Into Dimension

Page 1

Trine Boesen

Into DimensionTrine Boesen

Into Dimension


2


Bodil Johanne Monrad Udstillingsleder / Viborg Kunsthal Vibeke Kelding Hansen Udstillingsinspektør / Rønnebæksholm

Forord

Viborg Kunsthal og Rønnebæksholm har den

materiale, en inspirerende tekst af Trine Ross. Vi

store glæde at kunne præsentere soloudstillingen

vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for det

‘Into Dimension’ med værker af den danske billed-

indsigtsfulde bidrag til kataloget. Vi vil endvidere

kunstner Trine Boesen.

takke The Animation Workshop i Viborg for deres

Med udstillingerne ønsker vi at lade Trine Boesens kontinuerlige arbejde med at udfolde

støtte og uvurderlige ekspertise i forbindelse med animationsværket ‘The Beautiful Dark’.

maleriets muligheder komme til fuldt udtryk.

En lang række fonde, med Statens Kunstfonds

Boesens sprudlende billeder med vægtløse og

Projektstøtteudvalg for Billedkunst i forreste række,

sprængte motiver, dynamiske kompositioner og

har bidraget til realiseringen af udstillingen samt

sammensatte universer er i sig selv svære at sætte

dette katalog. Vi vil derfor gerne rette en tak til

i bås. På udstillingen ‘Into Dimension’ tilbyder hun

Oticon Fonden, 15. juni Fonden, Beckett-fonden,

en udvidet undersøgelse og forståelse af maleri,

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Grosserer

hvor både papirværker, malerier, installationer og

L.F. Foghts Fond, Toyota Fonden, Knud Højgaards

videoanimation bidrager til en betagende totalople-

Fond,

velse. Værkerne taler sammen på kryds og tværs,

Eickhoff og hustru, Maleren Gerda Eickhoffs Fond.

og

Billedhuggeren,

Professor

Gottfred

og rummene på de to udstillingssteder bliver på

Til sidst, og ikke mindst, en stor tak til Trine

omfattende vis omdannet til iscenesatte universer,

Boesen for et forbilledligt samarbejde og en smuk

hvor grænserne mellem 2D maleri og 3D repræsen-

og interessant udstilling. Med ‘Into Dimension’

tationer udviskes.

har hun på fineste vis ladet sit univers udfolde sig

I forbindelse med udstillingerne udgives dette katalog. Det indeholder, ud over et rigt billed-

stedsspecifikt på Viborg Kunsthal og efterfølgende på Rønnebæksholm.

3


4


5


6


Trine Ross

Indgang til flere dimensioner

Maleriet er blevet erklæret dødt og dømt ude som

med løfter om rotation og ord som vi kender dem

relevant kunstnerisk medie i flere omgange, ikke

fra diverse former for skiltning.

mindst fordi flere har følt, at maling på et afgrænset

For det meste er der tale om genstande, vi alle

lærred ikke længere ville være i stand til at udtrykke

kan genkende fra vores hverdag. Men allerede her

den aktuelle samtids kompleksitet.

er de begyndt at opføre sig anderledes, end vi er

Men maleriet behøver slet ikke stoppe, bare fordi

vant til. Eller måske bare optræde i sammenhænge,

lærredet gør det. Og desuden viser netop maleriet

som vi ikke lige havde set komme. Alligevel skaber

sig igen og igen at være så fleksibel en størrelse, at

genkendelsen af elementerne en grundlæggende

det i de rette hænder kan omformes og manipu-

tryghed, for selvom de opfører sig anderledes end

leres, så der ikke er det aspekt af virkeligheden eller

normalt, så ved vi hvad de er og kan bruges til. Tror

fantasien, det ikke kan billedliggøre.

vi.

