Page 1


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей Навчальний посібник з організації впровадження Трирівневої моделі профілактики правопорушень серед дітей та молоді

За підтримки Швейцарської Конфедерації

Київ Видавець Захаренко В. О. 2012


УДК ББК

351.749:343.85-053.2](07) 67.51я7 П84

Видання здійснене у співпраці з Управлінням кримінальної міліції у справах дітей МВС України в межах проекту «Стратегії міліції щодо попередження правопорушень серед дітей та молоді. Фаза ІІІ» та за підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва. Зміст видання є винятковою відповідальністю колективу авторів та не обов’язково відображає точку зору Швейцарської агенції розвитку та співробітництва. Авторський колектив: Горова Альона Олександрівна (Розділ 2, 3); Коваль Роман Георгійович (Розділи 3, 4); Лазаренко Олексій Олександрович (Розділи 1, 4, 5, Додатки); Мороз Людмила Іванівна (Розділ 2); Ростомова Лада Миколаївна (Розділ 2); Яковенко Сергій Іванович (Розділ 2). Редагування: Горова Альона Олександрівна; Пушкар Сніжана Григорівна Відповідальна за випуск: Пушкар Сніжана Григорівна

Горова Альона Олександрівна, Коваль Роман Георгійович, Лазаренко Олексій Олександрович, Мороз Людмила Іванівна, Ростомова Лада Миколаївна, Яковенко Сергій Іванович П84 Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей. — Посібник. — К.: Видавець Захаренко В. О., 2012. — 120 с. ISBN 978-966-2258-06-6 Навчальний посібник описує найновіші тенденції організації профілактики правопорушень серед дітей та молоді, зокрема особливості організації профілактичної роботи працівниками кримінальної міліції у справах дітей на основі Трирівневої моделі профілактики. Конкретизуються об’єкти та суб’єкти профілактики, порядок їх взаємодії. Розглядаються порядок і механізми застосування в повсякденній профілактичній діяльності відновних практик щодо підлітків, які вчиняють правопорушення; наводяться приклади вирішення складних ситуацій та переконливі докази ефективності співпраці міліції, школи і громади щодо попередження правопорушень.

УДК 351.749:343.85-053.2](07) ББК 67.51я7

ISBN 978-966-2258-06-6

© Колектив авторів, 2012 © Український Центр Порозуміння, 2012 © Видавець Захаренко В. О., 2012


ЗМІСТ Вступ ....................................................................................................... 5 Розділ 1. Розвиток і тенденції організації профілактики правопорушень серед дітей та молоді ...................................................11 Розділ 2. Удосконалення змісту, форм і методів роботи кримінальної міліції у справах дітей з профілактики правопорушень ........................25 Розділ 3. Відновні та проактивні підходи в профілактиці. Трирівнева модель профілактики правопорушень серед дітей та молоді ............. 39 Розділ 4. Роль кримінальної міліції у справах дітей у Трирівневій моделі профілактики (на територіальному рівні) ................................. 61 Розділ 5. Повсякденна діяльність працівників кримінальної міліції у справах дітей з профілактики підліткової злочинності ...................... 93 Результати застосування Трирівневої моделі. Статистика .................. 105 Організації, які впроваджують відновні підходи в Україні .................. 112

ДОДАТКИ (на диску) Законодавство та підзаконні акти щодо захисту прав дітей та попередження правопорушень • Закон України від 24 січня 1995 року № 20/95-ВР «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей». • Закон України від 15 листопада 2001 року № 2789-III «Про попередження насильства в сім’ї». • Указ Президента України від 5 травня 2008 року № 411/2008 «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей». • Указ Президента України вiд 11 липня 2005 року № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей». • Указ Президента України вiд 4 травня 2007 року № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей». • Указ Президента України від 24 травня 2011 року № 597/20 «Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні». • Разпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. N 1039-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні». • Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 616 «Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу».

3


• •

Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

4

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 липня 1995 року № 502 «Про створення кримінальної міліції у справах дітей». Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту і Міністерства внутрішніх справ України від 7 вересня 2009 року № 3131/386 «Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї». Інструктивний лист для працівників КМСД від 30 вересня 2009 року № 58/2-1892 «Про організацію Трирівневої моделі профілактики правопорушень серед дітей». Постанова Пленуму Верховного Суду України від 2 липня 2004 року № 13 «Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів».

Методичні рекомендації та регіональні програми • Приклади вирішення ситуацій, що виникають під час здійснення професійної діяльності працівниками КМСД (на основі проактивних підходів). • Положення про соціальну програму «Впровадження трирівневої моделі профілактики правопорушень серед дітей» (Дарницький р-н м. Києва). • Методичні рекомендації для підготовки виступів у дитячих дошкільних та шкільних закладах з питань профілактики злочинів серед неповнолітніх та попередження втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. • Цільова програма відновлення органами внутрішніх справ найкращих традицій проведення профілактичної роботи з підлітками на 2009–2010 роки. • Регіональна цільова програма профілактики злочинності на 20112015 роки (затверджена Івано-Франківською обласною радою 24 березня 2011 р.) Міжнародні документи • Резолюція Економічної і соціальної ради ООН від 24 липня 2002 року «Про основні принципи програми відновного правосуддя у кримінальних справах». • Конвенція ООН про права дитини. • Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи державам-членам вiд 17 вересня 1987 року № R(87)20 «Про соціальний вплив на злочинність неповнолітніх». • Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи державам-членам вiд 15 вересня 1999 року № R(99)19 «Про принципи організації медіації у кримінальних справах». Шаблони документів до Механізму направлення матеріалів справ про злочини, вчинені неповнолітніми, для проведення медіації (програми примирення потерпілих та правопорушників).


1

Вступ


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

Ç

íàáóòòÿì íåçàëåæíîñò³ äëÿ Óêðà¿íè ïîñòàëà íàãàëüíà ïîòðåáà ó ñòâîðåíí³ ñèñòåìè çàõîä³â, ïîêëèêàíèõ çàïîá³ãòè íåãàòèâíèì ÿâèùàì ó äèòÿ÷îìó ñåðåäîâèù³, îñîáëèâî â÷èíåííþ ä³òüìè çëî÷èí³â òà ïðàâîïîðóøåíü. Àëå, íà æàëü, çàì³íèòè íååôåêòèâíèé êàðàëüíèé ï³äõ³ä, ùî ëèøèâñÿ Óêðà¿í³ â ñïàäîê â³ä ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â, íå âäàëîñÿ. Íîâå ðîçóì³ííÿ ïðèíöèï³â ïðîô³ëàêòèêè çëî÷èííîñò³, ùî ïîâèííå ´ðóíòóâàòèñÿ íà ðåêîìåíäàö³ÿõ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, äîêóìåíòàõ ÎÎÍ òà ÞͲÑÅÔ, ïðèéøëî ó çâ’ÿçêó ç ðàòèô³êàö³ºþ Óêðà¿íîþ íèçêè ì³æíàðîäíèõ äîêóìåíò³â, çîêðåìà Êîíâåíö³¿ ÎÎÍ ïðî ïðàâà äèòèíè, íèçêè Ôàêóëüòàòèâíèõ ïðîòîêîë³â Ðàäè ªâðîïè òà ³í. Óïðîâàäæåííÿ â Óêðà¿í³ äîñâ³äó þâåíàëüíî¿ þñòèö³¿, â³äíîâíèõ ï³äõîä³â äî çä³éñíåííÿ ïðàâîñóääÿ íàäàëî ìîæëèâ³ñòü ðîçðîáèòè íîâ³ ìîäåë³ ïðîô³ëàêòèêè äèòÿ÷î¿ òà ï³äë³òêîâî¿ çëî÷èííîñò³. Ó öüîìó ïîñ³áíèêó óâàãà çîñåðåäæóºòüñÿ ñàìå íà íîâèõ, ñó÷àñíèõ ï³äõîäàõ äî ðåàãóâàííÿ íà çëî÷èí òà îðãàí³çàö³¿ ñèñòåìè ïðîô³ëàêòèêè ïðàâîïîðóøåíü. Ñåðåä ³íøîãî, ðîçãëÿäàþòüñÿ òàê³ ïîíÿòòÿ. ³äíîâíå ïðàâîñóääÿ (restorative justice) — öå íîâèé ï³äõ³ä äî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðàâîâèõ êîíôë³êò³â, ÿêèé ´ðóíòóºòüñÿ íà çîñåðåäæåíí³ óâàãè íà â³äøêîäóâàíí³ çàïîä³ÿíî¿ ïîòåðï³ëèì øêîäè, ïîðîäæåíí³ â ïðàâîïîðóøíèê³â ïî÷óòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ¿õí³ ä³¿ òà çàëó÷åíí³ ãðîìàäè äî ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³êòó çà óìîâè àêòèâíî¿ ó÷àñò³ ñòîð³í ó ïðîöåñ³ â³äíîâëåííÿ ïîðóøåíèõ ñòîñóíê³â, íà ïðèìèðåíí³ òà ðîçðîáëåíí³ óãîä ì³æ ïîòåðï³ëèìè é ïðàâîïîðóøíèêàìè äëÿ äîñÿãíåííÿ áàæàíèõ ðåçóëüòàò³â òà â³äøêîäóâàíü1. Ïðîöåñ â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïîâàãîþ äî âñ³õ ñòîð³í. ³í òàêîæ ñïðèÿº àêòèâí³é ó÷àñò³ òà ïåðåäáà÷ຠçàîõî÷åííÿ âñ³õ çàëó÷åíèõ îñ³á äî 1

6

Ïîñ³áíèê Óïðàâë³ííÿ ÎÎÍ ùîäî âïðîâàäæåííÿ ïðîãðàì â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ, 2006 ð.


Вступ

áåçïîñåðåäíüîãî ñï³ëüíîãî îáãîâîðåííÿ ïðàâîïîðóøåííÿ, çàïîä³ÿíî¿ øêîäè òà íåîáõ³äíèõ âàð³àíò³â ðåàãóâàííÿ. ³í ñïðèÿº âèçíà÷åííþ ñï³ëüíèõ (à íå «ïðèçíà÷åíèõ çâåðõó») ðåçóëüòàò³â, äîñÿãíóòèõ øëÿõîì çàëó÷åííÿ òà ñï³âðîá³òíèöòâà âñ³õ ñòîð³í, ÿêèõ òàê ÷è ³íàêøå òîðêíóëàñÿ ïîä³ÿ çëî÷èíó. ³í (ïðîöåñ) òàêîæ ïîâ’ÿçàíèé ³ç ïîðîäæåííÿì ùèðèõ çîáîâ’ÿçàíü ç áîêó ñòîð³í ùîäî âèêîíàííÿ ò³º¿ óãîäè, ÿêî¿ âîíè ñï³ëüíî äîñÿãëè. ³í ïðàöþº ÿêíàéêðàùå, êîëè ëèøàºòüñÿ ïðîçîðèì òà ïåðåäáà÷óâàíèì, àëå âîäíî÷àñ ãíó÷êèì òà òàêèì, ùî â³äïîâ³äຠ³íäèâ³äóàëüíèì îáñòàâèíàì êîæíî¿ ñèòóàö³¿. Åìîö³éíà òà ô³çè÷íà áåçïåêà ó÷àñíèê³â ïðîãðàì â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ º íàäçâè÷àéíî âàæëèâîþ. Ïðîöåñ ïîâèíåí ñïðèÿòè ìîðàëüíîìó ñòàíîâëåííþ (ðîçâèòêó) ãðîìàäè: îáãîâîðåííÿ âàð³àíò³â íàëåæíîãî ðåàãóâàííÿ íà ïîä³þ çëî÷èíó ñïðèÿº îáãîâîðåííþ òà êðàùîìó óñâ³äîìëåííþ ñóñï³ëüíèõ íîðì òà ö³ííîñòåé, ùî º çàãàëüíîïðèéíÿòèìè â ò³é ÷è ³íø³é ãðîìàä³. Çðåøòîþ, ïðîöåñ ìຠáóòè ñïðÿìîâàíèé íà ðå³íòåãðàö³þ âñ³õ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíî¿ (êîíôë³êòíî¿) ñèòóàö³¿ â ãðîìàäó, òîáòî ¿õ ïîâåðíåííÿ äî æèòòÿ ÿê ïîâíîö³ííèõ, àêòèâíèõ òà êîðèñíèõ ÷ëåí³â ñóñï³ëüñòâà. Îòæå, ïðîöåñ ñë³ä îð³ºíòóâàòè íà íàëåæíå ðåàãóâàííÿ íà âñ³ ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç ïî䳺þ êðèì³íàëüíîãî êîíôë³êòó (ÿê ïðè÷èíè, òàê ³ éîãî íàñë³äêè), òà ìàêñèìàëüíó ï³äòðèìêó âñ³õ ÷ëåí³â ãðîìàäè, íà ÿêèõ âïëèíóëà êîíôë³êòíà (êðèì³íàëüíà) ñèòóàö³ÿ. Óñ³ ïðîöåäóðè â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ, çîêðåìà ìåä³àö³ÿ â êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ, ´ðóíòóþòüñÿ íà ïåâíèõ ïðèíöèïàõ îðãàí³çàö³¿ ïðîöåñó: z Âèçíàííÿ âàæëèâîñò³ ïî÷óòò³â òà ïîòðåá ñòîð³í (ó ïåðøó ÷åðãó — ïîòåðï³ëî¿ ñòîðîíè), ùî âèÿâëÿºòüñÿ â ìîæëèâîñò³ ðîçïîâ³ñòè ïðî ñâî¿ ïîòðåáè òà ïåðåæèâàííÿ, áóòè ïî÷óòèì, çóñòð³òè ðîçóì³ííÿ òà ï³äòðèìêó.

7


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

z

8

z

z

z

z

Ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà íàñë³äêè êîíôë³êòó — âèçíàííÿ ñòîðîíàìè (â ïåðøó ÷åðãó — ïðàâîïîðóøíèêîì) ñâ ðîë³ â êîíôë³êò³ òà òèõ íàñë³äê³â, äî ÿêèõ öåé êîíôë³êò ïðèçâ³â; ãîòîâí³ñòü ó÷àñíèê³â óõâàëþâàòè ð³øåííÿ òà âèêîíóâàòè ïåâí³ ä³¿ ç óñóíåííÿ íàñë³äê³â êîíôë³êòó òà çàâäàíî¿ øêîäè. Àêòèâíå çàëó÷åííÿ ñòîð³í — íàäàííÿ ñòîðîíàì ïîâíîâàæåíü ó ïîøóêó òà óõâàëåíí³ âçàºìîïðèéíÿòíîãî äëÿ íèõ ð³øåííÿ; ëèøå ó÷àñíèêè êîíôë³êòó º êîìïåòåíòíèìè â ðîçâ’ÿçàíí³ ïðîáëåìè. Íåéòðàëüí³ñòü âåäó÷îãî — âåäó÷èé (ìåä³àòîð, ôàñèë³òàòîð, âåäó÷èé êîëà) ïðàãíå îäíàêîâî äîïîìîãòè âñ³ì ó÷àñíèêàì êîíôë³êòó, íå ïðèéìàþ÷è ïðè öüîìó ñòîðîíó æîäíîãî ç ó÷àñíèê³â. Êîíô³äåíö³éí³ñòü — âñ³ ó÷àñíèêè ïðîöåäóðè áåðóòü íà ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ íå ïîøèðþâàòè æîäíî¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ñòàëà ¿ì â³äîìîþ ï³ä ÷àñ ïðîöåñó, áåç çãîäè ³íøî¿ ñòîðîíè. Äîáðîâ³ëüí³ñòü — ïðîöåäóðà ìîæå â³äáóâàòèñÿ ëèøå çà óìîâè äîáðîâ³ëüíî¿ çãîäè ñòîð³í íà ó÷àñòü ó í³é; êîæåí ç ó÷àñíèê³â ìîæå â³äìîâèòèñÿ â³ä ïðîöåäóðè íà áóäü-ÿêîìó åòàï³.

Íà ñüîãîäí³, ç óðàõóâàííÿì ì³æíàðîäíèõ çîáîâ’ÿçàíü Óêðà¿íè ÿê ÷ëåíà Ðàäè ªâðîïè òà ç ìåòîþ âèêîíàííÿ Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 24 òðàâíÿ 2011 ðîêó ¹ 597/2011 Ïðî Êîíöåïö³þ ðîçâèòêó êðèì³íàëüíî¿ þñòèö³¿ ùîäî íåïîâíîë³òí³õ â Óêðà¿í³, ̳í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè çà àêòèâíî¿ ó÷àñò³ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè, ̳í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, ³íøèõ ì³í³ñòåðñòâ òà â³äîìñòâ Óêðà¿íè ðîçðîáëåíî çàêîíîïðîåêòè, ñïðÿìîâàí³ íà ðåãëàìåíòàö³þ â³äíîâíèõ ïðîöåäóð ³ âèêîðèñòàííÿ ¿õ íàñë³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó òà ³íøèõ ïðîâàäæåííÿõ.


Ïðîàêòèâíèé ï³äõ³ä — ï³äõ³ä äî îðãàí³çàö³¿ ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â, ÿêèé ìຠíà ìåò³ äîñÿãíåííÿ äîâãîòðèâàëîãî çàäîâîëåííÿ ñóñï³ëüñòâà ðîáîòîþ ì³ë³ö³¿; ðîáîòà îðãàí³â òà ï³äðîçä³ë³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ñïðÿìîâàíà íà çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâèì çëî÷èíàì ³ ïðàâîïîðóøåííÿì ó ñóñï³ëüñòâ³, à òàêîæ êîíôë³êòàì ³ íåâäîâîëåííÿì ïðàö³âíèê³â âñåðåäèí³ îðãàí³çàö³¿. ̳ë³ö³ÿ ïðàöþº â ò³ñíîìó êîíòàêò³ ç ãðîìàäÿíàìè, ñï³ëüíî âèð³øóþ÷è íàãàëüí³ ïðîáëåìè. Çì³íþºòüñÿ îðãàí³çàö³éíèé êë³ìàò ó ì³ë³ö³¿, çàâäàííÿì ÿêî¿ ñòຠíàéíÿòòÿ ³ çàö³êàâëåííÿ ðîáîòîþ âèñîêîîñâ³÷åíèõ ïðàö³âíèê³â, çäàòíèõ ïðàöþâàòè â äåìîêðàòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³ òà ìàêñèìàëüíî ðåàë³çîâóâàòè ñâ³é ïîòåíö³àë. Âèíèêຠíîâà ìîäåëü ä³ÿëüíîñò³, ñêëàäîâèìè ÿêî¿ º ïðîãðàìè âçàºìî䳿 ç íàñåëåííÿì, ïîïåðåäæåííÿ çëî÷èííîñò³ òà êîìàíäíà ðîáîòà. Òðèð³âíåâà ìîäåëü ïðîô³ëàêòèêè ïðàâîïîðóøåíü ñåðåä ä³òåé òà ìîëîä³ — ðåã³îíàëüíà ìîäåëü çàïîá³ãàííÿ ïðàâîïîðóøåííÿì, ÿêà îõîïëþº òðè ð³âí³ ïðîô³ëàêòèêè òà çàëó÷ຠðåñóðñè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ãðîìàäè òà çàêëàä³â îñâ³òè äî ïëàíóâàííÿ òà îðãàí³çàö³¿ çàõîä³â ç ïîïåðåäæåííÿ çëî÷èííîñò³. Ìîäåëü ´ðóíòóºòüñÿ íà â³äíîâíîìó òà ïðîàêòèâíîìó ï³äõîäàõ. Öåíòð â³äíîâíèõ ïðàêòèê ó ãðîìàä³ (ÖÂÏ) — íåóðÿäîâà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ, ùî âïðîâàäæóº ïðîãðàìè â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ, ïðîãðàìè ïðèìèðåííÿ ïîòåðï³ëèõ ³ ïðàâîïîðóøíèê³â òà ³íø³ ïðàêòèêè ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³êò³â, ïîáóäîâàí³ íà ö³ííîñòÿõ òà ïðèíöèïàõ â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ.

9


1 Розвиток і тенденції організації профілактики правопорушень серед дітей та молоді


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

1

12

Ï

’ÿòíàäöÿòèð³÷íå ôóíêö³îíóâàííÿ òàêîãî «ìóëüòè-ï³äðîçä³ëó» ÿê êðèì³íàëüíà ì³ë³ö³ÿ ó ñïðàâàõ ä³òåé äîâîäèòü, ùî âèêîíàííÿ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâèõ çàâäàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ðîçêðèòòÿì çëî÷èí³â, ³íîä³ ïðèçâîäèëî äî âòðàòè ïîçèö³é â ïðîô³ëàêòè÷í³é ðîáîò³, ³ íàâïàêè, ïðèä³ëåííÿ óâàãè çä³éñíåííþ ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ðîáîòîþ â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, øêîëàõ-³íòåðíàòàõ, ç ñ³ì’ÿìè, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, â³äáèðàëî áàãàòî ÷àñó â îïåðàòèâíèõ ïðàö³âíèê³â, ùî íå ñïðèÿëî ¿õí³é ó÷àñò³ â ðîçêðèòò³ çëî÷èí³â. Ðàí³øå êåð³âíèöòâîì ̳í³ñòåðñòâà ðîáèëèñÿ ñïðîáè âèçíà÷èòè ïð³îðèòåòí³ñòü çàâäàíü: ïðîô³ëàêòè÷íèé âïëèâ àáî ðîçêðèòòÿ çëî÷èí³â. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ï³äðîçä³ëè ÊÌÑÄ â ð³çíèé ÷àñ âõîäèëè äî ñêëàäó êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ àáî ì³ë³ö³¿ ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè. ²ñòîð³ÿ ñòâîðåííÿ òà ðîçâèòêó â ñêëàä³ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ ñïåö³àëüíîãî ï³äðîçä³ëó ì³ë³ö³¿, ùî áåçïîñåðåäíüî çàéìàºòüñÿ ïîïåðåäæåííÿì çëî÷èííîñò³ â ï³äë³òêîâîìó ñåðåäîâèù³, ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç 30-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Ðóéí³âí³ íàñë³äêè ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè îñîáëèâî ãîñòðî ñòàëè â³ä÷óòíèìè, êîëè íà âóëèöÿõ ç’ÿâèëèñÿ âàòàãè áåçïðèòóëüíèõ ï³äë³òê³â, ÿê³ ãðàáóâàëè ïåðåõîæèõ, â÷èíÿëè êðàä³æêè. Ñóñï³ëüñòâî â³ä÷óâàëî íåáåçïåêó, ³ ðàäÿíñüê³é âëàä³ íåîáõ³äíî áóëî âæèòè â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â. Òàê, ó òðàâí³ 1935 ðîêó çà âêàç³âêîþ ÖÊ ÂÊÏ(á) áóëà ïðèéíÿòà ïîñòàíîâà ÐÍÊ ÑÐÑÐ «Ïðî ë³êâ³äàö³þ äèòÿ÷î¿ áåçäîãëÿäíîñò³ òà áåçïðèòóëüíîñò³». Ç ö³ºþ ìåòîþ â ñêëàä³ êàðíîãî ðîçøóêó áóëè ñòâîðåí³ äèòÿ÷³ ê³ìíàòè ì³ë³ö³¿, îðãàí³çîâàí³ ïåðø³ ñïåö³àëüí³ çàêëàäè äëÿ ä³òåé – êîìóíè. Äèòÿ÷à áåçïðèòóëüí³ñòü áóëà ìàéæå ë³êâ³äîâàíà. Ó ö³ ðîêè ïðîÿâèâñÿ ïåäàãîã³÷íèé òàëàíò À. Ñ. Ìàêàðåíêà. Ðîçðîáëåí³ íèì ïðèíöèïè, ôîðìè ³ ìåòîäè ðîáîòè ç âàæêîâèõîâóâàíèìè ä³òüìè âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ áàãàòüìà ïîêîë³ííÿìè ì³ë³ö³îíåð³â ³ ïåäàãîã³â, íå âòðà÷àþ÷è àêòóàëüíîñò³ é çàðàç.


2

Êë³øåâè÷ Í. À. Ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íà ðîáîòà êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ ó ñïðàâàõ ä³òåé ç ï³äë³òêàìè ç äåë³íêâåíòíîþ ïîâåä³íêîþ (äðóãà ïîëîâèíà ÕÕ — ïî÷àòîê ÕÕ² ñòîë³òòÿ) / Îñâ³òà Äîíáàñó ¹ 1) 144), — 2011. — Ñ. 103. — 108.

1

Розвиток і тенденції організації профілактики правопорушень серед дітей та молоді

Ó 1968 ð. ̳í³ñòåðñòâî îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ÑÐÑÐ âèäàëî Íàêàç ¹ 542, ÿêèì çàòâåðäæåíî ²íñòðóêö³þ ïðî îðãàí³çàö³þ ðîáîòè äèòÿ÷î¿ ê³ìíàòè ì³ë³ö³¿. ×àñ ïîêàçàâ, ùî äåðæàâ³ ñë³ä ïðèä³ëÿòè á³ëüøå óâàãè ï³äðîñòàþ÷îìó ïîêîë³ííþ. Äèòÿ÷èé í³ã³ë³çì îñîáëèâî ÿñêðàâî ïðîÿâëÿâñÿ â íåáàæàí³ ï³äêîðÿòèñÿ ïåâíèì çàïîë³òèçîâàíèì íîðìàì ïîâåä³íêè. ²íîä³ ïðàâîïîðóøåííÿ â÷èíÿëèñÿ ÿê ïðîòåñò ïðîòè ñèñòåìè (ïîÿâà ìîëîä³æíèõ òå÷³é, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç çàõ³äíîþ êóëüòóðîþ, ùî ðîçö³íþâàëîñÿ ÿê õóë³ãàíñòâî ³ çàìàõ íà ðàäÿíñüêèé ñïîñ³á æèòòÿ), àëå é áàíàëüíîãî õóë³ãàíñòâà ³ êðàä³æîê â ï³äë³òêîâîìó ñåðåäîâèù³ òàêîæ âèñòà÷àëî. Òîìó â ëþòîìó 1978 ðîêó ̳í³ñòåðñòâî âíóòð³øí³õ ñïðàâ ÑÐÑÐ âèäàëî òàºìíèé Íàêàç ¹ 085, ÿêèì çàòâåðäèëî ²íñòðóêö³þ ïðî îðãàí³çàö³þ ðîáîòè ³íñïåêö³¿ ó ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ òà çâ³òè ïðî ðåçóëüòàòè ðîáîòè ç ïîïåðåäæåííÿ ïðàâîïîðóøåíü ñåðåä ä³òåé. Îäí³ºþ ç ïðîãðåñèâíèõ ôîðì ïðîô³ëàêòèêè ó ò³ ÷àñè áóëî øèðîêå çàëó÷åííÿ ãðîìàäè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ï³äë³òê³â. Áóëè ñòâîðåí³ ðàäè îïîðíèõ ïóíêò³â ì³ë³ö³¿. Ðàäà îïîðíîãî ïóíêòó îðãàí³çîâóâàëà ðîáîòó çà òàêèìè ñåêö³ÿìè: ñåêö³ÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ïðîô³ëàêòèêè çä³éñíþâàëà øåôñòâî, íàñòàâíèöòâî, ³íäèâ³äóàëüíèé íàãëÿä, ùîäåííèé êîíòðîëü çà ïîâåä³íêîþ êîíêðåòíîãî ï³äë³òêà àáî éîãî ñ³ì’¿; ñåêö³ÿ çàãàëüíî¿ ïðîô³ëàêòèêè çä³éñíþâàëà ïðàâîâå âèõîâàííÿ, êîîðäèíóâàëà ðîáîòó ðàä ç ïðîô³ëàêòèêè â òðóäîâèõ êîëåêòèâàõ, ðîáîòó øêîëè â ì³êðîðàéîí³. ²íø³ ñåêö³¿ – ïðîô³ëàêòèêè ïðàâîïîðóøåíü íåïîâíîë³òí³õ, êóëüòóðíî-ïîáóòîâî¿ ðîáîòè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ – çä³éñíþâàëè îðãàí³çàö³þ ïðàö³, äîçâ³ëëÿ òà â³äïî÷èíêó ï³äë³òê³â ó ì³êðîðàéîí³2.

13


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

1

ϳñëÿ íàáóòòÿ Óêðà¿íîþ íåçàëåæíîñò³ ïîñòàëà íàãàëüíà ïîòðåáà ó ñòâîðåíí³ ñèñòåìè çàõîä³â, ïîêëèêàíèõ çàïîá³ãòè íåãàòèâíèì ÿâèùàì ó äèòÿ÷îìó ñåðåäîâèù³, îñîáëèâî â÷èíåííþ ä³òüìè çëî÷èí³â òà ïðàâîïîðóøåíü. Àëå, íà æàëü, çàì³íèòè íååôåêòèâíèé êàðàëüíèé ï³äõ³ä, ùî ëèøèâñÿ Óêðà¿í³ ó ñïàäîê â³ä ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â, íå âäàëîñÿ. Òàê, ̳í³ñòåðñòâîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ íà âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðãàíè ³ ñëóæáè ó ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ òà ñïåö³àëüí³ óñòàíîâè äëÿ íåïîâíîë³òí³õ»3, áóëî âèäàíî òàºìíèé Íàêàç ¹ 06, ÿêèì çàòâåðäæåíî ³íñòðóêö³þ ïðî îðãàí³çàö³þ ðîáîòè êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ ó ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ (ÊÌÑÍ). Ó ðîáîò³ öüîãî ï³äðîçä³ëó áóëè ïîºäíàíí³ ÿê îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâà, òàê ³ ïðîô³ëàêòè÷íà ä³ÿëüí³ñòü. Íà ñüîãîäí³ ³ñíóâàííÿ êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ ó ñïðàâàõ ä³òåé, ÿê ñàìîñò³éíîãî ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó ó ñêëàä³ ÌÂÑ, íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ ïåðåäáà÷åíî çàêîíàìè Óêðà¿íè: z «Ïðî îðãàíè ³ ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñïåö³àëüí³ óñòàíîâè äëÿ ä³òåé», ñòàòòåþ 5 ÿêîãî âèçíà÷åíî, ùî êðèì³íàëüíà ì³ë³ö³ÿ ó ñïðàâàõ ä³òåé º ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ ³ ñòâîðþºòüñÿ íà ïðàâàõ ñàìîñò³éíîãî ï³äðîçä³ëó â ãîëîâíèõ óïðàâë³ííÿõ ̳í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì, ì³ñò³ Êèºâ³, Êè¿âñüê³é îáëàñò³, óïðàâë³ííÿõ ̳í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ ì³ñòà Ñåâàñòîïîëÿ, îáëàñòåé, óïðàâë³ííÿõ âíóòð³øí³õ ñïðàâ ̳í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè íà òðàíñïîðò³ òà ̳í³ñòåðñòâ³ âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè; z «Ïðî ïîïåðåäæåííÿ íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿», ñòàòòÿ 6 ÿêîãî âèçíà÷ຠïîâíîâàæåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ ó ñïðàâàõ ä³òåé, îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ ùîäî ïîïåðåäæåííÿ íàñèëüñòâà ó ñ³ì’¿ ó âèïàäêàõ, êîëè

14

3

³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè (ÂÂÐ) N 6, — 1995. — ñò. 35


æåðòâà íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿ àáî îñîáà, ñòîñîâíî ÿêî¿ ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà â÷èíåííÿ íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿, à òàêîæ îñîáà, ùî â÷èíèëà íàñèëüñòâî â ñ³ì’¿, íå äîñÿãëè 18-ð³÷íîãî â³êó.

