Page 36

~ 36 ~

แนวทำง ปฏิบัติในกำรดำรงชีวติ ของคนไทยในอนำคต - การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อดูดซับความร้อน ลดก๊าซเรื อนกระจก การควบคุมระบบนิเวศ ป่ าเมือง อุตสาหกรรม คมนาคม ให้มีพืชสี เขียวเป็ นองค์ประกอบหลักในทุกสถานที่ - ควบคุมการปนเปื้ อนของมลสารในการทา เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และชุมชนเมือง ด้วยการทาให้ น้ าสะอาด อากาศดี เสี ยงเบา การสร้างระบบบาบัดน้ าเสี ย - ควบคุมการหมักหมมของขยะมูลฝอย - สร้างจิตสาธารณะให้กบั สังคม - การดารงชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดาริ คือน้อมนาแนวปฏิบตั ิอย่างยัง่ ยืนมา ใช้ ตั้ง แต่ การเก็บสะสม การรั ก ษา การฟื้ นฟู การป้ องกัน การพัฒ นา มาใช้ด้ว ย ลักษณะกิจวัตรประจาวัน แนวทำงกำรแก้ไข ภำครัฐ : ต้องเข้ามาบริ หารจัดการ มีแผนรับมือเพื่อลดผลกระทบ รวมทั้งมีนโยบายน้ า ดิน สาธารณสุ ข พลังงาน พร้อมทั้งสนับสนุนด้านงบประมาณบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะ ด้าน รวมถึง การสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อบูรณาการร่ วมกัน ภำคประชำชน : ทุกครัวเรื อนต้องเตรี ยมความพร้อมและรับรู ้ขอ้ มูลว่าอะไรจะเกิด ขึ้นกับเรา ดู ขอ้ มูลจากอดี ตถึงปั จจุบนั และสามารถทานายได้ว่า อะไรจะเกิ ดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งช่วยเหลือตนเองในขณะที่ภาครัฐยังไม่ได้ให้การสนับสนุนใช้ทรัพยากรท้องถิ่น อย่าง รู ้คุณค่า และให้เกิดความสมดุล ภำคกำรเกษตร : นาการเกษตรแบบอินทรี ยม์ าใช้ เนื่องจากพิสูจน์แล้วา่ ไม่ทาให้ผลผลิต ลดน้อยลงไม่ทาลายทรัพยากร ไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ ลดการพึ่งพาคนอื่นโดยใช้หลัก ข้าว / ผัก / ปลา (ปลูกข้าว + ผัก + เลี้ยงปลาในพื้นที่จากัดได้)

บันทึกทีวีรักษ์โลก  

บันทึกทีวีรักษ์โลก มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2013 SAVE THE WORLD EXPO

Advertisement