F00086 instruktion justerbar styrstam Copilot3

Page 1

Instruktion justerbar styrstam

För att justera styrstammen, pressa knappen nedåt (1) och lyft upp handtaget (2),

För att höja eller sänka styrstammen, använd en 7 mm insexnyckel (3) för att lossa styrstammen (4), ställ in önskad höjd och spänn skruven med hjälp av insexnyckeln (3).

Justera styret till önskat läge, styret går att bocka framåt (5) bort från den som cyklar och bocka bakåt (6) mot den som cyklar. När styret är i önskat läge fäll ner handtaget (7) för att fixera styret.

F00086 20231206 TRIDENT AB Metallgatan 25, 262 72 Ängelholm Sverige Telefon: 0431-44 95 00 Epost:info@trident.se www.trident.se
1 2 4 3
7
6
5
7

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.