Page 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI şi CERCETĂRII UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” Bulevardul Carol I, nr.11 Iaşi tel. 40 32 201010 fax 40 32 201201 e-mail rectorat@uaic.ro http://www.uaic.ro RECTORAT –CERCETARE

STRATEGIA DE CERCETARE A UNIVERSITĂŢII "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI PENTRU 2007-2013

Viziunea de cercetare a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza": Să devină polul de cercetare cu recunoaştere internaţională care sprijină iniţiativele de cercetare cu aport la achiziţia şi dezvoltarea cunoaşterii ca răspuns la nevoile comunităţii academice şi ale societăţii.

1


CUPRINS

1. Introducere .................................................................................................................3 2. Obiective strategice....................................................................................................4 2.1 Obiective specifice privind resursele umane .......................................................4 2.2 Obiective specifice privind infrastructura de cercetare .......................................5 2.3 Obiective specifice privind colaborarea ştiinţifică în regim de parteneriat .........5 2.4 Obiective specifice privind managementul proiectelor de cercetare ...................6 3. Acţiuni pentru atingerea obiectivelor strategice ........................................................7

2


1. Introducere Definirea strategiei pleacă de la viziunea şi misiunea Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, în care este definit rolul său în legătură cu cercetarea ştiinţifică, şi anume: "Să promoveze ştiinţa în spiritul valorilor democraţiei, al libertăţii academice şi deschiderii spre integrare în comunitatea ştiinţifică internaţională şi în spaţiul de cultură şi civilizaţie europeană, cu respectarea identităţii naţionale". Această strategie oferă un cadru general prin care Universitatea îşi va îndeplini misiunea şi obiectivele privind cercetarea ştiinţifică, în vederea dezvoltării sale ca o entitate cu vizibilitate naţională şi internaţională pe planul cercetării competitive, transferului de cunoaştere şi oferirii suportului pentru construirea unui sistem funcţional care să asigure atragerea, formarea şi păstrarea resurselor umane de înaltă calitate, competenţă şi responsabilitate. Universitatea va crea o cultură pozitivă pentru iniţiative şi acţiuni ce conduc la obţinerea de beneficii la nivelul întregii comunităţi academice şi nu numai, prin promovarea valorilor, calităţii şi eficienţei în cercetarea ştiinţifică de excelenţă pe toate palierele ei orizontale şi verticale. Strategia urmăreşte să integreze Universitatea în spaţiul naţional, european şi internaţional, acordând obiectivele şi intenţiile cu strategiile şi politicile existente şi viitoare, astfel încât să se asigure creşterea renumelui Universităţii la nivel naţional şi stabilirea unui profil de largă recunoaştere internaţională din punct de vedere al situării ei printre instituţiile de top ale lumii. Contextul elaborării strategiei îl constituie aderarea României la Uniunea Europeană, Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 20072013, precum şi noile oportunităţi de participare la programe şi surse de finanţare naţionale, europene şi internaţionale de finanţare a cercetării.

3


2. Obiective strategice În strategie, obiectivele au fost definite având în vedere principalele aspecte ce caracterizează cercetarea ştiinţifică de excelenţă, pe plan naţional şi internaţional, în privinţa tendinţelor, cerinţelor, oportunităţilor şi exigenţelor. Contextul general al stabilirii obiectivelor a avut la bază Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pe perioada 2007-2013, documentele de politică a cercetării elaborate de Comisia Europeană, centrate pe realizarea Ariei Europene a Cercetării (European Research Area - ERA). Pilonii de la care s-a pornit sunt resursele umane, infrastructura de cercetare, colaborarea în regim de parteneriat inter-, multi- disciplinar, geografic şi instituţional, managementul proiectelor de cercetare, generând patru obiective generale privind cercetarea ştiinţifică la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, fiecare cu obiective specifice, şi anume: 1. Creşterea performanţei resurselor umane pe planul cercetării ştiinţifice pentru asigurarea vizibilităţii ştiinţifice internaţionale a Universităţii 2. Îmbunătăţirea infrastructurii de cercetare, calitativ şi cantitativ, necesară unei cercetări de performanţă la nivelul Universităţii 3. Dezvoltarea de parteneriate naţionale şi internaţionale de tip public-privat şi public-public în vederea creşterii performanţelor de cercetare ştiinţifică 4. Profesionalizarea serviciilor de cercetare şi de management proiect