Розвиток і тенденції організації профілактики правопорушень серед дітей та молоді

Íà âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðãàíè ³ ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñïåö³àëüí³ óñòàíîâè äëÿ ä³òåé» ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 8 ëèïíÿ 1995 ðîêó ¹ 502 áóëî çàòâåðäæåíå Ïîëîæåííÿ ïðî Äåïàðòàìåíò êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ï³äðîçä³ëè íà ì³ñöÿõ, çã³äíî ç ÿêèì êðèì³íàëüíà ì³ë³ö³ÿ ó ñïðàâàõ ä³òåé º ñàìîñò³éíèì ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ³ âõîäèòü äî áëîêó êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ ç â³äïîâ³äíèìè îáîâ’ÿçêàìè. Íà ñüîãîäí³ ï³äðîçä³ëè êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ ó ñïðàâàõ ä³òåé – öå ºäèí³ ñïåö³àë³çîâàí³ ï³äðîçä³ëè â ñòðóêòóð³ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ÿê³ êîìïëåêñíî çàéìàþòüñÿ ïðîáëåìàìè ä³òåé. Çàçíà÷åíå âèìàãຠâ³ä ï³äðîçä³ë³â ÊÌÑÄ ÿê ðîçêðèòòÿ çëî÷èí³â òà ðîçøóê ä³òåé, òàê ³ ïðîâåäåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè, ðîçðîáêó òà âïðîâàäæåííÿ â ä³þ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ÿê³ ñïðèÿòèìóòü âèð³øåííþ ïðîáëåì ó äèòÿ÷îìó ñåðåäîâèù³. Ãîëîâíîþ ìåòîþ çä³éñíåííÿ ïðîô³ëàêòèêè ïðàâîïîðóøåíü ñåðåä ä³òåé òà ìîëîä³ º çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè ãðîìàäÿí ³ âîäíî÷àñ äîòðèìàííÿ ¿õí³õ ïðàâ ³ ñâîáîä. Àíàë³ç ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ ñâ³ä÷èòü, ùî ó 2011 ðîö³ íåïîâíîë³òí³ìè àáî çà ¿õ ó÷àñòþ ñêîºíî ïîíàä 17,8 òèñ. çëî÷èí³â. Ó ñòðóêòóð³ ï³äë³òêîâî¿ çëî÷èííîñò³ ïåðåâàæàþòü êðàä³æêè, ÿê³ ñêëàäàþòü 67 % â³ä óñ³õ ñêîºíèõ ï³äë³òêàìè çëî÷èí³â. Äî ñêîºííÿ çëî÷èí³â áóëè ïðè÷åòí³ ïîíàä 13,6 òèñ. ä³òåé. Âîäíî÷àñ â ñòàí³ àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ â÷èíèëè çëî÷èíè ìàéæå 1,5 òèñ. ä³òåé. Ìàéæå ó 2 òèñ. âèïàäêàõ ä³òè áóëè âòÿãíåí³ äîðîñëèìè äî â÷èíåííÿ çëî÷èí³â. Ïðàö³âíèêàìè ì³ë³ö³¿ çàäîêóìåíòîâàíî ïîíàä 1,9 òèñ. ôàêò³â óòÿãíåí-

1

15


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

1

16

íÿ íåïîâíîë³òí³õ ó çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, ó òîìó ÷èñë³ 51 – äî æåáðàêóâàííÿ. ijòè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü áåç äîãëÿäó äîðîñëèõ, íàé÷àñò³øå â÷èíÿþòü ïðàâîïîðóøåííÿ ³ çëî÷èíè, ñàì³ ñòàþòü æåðòâàìè ïðîòèïðàâíèõ ä³é. Òîìó âàæëèâèì íàïðÿìîì ïðîô³ëàêòèêè ïðàâîïîðóøåíü ñåðåä ä³òåé º ðîçøóê áåçâ³ñòè çíèêëèõ ä³òåé òà óñóíåííÿ ïðè÷èí ³ óìîâ, ùî ñïðèÿþòü çàëèøåííþ íèìè ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ. Ëèøå ó 2011 ð. äî îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ äîñòàâëåíî ïîíàä 10,6 òèñ. ä³òåé â³êîì äî 16 ðîê³â, ÿê³ ïåðåáóâàëè áåç äîãëÿäó, ç íèõ 3,3 òèñ. âëàøòîâàíî äî ïðèòóëê³â, 952 ïîì³ùåíî äî ìåäè÷íèõ çàêëàä³â, ³íøèõ ïåðåäàíî áàòüêàì àáî îñîáàì, ÿê³ ¿õ çàì³íþþòü. Ó òîé æå ÷àñ äî îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ íàä³éøëî 8369 çàÿâ ùîäî áåçâ³ñíîãî çíèêíåííÿ ä³òåé, ç ÿêèõ óïðîäîâæ äîáè ðîçøóêàíî 6994 (84 %). Êîæíå øîñòå çâåðíåííÿ äî ÎÂÑ ùîäî áåçâ³ñíîãî çíèêíåííÿ äèòèíè ñòîñóºòüñÿ âèõîâàíö³â øê³ë-³íòåðíàò³â. Êîæåí òðåò³é âèïàäîê – öå ïîâòîðíà âòå÷à äèòèíè ç ³íòåðíàòíîãî çàêëàäó. Îñíîâíèìè ïðè÷èíàìè äèòÿ÷î¿ áåçäîãëÿäíîñò³ º â÷èíåííÿ ç áîêó áàòüê³â æîðñòîêîñò³ òà íàñèëüñòâà, âòÿãíåííÿ ¿õ ó æåáðàöòâî, ïèÿöòâî òà ³íøó ïðîòèïðàâíó ä³ÿëüí³ñòü. Òîìó îñîáëèâà óâàãà îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ ïðèä³ëÿºòüñÿ, íàñàìïåðåä, ïðîâåäåííþ â³äïîâ³äíî¿ ðîç’ÿñíþâàëüíî¿ ðîáîòè ç áàòüêàìè, ÿê³ óõèëÿþòüñÿ â³ä âèêîíàííÿ ñâî¿õ áàòüê³âñüêèõ îáîâ’ÿçê³â. Çà íåâèêîíàííÿ áàòüê³âñüêèõ îáîâ’ÿçê³â äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðèòÿãíóòî ïîíàä 41,6 òèñ. áàòüê³â àáî îñ³á, ÿê³ ¿õ çàì³íþþòü òà ìàéæå 4 òèñ. áàòüê³â, ÿê³ â÷èíÿëè íàñèëüñòâî â ñ³ì’¿ ïî â³äíîøåííþ äî äèòèíè. Ðîçïî÷àòèé ó ëèñòîïàä³ 2011 ð. ïðîöåñ ðåôîðìóâàííÿ ï³äðîçä³ë³â êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ ó ñïðàâàõ ä³òåé çàñâ³ä÷èâ íåîáõ³äí³ñòü ÷³òêîãî âèçíà÷åííÿ ôóíêö³é òà íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³ ìàéáóòíüîãî ï³äðîçä³ëó ÌÂÑ Óêðà¿íè, ÿêèé áóäå çä³éñíþâàòè ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ çà-


1

Розвиток і тенденції організації профілактики правопорушень серед дітей та молоді

õèñòó ïðàâ ä³òåé. Àíàë³ç äîñâ³äó ôóíêö³îíóâàííÿ ïîä³áíèõ ï³äðîçä³ë³â â ïîë³ö³¿ çàðóá³æíèõ êðà¿í ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî îñíîâíèì íàïðÿìîì ä³ÿëüíîñò³ öèõ ñïåö³àë³çîâàíèõ ï³äðîçä³ë³â º ïðîô³ëàêòèêà ïðàâîïîðóøåíü, ÿêà çä³éñíþºòüñÿ ç îáîâ’ÿçêîâèì çàëó÷åííÿì ðåñóðñ³â ãðîìàäè. Òàê, ó ïîë³ö³¿ Êàíàäè ôóíêö³îíóþòü «ãðóïè ïî ðîáîò³ ç íåïîâíîë³òí³ìè ïðàâîïîðóøíèêàìè», ïðàö³âíèêè ÿêèõ ðîçãëÿäàþòü ìàòåð³àëè, îö³íþþòü ðèçèêè ìîæëèâîãî ïîâòîðåííÿ ïðàâîïîðóøåííÿ ³ âèð³øóþòü ïèòàííÿ ïðî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ íåïîâíîë³òíüîìó ³ ïåðåäà÷³ ñïðàâè ïðîêóðîðîâ³. Êð³ì òîãî ³ñíóº «ãðóïà ïî ðîáîò³ ç³ øêîëàìè», îñíîâíèì çàâäàííÿì îô³öåð³â ïîë³ö³¿, ÿê³ âõîäÿòü äî òàêèõ ãðóï, º íàëàãîäæåííÿ âçàºìî䳿 ç àäì³í³ñòðàö³ÿìè øê³ë òà øê³ëüíèìè íàãëÿäîâèìè ðàäàìè, ñâîºð³äíèìè áàòüê³âñüêèìè êîì³òåòàìè øê³ë. Ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿ ³ñíóº çàêîí, çã³äíî ç ÿêèì ïåðøèì ³ç æåðòâîþ çëî÷èíó àáî ïðîòèïðàâíîãî ïîñÿãàííÿ ïîâèíåí ðîçìîâëÿòè ïîë³öåéñüêèé, òîìó ïåâíà ê³ëüê³ñòü ïîë³öåéñüêèõ â³äðÿäæåíà äî ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ñîö³àëüíî¿ ñëóæáè, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ïèòàííÿìè çàõèñòó ïðàâ ä³òåé. Ö³ ïîë³öåéñüê³ ïðîõîäÿòü ñïåö³àëüí³ êóðñè, äå âèâ÷àþòü äèòÿ÷ó ïñèõîëîã³þ, êîíôë³êòîëîã³þ, îñíîâè ñîö³àëüíîãî ïàòðîíàæó. Âîíè ïðàöþþòü ðàçîì ³ç ñîö³àëüíèìè ïðàö³âíèêàìè â øêîëàõ, ñ³ì’ÿõ, ç ä³òüìè, ñõèëüíèìè äî â÷èíåííÿ ïðàâîïîðóøåíü, à òàêîæ ç ï³äë³òêàìè, çàñóäæåíèìè äî àëüòåðíàòèâíèõ âèä³â ïîêàðàííÿ, íå ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ïîçáàâëåííÿì âîë³. Îêðåìî ³ñíóº ï³äðîçä³ë ñïåö³àëüíèõ ñë³ä÷èõ ó ñïðàâàõ ä³òåé, ùî çä³éñíþþòü ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâàõ ùîäî íåïîâíîë³òí³õ, ÿê³ â÷èíèëè çëî÷èíè. Ó Øâåéöà𳿠äî ñêëàäó êàíòîíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Æåíåâè âõîäèòü ï³äðîçä³ë ðîáîòè ç íåïîâíîë³òí³ìè (Brigade des Mineurs), ÿêèé º ÷àñòèíîþ ïîë³ö³¿ þñòèö³¿ (La Police Judiciaire). Ïðàö³âíèêè ï³äðîçä³ëó íåñóòü ñëóæáó ó öèâ³ëüíîìó. Äî ¿õíüî¿ þðèñäèêö³¿ âõîäèòü ïîïåðåä-

17


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

1

18

æåííÿ ñêîºííÿ çëî÷èí³â íåïîâíîë³òí³ìè, ¿õ ðîçøóê ³ ïîì³ùåííÿ äî ñïåö³àëüíèõ óñòàíîâ, ðîáîòà ç ä³òüìè, ÿê³ ñòàëè æåðòâàìè çëî÷èí³â. Ôóíêö³þ ïðîô³ëàêòèêè ïðàâîïîðóøåíü â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ çä³éñíþþòü âñ³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè ïîë³ö³¿. ²ñíóº â³äïîâ³äíèé äîãîâ³ð ì³æ Äåïàðòàìåíòîì ïîë³ö³¿ ³ ̳í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ùîäî ñï³âïðàö³ ïîë³ö³¿ òà íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. ͳäåðëàíäñüêà ïîë³ö³ÿ ìຠï³äðîçä³ë ïî ðîáîò³ ç íåïîâíîë³òí³ìè çëî÷èíöÿìè (Police juvienale), ÿêèé ñòðóêòóðíî âõîäèòü äî ïîë³ö³¿ ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè. Öåé ï³äðîçä³ë êîìïëåêòóºòüñÿ ç îáîâ’ÿçêîâèì óðàõóâàííÿì ãåíäåðíî¿ ïîë³òèêè (1/2 ï³äðîçä³ëó — æ³íêèïîë³öåéñüê³). Äî ï³äðîçä³ëó çàðàõîâóþòüñÿ ïîë³öåéñüê³, ÿê³ ìàþòü äîñâ³ä ðîáîòè íå ìåíøå ÿê 5 ðîê³â, ïðîéøëè â³äïîâ³äí³ òðåí³íãè ç äèòÿ÷î¿ ïñèõîëî㳿 òà îñíîâ ðîáîòè ç ä³òüìè — æåðòâàìè çëî÷èí³â. Çä³éñíåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè ñåðåä íåïîâíîë³òí³õ ïîêëàäàºòüñÿ íà ï³äðîçä³ë ïðåâåíö³¿, ÿêèé âõîäèòü äî ñêëàäó óïðàâë³ííÿ îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó. Ó ñêëàä³ ïîë³ö³¿ Åñòîí³¿ òà Ëàò⳿ ôóíêö³îíóþòü ï³äðîçä³ëè ìîëîä³æíî¿ ïîë³ö³¿ ïðåâåíö³¿, ÿê³ ñòðóêòóðíî âõîäÿòü äî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ ç îõîðîíè ïîðÿäêó. Àëå äî ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â ñåðåä ä³òåé äîëó÷àþòüñÿ òàêîæ ïðàö³âíèêè äîðîæíüî¿ ïîë³ö³¿, ï³äðîçä³ë³â ïî áîðîòüá³ ç íåçàêîííèì îá³ãîì íàðêîòèê³â, ïðîòè䳿 ê³áåðçëî÷èííîñò³. Ðåôîðìóâàííÿ êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ ó ñïðàâàõ ä³òåé îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ ìຠíà ìåò³ ïåðåïðîô³ëþâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ñëóæáè ç ðåïðåñèâíî-ïðîô³ëàêòè÷íîãî íà ïðîô³ëàêòè÷íî-âèõîâíèé, ùî íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷èòè ïîâíîö³ííó êîìïëåêñíó ñèñòåìó ïðàâîâîãî çàõèñòó ä³òåé, à òàêîæ çàáåçïå÷èòü çàêîíí³ñòü, îá´ðóíòîâàí³ñòü òà åôåêòèâí³ñòü êîæíîãî ð³øåííÿ ùîäî äèòèíè, ÿêà ïîòðàïèëà ó êîíôë³êò ³ç çàêîíîì, ïîâ’ÿçàíîãî ç ¿¿ ïåðåâèõîâàííÿì òà ïîäàëüøîþ ñîö³àëüíîþ òà ïðàâîâîþ ï³äòðèìêîþ.


4

Ðàòèô³êîâàíà Óêðà¿íîþ çã³äíî ç Ïîñòàíîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè â³ä 27 ëþòîãî 1991 ð. ¹ 789-Õ²².

1

Розвиток і тенденції організації профілактики правопорушень серед дітей та молоді

Çà ó÷àñòþ Óïîâíîâàæåíîãî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ç ïðàâ äèòèíè Þ. Ïàâëåíêà, ̳í³ñòåðñòâîì, ñï³ëüíî ç ïðåäñòàâíèêàìè óðÿäîâèõ òà íåóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ îï³êóþòüñÿ ïðàâàìè äèòèíè, ðîçðîáëåíî òà çàòâåðäæåíî êîíöåïö³þ ç³ ñòâîðåííÿ íà áàç³ ï³äðîçä³ë³â êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ ó ñïðàâàõ ä³òåé îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ îêðåìîãî ï³äðîçä³ëó — þâåíàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ ó áëîö³ ì³ë³ö³¿ ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè. Ñòâîðåííÿ þâåíàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ ñïðèÿòèìå ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ çàõèñòó ïðàâ ä³òåé òà â³äïîâ³äàòèìå ºâðîïåéñüêèì ñòàíäàðòàì ùîäî ¿õ ïðàâîâîãî òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó. Çì³íà ï³äõîä³â äî ïðîâåäåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè çóìîâëåíà, ïîïåðøå, âèìîãàìè ì³æíàðîäíèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ áóëè ðàòèô³êîâàí³ Óêðà¿íîþ, çîêðåìà Êîíâåíö³¿ ÎÎÍ ïðî ïðàâà äèòèíè4, Ðåêîìåíäàö³¿ ¹R(87)20* Êîì³òåòó ì³í³ñòð³â Ðàäè ªâðîïè äåðæàâàì-÷ëåíàì ïðî ñîö³àëüíèé âïëèâ íà çëî÷èíí³ñòü íåïîâíîë³òí³õ ̳í³ìàëüíèõ ñòàíäàðòíèõ ïðàâèë Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é ç â³äïðàâëåííÿ ïðàâîñóääÿ ñòîñîâíî íåïîâíîë³òí³õ â³ä 29 ëèñòîïàäà 1985 ðîêó (Ïåê³íñüê³ ïðàâèëà), Êåð³âí³ ïðèíöèïè çàïîá³ãàííÿ çëî÷èííîñò³ ñåðåä íåïîâíîë³òí³õ (Åð-гÿäñüê³ êåð³âí³ ïðèíöèïè; ïðèéíÿò³ òà ïðîãîëîøåí³ â³äïîâ³äíî äî ðåçîëþö³¿ 45/112 Ãåíåðàëüíî¿ Àñàìáëå¿ ÎÎÍ â³ä 14 ãðóäíÿ 1990 ðîêó), Ïðàâèëà Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é ùîäî çàõèñòó íåïîâíîë³òí³õ, ïîçáàâëåíèõ âîë³ â³ä 14 ãðóäíÿ 1990 ðîêó, Îñíîâí³ ïðèíöèïè çàñòîñóâàííÿ ïðîãðàì â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ â êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ (Åêîíîì³÷íà ³ Ñîö³àëüíà Ðàäà ÎÎÍ, 24 ëèïíÿ 2002 ðîêó). Ïî-äðóãå — îñîáëèâ³ñòþ ñóá’ºêòà ïðîô³ëàêòèêè. Àäæå, çàñòîñóâàííÿ äî ï³äë³òêà-ïðàâîïîðóøíèêà ëèøå àäì³í³ñòðàòèâíîãî àáî êðèì³íàëüíîãî çàêîíó ó âèãëÿä³ ïðèòÿãíåííÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ íåäîñòàòíüî, ùîá òîé óñâ³äîìèâ ïðî-

19


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

1

20

òèïðàâí³ñòü ñâ ïîâåä³íêè. Âàæëèâèì º óñâ³äîìëåííÿ íàñë³äê³â òàêî¿ ïîâåä³íêè íèì îñîáèñòî, áàòüêàìè, îòî÷óþ÷èìè, ñóñï³ëüñòâîì â ö³ëîìó, íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ âèïðàâèòè ñèòóàö³þ, ÷åðåç çì³íó ñâ ïîâåä³íêè òà ñòàâëåííÿ äî ñèòóàö³¿, ÿêà ñïðèÿëà â÷èíåííþ ïðàâîïîðóøåííÿ. Íå ìåíø âàæëèâèì º ñòâîðåííÿ äëÿ ï³äë³òêà, ÿêèé ïåðåáóâຠó êîíôë³êò³ ç çàêîíîì àáî ìຠäåâ³àíòíó ïîâåä³íêó, â³äïîâ³äíîãî áåçïå÷íîãî ñåðåäîâèùà, â ÿêîìó ðèçèê âèíèêíåííÿ òàêî¿ ïðîáëåìè áóäå çâåäåíèé äî ì³í³ìóìó. Îñíîâí³ íàïðÿìè ðåôîðìóâàííÿ: z óäîñêîíàëåííÿ çì³ñòó, ôîðì ³ ìåòîä³â ïðîô³ëàêòèêè ïðàâîïîðóøåíü ñåðåä ä³òåé, çàñòîñóâàííÿ â³äíîâíîãî ï³äõîäó ïðè âèð³øåíí³ ñïðàâ ïðî çëî÷èíè, ó÷èíåí³ ï³äë³òêàìè; z âïðîâàäæåííÿ Òðèð³âíåâî¿ ìîäåë³ ïðîô³ëàêòèêè ïðàâîïîðóøåíü ó äèòÿ÷îìó ñåðåäîâèù³, ïðîâåäåííÿ ïîïåðåäæóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè, çîêðåìà ç òèìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó êîíôë³êò³ ç çàêîíîì òà ñõèëüíèìè äî â÷èíåííÿ ïðàâîïîðóøåíü; z ïàðòíåðñòâî îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ ç ñîö³àëüíèìè ³íñòèòóòàìè ñóñï³ëüñòâà ç ìåòîþ óñóíåííÿ ïðè÷èí òà óìîâ, ùî ñïðèÿþòü ó÷èíåííþ ïðàâîïîðóøåíü ä³òüìè; z âæèòòÿ ó ìåæàõ ñâ êîìïåòåíö³¿ çàõîä³â ñîö³àëüíîãî ïàòðîíàæó ùîäî ä³òåé, ÿê³ â³äáóâàëè ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ïåâíèé ñòðîê ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ ïîâòîðíîãî â÷èíåííÿ çëî÷èí³â. Îñíîâíèìè ïðèíöèïàìè, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ áóäå îðãàí³çîâàíà ðîáîòà þâåíàëüíî¿ ì³ë³ö³¿, º: z çàáåçïå÷åííÿ çàõèñòó ïðàâ íåïîâíîë³òíüîãî ÿê ïîòåðï³ëîãî, òàê ³ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî øëÿõîì çàêðèòòÿ ñïðàâè ïðî çëî÷èí íåïîâíîë³òíüîãî àáî ïðî ïîñÿãàííÿ íà çëî÷èí (ç óðàõóâàííÿì


1

Розвиток і тенденції організації профілактики правопорушень серед дітей та молоді

ìîæëèâîñòåé Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè); z íàäàííÿ ïåðåâàãè âèõîâíîìó âïëèâó ïåðåä ïðèìóñîâèìè çàõîäàìè. z ä³ÿëüí³ñòü þâåíàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ ìຠáàçóâàòèñÿ íà â³äíîâíîìó ïðèíöèï³. Ó öüîìó ¿¿ ³ñòîòíà â³äì³íí³ñòü â³ä «äîðîñëèõ» ï³äðîçä³ë³â ì³ë³ö³¿. Çàõîäè, ùî âæèâàþòüñÿ ç ìåòîþ ïðîô³ëàêòèêè ïðàâîïîðóøåíü ïîâèíí³ áóòè íå êàðàëüíèìè, à ïåðåäîâñ³ì òàêèìè, ùî â³äíîâëþþòü ïîðóøåí³ ïðàâà òà ñâîáîäè æåðòâè çëî÷èíó àáî ïîòåðï³ëîãî â³ä ïðàâîïîðóøåííÿ, ñïðèÿòèìóòü óñâ³äîìëåííþ ïðàâîïîðóøíèêîì íåîáõ³äíîñò³ â³äïîâ³äàòè çà ñâî¿ â÷èíêè ³ çä³éñíåííþ íèì çàõîä³â äëÿ â³äøêîäóâàííÿ çàâäàíî¿ øêîäè. Çàëàãîäæåííÿ êîíôë³êò³â òà âèð³øåííÿ ñèòóàö³é, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðàâîïîðóøåííÿìè, â³äáóâàºòüñÿ øëÿõîì äîñÿãíåííÿ ïîðîçóì³ííÿ ì³æ ñòîðîíàìè êîíôë³êòó ³ç çàëó÷åííÿì ¿õ ñîö³àëüíîãî îòî÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèê³â ì³ñöåâèõ ãðîìàä. z ðåàá³ë³òàö³ÿ ñòîñóºòüñÿ íå ò³ëüêè äèòèíè, ÿêà ïîòåðï³ëà â³ä æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ àáî íåäáàëîãî ï³êëóâàííÿ, à é íåïîâíîë³òíüîãî ïðàâîïîðóøíèêà, ÿêèé ìຠáóòè ðåñîö³àë³çîâàíèé. Äëÿ öüîãî þâåíàëüíà ì³ë³ö³ÿ ìຠñòàòè êîîðäèíàòîðîì ïðîãðàì ³ ïðîåêò³â, íàïðàâëåíèõ íà êîðåêö³þ ïîâåä³íêè òà óñóíåííÿ êðèì³íîãåííèõ ïðè÷èí ó÷èíåííÿ äèòèíîþ ïðàâîïîðóøåííÿ. Êîíöåïö³ÿ ñòâîðåííÿ þâåíàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ âèìàãຠé ïåâíèõ çì³íè â îðãàí³çàö³éíî-øòàòí³é ñòðóêòóð³. Òàê, ïåðåäáà÷åíî ðîçìåæóâàííÿ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ’ÿçê³â ùîäî ïðîâåäåííÿ çàãàëüíî¿ ïðîô³ëàêòèêè – ïðåâåíö³¿ òà ³íäèâ³äóàëüíî¿ ïðîô³ëàêòèêè. Ñàìå òîìó íåîáõ³äíå ââåäåííÿ ïîñàä ³íñïåêòîð³â ç ïðîô³ëàêòèêè ïðàâîïîðóøåíü òà ³íñïåêòîð³â ïî ðîáîò³ ç ïðàâîïîðóøíèêàìè. Ïåðø³ áóäóòü â³äïîâ³äàòè çà ïðîâåäåííÿ ïåðâèííî¿ òà âòîðèííî¿ ïðîô³ëàêòèêè, íàëàãîäæåííÿ âçàºìî䳿 ç³ øêîëàìè, áàòüê³âñüêèìè êîì³òåòàìè, ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè, ³íøèìè çàö³êàâëåíèìè ³íñòèòóòàìè

21


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

1

22

ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Âàæëèâó ðîëü â îðãàí³çàö³¿ ö³º¿ ðîáîòè áóäóòü â³ä³ãðàâàòè Øê³ëüí³ ñëóæáè ïîðîçóì³ííÿ, ó÷í³âñüêå ñàìîâðÿäóâàííÿ. Äðóã³ — áóäóòü çîêðåìà âåñòè ïðîô³ëàêòè÷í³ îáë³êè ä³òåé, ùî â÷èíèëè ïðàâîïîðóøåííÿ òà ïðîâîäèòè ³íäèâ³äóàëüíîïðîô³ëàêòè÷íó ðîáîòó ñåðåä íèõ. Äëÿ öèõ ³íñïåêòîð³â âàæëèâèì áóäå íàëàãîäæåííÿ åôåêòèâíî¿ âçàºìî䳿 ç Öåíòðàìè â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ â ãðîìàä³, ñîö³àëüíèìè ñëóæáàìè òà ï³äðîçä³ëàìè êðèì³íàëüíî-âèêîíàâ÷î¿ ³íñïåêö³¿. Äëÿ á³ëüø âèâàæåíîãî, ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîäó äî êîæíî¿ äèòèíè, ÿêà ïåðåáóâຠó êîíôë³êò³ ç çàêîíîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ çàëó÷åííÿ äî ðîáîòè ï³äðîçä³ëó ïñèõîëîã³â, ÿê³ äîïîìàãàòèìóòü ïðàö³âíèêàì ì³ë³ö³¿ âñòàíîâëþâàòè êîíòàêò, îáèðàòè ò³ ìåòîäè ³ ôîðìè ïðîô³ëàêòè÷íîãî âïëèâó, êîòð³ íàéêðàùå ï³äõîäÿòü äèòèí³. Ó ö³ëîìó ðåôîðìóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåíîãî ï³äðîçä³ëó, ÿêèì º êðèì³íàëüíà ì³ë³ö³ÿ ó ñïðàâàõ ä³òåé ùå òðèâàº, àäæå óäîñêîíàëåííÿ ðîáîòè ïîòðåáóº çâàæåíèõ ³ çàêîííèõ êðîê³â. Òîìó ïåðøèì êðîêîì ñòàëà ï³äãîòîâêà ïðîåêòó çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðãàíè ³ ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñïåö³àëüí³ óñòàíîâè äëÿ ä³òåé». Çì³íè ïåðåäáà÷àþòü ââåäåííÿ òåðì³íó ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó â ñèñòåì³ ÌÂÑ, à òàêîæ éîãî ïåðåïðîô³ëþâàííÿ â ïðîô³ëàêòè÷íèé ï³äðîçä³ë ç îäíî÷àñíèì âêëþ÷åííÿì äî áëîêó ì³ë³ö³¿ ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè, ùî äîçâîëèòü çì³íèòè íàçâó «êðèì³íàëüíà ì³ë³ö³ÿ ó ñïðàâàõ ä³òåé». Êð³ì òîãî ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðåôîðìóâàòè ïðèéìàëüíèêè-ðîçïîä³ëüíèêè äëÿ ä³òåé ó öåíòðè òèì÷àñîâîãî òðèìàííÿ äëÿ ä³òåé. Ö³ çì³íè â çàêîíîäàâñòâ³ äîçâîëÿòü øâèäøå ï³äãîòóâàòè é ïðèéíÿòè íîðìàòèâíó áàçó ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè íîâîãî ï³äðîçä³ëó â³äïîâ³äíî äî ñõâàëåíî¿ Êîíöåïö³¿ ðåôîðìóâàííÿ êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ ó ñïðàâàõ ä³òåé.


Ðåêîìåíäîâàíà ë³òåðàòóðà: 1.

2.

3.

4.

5.

гã: Âèäàâíè÷èé ä³ì, 2007. — Ñ. 173–181.

Розвиток і тенденції організації профілактики правопорушень серед дітей та молоді

Äîïîâ³äü «Ñîö³àëüí³ àñïåêòè þñòèö³¿» íà 26 Êîíôåðåíö³¿ ªâðîïåéñüêèõ ̳í³ñòð³â, 7-8 êâ³òíÿ 2005 ð. Äîñòóï äî åëåêòîð. ðåñ.: www.coe.int/minjust Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî îðãàíè ³ ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñïåö³àëüí³ óñòàíîâè äëÿ ä³òåé» / ³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè (ÂÂÐ) N 6, — 1995. — ñò. 35 Çåð Ã. Çì³íà îá’ºêòèâó: íîâèé ïîãëÿä íà çëî÷èí òà ïðàâîñóääÿ / Ïåð. ç àíãë. Ì. ßêîâëºâà. — Ê.: Óí³â. âèä-âî «Ïóëüñàðè», 2004. — 159 ñ. Îðæåõîâñüêà Â. Ì. Ïðîô³ëàêòèêà äåâ³àíòíî¿ ïîâåä³íêè íåïîâíîë³òí³õ: íàâ÷. ìåòîä. ïîñ³á. / Â. Ì. Îðæåõîâñüêà, Ò. ª. Ôåäîð÷åíêî. — ×åðêàñè: — âèä. ×àáàíåíêî, 2008. — 375 ñ. Êó÷åðÿâåíêî Ë. Â. ϳäë³òêè â ñó÷àñí³é Óêðà¿í³: ñîö³àëüíîïñèõîëîã³÷íèé ïîðòðåò // Ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî òà ïðîáëåìè ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³: Íàóêîâ³ äîïîâ³ä³ òà ïîâ³äîìëåííÿ ̳æíàðîäíî¿ íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿. — Âèï. 2 / Ðåäêîë. À. Ñ. Ëîáàíîâà (íàóê. ðåä.) òà ³í. — Êðèâèé

1

23


2

2 Удосконалення змісту, форм і методів роботи кримінальної міліції у справах дітей з профілактики правопорушень серед дітей та молоді


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

2

Ç

àïîá³ãàííÿ ïðàâîïîðóøåííÿì íåïîâíîë³òí³õ º âàæëèâèì ³, âîäíî÷àñ, ñêëàäíèì çàâäàííÿì þðèäè÷íî¿ òà ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè, ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ³ ñîö³àëüíèõ ñëóæá äåðæàâè. Ïèòàííÿ ïðîô³ëàêòèêè ïðàâîïîðóøåíü ï³äë³òê³â ö³êàâëÿòü ³ øèðîêó ãðîìàäñüê³ñòü, àäæå ð³âåíü çëî÷èííîñò³ íåïîâíîë³òí³õ â Óêðà¿í³, ïîïðè éîãî çíèæåííÿ â îñòàíí³ ðîêè, òóðáóº âñ³ âåðñòâè íàñåëåííÿ ³ ñïðèéìàºòüñÿ ÿê çàãðîçëèâèé çà ñâî¿ìè ïðÿìèìè íàñë³äêàìè òà ìàéáóòíüîþ â³ðîã³äíîþ êðèì³íàë³çàö³ºþ ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ. Çàïîá³ãàííÿ ïðàâîïîðóøåííÿì ñåðåä ä³òåé — öå ä³ÿëüí³ñòü ïðàö³âíèê³â ì³ë³ö³¿ òà ³íøèõ â³äïîâ³äàëüíèõ îðãàí³â ³ ñëóæá, ìåòîþ ÿêî¿ º ì³í³ì³çàö³ÿ ìîæëèâîñò³ âèíèêíåííÿ ïðîòèïðàâíî¿ ïîâåä³íêè ï³äë³òê³â. Äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ìåòè íåîáõ³äíå âèâ÷åííÿ ÿê ñóá’ºêò³â ïðàâîïîðóøåíü (ï³äë³òê³â), òàê ³ îá’ºêòèâíèõ îáñòàâèí ¿õ ñêîºííÿ (óìîâ æèòòÿ, ñîö³àëüíîãî îòî÷åííÿ, íàÿâíîñò³ çîâí³øí³õ íåãàòèâíèõ ÷èííèê³â), à òàêîæ îñîáëèâîñòåé ïîâåä³íêè ä³òåé äî â÷èíåííÿ íèìè ïðàâîïîðóøåíü (ïåðåäêðèì³íàëüíî¿ ïîâåä³íêè), îñê³ëüêè åôåêòèâíà çàãàëüíà ïðîô³ëàêòèêà ÿê ö³ëåñïðÿìîâàíèé âïëèâ íà ä³òåé òà óìîâè æèòòÿ íåìîæëèâà áåç ðîçóì³ííÿ ïðè÷èí òà ìåõàí³çì³â ñêîºííÿ çëî÷èí³â, à ³íäèâ³äóàëüíà ïðîô³ëàêòèêà — áåç àíàë³çó â÷èíê³â òà óìîâ æèòòÿ êîíêðåòíî¿ äèòèíè, ùî ïåðåáóâຠíà ïðîô³ëàêòè÷íîìó îáë³êó5. Ïåðåäêðèì³íàëüíà ïîâåä³íêà — ñïîñ³á æèòòÿ, ùî ñïîíóêຠîñîáèñò³ñòü äî ñêîºííÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³é. Äîêè ïîâåä³íêà äèòèíè ìàëî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ñîö³àëüíî ïðèéíÿòíî¿, âîíà íå ïðèâåðòຠóâàãè îòî÷óþ÷èõ ³ íå ñòຠîá’ºêòîì ³íäèâ³äóàëüíî¿ ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè. Ïåðåäêðèì³íàëüíà ïîâåä³íêà ïîä³ëÿºòüñÿ íà ê³ëüêà ï³äòèï³â. Äî ïåðøîãî íàëåæàòü ïîðóøåííÿ â³êîâèõ 5

26

Êóäðÿâöåâ Â. Ì. Ãåíåçèñ ïðåñòóïëåíèÿ. Îïûò êðèìèíîëîãè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ / Â. Ì. Êóäðÿâöåâ. — Ì., 1998. — Ñ. 32.


2 Удосконалення змісту, форм і методів роботи кримінальної міліції у справах дітей з профілактики правопорушень серед дітей та молоді

ñîö³àëüíèõ ðîëåé (ïîãàíî â÷èòüñÿ, íå ñëóõàºòüñÿ áàòüê³â òà â÷èòåë³â, ï³çíî ïîâåðòàºòüñÿ äîäîìó, íå âèêîíóº äîìàøí³õ îáîâ’ÿçê³â òîùî). Äî äðóãîãî — àìîðàëüí³ ä³¿ (ãðóá³ñòü, íåïðàâäèâ³ñòü, âæèâàííÿ òþòþíó òà àëêîãîëþ). Äî òðåòüîãî — çä³éñíåííÿ ïðàâîïîðóøåíü. ²íäèâ³äóàëüíèé ð³âåíü ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè, ïðè âñ³é éîãî âàæëèâîñò³, íå ìîæå âèð³øèòè ïðîáëåìè ïîïåðåäæåííÿ ïðàâîïîðóøåíü ÿê ñîö³àëüíîãî ÿâèùà, ùî ìຠîá’ºêòèâí³ ïðè÷èíè. Ïîòð³áíî ïðàöþâàòè íå ò³ëüêè ç êîíêðåòíèìè ïîðóøíèêàìè, à é ôîðìóâàòè êîìïëåêñíó ñèñòåìó ïðîô³ëàêòèêè â ñîö³àëüíîåêîëîã³÷íîìó êîíòåêñò³, ùî âèìàãຠä³é íà çàãàëüíîäåðæàâíîìó òà ðåã³îíàëüíîìó ð³âíÿõ ³ ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ øëÿõîì ñòâîðåííÿ ³íñòèòóö³é, óïîâíîâàæåíèõ ïðîâîäèòè ïðîô³ëàêòè÷íó ðîáîòó, ï³äãîòîâêè êàäð³â äëÿ íèõ; ðîçðîáêè ö³ëüîâèõ ïðîãðàì ùîäî óñóíåííÿ äæåðåë íåãàòèâíîãî âïëèâó íà ìîëîäü; ïîêðàùåííÿ ³íôðàñòðóêòóðè íàñåëåíèõ ïóíêò³â, çîêðåìà ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ çì³ñòîâíîãî äîçâ³ëëÿ ìîëîä³. Îïèñ ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ — ñêëàäíå çàâäàííÿ ÷åðåç ¿¿ ð³çíîìàí³òí³ñòü, àäæå óïîâíîâàæåíèõ ñóá’ºêò³â (îðãàí³â òà óñòàíîâ, ÿê³ çä³éñíþþòü ïðîô³ëàêòèêó) íàðàõîâóºòüñÿ áëèçüêî äåñÿòêà. Ðîçð³çíÿþòüñÿ é âèäè ïðîô³ëàêòèêè, äî ÿêèõ â³äíîñÿòü çàãàëüíó, ñïåö³àëüíó òà ³íäèâ³äóàëüíó. Êð³ì òîãî, ³ñíóþòü ³ ð³çí³ ð³âí³ ïðîô³ëàêòèêè: ïåðâèííèé, êîëè ìîâà éäå ïðî ä³òåé òà ìîëîäü çàãàëîì, âòîðèííèé òà òðåòèííèé ð³âí³, ñïðÿìîâàí³ íà ðîáîòó ç³ ñïåöèô³÷íèìè âèäàìè ïåðåäêðèì³íàëüíî¿ ïîâåä³íêè (ä³òè «ãðóïè ðèçèêó»). Âèìîãîþ ñüîãîäåííÿ º ñòâîðåííÿ íîâî¿ ñèñòåìè ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè, âíåñåííÿ çì³í äî íîðìàòèâíî¿ òà ìåòîäè÷íî¿ îñíîâ ö³º¿ ðîáîòè, ï³äãîòîâêà êîìïåòåíòíèõ êàäð³â, çäàòíèõ åôåêòèâíî ïðàöþâàòè â ñó÷àñíèõ óìîâàõ, ç óðàõóâàííÿì êðàùèõ íàäáàíü ìèíóëèõ ðîê³â ³ ñó÷àñíîãî ïåðåäîâîãî äîñâ³äó ðîçâèíåíèõ êðà¿í ñâ³òó.

