ zuˆ rhidˊ lu choo mienˆ hangˋ

小 王 子 一 路 著 面 siong

choo mienˆ

行, 著 面

tai nginˋ shidˋ cai zhinˇ kiˋ guaiˆ

想 :「 大 人 實 在 真 奇 怪 。」


ti

zhongˇ

【 第 11

ti

oiˆ faˇ laˇ

e

nginˋ fueˋ liˆ

章 】 愛 花 喇 个 人 回 禮

ngi liabˋ senˇ minˆ shong

daiˆ rhidˊ gaiˆ oiˆ faˇ laˇ

第 二 粒 星 面 上, 蹛 一 個 愛 花 喇 e

nginˋ

个 人。 aˆ

rhiuˇ rhidˊ gaiˆ kimˇ pueˆ ngaiˋ

e

nginˋ

「 啊! 啊! 有 一 個 欽 佩  个 人 loiˋ aˆ

liˊ gaiˆ oiˆ faˇ laˇ

e

nginˋ bbienˆ bbienˆ ngiangˆ

來 啊!」 這 個 愛 花 喇 个 人 choo sioˆ ongˋ zuˆ

cidˋ tai seˆ shangˇ hodˊ

著 小 王 子, 即 大 細 聲 doiˆ liˊ gaiˆ oiˆ faˇ laˇ

e

喝。

nginˋ loiˋ gongˆ

pe saˋ

對 這 個 愛 花 喇 个 人 來 講, 別 儕 lungˆ he kimˇ pueˆ guiˋ

e

nginˋ

攏 係 欽 佩 佢 个 人。

henˋ hooˆ

henˋ doiˆ

e

hm zhinˇ simˇ sedˊ

sioˆ

「 你 好 , 你 戴 个 帽 真 心 色 。」 小 ongˋ zuˆ gongˆ

王 子 講。


liaˊ he tooˆ fueˋ liˆ rhung

e

oiˆ faˇ laˇ

e

「 這 係 討 回 禮 用 个。」 愛 花 喇 个 nginˋ gongˆ

naˆ he rhiuˇ nginˋ onˇ nungˆ ngaiˋ

ngaiˋ cidˋ

人 講 ,「 若 係 有 人 安 哢  ,  即


rhung hm gaˇ guiˋ fueˋ liˆ

m gooˆ dooˆ ginˇ iaˋ moˋ nginˋ

用 帽 拁 佢 回 禮, 毋 過 到 今 猶 無 人 hangˋ doiˆ liaˊ gooˆ

行 對 這 過 。」 aˆ

anˊ oˇ

sioˆ ongˋ zuˆ gamˆ gooˊ zhinˇ kiˋ

「 啊? 恁 哦。」 小 王 子 感 覺 真 奇 guaiˆ

怪。

henˋ rhung zhinˆ shiuˆ kuiˆ pogˋ dooˆ shiuˆ

「 你 laˇ

e

oiˆ faˇ

用 正 手 去 拍 倒 手 。」 愛 花

nginˋ hiˇ mong sioˆ ongˋ zuˆ pogˋ shiuˆ

喇 个 人 希 望 小 王 子 拍 手。 sioˆ ongˋ zuˆ cidˋ rhung zhinˆ shiuˆ kuiˆ pogˋ dooˆ shiuˆ

小 王 子 即 用 正 手 去 拍 倒 手。 oiˆ faˇ laˇ

e

nginˋ kuanˇ kuanˇ gaˇ hm te loo loiˋ

愛 花 喇 个 人 寬 rhiuˇ fungˇ tu

zhinˇ

寬 拁 帽 提 落 來, 真

gaˇ sioˆ ongˋ zuˆ fueˋ liˆ

有 風 度 拁 小 王 子 回 禮。 liaˊ biˆ gaˊ gaiˆ gudˊ ongˋ gooˊ kaˆ simˇ sedˊ

sioˆ

「 這 比 遐 個 國 王 擱 較 心 色 !」 小 ongˋ zuˆ simˇ nui deˆ da siong

loo loiˋ guiˋ gooˊ pogˋ

王 子 心 內 底 在 想。 落 來 佢 擱 拍


shiuˆ

oiˆ faˇ laˇ

e

nginˋ rhiu gooˊ gaˇ hm te loo loiˋ

手, 愛 花 喇 个 人 又 擱 拁 帽 提 落 來 fueˋ liˆ

回 禮。

kung kuanˆ anˊ rhidˊ chidˋ zooˆ mˆ funˇ zhungˇ leeuˆ heu

共 款 恁 一 直 做 五 分 鐘

了 後,

sioˆ ongˋ zuˆ saˆ gamˆ gooˊ rhiuˇ rhidˊ deuˇ aˋ moˋ simˇ sedˊ

小 王 子 嗄 感 覺 有 一 兜 仔 無 心 色。 guiˋ munˆ gongˆ

naˆ tooˆ ciangˆ henˋ gaˇ hm shiuˇ kiˆ

佢 問 講 :「 若 討 請 你 拁 帽 收 起 loiˋ

oiˆ ngiong zuˆ zooˆ

來, 愛 仰 子 做 ?」 m gooˆ oiˆ faˇ laˇ

e

nginˋ saˆ lungˆ moˋ tenˇ choo

毋 過 愛 花 喇 个 人 嗄 攏 無 聽 著。 oiˆ faˇ laˇ

e

nginˋ zhangˆ tenˇ diˇ onˇ nungˆ

愛 花 喇 个 人 e

su lungˆ tenˇ moˋ

e

iauˋ

正 聽 知 安 哢 个 事, 猶 guiˋ munˆ sioˆ ongˋ zuˆ

个 事 攏 聽 無 。 佢 問 小 王 子: henˋ gamˆ zhinˆ genˇ kimˇ pueˆ ngaiˋ

「 你 敢

su

正 經 欽 佩  ?」

kimˇ pueˆ he bbooˊ gaiˆ rhiˆ suˆ

「 欽 佩 係 麼 个 意 思?」


kimˇ pueˆ cidˋ he shinˋ ngin ngaiˋ he

liˊ liabˋ senˇ

「 欽 佩 即 係 承 認  係 這 粒 星 minˆ shong teuˋ ziangˇ

teuˋ rhiuˇ fungˇ tu

teuˋ hooˆ ngiaˊ

面 上 頭 靚 、 頭 有 風 度、 頭 好 額 、 teuˋ rhiuˇ diˆ fui

e

nginˋ

頭 有 智 慧 个 人 。」

m gooˆ henˋ

e

senˇ minˆ shong zhangˆ henˋ rhidˊ gaiˆ

「 毋 過 你 个 星 面

你 一 個

nginˋ tenˇ

人 定 !」 gaˊ moˋ rhioˆ ginˆ

henˋ iaˋ

he kung kuanˆ kimˇ pueˆ

「 遐 無 要 緊! 你 猶 係 共

款 欽 佩

ngaiˋ cidˋ choo aˆ

 即 著 啊!」 ngaiˋ kimˇ pueˆ henˋ

sioˆ ongˋ zuˆ geenˇ teuˋ kiaˋ

「  欽 佩 你 。」 小 王 子 肩 頭 擎 ha

gooˊ gongˆ

m gooˆ

anˊ rhiuˇ bbooˊ gaiˆ hooˆ fanˇ

下, 擱 講 :「 毋 過 , 恁 有 麼 个 好 歡 hiˆ

e

喜 个?」 loo loiˋ

sioˆ ongˋ zuˆ cidˋ liˋ koiˇ liˊ liabˋ senˇ

落 來, 小 王 子 即 離 開 這 粒 星 。


liˊ gaiˆ tai nginˋ maˇ zhinˇ kiˋ guaiˆ

sioˆ ongˋ zuˆ

「 這 個 大 人 嘛 真 奇 怪 !」 小 王 子 anˊ siong

cidˋ gooˊ hangˋ loo

恁 想 , 即 擱 行 落。


ti

【 第 12

zhongˇ

ziuˆ guiˆ tooˆ teemˇ piong gienˆ sioˆ

章 】 酒 鬼 討 添

放 見 笑

sioˆ ongˋ zuˆ gooˊ loiˋ dooˆ rhidˊ liabˋ senˇ

minˆ shong

小 王 子 擱 來 到 一 粒 星, 面 上 daiˆ rhidˊ gaiˆ ziuˆ guiˆ

liˊ baiˆ fongˆ mun

e

shiˋ geenˇ zhinˇ

蹛 一 個 酒 鬼。 這 擺 訪 問 个 時 間 真 donˆ

m gooˆ saˆ dedˊ sioˆ ongˋ zuˆ zhinˇ bbidˊ zudˊ

短, 毋 過 嗄 得 小 王 子 真 慍 悴。 henˋ da liaˊ zooˆ bbooˊ gaiˆ

「 你 在 這 做

sioˆ ongˋ zuˆ ngiangˆ

麼 个 ?」 小 王 子

ziuˆ guiˆ rhidˊ gaiˆ nginˋ diamˇ diamˇ cooˇ daiˆ

酒 鬼 一 個 人 恬

teuˋ cienˋ

e

恬 坐 蹛, 頭 前 个

ziuˆ guanˆ zuˆ longˋ liˋ longˋ leˋ

rhiuˇ

e

iaˋ rhiuˇ ziuˆ

酒 罐 子 狼 離 狼 犁, 有 个 猶 有 酒 , rhiuˇ

e

kungˇ kungˇ

有 个 空

空。


ngaiˋ da limˇ ziuˆ

ziuˆ guiˆ hmˊ teuˋ giedˊ giedˊ

「  在 啉 酒 。」 酒 鬼 目 頭 結

gongˆ

講。 henˋ ngiong zuˆ tooˆ limˇ ziuˆ

「 你

sioˆ ongˋ zuˆ munˆ

仰 子 討 啉 酒 ?」 小 王 子 問 。

bbui choo tooˆ teemˇ piong

「 為 著 討 添

放 。」 酒 鬼 講 。

henˋ tooˆ teemˇ piong bbooˊ gaiˆ

「 你 討 添

gooˊ guiˋ zhinˇ kuˆ lienˋ

覺 佢 真 苦 憐。

ziuˆ guiˆ gongˆ

sioˆ ongˋ zuˆ gamˆ

麼 个 ?」 小 王 子 感


teemˇ piong ngaiˋ

「 添 le

e

gienˆ sioˆ

ziuˆ guiˆ teuˋ le

放  个 見 笑。」 酒 鬼 頭 犁

tanˆ pa gaˇ sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

犁, 坦 白 拁 小 王 子 講 。 henˋ rhiuˇ bbooˊ gaiˆ hooˆ gienˆ sioˆ

「 你 有

e

sioˆ ongˋ

麼 个 好 見 笑 个?」 小 王

zuˆ siong tooˆ gaˇ deuˆ siongˇ kung

子 想 討 拁 鬥 相 ngaiˋ hinˆ limˇ ziuˆ

共。 ziuˆ guiˆ gongˆ sadˊ leeuˆ heu

「  興 啉 酒 !」 酒 鬼 講 煞 了 後 , guiˇ gaiˆ nginˋ rhiu gooˊ diamˇ diamˇ moˋ gongˆ su

歸 個 人 又 擱 恬 sioˆ ongˋ zuˆ siong moˋ

恬 無 講 事。 cidˋ liˋ koiˇ aˆ

小 王 子 想 無 , 即 離 開 啊。 rhidˊ lu

sioˆ ongˋ zuˆ choo mienˆ hangˋ choo mienˆ

一 路, 小 王 子 著 面 siong

行 著 面

tai nginˋ shidˋ cai he ziuˊ kiˋ guaiˆ

e

想 :「 大 人 實 在 係 足 奇 怪 个!」


ti

zhongˇ

【 第 13

ti

tai senˇ liˆ nginˋ

e

suˆ pu

章 】 大 生 理 人 个 數 簿

siˆ liabˋ he rhidˊ gaiˆ tai senˇ liˆ nginˋ

e

senˇ

第 四 粒 係 一 個 大 生 理 人 个 星。 gaˊ gaiˆ tai senˇ liˆ nginˋ moˋ heenˋ giabˊ cheedˊ

遐 個 大 生 理 人 無 閒 挾 zuˆ loiˋ

e

shiˋ

sioˆ ongˋ

掣 , 小 王

senˇ liˆ nginˋ teuˋ maˇ lungˆ moˋ kiaˋ kiˆ

子 來 个 時, 生 理 人 頭 嘛 攏 無 擎 起 loiˋ ngiangˆ

 。

henˋ hooˆ

henˋ

e

funˇ iaunn kuiˆ aˆ

sioˆ ongˋ

「 你 好 。 你 个 薰 么 去 啊!」 小 王 zuˆ doiˆ guiˋ gongˆ

子 對 佢 講。


samˇ gaˇ ngi he mˆ

mˆ gaˇ cidˊ he shibˋ ngi

「 三 加 二 係 五。 五 加 七 係 十 二。 shibˋ ngi gaˇ samˇ he shibˋ mˆ

henˋ hooˆ

shibˋ mˆ

十 二 加 三 係 十 五 ……。 你 好 ! 十 五 gaˇ cidˊ

ngi shibˋ ngi

ngi shibˋ ngi gaˇ liuˊ

ngi shibˋ

加 七 , 二 十 二。 二 十 二 加 六, 二 十 beedˊ

funˇ moˋ shiˋ geenˇ hooˆ gooˊ fanˇ deemˆ

gaˇ rhidˊ

八。 薰 無 時 間 好 擱 翻 點 ! 加 一 shiˋ aˋ zhangˆ gongˆ

時 仔 正

ngi shibˋ liuˊ gaˇ mˆ

samˇ shibˋ

講 。 二 十 六 加 五, 三 十


rhidˊ

lungˆ zungˆ he mˆ rhi rhidˊ baˊ liuˊ shibˋ ngi

一 。 啊! 攏 總 係 五 億 一 百 六 十 二 bban liongˆ cienˇ cidˊ baˊ samˇ shibˋ rhidˊ

萬 兩 千 七 百 三 十 一 。」 mˆ rhi bbooˊ gaiˆ

「 五 億 麼 个 ?」 hannˊ

henˋ gooˊ coiˇ oˇ

mˆ rhi rhidˊ baˊ

「 唅 ? 你 擱 在 哦! 五 億 一 百 bban

ngaiˋ maˇ mˇ diˇ he bbooˊ gaiˆ

ngaiˋ

e

teuˋ

萬 ……,  嘛 毋 知 係 麼 个 。  个 頭 lu zhinˇ dooˇ

ngaiˋ rhidˊ hiongˆ lungˆ zhinˇ gungˇ fuˇ

路 真 多,  一

shiˋ geenˇ kuiˆ dabˊ zheˆ guˆ

moˋ

攏 真 工 夫, 無

ngi gaˇ mˆ he cidˊ

時 間 去 答 嘴 鼓! 二 加 五 係 七 ……。」 mˆ rhi rhidˊ baˊ bban bbooˊ gaiˆ

「 五 億 一 百 萬 gooˊ munˆ rhidˊ baiˆ

sioˆ ongˋ zuˆ

麼 个 ?」 小 王 子

guiˋ naˆ munˆ bbooˊ gaiˆ

moˋ munˆ dooˆ

擱 問 一 擺。 佢 若 問 麼 个, 無 問 到 rhiuˇ rhidˊ giˇ biangˆ hooˆ kiaˋ

he mˇ bboi biongˆ sadˊ

e

有 一 支 柄 好 擎 , 係 毋 會 放 煞 个。

tai senˇ liˆ nginˋ teuˋ zungˆ sonˆ kiaˋ kiˆ loiˋ aˆ

guiˋ

大 生 理 人 頭 總 算 擎 起 來 啊, 佢 gongˆ

ngaiˋ da

liˊ liabˋ senˇ mˆ shibˋ siˆ neenˋ loiˋ

講 :「  在 這 粒 星 五 十 四 年 來,


lungˆ zungˆ dongˆ diamˇ samˇ baiˆ

攏 總

ti

rhidˊ baiˆ he ngi shibˋ

恬 三 擺。 第 一 擺 係 二 十

ngi neenˋ cienˋ

mˇ diˇ

ni bbi deedˊ rhidˊ zhaˊ chungˋ loo

二 年 前, 毋 知 哪 位 跌 一 隻 蟲 落 loiˋ

gaˊ zhaˊ chungˋ

來。 遐 隻

e

shangˇ zhinˇ painnˆ tenˇ

蟲 个 聲

rhidˊ teeuˋ suˆ samˇ sonˆ siˆ

hoi ngaiˋ

歹 聽, 害 

m choo

ti

ngi baiˆ

he

一 條 數 三 算 四 毋 著 。 第 二 擺, 係 shibˋ rhidˊ neenˋ cienˋ

gaˊ kunˆ zuˆ duˆ hooˆ sonˇ cidˋ kiaˋ kiˆ

十 一 年 前, 遐 睏 子 堵 好 痠 疾 擎 起 loiˋ

rhinˇ bbuiˇ ngaiˋ puˆ tungˇ shiˋ kiamˆ bbin tung

ngaiˋ

來, 因 為  普 通 時 欠 運 動 。  shidˋ cai moˋ gaˊ miˆ gudˊ shiˋ geenˇ kuiˆ mongˆ hangˋ mongˆ

實 在 無 遐 美 國 時 間 去 罔 leeu

ngaiˋ rhidˊ hiongˆ lungˆ zhinˇ gungˇ fuˇ

尞,  一 ti

samˇ baiˆ

liˊ baiˆ

ngaiˋ sonˆ

e

giedˊ gooˆ lungˆ zungˆ he mˆ

第 三 擺!  算 个 結 果 攏 總 係 五 rhi rhidˊ baˊ bban

億 一 百 萬 ……。」

rhidˊ baˊ bban bbooˊ gaiˆ

「 一 百 萬

麼 个 ?」

liˊ gaiˆ tai senˇ liˆ nginˋ diˇ

naˆ

m sienˇ gaˇ sioˆ

這 個 大 生 理 人 知, 若 毋 先 拁 小 ongˋ zuˆ gongˆ

he

攏 真 工 夫。 這 擺 , 係

cidˋ mˇ bboi diamˇ cin

guiˋ gongˆ

王 子 講 , 即 毋 會 恬 靜, 佢 講 :


giˆ

ha baˊ bban seˆ seˆ

e

mi kien

liˊ deuˇ mi

「 幾 下 百 萬 細 細 个 物 件, 這 兜 物 kien da teenˇ

ti

nui deˆ

件 在 天 地 內 底。」 gamˆ he bbuˇ rhinˋ

「 敢 係 烏 蠅 ?」 mˇ he

he budˊ guanˆ shiˋ lungˆ bbue ngiabˊ ha

「 毋 係! 係 不 ngiabˊ ha

e

管 時 攏 會

 下

mi kien

 下 个 物 件 。」 gamˆ he fooˆ rhiam chungˋ

「 敢 係 火 焰 mˇ he

蟲 ?」

he gaˊ kuanˆ bbongˋ bbongˋ gimˇ gimˇ

「 毋 係! 係 遐 款 mi kien

e

金 金 个

liˊ kuanˆ mi kien dedˊ ngongˇ nginˋ diamˇ da gaˊ

物 件, 這 款 物 件 得 ngongˇ siong

人 恬 在 遐

ngaiˋ he rhidˊ gaiˆ zooˆ zhinˆ genˇ

e

nginˋ

想。  係 一 個 做 正 經 个 人,

ngaiˋ moˋ gaˊ kuanˆ miˆ gudˊ shiˋ geenˇ kuiˆ siong gaˊ siong

 無 遐 款 美 國 時 間 去 想 遐 想 liˊ

這。」 aˆ

gamˆ he teenˇ dungˆ

「 啊, 敢 係 天

e

senˇ

崠 个 星 ?」


choo laˇ

cidˋ he teenˇ dungˆ

「 著 啦! 即 係 天

e

senˇ

崠 个 星 。」

henˋ oiˆ mˆ rhi liabˋ senˇ zooˆ bbooˊ gaiˆ

「 你 愛 五 億 粒 星 做

麼 个 ?」

he mˆ rhi rhidˊ baˊ liuˊ shibˋ ngi bban cidˊ baˊ samˇ

「 係 五 億 一 百 六 十 二 萬 七 百 三 shibˋ rhidˊ liabˋ

ngaiˋ he rhidˊ gaiˆ zooˆ zhinˆ genˇ

e

nginˋ

十 一 粒。  係 一 個 做 正 經 个 人 , ngaiˋ rhidˊ hiongˆ zhinˇ gungˇ fuˇ

 一

真 工 夫。

henˋ oiˆ mˆ rhi liabˋ senˇ zooˆ bbooˊ gaiˆ

「 你 愛 五 億 粒 星 做

sioˆ

麼 个 ?」 小

ongˋ zuˆ gooˊ munˆ

王 子 擱 問。 zooˆ bbooˊ gaiˆ oˇ

「 做 he

麼 个 哦?」 aˆ

「 係 啊。」 moˋ zooˆ bbooˊ gaiˆ

「 無 做

zhangˆ he guiˇ ha

e

senˇ

麼 个! 正 係 歸 下 个 星

lungˆ he ngaiˋ gaiˆ

攏 係  个 。」


senˇ lungˆ he henˋ gaiˆ

「 星 攏 係 你 个 ?」 lungˆ he ngaiˋ gaiˆ

「 攏 係  个 。」 m gooˆ ngaiˋ shidˊ duˆ choo rhidˊ gaiˆ gudˊ ongˋ

「 毋 過  識 堵 著 一 個 國 王, guiˋ

佢 ……。」 gudˊ ongˋ moˋ kuenˋ lidˋ zhiamˆ rhiuˇ

「 國 王 無 權 力 da tungˆ chi

liaˊ he moˋ kung

guiˋ zhangˆ he

有, 佢 正 係

e

在 統 治, 這 係 無 共 个。」

henˋ oiˆ nginˆ dooˇ senˇ zooˆ bbooˊ gaiˆ

「 你 愛 恁 多 星 做

麼 个 ?」

eenˇ naˆ bienˆ zooˆ hooˆ ngiaˊ nginˋ

「  若 變 做 好 額 kuiˆ miˇ pe liabˋ senˇ

cidˋ bbue rhung

人, 即 會 用

gaˆ suˆ naˆ rhiuˇ nginˋ gooˊ cimˋ choo

去 買 別 粒 星, 假 使 若 有 人 擱 尋 著 sinˇ

e

senˇ

eenˇ cidˋ bbue rhung gaˇ miˇ kiˆ loiˋ

新 个 星 ,  即 會 用 拁 賣 起 來。」 sioˆ ongˋ zuˆ simˇ nui deˆ da siong

liˊ gaiˆ nginˋ

小 王 子 心 內 底 在 想 :「 這 個 人 kooˆ

li

mun teˋ

naˆ ciong zinˆ cienˋ gaˊ gaiˆ ziuˆ guiˆ

考 慮 問 題, 若 像 進 前 遐 個 酒 鬼 。」


m gooˆ

sioˆ ongˋ zuˆ neemˋ shiˋ gooˊ munˆ guiˋ rhidˊ

毋 過, 小 王 子 黏 時 擱 問 佢 一 gaiˆ mun teˋ

個 問 題:

henˋ oiˆ ngiong zuˆ zhiamˆ rhiuˇ gaˊ deuˇ senˇ

「 你 愛

仰 子 佔

naˆ moˋ

henˋ gongˆ ngiangˆ mong

「 若 無, 你 ni

saˋ gaiˆ

有 遐 兜 星 ?」

gaˊ deuˇ senˇ he

望, 遐 兜 星 係

tai senˇ liˆ nginˋ zhinˇ budˊ fu

da gaˇ sioˆ

哪 儕 个 ?」 大 生 理 人 真 不 服 在 拁 小 ongˋ zuˆ munˆ

王 子 問。 ngaiˋ mˇ diˇ

m gooˆ

enˆ dongˇ he moˋ nginˋ

「  毋 知, 毋 過 , 應 當 係 無 人 gaiˆ

个 。」 naˆ anˊ

gaˊ deuˇ senˇ cidˋ lungˆ he ngaiˋ gaiˆ

「 若 恁, 遐 兜 星 即 攏 係  个 , rhinˇ bbuiˇ ngaiˋ he

ti

rhidˊ gaiˆ anˊ siong

e

nginˋ

因 為  係 第 一 個 恁 想 个 人 。」

zhangˆ rhinˇ bbuiˇ anˊ cidˋ bbue rhung

因 為 恁 即 會 用 ?」


gaˊ dongˇ rhenˋ

「 遐 當 moˋ nginˋ gaiˆ

e

gaˆ suˆ henˋ giamˆ choo rhidˊ liabˋ

然! 假 使 你 撿 著 一 粒 zonˆ sha

naˆ anˊ

liˊ liabˋ zonˆ sha cidˋ

無 人 个 个 鑽 石, 若 恁, 這 粒 鑽 石 即 he henˋ gaiˆ

gaˆ suˆ henˋ fadˊ hien rhidˊ gaiˆ moˋ nginˋ diˇ

係 你 个。 假 使 你 發 現 一 個 無 人 知 e

hoiˆ dooˆ

naˆ anˊ

liˊ gaiˆ hoiˆ dooˆ cidˋ he henˋ

个 海 島 , 若 恁, 這 個 海 島 即 係 你 gaiˆ

gooˊ kooˆ biˆ gongˆ

henˋ naˆ biˆ nginˋ kaˆ zooˆ siong

个。 擱 可 比 講 , 你 若 比 人 較 早 想 choo rhidˊ gaiˆ pu suˆ

naˆ anˊ

henˋ cidˋ bbue rhung kuiˆ

著 一 個 步 數, 若 恁, 你 即 會 用 去 shinˇ ciangˆ rhidˊ gaiˆ zhuanˇ

li

liˊ gaiˆ zhuanˇ

li

cidˋ he

申 請 一 個 專 利, 這 個 專 利 即 係 henˋ gaiˆ

giˆ rhenˋ kaˆ zooˆ lungˆ moˋ nginˋ siong choo kuiˆ

你 个。 既 然 較 早 攏 無 人 想 著 去 zhiamˆ rhiuˇ senˇ

anˊ gaˊ deuˇ senˇ cidˋ he ngaiˋ gaiˆ

有 星 , 恁 遐 兜 星 即 係  个 。」

anˊ gongˆ maˇ rhiuˇ too liˆ

sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

「 恁 講 嘛 有 道 理!」 小 王 子 講 , m gooˆ

henˋ oiˆ nginˆ dooˇ liabˋ senˇ zooˆ bbooˊ

「 毋 過, 你 愛 恁 多 粒 星 做 gaiˆ

个 ?」


ngaiˋ da teuˋ zuˇ liˊ deuˇ senˇ

ngaiˋ rhidˊ baiˆ gooˊ

「  在 投 資 這 兜 星。  一 擺 擱 rhidˊ baiˆ sonˆ rhiuˇ giˆ dooˇ liabˋ

liaˊ he rhidˊ kien zhinˇ

一 擺 算 有 幾 多 粒。 這 係 一 件 真 ngang deuˆ

e

teuˋ lu

m gooˆ

ngaiˋ he rhidˊ gaiˆ zhinˇ

硬 斗 个 頭 路。 毋 過 ,  係 一 個 真 daˆ biangˆ gooˊ zooˆ zhinˆ genˇ

e

nginˋ

打 拚 擱 做 正 經 个 人 !」 sioˆ ongˋ zuˆ iaˋ

he moˋ giˆ manˆ rhiˆ

gooˊ gongˆ

小 王 子 猶 係 無 幾 滿 意, 擱 講 :

doiˆ ngaiˋ loiˋ gongˆ

ngaiˋ naˆ rhiuˇ rhidˊ teeuˋ bbiˋ

「 對  來 講,  若 有 一 條 圍 gunˇ

ngaiˋ cidˋ bbue rhung bbiˋ da giangˆ

maˇ bbue rhung

巾,  即 會 用 圍 在 頸 , 嘛 會 用 suiˋ kuiˆ pe bbi

gaˆ suˆ ngaiˋ rhiuˇ rhidˊ luiˆ faˇ

naˆ siong

隨 去 別 位。 假 使  有 一 蕊 花, 若 想 tooˆ looˊ

cidˋ bbue rhung looˊ kiˆ loiˋ

m gooˆ

henˋ moˋ

討 捋 , 即 會 用 捋 起 來。 毋 過 , 你 無 fadˊ tu

gaˇ liˊ deuˇ senˇ looˊ loo loiˋ aˆ

法 度 拁 這 兜 星 捋 落 來 啊!」 suiˇ rhenˋ ngaiˋ moˋ fadˊ tu

「 雖 然 rhung gaˇ giˆ

te

m gooˆ ngaiˋ bbue

 無 法 度 提, 毋 過  會

da ngunˋ hongˋ

用 拁 寄 在 銀

行 。」


liaˊ he bbooˊ gaiˆ rhiˆ suˆ

「 這 係 麼 个 意 思?」 rhiˆ suˆ cidˋ he gongˆ

ngaiˋ bbue rhung gaˇ senˇ

「 意 思 即 係 講,  suˆ liong siaˆ da rhidˊ zhongˇ zhiˆ

數 量 寫 在 一

e

會 用 拁 星 个

leeuˆ heu gaˇ sooˆ da

張 紙, 了 後 拁 鎖 在

booˆ hiamˆ kui

保 險 櫃。」 anˊ cidˋ bbue rhung

「 恁 即 會 deˆ da siong

sioˆ ongˋ zuˆ simˇ gonˇ nui

用 ?」 小 王 子 心 肝 內

ngiangˆ kiˆ loiˋ zhinˇ simˇ sedˊ

底 在 想 ,「

起 來 真 心 色。 毋 過 ,

liaˊ gamˆ rhiuˇ rhiangˆ he zhinˆ genˇ

這 敢 有

m gooˆ

e

su cinˋ

影 係 正 經 个 事 情 ?」

naˆ gongˆ choo bbooˊ gaiˆ he zhinˆ genˇ

sioˆ ongˋ zuˆ

若 講 著 麼 个 係 正 經, 小 王 子 e

ngiangˆ fadˊ ham tai nginˋ moˋ giˆ kung

suaˆ loo loiˋ

法 和 大 人 無 幾 共 。 續 落 來,

sioˆ ongˋ zuˆ gooˊ gongˆ

小 王 子 擱 講:


ngaiˋ rhiuˇ rhidˊ luiˆ faˇ

tu ngidˊ lungˆ gaˇ bbuˊ

「  有 一 蕊 花, 逐 日 fiˆ

ngaiˋ gooˊ rhiuˇ samˇ liabˋ fooˆ sanˇ

攏 拁 沃 tu

leˆ baiˆ kuiˆ

水。  擱 有 三 粒 火 山 , 逐 禮 拜 去 gaˇ biangˆ sooˆ

siˆ fooˆ sanˇ dongˇ rhenˋ maˇ oiˆ biangˆ

拁 拚 掃。 死 火 山 當 sooˆ

moˋ nginˋ diˇ

然 嘛 愛 拚

siˆ fooˆ sanˇ giˆ shiˋ bbue gooˊ ua kiˆ

掃, 無 人 知 死 火 山 幾 時 會 擱 活 起 loiˋ

ngaiˋ rhiuˇ faˇ

rhiuˇ fooˆ sanˇ

kuiˆ gaˇ bbuˊ fiˆ ham

來。  有 花、 有 火 山 , 去 拁 沃 水 和 biangˆ sooˆ

doiˆ fooˆ sanˇ ham faˇ loiˋ gongˆ

he rhiuˇ deuˆ

拚 掃, 對 火 山 和 花 來 講 , 係 有 鬥 siongˇ kung

e

m gooˆ henˋ daˆ biangˆ da zooˆ

e

doiˆ

共 个。 毋 過 你 打 拚 在 做 个, 對

gaˊ deuˇ senˇ loiˋ gongˆ

saˆ moˋ bbooˊ gaiˆ lu rhung

遐 兜 星 來 講 , 嗄 無 麼 个 路 用 。」 tai senˇ liˆ nginˋ tenˇ dooˆ zheˆ baˊ baˊ

shedˋ daˆ

大 生 理 人 聽 到 嘴 擘 擘、 舌 打 giedˊ

moˋ fadˊ tu gongˆ

sioˆ ongˋ zuˆ cidˋ gooˊ hangˋ

結, 無 法 度 講 。 小 王 子 即 擱 行 aˆ

啊。 rhidˊ lu

sioˆ ongˋ zuˆ choo mienˆ hangˋ choo mienˆ

一 路, 小 王 子 著 面 siong

行 著 面

liˊ deuˇ tai nginˋ shidˋ cai manˆ ziuˊ kiˋ guaiˆ

想 :「 這 兜 大 人 實 在 滿 足 奇 怪 e

个!」


ti

zhongˇ

【 第 14

ti

deemˆ lu denˇ

e

nginˋ tooˆ fe

章 】 點 路 燈 个 人 討 睡

mˆ liabˋ senˇ zhinˇ guaiˆ kiˋ

he

liˊ deuˇ senˇ nui

第 五 粒 星 真 怪 奇, 係 這 兜 星 內 deˆ teuˋ seˆ liabˋ

e

seˆ dooˆ zhangˆ bbue rhung kiˇ rhidˊ

底 頭 細 粒 个。 細 到 giˇ

lu denˇ

會 用 企 一

daiˆ rhidˊ gaiˆ deemˆ lu denˇ

e

nginˋ

sioˆ

支 路 燈, 蹛 一 個 點 路 燈 个 人 。 小 ongˋ zuˆ shidˋ cai siong moˋ

nginˆ pienˇ piaˊ

e

senˇ

minˆ

王 子 實 在 想 無, 恁 偏 僻 个 星 , 面 shong maˇ moˋ pe saˋ daiˆ

oiˆ

lu denˇ ham deemˆ lu denˇ

上 嘛 無 別 儕 蹛, 愛 路 燈 和 點 路 燈 e

nginˋ zooˆ bbooˊ gaiˆ

个 人 做 麼 个?


