Guia de cooperatives

Page 1


CONCEPTES BÀSICS

3


ÍNDEX

1. LA COOPERATIVA DE TREBALL 2. PRINCIPIS COOPERATIUS 3. RÈGIM SOCIETARI 4. RÈGIM ORGANITZATIU 5. RÈGIM ECONÒMIC 6. RÈGIM FISCAL 7. AJUTS I SUBVENCIONS 8. LA UNIÓ DE COOPERATIVES DE TREBALL

Disseny i maquetació: Ddc Impresió: amadip.esment Dipòsit legal: PM_XXX-XXXX

4

5


1. LA COOPERATIVA DE TREBALL

2. PRINCIPIS COOPERATIUS

• La cooperativa de treball és una societat constituïda per persones que s’associen per a la realització d’activitats econòmiques i socials d’interès comú, amb una estructura i funcionament democràtic, d’acord amb els principis cooperatius.

L’Aliança Cooperativa Internacional és l’organització que representa les cooperatives a nivell mundial. Va ser fundada el 1895. Defensa i vetl·la per a l’acompliment dels principis cooperatius que són els que regeixen la vida i el funcionament de totes les cooperatives.

• A les cooperatives l’objectiu principal és proporcionar, repartir i millorar l’ocupació entre els socis i les sòcies. Per això constitueixen una de les fórmules fonamentals de l’autoocupació.

Són els principis de:

• La finalitat de la cooperativa de treball és la consecució d’un lloc de treball en les millors condicions possibles, de manera que a la cooperativa el capital està al servei de les persones i no les persones al servei del capital.

• ADHESIÓ VOLUNTÀRIA I OBERTA. Tant la incorporació de socis i sòcies com la seva baixa és voluntària. Els Estatuts de la cooperativa fixen els requisits per ser soci. Aquests requisits no poden discriminar per raó de sexe, circumstàncies socials, ètniques, polítiques o religioses.

• Les cooperatives poden desenvolupar qualsevol classe d’activitat econòmica, sense exclusions: des de la fabricació de mobles o la metal·lúrgia, fins a la construcció o la confecció, passant per les arts gràfiques, l’electricitat, la restauració, la sanitat, la jardineria, l’educació, els serveis d’ajuda a domicili, la neteja, l’oci i el temps lliure, l’animació cultural i artística, la informàtica, les noves tecnologies, etc. En tots els sectors hi ha empreses cooperatives.

• GESTIÓ DEMOCRÀTICA. Basada en la norma d’una persona, un vot.

• Les cooperatives són empreses de responsabilitat limitada, això és, en cas de declarar-se fallida l’empresa, els socis i les sòcies no respondran pels deutes socials amb els béns particulars, sinó únicament amb el que hagin aportat al capital social.

• PARTICIPACIÓ ECONÒMICA. Els socis contribueixen equitativament al capital de les seves cooperatives i el gestionen de manera democràtica. Una part del capital és propietat comuna de la cooperativa i es reflecteix en els anomenats Fons de Reserva. • AUTONOMIA I INDEPENDÈNCIA. De qualsevol organisme o entitat pública o privada. Les cooperatives podran signar acords amb altres organitzacions, però sempre ho faran en termes que assegurin el control democràtic per part dels socis. • EDUCACIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ. De manera que els socis i els treballadors assalariats puguin accedir a la necessària capacitació que els permeti contribuir de forma eficaç al desenvolupament de la cooperativa. • INTERCOOPERACIÓ. Enfortint el moviment cooperatiu mitjançant estructures locals, nacionals, regionals i internacionals. • SOLIDARITAT I INTERÈS PER LA COMUNITAT. Per mantenir la unitat, com a força vital i expressió de la voluntat del moviment cooperatiu, per aconseguir una societat més ètica, justa i equitativa; una societat per i per a les persones.

6

7


3. RÈGIM SOCIETARI • NOMBRE DE SOCIS. El nombre mínim de socis per crear una cooperativa és de tres. • RÈGIM DE SEGURETAT SOCIAL. Els socis de les cooperatives de treball poden optar per cotitzar al règim general de la Seguretat Social o al règim de treballadors autònoms, amb la condició que tots i totes quedin inclosos en el mateix règim. • ALTES I BAIXES DELS SOCIS. Tant l’adhesió com la baixa de la cooperativa és lliure i voluntària, si bé els Estatuts regularan ambdues situacions perquè es realitzin d’una manera ordenada en previsió d’un preavís legal (clàusula obligatòria) i un termini de permanència mínim (clàusula voluntària). En el supòsit de deixar el lloc vacant, s’hauran de reemborsar al soci les seves aportacions en un termini determinat (la Llei preveu un màxim de cinc anys). • CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS. La situació ideal en una cooperativa és que totes les persones que hi treballen tinguin la condició de socis treballadors. Això no implica que la cooperativa no pugui tenir treballadors assalariats. La cooperativa pot contractar treballadors fixos o temporals amb unes determinades limitacions jurídiques (art. 102.6 de la Llei 1/2003) i de caràcter fiscal (art. 8 de la Llei 20/90 sobre règim fiscal de les cooperatives). • BESTRETES SOCIETÀRIES. Els socis de la cooperativa tenen la llibertat d’atribuir-se les retribucions i categories professionals que decideixin. No és necessari que tots hagin de cobrar el mateix. Les retribucions i les categories professionals respondran a les necessitats i decisions de la cooperativa seguint un principi bàsic: el soci que més treball aporta més participa en els excedents que genera la cooperativa.