27


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

2

28

Çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, ÊÌÑÄ ïðîâîäèòü ðîáîòó, ïîâ’ÿçàíó ³ç çàïîá³ãàííÿì ïðàâîïîðóøåíü ñåðåä ä³òåé; âèÿâëÿº, ïðèïèíÿº òà ðîçêðèâຠçëî÷èíè, â÷èíåí³ ä³òüìè; çä³éñíþº äîñóäîâó ï³äãîòîâêó ìàòåð³àë³â ïðî ïðàâîïîðóøåííÿ; ïðîâîäèòü ä³çíàííÿ â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîäàâñòâîì; ðîçøóêóº ä³òåé, ÿê³ çàëèøèëè ñ³ì’¿, íàâ÷àëüíî-âèõîâí³ çàêëàäè òà ñïåö³àëüí³ óñòàíîâè; ðîçãëÿäຠâ ìåæàõ ñâ êîìïåòåíö³¿ çàÿâè ³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðàâîïîðóøåííÿ, â÷èíåí³ ä³òüìè. Ïðàö³âíèêè ÊÌÑÄ âèÿâëÿþòü ïðè÷èíè òà óìîâè, ùî ñïðèÿþòü â÷èíåííþ ïðàâîïîðóøåíü ä³òüìè, âæèâàþòü ó ìåæàõ ñâ êîìïåòåíö³¿ çàõîä³â ùîäî ¿õ óñóíåííÿ, áåðóòü ó÷àñòü ó ïðàâîâîìó âèõîâàíí³ ä³òåé; ïîâåðòàþòü ä³òåé äî ì³ñöü ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ, íàâ÷àííÿ àáî íàïðàâëÿþòü ¿õ äî ñïåö³àëüíèõ óñòàíîâ äëÿ ä³òåé, ÿêèõ áóëî ï³äêèíóòî, ÿê³ çàãóáèëèñÿ ÷è çàëèøèëè ñ³ì’þ, ñïåö³àëüíèõ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ çàêëàä³â. Êðèì³íàëüíà ì³ë³ö³ÿ ó ñïðàâàõ ä³òåé âåäå ïðîô³ëàêòè÷íèé îáë³ê ä³òåé; âèÿâëÿº äîðîñëèõ îñ³á, ÿê³ âòÿãóþòü ä³òåé ó çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, ïðîñòèòóö³þ, ïèÿöòâî, íàðêîìàí³þ òà æåáðàöòâî, à òàêîæ îñ³á, ÿê³ çàéìàþòüñÿ âèãîòîâëåííÿì òà ðîçïîâñþäæåííÿì ïîðíîãðàô³÷íî¿ ïðîäóêö³¿, âèäàíü, ùî ïðîïàãóþòü íàñèëüñòâî, æîðñòîê³ñòü, ñåêñóàëüíó ðîçïóñòó; ³íôîðìóº â³äïîâ³äí³ ñëóæáè ïðî ä³òåé, ÿê³ ïîòðåáóþòü ïîñèëåíî¿ óâàãè, òà ïðîâîäèòü ³ç òàêèìè ä³òüìè ïðîô³ëàêòè÷íó ðîáîòó. ÊÌÑÄ çä³éñíþº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ó ò³ñí³é âçàºìî䳿 ç ³íøèìè ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè, â³äïîâ³äíèìè ì³í³ñòåðñòâàìè òà ¿õ îðãàíàìè íà ì³ñöÿõ, íàäñèëຠ¿ì ó ðàç³ ïîòðåáè ³íôîðìàö³þ, ïðîïîçèö³¿ ïðî ïîë³ïøåííÿ ðîáîòè ùîäî çä³éñíåííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé òà ïðîô³ëàêòèêè ïðàâîïîðóøåíü ñåðåä íèõ, à òàêîæ ïðî óñóíåííÿ íåäîë³ê³â ó ö³é ðîáîò³. ³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðãàíè ³ ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñïåö³àëüí³ óñòàíîâè äëÿ ä³-


2 Удосконалення змісту, форм і методів роботи кримінальної міліції у справах дітей з профілактики правопорушень серед дітей та молоді

òåé», ÊÌÑÄ — íå ºäèíèé ó äåðæàâ³ ñóá’ºêò ïðîô³ëàêòèêè ïðàâîïîðóøåíü, òîìó ¿¿ ïðàö³âíèêàì òðåáà äîáðå ðîçóì³òè â³äì³ííîñò³ ¿õ çàâäàíü òà ìåòîä³â ðîáîòè â³ä àíàëîã³÷íèõ çàâäàíü òà ìåòîä³â ðîáîòè ³íøèõ ñóá’ºêò³â, ç’ÿñóâàòè ïîðÿäîê âçàºìî䳿 ç íèìè íà ì³ñöåâîìó ð³âí³. Ïðîô³ëàêòèêà ïðàâîïîðóøåíü ñåðåä ä³òåé òà ìîëîä³ — ³íòåëåêòóàëüíî ñêëàäíèé âèä ä³ÿëüíîñò³. ¯¿ ðåçóëüòàòè, íàñàìïåðåä, çàëåæàòü â³ä ÿêîñò³ àíàë³òè÷íî¿ ðîáîòè óïîâíîâàæåíèõ îñ³á, ÿêà ìຠçä³éñíþâàòèñÿ íà çàñàäàõ â³äíîâíîãî ³ ïðîàêòèâíîãî ï³äõîä³â, âðàõîâóâàòè âñ³ áåç âèíÿòêó îá’ºêòè ïðîô³ëàêòèêè, âèêîðèñòîâóâàòè âåñü íàÿâíèé ïîòåíö³àë ñóá’ºêò³â ïðîô³ëàêòèêè ³ ãðîìàäè çàãàëîì. Ïðàö³âíèêè ÊÌÑÄ ïîâèíí³ ä³ÿòè àêòèâíî, êîìïåòåíòíî, êîìïëåêñíî, îäíî÷àñíî â áàãàòüîõ íàïðÿìàõ ³ íà âñ³õ ð³âíÿõ. Àêö³¿ çàãàëüíîäåðæàâíîãî ð³âíÿ íåîáõ³äíî äîïîâíèòè ñïåö³àëüíèìè çàõîäàìè ì³ñöåâîãî ð³âíÿ, ÿê³ íåìîæëèâî ïåðåäáà÷èòè â «öåíòð³», àëå ÿê³ ìîæóòü áóòè ñïëàíîâàí³ íà ì³ñöÿõ, ç óðàõóâàííÿì ðåã³îíàëüíèõ â³äì³ííîñòåé. ¯õ ìîæå ïëàíóâàòè ñïåö³àëüíî ñòâîðåíà ïðè îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ êîîðäèíàö³éíà ðàäà, äî ÿêî¿ ìîæóòü óâ³éòè âñ³ ñóá’ºêòè ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè. Äëÿ ïðàâèëüíîãî ðîçóì³ííÿ çàâäàíü, ùî ïîñòàþòü ïåðåä ïðàö³âíèêîì ÊÌÑÄ ïðè çä³éñíåíí³ ïðîô³ëàêòèêè ïðàâîïîðóøåíü ñåðåä ä³òåé, âñ³ çàõîäè âàðòî ðîçïîä³ëèòè íà òðè ð³âí³. Ïåðâèííà ïðîô³ëàêòèêà ñïðÿìîâàíà íà óñóíåííÿ ïåðåäóìîâ âèíèêíåííÿ â³äõèëåíü ó ïîâåä³íö³ äèòèíè, ÿêà ùå íå ñòàëà íà øëÿõ çëî÷èí³â. Çàâäàííÿ öüîãî ð³âíÿ ïðîô³ëàêòèêè — íàëàãîäæåííÿ êîíñòðóêòèâíî¿ ñîö³àëüíî¿ âçàºìî䳿 ï³äë³òê³â, ôîðìóâàííÿ ó íèõ ñîö³àëüíî ïðèéíÿòíî¿, çàêîíîñëóõíÿíî¿ ïîâåä³íêè. Ó öüîìó çâ’ÿçêó, ðàííÿ (ïåðâèííà) ïðîô³ëàêòèêà ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê ñóêóïí³ñòü çàõîä³â, ùî çä³éñíþþòüñÿ

29


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

2

30

äåðæàâíèìè îðãàíàìè ³ ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè äëÿ: z ôîðìóâàííÿ ó ä³òåé ö³íí³ñíî¿ îñíîâè äëÿ ïîáóäîâè ñòîñóíê³â, óòâåðäæåííÿ ïðèíöèï³â ïîâàãè äî ëþäñüêî¿ ã³äíîñò³, ñóñï³ëüíî¿ ìîðàë³ òà â³äïîâ³äàëüíîñò³; z ïîêðàùåííÿ óìîâ æèòòÿ òà âèõîâàííÿ íåïîâíîë³òí³õ ó âèïàäêàõ, êîëè çîâí³øí³ îáñòàâèíè çàãðîæóþòü ¿õ íîðìàëüíîìó ðîçâèòêó. Âòîðèííà ïðîô³ëàêòèêà — ðåàãóâàííÿ íà ïðîÿâè ïðîòèïðàâíî¿ (äåâ³àíòíî¿, òàêî¿, ùî ïîðóøóº ñóñï³ëüí³ íîðìè, àëå íå êâàë³ô³êóºòüñÿ ÿê çëî÷èí) ïîâåä³íêè ñåðåä ä³òåé òà ìîëîä³, ìåòà ÿêîãî – óñóíåííÿ ¿¿ ïðè÷èí òà çàïîá³ãàííÿ â÷èíåííþ çëî÷èí³â ó ìàéáóòíüîìó. Íà öüîìó åòàï³ â³äáóâàºòüñÿ: z ïðîâåäåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â ãðóïîâîãî òà ³íäèâ³äóàëüíîãî õàðàêòåðó ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ ó äèòèíè ñîö³àëüíî ïðèéíÿòíî¿ ïîâåä³íêè; z ðîáîòà ç ñîö³àëüíèì îòî÷åííÿì äèòèíè (ó ïåðøó ÷åðãó ç ñ³ì’ºþ) çàäëÿ ôîðìóâàííÿ ï³äòðèìóþ÷îãî ñåðåäîâèùà, ùî ñïðèÿòèìå âèïðàâëåííþ äèòèíè òà íåäîïóùåííþ ïðîòèïðàâíî¿ ä³¿; z çíåøêîäæåííÿ äæåðåë àíòèñîö³àëüíîãî / íåãàòèâíîãî âïëèâó íà ä³òåé; z êîðåêö³¿ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ íåïîâíîë³òí³õ, ó ðàç³ ïîòðåáè. Òðåòèííà ïðîô³ëàêòèêà ïîëÿãຠâ óñóíåíí³ ÷èííèê³â, ùî çóìîâèëè ñêîºííÿ äèòèíîþ çëî÷èíó, ç ìåòîþ âèïðàâëåííÿ çàâäàíî¿ çëî÷èíîì øêîäè òà âèêëþ÷åííÿ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ïîâòîðíèõ ïðàâîïîðóøåíü ó ìàéáóòíüîìó. Âîíà âêëþ÷àº: z

z

ñâîº÷àñíå ïðèïèíåííÿ çëî÷èíó (ïðàâîïîðóøåííÿ), óíåìîæëèâëåííÿ éîãî ïðîäîâæåííÿ òà çä³éñíåííÿ â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â çã³äíî ç ïðîöåñîì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñïðàâ³; çàñòîñóâàííÿ ïðàâîâèõ çàõîä³â äî îñ³á, ÿê³ çàëó-


z z

Îö³íêà êðèì³íîãåííî¿ ñèòóàö³¿ íà ðåã³îíàëüíîìó ð³âí³ º îñíîâîþ äëÿ ïëàíóâàííÿ ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â, ÿê³ ïîâèíí³ âêëþ÷àòè øèðîêèé ä³àïàçîí óïðàâë³íñüêèõ, çàãàëüíî-âèõîâíèõ, ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â, çàáåçïå÷óþ÷è óñóíåííÿ íàÿâíèõ òà óïåðåäæåííÿ íîâèõ íåãàòèâíèõ òåíäåíö³é ó ìîëîä³æíîìó ñåðåäîâèù³. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, çàâäàííÿ òà ìåòîäè ðîáîòè ïðàö³âíèê³â ÊÌÑÄ íà ð³çíèõ ð³âíÿõ ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóäóòü ð³çíèìè, â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿, ïåðåäáà÷åíî¿ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì. Îòæå, íàâ÷àííÿ ïîâèííå ôîðìóâàòè íå ò³ëüêè íåîáõ³äí³ çíàííÿ òà âì³ííÿ, à é ñâ³òîãëÿä, ïðàâîñâ³äîì³ñòü, ãóìàí³ñòè÷íó ñïðÿìîâàí³ñòü ³ ïðîôåñ³éíó ìîòèâàö³þ, ÷³òêå ðîçóì³ííÿ ì³ñöÿ îðãàí³â ì³ë³ö³¿ ó ïðîô³ëàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³ òà îñîáëèâîñòåé âçàºìî䳿 ç ³íøèìè ñóá’ºêòàìè ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³. Îñê³ëüêè òåðì³í «ïðîô³ëàêòèêà» îçíà÷ຠ«çàïîá³ãàííÿ», «íåäîïóùåííÿ», òî ìîæíà âåñòè ìîâó ïðî ïðîô³ëàêòèêó çëî÷èí³â, ùî çä³éñíþºòüñÿ ÿê øëÿõîì âïëèâó íà ï³äë³òêà ÿê ñóá’ºêòà ïðîòèïðàâíî¿ ä³¿ (çàñîáàìè ïðàâîâîãî âèõîâàííÿ, ïðîâåäåííÿì ïðîãðàì â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ), òàê ³ íà îá’ºêòèâí³ óìîâè (øëÿõîì ôîðìóâàííÿ êóëüòóðè ïðàâîñëóõíÿíî¿ ïîâåä³íêè, ïîñèëåííÿ îõîðîíè ìàéíà, ïîêðàùåííÿ îñâ³òëåííÿ

2 Удосконалення змісту, форм і методів роботи кримінальної міліції у справах дітей з профілактики правопорушень серед дітей та молоді

z

÷èëè íåïîâíîë³òí³õ äî çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, àáî òèõ, õòî íå âèêîíóº ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â ³ç âèõîâàííÿ ä³òåé; ïðîâåäåííÿ ðîáîòè ç ä³òüìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó êîíôë³êò³ ç çàêîíîì, ÿêà ñïðèÿòèìå óñâ³äîìëåííþ íèìè â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà íàñë³äêè âëàñíèõ ä³é, âèïðàâëåííþ çàâäàíî¿ çëî÷èíîì øêîäè òà ¿õ ïîäàëüøî¿ ðåñîö³àë³çàö³¿ ó ãðîìàäàõ; íàäàííÿ äîïîìîãè ó ïðàöåâëàøòóâàíí³ îñ³á, çâ³ëüíåíèõ ³ç ì³ñöü ïîçáàâëåííÿ âîë³; óñóíåííÿ äæåðåë êðèì³íîãåííîãî âïëèâó íà íèõ ó ïîáóòîâîìó îòî÷åíí³.

31


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

2

32

äâîðó, âåäåííÿ â³äåîñïîñòåðåæåííÿ, ïàòðóëþâàííÿ òîùî). Ïåðâèííà ïðîô³ëàêòèêà ïîâèííà çä³éñíþâàòèñÿ äåðæàâíèìè îðãàíàìè òà ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè çàãàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ, çàâäàííÿ ÿêèõ — ñïðèÿòè âñåá³÷íîìó ðîçâèòêó äèòèíè â ðîäèí³, øêîë³. Âîíà ñïðÿìîâóºòüñÿ íà âèõîâàííÿ äèòèíè, â³äíîâëåííÿ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ æèòòÿ, íàâ÷àííÿ, ïðàöåâëàøòóâàííÿ íåïîâíîë³òí³õ òîùî. Íà öüîìó åòàï³ ïðîô³ëàêòèêè äîì³íóþòü ïåäàãîã³÷í³ ìåòîäè âïëèâó, çàõîäè ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ êîðåêö³¿. Ðàííÿ (ïåðâèííà) ïðîô³ëàêòèêà ñïðÿìîâàíà íà ä³òåé òà ï³äë³òê³â, ÿê³ íå äåìîíñòðóþòü êðèì³íàëüíèõ ïðîÿâ³â. Ðîëü ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ó çä³éñíåíí³ ðàííüî¿ ïðîô³ëàêòèêè äîñèòü îáìåæåíà. ÊÌÑÄ ïîâèííà ïðèâåðòàòè óâàãó ³íøèõ ñóá’ºêò³â ïðîô³ëàêòèêè äî ðåã³îíàëüíèõ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì, äî êîíêðåòíèõ ä³òåé òà ¿õí³õ ñ³ìåé äëÿ íàëåæíîãî ðåàãóâàííÿ, áðàòè ó÷àñòü ó ïðàâîâîìó âèõîâàíí³, ñòåæèòè çà äîòðèìàííÿì ïðàâ äèòèíè. Çîêðåìà éäåòüñÿ ïðî ïðîòèä³þ òåíäåíö³¿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ïîçáàâëÿòèñÿ íåóñï³øíèõ òà íåäèñöèïë³íîâàíèõ ó÷í³â, ÿê³, îïèíèâøèñü ïîçà äèòÿ÷èì êîëåêòèâîì òà ïîçáàâèâøèñü ïåäàãîã³÷íîãî êîíòðîëþ, ëåãêî ìîæóòü ñòàòè íà çëî÷èííèé øëÿõ. Ïðåäìåòîì ïîñò³éíî¿ óâàãè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ïîâèíí³ ñòàòè ñ³ì’¿ ç ïîðóøåíèìè ôóíêö³ÿìè. ѳ쒿, ÿê³ îïèíèëèñü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, à ñàìå: z ñ³ì’¿, â ÿêèõ íåìຠïîðîçóì³ííÿ, ñï³âðîá³òíèöòâà ì³æ ÷ëåíàìè ñ³ì’¿; z ñ³ì’¿, ÷ëåíè ÿêèõ íåçàäîâîëåí³ ñâî¿ì ñ³ìåéíèì æèòòÿì, ÷åðåç ùî ö³ ñ³ì’¿ º íåñòàá³ëüíèìè ³ íå ñïðîìîæíèìè âèêîíóâàòè çàâäàííÿ ç âèõîâàííÿ ÷è, ïðèíàéìí³, êîíòðîëþ ïîâåä³íêè ä³òåé; z ñ³ì’¿, äå áàòüêè çëîâæèâàþòü àëêîãîëåì, â³äáóâàþòüñÿ ñâàðêè, ä³òè çàëèøàþòüñÿ áåçäîãëÿäíèìè é ïåäàãîã³÷íî çàíåäáàíèìè;


z

z

Ó ä³òåé ³ç òàêèõ ñ³ìåé ÷àñò³øå, í³æ â ³íøèõ, çóñòð³÷àºòüñÿ íåàäåêâàòíà ñàìîîö³íêà; íåðîçâèíåí³ ï³çíàâàëüí³ ³íòåðåñè, íàâè÷êè ñï³ëêóâàííÿ, ñàìîêîíòðîëþ; íàÿâí³ â³äõèëåííÿ ó ðîçâèòêó òà ïîâåä³íö³. Ââàæàºòüñÿ, ùî 90 % äîðîñëèõ ïðàâîïîðóøíèê³â ïîõîäÿòü ç íåáëàãîïîëó÷íèõ ñ³ìåé, à áëèçüêî 70 % íàñèëüíèöüêèõ çëî÷èí³â â÷èíÿþòüñÿ íà ñ³ìåéíîïîáóòîâîìó ð³âí³. Óñå öå ïåðåêîíëèâî ñâ³ä÷èòü ïðî âàæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ ïðîô³ëàêòèêè çëî÷èííîñò³ ñàìå ó äèñôóíêö³îíàëüíèõ ñ³ì’ÿõ. Âòîðèííà ïðîô³ëàêòèêà Äðóãèé ð³âåíü ïðîô³ëàêòèêè ñïðÿìîâàíî íà ä³òåé ãðóïè ðèçèêó ³ âêëþ÷ຠâ ñåáå ö³ëèé êîìïëåêñ ïåäàãîã³÷íèõ, ìåäèêî-ïñèõîëîã³÷íèõ, ïðàâîâèõ òà îðãàí³çàö³éíèõ çàõîä³â, ÿê³ ìîæíà, íà äóìêó Ñ. Ô. Îâ÷èííèêîâî¿, ïîä³ëèòè íà òðè íàïðÿìè: 1) íåéòðàë³çàö³ÿ íåãàòèâíèõ ÷èííèê³â ñ³ìåéíîãî æèòòÿ, øê³ëüíîãî ñåðåäîâèùà, ÿê³ ñïðè÷èíÿþòü äåôîðìàö³þ îñîáèñòîñò³; 2) ïðèïèíåííÿ ïðÿìîãî ÷è íåïðÿìîãî àìîðàëüíîãî ³ êðèì³íîãåííîãî âïëèâó íà ä³òåé; 3) êîìïëåêñíå âèð³øåííÿ íàãàëüíèõ ïðîáëåì îñîáèñòîñò³, ùî ôîðìóºòüñÿ. Ñåðåä ñóá’ºêò³â ö³º¿ ðîáîòè ÷³ëüíå ì³ñöå ïîñ³äàþòü îðãàíè âíóòð³øí³õ ñïðàâ — ñëóæáà ä³ëüíè÷íèõ ³íñïåêòîð³â ì³ë³ö³¿ òà ÊÌÑÄ. Çàâäàííÿì äðóãîãî ð³âíÿ ïðîô³ëàêòèêè º êîðèãóâàííÿ ïîâåä³íêè äèòèíè â ñîö³àëüíî ïðèéíÿòíîìó íàïðÿìêó. Äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ìåòè ïåðåäáà÷ຠâèÿâëåííÿ îñ³á ³ç äåâ³àíòíîþ ïîâåä³íêîþ, âèÿâëåííÿ ÷èííèê³â òà îáñòàâèí, ùî ìîæóòü ïðîâîêóâàòè çëî÷èíè, òà ¿õ óñóíåííÿ; ñòâîðåííÿ ïåðåäóìîâ äëÿ ñîö³-

2 Удосконалення змісту, форм і методів роботи кримінальної міліції у справах дітей з профілактики правопорушень серед дітей та молоді

z

ñ³ì’¿ ç íèçüêèì ìàòåð³àëüíèì ð³âíåì, ïîãàíèìè ìåäèêî-ñàí³òàðíèìè æèòëîâèìè óìîâàìè; äåçîðãàí³çîâàí³ ñ³ì’¿, äå ïàíóº êóëüò ñòðàõó, êîæåí ÷ëåí ñ³ì’¿ æèâå ñàì ïî ñîá³, â³äñóòí³ íîðìàëüí³ ëþäñüê³ êîíòàêòè; íåïîâí³ ñ³ì’¿.

33


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

2

34

àëüíî áàæàíî¿ ïîâåä³íêè òàêèõ ä³òåé, íàäàííÿ ï³äòðèìêè òàêèì ä³òÿì, âæèòòÿ âèõîâíèõ òà êîðèãóâàëüíèõ çàõîä³â, îö³íêà 䳺âîñò³ ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè. Íà öüîìó åòàï³ â³äáóâàºòüñÿ ò³ñíà âçàºìîä³ÿ ÊÌÑÄ òà Øê³ëüíèõ ñëóæá ïîðîçóì³ííÿ, ÿê³ ñòâîðþþòüñÿ íà áàç³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà ìàþòü íà ìåò³ ôîðìóâàííÿ áåçïå÷íîãî øê³ëüíîãî ñåðåäîâèùà. Òðåòèííà ïðîô³ëàêòèêà çä³éñíþºòüñÿ ñòîñîâíî íåïîâíîë³òí³õ, ÿê³ â÷èíèëè àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ àáî êðèì³íàëüí³ çëî÷èíè, ñòîñîâíî ÿêèõ êðèì³íàëüíà ñïðàâà íå ïîðóøóâàëàñÿ ÷è áóëà ïðèïèíåíà â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî òà Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, à òàêîæ ò³, ùî çíàõîäÿòüñÿ ï³ä ñë³äñòâîì, çàñóäæåí³, äî ïîêàðàííÿ, ùî íå ïåðåäáà÷ຠïîçáàâëåííÿ âîë³, à òàêîæ îñîáè, ùî ïîâåðíóëèñÿ ç³ ñïåö³àëüíèõ øê³ë (ÏÒÓ) ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿, çâ³ëüíåí³ ç ì³ñöü ïîçáàâëåííÿ âîë³. Òðåòèííèé ð³âåíü ïåðåäáà÷ຠò³ñíó âçàºìîä³þ ïðåäñòàâíèêà ÊÌÑÄ ç ïðàö³âíèêàìè äåðæàâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ ñîö³àëüíèõ ñëóæá, çîêðåìà, ç Öåíòðîì â³äíîâíèõ ïðàêòèê â ãðîìàä³ (ÖÂÏ). Äî çàâäàíü ÖÂÏ âõîäèòü ïðîâåäåííÿ ïðîãðàì â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ (ìåä³àö³ÿ ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ, êîëà ïðèìèðåííÿ, ñ³ìåéí³ ãðóïîâ³ íàðàäè òîùî), ÿê³ ñïðèÿþòü ïðîô³ëàêòèö³ ñêîºííÿ ïðàâîïîðóøåíü, â³äíîâëåííþ çàâäàíî¿ çëî÷èíîì øêîäè, à òàêîæ ðåñîö³àë³çàö³¿ íåïîâíîë³òíüîãî ïðàâîïîðóøíèêà. Àëãîðèòì ³íäèâ³äóàëüíî¿ ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè ïðàö³âíèê³â ÊÌÑÄ íà âòîðèííîìó òà òðåòèííîìó ð³âíÿõ âêëþ÷ຠòàê³ åòàïè: z âèÿâëåííÿ ñõèëüíèõ äî ïðàâîïîðóøåíü íåïîâíîë³òí³õ òà ïîñòàíîâêà ¿õ íà îáë³ê (ïîøóêîâèé åòàï); z âèâ÷åííÿ îñîáèñòîñò³ òà ÷èííèê³â, ùî íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà íå¿, ïðîãíîçóâàííÿ ìîæëèâî¿ êðèì³íàë³çàö³¿ òà øëÿõ³â çàïîá³ãàííÿ ¿é (àíàë³òè÷íèé åòàï);


z

Òàêèì ÷èíîì, ïðîô³ëàêòè÷íà ðîáîòà ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ íà òðüîõ ð³âíÿõ çà òàêèìè íàïðÿìàìè: ³äíîâëåííÿ âèõîâíîãî ïîòåíö³àëó ñ³ì’¿ — íàäàííÿ äîïîìîãè ñ³ì’ÿì ó â³äíîâëåíí³ ñâ ôóíêö³îíàëüíîñò³, àêòèâ³çàö³ÿ âíóòð³øíüîãî ðåñóðñó ñ³ì’¿ äëÿ ïîäîëàííÿ ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèí òà ï³äòðèìêè äèòèíè, ÿêà ïåðåáóâຠó êîíôë³êò³ ç çàêîíîì. Ñòèìóëþâàííÿ ïîçèòèâíèõ çðóøåíü ó ïîâåä³íö³ äèòèíè — ôîðìóâàííÿ ïîâàãè äî ëþäñüêî¿ ã³äíîñò³, ñóñï³ëüíî¿ ìîðàë³; íàâ÷àííÿ íàâè÷êàì ñîö³àëüíî ïðèéíÿòíî¿ ïîâåä³íêè, ïðàö³, ñîö³àëüíî êîðèñí³é ä³ÿëüíîñò³. ³äíîâëåííÿ âçàºìèí ç îòî÷óþ÷èìè — â³äíîâëåííÿ ñòîñóíê³â ç ïîòåðï³ëèìè ÷åðåç ïðîãðàìè â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ, çàëó÷åííÿ ïîòåíö³àëó ãðîìàäè ó ïðîöåñ ðåñîö³àë³çàö³¿ äèòèíè. Ðåãëàìåíòàö³ÿ òà êîíòðîëü ïîâåä³íêè — íàïðàâëåííÿ íà êîíñóëüòàö³¿ ôàõ³âö³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (ïðè íåîáõ³äíîñò³ – äî ïñèõîëîãà, ïñèõ³àòðà, íàðêîëîãà), çàáîðîíà ïåðåáóâàòè ïîçà ïîìåøêàííÿì ó âå÷³ðí³é òà í³÷íèé ÷àñ). Äîïîìîãà ó ïðàöåâëàøòóâàíí³, îðãàí³çàö³¿ â³ëüíîãî ÷àñó (íàïðàâëåííÿ âë³òêó â òàá³ð äëÿ ðîáîòè òà â³äïî÷èíêó). Òîáòî, ïðîô³ëàêòè÷íà ðîáîòà ç ä³òüìè — öå ñêëàäíèé ³ êîìïëåêñíèé ïðîöåñ, ÿêèé ïåðåäáà÷ຠçàëó÷åííÿ íèçêè ôàõ³âö³â ð³çíèõ ñôåð, ó òîìó ÷èñë³ ³ ïðàö³âíèê³â ì³ë³ö³¿, ÿê³ ³í³ö³þþòü ñóïðîâ³ä äèòèíè ôàõ³âöÿ6

Êîáçàðü È. À. Êðèìèíîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà è îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ïðåñòóïëåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ: ó÷åá. ïîñîá. / È. À. Êîáçàðü. — Ì., 2000. — Ñ. 46.

2 Удосконалення змісту, форм і методів роботи кримінальної міліції у справах дітей з профілактики правопорушень серед дітей та молоді

z

êîíòðîëü æèòòºä³ÿëüíîñò³ îáë³êîâàíîãî íåïîâíîë³òíüîãî, âæèòòÿ ïðîô³ëàêòè÷íî-êîðèãóâàëüíèõ çàõîä³â (îïåðàö³îíàëüíèé åòàï); îö³íêà ðåçóëüòàò³â ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè (åòàï êîíòðîëþ)6.

35


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

2

36

ìè, ñïîñòåð³ãàþòü çà öèì ïðîöåñîì, îö³íþþòü éîãî ðåçóëüòàòè. Ïðè öüîìó ïðàö³âíèê ì³ë³ö³¿ íå ïîâèíåí â³ä÷óæåíî ñïîñòåð³ãàòè çà õîäîì ïîä³é. ³í ñàì îñîáèñòî ìຠâçàºìîä³ÿòè ç äèòèíîþ, ÿêà ïåðåáóâຠó êîíôë³êò³ ç çàêîíîì, âîëîä³òè åôåêòèâíèìè ìåòîäàìè ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè çàäëÿ ÿê³ñíîãî çä³éñíåííÿ ñâî¿õ ôóíêö³é ùîäî ïîïåðåäæåííÿ íåãàòèâíèõ ÿâèù ó ìîëîä³æíîìó ñåðåäîâèù³. Ðåêîìåíäîâàíà ë³òåðàòóðà: 1.

Çìàíîâñêàÿ Å. Â. Äåâèàíòîëîãèÿ (ïñèõîëîãèÿ îòêëîíÿþùåãîñÿ ïîâåäåíèÿ): ó÷åá. ïîñîá. äëÿ ñòóä. âóçîâ / Å. Â. Çìàíîâñêàÿ. — Ì.: Àêàäåìèÿ, 2003. — 288 ñ. 2. Çëî÷èíí³ñòü íåïîâíîë³òí³õ: ïðè÷èíè, íàñë³äêè òà øëÿõè çàïîá³ãàííÿ: íàâ÷. ïîñ³á. / çà ðåä. Ñ. ². ßêîâåíêà. — Ê.: Âèä-âî Ïàëèâîäà À. Â., 2006. — 260 ñ. 3. Åðìàêîâ Â. Ä. Íåñîâåðøåííîëåòíèå ïðåñòóïíèêè / Â. Ä. Åðìàêîâ, Í. È. Êðþêîâà. — Ì., 1999. 4. Äîëãîâà À. È. Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå àñïåêòû ïðåñòóïíîñòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ / À. È. Äîëãîâà. — Ì., 1981. 5. Èãîøåâ Ê. Å. Ñåìüÿ, äåòè, øêîëà / Ê. Å. Èãîøåâ, Ã. Ì. Ìèíüêîâñêèé. — Ì., 1989. — Ñ. 12. 6. Êëåéáåðã Þ. À. Ñîöèàëüíûå íîðìû è îòêëîíåíèÿ / Þ. À. Êëåéáåðã. — Ì., 1997. — Ñ. 7. 7. Êóäðÿâöåâ Â. Í. Ãåíåçèñ ïðåñòóïëåíèÿ. Îïûò êðèìèíîëîãè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ / Â. Í. Êóäðÿâöåâ. — Ì., 1998. — Ñ. 48. 8. Ìàðèíîâñêàÿ È. Ä. Ïðåäïðåñòóïíîå ïîâåäåíèå íåñîâåðøåííîëåòíèõ â óñëîâèÿõ êðóïíîãî ãîðîäà: äèñ. … êàíä. þð. íàóê / Ìàðèíîâñêàÿ Èðèíà Äàâèäîâíà. — Ì., 1989. 9. Ìåíäåëåâè÷ Â. Ä. Ïñèõîëîãèÿ äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ: ó÷åá. ïîñîá. / Â. Ä. Ìåíäåëåâè÷. — Ñ-Ïá.: Ðå÷ü, 2005. — 445 ñ. 10. Ìèëëåð À. È. Ïðîòèâîïðàâíîå ïîâåäåíèå íåñîâåðøåííîëåòíèõ (ãåíåçèñ è ðàííÿÿ ïðîôèëàêòèêà) / À. È. Ìèëëåð. — Ê., 1985. — Ñ. 48. 11. Ìîðîç Ë. ². Ïñèõîëîã³÷í³ òà ìåòîäè÷í³ àñïåêòè íàâ÷àííÿ ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ÂÍÇ ñèñòåìè ÌÂÑ Óêðà¿íè / Ë. ². Ìîðîç // Þðèäè÷íà ïñèõîëîã³ÿ ³ ïåäàãîã³êà / íàóêîâ. æóðí. — Ê.: ÊÍÓÂÑ, 2007. — ¹ 2. — Ñ. 73–82. 12. Îâ÷èííèêîâà Ñ. Ô. Êðèìèíîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà è ïðåäóïðåæäåíèå êîðûñòíûõ ïðåñòóïëåíèé íåñîâåðøåííîëåò-


13.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2 Удосконалення змісту, форм і методів роботи кримінальної міліції у справах дітей з профілактики правопорушень серед дітей та молоді

14.

íèõ: äèñ. … êàíä. þð. íàóê / Ñ. Ô. Îâ÷èííèêîâà. — Èæåâñê, 1999. Ñó÷àñí³ ñòðàòå㳿 ì³ë³ö³¿ ùîäî ïðîô³ëàêòèêè ïðàâîïîðóøåíü íåïîâíîë³òí³õ: íàâ÷. ïîñ³á. / ðåä. Ë. ². Ìîðîç. — Ê.: Âèä-âî Ïàëèâîäà À. Â., 2008. — 220 ñ. Òàðàðóõèí Ñ. À. Ïðåñòóïíîå ïîâåäåíèå. Ñîöèàëüíûå è ïñèõîëîãè÷åñêèå ÷åðòû / Ñ. À. Òàðàðóõèí. — Ì., 1974. — Ñ. 90. Ñòðàòå㳿 çàáåçïå÷åííÿ æèòòºçäàòíîñò³ â³äíîâíèõ ïðàêòèê: ìåõàí³çì ñï³âïðàö³ ïðàâîâî¿ ñèñòåìè òà ãðîìàäè çàðàäè ñóñï³ëüíî¿ áåçïåêè. Ïîñ³áíèê. — Çà çàã. ðåäàêö³ºþ À. Ãîðîâî¿. — Ê.: Âèäàâåöü Çàõàðåíêî Â.Î., 2009. — 224 ñ. Õàðøàê Å. À. Ìåðû ðàííåãî ïðåäóïðåæäåíèÿ ïðåñòóïëåíèé (ïîíÿòèå, âèäû, îñíîâàíèÿ ïðèìåíåíèÿ): ó÷åá. ïîñîá. / Å. À. Õàðøàê. — Êàðàãàíäà, 1976. Øê³ëüí³ ñëóæáè ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³êò³â: Äîñâ³ä âïðîâàäæåííÿ. Ïîñ³áíèê. — Çà çàã. ðåäàêö³ºþ À. Ãîðîâî¿. - Ê.: Âèäàâåöü Çàõàðåíêî Â. Î., 2009. — 168 ñ. Øíàéäåð Ë. Á. Äåâèàíòíîå ïîâåäåíèå äåòåé è ïîäðîñòêîâ / Ë. Á. Øíàéäåð. — Ì.: Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåêò, Òðèêñòà, 2005. — 336 ñ. ßêîâåíêî Ñ. ². Íàâ÷àííÿ ïñèõîëîã³÷íîãî àíàë³çó ïîâåä³íêè çà äîïîìîãîþ ìåòîäó êåéñ³â / Ñ. ². ßêîâåíêî // Ìàòåð³àëè ²²² Âñåóêð. íàóê.-ïðàêò. êîíô. [Âïðîâàäæåííÿ òðåí³íãîâèõ òåõíîëîã³é ó ï³äãîòîâêó ïåðñîíàëó ÎÂÑ], (Êè¿â, 31 æîâò. 2008 ð.). — Ê.: ÊÍÓÂÑ, 2008. — Ñ. 71–73. ßññìàí Ë. Â. Ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû ðàííåé ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé ó íåñîâåðøåííîëåòíèõ: àâòîðåô. äèñ. … ä-ðà ïñèõîë. íàóê / ßññìàí Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà. — Ì., 1998. — 37 ñ.

37


3 Відновні та проактивні підходи в профілактиці. Трирівнева модель профілактики правопорушень серед дітей та молоді


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

3

40

Í

åîáõ³äí³ñòü ñòâîðåííÿ êîìïëåêñíî¿ ³ííîâàö³éíî¿ ìîäåë³ ïðîô³ëàêòèêè ï³äë³òêîâî¿ çëî÷èííîñò³ çóìîâëåíà ïåðåäóñ³ì ïîòðåáîþ â íîâ³é, á³ëüø åôåêòèâí³é ñèñòåì³ ðåàãóâàííÿ íà ïðàâîïîðóøåííÿ òà çàïîá³ãàííÿ çëî÷èííîñò³ ñåðåä íåïîâíîë³òí³õ. Íîâà ìîäåëü ïðîô³ëàêòèêè ìຠçàì³íèòè íååôåêòèâíèé êàðàëüíèé ï³äõ³ä, ùî ëèøèâñÿ Óêðà¿í³ ó ñïàäîê â³ä ðàäÿíñüêîãî òîòàë³òàðèçìó. Íîâå ðîçóì³ííÿ ïðèíöèï³â ïðîô³ëàêòèêè çëî÷èííîñò³ ´ðóíòóºòüñÿ íà ðåêîìåíäàö³ÿõ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, äîêóìåíòàõ ÎÎÍ ³ ÞͲÑÅÔ ñòîñîâíî ñó÷àñíîãî äîñâ³äó þâåíàëüíî¿ þñòèö³¿, íà ïåðåäîâîìó äîñâ³ä³ Êàíàäè, Øâåéöà𳿠òà ³íøèõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í ó çä³éñíåíí³ ïðîô³ëàêòèêè ï³äë³òêîâî¿ çëî÷èííîñò³. Òðèð³âíåâà ìîäåëü ïðîô³ëàêòèêè ïðàâîïîðóøåíü ñåðåä ä³òåé òà ìîëîä³ ðîçðîáëåíà â 2008 ð. íà îñíîâ³ öèõ ðåêîìåíäàö³é ³ äîñâ³äó òà ³íòåãðóº óêðà¿íñüêèé äîñâ³ä ç óïðîâàäæåííÿ â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ, ³ íà ñüîãîäí³ âîíà âæå äîâåëà ñâîþ 䳺â³ñòü òà åôåêòèâí³ñòü. Ñòâîðåííÿ Òðèð³âíåâî¿ ìîäåë³ ïðîô³ëàêòèêè ñòàëî ìîæëèâèì çàâäÿêè ïðîåêòàì «Ñòðàòå㳿 ì³ë³ö³¿ ùîäî ïîïåðåäæåííÿ ïðàâîïîðóøåíü ñåðåä ä³òåé òà ìîëîä³», à òàêîæ «Ï³äòðèìêà ðåôîðìè ñèñòåìè êðèì³íàëüíî¿ þñòèö³¿ Óêðà¿íè: âïðîâàäæåííÿ ïðèéîì³â ìåä³àö³¿ â ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â ïðîêóðàòóðè», ï³äòðèìàíèõ Øâåéöàðñüêîþ àãåíö³ºþ ðîçâèòêó òà ñï³âðîá³òíèöòâà ïðîòÿãîì 2006–2012 ðîê³â.