Sådanne rette hænder har Trine Boesen og hun

Boesen introducerer dog også nye og hidtil

bruger dem ikke kun til at male med. På udstillingen

ukendte elementer, først og fremmest den gennem-

‘Into Dimension’ indgår således både tegninger,

hullede kugle, hun kalder for ‘Uendelighedskuglen’.

tapet, installation og animation, der sammen med

Inspirationen til uendelighedskuglen har Boesen

malerierne ikke bare skaber et forløb, men også en

hentet dels i barokken, hvor Blaise Pascal filoso-

større sammenhæng, et hele, centreret omkring

ferede over det uendelige univers, dels i vor tids

den svimlende centrifugalkraft.

internet, der, præcis som en kugles overflade, er

Det hele begynder med en klassisk ophængning

uden centrum.

af tegninger, hvor vi introduceres til en række af de

Kuglen kan desuden ses som en klode,

grundelementer, der går igen gennem Boesens

svævende i kosmos, sådan som man også i

værker i varierende materialer. Her er pile, der

1600-tallet vidste vores Jord gør det. Derved peger

peger blikket i forskellige retninger, loftspropellen

Boesen på, at det ikke kun er i vores tid, at man er

7


8


optaget af det ydre rum, men at disse tanker har en

Boesen har da også længe været fascineret

længere historie, som hun trækker op og vikler ind

af science fiction, både i bogform, film og som

i nutiden.

tv-serier, der, alle fremtidsvisionerne til trods, altid

Det opleves meget stærkt i det rum, som Boesen

handler allermest om os selv, lige nu og her. Blandt

har malet i den samme gule farve, som ses på de

Boesens favoritter finder man den tyske tv-serie

store malerier, der hænger på væggene. Flere af de

‘Raumpatrouille Orion’ fra 1966, hvor budgettet nok

grundlæggende billedelementer genkendes stadig,

var lavt, men kreativiteten tilsvarende stor, hvilket

men der er slået hul på maleriets overflade, billed-

betød, at alt fra blyantsspidsere til strygejern blev

fladen, og derved også perspektivet. Desuden er

omskabt til galaktiske komponenter.

centrifugalkraften taget til, ligesom vi nu synes at

På samme måde slynges Boesens velkendte

befinde os ude i rummet, udenfor tyngdekraftens

billedelementer rundt, ikke bare i det gule rum, men

domæne, hvor vægtløsheden er en naturlig ting og

også i et værk som ‘Grey Scale - Hot Stuff’ (2016),

tilstand. Med ganske få og tynde streger tegnes

hvor en variant af loftspropellen ser ud til at stå for

rummet op, baner kortlægges og systemer samler

sønderdelingen. Eller er propellen i virkeligheden

sig, måske, ud af kaos.

det centrum, alt andet kredser omkring?

Måske er rumskibet havareret. Måske har vi

Science fiction-temaet viderebearbejder Boesen

retning lige lukt mod intetheden, hjælpeløse som

i adskillige værker, blandt dem installationen

astronauten Frank Poole, der i ‘2001 – a Space

‘Urværket’, som godt kan ses som et studie i

Odyssey’ flyder afsted i sin rumdragt efter at være

mødet med det ikke-jordiske. De fem roterende

blevet saboteret af computeren HAL. Måske er vi,

søjler minder både om monolitten, som lærer

som David Bowies Major Tom, fanget i en “tin can

fra sig i begyndelsen af ‘2001’ og om tibetanske

- far above the world”.

bedemøller, der drejer rundt i vinden.

9


10


Når man træder ind i rummet, træder man

her tager hun det velkendte, i dette tilfælde tekster

samtidig ind i værket og dermed i en alternativ

fra sange, og forskyder dem, så vi hører ordene

virkelighed. Underlaget er blødt og giver efter, så

på ny, samtidig med at vi mindes om musikkens

man står mindre sikkert end på et mere almindeligt

enorme potentiale som samlingskraft, erindrings-

gulv, samtidig med at det tykke gulvtæppe synes

fremkalder og identitetsskaber.

at suge lydene til sig. Men endnu mere markant er

En lille betuttet alien finder man ligeledes i det

følelsen af, at man selv må finde ud af, hvordan man

rum, som Boesen har beklædt med special-

vil gebærde sig i forhold til værket, der ikke bare kan

fremstillet tapet, der har motiver hentet i hendes

betragtes på behørig afstand, sådan som det ellers

malerier. Det er som et nutidigt raritetskabinet,

oftest er tilfældet.

