Page 1

Info-Lobbes 2014


Helvoirtseweg 167 5263 EC Vught 073 - 656 04 06 meer@kleur.nu www.kleur.nu

particulier

zakelijk

• familiedrukwerk • textielbedrukkingen • bedrukking van gadgets; zoals t-shirts of mousepads • plastificeren / lamineren • wire-o binding • kalenders • kraamcadeautjes • en nog veel meer…

• • • • • • • • •

briefpapier enveloppen visitekaartjes folders brochures mailings belettering posters grootformaat en nog veel meer…


Algemene gegevens Adres: Secretariaat/postadres: Bankrekeningen: Ledenadministratie: Website: Afhangbord: E-mailadres: Trainers:

Tennisvereniging Bergenshuizen Kraaiengatweg 6 5262 LK Vught postbus 2038 5260 CA Vught NL45 INGB 0674 846 931 NL74 RABO 0181 902 338 Wolfskamerweg 72 5262 SK Vught www.tvb.nl www.afhangbord.nl tc@tvb.nl zie website

Belangrijke telefoonnummers Paviljoen Bespeelbaarheid banen Wedstrijdcommissie Ledenadministratie Afmelding training Webmaster Familieberichten Bezorging Lobbes

Bardienst TVB Infolijn TC-ruimte Evelien Marechal Rechtstreeks bij trainer Lex Glandorff Adrie Schoones Alda Broers

T: 6566644 T: 6560837 T: 6561047 T: 6566641 zie website M: 06-38902606 T: 6564210 T: 6571082

Statuten en Huishoudelijk Reglement De vereniging draagt de naam ‚Tennisvereniging Bergenshuizen› en is opgericht op 9 februari 1979. De Statuten van onze vereniging zijn vastgesteld door de algemene ledenvergadering van 29 november 1979. Tijdens deze ledenvergadering is ook het Huishoudelijk Reglement vastgesteld. In de algemene ledenvergadering van 15 februari 2006 zijn twee artikelen van de Statuten (betreffende de benoeming van ereleden en leden van verdienste) gewijzigd. De Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn in te zien op onze website www.tvb.nl (tabblad TVB - documenten). Het verenigingsjaar loopt van 1 april t/m 31 maart.

1

Info-Lobbes 2014


Inhoudsopgave Algemene gegevens.................................................................................1 Belangrijke telefoonnummers....................................................................1 Statuten en Huishoudelijk Reglement...........................................................1 Inhoudsopgave.......................................................................................2 1 INLEIDING........................................................................................4 1.1 Van de redactie.................................................................................4 1.2 Algemeen........................................................................................4 1.3 Het bestuur.....................................................................................5 1.4 Ereleden en leden van verdienste...........................................................6 2 DIVERSE ALGEMENE ZAKEN....................................................................6 2.1 Aanmelding nieuwe leden.....................................................................6 2.2 Opzegging lidmaatschap......................................................................6 2.3 Contributie en entreegeld....................................................................7 2.4 Inschrijfgeld en bijdrage als wachtend/ondersteunend lid..............................7 2.5 Borgsom bardienst.............................................................................7 2.6 Trainingsgeld....................................................................................8 2.7 Zitdagen penningmeester.....................................................................8 2.8 Verlies tennispasje.............................................................................8 2.9 Diverse functionarissen........................................................................8 2.10 AED..............................................................................................8 3 TECHNISCHE COMMISSIE (TC).................................................................9 3.1 Taak..............................................................................................9 3.2 Samenstelling...................................................................................9 3.3 Afhangsysteem..................................................................................9 3.4 Baanbeslag......................................................................................9 3.5 Training........................................................................................ 10 3.6 Speelsterkte................................................................................... 10 3.7 Externe competitie.......................................................................... 10 3.8 Clubkampioenschappen..................................................................... 10 3.9 Introductieregeling.......................................................................... 11 4 JEUGDCOMMISSIE (JC)....................................................................... 11 4.1 Taak............................................................................................ 11 4.2 Samenstelling................................................................................. 11 4.3 Speciale introductieregeling junioren - ‘Wisseltennis’................................. 11 5 PAVILJOENCOMMISSIE (PC).................................................................. 12 5.1 Taak............................................................................................ 12 5.2 Samenstelling................................................................................. 12

2

Info-Lobbes 2014


5.3 5.4 5.5 5.6

Digitaal barteam............................................................................. Weekleidsters................................................................................. Hapjesploeg................................................................................... Openingstijden paviljoen...................................................................

12 13 13 13

6 PARKBEHEERCOMMISSIE (PBC).............................................................. 14 6.1 Taak............................................................................................ 14 6.2 Samenstelling................................................................................. 14 6.3 Bespeelbaarheid van de banen............................................................. 15 7 SPONSORCOMMISSIE (SC).................................................................... 7.1 Taak............................................................................................ 7.2 Samenstelling................................................................................. 7.3 Sponsoring.....................................................................................

15 15 15 15

8 COMMUNICATIECOMMISSIE (CC) 8.1 Taak............................................................................................ 16 8.2 Samenstelling................................................................................. 16 8.3 Website........................................................................................ 16 8.4 De Lobbes..................................................................................... 17 8.5 Overige communicatiezaken............................................................... 17 9 Open Tournooien.......................................................................... 9.1 Bavariatoernooi............................................................................... 9.2 Open Enkeltoernooi.......................................................................... 9.3 Open Jeugdtoernooi.........................................................................