Принципи, на яких базується Трирівнева модель профілактики правопорушень серед дітей та молоді 1. Проактивний, відновний підхід Òðèð³âíåâà ìîäåëü ïðîô³ëàêòèêè ï³äë³òêîâî¿ çëî÷èííîñò³ çàáåçïå÷óº çíèæåííÿ ð³âíÿ çëî÷èííîñò³ ñåðåä íåïîâíîë³òí³õ ³ çàõèñò ³íòåðåñ³â ãðîìàäè â òàêèé ñïîñ³á:


z

z

2. Врахування психологічних особливостей Òðèð³âíåâà ìîäåëü ïðîô³ëàêòèêè âðàõîâóº îñîáëèâîñò³ ïñèõ³÷íîãî òà ô³çè÷íîãî ñòàíó ìîëîäî¿ ëþäèíè â ïåð³îä ôîðìóâàííÿ ¿¿ îñîáèñòîñò³, êîëè ¿é îñîáëèâî ïîòð³áí³ ï³äòðèìêà ³ òóðáîòà ç áîêó äîðîñëèõ, ³ òîìó âîíà ìຠíåñòè ñïðàâåäëèâó òà ïðîïîðö³éíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâî¿ ä³¿. 3. Повага до суспільних цінностей Òðèð³âíåâà ìîäåëü ïðîô³ëàêòèêè ´ðóíòóºòüñÿ íà çàñàäàõ ïîâàãè äî ñóñï³ëüíèõ ö³ííîñòåé, îð³ºíòîâàíà íà ôîðìóâàííÿ ó ï³äë³òê³â (³ â ãðîìàä³ çàãàëîì) øàíîáëèâîãî ñòàâëåííÿ äî çàãàëüíîëþäñüêèõ ìîðàëüíèõ çàñàä, ïîâàãè äî îñîáèñòîñò³, à òàêîæ ´åíäåðíèõ, åòí³÷íèõ, êóëüòóðíèõ òà ìîâíèõ â³äì³ííîñòåé, ïðèòàìàííèõ ãðîìàä³. 4. Визнання прав дитини Íàðåøò³, ìîäåëü âèçíຠïðàâà òà ñâîáîäè äèòèíè, ÿê³ çàêð³ïëåí³ â Êîíâåíö³¿ ïðî ïðàâà äèòèíè, çîêðåìà ¿¿ ïðàâî áóòè âèñëóõàíîþ òà áðàòè ó÷àñòü ó ïðîöåñ³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, ÿê³ âïëèâàþòü íà ¿¿ æèòòÿ. Òàêîæ çàïðîïîíîâàí³ â ìîäåë³ ï³äõîäè òà ³íñòðóìåíòè ñòâî-

3 Відновні та проактивні підходи у профілактиці. Трирівнева модель попередження правопорушень серед дітей та молоді

z

çàïîá³ãຠïðàâîïîðóøåííÿì, óñóâàþ÷è ïðè÷èíè òà îáñòàâèíè, ùî ìîæóòü ñïîíóêàòè ï³äë³òê³â ÷èíèòè ïðîòèïðàâí³ ä³¿ (ïðîàêòèâíèé ï³äõ³ä); ïåðåäáà÷ຠàêòèâíó ó÷àñòü ãðîìàäè â ïðîöåñ³ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé òà ìîëîä³, ùî ïåðåáóâàþòü ó êîíôë³êò³ ç çàêîíîì àáî âèÿâëÿþòü äåâ³àíòíó ïîâåä³íêó, çîêðåìà íàäàííÿ ï³äòðèìêè òà äîïîìîãè â ¿õ ðåñîö³àë³çàö³¿ òà ðå³íòåãðàö³¿ (âêëþ÷åíí³ â ãðîìàäó); ñòâîðþº óìîâè äëÿ òîãî, ùîá ïðàâîïîðóøíèêè âçÿëè íà ñåáå íàëåæíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâî¿ â÷èíêè: óñâ³äîìèëè íàñë³äêè ñêîºíîãî ³ ñïðÿìóâàëè ñâî¿ ä³¿ íà ¿õ âèïðàâëåííÿ òà â³äíîâëåííÿ ñòîñóíê³â ³ ìèðó â ãðîìàä³ (â³äíîâíèé ï³äõ³ä).

41


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

3

42

ðþþòü ìîæëèâîñò³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðèíöèïó ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü â «íàéêðàùèõ ³íòåðåñàõ äèòèíè». Ãîëîâíîþ æ îñîáëèâ³ñòþ Òðèð³âíåâî¿ ìîäåë³ ïðîô³ëàêòèêè º òå, ùî âîíà ïåðåäáà÷ຠîá’ºäíàííÿ ðåñóðñ³â ãðîìàäè ç ìåòîþ çíèæåííÿ ð³âíÿ çëî÷èííîñò³ ñåðåä íåïîâíîë³òí³õ. Ïåðåäóñ³ì ³äåòüñÿ ïðî çàëó÷åííÿ äî ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè ïðåäñòàâíèê³â ïðàâîâî¿ ñèñòåìè, çîêðåìà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, à òàêîæ îðãàí³â ì³ñöåâî¿ âëàäè, ñîö³àëüíèõ ñëóæá ³ íåóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ ñï³ëüíî ñòâîðþþòü êîîðäèíàö³éíó ðàäó ç ïðîô³ëàêòèêè çëî÷èííîñò³. Êîîðäèíàö³éíà ðàäà ìຠñâî¿ì çàâäàííÿì óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ùîäî àäàïòàö³¿ ³ çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ìîäåë³ íà ð³âí³ ì³ñòà, ðàéîíó ÷è îáëàñò³. Êîîðäèíàö³éíà ðàäà òàêîæ ñïðèÿº ôîðìóâàííþ ìóëüòèäèñöèïë³íàðíî¿ êîìàíäè, äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäÿòü ïðåäñòàâíèêè â³äïîâ³äíèõ ñëóæá ãðîìàäè. ×ëåíè ìóëüòèäèñöèïë³íàðíî¿ êîìàíäè — öå ôàõ³âö³, ÿê³ îá’ºäíàëèñÿ äëÿ íàäàííÿ áåçïîñåðåäíüî¿ äîïîìîãè â êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó.  öüîìó ïîëÿãຠêîìïëåêñíèé ï³äõ³ä äî ðîáîòè ç ä³òüìè òà ìîëîääþ, ùî âèÿâëÿþòü äåâ³àíòíó ÷è äåë³íêâåíòíó ïîâåä³íêó.

Три рівні профілактики Òðè ð³âí³ ïðîô³ëàêòèêè ï³äë³òêîâî¿ çëî÷èííîñò³ ð³çíÿòüñÿ ö³ëüîâèìè ãðóïàìè, çàñòîñîâóâàíèìè ìåòîäàìè ðîáîòè òà ³íñòðóìåíòàìè. Первинна профілактика Ñïðÿìîâàíà íà íàëàãîäæåííÿ êîíñòðóêòèâíî¿ ñîö³àëüíî¿ âçàºìî䳿 ï³äë³òê³â (ñîö³àëüíî ïðèéíÿòíî¿, çàêîíîñëóõíÿíî¿ ïîâåä³íêè). Îñíîâíèìè ñóá’ºêòàìè ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà öüîìó ð³âí³ º ñèñòåìà îñâ³òè òà Øê³ëüí³ ñëóæáè ïîðîçóì³ííÿ (ØÑÏ), ÿê³ ï³ä


Вторинна профілактика Ïåðåâàæíî çä³éñíþºòüñÿ ïî â³äíîøåííþ äî ä³òåé, ùî íàëåæàòü äî ãðóïè ðèçèêó, ó òèõ âèïàäêàõ, êîëè îïåðóïîâíîâàæåíèé êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ ó ñïðàâàõ ä³òåé àáî ä³ëüíè÷íèé ³íñïåêòîð ì³ë³ö³¿ ðåºñòðóþòü àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ³íøèé ïðîÿâ äåâ³àíòíî¿ (äåë³íêâåíòíî¿) ïîâåä³íêè, ùî íå ï³äïàäຠï³ä ä³þ ñòàòåé Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Ó òàêîìó ðàç³ êîîðäèíàòîð Öåíòðó â³äíîâíèõ ïðàêòèê (ÖÂÏ) ó ãðîìàä³ ìîæå çàñòîñóâàòè òàêèé ñàìèé ìåõàí³çì ðåàãóâàííÿ ³ ïîäàëüøî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ òà ðå³íòåãðàö³¿, ùî é íà òðåòèííîìó ð³âí³ ïðîô³ëàêòèêè. Îäíàê, ÿêùî âèïàäîê ìåíø ñåðéîçíèé, ïðîô³ëàêòè÷íó ä³ÿëüí³ñòü çä³éñíþº Øê³ëüíà ñëóæáà ïîðîçóì³ííÿ, ä³ÿëüí³ñòü ÿêî¿ êîîðäèíóº ïðàêòè÷íèé ïñèõîëîã àáî ñîö³àëüíèé ïåäàãîã ç-ïîì³æ ÷ëåí³â ìóëüòèäèñöèïë³íàðíî¿ êîìàíäè. ijÿëüí³ñòü ØÑÏ çäåá³ëüøîãî ïîâ’ÿçàíà ñàìå ³ç âòîðèííîþ ïðîô³ëàêòèêîþ çëî÷èííîñò³ — ðîçâ’ÿçàííÿì êîíôë³êò³â òà ðåàãóâàííÿì íà ïðîÿâè äåâ³àíòíî¿ ïîâåä³íêè ó÷í³â øêîëè. Ðîáîòà øê³ëüíî¿ ñëóæáè, ÿê ³ âñÿ ìîäåëü ïðîô³ëàêòèêè çëî÷èííîñò³, ïîáóäîâàíà íà ïðèíöèïàõ â³äíîâíîãî ï³äõîäó. Âàæëèâèì ¿¿ åëåìåí7

Êîëî ïðèìèðåííÿ/ êîëî ïîðîçóì³ííÿ – ïðîöåäóðà â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ, ÿêà ´ðóíòóºòüñÿ íà çàñàäàõ â³äíîâíîãî ï³äõîäó é ïåðåäáà÷ຠîáãîâîðåííÿ é ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ç âàæëèâèõ äëÿ ãðóïè îñ³á àáî ãðîìàäè ïèòàíü.

3 Відновні та проактивні підходи у профілактиці. Трирівнева модель попередження правопорушень серед дітей та молоді

÷àñ òðåí³íã³â òà «ê³ë»7 ïðîâîäÿòü ö³íí³ñíî-îð³ºíòîâàíå íàâ÷àííÿ ï³äë³òê³â íàâè÷êàì êîíñòðóêòèâíî¿ âçàºìî䳿. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ òàêîæ âêëþ÷åííÿ íàâ÷àëüíèõ êîìïîíåíò³â ç â³äíîâíîãî òà ïðîàêòèâíîãî ï³äõîä³â â ³íôîðìàö³éíó ñòðàòåã³þ ì³ë³ö³¿ äëÿ ³íôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ òà ä³òåé, ó÷í³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Ñòðàòåã³þ ³íôîðìàö³éíî¿ êàìïàí³¿ íà ð³âí³ ãðîìàäè ðîçðîáëÿº êîîðäèíàö³éíà ðàäà — ÿê íåâ³ä’ºìíó ÷àñòèíó ðåã³îíàëüíî¿ ìîäåë³ ïðîô³ëàêòèêè ï³äë³òêîâî¿ çëî÷èííîñò³ (äàë³ — ðåã³îíàëüíà ìîäåëü, ÐÌ).

43


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

3

44

òîì º ï³äõ³ä «ð³âíèé — ð³âíîìó», òîáòî ïðîô³ëàêòè÷íó ä³ÿëüí³ñòü çä³éñíþþòü ïåðåâàæíî ñòàðøîêëàñíèêè, ÿê³ ïðîéøëè ñïåö³àëüíå íàâ÷àííÿ. Ñòàðøîêëàñíèêè º íåéòðàëüíèìè ïîñåðåäíèêàìè â ðîçâ’ÿçàíí³ êîíôë³êò³â, ùî âèíèêàþòü ì³æ ó÷íÿìè øêîëè, ïðîâîäÿòü «êîëà» â êëàñàõ òà ïðîô³ëàêòè÷í³ çàíÿòòÿ. Âàðòî çàóâàæèòè, ùî á³ëüø³ñòü êîíôë³êò³â ó øêîëàõ, äå º òàêà øê³ëüíà ñëóæáà, âäàºòüñÿ ðîçâ’ÿçàòè áåç âòðó÷àííÿ äîðîñëèõ àáî çàñòîñóâàííÿ äèñöèïë³íàðíèõ çàõîä³â ðåàãóâàííÿ. Àëå íàéá³ëüøà ïåðåâàãà öüîãî ñïîñîáó ðåàãóâàííÿ ïîëÿãຠâ òîìó, ùî çàâäÿêè ó÷àñò³ â ïðîöåäóðàõ ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³êò³â ó÷í³ çàñâîþþòü äëÿ ñåáå ³íøèé ñïîñ³á ïîáóäîâè ñòîñóíê³â ç îäíîë³òêàìè. ØÑÏ òàêîæ ïðàöþº íàä ðîçâ’ÿçàííÿì ãðóïîâèõ êîíôë³êò³â òà ïîáóäîâîþ áåçïå÷íîãî ñåðåäîâèùà â íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ — ïðîâîäèòü òàê çâàí³ «êîëà» äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ïåâíî¿ ïðîáëåìè, óõâàëåííÿ ð³øåííÿ, ï³äòðèìêè îäíîãî ç ó÷àñíèê³â òîùî. Ùå îäèí íàïðÿìîê ä³ÿëüíîñò³ ØÑÏ — óïðîâàäæåííÿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó æèòòºâèõ íàâè÷îê, ÿêà ñïðèÿº ñîö³àëüí³é ðåàá³ë³òàö³¿ äåâ³àíòíèõ ï³äë³òê³â. ßêùî äî êîîðäèíàòîðà øê³ëüíî¿ ñëóæáè íàäõîäèòü â³ä îïåðóïîâíîâàæåíîãî ì³ë³ö³¿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî òå, ùî ó÷åíü ïåâíî¿ øêîëè ñêî¿â íåêðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ñëóæáà ïîðîçóì³ííÿ çàñòîñîâóº ìîòèâàö³éíå êîíñóëüòóâàííÿ äëÿ çàëó÷åííÿ ï³äë³òêà äî ïðîãðàìè æèòòºâèõ íàâè÷îê (àáî ê³ë ï³äòðèìêè). ßêùî â ðîäèí³ ï³äë³òêà ñêëàäíà (êðèçîâà) ñèòóàö³ÿ, êîîðäèíàòîð ØÑÏ âèâ÷ຠìîæëèâ³ñòü ïðîâåñòè ñ³ìåéíó ãðóïîâó íàðàäó àáî âæèòè ³íøèõ çàõîä³â ðîäèííîãî êîíñóëüòóâàííÿ òà ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè. ѳìåéíà ãðóïîâà íàðàäà º ïðîãðàìîþ â³äíîâíîãî ï³äõîäó; ¿¿ ìåòà — ðîçâ’ÿçàòè ïåâí³ ïðîáëåìè ÷è óñóíóòè êðèçó â ðîäèí³, ñïîíóêàþ÷è ÷ëåí³â ðîäèíè äî àêòèâíî¿ ó÷àñò³ â ïðîöåñ³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ òà éîãî âèêîíàííÿ. ×ëåíè ìóëüòèäèñöèïë³íàðíî¿ êîìàíäè íàäàþòü


ïîòð³áíó ðåñóðñíó ï³äòðèìêó, ÿêùî ñ³ì’ÿ çâåðòàºòüñÿ ïî äîïîìîãó.

3 Відновні та проактивні підходи у профілактиці. Трирівнева модель попередження правопорушень серед дітей та молоді

Третинна профілактика Öåé ð³âåíü ñòîñóºòüñÿ ï³äë³òê³â, ÿê³ ñêî¿ëè ïðàâîïîðóøåííÿ àáî çëî÷èíè. Òîæ ìåòà ïðîô³ëàêòèêè öüîãî ð³âíÿ — ðåàá³ë³òàö³ÿ ïðàâîïîðóøíèêà òà ðå³íòåãðàö³ÿ éîãî â ãðîìàäó. Äëÿ öüîãî ñóá’ºêòè ðåã³îíàëüíî¿ ìîäåë³ çàëó÷àþòü íàëåæí³ ðåñóðñè ãðîìàäè òà ñòâîðþþòü ñåðåäîâèùå ï³äòðèìêè, ùî äîïîìàãຠóñóíóòè ïðè÷èíè êðèì³íàëüíî¿ ïîâåä³íêè. Îñíîâíèì ³íñòðóìåíòîì ìîäåë³ íà öüîìó ð³âí³ º ïðîãðàìè â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ. ¯õ ñóòü ïîëÿãຠâ òîìó, ùî âñ³ îñîáè, ïðè÷åòí³ äî çëî÷èíó, ìàþòü çìîãó çóñòð³òèñÿ ³ ñï³ëüíî îáãîâîðèòè éîãî ïðè÷èíè é íàñë³äêè òà âèçíà÷èòè 䳿, ÿê³ äîïîìîæóòü óñóíóòè (âèïðàâèòè, â³äøêîäóâàòè) çàâäàíó çëî÷èíîì øêîäó. Çàâäÿêè òàê³é çóñòð³÷³ ï³äë³òîê ìຠóñâ³äîìèòè âïëèâ ñâ ïðîòèïðàâíî¿ ïîâåä³íêè òà âçÿòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ¿¿ íàñë³äêè, âèÿâèâøè öå ÷åðåç âëàñíîðó÷íå âèïðàâëåííÿ çàïîä³ÿíî¿ øêîäè. Ïðîãðàìè â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ ìàþòü ê³ëüêà ôîðì: z ìåä³àö³ÿ ì³æ ïîòåðï³ëèì òà ïðàâîïîðóøíèêîì; z êîëî ãðîìàäè (àáî ï³äòðèìêè, ïðèìèðåííÿ òîùî); z ñ³ìåéíà êîíôåðåíö³ÿ òà ³í. Ïîñëóãè ç ïðîâåäåííÿ ïðîãðàì â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ íàäຠÖåíòð â³äíîâíèõ ïðàêòèê ó ãðîìàä³, ìîäåëü ÿêîãî ðîçðîáèëè áëàãîä³éíà îðãàí³çàö³ÿ «Óêðà¿íñüêèé Öåíòð Ïîðîçóì³ííÿ» òà ¿¿ ðåã³îíàëüí³ ïàðòíåðè â ìåæàõ ïðîåêòó ªâðîïåéñüêî¿ êîì³ñ³¿ «Ðîçáóäîâà ìåðåæ³ öåíòð³â â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ â ãðîìàäàõ Óêðà¿íè». Âàæëèâèì åëåìåíòîì ïðîãðàì â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ º çâ’ÿçîê ³ç ñîö³àëüíèìè ïðàö³âíèêàìè â ãðîìàä³, ÿê³ ìîæóòü íàäàòè ïîòð³áíó äîïîìîãó â ïðîöåñ³ ðå³íòåãðàö³¿ ïðàâîïîðóøíèêà. Íàïðèêëàä, ë³êóâàííÿ â³ä

45


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

3

46

àëêî- òà íàðêîçàëåæíîñò³, ïñèõ³àòðè÷íà (ïñèõîëîã³÷íà) äîïîìîãà òà ñîö³àëüíà ðîáîòà ç ï³äë³òêîì ³, ìîæëèâî, éîãî íàéáëèæ÷èì ñîö³àëüíèì îòî÷åííÿì. Äóæå âàæëèâó ðîëü ó öüîìó â³ä³ãðຠìóëüòèäèñöèïë³íàðíà êîìàíäà, ÿêó, çà ïîòðåáè, çàëó÷ຠäî ó÷àñò³ â ïðîãðàì³ â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ êîîðäèíàòîð ÖÂÏ ó ãðîìàä³. Òàê, êîëè îïåðóïîâíîâàæåíèé êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ ó ñïðàâàõ ä³òåé çàëó÷ຠäî ïðîô³ëàêòè÷íèõ ä³é çà ôàêòîì ñêîºííÿ ïðàâîïîðóøåííÿ êîîðäèíàòîðà ÖÂÏ ó ãðîìàä³ (ÿêùî íåïîâíîë³òí³é âèçíàâ, ùî ñêî¿â ïðîòèïðàâíó ä³þ), â³í ìîæå ïîâ³äîìèòè ïðî ñêëàäí³ ñîö³àëüí³ îáñòàâèíè, â ÿêèõ ïåðåáóâຠäèòèíà (íåçàäîâ³ëüíà ðîäèííà ï³äòðèìêà, áåçäîãëÿäí³ñòü, æåáðàöòâî òîùî). Ó òàêîìó ðàç³ êîîðäèíàòîð ÖÂÏ çàëó÷ຠñîö³àëüíîãî ïðàö³âíèêà â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó ðîáîòè ç ï³äë³òêîì. Ñîö³àëüíèé ïðàö³âíèê áåðå ó÷àñòü ó ïðîöåäóð³ ìåä³àö³¿ (ñ³ìåéí³é êîíôåðåíö³¿, «êîë³» ãðîìàäè) òà äîïîìàãຠñêëàñòè é âèêîíàòè ïëàí ðåàá³ë³òàö³¿ ìîëîäî¿ ëþäèíè.


Регіональна модель профілактики підліткової злочинності

3

©ÍÍÏÃÇ̿ՒÈÌ¿Ͽÿ ¯ÍÆÏÍÀÊޙÑ¿Æ¿ÑÁÄÏÃÅҙ˒ÐÕÄÁÒÎÏÍÂÏ¿ËÒÎÏÍӒʿÉÑÇÉÇΒÃʒÑÉÍÁ͞ÆÊÍÖÇÌÌÍÐђ ¦¿ÀÄÆÎÄÖҙÏĿʒƿՒÝÎÏÍÂÏ¿ËÇ

›‹¦§›¦‹¨©™£«¡£¡

«ÒÊÛÑÇÃÇÐÕÇÎʒ̿ÏÌ¿ÉÍË¿Ìÿ ¦Ã’ÈÐÌݙÎÏÍӒʿÉÑÇÖÌÒÏÍÀÍÑÒ ¯ÍÆÂÊÞÿ™ÁÇοÃÉÇÑ¿ÒÔÁ¿Êݙϒ×ÄÌÌÞØÍÃÍÁÑÏÒÖ¿ÌÌÞ ¦¿ÊÒÖ¿™ÏÄÐÒÏÐÇÂÏÍË¿ÃÇÆ¿ÃÊÞÏÄ¿À’Ê’Ñ¿Õ’ž ÏĒÌÑÄÂϿՒžÑÍØÍ

ª¬¨©§›‹

‹ÆьÊÄÌ¿ºÁ

ªÄÌ¿º¹ÌÊÈɹ»¹Î½ŒË¾Â

¯¾ÆËÉÊÇό¹ÄÕÆÁÎ ÊÄÌ¿º½ÄØʌÅo˜ ½ŒË¾Â˹ÅÇÄǽŒ

¬Èɹ»ÄŒÆÆØÇÊ»ŒËÁ

°Ä¾ÆÁ¼ÉÇŹ½Á

‹Æь¼ÉÇŹ½ÊÕÌÇɼ¹ÆŒÀ¹ÏŒ˜

±ÃŒÄÕƌÊÄÌ¿ºÁÈÇÉÇÀÌŌÆÆØ

¯¾ÆËÉ»Œ½ÆÇ»ÆǼÇÈɹ»ÇÊ̽½Ø»¼ÉÇŹ½Œ

¾É¿¹»ÆÁ½¾È¹É˹žÆˬÃɹ˜ÆÁ ÀÈÁ˹ÆÕ»ÁÃÇƹÆÆØÈÇùɹÆÕ

ªÌ½

¨ÉÇÃÌɹËÌɹ

ŒÄÕÆÁÐƌŒÆÊȾÃËÇÉÁŌČό˜

£ÉÁŌƹÄÕƹŌČόØÌÊÈɹ»¹Î½ŒË¾Â

¨ž©ž™¦¦¸ª¨©™›

Відновні та проактивні підходи у профілактиці. Трирівнева модель попередження правопорушень серед дітей та молоді

£ÄÏÅ¿Á̒ Ñ¿ËÒ̒ÕÇοÊÛ̒ ÐÊÒÅÀÇ

¢ÏÍË¿ÃÐÛɒÐÑÛ

®Ï¿ÁÍÁ¿ÐÇÐÑÄË¿

47


Завдання і діяльність суб’єктів моделі

3

z

Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

z

48

1. Координаційна рада: ðîçðîáëÿº òà çàòâåðäæóº ì³ñöåâó ïðîãðàìó ïðîô³ëàêòèêè ï³äë³òêîâî¿ çëî÷èííîñò³; çàáåçïå÷óº ðåàë³çàö³þ ïðîãðàìè. Діяльність суб’єкта в межах РМ

Очікуваний результат діяльності

Створює робочу групу, яка адаптує модель і програму профілактики. Приймає місцеву програму профілактики (фінансове забезпечення приймається через сесію)

Місцева програма профілактики підліткової злочинності. Опис функціонування моделі профілактики в конкретній громаді (з персоналіями та розподілом відповідальності)

Забезпечує функціонування моделі через нормативно-правову підтримку

Інструкції та положення щодо функціонування суб’єктів РМ та відповідного персоналу. Механізми взаємодії суб’єктів РМ між собою та з правовою системою зокрема

Залучає місцеві ЗМІ до розв’язання завдань профілактики та інформування громадськості

Цільові та інформаційні програми й публікації в місцевих ЗМІ. Видання інформаційних матеріалів, спрямованих на підвищення обізнаності цільових груп та громадськості

Розглядає дані міліції та ЦВП у громаді про стан криміногенної ситуації в громаді та ухвалює рішення щодо потрібних профілактичних заходів

Заходи комплексного реагування громади, ініційовані координаційною радою, для усунення причин дитячої та підліткової злочинності та криміногенних чинників


2. Правова система Êðèì³íàëüíà ì³ë³ö³ÿ ó ñïðàâàõ ä³òåé Очікуваний результат діяльності

Виявляє правопорушників, вивчає ососбистість правопорушника, здійнює оцінку «ризиків та потреб» правопорушника та придатність справи для програм відновного правосуддя, передає справи до ЦВП у громаді

Належне реагування громади на кожний випадок правопорушення із застосуванням відновних практик та (або) інших форм реагування

Веде облік неповнолітніх правопорушників (ставить на облік або знімає з нього за результатами роботи ЦВП у громаді)

Наявний реєстр правопорушників, облік і контролювання відповідних профілактичних заходів у кожному випадку

3 Відновні та проактивні підходи у профілактиці. Трирівнева модель попередження правопорушень серед дітей та молоді

Діяльність суб’єкта в межах РМ

49


Óïðàâë³ííÿ ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè

Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

3

50

Діяльність суб’єкта в межах РМ

Очікуваний результат діяльності

Виявляє підлітків групи ризику та скеровує їх до ЦВП у громаді. Виявляє кризові сім’ї (девіантна, злочинна поведінка дітей) у співпраці зі службою у справах дітей та доводить інформацію про них до відома ЦВП

Рішення координаційної ради, ЦВП у громаді щодо потрібних профілактичних заходів. Належне та регулярне інформування дільничного інспектора міліції про результати вжитих профілактичних заходів

Аналізує наявну криміногенну ситуацію, її ймовірні причини та доповідає (ставить завдання) на засіданні координаційної ради. Розробляє мапу соціальних служб регіону

Картина наявної криміногенної ситуації, що дає змогу аналізувати ймовірні причини підліткової злочинності. Мапа соціальних служб району


3. Громадськість Øê³ëüíà ñëóæáà ïîðîçóì³ííÿ

3 Очікуваний результат діяльності

Первинна профілактика Діяльність учнів-медіаторів (методика «рівний — рівному»): • проведення «кіл» для учнів 5–11 класів (процедура побудови безпечного (мирного) середовища (атмосфери), що базується на відновному підході); • проведення тренінгів програми розвитку життєвих навичок для учнів 5–11 класів Діяльність координатора шкільної служби розв’язання конфліктів: координація діяльності учнівмедіаторів із проведення «кіл» та тренінгів. Вторинна профілактика Діяльність учнів-медіаторів («рівний — рівному»): • проведення медіацій (процедура розв’язання конфліктів, що базується на відновному підході) для учнів 5–11 класів, у яких виникла конфліктна ситуація; • проведення «кіл» розв’язання конфліктів для учнів 5–11 класів; • проведення тренінгів програми розвитку життєвих навичок для учнів 5–11 класів, які виявляють девіантну поведінку

Два координатори шкільної служби розв’язання конфліктів поділяють цінності відновного підходу, мають знання та володіють навичками проводити «кола», медіації, тренінги та консультації для дітей з девіантною чи делінквентною поведінкою та їхніх батьків. Десять старшокласників (медіаторів) у кожній з обраних шкіл (14–17 років) поділяють цінності відновного підходу, мають знання та володіють навичками проводити «кола», медіації та тренінги. Позитивне сприйняття в учнів 5–11 класів обраних шкіл відновного підходу до розв’язання конфліктів. Учні 5–11 класів обраних шкіл мають знання та володіють навичками розв’язання конфліктів згідно з відновним підходом

Відновні та проактивні підходи у профілактиці. Трирівнева модель попередження правопорушень серед дітей та молоді

Діяльність суб’єкта в межах РМ

51


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

3

52

Діяльність суб’єкта в межах РМ Діяльність координатора ШСП: • координація діяльності учнівмедіаторів із проведення «кіл», медіацій та тренінгів; • проведення медіацій для учнів 5–11 класів у складних випадках; • проведення «кіл» розв’язання конфліктів для учнів 5–11 класів у складних випадках; • консультування батьків, діти яких виявляють девіантну поведінку. Третинна профілактика Діяльність учнів-медіаторів («рівний — рівному»): проведення «кіл» підтримки із залученням дітей, що перебувають у конфлікті з законом Діяльність координатора ШСП: • консультування дітей, що перебувають у конфлікті з законом; • проведення «кіл» примирення та «кіл» підтримки для дітей, що перебувають у конфлікті з законом; • проведення тренінгів програми розвитку життєвих навичок для дітей, що перебувають у конфлікті з законом; • консультування батьків, діти яких виявляють делінквентну поведінку

Очікуваний результат діяльності


Öåíòð â³äíîâíèõ ïðàêòèê â ãðîìàä³ Діяльність суб’єкта в межах РМ

Очікуваний результат діяльності Заходи, які, з ініціативи координаційної ради, спрямовані на активізацію громади в системному реагуванні на ситуацію з дитячими правопорушеннями та усунення їх причин. Місцева програма профілактики правопорушень серед дітей, яка ґрунтується на принципах відновного правосуддя та враховує потреби громади. У перспективі: часткове фінансування діяльності ЦВП у громаді з місцевого бюджету

Розглядає справи, що надійшли з міліції, та приймає рішення щодо конкретних профілактичних заходів у кожному випадку правопорушення

Рішення щодо подальшої роботи з родиною ґрунтується на результатах комплексного первинного оцінювання та враховує інтереси дитини

Відновні та проактивні підходи у профілактиці. Трирівнева модель попередження правопорушень серед дітей та молоді

Подає пропозиції до координаційної ради ухвалити відповідні рішення для усунення причин криміногенної ситуації на підставі даних міліції та власного аналізу стану правопорушень, вчинених дітьми у громаді

3

53


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

3

54

Діяльність суб’єкта в межах РМ

Очікуваний результат діяльності

Організовує впровадження відновних практик у громаді (програми відновного правосуддя, сімейні групові наради, «кола» правосуддя), залучає ключових фахівців із державних організацій та органів, недержавних організацій до участі в програмах

Використання в кожному випадку протиправної дії ресурсів родини та громади з метою усунення причин, що призвели до скоєння правопорушення чи виникнення кризи в родині. Делегування родині та громаді відповідальності за усунення причин правопорушення (кризи) та її наслідків (у тому числі завданої шкоди). Наявність розробленого плану реабілітації дитини (родини), що найкраще враховує її інтереси та ресурси громади (родини). Утримання правопорушників від протиправної поведінки впродовж року після проходження програми відновного правосуддя (або залежно від ситуації: утримання дітей від девіантної поведінки, утримання батьків, інших дорослих членів родини від дій або бездіяльності, які призвели до виникнення кризи в родині)

Надає соціальні послуги учасникам програм відновного правосуддя, опікується випадком

Отримання кожним неповнолітнім учасником програм відновного правосуддя, який потребує додаткової підтримки з боку фахівців ЦВП у громаді, доступу до інтенсивного соціального супроводу, послуг із представництва інтересів, консультування, інших послуг, що надаються в межах діяльності ЦВП у громаді (у тому числі низькопорогового підліткового клубу). Зміна поведінки дитини (батьків) з делінквентної (девіантної) на соціально прийнятну


Очікуваний результат діяльності

Інформує громаду (фахівців, потенційних учасників програм відновного правосуддя та інших членів громади) про відновний підхід та можливості цих програм

Поінформованість членів громади про відновне правосуддя, можливості відповідних програм, альтернативні способи розв’язання конфліктів. Поінформованість фахівців, що працюють у громаді, мають доступ до потенційних учасників програм відновного правосуддя, однак не є членами мультидисциплінарної команди, про можливості зазначених програм. Направлення до ЦВП потенційних учасників програм відновного правосуддя фахівцями, що не є членами мультидисциплінарної команди. Самостійне звернення до ЦВП потенційних учасників програм відновного правосуддя

3 Відновні та проактивні підходи у профілактиці. Трирівнева модель попередження правопорушень серед дітей та молоді

Діяльність суб’єкта в межах РМ

55


4. Державні та муніципальні служби

Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

3

56

Äî öèõ ñëóæá, êð³ì ³íøèõ, íàëåæàòü ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé (ÑÑÄ) ì³ñöåâèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òà öåíòðè ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ (ÖÑÑÑÄÌ) ÿê³ çàëó÷àþòüñÿ íà âòîðèííîìó òà òðåòèííîìó ð³âíÿõ ïðîô³ëàêòèêè òà, â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü, íàäàþòü ñîö³àëüí³ ïîñëóãè ä³òÿì, ùî ïåðåáóâàþòü ó êîíôë³êò³ ç çàêîíîì, òà ¿õí³ì ðîäèíàì. Діяльність суб’єкта в межах РМ В межах РМ державні та муніципальні соціальні служби беруть участь у роботі мультидисциплінарної команди та, разом з іншими учасниками моделі, розробляють план реабілітації дітей та підлітків, що перебувають у конфлікті з законом, а також тих, які постраждали від протиправних дій. Зокрема: ССД розробляє і здійснює разом із ЦВП у громаді та школами заходи щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобігання вчиненню ними правопорушень. ЦСССДМ забезпечують соціальне обслуговування дітей та їхніх сімей шляхом надання їм соціальнопедагогічних, психологічних, соціально-медичних, соціальноекономічних, юридичних та інформаційних послуг, а також вживають соціально-реабілітаційних заходів, спрямованих на надання правопорушникам чи потерпілим від злочинів відповідних соціальних послуг

Очікуваний результат діяльності Рішення координаційної ради щодо потрібних профілактичних заходів та соціальних програм із попередження правопорушень. Отримання кожним неповнолітнім учасником програм відновного правосуддя, який потребує додаткової підтримки, інтенсивного соціального супроводу, послуг із представництва інтересів, консультування та інших послуг із соціальної реабілітації. Зміна поведінки дитини (батьків) з делінквентної (девіантної) на соціально прийнятну


5. Мультидисциплінарна команда: z z

Діяльність суб’єкта в межах РМ Бере участь у програмах відновного правосуддя — коли координатор ЦВП у громаді (координатор шкільної служби розв’язання конфліктів, соціальний педагог школи) залучає її для участі в сімейних групових нарадах, «колах» правосуддя громади та ін.