sioˆ ongˋ zuˆ ziˇ gaˇ da siong

liˊ gaiˆ nginˋ gamˆ

小 王 子 自 家 在 想 :「 這 個 人 敢 he ngongˇ ngongˇ

係 戇 laˇ

e

m gooˆ guiˋ saˆ biˆ gudˊ ongˋ

oiˆ faˇ

戇 ? 毋 過 佢 嗄 比 國 王、 愛 花

nginˋ

tai senˇ liˆ nginˋ ham ziuˆ guiˆ kaˆ hooˆ rhidˊ

喇 个 人、 大 生 理 人 和 酒 鬼 較 好 一 deuˇ

teuˋ moˋ

guiˋ

e

teuˋ lu maˇ kaˆ rhiuˇ rhiˆ suˆ

兜 。 頭 無 , 佢 个 頭 路 嘛 較 有 意 思。 guiˋ naˆ gaˇ lu denˇ deemˆ choo

佢 若 拁 路 燈 點 rhidˊ liabˋ senˇ

cidˋ naˆ ciong gaˇ teemˇ

著, 即 若 像 加 添

iaˆ he rhidˊ luiˆ faˇ

guiˋ naˆ gaˇ lu denˇ

一 粒 星 , 抑 係 一 蕊 花; 佢 若 拁 路 燈 guanˇ maiˆ

cidˋ ciong dedˊ senˇ iaˆ he faˇ hiedˊ kunˆ kuiˆ

關 莫, 即 像 得 星 抑 係 花 歇 睏 去 fe

liˊ kien teuˋ lu rhiuˇ rhiangˆ dadˋ dedˊ onˇ nungˆ

睡! 這 件 頭 路 有

maˇ

值 得 安 哢, 嘛

zhinˇ rhiuˇ lu rhung

真 有 路 用 。」

sioˆ ongˋ zuˆ loiˋ dooˆ liˊ liabˋ senˇ

zhinˇ hooˆ liˆ gaˇ

小 王 子 來 到 這 粒 星, 真 好 禮 拁 deemˆ lu denˇ

e

nginˋ hangˋ liˆ

gongˆ

點 路 燈 个 人 行 禮, 講 : ngauˋ zooˆ

「  早 。」


ngauˋ zooˆ

deemˆ lu denˇ

e

nginˋ gongˆ

「  早 !」 點 路 燈 个 人

講。

henˋ teuˋ ha ngiong zuˆ tooˆ gaˇ lu denˇ guanˇ

「 你 頭 下

仰 子 討 拁 路 燈 關

maiˆ

莫 ?」 liaˊ he sinˆ hoo

「 這 係 信 號 。」 bbooˊ gaiˆ sinˆ hoo

「 麼 个 信 號 ?」 cidˋ he heemˆ ngaiˋ oiˆ guanˇ denˇ

「 即 係 喊 oˇ

e

sinˆ hoo

 愛 關 燈 个 信 號。

amˆ onˇ

哦! 暗 安。」 rhidˊ ngiabˊ hmˊ

guiˋ rhiu gooˊ deemˆ choo gaˊ pauˇ lu

 目, 佢 又 擱 點

著 遐 葩 路

denˇ

燈。 m gooˆ

he ngiong zuˆ henˋ tooˆ gooˊ gaˇ deemˆ

「 毋 過, 係

仰 子 你 討 擱 拁 點

choo

著 ?」 liaˊ he sinˆ hoo

deemˆ lu denˇ

e

nginˋ iaˋ he

「 這 係 信 號 。」 點 路 燈 个 人 猶 係 anˊ gongˆ

恁 講。


ngaiˋ tenˇ mˇ diˇ

sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

「  聽 毋 知。」 小 王 子 講 。 moˋ bbooˊ gaiˆ hooˆ diˇ

e

sinˆ hoo cidˋ he sinˆ

「 無 麼 个 好 知 个, 信 號 即 係 信 hoo

deemˆ lu denˇ

e

nginˋ choo mienˆ gongˆ choo mienˆ

號 。」 點 路 燈 个 人 著 面 da zooˆ guiˋ

e

講 著 面

teuˋ lu

在 做 佢 个 頭 路。 ngauˋ zooˆ

deemˆ lu denˇ

e

nginˋ su zhangˆ

「  早 。」 點 路 燈 个 人 事 gongˆ sadˊ

lu denˇ cidˋ gooˊ guanˇ maiˆ

gooˊ loiˋ guiˋ doiˆ

講 煞, 路 燈 即 擱 關 莫 。 擱 來 佢 對 toi

te chidˊ rhidˊ teeuˋ shiuˆ gunˇ loiˋ cudˋ ngiaˊ teuˋ

袋 提 出 一 條 手 巾 來 捽 額 頭。

ngaiˋ zooˆ liˊ kuanˆ teuˋ lu

shidˋ cai zhinˇ ngang

「  做 這 款 頭 路, 實 在 真 deuˆ

deemˆ lu denˇ

e

nginˋ gongˆ

shangˋ gooˆ he

斗 。」 點 路 燈 个 人 講 ,「 成 kaˆ habˋ liˆ

teuˆ zooˆ deemˆ lu denˇ

硬 過 係

amˆ rhia guanˇ lu

較 合 理, 透 早 點 路 燈 , 暗 夜 關 路 denˇ

iauˋ

e

shiˋ geenˇ

ngidˊ shiˋ teuˋ cidˋ bbue rhung hiedˊ

燈, 猶 个 時 間 , 日 時 頭 即 會 用 kunˆ

rhia shiˋ teuˋ cidˋ bbue rhung fe

睏 , 夜 時 頭 即 會 用 睡。」


naˆ anˊ

loo loiˋ

sinˆ hoo goiˆ aˆ

he moˋ

「 若 恁, 落 來, 信 號 改 啊, 係 無 ?」 sioˆ ongˋ zuˆ munˆ

小 王 子 問。 sinˆ hoo he moˋ goiˆ

m gooˆ

mun teˋ cidˋ chidˊ

「 信 號 係 無 改。 毋 過 , 問 題 即 出 da liaˊ

deemˆ lu denˇ

e

nginˋ gongˆ

liˊ liabˋ senˇ

在 這!」 點 路 燈 个 人 講 ,「 這 粒 星 da zhenˆ

rhidˊ neenˋ biˆ rhidˊ neenˋ ginˆ

m gooˆ sinˆ hoo

在 轉 , 一 年 比 一 年 緊, 毋 過 信 號 saˆ lungˆ moˋ goiˆ

嗄 攏 無 改 。」 loo muiˇ leˇ

sioˆ ongˋ zuˆ munˆ

「 落 尾 咧?」 小 王 子 問 。 loo muiˇ cidˋ ciong liˊ manˆ anˊ

rhidˊ funˇ zhungˇ

「 落 尾 即 像 這 滿 恁, 一 分 cidˋ zhenˆ rhidˊ linˇ

ngaiˋ rhidˊ mioˆ maˇ moˋ tungˇ hiedˊ

即 轉 一 輪,  一 秒 嘛 無 通 歇 kunˆ

tu funˇ zhungˇ

ngaiˋ cidˋ oiˆ deemˆ rhidˊ baiˆ lu

睏。 逐 分 鐘 ,  即 愛 點 denˇ

一 擺 路

gooˊ guanˇ rhidˊ baiˆ lu denˇ

燈 , 擱 關 一 擺 路 燈 !」 zhinˇ simˇ sedˊ

gamˆ gongˆ henˋ liˊ gaiˆ suˆ cai

「 真 心 色, 敢

講 你 這 個 所 在,

rhidˊ ngidˊ zhangˆ rhidˊ funˇ zhungˇ tenˇ

一 日

一 分 鐘 定 ?」


rhidˊ deuˇ aˋ maˇ moˋ simˇ sedˊ

deemˆ lu denˇ

「 一 兜 仔 嘛 無 心 色 ,」 點 路 燈 e

nginˋ gongˆ

teuˋ ha eenˇ nginˋ gongˆ dooˆ ginˇ

cidˋ

个 人 講 ,「 頭 下  人 講 到 今 , 即 gooˆ rhidˊ gooˆ ngiedˋ aˆ

過 一 個 月 啊。」 rhidˊ gooˆ ngiedˋ

「 一 個

月 ?」

moˋ m choo

banˆ deemˆ zhungˇ cidˋ he samˇ shibˋ

「 無 毋 著! 半 ngidˊ

鐘 即 係 三 十

ngauˋ zooˆ

日 ! 哦!  早 !」 su zhangˆ gongˆ sadˊ

事 正

lu denˇ cidˋ gooˊ guanˇ maiˆ

講 煞, 路 燈 即 擱 關 莫

啊!

sioˆ ongˋ zuˆ rhidˊ chidˋ ngiangˆ guiˋ

小 王 子 一 直 denˇ

e

liˊ gaiˆ deemˆ lu

佢, 這 個 點 路

penˋ rhiuˆ shidˋ cai zhinˇ looˆ shidˋ

liˊ shiˋ

sioˆ

燈 个 朋 友 實 在 真 老 實 。 這 時, 小 ongˋ zuˆ siong choo zinˆ cienˋ ngiangˆ ngidˊ teuˋ loo sanˇ

王 子 想 著 進 前 cinˋ

e

su

日 頭 落 山 个 事

guiˋ siong tooˆ gaˇ liˊ gaiˆ penˋ rhiuˆ deuˆ siongˇ kung

情, 佢 想 討 拁 這 個 朋 友 鬥 相

共。


gaˇ henˋ gongˆ

「 拁 你

ngaiˋ diˇ rhidˊ gaiˆ piedˊ pu

henˋ

講 ,  知 一 個 撇 步, 你

tooˆ giˆ shiˋ hiedˊ kunˆ lungˆ bbue rhung

討 幾 時 歇 睏 攏 會 用 。」 ngaiˋ zhinˇ siong tooˆ hiedˊ kunˆ

「  e

deemˆ lu denˇ

真 想 討 歇 睏 。」 點 路 燈

nginˋ gongˆ

个 人 講。 rhinˇ bbuiˇ

rhidˊ gaiˆ nginˋ bbue rhung shidˋ shidˋ cai cai

因 為, 一 個 人 會 用 實 實 在 在 ngin zhinˇ daˆ biangˆ

maˇ bbue rhung mongˆ zooˆ mongˆ hiedˊ

認 真 打 拚, 嘛 會 用

罔 做 罔

kaˆ mˇ bboi tiamˆ

較 毋 會 悿。 sioˆ ongˋ zuˆ gooˊ gongˆ

henˋ liˊ liabˋ senˇ nginˆ

小 王 子 擱 講 :「 你 這 粒 星 恁 seˆ

hangˋ samˇ pu cidˋ bbue rhung se rhidˊ linˇ

henˋ naˆ

細, 行 三 步 即 會 用 踅 一 輪。 你 若 chidˋ teuˋ hangˋ

ngidˊ teuˋ cidˋ lungˆ mˇ bboi loo sanˇ

siong

直 頭 行 , 日 頭 即 攏 毋 會 落 山, 想 tooˆ hiedˊ kunˆ cidˋ bbue rhung hiedˊ kunˆ

naˆ anˊ

henˋ

討 歇 睏 即 會 用 歇 睏 。 若 恁, 你


siong tooˆ oiˆ ngidˊ shiˋ teuˋ giˆ chongˋ cidˋ bbue rhiuˇ giˆ

想 討 愛 日 時 頭 幾 長 即 會 有 幾 chongˋ

長 。」 liˊ gaiˆ piedˊ pu doiˆ ngaiˋ moˋ hau

ngaiˋ mˇ he

「 這 個 撇 步 對  無 效,  毋 係 oiˆ hiedˊ ha

ngaiˋ teuˋ hiˇ mong bbue rhung dooˆ loo kuiˆ

愛 歇 下,  頭 希 望 會 用 倒 落 去 fe

deemˆ lu denˇ

e

nginˋ gongˆ

睡。」 點 路 燈 个 人 講 。 anˊ henˋ cidˋ moˋ hooˆ miang aˆ

「 恁 你 即 無 好

sioˆ ongˋ zuˆ

命 啊!」 小 王 子

zhinˇ shidˊ mong gongˆ

真 失 望

講。

ngaiˋ zhinˇ ngiabˋ miang

「  gongˆ

deemˆ lu denˇ

e

nginˋ

命 !」 點 路 燈 个 人

ngauˋ zooˆ

講 ,「  早 。」 guiˋ rhiu gaˇ lu denˇ guanˇ maiˆ

佢 又 拁 路 燈 關 莫!

sioˆ ongˋ zuˆ gooˊ lanˋ lu

simˇ nui deˆ da siong

小 王 子 擱 攔 路, 心 內 底 在 想 :


liˊ gaiˆ deemˆ lu denˇ

「 這 個

e

nginˋ

heu ha rhidˊ ten

點 路 燈 个 人, 後 下 一 定

bbue dedˊ gudˊ ongˋ

ziuˆ guiˆ

tai senˇ liˆ nginˋ sioˆ

m

會 得 國 王 、 酒 鬼 、 大 生 理 人 笑。 毋 gooˆ

ngaiˋ moˋ gamˆ gooˊ guiˋ rhiuˇ bbooˊ gaiˆ hooˆ sioˆ

rhinˇ

過 ,  無 感 覺 佢 有 麼 个 好 笑。 因 bbuiˇ guiˋ guanˇ simˇ

e

he

pe kien su cinˋ

mˇ he guiˋ

為 佢 關 心 个 係 別 件 事 情, 毋 係 佢 ziˇ gaˇ tenˇ

自 家 定。 sioˆ ongˋ zuˆ teuˆ rhidˊ keuˆ kiˆ

doiˆ ziˇ gaˇ gongˆ

小 王 子 敨 一 口 氣, 對 自 家 講 : bunˆ loiˋ

guiˋ he ngaiˋ dooˆ ginˇ bbiˋ rhidˊ bbue

「 本 來, 佢 係  到 今 唯 一 會 rhung gauˇ

e

penˋ rhiuˆ

moˋ caiˆ

gaˊ liabˋ senˇ shidˋ cai

用 交 个 朋 友 。 無 採, 遐 粒 星 實 在 shiongˇ seˆ

moˋ fadˊ tu daiˆ liongˆ gaiˆ nginˋ

傷 細 啊, 無 法 度 蹛 兩 個 人 。」 shidˋ cai gongˆ

kiˋ shidˋ siannˋ sioˆ ongˋ zuˆ daiˆ da gaˊ

實 在 講, 其 實 餳 小 王 子 蹛 在 遐 e

mˇ he deemˆ lu denˇ

e

nginˋ

he gaˊ liabˋ rhidˊ

个, 毋 係 點 路 燈 个 人 , 係 遐 粒 一 funˇ zhungˇ cidˋ rhiuˇ rhidˊ baiˆ ngidˊ teuˋ loo sanˇ

e

senˇ

分 鐘 即 有 一 擺 日 頭 落 山 个 星。 da gaˊ liabˋ senˇ

ngi shibˋ siˆ deemˆ zhungˇ nui deˆ

在 遐 粒 星, 二 十 四 點

cidˋ

鐘 內 底, 即


bbue rhung ngiangˆ choo rhidˊ cienˇ siˆ baˊ siˆ shibˋ baiˆ ngidˊ

會 用

teuˋ loo sanˇ

頭 落 山!

著 一 千 四 百 四 十 擺 日


ti

zhongˇ

【 第 15

ti

ti

liˆ hoo gaˇ

e

chongˋ giuˆ

章 】 地 理 學 家 个 長 久

liuˊ liabˋ senˇ biˆ teuˋ ha gaˊ liabˋ senˇ gaˇ tai shibˋ

第 六 粒 星 比 頭 下 遐 粒 星 加 大 十 pue

minˆ shong daiˆ rhidˊ gaiˆ looˆ saˋ

guiˋ da siaˆ rhidˊ

倍 。 面 上 蹛 一 個 老 儕。 佢 在 寫 一 bunˆ ziuˊ punˇ

e

shiˇ

本 足 賁 个 書。


rhiuˇ rhidˊ gaiˆ tamˆ hiamˆ gaˇ loiˋ aˆ

「 啊! 有 一 個 探 ngiangˆ choo sioˆ ongˋ zuˆ

e

guiˋ

險 家 來 啊!」 佢

shiˋ

hodˊ dooˆ ziuˊ tai shangˇ

著 小 王 子 个 時, 喝 到 足 大 聲

e

个。 sioˆ ongˋ zuˆ da zooˊ finˋ cooˇ loo loiˋ

rhinˇ bbuiˇ hangˋ

小 王 子 在 桌 脣 坐 落 來, 因 為 行 zhinˇ bbienˆ

e

lu loiˋ

rhiuˇ rhidˊ deuˇ aˋ chonˆ

遠 个 路 來, 有 一 兜 仔 喘 。

henˋ he doiˆ ni bbi loiˋ

e

looˆ saˋ munˆ

「 你 係 對 哪 位 來 个?」 老 儕 問 。 liˊ bunˆ nginˆ punˇ

e

shiˇ he

da siaˆ bbooˊ gaiˆ

「 這 本 恁 賁 个 書 係 在 寫 麼 个? henˋ da liaˊ zooˆ bbooˊ gaiˆ

sioˆ ongˋ zuˆ munˆ

你 在 這 做 麼 个 ?」 小 王 子 問 。 ngaiˋ he

ti

liˆ hoo gaˇ

looˆ saˋ gongˆ

「  係 地 理 學 家。」 老 儕 講 。 ti

liˆ hoo gaˇ he bbooˊ gaiˆ

「 地 理 學 家 係 麼 个 ?」


ti

liˆ hoo gaˇ he rhidˊ gaiˆ diˇ

ni bbi rhiuˇ sanˇ

「 地 理 學 家 係 一 個 知 哪 位 有 山、 rhiuˇ hoiˆ

rhiuˇ shangˋ shi

有 海、 有

rhiuˇ keˇ fiˆ ham saˇ mo

e

城 市、 有 溪 水 和 沙 漠 个

nginˋ

人 。」 liaˊ ziuˊ simˇ sedˊ

e

sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

liaˊ

「 這 足 心 色 个!」 小 王 子 講 ,「 這 zhangˆ he zooˆ zhinˆ genˇ

正 係 做 正 經 !」 sioˆ ongˋ zuˆ manˆ na bbi ngiangˆ

小 王 子 滿 哪 位 senˇ

ti

liˆ hoo gaˇ

地 理 學 家 个

mˇ shidˊ ngiangˆ gooˆ nginˆ tai gooˊ ziangˇ

星, 毋 識 henˋ

e

e

e

senˇ

過 恁 大 擱 靚 个 星。

senˇ zhinˇ ziangˇ

「 你 个 星 真 ngaiˋ moˋ fadˊ tu

liaˊ rhiuˇ sanˇ moˋ

靚 。 這 有 山 無 ?」 diˇ

ti

liˆ hoo gaˇ gongˆ

「  無 法 度 知。」 地 理 學 家 講 。 aˆ

sioˆ ongˋ zuˆ zhinˇ shidˊ mong

「 啊!」 小 王 子 真 失

anˊ

hoiˆ moˋ

海 無 ?」 ngaiˋ maˇ moˋ fadˊ tu

diˇ

ti

liˆ hoo gaˇ

「  嘛 無 法 度 知。」 地 理 學 家 gongˆ

講。

rhiuˇ

望 。「 恁, 有


anˊ

shangˋ shi leˇ

「 恁,

keˇ fiˆ

leˇ

saˇ mo

城 市 咧? 溪 水 咧? 沙 漠

leˇ

咧?」 ngaiˋ maˇ lungˆ moˋ fadˊ tu

diˇ

ti

liˆ hoo gaˇ

「  嘛 攏 無 法 度 知。」 地 理 學 家 gongˆ

講。 m gooˆ henˋ he

ti

liˆ hoo gaˇ

「 毋 過 你 係 地 理 學 家 啊!」

he anˊ gongˆ moˋ m choo

ti

liˆ hoo gaˇ

「 係 恁 講 無 毋 著 ,」 地 理 學 家 gongˆ

m gooˆ

moˋ banˆ gaiˆ tamˆ hiamˆ gaˇ ham ngaiˋ

講 :「 毋 過 , 無 半 個 探 險 家 和  pueˆ habˋ

ti

liˆ hoo gaˇ

e

teuˋ lu

mˇ he kuiˆ sonˆ

配 合。 地 理 學 家 个 頭 路 毋 係 去 算 sanˇ

hoiˆ

shangˋ shi

keˇ fiˆ ham saˇ mo rhiuˇ giˆ

山 、 海 、 城 市、 溪 水 和 沙 漠 有 幾 dooˇ

ti

liˆ hoo gaˇ mˇ bboi rhung liˋ koiˇ peen gungˇ

多。 地 理 學 家 毋 會 用 離 開 辦 公 shidˊ

m gooˆ bbue rhung da peen gungˇ shidˊ ham tamˆ

室, 毋 過 會 用 在 辦 公 室 和 探 hiamˆ gaˇ gienˆ mienˆ

險 家 見

ti

liˆ hoo gaˇ bbue munˆ tamˆ hiamˆ

面。 地 理 學 家 會 問 探 險


gaˇ

gaˇ tamˆ hiamˆ gaˇ kiˆ dedˊ

e

mi kien siaˆ kiˆ loiˋ

家, 拁 探 險 家 記 得 个 物 件 寫 起 來。 ti

liˆ hoo gaˇ naˆ gamˆ gooˊ tamˆ hiamˆ gaˇ gongˆ

e

zhinˇ

地 理 學 家 若 感 覺 探 險 家 講 个 真 rhiuˇ rhiˆ suˆ

ti

liˆ hoo gaˇ cidˋ bbue deeuˆ zaˇ gaˊ gaiˆ

有 意 思, 地 理 學 家 即 會 調 查 遐 個 tamˆ hiamˆ gaˇ

e

zooˆ nginˋ ham too dedˊ

探 險 家 个 做 人 和 道 德 。」

ngiong zuˆ tooˆ anˊ

仰 子 討 恁?」 rhinˇ bbuiˇ rhidˊ gaiˆ tamˆ hiamˆ gaˇ naˆ he gongˆ faˇ

「 因 為 一 個 探 shedˋ

gaˊ bbue dedˊ

ti

險 家 若 係 講 花

liˆ shiˇ fadˊ senˇ zaiˇ nan

rhidˊ

舌 , 遐 會 得 地 理 書 發 生 災 難。 一 gaiˆ tamˆ hiamˆ gaˇ naˆ he oiˆ limˇ ziuˆ maˇ bbue dedˊ

