Page 1

Temeljem članka 11. Zakona o udrugama RH (NN 88/01 i 11/02) Osnivačka skupština Udruge gljivara "Kotrč" Daruvar, na svojoj sjednici održanoj 30. siječnja 2014. godine donijela je

S T A TU T Udruge gljivara "Kotrč" Daruvar 1. OSNOVNE ODREDBE članak 1. Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju, ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o ostvarivanju javnosti rada udruge, članstvu i članarini, pravima i obvezama, unutarnjem ustroju, tijelima udruge, njihovom sastavu ovlasti i načinu odlučivanja, uvjetima i načinu stjecanja imovine, prestanku rada te postupku sa imovinom u slučaju prestanka rada udruge. 2. NAZIV, SJEDIŠTE I ZASTUPANJE članak 2. Naziv udruge je: Udruga gljivara "Kotrč" Daruvar. Skračeni naziv udruge je: Udruga "Kotrč" Daruvar. Sjedište udruge je : Dabrovac 15, Doljani. Svoju djelatnost Udruga gljivara "Kotrč" Daruvar obavlja na području Bjelovarsko-bilogorske županije i učlanjena je Hrvatski Mikološko-gljivarski savez. članak 3. Udruga gljivara "Kotrč" Daruvar ( u daljnjem tekstu "Udruga") registrirana je pri nadležnom tijelu državne uprave, a prema središtu Udruge i upisom udruge u Registar udruga Republike Hrvatske, udruga stiče pravnu osobnost. Udruga je nestranačka, neprofitna pravna osoba. članak 4. Udruga ima pečat promjera 30 mm. Unutar pečata upisano je "Kotrč", a po obodu (sa gornje strane) Udruga gljivara (a sa donje strane) Daruvar. članak 5. Udrugu zastupaju predsjednik, zamjenik predsjednika i tajnik. Zamjenik predsjednika i tajnik zastupa Udrugu u slučaju spriječenosti predsjednika, odnosno kada ih ovaj ovlasti. 3. CILJEVI DJELATNOSTI članak 6. Udruga je osnovana s ciljem okupljanja gljivara u svrhu čuvanja i zaštite gljiva i njenih staništa, zaštite prirode i njezinih vrijednosti, zaštite ugroženih vrsta gljiva i njihovih staništa.


članak 7. Udruga ostvaruju ciljeve kroz slijedeće djelatnosti: -pokreće i organizira djelatnosti na zaštiti i unapređenju prirode i čovjekove okoline, a posebno na očuvanju ugroženih vrsta gljiva, staništa kao i biološke raznolikosti naših šuma u cjelini, - kroz gljivarenje razvija tjelesne aktivnosti koje se organizirano izvode radi unapređenja zdravlja i rekreacije, - organizira izgradnju i čišćenje, obilježavanje , čuvanje i održavanje gljivarskih putova i staništa, - promiće gljivarstvo kod mladeži i građana, te organizira i provodi odgojno-obrazovni i kulturni rad među gljivarima - njeguje gljivarsku etiku, razvija čovjekoljublje, nesebičnost, ispravan odnos prema prirodi i smisao za njeno očuvanje, - organizira stručno osposobljavanje svog članstva kroz gljivarske škole, tečajeve, predavanja, determinacije i druge oblike obrazovanje, - surađuje s pravnim osobama, jedinicama lokalne uprave, Hrvatskim šumama i drugim udrugama. 4. JAVNOST RADA UDRUGE članak 8 Rad udruge je javan. Javnost rada ostvaruje se na slijedeći način: - pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događanjima putem pisanih materijala i sjednica tijela Udruge, - javnim priopćenjem - elektroničkim putem i putem web stranica Udruge, - Pristupom predstavnicima javnog priopćenja na sjednicama i tijelima Udruge, uz uvijet da sjednica nije proglašena zatvorenom. 5.ČLANSTVO U UDRUZI članak 9 Članom Udruge može postati svaki državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, pod jednakim uvjetima, a koje odredi skupština. Osoba koja želi postati član, podnosi pismeni zahtjev Upravnom odboru, a ako ga Upravni odbor prihvati potpisuje pristupnicu i time postaje punopravni član Udruge. U slučaju da osoba koja je podnijela zahtjev za članstvo, bude odbijena od strane Upravnog odbora, ista ima pravo žalbe, a postupak rješava Skupština Udruge. Odluka Skupštine smatra se konačnom. Pravnu osobu kao člana Udruge, predstavlja ovlašteni predstavnik pravne osobe. Članovi plaćaju članarinu. Iznos i način naplate članarine za svaku tekuću godinu određuje Skupština Udruge. Članovi se upisuju u registar članova koje vodi tajnik Udruge.


