Katalog 20 lat Galerii Towarzystwa Słowaków w Polsce

Page 1

TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW W POLSCE

SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW W POLSCE

Zvestovanie / Zwiastowanie

Svadobný deň / Przyjęcie weselne

ROKOV • LAT

ISBN: 978-83-8111-143-0

GALÉRIE SLOVENSKÉHO UMENIA V KRAKOVE GALERII SZTUKI SŁOWACKIEJ W KRAKOWIETOWARZYSTWO SŁOWAKÓW W POLSCE

Spolok slovákov v Poľsku SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU Towarzystwo Słowaków w Polsce

Zvestovanie / Zwiastowanie

Svadobný deň / Przyjęcie weselne

rokov • lat

Galérie slovenského umenia v Krakove GaleriI Sztuki Słowackiej w KrakowiE


© Copyright by: Spolok Slovákov v Poľsku * Towarzystwo Słowaków w Polsce Krakov 2019 Kraków Na obálke * Na okładce: Slovenskí umelci z Poľsku a ich diela * Słowaccy artyści a ich twórczość Zostavovateľka * Redakcja: Milica Majeriková-Molitoris Preklad * Tłumaczenie: Ľudomír Molitoris, Agáta Jendžejčíková Grafická úprava * Opracowanie graficzne: Ewa Kozioł

ISBN: 978-83-8111-143-0

TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW W POLSCE SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU

Vydavateľstvo a tlačiareň * Wydawnictwo i Drukarnia Spolok Slovákov v Poľsku * Towarzystwo Słowaków w Polsce ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków tel. 12 634-11-27, 12 632-66-04, 12 633-09-41 fax 12 632-20-80 e-mail: zg@tsp.org.pl


Galéria slovenského umenia Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove dvadsaťročná Je to už 20 rokov čo približujeme slovenské umenie členom slovenskej society v Krakove i obyvateľom Krakova a Malopoľska. Myšlienka založenia slovenskej galérie sa zrodila na sklonku minulého storočia, v roku 1999, keď sa nám podarilo získať celé I. podlažie v budove na ul. św. Filipa 7, ktorú sme postupne prispôsobovali pre potreby krajanskej kultúrnej činnosti. Hľadajúc zmysluplné využitie priestoru, ktorý sa nachádzal vedľa zasadačky predstavenstva Spolku, sme sa rozhodli pre zorganizovanie výstavných priestorov, kde by sme mohli prezentovať tvorbu našich krajanských umelcov Lýdie Mšalovej, Františka Kolkoviča, Anny Jagodovej, či Štefana Adamíka. A tak sa začalo... V priebehu dvadsiatich rokov, v období od roku 1999 do roku 2019, sme zorganizovali takmer 60 výstav nielen trom našim spomínaným umelcom, ale aj krajanským deťom pochádzajúcim z prostredia slovenskej národnostnej menšiny v Poľsku, oceneným vo výtvarnej súťaži Ludwika Korkoša, ktorú každoročne vyhlasuje redakcia Život. Medzi účastníkmi týchto výtvarných súťaží bola aj Weronika Surmová z Krempách, dnes už profesionálna výtvarníčka, ktorej sme v roku 2016 zorganizovali samostatnú výstavu jej keramickej tvorby. V dvadsaťročnom období činnosti Galérie slovenského umenia SSP sme zorganizovali výstavy desiatkam slovenských umelcov. Vystavovali u nás takí velikáni slovenského výtvarného života ako Vladimír Gažovič, Dušan Kállay, Mikuláš Klimčák, Róbert Jančovič, Milan Sokol, Jarmila Veľká a ďalší. Vystavovali sme taktiež práce slovenských umelcov žijúcich mimo Slovenska, napríklad Pavla Čániho z Vojvodiny v Srbsku, Anky Hekkelovej z Nadlaku v Rumunsku, Evy Filipovej z Čiech, či predstaviteľky slovenského insitného umenia z Vojvodiny Zuzany Holúbekovej. Okrem toho Galéria poslúžila tiež na prezentáciu slovenskej literatúry, či jej prekladov do poľského jazyka, stretnutia slovenských a poľských umelcov, početné prezentácie nami vydávaných básnických zbierok, katalógov i vedeckých publikácií. Aj posledná výstava pomenovaná názvom Svet kovačického insitného umenia je opätovným pohľadom na svet slovenských ľudových umelcov z Kovačice vo Vojvodine. Na svet, ktorý ich obkolesuje. Na svet videný ich vlastnými očami, ktorý vyviera z ich čistého srdca, spontánnosti a veľkej a bohatej imaginácie. Ľudomír Molitoris, generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku 3


Galeria Sztuki Słowackiej Towarzystwa Słowaków w Polsce w Krakowie ma dwadzieścia lat Minęło już 20 lat od czasu, kiedy przybliżamy sztukę słowacką członkom słowackiej społeczności w Krakowie oraz mieszkańcom Krakowa i Małopolski. Pomysł utworzenia słowackiej galerii narodził się pod koniec ubiegłego wieku, w 1999 r., kiedy udało nam się odzyskać całe pierwsze piętro w budynku przy ul. św. Filipa 7, który stopniowo dostosowywaliśmy dla potrzeb krajańskiej działalności kulturalnej. Szukając sensownego wykorzystania przestrzeni, która znajdowała się obok sali posiedzeń zarządu Towarzystwa, postanowiliśmy zorganizować w niej pomieszczenie wystawiennicze, w którym moglibyśmy prezentować prace naszych krajańskich artystów Lidii Mšal, Franciszka Kolkoviča, Anny Jagodowej czy Štefana Adamíka. I tak się zaczęło... W okresie dwudziestu lat, od 1999 do 2019 roku, zorganizowaliśmy prawie 60 wystaw nie tylko naszych trzech wymienionych artystów, ale także krajańskich uczniów ze środowiska słowackiej mniejszości narodowej w Polsce, nagradzanych w Konkursach plastycznych Ludwika Korkoša, corocznie ogłaszanym przez redakcję miesięcznika Život. Wśród uczestników tych konkursów plastycznych była również Weronika Surma z Krempach, obecnie już artystka profesjonalna, której w 2016 roku zorganizowaliśmy indywidualną wystawę jej ceramiki artystycznej. W dwudziestoletnim okresie działalności Galerii Sztuki Słowackiej TSP zorganizowaliśmy wystawy kilkudziesięciu artystów słowackich. Wystawiali u nas tacy znakomici artyści słowaccy jak Vladimír Gažovič, Dušan Kállay, Mikuláš Klimčák, Robert Jančovič, Milan Sokol, Jarmila Veľká i inni. Wystawialiśmy także prace słowackich artystów mieszkających za granicami Słowacji, na przykład Pavla Čáni z Wojwodiny w Serbii, Anki Hekkelovej z Nadlaku w Rumunii, Evy Filipovej z Czech, czy przedstawicielki słowackiej sztuki naiwnej z Wojwodiny Zuzany Holúbekovej. Ponadto Galeria służyła również do prezentacji literatury słowackiej i jej tłumaczeń na język polski, spotkań artystów słowackich i polskich, licznych prezentacji wydawanych przez nas zbiorów poezji, katalogów i publikacji naukowych. Również ostatnia wystawa, zatytułowana Świat sztuki naiwnej z Kovačicy, jest ponownym spojrzeniem na świat słowackich artystów ludowych z Kovačicy w Wojwodinie. Na świat, który ich otacza. Na świat widziany ich własnymi oczyma, który wypływa z ich czystego serca, spontaniczności i wielkiej i bogatej imaginacji. Ľudomír Molitoris, sekretarz generalny Towarzystwa Słowaków w Polsce

4


24 IV 1999

rokov lat

Zvestovanie / Zwiastowanie

Galérie slovenského umenia SSP v Krakove GaleriI Sztuki Słowackiej TSP w KrakowiE

Svadobný deň / Przyjęcie weselne

Oravienka moja • Orawa moja Lýdia Mšalová

Slovenka z Hornej Zubrice na Orave. Absolventka odboru výtvarná výchova na Pedagogicko-výtvarnej fakulte Sliezskej univerzity v Tešíne. Svoju tvorbu vystavovala v Poľsku i na Slovensku. Jej obrazy svätých zdobia taktiež kostoly v Psarách, Hornej Zubrici, Pekelníku a Chyžnom. Na slávnostnom otvorení Galérie slovenského umenia SSP v Krakove prezentovala svoje grafiky a akvarely spojené s rodnou Oravou.

M

Słowaczka z Zubrzycy Górnej na Orawie. Absolwentka Wydziału Wychowania Plastycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Swoje prace wystawiała w Polsce i na Słowacji. Jej obrazy świętych zdobią również kościoły w Psarach, Zubrzycy Górnej, Piekielniku i w Chyżnem. Na uroczystym otwarciu Galerii Sztuki Słowackiej TSP w Krakowie zaprezentowała swoje grafiki oraz akwarele związane z jej rodzinną Orawą.

5


27 X 1999

Výstava insitného umenia • Wystawa sztuki naiwnej Jozef Lackovič

Študoval na Štátnej reálke v Bratislave, kde vyučovali o.i. Ľudovít Fulla, Alojz Struhár, či Gejza Baláž. Patrí k predstaviteľom slovenského insitného umenia. V Galérii SSP sa vystavovali jeho práce s vinohradníckou a poľovníckou tematikou zapožičané zo Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici, Poľovníckeho múzea v Antole a Vlastivedného a literárneho múzea vo Svätom Jure.

M

Szkołę średnią, tzw. Gimnazjum Realne, ukończył w Bratysławie, gdzie nauczał m.in. Ľudovít Fulla, Alojz Struhár czy Gejza Baláž. Jest jednym z przedstawicieli słowackiej sztuki naiwnej. W Galerii Sztuki Słowackiej TSP wystawiane były jego prace związane z tematyką winiarstwa i łowiectwa, wypożyczone ze Słowackiego Muzeum Górnictwa w Bańskiej Szczawnicy, Muzeum Łowiectwa w Antolu oraz z Narodowego Muzeum Historii i Literatury w Svätým Jurze.

6


21 XII 1999

Výstava umelcov z Modry • Wystawa artystów z Modry Štefan Cpin

Vyštudoval Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave, kreslenie a maliarstvo u profesorov Mallého a Schurmanna. Akademický maliar, ilustrátor a grafik. Ukończył Słowacką Wyższą Szkołę Techniczną w Bratysławie, rysunek i malarstwo pod kierunkiem profesorów Mallý’ego i Schurmanna. Malarz akademicki, ilustrator i grafik.

Peter Cpin

Absolvent Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Výtvarný redaktor a výtvarník. Venuje sa knižnej grafike a ilustrácii, najmä kníh pre deti a mládež. Absolwent Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Komenskiego w Bratysławie. Redaktor i artysta plastyk. Specjalizuje się w grafice książkowej i w ilustracji, w szczególności książek dla dzieci i młodzieży.

Darina Lichnerová

Textilná výtvarníčka, absolvovala nadstavbové štúdium v odboroch paličkovaná čipka, šitá čipka, výšivka a tkanie. Vystavovala práce vytvorené metódou paličkovanej čipky. Uprawia tkactwo artystyczne, absolwentka studiów podyplomowych specjalności koronka klockowa, koronka szyta, haft i tkactwo. Wystawiała prace wykonane metodą koronki klockowej.

František Hrtús

Maliar, krajinkár, portrétista, jeho krajinky sú inšpirované modranskými zátišiami a zákutiami

Malarz, malarz krajobrazu, portrecista, jego krajobrazy inspirowane są modrańską martwą naturą i zakątkami.

Martin Snopek

Vyštudoval animovanú tvorbu na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Na výstave prezentoval expresívno-satirické podoby ľudskej figúry. Studiował animację na Wydziale Filmowym i Telewizyjnym w Wyższej Szkole Sztuk Muzycznych w Bratysławie. Na wystawie przedstawiał ekspresyjno-satyryczne formy postaci ludzkiej.

Pavol Šima-Juriček

Profesor výtvarnej výchovy. Venuje sa kresbe, maľbe, grafike, sochárstvu, šperku, dizajnu, kreslenému humoru i kurátorskej činnosti. Profesor wychowania plastycznego. Koncentruje się na rysunku, malarstwie, grafice, rzeźbie, biżuterii, rysowanym humorze i zajęciach kuratorskich.

Ľubomír Rapoš

Fotograf. Ťažisko jeho tvorby je najmä v koláži, olejomaľbe a pasteli. Na výstave prezentoval fotografie konfrontované s maľbou, grafikou a kolážou rôznych materiálov. Fotograf. Jego prace koncentrują się głównie na kolażu, malarstwie olejnym i pastelach. Na wystawie przedstawiał fotografie skonfrontowane z malarstwem, grafiką i kolażem różnych materiałów.

7


6 IX 2000

Medzinárodné trienále grafiky Krakov 2000 Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2000 Róbert Jančovič

Absolvent Školy umeleckého priemyslu a Akadémie výtvarných umení v Bratislave, kde študoval u prof. Albína Brunovského. Venuje sa grafike, kresbe, koláži, maľbe, ilustrácii, známkovej tvorbe, príležitostne aj plastike. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach domácich aj zahraničných galérií, napríklad v Maďarsku, Poľsku, Francúzsku, Španielsku, Taliansku, Belgicku, Švajčiarsku, Japonsku, USA, Kanade, či Egypte.

M

Absolwent Szkoły Przemysłu Artystycznego i Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie, gdzie studiował u prof. Albína Brunovský’ego. Zajmuje się grafiką, rysunkiem, kolażem, malarstwem, ilustracją, projektowaniem znaczków, a czasem również rzeźbą. Jego prace znajdują się w kolekcjach krajowych i zagranicznych galerii, na przykład na Węgrzech, w Polsce, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Belgii, Szwajcarii, Japonii, USA, Kanadzie czy Egipcie.

Jani Konstantinovski Puntos

Absolvent fakulty grafiky Akadémie výtvarných umení v Krakove. Venuje sa kresbe, grafike, maľbe, scénografii a multimédiám. Vystavoval na desiatkach individuálnych i kolektívnych výstavách v Poľsku a v zahraničí, napríklad v Španielsku, Francúzsku, Nórsku, Egypte, Tajvane, Litve, Nemecku, Rumunsku, Veľkej Británii, Japonsku, Macedónsku, Kanade, Taliansku, Maďarsku, či na Ukrajine.

M

Jest absolwentem Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i zagranicą, na przykład w Hiszpanii, Francji, Norwegii, Egipcie, Tajwanie, Litwie, Niemczech, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Japonii, Macedonii, Kanadzie, we Włoszech, Węgrzech czy na Ukrainie.

8


14 XI 2000

rokov lat

Zvestovanie / Zwiastowanie

Galérie slovenského umenia SSP v Krakove GaleriI Sztuki Słowackiej TSP w KrakowiE

Svadobný deň / Przyjęcie weselne

Kreslenie svetlom • Rysowanie światłem Robo Kočan

Absolvent Katedry vizuálneho umenia a fotografie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Absolvoval študijné pobyty na The Nottingham Trent University, Nottingham vo Veľkej Británii a na Ecole Nationale des Beaux Arts, Dijon Francúzsku. Venuje sa aj portrétnej tvorbe, produktovej fotografii, ako aj fotografovaniu architektúry a interiérov. Jeho výtvarná tvorba je vystavovaná v mnohých galériách sveta a diela sú súčasťou zbierok súkromných zberateľov, ale aj galérií a zberateľských inštitúcií na Slovensku, v Čechách, Nemecku, Rakúsku, Holandsku, Poľsku, USA, Kanade a Austrálii.

M

Absolwent Wydziału Sztuki Wizualnej i Fotografii Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie. Ukończył Uniwersytet Nottingham Trent w Nottingham w Wielkiej Brytanii oraz Ecole Nationale des Beaux Arts w Dijon we Francji. Zajmuje się także portretowaniem, fotografią produktów oraz architekturą jak również fotografią architektury i wnętrz. Jego prace wystawiane są w wielu galeriach świata, są również częścią kolekcji prywatnych kolekcjonerów, ale także galerii i instytucji kolekcjonerskich na Słowacji, w Czechach, Niemczech, Austrii, Holandii, Polsce, USA, Kanadzie i Australii.

9


12 XII 2000

CONT ART Združenie výtvarných umelcov CONT ART bolo založené v Žiline v roku 1997. V Galérii Spolku Slovákov v Poľsku vystavovali: Stano Lajda, Milan Janík, Vladimír Vršanský, Igor Cvacho, Jaroslav Gaňa, Milan Opalka, Micheal Daskalakis a Jozef Mundier.

M

Stowarzyszenie Artystów Sztuk Pięknych CONT ART zostało założone w Żylinie w 1997 roku. W Galerii Towarzystwa Słowaków w Polsce wystawiali: Stano Lajda, Milan Janík, Vladimír Vršanský, Igor Cvacho, Jaroslav Gaňa, Milan Opalka, Micheal Daskalakis i Jozef Mundier.

10


28 V 2001

rokov lat

Zvestovanie / Zwiastowanie

Galérie slovenského umenia SSP v Krakove GaleriI Sztuki Słowackiej TSP w KrakowiE

Svadobný deň / Przyjęcie weselne

PS

Výstava slovenských umelcov Daniela Bidelnicu, Dušana Sekelu a Jarmily Veľkej Wystawa słowackich artystów Daniela Bidelnicy, Dušana Sekely oraz Jarmily Veľkej V živote každého človeka dochádza k osudovým stretnutiam v osobnej, kamarátskej alebo pracovnej rovine. Niekedy v koncom sedemdesiatych rokov som sa spoznala s Mirkom Molitorisom. Stelesňoval vo mne, vtedy aj dnes, príklad múdreho a rozvážneho človeka s pochopiteľným silným vlasteneckým nábojom. Predovšetkým prepájal vo mne Slovensko s Poľskom, Bratislavu s Krakovom, kde som strávila najkrajšie roky štúdiom na ASP. S veľkým nadšením, obdivom a uznaním som prijala informáciu o zriadení Slovenského domu v Krakove s možnosťou prezentácie súčasného slovenského umenia. Niekoľkokrát v dvadsaťročnej histórii som dostala príležitosť vystavovať v útulnej Galérii Slovenského domu na spoločnej alebo individuálnej výstave. Príjemným bonusom každej vernisáže, ktorá sa vždy niesla v priateľskej atmosfére, bolo vytvorenie katalógu vo vynikajúcej grafickej úprave s kvalitnou tlačou. Organizátorom, predovšetkým manželom Molitorisovcom, prajem do ďalšej existencie Slovenského domu a jeho Galérie veľa pozitívnej energie, množstvo dobrých nápadov, pevné zdravie a ďalšie úspešné podujatia. Úprimne mgr. art. Jarmila Veľká, Bratislava

M

W życiu każdej osoby dochodzi do losowych spotkań na poziomie osobistym, koleżeńskim lub zawodowym. Kiedyś, pod koniec lat siedemdziesiątych poznałam Mirka Molitorisa. Uosabiał według mnie, wtedy i dzisiaj, przykład mądrego i rozważnego człowieka o zrozumiałym silnym ładunku patriotycznym. Przede wszystkim łączył we mnie Słowację z Polską, Bratysławę z Krakowem, gdzie spędziłam najpiękniejsze lata studiując na ASP. Z wielkim entuzjazmem, podziwem i uznaniem przyjęłam informację o utworzeniu Domu Słowackiego w Krakowie, z możliwością prezentacji współczesnej sztuki słowackiej. Kilka razy w dwudziestoletniej historii miałem okazję wystawiać w przytulnej Galerii Domu Słowackiego na wspólnych lub indywidualnych wystawach. Przyjemną wartością dodaną otwarcia każdej wystawy, które zawsze odbywały się w przyjaznej atmosferze, było wydanie katalogu w doskonałej oprawie graficznej i jakościowo dobrym druku. Szczerze życzę organizatorom, zwłaszcza rodzinie Molitorisów, dużo pozytywnej energii, wielu dobrych pomysłów, dobrego zdrowia oraz kolejnych udanych wydarzeń w istniejącym Słowackim Domu i jego Galerii. mgr sztuki Jarmila Veľká, Bratysława

11


9 X 2001

Výstava slovenského grafika Vladimíra Gažoviča Wystawa słowackiego grafika Vladimíra Gažoviča Vladimír Gažovič Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Vincenta Hložníka, u ktorého bol neskôr asistentom na oddelení grafiky a následne tu pôsobil aj ako pedagóg. Bol tiež štipendistom Herderovej ceny na Akadémii výtvarných umení vo Viedni u prof. Maximiliana Melchera. Venuje sa grafike, maľbe, kresbe, ilustrácii a sochárstvu. Jeho tvorba je vysoko cenená doma i v zahraničí. Získal desiatky ocenení na rôznych prestížnych svetových prehliadkach grafickej tvorby, napríklad vo Filadelfii, Tokiu, Štokholme, Krakove, Ľubľane, Kanagawe, Kochi, Madisone, Malborku, Sint-Niklaase, či Poznani.