Очікуваний результат діяльності Спеціальні послуги та підтримка, що їх надає громада неповнолітнім правопорушникам. Отримання кожним неповнолітнім учасником програм відновного правосуддя, який потребує додаткової підтримки з боку фахівців ЦВП у громаді, доступу до інтенсивного соціального супроводу, послуг із представництва інтересів, консультування, інших послуг у межах діяльності ЦВП у громаді (зокрема низькопорогового підліткового клубу). Зміна поведінки дитини (батьків) з делінквентної (девіантної) на соціально прийнятну. Використання наявного ресурсу громади для усунення причин протиправної поведінки підлітків у конкретних випадках

3 Відновні та проактивні підходи у профілактиці. Трирівнева модель попередження правопорушень серед дітей та молоді

z

çä³éñíþº ïðîô³ëàêòè÷íó ðîáîòó; ðîçãëÿäຠâèïàäêè ïðàâîïîðóøåíü òà óõâàëþº ð³øåííÿ ùîäî âòðó÷àííÿ; çàëó÷ຠðåñóðñè ãðîìàäè çàäëÿ ðåàá³ë³òàö³¿, ðå³íòåãðàö³¿ òîùî.

57


Ðåêîìåíäîâàíà ë³òåðàòóðà:

Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

3

58

1.

Âîñ Á. Âïðîâàäæåííÿ â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ äî ïðàâîâî¿ ñèñòåìè Óêðà¿íè: îö³íêà ïðîãðàìè / Á. Âîñ, Ì. Óìáðàéò // ϳäñóìêîâèé çâ³ò ì³æí. êîíô. [Âïðîâàäæåííÿ â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ â Óêðà¿í³: âèñíîâêè òà ïåðñïåêòèâè], (20–21 êâ³ò. 2006 ð.); òåç. äîê. ³ ïîâ³ä. — Ê.: ÓÖÏ, 2006. — Ñ. 49–53. 2. Åðòñåí ². Ðåêîíñòðóêö³ÿ çâ’ÿçê³â ó ãðîìàä³ — ìåä³àö³ÿ ³ â³äíîâíå ïðàâîñóääÿ â ªâðîï³ / ². Åðòñåí, Ð. Ìàêêåé, Ê. Ïåë³êàí // ³äíîâíå ïðàâîñóääÿ â Óêðà¿í³. — 2007. — ¹ 2(6). — Ñ. 73–96. 3. Çâºðºâà ². Ðîçðîáêà òà âïðîâàäæåííÿ ïðîãðàì ç íàâ÷àííÿ æèòòºâèì íàâè÷êàì: ì³æíàðîäí³ ³ â³ò÷èçíÿí³ ï³äõîäè / ². Çâºðºâà // Ïðàêòè÷íà ïñèõîëîã³ÿ òà ñîö³àëüíà ðîáîòà. — 2004. — ¹ 4. — Ñ. 53–57. 4. Çåìëÿíñüêà Â. Çàïðîâàäæåííÿ â³äíîâíèõ ï³äõîä³â: çì³íà ïîãëÿäó íà êðèì³íàëüíå ñóäî÷èíñòâî / Â. Çåìëÿíñüêà // Ïðàâî Óêðà¿íè. — 2003. — ¹ 10. — Ñ. 154–156. 5. Çåð Ã. Çì³íà îá’ºêòèâà: Íîâèé ïîãëÿä íà çëî÷èí òà ïðàâîñóääÿ / Ã. Çåð; ïåð. ç àíãë. — Ê.: Ïóëüñàðè, 2004. — 222 ñ. 6. Çëî÷èíí³ñòü íåïîâíîë³òí³õ: ïðè÷èíè, íàñë³äêè òà øëÿõè çàïîá³ãàííÿ: íàâ÷. ïîñ³á. / [Ñ. ². ßêîâåíêî òà ³í.] ,— Ê.: Âèä-âî Ïàëèâîäà À. Â., 2006. — 260 ñ. 7. Çìàíîâñêàÿ Å. Â. Äåâèàíòîëîãèÿ (ïñèõîëîãèÿ îòêëîíÿþùåãîñÿ ïîâåäåíèÿ): ó÷åá. ïîñîá. äëÿ ñòóä. âóçîâ / Å. Â. Çìàíîâñêàÿ. — Ì.: Àêàäåìèÿ, 2003. — 288 ñ. 8. Êîâàëü Ð. Ðîëü ³ ì³ñöå ïðîãðàì â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ â ñèñòåì³ þâåíàëüíî¿ þñòèö³¿ / Ð. Êîâàëü // Ìàòåð³àëè Âñåóêð. íàóê.-ïð. êîíô. [Ñòâîðåííÿ òà ðîçâèòîê ñèñòåìè þâåíàëüíî¿ þñòèö³¿ â Óêðà¿í³], (12 êâ³ò. 2005 ð.); òåç. äîê. ³ ïîâ³ä. — [Öèò. 2008, 19 áåðåçíÿ]. — Äèâ. âåá-ñòîð³íêó <http://www.rj.org.ua/ resources_table/17>. 9. Ãðèãîðåíêî Å. Ë. Ïîäðîñòêè ãðóïï ðèñêà / Ò. Â. Êîðíèëîâà, Å. Ë. Ãðèãîðåíêî, Ñ. Ä. Ñìèðíîâ. — Ñ-Ïá.: Ïèòåð, 2005. — 336 ñ. 10. Ëàçàðåíêî Î. Ïðîô³ëàêòèêà çëî÷èííîñò³ íåïîâíîë³òí³õ: øëÿõè âèð³øåííÿ / Î. Ëàçàðåíêî // ³äíîâíå ïðàâîñóääÿ â Óêðà¿í³. — 2007. — ¹ 2(6). — Ñ. 6–9. 11. Ëîáà÷ Â. Ïðàêòè÷í³ àñïåêòè âïðîâàäæåííÿ â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ â ïðàâîâó ñèñòåìó Óêðà¿íè / Â. Ëîáà÷ // ³äíîâíå ïðàâîñóääÿ â Óêðà¿í³. — 2008. — ¹ 3(11). — Ñ. 20–22. 12. Çåìëÿíñüêà Â. Â. Ìåä³àö³ÿ ÿê åôåêòèâíèé çàñ³á äëÿ ïåðåâè-


13.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

3 Відновні та проактивні підходи у профілактиці. Трирівнева модель попередження правопорушень серед дітей та молоді

14.

õîâàííÿ òà ïîïåðåäæåííÿ çëî÷èííîñò³ ñåðåä íåïîâíîë³òí³õ / Â. Â. Çåìëÿíñüêà, ß. Â. Ìà÷óæàê. — [Öèò. 2008, 19 áåðåçíÿ]. — Äèâ. âåá-ñòîð³íêó <http://www.rj.org.ua/resources_table/17>. Ìåíäåëåâè÷ Â. Ä. Ïñèõîëîãèÿ äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ: ó÷åá. ïîñîá. / Â. Ä. Ìåíäåëåâè÷. — Ñ-Ïá.: Ðå÷ü, 2005. — 445 ñ. ²ðõ³í Þ. Á. Ñó÷àñí³ ñòðàòå㳿 çàïîá³ãàííÿ çëî÷èííîñò³ íåïîâíîë³òí³õ: ïîñ³á. äëÿ òðåíåð³â / Þ. Á. ²ðõ³í, Î. À. Ëåâåíåöü, Ë. ². Ìîðîç; çà ðåä. Ñ. ². ßêîâåíêà. — Ê.: Âèä-âî Ïàëèâîäà À. Â., 2006. — 120 ñ. Ãàíèøèíà È. Ñ. Íåáëàãîïîëó÷íàÿ ñåìüÿ è äåâèàíòíîå ïîâåäåíèå íåñîâåðøåííîëåòíèõ / È. Ñ. Ãàíèøèíà, À. È. Óøàèêîâ. — Ì.: Èçä-âî ÌÏÑÈ, 2006. — 288 ñ. Îðæåõîâñüêà Â. Ì. Ïðîô³ëàêòèêà ïðàâîïîðóøåíü ñåðåä íåïîâíîë³òí³õ: íàâ÷.-ìåòîä. ïîñ³á. / Â. Ì. Îðæåõîâñüêà. — Ê., 1996. — 193 ñ. Ðàéò Ì. Âîññòàíîâèòåëüíîå ïðàâîñóäèå — ïóòü ê ñïðàâåäëèâîñòè / Ìàðòèí Ðàéò; ñèìïîçèóì; ïåð. ñ àíãë. — Ê.: Èçäàòåëü Çàõàðåíêî Â. À., 2007. — 304 ñ. Ñòðàòå㳿 çàáåçïå÷åííÿ æèòòºçäàòíîñò³ â³äíîâíèõ ïðàêòèê: ìåõàí³çì ñï³âïðàö³ ïðàâîâî¿ ñèñòåìè òà ãðîìàäè çàðàäè ñóñï³ëüíî¿ áåçïåêè. Ïîñ³áíèê. — Çà çàã. ðåäàêö³ºþ À. Ãîðîâî¿. — Ê.: Âèäàâåöü Çàõàðåíêî Â. Î., 2009. — 224 ñ. Øê³ëüí³ ñëóæáè ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³êò³â: Äîñâ³ä âïðîâàäæåííÿ. Ïîñ³áíèê. — Çà çàã. ðåäàêö³ºþ À. Ãîðîâî¿. - Ê.: Âèäàâåöü Çàõàðåíêî Â. Î., 2009. - 168 ñ. Øíàéäåð Ë. Á. Äåâèàíòíîå ïîâåäåíèå äåòåé è ïîäðîñòêîâ / Ë. Á. Øíàéäåð. — Ì.: Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåêò, Òðèêñòà, 2005. — 336 ñ.

59


4 Роль кримінальної міліції у справах дітей у Трирівневій моделі профілактики (на територіальному рівні)


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

4

62

Ï

³äðîçä³ëè êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ ó ñïðàâàõ ä³òåé ó âçàºìî䳿 ç ïðåäñòàâíèêàìè îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, íà ÿê³ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî îðãàíè ³ ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñïåö³àëüí³ óñòàíîâè äëÿ ä³òåé» ïîêëàäåí³ îáîâ’ÿçêè ùîäî ïðîô³ëàêòèêè ïðàâîïîðóøåíü ó ï³äë³òêîâîìó ñåðåäîâèù³, ïðåäñòàâíèêàìè ãðîìàäñüêîñò³, âîëîíòåðàìè, çîáîâ’ÿçàí³ çä³éñíþâàòè ïðîô³ëàêòè÷í³ çàõîäè ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ïðàâîïîðóøåííÿì ñåðåä ä³òåé, çîêðåìà ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ö³ëüîâèõ ðåéä³â, â³äïðàöþâàíü, ïàòðóëþâàííÿ.

Стратегії та завдання міліції відповідно до Трирівневої моделі профілактики Ïåðâèííèé ð³âåíü 1. Ñïðèÿòè ôîðìóâàííþ â äèòÿ÷îìó ñåðåäîâèù³ ïîâàãè òà ïðèéíÿòòÿ ñóñï³ëüíèõ ö³ííîñòåé, ùî, â ñâîþ ÷åðãó, ñïðèÿòèìå ôîðìóâàííþ ñîö³àëüíî ïðèéíÿòíî¿, çàêîíîñëóõíÿíî¿ ïîâåä³íêè òà íàëàøòóâàííþ êîíñòðóêòèâíî¿ ñîö³àëüíî¿ âçàºìî䳿. 2. Çì³íèòè ³íôîðìàö³éíó ñòðàòåã³þ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â: ôîðìóâàòè ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ ãðîìàäñüêîñò³ äî ä³ÿëüíîñò³ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â. 3. Àêòèâ³çóâàòè ãðîìàäñüê³ñòü é çàëó÷àòè ¿¿ (íåóðÿäîâ³ îðãàí³çàö³¿, Ç̲ òîùî) äî ïîáóäîâè áåçïå÷íîãî òà ìèðíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ä³òåé. Âòîðèííèé ð³âåíü Óïðîâàäèòè â ðîáîòó ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ³ííîâàö³éíèõ, ñôîðìîâàíèõ íà îñíîâ³ â³äíîâíîãî òà ïðîàêòèâíîãî ï³äõîä³â ìåòîä³â òà ôîðì ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè, ÿê³ âèÿâëÿþòü äåâ³àíòíó ïîâåä³íêó, ùî äîïîìîæå: z ôîðìóâàòè â íèõ íàâè÷êè íåíàñèëüíèöüêîãî ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³êò³â; z íàäàâàòè ïîñëóãè ç ïåðâèííîãî âòðó÷àííÿ òà îö³íþâàííÿ ïîòðåá ñ³ìåé, ó ÿêèõ ä³òè âèÿâëÿþòü äå-


z

Òðåòèííèé ð³âåíü Óïðîâàäèòè â ðîáîòó ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ³ííîâàö³éí³, ñôîðìîâàí³ íà îñíîâ³ â³äíîâíîãî òà ïðîàêòèâíîãî ï³äõîä³â ìåòîäè òà ôîðìè ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó êîíôë³êò³ ç çàêîíîì, ùî äîïîìîæå: z ä³òÿì óñâ³äîìèòè òà âçÿòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íàñë³äêè ¿õí³õ ä³é, âèïðàâèòè çàâäàíó íèìè øêîäó; çàëó÷èòè ÷ëåí³â ãðîìàäè äî öüîãî ïðîöåñó äëÿ íàäàííÿ ï³äòðèìêè, ñïðèÿííÿ ðå³íòåãðàö³¿ òàêèõ ä³òåé, ùî çìåíøóº ðèçèê ïîâòîðíîãî ñêîºííÿ ïðàâîïîðóøåíü; z àêòèâ³çóâàòè òà çàëó÷àòè ãðîìàäñüê³ñòü (íåóðÿäîâ³ îðãàí³çàö³¿, Ç̲ òà ³í.), äåðæàâí³ òà ìóí³öèïàëüí³ ñëóæáè äî íàäàííÿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿, ðå³íòåãðàö³éíî¿ (òà ³íøèõ âèä³â) ï³äòðèìêè ä³òÿì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó êîíôë³êò³ ç çàêîíîì òà ¿õí³ì ðîäèíàì. Òàêîæ ÊÌÑÄ â ìåæàõ Òðèð³âíåâî¿ ìîäåë³ ïðîô³ëàêòèêè íà ðåã³îíàëüíîìó ð³âí³: z ³í³ö³þº ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ, êðóãë³ ñòîëè ç ìåòîþ ³íôîðìóâàííÿ, îáì³íó ³äåÿìè, çàëó÷ຠïðåäñòàâ-

4

Роль кримінальної міліції у справах дітей у Трирівневій моделі профілактики (на регіональному рівні)

z

â³àíòíó ïîâåä³íêó, ïåðåíàïðàâëÿþ÷è òàê³ ðîäèíè äî ÖÂÏ òà / àáî äî ³íøèõ ñëóæá, äå ¿ì íàäàäóòü êâàë³ô³êîâàí³, äîñòóïí³ é äîñòàòí³ ïîñëóãè, ùî äîïîìîæå ðîäèí³ âèéòè ç êðèçè; àêòèâ³çóâàòè òà çàëó÷àòè ãðîìàäñüê³ñòü (ó òîìó ÷èñë³ Öåíòðè â³äíîâíèõ ïðàêòèê ó ãðîìàä³), äåðæàâí³ òà ìóí³öèïàëüí³ ñëóæáè äî íàäàííÿ ä³òÿì ³ç äåâ³àíòíîþ ïîâåä³íêîþ òà ¿õí³ì ðîäèíàì ñîö³àëüíîïñèõîëîã³÷íî¿, ðå³íòåãðàö³éíî¿ (òà ³íøèõ âèä³â) ï³äòðèìêè; çàáåçïå÷óâàòè äîñòóï ä³òåé ³ç äåâ³àíòíîþ ïîâåä³íêîþ, ñ³ìåé ãðóïè ðèçèêó äî ïîòð³áíèõ ðåñóðñ³â, ñêëàäàþ÷è ìàïó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ, þðèäè÷íèõ òà ³íøèõ âèä³â äîñòóïíèõ ó ãðîìàä³ ïîñëóã äëÿ ïîäàëüøîãî çàëó÷åííÿ òàêèõ ñåðâ³ñ³â äî Ðåã³îíàëüíî¿ ìîäåë³.

63


z

4 Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

z

64

z

íèê³â ãðîìàäè äî ðåéä³â, ³íøèõ ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â; âèÿâëÿº âèïàäêè äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà òà âæèâຠâ ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â âïëèâó, ïåðåäáà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì; çä³éñíþº ïðîô³ëàêòè÷í³ â³çèòè ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ ïðîáëåìíèõ (äèñôóíêö³îíàëüíèõ) ñ³ìåé, ³íôîðìóº ïðî íèõ ³ñíóþ÷³ ñîö³àëüí³ ñëóæáè, íàïðàâëÿº äî íèõ ê볺íò³â â³äïîâ³äíî äî âèÿâëåíèõ ïîòðåá (ïåðåíàïðàâëåííÿ); ñï³ëüíî ç àäì³í³ñòðàö³ºþ øêîëè, Øê³ëüíîþ ñëóæáîþ ïîðîçóì³ííÿ ïëàíóº ïðîô³ëàêòè÷í³ çàõîäè ó øêîë³ (áåñ³äè, â³êòîðèíè, áðåéí-ðèíãè «Ï³äë³òîê ³ ïðàâî» òîùî) òà áåðå ó íèõ ó÷àñòü, çä³éñíþº ³íñïåêòóâàííÿ â øêîëàõ.

Îñíîâí³ ïðîöåäóðè ä³ÿëüíîñò³ êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ ó ñïðàâàõ ä³òåé: z ïåðåäຠñïðàâè äî ïðîãðàìè â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ (³íôîðìóº ñòîðîíè) çã³äíî ç êðèòåð³ÿìè ïåðåíàïðàâëåííÿ ñïðàâ (äëÿ öüîãî ³íñïåêòîð ÊÌÑÄ ìຠáóòè äîáðå îá³çíàíèé ç ïðèíöèïàìè òà ïðîöåäóðàìè â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ); z âèÿâëÿº ï³äë³òê³â ãðóïè ðèçèêó òà ñêåðîâóº ¿õ äî Øê³ëüíèõ ñëóæá ïîðîçóì³ííÿ ³/àáî äî Öåíòðó â³äíîâíèõ ïðàêòèê ó ãðîìàä³; z çä³éñíþº àíàë³ç ³ñíóþ÷î¿ êðèì³íàëüíî¿ ñèòóàö³¿ òà ¿¿ ìîæëèâèõ ïðè÷èí ³ äîïîâ³äຠó âèãëÿä³ ïðîïîçèö³é êîîðäèíàö³éí³é ðàä³; z çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè â³äïîâ³äíèõ ñëóæá ñòàâèòü ï³äë³òêà íà ïðîô³ëàêòè÷íèé îáë³ê àáî çí³ìຠç íüîãî; z âèÿâëÿº (ó ñï³âïðàö³ ç Ñëóæáîþ ó ñïðàâàõ ä³òåé) êðèçîâ³ ñ³ì’¿, äå º ï³äë³òêè, òà ñêåðîâóº ¿õ äî Øê³ëüíèõ ñëóæá ïîðîçóì³ííÿ ³/àáî â Öåíòð â³äíîâíèõ ïðàêòèê ó ãðîìàä³.


Перспективні напрямки розвитку діяльності КМСД як суб’єкта Трирівневої моделі профілактики правопорушень серед дітей та молоді

Роль кримінальної міліції у справах дітей у Трирівневій моделі профілактики (на регіональному рівні)

Âòîðèííèé ð³âåíü ïðîô³ëàêòèêè. Çíà÷íèì âàæåëåì âïëèâó íà ïðàâîïîðóøíèêà ç ìåòîþ ïðîô³ëàêòèêè áóäå íàäàííÿ ïðàö³âíèêó ì³ë³ö³¿ ïðàâà ïðèéìàòè ð³øåííÿ ùîäî ïðèòÿãíåííÿ àáî íå ïðèòÿãíåííÿ íåïîâíîë³òíüîãî äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíåíå ïðàâîïîðóøåííÿ (çâè÷àéíî, ÿêùî ìîâà éäå ïðî íåïîâíîë³òíüîãî, ÿêîìó âèïîâíèëîñÿ 16 ðîê³â).  òîé æå ÷àñ ï³äë³òêè, ÿê³ â÷èíèëè ïðàâîïîðóøåííÿ ó â³ö³ äî 16 ðîê³â (ó öüîìó âèïàäêó äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ ìîæóòü áóòè ïðèòÿãíóò³ áàòüêè íåïîâíîë³òíüîãî, çã³äíî ç ñò. 184 ÊÓïÀÏ) õî÷à ³ íå íåñóòü â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ïðîòèïðàâíå ä³ÿííÿ, íå ïîâèíí³ çàëèøàòèñÿ áåç â³äïîâ³äíîãî âèõîâíîãî âïëèâó. Òàê³ çàõîäè, ùî ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ äî íåïîâíîë³òíüîãî ïðàâîïîðóøíèêà áåç ïðîõîäæåííÿ ñóäîâî¿ ïðîöåäóðè, ìîæíà íàçâàòè äîñóäîâèìè çàõîäàìè âïëèâó. ³äïîâ³äíî äî êîíöåïö³¿ ïðîô³ëàêòèêè ï³äë³òêîâî¿ çëî÷èííîñò³, âòîðèííà ïðîô³ëàêòèêà ïåðåäáà÷ຠâèêîðèñòàííÿ Øê³ëüíèõ ñëóæá ïîðîçóì³ííÿ (ØÑÏ) äëÿ çä³éñíåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â, òàêèõ ÿê ðîçâ’ÿçàííÿì êîíôë³êò³â òà ðåàãóâàííÿì íà ïðîÿâè äåâ³àíòíî¿ ïîâåä³íêè ó÷í³â øêîëè. Íàéá³ëüøà ïåðåâàãà öüîãî ñïîñîáó ðåàãóâàííÿ ïîëÿãຠâ òîìó, ùî çàâäÿêè ó÷àñò³ â ïðîöåäóðàõ ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³êò³â ó÷í³ ïðèéìàþòü äëÿ ñåáå ³íøèé ñïîñ³á ïîáóäîâè ñòîñóíê³â ç îäíîë³òêàìè. Ó òîé æå ÷àñ ó âèïàäêó ç ó÷èíåííÿì ï³äë³òêîì ïðîòèïðàâíîãî â÷èíêó (â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíà, íàïðèêëàä Êîäåê-

4

65


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

4

66

ñîì Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ), âàæëèâèì åëåìåíòîì º ðåàãóâàííÿ ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó – òîáòî ì³ë³ö³¿. Ìàþ÷è íà ìåò³ ôîðìóâàííÿ ó ï³äë³òêà ñîö³àëüíî ïðèéíÿòíî¿, çàêîíîñëóõíÿíî¿ ïîâåä³íêè, ïðåäñòàâíèêè ì³ë³ö³¿ ïîâèíí³ äàòè çðîçóì³òè äèòèí³, ùî çà ïðîòèïðàâíèé â÷èíîê ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè â³í îñîáèñòî. Âîäíî÷àñ ïîêàðàííÿ ïîâèííå áóòè àäåêâàòíèì ïðàâîïîðóøåííþ. Öå îçíà÷àº, ùî ó ðàç³ â÷èíåííÿ ï³äë³òêîì «ñòàòóñíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ», òîáòî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïîâ’ÿçàíîãî ³ç éîãî áàæàííÿì äîâåñòè îòî÷óþ÷èì ñâîþ äîðîñë³ñòü àáî çàðàäè ñàìîñòâåðäæåííÿ ñåðåä îäíîë³òê³â: äð³áíå õóë³ãàíñòâî, âæèâàííÿ ñïèðòíèõ íàïî¿â ó ãðîìàäñüêîìó ì³ñö³, — íå âàðòî çâèíóâà÷óâàòè éîãî â íàâìèñíîñò³. Íåîáõ³äíî íàäàòè ï³äë³òêó ìîæëèâ³ñòü çðîçóì³òè íàñë³äêè â÷èíåíîãî ³ âèïðàâèòè ¿õ øëÿõîì íàïðàâëåííÿ â Øê³ëüíó ñëóæáó ïîðîçóì³ííÿ àáî Öåíòð â³äíîâíèõ ïðàêòèê ó ãðîìàä³. Ó ðàç³ ïîòðåáè ñë³ä îäíî÷àñíî ïðîâîäèòè êîðåêö³þ ïîâåä³íêè, ÿêà áàçóâàòèìåòüñÿ íà çì³í³ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòèð³â ï³äë³òêà òà éîãî ñòàâëåííÿ äî ñêîºíîãî. Àäæå ñîö³àëüíà ðåàá³ë³òàö³ÿ ï³äë³òê³â ç äåâ³àíòíîþ ïîâåä³íêîþ ³íêîëè íåìîæëèâà áåç êîðåêö³¿ ïîâåä³íêè. Çà äîñòàòíüî¿ êâàë³ô³êàö³¿ òàêà êîðåêö³éíà ðîáîòà ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ øê³ëüíèì ïñèõîëîãîì àáî ³íøèì ôàõ³âöåì ìóëüòèäèñöèïë³íàðíî¿ êîìàíäè (íàïðèêëàä ç Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá ä³òåé, ñ³ì’¿ òà ìîëîä³). Ðàçîì ç òèì çàñòîñóâàííÿ äîñóäîâèõ çàõîä³â ïîòðåáóº ïðèéíÿòòÿ ïðàö³âíèêîì ì³ë³ö³¿ ïåâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà òàêå ð³øåííÿ ³ âîíî ìຠíà ÷îìóñü ´ðóíòóâàòèñÿ. Îáîâ’ÿçêîâèì ïðè öüîìó º ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä. Ñàìå òîìó, ÿê ñâ³ä÷èòü ïîë³öåéñüêà (ì³ë³öåéñüêà) ïðàêòèêà, ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ (ͳäåðëàíäè, Êàíàäà, Ðîñ³ÿ òà ³í.) âèêîðèñòîâóþòüñÿ ñïåö³àëüí³ ìåòîäè îö³íêè ðèçèê³â ³ ïîòðåá äèòèíè, ÿêà ïåðåáóâຠó êîíôë³êò³ ç çàêîíîì. Ó Í³äåðëàíäàõ


8

Çà ìàòåð³àëàìè íàâ÷àëüíîãî ñåì³íàðó «Îö³íêà ðèçèê³â ³ ïîòðåá». // Ñàíäðà Ïðîêîï³â òà Ãåéë Ñò³äñ, Îòòàâà, Êàíàäà, 26.11.2010.

4

Роль кримінальної міліції у справах дітей у Трирівневій моделі профілактики (на регіональному рівні)

äëÿ öüîãî âèêîðèñòîâóþòü îïèòóâàëüíèê BARO, â Êàíàä³ òà Ðîñ³¿ – «Ñòðóêòóðîâàíó îö³íêó ðèçèê³â ³ ïîòðåá»8: Ïðèíöèï âèÿâëåííÿ ðèçèê³â îçíà÷àº, ùî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ïîâåä³íêà, ùî ñòàíîâèòü íåáåçïåêó âèñîêîãî ñòóïåíÿ, ìîæóòü áóòè ïåðåäáà÷åí³. Ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ìຠâ³äïîâ³äàòè ð³âíþ íåáåçïåêè, ÿêó ñòâîðþº ï³äë³òîê. Ïðèíöèï îö³íþâàííÿ ïîòðåá ïåðåäáà÷ຠâèçíà÷åííÿ íàéá³ëüø äîö³ëüíèõ ñôåð çàñòîñóâàííÿ âèïðàâíèõ çàõîä³â (ïîêàðàííÿ). Öå ìîæóòü áóòè ïîòðåáè, ïîâ’ÿçàí³ ç çàãðîçîþ ìîæëèâî¿ çëî÷èííî¿ ïîâåä³íêè ó ìàéáóòíüîìó àáî ç ³íøîþ ïîâåä³íêîþ. Éäåòüñÿ ïðî òå, ùî ìîæå áóòè çì³íåíî äëÿ îáìåæåííÿ àáî æ ïîïåðåäæåííÿ òàêî¿ çëî÷èííî¿ ïîâåä³íêè ç áîêó ï³äë³òêà. Ïðèíöèï ðåàêòèâíîñò³ – âèäè ³ ìåòîäè äîïîìîãè ïðèâîäÿòüñÿ ó â³äïîâ³äí³ñòü ç îñîáëèâîñòÿìè íàâ÷àííÿ ³ ìîæëèâîñòÿìè ïðàâîïîðóøíèêà. ²íøèìè ñëîâàìè, ñïåö³àë³ñò ïðîïîíóº òèï äîïîìîãè, ÿêèé â³äïîâ³äຠíå ò³ëüêè êðèì³íîãåííèì ïîòðåáàì (õàðàêòåðèñòèêè ï³äë³òêà, ÿê³ ïðè ¿õ çì³í³ â ïîçèòèâíîìó íàïðÿìêó çìåíøóþòü â³ðîã³äí³ñòü êðèì³íàëüíî¿ àêòèâíîñò³), àëå é òèì âëàñòèâîñòÿì ³ îáñòàâèíàì, äëÿ ÿêèõ ñàìå öåé âèä äîïîìîãè ìîæå áóòè íàéá³ëüø êîðèñíèì. Ôàêòîðè ðèçèêó – öå íåãàòèâí³ âïëèâè íà æèòòÿ îêðåìèõ îñ³á ÷è ãðîìàäè. Âîíè ìîæóòü çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü ïðàâîïîðóøåíü, ïîñèëèòè â³êòèìí³ñòü ïîâåä³íêè ÷è ñòðàõ ïåðåä çëî÷èíí³ñòþ ó ñóñï³ëüñòâ³ (ãðîìàä³), à òàêîæ éìîâ³ðí³ñòü òîãî, ùî ÷ëåíè ñóñï³ëüñòâà (ãðîìàäè) áóäóòü âòÿãíóò³ ó çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü ÷è ñòàíóòü æåðòâàìè.

67


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

4

68

Çàõèñí³ ôàêòîðè – ïîçèòèâí³ âïëèâè, ÿê³ ìîæóòü ñïðèÿòè âèïðàâëåííþ ïîâåä³íêè ïðàâîïîðóøíèêà, ïîêðàùèòè æèòòÿ îêðåìèõ ãðîìàäÿí òà ï³äâèùèòè áåçïåêó ó ñóñï³ëüñòâ³ (ãðîìàä³). Âîíè ìîæóòü çìåíøèòè éìîâ³ðí³ñòü òîãî, ùî ÷ëåíè ñóñï³ëüñòâà (ãðîìàäè) áóäóòü âòÿãíóò³ ó çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü ÷è ñòàíóòü æåðòâàìè. Ðîçâèòîê íàÿâíèõ çàõèñíèõ ôàêòîð³â òà ñèëüíèõ ñòîð³í ðîáèòü ñóñï³ëüñòâî (ãðîìàäó) òà éîãî ÷ëåí³â ñèëüí³øèìè òà çäàòíèìè êðàùå ïðîòèä³ÿòè ôàêòîðàì ðèçèêó. Òîìó â ïåðñïåêòèâ³ äîö³ëüíî äîïîâíèòè ôîðìè òà ñïîñîáè ðåàãóâàííÿ íà ïðàâîïîðóøåííÿ íà âòîðèííîìó ð³âí³ ìîäåë³ ïðîô³ëàêòèêè øëÿõîì: z ïîºäíàííÿ ïðîãðàì ðîçâèòêó æèòòºâèõ íàâè÷îê ç êîðåêö³éíèìè ïðîãðàìàìè, ùî äîâåëè ñâîþ åôåêòèâí³ñòü. z ââåäåííÿ / âèêîðèñòàííÿ ó êîæíîìó âèïàäêó â÷èíåííÿ ï³äë³òêîì ïðàâîïîðóøåííÿ ìåòîäèêè «îö³íêè ðèçèê³â ³ ïîòðåá» íåïîâíîë³òíüîãî ïðàâîïîðóøíèêà. Íà âòîðèííîìó òà òðåòèííîìó ð³âíÿõ ïðîô³ëàêòèêè. Áåðó÷è äî óâàãó ïðîöåñè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â ñòðóêòóð³ ̳í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ, à ñàìå ïðîöåñ ðåôîðìóâàííÿ îðãàí³â ³ ï³äðîçä³ë³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ, âàðòî íà òðåòèííîìó ð³âí³ ìîäåë³ ïðîô³ëàêòèêè ï³äë³òêîâî¿ çëî÷èííîñò³ çàïðîâàäèòè ïîñàäè ³íñïåêòîð³â ì³ë³ö³¿ ç øê³ëüíèõ ðåñóðñ³â. Çàäëÿ ïðîô³ëàêòèêè ïðàâîïîðóøåíü â ï³äë³òêîâîìó ñåðåäîâèù³ â ñêëàä³ óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ Îòòàâè (ïðîâ³íö³ÿ Îíòàð³î, Êàíàäà) 䳺 ñïåö³àë³çîâàíèé ï³äðîçä³ë – Ãðóïà ïî ðîáîò³ ç³ øêîëàìè. Äî ¿¿ ñêëàäó âõîäÿòü 24 îô³öåðè ç³ øê³ëüíèõ ðåñóðñ³â.


9

Äèâåðñ³ÿ (ôðàíö. – diversion) – â³äâîë³êàííÿ, â³äâ³ä. Ïðîãðàìè äèâåðñ³é – ïðîãðàìè, ùî ïðîâîäÿòüñÿ ç ìåòîþ â³äâîë³êàííÿ ï³äë³òê³â â³ä â÷èíåííÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³é øëÿõîì çàëó÷åííÿ äî ñóñï³ëüíî-êîðèñíî¿ ïðàö³, ïðîôîð³ºíòàö³éíèõ çàíÿòü òîùî.

4

Роль кримінальної міліції у справах дітей у Трирівневій моделі профілактики (на регіональному рівні)

Îô³öåðè ïîë³ö³¿ ïðàöþþòü ó ò³ñíîìó êîíòàêò³ ç îï³êóíñüêèìè ðàäàìè, øê³ëüíèìè ðàäàìè (áàòüê³âñüêèìè êîì³òåòàìè). Ôóíêö³ÿìè îô³öåð³â ç øê³ëüíèõ ðåñóðñ³â º ïðîâåäåííÿ îñâ³òí³õ ïðîãðàì, ïðîãðàì ðàííüî¿ ïðîô³ëàêòèêè, êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì àëüòåðíàòèâíèõ ð³øåíü ñóäó ùîäî ïîêàðàííÿ ï³äë³òê³â, âèêîíàííÿ âèðîê³â ñóäó, íàäàííÿ ïðîïîçèö³é äî ñóäó ùîäî ïîñèëåííÿ çàõîä³â âïëèâó äî íåïîâíîë³òí³õ ïðàâîïîðóøíèê³â. Îñíîâíèìè ôîðìàìè ðîáîòè ç ï³äë³òêàìèïðàâîïîðóøíèêàìè, ÿê³ çä³éñíþþòüñÿ îô³öåðàìè ç øê³ëüíèõ ðåñóðñ³â º: 1) îçíàéîìëåííÿ ï³äë³òê³â ç â³äïîâ³äàëüí³ñòþ çà â÷èíåííÿ ïåâíèõ ïðàâîïîðóøåíü (çàãàëüíà ïðîô³ëàêòèêà); 2) ïðîâåäåííÿ ïðîãðàì ðàííüîãî âïëèâó äëÿ ï³äë³òê³â ç «ðàíí³ì ñòóïåíåì êðèì³íàë³çàö³¿», ÿê³ âêëþ÷àþòü: z ðîáîòó ç áàòüêàìè ï³äë³òê³â, ¿õ îð³ºíòàö³ÿ íà óòðèìàííÿ ä³òåé â³ä â÷èíåííÿ ïðàâîïîðóøåíü; z ïðîâåäåííÿ ïðîãðàì äèâåðñ³é9 äëÿ ï³äë³òê³â, ùî ìàþòü îáâèíóâà÷åííÿ – ï³äë³òêè «ç ñåðåäí³ì ñòóïåíåì êðèì³íàë³çàö³¿», à òàêîæ äîñóäîâèõ ïðîãðàì; z êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ð³øåíü ñóäó (ïðîãðàì âèêîíàííÿ ïîêàðàííÿ) ï³ñëÿ âèñóíåííÿ ôîðìàëüíîãî îáâèíóâà÷åííÿ (îòðèìàííÿ ð³øåííÿ ñóäó – îô³ö³éíà ñóäîâà ïðîöåäóðà) äëÿ ï³äë³òê³â «ç âèñîêèì ñòóïåíåì êðèì³íàë³çàö³¿». 3) ïðàöþþòü çà çâåðíåííÿìè àäì³í³ñòðàö³é øê³ë òà øê³ëüíèõ ðàä (íå ïåðåáóâàþòü óâåñü ÷àñ ó øêîëàõ!).

