Page 1

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ DE L’AMPOLLA Juliol Agost 2013

N. 121

L’exposició dedicada a Andreu Capera ha estat un èxit, més de 800 persones l’han visitat. Les seves fotos, són un testimoni gràfic de la nostra història. La família ha fet donació de tot el material (fotos, negatius i càmeres) a l’Ajuntament.


Informació General · Pàgina 2

TELÈFONS AJUNTAMENT

D'INTERÈS

SANITAT

SERVEI ELÈCTRIC

Ajuntament .......................... 977 460 018 Policia Local ........................ 616 448 446 Oficina de Turisme............... 977 593 011 Centre Cívic......................... 977 460 216 Poliesportiu .......................... 977 460 882 Casal de Jubilats .................. 977 460 697 Centre de Dia ....................... 977 593 617

CAP l'Ampolla....................... 977 460 601 Farmàcia Curto i Balagué ...... 977 593 337 Farmàcia del Port ................... 977 460 680 CAP l'Aldea ........................... 977 451 213 Ambulatori ............................. 977 501 797 H. Verge de la Cinta ............... 977 519 100 Ambulàncies Baix Ebre ....................... 112 Creu Roja local ...................... 977 593 030

Eléctrica del Ebro ................ 977 460 016 FECSA (avaries) .................. 902 536 536

SEGURETAT

ENSENYAMENT

ALTRES

Mossos Trànsit ................................... 088 Guàrdia Civil ..................................... 062 Comissaria de Policia .......... 977 440 447 Avisos Urgents ................................... 091 Bombers............................................. 085

CEIP Mediterrani .................. 977 460 151 Llar d'Infants.......................... 977 460 765

Correus .................................. 977 460 401 Parròquia................................ 977 460 057 DNI ........................................ 902 247 364 Serveis Funeraris i Cementiri Municipal .............. 687 965 774 Tanatori Remsa ...................... 902 160 438 Veterinari ............................... 607 084 496

SERVEI MUNICIPAL D'AIGÜES Gestagua ................................ 977 593 077 Gestagua (urgències) ............. 690 634 858

URGÈNCIES GENERALITAT POLICIA, AMBULÀNCIES I BOMBERS

TRANSPORTS Est. RENFE l'Ampolla......... 977 460 705 Renfe ................................... 902 240 202 Autobusos Carrera ............... 977 823 143 Autobusos Hife .................... 902 119 814 Taxi ...................................... 628 897 462 677 556 136

112

ESTACIÓ L'AMPOLLA - PERELLÓ - DELTEBRE Tortosa ➡ Tarragona ➡ Barcelona Tren

Tortosa

L'Ampolla

Tarragona

R.E. R.E. R.E. R. C.E. C.E. C.E. R. R.E. R. R.E.

6.12 7.48 9.18 10.45 13.24 15.54 17.25 18.03 18.50 19.12 19.36

6.33 8.06 9.39 11.06 13.43 16.12 17.42 18.19 19.10 19.29 19.57

7.21 8.54 10.32 11.56 14.28 16.58 18.30 19.12 19.57 20.39 21.00

Barcelona ➡ Tarragona ➡ Tortosa

Barcelona Obv. Sans

(1) No circula diumenges ni el dia 1/05. (2) Només circula els diumenges i el dia 24/05. (3) Els diumenges i el dia 24/05 circula com a Regional. (4) Només circula els diumenges i el dia 24/05.

8.35 10.05 11.35 13.05 15.35 18.05 19.35 20.35 21.05 21.40 22.05

(1)

(2) (3) (4)

Tren

Barcelona Sans

Tarragona

L'Ampolla

Tortosa

Ob.

R.E. C.E. R.E. C.E. C.E. R.E. R. R.E. R.E. R.

6.03 8.03 9.33 11.03 13.33 15.03 16.33 18.03 19.33 21.03

7.06 9.09 10.37 12.06 14.34 16.06 17.36 19.08 20.38 22.07

7.57 9.59 11.31 12.54 15.23 16.59 18.28 20.07 21.34 22.57

8.17 10.15 11.49 13.12 15.42 17.20 18.47 20.28 21.51 23.16

(1)

(1) No circula els diumenges ni el dia 1/05. (2) Els diumenges i el dia 24/05 circula com a Regional.

MARINADA Direcció: Francesc Arasa Subdirecció: Ernest Plans i Colomé Col·laboradors habituals: Lluís Bultó, Manel Aguilar, Mireia Curto Perelló, Guillem Comí, Ernest Plans Callau, Paco Cabrera, Roser Martí i Cid

Núm. 121

Disseny: Xavier Caballé Fotos: Digital Ebre, cedides i arxiu Edita: Ajuntament de l'Ampolla Dipòsit Legal: T-655/91 Imprimeix: Jordi Dassoy, impressor - Sant Carles de la Ràpita

(2)


Editorial En ple mes d’agost quan l’Ampolla és plena de persones que han vingut a gaudir de les seves vacances entre nosaltres, ens arriba una nova brisa que juntament amb el ponent ens ajuden a passar l’estiu de manera més fresca. Sembla ser que aquesta vegada hem tocat fons definitivament, diuen que l'economia torna a refer-se, que ja s’estan notant els signes de recuperació econòmica, tant de bo... malgrat que personalment penso que si no es prenen mesures diferents, no tardarem a tornar a viure la mateixa situació. Esperem però que haguem après de les errades (en tinc els meus dubtes) i les famílies d’aquestes terres puguin reconduir la seva economia que ha quedat tant malmesa, es fa molt necessari per a molta gent. Mentre, les polítiques estatal i nacional continuen fent el seu camí, que per lo vist divergeixen en la seva majoria: Aquí prorrogant pressupostos, allà retallant-nos tot el que poden; aquí amb el dret a decidir, allà amb el dret de conquesta... en fi, res de diferent des de quan era menut i anava al “cole”. Malauradament, després de tants anys des de la transició, les coses no han avançat com era d’esperar, el nostre Estat està mancat de cultura democràtica pels quatre cantons, aquí tots els camins van a parar a una inamovible i inalterable Constitució “y punto”. I com tothom sap o hauria de saber, no hi ha res més perillós que els “puntos finales”, aquests no et deixen cap més opció que cercar alternatives imaginatives i agosarades, penso que les coses es podrien haver fet d’una altra manera, però arribats a aquest nivell de tancament.... Davant aquesta situació d’ofegament són moltes les persones que creuen que s'ha de donar un pas més enllà, així l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) que és una organització de base transversal i unitària s’ha organitzat per proposar una Via Catalana el proper 11 de setembre que anirà des d'Alcanar fins a la frontera amb França a Banyuls-sur-mer, hi haurà un tram de la N-340 reservat a les persones de l’Ampolla que hi vulguin participar. És una opció, aquí us la deixo. Finalment vull desitjar-vos que aquest proper setembre sigui un bon començament de “curs” per a totes les famílies, filles, fills, mares i pares, amb molta salut i molta feina. Ernest Plans Colomé

Un plaer. Pau Buera Pech


Acords Municipals · Pàgina 4

Ple de l'Ajuntament 17 de maig de 2013 SRS. ASSISTENTS SR. ALCALDE-PRESIDENT Francesc Arasa Pascual REGIDORS Francesc Sancho Serena Laura Molina Cabrera Rafel Tomàs Royo Geno Cabrera González José Luis Pitarque Balagué Santi Cervera Blanch Fermín Arques Esmel Vicky Giménez Ismael SRS. NO ASSISTENTS Joan Segarra Piñana que excusa la seva assistència Joan Navarro Cabrera SECRETÀRIA-INTERVENTORA Na Mª Carmen Alcoverro Beltran 1.- RATIFICAR EL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ. El Sr. Alcalde diu que el caràcter urgent de la sessió és per poder signar el contracte d’arrendament amb ADIF i per poder signar també la venda de bitllets, donant continuïtat al servei d’estació de viatgers de l’Ampolla que es ve prestant els últims anys per part de l’Ajuntament. Sotmesa a votació el caràcter urgent de la sessió s’aprova per unanimitat dels 9 membres presents dels 11 que legalment composen el Ple. 2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ DEL DIA 22 D’ABRIL DE 2013. S’aprova per unanimitat. 3.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DE ZONES D’ESTACIONAMENT AMB HORARI LIMITAT (ZONA BLAVA) DEL MUNICIPI DE L’AMPOLLA I DEL PÀRQUING MUNICIPAL DEL BARRANC DE CERVERA. Considerant que el funcionament de la zona blava comença a partir del 15 de juny i que s’ha considerant convenient portar a terme modificacions consistents en la inclusió de nous carrers i l’exclusió d’un ells, així com la modificació de les hores permeses sense haver de fer la rotació, per això s’ha modificat el Reglament de funcionament segons el document que consta a l’expedient. S’APROVA per unanimitat dels 7 membres de CIU, 1 del PP, i 1 del PSC-PM: Aprovar inicialment modificació del Reglament Municipal del funcionament del servei municipal d’estacionament controlat de vehicles a la via pública (aparcament - horari) i al pàrquing municipal del Barranc de Cervera, sotmetre l’acord a informació pública pel termini de 30 dies durant els quals es podran presentar al·legacions i reclamacions, transcorregut el qual si no se’n presenta cap s’entendrà

aprovat definitivament, i es publicarà íntegrament per la seva eficàcia. 4.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE MODIFICAR L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 39 DE LA TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LA VIA PÚBLICA EN DETERMINADES ZONES I AL PÀRQUING MUNICIPAL DEL BARRANC DE CERVERA. Atès que s’ha endegat la modificació del règim de funcionament del pàrquing municipal del barranc de Cervera amb la possibilitat d’adjudicar l’ús privatiu de determinat nombre de places, el que comporta incorporar en l’OF reguladora de la taxa aquestes variacions, vist l’estudi de costos elaborat, S’APROVA per unanimitat dels 7 membres de CIU, 1 del PP, i 1 del PSC-PM. PRIMER: APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’OF. 5. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28 REGULADORA DE LA TAXA DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL I SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR. La Regidora Laura Molina diu que per a eixugar una part del dèficit del servei de guarderia es proposa incrementar una mica les quotes i els drets de matrícula, és un increment baix i en espera de veure com quedaran finalment les subvencions de la Generalitat a les llars d’infants. S’ACORDA amb el vot a favor dels 7 membres de CIU, 1 del PP i l’abstenció de la regidora del PSC-PM. APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 28 reguladora de la taxa de la llar d’infants municipal i servei de menjador escolar, segons el model que consta a l’expedient, i que és el següent: Servei de llar d’infants municipal Tarifa 1. Matrícula. Drets de matriculació. Drets de matrícula Drets de segona matrícula (per haver-se donat de baixa)

75,00 € 150,00 €

Tarifa 2. Quota mensual La jornada sencera comprèn de les 9:00 hores fins a les 13.00 hores i de les 15:00 hores fins a les 19:00 hores, excepte la temporada d’estiu en què l’horari de la tarda serà de les 16:00 hores fins a les 20:00 hores. Pel que fa a la mitja jornada es pot optar entre la mitja jornada de matí, de les 9:00 hores fins les 13:00 hores, i la mitja jornada de la tarda, de les 15:00 hores fins a les 19:00 hores, excepte la temporada d’estiu en què l’horari de la tarda serà de les 16:00 hores fins a les 20:00 hores. Jornada sencera Mitja jornada

155,00 € 115,00 €

Tarifa 3. Hores complementàries. Els alumnes que estiguin matriculats mitja jornada (matí o tarda) podran optar a un servei complementari de prestació de serveis de 2 tardes o matins, segons sigui el cas, al mes. Quota servei complementari 2 €/hora


Acords Municipals · Pàgina 5 Tarifa 4.- Servei Acollida matinal (de les 8:00 hores fins les 9:00 hores): La llar oferirà el Servei d’Acollida matinal de les 8:00 hores fins a les 9:00 hores. Quota mensual Quota alumnes esporàdics

22,00 € 4,00 €/matí

Servei de menjador escolar ESCOLA MEDITERRANI Alumnes fixes, seran aquells que demanin el servei per a tot un mes natural, els altres són els esporàdics que hauran d’adquirir el tiquet diàriament a primera hora del matí. Quota diària dels alumnes fixes 6 €/dia Quota diària dels alumnes esporàdics 6,20 €/dia Quota pels professors del centre 5 €/dia En cas que hi hagi dos germans o més inscrits s’establirà una bonificació del 20 % en la quota diària del segon o següent. En el cas de famílies monoparentals, degudament acreditades mitjançant còpia del Registre Civil o llibre de família, també s’establirà una bonificació del 20% en tots els fills. Aquesta bonificació no s’aplicarà en el supòsit de gaudir d’algun tipus d’ajut o subvenció. LLAR INFANTS LA MARINADA Alumnes fixes, seran aquells que demanin el servei per a tot un mes natural, els altres són els esporàdics que hauran d’adquirir el tiquet diàriament a primera hora del matí. Quota diària dels alumnes fixes que es porten el menjar (servei monitora) Quota diària dels alumnes fixes (monitora + càtering) Quota diària dels alumnes esporàdics que es porten el menjar (servei monitora) Quota diària dels alumnes esporàdics (monitora + càtering)

5 €/dia 8 €/dia 6 €/dia 9 €/dia

El regidor Sr. Sancho demana la paraula i diu que no pot callar davant tanta irresponsabilitat; vull recordar que a l’Ampolla teníem una llar d’infants sense dèficits, instal·lada al Col·legi Mediterrani, on es compartien serveis amb el col·legi com el menjador, van ser vostès, els que ara s’abstenen a la votació els que van denunciar que al “soterrani” no podia haver xiquets, vam fer un projecte nou i vam construir una llar en un edifici independent, els costos es van incrementar moltíssim, s’havia de mantenir un edifici nou i no es podien compartir serveis. La Regidora Vicky Giménez pregunta que quan parla de vostès, qui vol dir?. El Sr. Sancho li respon que es refereix a ella, a vostès, que ens van obligar a sortir de l’escola, fer una llar nova i ara, com si no anés amb vostès no volen fer-se responsables de la decisió i assumir el dèficit que suposa el nou centre, i davant d’una proposta de pujar una mica les quotes, diu que s’absté, així ens ha anat i així ens va, primer resulta que al col·legi Mediterrani no podien haver xiquets a un “soterrani” i quan ens fan fora en aquell mateix “soterrani” hi posen xiquets, aquests sí que hi poden estar, la Sra. Giménez respon que sí perquè és un col·legi,

el Sr. Sancho li respon que xiquets ho eren abans i ho són ara, però la diferència és que ens van obligar a sortir del col·legí i ara s’obliden de les conseqüències que això ha suposat per a les arques municipals. Només vull que la gent del poble ho sàpiga i que vostè assumeixi la seva responsabilitat d’haver-nos obligat a sortir del col·legi enlloc de capitalitzar el rendiment de l’edifici del col·legi Mediterrani, i ara amb els diners de la gent s’ha d’assumir un dèficit que vostès van ser-ne la causa, el dolent és que s’ha de pagar amb impostos i taxes de la gent del poble. 6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT D’IMMOBLES (EDIFICI ESTACIÓ I TERRENYS ANNEXOS) ENTRE ADIF I L’AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA. El projecte del Ministeri de Foment de corredor del Mediterrani comportava eliminar el servei públic d’estació ferroviària al poble de l’Ampolla, per això, des de l’Ajuntament es van fer totes les gestions per subscriure un conveni amb RENFE que evités la pèrdua d’un servei com aquest en un municipi turístic com el nostre. Fruit de les gestions dutes a terme des de l’Ajuntament en el sentit indicat es va subscriure un conveni segons el qual si bé s’enderrocava l’edifici de l’antiga Estació, l’Ajuntament en construiria un altre de nou, l’entregaria a ADIF i llavors ADIF el tornaria a posar a disposició de l’Ajuntament per a prestar el servei d’estació de viatgers a l’Ampolla. L’esmentat conveni que ha fet possible gaudir l’estació de viatgers de l’Ampolla finalitza el dia 15 de juny de 2013, per això s’ha previst que per a continuar amb el servei calia de nou arribar a un acord amb ADIF. Per tot l’exposat es proposa aprovar el model de contracte d’arrendament d’immobles formulat per ADIF-Patrimoni que suposa la possibilitat d’ús de l’estació de l’Ampolla i d’altres immobles de la seva propietat, i que farà possible subscriure un altre conveni amb ADIF Circulació per a la venda de bitllets. S’acorda per unanimitat dels 7 membres de CIU, 1 del PP i 1 del PSC-PM. Aprovar el model de contracte amb ADIF-Patrimonio d’arrendament d’immobles el model del qual consta a l’expedient, i també, l’acord amb ADIF Circulación per a la venda de bitllets. 7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DONAR DE BAIXA A L’AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA DE LA “RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES”. S’APROVA per unanimitat. SOL·LICITAR LA BAIXA de l’Ajuntament de l’Ampolla a la “Red Española de Ciudades Españolas” de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 8.- PRECS, PREGUNTES I MOCIONS. El Regidor del PP Sr. Fermín Arques demana que ara amb la nova licitació que es farà per a portar l’estació de viatgers de l’Ampolla es tingui una mica més de cura de l’estat i entorn de l’estació que la gent es queixa molt, és un tema que se’ns escapa de les mans, és un lloc d’imatge del poble, la gent arriba allí a l’estació i fa pena. El Sr. Fermín també pregunta sobre l’un, dos, tres, apartaments que hi ha al poble, que qui ho controla això? El Sr.