ti

liˆ

個 探 險 家 若 係 愛 啉 酒 嘛 會 得 地 理 shiˇ fadˊ senˇ zaiˇ nan

書 發 生 災 難。」 ngiong zuˆ bbue anˊ

sioˆ ongˋ zuˆ munˆ

仰 子 會 恁?」 小 王 子 問 。


rhinˇ bbuiˇ limˇ ziuˆ zuiˆ

e

nginˋ bbue gaˇ rhidˊ gaiˆ

「 因 為 啉 酒 醉 个 人 ngiangˆ zooˆ liongˆ gaiˆ

naˆ anˊ

會 拁 一 個

ti

liˆ hoo gaˇ cidˋ bbue

做 兩 個 。 若 恁, 地 理 學 家 即 會

gaˇ rhidˊ liabˋ sanˇ siaˆ zooˆ liongˆ liabˋ sanˇ

拁 一 粒 山 寫 做 兩 粒 山 。」 ngaiˋ shiu su rhidˊ gaiˆ nginˋ

guiˋ enˆ dongˇ moˋ fadˊ

「  熟 事 一 個 人, 佢 應 當 無 法 tu zooˆ rhidˊ gaiˆ hooˆ

e

tamˆ hiamˆ gaˇ

sioˆ ongˋ zuˆ

度 做 一 個 好 个 探 險 家。」 小 王 子 gongˆ

講。 dongˇ rhenˋ bbue anˊ

「 當

naˆ he tamˆ hiamˆ gaˇ

e

然 會 恁。 若 係 探 險 家 个

zooˆ nginˋ ham too dedˊ lungˆ moˋ mun teˋ

zhangˆ bbue rhung

做 人 和 道 德 攏 無 問 題, 正 kuiˆ leeuˆ goiˆ guiˋ

e

會 用

fadˊ hien

去 了 解 佢 个 發 現 。」

gamˆ oiˆ zeu kuiˆ ngiangˆ guiˋ fadˊ hien

「 敢 愛 走 去 m

suˆ

e

佢 發 現 个?」

anˊ gooˆ teuˋ maˋ fanˋ

oiˆ rhioˇ kiuˋ tamˆ

「 毋 使! 恁 過 頭 麻 煩 。 愛 要 求 探 hiamˆ gaˇ te chidˊ zhinˆ menˋ

guiˋ naˆ he fadˊ hien rhidˊ

險 家 提 出 證 明。 佢 若 係 發 現 一


coo tai sanˇ

eenˇ cidˋ rhioˇ kiuˋ guiˋ te rhidˊ deuˇ sha teuˋ

座 大 山,  即 要 求 佢 提 一 兜 石 頭 zhenˆ loiˋ

轉 來。」 ti

liˆ hoo gaˇ bbadˋ gongˆ bbadˋ hinˆ

地 理 學 家 越 duˆ hooˆ

越 興。

henˋ doiˆ zhinˇ bbienˆ

「 堵 好, 你 對 真 henˋ he tamˆ hiamˆ gaˇ

e

suˆ cai loiˋ

遠 个 所 在 來。

ciangˆ gaˇ ngaiˋ shioˆ goiˆ henˋ

e

你 係 探 險 家, 請 拁  紹 介 你 个 senˇ

星 。」 suaˆ loo loiˋ

gaˊ gaiˆ

ti

liˆ hoo gaˇ daˆ koiˇ bidˊ giˆ

續 落 來, 遐 個 地 理 學 家 打 開 筆 記 pu

sioˊ rhenˋ bidˊ

tamˆ hiamˆ gaˇ gongˆ

e

su

guiˋ

簿, 削 鉛 筆 。 探 險 家 講 个 事, 佢 bbue sienˇ rhung rhenˋ bidˊ giˆ kiˆ loiˋ

會 先 用

denˆ dooˆ tamˆ hiamˆ

鉛 筆 記 起 來, 等 到 探 險

gaˇ te chidˊ zhinˆ menˋ leeuˆ heu

guiˋ zhangˆ bbue kiaˋ bbuˇ

家 提 出 證 明 了 後, 佢 正

會 擎 烏

fiˆ bidˊ gaˇ siaˆ loo kuiˆ

水 筆 拁 寫 落 去。

ngiong zuˆ

ti

liˆ hoo gaˇ munˆ

仰 子 啊?」 地 理 學 家 問 。


ngaiˋ daiˆ

e

suˆ cai seˆ seˆ

moˋ bbooˊ gaiˆ

「  蹛 个 所 在 細 細, 無 麼 个 laˇ

sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

ngaiˋ rhiuˇ samˇ liabˋ fooˆ

啦!」 小 王 子 講 ,「  有 三 粒 火 sanˇ

liongˆ liabˋ he

ua

e

rhidˊ liabˋ he

si

e

m

山 , 兩 粒 係 活 个, 一 粒 係 死 个, 毋 gooˆ maˇ zhinˇ nanˋ gongˆ

過 嘛 真 難 講 ……。」

zhinˇ nanˋ gongˆ

「 真 難

ti

liˆ hoo gaˇ gongˆ

講 。」 地 理 學 家 講 。

ngaiˋ gooˊ rhiuˇ rhidˊ luiˆ faˇ

「  擱 有 一 蕊 花。」 ngaiˋ nginˋ moˋ da giˆ faˇ cooˆ

「 

ti

liˆ hoo gaˇ

人 無 在 記 花 草 。」 地 理 學 家

gongˆ

講。 ngiong zuˆ moˋ

faˇ he teuˋ ziangˇ

e

mi kien

仰 子 無? 花 係 頭 靚 个 物 件

啊。」 rhinˇ bbuiˇ faˇ

ua mˇ bboi chongˋ giuˆ

「 因 為 花 活 毋 會

長 久 。」

chongˋ giuˆ he bbooˊ gaiˆ rhiˆ suˆ

長 久 係 麼 个 意 思?」


ti

liˆ shiˇ he guiˇ ha

e

shiˇ nui deˆ teuˋ zooˆ

「 地 理 書 係 歸 下 个 書 內 底 頭 做 zhinˆ genˇ

e

ti

liˆ hoo gaˇ gongˆ

liˊ deuˇ shiˇ

正 經 个。」 地 理 學 家 講 。「 這 兜 書 lungˆ mˇ bboi gooˆ shiˋ

sanˇ zhinˇ shioˆ bbue benˇ fai

hoiˆ

攏 毋 會 過 時。 山 真 少 會 崩 壞, 海 maˇ hanˆ dedˊ bbue zauˇ kuiˆ

ngaiˋ nginˋ he

da siaˆ bbue

嘛 罕 得 會 燥 去。  人 係 在 寫 會 rhung chongˋ chongˋ giuˆ giuˆ

e

mi kien

長 久 久 个 物 件 。」

m gooˆ fooˆ sanˇ si kuiˆ

maˇ bbue gooˊ ua kiˆ

「 毋 過 火 山 死 去, 嘛 會 擱 活 起 loiˋ

sioˆ ongˋ zuˆ cabˊ zheˆ gongˆ

bbooˊ gaiˆ heemˆ

來。」 小 王 子 插 嘴 講 。「 麼 个 喊 zooˆ ua mˇ bboi chongˋ giuˆ

做 活 毋 會

長 久 ?」

m guanˆ fooˆ sanˇ he

si

iaˆ

ua

doiˆ ngaiˋ nginˋ

「 毋 管 火 山 係 死 抑 活, 對  loiˋ gongˆ lungˆ kung kuanˆ

ti

liˆ hoo gaˇ gongˆ

來 講 攏 共 款 。」 地 理 學 家 講 , ngaiˋ nginˋ guanˇ simˇ

「  e

个。」

e

he sanˇ

sanˇ he mˇ bboi bienˆ

人 關 心 个 係 山, 山 係 毋 會 變


m gooˆ

bbooˊ gaiˆ heemˆ zooˆ ua mˇ bboi chongˋ

「 毋 過, 麼 个 giuˆ

喊 做 活 毋 會

sioˆ ongˋ zuˆ gooˊ munˆ rhidˊ baiˆ

guiˋ naˆ munˆ mun

久 ?」 小 王 子 擱 問 一 擺 。 佢 若 問 問 teˋ

moˋ munˆ dooˆ rhiuˇ rhidˊ giˇ biangˆ hooˆ kiaˋ

he mˇ

題, 無 問 到 有 一 支 柄 好 擎 , 係 毋 bboi biongˆ sadˊ

e

會 放 煞 个。 rhiˆ suˆ cidˋ he suiˋ shiˋ cidˋ bbue moˋ kuiˆ

「 意 思 即 係 隨 時 即 會 無 去 。」 ngaiˋ

e

faˇ suiˋ shiˋ cidˋ bbue moˋ kuiˆ

「  个 花 隨 時 即 會 無 去 ?」 gaˊ dongˇ rhenˋ

「 遐 當

ngaiˋ

e

然 !」

faˇ he

ua mˇ bboi chongˋ giuˆ

「  个 花 係 活 毋 會 ongˋ zuˆ doiˆ ziˇ gaˇ gongˆ

guiˋ zhangˆ rhiuˇ siˆ

王 子 對 自 家 講 :「 佢 正 loiˋ booˆ fu

ziˇ gaˇ

e

sioˆ

長 久 个?」 小 giˇ ledˊ

有 四 枝 竻

m gooˆ ngaiˋ saˆ dedˊ guiˋ ziˇ gaˇ liuˋ

來 保 護 自 家, 毋 過  嗄 得 佢 自 家 留 da bbuˊ haˇ

在 屋 下!」 sioˆ ongˋ zuˆ

ti

rhidˊ baiˆ gamˆ gooˊ heu fueˆ

小 王 子 第 一 擺 感 覺 後 悔。


henˋ gienˆ ngi ngaiˋ gooˊ kuiˆ ni bbi baiˆ fongˆ kaˆ

「 你 建 議  擱 去 哪 位 拜 訪 較 hooˆ

sioˆ ongˋ zuˆ munˆ

好 ?」 小 王 子 問 。 ti

kiuˋ

ti

liˆ hoo gaˇ gongˆ

ti

kiuˋ

e

「 地 球 。」 地 理 學 家 講 ,「 地 球 个 miangˋ shangˇ teuˋ hooˆ

聲 頭 好 !」 sioˆ ongˋ zuˆ cidˋ liˋ koiˇ aˆ

m gooˆ simˇ nui deˆ

小 王 子 即 離 開 啊, 毋 過 心 內 底 rhidˊ chidˋ da suˇ neem guiˋ

e

moiˋ guiˇ faˇ

一 直 在 思 念 佢 个 玫 瑰 花。


ti

【 第 16

ti

zhongˇ

ti

kiuˋ

e

nginˋ manˆ ziuˊ dooˇ

章 】 地 球 个 人 滿 足 多

cidˊ liabˋ senˇ cidˋ he

ti

kiuˋ

第 七 粒 星 即 係 地 球。

ti

kiuˋ mˇ he rhidˊ liabˋ puˆ tungˇ

e

senˇ

minˆ shong

地 球 毋 係 一 粒 普 通 个 星! 面 上 rhiuˇ rhidˊ baˊ shibˋ rhidˊ gaiˆ gudˊ ongˋ

bbuˇ nginˋ gudˊ ongˋ

有 一 百 十 一 個 國 王, 烏 人 國 王 maˇ rhiuˇ sonˆ

nui deˆ gooˊ rhiuˇ cidˊ cienˇ gaiˆ

ti

liˆ hoo

嘛 有 算。 內 底 擱 有 七 千 個 地 理 學 gaˇ

giuˆ shibˋ bban gaiˆ tai senˇ liˆ nginˋ

cidˊ baˊ mˆ

家、 九 十 萬 個 大 生 理 人 , 七 百 五 shibˋ bban gaiˆ ziuˆ guiˆ

gooˊ rhiuˇ samˇ rhi rhidˊ cienˇ rhidˊ

十 萬 個 酒 鬼, 擱 有 三 億 一 千 一


baˊ bban gaiˆ oiˆ faˇ laˇ

e

nginˋ

tai tooˆ lungˆ zungˆ rhiuˇ

百 萬 個 愛 花 喇 个 人。 大 討 攏 總 有 ngi shibˋ rhi gaiˆ tai nginˋ

二 十 億 個 大 人。

bbui choo tooˆ dedˊ henˋ diˇ

ti

kiuˋ rhiuˇ giˆ tai

ngaiˋ

為 著 討 得 你 知 地 球 有 幾 大,  sienˇ gaˇ henˋ gongˆ

nginˋ da fadˊ menˋ teen zinˆ cienˋ

da

先 拁 你 講 , 人 在 發 明 電 進 前, 在 liuˊ tai zhiuˇ minˆ shong

lungˆ zungˆ rhiuˇ siˆ shibˋ liuˊ bban

六 大 洲 面 上, 攏 總 有 四 十 六 萬 liongˆ cienˇ mˆ baˊ shibˋ rhidˊ gaiˆ deemˆ lu denˇ

e

tai

兩 千 五 百 十 一 個 點 路 燈 个 大 gunˇ

軍。 doiˆ kaˆ bbienˆ

e

suˆ cai loiˋ ngiangˆ

對 較 遠 个 所 在 來 zhinˇ giangˇ nginˋ gooˊ zhinˇ ziangˇ

人 擱 真

liˊ gaiˆ ginˆ sedˊ

 , 這 個 景 色 liˊ chin gunˇ tui

da hangˋ

靚。 這 陣 軍 隊 在 行

tungˇ cidˋ ciong gooˇ kia innˇ

e

gooˇ bbuˆ chin kung kuanˆ

動 即 像 歌 劇 院 个 歌 舞 陣 共 款, nginˆ rhiuˇ guiˇ giˆ

kiˆ teuˋ ha

he neuˆ seˇ lanˋ ham ooˆ

恁 有 規 矩。 起 頭 下 係 紐 西 蘭 和 澳 zhiuˇ

e

nginˋ sienˇ deemˆ lu denˇ

洲 个 人 先 choo

guiˋ nginˋ lu denˇ deemˆ

點 路 燈。 佢 人 路 燈 點

cidˋ suiˋ kuiˆ fe

suaˆ loo loiˋ

zhungˇ gudˊ ham seˇ

著 , 即 隨 去 睡。 續 落 來, 中

國 和 西


baˊ

li

aˆ deemˆ lu denˇ

e

nginˋ choo mienˆ chongˆ gooˇ

伯 利 亞 點 路 燈 个 人 著 面 choo mienˆ teeuˆ bbuˆ

teeuˆ kiˆ kuiˆ taiˋ dungˆ

loo loiˋ guiˋ

著 面 跳 舞, 跳 起 去 臺 崠 , 落 來 佢 nginˋ maˇ toiˆ zhenˆ hiˆ taiˋ heu bueˆ

gooˊ loiˋ bban ngooˋ

人 嘛 退 轉 戲 臺 後 背。 擱 來 換 俄 looˋ suˇ ham rhinˆ tu deemˆ lu denˇ

e

nginˋ kiˆ loiˋ

suaˆ

羅 斯 和 印 度 點 路 燈 个 人 起 來。 續 loo kuiˆ he fuiˇ zhiuˇ ham euˇ zhiuˇ

e

nginˋ

ziabˊ loo he

落 去 係 非 洲 和 歐 洲 个 人。 接 落 係 namˋ miˆ zhiuˇ

teuˋ muiˇ he bedˊ miˆ zhiuˇ

guiˋ nginˋ lungˆ

南 美 洲。 頭 尾 係 北 美 洲。 佢 人 攏 zhioˆ kiˆ gungˇ loiˋ

shidˋ cai zhinˇ kiangˆ

照 起 工 來, 實 在 真

bedˊ kidˋ zhangˆ rhiuˇ rhidˊ giˇ

北 極 正 he zhangˆ rhidˊ giˇ

係 正 e

nginˋ

慶。

lu denˇ

namˋ kidˋ maˇ

有 一 支 路 燈, 南 極 嘛 lu denˇ

gaˊ liongˆ gaiˆ deemˆ lu denˇ

一 支 路 燈。 遐 兩 個 點 路 燈 senˇ ua teuˋ kuaiˆ bbadˋ

guiˋ nginˋ rhidˊ neenˋ

个 人, 生 活 頭 快 活, 佢 人 一 年 zhangˆ deemˆ liongˆ baiˆ tenˇ

兩 擺 定。


ti

zhongˇ

【 第 17

goiˆ koiˇ tu gaiˆ miˋ

e

shaˋ

章 】 解 開 逐 個 謎 个 蛇

su naˆ tooˆ gongˆ dooˆ nginˋ oiˆ tenˇ

dooˆ muiˇ cidˋ

事 若 討 講 到 人 愛 聽, 到 尾 即 bbue bienˆ dooˆ moˋ shidˋ cai

ngaiˋ teuˋ ha gaˇ henˋ gongˆ

會 變 到 無 實 在。  頭 下 拁 你 講 deemˆ lu denˇ

e

nginˋ

cidˋ moˋ zhinˇ shidˋ cai

bbue dedˊ

點 路 燈 个 人 , 即 無 真 實 在。 會 得 mˇ shidˊ

ti

kiuˋ

e

nginˋ sheˆ m choo

da

ti

kiuˋ

毋 識 地 球 个 人 勢 毋 著 。 在 地 球, nginˋ zhiamˆ

e

suˆ cai moˋ giˆ tai

gaˆ suˆ heemˆ

ti

kiuˋ

占 个 所 在 無 幾 大。 假 使 喊 地 球

ngi shibˋ rhi

e

nginˋ kiˇ zooˊ puˋ

ziamˇ kaˆ bbaˆ

e

二 十 億 个 人 企 作 垺, 尖 較 偎 个, guiˇ ha kiˇ

da rhidˊ deuˇ ngi shibˋ gungˇ liˆ chongˋ

ngi

歸 下 企 在 一 垤 二 十 公 里 長 、 二 shibˋ gungˇ liˆ kuadˊ

e

tuˆ

ti

maˇ iaˋ liong liong

anˊ

十 公 里 闊 个 土 地, 嘛 猶 量 量 。 恁 maˇ cidˋ he gongˆ

bbue rhung guiˇ ha ziamˇ da taiˆ pinˋ

嘛 即 係 講, 會 用 歸 下 尖 在 太 平 rhiongˋ teuˋ seˆ

e

hoiˆ dooˆ minˆ shong

頭 細 个 海 島 面 上。


dongˇ rhenˋ laˇ

當 su

tai nginˋ mˇ bboi sinˆ henˋ liˊ deuˇ

然 啦, 大 人 毋 會 信 你 這 兜

guiˋ nginˋ lungˆ siong tooˆ zhiamˆ gooˊ kaˆ tai

事, 佢 人 攏 想 討 占 ti

e

tuˆ

擱 較 大 个 土

guiˋ nginˋ naˆ ciong heuˋ mien bauˇ shi kung kuanˆ

地, 佢 人 若 像 猴 麵 包 樹 共 款 。 henˋ bbue rhung ciangˆ guiˋ nginˋ sonˆ ngiangˆ mong tuˆ

你 會 用 giˆ tai

請 佢 人 算

guiˋ nginˋ bbue zhinˇ tiungˆ

ti

rhiuˇ

望 土 地 有

rhinˇ bbuiˇ guiˋ nginˋ

幾 大, 佢 人 會 真 暢 , 因 為 佢 人 zhinˇ gaˊ rhiˆ suˆ hmˊ cu

m gooˆ

henˋ m

suˆ leeuˆ shiˋ

真 佮 意 數 目 字。 毋 過 , 你 毋 使 了 時 geenˇ kuiˆ deuˆ siongˇ kung guiˋ nginˋ sonˆ

間 去 鬥 相

henˋ oiˆ siongˇ sinˆ

共 佢 人 算, 你 愛 相 信

ngaiˋ

。 sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ loo

ti

kiuˋ

gamˆ gooˊ zhinˇ kiˋ

小 王 子 降 落 地 球, 感 覺 真 奇 guaiˆ

lungˆ moˋ ngiangˆ choo banˆ gaiˆ nginˋ

怪, 攏 無

giangˇ gongˆ he

著 半 個 人。 驚

ziˇ gaˇ zeu m choo senˇ

liˊ shiˋ

saˇ zuˆ

ti

講 係 rhiuˇ rhidˊ

自 家 走 毋 著 星 。 這 時, 沙 子 地 有 一 gaiˆ ciong ngiedˋ gongˇ

個 像 sooˋ

趖。

gimˇ bbongˋ sedˊ

光、 金

e

mi kien da

色 个 物 件 在


amˆ onˇ

sioˆ ongˋ zuˆ moˋ giˆ rhiuˇ cu sinˆ

「 暗 安。」 小 王 子 無 幾 有 自 信 gongˆ

講。


amˆ onˇ

shaˋ gongˆ

「 暗 安。」 蛇 講 。 ngaiˋ gongˆ loo da

「  da

ni bbi

sioˆ ongˋ zuˆ munˆ

降 落 在 哪 位?」 小 王 子 問 。 ti

kiuˋ

e

fuiˇ zhiuˇ

shaˋ gongˆ

「 在 地 球 个 非 洲 。」 蛇 講 。 ti

kiuˋ minˆ shong gamˆ lungˆ moˋ nginˋ

「 地 球 面

上 敢 攏 無 人 ?」

liaˊ he saˇ mo

saˇ mo nui deˆ moˋ nginˋ

ti

「 這 係 沙 漠, 沙 漠 內 底 無 人 。 地 kiuˋ he zhinˇ tai

e

shaˋ gongˆ

球 係 真 大 个。」 蛇 講 。 sioˆ ongˋ zuˆ cooˇ da sha teuˋ minˆ shong

kiaˋ teuˋ

小 王 子 坐 在 石 頭 面 上, 擎 頭 ngiangˆ teenˇ dungˆ

gongˆ

天 崠, 講: ngaiˋ da siong

senˇ da teenˇ dungˆ ngiabˊ

「  在 想, 星 在 天

gamˆ

, 敢

he tooˆ dedˊ tu gaiˆ nginˋ cimˋ choo ziˇ gaˇ

e

senˇ

henˋ

係 討 得 逐 個 人 尋 著 自 家 个 星。 你 ngiangˆ

ngaiˋ

e

senˇ

duˆ hooˆ da eenˇ

e

teuˋ naˋ

 ,  个 星, 堵 好 在  个 頭 那 dungˆ

m gooˆ

saˆ

liˋ eenˇ nginˋ ziuˊ bbienˆ

e

崠 , 毋 過 , 嗄 離  人 足 遠 个。」


henˋ

e

senˇ zhinˇ ziangˇ

「 你 个 星 真

shaˋ gongˆ

henˋ loiˋ

靚 。」 蛇 講 ,「 你 來

liaˊ zooˆ bbooˊ gaiˆ

這 做 麼 个 ?」 ngaiˋ ham rhidˊ luiˆ faˇ bbienˇ gaˇ

sioˆ ongˋ zuˆ

「  和 一 蕊 花 冤 家。」 小 王 子 gongˆ

講。 hannˊ

shaˋ gongˆ

「 唅 ?」 蛇 講 。 loo loiˋ

guiˋ nginˋ diamˇ loo loiˋ

moˋ gongˆ su

落 來, 佢 人 恬 落 來, 無 講 事。

ni bbi rhiuˇ nginˋ

sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

da

「 哪 位 有 人 ?」 小 王 子 講 ,「 在 saˇ mo nui deˆ

rhiuˇ rhidˊ deuˇ aˋ guˇ danˇ

沙 漠 內 底, 有 一 兜 仔 孤 單 。」 da rhiuˇ nginˋ

e

suˆ cai

maˇ kung kuanˆ bbue guˇ

「 在 有 人 个 所 在, 嘛 共 danˇ

shaˋ gongˆ

單 。」 蛇 講 。 sioˆ ongˋ zuˆ doiˆ shaˋ gimˇ gimˇ ngiangˆ

小 王 子 對 蛇 金 金

 。

款 會 孤


henˋ sangˇ choo zhinˇ kiˋ guaiˆ

「 你 生

ciong shiuˆ zhiˆ teuˋ

著 真 奇 怪, 像 手 指 頭

nginˆ seˆ keuˇ

sioˆ ongˋ zuˆ doiˆ shaˋ gongˆ

恁 細 箍 。」 小 王 子 對 蛇 講 。 m gooˆ

ngaiˋ biˆ gudˊ ongˋ

e

shiuˆ zhiˆ teuˋ gooˊ

「 毋 過!  比 國 王 个 手 指 頭 擱 kaˆ

li

hoi

shaˋ gongˆ

較 厲 害。」 蛇 講 。 henˋ rhiuˇ bbooˊ gaiˆ

「 你 有 moˋ

li

hoi

henˋ ham gioˊ maˇ

麼 个 厲 害, 你 和 腳 嘛

tooˆ kuiˆ leeu maˇ moˋ fadˊ tu

sioˆ ongˋ zuˆ sioˆ

無 , 討 去 尞 嘛 無 法 度。」 小 王 子 笑 sioˆ gongˆ

笑 講。 ngaiˋ bbue rhung sungˆ henˋ kuiˆ ziuˊ bbienˆ

「  cai

會 用

e

suˆ

送 你 去 足 遠 个 所

biˆ fienˋ zaiˆ henˋ kuiˆ

e

gooˊ kaˆ bbienˆ

shaˋ

在, 比 船 載 你 去 个 擱 較 遠 。」 蛇 gongˆ

講。

shaˋ gaˇ sioˆ ongˋ zuˆ

e

gioˊ chenˋ hedˋ

蛇 拁 小 王 子 个 腳 纏 核, loiˋ ciong gimˇ gimˇ

e

gioˊ kuanˋ

來 像 金 金 个 腳 環。

ngiangˆ kiˆ


dedˊ ngaiˋ duˆ choo

e

nginˋ

ngaiˋ cidˋ gaˇ sungˆ

「 得  堵 著 个 人,  即 拁 送 dooˆ zhenˆ kuiˆ

shaˋ gooˊ gongˆ

henˋ zhinˇ danˇ shunˋ

倒 轉 去 。」 蛇 擱 講 ,「 你 真 單 純 , gooˊ he doiˆ pe liabˋ senˇ loiˋ

e

擱 係 對 別 粒 星 來 个。」 sioˆ ongˋ zuˆ moˋ fueˋ dabˊ

小 王 子 無 回 答。 henˋ da faˇ gongˇ sha

e

ti

kiuˋ minˆ shong

「 你 在 花 崗 石 个 地 球 面 ngiangˆ kiˆ loiˋ zhinˇ kuˆ lienˋ

 henˋ

上,

gaˆ suˆ naˆ zhinˇ suˇ neem

起 來 真 苦 憐。 假 使 若 真 思 念 e

senˇ

ngaiˋ bbue rhung gaˇ henˋ deuˆ siongˇ kung

你 个 星,  會 用 拁 你 鬥 相 aˆ

ngaiˋ diˇ henˋ

e

rhiˆ suˆ

共 。」

sioˆ ongˋ zuˆ

「 啊!  知 你 个 意 思。」 小 王 子 gongˆ

m gooˆ

henˋ gongˆ

e

su ngiong zuˆ ciong da

講 ,「 毋 過 , 你 講 个 事 仰 子 像 在 zooˆ miˋ caiˇ

做 謎 猜?」 ngaiˋ goiˆ koiˇ tu gaiˆ miˋ

shaˋ gongˆ

「  解 開 逐 個 謎。」 蛇 講 。 guiˋ nginˋ rhiu diamˇ loo loiˋ

moˋ gongˆ su

佢 人 又 恬 落 來, 無 講 事。


ti

zhongˇ

【 第 18

saˇ mo lu finˋ seˆ luiˆ faˇ

章 】 沙 漠 路 脣 細 蕊 花

sioˆ ongˋ zuˆ chonˇ gooˆ saˇ mo

guiˇ lu zhangˆ rhiuˇ

小 王 子 穿 過 沙 漠。 歸 路 正 ngiangˆ choo rhidˊ luiˆ faˇ

gaˊ luiˆ faˇ zhangˆ rhiuˇ samˇ piˋ

著 一 蕊 花, 遐 蕊 花 正

faˇ piˋ

zhinˇ seˆ luiˆ

e

faˇ

花 皮, 真 細 蕊 个 花。

henˋ hooˆ

sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

「 你 好 。」 小 王 子 講 。 henˋ hooˆ

faˇ gongˆ

「 你 好 !」 花 講 。

有 三 皮


ciangˆ munˆ

「 請

ni bbi rhiuˇ nginˋ

sioˆ ongˋ zuˆ

問 , 哪 位 有 人 ?」 小 王 子

zhinˇ hooˆ liˆ munˆ

真 好 禮 問。 nginˋ oˇ

giˆ

ha neenˋ cienˋ

「 人 哦? 幾 下 年 gooˆ liuˊ

cidˊ gaiˆ

m gooˆ

ngaiˋ shidˊ ngiangˆ

前,  識

mˇ diˇ guiˋ nginˋ doiˆ ni

過 六、 七 個 。 毋 過 , 毋 知 佢 人 對 哪 bbi kuiˆ

faˇ shidˊ ngiangˆ gooˆ rhidˊ chin kiˋ loo tooˋ

位 去 。」 花 識 senˇ liˆ nginˋ lu gooˆ

e

過 一 陣 騎 駱 駝 个 fungˇ gaˇ guiˋ nginˋ cheˇ zeuˆ

生 理 人 路 過 ,「 風 拁 佢 人 吹 走 。 nginˋ moˋ gunˇ

liuˋ mˇ bboi giuˆ

人 無 根 , 留 毋 會 久 。」 zhangˆ loiˋ leeu

sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

正 來 尞 。」 小 王 子 講 。 shin hangˋ

faˇ gongˆ

「 順 行 !」 花 講 。


ti

zhongˇ

【 第 19

rhidˊ chidˋ tenˋ zheˆ muiˇ

e

sanˇ

章 】 一 直 跈 嘴 尾 个 山

sioˆ ongˋ zuˆ baˊ kiˆ kuiˆ rhidˊ coo gooˇ sanˇ

rhiˆ cienˋ

小 王 子 跋 起 去 一 座 高 山。 以 前 , guiˋ ngiangˆ gooˆ

佢 e

e

sanˇ

zhangˆ gaˊ samˇ liabˋ dooˆ cidˊ teuˋ

過 个 山, 正 遐 三 粒 到 膝 頭

eˆ fooˆ sanˇ

guiˋ maˇ shidˊ gaˇ gaˊ liabˋ siˆ fooˆ sanˇ

个 矮 火 山。 佢 嘛 識 拁 遐 粒 死 火 山 dongˇ zooˆ denˆ teuˋ cooˇ

sioˆ ongˋ zuˆ ziˇ gaˇ da siong

當 做 凳 頭 坐。 小 王 子 自 家 在 想 : kiˇ

da nginˆ gooˇ

e

sanˇ

ngaiˋ rhung rhidˊ luiˆ mudˊ zhiˇ

「 企 在 恁 高 个 山,  cidˋ bbue rhung ngiangˆ choo guiˇ liabˋ

即 會 用

e

nginˋ

小 王 子 正 sha biaˊ

个 石 壁。

kiuˋ

maˇ bbue

m gooˆ

kiˋ shidˋ

著 歸 下 个 人 。」 毋 過 , 其 實

sioˆ ongˋ zuˆ zhangˆ ngiangˆ bbue choo e

ti

著 歸 粒 地 球, 嘛 會

rhung ngiangˆ choo guiˇ ha

用 一 蕊 目 珠

li

li

gooˊ gongˇ gongˇ

會 著 利 利 擱 光


henˋ hooˆ

sioˆ ongˋ zuˆ tai shangˇ hodˊ ngiangˆ

「 你 好 !」 小 王 子 大

mong

望。 henˋ hooˆ

henˋ hooˆ

henˋ hooˆ

fueˋ shangˇ da

「 你 好 ! 你 好 ! 你 好 !」 回

聲 在

fueˋ dabˊ

回 答。 henˋ nginˋ he

ni

saˋ

sioˆ ongˋ zuˆ munˆ

「 你 人 係 哪 儕?」 小 王 子 問 。


henˋ nginˋ he

ni

saˋ

henˋ nginˋ he

ni

saˋ

henˋ

「 你 人 係 哪 儕? 你 人 係 哪 儕? 你 nginˋ he

ni

saˋ

fueˋ shangˇ gooˊ da fueˋ dabˊ

人 係 哪 儕?」 回 聲 ciangˆ zooˆ ngaiˋ

「 請 e

e

擱 在 回 答。

penˋ rhiuˆ

ngaiˋ ziuˊ guˇ danˇ

做  个 朋 友,  足 孤 單

guiˋ gongˆ

个!」 佢 講 。 ngaiˋ ziuˊ guˇ danˇ

e

ngaiˋ ziuˊ guˇ danˇ

e

「  足 孤 單 个!  足 孤 單 个! ngaiˋ ziuˊ guˇ danˇ

e

fueˋ shangˇ rhiu da fueˋ dabˊ

 足 孤 單 个!」 回 聲 又 在 回 答 。 sioˆ ongˋ zuˆ siong

liˊ liabˋ

ti

kiuˋ zhinˇ kiˋ guaiˆ

小 王 子 想 :「 這 粒 地 球 真 奇 怪 ! saˇ zuˆ zauˇ zauˇ

sha teuˋ ziamˇ ziamˇ gooˊ

沙 子 燥 燥, 石 頭 尖 ziaˊ bbi

e

nginˋ zhinˇ teeuˋ chidˋ

li

li

liˊ

尖 擱 利 利。 這 rhidˊ chidˋ da tenˋ zheˆ

跡 位 个 人 真 條 直, 一 直 在 跈 嘴 muiˇ

da ngaiˋ

e

senˇ

ngaiˋ rhiuˇ rhidˊ luiˆ fungˋ fungˋ

尾 。 在  个 星,  有 一 蕊 紅 紅 ziangˇ ziangˇ

e

faˇ

lungˆ he guiˋ sienˇ koiˇ zheˆ gongˆ su

靚 个 花, 攏 係 佢 先 開 嘴 講 事

e

个。」


ti

【 第 20

zhongˇ

faˇ bbienˋ lungˆ he moiˋ guiˇ faˇ

章 】 花 園

hangˋ gooˆ saˇ mo

攏 係 玫 瑰 花

baˊ gooˆ ngamˋ sha

leeuˋ gooˆ loo

行 過 沙 漠, 跋 過 岩 石, 蹽 過 落 siedˊ

e

suˆ cai

sioˆ ongˋ zuˆ hangˋ dooˆ ziuˊ giuˆ ziuˊ giuˆ

雪 个 所 在, 小 王 子 行 到 足 久 足 久 , zungˆ sonˆ cimˋ choo rhidˊ teeuˋ tai

lu

tai

lu muiˇ rhiuˇ

總 算 尋 著 一 條 大 路。 大 路 尾 有 nginˋ gaˇ bbuˊ

人 家 屋。 henˋ nginˋ hooˆ

sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

「 你 人 好 。」 小 王 子 講 。 liaˊ he rhidˊ gaiˆ moiˋ guiˇ faˇ koiˇ dooˆ neemˇ neemˇ

這 係 一 個 玫 瑰 花 開 到 淰 faˇ bbienˋ

花 園 。

e

淰 个


henˋ hooˆ

moiˋ guiˇ faˇ kung ha gongˆ

「 你 好 。」 玫 瑰 花 共 下 講 。 sioˆ ongˋ zuˆ gimˇ gimˇ ngiangˆ liˊ deuˇ faˇ

小 王 子 金 金 ham sioˆ ongˋ zuˆ

e

guiˋ nginˋ

這 兜 花, 佢 人

gaˊ luiˆ faˇ sangˇ zooˆ kung kuanˆ kung

和 小 王 子 个 遐 蕊 花 生 做 共 款 共 kuanˆ

款。 henˋ nginˋ he bbooˊ gaiˆ faˇ

sioˆ ongˋ zuˆ choo

「 你 人 係 麼 个 花?」 小 王 子 著 giangˇ munˆ

問。


ngaiˋ nginˋ he moiˋ guiˇ faˇ

「 

liˊ deuˇ faˇ

人 係 玫 瑰 花 啊。」 這 兜 花

gongˆ

講。 aˆ

sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

「 啊!」 小 王 子 講 。

sioˆ ongˋ zuˆ gamˆ gooˊ zhinˇ ganˇ nanˋ

rhiˆ cienˋ guiˋ gaˊ

小 王 子 感 覺 真 艱 難。 以 前 佢 遐 luiˆ faˇ diamˇ da pongˆ fungˇ

蕊 花 恬 在 膨 rhidˊ

e

moiˋ guiˇ faˇ

gongˆ guiˋ he sheˆ geenˇ bbiˋ

風, 講 佢 係 世 間 唯 m gooˆ

da

liˊ gaiˆ faˇ bbienˋ nui

一 个 玫 瑰 花。 毋 過 , 在 這 個 花 園 內 deˆ

teuˋ moˋ maˇ rhiuˇ mˆ cienˇ luiˆ ham guiˋ sangˇ dooˆ kung

