Page 1

สพฐ.เผยเด็กทัวประเทศ ่ 1.8 ล้านคนขาดสารอาหาร

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10676 วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ราคา 5 บาท

อากาศแปรปรวนกระทบแผนผลิตไฟฟ้า

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงบ�ำเพ็ญ พระราชกุศ ลในการประกอบ พิ ธี ย กช่ อ ฟ้ าวิ ห ารพระอุ โ บสถ วัดบ้านเชียงราย ณ วัดบ้าน เชียงราย ต�ำบลสวนดอก จังหวัด ล�ำปาง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์

ปญหาหนั ั กลอบตัดไม้พะยู ง ราคาพุ่งสูงเหตุจูงใจชาวบ้าน ธปท.หวันหนี้ ่ ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้ฉุด ศก. ผิดนัดช�ำระมากกลายเป็ นหนี้ เสียเพิม่

คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานมูลนิธิสงเคราะห์ ครอบครัว ทหารผ่านศึกน�ำคณะกรรมการ อาสา สมัครร่วมแรงร่วมใจน�ำดอกป๊ อปปี้ ไป ขายวันดอกป๊ อปปี้ บาน 3 ก.พ.น�ำเงิน ไปช่วยทหารผ่านศึก ที่พลีชีพสละชีวิต เพือ่ ชาติ และเป็ นทุนการศึกษามอบให้ ทหารชายแดน เพื่อเป็ นขวัญก�ำลังใจ

นางรุ่ง มัลลิ กะมาส โฆษก ธปท. กล่ า วว่ า ตัว เลขหนี้ ไ ม่ ก่ อ ให้ เกิ ดรายได้ (เอ็นพีแอล) ของสถาบัน การเงิ นไทยล่าสุดสิ้ นปี 2556 ในภาพ รวมอยู่ในระดับใกล้เคียงไตรมาส 3 ปี 2556 ซึง่ ยังไม่เห็นภาพการเพิม่ ขึน้ ของ หนี้เสียของสถาบันการเงินอย่างชัดเจน ส่วนหนึ่งเนื่องจากประชาชนเริม่ ชะลอ การขอสินเชือ่ ครัวเรือนใหม่ เนื่องจากมี หนี้เดิมทีต่ ้องจ่ายจนเต็มความสามารถ

แก้ระเบียบกองทุนอาหารกลางวันเด็ก นร. เป็ นอนุบาล-ม.3แก้ปั ญหาทุพโภชนาการ นางสุ ท ธศรี วงษ์ ส มาน ปลัด กระทรวงศึ กษาธิ การ (ศธ.) เปิ ดเผยภายหลัง การประชุ ม ผู้ บริ ห ารองค์ ก รหลัก ของ ศธ. ที่ มีน ายจาตุ ร นต์ ฉายแสง รมว.ศธ. เป็ นประธานว่า ได้หารือถึงกองทุน โครงการเพื่ อ อาหารกลางวั น ใน

โรงเรียนที่ได้รบั งบประมาณ 6,000 ล้านบาท ที่ให้น�ำดอกผลมาบริหาร จัดการเพื่อแก้ปญั หาทุพโภชนาการ ของเด็ก ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ การส่งเสริมการท�ำเกษตร เพือ่ อาหาร กลางวัน เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนจากรายละ 13 บาท เป็ น 20 บาท โดย สพฐ.ได้

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธบดี ก รมส่ ง เสริ มทางการค้ า ระหว่างประเทศ เปิ ดเผยว่า กรมจะ ให้ ความส�ำคัญทยอยจัดอบรมเชิ ง ปฏิ บตั ิ การของผูป้ ระกอบการขนาด กลางและขนาดย่ อ ม (เอสเอ็ม อี ) ตามภูมิภาคตลอดปี เพื่อให้เอกชน เตรียมพร้อมในการเข้าสู่เออีซี

กฟผ.เผยค่าเอฟทีอาจเพิม่ 5 สต.ต่อหน่วย พ.ค.นี้ เงินบาทอ่อนค่า-ราคาต้นทุนเชื้ อเพลิงปรับเพิม่ นายสุนชัย ค�ำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่ า การการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย (กฟผ.) เปิ ด เผยว่ า อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปีน้ี อยู่ ที่ 4% กฟผ.ได้ประเมินการใช้ไฟฟ้า ในปี ทผ่ี า่ นมาโตเพียง 0.1% หรืออยู่ ที่ 170,000 ล้านหน่วย จากเป้าหมาย

ก.อุทยานฯยอมรับแก้ลำ� บากลอบตัดไม้พะยูง เศรษฐีจีนนิยมท�ำเฟอร์นเิ จอร์รบั ซื้ อคิวละ 1 ล้าน