69


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

4

70

4) íàäàííÿ øê³ëüí³é ðàä³ ïîðàä ñïåö³àë³ñò³â ïîë³ö³¿, äî ÿêèõ íåîáõ³äíî çâåðíóòèñÿ ó ðàç³ âèíèêíåííÿ ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é ó øê³ëüíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ó÷í³â, áàòüê³â. Íàïðèêëàä, ÿêùî â øêîë³ ìàþòü ì³ñöå âèïàäêè ³ç âæèâàííÿì ó÷íÿìè íàðêîòèê³â – òî â³äïîâ³äíó ëåêö³þ ç ó÷íÿìè ³ ïîðàäè ïåðñîíàëó øêîëè áóäå íàäàâàòè ïîë³öåéñüêèé ç ï³äðîçä³ëó ïî áîðîòüá³ ç íàðêîòèêàìè, à íå ïîë³öåéñüêèé ç øê³ëüíèõ ðåñóðñ³â. Îô³öåðè ç øê³ëüíèõ ðåñóðñ³â ò³ñíî ñï³âïðàöþþòü ç ñ³ì’ÿìè òèõ ó÷í³â, ÿê³ ìàþòü ïðîáëåìè â øêîë³, ìàþ÷è íà ìåò³ íàéêðàùèé çàõèñò ³íòåðåñ³â øêîëÿð³â ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ³íöèäåíòó. ×àñòî ïðàö³âíèêè øêîëè ìîæóòü çâåðíóòèñÿ äî îô³öåðà ³ç ïðîõàííÿì çâ’ÿçàòèñÿ ç áàòüêàìè ó÷íÿ, äîïîìîãòè é íàäàòè íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ ùîäî ïðîáëåì, ÿê³ ìîæóòü âèíèêíóòè â ñ³ì’¿, ñêåðóâàòè äî ïîòð³áíèõ ³íñòàíö³é. Ó òàêîìó âèïàäêó îô³öåð ìîæå íàäàòè ¿ì íàëåæíó ï³äòðèìêó é ñïðèÿòè îòðèìàííþ íåîáõ³äíî¿ äîïîìîãè. Ó òîé æå ÷àñ âïëèâ «øê³ëüíîãî ïîë³öåéñüêîãî» â øêîë³ äóæå îáìåæåíèé. ³í âòðó÷àºòüñÿ ëèøå ï³ñëÿ çâåðíåííÿ øê³ëüíî¿ ðàäè, ÷è àäì³í³ñòðàö³¿ øêîëè. Øê³ëüíà ðàäà ³ äèðåêòîð øêîëè ìàþòü á³ëüøå ïîâíîâàæåíü, í³æ «øê³ëüíèé ïîë³öåéñüêèé». Äëÿ ïðèêëàäó: ó÷åíü ïðèéøîâ ó øêîëó ç íàðêîòèêàìè. Â÷èòåëü, ÿêèé öå âèÿâèâ, ïîâ³äîìëÿº áóäü-êîìó ç ÷ëåí³â øê³ëüíî¿ ðàäè (äèðåêòîðó, çàâó÷ó, ïðåäñòàâíèêîâ³ áàòüê³âñüêîãî êîì³òåòó òîùî). Ó ñâîþ ÷åðãó äèðåêòîð àáî çàâó÷, ìàþòü ïðàâî â ïðèñóòíîñò³ íå ìåíø ÿê òðüîõ ÷ëåí³â øê³ëüíî¿ ðàäè ïðîâåñòè îñîáèñòèé îãëÿä ³ îáøóê ó÷íÿ.  ðàç³ âèÿâëåííÿ íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí àäì³í³ñòðàö³ÿ âèêëèêຠïîë³ö³þ (òåëåôîíóº 911). Íà âèêëèê íàïðàâëÿþòüñÿ íàéáëèæ÷èé ïàòðóëü ³ çàêð³ïëåíèé çà ö³ºþ øêîëîþ îô³öåð ç³ øê³ëüíèõ ðåñóðñ³â. Ðàçîì ³ç äèðåêòîðîì øêîëè ïîë³öåéñüêèé ïðèéìຠð³øåííÿ ÷è ïðåä’ÿâëÿòè çâèíóâà÷åííÿ ó÷íþ ÷è í³. Ó êîæíîìó âèïàäêó çàñòî-


4

Роль кримінальної міліції у справах дітей у Трирівневій моделі профілактики (на регіональному рівні)

ñîâóºòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä. ßêùî çâèíóâà÷åííÿ ïîë³ö³ºþ íå âèñóâàºòüñÿ – ð³øåííÿ ìîæå áóòè ïðèéíÿòå: z äèðåêòîðîì øêîëè, íàïðèêëàä òèì÷àñîâå âèêëþ÷åííÿ (äî 20 äí³â) ç³ øêîëè ³ íàïðàâëåííÿ äî ñïåöøêîëè ÷è íà ïðîõîäæåííÿ êîðåêö³éíî¿ ïðîãðàìè. Òàêå ð³øåííÿ ìîæå áóòè ïðèéíÿòå ó ðàç³ âèñëîâëþâàííÿ ó÷íåì ïîãðîç ùîäî ³íøèõ ó÷í³â; ïîâòîðíå çàëÿêóâàííÿ ó÷í³â, âèÿâëåííÿ íåïîâàãè äî â÷èòåëÿ, ïåðñîíàëó øêîëè, ëàéêà íà àäðåñó â÷èòåëÿ. z øê³ëüíîþ ðàäîþ – âèêëþ÷åííÿ ç³ øêîëè. Ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ùîäî ó÷íÿ øêîëè îô³öåðîì ç³ øê³ëüíèõ ðåñóðñ³â, â³í ìîæå íàïðàâèòè íåïîâíîë³òíüîãî äî ì³ñöåâîãî Êîì³òåòó ç ïèòàíü þâåíàëüíî¿ þñòèö³¿, íà ïðîõîäæåííÿ ïðîãðàì â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ, ë³êóâàííÿ â³ä àëêîãîëüíî¿ òà íàðêîòè÷íî¿ çàëåæíîñò³, äî êîíñóëüòàö³éíî¿ ñëóæáè, ïðîãðàìè ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ. Ç äîñâ³äó ðîáîòè ïîë³ö³¿ Îòòàâè çàïðîâàäæåííÿ ïîñàä îô³öåð³â ïîë³ö³¿ ç³ øê³ëüíèõ ðåñóðñ³â ïîçèòèâíî âïëèíóëî íà îïåðàòèâíó îáñòàíîâêó â øê³ëüíîìó äèòÿ÷îìó ñåðåäîâèù³, ñïðèÿëî ðàíí³é ïðîô³ëàêòèö³ ïðàâîïîðóøåíü, îïåðàòèâíîìó ðåàãóâàííþ íàâ³òü íà íåçíà÷í³ ïðîÿâè äåâ³àíòíî¿ ïîâåä³íêè ï³äë³òê³â. Øèðîêèé ïîòåíö³àë ïðîô³ëàêòè÷íèõ ïðîãðàì äຠìîæëèâ³ñòü óíèêàþ÷è ôîðìàëüíèõ ïðîöåäóð ³ç ñêëàäàííÿì â³äïîâ³äíèõ ïîë³öåéñüêèõ ïðîöåñóàëüíèõ äîêóìåíò³â, âæèâàòè 䳺âèõ ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â. Çíà÷íî ï³äâèùèëèñÿ ÿê ð³âåíü âïëèâó øê³ëüíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, òàê ³ àâòîðèòåò ïîë³ö³¿ â ãðîìàä³. Íà ÿê³ñíî íîâîìó ð³âí³ âäàëîñÿ çàáåçïå÷èòè âçàºìîä³þ ïîë³ö³¿ ç³ øê³ëüíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè, áàòüê³âñüêèìè êîì³òåòàìè ùîäî çàïîá³ãàííÿ â÷èíåííþ ïðàâîïîðóøåíü íà òåðèòî𳿠øê³ë òà, â³äïîâ³äíî, çàáåçïå÷èòè áåçïåêó ³ ãðîìàäñüêèé ïîðÿäîê íà òåðèòî𳿠íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.

71


Роль інших суб’єктів профілактики

Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

4

72

Мультидисциплінарна команда 1) Çä³éñíþº ðåãóëÿðíèé ðîçãëÿä êîíêðåòíèõ âèïàäê³â ïðàâîïîðóøåíü òà ïëàíóâàííÿ äîãëÿäó íà ï³äñòàâ³ îö³íêè ïðîáëåì ³ ïîòðåá ï³äë³òêà. (Âèïàäêè ñêåðîâóþòüñÿ ç ì³ë³ö³¿, øêîëè, ñîö³àëüíèõ ñëóæá). Âèçíà÷ຠòà çàòâåðäæóº ïåðåë³ê ïîòð³áíèõ âòðó÷àíü (ïëàí äîãëÿäó). Äëÿ öüîãî äî ðîáîòè êîìàíäè çàëó÷åíèé øê³ëüíèé ïñèõîëîã, ïðåäñòàâíèêè ÑÑÌ, ÑÑÍ, ì³ë³ö³¿, øê³ëüíîãî öåíòðó ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³êò³â òà ³íø³ ôàõ³âö³. 2) Çä³éñíþº àíàë³ç ôóíêö³îíóâàííÿ ìåõàí³çìó ðåã³îíàëüíî¿ ìîäåë³ ïðîô³ëàêòèêè, ïîäຠïðîïîçèö³¿ äî êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè ç éîãî âäîñêîíàëåííÿ, âíîñèòü çì³íè ó ïîòî÷íîìó ïîðÿäêó. Школа Øê³ëüíà ñëóæáà ïîðîçóì³ííÿ (ï³ä êîîðäèíàö³ºþ øê³ëüíîãî ïñèõîëîãà àáî ñîö³àëüíîãî ïåäàãîãà) ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ ìåòîäèö³ ìîòèâàö³éíîãî êîíñóëüòóâàííÿ çä³éñíþº ïåðâèííå êîíñóëüòóâàííÿ â øêîë³ ³, çà ïîòðåáè, êîðîòêîòðèâàë³ ³íòåðâåíö³¿ (2–3 êîíñóëüòàö³¿) ³ç çàëó÷åííÿì áàòüê³â, ó÷èòåë³â, îäíîë³òê³â. Ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ òà øê³ëüíà àäì³í³ñòðàö³ÿ òàêîæ ìîæóòü íàïðàâèòè ó÷íÿ äî Øê³ëüíî¿ ñëóæáè ïîðîçóì³ííÿ.  ìåæàõ ¿¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþþòüñÿ ïðîãðàìè â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ, âèð³øåííÿ êîíôë³êò³â òà ðîçâèòêó ñîö³àëüíèõ íàâè÷îê.  îêðåì³é ãðîìàä³ ìîæå ä³ÿòè îäèí òàêèé öåíòð. Òàêîæ â³í ìîæå áóòè ñòâîðåíèé â äåê³ëüêîõ àáî â óñ³õ øêîëàõ êîíêðåòíî¿ ãðîìàäè. Êîîðäèíàòîð Øê³ëüíî¿ ñëóæáè ïîðîçóì³ííÿ, à òàêîæ ó÷í³, ÿê³ ïðàöþâàòèìóòü â ñëóæá³ ïðîõîäÿòü ñïåö³àëüíå íàâ÷àííÿ. Ïðîãðàìà â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ â³äáóâàºòüñÿ òîä³, êîëè ç ì³ë³ö³¿ íàäõîäèòü ³íôîðìàö³ÿ ùîäî âè-


4

Роль кримінальної міліції у справах дітей у Трирівневій моделі профілактики (на регіональному рівні)

ïàäêó ïðàâîïîðóøåííÿ, ñêîºíîãî ï³äë³òêîì. Äî ó÷àñò³ ó ïðîãðàì³ çàïðîøóþòüñÿ éîãî áàòüêè, òà/ àáî ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ³íø³ ÷ëåíè ðîäèíè, äëÿ ÷îãî çáèðàºòüñÿ ñ³ìåéíà ãðóïîâà íàðàäà. Çà çãîäè òàêîæ çàïðîøóºòüñÿ ïîòåðï³ëà ñòîðîíà. Ó ìåæàõ ä³ÿëüíîñò³ Øê³ëüíî¿ ñëóæáè ïîðîçóì³ííÿ ïðîâîäÿòüñÿ ïðåçåíòàö³¿ òà ï³äãîòîâêà øêîëÿð³âìåä³àòîð³â (çà ïðèíöèïîì «ð³âíèé — ð³âíîìó»), ÿê³ ï³ñëÿ óñï³øíîãî íàâ÷àííÿ ñàì³ ïî÷èíàþòü âèñòóïàòè ïîñåðåäíèêàìè ó ïðîöåñàõ âèð³øåííÿ êîíôë³êò³â ì³æ ñâî¿ìè îäíîë³òêàìè. Ïðîãðàìà ðîçâèòêó æèòòºâèõ íàâè÷îê äëÿ ï³äë³òê³â ñïðÿìîâàíà íà ï³äâèùåííÿ ¿õ ñò³éêîñò³ äî ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ âïëèâ³â, ó òîìó ÷èñë³ é äî âæèâàííÿ àëêîãîëþ òà íàðêîòèê³â; ï³äâèùåííÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ øëÿõîì íàáóòòÿ îñîáèñò³ñíèõ ³ ñîö³àëüíèõ íàâè÷îê. гçí³ ïðîãðàìè äëÿ ó÷í³â ñåðåäí³õ ³ ñòàðøèõ êëàñ³â ñêëàäàþòüñÿ ç òðüîõ ãîëîâíèõ ðîçä³ë³â: íàâè÷îê ïðîòè䳿 ïðîïîçèö³ÿì âæèâàòè ïñèõîàêòèâí³ ðå÷îâèíè, íàâè÷îê îðãàí³çàö³¿ ñâîãî æèòòÿ é çàãàëüíèõ ñîö³àëüíèõ íàâè÷îê. Ïðîãðàìà ðîçâèòêó æèòòºâèõ íàâè÷îê òðèâຠ1–2 ì³ñÿö³ ³ ìîæå ðîçãîðòàòèñÿ íà òðüîõ ð³âíÿõ ïðîô³ëàêòèêè: z íà 1 ð³âí³ — ðîçâèòîê óïåâíåíîñò³ â ñîá³; z íà 2 ð³âí³ — òðåí³íãîâ³ ïðîãðàìè ç ï³äë³òêàìè ãðóïè ðèçèêó; z íà 3 ð³âí³ — ðåàá³ë³òàö³éíà ïðîãðàìà. Äî ó÷àñò³ â ïðîãðàì³ çàëó÷àþòüñÿ áàòüêè, ç ÿêèìè ïðàöþº êîîðäèíàòîð öåíòðó (ãðóïîâ³ òà ³íäèâ³äóàëüí³ çàíÿòòÿ). Êëàñí³ êåð³âíèêè íà áàòüê³âñüêèõ çáîðàõ ³íôîðìóþòü ïðî ïðîáëåìè òà ó ðàç³ ïîòðåáè ðåêîìåíäóþòü áàòüêàì çâåðòàòèñÿ äî ØÑÏ. Ñåðåä ó÷í³â øê³ëïîøèðþþòüñÿ ³íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè ïðî Øê³ëüíó ñëóæáó ïîðîçóì³ííÿ.

73


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

4

74

Механізм направлення матеріалів справ про злочини, вчинені неповнолітніми, для проведення медіації (програми примирення потерпілих та правопорушників) Використані терміни та поняття Ìåä³àö³ÿ ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ — îäíà ç ïðîöåäóð â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ; ïðîöåñ, çä³éñíþâàíèé ìåä³àòîðîì çà ó÷àñòþ ïîòåðï³ëîãî, ç îäí³º¿ ñòîðîíè, òà îáâèíóâà÷åíîãî àáî ï³äñóäíîãî, ç ³íøî¿ ñòîðîíè, ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ì³æ íèìè çãîäè òà (àáî) ïðèìèðåííÿ ñòîñîâíî ñïîðó (êîíôë³êòó) øëÿõîì âèðîáëåííÿ âçàºìîïðèéíÿòíîãî ð³øåííÿ. Ìåä³àòîð — îñîáà, çàâäàííÿì ÿêî¿ º íàäàííÿ äîïîìîãè ïîòåðï³ëîìó, ç îäí³º¿ ñòîðîíè, òà îáâèíóâà÷åíîìó àáî ï³äñóäíîìó, ç ³íøî¿ ñòîðîíè, ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ïðèìèðåííÿ. Ñòîðîíè ìåä³àö³¿ (äàë³ — ñòîðîíè) — ïîòåðï³ëèé, ç îäí³º¿ ñòîðîíè, òà îáâèíóâà÷åíèé àáî ï³äñóäíèé, ç ³íøî¿ ñòîðîíè, ÿê³ ïîãîäèëèñÿ âèð³øèòè ñï³ð (êîíôë³êò) çà äîïîìîãîþ ìåä³àòîðà. Äîãîâ³ð ïðî ïðèìèðåííÿ — äîãîâ³ð ïðî ïðèìèðåííÿ ì³æ ïîòåðï³ëèì, ç îäí³º¿ ñòîðîíè, òà îáâèíóâà÷åíèì àáî ï³äñóäíèì, ç ³íøî¿ ñòîðîíè, ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ, óêëàäåíèé çà äîïîìîãîþ ìåä³àòîðà íà îñíîâ³ âçàºìíèõ ïîñòóïîê ÷è äîáðîâ³ëüíîãî çàäîâîëåííÿ âèìîã ïîçèâà÷à ÷è ïîòåðï³ëîãî. Çâ³ò ïðî ïðîâåäåííÿ ìåä³àö³¿ — äîêóìåíò, ùî ñêëàäàºòüñÿ ìåä³àòîðîì ó ïèñüìîâ³é ôîðì³ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ìåä³àö³¿. Îðãàí àáî ïîñàäîâà îñîáà, ó ïðîâàäæåíí³ ÿêèõ ïåðåáóâຠñïðàâà, — ñóä, ñóääÿ, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé, ä³çíàâà÷. Âàæëèâîþ óìîâîþ åôåêòèâíîñò³ ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè ç äèòèíîþ-ïðàâîïîðóøíèêîì º ðîçóì³ííÿ íåþ ñâ ïðîòèïðàâíî¿ ïîâåä³íêè ³ â³äøêîäóâàííÿ


10

Òóò ³ äàë³ ïî òåêñòó ïîñèëàííÿ íà ñòàòò³ Êðèì³íàëüíîïðîöåñóàëüíîãî Êîäåêñó â³ä 1961 ðîêó.

4

Роль кримінальної міліції у справах дітей у Трирівневій моделі профілактики (на регіональному рівні)

çàïîä³ÿíî¿ âíàñë³äîê çëî÷èíó øêîäè, çàñòîñóâàííÿ ÿê ïîêàðàííÿ íå ïðèìóñîâèõ, à àëüòåðíàòèâíèõ ¿ì ìåòîä³â, òàêèõ ÿê â³äíîâí³ ïðîöåäóðè àáî ïðîöåäóðè ïðèìèðåííÿ (ìåä³àö³¿) ïðàâîïîðóøíèêà ç ïîòåðï³ëèì. ³äïîâ³äíî äî ñò. 97 ÊÏÊ Óêðà¿íè10, íåïîâíîë³òíüîãî, ÿêèé âïåðøå â÷èíèâ çëî÷èí íåâåëèêî¿ òÿæêîñò³, ìîæå áóòè çâ³ëüíåíî â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ÿêùî éîãî âèïðàâëåííÿ ìîæëèâå áåç çàñòîñóâàííÿ ïîêàðàííÿ çà óìîâ, çàçíà÷åíèõ ó ñò. 105 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: íåïîâíîë³òí³é, ÿêèé â÷èíèâ çëî÷èí íåâåëèêî¿ àáî ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³, ìîæå áóòè çâ³ëüíåíèé ñóäîì â³ä ïîêàðàííÿ, ÿêùî áóäå âèçíàíî, ùî âíàñë³äîê ùèðîãî êàÿòòÿ òà ïîäàëüøî¿ áåçäîãàííî¿ ïîâåä³íêè â³í íà ìîìåíò ïîñòàíîâëåííÿ âèðîêó íå ïîòðåáóº çàñòîñóâàííÿ ïîêàðàííÿ.  òîé æå ÷àñ Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä 15 êâ³òíÿ 2008 ðîêó ¹ 270-VI «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êðèì³íàëüíîãî òà Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñ³â Óêðà¿íè ùîäî ãóìàí³çàö³¿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³» ðîçøèðåíî ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ïðîöåäóð çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ îñ³á, ÿê³ âïåðøå â÷èíèëè çëî÷èíè íåâåëèêî¿ òà ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³, ïåðåäáà÷åí³ ñò. ñò. 45 òà 46 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÊÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî öèõ ñòàòåé, îñîáà ìîæå áóòè çâ³ëüíåíà â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó ðàç³ ùèðîãî êàÿòòÿ, àêòèâíîãî ñïðèÿííÿ ñë³äñòâó àáî ïðèìèðåííÿ ç ïîòåðï³ëèì çà óìîâè ïîâíîãî â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â, çàïîä³ÿíèõ ïðàâîïîðóøåííÿì. Ñò. 46 º çàêð³ïëåííÿì â³äîìîãî çàðóá³æíîìó çàêîíîäàâñòâó ³íñòèòóòó ìåä³àö³¿ ÿê àëüòåðíàòèâíîãî ñïîñîáó âðåãóëþâàííÿ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ êîíôë³êò³â, â îñíîâó ÿêîãî ïîêëàäåíî ïîñåðåäíèöòâî ó ïðèìèðåíí³ ñòîð³í. Çâ³ëüíåííÿ âèííîãî â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó çâ’ÿçêó ç éîãî ïðèìèðåííÿì ç ïîòåðï³ëèì

75


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

4

76

äຠçìîãó: ïîòåðï³ëîìó — á³ëüø îïåðàòèâíî îòðèìàòè íàëåæíó êîìïåíñàö³þ çàïîä³ÿíî¿ éîìó øêîäè; îñîá³, ÿêà â÷èíèëà çëî÷èí, — áóòè çâ³ëüíåíîþ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³; äåðæàâ³ — çåêîíîìèòè ô³íàíñîâ³ òà ³íø³ ðåñóðñè äëÿ áîðîòüáè ç³ çëî÷èíí³ñòþ11. Ñò. 8 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî ïîðÿäîê çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó çâ’ÿçêó ç ïðèìèðåííÿì ñòîð³í. Ïðîêóðîð, à òàêîæ ñë³ä÷èé çà çãîäîþ ïðîêóðîðà âïðàâ³ çà íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, çàçíà÷åíèõ ó ñò. 46 ÊÊ Óêðà¿íè, âèíåñòè ìîòèâîâàíó ïîñòàíîâó ïðî íàïðàâëåííÿ ñïðàâè äî ñóäó äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ îáâèíóâà÷åíîãî â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Âðàõîâóþ÷è, ùî ð³øåííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó âñ³õ âèïàäêàõ, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì, ïðèéìຠâèêëþ÷íî ñóä, à òàêîæ çâàæàþ÷è íà ñòðîêè äîñóäîâîãî ñë³äñòâà12, âàæëèâî, ùîá â³äíîâí³ ïðîöåäóðè (ìåä³àö³ÿ) çà íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ ³ çà óìîâè çãîäè ñòîð³í áóëè ïðîâåäåí³ ùå íà ñòàä³ÿõ ïðîâàäæåííÿ ä³çíàííÿ òà äîñóäîâîãî ñë³äñòâà. Механізм направлення справ на медіацію на стадії дізнання Îðãàí ä³çíàííÿ çà íàÿâíîñò³ îçíàê çëî÷èíó ïîðóøóº êðèì³íàëüíó ñïðàâó ³, êåðóþ÷èñü ïðàâèëàìè êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, ïðîâîäèòü ñë³ä÷³ 䳿 äî âñòàíîâëåííÿ îñîáè, ÿêà éîãî â÷èíèëà13. Îñîáà, ÿêà ïðîâàäèòü ä³çíàííÿ, çîáîâ’ÿçàíà âæèòè âñ³õ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì çàõîä³â äëÿ âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî ³ îá’ºêòèâíîãî äîñë³äæåííÿ îáñòàâèí 11

Íàóêîâî-ïðàêòè÷íèé êîìåíòàð Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè / ðåä. Ì. ². Ìåëüíèê, Ì. ². Õàâðîíþê. — Ê.: Àò³êà, 2004. — Ñ. 120–121.

12

Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè, ñò. 120.

13

Òàì ñàìî, ñò. 104.


14

Òàì ñàìî, ñò. 122.

4

Роль кримінальної міліції у справах дітей у Трирівневій моделі профілактики (на регіональному рівні)

ñïðàâè, âèÿâëåííÿ ÿê òèõ îáñòàâèí, ùî âèêðèâàþòü, òàê ³ òèõ, ùî âèïðàâäîâóþòü îáâèíóâà÷åíîãî, à òàêîæ îáñòàâèí, ùî ïîì’ÿêøóþòü ÷è îáòÿæóþòü éîãî â³äïîâ³äàëüí³ñòü14. ϳä ÷àñ äîñë³äæåííÿ îáñòàâèí, ïðè÷èí òà óìîâ â÷èíåííÿ íåïîâíîë³òí³ì çëî÷èí³â íåâåëèêî¿ òÿæêîñò³ âïåðøå âàæëèâî ç³áðàòè ïîâíó ³íôîðìàö³þ ïðî îñîáèñò³ñòü ï³äë³òêà, ñ³ì’þ òà óìîâè, â ÿêèõ òîé âèõîâóâàâñÿ. Äîö³ëüíî áóäå çàëó÷èòè äî öüîãî ïñèõîëîãà òà ñîö³àëüíîãî ïðàö³âíèêà. Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íà õàðàêòåðèñòèêà íåïîâíîë³òíüîãî äîïîìîæå âèçíà÷èòèñÿ ç ìîæëèâ³ñòþ çàñòîñóâàííÿ àëüòåðíàòèâíîãî ñïîñîáó âðåãóëþâàííÿ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî êîíôë³êòó. Âîäíî÷àñ íåîáõ³äíî ïî³íôîðìóâàòè íåïîâíîë³òíüîãî, éîãî çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà ïðî ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ â³äíîâíèõ ïðîöåäóð (ìåä³àö³¿). Çâàæàþ÷è íà òå, ùî îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 46 ÊÏÊ Óêðà¿íè çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ º äîáðîâ³ëüíå âîëåâèÿâëåííÿ ïîòåðï³ëîãî, ïðè ïðîâàäæåíí³ ä³çíàííÿ îñîáà, ÿêà ïîòåðï³ëà âíàñë³äîê ó÷èíåííÿ çëî÷èíó, òàêîæ ìຠáóòè ïî³íôîðìîâàíà ïðî ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ ìåä³àö³¿ â êîíêðåòí³é êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³. Ó ðàç³ çãîäè ñòîð³í êîíôë³êòó âçÿòè ó÷àñòü ó ìåä³àö³¿, îñîáà, ÿêà ïðîâàäèòü ä³çíàííÿ, ³íôîðìóº ïðî ñòîðîíè êîíôë³êòó, ç íàäàííÿì êîíòàêòíî¿ ³íôîðìàö³¿, ãðîìàäñüêó îðãàí³çàö³þ, ÿêà çàéìàºòüñÿ âïðîâàäæåííÿì ïðîãðàì â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ (Öåíòð â³äíîâíèõ ïðàêòèê â ãðîìàä³) ùîäî ìîæëèâîãî çàñòîñóâàííÿ ìåä³àö³¿ â êîíêðåòí³é êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³. ×èííèì çàêîíîäàâñòâîì ïåðåäáà÷åíå âíåñåííÿ îðãàíîì ä³çíàííÿ â³äïîâ³äíèõ ïîäàíü, â òîìó ÷èñë³ ó ãðî-

77


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

4

78

ìàäñüêó îðãàí³çàö³þ, ïðî âæèòòÿ â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â15 äëÿ óñóíåííÿ ïðè÷èí òà óìîâ ñêîºííÿ çëî÷èíó. Ó ñâîþ ÷åðãó ÖÂÏ ñàìîñò³éíî ïðîâîäèòü ïîïåðåäí³ çóñòð³÷³ ç³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî êîíôë³êòó, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêèõ ïðèéìຠð³øåííÿ ùîäî ïðîâåäåííÿ ìåä³àö³¿. Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ ïîðîçóì³ííÿ ì³æ ñòîðîíàìè ÖÂÏ ïèñüìîâî ³íôîðìóº îñîáó, ÿêà ïðîâàäèòü ä³çíàííÿ, àáî îðãàí ä³çíàííÿ ïðî íåìîæëèâ³ñòü âðåãóëþâàííÿ êîíôë³êòó ³ç çàçíà÷åííÿì ïðè÷èí, ùî óíåìîæëèâëþþòü ïðîâåäåííÿ ìåä³àö³¿. Ïî çàê³í÷åíí³ ñòðîê³â ä³çíàííÿ ó ïîñòàíîâ³ ïðî íàïðàâëåííÿ ñïðàâè äëÿ ïðîâàäæåííÿ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà16 îñîáà, ÿêà ïðîâàäèëà ä³çíàííÿ, çàçíà÷ຠôàêò ³íôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çàéìàºòüñÿ âïðîâàäæåííÿì ïðîãðàì â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ, ïðî ñòîðîíè êîíôë³êòó. Механізм направлення справ на медіацію на стадії провадження досудового слідства Ïðè ïðîâàäæåíí³ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ïðî çëî÷èíè íåïîâíîë³òíüîãî17 ñë³ä÷èé äîäàòêîâî ç’ÿñîâóº: z õàðàêòåðèñòèêó îñîáè íåïîâíîë³òíüîãî; z óìîâè æèòòÿ òà âèõîâàííÿ íåïîâíîë³òíüîãî; z îáñòàâèíè, ùî ñïðàâèëè íåãàòèâíèé âïëèâ íà âèõîâàííÿ íåïîâíîë³òíüîãî. Ó ðàç³ â÷èíåííÿ âïåðøå çëî÷èíó íåâåëèêî¿ òÿæêîñò³ ñë³ä÷èé ³íôîðìóº íåïîâíîë³òíüîãî òà éîãî çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà ïðî ìîæëèâ³ñòü àëüòåðíàòèâíîãî ñïîñîáó âðåãóëþâàííÿ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî êîíôë³êòó, à ñàìå — øëÿõîì ïðèìèðåííÿ ç ïîòåðï³ëèì òà â³äøêîäóâàííÿ çàâäàíèõ çáèòê³â, óñóíåííÿ çàïîä³ÿíî¿ øêîäè. Òàêîæ ïðî òàêó ìîæëèâ³ñòü ³íôîðìóºòü15

Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè, ñò. 231.

16

Òàì ñàìî, ñò. 109.

17

Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè, ñò. 433.


18

Òàì ñàìî, ñò. 122.

4

Роль кримінальної міліції у справах дітей у Трирівневій моделі профілактики (на регіональному рівні)

ñÿ ïîòåðï³ëèé ï³ä ÷àñ âèíåñåííÿ ñë³ä÷èì â³äïîâ³äíî¿ ïîñòàíîâè18. Ç óðàõóâàííÿì ðåçóëüòàò³â âèâ÷åííÿ îñîáèñòîñò³ íåïîâíîë³òíüîãî òà éîãî çãîäè â³äøêîäóâàòè çàâäàí³ çëî÷èíîì çáèòêè, à òàêîæ äîáðîâ³ëüíîãî âîëåâèÿâëåííÿ ïîòåðï³ëîãî ïðèìèðèòèñÿ ó ðàç³ óñóíåííÿ çàïîä³ÿíî¿ éîìó øêîäè ³ âçÿòè ó÷àñòü ó ìåä³àö³¿, ñë³ä÷èé îö³íþº ìîæëèâ³ñòü ïðîâåäåííÿ ìåä³àö³¿ òà íàäຠêîíòàêòíó ³íôîðìàö³þ ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ (Öåíòðó â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ â ãðîìàä³), ÿêà çàéìàºòüñÿ âïðîâàäæåííÿì ïðîãðàì â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ (ó ðàç³ ÿêùî îñîáîþ, ùî çä³éñíþâàëà ïðîâàäæåííÿ ä³çíàííÿ, òàêå ³íôîðìóâàííÿ íå çä³éñíþâàëîñÿ). ßêùî áóäü-ÿêà ç³ ñòîð³í êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî êîíôë³êòó íå ïîãîäæóºòüñÿ íà ðîçãîëîøåííÿ îñîáèñòèõ äàíèõ, ³íôîðìàö³ÿ äî ÖÂÏ íå íàäàºòüñÿ. ÖÂÏ ñàìîñò³éíî ïðîâîäèòü ïîïåðåäí³ çóñòð³÷³ ç³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî êîíôë³êòó. Ó ðàç³ îòðèìàííÿ çãîäè ñòîð³í íà ó÷àñòü ó ìåä³àö³¿ ãîòóº ïðîâåäåííÿ ñï³ëüíî¿ çóñòð³÷³. Ïðè ïîçèòèâíîìó ðåçóëüòàò³ ìåä³àö³¿ ÖÂÏ ïåðåäຠñë³ä÷îìó äëÿ ïðèºäíàííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè óãîäó ïðî ïðèìèðåííÿ ì³æ ñòîðîíàìè êîíôë³êòó. ßêùî æ ïðèìèðåííÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ìåä³àö³¿ äîñÿãòè íå âäàëîñÿ, ÖÂÏ ãîòóº çâ³ò, ÿêèé òàêîæ íàäàºòüñÿ ñë³ä÷îìó äëÿ ïðèºäíàííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè.