2.1 Obiective specifice privind resursele umane Resursa umană reprezintă cel mai important factor al unei cercetări ştiinţifice de performanţă. În acelaşi timp se constată încă un interes scăzut al tinerilor pentru cercetarea ştiinţifică. În contextul acestor două aspecte, obiectivele propuse sunt: 1.1. Redefinirea statutului cercetătorului în Universitate prin stimularea şi motivarea personalului de cercetare pentru implicarea în realizarea unor acţiuni de performanţă în folosul cercetării ştiinţifice de excelenţă 1.2. Crearea unui mediu atractiv de cercetare pentru tineri, prin stimularea lor încă din timpul studiilor de licenţă prin diverse forme de premiere şi recompensare 1.3. Creşterea nivelului calitativ şi aplicativ al cercetărilor efectuate de doctoranzi şi postdoctoranzi 1.4. Crearea unor noi centre de excelenţă prin care să se poată colabora cu personalităţi, instituţii, organizaţii de renume pentru activitatea ştiinţifică, în vederea descoperirii, dezvoltării şi exploatării de idei inovative

4


1.5.

1.6.

1.7.

Iniţierea şi susţinerea, din fonduri proprii sau atrase prin competiţie de proiecte, a cooperărilor şi schimburilor naţionale şi internaţionale pe domeniile prioritare de cercetare Îmbunătăţirea nivelului de participare a comunităţii ştiinţifice la reţele naţionale şi internaţionale ale cunoaşterii, prin care să se asigure creşterea vizibilităţii potenţialului resurselor umane în domeniul cercetării de excelenţă Sprijinirea şi stimularea iniţiativelor de participare la programe de cercetare internaţionale

2.2 Obiective specifice privind infrastructura de cercetare Având în vedere că cercetarea ştiinţifică solicită infrastructură de calitate, de ultimă oră, care să asigure performanţa şi calitatea pentru rezultatele acţiunilor de cercetare, Universitatea îşi propune să atingă, prin fonduri atrase pe bază de proiecte finanţate de diverse organisme, cu ajutorul resurselor umane, următoarele obiective: 2.1. Creşterea gradului de deschidere a colectivelor de cercetare pentru utilizarea în comun a resurselor existente sau posibil de atras 2.2. Asigurarea unei baze de documentare cât mai vaste, în special prin plata taxelor de acces la bazele de date şi bibliotecile on-line recunoscute pentru calitatea materialelor deţinute 2.3. Creşterea numărului de proiecte tematice pentru îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de cercetare 2.4. Susţinerea laboratoarelor şi platformelor cercetare ştiinţifică interdisciplinară accesibile mai multor facultăţi şi specialişti, în funcţie de temele cercetării 2.5. Crearea condiţiilor pentru îmbunătăţirea calităţii revistelor ştiinţifice şi sprijinirea publicării lucrărilor în edituri internaţionale

2.3 Obiective specifice privind colaborarea ştiinţifică în regim de parteneriat Un rol esenţial în validarea rezultatelor cercetării sau în identificarea domeniilor prioritare de cercetare îl au societatea civilă, instituţiile publice, societăţile comerciale, motiv pentru care Universitatea doreşte să dezvolte parteneriate sustenabile de tip public-privat sau public-public pentru susţinerea cercetării şi inovării, prin următoarele obiective: 3.1. Consolidarea centrelor de cercetare ştiinţifică performante, prin încurajarea formelor de colaborare cu entităţi economice sau cu alte

5


3.2. 3.3.

3.4.

3.5.

organizaţii care pun la dispoziţia laboratoarelor universităţii aparatura necesară dezvoltării cercetărilor solicitate, pe baza de contracte Identificarea şi dezvoltarea ideilor inovatoare care sprijină dezvoltarea durabilă Identificarea nişelor de cercetare care sunt în concordanţă cu tendinţele internaţionale, pe bază de studii, schimburi de experienţă şi proiecte comune cu instituţii, organizaţii, societăţi comerciale cu renume pe piaţa mondială Stimularea cooperării internaţionale cu firme, organizaţii, universităţi, prin reţele de cercetare, care să asigure creşterea vizibilităţii rezultatelor cercetării Universităţii Dezvoltarea unor forme colaborative de participare la cercetarea ştiinţifică internaţională

