Työuupumus on kasvanut

Page 22

Nuorten aikuisten työhyvinvointi edelleen muita heikompaa • Kaikilla työhyvinvoinnin indikaattoreilla nuoret aikuiset (alle 36-vuotiaat) voivat edelleen huonommin töissä kuin heitä vanhemmat. • Sekä nuorilla aikuisilla että heitä vanhemmilla työn imu ja työkyky ovat hieman laskeneet viime kesästä ja työuupumusoireilu on lievästi lisääntynyt.

• Keskimäärin työkyky luontaisesti laskee iän myötä, mutta tässä nuoret aikuiset arvioivat työkykynsä samantasoiseksi kuin heitä vanhemmat. • Nuoret kuitenkin näkevät puolen vuoden takaista hieman useammin työnsä myönteiset tulokset. • Samalla nuorten palautumisen tarve (työpäivän jälkeinen väsymys) ja epävarmuus lisääntyivät ja tuki esihenkilöltä näytti hieman laskeneen. 10.3.2022

© T YÖTE R V E YS L A I TO S

22


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.