men af hverdagsgenstande, der transformeres fra

Inde i ‘Urværket’ må man således selv bevæge

velkendte ting til objekter. Det er et psykedelisk

sig omkring, lægge øret så tæt som muligt til

sansebombardement, der yderligere forstærkes,

hver søjle og lytte til de ord, der siver ud fra deres

idet Boesen har ophængt enkelte malerier ovenpå

centrum. Man må, som menneskeaberne foran

deres gengivelse på tapetet.

monolitten, afgøre, om man tør stole på værket

Legen med rummet når sit (indtil videre) klimaks i

eller om man skal flygte, mens tid er. Derved bliver

animationsfilmen ‘The Beautiful Dark’, som Boesen

oplevelsen en form for forsmag på, hvordan det

har skabt i samarbejde med animatoren Mads

vil være, den dag vi mennesker rent faktisk møder

Vadsholt fra The Animation Workshop og Bjørn

artefakter fra civilisationer, der er opstået andre

Svin, der har komponeret den elektroniske lydside.

steder end på vores egen planet.

For selvom man udstillingen igennem har været

Samtidig er mødet mellem low og high tech,

både vægtløs og rundtosset, så suges man med

det billige og dyre, hverdagsagtige og guddom-

animationen helt ind i et vidunderligt univers, hvor

melige ikke det mindste tilfældigt, men præcis hvad

maleriet for alvor er frisat – og i fuldt vigør.

Boesen har arbejdet sig bevidst frem imod. Også

11


12


Samtidig sker der det overraskende, at selve det

Der er således ingen grund til at erklære maleriet

rum, man befinder sig i, skifter størrelse. Det fysiske

hverken dødt eller utidssvarende. Og da slet ikke,

(og dermed i vores øjne virkelige) rum er således ikke

hvis det er i hænderne på Trine Boesen, der henter

særlig stort, men det føles nærmest uendeligt, når

sin inspiration på alle hylder: fra barokkens filosoffer

man hvirvles ind i animationens univers. Det skyldes

over Østens tankesystemer til science fiction og

ikke alene lærredets krumning og baggrundens

hverdagens brugsgenstande, helt uden hierarkisk

dybsorte farve, der minder os om det uendelige

skelen til høj og -lavkulturelle mærkater. Med denne

kosmos. Fornemmelsen af evighed opstår også,

uforfærdede tilgang og det kreative genbrug af

meget elegant, idet Boesen lader animationen

traditioner er Boesen i stand til at skabe et frodigt

køre i et evigt loop, hvor den fortløbende fortælling,

univers, som det er en sanselig fornøjelse at lade

elementernes fremkomst og kredsen, udspiller sig i

sig opsluge af.

en organisk bevægelse, nærmest som et åndedræt med gentagne ind og -udåndinger. Undervejs bliver det til glædelige gensyn med propellen,

piktogrammerne

og

uendeligheds-

kuglen, der som sin egen galakse roterer og skaber et kredsløb, der er den konstante kilde til nyt liv. Og nyt liv er også præcis, hvad Boesen tilfører maleriet, som hun, ofte ret humoristisk, viser os ikke bare kan overleve, også udenfor lærredets grænser, men som ligefrem viser sig at vokse i processen.

13


14


15


Udsnit, s/h gengivelse Side 4-5

Drift of Light (2018) 160 x 190 cm Akryl og blyant på lærred Side 6

Hello Earth (2018) 100 x 80 cm Akryl og blyant på lærred Side 8

Grey Scale-Hot Stuff (2016) 80 cm i diameter Akryl og blyant på lærred Side 10

Urværket (2018) Højde 230 cm, diameter 57 cm Specialproduceret fiberpaprør, papir, slagmetal (guld/sølv), akryl, glasvæv, plast, minicomputere, forstærker og højtaler, drejeskive Side 12