79


4

Загальна схема механізму взаємодії органів правової системи з центром відновних практик у громаді (ЦВПГ) з метою проведення медіації в кримінальних справах

80

¨ÉÇ»¾½¾ÆÆØž½Œ¹ÏŒ˜ ƾÅÇ¿ÄÁ»¾ ¨ÇȾɾ½ÆØÇόÆùÊÈɹ»Á ÈÉÇϾÊ̹ÄÕÆÇ×ÇÊǺÇ× ½ŒÀƹ»¹Ð ÊČ½ÐŒÂ ÈÉÇÃÌÉÇÉ  Ê̽½Ø ˹ÈÉÁÂÆØËËØɌѾÆÆØ ÈÉÇÅÇ¿ÄÁ»ŒÊËÕÈÉÇ»¾½¾ÆÆØ ž½Œ¹ÏŒ˜

¹¼¹ÄÕÆÁÂȾɾºŒ¼ÃÉÁŌƹÄÕÆǼÇÈÉÇ»¹½¿¾ÆÆØÈÇÊÈɹ»Œ

Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

›ÁػľÆÆØ͹ÃËÌ»ÐÁƾÆÆØÈɹ»ÇÈÇÉÌѾÆÆØ  ÀƹÂÇÅÊË»ÇÀǺÊ˹»ÁƹÅÁ˹Ź˾Ɍ¹Ä¹ÅÁÊÈɹ»Á

‹ÆÍÇÉÅÌ»¹ÆÆØÊËÇÉŒÆ Ë¹ƹÈɹ»Ä¾ÆÆØ »Œ½ÈÇ»Œ½ÆǘŒÆÍÇÉŹό˜ »¯›¨œ

£ÇÆ˹ÃËÌ»¹ÆÆØÀŒÊËÇÉÇƹÅÁ ˹ÇËÉÁŹÆÆؘÎÆÕǘÀ¼Ç½Á ƹÌйÊËÕÌÈÉǼɹŌ›¨

¼Ç½ÁÊËÇɌÆƾŹ“

©ŒÑ¾ÆÆØÈÉÇÈÉÇ»¾½¾ÆÆØ Å¾½Œ¹ÏŒŒƾ¼¹ËÁ»Æ¾

¨ÇȾɾ½ÆŒÀÌÊËɌЌÀŒÊËÇÉÇƹÅÁ ˹ÈÉÁÂÆØËËØɌѾÆÆØž½Œ¹ËÇÉÇÅ ÈÉÇÈÉÇ»¾½¾ÆÆØž½Œ¹ÏŒ˜

¦¹Èɹ»Ä¾ÆÆØÀ»ŒËÌ ÈÉÇÈÉÇ»¾½¾ÆÆØž½Œ¹ÏŒ˜ Çɼ¹ÆÌÈɹ»Ç»Ç˜ÊÁÊ˾ÅÁ ÒÇȾɾ½¹»ÊÈɹ»Ì ƹž½Œ¹ÏŒ×

¨ÉÇ»¾½¾ÆÆØž½Œ¹ÏŒ˜ ¨ÉÁÅÁɾÆÆØ ŒÆÑǘÈÉǼɹÅÁ›¨  ƾ½ÇÊؼÆÌ˾ ÀžËÇ×ÌÊÌƾÆÆØ À¹»½¹ÆǘÑÃǽÁ ˹½ÇÊؼƾÆÆØ ÈÉÁÅÁɾÆÆØ

¨Œ½ÈÁʹÆÆØ̼ǽÁÈÉÇÈÉÁÅÁɾÆÆØ Ȍ½¼ÇËǻù À»ŒËÌž½Œ¹ËÇɹ˹ƹÈɹ»Ä¾ÆÆؘνÇÇɼ¹ÆÌ Èɹ»Ç»Ç˜ÊÁÊ˾ÅÁ ÒÇȾɾ½¹»ÊÈɹ»Ìƹž½Œ¹ÏŒ×

£ÉÁŌƹÄÕƾ ÈÉÇ»¹½¿¾ÆÆØ ÌÀ»ÁйÂÆÇÅÌ ÈÇÉؽÃÌ

¨¾É¾»ŒÉù½ÇÃÌžÆˌ»˹½ÇÄÌоÆÆØ ˜Î½ÇŹ˾Ɍ¹ÄŒ»ÊÈɹ»Á ƹÈɹ»Ä¾ÆÆØÊÈɹ»Á½ÇÊ̽ÌÀžËÇ× ÈÉÁÂÆØËËØɌѾÆÆØ»Œ½ÈÇ»Œ½ÆǽÇÀ¹ÃÇÆÌ

›ÁƾʾÆÆØ»ÁÉÇÃÌÊ̽ÇÅÀÅÇ¿ÄÁ»ÁŻɹÎÌ»¹ÆÆØÅÈÉÁÅÁɾÆÆØ  ½ÇÊؼÆÌËǼÇȌ½йÊž½Œ¹ÏŒ˜˹À»ŒÄÕƾÆÆØ»Œ½ÃÉÁŌƹÄÕÆǘ »Œ½ÈÇ»Œ½¹ÄÕÆÇÊˌƹȌ½Ê˹»ŒÊ˹˾   ££¬Ãɹ˜ÆÁ  ¹ºÇÈÇÅØÃѾÆÆØÈÇùɹÆÆØƹȌ½Ê˹»ŒÊ˹˾ ££¬Ãɹ˜ÆÁ


²íôîðìóâàííÿ ïîòåíö³éíèõ ó÷àñíèê³â ïðîãðàì ïðèìèðåííÿ ²íôîðìàö³ÿ ïðî ä³ÿëüí³ñòü öåíòðó, ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè ùîäî îðãàí³çàö³¿ ïðîöåäóðè ïðèìèðåííÿ òà êîíòàêòíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùóþòüñÿ â äîñòóïíîìó äëÿ â³äâ³äóâà÷³â ì³ñö³ ó ïðèì³ùåíí³ ñóäó, ïðîêóðàòóðè, ó ñë³ä÷îìó â³ää³ëåíí³ ïîðÿä ³ç ðîçïîðÿäêîì ðîáîòè àáî íà ³íôîðìàö³éíîìó ñòåíä³ äëÿ â³äâ³äóâà÷³â. Ó ðàç³ ïîçèòèâíîãî âèñíîâêó ï³ä ÷àñ îö³íêè ìîæëèâîñò³ ïðîâåäåííÿ ìåä³àö³¿ ä³çíàâà÷ (ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð) íàäàº: îñîá³, ùî â÷èíèëà ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íå ä³ÿííÿ, — ³íôîðìàö³þ ïðî ìîæëèâ³ñòü ó÷àñò³ ó ïðîãðàì³ ïðèìèðåííÿ ïîòåðï³ëèõ òà ïðàâîïîðóøíèê³â ³ êîíòàêòè öåíòðó (çàçíà÷åí³ â áóêëåò³ ÖÂÏ); öåíòðó — ³íôîðìàö³þ ïðî îñíîâíèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíî¿ ñèòóàö³¿: ïîòåðï³ëó îñîáó òà ïðàâîïîðóøíèêà (ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, êîíòàêòí³ äàí³), îñíîâíó ôàáóëó êðèì³íàëüíî¿ ñèòóàö³¿ (Äîäàòîê 1).

4

Роль кримінальної міліції у справах дітей у Трирівневій моделі профілактики (на регіональному рівні)

Îö³íêà ìîæëèâîñò³ ïðîâåäåííÿ ìåä³àö³¿ ó ñïðàâ³ Òàêà îö³íêà çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äàëüíîþ ïîñàäîâîþ îñîáîþ çã³äíî êðèòåð³¿â: z íàÿâí³ñòü ïîòåðï³ëî¿ ñòîðîíè — ô³çè÷íî¿ îñîáè (ó âèíÿòêîâèõ âèïàäêàõ — þðèäè÷íî¿ îñîáè); z ôàêò âèçíàííÿ ïðàâîïîðóøíèêîì â÷èíåííÿ íèì ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ; z ìîæëèâ³ñòü êîíòàêòó ç³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíî¿ ñèòóàö³¿; z äîáðîâ³ëüíà çãîäà ïîòåðï³ëîãî òà ïðàâîïîðóøíèêà âçÿòè ó÷àñòü ó ïðîãðàì³ ïðèìèðåííÿ. Ó ðàç³ íàÿâíîñò³ âñ³õ çàçíà÷åíèõ óìîâ ðîáèòüñÿ âèñíîâîê ïðî ìîæëèâ³ñòü îðãàí³çàö³¿ ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóðè ìåä³àö³¿ (àáî ³íøî¿ ïðîãðàìè ÂÏ) ó ö³é ñïðàâ³.

81


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

4

82

Îðãàí³çàö³ÿ ïðîãðàìè ïðèìèðåííÿ ïîòåðï³ëèõ òà ïðàâîïîðóøíèê³â ϳñëÿ çâåðíåííÿ îñîáè, ùî â÷èíèëà ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íå ä³ÿííÿ, äî öåíòðó éîãî ïðàö³âíèêè, ùî ïðîéøëè â³äïîâ³äíå íàâ÷àííÿ, ïðîâîäÿòü îñîáèñòó çóñòð³÷ ³ç ïðàâîïîðóøíèêîì. Ìåòîþ çóñòð³÷³ º îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî îñîáó ïðàâîïîðóøíèêà, éîãî ñòàâëåííÿ äî â÷èíåíîãî çëî÷èíó, áàæàííÿ çä³éñíèòè êðîêè ùîäî óñóíåííÿ çàâäàíî¿ çëî÷èíîì øêîäè. Ó ðàç³ îòðèìàííÿ äîáðîâ³ëüíî¿ çãîäè ïðàâîïîðóøíèêà áðàòè ó÷àñòü ó ïðîãðàì³ ïðèìèðåííÿ ïðàö³âíèêè öåíòðó çâ’ÿçóþòüñÿ ç ïîòåðï³ëèì òà ïðîâîäÿòü ³ç íèì îñîáèñòó çóñòð³÷. Ìåòîþ çóñòð³÷³ º íàäàííÿ ïîòåðï³ëîìó ìîæëèâîñò³ âèñëîâèòè ñâî¿ ïî÷óòòÿ òà ïåðåæèâàííÿ, ïðîàíàë³çóâàòè òå, ùî ñòàëîñÿ, òà âèçíà÷èòè çàâäàíó çëî÷èíîì øêîäó. ϳñëÿ îòðèìàííÿ äîáðîâ³ëüíî¿ çãîäè ÿê ïîòåðï³ëîãî, òàê ³ ïðàâîïîðóøíèêà, áðàòè ó÷àñòü ó ïðîãðàì³ ïðèìèðåííÿ îðãàí³çîâóºòüñÿ ¿õ ñï³ëüíà çóñòð³÷. Çãîäà ñòîð³í íà ó÷àñòü ó ïðîöåñ³ ìåä³àö³¿ çàêð³ïëþºòüñÿ â³äïîâ³äíîþ óãîäîþ (Äîäàòîê 2). Ó ïðîöåäóð³ ìåä³àö³¿ (ïðèìèðåííÿ) ìîæå áðàòè ó÷àñòü áóäü-ÿêà îñîáà, ïðèñóòí³ñòü ÿêî¿ ïîòåðï³ëèì ÷è ïðàâîïîðóøíèêîì âèçíàíà äîö³ëüíîþ. Íàïðèêëàä, îñîáè, ÿê³ º àâòîðèòåòîì äëÿ ïðàâîïîðóøíèêà ³ ìîæóòü ïîçèòèâíî âïëèíóòè íà éîãî ïîâåä³íêó, — áàòüêè, äðóç³, ñóñ³äè, òðåíåð òîùî. Ïðåäñòàâíèêè ñëóæáè ó ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ àáî ñîö³àëüíî¿ ñëóæáè äëÿ ìîëîä³ òàêîæ ìîæóòü áóòè çàëó÷åí³ äî ñï³ëüíî¿ çóñòð³÷³ ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³. Ïðîöåäóðà ìåä³àö³¿ (ïðèìèðåííÿ) ïðîâîäèòüñÿ íà çàñàäàõ: z äîáðîâ³ëüíî¿ ó÷àñò³ ñòîð³í; z êîíô³äåíö³éíîñò³ ïðîöåñó ìåä³àö³¿ (ïðîöåäóðè ïðèìèðåííÿ); z îñîáëèâî¿ óâàãè ïîòðåáàì ó ðåàá³ë³òàö³¿ ïîòåðï³ëî¿ ñòîðîíè; z ïðèéíÿòòÿ ïðàâîïîðóøíèêîì ä³éîâî¿ â³äïîâ³äàëü-


4

Роль кримінальної міліції у справах дітей у Трирівневій моделі профілактики (на регіональному рівні)

íîñò³ çà â³äøêîäóâàííÿ çàâäàíî¿ øêîäè. Ðåçóëüòàòîì ìåä³àö³¿ òà ïðèìèðåííÿ ïîòåðï³ëîãî ç ïðàâîïîðóøíèêîì º çãîäà, ÿêà îôîðìëþºòüñÿ ÿê äîãîâ³ð ïðèìèðåííÿ (Äîäàòîê 3). ϳñëÿ îòðèìàííÿ óãîäè ïðî ïðèìèðåííÿ ì³æ ï³äîçðþâàíèì (îáâèíóâà÷åíèì) ³ ïîòåðï³ëèì íà â³äïîâ³äí³é ñòà䳿 ïðîâàäæåííÿ îðãàí ä³çíàííÿ (ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð) çà íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíîãî ïåðåêîíàííÿ ó ¿¿ äîáðîâ³ëüíîñò³ òà â³äïîâ³äíîñò³ â÷èíåíîìó çëî÷èíó, óñâ³äîìëåííÿ ñòîðîíàìè óìîâ óãîäè òà ¿¿ íàñë³äê³â, ïðèéìຠð³øåííÿ ó ñïðàâ³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíó ç óðàõóâàííÿì äîñÿãíóòîãî ïðèìèðåííÿ. Çà íàñë³äêàìè ïðèéíÿòîãî ð³øåííÿ ïðè ï³äòðèìö³ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ â ñóäàõ ïðîêóðîð ìîæå âðàõóâàòè ôàêò óãîäè ïðî ïðèìèðåííÿ ì³æ ï³äñóäíèì ³ ïîòåðï³ëèì, ä³éîâîãî ùèðîãî êàÿòòÿ òà â³äøêîäóâàííÿ çàïîä³ÿíî¿ çëî÷èíîì ìàòåð³àëüíî¿ ÷è ìîðàëüíî¿ øêîäè ïðè íàäàíí³ ñóäó ïðîïîçèö³¿ ïðî çàêðèòòÿ ñïðàâè ÷è ïðî ì³ðó ïîêàðàííÿ. Ïðîêóðîð ìîæå âèêîðèñòàòè ðåçóëüòàòè ïðèìèðåííÿ äëÿ âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî íàïðàâëåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè äî ñóäó äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ ï³äñóäíîãî â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íà ï³äñòàâ³ ï. ï. 1, 2, 3, 4 ñò. 7–1 Êðèì³íàëüíîïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó (ÊÏÊ) Óêðà¿íè (çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ó çâ’ÿçêó ç ä³éîâèì êàÿòòÿì (ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè), ç ïðèìèðåííÿì ï³äñóäíîãî ç ïîòåðï³ëèì (ñò. 46 ÊÊ Óêðà¿íè), ³ç çàñòîñóâàííÿì äî íåïîâíîë³òíüîãî ïðèìóñîâèõ çàõîä³â âèõîâíîãî õàðàêòåðó â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 447 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ç ïåðåäà÷åþ îñîáè íà ïîðóêè êîëåêòèâó ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè ÷è îðãàí³çàö³¿ (ñò. 47 ÊÊ Óêðà¿íè)). Òàêîæ ïðîêóðîð ìîæå çàïðîïîíóâàòè ñóäó ïðè âèíåñåíí³ âèðîêó âðàõóâàòè íàñë³äêè ïðèìèðåííÿ ÿê îáñòàâèíè, ùî ïîì’ÿêøóþòü ïîêàðàííÿ íà ï³äñòàâ³ ñò. 66 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

83


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

4

84

Ó ðàç³ íåäîñÿãíåííÿ ñòîðîíàìè çãîäè ìåä³àòîð ñêëàäຠçâ³ò (Äîäàòîê 4), ÿêèé òàêîæ íàäàºòüñÿ ñë³ä÷îìó (îðãàíó ä³çíàííÿ) äëÿ ïðèºäíàííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè. Íîðìàòèâíî-ïðàâîâîþ áàçîþ äëÿ çàïðîâàäæåííÿ â³äíîâíèõ ïðîöåäóð ó êðèì³íàëüíîìó ïðîöåñ³ º: 1) ì³æíàðîäíî-ïðàâîâ³ äîêóìåíòè: z ªâðîïåéñüêà êîíâåíö³ÿ ïðî çä³éñíåííÿ ïðàâ ä³òåé (â³ä 8 âåðåñíÿ 1995 ðîêó); z Ðåêîìåíäàö³¿ Ðàäè ªâðîïè: ƒ ¹ R(85)11 ùîäî ñòàòóñó æåðòâè ó ìåæàõ ñèñòåìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà; ƒ ¹ R(87)18 ùîäî ñïðîùåííÿ ñòðóêòóðè ñèñòåìè êðèì³íàëüíî¿ þñòèö³¿ (ïðàâîñóääÿ); ƒ ¹ R(87)20 ùîäî ðåàêö³¿ ãðîìàäñüêîñò³ íà ï³äë³òêîâó çëî÷èíí³ñòü; ƒ ¹ R(87)21 ùîäî çìåíøåííÿ ñòóïåíÿ â³êòèì³çàö³¿ ³ íàäàííÿ äîïîìîãè ïîòåðï³ëèì; ƒ ¹ R(92)16 ùîäî ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â çàñòîñóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ñàíêö³é òà çàõîä³â; ƒ ¹ R(95)12 ùîäî ñòðóêòóðè óïðàâë³ííÿ ñèñòåìîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîñóääÿ; ƒ ¹ R(99)19 ùîäî ïðèíöèï³â îðãàí³çàö³¿ ìåä³àö³¿ ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ. z

2) íàö³îíàëüí³ íîðìàòèâí³ äîêóìåíòè: Ïîñòàíîâè Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 16 êâ³òíÿ 2004 ðîêó ¹ 5 «Ïðî ïðàêòèêó çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè Óêðà¿íè çàêîíîäàâñòâà ó ñïðàâàõ ïðî çëî÷èíè íåïîâíîë³òí³õ», â³ä 2 ëèïíÿ 2004 ðîêó ¹ 13 «Ïðî ïðàêòèêó çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè çàêîíîäàâñòâà, ÿêèì ïåðåäáà÷åí³ ïðàâà ïîòåðï³ëèõ â³ä çëî÷èí³â», â³ä 15 òðàâíÿ 2006 ðîêó ¹ 2 «Ïðî ïðàêòèêó ðîçãëÿäó ñóäàìè ñïðàâ ïðî çàñòîñóâàííÿ ïðèìóñîâèõ çàõîä³â âèõîâíîãî õàðàêòåðó», ÿêèìè ïðÿìî ðåêîìåíäîâàíî ñóäàì çàëó÷àòè äëÿ ïðîâå-


z

z

z

Íà ñüîãîäí³ ç óðàõóâàííÿì ì³æíàðîäíèõ çîáîâ’ÿçàíü Óêðà¿íè ÿê ÷ëåíà Ðàäè ªâðîïè ̳í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè çà àêòèâíî¿ ó÷àñò³ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè, ̳í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, ³íøèõ ì³í³ñòåðñòâ òà â³äîìñòâ Óêðà¿íè ðîçðîáëåíî çàêîíîïðîåêòè, ñïðÿìîâàí³ íà ðåãëàìåíòàö³þ â³äíîâíèõ ïðîöåäóð ³ âèêîðèñòàííÿ ¿õ íàñë³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó òà ³íøèõ ïðîâàäæåííÿõ.

4

Роль кримінальної міліції у справах дітей у Трирівневій моделі профілактики (на регіональному рівні)

z

äåííÿ ïðîöåäóð ìåä³àö³¿ â³äïîâ³äí³ ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿; Ëèñò Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà¿íè â³ä 1 ñåðïíÿ 2008 ðîêó ¹ 09/1-233âèõ-08-236îêâ «Ùîäî âèêîðèñòàííÿ ïðîöåäóð ïðèìèðåííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ðîçøèðåííÿ àëüòåðíàòèâè êðèì³íàëüíîìó ïåðåñë³äóâàííþ»; Ëèñò íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòó êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ ó ñïðàâàõ ä³òåé ÌÂÑ Óêðà¿íè â³ä 30 âåðåñíÿ 2009 ðîêó ¹ 58/2-1892. Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 24 òðàâíÿ 2011 ðîêó ¹ 597/20 «Ïðî Êîíöåïö³þ ðîçâèòêó êðèì³íàëüíî¿ þñòèö³¿ ùîäî íåïîâíîë³òí³õ â Óêðà¿í³». Ðàçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 12 æîâòíÿ 2011 ðîêó N 1039-ð. «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïëàíó çàõîä³â ùîäî ðåàë³çàö³¿ Êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó êðèì³íàëüíî¿ þñòèö³¿ ùîäî íåïîâíîë³òí³õ â Óêðà¿í³».

85


Ðåêîìåíäîâàíà ë³òåðàòóðà: 1.

Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

4

86

Áåçïå÷íà ãðîìàäà. ßê? – Ê.: Âèäàâåöü Çàõàðåíêî Â. Î., 2012. – 50 ñ. 2. Áþëåòåíü «Â³äíîâíå ïðàâîñóääÿ â Óêðà¿í³» [http://uccg.org.ua/ bulletin/] 3. ³äíîâíå ïðàâîñóääÿ — øëÿõ äî áåçïå÷íî¿ ãðîìàäè. Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ «Â³äíîâíå ïðàâîñóääÿ â Óêðà¿í³ — øëÿõ äî áåçïå÷íî¿ ãðîìàä. ϳäñóìêè òà ïåðñïåêòèâè 2003 – 2011 ðð.» — Ê.: Âèäàâåöü Çàõàðåíêî Â. Î., 2011. — 24 ñ. 4. Â. Çåìëÿíñüêà. ³äíîâíå ïðàâîñóääÿ â êðèì³íàëüíîìó ïðîöåñ³ Óêðà¿íè. Ïîñ³áíèê. — Ê.: Âèäàâåöü Çàõàðåíêî Â. Î., 2008. — 200 ñ. 5. Ïîáóäîâà áåçïå÷íî¿ ãðîìàäè: ïîïåðåäæåííÿ ïðàâîïîðóøåíü ñåðåä ä³òåé òà ìîëîä³. Äîðîæíÿ êàðòà – Ê.: Âèäàâåöü Çàõàðåíêî Â.Î., 2012. – 24 ñ. 6. Ïîñ³áíèê ç ïðîãðàì â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ. Âèäàííÿ ÎÎÍ. — Êè¿â: «Verso-04», 2009. — 95 ñ. 7. Ïðàí³ñ Êåé, Ñòþàðò Áàðð³, Óåäæ Ìàðê. Êîëà ïðèìèðåííÿ. ³ä çëî÷èíó äî ïîâåðíåííÿ â ãðîìàäó. Ïåð. ç àíãë. — Ê.: Âèäàâåöü Çàõàðåíêî Â. Î., 2008. — 272 ñ. 8. Ðàéò Ìàðò³í. ³äíîâíå ïðàâîñóääÿ — øëÿõ äî ñïðàâåäëèâîñò³. Ñèìïîç³óì. Ïåð. ç àíãë. — Ê.: Âèäàâåöü Çàõàðåíêî Â. Î., 2007.– 304 ñ. 9. Ðåã³îíàëüíà ìîäåëü ïðîô³ëàêòèêè ï³äë³òêîâî¿ çëî÷èííîñò³: äîñâ³ä óïðîâàäæåííÿ, âèäàííÿ 2-ãå. – Ê., 2009. – 82 ñ. 10. Ñòðàòå㳿 çàáåçïå÷åííÿ æèòòºçäàòíîñò³ â³äíîâíèõ ïðàêòèê: ìåõàí³çì ñï³âïðàö³ ïðàâîâî¿ ñèòñåìè òà ãðîìàäè çàðàäè ñóñï³ëüíî¿ áåçïåêè. Ïîñ³áíèê. — Çà çàã. ðåäàêö³ºþ À. Ãîðîâî¿. — Ê.: Âèäàâåöü Çàõàðåíêî Â. Î., 2009. — 224 ñ. 11. Ñó÷àñí³ ñòðàòå㳿 ì³ë³ö³¿ ùîäî ïðîô³ëàêòèêè ïðàâîïîðóøåíü íåïîâíîë³òí³õ: íàâ÷. ïîñ³á. / ðåä. Ë. ². Ìîðîç. — Ê.: Âèä-âî Ïàëèâîäà À. Â., 2008. — 220 ñ. 12. Øê³ëüí³ ñëóæáè ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³êò³â: Äîñâ³ä âïðîâàäæåííÿ. Ïîñ³áíèê. — Çà çàã. ðåäàêö³ºþ À. Ãîðîâî¿. — Ê.: Âèäàâåöü Çàõàðåíêî Â. Î., 2009. — 168 ñ.


Äîäàòîê 1

Форма подання щодо організації медіації (програми відновного правосуддя) до центру відновного правосуддя в громаді

4

Контактні дані сторін Правопорушник

ПІБ:

ПІБ:

Адреса:

Адреса:

Телефон:

Телефон:

Вік____________________________

Вік_________________________

Стать:

Стать:

Законні представники:

Законні представники:

Стаття обвинувачення (якщо пред’явлене): Опис ситуації:

Дата: Посада: Підпис:

Роль кримінальної міліції у справах дітей у Трирівневій моделі профілактики (на регіональному рівні)

Потерпіла сторона

87


Äîäàòîê 2

Угода щодо участі у медіації

Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

4

88

Ìè, ùî íèæ÷å ï³äïèñàëèñÿ, äîáðîâ³ëüíî ïîãîäèëèñü ðîçâ’ÿçàòè ñèòóàö³þ, ÿêà âèíèêëà, øëÿõîì ìåä³àö³¿, äîòðèìóþ÷èñü ï³ä ÷àñ öüîãî òàêèõ äîìîâëåíîñòåé. Ñòàâèòèñü äî áóäü-ÿêî¿ ³íôîðìàö³¿, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ â ïðîöåñ³ ìåä³àö³¿ ÷è ñòîñóºòüñÿ ïðåäìåòà îáãîâîðåííÿ, ÿê äî êîíô³äåíö³éíî¿, òîáòî òàêî¿, ùî íå ìîæå áóòè âèêîðèñòàíà â áóäü-ÿêîìó (ñóäîâîìó ÷è àäì³í³ñòðàòèâíîìó) ïðîöåñ³. Âèíÿòêîì º âèïàäêè: z êîëè ó÷àñíèêè ìåä³àö³¿ äîáðîâ³ëüíî äîìîâëÿòüñÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü ðîçãîëîøåííÿ; z êîëè îòðèìàíà ³íôîðìàö³ÿ ñâ³ä÷èòü ïðî ðåàëüíó çàãðîçó çàâäàâàííÿ øêîäè òà ñêîºííÿ ³íøîãî çëî÷èíó.  òàêîìó âèïàäêó ìåä³àòîð ïîâèíåí ïî³íôîðìóâàòè â³äïîâ³äí³ îðãàíè. Íå âèêëèêàòè ìåä³àòîðà â ñóä ÿê ñâ³äêà ó ñïðàâ³. Ïîâàæàòè ïðàâî êîæíî¿ ñòîðîíè îáèðàòè àáî çì³íþâàòè ìåä³àòîðà. Áðàòè ó÷àñòü ó ïðîãðàì³ ìåä³àö³¿ íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ. Ç ïîâàãîþ ñòàâèòèñü äî âñ³õ ó÷àñíèê³â ïðîãðàìè ìåä³àö³¿, ¿õíüî¿ òî÷êè çîðó ÷è âèñëîâëþâàíü. Áðàòè àêòèâíó ó÷àñòü ó ïîøóêàõ âçàºìîïðèéíÿòíîãî âàð³àíòó ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³êòó, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ëèøå ìè (ñòîðîíè) ìîæåìî ïðèéíÿòè ð³øåííÿ, ³ ëèøå â³ä íàñ çàëåæèòü éîãî ðåàë³çàö³ÿ. Áóäü-ÿêà óãîäà ÷è ð³øåííÿ, ïðèéíÿòå ï³ä ÷àñ ïðîöåñó ìåä³àö³¿, íàáèðຠ÷èííîñò³ çà îáîï³ëüíîþ äîáðîâ³ëüíîþ çãîäîþ ñòîð³í. ПІБ _________________ Дата ________________ Підпис _______________

ПІБ __________________ Дата _________________ Підпис ________________


Äîäàòîê 3

Угода про примирення №_______ ²ì’ÿ, ïð³çâèùå òà ïî áàòüêîâ³ ñòîðîíè: ____________________________________________

4

²ì’ÿ, ïð³çâèùå òà ïî áàòüêîâ³ ñòîðîíè: ____________________________________________

Ìè áðàëè ó÷àñòü ó ïðîöåäóð³ ìåä³àö³¿, ÿêà áóëà ïðèñâÿ÷åíà (îïèñ ñèòóàö³¿, ïðåäìåò ñóïåðå÷êè, ïðåòåí糿): ________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ Ìè äîáðîâ³ëüíî äîìîâèëèñÿ ïðî òàêå (óãîäà, çîáîâ’ÿçàííÿ ñòîð³í, òåðì³íè âèêîíàííÿ): ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ПІБ _________________ Дата ________________ Підпис _______________

ПІБ __________________ Дата _________________ Підпис ________________

Роль кримінальної міліції у справах дітей у Трирівневій моделі профілактики (на регіональному рівні)

Äàòà ïî䳿__________________________

89


Äîäàòîê 4

Звіт медіатора

90

ϲÁ ìåä³àòîðà: _______________________________ Íîìåð ñïðàâè: _________________________________ 1. ×è áóëî äîñÿãíóòî çãîäè? Òàê ___ ͳ ___ 2. ×è áóëî ï³äïèñàíî óãîäó ïðî ïðèìèðåííÿ? Òàê ___ ͳ ___ 3. Ñê³ëüêè ÷àñó áóëî âèòðà÷åíî íà îðãàí³çàö³þ ìåä³àö³¿ (ïðîãðàìè ÂÏ) ó ö³é ñïðàâ³? _____ ãîäèí 4. ×è áóëî ÷àñó äîñòàòíüî? Òàê ___ ͳ __ Ïîÿñí³òü, áóäü ëàñêà ñâîþ â³äïîâ³äü (äîòðèìóþ÷èñü ïðèíöèïó êîíô³äåíö³éíîñò³ ñòîñîâíî çì³ñòó ïðîöåäóðè ìåä³àö³¿): __________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________

Ñòîðîíà òà ¿¿ ïðåäñòàâíèêè Ò³ëüêè ïðåäñòàâíèêè Ò³ëüêè ñòîðîíà

Ñòîðîíà òà ¿¿ ïðåäñòàâíèêè Ò³ëüêè ïðåäñòàâíèêè Ò³ëüêè ñòîðîíà

²íø³

²íø³

Ìåä³àö³ÿ

Ïîïåðåäí³ çóñòð³÷³

Ïðàâîïîðóøíèê

Ìåä³àö³ÿ

Ïîïåðåäí³ çóñòð³÷³

5. Õòî áóâ ïðèñóòí³é íà çàñ³äàííÿõ? Ïîòåðï³ë³ ñòîðîíè

Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

4


7. Äàòà ïðîâåäåííÿ ìåä³àö³¿: _____________________ Äàòà: ___________ ϳäïèñ: __________________

4

Роль кримінальної міліції у справах дітей у Трирівневій моделі профілактики (на регіональному рівні)

6. ×è ç³òêíóëèñÿ Âè ç ïðîáëåìàìè ïðè îðãàí³çàö³¿ ìåä³àö³¿ ó ñïðàâ³? ____Òàê ____ ͳ Ïîÿñí³òü, áóäü ëàñêà ñâîþ â³äïîâ³äü (äîòðèìóþ÷èñü ïðèíöèïó êîíô³äåíö³éíîñò³ ñòîñîâíî çì³ñòó ïðîöåäóðè ìåä³àö³¿): __________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________

91


5 Повсякденна діяльність працівників кримінальної міліції у справах дітей із профілактики підліткової злочинності


Ó

Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

5

94

ñèñòåì³ ÎÂÑ ïðîô³ëàêòèêîþ äåâ³àíòíî¿ ïîâåä³íêè ï³äë³òê³â çàéìàþòüñÿ âñ³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè â³äïîâ³äíî äî ñâ êîìïåòåíö³¿, êåðóþ÷èñü ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè. Ó òîé æå ÷àñ ³ñíóº ïåâíà äèôåðåíö³àö³ÿ íà: z ï³äðîçä³ëè, ÿê³ çä³éñíþþòü ïðîô³ëàêòèêó ïàðàëåëüíî ç âèêîíàííÿì îñíîâíèõ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â; z ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåí³ çä³éñíþâàòè ïðîô³ëàêòè÷íó ðîáîòó ñåðåä íåïîâíîë³òí³õ ï³äðîçä³ëè òà óñòàíîâè, äî ÿêèõ, çîêðåìà íàëåæèòü ÊÌÑÄ. Ó ïîâñÿêäåíí³é ä³ÿëüíîñò³ ïðàö³âíèê³â êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ ó ñïðàâàõ ä³òåé Òðèð³âíåâà ìîäåëü ïðîô³ëàêòèêè ÿêíàéêðàùå â³äïîâ³äຠòèì çàâäàííÿì, ÿê³ ñòàâëÿòüñÿ ïåðåä öèì ï³äðîçä³ëîì: z ïðîâîäèòè ðîáîòó ùîäî çàïîá³ãàííÿ ïðàâîïîðóøåííÿì íåïîâíîë³òí³õ; z âèÿâëÿòè ïðè÷èíè òà óìîâè, ùî ñïðèÿþòü â÷èíåííþ ïðàâîïîðóøåíü íåïîâíîë³òí³ìè, âæèâàòè â ìåæàõ ñâ êîìïåòåíö³¿ çàõîä³â ùîäî ¿õ óñóíåííÿ; z áðàòè ó÷àñòü ó ïðàâîâîìó âèõîâàíí³ íåïîâíîë³òí³õ; z âèÿâëÿòè äîðîñëèõ îñ³á, ÿê³ âòÿãóþòü íåïîâíîë³òí³õ ó çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, ïðîñòèòóö³þ, ïèÿöòâî, íàðêîìàí³þ òà æåáðàöòâî; z âåñòè îáë³ê íåïîâíîë³òí³õ ïðàâîïîðóøíèê³â, ó òîìó ÷èñë³ çâ³ëüíåíèõ ç³ ñïåö³àëüíèõ âèõîâíèõ óñòàíîâ, ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè, ³íôîðìóâàòè â³äïîâ³äí³ ñëóæáè ó ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ ñòîñîâíî öèõ íåïîâíîë³òí³õ; z â³äâ³äóâàòè íåïîâíîë³òí³õ ïðàâîïîðóøíèê³â çà ì³ñöåì ¿õ ïðîæèâàííÿ, íàâ÷àííÿ, ðîáîòè, ïðîâîäèòè áåñ³äè ç íèìè, ¿õí³ìè áàòüêàìè (óñèíîâèòåëÿìè) àáî îï³êóíàìè (ï³êëóâàëüíèêàìè); z ñêëàäàòè ïðîòîêîëè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ íåïîâíîë³òí³õ, à òàêîæ ¿õí³õ áàòüê³â (óñèíîâèòåë³â) àáî îï³êóí³â (ï³êëóâàëüíèê³â), ÿê³ íå


z

Ç ìåòîþ óïîðÿäêóâàííÿ òà ÷³òêî¿ îðãàí³çàö³¿ ïîâñÿêäåííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðàö³âíèêàì ÊÌÑÄ çàïðîïîíîâàíî âèêîðèñòîâóâàòè Ðîáî÷èé ãðàô³ê, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî âèêîíàííÿ íèçêè çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðîô³ëàêòèêó íåãàòèâíèõ ÿâèù ó ï³äë³òêîâîìó ñåðåäîâèù³.

Робочий графік КМСД 1. Організаційні питання

19

Напрямок діяльності

Період

Проведення зустрічей з керівниками місцевих органів самоуправління, директорами шкіл, працівниками служби у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, представниками громадських організацій, з метою налагодження співпраці щодо здійснення захисту прав і законних інтересів дітей

впродовж місяця

Вивчення особливостей території обслуговування, в тому числі аналіз та оцінка оперативної обстановки в дитячому середовищі, розташування навчальних закладів, закладів опіки, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

впродовж місяця

Примітка

Çàêîí Óêðà¿íè â³ä 24 ñ³÷íÿ 1995 ðîêó ¹ 20/95-ÂÐ «Ïðî îðãàíè ³ ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñïåö³àëüí³ óñòàíîâè äëÿ ä³òåé».

5 Повсякденна діяльність працівників кримінальної міліції у справах дітей із профілактики підліткової злочинності

z

âèêîíóþòü îáîâ’ÿçê³â ùîäî âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ íåïîâíîë³òí³õ, ³íôîðìóâàòè â³äïîâ³äí³ ñëóæáè ó ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ; ïîâ³äîìëÿòè îðãàíè îï³êè òà ï³êëóâàííÿ çà ì³ñöåì ïåðåáóâàííÿ íåïîâíîë³òíüîãî ïðî â³äîìèé ôàêò çàëèøåííÿ éîãî áåç îï³êè (ï³êëóâàííÿ) áàòüê³â; ðîçøóê íåïîâíîë³òí³õ, ùî çíèêëè áåçâ³ñòè, òà ïîâåðíåííÿ ¿õ äî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ19.