4. RÈGIM ORGANITZATIU L’ASSEMBLEA GENERAL CONCEPTE L’Assemblea General és el màxim òrgan de la cooperativa, on es reuneixen els socis per a la presa d’acords i deliberacions.

COMPETÈNCIES L’Assemblea pot debatre i prendre acords sobre tots els assumptes de la cooperativa, encara que siguin competència d’altres òrgans socials.

DRET DE VOT A les assemblees cada soci té dret a veu i vot i en cap cas no hi pot haver vot de qualitat.

ADOPCIÓ D’ACORDS La majoria dels acords es prenen per majoria simple dels assistents, llevat de quan els Estatuts o la Llei estableixin majories superiors per a decisions considerades de màxima rellevància com ara la dissolució de la cooperativa o la modificació dels Estatuts Socials.

EL CONSELL RECTOR DEFINICIÓ És l’òrgan permanent de govern, gestió i representació de la cooperativa.

COMPOSICIÓ Els Estatuts han d’indicar el nombre de membres que formen part del Consell Rector, amb un mínim de tres (president, vicepresident i secretari), a excepció de les cooperatives que tenen tres socis, en les quals el Consell Rector el formen el president i el secretari. 8

9


LA INTERVENCIÓ CONCEPTE

5. RÈGIM ECONÒMIC

És l’òrgan de fiscalització de la cooperativa.

FUNCIONS Revisar els comptes anuals i emetre un informe abans de ser sotmesos a l’aprovació de l’Assemblea. Revisar els llibres de la cooperativa. A més té dret a comprovar a cada moment la documentació social, econòmica i comptable de la cooperativa.

COMPOSICIÓ L’interventor o interventors són elegits per l’Assemblea General d’entre tots els socis cooperativistes i el seu nombre varia d’acord amb el nombre de socis.

LES COMISSIONS DE TREBALL L’Assemblea General, el Consell Rector i la intervenció són els tres òrgans de gestió que estipula la Llei. Però, a més, cada cooperativa pot crear altres òrgans que l’ajudin a ser una empresa més eficaç i alhora més participativa. És habitual, per exemple, que l’Assemblea delegui tasques en persones o comissions, sia una gestió específica o alguna àrea de treball general.

• CAPITAL SOCIAL. És la suma de les aportacions obligatòries i voluntàries dels socis i en el seu cas, dels associats. El capital social mínim per constituir una cooperativa és de 1.803 euros, que s’han d’haver desemborsat íntegrament abans del moment en què es constitueixi la cooperativa. • APORTACIONS OBLIGATÒRIES. Es tracta de les aportacions que cada soci està obligat a desemborsar segons estableixen els Estatuts o per decisió de l’Assemblea General. Normalment són les mateixes per a tots els socis, encara que poden ser quantitats diferents, sempre que cap soci no acumuli més d’1/3 del capital social. • APORTACIONS VOLUNTÀRIES. Són les decidides per l’Assemblea General, però que únicament subscriuen i desemborsen els socis i les sòcies que vulguin. Les aportacions voluntàries seran remunerades anualment amb la taxa d’interès que aprovi l’Assemblea en l’acord d’emissió. • FONS DE RESERVA OBLIGATORI. És un fons de capitalització de la cooperativa que serveix per a la consolidació, desenvolupament i garantia de la cooperativa. Dels beneficis resultants de l’activitat normal, obtinguts a cada exercici comptable, es destinarà un percentatge determinat a aquest fons que com a mínim serà d’un 20%. Al mateix fons es destinarà, també, la totalitat dels anomenats rendiments extracooperatius. Donat el cas que la cooperativa registri pèrdues, se’n podrà imputar una part al fons. • FONS D’EDUCACIÓ I PROMOCIÓ. La seva finalitat és contribuir a l’ampliació de la formació dels socis i treballadors, així com al finançament d’accions d’interès general per a la comunitat. Una part dels beneficis resultants de l’activitat normal de la cooperativa es destinarà a aquest fons, amb un mínim del 5%. • FONS DE RESERVA PER A REEMBOSSAMENT D’APORTACIONS. Si els Estatuts Socials de la cooperativa ho estableixen, podrà constituir-se el denominat Fons de Reserva per compensar l’efecte inflacionista que hagin tingut les seves aportacions al capital social. Es destinaran necessàriament al Fons de Reserva per a Reembossament d’Aportacions, els percentatges establerts en els punts 1 i 2 de l’article 80 de la Llei de Cooperatives de les Illes Balears, fins a arribar al valor teòric actualitzat de totes les aportacions al capital social. A partir d’aquest moment, no s’efectuaran les aplicacions d’excedents per a aquest fons. • RETORN COOPERATIU. Els excedents obtinguts en l’exercici de l’activitat de la cooperativa, una vegada dotats els Fons de Reserva i d’Educació i, si escau, el Fons de Reembossament d’Aportacions, podran destinar-se, segons acordi l’Assemblea General, a qualsevol de les finalitats següents: a augmentar la dotació d’aquests fons, a la constitució de nous fons voluntaris, a incrementar el capital social o també a repartir entre els socis una paga de dividends (que a les cooperatives es denominen retorns). El repartiment del retorn es pot fer de vàries maneres, entre