17 17 18 18

10 BIJZONDERE ACTIVITEITEN................................................................ 19 10.1 Donderdagochtend.......................................................................... 19 10.2 Vrijdagavond................................................................................. 19 10.3 Interne competitie......................................................................... 19 10.4 Interne toernooien......................................................................... 19 10.5 Toernooien bij andere verenigingen..................................................... 19 11 ACTIVITEITENKALENDER 2014............................................................. 20 12 LEDENLIJST.................................................................................. 23

3

Info-Lobbes 2014


1

Inleiding

1.1 Van de redactie Deze Info-Lobbes bevat, evenals voorgaande jaren, een flinke dosis informatie over de samenstelling en het functioneren van onze ver-eniging. Daarnaast proberen wij, zij het beknopt en zonder de pretentie te hebben volledig te zijn, inzicht te geven in wat Tennisvereniging Bergenshuizen u te bieden heeft en welke regels daarbij in acht moeten worden genomen. In de afgelopen jaren is dit boekje zeer waardevol gebleken als vraagbaak en wegwijzer voor alle (en in het bijzonder de nieuwe) leden van onze vereniging. Wij vertrouwen erop dat ook deze uitga-ve weer in die behoefte voorziet en wensen u een sportief en gezel-lig tennisjaar. Voor actuele informatie gedurende het jaar verwijzen wij u naar onze website www.tvb.nl, het clubblad de Lobbes en de digitale nieuwsbrieven. Inhoudelijk zijn bestuur en commissies verantwoordelijk voor hun eigen bijdrage(n). De paragraafindeling is dit jaar aangepast aan de nieuwe structuur van de vereniging. Deze InfoLobbes is samengesteld door Jan van Dulmen. Opmaak en druk worden verzorgd door Kleur. nu. Verspreiding geschiedt bij het uitreiken van de ledenpas. 1.2 Algemeen Tennisvereniging Bergenshuizen (TVB) is één van de vijf in Vught gevestigde tennisverenigingen. TVB heeft een fraai eigen complex in Vught-zuid, op het sportpark Bergenshuizen, aan de rand van de wijk ‹De Vughtse Hoeven›. TVB beschikt over 10 verlichte kunstgrasbanen en een minitennis-baan, tevens ingericht als oefenkooi. Centraal op het park staat het paviljoen dat, naast een gezellige bar, is voorzien van kleedruimtes, douches e.d. Op ons park is voldoende parkeerruimte voor fietsen en auto›s. Door de aanwezigheid van kunstgras en baanverlichting kan er, bijzondere omstandigheden daargelaten, het hele jaar worden gespeeld. Het recreatieve tennis staat centraal bij onze club, waarbij momenteel zo’n 800 leden zijn aangesloten. Van deze leden zijn er 650 senior en 150 junior. Er is momenteel sprake van een kleine wachtlijst voor de seniorleden. Een wachtend lid kan binnen 1 jaar worden toegelaten. Wie lid wil worden, kan een aanmeldingsformulier inleveren bij de leden-administratie. Dit formulier kun je vinden op de website. Gedurende het hele jaar worden er vele activiteiten georganiseerd, zoals clubkampioenschappen, interne competities, eendaagse toernooien en bijkomende activiteiten als bijvoorbeeld kaartavonden. De club is mede bekend door het negendaagse open Bavariatoernooi, dat jaarlijks in de zomer wordt georganiseerd. Ieder jaar weer trekt dit gezellige toernooi veel deelnemers en toeschouwers. Daarnaast kennen we sinds enkele jaren het Open Enkeltoernooi, dat zich in een zeer grote belangstelling kan verheugen. Jaarlijks wordt met andere Vughtse verenigingen, waaronder Wolfsbosch en Woburn, het Vughts Parkentoernooi georganiseerd, dat per toerbeurt bij een van de verenigingen wordt gehouden. Ook voor de junioren wordt eenzelfde toernooi georganiseerd in de vorm van de Vughtse Jeugdkampioenschappen.

4

Info-Lobbes 2014


TVB is aangesloten bij de KNLTB en draait dan ook met veel teams mee in de officiĂŤle tenniscompetitie, zowel met junioren als met senioren. De club beschikt over gediplomeerde trainers. De drukbezochte trai-ning kent twee periodes: de zomertraining van april tot en met sep-tember en de wintertraining van oktober tot en met februari. 1.3

Het bestuur

De vereniging kent een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het algemeen bestuur (kortweg: het bestuur) wordt gevormd door het dagelijks bestuur, aangevuld met de voorzitter (of diens vervanger) van elke organisatorische commissie. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van 7. Het bestuur regelt het reilen en zeilen van de vereniging en draagt zorg voor de continuĂŻteit van het verenigingsleven. Het be-stuur maakt plannen, legt die voor aan de algemene ledenvergadering en na goedkeuring draagt zij zorg voor de uitvoering ervan. Basis voor het bestuurlijk handelen is het algemeen beleidsplan van de vereniging. Doordat de commissies via hun voorzitter zijn vertegenwoordigd in het bestuur houden we de lijnen binnen de vereniging kort. Het bestuur bestaat in 2014 uit: Voorzitter: Ad Saris T: 6562316 ad.saris64@gmail.com Secretaris/Vicevoorzitter: Anne-Marie Scheffers M: 06-30853829 anne-marie.scheffers@ziggo.nl Penningmeester: Joop van Doremalen T: 6565325 penningmeester@tvb.nl Leden: Jan Bloo (TC) T: 6568308 Jan Schouten (SC) T: 6572834 Stas Hornix (PBC) T: 6571622 Freddy Heiderich (PC) T: 6572595

5

Info-Lobbes 2014


1.4 Ereleden en leden van verdienste Zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging hebben onderscheiden, kunnen door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd tot erelid. Onze vereniging telt de volgende ereleden (jaar van benoeming): • Jan van Krevel † (1987) • Ingrid Westdorp (2004) • Henk Bouman (2004) • Piet Wouters (2005) • Frank van Grinsven (2008) Zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen door het bestuur worden benoemd tot lid van verdienste. Als lid van verdienste zijn benoemd: • Harry v.Vessem † (1985) • Will Vugts (2009) • Anneke Slijkhuis (2013)

2 Diverse

algemene zaken

2.1 Aanmelding nieuwe leden De snelste manier om u aan te melden is door een formulier te downloaden via de website: www.tvb.nl. Dit ingevulde formulier moet worden ingeleverd bij de ledenadministratie: Evelien Maréchal A: Wolfskamerweg 72 5262 SK Vught T: 6566641 E: ledenadministratie@tvb.nl Het inschrijfgeld bedraagt € 6 voor junioren en € 8 voor senioren. Afhankelijk van het tijdstip van aanmelding, moet op dit moment rekening worden gehouden met een wachttijd van maximaal een jaar. 2.2 Opzegging lidmaatschap In januari van ieder jaar moeten wij onze definitieve ledenlijst door-geven aan de KNLTB in verband met het aanvragen van de leden-pasjes. Dit betekent dat in december duidelijkheid moet bestaan over de namen van alle spelende senior- en juniorleden. Daarom moeten wij uiterlijk 1 december van ieder jaar weten hoeveel senior- en juniorleden hun lidmaatschap wensen te beëindigen, zodat wij niet nodeloos contributie behoeven af te dragen aan de bond en wij de openvallende plaatsen kunnen opvullen vanuit de wachtlijst. Vandaar extra aandacht voor het volgende: Indien een spelend junior- of seniorlid het lidmaatschap voor het volgende jaar wenst op te zeggen, dient dit volgens de navolgende (verenigings-)regels te gebeuren: Schriftelijk vóór 1 december: Bij de secretaris TVB Postbus 2038 5262 CA VUGHT of bij de ledenadministratie Wolfskamerweg 75 5262 SK Vught.