Acords Municipals · Pàgina 6 Alcalde diu que si es refereix als anuncis d’apartaments de relax que s’anuncien, diu que el control és d’interior, que els mossos ja estan al cas i hi estan al damunt. Finalment el Sr. Arqués pregunta si ha arribat a l’Ajuntament una denúncia de què els xiquets que juguen al col·legi fora de l’horari escolar molesten i insulten a una persona, que s’haurà de prendre mesures que això no passe. El Sr. Alcalde informa de la caminada pel GR92 organitzada per l’IDECE.

Ple de l'Ajuntament 31 de maig de 2013 SRS. ASSISTENTS SR. ALCALDE-PRESIDENT Francesc Arasa Pascual REGIDORS Francesc Sancho Serena Laura Molina Cabrera Rafel Tomàs Royo José Luis Pitarque Balagué Santi Cervera Blanch Joan Segarra Piñana Fermín Arques Esmel Vicky Giménez Ismael SRS. NO ASSISTENTS Geno Cabrera González que excusa la seva assistència Joan Navarro Cabrera SECRETÀRIA-INTERVENTORA Na Mª Carmen Alcoverro Beltran A la Vila de l’Ampolla el dia trenta-u de maig de dos mil tretze, essent les vint hores al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, sota la Presidència de l’Il·ltre. Sr. Alcalde, En Francesc Arasa Pascual, i els Regidors que al marge s’expressen, assistits per mi la sota-signant Secretària, es reuneix el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de celebrar sessió extraordinària. Atès el que disposa l’article 46-2-C de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, article 94-C de la Llei 8/87, de 15 d’abril i 90 del Reial Decret 2.568/86, de 28 de novembre, i vist que s’ha obtingut el quòrum suficient per a quedar legalment constituïda la Corporació, el senyor President obre l’acte i s’entra a conèixer els afers inclosos a l’ordre del dia. 1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ DEL DIA 17 DE MAIG DE 2013. S’aprova per unanimitat dels assistents. 2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PARTICULARS REGULADORES DEL CONCURS PER ADJUDICAR EL SUBARRANDAMENT DE L’ESTACIÓ FERROCARRIL DE L’AMPOLLA I LA VENDA DE BITLLETS, I LICITACIÓ SIMULTÀNIA. El Sr. Alcalde explica que la durada del contracte és per a 5 anys prorrogable anualment i fins que els mantingui la relació contractual que li porta causa entre l’Ajuntament i

ADIF, la venda de bitllets amb el Departament de Circulació, és només anual, encara que suposem s’anirà formalitzant nous acords anualment. El Sr. Fermín Arqués pregunta si es donarà publicitat del concurs. L’Alcalde li contesta que sí que es publicarà al BOP com diu el plec. Per tot l’exposat, s’acorda per unanimitat dels 9 membres presents dels 11 que legalment composen el Ple: APROVAR el plec per a la licitació del SUBARRENDAMENT de L’EDIFICI de l’Estació del Ferrocarril de l’Ampolla (dependències de la venda de bitllets, informació, sala d’espera i asseos), i del drets i obligacions de l’acord amb ADIF per a la venda de bitllets, mitjançant concurs públic, sotmetre’l a informació pública mitjançant edicte publicat al BOP de Tarragona i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, pel termini de 20 dies. 3.- PRECS, PREGUNTES I MOCIONS. El Sr. Segarra pregunta a l’alcalde que viatjarà a Madrid pel tema de l’autovia, si ja es coneix per on anirà el traçat. L’Alcalde li contesta que no, fins i tot l’estudi ambiental que s’està aprovant contempla més d’una alternativa, que el que es va a demanar al Director General de Carreteres és que es faci el tram de l’Hospitalet al Perelló, o en tot cas, que el peatge de l’AP7 sigui gratuït com en el cas de Torredembarra.

Ple de l'Ajuntament 4 de juny de 2013 SRS. ASSISTENTS SR. ALCALDE-PRESIDENT Francesc Arasa Pascual REGIDORS Laura Molina Cabrera Rafel Tomàs Royo Geno Cabrera González José Luis Pitarque Balagué Santi Cervera Blanch Joan Segarra Piñana Fermín Arques Esmel Vicky Giménez Ismael SRS. NO ASSISTENTS Francesc Sancho Serena que excusa la seva assistència Joan Navarro Cabrera SECRETÀRIA-INTERVENTORA Na Mª Carmen Alcoverro Beltran A la Vila de l’Ampolla el dia quatre de juny de dos mil tretze, essent les dinou hores al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, sota la Presidència de l’Il·ltre. Sr. Alcalde, En Francesc Arasa Pascual, i els Regidors que al marge s’expressen, assistits per mi la sota-signant Secretària, es reuneix el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de celebrar sessió extraordinària, amb caràcter urgent. Atès el que disposa l’article 46-2-C de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, article 94-C de la Llei 8/87, de 15 d’abril i 90 del Reial Decret 2.568/86, de 28 de novembre, i vist que s’ha obtingut el quòrum suficient per a quedar legalment constituïda la Corporació, el Senyor President obre l’acte i s’entra a


Acords Municipals · Pàgina 7 conèixer els afers inclosos a l’ordre del dia. 1.- RATIFICAR EL CARÁCTER URGENT DE LA SESSIÓ. Per donar compliment al que disposa l’article 79 del ROF se sotmet a la consideració del Ple ratificar el caràcter urgent de la convocatòria essent ratificada pels nou membres presents del nombre de nou que legalment la composen, la Corporació. 2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ DEL DIA 31 DE MAIG DE 2013. S’aprova per unanimitat dels assistents. 3.- APROVACIO PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 2 DEL POUM. S’APROVA, per unanimitat dels 6 membres de CIU, 2 del PP i 1 del PSC-PM: APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual núm. 2 del POUM que afecta al sector Z3, redactada per l’arquitecte municipal Pablo Iriondo Sanz, i que té per objecte incorporar en el POUM l’ús esportiu del camp de futbol actual de propietat municipal, també els terrenys adjacents on s’ubica la deixalleria municipal, i finalment els terrenys cedits Enagas on s’emplaçaran les instal·lacions per a la instal·lació de gas al municipi de l’Ampolla.

Junta de Govern de 7 de maig de 2013 DESPATX OFICIAL. Ports de la Generalitat Zona portuària sud. La Junta de Govern, per unanimitat ACORDA: Sol·licitar autorització a Ports de la Generalitat per a dur a terme els treballs de terraplenament dels clots de l’asfaltat de l’Av. Marítima Ramon Pous de l’Ampolla, de l’inici de la mateixa al costat del port pesquer fins a l’emplaçament del Club Nàutic de l’Ampolla (s’adjunten fotografies de l’estat actual i un plànol de l’emplaçament). INSTÀNCIES I PETICIONS. Anna Sancho Agredano. S’acorda per unanimitat: Concedir a la Sra. ANNA SANCHO AGREDANO, la targeta d’aparcament per a persones amb disminució en la modalitat de titular no conductor de vehicle. Fer-li constar que la targeta és personal i intransferible i que caduca als 10 anys des de la seva concessió. Janice MCInerney. La Junta de Govern, per unanimitat ACORDA: AUTORITZAR A LA SRA. JANICE MCINERNEY, TITULAR DEL BAR-RESTAURANT L’ESTACIÓ, per a poder dur a terme les activitats de karaoke, amb els següents condicionants: L’horari màxim per a fer música és fins a les 24:00 h, i respectant sempre no causar molèsties als veïns. DENEGAR la petició de l’activitat de venda de productes de segona de forma periòdica (mensualment) per part d’ARCA. Insistir en què tal i com vam quedar amb la reunió mantinguda l’Ajuntament autoritzaria, de forma

excepcional i esporàdicament i pel seu caràcter altruista, a dur a terme aquest tipus de venda ÚNICAMENT DOS COPS A L’ANY, però no de forma periòdica i habitualment. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. Expt. 50/2013. Manuel Sancho Montañés. Concedida. Expt. 51/2013. Comunitat Propietaris edifici València 5-7. Concedida. Expt. 52/2013. José Sedó Enrique. Concedida. Expt. 54/2013. Monique Agarate Dupanier. Concedida. ASSUMPTES ECONÒMICS Aprovació, si escau, del pressupost presentat per GESTAGUA. La Junta de Govern, per unanimitat ACORDA: Aprovar el pressupost presentat per GESTAGUA per a la substitució de les vàlvules antiretorn del bombament d’aigües residuals del carrer Rave de Mar per un import de 1.048,98 més l’IVA. Aprovació, si escau, d’adjudicar el contracte de disseny i producció d’una exposició. La Junta de Govern, per unanimitat ACORDA: Contractar el servei de CONSULTORIA DE COMUNICACIÓ LOCAL mitjançant el procediment del contracte menor, per a dur a terme el disseny i producció de l’exposició commemorativa del fotògraf Andreu Capera, per un import de 3.651,00 euros i 766,71 euros d’IVA. ALTRES. Aprovació, si escau, de la convocatòria i les bases per a la contractació laboral temporal a l’Ajuntament de l’Ampolla, personal del campus. 1 plaça de director del campus. 6 places de monitor de campus. Monitors venda tiquets per a la piscina (2 places). La Junta de Govern per unanimitat, ACORDA: Aprovar la convocatòria i les bases per a la contractació laboral temporal de l’Ajuntament de l’Ampolla per a l’exercici 2013 de director de campus d’estiu (1 plaça), monitors de campus d’estiu (6 places) i monitors venda tiquets per a la piscina (2 places). APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SALUT PÚBLICA ENTRE L’AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA. S’ACORDA, per unanimitat: APROVAR el conveni de col·laboració d’encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut pública entre L’AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA i l’AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA (ASPCAT). Expt. 09. Llicència ús privatiu de plaça de pàrquing al Barranc de Cervera. La Junta de Govern per unanimitat ACORDA: CONCEDIR LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ÚS PRIVATIU DE LA PLAÇA núm. 24 de la planta 0 del pàrquing del Barranc de Cervera a Lluís Abello Balaguer.


Acords Municipals · Pàgina 8

Junta de Govern de 17 de maig de 2013 INSTÀNCIES I PETICIONS. Jorge Mauri Piñana. La Junta de Govern, per unanimitat ACORDA: Acceptar la petició de Jorge Mauri Piñana i procedir a donar de baixa el gual atorgat al carrer Paral·lel Sant Jordi, d’aquesta localitat. Significant-li que haurà de procedir a despintar la vorada de color groc tornant-la a l’estat inicial d’abans de la concessió. Ángeles Fernández Torrijos S’acorda per unanimitat: Concedir a la Sra. ÁNGELES FERNÁNDEZ TORRIJOS, la targeta d’aparcament per a persones amb disminució en la modalitat de titular no conductor de vehicle. Mª Pilar Roigé Escudero. S’ACORDA, per unanimitat: DESESTIMAR la petició de la Sra. Mª Pilar Roigé Escudero ja que les places del mercat dels dimecres estan totes ocupades, no havent disponibilitat actualment de col·locarne de noves. José Garcia Roigé. S’ACORDA, per unanimitat: DESESTIMAR la petició del Sr. José Garcia Roigé ja que les places del mercat dels dimecres estan totes ocupades, no havent disponibilitat actualment de col·locar-ne de noves. Wilder Zagaceta López. S’ACORDA, per unanimitat: Concedir el canvi de titularitat de la parada núm. 7 que consta a nom de Wilder Zagaceta López a favor de la societat ARTESANOS TAMIA SOCIEDAD CIVIL. Toromedi S.L. S’ACORDA, per unanimitat: AUTORITZAR A TOROMEDI SL a dur a terme un “passacarrers” sense música, sempre i quan no afectin al trànsit rodat i la seva publicitat no comporti un embrutament o tirada de futlletins a la via pública. Toromedi SL. Toromedi SL presenta sol·licitud d’autorització per instal·lar una carpa de 12 m x 12 m al pàrquing ubicat al costat de la Discoteca Mediterrània el dia 23 de juny amb motiu de la revetlla de Sant Joan, així com posar una tanca a tota la zona. NO S’ADJUNTA CAP TIPUS D’INFORMACIÓ ni gràfica, ni escrita on s’indiqui les característiques de les instal.lacions, ni l’activitat que s’hi desenvoluparà, ni quina és la superfície a tancar, ni de quina manera es realitzarà aquest tancament, ni el possible aforament de l’espai tancat, ni els accessos, etc., etc. La Junta de Govern, per unanimitat ACORDA: Comunicar a TOROMEDI que l’autorització que ha demanat, requereix l’atorgament de llicència i s’ha de sotmetre al règim general establert per a les llicències d’establiments públics permanents no desmuntables, en tot allò que sigui procedent, llevat del caràcter indefinit.