2.4 Obiective specifice privind managementul proiectelor de cercetare Pentru susţinerea cercetării ştiinţifice, Universitatea are nevoie de o structură bine definită de management al proiectelor de cercetare, care să asigure gestionarea, monitorizarea, promovarea şi diseminarea informaţiilor privind proiectele, granturile, contractele şi rezultatele înregistrate pe acest plan. Pentru asigurarea unei eficienţe sporite a componentei de management proiect, Universitatea îşi propune ca obiective: 4.1. Susţinerea pregătirii în domeniul managementului cercetării şi inovării a tuturor persoanelor interesate să asigure cercetarea de excelenţă la nivelul Universităţii 4.2. Dezvoltarea unui sistem informaţional care să asigure o evidenţă integrată a rezultatelor cercetărilor realizate prin proiecte, granturi, contracte 4.3. Asigurarea creşterii vizibilităţii internaţionale a potenţialului de cercetare a Universităţii 4.4. Identificarea tendinţelor din cercetarea mondială şi a oportunităţilor de participare la programe internaţionale de cercetare 4.5. Crearea cadrului necesar pentru sprijinirea şi asistarea colectivelor de cercetare în elaborarea, derularea şi promovarea proiectelor de cercetare

6


3. Acţiuni pentru atingerea obiectivelor strategice Universitatea îşi propune să desfăşoare o serie de acţiuni care să sprijine atingerea obiectivelor propuse. Acţiunile se vor desfăşura prin acoperirea mai multor direcţii, şi anume: •

elaborarea planurilor anuale de cercetare ştiinţifică, în colaborare cu fiecare facultate, centru de cercetare, departament

elaborarea unui plan la nivel de Universitate pentru asigurarea contribuţiei proprii, sub forma resurselor financiare, umane, necesare pentru derularea contractelor, granturilor şi proiectelor de cercetare

stabilirea unor proceduri de lucru pentru implicarea tuturor departamentelor administrative în buna derulare a proiectelor, granturilor şi contractelor de cercetare

elaborarea unor proceduri de colectare a informaţiilor privind conceperea, derularea, monitorizarea proiectelor, granturilor şi contractelor de cercetare în vederea simplificării procesului de raportare Pentru fiecare dintre cei patru piloni de bază ai strategiei, acţiunile ce se vor întreprinde sunt: 1. Resurse umane • Încurajarea comunităţii academice de a participa la realizarea contractelor de cercetare ştiinţifică, cu finanţare din surse guvernamentale sau private, naţionale şi internaţionale (realizare continuă) •

Identificarea anuală a manifestărilor ştiinţifice cu caracter internaţional care să asigure creşterea vizibilităţii potenţialului şi a rezultatelor cercetării ştiinţifice a personalului de cercetare din universitate (realizare anuală)

Fiecare membru al comunităţii academice îşi va stabili o agendă a cercetării pe termen mediu şi lung, care să acopere următoarele aspecte: previzionarea temelor de cercetare prioritare pentru Universitate în care se va implica, intenţiile de participare în diferite echipe de participare interdisciplinare posibil de constituit prin contracte, granturi, programe. Strategia individuală va sta la baza elaborării planurilor operaţionale ale facultăţilor, departamentelor şi centrelor de cercetare. (realizare anuală)

Continuarea folosirii mecanismelor care să sprijine iniţiativele individuale şi ale colectivelor de cercetare în valorificarea potenţialului de cercetare şi promovarea rezultatelor de excelenţă (premieri, promovări internaţionale, nominalizări în comisii etc.) (realizare continuă)

Evaluarea membrilor comunităţii academice pe baza rezultatelor cercetării de excelenţă, prin elaborarea unui ghid care să pună la dispoziţie valorile

7


aşteptate şi criteriile de evaluare a performanţelor. Criteriile vor fi incluse în fişele de evaluare anuală a personalului didactic (realizare 2007-2008) •

Identificarea căilor pentru realizarea unui echilibru între activităţile de cercetare şi cele de predare, în funcţie de specificul fiecărei facultăţi, departament, domenii prioritare, surse de finanţare etc. (realizare 20072008, actualizare anuală)

Stabilirea unor criterii clare de evaluare a rezultatelor cercetărilor întreprinse de doctoranzi şi postdoctoranzi, astfel încât să se asigure un nivel ridicat al calităţii activităţilor desfăşurate şi al responsabilizării acestora în privinţa rolului pe care îl au în cadrul şcolilor doctorale şi postdoctorale (realizare 2007-2008, actualizare anuală, în funcţie de evoluţia şcolilor)

Sprijinirea, prin fonduri financiare proprii sau atrase, a participării tinerilor la conferinţe internaţionale cu standarde de calitate recunoscute prin cotare ISI sau indexare în baze de date internaţionale