6

Info-Lobbes 2014


Gezien het feit dat de vereniging financiële verplichtingen aangaat met de KNLTB op basis van verstrekte gegevens per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar, dient u zich strikt aan bovenvermelde procedure te houden. Het niet tijdig opzeggen van het lidmaatschap heeft tot gevolg dat de contributie over het gehele volgende jaar volledig door u zal moeten worden betaald. 2.3 Contributie en entreegeld Jaarlijks wordt de hoogte van het inschrijfgeld, het entreegeld en de contributie vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering, die in januari/februari wordt gehouden. De contributie voor het volgende tennisjaar wordt vervolgens eind februari in één keer automatisch geïncasseerd. Nieuwe leden betalen bovendien eenmalig entreegeld. Voor 2014 gelden de volgende bedragen: Contributie: Senioren Junioren Minioren Inimini’s Studenten Entreegelden: Senioren Junioren Ondersteunende/wachtende leden: Senioren Junioren

€ 120 € 80 € 70 € 40 € 50 € 25 € 15 € 10 € 6

Leden die via automatische incasso contributie betalen krijgen € 2 korting, uitgezonderd ondersteunende en wachtende leden. In geval van langdurige ziekte kan onder bepaalde voorwaarden restitutie van contributie plaatsvinden. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij de penningmeester. 2.4 Inschrijfgeld/bijdrage als wachtend/ondersteunend lid Wanneer men zich inschrijft als nieuw lid van de vereniging betaalt men eenmalig inschrijfgeld (€ 6 voor junioren en € 8 voor senioren). Wachtende en ondersteunende leden betalen jaarlijks een bijdrage voor de kosten van het verenigingsblad ‘De Lobbes’ dat zij ontvan-gen. Deze bijdrage wordt eind februari automatisch geïncasseerd. 2.5 Borgsom bardienst Alle leden van 21 tot 75 jaar nemen deel aan de bardienstregeling. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt, behalve voor leden die tijd in de vereniging steken, bijvoorbeeld als commissie- of bestuurslid. Deze zijn in principe vrijgesteld. De afkoopsom voor het draaien van bardiensten bedraagt € 100,-- per lid per seizoen. Dit bedrag moet contant worden voldaan bij het afhalen van de ledenpas of voor 1 april zijn overgemaakt op bank-rekeningnummer 67.48.46.931 t.n.v. Penningmeester Bergenshuizen Vught. Men ontvangt de pas nadat men heeft voldaan aan de bardienstverplichting volgens het nieuwe systeem of nadat de af-koopsom door de penningmeester is ontvangen.

7

Info-Lobbes 2014


Van alle leden van 21 jaar en ouder wordt een borgsom gevraagd voor het uitvoeren van de bardienstregeling. Deze borgsom bedraagt € 23,--. Als niet eerder een borgsom is voldaan wordt deze in februari, tegelijk met de contributie, geïncasseerd. De boete voor verzuimde bardiensten bedraagt € 35,-- tot € 55,-- en wordt tijdens het seizoen in rekening gebracht. Bij het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging wordt de borgsom terugbetaald, mits men heeft voldaan aan zijn bardienst-verplichtingen. 2.6 Trainingsgeld Wanneer men zich opgeeft om deel te nemen aan een serie trainin-gen (zomer of winter), wordt het daaraan verbonden trainingsgeld automatisch geïncasseerd. De incassodatum wordt tijdig bekend gemaakt door de trainer. 2.7 Zitdagen penningmeester Omstreeks half maart van ieder jaar - dat is circa 14 dagen nadat de jaarcontributie is geïncasseerd - is er in het paviljoen op een vrijdagavond en de daar op volgende zondagmiddag een ‘zitdag’ van de penningmeester. Op deze dagen kunnen de tennispasjes voor het nieuwe seizoen worden afgehaald, mits de contributie is voldaan. Zie hiervoor ook de Lobbes en de Activiteitenkalender. Bent u van plan uw bardienstverplichting af te kopen, dan dient u bij het afhalen van de pas de afkoopsom van € 100,-- contant te voldoen, dan wel dit bedrag over te maken op bankrekeningnummer 67.48.46.931 t.n.v. Penningmeester Bergenshuizen Vught. Na ontvangst van dit bedrag wordt de pas uitgereikt. 2.8 Verlies tennispasje Wanneer iemand zijn tennispasje is kwijtgeraakt, moet een nieuwe pas worden aangevraagd bij de ledenadministratie. Hieraan zijn kosten verbonden. In afwachting van de nieuwe pas wordt tijdelijk een ‘noodpasje’ verstrekt, want zonder tennispas kan men niet afhangen en dus ook niet spelen op het park. 2.9 Diverse functionarissen Competitieleiders: senioren: jeugd:

Gertjan de Beer William Vugts Simone de Krijger

2.10 AED TVB is sinds jaren voorzien van een AED = automatische externe defibrillator. Binnen TVB worden jaarlijks cursussen gegeven omtrent reanimatie en bediening van de AED. Deze cursus wordt gefaciliteerd door TVB en gecertificeerd door een erkend instructeur. Elk najaar worden er beginners- en herhalingscursussen gegeven. Deze worden via de communicatiemiddelen aangekondigd. Inmiddels heeft TVB meer dan 50 mogelijke AED-bedieners. Meer informatie: chriskeijsers@ziggo.nl