M

Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie pod kierunkiem prof. Vincenta Hložníka, gdzie później pracował jako asystent na Wydziale Grafiki, a następnie jako nauczyciel akademicki. Był także stypendystą Na-

grody Herdera na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu pod kierunkiem prof. Maximiliana Melchera. Zajmuje się grafiką, malarstwem, rysunkiem, ilustracją i rzeźbą. Jego twórczość jest bardzo wysoko oceniana w kraju i za granicą. Na różnych prestiżowych światowych wystawach grafiki otrzymał dziesiątki nagród, m.in. w Filadelfii, Tokio, Sztokholmie, Krakowie, Lublanie, Kanagawie, Kochi, Madison, Malborku, Sint-Niklaas i Poznaniu.

12


rokov lat

Zvestovanie / Zwiastowanie

17 XII 2001

Galérie slovenského umenia SSP v Krakove GaleriI Sztuki Słowackiej TSP w KrakowiE

Svadobný deň / Przyjęcie weselne

Výstava Lýdie Mšalovej • Wystawa Lidii Mszal Lýdia Mšalová

Rodáčka z Hornej Zubrice na Orave, aktívna činiteľka slovenského národného hnutia v Poľsku. Jej tvorba je úzko spätá s rodnou Oravou, s jej prírodou, ľuďmi a architektúrou. Umelkyňa obľubuje najmä akvarelu, ale používa aj iné grafické techniky – ceruzu, maľbu uhlím a linoryt. Svojou tvorbou a činnosťou sa natrvalo zapísala do dejín Slovákov v Poľsku.

M

Urodziła się w Zubrzycy Górnej na Orawie. Jest aktywną działaczką słowackiego ruchu narodowego w Polsce. Jej twórczość jest ściśle związana z rodzinną Orawą, z jej przyrodą, ludźmi i architekturą. Artystka polubiła szczególne akwarele, ale używa również innych technik graficznych – ołówek, węgiel i linoryt. Swoją twórczością na stałe wpisała się w historię Słowaków w Polsce.

13


29 IV 2002

Výstava slovenskej grafiky • Wystawa grafiki słowackiej Milan Sokol

Absolvent fakulty grafiky Akadémie výtvarných umení v Krakove. Má na svojom konte desiatky individuálnych výstav. Zúčastnil sa na viac ako 80-tich výstavách v 23 krajinách sveta a mnohých plenéroch, sympóziách, spojených s grafikou. Je profesorom na Katedre výtvarných umení Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

M

Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Na swoim koncie ma kilkadziesiąt wystaw indywidualnych. Brał udział w ponad 80 wystawach w 23 krajach świata oraz w wielu sympozjach plenerowych związanych z grafiką. Jest profesorem w Katedrze Wychowania Plastycznego Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Matej Bela w Bańskiej Bystrzycy.

Stanislav Tropp

Absolvent výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo svojej tvorbe sa venoval najmä grafike a grafickému dizajnu, ale aj kresbe a ilustrácii. Svoje práce prezentoval na viac 60-tich výstavách.

M

Absolwent wychowania plastycznego na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Matej Bela w Bańskiej Bystrzycy. W swojej twórczości zajmuje się głównie grafiką i projektowaniem graficznym, ale także rysunkiem i ilustrowaniem. Swoje prace prezentował na ponad 60 wystawach.

14


rokov lat

Zvestovanie / Zwiastowanie

Galérie slovenského umenia SSP v Krakove GaleriI Sztuki Słowackiej TSP w KrakowiE

26 VI 2002

Svadobný deň / Przyjęcie weselne

Boh mi dal slovo • Bóg mi dał słowo Prezentácia antológie súčasnej slovenskej poézie v prekladoch Bohdana Urbankovského. Bola vydaná Spolkom Slovákov v Poľsku, pričom obsahuje výber známych slovenských básnikov: Milana Rúfusa, Jozefa Mihalkoviča, Jána Buzássyho, Vlastimila Kovalčíka, Štefana Strážaya, Mily Haugovej, Štefana Moravčíka, Ivana Štrpku, Jána Zambora, Milana Richtera, Dany Podrackej, Anny Ondrejkovej, Jozefa Leikerta, Daniela Heviera, Viery Prokešovej, Mariána Hatalu a Ivana Koleniča.

M

Prezentacja antologii współczesnej poezji słowackiej w tłumaczeniach Bogdana Urbankowskiego. Była wydana przez Towarzystwo Słowaków w Polsce i zawiera wybór z twórczości znanych słowackich poetów: Milana Rúfusa, Jozefa Mihalkoviča, Jána Buzássy‘ego, Vlastimila Kovalčíka, Štefana Strážaya, Mily Haugovej, Štefana Moravčíka, Ivana Štrpku, Jána Zambora, Milana Richtera, Dany Podrackiej, Anny Ondrejkovej, Jozefa Leikerta, Daniela Heviera, Viery Prokešovej, Mariána Hatalu i Ivana Koleniča.

15


11 X 2002

Misia sv. Cyrila a Metoda na Slovensku Misja św. Cyryla i Metodego na Słowacji Mikuláš Klimčák

Študoval na oddelení kreslenia a maľovania na Slo­venskej vysokej škole technickej v Bratislave a následne na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe. Bol slovenským maliarom, sochárom, monumentalistom, filozofom, ilustrátorom, reštaurátorom a ikonopiscom. Jeho diela sa nachádzajú v slovenských múzeách, galériách i súkromných zbierkach. Gobelíny a obrazy zdobia priestory vrcholných inštitúcií Slovenskej republiky. Výstava obrazov a tapisérií v našej galérii prezentovala veľkú minulosť slovenského národa v úzkej spätosti s cyrilo-metodskou tradíciou.

M

Studiował na Wydziale Rysunku i Malarstwa Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie, a następnie w Wyższej Szkole Przemysłu Artystycznego w Pradze. Był słowackim malarzem, rzeźbiarzem, monumentalistą, filozofem, ilustratorem, konserwatorem i pisarzem ikon. Jego prace znajdują się w słowackich muzeach, galeriach i kolekcjach prywatnych. Gobeliny i obrazy zdobią pomieszczenia najważniejszych instytucji Republiki Słowackiej. Wystawa malarstwa i gobelinów w naszej galerii przedstawiała wspaniałą przeszłość narodu słowackiego w ścisłym związku z tradycją dziedzictwa misji słowiańskiej Cyryla i Metodego.

16


rokov lat

Zvestovanie / Zwiastowanie

Galérie slovenského umenia SSP v Krakove GaleriI Sztuki Słowackiej TSP w KrakowiE

7 I 2003

Svadobný deň / Przyjęcie weselne

Stretnutie • Spotkanie Prezentácia básnickej zbierky Stretnutie, v ktorej sa nachádzajú básne slovenských a poľských poetov, spojená so stretnutím básnikov z Krakova pod vedením Jacka Lubarta-Krzysicu a Žilinského samosprávneho kraja na čele s Antonom Strakom.

M

Prezentacja zbioru poezji Spotkanie, który zawiera wiersze poetów polskich i słowackich, połączone ze spotkaniem poetów z Krakowa pod przewodnictwem Jacka Lubarta-Krzysicy i Samorządowego Kraju Żylińskiego pod przewodnictwem Antoniego Straki.

17


17 I 2003

Výstava Štefana Adamíka • Wystawa Stefana Adamika Štefan Adamík

Študoval na oddelení kamery na Vysokej filmovej škole v Lodži. Venoval sa fotografii, grafike, maľbe, ilustráciám, humoristickým kresbám, animovaným filmom a literárnej tvorbe. Vystavoval v Poľsku, na Slovensku, v Čechách, Francúzsku, či Taliansku. Bol držiteľom mnohých medzinárodných ocenení.

M

Studiował na Wydziale Operatorskim w PWSFTViT w Łodzi. Zajmował się fotografią, grafiką, malarstwem, ilustracjami, humorystycznymi rysunkami, filmami animowanymi i dziełami literackimi. Wystawiał w Polsce, na Słowacji, w Czechach, Francji i we Włoszech. Był laureatem licznych nagród międzynarodowych.

18


29 IV 2003

rokov lat

Zvestovanie / Zwiastowanie

Galérie slovenského umenia SSP v Krakove GaleriI Sztuki Słowackiej TSP w KrakowiE

Svadobný deň / Przyjęcie weselne

Slovenské zastavenia • Przystanki słowackie Ľubo Bechný

Vyštudoval Ľudové konzervatórium v Ostrave, odbor výtvarná fotografia, u profesora Božka Sousedíka. Má na svojom konte viaceré individuálne i kolektívne výstavy na Slovensku i v zahraničí, napríklad v Poľsku, Čechách, Nemecku, či Srbsku. V Galérii SSP prezentoval veľkoplošné fotografie zachytávajúce najmä Žilinu, ale aj slovenské hrady, zámky, kaplnky, obce a krajinky.

M

Studiował w Konserwatorium Ludowym w Ostrawie na Wydziale Fotografii Artystycznej u profesora Božka Sousedíka. Brał udział w kilku wystawach indywidualnych i zbiorowych na Słowacji i za granicą, na przykład w Polsce, Czechach, Niemczech i Serbii. Na wystawie prezentował fotografie przedstawiające głównie Żylinę oraz również słowackie zamki, pałace, kaplice, wsie i krajobrazy.

19


18 IX 2003

Alchemicus Výstava grafikov v rámci Medzinárodného trienále grafiky Krakov 2003 – Vladimíra Gažoviča, Dušana Kállaya, Janiho Konstantinovského Puntosa a Stasysa Eidrigievičiusa.

M

Wystawa grafików w ramach Międzynarodowego Triennale Grafiki Kraków 2003 – Vladimíra Gažoviča, Dušana Kállaya, Janiego Konstantinovskiego Puntosa i Stasysa Eidrigievičiusa.

Dušan Kállay

Študoval na Vysokej škole výtvarných umení u profesorov Vincenta Hložníka a Jána Želibského, kde neskôr sám pôsobí ako profesor a vedúci Ateliéru voľnej grafiky a ilustrácie. Vo svojej tvorbe sa venuje predovšetkým voľnej grafike, maľbe, knižnej ilustrácii, tvorbe ex libris, tvorbe poštových známok, animovanému filmu a plagátovej tvorbe. Za svoje dielo získal viacero prestížnych zahraničných ocenení.

M

Studiował na Akademii Sztuk Pięknych u profesora Vincenta Hložníka i Jána Želibský’ego, gdzie później pracował jako profesor i kierownik Pracowni Wolnej Grafiki i Ilustracji. W swojej pracy koncentruje się głównie na wolnej grafice, malarstwie, ilustracjach książkowych, ekslibrisie, projektowaniu znaczków pocztowych, tworzeniu filmów animowanych i plakatów. Za swoją twórczość zdobył wiele prestiżowych nagród zagranicznych.

Stasys Eidrigievičius

Študoval na Akadémii výtvarných umení vo Vilne, žije v Poľsku. Je maliarom, tvorcom plagátov a exlibrisov, obrazov, knižných ilustrácií, happeningov a inštalácií.

M

Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie, mieszka w Polsce. Malarz, plakacista, twórca ekslibrisów, rysunków, ilustracji książkowych, happeningów, instalacji.

20


rokov lat

Zvestovanie / Zwiastowanie

27 II 2004

Galérie slovenského umenia SSP v Krakove GaleriI Sztuki Słowackiej TSP w KrakowiE

Svadobný deň / Przyjęcie weselne

Výstava Františka Kolkoviča Wystawa Františka Kolkoviča František Kolkovič

Slovenský umelec pochádzajúci z Jablonky na Orave. Jeho dielo je inšpirované najmä rodnou Oravou, ale aj malebnými zákutiami Pienin, Tatrami a slovenskými mestami. V tvorbe obľubuje akvarely, pastely, olejové a temperové farby. Vystavoval vo viacerých poľských mestách. Bol členom poroty výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša, určenej pre mladých krajanských umelcov zo Spiša a Oravy.

M

Słowacki artysta pochodzący z Jabłonki na Orawie. Jego twórczość jest zainspirowana zwłaszcza rodzimą Orawą oraz także malowniczymi widokami Pienin, Tatr i słowackich miast. W twórczości upodobał sobie akwarele, pastele, farby olejne i tempery. Miał wystawy w wielu polskich miastac. Był członkiem jury konkursu plastycznego Ludwika Korkoša, skierowanego do młodych artystów krajańskich ze Spisza i Orawy.

21


29 VI 2004

Exlibrisy českých a slovenských umelcov Ekslibrisy twórców czeskich i słowackich Výstava 774 exlibrisov od 42 grafikov zo Slovenska a Česka zostavená zakladateľom a vedúcim Galérie Exlibrisu „Podgórze” v Krakove Andrzejom Znamirowskim.

M

Wystawa 774 ekslibrysów 42 grafików ze Słowacji i Czech opracowana przez założyciela i kierownika Galerii Ekslibrisu „Podgórze” w Krakowie Andrzeja Znamirowskiego.

22


rokov lat

Zvestovanie / Zwiastowanie

22 VI 2004

Galérie slovenského umenia SSP v Krakove GaleriI Sztuki Słowackiej TSP w KrakowiE

Svadobný deň / Przyjęcie weselne

Milujte kráľovnú • Kochajcie królową Prezentácia poľského prekladu románu Milujte kráľovnú z pera známeho slovenského spisovateľa Antona Hykischa, ktorú vydal Spolok Slovákov v Poľsku s finančnou podporou Literárneho informačného centra SLOLIA z Bratislavy. Do poľštiny knihu preložil Andrej Czcibor-Piotrowski.

M

Prezentacja polskiego tłumaczenia powieści Kochajcie królową autorstwa znanego słowackiego pisarza Antona Hykischa, które wydało Towarzystwo Słowaków w Polsce przy wsparciu finansowym Literackiego Centrum Informacyjnego SLOLIA w Bratysławie. Książkę na język polski przetłumaczył Andrzej Czcibor-Piotrowski.

Anton Hykisch

Slovenský prozaik, dramatik a autor literatúry pre deti a mládež. Ako príslušník tzv. generácie 56 debutoval v roku 1959 románom Krok do neznáma. Následne vydal viac ako 30 literárnych diel v knižnej forme – románov, noviel, esejí, fantazijných próz, faktografických kníh, cestopisov, rozprávok, scenárov, či rozhlasových hier. V Galérii slovenského umenia SSP osobne uviedol poľský preklad historického románu Milujte kráľovnú, ktorý opisuje epochu osvietenstva a vládu Márie Terézie, pričom hneď po vydaní sa stal na Slovensku bestsellerom.

M

Słowacki prozaik, dramaturg i autor literatury dla dzieci i młodzieży. Zadebiutował w 1959 roku powieścią Krok w nieznane, jako członek tzw. generacji 56. Następnie wydał ponad 30 dzieł literackich w formie książkowej – powieści, opowiadań, esejów, proz artystycznych, publikacji faktograficznych, reportaży, bajek, scenariuszy, czy słuchowisk radiowych. W Galerii Sztuki Słowackiej TSP osobiście promował polskie tłumaczenie powieści historycznej Kochajcie królową, w której opisuje epokę oświecenia oraz rządy Marii Teresy. Książka ta, bezpośrednio po wydaniu stała się na Słowacji bestsellerem.

23


11 II 2005

Naša Európa • Nasza Europa Igor Laciak

Slovenský fotograf a dokumentarista. Na výstave v Galérii Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove prezentoval svoje fotografie architektonických a prírodných krás rôznych európskych miest. Výstava sa konala pri príležitosti vstupu Slovenska i Poľska do Európskej únie 1. mája 2004.

M

Słowacki fotograf i dokumentalista. Na wystawie w Galerii Sztuki Słowackiej Towarzystwa Słowaków w Polsce w Krakowie wystawiał swoje zdjęcia piękna architektury i przyrody różnych miast europejskich. Wystawa zorganizowana została 1 maja 2004 r., z okazji przystąpienia Słowacji i Polski do Unii Europejskiej.

24


6 X 2005

rokov lat

Zvestovanie / Zwiastowanie

Galérie slovenského umenia SSP v Krakove GaleriI Sztuki Słowackiej TSP w KrakowiE

Svadobný deň / Przyjęcie weselne

Moje obrazy z Oravy • Moje obrazy z Orawy Ondrej Ivan

Absolvent Akadémie výtvarných umení v Prahe, kde študoval u prof. Jána Želibského a neskôr u prof. Slánskeho a Vratislava Nechlebu na oddelení maliarskych a konzervačných techník. Bol jedným z prvých slovenských absolventov odboru reštaurátorstvo na Akadémii umenia v Prahe. Bohaté skúsenosti získal aj študijnými pobytmi v Amsterdame a v reštaurátorských ateliéroch Ermitáže v Petrohrade. Svoj život zasvätil hodnotám minulosti a ako maliar krásam slovenskej tatranskej prírody.

M

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Pradze, gdzie studiował u prof. Jána Želibský’ego, a później u prof. Slánský’ego i Vratislava Nechleba w Katedrze Techniki Malowania i Konserwacji. Był jednym z pierwszych słowackich absolwentów Wydziału Konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. Zdobył także bogate doświadczenie studiując w Amsterdamie oraz w pracowniach restauracyjnych Ermitażu w Sankt Petersburgu. Poświęcił swoje życie dziedzictwu przeszłości, a jako malarza fascynowało go piękno słowackiej przyrody tatrzańskiej.

25


VI 2006 knihy 29 I. Bukovčana

Zhromaždení počúvajú úryvky drámy

Slučka pre dvoch • Stryczek dla dwóch

Prezentácia prekladu drámy Ivana Bukovčana Slučka pre dvoch, ktorú do poľského jazyka preložil Bogusław Sławomir Kunda a vydal Spolok Slovákov v Poľsku. Táto prezentácia bola zároveň aj spomienkou na zosnulého prekladateľa.

