Uusipäivä 2 / 2016

Page 1

2/2016

TURUN VASEMMISTOLIITTO RY TURUN VASEMMISTON LEHTI TURKULAISILLE

Kokenut kunta­vaikuttaja valtuustoryhmän johtoon LAURA TÄTTILÄ

Laura Tättilä

vasem­ mistoryhmä valitsi kokoukses­ saan 29.8. uudeksi valtuusto­ ryhmän puheenjohtajaksi Pirjo Rinteen, 63. Hän on pitkään Tu­ run kunnallispolitiikassa ja Va­ semmistoliiton toiminnassa vaikuttanut fysioterapeutti ja valtiotieteiden maisteri. Pirjo Rinne jatkaa edeltäjänsä Li Anderssonin avointa toimin­ talinjaa: “Koko puolueen vies­ tintä on tullut avoimemmaksi ja asioista tiedotetaan kaikille kiinnostuneille. Uudet viestintä­ kanavat ovat tehneet viestinnäs­ tä entistä helpompaa, kun enää ei tarvitse päästä paikan päälle kokouksiin, jotta tietäisi, mitä tapahtuu. Haluan pitää koko po­ rukan mukana”, hän kertoo pu­ heenjohtajalinjastaan. Rinteen mukaan kaikki ryhmän jäsenet ovat tasa-arvoisia ja kaik­ ki voivat pitää puheenvuoroja, nostaa esiin itselleen ja äänestä­ jilleen tärkeitä aiheita ja äänestää omatuntonsa mukaan. “Turun vasemmistoryhmä ei ole koskaan vaatinut ryhmäkuria, vaikka py­ rimmekin tekemään ryhmäpää­ töksiä aina, kun voimme.” “Vasemmistoliitto on moniää­ ninen puolue, johon mahtuu mie­ lipiteitä. Haluan hyödyntää tuota

KAUPUNGINVALTUUSTON

moniarvoisuutta, sillä kaikkia toi­ mijoitamme yhdistää kuitenkin halu tehdä pienten ihmisten po­ litiikkaa”, hän korostaa. Pirjo Rinne näkee, että tällä hetkellä Turussa olisi mahdol­ lista tehdä iloista ja valoisaa politiikkaa, sillä kaupungin ta­ loustilanne on hyvä. “On kehi­ tettävä nyt, kun siihen on varaa. On oltava uskallusta panostaa palvelurakenteen kehittämiseen. Kaikki homekoulut on korjattava ja on rakennettava uutta. Tämä työllistää.” Turun historiallisesti arvok­ kaat rakennukset on laitettava nyt kuntoon. “Turussa on pit­ kään laiminlyöty vanhoja arvo­ rakennuksia. 2000-luvun alussa, kun istuin ensimmäistä kauttani valtuustossa, tehtiin suunni­ telmat Suurtorin korjaamiseksi mutta juuri mitään ei ole toteu­ tettu. Se on mielestäni kansain­ välinen häpeä”, hän sanoo. “Ihmiset ovat liian tottuneita hallituksen kurjistamispolitiik­ kaan. Nyt meillä olisi Turussa rahaa tehdä toisenlaista politiik­ kaa. Supistetaan taas sitten, kun talousnäkymät ovat huonot. Ei voida lisätä jätemaksun kaltaisia tasamaksuja, palvelut pitää kat­ taa riittävänsuuruisella kunnal­ lisverolla. Se on reilua kuntapo­ litiikkaa”, hän linjaa vielä.

Onnen Fortunaa ei pidä myydä Riikka Oksanen 1. varavaltuutettu, vas, Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen, Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan varajäsen MIKÄLI SUUNNITELMA Fortuna­kort­ telista toteutuu, Turku saa kes­ kustaan uuden ylpeyden aiheen, Onnen jumalattaren helmen. Tarkoituksena on ollut luoda elävä kaupunkikulttuurin keidas kahviloineen ja putiikkeineen, sekä avata muutenkin alue kai­ kenlaiselle luovalle toiminnalle, kuten konserteille. Kortteli on ilman muuta Turun historian tärkeimpiä, ja sen vuoksi sitä ei saa myydä pala palalta, vaan se on säilytettävä ja korjattava kau­

pungin omana, arvokkaana ja ar­ vostettuna omaisuutena. Fortunakorttelin historia ker­ too menneistä vuosisadoista, asutuksen pystyttämisestä Aura­ joen rannoille, hienostoporvarien puutarhakokeiluista, silloisesta kaupunkisuunnitelusta, seuraelä­ män ja myöhemmin kunnallisten palveluiden tyyssijasta. Alue nimettiin onnen juma­ lattaren mukaan, sillä se säilyi 1827 suurpalossa ja Turun palon leviäminen pysähtyi juuri sinne. Suunnitelma alueen korjaami­ sesta on kulttuuriteko. Idea kort­ telin kehittämisestä moderniksi kaupunkilaishelmeksi on loistava ja historialliset rakennukset tuke­ vat ajatusta mitä parhaiten.