8

Info-Lobbes 2014


3 Technische Commissie (TC) 3.1 Taak De TC heeft als taak de tennis technische zaken zodanig te regelen dat alle leden kunnen deelnemen aan de tennissport. In het beleidsplan van onze vereniging is een en ander nader uitgewerkt. De TC is onder meer verantwoordelijk voor de in- en externe competitie, de clubkampioenschappen en toernooien. Het behoud van het plezier in tennis en een goede sfeer binnen onze vereniging staan altijd centraal. De commissie kent 3 hoofdaandachtsgebieden. Wij hechten veel belang aan een evenwichtige verdeling tussen senior- en juniorleden en hebben deze groepen daarom separaat benoemd. Ook ledenwerving en -binding is een apart aandachtsgebied. 3.2 Samenstelling De TC (afdeling senioren) bestaat in 2014 uit: Voorzitter/bestuurslid: Jan Bloo Vicevoorzitter: Ardjan Stegehuis Leden: Stef van Ham Jolanda Schuurmans Antonie Clijnk William Vugts Marjan Brekelmans Vacature Competitieleiders Sen. William Vugts en Gertjan de Beer 3.3 Afhangsysteem Sinds 2008 maakt onze vereniging gebruik van het zogeheten digitale afhangsysteem. Dit systeem werkt met behulp van een touchscreen en een kaartlezer. Verdere uitleg over het gebruik ervan hangt bij het scherm. Met dit systeem kan alleen met geldige pasjes worden afgehangen! Als de magneetstrip op het pasje is beschadigd, is het pasje onbruikbaar voor het afhangsysteem. In dat geval dient men bij de ledenadministratie een nieuw pasje aan te vragen. In afwachting hiervan wordt een tijdelijke pas verstrekt. 3.4 Baanbeslag Het tennispark Bergenshuizen omvat 10 tennisbanen. Naast deze banen is er een minitennisbaan annex oefenkooi. Op alle banen kan worden gespeeld tenzij banen worden gereserveerd voor training, toernooien of competitie. Indien er toernooien worden georganiseerd zal worden aangegeven hoeveel banen voor vrij tennis beschikbaar zijn. Op de zaterdagen en zondagen dat er externe competitie wordt gespeeld is het gebruik van de banen beperkt. Dit wordt door de competitieleiders zichtbaar gemaakt op het digitale afhangsysteem. Ook bij de interne competitie zijn er minder banen beschikbaar. Op vrijdagavonden zijn er tenminste 2 vrije banen beschikbaar.

9

Info-Lobbes 2014


3.5 Training De training kent twee afzonderlijke periodes, te weten, de zomertraining vanaf april tot en met september (met een onderbreking gedurende de zomervakantie) en de wintertraining vanaf oktober tot en met februari. Van maandag tot en met zaterdag bestaat de mogelijkheid om trainingslessen te volgen. De trainingen worden verzorgd door professionele tennisleraren. Er wordt in principe getraind in groepen van 8 personen op 2 banen gedurende 1 uur. Een trainingsperiode duurt 17 weken en wordt twee keer per jaar aangeboden. Er wordt bij het samenstellen van de groepen zoveel mogelijk rekening gehouden met de speelsterkte, de gewenste trainingstijd en andere voorkeuren. Bij verhindering wordt men dringend verzocht de trainer hiervan op de hoogte te stellen. Voor de telefoonnummers van de trainers: zie website. Indien er zaken zijn betreffende trainingsactiviteiten, waar met de hoofdtrainer geen bevredigende oplossing gevonden kan worden, kunnen jullie de trainingscoĂśrdinator bereiken via het onderstaande e-mailadres: trainingscoordinator@tvb.nl 3.6 Speelsterkte De KNLTB stelt aan het eind van het tennisseizoen (in november) van ieder bondslid de speelsterkte (enkel en dubbel) vast met behulp van het Dynamisch Speelsterktesysteem (DSS). Dit gebeurt op basis van de eindejaars rating: het gemiddelde van de behaalde resultaten, eventueel gecorrigeerd met een acceleratiewaarde of met een dempingswaarde. Die eindejaars rating bepaalt tevens de plaats op de speelsterkteranglijst van de KNLTB. De nieuwe speelsterkte - die wordt vermeld op de tennispas - gaat per 1 januari in en blijft een jaar geldig. De actuele rating van de speler kan na iedere officiĂŤle wedstrijd wijzigen. Op basis van de eindejaars rating kan men in speelsterkte promoveren, gelijk blijven of degraderen. Zie voor verdere informatie over DSS de website van de KNLTB: www.knltb.nl. 3.7 Externe competitie Voor de leden bestaat de mogelijkheid om in te schrijven voor de externe competitie. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt in een winter- en voorjaarscompetitie. Aanmelding voor deze competities vindt plaats in teams en is mogelijk via de website. Ieder teamlid dient zich individueel op te geven. Bij een te groot aantal inschrijvingen zal door middel van loting worden bepaald wie kan deelnemen aan de competitie. 3.8 Clubkampioenschappen Jaarlijks organiseert de TC clubkampioenschappen in diverse categorieĂŤn en speelsterktes. Inschrijven kan via de website.

10

Info-Lobbes 2014


3.9 Introductieregeling Bij de vereniging bestaat een introductieregeling. Elk lid kan een ander uitnodigen om op onze banen een balletje te slaan. Hiervoor kan men zich melden bij de bar in het paviljoen of, als de bar gesloten is, bij de groundsman. Hier liggen introductiepasjes klaar, die direct na het afhangen weer dienen te worden ingeleverd. Je kunt reserveren voor de ochtend of de middag en alleen tijdens het weekeinde ook voor de avond. Er worden maximaal 3 pasjes per dagdeel uitgegeven, waarbij geldt dat wie het eerst komt het recht heeft om te spelen. De kosten bedragen € 2,50 per dagdeel.

