Page 1

PREVAS GRAFISK MANUAL 2010-11-23

-2-


Innehåll 1.0 Logotype

3

1.1 Varianter av logotypen

4

1.2 Logotype, mått och friyta

5

1.3 Logotype, nej-nej!

6

2.0 Färger

7

2.1 Färger, grundpalett

8

2.2 Färger, tilläggspalett

9

2.3 Färger, mönster & designelement

10

3.0 Prevas typografi

11

3.1 Prevas typsnitt

12

4.0 Gör så här

13

4.1 Placering av logotype i tryck

14

4.2 Logotype på visitkort/brevpapper

15

4.3 E-meilsignatur

16

4.4 Användning av färgade plattor

17

4.5 Logotype och annons

18

4.6 PowerPoint presentationer

19

5.0 Papper

20

5.1 Tips på lämpliga papper

21

6.0 Ton och språk i bilder

22

6.1 Exempel på bilder i vår bildbank

23

7.0 Vårt eget Prevas-språk

24

7.1 CV-mall

25

-3-


1.0 Logotype Prevas logotyp och grafiska identitet ska signalera

fektivt sätt att berätta och påminna uppdragsgivare,

kompetens och modernitet, öka vår status och vara

beslutsfattare, studenter och alla andra om vilket

internationellt gångbar. Rätt använd är den ett ef-

innovativt IT-företag Prevas är.

-4-


1.1 Varianter av logotypen a) Originalversion av logotypen. Används på all

Det är också denna man använder när logotypen

tryckt media och på webben.

ska etsas, präglas eller graveras i något material.

b) Svartvit eps-version. Används framförallt när lo-

c) En ”negativ” version för att kunna placeras i t ex

gotypen skrivs ut på svartvit skrivare.

mörka bilder, mörka plattor, färgplattor etc.

PMS 194C PMS 280C

a)

b)

c)

-5-


1.2 Logotype, mått och friyta Logotypen är Prevas främsta identitetsbärare. Det

Håll rent från andra grafiska element runt bildmär-

är viktigt att vårda den och hantera den konsekvent

ket – se exempel nedan.

för att bibehålla dess styrka.

svara bredden hos bokstaven ”P” tillsammans med

Därför finns här några enkla regler för storlekar,

placering mm. Se även kapitel 4.

En bra regel är att låta den minsta friytan mot-

den röda bågen i logotypen.

FRI YTA

Minsta tillåtna mått är 8 mm, mätt utifrån höjden på

t ex vid tryck på en penna. Sådana undantag måste

den röda båge och nedre delen av bokstaven “P”.

godkännas av Prevas informationsavdelning.

Vid enstaka tillfällen kan bildmärket vara mindre,

8 mm

-6-


1.3 Logotype, nej-nej! Logotypen är ett bärande element i vår grafiska

Det här är bara några exempel på vad man inte får

profil. Därför krävs en stor noggrannhet i deras an-

göra. Kort sagt: förändra aldrig utseendet på logo-

vändning. Och för att de ska kunna behålla sin tro-

typen!

värdighet är det nödvändigt att den inte förvanskas.

-7-


2.0 Färger Färger är en viktig del av vår grafiska profil. Totalt

Den kan också vara mer omedelbar, varna för fara

sett använder vi varma, lite dämpade kulörer sna-

eller visa på något som är viktigt. Grundregeln är

rare än sådana som är grälla, syntetiska eller kalla.

att alltid välja färg efter ändamål.

En färg kan signalera renhet, stolthet eller trygghet.

-8-


2.1 Färger, grundpalett Prevas färgpalett har utarbetats i två nivåer för att

kombinationer ger ett lugnare intryck än mer kom-

täcka alla de behov som kan finnas. Å ena sidan

plexa. Färger uppträder alltid olika beroende på

finns grundläggande färger, som bl a är kopplade

om de är tryckta som PMS* eller fyrfärg*; om de är

till vår logotyp. Å andra sidan finns en utökad palett

tryckta på ett bestruket eller obestruket papper; om

som ska kunna användas som komplement- och sig-

de visas på en datorskärm eller ingår i en brodyr

nalfärger. En allmän regel är att inte använda färger

på ett klädesplagg. För att få största möjliga likhet,

mer än nödvändigt.

oberoende av medium eller teknik, finns Prevas fär-

ger i ett antal olika färgsystem. Läs mer om de olika

En ren, vit yta kan ofta vara välgörande. Svart

text på vit botten ger bäst läsbarhet. Enkla färg-

PMS 194C CMYK 35 X 75 0 RGB 137 12 8

systemen nedan*.

PMS 280C X 85 5 22 RGB 5 43 88

Grundfärger CMYK

Pantone eller PMS är ett internationelltsystem för benämning av ett tusental färger. Används i stor utsträckning av formgivare ochtryckerier. Färgerna finns redovisade i de skpantone katalogerna tillsammans med recept på hur de blandas. CMYK - Fyrfärg innebär tryck med tryckteknikens tregrundfärger cyan(C), magenta(M)och gul(Y )– samt svart(K). De blandas i nämnda ordning, i varierande proportioner, för att åstadkommaönskad färg. (X) står för 100%. RGB står i detta sammanhang för blandningen av grundfärgerna rött(R), grönt(G)och blått(B), speciellt avpassadför visningpå skärm.

Tillägsfärger -9-


2.2 Färger, tilläggspalett

Grundfärger PMS 382C CMYK 25 0 95 0 RGB 171 218 77

PMS 151C CMYK 0 64 X 0 RGB 245 132 38

PMS Cool Gray 4C

PMS 3115C CMYK 55 0 15 0 RGB 0 168 198

CMYK 0 0 0 30 Tillägsfärger

RGB 188 190 192 Silver PMS 877C

- 10 -

Grafisk Manual  

Prevas grafiska manual