95


Напрямок діяльності

Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

5

96

Період

Проведення аналізу криміногенної ситуації, визначення місць концентрації вчинення правопорушень підлітками, причин та умов, що сприяли їх вчиненню

щотижнево

Збір, аналіз та нагромадження інформації щодо способу життя, зв’язків підлітків, які перебувають на профілактичних та превентивних обліках, відносять себе до неформальних молодіжних рухів та течій, а також їхніх батьків, опікунів. Опрацювання інформації стосовно дітей, яка з’являється в ЗМІ, мережі Інтернет, серед людей (плітки), з метою перевірки та прийняття рішення відповідно до чинного законодавства

щоденно

Підготовка аналітичних матеріалів, інформацій, звітів для інформування місцевих органів самоврядування, виконавчої влади щодо ситуації в підлітковому середовищі, проблем, які виникають у дітей, підлітків та молоді

впродовж місяця

Направлення пропозицій до місцевих органів самоврядування, виконавчої влади, громадських організацій, релігійних громад з питань профілактики негативних явищ у підлітковому середовищі, усунення причин і умов, що сприяли вчиненню правопорушень дітьми

щоквартально

Здійснення розробки, планування, проведення, погодження із зацікавленими органами і службами, громадськими організаціями заходів, спрямованих на стабілізацію та покращення оперативної обстановки в підлітковому середовищі

впродовж місяця

Вивчення в системі службової підготовки нормативно-правових та регламентуючих документів

щоденно

Інформування органів прокуратури щодо фактів вчинення злочинів стосовно дітей, порушення їхніх прав та законних інтересів, у тому числі з боку адміністрацій інтернатних закладів

впродовж місяця

Примітка


Звіти про результати оперативно-службової діяльності впродовж місяця

Начальнику ВКМСД МВ-РВ-ЛВ про стан криміногенної обстановки в дитячому середовищі на території обслуговування, пропозиції щодо проведення профілактичних та оперативно-пошукових заходів

щоденно

Підготовка матеріалів за лініями роботи та зоною обслуговування

впродовж місяця

Про результати проведення (участі) оперативно-профілактичних заходів на території обслуговування

після заходів

Про стан виконання Указу Президента України від 11 липня 2005 року №1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»

щодекадно

Про стан виконання Указу Президента України від 4 травня 2007 року № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей»

щомісячно

Про стан виконання Закону України вiд 15 листопада 2001 року № 2789-III «Про попередження насильства в сім’ї»

щомісячно

5 Повсякденна діяльність працівників кримінальної міліції у справах дітей із профілактики підліткової злочинності

Начальнику МВ-РВ-ЛВ, заступнику начальника МВ-РВ-ЛВ — начальнику кримінальної міліції

97


2. Взаємодія з суб’єктами профілактики дитячої бездоглядності та правопорушень, вчинених дітьми Напрямок діяльності

Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

5

98

Період

Інформування зацікавлених органів виконавчої влади та місцевого самоврядування про стан криміногенної обстановки в дитячому середовищі на території обслуговування, пропозиції щодо проведення профілактичних заходів

щомісячно

Інформування служби у справах дітей місцевих органів виконавчої влади щодо планування та проведення профілактичних заходів щодо вилучення з вулиці (на території обслуговування) дітей, які залишились без піклування, бродяжать або жебракують

щотижнево

Інформування органів виконавчої влади, відповідальних за організацію соціальної роботи з сім’ями, що опинилися в кризі, та органів місцевого самоврядування щодо дітей та сімей, в яких ті проживають, для організації соціального супроводу (на виконання спільного наказу Мінсім’ямолодьспорт України, МОЗ України, МОН України, Мінпраці України, Мінтрансзв’язку України, МВС України, Держдепартаменту вик. покарань від 14 червня 2006 року № 1983/388/452/221/556/596/106 «Про затвердження порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах»)

щотижнево

Проведення спільних з органами місцевого самоврядування профілактичних заходів щодо попередження фактів вчинення насильства над дітьми в сім’ї (на виконання Закону України «Про попередження насильства в сім’ї»)

щомісячно

Примітка


Напрямок діяльності

Період

Виявлення та постановка на облік підлітків, які залишились без піклування, бродяжать та жебракують (категорії яких визначені чинним законодавством), з подальшим інформуванням служб у справах дітей, органів місцевого самоврядування

щоденно

Інформування органів прокуратури, місцевого самоврядування щодо дітей, які вчиняють правопорушення та злочин

щомісячно

Інформування органів освіти і науки про кількість учнів та студентів, які перебувають на обліку за вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх розповсюдження, вчинення правопорушень та злочинів у стані наркотичного, алкогольного сп’яніння

щомісячно

Надання допомоги педагогічним колективам та адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів у проведенні профілактичних заходів із попередження правопорушень серед учнів

щомісячно

Примітка

5 Повсякденна діяльність працівників кримінальної міліції у справах дітей із профілактики підліткової злочинності

99


3. Діяльність із профілактики правопорушень, вчинених дітьми Напрямок діяльності

Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

5

100

Період

Примітка

Відповідно до законодавства України забезпечення своєчасного реагування на заяви та повідомлення про злочини, вчинені дітьми та стосовно них

щоденно

Проведення спільних з органами місцевого самоврядування профілактичних заходів щодо попередження продажу неповнолітніми алкогольних напоїв, виявлення фактів втягнення дітей у пияцтво

щомісячно

Взаємодія з нарядами міліції, задіяними для охорони громадського порядку в системі єдиної дислокації, з метою попередження та розкриття злочинів, вчинених дітьми, попередження правопорушень з боку дітей в громадських місцях

щоденно

спільно з працівниками ПС

Виявлення неповнолітніх осіб, які вчиняють злочини та правопорушення, з метою поставлення їх на облік і проведення індивідуально-профілактичної роботи

щоденно

спільно з працівниками КР, ДІМ

Виявлення дорослих осіб, які втягують дітей у злочинну та іншу протиправну діяльність, схиляють до вживання наркотичних речовин та психотропних засобів, вчиняють насильство в сім’ї стосовно дітей (на виконання Закону України «Про попередження насильства в сім’ї»)

щоденно

спільно з працівниками ДІМ


Період

Примітка

Встановлення причин та умов, що сприяють вчиненню дітьми злочинів і правопорушень, втягненню їх у злочинну діяльність, проведення службових перевірок за фактами скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів

щоденно

спільно з працівниками слідчих підрозділів

Здійснення провадження ОРС «Розшук» щодо встановлення місцеперебування безвісти зниклих дітей, ОРС «Захист» стосовно груп та окремих осіб, які причетні до вчинення злочинів

щоденно

Проведення індивідуальнопрофілактичної роботи з дітьми, що перебувають на профілактичних обліках

щоденно

Проведення профілактичної роботи серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів

щоденно

5 Повсякденна діяльність працівників кримінальної міліції у справах дітей із профілактики підліткової злочинності

Напрямок діяльності

101


4. Діяльність із профілактики фактів залишення дітьми постійного місця проживання

Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

5

102

Напрямок діяльності

Період

Планування та проведення спільних профілактичних заходів зі службою у справах дітей щодо вилучення з вулиць, вокзалів, ринків, розважальних закладів, комп’ютерних клубів (на території обслуговування) дітей, які залишились без піклування, бродяжать або жебракують

щотижнево

Проведення перевірок умов проживання та дотримання прав дітей, що схильні до бродяжництва, у тому числі вихованців інтернатних закладів, розташованих на території обслуговування

щотижнево

Вивчення та аналіз зайнятості дітей в позаурочний час (на території обслуговування), внесення пропозицій щодо організації роботи позашкільних закладів, залучення дітей до організованих форм дозвілля

щотижнево

Примітка

Àíàë³ç òèïîâîãî ðîáî÷îãî ãðàô³êà ÊÌÑÄ ïåðåêîíëèâî äåìîíñòðóº ïð³îðèòåòí³ñòü ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè â ä³ÿëüíîñò³ ï³äðîçä³ëó, à òàêîæ ï³äòâåðäæóº äîö³ëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ Òðèð³âíåâî¿ ìîäåë³ ïðîô³ëàêòèêè ïðàâîïîðóøåíü ñåðåä ä³òåé òà ìîëîä³ ó ä³ÿëüíîñò³ ÎÂÑ. Åôåêòèâí³ñòü âïðîâàäæåííÿ Ìîäåë³, çîêðåìà, ïðîãðàì â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ â ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâ ïðî çëî÷èíè, â÷èíåíí³ ï³äë³òêàìè äîáðå â³äñòåæóºòüñÿ, ÿêùî ïðîàíàë³çóâàòè êðèì³íîãåííó ñèòóàö³þ â ðåã³îíàõ, äå â ð³çí³ ðîêè ðåàë³çîâóâàâàëàñÿ Òðèð³âíåâà ìîäåëü. Òàê, íà òåðèòî𳿠îáñëóãîâóâàííÿ Êðàñíîãâàðä³éñüêîãî РÃÓÌÂÑ â Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì ð³âåíü çëî÷èííîñò³ ñåðåä ä³òåé çíà÷íî çíèçèâñÿ. Óïðîäîâæ 2011 ðîêó ï³äë³òêàìè â÷èíåíî 47 çëî÷èí³â, òîä³ ÿê ó


5 Повсякденна діяльність працівників кримінальної міліції у справах дітей із профілактики підліткової злочинності

2010 – 66, ùî ñêëàäຠ28,7 %.  òîé æå ÷àñ â ö³ëîìó ïî Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì çíèæåííÿ çëî÷èííîñò³ ñêëàäຠëèøå 5,2 %. Íå îñòàííþ ðîëü â öüîìó â³ä³ãðàëî òå, ùî â ïåð³îä ç òðàâíÿ 2010 ïî ãðóäåíü 2011 ðîêó ÖÂÏ â Êðàñíîãâàðä³éñüêó áóëî ïðîâåäåíî 14 ìåä³àö³é. Æîäíèé ç ï³äë³òê³â, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó â³äíîâíèõ ïðîöåäóðàõ íå â÷èíèëè ïîâòîðíîãî çëî÷èíó. Öå äóæå ñóòòºâèé ïîêàçíèê. Íà òåðèòî𳿠Æìåðèíêè (Æìåðèíñüêèé ÌРÓÌÂÑ Óêðà¿íè ó ³ííèöüê³é îáëàñò³), äå àêòèâíî âïðîâàäæóºòüñÿ Òðèð³âíåâà ìîäåëü, ïðàöþþòü Øê³ëüí³ ñëóæáè ïîðîçóì³ííÿ, 䳺 Öåíòð â³äíîâíèõ ïðàêòèê ó ãðîìàä³, óïðîäîâæ 2010–2011 ðîê³â ïðîâåäåíî 35 ìåä³àö³é (ç íèõ 3 çà ³í³ö³àòèâè ÊÌÑÄ) íå áóëî çàðåºñòðîâàíî æîäíîãî ôàêòó ðåöèäèâíî¿ çëî÷èííîñò³, òîä³ ÿê ó Æìåðèíñüêîìó ðàéîí³ ï³äë³òêàìè çíîâ áóëî â÷èíåíî 6 çëî÷èí³â ï³ñëÿ ðîçãëÿäó ïîïåðåäí³õ ñïðàâ ó ñóä³ – òîáòî ðåöèäèâíèõ çëî÷èí³â. Àíàë³ç ñâ³ä÷èòü, ùî îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ â÷èíåííÿ ï³äë³òêàìè çëî÷èí³â ïîâòîðíî º íåðîçóì³ííÿ íèìè ñàìîãî ôàêòó ñïðè÷èíåííÿ øêîäè êîíêðåòí³é îñîá³, íåïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíåíå, â³äñóòí³ñòü â³äíîâíîãî ïðîöåñó àáî ðåàá³ë³òàö³¿ â î÷àõ æåðòâè, ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó. ϳäë³òîê íå â³ä÷óâຠòà íå ðîçó쳺 àí³ ñâ ðîë³, àí³ çíà÷åííÿ éîãî â÷èíêó äëÿ ïîòåðï³ëîãî òà ãðîìàäè, â ÿê³é êîíôë³êò ìàâ ì³ñöå. Ïîêàçîâèì ðåçóëüòàòîì ïðîâåäåííÿ ïðîãðàì â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ ùîäî çëî÷èí³â, ó÷èíåíèõ íåïîâíîë³òí³ìè º òàêîæ ñèòóàö³ÿ â Äðîãîáè÷³ (Äðîãîáèöüêèé ÌРÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³).  òîé ÷àñ êîëè ïî îáëàñò³ â ö³ëîìó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ çëî÷èí³â, ó÷èíåíèõ ï³äë³òêàìè íà 16,3 %, â Äðîãîáè÷³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çíèæåííÿ ê³ëüêîñò³ çëî÷èí³â íà 34,7 %. Íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî ìåä³àòîðàìè Äðîãîáèöüêîãî Öåíòðó â³äíîâíèõ ïðàêòèê ó ãðîìàä³ ó 2010–2011 ð.ð. ïðîâåäåíî 49 ìåä³àö³é (45 óñï³øíèõ), ç íèõ çà ³í³ö³àòèâîþ ÊÌÑÄ

103


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

5

104

ïî 11 êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ çà ó÷àñòþ 21 ï³äë³òêà. ßêùî ïîðàõóâàòè òî öå ìàéæå 61 % ñïðàâ. Ó ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó ï³äë³òêàìè òà çà ¿õ ó÷àñòþ ó 2011 ðîö³ ñêîºíî 50 çëî÷èí³â, öå á³ëüøå (íà 11 %) í³æ ó 2010, àëå çà ê³ëüê³ñòþ îñ³á, ùî áðàëè ó÷àñòü ó ñêîºíí³ çëî÷èí³â íà òåðèòî𳿠ì³ñòà ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çìåíøåííÿ íà 13,0 %. ³äïîâ³äíî, ïîð³âíÿíî ç ïîêàçíèêàìè â ö³ëîìó ïî ²âàíî-Ôðàíê³âñüê³é îáëàñò³ öå ìåíøå. Ãîëîâíèì çäîáóòêîì çâè÷àéíî º â³äñóòí³ñòü ïîâòîðíèõ çëî÷èí³â. Ó 27 âèïàäêàõ ïðîâåäåííÿ ìåä³àö³é (24 % â³ä óñ³õ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ ïðî çëî÷èíè, ó÷èíåí³ ï³äë³òêàìè), ó æîäíîìó ç íèõ ï³äë³òêè íå â÷èíèëè ïîâòîðíèõ çëî÷èí³â. Àíàë³ç äîñâ³äó çàñòîñóâàííÿ Òðèð³âíåâî¿ ìîäåë³ ïðîô³ëàêòèêè ïðàâîïîðóøåíü ñåðåä ä³òåé òà ìîëîä³ â ï³ëîòíèõ ðåã³îíàõ äîçâîëÿº ëåãêî çðîáèòè âèñíîâîê ïðî êîðèñòü âïðîâàäæåííÿ ö³º¿ ïðàêòèêè òà øèðîêîãî ïîøèðåííÿ ¿¿ íà òåðèòîð³þ ³íøèõ îáëàñòåé òà ðåã³îí³â. Íà÷àëüíèê òåðèòîð³àëüíîãî ï³äðîçä³ëó Êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ ó ñïðàâàõ ä³òåé ìຠáóòè çàö³êàâëåíèé ó ñï³âïðàö³ ç ì³ñöåâèìè îðãàíàìè, ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà ìóí³öèïàëüíèìè ñëóæáàìè, çàëó÷åíèìè äî ïðîô³ëàêòèêè ïðàâîïîðóøåíü, çàäëÿ âïðîâàäæåííÿ Ìîäåë³! ³í ìîæå âèñòóïèòè ïåðåä äîðàä÷èì îðãàíîì ç çàõèñòó ïðàâ ä³òåé, ñòâîðåíèì ïðè ì³ñöåâîìó Завантажити брошуру можна за îðãàí³ âëàäè, ç ³í³ö³посиланням: http://www.bezpekagromad.org.ua/ àòèâîþ ïðî ñòâîðåífiles/materials/1542/Best_Pr_proof.pdf” íÿ Öåíòðó â³äíîâíèõ


ïðàêòèê ó ãðîìàä³ òà ðîçáóäîâè Òðèð³âíåâî¿ ìîäåë³ ïðîô³ëàêòèêè ïðàâîïîðóøåíü ñåðåä ä³òåé òà ìîëîä³ ó ñâîºìó ì³ñò³ çã³äíî ç Ìåõàí³çìîì, îïèñàíèì ó âèäàíí³ Óêðà¿íñüêîãî Öåíòðó Ïîðîçóì³ííÿ “Áåçïå÷íà ãðîìàäà. ßê?”. Ðåêîìåíäîâàíà ë³òåðàòóðà: 1. 2.

3.

4.

5. 6.

Çàêîí Óêðà¿íè â³ä 24 ñ³÷íÿ 1995 ðîêó ¹ 20/95-ÂÐ «Ïðî îðãàíè ³ ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñïåö³àëüí³ óñòàíîâè äëÿ ä³òåé». Çìàíîâñêàÿ Å. Â. Äåâèàíòîëîãèÿ: Ïñèõîëîãèÿ îòêëîíÿþùåãîñÿ ïîâåäåíèÿ: ó÷åá. ïîñîá. äëÿ ñòóä. âóçîâ / Å. Â. Çìàíîâñêàÿ. — 2-å èçä., èñïð. — Ì.: Àêàäåìèÿ, 2004. — 287 ñ. Ñó÷àñí³ ñòðàòå㳿 ì³ë³ö³¿ ùîäî ïðîô³ëàêòèêè çëî÷èííîñò³ íåïîâíîë³òí³õ / [Ë. ². Ìîðîç òà ³í.]. — Ê.: Âèä-âî Ïàëèâîäà À. Â., 2008. — 210 ñ. Îðæåõîâñüêà Â. Ì. Ïðîô³ëàêòèêà äåâ³àíòíî¿ ïîâåä³íêè íåïîâíîë³òí³õ: íàâ÷. ïîñ³á. / Â. Ì. Îðæåõîâñüêà, Ò. ª. Ôåäîð÷åíêî. — ×åðêàñè: Âèä-âî ×àáàíåíêî Þ., 2008. — 376 ñ. Îðæåõîâñüêà Â. Ì. Ïðîô³ëàêòèêà ïðàâîïîðóøåíü ñåðåä íåïîâíîë³òí³õ / Â. Ì. Îðæåõîâñüêà. — Ê.: ³Àí, 1995. — 352 ñ. Îðæåõîâñüêà Â. Ì. Ïðåâåíòèâíà ïåäàãîã³êà: íàâ÷. ïîñ³á. / Â. Ì. Îðæåõîâñüêà, Î. ². Ïèëèïåíêî. — ×åðêàñè: Âèä-âî ×àáàíåíêî Þ., 2007. — 284 ñ.

105


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

Результати застосування Трирівневої моделі. Статистика

106

Створення такої моделі профілактики стало ìîæëèâèì çàâäÿêè ïðîåêòó «Ñòðàòå㳿 ì³ë³ö³¿ ùîäî ïîïåðåäæåííÿ ïðàâîïîðóøåíü ñåðåä ä³òåé òà ìîëîä³». Ðîáîòà â ïðîåêò³ ðîçïî÷àëàñÿ ó 2005 ðîö³. Íèí³ òðèâຠòðåòÿ ôàçà ïðîåêòó, çà ÿêîþ Òð³âíåíâà ìîäåëü ïðîô³ëàêòèêè ïðàâîïîðóøåíü ñåðåä ä³òåé òà ìîëîä³ óñï³øíî âïðîâàäæóºòüñÿ â ñåìè ï³ëîòíèõ ðåã³îíàõ: ì. ³ííèöÿ, Äàðíèöüêèé ðàéîí ì. Êèºâà, ì. Äðîãîáè÷ (Ëüâ³âñüêà îáë.), ì. Æìåðèíêà (³ííèöüêà îáë.), ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, ñìò Êðàñíîãâàðä³éñüêå (ÀÐ Êðèì), ì. Ïèðÿòèí (Ïîëòàâñüêà îáë.). Ðåàë³çóº ïðîåêò Óêðà¿íñüêèé Öåíòð Ïîðîçóì³ííÿ ñï³ëüíî ç ïàðòíåðàì: ̳í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿, Ãåíåðàëüíîþ ïðîêóðàòóðîþ, ̳í³ñòåðñòâîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ, Âåðõîâíèì Ñóäîì Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíîþ àêàäå쳺þ ïðîêóðàòóðè òà Íàö³îíàëüíîþ àêàäå쳺þ âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ̳í³ñòåðñòâîì îñâ³òè, íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó, ïàðòíåðàìè ç ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, Øêîëîþ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó «Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêà àêàäåì³ÿ», òà çàâäÿêè ï³äòðèìö³ Øâåéöàðñüêî¿ Êîíôåäåðàö³¿.


Сусідські, сімейні

Інше (шкільні, таборові, цивільноадміністративні, трудові)

Загалом

0 11 48 0 33 8 14 114

10 0 99 40 27 1 24 201

33 19 219 67 116 24 64 542

Кількість кіл, сімейних групових нарад та сімейних медіацій, проведених у переданих справах

Вінниця Дарниця, м. Київ Дрогобич Жмеринка Івано-Франківськ Красногвардійське Пирятин Загалом

Кількість проведених медіацій у кримінальних справах

1 2 3 4 5 6 7

23 8 72 27 56 15 26 227

Ïðîâåäåíî â³äíîâíèõ ïðîãðàì Пілотні регіони

z

Вінниця Дарниця, м. Київ Дрогобич Жмеринка Івано-Франківськ Красногвардійське Пирятин Загальна

Кількість проведених попередніх зустрічей

1 2 3 4 5 6 7

Кримінальні справи

Регіони

z

Çà ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³ ö³º¿ ôàçè ïðîåêòó: Ïåðåäàíî ñïðàâ íà ìåä³àö³þ â Öåíòðè â³äíîâíîãî ïðàâîñóääÿ â ãðîìàä³

39 13 185 32 57 52 81 459

24 1 64 23 20 15 30 177

1 1 99 46 1 4 4 156

107


Äåòàëüí³øó ³íôîðìàö³þ ïðî ðåçóëüòàòè ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè é çàñòîñóâàííÿ Òðèð³âíåâî¿ ìîäåë³ äèâ³òüñÿ:

Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

z

108

z

z

íà ñàéò³ «Ñï³âïðàöÿ ì³ë³ö³¿ òà ãðîìàäè çàðàäè áåçïåêè» [http://bezpekagromad.org.ua/] ó âèäàíí³ «Áåçïå÷íà ãðîìàäà. ßê?» [http:// bezpekagromad.org.ua/files/materials/1542/Best_Pr_ proof.pdf] ó ùîêâàðòàëüíîìó áþëåòåí³ «Â³äíîâíå ïðàâîñóääÿ â Óêðà¿í³» [http://uccg.org.ua/bulletin/].


Åôåêòèâí³ñòü ïðîãðàì ïðèìèðåííÿ ïðàâîïîðóøíèêà òà ïîòåðï³ëîãî äîâåäåíà á³ëüø í³æ äåñÿòèð³÷íèì äîñâ³äîì çàñòîñóâàííÿ â Óêðà¿í³. Îñê³ëüêè â îñíîâó òàêèõ ïðîãðàì ïîêëàäåíî óñâ³äîìëåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñêîºíå é íàñë³äê³â ñâî¿õ ä³é, ïðàâîïîðóøíèê îòðèìóº ìîæëèâ³ñòü âèáà÷èòèñü ïåðåä òèì, êîìó çàâäàâ øêîäè, òà çàëàãîäèòè ñèòóàö³þ â ñïîñ³á, ïðèéíÿòíèé äëÿ ïîòåðï³ëî¿ ñòîðîíè. Òàêèé ïðîöåñ ñóïðîâîäæóºòüñÿ âíóòð³øí³ìè çì³íàìè â îáîõ ñòîð³í. Ïîòåðï³ëèé òà ïðàâîïîðóøíèê çíàõîäÿòü ñï³ëüíó ìîâó â ñèòóàö³ÿõ, äå öå çäàâàëîñÿ íåìîæëèâèì. Îêð³ì òîãî, íåïîâíîë³òí³é ïðàâîïîðóøíèê ìîæå óíèêíóòè òàâðà «çëî÷èíöÿ» é áóòè ïîâíîö³ííèì ÷ëåíîì ñóñï³ëüñòâà. Îö³íèòè ðåçóëüòàò çàñòîñóâàííÿ ïðîãðàì ïðèìèðåííÿ â êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ ùîäî íåïîâíîë³òí³õ ìîæíà îçíàéîìèâøèñü ç íàâåäåíèìè íèæ÷å ïðèêëàäàìè. Неповнолітній Н. вчинив наїзд на неповнолітнього К., який переходив проїжджу частину дороги в нічний час на нерегульованому пішохідному переході, з місця пригоди втік, не надавши потерпілому допомоги і не повідомивши нікого про подію. Згодом потерпілого доставлено в лікарню з діагнозом закрита черепномозкова травма, струс головного мозку та забій м’яких тканин. Ураховуючи, що Н. вчинив злочин, передбачений ст. 135 ККУ, КМСД направлено інформацію медіатору. Було проведено попередні зустрічі з Н. та К. На медіації були присутні два медіатори, потерпілий, правопорушник та їх представники. Н. розказав про все, що трапилося та повідомив про те, що він не помітив потерпілого на пішоході в нічний час. Він визнав свою провину та висловив бажання залагодити ситуацію, а саме запропонував відшкодувати вартість лікування К. та завдані моральні збитки. Спочатку представник потерпілого не погоджувалася, однак під кінець розмови сторони дійшли згоди, узгодили розмір відшкодування та уклали договір. Справу було закрито.

109


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

110

Неповнолітній С. на вулиці в нічний час вчинив напад на перехожу К., наніс їй удари та відібрав сумочку, в якій лежали два мобільних телефони та особисті речі, вчинивши злочин, передбачений ч.1 ст. 187 ККУ. КМСД направлено інформацію медіатору. Під час зустрічі С. висловив бажання вибачитися перед К. та відшкодувати завдані збитки. Спочатку потерпіла не погоджувалася на зустріч, однак, дізнавшись про наміри С. та про присутність на зустрічі посередників погодилася зустрітися в офісі організації. Медіацію проводили два медіатори. На медіації були присутні правопорушник та потерпіла, інші особи не залучалися. С. розказав потерпілій про причини вчинення злочину, попросив вибачення у потерпілої та запропонував відшкодувати завдані збитки. Суд звільнив С. від кримінальної відповідальності з примусовими заходами виховного характеру.

Неповнолітній М. разом зі своїми знайомими неподалік коледжу відкрито заволоділи мобільним телефоном В., вчинивши злочин, передбачений ч.1 ст. 186 ККУ. ССД направила інформацію медіатору. Спільна зустріч була проведена в офісі організації. На зустрічі, окрім медіатора, були присутні правопорушник М., його представник, потерпілий В. та його представник. Після проведеної бесіди зі сторонами було обговорено угоду, де було закріплено, що представник правопорушника відшкодує вартість мобільного телефона у сумі 800 грн., а потерпілий В. та його представник не висуватимуть вимог майнового характеру до М. Потерпілий та його представник погодилися. Кримінальна справа не порушувалася.


Неповнолітні У. та Ж., шляхом пошкодження замка на вхідних дверях проникли до приміщення перукарні і викрали матеріальні цінності: крісло перукарське, фен, радіотелефон, два стільці. Інформація про скоєний злочин була направлена до медіаторів ЦВП. Власниця перукарні гр. Ш. погодилася на проведення зустрічі. Хлопці визнали свою провину, розповіли про причини вчинку. Була підписана угода щодо усунення завданої шкоди. Районний суд, взявши до уваги результати медіації, прийняв рішення про передачу неповнолітніх на поруки.

За участю медіаторів громадської організації та соціального педагога проведена медіація між громадянкою З. та неповнолітніми Б. і Д., які проникли до квартири потерпілої, звідки викрали гроші в сумі 200 грн. та золоті вироби (ланцюжок та сережку). За результатами проведеної зустрічі по справі між громадянкою З. та неповнолітніми Б. та Д. підписана угода про наміри сторін брати участь у зустрічі з усунення завданої шкоди, а в подальшому за результатами медіації підписана угода щодо усунення завданої шкоди. Суд взяв до уваги пом’якшувальні обставини цієї справи, передав неповнолітніх на поруки батькам.

111


Організації, які впроваджують відновні підходи в Україні

Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

Регіон

112

Організація

Контактна особа

Телефон, e-mail

м. Київ

БО «Український центр порозуміння»

Роман Коваль

(044) 254 47 94, 537 10 07 uccg@uccg.org.ua

м. Біла Церква, Київська обл.

Регіональний осередок Всеукраїнської фундації «Захист прав дітей» у Київській обл.

Луценко Інна

(095) 80 600 68 Inna_lko@ukr.net

м. Вінниця

ВОГО «Подільська агенція регіонального розвитку»

Величко Наталія

(0432) 35 00 22 (063) 626 67 85

м. Дрогобич, Львівська обл.

«Молодіжний клуб Дрогобиччини»

Марічка Николаїшин

(050) 661 16 50 mpdr@mail.ru mkddr@mail.ru

м. Жмеринка, Вінницька обл.

«Ініціатива»

Святослав Ніколайчук

(096) 315 02 67 zhmediator@ gmail.com

м. ІваноФранківськ

Регіональна громадська організація «Інститут права і демократичного розвитку Прикарпаття»

Юрій Микитин

(063) 414 60 99 mykytyn@mail.ru


Регіон

Організація

Контактна особа

Телефон, e-mail

м. Луганськ

«Луганська обласна група медіації»

Галина Тищенко

(0642) 717 378 lrmg@tele.com.ua

м. Львів

Благодійний фонд «Простір без конфлікту»

Олеся Бік

(050) 936 84 50 (032) 233 43 84 obik.space@gmail.com

м. Одеса

«Одеська обласна група медіації»

Інна Терещенко

(048) 728 62 90 orgm@paco.net

м. Пирятин, Полтавська обл.

Пирятинська районна громадська організація «Жіночі ініціативи»

Ірина Таран

(050) 015 77 47 irishataran@ukr.net

м. Сімферополь, АР Крим

«Український центр порозуміння»

Ірина Камілова

(050) 917 74 15 irikami@mail.ru

м. Харків

«Молодь за демократію»

Галина Овчарова

(057) 719 49 39 y_f_d@ukr.net

смт Красногвардійське, АР Крим

Агентство регіонального розвитку «Гармонія»

Галина Садичко

(06556) 2 08 94 (050) 932 68 76 ooarrgarmonia@mail.ru

113


Додаткові тематичні ресурси:

Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

Âåá-ñàéòè:

114

z

«Ñï³âïðàöÿ ì³ë³ö³¿ òà ãðîìàäè çàäëÿ áåçïåêè» bezpekagromad.org.ua

z

«Â³äíîâíå ïðàâîñóääÿ â Óêðà¿í³» rj.org.ua

z

«Ïðàêòèêà âèð³øåííÿ êîíôë³êò³â» commonground.org.ua

z

«Â³äíîâí³ ïðàêòèêè ó øêîëàõ» safeschool.org.ua

z

«Óêðà¿íñüêèé Öåíòð Ïîðîçóì³ííÿ» uccg.org.ua

Áþëåòåíü «Â³äíîâíå ïðàâîñóääÿ â Óêðà¿í³» uccg.org.ua/bulletin Ô³ëüìè òà â³äåîñþæåòè, äå óêðà¿íñüê³ ïðàêòèêè ä³ëÿòüñÿ äîñâ³äîì âïðîâàäæåííÿ â³äíîâíèõ ïðàêòèê íà êàíàëàõ «Óêðà¿íñüêîãî Öåíòðó Ïîðîçóì³ííÿ» íà YouTube: youtube.com/user/porozuminnia òà youtube.com/user/commongroundorgua. Íîâèííà ñòîð³íêà Óêðà¿íñüêîãî Öåíòðó Ïîðîçóì³ííÿ òà ñòîð³íêè ïàðòíåð³â ó ìåðåæ³ Facebook: facebook.com/porozuminnia.


Нотатки

115


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

Нотатки

116


Нотатки

117


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей

Нотатки

118


Нотатки

119


Посібник ГОРОВА Альона Олександрівна, КОВАЛЬ Роман Георгійович, ЛАЗАРЕНКО Олексій Олександрович, МОРОЗ Людмила Іванівна, РОСТОМОВА Лада Миколаївна, ЯКОВЕНКО Сергій Іванович

Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей Редагування — Альона Горова, Сніжана Пушкар Дизайн обкладинки — Владислав Захаренко Дизайн, верстка — Владислав Захаренко Відповідальна за випуск — Сніжана Пушкар CD-диск з додатками — Павло Шевченко УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПОРОЗУМІННЯ Тел.: (044) 537-10-07 Е-mail: uccg@uccg.org.ua «Практика вирішення конфліктів» www.commonground.org.ua «Співпраця міліції та громади задля безпеки» www.bezpekagromad.org.ua «Відновне правосуддя» www.rj.org.ua За підтримки Швейцарської Конфедерації ВИДАВЕЦЬ ЗАХАРЕНКО В. О. Свідоцтво суб’єкта видавничої справи cерія ДК № 2290 від 14 вересня 2005 року Тел.: (044) 331-50-49. E-mail: panteon@i.ua Здано до набору 16.05.2012. Підписано до друку 4.06.2012. Формат 60x841/16. Гарнітура «Таймс». Папір крейдований. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 15. Наклад 1000 прим. Зам. № 09/07-1. Віддруковано у друкарні СПД Шостачук О. П. м. Київ, вул. Львівська, 55


Профілактика правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в діяльності кримінальної міліції у справах дітей Навчальний посібник з організації впровадження Трирівневої моделі профілактики правопорушень серед дітей та молоді

Видання здійснене у співпраці з Управлінням кримінальної міліції у справах дітей МВС України в межах проекту «Стратегії міліції щодо попередження правопорушень серед дітей та молоді. Фаза ІІІ» та за підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва

¸Ã ²Ç ²Ç  ¼ÇÊ¿

¯¾ÆËÉÈÇÉÇÀÌŌÆÆØ̼ÉÇŹ½Œ

¥¾½Œ¹ÏŒØ

¸Ã

²Ç ²

±ÃŒÄÕƹÊÄÌ¿º¹ÈÇÉÇÀÌŌÆÆØ Ì

¨ÇÉÇÀÌŌÆÆ

ŒÆÆØ Œ

ØÃÇמËÇ×

¥¾½Œ¹Ï

ØÃÇמËÇ×

½Œ¹ÏŒØ

¨ÇÉÇÀÌŌÆÆØ ÄØÐÇ¼Ç ¯Á‹ÂÓÄ·ÈÂʽ¸·ÆÅÇžÊËÄÄÖ Ö œ‹¸ÃÆ» š‹¼ÅƺŋÇȸÂÊÀÂÀÀ

¨ÇÉÇÀÌŌÆÆØ Œ

©ÂÁ½ÓÜ

ÄØÐǼÇ

ÄØÐÇ¼Ç 

®ËÇ

²Ç

Ÿ Ÿ×ÂÆÖĽÊÆÖ

Œ¹ÏŒØ Œ

››Œ½ÆǻƾÈɹ»ÇÊ̽½Ø

¸Ã

ÄØÐǼÇ

¸Ã

¨ÇÉÇÀÌŌÆÆØ

¥¾½Œ¹ÏŒØ

Œ¹ÏŒØ Œ

±ÃŒÄÕƹÊÄÌ¿º¹ÈÇÉÇÀÌŌÆÆØØ Œ¹ÄǼ Ÿ×ÂÆÖĽÊÆÖ

¤½¼‹¸Î‹×

²Ç ²

½Œ¹ÏŒØ ŒÆÆØ Œ

š‹¼ÅƺŋÇȸÂÊÀÂÀ ¼ È À

ØÃÇמËÇ×

ÄØÐǼÇ

Œ¹ÄǼ Œ ¥¾½Œ¹ÏŒØ ØÃÇמËÇ× ¸Ã

ÄØÐǼÇ

ISBN 978-966-2258-06-6

¥¾½Œ¹ÏŒØ ²Ç

¨ÇÉÇÀÌŌÆÆØ Œ

ÄØÐǼÇ

Œ¹ÄǼ¼

¸Ã

²Ç

­ÊÆ

¸Ã

ÄØÐǼÇ

¥¾½Œ¹ÏŒØ

ÄØÐÇ¼Ç 

Œ¹ÄǼ ¥¾½Œ¹ÏŒØ ®ËÇ ¨ÁÀ¼ÒÛ ›‹·Âź ¥¾½Œ¹ÏŒØ ®ËÇ ¥¾½Œ¹ÏŒØœœÃ×ÏÆ»Æ Ÿ×ÂÆÖĽÊÆÖ ØÃÇמËÇ× ›Œ½ÆǻƾÈɹ»ÇÊ̽½Ø ›Œ ̽½ Œ¹ÄǼ  ØÃÇמËÇ× Œ¹ÄǼ  ÄØ ÐÇ¼Ç ÄØÐÇ¼Ç ÄØ ÐÇ¼Ç ÄØÐÇ¼Ç ¥¾½Œ¹ÏŒØ œ‹¸ÃÆ» ±ÃŒÄÕƹÊÄÌ¿º¹ÈÇÉÇÀÌŌÆÆØ Œ °Â‹ÃÔŸÉÃ˾¹¸ÇÆÈÆ¿ËċÅÅ×¥¾½Œ¹ÏŒØ Œ¹ÄǼ ¥¾½Œ¹ÏŒØ ¨ ¥¾½Œ¹ÏŒØ ™‹»ÄŹĿÀƋ»Ì‹» ¨¨ÇÉÇÀÌŌÆÆØ ¨ÇÉÇÀÌŌÆÆØ Œ ¨ÇÉÇÀÌŌÆÆØ ¨ É Ì Œ Œ ®½ÅÊÈÇÆÈÆ¿ËċÅÅ×Ë»ÈÆĸ¼‹ ¿ËċÅÅ× ÅÅ× Ë »È »ÈÆĸ¼‹ ²Ç  ®½ÅÊÈÇÆÈÆ¿ËċÅÅ×Ë»ÈÆĸ¼‹ È È Ë Ë Œ¹ÄǼ ²Ç ¼ ™‹»ÄŹĿÀƋ»Ì‹»  ØÃÇמËÇ× Œ¹ÄǼ ¥¾½Œ¹ÏŒØ ®ËÇ ²Ç ²Ç

Профілактика правопорушень та застосування програм ВП в діяльності КМСД.  

Навчальний посібник з організації впровадження Трирівневої моделі профілактики правопорушень серед дітей та молоді. Описує найновіші тенден...