4 Jeugdcommissie (JC) 4.1 Taak De jeugdcommissie valt organisatorisch gezien onder de Technische Commissie. De taken en doelstellingen van de JC staan omschreven in het Jeugdbeleidsplan, dat is in te zien op de website of schriftelijk te verkrijgen is. Het Jeugdbeleidsplan is vastgesteld voor een bepaalde periode en zal, waar nodig, worden bijgesteld. Voor meer gedetailleerde informatie over de JC en de door de JC te organiseren activiteiten wordt kortheidshalve verwezen naar het voor de jeugd uitgegeven informatieboekje, de ‘Jeugdlobbes’. 4.2 Samenstelling De JC bestaat in 2014 uit: Coördinator: Rob Duijghuisen M: 06-46417699 Leden: Mariëtte Glandorff (jeugdcompetitieleider) Simone de Krijger (jeugdcompetitieleider) Cees Hoppenbrouwers Evelien Maréchal Roel van der Pol Jeroen van Venrooy Coen Viguurs (trainingscoördinator) Jade Halters Lilian van de Nieuwelaar 4.3 Speciale introductieregeling junioren - ‘Wisseltennis’ Vanaf half april is het voor de jeugdleden van TVB weer mogelijk om jeugdspelers van TV Wolfsbosch op ons park te introduceren en omgekeerd. Ieder jeugdlid van TVB mag één introducé van deze vereniging meenemen, dus introduceren gaat één op één met in principe een maximum van één baan en tot 19.00 uur ‘s avonds. Indien het rustig is op het park dient hiermee coulant te worden omgegaan. Indien alle banen bezet zijn genieten leden van TVB de voorkeur, met uitzondering van deze ene baan binnen de gestelde tijden. Geïntroduceerde jeugdleden kunnen, na het tonen van hun (geldige) tennispas, gebruik maken van een introductiepas, waarmee ze ons afhangsysteem kunnen bedienen. De introductiepas dient direct na het afhangen weer te worden ingeleverd.

11

Info-Lobbes 2014


Vanwege in het verleden gebleken onregelmatigheden zal streng worden toegezien op een correcte naleving van de regels met betrekking tot Wisseltennis. Naast deze speciale regeling is de normale regeling voor introducés die geen lid zijn van Wolfsbosch van toepassing (zie paragraaf 3.9).

5 Paviljoencommissie (PC) 5.1 Taak Het paviljoen is in velerlei opzicht het hart van onze vereniging. Om het paviljoen draaiende te houden moet veel werk worden verzet. Deze werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers. Het meest in het oog springend onderdeel van dit vrijwilligerswerk is waarschijnlijk wel de bardienst. Binnen het bestuur is de afspraak gemaakt dat alle leden van onze vereniging van 21 tot 75 jaar een aantal maal per jaar bardienst draaien, tot een totaal van minimaal 10 punten. Hoewel het mogelijk is deze bardienst af te kopen, juichen we dit niet toe. Immers, als we met veel mensen bardienst verrichten, kunnen we het aantal bardiensten per persoon beperkt houden. Vanzelfsprekend is het mogelijk om meer bardiensten te verrichten. Andere taken waarmee de PC is belast, en zaken die onder haar verantwoordelijkheid vallen, zijn: • inkoop drank, snoep en etenswaren etc.; • schoonmaken van het paviljoen; • weekleidsters; • hapjesploeg. 5.2 Samenstelling De PC bestaat in 2013 uit: Voorzitter/bestuurslid: Freddy Heiderich T: 06-52320954 Vice-voorzitter: Willy Koks Leden: Dave van Doremalen Hans Broekhof Liana van Genuchten Jos van Ham Anneke Slijkhuis Binnen de PC is, vanwege het vele en uiteenlopende werk, een verdeling gemaakt waarbij elk zijn/haar eigen taak heeft. Deze verdeling is essentieel omdat de PC bij vrijwel elke gebeurtenis binnen onze vereniging werkzaamheden moet verrichten, dan wel anderszins is betrokken. 5.3 Digitaal barteam De bar- en keukendiensten worden door de leden zelf digitaal ingepland. Op de zitdag van de penningmeester wordt aan alle leden, tegelijk met het tennispasje, een wachtwoord verstrekt (voor zover dat nog niet eerder is gebeurd). Met dit wachtwoord en KNLTB-lidnummer kan worden ingelogd op www.jiba-afhangbord.nl. Door vervolgens te kiezen voor ‹bardienst› kan met één klik met de muis een bar- of keukendienst worden gepland.

12

Info-Lobbes 2014


Voor vragen, opmerkingen of suggesties met betrekking tot de bar- en keukendienstplanner kan men mailen naar tvb-bardienst@hotmail.com. De bar is bijna dagelijks open. Men kan kiezen voor rustige diensten of voor diensten tijdens evenementen. Bij de bardienst hoort ook het maken van tosti›s. De keuken is alleen open tijdens evenementen. De werkzaamheden in de keuken bestaan uit het bakken van frites, kroketten en frikadellen en het maken van tosti›s en broodjes kaas. Het Digitaal barteam organiseert en begeleidt het digitaal inplannen van de bar- en keukendiensten. Het team bestaat uit: Monique van den Broek, Liana van Genuchten, Astrid Keijsers en Annet Timmermans. 5.4 Weekleidsters De weekleidsters zien er (per wekelijkse toerbeurt) op toe dat het paviljoen er tiptop uitziet. Hoewel een deel van het schoonmaakwerk is uitbesteed, worden ook door hen nog diverse schoonmaakwerkzaamheden verricht (zoals o.a. het schoonmaken van het koffieapparaat, keuken- en barbenodigdheden enz.). Tevens controleren zij dagelijks of de leden, die de avond ervoor bardienst hebben gehad, het paviljoen naar behoren hebben achtergelaten. Een instructie hiertoe bevindt zich achter de bar en dient door eenieder te worden opgevolgd. Ook dienen de weekleidsters te worden geïnformeerd als bardiensten worden geruild. Benadrukt wordt hier, dat het niet hun taak is om voor vervanging van bardienst te zorgen; dat is nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de betrokkene zelf. De weekleidsters zijn: Frieda Bergman, Annet Broekhof, Petra van Haaren, An Jacobs, Willy Koks, Jacqueline Kuppens, Alice van Leeuwen, Hannie Rietvelt, Anneke Slijkhuis en Ingrid Westdorp. 5.5 Hapjesploeg Een vaste ploeg binnen de PC is de Hapjesploeg. Zij verzorgen de hapjes op speciale momenten zoals tijdens toernooien of andere evenementen. Complete hapjesploeg is onlangs opgeheven. Gedurende het lopende seizoen zal worden gezocht naar nieuwe leden voor continuering van de hapjesploeg. Elk lid dat interesse heeft om hierin een bijdrage te leveren kan zich hiervoor opgeven bij de PC. Uw assistentie wordt zeer op prijs gesteld. 5.6 Openingstijden paviljoen Het paviljoen is, met uitzondering van enkele feestdagen, dagelijks geopend volgens onderstaand schema: Zomerperiode (1 april t/m 30 september): Weekdagen 10.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur 19.30 - 23.30 uur Zaterdag 10.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur Zondag 10.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur 19.30 - 23.30 uur

13

Info-Lobbes 2014


Winterperiode (1 oktober t/m 31 maart): Weekdagen 10.00 - 12.00 uur 19.30 - 23.30 uur Zaterdag 10.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur Zondag 10.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur 19.30 - 23.30 uur Tijdens de competitie, toernooien of andere evenementen kunnen, zowel in de zomer als in de winter, afwijkende openingstijden gelden.