Rapport til tapet i Beautiful Dark Room Side 14-15

One Size (2018) 160 x 190 cm Akryl og blyant på lærred

16


Into Dimension


Side 20-27

Anti Mirror (2017) 100 x 70 cm Akryl, akvarel, tusch og blyant på papir Grand Ballroom (2017) 40 x 30 cm Akvarel, blyant, tusch på papir More (2017) 40 x 30 cm Akvarel, blyant, tusch på papir Fast Travelling (2017) 40 x 30 cm Akvarel, blyant, tusch på papir Spinning Wheel (2017) 40 x 30 cm Akvarel, blyant, tusch på papir Couch (2017) 40 x 30 cm Akvarel, blyant, tusch på papir Unstatic (2017) 40 x 30 cm Akvarel, blyant, tusch på papir Into Dimension (2017) 40 x 30 cm Akvarel, blyant, tusch på papir 18

Small Particles (2017) 140 x 100 cm Akryl, akvarel, blyant, tusch på papir


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


Installationsview Viborg Kunsthal 29


To the Moon I (diptykon) (2017) 130 x 80 cm Akryl og blyant på lærred 30


To the Moon II (diptykon) (2017) 130 x 80 cm Akryl og blyant på lærred 31


Side 34-35

Urværket (2018), udsnit Højde 230 cm, diameter 57 cm Specialproduceret fiberpaprør, papir, slagmetal (guld/sølv), akryl, glasvæv, plast, minicomputere, forstærker og højtaler, drejeskive Indgang-udgang-overgang II (2015) 150 x 215 cm Akryl og blyant på lærred (Installationsviews Viborg Kunsthal) 32

Closer I (2016) 150 x 190 cm Akryl og blyant på lærred


33


34


35


Grey Scale-Tivoli (2016) 65 cm i diameter Akryl og blyant på lærred Stay wild (2018) 65 cm i diameter Akryl og blyant på lærred The Passion (2018) 110 cm i diameter Akryl og blyant på lærred (Installationsview Viborg Kunsthal) 36


Stay wild (2018) 65 cm i diameter Akryl og blyant på lærred 37


Grey Scale  -Tivoli (2018) 65 cm i diameter Akryl og blyant på lærred 38


Grey Scale  - Hot Stuff (2016) 80 cm i diameter Akryl og blyant på lærred 39


The Passion (2018) 110 cm i diameter Akryl og blyant på lærred 40


41


42


Urværket (2018) Højde 230 cm, diameter 57 cm Materialer anvendt i alle 5 rør: Specialproduceret fiberpaprør, papir, slagmetal (guld/sølv), akryl, glasvæv, plast, minicomputere, forstærker og højtaler, drejeskive Side 44-47

Urværket (2018), diverse udsnit (Installationsviews Viborg Kunsthal) 43


44


45


46


47


Urværket (2018) Højde 230 cm, diameter 57 cm Materialer anvendt i alle 5 rør: Specialproduceret fiberpaprør, papir, slagmetal (guld/sølv), akryl, glasvæv, plast, minicomputere, forstærker og højtaler, drejeskive 48

Urværket (2018), udsnit


49


Drift of Light (2018) 160 x 190 cm Akryl og blyant på lærred 50


One Size (2018) 160 x 190 cm Akryl og blyant på lærred 51


Stuff Stuff (2018) 160 x 190 cm Akryl og blyant på lærred 52


Side 54-55

Hello Earth (2018) 100 x 80 cm Akryl og blyant på lærred

One Size (2018), udsnit 160 x 190 cm Akryl og blyant på lærred 53


54


55


Door number 18 (2018) 50 x 65 cm Akryl og blyant på lærred 56


Side 58-59

Stuff Stuff (2018) 160 x 190 cm Akryl og blyant på lærred Drift of Light (2018) 160 x 190 cm Akryl og blyant på lærred

Aircon (2018) 50 x 60 cm Akryl og blyant på lærred

Door number 18 (2018) 50 x 65 cm Akryl og blyant på lærred (Installationsview Viborg Kunsthal) 57