Dní ný ho ladzi osť aj

rie očmy oľaw y je 26

aj z kon M Prezentacja tłumaczenia dramatu Ivana Bukovčana Stryczek dla dwóch, który vyh przetłumaczył na język polski Bogusław Sławomir Kunda, a wydało Towarzystwo post Słowaków w Polsce. Prezentacja ta była również okazją do wspomnień o zmarłym tłumaczu. liter Ivan Bukovčan tiko Slovenský publicista a dramatik, filmový dramaturg rým Myšlienka o vydaní drámy I. hier, Bua scenárista. Autor desiatok dramatických scenárov i niekoľkých próz a rozhlasových hier. gom kovčana v knižnej podobe sa zrodila M reži 17. decembra Słowacki 2005publicysta po premiére oraz dramatopisarz,hry dramaturg filmowy i scenarzysta. Autor kilkudziesięciu dramatów, obľ Slučka pre dvoch, režíroval Miro i słuscenariuszyktorú oraz kilkunastu utworów prozatorskich chowisk radiowych. o p Prochádzka v divadle KTO. Na prezenBogusław Kunda tácii knihySławomir boli prítomní aj herci, ktorí súčasného človeka, ktorý s Poľský prekladateľ, prozaik, básnik a literárny kritik. vystúpili v inscenácii tejto drámy a pri identitu a cíti sa byť obkľúčen M tejtotłumacz, príležitosti prečítali zhromaždeným dokázal tieto črty psycholog Polski prozaik, poeta oraz krytyk literacki. pár úryvkov z hry. Hra Slučka pre dvoch covať vo svojich hrách. Pozo rozpráva o problémoch manželského ži- priťahujú časté slovné vtipy Po prezentácií bol priest vota. Autor čerpal pri tvorbe tejto drámy zo skutočného príbehu muža, ktorý sa málne rozhovory pri pohárik skrýval v podkroví domu dvadsať rokov právalo sa o Ivanovi Bukovč a počúval rádio Slobodná Európa a čakal tvorbe, Bogusławovi Kun pritom na príchod amerických vojakov, životných osudoch atď. Pre


rokov lat

Zvestovanie / Zwiastowanie

27 VI 2006

Galérie slovenského umenia SSP v Krakove GaleriI Sztuki Słowackiej TSP w KrakowiE

Svadobný deň / Przyjęcie weselne

Výstava Lýdie Mšalovej • Wystawa Lidii Mszal Lýdia Mšalová

Rodáčka z Hornej Zubrice na Orave, aktívna činiteľka slovenského národného hnutia v Poľsku. Absolventka odboru výtvarná výchova na Pedagogicko-výtvarnej fakulte Sliezskej univerzity v Tešíne. Svoju tvorbu, ktorá je úzko spätá s rodnou Oravou, s jej prírodou, ľuďmi i architektúrou, vystavovala v Poľsku i na Slovensku. Umelkyňa obľubuje najmä akvarelu, ale používa aj iné grafické techniky – ceruzu, maľbu uhlím a linoryt. Svojou tvorbou a činnosťou sa natrvalo zapísala do dejín Slovákov v Poľsku.

M

Urodziła się w Zubrzycy Górnej na Orawie. Jest aktywną działaczką słowackiego ruchu narodowego w Polsce. Absolwentka Wydziału Wychowania Plastycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Swoje prace wystawiała w Polsce i na Słowacji. Jej twórczość jest ściśle związana z rodzinną Orawą, z jej przyrodą, ludźmi i architekturą. Artystka polubiła szczególne akwarele, ale używa również innych technik graficznych – ołówek, węgiel i linoryt. Swoją twórczością na stałe wpisała się w historię Słowaków w Polsce.

27


13 IV 2007

Výstava Andrzeja Wierzchowského Wystawa Andrzeja Wierzchowskiego Andrzej Wierzchowski

Krakovský novinár, publicista, básnik, zberateľ grafík z medzivojnového obdobia. Venuje sa tiež fotografovaniu a elektronickej úprave fotografií.

M

Krakowski dziennikarz, publicysta, poeta, kolekcjoner grafiki okresu międzywojennego. Zajmuje się również fotografią oraz jej komputerową obróbką.

F. Ratkowski oboznamuje s tvorbou A. Wierzchowskiego

ľudia na tomto svete odkryli pravdu, že v jednoduchosti je krása. A prečo práve Spiš je motívom jeho fotobitov? Je to miesto, kde nachádza autor svoju múzu, ktorá ho pobáda k tvorivosti. Spiš je práve tým miestom, ktoré očarilo autora natoľko, že neustále sa sem vracia, a zakaždým odkrýva niečo nové. Je to región, ktorý ho neustále obohacuje o nové nápady a myšlienky. Vernisáž výstavy Andrzeja Wierzchowského sa konala v našej galérii 28 13. apríla t.r. Úvodné slovo pri otvorení

Prehliadka výstavy s pohárikom vína

Ako ďalej spomenul generálny tajomník Úvodný príhovor predsedu Spolku ÚV SSP ĽudomírJozefa Molitoris, kultúrne bohatstvo Čongvu (v strede) regiónu sa stalo aj príčinou sporov, ktoré vyvrcholili začiatkom 20. storočia, po ktorom Galérii slovenského umenia bol nakoniec Spiš rozdelený medzi Poľsko Spolku Slovákov v Poľsku sme a Slovensko. Veľkosť niekdajšej kultúry sa od polovice apríla mohli obdivšak zachovala v mnohých kultúrnych pavovať „fotobity“ Andrzeja Wierzmiatkach, ktoré môžeme dnes obdivovať. Na chowského, básnika a publito poukázal aj priateľ novinára, autora Filip Ratkowski, cistu, ktorého koníčkom, ale aj prácou ktorý kvôli náhlej chorobe autora ho pri otvo- je Nie ajepriblížil to všakhistóriu obyčajné rení jehofotografovanie. výstavy zastupoval fotografovanie, pretože obraz zachytený tvorby Andrzeja Wierzchowského. Na záver fotoaparátom prechádza oficiálnejdigitálnym časti Ľ. Molitoris poďakoval všetkým dlhou metamorfózou, pokiaľ z neho neza to, že si prišli pozrieť fotobity známeho vznikne fotobit v autorovej dielni.

V

F. Ratkowski oboznamuje s tvorbou A. Wierzchowskiego

ľudia na tomto svete odkryli pravdu, že v jednoduchosti je krása. A prečo práve Spiš je motívom jeho fotobitov? Je to miesto, kde nachádza autor svoju múzu, ktorá ho pobáda k tvorivosti. Spiš je práve tým miestom, ktoré očarilo autora natoľko, že

A ÚV S regió vyvrc bol n a Slo však


výstava milo prekvapila. Boli nadšení

nerácie pestrosťou a rôznorodosťou výtvarných

spríjemňoval pekné chvíle pri krstinách, prejavov slovenských umelcov, ktorí na Otvorenie putovnej pri mládeneckých zábaváchvýstavy a veseliciach, rokov • lat jednoduchý podklad, teda husľové drevo, pri svadbe, ale taktiež slzy žiaľu Galériezaháňal slovenského umenia SSP v Krakove naniesli jedinečné výjavy a obrazy z ob- pri pohreboch a karoch. GaleriI Sztuki Słowackiej Síce husle pre- TSP w KrakowiE klopujúceho nás sveta. zentované na výstave nezahrajú už žiadnu Vernisáž otvoril generálny tajomník pesničku, ale aj svojím novým tvároom SSP Ľudomír Molitoris spolu so šéfre- poukazujú na život človeka, jeho túžby a Putovná výstava viac ako sto slovenských výtvarníkov, ktorí sa originálnym spôdaktorkou Života Agátou Jendžejčíkovou. sny, klasický ale aj reálny život. Výstava sobom a rôznymi technikami podujali ozdobiť hudobný nástroj husle. Na Na husĽudomírvýstave Molitoris vo slovenského svojom príhovore v Galérii umenia Spolku Slovákov v Poľskujev Krakove boli výstavou preličkách maľované najväčšou poukázal na skutočnosť, že husle zentované rôzne výtvarné žánretvoria i široká škála slovenských zo generácií všetkých, ktoré bolivýtvarníkov. v priebehu rokov základ slovenskej kultúry vôbec. S tón- M prezentované v galérii SSP. A pritom ur- letného slnovratu. Opäťspájal našaživot zem obehla celé slniečko a našla sa v bode mi huslí saWystawa jednoduchého čite je aj tou najpozoruhodnejšou, przenośna ponad stu słowackich artystów, którym w oryginalny spo-akú si S dátumom začiatku letaudało sa się spája každoročne veľké kultúrne podujatie, ktoré slovenského gazdu jeho technik narodenia sób i przy użyciuod różnych ozdobić klasyczny muzyczny, milovníci umeniainstrument mohli u nás pozrieť. až po smrť. Husle boli nástrojom, skrzypce. NaSpolok wystawie w Slovákov Galerii ktorý Sztuki Słowackiej Towarzystwa Słowaków Polsce organizuje v Poľsku v Jablonke, Krempachoch a Krakove, Medzi hosťami nechýbalw ani konzul

14 VI 2007

Zvestovanie / Zwiastowanie

Svadobný deň / Przyjęcie weselne

Na husličkách maľované • Na skrzypcach malowane

Na husličkách maľované w Krakowie przedstawione zostały różne rodzaje sztuki oraz szeroka reprezentacja

SR v Krakove Marián teda Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku. Milovníci umenia sa započúvali do ľúbezných tónov huslí pokoleń słowackich artystów.

spríjemňoval pekné chvíle pri krstinách, pri mládeneckých zábavách a veseliciach, pri svadbe, ale taktiež zaháňal slzy žiaľu pri pohreboch a karoch. Síce husle prezentované na výstave nezahrajú už žiadnu pesničku, ale aj svojím novým tvároom poukazujú na život človeka, jeho túžby a ÚRY sny, ale aj reálny život. Výstava Na husi ličkách maľované je najväčšou výstavou vzo všetkých, ktoré boli v priebehu rokov 16 kprezentované v galérii SSP. A pritom ura ačite je aj tou najpozoruhodnejšou, akú si m milovníci umenia mohli u nás pozrieť. . , Medzi hosťami nechýbal ani konzul u a SR v Krakove Marián hch tónov huslí Baláž, podpredse. da Spolku poľských í

Baláž, podpredseda Spolku poľských spisovateľov Jacek Kajtoch s manželkou, Martina Danišová zo Slovenského inštitútu vo Varšave, Maryla Papierzová a Vlasta Juchniewiczová z Katedry slovakistiky Filologickej fakulty Jagellovskej univerzity v Krakove. Príjemnými tónmi huslí nám ver-

Pri prehliadke výstavy

nisáž spríjemnila Matra Bielawková ktorej sa neskôr na klavíri pridal preds MS SSP v Krakove Jerzy M. Bożyk záver oficiálnej časti vernisáže po Ľudomír Molitoris všetkých hostí na hliadku výstavy pri dobrom občerst a s pohárikom chutného slovensk vína. MARIÁN SMON

www.tsp.org.pl

ŽI VO T júl 2007

29


5 X 2007

Spišské a oravské ľudové umenie Spiska i orawska sztuka ludowa Výstava ocenených prác spišských a oravských detí z výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša V tomto ročníku spracovávali krajanské deti tému spišského a oravského ľudového umenia. Do súťaže sa prihlásilo 15 základných škôl a 5 gymnázií s 287 prácami. Na vernisáži v Galérii slovenského umenia Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove sa zúčastnili deti, ktorých práce získali ocenenie, so svojimi pedagógmi.

M

Wystawa ocenionych prac dzieci ze Spisza i Orawy z konkursu plastycznego im. Ludwika Korkoša z Czarnej Góry W tym roczniku krajańskie dzieci opracowywały tematykę spiskiej i orawskiej sztuki ludowej. Do konkursu zgłosiło się 15 szkół podstawowych oraz 5 gimnazjów z 287 pracami. W wernisażu, w Galerii Sztuki Słowackiej Towarzystwa Słowaków w Polsce w Krakowie, udział wzięły dzieci, których prace zostały wyróżnione, wraz ze swoimi nauczycielami.

30


Katarzynu kumu, ktorý území Podmania Jozefa . Na základe kladajú Kuni za symbol ú s Jánošíohatým bral trana taktiež ol, ale zla a

z pohnútok m nej medzi y patrili: list v Gronkove, vom Targu a ý v Zakopabola vo VarKostku vmuo človeku. o viacero výola výpoveď ského, ktorý niom bol vykým súdom, stratil svoju asil zástupca rdil,

rokov lat

Zvestovanie / Zwiastowanie

4 X 2007

Galérie slovenského umenia SSP v Krakove GaleriI Sztuki Słowackiej TSP w KrakowiE

Svadobný deň / Przyjęcie weselne

Hrdina našich čias? • Bohater na nasze czasy? Prezentácia publikácie Hrdina našich čias? z pera Jerzyho S. Lątku, ktorá pojednáva o tragických povojnových udalostiach na severnom Spiši spôsobených o.i. činnosťou ozbrojenej skupiny Józefa Kuraša „Ogňa“

M

Prezentacja publikacji Bohater na nasze czasy? autorstwa Jerzego S. Łątki, która omawia tragiczne wydarzenia w okresie powojennym na północnym Spiszu, spowodowanych m. in. działalnością grupy zbrojnej Józefa Kurasia „Ognia”.

Jerzy S. Łątka

Absolvent Jagelovskej univerzity v Krakove. Vyštudovaný etnológ a orientalista (turkológ), autor vyše 30 kníh zaoberajúcich sa najmä problematikou dejín Poliakov v Osmanskej ríši, ako aj históriou a súčasnosťou Turecka. Okrem toho je autorom kníh z široko ponímanej oblasti etnológie i psychologickej literatúry. Zaujíma ho tiež objasňovanie nevyjasnených či málo známych epizód z histórie i ľudských osudov a činnosť tzv. „prekliatych vojakov“.

M

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z wykształcenia etnolog i orientalista (turkolog), autor ponad J.50 S. Łątka książek, w tym przede wszystkim prac z zakresu dziejów Polaków w Imperium historii ktorý ešte Osmańskim ako dieťa zažiloraz krutosť činovdawnej jak i współczesnej Turcji. Jest także Kurasia-Ognia na vlastnej koži. Vszeroko pamät- pojętej etnologii oraz książki z zakresu liautorem książek z zakresu ný večer, počas ktorého vyvliekli zfaktu. Novej Jego pasją jest ponadto penetrowanie nieteratury psychologicznego Belej štyroch Novobelčanov, navštívila wyjaśnionych lub bliżej nieznanych epizodów dziejów i ludzkich losów oraz partizánska banda Błyskawica aj rodný wyjaśnianie działalności osławionych „żołnierzy wyklętych”. dom nášho krajana. Jeho otec počujúc vonku hluk stihol pred nimi utiecť. Aj preto sa viac dostalo Františkovmu staršiemu bratovi, ako aj jemu samému. V rámci diskusie svoj názor vyjadrilo viacero hostí, o.i. aj Jacek Kajtoch, ktorý povedal, že pomníky by sa mali stavať osobám, ktoré ľudí spájajú a nie takým osobám, ktoré spoločnosť rozdeľujú. Vo svojich spomienkach si pripomenul udalosť, keď bol ešte ako malý chlapec v povojnovom ob-

31


8 XI 2007

Detvianske kríže – tradičné motívy interpretované po novom • Krzyże Detwiańskie – tradycyjne motywy w nowej interpretacji Bogdan Kiwak Študoval fotografiu vo Wrocławiu, pod vedením Pani Natalie LL. Zaujíma sa o klasickú fotografiu a experimentovanie vychádzajúce zo základov fotografie. Svoje práce prezentoval v Nemecku, na Slovensku a v Poľsku. Od roku 2004 spolupracuje na projekte „Magické Karpaty” a realizuje množstvo mulimediálnych akcií v rámci projektov: „photo: drone – city mapping project“ a „organická fotografia“. Komorné a na uliciach sa konajúce akcie organizoval v Berlíne (Galeria Zero), vo Wrocławiu (Industrial Festiwal), v Slovinsku (Sajeta Festival), vo Varšave (Centrum Sztuki Współczesnej) a Krakove (Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej – MANGGHA). Publikoval vo fotografických časopisoch Exit, Biuletyn Fotograficzny a slovenskej Vlne a Hudbe.

M

Studiował fotogra­fię we Wrocławiu, m.in. pod kierunkiem Natali LL. Interesuje się fotografią klasyczną i eksperymentowaniem odnoszącym się do podstaw fotografii. Wystawiał swoje prace w Niemczech, na Słowacji i Polsce. Od 2004 roku współpracuje z Projektem Karpaty Magiczne realizując wiele akcji multimedialnych w ramach projektów: „photo: drone – city mapping project” i „fotografia organiczna”. Uliczne i kameralne akcje przeprowadzał między innymi w Berlinie (Galeria ZERO), we Wrocławiu (Industrial Festiwal), w Słowenii (Sajeta Festiwal), w Warszawie (Centrum Sztuki Współczesnej) i Krakowie (Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”). Publikował w czasopismach fotograficznych Exit i Biuletyn Fotograficzny oraz w słowackich pismach Vlna i Hudba.

32


rokov lat

Zvestovanie / Zwiastowanie

11 IV 2008

Galérie slovenského umenia SSP v Krakove GaleriI Sztuki Słowackiej TSP w KrakowiE

Svadobný deň / Przyjęcie weselne

Obrazy pre malých a veľkých • Obrazy dla małych i dużych

Oslavy 15. výročia založenia Eva Filipová tlačiarne SSP

Vyštudovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa maľbe, kresbe a keramike. Píše taktiež poéziu. Maliarske dielo autorky sa pohybuje medzi naivizmom a lyrickou abstrakciou. Vo svojej tvorbe používa rad príl bol mesiac, v ktorom si náš ale aj pomoci sponzorov sa činnosť tlačiarrozmanitých techník a technológií, spojených v rozmanitých kombináciách. Okrem Spolok pripomenul jedno veľ- ne rozbehla. Ľ. Molitoris nás informoval mi významné výročie. Ubehlo saov jej tom, že veľkú pomoc poskytol aj bývalý klasickej tempery a olejov tvorbe stretávame s kolážou, frotážou, reliéfovým totiž presne 15 rokov od čias, premiér SR Ján Čarnogurský, ktorý darovrstvením, vkladaním textilu a kameňa, spája kresbu s maľbou a maľbu s kresbou kedy bola do prevádzky spustená činnosť val tlačiarni 3 nové stroje, vďaka čomu sa tlačiarne a vytlačili sa tu prvé výtlačky rozbehla činnosťnie tlačiarne a začala sa užšia atď. SSP Využívanie týchto rôznych techník je formálne a samoúčelné, ale naopak je časopisu Život. spolupráca s mnohými spisovateľmi, graajPrivýsledkom „hry“fis materiálom. Vďaka autorky nahliadnete do príležitosti tohtohľadania výročia sa v prieskmi i umelcami z Krakova, ale obrazom aj iných toroch Galérie slovenského SSP miest Poľskazvieratá a Slovenska.v rôznych Dozvedeli sme prostredia cirkusu,umenia divadla, uvidíte situáciách a neočakávaných konala oslava, spojená s výstavou obrazov sa aj to, ako tlačiareň funguje v súčasnosti. vzťahoch. Zvláštnym momentom tvorby Evy Filipovej je slovenskej maliarky Evy Filipovej, pod náz- Mnohí z nás ani netušili, že tlačiareň SSP vom Obrazy pre malých a veľkých. vydáva najväčší počet básnických zbierok tvorba pre deti.