6 Parkbeheercommissie (PBC) 6.1 Taak De PBC voert, enkele specifieke uitzonderingen daargelaten, het beheer over alle infrastructuur, bebouwing en begroeiing van ons tenniscomplex. Dit behelst onder meer: • aanleg en onderhoud van de kunstgrasbanen, het paviljoen (uitgezonderd het bargedeelte), de paden, het terras, de parkeerplaats en de aanwezige groenvoorzieningen; • aanleg en onderhoud van de baanverlichting, alsmede alle overige verlichting op het park; • het onderhoud van de centrale verwarming, alarminstallatie etc. Het dagelijks onderhoud van de kunstgrasbanen, paden en begroeiing wordt uitgevoerd door onze groundsman, de heer Wim Kapteijns. De groundsman is door het bestuur tevens belast met het toezicht op het park en de uitgifte van introductiepasjes bij afwezigheid van de bardienst. De aanwijzingen van de groundsman dienen te allen tijde te worden opgevolgd! 6.2 Samenstelling De PBC bestaat in 2013 uit: Voorzitter/bestuurslid: Vice-voorzitter: Leden: Groundsman:

Stas Hornix Jo van de Sande Mart Damen Wiel Hendriks Wim Kapteijns

14

T: 6571622

Info-Lobbes 2014


6.3 Bespeelbaarheid van de banen Normaal gesproken gaat het park ‹s morgens om 9.00 uur open en kan er worden getennist tot ‹s avonds 23.00 uur. Tijdens toernooien en competitie kan hiervan worden afgeweken. Tijdens de winterperiode (oktober t/m maart) sluit het park, als er geen activiteiten plaatsvinden, ‹s zaterdags om 16.00 uur. Op Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag is het park gesloten. In de winter gelden de volgende criteria voor het gebruik van de kunstgrasbanen: • Er mag niet worden getennist bij strenge vorst, d.w.z. bij een temperatuur onder de min 10º C; • de banen zijn gesloten als er sneeuw of ijzel is gevallen of als er sprake is van opdooi. Als er maar enige vorm van sneeuw in uw omgeving zichtbaar is, zijn de kunstgrasbanen niet bespeelbaar, omdat de op de banen aanwezige sneeuw langer zal blijven liggen. Via de website en het antwoordapparaat (T: 6560837) wordt men geïnformeerd over de bespeelbaarheid. Ook de webcam kan in een aantal gevallen duidelijkheid verschaffen. Als het park gesloten is mag er niet worden getennist. Het is dan ook absoluut niet toegestaan over het toegangshek te klimmen.

7 Sponsorcommissie (SC) 7.1 Taak De doelstelling van de SC is zowel het verzorgen en optimaliseren, als het actief bevorderen van de sponsoring van onze vereniging. Het behouden en uitbreiden van onze sponsors. De commissie staat open voor ideeën en voor vragen die betrekking hebben op het reilen en zeilen binnen onze club op het gebied van sponsoring. 7.2 Samenstelling De volgende leden maken in 2013 deel uit van de SC: Voorzitter/bestuurslid: Jan Schouten Vice-voorzitter: Ronald Schuurmans Leden: Paul Bolenius vacant

E: sc@tvb.nl

7.3 Sponsoring De sponsoring is de afgelopen jaren goed verlopen. Desondanks vraagt de vereniging aan leden/ondernemers die tot nu toe nog geen gelden hebben gespendeerd aan sponsoring om dit toch eens te overwegen. Voor een klein bedrag kunt u al deel uitmaken van de zeer gewaardeerde groep sponsors.

15

Info-Lobbes 2014


Voor de potentiĂŤle nieuwe sponsors spelen we graag open kaart met de redenering die ook vorige jaren is gevolgd. De sponsorgelden komen voor honderd procent ten goede aan onze vereniging. Tevens willen wij u overtuigen van het nut dat deze sponsoring kan hebben voor uw bekendheid binnen onze regio. Uiteraard erkennen wij daarbij dat u in de eerste plaats sponsort om de vereniging financieel te versterken en dat het werkelijke profijt daaruit voor uw onderneming moeilijk is in te schatten. Op deze wijze zijn we de laatste jaren met uw medewerking in staat gebleken een waardevolle bijdrage voor TVB te verwezenlijken. Om potentiĂŤle sponsors/adverteerders volledige informatie over de diverse mogelijkheden en de daarvoor geldende tarieven te verstrekken, heeft de SC een speciale sponsormap beschikbaar die wij aan belangstellenden graag verstrekken.

8 Communicatiecommissie (CC) 8.1 Taak De CC heeft tot doel heeft om de communicatie binnen de club te stroomlijnen. Afgelopen 2 jaren heeft de communicatie commissie zich voornamelijk bezig gehouden met het Infoscherm (wat nog af en toe kuren vertoont), de website (tot 2x toe een aanval van Russische Hackers afgeslagen), openbare WiFi en het verspreiden van digitale nieuwsbrieven. Het komende jaar gaan we o.a. aan de gang met de Jubileumfestiviteiten op Hemelvaartsdag en gaan we ons toeleggen op de interne- en externe communicatie van TVB. We blijven daarbij wel gebruik maken van de ICT middelen die we inmiddels ontwikkeld hebben. 8.2 Samenstelling De CC bestaat in 2014 uit: Naam: Hoofdtaak: Specialisatie: Rolf van Sprang Voorzitter Advies aan bestuur Michiel Jonker Vice-Voorzitter Infoscherm Jan van Dulmen Secretaris Lobbes Lex Glandorff lid Website en nieuwsbrief Adrie Hol lid Systeembeheer en hardware Erik Overman lid Communicatie Mails naar comcom@tvb.nl worden door ons allemaal direct gelezen. 8.3 Website Het gebruik van de website is inmiddels ongeveer vertienvoudigd op bepaalde momenten. Sommige commissies van de club kunnen nu al zelf stukjes plaatsen. We hebben persoonlijke trainingen gegeven aan vertegenwoordigers uit elke commissie maar helaas heeft nog niet iedereen het onder de knie zodat de CC nog vaak een helpende hand moet toesteken.