10

11


elles: a) a parts iguals, b) d’acord amb al treball desenvolupat per cada soci, i c) una combinació dels criteris anteriors. En cap cas no es distribuirà el retorn cooperatiu conforme a les aportacions dels socis i les sòcies al capital social.

• IMPUTACIÓ DE PÈRDUES. Les pèrdues registrades en l’exercici de l’activitat cooperativa es compensaran segons acordi l’Assemblea General. Una part de les pèrdues es podrà imputar al Fons de Reserva Obligatori. També es podran compensar amb els beneficis que s’obtinguin durant els set anys següents o imputant-les als socis. En tot cas, les pèrdues no compensades en set anys seran necessàriament imputades als socis.

6. RÈGIM FISCAL OBLIGACIONS FISCALS A LES COOPERATIVES. Les cooperatives, en general, tenen les mateixes obligacions fiscals que altres tipus de societats. En aquest sentit, estan subjectes a l’IVA, han d’efectuar retencions sobre els rendiments de treball i de capital i sobre els rendiments dels professionals independents a efectes d’IRPF, i estan subjectes a l’impost de societats, etc. LES COOPERATIVES DE TREBALL SÓN EMPRESES ESPECIALMENT PROTEGIDES. En l’impost d’activitats econòmiques, les cooperatives tenen una bonificació d’un 95%; és a dir, paguen un 5% de la quota. En l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, les cooperatives gaudeixen d’una exempció del 100% en la constitució de l’empresa. En l’impost de societats, tributen el 20%, i a més poden gaudir d’una bonificació de la quota del 50%, per aixó, la cooperativa ha de respectar uns requisits en la contractació de personal: • Que el nombre de treballadors assalariats amb contracte per temps indefinit no excedeixi del 10% del total dels socis. El càlcul d’aquest percentatge es realitzarà d’acord amb el nombre de socis i treballadors assalariats existents a la cooperativa durant l’exercici econòmic, conforme a la seva permanència efectiva. • Per a altres tipus de contracte distint a l’indefinit, no hi ha límit establert pel que fa al nombre de contractes que es poden realitzar, sempre que el total de jornades legals efectuades pels treballadors, mesurades en còmput anual, no superin el 20% de les jornades realitzades pels socis.

12

13


7. AJUTS I SUBVENCIONS

En l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears: • Desocupats inscrits en el SOIB.

PAGAMENT ÚNIC

En tots els casos les subvencions podran ser concedides quan la jornada de treball sigui a temps parcial, prorratejant la quantitat que s’ha de concedir.

Aquesta ajuda consisteix en cobrar la prestació per atur d’una sola vegada per l’import corresponent a les quantitats obligatòries, incluint la quota d’ingrés, que cal abonar per adquirir la condició de soci de la cooperativa.

La cooperativa s’obliga a mantenir els llocs de treball subvencionats per un període de 3 anys.

Si la quantitat que s’ha de percebre no es correspon amb el total de la prestació no reconeguda se sol·licitarà periòdicament l’abonament de la quantitat restant per subvencionar la cotització del soci treballador a la Seguretat Social en el règim que triï. Les quantitats percebudes per el/la treballador/a les ha d’aportar a la cooperativa en el termini d’un mes des del moment del seu cobrament. Aquest pagament es tramita a l’oficina del SOIB que correspongui al treballador d’acord amb el domicili particular. El poden sol·licitar treballadors en situació d’atur titulars del dret a la prestació per atur, que acreditin davant el SOIB que són socis treballadors de la cooperativa en constitució. No pot sol·licitar-lo el/la treballador/a que hagi fet ús del “pagament únic” durant els quatre anys anteriors al moment de la sol·licitud. A més, el treballador ha de tenir pendents tres o més mensualitats d’atur per cobrar.