A

M

ną a liryczną abstrakcją. W swych pracach używa szeregu rozmaitych technik i technologii, połączonych w różne kombinacje. Obok klasycznych temper i olejów spotkamy tu kolaże, frotaże, reliefowe nawarstwianie, używa tekstyliów i kamieni, łączy rysunek z malarstwem i malarstwo z rysunkiem itd. Wykorzystanie tych różnorodnych technik nie stanowi celu samego w sobie, ale jest wynikiem poszukiwań i „gry” z materiałem. Dzięki obrazom autorki przenikniecie do świata cyrku, teatru, zobaczycie zwierzęta w różnych sytuacjach i niespodziewanych relacjach. Szczególne miejsce w twórczości Evy Filipovej zajmuje twórczość dla dzieci.

Celý čas bol spríjemnený kultúrnym mladých krakovských talentovaných básprogramom – pásmom ľudových piesní nikov. v podaní krajanského súboru Kumoratky Ľ. Molitoris tiež nezabudol predstaviť Ukończyła studia w Bratysławie, na Wydziale Filoz Malej Lipnice a Podvlka. Vďaka týmto tvorbu Evy Filipovej. Pochádza zo Slovenmladým krajanom Uniwersytetu sa spev a hudba ozývali ska, ale žije v Českej republike,się keďže sa zoficznym Komeńskiego. Zajmuje maširoko-ďaleko po celom okolí. tam vydala. Napriek tomu, že nevyštudolarstwem, rysunkiem oraz ceramiką. Pisze także poezję. Účasť na vernisáži bola skutočne veľká. vala výtvarný odbor, pretože je absolventNechýbali na nej hostiamalarska zo Spiša, Oravy kou Filozofi ckej fakultysztuką Univerzity J. A. Jej twórczość oscyluje pomiędzy naiwa milovníci výtvarného umenia z Krakova. Komenského v Bratislave, jej obrazy majú Podujatie otvoril gen. tajomník ÚV charakter profesionálnych diel. Pri ich SSP Spolku Ľudomír Molitoris, ktorý pri- tvorbe využíva rôzne techniky. Spája kresvítal všetkých účastníkov, medzi nimi pre- bu s maľbou, do obrazov vkladá materiály, dovšetkým pracovníkov tlačiarne. Práve im napr. textil, kameň. Jej obrazy sú určené totiž patrilo poďakovanie za ich činorodú nielen pre dospelých, ale aj pre deti. - Sloprácu v tlačiarni. Pri tejto príležitosti sme vom deti sa však nemyslia len tie, ktoré sú si zaspomínali na začiatky činnosti tlačiar- okolo nás, ale taktiež tie, ktorú sú v každom ne, ktoré neboli ľahké. Vďaka veľkej snahe, z nás, teda my sami – tvrdí autorka.

22

máj 2008

33


4 VI 2008

Dozvuky

Verše venované domovine

Zbierka Dozvuky priamo nadväzuje na básnickú zbierku Oravské návraty. Je akoby návratom v spomienkach na roky mladosti, ktoré minuli a už sa nevrátia. Sú to návraty na Oravu, ktorá sa v priebehu niekoľkých desaťročí veľmi zmenila a jej pôvodný charakter a pôvab sa stratil do nenávratna.

M

Zbiór wierszy Dozvuky nawiązuje do niewielkiego tomiku poezji Oravské návraty. Jestmesiace sa v Spolku Uplynulé dva powrotem do wspomnień z lat młodości, które minęły i już nie wrócą.Slovákov Są to powroty v Poľskunaniesli v slávnostnom duchu XV. dní slovenskej kultúry v MaloOrawę, która na przestrzeni kilku dziesięcioleci bardzo się zmieniła, a jej pierwotny chapoľsku. Výnimočnú atmosféru dotvorila rakter i urok zniknął na zawsze. aj prezentácia básnickej zbierky Dozvuky od Františka Kolkoviča, ktorá sa uskutočnila 4. júla t.r. v priestoroch Galérie sloFrantišek Kolkovič číta s venského na umenia SSP v Poľsku. Slovenský umelec pochádzajúci z Jablonky Orave. ju Vydavateľstvo Spolku SloVďaka výborným profesorom na slovenskomVydalo lýceu v JablonKolkovič, vyjadrovali pro vákov v Poľsku, pričom ke si už v mladosti obľúbil slovenskú poéziu, ktorú začal aj ide v poradí už o druhú básnickú zbierka F. Kolkoviča, kto- svojej tvorby. Na znak svojho sám písať. Prvú báseň Rodná reč mu uverejnili pred maturitrá priamo nadväzuje na jeho prvú zbier- vzdal autorovi zbierky pamät nou skúškou v časopise Smer. Neskôr publikoval aj v ďalších Po úvodných slovách p ku Oravské návraty vydanú v roku 2005. literárnych časopisoch na Slovensku. AkoF.člen Spolku Slovámotný autor. Kto, ak nie on Kolkovič venoval svoju prvú zbierku kov v Poľsku sa zúčastňoval ako porotcamilovanej recitačnej súťaže priblížiť svoju tvorbu. Rozp manželke a druhú zbierku pamienkach, v akých mnohé b Deň slovenskej poézie a prózy, ktorá bola neskôr pomenomiatke svojich rodičov. vaná po ňom. Úvodné slovo patrilo generálnemu Podotkol, že rád sa vo svojej tajomníkovi Spolku Ľudomírovi Molito- k detstvu - úprimnému a či M risovi. Privítal všetkých účastníkov podu- čas by mal byť najkrajšou Słowacki artysta pochodzący z Jabłonki namedzi Orawie. Dzię- nechýbal ani konzul v živote každého človeka, n jatia, ktorými ki wybitnym profesorom w liceum słowackim w Jabłonce już w młodości pokochał poezję SR v Krakove Marián Baláž, prof. Jacek má ľahké a radostné detstv słowacką, którą zaczął pisać także sam. Pierwszy wiersz Rodná reč został opublikowany Kajtoch s manželkou a ďalší. Vyjadril svoj k písaniu bolo niekoľko. No príhovore vo svojej zbierke przed maturą w czasopiśmie Smer. Później publikował także w innych czasopismach literackichKolkovičovi na Słowacji. vJako członek úprimný obdiv Františkovi je asi pohnútka, Towarzystwa Słowaków w Polsce uczestniczył w pracach jury konkursuzarecytatorskiego Dzień Słowackiej verše odzrkadľujúce vrúcnu lásku kPoezji do- i Prozy, która podnet, prvá w późniejszym okresie została nazwana jego imieniem. movine. Prítomným sa prihovoril Autogramiáda aj predseda SSP v Poľsku Jozef Čongva. Prezradil nám, že verše Františka Kolkoviča sú dôkazom silnej lásky k svojmu pôvodu, ku svojim koreňom, čo je ich veľkou hodnotou. Vo svojom prejave sa zamyslel nad osudom mnohých krajanov, ktorí si za svoju lásku k rodnej vlasti veľa vytrpeli. Mnohí z nich ju, tak ako aj F.

František Kolkovič

34


XV. dni slovenskej kultúry

7 VII 2008

Galérie slovenského umenia SSP v Krakove GaleriI Sztuki Słowackiej TSP w KrakowiE

Svadobný deň / Przyjęcie weselne

Spiš mojimi očami • Spisz moimi oczami Mária Wnęková

Rodáčka z Krempách zo Spiša. Absolventka Umeleckej fakulty Sliezskej univerzity v Katoviciach. Okrem výtvarného umenia sa venuje aj ľudovému tancu a písaniu poézie. Vo svojej výtvarnej tvorbe používa rôzne techniky a materiály – olejomaľbu, maľbu na skle, vitráže, grafiky. Tematicky je jej práca taktiež rôznorodá. Fascinuje ju najmä krása spišského Zamaguria a jeho pamiatok. Na vernisáži v Galérii slovenského umenia Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove prezentovala svoje olejomaľby.

M

svoje básne

ostredníctvom o obdivu odotnú vázu. prehovoril san, môže lepšie prával o podbásne napísal. tvorbe vracia istému. Tento spomienkou no nie každý vo. Pohnútok ako sám tvrdí e básní – Aká á príčina môj-

rokov lat

Zvestovanie / Zwiastowanie

ho písania vôbec? Odpoveďou môže byť ešte jedna otázka. Čím je domov a jeho krajina pre tvorbu? S úsmevom si spomenul, ako vlastne začal písať. Študoval v tom čase v Lýceu so slovenským vyučovacím jazykom v Jablonke. Prvú báseň mu uverejnili v slovenských novinách Smer, krátko po maturite. Jeden z profesorov slovenčiny poslal jeho báseň Rodná reč do redakcie týchto novín, o čom však F. Kolkovič nevedel. Bolo to veľké prekvapenie a zároveň silný impulz a motivácia k tvorbe. František Kolkovič si túto báseň dodnes dobre pamätá. Poézia slovenských básnikov bola jeho srdcu vždy blízka. Rád nahliadne do veršov Jána Smreka, Laca Novomeského, Andreja Plávku, Pavla Horova, Milana Rúfuza, Vojtecha Mihálika, Miroslava Váleka, P. O. Hviezdoslava a ďalších. Mnohé z ich básní preložil zo slovenčiny do poľštiny. Preložené básne však ešte len čakajú na svoje vydanie. František Kolkovič sa okrem písania veršov venuje aj maľovaniu a kresleniu, vďaka čomu sú niektoré z básní doplnené jeho vlastnými kresbami.

Urodziła się w Krempachach na Spiszu. Absolwentka Wydziału Artystycznego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Oprócz twórczości plastycznej zajmuje się również tańcem ludowym i pisaniem wierszy. W swej twórczości plastycznej artystka wykorzystuje różnorodne techniki i materiały: malowanie i rzeźba w tynku, obrazy na szkle, grafika, malowanie na płótnie, witraże. Różnorodna jest również tematyka jej prac. Fascynuje ją piękno Zamagurza Spiskiego i jego zabytków. Na wernisażu w Galerii Sztuki Słowackiej Towarzystwa Słowaków w Polsce w Krakowie prezentowała swoje obrazy malowane farbami olejnymi.

Vlasta Juchniewiczová so svojím ocenením

zaspievali niekoľko slovenských ľudových piesní. Hoci je to rodáčka zo

Mária Wnęková s dcérou v kruhu milovníkov svojich obrazov

ho zámku, kaplnku sv. Jána vo Fridmane, kaplnku na Lapšanskom vrchu

35

Záver podujatia patril predovšetkým spevu. Mária Wnęková nám v do-


19 III 2009

Cesta Slovenska k euru • Droga Słowacji do euro

Putovná výstava, ktorá bola vytvorená pri príležitosti zavedenia spoločnej európskej meny na Slovensku – eura. ju opät Slovenský vo Varšave v spolupráci s Mincovňou v Kremnici, MinisKolkovič odovzdáva H. Pripravil Jacošová sa vrátilainštitút do Poľska rajnú báseň J.terstvom Čongvovifinancií ako riaditeľka Slovenského Slovenskej republiky inštitútu a Národnou bankou Slovenska. Na výstave boli prezentované základné dokumenty spojené so zavedením eura na Slovensku, nové slovenské euromince a ďalšie reklamné materiály.

KA K EURU

Slovenskej Slovenska v na priHelena že kremlovenské taršie na 14. stor. Kremnici áty, ktoré ej stredo-

u bližšie emnickej - Cesta Od vstuie v roku dnutí Eum k razemu kvality ný auditu úspešnom a Slovenmotívov grafické iť každý.

36

M

Wystawa przenośna, która powstała z okazji wprowadzenia wspólnej waluty europejskiej na Słowacji – euro. Przygotował ją Instytut Słowacki w Warszawie we współpracy z Mennicą w Kremnicy, Ministerstwem Finansów Republiki Słowackiej i Narodowym Bankiem Słowacji. Na wystawie zostały zaprezentowane podstawowe dokumenty dotyczące wprowadzenia euro na Słowacji, nowe słowackie euromonety i inne materiały reklamowe. Každý z účastníkov si mohol zobrať Jánošíkov dukát pre šťastie

Z celkového množstva návrhov komisia Národnej banky Slovenska vybrala desať, ktoré postúpili do celoslovenského hlasovania prostredníctvom internetu. Z desiatich motívov boli nakoniec vybrané tri: národný vrch Kriváň, Bratislavský hrad s hlavným mestom Slovenska a dvojkríž na trojvrší, ktorý je výňatkom zo slovenského znaku. Po autorskej súťaži síce ešte nebol známy presný termín vstupu Slovenska do eurozóny, avšak už v roku 2007 na základe výnimky Európskej centrálnej banky vznikla zmluva, na základe ktorej mohla Mincovňa v Kremnici vytvoriť vzorky všetkých nominálnych slovenských euromincí. Euro je totiž výnimočné tým, že každá krajina, pokiaľ má na to možnosti, si euro-


5 V 2009

rokov lat

Zvestovanie / Zwiastowanie

Galérie slovenského umenia SSP v Krakove GaleriI Sztuki Słowackiej TSP w KrakowiE

Svadobný deň / Przyjęcie weselne

Maľba a kresba • Malarstwo i rysunek Anna Jagodová

Rodáčka z Humenného na Slovensku. Absolventka Strednej umeleckej školy v Košiciach. V čase výstavy študentka na Fakulte grafiky Akadémie výtvarných umení Jána Matejku v Krakove. Svoje práce vystavovala na spoločnej výstave kresieb študentov, ktorá bola prezentovaná v galérii Vysokej divadelnej školy v Krakove. Za výborne študijné výsledky získala štipendium. V rámci svojho študijného programu si zvolila dielňu drevorezby, dielňu kresby a dielňu maliarstva.

M

Urodzona w Humennem na Słowacji. Absolwentka średniej Szkoły Użytkowej w Koszycach. W czasie wystawy studentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Brała udział w zbiorowej wystawie rysunku studentów eksponowanej w galerii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Otrzymuje stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce. Konstruując swój program studiów wybrała: Pracownię Drzeworytu, Pracownię Rysunku oraz Pracownię Malarstwa.

37


enerálv Poľsku m Oravoslavom druženia dsedníčGrucoa ľudová

ka zdrupolupráLud-art d piaticí Babia rát preKrakove. com zaprejavili enských

VI. dni slovenskej kultúry

r vznikv obci druženia ných na o a kulľudovej a práca druženie

38

Slovenské ručné výrobky

výstave je prezentovaná úžitková výšivka, ktorá vychádza z tradícií ľudových krojov, drotárske výrobky, bábiky zo šúpolia, kraslice a ďalšie. Svoje výšivky vystavuje okrem iného: Katarína Štabcová z Námestova, Jana Kuriaková, pani Boroviaková, a zároveň aj Klub výšivky pri Oravskom kultúrnom stredisku. Kraslice vytvorili: Ingrid Benčeková z Námestova a Mária Hajdúčiková zo Zubrohlavy. Vystavené šúpolienkové bábiky vyrobila pani Farská z Oravskej Jasenice. Katarína Turacová prezentosvoje výrobky z ovčej vlny.tradičného JemVýstava, ktorej organizátormivala boli Spolok milovníkov umenia Lud-art z Krakova, Združenie Zubor zo Zubroné drotárske šperky pripravila Zuzana ručných výrobkov Lud-art pri Etnohlavy v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom z Dolného Kubína a Spolkom Slovákov v Poľsku, bola zameraná na pregrafickom múzeu Seweryna Udzielu Precnerová zo Zubrohlavy. Mária Mazentáciu tradičných oravských ručných Počas nej bola jerčíková výrobkov. z Mútneho sa predstavila to- prezentovaná tradičná slovenská ľudová kultúra ako úžitková v Krakove. výšivka, ktorá vychádza ľudových krojov, drotárske výrobky, bábiky zo šúpolia, kraslice a umelecké výrobky. náhrdelníkmi, taktiež z drôtu. Združenie Lud-art sa zrodiloz tradícií v ro- čenými ku 2005 z Klubu výšivky, ktorý vznikol Mnohé práce, obrusy či kroje vzbudili M v roku 1993, pri Krakovskej pobočke obdiv u návštevníkov. Mnohým z nich sa prezentované výrobky natoľko zapáPoľskéhoWystawa, národopisného združenia. której organizatorem było Towarzystwo Miłośników Sztuki Tradycyjnej Lud-art z Krakowa, Stowarzyszenie Zuže sa rozhodli kúpiť si niektoré Zduženie Lud-art v rámci čin- čili, bor z Zubrohlavy we svojej współpracy z Orawskim Ośrodkiem Kulturyz z Dolnego Kubina i Towarzystwem Słowaków w Polsce, przednosti vedie kurz zdokonaľovania tech- nich na pamiatku. rękodzieło. W ramach niej Marián zostałaSmondek zaprezentowana tradycyjna słowacka kultura ludowa jak haft, który ník stawiała vyšívania, tradycyjne organizuje výstavy, prespolupracuje s početnými organizáciami, ktoré sa zaoberajú obdobnou činnosťou, o. i. so združením milovníkov tradičných ľudových a umeleckých

XVI.

opoľsku. olok miLud-art zo Zubvským lného v Poľrezenčných ak na robky v Slotí Ži-

5Výstavu VI 2009 ručných prác otvorili gen. tajomník ÚV SSP Ľ. Molitoris, riaditeľ OKS M. Žabenský, H. Dulemb

Slovenské ručné z Oravy ňa 5. júna t.r. savýrobky v Galérii slovenZubor zorganizovalo v rámci svojej Słowackie ręczne z Orawy ského wyroby umenia Spolku Slovákov pôsobnosti celý rad výstav slovenskej

D

v Poľsku v Krakove uskutočnila ver- ľudovej tvorivosti a tradičnej ľudovej nisáž výstavy Slovenské ručné výrobky kultúry svojej obce a celého regiónu z Oravy. Výstava bola otvorená v rámci Biela Orava a v rámci svojej činnosti Dní slovenskej kultúry v Malopoľsku. spolupracuje s početnými organizáOrganizátormi výstavy bol Spolok mi- ciami, ktoré sa zaoberajú obdobnou lovníkov tradičného umenia Lud-art činnosťou, o. i. so združením milovníz Krakova Združenie Zubor zo Zubkovkukurydzy, tradičných ľudovýchartystyczne. a umeleckých wywodzi się z tradycjiastroju ludowego, przedmioty z drutu, lalki z liści pisanki i przedmioty Podujatie spríjemnila ľudová kapela Malý heligón z Rabčíc rohlavy v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom z Dolného Kubína a Spolkom Slovákov v Poľsku. Výstava je zameraná na prezentáciu tradičných oravských ručných výrobkov. Okrem nich sa však na výstave našli viaceré ručné výrobky pochádzajúce z iných regiónov Slovenska, predovšetkým z oblastí Žilinského kraja. Vernisáž výstavy otvoril generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku ručných výrobkov Lud-art pri EtnoĽudomír Molitoris s riaditeľom Orav- grafickom múzeu Seweryna Udzielu ského kultúrneho strediska Miroslavom v Krakove. Žabenským, predsedníčkou združenia Združenie Lud-art sa zrodilo v roZubor Evou Kuriakovou a predsedníč- ku 2005 z Klubu výšivky, ktorý vznikol kou spolku Lud-art Jadwigou Gruco- v roku 1993, pri Krakovskej pobočke vou. Celé podujatie spríjemnila ľudová Poľského národopisného združenia. kapela Malý heligón z Rabčíc. Zduženie Lud-art v rámci svojej činAko si spomína predsedníčka zdru- nosti vedie kurz zdokonaľovania tech-

Slovenské ručné výrobky z Oravy

zentác výšivi Vý robko umele výstav ka, kt krojo šúpol ky Šta ko aj túr li: aM vy. vy sen val né dr Precn jerčík čeným Mnoh obdiv sa pre čili, ž nich n


rokov lat

Zvestovanie / Zwiastowanie

22 IX 2009

Galérie slovenského umenia SSP v Krakove GaleriI Sztuki Słowackiej TSP w KrakowiE

Od čiernej po bielu • Od czarnej po białą

Svadobný deň / Przyjęcie weselne

Výstava sa konala v rámci Medzinárodného trienále grafiky v Krakove Wystawa odbyła się w ramach Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie

Peter Kocák

Absolvent Strednej umelecko-priemyselnej školy v Košiciach, kde študoval pod vedením profesora V. Jeníka a profesorky E. Jeníkovej. Vo vzdelávaní pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde si za svoj študijný smer zvolil voľnú grafiku a knižnú ilustráciu. Študoval pod vedením profesorov Oresta Dubaya, Igora Rumanského a Albína Brunovského. Inšpiruje sa kultúrou Ďalekého východu, najmä japonskou a čínskou grafikou i kaligrafiou. Svoju tvorbu, za ktorú získal viacero ocenení, prezentoval na Slovensku i v zahraničí na viacerých samostatných i kolektívnych výstavách. Veľmi sa teším, že sa nám podarilo zrealizovať túto výstavu. V Poľsku som sa už prezentoval, no v Krakove je to po prvý raz. Pre mňa, ako aj pre mojich študentov toto mesto znamená veľa. Je inšpiratívne, má bohatú históriu. Určite sa sem radi vrátime. Osobitne sa teším zo spolupráce so Spolkom Slovákov v Poľsku. Dr. hab. Peter Kocák, akad. mal. PhD.