底, 頭 無 嘛 有 五 千 蕊 和 佢 生 到 共 kuanˆ kung kuanˆ

e

faˇ

款 共 款 个 花! sioˆ ongˋ zuˆ ziˇ gaˇ da siong

gaˆ suˆ guiˋ ngiangˆ

小 王 子 自 家 在 想 :「 假 使 佢 choo liˊ deuˇ faˇ

rhidˊ ten bbue zhinˇ shiu kiˆ

rhidˊ ten

著 這 兜 花, 一 定 會 真 受 氣。 一 定 bbue seuˆ dooˆ zhinˇ

li

hoi

bbui choo m dedˊ nginˋ sioˆ

會 嗽 到 真 厲 害。 為 著 毋 得 人 笑 , guiˋ bbue gaˆ rhiangˆ si kuiˆ

naˆ anˊ

ngaiˋ kuiˆ gaˇ zhioˆ

佢 會 假 影 死 去 。 若 恁,  去 拁 照


guˆ

e

shiˋ

maˇ oiˆ gaˆ rhiangˆ mˇ diˇ

naˆ moˋ

guiˋ

顧 个 時 。 嘛 愛 假 影 毋 知, 若 無 , 佢 rhidˊ ten bbue ham ngaiˋ giuˊ kiˆ

moˋ ten choo saˆ zhinˆ genˇ

一 定 會 和  挶 氣, 無 定 著 嗄 正 經 si kuiˆ

死 去。

sioˆ ongˋ zuˆ gooˊ gongˆ

ngaiˋ siong gongˆ ngaiˋ rhiuˇ

小 王 子 擱 講 :「  想 rhidˊ luiˆ sheˆ geenˇ bbiˋ rhidˊ

e

faˇ

講  有

moˋ siong gongˆ zhangˆ

一 蕊 世 間 唯 一 个 花, 無 想 he rhidˊ luiˆ puˆ tungˇ

e

faˇ

lin nguai gooˊ rhiuˇ samˇ liabˋ

係 一 蕊 普 通 个 花。 另 外 擱 有 三 粒 cidˊ teuˋ gooˇ

e

fooˆ sanˇ

suiˇ rhenˋ rhiuˇ rhidˊ liabˋ fooˆ sanˇ

膝 頭 高 个 火 山, 雖 然 有 一 粒 火 山 moˋ ten choo lungˆ mˇ bboi gooˊ ua kiˆ loiˋ

m gooˆ

guiˇ

無 定 著 攏 毋 會 擱 活 起 來。 毋 過 , 歸 ha ngiangˆ kiˆ loiˋ

下 zuˆ

 aˆ

ngaiˋ mˇ he rhidˊ gaiˆ bbuiˆ tai

e

ongˋ

起 來,  毋 係 一 個 偉 大 个 王 sioˆ ongˋ zuˆ bbadˋ siong bbadˋ ganˇ nanˋ

saˆ puˊ

子 啊!」 小 王 子 越 想 越 艱 難 , 嗄 仆 da cooˆ buˇ minˆ shong bbooˆ

在 草 埔 面 上

唩。


ti

zhongˇ

【 第 21

fuˋ

liˋ penˋ rhiuˆ

e

biˆ medˋ

章 】 狐 狸 朋 友 个 祕 密

cidˋ da gaˊ gaiˆ shiˋ bbu

zeu chidˊ rhidˊ zhaˊ fuˋ

liˋ

即 在 遐 個 時 務 , 走 出 一 隻 狐 狸。 henˋ hooˆ

fuˋ

liˋ gongˆ

「 你 好 。」 狐 狸 講 。

henˋ hooˆ

sioˆ ongˋ zuˆ zhinˇ hooˆ liˆ gongˆ

sioˆ

「 你 好 。」 小 王 子 真 好 禮 講 。 小 ongˋ zuˆ teuˋ uanndˋ gooˆ loiˋ

王 子 頭 斡 ngiangˆ choo

著。

m gooˆ bbooˊ gaiˆ maˇ moˋ

過 來, 毋 過 麼 个 嘛 無


ngaiˋ da liaˊ

gaˊ gaiˆ shangˇ rhimˇ gongˆ

「  在 這!」 遐 個

da

講 ,「 在

pinˋ gooˆ shi haˇ laˇ

蘋 果 樹 下 啦!」 henˋ he bbooˊ saˋ

sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

henˋ

「 你 係 麼 儕?」 小 王 子 講 ,「 你 ziuˊ ziangˇ

e

足 靚 个!」 ngaiˋ he rhidˊ zhaˊ fuˋ

liˋ

「  係 一 隻 狐 狸!」 loiˋ ham ngaiˋ leeu

sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

ngaiˋ

「 來 和  尞 ,」 小 王 子 講 ,「  ziˇ gaˇ rhidˊ gaiˆ nginˋ

zhinˇ ganˇ nanˋ

自 家 一 個 人 , 真 艱 難 。」


ngaiˋ mˇ bboi rhung ham henˋ leeu

「  毋 會 gongˆ

fuˋ

liˋ

用 和 你 尞 !」 狐 狸

ngaiˋ iaˋ mangˇ loo sinˆ

講 ,「  猶 吂 落 性!」 aˆ

shidˊ liˆ

sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

「 啊! 失 禮!」 小 王 子 講 。

gooˆ rhidˊ ha zuˆ

sioˆ ongˋ zuˆ gooˊ munˆ

過 一 下 子, 小 王 子 擱 問 : bbooˊ gaiˆ he loo sinˆ

「 麼 个 係 落 性?」 henˋ mˇ he

ti

kiuˋ

e

nginˋ

fuˋ

liˋ gongˆ

「 你 毋 係 地 球 个 人 ,」 狐 狸 講 , henˋ loiˋ liaˊ tooˆ cimˋ bbooˊ gaiˆ

「 你 來 這 討 尋

麼 个 ?」

ngaiˋ tooˆ cimˋ nginˋ

sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

bbooˊ

「  討 尋 人 。」 小 王 子 講 ,「 麼 gaiˆ heemˆ zooˆ loo sinˆ

个 喊 做 落 性?」 nginˋ

fuˋ

liˋ gongˆ

nginˋ rhiuˇ chungˆ

「 人 ?」 狐 狸 講 ,「 人 有 daˆ liabˋ

zhinˇ dedˊ nginˋ ciedˊ

m gooˆ

bbue

銃 , 會

rhiuˇ rhidˊ deemˆ

打 獵, 真 得 人 慼 ! 毋 過, 有 一


hooˆ

cidˋ he nginˋ rhiuˇ giungˇ geˇ

好, 即 係 人 有

henˋ loiˋ liaˊ gamˆ he

供 雞。 你 來 這 敢 係

tooˆ cimˋ geˇ

討 尋 雞?」 mˇ he

ngaiˋ he tooˆ cimˋ nginˋ zooˆ penˋ rhiuˆ

「 毋 係!  係 討 尋 人 做 朋 友 。」 sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

loo sinˆ he bbooˊ gaiˆ

小 王 子 講 ,「 落 性 係 麼 个 ?」 liaˊ zooˆ cidˋ dedˊ nginˋ teemˇ piong aˆ

「 這 早 即 得 人 gongˆ

loo sinˆ

e

fuˋ

liˋ

放 啊!」 狐 狸

rhiˆ suˆ naˆ ciong he gongˆ taˊ zooˊ

講 ,「 落 性 个 意 思 若 像 係 講  作 puˋ

垺。」 taˊ zooˊ puˋ

「  作 垺?」 moˋ m choo

fuˋ

liˋ gongˆ

doiˆ ngaiˋ loiˋ

「 無 毋 著 !」 狐 狸 講 ,「 對  來 gongˆ

henˋ zhangˆ he rhidˊ gaiˆ seˆ zuˆ

講, 你 puˆ tungˇ

e

ham cienˇ bban gaiˆ

正 係 一 個 細 子, 和 千 萬 個 seˆ zuˆ kung kuanˆ

ngaiˋ m

suˆ rhiuˇ henˋ

普 通 个 細 子 共 款 。  毋 使 有 你, henˋ maˇ m

suˆ rhiuˇ ngaiˋ

doiˆ henˋ loiˋ gongˆ

ngaiˋ

你 嘛 毋 使 有 。 對 你 來 講 ,  zhangˆ he rhidˊ zhaˊ fuˋ

liˋ

ham cienˇ bban zhaˊ fuˋ

liˋ

正 係 一 隻 狐 狸, 和 千 萬 隻 狐 狸


kung kuanˆ

m gooˆ

gaˆ suˆ henˋ rhiuˇ caiˋ teeu dedˊ ngaiˋ

共 款 。 毋 過, 假 使 你 有 才 調 得  loo sinˆ

dedˊ ngaiˋ gamˇ ngien tenˇ su

eenˇ liongˆ saˋ cidˋ

落 性 , 得  甘 願 聽 事,  兩 儕 即 funˇ mˇ bboi koiˇ aˆ

henˋ doiˆ ngaiˋ loiˋ gongˆ

he sheˆ

分 毋 會 開 啊。 你 對  來 講 , 係 世 geenˇ bbiˋ rhidˊ

e

ngaiˋ doiˆ henˋ loiˋ gongˆ

maˇ he sheˆ

間 唯 一 个,  對 你 來 講 , 嘛 係 世 geenˇ bbiˋ rhidˊ

e

間 唯 一 个。」

ngaiˋ rhiuˇ rhidˊ deuˇ aˋ

diˇ

sioˆ ongˋ zuˆ

「  有 一 兜 仔 知 啊。」 小 王 子 gongˆ

rhiuˇ rhidˊ luiˆ faˇ

zhioˆ anˊ gongˆ

he guiˋ dedˊ

講 ,「 有 一 蕊 花, 照 恁 講 , 係 佢 得 ngaiˋ loo sinˆ

e

 落 性 个。」 rhiuˇ liˊ gaiˆ kooˆ nenˋ

fuˋ

liˋ gongˆ

da

「 有 這 個 可 能 。」 狐 狸 講 ,「 在 ti

kiuˋ

bbooˊ gaiˆ lungˆ rhiuˇ kooˆ nenˋ

地 球 , 麼 个 攏 有 可 能 。」 aˆ

liaˊ mˇ he

da

ti

kiuˋ

e

su cinˋ

sioˆ

「 啊! 這 毋 係 在 地 球 个 事 情 。」 小 ongˋ zuˆ gongˆ

王 子 講。


fuˋ

liˋ gamˆ gooˊ zhinˇ guaiˆ kiˋ

狐 狸 感 覺 真 怪 奇。 he

da

pe liabˋ senˇ

「 係 在 別 粒 星 ?」 he

「 係 啊。」 da gaˊ liabˋ senˇ

gamˆ rhiuˇ daˆ liabˋ

e

nginˋ

「 在 遐 粒 星 , 敢 有 打 獵 个 人 ?」 moˋ

「 無 !」 zhinˇ rhiuˇ rhiˆ suˆ

rhiuˇ geˇ moˋ

「 真 有 意 思! 有 雞 無 ?」 moˋ

「 無 !」

rhiuˇ rhidˊ hooˆ cidˋ moˋ liongˆ hooˆ

「 有 一 好 即 無 兩 kiˆ gongˆ

ngaiˋ

e

fuˋ

liˋ teuˆ

好 !」 狐 狸 敨

senˇ ua zhinˇ moˋ simˇ sedˊ

ngaiˋ

氣 講 ,「  个 生 活 真 無 心 色 。  kuiˆ zooˊ geˇ

nginˋ loiˋ zooˊ ngaiˋ

guiˇ ha

e

geˇ lungˆ

去 捉 雞, 人 來 捉  。 歸 下 个 雞 攏


kung kuanˆ

daˆ liabˋ

e

nginˋ maˇ kung kuanˆ

ngaiˋ gamˆ

共 款, 打 獵 个 人 嘛 共 款。  感 gooˊ zhinˇ moˋ rhiˆ suˆ

m gooˆ

henˋ naˆ dedˊ ngaiˋ loo

覺 真 無 意 思! 毋 過 , 你 若 得  落 sinˆ

ngaiˋ

e

senˇ ua cidˋ bbue gaˇ zhinˇ fanˇ hiˆ

ngaiˋ

性 ,  个 生 活 即 會 加 真 歡 喜。  tenˇ bbue diˇ henˋ ham pe saˋ moˋ kung

e

gioˊ pu

tenˇ

聽 會 知 你 和 別 儕 無 共 个 腳 步。 聽 choo pe saˋ

e

gioˊ pu shangˇ

ngaiˋ cidˋ bbue cangˆ ngibˋ

著 別 儕 个 腳 步 聲 ,  即 會 藏 入 kuiˆ bong kungˇ

naˆ he tenˇ choo henˋ

e

gioˊ pu shangˇ

去 磅 空; 若 係 聽 著 你 个 腳 步 聲 , cidˋ ciong rhimˇ ngoo kung kuanˆ

gaˇ ngaiˋ doiˆ bong kungˇ

即 像 音 樂 共 款, 拁  對 磅 空 siannˋ chidˊ loiˋ

出 來。」

rhiuˇ ngiangˆ choo gaˊ leˆ

「 有 fuˋ

liˋ gooˊ gongˆ

e

著 遐 裡 个 麥 子 園 無 ?」 ngaiˋ moˋ shiedˋ mien bauˇ

狐 狸 擱 講 ,「  無 食 doiˆ ngaiˋ loiˋ gongˆ

ma zuˆ bbienˋ moˋ ma zuˆ

麵 包, 麥 子

moˋ bbooˊ gaiˆ lu rhung

dongˇ rhenˋ

對  來 講, 無 麼 个 路 用。 當 ma zuˆ bbienˋ maˇ mˇ bboi siannˋ ngaiˋ kuiˆ

然,

shidˋ cai zhinˇ

麥 子 園 嘛 毋 會 餳  去, 實 在 真 daˆ songˆ

m gooˆ

henˋ rhiuˇ gimˇ bbongˋ sedˊ

打 爽 。 毋 過, 你 有 金

e

teuˋ naˋ

色 个 頭 那


hmˇ

henˋ naˆ kenˆ dedˊ ngaiˋ loo sinˆ

rhidˊ ten bbue zhinˇ

毛 , 你 若 肯 得  落 性, 一 定 會 真 kiˋ mio

ma zuˆ bbienˋ maˇ he gimˇ bbongˋ sedˊ

奇 妙。 麥 子 園 嘛 係 金 dedˊ ngaiˋ siong choo henˋ

gooˊ loiˋ

liaˊ bbue

色, 這 會

ngaiˋ maˇ bbue ziuˊ oiˆ

得  想 著 你 。 擱 來,  嘛 會 足 愛 tenˇ fungˇ cheˇ ma zuˆ bbienˋ

e

shangˇ

聽 風 吹 麥 子 園 个 聲 。」

fuˋ

liˋ gongˆ dooˆ liaˊ cidˋ diamˇ loo loiˋ

doiˆ sioˆ ongˋ

狐 狸 講 到 這 即 恬 落 來, 對 小 王 zuˆ gimˇ gimˇ ngiangˆ

子 金 金

 。

ciangˆ henˋ dedˊ ngaiˋ loo sinˆ

「 請

fuˋ

liˋ gongˆ

你 得  落 性。」 狐 狸 講 。

ngaiˋ he kenˆ

m gooˆ

ngaiˋ shiˋ geenˇ moˋ

「  係 肯。 毋 過,  時 間 無 dooˇ

ngaiˋ gooˊ oiˆ kuiˆ cimˋ penˋ rhiuˆ

gooˊ rhiuˇ zhinˇ dooˇ

多!  擱 愛 去 尋 朋 友 , 擱 有 真 多 su cinˋ oiˆ kuiˆ leeuˆ goiˆ

事 情 愛 去 了 解 。」 su bbudˋ oiˆ loo sinˆ

「 事 物 愛 落 性, nginˋ leeuˆ goiˆ

fuˋ

liˋ gongˆ

zhangˆ rhiuˇ fadˊ tu dedˊ

有 法 度 得 nginˋ moˋ shiˋ geenˇ kuiˆ

人 了 解 。」 狐 狸 講 ,「 人 無 時 間 去


leeuˆ goiˆ

m zhangˆ bbue kuiˆ miˇ zooˆ pen

了 解, 毋 正 gooˆ

e

m

會 去 買 做 便 个。 毋

dooˆ liˊ manˆ iaˋ moˋ gaˊ kuanˆ da miˇ penˋ rhiuˆ

e

過, 到 這 滿 猶 無 遐 款 在 賣 朋 友 个 deemˆ

suˆ rhiˆ zhangˆ miˇ mˇ bboi choo penˋ rhiuˆ

gaˆ suˆ

店 , 所 以 買 正 毋 會 著 朋 友。 假 使 henˋ oiˆ ngaiˋ zooˆ henˋ

e

penˋ rhiuˆ

cidˋ oiˆ dedˊ ngaiˋ loo

你 愛  做 你 个 朋 友, 即 愛 得  落 sinˆ

性。」 anˊ

ngaiˋ oiˆ ngiong zuˆ zooˆ

「 恁,  愛

sioˆ ongˋ zuˆ

仰 子 做 ?」 小 王 子

munˆ

問。 oiˆ rhiuˇ nai simˇ

fuˋ

liˋ gongˆ

kiˆ teuˋ

「 愛 有 耐 心 。」 狐 狸 講 ,「 起 頭 ha

henˋ cooˇ da cooˆ buˇ

liˋ ngaiˋ kaˆ bbienˆ deuˇ

下, 你 坐 在 草 埔, 離  較 遠 兜 。 ngaiˋ rhung hmˊ muiˇ ngiangˆ henˋ

 用 目 尾 bbooˊ gaiˆ

henˋ lungˆ m

suˆ gongˆ

你, 你 攏 毋 使 講

nginˋ bbue rhiuˇ ngu fui

lungˆ he rhinˇ bbuiˇ

麼 个 。 人 會 有 誤 會, 攏 係 因 為 gongˆ su

loo loiˋ

henˋ tu ngidˊ oiˆ cooˇ gooˊ kaˆ bbaˆ

講 事。 落 來, 你 逐 日 愛 坐 擱 較 偎 deuˇ

兜。


ti

ngi ngidˊ

sioˆ ongˋ zuˆ gooˊ loiˋ dooˆ gaˊ

第 二 日 , 小 王 子 擱 來 到 遐。 teuˋ hooˆ guˆ ten shiˋ geenˇ loiˋ

fuˋ

liˋ gongˆ

「 頭 好 固 定 時 間 來。」 狐 狸 講 , ciong henˋ naˆ haˇ zhiuˆ siˆ deemˆ loiˋ

「 像 shiˋ

samˇ deemˆ

你 若 下 晝 四 點 來, 三

ngaiˋ cidˋ bbue gamˆ gooˊ choo oiˆ

點 个

shiˋ geenˇ bbadˋ

時 ,  即 會 感 覺 著 愛。 時 間 bbaˆ

ngaiˋ cidˋ bbadˋ rhiuˇ oiˆ

e

e

gamˆ gooˊ

dooˆ bbi siˆ

偎,  即 越 有 愛 个 感 覺。 到 位 四


deemˆ

e

shiˋ bbu

ngaiˋ cidˋ bbue cooˇ mˇ bboi hedˋ

oiˆ

點 个 時 務,  即 會 坐 毋 會 核 , 愛 e

toi gaˆ cidˋ he anˊ

m gooˆ

henˋ naˆ moˋ guˆ ten

个 代 價 即 係 恁。 毋 過 , 你 若 無 固 定 shiˋ geenˇ loiˋ

ngaiˋ

e

simˇ cidˋ mˇ diˇ giˆ shiˋ oiˆ chin

時 間 來,  个 心 即 毋 知 幾 時 愛 準 pi hooˆ

lin nguai

eenˇ maˇ oiˆ rhiuˇ ngiˋ shidˊ

備 好 。 另 外 ,  嘛 愛 有 儀 式 。」

bbooˊ gaiˆ he ngiˋ shidˊ

sioˆ ongˋ zuˆ munˆ

「 麼 个 係 儀 式 ?」 小 王 子 問 。 liaˊ maˇ zooˆ cidˋ dedˊ nginˋ teemˇ piong aˆ

「 這 嘛 早 即 得 人 liˋ gongˆ

rhiuˇ ngiˋ shidˊ

fuˋ

放 啊。」 狐

cidˋ bbue dedˊ liˊ ngidˊ ham

狸 講 ,「 有 儀 式 , 即 會 得 這 日 和 pe ngidˊ moˋ kung

ciong daˆ liabˋ

e

nginˋ cidˋ rhiuˇ rhidˊ

別 日 無 共。 像 打 獵 个 人 即 有 一 zhungˆ ngiˋ shidˊ

tu

leˆ baiˆ siˆ

guiˋ nginˋ bbue ham zongˇ

種 儀 式 , 逐 禮 拜 四, 佢 人 會 和 莊 nui

e

moiˆ zuˆ teeuˆ bbuˆ

suˆ rhiˆ

baiˆ siˆ cidˋ bienˆ zooˆ

內 个 妹 子 跳 舞 。 所 以, 拜 四 即 變 做 ziuˊ hooˆ

ziuˊ moˋ kung

e

rhidˊ ngidˊ

ngaiˋ cidˋ bbue rhung

足 好、 足 無 共 个 一 日 。  即 會 用 moˋ baˊ moˋ simˇ kuiˆ puˋ tooˋ bbienˋ hangˋ hangˋ se

無 擘 無 心 去 葡 萄 園 gaˆ suˆ

se

e

行 踅 踅 个。

guiˋ nginˋ tu ngidˊ budˊ guanˆ shiˋ lungˆ da daˆ

假 使, 佢 人 逐 日 不 管 時 攏 在 打


liabˋ

naˆ anˊ

ngaiˋ cidˋ moˋ bbooˊ gaiˆ hiedˊ kunˆ ngidˊ

獵 , 若 恁,  即 無 麼 个 歇 睏 日 aˆ

啊。」

cidˋ anˊ

sioˆ ongˋ zuˆ gaˇ fuˋ

liˋ loo sinˆ aˆ

denˆ

即 恁, 小 王 子 拁 狐 狸 落 性 啊。 等 dooˆ sioˆ ongˋ zuˆ tooˆ liˋ koiˇ

e

shiˋ

到 小 王 子 討 離 開 个 時。 aˆ

ngaiˋ ziuˊ ganˇ nanˋ ziuˊ siong tooˆ bbooˆ

e

「 啊!  足 艱 難 足 想 討 唩 个。」 fuˋ

liˋ gongˆ

狐 狸 講。 liaˊ he henˋ

e

m choo

sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

「 這 係 你 个 毋 著 !」 小 王 子 講 , ngaiˋ moˋ hiˇ mong henˋ ganˇ nanˋ

「  無 希 望 gaˇ henˋ loo sinˆ

拁 你 落 性。」

m gooˆ henˋ oiˆ ngaiˋ

你 艱 難, 毋 過 你 愛 


he anˊ moˋ m choo

fuˋ

liˋ gongˆ

「 係 恁 無 毋 著 。」 狐 狸 講 。 m gooˆ henˋ gongˆ henˋ bbue bbooˆ

「 毋 過 你

sioˆ ongˋ zuˆ

講 你 會 唩 。」 小 王 子

gongˆ

講。 he

fuˋ

liˋ gongˆ

「 係。」 狐 狸 講 。 anˊ doiˆ henˋ loiˋ gongˆ

rhidˊ deuˇ aˋ maˇ moˋ

「 恁 對 你 來 講, 一 兜 仔 嘛 無 hooˆ

好 !」 rhiuˇ

fuˋ

liˋ gongˆ

rhinˇ bbuiˇ iaˋ rhiuˇ ma

「 有 。」 狐 狸 講 ,「 因 為 猶 有 麥 zuˆ gimˇ bbongˋ

子 金

e

sedˊ

ti

黃 个 色 地。」

loo loiˋ

fuˋ

liˋ gooˊ gongˆ

落 來, 狐 狸 擱 講 : gooˊ kuiˆ ngiangˆ gaˊ deuˇ moiˋ guiˇ faˇ

「 擱 去 bbue diˇ

henˋ

 e

henˋ cidˋ

遐 兜 玫 瑰 花, 你 即

moiˋ guiˇ faˇ zhinˆ genˇ he sheˆ geenˇ bbiˋ

會 知, 你 个 玫 瑰 花 正 經 係 世 間 唯


rhidˊ

e

fanˇ teuˋ zhenˆ loiˋ cimˋ ngaiˋ

ngaiˋ bbue gongˆ

一 个。 翻 頭 轉 來 尋  ,  會 講 rhidˊ gaiˆ biˆ medˋ sungˆ henˋ

一 個 祕 密 送 你 。」 cidˋ anˊ

sioˆ ongˋ zuˆ hangˋ kuiˆ ngiangˆ gaˊ deuˇ faˇ

即 恁, 小 王 子 行 去

henˋ nginˋ lungˆ moˋ shinˋ ngaiˋ

「 你 人

e

遐 兜 花。

moiˋ guiˇ faˇ

攏 無 成  个 玫 瑰 花,

henˋ nginˋ bbooˊ gaiˆ maˇ mˇ he

sioˆ ongˋ zuˆ doiˆ guiˋ

你 人 麼 个 嘛 毋 係!」 小 王 子 對 佢 nginˋ gongˆ

moˋ nginˋ gaˇ henˋ nginˋ loo sinˆ

henˋ nginˋ

人 講 ,「 無 人 拁 你 人 落 性, 你 人 maˇ mˇ shidˊ gaˇ bbooˊ saˋ loo sinˆ

henˋ nginˋ ciong ngaiˋ

嘛 毋 識 拁 麼 儕 落 性。 你 人 像  kaˆ zooˆ gaˊ zhaˊ fuˋ

liˋ kung kuanˆ

dongˇ shiˋ guiˋ ham

較 早 遐 隻 狐 狸 共 款, 當 時 佢 和 cienˇ bban zhaˊ fuˋ

liˋ moˋ bbooˊ gaiˆ moˋ kung

m gooˆ

千 萬 隻 狐 狸 無 麼 个 無 共 。 毋 過, ngaiˋ nginˋ taˊ zooˊ puˋ

liˊ manˆ kiˆ

guiˋ he sheˆ

 人  作 垺 啊, 這 滿 起, 佢 係 世 geenˇ bbiˋ rhidˊ

e

間 唯 一 个。」 liˊ shiˋ

gaˊ deuˇ moiˋ guiˇ faˇ lungˆ gamˆ gooˊ zhinˇ

這 時, 遐 兜 玫 瑰 花 攏 感 覺 真 painnˆ ngiangˆ

 。


henˋ nginˋ ziangˇ he ziangˇ

「 你 人

m gooˆ zhinˇ hiˇ

靚 係 靚 , 毋 過 真 虛。」

sioˆ ongˋ zuˆ gooˊ doiˆ guiˋ nginˋ gongˆ

moˋ nginˋ bbue bbui

小 王 子 擱 對 佢 人 講 ,「 無 人 會 為 choo henˋ nginˋ biangˆ siˆ biangˆ ua

著 你 人 e

dongˇ rhenˋ

拚 死 拚 活! 當

gooˆ lu nginˋ

bbue siong gongˆ ngaiˋ

个 過 路 人, 會 想 nginˋ kung kuanˆ

m gooˆ

puˆ tungˇ

然, 普 通 e

faˇ ham henˋ

講  个 花 和 你 ngaiˋ

e

moiˋ guiˇ faˇ suiˇ rhenˋ

人 共 款 。 毋 過,  个 玫 瑰 花 雖 然 zhangˆ rhidˊ luiˆ

m gooˆ cidˋ biˆ henˋ nginˋ guiˇ ha gooˊ kaˆ

一 蕊, 毋 過 即 比 你 人 歸 下 擱 較

rhioˆ ginˆ

rhinˇ bbuiˇ he ngaiˋ kuiˆ gaˇ bbuˊ fiˆ

he ngaiˋ

要 緊 。 因 為 係  去 拁 沃 水, 係  kuiˆ gaˇ kebˊ booˇ liˋ kemˋ

he ngaiˋ te fungˇ bbiˋ kuiˆ gaˇ

去 拁 揜 玻 璃 弇, 係  提 風 圍 去 拁 dongˆ fungˇ

擋 bauˇ

he ngaiˋ gaˇ guiˋ zooˊ zeuˆ zhinˇ dooˇ chungˋ

風, 係  拁 佢 捉 走 真 多

zhangˆ liuˋ liongˆ

ngaiˋ tenˇ

samˇ zhaˊ bienˆ zooˆ rhia

包 , 正 留 兩 、 三 隻 變 做 蝶。  聽 gooˆ guiˋ kuˆ ciedˊ

ngaiˋ tenˇ gooˆ guiˋ pongˆ fungˇ

過 佢 苦 慼,  聽 過 佢 膨 maˇ tenˇ gooˆ guiˋ

e

diamˇ cin

ngaiˋ

風, 

rhinˇ bbuiˇ guiˋ he ngaiˋ

e

嘛 聽 過 佢 个 恬 靜。 因 為 佢 係  个 moiˋ guiˇ faˇ

玫 瑰 花。」


sioˆ ongˋ zuˆ fanˇ teuˋ zhenˆ kuiˆ fuˋ

liˋ gaˊ

小 王 子 翻 頭 轉 去 狐 狸 遐。 zhangˆ loiˋ leeu

sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

正 來 尞 。」 小 王 子 講 。

kuanˇ kuanˇ hangˋ

「 寬

fuˋ

liˋ gongˆ

gaˊ cidˋ he

行 !」 狐 狸 講 ,「 遐 即 係

ngaiˋ tooˇ sungˆ henˋ

e

biˆ medˋ

zhinˇ gienˆ danˇ

naˆ rhiuˇ

 討 送 你 个 祕 密 。 真 簡 單, 若 有 simˇ

cidˋ ngiangˆ bbue cinˇ

心, 即

zhinˆ genˇ

mi kien

mudˊ

會 清。 正 經 个 物 件 , 目

zhiˇ he ngiangˆ mˇ bboi choo

珠 係

e

e

 毋 會 著 个。」 zhinˆ genˇ

e

mi kien

mudˊ zhiˇ he ngiangˆ mˇ

「 正 經 个 物 件, 目 珠 係 bboi choo

e

sioˆ ongˋ zuˆ rhidˊ chidˋ neem liˊ guiˆ su

會 著 个。」 小 王 子 一 直 念 這 句 事, hiˇ mong bbue rhung da simˇ nui giˆ hedˋ hedˋ

希 望 會 用 在 心 內 記 核 核。 henˋ rhung shiˋ geenˇ kuiˆ ham moiˋ guiˇ faˇ zooˊ puˋ

「 你 henˋ

e

用 時 間 去 和 玫 瑰 花 作 垺,

moiˋ guiˇ faˇ zhangˆ bbue bienˆ dooˆ nginˆ rhioˆ

你 个 玫 瑰 花 正 ginˆ

緊 。」

會 變 到 恁 要


ngaiˋ rhung shiˋ geenˇ kuiˆ ham moiˋ guiˇ faˇ zooˊ

「  puˋ

ngaiˋ

用 時 間 去 和 玫 瑰 花 作 e

moiˋ guiˇ faˇ zhangˆ bbue bienˆ dooˆ nginˆ rhioˆ

垺,  个 玫 瑰 花 正 ginˆ

會 變 到 恁 要

sioˆ ongˋ zuˆ gooˊ tenˋ da neem

hiˇ mong maˇ

緊 。」 小 王 子 擱 跈 在 念 , 希 望 嘛 bbue rhung da simˇ nui giˆ hedˋ hedˋ

會 用 在 心 內 記 核 核。 nginˋ zooˆ zooˆ cidˋ teemˇ piong liˊ gaiˆ too liˆ

「 人 早 早 即 添 fuˋ

liˋ gongˆ

放 這 個 道 理。」

m gooˆ henˋ m hooˆ teemˇ piong

狐 狸 講 ,「 毋 過 你 毋 好 添 oiˆ doiˆ loo sinˆ fu zidˊ

henˋ doiˆ henˋ

e

henˋ

放。 你 moiˋ guiˇ faˇ

愛 對 落 性 負 責, 你 對 你 个 玫 瑰 花 rhiuˇ zidˊ rhim

有 責 任 !」 ngaiˋ doiˆ ngaiˋ

e

moiˋ guiˇ faˇ rhiuˇ zidˊ rhim

「  對  个 玫 瑰 花 有 責 任 。」 sioˆ ongˋ zuˆ liˋ koiˇ

e

shiˋ rhiu gooˊ tenˋ da gongˆ

小 王 子 離 開 个 時 又 擱 跈 在 講。


ti

zhongˇ

【 第 22

teedˊ giˇ

lu

e

funˇ too gungˇ

章 】 鐵 枝 路 个 分 道 工

henˋ hooˆ

sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

「 你 好 。」 小 王 子 講 。 henˋ hooˆ

teedˊ giˇ

lu

e

funˇ too gungˇ

「 你 好 !」 鐵 枝 路 个 分 道 工 gongˆ

講。 henˋ da zooˆ bbooˊ gaiˆ

「 你 在 做

sioˆ ongˋ zuˆ munˆ

麼 个 ?」 小 王 子 問 。

ngaiˋ da onˇ peˋ cooˇ chaˇ

e

nginˋ

rhidˊ cienˇ gaiˆ

「  在 安 排 坐 車 个 人, 一 千 個 nginˋ fadˊ rhidˊ banˇ chaˇ

teedˊ giˇ

lu

e

funˇ too gungˇ

人 發 一 班 車 。」 鐵 枝 路 个 分 道 工 gongˆ

ngaiˋ da guanˆ liˆ fooˆ chaˇ

e

lu sienˆ

rhiuˇ

講 ,「  在 管 理 火 車 个 路 線 。 有 e

chaˇ oiˆ suˆ zhinˆ leˆ

rhiuˇ

e

chaˇ oiˆ suˆ dooˆ

个 車 愛 駛 正 裡, 有 个 車 愛 駛 倒 leˆ

裡。」


hooˆ ten niˋ

teen fooˆ gongˇ gongˇ

好 定 泥, 電 火 光 ciong miangˋ luiˋ gungˇ

shangˇ tai dooˆ

光, 聲 大 到

rhidˊ banˇ fooˆ chaˇ suˆ gooˆ

guiˇ

鳴 雷 公 , 一 班 火 車 駛 過, 歸

geenˇ ngiangˆ shiuˆ shidˊ lungˆ tinˇ tungˇ kiˆ loiˋ

守 室 攏 停 動 起 來。

guiˋ nginˋ naˆ ciong zhinˇ moˋ heenˋ

「 佢 人 若 像 gongˆ

sioˆ ongˋ zuˆ

真 無 閒 。」 小 王 子

guiˋ nginˋ he tooˆ cimˋ bbooˊ gaiˆ

講 ,「 佢 人 係 討 尋 麼 个 ?」 suˆ fooˆ chaˇ

e

nginˋ ziˇ gaˇ maˇ mˇ diˇ

teedˊ

「 駛 火 車 个 人 自 家 嘛 毋 知。」 鐵 giˇ

lu

e

funˇ too gungˇ gongˆ

枝 路 个 分 道 工 moˋ rhidˊ ha zuˆ

講。 fooˆ chaˇ gooˊ longˋ longˋ buiˆ

suˆ

無 一 下 子, 火 車 擱 隆 隆 咈 , 駛 doiˆ iauˋ rhidˊ leˆ kuiˆ

對 猶 一 裡 去。 guiˋ nginˋ ngiong zuˆ tooˆ suˆ dooˆ zhenˆ loiˋ

「 佢 人 ongˋ zuˆ munˆ

王 子 問。

sioˆ

仰 子 討 駛 倒 轉 來?」 小


guiˋ nginˋ mˇ he teuˋ ha

e

nginˋ

teedˊ giˇ

lu

「 佢 人 毋 係 頭 下 个 人 。」 鐵 枝 路 e

funˇ too gungˇ gongˆ

个 分 道 工

gaˊ he liongˆ banˇ doiˆ suˆ

e

講 ,「 遐 係 兩 班 對 駛 个

fooˆ chaˇ

火 車 !」 guiˋ nginˋ gamˆ moˋ manˆ rhiˆ bunˆ loiˋ

「 佢 人

nginˋ lungˆ mˇ bboi manˆ rhiˆ bunˆ loiˋ

「 人 cai

e

suˆ cai

敢 無 滿 意 本 來 个 所 在?」 e

suˆ

攏 毋 會 滿 意 本 來 个 所

teedˊ giˇ

lu

e

funˇ too gungˇ gongˆ

在。」 鐵 枝 路 个 分 道 工

liˊ gaiˆ shiˋ bbu

ti

講。

samˇ banˇ fooˆ chaˇ rhiu longˋ longˋ

這 個 時 務, 第 三 班 火 車 又 隆 隆 buiˆ suˆ gooˆ loiˋ

咈 駛 過 來。 guiˋ nginˋ gamˆ he

「 佢 人 kaˊ

da liabˋ

ti

rhidˊ banˇ chaˇ

e

sioˆ ongˋ zuˆ munˆ

客?」 小 王 子 問 。 guiˋ nginˋ moˋ da liabˋ bbooˊ gaiˆ

「 佢 人 無 在 躐 e

funˇ too gungˇ gongˆ

个 分 道 工

liˆ

敢 係 在 躐 第 一 班 車 个 旅

teedˊ giˇ

lu

麼 个 !」 鐵 枝 路

nui deˆ

e

nginˋ mˇ he