16

Info-Lobbes 2014


8.4 De Lobbes De Lobbes is het clubblad van de vereniging. De oplage is 4x per jaar en wordt afgewisseld met 4 x per jaar een digitale nieuwsbrief. Reden is dat in een nieuwsbrief gemakkelijker kan worden ingespeeld op actuele ontwikkelingen. Geplande verschijningsdata van de Lobbes in 2014 zijn: 26 januari, 13 april, 6 juni en 26 oktober. Digitale nieuwsbrieven zijn gepland: 2 maart, 25 mei, 31 augustus en 21 december. Jan van Dulmen is verantwoordelijk voor de redactie van De Lobbes. Kopij dient minimaal een week voor de verschijningsdatum te worden aangeleverd; bij voorkeur digitaal. Dit kan per email: lobbes@tvb.nl of op het postadres Esschestraat 23, 5262 BA Vught. 8.5 Overige communicatiezaken Na de technische communicatiemiddelen gaan we ons nu richten op de communicatie zelf. We hebben gezien dat veel commissies goed werk doen maar vaak langs elkaar heen werken. Ook hebben onze leden vaak niet in de gaten wat er allemaal gebeurt achter de schermen van de commissies en in het bestuur. Daar willen we verbetering in aanbrengen. Ook de promotie van onze vereniging naar buiten toe zou nog wat kunnen verbeteren. Tips en suggesties zijn van harte welkom via: comcom@tvb.nl.

9 Open Tournooien 9.1 Bavariatournooi Ieder jaar, in de tweede helft van augustus, wordt het open toernooi van onze vereniging georganiseerd voor senioren vanaf 25 jaar. Dit toernooi staat bekend onder de naam Bavariatoernooi en telt elk jaar weer een kleine 700 deelnemers. De Bavariatoernooicommissie is belast met de organisatie van dit toernooi. De inschrijving, die openstaat voor iedere 25-plusser met een geldige KNLTB tennispas, wordt aangekondigd in De Lobbes, via de website en per email. De Bavariacommissie bestaat uit: Voorzitter: Lia Fockens T: 6566306 Vice-voorzitter: Nel van Gijlswijk Leden: Robbert van de Akker Henk Bouman (wedstrijdleider) Alex van Gerven Voorzitter PC (Freddy Heiderich) Voorzitter SC (Jan Schouten) Hoofdsponsor: Bavaria

17

Info-Lobbes 2014


9.2 Open Enkeltoernooi Onze vereniging kent sinds 2010 een Open Enkeltoernooi, dat zich direct al in een verrassend grote belangstelling mocht verheugen. Het toernooi is een initiatief van de JTC en vloeit onder meer voort uit het Jeugdbeleidsplan en een in 2009 georganiseerd invitatie-toernooi. De doelstellingen van het toernooi zijn: • de jeugd tussen de 15 en 25 jaar (samen met ouderen) ook een open toernooi op elk niveau aan te bieden; • ook de spelers met een hogere speelsterkte (2, 3 en 4) de gelegenheid te geven aan het toernooi deel te nemen. • Tennis op hoog niveau, jong en oud alle niveaus. • Sinds het afgelopen lustrum ook heren Masters toegevoegd. Kortom een toptoernooi, een visite kaartje van de vereniging De toernooicommissie bestaat uit: Voorzitter: Chris Keijsers T: 6567659 Sponsoring/PR: Pierre van Engelen Wilko Wolters Bar en Keuken: Jos van Ham Door van Ham Ingrid Rompen Wedstrijdleiders: Stef van Ham Bianca Roelofsen Marloes Ruijs Algemeen: Antoinette Paymans Wim Melis Ivonne van Laarhoven Hoofdsponsors: AVG Harrie van Helvoort / Fairplay sport Profits accounts 9.3 Open Jeugdtoernooi Het Open Jeugdtoernooi is in 2004 nieuw leven ingeblazen en mag zich verheugen op een grote en nog steeds groeiende belangstelling. De inschrijving staat open voor alle jeugdspelers met een geldige tennispas en wordt aangekondigd in de Lobbes, nieuwsbrief, website en affiches. De toernooicommissie bestaat uit: Voorzitter: Rob Duijghuisen Leden: Jade Halters Jeanine Pen Roel van der Pol Mieke Schuurmans Hoofdsponsor: Albert Heijn