Promo-Delta CB. S’ACORDA, per unanimitat: AUTORITZAR a PROMO-DELTA CB per a ocupar la via pública amb taules i cadires a la plaça Hort de la Florit de l’Ampolla, enfront del seu establiment. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. Expt. 48/2013. Lluís Cabrera Caballé. Concedida Expt. 53/2013. Philippe Calame. Ajornada Expt. 55/2013. Francesc Fandos Martí. Concedida Expt. 56/2013. Joan Segarra Piñana. Concedida Expt. 57/2013. Mª José Gammillan Subirats. Concedida Expt. 58/2013. Lluïsa Panisello Sorribes. Concedida Expt. 59/2013. Jordi Millan Ardit. Concedida Expt. 60/2013. Olívia Ferrández Tallon. Concedida Expt. 61/2013. Carme Galve Fresquet. Concedida

Junta de Govern de 31 de maig de 2013 DESPATX OFICIAL. Departament del Territori i Sostenibilitat. Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme. Trameten autorització per a executar les obres d’instal·lació del parc de salut al passeig marítim de l’Arenal, dins la zona de domini públic marítim terrestre, entre les fites M-157 i M-160, al terme municipal de l’Ampolla, d’acord amb les condicions previstes a la Proposta de resolució. Departament d’Interior. La Comissió de Protecció Civil de Catalunya, en la sessió celebrada el passat 25 d’abril de 2013, va homologar el PAM INUNCAT de l’Ampolla. Registre de la Propietat de Tortosa núm. 2. De conformitat amb els articles 52.a/ i 54 del RD 1093/97, de 4 de juliol, el Registre de la Propietat de Tortosa núm. 2 posa en coneixement la inscripció de Declaracions d’obres noves de diferents finques. INSTÀNCIES I PETICIONS. Top Fisher. S’ACORDA, per unanimitat: DESESTIMAR la petició de TOP FISHER ja que l’ocupació de la via pública per a l’exercici d’una activitat ha d’anar necessàriament lligada a l’existència d’un local donat d’alta per a aquesta activitat en el municipi i amb proximitat a la ubicació sol·licitada. Top Fisher. S’ACORDA, per unanimitat de: DESESTIMAR la petició de TOP FISHER ja que els criteris fixats per l’Ajuntament són els de limitar al màxim la contaminació visual provocada per la instal·lació de rètols publicitaris o promocionals. Ana Carmen Narvaez Cruz. S’ACORDA, per unanimitat:


Acords Municipals · Pàgina 9 DESESTIMAR la petició de la Sra. Ana Carmen Narvaez Cruz ja que les places del mercat dels dimecres estan totes ocupades, no havent disponibilitat actualment de col·locar-ne de noves. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. Expt. 96/2012. Roberto Serra Ballester. Denegada Expt. 10/2013. Pedro Fumadó Porres. Concedida Expt. 53/2013. Philippe Calame. Concedida Expt. 63/2013. Juan Manuel Franch Muñoz. Denegada ASSUMPTES ECONÒMICS Aprovació, si escau, del model de contracte a subscriure amb la mercantil ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A. La Junta de govern acorda per unanimitat: CONTRACTAR a la mercantil ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A. per a la prestació de serveis de subministrament de màquines expenedores, senyalització i personal de la zona blava i pàrquing barranc de la Cervera de l’Ampolla, segons el model de contracte que consta a l’expedient. Aprovació, si escau, d’adjudicar el contracte de subministrament de “ADQUISICIÓ DE CÀMERES PER AL SISTEMA DE VIDEOVIGILÀNCIA AL LOCAL POLIVALENT”. La Junta de Govern, per unanimitat ACORDA: Dur a terme les obres relatives a “ADQUISICIÓ DE CÀMERES PER AL SISTEMA DE VIDEOVIGILÀNCIA AL LOCAL POLIVALENT” mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista TELEX SA per un import de 4.132,00 euros i 867,72 euros d’IVA.

Junta de Govern de 11 de juny de 2013 DESPATX OFICIAL. Departament del Territori i Sostenibilitat. Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme. Trameten resolució del director general de data 5 de juny de 2013 referent a una infracció en matèria de costes per construcció d’un porxo de l’Ampolla. La Junta se’n dóna per assabentada. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Serveis Territorials. Informen de la tramitació per part del Sr. Xavier Cabrera Salvadó de l’autorització per inscripció al registre d’explotacions ramaderes per la tinença de 6 cabres i ovelles, i un porc a la seva propietat situada al polígon 132, parcel·la 15 de l’Ampolla. Hotel Belvedere Salou SL. Informen que des del dia 7 de juny i fins el dia 30 de setembre posen en funcionament l’Hotel Cap roig. INSTÀNCIES I PETICIONS. Lluïsa Panisello Sorribes.

La Junta de Govern, per unanimitat ACORDA: AUTORITZAR a LLUÏSA PANISELLO SORRIBES a instal·lar un rètol a la façana del local de l’immoble ubicat al carrer Menorca, núm. 12 de l’Ampolla. L’alçada, al seu punt més baix, com s’indica serà de 2 metres, i pel que fa a l’amplada aquesta no podrà volar sobre la vorera en la seva totalitat sinó que haurà d’estar retranquejat com a mínim 20 cms, per tant, si la vorera com vostè indica fa un 1 metre i mig, el rètol no podrà sobrepassar el metre i trenta cms.zz David Pérez Soriano. S’acorda per unanimitat: Concedir a DAVID PÉREZ SORIANO, la targeta d’aparcament per a persones amb disminució en la modalitat de titular no conductor de vehicle. Fer-li constar que la targeta és personal i intransferible i que caduca als 10 anys des de la seva concessió. Janice MCInerney. La Junta de Govern, per unanimitat ACORDA: AUTORITZAR A LA SRA. JANICE MCINERNEY, TITULAR DEL BAR-RESTAURANT L’ESTACIÓ, per a poder dur a terme les activitats de karaoke, amb el següents condicionants: L’horari màxim per a fer música és fins a les 24:00 h, i respectant sempre no causar molèsties als veïns. Societat de caçadors Sant Joan de l’Ampolla. La Junta de Govern, per unanimitat ACORDA: Comunicar a la Societat de caçadors Sant Joan de l’Ampolla que els agents del Servei de Vigilància municipal s’encarregaran de portar a terme la captura de gossos ensalvatgits del terme municipal de l’Ampolla, amb la collaboració del Sr. Eduard Carles Ibañez, com a persona entesa i amb suficient experiència designada per la Societat de Caçadors. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. Expt. 63/2013. Josefa Curto Balaguer. Concedida Expt. 64/2013. Comunitat Propietaris Sant Joan 8. Concedida Expt. 65/2013. Daniel Lackmans. Concedida Expt. 66/2013. Jordi Bosch Janer. Concedida Expt. 67/2013. Prodelta Mar-3. Concedida Expt. 68/2013. Roxana Stangaciu. Concedida Expt. 142/2009. Eva Navarro Franch. Ajornada ALTRES. Expt. 10. Llicència ús privatiu de plaça de pàrquing al Barranc de Cervera. La Junta de Govern per unanimitat ACORDA: CONCEDIR LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ÚS PRIVATIU DE LA PLAÇA núm. 18 de la planta 0 del pàrquing del Barranc de Cervera a Francisca Hernández Pérez Projecte d’Urbanització PP Z6. S’acorda per unanimitat: Donar trasllat dels informes emesos al promotor per al seu coneixement i que es doni compliment i s’incorporin les determinacions indicades en els informes de l’ACA, i de Localret emesos al document que s’hagi de sotmetre a l’aprovació definitiva. Així mateix, s’hauran d’incorporar les previsions i determinacions del PROJECTE DE SENDERA LITORAL DE L’AMPOLLA redactat i aprovat per aquest Ajuntament, pel que fa al tram inclòs dins l’àmbit del sector.


Acords Municipals · Pàgina 10

Junta de Govern de 5 de juliol de 2013 INSTÀNCIES I PETICIONS. Restaurant Club Nàutic Casa Montero. La Junta de Govern, per unanimitat ACORDA: AUTORITZAR AL RESTAURANT CLUB NÀUTIC CASA MONTERO per a dur a terme al seu local un sopar amb música el proper dissabte dia 6 de juliol, de les 22:00 hores fins les 01:00. Significant-li que aquesta autorització resta condicionada a l’estricte compliment de l’horari. Els Vigilants municipals controlaran que es compleixin les condicions de la present autorització, en especial l’hora màxima autoritzada per a fer música al restaurant, i el seu incompliment serà motiu de denegar qualsevol altra autorització excepcional d’aquest tipus, atès que la llicència del local és de restaurant i no sala de ball o similar. Janice MCInerney. La Junta de Govern, per unanimitat ACORDA: AUTORITZAR A LA SRA. JANICE MCINERNEY, TITULAR DEL BAR-RESTAURANT L’ESTACIÓ, per a poder dur a terme les activitats de karaoke, amb els següents condicionants: L’horari màxim per a fer música és fins a les 24:00 h, i respectant sempre no causar molèsties als veïns. Manuel Alves Teixidó. S’ACORDA, per unanimitat: DESESTIMAR la petició del Sr. Manuel Alves Teixidó ja que les places del mercat dels dimecres estan totes ocupades, no havent disponibilitat actualment de col·locar-ne de noves. Bijuglor SL. S’ACORDA, per unanimitat: DESESTIMAR la petició de BIJUGLOR SL ja que hi ha una zona de càrrega i descàrrega tot just al carrer Menorca al costat de l’accés a l’esmentada plaça on els dissabtes es du a terme el mercat. Els peticionaris haurien de tenir en compte la fisonomia de la zona on es troba ubicat el mercat i, per tant, determinar quin tipus de vehicles és l’idoni per no tenir problemes d’accessibilitat i per procedir als treballs de càrrega i descàrrega. Amanda Vallcanera Massa. la Junta de Govern, per unanimitat ACORDA: AUTORITZAR A AMANDA VALLCANERA MASSA, TITULAR BAR-GELATERIA MASSA, per a amenitzar la terrassa dels Països Catalans amb música els dies 6, 13, 20 i 27 de juliol i 3, 10, 17 i 24 d’agost de 2013, amb el següents condicionants: L’horari màxim per a fer música és fins a les 24:00 h, i respectant sempre no causar molèsties als veïns. Comunitat de Propietaris Verge del Carme. S’ACORDA, per unanimitat: DENEGAR l’autorització sol·licitada per la COMUNITAT DE PROPIETARIS VERGE DEL CARME per a la temporada estival, ja que durant els mesos d’estiu no es permetrà tallar els carrers per motius d’obres si no és evident l’urgència fragant, per la qual cosa, s’haurà de tornar a presentar sol·licitud al mes de setembre i l’Ajuntament en l’autorització els hi marcarà les directrius a seguir.

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU Núm. Projecte BTT-180.547 Sol·licitud EDE 468.613 La Junta de Govern, per unanimitat ACORDA: AUTORITZAR A ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU a realitzar els treballs esmentats, en els termes previstos en el projecte i estudi de salut i seguretat presentat. Cristina Curto Valldepérez: Mercat setmanal. La Junta de Govern, per unanimitat ACORDA: Concedir llicència municipal a CRISTINA CURTO VALLDEPÉREZ per instal·lar una parada de roba infantil i juvenil al mercat setmanal dels dimecres, amb una superfície de 6 metres (PARADA 34.A). Mª Carmen Solà Subirats: Mercat setmanal. La Junta de Govern, per unanimitat ACORDA: Concedir llicència municipal a Mª CARMEN SOLÀ SUBIRATS per instal·lar una parada de llenceria al mercat setmanal dels dimecres, amb una superfície de 4 metres (PARADA 34.B). ELÉCTRICA DEL EBRO S.A. La Junta de Govern, per unanimitat ACORDA: AUTORITZAR A ELÉCTRICA DEL EBRO S.A. a realitzar els treballs esmentats, en els termes previstos en el projecte i estudi de salut i seguretat presentat, salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers. ALTRES Aprovació, si escau, d’adjudicar del servei de neteja de diverses dependències municipals. RELACIÓ DELS LICITADORS PRESENTATS i oferta econòmica (1) S’ACORDA, per unanimitat: ADJUDICAR el contracte per a la prestació del servei de neteja de diverses dependències municipals a l’Ampolla a la mercantil CASANET L’AMPOLLA SL, pel preu de 82.000,00 més l’IVA corresponent, durant un període de 2 anys. Expt. 10/2012. Activitat: Local destinat a la gestió i compravenda de propietats immobiliàries instat per MARIA CORNELIA EVERS. La Junta de Govern per unanimitat ACORDA: Fer constar davant la interessada que l’Ajuntament de l’Ampolla es dóna per assabentada que amb efectes de 4 de juliol de 2013 en endavant, la Sra. MARIA CORNELIA EVERS, ha començat a exercir legítimament l’activitat innòcua de “LOCAL DESTINAT A LA GESTIÓ I COMPRAVENDA DE PROPIETATS IMMOBILIÀRIES”, a l’immoble situat al carrer Ronda del Mar, núm. 24 baixos de l’Ampolla. Expt. 21/2012. Activitat: local destinat a la venda al detall i degustació de marisc instat per NOVA DEVIMAR SL. S’acorda per unanimitat: Donar per complimentat el RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA a què fa referència el capítol 6 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, en relació a l’obertura i funcionament d’un LOCAL PER A LA VENDA AL DETALL I DEGUSTACIÓ DE MARISC al local situat al Barranc de Sant Pere, s/n de l’Ampolla, sol·licitat per NOVA DEVIMAR SL,


Acords Municipals · Pàgina 11 (1)

Expt. 43/2013. Activitat: Cafeteria-Gelateria instat per ALFONSO COLOMA RAMOS. S’acorda per unanimitat: Donar per complimentat el RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA a què fa referència el capítol 6 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, en relació a l’obertura i funcionament d’una CAFETERIA-GELATERIA al local situat a l’Av. Barceloneta, núm. 15-17 local de l’Ampolla. Expt. 39/2013. Activitat: Local destinat a consulta de dietètica i nutrició instat per ROSER MARTÍ CID La Junta de Govern per unanimitat ACORDA: Fer constar davant la interessada que l’Ajuntament de l’Ampolla es dóna per assabentada que amb efectes de 7 de juny de 2013 en endavant, la Sra. ROSER MARTÍ CID, ha començat a exercir legítimament l’activitat innòcua de “LOCAL DESTINAT A CONSULTA DE DIETÈTICA I NUTRICIÓ”, a l’immoble situat al carrer Sant Sebastià, núm. 10 3r 1a de l’Ampolla. Expt 11. Llicència ús privatiu de plaça de pàrquing al Barranc de Cervera. La Junta de Govern per unanimitat ACORDA: CONCEDIR LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ÚS PRIVATIU DE LA PLAÇA núm. 24 del pàrquing del Barranc de Cervera a Josep Portillo Borell. Expt 12. Llicència ús privatiu de plaça de pàrquing al Barranc de Cervera. La Junta de Govern per unanimitat ACORDA: CONCEDIR LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ÚS PRIVATIU DE LA PLAÇA núm. 8 del pàrquing del Barranc de Cervera a Avelina Cabrera González.