da

講 ,「 內 底 个 人 毋 係 在


fe

cidˋ he

da baˊ zheˆ baˊ pinn

zhangˆ rhiuˇ seˆ zuˆ

睡, 即 係 在 擘 嘴 擘 鼻 。 正

有 細 子,

guiˋ nginˋ gaˇ mienˆ dabˊ da booˇ liˋ cungˇ zuˆ minˆ shong

佢 人 拁 面 貼 在 玻 璃 窗 子 面 上 ngiangˆ

 。」 zhangˆ rhiuˇ seˆ zuˆ diˇ ziˇ gaˇ tooˆ cimˋ bbooˊ

「 gaiˆ

有 細 子 知 自 家 討 尋 麼

sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

bbui choo tooˆ rhung buˆ zooˆ

个 。」 小 王 子 講 ,「 為 著 討 用 布 做 rhidˊ shinˇ tungˋ mi

seˆ zuˆ rhung ziuˊ dooˇ shiˋ geenˇ

liˊ

一 身 童 物, 細 子 用 足 多 時 間 , 這 gaiˆ tungˋ mi cidˋ bienˆ zooˆ zhinˇ rhioˆ ginˆ

e

mi kien

gaˆ

個 童 物 即 變 做 真 要 緊 个 物 件。 假 suˆ tungˋ mi naˆ dedˊ nginˋ te kuiˆ

guiˋ nginˋ bbue ganˇ nanˋ

使 童 物 若 得 人 提 去, 佢 人 會 艱 難 dooˆ bbooˆ

到 唩 。」 guiˋ nginˋ zhinˇ hooˆ bbin

「 佢 人 too gungˇ gongˆ

道 工

講。

teedˊ giˇ

lu

e

funˇ

真 好 運 。」 鐵 枝 路 个 分


ti

zhongˇ

【 第 23

zhiˆ kodˊ rhio

e

senˇ liˆ nginˋ

章 】 止 渴 藥 个 生 理 人

henˋ hooˆ

sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

「 你 好 。」 小 王 子 講 。 henˋ hooˆ

senˇ liˆ nginˋ fueˋ dabˊ

「 你 好 !」 生 理 人 回 答 。 liaˊ he rhidˊ gaiˆ miˇ zhiˆ kodˊ

e

rhio

e

senˇ liˆ

這 係 一 個 賣 止 渴 个 藥 个 生 理 nginˋ

liˊ kuanˆ rhio rhidˊ leˆ baiˆ shiedˋ rhidˊ liabˋ

zheˆ cidˋ

人 。 這 款 藥 一 禮 拜 食 一 粒, 嘴 即 lungˆ mˇ bboi kodˊ

攏 毋 會 渴。 henˋ ngiong zuˆ tooˆ miˇ liˊ zhungˆ mi kien

「 你

sioˆ

仰 子 討 賣 這 種 物 件 ?」 小

ongˋ zuˆ munˆ

王 子 問。 liaˊ bbue rhung sangˆ zhinˇ dooˇ shiˋ geenˇ

「 這 會 nginˋ gongˆ

senˇ liˆ

省 真 多 時 間 。」 生 理

zhuanˇ gaˇ tungˆ geˆ gooˆ

rhidˊ leˆ baiˆ bbue

人 講 ,「 專 家 統 計 過 , 一 禮 拜 會 rhung sangˆ mˆ shibˋ samˇ funˇ zhungˇ

省 五 十 三 分 鐘 。」


sangˆ mˆ shibˋ samˇ funˇ zhungˇ tooˆ zooˆ bbooˊ

「 省 五 十 三 分

鐘 討 做 麼

gaiˆ

个 ?」 moˋ zooˆ bbooˊ gaiˆ

「 無 做

麼 个,

bbangˋ chidˋ bbue rhung sangˆ mˆ shibˋ samˇ funˇ

直 會 用

省 五 十 三 分

zhungˇ

鐘 。」 sioˆ ongˋ zuˆ ziˇ gaˇ da siong

naˆ ngaiˋ rhiuˇ mˆ

小 王 子 自 家 在 想 :「 若  有 五 shibˋ samˇ funˇ zhungˇ hooˆ rhung

十 三 分 鐘

好 用,  即 討 寬

hangˋ hiongˆ canˋ fiˆ

ngaiˋ cidˋ tooˆ kuanˇ kuanˇ

向 泉 水。」


ti

zhongˇ

【 第 24

liaˊ he ngaiˋ

saˇ mo fadˊ gongˇ

e

fiˆ ziangˆ

章 】 沙 漠 發 光 个 水 井

e

fuiˇ giˇ

da

tai saˇ mo fai kuiˆ

e

ti

這 係  个 飛 機 在 大 沙 漠 壞 去 个 第 beedˊ ngidˊ aˆ

ngaiˋ tenˇ guiˋ gongˆ gaˊ gaiˆ miˇ zhiˆ kodˊ

八 日 啊。  聽 佢 講 遐 個 賣 止 渴 rhio

e

senˇ liˆ nginˋ

e

shiˋ

maˇ gaˇ teuˋ muiˇ rhidˊ didˊ

藥 个 生 理 人 个 時, 嘛 拁 頭 尾 一 滴 fiˆ limˇ ciang aˆ

水 啉 淨 啊! aˆ

ngaiˋ gaˇ sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

henˋ

e

「 啊!」  拁 小 王 子 講 ,「 你 个 guˆ su zhinˇ zinˇ caiˆ

m gooˆ ngaiˋ

e

fuiˇ giˇ mangˇ siuˇ

故 事 真 精 彩, 毋 過  个 飛 機 吂 修 liˆ hooˆ

maˇ moˋ fiˆ hooˆ limˇ aˆ

gaˆ suˆ ngaiˋ maˇ bbue

理 好 , 嘛 無 水 好 啉 啊。 假 使  嘛 會 rhung kuanˇ kuanˇ hangˋ hiongˆ canˋ fiˆ

mˇ diˇ rhiuˇ giˆ

向 泉 水, 毋 知 有 幾

hooˆ

好 !」 sioˆ ongˋ zuˆ doiˆ ngaiˋ gongˆ

ngaiˋ

e

penˋ rhiuˆ fuˋ

小 王 子 對  講 :「  个 朋 友 狐 liˋ

狸 ……。」


seˆ zuˆ

dooˆ ginˇ iaˋ

da gongˆ bbooˊ gaiˆ fuˋ

「 細 子 啊! 到 今 猶 在 講

麼 个 狐

liˋ

狸。」 ngiong zuˆ

仰 子 啊?」

rhinˇ bbuiˇ cidˋ tooˆ kodˊ siˆ

「 因 為 即 討 渴 死 啊。」 guiˋ mˇ diˇ ngaiˋ da gongˆ bbooˊ gaiˆ

佢 毋 知  在 講

iaˋ he gaˇ ngaiˋ

麼 个, 猶 係 拁 

gongˆ

講: naˆ he tooˆ si

shidˊ rhiuˇ gooˆ rhidˊ gaiˆ penˋ

「 若 係 討 死 啊, 識 有 過 一 個 朋 rhiuˆ maˇ cidˋ la

rhinˇ bbuiˇ ngaiˋ rhiuˇ rhidˊ gaiˆ fuˋ

liˋ

友 嘛 即 罅 啊! 因 為  有 一 個 狐 狸 penˋ rhiuˆ

suˆ rhiˆ ngaiˋ bbue fanˇ hiˆ

朋 友 , 所 以  會 歡 喜。」

guiˋ moˋ da guˆ siˆ

ua

ngaiˋ ziˇ gaˇ da

「 佢 無 在 顧 死 活。」  自 家 在 siong

sioˆ ongˋ zuˆ mˇ diˇ iauˇ

mˇ diˇ kodˊ

naˆ rhiuˇ

想 ,「 小 王 子 毋 知 枵 , 毋 知 渴 , 若 有 ngidˊ teuˋ gongˇ cidˋ la

日 頭 光 即 罅 啊。」


guiˋ gaˇ ngaiˋ gimˇ gimˇ ngiangˆ

佢 拁  金 金 ngaiˋ da siong

duˆ hooˆ gongˆ choo

 , 堵 好 講 著

e

 在 想 个: ngaiˋ maˇ zheˆ kodˊ aˆ

eenˇ nginˋ zooˊ puˋ kuiˆ cimˋ

「  嘛 嘴 渴 啊!  人 作 垺 去 尋 fiˆ ziangˆ

水 井 。」 ngaiˋ rhiuˇ rhidˊ deuˇ aˋ moˋ nai fanˋ

tooˆ da kuadˊ

 有 一 兜 仔 無 耐 煩, 討 在 闊 mongˋ mongˋ

e

tai saˇ mo cimˋ fiˆ ziangˆ

naˇ rhiuˇ kooˆ

茫 个 大 沙 漠 尋 水 井, 哪 有 可

nenˋ

m gooˆ ngaiˋ nginˋ maˇ he kuiˆ cimˋ aˆ

能 ? 毋 過  人 嘛 係 去 尋 啊。 ngaiˋ nginˋ liongˆ saˋ diamˇ diamˇ hangˋ giˆ

 人 zhungˇ

兩 儕 恬

teenˇ sedˊ amˆ loo loiˋ aˆ

ha deemˆ

行 幾 下 點 senˇ gongˇ da ngiabˊ sibˋ

鐘 , 天 色 暗 落 來 啊, 星 光 在  熠 aˆ

ngaiˋ rhinˇ bbuiˇ zheˆ kodˊ

teuˋ rhiuˇ rhidˊ deuˇ aˋ shioˇ

啊。  因 為 嘴 渴 , 頭 有 一 兜 仔 燒 shioˇ

ngaiˋ ngiangˆ gaˊ deuˇ senˇ gongˇ

燒, 

naˆ ciong da

fe

遐 兜 星 光, 若 像 在 睡

budˊ mong kung kuanˆ

sioˆ ongˋ zuˆ

e

su

da ngaiˋ

e

teuˋ

發 夢 共 款。 小 王 子 个 事 在  个 頭 nauˆ nui deˆ linˋ long se

腦 內 底 玲 琅 踅。


henˋ gamˆ maˇ bbue kodˊ

ngaiˋ munˆ guiˋ

「 你 敢 嘛 會 渴 ?」  guiˋ moˋ fueˋ dabˊ

問 佢。

zhangˆ gaˇ ngaiˋ gongˆ

佢 無 回 答, 正 拁  講 : fiˆ doiˆ simˇ zhinˇ hooˆ

「 水 對 心 真 好 。」 ngaiˋ tenˇ moˋ guiˋ

e

su

m gooˆ ngaiˋ moˋ gongˆ

 聽 無 佢 个 事, 毋 過  無 講 su

ngaiˋ diˇ

m hooˆ gooˊ kuiˆ gaˇ gongˆ bbooˊ gaiˆ

事。  知 毋 好 擱 去 拁 講 sioˆ ongˋ zuˆ tiamˆ aˆ

麼 个。

sioˆ ongˋ zuˆ cooˇ loo loiˋ

小 王 子 悿 啊, 小 王 子 坐 落 來。 ngaiˋ diamˇ diamˇ cooˇ da guiˋ bbuˇ shinˇ finˋ

 恬 zuˆ

gooˆ rhidˊ ha

恬 坐 在 佢 膴 身 脣。 過 一 下

guiˋ rhiu gooˊ gongˆ

子, 佢 又 擱 講 : senˇ zhinˇ ziangˇ

「 星 真

靚, 因 為 有 一 蕊 人

ngiangˆ mˇ bboi choo

rhinˇ bbuiˇ rhiuˇ rhidˊ luiˆ nginˋ

e

faˇ

毋 會 著 个 花。」 dongˇ rhenˋ

「 當 shangˇ

ngaiˋ gongˆ

ngaiˋ moˋ gooˊ chidˊ

然 。」  講 。  無 擱 出

zhangˆ da ngiangˆ ngiedˋ gongˇ haˇ

聲 , 正 在 

e

saˇ lun

光 下 个 沙 崙。


saˇ mo zhinˇ ziangˇ

「 沙 漠 真

rhiuˇ rhiangˆ he anˊ

guiˋ gooˊ gongˆ

靚 。」 佢 擱 講 。 ngaiˋ rhidˊ hiongˆ gaˊ rhiˆ saˇ mo

影 係 恁,  一

cooˇ da saˇ lun minˆ shong

向 佮 意 沙 漠。

bbooˊ gaiˆ maˇ ngiangˆ mˇ bboi

坐 在 沙 崙 面 上, 麼 个 嘛 choo

tenˇ mˇ bboi choo

毋 會

m gooˆ saˆ rhiuˇ rhidˊ zhungˆ mi

著、 聽 毋 會 著, 毋 過 嗄 有 一

種 物

kien diamˇ diamˇ da fadˊ gongˇ

件 恬

恬 在 發 光。

dedˊ saˇ mo gooˊ kaˆ ziangˇ

e

cidˋ he mˇ diˇ

「 得 沙 漠 擱 較 靚 个, 即 係 毋 知 cangˆ da

ni bbi

e

fiˆ ziangˆ

sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

藏 在 哪 位 个 水 井 。」 小 王 子 講 。 ngaiˋ choo giangˇ rhidˊ ha

 著 gongˇ

saˇ mo ngiong zuˆ bbue fadˊ

驚 一 下, 沙 漠 仰 子 會 發

da ngaiˋ zooˆ seˆ zuˆ

e

shiˋ bbu

daiˆ da rhidˊ

光 ? 在  做 細 子 个 時 務, 蹛 在 一 geenˇ guˆ zooˆ bbuˊ

tenˇ nginˋ gongˆ

bbuˊ haˇ nui deˆ rhiuˇ

間 古 早 屋, 聽 人 講 , 屋 下 內 底 有 cangˆ rhidˊ kien booˆ bueˆ

dongˇ rhenˋ

藏 一 件 寶 貝。 當 da

ni bbi

moˋ nginˋ diˇ kongˆ

然, 無 人 知 囥

moˋ ten choo maˇ mˇ shidˊ rhiuˇ nginˋ kuiˆ cimˋ

在 哪 位, 無 定 著 嘛 毋 識 有 人 去 尋


gooˆ

m gooˆ

rhinˇ bbuiˇ rhiuˇ liˊ gaiˆ booˆ bueˆ coiˇ

saˆ

過 。 毋 過 , 因 為 有 這 個 寶 貝 在, 嗄 dedˊ bbuˊ haˇ bienˆ dooˆ zhinˇ shinˋ biˆ

得 屋 下 變 到 真 神 秘。 he laˇ

m guanˆ he bbuˊ haˇ

senˇ

iaˆ he

「 係 啦! 毋 管 係 屋 下、 星 、 抑 係 saˇ mo

dedˊ guiˋ bienˆ dooˆ gooˊ kaˆ ziangˇ

e

mi kien he

沙 漠, 得 佢 變 到 擱 較 靚 个 物 件 係 ngiangˆ mˇ bboi choo

e

ngaiˋ gaˇ sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

毋 會 著 个!」  拁 小 王 子 講 。 ngaiˋ zhinˇ fanˇ hiˆ

「  e

fuˋ

henˋ

e

ngiangˆ fadˊ ham ngaiˋ

真 歡 喜! 你 个

liˋ penˋ rhiuˆ kung kuanˆ

法 和 

sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

个 狐 狸 朋 友 共 款 。」 小 王 子 講 。

sioˆ ongˋ zuˆ fe kuiˆ aˆ

ngaiˋ gaˇ guiˋ camˆ kiˆ loiˋ

小 王 子 睡 去 啊,  拁 佢 攙 起 來, rhiu gooˊ hangˋ loo

ngaiˋ zhinˇ gamˆ tungˇ

naˆ ciong camˆ

又 擱 行 落。  真 感 動 , 若 像 攙 rhidˊ gaiˆ ceˆ ceˆ

e

booˆ bueˆ

ngaiˋ teuˆ gooˆ ngiedˋ gongˇ

一 個 脆 脆 个 寶 貝。  透 過 月 loiˋ ngiangˆ guiˋ rhiuˆ pa

shabˊ shabˊ

e

mienˆ

sioˆ ongˋ zuˆ mudˊ zhiˇ

佢 幼 白 个 面。 小 王 子 目 珠 fe dooˆ zhinˇ loo minˋ

teuˋ naˋ hmˇ dedˊ fungˇ

眨 眨 , 睡 到 真 落 眠, 頭 那 毛 得 風


cheˇ tinˇ tungˇ

ngaiˋ simˇ nui da siong

ngaiˋ zhangˆ ngiangˆ

吹 停 動。  心 內 在 想,  choo nguai bioˆ tenˇ

teuˋ rhioˆ ginˆ

e

mi kien

he ngiangˆ

著 外 表 定, 頭 要 緊 个 物 件 , 係 mˇ bboi choo

e

毋 會 著 个。 sioˆ ongˋ zuˆ

e

zheˆ daˆ koiˇ ha

naˆ ciong da bbiˋ

小 王 子 个 嘴 打 開 下, 若 像 在 微 sioˆ

ngaiˋ rhiu da siong

liˊ gaiˆ fe dooˆ zhinˇ loo minˋ

笑。  又 在 想 :「 這 個 睡 到 真 落 眠 e

sioˆ ongˋ zuˆ

teuˋ dedˊ ngaiˋ gamˆ tungˇ

e

he guiˋ

个 小 王 子, 頭 得  感 動 个, 係 佢 doiˆ gaˊ luiˆ moiˋ guiˇ faˇ

e

simˇ rhiˆ

he moiˋ guiˇ faˇ

da

對 遐 蕊 玫 瑰 花 个 心 意, 係 玫 瑰 花 在 guiˋ simˇ nui ngiabˊ

e

hinˋ rhiangˆ

liˊ luiˆ moiˋ guiˇ faˇ

佢 心 內  个 形

影 。 這 蕊 玫 瑰 花,

da sioˆ ongˋ zuˆ fe kuiˆ

shiˋ

e

maˇ loiˋ dooˆ guiˋ

e

budˊ

在 小 王 子 睡 去 个 時, 嘛 來 到 佢 个 發 mong

dongˇ shiˋ

ngaiˋ gamˆ gooˊ sioˆ ongˋ zuˆ

e

shinˇ teˆ

夢 。 當 時,  感 覺 小 王 子 个 身 體 biˆ zinˆ cienˋ kaˆ moˋ lidˋ

enˆ dongˇ oiˆ guˆ hooˆ liˊ pauˇ

比 進 前 較 無 力。 應 當 愛 顧 好 這 葩 fooˆ

naˆ moˋ

fungˇ rhidˊ ha cidˋ bbue gaˇ cheˇ iaunn

火, 若 無, 風 一 下 即 會 拁 吹 么 kuiˆ

去 。」


cidˋ anˊ

hangˋ aˆ hangˋ

teenˇ tooˆ gongˇ

e

shiˋ

即 恁, 行 啊 行 , 天 討 光 个 時, fiˆ ziangˆ cimˋ choo aˆ

水 井 尋 著 啊。


ti

zhongˇ

【 第 25

liˊ manˆ fiˆ ziangˆ da chongˆ gooˇ

章 】 這 滿 水 井 在 唱

gaˊ deuˇ liˆ kaˊ

guiˋ nginˋ ziamˇ da suˆ ginˆ ginˆ

「 遐 兜 旅 客, 佢 人 e

chaˇ minˆ shong

尖 在 駛 緊 緊

m gooˆ guiˋ nginˋ saˆ mˇ diˇ ziˇ gaˇ

个 車 面 上, 毋 過 佢 人 嗄 毋 知 自 家 deuˆ deˆ da cimˋ bbooˊ gaiˆ

moˋ heenˋ dooˆ se loiˋ se

鬥 底 在 尋 麼 个。 無 閒 到 踅 來 踅 kuiˆ

sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

gamˆ oiˆ suˆ anˊ

去 。」 小 王 子 講 ,「 敢 愛 使 恁?」 ngaiˋ nginˋ cimˋ choo

e

fiˆ ziangˆ

moˋ shinˋ sadˊ hadˊ

 人 尋 著 个 水 井, 無 成 撒 哈 laˇ saˇ mo

e

fiˆ ziangˆ

puˇ tungˇ saˇ mo nui deˆ

e

fiˆ

拉 沙 漠 个 水 井。 普 通 沙 漠 內 底 个 水 ziangˆ

zhangˆ he rhidˊ gaiˆ fiˆ kudˊ tenˇ

liˊ gaiˆ fiˆ ziangˆ

井 , 正 係 一 個 水 窟 定。 這 個 水 井 kaˆ shinˋ zongˇ nui

e

fiˆ ziangˆ

m gooˆ

liˊ ziaˊ bbi

較 成 莊 內 个 水 井 。 毋 過, 這 跡 位 moˋ bbooˊ gaiˆ nginˋ gaˇ bbuˊ

suˆ rhiˆ

ngaiˋ gamˆ he

da

無 麼 个 人 家 屋 , 所 以,  敢 係 在 budˊ mong

發 夢?


zhinˇ kiˋ guaiˆ

ngaiˋ gaˇ sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

「 真 奇 怪 ,」  拁 小 王 子 講 , bbooˊ gaiˆ lungˆ chin pi dooˆ pen pen

rhiuˇ fiˆ tungˆ

「 麼 个 攏 準 備 到 便 便, 有 水 桶 、 tungˆ sooˊ

gooˊ rhiuˇ rhioˋ zuˆ

桶 索 、 擱 有 搖 子。」


sioˆ ongˋ zuˆ sioˆ aˆ

guiˋ rhidˊ shiuˆ kienˇ tungˆ sooˊ

小 王 子 笑 啊, 佢 一 手 牽 桶 索 , rhidˊ shiuˆ songˆ rhioˋ zuˆ

rhioˋ zuˆ naˆ ciong giuˆ moˋ nginˋ

一 手 賞 搖 子。 搖 子 若 像 久 無 人 rhung

shangˇ gi

gi buiˆ

用 , 聲 吱 吱 咈。 henˋ tenˇ

sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

eenˇ nginˋ gaˇ

「 你 聽 ,」 小 王 子 講 ,「  人 拁 fiˆ ziangˆ heemˆ ciangˆ aˆ

水 井

liˊ manˆ da chongˆ gooˇ

醒 啊, 這 滿 在 唱

ngaiˋ moˋ hiˇ mong guiˋ shiongˇ tiamˆ

 無 希 望 佢

歌 。」

cidˋ doiˆ guiˋ

悿, 即 對 佢

gongˆ

講: dedˊ ngaiˋ loiˋ cidˋ hooˆ

liaˊ doiˆ henˋ loiˋ gongˆ

「 得  來 即 好, 這 對 你 來 講 , shiongˇ chungˇ aˆ

重 啊!」 ngaiˋ kuanˇ kuanˇ kiuˆ rhidˊ tungˆ fiˆ

 寬 bbunˆ

ngaiˋ

kiˆ loiˋ

kongˆ bbunˆ

寬 揪 一 桶 水 起 來, 囥 e

ngiˆ zuˆ naˆ ciong iaˋ rhiuˇ tenˇ choo rhioˋ

穩。  个 耳 子 若 像 猶 有 聽 著 搖 zuˆ

e

gooˇ shangˇ

子 个 歌

fiˆ mienˆ mangˇ diamˇ loo loiˋ

聲 。 水 面

iaˋ

恬 落 來, 猶


rhioˋ loiˋ rhioˋ kuiˆ

ngidˊ teuˋ

e

rhiangˆ maˇ tenˋ fiˆ mienˆ

搖 來 搖 去, 日 頭 个 影 嘛 跈 水 面 da teeuˆ bbuˆ

在 跳 舞。 ngaiˋ duˆ hooˆ oiˆ limˇ liˊ zhungˆ fiˆ

「  堵 好 愛 啉 這 zuˆ gongˆ

sioˆ ongˋ

種 水。」 小 王

dedˊ ngaiˋ limˇ rhidˊ deuˇ

子 講 ,「 得  啉 一 兜 。」

ngaiˋ diˇ sioˆ ongˋ zuˆ tooˆ cimˋ

e

he bbooˊ gaiˆ

ngaiˋ

 知 小 王 子 討 尋 个 係 麼 个!  gaˇ fiˆ tungˆ kuan dooˆ guiˋ

e

zheˆ finˋ

guiˋ mudˊ zhiˇ shabˊ

拁 水 桶 擐 到 佢 个 嘴 脣。 佢 目 珠 眨 shabˊ

limˇ dooˆ zhinˇ kuaiˆ bbadˋ

liaˊ

e

fiˆ

mˇ he puˆ

眨, 啉 到 真 快 活。 這 个 水 毋 係 普 tungˇ

e

liongˋ fiˆ

he ngaiˋ nginˋ teuˆ ngidˊ teuˆ rhia

通 个 涼 水, 係  人 透 日 透 夜 、 hangˋ bbienˆ bbienˆ zhangˆ cimˋ choo

gooˇ shangˇ nui deˆ

e

he

da rhioˋ zuˆ

e

尋 著 个, 係 在 搖 子 个

rhung ziˇ gaˇ sungˇ shiuˆ daˆ biangˆ loiˋ

聲 內 底, 用 自 家 雙 手 打 拚 來

e

liaˊ ciong he teenˇ gungˇ rhiaˋ sungˆ dedˊ ganˇ nanˋ nginˋ

个。 這 像 係 天 公 爺 送 得 艱 難 人 e

tai

liˆ

ngaiˋ zooˆ seˆ zuˆ

e

shiˋ bbu

shinˆ danˆ shi

个 大 禮。  做 細 子 个 時 務 , 聖 誕 樹 e

labˋ zhuˊ gongˇ

amˆ rhia shiˋ siannˋ nginˋ

个 蠟 燭 光, 暗 夜 時 餳

e

rhimˇ ngoo

人 个 音 樂,


teemˋ teemˋ

e

sioˆ shangˇ

lungˆ dedˊ ngaiˋ

e

shinˆ danˆ liˆ

甜 个 笑 聲 , 攏 得  个 聖 誕 禮

bbudˋ

zongˇ neemˇ fuˊ kiˆ

物, 裝

e

gongˇ caiˆ

淰 福 氣 个 光 彩。

liˊ ziaˊ bbi

e

nginˋ

da rhidˊ gaiˆ faˇ bbienˋ nui

「 這 跡 位 个 人, 在 一 個 花 園 內 deˆ zhungˆ mˆ cienˇ luiˆ moiˋ guiˇ faˇ

sioˆ ongˋ zuˆ

底 種 五 千 蕊 玫 瑰 花。」 小 王 子 gongˆ

m gooˆ

guiˋ nginˋ saˆ cimˋ mˇ bboi choo siong

講 ,「 毋 過 , 佢 人 嗄 尋 毋 會 著 想 tooˆ oiˆ

e

mi kien

討 愛 个 物 件 。」 guiˋ nginˋ he mˇ diˇ ziˇ gaˇ da cimˋ bbooˊ gaiˆ

「 佢 人 係 毋 知 自 家 在 尋

麼 个 。」

ngaiˋ gongˆ

 講。 m gooˆ

guiˋ nginˋ tooˆ cimˋ

e

mi kien

da

「 毋 過, 佢 人 討 尋 个 物 件, 在 rhidˊ luiˆ faˇ iaˆ he rhidˊ didˊ fiˆ minˆ shong cidˋ bbue rhung

一 蕊 花 抑 係 一 滴 水 面 上 即 會 用 cimˋ choo aˆ

尋 著 啊。」 moˋ m choo

ngaiˋ gongˆ

「 無 毋 著 。」 

講。


mudˊ zhiˇ ngiangˆ mˇ bboi choo

「 目 珠 cimˋ

oiˆ rhung simˇ kuiˆ

毋 會 著, 愛 用 心 去

sioˆ ongˋ zuˆ gooˊ gongˆ

尋 。」 小 王 子 擱 講 。 ngaiˋ limˇ fiˆ

ngaiˋ zhinˇ kuaiˆ bbadˋ da kibˊ kungˇ

 啉 水,  真 快 活 在 吸 空 kiˆ

teuˆ zooˆ

ngidˊ teuˋ gongˇ zhioˆ da saˇ mo minˆ

氣。 透 早 , 日 頭 光 照 在 沙 漠 面 shong

sedˊ

ti

ciong bbongˋ bbongˋ

上, 色 地 像 kuanˆ

e

pungˇ tongˋ kung

黃 个 蜂 糖 共

dedˊ nginˋ gamˆ gooˊ fuˊ kiˆ fuˊ kiˆ

ngiong zuˆ

款 , 得 人 感 覺 福 氣 福 氣, 仰 子 ngaiˋ saˆ bbue ganˇ nanˋ

 嗄 會 艱 難?

sioˆ ongˋ zuˆ gooˊ da ngaiˋ

e

bbuˇ shinˇ finˋ cooˇ loo

小 王 子 擱 在  个 膴 身 脣 坐 落, guiˋ kiangˇ shangˇ kiangˇ shangˇ gaˇ ngaiˋ gongˆ

佢 輕

henˋ gongˆ gooˆ

輕 e

聲 拁  講 :「 愛 記 得

su

你 講 過 个 事。」 ngaiˋ gongˆ gooˆ bbooˊ gaiˆ

「 

oiˆ kiˆ dedˊ

講 過 麼 个 ?」


henˋ ziˇ gaˇ diˇ

henˋ tooˆ dedˊ ngaiˋ

e

「 你 自 家 知 啊, 你 討 得  个 rhidˊ gaiˆ zheˆ labˊ

ngaiˋ oiˆ doiˆ ngaiˋ

e

faˇ

rhiongˋ

fu zidˊ rhim

一 個 嘴 落,  愛 對  个 花 負 責 任 aˆ

啊!」 ngaiˋ da toi nui deˆ te chidˊ tuˋ gooˆ

sioˆ ongˋ zuˆ

 在 袋 內 底 提 出 圖 稿。 小 王 子 mong ha

sioˆ sioˆ gongˆ

望 下, 笑 笑 講 : henˋ fa

e

heuˋ mien bauˇ shi

zhinˇ shinˋ ciangˇ

「 你 畫 个 猴 麵 包 樹, 真 成

coiˆ

菜 。」 aˆ

ngaiˋ iaˋ siong gongˆ heuˋ mien bauˇ shi

「 啊!  猶 想

fa

講 猴 麵 包 樹 畫

dooˆ zhinˇ hooˆ leˇ

到 真 好 咧!」 henˋ fa

e

fuˋ

liˋ

guiˋ

e

ngiˆ zuˆ naˆ ciong lu

「 你 畫 个 狐 狸, 佢 个 耳 子 若 像 鹿 gooˊ

maˇ shiongˇ chongˋ aˆ

角, 嘛 liˊ shiˋ

長 啊!」

guiˋ gooˊ sioˆ aˆ

這 時 , 佢 擱 笑 啊。


seˆ zuˆ

shiongˇ moˋ gungˇ piangˋ aˆ

「 細 子 啊!

無 公

ngaiˋ

平 啊! 

zhangˆ bbue fa rhiˆ cienˋ gaˊ liongˆ zhongˇ tai namˋ shaˋ

會 畫 以 前 遐 兩 aˆ

anˊ cidˋ bbue rhung aˆ

「 啊! 恁 即 會 gongˆ

張 大 南 蛇 !」 sioˆ ongˋ zuˆ

用 啊。」 小 王 子

bbangˋ chidˋ seˆ zuˆ lungˆ ngiangˆ rhiuˇ

講 ,「 橫

直 細 子 攏

ngaiˋ cidˋ kiaˋ rhenˋ bidˊ

有 。」

shin shiuˆ fa rhidˊ gaiˆ bbienˋ

 即 擎 鉛 筆, 順 手 畫 一 個 圓 , bioˆ shi gaˊ he rhiongˋ zheˆ labˊ

表 示 遐 係 羊 e

shiˋ

ngaiˋ te dedˊ sioˆ ongˋ zuˆ

嘴 落。  提 得 小 王 子

simˇ gonˇ teuˋ zhinˇ ganˇ nanˋ

个 時, 心 肝 頭 真 艱 難 。 henˋ rhiuˇ bbooˊ gaiˆ daˆ sonˆ

「 你 有 diˇ

ngaiˋ saˆ lungˆ mˇ

麼 个 打 算,  嗄 攏 毋

ngaiˋ gongˆ

知。」  講 。 m gooˆ

sioˆ ongˋ zuˆ moˋ fueˋ dabˊ

zhangˆ gaˇ ngaiˋ

毋 過, 小 王 子 無 回 答, 正 拁  gongˆ

講:


henˋ diˇ moˋ

cu ngaiˋ loiˋ dooˆ

ti

kiuˋ

shioˋ

「 你 知 無, 自  來 到 地 球, 韶 ngidˊ cidˋ manˆ rhidˊ neenˋ aˆ

日 即 滿 一 年 啊。」 diamˇ rhidˊ kunˆ zuˆ

sioˆ ongˋ zuˆ gooˊ gongˆ

恬 一 睏 子, 小 王 子 擱 講 : ngaiˋ cidˋ he gongˆ loo da liaˊ ciu kunˇ

「  即 係 降 落 在 這 就 近 。」 liˊ shiˋ

sioˆ ongˋ zuˆ mienˆ saˆ bienˆ dooˆ fungˋ fungˋ

這 時, 小 王 子 面 嗄 變 到 紅 紅 。

mˇ diˇ bbooˊ gaiˆ ngienˋ rhinˇ

毋 知 麼 个 原 simˇ sonˇ sonˇ

cidˋ da

ngaiˋ rhiu gooˊ gamˆ gooˊ

因,  又 擱 感 覺

liˊ shiˋ

ngaiˋ siong choo rhidˊ gaiˆ

心 酸 酸 。 即 在 這 時,  想 著 一 個 mun teˋ

問 題: beedˊ ngidˊ zinˆ cienˋ

「 八

eenˇ zhangˆ gienˆ mienˆ

日 進 前, 

ngidˊ chinˋ zooˆ

da liaˊ moˋ nginˋ

正 e

e

見 面 个 遐

suˆ cai

henˋ ziˇ

日 晨 早 , 在 這 無 人 个 所 在, 你 自 gaˇ rhidˊ saˋ da hangˋ

henˋ gamˆ he tooˆ cimˋ zinˆ cienˋ

家 一 儕 在 行, 你 敢 係 討 尋 進 前 gongˆ loo

e

ti

deemˆ

降 落 个 地 點 ?」

gaˊ


sioˆ ongˋ zuˆ

e

mienˆ rhiu gooˊ zhenˆ fungˋ

小 王 子 个 面 又 擱 轉 紅。 ngaiˋ ziˇ gaˇ gooˊ rhioˊ gongˆ

 自 家 擱 臆 講: gamˆ he

da giˆ neem rhidˊ zhiuˇ neenˋ

「 敢 係 在 紀 念

一 週 年 ?」

sioˆ ongˋ zuˆ saˆ painnˆ sheˆ

mienˆ bbadˋ fungˋ

小 王 子 嗄 歹 勢, 面

越 紅。 佢

rhidˊ hiongˆ moˋ oiˆ fueˋ dabˊ liˊ deuˇ mun teˋ

guiˋ

m gooˆ

向 無 愛 回 答 這 兜 問 題。 毋 過 ,

mienˆ fungˋ fungˋ cidˋ bioˆ shi ngaiˋ gongˆ leeuˆ moˋ m choo

紅 紅 即 表 示  講 了 無 毋 著!

ngaiˋ doiˆ sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

kiˋ shidˋ

「 啊!」  對 小 王 子 講 :「 其 實 ngaiˋ giangˇ

驚 ……。」 guiˋ saˆ ciongˆ ngaiˋ

佢 嗄 搶

e

su gongˆ

 个 事 講:

henˋ liˊ manˆ oiˆ kuiˆ zooˆ henˋ

e

teuˋ lu

「 你 這 滿 愛 去 做 你 个 頭 路 啊。 henˋ oiˆ lanˋ ginˆ zhenˆ kuiˆ gaˇ kiˆ gaˊ

ngaiˋ da liaˊ denˆ

你 愛 攔 緊 轉 去 機 器 遐。  在 這 等 , henˋ shioˋ ngidˊ amˆ zhangˆ gooˊ loiˋ

你 韶 日 暗 正

擱 來。」


m gooˆ

ngaiˋ biongˆ mˇ bboi loo simˇ

毋 過,  choo fuˋ

liˋ

e

su

ngaiˋ siong

放 毋 會 落 心。  想 gaˆ suˆ naˆ he loo sinˆ aˆ

rhiuˇ

著 狐 狸 个 事, 假 使 若 係 落 性 啊, 有 shiˋ bbu bbue siong tooˆ bbooˆ

時 務 會 想 討 唩。


ti

zhongˇ

【 第 26

zhenˆ kuiˆ

e

lu bbienˆ gooˊ tiamˆ

章 】 轉 去 个 路 遠 擱 悿

ziangˆ finˋ rhiuˇ rhidˊ duˆ kiedˊ gooˊ

e

sha bbiˋ ciongˋ

井 脣 有 一 堵 缺 角 个 石 圍 牆。 fanˇ zhenˆ ngidˊ amˆ rhia

ngaiˋ zhenˆ loiˋ

e

shiˋ

bbienˆ

翻 轉 日 暗 夜 ,  轉 來 个 時, 遠 bbienˆ cidˋ ngiangˆ choo sioˆ ongˋ zuˆ cooˇ da sha bbiˋ ciongˋ