članak 10. Prava i obveze članova: - provođenje ciljeva i djelatnosti Udruge, - plaćanje članarine, - bavljenje aktivnostima Udruge, - sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge, - čuvanje ugleda i imovine Udruge, - član ima pravo birati i biti biran u tijela Udruge, -član može izražavati svoje mišljenje i stajalište te iznositi kritike. članak 11. Članstvo u Udruzi prestaje: - dobrovoljnim istupanjem po pismenoj obavijesti Udruzi, - neplaćanjem članarine, na način da se član briše bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu, - isključivanjem - smrću članak 12. Udruga može kazniti određenog člana zbog prekršaja, nanošenja štete Udruzi te nepoštivanjem odluka i statuta. Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji član Udruge. Stegovni postupak regulira se Pravilnikom o vođenju stegovnog postupka. Pravilnik donosi Skupština udruge. Stegovni postupak provodi Upravni odbor i donosi odluku koja može biti: - opomena - kaznena mjera za naknadu štete, - suspenzija na određeno vrijeme, - isključenje iz članstva. Na odluku Upravnog odbora kažnjeni član ima pravo prigovora u roku od 15 dana (petnaest) dana od dana primitka pismene odluke. Prigovor rješava Skupština. Odluka Skupštine je konačna.

članak 13. U svrhu promicanja interesa Udruge i njenih članova, Udruga se može udruživati u zajednicu i saveze. Odluku o udruživanju donosi Upravni odbor. 6. USTROJSTVO članak 14. Tijela udruge su: - Skupština - Upravni odbor - Nadzorni odbor


članak 15. Skupština Udruge je najviše tijelo Udruge. Skupštinu čine svi punoljetni članovi koji imaju pravo glasa. Skupština djeluje sukladno Statutu i Pravilniku o radu Skupštine koji donosi Skupština. članak 16. Skupština može biti redovna, izvanredna i izborna. Redovna skupština zasjeda najmanje 1 (jednom) godišnje. Izborna skupština održava se svake 4 (četvrte) godine, a Izvanredna prema potrebi. Skupštinu saziva predsjednik prema svojoj procjeni, ali i na zahtjev 1/3 ukupnog članstva Udruge. Predsjednik je dužen poslati pismene pozive članstvu najkasnije 8 (osam)dana prije održavanja sjednice Skupštine. Ako sazivanje Skupštine zahtjeva najmanje 1/3 ukupnog članstva, predsjedniku se upućuje pismeni zahtjev. U slučaju da predsjednik ne postupi prema zahtjevu 1/3 članstva ni u roku od 30 dana od dana dostave pismenog zahtjeva ili je istekom mandata predsjednik izgubio funkciju predsjednika, skupštinu saziva sazivač. Sazivač je dužan odrediti vrijeme i mjesto održavanja Skupštine, dnevni red te osobu koja će u njihovo ime sazvati Skupštinu. članak 17. Skupštinom Udruge predsjedava predsjednik Udruge. U slučaju njegove spriječenosti Skupština će na početku svog rada formirati Radno predsjedništvo od tri člana koji će voditi sjednicu. O radu sjednice vodi se zapisnik koji potpisuje predsjedavatelj Skupštine, zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika. Zapisnik se čuva u arhivu Udruge. članak 18. Skupština može započeti s radom ako je na njoj prisutna natpolovična većina ukupnog članstva Udruge s pravom glasa, a sve odluke donose se natpolovičnom veličinom prisutnih članova na Skupštini. Ukoliko se utvrdi nepostojanje kvoruma, sjednica se odgađa za pola sata. Nakon toga slijedi novo prebrojavanje, ako se ni tada ne utvrdi potreban kvorum, Skupština će moći započeti s radom i donositi odluke, ako je na njoj prisutna najmanje 1/3 članstva.