Junta de Govern de 19 de juliol de 2013 DESPATX OFICIAL. Subdelegació del Govern. Es dóna compte de l’autorització atorgada a la Societat de caçadors La Boquera per a dur a terme la tirada al plat els dies 21, 22, 23, 24, 26, 27 i 28 de juliol a l’Ampolla. Ministeri d’Agricultura, Aliment i Medi Ambient. Trameten Resolució adoptat per la Confederació Hidrogràfia de l’Ebre, de data 4 de juliol de 2013, d’autorització a El Mirador del Delta SL d’abocament per infiltració en terreny de les aigües residuals procedents d’una urbanització. INSTÀNCIES I PETICIONS. Teresa Estupiñà Martí. S’ACORDA, per unanimitat: Desestimar la petició de la Sra. Teresa Estupiñà Martí ja que en un radi proper a la farmàcia, concretament a la plaça González Isla, ja hi ha dues places reservades per a persones amb mobilitat reduïda. Comunitat de Propietaris “Can Capellà”. S’ACORDA, per unanimitat: DESESTIMAR la petició de la Comunitat de Propietaris Can Capellà, l’Ajuntament ja ha parlat amb l’empresa encarregada del servei d’escombraries per tal de què el personal encarregat de la conducció dels vehicles tingui cura i adopti les mesures necessàries per evitar danys als edificis al seu pas. Comunitat de Propietaris Terol 9. La Junta de Govern, per unanimitat ACORDA:


Acords Municipals · Pàgina 12 Autoritzar a la COMUNITAT DE PROPIETARIS TEROL 9 per a la col·locació d’un gual permanent per a l’entrada i sortida de vehicles a l’immoble ubicat al carrer Terol, núm. 9, d’aquesta localitat. Robert Ballesté Rodríguez. La Junta de Govern, per unanimitat: Autoritzar a ROBERT BALLESTÉ RODRÍGUEZ per a la collocació de DOS GUALS permanents per a l’entrada i sortida de vehicles a l’immoble ubicat al carrer Saragossa, núm. 12, d’aquesta localitat: Rodiger Thomas. La Junta de Govern, per unanimitat ACORDA: Autoritzar a la RODIGER THOMAS per a la col·locació d’un gual permanent per a l’entrada i sortida de vehicles a l’immoble ubicat a l’Av. Cap Roig, núm. 6, d’aquesta localitat. German Brull Brull. La Junta de Govern, per unanimitat: Autoritzar a la GERMAN BRULL BRULL per a la col·locació d’un gual permanent per a l’entrada i sortida de vehicles a l’immoble ubicat al carrer Bussó, núm. 6, d’aquesta localitat. Mbaye Diop Mbaye. S’ACORDA, per unanimitat: DESESTIMAR la petició de MBAYE DIOP MBAYE ja que les places del mercat dels dimecres estan totes ocupades, no havent disponibilitat actualment de col·locar-ne de noves. Hotel Cap Roig. S’ACORDA, per unanimitat: Donar-nos per assabentats de l’esmentada circular on s’especifica que acte tipus d’activitats no estaran subjectes a la normativa d’espectacles i activitats recreatives si no són de pública concurrència, en el cas de què sí siguin de pública concurrència, és a dir, per al públic en general, llavors les activitats estaran subjectes a la normativa en matèria d’espectacles i activitats recreatives. Aitor Ema Hoole. La Junta de Govern, per unanimitat ACORDA: AUTORITZAR A AITOR EMA HOOLE, TITULAR DEL XIRINGUITO DE L’ARENAL per dur a terme a la terrassa de l’esmentat xiringuito actuactions de música en directe les nits del 27 de juliol, 2 d’agost, 9 d’agost i 16 d’agost de 2013, amb els següents condicionants: L’horari màxim per a fer música és fins a la 01:00 h, i respectant sempre no causar molèsties als veïns. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. Expt. 71/2013. Marcelle Marchetti. Concedida Expt. 72/2013. Josep Roca Turon. Concedida Expt. 73/2013. Mª Cinta Cid Reverté. Concedida Expt. 74/2013. Jordi Moscardó de San Claudio. Concedida Expt. 75/2013. Cristóbal Cívico Gallardo. Concedida Expt. 76/2013. Maria Asunción Vila Valls. Concedida ASSUMPTES ECONÒMICS CODE. En data 15 de juliol de 2013, té entrada en el registre general de l’Ajuntament, escrit del CODE notificant que no

s’han incrementat a les aportacions de l’Ajuntament per a l’exercici 2013, quedant fixades en els següents imports: Aportació com a membre consorciat 14.531,81 € Servei de Salubritat pública 3.434,59 € Agència Local de l’Energia 1.000,00 € La Junta de Govern, per unanimitat ACORDA: Aprovar l’Annex per al 2013 al Conveni de col·laboració entre el CODE i l’Ajuntament de l’Ampolla, per a la realització del servei de salubritat pública en el terme municipal de l’Ampolla. Aprovació, si escau, de la proposta de cessió d’imatges i material de fotografia efectuada pel Sr. Daniel Capera Del Hallazgo. La Regidora de Cultura Sra. Laura Molina informa a la comissió de la propera inauguració de l’Exposició de Fotografies que des de la Regidora s’està programant, així com de la voluntat del Sr. Capera de cedir les imatges i elsmaterial fotogràfic del seu pare a l’Ajuntament de l’Ampolla. Amb aquest fi s’ha redactat un model de contracte, el qual consta a l’expedient. La Junta de govern acorda, per unanimitat: Aprovar el model de contracte que consta a l’expedient a subscriure entre l’Ajuntament de l’Ampolla i el Sr. Daniel Capera del Hallazgo pel qual cedeix tot el material fotogràfic del seu pare i les imatges que s’hi contenen, facultant al Sr. Alcalde Francesc Arasa Pascual per a la signatura del mateix. ALTRES Expt. 12. Llicència ús privatiu de plaça de pàrquing al Barranc de Cervera. La Junta de Govern per unanimitat ACORDA: CONCEDIR LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ÚS PRIVATIU DE LA PLAÇA núm. 14 del pàrquing del Barranc de Cervera a David Coloma Soler. Expt. 45/2013. Activitat: Local destinat a l’exposició i venda d’articles de regal instat per LLUÏSA PANISELLO SORRIBES. La Junta de Govern per unanimitat ACORDA: Fer constar davant la interessada que l’Ajuntament de l’Ampolla es dóna per assabentada que amb efectes de 7 de juny de 2013 en endavant, la Sra. LLUÏSA PANISELLO SORRIBES, ha començat a exercir legítimament l’activitat innòcua de “LOCAL DESTINAT A L’EXPOSICIÓ I VENDA D’ARTICLES DE REGAL”, a l’immoble situat al carrer Menorca, núm. 12, baixos, de l’Ampolla. Expt. 48/2013 AVÍCOLES MOLA BOVÉ CB Llicència explotació intensiva d’engreix d’aviram. S’acorda per unanimitat: Donar per complimentat el RÈGIM DE COMUNICACIÓ a què fa referència el títol IV de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, en relació a l’activitat d’EXPLOTACIÓ INTENSIVA D’ENGREIX D’AVIRAM per passar de 12.000 unitats a 16.335 unitats, a la parcel·la 1 del polígon 84 de l’Ampolla. Expt. 13. Llicència ús privatiu de plaça de pàrquing al Barranc de Cervera. La Junta de Govern per unanimitat ACORDA: CONCEDIR LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ÚS PRIVATIU DE LA


Acords Municipals · Pàgina 13 PLAÇA núm. 26 del pàrquing del Barranc de Cervera a Daniel Capera Basagoiti. Expt. 14. Llicència ús privatiu de plaça de pàrquing al Barranc de Cervera. La Junta de Govern per unanimitat ACORDA: CONCEDIR LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ÚS PRIVATIU DE LA PLAÇA núm. 37 del pàrquing del Barranc de Cervera a Antonio Andrés Martínez. Expt. 15. Llicència ús privatiu de plaça de pàrquing al Barranc de Cervera. La Junta de Govern per unanimitat ACORDA: CONCEDIR LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ÚS PRIVATIU DE LA PLAÇA núm. 9 del pàrquing del Barranc de Cervera a Daniel Felices. Expt. 16. Llicència ús privatiu de plaça de pàrquing al Barranc de Cervera. La Junta de Govern per unanimitat ACORDA: CONCEDIR LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ÚS PRIVATIU DE LA PLAÇA núm. 30 del pàrquing del Barranc de Cervera a Dominique Condat. Expt. 17. Llicència ús privatiu de plaça de pàrquing al Barranc de Cervera. La Junta de Govern per unanimitat ACORDA: CONCEDIR LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ÚS PRIVATIU DE LA PLAÇA núm. 27 del pàrquing del Barranc de Cervera a Daniel Capera del Hallazgo. Aprovació inicial, si escau, del Projecte de Reparcel·lació del SECTOR Z-6. La Junta de govern ACORDA: Aprovar inicialment EL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL SECTOR Z6-CÀMPING CAP ROIG, del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de l’Ampolla, redactat per l’arquitecte Xavier Mercadé Orriols.

Junta de Govern de 26 de juliol de 2013 DESPATX OFICIAL. TV3. La Direcció de Televisió de Catalunya i del programa “Divendres” agraeixen la col·laboració rebuda durant l’estada a la població, a tots els departaments implicats i, especialment a Neus Ortí, i a la Confraria de Pescadors i al seu President Josep Molina. Ajuntament del Perelló. Es dóna compte a la Junta de la sortida nocturna amb BTT al Perelló avui divendres dia 26 de juliol i que durant la ruta es passarà pel terme municipal de l’Ampolla. INSTÀNCIES I PETICIONS. Eléctrica del Ebro S.A. La Junta de Govern, per unanimitat ACORDA: Autoritzar a ELÉCRICA DEL EBRO S.A. per a la col·locació d’un gual permanent per a l’entrada i sortida de vehicles a l’immoble ubicat al carrer Osca, núm. 13, d’aquesta localitat.

Club Nàutic L’Ampolla. La Junta de Govern, per unanimitat ACORDA: AUTORITZAR CLUB NÀUTIC L’AMPOLLA, per a celebrar els dies 17 i 24 d’agost, respectivament, una vetllada social amb música per poder ballar i la tradicional festa del Club, el sopar es farà dintre del restaurant, mentre que el ball i la barra lliure tindrà lloc a la zona lliure del costat del Local Social, sempre i quan es compleixin els següents requisits: L’horari màxim per a fer música és fins a la 01:00 h. Janice MCInerney. La Junta de Govern, per unanimitat de tots els membres que legalment la composen, ACORDA: AUTORITZAR A LA SRA. JANICE MCINERNEY, TITULAR DEL BAR-RESTAURANT L’ESTACIÓ, per a poder dur a terme les activitats de karaoke, amb els següents condicionants: L’horari màxim per a fer música és fins a les 24:00 h, i respectant sempre no causar molèsties als veïns. Marina Guasch Ampolla SL La Junta de Govern, per unanimitat ACORDA: Primer.- DESESTIMAR la petició de MARINA GUASCH AMPOLLA SL per poder dur a terme actuacions en directe de música en viu per un grup de 2-3 components per amenitzar la vetllada o 1 persona en cas de DJ’s, els dies 3 i 24 d’agost. El dia 3 d’agost per tractar-se de la “Nit màgica” on hi ha organitzats moltes actuacions per part del Patronat Municipal de Turisme en la mateixa franja horària, i el dia 24 d’agost per tractar-se de la tradicional i anual Festa del Club Nàutic. Segon.- AUTORITZAR A MARINA GUASCH AMPOLLA, SL, per a poder dur a terme actuacions en directe de música en viu per un grup de 2-3 components per amenitzar la vetllada o 1 persona en cas de DJ’s, els dies 10, 17 i 31 d’agost, sempre i quan es compleixin els segúents requisits: D’acord amb el que preveu l’article 112.2 del Decret 112/2010, les persones organitzadores han de comptar amb la conformitat de la persona titular de l’espai obert on es pretén dur a terme l’activitat de caràcter extraordinari, i en el seu cas li correspon atorgar aquesta conformitat al CLUB NÀUTIC L’AMPOLLA. Aquesta conformitat s’haurà d’aportar a l’Ajuntament per escrit al Registre d’entrada de documents. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. Expt. 142/2009. Eva Navarro Franch. Concedida ASSUMPTES ECONÒMICS Departament d’Empresa i Ocupació. Direcció General de Turisme. Comuniquen que en els propers dies es procedirà a realitzar la transferència del 30% dels ingressos generats per les pernoctacions a l’Ampolla corresponent als períodes de novembre-desembre 2012 i el primer trimestre del 2013 en compliment del que disposa la llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics. L’import a liquidar a l’Ajuntament per a aquest període és de 1.112,94 €


Entitats · Pàgina 14

Adela - Reconeixement Empresarial Activitat Dorm Gratis El passat 21 de juny, a la ciutat de Tortosa, va tenir lloc de la mà de la Confederació de Comerç de Catalunya una nova jornada de dinamització comercial on des d’ADELA vàrem tenir la satisfacció de rebre un reconeixement per la iniciativa que els nostres associats: l’Hotel Sol, Hotel Roca Plana, Hotel Flamingo i el Camping Ampolla, mitjançant la seva activitat – Dorm Gratis. Aquesta activitat – Dorm Gratis – va tenir lloc el passat 26 d’octubre i va consistir en regalar una nit de dormir i esmorzar completament gratis a tota aquella persona que tingués nacionalitat Andorrana. Tampoc podem deixar de fer menció de la participació en l’activitat de Deltaturístic, qui va oferir també de forma gratuïta una visita guiada per les meravelles del nostre Delta. En la jornada de dinamització es va defensar també, tal i com compartim des de l’Associació d’Empresaris de l’Ampolla, la nostra nova marca “Botiguers pel país” que consisteix en promoure el comerç de proximitat, el que predomina al nostre poble i fa que puguem tenir establiments centenaris.

Des d’aquestes línies, ADELA vol felicitar l’activitat dels seus associats – Dorm Gratis – que no s’acaba amb una jornada sinó que tornarà a ser defensada a la fira d’Andorra que tindrà lloc els propers dies 25, 26 i 27 d’octubre i vol també encoratjar a tots els comerços a presentar-nos qualsevol iniciativa a la qual s’intentarà donar suport. Continuem treballant i deixant el nom de l’Ampolla en la posició que es mereix. Podeu veure l’enllaç de la notícia publicat a: http:// botiguerspelpais.cat/convocatories/3-jornada-dinamitzacio-comercial-ccc/ Joan Múria - President

El Negocio de Vivir Estaba leyendo un artículo en EMPRENDEDORES, y quiero trasladarte una inquietud: España tiene uno de los mejores negocios de toda la historia: Mostrarle al mundo el mejor producto: EL MODO DE VIVIR. ¿Hay algo más interesante que saber vivir? En España, gracias al clima, a su historia, a su seguridad, a su gastronomía, a su ocio (la noche española es de gran interés), a su sistema de salud, a su variedad idiomática, cultural, alimenticia,... SABEMOS VIVIR. Es sin duda nuestro gran producto, y por tanto es el gran negocio. Pero no sabemos venderlo, miles de millones de personas dispuestas a vivir mejor, y no sabemos vender. Tal vez debamos crear un grupo de pensamiento y acción para hacer este NEGOCIO. Negocio original: mostrarle al mundo el modo de vestir. Imagina por un momento que vas en el metro, el autobús o incluso de compras por el supermercado y ves a una persona que te fascina por su estilo y que te hace preguntarte dónde debe haberse comprado esos fantásticos zapatos o esa chaqueta que tanto te gustaría tener en tu armario. Pues bien, en estos casos siempre puedes acercarte, hablar con ella y salir de dudas o, si esto te da algo de

reparo, aprovechar esta pasión por la moda y convertirla en un proyecto emprendedor similar a Material Wrld. ¿De qué se trata? Pues de un portal Web a través del cual las personas con más estilo tienen la oportunidad de mostrarle al mundo su modo de vestir con el fin de que todos puedan saber dónde adquirir esas prendas e, incluso, comprarlas a través de la propia plataforma, ya que muchos de los participantes ponen a la venta jerséis, cazadoras, botas o vestidos, entre otros muchos accesorios. Es así como los emprendedores Rie Yano y Jie Zheng le acaban de dar vida a este negocio que, de momento y a pesar de que se trata de un producto internacional, está centrado en satisfacer las necesidades de los neoyorkinos, por lo que éste podría ser el momento ideal para que tú crearas algo parecido en España, ya que, además de ser un producto muy novedoso, material Wrld sólo está disponible en inglés. Asimismo,es importante destacar que, en su fase beta, Material Wrld recibió más de 100.000 visitas y sus creadores ya están planeando crear una aplicación móvil para que los propietarios de uno de estos dispositivos puedan disfrutar de los estilos de Material Wrld sin necesidad de sentarse frente a un ordenador. Artículo de EMPRENDEDORES. Eduard Petreñas Tutor de Negocios