ข่าวล่ า กรมส่ งเสริมการค้ า อบรมเอสเอ็มอี ให้ พร้อมรับเออี ซี

รายงานการปรับเปลีย่ นกองทุนโครง การฯให้สามารถใช้ดอกผลเงินกองทุน นี้มาใช้ได้ในระดับ อนุ บาล-ม.3 จาก ในปจั จุบนั ที่ใช้ได้ในระดับ ป.1-ป.6 เท่านัน้ นอกจากนี้ จะปรับระเบียบเพืม่ เติมเพือ่ หาช่องทางหรือหน่วยงานอื่น เข้ามามีสว่ นร่วมสนับสนุน

กรมอุท ยานฯเผยเหตุไ ม้ พะยูงราคาเพิ่ม เนื่ องจากเศรษฐีจนี นิ ยมซื้อเฟอร์นิเจอร์-เครือ่ งประดับ ยอมรับ เป็ นปั ญ หาหนั ก ในการ ปรามปราม เหตุชาวบ้า นไม่ เ ชื่ อ เจ้าหน้ าที่ เชื่อพระมากกว่า จึงต้อง ร่วมนิ มนต์มาท�ำพิ ธีสาปแช่ง นายธีร ภัท ร ประยู ร สิท ธิ รองอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ ป่ าและพันธุ์พชื กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (ทส.) เปิด เผยถึง การลัก ลอบตัด ไม้พ ะยู ง ที่ ั่ เพิม่ มากขึน้ เนื่องจากมีการปนราคา

จาก คิวละ3-4 แสนบาทเป็ นคิวละ 1 ล้านบาท เป็ นเหตุจูงใจให้ชาวบ้าน ลักลอบตัดไม้พะยูงไปขาย โดยขณะ นี้สถานการณ์การลักลอบตัดไม้พะยูง มีม ากขี้น ทุ ก วัน ทางกรมฯอุ ท ยาน ได้สนธิก�ำลังกับเจ้าหน้ าที่กรมป่ าไม้ รวมทัง้ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจและเจ้าหน้าที่ ทหาร ให้ม ีก ารตรวจตราเฝ้ า ระวัง ในพื้นที่ และตัง้ ด่านตรวจอย่างเข้ม งวด ยอมรับว่า เวลานี้ปญั หาการตัด ไม้ พะยูงเป็ นปญั หาที่หนักมาก ทัง้ กรม ป่ าไม้และกรมอุทยานฯ ยังไม่ สามารถ จัดการให้ลงตัวได้ เนื่องจาก

และช่ ว งที่ผ่ า นมาธนาคารพาณิ ช ย์ไ ด้ ติดตามสถานการณ์การผิดนัดช�ำระหนี้ ของลูกหนี้อย่างใกล้ชดิ และมีบางส่วนได้ ปรึกษา และปรับโครงสร้างหนี้ก่อน เป็ น เอ็นพีแอล และขณะนี้ฝ่ายเสถียรภาพของ สถาบันการเงินของไทยก�ำลังติดตามการ เพิม่ ขึน้ ของหนี้เสียอย่างใกล้ชดิ แม้วา่ จะ ไม่เป็ นการเพิม่ ขึน้ ของเอ็นพีแอล แต่หนี้ ครัวเรือนทีม่ รี ะดับสูงถือเป็ นความเสีย่ ง ก่อให้เกิดการผิดนัดและน�ำไปสูห่ นี้เสียได้

ไม้พะยูงไม่ใช้ไม้ทห่ี วงห้าม หากไม่ ได้ลกั ลอบ ตัดออกจากพืน้ ทีป่ ่ าสงวน แห่งชาติ หรอืเขตอุทยาน ถ้าเป็ นไม้ จากหัวไร่ปลายนา และสามารถพิสจู น์ ได้ก็ สามารถต้ดได้ ป้ญหาคือการขน ย้าย เพราะมีการส่งออกนอกประเทศ จะมีความผิดทันที เพราะไม้พะยูงเป็น ไม้ทอ่ี ยูใ่ นบัญชี 2 ของบัญชีอนุสญ ั ญา ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึง่ ชนิด สัตว์ป่าและพืชป่ าทีใ่ กล้สญ ู พันธุ์ หรือ ไซเตส ที่ห้ามไม่ให้มกี ารน� ำเข้า ส่ง ออก ระหว่างประเทศ ยกเว้นมีการท�ำ ข้อตกลงถูกต้องระหว่างรัฐต่อรัฐ