On sääli, jos Turun kaupunki ei pidä kiinni näin ylivoimaisen tärkeästä kohteesta, korjaa ra­ kennuksia ja pidä niitä omistuk­ sessaan. Turun vasemmistoliiton val­ tuustoryhmä esitti kesäkuussa kaupunginvaltuuston kokouk­ sessa, ettei taloja myytäisi. Muut poliittiset ryhmät eivät tähän esitykseen lähteneet mukaan. Olisi ensiarvoisen tärkeää saa­ da nostettua tämä historiallinen kohde uudeksi ylpeyden aiheek­ semme liiketoiminnan, matkai­ lun ja kulttuurin jokirannassa. Satsaus Fortuunakortteliin ei ole tuhlausta, vaan nimenomaan järkevää tulevaisuuden suunnit­ telua.

Jääkö uusi Fortunakortteli vain suunnitelmaksi?

LAURA TÄTTILÄ


Pääkirjoitus

Anna Mäkipää Turun sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, Turun Vasemmiston puheenjohtaja

Elias Laitinen Turun Vasemmiston varapuheenjohtaja

Korjausvelka kuntoon ja lisää töitä!

K

orjausvelka kertoo summan, jolla raken­ nuksia pitäisi korjata, jotta ne olisivat hy­ vässä käyttökunnossa. Turussa korjausvelka lymyilee lähiöissä, niin yksityisten kuin kaupunginkin omistamissa kiin­ teistöissä. Kiinteistöjen lisäksi myös kaupungin muu oma infra, kuten esi­ merkiksi katualueet, kaipaa kunnos­ tusta. Kunnossapitoa ja korjaamista tarvitaan monessa paikassa, aina lyh­ typylväistä alkaen. Turun kaupungilla olisikin nyt ensi­ luokkaisen hyvä tilaisuus alkaa tasata

korjausvelkaa kunnostamalla ympäris­ töämme.Työllisyyttä saataisiin paran­ nettua, kun korjattaisiin sisäilmaon­ gelmaiset rakennukset ja kuoppaiset tiet kuntoon. Korjausvelkaa on hoidettava jos­ sain vaiheessa joka tapauksessa. Nyt kun työttömyys on korkealla ja korot matalalla, olisi oikein otollinen ajan­ kohta. Lukuisat saneerauskohteet tarkoittavat uusia työpaikkoja, ja kun ihmisillä työtä ja palkkaa, heillä on myös varaa kuluttaa. Sitä kautta olisi myös mahdollisuus saada viritettyä maamme hyytynyttä taloutta uudelle tasolle.

ANNA VUORINEN

Haastattelussa paikallinen vasemmistotoimija

Uutta voimaa vasemmalle! Jari Suominen

I

lkka Lindström on 36-vuotias ja tällä hetkellä työtön. Valmistut­ tuaan kaksi vuotta sitten traden­ omiksi hän lähetti satoja hake­ muksia - tuloksena viisi työhaastattelua muttei työpaikkaa. ”Kiven alla tuntuu työ olevan”, mies toteaa. Ammattiyhdistystoimintaa haittaa työ­ tilanteen sekavuus. JHL:ään Ilkka liittyi, mutta se on jäänyt. ”Jos saisin jonkinlaisen uran käyntiin, voisin jälleen liittyä. Liittoon pitää kuu­ lua.” Ilkka on naimisissa ja pienen tyttären isä. Kiinnostuksen kohteina Ilkka mainitsee luonnon, tieteet ja politiikan: ” Kaikki kul­ kevat suvussa. Aina oltiin luonnossa, kun olin pieni, ja sitten isompana kavereitten kanssa reissussa pitkin korpia. Kiinnostus tieteisiin tuli isän neuvojen myötä. Hän kehotti aina kysymään, jos jotain ei tiedä ja etsimään vastauksen itse, jos kukaan ei tiedä. Samoin isä opetti kyseenalais­