Entitats · Pàgina 15

L’Onada = molt + que un Centre de Dia Aquest mes de setembre, el Centre de Dia celebrarem el nostre 3r aniversari. Recordem l’estiu del 2010, el Centre de Dia encara estava tancat, però tant nosaltres com l’Ajuntament teníem moltes ganes d’obrir i oferir un servei de qualitat a les persones grans i les famílies del municipi de L’Ampolla. Aquell estiu vam realitzar les primeres visites a persones de L’Ampolla que havien manifestat algun tipus d’interès però que no ho tenien molt clar... Nosaltres dèiem: - Necessitem als 15 primers valents per obrir i segur que amb el pas del temps cada cop més persones grans i famílies confiaran amb nosaltres i així ha estat... Cada cop hi ha més persones interessades en venir al centre i passar estones amb nosaltres, associacions i voluntaris sovint els tenim al centre fent alguna activitat conjunta i això per nosaltres és magnífic ja que són aquests petits moments els que fan possible la felicitat. L’Onada som una organització que ens dediquem al servei de les persones des de l’any 1995, actualment disposem de 19 equipaments repartits pel territori català, 3 dels quals tenim pendents d’obertura. L’esforç, la capacitat d’autocrítica i la passió per la gent gran, ens han fet créixer tant en quantitat com en qualitat. L’arribada a un nou municipi sempre és costosa. No ens coneixen, aquests serveis encara no són familiars per

nosaltres, però amb el temps, el municipi i centre es converteixen en una gran família, en un punt de referència important davant les necessitats que van sorgint al voltant de l’atenció a les persones. Quan parlem d’equipaments no solament parlem de centres amb serveis específics. Per L’Onada, equipaments significa diferents serveis que posem a l’abast de la població per tal de “Satisfer les necessitats del col·lectiu de la gent gran i de les seves famílies basant-nos amb l’atenció centrada en la persona, els seus drets i les seves llibertats, durant les diferents etapes de la vellesa, potenciant en tot moment les capacitats personals de cada persona usuària i l’ètica del cuidatge”, tal i com diu la nostra missió. Per poder donar resposta a les diverses necessitats comptem amb una àmplia cartera de serveis. Serveis que es donen tant al propi domicili com al centre. Tots ells amb la finalitat de cuidar d’una forma digna i respectuosa als nostres clients, els usuaris dels centres. Us animem a venir al centre, a conèixer els nostres serveis, a participar com a voluntaris, en fi a apropar-vos i si és el cas us ajudarem de la millor manera que sabem: donant resposta a les vostres necessitats amb qualitat i professionalitat.


Entitats · Pàgina 16

Tots junts fem camí Tots els mitjans de comunicació del diumenge 30 de juny amb més o menys entusiasme parlaven del Concert per la Llibertat celebrat el dissabte 29 de juny al Camp Nou de Barcelona. Un acte on van participar més de 60 artistes tant de nacionalitat catalana com de nacionalitat internacional, passant per coneguts cantants gallegs, bascos, castellans com valencians. Ara bé, no s’ha de treure importància a l’èxit d’assistència que va tenir amb més de 90.000 assistents d’arreu de Catalunya. Aquesta nombrosa xifra reflexa la unitat i les ganes d’aconseguir el que es va demanar reiteradament durant les 6 hores de concert: la independència de Catalunya. Van haver-hi grans moments al llarg de la nit i difícilment si es preguntés entre els assistents tots coincidirien en quedar-se amb un de sol. Seria difícil poder triar entre l’inici de la segona part amb Lluís Llach cantant a capela “Venim del nord, venim del sud”; “Camins” amb el retrobament del grup de rock català Sopa de Cabra; el punt i final a l’acte amb la nova cançó “Tossudament

alçats” cantada per tots els artistes que van participar a l’acte i els més de 90.000 assistents; o “L’emigrant” de Peret. Però el moment que passarà a la història, que ha obert molts noticiaris, que ha ocupat desenes de portades i que ha aconseguit posar la pell de gallina a tots els catalans i catalanes, és el mosaic que es va elaborar a la mitja part del concert, un mosaic sota el lema “Fredoom Catalonia 2014” i que va romandre aixecat durant els dos minuts que va durar “Els segadors”


Entitats · Pàgina 17

interpretat per l’Orfeó Català i la Cobla de Catalunya. Un cop més els catalans i catalanes vam demostrar que el que demanem no és un caprici, sinó que hi ha motius, ganes i recolzament per part de molts col·lectius. Vam deixar clar davant dels ulls de tot el món que som un poble unit i que sabem el què volem. Que tenim capacitat per mobilitzar masses i organitzar grans actes amb un gran ressò mediàtic perquè tothom s’assabenti del què s’està demanant cada cop amb més força. El proper 11 de setembre és una altra prova per al

poble català per demostrar que no perdem l’esperança d’aconseguir la independència, que no ens cansarem de demanar-la i que romandrem junts sempre. La cadena humana que s’organitza per a la propera Diada de Catalunya anirà des d’Alcanar fins a El Pertús, passant per 86 municipis catalans, creuant el país per l’antiga Via Augusta i trepitjant més de 400 quilòmetres. Aquesta serà una altra prova de la perseverança i insistència del poble català i a més ha de servir per empènyer la classe política cap a la consulta del 2014. Mireia Curto Perelló


Entitats · Pàgina 18

Jornades de teatre en català El Grup de teatre de l'Ampolla, ha arribat al seu cinquè aniversari amb quatre obres representades: "L'auca del senyor Esteve" de Santiago Rusiñol, "Amnèsia amb regalèssia" de Nicasi Camps i Pinós, "El cafè de la Marina" de Josep Mª de Sagarra i aquest any "La mamà té jocs amagats" de Joaquim Puigbó i Mayol.

També hi trobem un àrab d'arrels catalanes: Mohamed Alí-Kates i una suïssa impostora la senyora Lucy. Entre tots van formant diverses parelles que amb les seves peripècies ens conduiran fins un final, que no sabem si és feliç o no, almenys és sorprenent: un gran incendi en el que han de marxar corrents i avisar els bombers.

Continuem aportant el nostre granet de sorra per mantenir un espai cultural de teatre en català al nostre poble, i seguint aquest objectiu portem al carrer els nostres autors alternant els clàssics i els moderns amb aquestes jornades de teatre; aquest any hem fet una peça més moderna de Joaquim Puigbó i Mayol.

La mamà, Matilde Rocamora, ens ha divertit amb la recreació d'Avelina Cabrera.

Les jornades s'han celebrat el dia 19 de juliol i el dia 10 d'agost, a les 11 de la nit, a la plaça Catalunya. La jornada de l'estrena no va ser molt reeixida perquè el temps no ens va acompanyar degut a alguns ruixats escadussers que van pressionar els actors i molestar al públic, que malgrat tot va acudir omplint la plaça. Demanem disculpes pel nerviosisme i els imprevistos de la nit. La segona jornada, amb una bona nit d'agost va ser més distesa i igualment ens vam sentir acollits per un públic –la majoria de fora– que amb les seves rialles ens va encoratjar; doncs el que preteníem amb aquesta comèdia era que passessin una estona divertida. L'obra d'aquest any: "La mamà té jocs amagats" és una comèdia d'embolics amb diversos i desbaratats personatges i amb un seguit d'efectes especials (timbres, telèfons, música i sirenes de bombers) per cridar més l'atenció, que han estat molt ben portats pel tècnic de so, Antu Ordóñez, i que ha suposat també un pas endavant en l'aprenentatge escènic del nostre grup. L'obra, que porta implícita una crítica als polítics i als seus defectes, ens conta les peripècies de la Matilde Rocamora, una vídua de bon veure, que va a recomanar el seu gendre per un càrrec, sense que aquest ho sàpiga i sense embolicar-se ella, ni la seva filla, Mireia, amb el seductor Jordi Vilaclara que és el polític que ha d'atorgar el nomenament i que acaba d'enamorar-se de l'altra filla, la Laura. A la trama s'afegeixen un seguit de personatges que emboliquen la troca: un doctor i inventor d'un aparell que ens dóna el grau de ximpleria dels candidats: en Faustí Lamata, un usurer de curta vida: Samuel Estradé, els empleats de la prefectura governativa: el secretari: Joaquim Creus, enamorat de la germana del prefecte: la Raquel, que és l'encarregada de vigilar-lo, l'administrativa: Maria Deulofeu, el candidat seriós: Alfred Valldaura i el candidat passota el cantautor Màrius Russinyol.

El senyor prefecte, en Jordi Vilaclara ens ha seduït de la mà de Lluís Cabrera. La bufona i seductora Laura ens ha conquistat de la mà de Gemma Caballé. El doctor i inventor Faustí Lamata ens ha convençut de la mà d'en Pere Curto. En Joaquim Creus i la secretària Raquel, la parella madureta, molt ben recreada de la mà de Mercedes Castellà i Manel Romeu. La parella formal del candidat seriós Alfred Valldaura i la bonica Mireia han estat molt ben portats per l'Enric Tomàs i la Mireia Curto. L'eficiència de la senyora Maria Deulofeu, l'ha demostrada amb gràcia Mercedes Múria. En Samuel Estradé, encara que de curta vida ha estat ben encarnat per l'Enric Rambla. En Màrius Rossinyol ens ha fet riure a tots de la mà de l'Ernest Plans. En Mohamed Alí-Kates ens ha sorprès amb el seu llenguatge àrab-català de la mà de Manuel Romero. I finalment, la Lucy ens ha enlluernat amb la seva bonica presència de la mà de Sadia Mahmoudi. Volem donar les gràcies a: Excm. Ajuntament, Regidoria de Cultura. Brigada Municipal, Club de Pensionistes i a la Sra. Ascenció Xulvi.


Col·laboracions · Pàgina 19


Festes · Pàgina 20

Festa Major de Sant Joan


Festes · Pàgina 21

Tarda de música

Aquest any hem pogut gaudir d’una tarda diferent, amb el concert de “LA BANDA DEL OLD SWINFORD HOSPITAL” de Regne Unit a la plaça Catalunya, amb música molt variada i de l’agrat de tot el públic assistent, amb grans instrumentistes i cantants. Tota una festa.


Inauguracions · Pàgina 22

Inauguració del Centre d’Interpretació L’Ampolla és un poble afortunat per tenir uns estiuejants que estimen el poble com si fossin un “ampollero” més. El dissabte 20 de juliol vam tenir el plaer de comptar amb la presència del senyor José Celma Prieto, president de la companyia d’assegurances Metròpolis, i la seva família per la inauguració del Centre d’Interpretació de l’Ampolla i el Delta “Fundación José Celma Prieto”. Voldríem agrair-li la seva aportació econòmica, gràcies a la qual ha estat possible la realitat d’aquest Centre. Va ésser un acte carregat d’història i d’emocions. En primer lloc, l’excel·lentíssim senyor alcalde Francesc Arasa ens va dirigir unes paraules que feien referència a la família Celma i la composició del Centre d’ Interpretació. Tot seguit el senyor José Celma, molt emocionat, va agrair el gest que havia tingut l’Ajuntament de l’Ampolla. Després, en un ambient relaxat i amb música de jazz, vam prendre una copa de cava. Voldríem donar les gràcies també als autors de l’escultura, en Patxi Rodríguez i la Marta Torelló, i al nostre benvolgut Jordi Martínez per tota la documentació dels panells informatius.


Festes · Pàgina 23


Cultura · Pàgina 24

Més de 800 persones visiten l'exposició antològica dedicada a Andreu Capera Fotògraf que durant mig segle va retratar la vida local Més de 800 persones han visitat, del 27 de juliol a l’11 d’agost, l’exposició antològica que l’Ampolla ha dedicat al fotògraf local Andreu Capera Fusté (1914-1994). 65 imatges impreses físicament i més de 150 projectades en una pantalla, han permés acostar-se al llegat gràfic d’un fotògraf que, tot i no ser professional, va retratar durant mig segle els esdeveniments locals i la vida quotidiana d’aquest poble del Baix Ebre. L’èxit que ha obtingut l’exposició ha sorprés la pròpia organització que considera, en paraules de l’alcalde, Francesc Arasa, que “hi ha uns records que ha quedat demostrat que interessen als ampolleros”. Arasa afegeix que “iniciatives com aquestes ens ajuden a entendre d’on venim i valorar més el que tenim i refermen, a més, el nostre sentiment de pertinença”. De la seva banda, la regidora de Cultura de l’Ampolla, Laura Molina, ha destacat la col·laboració de tot el veïnat en la recerca de fotos d’Andreu Capera que havien estat escampades per gairebé totes les cases del poble durant dècades. “I hem d’agrair molt en especial la participació de la família d’Andreu Capera, que ha donat un fons de centenars de fotos i negatius, així com les càmeres i altres materials fotogràfics seus”. Amb motiu de la inauguració de l’exposició, la família Capera va signar la donació d’aquest material a l’Ajuntament, que en queda com a dipositari i custodi. L’Ajuntament es compromet també a anar datant i documentant les imatges, com ja s’ha fet amb les que s’han exposat públicament aquests dies. Aquesta primera feina ha estat possible gràcies a Daniel Capera, fill d’Andreu Capera, i a les persones que han cedit les fotografies, així com a la feina de la bibliotecària Mercè Castellà i el cronista local Guillem Comí. Daniel Capera opina que “el meu pare no hauria volgut altra cosa que les seves fotos fossin patrimoni del seu poble”. I recorda que “preservar aquests fons és vital, perquè salvaguardem el record d’una època que ja no existeix i perquè posem en perspectiva moltes coses”. L’exposició té un programa paral·lel d’activitats que es desenvoluparan en els propers mesos. En concret es preveu una xerrada a l’escola per tal que els més petits coneguin, amb el suport de les fotos, la història del seu poble. I també una ruta a peu per alguns dels indrets més sovintejats en les fotos de Capera, que permetrà comprovar els canvis que l’Ampolla ha experimentat des de la Guerra Civil fins avui. Imatges Adjuntem tres imatges. Una és de la signatura del conveni entre l’Ajuntament de l’Ampolla i la família Capera. Les altres dues, de l’exposició i l’afluència de públic.