M

Absolwent Średniej Szkoły Przemysłowo-Artystycznej w Koszycach. Uczył się tam pod kierunkiem profesora V. Jeníka oraz profesor E. Jeníkovej. Kształcił się dalej w Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie, gdzie wybrał kierunek grafika artystyczna i ilustracja książkowa. Studiował pod kierunkiem profesora Oresta Dubaya, Igora Rumanskiego oraz Albína Brunovskiego. Inspiruje się kulturą Dalekiego Wschodu, zwłaszcza japońską i chińską grafiką i kaligrafią. Swoja twórczość, która była wyróżniona wiele razy, przedstawiał na Słowacji i zagranicą podczas wielu wystaw indywidulanych i zbiorowych. Bardzo się cieszę, że udało nam się zrealizować tę wystawę. W Polsce już wystawiałem swoje prace, ale w Krakowie to jest pierwsza wystawa. Dla mnie i moich studentów to miasto znaczy wiele. Jest inspirujące, ma bogatą historię. Na pewno tu jeszcze powrócimy. Osobiście cieszę się ze współpracy z Towarzystwem Słowaków w Polsce. dr hab. Peter Kocák, akad. mal. PhD.

39


28 IV 2010

Kočík Warhola – Slovenské artefakty Karpát Wózek Warhola – Słowackie artefakty Karpat Výstava, ktorá bola výsledkom spolupráce slovenských a poľských umelcov – výtvarníka Bogdana Kiwaka a hudobníkov Marka Styczyńského a Michala Smetanku. Spájala netradičné organické fotografie a abstraktné objekty s tradičnými hudobnými nástrojmi Karpát – fujarou a gajdami.

M

Wystawa była wynikiem współpracy słowackich i polskich artystów – plastyka Bogdana Kiwaka i muzyka Marka Styczyńskiego oraz Michala Smetanki. Łączy nietradycyjne zdjęcia organiczne i obiekty abstrakcyjne z tradycyjnymi instrumentami muzycznymi Karpat – fujarą i gajdami.

Marek Styczyński

Venuje sa experimentálnej elektroakustickej hudbe a novej rituálnej hudbe, ktorú prezentoval o.i. v USA, Veľkej Británii, Nemecku, Francúzsku, Švajčiarku, Švédsku, Rakúsku. Hudba, ktorú skladá je zaznamenaná na niekoľkých desiatkach platní.

M

Zajmuje się eksperymentalną muzyką elektroakustyczną i nową muzyką rytualną, którą prezentował m.in. w USA, UK, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Szwecji, Austrii. Muzyka, którą tworzy udokumentowana została kilkudziesięcioma płytami.

Michal Smetanka

Venuje sa etnomuzikológii, kompozícii, výrobe hudobných nástrojov a hudobnej interpretácii. Prevádzkuje súkromné múzeum hudobných nástrojov.

M

Zajmuje się etnomuzykologią, komponowaniem, produkcją instrumentów muzycznych i interpretacją muzyczną. Prowadzi prywatne muzeum instrumentów muzycznych.

40


rokov lat

Zvestovanie / Zwiastowanie

9 VII 2010

Galérie slovenského umenia SSP v Krakove GaleriI Sztuki Słowackiej TSP w KrakowiE

Svadobný deň / Przyjęcie weselne

Stopy jesene • Ślady jesieni Zbierka básní Stopy jesene bola prezentovaná v rámci Dní slovenského zahraničia v Poľsku, ktorého sa zúčastnili Slováci z desiatich krajín Európy. Je to posledná zbierka autora vydaná Spolkom Slovákov v Poľsku.

M

Tomik poezji Ślady jesieni był prezentowany w ramach Dni Słowaków z zagranicy, na które do Polski przybili Słowacy z dziesięciu krajów europejskich. Jest to ostatni tomik autora wydany przez Towarzystwo Słowaków w Polsce.

František Kolkovič

Slovenský umelec pochádzajúci z Jablonky na Orave. Vďaka výborným profesorom na slovenskom lýceu v Jablonke si už v mladosti obľúbil slovenskú poéziu, ktorú začal aj sám písať. Prvú báseň Rodná reč mu uverejnili pred maturitnou skúškou v časopise Smer. Neskôr publikoval aj v ďalších literárnych časopisoch na Slovensku. V našom vydavateľstve Spolku Slovákov v Poľsku vydal celkovo tri básnické zbierky: Oravské návraty (2005), Dozvuky (2008) a Stopy jesene (2010).

M

Słowacki artysta pochodzący z Jabłonki na Orawie. Dzięki wybitnym profesorom w liceum słowackim w Jabłonce już w młodości pokochał poezję słowacką, którą zaczął pisać także sam. Pierwszy wiersz Rodná reč został opublikowany przed maturą w czasopiśmie Smer. Później publikował także w innych czasopismach literackich na Słowacji. W naszym Wydawnictwie Towarzystwa Słowaków w Polsce wydał trzy tomiki poezji: Oravské návraty (2005), Dozvuky (2008) i Stopy jesene (2010).

41


7 X 2010

Chopin vo výtvarných variáciách Chopin w plastycznych wariacjach Výstava slovenských a poľských umelcov, ktorú iniciovalo Združenie nezávislých výtvarníkov. Touto výstavou sa umelci rozhodli vzdať hold velikánovi hudobného romantizmu Frederikovi Chopinovi. V Galérii slovenského umenia Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove vystavovali: Sergio Bacáo, Oľga Bartošíková, Ladislav Berger, Daniel Bidelnica, Mária Bidelnicová, Štefan Bobota, Zuzana Boteková-Augustínová, Eva B. Linhartová, Slávka Brezinová, Igor Faško, Mária Filová, Kvetoslava Fulierová, Tomasz Hapka, Elena Kárová, Blanka Kästová, Pavol Kráľ, Violeta Kralová, František Kudláč, Dušan Pacúch, Marián Prešnajder, Martin Račko, Silvia Sekelová, Dušan Sekela, Vladimír Šimanovský, Miloš Šimurda, Dana Šubertová, Juraj Šufliarsky, Iveta Tomanová, Jarmila Veľká, Fratišek Zajac, Ewa Wilczyńska.

M

Wystawa słowackich i polskich artystów, którą inicjowało Stowarzyszenie Wolnych Artystów Plastyków. Artyści zdecydowali się złożyć hołd gigantowi muzycznego romantyzmu Fryderykowi Chopinowi. W Galerii Sztuki Słowackiej Towarzystwa Słowaków w Polsce pojawiły się dzieła artystów: Sergio Bacáo, Oľga Bartošíková, Ladislav Berger, Daniel Bidelnica, Mária Bidelnicová, Štefan Bobota, Zuzana Boteková-Augustínová, Eva B. Linhartová, Slávka Brezinová, Igor Faško, Mária Filová, Kvetoslava Fulierová, Tomasz Hapka, Elena Kárová, Blanka Kästová, Pavol Kráľ, Violeta Kralová, František Kudláč, Dušan Pacúch, Marián Prešnajder, Martin Račko, Silvia Sekelová, Dušan Sekela, Vladimír Šimanovský, Miloš Šimurda, Dana Šubertová, Juraj Šufliarsky, Iveta Tomanová, Jarmila Veľká, Fratišek Zajac, Ewa Wilczyńska.

áž v Galérii slovenského umenia v Krakove

esol v Poľsku hudby a vzniojené s touto la aj výstava a z iniciatívy melcov, ktorí dovzdať svoj skladateľovi jeho 200. výouto výstavou ´ affaires a. i. ve Peter Korpubliky v BraPrvýkrát bola slovenskom Slovenského on si ju 42mohli i umenia. uskutočnila


idaktiku aterskej

y samotvidíme, u mojou ne súviystavuje s kožou žam ja, ovateľoe veľmi udí, ktorí iné, než dokonca ozvedieť A ktorý ianiným ť jeden Pri tejto názvom obrazumagickú z práve

eho a

ako ako venska, rečo sa čne. Dôateľstvo, umenia

priemysrozvíjal dium kaky. čka, poumeniu ľudovú meleckú al knihy eúrekom liť to, čo rebudilo a alebo pirujú v apríklad Meyrink, zaujímaiterátov. fiktívne tujú v lio svojej

rokov lat

Zvestovanie / Zwiastowanie

20 X 2010

Galérie slovenského umenia SSP v Krakove GaleriI Sztuki Słowackiej TSP w KrakowiE

Svadobný deň / Przyjęcie weselne

Maľba, grafika a kresba • Malarstwo, grafika i rysunek Výstava slovenských umelcov Tatiany Bachurovej a Slavomíra Capeka Wystawa słowackich artystów Tatiany Bachurovej oraz Slavomíra Capeka

Tatiana Bachurová

Absolventka Fakulty humanitných a prírodných vied pastelky v Prešove, odbor výtvarná výchova a etická výchova. V svojej tvorbe S. Capek: Chcel by som lepiť kúsky tvojho srdca, keď ti raz pre niekoho praskne, akvarelové sa venuje technikám ako je olejomaľba, grafika, akvarel a tvorba ilustrácií.

Prezradil mi tiež, že v súčasnosti sa z nich je čiernobiela, vytvorená ceruzkou na M okrem kresby a grafiky venuje aj reštaurova- rôzne tónovaných podkladoch a druhá časť, vytvorená pomocou akvarelových pasteliek, niu kultúrneho dedičstva v reštaurátorskom Absolwentka Wydziału Nauk Humanistycznych i Przyrodniczych Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie, gdzie ukońateliéri, kde trávi väčšinu času. je zaujímavá svojou pestrofarebnosťou i moczyła kierunek Wychowanie Plastyczne i Wychowanie Estetyczne. W swojej twórczości stosuje różne techniki jak olej, grafikę Na vernisáži neskrýval svoju radosť tívom, či líniami, ktoré akoby plávajú na povri akwarele. Zajmuje się jerównież ilustratorską. z návštevy Krakova. Podľa jeho slov toto chutwórczością obrazov, či v obrazoch. Hádam ani netreba dodávať, že s tvormesto akousi kultúrnou križovatkou: - Chodievam sem veľmi rád. Krakov mi niečím pripo- bou obidvoch umelcov sa účastníci vernisáže mína Prahu, kde som strávil 5 rokov. Svojimi oboznamovali pri pohári dobrého slovenskémikrosvetmi, ktoré v sebe ukrýva, pôsobí na ho vína. Stretnutie bolo zároveň príležitosťou V svojej tvorbe sa venuje v materiáloch pozhovárať saplastike nielen o umení, ale aj na rôznekameň, drevo, keramika, kresba a grafika. Na výstave v Galérii mňa veľmi inšpiratívne. Hlboko vnímam at- komornej mosféru tohto mesta a samozrejme aj archi- Slovákov iné témy. v Poľsku v Krakove prezentoval kresbu a grafiku. slovenského umenia Spolku tektúru. Záujem o architektúru je u S. Capeka Toľko teda o tvorbe oboch výtvarníkov aj M veľmi veľký, ako sám povedal - zaujímajú ho zaujímavej výstavy, ktorú možno obdivovať tvary, podstata vecí i bytia a to, čo vidieť navo- v Galérii slovenského umenia do 15. decemW swej twórczości zajmuję się małymi formami plastycznymi. Tworzy w kamieniu, drewnie i ceramice. Na wystawie nok i to, čo je vo vnútri - čo sa odráža aj v jeho bra t.r. Słowackiej w Polsce w Krakowie prezentował rysunek i grafikę. Lýdia Ostrowska tvorbe.w Galerii Pokiaľ ide o Sztuki vystavované práce, časťTowarzystwa Słowaków

Slavomír Capek

Organizátori výstavy spolu s umelcami

NOVEMBER

detskej ilustrácie. V súčasnosti pôsobí na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity, kde vyučuje kresbu, maľbu, grafiku a didaktiku výtvarnej výchovy. Aktuálne je na materskej dovolenke. A ako vlastne vníma svoje obrazy samotná autorka? - Každý obraz, ktorý tu vidíme, má svoj príbeh a rovnako je to s celou mojou tvorbou. Tieto príbehy spolu vzájomne súvisia. Podľa jej slov umelec, ktorý vystavuje obrazy, sa cíti tak trochu, akoby išiel s kožou na trh. - V každom obraze sa odrážam ja, moje vnútro a vnímavejšiemu pozorovateľovi sa iste podarí dozvedieť sa o mne veľmi veľa. Niekedy ma prekvapí reakcia ľudí, ktorí v mojich obrazoch vidia niečo celkom iné, než ja. Vôbec mi to však neprekáža, ba dokonca naopak. Vďaka tomu sa môžem dozvedieť niečo viac o sebe, o svojej tvorbe. A ktorý z vystavovaných obrazov patrí k Tatianiným S. Capek: Chcel by som lepiť kúsky tvojho srdca, keď ti raz pre niekoho praskne, akvarelové pastelky - Ťažko definovať jeden 2 0 1najobľúbenejším? 0 ŽIVOT 23 obraz, - odpovedala so zamyslením. Pri tejto 43 príležitosti však spomenula obraz s názvom Prezradil mi tiež, že v súčasnosti sa z nich je čiernobiela, vytvorená ceruzkou na My dve. - Je to vlastne autoportrét. Zobrazu- okrem kresby a grafiky venuje aj reštaurova- rôzne tónovaných podkladoch a druhá časť,


1 IV 2011

Srdce vo veži • Serce w wieży Gabriel Petráš

Študoval na stavebnej fakulte SVST v Bratislave, kde pracoval vo výtvarnom krúžku vysokoškolského B-klubu a prvýkrát prezentoval na verejnosti svoje práce. Aj počas základnej vojenskej služby v Plzni dosiahol na výstavách nejedno ocenenie. Po návrate na Spiš sa stáva členom Klubu amatérov výtvarníkov pri Regionálnom kultúrnom stredisku v Spišskej Novej Vsi. Pravidelne sa zúčastňuje na klubových stretnutiach, súťažných aj klubových výstavách a realizuje tiež samostatné výstavy.

M

Studiował na Wydziale Budownictwa Słowackiej Wyższej Uczelni Technicznej, gdzie brał aktywny udział w pracach kółka plastycznego B-klubu i po raz pierwszy przedstawił swoje prace publiczności. Wystawiał i tworzył również w okresie służby wojskowej w Plzni, gdzie został nagrodzony kilkoma nagrodami. Po powrocie na Spisz został członkiem Amatorskiego Klubu Plastyków prze Regionalnym Ośrodku Kultury w Spišskej Novej Vsi. Bierze systematyczny udział w pracach Klubu, w konkursach, w wystawach klubowych i indywidualnych.

Milovníci umenia započúvaní do úvodných slov autora

Gratulácia pre autora výstavy G. Petráša

44

ktoré sú

gionálnom kultúrnom stredisku v Spišskej Novej vsi. Pravidelne


Rozhovory o umení

rokov lat

5 V 2011

o umení

Ing. Stanislav Mikovčák • Narodil sa 11.9.1964 v Turzovke. Po štúdiách na gymnáziu v Čadci absolvoval Stavebnú fakultu STU v Bra� v roku 1988, kde po štúdiGalérie slovenského umenia SSPslave v Krakove ách pôsobilSztuki ako odborný asistent. TSP Neskôr pracoval ako projektant a veGaleriI Słowackiej w KrakowiE noval sa tvorbe komorných objektov z kovu a iných materiálov. Významne sa pričinil o rozvoj exteriérovej sochárskej expozície na Javorníkoch a rozvoj architektúry a výstavbu tamojších rozhľadní. Ako výtvarník výrazne ovplyvnil zachovanie drobnej architektúry na Kysuciach. Založil ateliér Archekta. Žije a tvorí v Čadci.