Subvenció dels costos associats a la posada en marxa Se subvencionen les despeses en concepte de lloguer, elaboració de projectes i plans d’empresa i de publicitat, promoció i comercialització durant el primer any de l’empresa. Subvenció per inversions en immobilitzat material o immaterial que contribueixi a la creació, consolidació o millora de la competitivitat de la cooperativa. Es podran subvencionar les inversions en terrenys, construccions i instal·lacions tècniques, maquinària i equips. Aquestes subvencions podran tenir dues modalitats: A. Subvencions directes. Del 50% del cost d’adquisició dels actius (exclosos els impostos). B. Bonificació d’interessos dels préstecs destinats a finançar la inversió. Màxim de tres punts sobre el tipus d’interès fixat per l’entitat.

S’ha d’acreditar en el SOIB la constitució de la cooperativa i l’inici d’activitat.

SUBVENCIONS

La inversió objecte de la subvenció s’haurà de mantenir durant cinc anys. És un requisit imprescindible que la sol·licitud de subvenció s’efectuï amb caràcter previ a la realització de la inversió.

Subvencions en concepte d’incorporació d’aturats com a socis treballadors de la cooperativa

Subvencions per a assistència tècnica

Consisteixen en subvencions a fons perdut a les cooperatives per cada nou soci que en el moment de l’ingrés es trobi en atur i que compleixi alguna (almenys una) de les característiques següents:

Es tracta de subvencions per a la realització d’estudis tècnics o per a la contractació de personal tècnic o gerencial. És imprescindible justificar la necessitat de l’assistència tècnica i la impossibilitat que l’empresa pugui portar-lo a terme amb els seus propis mitjans.

A nivell estatal: • Desocupats de menys de 25 anys que abans no hagin tingut una ocupació fixa remunerada.

Altres ajuts

• Desocupats de més de 45 anys.

A més de les anteriors, hi ha altres ajudes per a la creació d’ocupació i per al foment de l’activitat econòmica i empresarial a les quals poden concórrer totes les empreses, així com també les cooperatives.

• Desocupats dones que s’incorporin com a sòcies treballadores en el transcurs dels 24 mesos següents a la data del part. • Desocupats minusvàlids amb un grau de discapacitat igual o superiors al 33%. • Aturats de llarga durada que hagin estat sense feina i inscrits en el SOIB almenys 12 dels anteriors 16 mesos o durant 6 mesos dels anteriors 8 mesos si tinguessin menys de 25 anys. • Desocupats en situació d’exclusió social. 14

15


8. LA UNIÓ DE COOPERATIVES DE TREBALL La Unió de Cooperatives de Treball és una organització empresarial plurisectorial que representa les cooperatives de treball de les Illes Balears. Sorgeix l’any 1986 atesa la necessitat de les cooperatives de treball de crear un marc de referència comú per defensar els interessos del col·lectiu i millorar la gestió socioempresarial. La Unió de Cooperatives forma part de la COCETA (Confederació Espanyola de Cooperatives de Treball Associat) juntament amb quinze organitzacions autonòmiques de cooperatives de treball. La COCETA està associada a la CECOP (Confederació Europea de Cooperatives de Producció i de Treball Associat, de cooperatives socials i empreses participatives) i a l’ACI (Aliança Cooperativa Internacional).

3. Servei d’orientació cooperativa: informació i assessorament per a la creació i consolidació de cooperatives de treball. 4. Servei d’assessorament empresarial: assessories especialitzades en matèria jurídica, fiscal-comptable i laboral. 5. Edició trimestral del butlletí informatiu Cooperatives. 6. Tramitació gratuïta del domini electrònic .coop 7. Implantació de la marca comercial Som cooperativa

OBJECTIUS 1. Representar i defensar els interessos del col·lectiu cooperatiu de treball. 2. Millorar la gestió socioempresarial de les cooperatives de treball. 3. Difondre el cooperativisme i la cooperativa de treball com a alternativa d’autoocupació col·lectiva.

SERVEIS 1. Formació cooperativa i en gestió empresarial: • Formació contínua cooperativa • Formació contínua en gestió empresarial • Formació de formadors en cooperativisme • Formació cooperativa en centres d’ensenyament 2. Difusió i promoció cooperativa: • Xerrades informatives sobre la cooperativa de treball dirigides a centres d’ensenyament, entitats, grups i col·lectius interessats. • Mòduls d’autoocupació cooperativa per a persones desocupades.

16

17Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.