Cultura · Pàgina 25


La nostra festa, la Verge del Carme

Festes · Pàgina 26


Festes · Pàgina 27

Un secret a veus El dia del Carme és, com tots els anys, una data senyalada per a tots els ampolleros i estiuejants. És la patrona dels mariners, però també és la que dóna nom a les festes que se celebren en el seu honor. Així va ser com, sabent de la importància de la diada, es va invitar a presidir la Missa del Port al nou Bisbe de Tortosa, Monsenyor Enrique Benavent. Al principi es va dur en molt de secret perquè no estava assegurada la seva presència a l’Ampolla ja que només portava tres dies a la Diòcesi. Però una vegada confirmada la seva assistència la notícia va córrer com la pólvora. No és d’estranyar que a la Llotja, el mateix dia de la festa, hi hagués una gran expectació per conèixer el nou delegat del Papa a les nostres terres. Van acudir els pescadors majors amb les seves famílies, els representants de la llotja i les autoritats del poble, la coral per acompanyar durant la Missa i després per cantar havaneres, un nombrós grup de fidels, devots de la Mare de Déu del Carme i els mossèns de l’arxiprestat. No faltava ningú. El Bisbe Benavent va presidir la solemne Missa concelebrada en la que va expressar la seva alegria per haver pogut assistir a la festa del Carme. També va dir el que era un secret a veus: “L’Ampolla és el primer poble del Bisbat que visito per compartir la fe”. Després va saludar a tots els qui volien conèixer-lo i es mostrà afable i cordial amb tothom. No es va estar de preguntar i d’interessar-se per tot, però en el que més insistia era en saber sobre la parròquia, l’Església i les persones del poble. Des d’aquí donem les gràcies al nou Bisbe per haver vingut a l’Ampolla i compartir la diada del Carme amb tots els qui hi vivim. Esperem que aviat torni a visitar-nos. Mn. Eduard Falcó


Festes · Pàgina 28

Desfilada de moda l’Ampolla 2013

Un any més, les nostres expertes en moda – E&S, Grissel Moda, Tribeca, Llenceria Cloti i la nouvinguda Show Room la Brull, han tornat a brillar sota els estels. L’Ampolla ha aplegat més de 1.000 persones d’arreu de les nostres Terres per veure i viure la moda casual, cocktail, estil eivissenc, roba de bany, roba interior... de la mà de models internacionals i, de nens i nenes que tot i no tenir caché internacional no deixen de ser menys populars ni menys aplaudits. Fins i tot la pluja va voler estar present en una de les nits més esperades de l’estiu 2013 però, tot i aquest entrebanc, gràcies a la vostra paciència i espera va ser possible el retorn de la desfilada. Des de l’Associació d’Empresaris donem les gràcies a tots i totes els qui feu possible aquesta vetllada de moda, des de l’excel·lentíssim Ajuntament, l’Alcalde, Regidors... També a la Confederació de Comerç, a la Confraria de Pescadors, a Ports i a moltes altres persones que feu possible que any rere any els nostres comerços puguin lluir i desfilar les seves col·leccions dalt d’una passarel·la tan emblemàtica com és la del Port de l’Ampolla. Gràcies

a aquests comerços que no perdeu les forces tot i la immensa calor del moment de les proves i dels assajos... ho doneu tot per poder mostrar qui sou, unes lluitadores i emprenedores que feu front al moment actual. I gràcies, com no, a tots els que participeu amb la vostra presència a l’acte, sense els quals aquesta activitat tampoc tindria sentit. Us esperem el proper estiu! Gràcies a tothom. Juan Múria (President)


Festes · Pàgina 29


Col·laboracions · Pàgina 30

TRAIA CAPITA I LEBEDONTIA: NOVES APORTACIONS AL PATRIMONI HISTÒRIC LOCAL

Guillem Comí Les hemeroteques ens aporten noves dades sobre la història del poblat grec de Lebedontia i de la vil·la romana de Traia Capita, que vam publicar fa quatre edicions. La informació divulgada llavors, tot i ser bastant definitiva pel que fa a situar tots dos llocs a l’actual Ampolla, es pot complementar amb els resultats de posteriors recerques, dutes a terme des d’aquell moment, que compartim amb els lectors de “La Marinada”. Comencem per Traia Capita. Hem recopilat notícies de l’any 1903, segons les quals hi havia localitzades al nucli de l’Ampolla les restes d’una construcció de l’època romana i que s’identificaven com a restes d’una domus o un balneari la propietat del qual s’atribuïa a algun potentat romà. Originàriament, Traia Capita havia estat, segons la major part de les fonts històriques, una domus. Les domus eren habitatges construïts a peu de carretera, on els viatgers podien descansar, menjar o canviar les cavalleries. No es descarta que aquella casa d’hostes i de cavalleries hagués esdevingut en algun moment la residència d’una família acomodada, d’aquí que l’actual terme domèstic/a

(relatiu a la casa) ve d’aquesta paraula llatina. Fins i tot és probable que al voltant de la domus nasqués un petit poble. L’any 1903, el Centre Excursionista de Tortosa va programar una visita a diferents indrets de la zona per tal de conèixer un variat patrimoni històric. El matí del 19 de juliol, els socis de l’entitat havien d’anar a l’Hospitalet de l’Infant per veure els castells de Sant Jordi d’Alfama i de Balaguer, l’antic hospital i altres edificis importants del poble. A la tarda, la destinació era l’Ampolla i les restes romanes de Traia Capita. “La Opinión de la Provincia” del 15 de juliol del 1903 ho informava així: “Los socios del Centro excursionista de Tortosa se proponen visitar el dia 19 del corriente, en el pueblo de Hospitalet del Infante, los castillos de San Jorge de Alfama y de Balaguer, el hospital y otros edificios del pueblo, y por la tarde la barriada de Ampolla, en donde reconocerán los restos de construcción de época romana, que sirvieron ya de establecimiento balneario ó villa de algún potentado romano”.

“L’Ampolla, poble d’ancestres greco-romans, en una imatge de principis del segle passat”. (Foto: fons gràfic Damià Capera). (continua a la pàgina següent)


Col·laboracions · Pàgina 31 (segueix de la pàgina anterior)

D’aquests vestigis no en tenim cap constància física en l’actualitat. Segurament es van perdre per la incúria generalitzada durant bona part del segle XX i a la qual ja vam fer referència en el nostre anterior article. Però sembla evident que si es parla de tals restes, és perquè aquestes existien i la seva existència era coneguda i inqüestionada. També identifica Traia Capita amb l’Ampolla el prestigiós investigador Gonzalo Arias Bonet (Arcos de la Frontera 1926-2008). Al “Miliario Extravagante”, butlletí intermitent, que tracta sobre vies romanes i d’altres matèries històriques, Arias Bonet publica per rigorós ordre alfabètic una extensa relació de ciutats hispanes a l’Imperi Romà d’Occident. En arribar a la vintena lletra de l’abecedari trobem aquesta cita sobre el nostre poble: Traia Capita, Tria Capita = Ampolla (Tarragona). Lebedontia havia de ser a l’Ampolla, segons un prestigiós arqueòleg alemany I pel que fa a Lebedontia, hem recollit un altre testimoni que situaria aquest poblat grec a l’actual Ampolla. És el testimoni d’un venerat arqueòleg alemany, Adolf Schulten (Elberfeld, 1870–Erlangen, 1960). Schulten va fer-se universalment conegut per les seves investigacions sobre

El mil·liari és una columna cilíndrica de pedra granítica, amb funcionalitat indicativa, que els romans col·locaven a la vora de les carreteres. Traita Capita, estava localitzada al costat de la via Augusta i figurava inscrita als mil·liaris entre Pinum i Dertosa.

l’edat antiga a la península ibèrica. És un dels principals investigadors sobre la història de Numància, tot i que la seva popularitat es deu a la recerca, frustrada per cert, de la mítica ciutat de Tartessos. Una part del treball de Schulten està dedicada a l’estudi de l’antiguitat a tot l’arc mediterrani i que va començar abans de la Primera Guerra Mundial. Després d’aquest conflicte, s’hi va abocar de ple gràcies al suport de mecenes barcelonins i del naixent Institut d’Estudis Catalans. Durant molts anys, Schulten va recórrer el litoral mediterrani espanyol tot seguint les més diverses pistes. D’aquesta forma, l’any 1939 va visitar l’Ampolla amb l’objectiu de localitzar la ciutat grega de Lebedontia. El 3 de setembre d’aquell any, la premsa provincial deixava constància de la visita al nostre poble d’aquest il·lustre personatge i de la finalitat del seu viatge. Schulten va ferse acompanyar d’una persona identificada a la premsa com a Augusto Serres, de qui no tenim de moment més informació. “Diario de Tarragona” ho informava amb una nota breu: “Ha visitado la población de Ampolla el Ilustre Dr. Schulten, en servicio de exploración encaminado a localizar la antigua Ciudad Griega Lebedontia. Le acompaña el señor Augusto Serres”. Gairebé quatre anys després, Schulten impartia una conferència a Tarragona, convidat per la Reial Societat Arqueològica Tarraconense. A la xerrada, va explicar el seu recorregut per la costa de la península ibèrica, tot seguint el periple del geògraf romà Rufus Festus Aviè, obra sobre la qual Schulten havia publicat una edició crítica de referència. Entre molta altra informació sobre aquestes investigacions, que en aquells moments duraven ja més de 25 anys, l’arqueòleg alemany va referir-se a l’Ampolla i a Lebedontia. Després de fer referències al riu Ebre i a l’origen del seu nom, va descriure’n la desembocadura com presidida per dues muntanyes. Possiblement es referia (les cròniques de la conferència no ho especifiquen) al massís dels Ports i a la serra del Montsià. I tot seguit, va indicar que seguint la costa cap al nord havia existit una ciutat grega de nom Lebedontia. Sense major precisió, Schulten va aconsellar els arqueòlegs tarragonins que si la volien trobar “excavessin prop del poble de l’Ampolla”. Aportem aquesta informació per l’autoritat inqüestionable de la font, que confirma, com moltes altres de semblant prestigi, la vinculació de Lebedontia amb l’Ampolla. Fòssils a la costa de l’Ampolla Una nova aportació documental al patrimoni general relativa a l’Ampolla es va produir a les acaballes del segle XIX. Un veí va trobar de manera casual una sèrie d’elements prehistòrics. Segons els arqueòlegs territorials, es tractava (continua a la pàgina següent)


Col·laboracions · Pàgina 32 (segueix de la pàgina anterior)

de substàncies petrificades d’origen orgànic. Exactament eren restes de bivalves datats als sediments marins existents a la zona des del Triàsic al Quaternari. El descobriment es va localitzar a la platja dels Capellans i, segons hem pogut inquirir, tenien un interès científic o paleontològic pel que fa a determinar ambients específics i per informar de l'evolució biològica d’aquestes espècies de mol·luscs. “Diario de Tarragona” publicava la noticia de la troballa el 18 de febrer del 1914: “Cristobal Ribes ha donado, con destino al Museo Municipal de Tortosa, una concha con fósiles incrustados, sacada del fondo del mar, a once metros, cerca de Ampolla”. En un altre moment històric i de naturalesa diferent, l’Ampolla va ser escenari l’any 1904 d’una troballa que va suscitar curiositat a la premsa de tot el país. El 16 de juny d’aquell any Diari de Tarragona informava de la troballa casual en una finca immediata al nostre poble d’una mena de “tresor ocult”. En concret, la primícia era aquesta: En una finca de Ampolla propiedad de Antonio Font hallábanse varios operarios deshaciendo un margen con el fin de aprovechar la piedra para edificar, cuando con sorpresa tropezaron con unos aparatos, varios troqueles y barras de metal que resultaron ser todos los elementos necesarios para la fabricación de moneda. Encontrarónse duros flamantes con el cuño de fecha 1888, pesetas de 1878 y piezas de á diez céntimos de 1881. Dióse del hallazgo cuenta al Juez de Perelló, quien se hizo cargo de todas las piezas encontradas”. De la incúria a la ignorància L’Ampolla ha viscut la major part de la seva història contemporània, llevat dels darrers 23 anys, sense llibertat ni independència. La segregació aconseguida el 1989 ha suposat un canvi important en moltes coses i ha consolidat i donat orgull a una identitat pròpia. Però l’Ampolla encara no ha acabat de completar del tot un retrobament amb els fets més rellevants del seu passat històric. Certament, una part de la responsabilitat cal atribuir-la a la

ignorància dels nostres avantpassats. Però usem el terme ignorància en el sentit literal de desconeixement. Difícilment pot valorar-se allò que no es coneix. I una immensa majoria d’ampolleros desconeixia que el nostre poble té un passat històric de certa rellevància. A l’Ampolla es van cometre errors en la salvaguarda del nostre llegat històric, com per exemple quan es van fondre unes monedes de l’època romana per fer una de les campanes de l’església. Va ser una ignorància pròpia dels temps, de moments en què una troballa arqueològica no es valorava en cap sentit, potser ni tan sols en el material. La incúria (la falta de cura o de sensibilitat) ha fet tant mal com la ignorància. Però mai és tard per començar a valorar el que encara pot recuperar-se. Per començar no calen grans accions ni grans inversions. Potser n’hi ha prou amb reivindicar la veritat històrica. Amb parlar clar. Això no vol dir que la nostra història sigui millor o pitjor que la d’altres pobles. Aquesta no és la qüestió. És que és la nostra i molt sovint no ho semblava, fins al punt que, contra les evidències científiques més sòlides hi ha hagut qui ha gosat atribuir-se com a propis elements essencials de la nostra història. I això no és el més greu. El pitjor és que a l’Ampolla d’aquell temps ni tan sols s’aixecava la veu per reivindicar el que li era propi.

1. Impluvium: pequeño estanque para recoger agua de la lluvia. 2. Atrium o patio interior 3. Taberna o local comercial 4. Peristilum: patio con jardín 5. Triclinium: comedor principal 6. Cocina 7. Tablinium: habitación principal 8. Habitaciones para usos variados

La imatge mostra com era una domus romana i com estaven distribuïdes les diferents dependències que la conformaven.