Zvestovanie / Zwiastowanie

Svadobný deň / Przyjęcie weselne

Kovové sny • Metalowe sny Stano Mikovčák

Stanislav Mikovčák odil sa 11.9.1964 v Turzovke. Po štúdiách na gymnáziu v Čadci val Stavebnú fakultu STU v Bra�slave v roku 1988, kde po štúdiobil ako odborný asistent. Neskôr pracoval ako projektant a vetvorbe komorných objektov z kovu a iných materiálov. VýznamAbsolvent Stavebnej fakulty ičinil o rozvoj exteriérovej sochárskej expozície na Slovenskej Javorníkochtechnickej uniarchitektúry averzity výstavbuv tamojších výtvarník vý- ako odborný Bratislave,rozhľadní. kde po Ako štúdiách pôsobil vplyvnil zachovanie drobnej architektúry Založil asistent. Neskôr pracoval na akoKysuciach. projektant a venoval sa tvorrchekta. Žije abe tvorí v Čadci. vína Pri poháriku slovenského komorných objektov z kovu a iných materiálov. Význam-

GALÉRIA SLOVENSKÉHO UMENIA V KRAKOVE

KOVOVÉ SNY

ne sa pričinil o rozvoj exteriérovej sochárskej expozície na

Poďakovanie prearchitektúry J. M. Bożyka Javorníkoch a rozvoj a výstavbu tamojších roz-

P

ri Ako príležitos� bol odovzdaný pamätný hľadní. výtvarníkvernisáže výrazne ovplyvnil zachovanie drobnej diplom na čestnému predsedovi MS Archekta. SSP v Krakove architektúry Kysuciach. Založil ateliér Vo svoa jej kombinuje dlhoročnému predsedovi J. M. Bożykovi, ako jej tvorbe drevo, kov, skameneliny i iný materiál odľa názvu výstavy vieme, že sa jedná o pevný poďakovanie za jeho doterajšiu nezištnú prácu a činnosť materiál, a vytvára abstraktné expresívne diela, ktoré odrážajú jeho ktorého spracovanie si vyžaduje trpezlivosť v prospech Spolku Slovákov v Poľsku a najmä krakovskej skupiny. a odhodlanie. Kovové diela sú trvácne a podobne je vnútorný svet. Gratulácie a diplom odovzdal J. M. Bożykovi generálny tajomník to aj so symbolikou diel prezentovaných na výstave. Symbol M Spolku Ľ. Molitoris, predseda MS SSP v Krakovepodkovy, M. Smondek kríža a anjela má za účel zais�ť šťas�e, požehnanie Absolwent Budownictwa Unia tajomníčka MS SSPWydziału v Krakove J. Dziedzicová. Słowackiego a opateru v ľudských obydliach, čo ľudia žijúci v drsnom regióne wersytetu Technicznego w Bratysławie, naAgáta którym pozostałpotrebovali. Tobôž museli byť veľmi odhodlaní, Kysúc odjakživa Jendžejčíková po studiach jako asystent naukowy. Późniejaby pracował z tohto jako kamenistého a drsného kraja dokázali vyžiť. Istým spôsobom symbolika tohto kraja sa odráža aj vo výtvarných projektant i zajmował się wyrobem niewielkich przedmiotów z metalu i innych materiałów. W istotnyprácach sposób umelca zasłużyłStana Mikovčáka, ktorého diela sú prezentované v Galérii slovenského umenia SSP v Krakove. się w rozwoju ekspozycji zewnętrznej rzeźby na Javorníkach . i budowie tamtejszych wież widokowych Srdce spadnutého domu, 2009 S koňom do humna, 2009 Jako plastyk zasłużył się w zachowaniu małej architektury w regionie Czadeckim. Założył atelier Archekta. W swojej twórczości łączy drzewo, metal, kamień i inne materiały i tworzy abstrakcyjne ekspresyjne dzieła, które są odzwierciedleniem jego nutého domu, 2009 S koňom do humna, 2009 świata wewnętrznego.

Slovo dostal čestný predseda MS SSP v Krakove J.M. Bożyk

koníka, 2009

P

Jedná sa o tvorbu, ktorá ma�ky. Má v sebe dlhoročnú sa nevnucuje, ale prirodzene ľudských duší a v spojitos� kompozičné a vizuálne prep jú a prelínajú a chovajú sa ta va. V sprievodnom katalógu a výtvarný vývin autora. Duš prostredím, avšak na chvíľu s štúdia, no potom sa opäť vrá no Mikovčák doma, tu žije so

Cifrovanie koníka, 2009

č. 6/2011 • 23 Zľava: I. Otčenáš, M. Baláž, H. Jacošová v spoločnosti autora diel Stanislava Mikovčáka a kurátora výstavy M. Mazúra

Ako povedal, počas vernisáže 5. mája t.r., generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris, - je to iný druh výstavy v porovnaní s doteraz prezentovaným umením v týchto priestoroch. Bolo to

Vernisáž zaháj

prácu Mikovčák používa 45 veci kovania, pánty, podkovy. Prá dnešnej výstavy. S týmto mo


14 VII 2011

Insitné umenie • Sztuka naiwna Zuzana Holúbeková

Slovenka žijúca v Kovačici v Srbsku. Jej insitná tvorba zapadá do kontextu kovačiského insitného umenia a je akoby jeho súčasnou podobou. Olejomaľby prezentované na výstave v Galérii slovenského umenia Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove sú predovšetkým idylickým obrazom Slovákov žijúcich vo Vojvodine. Dominantnou témou jej obrazov je láska, ktorá je spojená s plodnosťou a úrodnosťou, tradičnými archetypmi panónskej roviny, má pôvod práve v tejto prirodzenej sile, ktorá je neodlúčiteľnou súčasťou dennodenného kolorytu dedinského človeka, jeho dennej práce v priam v idylickom zobrazení prírody.

M

Słowaczka żyjąca w Kovačicy w Serbii. Jej twórczość naiwna wpisuje się w kontekst kovačickej sztuki naiwnej, i jest jakby jej obrazem współczesnym. Oleje prezentowane na wystawie w Galerii Sztuki Słowackiej Towarzystwa Słowaków w Polsce są przede wszystkim idyllicznym odbiciem przeszłości Słowaków żyjących w Wojvodinie, którą to Słowacy lubią wspominać. Dominującym tematem jej prac jest miłość, którą łączy z płodnością i urodzajnością, tradycyjnymi archetypami równiny panońskiej, ma źródło właśnie w tej naturalnej sile, która jest odbiciem witalności i wielorakiego kolorytu świata, w którym autorka żyje.

46


rokov lat

Zvestovanie / Zwiastowanie

18 XI 2011

Gemini

Galérie slovenského umenia SSP v Krakove GaleriI Sztuki Słowackiej TSP w KrakowiE

Svadobný deň / Przyjęcie weselne

Ivana Pančáková

Absolventka výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Svoje práce prezentovala na mnohých domácich výstavách, ako aj v Nemecku a v Poľsku. Výtvarné koncepty rieši predovšetkým v maľbe, ale i v subtílnejšej ilustrácii, fotografii či pomocou priestoru, objektu. Výstava Gemini prezentovaná v Galérii slovenského umenia Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove predstavovala dvojice obrazov – partnerov obrátených k sebe mnohokrát chrbtom, ale zároveň vyjadrujúcich jednu výpoveď.

M

Absolwentka wychowania plastycznego na Wydziale Pedagogicznym Preszowskiego Uniwersytetu w Preszowie. Swoje prace prezentowała na licznych wystawach krajowych, wystawiała również w Niemczech i Polsce. Swoje koncepcje artystyczne rozwiązuje w szczególności w malarstwie, w subtelnej ilustracji, fotografii, jak również za pomocą przestrzeni, czy obiektu. Wystawa Gemini prezentowana w Galerii Sztuki Słowackiej Towarzystwa Słowaków w Polsce przedstawiała pary obrazów – partnerów, niejednokrotnie odwróconych do siebie plecami, ale będących tą samą wypowiedzią.

47


24 VIII 2012

František Kolkovič in memoriam František Kolkovič

Posmrtná výstava slovenského umelca z Jablonky Františka Kolkoviča. Predstavuje prierez umeleckej práce autora pri príležitosti päťdesiatich rokov jeho tvorivej činnosti. Na výstave prezentované oravské krajinky, panorámy Pienin, Tatier a slovenských miest, ako aj výjavy týkajúce sa umelcovho domova, fragmenty okolitých dediniek s ich prekrásnou architektúrou a uzučkými pásikmi polí a lúk. Vystavené boli tiež portréty osôb, ktoré boli umelcovi blízke. František Kolkovič za svoj život namaľoval takmer sedemsto obrazov, ktoré prezentoval viac ako 150 individuálnych a skupinových výstavách.

M

Pośmiertna wystawa słowackiego artysty z Jabłonki Františka Kolkoviča. Przedstawia przekrój twórczości autora z okazji 50-lecia jego pracy twórczej. Na wystawie zostały zaprezentowane pejzaże orawskie, panoramy Pienin, Tatr oraz miast słowackich, i również scenki rodzajowe ze stron rodzinnych artysty, fragmenty okolicznych wiosek z całym pięknem ich architektury oraz wąziutkimi pasemkami pól i łąk. Wystawiane były również portrety osób bliskich autorowi. František Kolkovič namalował przez swoje życie ponad siedemset obrazów, które prezentował na około 150 wystawach indywidualnych i zbiorowych.

48


rokov lat

Zvestovanie / Zwiastowanie

12 X 2012

Galérie slovenského umenia SSP v Krakove GaleriI Sztuki Słowackiej TSP w KrakowiE

Svadobný deň / Przyjęcie weselne

Helmut Bistika a priatelia z Die Neuen Milben Helmut Bistika i przyjaciele z Die Neuen Milben Výstava slovenského umelca Helmuta Bistiku s umelcami z umeleckej skupiny Die Neuen Milben (Nové roztoče), založenej v roku 2006 – Wolfom Wolfom z Rakúska, Dirkom Balkem z Nemecka, Teodorom Buzuom z Moldavska, Ladislavom Hodným z Česka a Antoninou Pieczarkowskou z Poľska. Výstava bola zorganizovaná na záver týždenného stretnutia umelcov, v Galérii slovenského umenia Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove a bola zhrnutím ich týždenného sympózia.

M

Wystawa artysty słowackiego Helmuta Bistiki wraz z artystami z grupy artystycznej Die Neuen Milben (Nowe Roztocze), powstałej w 2006 roku – Wolfem Wolfem z Austrii, Dirkiem Balkem z Niemiec, Teodorem Buzu z Mołdawii, Ladislavem Hodným z Czech oraz Antoniną Pieczarkowską z Polski. Wystawa została zorganizowana jako podsumowanie tygodniowego spotkania artystów – sympozjum, w Galerii Sztuki Słowackiej Towarzystwa Słowaków w Polsce w Krakowie.

Gen. tajomník SSP Ľ. Molitoris víta umelcov: A. Pieczarkowskú, Dirka Balke’a, Wolfa-D. Lipku a Wolfa Wolfa

KRAKOV

Dar pre Ľ. Molitorisa od skupiny Die Neuen Milben

ský kvietok tejto umeleckej skupiny, ktorá nám predstavila tvorbu svojich umeleckých kolegov z rôznych európskych

49


5 XII 2012

Maľba a grafika • Malarstwo i grafika Pavol Čáni

Popredný slovenský výtvarník zo Srbska. Mal vyše tridsať individuálnych výstav a vystavoval aj na početných spoločných výstavách v Srbsku i v zahraničí, od Japonska až po USA, kde sa mu dostali početné ocenenia a uznania. Jeho voľné grafické listy sa nachádzajú aj v niekoľkých svetoznámych umeleckých zbierkach. Okrem voľnej grafickej tvorby sa zaoberá tiež úžitkovou grafikou ako ilustrátor kníh a časopisov pre deti. Námety pre svoju tvorbu autor nachádza o.i. v tradícii a dejinách vojvodinských Slovákov, na ktorých tvorbu aj tematicky nadväzuje.

M

Czołowy słowacki artysta z Serbii. Miał ponad trzydzieści wystaw indywidualnych i wystawiał na wielu wystawach zbiorowych w Serbii i za granicą, od Japonii po USA, gdzie był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Jego pojedyncze grafiki artystyczne znajdują się w niektórych światowej sławy zbiorach sztuki. Oprócz grafiki artystycznej zajmuje się grafiką użytkową jako ilustrator książek i czasopism dla dzieci. Inspiracje dla swej twórczości znajduje m.in. w tradycjach i historii Słowaków z Wojwodiny, do twórczości których nawiązuje tematycznie.

50


10 V 2013

Ozvena • Echo Jaroslav Rešovský

Absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, odbor reštaurovanie umeleckých a historických pamiatok. Venoval sa portrétu, figurálnej a krajinnej maľbe, kresbe i fotografii, ako aj nástennej maľbe, oltárnej architektúre, sochám, obrazom a historickému nábytku. Na svojom konte mal 5 individuálnych a 15 kolektívnych výstav na Slovensku i v zahraničí.

M

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie, kierunek konserwacja zabytków sztuki oraz pamiątek historycznych. Poświęcił się portretom, malarstwu graficznemu oraz pejzażom, rysunkom i fotografii, i również freskom, architekturze ołtarzy, rzeźbom, obrazom oraz starym meblom. Wystawiał na 5 indywidualnych i 15 zbiorowych wystawach na Słowacji i za granicą.

Margita Rešovská

Absolventka katedry výtvarnej výchovy na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Vo svojej výtvarnej tvorbe sa venuje najmä krajinárskym motívom a zátišiam v technikách akvarel a jeho kombinácie, pastel, akryl, propagačnému výtvarníctvu a ilustrácii.

M

Absolwentka Katedry Wychowania Plastycznego na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Preszowie. W swojej twórczości preferuje motywy krajobrazowe, zacisza wykonywane akwarelą oraz innymi technikami w kombinacji z nią, pastele, akryle, sztuka reklamowa oraz ilustracje książkowe.

Ján Rešovský

Mladý rezbár, syn výtvarníkov, napriek sluchovému postihnutiu vyštudoval strednú umeleckú školu a stal sa z neho konzervátor. Tvorí akty z rôznych ovocných drevín, anjelov i sakrálnu tvorbu.

M

Młody rzeźbiarz, syn artystów, wbrew swojej niepełnosprawności – niedosłyszący, skończył szkołę średnią artystyczną i został konserwatorem. Tworzy akty z różnych drzew owocowych, anioły oraz obiekty sakralne.

51


23 IX 2013

Putovanie • Podróżowanie Martin Kellenberger

Maliar, grafik, ilustrátor. Študoval na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Trnave u profesora Ľ. Hološka a docenta A. Vika. Ako výtvarný redaktor pracoval vo vydavateľstve Tatran a Mladé letá. V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Venuje sa maľbe, kresbe, knižnej ilustrácii, grafike, animovanému filmu i hudbe – klavíru. Na výstave prezentoval o.i. knižné ilustrácie z knihy zamagurských rozprávok Viktora Majerika a Petra Glocka Vodníkove zlaté kačky.

M

Malarz, grafik, ilustrator. Studiował w Katedrze Wychowania Plastycznego Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Komeńskiego w Trnavie u prof. Ľ. Hološka i docenta A. Vika. Pracował w wydawnictwie Tatran jako redaktor graficzny, a następnie w wydawnictwie Mladé letá. Obecnie pracuje jako nauczyciel akademicki na Wydziale Architektury Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie. Zajmuje się olejem, rysunkiem, ilustracją książkową, grafiką, filmem animowanym, muzyką – fortepianem. Na wystawie prezentował między innymi ilustracje książkowe do bajek z Zamagurza Spiskiego Viktora Majerika i Petra Glocka Złote kaczki Wodnika.

52


22 XI 2013

rokov lat

Zvestovanie / Zwiastowanie

Galérie slovenského umenia SSP v Krakove GaleriI Sztuki Słowackiej TSP w KrakowiE

Svadobný deň / Przyjęcie weselne

Dvadsať rokov samostatnej Slovenskej republiky v známkach Dwadzieścia lat niepodległej Republiki Słowackiej na znaczkach pocztowych Výstava Poľského filatelistického zväzu venovaná dvadsiatemu výročiu vzniku novodobej Slovenskej republiky Wystawa Polskiego Związku Filatelistycznego z okazji 20-lecia powstania współczesnej Republiki Słowackiej

53


2 VII 2014

EXpresia

Kamil Kozub

Absolvent odboru Umeleckého spracovania keramiky a porcelánu v škole Úžitkového Výtvarníctva v Košiciach. Jeho výtvarný prejav sa profiloval u akademického maliara prof. Adama Szentpetéryho na Fakulte užitých umení Technickej Univerzity v Košiciach a v ateliéri akademického maliara prof. Jána Bergera na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde v roku 2006 získal cenu rektora za najlepšiu diplomovú prácu. Jeho diela boli vystavované v rámci individuálnych a kolektívnych výstav vo viacerých slovenských mestách, v Poľsku, Francúzsku, Portugalsku, Španielsku, Rakúsku, Taliansku i Česku.

M

Absolwent Szkoły Wzornictwa Przemysłowego w Koszycach, na kierunku: Opracowanie artystyczne ceramiki i porcelany. Jego wypowiedź artystyczna uformowała się pod wpływem malarza akademickiego prof. Adama Szentpetéry‘ego podczas studiów na Wydziale Form Użytkowych Uniwersytetu Technicznego w Koszycach oraz w pracowni malarza akademickiego prof. Jána Bergera, w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Bratysławie, gdzie w 2006 r. został laureatem nagrody rektora za najlepszą pracę dyplomową. Brał udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych, nie tylko w miastach słowackich, lecz również w Polsce, Francji, Portugalii, Hiszpanii, Austrii, Włoszech i Czechach.

54


rokov lat

Zvestovanie / Zwiastowanie

9 X 2014

Galérie slovenského umenia SSP v Krakove GaleriI Sztuki Słowackiej TSP w KrakowiE

Svadobný deň / Przyjęcie weselne

Pre radosť • Ku radości Renáta Milčáková

Študovala na Filozofickej fakulte v Prešove, odbor slovenský jazyk a literatúra – francúzsky jazyk. Žije a tvorí v Levoči. Vo svojej tvorbe sa zameriava predovšetkým na detského percipienta. V portfóliu Renáty Milčákovej nájdete knižné aj časopisecké ilustrácie, komiksy či hmatové ilustrácie.

M

Studiowała na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Preszowie, kierunek język słowacki i literatura – język francuski. Mieszka i tworzy w Lewoczy. Swoją twórczość kieruje przede wszystkim do dzieci. W portfolio Renáty Milčákovej znaleźć można ilustracje do książek, czasopism, komiksów, czy ilustracje dotykowe.

55


24 IV 2015

Najkrajšia slovenská rozprávka Najpiękniejsza bajka słowacka Výstava ocenených prác spišských a oravských detí z výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša V tomto ročníku si krajanské deti čítali slovenské rozprávky a následne pretvárali svoje predstavy do umeleckých diel, ktorých nám prišlo do súťaže až 466 z 24 základných škôl a gymnázií na Spiši a Orave. Pred našimi očami sa rozvíjali príbehy zo známych i menej známych slovenských rozprávkových príbehov, ktoré si mohli vychutnať aj návštevníci našej Galérie slovenského umenia Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove.

Ludwik Korkoš (1928-1992)

M

Wystawa nagrodzonych prac spiskich i orawskich dzieci biorących udział w konkursie plastycznym im. Ludwika Korkoša W tym roczniku krajańskie dzieci czytały bajki słowackie, a następnie przeniosły swoje wyobrażenia do formy artystycznej. Otrzymaliśmy 466 prac z 24 szkół podstawowych i gimnazjów na Spiszu i Orawie. Przed naszymi oczami przedstawiono wydarzenia ze znanych i mniej znanych bajek słowackich. Mogli je podziwiać także odwiedzający naszą Galerię Sztuki Słowackiej Towarzystwa Słowaków w Polsce w Krakowie.

56


rokov lat

Zvestovanie / Zwiastowanie

8 V 2015

Galérie slovenského umenia SSP v Krakove GaleriI Sztuki Słowackiej TSP w KrakowiE

Svadobný deň / Przyjęcie weselne

Site noir Nieuchwytny nastrój opętania myślą. Estetyzacja zatrzymanego oddechu. Chłód uwięzionego spojrzenia. Odizolowanie i strach przed nieuniknionym trwaniem.

Tomasz Chowaniec

Rodák z Jurgova na Spiši. Študuje fotografiu na Univerzite výtvarných umení v Poznani. Jeho realizácie sú sústavným hľadaním vlastného priestoru tohto rozsiahleho média. Často sa pokúša zobraziť svet iným spôsobom, než je vnímaný naším okom. Je autorom viacerých samostatných a skupinových výstav v Poľsku i v zahraničí.