Organizarea unui "Club al ideilor", în care să fie atraşi tinerii studenţi, absolvenţi, cercetători şi orice persoane din universitate care pot veni cu idei inovatoare în sprijinul cercetării ştiinţifice de excelenţă (realizare 2007-2008)

2. Infrastructură • Stabilirea direcţiilor prioritare de cercetare şi concentrarea resurselor Universităţii pe aceste direcţii (realizare anuală, prin planurile operaţionale ale facultăţilor, departamentelor şi centrelor de cercetare) •

Elaborarea unor proceduri şi criterii pentru evaluarea internă a centrelor şi departamentelor de cercetare existente sau nou înfiinţate pentru asigurarea creşterii calităţii şi performanţei activităţilor şi rezultatelor de cercetare (realizare 2007-2008, actualizare anuală)

Identificarea posibilităţilor de constituire a unor centre de cercetare interdisciplinară, cu participarea de cadre didactice din cel puţin 3 facultăţi, colective de cercetare sau instituţii din Iaşi, România sau străinătate, pentru asigurarea cerinţelor internaţionale privind multi-disciplinaritatea şi cercetarea la frontiera ştiinţelor (realizare 2007-2008)

Înfiinţarea unei organizaţii cu statut de fundaţie/asociaţie în cadrul Universităţii, pentru reunirea colectivelor de cercetare, în vederea asigurării unei mai mari flexibilităţi în accesarea fondurilor de cercetare şi derularea proiectelor (realizare 2007-2008)

Inventarierea infrastructurii de cercetare necesare în vederea stabilirii unei politici de investiţie bine fundamentată şi eficientă, pentru eliminarea

8


achiziţiilor de echipamente, resurse de documentare ş.a. care nu se încadrează în tematicile prioritare de cercetare (realizare anuală) 3. Colaborare în parteneriat • Identificarea potenţialelor instituţii, organizaţii, societăţi comerciale cu care se pot încheia contracte de cercetare pe termen lung, pentru a participa la diferite programe de finanţare a cercetării ştiinţifice pe domeniile prioritare ale Universităţii (realizare 2007) •

Stabilirea unui cadru general de încheiere de contracte de cercetare aplicativă cu societăţile comerciale, prin care să poată fi implementate rezultatele cercetărilor efectuate prin activităţile din cadrul şcolilor doctorale şi postdoctorale (realizare 2008)

Construirea unei baze de date cu partenerii existenţi şi cei potenţiali pe domeniile de cercetare prioritare la nivel de Universitate, naţional şi internaţional (realizare 2007-2008, actualizare continuă)

Participarea la un număr mai mare de contracte de cercetare în cadrul programelor europene (realizare continuă)

Stabilirea unor politici de promovare a cercetării ştiinţifice din cadrul Universităţii, la nivel naţional şi internaţional, în vederea creşterii vizibilităţii şi a implicării în parteneriate strategice internaţionale (realizare continuă)

Înscrierea Universităţii în bazele de date ale programelor de finanţare ca posibil partener în proiecte şi granturi de cercetare (realizare 2007, actualizare continuă)

4. Managementul proiectelor de cercetare • Revizuirea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţii din cadrul Departamentului de Management Proiecte şi Cercetare (realizare 2007, actualizare continuă) •

Construirea unei baze de date integrată cu toate contractele, granturile şi proiectele de cercetare derulate la nivelul Universităţii (realizare 2007, actualizare continuă)

Stabilirea procedurilor de lucru la nivelul Departamentului, astfel încât să se asigure o comunicare eficientă cu facultăţile, departamentele, centrele de cercetare din cadrul Universităţii (realizare 2007-2008, actualizare continuă)

Asigurarea asistenţei tehnice în conceperea, derularea şi monitorizarea proiectelor, granturilor, contractelor de cercetare, în strânsă legătură cu celelalte departamente ale Universităţii (realizare continuă)

9


Informarea privind posibilităţile de finanţare a temelor de cercetare din domeniile prioritare (realizare continuă)

Stabilirea modalităţilor de raportare a rezultatelor în vederea realizării rapoartelor anuale privind cercetarea ştiinţifică la nivelul Universităţii (realizare anuală)

Promovarea rezultatelor cercetării ştiinţifice din cadrul Universităţii, în colaborare cu Departamentul Media (realizare continuă)

Angajarea, în regim permanent sau temporar, a personalului necesar pentru asigurarea derulării în condiţii optime a activităţilor specifice departamentului (realizare 2007)

10

Strategia UAIC privind cercetarea  

Extras din strategia de cercetare a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you