Col·laboracions · Pàgina 33

Curiositats

El gas

La idea d'aprofitar per l'il·luminat domèstic el gas obtingut en la destil·lació seca de la fusta i de l'hulla, va sorgir a mitjans del segle XVIII. Però les primeres realitzacions pràctiques daten de principis del segle XIX i són d'un inspirat enginyer francès P. Lebon d'Humbersin, que lluità tota la seua vida, sense cap èxit, per obtenir el suport oficial i financer de les autoritats franceses. Napoleó no es va deixar impressionar per les demostracions realitzades per Lebon en el seu domicili de París, amb gas procedents de la combustió lenta de la fusta, que eren distribuïts per totes les habitacions de la casa mitjançant canonada encastada i que tenien un lluïment espectacular. La llum era molt més intensa que la subministrada per les candeles de sèu o les bugies d'estearina. De totes formes la fastigosa olor de gas i el perill d'explosions, va determinar el rebuig oficial del nou invent. I Lebon misteriosament assassinat en els Camps Elisis "Quan encara no havia complit els 35 anys" es quedà sense veure el somni fet realitat. Van ser els anglesos que s'aprofitaren de la idea. Disposaven d'abundants mines d'hulla excel·lent matèria prima, capaç de proporcionar gasos de millor qualitat, que els obtinguts a França a partir del carbó vegetal. Gregori Watt, fill de l'inventor de la màquina de vapor, havia anat a París per espiar els projectes i fórmules de Lebon, i un tècnic de l'empresa anomenat W. Murdock, aconseguir il·luminar amb gas d'hulla la gran fundició de la mateixa empresa en el Soho. Napoleó l'home que havia menyspreat i rebutjat aquest invent en el seu país. Però la il·luminació de gas va tardar encara bastants anys en convertir-se en un servei públic. L'avenç d'aquesta indústria, el mateix Murdock, l'antic company de treball S. Clegg (que obtenia un gas més pur a l'afegir calç en el procés de rentar) i sobretot l'ambiciós alemany F.A. Winzer, no van obtenir els ràpids beneficis que havien imaginat. Quasi cap invent dóna beneficis, nimietats, perquè el públic es resisteix en acceptar les novetats. En el 1823 sols havien establert a Londres tres companyies de gas al nord del Tàmesis i moltes ciutats britàniques encara no es beneficiaven de l'invent. A França després de Lebon el nou sistema tenia pocs adeptes, fins el 1830, que significa el triomf de la burgesia i un canvi en els gustos i costums urbanes. A Barcelona les primeres proves convincents es van fer el 1826. El dia 24 de juny, el professor de química Josep Rovira i Estrada, aconseguí il·luminar amb gas unes aules de la Llotja, on impartia classes. Ch. Lebon descendent de l'inventor francès, vingué a Barcelona l'any 1841 i fou encarregat de subministrar gas d'hulla a tota la ciutat. La societat coneguda com "Gas Lebon", fundada per ell, va portar a bon terme el projecte i encara funcionava amb èxit fins el 1923, quan absorbida per la moderna "Catalana de Gas i Electricat". L'entrada del gas a Madrid el 1829 gràcies als treballs del català Roura, que il·luminà provisionalment la Porta del Sol per celebrar la quarta boda del rei Ferran VII. El progrés del gas tampoc fou massa espectacular en els

Estats Units. El 1830 sols tenien il·luminació per gas d'hulla els carrers de Baltimore i els de Boston, Nova York i Filadelfia. Fins després de la Guerra de la Secessió (1861-1865), el gas no entrà a les cases particulars. El nou il·luminat va fer possible l'ensenyança nocturna, que va contribuir a la formació dels obrers amb més qualitats i aspiracions. En moltes fàbriques es podia treballar de nit i augmentava la producció i es reduïa l'horari laboral, que passa d'un sols torn diari que moltes vegades eren de 14 hores, se'n feien dos, un diürn i l'altre nocturn ambdós de menys duració. El manegot incandescent impregnat de torio i cesio disminuïa el consum de gas, millorava la qualitat de la llum, evitava l'ennegriment dels sostres i disminuïa el risc d'intoxicació. Quan la llum elèctrica en els primers anys del segle passat amenaça l'hegemonia del gas, les empreses productores van estimular el seu ús en les cuines i en els banys, per la cocció dels aliments i escalfament de l'aigua. Ara que la llum de gas ha desaparegut de tots els països civilitzats, el gas com a combustible ideal per les cuines, segueix ocupant el primer lloc. Els gasos obtinguts de la destil·lació seca de l'hulla han estat substituïts en molts llocs pels derivats del petroli, o pel gas natural d'Argèlia, Líbia, etc. que es poden traslladar a altres països, mitjançant vaixells cisternes, o sòlides conduccions submarines i terrestres. A Barcelona, la substitució del gas d'hulla pels gasos del petroli, comença el 1961. La introducció del gas natural va ser vuit anys més tard. I mentrestant es desenvolupava el sistema d'envasat de gasos combustibles (propano, butano), que no necessiten infraestructura urbana, perquè les bombones es distribueixen fàcilment i sense cap risc. La mestressa de casa perfectament endreçada pot preparar el menjar en deu minuts, sense despentinar-se ni embrutarse les mans. Ernest Plans i Callau


Col·laboracions · Pàgina 34

Recordant l'accident ferroviari del 1926 Jorge Martínez Cabrera Quan encara latents als nostres cors, i present a la retina dels nostres ulls de les imatges impactants de l’última catàstrofe ferroviària del tren d’alta velocitat de Madrid a Ferrol ocorreguda al nord d’Espanya. No puc per més que a part de sumar-me al dolor en vers als familiars d’aquells que sent-se buscar-ho van trobar la mort dintre d’aquell maleït tren. Recordar un altre accident ferroviari ocorregut a les nostres terres més concretament entre les poblacions de l’Ametlla i l’Ampolla una matinada d’agost de 1926, on també els morts i ferits van ser considerables. En aquest cas, i com a recordatori faré menció del descarrilament del tren correu el núm. 722 compost per 13 vagons, que feia el recorregut de Barcelona a València. ACCIDENT FERROVIARI L’AMPOLLA-1926

Foto: Tello

El descarrilament del tren Correu la matinada del 31 d’agost i l’1 de setembre de 1926 entre l’Ametlla i l’Ampolla pertorbaria la quietud per uns dies de la vida de la gent de l’Ampolla, i resta de la comarca Tortosina. A pocs quilòmetres abans d’arribar a l’Ampolla. Les condicions climatològiques van provocar el descarrilament del Tren Correu al pas per la zona anomenada pel personal ferroviari com la “Trinxera del Desmonte Gran” a l’alçada de (Cap Roig). El Maquinista res va poder fer per evitar-ho, doncs les fortes pluges havien provocat el despreniment d’unes roques que caigueren enmig de la via. Unes 19 persones van resultar mortes, (segons es va comptabilitzar en aquells primers moments), els ferits es van traslladar amb un altre tren als hospitals de Tortosa. Els morts s’apartaven d’entre les vies i d’enmig dels vagons destrossats, i els anaven dipositant baix d’una

Foto: Roca i Borrell

olivera que hi havia prop del lloc dels fets a la part de dalt del desmonte. Un dels supervivents del sinistrat tren va ser el mestre d’escola de l’Ampolla Sr. Pijuan, qui amb el seu gos tornava d’una cacera de Lleida, segons em varen contar va ser un miracle que no li passés res doncs el vagó on viatjava i concretament el seu compartiment van quedar totalment destrossats. Un mariner que possiblement es dirigia al lloc de destí va ser un altre dels sobreviscuts. Algunes narracions fetes per gent del poble que van acudir al lloc dels fets:

Foto: Roca i Borrell

Eliodora Cabrera Prades. “Doreta l’estanquera”. El que més em va impressionar va ser veure a l’Interventor del


Col·laboracions · Pàgina 35 Els supervivents que es podien valer pels seus propis mitjos anaven caminant via avant fins arribar a l’Ampolla, on varen ser atesos per la gent del poble, que una volta més varen demostrar l’hospitalitat i l’entrega envers les persones necessitades. Igualment, els ferits hospitalitzats a Tortosa varen ser objecte d'una càlida acollida per la gent i entitats d’aquesta, que els feren oblidar en lo possible els mals moments viscuts en aquell fatídic tren accidentat.

Foto: Tello

tren esclafat entre un dels vagons i la paret del desmonte. Àngel Escrivà Panisello. “Àngel lo fuster”. Vaig anar corrents cap al lloc de l’accident i de la part alta del desmonte vaig veure un home bastant gruixut amb les dos cames tallades, portava penjat al coll una cadena que s’havia trencat i que li penjava un tros per cada costat del pit i, la medalla com si estigués pegada al seu pit. David Also Colomines “Martí d’Also”. Vaig veure molts de cadàvers però el que més em va impressionar i del que més em recordo va ser el d’una parella, suposadament nuvis o recent casats, molt ben vestits, els quals estaven tots dos morts a la cuneta quasi coberts per l’aigua de la pluja que queia. L’aportació d’aquests testimonis i les fotografies adjuntes ens farà fer-nos una petita idea al temps que reflectiran el que va ser aquell accident ferroviari en aquella fatídica matinada de final d’agost i principi de setembre a les portes del poble de l’Ampolla.

Fotos: Borrell. Olivers prop del lloc dels fets a la part de dalt del desmonte

Els cadàvers eren carregats en una plataforma i que en nombre de 17 foren traslladats a Tortosa en la tarda del dia 31 d’agost de 1926 i descarregats enfront del cementiri per procedir a la identificació i posterior enterrament en nínxols que va costejar l’Ajuntament de Tortosa. La premsa del moment “El Heraldo de Tortosa” va escriure el següent: Dilluns dia 9 de setembre de 1926.- La premsa s’ocupa de la catàstrofe ferroviària, ocorreguda entre l’Ampolla i l’Ametlla de la que resultaren un gran nombre de morts i ferits.- La censura contra la Companyia de Ferrocarrils del Nord és unànime. Molta gent va visitar als accidentats a l’hospital. Dimarts dia 10 de setembre de 1926.- Una comissió de venedors del Mercat Públic visita als ferits de la catàstrofe ferroviària, hospitalitzats a Jesús, regalin-los pastes, fruita i diners. Dimecres dia 11 de setembre de 1926.- La família del tinent d’Alcalde Sr. Fustegueres, visita als ferits de la catàstrofe ferroviària, hospitalitzats amb aquesta, obsequiant-los. Divendres dia 13 de setembre de 1926.- El fabricant de

Membres de la Creu Roja carregant els morts a la plataforma


Col·laboracions · Pàgina 36 i de lo que haguera pogut ser una repetició del fet no va passar d’un ensurt.

sifons i gasoses d’esta D. Agustín Morera, ha proporcionat gratuïtament els seus productes al Sant Hospital, per als ferits i malalts, allí hospitalitzats.

La indignació i el mal estar no faltaven en la gent de la zona que varen protestar davant d’aquells incidents i accidents, per lo que va motivar al Sr. Director del diari el Heraldo de cursar un telegrama d'enèrgica protesta al Ministerio de Fomento demanant empara per les persones que tenien que fer viatges per la Línia de la Compañía del Norte.

Dimecres dia 25 de setembre de 1926.- El fotògraf Sr. Andreu, ha regalat a cadascun dels hospitalitzats en l’Hospital i Creu Roja, una fotografia dels tres camillers Senyors Morera, Otero i o Marqués, que tant es varen distingir amb els treballs de salvament en l’última catàstrofe ferroviària.

Gran efecte va causar aquell telegrama ja que el 8 d’octubre, ó sigui uns dies després el Ministerio de Fomento comunicava al Sr. Director del Heraldo que s’havia ordenat una inspecció en la Via del Norte, i molt especialment en el punt on el mes passat va ocorre la sanguinolenta catàstrofe, entre l’Ametlla i l’Ampolla.- Noticia que es va rebre amb suma alegria i satisfacció.

L’Assemblea Suprema de la Creu Roja Espanyola, envià una felicitació al comitè d’aquesta pels treballs realitzats en l’última catàstrofe ferroviària. Dilluns dia 30 de setembre de 1926.- El Centre Republicà d’aquesta organitza un gran ball a benefici de l’hospital. La Companyia del Norte fa un donatiu de 15.000 pts. a l’Hospital i un altre de 7.000 pts. a la Creu Roja d’aquesta.

Des d’aquestes pàgines vull donar les gràcies, a tots aquells que em van aportar informació sobre aquell succés, i en especial al Sr. Director de la Impremta Heraldo de Tortosa, al qui coneixia personalment, per haver confiat amb mi en deixar-me aquelles enquadernacions voluminoses dels Diaris Editats, per recavar informació sobre articles de l’Ampolla. I a tots aquells que han contribuït en l’aportació de les fotos de l’accident a diferents mitjans de comunicació.

La Senyora de Dº. Juan Colomá Cabanne i la Sra. Maria de la Cinta Bau Nolla visiten i obsequien als malalts de l’Hospital. Als pocs dies, i quan encara estava present l’accident, el divendres 4 d’octubre i degut també a un altra forta tempesta es va desprendre una pedra de grans dimensions quasi al mateix lloc on dies avant havia ocorregut l’accident, aquesta vegada no es va tenir que lamentar cap víctima

Frases fetes catalanes Semblar c'an garlanda Semblar el mercat de Calaf Si l'encerto l'endevino Tal dia farà un any Tenir mà de ferro Tenir un peu a la tomba Tornar la pilota Vendre la casa i anar a lloguer Venir al pèl Vessar llàgrimes de sang Veure la padrina Viure amb l'esquena dreta Xiular les orelles Haver menjat dos en un plat Guardar la mà a la faixa Girar-se la truita Glaçar la sang a les venes Guanyar-se les mongetes Ballar pel cap Fer-la pols Ésser un vagarro Haver-hi moltes maneres de matar puces

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Lloc on no hi ha gens d'ordre On domina la desorganització No se sap quin resultat se'n derivarà És per treure importància a un fet Tenir valentia per fer les coses Restar algú poc temps de vida Pagar un greuge amb un greuge Liquidar una situació onerosa Venir bé, venir a propòsit Tenir remordiments Sofrir moralment i materialment Viure sense treballar Tenir indicis imprecisos Indica un grau molt alt d'amistat Reservar-se Canviar totalment l'estat de les coses Horroritzar-se Treballar per mantenir-se Recordar vagament Avantatjar algú en algun aspecte Ésser peresós, gandul Significa haver-hi moltes solucions Ernest Plans i Callau


Col·laboracions · Pàgina 37

Quotes, en calen...? Des de molt petit, he tingut un gran respecte per les dones, potser perquè fins als set anys vaig tenir mestres femenines i una gran directora d’escola o, potser per l'admiració que tenia de la meva mare, que deixant de costat un caràcter bastant personal que ara no ve al cas, veia com administrava, dirigia i organitzava la família, en uns anys difícils de la primera part de la postguerra, actitud molt corrent en les dones-mares de l’època. Com veiem doncs, les dones gaudien d’uns estudis mínims (una minoria de privilegiades accedia a estudis superiors) encara que ben mirat la feina que desenvolupaven, era la d’un gerent d’empresa... sense sou directe. Ja passats una bona munió d’anys, allà pel setanta-tres, atenent una entrevista de treball amb el grup de direcció d’una important empresa a la que posteriorment hi vaig treballar vint anys i, contestant un sens fi de preguntes, el director em va etzibar “señor Bultó, tiene algún inconveniente en que su jefe sea una mujer” jo, sense ni pensar-ho, vaig contestar que m’era igual el sexe sempre que fos un Cap ben preparat i, de debò que ho va ser, una dona deu. Tota eixa xerrameca serveix per arribar al títol de l’escrit, de veritat creieu que calen quotes i percentatges per posar a les dones en qualsevol de les directrius de la societat, no trobeu que eix invent molt propi de les esquerres lo que fa és menystenir-les... tinc un càrrec de quota, però serveixo...? He seguit els esplèndids Campionats del Món de Natació desenvolupats a Barcelona i com us podeu imaginar, la meva admiració i respecte ha augmentat, els rècords del món batuts, dones i les

medalles nostres, també dones, totes dones joves excel·lentment preparades amb una gran companyonia i mirant endavant. Les meves àvies, mares i inclús moltes dones era impensable que ocupessin càrrecs fora de la llar familiar, les filles i nétes han donat el tomb, són les millors als estudis i funcionen amb una gran energia, mirant endavant, creient que el futur, no gaire llunyà, és d’elles i per descomptat, SENSE QUOTES. Lluís Bultó i Antolin – l’Ampolla


Natura i Fauna · Pàgina 38

El Bernat Pescaire

(ardea cinerea)

Castellà: Garza Real, Basc: Koartza lepo-zuri, Gallec: Garza Real, Portuguès: Garça-real, Francès: Héron Cendré, Italià: Airone cenerino, Anglès: Grey Heron, Alemany: Fischreiher. El Bernat Pescaire, és un ocell de grans dimensions, arriba a mesurar entre 90 cm i 115 cm d’alçada i a tenir una envergadura d’ales de quasi 2 metres, és la major i la més difosa de les garses a l'oest i centre d’Europa. Era relativament escassa fa 15-20 anys a la Península Ibèrica. Ha colonitzat el delta de l’Ebre i la població ha augmentat sensiblement durant els últims anys. Després de la cria, es dispersen en totes direccions i a distàncies de centenars de quilòmetres. A l’hivern és un ocell comú en qualsevol pantà, ribera de riu, bassa,... degut al gran nombre d’individus que, procedents de tots els punts d’Europa, migren a la península Ibèrica per hivernar. Se la identifica pel bec llarg, groc i punxegut. Del cap li arranca un plomall llarg de plomes negres, té el coll blanc, tirant a gris, amb una línia negra de plomes que li baixa coll avall fins al pit, el plomall del pit està format per plomes llargues i fines, l’espatlla és color gris cendra (la del jove és més fosca), i a l’extrem de les ales, les plomes són negres, així com als muscles. En vol se l’identifica perquè porta el coll i el cap replegat entre els muscles i les potes esteses. És molt difícil, a simple vista, identificar quin exemplar és el mascle i quin n’és la femella, ja que són pràcticament idèntics. Nia als arbres, la femella col·loca una plataforma de rames o canyes aportades pel mascle. Cria en colònies, a les quals se’ls hi diuen “pajareres” o “dormiders”. Entre febrer i maig ponen de 3 a 5 ous de color blau clar, la incubació dura aproximadament 25 dies. Els polls són alimentats pels

dos progenitors, i abandonen el niu a les 7 o 8 setmanes. Viuen una mitjana de 25 anys. La veu és un grall que sona com un “frarnc” aspre i profund. Per a caçar des de terra o des d'una perxa es queda immòbil i arremet contra els petits ocells, peixos, granotes, crancs, petits rosegadors, etc... El seu caminar és lent i prudent, és solitari excepte quan està criant. Paco Cabrera Curto

Moltes Felicitats D’aquí, des de la Marinada, una felicitació de tota la seva família a:

JOAN GALVE ALUCHA, que va cumplir 103 anys el passat dia 24 de juny (Sant Joan)


Teatre · Pàgina 39

Teatre * Vodevil * Varietés Tragicomèdia * Burlesque TÍTOL DE L'OBRA: LO DIVORCI Autor: Manel Aguilar i Vallcorba

ACTE TERCER La JUANI Personatge femení Esposa d'en Gerard Interpreta a Catalunya

lo GERARD Personatge masculí Marit de la Juani Interpreta a l'Estat espanyol

La JUANI

lo GERARD

Quim, Marc, poseu-vos còmodes, fills. La mare us ha d'exposar una qüestió molt important: vull resetejar la meua vida!