M

Pochodzi z Jurgowa na Spiszu. Studiuje fotografię na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Jego realizacje to ciągłe poszukiwania własnej przestrzeni tego obszernego medium. Często podejmuje próbę przedstawienia świata w inny sposób, niż postrzega go nasze oko. Autor wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

57


o živote otca slovenského národa

a Bereščíková

v záujme autonómie Slovenska. Otec slovenského národa, ako ho zaslúžene prezývajú dnešné generácie, zomrel Kra 16. lérie slovenského umenia spolku slovákov augusta 1938 v Ružomberku, kde sa s ním prišlo rozlúčiť 17 VII 2015 a 2015 o 18. hodine uskutočnila vernisáž cca 70000 Slovákov. zápas o národné práva Slovákov boj kňazaHlinkov andreja Hlinku o národné práva Následne Ľudomír Molitoris odovzdal slovo generálnepatrila do cykluautor podujatí v rámci XXii. dní v záujme autonómie Slovenska. Otec slovenského mu konzulovi Škorupovi, ktorý sa poďakoval za to,n jaroslava Walka Hlinki o Bereščíková słowackie prawa Ivanovi narodowe ako ho zaslúžene prezývajú dnešné generácie, zom Kra že sa tejto mohol zúčastniť a vyjadril tomuto v priestoroch slovenského spolku výstavy slovákov 1938 vARužomberku, kdeúctu sa s ním prišlo r Mňa nepremeníte! Mňagalérie nezlomíte! Slovákom umenia som sa narodil, Slovák som aaugusta Slovák budem! keď poľskuzassanávštevníkov 17.budem júla pokračovať 2015 o ge18.tam, hodine uskutočnila vernisáž významnému slovenskému dejateľovi. ccadychu 70000budem Slovákov. vyjdemvšetkých zov žalára, len kde som prestal. Do posledného bojotosti privítal výstavy s názvom „ boj kňaza andreja Hlinku o národné práva Následne Ľudomír Molitorisčas odovzdal slovo gen vať za sväté práva slovenského ľudu, za božské práva slovenského národa! slovách Po úvodných mali návštevníci na obzretie ník Spolku Slovákov Poľskupatrila Ľudomír slovákov.“v vernisáž do cyklu podujatí v rámci XXii. dní mu konzulovi Andrej Ivanovi Hlinka Škorupovi, ktorý sa poďakova si výstavy. Spolok Slovákov pre nich s radosťou pripravil aj slovenskej kultúry. republiky M enerálny konzul Slovenskej že sav tejto výstavy mohol zúčastniťOtec a vyjadril úctu t záujme autonómie Slovenska. slovenského autor jaroslava Bereščíková Mnie nie zmienicie! Mnie nie złamiecie! Słowakiem się urodziłem, jestem i Słowakiem pohostenie a Słowakiem tak vznikol dokonalý priestor pre generácie, ocenenie významnému slovenskému dejateľovi. ako ho zaslúžene prezývajú dnešné zom olitoris vbędę! úvodných slovách niektorých ri tejto príležitosti privítal všetkýchtam, návštevníkov ge- Do Kiedy wyjdę z więzienia, znów będę kontynuował gdziespolku przestałem. ostatniego tchnienia v priestoroch galérie slovenského umenia slovákov augusta 1938 v Ružomberku, kde sa s ním prišlo Po úvodných slovách mali návštevníci čas na tohto veľkého človeka v spoločnosti milovníkov Slovákovo tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír en pripomenul neľahkú situáciu, v akej będę walczył o nerálny święte prawa narodu słowackiego, o boskie naroduvernisáž słowackiego! v poľsku sa 17. júla 2015 o 18. hodineprawa uskutočnila cca 70000 Slovákov. si výstavy. Spolok Slovákov pre nich s radosťou prip generálny aSlovenskej slovenskej histórie. výstavy as názvom „ boj konzul kňaza andreja Hlinku o republiky národné práva minulosti, keď Ivan 1,7Molitoris miliónové obyvateľNásledne Ľudomír pohostenie a tak vznikolMolitoris dokonalýodovzdal priestorslovo pre gen oc Andrej Hlinka Škorupa. Ľ. Molitoris v úvodných slovákov.“ vernisáž patrila do cykluslovách podujatíniektorých v rámci XXii. dní mu konzulovi Ivanovi Škorupovi, ktorý sa poďakov tohto veľkého človeka v spoločnosti milovníkov Sl nej maďarizácii a utláčaniu. Po zrušení oboznámil, iným a diele len pripomenul kultúry. Putovná výstavaslovenskej o živote významnéhoneľahkú situáciu, v akej že sa tejto výstavy mohol zúčastniť a vyjadril úctu a slovenskej histórie. sa ocitli Slováci v minulosti, keď 1,7 miliónové obyvateľnárodovca, kňaza Andreja Hlinku, zanikli 3slovenského gymnáziá, slovenčina sa učila ri tejto príležitosti privítal všetkých návštevníkov ge- významnému slovenskému dejateľovi. stvo silnej maďarizácii ktorý bojoval zapodliehalo národné práva Slovákov v Uhor- a utláčaniu. Po zrušení Po úvodných slovách mali návštevníci čas na o ch školách a poMatice roku 1907 boli školy už nerálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír pripravil matičný činiteľ dr.3Stanislav sku. Výstavu Slovenskej zanikli gymnáziá, slovenčina sa učila si výstavy. Spolok Slovákov pre nich s radosťou pri Molitoris a generálny konzul Slovenskej republiky bou štyroch hodín týždenne. Bajaník. už lenslovenčiny naIvan základných školách a po roku 1907 boli školy už pohostenie a tak vznikol dokonalý priestor pre o Škorupa. Ľ. Molitoris v úvodných slovách niektorých dvojjazyčné s výučbou štyroch hodín slovenčiny týždenne. ák z Černovej, bol kňazom a podporovatohto veľkého človeka v spoločnosti milovníkov S oboznámil, iným len pripomenul neľahkú situáciu, v akej Mrodák z Černovej, bol kňazom a podporovaa slovenskej histórie. Andrej Hlinka, ocitli Slováciav uväzminulosti, keď 1,7 miliónové obyvateľra, za čo bol aj neskôrsa trestaný teľomwystawa Vavra zasilnej čo bol aj neskôratrestaný a uväzstvo Šrobára, podliehalo maďarizácii utláčaniu. Po zrušení Przenośna o życiu i twórczości wyanie ľudu proti maďarskej národnosti nený preMatice poburovanie ľudu proti maďarskej národnosti Slovenskej zanikli 3 gymnáziá, slovenčina sa učila

výstava o živote otca slovenského národa

výstava o živote otca slovenského národa

P

P

bitnego słowackiego patrioty, księdza Antona v walczyłužo len na základných školách a po roku 1907 boli školy už Hlinki, który prawa narodowe Słowadvojjazyčné s výučbou štyroch hodín slovenčiny týždenne. ków na Węgrzech. Wystawę przygotował działacz Hlinka, rodák z Černovej, bol kňazom a podporovaMacierzy SłowackiejAndrej dr Stanislav Bajaník.

teľom Vavra Šrobára, za čo bol aj neskôr trestaný a uväznený pre poburovanie ľudu proti maďarskej národnosti v

58


rokov lat

Zvestovanie / Zwiastowanie

9 X 2015

Galérie slovenského umenia SSP v Krakove GaleriI Sztuki Słowackiej TSP w KrakowiE

Svadobný deň / Przyjęcie weselne

Požičané ticho • Pożyczona cisza Jarmila Veľká

študovala na Akadémii krásnych umení v Krakove komornú maľbu v ateliéri prof. Włodzimierza Buczka a monumentálnu maľbu v ateliéri prof. Janiny Krauppe-Świderskej. Naďalej sa venuje komornej maľbe a tvorí tiež ilustrácie do detských knižiek. Absolvovala množstvo medzinárodných maliarskych sympózií na Slovensku, ako aj v zahraničí. Obrazy umelkyne nespodobujú skutočné hudobné scény odpozorované z reality, ale obraz v jej prípade zastupuje svet hudby. Stáva sa jeho vyjadrením, stotožnením, aj stotožnením sa s vlastnými túžbami a snívaním. Svet na obrazoch Jarmily Veľkej je mystický, zároveň znie ako kantáta, ktorá sa rozplýva do priestoru. Sú to obrazy, z ktorých vyžaruje pokoj, ticho a možno aj smútok.

M

Studiowała malarstwo kameralne pod kierunkiem prof. Włodzimierza Buczka i malarstwo ścienne w atelier prof. Janiny Krauppe-Świderskiej na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obecnie nadal zajmuje się malarstwem kameralnym, tworzy też ilustracje do książek dla dzieci. Uczestniczyła w wielu malarskich sympozjach i plenerach zarówno na Słowacji, jak i w innych państwach europejskich. Obrazy artystki nie przedstawiają realnych muzycznych scen zaczerpniętych z rzeczywistości, ale w jej przypadku zastępują świat muzyki. Stają się jego wyjaśnieniem, identyfikacją, a także utożsamieniem z własnymi pragnieniami i marzeniami. Świat na obrazach Jarmily Veľkej jest mistyczny i jednocześnie brzmi jak kantata, która rozpływa się w przestrzeni. Z jej dzieł promieniuje spokój, cisza, może nawet i smutek.

59


15 I 2016

Keramika socha kresba

Ceramika rzeźba rysunek Weronika Surma

Narodila sa vo Varšave, no obdobie dospievania prežila v Krempachoch na Spiši, pričom pochádza z miestnej slovenskej rodiny. Je absolventkou Strednej umeleckej školy A. Kenara, odbor sochy v Zakopanom, Akadémie výtvarných umení, odbor sochy vo Varšave a Akadémie výtvarných umení E. Gepperta vo Vroclavi, odbor keramiky a skla. Zaoberá sa mnohými druhmi umenia, medzi ktorými keramika je tou najdôležitejšou a výnimočnou doménou, kde kresba, sochárstvo a maliarstvo tvoria koherentný celok a inšpirácia ľudským telom sa spája s veľkým citom pre farbu a tvar. Svoje dielo autorka prezentovala na viacerých samostatných i kolektívnych výstavách v Poľsku, na Slovensku, v Čechách, Chorvátsku, Lotyšku, Bulharsku, či Rakúsku.

M

Urodziła się w Warszawie, lecz dorastała w Krempachach na Spiszu. Pochodzi z miejscowej słowackiej rodziny. Jest absolwentką Wydziału Rzeźby Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem, Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydziału Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Zajmuje się wieloma dziedzinami sztuki, jednak to ceramika artystyczna zajmuje szczególne miejsce w jej twórczości. Tu, połączone w spójną całość, swoje miejsce znajdują zarówno rysunek, rzeźba jak i malarstwo. Inspiracje ciałem ludzkim łączą się z wielką wrażliwością na kolory i formę. Swoją twórczość autorka prezentowała na licznych indywidualnych oraz zbiorowych wystawach w Polsce, na Słowacji, w Czechach, Chorwacji, na Łotwie, Bułgarii, czy Austrii.

60


rokov lat

Zvestovanie / Zwiastowanie

31 III 2016

Galérie slovenského umenia SSP v Krakove GaleriI Sztuki Słowackiej TSP w KrakowiE

Svadobný deň / Przyjęcie weselne

Albín Brunovský 80 Albín Brunovský

Popredný slovenský grafik, maliar, ilustrátor, tvorca výtvarných návrhov na bankovky a poštové známky. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesora Vincenta Hložníka. Potom vyučoval na rovnakej škole knižnú tvorbu. Experimentoval s množstvom rôznych techník. Tvoril drevorezbou, linorytom, rôznymi technikami upravoval fotografie a maľoval aj na plátno. Jeho diela majú surrealistické tendencie, a používa sa aj pojem Brunovského škola, čo označuje prepájanie fantazijných a reálnych prvkov a ovládanie klasických grafických techník. Výstava k nedožitému 80. výročiu narodenia Albína Brunovského – Pocta grafickému priateľstvu, je reprezentatívnym prierezom jeho grafickou tvorbou, ale i svedectvom dlhoročného priateľstva medzi výtvarníkom a zberateľom Ivanom Panenkom.

M

Czołowy słowacki grafik, malarz, ilustrator, twórca projektów plastycznych banknotów i znaczków pocztowych. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie pod kierunkiem profesora Vincenta Hložníka. Później na tej samej szkole uczył książkową twórczość. Eksperymentował z wieloma różnymi technikami. Tworzył rzeźby w drewnie, linoryty, różnymi technikami obrabiał fotografie i malował na płótnie. Jego prace mają tendencję surrealistyczne, używa się także terminu Szkoła Brunowskiego, który odnosi się do połączenia fantazji z rzeczywistymi elementami oraz opanowania klasycznych technik graficznych. Wystawa z okazji niedożytych 80-tych urodzin Albína Brunovský’ego – Hołd przyjaźni graficznej jest reprezentacyjnym przekrojem jego twórczości graficznej, również świadectwem długoletniej przyjaźni pomiędzy artystą i kolekcjonerem Ivanem Panenką.

61


21 IV 2017

Spolok Slovákov v Poľsku v zrkadle 70-ročného pôsobenia Towarzystwo Słowaków w Polsce w zwierciadle 70-letniej działalności

Ludwik Korkoš (1928-1992)

Výstava ocenených prác spišských a oravských detí z výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša V tomto ročníku krajanské deti zo Spiša a Oravy tvorili umelecké diela spojené so Spolkom Slovákov v Poľsku, a to pri príležitosti 70. výročia existencie našej krajanskej organizácie. S radosťou sme preberali medzi obrázkami. Tie spievali, tancovali, odvíjali film s množstvom fotografií a nám sa urobilo milo pri srdci, že sa Spolok, ale i časopis Život naozaj stali súčasťou rodín našich výtvarníkov.

M

Wystawa wyróżnionych prac dzieci ze Spisza i Orawy z konkursu plastycznego im. Ludwika Korkoša W tym roczniku krajańskie dzieci ze Spisza i Orawy podejmowały w swej twórczości tematykę związaną z Towarzystwem Słowaków w Polsce, z okazji 70-lecia istnienia naszej krajańskiej organizacji. Z radością oglądaliśmy poszczególne prace. Te zaś śpiewały, tańczyły, rozwijały się jak film z mnóstwem zdjęć, a nam zrobiło się miło na sercu, że Towarzystwo, jak i czasopismo Život naprawdę są stałą częścią rodzin naszych młodych artystów plastyków.

62


12 VII 2017

Najlepšie priateľstvo Najlepsze Towarzystwo Bernardetta Stępień

Vyštudovala interiérovú architektúru na Vysokej škole výtvarných umení. V roku 2006 získala ocenenie Jerzego Madeyski-ého na III. Medzinárodnom bienále pastelu v Novom Sączi. Je členkou Združenia poľských umelcov tvoriacich pastelom, Združenia poľských výtvarných umelcov a Umeleckej besedy slovenskej.

M

Studiowała architekturę wnętrz na Wyższej Szkole Sztuk Pięknych. W 2006 roku zdobyła nagrodę Jerzego Madeyskiego na III. Międzynarodowe Biennale Pasteli w Nowym Sączu. Jest członkiem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, Związku Polskich Artystów Plastyków i Słowackiej Biesiady Artystycznej.

Tatiana Žitňanová

Vyštudovala grafiku a knižnú ilustráciu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesora Albína Brunovského. To tiež spôsobilo, že sa venuje viacerým výtvarným technikám: maliarstvu, kresbe, grafike a knižnej ilustrácii. Vo svojej tvorbe čerpá predovšetkým z vlastnej fantázie.

M

Ukończyła grafikę i ilustrację książkową na Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Bratysławie u prof. Albína Brunovský’ego. To też spowodowało, że zajmuje się kilkoma dyscyplinami plastycznymi: malarstwem, rysunkiem, grafiką oraz ilustracją książkową. W swej twórczości czerpie przede wszystkim z własnej fantazji.


24 XI 2017

Horská fotografická akcia • Górska akcja fotograficzna Výstava o obci Lechnica objektívom fotografov zo Slovenska, Poľska a Portugalska – Napoleona Bryla, Timei Budzákovej, Dawida Juszczyka, Bogdana Kiwaka, Omara Marquesa, Krzysztofa Olszaka, Elżbiety Prokopowicz, Agnieszki Rembiasz, Marcina Sarotu, Małgorzaty Tomica-Pyrdoł.

M

Wystawa o miejscowości Lechnica ujęta obiektywem fotografów ze Słowacji, Polski i Portugalii – Napoleona Bryla, Timey Budzákovej, Dawida Juszczyka, Bogdana Kiwaka, Omara Marquesa, Krzysztofa Olszaka, Elżbiety Prokopowicz, Agnieszki Rembiasz, Marcina Saroty, Małgorzaty Tomicy-Pyrdoł.

64


26 IV 2018

rokov lat

Zvestovanie / Zwiastowanie

Galérie slovenského umenia SSP v Krakove GaleriI Sztuki Słowackiej TSP w KrakowiE

Svadobný deň / Przyjęcie weselne

Obálka časopisu Život v slávnostnom šate Okładka czasopisma Život w jubileuszowym wydaniu Výstava ocenených prác spišských a oravských detí z výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša Trúfli by ste si navrhnúť prvú stranu časopisu, ktorý putuje ku krajanom v Poľsku, ale i za hranice? Zmerali by ste si svoj talent so svojimi rovesníkmi? Vyše 200 žiakov základných škôl prijalo takéto vyzvanie od redakcie Život v Krakove a zapojili sa do výtvarnej suťaže Ludwika Korkoša. Úlohou bolo zaproje­ktovať slávnostne ladenú obálku časopisu Život.

Wystawa ocenionych prac dzieci ze Spisza i Orawy z konkursu plastycznego im. Ludwika Korkoša

Ludwik Korkoš (1928-1992)

Odważylibyście się zaprojektować stronę tytułową czasopisma, które doręczane jest do krajanów w Polsce i za granicą? Zmierzyć swoje siły z rówieśnikami? Ponad 200 uczniów ze szkół podstawowych podjęło takie wyzwanie redakcji Život w Krakowie i włączyło się do konkursu plastycznego Ludwika Korkoša. Ich zadaniem było stworzyć projekt okładki jubileuszowej czasopisma Život.

65


3 VIII 2018

Poďme spolu lietať • Chodźmy razem latać Emília Hodasová

Výtvarníčka textilu, art protisu, arttexu, autorskej čipky, textilnej asambláže i maliarka krajinárskych motívov. Dlhoročná aktívna členka a spoluorganizátorka činnosti Umeleckej besedy slovenskej. Inšpirácie novšieho a súčasného sveta sú viaceré: Krajina a príroda. Poézia a lyrika videnia skutočnosti a ľudských citov. Niečo zo sveta flóry a fauny. Z ponuky múz je to hudba, balady, tanec, balet. Z hĺbok ľudskej duše pramenia romantické vízie a v nich spomienky, túžby a sny.

M

Artystka tkactwa artystycznego, art protisu, arttexu, koronki autorskiej, asamblażu tekstylnego i malarka motywów krajobrazu. Długoletnia aktywna członkini i współorganizatorka działalności Słowackiej Biesiady Artystycznej. Inspiracji do nowszego i współczesnego programu twórczości jest więcej: krajobraz i przyroda, poezja i liryka widzenia rzeczywistości i ludzkich uczuć. Coś ze świata fauny i flory. Z oferty muz jest to muzyka, ballas´dy, taniec, balet. Z głębi duszy ludzkiej promieniują wizje romantyczne, a w nich wspomnienia, tęsknoty i sny.

