F00082 Instruktion fotplatta L, cyklar

Page 1

Instruktion fotplatta L

Skruva loss fästplattan (1) från fotplattan.
F00082 20231205 TRIDENT AB Metallgatan 25, 262 72 Ängelholm Sverige Telefon: 0431-44 95 00 Epost:info@trident.se www.trident.se
1 1 2 2 3 4 4
Sätt fotplattan så att skruvarna går genom cykelpedalen (2). Sätt fästplattan så att skruvarna går igenom fästplattan (3) och skruva dit skruvarna (4). För att använda fotplattan, öppna kardborrebanden och sätt i foten, spänn kardborrebanden så att foten sitter stadigt (5). 5
5

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.