No li feu ni puto cas. S'ha begut l'enteniment. Despús de 35 anys, ara navegues a la deriva, Juani.

Us ve de gust un "Independent", fills?

Quina xuminada és això d'un "Independent"? És lo primer cop que ho sento dir.

Gerard, ancara vius ancorat l'any 1975. Un "Independent" és un còctel compost per dos dits d'Aromes de Montserrat, un didalet de rom Pujol i un raig de cava sec. I tot diluït –al gust– an Vichy català. An lloc de l'auliva del Martini, se llança un pomet de bròquil.

T'hauré d'arrencar a tires la crosta independentista que tens apegada a la pell. I a que treu cap això del pomet de bròquil?

Pos perquè s'ha acabat lo bròquil, Gerard! Vull lo divorci! I si no me'l concedixes per les bones... l'agarro per les males! Lo meu va ser un matrimoni forçat!

Què faràs, maja? Ploriquejar a la monja Forcades perquè domés te dono molles i tu vols tot lo fato il pa sencer?

Tinc lo mateix dret a decidir la meua vida com pugues tenir tu a decidir la teua. O més, pel fet de ser dona. I no és domés desafecció: ets un corrupte i un detritus humà, desconixes la meua ancestral cultura, ils meus costums i les meues tradicions, Gerard!

Buscaré algú que t'espanyolitzi ben espanyolitzada, catalana de merda! No te mereixes res!

Sempre insultant i menyspreant. A més, hasta que los papers no estessen signats vull cambres separades. Un status quo. Durant este interval transitori de temps, mesquesigue, respectaràs la meua autonomia i la meua economia –ben minses, per cert– i, un cop tots los documents del divorci s'hagin firmat, en sundemà mateix, fotràs lo camp de casa meua i del territori dels meus avantpassats. I au!

Fills meus... traieu-li estes cabòries del cap perquè si mos divorciem –si mos obrim– lo meu imperi, tal com lo tinc muntat, s'ensorrarà. De totes, totes, pos la vostra mare –a qui tant estimo– guanya un munt de pasta fregant escales, i jo no me podré ni jubilar!

FI DE L'ACTE TERCER


Retalls de Premsa · Pàgina 40

Temps per la nostàlgia Hemeroteca mesos Juliol i Agost (1887/1932) Guillem Comí La Vanguardia 25-7-1889 —Al llegar, én la tarde del lunes, á la estación de Ampolla el tren especial de baños, los viajeros tuvieron ocasión de presenciar una escena conmovedora. Con el movimiento agitado de las olas, motivado por la borrasca que en aquel momento se desencadenaba con suma intensidad, una ligera barca pescadora, tripulada por el alcalde de aquel barrio y un niño, zozobró frente á las casas del pueblo y á poca distancia de la costa. Al momento todas las embarcaciones disponibles tripuladas por valientes hijos de aquel pueblo, se dirigieron en improvisada flotilla al lugar del suceso, logrando salvar de una muerte segura á los desgraciados tripulantes y remolcando hacia la playa la barca zozobrada. Diario del Comercio 23/08/1902. El lunes llegó á Ampolla un infeliz pastor de Amposta, á quien el médico habia ordenado que tomara nueve baños de mar. Para concluir más pronto, decidió nuestro hombre tomar los nueve baños de una vez, metióse en el agua y allí se estuvo nueve horas. Excusado es decir que al dejar el baño hallábase tan extenuado y perdido, que, de no ser oportunamente auxiliado, el baño hubiera resultado mortal. Diario del Comercio 23/08/1906. Ampolla 20. Estos dias ha permanecido anclado en esta rada, frente á «Cala Avellanes” el bonito cañonero “Temerario” de nuestra marina de guerra. Dicese que el objeto de cruzar este buque por nuestras aguas, es perseguir á los pescadores de arrastre que no están reglamentados. Diario del Comercio 3/07/1908 El pasado sábado en el kilómetro 215 de la linea de Valencia, fué arrollado por el tren núm. 733 y á distancia de seis metros de la estación de Ampolla, el guardavía de la Compañía del Norte Ramón Marsal Tomás, de 57 años natural de Ampolla, produciéndole una muerte instantánea. Diario de Tarragona 28/08/1910. Escriben de Tortosa: «El señor ayudante de Marina y capitán de este puerto D. Cayetano Marabotto estuvo ayer en el barrio marítimo de Ampolla y decomisó unas veinte arrobas de excelente pescado que se habian cogido contraviniendo lo dispuesto en los vigentes reglamentos sobre pesca. Conducido á esta población, esta mañana se ha distribuido, en presencia del señor alcalde y secretario del Ayuntamiento, entre los pobres que en gran número han acudido al fielato del Ebro, contiguo al Mercado. Tambien se han repartido buenas cantidades entre distintos establecimientos benéficos. Es de elogiar el celo del Sr. Marabotto y el equitativo reparto que se ha hecho del pescado aprehendido.

Diario de Tarragona 17/08/1912. Anteayer un individuo llamado Pedro Porcal Piñana, de veintiséis años, soltero, se arrojó de los topes de un tren en la estación de Ampolla suponiéndose que viajaba sin billete. Fué alcanzado en las piernas, dejándoselas destrozadas y muriendo a las dos horas a causa de la hemorragia. El Juzgado municipal de Perelló ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al cementerio, donde se le practicó la autopsia. Diario de Tarragona 13/08/1912. Ayer con motivo del fuerte viento SO. reinante, viéronse precisadas a recalar en el puerto de Tarragona varias embarcaciones de pesca de Cambrils, Ampolla y Ametlla. Los pescadores del barrio de San Pedro y los de Cambrils empezaron ayer la temporada del bou. Los de Ametlla y La Ampolla empezarán el día 5. Diario de Tarragona 21/08/1913 De Ampolla dicen con fecha 15 del corriente, que ha sido bendecido el nuevo altar de aquella iglesia parroquial, construido por disposición testamentaria de los consortes que fueron D. Marcelino Andrés y Dª. Concepción Gutiérrez Obregón, y costeado por su heredera Dª. Amanda González Piélago, con intervención del conocido industrial y propietario don Martin Gilabert. Anteriormente tan piadosas personas, pagaron también el coste del altar de la Virgen del Carmen, y otras mejoras. Diario de Tarragona 25/08/1915 El sábado fué hallado por unos marineros, frente al sitio llamado Caproig\ en Ampolla, el cadáver del infeliz joven Pepito Llasat, que pereció ahogado en Ampolla. Procedióse a su autopsia por los médicos de Perelló, dándosele después sepultura. Diario de Tarragona 19/08/1922 Frente al barrio marítimo de Ampolla y a poca distancia de la playa ha varado un barco velero cargado de enea. Se desconfía de poder salvarlo par haber quedado hundido en gran parte. Diario de Tarragona 17/08/1928 A las seis de la tarde del día 14, aterrizó cerca de Ampolla el Correo-aéreo de la Compañía Latecoere. El incidente fué debido a una avería en el aparato, sin que sufrieran el menor daño los ocupantes; éstos eran el piloto Monsieur Lechercher y los pasajeros Mr. Duval, francés y monsieur Poitry, suizo. Heraldo Republicano 20/08/1932 El domingo por la mañana cuando se bañaba en la Cala Avellanes de Ampolla el vecino de Roquetas Don Antonio Chavarria de 20 años estuvo a punto de perecer ahogado lo que evitó el carabinero de servicio don José Aldea.


Retalls del Poble · Pàgina 41

Foto cedida per Enrique Sabater. CF Ampolla al 1955 Drets d'esquerra a dreta: Francisco Martí (Lucho), Conrado Miralles, Julian del Hallazgo, Victorino Casas, Enric Cabrera i Joan Capera (Lo Gallo). Davant ajupits: Manolo Aixa (Lo moro), Enrique Sabater, Víctor Cabrera, Joan Galve (Galviño) i José Galve (Pepitín)

Foto cedida per Jaume Queral. Jaume Queral Solsona i el seu pare. 1945

Foto cedida per Teresa Colomines


Viatges · Pàgina 42

La Marinada volta el Món

Lluís, Montse, Liz, Àngel, Pili i Ximo. Cataractes del NIÀGARA al mes de maig. Canadà

Enric, Pepa, Margarita, Rosita i Juanito. (Benidorm)


Nutrició · Pàgina 43 DRA. ROSER MARTÍ I CID www.rosermarti.com

Dipl. Nutrició Humana i Dietètica Llic. Ciència i Tecnologia dels Aliments

Les famoses "Bayas de Goji" Aproximadament, des de fa un parell d’anys, s’han donat a conèixer força en el mercat les anomenades “Bayas de Goji” a les que se’ls hi atribueixen multitud de propietats, tant nutricionals com fins i tot medicinals. El primer cop que em va arribar a les mans informació d’aquest producte em va causar una gran sorpresa, el producte en sí anava acompanyat de moltíssima informació saludable per a qualsevol persona. Evidentment, només amb la informació rebuda semblava que fos un producte miraculós, que tot ho curava i ho solucionava, afirmant que: ...reforcen el sistema immunològic, ajuden contra la fatiga i l’esgotament, regulen el son, regulen l’apetit, ens fa mantenir més joves, ens cuida els ronyons i el fetge, ajuden a la pèrdua de pes, regulen la hipertensió, el vertigen, la menopausa, la impotència, les migranyes... Vaja... que feia miracles!!! Tot i així, cal deixar clar que fins l’actualitat no es disposa de cap evidència científica que avali i/o afirmi els efectes que aquest producte pot oferir-nos a la salut. Per tant, no existeix cap producte miraculós; a més, tot i que

aquest aliment és ric amb antioxidants, vitamines i minerals, presenten una composició nutricional similar a la de les panses o d’altres fruits; raó de més per no pagar aquests preus tan abusius. Recordeu que un estil de vida saludable que combini una bona alimentació (varietat i equilibri) i l’exercici físic pot ser un dels millors remeis per pal·liar alguns problemes de salut.

Inici temporada 2013/14 de Gimnàstica Rítmica El proper dia 16 de setembre comença la temporada 2013/14 de GIMNÀSTICA RÍTMICA. Les classes es duran a terme al pavelló municipal amb els següents horaris:

El dijous 12 de setembre a les 20 h al Centre Cívic, ubicat a la Pl. Manel Ferré, 2, farem una reunió informativa. Si voleu rebre més informació us podeu adreçar als següents telèfons 617 049 078 (Eva) , 630 518 519

(Olga) , 669 985 628 (Ana) o bé a l’e-mail: grlampolla@gmail.com US ESPEREM!! La Junta del Club GR L’Ampolla


Reportatge · Pàgina 44

Wake Up Festival 3.0 El passat dimecres, 17 de juliol, a la platja del Baconé, es va realitzar el rodatge de l’espot publicitari del Wake Up Festival 3.0 que se celebrarà el proper 31 d’agost a la Discoteca Mediterrània. Aquest festival ja té tres anys de vida, els dos primers es va celebrar al Perelló, però aquest any s’ha preferit la brisa del mar de l’Ampolla per gaudir de la bona música. Es podran trobar tres espais de música diferents amb reconeguts Dj’s: a la Beach Club hi haurà música Indie des de les 7 de la tarda; a la sala interior es podrà gaudir d’Electrònica, House i Techno; i a la sala exterior s’hi podrà trobar Electro Latino i tota la Música Comercial. Mireia Curto


Esports · Pàgina 45

GR92 L’Ametlla de Mar-L’Ampolla

Caminada que es va realitzar el passat 2 de juny per la ruta GR-92 de l’Ametlla de Mar a l’Ampolla. Jaume Curto Balagué va quedar el 6è de 341 participants, amb un temps de 3 hores.

De bon matí i preparats ja, per sortir de l’Ametlla


Televisió · Pàgina 46

El programa de TV3 “Divendres” passa per l’Ampolla Durant els passats dies 8, 9 i 10 de juliol l’equip del programa “Divendres” de TV3, presentat pels periodistes Espartac Peran i Xavi Coral, va realitzar el programa en directe des de l’Ampolla, promocionant tant el municipi com els productes típics de les Terres de l’Ebre. El divendres d’aquella mateixa setmana alguns ampolleros i ampolleres també van poder assistir de públic al plató del programa a Sant Joan Despí.


Esports · Pàgina 47

XVI Open Futbol Platja "Ciutat de l'Ampolla" Els passats 5, 6 i 7 de juliol va disputar-se a la platja de les Avellanes el XVI Open de Futbol Platja Ciutat de l’Ampolla. El torneig, que es va dur a terme durant tot el calorós cap de setmana, va estar marcat per l’alt nivell dels equips participants. Un total de 12 equips d’arreu de les Terres de l’Ebre i de Catalunya, van disputar-se els primers llocs de la competició i els premis en metàl·lic. L’equip local Frankfurt Tere va emportar-se la copa de campió i el premi de 1.500€ després d’imposar-se per 2-1 en una final molt ajustada als tortosins H2O, que van endur-se el segon premi i 1.000€. El tercer i quart lloc van ser per Muixarra, de Benissanet, i pels debutants CDS Torre, de Torredembarra, que van aconseguir 600€ i 300€ respectivament. El trofeu al màxim golejador va ser per a Jordi Mohedano de l’equip Muixarra amb 10 gols. El trofeu al millor jugador va ser per Àngel Albertón del H2O i, el del millor porter per Marc Monteverde, dels campions Frankfurt Tere.


Marinada Jul-Ago 2013  

Revista Marinada L'Ampolla