članak 19. Nadležnost Skupštine udruge: - donosi Statut te njegove izmjene i dopune, - donosi financijski plan Udruge i usvaja završni račun, - donosi akte i odluke vezane za rad Udruge, - bira i razrješava članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora, predsjednika, zamjenika predsjednika, tajnika i blagajnika, - razmatra izvješće o radu, - rukovodi i odlučuje o imovini Udruge,


- donosi odluku o osnivanju podružnica i sekcija u sastavu Udruge, a koje nemaju pravnu osobnost, - odlučuje o žalbama članova, - odlučuje o prestanku rada, -odlučuje o ostalim pitanjima koja nisu stavljena u nadležnost Upravnog odbora.

UPRAVNI ODBOR članak 20. Upravni odbor je izvršni organ Udruge koji između Skupštine provodi odluke. Upravni odbor imenuje Skupština na mandat od 4 (četiri) godine a sastoji se od 5 (pet) članova, koje čine predsjednik, zamjenik predsjednika, tajnik, blagajnik i još jedan član. Radom Upravnog odbora rukovodi predsjednik Udruge, koji je ujedno i predsjednik Upravnog odbora.

članak 21. Sjednice Upravnog odbora odražavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Upravni odbor donosi odluke natpolovičnim brojem prisutnih članova, a za svoj rad odgovara Skupštini Udruge. članak 22. Upravni odbor ima slijedeće ovlasti: - priprema materijale za rad Skupštine, - donosi prijedlog Statuta, njegove izmjene i dopune, plan rada te druge akte na razmatranje i usvajanje Skupštini, - rukovodi i odlučuje o raspolaganju sa imovinom Udruge, a sukladno uputama koje mu je dala Skupština, - osniva komisije, odbore i druga radna tijela za praćenje rada Udruge ili rješavanje određenih pitanja, - provodi stegovni postupak prema članovima, - zaprima zahtjeve i odlučuje o primitku novih članova - obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Nadzorni odbor. NADZORNI ODBOR članak 23. Udruga ima Nadzorni odbor koji nadzire rad Udruge u cjelini. Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i dva člana, te jednog zamjenika, koje bira Skupština na mandat od 4 (četiri) godine. Radom nadzornog odbora rukovodi predsjednik, a odluke donose se vijeću od tri člana. Članak 24. Nadzorni odbor ima slijedeće ovlasti: - nadziranje rada svih tijela Udruge, - nadziranje primjene Statuta, ostalih općih akata i pravilnika ta


provedbu odluka Skupštine i Upravnog odbora, - nadziranje financijskog i materijalnog poslovanja Udruge.