66


12 X 2018

rokov lat

Zvestovanie / Zwiastowanie

Galérie slovenského umenia SSP v Krakove GaleriI Sztuki Słowackiej TSP w KrakowiE

Svadobný deň / Przyjęcie weselne

Poézia ľudskej duše • Poezja ludzkiej duszy Vojto Rušin

Astronóm, cestovateľ a fotograf. Predmetom jeho výskumu je Slnko a prejavy jeho aktivity, ktorými sa zaoberal na vysokohorských pracoviskách na Skalnatom Plese, na Lomnickom štíte a počas expedícií za úplnými zatmeniami Slnka Mesiacom. Na svojom konte ich má 22. Na svojich cestách či dovolenkách navštívil 62 krajín a popri pracovných povinnostiach sa venoval aj fotografovaniu. Učarili mu tváre ľudí, ktoré predstavil na 57 veľkorozmerných fotografiách na výstavách na Slovensku i v zahraničí, ako aj v našej Galérii SSP v Krakove.

M

Astronom, podróżnik i fotograf. Przedmiotem jego badań jest Słońce i zjawiska związane z jego aktywnością, którymi zajmował się w stacjach górskich SAN na Skalnatym Plesie, na Szczycie Łomnickim i podczas ekspedycji do miejsc pełnego zaćmienia Słońca. Na swoim koncie ma 22 takie wyprawy. Podczas swoich podróży studyjnych, względnie urlopów, odwiedził 62 kraje i obok obowiązków służbowych, zajmował się również fotografowaniem. Oczarowały go twarze ludzi, które przedstawił przy pomocy 57 wielkowymiarowych fotografii na wystawach na Słowacji oraz zagranicą i również w naszej Galerii TSP w Krakowie.

67


6 XII 2018

Labyrinty Karola Horáka • Labirynty Karola Horáka prof. PhDr. DAGMAR INŠTITORISOVÁ, PhD. Dagmar Inštitorisová (1961) – profesor z dziedziny estetyki, teatrolożka,

Dagmar

Karol Horák

Dagmar Inštitorisová • LABIRYNTY KAROLA HORÁKA...

68

W ramach projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego Edukacja Teatrem w jego serii wydawniczej wydano 45 monografii, podręczników i publikacji elektronicznych.

ISBN: 978-83-8111-037-2ISBN: 978-83-8111-037-2

Dagmar Inštitorisová • LABIRYNTY KAROLA HORÁKA...

ProfesorkaKatedry estetikyestetyki a teatrológie. autorkou absolwentka i nauk oJesztuce – za-viacerých monografií a tiež autorkou výberov a spoluautorkou kolektívnych monografií, aj kolektívnych diel, ktoré sa zaoberajú rôznymi strakresu teoria kultury na Wydziale Filozofii ako Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie.V Galérii Od rokuSSP 1994 do tégiami a modelmi interpretácie. v Krakove prezentovala preklad svojej publikácie do roku 2014 działała jako pracownik naukowo-badawpoľského jazyka o významnom slovenskom dramatikovi Karolovi Horákovi. czy oraz pedagogiczny z zakresu historii teatru, teorii M interpretacji dzieła teatralnego oraz semiotyki teatru Profesor z dziedziny oraz teatrolożka. w Instytucie komunikacjiestetyki literackiej i artystycznej naJest autorką kilku monografii, a także autorką Wydzialei współautorką Filozofii Uniwersytetu Konstantyna Filozofa wyborów zbiorowych monografii oraz dzieł zbiorowych, które zajmują się różnymi w Nitrze, gdzie prowadziła seminaria: Interpretacja strategiami i modelami interpretacyjnymi. W Galerii TSP prezentowała tłumaczenie swojej publidzieła teatralnego, Krytyka teatralna, Warsztaty tekacji na język polski o wybitnym słowackim dramatopisarzu Karolu Horáku. atralne oraz technika mowy. Obecnie pracuje na Katedrze komunikacji mass-medialnej i reklamy tego samego uniwersytetu. Jest autorką monografii: O zmienności ekspresji dzieła teatralnego (2001) – zajmuje się w niej semantyką i semiotyką teatru (nagroda Funduszu Literackiego), Slovenský dramatik, prozaik, dramaturg, režisér, znalec literatúry, teatrológ a vysokoškolský Twarze współczesnego teatru słowackiego (2006) – pochyla się w niej rozwopedagóg. Jeho umenie je prezentované nad na profesionálnych i amatérskych divadelných scénach jem współczesnego teatru słowackiego, Czytanie w myślach dramaturga (Karola nielen na celom Slovensku, ale aj v zahraničí. Umelec má taktiež svoje autorské divadlo v Prešove. Horáka) (2007) – recepcyjno-interpretacyjnie analizuje w niej twórczość dramaturgiczną jednego z najbardziej znaczących współczesnych dramaturgów słowackich, M Interpretacja dzieła teatralnego Słowacki (2010) – zajmuje się historią i teorią interpretacji dramatopisarz, prozaik, dramaturg, reżyser, dzieła teatralnego, Krytycznie o teatrze (2013) jest zbiorem jej dwudziestoletniego literaturoznawca, teatrolog i PhDr. pedagog akademicki. Jego DAGMAR INŠTITORISOVÁ, PhD. piśmiennictwa krytycznego oraz podręcznika metodologiiprof. Krytyka teatralna (2013). (1961) – profesor z dziedziny estetyki, teatrolożka, Dagmar Inštitorisová sztuki są wystawiane w teatrach zawodowych i amatorabsolwentka Katedry estetyki i nauk o sztuce – zaJest także autorką wyborów i współautorką zbiorowych monografii i dzieł zbiorkresu teoria kultury na Wydziale Filozofii Uniwersyskich nie tylko w całej Słowacji oraz również za granicą. ArKomeńskiego w Bratysławie. Od roku 1994 do czych, które zajmują się różnymi strategiami i modelamitetu interpretacyjnymi: Interroku 2014 działała jako pracownik naukowo-badawtysta ma również swój autorski teatr w Preszowie. oraz pedagogiczny z zakresu historii teatru, teorii pretacyjne sondy do współczesnego teatru słowackiego czy (2003), Interpretacja dzieinterpretacji dzieła teatralnego oraz semiotyki teatru Instytucie komunikacji literackiej i artystycznej na ła teatralnego (Prolegomena) (2004), Peter ScherhauferwWydziale – Nauczyciel „klaunów” Filozofii Uniwersytetu Konstantyna Filozofa Nitrze, gdzie prowadziła seminaria: Interpretacja LABIRYNTY KAROLA HORÁKA (2006), Teatr – interaktywność, inscenizacyjność, dyskurswdzieła (2009), Kremnickich teatralnego,Saga Krytyka teatralna, Warsztaty teatralne oraz technika mowy. Obecnie pracuje na Kagagów (2010), Antygona – niedokończonatedrze teatrologia (2013), w myślach – twórcy teatralnego i literata komunikacji mass-medialnej i reklamyCzytanie tego samego uniwersytetu. autorką monografii: O zmienności ekspresji dzieła teatralnego (2001) – zajlalkarza i poety (Jozefa Mokoša) (2016), muje a Jest także naukosię w niej wielu semantyką studiów, i semiotyką teatru artykułów (nagroda Funduszu Literackiego), Twarze współczesnego teatru słowackiego (2006) – pochyla się w niej nad rozwowych i tekstów krytycznych publikowanych kraju iteatru za granicą. jemw współczesnego słowackiego, Czytanie w myślach dramaturga (Karola Horáka) (2007) – recepcyjno-interpretacyjnie analizuje w niej twórczość dramaturPoświęca się twórczości dramaturgicznej i literackiej dla dzieci oraz radiasłowackich, (Bajki giczną jednego z najbardziej znaczących współczesnych dramaturgów Interpretacja dzieła teatralnego (2010) – zajmuje się historią i teorią interpretacji z krainy wił I, II, Wędrówka Dadki lub Dadko w królestwie Królowej wszystkich badzieła teatralnego, Krytycznie o teatrze (2013) jest zbiorem jej dwudziestoletniego piśmiennictwa krytycznego oraz podręcznika metodologii Krytyka teatralna (2013). jek, O krainie dziecięcych łez, Psoty Elfów, Hop szkoła, Ślimaku Filipku, krasnoJest także iautorką wyborówO i współautorką zbiorowych monografii i dzieł zbiorczych, które zajmują się różnymi strategiami i modelami interpretacyjnymi: Interludku Imriszku i Niespokojnej deseczce, Mama i Ema) itp. (2003), Interpretacja dziepretacyjneośmiornica sondy do współczesnego teatru słowackiego ła teatralnego (Prolegomena) (2004), Peter Scherhaufer – Nauczyciel „klaunów” Dwa z jej projektów badawczych zostały jako wybitne i doskonałe, (2006),nagrodzone Teatr – interaktywność, inscenizacyjność, dyskurs (2009), Saga Kremnickich gagów (2010), Antygona – niedokończona teatrologia (2013), Czytanie w myślach którymi są „Teatr – interaktywność, inscenizacyjność, dyskurs” oraz lalkarza i poety (Jozefa Mokoša) (2016), a także wielu „Interpretacja studiów, artykułów naukowych i tekstów krytycznych publikowanych w kraju i za granicą. Poświęca się twórczości dramaturgicznej i literackiej dla dzieci oraz radia (Bajki dzieła teatralnego”. z krainy wił I, II, Wędrówka Dadki lub Dadko w królestwie Królowej wszystkich bajek, O krainie dziecięcych łez, Psoty Elfów, HopEdukacja i szkoła, O Ślimaku Teatrem Filipku, krasnoW ramach projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego ludku Imriszku i Niespokojnej deseczce, Mama ośmiornica i Ema) itp. Dwa z jej projektów badawczych zostały nagrodzone jako wybitne i doskonałe, w jego serii wydawniczej wydano 45 monografii, podręczników i publikacji elektroktórymi są „Teatr – interaktywność, inscenizacyjność, dyskurs” oraz „Interpretacja dzieła teatralnego”. nicznych.

LABIRYNTY K – twórcy teat


rokov lat

Zvestovanie / Zwiastowanie

29 III 2019

Galérie slovenského umenia SSP v Krakove GaleriI Sztuki Słowackiej TSP w KrakowiE

Almanach Slováci v Poľsku XX Almanach Słowacy w Polsce XX

Dvadsiaty ročník Almanachu Slováci v Poľsku je venovaný vzácnemu jubilantovi, predsedovi Spolku Slovákov v Poľsku profesorovi Jozefovi Čongvovi. Obsahuje príspevky z dejín práva, slovensko-poľských vzťahov, histórie Spiša, či zaujímavých osobností. Je dielom popredných slovenských a poľských vedeckých pracovníkov i publicistov, ktorí takýmto spôsobom vzdali hold životu a dielu jubilanta.

Nájdete v ňom: Architektonická činnosť Oravského komposesorátu na severovýchodnej Orave O pojęciu dobra wspólnego i publicznego Česko-slovensko-poľské snahy o federáciu v rokoch 1938 – 1945 Predpoklady a podmienky vzniku ČSFR a jej rozdelenie bez referenda Pola Negri: otec – slovenský drotár, matka – poľská šľachtičná a mytológia okolo nich Vysťahovalectvo obyvateľov Štrby v 19. a 20. storočí Hľadanie pravdy v trestnom konaní (právno-filozofické reflexie na báze diela Obhajoba Palaméda) Vybrané aspekty z dejín Jurgova v rokoch 1939 – 1945 Správa a výkon lekárnickej činnosti v Uhorsku do 15. storočia Meandry życia C. K. profesora Leona Kierońskiego (1868 – 1968) O kierunku humanitarnym w Polsce w II połowie XVIII wieku Vysťahovalectvo zo severného Spiša a hornej Oravy po pripojení k Poľsku v roku 1920 In an era of intense globalization, are states becoming obsolete and losing their power and sovereign control? Situácia na Kysuciach v slovensko-poľskom pohraničí pred a po vypuknutí druhej svetovej vojny Ustroje państw włoskich w Dziennikach podróży księdza Franciszka Ksawerego Bohusza Pamäť, zabúdanie a problémy utvárania a oživovania spoločenskej pamäti slovenskej národnostnej menšiny v Poľsku Súdna organizácia predmníchovského Československa (1918 – 1938) Bernhard Windscheid we wspomnieniach polskich uczonych z końca XIX wieku Biskup Andrej Grutka Vývoj výkonu správy na úrovni žúp v rokoch 1918 – 1923 Mestečko Nová Belá Krátka právnohistorická skica najstaršej uhorskej notárskej praxe

Spolok Slovákov v Poľsku Towarzystwo Słowaków w Polsce

Almanach XX

Prezentácia jubilejného dvadsiateho ročníka Almanachu Slováci v Poľsku, ktorý bol venovaný predsedovi Spolku Slovákov v Poľsku profesorovi Jozefovi Čongvovi pri príležitosti jeho životného jubilea.

M

Prezentacja jubileuszowego dwudziestego rocznika Almanachu Słowacy w Polsce, poświęcona przewodniczącemu Towarzystwa Słowaków w Polsce, profesorowi Józefowi Ciągwie z okazji jego jubileuszu.

Almanach Slováci v Poľsku

Svadobný deň / Przyjęcie weselne

Almanach Słowacy w Polsce Slováci v Poľsku XX Jubilejník venovaný prof. zw. dr hab. Jozefovi Čongvovi pri príležitosti osemdesiatych narodenín

ISSN: 1233-0205

Vedecká ročenka, ktorú vydáva Spolok Slovákov v Poľsku od roku 1993 pod zostavovateľskou taktovkou Ľudomíra Molitorisa a Milice Majerikovej-Molitoris. Obsahuje odborné štúdie a články z oblasti histórie, etnografie, etnológie, ľudovej slovesnosti, ale aj práva, geografie, sociológie, či filozofie z pera slovenských i poľských odborníkov.

M

Rocznik naukowy, wydawany przez Towarzystwo Słowaków w Polsce od 1993 roku pod redakcją Ľudomíra Molitorisa i Milicy Majerikovej-Molitoris. Zawiera studia naukowe i artykuły z zakresu historii, etnografii, etnologii, literatury ludowej, ale także prawa, geografii, socjologii i filozofii, autorami których są słowaccy i polscy specjaliści.

Jozef Čongva

Jediný vysokoškolský profesor slovenskej národnosti v Poľsku. V roku 2009 mu prezident Slovenskej republiky udelil štátne vyznamenanie Rád Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o Slovenskú republiku a v roku 2014 prezident Poľskej republiky Zlatý kríž Rádu Polonia Restituta za významné zásluhy v oblasti činnosti v prospech národnostných a etnických menšín a za významné úspechy vo vedeckej práci. Od roku 1996 je predsedom Spolku Slovákov v Poľsku. Venuje sa o.i. historicko-právnym otázkam severného Spiša a slovenského obyvateľstva na poľskom území.

M

Jest jedynym profesorem uniwersyteckim narodowości słowackiej w Polsce. Prezydent Republiki Słowackiej nadał mu w 2009 roku wysokie odznaczenie państwowe Order Białego Krzyża Dwuramiennego II klasy za zasługi dla Republiki Słowackiej, a w 2014 roku prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz za osiągnięcia w pracy naukowej. Od 1996 roku jest prezesem Towarzystwa Słowaków w Polsce. Zajmuje się m.in. prawno-historycznymi zagadnieniami północnego Spisza i prawami obywateli narodowości słowackiej na terytorium Polski.

69


26 IV 2019

Pokušenie duše • Pokusa duszy Ana Hekkelová

Slovenka pochádzajúca z Dolnej Zeme, z Nadlaku. Absolventka Vysokej školy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, odbor slovenský jazyk a výtvarná výchova, kde ju inšpiroval akademický maliar Peter Kocák svojou precíznou tvorbou a až surrealistickým zobrazovaním sveta. Na jej tvorbu mal veľký vplyv aj prof. Ľudovít Sosneak z Nadlaku, ktorý ju tiež uviedol do ranných tajov výtvarného umenia vo viacerých jeho formách a prevedeniach. Venuje sa prevažne maľbe, ale aj kresbe, grafike alebo maľbe na sklo. Krajina, príroda a človek s vlastnými pocitmi sú neustálym zdrojom inšpirácie pre jej výtvarnú tvorbu.

M

Słowaczka pochodząca z Dolnej Ziemi, z Nadlaku. Absolwentka Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Preszowie, na kierunku język słowacki i wychowanie plastyczne, gdzie inspiracją dla niej była twórczość graficzna znanego artysty i pedagoga Petra Kocaka, w szczególności jego precyzja w surrealistycznym obrazie świata jego twórczości. Na jej twórczość wielki wpływ miał prof. Ľudovít Sosneak z Nadlaku, który wprowadził ją w tajniki sztuk plastycznych w wielu ich formach. W większości zajmuje się malarstwem, ale również rysunkiem, grafiką albo malowaniem na szkle. Pejzaż, przyroda i człowiek z jego własnymi odczuciami są nieustannym źródłem inspiracji dla jej twórczości plastycznej.

70


13 IX 2019

rokov lat

Zvestovanie / Zwiastowanie

Galérie slovenského umenia SSP v Krakove GaleriI Sztuki Słowackiej TSP w KrakowiE

Svadobný deň / Przyjęcie weselne

Svet kovačického insitného umenia Świat kovačickiej sztuki naiwnej Fenomén kovačickeho insitného umenia čerpá motívy z každodenného života, dedinského prostredia a roľníckeho spôsobu života. Výstava sa snaží priblížiť najmä aktuálnu výtvarnú scénu insitnej tvorby a slovenských maliarov najmä z Kovačíce a neďalekej Padiny zo Srbska. Je prierezom práce sedemnástich tvorcov z rokov 2009-2017. Kolektívna výstava autorov: Alžbeta Čížíková, Jozef Haviar, Mária Hlavatá, Eva Husáriková, Mato Jakíč, Rozália Marková, Katarína Karečíková, Anna Kňazovícová, Katarína Lavrošová, Juraj Lavroš, Adam Mezín, Desa Petrov Morar, Martin Pap, Feren Sunjok, Štefan Varga, Zuzana Vereská, Ján Žolnaj.

M

Fenomen kovačíckiej sztuki naiwnej czerpie inspirację z życia codziennego, środowiska wiejskiego i rolniczego sposobu życia. Wystawa stara się przedstawić aktualną i plastyczną scenę twórczości naiwnej oraz słowackich malarzy zwłaszcza z Kovačicy i nieopodal leżącej Padiny w Serbii. Jest przekrojem pracy siedemnastu twórców z lat 2009-2017. Wystawa zbiorowa autorów: Alžbeta Čížíková, Jozef Haviar, Mária Hlavatá, Eva Husáriková, Mato Jakíč, Rozália Marková, Katarína Karečíková, Anna Kňazovícová, Katarína Lavrošová, Juraj Lavroš, Adam Mezín, Desa Petrov Morar, Martin Pap, Feren Sunjok, Štefan Varga, Zuzana Vereská, Ján Žolnaj.

71
TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW W POLSCE

SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW W POLSCE

Zvestovanie / Zwiastowanie

Svadobný deň / Przyjęcie weselne

ROKOV • LAT

ISBN: 978-83-8111-143-0

GALÉRIE SLOVENSKÉHO UMENIA V KRAKOVE GALERII SZTUKI SŁOWACKIEJ W KRAKOWIE


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.