58


59


60


61


Beautiful Dark Room I (2018) 160 x 190 cm Akryl og blyant på lærred 62

Side 60-61

Rapport til tapet i Beautiful Dark Room


Beautiful Dark Room II (2018) 160 x 190 cm Akryl og blyant på lærred 63


Tapet samt to malerier placeret oven på tapetet (installationsview fra Viborg Kunsthal) Lampe (2018) 35 x 40 cm Akryl og blyant på lærred Home (2018) 35 x 40 cm Akryl og blyant på lærred 64


Side 66-67

Beautiful Dark Room med indkig til filmen The Beautiful Dark (Installationsview fra Viborg Kunsthal) Tapet samt maleri placeret oven på tapetet (installationsview fra Viborg Kunsthal)

Side 68-75

Lampe (2018) 35 x 40 cm Akryl og blyant på lærred

Stills fra filmen The Beautiful Dark (2018) 3D animation, 9.20 min. Filmen blev vist på et lærred (1,9 x 6 meter) med en krumning på 120 grader 65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


Trine Boesen Født 1972 i Silkeborg

GRUPPEUDSTILLINGER (udvalgte)

Bor og arbejder i København

2018

Interdimensionale I, Gammelgaard/Herlev

Akvarel & gouache, Huset i Asnæs/Asnæs

UDDANNELSE

2017

One size fits all, Format Artspace/København

1997-2002: Master in Fine Arts – Det Kgl. Danske Kunstakademi, København

2016

50 x 50 x 50, Kastrupgårdsamlingen/Kastrup

1995-1997: Bachelor in Fine Arts – Det Jyske Kunstakademi, Aarhus

2015 Beers 5 – 100 kvinder på Kro, Byens kro/ København 2014

1000 timer, Trapholt/Kolding

Kunsten besøger Brandts, Brandts/Odense

SOLOUDSTILLINGER (udvalgte)