18

Info-Lobbes 2014


10 Bijzondere

activiteiten

10.1 Donderdagochtend Elke donderdagochtend bestaat de mogelijkheid om vrij te tennissen zonder een afspraak te maken. Alle leden van 16 jaar of ouder zijn van harte welkom. Op deze ochtend wordt telkens drie kwartier gespeeld op vaste tijden, waardoor het mogelijk is om zelf te bepalen wanneer men wil gaan spelen. Aangezien de opkomst van de dames en heren op deze ochtenden steeds wisselend is, zal de indeling van de dubbelpartijen steeds afhankelijk zijn van de opkomst. We spelen zowel dames-, heren- als gemengd dubbelpartijen. De speeltijden zijn: 9.15 - 10.00 uur, 10.15 - 11.00 uur en 11.15 - 12.00 uur. De indeling van de partijen is willekeurig en onafhankelijk van speelsterkte, zodat niet telkens dezelfde mensen met of tegen elkaar spelen. 10.2 Vrijdagavond De vrijdagavond is een vrije spelavond (pasjesavond) voor alle seniorleden. Vanaf 19.00 uur kan iedereen zijn tennispasje deponeren, waarna, op vergelijkbare wijze als op de donderdagochtend, de teams per spelronde worden ingedeeld. De spelrondes duren 30 minuten en men kan op elk gewenst moment van de avond starten en stoppen. De laatste spelronde eindigt uiterlijk om 23.00 uur. 10.3 Interne competitie Twee keer per jaar wordt een interne competitie georganiseerd door de TC. Deze competitie – d’Interne – wordt op maandagavond gehouden (1x per maand). Op de website verschijnt tijdig de mogelijkheid om hiervoor in te schrijven. Er wordt gespeeld door vaste koppels of teams die per avond 2 dubbel-, dan wel 2 gemengd dubbelpartijen spelen. Er is een reservelijst van leden die benaderd kunnen worden, indien een deelnemer is verhinderd. De speeldata worden bekendgemaakt via de website en De Lobbes. 10.4 Interne toernooien De activiteitenkalender van onze vereniging wordt jaarlijks gepubliceerd in de InfoLobbes (paragraaf 13) en staat op de website. Hierop zijn alle interne toernooien en overige activiteiten voor het komend jaar opgenomen. Informatie over de inschrijving voor de toernooien vindt men te zijner tijd in De Lobbes en/of op de website. 10.5 Toernooien bij andere verenigingen Net als wij organiseren ook andere verenigingen open toernooien, waaraan iedereen met een geldige tennispas kan meedoen. Van een aantal toernooien in onze regio hangen affiches in het paviljoen. Inschrijven gaat normaliter via toernooi.nl of via de website van de desbetreffende vereniging. In enkele gevallen zijn ook nog inschrijfkaarten beschikbaar.

19

Info-Lobbes 2014


ACTIVITEITENKALENDER 2014 Weeknr. 1 2–4 7 8 6 – 23 10 12 12 12 12 12 13 16 14 – 23 18 22 23 – 26 27 27 28 28 29 – 34 29 35 36 – 51 37 37 39 41 42 43 44 44 45 45 – 4 48 52 52 – 1

Activiteit Nieuwjaarsreceptie Externe wintercompetitie Algemene ledenvergadering TVB Open Enkeltoernooi Interne Jos van Herpen voorjaarcompetitie CARNAVALSWEEK Info externe competitie junioren Zitdag penningmeester Openingstoernooi jeugd Openingstoernooi senioren Prominenten-/talententoernooi Info externe competitie senioren PASEN Externe voorjaarscompetitie MEIVAKANTIE Lustrumviering 35 jaar TVB Renovatie banen 3 t/m 8 Ouder-kindtoernooi 14+ Familietoernooi Tennis-bridgetoernooi Vughtse Jeugdkampioenschappen ZOMERVAKANTIE Zomerkamp Bavariatoernooi Interne Jos van Herpen najaarcompetitie Clubkampioenschappen jeugd Appelsaptoernooi Albert Heijn Open Jeugdtoernooi Clubkampioenschappen senioren Vrijwilligersavond HERFSTVAKANTIE Vughts Parkentoernooi (Bergenshuizen) Info externe competitie junioren Info externe competitie senioren Externe wintercompetitie Sinterklaas Oliebollentoernooi KERSTVAKANTIE

Data 5 januari 8 t/m 26 januari 14 februari 15 februari t/m 23 februari 3 febr., 10mrt., 7apr., 5 mei, 2 juni 1 t/m 9 maart 19 maart 21 (’s avonds) en 23 maart (overdag) 23 maart tot 12.30 uur 23 maart vanaf 13.30 uur 23 maart 26 maart 20 en 21 april 3 april t/m 9 juni 26 april t/m 5 mei 29 mei (Hemelvaart) 2 juni t/m 29 juni 6 juli (‘s ochtends) 6 juli (’s middags) 10 juli 5 juli t/m 13 juli 12 juli t/m 24 augustus 14 t/m 17 juli 23 t/m 31 augustus 1 en 29 sept., 3 nov., 1 en 22 dec. 6 t/m 14 september 13 september 20 t/m 28 september 5 t/m 13 oktober 18 oktober 18 t/m 26 oktober 24 oktober t/m 2 november 28 oktober 3 november 5 november t/m 25 januari 29 november 28 december 20 december t/m 4 januari

Daarnaast Seniorenochtend

Elke donderdag

20

Info-Lobbes 2014


Notities _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

21

Info-Lobbes 2014


Notities _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

22

Info-Lobbes 2014


Uw “veilige haven” in makelaarsland! Vier makelaars èn een enthousiast en kundig team binnendienst-medewerkers voor de aanen verkoop van woningen en bedrijfsruimtes in Vught, 's-Hertogenbosch, maar zeker ook in Sint-Michielsgestel, Helvoirt, Drunen, Vlijmen, Hedel en Rosmalen. Peter Koppens, Henk van Hoek, Jan Bax en Stephan van Diepen zijn vier deskundigen met specifieke kennis, expertise en een eigen visie op de uitoefening van het mooie makelaarsvak. Samen met Petra van der Poll en Ingrid Schoenmakers van de zo belangrijke binnendienst een hecht team, een bundeling van krachten en een schat aan ervaring op het gebied van vastgoed, taxaties en verkoop/aankoopbemiddeling. Vier enthousiaste dienstverleners met integriteit en beroepsethiek hoog in het vaandel. “Je begeleidt mensen bij een belangrijke beslissing in hun leven. De verandering van een woning is meer dan het inruilen van wat stenen en een dak, het is emotie, het realiseren van een eigen thuis, een plaats om je op je gemak te voelen”. Vier makelaars die een dienst leveren met persoonlijke aandacht, die zich inleven in de wensen van de opdrachtgever en de belangen van de opdrachtgever zo optimaal mogelijk behartigen. Dat is onze kracht en zorgt tevens voor continuiteit naar de toekomst toe, want een tevreden opdrachtgever komt zelf terug en vertelt vrienden/kennissen over zijn ervaringen.

Betrek ons in uw team en ervaar onze effectieve “service”! Walter Breedveldplein 2, 5231 ME ’s-Hertogenbosch. Bel:

073 621 56 56 of kijk op:

www.viermakelaars.nl


Info lobbes 2014  

Info Lobbes TvBergenshuizen 2014