članak 25. Nadzorni odbor je dužan prema potrebi, a najmanje jednom godišnje pregledati materijalno-financijsko poslovanje. O svome radu Nadzorni odbor izvješćuje i odgovoran je radu Skupštine Udruge. Sva tijela Udruge dužna su Nadzornom odboru davati podatke i dokumentaciju na uvid, kako i druge podatke što ih traži, a isti će ih izvijestiti što su učinili u svezi s njihovim nalazima i prijedlozima. članak 26. Članovi nadzornog odbora ne mogu istovremeno biti članovi Upravnog odbora. Sjednicama Upravnog odbora može prisustvovati predsjednik Nadzornog odbora ili član Nadzornog odbora kojega su ovlastili, bez mogućnosti odlučivanja. članak 27. Skupština bira predsjednika Udruge. Za predsjednika Udruge može biti imenovan državljanin Republike Hrvatske. Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Upravnog odbora koji je za svoj rad odgovoran Skupštini udruge. Imenuje ga Skupština na mandat od 4 (četiri) godine, a može biti biran više puta za redom. članak 28. Ovlasti predsjednika su: - predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora, te vodi brigu o ispravnosti njihovog rada, - podnosi izvješće o radu udruge, - saziva sastanke Upravnog odbora i sjednice Skupštine, - određuje prijedloge dnevnog reda, vremena i mjesta održavanja sjednica Upravnog odbora i Skupštine, - brine o zakonitostima rada Udruge, - dostavlja Skupštini na usvajanje završni račun Udruge, - obavlja i druge poslove po zahtjevu Skupštine. članak 29. Skupština iz svojih redova bira zamjenika predsjednika, na mandat od 4 (četiri) godine, a ista osoba može biti birana više puta uzastopno. članak 30. Tajnika bira Skupština na mandat od 4 (četiri) godine, a ista osoba može biti birana više puta uzastopno. Nadležnost tajnika: - obavlja stručno-administrativne poslove, - vodi popis i registar članova, - čuva arhivsku građu i pomaže predsjedniku u organizaciji i pripremi sjednica,


- vodi brigu o ograncima i sekcijama, - priprema prijedloga godišnjih planova i programa, - vodi zapisnike na sjednicama, - obavlja i druge poslove po zahtjevu predsjednika i Upravnog odbora.

članak 31. Skupština iz svojih redova bira blagajnika na mandat od 4 (četiri) godine. Za blagajnika može biti birana osoba koja ima iskustva u financijskom i blagajničkom poslovanju. Blagajnik vodi financijsko-blagajničke poslove, prikuplja članarinu, podnosi izvještaje te vodi brigu oko priprema završnog računa. 7. IMOVINA UDRUGE članak 32. Imovinu Udruge čine: - novčana sredstva - pokretnine i nekretnine - imovinska prava. članak 33. Udruga imovinu stječe: - od članarine - donacija i darova - dotacije lokalne samouprave, županije i države - iz drugih izvora sukladno važećim zakonima i propisima. Za preuzete obveze Udruga odgovara cjelokupnom imovinom u skladu sa Zakonom.

8. FINANCIJSKO POSLOVANJE članak 34. Financijsko poslovanje provodi se sukladno prema propisima i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija. Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen. Po završetku godine za koju je donesen financijski plan, sastavlja se završni račun.

članak 35. Ako u obavljanju djelatnosti Udruga ostvari dobit, ona se mora u skladu sa Statutom Udruge koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Udruge, kojima se ostvaruju njeni ciljevi utvrđeni Statutom. 9. PRESTANAK RADA UDRUGE članak 36. Udruga prestaje sa radom po odluci Skupštine udruge, te u drugim slučajevima predviđenimzakonom


U slučaju prestanka postojanja Udruge, preostala imovina, a nakon namirenja svih dugova i obveza - dodjeljuje se gradu Daruvaru.

10. PRIJELAZNE ZAVRŠNE ODREDBE članak 37. Statut, ako i njegove izmjene i dopune, Skupština donosi u prisustvu natpolovične većine članova Udruge, a odluka je usvojena ako za nju glasa natpolovična većina prisutnih članova Skupštine. članak 38. Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Udruge. Tumačenje drugih akata Udruge, daje predsjednik. članak 39. Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom ovjere u nadležnom državnom uredu.

U Daruvar, 30.01.2014.

Predsjednik Udruge gljivara "Kotrč" Daruvar ___________________________ /Farkaš Miroslav/


Statut udruge kotrč daruvar  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you