Drawing Now – Paris, KANT/Paris

2019

Drømmeland, Kunsten/Aalborg

2013

OWERKVINDER – når kunsten flytter P grænser, Vejle Kunstmuseum/Vejle

ZEIGEN, Nikolaj Kunsthal/København

Spiralen, KUNSTEN TO GO på Smukfest/ Skanderborg

tedet er rummet, Den Fri Udstillingsbygning/ S København

2011

Psych-out, Holstebro Kunstmuseum/Holstebro

2015 Hullet i muren, Sanseudstillling, Brandts/Odense

2009

Til vægs, Kunsthal Charlottenborg/København

2008

Botanisk forvandling, Vejle Kunstmuseum/Vejle

New Resort, Trapholt/Kolding

2007

Match Race, Kunsten/Aalborg

2012

verything is Blinking, part II, E Beaver Projects/København

irlpower & Boyhood, Forlænget, Sølvberget/ G Stavanger

2011

House of Odd, Galerie MøllerWitt/Aarhus

Ordinary Fantastic, Galleri Milliken/Stockholm

2009

World Without End, Vejle Kunstmuseum/Vejle

Liste07, Basel

Into Dimension, Rønnebæksholm/Næstved

2018 Into Dimension, Viborg Kunsthal/Viborg

One work, Trapholt/Kolding

2017

Memory Foam, KANT/København

2016

Hullet i rummet, Nikolaj Kunsthal/København

2014

2007 Strange Days, Vane Contemporary Art/ Newcastle

2006 Girlpower & Boyhood, Galleri Talbot Rice/ Edinburgh/UK

2006

ahst du nach dem Gewitterregen den S Wald ?!?!, Galleri Fiebach & Minninger/Køln

2005

Hej Society, Aarhus Kunstbygning/Aarhus

2004

olitude Standing in thte Urban Jungle, S Galleri Fiebach & Minninger/Køln

Malerhjerne!, Arken, Museum for samtidskunst/ Ishøj

2003

Watching You, I-20 Gallery/New York

2002

Malerei, Galleri Enja Wonneberger/Kiel

aleri uden grænser, Esbjerg Kunstmuseum/ M Esbjerg

iction@love-ultra new Contemporary Art, F Museum for Contemporary Art/Beijing

Fiction@love-ultra new Contemporary Art, 18 Creative Center/Singapore

2005

Danske Drømme, Transit Kunstrum/Stavanger

Wonderland, It’s Beautiful, Kunsthaus Baselland/Basel

76

Fresh start, Santa Monica Studios/Los Angeles

Freeze, Galleri Argenzia 04/Bologna

2003

Double life, Galleri 404/Napoli

2002

Private view, Galleri Fiebach & Minninger/Køln

2001

Malerei, Enja Wonneberger Galleri/Kiel

Liste Art Fair, Enja Wonneberger/Basel


LEGATER

UDSMYKNINGER

2018 Statens Kunstfond, Oticon Fonden, 15. Juni Fonden, Knud Højgaards Fond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Toyota Fonden, Grosserer L. F. Foghts Fond og Beckett-fonden

Vestre Landsret

2017

Statens Kunstfond

2014

Statens Kunstfond, Ny Carlsbergfondet

2013 Statens Kunstfond, Beckett-Fonden, Aage og Yelva Nimbs Fond 2011

Statens Kunstfond

2009

Fond af 1973

2007

Statens Kunstfond

2006 Statens Kunstfond, Hielmstierne Rosenkronerske stiftelse 2005

Statens Kunstfond, Ragnvald & Ida Blix fond

2004

Statens Kunstfond

2003

Statens Kunstfond

2002

Frøken Marie Månsons Legat

Lærerstandens Brandforsikring AVK Hævdholm & Stausholm Horten Roskilde Universitet Nykredit Eksport Kredit Fonden Naturgas Fyn

PUBLIKATIONER Dansk kunst i 10’erne – 40 kustnerportrætter. Lisbeth Bonde. Udgivet af Gyldendal, 2017 Bybilleder. Bente Scavenius og Bo Tao Michaëlis. Udgivet af Strandberg Publishing, 2016 From Surface to Space. Anne Ring Petersen og Anna Krogh. Udgivet af Trine Boesen, 2015 1000 timer – hvad er talent? Udgivet af Trapholt, 2014 Psych-out. Psykedelisk samtidskunst. Udgivet af Holstebro Kunstmuseums forlag, 2011 Til Vægs. Udgivet af Kunsthal Charlottenborg, 2009

SAMLINGER

Match Race. Udgivet af Nordjyllands Art Museum, 2007

AROS

Paintings. Uta Grosenick og Kirse Junge–Stevnsborg. Udgivet af Trine Boesen, 2006

Kunsten Trapholt Stadtmuseum Düsseldorf Ny Carlsbergfondet Vejle Kunstmuseum Lundbeckfonden

Ny-brud. Rune Gade, Camilla Jarlving. Udgivet af Aschehoug, 2006 Overblik, 63 danske samtidskunstnere. Michael Jeppesen. Udgivet af Politikens forlag, 2006

Rockwool

Girlpower and Boyhood. Barry Schwabsky, Lisbeth Bonde, Lene Burkhard, Pat Fischer og Karsten Ohrt. Udgivet af Kunsthallen Brandts og Talbot Rice Gallery, 2006

Novo Nordisk

Bulletin. Udgivet af Arken, 2006

Frederick R. Weisman Art Foundation

Fiction@Love. Katalog i forbindelse med udstillingen Fiction@Love, Shanghai, 2006

Kastrupgaard samlingen Saxobank

Michael Nachmann Collection Raymond Learsy and Melva Bucksbaum Collection

Danske Drømme. Lisbeth Bonde. Udgivet af Stavanger International Collection, 2005 Wonderland – It’s Beautiful. Sabine Schaschl-Cooper, Kristine Kern, Simon Bauer. Udgivet af Kunsthaus Baselland, 2005

77


Værkfortegnelse Small Particles (2017) 140 x 100 cm Akryl, akvarel, blyant, tusch på papir

Stay wild (2018) 65 cm i diameter Akryl og blyant på lærred

Anti Mirror (2017) 100 x 70 cm Akryl, akvarel, tusch og blyant på papir

Grey Scale  -Tivoli (2018) 65 cm i diameter Akryl og blyant på lærred

Grand Ballroom (2017) 40 x 30 cm Akvarel, blyant, tusch på papir

Grey Scale  - Hot Stuff (2016) 80 cm i diameter Akryl og blyant på lærred

More (2017) 40 x 30 cm Akvarel, blyant, tusch på papir

The Passion (2018) 110 cm i diameter Akryl og blyant på lærred

Fast Travelling (2017) 40 x 30 cm Akvarel, blyant, tusch på papir Spinning Wheel (2017) 40 x 30 cm Akvarel, blyant, tusch på papir