遠 即 minˆ shong

著 小 王 子 坐 在 石 圍 牆

guiˋ da gongˆ

面 上。 佢 在 講: henˋ ngiong zuˆ teemˇ piong aˆ

「 你 mˇ he

仰 子 添

guiˋ gongˆ

放 啊?」 佢 講 ,

liˊ ziaˊ bbi

「 毋 係 這 跡 位。」 ngiangˆ kiˆ loiˋ iaˋ rhiuˇ pe saˋ coiˇ

sioˆ ongˋ zuˆ gooˊ

起 來 猶 有 別 儕 在。 小 王 子 擱

gongˆ

講: he

he

ngidˊ zuˆ he choo

e

m gooˆ zhinˆ

「 係! 係! 日 子 係 著 个, 毋 過 正 genˇ mˇ he

liˊ ziaˊ bbi

經 毋 係 這 跡 位!」


ngaiˋ doiˆ sha bbiˋ ciongˋ hangˋ gooˆ kuiˆ

 對 石 圍 牆 ngiangˆ choo bbooˊ gaiˆ nginˋ

iaˋ

he moˋ

行 過 去, 猶 係 無 maˇ moˋ tenˇ choo ni

saˋ

e

著 麼 个 人, 嘛 無 聽 著 哪 儕 个

shangˇ

m gooˆ

sioˆ ongˋ zuˆ iaˋ he rhidˊ chidˋ da

聲 。 毋 過, 小 王 子 猶 係 一 直 在 gongˆ

講: dongˇ rhenˋ aˆ

「 當

henˋ ngiangˆ saˇ zuˆ minˆ shong

然 啊。 你

gioˊ ziaˊ cidˋ bbue diˇ

e

沙 子 面 上 个

oiˆ doiˆ ni bbi koiˇ shiˆ

henˋ da

腳 跡 即 會 知, 愛 對 哪 位 開 始 。 你 在 gaˊ denˆ ngaiˋ cidˋ hooˆ

amˆ rhia ngaiˋ bbue kuiˆ gaˊ

遐 等  即 好 , 暗 夜  會 去 遐。」 ngaiˋ liˋ sha bbiˋ ciongˋ tai tooˆ rhiuˇ ngi shibˋ miˆ

iaˋ

 離 石 圍 牆 大 討 有 二 十 米, 猶 he moˋ ngiangˆ choo banˆ gaiˆ nginˋ

係 無

著 半 個 人。

sioˆ ongˋ zuˆ hiedˊ rhidˊ ha

rhiu gooˊ gongˆ

小 王 子 歇 一 下, 又 擱 講 : henˋ

e

tu gamˆ rhiuˇ hau

gamˆ mˇ bboi dedˊ ngaiˋ

「 你 个 毒 敢 有 效? 敢 毋 會 得  cidˋ zhinˇ giuˆ

疾 真 久 ?」


ngaiˋ bbadˋ tenˇ bbadˋ gibˊ

samˇ pu zooˆ liongˆ pu

 越 聽 越 急, 三 步 做 兩 步 hangˋ

deuˆ deˆ he ngiong zuˆ

行 。 鬥 底 係 仰 子 啊? henˋ bbue rhung liˋ koiˇ aˆ

「 你 會 aˆ

ngaiˋ maˇ tooˆ loo kuiˆ

用 離 開 啊,  嘛 討 落 去

sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

啊!」 小 王 子 講 。 ngaiˋ doiˆ bbiˋ ciongˋ haˇ ngiangˆ gooˆ kuiˆ

 對 圍 牆 下 aˆ

aiˇ ioˇ ueˆ

過 去, 哎 喲 喂

rhidˊ muiˇ gimˇ shaˋ kudˊ da gaˊ

teuˋ kiaˋ gooˇ gooˇ

啊! 一 尾 金 蛇 屈 在 遐, 頭 擎 高 高 , mudˊ zhiˇ ooˊ ooˊ

doiˆ sioˆ ongˋ zuˆ ngiangˆ

目 珠 惡 惡, 對 小 王 子 shaˋ zhinˇ tu

gaˊ muiˇ gimˇ

 。 遐 尾 金

banˆ funˇ zhungˇ cidˋ bbue dedˊ nginˋ moˋ

蛇 真 毒, 半 分 鐘 即 會 得 人 無 miang

ngaiˋ lanˋ ginˆ gaˇ shiuˆ chungˆ kiaˋ chidˊ loiˋ

命。  攔 緊 拁 手 gooˆ kuiˆ

zongˋ

銃 擎 出 來, 傱

gimˇ shaˋ tenˇ choo gioˊ pu shangˇ

cidˋ ciong padˊ

過 去。 金 蛇 聽 著 腳 步 聲 , 即 像 潑 loo niˋ haˇ

e

fiˆ

kuanˇ kuanˇ sooˋ ngibˋ saˇ zuˆ

落 泥 下 个 水, 寬

ti

寬 趖 入 沙 子 地。

gimˇ shaˋ guiˇ ha moˋ da giangˇ

da sha teuˋ pung nui deˆ

金 蛇 歸 下 無 在 驚 , 在 石 頭 縫 內 底 zonˇ

fadˊ chidˊ ciong tungˋ teedˊ

e

shangˇ

鑽, 發 出 像 銅 鐵 个 聲 。


ngaiˋ zongˋ dooˆ sha bbiˋ ciongˋ

gaˇ sioˆ ongˋ zuˆ camˆ

 傱 到 石 圍 牆, 拁 小 王 子 攙 kiˆ loiˋ

guiˋ

e

mienˆ pa siedˊ siedˊ

rhidˊ deuˇ aˋ fiedˊ

起 來。 佢 个 面 白 雪 雪 , 一 兜 仔 血 sedˊ maˇ moˋ

色 嘛 無。


henˋ he

da bbuˆ ni chidˊ

e

shaˋ henˋ maˇ gamˇ

「 你 係 在 舞 哪 齣 个? 蛇 你 嘛 敢 ham guiˋ da dabˊ tooˋ

ngaiˋ gaˇ guiˋ giangˆ minˆ shong

e

和 佢 在 答 詑 !」  拁 佢 頸 面 上 个 bbiˋ gunˇ teuˆ loo loiˋ

sienˇ rhung ziangˆ fiˆ bbunˆ rhidˊ deuˇ

圍 巾 敨 落 來, 先 用 aˋ shibˊ

gaˇ guiˋ cudˋ mienˆ

井 水 搵 一 兜 gooˊ ka rhidˊ deuˇ fiˆ dedˊ

仔 濕, 拁 佢 捽 面 , 擱 揢 一 兜 水 得 guiˋ limˇ

liˊ shiˋ

ngaiˋ tooˆ gooˊ gongˆ

e

su maˇ tunˇ loo

佢 啉 。 這 時,  討 擱 講 个 事 嘛 吞 落 kuiˆ

guiˋ doiˆ ngaiˋ gimˇ gimˇ ngiangˆ

去。 佢 對  金 金 ngaiˋ

e

giangˆ

sungˇ shiuˆ geuˇ da

 , 雙 手 勾 在

ngaiˋ gamˆ gooˊ guiˋ

e

simˇ cong teeuˆ ziuˊ

 个 頸。  感 覺 佢 个 心 臟 跳 足 ginˆ

e

ciong rhidˊ zhaˊ choo chungˆ daˊ tooˆ si kuiˆ

緊 个, 像 一 隻 著 deeuˆ

e

銃 得 討 死 去 个

guiˋ doiˆ ngaiˋ gongˆ

鳥。 佢 對  講: ngaiˋ zhinˇ fanˇ hiˆ

「  e

henˋ zungˆ sonˆ cimˋ choo gaˇ kiˆ

真 歡 喜, 你 總 算 尋 著 機 器

lenˋ kien aˆ

gooˆ moˋ giˆ giuˆ

henˋ cidˋ bbue rhung

个 零 件 啊。 過 無 幾 久 , 你 即 會 用 zhenˆ kuiˆ bbuˊ haˇ

轉 去 屋 下 啊。」 henˋ ngiong zuˆ bbue diˇ

「 你

仰 子 會 知?」


ngaiˋ cidˋ he tooˆ loiˋ gaˇ sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ liaˊ

bunˆ

 即 係 討 來 拁 小 王 子 講 這, 本 loiˋ moˋ bbooˊ gaiˆ hiˇ mong

m gooˆ fuiˇ giˇ zungˆ sonˆ dedˊ

來 無 麼 个 希 望, 毋 過 飛 機 總 算 得 ngaiˋ siuˇ liˆ hooˆ sheˆ aˆ

 修 理 好 勢 啊。 ngaiˋ maˇ kung kuanˆ

「  嘛 共 zhenˆ kuiˆ aˆ

ginˇ ngidˊ

ngaiˋ cidˋ tooˆ

款, 今 日,  即 討

guiˋ gooˊ gongˆ

轉 去 啊。」 佢 擱 講 。

leeuˆ heu

guiˋ bienˆ dooˆ zhinˇ ganˇ nanˋ

gongˆ

了 後, 佢 變 到 真 艱 難 , 講 : zhenˆ kuiˆ bbuˊ haˇ

e

lu

gaˇ zhinˇ bbienˆ

「 轉 去 屋 下 个 路, 加 真

gaˇ

遠 , 加

zhinˇ tiamˆ

真 悿 。」 ngaiˋ zhinˇ cinˇ cuˆ

loo loiˋ

e

gamˆ gooˊ zhinˇ nanˋ hinˋ

 真 清 楚, 落 來 个 感 覺 真 難 形 rhungˋ

ngaiˋ gaˇ guiˋ lamˆ hedˋ hedˋ

cinˇ ciong da camˆ

容 。  拁 佢 攬 核 核, 親 像 在 攙 rhiuˆ seˆ zuˆ

m gooˆ

ngaiˋ saˆ gamˆ gooˊ guiˋ chidˋ chidˋ

幼 細 子。 毋 過 ,  嗄 感 覺 佢 直 直


chimˋ loo kuiˆ

bbadˋ chimˋ bbadˋ chimˇ

沉 落 去, 越 gaˇ kiuˆ

siong tooˆ chinˇ shiuˆ

深, 想 討 伸 手

saˆ ngiong zuˆ kiuˆ maˇ kiuˆ mˇ bboi choo

拁 揪, 嗄 仰 子 揪 嘛 揪 毋 會 著 。 guiˋ

e

mudˊ zhiˇ lungˆ moˋ da zhenˆ

佢 个 目 珠 攏 無 在 轉, bbienˆ bbienˆ

e

ngiangˆ hiongˆ

suˆ cai

遠 个 所 在。 ngaiˋ rhiuˇ henˋ fa

e

rhiongˋ

「  有 你 畫 个

siongˇ zuˆ

ham

羊 、 箱 子, 和

zheˆ labˊ

嘴 落 。」

guiˋ zhinˇ ganˇ nanˋ

m gooˆ iaˋ he

da bbiˋ sioˆ

佢 真 艱 難 , 毋 過 猶 係 在 微 笑。 zhinˇ giuˆ zhinˇ giuˆ

guiˋ

e

bbuˇ shinˇ zhangˆ meen

真 久 真 久, 佢 个 膴 身

meen kaˆ shioˇ nonˇ kiˆ loiˋ

慢 較 燒 暖 起 來。 seˆ zuˆ

henˋ enˆ dongˇ he daˆ choo giangˇ

「 細 子 啊! 你 應 當 係 打 著 aˆ

啊!」


guiˋ rhiuˇ rhiangˆ he daˆ choo giangˇ

佢 有

影 係 打 著

m gooˆ guiˋ iaˋ

驚, 毋 過 佢 猶

he zhinˇ onˇ ten doiˆ ngaiˋ gongˆ

係 真 安 定 對  講: ginˇ ngidˊ amˆ rhia

ngaiˋ bbue gooˊ kaˆ giangˇ

「 今 日 暗 夜, 

會 擱 較 驚 。」

ngaiˋ gooˊ gamˆ gooˊ rhiuˇ bbooˊ gaiˆ su cinˋ fai

 擱 感 覺 有 麼 个 事 情 壞 啊。 siong choo anˊ

ngaiˋ

e

simˇ lungˆ lenˇ aˆ

liˊ gaiˆ shiˋ

想 著 恁,  个 心 攏 冷 啊。 這 個 時 bbu

ngaiˋ zhangˆ diˇ

務,  e

naˆ tenˇ mˇ bboi choo sioˆ ongˋ zuˆ

正 知, 若 聽 毋 會 著 小 王 子

sioˆ shangˇ

ngaiˋ bbue ganˇ nanˋ

guiˋ

e

sioˆ shangˇ

个 笑 聲 ,  會 艱 難。 佢 个 笑 聲 , cidˋ ciong saˇ mo gamˇ teemˋ

e

canˋ fiˆ

即 像 沙 漠 甘 甜 个 泉 水。 seˆ zuˆ

ngaiˋ ziuˊ gaˊ rhiˆ henˋ

e

sioˆ

「 細 子 啊!  足 佮 意 你 个 笑 shangˇ

聲 。」 m gooˆ

guiˋ saˆ doiˆ ngaiˋ gongˆ

毋 過, 佢 嗄 對  講 :


dooˆ banˆ rhia

cidˋ duˆ hooˆ rhidˊ neenˋ aˆ

「 到 半 夜, 即 堵 好 一 e

ngaiˋ

年 啊。 

senˇ maˇ duˆ hooˆ se dooˆ ngaiˋ gongˆ loo

e

ti

deemˆ

个 星 嘛 堵 好 踅 到  降 落 个 地 點 minˆ shong

面 上 。」

seˆ zuˆ

shaˋ

e

guˆ su

loo sinˆ

e

su

「 細 子 啊 ! 蛇 个 故 事、 落 性 个 事 cinˋ

iaˋ rhiuˇ teenˇ dungˆ

e

senˇ

liˊ deuˇ gamˆ lungˆ he

情, 猶 有 天 崠 个 星 , 這 兜 敢 攏 係 da

fe budˊ mong

在 睡 發 夢 ?」 guiˋ iaˋ he moˋ fueˋ dabˊ

zhangˆ gongˆ

佢 猶 係 無 回 答, 正 zhinˆ genˇ rhioˆ ginˆ

e

講:

he ngiangˆ mˇ bboi choo

「 正 經 要 緊 个, 係

毋 會 著

e

个。」 dongˇ rhenˋ

「 當

然 。」

cidˋ ciong gongˆ rhidˊ luiˆ faˇ

「 即 像 minˆ shong

e

henˋ naˆ oiˆ choo senˇ

講 一 蕊 花, 你 若 愛 著 星

rhidˊ luiˆ faˇ

dooˆ amˆ rhia

e

shiˋ

henˋ

面 上 个 一 蕊 花, 到 暗 夜 个 時 , 你


zhangˆ he kiaˋ teuˋ ngiangˆ teenˇ dungˆ

正 係 擎 頭 gooˊ choo fanˇ hiˆ

henˋ cidˋ bbue gamˆ

天 崠, 你 即 會 感

naˆ ciong tu liabˋ senˇ lungˆ rhiuˇ koiˇ

覺 著 歡 喜, 若 像 逐 粒 星 攏 有 開 faˇ

花。」 dongˇ rhenˋ

「 當

然 。」

maˇ naˆ ciong he

fiˆ

rhinˇ bbuiˇ rhiuˇ rhioˋ zuˆ ham

「 嘛 若 像 係 水。 因 為 有 搖 子 和 sooˊ

henˋ dedˊ ngaiˋ limˇ

e

fiˆ

ciong rhimˇ ngoo kung

索 , 你 得  啉 个 水, 像 音 樂 共 kuanˆ

henˋ iaˋ kiˆ dedˊ moˋ

fiˆ shidˋ cai zhinˇ gamˇ

款 。 你 猶 記 得 無? 水 實 在 真 甘 teemˋ

甜 !」 dongˇ rhenˋ aˆ

「 當

然 啊。」

amˆ rhia shiˋ

henˋ kiaˋ teuˋ ngiangˆ senˇ gongˇ

「 暗 夜 時, 你 擎 頭 gooˆ

ngaiˋ gaˊ liabˋ senˇ shiongˇ seˆ

過,  遐 粒 星 shiuˆ biˆ dedˊ henˋ ngiangˆ

手 比 得 你

m

星 光。 毋

moˋ fadˊ tu rhung

傷 細, 無 法 度 用 anˊ maˇ hooˆ

ngaiˋ

e

senˇ cidˋ

 。 恁 嘛 好!  个 星 即


da neemˇ neemˇ

在 淰

e

senˇ nui deˆ

rhinˇ bbuiˇ anˊ

tu liabˋ

淰 个 星 內 底。 因 為 恁, 逐 粒

henˋ lungˆ bbue gaˊ rhiˆ

guiˋ nginˋ maˇ lungˆ bbue he henˋ

你 攏 會 佮 意, 佢 人 嘛 攏 會 係 你 e

penˋ rhiuˆ

choo aˆ

ngaiˋ gooˊ tooˆ sungˆ henˋ rhidˊ kien

个 朋 友 。 著 啊!  擱 討 送 你 一 件 denˆ lu

等 路。」 guiˋ saˆ sioˆ aˆ

佢 嗄 笑 啊。 seˆ zuˆ

zhinˇ hooˆ

zhinˇ hooˆ

ngaiˋ gaˊ rhiˆ

「 細 子 啊! 真 好 , 真 好 !  佮 意 tenˇ choo henˋ

e

sioˆ shangˇ

聽 著 你 个 笑 聲 !」 liaˊ cidˋ he ngaiˋ tooˆ sungˆ dedˊ henˋ

e

denˆ lu

「 這 即 係  討 送 得 你 个 等 路, ham gaˊ ziangˆ fiˆ kung kuanˆ

和 遐 井 水 共 款 。」 henˋ he gongˆ

「 你 係 講 ?」 tu gaiˆ nginˋ ngiangˆ

「 逐 個 人 puˆ tungˇ nginˋ loiˋ gongˆ

e

senˇ lungˆ moˋ kung

senˇ zhangˆ he bbue ngiabˊ

普 通 人 來 講, 星 正 係 會 fooˆ

doiˆ

个 星 攏 無 共。 對

doiˆ hoo zhaˆ loiˋ gongˆ

e

 个

senˇ he bbue rhung ngienˆ giuˆ

火; 對 學 者 來 講 , 星 係 會 用

研 究


e

hoo mun

doiˆ ngaiˋ zinˆ cienˋ duˆ choo

e

tai senˇ liˆ

个 學 問; 對  進 前 堵 著 个 大 生 理 nginˋ loiˋ gongˆ

senˇ cidˋ he gimˇ ngunˋ caiˋ booˆ

doiˆ liˆ

人 來 講 , 星 即 係 金 銀 財 寶; 對 旅 hangˋ

e

nginˋ loiˋ gongˆ

senˇ he tuˆ

lu

e

gongˇ

m

行 个 人 來 講, 星 係 渡 路 个 光。 毋 gooˆ

tu liabˋ senˇ lungˆ mˇ bboi gongˆ su

naˆ henˋ

過 , 逐 粒 星 攏 毋 會 講 事。 啊 若 你 , henˋ

e

senˇ bbue ham guiˋ nginˋ lungˆ moˋ kung

你 个 星 會 和 佢 人 攏 無 共 。」 henˋ

e

rhiˆ suˆ he

「 你 个 意 思 係?」 amˆ rhia

henˋ kiaˋ teuˋ ngiangˆ teenˇ dungˆ

「 暗 夜, 你 擎 頭

天 崠。 

da kiˋ zhungˇ rhidˊ liabˋ senˇ minˆ shong sioˆ

在 其 中 gongˆ

doiˆ henˋ loiˋ

一 粒 星 面 上 笑, 對 你 來

cidˋ ciong tu liabˋ senˇ lungˆ da sioˆ

henˋ ngiangˆ

講 , 即 像 逐 粒 星 攏 在 笑。 你 choo

e

senˇ

cidˋ lungˆ he bbue sioˆ

e

senˇ

著 个 星 , 即 攏 係 會 笑 个 星 !」 gongˆ sadˊ

ngaiˋ

guiˋ gooˊ sioˆ aˆ

講 煞 , 佢 擱 笑 啊。


henˋ bbue gamˆ gooˊ onˇ bbuiˆ

「 你 會

henˋ bbue rhinˇ bbuiˇ

感 覺 安 慰, 你 會 因 為

shidˊ ngaiˋ liˊ gaiˆ penˋ rhiuˆ cidˋ fanˇ hiˆ

nginˋ zungˆ he oiˆ

識  這 個 朋 友 即 歡 喜。 人 總 係 愛 bbue onˇ bbuiˆ ziˇ gaˇ

henˋ bbue tenˋ ngaiˋ sioˆ

henˋ he

會 安 慰 自 家。 你 會 跈  笑 , 你 係 ngaiˋ guiˇ sheˆ nginˋ

e

penˋ rhiuˆ

rhiuˇ shiˋ bbu

henˋ bbue

 歸 世 人 个 朋 友 。 有 時 務, 你 會 gamˆ gooˊ fanˇ hiˆ

mˇ diˇ ngiong zuˆ cidˋ bbue daˆ koiˇ

感 覺 歡 喜, 毋 知 仰 子 即 會 打 開 cungˇ zuˆ munˋ

penˋ rhiuˆ bbue gamˆ gooˊ henˋ zhinˇ kiˋ

窗 子 門。 朋 友 會 感 覺 你 真 奇 guaiˆ

ngiong zuˆ budˊ guanˆ shiˋ lungˆ sioˆ sioˆ da ngiangˆ

怪, 仰 子 不 管 時 攏 笑 笑 在 teenˇ dungˆ

henˋ naˆ gaˇ guiˋ nginˋ gongˆ

ngiangˆ teenˇ

天 崠。 你 若 拁 佢 人 講, dungˆ

e

senˇ

henˋ cidˋ bbue fanˇ hiˆ dooˆ siong tooˆ sioˆ

崠 个 星 , 你 即 會 歡 喜 到 想 討 笑。 guiˋ nginˋ bbue dongˆ zooˊ henˋ siauˆ siauˆ

henˋ oiˆ diˇ

liaˊ

佢 人 會 當 作 你   。 你 愛 知, 這 he ngaiˋ da gaˇ henˋ congˆ chi

係  在 拁 你 創 治。」 sioˆ ongˋ zuˆ gooˊ sioˆ aˆ

小 王 子 擱 笑 啊。


painnˆ sheˆ

「 歹 sungˆ henˋ

ngaiˋ moˋ fadˊ tu

gaˇ senˇ looˊ loo loiˋ

勢!  無 法 度 拁 星 捋 落 來 saˆ dedˊ henˋ guiˇ tai dunˇ bbue sioˆ

bbue

送 你 , 嗄 得 你 歸 大 墩 會 笑、 會 miangˋ

e

seˆ tungˋ lenˋ

鳴 个 細 銅 鈴。

sioˆ ongˋ zuˆ choo mienˆ gongˆ choo mienˆ sioˆ

小 王 子 著 面

loo loiˋ

講 著 面 笑 。 落 來,

guiˋ saˆ bienˆ dooˆ zhinˇ ngin zhinˇ gongˆ

佢 嗄 變 到 真 認 真 講: ginˇ ngidˊ amˆ rhia

henˋ diˇ moˋ

henˋ m

suˆ gooˊ

「 今 日 暗 夜。 你 知 無? 你 毋 使 擱 loiˋ aˆ

來 啊。」 ngaiˋ mˇ bboi liˋ koiˇ

「  毋 會 離 開 。」 ngaiˋ rhidˊ ten bbue zhinˇ ganˇ nanˋ

「  一 定 會 naˆ ciong tooˆ si kuiˆ

ganˇ nanˋ dooˆ

真 艱 難, 艱 難 到

naˆ he anˊ

henˋ cidˋ m hooˆ

若 像 討 死 去 。 若 係 恁, 你 即 毋 好 loiˋ

zhinˆ genˇ m

suˆ gooˊ loiˋ aˆ

來, 正 經 毋 使 擱 來 啊。」 ngaiˋ mˇ bboi liˋ koiˇ

「  毋 會 離 開 。」


sioˆ ongˋ zuˆ ngiangˆ kiˆ loiˋ zhinˇ baˊ simˇ

小 王 子 

起 來 真 擘 心。

ngaiˋ gaˇ henˋ gongˆ liaˊ

「  拁 你 zhinˇ ooˊ

he rhinˇ bbuiˇ shaˋ

shaˋ

講 這, 係 因 為 蛇 。 蛇

bbue gaˇ nginˋ ngauˇ

moˋ da funˇ hooˆ bbaiˇ

真 惡, 會 拁 人 咬 , 無 在 分 好  。」 ngaiˋ bbue ham henˋ zooˊ puˋ

「 

會 和 你 作 垺。」

sioˆ ongˋ zuˆ naˆ ciong kaˆ onˇ simˇ

gooˊ gongˆ

小 王 子 若 像 較 安 心, 擱 講 : hiamˆ hiamˆ teemˇ piong ha

「 險

e

zooˆ cidˋ moˋ tu

shiˋ

gaˊ muiˇ shaˋ ngauˇ

ti

ngi

放, 遐 尾 蛇 咬 第 二 aˆ

下 个 時, 早 即 無 毒 啊。」


gaˊ ngidˊ amˆ rhia

ngaiˋ moˋ ngiangˆ choo guiˋ kiˆ shinˇ

遐 日 暗 夜,  無 liˋ koiˇ

m gooˆ

著 佢 起 身

ngiong zuˆ bbue moˋ ngiangˆ nginˋ leˇ

離 開, 毋 過 , 仰 子 會 無 ngaiˋ zeu kuiˆ cimˋ guiˋ

dedˊ tooˆ liabˋ choo

 e

人 咧? shiˋ

guiˋ

 走 去 尋 佢 , 得 討 躐 著 个 時, 佢 saˆ bbadˋ hangˋ bbadˋ ginˆ

嗄 越

行 aˆ

sioˆ ongˋ zuˆ gongˆ

越 緊。 小 王 子 講 : henˋ ngiong zuˆ tenˋ loiˋ

「 啊! 你 guiˋ gaˇ ngaiˋ

仰 子 跈 來?」 e

shiuˆ kienˇ daiˆ

m gooˆ guiˋ iaˋ he

佢 拁  个 手 牽 蹛, 毋 過 佢 猶 係 zhinˇ baˊ simˇ gongˆ

真 擘 心 講: henˋ m hooˆ anˊ

henˋ bbue ganˇ nanˋ

ngaiˋ bbue

「 你 毋 好 恁! 你 會 艱 難 。  ciong tooˆ si kuiˆ

e

hinˋ

m gooˆ liaˊ mˇ he zhinˆ genˇ

像 討 死 去 个 形, 毋 過 這 毋 係 正 經 e

个。」 ngaiˋ diamˇ diamˇ moˋ gongˆ su

 恬

恬 無 講 事。


lu zhinˇ bbienˆ

「 路 真

liaˊ henˋ diˇ

ngaiˋ moˋ fadˊ tu

遠 , 這 你 知。  無 法 度

tooˇ liˊ gaiˆ bbuˇ shinˇ hangˋ

liˊ gaiˆ bbuˇ shinˇ gooˆ teuˋ

拖 這 個 膴 身 行, 這 個 膴 身 過 頭 chungˇ aˆ

重 啊。」 ngaiˋ diamˇ diamˇ moˋ gongˆ su

 恬

恬 無 講 事。

m gooˆ

liaˊ cidˋ ciong shi da ludˊ piˋ

kiu kiu

「 毋 過 , 這 即 像 樹 在  皮, 舊 舊 e

shi piˋ bunˆ loiˋ cidˋ bbue ludˊ kuiˆ

moˋ bbooˊ gaiˆ hooˆ

个 樹 皮 本 來 即 會  去, 無 麼 个 好 ganˇ nanˋ

e

艱 難 个。」 ngaiˋ diamˇ diamˇ moˋ gongˆ su

 恬

恬 無 講 事。

sioˆ ongˋ zuˆ rhiuˇ rhidˊ deuˇ aˋ shidˊ rhiˆ

m gooˆ

小 王 子 有 一 兜 仔 失 意。 毋 過 , suiˋ gooˊ zhinˇ rhiuˇ zinˇ shinˋ gongˆ

隨 擱 真 有 精 神 講: rhidˊ ten bbue zhinˇ hooˆ

「 一 定 會

ngaiˋ

真 好 , 你 應 當 知。 

maˇ bbue kuiˆ ngiangˆ teenˇ dungˆ

嘛 會 去

henˋ enˆ dongˇ diˇ e

senˇ

senˇ minˆ shong

天 崠 个 星。 星 面 上


lungˆ rhiuˇ fiˆ ziangˆ

tu liabˋ senˇ lungˆ bbue tenˋ fiˆ dedˊ

攏 有 水 井, 逐 粒 星 攏 會 渟 水 得 ngaiˋ limˇ

 啉 。」 ngaiˋ iaˋ

he diamˇ diamˇ moˋ gongˆ banˆ guiˆ

 猶 係 恬

恬 無 講 半 句。

bbue giˆ simˇ sedˊ aˆ

henˋ siong ngiangˆ mong

「 會 幾 心 色 啊! 你 想 henˋ rhiuˇ mˆ rhi liabˋ seˆ tungˋ lenˋ

望,

ngaiˋ maˇ bbue rhiuˇ mˆ

你 有 五 億 粒 細 銅 鈴,  嘛 會 有 五 rhi gaiˆ fiˆ ziangˆ

億 個 水 井 。」 gongˆ sadˊ

sioˆ ongˋ zuˆ maˇ diamˇ loo loiˋ

sioˆ ongˋ

講 煞 , 小 王 子 嘛 恬 落 來。 小 王 zuˆ bbooˆ aˆ

子 唩 啊。 cidˋ he

liˊ ziaˊ bbi

dedˊ ngaiˋ ziˇ gaˇ hangˋ ha

「 即 係 這 跡 位, 得  自 家 行 下, hooˆ moˋ

好 無 ?」


su suiˇ rhenˋ he anˊ gongˆ

guiˋ saˆ cooˇ loo kuiˆ

naˆ

事 雖 然 係 恁 講 , 佢 嗄 坐 落 去, 若 ciong rhiuˇ rhidˊ deuˇ aˋ giangˇ

m gooˆ iaˋ he gongˆ

像 有 一 兜 仔 驚 , 毋 過 猶 係 講: henˋ diˇ

ngaiˋ

e

faˇ

ngaiˋ oiˆ doiˆ guiˋ fu

「 你 知,  个 花,  愛 對 佢 負 zidˊ

guiˋ iaˋ

he nginˆ nun

nginˆ danˇ shunˋ

guiˋ zhangˆ

責! 佢 猶 係 恁 嫩、 恁 單 純 ! 佢 正 rhiuˇ siˆ

giˇ moˋ bbooˊ gaiˆ lu rhung

e

ledˊ

kooˆ gaˊ loiˋ

有 四 支 無 麼 个 路 用 个 竻, 靠 遐 來 giangˇ painnˆ nginˋ

kooˆ gaˊ loiˋ booˆ fu

ziˇ gaˇ

人 , 靠 遐 來 保 護 自 家。」


ngaiˋ maˇ kiˇ mˇ bboi hedˋ

cooˇ loo loiˋ

sioˆ ongˋ zuˆ

 嘛 企 毋 會 核 , 坐 落 來。 小 王 子 gooˊ gongˆ

擱 講: tooˆ gaˇ henˋ gongˆ

「 討 拁 你

e

ngaiˋ lungˆ gongˆ aˆ

講 个,  攏 講 啊。」

sioˆ ongˋ zuˆ diˋ duˋ rhidˊ ha

baˊ kiˆ loiˋ

kiam rhidˊ

小 王 子 踟 躕 一 下, 跋 起 來,  一 pu chidˊ kuiˆ

aˆ ngaiˋ saˆ moˋ fadˊ tu gooˊ tinˇ tungˇ aˆ

步 出 去 。 啊  嗄 無 法 度 擱 停 動 啊。 da sioˆ ongˋ zuˆ

e

gioˊ finˋ

gimˇ bbongˋ sedˊ

在 小 王 子 个 腳 脣, 金 gongˇ

ngiabˊ rhidˊ ha

hooˆ ten niˋ

e

色 个

guiˋ moˋ tinˇ tungˇ

光 ,  一 下。 好 定 泥, 佢 無 停 動 。 guiˋ moˋ heemˆ maˇ moˋ bbooˆ

ciong rhidˊ teuˋ shi meen meen

佢 無 喊 嘛 無 唩, 像 一 頭 樹 慢 dooˆ loo

gamˆ he saˇ zuˆ

ti

e

guanˇ heˇ

saˆ moˋ

倒 落 , 敢 係 沙 子 地 个 關 係, 嗄 無 shangˇ moˋ rhimˇ

聲 無 音。


ti

zhongˇ

【 第 27

sioˆ ongˋ zuˆ guiˋ zhenˆ loiˋ aˆ

章 】 小 王 子 佢 轉 來 啊

dooˆ liˊ manˆ

ngiabˊ rhidˊ ha hmˊ

到 這 滿, 

liuˊ neenˋ aˆ

一 下 目 , 六 年 啊!

ngaiˋ iaˋ mˇ shidˊ gaˇ nginˋ gongˆ gooˆ liˊ gaiˆ guˆ su

penˋ

 猶 毋 識 拁 人 講 過 這 個 故 事。 朋 rhiuˆ ngiangˆ choo ngaiˋ pinˋ onˇ zhenˆ loiˋ

tai gaˇ lungˆ fanˇ

著  平 安 轉 來, 大 家 攏 歡

teuˋ hiˆ mienˆ

ngaiˋ saˆ bbidˊ zudˊ ganˇ nanˋ

ngaiˋ gaˇ guiˋ

頭 喜 面 ,  嗄 慍 悴 艱 難。  拁 佢 nginˋ goiˆ shedˊ gongˆ

人 解 說 liˊ manˆ

enˆ dongˇ he tiamˆ fai

講 :「 應 當 係 悿 壞 啊!」 ngaiˋ dooˇ shioˆ rhiuˇ rhidˊ deuˇ aˋ onˇ bbuiˆ

這 滿,  多 少 有 一 兜 仔 安 慰。 m gooˆ

iaˋ mangˇ guiˇ ha diamˇ cin loo loiˋ

ngaiˋ diˇ

毋 過 , 猶 吂 歸 下 恬 靜 落 來。  知, sioˆ ongˋ zuˆ zhenˆ kuiˆ guiˋ

e

senˇ aˆ

rhinˇ bbuiˇ

gaˊ

小 王 子 轉 去 佢 个 星 啊。 因 為 , 遐 ngidˊ teenˇ puˆ gongˇ

e

shiˋ

ngaiˋ cidˋ moˋ ngiangˆ choo guiˋ

日 天 甫 光 个 時,  即 無 e

bbuˇ shinˇ aˆ

guiˋ

e

著 佢

bbuˇ shinˇ moˋ giˆ chungˇ aˆ

个 膴 身 啊。 佢 个 膴 身 無 幾 重 啊 !


naˆ dooˆ amˆ rhia

ngaiˋ cidˋ gaˊ rhiˆ ngiangˆ teenˇ dungˆ

若 到 暗 夜,  即 佮 意 e

senˇ

天 崠

naˆ ciong tenˇ choo mˆ rhi liabˋ seˆ tungˋ lenˋ da

个 星, 若 像 聽 著 五 億 粒 細 銅 鈴 在 miangˋ

鳴 。

m gooˆ

rhiuˇ rhidˊ kien su cinˋ naˆ ciong fai

毋 過 , 有 一 件 事 情 若 像 壞 啊! ngaiˋ fa rhiongˋ zheˆ labˊ

 畫 羊

e

shiˋ

teemˇ piong fa

嘴 落 个 時, 添

taˊ daiˆ

放 畫  帶!