UUSI PÄIVÄ 2/2016

LAURA TÄTTILÄ

tamaan valtavirran käsityksiä. Tästä on ollut hyötyä uutisten seurannassa. Myö­ häisteininä huomasin, ettei kaikki ehkä ollut kuten media väitti. Aloin tutkia asiaa ja kiinnostuin yhteiskunnallisista asioista. Olin vuosia nojatuolipoliitikko, kunnes tajusin, että mukaan on mentävä, jos ha­ luaa vaikuttaa asioihin. Isoisän isä oli pu­ naisten riveissä ja sitä kautta olen kasva­ nut aatteen väreissä. Isovanhemmat ja isä ovat innoissaan aktivoitumisestani.” ”Vuoden 2015 alkupuolella aktivoiduin. Katsoin eri puolueiden ohjelmat läpi ja vasemmisto oli lähes kaikessa kanssani samoilla linjoilla. Liityin Itä-Turun va­ semmistoliittoon. Istun osastoni johto­ kunnassa ja olen sen taloudenhoitaja. Olen nyt ensi kertaa ehdolla. Vaalitu­ loksen odotan vahvistavan vasemmistoa ja itse odotan myös hyvää tulosta - kanna­ tusta ja yhteydenottoja on tullut paljon. Jos en valtuustoon pääse heti ensiyrittä­ mällä, jatkan kenttätyötä ja pyrin luotta­ mustehtäviin puolueessa.” teet ovat Jarmolla aina edessä ja Vasem­ miston menestys rakennettavana.

Julkaisija: Turun Vasemmistoliitto

Taitto ja grafiikka: Matti Ranki

Avustajat tässä numerossa:

Päätoimittaja: Laura Tättilä

Valokuvat: Laura Tättilä ja Anna Vuorinen

Riikka Oksanen, Eva-Liisa Raekallio,

Vastaava päätoimittaja: Anna Mäkipää turunvasemmistoliitto@outlook.com

Lauri Simola ja Jari Suominen


Reilumpaa asuntopolitiikkaa Turkuun LAURA TÄTTILÄ

Eva-Liisa Raekallio Turun kaupungin nuorisolautakunnan jäsen

V

Tilastokeskuksen mukaan vuokrat nousivat Turussa vuoden 2016 toisella neljän­ neksellä 2,4%. Maanlaajuisesti kovinta nousu oli Vantaalla, missä vuokrat nousivat 4,1%. Vuokrien nousu on hieman taittunut, vaikka onkin yhä vakaata. Asu­ mistukea sai Turussa viime vuonna melkein neljännes koko väestöstä, n. 44 600 ihmistä. Vuokrien noustessa ja pienituloisten määrän kasvaessa asumistuki on saajilleen välttämätön. Oikeistohallituksen politiik­ ka takaa sen, että asumistukea tarvitsevien määrä jatkaa kasvuaan samalla, kun tukea ollaan leikkaamassa.

“Vuokrien nousun aiheuttamiin ongelmiin olisi parempi ratkaisu vuokrasääntelyn palauttaminen sekä asuntotarjonnan lisääminen rakentamalla edullisia vuokra-asuntoja eri puolille kaupunkia.” Myös opiskelijoiden tilanne on entises­ tään vaikeutumassa ensi vuonna, kun opin­ totuen asumislisästä luovutaan. Hallituksen linjalle uskollisesti tämä rahoitetaan leik­ kaamalla nykyisistä tulonsiirroista. Ratkaisu

TISI

A

U

U

VI Ä

!

HY

toteutetaan siten, että yleisessä asumistues­ sa huomioitavien asumismenojen ylärajaa alennetaan pääkaupunkiseudun ulkopuo­ lella kolmella prosentilla. Ratkaisua on perusteltu sillä, että asumis­ tuessa on kyse yksityisten vuokranantaji­ en ja kiinteistösijoittajien rahoittamisesta. Näkökulma unohtaa sen, että asumistuki on saajalleen tuikitärkeä taloudellinen apu. Vuokrien nousun aiheuttamiin ongelmiin

Tiesitkö, että...

olisi parempi ratkaisu vuokrasääntelyn pa­ lauttaminen sekä asuntotarjonnan lisäämi­ nen rakentamalla edullisia vuokra-asuntoja eri puolille kaupunkia. Näin korjattaisiin osaltaan jokakesäistä ongelmaa, kun opiskelija-asuntoja ei ny­ kyisellään riitä uusille opiskelijoille. Tur­ kulaisten opiskelijoiden asuntotilannetta vaikeuttaa pidemmällä aikavälillä myös se, että Turussa sosiaalitoimi määrittää yksi­

nasuvan kohtuullisiksi asumismenoiksi 460 e\kk, kun opiskelijalla summa on 252 e/kk. Vuokralla asuvien elämää tulisi helpottaa nykyisen kurittamisen sijaan. Ansiotulo­ kehitys sekä eri tukimuotojen, kuten työt­ tömyysturvan, opintotuen sekä eläkkeen taso pitäisi huomioida vuokratasossa. Mitä vähemmän on varaa maksaa vuokraa, sitä enemmän pitäisi saada tukea. Varoja rei­ luun asuntopolitiikkaan kyllä on.