Urværket (2018) Højde 230 cm, diameter 57 cm Materialer anvendt i alle 5 rør: Specialproduceret fiberpaprør, papir, slagmetal (guld/sølv), akryl, glasvæv, plast, minicomputere, forstærker og højtaler, drejeskive

Couch (2017) 40 x 30 cm Akvarel, blyant, tusch på papir

Drift of Light (2018) 160 x 190 cm Akryl og blyant på lærred

Unstatic (2017) 40 x 30 cm Akvarel, blyant, tusch på papir

Stuff Stuff (2018) 160 x 190 cm Akryl og blyant på lærred

Into Dimension (2017) 40 x 30 cm Akvarel, blyant, tusch på papir

Hello Earth (2018) 100 x 80 cm Akryl og blyant på lærred

To the Moon I (diptykon) (2017) 130 x 80 cm Akryl og blyant på lærred

One Size (2018), udsnit 160 x 190 cm Akryl og blyant på lærred

To the Moon II (diptykon) (2017) 130 x 80 cm Akryl og blyant på lærred

Door number 18 (2018) 50 x 65 cm Akryl og blyant på lærred

Closer I (2016) 150 x 190 cm Akryl og blyant på lærred

Aircon (2018) 50 x 60 cm Akryl og blyant på lærred

Indgang-udgang-overgang II (2015) 150 x 215 cm Akryl og blyant på lærred

78

Rapport til tapet i Beautiful Dark Room Beautiful Dark Room I (2018) 160 x 190 cm Akryl og blyant på lærred Beautiful Dark Room II (2018) 160 x 190 cm Akryl og blyant på lærred Lampe (2018) 35 x 40 cm Akryl og blyant på lærred Home (2018) 35 x 40 cm Akryl og blyant på lærred Stills fra filmen The Beautiful Dark (2018) 3D animation, 9.20 min.


79


Kataloget er udgivet i forbindelse med udstillingen Into Dimension 06.12.2018 – 24.02.2019

Into Dimension 05.10.2019 – 26.01.2020

Viborg Kunsthal Riddergade 8 DK - 8800 Viborg Danmark Tel.: +45 8787 3221 viborgkunsthal@viborg.dk www.viborgkunsthal.dk

Rønnebæksholm Rønnebæksholm 1 DK - 4700 Næstved Danmark Tel.: +45 5572 4724 info@roennebaeksholm.dk www.roennebaeksholm.dk

Tekst: Trine Ross Forord: Bodil Johanne Monrad og Vibeke Kelding Hansen Slutkorrektur: Anne-Lise Klein Foto: Léa Nielsen og David Stjernholm ©: Kunstner, fotografer og Viborg Kunsthal Omslag: One Size (2018), udsnit Layout: Charlotte Hauch Tryk: Specialtrykkeriet Arco Oplag: 500 ISBN: 978-87-90192-98-3

Udstillingen er støttet af:

Grosserer L. F. Foghts Fond

Knud Højgaards Fond

Toyota Fonden

Billedhuggeren, Professor Gottfred Eickhoff og hustru, Maleren Gerda Eickhoffs Fond

Tak til: Jon Busk Laursen, Bodil Johanne Monrad, Vibeke Kelding Hansen, Trine Ross, Robert Borg, Bjørn (Svin) Christiansen, Dina Vester Feilberg, Galleri MøllerWitt, Gunhild Bønløkke Pedersen, Jan Klein, Camilla Davidsen, Kirk Johnson, Line Jakobsen, Mikkel Clausen, The Animation Workshop i Viborg, Morten Thorning, Mads Vadsholt, Thomas Ahlmark, Rebecca Vestervang Chong, Vestre Landsret, Charlotte Hauch. 80
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.