anˊ cidˋ moˋ fadˊ tu rhidˊ chidˋ guaˆ da rhiongˋ

e

zheˆ minˆ

恁 即 無 法 度 一 直 掛 在 羊 个 嘴 面 shong

ngaiˋ rhidˊ chidˋ da siong

sioˆ ongˋ zuˆ

e

senˇ

上 。  一 直 在 想 :「 小 王 子 个 星 gamˆ bbue rhiuˇ ngiong zuˆ

敢 會 有

faˇ gamˆ bbue dedˊ rhiongˋ shiedˋ

仰 子? 花 敢 會 得

kuiˆ

去 ?」 rhiuˇ shiˋ bbu

ngaiˋ ziˇ gaˇ da siong

ten choo mˇ

有 時 務 ,  自 家 在 想 :「 定 著 毋 bboi

sioˆ ongˋ zuˆ

tu ngidˊ amˆ rhia

bbue rhung booˇ liˋ

會 ! 小 王 子 逐 日 暗 夜, 會 用 玻 璃 kemˋ gaˇ faˇ kebˊ hooˆ sheˆ

guiˋ maˇ bbue gaˇ rhiongˋ guˆ

弇 拁 花 揜 好 勢, 佢 嘛 會 拁 羊 顧


hooˆ sheˆ

naˆ anˊ siong

ngaiˋ cidˋ bbue kaˆ onˇ simˇ

好 勢 。」 若 恁 想 ,  即 會 較 安 心 。 liˊ shiˋ

tu liabˋ senˇ maˇ lungˆ da bbiˋ bbiˋ sioˆ

這 時, 逐 粒 星 嘛 攏 在 微 微 笑 ! rhiuˇ shiˋ bbu

ngaiˋ gooˊ ziˇ gaˇ da siong

nginˋ

有 時 務 ,  擱 自 家 在 想 :「 人 rhidˊ banˆ baiˆ maˇ bbue moˋ zhiˆ rhiˆ

moˋ ten choo ni ngidˊ

一 半 擺 嘛 會 無 注 意。 無 定 著 哪 日 amˆ rhia

sioˆ ongˋ zuˆ teemˇ piong kebˊ booˇ liˋ kemˋ

暗 夜, 小 王 子 添

he dedˊ rhiongˋ teuˇ zeu chidˊ loiˋ

係 得

iaˆ

放 揜 玻 璃 弇, 抑 siong choo anˊ

tu

偷 走 出 來。」 想 著 恁, 逐

liabˋ senˇ lungˆ bienˆ zooˆ rhidˊ didˊ rhidˊ didˊ

e

hmˊ zhibˊ

粒 星 攏 變 做 一 滴 一 滴 个 目 汁。 liaˊ zhinˆ genˇ ziuˊ shinˋ biˆ

e

ngaiˋ ham gaˊ rhiˆ sioˆ

這 正 經 足 神 秘 个。  和 佮 意 小 ongˋ zuˆ

e

nginˋ kung kuanˆ

m guanˆ da bbooˊ gaiˆ suˆ

王 子 个 人 共 款, 毋 管 在 麼 个 所 cai

gaˆ suˆ rhiuˇ rhidˊ zhaˊ rhiongˋ gaˇ rhidˊ luiˆ moiˋ guiˇ faˇ

在, 假 使 有 一 隻 shiedˋ maiˆ

羊 拁 一 蕊 玫 瑰 花

cidˋ bbue gamˆ gooˊ liˊ gaiˆ sheˆ goiˆ moˋ kung

食 莫, 即 會 感 覺 這 個 世 界 無 共 aˆ

啊。


henˋ nginˋ ngiangˆ teenˇ dungˆ

你 人 ngiangˆ mong

zhimˇ zhooˊ gaˇ siong

天 崠, 斟

酌 拁 想

rhiongˋ rhiuˇ shiedˋ iaˆ moˋ shiedˋ gaˊ luiˆ faˇ

望, 羊

有 食 抑 無 食 遐 蕊 花,

sheˆ goiˆ cidˋ bbue rhiuˇ goiˆ bienˆ

世 界 即 會 有 改 變。 tu gaiˆ tai nginˋ lungˆ siong mˇ diˇ

liaˊ he rhiuˇ giˆ

逐 個 大 人 攏 想 毋 知, 這 係 有 幾 rhioˆ ginˆ aˆ

要 緊 啊! doiˆ ngaiˋ loiˋ gongˆ

liaˊ he sheˆ geenˇ teuˋ ziangˇ

maˇ

對  來 講, 這 係 世 間 頭 靚, 嘛 he teuˋ fongˇ liongˋ

係 頭 荒 fa

e

e

suˆ cai

liaˊ ham shong rhidˊ zhongˇ

涼 个 所 在。 這 和 上 一

he kung kuanˆ

e

ti

deemˆ

ngaiˋ gooˊ gaˇ

張 fa

畫 个 係 共 款 个 地 點 ,  擱 拁 畫 rhidˊ baiˆ

he tooˆ dedˊ henˋ nginˋ ngiangˆ kaˆ bbue diˇ

一 擺, 係 討 得 你 人

較 會 知。


sioˆ ongˋ zuˆ loiˋ dooˆ

ti

kiuˋ

e

shiˋ

teuˋ daˆ sienˇ

小 王 子 來 到 地 球 个 時, 頭 打 先 cidˋ he loiˋ dooˆ liaˊ

muiˇ heu maˇ he

da

liˊ ziaˊ bbi moˋ

即 係 來 到 這, 尾 後 嘛 係 在 這 跡 位 無 kuiˆ

e

去 个。 ciangˆ henˋ nginˋ zhimˇ zhooˊ ngiangˆ

請 你 人 斟

giˆ cinˇ cuˆ

gaˆ

 、 記 清 楚, 假

suˆ henˋ nginˋ naˆ kuiˆ fuiˇ zhiuˇ tai saˇ mo leeu

cidˋ bbue

使 你 人 若 去 非 洲 大 沙 漠 尞, 即 會


rhung ngin chidˊ liˊ gaiˆ suˆ cai

gaˆ suˆ

henˋ nginˋ rhiuˇ

用 認 出 這 個 所 在。 假 使 , 你 人 有 ki

fui hangˋ doiˆ liaˊ gooˆ

ngaiˋ baiˆ tooˊ henˋ nginˋ m hooˆ

機 會 行 對 這 過,  拜 託 你 人 毋 好 lanˋ ginˆ ginˆ

oiˆ

da gaˊ liabˋ senˇ haˇ gioˊ hiedˊ ha

攔 緊 緊 , 愛 在 遐 粒 星 下 腳 歇 下。 naˆ gaˊ shiˋ rhiuˇ rhidˊ gaiˆ teuˋ naˋ hmˇ gimˇ gimˇ

mienˆ

若 遐 時 有 一 個 頭 那 毛 金 金、 面 sioˆ sioˆ

e

seˆ zuˆ nginˋ hangˋ bbaˆ loiˋ

iaˆ

he henˋ munˆ

笑 笑 个 細 子 人 行 偎 來, 抑 係 你 問 guiˋ mun teˋ

guiˋ saˆ moˋ oiˆ fueˋ dabˊ

anˊ henˋ nginˋ tai

佢 問 題, 佢 嗄 無 愛 回 答 , 恁 你 人 大 tooˆ cidˋ bbue diˇ guiˋ he

ni

saˋ

ciangˆ henˋ nginˋ zooˆ

討 即 會 知 佢 係 哪 儕 啊。 請 你 人 做 hooˆ simˇ

m hooˆ dedˊ ngaiˋ ganˇ nanˋ

lanˋ ginˆ siaˆ peˇ

好 心, 毋 好 得  艱 難, 攔 緊 寫 批 gaˇ ngaiˋ gongˆ

拁  講: sioˆ ongˋ zuˆ zhenˆ loiˋ aˆ

小 王 子 轉 來 啊。


詔安客語標音符號 一、聲母符號 拼音 注音 b ㄅ p ㄆ m ㄇ f ㄈ d ㄉ t ㄊ n ㄋ l ㄌ g ㄍ k ㄎ ng 兀 h ㄏ z ㄗ c ㄘ s ㄙ bb / v ㆠ / 万 zh (ㄓ) ch (ㄔ) sh (ㄕ) rh (ㄖ) (zi) (ㄐ) (ci) (ㄑ) (si) (ㄒ)

二、韻母符號 拼音 注音 a ㄚ ab ㄚㄅ ad ㄚㄉ ai ㄞ ainn ㆮ am ㆰ (ㄚㄇ) an ㄢ ang ㄤ ann ㆩ au ㄠ e ㄝ eb ㄝㄅ ed ㄝㄉ ee ㆤ eed ㆤㄉ een ㆤㄣ eeu ㆤㄨ em ㄝㆬ (ㄝㄇ) en ㄝㄣ eu ㄝㄨ i ㄧ ia ㄧㄚ


iab iam iang iau iaunn ib id ied ien im in ing inn io iong ioo iu iung m o od oi on ong oo u ua

ㄧㄚㄅ ㄧㆰ (ㄧㄚㄇ) ㄧㄤ ㄧㄠ ㄧㆯ ㄧㄅ ㄧㄉ ㄧㄝㄉ ㄧㄢ (ㄧㄝㄣ) ㄧㆬ (ㄧㄇ) ㄧㄣ

uad uai uainn uan uang ud ue uen ui un ung

ㄨㄚㄉ ㄨㄞ ㄨㆮ ㄨㄢ ㄨㄤ ㄨㄉ ㄨㄝ ㄨㄝㄣ ㄨㄧ ㄨㄣ ㄨㄥ

ㄧㄥ ㆳ ㄧㄛ ㄧㄛㄥ ㄧㄜ ㄧㄨ ㄧㄨㄥ ㆬ (ㄇ) ㄛ ㄛㄉ ㄛㄧ ㄛㄣ ㄛㄥ ㄜ ㄨ ㄨㄚ

三、聲調符號 拼音 注音 aˉ ㄚ aˊ ㄚˊ aˇ ㄚˇ aˋ ㄚˋ aˆ ㄚˆ a⁺ ㄚ˫


編輯說明與華語注釋

《詔安客語小王子》本文以客家語拼音方案標註。全文朗 讀聲音檔、以注音變調標註文檔,請上詔安客語教學資源中心 www.oikasu.com 。 以下附錄跟華語字面稍有差異的詞語,依照拼音字母排 序,注音標示本調,拼音也標示本調,並提供簡易華語解釋。

1.

阿怙 aˇ uˊ 爸爸。

2.

暗 amˆ 黑。

3.

暗安 amˆ onˇ 晚安。

4.

暗夜 amˆ rhia 晚上。

5.

暗夜時 amˆ rhia shiˋ 晚上。

6.

緪緪 anˋ anˋ 緊緊的。

7.

恁 anˊ 這樣。

8.

恁講 anˊ gongˆ 這樣說。

9.

恁哦 anˊ ooˇ 這樣喔。

10. 擘金金 baˊ gimˇ gimˇ 睜大眼睛。 11. 跋過 baˊ gooˆ 爬過。 12. 跋起去 baˊ kiˆ kuiˆ 爬上去。 13. 跋起來 baˊ kiˆ loiˋ 爬起來。 14. 擘心 baˊ simˇ 焦慮。 226


15. 擘嘴 baˊ zheˆ 張開嘴。 16. 擘嘴擘鼻 baˊ zheˆ baˊ pinn 張嘴想睡。 17. 擺 baiˆ 次。 18. 拜四 baiˆ siˆ 星期四。 19. 半句事 banˆ guiˆ su 半句話。 20. 挷 bangˇ 拔、拉。 21. 挷淨淨 bangˇ ciang ciang 拔光光。 22. 挷莫 bangˇ maiˆ 拔掉。 23. 偎 bbaˆ 靠近。 24. 越講越興 bbadˋ gongˆ bbadˋ hinˆ 越說越投入。 25. 越行越緊 bbadˋ hangˋ bbadˋ ginˆ 越走越快。 26. 橫直 bbangˋ chidˋ 反正。 27. 位 bbi 位子。 28. 慍悴 bbidˊ zudˊ 鬱悶。 29. 冤家 bbienˇ gaˇ 吵架。 30. 唩 bbooˆ 哭。 31. 麼个 bbooˊ gaiˆ 什麼。 32. 麼个人 bbooˊ gaiˆ nginˋ 什麼人、誰。 33. 麼个所在 bbooˊ gaiˆ suˆ cai 什麼地方。 34. 麼儕 bbooˊ saˋ 誰。 35. 舞 bbuˆ 搞、搗亂。 36. 舞到 bbuˆ dooˆ 搞得。 37. 舞哪齣个 bbuˆ ni chidˊ e 搞什麼東西。 38. 沃 bbuˊ 澆。 227


39. 屋崠 bbuˊ dungˆ 屋頂。 40. 沃花 bbuˊ faˇ 澆花。 41. 沃水 bbuˊ fiˆ 澆水。 42. 屋下 bbuˊ haˇ 家;房子。 43. 烏烏 bbuˇ bbuˇ 黑黑的。 44. 烏水筆 bbuˇ fiˆ bidˊ 墨水筆。 45. 烏人 bbuˇ nginˋ 黑人。 46. 烏白講 bbuˇ pa gongˆ 亂說。 47. 烏白無分 bbuˇ pa moˋ funˇ 是非不分。 48. 烏蠅 bbuˇ rhinˋ 蒼蠅。 49. 膴身 bbuˇ shinˇ 身體。 50. 膴身脣 bbuˇ shinˇ finˋ 身邊。 51. 會知 bbue diˇ 能夠知道。 52. 會赴 bbue fuˆ 來得及。 53. 會認 bbue ngin 能夠辨認。 54. 會用 bbue rhung 可以、能夠。 55. 為著 bbui choo 為了。 56. 搵 bbunˆ 沾。 57. 溫純 bbunˇ shunˋ 溫柔、溫順。 58. 揙 beenˆ 翻動。 59. 嗶嗶掣 bi bi cheedˊ 發抖。 60. 拚 biangˆ 拚鬥。 61. 拚拚个 biangˆ biangˆ e 清掃。 62. 拚勢 biangˆ sheˆ 努力。 228


63. 拚掃 biangˆ sooˆ 打掃。 64. 必去 bidˊ kuiˆ 裂開。 65. 放落 biongˆ loo 放下。 66. 放莫 biongˆ maiˆ 放掉、放棄。 67. 放煞 biongˆ sadˊ 放掉、放棄。 68. 暴芽 bogˋ ngaˋ 發芽。 69. 磅空 bong kungˇ 坑洞。 70. 玻璃弇 booˇ liˋ kemˋ 玻璃罩。 71. 腹內 buˊ nui 肚子內部。 72. 俯 buˇ 低頭。 73. 不管時 budˊ guanˆ shiˋ 不時。 74. 發夢 budˊ mong 做夢。 75. 不時 budˊ shiˋ 時常。 76. 背脊骿 bueˆ ziaˊ piangˇ 背部。 77. 飛透透 bui teuˆ teuˆ 到處飛到。 78. 才調 caiˋ teeu 能耐。 79. 攙 camˆ 抱。 80. 掣一下 cheedˊ rhidˊ ha 嚇一跳。 81. 纏核 chenˋ hedˋ 纏住。 82. 試望 chiˆ ngiangˆ mong 試看看。 83. 直直 chidˋ chidˋ 一直。 84. 直頭 chidˋ teuˋ 一直。 85. 齣頭 chidˊ teuˋ 噱頭。 86. 沉落去 chimˋ loo kuiˆ 沉下去。 229


87. 伸个 chin e 剩下的。 88. 晨早 chinˋ zooˆ 早上。 89. 晨早頓 chinˋ zooˆ dunˆ 早餐。 90. 晨早時 chinˋ zooˆ shiˋ 早上。 91. 著啊 choo aˆ 對了。 92. 著銃 choo chungˆ 中槍。 93. 著驚 choo giangˇ 吃驚、嚇到。 94. 著面 choo mienˆ 一邊。 95. 著無 choo moˋ 是嗎、正確嗎。 96. 銃 chungˆ 槍。 97. 重 chungˇ 繁重。 98. 淨 ciang 完;乾淨。 99. 淨俐 ciang li 乾淨。 100. 疾 cidˋ 痛。 101. 即 cidˋ 就。 102. 即恁 cidˋ anˊ 就這樣。 103. 即會 cidˋ bbue 就會。 104. 即會用 cidˋ bbue rhung 就可以。 105. 即像 cidˋ ciong 就像。 106. 即係 cidˋ he 就是。 107. 即好 cidˋ hooˆ 就好。 108. 即若像 cidˋ naˆ ciong 就好像。 109. 即愛 cidˋ oiˆ 就必須。 110. 即討 cidˋ tooˆ 就要、即將。 230


111. 膝頭 cidˊ teuˋ 膝蓋。 112. 千里鏡 cienˇ liˆ giangˆ 望遠鏡。 113. 尋 cimˋ 尋找。 114. 尋著 cimˋ choo 找到。 115. 尋毋會著 cimˋ mˇ bboi choo 找不到。 116. 儘採 cinˆ caiˆ 隨便。 117. 儘儘採採 cinˆ cinˆ caiˆ caiˆ 隨隨便便。 118. 清清 cinˇ cinˇ 清掃。 119. 親像 cinˇ ciong 好像。 120. 親目珠 cinˇ mudˊ zhiˇ 親眼。 121. 像係 ciong he 像是。 122. 噍嘛無噍 cioo maˇ moˋ cioo 嚼也沒嚼。 123. 就近 ciu kunˇ 附近。 124. 菜頭 coiˆ teuˋ 蘿蔔。 125. 創治 congˆ chi 捉弄。 126. 草埔 cooˆ buˇ 草地。 127. 坐蹛 cooˇ daiˆ 坐著。 128. 坐落 cooˇ loo 坐下。 129. 自 cu 從。 130. 捽 cudˋ 擦。 131. 寸尺 cunˆ chaˊ 尺寸。 132. 窗子門 cungˇ zuˆ munˋ 窗戶。 133. 打拚 daˆ biangˆ 努力。 134. 打著驚 daˆ choo giangˇ 受到驚嚇。 231


135. 打毋見 daˆ mˇ gien 弄丟、遺失。 136. 打爽 daˆ songˆ 可惜。 137. 搭 dabˊ 輕拍。 138. 答詑 dabˊ tooˋ 聊天。 139. 答嘴鼓 dabˊ zheˆ guˆ 閒談、鬥嘴。 140. 值 dadˋ 值得。 141. 蹛 daiˆ 住。 142. 蹛个所在 daiˆ e suˆ cai 住的地方。 143. 得 dedˊ 被;給。 144. 得佢 dedˊ guiˋ 給他;被他。 145. 得你 dedˊ henˋ 給你。 146. 得 dedˊ ngaiˋ 給我;被我。 147. 得人 dedˊ nginˋ 被人家。 148. 得人慼 dedˊ nginˋ ciedˊ 令人討厭。 149. 得人驚 dedˊ nginˋ giangˇ 令人害怕。 150. 得人惜 dedˊ nginˋ siaˊ 令人疼愛。 151. 跌落來 deedˊ loo loiˋ 跌下來。 152. 點鐘 deemˆ zhungˇ 鐘頭。 153. 顛倒 deenˇ dooˆ 反而。 154. 展 denˆ 展現。 155. 等路 denˆ lu 禮物。 156. 凳頭 denˆ teuˋ 凳子。 157. 鬥底 deuˆ deˆ 究竟。 158. 鬥相共 deuˆ siongˇ kung 幫助、幫忙。 232


159. 兜 deuˇ 些。 160. 踟躕 diˋ duˋ 猶豫。 161. 知無 diˇ moˋ 知道嗎。 162. 知天地 diˇ teenˇ ti 懂事。 163. 恬 diamˇ 停止;安靜;常常。 164. 恬在 diamˇ da 常常在。 165. 恬恬 diamˇ diamˇ 安靜;常常。 166. 恬去 diamˇ kuiˆ 停止。 167. 汀 din 滴。 168. 鎮位 dinˆ bbi 占空間。 169. 對 doiˆ 朝向;從;跟。 170. 擋恬 dongˆ diamˇ 停止。 171. 當在 dongˇ da 正在。 172. 當晝 dongˇ zhiuˆ 中午。 173. 到位 dooˆ bbi 到達。 174. 倒裡 dooˆ leˆ 左邊。 175. 倒落 dooˆ loo 倒下去。 176. 到尾 dooˆ muiˇ 到最後。 177. 到哪位 dooˆ ni bbi 到哪裡。 178. 倒手 dooˆ shiuˆ 左手。 179. 倒彈 dooˆ tan 反彈。 180. 倒轉去 dooˆ zhenˆ kuiˆ 回去。 181. 倒轉來 dooˆ zhenˆ loiˋ 回來。 182. 堵著 duˆ choo 遇到。 233


183. 堵好 duˆ hooˆ 剛好。 184. 佇毋會核 duˆ mˇ bboi hedˋ 受不了。 185. 个 e 的。 186. 个形 e hinˋ 的樣子。 187. 弈紙牌 e zhiˆ peˋ 玩紙牌。 188.  eenˇ 我們、咱。 189. 人 eenˇ nginˋ 我們、咱們。 190. 花喇 faˇ laˇ 虛華、虛榮。 191. 花蕊 faˇ luiˆ 花朵。 192. 花皮 faˇ piˋ 花瓣。 193. 花舌 faˇ shedˋ 謊話。 194. 發角 fadˊ gooˊ 長角。 195. 發芽吐穎 fadˊ ngaˋ tuˆ innˆ 長出嫩芽。 196. 壞啊 fai aˆ 糟糕。 197. 壞去 fai kuiˆ 壞掉。 198. 翻 fanˇ 重新。 199. 歡喜 fanˇ hiˆ 高興。 200. 翻頭 fanˇ teuˋ 回頭。 201. 歡頭喜面 fanˇ teuˋ hiˆ mienˆ 笑容滿面。 202. 翻轉日 fanˇ zhenˆ ngidˊ 隔天。 203. 翻轉頭 fanˇ zhenˆ teuˋ 回頭。 204. 睡發夢 fe budˊ mong 作夢。 205. 睡正醒 fe zhangˆ ciangˆ 剛睡醒。 206. 水窟 fiˆ kudˊ 水池。 234


207. 火焰蟲 fooˆ rhiam chungˋ 螢火蟲。 208. 福氣 fuˊ kiˆ 幸福。 209. 費氣 fuiˆ kiˆ 麻煩。 210. 粉鳥 funˆ deeuˆ 鴿子。 211. 分會出 funˇ bbue chidˊ 分得出。 212. 風圍 fungˇ bbiˋ 屏風。 213. 風神 fungˇ shinˋ 神氣、驕傲。 214. 嘎嘎咈 ga ga buiˆ 哈哈笑。 215. 假影 gaˆ rhiangˆ 假裝。 216. 假使 gaˆ suˆ 如果。 217. 遐 gaˊ 那;那裡。 218. 遐兜 gaˊ deuˇ 那些。 219. 遐款 gaˊ kuanˆ 那種。 220. 遐睏子 gaˊ kunˆ zuˆ 那陣子。 221. 遐裡 gaˊ leˆ 那裡、那邊。 222. 遐日 gaˊ ngidˊ 那天。 223. 佮意 gaˊ rhiˆ 喜歡。 224. 遐時 gaˊ shiˋ 那時。 225. 遐時務 gaˊ shiˋ bbu 那時候。 226. 拁 gaˇ 把;向;幫。 227. 傢伙頭 gaˇ fooˆ teuˋ 工具。 228. 拁佢 gaˇ guiˋ 把他;幫他。 229. 拁佢講 gaˇ guiˋ gongˆ 跟他說。 230. 拁佢人 gaˇ guiˋ nginˋ 把他們;對他們。 235


231. 拁 gaˇ ngaiˋ 對我;幫我。 232. 拁講 gaˇ ngaiˋ gongˆ 對我說。 233. 拁人 gaˇ nginˋ 把人家。 234. 加一時仔 gaˇ rhidˊ shiˋ aˋ 再一下子。 235. 加識一兜 gaˇ shidˊ rhidˊ deuˇ 多認識一些。 236. 加添 gaˇ teemˇ 增加。 237. 佳載 gaˇ zaiˆ 幸好。 238. 敢會 gamˆ bbue 是否會。 239. 感著 gamˆ choo 感冒。 240. 敢知 gamˆ diˇ 是否知道。 241. 敢講 gamˆ gongˆ 難道說。 242. 敢係 gamˆ he 難道是。 243. 敢毋會 gamˆ mˇ bboi 難道不會。 244. 敢毋係 gamˆ mˇ he 難道不是。 245. 敢無 gamˆ moˋ 難道沒有。 246. 敢有 gamˆ rhiuˇ 是否有。 247. 敢有影 gamˆ rhiuˇ rhiangˆ 是否真的。 248. 敢 gamˇ 是否、難道。 249. 甘願 gamˇ ngien 情願。 250. 艱難 ganˇ nanˋ 難過、傷心。 251. 艱難人 ganˇ nanˋ nginˋ 受苦的人。 252. 狡怪 gauˆ guaiˆ 搗蛋。 253. 教治 gauˇ chi 教訓。 254. 交著 gauˇ choo 交到。 236


255. 肩頭 geenˇ teuˋ 肩膀。 256. 吱吱咈 gi gi buiˆ 吱吱叫。 257. 幾遠 giˆ bbienˆ 多遠。 258. 幾長 giˆ chongˋ 多長。 259. 幾多 giˆ dooˇ 多少。 260. 幾多歲 giˆ dooˇ seˆ 幾歲。 261. 幾久 giˆ giuˆ 多久。 262. 幾下 giˆ ha 好幾。 263. 幾下百 giˆ ha baˊ 好幾百。 264. 幾下年 giˆ ha neenˋ 好幾年。 265. 記核核 giˆ hedˋ hedˋ 記牢牢。 266. 幾好 giˆ hooˆ 多好。 267. 幾大 giˆ tai 多大。 268. 撿著 giamˆ choo 撿到。 269. 頸 giangˆ 脖子。 270. 驚 giangˇ 害怕。 271. 驚著 giangˇ choo 嚇到。 272. 驚醒 giangˇ ciangˆ 嚇醒。 273. 驚風 giangˇ fungˇ 怕風。 274. 驚講 giangˇ gongˆ 怕說。 275. 驚人 giangˇ nginˋ 嚇人。 276. 見本 gienˆ bunˆ 樣本。 277. 見笑 gienˆ siooˆ 丟臉;害羞。 278. 金金 gimˇ gimˇ ngiangˆ 專注看。 237


279. 緊 ginˆ 快速。 280. 腳脣 giooˊ finˋ 腳邊。 281. 腳跡 giooˊ ziaˊ 足跡。 282. 挶 giuˊ 裝。 283. 挶氣 giuˊ kiˆ 賭氣。 284. 供 giungˇ 飼養。 285. 供雞 giungˇ geˇ 養雞。 286. 講 gongˆ 說。 287. 講倒轉來 gongˆ dooˆ zhenˆ loiˋ 說回來。 288. 講花舌 gongˆ faˇ shedˋ 說謊話。 289. 講過 gongˆ gooˆ 說過。 290. 講了 gongˆ leeuˆ 說完。 291. 講嘛有影 gongˆ maˇ rhiuˇ rhiangˆ 說也是。 292. 講望 gongˆ ngiangˆ mong 說看看。 293. 講煞 gongˆ sadˊ 說完。 294. 講事 gongˆ su 講話。 295. 光光 gongˇ gongˇ 亮亮的。 296. 過路人 gooˆ lu nginˋ 路人。 297. 過日 gooˆ ngidˊ 度日、過活。 298. 過頭 gooˆ teuˋ 太過於。 299. 過頭重 gooˆ teuˋ chungˇ 太重。 300. 膏 gooˋ 沾。 301. 擱 gooˊ 又、再。 302. 擱講 gooˊ gongˆ 再說。 238


303. 擱較 gooˊ kaˆ 還要、還比較。 304. 擱來 gooˊ loiˋ 再來。 305. 擱愛 gooˊ oiˆ 還要、還必須。 306. 角頭 gooˊ teuˋ 角落。 307. 古 guˆ 故事。 308. 古早 guˆ zooˆ 古老。 309. 古早屋 guˆ zooˆ bbuˊ 老房子。 310. 怪奇 guaiˆ kiˋ 奇怪。 311. 怪責事 guaiˆ zidˊ su 責備的話。 312. 管佢 guanˆ guiˋ 管他。 313. 關莫 guanˇ maiˆ 關掉。 314. 佢 guiˋ 他。 315. 佢个 guiˋ e 他的。 316. 佢人 guiˋ nginˋ 他們。 317. 佢自家 guiˋ ziˇ gaˇ 他自己。 318. 歸 guiˇ 整個。 319. 歸個人 guiˇ gaiˆ nginˋ 整個人。 320. 歸下 guiˇ ha 全部。 321. 歸氣 guiˇ kiˆ 乾脆、索性。 322. 歸路 guiˇ lu 整路。 323. 歸日 guiˇ ngidˊ 整天。 324. 歸世人 guiˇ sheˆ nginˋ 一輩子。 325. 歸大墩 guiˇ tai dunˇ 一大堆。 326. 歸晝 guiˇ zhiuˆ 大半天。 239


327. 工夫 gungˇ fuˇ 仔細。 328. 下腳 haˇ giooˊ 下方。 329. 下晝 haˇ zhiuˆ 下午。 330. 晃啊晃 hainnˆ aˆ hainnˆ 搖晃。 331. 和 ham 和;連;跟。 332. 頇顢 ham meen 愚笨、無能。 333. 譀 hamˆ 誇張。 334. 罕得 hanˆ dedˊ 很少有。 335. 行 hangˋ 行走。 336. 行啊行 hangˋ aˆ hangˋ 走啊走。 337. 行偎來 hangˋ bbaˆ loiˋ 走靠近。 338. 行過 hangˋ gooˆ 走過。 339. 行行 hangˋ hangˋ 走一走。 340. 行禮 hangˋ liˆ 敬禮。 341. 行入 hangˋ ngibˋ 走進。 342. 行動 hangˋ tungˇ 走動。 343. 唅 hannˊ 嗯。 344. 係 he 是。 345. 係恁 he anˊ 是這樣。 346. 係講 he gongˆ 是說。 347. 係毋係 he mˇ he 是不是。 348. 係無 he moˋ 是嗎。 349. 核核 hedˋ hedˋ 緊緊的。 350. 喊 heemˆ 叫。 240


351. 喊醒 heemˆ ciangˆ 叫醒。 352. 喊做 heemˆ zooˆ 叫做。 353. 你个 henˋ e 你的。 354. 你人 henˋ nginˋ 你們。 355. 後背 heu bueˆ 後面。 356. 後下 heu ha 之後、未來。 357. 虛 hiˇ 空虛;虛弱。 358. 險險 hiamˆ hiamˆ 差一點。 359. 歇下 hiedˊ ha 休息一下。 360. 歇睏 hiedˊ kunˆ 休眠。 361. 歇睏日 hiedˊ kunˆ ngidˊ 放假日。 362. 歇一下 hiedˊ rhidˊ ha 休息一下。 363. 興 hinˆ 喜好。 364. 雄雄 hiungˋ hiungˋ 突然。 365. 目尾 hmˊ muiˇ 眼尾。 366. 目頭結結 hmˊ teuˋ giedˊ giedˊ 眉頭深鎖。 367. 目汁 hmˊ zhibˊ 眼淚。 368. 喝 hodˊ 喊叫。 369. 喝講 hodˊ gongˆ 喊說。 370. 喝一聲 hodˊ rhidˊ shangˇ 喊叫一聲。 371. 寒 honˋ 寒冷。 372. 號做 hoo zooˆ 叫做。 373. 好 hooˆ bbaiˇ 好壞。 374. 好得 hooˆ dedˊ 幸好。 241


375. 好禮 hooˆ liˆ 有禮貌。 376. 好無 hooˆ moˋ 好嗎。 377. 好額人 hooˆ ngiaˊ nginˋ 有錢人。 378. 好 hooˆ ngiangˆ 好看。 379. 好勢 hooˆ sheˆ 好、妥當。 380. 好定泥 hooˆ ten niˋ 忽然。 381. 抑 iaˆ 或者。 382. 抑係 iaˆ he 或是。 383. 猶 iaˋ 還、仍然。 384. 猶擱 iaˋ gooˊ 仍然。 385. 猶係 iaˋ he 還是、仍是。 386. 猶吂 iaˋ mangˇ 還沒。 387. 猶有 iaˋ rhiuˇ 還有。 388. 猶 iauˋ 另一個。 389. 猶个 iauˋ e 其他的。 390. 枵 iauˇ 餓。 391. 枵寒 iauˇ honˋ 挨餓受凍。 392. 么去 iaunn kuiˆ 熄滅。 393. 穎 innˆ 嫩芽。 394. 揢 ka 握、抓。 395. 較偎 kaˆ bbaˆ 較近。 396. 較有影 kaˆ rhiuˇ rhiangˆ 較有用。 397. 揜 kebˊ 覆蓋。 398. 箍 keuˇ 元。 242