วางไว้จะเติบโต 2% ซึ่งเป็ นผลจาก อากาศหนาวเย็นที่รุนแรง รวมทัง้ ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทีส่ ง่ ผล กระทบ โดย ธ.ค.ที่ผ่านมา การใช้ ไฟฟ้าของไทยติดลบ 10% ส่วนหนึ่ง เป็ นเพราะอากาศเย็น โดยอุณหภูม ิ เฉลีย่ ปี ทผ่ี า่ นมาต�่ำกว่าปี ทผ่ี า่ นมาถึง

4 องศาเซลเซียส แต่การใช้ไฟฟ้าก็ ยังถือว่าไม่ต่�ำเมื่อเทียบกับน�้ ำท่วมปี 2554 ทีก่ ารใช้ไฟฟ้าติดลบ 1.86% ซึง่ กฟผ.เป็นห่วงหากเศรษฐกิจไม่เติบโต ตามทีค่ าดไว้ 4% ต่อปีจะมีผลให้การ ใช้ไฟฟ้า ลดต�่ำต่ออีกและมีผลให้พดื พี ี ปี 62 ผลิตสูงกว่าความต้องการ

สตง.แนะรัฐเลิกโครงการรับจ� ำน�ำข้าว

เร่ งหาทางช่ วยชาวนาทีไ่ ด้ร บั เงินช้า สตง.ส่งหนังสือถึงนายกฯ ให้ ท บทวนและยุ ติ โครงการรับ จ�ำน�ำข้าว และหาวิ ธีอื่นช่วยเหลือ พร้อมหามาตรการเยียวยาชาวนา ที่ได้รบั เงิ นล่าช้าโดยด่วน ส�ำ นัก งานตรวจเงิน แผ่น ดิน

ได้ส่ง หนัง สือ ถึง น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชิน วัตร นายกรัฐมนตรี เรือ่ งการตรวจสอบ โครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกของรัฐบาล โดยได้เสนอแนะแก่นายกรัฐมนตรีใน ฐานะประธานกรรมการนโยบายข้า ว แห่ง ชาติ (กขช.) และให้ท บทวนยุติ โครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกในฤดูกาล ต่อไป และให้หามาตรการช่วยเหลือด้วย วิธกี ารอื่นแทน ส�ำหรับการจ่ายเงินรับ

จ�ำน�ำล่าช้า ให้พจิ ารณาจ่ายเงินรับจ�ำน�ำ แก่เกษตรกร ทีย่ งั ไม่ได้รบั เงินให้เป็ นไป ตามกฎหมาย ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอด จนขัน้ ตอนที่ถูกต้องครบถ้วน และหา มาตรการเยียวยาให้แก่เกษตรกร รวม ทัง้ ให้นายกรัฐมนตรีเร่งรัดให้หน่วยงาน ทีเ่ กีย่ วข้อง รายงานผลการด�ำเนินงาน ให้คณะอนุ กรรมการปิ ดบัญชีโครงการ รับจ�ำน�ำข้าวตามนโยบายรัฐบาล เพือ่ จัด ท�ำรายงานปิ ดบัญชีและรายงานผลการ ด�ำเนินงานทุกโครงการ ตัง้ แต่ปีการผลิต 47/48 เป็ นต้นมา ส่งให้ สตง.ตรวจสอบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ เพื่อ ให้การจัดการข้าวตัง้ แต่การผลิตจนถึง การจ�ำหน่ายให้มปี ระสิทธิภาพ


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ (ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 ) (ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

(ลง 12 ก.พ. 57 ) (ลง 12 ก.พ. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 ) (ลง 12 ก.พ. 57 )

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ (ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

(ลง 12 ก.พ. 57 )

(ลง 12 ก.พ. 57 )

3


saiklang

4 ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 ) (ลง 12 ก.พ. 57 ) (ลง 12 ก.พ. 57 )


saiklang

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 ) (ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 ) (ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 ) (ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 ) (ลง 12 ก.พ. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ (ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 12 - 17 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 - 17 ก.พ. 57 )

(ลง 12 ก.พ. 57 ) (ลง 12 ก.พ. 57 )

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

(ลง 12 ก.พ. 57 )

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ (ลง 12 ก.พ. 57 )

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

(ลง 12 ก.พ. 57 )

(ลง 12 ก.พ. 57 )

9


saiklang

10 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 ) (ลง 12 ก.พ. 57 )

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 ) (ลง 12 ก.พ. 57 ) (ลง 12 ก.พ. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 ) (ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ ประกาศ (ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 ) (ลง 12 ก.พ. 57 )

(ลง 12 ก.พ. 57 )

11


saiklang

12 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ (ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

(ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ (ลง 12 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ. 57 )

(ลง 12 ก.พ. 57 )

(ลง 12 ก.พ. 57 )

12 2 57  

saiklang

Advertisement