LUKIJAKILPAILU

- Turun telakan tilauskirja on ennätystäysi kahden uuden laiva­ tilauksen myötä - Turun kaupunki on koonnut käytöstä poistetuista tietokoneista kouluille koneita Linux- pohjaisella käyttöjärjestelmällä. Yhden koneen hinnaksi tulee 4€! - Runosmäen matalia kerostaloja aletaan korottamaan ja taloihin tulee hissit - Vasemmistoliiton kannatus on hyvässä nousussa - Turun kaupunki on työllisyyspalvelukeskuksensa kautta ottamassa vastuuta työllisyydestä - Pelastuslaitoksemme on hyvä ja nykyaikainen, vaikka palokunnan­ talo täyttääkin jo sata vuotta - Kaupungin joukkoliikenne toimii hyvin ja tulevaisuuttakin suunnitellaan pikaraitiotien muodossa - Turun päivänä löydät vasemmiston sekä Suurtorilta Mahdollisuuksien Tori -tapahtumassa että Heikinmarkkinoilta kauppatorilta - Toriparkkia ei vieläkään ole alettu rakentamaan - Paavo Nurmen kisojen kansainvälinen status on noussut toiseksi korkeimpaan kategoriaan - Turkulaisen nuorisotyön 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tilatuista suurista seinämaalauksista ensimmäiset valmistuivat Pansioon.

Mikä on kaunista kaupungissamme? Missä viihdyt ja rentoudut? Lähetä kuva Turun Vasemmiston Facebook-sivulle tai Instagramiin hashtageilla #turunvasemmisto ja #lukijakilpailu. Vastanneiden kesken arvotaan Kansan Uutisten 3 kk tilaus!

#turunvasemmisto #lukijakilpailu


”Turun tautiin ei tarvitse alistua”

Kuntavaalit lähestyvät, ehdokaslista täyttyy LAURA TÄTTILÄ

viemme erinomaisesta toimin­ nasta syntyneen kivijalan päälle; seinä ja kattorakenteet valmistu­ vat mainioista ehdokkaistamme sekä vaalityötä tekevistä vapaa­ ehtoisista, Simola sanoo. Hän kehottaa turkulaisia roh­ keasti mukaan murtamaan vih­ reillä voidellun sinipuna-akselin kabinettipolitiikkaa. - Turun tautiin ei tarvitse alis­ tua, Simola muistuttaa.

UP

järjestettävien kuntavaalien ehdokashankinta on edennyt Turun Vasemmis­ ton osalta loppukirivaiheeseen. Turun Vasemmiston kunnal­ lissihteeri Lauri Simola kertoo Vasemmiston asettavan Turussa täyden listan, sata ehdokasta. - Suurin osa ehdokkaista ase­ tetaan ja julkistetaan lokakuun alkupuolella. Sen verran ehdo­ kaslistaa voi avata tässä vaihees­ sa, että kyseessä on hyvin kat­ tava otos turkulaisista. Listalla ovat edustettuina kaikki ikäryh­ mät, hyvin kattava kirjo eri alo­ jen ammattilaisia, opiskelijoita, ay-aktiiveja, kulttuuriväkeä ja maahanmuuttajataustaisia eh­ dokkaita, Simola luettelee. Hän huomauttaa paikkoja olevan kuitenkin edelleen auki ja kannustaa kaikkia ehdokkuu­ desta kiinnostuneita vasemmis­

HUHTIKUUSSA 2017

tolaisen aatemaailman omaavia ottamaan rohkeasti yhteyttä. - Ehdolle lähteminen ei vaadi ydinfyysikon koulutusta, vaan

Vastuuta vauvasta vaariin

edellyttää ennen kaikkea arkis­ ten asioiden tuntemista. Jokai­ nen on oman arkensa asiantun­ tija; valmis asettumaan ehdolle.

- Turun Vasemmiston tavoit­ telema vaalivoitto rakentuu valtuutettujemme, luottamus­ henkilöidemme ja muiden aktii­

Kiinnostaako kuntavaali­ehdokkuus? Ota yhteyttä Turun Vasemmiston kunnallissihteeri Lauri Simolaan puhelimitse 045 852 3343 tai sähköpostitse turunvasemmistoliitto@ outlook.com.

Taloudellinen ja sosiaalinen vastuu sekä vastuu ympäristöstä ovat osa Osuuskunta Tradekan toimintaa. Kannamme vastuuta vauvasta vaariin ja tuemme mm. Uusi Lastensairaala 2017 -projektia, eri nuorisojärjestöjä ja ikääntyvien ihmisten loma- ja virkistystoimintaa.

Cumulus • Rantasipi • Hotelli Seurahuone Helsinki • Crowne Plaza Helsinki • Hotel Indigo Helsinki - Boulevard • Holiday Inn • BURGER KING® • Grillsson • HelmiSimpukka • Huviretki • Mario • Martina • O’Learys: Bakers Helsinki, Iso Omena Espoo ja Sello Espoo • Rax Buffet • Restel Tapahtumaravintolat

Lue lisää yhteiskuntavastuustamme www.tradeka.fi


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.