399. 起 kiˆ 起;建造、蓋。 400. 氣壞壞 kiˆ fai fai 很生氣。 401. 起去 kiˆ kuiˆ 上去。 402. 起愛睡 kiˆ oiˆ fe 想要睡。 403. 起頭 kiˆ teuˋ 剛開始。 404. 起頭下 kiˆ teuˋ ha 剛開始。 405. 企 kiˇ 站立。 406. 企蹛 kiˇ daiˆ 站著。 407. 企毋會核 kiˇ mˇ bboi hedˋ 站不住。 408. 擎 kiaˋ 拿;舉起。 409. 擎筆 kiaˋ bidˊ 提筆。 410. 擎出來 kiaˋ chidˊ loiˋ 舉出來。 411. 擎刀擎銃 kiaˋ dooˇ kiaˋ chungˆ 拿刀拿槍。 412. 擎下 kiaˋ ha 舉起來一下。 413. 擎起來 kiaˋ kiˆ loiˋ 舉起來。 414. 擎頭 kiaˋ teuˋ 抬頭。 415. 擎竹篙 kiaˋ zhuˊ gooˇ 握竹竿。 416.  kiam 跨。 417. 謙虛 kiamˇ hiˇ 謙遜。 418. 輕可 kiangˇ kooˆ 輕易。 419. 牽蹛 kienˇ daiˆ 牽著。 420. 揪 kiuˆ 拉。 421. 開嘴 koiˇ zheˆ 開口。 422. 囥 kongˆ 放。 243


423. 可比講 kooˆ biˆ gongˆ 比方說、例如。 424. 搉 kooˊ 敲打。 425. 搉著 kooˊ choo 敲到。 426. 搉莫 kooˊ maiˆ 敲掉。 427. 苦慼 kuˆ ciedˊ 悲嘆、嘆氣。 428. 苦勸 kuˆ kuenˆ 勸告。 429. 苦憐 kuˆ lienˋ 可憐。 430. 闊 kuadˊ 寬闊。 431. 闊茫茫 kuadˊ mongˋ mongˋ 很廣大。 432. 快活 kuaiˆ bbadˋ 舒服。 433. 擐 kuan 提。 434. 款 kuanˆ 種。 435. 款待 kuanˆ tai 招待。 436. 寬寬 kuanˇ kuanˇ 慢慢又小心。 437. 寬寬行 kuanˇ kuanˇ hangˋ 慢走。 438. 屈 kudˊ 蹲坐。 439. 去哪位 kuiˆ ni bbi 去哪裡。 440. 共 kung 一樣。 441. 共下 kung ha 一起。 442. 共款 kung kuanˆ 一樣、相同。 443. 罅 la 攪拌;足夠。 444. 睞下 laiˆ ha 瞄一下。 445. 濫濫作垺 lam lam zooˊ puˋ 混在一起。 446. 攬 lamˆ 抱。 244


447. 攬蹛 lamˆ daiˆ 抱住。 448. 攔緊 lanˋ ginˆ 趕快。 449. 攔緊緊 lanˋ ginˆ ginˆ 趕快、匆匆。 450. 攔路 lanˋ lu 趕路。 451. 咧 leˇ 呢。 452. 竻 ledˊ 刺。 453. 尞 leeu 遊玩。 454. 了後 leeuˆ heu 之後。 455. 了時間 leeuˆ shiˋ geenˇ 浪費時間。 456. 蹽 leeuˋ 涉水。 457. 利利 li li 鋒利。 458. 利便 li pen 方便。 459. 這擺 liˊ baiˆ 這次。 460. 這兜 liˊ deuˇ 這些。 461. 這兜事 liˊ deuˇ su 這些話。 462. 這句事 liˊ guiˆ su 這句話。 463. 這款 liˊ kuanˆ 這種。 464. 這款頭路 liˊ kuanˆ teuˋ lu 這種工作。 465. 這蕊花 liˊ luiˆ faˇ 這朵花。 466. 這滿 liˊ manˆ 現在。 467. 這世人 liˊ sheˆ nginˋ 這輩子。 468. 這跡位 liˊ ziaˊ bbi 這個地方。 469. 躐 liabˋ 追趕。 470. 躐著 liabˋ choo 追到。 245


471. 輪落來 lienˆ loo loiˋ 滾下來。 472. 啉 limˇ 喝。 473. 啉淨 limˇ ciang 喝光。 474. 啉水 limˇ fiˆ 喝水。 475. 啉酒 limˇ ziuˆ 喝酒。 476. 啉酒醉 limˇ ziuˆ zuiˆ 喝醉。 477. 玲琅踅 linˋ long se 轉來轉去。 478. 量量 liong liong 充足。 479. 量早 liong zooˆ 及早。 480. 兩儕 liongˆ saˋ 兩個人。 481. 來啊 loiˋ aˆ 來了。 482. 來去 loiˋ kuiˆ 往來;要走。 483. 狼離狼犁 longˋ liˋ longˋ leˋ 凌亂不堪。 484. 隆隆咈 longˋ longˋ buiˆ 隆隆叫。 485. 落 loo 下。 486. 落去 loo kuiˆ 下去。 487. 落來 loo loiˋ 下來;後來。 488. 落眠 loo minˋ 入睡。 489. 落尾 loo muiˇ 最後。 490. 落山 loo sanˇ 下山。 491. 落雪 loo siedˊ 下雪。 492. 落性 loo sinˆ 定性。 493. 老儕 looˆ saˋ 老人。 494. 捋 looˊ 摘、採。 246


495. 路脣 lu finˋ 路邊。 496. 去 ludˊ kuiˆ 脫落。 497. 皮 ludˊ piˋ 脫皮。 498. 蕊 luiˆ 朵。 499. 攏 lungˆ 都、全。 500. 攏會 lungˆ bbue 都會。 501. 攏會用 lungˆ bbue rhung 都可以。 502. 攏係 lungˆ he 都是。 503. 攏無 lungˆ moˋ 都沒有。 504. 攏總 lungˆ zungˆ 全部。 505. 毋 m 不;不肯。 506. 毋著 m choo 不對、錯誤。 507. 毋知天地 m diˇ teenˇ ti 不懂事。 508. 毋敢 m gamˆ 不敢。 509. 毋驚 m giangˇ 不怕。 510. 毋過 m gooˆ 不過、可是。 511. 毋管 m guanˆ 不管。 512. 毋好 m hooˆ 不要、不該。 513. 毋罅 m la 不夠。 514. 毋信 m sinˆ 不相信。 515. 毋使 m suˆ 不必。 516. 毋使擘心 m suˆ baˊ simˇ 不必擔心。 517. 毋正會 m zhangˆ bbue 才會。 518. 毋會 mˇ bboi 不會。 247


519. 毋會用 mˇ bboi rhung 不可以;無法。 520. 毋知 mˇ diˇ 不知道。 521. 毋係 mˇ he 不是。 522. 毋識 mˇ shidˊ 不認識;不懂。 523. 麥子園 ma zuˆ bbienˋ 麥田。 524. 嘛 maˇ 也。 525. 嘛會用 maˇ bbue rhung 也可以。 526. 嘛即係講 maˇ cidˋ he gongˆ 也就是說。 527. 嘛係 maˇ he 也是。 528. 嘛愛 maˇ oiˆ 也必須。 529. 嘛討 maˇ tooˆ 也要。 530. 莫 maiˆ 別、不要、不可。 531. 滿哪位 manˆ na bbi 到處。 532. 滿足奇怪 manˆ ziuˊ kiˋ guaiˆ 非常奇怪。 533. 滿足靚个 manˆ ziuˊ ziangˇ e 非常美麗。 534. 吂 mangˇ 還沒。 535. 慢慢子 meen meen zuˆ 慢慢地。 536. 物件 mi kien 東西。 537. 米 miˆ 公尺。 538. 美國時間 miˆ gudˊ shiˋ geenˇ 空閒。 539. 鳴 miangˋ 響。 540. 鳴雷公 miangˋ luiˋ gungˇ 打雷。 541. 名望 miangˋ mong 名聲。 542. 面 mienˆ 臉。 248


543. 面前 mienˆ cienˋ 前面。 544. 面紅紅 mienˆ fungˋ fungˋ 臉紅紅的。 545. 面白白 mienˆ pa pa 臉白白的。 546. 面上 minˆ shong 上面。 547. 無 moˋ 沒有;不。 548. 無擘無心 moˋ baˊ moˋ simˇ 沒有憂慮。 549. 無半個 moˋ banˆ gaiˆ 沒有半個。 550. 無位 moˋ bbi 沒空間。 551. 無麼个 moˋ bbooˊ gaiˆ 沒什麼。 552. 無採 moˋ caiˆ 可惜、白費。 553. 無像 moˋ ciong 不像。 554. 無在驚 moˋ da giangˇ 沒在怕。 555. 無法度 moˋ fadˊ tu 沒辦法。 556. 無佮意 moˋ gaˊ rhiˆ 不喜歡。 557. 無幾 moˋ giˆ 沒多麼。 558. 無幾好 moˋ giˆ hooˆ 沒多好。 559. 無幾好勢 moˋ giˆ hooˆ sheˆ 沒多好。 560. 無幾心色 moˋ giˆ simˇ sedˊ 不很有趣。 561. 無講 moˋ gongˆ 沒說。 562. 無擱 moˋ gooˊ 不再。 563. 無閒挾掣 moˋ heenˋ giabˊ cheedˊ 非常忙。 564. 無好 moˋ hooˆ 不好。 565. 無共 moˋ kung 不同。 566. 無力 moˋ lidˋ 沒力。 249


567. 無路 moˋ lu 沒路。 568. 無路用 moˋ lu rhung 沒有用處。 569. 無毋著 moˋ m choo 沒有錯誤。 570. 無滿意 moˋ manˆ rhiˆ 不滿意。 571. 無命 moˋ miang 沒命。 572. 無耐煩 moˋ nai fanˋ 不耐煩。 573. 無 moˋ ngiangˆ 沒看。 574. 無著 moˋ ngiangˆ choo 沒看到。 575. 無人 moˋ nginˋ 沒有人。 576. 無人愛信 moˋ nginˋ oiˆ sinˆ 沒有人要相信。 577. 無愛 moˋ oiˆ 不要。 578. 無意思 moˋ rhiˆ suˆ 沒意思。 579. 無一下子 moˋ rhidˊ ha zuˆ 不一會兒。 580. 無要緊 moˋ rhiooˆ ginˆ 不要緊;不重要。 581. 無細義 moˋ seˆ ngi 不小心;不客氣。 582. 無聲無音 moˋ shangˇ moˋ rhimˇ 沒有聲音。 583. 無成 moˋ shinˋ 不像。 584. 無心色 moˋ simˇ sedˊ 不有趣。 585. 無想講 moˋ siong gongˆ 沒想到。 586. 無定著 moˋ ten choo 說不定。 587. 無聽著 moˋ tenˇ choo 沒聽到。 588. 無頭神 moˋ teuˋ shinˋ 漫不經心。 589. 無討 moˋ tooˆ 沒有想要。 590. 無通 moˋ tungˇ 無法、不能。 250


591. 無注意 moˋ zhiˆ rhiˆ 沒注意。 592. 妹子 moiˆ zuˆ 女生。 593. 望下 mong ha 看一下。 594. 罔行罔尞 mongˆ hangˋ mongˆ leeu 邊走邊玩。 595. 罔做罔歇 mongˆ zooˆ mongˆ hiedˊ 邊做邊休息。 596. 目珠 mudˊ zhiˇ 眼睛。 597. 目珠惡惡 mudˊ zhiˇ ooˊ ooˊ 眼睛兇惡。 598. 目珠眨眨 mudˊ zhiˇ shabˊ shabˊ 閉著眼。 599. 尾後 muiˇ heu 後來。 600. 問遐問這 munˆ gaˊ munˆ liˊ 東問西問。 601. 問講 munˆ gongˆ 問說。 602. 若 naˆ 如果。 603. 若像 naˆ ciong 如同、好像。 604. 若係 naˆ he 如果是。 605. 若無 naˆ moˋ 如果不。 606. 若討 naˆ tooˆ 如果要。 607. 若討若毋 naˆ tooˆ naˆ m 像要又不要。 608. 哪有 naˇ rhiuˇ 哪裡有、怎有。 609. 哪使講 naˇ suˆ gongˆ 那還用說。 610. 懶尸鬼 nanˇ shiˇ guiˆ 懶惰鬼。 611. 黏時 neemˋ shiˋ 立時。 612. 淰淰 neemˇ neemˇ 滿滿。 613. 年歲 neenˋ seˆ 年紀。 614.  ngaiˋ 我。 251


615. 个 ngaiˋ e 我的。 616. 愛你 ngaiˋ oiˆ henˋ 我愛你。 617. 自家 ngaiˋ ziˇ gaˇ 我自己。 618. 硬斗 ngang deuˆ 困難。 619. 硬討 ngang tooˆ 幾乎要。 620. 嗷嗷念 ngauˋ ngauˋ neem 碎碎念。 621. 早 ngauˋ zooˆ 早安。 622. 耳子 ngiˆ zuˆ 耳朵。 623. 額頭 ngiaˊ teuˋ 前額。 624. 業命 ngiabˋ miang 勞碌命。 625.  ngiabˊ 閃。 626. 下 ngiabˊ ha 閃爍。 627. 一下目 ngiabˊ rhidˊ ha hmˊ 眨一下眼睛。 628. 熠 ngiabˊ sibˋ 閃爍。 629. 啊 ngiangˆ aˆ ngiangˆ 看啊看。 630. 會著 ngiangˆ bbue choo 看得到。 631. 著 ngiangˆ choo 看到。 632. 法 ngiangˆ fadˊ 看法。 633. 起來 ngiangˆ kiˆ loiˋ 看起來。 634. 輕 ngiangˆ kiangˇ 輕視。 635. 望 ngiangˆ mong 看看。 636.  ngiangˆ ngiangˆ 看看。 637. 有 ngiangˆ rhiuˇ 看懂。 638. 守室 ngiangˆ shiuˆ shidˊ 看守室。 252


639. 饒 ngiauˋ 饒恕。 640. 入 ngibˋ 進入;裝入。 641. 入去 ngibˋ kuiˆ 進去。 642. 入神 ngibˋ shinˋ 出神。 643. 日時頭 ngidˊ shiˋ teuˋ 白天。 644. 日頭 ngidˊ teuˋ 太陽。 645. 日頭光 ngidˊ teuˋ gongˇ 陽光。 646. 日頭落山 ngidˊ teuˋ loo sanˇ 太陽下山。 647. 月光 ngiedˋ gongˇ 月亮。 648. 軟柔 ngienˇ rhiuˋ 柔軟。 649. 恁 nginˆ 這麼、很。 650. 恁多 nginˆ dooˇ 很多、這麼多。 651. 恁大 nginˆ tai 很大、這麼大。 652. 人家屋 nginˋ gaˇ bbuˊ 住家。 653. 仰子 ngiong zuˆ 怎樣;為什麼。 654. 仰子會 ngiong zuˆ bbue 怎麼會。 655. 仰子正好 ngiong zuˆ zhangˆ hooˆ 如何是好。 656. 戇 ngongˇ 笨。 657. 戇人 ngongˇ nginˋ 傻子。 658. 戇戇 ngongˇ ngongˇ 笨笨的。 659. 戇想 ngongˇ siong 痴想。 660. 哪位 ni bbi 哪裡。 661. 哪日 ni ngidˊ 哪天。 662. 哪儕 ni saˋ 哪個人、誰。 253


663. 泥 niˋ 泥土。 664. 泥下 niˋ haˇ 地上。 665. 泥面 niˋ mienˆ 地面。 666. 內底 nui deˆ 裡面。 667. 挼 nuiˋ 揉。 668. 嫩穎 nun innˆ 嫩芽。 669. 愛 oiˆ 要;必須;愛。 670. 愛仰子 oiˆ ngiong zuˆ 該怎麼。 671. 愛仰子做 oiˆ ngiong zuˆ zooˆ 該如何做。 672. 安哢 onˇ nungˆ 稱讚。 673. 惡 ooˊ 兇惡。 674. 白雪雪 pa siedˊ siedˊ 雪白。 675. 派頭 paiˆ teuˋ 氣派、排場。 676. 歹物 painnˆ mi 壞東西。 677. 歹 painnˆ ngiangˆ 難堪;不好看。 678. 歹人 painnˆ nginˋ 壞人。 679. 歹勢 painnˆ sheˆ 不好意思。 680. 歹聽 painnˆ tenˇ 難聽。 681. 葩 pauˇ 盞。 682. 別位 pe bbi 別的地方。 683. 別日 pe ngidˊ 改天。 684. 別儕 pe saˋ 別人。 685. 便便 pen pen 現成的。 686. 皮 piˋ 片。 254


687. 撇步 piedˊ pu 技巧。 688. 鼻 pinn 聞;鼻子。 689. 膨風 pongˆ fungˇ 吹牛。 690. 破一擺例 pooˆ rhidˊ baiˆ li 破例一次。 691. 步數 pu suˆ 方法。 692. 普通時 puˆ tungˇ shiˋ 平時。 693. 仆 puˊ 趴。 694. 賁 punˇ 厚。 695. 蜂糖 pungˇ tongˋ 蜂蜜。 696. 煙筒 rhenˇ tungˋ 煙囪。 697. 蝶仔 rhia aˋ 蝴蝶。 698. 夜時頭 rhia shiˋ teuˋ 晚上。 699. 一擺 rhidˊ baiˆ 一次。 700. 一半擺 rhidˊ banˆ baiˆ 偶而。 701. 一半個 rhidˊ banˆ gaiˆ 一兩個。 702. 一半下 rhidˊ banˆ ha 偶而。 703. 一位 rhidˊ bbi 一個地方。 704. 一等 rhidˊ denˆ 最、非常。 705. 一兜 rhidˊ deuˇ 一些。 706. 一垤 rhidˊ deuˇ 一塊。 707. 一兜仔 rhidˊ deuˇ aˋ 一些些。 708. 一下子 rhidˊ ha zuˆ 一會兒。 709. 一睏子 rhidˊ kunˆ zuˆ 一陣子。 710. 一裡 rhidˊ leˆ 一邊。 255


711. 一溜 rhidˊ liu 從以前。 712. 一蕊花 rhidˊ luiˆ faˇ 一朵花。 713. 一目 rhidˊ ngiabˊ hmˊ 一眨眼。 714. 一日 rhidˊ ngidˊ 一天。 715. 一皮 rhidˊ piˋ 一片。 716. 一身 rhidˊ shinˇ 一套。 717. 一頭樹 rhidˊ teuˋ shi 一棵樹。 718. 羊牯 rhiongˋ guˆ 公羊。 719. 羊么 rhiongˋ iaunn 小羊。 720. 羊嘴籃 rhiongˋ zheˆ lamˇ 罩住羊嘴的籃子。 721. 要緊 rhiooˆ ginˆ 重要。 722. 搖子 rhiooˋ zuˆ 轆轤、打水的手把。 723. 臆 rhiooˊ 臆測。 724. 又擱 rhiu gooˊ 又再。 725. 幼白 rhiuˆ pa 嫩又白。 726. 幼細子 rhiuˆ seˆ zuˆ 幼兒。 727. 有个 rhiuˇ e 有的。 728. 有个無个 rhiuˇ e moˋ e 有的沒的。 729. 有法度 rhiuˇ fadˊ tu 有辦法。 730. 有好無 rhiuˇ hooˆ moˋ bbaiˇ 友好沒壞。 731. 有路用 rhiuˇ lu rhung 有用、有用處。 732. 有影 rhiuˇ rhiangˆ 真的、的確。 733. 有一擺 rhiuˇ rhidˊ baiˆ 有一次。 734. 有時務 rhiuˇ shiˋ bbu 有時候。 256


735. 嗄 saˆ 卻。 736. 沙崙 saˇ lun 沙丘。 737. 沙子地 saˇ zuˆ ti 沙地。 738. 徙 saiˆ 移動。 739. 鬖鬖 samˆ samˆ 頭髮散亂。 740. 三角六耳 samˇ gooˊ liuˊ ngiˆ 奇形怪狀。 741. 衫褲 samˇ kuˆ 衣褲、服裝。 742. 生到 sangˇ dooˆ 長得。 743. 生成 sangˇ shinˋ 生性;本來。 744. 生做 sangˇ zooˆ 長得。 745. 踅 se 繞;逛。 746. 踅來踅去 se loiˋ se kuiˆ 繞來繞去。 747. 踅一輪 se rhidˊ linˇ 繞一圈。 748. 踅踅 se se 逛逛。 749. 細 seˆ 小。 750. 細箍 seˆ keuˇ 瘦瘦的。 751. 細蕊花 seˆ luiˆ faˇ 小朵花。 752. 細義 seˆ ngi 注意、小心。 753. 細細 seˆ seˆ 小小。 754. 細聲 seˆ shangˇ 小聲。 755. 細頭 seˆ teuˋ 小棵。 756. 細頭樹 seˆ teuˋ shi 小樹。 757. 細銅鈴 seˆ tungˋ lenˋ 小鈴鐺。 758. 細子 seˆ zuˆ 小孩。 257


759. 細子人 seˆ zuˆ nginˋ 小孩子。 760. 細子時 seˆ zuˆ shiˋ 小時候。 761. 色地 sedˊ ti 顏色。 762. 生理人 senˇ liˆ nginˋ 商人。 763. 嗽 seuˆ 咳嗽。 764. 石壁 sha biaˊ 石圍牆。 765. 成過 shangˋ gooˆ 從前。 766. 世間 sheˆ geenˇ 世界上。 767. 勢毋著 sheˆ m choo 搞錯。 768. 樹秧 shi rhiongˇ 樹苗。 769. 屎肚 shiˆ duˆ 肚子。 770. 時務 shiˋ bbu 時候。 771. 識 shidˊ 懂、明白;曾經。 772. 失禮 shidˊ liˆ 對不起;抱歉。 773. 食 shiedˋ 吃。 774. 食淨 shiedˋ ciang 吃光。 775. 食去 shiedˋ kuiˆ 吃掉。 776. 食莫 shiedˋ maiˆ 吃掉。 777. 食食落 shiedˋ shiedˋ loo 吃下去。 778. 順行 shin hangˋ 好好走。 779. 順續 shin suaˆ 順便。 780. 成 shinˋ 像、相似。 781. 成成 shinˋ shinˋ 很相似。 782. 傷 shiongˇ 太、過於。 258


783. 傷長 shiongˇ chongˋ 太長。 784. 傷重 shiongˇ chungˇ 太重。 785. 傷多 shiongˇ dooˇ 太多。 786. 紹介 shiooˆ goiˆ 介紹。 787. 少年 shiooˆ neenˋ 年輕。 788. 韶日 shiooˋ ngidˊ 明天。 789. 韶日暗 shiooˋ ngidˊ amˆ 明天晚上。 790. 燒暖 shiooˇ nonˇ 溫暖。 791. 受氣 shiu kiˆ 生氣。 792. 熟事 shiu su 認識;熟悉。 793. 手銃 shiuˆ chungˆ 手槍。 794. 手巾 shiuˆ gunˇ 手帕。 795. 四脣 siˆ finˋ 四周。 796. 寫批 siaˆ peˇ 寫信。 797. 惜 siaˊ 疼愛。 798. 餳 siannˋ 吸引、誘惑。 799. 餳人 siannˋ nginˋ 吸引人。 800.  siauˆ siauˆ 瘋瘋的。 801. 心肝底 simˇ gonˇ deˆ 心裡面。 802. 心肝頭 simˇ gonˇ teuˋ 心頭。 803. 心肝頭拶拶 simˇ gonˇ teuˋ zadˋ zadˋ 心情鬱悶。 804. 心內底 simˇ nui deˆ 心裡面。 805. 心色 simˇ sedˊ 有趣。 806. 性地 sinˆ ti 個性;脾氣。 259


807. 想著 siong choo 想到。 808. 想遐想這 siong gaˊ siong liˊ 東想西想。 809. 想講 siong gongˆ 想說。 810. 想毋知 siong mˇ diˇ 想不懂。 811. 想無 siong moˋ 想不懂。 812. 想望 siong ngiangˆ mong 想看看。 813. 想討 siong tooˆ 想要。 814. 想討愛 siong tooˆ oiˆ 想要。 815. 小心細義 siooˆ simˇ seˆ ngi 小心仔細。 816. 笑事 siooˆ su 笑話。 817. 算望 sonˆ ngiangˆ mong 算看看。 818. 痠疾 sonˇ cidˋ 痠痛。 819. 賞 songˆ 玩。 820. 趖 sooˋ 爬行。 821. 索 sooˊ 繩子。 822. 事 su 話。 823. 事尾 su muiˇ 話尾。 824. 所在 suˆ cai 地方。 825. 駛飛機 suˆ fuiˇ giˇ 開飛機。 826. 駛緊緊 suˆ ginˆ ginˆ 開很快。 827. 數目字 suˆ hmˊ cu 數字。 828. 數簿 suˆ pu 記帳簿。 829.  suˊ 推。 830. 師傅 suˇ fu 技師。 260


831. 續落 suaˆ loo 後續。 832. 隨 suiˋ 馬上;攜帶。 833. 隨去 suiˋ kuiˆ 馬上去;帶去。 834. 帶 taˊ daiˆ 束帶。 835. 起來 taˊ kiˆ loiˋ 綁起來。 836. 作垺 taˊ zooˊ puˋ 綁在一起。 837. 大箍 tai keuˇ 肥胖。 838. 大路尾 tai lu muiˇ 大路盡頭。 839. 大南蛇 tai namˋ shaˋ 大蟒蛇。 840. 大細聲 tai seˆ shangˇ 大小聲。 841. 大頭 tai teuˋ 大棵。 842. 大討 tai tooˆ 大概。 843. 臺崠 taiˋ dungˆ 臺上。 844. 趁 tanˆ 賺。 845. 提 te 拿。 846. 提得 te dedˊ 拿給。 847. 提出 teˋ chidˊ 拿出。 848. 鐵枝路 teedˊ giˇ lu 鐵路。 849. 添放 teemˇ piong 忘掉。 850. 電火 teen fooˆ 電燈。 851. 天崠 teenˇ dungˆ 天上。 852. 天公爺 teenˇ gungˇ rhiaˋ 老天爺。 853. 天甫光 teenˇ puˆ gongˇ 天剛亮。 854. 天天 teenˇ teenˇ 天真。 261


855. 天討光 teenˇ tooˆ gongˇ 天要亮。 856. 條直 teeuˋ chidˋ 呆直。 857. 定著毋會 ten choo mˇ bboi 一定不會。 858. 跈 tenˋ 跟隨。 859. 渟水 tenˋ fiˆ 倒水。 860. 跈來 tenˋ loiˋ 跟來。 861. 跈嘴尾 tenˋ zheˆ muiˇ 跟著說。 862. 定 tenˇ 而已。 863. 聽毋會著 tenˇ mˇ bboi choo 聽不到。 864. 聽煞 tenˇ sadˊ 聽完。 865. 聽事 tenˇ su 聽話。 866. 敨 teuˆ 解開。 867. 透風落雨 teuˆ fungˇ loo bbuˆ 颳風下雨。 868. 敨氣 teuˆ kiˆ 呼吸、喘氣。 869. 透日透夜 teuˆ ngidˊ teuˆ rhia 整天整夜。 870. 敨一口氣 teuˆ rhidˊ keuˆ kiˆ 呼一口氣。 871. 透早 teuˆ zooˆ 一大早。 872. 頭 teuˋ 棵;頭;最。 873. 頭前 teuˋ cienˋ 前方。 874. 頭打先 teuˋ daˆ sienˇ 一開始。 875. 頭下 teuˋ ha 剛才。 876. 頭好 teuˋ hooˆ 最好。 877. 頭犁犁 teuˋ le le 頭低低。 878. 頭路 teuˋ lu 工作。 262


879. 頭無 teuˋ moˋ 至少。 880. 頭尾 teuˋ muiˇ 最後。 881. 頭那崠 teuˋ naˋ dungˆ 頭頂。 882. 頭那毛 teuˋ naˋ hmˇ 頭髮。 883. 頭那殼 teuˋ naˋ kooˊ 腦袋瓜。 884. 頭難 teuˋ nanˋ 最難。 885. 頭要緊个 teuˋ rhiooˆ ginˆ e 最要緊的。 886. 頭靚 teuˋ ziangˇ 最漂亮。 887. 第一擺 ti rhidˊ baiˆ 第一次。 888. 第一日 ti rhidˊ ngidˊ 第一天。 889. 悿 tiamˆ 累。 890. 悿啊 tiamˆ aˆ 累了。 891. 停動 tinˇ tungˇ 動。 892. 暢 tiungˆ 興奮。 893. 退轉 toiˆ zhenˆ 退回。 894. 擇 too 挑選。 895. 討 tooˆ 要。 896. 討得 tooˆ dedˊ 要讓。 897. 討擱講 tooˆ gooˊ gongˆ 想再說。 898. 討去 tooˆ kuiˆ 要去。 899. 討愛 tooˆ oiˆ 想要。 900. 拖拖趖趖 tooˇ tooˇ sooˋ sooˋ 拖拖拉拉。 901. 逐 tu 每、每一。 902. 逐擺 tu baiˆ 每次。 263


903. 渡鳥 tu deeuˆ 候鳥。 904. 逐個 tu gaiˆ 每個。 905. 逐日 tu ngidˊ 每天。 906. 渡 tuˆ 帶領。 907. 渡路 tuˆ lu 帶路。 908. 桶索 tungˆ sooˊ 桶繩。 909. 童物 tungˋ mi 玩具。 910. 通書 tungˇ shiˇ 日曆書。 911. 活个 ua e 活的。 912. 斡過來 uanndˋ gooˆ loiˋ 轉過來。 913. 斡向 uanndˋ hiongˆ 轉向。 914. 斡頭 uanndˋ teuˋ 轉頭。 915. 矺 zaˊ 壓。 916. 燥燥 zauˇ zauˇ 乾乾的。 917. 走 zeu 跑;離開。 918. 走出來 zeu chidˊ loiˋ 跑出來。 919. 走去 zeu kuiˆ 跑去。 920. 正 zhangˆ 才;剛才;只;正在。 921. 正會 zhangˆ bbue 只會;才會。 922. 正會用 zhangˆ bbue rhung 只能;才能夠。 923. 正知 zhangˆ diˇ 才知道。 924. 正係 zhangˆ he 只是。 925. 正來尞 zhangˆ loiˋ leeu 再見;再來玩。 926. 正著 zhangˆ ngiangˆ choo 只看到;才看到。 264


927. 正愛 zhangˆ oiˆ 只需要。 928. 正有 zhangˆ rhiuˇ 只有。 929. 正有法度 zhangˆ rhiuˇ fadˊ tu 才有辦法。 930. 正討 zhangˆ tooˆ 才要。 931. 嘴 zheˆ 嘴巴。 932. 嘴擘擘 zheˆ baˊ baˊ 嘴開開。 933. 嘴脣 zheˆ finˋ 嘴邊。 934. 嘴渴 zheˆ kodˊ 口渴。 935. 嘴落 zheˆ labˊ 罩嘴的籃子。 936. 嘴笑鼻噳 zheˆ siooˆ pinn ngiˇ 笑嘻嘻。 937. 轉去 zhenˆ kuiˆ 回去。 938. 磚子 zhenˇ zuˆ 磚塊。 939. 斟酌 zhimˇ zhooˊ 小心、仔細。 940. 準堵好 zhinˆ duˆ hooˆ 當作算了。 941. 正經 zhinˆ genˇ 認真;真實。 942. 準講 zhinˆ gongˆ 即使、就算說。 943. 正裡 zhinˆ leˆ 右邊。 944. 正額 zhinˆ ngiaˊ 真實的。 945. 正手 zhinˆ shiuˆ 右手。 946. 真 zhinˇ 很;真實。 947. 真拚 zhinˇ biangˆ 很困難。 948. 真得人 zhinˇ dedˊ nginˋ 很令人。 949. 真驚 zhinˇ giangˇ 很怕。 950. 真緊 zhinˇ ginˆ 很快。 265


951. 真慶 zhinˇ kiangˆ 很厲害。 952. 真罅 zhinˇ la 很足夠。 953. 真無閒 zhinˇ moˋ heenˋ 很忙。 954. 真派頭 zhinˇ paiˆ teuˋ 很氣派。 955. 真細 zhinˇ seˆ 很小。 956. 真悿 zhinˇ tiamˆ 很累。 957. 真暢 zhinˇ tiungˆ 很興奮。 958. 真靚 zhinˇ ziangˇ 很漂亮。 959. 照起工 zhiooˆ kiˆ gungˇ 按照步驟。 960. 著 zhooˊ 穿。 961. 著衫 zhooˊ samˇ 穿衣服。 962. 舂拚 zhungˇ biangˆ 拚鬥。 963. 自家 ziˇ gaˇ 自己。 964. 接落 ziabˊ loo 接下來。 965. 井脣 ziangˆ finˋ 井邊。 966. 靚 ziangˇ 美。 967. 靚靚 ziangˇ ziangˇ 美麗。 968. 唧唧咈 zidˋ zidˋ buiˆ 唧唧叫。 969. 進前 zinˆ cienˋ 之前。 970. 足 ziuˊ 很。 971. 足多 ziuˊ dooˇ 很多。 972. 足好 ziuˊ hooˆ 很棒。 973. 足靚 ziuˊ ziangˇ 很漂亮。 974. 傱 zongˋ 奔跑。 266


975. 妝 zongˇ 妝扮。 976. 裝淰 zongˇ neemˇ 裝滿。 977. 莊內 zongˇ nui 村莊裡。 978. 做麼个 zooˆ bbooˊ gaiˆ 做什麼。 979. 做會到 zooˆ bbue dooˆ 做得到。 980. 早即 zooˆ cidˋ 早就。 981. 早頓 zooˆ dunˆ 早飯。 982. 做佢 zooˆ guiˋ 任由他。 983. 做好心 zooˆ hooˆ simˇ 好心地。 984. 做人 zooˆ nginˋ 為人。 985. 做便 zooˆ pen 做現成的。 986. 做一下 zooˆ rhidˊ ha 全部、一塊兒。 987. 做細子 zooˆ seˆ zuˆ 當小孩。 988. 做正經 zooˆ zhinˆ genˇ 認真地。 989. 早早即 zooˆ zooˆ cidˋ 早早就。 990. 捉著 zooˊ choo 捉到。 991. 桌脣 zooˊ finˋ 桌邊。 992. 作垺 zooˊ puˋ 一起。 993. 撙節 zunˆ ziedˊ 結制。

267

Profile for uioiu9420

詔安客語小王子(拼音)  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded