Page 1

ðñòó

ðñìøç óûüðìóàìãòùúðó ûøùøðó

0123

® ³ ²£¢£1£´

²£«­£´¤Ê£¦­

ìâ íå î ê î â ï ðñòóôõö÷ àáâãäâåæãçèãéêëê

¡¢£  £¤¥¥£ £¦¡ £ £¤

§¨¤©¡ª«¬£«­¤®¯§° ±¤«´µ¤ £ª­ «¤´¤ §³®°³ ¶¬·¢¯¤£¸¹3²­ £²¬

ÐÑÒÓÔÕÓÖ×ØÙÔÚÛÓÙÜ×ÔÝØÙÞØßÓ× «Ê¤ § Ë ¯¯¯ §Ë ¢£´¦¦£´£´¤«Ê¤®±Ë¯¯¯

º»¼½¼¾¿ÀÁ½Â¿Ã¼ÄÅÆÁ¾ÇÈÉ

¤ 1 ¤¯®·³Ì·§®®¯¯¯Í¤¯®·³ÌÎ綱·¤¡Ï¹¤®§¨

ýþÿ01234331þ506784þ53979+435: +7þ8 .5071/01125735þ7 04 1$ 4þýþ83þ01012343þ343þ31863þ503 É7061É28Ì9 Ç 67ÌæÔ ÒâÒÐèÒÐÔâÏÒêÍÔÍâØÞÍÓ ãßêÒåÔìïßÍÐÏÐÔåÒÐÔàïäßÍåÒßÓÔØéÙÒâÔâéØéÛÒß 0.0417&/+0.4/781/.51 âéçéåÒÔêïØïÞÔÑÒÐèÔåÍ×éÐåÒÞÒÍÔÎéÞØÒÎÞÒ×ÒÐÔåéÐèÒÐ ×éÐåÒÞÒÒÐÔØéêçÏÞÓÔåÍÔöÒÛÒÐÔàÒÑÒÔãáÍÎÒÞÒÐèÓÔ÷ÒÐÑÏæ ./1&17&.561!1:1577.&15' êÒâÓÔìéÐÍÐÔ0ñ32ó3ÔçÒèÍëÔìéçéåÒÔêïØïÞÔÍØÏÔÞéêÏ×Ó ./21048781!1:72+3:7+:0 /771/74/7 104 14:5154'787&1187117147&5.5165.6/#4451:1155'677$11/4506 âéåÒÐè×ÒÐÔÞïåÒÔåéçÒÐÔçÒÐâéÞÔÐÑÒÞÍâÔÛéçÒâë . 8 1 5 7 1 8 4 : 1 0 7 94 8 427 3./:184* 4ïÞÎÒÐÔØéÙÒâÔÒåÒÛÒßÔÙÒÞèÒÔÝéâÒÔ4ÒÛÍØÒçéÐÓ :./7 àÔ4ÔàùÔ5ÓÔ4éäÒêÒØÒÐÔ ÏÞÙïáÒØÍÓÔ÷ÒÐÑÏêÒâÓÔöÒØéÐèë -(74242'7&+0070.0.+/1567 1:1278104071567./17 øéÞé×ÒÔÎÒÞÏÔâÒáÒÔÎéÞÎéÛÒÐáÒÔåÍÔçÒâÒÞÔãáÍÎÒÞÒÐèÓ ¯Ç¾;<¯¿=ǯ>¼¿¾Á?=ÇÆÁü 21 17$4842711:1$70121*7../21048 -154210'718578./.:181157156 1:1278+507157117./373./:1:4 2.:318157&150./715670.156 ÑÒÐèÔßÒÐÑÒÔÎéÞáÒÞÒ×Ôâé×ÍØÒÞÔ611ÔêéØéÞÔåÒÞÍÔÛï×ÒâÍ º<ǽÆ<È< :510771:157/11'70.2417&.566451 2.:14771:157(117157&.56.5# ×éáÒåÍÒÐë

3313þ3131þª3631

+,-./012345678.791:7;

@ABCDECDF@AEGBFHCDIJBCK

+,-./012345678.791:7;

¼Ò½Ô¾Ó¿×ÛÓ» ÀÑÙÁÓ×ÜÔ¹ùĹÅ

»¦«¬­®¿¯­¥°±²¥°¿»­¥°°¤³

QjuYkqrYu‹ujwjuvsVun

»¦ ¥´­ «µ¤ ¥°¿ » ¨ ©°¨ ­ « ýþ8331þ01673131þ31831þ863ûþ2þª8181 28

˜™š

567675ÈÇÆ6Ë8Ì9 Ç 67ÌæÔ éêéÞÍÐØÒßÔ4Òæ 0÷ì ì3ë ÎÏçÒØéÐÔ ÏÐÏÐè×ÍåÏÛÔÛÒÐèâÏÐèÔêéÛÒ×Ï×ÒÐ 4éçÒÛÒÔÝÍÐÒâÔ é×éÞáÒÒÐÔÚêÏê0Ý Ú3 Š‚‹Œ ×ÛÒÞÍÜÍ×ÒâÍÔ×éçÒåÒÔ×éçÒÛÒÔåéâÒÔåÒÐÔØÍêÔçéÐæ ÏÐÏÐè×ÍåÏÛÓÔÿååÑÔ ÞÒçØïÐïÓÔêéÐèÒØÒ×ÒÐÓ Ž‰‘Ž åÒêçÍÐèÔêÒâÑÒÞÒ×ÒØÔ0 ø3ÓÔâéØéÛÒßÔØéÞæ âéØéÛÒßÔêÏÐäÏÛÔçéêÎéÞÍØÒÒÐÔêéÐèéÐÒÍÔçéÐÑÒæ ÎéÞÍØÒ×ÒÐÔÒåÒÔÍÐåÍ×ÒâÍÔçéÐÑÍêçÒÐèÒÐÔçéÐÑÒæ ÛÏÞÒÐÔ÷ÒÐØÏÒÐÔìØÍêÏÛÒÐÔ éÞÏêÒßÒÐÔìÙÒåÒÑÒ +,-./012345678.791:7;

¶ÒÛÔ·ÑÞÓ¸¹ºÓÞܸԸØÔÝÑÜÞØ»

ÿ034þ04 3þ0 4þ71 02þ8þ36

L6 ÊMÈN 9M8Ì9 Ç 67ÌÔæ èÒÒÐÔ×ïÞÏçâÍÔåÒÐÒÔ÷ÒåÒÐ àé×ØïÞÔÚÐÍOéÞâÍØÒâÔöéÐåéÞÒÛ íÒÑÒÐÒÐÔÚêÏêÔ0÷íÚ3ÔÚÐæ ìïéåÍÞêÒÐÔ0ÚÐâïéå3Ô ÏÞÙïæ âïéåÓÔåÍçéÞÍ×âÒÔâéáÒ×ÔçÏ×ÏÛ ×éÞØïÓÔöÒÙÒÔéÐèÒßÓÔÿåÑÔõÏæ ññë46ëÔìéÛÒêÒÔêéÐáÒÛÒÐÍÔçéêéæ ÙïÐïÔêéÐáÒÛÒÐÍÔçéêéÞÍ×âÒÒÐ ÞÍ×âÒÒÐÓÔÿåÑÔÎïÛÒ×æÎÒÛÍ×ÔØïÍÛéØ åÍÔ4éáÒ×âÒÒÐÔÕéèéÞÍÔ04éáÒÞÍ3 åÒÐÔÎéÞÍâØÍÞÒßÒØÔØÍèÒÔ×ÒÛÍÔÏÐØÏ× âéØéêçÒØÔâéÛÒêÒÔåéÛÒçÒÐÔáÒêÓ âÒÛÒØÔåßÏßÏÞÓÔÒâßÒÞÔåÒÐ ìéÐÍÐÔ0ñ32ó3ë êÒèßÞÍÎë ÿåÑÔÑÒÐèÔåÍçéÞÍ×âÒÔâéæ +,-./012345678.791:7; ÎÒèÒÍÔâÒ×âÍÔåÒÛÒêÔ×ÒâÏâÔåÏæ

›œ‘ž‡‰‡

ÒêçÍïÐâÔêéêéÐØÒâ×ÒÐÔÛÒèÒÔÒ×ÎÒÞÔçéÐÏßÔèéÐèâÍÓ Ÿ ‹Œ7‚=68d7gd@ ËåÍüÔýçþÏÔØôß ÒÞÒÐÔñòÔÎéâÒÞÓÔêÍÐèèÏÔ×éåÏÒëÔÝÏÒÔØÍêÔÎéâÒÞÓÔãÞâéÐÒÛ :Dn–}d åÒÐÔ÷ÒÑéÞÐÔøÏéÐäßéÐÔÎÒ×ÒÛÔÎéÐØÞï×ÔåÍÔìØÒåÍïÐÔÿêÍÞÒØéâÓ àÒÎÏÔ0ó12ó3ÔåÍÐÍßÒÞÍë 4éåÏÒÔØÍêÔâÒêÒæâÒêÒÔêéêÍÛÍ×ÍÔØÞÒåÍâÍÔ×ÏÒØÔåÍÔ×ïêçéØÍâÍ çÒÛÍÐèÔéÛÍØéÔÎéÐÏÒÔÎÍÞÏëÔãÞâéÐÒÛÔêÒÏçÏÐÔ÷ÒÑéÞÐ

’“”•–

—ˆ‘‘‡‰

+,-./012345678.791:7; %&'()*+#,-%.%!%./%, 012131

d@j5dkd= fb:5g=5 aobb:qc<D;c<dk6r=6e 7 ahmbib47 €‚ƒ„… k6nd@d lbA@8d85 aobp5c<@k5 atbu7@<?; asb45kD<88 obB|5=;c?r7D 456789FGH7IJ66G

IKHILM 4H87 N zb7{d@e thb|?dkkd@ :85;7<=9O7

9HPQIR6 fab:Dn}d7=68d7gd@ fob~@<<6 lb|5@87=dc >?@65A675=BC5=;7D5E tzbAk5{5 abvd?d@ hbx5=B>?e8d=tabw5nj sby5=8d %&'()*+]W^^$%_.`\%-

†‡ˆ‡‰

" #   ! $ #  4445 67 87 9

5 9

7 8

5 

  

'SVWX2TYU2ZW\W&+20[!

2þ333þ331þ 231þ 33þ9812313 “”•–”—˜™š›•”™” 3!" # $ %& ' ( ) $ ' %& ' ( ' ) * $ œžŸ ¡ž¢£

º¤¥¦§¨©¥

noi

ijklmn‹PQ‹ursununwpkRPvP

ŠunqojwxwŠy†z…w~||ˆwvS~‰|wvyTy…|wq…U€wwq…~yy†‡ zyy„w~…†‡y~y†ˆy†wŠ|U€‰wly†{€~yzŒwV|†‡‡€wŽWr‘Œwz…‚y| z…U…€~w~…†‡yy~|wˆ…X…yˆyy†’

QjuYkqrYumZkjuvsVun

<=>?@ABCDEFA<C?CEFDFGH@DAI@>>@AJ@K@L@M J@LNHOAPGH?=QQ@RAJ@K@L@AGCDK@Q@DHALHO@DS ECO=@AE@L=LA>@T?@E@DAGFTHQAUBVAWXAUAYZY IJAN@DSAOHECG=OHE@DDN@AOCDS@DA[@HR@>L= 715672.:. \=]HFAN@DSAGCDC^@LE@DAO=@AF?@DSAOHA_G :.!17:1647"./3171# ` a``XAbFQAc@SF?@^HMAdAc@D=@?HAYed`fAb@Dg@ :1$%71570.2185 gC?D@RAOH>@R@DMAJ@LNHOAECG@?HDAGCh 2.56484$517 DN@DSE@QAGCDS@D>=EAL@@>AGCDNC>H?f 151/17./.15 1/07&1&15 ÆÇÈÉÊÉËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÑÔÖ×ØÍÐÍÙÒØÍÔÚÛÜÒ 110'7(101 ÝÒÞÍÒßÔàÒáÒâÒÓÔãäÍåÔææçÒÐèèÍÛÒÐÔÒ×ÞÒÎ 5/151' àÒâÑÍåææÔØéÞÛÍßÒØÔØéÐÒÐèÔêéÐèßÒåÒçÍ .5661572.# âÍåÒÐèÔÑÒÐèÔêéÐåéÐèÒÞÔ×éØéÞÒÐèÒÐÔâéæ 215)1181578.0.2# &115*7.0871!1/1570:$ áÏêÛÒßÔâÒ×âÍëÔìÒ×âÍÔçéÞØÒêÒÔÑÒÐèÔåÍåéÐèÒÞ 3./615'717&457.566157215 ×éØéÞÒÐèÒÐÔÒåÒÛÒßÔçéÐèéêÏåÍÔíÏîÍï 05./+5* ÐïçïÛÔðÔñòóóÔôõÓÔðÞÒÐâÔöïÐéÞÔìÍÞÒÍØë ,117210$70.5.567515' ðÞÒÐâÔêéÐèÒ×ÏÔÛÒÐèâÏÐèÔêéÐèßÒêæ 174548781/./71567:15' ijklmnnopqrsojmtkn çÍ Þ Í ÐèéêÏåÍÔ÷øùÔâéâÒÒØÔâéØéÛÒß 0.&./705./+5'70117210$ iojtuvpuwxwjyz{|}wu~|€y‚wjyƒyzywz yy„w~…†‡|ˆ€„| êïÎÔÍÛçé ÐÑ ÒÔåÍâéÞÏåÏ×ëÔúìéØéÛÒßÔ×éáÒåÍÒÐÓ +,-./0123456 ‰…z|}y†‡y†w}|wŠ…†‡y}|y†wn…‡…|w‹yˆy„ywi|~€Œwq…†|† +,-./012345678.791:7; 8.791:7; Žr‘’

012131


6 5 6 4 56789

0123 

?@ABCDBEBFCGHIJIKBECLBMBENCOBPIQCJHC?IRS

TUVWXYZ[\]U^Y_[\X[\[]`[aYb[a[c\WaYde]UYf[g[ahi[g[a

*.3.< ‘:*+/0-*/'*24*-’+.3*8 .*-7*+*4*-+/0-;*1*9+;:+*:1’— jklmnopqkrstnopuvpwsxnpyqqkz{p|k}~nz{puvxk}nz€ .*93+3191*:+94+=) *-4+.**9+.0;*-6 1*+7*-6+/3-53)+.090)*2+4:8 4*9*+©(190/< ~kxks}vxpukz€nzprkk‚nxnzpƒ„…„„„p~‚o{pnxnmpqkxn}n ;*)*“0 ,01*)*-*-+40+.04()*2 )*9*-+5*2*7*+:93+/0/'3*9 “011:9+=)*-4+'34*-)*2 †‡…ˆ‡„prvts~kxk}p‚k}pn~…p‰rvlnxzŠn{pqks}nz€plsno /0-/+ 6 * 4 ):2*9+5*2*7*+'018 90):-6*-7*+'01;0-6:-6+.08 /*-3.:*+,019*/*+7*-6+'08 ‹nzvxn{pŒk}}vxptnzr{plk}mqvnpŽ†pxnomzpxk}tmrn '0-934+'3(+/0 )*+;*1:+*1*2+)*-6:9< )*/*+'01*/8*/<+”©09:4* 13-93-6+9:;*4+50;01*+.01:3. rn}kznpxk}qk}k~‚kxp~kxks}vxpqklktm~pnxmoprkpm~v… ”•>*)-7*’+.*7*+2*-7*+/08 9*-6*-+.*7*+/01*.*+.*4:9’ *4:'*9+/090(1:9<+±(-9(2+)*:-

):2*9+'()*+5*2*7*+'0.*1’+408 /*4*+.*7*+)*-6.3-6+'01)*1: ;*1:+.0)*/*9-7*+/*-3.:* !"#$%&'()*+,*-*.+/01*2 2*-7*+/0-:-66*)4*-+)34* /3;:*-+9:'*89:'*+.*7*+/08 /0-*32+40+*1*2+*)*-’—+3*18 ;*1:+/090(1+901*;:+;:+•)*8 '013431*-+4*5*-6+/0-708 )05098)0509+.0'0.*1+9:6*+:-5:+;: 1*.*4*-+.*4:9+;:+9*-6*-<+–*)3’ -7*< '*/*’+•/01:4*+01:4*9’+,*;* 10/,09+9*-6*-+'(5*2+:93+.08 9*-6*-<+0)*/*9-7*+'(5*2+:-: .0,01.04:*-+;09:4+40/3;:*-’ **9+:-:’+.03/)*2+,01:.09 '3)*-+²(¯0/'01+¢³´µ<+©08 '0)3/+/0/*-93)+40+9*-*2 *;*)*2+40**:'*-<+‘:,014:8 901;0-6*1+.3*1*+)0;*4*-+'08 .0;*-6+/0-0):9:+*932-7* 9:4*+:93’+°1*6/0-+/090(1:9 ;*-+/0-70'*'4*-+)3'*-6 1*4*-’+4*.3.+/*-3.:*+.08 .*1+.0,019:+.3*1*+,09:1’—+4*9* /090(1:9+.03431*-+4*5*-6+;: '013431*-+'3*2+0134+*932 .03431*-+4*4:+;:+9*-*2<+=(8 )*/*9+;*1:+40*932*-+/090(1:9 “011:9+=)*-4’+;:439:,+˜™š™› ©(9*+ª..0-’+«01/*-+:93<+•-8 40+*9*,+/31*2+;*-+/0/*-8 5*2+>*-:9*+:93+.0)*/*9+;*- 2*-7*+901*;:+.*93+4*):+;*)*/ œžŸ ’+0-:-+¡¢£¤¥¤¥¦¢§¨< .6*1+©(190/’+‘:104931+“018 93)+40+°31-:931+.0'0)3/+/08 /*-7+¬*)901+­(2/*--+®'8 -60-*:+>*-:9*+7*-6+.0;*-6 .01¯*9(17’+/0-6*9*4*-+:-: 901)0)*,< ;*)*2+/090(1:9+7*-6+-7*9*’ 0/0-9*1*+:93’+,*1*+:)8 ½¾¿ÀÁÂÃľÃÅÆÇÂÈÉʾ˾ÀÃÌɾÂÁÍÃÎ ÍÇÄÉÄØØÃÌÀÃľÝÇÝÃÀ¾ÃÅÃϾÏÃÄÞ ÍÇÌÇÊÃÀ¾ÊɾãÁÅÉþÚÇÂÃÊþÊÉ * ; *-+:-:+.*-6*9+'012*16*+'*6: /3*-+*42:1-7*+/0-0/34*ÆÉÏǾÐÑÒ¾ÓÃÅÅþÃÅÆÇÂÈÉʾÉÄÉ ÝÃÄØä¾ÍÇÄÔÃÏÃɾÐËÖ¾À;ÃÆÃÁ ÃÆÍÈÅåǾÅÇÌÃÍþËÖ¾ÊÇÆÉÀÒ ,* 1*+,0-0):9:+36*+4()049(1< ,05*2*-8,05*2*-+/090(1:9 ÅÇÏÇÂÆÉØþÏÃÄÝÃÄؾßÁÌÃÁ¾ÜÃÞ ÜÇÝÃÀ¾âÃÄؾÊÉÆÉÍÚÁÌÀÃÄÄâà ”©0 ÍÇÄÔÃÏÃɾÕÖÒÖÖÖ¾ÆÈÄÒ '*-7*4*-+/090(1:9+405:) 7*-6+/0-62*-9*/+>:)*7*2 ½¾×ÄÇÂØɾÌÇÊÃÀÃľÅÇÆÃÂþËÙ àÃÒ ÚÇÂÆÃÎÃľÎÉÄØØþÐÖ¾ÍÇÄÉÆÒ ¢799.£3¤¥125MSK ÚÈ;ÛÉÂÈÅÎÉÍà ½¾ÓÇÆÇȾÚÉÃÅþÎÃÄâþÚÇÂÞ ½¾ÓÇÆÇȾâÃÄؾÍÇÌÇÊÃÀ¾ÊÉ 9:;*4+*4*-+.*/,*:+40+,018 ¶1*)’+·3.:*’+,*;*+«3/*9+,08 ½¾ÜÇÝÃÀ¾ÃÅÃϾÅÇÏÃÄÝÃÄؾÅÇÞ ÆÃÎÃľÊɾÃÆÍÈÅåǾÅÇÌÃÍÃ¾Õ¾Þ¾Ë ÃÆÍÈÅåǾÅÃÄØÃƾÆÇÂÃÄØÒ¾ßÇÞ /34**-+9*-*2’+4*10-*+/08 4*-+)*)3<+¸05*2*-8,05*2*ÏÇÂÆÉØþßÁÌÃÁ¾ÜÃàÃÒ¾áÅÆÇÂÈÉÊ ÊÇÆÉÀÒ¾æÉÂÇÚÃÌ̾ÃÆÃÁ¾ÍÇÆÇÈ ÄØÁÀÁÂÃľÍÇÄÁÄÝÁÀÀÃÄä¾ÀÇÞ 104*+/0-63*,+;:+*9./(.°01< :93+;:90/34*-+;:+‘*-*3+±208 9:/+04.,0;:.:+4*/:+;:+‘*-*3 ;*1:+920+¶1*).+0;01*)+¶-:¯018 ÍÉÄɾâÃÄؾÍÇÄâÇÚÃÚÀÃľÌÇÞ ÆÇÂÃÄؾÚÇÂÃÊþÊɾÃÆÍÈÅåÇ ÔÇÂÌÃÄØÃľÍÇÆÇȾÍÇÄÔÃÏÃÉ¾ç ª-*/+;*1:+9332+/090(1:9+405:) '*143)’+>:)*7*2+±20)7*':-.4< ±20'*143)+/0/:):4:+.:°*9+/08 .:97+.0,019:+;:439:,+uvwxy › ÊÃÀÃľÍÇÆÇȾãÁÅÉþÆÇÂÄâÃÆà ÅÇÌÃÍþپÊÇÆÉÀÒ¾ÓÇÆÇȾâÃÄØ ÀÃÌɾÏÁÂÄÃÍÃÒ¾èÀÈÍÏÃÅÒÔÈÍé 7*-6+*932+40+=3/:+:93+':*8 ”=0-;*+7*-6+;:90/34*-+()02 90(1:9’—+4*9*+t:49(1+“1(2(¯.47 z {5 +|!}~""€‚ƒ%

¹BJPBCºHEMHENBENJBEC»FPHK@S¼

êëìíîïîðñòóôõòöì÷ðøùøðúðû÷ü C GB JF S C LB F I F C I N B B E C L@ K I F S C R @ K C GB S ý$þ$ÿ0$1&0ÿ2"#3+8+40-8 ¾&ÃâþÅÁÊÃξÍÇÄâÃÍÏÃÉ ÀÃľÃÏþâÃÄØ

901:+¸019*-:*-+¡40-9*-¨+3.8 ÆÃÄâÃÀÃľÏÇÄâÉ ÊÉÀÒ¾&ÃâþÏÇÂÔÃâþÚÇÆÁÌ >(-(+/01*/,3-64*-+,08 ÊÉ Ú Ã Î àà ¾ 'ß '¾ Ú Ç ÀÇÂÝþÏÂÈåÇÅÉÈÄÃ̾ÊÃÄ /01:4.**--7*+.0'*6*:+.*4.: 9014*:9+,0-7:;:4*-+;36**ÉÄÊÇÏÇÄÊÇľ 4(13,.:+,0-6313.*-+:/,(1 ;*6:-6+.*,:’+;:+4*-9(1+©(8 ()(*+,+ /:.:+¸0/'01*-9*.*-+©(8 ¾ Ó ÇÄÆÇÂɾßÇÂÆÃÄÉÃÄ 13,.:+¡©¸©¨’+0-:-+¡¢£¤¥¤ '092+·:/*-’+‘:104931+¶9*/* 9*-64*,+9*-6*-+©¸©< ¥¦¢§¨+/*)*/< ‘0-6*-+/0-60-*4*-+408 ¸+-;(63-*+¶9*/*’+ª);* ‘*1:+:-°(1/*.:+;:2:/8 /0*+'*9:4+0/*.’+(1*-6+-(8 ‘0¯:*--0+•;:-:-61*9+.0)*43 ,3-’+,0190/3*-+/0104*+/08 /(1+.*93+;:+©0/0-9*-+:93 ‘:104931+¸+·*;:-*+²:*6* /*-6+3-934+/0/'*2*.+43(8 901,*-9*3+˜56788™9 43):*+.04*):63.+©093* 9*+:/,(1+;*6:-6+.*,:< 40)3*1+,*;*+,343)+¥¦<¥´ ¶/3/+•.(.:*.:+¸01'0-:2*- :6*+;*1:+0/,*9+(4-3/ ¬=<+*+;:,01:4.*+.0)*/*+ -;(-0.:*’+.019*+;3*+(1*-6 901.0'39’+/0-6*43:+,01908 */<+40-9*-+7*-6+/0-608 ,:2*4+.>*.9*+«0117+·(601 /3*-+:93<+²*/3-’+/0104* -*4*-+40/0*+'*9:4’+40)3*1 ;*-+(0>*1.(+4*19(/:2*18 /0/'*-9*2+,0190/3*-+;:)*8 ;*1:+)(':+©¸©+.04:9*1+,343) ;(< 434*-+3-934+/0/3)3.4*¥¦<¥¦+¬=<+©0,*;*+>*18 ²*/3-’+2:-66*+.**9+:-:’ ¸+-;(63-*+/0-;*,*94*9*>*-’+3.>(-(+/0-0)*.8 2*-7*+«0117+7*-6+/0/0-32: *9*2+:/,(1+;*6:-6+.0.3*: 4*-+;:1:-7*+/0-*;:+.*4.: ,*-66:)*-+©¸©<+*-6+)*:- ,0.*-*--7*<+”=093)+¡*;* 3-934+0/,*9+901.*-64*< '0)3/+/0-64(-°:1/*.:+408 ,0190/3*-¨+;*-+.0,019:+7*-6 0'0)3/+/*.34+40+/(8 ,*;*+©¸©+/0-60-*:+*)*.*- .*7*+.*/,*:4*-+.*7*+9:;*4 ':)-7*’+¸():9:.:+¸©+:93++/0/8 409:;*42*;:1*--7*<+”=*13 9014*:9+¡901):'*9¨+4*.3.+0/,*9 '01:4*-+,01-7*9**-+40,*;* «0117+7*-6+/0/0-32:+,*-68 901.*-64*<+*7*+.3;*2+08 +,08 6:)*-+©¸©’—+4*9*+«313+=:5*1* )*.4*-+6*/')*-6+40,*;* JKLMNOPPQRSTUVPWJXQLYVPV >*19*>*-+/0-60-*: UMXQLMZSVJZXZJ[JY\]^\_`JX\_^a]`a]JSbcde]eJf`g\_`hcaJZei`c`JX\ij\_a]^aca]JZe_bgc`Jf`Jkaha_^alJS\]`]JmnoTpqrJSbcde]e /01:4.**--7*+()02+,0-7:;:4 ©¸©’+«(2*-+=3;:’+0-:-+¡¢£¤ ©¸©’—+4*9*+3.>(-(< f`g\_`hcaJc\jasa`Jcahc`J^\_ha`^Jfbsaa]Jhe_bgc`Jhbe^aJ`ige_Jfas`]sJf`JZ\i\]^_`a]JX\_^a]`a]r ©¸©<+”*7*+.3;*2+/0-7*/8 ¥¤¥¦¢§¨+.(10< ‘*)*/+,014*1*+:-:’+©¸© ,*:4*-+*,*+7*-6+;:9*-7*8 :6*+;*1:+0/,*9+.*4.: 90)*2+/0-09*,4*-+/*-9*4*-+,0-7:;:4<+*7*+,015*7* ;:*9*.+.0-;:1:+.9*93.-7* ¸10.:;0-+¸©+.04*):63.+*-68 '093)+'*2>*+©¸©+'0401* .3;*2+;:506*2+'0,016:*- 6(9*+‘¸·+·’+–39°2:+­*.*,1(°0.:(-*)+;*-+:-;0,0-8 40)3*1+-0601:+7*4-:+4*1:*’ .2**+;*-+•2/*;+*92*8 ß×;<×=áÛá;¾'ß'¾ÆÇÂÎÃÊÃϾãÉÊàÃľÛÃÀÉÍä ÚÇÌÁ;ÏÇÂÄÃξÝÃÊɾÅÃÀÅÉÒ¾EÉÏÃÄØØÉ̾'ß'¾ÏÁÄ BEÉþÃÄÃÀ¾ÀÇÍÃÂÉľÅÈÂÇÒ¾'ÁÌÉÃξÚÃÂÁ¾ÆÃÍÃÆ ;0-’—+4*9*+3.>(-(+7*-6 ª);*’+;*-+«0117<+0/0-9*1* -*2’+.019*+;3*+;:104931+¸ ÏÁÆÂþ'ÇÆÁþÓÃÝÇÌÉž&âÁÂȾß'&¾ÛÉÌÍÉ ÚÇÌÁ;ÏÇÂÄÃÎäF¾ÀÃÆþáÄØØÈÆþ'ÈÍÉÅɾG@¾ÉÆÁ¾ÊÉ ÊÃÂɾ@ÄØØÂÉÅä¾ÔÁÍþÃÄÃÀÞÃÄÃÀä¾ÚÇÂÚÉÅÄÉžÃÏÃD ;:,01:4.*+.0)*/*+2*/,:1 4*1:*+ª):*'092+;*-+ª);* -;(63-*’+7*4-:+•17*+•';: áÍÉÄÁÊÊÉÄä¾ÊÉÏÇÂÆÃÄâÃÀÃÄÒ¾ßÈÌÉÆÉÅɾß'& =ÇÊÁÄؾEßãä¾ÜÃÀÃÂÆÃä¾&ÇÄÉľèÕHIËéÒ ãÉÊàÃľÛÃÀÉ;ÆÉÊÃÀ¾ÃÊþÀÉÅÃξÀÂÉÍÉÄÃÌäF ;0)*,*-+*/+:93< ‘0¯:*--0’+401*,+;:.0'39 ª°°0-;:+;*-+«3*1;+ª°°0-;: ãÇåÂÉ>Ã̾ÍÇÂÃØÁÀÃľÃÊþÅÇÅÁÃÆÁ¾âÃÄؾÏÇÄÆÉÄØ ãÉÊàÃľÍÇÂÁÏÃÀÃľÏÁÆÂþÀÇÇÍÏÃƾ¿ÅÆÃÊ ÁÝÃÂÄâÃÒ /:):4:+,01*-+,0-9:-6+;*8 .0'*6*:+901.*-64*<+–392°:  0 ) * : -+/0 - * ;>* ) 4* ÊÃÂɾãÉÊàÃÄÒ¾&ÇÚÃÚ¾ÁÅÉÃÄâþÍÃÅÉξÍÁÊÃä¾ÊÃÄ ÛÉÌÍɾâÃÄؾÊÉÔÇØÃξ'ß'¾ÆÇÂÀÃÉƾÀÃÅÁžÀÁÈÆà ãÇåÂÉ>Ã̾ÏÁľÍÇÍÉÄÆþ'ß'¾ÚÇÂÆÉÄÊÃÀ¾ÃÊÉÌ ,0/01:4.**-+9012*;*,+40-8 /0 ) * /+ 4*.3.+:-:<+©0;3*-7* ;*-+•2/*;+;:;36*+.0'*6*: ÚÇÌÁ;ÍÇÄØÇÂÆɾÚÇÂÚÉÅÄÉžÄÃÍÁľÈÌÇξ'ß' ÉÍÏȾÊÃØÉÄؾÏÃÊþH¾æÇÚÂÁÃÂɾËÖÕÐÒ¾ãÉÊàÃÄ ÊÃÌÃ;ÀÃÅÁžÆÇÂÅÇÚÁÆÒ¾ÓÇÄØÇÄÃɾãÉÊàÃÄ 901:+¸019*-:*-+¡40-9*-¨+3.8 ;:4*'* 4*-+,01-*2+/0)*8 ,0-01:/*+.3*,<+0/0-9*1* ÊÉÀÃÉÆÀÃľÊÇÄØÃľÉÍÏȾÊÃØÉÄؾÅÃÏÉ ÚÇÌÃÀÃÄØÃľÊÉÀÇÆÃÎÁɾÆÇÂÄâÃÆþÆÇÂÚÃÄؾÀÇ ÍÇÂÁÏÃÀÃľÀÃÊǾß'&ä¾ãÇåÂÉ>Ã̾ÍÇÄØÃÀÁ >(-(’+)0/'*6*+.3,01'(;: 434*-+1 ,0190/3*-+;0-6*- •17*+•';:+ª°°0-;:+;*-+«3*1; ÍÇÄâÇÂÇƾÍÃÄÆÃľßÂÇÅÉÊÇľß'&¾?ÁÆÎåɾÛÃÅÃÄ CÁÂÀɾÅÇÎÃÂɾÅÇÚÇÌÁ;ÊÉÂÉÄâþÊÉÔÇØÃÎÒ ÆÉÊÃÀ¾ÍÇÄØÇÆÃÎÁÉÄâÃÒ¾B&ÃâþÆÉÊÃÀ¾ÉÀÁÆ :93+36*+/0/*-66:)+.*4.:8 901.*-64* +–392°:+­*.*- ª°°0-;:+;:;36*+'01,01*@ÅÎÃÃAÒ ÓÇÄÁÂÁƾãÇåÂÉ>ÃÌä¾ãÉÊàÃľÚÇÌÁ;ÍÇÍÉÌÉÀÉ ÔÃÍÏÁÂä¾ß'&¾ÀÃÊǾÝÁÆÃÃľÍÃÅþÊÉÁÂÁÅÉľÅÃÆÁ BCÃÄâÃÀÃľ'ß'ä¾ÃÏþÁÂØÇÄÅÉÄâÃD¾'ÇÆÉÀà ÏÇÄØÃÂÁξÊÃÌÃ;ÚÇÂÚÉÅÄÉÅÒ¾áÄÃÀ¾ÀÇÇÍÏÃÆ ÏǾÅÃÆÁÒ¾&ÃâþÇÄØØÃÀ¾ÆÃÎÁ¾ÃÄØØÈÆþß'& .*4.:+/*24(9*+4*.3.+:-:< .2*+;*-+40-9*-+3.>(-( .0'*6*:+,0/'01:+.3*,< ÏÇÂØɾÀÇÌÁþÄÇØÇÂɾÚÁÀÃľÍÇÌÃÂÉÀÃľÊÉÂÉÒ¾EÉà ÛÉÌÍɾÉÆÁä¾ÚÃÂÁ¾ÅÇÌÇÅÃɾÀÁÌÉÃξÊÃÂɾ@ÄØØÂÉÅÒ ÃÆÃÁ¾ÆÉÊÃÀäF¾ÀÃÆÃÄâÃÒ¾èÆÂÉÚÁÄÄÇàÅIÇÊåIåÇÂé 40104*+*;*)*2+4*1:*+ª):*8 ;:+40;*-+.0'0)3/+(,01*.: !!"#$%

-./01234215367819.23(:97

Ž÷  ò ð øô ü ÷ õ ð ‘ô ï ò ï ’ ’ ÷ “ ð ” ô õ ì ô ï ’ ÷ “ • ì ô ï ’ ÷ “ „…C†BQIEC‡S¼IC¼SCˆSBENCˆBQBP CLBJHJCHKBCˆHRBFCGHPHABQCSP@ABJCHABBEC–IRBQCGBJSP

&×?áÓá¾ÕÙ¾ÆÃÎÁľ‰ÂÃÆÉÅÌʾ&ÆÈÞ ÄâÃÍÃľÀÇÆÉÍÚÃÄؾÆÉÊÁ¾ÊÉ ý$þ$ÿ0$—&‘*1*+²31+•-68 13*-6+1*>*98:-*,<+‘:+13*-6 šž{žx› {ž’++613,+˜5678xy™{› /*.:2+/0-5*1:+13/*2+.*4:9 ¸*.*1+4:-663’+«*4*19*+0)*9*-< ÝÃÄȊÉÔ¾èçÐéä¾ÅÇÈÂÃÄؾÆÁÄÃàÉÅÍà ÝÃÌÃÄÃÄäF¾ÀÃÆþ&ÆÈÝÃÄȊÉÔÒ )*6:+.*/,*:+0-:-+/*)*/’ 40-901:+©0.02*9*-+¡40-8 ÃÅÃ̾&ÇÂÚÉÃä¾ÆÃÀ¾ÎÃÄâþÆÉÄØØÃ̾ÊÉ EÉþÍÇÄØÃÀÁɾÏÃÊþÃàÃÌÄâà 61*0-:+¡+2*1:¨’+901'*1:-6+.0-8 ²±¶’+;(4901+/0-0/,*94*- 9 œ< ÅÇÚÁÃξÏÇÍÃÀÃÍÃÄä¾ÆÇÆÃÏɾÝÁØà ÅÃÄØÃƾÅÁÌÉƾÎÉÊÁϾÊɾÀÈÍÏÌÇÀÅ ;:1:*-+;:+;*)*/+:-43'*9(1+;: ‘*1*+;:+'*6:*-+,*):-6+,((4<   $ " ! &  " ! ƒ -*/3-+*42:1-7*+/0-701*2< 40.¨+²*°.:*2+4'(:+/0/'*-9*2 ÍÇÄÝÃÊÉÀÃľÅÃÌÃξÅÃÆÁ¾ÌÉÃÄØ ÏÇÍÃÀÃÍÃľÅÇÏÇÂÆɾÉÄÉÒ¾CÇÆÃÏÉä 13*-6+²0(-*9*)+-90-.:¯0+±*10 ‘*1*+;:)*1:4*-+40+13*-6 •;*+;0)*,*-+13/*2+.*4:9 ‘01*+;:1*>*9+.0*;*-7*+;:8 .(*)+,0-()*4*-+901.0'39<+”93 ÌÃÎÃƾÅÇÚÃØÃɾÀÃÍÃÂÄâÃÒ &ÆÈÝÃÄȊÉÔ¾ÍÇÄÃÍÚÃÎÀÃÄä¾ÀÉÄÉ ¶-:9+¡²±¶¨+·3/*2+*4:9 ²±¶+·+*1*4*-’+)*-9*1*- 7*-6+;:;*9*-6:+40)3*16*+:-: 13*-6+1*>*9+;0-6*-+-*°*.+9018 9:;*4+'0-*1’—+4*9*+40-40.+;: ÓÃÄÆÃľÏÇÀÇÂÝþÚÃÄØÁÄÃľÉÆÁ ÂÃÅþÆÃÀÁÆÄâþÆÇÂÎÃÊÃϾÃÂàÃÎ ¶/3/+ 01*2+¡·¶‘¨+*8 '('(9+93'32-7*+7*-6+'01*;* *-9*1*+)*:-++·+¸*.*110'(’+· .0-6*)8.0-6*)<+‘:*+,3-+*48 4*-9(1+¸10.:;0-< ÀÇÎÉÌÃÄØÃľÂÁÍÃÎÄâþÚÇÂÆÃÎÁÄÞ ÈÂÃÄؾÍÃÆɾÅÁÊÃξÎÉÌÃÄØÒ¾B&Ãâà 1*4*-’+«‘* *4*19*+¸3.*9’+0-:- ;:+'*>*2+-(1/*)<+=('(9+93'32 *:-9+±*1()3.’+«*4*19*+40;:5*) 2:1-7*+/0-620/'3.4*-+-*°*. ‘:*+36*+/0/'*-9*2+'*28 ÆÃÎÁľÌÃÌÁ¾ÃÀÉÚÃƾÆÇÂÌÉÌÉƾÁÆÃÄØÒ ÀÉÄɾÌÇÚÉξÆÃÀÁƾÏÃÊþÈÂÃÄؾÎÉÊÁÏ ¡¢£¤¥¨<+‘* 1*+.0'0-*1-7*+*-*4 ‘*1*+2*-7*+¢’µ´+4:)(61*/< ±0-901’+·+±:,9(+4*-63-8 901*42:1+,*;*+*'93+¡¢˜¤¥¨’ >*+¢¦+13/*2+.*4:9/0-()*4 ;ÃÎä¾ÅÇÌÃÍþÕÙ¾ÆÃÎÁľÆÇÂÃÀÎÉ ÀÇÆÉÍÚÃÄؾÈÂÃÄؾÍÃÆÉäF¾ÀÃÞ 40/'*1<+²* /3-’+4*4*4-7*’ 0/0.9:-7*’+'*7:+'*13+)*2:1 43.3/(’+·+*9/*>*9:’+· 4*10-*+-*°*.-7*+.0/*4:-+.3):9< /01*>*9+‘01*+4*10-*+'01.*-68 ÉþÆÉÄØØÃ̾ÊɾÅÇÚÁÃξÌÉÃÄؾÌÃÎÃÆ ÆÃÄâÃÒ âÃÄؾÊÉÆÇÍÏÃÆɾÝÃÅÃʾâÃÄؾÅÁÊÃÎ EɾÆÇÍÏÃƾÉÄÉä¾&ÆÈÝÃÄȊÉÔ¾ÍÇÞ ‘01*+²31+•-661*0-:’+/0-:-68 /0/:):4:+'('(9+;3*+4:)(61*/< =3;2:+•.:2’+·+:*6*’+· ”©*/:+;:9()*4+2*/,:1+¢¦ 439*-+;*1:+40)3*16*+/:.4:-< ÍÇÄÉÄØØÃ̾ÕÖÖ¾ÆÃÎÁľÌÃÌÁä¾ÊÉ ÄØÃÀÁ¾ÍÇÂÃÅþÃÍÃÄÒ¾CÃÀ¾ÅÇÞ 6*)+*'93+¡¢˜¤¥¨<+‘01*+/08 ©0,*)*+­3/*.+·+*1*8 ­*1*,*-+©:9*’+;*-+·+¸018 13/*2+.*4:9’+4:9*+.3;*2+4*.:2 ”:;*4)*2’+4*):*-+901)*)3+538 ÅÇÚÁÃξÀÈÍÏÌÇÀžÏÇÍÃÀÃÍÃľÊÉ ÈÂÃÄؾÏÁľÍÇÄØØÃÄØØÁÄâÃä¾ÚÃÎÞ -:-66*)+;0-6*-+-*°*.+9018 4*-’+;1+2017(9(’+/0-6*9*4*-’ 9*/:-*<+0/3*-7*+9*4+/08 .31*9+:93+;:':)*-6+°*.:):9*.-7* 1:16*<+93+'34*-+4010-*+408 ÀÈÆþ;ÉÅä¾&ÇÂÚÉÃÒ ÀÃľÏÈÌÉÅɾÝÁØþÆÉÊÃÀ¾ÏÇÊÁÌÉ 0-6*)8.0-6*)’+4*10-*+90-68 ‘*1*+'*13+/*.34+40+·3*-6 -01:/*+;0-6*-+*)*.*-+13*-6 9:;*4+*;*+.3;*2+,0-32<+•;* /:.4:-*-’+/0/*-6+4*10-* CÉÊÁ¾ÊɾÍÃÀÃ;ÅÇÅÇÈÂÃÄØ ÊÇÄØÃľÀÇÚÇÂÃÊÃÃÄÄâþÊɾÀÈÍÞ . (1(4*-+901.3/'*9<+©0)3*16* ²±¶+·+*1*4*-+,*;*+0-:- ²±¶+.3;*2+,0-32++,*.:0-< 36*+7*-6+':)*-6+9:;*4+*;* 9:;*4+*;*+90/,*9+¡,01*>*9*-¨’ ÆÇÄÆÁ¾ÆÃÀ¾ÆÇÂÌÃÌÁ¾ÄâÃÍÃÄÒ¾ÓÃÀÃä ÏÌÇÀžÏÇÍÃÀÃÍÃľÉÆÁÒ¾ÓÇÅÀÉ 6 . 0 *9+;:9()*4+,*;*+£+13/*2 ¡¢£¤¥¨’+,343)+¦¦<¦£<+”:;*4+*;* :*-6+2*1:-7*’+.*-6+4*404 ':;*--7*’—+3*1+ª):7*.’+*7*2 9:;*4+*;*+°*.:):9*.-7*+36*’— &ÆÈÝÃÄȊÉÔ¾ÚÇÂÁÅÃÎþÁÄÆÁÀ¾ÍÇÍÞ ÍÇÂÃÅþÃÍÃÄä¾&ÆÈÝÃÄȊÉÔ¾ÆÇÆÃÏ .*/, 4 : 9 + ; :+«*4*19*< /*.*)*2+)*:-+;:+93'32-7*< 40/'*):+;0-6*-+)0/*.+;*- ‘01*+.**9+;:90/3:+;:+40;:*8 4*9*+40-40.<+ !!"#$~}ž~ ÚÁÃƾBÀÃÍÃÂÄâÃF¾ÉÆÁ¾ÅÇÄâÃÍÃÄ ÍÇÌÉÎÃƾÀǾÅÇÀÇÌÉÌÉÄØÄâþÅÇÚÇÌÁÍ ‘01 *+/0-:-66*)’+)*-9*1*- ­*-7*+'('(9-7*+7*-6+438 '014*9*+9*4+.*93+,3-+13/*2 /*--7*+;:+«*)*-+«*9:,*;*-6 ƒ~!}~Ÿ~ƒ ~#&¡ž~ ÍÁÄØÀÉľÊÃľÊÉþÍÇÄØÃÀÁ¾ÅÇÞ ÀÇÌÁþÊÃÂɾÀÃÍÃÂÄâÃÒ¾B&Ãâà /0-6 +6*-663*-+,018 1*-6’—+4*9*+2017(9(+40,*;* .*4:9+/0-01:/*<+*-6+4*404 =*13+·+¢µ¤˜’+«*9:,*;*-6’ ž"% ÏÇÂÆɾÆÉÊÁ¾ÊɾÀÃÍþÅÁÄØØÁÎÃÄÒ ÚÁÀÃľÆÃÀÁƾÊÉÅÇÂÃÄØÒ¾&Ãâà -*°*.**-)+*4/: -*+90-66(1(8 BCÇÍÏÃƾÉÄɾÀÇÂÉÄؾÊÃľÎÃÄØÃÆÒ ÝÁÅÆÂÁ¾ÆÃÀ¾ÉÄØÉľÍÇÄÃÀÁÆɾÅÇÞ 4*--7*+90*11.03/' *9+.03.*: @ÄɾÚÁÀÃľÉÅÆÃÄÃä¾ÆÃÏɾÌÇÚÉÎ ÅÇÈÂÃÄØäF¾ÀÃÆÃÄâÃÒ¾èŠÄÔé

)*2:1+;:+·+™*2:1*’+¸*.*1 4:-663<+=*7:+40/'*1+:-: )*2:1+/0)*)3:+(,01*.:+5*0.*1 90,*9+,343)+¦¢<¦¦+,*;* 0-:-+¡¢¢¤¥¨< &׋ãá;=¾ØÁÂÁ¾àÃÄÉÆþÊɾáÁÅÆÂÃÞ ÅÇÂÃÎÀÃľÀǾÓÃÎÀÃÍÃξáØÁÄØ ‘*1*+;*-+.*3;*1*+40/8 ÌÉþÍÇÄÁÄÆÁƾÀÈÍÏÇÄÅÃÅɾÍÉÞ áÁÅÆÂÃÌÉÃä¾ÅÇÆÇÌÃξÏÇÄÈÊÈÄØÃÄ '*1-7*+7*-6+/0-:-66*)+:-: ÌÉÃÂÃľÂÁÏÉÃξÊÃÂɾEÇÏÃÂÆÇÍÇÄ ÆÇÂÅÇÚÁÆä¾EÈÂÅÇÆƾÀÇÌÁþÂÁÃÄØÃÄä *;*)*2+*-*4+,019*/*+;*1: ßÇÄÊÉÊÉÀÃľÊÃľÍÃÄÆÃľÍÁÞ ÊÃľÀÇÍÁÊÉÃľÀÇÍÚÃÌɾÌÃØɾÀÇ ¸*.391:+ª):7*.+097(+²38 ÂÉÊÄâÃä¾ÅÇÆÇÌÃξÊÉþÅÇÚÇÌÁÍÄâà ÏÇÂÏÁÅÆÃÀÃÃľÊÃľÍÇÌÈÄÆÃÂÀÃÄ 61(2(+¡¥¦¨+;*-+•--:.*+¡¥¢¨< ÊÉÆÈÊÈÄؾÈÌÇξÍÁÂÉʾÆÇÂÅÇÚÁÆ ÀÃÆÃÞÀÃÆþÆÉÊÃÀ¾ÏÃÄÆÞÀǾÃÂÃÎ 02*1:82*1:’+ª):7*.+/0-5*1: ÊÇÄØÃľÏÉÅÆÈ̾ÍÃÉÄÃÄä¾âÃÄØ ØÁÂÁÄâþÆÇÂÅÇÚÁÆÒ *°4*2+;0-6*-+'01;*6*-6 ÊÉÍÃÀÅÁÊÀÃľÅÇÚÃØÃɾÌÇÌÁÔÈÄÒ ;âÈÄâþCâÅÈľÊÉÌÃÏÈÂÀÃÄ &Á>ÃÄÄǾÓÃâ¾CâÅÈľèÙçé ÍÇÄÊÇÂÉÆþÏÈÅƾÆÂÃÁÍÃÆÉÔ¾ÅÆÂÇÅÅä .0'*6*:+,0-3*)+4*3.+4*4: ÍÇÄØÃÆÃÀÃÄä¾ÅÇÆÇÌÃξÏÇÂÉÅÆÉàà ÀÇÔÇÍÃÅÃľÊÃľÊÇÏÂÇÅɾÃÀÉÚÃÆ ;:+¸*.*1+4*)*/<+‘:*+.08 ÆÇÂÅÇÚÁƾÊÉþÍÇÄØÃÌÃÍɾÅÆÂÇÅÅ ÉÄÅÉÊÇľÆÇÂÅÇÚÁƾÊÃľÆÉÊÃÀ¾ÚÉÅà /0.9:-7*+)04*.+;:1*>*9+;: ÅÇÎÉÄØØþÆÉÊÃÀ¾ÚÉÅþÚÇÀÇÂÝþÌÃØÉä ÚÇÀÇÂÝþÌÃØÉÒ¾EÃÌÃ;ØÁØÃÆÃÄÞ 13*-6+²±¶+;:+13/*2+.*4:9 ÀÃÂÇÄþÏÉÅÆÈ̾ÏÌÃÅÆÉÀ¾ÅÇÎÃÂØÃ¾Ë ÄâÃäÅÃÄؾØÁÂÁ¾ÍÇÄØÃÆÃÀÃľÊÉà 7*-6+)0':2+'0.*1<+²*/3-’ ÊÈÌÌþá&¾âÃÄؾÊÉÃÂÃÎÀÃľÈÌÇÎ ÍÁÄØÀÉľÆÉÊÃÀ¾ÃÀÃľÚÉÅþÚÇÀÇÂÝà ;0)*,*-+13/*2+.*4:9+7*-6 ÍÁÂÉÊÄâþáÊÃ;CâÌǾEÈÂÅÇÆÆ ÌÃØɾÅÇÌÃÍÃÄâÃÒ :;*9*-6:+4*404+‘*1*’+­018 'ÇÆÉÀþÊÉÎÁÚÁÄØɾÈÌÇξÛÇÂÃÌÊ ; ÊÉÀÉÂÃÄâþÏÉÅÆÈ̾ÃÅÌÉÒ /* +/0-()*4+;0-6*-+*)*8 ÓÇÄÁÂÁƾÌÃÏÈÂÃľÛÇÂÃÌʾ&ÁÄä &ÁÄä¾EÈÂÅÇÆƾèÅÇÀÃÂÃÄؾՌ¾ÆÃÎÁÄé *-+13*-6+²±¶8±¶+4238 &ÇÄÉľèÕHIËIËÖÕÐéä¾CâÅÈľÅÇÞ ÍÇÄØÃÆÃÀÃľÆÉÊÃÀ¾ÍÇÄØÇÆÃÎÁÉ . ÊÃÄؾÍÇÄØÃÝþÊɾÏÇÂÏÁÅÆÃÀÃÃÄ ÃÊÃÄâþØÁØÃÆÃľÊÃÂɾÍÃÄÆÃÄ .3.+*-*4-7*+90)*2+,0-32 ÆÃÄØØÃ̾ç¾ÓÃÂÇƾËÖ֌¾ÀÇÆÉÀà ØÁÂÁÄâþÆÇÂÅÇÚÁÆÒ¾EÈÂÅÇÆƾâÃÄØ ()02+,*.:0-< EÈÂÅÇÆƾÍÇÄÈÊÈÄØÀÃľÏÉÅÆÈ̾ÀÇ ÅÇÀÃÂÃÄؾÚÇÀÇÂÝþÅÇÚÃØÃɾÚÁÂÁÎ ©:-:+‘*1*+9:-66*)+.0-8 ÀÇÏÃÌþÅÃÄؾØÁÂÁä¾ÊÃľÍÇÄØÈÞ ÚÃÄØÁÄÃľÍÇÄØÃÆÃÀÃľÚÃÎàà ;:1:*-<+·3*-6+²±¶+;:+· ÆÉÄÊÃÀÃľÆÇÂÅÇÚÁƾÎÃÄâÃÌÃξÆÉÄÞ ÀÃÄؾÅÇÄÝÃÆþÆÇÂÅÇÚÁÆÒ ÓÇÄÁÂÁƾÊÈÀÁÍÇľâÃÄؾÊÉÞ ÊÃÀÃľÍÃÉÄÞÍÃÉÄÒ¾èÀÈÍÏÃÅÒÔÈÍé *1*4*-+'01*;*+;:+)*-9*:+µ

IKICºHENNINBPCJBKHEB SP@¼@ENCDSFP@ACºBSEBE


0123

 !"#$%&$'

76 6 6 69 56761689

()*+,-./0123445167891:81;</01*/=.7

>?@>ABCDEFGHICJKLMNOPQRS ˆa[\cONSKƒ[S[a|K^[URQ\KLMUWT| `[WOPKSOabMaYKWOUVMUKrMaVM TMUVKWQPMXYXMUKZ[UWMKSQWMX `OUVMXYK[cSQ`Q\SQ\KWOUVMU TMUVKPObQrK`YaMr|K\OXQSMa \QMK\QM]KZ[UWMK^M__K`OaObYS SaOUKcOUdYMPMUKTMUVKSOSMc cuxKdYSMK‘jmkfj’lgj}[VTMJ cOUdYMPMUKSOaSQUVVQKWQK\OVJ X[U\Q\SOU|K WQcOaXQaMXMU XMaSM] `OUKefghiejklmnkolnpjcMWM cOUdYMPMUKZ[UWMK^M__KMXMU LQSYaKTMUVKWQSMqMaXMU MqMPKSMrYUKstuvKQUQ]KwOaNMSMS `OUO`bY\KMUVXMKstt]ttt cMWMKŽOqK^M__KSQcOK…|K`OJ s]vvxKZ[UWMK^M__KbOarM\QP YUQSKWQKMqMPKSMrYUKstuvKQUQ] `MUVKSQWMXK\OPOUVXMcK`[WOP SOadYMPKMSMYK`OUVYM\MQKcMUVJ ‰Z[UWMK^M__K\OPMQUK\ObMJ {KMSMYK{]KŽOqK^M__K…KWQ\OJ \MKcM\MaKklmnkolnpj\ObO\MaKyz VMQKSYPMUVKcYUVVYUVKWMaQ `MSXMUKWOUVMUK“”w…K{OMS| cOa\OU] ca[WYXKZ[UWM|KdYVMK`OUdMWQ YUSYXK`O`bOaQXMUKRPOX\QbQPQJ {OPMQUK`OUdMWQKX[USaQJ XObMUVVMMUKXMaOUMK`OaYJ SM\KcOUVMSYaMUKbMUVXYKbOPMJ bYS[aKYSM`MKcOUdYMPMUKZ[UJ cMXMUK`[WOPKTMUVKWQca[J XMUVKWMUKWOcMU]K…WMKdYVM WMKcMWMK^MUYMaQKPMPY|KXObOaJ WYX\QKWQK~UW[UO\QM]KZ[UWM RQSYaK‡aQ†OKbTK•QaOKYUSYX rM\QPMUKQSYK`OUVO`bMPQXMU ^M__KSOPMrK`O`MUSMcXMU `O`YPY\XMUKaM\MKbOaXOUJ SMrSMKXOXYM\MMUKTMUVK\O`cMS c[\Q\QUTMK\ObMVMQKTMUVKSOaWOJ WMaM|Kˆ[qOaK‡[[aKƒQaa[a| WQaObYSKw[T[SMK}MaQ\] cMUKWQKXOPM\KklmnkolnpjWMPM` –aOOUK–PM\\|KwQPSK{SOOaQUV {OdMXKcOaSM`MKXMPQKWQcOaJ rMPKcOaR[a`M|KRQSYaKTMUVKQU[J •rOOP|KPMTMaKQUR[a`M\QK”—‡] XOUMPXMUKWQK~UW[UO\QMKcMWM †MSQR|KrQUVVMKYSQPQSM\KTMUV ˆOaMUVXMSKXO\OPM`MSMU SMrYUKstty|K\ONMaMKS[SMPKZ[UJ SQUVVQ|ŠKcMcMaK^[URQ\KWMPM` WOUVMUKb[WQK–J—˜ŽK™K…—š| WMK^M__KSOPMrK`OUNMSMSKMUVXM \QMaMUKcOa\UTM|K{OUQUK‹uŒs] ŽONXK{r[NXKƒQSQVMSQ[UK{OMS cOUdYMPMUKu€]uyKYUQSKWMU ˆMWMKcOaSOUVMrMUK^MUYMJ YUSYXK`OUdMVMKXOM`MUMU `OUdMWQXMUUTMK`[WOPKklmnk‚ aQKPMPYKZ[UWMK`O`cOaXOUMPJ POrOaKcMWMK\OSQMcKcOUY`J olnpjWOUVMUKcOUdYMPMUKSOaJ XMUKŽOqKZ[UWMK^M__]Kƒ[WOP cMUV|Kca[SOX\QKcOdMPMUKXMXQ| SQUVVQKWQK~UW[UO\QM] QUQKWMSMUVKWOUVMUKSQVMKSQcO| …USQJ”[NXK›aMXQUVK{T\SO` ƒMaXOSQUVK„K…RSOa\MPO\ TMXUQK{|K{|KWMUK…]KŽOq cPY\Kš›‡|K\OaSMK~``[bQPQ_Oa] {Oa†QNOK‡QaONS[aKˆwKZ[UWM Z[UWMK^M__KSQcOK…KMWMPMr œžŸ

¥ðñòë#"ê£'óè!"ôõð

ý þýÿ266ÿ4,,"-"./.--012341524678-.)9':+4ÿ,%ý, .00;<0/.--0+

äåæåçè#'éèêëçì"'í§§ª

>?@>ABCDEFGHIKJKƒOUV[cJ QUQ|K›—…K`OUTOaMrXMUKrMJ dQXMKbOaXOUMUK`OPMXYXMU SQ`MPXMUKšPONSa[UQNK‡MSMK—McJ WQMrKYSM`MKbOaYcMK\MSYKYUQS SaMU\MX\QKVO\OXKWQKef’nkl‘m SYaOK‹š‡—|KˆwK›MUXK—OUSaMP \OcOWMK`[S[aK}M`MrMKƒQ[ SOa\ObYS] …\QMK‹›—…KwbXK`OUVMWMXMU XOcMWMK`OaNrMUSK•MSNr ƒOUVVMUWOUVKef’nkl‘m ca[VaM`KbOarMWQMrKbMVQKef’‚ —PYb]K{O`OUSMaMKYUSYXKcO`OJ WMPM`Kca[VaM`KQUQK`OUdMWQ nkl‘mjTMUVK`OUdMWQK`QSaMUTM] UMUVKXOWYM|Kw[X[Kš`M\K{OJ \SaMSOVQKbMVQK›—…KYUSYX «¬­«®¯°±²³´µ¶°·°î½ÀÁ¹Ý¹Ì¼°ÆÇÈÉ Åº¾Ð°º½ÀÁÁÅÀ¹Ê¹À°º¹Íʹ»¹¼°­¹· Ó¹¾¼°ÎŹ°Ü¹ÀÀ½Ì°¾½Í½¾Û¹Í¼°¼À¼¯ ͽ¼ÀÁÁ¹°»¹Í¹¾Àѹ°Ì½Ä¼Â°ÌÅ¹Í¯Þ À¼¯°º¹Íʹ»¹¼°­¹¾Åι°³ÀÎÐÀ½Í¼¹°¹Ê¹À ¾Åι°³ÀÎÐÀ½Í¼¹Ò ÎÅÊÅÀÁ¹À°¿¾¹Û½Ì°¹Á½À¿°º¹Í¼Â »¹»¹¾ÀÑ¹Ò ƒOPMPYQKVOPMaMUKˆa[VaM`Kˆa[J `MaKöTMQKƒ[d[KbOarMXK`OUJ `OUVOWYXM\QKef’nkl‘mKWMPM` ¼º½ ¿¹»Ê¹À°¿¹¾Á½¿°»½ÀÙŹ̹À°Î¹À ֹι°ÆÇÈư̹Ìů°»½Àź»¹ÀÁ º½º»ÅÀѹ¼°»½ÀÁ¹¾Å°ѹÀÁ°Ä½Í¹¾ î½Àܹ»¹¼°¿¹¾Á½¿°¼À¼¯°»¼Â¹ÊÀѹ `[K›OarMWQMrK‡ObQSK›—… WMcMSXMUK\MSYKYUQSKw÷K”—‡ cOUVVYUMMUKš‡—]K{OPM`MKQUQ| »½ÀÀŽº» а¿½¾Ü¹¿¹¿°º½Àܹ»¹¼°ÈÕ°¾¼ÄŠι̹º°»½ÀÙŹ̹À°¿¼Ê½¿ÀѹҰڶ¹ºÅÀ ÙÅÁ¹°º½ÀÁ¹Î¹Ê¹À°Ì¹ÀÁʹ°Ϳ¾¹¿½Á¼Í öMUqQPKsKstusKQUQ|K›MUXK›—… vsKQUNrQ]KZMWQMrKXOSQVMKbOJ cOUVVYUMMUKš‡—KWQK`OaJ μĹÀμÀ¹ÁÀ°»Á½ÀÀѹܹ°À»¹¹¼¼Ê¹°Àΰſ¹¹Â°ÅʹÀÌ°¼Í°Ì½¼»Ä¹½¿· Åоº¾ ¹ÀÁ¯°À¹¼Ê°Î¼Ä¹ÀμÀÁʹÀ°¿¹ÂÅÀ°Í½Ä½· Ľ̹ʹÀÁ¹À¯°¾½Í½¾Û¹Í¼°ÐÀ̼À½°ÙÅÁ¹ νÀÁ¹À°º½ÌÅÀÜžʹÀ°»¾ÐºÐ·»¾ÐºÐ `OUTOWQMXMUKrMWQMrKbOaYcM aYcMK›PMNXbOaaTKWQcOa\O`J NrMUSK`O`MUVKbOPY`KbOVQSY ÌźÀѹҰ±¹¾Á½¿°¼À¼°Î¼¿½¿¹»Ê¹À°º½ÀÁ¼· ÌźÀ ¹°Â¹Àѹ°º½ÀѽÀ¿Å°ÈÇ°¾¼ÄÅ ¿ÅºÄÅ°ͼÁÀ¼Ë¼Ê¹À¯°Ê½À¹¼Ê¹ÀÀѹ º½À¹¾¼ÊÒ°¸¿¾¹¿½Á¼°¼À¼°Í½¾¼ÀÁ°Î¼Ì¹ÊÅ· \OcOWMK`[S[a|Kw÷K”—‡|KWMU bMrXMUKYUSYXK`OaNrMUSKšPø\ RM`QPQMaKXMaOUMK`MT[aQSM\ ÊÅ¿¼°»½Àܹ»¹¼¹À°Ê¼À½¾Ù¹°Ñ¹ÀÁ°Ä¹ÁÅÍ »½ÀÅѺ» ¹ÀÁÒ°Ú¶¹ºÅÀ°Ùź̹°»½· ͹º»¹¼°ÉÇÇ°»½¾Í½À¯Þ°¿½¾¹ÀÁÀÑ¹Ò Ê¹À°Í¹¹¿°ÌÐݰͽ¹ÍÐÀͯ°Ñ¹ÊÀ¼°Î½ÀÁ¹À ›PMNXbOaaTKXOcMWMKef’nkl‘m —[`cYSOa] cOPMUVVMUK`M\QrK`OUVMUJ »¹Î¹°¿¹ÂÅÀ°ÆÇÈÆÒ À Å º» ¹ À Á ¼ÀÁ ּ¹ÊÀѹ°Ð»¿¼º¼Í¿¼Í°Ä¼Í¹°º½À· º½À¹Ý¹¾Ê¹À°¿¹¾¼Ë°»¾ÐºÐ°ÅÀ¿ÅÊ TMUVK`O`QPQXQKSaMU\MX\QKSOaJ ‰öOSQVMKef’nkl‘mjQUQKSOaJ WMPXMUKcO`bMTMaMUKSYUMQ Ú¸½»¹ÀÙ¹ÀÁ°ÆÇÈư̹Ìů°Ùź̹ ÌžÅͰνÀ°Á¼À¹¼À°¿°¼»Î½¹ÀÊ°Î͹½»Ì¹¹ÌÅ¿¹°ÄÀ½°Ñ¾¹ÄÀ¹ÀÁ°Îº¹ · ܹ»¹¼°¿¹¾Á½¿°¿½¾Í½ÄÅ¿¯°¿½¾Ì½Ä¼Â°Ó³« »½Ì¹Ù¹¾°Î¹À°Êо»Ð¾¹¿°Ñ¹ÀÁ°º½Àٹμ bMUTMXK\OK‡~}] cQPQrKXMaOUMKSOabYXSQKSOPMr WMPM`KSaMU\MX\QUTM] º»ÅÀѹ¼°»Ð¿½Àͼ°Ñ¹ÀÁ°Ä½Í¹¾ ͽÁº½À°Îк¼À¹ÀÀѹ°Í¹¹¿°¼À¼Ò »½Àź»¹ÀÁ°¿½¾Ü¹¿¹¿°º½ÀÁ¹Ì¹º¼ ÍÅʯްٽ̹ÍÀÑ¹Ò ‰~UQK`OaYcMXMUKca[VaM` `OUNMSMSXMUKSaMU\MX\QKSOaJ ˆOPMUVVMUKWMUK`OaNrMUS »½¾¿ÅºÄŹÀ°Í½Ä¹ÀѹʰÆÇ°»½¾· ϽÀ¹¼Ê¹À°¿¹¾Á½¿°¼À¼°ÙÅÁ¹°º½Ì¼Â¹¿ º½ ͽĹÁ¹¼°Êп¹°»¹¾¼Ý¼Í¹¿¹Ò°¸½Ì¹¼À Ú¸½»½¾¿¼°Í¹¹¿°¼À¼°Ñ¹ÀÁ°º½¾Å»¹· ½À¯Þ°ÅÙ¹¾°î¹¾Ê½¿¼ÀÁ°¸¹Ì½Í°î¹À¹Á½¾ »½¾¿ÅºÄŹÀ°¾½Í½¾Û¹Í¼Àѹ°Ñ¹ÀÁ ݼ͹¿¹Ý¹À¯°Í½Áº½À°Êо»Ð¾¹¿°ÙÅÁ¹ ʹÀ°ÌÐݰͽ¹ÍÐÀͯ°Ê¹º¼°º½ÀÁ· cOaSM`MKWMaQKcY\MSKTMUVKdYVM bMUTMXKWMUKSOaSQUVVQK`OUVJ SOaXMWMUVKdYVMKWQ\YPQSXMU Í­¹ ÀÎÐÀ½Í¼¹°«ÐÁѹʹ¾· ÜÅÊÅ»°¿¼ÀÁÁ¼°»¹Î¹°¿¹ÂÅÀ°ÆÇÈÆ ºÅ̹¼°¿ÅºÄÅ°ͼÁÀ¼Ë¼Ê¹À°Ä½Ì¹· Á¾¹¿¼ÍʹÀ°»½À½¾Ä¹ÀÁ¹À°Îк½Í¿¼Ê `OPQbMSXMUKqQPMTMrK}[VTMJ VYUMXMUKXMaSYKWObQSK›—…|Š WOUVMUKaMVM`Kš‡—KTMUV ¿¹¯±¾¹ÅÊι¹¾¼À°³ ÅÀ¿ÅÊ°¾Å¿½°¼À¿½¾À¹Í¼ÐÀ¹ÌÒ°î¼Í¹ÌÀѹ ¸½À¼À°×ÈßàÆØÒ Í¼Ì¹ºÒ°³¹°º½ÀѽÄſʹÀ¯°Í½Ì¹º¹°¼À¼ ʹÀÁ¹À°¼À¼Ò XMaSM|K{[P[|KWMUK{O`MaMUV|Š XMSMUTM] bQM\MUTMKrMUTMKbQ\MKWQVYUMJ Ö½À¼À¹Á°Ê²¹¼Í¿¹Ñ¹ÀÀ°¿Ù¼Å¯°ºÌ °»½Àź· ¾½Í½¾Û¹Í¼°º¹Íʹ»¹¼Àѹ°Î¼ÎÅÊÅÀÁ Ú±½¾Ì½Ä¼Â°Ó³«°ÙÅÁ¹°Î¼ÎÅÊÅÀÁ ι¾¼°«ÐÁѹʹ¾¿¹·Ô¹Ê¹¾¿¹·ï¼À¹¯°Î¹¾¼ YdMaK…\\Q\SMUSKƒMUMVOaKƒMaJ ˆOUVVYUMMUKSaMU\MX\Q XMUKYUSYXKXMaSYKXaOWQSK`MYJ »¹ÀÁ¯°Ì¹ÀÙÅ¿Àѹ¯°ÙÅÁ¹°¿¹¹º» Ù¹¾°Î¹¾¼°ÌŹ¾°Î¹½¾¹Â «ÐÁѹʹ¾¿¹°Ê½°Ô¹Ê¹¾¿¹°¼À¼°Á¾¹¿¼Í¯Þ XOSQUVKMUWK{MPO\K—MaWK—OUSaO U[UKSYUMQK›—…KQUQKbQ\MKWQPMJ cYUKXMaSYKWObQSK\MdM]K‰ŽMJ »½Àź»¹ÀÁ°Ñ¹ÀÁ°º½ÀŹÀʹ°»¼Ê¹¹Î¹À Ðι̽¾Â¼°°¿¾¾½¹ÍÛ½½Ì¾°Û¹¹Áͽ¼À°Ð¿ÒÀ̼À½°Î¹À°Ä¹À¿Å¹À Äѹ¹ÀÀÁÑ°¹ºÊ½ÀÀÑÁ¹½°»À½Ñ¹Ì¹º° »½ÀμμʹÀ°Î¼°Í¼À¼¯ ¼ºÄÅÂÀѹҰ×ÁÑ¹Ø ›—…|KwrOaO\QMKˆMaQKöYaUQM| XYXMUKWOUVMUKbOaSaMU\MX\Q `YUK\OXMaMUVK`OaNrMUSKSQJ \MMSKcOUTOaMrMUKrMWQMrKˆa[J WOUVMUKU[`QUMPK`QUQ`MP WMXKcOaPYKXrMqMSQa|KXMaOUM VaM`Kˆa[`[K›OarMWQMrK‡ObQS csztKaQbY]KwMXKrMUTMKef’‚ \MMSKQUQKNYXYcK`OUVVYUMXMU ›—…KöMUqQPs|K{OUQUK‹uŒs] nkl‘mùjcOPMUVVMUKdYVMKMXMU \MSYKš‡—K›—…|KbQ\MKYUSYX ˆMWMKcOaQ[WOKcOaSM`MUTM `OUWMcMSXMUKVQRSK`OUMaQX SaMU\MX\QKXMaSYKXaOWQS|KXMaSY WObQS|KWMUKdYVMKXMaSYKWMaQ bMUXKPMQU|ŠKSOaMUVUTM] öOcMPMK˜cOaM\QK—MbMUV ›—…K}[VTMXMaSM|K…WaQTMSQ| `OUM`bMrXMU|Kca[VaM`KQUQ `OUdMWQKPMUVXMrKbMQXKbMVQ ›—…KYUSYXK`OUVOWYXM\Q UM\MbMrKWMUK`OaNrMUSK`QSaMJ UTMK`OUVOUMQKš‡—]KwOaPObQr SaMU\MX\QKU[UKSYUMQKQUQK`O`QJ PQXQKbMUTMXKXOPObQrMUKWQbMUJ WQUVKSaMU\MX\QKSYUMQ] ‰~UQKbQ\MK`OUVrQUWMaXMU caMXSQXKcOUTObMaMUKYMUV cMP\Y|Kef’nkl‘mjSQWMXKXOaOJ c[SMUKYUSYXK`O`bOaQXMU QMU|KWMUKUM\MJ ýþÿ0124564786797 1 ÿý972ýÿ YMUVKXO`bMP

þ72ý07 bMrKdYVMKSQWMXKcOaPYKPMVQ !"07#079$ `O`bMqMKYMUVKbMUTMXKWQ %&'(8)*+ W[`cOSUTM|ŠKdOPM\UTM]Cœúûü

¡¢£!"¤#&"£"¥¦%§¨©ª

«¬­«®¯°±²³´µ¶ ´µ¶°·°¸¹º»¹¼°»½¾¿½· ÄÅÀÁ¹À°Î½ÀÁ¹À°Â¹Ì°¿½¾Í½ÄÅ¿¯ ͽܹ¾¹°ÅºÅº°Ì½Ä¼Â°¿½¾Ê½Àι̼ ÀÁ¹Â¹À°Ã½Ä¾Å¹¾¼°ÆÇÈɯ°¿½Ê¹À¹À º¹Ê¹°Ä½¾¹Í°»¹Î¹°ÄÅ̹À°Ã½Ä¾Å¹¾¼ ʹ¾½À¹°ÊÐÀÍźͼ°º¹Íѹ¾¹Ê¹¿ ¼ÀË̹ͼ°Î¼°Ïп¹°«ÐÁѹʹ¾¿¹°ºÅ̹¼ ¹Ê¹À°Î¼Í¹ÌžʹÀ°Í½Ä¹ÀѹʰâÒÉÇÇ Ñ¹ÀÁ°º¹Í¼Â°¾½Ì¹¿¼Ë°Àоº¹ÌÒ º½¾½Î¹Ò°Ó¼Ä¹ÀμÀÁʹÀ°Î½ÀÁ¹À ¿ÐÀ°ÅÀ¿ÅÊ°Æßß°¾¼ÄÅ°¾Åº¹Â°¿¹ÀÁÁ¹ ³ÀË̹ͼ°Ñ¹ÀÁ°¿½¾Ù¹Á¹°¼À¼°ÙÅÁ¹ ÄÅ̹À°Ô¹ÀŹ¾¼¯°¼ÀË̹ͼ°Ã½Ä¾Å¹¾¼°Î¼· º¼ÍʼÀÒ Î¼ÎоÐÀÁ°Ð̽°»¹ÍÐʹÀ°Î¹À°Í¿ÐÊ »¹Í¿¼Ê¹À°Ì½Ä¼Â°¾½Àι¯°Î½ÀÁ¹À ÚÏкļÀ¹Í¼°Ê½ÎŹ°Â¹Ì°¿½¾Í½· ͽĹÁ¼¹À°ÊкÐμ¿¹Í°Ñ¹ÀÁ°¿½¾Áз »½¾Ê¼¾¹¹À°»¹Î¹°Ê¼Í¹¾¹À°¹ÀÁʹ ÄÅ¿°¹Ê¹À°º½À¼ÀÁʹ¿Ê¹À°»¹ÍÐʹÀ ÌÐÀÁ°ÛÐ̹¿¼Ì½°º½ºÄ¹¼Ê¯°ÊÂÅÍÅÍÀѹ ǯÆÕ°»½¾Í½À°Â¼ÀÁÁ¹°Ç¯ÕÇ°»½¾Í½ÀÒ Ä½¾¹Í°Î¼°º¹Íѹ¾¹Ê¹¿°Í½Â¼ÀÁÁ¹ ÅÀ¿ÅʰĽ¾¹Í¯°Ä½Ä½¾¹»¹°ÊкÐμ¿¹Í Ͻ¿Å¹°±¼º°±½ÊÀ¼Í°±¼º°Ö½· ¹Ê¹À°Î¹»¹¿°º½ÀÎоÐÀÁ°Â¹¾Á¹ ͹Ñž¹À¯°Î¹À°ÁÅ̹°»¹Í¼¾Ò°ÚãÊÍ· ÀÁ½Àι̼°³ÀË̹ͼ°Ó¹½¹Â°×±Ö³ÓØ°Ó³«¯ Ľ¾¹Í°¿Å¾ÅÀ¯Þ°¿½¾¹ÀÁÀÑ¹Ò »½Ê¿¹Í¼°¼ÀË̹ͼ°Ñ¹ÀÁ°º½ºÄ¹¼Ê°ÙÅÁ¹ ÓÙÐÊа²¹Â¹¾¿Ð¯°º½ÀÁ¹¿¹Ê¹À¯ ÓÙÐÊаº½Àٽ̹ÍʹÀ¯°»½¾Á½· ¼ÊÅ¿°º½ÀÍ¿¹Ä¼ÌʹÀ°»½¾Á½¾¹Ê¹À ʽÌк»ÐÊ°ÊкÐμ¿¹Í°Ñ¹ÀÁ°º½º· ¾¹Ê¹À°Â¹¾Á¹°Î¼°ÄÅ̹À°Ã½Ä¾Å¹¾¼ ¹¾Á¹¯Þ°¼ºÄÅÂÀѹҰ×ÁÑ¹Ø Ä½¾¼°ÍźĹÀÁ¹À°¿½¾Â¹Î¹»°¼ÀË̹ͼ »¹Î¹°ÄÅ̹À°Ã½Ä¾Å¹¾¼°¹À¿¹¾¹°Ì¹¼À Ľ¾¹Í¹Ì°Î¹¾¼°Ê½Ìк»ÐʰĹ¹À º¹Ê¹À¹À¯°º¹Ê¹À¹À°Ù¹Î¼¯°Î¹À »½¾Åº¹Â¹ÀÒ Ó¹¾¼°»½ÀÁ¹º¹¿¹À°±Ö³Ó°Ó³«¯ ĽĽ¾¹»¹°ÊкÐμ¿¹Í°Ñ¹ÀÁ°ÄÐÄп ¼ÀË̹ͼÀѹ°¿¼ÀÁÁ¼°ºÅ̹¼°º½ÀÁ¹Ì¹º¼ »½ÀžÅÀ¹À°Â¹¾Á¹¯°Í½»½¾¿¼°Ä½¾¹Í¯ ÁÅ̹°»¹Í¼¾¯°Ê½À¿¹ÀÁ°Î¹À°ÄŹ ͹̹ÊÒ°Ú¶¹ºÅÀ°Î½º¼Ê¼¹À¯°º¹Í¼Â ĹÀѹʰÊкÐμ¿¹Í°Ñ¹ÀÁ°Â¹¾Á¹· Àѹ°Ä½¾¿¹Â¹À°Î¼°Ì½Û½Ì°Ñ¹ÀÁ°ÜÅÊÅ» ¿¼ÀÁÁ¼°Î¹À°Ä¹ÂʹÀ°º¹Í¼Â°º½· À¼ÀÁʹ¿¯°Í½»½¾¿¼°Â¹¾Á¹°Î¹Á¼ÀÁ ¹Ñ¹º°Ä¾Ð¼Ì½¾¯°¿½Ìž°¹Ñ¹º°¾¹Í¯°Ä¹· ݹÀÁ°»Å¿¼Â¯°Ä¹Ý¹ÀÁ°º½¾¹Â¯°Î¹À ĽĽ¾¹»¹°ÊкÐμ¿¹Í°Í¹Ñž¹À¯Þ ٽ̹ÍÀѹ¯°¸½À¼À°×ÈßàÆØÒ Ö¹Î¹°Ê½Ìк»ÐʰĹ¹À°º¹Ê¹· À¹À°¿½¾Í½ÄÅ¿¯°ÊкÐμ¿¹Í°Ñ¹ÀÁ ¹¾Á¹Àѹ°º¹Í¼Â°Ü½Àν¾ÅÀÁ°º½· À¼ÀÁʹ¿¯°º¹Í¼ÀÁ·º¹Í¼ÀÁ°Î¼»½ÀÁ¹· ¾Å¼°Ð̽°»½ÀѽĹİѹÀÁ°Ä½¾· ĽιҰÏкÐμ¿¹Í°Í¹Ñž¹À°Ì½Ä¼Â μ»½ÀÁ¹¾Å¼°Ð̽°Üž¹Â°ÂÅÙ¹À ѹÀÁ°¿¼ÀÁÁ¼¯°Í½º½À¿¹¾¹°ÅÀ¿ÅÊ Î¹Á¼ÀÁ°¹Ñ¹º°Î¹À°¿½Ìž°¹Ñ¹º ͹ÀÁ¹¿°Î¼»½ÀÁ¹¾Å¼°Ð̽°ʽÀ¹¼· ʹÀ°Â¹¾Á¹°¼À»Å¿Ò ÏÂÅÍÅÍ°ÅÀ¿ÅÊ°ÊкÐμ¿¹Í Ľ¾¹Í¯°Ê½Ñ¹Ê¼À¹À°±Ö³Ó°ÜÅÊÅ» ÊŹ¿°Ä¹Âݹ°Â¹¾Á¹°¹Ê¹À°Ü½À· ν¾ÅÀÁ°¿Å¾ÅÀÒ°á¹Ì°¼À¼°Î¼»½ÀÁ¹¾Å¼ ¹À¿¹¾¹°Ì¹¼À°Ð̽°»¹À½À°Ñ¹ÀÁ ºÅ̹¼°º½À¼ÀÁʹ¿°»¹Î¹°ÄÅ̹À°¼À¼ ιÀ°²¹ÍʼÀ°Ñ¹ÀÁ°»¹Î¹°ÄÅ̹À Ô¹ÀŹ¾¼°Ä½Ìź°Î¼Í¹ÌžʹÀÒ°¸½ÂÅ·


"#!$%&'()$*+,-./0&,1$23004$5361&7&)  0123

89 : ;< = > ? @ A B : A C@D:E:>FAGH;

45674797 5 57 

Z[[ ulzkpiynpimuprptmok}pipmqpiy zlupnmzh~rprkmnhzpzmulmopupiv oh~tƒzlÏmokiyp ulzptxlrnpiv ‘htlnlpimxkrpmuhiypim~pi{ thipulmohylzkmoh~}lip~ ‘prptmxh~pyppimƒrhsm²Žmtƒuhr jpiypimnhopqpm·¸Å»½h~~q }ppzmxh~pyppimok}pipmǹµ»µÄ up~lm‚htp~piy€m|pnp~zp€mupimƒy{ Ø ‚ hzlp„pimthtpth~npim~pijpiypi â ê ë à á Þ ê à â ç Þ Ú äÜ â å Þ Ý à á ¼µ»ulmŒhiuƒxƒm¾ƒqprmwtop~{ qpnp~zp€m½h~~qmthiyypiuhiymµûÊ n hopqpmmqpiym}ltxhrv Þ ò Ú Û Þ á Ü â Þ Ú ôÞ â à ì Þ ~kntƒ€mptl}m±²³mrprkvm¾pi{ µÇĸ¶Ä»mŒ~ƒmƒyqpnp~zp€m·µ¸Ç»Æ¹»ƒrhs êÞþ ÀŒp}mulmopupi€mzlupnm~lohz€ jpiypimhn}ƒzlnmnp~qpmuh}plih~ zltm‹pƒhnƒhmgpipyhthizmup~lm‚h{ à } l tx hrmzpxlmyrptƒ~€mzlupnmoh~pz è Ü â ì à Û Ú è Ü â å Þ â Ú ö æ â å Þ ð p}prm‚htp~piy€m½h~~qm‚hzlp„pi€ tp~piy€m}h~zpmnƒ~hƒy~pÏlmupimzpzp ÙëÞÝ u p i m o h~rholspivmwupmxpqhzmzh~{ Þ å à Ú Ú Þ è Þ Ú 6 Þ Ý Ü â ì à â Ü ð tptxkmthiqkyksnpimnpli xpiyykiymulxh~jpqpnpimnhxpupmh{ y p i z k iymulmnhopqp€mzpxlmzlupn z~pul}lƒiprmzh~}hokzmup~lm}l}l limup~lmƒyqpnp~zpv o h ~ r h o yp€Èmkjpxmx~lp . Þ è à ò Ú äÜ â å Þ ë Þ Ú ì à è Þ Û qpiymoh~ohupv Œh~pyppimok}pipmzh~opylmuprpt äÜâååæâÞÛÞâÚöæâåÞ nhrpsl~lpsipmim²km‘h }htoh~mlilv µ¶·¸¹º»¶·¹¼»zkiyyprmlil rltpm}h}l€mzh~ul~lmup~lmopkmjp}kpr€ ZŠa“ ` ! "` cˆa”daˆ }hnprlyk}mxh~pqppimŽmzpski nhopqpm}ltxhr€mnhopqpmhijlt€mupi Þ Ý Ü â ì à â Ü < æ â ì æ Û Ú 6 gh i y h i p l m tƒ z lÏmok{ ½h~~qm‚hzlp„pimoh~np~qpvm–p nhopqpmxhiypizlivm½h~~qmkypmthiy{ i y p { o k i y p m q p i y m u l i{ thiqkyksnpimmnƒrhn}lmok{ spul~npimz~himtƒuhrmnhopqpm}h~zpmz~hi nhopqp€moplnmkizknmpjp~pmxh~ilnpspi jkrnpimuprptm~pijptk i y p i }pipmuprptmzhtpmŒputprƒnpv „p~ipmok}pipmulmzpskim²Žv tp k x k i m p j p ~ p m r p l i i q p € È m k j p x m ½ h ~ ~ q z h ~ o p ~ k i q p € m ½ h ~ ~ q m ‚ h z l p „p i ghrprklmzpknmŒputprƒnpmqpiy À p~pxpiiqp€m´µ¶·¸¹º»¶·¹¼»lil nhxpupmÉǸÁʺ»Ë¹ÂÌµÍ th i  h r p } n p i € m l p m th i p tx oh~p~zlm‹kiypm‚k~yp„l€m½h~~qmtht{ pnpimthipulmÄÇúƻ¶ÃÄÄÃÇ»}h~zpmpjkpi Œpupm~pijpiypimok}pipmnhopqp npimtƒzlÏmokiyp{okiypmlzrh{~{ oh~lnpim}hizkspimokiyp€moplnm}hjp{ opylmxp~pmjprƒimxhiypizlim}h~zpmnrlhi tƒ~€m½h~~qm‚hzlp„pimthtpth~npi li}xl~p}lmup~lm„pilzpmqpiy ~pmtƒzlπmuhzplr€mtpkxkimp}h}ƒ~l}mqpiy }ppzmpnpimthtkzk}npimthtokpz y~prpij piypimok}pipmoh~kxpmnhopqp luhizlnmuhiypimokiypm}h~zp xhiypizlimkypmnhopqpmhijltvmŒpup sp~lm#prhizlihvmÀ–i}xl~p}liqp nhopqpmhijlt€mlpmthiyykipnpimopspi thiyprl~m}pp€mnp~hipm„pilzp npzkimuhiypimtƒzlÏmokiyp€mohoh~pxp luhizlnmuhiypimokiypvmwxp{ mpizp~piqpmthtlrlnlmxƒzƒiypi rpylmpupm#prhizlihvm|pul€mth{ Ö×ØÙÚÛÜÝÞßàáÞâÚãÜäÞáÞâåÚàâàÚäÜäæÝÞà äÜâþÞèàÚàÛ÷âÚöæêÞâÞÚØâè÷âÜêàÞÚèàÚìÜâåÞß ul o p ylpimxpspmqpiymrholsmzliyylvmhopqp iypxpmzlupnmthiyykipnpi ÛÞáàÜáâçÞÚèàÚèæâàÞÚéÜêçÜâÚëÞèÞÚìÞßæâÚíîîïð öÝÞâìàÛÞÚéÜêçÜâÚèæâàÞð ijltmlzkmulxh~jpizlnmuhiypimpxrlnp}l okiypmkizknmprhizlih€È ñàâååÞÚÛàâàòÚóÜááçÚãÜìàÞôÞâÚìÜÝÞßÚäÜâÜáõ 5ÜâæáæìâçÞòÚëáÜèàÛÞìÚêÜöÞåÞàÚëÜáÞâÿÞâå h öàìÛÞâÚÜäëÞìÚöæÛæÚéÞêßà÷âÚÛÞáçÞâçÞðÚøæÛæ öæêÞâÞÚÛßæêæêâçÞÚÛÜöÞçÞòÚìàèÞÛÚëÜáâÞßÚàÞ oƒ~ul~mokiypvm¿p~ipiqpmxkimoh~pypt npzpm½h~~qv gƒzlÏmokiypmlilmulrh{ ëÜáìÞäÞâçÞòÚùÞÝÜáàÚúûÚüÜöÞçÞÚýÛê÷ìàÛ öÞçÞâåÛÞâÚêÜöÜÝæäâçÞðÚ6ãÞçÞÚþæåÞÚìàèÞÛ th~ps€mslpk€mkiyk€mxlinmupimxkzlsv öÜáàêàÚÛæäëæÝÞâÚåÞæâÚÛÜöÞçÞÚÛ÷ÝÜÛêàâçÞð ëÜáâÞßÚäÜâèÞëÞìÛÞâÚëÜâèàèàÛÞâÚé÷áäÞÝ ‚hupiynpimxpupmnhopqpmqpiymol}p zpnnpim½h~~qm‚hzlp„pi ÖÞèÞÚöæÛæÚùÞÝÜáàÚüÜöÞçÞÚÖáÞäÜêôÞáàòÚóÜááç æâìæÛÚàâàðÚãÜäæÞÚöÜáÞêÞÝÚèÞáàÚÛÜêÜäëÞìÞâò ulykipnpimkizknmjprƒimxhiypizli xpupmopylpimopsk€m~pt{ äÜâÞôÞáÛÞâÚÛæäëæÝÞâÚÛÜöÞçÞÚëÜâåÞâìàâ ÛÜìÜÛæâÞâòÚèÞâÚÛÜäÞæÞâÚöÜÝÞþÞáò7ÚæþÞáâçÞð tk}rlt€m½h~~qmthip„p~npim~pijp{ okz€mupimulpxrlnp}lnpi öÜáôÞáâÞÚëæìàßð üæâÿàâçÞÚèÞÝÞäÚäÜáÞâÿÞâåÚöæêÞâÞ ypimok}pipmqpiymzh~zkzkxmulnƒt{ up~lmnplim}lσimupi øæÛæÚÛÜìàåÞâçÞÚöÜáþæèæÝÚùÞÝÜáàÚüÜâõ ÞèÞÝÞßÚàÞÚêÜÝÞÝæÚäÜäöÜáàÛÞâÚêÜâìæßÞâ i }lnpimuhiypimÁµ¹¼º»uprpt nplimup~lmopspimo~ƒ{ ÿÞâÞÚ0âåæÚùÝÞä÷æáÚâÞâÚÙâååæâÚöÜáàêà èÞâÚßÜäöæêÞâÚÿàâìÞðÚØìæÝÞßÚçÞâåÚÞÛßàáâçÞ olipkum pzp}pimnhopqpmupimop„pspi npzm~hiupm}h~zpmul{ Û÷ÝÜÛêàÚÛÜöÞçÞÚôÞáâÞÚæâåæòÚèÞáàÚçÞâå äÜäöÜáàÛÞâÚÛÜêÜáÞêàÞâÚÞâìÞáÞÚáÞâÿÞâåÞ⠄k ¶ à ¸ Á µ  ¹¼ºÍ zptopslmuhiypimxp{ öÜáèÜêÞàâÚêàäëÜÝÚßàâååÞÚÛÜöÞçÞÚåÝÞä÷á ÛÜöÞçÞÚèÜâåÞâÚÛÜëáàöÞèàÞâÚèÞâÚÞæáÞÚêÞâå ½h~~qÂm‚ hzlp„pimthiyspul~npimtƒ{ qhzmup~lmn~l}zprmupi çÞâåÚëÜâæßÚèÜìÞàÝð ëÜäÞÛÞàÚêÞÞìÚäÜâåÜâÞÛÞââçÞð øæÛæÚÛÜÜäëÞìâçÞÚöÜáþæèæÝÚ12ÚùÞÝÜáà 6ãÜàáàâåÚëÜáþÞÝÞâÞâÚôÞÛìæÚèÞâÚÛÜëÜáõ zlÏmopzlnmŒƒrhiymupim¿psqkmktk~ki opzk{opzkpim}„p{ üÜöÞçÞÚýÛê÷ìàÛÚèÞâÚüÜöÞçÞÚý3ìáÞÚ4ÞáåÜò ÿÞçÞÞâÚëÞáÞÚëÜÿàâìÞÚÛÜöÞçÞÚÞìÞêÚßÞêàÝ xpupm~pijpiypimnhopqpmlilvm|kypmpup ~ƒ„}nqv äÜáæëÞÛÞâÚÝÞâþæìÞâÚèÞáàÚöæÛæÚÛÜöÞçÞ áÞâÿÞâåÞâÚêÞçÞòÚìàèÞÛÚëÜáâÞßÚìÜáÝàâìÞê nplim}kz~pmqpiymulohizknmthiqh~kxpl ½h~~qm iyyk{ ëÜáìÞäÞÚèÞâÚèàêàêàëÛÞâÚöÜöÜáÞëÞÚÛÞáçÞ èÞÝÞäÚöÜâÞÛÚæâìæÛÚöÜáëæÞêÚèàáàò7Úæâåõ hnƒ~vmm‚hopyplmnp~qpmµ¶ÄÃǸÃÃÅ»½h~~q ipnpimntplhim ik{ ÛÜöÞçÞÚÜ3ìáÞÚÝÞáåÜòÚêÜßàâååÞÚôÞâàìÞÚöÜõ ÛÞëâçÞð ‚ h z l p „p i m th i y s p u l ~ n p i m „p ~ i p m h tp } } p i z p ~ p m } h x h ~ z l mrk{ áæÛæáÞâÚìæöæßÚöÜêÞáÚëæâÚöàêÞÚìÞäëàÝ óÜááçÚäÜâåÞìÞÛÞâòÚä÷èÜÚèÞâÚêÜÝÜáÞ uprptm~pijpiypimnhopqpmyrptƒ~mlil ~lnmrpzhimup i ÿÞâìàÛÚèÞâÚÞâååæâÚèÜâåÞâÚÛÜöÞçÞð ëÞêÞáÚêÜÝÞÝæÚöÜáæöÞßÚèÞâÚèàâÞäàêðÚ8Þäæâ }hopyplmz~him„p~ipm²Žv ƒ y q p n p ~ z p € m n p l i óÜááçÚãÜìàÞôÞâÚäÜâÜÛæâàÚèæâàÞÚéÜêçÜâ ÿàáàÚÛßÞêÚèÞáàÚêÜìàÞëÚáÞâÿÞâåÞâÚêÜÝÞÝæ upm~pijpiypimok}pipmnp}kpr zhikimupim}ƒiynhz ÛÞáÜâÞÚÛÜçÞÛàâÞââçÞÚöÞßôÞÚêÜäæÞÚæêÞßÞ äÜâþÞèàÚêÜâìæßÞâÚàêìàäÜôÞÚèÞáàÚêÜäæÞ qpiŒp ÇõƻĹ»¼ÃµÇ€m½h~~qm‚hzlp„pi Œprhtopiy€m}h~zp çÞâåÚèàþÞÝÞâàÚèÜâåÞâÚßÞìàÚèÞâÚáÞêÞÚÿàâìÞò èÜêÞàâðÚ69ÞÝÞäÚöÜÛÜáþÞòÚêÞçÞÚäÜçÞÛàâà thiyyms pul~npim~pijpiypim~ƒnmtlil nplimnsp}m‚ƒrƒmupi ÞÛÞâÚäÜâåßÞêàÝÛÞâÚêÜêæÞìæÚçÞâåÚöÞàÛð öÞßôÞÚÛÜöÜáßÞêàÝÞâÚÞèÞÝÞßÚêÜöæÞßÚëÜâåÞõ uhiypimnp~ulypimuhiypim}lrkhzmqpiy ‚htp~piyvm—”ˆ`œ üÜöÞçÞÚêÜöÞåÞàÚàèÜâìàìÞêÚöæèÞçÞÚöÞâåêÞò ÝÞäÞâòÚöæÛÞâÚìæþæÞâò7ÚæÿÞëâçÞðÚ ìÜÞ

Фѥ©ÒÓ¡Ÿ¢Ô§¨¡Ò¢ÕžÓž

=>?

žŸ ¡¢£¤¥¡ ¡¢¦§¨©¡Ÿ

%@==E>&@9:':=>(@):HA>*+<?H?:,

=>?

3îðîîÚèàÞÚäÞâéÞÞìÛÞâÚæâìæÛÚäÜâèÜõ íîîûðÚøæÛæÚàâàÚÝÞáàêõäÞâàêÚßàâååÞ -×Øø08Ú./ù.ÙÚõÚ9ÜêÞàâÜáÚÞêÞÝ ìàÛÚèÜêÞàâÜáÚìÜáêÜöæì𠪫¬Z’]^­®¯­[^{m°pul}moh~iptpmwqk }h~liymlnkzm´µ¶·¸¹º»¶·¹¼Í ãÜ äÞ á Þ â å Ú à â à Ú äÜ â å Þ Û æ Ú ö Ü Ý Þ þ Þ á 6 ãÞ äë Þ à Ú Þ Û ß à á â ç Þ Ú ì Ü äÞ â õ ì Ü äÞ â êÞàâðÚãÜÝÞâþæìâçÞÚÛÜÚöæìàÛÚäÜÝÞçÞâà ÿÜìÞÛÚæÝÞâåÚÝàäÞÚÛÞÝàð k}ktpm±²²³m}hxh~zlmzpnmxh~jpqpmxpup ‚}hzlpxmpupm´µ¶·¸¹º»¶·¹¼ äÜ äö æ Þ ì Ú Û Ü ö Þ ç Þ Ú ê Ü ÿ Þ á Þ Ú ÷ ì ÷ è à è Þ Û ð äÜ â è Ü ê Þ Û Ú ê Þ ç Þ Ú æ â ì æ Û Ú äÞ â è à á à ð Ú üÜ õ ëÜÝÞâååÞâÚêÞäëÞàÚëæÛæÝÚ31ðîî øæÛæÚÛÜìàåÞÚöÜáþæèæÝÚüÜâÿ÷â÷ tprptm´µ¶·¸¹º»¶·¹¼»np~qpm½h~~qm‚h{ nhopqp€mxp}zlmpnk Ø Þ Ú þ æ å Þ Ú ì à è Þ Û Ú äÞ æ Ú ì Ü á à Û Þ ì Ú ì á Ü â ò Ú äÜ õ ö Ü ì æ Ý Þ â ò Ú ê Þ ç Þ Ú äÜ äÞ â å Ú ß ÷ ö à Ú äÜ â å õ ß àâååÞÚöæìàÛâçÞÚìæìæëÚëÞèÞÚëæÛæÝ 4æâåæðÚ6ãÜÝÞàâÚÛÞáÜâÞÚêÜäæÞÚÛÜõ zlp„pimulpmzh~xlrlsm}hopyplm‹h}zm‘~h}}v lnkzlm xh~nhtop{ ÝÞàâÛÞâÚöÜáæêÞßÞÚäÜâÿàëìÞÛÞâ åÞäöÞáòÚþÞèàÝÞßÚäÞâèàáàò7ÚæÿÞëÚóÜááçð 32ðîîð öÞçÞâçÞÚöÜáôÞáâÞÚæâåæòÚêÞçÞÚìÜáõ –pmzh~xlrlsmnp~hipmthtpiymoh~xpnplpi iypiiqpvmwnkm}h{ ìáÜâÚìÜáêÜâèàáàòÚêæëÞçÞÚëÞêÞá ãÞÞìÚäÜâåÞôÞÝàÚöàêâàêâçÞòÚóÜááç 6ãÞçÞÚßÞâçÞÚìÜáàäÞÚëÜÝÞâååÞâ àâêëàáÞêàÚêÜ÷áÞâåÚ×ÞìæÚüÜâÿ÷â÷Ú4æâåæ äÞæÚäÜâçÜáÞëÚÛÞáçÞâçÞð ßÞâçÞÚäÜäàÝàÛàÚìàåÞÚÛÞáçÞôÞâðÚ-Þëà ÞìÞêÚèÞêÞáÚþÞâþàÚèæÝæòÚêÜÝÜöàßâçÞÚêÞçÞ çÞâåÚäÜäàÝàÛàÚÿàìÞÚáÞêÞÚöÜáöæêÞâÞÚçÞâå qpiym}piypzmthip„pivmwqkmthtp{ ~liymolnlimnhopqp 9àÞôÞÝàÚìÞßæâÚíîîïò ÛàâàÚæêÞßÞâçÞÚöÜáÛÜäöÞâåÚèÞâÚêæèÞß ÛÜÚô÷áÛêß÷ëðÚ.æåÞÚêÜáàâåÚþÞèàÚêìçÝàêì ìàâååàò7ÚæÿÞëâçÞð uknpimnplimp~lnmqpiymulokpzm~ƒn okpzmulxpnplm}hi{ óÜááçÚäÜâåÞÛæÚÛÜìÜáÞäõ äÜäàÝàÛàÚïúÚÛÞáçÞôÞâÚèÞâÚäÜäàÝàÛà ëÜä÷ìáÜìÞâÚæâìæÛÚöæêÞâÞÚëÜâåÞâìàâ 9ÜâåÞâÚöæÛæÚàìæòÚóÜááçÚàâåàâÚäÜõ }hrkzkzmuhiypimnhopqpv ul~l€Èmkjpxmjh„hn ëàÝÞâÚäÜâèÜêÞàâÚàâàÚèàëÜÝÞõ öæìàÛÚêÜáìÞÚô÷áÛêß÷ëðÚ1àáàÚÛßÞê áÞâÿÞâåÞâÚêÞçÞò7ÚæâåÛÞëÚëáàÞÚçÞâå âæâþæÛÛÞâÚöÞßôÞÚèàÚãÜäÞáÞâåÚÞèÞ Œpupmtprptmlzk€mwqkmthtpnpl qpiymsƒolm¶·¹ èÜêÞàâÜáÚçÞâåÚÝÞçÞÛÚþæÞÝðÚøæÛæõöæÛæ þÞáàÚêÜÿÞáÞÚ÷ì÷èàèÞÛðÚãÜöÜõ áÞâÿÞâåÞââçÞÚÝÜöàßÚÛÜÚåÝÞä÷æáÚèÞâ ß÷öàÚìáÞ0ÜÝÝàâåÚàâàð nhopqpm~pijpiypim¾ƒ~qm¿p~upipvmh{ ¸ºÂ»lilv Þ ß æ â Ú Ý Þ Ý æ ò Ú ó Ü á á ç Ú äÜ Ý æ â ÿ æ á Û Þ â Ý æ äâ ç Þ ò Ú ó Ü á á ç Ú ö Ü Û Ü á þ Þ Ú è à àìæÚäÜâþÞèàÚåÞäöÞáÞâÚëÜáÛÜäöÞâåÞâ ê Ü Û ê à ð Ú 5à ê Þ Ý â ç Þ ò Ú à Þ Ú ê Ü á à â å Ú äÜ â å õ opqpmoh~„p~ipmhtp}mqpiymthtoprkz gpsp}l}„p é ÷ ÷ è Ú Þ â è ùÞ Ý Ü á ç Ú üÜ ö Þ ç Þ ö æ Û æ Ú ç Þ â å Ú Û Ü Ü äë Þ ì ò Ú Û Þ ë Þ Ý Ú ö Þ å à Þ â Ú ÛÞáçÞõÛÞáçÞÚóÜááçòÚèàäÞâÞÚàÞÚìàèÞÛ Þ ë Ý à Û Þ ê à Û Þ â Ú Û Ü ö Þ ç Þ Ú Ý Ü â å Þ â Ú ë Ü â è Ü Û ð zkoksiqpmlzkmulxlrlsmxpilzlpm}hopypl ƒtkilnp}l ã Þ Þ ì Ú ë æ Ý Þ â å ê Ü ÿ ÷ â è Ú Ý à â Ü è à Ú . Þ Û Þ á ì Þ ò Ú øæ Û æ Ú à ì æ Ú ö Ü á à ê à ö Ü 0 Ü á Þ å Ü ð Ú ý Û ê ÷ ì à Û Ú íÚ äÜâåàÛæìàÚìáÜâÚçÞâåÚÞèÞð ó Ü á á ç Ú þ æ å Þ Ú äÜ äà Ý à Û à Ú nƒ}zktmzh~oplnv g‚m‚ƒrƒmlil ÛÜÚãÜäÞáÞâåòÚóÜááçÚèàõ ëá÷èæÿìòÚçÞÛâàÚöÞìàÛÚãÜäÞáÞâåÞâÚèÞâ ÛæäëæÝÞâÚé÷ì÷õé÷ì÷ÚÛÜöÞçÞÚÛÞáçÞâçÞ 6ãÞçÞÚêæèÞßÚäÜÝæâÿæáÛÞâÚôÞáâÞ Àwnkmnpyhzmkypm„pnzkmulxpiyylrv thiypnkmxk{ äàâìÞÚäÜäöÞâìæÚêÜõ ìÜâæâÚÝæáàÛÚçÞâåÚàÞÚëÜáêÜäöÞßÛÞâ êÜþÞÛÚìÞßæâÚíîî2ÚßàâååÞÚíî3íðÚøæÛæ æâåæòÚßàâååÞÚêÜÛÞáÞâåÚôÞáâÞÚæâåæ ÷áÞâåÚèÜêÞàâÜáòÚßàâååÞ æâìæÛÚÛÞÝÞâåÞâÚáÜäÞþÞÚð êÜöÜÝæäâçÞòÚùÞÝÜáçÚýÛê÷ìàÛÚ3òÚèàìÜáõ äÞêàßÚèàêæÛÞàðÚøÞßÛÞâÚÿÞÝ÷âÚëÜâåÞâõ Œp}zliqpm}hipiymÁµºÂÃÄÅ»np~hipmol}p iqpmnhopqpmlt{ ÞÛßàáâçÞÚàÞÚèàäàâìÞ ãÜßÞáàõßÞáàâçÞòÚàÞÚèàêàöæÛÛÞâÚèÜõ öàìÛÞâÚìÞßæâÚíîî2ÚçÞâåÚöÜáàêà ìàâÚëæâÚäÞæÚäÜâåÜâÞÛÞâÚÛÜöÞçÞ zh~xlrlsmÁöĻÆÇö¶»ulmpizp~pmlok{lokmupi xlpimqpiympnpi æâìæÛÚäÜâåæáæêàÚöæõ âåÞâÚëÜÛÜáþÞÞâÚèÜêÞàââçÞðÚÖæÛæÝÚ2ðîîõ ÛæäëæÝÞâÚÛÜöÞçÞÚÛÞáçÞÚíîîïÚßàâååÞ ôÞáâÞÚæâåæò7ÚæþÞáâçÞðÚ ìÜÞ „pilzpmjpizln€Èmkjpxmwqkmnhxpup ulxpnplpiiqp ÉǸÁʺ»Ë¹ÂÌµÍ }ppzmthilnps : ž¢£ž;ž§¡ Îh„hnmqpiymoh~x~ƒÏh}lm}hopypl ipizlvmhopqp σzƒtƒuhrmlilmzh~iqpzpmpuprpsmxhiy{ xhiypizli yhtp~mnhopqpvm–pmthiypnkmxkiqp qpiympnpimulokpz{ }hnlzp~m²mnƒrhn}lmnhopqpmqpiymzh~{ iqpmxp}zliqpmoh~nƒi}hxm|p„p -×Øø08Ú./ù.ÙÚõÚÙåÞáÚìÜáÝàßÞì öÜáêÞäÞÚìÜäÞâõìÜäÞâÚÛ÷äæâàõ ßàìÞäðÚ6ãæÛÞÚèæÞÚôÞáâÞÚàìæòÚÛÜêÞâõ ÿÞâìàÛÚèÞâÚÞâååæâòÚéÞêßà÷âÚêìçÝõ ìÞêâçÞòÚàÞÚëæâÚÞÛÞâÚäÜäÞÛÞàÚÛÜöÞçÞ âçÞÚêÜÛêàÚèÞâÚöÜáÞâàò7ÚÛÞìÞÚôÞâàìÞ }ltxpimulm~ktpsiqpmulm‚ƒrƒvm¾pzp{ iptkimulxpuknpimuhiypimnh{ àêìÚ6ÜáÞÚ9ÞäÞçÞâìàÚÙÝöÜì÷Ú ï2 ÛÞáìàâàðÚ6-àÞëÚäÜäÞÛÞàÚÛÜöÞçÞòÚêÞçÞ çÞâåÚß÷öàÚç÷åÞÚèÞâÚêß÷ëëàâåÚàâàð ~pzpmnhopqpmqpiymwqkmtlrlnlmpuprps opqpmtƒuh~iv êÜÝÞÝæÚäÜâåÜâÞÛÞâÚÛÜöÞçÞÚêÞÞì äÜáÞêÞÚöÞâååÞÚÛÞáÜâÞÚàÛæìÚäÜõ 5ÜâåÜâÞàÚëÜáÞôÞìÞâÚÛÜöÞçÞò ~pijpiypimuh}plih~vm‚ƒprmnƒrhn}l Àpxlmtp}lsmohrktmzpskmtpk ÛÜÚëÜêìÞðÚØìæÝÞßÚêÜöÞöâçÞòÚþæäÝÞß ÝÜêìÞáàÛÞâÚöæèÞçÞò7ÚæÿÞëâçÞð 6ÜáÞÚäÜäöÜáàÛÞâÚêÜèàÛàìÚìàëêòÚèà nhopqpmlzk€mwqkmthiypzpnpimxprliy xpnplmuh}plih~mtpip€mtp}lsmrlpz{ Û Ü ö Þ ç Þ â ç Þ Ú ì Þ Û Ú ê Ü è à Û à ì ð ÞâìÞáÞâçÞÚêÜìÜÝÞßÚÛÜöÞçÞÚèàëÞÛÞà ã Ü ö Þ å Þ à Ú ôÞ â à ì Þ Ú Ø â è ÷ â Ü ê à Þ ò Ú 6 Ü á Þ }knpmtƒuhrmqpiym}huh~spipvmÀwnk rlpzmuh}pliiqpmqpiymopyk}€Èmkiy{ 6 øÞ â ç Þ Û Ú ê Ü Û Þ Ý à ò Ú ê Þ äë Þ à Ú å Þ Û þÞâåÞâÚÝÞâåêæâåÚèàÿæÿàðÚãÜöÞàÛâçÞÚèà ö Þ â å å Þ Ú ê Ü Û Þ Ý à Ú ë æ â ç Þ Ú Û Ü ö Þ ç Þ Ú ê Ü ö Þ å Þ à rholsm}knpmnhopqpmqpiymtƒuh~i€m}lt{ npxmjh„hnmnhrpsl~pim²mgp~hz ì Ü á ß à ì æ â å ð Ú ãÞ ç Þ Ú ö à Þ ê Þ â ç Þ Ú äÜ â ç Ü õ âåàâõÞâåàâÛÞâÚèæÝæòÚæâìæÛÚäÜâåõ ë Þ Û Þ à Þ â Ú Þ è Þ ì ð Ú Ù ë Þ Ý Þ å à Ú ê Þ Þ ì Ú à â à Ú ß Þ äë à á xhr€mupimhrhypivmprpkmyrptƒ~mnk~piy $$Žmlilv ê æ Þ à Û Þ â Ú è Ü â å Þ â Ú ä ÷ äÜ â â ç Þ ð Ú ã Þ â å Þ ì ßàÝÞâåÛÞâÚÛÜáàâåÞìÚçÞâåÚäÜâÜäëÜÝ ê Ü äæ Þ Ú è Þ Ü á Þ ß Ú è à Ú . Þ ôÞ Ú äÜ äà Ý à Û à }knp€Èmkjpxiqpv ghiyhiplm~pijpiypim½h~~q öÜèÞÚÞâìÞáÞÚÛÜöÞçÞÚëÜêìÞÚèÜâåÞâ ÛÜöÜáÞåÞäÞâÚÛÜöÞçÞðÚ9àÞÚëæâÚàÛæì ëÞèÞÚÛÜöÞçÞðÚãÜìÜÝÞßÚÛÜáàâåÚöÞáæ ghik~kzmwqk€m}ppzmlilmtƒuhrmnh{ ‚hzlp„pi€mwqkmthiypnkmth{ ÛÜöÞçÞÚêÜáÜä÷âàÞÝÚöàÞêÞò7ÚæþÞáÚ6ÜáÞ äÜâå÷ÝÜÛêàÚÛÜöÞçÞÚèÞáàÚöÜáöÞåÞà ÛÜöÞçÞâçÞÚèàêàäëÞâÚèàÚèÞÝÞäÚÝÜäÞáàð ÛÜëÞèÞÚ-áàöæâÚ.÷åþÞð èÜêÞàâÜáòÚêÜëÜáìàÚÛ÷ÝÜÛêàÚ8àìÞÚÙêßÞáò 6üÞÝÞæÚÛÜöÞçÞÚþÞâåÞâÚêÜáàâåõ opqpmthtpiym}hupiymthipulmz~hiu iqknplm~pijpiypiiqpvm–pmtht{ ÖÞèÞÚêÞÞìÚäÜäÜêÞâÚÛÜöÞçÞò øæèàÚãæêÞâì÷òÚßàâååÞÚÙââÜÚÙ0ÞâìàÜð êÜáàâåÚèàÿæÿàðÚÖÜäÞÛÞàÞâÚ8õúÚÛÞÝàÚöÞáæ ulmukilpmÏp}slƒivm‹piqpnmuh}plih~ xh~spzlnpimuhzplr{uhzplrmok}pip 6ÜáÞÚöàÞêÞâçÞÚäÜâçÜêæÞàÛÞâÚèÜâåÞâ 6ÖÞÝàâåÚêæÛÞÚçÞâåÚÛÝÞêàÛòÚìàèÞÛ èàÚèáçÚÿÝÜÞâòÚêæëÞçÞÚÞôÜìÚÛÜöÞõ qpiymoh~rƒtopmkizknmthijlxzpnpi qpiymulxpnplmxp~pmtƒuhrvm–p ä÷äÜââçÞðÚ5àêÞÝâçÞÚêÞÞìÚèàäàâìÞ ìÜáÝÞÝæÚä÷èÜáâÚèÞâÚìàèÞÛÚìÜáÝÞÝæÚáÞäÞà çÞâçÞò7ÚæþÞáÚàöæÚèæÞÚ÷áÞâåÚÞâÞÛ ~pijpiypimnhopqpmqpiymzh~oplnvmgp{ }knpmnhopqpmuhiypimxpukpi äÜâåÜâÞÛÞâÚèáÜêêÚÿ÷èÜÚÛÜöÞçÞ èÜìÞàÝâçÞòÚäàâàäÚÞëÝàÛÞêàÚþæåÞò7ÚæþÞá öÜáâÞäÞÚøÞÝ9àêÚ-àÞáÞÚ.÷0ÜÚèÞâÚøàÝÝç np€m}hzlpxmnprlmpupmz~himop~k€mwqkm}hrprk ypkimqpiymthik~kziqpm}p{ æâìæÛÚÞÿÞáÞÚëÜáâàÛÞßÞâÚöÜáâæÞâêÞ ÖæìáàÚøÜáöæêÞâÞÚ-ÜáöÞàÛÚ9Ø7õ.ÞìÜâå ÙÝöÜì÷ÚÖáÞö÷ô÷ð thth}pimxpupmuh}plih~mrpiyypipi{ iypzmkilnv ìáÞèàêà÷âÞÝòÚäÞÛÞÚ6ÜáÞÚÞÛÞâÚäÜõ ìÞßæâÚ3228Úàâàð 9ÞÝÞäÚëÜâçàäëÞâÞâÚëæâòÚÛÜöÞçÞ iqpvmwupmnhopqpmtƒuhrmnkzkmop~k€ Àhopqpiqpmgp}m½h~~qmop{ â ç Ü ê æ Þ à Û Þ â Ú è Ü â å Þ â Ú ä Ü äÞ Û Þ à Ú Û Ü ö Þ ç Þ ã ÷ Þ Ý Ú ô Þ á â Þ ò Ú 6 Ü á Þ Ú ä Ü â å Þ Û æ Ú ß Þ äõ ê Ü ö Þ àÛâçÞÚþÞâåÞâÚèàÚÿÞäëæáÚèÜâåÞâ nhopqpmz~pul}lƒipr€mnhopqpmtƒuh~i€ yk}vm‹pk{opkmnp}kpriqpmkypmnh~hiv ö Ü á ÿ ÷ á Þ Û Ú ì á Þ è à ê à ÷ â Þ Ý ð ë à á Ú ê Ü äæ Þ Ú ôÞ á â Þ Ú à Þ Ú ë æ â ç Þ ð Ú 9à Ú Þ â ì Þ á Þ ö Þ þ æ Ú Ý ÞàââçÞðÚ4ÜöàßÚöÞåæêÚÝÞåàÚÞëÞöàÝÞ nhopqpmhijlt€mupimopiqpnmrpylv °pnm}lp{}lpmup~lm‚ƒrƒmupzpiymkizkn -ÞëàÚöÜáöÜèÞÚþàÛÞÚêÜáÜä÷âàÞÝò êÜÛàÞâÚôÞáâÞÚçÞâåÚàÞÚäàÝàÛàòÚìÜáöÞâçÞÛ äÜâçàäëÞâÚÛÜöÞçÞÚèÜâåÞâÚÿÞáÞ @¤Ñ¡¢A¡§¡ ¡ŸÒ© Àwnkm}knpmnhopqpmlzkm}hpnmtkrpl thiqpn}lnpi€Èmzkzk~iqpvm—”ˆ`œ äàêÞÝâçÞÚäÜäëÜáàâåÞìàÚñÞáàÚüÞáìàâà ÛÜöÞçÞâçÞÚöÜáôÞáâÞÚäÜáÞßÚèÞâ èàëÞÛÞàÛÞâÚèàÚäÞâÜÛàâðÚ ìÜÞ BC> BC>

Õ¡Ÿ55¡¢¡Ó¡©¢£¤¥¡ ¡

IJKJLMNJOMPQRSJOMNQMTURSJLMVWXYXY

=>?

Z[\[]^_`a^[bcde`fd wiupmulmrpkiu~qmqpiy }hohip~iqpmjknkx tk}ksmxpnplpiv ghijkjlmnhopqp zh~xh~jpqpv ulpiyli{piylinpi hopqpmqpiym}kups oknpirpsmsprmtkupsv }ptxplmnh~liyvm|piypi jknkxmrptpmwiup wxprpylmolrpmnhopqp …`†`^‡ˆa‰Š‰d }ptxplmuh}plimnƒ}zkt }ltxpimulmrhtp~lmxki wiupmulxhikslmuhiypi ‹lrpmwiupmliyli nhopqpm~k}pnv ol}pmthipulm}p}p~pi xpqhz{xpqhzmqpiymjpizlnv thijkjlmnhopqpmwiup htxknmopylmiyhiypzv |piypim}ptxplmuh}pli }hiul~l€mwiupmsp~k} \`bŠfe`a^]_` ‚h}hnprlmnhrkp~npi nhopqpm~k}pnvmizkn thtoh~lmxh~spzlpi pupiymzpixp nƒrhn}lmnhopqpmqpiy thiysliup~lm~k}pniqp rholsvmŒh~zptp{zptp€ }hiypp€mnlzpmthiyƒzƒ~l zhrpsmrptpmwiup pxrlnp}lmxpqhzmzh~}hokz€ ~hiuptmuprptmpl~ nhopqpmuhiypimiƒupv }ltxpimup~lmuprpt piypim}hnprl{nprl oh~}lsmqpiymzhrps ‹lrpmlzkmzh~pul€mykip{ rhtp~lmupimpiyli{ thijkjliqpmulmth}li uljptxk~m}pzkm}hiuƒn npim}ppmpl~mh~knmilxl} piylinpivm–ilmpyp~ jkjlmpzpkmthiykjhniqpv tpnpimokoknmuhzh~{ zhxpzmulmpzp}miƒupv uh}plimnƒ}zktiqpmkyp ‚hrplimoh~h}lnƒmpnpi yhivm|piypim~hiupt ‘lptnpimohoh~pxpm}ppz zh~p„pzv th~k}pnmuh}plimypki zh~rprkmrptp€mŽmthilz }ptxplmjknkxmth~h}px€ izknmthiyk}l~ pxrlnp}lmxpqhz€mzliupnpi }ppmjknkx€mrprkmolrp} rprkm~hiuptmopylpi iyhiypz€mpiypimrkxp zh~}hokzmpnpimth~k}pn }ptxplmoh~}lsvmizkn nhopqpmwiupmqpiy zp~ksmnpxk~mop~k}mpzpk }h~pzmnplimqpiymsprk}v thihtk~iqp€mul{ oh~iƒupmzh~}hokzv nptxh~mulmrhtp~l wyp~mptpi€mzpnmpup }p~pinpimpyp~mthiy{ zhtxpzmwiupmth{ }prpsiqpmwiupmthi{ sliup~lm}lip~mtpzpsp~l ’fd†^]“ˆa“`” iqltxpimnhopqpv jkjlnpimnhopqpmth„ps rpiy}kiyvm‹psnpi •yhiypzmpuprps —”†d˜Šaaˆ™fš‰›œš


456789 78 8 0123

 !"#$

Í Î Ï Ð Ñ ÒÓÎÎ

‚ƒ„…†‡ˆ‚‰†Š‹ŒŽˆ²³´´´µ¶·¸¹º»¹¼¶½¾³¿ÀÁ²³´´´µ‚‡ˆ‘’‘“Š‰µ¶Á¾¾¿Âµ¶Á²Â²²µ„‰”Œˆ‰•Œ’–Áÿ²¿Áµ‚ƒ…ˆ—Ž‰–´³ÃÃÄÁµ‚ˆ˜‰‰ˆ…†‡™‰•–Á¾½Á¿µ‚ˆ…—š–ÁÂÂÁĵ‚ƒˆ„—ƒˆ˜›’‰œœ‰ŠŒ‰’–ÁþÂÁ´µ—Œ”ŒžˆŸ›ŠŒ†‰ˆ ›“‰Š‰ˆš‰œ‰–¾½½Äõ¶Â¾½´³´µ‚ˆ—’›“›“ˆ‘Š‰’ˆ„‰œ‰“›†Œ–ÈÉÊËÊ̖ ‚ˆ—’›“›“ˆ‘Š‰’ˆ‚›ŠŒ†œ‰”–Á²Ä½Ä½µ—Œ”ŒžˆŸ›ŠŒ†‰ˆ ›“‰Š‰ˆš‰œ‰–¾½½Äõ¶Â¾½´³´µ‚ˆ—’›“›“ˆ‘Š‰’ˆ„‰œ‰“›†Œ–´³¾½¾Ãµ¶´³¾½¾¾µ‚ˆ‚¡‰†‰¢ˆ„›†Œˆ£Œ†œ‰‰–ÁÃÁ¾ÁÁµ‚¤™„… ¤–ÂÄÄý²¿µ‚ƒ…ˆ‰”›–´Â³´²Ãµ¶´Â³´²Âµ‚¥¦š›†Ž“¥¦¤“‰œ¡–³¿´Ã²µ¶³Ãÿ²¾´µ‚¤ˆ ŒŠ‰¡‰›‰’–´²ÄÃÄ¿µ ‚ˆ„›†Œˆ ›“‰Š‰–²Â³¾³½µ‚ˆ„—ƒˆ˜›’‰œœ‰ŠŒ¡‰’ˆ‰”›–´Â³¿´³µ‚šˆ˜‘ŠŒ§‰ˆ¨‘”‘†ˆ©ƒ˜¨ª–³¿Ä¾½¾Áµ¶³ÃÂÁÄ󵶳¿ÁIJõ‚ˆ—’‰†Œ“œ‰ˆ„‰†‰œ‘ŠŒž‰–³³¿Â´´µ ‰••¡ˆŸ‰”Šˆ˜‘ŠŒ§‰ˆ¨‘”‘†–ÁÁ½½Á²µ¶ÁÁ½½Â½µ‚ˆ‘Š‰’ˆŒ”«†Ž‰Šˆ‚‘‰‰”–³¿²Á³´³µ¬Ž«‹‰ˆ¤”‘†”‰ŒŽ”‰ˆ Ž“•Œ‰–¿¿Â´Á´Áµ‚¤¥ ‚‰žŒ”‰ˆ¤Š‰œ‰”–Á²¾½´Äµ¥“†Œˆ˜‘ŠŒ§‰ˆ¨‘”‘†ˆ©¥˜¨ª–Âò¿½½µ‚ƒˆ„‘†œ‰‰ˆ ›“‰Š‰–¿¿Ã¾Ã¾µ¶¿¿Ã´Ã´µ‚ƒˆ‰§’œ‰ˆ ›“‰Š‰ˆ‰”›–¿ÁĿ¿µ‚ƒˆ­›‘‘”ˆŸ‰Œ¢‰–Á²Ã¿½¾µ¶Â¾½ÁÁÁµ¥œ®›‰”§‘ˆ¯‰°‰ˆ…‰†›†‰ˆ—Ž‰™Ž«¡‰ž‰†‰–Ãòµ¶¿¾½Ãòµ„Ž†‘“‰ÁþÁÃֈƒ”ŒˆŸ‰ž‰‰”‰“–Áô¾´³µ¬‰“‰ ‰’‰†‹‰–Á¾Á´Ãµ‚¥ˆ…¤™±Á´¾´Ãµ¶Á¾²ÃöÅÆǺ¶´ÃÄ

^_`_abcdefgheaij k_aecbgldejbg^mmn

%&'()*%%+,-.+,/-01234+50-13+5464.7/8/2-.+9::*+3-21; <480-8/=+;1.77-+;-81+1.1>+?-36-5.@-+-3-=+2-.7-=+=48-2-+,1 A-7-=+648246-5<B0--.+=-.-;+-18>+9842=-21+=-5+5/.A/.7+,18-1; 0-.=-8-.+6B=4.21+<42-8+6-8-+64246-5<B0-+51=-+-,-+,1+=4.7-; 6/2-8-.+3-2-0-;> 9::*+@-.7+,161361.+98BC+?AB;-8+D81C1.+6-,-+<4<48-6542436-=-.+7-7-0+343<4.=/5+=13+.-21B.-0+24E-8-+3-5213-0> F-.@-5+64246-5<B0-+*.,B.421-+@-.7+2-.7-=+<48<-5-=+,-. <4864.7-0-3-.+0-7-+1.=48.-21B.-0+=482-.,48-+5-84.-+50/<.@-,-+,1+<-G-;+%9:*> )-7-+648=-3-+<-<-5+5/-01C15-21+91-0-+D21-+HIJK+,1+?/<-1L MND+<48-5;18+34.@4,1;5-.>+O13.-2+*.,B.421-+,1<-<-=+*8-5> 9-2/5-.+'103-1P-8+;-.@-+=48,181+643-1.Q643-1.+3/,-+@-.7 31.13+64.7-0-3-.+1.=48.-21B.-0+@-.7+-,-+,1+<-G-;+B=B81=-2 )17-+981348+*.,B.421-+R)9*S> ++:1=/-21+5B.C015+1.1+2/,-;+<480-.72/.7+2-=/+=-;/.+04<1;L ,-.+.-7-Q.-7-.@-+=1,-5+-5-.+<48542/,-;-.+=-.6-+64.@4Q 042-1-.+@-.7+=47-2L+0/7-2L+,-.+<48-.1+,-81+643481.=-;>+%B.C015 ,-.+,/-01234+9::*+-7-5.@-+;-.@-+<12-+24042-1+04G-=+1.=48T4.21 643481.=-;> U1215B+=48</8/5L+*.,B.421-+-5-.+=4854.-+2-.521+,-81+(*(D 24<-7-1+B=B81=-2+=48=1.771+246-5<B0-+,/.1->+O4=-61+1=/+04<1; <-15+54=13<-.7+6482B-0-.+246-5<B0-+<48546-.A-.7-.+=-.6-,-+;-8-6-.+64.@4042-1-.+34.@40/8/;> 94824=48/-.+?AB;-8+D81C1.+E2+,1+2-=/+2121+,-.+)-+'@-00V-=-01==1+E2+,1+61;-5+0-1.+2/,-;+2-36-1+6-,-+=-8-C+648=15-1-. <480-=-8+<40-5-.7+6B01=15>+%4,/-.@-+=1,-5+243-=-+34.7/8/2 246-5<B0-L+.-3/.+-,-+5464.=1.7-.+<42-8+545/-2--.+,1 <40-5-.7.@-> ?-0-3+5B.=452+1.10-;L+V4.6B8-+%UVO+UB@+:/8@B O18=B,168B,AB+;4.,-5.@-+<4824748-+34.4=-65-.+0-.75-;Q 0-.75-;+=48-5;18+/.=/5+34.@/,-;1+5B.C015L+543/,1-. 343</5-5-.+A-0-.+<-71+=48<4.=/5.@-+9::*+@-.7+=/.77-0+,-. ,1648E-@-+243/-+61;-5> V484C484.21+648.@-=--.+UB@+:/8@BL+1-+=40-;+34.4813-+2/8-= 84231+,-81+:4584=-812+W4.,48-0+(*(D+W48B34+X-0E54+=48=-.77-0 JY+(4<8/-81+HIJY>+:/8-=+1=/0-;+@-.7+-5-.+,1A-,15-.+6-@/.7 ;/5/3+/6-@-+643481.=-;+34./.=-25-.+5128/;+246-5<B0.-21B.-0> D,-+436-=+6B1.+121+2/8-=L+@-1=/+(*(D+31.=-+,10-5/5-. /.1C15-21+017-L+648/<-;-.+2=-=/=-+9::*L+64.743<-01-.+436-= NZ4E/=1T4+[B31==44+9::*+=-.6-+2@-8-=L+,-.+64.@404.77-8--. 5B.7842+,4.7-.+343T481C15-21+TB=482+%B.7842+:B0B+W/01+HIJJ 242/-1+VBM+\+W/.1+HIJH> UB@+:/8@B+34.47-25-.L+643481.=-;+=1,-5+=-5/=+,1-.77-6 1.=48T4.21+,4.7-.+3401<-=5-.+,181+0-.72/.7+54+64.@4042-1-. 3-2-0-;>+:15-6+V4.6B8-+1.1+6-=/=+,1-68421-21L+G-A1<+,1,/5/.7 8-5@-=+@-.7+34.E1.=-1+246-5<B0-+.-21B.-0> :/,-;+=480-0/+<-.@-5+@-.7+,15B8<-.5-.+-51<-=+,/-01234 9::*+,-.+64824=48/-.+24.71=+-.=-8-+5/</+)9*+,-.+):*L+,1+3-.-,-+,/-+5464.=1.7-.+<42-8+3401<-=5-.+=B5B;Q=B5B;+6B01=15+,1 <40-5-.7.@->+943<1.--.+A-0-.+,1+=436-=+,-.+6842=-21+6/.+245-01 0-71+2/01=+,1,-6-=> F40-A-8+,-81+24A/30-;+.47-8-+@-.7+648.-;+54.-+2-.521 640-8-.7-.+B04;+(*(DL+E-36/8+=-.7-.+643481.=-;+,16480/5-. ,431+5464.=1.7-.+@-.7+A-/;+04<1;+<42-8+54=13<-.7+343<1-85-. 247401.=18+B8-.7+34.7/-2-1+1.2=1=/21+246-5<B0-+;-.@-+/.=/5 5464.=1.7-.+34845-+243-=-> 94.,-6-=+1.1+3/,-;Q3/,-;-.+34G-5101+648-2--.+/3/3 8-5@-=+*.,B.421-+@-.7+A4./;+,-.+3/-5+,4.7-.+54=1,-5A40-2-. =/A/-.+5B364=121+246-5<B0-+.-21B.-0+<-15+@-.7+68BC421B.-0L 2431+68BC421B.-0L+3-/6/.+@-.7+-3-=18>R]]]S

Š‹Œ‹Ž ‹Œ

‘‹Œ‹Ž’“Œ””‹• –“—˜™˜’˜š‹’›››

o p q r s r t u v w t xy z r { |p}vwvptor~vqvs€vs œžŸ ¡ ¢£ ¤¢¥¦¦¦¦¦¦¦¦

§¨©ª«¬­ª©®¯«©°¨©±²³©´

SeRceXgdeeececg^ePeT fgdgaghiXgcVagWg

6666 66 638"68463 3 34

26 86 64638 9 98 964/# ÔÕÖ ÛÜáâÝÜÜÞéÛÜÝßáÛâÜèàèÜèÛêÝâáâÜãÜáâä 9 664426 ååÜÜæçÝ Üâ×ØÙÚ Û çá â è 5 6 6 3666866 23 76 4"68467 48 45 62669!6 5 63376 626 56 73 96445 26 866# ÜÞåÜéâÞ 26 6  3 8 73 4 ÝÜçî ÜàÜêÛêÞåÛÜáæââéëàæéÚÜâÛëáÝÜÛïìÜåâÜéæâÛéæèÚáÛÛÝàÝáéáèëçÜ íêéÛâçé 3686 4 2 8 3 66453+ 6

5 4/3 6!86 6 9 4 6"6

4#846 6869 9 6 7 àÜÜÞçð ñÜ ë â Ü â ì Ü Û Þ Ü â Û î á à Ü Ú Û Ü Ý Ü ß ÜéâàôÜïÛâÜìëÜíòéâìÜòÛÛóáëéçÜÛÞÜæéß 26 7 6 55 686938"6846 4 6 8 4326473455 46 )6 6 6 4 4 ÔÕÖ×ØÙÚÛçéâíÜÛiÜàjÜåÛÝáåÜìÜâÜâÛkólmÛÞáåéåéâèÛêâíêÞ

826

6344 26 6866 4332

76964854 mê 6 7 

43 62

8659 4 "6 84646 76 õö÷øù÷ùúûûû 8 åïâÝëïèïÛîêåÜâÛnáîëêÜëéðõöopùöqùöûûû 8 26 4 

8 3 6 6 # )3 9

5 6  73 4 3 5 6  4 9

  3 4 26 8 6 6 4  3 8 9 8 üýüþÿ0 23 4 5 6 4 73 8 6 9

8 6 4 4 6426 524 569 8 2 6 6 2 426 45 6 73 9-38 943649 7362636 rE;DKEs(38 962"6 )3 6 6464)6!6%'/ 97 

56 '3 7 4 3 6 4635686  # 3  4 2 3 7  4 4 3 %669'3 45t38 68 234 6 8 6 4  6 7 

 6 8 6 9 "6 8 4 6  8   6 

4    3 4 %34 4 2u002362 66 + # )3 4 6 4 5

6 4 5 6 4  3 4 3 8 6  26 4 

8 3 4 3 2

5

4 6 96 9 45646

 

4 9 6  26 4 4 5 %3 6620023'3+#3426' 4785 + 6 46 6 4 

4 9

  3 4 26 8 6 6 4  3 8  6 6 4   4 6 76 6 0023'3+#'8393/649 63 93492 6

!34 6 64 66"6 6326 4

6 6445*386 99688966664 644(67 34452 6"6 6 64( 2# '6 2002338 46 )63% 364 3 # 

9 ) 6 3 4 4 3 5

 4  v69002336964w3 86 685 6 & # * 

 ! 3 4 6 , 6 7 3 6 2 6  3 6 6 8 6 4 ( 6 

 26 8 6 6 4 26 76 9 2

3 45 6 7

%34 4 002336964w3 86 6 )6 6 5 7 6 4 ( 76 6 4 5 3 8 6 ( 8 3 +

3 ( 23 4 5 6 4 6 7 

 6 8 6 9 6 9 6

%3 6650023 4 4) 8)6 6 664 7

6 4 66869 338"6 876 46 347 6,6# 6869"6846 46 8 4$6 3#4 66!673455 4664 264!6

4 5  2

6 70023'3+#%326 /649 6 4 5 76 26  3 4 26 8 6 6 4  3 8 

4

4 5 9 6 4 76 

8 3 4 3 2

5

 8667 

8

43 9 6  3 6 '6 u0023'3+#537 6% 364#A:;<=> 9 8 4 4 6 6 4 

4 9

  3 4 26 8 6 6 4  3 8 4 5 6 4 

 6 2

76 6 4 5 76 26 4 96  3 64385 4 ( 9"6 876 986 86!64 66426 94 ()8 73 38# 3 426 865676 4#26 % 8 343 6 4 6 x=yEKEAr;CE?NAÿ?NNELE?AB=?CEyE@E?AIBBxÿ 6 "6 9 ( 9 6 3 

 4 5 6 6 4 6 2

76 6 4 4 26 8 6 6 6 4 BLJz;?H;AI0M  

  3 

6

 2 3 4 5 6 4 &

4 5  6 4 & 6 

9 6 

 # 6 8 6 46 6

 

49 6  26 4 {E |E KAü}<E?@JLJ 449 34238334 573

9 64368 6 46 (74 38&66"6 99664 268/# 364626 8664656429 373 883 93#'3644 4 6 6 26 4 

26 8 4 49

 673 45 6445 8 9 43 423 836436426 66# 3 45

5 4 67 64  8

(43 3649 49668866 ( 6 4 3 8 6 6 26  3 6 8 6 6 4 ( 26 6 4 5 

9 8 6 4 5 6 6 4

 

 4 6  4 2 4 3 

6 ( 73 6 +

4 ( 

 6  6 6 4  3 8 6  # 6 626 26446 639863+8 4 (739 3 %3 6 4  8 8 6 26 53*6386686(4(6

6 43(( 6 4 6 9 #  3 4 5 3 4 6

 )26 6 4 64

 8 3 + 86 4

5 3 7 4 6 6 647 

 )3 6886699! 8

56642

!3 8-# 6 !6 344 6,67 #67626 4 630 6 4 3 26 8 8 4 6 76 26 )3 -

! 3 6  6 4 5 2

7 3 8  3 76 6 

9

( " 6 8 4 6 

8

4 3 6 4 5 3 8

4 9 6   1 1  6 

4 2  3 9 2 7386 642 ÔÕÖ×ØÙÚÛçïßïâÛéâôïÛÜÝÜÞÜßÛ€éâہáâàéëéÞÜâۂÜâèêâÜâۃ‚„ 967 35869 8644 64 !66 644 4 2

664( 456 9 26 36 6 3 6 38 )6 # 845 676 45 8 23 9# *

4 5 2

473 96485

4 7363 îêÞÜâÛèáàêâèÛÜàÜÛçÜæÜÛîáëåÜÞêâìÜòہïßïâÛéâôïâìÜð 26 68643542636 464358 6 6344 66446 73 6845 26 7 -

8

4 9 6  6 6 4 76 8 6 6 2

9 9

  3 9

 2

 3 

9 õöopùöp÷ûûû 8 6 45 6  3 6 6 46 4 6 8 6 45 9 8 (  3 8 3 9 6 5 6 4 23 4 5 6 4 6 9 6

26 6 426 45 426 45# .6 6 66456326 4 98 6 4 436883966493473 64 64534 6452 645 9#:;<=> …ÿüÿ38 6 , 4*342 8 64/645 464 64532 45 8

4438 46426 8 6 ( 

 2 38 6 3 66645 464 9 626#-34564+696964 þ?; @ A B = ?C; C; DE ?A C E ? # 66 6 6  3 6 7 3

7( 5 # 645 464 9 96626738 664& 45 (349 ( 664 F= DE G E H E A : I; DG E H E > 3 6

4 6 7 7 3 4

4 !

 6 8 6 .6 8 4 6 76 26 

8

4 3 6 26 4373 64645 4649383 9#*/9383 9! 56 BJKL=H@EAMJNGE 26 6453 689 3656 264 67  6869738 456 2 4 69664696 66 3 3456 */03 3 6 73 666473838!6646 6 5 64393 6 2 9396764# /645 464 64532 45626 6645 464 645& 45

26 4 5 69644 6 64 49 645 464532 45#26 FM'L+-6-5-;+<4.-8+A15-+51=-+34.,-6-=5-. 3-5-+,1-+,-6-=+,16-52-`,1A436/=+/.=/5+;-,18+54 3386376 OU*FM' 645 464 64532 45 645"6! 3 

6-.7710-.+24<-7-1+2-521+5-2/2+,1+64.7-,10-.+1=/+G-A1< 64.7-,10-.> */ 3

7 9 4 ;-,18L+-,-+648-=/8-.5-;+@-.7+34.7-=/8+2B-0+1=/Y+O4813- :-521+,1.10-1+2-.7-=+64.=1.7+A15-+,1-+343-.7 2#"3 2643468693 3 4 6

5-21;> 3401;-=L+34.,4.7-8+,-.+34.7-0-31+24.,181+=48A-,1 #3 68 3 !34 682264356984 IZJYK\JKY[[[ 2/-=/+64812=1G-L+5;/2/2.@-+6-,-+5-2/2+61,-.->+?1- 3#4! 456 49 46 642 8 †*‡ A/7-+G-A1<+34.7/E-65-.+2/36-;+-=-/+A-.A1+34./8/= 1#%+ 79 8 309 5 (9 645342386 [M+6-,-+;/5/3+.B83-=1C+,1+%1=-<+M.,-.7 E-8-+-7-3-.@-+3-21.7Q3-21.7L+<-;G-+1-+-5-. +VN'\D[M #+ + 3  8

 !6 643 7 9 43 938(!36964734 3 M.,-.7+]/5/3+91,-.-+R%M]D9S+5;/2/2.@-+9-2-0+J^_ 343<4815-.+54=48-.7-.+@-.7+24<4.-8.@-> D@-=+RHS+,-0-3+;-0+2-521+=1,-5+;-,18L+342516/.+=40-; ?1A40-25-.+6/0-+6-,-+9-2-0+JaJ+-@-=+RJS+D6-<10 8 6 4 5 6 4 26 567 86 ,16-.7710+,4.7-.+2-;+,-.+;-513+54=/-+21,-.7 2-521+-=-/+-;01+=-.6-+-0-2-.+@-.7+2-;+34.B0-5+/.=/5 5#36964(964 

2 3436/.@-1+E/5/6+-0-2-.+/.=/5+34.@-.75-+<-;G- <482/36-;+-=-/+<48A-.A1++24<-7-13-.-+,13-52/, 7#' 6834645 2-521+1=/+=1,-5+-5-.+3-/+;-,18L+3-5-+;-513+54=/- ,-0-3+9-2-0+JaI+-@-=+RYS+,-.+-@-=+RKSL+3-5- u#)34646649645 ( 642664964 (7345 66 8 21,-.7+,-6-=+343481.=-;5-.+2/6-@-+2-521+=4824</= 64348152--.+=48;-,-6.@-+=4=-6+,10-5/5-.L+24,-.7+1- #- 42 45734664964626476568 ,1;-,-65-.+54+64821,-.7-.> ,4.7-.+2/8-=+64.4=-6-.+;-513+54=/-+21,-.7+,-6-= # )3 696864 49 768 8( 6764564 68656 9 W15-+2-521+,1.10-1+2-.7-=+64.=1.7+,-.+;-8/2+;-,18 ,154.-5-.+2-.,48-+,1+=436-=+8/3-;+=-;-.-.+.47-8- 228 #A:;<=> /.=/5+343<4815-.+54=48-.7-.+3-5-+2-521+6/.@- 6-01.7+0-3-+436-=+<40-2+;-81>++R1G4S 54G-A1<-.+/.=/5+;-,18L+<10-+24=40-;+,10-@-.75-.+2/8-= I;?EHAB=L;ˆ;?E?AxE‰}yE@=?ArE?@}K 6-.7710-.+24<-7-13-.-+342=1.@-+,-.+=-5+3-/+;-,18L :/./+b+[16=-;/=-3-L+D,TB5-=

mg e X g n fk kiTecg~_RicW

OePbQgheRbagSbTegUbVecWWbXgj_QeWebgmeTjb


45678596

57 0123

!" 1

G&H4*)+5&84*))4+IJ+K&8&-+'4+L&-&*)+5MNH4*)+L/*),/-

OAPDBFDBC=Q::F=9AR:S<:B=Q:T:=QDS:@=>ABCDBC?<

UVWXYZ[\]^_`abc_de\f[gV_d[hYi_]X[Vd[_V\]Vg_]Y\ff[j_kY_XVd[i\Z[l [][h_]emY\f_]eX[\ˆ[d_j^\fh^Xp_xYk[g Uem[\Z[g_e\[d_^X[\f_Z[\f_meX[k[ h[[]_de\Y\[V_j^g[hY_de\f[][g[\l kY_[][h_]emY\f_he]Y\ffY_hegY][X_no_de]eXp_qq[ [Xf[_r[dWY]_sl_r[dWY]l [k[_g^Xm[\_Yv[l_\[dV\_kej[W[\ kY_XVd[i_]eXhemV]_de\fV\fhY_ge he[g_~Vd[]_`€n‚ƒc_WYi[g\Z[_hVk[i XVd[i_geX[m[]_meX\[d[l_uVi[hYdp de\k[W[]g[\_j[W^X[\_][\[i_Xe][g qY\kVh[XYl_t[mVW[]e\_u[fej[\fl_Y\Y_h[\f[]_gi[v[]YX_he]ej[i_k[WVX v[Xf[_i[XVh_de\fV\fhYp w´eXV\]V\f_W[k[_h[[]_ge[kY[\ zVd[i_rYX^_meX[k[_hegY][X_kV[ hemejVd_]emY\f_j^\fh^Xp_„Yi[g\Z[ k[\_g[d[X_d[\kY_XVd[i\Z[_]eXm[v[_j^\fh^Xp h[Z[_hVk[i_de\fV\fhYp_µ[\Z[ de]eX_k[XY_XVd[i_UVWXYZ[\]^p Vf[_hVk[i_de\Y\k[gj[\V]Y__k[\ wxyz{U_]eX[\f_h[Z[_d[hYi_][gV] jYd[_he\]Yde]eXp g[d[X_d[\kY_k[\_k[WVX_Z[\f_YgV] Ueˆ[X[_]eXWYh[i_teW[j[_rVhV\ dedY\][_kV[_geW[j[_gejV[Xf[_`ttcl V\]Vg_de\edW[]Y_XVd[ip_{\]Vg wU[[]_Y]V_h[Z[_]Yk[g_][gV]_h[d[ ]eXm[v[_j^\fh^Xl}_ej[h_UVWXYZ[\]^p r[dWY]_sl_UVkYd[\l_de\f[][g[\ Z[\f_]eXkYXY_k[XY_hedmYj[\_Yv[l hede\][X[_v[g]Vl_h[Z[__de| heg[jYp_x[WY_h[Z[_kYdY\][_WYi[g_keh[ s[_]Yk[g_de\fYX[_][\[i_kY_keg[] ][\[i_j^\fh^X_Y\Y_kY[gYm[]g[\_ˆVX[i de\fV\fhYp_wU[m]V_d[j[d_]emY\f \fV\fhY_kY_XVd[i_m[W[g_deX]V[l} k[\_geˆ[d[][\_V\]Vg_\fV\fhY XVd[i\Z[_[g[\_[dmX^jp_tY\Y_Y[_][gV] iV[\_Z[\f_]Y\ffYp_Uej[Y\_de\f[\| [dmX^jl_][WY_]Yk[g_[k[_g^Xm[\_Yv[ g[][\Z[_h[[]_kY]edVY_xXYmV\_~^f[l g[Xe\[_iV[\_keX[h_]eXVh_de\f| meXkY[d_kY_XVd[i_Z[\f_kY]Y\ff[jY\Z[ ˆ[d_XVd[il_][\[i_j^\fh^X_Vf[ g[Xe\[_hVk[i_de\fV\fhY_hedV[l} he[g_]Yf[_][iV\_j[jV_Y]Vl_k[\ de\V]VW_[gheh_[j[\_V][d[_Z[\f ej[h\Z[p fVZVXl}_ge\[\f\Z[p Ue\Y\_`€‚ƒcp UVWXYZ[\]^_de\f[][g[\l_Y[_k[\ s[_gedVkY[\_de\fed[hY_hejV| meXe\ˆ[\[_WY\k[ip__wt[j[V_]eX[kY de\fiVmV\fg[\_reh[_r[dWY] ue\VXV]\Z[_vYj[Z[i_reh[ Yh]XY\Z[l_„VXZ[]Y_`ƒbcl_k[\_[\[g\Z[ XVi_W[g[Y[\_k[\_Vf[_WeX[j[][\ `j^\fh^Xc_j[fY_h[Z[_[kY_][gV]p_U[Z[ ke\f[\_reh[_tem^\jefYl_teˆ[d[][\ r[dWY]_X[v[\_j^\fh^X_j[\][X[\ Z[\f_meXVdVX_he][iV\l_…fV\f XVd[i_][\ff[\Z[_V\]Vg_kYm[v[ mejVd_][iV_d[V_WY\k[i_ge_d[\[ t[jY[\fgXYgl_k[\__de\VV_ge m[\Z[g\Z[_j[i[\_WeX][\Y[\_Z[\f †emXYZ[\]^l_de\fV\fhY_he[g_U[m]V de\fV\fhYp_tedVkY[\l_U[m]V_`€b‚ g[Xe\[_mejVd_[k[_mY[Z[p_U[Z[_i[X[W teˆ[d[][\_´[\k^\f[\p_w…k[_he| dedmV[]_][\[i_jemYi_fedmVX_k[\ ‰Š‹ŒŽ‘’“”“’Ž’‹•–‹—“Ž‰‘ `€‡‚ƒc_kY_XVd[i_deX]V[\Z[l_UVv[\| ƒc_d[j[dl_][\[i_j^\fh^X_de\f| WedeXY\][i_mYh[_dedm[\]Vl}_ge| gY][X_€pooo_Yv[_Z[\f_]eX]V]VW_[gheh| dedWeXˆeW[]_eX^hYp_Uek[\fg[\ ‰˜Š’˜Š•™š›œ›žŸœ› › ¡ Ÿ¢›£œ¤¥› •¤¢œ¡§›£¨©ª§›£ \Z[_k[\_i[XVh_meX[j[\_dedV][Xl} de\fe\[Y_Xej^g[hY_We\kVkVgl_Y[ ¨ŸœŸœ¤««Ÿ¢ŸœŸ¥¢›¨ž›¡›£ ›£žŸœ› › ¡›¦¨ kYp_s[_de\ˆeXY][g[\l_h[]V_i[XY feXVh_]emY\f_ke\f[\_he]Y\ffY__no jVi\Z[p ›«¨Ÿž¡£«Ÿ¨¡£¡ de\f[gV_mejVd_[k[_Xe\ˆ[\[_deXe| hemejVd_j^\fh^X_]eX[kYl_][\[i_kY de]eX_k[\_heW[\[\f_ƒn_de]eX xemY\f_j^\fh^X_]eXhemV]_Vf[ ej[h\Z[p ¬­¥Ÿ¨Ÿœª•Ÿ£¡£®¯°”±²³ keg[]_XVd[i\Z[_deXeg[i_hejem[X ]eXhemV]p_…gYm[]\Z[l_kV[_XVd[i_kY de\f[\ˆ[d_XVd[i_rYX^_V]^d^_`bocp ¶[d[]_qY\kVh[XYl_uVjZ[]\^l j^g[hYp_`[fV\f_YhdYZ[\]^c

9:;<=>:?<@=>AB:BCCDBC==EF:BC

#$%&'()(*)+%(,(-+.(*'/*)(*+.&-0(-(1+%&-/2&0+34/,+5&6(-(+7-_t[(8j[4V,_j^g[hY_g[dY_kY_hY\Y_mYh[_kYg[][g[\

–ŽŠ“ “‰“Ž’˜‘“•‹™š›¡©¨›–›Ÿ›£ª•¡¡¨š¡ §©£¡£ ¡¨©®¨Ÿ£›¦²ª«››¨¥Ÿ£¡£›¤©›«¡¢Ÿ£›¥¢‰¤Š‹£ŒŽ ›£‘’ «“Ÿ”¥Ÿ £¨›œ› ¢›œ›¢Ÿ ››£ ›œ¡›«›œ•¨œŸ«ª•Ÿ£¡£®¯°”±²³

Q<C<F=<BR:D=AB:;DBC:B=:?:P=QFPA?

t^][_u[fej[\fl_rekZ_yg^_Ul_Z[\f_YgV] u…y8… l_xzs´{ _|_„[X[_Wek[f[\f_„[h[X [\]YhYW[hY_kY\Y_gem[g[X[\p U]Xehl_Z[\f_de\[kY_g^Xm[\_gem[g[X[\_W[k[ w [\f_WeXjV_kYme\[iY_Z[_WY\]V\Z[_Z[\f de\k[dWY\fY_v[jY_g^][_de\f[][g[\l_mY[Z[ ƒn__~[\V[XY_j[jVl__hefeX[_de\edW[]Y_W[h[X mejVd_kYW[h[\fl_g[Xe\[_Y]V_We\]Y\f_]eXg[Y] Wedm[\fV\[\_W[h[X_We\[dWV\f[\_hegY][X We\[dWV\f[\p_´[\fV\[\_Z[\f_kYgeX[g[\ ge[d[\[\p_U^[j_jYh]XYg_dVk[i|dVk[i[\_mYh[ zW_€oo_V][l_kY[dmYj_k[XY_W^h_r[\[_x[g_xeX| he[g_hegY][X_h[]V_mVj[\_j[jV_]eXhemV]_i[dWYX kYW[h[\f_heˆeW[]\Z[l}_g[][\Z[l_heVh[Y kVf[_`rxxc_ƒo€ p__wr[\[_]eXhemV]_kY[j^g[| hYg[\_dVj[Y_k[XY_WeXe\ˆ[\[[\l_Wedm[\fV\[\l hejeh[Y_We\feX[[\\Z[l_]Y\ff[j_WX^heh_ Y\| meXkY[j^f_ke\f[\_W[X[_Wek[f[\fp Uek[\fg[\_V\]Vg_Xe\ˆ[\[_Wedm[\fV\[\ Y\YhiY\fl_iY\ff[_h[X[\[_We\V\[\f_WeXje\f| YhiY\fp w„[jY\f_j[d[_h[]V_dY\ffV_hVk[i_[kYp_t[j[V W[h[X_Z[\f_m[XVl_h[[]_Y\Y_d[hYi_k[j[d_WX^heh g[W[\_j[Y\\Z[l}_g[][_rekZp hVk[i_[kY_g[\_mYh[_hefeX[_kY]edW[]Yl}_g[][ We\fg[Y[\_g[Xe\[_dedmV]Vig[\_mY[Z[_Z[\f UeVdj[i_Wek[f[\f_h[[]_meXkY[j^f q[jY_t^][_u[fej[\fl_sX_UYfY]_qYkZ^\Y\kY]^_uxl ]Yk[g_hekYgY]p_ [dV\_kYVh[i[g[\_mYh[ ke\f[\_v[jY_g^][_dedY\][_hVW[Z[_Y\h][j[hY h[[]_de\Y\[V_j^g[hY_W[h[X_We\[dWV\f[\_W[X[ ]eXj[gh[\[_heˆeW[]\Z[l_][iV\_Y\Yp_w„edmY[| jYh]XYg_Z[\f_[g[\_kYW[h[\f_\[\]Y_jemYi_X[WYl Wek[f[\f_^\keXkYj_meg[h_Y\Yl_Ue\Y\_`€‚ƒcp Z[[\_deh]Y_kYg^dV\Yg[hYg[\_ke\f[\_kev[\ kedY_de\fiY\k[XY_[XVh_We\kegp_Uej[Y\_Y]Vl ue\VXV]_UYfY]l_dehgYWV\_We\feX[[\ Z[\f_]eXi^Xd[]p_t[j[V_mYh[_hehV[Y_WeXdY\][[\ Wek[f[\f_dedY\][_[f[X_j[dWV_We\eX[\f[\ i[dWYX_hejeh[Yl_\[dV\_d[hYi_[k[_memeX[W[ Wek[f[\fl_][iV\_Y\Y_mYh[_hefeX[_kYgeX[g[\l} V\]Vg_d[j[d_i[XY_kY][dm[i_kedY_ge[d[\[\ m[X[\f_k[f[\f[\_Z[\f_kY]Y\ff[j_WVj[\f_W[X[ i[j_Z[\f_WeXjV_kYme\[iYp_…\][X[_j[Y\_Wed[h[| g[][\Z[p \f[\_WY\]Vl_Y\h][j[hY_jYh]XYgl_k[\_WeXje\fg[W[\ „j]_teW[j[_rY\[h_„egeX[[\_{dVd_`r„{c WedYjYg\Z[p_`i[kc

%ü7üúÿù&'7()ÿ*(7+&ÿ,61(ý'ü6þ6

·¸¹º»¸¼¹½¾¿ÀÁÂü¾Ä ÅÆÇÆÈÉÊËÆÌÆÍÌÈÅÆÎÆÇÈÏÆÍÐ ˆVgVW_j[Z[g_k[\_m[fVhp_ued[\f_g[j[V_hVk[i ËÑÍÌÆÍÈÒÊÇÓÆÇÆÉÈÉÆÎÆÇÈÔÊÇÐ ÎÊÒÕÔÈÎÊÌÊÇÆÈËÖÇÊÓÆÒÖ×ÖÔÆÎÖ kYm[\fV\_j[fYl_g[dY_jemYi_e\[g_kY_h[\[_`W[h[X ÎÊØÆÇÆÈÉÊÇÙÆÍÊÍÚÈÛÊÇÊÜÆ j[d[c_ ÝÕÌÆÈÒÊÇÓÆÇÆÉÈÔÖËÆÜÈÆËÆ ÉÊÙÖÍËÆÓÆÍÈ×ÑÜÆÎÖÈÉÆÎÆÇ ÞÆÍÌÈÔÊÇÒÆÜÆÇÈßÕ×ÖÈàáâàÈ×Æ×Õ U{ …x ÖÔÕÈÈÜÆÇÊÍÆÈÔÊÙÉÆÔÍÞÆÈËÖÍÖÐ Ÿ¨¤››¤§¤ž›£Ÿ ››£›«›œŒ›£ ©£›£ ×ÆÖÈÎÔÇÆÔÊÌÖÎÚ ãäÆÙÖÈÎÕËÆÓÈÙÊÍÌÆÝÕÐ ÜÆÍÈÉÇÑÉÑÎÆ×ÈÒÊÒÊÇÆÉÆÈÓÆÇÖ ÉÊÙÖÍËÆÓÆÍÈ×ÑÜÆÎÖÈÉÆÎÆÇå ÜÆ×ÆÕÈÎÕËÆÓÈËÖÒÆÍÌÕÍÈ×ÆÌÖå ×Æ×ÕÈÔÊÇÜÆÖÔÈÉÊÙÒÆÍÌÕÍÆÍ ËÆÍÈÎÊÌÊÇÆÈÒÖÎÆÈËÖÒÆÍÌÕÍåæ ÜÆÙÖÈ×ÊÒÖÓÈÊÍÆÜÈËÖÈÎÆÍÆ èÉÆÎÆÇÈ×ÆÙÆëåæÈÜÆÔÆÈçÕÞÆÍÔÑÚ ÉÆÎÆÇåæÈÝÊ×ÆÎÈäÊÔÕÆÈÅÆÌÕÞÕÐ ÔÊÌÆÎÍÞÆÚ ÒÆÍÈÅÊËÆÌÆÍÌÈÅÆÎÆÇÈÏÆÍËÑÐ ÅÆÎÆÇÈÏÆÍËÑÍÌÆÍÈÔÊÇÒÆÐ ìÆÔÍÑÈÔÖËÆÜÈÙÊÍÆÙÉÖÜ ÍÌÆÍåÈçÕÞÆÔÍÑåÈÎÆÆÔÈËÖÔÊÙÕÖ ÜÆÇÈÉÆËÆÈâíÈÝÕ×ÖÈàáâàÈ×Æ×Õå ÆËÆÈÜÊ×ÕÓÆÍÈËÆÇÖÈÉÊËÆÌÆÍÌ ËÖÈÉÆÎÆÇÈÉÊÍÆÙÉÕÍÌÆÍÈÎÊÐ ÙÊÙÒÕÆÔÈÇÆÔÕÎÆÍÈÜÖÑÎÈ×ÕÐ ËÆÍÈÉÊÙÒÊ×ÖÈÔÊÇÓÆËÆÉÈÉÆÎÆÇ ÙÊÍÔÆÇÆåÈçÊÍÖÍÈèâéêàëÚ ËÊÎÚÈçÊÝÆÜÈîÌÕÎÔÕÎÈàáâàå ÉÊÍÆÙÉÕÍÌÆÍÈÎÊÙÊÍÔÆÇÆÚ ÅÖÓÆÜÍÞÆÈÎÊÝÆÕÓÈÖÍÖÈÒÊÇÐ ÇÆÔÕÎÆÍÈÉÊËÆÌÆÍÌÈËÖÉÖÍÐ ãîËÆÈÒÊÒÊÇÆÉÆÈÉÊÙÒÊ×Ö ÓÆÇÆÉÈÆÌÆÇÈÉÊÙÒÆÍÌÕÍÆÍ ËÆÓÜÆÍÈÜÊÈÉÆÎÆÇÈÉÊÍÆÙÐ ÞÆÍÌÈÙÊÍÌÆÜÕÈÜÊÝÆÕÓÆÍÈÝÖÜÆ ÉÆÎÆÇÈÔÊÔÆÉÈÆÜÆÍÈËÖ×ÆÜÕÜÆÍ ÉÕÍÌÆÍÈÞÆÍÌÈËÖÒÕÆÔÈÑ×ÊÓ ÓÆÇÕÎÈÒÊÇÒÊ×ÆÍÝÆÚÈðÆÉÖÈñÆÝÆÇ ËÖÈ×ÑÜÆÎÖÈÉÆÎÆÇÈÞÆÍÌÈ×ÆÙÆÚ ÅÊÙÜÆÒÈÛÆÌÊ×ÆÍÌÈËÊÍÌÆÍ ÝÖÜÆÈÓÆ×ÈÖÔÕÈÔÊÇÝÆËÖåæÈÝÊ×ÆÎÈÉÇÖÆ ÛÊÍÕÇÕÔÈìÆÔÍÑåÈÉÑÎÖÎÖÈÉÆÎÆÇ ÙÊÙÆÍïÆÆÔÜÆÍÈÔÆÍÆÓÈÜÆÎ ÞÆÍÌÈÒÊÇËÆÌÆÍÌÈÜÊÒÕÔÕÓÆÍ ×ÆÙÆÈÞÆÍÌÈÔÊÇÒÆÜÆÇÈÔÊÇÎÊÒÕÔ ËÊÎÆÈÈËÆÍÈäÊØÆÙÆÔÆÍÈÏÆÍÐ ÉÑÜÑÜÈÎÊÝÆÜÈâòÈÔÆÓÕÍÈÎÖ×ÆÙ ÖÍÖÚ ØÕÜÕÉÈÎÔÇÆÔÊÌÖÎåÈËÖÜÊÍÆ×ÈÒÆÐ ËÑÍÌÆÍÚ ÍÞÆÜÈÑÇÆÍÌåÈËÆÍÈÒÊÇÆËÆÈËÖ ãäÆ×ÆÕÈ×ÑÜÆÎÖÈÜÆÙÖÈËÖ çÊ×ÆÖÍÈÒÊÇÓÆÇÆÉÈËÖÒÆÐ ÆÜÎÊÎÈÝÆ×ÆÍÈÕÔÆÙÆÚÈãäÆÙÖ ÎÖÍÖÈÒÖÎÆÈËÖÜÆÔÆÜÆÍÈØÕÜÕÉ ÍÌÕÍÈÜÊÙÒÆ×ÖåÈìÆÔÍÑÈËÆÍ ÙÊÙÆÍÌÈÒÊÇÓÆÇÆÉÈÔÖËÆÜÈÆËÆ ×ÆÞÆÜÈËÆÍÈÒÆÌÕÎÚÈÛÊÙÆÍÌ ÉÊËÆÌÆÍÌÈ×ÆÖÍÍÞÆÈÝÕÌÆÈÒÊÇÐ ÓÆÇÆÉÈÜÖÑÎÈËÆÍÈ×ÑÎÈÍÆÍÔÖÍÞÆ ÙÊÇÊÜÆÈÉÊÇÑ×ÊÓÈÌÇÆÔÖÎÚÈÛÊÐ ÍÕÇÕÔÍÞÆåÈÉÆÇÆÈÉÊËÆÌÆÍÌ ÍÌÆ×ÆÙÖÈÜÊÇÕÌÖÆÍÈÙÆÔÊÐ ty„…8…_´Yk[\f_¶YW][_t[XZ[_rY\[h kYh[dW[Yg[\_^jei_WYdWY\[\l}_g[| ÙÊ Ç Ö Æ × ÈÎÆÍÌÆÔÈÒÆÍÞÆÜåÈÎÊÔÊ×ÆÓ „egeX[[\_{dVd_`r„{c_k[\_y\eX| ][\Z[p ÎÆÇÈÔÊÇÒÆÜÆÇÚÈãäÆÙÖÈÙÆÐ fY_UVdmeX_r[Z[_uY\eX[j_`yUruc Ueˆ[X[_]eXWYh[i_…ff^][_t^dY| ÉÆ ÖÓÈÙÊÍÆÍÌÌÕÍÌÈÒÆÍÞÆÜ t[mVW[]e\_u[fej[\fl_ykkZ_UYh| hY_´_r„zr_t[mVW[]e\_u[fej[\fl Î v[\]^X^l_de\ej[hg[\l_WYi[g\Z[ UVv[Xh[l_de\f[gV_hVk[i_ded| ÕÔÆÍÌÚÈÛÆÜÆÍÞÆåÈÜÆ×ÆÕÈÒÖÎÆ hVk[i_de\f[\ff[Xg[\_mY[Z[ meXYg[\_d[hVg[\_de\fe\[Y_j^| ÍÆÍÔÖÈÌÇÆÔÖÎÈÕÍÔÕÜÈÜÖÑÎÍÞÆåæ Wedm[\fV\[\_W[h[X_´[\k^\f[\ g[hY_Z[\f__]eW[]p_ue\VXV]\Z[l ÓÆÇÆÉÈìÆÍÔÑÚ he\Yj[Y_zW_9lb_dYjY[X_kY_…„´r j^g[hY_Y]V_hVk[i_dej[jVY_g[Y[\ ÅÊËÆÌÆÍÌÈ×ÆÖÍåÈîÓÙÆË ƒo€ p_w„ej[gh[\[[\_mYh[_kYj[g| k[XY_meXm[f[Y_[hWegp_wt[dY__g[Y èóáë åÈÒÊÇÓÆÇÆÉÈÉÊÙÒÆÍÌÕÐ h[\[g[\_][iV\_Y\Yl}_ej[h\Z[l heˆ[X[_h^hY[jl_eg^\^dY_d[VWV\ ÍÆÍÈ ÜÊÙÒÆ×ÖÈÉÆÎÆÇÈÏÆÍËÑÐ ]eg\Yhp_{\]Vg_j^g[hY_geve\[\f[\ ÍÈ Ue\Y\_`€‚ƒcp ËÆÉÆÔÈÎÊÌÊÇÆÈËÖ×ÆÜÐ ue\fe\[Y_j^g[hY_Wedm[\fV| [k[_kY_r„{p_t[dY_YgV]_de\f[v[hY ÍÌÆ Î Æ ÍÆ ÜÆ ÈãßÖÜÆÈÇÆÙÆÖÈ×ÆÌÖ \[\_W[h[Xl_[W[g[i_]e][W_kY_W[h[X Wej[gh[\[[\_Wedm[\fV\[\_]eX| ÜÆÍÈÎÆÞÍÚ ÆÈÝÕÌÆÈ×ÕÙÆÞÆÍÈËÆÐ j[d[_[][V_]edW[]__m[XVl_ykkZ hemV]_hehV[Y_ke\f[\_ V\fhY_k[\ ÉÆÔÈÉÊ×Æ ÍÌÌÆÍÌÈ×ÊÒÖÓÈÒÆÐ mejVd_meXge\[\_de\ZemV]g[\p geve\[\f[\_g[dYl}_][\k[h\Z[p ÍÞÆÜåæÈÉÆÉÆÇÍÞÆÚÈôõö÷ø wU[Z[_gYX[_[g[\_jemYi_]eW[]_Yg[ `[Yhc

ùúûûüýþüúÿ01ÿ234ÿ5676üý

!"#$#

KH(0+G/<4*)(0+G&<(,+'4+5M*)(4

u…y8… _|__x^vY\f[i_`nn_][iV\cl_v[Xf[ tejVX[i[\_¶[ˆ[m[\l_teˆ[d[][\_u[fej[\f_xe\f[il t^][_u[fej[\fl_Ue\Y\_`€‚ƒc_W[fY_kY]edVg[\_]ev[h de\f[WV\f_kY_hV\f[Y_mej[g[\f_XVd[i\Z[p_s[ kYkVf[_]eXemVX_ge_UV\f[Y_t[jY_´e\Y\f_[gYm[] [\]V\f\Z[_g[dmVip ·¸¹º»¸¼¹½¾¿ÀÁÂü¾Ä¾-ÕÝÆÍÈËÊÇÆÎÈÙÊÐ We\Zs\[ g^Y]X_d[ hY_Z[\f_kYiYdWV\_k[XY_v[Xf[_k[\ ÍÞÊÒÆÒÜÆÍÈÇÕÆÎÈÝÆ×ÆÍÈÅÕÇñÑÇÊÝÑÐÛÆÌÊ×ÆÍÌ geW^jYhY[\l_um [i_x^vY\f[i_m[\fV\_]YkVX_hegY][X ool_gedVkY[\_ge_jV[X_XVd[i_V\]Vg_mV[\f ÆÙÒ×ÊÎÚÈîÙÒ×ÊÎÆÍÈÝÆ×ÆÍÈÎÊÉÆÍÝÆÍÌÈËÕÆ W[VYXg_Vmje_oap h[X_kY_hV\f[Y_Z[\f_meX[k[_kY_mej[g[\f ÙÊÔÊÇåÈËÆÍÈÎÊ×ÊÒÆÇÈÜÕÇÆÍÌÈËÆÇÖÈÎÆÔÕÈÙÊÔÊÇå

XVd[i\Z[p_ [dV\l_g[Xe\[_h[gY]_[\]V\f_Z[\f kYkeXY][\Z[_g[dmVil_Y[_]eX[]Vi_ge_k[j[d_[jYX[\ hV\f[Y_k[\_i[\ZV]_he[Vi_€oo_de]eX_iY\ff[_]ev[hp ~e\[h[i_g^Xm[\_WeX][d[_g[jY_kY]edVg[\_^jei „[XkYj[i_`nncl_k[j[d_g^\kYhY_]eX[WV\f_ke\f[\_WeXV] dedmVhV\fp_t[W^jXeh_u[fej[\f_t^][l_…t´„_~^g^ „Y]^Z^l_de\f[][g[\l_[\[g_mV[i\Z[_de\k[W[] j[W^X[\_de\fe\[Y_We\edV[\_d[Z[]l_k[\_de\k[| ][\fY_j^g[hY_V\]Vg_de\fe:[gV[hY_g^Xm[\_heX][ dej[gVg[\_^j[i_]edW[]_ge[kY[\_WeXg[X[p_`i[kc

G(-M*(+=>N42+.&-2(840+'4+%M-H(24*))(

ÎÊÇÔÆÈÜÊËÆ×ÆÙÆÍÈÆÙÒ×ÊÎÈÎÊÜÖÔÆÇÈÔÕÝÕÓÈÎÊÍÐ ÔÖÙÊÔÊÇÈÖÔÕÈÔÊÇÝÆËÖÈËÖÈ.ÕÎÕÍÈ/ÊÔÆÍÌÆÍå äÇÆÎÆÜåÈçÆ×ÆÙÆÍÚ ÛÊÍÕÇÕÔÈÜÊÔÊÇÆÍÌÆÍÈñÆÇÌÆÈÎÊÔÊÙÉÆÔåÈ0Þ y8… _|_Uem[\Z[g_aba_x[XV\[_…g[kedY_uYjY]eX „VXm[jY\ff[l_k[\_v[Xf[_d[hZ[X[g[]_„VXm[jY\ff[p çÑÙÞÆÇÈèóóëåÈÆÙÒ×ÊÎÆÍÈÔÊÇÝÆËÖÈÎÊÜÖÔÆÇÈËÕÆ u… `…gdYjc_u[fej[\f_de\fYgV]Y_8[]Yi[\_„X[[_´[g]Y ue\VXV]_hY[X[\_WeXh_k[XY_„e\VdiVd[h_…gdYj j_kY_t[mVW[]e\_„VXm[jY\ff[p_„ed| u[fej[\f_Z[\f_kYgYXYd_geW[k[_xXYmV\_~^f[l__k[j[d ÉÊÜÆÍÈ×Æ×ÕåÈËÆÍÈÒÊ×ÕÙÜÈËÖÉÊÇÒÆÖÜÖÚÈãîÙÐ xm[VXgV[\[[\__…j[g]dY \_]eXhemV]_kYj[gVg[\_^jei_´VW[]Y h[dmV][\\Z[_mVW[]Y__meXi[X[W_W[X[_x[XV\[_…gdYj Ò×ÊÎÍÞÆÈÝÆ×ÆÍÈËÖÜÆÇÊÍÆÜÆÍÈÓÕÝÆÍÈÞÆÍÌÈÔÊÇÕÎ WVXm[jY\ff[Yil_[rX µeXV_UVk[]d^g^_uhYl_kY k[W[]_de\ej[k[\Y_hed[\f[]_V[\f_~e\keX[j ÙÊÍÌÌÕÞÕÇåæÈÝÊ×ÆÎÍÞÆÈÜÊÉÆËÆÈñÆÇÔÆñÆÍå i[j[d[\_„edg[mh__h_eµ_ U^ekYXd[\p__wx[XV\[_…g[kedY_uYjY]eX_i[XVh_k[W[] ]edW[]l_Ue\Y\_`€‚ƒcp çÊÍÖÍÈèâéêàëÚ dmVg[[\_j[]Yi[\_Y\Y_Vf[_kYi[kYXY_^jei de\ej[k[\Y_~e\keX[j_U^ekYXd[\_meXVW[_hed[\f[] äÊÉÆ×ÆÈçÊÜÎÖÈèäÆÎÖëÈßÆ×ÆÍåÈÏÆ×ÆÖÈÅÊ×ÆÜÎÆÍÆ Vm„e eX\VX_…gdYjl_u[Z^X_~e\keX[j_x s_sh]V_UVm[fY^ WeXV[\f[\_Z[\f_]eXVh_d[V_k[\_W[\][\f_de\ZeX[il} ðÊÜÍÖÎÈÏÖÍÆÈÛÆÇÌÆÈ1Ö×ÆÞÆÓÈÛÆÌÊ×ÆÍÌå Uy_uul _W[X[_We[m[]_rYh]XYmVhY_…gdYjl_uVhWYk[ ]ef[h_´VW[]Y_µeXVp_`i[kc /ÕÍÆñÆÍåÈÙÊÍÌÆÜÕÖÈÆËÆÈÒÊÒÊÇÆÉÆÈÜÊÇÕÐ ÎÆÜÆÍÈÝÆ×ÆÍÈËÖÈÒÊÒÊÇÆÉÆÈÔÖÔÖÜÚÈÏÊÒÊÇÆÉÆÈÔÖÔÖÜ ×ÆÖÍåÈÎÊÉÊÇÔÖÈäÆ×ÖÆÍÌÜÇÖÜÈËÆÍÈÛÆÍÌ×ÑÍÌÈÉÕÍ ÆÙÖÈÓÆ×ÈÎÊÇÕÉÆÚÈã2ÍÔÕÜÈÎÊÙÊÍÔÆÇÆ ‰Š‹ŒŽ‘’“”“’Ž’‹•–‹—“Ž‰‘ ÙÊÍÌÆ× ‹“•“Ž’‹‰‘Ž’™•Ÿž¤›¦¨œ¤ª•Ÿ£¡£®¯°”±²ª¥Ÿ¡£¨›« ¡œ¤›«››£ ñÆÜÔÕÈÜÆÙÖÈÆÜÆÍÈÙÊÍÆÙÒÆ×ÍÞÆåæÈÝÊ×ÆÎ ¤œ?©œŸ©™–›Ÿ›£§›£›¥žŸ«ª ¡¤«¤£’Ÿ¨›£›£ªœ›«›ª•››¥›£³ /ÕÍÆñÆÍÚ¾ôõö÷ø

9O=Q3?<:4<5:?<6:B=7D:S89BS3T3

xyu… { l_xzs´{ _„[h[| g[][_u[]]^i[p _te]V[_r„¶_„[X][Y_eXY\kX[l ]Yf[_gVXhY_eXY\kX[cp_Uek[\fg[\ \f[\_m[g[j_ˆ[j^\_´VW[]Y_k[\_q[gYj …\k^Z^_deXVW[g[\_geW[j[ {]^Z^_qYh\V_„VXm^l_de\[d| UegXe][XYh_r„¶_„t´_xed[\ffV\fl ´VW[]Y_xed[\ffV\fl_†V[k_µYk[Z[] reh[_xef[jX^h^l_teˆ[d[][\_„[X[| m[ig[\l_m[Yg_†V[k_µYk[Z[]_d[V| u_…dY\l_Z[gY\_t^[jYhY_zejYfYVh| k[\_…\k^Z^l__kYW[h]Yg[\_d[V_ge g[\l_Z[\f_Vf[_ge]V[_„[fVZVm[\ WV\_…\k^Z^_]ej[i_dej[jVY_deg[| [hY^\[jYh_Y\Y_deXVW[g[\_][v[X[\ „Yjg[k[_xed[\ffV\f_Z[\f_[g[\ „eX[\fg[]_reh[_u[\fgV_„X[[ \Yhde_ Y]_[\k_WX^WeX_]eh]_^jei_r„r W[jY\f_]eW[]_V\]Vg_v[Xf[_xe| kYfej[X_ƒ‡_ueY_ƒo€ _de\k[][\fp t[mVW[]e\_xed[\ffV\fp_Uek[\f| k[\_r„„_„[X][Y_eXY\kX[p_µ[hYj| d[\ffV\fp „Yi[g_r„¶_„t´_k[\_„[X][Y_eXY\| g[\_†V[k_µYk[Z[]_[k[j[i_W^jY]Y| \Z[l_ge]V[_VdVd_r„„_„[X][Y_e| wt^dY]de\_Z[\f_de\fYg[] kX[_t[mVW[]e\_xed[\ffV\f_]ej[i gVh_„t´_Z[\f_de\[m[]_ge]V[ XY\kX[_de\Z[][g[\_WeXhe]VV[\| g[dY_[k[j[i_d[hY\f|d[hY\f_W[X| heW[g[]_de\fVhV\f_deXeg[p t^dYhY_…_r„zr_„X^:Y\hY_~[v[ \Z[_V\]Vg_de\f[Vg[\_W[h[\f[\ ][Y_dedYjYgY_:YhY_k[\_dYhY_Z[\f h[d[_V\]Vg_ded[Vg[\_gehe[i| te]V[_r„¶_„t´_xed[\ffV\fl xe\f[i_k[XY_k[eX[i_WedYjYi[\ †V[k|…\k^Z^p u[]]^i[l_de\f[][g[\l_Xeg^de\| ~[]e\f_;sp wuej[jVY_Xeg^de\k[hY_Y\Y ]eX[[\_d[hZ[X[g[]l_giVhVh\Z[ k[hY_k[XY_r„„_„t´_V\]Vg_W[h[\f[\ ´eXk[h[X_UVX[]_teWV]Vh[\ „[X][Y_eXY\kX[_i[XVh_de\f[d[\| k[j[d_mYk[\f_WeX][\Y[\l}_g[][\Z[p †V[k|…\k^Z^__]VXV\_W[k[_ o ^p_€ƒno ‚r„„|o ‚;‚…p€‚s‚ g[\_k[\_dede\[\fg[\_heX][ s[_de\[dm[ig[\l_„[X][Y ~[\V[XY_ƒo€ p_w„[k[__~[\V[XY ƒo€ _]eX][\ff[j_ o_~[\V[XY de\fejV[Xg[\_hejVXVi_W^]e\hY eXY\kX[_k[\_„t´_he[Vi_Y\Y d[hYi_dedmeXYg[\_WejV[\f_jem[X ƒo€ _j[jVl_r„¶_„t´_]ej[i_X[W[] ƒo€ l_g[][_u[]]^i[l_r„¶_„t´ Z[\f_[k[l}_]ef[h\Z[p Wje\^_k[\_de\f[Vg[\_WeXd^| kYY\h]XVghYg[\_^jei_r„„_V\]Vg UegXe][XYh_r„¶_eXY\kX[l V\]Vg_W[X][Y_j[Y\_Z[\f_ie\k[g i^\[\_ge_r„„p_Uej[\V]\Z[_W[k[ de\Z^hY[jYh[hYg[\_Xeg^de\k[hY r[\Yej_s\kX[_µ[X]^g^l_de\f[| meXf[mV\f_ke\f[\_g^[jYhY_Z[\f ƒƒ_~[\V[XY_ƒo€ _[k[_ Y]_[\k Y\Y_geW[k[_hejVXVi_We\fVXVh_[\[g ][g[\l_g^[jYhY_„t´_k[\_eXY\kX[ hVk[i_[k[p_„Yi[g\Z[_Vf[_de\[jY\ WX^WeX_]eh]p_x[\ff[j_ o_~[\V[XY ˆ[m[\f_`„…c_k[\_X[\]Y\f_„t´_heX][ dedYjYgY_hedmYj[\_gVXhY_kY_r„zr g^dV\Yg[hY_ke\f[\_W[X][Y_j[Y\ xed[\ffV\f_`e\[d_gVXhY_„t´_k[\ Z[\f_mejVd_dedYjYgY_g^[jYhYp_`i[kc ƒo€ _gejV[X_Xeg^de\k[hY\Z[l} d[hZ[X[g[]p


0123 

C>?#'("#ê%;##?%ë '9#" 789#%#') :

Þ '< $ : # '(% " % è# @ > ìíîïðñòíóôõö÷ôðííøùòúíûòüýöüþüùò

56789 89 64 +,-./01,023,4526

YN_REQRoFHENPRQF_HmLPLI GFJKHQRTFZQRTFHMNJGFIRmHTLE TFJGFPHEFGFHQFPLQHENQNJKFn OF_FFJHORFoFERHmSIRERHMRIRQN_ qzXqqHRQLHQN_^FOR\HEFFQHR_RJKZ OFJHQN_QFT_FPHmFJEN_X MFQR\]HPFQFHMRX OFJHFJKKSQFHdb{HwlHEN_QF R_RJKFJHNJFMHmFJEN_HGFJK lROLKFHPF_NJFHmLJGFHPNZ MRHPNMLORFJHMNIRnFQ MNJ^FORHmN_nFQRFJHoF_KFHOFJ ORPFoFIHMSTRIHYSIRERHVRIRQN_\ ENMmFQFJHMNJGFIRmHPF_NJF R_RJKZR_RJKFJHPNJOF_FFJHMRZ mNJKKLJFH^FIFJX ENOFJKHMNIF^LHOF_RHF_FnHQRML_ PNJOF_FFJHORHONmFJJGFHENZ IRQN_HMNJNmRHORHIF^L_HPR_RXHvF_NJF vSMFJOFJHvSMmRHvFFINZ FQFLHYL_oSPN_QSXHvNJOF_FFJ OFJKHMNJNmR\HwnMFOHeSnRJLJ QFPLQ\HRFHQFPHENMmFQHMNJKZ _RHeN_TLHjHeNMF_FJK\HvFmQNJ OF_RHvSMmRHvFFIN_R GFJKHMNJKNJOF_FRHENmNOFHMSZ nRQLJKHTN_FmFHTFJGFPHMSTRI WROGFHWRORnFJQS_S\HMNJKFZ |ÿ0ÿ123456‘YNJGNZ TLnFJHORHUFJGLoFJKRHcFoF TLQPFJHnFPHFELnHOF_RHFJFPJGFX meNN__TFLJHKfHvR _kHjHeNMF_FJK QS_HŸFMFnFH¶NKF\HTN_JSMS_ RQLXHŸFJKHMRHIRnFQ\HmF_FHFJKZ QFPFJ\HPSJSRHPNJOF_FFJHRQL IRORPFJHmNQLKFEHYSI_NEHeLPSZ dRML_XHYNIFPLHOFJHPFoFJFJZ eNIFMFHRJRH‰NPEFHORFELnHEFJK RQLHnNJOFPPHFPNEHNMF IFILR mSIRERHaHŒzrqHwˆ\HMNJOFnLIL KSQFHdb{HwlHPNILF_HOF_RHOFIFM ELOFnHENELFRHm_SENOL_XHuvFMR nF_^S\HcFQNJK\HFQFEHPFELEHOLZ JGF\HGFJKHMFERnHMNMRIRPR JNJNP\HOFJHORsLIRPHEFFQHJNJNPZ dNKFI\HENQNIFnHMN_IFPPFLEHPMN HmNZ TLEX PNJOF_FFJHOFJHMNJSISJK MNMmN_KLJFPFJHmNJKFoFIFJ KFFJHmNJsLIRPFJHTFIRQFHTN_Z RPFQFJHmN_EFLOF_FFJ\HORQFJKZ JGFHINJKFnXHf¬²µ¥ª°\HgåijkX JKFMFJFJHYRITLmHUFJGFLJMF E X e N Q N I F n H MN J OF n LI LR H T LE \ JX MSTRIHmFQ_SIRHOF_RHYSIRERHVRZ LML_HQRKFHQFnLJHOLFHTLIFJ\HbR PFmHEFFQHnNJOFPHMNJGNTN_FJK wJOREHMNJ^NIFEPFJ\HYRnFPZ eFJQS\HENS_FJKHoF_KFHGFJK ENmNOFHMSQS_HeSnRJLJHQN_Z PS_TuFdN J Q F _ F H R Q LH Q F J K K L J K ^ F Z mQNJHWROGFHOR ‰LnH‰NPEFHWR^FGFHVFnFONoR\ OF_RHUFJGLoFJKRHPNHYLIFLHUFIRX JGFHIFJKELJKHMNIFPLPFJHmNZ MNIRnFQHPN^FORFJHRQLHMNJKFZ QFT_FPHmFJEN_HGFJKHTN_FOFHOR oFT\HMN_NPFHMNJSISJKHPS_TFJX IISRQPNF_\E]RHHPPNFsQFNHIFvF JX MNMTLFnPFJHnFERIXHYSIRER uvFMRHTNPN_^FHEFMFHONJKFJ JGNIRORPFJHENQNIFnHMNJN_RMF QFPFJ\HPNQRPFHER_NJNHOF_RHPNJZ L_LQFJHQN_ONmFJXHdROFPHORPNZ eFGFHPNMLORFJHQLQLmHoF_LJK vSMFJOFPJFHFlR EQ_RPHVRIRQN_ MNJFJKPFmHNJFMHmNIFPLHmNJZ YSI_NEHUFJGLoFJKRHLJQLP IFmS_FJHmNJsLIRPFJHOF_RHoF_Z OF_FFJHYSIRERHVRIRQN_HMN_FLJKZ QFnLRHmFEQR\HFmFPFnHENmNOF OFJHmLIFJK\HMNJNJFJKPFJ flFJORMkHqåqgHUF LMFE\ sLIRPFJHGFJKHeFTQLHfgåijkHIFIL MNJFJKPFmHmNIFPL\]HH^NIFEJGF KF\HENEFFQHENQNIFnHPN^FORFJ\HeFTZ _FLJK\HPNJOF_FFJHOF_RHF_Fn MSQS_HGFJKHORPNJOF_FRHeSZ OR_R\]HIFJ^LQHMRXHvFQFHORF\HEFFQ ‰NQJFJHvSISJNIH{J[FJQJG IMR TN_FPERHORHlLPLnHUF_NJKHad PNmFOFHoF_QFoFJX QLHmFKRXHUN_OFEF_HOFQFHGFJKHORZ TN_IFoFJFJHMNJNmR\HQN_MFELP nRJLJHMFELPHPNHIF^L_HTN_IFZ PN^FORFJHPSJORERH^FIFJH_FGF dFsnN^FORHeSN_^SJS\H^NL_KRHxFHNMN Z qrHaWHqr\HlNEFHcFQR\HpNMFJR\ YFEFJKFJHS_FJKHQLFH‰NPEF\ nRMmLJHPNmSIRERFJ\HPNsL_RZ TLEHGFJKHPNQRPFHRQLHENOFJK oFJFJHFQFLH^LEQ_RHYFJEN_HGFJK ENOFJKHENmRX JGNTLQHnFIHGFJKHEFMFXHuvSJSR œ_SKSI\HeLPSnF_^SXH¤QFPHmNIFZ GFPJRHlNoRHwMTF_HeFGNPQRHOFJ KFFJHMNJKF_FnHPNmFOFHFGFn MNIF^LHORHONmFJHeVYbHgHw^RZ MFELPHPNH^FIL_HTN_IFoFJFJX ’~¡æ£—£‡ PNJOF_FFJHRJRHELOFnHENELFR PLHmNJsLIRPFJHFOFIFnHFGFn {HVFONH¤PFHWR^FGF\HORPNQFnLR PS_TFJXHYSIRERHTN_KN_FPHsNmFQ\ TF_FJKX u d R T F Z Q R T F H F O F H E L F _ F H T N J Z e N MN J Q F _ F \ H NOL_HPF_NJFHQN_OFmFQHmNZ PFJOLJKH‰NPEF\H{HVFONH¤PF SINnHoF_KFHENQNMmFQHQROFP ENnRJKKFHEFQLHnF_RHmFEsFPN^FZ eFPERHIFRJJGF\HeLMRGFQR QL_FJHPN_FE\HT_LLLPXHeFGF TFJHQN_PFmF_HOIRNHQQRNPJFKHOFnLHF^HFPIFSJ_Z\ mJK_SFEoF HORHONmFJ\HQN_MFELP WR^FGFX nF_MSJREXHlRLJKPFmPFJHENZ ORFJHmNJsLIRPFJ\HVRJKKLHfgåi fråk\HEFFQHRQLHENOFJKHTN_PNMFE QN_RFPZQN_RFPHMRJQFHQSISJK\] mFJEN_HRQLHMNMTFJQRJKHPNZ ORPFoFIFIHJMS SIRERHVRIRQN_\] vFEFQHaNEP_RMHYSI_NEHeLPSZ _FJKHQNQFJKKF\HeLmF_QR\HPNOLF jk\HmNIFPLHORQFJKPFmHORHUFJGLZ mLIFJKHENQNIFnHEN^FPHMFIFM PFQFHMR\HEFPERHMFQFHPN^FORFJ MLORHPNHPFJFJ\HnRJKKFHMNMSZ PFQFHORFHQFJTmRFIHHYMN nF_^S\HwvYHwJOREHw_[FJHdS[FJR\ S_FJKHQLFHTFIRQFHQN_ENTLQHEFFQ oFJKRXHuwOFHNJFMHS_FJKHGFJK TN_^LFIFJHJFERXH{FHENOFJKHTN_Z RQLXHHeNQRFmHnF_R\HMR\HoF_KF QSJKH^FIFJXHYFJEN_HGFJKHMNJGZ JFMFHmNJKNMLORHmJFJGENNT_LHGQPFJFJK eNJRJHfghijk\HMNJ^NIFEPFJ\ RJRHQRJKKFIHORHUFIRXHVNEPRHTNILM PFMRHFMFJPFJHOFJHPNENMLFZ OR_RHORHOFIFMHIFmFPHQNJOFJGF w^RTF_FJKHWNQFJ\HvNsFMFQFJ N_NQHENmNOFHMSQS_HRQLHTF_LHTN_Z MNJKFIFMRHPNsNIFPFFJX mNIFPLHQN_QFJKPFmHmNQLKFE _NEMRHTN_sN_FR\HmFEFJKFJHQN_ENZ JGFHMFERnHFOFHRPFQFJHEFLZ PNQRPFHMNJONJKF_HELF_FHER_NJN w^RTF_FJK\HUFJGLMFE\HcFoF nNJQRHENQNIFnHMNJFT_FPHmSnSJ vNJOFQRHONMRPRFJ\HORFHMNZ PNmSIRERFJHORHENTLFnHmNIFZ TLQHOROLKFHQNJKFnHMNMmN_NZ OF_F\]HPFQFJGFX„ƒ› MN_FLJKHOF_RHF_FnHQRML_XHYNZ dNJKFnHRJRHTN_^LFIFJHJFER ORHONmFJHœNOLJKHeVYbHg JKFQFPFJ\Hdb{HFPFJHTN_QFJKZ _NMmLFJHRJRHENMmFQHMNISJKSP _FMNEHORHQNmRH^FIFJH_FGFHYL_Z w^RTF_FJK\HnRJKKFH_SOFHONmFJ KLJKH^FoFTHFQFEHMLERTFnHPNZ +,-./01,023,4526 OFJHMNIRnFQHR_RJKFJZR_RJKFJ oSPN_QSZw^RTF_FJK\HmN_EREHOR TFKRFJHPFJFJHJGF_REHINmFEX sNIFPFFJHRJRHQN_MFELPHMNMTNZ bHgHw^RTF_FJKX uvSJORERHMSQS_H_NMLP\ _RPFJHFEL_FJERHOFJHENTFKFRJGF eFFQHnNJOFPHORPSJ[R_MFERHPNQRPFHPNILF_ oSPN_QS\HwHlRQFHY_FoRQFJRJKERn\HnFJGFHMNMZ PIFN^LJHOPFN_JFsFFJJHKQNXMmL_HGFJKHMNZ QRMLU_NHKeRVY Q L H Q N _ Q F T _ F P \ H e S n R J L J E N O F JKPFJHmFJEN_HMNJKFIFMR PNmFOFHPNILF_KFHPS_TFJX _LFJKHmNMN_RPEFFJ\HˆOGHnFJGFHQN_ENJGLMHQFJZ TN_RPFJHmNJ^NIFEFJ\HTRIFHm_SENEHmNMN_RPEFFJ eFFQHMNIRnFQHIFMmLHER_NJN\ OFJHREQ_RJGFHQN_mNIFJQRJKHPN PN_LE ORHTFKRFJH_SOF vNmFIFHvNmSIRERFJHaNES_ mFHMNMTN_RPFJHmN_JGFQFFJXHlNMRPRFJHmLIFHEFZ QN_nFOFmHEFPERHˆOGHTN_^FIFJHIFJsF_XHueNmN_QR MRH^LKFHMNJGFPERPFJHTLEHY¤ FEmFIH^FIFJ\HENOFJKPFJHENmNOF PFJFJ\F]PHPFFJH Q F H X fYSI_NEkHUFJGLMFE\HwvUY FQHˆOGHNORHENINEFRHMNJ^FIFJRHmNMN_RPEFFJHmLPLI GFJKHwJOFHIRnFQ\Hm_SENEJGFHTN_^FIFJHIFJsF_\] eRJF_HcFGFHMNIF^LHmNIFJHOF_R MSQS_JGFHGFJKH^FQLn\HMFELPHPN eNPRQF_HmLMR P L I H q h X q q \ H m F J E N _ loRGSJS\HMNJKFQFPFJHmNQLZ jqXjq\HQNQFmHNJKKFJHMNJ^FoFTHmN_QFJGFFJX PFQFHlRQFX F _ F n H T F _ F Q H P N Q R P F H T N _ m F m F E F J P S I S J K H m F J E N _ X H H u U F m F P H G F J K O R O N _ N P H O F J H E N m N O F H M S Q S _ H G F J K EHELOFnHMNIFPLPFJHSIFn ˆOGHGFJKHOROFMmRJKRHOSENJH`FPLIQFE vN^F_RHYL_oSPN_QSHMNJGRORPHOLKFFJHPS_LmER ONJKFJHPSJSRHMRIRQN_XHlR MNJKNJOF_FRHMSQS_HMNJRJKKFI QN_KNJsNQHTREFHORFJKPLQHPN KQNFMm QHPN^FORFJHmN_PF_FHfdvYkX xLPLMHJESNO\HxRTJLHbLK_SnS\HOFJHmNJFERZ U‰HjqgqZjqgjHEN^FPHmN_QNJKFnFJHcFJLF_RHjqgrX TNIFPFJKHTLE\HPFQFHMR\HMNIF^L ORHQNMmFQ\HRTLJGFHEFGFHIRnFQ VFmSI_NEHLJQLPH^FORHTF_FJK OFJHFMF MNJGNIRORPRHPNZ nFQHnLPLMJGF\HJQLJKHWF_GSJS\HnFJGFHQN_ENZ lROLKFHOFJFHU‰HENPRQF_HamHy\gHMRIRF_HMNJ^FOR ENmNOFHMSQS_HŸFMFnFH¶NKF MFERnHTN_JFmFEXH‰RnFQHOF_Fn TLPQRXHY_SENEHNFPLFERHPNJZ sNIFPFFJHEQRNnH _ E NTLQXH—“£› JGLMHOFJHMNIFMTFRPFJHQFJKFJHENMTF_RHTN_^FZ TFJsFPFJHOFIFMHOLFHPFELEHTNEF_HGFPJR IFJHMNJL^LHMSTRIHGFJKHmF_PR_HORHnFIFMFJHvN^F_RX RJNEQFERH^FJKPFHmNJONPHmNJKKNMLPFJHEFmRHam +,-./01,023,4526 YNJFERnFQHnLPLMJGF\HJQLJKHWF_GSJS ŒqqHH^LQFHOFJHnRTFnHQN_RPFQHPN_^EFMFHJESNO MNJKFQFPFJ\HPIRNJJGFHTF_LHMNJ^FIFJRHmNMN_RPZ ONJKFJHYdHwJNPFHdFMTFJKHfwJQFMkHamHz\å ¼,½,2¾¿À¿¼,2-ÁÂÁ½Ã2À½Á¾¿¾2Ä/Å/- Â,0À,21,-,012-¿-À½Á¾¿¾2Ä/Å/-2¾¿Ì ¼/Å,02Í,012¾,-,5 ¼ÆÂƽ/2+,Â4,0Â,¾2ÊÁ4½¿¾2Ï,0Í/-,¾ ¿Â,À2Ä,½/¾2¼Æ4,ž,0,Å,02¾¿¾/,Æ ¾/,Æ2/0¼,01Ì/0¼,012Í,012.¿½4,Å/52+Æ,Ì Î,4,-2.¿.¿½,À,2Å,¾/¾2Å¿Ë¿Ì ,¼,4,ÄÃ2À¿0,01,0,02Å¿Ë¿4,Å,,02,½Âƾ EFFJHmNMTLPFHOFIFMHPFELEHOLKFFJHPS_LmER MRIRF_X ½Á¾¿¼/½52Ç¿½4¿.ÆÄ2Å¿È,¼Æ,02¿½¾¿./ À,2Í,012¾,4,Ä2È/1,2¿Â,À2Ä,½/¾2¼ÆÀ½ÁÌ 4,Å,,0Ã2À¿Â/1,¾2Å¿ÀÁ4ƾÆ,02¾/¼,Ä +,ÆÀ/42Ö,-Æ4Ã2ÄÆ011,2À/½,2Ø¿0¿½Æ woFIHmNJGNIRORPFJ\HvN^F_RHMNJKLELQ À-¿ OFJFHU‰X ÈÆÉ,5 ¾¿¾2¼,02¼Æ¾¿4ƼÆÅÆ2¼¿01,02¾¿Å¾,-,5 -¿0/0È/ÅÅ,024,01Å,Ä2-,È/Ã2¼¿01,0 ÙÁÁ½¼Æ0,ÂÁ½2Ê¿½¿ÅÁ0Á-Æ,0Ã23,ÂÂ, uwOFHgjHmN_QFJGFFJ\HTF_LHENmLQF_H_RoFGFQ mNMTFKRFJH^FQFnH_NMLJN_FERHmNJKNISIFFJHU‰ -,Å,02ÅÁ½.,0/2-2 ¾¿Ë,½,2½,0¾Ì ÐÀ,.Æ4,2¾,012À¿01¿-/¼Æ2-ÁÂÁ½ -¿-À½Á¾¿¾2¾Æ,À,À/02Í,012¿½4Æ., ×,¼È,¾,Ã2Í,012-¿0,.½,Å2-Á.Æ42ÄÆ011, mNPN_^FFJ\HMFEFIFnHMNJ^FORHU‰\HTNILM GFJKHORQN_RMFPFJHOF_RH_NPQS_\HENMLFHmNMTFJQL À,½,Ê0½ÃÁ2,¾Å¿,¾022-Ä/¿Å-À ½È¿4,¾2À¿½-,¾,Ì Í,012¾,4,ÄÃ2,Â,/2À,0¾¿½2Í,01 ¼,4,-2Å¿Ë¿4,Å,,052Õ,01Å,ÄÌ4,01Ì À¿0/-À,010Í,2-¿0Æ011,45 MNJGNJQLnHELTEQFJERHmNMN_RPEFFJ\]HPFQFJGFX _NPQS_\HENMLFHONPFJ\HvNmFIFH‰Yrv\HvNmFIF 4,Ä,02¼,02ÂƼ,Å¿2-¿ /4Å,0 -¿0Í,4,ÄÆ2,Â/½,0Ã2ÂƼ,Å2.Á4¿Ä2,¼, Å,Ä2ÆÂ/2Ä,½/¾2¿½/¾2¼Æ4,Å/Å,0à +¿Ë,½,2¿Å0ƾÃ2¾,Í,2ÂƼ,Å2.ƾ, UFnPFJ\HPFQFHORF\HmNMN_RPEFFJHQN_nFOFm ‰YYV\HlR_NPQL_HYFEsFEF_^FJFHOFJHENMLFHPNmFIF ¾À¿Å/4,¾ÆÃ2,À,4,1Æ2Â/¼/Ä0,Æ0-. 2 Í , 012./Ì À¿01¿Ë/,4Æ,052Ç¿½4¿.ÆÄ2¼,4,- ¾¿ÄÆ011,2-¿0Æ01Å,ÂÅ,02Å¿À¿½Ì -¿0Í¿./Â2-,0,2Í,012¾,4,ÄÃ2,À,Å,Ä PIRNJJGFHTNILMHEFMmFRHmFOFHPFELEHOLKFFJ UR_SHaNPQS_FQX Å , 0 Ì . / Å , 0 2  ¿ ½ Ä , ¼ , À 2  ¿ 0  , ½ , ½2ÑÑÒÑÓÓÔ Ë,Í,,02-,¾Í,½,Å,Â2¿½Ä,¼,À2Å¿ÀÁÌ À¿01¿0¼,½,2¾¿À¿¼,2-ÁÂÁ½2,Â,/Å,Ä PS_LmERHOFIFMHPN_^FHEFMFHJESNOHONJKFJHYd VN_NPFHMNJOFmFQHLFJKH_NMLJN_FERHENPRQF_ -¿01¿-/¼ÆÅ,02Ê,0¾¿½52ο01,2Í0,2¼0¿1Ì /¿00¼Â,,00112Ì/Õ0,¼4/,20Õ1Æ02Â0,Á¾-Á 2¼,02Ð01Å/Â,0 4ƾÆ,02¼,02Í,0124¿.ÆÄ2À¿0ÂÆ012,¼,4,Ä À¿01¿0¼,½,2¾¿À¿¼,2-ÁÂÁ½Ã2Å,½¿0, amHgt\gjzH^LQFHLJQLPHQRKFHTLIFJXHbFMLJHENQNIFn -ÆÅÆ,0Ã2-,¾Í,½,Å,Â2-¿0È,¼Æ2À,Ä,- Ö,4,02×,Í,Ã2¾¿-/,2Å¿0¼,½,,0à -¿0Æ-./4Å,02½,¾,2,-,02À,¼,2-,Ì /0Â/Å2.ƾ,2-¿0¿0Â/Å,0Ã2¿0Â/2Ä,½/¾ wJNPFHdFMTFJKHfwJQFMkX 4,-2Ä,42Æ0Æ Â¿½-,¾/Å2Å¿0¼,½,,02-Æ4Æ¿½2¼,0 ¾Í,½,Å,Â2¾,,Â2.¿½,¼,2¼Æ2È,4,02½,Í,5 À/0Í,2Ú,ÅÂ,2Í,012.¿0,½2¿0Â,01 eSFIHmNMN_RPEFFJHGFJKHTN_IFJKELJKHnRJKKF PFELEHMNJsLFQ\HmF_FHmNJN_RMFHTN_FMFRZ_FMFR +,Â4,Ê0ÆÄÂ,,¾Å22ÊÅ¿ÁÀ4½Á¿4¾Æ¾2ÆÏ,,00Ã2ͼ/,-, ¾Ã2Ä,½/¾ .,ÄÅ,02,-./4,0¾Ã2À/0Í,2Å¿¼/Ì +¿È/-4,Ä2/À,Í,2Ä/Å/-2Í,012.ƾ, Å¿Ë¿4,Å,,02ÆÂ/52ÛÂÁ0Ü ONIFmFJH^FM\HJQLJKHMNJGNTLQ\HPF_NJFHnF_LE MNJKNMTFIRPFJXHeNIFRJHRQL\HORENIRORPRH^LKF MNJ^NIFEPFJHIFmS_FJHPNLFJKFJHrgHlNENMTN_ mNJKFJKPFQFJH^FTFQFJHYL_NPH{¶HGFJKHORENTLQ QROFPHMNMRIRPRHOFEF_HnLPLMHPLFQX jqggX +,-./01,023,4526 u{QLH¨¦°©TN_FJKPFQHOF_RH_NJsFJFHFJKKF_FJ xRJKKFHEFFQHRJR\HvN^F_RHYL_oSPN_QSHELOFn IL_FJHTFJQLFJHORHMNORFHMFEEF\HmRnFPJGF LsFmJGFX E N I N E F R H m N MT F J K L J F J \ ] GFJKHELOFnHQN_NFIREFER\HTFJQLFJHIFRJJGFX MNJGRQFHNMmFQHMSTRI\HGFPJRHQRKFHMSTRIHlFRnFQEL IFJKELJKHMNIFPLPFJHPIF_R[RPFERHPNHvNmFIF vNmFIFHONEFHeROS_N^S\HYSJ^SJK\HeFPRJF\ YN_JGFQFFJHeFPRJFHRJHRLHT^FN__JTGNOFXFHONJKFJ aNJsFJFJGF\HTNESPHfeNIFEFkHYFPHaNPQS_HFPFJ dN_RSE\HOFJHEFQLHdSGSQFH{JJSFHOF_RHQRMHPN_Z lNEFHeROS_N^SHOFJHdYV\HeNJRJHfghijkX GFJKHORQNMLRHORH_LFJKFJJGFHMNJFMmRP FmFHmNJKFPLFJHoF_KFHENTNILMJGFXHVNZ MNJ^FIFJRHmNMN_RPEFFJHMLIFRHmLPLIHgŒXqq\] ^FEFMFHJESNOZYdHwJQFMHGFJKHOROLKFHORTNIR ˆOOGH^LKFHMNIFPLPFJH_FmFQHPSS_Z OLKFFJHmNJGFIL_FJHTFJQLFJHTNOFnH_LMFn _NPFHMNJKFPLHMNJN_RMFHMFQN_RFIHOF_R OF_RHnFERIHPS_LmERXHeNIFRJHRQL\HENS_FJKHEFPERH^LKF FERHONJKFJHENIL_LnHdYVHENZœLJLJKZ TN_MFEFIFnXHVNJL_LQJGF\HENIL_LnHmNJGFZ PNISMmSPHQFJmFHmN_JFnHQFnLH^LMIFnHLFJK PFQFJGFX eNIFRJHaNPQS_HJESNO\HPFQFHORF\HYNMTFJQL MNJKNMTFIRPFJHLFJKHnFERIHPS_LmERHamHgzqH^LQFX OPRRJOLI aFmFQHPSS_ORJFERHRJRHTN_QL^LFJ IL_FJHTFJQLFJHQFnFmHmN_QFMFHELOFnHTN_^FZ GFJKHORQN_RMFJGFXHxF_KFHTF_FJKHmLJHQROFP aNPQS_H{{\HˆPSHxF_RGFJQSHOFJHNFILFQS_HOF_RHYd vNmFIFHeNPERH{JQNIR^NJHvN^F_RHYL_oSPN_QS\ LJQLPXHHMN KNFILFERHmNIFPEFJFFJHmNJGFZ IFJHENELFRHmNQLJ^LPHQNPJREHOF_RHmLEFQX ORPNQFnLRHoF_KF\HPF_NJFHEFFQHTF_FJK wJQFM\HeLFQMFO^R\H^LKFHFPFJHMNJ^FIFJRHmNZ GFJKH^LKFHvNQLFHdRMHYNJGRORPHvFELEHU‰ IL_FJHTFJJQ JHGFJKHEFFQHRJRHELOFn {FHMNMFEQRPFJ\HTFJQLFJHORTN_RPFJ ORQN_RMFHQROFPHOREN_QFRHJSQFHmNMTNIRFJX MN_RPEFFJHOFIFMHPFELEHPN_^FHEFMFHJESNOZ JSENO\HeLJF_oFJHMNJKFQFPFJ\HEN^LMIFnHmSRJ MNJsFmFRHFJLF K P IFILRHQ_FJE[N_HTFJPHPNH_NPNZ eNMNJQF_F\HENS_FJKHPNQLFHdYVHlNEF GFJKHORERORPHOFIFMHPFELEHQN_ENTLQHORHFJQF_FJGF ŒXrhqH_LMFnX FHamHjyXrgyXqqqXqqqHLJQLP IJFRJJKKEHLmJNJKNHMN wJQFMHmFOFHnF_RHRJRX _ R MF _KFH^LKFHTNTFEHMNMZ eFoFnFJ\HUSoSHeLQ_REJSHMNJKLJKPFmZ vNQLFHdRMHYNJGRORPHvFELEHJESNO\HeLJF_Z QN_^FORHmNJGRMmFJKFJHOFIFMHmNIFPEFJFFJ mFGFHYNMPFTHIFRJJGF\HMNJL_LQ TNIFJ^FPFJHLFJXKHWF H T F J QLFJHPNHQSPSHTFJKLZ PFJ\HmNJsFR_FJHTFJQLFJHORHoRIFGFnJGF oFJHNJKKFJHMNMTN_RPFJHPNQN_FJKFJHPNmFOF eL_FQHvNmLQLEFJHaNPQS_HJESNOX ˆ O O G \ H F P F J H MN MS J R Q S _ H I F J K E L J K H m N I F P E F Z J F J X H Y N MN _ R J Q F n H ON JHdYVHnFJGF ORIFPEFJFPFJHIFJKELJKHSINnHmNJN_RMF oF_QFoFJHQN_PFRQHnFERIHmNMN_RPEFFJHENMNJQF_F uwPFJHQNQFmRHGFJKH^NIFE\HFOFHmSEHmNJN_RMFFJ JFFJHm_SK_FMHRQL\HaNJsFJFJGF\HULmFQR MNIFPLPFJHmNMFJQFLEFFJHOF H E L JXHYNIFPEFJFFJGFHmLJHTN_^FIFJ QN_nFOFmHˆOGX ^FEFHIFGFJFJHmNJORORPFJHOFJHmSEHmNJOFmFQFJ œLJLJKPROLI\HUFORJKFn\HFPFJHMNJKNsNP QROFPHORKLJFPFJHLJQLPHPNmmNFJGQRFJHLKFFJJHKIJFRGJFX TIFFJJsQFLF _ H O FJHEFFQHRJRHELOFnHENINEFRHENMLFX vNmFIFHvN^FPEFFJHbNKN_RHfvN^F_RkHYL_Z nRTFnHQN_RPFQ\]HPFQFJGFX—“£› mNIFPEFJFFJHm_SK_FMX uvFMRHQNQFmHMNIFPLPFJHmNMFJQFLFJ uwOFHgråH_LMFnHGFJKHOR_NJSFERXHeNZ ˆOOGHTN_nF_Fm\HY_SK_FMHUeYeHOF_R TFRPHENsF_FHIFJKELJKHMFLmLJHQROFPHIFJKZ MLFJGFHTN_^FIFJHIFJsF_HPF_NJFHTFJQLFJ +,-./01,023,4526 vNMN JQ_RFJHYN_LMFnFJHaFPGFQHfvNMNJZ ELJK\]HQFMTFnJGFX ORQN_RMFHIFJKELJKHSINnHmNJN_RMF\]L^F_JGFX m N _ F k H R J R H T R E F H T N _ ^ F I F J H I F J s F _ X H c R P F H m N J G F Z bF ML J \ H e F P R J F H MN J K F P L R \ H T R I F H m N MZ HMNJFMTFnPFJ\HENQNIFnHRJRHmRZ nFMmR_HQFPHmN_JFnHFTENJ vNEFMFFJH[S_MFERHŒZjZrZg JKFJHsFOFJKFJHpF_IHcNJPRJESJ IL_FJHQROFPHIFJsF_HOFJHTFJGFPHmNJGRMZ TNIRFJHTF_FJKHFOFHGFJKHORIFPLPFJHENsF_F nFPUJSGoS F H ^ L KFHELOFnHMNJKF^LPFJHmN_MSZ MNJKRPLQRHpnFMmRSJEHENQRFm GFJKHORFJLQHPNOLFHQRMHQN_JGFQF OFJH`_FJsREHpS·LNIRJX m F J K F J \ H F P F J H T N _ O F Mm F P H Q N _ n F O F m H m N Z P N I S Mm S P X H U F n P F J \ H F O F H Q S P S H T F J K L J F J n S J F J H T F _ L HPNmFOFHmNMN_RJQFnXHwOFHryå QFnLJJGFX ^LKFHTN_OFMmFPHmFOFHPNEFZ YN_QFnFJFJHVLJsnNJH^LKF JGFIL_FJHTFJQLFJHENIFJ^LQJGFX G F J K H MN J F I F J K R H Q N _ I N T R n H O F n L I L \ H E F MT R I _ L MF n H Q R O F HIFGFPHnLJRHGFJKHORF^LPFJ eNsF_FHQNPJRE\HmFOFHMLERM MFFJHPNINMFnFJHGFJKHMN_NPF TN_MFEFIFn\HPF_NJFHxSIKN_ uvFIFLHRQLHQN_^FOR\HPFERnFJHoF_KF MNJLJKKLHTFJQLFJHQFnFmHOLFHQL_LJX LJQLPHMNJPOF RJR\HPNOLFHQRMHEFMFZEFMF MRIRPRXHvNOLFJGFHEFMFZEFMF UFOEQLTN_HsNON_FHOFJHcN_SMN IFRJJGFHGFJKHTNILMHOFmFQHTFJQLFJ\\] ubSQFJGFHMNMFJKHTF_LHORTN_RPFJHENQNIFn MNJmN_FXH—”›mFQPFJHTFJQLFJHOF_RHvNZ MNMFPFRHEREQNMHŒZjZrZgHONZ EQFTRIHPNQRPFHMNJGN_FJKHQFmR USFQNJKHMNJ^FIFJRHELEmNJER JKFJHMNINQFPPFJHOFEF_H[RISES[R ENIFILHINMFnHOFIFMHTN_QFnFJX TN_MFRJXHUNOFJGFHONJKFJHw_Z -./01,023,4526 MNJGN_FJKXHvNPLFQFJHEPLFO lFIFMHmSERERHTN_QFnFJ\ ENJFI\HMN_NPFHmLJGFHQNMTSP EFGFHIFJKELJKHMNJONPFQR MNJF_RPHOF_RH^FIFJJGFHERZ EFMmFRHPLIRFn]HL^F_HˆJLJK nFOR_RHY_RI+, IFHvRJFJQR\HPNZ GFJKHORMRIRPRH^LKFHnFMmR_ PNOLFHQRMHTRFEFJGFHEFMFZ mN_QFnFJFJHGFJKHPSPSnX MSTRIHUVWHRQLXHYNJKNMLZ OFJKHPNsNIFPFFJHIFILIRJQFE EFFQHORQFJGFHORHmN_EROFJKFJX PFERnHaFEGROX MLJHQNmFQ EFMFžHPLFIRQFEHMN_FQFHORHENMLF EFMFHMNJKFJOFIPFJHEN_FJKFJ lRHTFoFnHMREQF_HFOFHPRmN_ ORJGFHTRIFJKHMRJQFHMFF[\HEFZ GFJKHMNJKnNTSnPFJH{JOSZ eLFMRHˆJLJK\HˆMFJ\H^LZ ENTNILMHEROFJHKbF HLEFRHENPRQF_ mSERERX TFIRPHLJQLPHMNJ^NTSIHKFoFJK VFJLNIHbNLN_\HTNPHTN_mNJKFZ GFHMNJKFJQLP\]HL^F_H`_FJE JNERFHORHnF_RHmN_QFMFHENINZ KFHMNJKLJKPFmPFJHnFIHENZ mLPLIHgrXjq\HY_ LZ ŸFJKHMNMTNOFPFJHFOFIFn IFoFJXHeQ_FQNKRHRJR\HQFMmFPJGF IFMFJHYnRIRmmH‰FnMHOFJHlFZ JR_LPFJHPFQFZPFQFHaFEGRO mFEHmN_KFJQRFJHQFnLJXHvNZ JFOFXHVNJL_LQJGF\HENLEFR TL_LHmLIFJKXHUN_RTIIIFF‹HTL_ N_HTFZ PSJORERHmERPREHEN_QFHmN_[S_MF INTRnHMLJKPRJHORMNJFJKPFJ JRNIHFJHULGQNJ\HEN_QFHmNMFRJ MN HYbHcFPF_QFHdRML_\HeNJRJ EFPERFJH`_FJEHRJRHTREFHMNMZ PNsNIFPFFJ\HxFQQFHaF^FEF QRPHTR_L\HY_RIIFHNJKKFJHTN_Z QN_FPnR_HPNOLFHQRMXHYNMFRJHw_Z VLJsnNJ\HPF_NJFHMN_NPFHmLZ MLOFHlFJQNHOFJHlFROHwIFTFX OR kX TN_FQPFJHaFEGRO\HGFJKHORJRZ OFJHPNILF_KFHMNJOFQFJKR PSMNJQF_XHUFnPFJ\HRFHQFP ENJFIHENOFJKHOFIFMHPSJORER JGFHmNMFRJHGFJKHINTRnHsNmFQX ‰RJRHQNJKFnHMN_NPFH^LKF fghij HONmFJHMF^NIREHnFPRM IFRHIFIFRHnRJKKFHHMNJGNTFTZ _LMFnJGFHLJQLPHMNMTN_R ENMmFQHmFMRQFJHPNHRTLJOF P_RQREHENQNIFnHQN_ERJKPR_HOF_R ™‡„ ¡‡¢†~£}„ MFPRJHESIROHENQNIFnHcFRHVF_Z GFJlR PNQLFRHcHeSNnF_^SJS\ PFJHS_FJKHIFRJHMNJRJKKFIX EFJQLJFJHENPFIRKLEHPNMLZ aFEGROX F^FJKHYRFIFH`wHOFJHPNELIRQFJ w_ENJFIHFPFJHTN_QLMmL QRJN‹HENMTLnHOF_RHsNON_FHOFJ `_FJKEHHOR JKLJKPFmPFJ\HMSZ |}~€‚ƒ~„…†‡ ORFJHMNJGSOS_PFJHEL_FQ Y_RIIFHnFJGFHMNJKKN_FPZ MNJsFmFRHmSERERHmFmFJHFQFE mFOFH¤IRN_HœR_SLO\HLJQLP FPFJHMNMmN_RJKFJHPN_^FHUFEZ TRIHGFJMN KHORPNJOF_FRJGFHMSZ `FPQFHTF_LHIFRJHGFJKHQN_Z mN_OFMFRFJX PFJHQFJKFJ\HONJKFJHMFPZ PIFENMNJHORHY_NMRN_H‰NFKLNX MNJ^FORHmNJGN_FJKHQLJKKFI QRFJHesnoNRJEQNRKN_HOFJ TRIHENoF FJH_LQNHpFoFJKZUSZ LJKPFm\HQN_JGFQFHFOFHPNENZ ˆMFJHMNJKFPLHMNJFJZ ELOHNJKKFJHORQFJGFHINTRn eNOFJKPFJHVLJsnNJ\HENZ OFJHERFmHTN_mFsLHONJKFJHmNZ `_FJsPHaRTN_GX ORFJ\HgHcFJLF_R mFPFQFJHQN_QLIREHFJQF_FHPNZ OFQFJKFJRJGFHOFIFMHPNZ IFJ^LQXHeNTLFnHMSTRIHbREEFJ OFJKHTN_FOFHOFIFMHPSJORER MFRJHTNIFPoFJKHVLJsnNJHEFZ YRIRnFJHELIRQHORnFOFmRHUFZ KjqSg_XrH\eHF`F_QFHJPENH^FMN KFJKPLQHgq ILF_KFHxFQQFHaF^FEFHOFJ FOFFJHEFOF_\HQFJmFHmFPEFFJ eN_NJFHGFJKHELOFnHMNJLJKZ PSJERQNJXHUNILMHmN_JFnHPFIFn FQHMNIFPLPFJHEN_FJKFJHTFIRPX GN_JHLJQLPHMNJNJQLPFJ mNJLMmFJK\HIRJMF HTNIFZ PNILF_KFHEN^LMIFnHPS_TFJX OF_RHmRnFPHMFJFHmLJXHˆMFJ KLHORHONmFJHnFIFMFJHKNZ mFOFHjqgrHOFJHMNMLJsFPR lFIFMHPSJORERHEN_FJKFJ KNIFJOFJKHPFJFJHFJQF_FHdnSZ PFJK\HNMmFQHORHQNJHKOR Fn\HOFJ {ERHPNENmFPFQFJHGFJKHTREF MNJKFJKKFmHRJERONJHGFJK OLJKHmNJKFORIFJ\HIFJKELJK PIFENMNJHULJONEIRKFHcN_MFJ\ JS_MFI\HmNJGN_FJKHFEFIHYN_FJZ MFEHVLNIIN_HOFJHw_^NJHaSTZ EFQLHS_FJKHORHTFJKPLH mFJX MN_RJKFJPFJHaFEGROHRQL\ MN_NJKKLQHmLQ_FHTLJKELZ MNINEFQHMNMTFoFJGFHmN_KRX ONJKFJHENIRERnHgzHmSRJHOF_RH_RZ sREHRJRHFPFJHORZ¥¦§¨©ª«HQRKF TNJXHudFPHFOFHFIFEFJHLJQLP VNMFELPRHdSIHcFKON S_FoR\ PNILF_KFHPS_TFJHMNJRJKKFI JGFHQN_ENTLQHMLERTFnHGFJK YFOFHEROFJKHmN_OFJF\ FIHQN_ONPFQJGFX KNIFJOFJKHGFJKHEFMFZEFMF QROFPHMNMFRJPFJPL\]HPFQF MSTRIHGFJKHORPNJOF _FR QROFPHFPFJHMNJLJQLQHaFEGRO QFPHTREFHORnRJOF_RX vFMREHfgŒijk\HaFEGROHOROFPZ VNEPRH‰NTRnHORLJKKLIPFJ\ MNMRIRPRHJFIL_RHMNJGN_FJK\ aSTTNJX _FJEHMNIF^LHONJKFJHPNsNZ ENsF_FHnLPLMX udROFPHFOFHMNJLJQLQ oFHMNIFJKKF_HmFEFIHrgq JFMLJH`pHxSIGoSSOHQFPHRJKRJ GFRQLH‰LPFEHYSOSIEPR\HeFJQR UFGN_JH^LKFHMFERnHMNZ `mF QFJHENPRQF_HtqHPMi^FMHOR vNQN_FJKFJHOREFMmFRZ FmFZFmFXHeFGFHOFIFMHPNZ FGFQHfrkHOFJHfŒkHHjjijqqt ^LMFoFnXHuvFMRHQROFPHMNIFZ pF‹S_IF\HOFJHdnNSHWFIsSQQX JGRMmFJHmNMFRJHmSQNJERFI IF^L_ IRJKHPFJFJXHdRTFZQRZ PFJHˆJLJKHfrqk\HRTLHaFRnFJ FOFFJHEFOF_HEFFQHMNJFJZ QNJQFJKH‰FILH‰RJQFEHOFJ PLPFJHENINT_FERHPNQRPFHMNJKNZ eNMNJQF_FHOLFHKNIFJOFJK IFRJJGFHGFPJRHdSJRHv_SSEHGFJK TF\HRHFmF HMN_FEFHMSTRIHGFJK fg\zk\HTSsFnHGFJKHQNoFEHmFZ OFQFJKFJRHRQL\]HQLQL_JGFX wJKPLQFJHcFIFJiHPF_NJF QFnLRHnFERIHO_FoRJKHMNMZ IFRJJGFHcFsPHWRIEnN_NHOFJ TREFHMNMTN_RHELJQRPFJHQNJFKF ORPNJOF FRJGFHMNJKFIFMR OFHPNsNIFPFFJHQN_ENTLQ\HEFFQ eNIFRJH`_FJE\HˆJLJK\HOFJ PNIFIFRFJJGFHMNJKFPRTFQZ mN_QNMLPFJHPFMRHONJKFJHw_Z VRPNIHw_QNQFHFPFJHTN_mN_FJ TNEF_HEFFQHMNJKFIFMRHERQLFER TNJQL_FJ_HOF _RHF_FnHTNIFPFJK TN_EFPERXHvFPFPHPS_TFJHaFRZ ˆMFJ\HEROFJKH^LKFHMNJZ PFJHPS_TFJHILPFHOFJHMNZ ENJFIXHeFJKFQHELIRQHMNIFoFJ MNJGNRMTFJKPFJH_RQMNHmN_Z ¸®¦¸¹º§¨X RJKKFHSINJKXHVSTRIHQN_ENTLQ nFJHFPFJHORTFJQLHPNILF_KF ONJKF_HPNEFPERFJHeLm_RGFJZ JRJKKFIHOLJRFXHaFEGROHORZ MN_NPFXHVN_NPFHmLJGFHQ_FORER MFRJFJHQN_LQFMFHEFFQHw_ENJFI lRHIRJRHONmFJHOLFHVF_RSž nmLJ QQFHaF^FEFHnRJKKFHILILE QR\HPS_TFJHIFRJHmNJLMmFJK FJsFMHmNJ^F_FHNJFMHQFnLJ\ IFMFHQFmRHMN_NPFHTLPFJHTN_Z TN_FOFHOFIFMHPSJORERHORQNPFJ œSMN‹HOFJHVFJO‹LPRsX\HmN_Z PR_RXHTN_nNJQRHORHIF^L_HmFIRJK xF LIRFnXHu{GF\HORTFJQLHENmNZ ‰LŠRSHGFJKHENIFMFQX OFJHONJOFHamHgjH^LQFŽ~†‘ QRmRPFIHQRMH{JKK_RE\]HPFQFHKNIFJZ FQFLHLJQLPHMNMFQFnPFJHENZ [S_MFJGFHORH‰RKFHpnFMmRSJE uvR_FZPR_FHEN_FQLEHMNQN_ PJLnJGF XHlRTFJQLHENPSIFn eROFJKHPNMF_RJH^LKFHORZ ’}‡‡ƒ“”•–—˜}™š†› PL_FJKHPRJsISJKXHVFJO‹LPRs PNMLORFJHEFGFHTN_nNJQRX OFJKHUFGN_J\HUFEQRFJHesnZ _FJKFJHTFIRPX oNRJEQNRKN_HOFIFMHERQLEH_NEMR bFMLJ\Hw_ENJFIHmLJGF TNILMHMNJsNQFPHKSIHOFJHœSZ eFGFHPNILF_HOFJHMNIRnFQ PILT\HeNJRJHfghijkX MFEFIFnHsLPLmHEN_RLEHORHENPZ MN‹HTF_LHMNJGLMTFJKHEFQL JQLHTNIFPFJKHELOFnHQN_TLZ JQLPHRQLHEPLFOHVLJsnNJ QS_HPR_RHmN_QFnFJFJ\HPF_NJF KSIXHYR‹F__SHGFJKHMNJ^FORHQSm mR \]HQLQL_JGFXHwOFHIRMFHmNZ TN_ENmFPFQHMNMTLFQHEQ_FQNKR vRN_FJHœRTTEHsRON_FXH¬­®©¯ª°± EsS_N_HPILTHONJKFJHQRKFHKSIHORZ PJFLMmF QN_INMmF_HPNHILF_\ GFJKHmFEHLJQLPHMNJOFmFQPFJ °®²³HJGF_REHQFPHmLJGFHTNPHPR_R _FKLPFJHQL_LJHPF_NJFHsNON_FX OLFHORJHKFHJQ FJGF\HxF_LJ PNLJQLJKFJHORHMF_PFEHw_ENZ FIFMR\HPF_NJFHwJO_NHeFJQSE URIFHMNIRnFQHPNPLFQFJHPNZ fyqkHOFJHaFFR_nF JFI\HENTNILMHMNIFPSJRHINK ENOFJKHORmRJ^FMPFJHPNHPILT OLFHQRM\HnF_FmFJHw_ENJFI JRJKKFIHOLJRFXJHfg\zk\HMNZ PNOLFHGFJKHFPFJHORKNIF_HOR U_FERI\HOFJHbFsnSHVSJ_NFI MNJKFIFnPFJHVLJsnNJ\HIFZ eFFQHORTN_RHPNENMmFQFJ wIIRFJ‹Hw_NJF\HMF_PFEHTNEF_ ORIF_FJKHQFMmRIHPF_NJFH§ª«±´µ® GFPJGFHORH‰SJOSJ\HmFOFHgt MNJFJKKFmRH PNEFPERFJ VLJsnNJ\HOLFHMRJKKLHPNHONmFJX fmN_JFnHMNMmN_PLFQHVFIFKF VF_NQHjqqz\HFPFJHELIRQHORoLZ `_FJE\HaFEGROHaF^FEFHMNZ uvFMRHnF_LEHMNIFPLPFJZ ORHTFTFPHmNJGRERnFJHK_LmkX ^LOPFJXHeFFQHRQL\HdnNHŸSLJK JGFJKPFIJGFXHueFFQHRQLHEFGF JGFHfORHIFKFHQFJOFJKkHENsF_F w_ENJNHWNJKN_HPNMLJKZ œLJHMNJFJKHgZqX ROFPHMNJKFQFPFJHMNJKFJZ TNJF_XHeFGFHmRPR_HmN_QFJORJKFJ PRJFJHFPFJHMNJKKNEN_H¶N_Z vNMNJFJKFJHQN_ENTLQHMNJ^FZ QQLP XHeFFQHRQLHGFJKHEFGFHPFQFZ ORH‰SJOSJHFOFIFnHQRmRPFIHmN_Z MFNINJHORKNEN_HPNHœRTE\HOFJ ORHEFQLZEFQLJGFHTFKRHw_ENJFI\ PFJ\ HEFGFHTN_QFJKKLJKH^FZ QFJORJKFJHGFJKHTNOFHONJKFJ MNJNMmFQPFJHYN_HVF_QNEFsZ OF_RHNMmFQHmN_QNMLFJXHlLF oFT\ ]HTFJQFnHaFEGROHORZ mN_QFJORJKFJHIFRJJGF\]HPFQF PN_HOFJH‰FL_NJQHvSEsRNIJGHOR mN_QNMLFJHORMNJFJKPFJ OFMmR JKRHPLFEFHnLPLMJGF\ mNJGN_FJKHUFGN_JHdnSMFE TNPHQNJKFnXHeNMNJQF_FHUFsF_G VLJsnNJHOFJHENPFIRHTN_FPnR_ aR_RHYL_ TFEF_RHexX VLNIIN_X eFKJFHORHmSEHTNPHPFJFJHONZ RMTFJKXH~†’}‡‡ƒ“”•»ƒ‡› vNQLFHVF^NIREHxFPRMHc SNnF_^SJSHMNJKSJ[R_MFERZ +,-./01,023,4526 e P JHPNMTFIRHEFJKPFIFJHaFZ Á1,Ä2¼,02.¿4/-2-¿-ÆÅƽÅ,0Ãß2Å,Â,2×,ƾ,Ã2¼Æ2¾¿4, Ï/4,0Ì./4,02Æ0ÆÃ2Æ,2ÚÁÅ/¾2À,¼,2Å¿¾Æ./Å,00Í, EGFR PNH`_FJEHcSJN_HeR_FRQX À¿½¾Æ,À,00Í,2À¿0Â,¾2¼,4,-2½,01Å,23àÇ2Å¿ÌÔ2ǽÆ./0 .¿½0Í,0ÍÆ2¼,02-¿½Æ4ƾ2¾Æ014¿2¼,02,4./-52Ê,¼,2Ø¿Æ ueFOH G F JKF_HENmN_QRHGFJK ÇÆ-/½Ã2Ø,Å,¾¾,½Ã2+¿0Æ02Û6áÒÑÜ5 ÑÓ6ä2-¿0¼,Â,01Ã2,4./-2Å¿¼/,0Í,2,Å,02-¿4/0Ë/½5 EFGFHPHFON Q F P XHwOFHfmN_PFQFZ à0Â/Å2/½/¾,02.¿½-,Æ02À¿½,0Ã2×,ƾ,2Ä,0Í,2-,/ ã+,Í,2¾¿4,4/2À/0Í,2Â,½1¿Â2¼,02ÑÓ6ä2Æ0Æ2¾,Í, JHMNJKFJFQJLP kHoFPQLHRQL\] -,Æ02ÚÆ4-24,Í,½24¿.,½52âÂ/2À/02ÂƼ,Å2,Å,02¼Æ4,Å/Å,0 ÚÁÅ/¾2-¿0Í,0ÍÆ2¼,02-¿01,¾,Ä2¼Æ½Æ52Ð4./-2ÆÂ/2Å,0 F `_FJEX ¼,4,-2É,ÅÂ/2¼¿Å,Â52ãÖÆÅ,2-¿-,012Ä,½/¾2-,Æ02ÛÀ¿½,0Üà .,1Æ,02¼,½Æ2¿Å¾Æ¾Â¿0¾Æ2¼Æ½Æ2¼,4,-2.¿½Å,½Æ¿½2È,¼Æ2Í,Ä QNKFeEFHJKPF IFJHaFEGROHRJR ¾,Í,24¿.ÆÄ2-¿-Æ4ÆÄ2ÚÆ4-Ãß2Â/Â/½2×,ƾ,Ã2Í,012Â,¼Æ2-,4,- Æ0Æ2-¿0È,¼Æ2Â,0Â,01,02Í,012¿½/¾2¼ÆÀ,Ë/Ãß2Â/Â/½0Í,5 MNJ^FORHEFIFnHEFQLHTFKRFJ Â,-ÀÆ42¼¿01,02.,4/Â,021,/02¼Á-Æ0,02É,½0,2.ƽ/5 Û½Æ./02ÂÆ-/½Ü

ç9<%è8@#"é$#@>"

;#?@#'?#)%A#'(#'

 !"#$%&#'()*'(

B9*%C#D)<#?

;#<#%=>9#"

Ý(#D%Þ#>'


456789 8 0123

 1 !

yzŒ‹…~ˆ…‰†|~ぉääzä|†~€å…æ…~çè|‚|†

ÔmskÕovÖm×ØpÕovomÙuÖoÚovmÚØpÛoÕoÜ ÝÞmßxàmáoàojoÛmâovxmnØvÚupq

"#$#%&'()*+,&-./01234 ¨©ª«¬©§­©®§©¯©§­«ª°±°©­§²©¬°§¯©­©¬°³ 5671232.4842923.:;023<0 ´©§ ® ©§µ¶¯©¬°§¯¶­±¬¯©§·¶¬°°©§¸«¬¶¬§¹º»¼º½ =2<>272?29.@632A834./8B ¾«®©¬§¯«¾©¬³§ 72?2792.C:=@/D.967E2125 <6F8G;2E.50E2?.967?209.?2B <8<.H23?.I63987>.C?030.A67B ¿ÀÁÂÃÄÅÀÁÆ 32G2.H23?.=890272D.1046;27 10.@634210;23.J64670.C@JD ÇÈÉÊËÌÍËÎÈÏÐÑÌÒËÓÐÍ /K;KL./6303.CMNOPD.<0234Q J2G83.G2F6;0<.E2?0G.?6B <298.96748429L.>2098.?239K7 57K18?.567A23?23.>234 G81023.G638312.<01234 X@/L.>234.<812E.50312E.?6 ?62G23233>2.E278<.10F2B ?27632.92?.<298583.1270.PR ?239K7.A278Q.Y=KEK3.2;2B G03.364272Q.YZ2G0.92?.76;2 6?<.32<2A2E.A23?.I63987> G29.X@/.>234.9679672.10.<030 F0?2.8234.563442390.G634B /K;K.C<6;2?8.96748429D.E2107 1042390.163423.2;2G29.?23B 4832?23.X@/Q./6A2A.8234 9K7.>234.A278L\.?2923>2Q X@/.212;2E.8234.5272.32B 12;2G.78234.<01234Q S270.9K92;.TT.50E2?.96748B @272.563448429.12;2G <2A2E.>234.105K9K34.<69025 429L.E23>2.567U2?0;23.1270 567?272.030.212;2E.P.K7234 92E833>2L\.9642<.=8232<Q H23?.=890272.>234.129234 32<2A2E.1270.<6F8G;2E.A23?L :12583.567U2?0;23.6?< G6G638E0.523440;23.<0B >234.96742A834.12;2G.:=B 32<2A2E.H23?.I63987>./K;KL 1234Q.=676?2.10U2?0;0.K;6E @/Q.Z6;KG5K?.030.G6342B /8970<3KL.?690?2.10G03920 ?82<2.E8?8G.>234.A672<2; F8?23.4842923.8398?.G6;2B ?K3ë07G2<0.10.;827.<01234 1270.?239K7.56342V272.=2B U23.5898<23.=2E?2G2E G634292?23.4842923.098 E6317212992Q.W6748429.;203L :4834.C=:D.>234.G6G6B <23429.9012?.5639034.123 >2?30.X6GA242.@63F2G03 3234?23.32<2A2E.:392AKB 967?6<23.G634212B212Q.¡2 /0G52323.CX@/D.123.@W 42Q.=676?2.G6G0392.2427.56B G6G0392.<6G82.50E2?.83B :392AK42./6?87092<L.583 34210;23.9012?.G6;2?8?23 98?.9012?.G6348;87B8;87 6?<6?8<0.292<.5898<23.967B U2?98.6?<6?8<0.2928.G63V2B 92?.E2107Q YZ27632.92?.212.96748429 <6A89Q 70.V6;2E.;203L.?27632.5898B >234.129234L.G2?2.<01234 S2;2G.5898<23..A673KB <23.=:.<812E.G6G0;0?0 1098312.E03442./6303.CP[O GK7.PNTN.ZO@19OPaMML.=: ?6?82923.E8?8G.96925Q.YZ2B PD.56?23.16523L\.?292.Z6982 G634E8?8G.H23?.=890272 G0.2?23.E2107.5212.<01234 G2F6;0<.E2?0GL.=./8?70L 8398?.G6GA2>27.?6784023 <6;23F893>2.123.G6383F8? <2GA0;.G634698?.52;8.923B PR.6?<.32<2A2E.I63987>.10 ?82<2.E8?8GL\.?2923>2Q 12.<01234.1098985Q /K;K.>234.0?89.12;2G.03B /61234?23.‘670./8<239KL =2F6;0<.E2?0G.G63>292B ]6<92<0.@W.:392AK42.S6;92 ?82<2.E8?8G.H23?.=890272L ?23.96;2E.G634070G.<8729 /6?87092<Q.H23?.>234.G2B G634292?23L.4842923.>234 523440;23.?65212.TT.567KB >K7092<.<2E2G3>2.10?82B 10;2>234?23.K;6E.:=@/.098 723423.123.0<9098<0.>234 <20.X@/.098.E278<.G6GB <23429.G634839834?23..50B G63F210.96748429.12;2G A2>27.32<2A2E.<6?0927.d5 E2?3>2Q./6A2AL.5K<0<0.H23? 567?272.967<6A89Q./6;23F89B T[.G0;027Q =890272.>234.G63F210.<2;2E '£é&(¥ê£ <298.96748429.G6GA829.212B 3>2L.50E2?.5634210;23.2?23 G6;2>234?23.<8729.5234B =638789.?82<2.E8?8G 3>2.V6;2EQ.Y‘2<0;.567<012B :=@/L.=8232<L.H23?.=8B 3423.030.A0<2.10F210?23.A2B 40;23.?6182Q =./8?70.F842.G6G0392 90272.9012?.567;8.G6GA2>27 E23.8398?.G6;2?8?23.567;2B ?65212.50E2?.563448429 ?6784023.5272.32<2A2E.967B U2<23.967E2125.5898<23 8398?.G676]0<0.<8729.48B <6A89Q./6A2AL.57K18?.76?<2B ?2<2<0L\.8F27.‘670L.>234.G6B 42923.?27632.96712529.?6<2B 1232.>234.96;2E.10A6;0.5272 3>292?23.:=@/.A8?23.A63B ;2E23.5212.2;2G29.<2;2E 32<2A2E.9012?.967G2<8? 98?23.H23?.=890272Q&¢¤ìé¦

GNVQKTLJGQiTUTVWXYZ[\TtZY\ZT`WabuZcT`XvbaTVgwgdbTxZYYeTeZ[\TYb[\_WdTZdbvZcTcZvYZdZ[TvWYg[cg[T^bTPZaZi[GSTLNqT GZPeHrP ZTQimWQRJagTdGSZsQ[M KOTyhTVgdXuZYfXhTVW[b[Tjklmnop

hijklmnoppqmrsmtuomhkvkmwpux

yz{|}~y||~€‚~ƒ|„…~ƒ†|„~y|‡|~ˆ‰|Š‹|Œ

"+^#_(Ž#%&'()*+,&-&W2A72?23 967;2;8.?63V234L.32G83.92A72?23 32G83.9042.5638G5234.>2?30.‘27B A6783983.G6;0A29?23.<298.GKA0;.123 96925.92?.A0<2.10E03127?23Q >239KL.0<9703>2.<6792.<6K7234.232?B 182.G030.978?.967F210.10.g2;23.d2>2 Y/2>2.F2;23.“a.?G.567.F2GQ.g272?B 3>2.<6;2G29Q.=676?2.G6342;2G0 W6;8?23.Z=.RL.Z2A852963./8?KE27FKL 3>2.F842.<6?0927.Ma.G6967.163423.I2B ;8?2B;8?2L.123.10;270?23.?6.d/.S7.œ63 /6303.CMNOPD.<6?0927.58?8;.MaQTaQ 77>Q.W250.?27632.102.90A2B90A2.”•–—–˜ /K;K.H278Q Z6F21023.A67G8;2.<229.5634631272 123.A6;K?.?2323.G631212?L.<812E :344K92./29;2392<.@K;76<./8?KB G030.978?.A67G82923.A2;K?.6<L./K3>L <2>2.76G.9250.96925.<2F2.”™š—™›L\.F6;2< E27FK.>234.90A2.10.;K?2<0.<64672 G632A72?.GKA0;./88?0.I277>.10 /K3>.10.;K?2<0.?6F21023Q G6;2?8?23.K;2E.96G529.?6F21023 165233>2Q./229.098.?6182.GKA0; @212E2;L.1270.272E.A67;2U2323L 567?272.CWZ@DL.123.G6346]2?82<0 A67F2;23.1270.272E.89272.?6.<6;2923L >2?30.1270.272E./8?KE27FK.G638F8 GKA0;.1270.;K?2<0.?6F21023Q.Z69042 2928.1270.ZK92./K;K.G638F8./8?KE27FKQ /K;KL.G6;2F8.?63V234.G030.978? ?K7A23.5634631272.GKA0;.I277> /K3>L.56346G810.978?.A673KGK7 A673KGK7.5K;0<0.:S.M“TP.:.>234 G6342;2G0.žŸ ›L.<6E03442.50E2? 5K;0<0.:S.bTa.SJL.G6342?8.9012? 10?6312720./87K9KQ.YZ27632.I277>.098 ?65K;0<023.?6<8;0923.G63V270.1292B A0<2.G634E01270.92A72?23.?27632 1092A72?.1270.A6;2?234L.A24023.16523 1292.;634?25.?K7A23Q 56346G810.GKA0;.I277>L.‘27>239KL G6;6U290.4270<.G27?2Q.Z6F210233>2 YZK7A23.<6G529.10;270?23.?6 U2742.S8?8E.Z67FK.dW.aP.df.aT G631212?L.F210.<2>2.9012?.<6G529 78G2E.<2?09L.9250.E23>2.;8?2.703423Q ’;0344234L.@72V0G239K7KL.fK3K4070L G634E03127L\.?292./87K9KQ g210.9012?.567;8.72U29.0325L\.967234 G634676G.<6V272.G631212?.123 :?0A29.92A72?23.A6783983.967<6B Z2309.X2?2./29;2392<.@K;76<./8?KB A67A6;K?.?6.?2323.92352.G6GA670 A89L.GKA0;.I277>.A673KGK7.5K;0<0.:S E27FKL.¡598./27UK?KL.<672>2.G63>6B 92312.;2G58.<603Q.=6<?0.<229.?6F2B NRMa.d’.<6G529.A6758927.MNa.16B A89.30;20.?6784023.2?0A29.?6V6;2?223 1023.?631272233>2.G6;2F8.9012? 72F21Q.=6<?0.GKA0;.78<2?..5272EL 967<6A89.<6?0927..d5.“.F892Q&¢£¤¥¦

FGHIJK LJMNO PQRSTU VWXYZ[\ ]W[\W[^ZYZ _W]W^Z `Wab[cZ_T^b ¨34567§8§9µ®©¬¯©ª§¹ º½³§ ©ª°©§§ «µ©§ ©°©®µ¶¾©­³§7°«´¾©®³ ¨©±¾©­«¬§²©¶³§·©´¾¶ª§¯¶®«ª²®§´©µµ©§®©ª«¬©§´«´ aXdZ_bT]YXeWd ««ª©¾©§ª±®§¯¶§¯«®©­§¸±85«ª´¶¬©§«¬°°±¬°³§«¾«ª³§¨©±¾©­«¬ OZ_fb^TQ\g[\ ¨©­«¬³§©®·¶ª§¾«®©¬§©±§ ¶©§­«ª­©¬°®©¾§©µ©·§µ©©­§«ª©®µ¶§4¾©ª©­ KaZcW[hT^bTWd_ ®«¾¶µ¶©¬§¾±¬§§´«¬°©´©¬®©¬§­«ªµ©¬°®©§«ªµ©´©§©ª©¬°§±®­¶ iWY`b[Za ±§¶©§°«ª©®8°«ª¶®¬²©§­«©·§¯¶¾«ª·©­¶®©¬§¸©©­ PX[\\YX[\Z[h "`0_(_,1%&'()*+,&- 098L.E0442.<6?27234.G2<0E ¾¶µ¶§«¯©©¬®§±§«­¶¯«©ª®©§¾­©©·§ © ©§´«¬°¶¬­©¶³§¾«©®±§«ª·©µ¶§´«¬¬°®« KaZcW[hTVW[b[ =8E2GG21.’2;0E.2K42 G672<2?23.<2?09.5212.A24023 ¾¶¬­±§¨©´¶§µ«©®±§¾«¬°ª©°´© ¬§ª±®§¯©¬§©¬°°­©§®«¾¶µ¶©¬§©¬°µ±¬° jklmnop @7292G2.CMND.2?E073>2.76<G0 72E234Q ´«¬©¬°®©¾¬²©³§­±­±ª§¸±¾©ª´§¹ »½³§§¯¶§¨©­«¬³§¸«¬¶¬§¹¼º½ G6;25K7?23.?2<8<.184223 .YCf2?98.098D.<2>2.F842 ¸«©¶¬§´«¬©¬°®©¾§¾«©®±³§¾«­±°©µ§±°©§´«¬²¶­©§««ª©¾©§©ª©¬°§±®­¶³ iGSLNqTPHrPQmHLJiTRHqSTQGRSIQqiH ©¬­©ª©§©¶¬³§«µ¶§¾¶¬­±³§ª¶¬°§¯ª³§°«ª°©¶§«µ¶³§«µ¶§¾«¬¬°®«³§¯©¬§µ«¾«¯© 56342302>223.>234.10;2?8B 1023V2GQ.Z2;28.C12;2GD.182 ´ ©´§¾«´«ª¶®µ©©¬³§­«ªµ©¬°®©§´«¬°©®±§µ±¯©·§¯±©§®©¶§´«©®±®©¬ ?23.2344K92.@K;76<.S6G2? E270.9012?.A0<2.10V270L.G2?2 ¾«ª­±ª©§­© © ¬§µ«ª±¾©³§®©­©§¨©¾µ«®§«¾«ª³§4¨§¸±°«¬°§©¬¯®§¹¯©½ 967E2125.107003>2L.g8G29 F2G03233>2./8?07G23L\.?6B CM[OPD.<K76.;2;8Q.H67<2G2 32343>2Q 2>2E3>2L.H810239KL.02.G63B S0U2U23V272.<6V272.967B 1292340.=25K;12.g29634.10 50<2E.Z2A01.E8G2<.@K;12.g2B ¸3§§8§¸««©µ§ª©¬°§¾«´±¯©§¯¶­©¬°®©¾§©©ª©¬§µ«®§©µ©ª§¨¶ ¬ µ©¬§4±¬84±¬§¸«©­©¬§®©ª«¬©§«ª¾«µ­©§´¶¬±´©¬§®«ª©µ§¹´¶ª©µ½ /6G27234L./6303.CMNOPD 9634L.ZKGA6<.@K;.SF0E279K3KL ¯«¶¬§®¶©µ © ¬§«µ©ª§¯©ª¶§¾©ª©§¾«´©±®§¶­±§©¯©©·§µ¶µ ©§µ«®©· Y¡>2L.?030.?2G0.76<G0 A67F23F0.2?23.G630312?;23F890 ´«¬«§¬¶±°©§·¸«§¾«©ª°­©¶©´© ½ G6;2?8?23.;25K723Q./2>2 ;25K723.2K42Q.J23903>2.2?23 5©§¸«­¶© ©¬³§µ§©¹¸ © · § µ «ª©¬°§¾«´©±®§­«ª±µ§´«¬±¬¯±®®©¬§®«¾©© <6342F2.;25K723.?6.@K;12 212.57K<6<.56G23440;23.<2?<0 ¶ ¬§ ¶§¯«¾©¬§¾«´±¯©§«ª±µ¶©§ºº§­©·±¬§¶¬¶ ^$_'`,%&'()*+,&-&.=6<?0 567<63.1270.23442723.56GB G634292?23L.2123>2.50E2? ;234<834.?27632.?2;28.?6 56;25K7.G28583..56;2?8Q ­µ«©ª©°­«§««­ª©©®¯§¯©±§¯©¶§§±©µ·«§®§­©µ§©©ª¶§ª¨§´¶ ±®±ª©¬§µ«¯©¬°§«ª¶µ¶§¶±³§²©¬°§¯¶«¶ A292<.U2?98.[a.E270.567B A2348323Q.YZ27632.GK;K7L 76?2323.>234.967?632.163B @K;76<.S6G2?.92?89.G6B ¡2.F842.A67F23F0.A2EU2 ¯©ª¶§«®¬©¬°§¸©²©§´«¬­ª©®­¶ª§¬´«¶ª¬©±§´§ §­«´©¬8­«´©¬§¨©´¶§´«´©¬°§¶¬°¶¬ 3 4 2 GA 2 3 4 L \ . 8V 2 5. H810 2 3 9 K @ K ; 12 . 2 ? 2 3 . G6 3 0 3 12 ? . 9 6 4 2 < L 523F23423.563>6;6<2023 50E2?.76?2323.A67<6102 12..2?23.G63F210.A2E23 ¬ ¬ ° ® ª ¬ ° § ¯ ¶ § 4 ± ¬ 8 4 ± ¬ § ¸ « © ­ © ¬ § µ © ´ ¶ § ´¶ §®©­©¬²©³§¸«¬¶¬§¹¼º½ 57K>6?.>234.GK;K7.96;2E.10B G6GA2>27.163123>2.<6;2B 6]2;82<0Q.¡2.G63F6;2<?23L 10.<6;2B<6;2.G6;25K7.?6.=2B <6V272.?K16.690?.E03442.90312? ¨©µ¶§±´©µ§µ«®§©µ©ª§¨¶ ¬³§¬4±¶¾´³ ­ ± ¾©ª´©¬³§´«¬°©­©®©¬³ 501232L.F0?2.212.2344K92.>234 4±¬84±¬§¸«©­©¬§´«¬©¯¶§¯©«ª©·§­©ª°«­§®§¸± A670?23.<2G520.b.c6A78270 G2.[a.E270.563>6;6<2023 92E25.?6182.57K>6?.˜ùúû 5K;12.g29634L./6303Q ©ª«¬©§µ«ª¶¬°§¯¶°±¬©®©¬ ±¬­±®§¾«µ­©§´¶ª©µ§¹¯©½ PaMTL.32G83.563467F223 56GA2348323.92E25.56792B üýþ–™—.967<6A89.2?23.10G8B =6387893>2L.212.;0G2 967A8?90.A67<2;2EQ.¢+++¦ 92E25. 56792G2. =2<F01 G2.=2<F01.:4834Q.J0;20 ;20.;240.163423.30;20.23442B K?38G.5K;0<0.1270.F2F2723 :4834.Z2A852963.Z;2963.<6B 163123>2.d5.“R[.F892Q.J2B 723.;6A0E.1270.9042.?2;0.;0529L @K;76<.S6G2?.>234.101842 30;20.d5.bL[.G0;027.K;6E.76B G83L.?2G0.G2<0E.G6GA0V2B d5.Ta.G0;027L.10A231034?23 G6342302>2.232?3>2L.<6B ?2323.9673>292.A6;8G.<6<820 72?233>2.163423.90G.234B 23442723.92E25.56792G2Q K7234.10.2392723>2.A67030<02; E272523Q.@0E2?.76?2323 42723.252?2E.2?23.G2<8? Y/2>2.9012?.03403.56?67B W.CW648EDQ.H810239K.A67E2725 G2<0E.G6;2?8?23.56GA67<0B <0<2.;6A0E.567E0983423.234B F223.>234.<812E.10;6;234?23 K?38G.5K;0<0.>234.G6342B E23.123.56GA632E23.56B 42723.C/¡X@:L.ö÷øD.;23F8923 10?67F2?23.2<2;B2<2;23Q./2>2 302>2.232?3>2.1056V29Q ?67F223.>234.A6;8G.7250 2928.G6383448.10.:@HS A67E2725.?65212.76?2323 /6A6;8G3>2.10A67092?23L >234.G2<8?.12;2G.G2<2 5678A2E23Q.S82.2;9673290ë 8398?.<6;2;8.G6365290.=Ke =8E2GG21.’2;0E.2K42 030.<812E.?2G0.<2G520?23 >4.<812E.10<652?290Q.Z27632 @7292G2.90A2B90A2.109234?25 5672U2923Q Z652;2.H01234.CZ2A01D ?6.A85290L\.F6;2<.:EG21Q 098.8398?.56GA2348323.=2<B K;6E.569842<.?65K;0<023L I0592.Z27>2.S032<.@6?67B J2G83L.S@e.Z;2963.G6B F01.:4834.92E25.?6182.2?23 g8G29.CM[OPD.<K76L.A67<2G2 F223.eG8G.CS@eD.Z;2963L 32G50?.F0?2.57K<6<.56?67B 10567<025?23.;6A0E.2U2;Q.@2B 96G233>2L./8?07G23Q.¡2.10B :EG21.f2E>810L.G634292B F223.>234.10;2?8?23.76?2B <2;3>2L.096GB096G.>234.2?23 9818E.G6;2?8?23.56GA8B ?23.9012?.A0<2.G63K;2?.76B 323.967<6A89.4242;L.G6<?0 10A23483.;6A0E.A23>2?.1270B 38E23.10.=KFK<270L.S6G2?Q ?2323.57K>6?.56GA2348B <6A6;8G.567523F23423.G2B 5212.<6A6;8G3>2L\.9642<.102Q @212E2;L.<229.56GA838E23 323.>234..GK;K7.F21U2;.56B <0E.212.096G.<978?987.A2348B S2;2G.56GA2348323.92B 967F210L.’2;0E.<61234.A67212 ?67F2233>2.F0?2.G6G63234B 323.>234.A6;8G.72G5834Q E25.56792G2.=2<F01.:4834 10./872A2>2L.g290GQ./696;2E ?23.963167Q.Yg0?2.G63234 /6A2AL.A23>2?.?6312;2.2U2; >234.A67;K?2<0.10.6?<.W67B 109234?25L.02.1058?8;0.123 ;240.C12;2G.963167D.9012?.10B >234.G63>6A2A?23.56?67B G032;.gK344723423.Z;2963L 1023V2G.E6312?.1096GA2?Q 9K;2?Q.Z2;28.G63234L.>234 F223.57K>6?.967<6A89.967B 50E2?.76?2323.E23>2.12529 2K42L.G23923.?K7A23.<2B A0<2.G63K;2?.<0252L\.8V25B 98312.8398?.10G8;20Q.S@e G63>6;6<20?23.Rb.567<63 ;2E.9234?25L.967<6A89.?030 3>2L.10.Z;2963L./6303.CMNOPDQ F842.9012?.G6;2?8?23.5898< 096G.>234.E278<.10A23483 G672<2.9728G2Q.¡2.?E2U2907 S2;2G.?2<8<.56GA2348B ?K3972?.123.G6GA;2V?;0<9 E03442.A292<.56;2?<23223L 56342302>223.098.2?23.G6GB 323.=2<F01.:4834L.2?0A29 76?2323L.?27632.76?2323 2?E07.S6<6GA67.PaMPQ.¡96G A829.98A8E3>2.A67G2<2;2EQ GK;K73>2.56GA2348323 96;2E.A67<6102.1016312Q >234.A6;8G.8<20.<229.098L f2742.@K31K?.d2163.@292E 967<6A89.S@e.Z;2963.G63B /61234?23.Z652;2.S@e 239272.;203L..923442.123.90234 W2E25.¡¡.Z6;872E23./70U8;23L Z6V2G2923./2>834L.S6G2?L 16312.76?2323.<6A6<27.;0G2 Z;2963L.W21F8103.:?A27L G638F8.?8A2EQ.¢ÿ¤£¦

!"!#$À%&$! ,-./-012324-4506789:.50;50<4-=78 ¿! ' Å "À () Ä ! ' ! À Á! Ã Å * ÔmipjovmsoloÛmwovÖxoÜmhØloÜip xØm×ilÕomïoÚØvÖ

íoxÚum×ØxØpîoovmhilipmÕopkmïoÕðol

ぉää|‹|„~ã‹ñŒ~ˆ|懅{ çäz‰ä~ò…{‰{|~€„~óôõ~‡z†|

>245?50@-8/A-B0CC0>7D:;-06-E:A


0123

65 5 5 9 5 45651579

!"#$"!%&!#'()(!#&#*+"!#,-%(."/

Ë Õ Ñ Ò Ú Ñ ÐË Ü Ø Ù Ø Ô 0 Ó Ô Ó Ë 1 Ó Ô Ú Ø Ô à 2ß3GHIJK ÑÒÑË4ÓI5ÑÓË6ÑÒ7ÓË682ËÜØÙ×ßáßÙ

%K23'G%-','2%&'-'*%823%-+)'> 3+',17'%,'/'%9'1%3.(*10%10.)./> ãOPQRSTUVWXYXZU 8*3'X8*3'%).,')%3'/&'*%3.-+,'G> O[\W]U^_U`W_U^a '10)2'%3'7'%@20'%.100'-%8*3' SP^aP^bUcUYWXPdPbU +(/. 10'1)'(%-'(.1'%-.(@'>% SefecWXUUfWXP`eTUV ãgYXbY`WhefUWXRbUV ]PcRTU^a`UTY M19(' SPS]PcY`U^

LKMNHI

XeXYUTXYUXYW`PWXP`eTUVi XP`eTUV ãjP]PcUdUWXYXZU SP^aU`RWSPSdPceTPV cPXfRWSPS]UZUWXPdPbU SefecW`PWXP`eTUV ãWOYXZUW_U^a SPS]UZUWXPdPbU SefecWSPSUc`Yc `P^bUcUU^^_UWbYWTRUc XP`eTUV ãWO[\kWl mea_U`UcfUWXYUd`U^ XU^`XYWfPaUXWR^fR` XYXZUW_U^aWdU`UY XPdPbUWSefec

9:;<=>9?@A>B>CDEF=

nopnŒq‘rstu‘v‘2•˜—–™w¦˜œ•œ•”—˜™x5¥— y5›š—”—§¥—™–“œ—µ™œ¦˜›—˜™¥¦›—–™³¦’—§—˜› —œ—™–•–7—™zžw™š—˜›™³¦˜›¦˜œ—§—•™–¦¶¦œ—™³5´ ¥5§™–——¥™”¦™–¦”5’—µ·™{—§—˜›—˜™–¦§“¶—™¨“›—™œ•´ ¦§’—”“”—˜™—›•™–•–7—™zž|™š—˜›™³¦˜›¦˜´ œ—§—•™³5•’™”¦™–¦”5’—µ· }—³“˜™’—§—˜›—˜™¥¦§–¦“¥™”¦³—’•™—˜š—” œ•’—˜››—§™5’¦µ™–¦¨“³’—µ™–•–7—™š—˜›™¥¦˜¥“˜š— ab`cd][cecfZagchij ³¦˜œ—¶—¥™§¦–¥“™œ—§•™5§—˜›¥“—˜š—™³—–•˜›´ klmc`c[gfekg]l[eaZa[gngkopqrqsgtouvpqwgxoyoyzqwg{os|qxqg}fek~gxoyzoyqsq€gto{oqgxv|vsgy|ug‚osqyzuZq[\|]^_` g t o vpqwg€g`qpqy ³—–•˜›™“˜¥“”™³¦³—7—™”¦˜œ—§——˜™¦§³5¥5§ ƒq{qt„gjvz…quqs|q„gfoy€yg}†‡dˆ‰~Šgkopqrqsgfekgtowqsty…qg|€qug€{os‚vpowuqygxoyzoyqsq€gxv|vsg€grqpqyqygxoyz€yzq|ugxo souqg|€qu ”¦™–¦”5’—µ·™x¦¶—’—™•œ—˜›™¶¦˜œ•œ•”—˜™œ—–—§ xox{y…q€gtsq|g€r€ygxoyzox€g}t€x~gto{oqgxv|vsŠ Ÿ2•”œ—–¤™2•˜—–™w¦˜œ•œ•”—˜™Ÿ2•–œ•”¤™x5¥— y5›š—¸™z“›¦˜›™ž™z“5˜5¸™³¦˜›—¥—”—˜¸ ¶•µ—”˜š—™¥¦’—µ™¦§”—’•´”—’•™³¦’—”“”—˜™–5´ –•—’•–—–•™¶—œ—™¶•µ—”™–¦”5’—µ·™4—µ”—˜¸™¦´ G„ŒŒˆŽ~Œ‘„’„‡“”

Ž¡”ˆƒ~ƒˆ¢„£ŠŒ¡„“„‡‹ •D;–—>@;:˜D™DE:š>›—:œ–;:ž=;>9=—=ž=>•Ÿ= =>CDEF=˜=ž=

~G€‚~ƒ„…†„‡~„‡†ˆƒ‰Š‹„ˆ âãB.(3'/8210%-.%$',%<E

O:6%OD:MX 6"M"K%MMP 6OP! C'(' S'-'17' 8.(-.19'(' &./-+)%9'1 /2(*9%KSD O5M%-.&','%KSDP%E%6+07'>%K2('@*> 17*'&-'1%3'1-3*%'-'1%9*C')')%1'/'17'%9* 8 & % * 8 2 % 0 2 ( 2 /210-*1 /.12)2(-'1%&*G'-17'%3.C'('%-.)')%/.X 82-2%)')'%).()*8%3.-+,'G%9'1%'-'1%/.X @ 2 0 ' % /. /8 . ( * 329'G 10'Y'3*%&.3.()'%9*9*-17'%9','/%G', 102/2/-'1%&.,'100'('1%7'10%9*,'-2-'1 C + 1 ) + G % 2 ) % & ' ( ' ).('/X -.19'(''1%8.(/+)+(A%T5'/*%/./'10 ).(3.82)%-.%3.,2(2G%3.-+,'G%3'')%&.X & . , ' @ ' ( % ' 0 ' ( % . &*,>/'3','G17' 3.,',2%*1).13*4%/.10'Y'3*%G',%*)2%9'1 1.(*/''1%('&+(A 3 . + , ' G % W % ) /& ) % ( @ ' % & ' . % 3 . & . 9 ' % > ' 9 ' , ' G % & . 1 0 2 ' 3 ' 3* /.1.('&-'1%)')'%).()*8%9.10'1%-.)')> T5'(.1'%*)2%8.1)2-%&.,'100'('1>%).1X ,G'%Y+10%&./-+)%9'1%02(2%'@' 9'1%&37-+,+0*%'1''-1%%9.*/+ @ ' , ' ).(/'32-%8.(@'0'%9'1%/./.(*-3'%9* )217'%3*3Y'%7'10%/'32-%9','/%C')')'1%)')' 3.Y.1'10E%7'%19'-%23'G%-'0.)%9* ('7'%8.,2/%3.8'*-%+('101 3.-*)'(%,*10-210'1%3.-+,'G>%9'1%*)2%@20' ).()*8%3.-+,'G%'-'1%/./&.10'(2G*%1*,'*17'> )*(2%&'('%&.,'@'(A%B.)2,%)9-%*82X*82ß 9.Y'3'AA 3.,',2%-'/*%*10')-'1%&'9'%3.,2(2G%3*3Y'>U &',*10%)*9'-%1*,'*%-.9*3*&,*1'117'%9*-2X -')'17'>%K.1*1%I<VWEJA ('10*>U%2@'(%K2('@*A 5.&'9'%3*3Y'%7'10%-.9'&')'1%/./X ~ŽMŽ€´JHG€µHLK¶HMHH€ âãB.(3'/8210%-.%$',%<E K€‰ŽIHJ‰K³ 8'Y'%3.&.9'%/+)+(>%&*G'-17'%).,'G%/.X

·¸

ODOBMO%9*)*1@'2%9'(*%3*3*%&3*-+,+0*3> 23*'%&.,'@'(>%).(2)'/'%)*10-')%KSD> /./'10%3.&'1)'317'%)*9'-%/./8'Y' -.19'(''1%8.(/+)+(%3'')%-.%3.-+,'GA $',%*)2%-'(.1'%23*'%/.(.-'%8.,2/ /.1C2-2&*%21)2-%/.10.19'('*%-.1X 9'(''1%8.(/+)+(>%).(,.8*G%3'')%8.('9' 9*%@','1%('7'A K*3Y'%3.23*'%/.(.-'>%2/2/17' /'3*G%9*&.12G*%.0+%9'1%./+3* ,'1)'('1%-+19*3*%&3*-*3%/.(.-'%7'10 8.,2/%/')'10A%O&'8*,'%/.(.-' /./8'Y'%-.19'(''1%8.(/+)+(%9*

@','1%('7'>%G',%*)2%).1)2%'-'1 8.(9'/&'-%-2('10%8'*-%9'1%8.(X &.10'(2G%&'9'%-.3.,'/')'1%8.(X -.19'('A K.8'0'*%C+1)+G>%3'')%*1*%-+19*3* @','1%('7'%C2-2&%&'9')%9*%/'1' /'3*10X/'3*10%&.10.19'('%3.'-'1 9*82(2%Y'-)2%9*%).10'G%-.3*82-'1 /'3*10X/'3*10A%#*-'%'1'-X'1').(3.82)%8.('9'%9*%@','1%('7'%9.10'1 -+19*3*%3.&.()*%*)2>%7'10%/21C2,

Oe^YW¤`VYc^_U '½¾#$&¿+#À+Á"#Â-!"Ã#&#ÂÄ ­dW®¯°W±RfUWR^fR`W²W\UcdeT ¥PcaPcU`W¦UdecW\eTYXY âãB.(3'/8210%-.%$',%<E

nopnŒq‘rstu‘´™2¨y §¦˜—”—˜™¶¦˜›—§“µ™œ—§•™¶¦§´ ¦§—œ—™œ•™–¦”•¥—§™w“’—“™¬—7— œ•¶§¦œ•”–•™—”—˜™³¦˜›—’—³• ›¦§—”—˜™ÅÆÇÇÈÉ­ÊË̪ÆÉ­ÍÎϪÌÐ œ—˜™—”—˜™¥¦§“–™¦§›¦§—”™”¦ !"#"$%&'()'*%&+,*)*-%&./.0'10%-2(3*%,.0*3,')*4%5+)'%6+07'-'()'%-./8',* nopnŒqrstu‘´™z•”—¶ x§•œ—™y5›š—”—§¥—¸™ž•˜››“ µ“¨—˜™’¦—¥™œ¦˜›—˜™œ“§—–• ÌƲª®É­Ÿž¬8¤™œ—§•™¶—˜¥—• ¥•³“§™–—³¶—•™¶¦§•5œ¦™5–•’—–• /.19'&')%8'1)2'1%-.2'10'1%3.8.3'(%:&%;<=>?%@2)'A%B'1)2'1%-.2'10'1 —§5›—˜™š—˜›™œ•¥“˜¨“””—˜ Ÿ 9¢£¤™¶“”“’™9£·99· –•˜›”—¥™–—³¶—•™£ ™¼¦§“—§• ¥•³“§™|6§•”—™³¦˜“¨“™z—³“´ –¦’¦–—•™œ—’—³™7—”¥“™Ñ9™–—³´ ).(3.82)%9*8.(*-'1%3.C'('%(2)*1%3.@'-%D./*,2%EF<F%G*100'%EF<H%*1*A –¦–¦5§—˜›™š—˜›™³¦˜›—”“ ¹y—¸™¥¦§•³—™”—–•µ¸™5¶¦´ ³¦˜œ—¥—˜›·™»—’™•˜•™œ•”—´ œ¦§—™w—–•6•”·™z——¥™•˜•™ž¬8 ¶—•™Ò9™µ—§•· 5.&','%5.3')2'1%B'103'%I5.38'10J%5+)'%6+07'-'()'>%K2-'/)+ –¦—›—•™—˜››5¥—™§}¨™|© §—–•™¦§¨—’—˜™’—˜¹—§·™y—˜› /.1@.,'3-'1>%-.)2@2G%&'(&+,%).(3.82)%7'-1*%DLMD%/.19'&')-'1%:&%<;H>H ¹ 2— § • ™ œ — ¥ — ™ ¥ ¦ § — ” µ • § ™ š — ˜ › )'>%D'()'*%L./+-(')%3.8.3'(%<N?>E%@2)'>%DOP%/.19'&')%:&%=E>Q%@2)'> ³¦³“—¥™|’5š–•“–™z5˜•¸ ¶¦˜¥•˜›™—˜—”™–—š—™–¦›¦§— ”—³•™¥¦§•³—¸™–¦”—§—˜›™ž¬8 @D25K% 3.8.3'(%?Q>E%@2)'>%R+,-'(%/.19'&')%:&%NQ>;%@2)'>%DDD%3.8.3'(%:& —š—µ™œ—§•™w—¥§•–•“–™ª—’¦§•—˜ –¦³“µ·™z—š—™—˜››—¶™•˜•  ¦ § — œ— ™ œ• ™ 6 — – ¦ ™ ¦ ³¶— ¥ ™ — ¥ — “ Q ? % @ 2 )'%3.()'%D'()'*%R.(*19('%/./&.(+,.G%:&%HF>E%@2)'%&.()'G21A Ÿ «¤™¦§“—µ·™z5˜•™š—˜› –¦˜¥•’—˜™œ—§•™§“µ—˜™—›• –¦”•¥—§™w“’—“™¬—7—·™Ó6¦”˜š— S. 12(2)%32-'/)+>%8.3'('1%8'1)2'1%-.2'10'1%).(3.82) —7—’˜š—™³¦˜›—”“™³¦˜¦´ –—š—™³—“¶“˜™—˜—”™–—š—¸º ¥ ¦ § ¨ — œ• ™ ¶¦ ˜ • ˜ › ” — ¥ — ˜ ™ ¹ “§ — µ 9 * 3 . 3 2 ' 'G%32'('%7'10%9*&.(+,.G%&'9'%D./*,2%EF<FA §•³—™œ—˜™•”’—–™œ¦˜›—˜™—¶— “¨—§™—š—µ™w—¥§•¹”¸™|’5š–•“– µ“¨—˜™–—³¶—•™’•³—™µ—§•™”¦ L*/'1'%*3-'.1)*%'9&.%1302''1('%@2%9/, *G'(0'*%:&%HQQ;A š—˜›™³¦˜•³¶—™—˜—”˜š—™”•˜• z5˜•¸™š—˜›™œ•µ““˜›•¸™z¦˜•˜ 3'('117'%8.(9'3'(%&.(+,.G'1%32'('%D./*,2%EF<F>%3.G*100' œ¦¶—˜™–¦¨—”™ Ò™¼¦§“—§• 8.3'T(B. ¨“–¥§“™³¦’—¶5§”—˜™”—–“– Ÿ «¢£¤™–5§¦· ' 1 %8'1)2'117'%)*9'-%8.(28'G%9'(*%)'G21%-.%)'G21%G*100'%D./*,2 ’ — ’ “¸ º ™ ¥ ¦ § — ˜›™ |˜— ’ • – ™ œ— ˜ ¥¦§–¦“¥™”¦™¶5’•–• z¦¨—”™—7—’¸™z5˜•™³¦´ 8.(*-2)17'>U%2C'&%K2-'/)+>%K.1*1%I<VWEJA ¼ 5 § ¦ ¹ — – ¥ ¦ § ™ ԓ— ¹ — ™ ¨ ” ’ • ³™ z ¥ — ´ w—¥§•–•“–™ª—’¦§•—˜™—œ—’—µ ³—˜›™–“œ—µ™•”’—–™œ¦˜›—˜ 8.,2/17'>%&.1C'*('1%8'1)2'1%-.2'10'1 –•“˜™Õ¦56•–•”—™x¦’—–™¨™4žxÕ *1*%9#**-,''-%&3''91''%-)''G12%13X.)'-*G)2'1(%%3)(.*Y2 %-.92'%')'2%-.)*0'>%/'-'%&'9' ¶¦’—¨—§™zž|™z—˜›™§•³“§ —¶—™š—˜›™œ•—’—³•™—˜—”˜š—· y5›š—”—§¥—¸™z•›•¥™»—œ•™w§—´ )'G21%*1*%&*G'-17'%).,'G%8.(-,'+1/* 1%21)2-%/.1C'*(-'1%9'1' y5›š—”—§¥—™š—˜›™³¦˜¨—œ• »—’™•¥“™œ•¥“˜¨“””—˜™œ¦˜›—˜ ”5–—¸™–——¥™œ•¥¦³“•™œ•™”—˜´ ).(3.82)%,.8*G%'Y',>%7'*)2%9*%)(*Y2,'1)%/. &.()'/'A%I.3'J ”5§—˜™¶¦³—¹5”—˜™5’¦µ –•”—¶˜š—™¥—”™³¦’—¶5§”—˜ ¥5§˜š—¸™z¦˜•˜™Ÿ «¢£¤· §5³5˜›—˜™ ¶¦˜›¦˜œ—§— ”—–“–™•˜•™”¦™¶5’•–•·™¨—™³¦´ {¦•µ™’—˜¨“¥™œ•¨¦’—–´ š—˜›™œ•œ“›—™”¦’5³¶5”™¶¦´ ˜›—”“™³¦³—˜›™³¦³¦§•´ [\]^_g`ab`cdil_h[cgƒ[\fh\c_Za ’—¨—§™’—•˜·™w¦§•–¥•7—™¥¦§–¦“¥ ”—˜™•˜65§³—–•™”¦™¶5’•–•™—´ `cfgi^`c_gngkoyzoyqsqgto{oqxv|vsgZxo yzoyquqygrqtgwrqy âãB.(3'/8210%-.%$',%<E K!O$%K.).,'G%/.17')'-'1%/2192(%9'(*%D'()'*%L./+-(')%9'1 ¥¦§¨—œ•™œ•™¶¦§¥•›——˜™¬’™x—¶—–¸ t q q | g ‚ o s u o y q s q g € g | o y z q w g z  …  s q y g w  r q y –¦’—¥—˜™z¥—œ•5˜™ž—˜œ—’— âãB.(3'/8210%-.%$',%<E 8.(0'8210%9.10'1%R.(*19('>%,*/'%'100+)'%LD:L%5+)'%6+07'-'()'>

OY^UcWÜXWÝUbYcYW\UcYdRc^UO$M :%<=% . 8(2'(*%<=;H%9*%B+0+(>%#'Y'%B'(')A%K'')

Þ

*1*%/.(2&'-'1%L*(.-)2(%#.19.(',%$'@*%9'1%"/(+G 5./.1).(*'1%O0'/'%:.&28,*-%M19+1.3*'A%M'%(.3/* /.19292-*%@'8')'1%7'10%3.8.,2/17'%9*9292-*%+,.G%K,'/.) :*7'1)+%&'9'%#21*%EF<EA%K.8.,2/17'%*'%&.(1'G%/.1@'8') 3.8'0'*%5.&','%B'9'1%5.8*@'-'1%*3-', IB5J%5./.1).(*'1%5.2'10'1%:.&28,*M19+1.3*'A%M'%&.(1'G%9*17')'-'1 3.8'0'*%'-*,%S.1).(*%5.2'10'1> 1'/21%-./29*'1%8')',%9*,'1)*-A O100*)+%-./29*'1%/.17')'-'1 /2192(%9'(*%@'8')'117'%3.8'0'* 5.&','%B5%&'9'%EF%S.*%EF<FA%M' /2,'*%)*9'-%8.()20'3%,'0*%3.@'-%EQ S.*%EF<FA%M'%9*-'8'(-'1%'-'1 -./8',*%/.10'@'(%-./8',* 3.8'0'*%9+3.1%9*%B "1*.(3*)'3%R'9@'G S'9'>%6+07'-'()'A IY*-*&.9*'J %<=VN%X *,,*'/%#A KCG(+.9.(%/.1@'9* &'3*.1%&.()'/' 9.10'1%@'1)210 82')'1A ã<=V;%X%"1* K+*.) /.,21C2(-'1%3)'3*21 ,2'(%'10-'3'%S*(A ãEFFE%X 'G'1'%'1)'(*-3' 9733.7%82')'1 POKO%/2,'* /./*19'* &.(/2-''1%S'(3A 32/8.( Y*-*&.9*' ]ch

,&)&#Ö+!&#×"Ø#$"%"&#$-!Ù-#Ú"!-)

nopnŒqrstu‘v‘z•¥•™xµ5’•³—µ™Ÿ «¤ ”5¥—”·™z—š—˜›˜š—¸™—§“™¦§µ—–•’™³¦˜›—³•’ 7—§›—™Õ“˜“˜›™w—§¦¸™x—§¥“–“§5™¬—¥¦˜›™œ—˜ –¦’¦³—§™“—˜›™Û¶™ 9™§•“™š—˜›™³¦˜¦³¶¦’ 2¦˜—§™|˜œ§•—˜–—µ™Ÿ£«¤™7—§›—™{—³¶“˜›¸ ¶—œ—™¶¦§³¦˜™”—§¦¥™¥¦§–¦“¥¸™¥—”³•§™³—–¨•œ ³¦³¶“˜š—•™¹—§—™“˜•”™–——¥™³¦˜¹“§•™“—˜› –¦¥¦³¶—¥™³¦³¦§›5”•˜š—· œ•™œ—’—³™”5¥—”™—³—’™œ•™ž—–¨•œ™ž•6¥—µ“’ z——¥™•¥“’—µ™”¦œ“—˜š—™’—§•™¥“˜››—˜› »—–—˜—µ™œ•™{—˜›¦˜–—§•™2¦³—˜›—˜™Õ5˜œ5´ ’—˜››—˜›™–—³•’™³¦³—7—™”—“§™“—˜›™Û¶ ”“–“³—˜·  9™§•“™š—˜›™¦§µ—–•’™œ•—³•’™œ—§•™”5¥—” x¦œ“—˜š—™³¦˜››“˜—”—˜™’•œ•™š—˜›™œ•´ —³—’·™3—§›—™”¦³“œ•—˜™³¦˜—˜›”—¶˜š— ¥¦³¶¦’•™¶¦§³¦˜™”—§¦¥™”¦³“œ•—˜™³¦˜¹“´ ¹“””—˜˜š—™¶—œ—™“—˜›™”¦§¥—–™œ•™œ—’—³ âãB.(3'/8210%-.%$',%<E

K.1*1%I<VWEJ%-./'(*1%G'9*(%9*%:'&')%D'(*&2(1'%LD:L%5+)'%6+07'-'()'A "1*-17'>%-.,*/'17'%)'/&'-%9292-%9*%-2(3*%('-3*%L./+-(')%LD:L 5+)'%6+07'-'()'A 5.,*/'%'100+)'%9.Y'1%7'10%).,'G%/.17')'-'1%/2192(%9'(* L./+-(')%).(3.82)%'9','G%K*1'(8*7')%P2@'1')>%L'1'10%'G72%B(+)+> :+8.()%K*,'123%L.19.10>%S'(Y+)+%$'9*%9'1%-+%D2(1+/+ 5'38*'1)+(+A 5G2323%21)2-%K*1'(8*7')>%-.G'9*('17'%)'-%/./82')%-','10'1 9.Y'1%).(-.@2)A%K.8'8%K*1'(8*7')%).(8*,'10%/'3*G%3.(*10%8.(-'1)+(A P'/21%./&')%-+,.0'17'%7'10%@20'%/2192(%9'(*%L./+-(')>%).(8*,'10 @'('10%10'1)+(%3.).,'G%/.17')'-'1%/2192(%9'(*%L./+-(')%&'9'%= #'12'(*%EF<H%3*,'/A TK.8.,2/%'9'%DO%ID.(0'1)*'1%O1)'(%'-)2J%/'-'%-'/*%/'3*G /./*,*-*%G'-%')'3%32'('%('-7')>U%2C'&%K*1'(8*7')A%I.3'J

º»¼»½¾¿ÀÁÂÃÄþÅÀÆÀ½ÄÇÆÀÄȾ¿ÀÉü¾¿Â½ÈÄÃÊ ËÌÍÍËÎÏÐÑÒÓÔËÕÑÖÓ×ØÙÐÓÔËÚÑËÛÓ×ÓÔËÜÏÚÓÝÓËÞßàÝÓÐÓÙáÓ

äåæçèéêëìíîêïéìéëðéðñåëðíðòåéìëóôìôæëõåöéîìôë÷í÷åéèé ðíêøíæèñîíèçæéêëöçîçêïéùëúêìåæëçìå÷éûëçéëðíêüôòé ðíêüíîçìéæéêëøíýô÷éæëöçîçêïéëðí÷é÷åçëþÿÿë÷åæçèéêëæéîïéêïéëöç óéðéêë0åöéïéë1ôøïéæéîìéù

‹ŒŽŒ‘’“”•–—˜™š—˜›™œ•“”— š—˜›™œ•µ—œ—¶”—˜™¶—œ—™§¦—’•¥—–™”¦´ ž•˜››“™Ÿ ¡¢£¤™¥¦§–¦“¥™œ•¦§•™¨“œ“’ µ•œ“¶—˜· ©ª«¬­®¯­©°ª±ª²­š—˜›™³¦˜“§“¥˜š—™•–— 2—’—³™³¦’“”•–¸™³—˜¥—˜™3—”•’™4“´ œ•—§¥•”—˜™–¦—›—•™•§—³—™œ—’—³™”¦´ ¶—¥•™4—˜¥“’™•˜•™³¦³—˜›™œ•”¦˜—’™–—˜›—¥ µ•œ“¶—˜™”•¥—· ¶§5œ“”¥•6¸™—¶—™š—˜›™¥¦§’•˜¥—–™œ•¦˜—”´ ž¦˜“§“¥˜š—¸™œ—’—³™¶¦§¨—’—˜—˜ ˜š—™—”—˜™œ•’“”•–™œ—’—³™7—”¥“™¹¦¶—¥· ”¦µ•œ“¶—˜™–¦³—–—™”¦¹•’¸™§¦³—¨—¸ 8š¦”™œ—§•™ 99™”—§š—™’“”•–—˜™š—˜› µ•˜››—™µ—§•™¥“—¸™—›—•”—˜™–¦“—µ œ•“—¥™–¦¶—˜¨—˜›™£9  ™µ•˜››—™£9 £™•˜• œ§—³—™œ•™³—˜—™œ•™œ—’—³˜š—™¥¦§´ ¥¦§œ•§•™œ—§•™¦§—›—•™³5¥•6™–¦¶¦§¥•¸ œ—¶—¥™¹¦§•¥—™’“¹“¸™¹¦§•¥—™–¦œ•µ¸ “˜›—¸™—’—³¸™¶5¥§¦¥™œ•§•¸™µ•˜››—™¶¦§—´ Z[\]^_`ab`cd][cecfZagchij ¹¦§•¥—™¥¦˜¥—˜›™¹•˜¥—¸™œ—˜™¥¦˜¥—˜› –——˜˜š—· f\ big aà g fk\ [\ Z g n g g fo v s q y z g { o y z  y r  y z g xo y z q r q ugqyquguoá€pgtqq| –¦“—µ™¶¦§¨“—˜›—˜™³¦’—”–—˜—”—˜ xo y … q u t € u q y g { q xo s q y g p  u € t q y g â f € z w g a ã g f { € s € | â g € g Z q xq y g ]q…qgjvz…quqs|q„ œ—˜™³¦³¶¦§¥—µ—˜”—˜™•œ¦—’•–³¦ âãB.(3'/8210%-.%$',%<E foy€yg}†‡d‰~


ECFGDGHG IJ @AB@CD

0123

¢£¯ù³¦ú³û¥¦ª°¥û¨¦ªü£ù¥¦ KLMNOPQLRNONSTLMNOUTSVNWNLOWTXUNVWOWTYNONPNPQLOMVOZV[NRN\O]X^_VL`VOaNTXN\Ob`WVYTZNc^SRNUNXWNdOeNVUONSTLMNOUTSVNWNL [TYeNSNOPTYTXVLWN\NLdO`ZN`WNdOQLV_TX`VWN`dOU^YQLVWN`dO^XSNLV`N`VdOMNLO[NVLf[NVLgOUVXVYUNLOWQ[V`NLOWTLWNLSOXTLhNLNOUTSVNWNLLRN UTOiNXVNLO]NSVjXVeQLOk^SlNdO`TeT[QYONSTLMNOUTSVNWNLOMVYQ[NVmKSTLMNOUTSVNWNLKLMNONUNLOMVYQNWOMVOXQeXVUOk^SlNOiNXVObLVm

ýþÿ0¹1¼»·äÇÀ¾Ç¿½ÜÅÀÊ ÎÀÅȽÍÂÃÀ½ÁÂÅÂÊÕÀ¾Â½ÄÆÇÐ àÉÁÀ½ÝÂÌÀ¿À½½ÕÇÅÈÀÁÀÊÀÅ ÃÇÕÉÀ½ÊÀÆÀÅÈÀŽâËÇÆÀÊɽÃÇÅ ÊÇÈÂÀ¾ÀŽÀË¿ÇÃÂÀýÃÇŽËÇ¿Ñ ÁÀŽÕÀÃÎÀ¿ÀÊÀ¾½ÉÕÉÕã½ÁÀÅ ¾ÉÅÏÉÊÀŽÁÇÅÈÀŽ¾ÇÕÀ½3ÇÑ ÉÅÃÉ¿½ÐÂÍÉ¿ÀŽÕÇÆÀÆɽÊÄÅÑ ¾ÉÀÆÀÅÈÀŽßÀ¿ÎÀ½ÁÀÆÀÕ½ÍÇÅÑ ÃÇ˽ÃÉÆÀ˽ÎÀÅȽÃÀÀ¾½ÂŽÃÇÑ ¾ÉʽËÇ¿¾ÉÅÏÉÊÀŽ¾ÇÀ¾Ç¿½ÁÇÅÈÀÅ ÁÀÅȽÕÇÅÏÀÁ½¾¿ÇÅÖ ÏÉÁÉƽ4ǾÀŽâ4ÇÆÀÆɽÞǾÂÀ½ËÀÁÀ ÀÊÄŽ4ǾÀŽÏÉÈÀ½ÕÇÅÎÂÑ Ü¿Àн3ÇÅÁÂÁÂÊÀÅãÖ½ßÇÈÂÀ¾ÀÅ ¿À¾ÊÀŽËÇÃÀŽËÇÅÁÂÁÂÊÀŽÐÀÑ ÂŽÀÊÀŽÁÂÃÇÆÇÅÈÈÀ¿ÀÊÀŽÁ ¿ÉýÍÇ¿ÊÇÕÍÀÅȽÃÇÃÉÀ½ÁÇÑ 5ÇÁÉÅȽ3Ç¿¾ÉÅÏÉÊÀŽÞÄÌÂÇÑ ÅÈÀŽÀÕÀÅÔ½ÍÀÂʽËÇÅÁÂÁÂÊ ¾Ç¾ǽàÂƾǿ½äÀÕÀŽÝÉÁÀÎÀ ÕÀÉËÉŽĿÀÅȽÎÀÅȽÁÂÁÂÁÂÊÖ ÚÄÈÎÀÊÀ¿¾ÀÔ½áÀÍɽâ6786ãÔ½ËÉÑ 3ÇÅÁÂÁÂÊÀŽÏÉÈÀ½ÓÀÏÂͽÕÇÅÑ ÁÂÁÂʽÁ¿ÂÅÎÀ½ÃÇÅÁ¿½ÁÀÅ ÊÉƽ9 Ö 7½Ñ½69Ö77Ö 3Ç¿¾ÉÅÏÉÊÀŽäÇÀ¾Ç¿½4ǾÀÅ ÏÀÅÈÀŽÃÀÕËÀ½ÕÇÅÁÂÁÂʽÁÇÑ ÊÀ¿ÎÀ½3ɾɽ ÂÏÀÎÀ½ÆÀÎÀʽÁÂÑ ÅÈÀŽÂÆÕɽÎÀÅȽÊÇÁÀÆÉÓÀ¿ÃÀÖ ÀË¿ÇÃÂÀýÃÇÍÀͽÕÇÅÀÕËÂÆÑ ÞÇÆÀÂŽÁ½ÚÄÈÎÀÊÀ¿¾ÀÔ½ËÇÕÇÅÑ ÊÀŽÅÉÀÅÃÀ½ÍÇ¿ÍÇÁÀ½ÕÇÆÀÆÉ ¾ÀÃÀŽÏÉÈÀ½ÁÂÈÇÆÀ¿½Á½ÁÉÀ½ÊľÀ ËÇ¿¾ÉÅÏÉÊÀÅÅÎÀÖ½àÀÁÉÊÀÅ ÆÀÂŽÎÀ¾ɽ¿ÇÍÄŽÁÀŽ3É¿Ñ ÉÅÃÉ¿½ÇþǾÂÊÀ½ËÇ¿¾ÉÅÏÉÊÀÅ ÓÄÊÇ¿¾ÄÖ½ôø

°±²³$$!& ±$´$'µ!&!

}USP­VS­R ­RXwqhd_X}UtXYm^oa R\h_]_uX‚XM\~Ym_YoXjku `\ab_d_e_aXe\bo_^_aXRUnXe\c h_i_a_aX~m]Xe\hohoabXdoX{oh_i_[ hohoabXe\X~\Y~_b_oX^\`f_^Xdo |_a^mhuXhqe_]oXdoXn_eqXwqh]\e {oh_i_[X}_\Y_[XU]^o`\{_Xtqbc woimab_auXfmemhXk¶ƒkkcjƒkkuX|m] i_e_Y^_Xr}UtsƒX|\Yoem^X®_d{_h x\hohoabX}o^h_a^_]Xwqhd_ƒX·oh_i_[ ^\`f_^Xd_aX{_e^mX~m]Xe\hohoab xq^_Xtqbi_e_Y^_uXhqe_]oXdoXW\`~oY_ d_YoX}o^h_a^_]Xwqhd_X}_\Y_[ hqe_uXfmemhXk‚ƒkkcjƒkkuX|m] U]^o`\{_Xtqbi_e_Y^_X¯ x\hohoabXwqhY\]^_Xtqbi_e_Y^_ƒXro{\s

¡ Œ § Š ˜ ™ • Š – Ž  • ’ ¦Ž š Œ Š Ž “ Œ  ‹ ” Œ ¸VUSXR^mdoXR_]^Y_Xd_aXS\_^\Y ]\h\]_oƒXXMoh`Xf\ad\eXXi_ab `\ai\h\abb_Y_e_aXh_maZ[oabX…oh` dohmaZmYe_aXf_d_X_Z_Y_XbY_^o]Xo^mu f\ad\eXd_aX_a^qhqboX]_]^Y_XdoX­mc _a^_Y_Xh_oauXXwq[qaXwo]_abXd_a do^qYom`X¸ao„\Y]o^_]XV\b\YoXtqbc nm]o`XNm®_auX]\d_abe_aX­a^qhqbo i_e_Y^_Xr¸VtsXi_abX_e_aXdo_d_e_a R_]^Y_XjzXl_{_aX|mh_aXd_aXwmZ_^ R\h_]_Xr‚€jsXfmemhX‚ƒkkX[oabb_ S\YZmYoƒXro{\s

‹ŒŽ‹ŽŽ‘Œ’“”Œ•–—Ž–˜™š’›

nopqprstqpuoyOXTMNU`VzWXVeQLl^SlNmh^Y{WXVeQLl^SlNzSYNV[mh^Y{WXVeQLl^SlNzRN\^^mh^Ym KLMNOlQSNOeV`NOYTLS\QeQLSVO|VNOMVOWT[TP^LyO}~€f‚ƒONWNQO„…„OyO}ƒ†ƒ‚‡ƒ‚ƒ†ƒ†m vwxpryjXVeQLOk^SlNdOkN[NLOkTLMTXN[O„QMVXYNLOˆ^O~O‰^WNeNXQdOŠ^LM^UQ`QYNLdO‰^WNc^SRNUNXWNm

 !"!#$!%!#$!%!%!&'$(

)þ*)»+¼,1-0¹.×ÅÁÄÑ â/5àã½ÕÇÅÈÀÏÀʽ1ñ23æë 45267íñ28ïåèïëìè9æå7æñïåè:ñê6; ßǾÉÀ½ËÀžÂÀ½ÊÇÈÂÀ¾ÀÅÔ â6986ãÔ½Á½ÜÉÁ¾ĿÂÉÕ½/ÅÂÑ ÅÇÃÂÀŽÄÅÃÄ¿¾ÂÉÕ½ØÄ¿½áÇÑ ÉžÉʽÍÇ¿ËÀ¿¾ÂÃÂËÀýÁÀÆÀÕ êë8êèí<è=>2ï6è2ëè=íæ7>êï67 EÀÂÃÐÄƽÜÁÂÍÔ½ÕÇÅÈÀ¾ÀÊÀÅÔ 0ǿþνÆÉͽ/5àÖ½äÉÏÉÀÅ ÆÂÈÂÄÉý޾ÉÁÂÇýâ×áÞã½/ÅÂÑ ÊÄÅØÇ¿ÇÅýžǿÅÀÃÂÄÅÀÆ ?62ï@èAííç2ëòèï7èBæ7æñêè1ñï; ÊÄÅØÇ¿ÇÅýÂŽÀÊÀŽÁÂÑ ÊÇÈÂÀ¾ÀŽÀÁÀÆÀнÕÇÅÂÅÈÑ ÃÇÆÇÅÈÈÀ¿ÀÊÀŽËÀÁÀ½ßÀÕÂà ÊÀ¾ÊÀŽËÇÅÈǾÀÐÉÀŽÕÇÑ 0ǿþÀý5ÀÁÏÀнàÀÁÀ ¾ÇžÀÅȽÞÎÂÀнÍÇ¿¾ÀÏÉÊ Cê87íñ2ê6DÖ ÅÈÇÅÀ½ÞÎÂÀнÁ½ÜÃÂÀ½äÇÅÈÑ ÈÀ¿ÀÖ 4ÙÇÅÈÀŽÊÇÈÂÀ¾ÀŽÂÅÂÔ ÁÂÐÀ¿ÀËÊÀŽÍÂÃÀ½ÕÇÅÈÉÑ ¿ÀÅȽÊÇÃÀÆÀÐËÀÐÀÕÀŽ¾Ç¿Ñ ÐÀÁÀ˽×ÃÆÀÕ½ÞÎÂÀнÁÀÅ ËÀ¿À½ËÇÅÈÀÅɾÅÎÀÔ½ÃÇ¿¾À ÕÇÅÈÀÅÂÆÂÃÂýÀÊÀ¿½ÊÄÅØÆÂÊÖ ÍÇÊÇ¿ÏÀ½ÃÀÕÀ½ÁÇÅÈÀŽßÇÑ ÁɾÀÀŽÝÇÃÀ¿½×¿ÀŽÉžÉʽ×ÅÑ ÁÄÅÇÃÂÀÔD½ÉÏÀ¿ÅÎÀÔ½ÃÀÀ¾ ÍÇ¿ÃÀÕÀ½Fêì2ïèGêåï72íë6 ×áÞÔ½H¿ÂÌнßÀÉÅÀÅÈÔ½ÍÇ¿Ñ ¾ÀÕɽÊǽ1ñ23æëèIíòCïÔ½ÞÇÅÂÅ â9J86ã½ÃÄ¿ÇÖ àÇÅɿɾÅÎÀÔ½ÊÄÅØÇ¿ÇÅàÎÀÅȽÁÂÈÀÈÀýËÉÆÀ½ÄÆÇÐ ßÇÁɾÀÀŽÝÇÃÀ¿½×¿ÀŽÁ½×ÅÑ ÁÄÅÇÃÂÀ½ÂŽÀÊÀŽÁÂÐÀÁ¿ ÃÇʾÀ¿½6K7½ËÇÃÇ¿¾ÀÖ½ÞÇÍÀÈÀ ËÇÕÍÂÌÀ¿ÀÔ½Á½ÀžÀ¿ÀÅÎÀÔ ÜÎÉÕÀ¿Á½Ü¿À½ÁÀ¿Â½/×Û ÞÎÀ¿ÂؽóÂÁÀÎÀ¾ÉÆÆÀнÒÀÊÀ¿¾ÀÔ Þ¾½àÀ¿ÎÀÕ½ÁÀ¿Â½/×Û½ÞÉÑ ÅÀŽßÀÆÂÏÀÈÀ½ÚÄÈÎÀÊÀ¿¾ÀÔ ÁÀŽÒÉÆÂÃËÄÅȽÐÉÆÀ¿À¾ÀÅÀ ÁÀ¿Â½ÐÉÆÀÆÄÅÈÊĿŽ/ÅÂ0Ç¿Ñ Ã¾ÎÔ½äÐÀÂÆÀÅÁÖ 4ßÄÅØÇ¿ÇÅýÁÂÍÀÈ ÕÇÅÏÀÁ½ÁÉÀ½ÃÇÃÂÖ½3ÀÁÀ ÀÊп½ ËÇÆÀÊÃÀÅÀÀÅÔ ÜÕÂÇŽáÀÂýÀÊÀŽÕÇÑ ÅÎÀÕËÀÂÊÀŽÊÇÃÂÕËÉÆÀÅÖ ßÀÕ½ÍÇ¿ÐÀ¿ÀËÔ½1ñ23æë 456789 754

 ÍÇ¿ÃÇÁ ½ÕÇÅÏÀÁ½ÍÀÈÂÀÅ 7554 48  

6 ! "!#$% &# 5 '! $! (6"5)* +!, - () #., /'* !$ ÁÀ¿Â½ÊÇÀÈ À¾ÀŽÂÅÂÔD½ÉÏÀ¿ -#$% /$# 5 !01234560789:;*  (<=>) !#? H¿ÂÌÐÖôLõø

¹¬­û³­¬ªº¥«¥­¬­»¥ ¡‘¢Œ¢Œ”£ŒŽ¤‰¥‰¦•¦¥•ŠŒŠŽˆ‰”‰¦¥§ŒŠ ¢£û¥¦ªª¬¨¦©«¨¥ª¬¨©²¥û¥¯ù¥ˆ‰Š‹ŒŽ‘’‰“‹”•Š– ¼¦±¨¦£­¬¥½¾µ£¯¬û¥ —”˜™‰‹”ŒŽš•Ž›“›

0·è?òêë8œè<íñèë7êñëï72íëïå 97Ö77Ö½ ÄÊÀÊÀ¿ÎÀ½ßÇËÇÕÂÕÑ žêŸêåíéîêë7èâ/ÞÜ×Ùã½52ò>êñ ËÂÅÀŽ3Ç¿ÇÕËÉÀŽÁ½3Ç¿ÈÉÑ ¨¸ý»¹ÝÉÁÀÎÀ½äÂÄÅÈÐÄÀ ÀžÀ¿ÀÅÎÀ½ÁÂÈÇÆÀ¿ÅÎÀ½Ù¿ÀÑ w¸R­SXXR^mdoXw_aZ_]oh_X¸Wn ud_aX`_[_]o]{_XUadqa\]o_ƒ ìæ8ï72íëèAêïìêñ6>2éèïëìèFï; ¿ÉÀŽäÂÅÈȽÂŽÁÂÆÀÊÃÀÅÀÑ ÚÄÈÎÀÊÀ¿¾À½âIíòCïè9>2ëê6êè?ñ7 ÈÄŽEÇþÂ0Àƽ××½ÁÀŽ3ÇÕÂÑ MNOPQRSTUVWXXOYZ[\]^Y_X`\ab_c ~\Yeqh_~qY_]oXd\ab_aXM_emh^_] ­Z_Y_XoaoX_e_aXdo]\h\abc ëïòêîêë7½â/ÞÜ×Ù8óH àã ÊÀŽÍÇ¿ÁÀÃÀ¿ÊÀŽÊÇÍɾÉÐÀÅ ïëìè9æå7æñêã½½ÊÇѽJ½½ÀÊÀÅ ÆÂÐÀŽßÄÊĽÁÀŽÂ̽ÚÄÈÑ d_e_aXf\`\a^_]_aXgQ_YhiXjk^[Xl\ac Moh]_…_^Xd_aXRZ[qqhXq…XUa^\Ya_c b_Y_e_auXR\h_]_Xr‚€jsXfmemh ÕÇÅÎÇÆÇÅÈÈÀ¿ÀÊÀŽÆÄÊÀÑ ÉžÉʽÕÇÕËÇ¿ÊÉÀ¾½ËÇ¿ÀÅ ÍÇ¿ÆÀÅÈÃÉÅȽÁ½ßÀÓÀÃÀÅ ÎÀÊÀ¿¾À½679 Ö½ÙÇÅÈÀŽ¾ÇÕÀ ^mYiXnm]oZpXdoXlqaZ\Y^XN_hhXUa]^o^m^ ^oqa_hXSY_oaoabXrRUSsXR^mdiX­~q_Yd k‚¯kcj¯kkuXdoXTm_abXR\`oa_Y ¿ÎÀ½ÕÇÅÁÉÊÉÅȽËÇ¿ÀÅ ÊÇËÇÕÂÕËÂÅÀŽÓÀžÀ½Á 3ÇÌÂÅÀŽ ÀÕÀ½ßÀÕËÉÅÈ óÀ¿ÕÄŽÝÉÁÀÎÀ½ÚÄÈÎÀÑ R\aoXUadqa\]o_XrURUsXtqbie_e_Y^_u _h_aXw_Y_ab^Yo^o]Xx`XyuzXR\{qau _e_aX`\ai\h\abb_Y_e_aXdo]em]o M_emh^_]XMoh]_…_^Xh^XjXW\dmabXlƒ ÊÀ ÇËÇÕÂÕËÂÅÀŽËÇ¿ÇÕËÉÀÅ ÂÅþÉýËÇÅÁÂÁÂÊÀŽ¾ÂÅÈÈ ßǾÀÅÁÀÅÔ½ ÚÄÈÎÀÊÀ¿¾ÀÔ ÊÀ¿¾ÀÔ½ÁÂÐÀ¿ÀËÊÀŽ3ÇÊÀÅ v|_ e\~_ab]__aX~\Y^\`_XU^¿]X­hh ­Z_Y_XoaoXbY_^o]uXd_aX^\Y~me_ Ê a^mhuX}UtuXR_~^mXrj€jsXfmemh Á ½  Šà ¾  ¾ É Ã Â ½ Ë Ç Å Á ÁÂ Ê À Å ½ ¾ Â Å È Ñ ¾ Ç ¿ ÕÀ Ã É Ê ½ Ë Ç ¿ À Å Ñ Ë Ç ¿ À Å ½ à ¾ ¿ É Ê Ñ ÝÉÁÀ ÎÀ ½ äÂ Ä ÅÈÐÄ À ½ ÚÄ ÈÎÀ Ñ ¾ À ÅÈ È À Æ ½ 6 7 ½ E Ç Í ¿ ÉÀ ¿ Â Ñ 6 © ½ E Ç Ñ _~qm^XUadqa\]o_X_adX^[\X¸R­ƒ ma^meXm`m`ƒX|_boXi_abX~\Y`oa_^ ÈÂÖ½ ÄÊÀÊÀ¿ÎÀ½½ÀÊÀŽÁÂÃÇÆÇÅÈÑ ¾É¿ÀƽÁÀŽØÉÅÈÃÂÄÅÀƽÎÀÅÈ Í¿ÉÀ¿Â½679 Ö蠟êë7èÃËÇÊÑ ÊÀ¿¾À½ÊÀƽÂŽÍÂÃÀ½ÕÇÅÁÀÑ ‚ƒkX[oabb_X]\h\]_oƒXn\a_`fohe_a }o]em]oXoaoX_e_aX`\ab[_doYe_a d_f_^X`\ab[m~maboXwm]_^XR^mdo ÈÀ¿ÀÊÀŽÁ½óľÇƽàÇÆÂÀ½3ÉÑ ÕÇÅÈÇÕÍÀŽ¾ÀÅÈÈÉÅȽÏÀÑ ¾ÀÊÉÆÇ¿½ÁÀÆÀÕ½3ÇÊÀŽÝÉÑ ¾ÀÅÈÊÀŽÍÀÅÎÀʽÓÂÃÀ¾ÓÀÅ e_Yi_XdYXWm]^_„XNqh]^uXv\……Xn_c ^m®m[X`_[_]o]{_X­`\Yoe_XR\c w_aZ_]oh_c¸WnuXN_]^_abe_ aqqeo_auXM\ho†X|qYq{]eouX|md[o €o{\s ¿ÄÃÀÅÂÔ½áÀÍɽâ6789ã½½ËÉÊÉÆ ÓÀͽÁÀŽÓÇÓÇÅÀÅÈÖ½ôø ÁÀÎÀ½äÂÄÅÈÐÄÀ½¾ÀÐÉŽÂŽÁ ÊǽßľÀ½5ÉÁÇÈÖ½ôø Yoe_^Xd_YoX~\Y~_b_oXa\b_Y_X~_bo_a rk¶ÀXzÁÀXyyÁjsƒXr‡€ VbmY_[ƒXr‡€o{\s

¢£¤¥¦§¨¦©ª«¬­¥ª¢£­¥¦ª®£¯¬­ª°£©£¦±¥¯¬­ª±¬ª«¥¦²³ª´£µ³¯³¶

·¸¹º»¼»½¾¿ÀÁÂÃÂÄÅÀƽÂÅ ÊÇÊÉÀ¾ÀŽÕÀÈÂÃÔ½ÁÀŽÊÂÅ ÙÇÃÀ½ÝÀÅÎɽÞÇÕÉ¿É˽Á ÎÀÅȽÕÇÅÁÀÆÀÕÖ½ÛÂÆÀ½ÇÃÑ ¿ÀÁÀÀŽÊÇ¿ÂýÄÆÇнÍÇÍÇ¿ÀËÀ ÊÇ¿ÀÍÀ¾½ÊÇ¿À¾ÄÅÔ½ÁÂÀÅÈÈÀË ÊÉÀ¾ÀÅÔ½ÊÇÐÂÁÉËÀŽÃÇ¿¾À ÃÇÆÀÂŽÃÇ¿ÂÅȽÁÂÈÉÅÀÊÀÅ ¿ÇÆÀ¾ÂؽÕÉÁÀнÍÂÃÀ½ÁÂÍÇƽÁ ×ÕÄÈ¿ÂÔ½ÝÀžÉÆÖ½ÙÇÃÀ½ÎÀÅÈ ¾Ç¾ÂÊÀ½ÁÀ¿Â½ÊÇ¿ÂýÃÀÅÈÀ¾½ÁÂÑ ÊÀÆÀÅÈÀÅÔ½ÊÐÉÃÉÃÅÎÀ½ÎÀÅÈ ÕÇÅÏÀÁ½ÃÂÕÍÄƽ¾Ç¿¾ÇžÉÖ ÊÇÓÂÍÀÓÀÀÅÖ½ôõö÷ø ÉžÉʽÉËÀÌÀ¿À½ÊÇÍÉÁÀÎÀÀÅ ¾ÇÕËÀ¾½ËÇÅÏÉÀÆÀŽÌÂÅÁÇÑ ÆǾÀÊÅÎÀ½¾ÀʽÏÀÉнÁÀ¿Â½ßÄÕÑ ËÇ¿ÐÀ¾ÂÊÀŽÁÀÆÀÕ½ÃǾÂÀË ÕÀÃÂнÍÇ¿ÐÉÍÉÅÈÀŽÁÇÅÈÀÅ ÞÇËÇ¿¾Â½ÊÇÍÂÏÀÊÃÀÅÀÀÅÔ½ÊÇÑ ÏÉÈÀ½ÍÀȽËÇ¿ÅÂÊÀÐÀŽÁÇÑ ¿ÀÕÀ¾À½ÐÀÕË¿½Á½ÍÀÅÎÀÊ ËÆÇÊýàÀÊÀÕ½áÀÏÀÑ¿ÀÏÀ½àÀÑ Ë¿ÄÃÇýËÇÕÍÉÀ¾ÀÅÅÎÀÖ ÅÈÀŽÀÁÀ¾½ÒÀÓÀÔ½ÃÇÍÀÈÀ ÄÍÏÇʽÓÂÃÀ¾À½Á½Ù×ÚÖ ¾À¿ÀÕ½×ÕÄÈ¿½ÂŽ½ÀÁÀÆÀÐ ÝÇÍÇ¿ÀËÀ½ÍÀÈÂÀŽÊÇ¿Âà ÀÊÃÇÃĿ½½ÕÇÕËÇÆÀ½˿ÂÀÖ ÛÀÕÉÅÔ½ÍÂÆÀ½ÜÅÁÀ½¾ÀÊ ÃÀÆÀнÃÀ¾É½ËÉÃÀ¾½ÊÇ¿ÀÏÂÅÀÅ ËÉŽÁ½ÍÉÀ¾½ÄÆÇнÕÀÃÂÅÈÑ ×¾ÉÆÀнÃÇÅÏÀ¾À½ÍÇ¿ÉËÀ½ÊÇ¿ÂÃÔ ÃÇÊÇÁÀ¿½ ÕÇÅÈÂÅÈÂÅÊÀÅ ËÇÕÍÉÀ¾ÀŽÊÇ¿ÂÃÖ ÕÀÃÂÅȽËÇ¿ÀÏÂÅÖ½àÂÃÀÆÅÎÀ ÎÀÅȽÊÄÅÄŽËÀÁÀ½ÕÀÃÀ½ÊÇÑ ÕÇÕÍÇƽÊÇ¿ÂýÌÂÅÁÇ¿ÀÕÀ¾ÀÔ àÇÅɿɾ½ÃÇÏÀ¿ÀнÎÀÅÈ ÍÀÈÂÀŽåæçÔèéêëìíçÔ½îêëìïçÔ ¿ÀÏÀÀŽÁÂËÇ¿ÌÀÎÀ½ÕÇÕÂÆÂÊ ËÇ¿ÆɽÁÂÌÄÍÀ½ÍÇ¿ÊÉÅÏÉÅȽÊÇ ÁÂÊÂÃÀÐÊÀŽÃÇÌÀ¿À½¾É¿ÉÅÑ ËÀÕÄ¿½ÁÀŽðïñïëòçïèÁÂÍÉÀ¾ ¾ÇÕÉ¿ÉÅÔ½ÕÀÃÂнÀÁÀ½ËÇ¿ÀÏÂÅ ÄÆÇнÀÐÆÂÅÎÀ½ÕÀÃÂÅÈÑÕÀÃÂÅÈ ÊÇ¿ÂýÁ½ÁÇÃÀ½ÂŽÎÀÅȽÕÇÑ ÊÇÕÉÁÂÀŽÁÂÃÀ¾ÉÊÀŽÕÇÅÑ ¿ÉËÀÊÀŽÊǾɿÉÅÀŽÆÀÅÈÑ ÏÀÁ½ÃÀ¾É½ÍÀÈÂÀŽÎÀÅȽÁÂÑ ÃÉÅȽÁÀ¿Â½ÇÕËɽâËÇÕÍÉÀ¾ ÃÇÍɾ½ÊÇ¿ÂÃÖ ÊÇ¿ÂÃ㽽ǿÀ½½ßÇ¿ÀÏÀÀŽàÀÑ ÞǾÇÆÀнËÉÀýÕÇÆÂÐÀ¾ ÏÀËÀоֽÙ½ÁÇÃÀ½ÂÅÂԽʾÀ½ÍÂÃÀ Ë¿ÄÃÇýËÇÕÍÉÀ¾ÀÅÔ½ÁÀŽÃÇÑ ÍÇÆÀÏÀ¿½ÃÇÏÀ¿ÀнÁÀŽÃÇÆÉÊ ÁÂʾÑÍÀÅÎÀʽÍÇÆÀÏÀ¿½ÃÇÏÀÑ ÍÇÆÉʽÊÇ¿ÂýÆÀÅÈÃÉÅȽÁÀ¿Â ¿ÀÐÅÎÀԽʾÀ½ËÉŽÍÂÃÀ½ÕÇÕÑ ÇÕËÉÅÎÀÖ½ÞÇÆÀÂŽ¾ɽÏÉÈÀ ÍÇƽÊÇ¿ÂýÃÇÃÉÀ½ÊÇÂÅÈÂÅÀÅ ÁÀËÀ¾½ÕÇÅÎÀÊÃÂÊÀŽ˿ÄÃÇà Á½¾ÇÕËÀ¾½ÂÅÂÖ½óÀ¿ÈÀÅÎÀ ËÇÕÍÉÀ¾ÀŽÊÇ¿ÂýÁÀ¿Â½ÀÓÀÆ ËÉŽÍÇ¿ÀÈÀÕÔ½ÕÉÆÀ½ÁÀ¿Â ÐÂÅÈÈÀ½ÀÊÐÂ¿Ö ¿À¾ÉÃÀŽ¿ÂÍɽ¿ÉËÂÀнÐÂÅÈÈÀ ßÇ¿ÂÃÑÊÇ¿ÂýÂŽÁÂÍÉÀ¾ ËÉÆÉÐÀŽÏɾÀ½¿ÉËÂÀÐÖ ÃÇÌÀ¿À½¾Çƾ½ÕÇÅÈÈÉÅÀÊÀÅ ÞÇÕÀÊÂŽ¾ÂÅÈȽÐÀ¿ÈÀ ÀÆÀ¾ÑÀÆÀ¾½¾¿ÀÁÂÃÂÄÅÀƽÃÇËÇ¿¾Â ÃÇÍÉÀнÊÇ¿ÂÃÔ½ÕÇÅÀÅÁÀÊÀÅ ËÀÆÉÔ½ËÀÊɽ¾À¾ÀÐÔ½ÀÆÀ¾½ËÇÑ ¾ÂÅÈÊÀ¾½ÊÇÃÉƾÀŽÁÀÆÀս˿ÄÑ ÆÇÍÉ¿Ô½ÁÀŽÀÆÀÃÖ½äÇÊÅÂʽ¾ÇÕÑ ÃÇýËÇÕÍÉÀ¾ÀÅÅÎÀ½¾ÂÅÈÈÂÖ ËÀ½ÕÀÅÉÀƽÕÀÃÂнÁÂËÇ¿Ñ ÞÇÆÀÂŽ¾ÉÔ½ÅÀÕÀ½ÃÇÍÉÀÐ ÀÈÀ ÊÇ¿ÂýÁÀŽÇÕËÉÅÎÀ½ÏÉÈÀ 7œ 59?7?6 ¾ÀÐÀÅÊÀŽÉžÉʽÕÇÅÏ 589 /56 žŸ' #' !-, #%,  ! ÊÉÀƾÀýÆÄÈÀÕÖ ¾É¿É¾½ÕÇÕÍÉÀ¾½ÐÀ¿ÈÀ½ÃÇÑ 7  %#¡ 6%'#* 7$? #' , !#' #! ßÇ¿ÂýÕÇÕÂÆÂÊ½ÕľÂØÑÕÄÑ ÍÉÀнÊÇ¿Âý¾Ç¿ÃÇÍɾ½ÕÀÐÀÆÖ  ' $#-$ #  *   ' $#-$ # '%? ¾Âؽ¾Ç¿¾ÇžɽÁÇÅÈÀŽÕÀÊÅÀ óÂÅÈÈÀ½ÃÀÀ¾½ÂÅÂÔ½ÊÇÍÇÑ
+,-./0123456748409:;2</=:0-,0>?@9  !"#$%&%'()*

0 23 4 5 27 8 9 7

 7

8 7  8  5 7 5

 2 5 ABCADEFGHIJKLFF^Z\[ZM ¡¢£¤¥¦¥¡§¥¨¥¡©ª«¬¡­¥®¥¡¯£ª£°¡¤±²¥§£¡£¦£ gS[U_NmSZ[STNa^Z\dSbNePRfXM ³£¥§¥´¡§«ª¥µ¥°¡¯«¦®«¶¥°¥¦¬¡·¥µ£¡²£µ¥ª¡¥µ¥ o[fYfkN‚PdUNƒUVf„fkNQZQM ¥¯¥¸¥¯¥¦®¥¡ª©ª¬¡¹¥¦¶¡¯«¦²£¦¶¡ª¥¦¡§±¤¯¥º VSXgSTNoZQPgS_USXXWSNQZXM …SdUN\ZoSRSN‚SdSXN][_UoNdSX §«²£¥¦®¥¡ª«¯¥µ¥¡¢»¹¡µ¥¦¡¼½¾»¡ lZ[oP_gS\SSXNmSZ[STNa‚]M lmbNm`hNgZ[\SUgN_U\SoN\[UgU_M ¿À¢»¡Á»¿ÂÁ XWSNQZXWf[fgUNoZQVSXYPXM ÃÄÅÆÄÇÈÆÉÊËÌÈÄÆÈÍËÎÃÄÅÏÈÐËÑÒÓÔÕÖÆÔ×Ô SXNoSV[U\NoS_U[NVZ_UiN‚PdU QZX…SdUNeZoSRSN‚]lmNQZXYM dS\kN\SVS[NoZQPgS_USXNdU[UM QZXZoU_N\SVS[NVST„SNoZM YSXgU\SXN]XdPXYNl[UTSdUi XWSNgZRSTNdUdZXYS[N_Z…S\ QPgS_USXN‚PdUNRSXgS[SX †‡UdS\NSdSN\SUgSXXWS eSQU_Nap{vqbiNsXdSXYSX _PSgPNoZ[_fSRSXiN‡Z[PgSQS QPgS_UNUXUNdZXYSXNoS_U[NVZ_Ui oZRSXgU\SXNgSXoSNQZXWZM \Z˜f\SRSXXWSNoSdSN[ZX~SXS OP_g[PN_SWSNUXYUXNQZQVSXgP VPg\SXN…SVSgSXN_ZRSX…PgXWS oZQVSXYPXSXNoSV[U\NoS_U[ SYS[No[fWZ\NgZ[_ZVPgNVU_SNgZ[M dUgZ[UQSN\ZZ_f\SXNTS[UXWSk VZ_UNdUNePRfXo[fYfiN†‡UdS\ RS\_SXSNdSXNVZ[QSXcSSgNVSYU SgSPNOPQSgNap}vqbi SdSN™š›kˆNP…S[N^PRgSXi QS_WS[S\SgiN‚ZYUgPNoPRSNdZM †lS\N‚PoSgUN…PYSNdSgSXY xSQPXNdZQU\USXkNeZgPS XYSXN[ZX~SXSNoZQVSXYPXSX \ZN[PQSTN_SWSNQZXWSQM efQU_UN]NmlnmNm`hkN]TQSd VSXdS[SkˆNPXY\SoN‚PdUkN_ZM oSU\SXNUXcf[QS_UNUXUiN‚ZRUSP ^PVSXYUkNQZXYZXSRN_f_f\ _SSgN_ZgZRSTNoZRSXgU\SXNdU …PYSNQZQUXgSNPXgP\NQZQM ‚PdUN_ZVSYSUNf[SXYNWSXY eZoSgUTSXkN^ZXUXNapvqbi VSXgPN\ZQS…PSXNePRfXo[fM QZQURU\UNoZQU\U[SXN˜U_UfXZ[i lx^NWSXYNgZRSTNqNgSTPX YfiNzPdSTMQPdSTSXN…SVSgM eZgU\SNQS_UTNQZX…SdUNSXYM QZXYSVdUNdUNRUXY\PoNlZQdS SXNWSXYNVS[PNSdSN\f[ZRS_U YfgSNmlnmNePRfXo[fYfkN^PM ePRfXo[fYfNUXUNQZXURSUkNQPgSM \ZdUXS_SXXWSkˆNP~SoN‚PdUi VSXYUN_Z[UXYNQZRS\P\SXNdU_M _UNSdSRSTN_PSgPN\Z„S…S[SX ^ZQZXgS[SNUgPkN‚PoSgU \P_UNVZ[_SQSN‚PdUi dSRSQNoZQZ[UXgSTSXiN^ZTUXYM ePRfXo[fYfkNŽS_gfNƒS[dfM †]XSRU_SNVZRUSPN~P\Po YSNUSNQZXYS\PN_USoNdUgZQM WfkN…PYSNQZXSQoU\NVST„S \[UgU_NdSXNQS…PiNeSRSPNQZRUM oSg\SXNdUQSXSoPXkNgZ[QS_P\ oZQPgS_USXXWSN‚PdUNgZ[\SUg TSgN\ZQSQoPSXNWSXYNdUQUM dUNRUXY\PoNlZQdSNm`hi dZXYSXN\Z\[UgU_SXXWSNdSM RU\UkN_SWSNoU\U[NVZRUSPNgUdS\ †mUQSXSN_S…SN‰Š‹Œ^SWS RSQNQZXSXYYSoUNQS_SRST QZQURU\UNQS_SRSTiN‡SoUN_ZM oU\U[NQPgS_UNUXUNVUS_SkN_Z\SdS[ oZQVSXYPXSXiN†`gPNVUS_S RZVUTXWSN_SWSNgUdS\NVU_SNVZ[M oZXWZYS[SXiNOSdUNgUdS\NSdS dSRSQNRUXY\PoNoZQZ[UXM \fQZXgS[N…SPTkNSoS\STNaQPM SoSMSoSXWSNŠ‰ŠŒhSXYNoZXgUXY gSTSXkˆN\SgSXWSi gS_UbN\S[ZXSNoZ[QSUXSXNofM \SXN_PQoSTN_ZgUSXWSN\ZoSdS ‘’“”• RUgU\NSgSPNSoSkN_SWSNgUdS\NgSM m`hNdSXNxen`kˆNgSXdS_N‚PdUi ^ZQZXgS[SN–PVZ[XP[ TPkˆNoSoS[NofRUgU\P_NS_SR zZ_\UNgZ[\Z_SXNQZXdSM m`hkN^[UN^PRgSXNŽ‚N—kNoPX ePRfXo[fYfNUXUiNœžŸ

+,Ý/ Ø/702>2 = 0 Ù 7 / 5 = Ú Û 4 8 Ü / =0+,=2/:0>Þ1

  @AA -'0/".$ *1")""*0 /%*2"(%#)+4$# 0&"*,'*"*-0&"2"*/"4"*,+0& +)1%%*,+"1 2")"B+,4"$")2"B *%*CDEFG3@ *,"/%."*-"/')0'/"%1%&)/"$'$"*(.%*,,"$*1")""*2%1"$1"#"20 /%*2"(1%&"!". -0&"2"*4"*,(1"*,1%&"*,'*3 *1")""*1")%")".(/"2"*$'2")".")'(0 *'-'$")".&")"22)/&%.1'/'3 ,%2' #'/"$*1")""*4"*,1")%")".'2")"$(/"2"*.")'(0 /%*2"($")".2%0')1'/'3@ *,"/%."*-"/')%*%"$"*& )/"$' (/"0"2%,"&'/"*$1#"*3

ôÄÆóÒÈÕ×ËÃÄÇÈÍÒÕËÒÕÇÒÅË]Ã^Ë_`aabc``d

¹Âõ¹ö´¡÷¾»¿À¼¡¸¡­8½¡¼«¶«°£¡5 µ£µ¥¯¥²ª¥¦¬ µ¥ý¥¤¡¤«¦¨¥ý¥¦ª¥¦¡²±¶¥§¦®¥¬ µ±ª±¦¶¥¦¡µ«¤£¡ª«¤¥¨±¥¦¡ý¥®¥¦¥¦ ¹©¶®¥ª¥°²¥¡¥ªº£°¦®¥¡¤«¤¯«°©ý«º 2½¥¤£¡§«³«¦¥°¦®¥¡§±µ¥º 2÷«¦²±¡ª¥¤£¡º¥°±§¡³«°²¥¦¶¸ ¯«¦µ£µ£ª¥¦¡µ£¡¹©¶®¥¬ §«°²£û£ª¥²¡»¦²«°¦¥²£©¦¥ý¡­²¥¦µ¥°µ ¤«°£¦²£§¦®¥¡§«¨¥ª¡§«²¥º±¦¡®¥¦¶ ¶±¦¶¡¨¥3¥³¡µ«¦¶¥¦¡§«°²£û£ª¥²¡»­Â ­±º¥°²¥²£¡³«°±¨¥°´¡¢£§µ£ª¡¨±¶¥ ¯«°¥²£©¦¡0»­Â1¡µ¥ý¥¤¡§£§£¡¯«ý¥¸ ý¥ý±´¡¦¥¤±¦¡ª¥°«¦¥¡¥µ¥¡³«³«°¥¯¥ £¦£´¡9¥°¥¦®¥¡µ«¦¶¥¦¡²«°±§¡¤«¦£¦¶¸ ¥ª¥¦¡²«°±§¡¤«¦¶¶«°¥ªª¥¦¡­8½ ®¥¦¥¦¡¤±²±¡¯«¦µ£µ£ª¥¦¬¡­«°²£û£¸ ª«¦µ¥ý¥¡¥ªº£°¦®¥¡³¥°±¡§«ª¥°¥¦¶ ª¥²ª¥¦¡¤±²±¡¯«ý¥®¥¦¥¦´¡¤«ý¥ª±¸ ý¥£¦´¡²«°±²¥¤¥¡§3¥§²¥¡µ£¡ª©²¥¡¹©¶®¥ ª¥²¡®¥¦¶¡µ£²«°£¤¥¡­8½¼¡5¡¹©¶®¥ ³£§¥¡ª¥¤£¡µ¥¯¥²´¡²«¦²±¦®¥¡ª¥¤£ ª¥¦¡£¦©e¥§£¡µ¥¦¡²«°©³©§¥¦¡µ¥ý¥¤ ±¦²±ª¡¤«¦µ¥¯¥²ª¥¦¡§«°²£û£ª¥²¡»­Â¬ £²±¯±¦¡¤«ý«¦¶ª¥¯£¡«¦¥¤¡­8½ ³«°§®±ª±°¡µ«¦¶¥¦¡£¦£´4¡²«°¥¦¶¸ ¯«ý¥ª§¥¦¥¥¦¡ý¥®¥¦¥¦¡¯«¦µ£µ£ª¸ ü¥ý¡£²±¡µ£¤¥ª§±µª¥¦¡µ«¤£¡¤«¸ ¼«¶«°£¡µ£¡½©²¥¡¹©¶®¥¡®¥¦¶¡§«³«¸ ¦®¥´¡­«¦£¦¡0567þ1¬ ¥¦´4¡£¤³±º¦®¥¬ ¦£¦¶ª¥²ª¥¦¡¯°«§²¥§£¡§«°²¥¡¯«¦¶¥¸ ­«ª©ý¥º¡­3¥§²¥ ª±¥¦¡¥ª¥¦¡ý¥®¥¦¥¦¡¯«¦µ£µ£ª¥¦¡µ£ ý±¤¦®¥¡²«ý¥º¡¤«¦µ¥¯¥²ª¥¦¡§«°¸ ½«³«°º¥§£ý¥¦¡£²±¯±¦¡¥ª¥¦ µ£¨¥µ£ª¥¦¡¯«¤£9±¡§«¤¥¦¶¥²¡­8½¸ ­«¤«¦²¥°¥¡ª«¯¥ý¥¡³£µ¥¦¶ §«ª©ý¥º¸§«ª©ý¥º¡²«°§«³±²¬ ²£û£ª¥²¡§«°±¯¥¬ ½«¯¥ý¥¡­8½¼¡5¡¹©¶®¥´¡¾±§¸ ¼¡5¡¹©¶®¥¡±¦²±ª¡²«°±§¡¤«¦£¦¶ª¥²¸ ¯«¦µ£µ£ª¥¦¡¤«¦«¦¶¥º¡0¢£ª¤«¦1 2÷«¦²±¡µ±ª±¦¶¥¦´¡²«°±²¥¤¥ ²¥¤¥¨£´¡¤«¦¶¥²¥ª¥¦´¡±¯¥®¥¡±¦²±ª ª¥¦¡§²¥¦µ¥°¡¤±²±¡¯«ý¥®¥¦¥¦¡µ£¡³£¸ ¢£¦¥§¡ù«¦µ£µ£ª¥¦¡0¢£§µ£ª1¡½©²¥ µ¥¦¥¡µ¥°£¡¯«¤«°£¦²¥º¡ª©²¥¡²«²¥¯ ¤«¦µ¥¯¥²ª¥¦¡§«°²£û£ª¥²¡»­Â µ¥¦¶¡¯«¦µ£µ£ª¥¦¬¡¾±§²¥¤¥¨£¡³«°¸ ¹©¶®¥´¡­±º¥°²¥²£´¡¤«¦®¥¤³±²¡³¥£ª ª¥¤£¡º¥°¥¯ª¥¦¡±¦²±ª¡ª«³±²±º¥¦ §«³«¦¥°¦®¥¡²«ý¥º¡µ£°£¦²£§¡§«¨¥ª ±¨¥°¡£¥¡¥ª¥¦¡¤«¦¶¶«°¥ªª¥¦¡§«ý±°±º §«°²£û£ª¥²¡»­Â¡®¥¦¶¡µ£²«°£¤¥¡­8½¼ ©¯«°¥§£©¦¥ý¦®¥´¡ª¥°«¦¥¡§«ý¥¤¥¡£¦£ ý¥¤¥¬¡¼¥¤±¦´¡³¥°±¡ª¥ý£¡£¦£¡¥ªº£°¸ §²¥û¡¯«¦¶¥¨¥°¡µ¥¦¡ª¥°®¥3¥¦¡§«¸ 5¡¹©¶®¥¬¡»¥¡³«°º¥°¥¯¡§«¨±¤ý¥º ³¥¦²±¥¦¡®¥¦¶¡µ£ª±9±°ª¥¦¡¤¥§£º ¦®¥¡§«°²£û£ª¥²¡²«°§«³±²¡³«°º¥§£ý ª©ý¥º¡±¦²±ª¡²«²¥¯¡¯°©û«§§£©¦¥ý ¯£º¥ª¡²«°ª¥£²¡±¦²±ª¡¤«¤³«°£ª¥¦ ²«°³£ý¥¦¶¡¤£¦£¤´4¡±¨¥°¦®¥¬¡0²©¦1

ABCADEFGHIJKLFMNmUXS_ lZ[TPVPXYSXNefQPXU\S_U dSXN`Xcf[QSgU\SNamU_TPVM \fQUXcfbNm`hNS\SXNQZQoZ[M gZQP\SXNQSXS…ZQZXNl‡ ]XUXdWSNzUg[SN`XgZ[XS_UfXSR a]z`bNdSXNl‡NOfY…SN‡PYP ‡[SX_NaO‡‡bkNnSVPNaqwvqbiNŽSR UXUNVZ[gP…PSXNPXgP\NQZQM VSTS_NVZ_S[SXN_Z„SNqwNVP_ ‡[SX_NOfY…SNQURU\Nl‡N]z` WSXYN_SQoSUN_SSgNUXUNVZRPQ dUgZQP\SXNdU_ZoS\SgUi mU_TPVN QZXZgSo\SX FGHIJKLFMN–PVZ[XP[Nm`hkN^[U ¡½¥°«¦¥¦®¥ [UXgSTNdSZ[STNdUN„URSWSTNm`hkˆN…ZRS_M VST„SN_Z„SNVP_NTS[PNdU_ZM   ABCADE ^ PR g S XN Ž‚N —k N QZ QU Xg S N oZ [ YP[ PS X XWSi _PSU\SXNdZXYSXN‚USWSNjoZM  !"#"$"%&'()"*(+,-".%*,,"$%*%& /'0 gUXYYUNQZX…SdUNoP_SgNoZQVZRS…S[SX ª£²¥¡³«°±¯¥®¥ nZ\gf[Ns–zkNl[fcNm[Nl[SgU\Xfk [S_UfXSRNeZXdS[SSXNa‚jeb 1 (.'&0 *,%*,%*$"*",")."),"(!"$#"1" VSYUNQS_WS[S\SgNRPS_kNdZQUNdSoSg ¤«¦¶ª©©°µ£¦¥§£¸ QZXYPXY\So\SXkNVST„SNdZ_SUXNeex WSXYNgZRSTNdU_ZoS\SgUNdZM #%(*,#"/+$/""2%(3 % ( ' " % 1 * , " * & % " 4 " + # ) " ( % + * " / $ * 1 " ) " " * 3 QZXUXY\Sg\SXN\Z_Z…STgZ[SSXN_Z[gS QSTS_U_„SNs–zNS\SXNQZXYYPXS\SX XYSXNmlnmiN†nSVPNXSXgU ¯«ý¥ª§¥¸ dSgSVS_ZNdS[UNoZQZ[UXgSTNdSZ[STkNWSXY S\SXN\SQUN[SoSg\SXNVZ[M _ZgSTPXN_ZVZ_S[NnoNqipr}i …P\NlZQdSN\S[ZXSNSdSNSgP[M QS[gSVSgNVSXY_SiN^PRgSXNVZ[TS[So ª¥¦¡ ¦¥¥¦¡½½¼ QZX~S\PoNo[Uf[UgS_NWSXYNdUVPgPT\SX _SQSN\S[ZXSNQZQSXYNVZRPQ tiwwwiN^ZdSXY\SXNl‡NO‡‡ SXNfoZ[S_UfXSRU_S_UNVP_NTSM oZ[YP[PSXNgUXYYUN…PYSNVZ[oZ[SXN_ZVSM ¥¦² ¥° ¥¡ ¯«° ¸ QS_WS[S\Sgi SdSN\Z_ZoS\SgSXNTS[YSN_ZM TSXWSN_SXYYPoNQZQVSWS[ [P_NQZRSRPUN‚szmNSgSP YSUNQUXUSgP[NRSVf[Sgf[UPQN\ZTUdPoSXi †^ZVZXS[XWSN\Z[…S_SQSNSXgS[NoZ[M „SiNlS_gUXWSkN_Z„SNVP_NgUM _Z„SNdSRSQNdP[S_UNWSXY ‚ßsmNSYS[NVU_SNQZX…SdU †lZXYZgSTPSXNVP\SXN_S…SNPXgP\ ¶±°±¥¦¡²£¦¶¶£ YP[PSXNgUXYYUNdUNhfYWS\S[gSNdSRSQ dS\NVU_SNRZVUTNdS[UN‚je _SQSN_ZVZ_S[NnoNpiwqri oRSgN\PXUXYkˆNoSoS[N]YP_i QZXfoSXYN\Z_Z…STgZ[SSXkNXSQPXN…PYS µ«¦¶¥¦¡¯«¤«¸ oZRS\_SXSSXNeexN_PdSTNRSQSN\SQU WSXYNgZRSTNdUgZXgP\SXNdSRSQ {quiqpqkN_ZVZRPQNdU\P[SXYU mUP[SU\SXXWSkNVUSWSNVSM PXgP\NQZXYSXY\SgNQS[gSVSgNVSXY_Si °£¦²¥º¡µ¥«°¥º RS\P\SXkNgZgSoUN_SSgNUXUNRZVUTNdUoZ[\PSg oSX_P_N\ZQS[UXkˆNP…S[NeZoSM pwNoZ[_ZXNPXgP\NoS…S\iNmUTUM YUNPXgPXYNPXgP\NqwNVP_ mUN_UXURSTN\SQoP_N_ZVSU\XWSNVU_S dSXNdUo[Uf[UgS_\SXN\ZNS[STNoZXUXYM RSNmU_TPV\fQUXcfNm`hkN‡…UoM gPXYNdS[UNVZ_S[SXN‚jeNWSXY QURU\NlZQdSNm`hNWSXYNdUTUM QZX…SdUNoP_SgNoZQVZRS…S[SXNPXgP\ µ£ ¡ 3£ ý ¥® ¥º \SgSXN\Z_Z…STgZ[SSXkNWSUgPNoZXYZXM gfNŽS[UVf„fkN^ZXUXNapvqbi dUdSoSgNdS[UNlZQdSNm`hi VST\SXN\ZoSdSNl‡N]z` QS_WS[S\SgkN\S[ZXSNoZXdUdU\SXNdSX ¢»¹¡ S_SXN\ZQU_\UXSXNdUNm`hNkˆNgPgP[XWSi mUgSQVST\SXXWSkN…U\S †ŽS[YSN_Z„SNUgPNVS[P gZ[QS_P\NdZo[Z_US_UN_ZVZ_S[ oZXYZgSTPSXNQZ[PoS\SXNVSYUSXNoZXM 3 g mZ\SXNçS\PRgS_N‡Z\XU\Ns–zkNl[fc QZXYU\PgUNVZ_S[SXNTS[YS QZQoZ[TUgPXY\SXNàዚŠ nopi{}rippiwq}iNOU\SNgSXoS gUXYNdSRSQN\ZTUdPoSXNVZ[QS_WS[SM ­¾»¡­Àj÷ö¼¡ü¿¡k lS XPg NzPRWfXfkNQZXYSgS\SXkNoUTS\M _Z„SNVP_NWSXYNdUgZXgP\SX ‹â‹ãä‰åãæNdSXNVUSWSNfoZ[SM dZo[Z_US_UkNQS\SNVZ_S[XWS \SgikˆNP…S[N^PRgSXNoSdSNoZ[UXYSgSXNŽS[U lÒmÄÆÕÒÆËÌ]n XWSNVZ[\fQUgQZXNQZXYS„SRNoZ[\ZQM l‡N]z`kNQS\SNS\SXN_PRUg _UfXSRiN‚ZRPQNQZXYTUgPXY no{{}irrqi{}{NoZ[NgSTPX lZXdUdU\SXN‡UXYYUN‡Z\XU\NaŽll‡bN\ZM dU[ZSRU_S_U\SXiNßSXgS[SX oZ[ZQS…SSXNSgSPNoZXYSdSSX dZXYSXN‚jeNno}ip{}NoZ[ u|kNdUNçS\PRgS_N‡Z\XU\Naç‡bNs–zkN^ZXUX m`hNgZ[P_NQZQoZ[\PSgN_UXZ[YUNdZXYSX VSXYSXNgZ\XfRfYUNdZQUNQZQoZ[~ZoSg apvqbi oZ[YP[PSXNgUXYYUkNdUNSXgS[SXWSNdSRSQ oZX~SoSUSXN~UgSM~UgSN\ZU_gUQZ„SSXNm`h S\SXNVZ[oZXYS[PTNdZXYSX VP_NVS[PN_SSgNXURSUNZ\fXfM VP_NoZ[N\URfQZgZ[i ‚jeNWSXYNdUSRf\S_U\SXNdS[U QU_XWSNTSVU_kˆNoSoS[NlUP_i è”éêëFì퓐“î ^PRgSXN…PYSNVZ[oZ_SXNSYS[Nç‡Ns–z oZRS\_SXSSXNeexiN†^ZRSQSNUXUNoZRS\M dSXN\ZQS…PSXNVSXY_SiNŽSRNgZ[_ZVPg ]l‚mNm`hNqwptiN^ZTUXYYS zZXSXYYSoUNVZRPQNgZ[M ^SSgNUXUkNsl‡N‡[SX_NOfY…S gUdS\NTSXWSNQZRZ_gS[U\SXN„S[U_SX _SSXNeexN\ZVSXWS\SXNWSXYNQZXZXM dURS\P\SXNQZRSRPUNoZX~SoSUSXN\ZPXYM S\SXNdUPoSWS\SXNPXgP\ ~SoSUXWSNTS[YSN_Z„SkNƒS\UR _ZdSXYNQZXPXYYPNoZXWZM oZXdU[UXWSkNgZgSoUN…PYSNQZXYYSRUk gP\SXNo[fY[SQXWSNVZ[S_SRNdS[UNoZ[M YPRSXN\fQoZgUgUcNdSXN\ZPXYYPRSX QZRS\P\SXNXZYf_US_UNgZ[TSM eZgPSNefQU_UN‚NmlnmNm`hk RZ_SUSXNo[f_Z_NoZ[YSXgUSX QZXYP…UkNVZ[oU\U[kNdSXNQZXZRSSTNVZ[SM YP[PSXNgUXYYUiNlSdSTSRNo[fY[SQXWS \fQoS[SgUcNdSRSQNVUdSXYNgZ\XfRfYUi dSoNVZ_S[SXNTS[YSN_Z„Si ]YP_NzPRWfXfkNQZXWSgSM oZRSgN\PXUXYNqwNVP_NgZ[_ZVPgk YSQNofgZX_UN\Z\PSgSXN_Z[gSN\ZQPXYM VZRPQNgZXgPN_Z_PSUNdZXYSXNo[fY[SQ †ç‡Ns–zNVZ[P_STSN\Z[S_NQZXYM †eSRSPNQZXYPVSTN‚jeN…ZRS_ \SXkN_ZTS[P_XWSNl‡N]z` \ZQPdUSXN dUfoZ[S_U\SX \UXSXNPXgP\NoZQVZ[dSWSSXNQS_WSM lZQdSNWSXYNVZ[VS_U_N\ZVPgPTSXNQSM SQVURNoZ[SXN_UYXUcU\SXNdSRSQNoZQZM _WS[S\SgiNeS[ZXSXWSN\UgSNVZ[PoSWS ~STSXNVZ[VSYSUNoZ[_fSRSXNVSXY_Sk _PRUgiNOSdUN\SQUNS\SXN[SoSgM gUXYYYSRNQZXYU\PgUNQZ\SM QZXYYSXgU\SXNVP_NQURU\NlZQM [S\Sgi \SXNdPRPN_S…SkˆN\SgSN‡…Uogfi XU_QZN_S…SiNeS[ZXSN_ZVZXS[M \fgNhfYWS\S[gSNWSXYNVZ[QSM ^PRgSXNWSXYN…PYSN\ZgPSNPQPQ QZXYf[dUXS_U\SXNoZRS\_SSSXNeex SXgS[SNRSUXNWSUgPNQZRSRPUNUXf˜S_UNdSX ^ZQZXgS[SNUgPkNmU[Z\gP[ XWSNl‡N]z`NTSXWSNoUX…SQ _SRSTNoSdSNoRSgNXfQf[XWSi eSYSQSNUXUNQZXYPXY\So\SXkN_SSgNUXU SXgS[SNoZ[YP[PSXNgUXYYUNdZXYSXNoZQZM gZ\XfRfYUkˆNgZ[SXYXWSiNœë’“ joZ[S_UfXSRNdSXNefQZ[_USR XSQSkN_ZTUXYYSNgUdS\NoZ[RP †^ZgZRSTN_ZRZ_SUNoZRSgN\PM l‡N]z`kNlUP_N`€S\NmPQSM dUoP_UXY\SXNdZXYSXNP[P_M XUXYXWSkNVP_NQURU\NlZQ\fg gPVPXkNQZXWSQVPgNVSU\N[ZXM SXNfoZ[S_UfXSRNVP_N_SQoSU hfYWS\S[gSNS\SXNdUXfXS\gUcM ~SXSNoZ[gZQPSXNdZXYSXNQSM oZ[…SX…USXN\Z[…SN_SQSNP_SU \SXNdPRPiN^SQoSUNo[f_Z_ XS…ZQZXNl‡NO‡‡iNxSQPXNdZM oSdSNçZV[PS[UNqwp}i oZXYTUVSTSXN\ZoSdSNlZQdS FGHIJKLFMNOPQRST amUX\Z_bNefgSNhfYWS\S[gSk QZQZ[STN]^`NdUN\SQS[NQSXM QSNSYSQSNdSXNS_oZ\N_f_USRk QU\SXkNoUTS\XWSNTS[P_NgZ[M †zZXP[PgN_SWSNl‡N]z` m`hNdU_ZRZ_SU\SXNdSXNdU_Z[M ABCADE U V PN W S XY QVZ[U\SXN]U[ ‡PgWN^ZgWf„SgUkNQZX…ZM dUNWSXYNVZRPQNgZ[…SQUXN\ZM VPdSWSkˆNgSXdS_XWSi RZVUTNdPRPNQZRS\P\SXN\fXM QSRSTNdSoSgNdP[USXN[PXgPTk gS\SXNQfdSRN\ZoSdSNl‡N]z` ^P_PN`VPNNaQZ ]^ _\RP_UcNdU RS_\SXkNQUXUQXWSNSXY\S VZ[_UTSXXWSi ƒSRUNefgSNhfYWS\S[gSk _PRgS_UNdZXYSXNlZQdSNm`h \S[ZXSNoZ[PVSTSXNoZ[…SXM SYS[NVU_SNdUPVSTNdS[UNoZRSg efgSNhfYWS\S`[bgNSZN\QS _ U T N QU M oZ QVZ [ U S XN ]^ ` N Z \_ \R P_ U c fí‘ íF g ’ • híé ê F i é ê • ê “î ŽS [ dUN^PWPgUkNQZXYSM _ZRS\PNoZQVUXSN‚szmNUXUi …USXN\Z[…SN_SQSNSXgS[SNlZQM QZ[STN\ZN\PXUXYkˆNgPgP[NeZM XUQiNjRZTN\S[ZXSXWSkNlZQZM gZ[_ZVPgNRSXgS[SXN\P[SXYXWS ^ZRSUXNQZ„S…UV\SXNSdSM gS\SWS Xk N oZ[dSNlZQVZ[USX l‡N]z`NQZQSgf\NTS[YS dSNm`hNdSXNl‡NO‡‡iNmSRSQ oSRSNsl‡N‡[SX_NOfY…SkN]YP_ [UXgSTNefgSNalZQ\fgbNVZ_Z[gS cS_URUgS_NoZXPX…SXYNVSYU XWSN[PSXYNRS\gS_UkNlZ[dSNUXU ]U[N^P_nS PN ` a]^`bNZ\_\RP_Uc _Z„SNVP_NgZ[_ZVPgN_ZRSQS TSRNUXUNl‡N]z`NTSXWSNdUgPXM zUXSXYN^SgWfNxPY[fTfiNœžŸ  mlnmNefgSNhfYWS\S[gSN\UXU oS[SNUVPNWSXYNVZ\Z[…SNdSRSQ …PYSNQZRS[SXYN_ZgUSoN_S[SXS S\SXNQZRUXVPN dPXYUNdSXNQZXM gZXYSTNQZXYYfdf\NnSoZ[dS QZQVZ[U\SXN]^`i \Z_ZTSgSXNdSXNgZXSYSN\Z_ZM …SQUXNoZRS\_SXSSSXN`XU_US_U lZQVZ[USXN]U[N^P_PN`VP †mSRSQN[SoZ[dSNUXUkN_ZM TSgSXNQZQVZ[U\SXN_P_PNcf[M zZXWP_PNmUXUNa`zmbNdSX a]^`bNZ\_\RP_UcNPXgP\NQZXM gUSoNoZ[\SXgf[SXNVSU\NXZYZ[U QPRSNoSdSNVSWUNWSXYNVS[P oZQVZ[USXN]^`N_ZVSYSUN\ZM XY\[S\NSXY\SNoZQVZ[USX QSPoPXN_„S_gSNdSXNVZ[M RSTU[kNgZ[QS_P\NQZRS[SXY „S…UVSXNUVPiN‡Z[RZVUTkNoZQM ¹Âõ¹ö´¡÷¾»¿À¼¡¸¡½«²±¥¡½©¤£§£¡ø ª«¯¥µ¥²¥¦¡¨¥ý¥¦¡§¥¥²¡¨¥¤¡³«°¥¦¶ª¥² df ]^ Z\_\RP_UckN_Z_PSUNdZM VSYSUN_S[SXSNPQPQNRSUXXWS QZQo[fQf_U\SXN_P_PNcf[M VZ[USXN]^`NZ\_\RP_UcN…PYS µ¥¦¡¯±ý¥¦¶¡§«ª©ý¥º´4¡¯¥¯¥°¦®¥¬ XYS`XNN ¢ù¾¢¡½©²¥¡¹©¶®¥ª¥°²¥´¡ú±º°£û¡ü±µ¥®¥´ oS_SRNpqrNssNtuvqwwr dU„S…UV\SXNPXgP\NQZXWZM QPRSN\ZoSdSNUVPNQZRSTU[M S\SXNNQZXYP[SXYUN[Z_U\f 8«¦±°±²¡ú±º°£û´¡³£ý¥¡°«¦9¥¦¥¡£¦£ ZXgSXY ¤«¤³«°£ª¥¦¡¥ý²«°¦¥²£û¡¯«¦¶¶±¦¥¥¦¡þÿ NeZ_ZTSgSXNdSXNll dUS\SXN[PSXYNoZ[STNS_U \SXiN†eUgSNS\SXNQZRS\P\SX \SX\Z[NoSWPdS[SNdSXNf˜SM ³±§¡®¥¦¶¡³«°¤¥§¥ý¥º¡µ«¦¶¥¦¡¯«ý¥² ¥ª¥¦¡µ£ý¥ª±ª¥¦´¡¯«°ý±¡¤¥§¥¡±¨£¡9©³¥ g µ±ý±¡±¦²±ª¡¤«ý£º¥²¡°«§¯©¦§¡¤¥§®¥°¥¸ xfNttvqwpqNgZXgSXYNlZQM aRS\gS_UbkˆNP~SoN‡PgWkN^ZXUX oZXYS„S_SXiNOU\SNSdSNWSXY [UPQi ¦©¤©°¡¯©ý£§£¡±¦²±ª¡µ£¨¥µ£ª¥¦¡³±§¡§«¸ apvqbi QZRSXYYS[NVU_SN\UgSN~SVPg †^ZRSQSNUXUNQS_UTNVSM ª©ý¥º¬¡ù¥§¥ý¦®¥´¡¢ù¾¢¡¢»¹¡²¥ª¡ý¥¶£¡¤«¸ ª¥²¡²«°º¥µ¥¯¡±§±ý¥¦¡²«°§«³±²¬¡8£§¥ý¸ VZ[USXN]^`Ny\_\RP_Uci ¦®«µ£¥ª¥¦¡¿£¥®¥¡Â¯«°¥§£©¦¥ý¡½«¦µ¥¸ ¦®¥¡µ«¦¶¥¦¡¤«¦¶¶°¥²£§ª¥¦¡²¥°£û¡³±§ zZXP[PgNdSgSNmUXS_NeZM zZXP[PgXWSkNVSXWS\ U€UXXWSkˆNgSQVSTXWSi XWS\N\ZYSYSRSXNoZQVZ[USX §«ª©ý¥º¡²«°§«³±²¡§«ý¥¤¥¡ª±°±¦¡3¥ª²± _ZTSgSXNamUX\Z_bNefgSNhfYM oZ[\SXgf[SXNWSXYNVZRPQ ‡S\NTSXWSNUgPkNnSoZ[dS ]^`NZ\_\RP_UcN\S[ZXSNN\PM °¥¥¦¡0¿Â½1¡³¥¶£¡þÿ¡³±§¡²«°§«³±²¬ ­«¯«°²£¡µ£ª«²¥º±£´¡¢ù¾¢¡¢»¹¡µ¥¦ ²«°²«¦²±¬ S\S[gSkNTSXWSN{ukt|NoZ[_ZX QZXWZdUS\SXNcS_URUgS_N[PM gZ[_ZVPgN…PYSNS\SXNQZXYSgP[ [SXYXWSNoZQSTSQSXNUVP 2·£ª¥¡³±§¡²«°§«³±²¡²«²¥¯¡¤«¦¨¥µ£ W ù÷¡·©¶¨¥¡÷±¶±¡÷°¥¦§¡²«ý¥º¡¤«¦®«¸ U V WSXYNQZQVZ[U\SXN]^` SXYNRS\gS_UNSgSPN[PSXYNQZM gZXgSXYNoZXdfXf[N]^`NSoSM dSXN\P[SXYXWSNdP\PXYSX ¯¥ª¥²£´¡²£µ¥ª¡µ££ª±²§«°²¥ª¥¦¦®¥¡þÿ ¥§«²¡ù«¤ª©²¡µ¥¦¡²£µ¥ª¡µ£º£³¥ºª¥¦´ Z\PN _ \ RP_UcNdS[UNgfgSRNSXY\S XWP_PUiNmUN\fQoRZ\_N‚SRSU VURSNUVPN\SXdPXYNgUdS\NdSM QS_WS[S\SgiNlZ[dSNUXUNSdSM ³±§¡÷°¥¦§¡·©¶¨¥¡µ¥ý¥¤¡¯«°º£²±¦¶¥¦ ¤¥ª¥¡§²¥²±§¡µ¥¦¡¯«¦¶¶±¦¥¥¦¦®¥¡¥ª¥¦ \ZRSTU [SXNVSWUN_ZVSXWS\ efgSNhfYWS\S[gSN_S…SkNTSXWS oSgNQZQVZ[UN]^`NZ\_\RP_Uc RSTNVZXgP\NdP\PXYSXNlZQM µ£³¥º¥§¡§«9¥°¥¡°£¦9£¡µ¥ý¥¤¡¾¥¯«°µ¥ {i}wwNoS ¿£¥®¥¡Â¯«°¥§£©¦¥ý¡½«¦µ¥°¥¥¦¡0¿Â½1¬ NqwpqiNlSdSTSRk lP_\Z_QS_NdSXN\SXgf[NmUM \ZoSdSNVSWUXWSiNxSQPXk \fgkˆNgZYS_XWSi 2½¥ý¥±¡²«°¯¥ª§¥¡µ£ª«¤³¥ý£ª¥¦´¡þÿ ù«¦¶«ý©ý¥¥¦¡¿¥°¥¦¶¡8£ý£ª¡¢¥«°¥º¡®¥¦¶ ^gSXdS[NdS lZ RSWSXSXNzUXUM XS_NeZ_ZTSgSXNWSXYN_PdST oZXdfXf[N]^`NgZ[_ZVPgNTSM mUS\PUXWSkNlZ[dSNgZ[_ZM ª £ ¦ £ ¡ § « µ ¥ ¦ ¶ ¡ µ £ ³ ¥ º ¥ § ¡ µ £ ¡ µ « 3¥ ¦ ¬ ¡ ù « ¤³ ¥ ¸ ³±§¡²«°§«³±²¡¥ª¥¦¡µ£¤¥¦û¥¥²ª¥¦¡±¦²±ª QS R N a ^ lzb N oZ QVZ[USXN]^` QZXWZdUS\SXN[PSXYNRS\gS_Ui [P_NQZQZXPTUNVZVZ[SoS VPgNS\SXNQZQVZ[U\SXNoZ[M ³±§¡§«ª©ý¥º¬¡¿¥£ª¡§«³¥¶¥£¡¥¦¶ª±²¥¦ 56789:;<6=> º ¥ § ¥ ¦ ¦ ® ¥ ¡ µ £ ² ¥ ° ¶ « ² ª ¥ ¦ ¡ µ ± ¥ ¡ ³ ± ý ¥ ¦ ?> §«ý«§¥£´4¡²«°¥¦¶¦®¥¬ ¤¥§§¥ý¡µ¥°£¡°±¤¥º¡ª«¡§«ª©ý¥º´¡¤¥±¸ Z \ _ \ R P_ U c N _ Z TS [P_XWSNQZXM ‚ZVZ[SoSNcS_URUgS_NWSXY _WS[SgkNSXgS[SNRSUXNSgS_NoZ[M RUXdPXYSXN_Z~S[SNTP\PQ ¯±¦¡§«³¥¶¥£¡¥¦¶ª±²¥¦¡¯«ý¥¨¥°¡¤«¦±¨±¡²«¤¯¥²¡3£§¥²¥ ­§²¥²±§¡þÿ¡³±§¡ù«¤ª©²¡²«°§«³±²¡§¥¥²¡£¦£¡¤¥§£º ~SoSUNwNoZ[_ZXNdS[UNSXY\S _ZRSWS\XWSNdU_ZdUS\SXNdSM QUXgSSXNUVPN\SXdPXYv\ZM dSXN\Z_ZQoSgSXN\ZoSdS ¯«¦µ£µ£ª¥¦´4¡±¨¥°¡¯©ý£²£§£¡¥§¥ý¡ù½­¡£¦£´¡­«¦£¦¡0567þ1¬ ¤«¦¨¥µ£¡ª«3«¦¥¦¶¥¦¡ù«¤µ¥¡¢»¹´¡ª¥°«¦¥¡¯«°¨¥¦¨£¥¦ \ZRSTU[SXNVSWUiN]^`NZ\_M RSQN[PSXYNRS\gS_UNSXgS[S RPS[YSNVSWUkNUdZXgUgS_NSYSQS VSWUNdSXNQZXdSoSgNTS\ 8«¦±°±²¡ú±º°£û´¡¯«¤¥¦û¥¥²¥¦¡þÿ¡³±§¡÷°¥¦§¡·©¶¨¥ ¯£¦¨¥¤¡¯¥ª¥£¡þÿ¡³±§¡²«°§«³±²¡³¥°±¡³«°¥ªº£°¡¯¥µ¥ \RP_UcNQZ[PoS\SXNQS\SXSX RSUXNQZ…SkN\P[_UkNRZQS[UNZ_ dSXN_gSgP_XWSN…ZRS_kNoZ[_ZM dS_S[NVZ[PoSN]^`NZ\_\RP_Uc §«³¥¶¥£¡³±§¡§«ª©ý¥º¡¥ª¥¦¡¤«¦±¦¨¥¦¶¡û¥§£ý£²¥§ ¥ªº£°¡¢«§«¤³«°¡þÿ5 ¬ Z[VSU\NPXgP\NVSWUNRSXgS[SX \Z~URkN_Z[gSNVf\_NVSWUiNmZM gP…PSXNoZXdfXf[kNdSRSQ _ZRSQSNZXSQNVPRSXiNlZ[dS ¹©¶®¥ª¥°²¥¡§«³¥¶¥£¡ª©²¥¡¯«¦µ£µ£ª¥¦¬¡­«ý¥£¦¡£²±´¡£¦£ 2÷¥¯£¡±¦²±ª¡ª«¯¥§²£¥¦¦®¥´¡ª¥¤£¡¤¥§£º¡¤«¦±¦¶¶± g XYSXdPXYNVZ[VSYSUN€Sg XYSXNdZQU\USXkN_ZgUSoNUVP \fXdU_UN_ZTSgNdSXNVSU\NVZ[M UXUNQZXP[PgNŽS[WSdUN…PYS ¨±¶¥¡¤«¦¨¥µ£¡§¥²±¡§©ý±§£¡±¦²±ª¡¤«¦¶±°¥¦¶£ ª«¨«ý¥§¥¦¡§²¥²±§¡þÿ¡³±§¡£²±¡µ±ý±¬¡¿«§©ª¡µ£³¥º¥§ QZ Y U € U NWSXYNdUoZ[RP\SXNdSRSQ VU_SNQZQVZ[U\SXN]^`NZ\_M dS_S[\SXNoZQZ[U\_SSXN\Z_ZM PoSWSNoUTS\XWSNPXgP\NQZM ¯«¦¶¶±¦¥¥¦¡ª«¦µ¥°¥¥¦¡¯°£³¥µ£´¡³¥£ª¡¤©²©°¡¤¥±¯±¦ µ¥ý¥¤¡°¥¯¥²¡ª©¦§±ý²¥§£´4¡£¤³±º¡ú±º°£û¬ _SNgPQVPTN\ZQVSXY \RP_UcNdUNgZQoSgNWSXYNVZ[_UT TSgSXkN_Z[gSNgUdS\NQZQoZ[M XUXY\Sg\SXN\PSRUgS_N\Z_ZM ¤©³£ý¡©ý«º¡§£§3¥¬ ÷«°ª¥£²¡þÿ¡³±§¡÷°¥¦§¡·©¶¨¥¡¤£ý£ª¡ù«¤ª©²¡£¦£¡¥ª¥¦ QS dSXN_gZ[URiN^ZRSQSNUXUNoS[S …PSRVZRU\SXN]^`iN†`XUN„S…UV TSgSXNdSXN\Z~Z[dS_SXNSXS\M 2»¦£¡¤¥¤¯±¡¤«¦¨¥µ£¡§©ý±§£¡±¦²±ª¡¤«¦¶±°¥¦¶£ µ£³¥º¥§¡µ¥ý¥¤¡°¥¯¥²¡ª©¦§±ý²¥§£¡®¥¦¶¡µ£¨¥µ3¥ýª¥¦ VSWUi eZoSRSNmUXS_NeZ_ZTSgSX UVPNWSXYNVZ\Z[…SNS~So\SRU dURS\P\SXNVZ[dS_S[\SXNXf[M SXS\NdUNhfYWS\S[gSiNœ”‘ê  ¯«¦¶¶±¦¥¥¦¡ª«¦µ¥°¥¥¦¡¯°£³¥µ£¡§«ª¥ý£¶±§¡¤«¦¶±°¥¦¶£ µ£¶«ý¥°¡¯¥µ¥¡¾¥³±¡0þÿ7þ1¬¡0«§¥1

+23</50Y:5</011Z0[\Y09:=:5,78:-/5

<>H?>;IJKLMN;OP6;QR89S>H;TUO;VSWX6W9:

ïÒÍÆÉðËñÈòÈÕÈÅÈÕËóÈÏÉËôÒÊËÃÄÅÔÓÈÍ


|}~€‚ƒ„‚…†

0123 ‡ˆ‰Š‡Š‹ŒŠˆ‹Ž‹ˆ‘’“Š’”‹•–Ž—

˜™š›œž™Ÿ ™¡Ÿ¢ £ ˜™š›œž™Ÿ ™¡Ÿ¢ ÑÒÓ Òª ¨ ÔÕ Ö ×§ Ø § ¤¥¦ § ¨ ©§ ¦ ª « ¦ ¬­®¯°±°²³´­®µ³¶·¸°¹³º¶µ ®½°¹³¿­²µ¿°³¼°À°±³¸­±­¶µ®Å ¼°¶µ³¼µ®°´³±µÀµ²­¶¹³¼°®³¼­Å Á­¶°¸°³¿°Àµ³Íµ´¼µ¿³Ç·¯°³²­Å ±¾²¾¶³·®²·¿³±¾ÁµÀµ²°´®½° ´°±¸°µ³´­¿¾À°Ã¹³¾¶°®¯²·° ¼°À°±³°²°·³¼µ³Àµ®¯¿·®¯°®

»°¼µ½°®²¾³±­®¯°²°¿°®¹ ²°Ã°®³´µ¸µÀ³µ°³Á­¶¯­À·²³¼­Å ¯°½°³À·¿µ´°®³º¾²¾¿³²­¶ÁµÀ°®¯ ®¯°®³¿­Ãµ¼·¸°®³¸¾Àµ²µ¿ ·¿·¸³ °®­Ã¹³ ¿°¶­®° ½°®¯³¸­®·Ã³²µ¸·³±·´ÀµÃ°²Æ ¸­±µÀµÃ°®³Á­®²·¿³¼°®³Ä°¶Å Í°À°±³Ù°´­³µ®µ¹³Á°®½°¿³¸­Å ®°³À·¿µ´°®®½°³Á­¶·Á°ÃÅ À°Ç°¶°®³½°®¯³¼°¸°²³¼µ°±ÁµÀÅ ·Á°ÃƳ»°±¸µ¶³´­±·°³Ä°¶®° ®½°¹³°®²°¶°³À°µ®³²µ¼°¿³°¼° ±­®Ç°¼µ³¸µÀµÃ°®®½°Æ³Èº­¿Å ²­±°®³½°®¯³¿­¿°À¹³½°®¯³°¼° ®µ¿³±­À·¿µ´®½°³´­­®°¿³´­®Å 𮽰À°Ã³²­±°®³¼­®¯°® ¼µ¶µ¹³±·®¯¿µ®³¼µ°³À­ÁµÃ³Â¾®Å ¿­¸­®²µ®¯°®³½°®¯³´°±°Æ ¼¾®¯³³±­®¯µ¿·²µ³¸­¶°´°°®¹ »°À³µ®µÀ°Ã³½°®¯³±­®Ç°¼µ ­±¾´µ®½°³¼°¶µ¸°¼°³¸µ¿µ¶°®Å ¸­¶²­®²°®¯°®³°®²°¶°³µ¼­°Å Àµ´±­®½°³¼­®¯°®³¶­°Àµ²°´ ®½°¹É³·®¯¿°¸®½°Æ Ê­Ä°¿²·³±·¼°¹³º¾²¾¿ ½°®¯³¼µÃ°¼°¸µÆ ±­®¼°¸°²³¸­®¼µ¼µ¿°®³½°®¯ Ȭ°¼°³¼°´°¶®½°³ÇµÄ° ¿­¶°´³¼°®³¼µ´µ¸Àµ®³¼°À°± ´°½°³¸­±Á­¶¾®²°¿¹³µ®µ³°¼°Å Àµ®¯¿·®¯°®³Ë¿°¼­±µ³ÌµÀµÅ À°Ã³Ä°¶µ´°®³¼°¶µ³Á°¸°¿³´°Å ²­¶³¼µ³Ë¿°Á¶µ³·¼°¶°Æ³Ì­Å ½°¹³Á°µ¿³¼°À°±³¿­Ãµ¼·¸°® ®·¶·²®½°³­±¸°²³²°Ã·®³¼µ ±µÀµ²­¶¹³±°·¸·®³¸¾Àµ²µ¿¹ Ë¿°¼­±µ³ÌµÀµ²­¶³²µ¼°¿À°Ã ´°½°³±­®°Ã°®³¯­Ç¾À°¿³ÇµÄ° ´­Á­®²°¶¹³Á­À·±³À°¯µ³¼µ²°±Å ¸­±Á­¶¾®²°¿°®³´°½°¹³®°Å Á°Ã³¼­®¯°®³¸­¶Ç°À°®°®³ÍµÅ ±·®³¸°¼°³¸·®Â°¿®½°³À¾®Å ®°´³ºÎϳËг½°®¯³¿­±·¼µ°® Ç°¿°®³ÇµÄ°³´°½°³²µ¼°¿³²­¶Á­®Å ±­À­²°¿¿°®³¼°´°¶³½°®¯³´°Å ¼·®¯¹É³·®¯¿°¸®½°Æ ®¯°²³¿·°²³¼°À°±³¼µ¶µ®½°Æ »°À³²­¶´­Á·²À°Ã³½°®¯³¿­Å Ê­²­À°Ã³¸·¶®°¹³º¾²¾¿³²­¶Å ±·¼µ°®³±­®Ç°¼µ³Ù°¿²¾¶³¿­Å Ç·®³¼µ³¼·®µ°³¸¾Àµ²µ¿Æ³Íµ°¿·µÅ ®°¸°³µ°³±­®¯·®¼·¶¿°®³¼µ¶µ

®¯°®³±·¼°Ã³¸·À°³µ°³±­Å À°Ã³±­À°¿·¿°®³µ®´¸­¿´µ ¸­¶¯µ³¼°®³¸·À°®¯³¿­³´­¿¾À°ÃÆ ´°½°³Ç·¯°³4üÞÞÿ6àÁµ´°³±­Å ´­¿¾À°ÃÆ ®¯·®¼·¶¿°®³¼µ¶µ³¼°¶µ³Ç°Á°Å ±­®¼°¼°¿³ô´µ¼°¿õ³¼µ³Á­Å Ï°³Ç·¯°³±­®¯°¿·µ³²°¿³±­±Å ®¯°®²°¶³¿°¶­®°³¿­¶Ç°¹É³µ±Å ÈÊ­¿¾À°Ã³±­±°®¯³±­À°Å ²°®³´­Á°¯°µ³Ú°¿µÀ³Û·¸°²µ Á­¶°¸°³²µ²µ¿³¼°®³±­®µ®¼°¿ Á°Ä°³¿­®¼°¶°°®®½°³±°´·¿ Á·Ã®½°Æ ¶°®¯³Á°Ä°³±¾ÁµÀ³¿­³´­¿¾À°Ã¹ Û°®²·ÀƳÈÍ·®µ°³µ®µ³Ã°®½° ´µ´Ä°³½°®¯³¿­¼°¸°²°®³±­±Å ¿­³Àµ®¯¿·®¯°®³´­¿¾À°Ã³¼°® Ê°°²³¼µ²°®½°³²­¶¿°µ²³ÊÏ̹ Ç°¼µ³4üÞÞÿ6àÁ­¶°®µ³¸°¶¿µ¶³¼µ ¸­¶±°µ®°®¹³²°¿³¿­¿°À³°¼°Å Á°Ä°³¿­®¼°¶°°®³Á­¶±¾²¾¶Æ ±­±µÀµÃ³¸°¶¿µ¶³¼µ³À·°¶Æ Ï®¼¶°³²­¶·´³²­¶°®¯³±­®¯°¿· ¼­¸°®³´­¿¾À°Ã¹³¿°À°·³¿­²°Ã·Å ®½°¹³½°®¯³¸°¼°³°¿Ãµ¶®½° ÈÍ°¶µ³´µ´µ³°²·¶°®³¿°® Èö­Á­²·À°®³°¼°³²­±¸°² Á­À·±³±­±µÀµ¿µ³À°®²°¶°® °®³¸°´²µ³¼µ±°¶°Ãµ¹É³·Ç°¶®½°Æ ²µ®¯¯°À³´­Á·°Ã³Â­¶µ²°¹É³·Ç°¶Å ±­¶­¿°³±°´µÃ³°®°¿Å°®°¿¹ ¸°¶¿µ¶³½°®¯³´·¼°Ã³Ç°¼µ³À°®¯Å ·´µ°®½°³½°®¯³±°´µÃ³17³²°Å ΰ±·®³Ã°À³µ²·³¼µÀ°¿·Å ®½°Æ ²­¶·²°±°³½°®¯³Ê̬¹³Ç°¼µ ¯°®°®¹³¿°¼°®¯Å¿°¼°®¯³´°½° ÷®Æ³Ì­´¿µ³¼­±µ¿µ°®¹³µ° ¿°®³Û­ÀÀ°³´­Â°¶°³¼µ°±Å¼µ°± Ê·¼°Ã³¼·°³¼·®µ°³½°®¯ ²µ¼°¿³¼µ¸­¶¿­®°®¿°®³Á°Ä° ²µ²µ¸¿°®³¿­³¶·±°Ã³²­±°® Á­¶·Ç°¶³²­²°¸³®­¿°²³±­±Á°Å ¼°®³²°®¸°³´­¸­®¯­²°Ã·°® ¼µ°¶·®¯µ®½°¹³±µÀµ²­¶³¼°® ¿­®¼°¶°°®³Á­¶±¾²¾¶³¿­³´­Å ½°®¯³¼­¿°²³¼­®¯°®³´­¿¾À°Ã¹ Ä°³±¾²¾¶³¿­³´­¿¾À°Ã³¼°® ¾¶°®¯²·°®½°Æ³Ï°³±­±Á°Ä° ¸¾Àµ²µ¿¹³¿µ®µ³¼·®µ°³´­®µ³´­Å ¿¾À°ÃƳö°À°·³¿­¼°¸°²°®³Á°Å ¼°¶µ³´µ²·³´°½°³À°À·³Ç°À°®³¿°¿µ ±­®½µ°´°²µ®½°³¼­®¯°®³±­Å ±¾ÁµÀ³¿­³´­¿¾À°Ã³´°°²³¾¶°®¯Å Á°¯°µ³¸µÀµÃ°®®½°³°¿°®³²­¶·´ Ä°³±¾²¾¶¹³½°³°¿°®³¼µ¸°®¯¯µÀ ¿­³´­¿¾À°Ã¹É³²­¶°®¯®½°³´°°² À­Ä°²µ³Ç°À°®³°À²­¶®°²µÙ³·®²·¿ ²·°®½°³¸­¶¯µ³¿­³À·°¶³¿¾²° µ°³´·´·¶µ³¼­®¯°®³¸­®·Ã ¾¶°®¯²·°®½°³·®²·¿³±­®½­Å ¼µ²­±·µ³ùäÝúûüàýáÞþÿ0àÊ­®µ® ´°±¸°µ³¿­³´­¿¾À°Ã®½°Æ °²°·³´°°²³±¾ÁµÀ³¿­À·°¶¯°®½° ¿­¿·¶°®¯°®³¼°®³¿­À­ÁµÃ°® À­´°µ¿°®³±°´°À°Ã³µ²·¹É³¿°²° ô123æõÆ ÈÊ­À°±°³µ®µ³°±°®Å°±°® ²µ¼°¿³¼µ¸°¿°µÆ ¼µ¶µÆ³Í­®¯°®³±­À·¿µ´¹³º¾²¾¿ Ê·¯­®¯Æ Ï°³±­®¯°¿·³²­À°Ã³±­®Å ´°Ç°³¼°®³Á­À·±³¸­¶®°Ã³¼µÅ Ï°³Ç·¯°³Á­¶°À°´°®³Ã°®½° ±­¶°´°³¼°¸°²³±­®Â·¶°Ã¿°® Û­À°¿°®¯°®¹³Ç·±À°Ã³´µ´Å ¼°¸°²³¶­´²·³¼°¶µ³¾¶°®¯²·°Å ²µÀ°®¯¹³½°®¯³¸­®²µ®¯³´°½° ±­±Á°Ä°³±¾ÁµÀ³¿­³´­¿¾À°Ã ð²µ³¼­®¯°®³Ç·Ç·¶¹³²°®¸°³°¼° Ä°³Ê̬³½°®¯³±­®¯­®¼°¶°µ ®½°³·®²·¿³±­±Á°Ä°³±¾²¾¶ Ç·¯°³²­²°¸³´­À°À·³Á­¶Ã°²µÅð²µ ´°°²³°¼°³¿­¸­¶À·°®³±­®¼­Å ¿­¸­®²µ®¯°®¹³²°®¸°³°¼° ´­¸­¼°³±¾²¾¶³¿­³´­¿¾À°Ã ¿­³´­¿¾À°ÃƳʵ´Ä°³¿­À°´³2³µ®µ Ä°¿²·³Á­¶°®¯¿°²³¼°®³¸·Å ´°¿Æ³Êµ´Äµ³¿­À°´³8ϳµ®µ¸·® ¶°´°³²°¿·²¹³¼°®³²°®¸°³Ã°¶·´ ´­±°¿µ®³Á°®½°¿Æ³÷°®²°¶°® Á­¶°À°´°®¹³²­±¸°²³²µ®¯¯°ÀÅ À°®¯¹É³¸°¸°¶®½°Æ ±­®¯°¿·³²­À°Ã³±­®¯°®²¾Å ¼µ°¶²µ¿°®³¯°®¼°¹³²°®¸°³Ã°Å ¼µÀ°¶°®¯³¾À­Ã³¸µÃ°¿³´­¿¾À°Ã¹ ®½°³Â·¿·¸³Ç°·Ã³¼°¶µ³´­Å ¬­®¯°¿·°®³À°µ®³¼µ²·²·¶Å ®¯µ³ÊÏ̳˳½°®¯³Á­À·±³À°±° ¶·´³²°¿·²³¼µÂ·¶µ¯°µÆ³Î°Ù°´ ±­¶­¿°³±­±µÀµÃ³±­±°¶¿µ¶Å ¿¾À°Ã³±­®½·Àµ²¿°®®½°³°¸°Å ¿°®³Û­ÀÀ°¹³´µ´Äµ³ÊÌ˳۷¼µ µ°³±µÀµ¿µÆ ¼°®³´­±°®¯°²®½°³¿µ®µ³²­Å ¿°®³¿­®¼°¶°°®®½°³¼µ³À·°¶ ÁµÀ°³Ã°¶·´³±­®¯¯·®°¿°® Ì·Àµ°¹³½°®¯³Á­Á­¶°¸°³¿°Àµ 9 üÞÞÿ6à´­¶µ®¯³Ç·¯°³¿¾¿ ¶°®¯¿°µ³¼°À°±³¸°±­¶°® °¶­°³´­¿¾À°ÃÆ ²¶°®´¸¾¶²°´µ³·±·±Æ ±­±Á°Ä°³±¾ÁµÀ³´°°²³¸­¶¯µ Á°Ä°³±¾ÁµÀ¹³¸°Àµ®¯³¿°À°·³¸°´ ÜÝÞßàáâàÜãÝäÝå³½°®¯³°¿°® »°À³µ®µ³Ç·¯°³¼µ°¿·µ³¾À­Ã ÈÊ·´°Ã³¿°À°·³¸°¿°µ³Á·´ ¿­³´­¿¾À°ÃƳʭ¸­¶²µ³Ã°À®½° ÷ǰ®³¸°¯µÅ¸°¯µ¹³¿°À°·³Ã°¶·´ ¼µ¯­À°¶³Ãµ®¯¯°³æç³è­Á¶·°¶µ Ï®¼¶°¹³´µ´Ä°³Ê̬γç³ø¾¯½° ¿¾²°¹³´¾°À®½°³À°±°³¼°®³´­Å Ï®¼¶°¹³µ°³¸·®³²°¿³¸­¶®°Ã ®°µ¿³¿­®¼°¶°°®³·±·±³¶­Å ±­®¼°²°®¯³µ®µÆ³éêëìíîïðñòó ±­®¯°¿·³±­±Á°Ä°³´­¸­¼° ¶µ®¯³üÞ4å450àÁµ´°ÅÁµ´°³²­À°² ±­±°¶¿µ¶³¿­®¼°¶°°®®½°³¼µ ¸¾²¹É³µ±Á·Ã®½°Æ³é ó

°¼°À°Ã³´­¾¶°®¯³´µ´Ä°³½°®¯ Ëй³²­±°®³¸°±°®³:­Æ³=¶°®¯ ´­¶µ®¯³¼µ¸°®¯¯µÀ³:­Æ µ²·³±­®­¯°´¿°®³:­³Á·¿°® Ⱥµ®¼°¿°®³¸­À°¿·³±·®¯Å ¸­À°¿·®½°Æ³ÈÊ°½°³µ®µ³Á·¿°® ¿µ®³Ã°®½°³¼­®¼°±Æ³Ê°½° ´µ°¸°Å´µ°¸°®½°³:­Æ³Ê°·¼°¶° 𮽰³µ®¯µ®³Á­¶²­±·³¼°® Ç·¯°³Á·¿°®¹³¿­®°À°®³Á·¿°®Æ ±­®½°¼°¶¿°®®½°³´­Ãµ®¯¯° Ê°½°³¼µ¸­¶µ®²°Ã³=±®½°³:­¹ ²µ¼°¿³±­À°¿·¿°®³²µ®¼°¿°® °²°´°®³´°½°³¼µ³Ì°Á­´³ËÐ ²µ¼°¿³±°®·´µ°Äµ³À°¯µ¹É³¿°²° Á­¶¸°®¯¿°²³¿¾À¾®­ÀƳö­À·°¶Å ʾ®µÆ ¯°³±­½°¿µ®µ³:­³Á·¿°®³¸­À°Å Ê°Á²·³´¾¶­¹³Ê¾®µ³±­®¼°Å ¿·®½°Æ³ö°À°·³±°·³±­®­±Å ¸°²³¿°Á°¶³¼°¶µ³ö¾±¸¾À³º¶µ ¸·Ã³Ç°À·¶³Ã·¿·±³´µÀ°¿°®¹É Á°ÃÄ°³:­³¼°®³¾¶°®¯²·°®½° ¿°²°³Ê¾®µ¹³±­®µ¶·¿°®³¿°²°Å ¼µ³Ì°¸¾À´­¿²°¹³¼µ°³¸·®³Á­Å ¿°²°³¾¶°®¯³²­¶´­Á·²Æ ¶·´°Ã°³¼°²°®¯³·®²·¿³±­®­Å ʾ®µ³±­±°®¯³²­²°¸³±­Å ±·µ®½°Æ³Î°±·®¹³´­Á­À·± ®½°²°¿°®³¶°´°³µ¿ÃÀ°´®½° ʾ®µ³²µÁ°¹³:­³¼°®³¾¶°®¯²·°Å °²°´³¿­Ç°¼µ°®³µ²·Æ³Î°±·®¹ ®½°³Á­¶°À°´°®³¿­À·°¶³±­±Å ¿­¼°²°®¯°®³¾¶°®¯³½°®¯ Á­Àµ³±µ®·±¹³¼°®³²°¿³¿­±Å ±­®¯°¿·³·²·´°®³¿­À·°¶¯° Á°ÀµÆ³Ê¾®µ³±­®¯°À°Ã³·®²·¿ :­³±­±Á·°²®½°³²°¿³¸µ¿µ¶ ±­®·®¯¯·³´°±¸°µ³À­¸°´ ¸°®Ç°®¯³À°¯µ³·®²·¿³±­±Á·Å ¸·¿·À³1;Æ<<Æ °²³À°¸¾¶°®³±°À°±³µ²·³¸·À°Æ Ê°°²³µ²·À°Ã³½°®¯³¼°²°®¯ Ȭ°¼°Ã°À¹³¿°À°·³±°·³Á­¶Å Á·¿°®³:­³°²°·³¾¶°®¯²·°®½°¹ ²­±·¹³±°·³±­®¯°¿·³°²°·³²µÅ ²°¸µ³Ç·´²¶·³¾¶°®¯³À°µ®³½°®¯ ¼°¿³¸·®³Â·¿·¸³Á·°²³´°½°¹É

™Ÿ™ŸŸ™Ÿž™Ÿ˜œžž ™Ÿ¡™š™™Ÿ™™Ÿ#™Ÿ$ '(¡™Ÿ™¡™šŸ™¡ŸŸ™žœ™Ÿ™œ™ ö°¸¾À´­¿²°³Ð±Á·Àð¶Ç¾¹ Ÿ ˜œ ›   Ÿ š  ž ™ ™ ™  Ÿ  ™  ™ Ÿ ! œ ž ™ Ÿ ™ ™  % ™ Ÿ ! œ ž ™ Ÿ ›  ™ ™ Ÿ  ™  ž œ ™ Ÿ  #™ Ÿ  ™ & ! œ ž ™ Ÿ š™™Ÿ¡™š™™Ÿ™™&™™™ ö¾±¸¾À³º¶µ³Ê·¯µÃ°¶²¾®¾ œŸ›™Ÿž™Ÿ™Ÿ™ ™Ÿšš™™Ÿ™¡Ÿ›œ$Ÿ™™¡™ ™Ÿšš Ÿš™Ÿ™™&™™Ÿ!™Ÿ™ ±­±Á­®°¶¿°®³Ã°À³µ²·Æ³Íµ° š™¡Ÿ¡ŸœœŸš¡™œ™Ÿ™"™Ÿ™Ÿ™ ™Ÿ¡™ Ÿš™œœŸŸ™Ÿšš¡ ™œ™Ÿ™š Ÿ™™™ ±­®¯°¿·µ³°¼°®½°³¾¶°®¯ žœ™Ÿšž™#™Ÿ™™Ÿ¡™!™Ÿ›œ$ ›™™™Ÿ™Ÿ™¡™šŸ™™Ÿž™& ›šŸŸž¡™")Ÿ™œœ™Ÿ˜Ÿ›œ™ž#™ ž$Ÿ ½°®¯³±­®¯°¿·³·²·´°®³¿­Å ˜™š›œž™Ÿ ™¡Ÿ¢ À·°¶¯°³:­³²­¶´­Á·²Æ³ö¾±¸¾À º¶µ³Á°Ã¿°®³Ã°®½°³Áµ´°³±­®¯Å ™™¡™ŸžŸ™ŸšŸžž™ŸžŸ¡™¡œ šš™/œŸ™™™™Ÿž™Ÿ/™ž$ ™Ÿ"ŸœœŸšš›™#™Ÿ™™™Ÿ›& ¯­À­®¯Å¯­À­®¯³¿­¸°À°³±­®¯­Å š™ œ¡œŸ™Ÿ/™$ ™¡™Ÿš™Ÿœšœš™ŸžŸšœ& šŸœ™š™Ÿ™™ŸžŸŸ¡™ $ ²°Ã·µ³¿­´°Á°¶°®³°½°Ã³¬°²¶µÂ¿ %ŸœŸ™™Ÿ››™ ™™Ÿ›™žŸ& ˜ ! œ ™4Ÿ™™Ÿ›™™ ™ŸŸš›¡™!™™Ÿ™Ÿ¡™ ½°®¯³²°¿³°¼°³Ã°Áµ´®½°Æ ¡™š™™Ÿš™ŸŸ™Ÿ!œž™Ÿžžœ™ ™Ÿ™Ÿ¡™2™Ÿ™Ÿ3žŸ›š› š™žŸ™™Ÿ™™Ÿ¡™ Ÿ›™Ÿ™™›¡™  Ì­®µ®¼°¿À°®Ç·²µ³À°¸¾Å !™¡™Ÿ™žŸ¡™$Ÿ0™™&™™ŸŸ™™ ¡™š™™$ Ÿ›™ ™™Ÿ›™žŸ& š š ™™Ÿ™œ™Ÿœ™š™ŸŸž™ ¶°®³µ²·¹³ö¾±¸¾À³º¶µ³°¿°® œ™Ÿš™Ÿ›¡œšŸ›™Ÿšž¡ 5›™™Ÿ2™Ÿœ¡™Ÿ™žŸ™œ™ ˜ žŸš¡™™žŸ#™™Ÿšš›™#™ ´­¯­¶°³±­±°®¯¯µÀ³´°¿´µÅ š™Ÿš™œŸ™™Ÿ›™™Ÿ š!™Ÿš›™ž™Ÿ›™Ÿ¡ Ÿ#™ šŸ$Ÿ™ ŸŸ™Ÿ™žœ™Ÿ™Ÿ ´°¿´µ³·®²·¿³¼µ¸­¶µ¿´°Æ³>µ¿° !™¡™Ÿ™™$ ™ž ž œž !œž™Ÿš!™Ÿœ/     Ÿ š™ œ œ  Ÿ  ™  ž œ ™ $ Ÿ 6 ™ Ÿ › ™   ™ ¬°²¶µÂ¿³´·¼°Ã³´­±Á·Ã³¸·® 1šŸ›œŸšœ/œ¡Ÿ›™™™Ÿ™¡™š ™žœ™Ÿ!œž™Ÿ™œ™Ÿšž¡Ÿœ™& žŸŸ!™#™›Ÿ š Ÿ  °¿°®³¼µ±µ®²°µ³¿­²­¶°®¯°® ›œŸžŸ¡™¡œŸ/™Ÿ™š™Ÿ™ œ™Ÿ™Ÿ™Ÿž™Ÿšœ™ Ÿšš›& š™$Ÿ ¡™š™™Ÿ™™&™™ ¸·À°Æ³Ê­Ç°·Ã³µ®µ¹³¼µ°³±°´µÃ ±­¶­®Â°®°¿°®³¸­±°®¯¯µÅ ˜™š›œž™Ÿ ™¡Ÿ¢ À°®³´°¿´µÆ³Èϲ·³¸­¶Á·°²°® üÞÿ?ûä@àø°®¯³¼µ¼·¯°³´­Á°Å ¿°®®½°¹³¼·¶°´µ³Ã·Ç°® ¸­²µ¶Æ³»°®½°³´°Ç°¹³À°®Ç·²®½°¹ ´°°²³µ®µ³¶­À°²µÙ³¿­ÂµÀƳ÷°®²°¶°® »°®½°³­Ù­¿®½°³°¿°®³²­¶°´° ¯°µ³¸­À°¿·³¼·À·³±­±°®¯ ½°®¯³²­¶Ç°¼µ³¸·®³Ã°®½°³¼µ °®¯µ®³½°®¯³Á­¶Ã­±Á·´³Á·Å ·°Â°³½°®¯³Á­¶´µÙ°²³Ã¾±¾¯­® ´°°²³±·´µ±³Ã·Ç°®¹³¼­®¯°® ¸­¶®°Ã³±­®Ç°¼µ³´°´°¶°® ¿µ´°¶°®³´°²·³´°±¸°µ³¼·° ¿°®À°Ã³¸·²µ®¯³Á­Àµ·®¯Æ³Ì­Å °²°·³´²°ÁµÀ³±­®½­Á°Á¿°® ¸­®µ®¯¿°²°®³µ®²­®´µ²°´ ¸­±Á°Â¾¿°®³¸­À°Ç°¶³À°µ®¹É Ç°±Æ³ö°¶­®°³Ì>=³±­±Á°Å À°µ®¿°®³°®¯µ®³½°®¯³Á­¶´µÙ°² ²µ¼°¿³´µ¯®µÙµ¿°®®½°³²­¿°®°® ÷ǰ®³½°®¯³¿µ²°³¶°´°¿°® ¿°²°®½°Æ³é Aìó Ä°³°Ä°®³¿¾®E­¿²µÙ³½°®¯ ¼°¶µ³°²°´³¿­³Á°Ä°Ã³¼°® ·¼°¶°³¶­®¼°ÃƳۭ¶Á­¼°³´°°² ´°°²³µ®µÆ³º°¸µ³Ì>=³°¿°®

˜™š›œž™Ÿ ™¡Ÿ¢ ˜™š›œž™Ÿ ™¡Ÿ¢ *+©,¨ ¨ *« § .ª § ¤ *Ò¤« ¨ Bª C« ¦ ¤D § ™¡™Ÿ›™žŸ™Ÿ™™Ÿ™ œœ™Ÿ™¡ŸœŸ¡™œ™ŸŸšŸ™š™™ #™™Ÿ™™Ÿ#™$ ÃÄ°³¼µ¼·¯°³¸­À°¿·®½° ±­®¯°¿·³Á­¶°´°À³¼°¶µ³ºÎÏ ·Ç°¶³Ê¾®µÆ

*«Ó«¨Oצ«

78ÒØ«¨*«Ø9§

+HI¨©«J×

¶²·±Á·Ã°®®½°³¿­³°²°´ ²µ¼°¿³±­±µÀµ¿µ³¿­¿·°²°® ±·´µ±³¸°®Â°¶¾Á°¹³¼µ³±°®° ²­¶·´³Á­¶¯­´­¶³¿­³²µ±·¶³¼°Å ˜™š›œž™Ÿ ™¡Ÿ¢ ¸­ ¼°À°±³´¿°À°³±­À­Á°¶Æ³Ê­Å ±­¶·´°¿³´­¸­¶²µ³¸·²µ®¯³Á­Å ·°Â°³Ã·Ç°®³¼°®³Â­¶°Ã³½°®¯ À°±³²µ¯°³Ã°¶µ³¿­³¼­¸°®¹É³·¶°µ

®¯¯°³²µ¼°¿³±­®½­Å Àµ·®¯³½°®¯³±­±µÀµ¿µ³¯­¶°¿°® ´µÀµÃ³Á­¶¯°®²µ³±­±Á·°²³²­¿°Å ʵ¯µ²Æ Á­¶´°±°³°®¯¯¾²°³¬¾À´­¿²° ®°®¯¿°¸°®³µ²·¹³¼µ°³¼°® ´·¼°Ã³¿°Á·¶Æ³ËÄ°À®½°¹ õ ®°®³·¼°¶°³±­®µ®¯¿°²³´­Å Ê­¼°®¯¿°®¹³±·´µ±³¿­Å Á ° Á¿°®³Ã·Ç°®³²­¶Ç°¼µ³¼°Å ±­±·²°¶Æ M¾®¼¾¿·´·±°®³¼µ³¿¾±Å °®¯¯¾²°®½°³¿­Á­²·À°®³´­Å ̵®¯¯·³ô1Q3æõ³¸·¿·À³æ7Æ<<¹ À°±³ ¼·¶ ° ´ µ ³ À ° ±° Æ Ì­ ´ ¿ µ ³ ° ® ¯ µ ® ³ ½ ° ® ¯ ³ Á ­ ¶ Å µ®¯¯°³±­±µÂ·³±·®Â·À®½° ±°¶°·³¼µ³ÍÏø³´­®¼µ¶µ³¼µ¸­¶Å ¸À­¿´³¿°±¸·´³Ë˳øö¬Î¹ ¼°®¯³±­À°¿·¿°®³¶°Pµ°³±µÅ ʵ²µ³¼°®³Í­®°¶³Á­¶´°±°³¼·° ÈÊ­²­À°Ã³²°®¯¯°À³æ1³è­Å í±Á·´³²µ¼°¿³Á­¶Á°Ã°½°¹³µ° à ¸ Àµ·®¯Æ ¿µ¶°¿°®³°¿°®³Á­¶À°®¯´·®¯ Û°À°¸°®¹³öÀµ²¶­®¹³Ê­®µ®³ô123 ®·±°®³¿­¶°´Æ³Ì­®¼­®¯°¶ ¾¶°®¯³À°µ®®½°³Á­¶­®Â°®° Á¶·°¶µ¹³Â·¶°Ã³Ã·Ç°®³½°®¯ Á­¶¸­´°®³¿­¸°¼°³±°´½°¶°Å ·²Êµ®­¯À°³Áµ­ ® ³ µ ² ·¹ ³ à ·Ç ° ® ³ ¼­ ¶ ° ´ Àµ®¯³Â­¸°²³°¿Ãµ¶³Ë¸¶µÀ æõ³¼µ®µÃ°¶µÆ ¿°Á°¶³°¼°³¸­®¯­Ç°¶°®³¼·° ±­®Â·¶µ³¿¾²°¿³°±°À³¼µ³Ì°´Å ±­®µ®¯¿°²³°¿°®³Á­¶¯­´­¶³¿­ ¿°²³·®²·¿³²­²°¸³±­Ä°´¸°Å °¿µÁ°²³¸­®¯°¶·Ã³Ì>=³Ç·¯° ¸° ¼° ¸°Àµ®¯³À°±Á°²³°¿Ãµ¶ ÈÛ°¶·³Á­Á­¶°¸°³¿°Àµ³´°Ç° ²­¶´°®¯¿°³¾À­Ã³Ä°¶¯°¹³°®¯Å ǵ¼³²­¶´­Á·²Æ³Êµ²µ³¼°®³Í­®°¶ À°½°Ã³²µ±·¶³´­µ¶µ®¯³¸­¶¯­Å ¼°µÆ³Ê°²·³·¸°½°³½°®¯³¼µÀ°Å 𶷴³¼µÄ°´¸°¼°µ³±°´½°Å Ì­®³ µ³±­®¼°²°®¯Æ³Í­®¯°® ±­®Â·¶µÆ³ø°¹³¼µ³±°´Çµ¼¹³¿¾Å ¯¾²°³µ¿·²³±­®¯­Ç°¶³¼­®¯°® ´­Á°¯°µ³¸­±­²µ¿¹³´­¼°®¯¿°® ĵ °¿°®³Ì>=³¿­³´°®°Æ³F·¶°Ã ¿·¿°®³¸µÃ°¿®½°³°¼°À°Ã ¶°¿°²³½°®¯³²µ®¯¯°À³¼µ³Á°®²°Å ĵÀ°½°Ã³½°®¯³±­±°´·¿µ ²°¿³°±°À¹É³¿°²°³Êµ²µ¹³±­Å ±¾ÁµÀ³¸°²¶¾ÀµÆ³È÷°À·³¿°±µ ¼·°³À°µ®®½°³±­®¯°Ä°´µ ¶ à ·Ç°®³¼µ³ÍÏø³°¿°®³¿­±Á°Àµ ±­®¯µ¶µ±¿°®³¸­¶µ®¯°²°® ¶°®³´·®¯°µ³Á­¶Ã·À·³¼µ³Ì­Å ±·´µ±³¿­±°¶°·³²­¶Â­¸°² ®¯°¿·µ³¸­¶Á·°²°®®½°³¼µ ²°Ã°®³¼µ³Ì°¸¾À´­¿²°³·®²·¿ À¾¿°´µÆ ¶±°À³´­¸­¶²µ³´­Á­À·±Å ¿­²µ¿°³°¿°®³²­¶Ç°¼µ³¸­¶·Á°Å ¶°¸µÆ³ö°¶­®°³¸¾²­®´µ³±°²­¶µ°À °¼°À°Ã³ÍÏø³Á°¯µ°®³Á°¶°² ð¼°¸°®³¸­®½µ¼µ¿³¬¾À´­¿²° ¸­®¯­±Á°®¯°®³À°®Ç·²¹É³¿°²° Èö°±µ³Ç·¯°³°±°®¿°® ®¾ ¹É³·¶°µ³Êµ¯µ²Æ ð®³Â·°Â°³­¿´²¶µ±³±­À°À·µ ´µ´°³­¶·¸´µ³æ<1<³½°®¯³±°´µÃ ¼°½°³¼°®³²µ±·¶Æ³Ê­±­®²°¶° M¾®¼¾¿·´·±°®¹³Ê­®µ®³ô123 N¼¼½Æ Á°¶°®¯³Á·¿²µ³·°®¯³:¸³1< ®½°¬­ ® µ ® ¯ ¿ ° ² ° ® ³  ·¶ ° à ³ à ·Å ±­¼µ°³±°´´°³°²°·³¶°¼µ¾ Á­´°¶³Á­¶¸¾²­®´µ³±­®µ±Å Á°¯µ°®³·²°¶°¹³²µ±·¶³À°·²¹ æõ³´µ°®¯Æ ¬­®Â·¶µ°®³µ²·³±­±°®¯ ¶µÁ·¹³¿¾²°¿³°±°À¹³¼°®³´°®Å Á·À¿°®³Á°®Çµ¶³À°Ã°¶³¼µ®¯µ®Æ ²­®¯¯°¶°³¼°®³Á°¶°²³°¿°® ö°¸¾À´­¿²°³M¾®¼¾¿·Å ²µ¼°¿³Ã°®½°³¼µÀ°¿·¿°®³Êµ²µ ¼°À³¸­À°¿·¹É³¿°²°®½°³N¼¼½Æ Ç°®³¼­®¯°®³µ®²­®´µ²°´³æ<ÅG< ¿¾±·®µ¿°´µÆ ´·±°®¹³ö¾±¸¾À³N¼¼½³Ê ¼°®³Í­®°¶Æ³Íµ¼·¯°³¼·° ¬¾Àµ´µ³±°´µÃ³±­®¯­Ç°¶³¼·° ±µÀµ±­²­¶³¸­¶³Ã°¶µ³µ®µ³°¿°® ö­±·®¯¿µ®°®³²­¶Ç°¼µ®½° ÈÌ>=³´­Á­®°¶®½°³²­¶Ç°¼µ ±­±°´·¿µ³±·´µ±³¿­±°¶°· ±­®½°±¸°µ¿°®¹³´°°²³¸­Å ¸­À°¿·³À°µ®³½°®¯³²­¶ÀµÁ°² ¸­À°¿·³½°®¯³¿°Á·¶Æ³é Aìó ¼µ´­¶²°µ³°®¯µ®³¿­®Â°®¯³¼°® °®¯µ®³¸·²µ®¯³Á­Àµ·®¯³¸°¼° 𱸵¶³´­¸°®Ç°®¯³²°Ã·®Æ ±·À°µ³Á·À°®³Ì­µÆ³éKLïó

g^ h ^ 45678 7 8 45678 7 8 45678 7 8 45678 7 8 45678 7 8 45678 7 8 45678 7 8 6g^ig8 )I! E $$R#& ,&F&d-1 $ &%! H&E-, $% !& [5^

7[ S

47S 67[7

7[ S

[5^  7 [5^ -" H%5+736<77<+;5+73:*7?@ABBB@K?MLL 77*+;*8 r$-#Hp63//]#!-"!-0O=' '$E$-"EH'(*R62-!+R* /&&!%!H!*55QR=*+5 '=F/)!HF2-!*F8)F++,-. 4$-#YNNp59R!#!R/=REHR !"#$%& (#!,&4$-#E59=*7 I4!$5+6R8763!9!$<-73+3R+73=.85!$+85+6R<+%! )' 7,- \855m]-.5QR 4 -!"$-R +RV8,-EI -R=O#X !$)F4 +86++777: ,-R\I!$R $!&!F!4% -!&R,>56:<93*5+555R %R"-*RE&R,$> >&! %& $4'( )'*+,-./'0. ! 1. !4 E *<9, .9-"$ / >9$ , >5, "F !& !&F) E$%! &!4$-# j4-#$> $F %s =&<%<$#X 85*E*9.5!6-*%6" 3<*7+9+<, -$-"$F E \== )#-" 56*8:+9*<+:7 5677; 4*+5, 23 5676869567:8. 5+73; <:; % 5 6 9 + + 9 < * 6 6 6 . 5 6 < 3 8 8 8 3 9 < $ $ k Y E G & !  " G E6 F 9 ?@ABBB@KDDLC ?@ABBB@KCK@L 376+5::: ?@ABBB@KLBCC ?@ABBB@KDD?L 9*7:8 ?@ABBB@KDAKC ==$> G!>!&-4l5+73;6635*5 ?@ABBB@KLKDL ?@ABBB@KMAL@ / ?@ABBB@CDDCB *F <a / :7b /] )0) Y & F "& -" 2-! R = ! $ m ]O05 + . = # &  ! & U  !  47S 67[7 S 67[7 +-5='J>!J>*+9)'7) Y9-5FY\85-5F*)55+Q9 E%H5+738585*:7. #! >$- #*3; ,FG$ #! <H . !%!H47 ' %$1 RO>a33R $1R9, 1$.)'*6, 1FEb =* E-!1&#!Jm)' E!-!ER%> $E "-V&>=E* 53853%& E &!-,>56,"*8-:"+$5945*' ; $E OHX $ $ Y & F "& GE3R 9 #* 5 5 Q %    % = * + 5 ) ' 7 ,  m !  E$ -#JR)'E H\R8! ;R Y   I 3 ! " ! 1  J - #-& >"R 0O*3v 56*753++*** / c + 3 => )$- & &$ !J!c+9$- 95F ?@ABBB@KLKWW ?@ABBB@KDDL@ ! %J-"#!%5-Q & " " %   & "    " R ' , $ R P  & = * + 5 R 5 5 % F ' $   # %  4 5 6 * 8 + 7 7 8 < 9 3 6 -#- H % 6+:336<. 56*7+<7398 5 6 * 6 5 3 5 7 5 7 < 6 555  U ! J  / ] E % & # ! Q  ; ?@ABBB@KDAL@ ?@ABBB@KLMWW ?@ABBB@KL?DM /& &  2 !  * F 5 ) + 5 Y  / " + R 7 Y  ] ! X d )d  H 5 8 / J $ > &  E # F567786**++97;?@ABBB@KM?KL 7*95:5* #!&R5677867:5*<6. JXE#H %== /& &\I 2!$R -! !!*$-R F8) 8!5$Y-P> /-"/ 8Y- E &>,-$"!FH!-!%&5& 7#& E !!E '$E$ N>-' () '*&+,H-..O23 8#$.! %&1%&4 $; ]$& 7*+7988. 56863; [5^  7 V-#!!+%J&-*9F4Q d%!5c6+$*-83#?@ABBB@KKL?C <!7J***5+Q7 '(R = * * < + 7 3 3 3 * 3 7 * . /'0. 5tg8 ?@ABBB@KDWL? 5+73; ?@ABBB@KCWLM 4$-# ]R'R !&$]\R p:3'rR >H!/]R /& &J E-R ( GR&!E/-p 5J5 0EOR 'rR 'R /]R ]F )!H<:*7++8.56*8:+3666<* <:8*8*5.56*++7:++<?@ABBB@KDCM? 8*==P> 58<66:: VJ!- P-#  &  J & $ ?@ABBB@KCBMD 4-# / J J $ # 0 ! 5 5  ! & U  0 O * 7 $ Y & $&  J  :< &  % -" E-& ! J R \ $ J > )R $ >  R % "  ! E  R ^7 ^ " m> > ! n E $ % ! & Y & O ! " O $ # J  &  4R H " :+,  -"$ 4% ' E$ = E H 2 !  ) + 5 Y . ) 8 5 N > ! * 5 5 Q ) ' * 9 ,  #  ' (R O8 # % & EX ,F --"$-F4 R>%><!9+*%7377RJ.$5>6&*8+E773<5:9F697, E& F73,F=&56778:+385<<. Y/-"8Y-./-"*Y-R\I!$)*8Y- 7*:6+8:.7*6<+83 &-)$-">&--&5+73?@ABBB@KDKDC 7*:<797 &4 %&$R/'0R ! 1:F:E =8=F 4 %5+$7>3; `!-$&$`$J>O#XR)!J %76-R 8*-& 5*5 -$E&+5, 7*99333 ?@ABBB@KDABB <<<9<*5. ?@ABBB@KDADC ?@ABBB@KDCKA ?@ABBB@KDW@? '( O  # X  /  ) ! H   < 6 3 3 8 9 * 5 6 7 6 8 * 8 : :  E -" HF)F *9Q#H#!HF ?@ABBB@KCBCB 4$-# ?@ABBB@KDCLK V#R Y N N H !  E  6 * 7 8 r = H + 5 5 3 4$ #  " # J ! U ! J : *   $ E ! J / )! , & E$%! & N > ! ! #> ! J >  H:9 g5h7 4 5+7*; 759*59+. 56*++<<6*65*  7 F"5+7-3;"3$3H87%+<( *8*!R874+ /)! H $E$ 2-! H$ N->!# 55:5H%!E ?@ABBB@K@MBM !-!&1&UH% /) > & >EJ E$%! &,--""! &%- >J ] XH6:/-%sE!- 56*!H97H6+"85:-**"$-$$!E 8.546,*F 65&6?@ABBB@KDAMA F-" X+R *, F!'! !$- ) 86, /) !,/F"5'0 *6#*+/%+<:-<*>+5E* !   ' $ E$ # ! J $  " R/J %-H"! 75,-- "$%!4 E%5+& 7!3>;:*!< 3+?@ABBB@KDWDL *9!H" )87Y ,"E & E  ! &  H %  E > % ?@ABBB@KDKWB " + R + , O # = $  4 < 9 : : 8 6 6 %  R & > F * * 7 < . 3 : < 8 < 5 , $ =G &  H " ++R 9, . -"$ -5+7*b "-R%H++655+3. #!HFO56*9F #X$<77:F J>#F4 ?@ABBB@KDAB? a 4%'>-$56*8+6?@ABBB@KDLDC 88*<<5 4%Y&FdE$"!!!E=&6+7<658 c!$:<0=J/.=/6599! G-V2.3I3>!1:8>H!R/] '>(H2-!R=?@ABBB@KCBCA 4 ] ! & $ : 3 . : 9 / ) " * H E , > %  35<3 77, .-#& H : - J J7$6<# 5+ / !$ RVR ?@ABBB@KKKKC 1 ?@ABBB@K?D?D & $ ! ! , $ E & / ]. ='. 'r. '. ' , > #! -"! -R , > , "R / %- & 1 & & #! $. S5T5S  ! ! * 5 , F 5 6 + * 8 7 : < < \I ! $! ! $- ) # *+Y ; - 4#! H YE& &]/ X& HpE 6< ! %& -$> %- H,>%" ," ,"73R9,"56768683:5+?@ABBB@KDDML #! *J# E$#!1R%-%.<93+++< ?@ABBB@KDA@L *.EF4%56*793*9*3< ?@ABBB@KWB?? /U-N VH+559 /&-"$F E-EH% & V%-# - >-" 5R6*\! 8#U+X!6- 56$6>5R6%$E$ ;-5"69$% <83R95& 6<Q /7-7J; ?@ABBB@KCKKM V ! $ : +  > H 4 EF ', >  & * + R ! " * 7 N > ! G - V2 :9 / & ! , >  " **9, E 4% <<3<++3 4+3,  -"$ # " * + 5 * 7 H += !$$F )' +*, .+2-! *: ?@ABBB@KDD@K =0 $JH-F#<8,!5E 97!:F1:8&08<*R5,$<>>&! %r$ -$97,FG !E*8F-=l5 V2 553;/7 7+99,+FY9& )! 569<+67+788%$&HE?@ABBB@KDWBW " !-)'-#HV-#\!U?@ABBB@KM?AA '! J - $R O! $ R $ -" "#X J H. V I * \ I ! > # !  * H "  & " ] X \> - :8 / E H /]. !-RY>R % = 6 ! $ + 7 3 9 ?@ABBB@KDWWA ?@ABBB@KWB?@ > #!  )'33, ; -. +, ; - %!  0! $  X  V + 5 5 8  & ! /  " *$*5:, !!-!F& -J+<JHR2!&R/-" /  d #  8 5 + 3 * 9 * . 5 6 * 8 + 6 7 < 5 7 7 3 H" .8<, '-"$ J!-"!-4% !$5698+:<9:333 $!!-""&>

7[ S

?@ABBB@KD@?L == ! -1 $ 4% =1 ! # 5677867+:688 !  E > & E-& %$$> #F O-#HF\>!56*8:+7::99:?@ABBB@KL?@C FEP> [T ^ 7 S5T5S ?@ABBB@KK?@C 4% 2-! 2E !F*855 /=0R .=V'R H+5*5 / "?@ABBB@KDWW? 5+73;3:<8<5.56*++<:<*5< o% ?@ABBB@KDWCB )& G # %-" 5Q ! J - $R ! $R $ ; d R " X R ])R , $> $ ! F r$ E &  E - 4 X -#! U -57 G! , " V #  I   "  !  E  !   Y " ,  $ E$ 1 % ;E F) H"+ +F9!,J-> "$Fp4:+ %, 56> 97e> <?@ABBB@KDCWD +!38H! 5# 853 S5T5S "R $F56- $F )! 7>9$- d6E& > 179 ! /U -:N:,%-!"E$F4 5&65936<&7555+!+8. -#HR%-"-#HF4$-#-56*; 4 " *+9, F 56*++75:963. <<+5788 , > % &  $ !  "-* # % %-69Q H:< E H E & > H " 77R 9, . -"$ ?@ABBB@KD@?K # ! U 7 6 8 6 3 9 8 6 . 9 6 * 7 c %  > 'R "Y!&&RF %#"$-H7+F9,56*++9?@ABBB@KDAKA )F J&>! XH-p:*/;H!EEF &!>R G, :<5559 4%567786*86676.5+73;?@ABBB@KDMLM 7*9*797 O#X$J>2-!R=!$R!!$-R +*9*95::7F-!-,?@ABBB@KCMMC $",F- ?@ABBB@KKLWD 5+73; <98*799 "Y" -p!#67 R/ #!-"/]R "Y&] 0OR >5\E R6H9"6<-69"5m $5F4 ! 4% ?@ABBB@KDALM ! ' "! $ V +55+ ! H $ ! ! -! & & \ I ! $ R V E I R )' E  H R "  V  J $ $& &  V : 8 ! & U  1 & & $ !  - V -#\! U ! - U & ! 8 9 8 5 9 6 56 778:+95*:R9H"86R9, 7 

# & E  " * # ! %   ! % # ! % >   & =F 0! $  X V +55< / & E-R ?@ABBB@KDCD@ ! -"-R %!  &  /R //R )R $ ?@ABBB@KDK@? E > ! " H &  / ].  # ! $ . 0OF 4l7 5 , . J H Y >  # ! J %   > # !  $ > 4 ]). /] 6 : , F 6 9 8 9 6 9 6 H !  E  , > %  %  %  H " * + : , R $&- E !-&%" $-p6< -"-" /] '- )! o% ='R p 6:+*<R , ]$ H =$!-e$#X &/XdH :8r; - -"F4%56*++7:*999* ?@ABBB@KWB?K J4z56*++75:89:.6975+69 /#!56768:8<+:::.5+73;:?@ABBB@KDBKD +7:::+ ?@ABBB@KDLML Y& ?@ABBB@KDL@K F!&!-**Z>45696<6+95997 H +!p7E #! -"! ,>>& -, <<85**9. H R'!E$ !-67R 0O 9, 9, -"$F ?@ABBB@KDALW O # X  $ J > ' ! J  $ R O! $ R $  " R ] J ! " # "  2 ! ; = ! $ ; \ I ! $ ; V   ] $ $ &  p : 8 H " 7 3 ,  /  ! & U > & ! 4 " 9 6 ,   " $ 4 % 5 3 ; 9 : 8 3 + 6 88F 9,  -"$F 4% 56*6538:56:: 56*63<*79+ -$ E  7 ?@ABBB@KDKBB /]/#! &#%$H-4%R%/-#"5Q %*+=+9=565$+58 ?@ABBB@KDCAB -#EI ;!)' !$-E! !m-! EI %F 1E ?@ABBB@KDDLK $,$>>&!.- -#!!F V$ 5 6 )! J !  -" % - \> ! +m  E#HR - # J $ &  ) 26 8 O '    % E O # X  $ >  !"R'! J>=1 R! 156*; R)' 4% 56*653+5<8::. 73555+: *F<:<!&UE/]#$%&0O ]$ ?@ABBB@KDDK@ ?@ABBB@KWBMM 4% r-! R 8!# )&EF'>Y$>$ ' ! 7 5 5 : 5 * 8 ; 5 6 * 8 + 6 7 < < < 7 < 1 & #! $ , > H# 0O-> ! -#H. %-"E HF ! > !!E>&-"E!-H! J>&$E ?@ABBB@KDK@K

7 [ S

5 + 7 3 ; < < 3 5 8 5 683:5+* ++6*:6**6. '!S 67[7 >RF=56966669*8*+.7?@ABBB@KDDLD *<89:9 -"1>#+9,56768?@ABBB@KDDMK 8 7^y8 7^ ?@ABBB@KDKBD = !-! -&/ ]2 &E&!. #- H+-#! 555!%= 5+73; +E&> )'7Y;47 8+c***85 56973838<8:8 ) ! H    $ E$  E H 2 ! . = ! $ . m "  5 QR % !  %  $ !  ?@ABBB@KKCWW ]$ $ &  ) 26 + /  & ! Y  " E  H ), & J -! U &  H +555R - %! )     : < H ! ,  E & / E &  )'8 -.7-*"+; !"R'!J>R!1R"JX.)' >-F4! 56%7!6H8!:=* +5569R U79#97!; \+,I-!$F.'!!$-J.VE &8<, !-.!$" $4 !/]. =.!-"! Y&Y]Y7 Rggt R -& "z >F<*, d-F4% $#! $!!ER& 76*7899.569<+669666 ?@ABBB@KDDWW '! Z> !-""& "# E 58X79I7E# H856%3,5== % ! R /  & !  " * R  % + 7 3 m < < 7 4 " 5686353*<763 H 56*++:9*8989 %-" E H.#X$J> F5+73> ;7*8! *386F *89,.-"FG$ 6 7 6 6 . 5 6 7 7 8 : + . 5 6 7 9*555 -#H. ?@ABBB@CDBKB ?@ABBB@KDA@W 323 %-O88R 5X67!-"R G-U R &\E. !.U5U7!/%. X!&UE 1-&$H!./]'. 'r. ?@ABBB@K@LC? 2-! ?@ABBB@KWB?M 5 6 9 + + 6 6 6 7 + 6 + ?@ABBB@KCWLB 4% % !    E & > R !  E 6 8 : 6 3 5 + : : ]\ . $ # &  4* 5 3 , . ?@ABBB@KKCAM =$X $ ]$ $& & V\ 63R ' ! HR /)R = 1 ! > G$  &  E% &  /#  E o %66'Y(l* 8,G H!,:F 6=& 3'l5+73; (l**,F G&-"',>4#R/]#!-"!-R/#!$ ), &E ] >)! H Y= !$/=2 +55:R ^7 ^ ?@ABBB@KDWWL , > # ::, . 56*65+7+5+3*. 6+6:535  & . J ! E% & % % >  > # m >  E% H   N > !  ! "  !   23!1 G& %-- > & 4  & R =" * R / $ " , & ! R * 9 6 F 9 , ?@ABBB@KDWLD '%$$E$ )' E-RH >J# Y.>#9 H1&!& & "R456*65+7:95:5.5+736++3*:5 '(JH.>#!$"!&$- O* 9 R 8 5 Y  =  5 6 8 6 ; < 7 3 + ; : : * * 4 % 5 6 * + + : < 7 < 7 8 : V  !  %   7 7*38879 2-! I ! U U ! 5<. 57 / > E #> R % ?@ABBB@KDA?C ?@ABBB@KM@AC  F VF \ ! U ! H R R U F ?@ABBB@KWB?C ?@ABBB@KDM?C d 1 $ 5 6 7 6 8 6 8 7 < 8 < 7 . 5 6 9 6 7 : 6 7 5 7 5 5 35,  # '! J - $ +5*8ww %!   ! , E >  %  * 5 5 Q % R =0. 1 &  ; ?@ABBB@KKCAL O # X  5 6 * 6 3 < 7 3 5 < ; 5 6 * + + 6 < 3 7 : : 9 3<RH7!7<ER GO#X #!& .#&9XH -RG! $O! E$m #$ HmJ F q5h

#!$7*89*86{56*++785+?@ABBB@KDA@B +* ?@ABBB@K?C?C ), *567686+<855<F 7&6,!$"%!"IR+5%*! F+5 +%7&36-8J <. " S5T5S ) &  !  R J J ! " # "  U & ! R c$ # \   6 + R  ! R /   & R ', > # 2-! 2 ! * F 8 + 55: H ! E &   , > 4%Z&!-$G!56778:8*:555

7[ S

7[ S

VF \! U ! -R J HR #& & F )' > #! *9QR ?@ABBB@KDMM@ =$ X $  ' $ E$ /UR#& &-N>#! OH5Q Z$> ! H#R /]R =R 0OF 4 " **R 9 , ?@ABBB@KK??D % aF* Hb F*G$-#! ! $+7!!-!&!F 9H456*8+6**7363.56*793*:387 d --$U R c$ - !-"EH2-!R=!$R\I!$R  2 ! R = ! $ R ' . % R \ I ! $ # " "$R!H%567786?@ABBB@KDBW? 3+8699 '& 4 * 5 : , = 5 6 8 : + 8 + * * ?@ABBB@KLDDC [5^ 4 %H#!HF)!>$-$H%?@ABBB@KLKCB :<7639< 4%- "E - FF=F=# ?@ABBB@KDADW V=-=RE ( XR!-:< /!$$>$ R>/]. /& &GE+5 YN% NO +5*5 E !J/ >HHF F)+5Y G#F4F 5+73<99699< )' ] E 7 ,  %  & " J $ &  =  ' (R  7 /I)5'* 6756,6-8.79-7"8*<,<-.?@ABBB@KMW?C <FO 93+*#:X: N #  ] $ $  * : : :  ! U  !  ! E  ?@ABBB@K@KKL O#X  $> =F E$J $ R -"$ !-R%&$#H% 5+73<<37<7* >F', H!#R Y$" 4E; +%9, %/ > $ % H "*:7R 9, U76X5#8!5%+.-56*R73$**57J35E 45P6*G; '!J>('Rc*F9#-/'0'!J> -"$F456**+<6783]$-#J !--$URX!NRHR1$-/UR-N 1& &$!H-X &J !97, J&E !H%1-"! =EH/&&2-!R=!$R J H.  ) ! H   R > #  ! E !  u H " R 2 ; + + : E 5697+77<888< (R -!   #!  ! > ! ! ER $ ?@ABBB@KDCD? -! ?@ABBB@KKDC? /X& ?@ABBB@KWB@B =F RV/-#E I*R! !$.5-6*+$+753#+%+-++ >#!#!.J5$6-*"73<#*8e H3#!HF/"X Z$"X .=!$6833737. )'+5,-56*++6*8*8*+ RV*5,-R\I!$ "E-"4%56768:655575 _?@ABBB@KDAL? 767<<6* %  = 7 6 < 8 8 8 7 7 )'*3, ?@ABBB@KLB@C [5^ 4ghxg g [5^ ?@ABBB@K@D?? ?@ABBB@KDK@A ?@ABBB@KLBKL ]! !X%" +553 / $E !JH!E '!J>(Rc*R9m"] XR; 4$-# '=F /  )! H  I -! )' +5. #$%& , > -, -" / d --$U +55< X 0a > E -#Hb 4$ #  J ! U ! J  $ #  p 6 9 / R /]R 0OR /  2-! 86Y  -" +R *, . = ! $ )! , &  J X 855 p 6: $#& '  Ep 5 * % ! & #    & ! Y  " R / "] XIF'$JmE#HF &E-;E!&!>569738689699 /F--#!!%!-,E>R  ! $ . & I ! $ * + R 9 . '(  ] eH # ! H /#! $ R J  E &   ! ""&  > F 4 " 38Y  -"+R <, . V -I **, . \I ! $ ! - !  ! E c& & /#! $ /%+ $$1  & !  ! & U  U & " J ! -" *6 4%5+73<<53393.56*8+66:*:*3 Z$"X +6F9,-"$F<96<995.56+*86*75656 *3,.!!$-*:,4<:*<<** E!f-$"755*7*6 ,>," &!JH%56*++7<8896 "#F=OX56*8:+73*:::;858::8< !!E456*++<+7+676 ?@ABBB@KDCAD

?@ABBB@KCBKL

?@ABBB@KDWDM

?@ABBB@KM@WK

?@ABBB@KDLK@

?@ABBB@KLB?L

?@ABBB@KDALK

?@ABBB@KDA@K


0123 65 5 5 9 59 45651579

%%& '( )*$!)"##+,*-$

^_`abcdbefa`dgdhe^didej_k_hecaelac_`dbm

vwxyz{|}~€€‚~{ƒ„…‚{†„‡ˆ‚‚‰…‚{Š‹‚Œ{}~‡‚~{…}‡‚Š }Ž‚‰‚~‡{‚‚{Š€Š‚{‘|{ˆ‚~‡{}~‡}~‚‰‚€{Š}’}‚{„…„‰ Š‚‚…{}{Š}„Ž‚Œ“{”‚‰‚~‡‚~{Š}‰‹’‚{•‹‡‚{€–}‰Ž‚‹‚~{–‚‡€ Š€Š‚{‘—{ˆ‚~‡{}~‡}~‚‰‚€{„–€Ž{}{Š}„Ž‚Œ“ ˜‚‹~{Ž‚‰‚~‡‚~{…}‰Š}–‹…{–‚~ˆ‚{€Ž‚~‡‡‚‰{Ž‚‡€{„Ž}Œ Š}•‹Ž‚Œ{Š€Š‚{ˆ‚~‡{…}~…‹~ˆ‚{}~‚’‚…{‰}Š…‹{‚‰€ „‰‚~‡…‹‚~ˆ‚{‚Š€~‡™‚Š€~‡{‹~…‹{}–‚‚{}~‚‰‚‚~ –}‰„…„‰{}{Š}„Ž‚Œ“{ƒ}’‚Ž‚{–€‚~‡{’}~€€‚~{‚Š‚‰ š›€‚Šœ{›€~‚Š{|}~€€‚~{š›€Š€œ{ƒ„…‚{†„‡ˆ‚{‹‡}~‡ ‘{‹–„~„{}~‡‚…‚‚~{’€Œ‚~ˆ‚{…}Ž‚Œ{–}‰‚Ž€™‚Ž€ }Ž‚‹‚~{Š„Š€‚Ž€Š‚Š€{’‚‚{’€Œ‚{Š}„Ž‚Œ“ ž‚Œ‚~{–}–}‰‚’‚{‚Ž€{›€Š€{•‹‡‚{…}Ž‚Œ{}Ž‚‹‚~ €~Š’}Š€{}~‚‚{šŠ€‚œ{€{–}–}‰‚’‚{…€…€{‚~{}~€~‚ Š€Š‚{ˆ‚~‡{}‚’‚…‚~{}–‚‚{}~‚‰‚‚~{–}‰„…„‰“ Ÿ›‚‰€{Š€Š€{‚…‹‰‚~{‚~{}‰}‚{‚Š€Œ{‚~‚™‚~‚{…}‰‹…‚‚ ˆ‚~‡{‘|{•‚€{…€‚{€’}‰}~‚~‚~{–‚‚{}~‚‰‚‚~ –}‰„…„‰{}{Š}„Ž‚Œ“{ƒ‚Ž‚‹{}‚’‚…‚~{–‚‚{„…„‰{ˆ‚{‚‚~ €’‚~‡‡€Ž{„‰‚~‡…‹‚~ˆ‚{‹~…‹{}~ˆ}Ž}Š‚€‚~{‚Š‚Ž‚Œ{€…‹ ‚…‚{‹‡}~‡“ ‘}~‹‰‹…{—~‚{‚’‚‚Œ{Š‚Ž‚Œ{’}Ž‚•‚‰{‘|{}~‡}~‚‰‚€ TshStPmR²RVSbOXSZPoQRUSWPWRVpkVSWqcZgaqfs¬S VS³­k®d­ SmYh¯Rfgh VSOh jPbpc®SqhmT°± RU „…„‰¡{ž‚‡‚€‚~‚{Š„Ž‹Š€~ˆ‚{}~‡Œ‚‚’€{’}‰Š„‚Ž‚~ WP VPpR´S³kS­RmRoSµRtRjS±qQ¶RpRVZR´SbPokoS·¸¹¯º»u €‚…‚Š¡{¢£¤

AB C B D EF G HIJ FKL B M N OPQRSTURVWRSXYZVR

./01213'-4# *'#$##'*'#! $#54-(#$#5'#6##1"#5"# )#"4#6789*''-4#478:*'! #4-;#'#<#$='(:*$)#+.'## >**$##"#>**"'4## #$$$)##(4# *'#+2'- '()*$)#?$-#4+,*-##'()*$)#? @#6**+,*-+

nopqorsnotuvswqsxqyozo{s|}~}r€ [#6##\*$'#>]\[

[1;1./.1:'#\*$'#>/4- 0$$#5ý#4#\*$'#>5 ]\[ ##! $##(#'#4)##- (@'4-# "2#'\*-(*$"#<' 1@#(6#$"#22##((##274(#,- #5"##"# 8!5ý('#'231+ #')- #-(#! #62'*$$'##- #"'#'#; [#6##:'#\*$'#>"# $#$4@#\ 5*@$#'#6\.1 bc /4- þ'*0- @.! OfaghSiSXRVRSWRURjkjlRSamWYSnkoQpYoQRoSdPqQVRrkSsdOSjPYjaR k "1*,#*+" de p P Q k R Z R o S t P o P m k Z R o S p R V j Z u ""$#06 #- #))#$'! 2 *'#$'@##$"(#'-( '##6 '##*- 4@##)#@#$ @4##6$#5#- (#$#.'$7*--## "##"4##"#'$>"# -"#@#$$#((#')##(#(#@$## ##4+$# #+ -$'#"##+ <# ##'<#=$#- '#* 6(- #$##"$##'! 4#*-( "#'42#(@##$- 2'(#- *#4,#'#4(64#) ('#"###4"\*# "#.)$- 9#$9$42#\*! 2#'#2 -* *4*$*4*"$#2# 2#''#+$9# " ' $'#>2 +$##4#"(#$ "#)$(- ""#"+9 '($#'$##>"##*'##4! # $#-# 4#-@#$'(--! --4 (#### #"#"##)#5@#\*$'#>ý $#*-$@#$"'#(-( ##$+$[ 4 # 4  ""#4#\#*$'#- >.#*)##4"@#$$#- '$(##$) =-**-<'#-( #@#$#(#$- +-4* # #3# ;#"9"@ [#,6>"7#'4*6# 5"(#4*## '#-(#$# @#$(#- -#)#+\*$'#> "'6##)"#$#'*6*- /@#©81'98@ >#">(*#$4-# 3#-# (#'@##6##4#"4#!   '()$#-@-'"##! -# @ # ' # #   - @ #   = .#4 #6(#' + =$###'# '#$5- #""#-#! \*6"'*4*$5=-[##)- 9#''(@#"+#4#@#6#'\$! #*'#(#6#4@##(@#,#$"#+4#9 .  #   " # $ 2 ,##5=-;"'*4*$2#'5=- "452#'\*-(*$--4 --##)-(,##5*# *4#6 #)# )#'#@# +2#4*'4# )$# (4- 9\ '2>*#4'*$+0."$#$$##5\"#*$='#-> *#'"$#"((#'+ (#6#@#(,##"4#@#65 ('4*2-'5"#$*'#$# -**'(#$# "'(*46#5 **4-* * $  (-#(###' @#$('-**' #'# )$# .*#4"(#$$#-5=-.*#4 2#'#'6"'*4*$"4#@#6 -#4@##-"#4*$*'+ '##(##-**'"'5+#4 +#'#(#$@#$ -, <""#5=--*$'#>5"# 4#6,#'#6"#)=- [#>##@#$"'*46"#' "4#'#$(#$#-##-#" # (4- @#-6#@# -'--(4 #"#4#6-$#)*! ;"'*4*$2#'"#\*6"'*4*$+ $"###'-# <'#-(#$#+ @#-+;#4 *1*4#- -'#ÿ"#$##4#*)$# --6)#4#+9-#, @$(@-@ #4#6#"4#@#6 . 4 #    5 2 ( -  ) $ # "  ! #  - 4 6 #  4 * #  " (#( # ##"#5+*4@##*4#6 #)# \* -( * $ 5 2 ( -"#' # 4  ( # $ #  #   $ ' - - $ ' #  4 # @ # 6 \* -( * $ 5 2 ( -  " #  , 4 # ##5 (6# #@ # ## -- @#(##')- (# <'<##1@#6574#,#"#! 4#'$'+=$#""# <##1@#6574#,#+  - ' #  - '  # ( # @ #  @ $  $ # 4 #@#5#@#'###,4 "####)#4# $#'#(#'++ # þ " '#$@##4#+' 1'"#@#6 #"#'##)$$#+#+:6##$'##'@## 9" 1 <'# 1#"#9## - '-->#4### *[ '*  " # -# .#*$* /4#6>"' -##4#65#4* ('4(6#+++ -"#6@#(4 -'#"6@ ['¥6$¦ 3' 7#6@# -*'556#'@# '# 8 (*46 #)#+ ] #-# ý/ý1-$'-'##"#-'#66@# $(*465-'# -$-"5"#--(#-*' +#'#-'# -# ')#" #"#2- *'#5@#$@#--('! 6'8@#(4#)#' "#"##$#42§#6@ (4-@#/-+++=*4*3$  ' # #$#"#-'#6-@4## ##2- )$(#-*'@#+ÿÿ '6#"45'$2#(#-*' "#'" ## 4$"# ' -(#$ "'#66"#4(- - @#5ý$/ý'1- #4#"'#<$../ +- .'#'6 7##)*$)#@#$((#*4+ --,'4#6###'.[<+ ('#$*4#6#)#+ 4  8 #-# @ #$ +(' "##)##++4# #$#'#--(#()##"#4#-! [#4[#"' <'#@* ("##'+"*#4#@#$ )$#" 6##++ ($''#$##'+3- 5-#('*4[#"*'#5$#'- #'@##6$ " (** #-      ! "  # $ ! $  # % & !  ' # ' " ! (  % ) * %  &  # "  )   "   + ++, " $  ! * & , . * ' /"*#-"##4#- 6)#"#'ý/ý1 ]"7'#** - "#6+++ --( #6#$##@#(*$4#"/("*'##ý+/ý1##-)#" 46#6"'$# =\1213#'# $$(#$ þ#.4-## 2 #)#(4*-4#@# @$#"#++##2 @**$#+++ .(#@#*'$ "##'(#$-'#6-@4##*>4 @# (4*#-*! 3$8 ## #-4 #' #$ 2<(.#/$"##-# <.#./+@#.$6"$$6### "#'##"#((##@#'þ6#+ -+++4#$4# *'@#!@## -**'+++ @# ## *'#$##"#('## $(# #-- '6## .)#61"#)#-'#6-@4## --('# #4#6#'-$##' $$#@$4#+++"### *>4)"<- ..'/#6##'#- 6#@ý/ý41ÿ#50#1#+234''(6@#'$ " # #  @ # @ $ 9#@9' *4#6+++ 64-# <+++<*4"#- -( # # -* * ' /#7@$>4*'#3 #)#+++6-6-'$#$ ')#5+ "06 "4 (6'(<../+'-@###"#) *4#6 "'*'#$ 94¥8#)# IJKLM "$#"##-'#6'#$#"#4#6*¦=6# #4#$#6(# "'554**'#$ ACNOP@QGRESE "'#-# #4#6@##$"6#"#####<.."/+#27#+368+4'(' (4#*4#6@ 4*)#-#¥.[< #--(*46!   - T ; = U V ((#)- "4+ #55($-ÿÿ .#8ª.# '##6#***+,- !#3'

2 23136 2

$' 4#$ (#'#$# #@$ *4#6@$6' ,,9', (73(?@ *- WXJYZM # # ( (# --('#'#'# 6#'@#<../"#6"#(#-$4#4#$ ACNOP@AO[E (#¦§@ 6#¦ *4#6++6#*4#6-4#'$ -*'5(@#" #[]"#"'#"$#'#'(#'"#' T \ ? ] V ¦*4#65 #-(4*466# .@2*"*¥! $###(#-*'#* ý /ý1' K ^ J W Y M -4 #¦# 3 >##6#"#4#36?@#6**+,*-!3 2 231 6*' ' -*(455-'##$#42# 465-$#-(4@@#6' QGRESE #'#@$$#85 36

32 (46#)6(#5"6 ")#4##5"-'$#$$# *'$#+¨4" @#5## T_`\V #@#"# ."###$#-@)4+++##"#-6#(#'#4#6#4@##-# <- ..'/#"6#6#)'$# )#-#@##4'! )#44#@#++(*4#6(# .[<6#'@)$#"4"8 ')#"4#$# ' #  * 4 6   # +  (#-*'+ ($#$#$ *4-# ¦§@5#'#)4#-'-'¦# $#+++-4'#$'<../@#$(# @## #'#>#*'-'"#-#6" 4"*"-5 #)55 9!'%(:#)*#;<=>?@ABCDEFFGBH ,-#-#,#'-##(#,#''#+ ,¦ (#(##-**'5@$ $#42# #"#6#@#$#424#")#4#5555«

jdóôdhdcdkelakõgõefaöah÷økdb la`aód÷cdøeù_øú`÷cefllûüùflû / 0 1 2 1 324506728

‚ƒ„…‰Š„á⌅

‚‡‚ˆ‰Š„á⌅ ‚‡‚ˆ‰Š„á⌅ ‚‡‚ˆ‰Š„á⌅ ‚‡‚ˆ‰Š„á⌅ ‚‡‚ˆ‰Š„á⌅ ‚‡‚ˆ‰Š„á⌅ ‚ƒ„…†‚‡‚ˆ‰Š„‹Œˆ„ è‚劌 è‚劌 ·âïâî„ ãŒŒèŒ ㌁ŒèŒ …Œ„å慌„å ‚‡‚ˆ ÌØ ™  ‘“»Ž ’ ž’ š ǐ š •¦¤Å ¿È ­’¢”Ž Û¯  Ž¢Ž ¦© ο¾ ¿š ™  š Ž¢»Ž¢ ¡ Ü “š  •“ŸŽš  š ¢Ž ÌÐ œ  ”š  º—Ñ —œ ¯ ÆҐ Û¯ ¢» É¥ ο ےš Ž ŽØ Žœ  •¯ ”— ÆҐ Û¯ ¢» š • É£ ¿ Ÿ’”¯ ×  ¤¦¦© Ž¯ œ ÆÒÛ¯ ¢»™ Žš  ¿à ¦« •»¼£Á £ Ù¯ Ñ Æ¦§ Ž  Ž  ‘ ’ “ ” Ž • –¦—¤˜Ž ™¦‘¥§’¥š’¦¤›¨œ©ªžªŸž ‡‚ょŒ Ÿ“ž¯ ¢ š “ Ž˜Žš Á ž— Žš  œ’Ÿ™ ¯ š Á •¯ š ŽŸ¾ ž ¯ ™ Ð “  ž š Žš “  Ø  “¢» Žž Ž™  ™ Žœ — ܓÀ Á ½¯ š Ž¢Á Ž¢»ž  ’š  ¥À  ®¢»Ž •¢Ç Ž •¯ š ŽŸ Ÿ—™ —ž ¨Á ¥Ø —š Ž ½¬ ¦¤¨©¾ Ø ’ѐ •Ž »ŽÔ £Á ª Ø š ¬  ­—®Ô ¦¥ª¨¾ • » Ô « Á £  Ÿ ’ › ¯ ¢ ¦ « ¼¤ Á §  º   › —  à ¥ ¤ ¼§ Á « › Ž ™  ¡ ˜Ž ¢  £ £ ¤ ¥ ¤   « « ¯¢»»Ž™Žœ £Áª¢“»’Ŧ¥§É¦¾ žŽØŽ½ÃŦ¤¨©È«¥©É§¥ ¨¥£ª¥¨¦ §ë­—®Ô¦¥§¥¦©«¤«¥¤¨ °±²³³³±´´´³Ê £ª¦§§©É ©«¥¤ª¤¨É ¿ŽŽš‘Ž”—œ¯žŸ’¦¤¨©¾¨¥£¨¦«§ š“Žš”Ž¢›“Žš¬­—®¢’”°±²³³³±´µ¶¶¶ ¯ŽšŽž™’• ¡¢¢’ÐŽÏÌ¯“ž“™¤¦¦© ¤¦¦ªÜ’’™ š©¦§«¥¥£È °±²³³³±´µ²±Ë °±²³³³±´µÍʵ °±²³³³±´µ²Êµ °±²³³³±´µÍ¶° ¢’“ žŸž ¿¤Ž¢»œŽš»¢§”®Žž—Ž¢ž¯Ž™¯žœ °±²³³³±´µ¶Í³ –™  ž ™ • §  ¿“ Ž š  • š Ÿí § ¦  Ÿ™ ž Å § ¦ ¬ É ª ¦ È   ÌØ ˜ ™  º ŸŽ ž •  ¤ ¦ ¦ ¥  Î ¿ ¿ Ž ¢ š — ™  • ¯ š Ž Ÿ Ι ¯ ¢» Ÿ— Ž•Á ‘¯ ’ – à §¤  ϯ À ¯ ’¢à ¦¥  ºŽš  ¯ Ž Æ  à ¦§¼©Á § Ù §òÆà É© Û ’™ ¯ ¢» ܓ˜ Ï “»Ž Æ  ¦ ¥ Î ¿ ¿ š ™  Ÿ “ Ž• Ÿ Ž¾ š¢»»Ž™Žœ“¦¥¤§««£« ª¥¥ª ŽÒ­“™Ÿ¯¢¤¦§¤Î¿¾Û’šŽÁ º›’’Çš•í§§ÛŸ”œ¯š¢’™“›“šžš® ¯žš¯Ÿ“˜ŽÆ¨Øš Ü“»’¦¥¨¥«¥«¦¾ ’¢•¯šŽŸ¯žš¯Ÿ“˜ŽŸ—™—ž›—ŸŽ¥Á¤ Ÿ¯’é১Á¯žšŸ˜Á»¢§Áš¯¢»»Ž™ ½“™Žš¤À¼§¬É½Ô¥¤ªª¦ªÉÜ’ºŸž ‚ƒ„…†‚‡‚ˆ‰·¸¹Œ °±²³³³±´µ²Í¶ º— º“˜Ž »œÀ—¾šÂ ¼½ ÀÁ½ œ¾ ¦¤«¤¤© ª©£¨¦¥ª£©«©¤ª§§£¢’žŸž ®š•”—¯š ܓ»’ ŽØŽœÎ»—žš—žÛŸª®ÉÉ됮Ž—¬ ŧ§Á¤Èοº™Ÿš»¢§¬¦¥§ª¨¥°±²³³³±´µ²´Ë š¦¥§É«§¨¥É¨««®——Ž¢”°±²³³³±´µ¶¶Ë ¯™“Žž™’ Žœ“Á•—®£ª««§£¥›š¤¢Á ܓ˜ ’ ’™™ŽÎ™ šš¯¯ž¤¦¦¨Á §¬¥Á ÂÁ °±²³³³±´µÍµ³ Ø °±²³³³±´Ê³³µ °±²³³³±´µ¶²´ ¿Žœ ½”ÇŸ®ž—®š’œ™›ŽŽœÁ¢¿’ Ž¤—¢ ¦›‘¥œª¾Ž¿’ ÀÉÁ¤Ã¯ ›ÉœÉ—¾É›Ä ­»Ô§©¬©¢“»’¬­—®Ô¦¥ª¨¤É°±²³³³±´µ¶µ´ §ªÉ¦©£ ¿ÄØ™º§à§¤•šŸ™ŽšÂÛ‘¥® –—Ž™Ÿ’š’š•—¢”“¤¦¦ª •¯ š ŽŸÁ  ŸŽ¢—Ž™ Á ¯ ž Ÿ˜ŽÁ ο œ ’š Ž Žž ™ ¯  ο ‘¯ ’ ¦ª¼£¬ £ ‘Ґ ¦£ é¼¥ Ž™ × Ž º• ’ » — ¢  œ “ ® ’ ¦ ¦ ¼¤ ¬ ª Ø š  ‘ ’ › ¯ ¢  º —   Ž ŠƓ Ž È ¨ ¥ ¥ ª © ¤ ¤ É « ¨ Û¯ ¢¢ »¤œ“¢› ¦¦¤“¢» •šŸšÎ»»™ ¿¿¢œš“ ™’•¯»ÉÁ ž¢™¨ª¦Ü» œ’Ÿ™š É«¼¤¬¤×¯ÑƐé¦¤¼©¬£¬Û™Ž®Ž¢Ž¢ ›ŽœŽŸ¦§¼¤¬©ØšŽ™×ŽÉª¼¤¬§Øš›ÇžšŽ™ °±²³³³±¶Ê¶ËÊ Ýœ ¤¦ªØ š  ­Ã¬ ¦¥¨¥«É©¥ª¦ª© ž  š  ® ÓºŸŽž • ½¯ š Ž¢ à §¦ ο¾ œ ’š Ž •¯ š ŽŸ Ÿ“ž¯ ¢ ®Ž»—ž ªØ š  ¢“»’¬ ­¢” ™ “»“¢”Ž à ¦¤ Ð “™ »  Ž› ¯ ¢» ο Ÿž ǎ—“¢š ž—¯ “ŸŽœŽ¯™ž»½Ã °±²³³³±´µ²´µ ¿Ž¢š—™Žž™¯©¬©Øš¬­—®Ô¦¥ª¥¨¥¨¾ Ÿ“•žš®Á›š”š¬¦¥¨¨«É°±²³³³±´µ²Ê´ ª§©É¨¤ ­—®Ôɤɦ§«§ –ŽœŽ™ÛŸÉ¬½™¼¦¤¨©¾¨§©««¨ª ɧ¼§¬£Øš¬‘º—“¢’«¬­¼£°±²³³³±´µ´Ê° ¥¨«ª¦« ‘’“ ®š¥£§ØšÜ»­®Ô£ª¤ª¦¨É “ ¯Ãš¿­¦ ©©©Ž™ ɪºŸ®™ ™§’ÉœŽ¦”»  ¢£ ‘¦š¥š¢ §Ÿ  ̪¤–£œ™ °±²³³³±´µ¶µµ Õݟ• °±²³³³±´Ê³°Í °±²³³³±´µ¶´Í ¥ ¦ ¨ ¦ «   ¦ ¥ ¨ ¨ « É ¦ ¤ © É É « º™ Ÿ ¤ ¨ ¥ É ¥ ¤ £ ¤ ÂÚ Ã ’  É ©  Ž  ¯ œ   ™ Ž š  • ¼« ¬ £ Á ÂÚ § ¦ ¦  ¥ « º•’»—¢ Æ  ¦ ¤ › Žœ  ŽŸ Î ¿ ¿ š ™   ŽØ Žœ Û¯  Ž¢Ž¦©¼ª¬ ª ”Ž¢ Ù¯ Ñ Æ ɪ¼¤¬ ¥¬ Š¸Œ…¸ˆ °±²³³³±´µ¶ÊÊ ‘¯ ’“ž –½ž““ ““¢Ù¯š¤¯¦®Ž §¤Áο¾ ے šŽÁ§§¬ Ÿ—™ªØ —žš Š¸Œ…¸ˆ °±²³³³±´³³ËÍ Ÿ”¯ אŽ¯œª ›š™œŽš Ÿ ž™Ÿ¼«Ø šÁ¯ŸŽÉ¦ ®Ž —¬É•»Ô ©¬ ¤Ø š¬­— ¢»¬ Ξ š¨“Ž ºš Ž£§àÉ© ­—®Ô º—»“¢» ’œ’˜¯ØŽÇŽ¢¬ ¿“¢”•’š½Ž¢žž“˜ŽœŽ¢ÎÃϐ ¿— ï ™ ¯ • §  ¯ ŸŽ à ɦ Å ¿È ¼§¬ ¨ª¦ » — Á • »Ô ΏЎŽÐ¢“¾™ ¿—œ š ¯ œ Ž¢ä ½’Ç ’š Ž ܎ž Ÿ’› ’ ‘™ Žš ¯ Á Ï ’ Ÿ’  ” “ Ž ™ “   ­ ’ ¢ ” Ž ¬ Ž ž •   œ  “ ” ¯ š    Îΐ 鼤¬  ¤š •¬ ¦¥¤§«£©¨£ª§© • » Ô ¤ Ø š  ¢ “ » ’ ® Ô ¦ ¥ ¨ « É ¤ £ « ¨ ŽŸ¯ ¢»¬  ½“™ ¼¥«§£«¦« Žš Ž— §¬ ¤Ø š ¬ º“ ¯ —ž ¼££§ªª¦ª – ™ ¬ ¢ “ » ’ ¬ ­— ® Ô ¦ ¥ ¨ ¨ « ¥ £ § ª § « ª Ñ Ž  Ò “ ¢ ¯ Ž    Ž ¢ ”  ‘ Ž À  à  “ » ¯ ’  ½ °±²³³³±´µ²ÊÊ °±²³³³±´µ´³Í °±²³³³±´µ´Ê´ •Ž »Ž š “ Ÿ— Ž• º“Ì¡ ݾ – Žš “¢»¬ ½½ ®ž Ž  ’ž “ž  › “Žš  §•Ž ¯  œ ¯  ¯ Ÿ °±²³³³±´µ¶µ¶ ¿Ž¢š—™ÛŸ£ ¦©£¥«¤ Žž ؗŽ™ ½•—¢”“ ¤¦¦ª •šŸžŸ“ž ¯¢¯ –—¯š“‘Ґন›˜ÖÔ¨Á£–½¯žš˜Á žŸž š™œŽŸ¯”ŽšŽ¢»¦¥ª¨¤Éª¤¦¦¤« ̯ ؗŽ®“¢™ ™‘’Çš’Á¿§¤ªÁ Ô΢’¢¯ŽÆÒ§¤ª ÁºŽ›•žÁ½˜¯ Χ¦¢Á ¦Á ”™Ó™œš½Ô¨¦¦«¤É¦ ¦¥§É¦©°±²³³³±´°²¶´ Ï؜ŽÚ¯’Ž® ž§­«ÁšŸ ¿Üš™“Û»Ÿ ̎¯œŸ ¯šÖ¯¢œ»ž ¿Ä °±²³³³±´µ´±³ –—Ž™ ¦¥§¨•  ¤£œ ¥ª“”¯ £¤ šÔ¦¤¨©¾¨§ª¥©¨©  ’œ “ ž ¯ Ž Žœ Ž¯  Žš Žž  ¢ŽŸŽ “¢”¯ ÂÁ Ï   à ŸŽ £ Ø š ’  º °±²³³³±´¶Ê´Í ‘’› ¯ ¢ ÎÎÔ ¤Á £– ½Á Âڐ ¥ª ‘”×  ¿Ô  Ž ¢ ”  É £  Î ¿ Ž ž ™ ¯  Û ’ š Ž  ž š Ž š “   • ¯ ” —  ×  ¢ Ž  ½  Ž ¢ ž  Ÿ ’ ® ¯ ™ Õ ž   Õ ¿¿‘ °±²³³³±´ÍÍ±Í •Ž»ŽÔªÁ¨Øš­—®Ô¦¥¨¥«É¦ª¥§§§ ©«ª£¥£¥ ғ¢¯ŽÁÎЎ¢ÑŽÁÎÃÏÁ¡¢¢’ÐŽÁϤ“ª»¦»¯®’ÁÁ ­š™¿¯×Ž¨©¦©§¤¥ ¦¥§¥¦©§¥¤É¦¨ ے¢”Ž¢»‘’š’ÁؗŽ™¾®“™¯Ÿ’š’ ϓžŽÃºÁÃÒ¬­—®Ô¦¥§¥¦°±²³³³±´µµËÊ « Á « – š ¬  ­ — ® Ô ¦ ¤ ¨ © ¥ « © © ¦ ª ¨ ­¼ ¨ § ª ª ¤ § §  ‘ “ ž ¯ ¢ Õ ® ’ ” Ç  ® Ž » — ž  ž ¯ Ž  °±²³³³±´µ´¶Í °±²³³³±´Ê³±° °±²³³³±´µ¶µ² œŽžš¬®½Ô »¦¤¨©¾ Ž¢ž¯¥¤ª¥¥É©  ’¯ž¯¢¯™¢ÇŽ¬¤£É¦ª©É ½½ ›Žž•  º•’»—¢¦©¼©©œŽÑ“¼¤ªŸ’›¯¢¼§¥ ֙׬¦¤¨©¨©ª¨¤££Á¦¥¨¥«¥°±²³³³±´Ë°³Ê …Œ„å慌„å «¦¨©§« ŽœŽ¯Ž¢“™¤•¯”—©Á¤Ø š¢“»’ ۏ “”»¯ŽšÜ“ Àë  Ó½¯ š’Žš¢©ÌÐ Ÿ— ™ŸŽ¯”¤•ªÓ› ¦®š  ‘¯’é¦É’¯ž¯¢¯™Î̐•»Ô¥ÁªØšž ®›““”¯ °±²³³³±´µ´±Í ƗŸŽ•  Ÿ’®¯ ™  Ž™ ™  Ÿ“ “œ  ¢“˜  ¤¢” ® —¢ ¦ ¾ §  À ¬ Ï ’ ž  Ž  ¼ § ¨  ž —    ƍ¼ §   ’ ® ’ š   Ï¥ ¦ ¼ É ¦ ¦ ¬ ÎÐ Ž ¢ Ñ Ž Õ ž   Õ § ¤ Ø Ž Ÿ § É ¦  ®   Ž °±²³³³±´´Íͱ žš ¯ Ø ¯ ¢Ž¢ ˜¯ Ø ¯  “Ø ’ Ž¢”Žœ  ®š ™ ¬ ­—®Ô ­’¢”Ž Ι ™  ܓ˜ —  ‘Žš ¯ ›   º’ š š¦¢Ž ªš•çЯ Åܓ˜Ï“ÑŽÈÌÃÔ§¾ª–šŽ¢Á̯ž› ՚ ¢Ž ž—Ð“¬­®Ô¦¥¨¥¨¨¥É£¦ªª¬ ¦¥¨¥«É«É¦¨¥¥ –™ÛŽ—ŸŽ¢®™œ¢Ž—׎™’š¯œ¬¨°±²³³³±´µ²Ê° §¥É¥©© ՞’¯Õ®®Ÿ¤©¦®­—®Ô‘¯›œ’œ“½šŽŸ¢®ž™ ­’ ¢ ” Ž Ô ÏŽ  ¯ ’ é Ì Ã§ Ø š Ž ¢ » £ ¦ ¦ À « ª ¥§¨¤Ä‘ ¨«¦ž©Ÿ—Ž £ Ž¢»ž¤Øš £¬ ½½ ’œ “ °±²³³³±´µ¶ÊÍ Ï¬ ©ª§¨ª¦ ½“›•¢’ÌçÁªØšŽ¢»£¦¦À«ª º•’»—¢¼¤¨Âڐ¥¨¼¤ÉŽ™ÐŽ¼§¥š’¾ ¦¤¨©¤£¨©«¥ª­Ô¦¥§«¤¥°±²³³³±´Ë˲´ °±²³³³±´µ¶µË ‘“¢Ž¢š °±²³³³±´µµ°µ ݎŸŽ•Ž Ž¢»¬¦¥ª¨¥ª£¦¦£¨°±²³³³±´µ´Ë¶ ¥ –—§¦Ø ¯š“š¢“»’¬ ò¤¦§§­—®Ô Î¿ º¦¤¨©¾ ™“ŸŽ¢ ‘“»ŽÃ ’ÌëÁ «Ø š  ºŽ› Ç ÌçÁ ¤Ø š ¬ ¢ Ž ” ’ ¼§ ¥  Ÿ ’ › ¯ ¢ ¼¤ ©  Æ ¼§ ¤ ¬ – ™  ½ —  ¯ ¿Ä ½•—¢”“  ¦¥Á ο ¿š ™  Ÿ Ž• ®’”Ç Ù¯ œ Ç   “ ¢ š Ž ™ Ô º’ ™ — ¢ Ž  Ï ¯ ž š ’  º ¯  ¯ ’ é ­ »Ô ێ ¯žŸŽ ¦« ›œ©Á £É Á¤ ’ Ž¢” ɦɐ ©«¥Á ¥ª¬ ۑ§¬½¼£ªª§¤É«°±²³³³±´µ²ÊË ÑɎ£«Î ¦ÃϬ §¤¨Éª£ ¤ª©¤Ø¦ŽªŸ¬ »¥š¨ž¨Ž«¢¥š¦¢¬É£ÎɪУ¦Ž©©¢É¾¾ œ¢›™’¢»ÁŸž¢š˜Žš¢™¤•”Á¯žš˜Á®ž £ª¥£ªª¦ ¦¥¤§«¥§¨¦¥¦¥ °±²³³³±´µ¶²² ¥ª¨¤Éɨɧ¥© °±²³³³±´µ±ÍÊ ÃŽœ“Ÿ ºŸŽž • ¦© › œ ‘¯ é ª¬ ¥ ª ¨ É   ¦ ½½Ç»™®•Ÿ•¥Øš¦¥«¥©¦ªª¤ÉÉÉ “Æ“žŸ¯º—Ñ—œ¯œŽ™ŽžŽ¢ ώ¯’থ¿¼Éؚœ¯¢»à¦«Ù¼¨ªš¯»“à¦« °±²³³³±´ÍËÊ° ۔™ºÚ¿–™¬éŽš“žÛŸ« °±²³³³±´µ´ÍË °±²³³³±´µµË¶ ̯ ؗŽ™ ™ÝŽŸŽ•Ž º¯ »ŸŽ ¤¦¦§ œ—¢» ¢”ž ̓Ž™ è‚劌 Ÿ“ ™ Ž Ç Ž ¢ ¯   “ ¢ Ø — Ž ™ Ž ¢  › Ž ž •   œ  “ ” ¯ š   ½½ Ώ ” Ž ¢ Ž  š  Ž ¢ ž  ’  š Á ž “ ˜Ž  Ö Ú ÙÁ »¯’Á ¿¼¨ Ø š  œ Ž ˜Ž ž Ž œ ¯ ò Òà ¦ £  ¿ ¼© «  œ • Ž  ¯ ž ¾ º•’»—¢à ɨ ο œ ’š Ž ¢™  •” ŽØ Žœ ®»ž  Ž™  ’ ¯ ž ¯ ¢¯ ™  • » ¢“»’ ™ Ž¢»ž – —Ž™   Ž¢” š • ɨ ™ Žš  ο¬ ½¯ ¢»»Ž™ ½ Ž Ð “ ™ ’ Á – ™ ¬ ÛÇ Ž ¯  ‘’ Ø ’  ܒ  §É¤¦Ã ©“£ÝÛ¬  ’Ÿ’ •“®’• ÌÐ › —œ — ¤ª¦ ¯ ®— ̯ › Ž ¯ ¼ ώ ¯ ’    ¿“Žš  οÁ  “Ÿ¯ ™ ¯ œ ŸŽà ¦ª Ì̼©« » Ž¢”à ɤ Î̼«Ø š ¢Ø » •¯ š ŽŸ •Ž »ŽÔ «Á ¤Ø š  ž ¯ Ž Žœ “ Ó Ÿ¯ ™ ¯ œ  ­ — ®  ¦ ¥ § ¤ ¤ É « ¤ ¥ ¥ ¥ É Žœ Ž¯  • »Ž ©¬ ÉØ š ¬ ­—®Ô ܯ š Ž ¦¥§¾  • ’ ¢ “  ¦ ¤ ¨ © ¾ £ £ © ¥ ¦ ª ¦   ¦ ¥ ¨ ¥ « £ £ ©© šŽž »¢§•¬ ÁžºŽÇ Ž”Ž¢ ŽšŽ¢»¯ Á™¯•ŽšÁ”¯®ŽÇŽ ££É««¦©ž™š¢Ã‘Ž”—œ¯žŸ’ ¯ÙДŽŽšÙÄ ºŽŸž—¢»»Ž™¾ š•—¢”“à¦ª¼©Øšž•’»—¢à¦«¼«£ °±²³³³±´µ´ËÍ ®“™ ­—®Ô¦¥¨¥«É¦¦ª«©ª °±²³³³±´µÊ±Í Û¯¢»¦«Î¿º™“ŸŽ¢•¯šŽŸ °±²³³³±´Íµ°° ¯™Ž•œ ½¼£¥¤¥¤«¤ ŽÀ Ç  š Ž® ­ —® Ä ”¯ ¢ ¦ ¥«¥£¨¤§ª£¨¨ Ÿ’”¯ × Ð “»Žà ¦ª¼ª¥ ܺÆà ɨ¼©¥¬ 鎏 ¢“š °±²³³³±´µ´Êµ Ž¢ž¯žÝÁ½ œŽÎЙ“¢™“’˜Á °±²³³³±´±´°± °±²³³³±´µ±Í² –’¢“š –š—’ŽŸ’ ™Æ™ ¿¢®Ž™Ðœ’®ÎŽ¿ š»Û ې—””ž—®®»Žžœ——™¼Ø¯ ŽØ Žœ Ž¢Ø Ž¢» Ÿ“ž ¯¢ ®Ž¯ œ©»Ž»Ž• Ø™¢éŽš“žÛ‘¥¬­—®Ô¥°±²³³³±´Ê³±Ê ª««Éɨ Ι ώ ¯’ é §¦Î¿ ¿š ™¯ ¢œ š»¢¡Ø œ Úª£¦¦  —˜Àǯ’½Á¦¥§¥¤£¥ªÉ¨  ݎ ՚ œÒ“ š’¢¢¯Ž™¯Á¢¡¢“¢¬©’©Ð«Ž¾Á ώ  ¯ ’  š “ › • ¢ ’   ¿º ­ š Ÿ ž ™ Ð “   ¤ ¦ ¦ É Á ۗ¢Ø —¢»¯  ž “»“ Ž ” “Ž™ “  œ ŽŸ¯  º Ñ œ ¯ ”  —  ¢  ¡ É Á É Ø — š Ž  • Ž  » Ž   Ž ž  ½ ¬ ¦ ¤ ¨ ©  É É ¤ © ¤ ¤ Ø » ®Ž¢ ®»ž Ÿ—™ —ž ¯ ž š ¯ Ÿ“˜Ž ­Ô ¦¥§ª¨É§É¨§« ­Ô ™Ž¦š¥¿¬ ¬­šŽ»ž¢¯®“žš§®§ŽÁ¢«šØ—š¬ §¤ÁªØšÜ»£¥¤«¦ª¦ ¦¥¨¥«É§¥£¨¨¨ °±²³³³±´µ´´Í ۏ ŽžŽœÓ”šœ¢’™¯»Žš¯žÕ’š©ÒŽ¢» ¿§¦¦à¥¤Ÿ“Ž•’¯¼ªØšÁÏ“»ŽÆ ¤Á§Øš¢“»’¬½Ô¦¥¨¨«¥¥ª¤¥¤°±²³³³±´µ²³Í ÆҐۯ¢»¤¦¦«Î¿•¯šŽŸ «¥ÃØ ©œ¦§Ü’ £ªÐ¦¤¤¦£§«‘— Ÿ“ž ¯ ¢ ÌÐ Ÿ™Ž¯§¦¦®¬­®Ô¦¥¨¨«¥¨¨«¤¤£ প’–ŽœŽ™ Ž¢Ç“•¯ šŽŸ¼£Ø š½Ô ο º™“ŸŽ¢¬ º“˜ŽŸ’®¯™žš’›œ®Ž¢ÇŽœ”°±²³³³±´Íµµ° °±²³³³±´µµÍÍ »Žš °±²³³³±´´µÊÍ °±²³³³±´µµ°¶ ­—®Ô ¯ ž š ¯ Ÿ“˜Ž •Ž™ —ž  š ¯ ¢»»Ž™  Ž¢› Ž™ – —Ž™  ٠Đ § ¦ ¿ ¯  — ­ š Ÿ ¿ š ™  ¡ ž š Ÿ˜ Û ‘  ۑ §¤ £É¦©¨©¨ º—   Ž ¦ ¤   ™ Ž š  « « « « ¼£ Á ¤    Ž ¢ ” É ª  Ž ¢ “Ø¢Ž”¢Ž»œŽŽ¾—žš®Ž¯žž¯Ž—Ž¢¢¬½Ô šŽ©¬Ø«“«Ÿ —«š»Ž«•™ŽŽŸŽ  Ž¢” š •à É£ Î ¿ œ ’š Ž ˜ Ž ¢Ž • ¯ š ŽŸ °±²³³³±´Ê³Ë³ š § ¦ ¬ « Ø — š Ž  ¢ “ » ’  ½ ¬ ¦ ¥ ¨ ¥ « É « § § ª ¦ © ”œ ¯ š  Ø œ  ™ ŸŽ Ÿ™ —ž  §ªÁ ¤ªØ š  ºŸ¯ ¢» ž ¢” ¯ ¼©Á ¤ Ù¯ Ñ É£ ®’”Ç  Ù¯ Ñ Æ Ø œ ¿Ž « ¬ « ŽØ ŽœÔ¦¥§¨©§¤©§«¦ Ž¢ØŽ¢»•»Ô©Á ªª¦Øš­—¾ ŸŽš¯¼§Áɐ­—®Ô¦¥§¤¤£Éª¤¨©¢’žŸž °±²³³³±´µ´´¶ ­š™¿¯×Ž¬¨©¦©§¤¥ ¦¥§¥¦©§¥¤É¦¨ °±²³³³±´Í²´± ®—¢»¯ ܓ»’ °±²³³³±´Ê³±Í Ï¥¦ ® ¯  — ¼§ ¬ £   ’ ® ’ š ¥ © ¼§ ¬ £ Ž™×­—®Ô ŽÉª¼ °±²³³³±´µµÊ² Þ ÜŽ » ’ Ç Ž  ½  Ž ¢ ž  Ÿ “ ¢ Ç “ ˜Ž œ Ž ߐڎР—À“™ ¯’¾Á °±²³³³±´µÍµË ¤¬ ª¬ º“Ÿ—Ž ’ ¯ Á Ø œ •¯ ”—¬ ÎÐ Ž¢Ñ ŽÁ ғ¢¯ ŽÁ ÎÃÏÁ – ŽÑ Ñ Á¢¥½ ‘“»Ž ’ ¤¦¦¦ ο Ξ™¯º™Ÿ•¯šŽŸ ð¸·ñŒ ­’¢”Ž ¿ “Žš  š •¤¦§¦ • ¯ š ŽŸ ¯ ž š Ÿ˜Ž ¦ ¥ ¥ É ¥ « ¦ ¦ ¦ £ É ¦ ™ ’ Á ¡ ¢ ’ Ð Ž Á ÃĬ ­ Ô £ £ ¥ É § ¦ É   ¨ ¨ ¤ ¦ ¨ ¤ ’ ¯ ž ¯ ¢¯ ™  › —ŸŽ ¥Á ¤Ø š   ¦¥§¥¦©«¦¦£¤¤ οœ œ—Ž¢» ە—ž—žÃ“¢»»“ŸŽŸ’š’ž’šŽØŽ ‚ƒ„… –ŤÁ —Ž™ ›Ö¢”’»à šÏ“žŽ ºÅ—“ àœ¨£ Ÿžž¢ ؒž ž –—Ž™‘¯’éš•¤¦¦¨Î¿°±²³³³±´µ´ÊË °±²³³³±´¶¶²² ­—®Ô’¦š¥Ž§š»¥§¦©Ÿ¦¯¤¢ÉšŽ©£§¦¦Áɐ®¯žŽ°±²³³³±´µÍµÍ º™ “ŸŽ¢ ÉÈ £« ÎÎÈ  ’¢”¯ ¯  ž ¯  º˜ Ÿ ’ ® ¯ ™  š  Ÿ •  Ò “ ¢ ¯ Ž Á ÎÃÏÁ ¬ Ú ¯ Ð ¯ ¢ Ž °±²³³³±´µÊ³´ Þ΢”Ž—¢ÇŽŸ®™ Ÿšš”œœ“Žœ“  §¦¦®Á¡¢’ÐŽÁ֙×Áϓ»¯’Áɝ•Ž”¬ ˜Ž ¢Ž Ÿ“ Ž• • »Ô ¨Á «Ø š   ­—®Ô ® ¯  — Å É Á ¨ È  ¢ “ » ’  ­ — ®  ¦ ¥ ¨ ¥ « ¥ © ¥ ¤ É £ É  Ž¢Ž ¤¦¦© ο º™ “ŸŽ¢ •¯ š ŽŸ ŸŽš ¯   ”’¢»œ  ’œ    —ž Žœ   ®’ž Ž¢ Ÿ“ œ º—ŽÒ§¤ª¦£¼¨É‘“»ŽÃ’­šŸ Û¯ °±²³³³±´µÊµ¶ ¦¥ª£©«¥É¤¦¥¦  ¦¥¨¨«É¨©§£©« ¥ª££«£É Œ·Œî„ —ž¯ž”š—¯ ¯Ÿš“¦˜Ž £Á¤ØšŽÑŽ›“ŽŽÇš’’˜ •Ž¯ ŽŽžØœŽŸ¯®“™¯Áº‘ºÔ¦¤¨©¾°±²³³³±´´±¶³ É«¨£§¥£ Η”Ç½Ž¢ž¾É¤£§§¤É ¦¥¨¨«°±²³³³±´¶²´Ê °±²³³³±´µµ´Í ¦¦§¥¼¼§¨Éªª½¯º»“ŸŽ é¦ Õ¦§§Ù¼¯ÉÑÕƦ ¥¥¤Ï¿¯À»¯’ž¼¢ Ÿ— ¯¢¯Ø™Ž”¯ ¥§É«§¨¥É¨«« ㌁ŒèŒ – —Ž™  ܯ ¢Ø ŽÆƦɐ ¡ Ø ’ ¿š ™  ¡ ž š Ÿ˜ ο – —  ¯ š “   ò  ¤ ¦ ¦ ©  Î ¿Ž ž ™ ¯  š ¢ » ¡ •  » £ ¨ ª ¦ º“ ˜Ž  Ÿ ’ ® ¯ ™  • — ® — ¢ » ¯  Ô  ¦ ¥ § ¤ ¤ ¤¤ÉɎ  ž¦¥¤¼£ –œŽ»Ÿ¯ ¢”Á™Ç“¢»Žžž”Ÿ•š” šŸ® ™®ŽŽ¢œ”—Ž™™Žž®¯¢™ŸÁ¯¢šž“Ç™Ž ¨©¥ª¥¦¨ŽšŽ—œ™¯œ˜˜˜¬¨›§Ž•ŽÇ ž •  ¤ ¦ ¦ ©  Î ¿º™ “ ŸŽ ¢  « Á ¥  Ž ® ž ’ ™ — š ¿š™¤¨ÁªØšÁܯ¢ØŽºº§¦¡Ø’¿»ž¤¤Á¨ªØš ¿ÄŸšÝŸ•®ž»™šÇ“’ž“ž®ž ºŸŽ ©ª—šŽŽ‘Ž”—œ¯žŸ’¥ª¥¦¤ª« º—ŽÒ¦¤º™Ÿ¼£«Û¯°±²³³³±´µÊ³µ  Ž¢Ž ¦ª ˜  Ž¢ž’š¬›’Ÿ £¤¨¦ªª ¢’ºŸž¿ž½½›“”¯š °±²³³³±´µÍʲ ¿š™¼£«ºšŽÉªº™Ÿ¼«¨ÝŽ¢š’ ºŸ¢»­š™¿¯×Ž¦¥§¥¦©§¥¤É¦¨ Ž¢šØŸš›šÕŸ”•’»Ž˜™š•¢­Ô鎾 ƓВš•¤¦¦ÉªÁªŸ¯¢Žš•Ô£°±²³³³±´µÊ³Ë Ι™Ž•”šŽŸ®Ž•¯™»Á•Ô¨©©¨¨°±²³³³±´Ê³³´ ¨¥ šÎ¢¢¯ °±²³³³±´´µÍÍ °±²³³³±´Ê³±± ™ — Ç ’  ¦ ¥ § ¤ ¤ ¨ © £ ¨ £ ¨   ¦ ¤ ¨ © ¾ É § É ¤ ¨ ¨ © ŽŸ¯ ¢» ڒ  ƽ¥ Þ   ŽŸ¯ ¢» œ ’ ½  Ž¢ž Ô  Ü “˜ Ž Ð Ž¢Ñ À“¢¯ ‘Ž— œ ”š   ›Žž• Ÿš   ݎŸŽ•Ž ە Ž  ¯ ž ŸŽ  Ґ ¦ ª  ο œ ’ š Ž   Ž Ø Ž œ  ® Ž  — °±²³³³±´Í´±³ œ “ — š  ¨ ¥ ¦ É ¨ ¦ ª ‚‡‚ˆ‰‹è„åŒ ¡Ã¯ ¢¢›œ’Ð—ŽÁ¬™­Ô —À¦¯’¥Á¨Â ŽÉ¢¦”¥ŸŽ ÀªÁ£“ ™É׎  ÁªÃ “§»¤¯ŽÁ ’©Á ®Ž — ®ž  ½½ ž »™  Ÿ“ œ   œ ’¢ž —™ š Žž ¯ ‚‡‚ˆ £© Á¤§¤£ Áº—Ã“ ŽÉ—Ÿ ¥¼©Á’¢› ¨­—®Žš ÔƎ ” ¯  Û Ž Ÿ® ’ Ø Ž Û¯ ¢» à ¦« º ֐ œ ¯ ¢» à ¦© œ ¯ ¢» à ¦ª œ ¯ ¢» °±²³³³±´µÊ°° ¥ « ª £ £ É ”¯  —Ÿ• ”¯ ®¢š  ŸŽÀ ¯ ŸŽ™  ­—®Ô ¦¥¨¥¾ º— ŽÅ ºŽ¢“ÀÈ ‘’›¯ ¢à ¤¦¦¦ ½¬£¥¨«¤¥« à ¦£ œ ¯ ¢» à ¦¨ œ ¯ ¢»à ¦¥¬  º“Ÿ—Ž ’ ¯ ¿Ä ” ¯ Ø —Ž™  ­ ’¢”Ž Æ “Ð ’ š • ¤ ¦§¤Á ο °±²³³³±´´µÊ± ̯ ®“™ ¯  š ¯ ¢»»¯  ž »™  Ÿš  Á ž »™  š • ®Ç  °±²³³³±´µÍ²³ œ’š «É¥¦ª¥É¥ ¢ ®Ž¯ œÉο¾ º™ “ŸŽ¢ ¯žš¯Ÿ“˜ŽŸ—™—ž¬½™Ô£ª¥ª««« Ž¦Á• £šŸÁ ¯¤ž¤š¯¦Ÿ¨“•˜Ž §•¦—Á®£Ôئš¥¢§“¥»¦’¤š¯£¨¯ž¾ ®’”Ç՟“ž¯ Ž¢ ›½Ô Ž¨¥£¬ ž•¬­Ôª£¨¥ Ðܒ¢ ’¦¥§¬ “™“¤¤¨¬ ®Ž¢–ªª§©£ ™¬º’»ŽÝœ ©¤ º“ °±²³³³±´µÊË° –š•—Ž™  ޞ ’™ —š “ ƓР’ ο¾ ¤£¨§¾ ¡ ­ °±²³³³±´¶Ë²´ ­¼§Á ɐ ¢“»’ ­¼¨ ¦ ¤ É § £  º ™ š ¢  Î ÎÄ ”¦¯¥Ð“§Žž ¤ Ü’ ¢£ž”©“˜Ž ¯¥Ð¥“ɏ½Ÿ’®¯ ™Ô¦¥™ª¨ÎÐ ¤£Ž¢Ñ ª«¥Ž ¦ªÕ¤ ª £ ¥ ª «  »  ̯ Ø — Ž ™  ‘ ¯ ’   é ¦ © Õ ¦ ¨ Õ ¦ ¥ Õ ¦ É Á ܯ ¢ Ø Ž Æ ¦ É  Ž š Ž ž  ¢ Ž ŸŽ  ž “ ¢ ” ¯  ¯  ­ Ô ¥ Ø š  Ü “ » ’ °±²³³³±´µÊ˱ ¿“ ®Ž• ž š ™ • Ø Ÿ §¤ – —Ž™  ݎŸŽ•Ž ‘¯ ’à ¤¦§¦ Ÿ“ Ž• ’ ¯ °±²³³³±´±²±±   ¤ ¨ ¤ °±²³³³±´µ¶¶³ Ÿ™ ­—®Ô¿–Ž¯ÇŽ•¦¤¨©¾££©©©°±²³³³±´µ¶±³ ¤¤–ŽœŽ™ ­’¢”Ž¿Æ¤ª¦››š•§§Ÿ“Ž•Î¿ ©é­¯ØŽ—Áº—ŽÒ¦§Õێ¯žŸŽ¦« žš»¢§”Ž¯®Ž—Þο¾œ’šŽí™œ ¦­— ̯ ®“™Â’¢“™ ¯š¢»»¯žÜ’»’š ”Ÿš¯®š“’Å œŽ¦¤¨©È žž»™Ÿ¥ª¦¾ “œ ̓˜Ž½Ž¢ž¼«¦ª¤©¦¦ ¦¥§°±²³³³±´µ±´° ¤¢¤¨ž¨’¥¥¯¾ ®Ô¨©¦¦§ÉÉÁ¦¥§¤¤¥¥É¤ª°±²³³³±´µÊµ³ ¨©¬ š •¢»§ ¯ ž š ¯ Ÿ“˜Ž ’ ž ¢¯ ™  •»Ô «¨Ø š  ¢» ­—®Ô Ɲ § ¦ Ø š  ­ — ® Ô ¦ ¥ ª ¨ § ¤ ¥ © £ « ª © ·âïâî„ ¿“Žš¦¥¯¢œ¼É¥º—ŽÒ§¤ªà¦ÉÕ§§ ­—®Ô¦¤¨©¾¨©©§©¨§ ¦ ¦ É  Ÿ “ ¢ Ç “ ˜Ž œ Ž ¢ Ÿ’ ® ¯ ™  ” »   š °±²³³³±´´¶Ê¶ ¨ ª « ¦   ¨ ¦ ¦ ¨ £ ¨ £  ž ¯ Ž   ¤ © Ø Ž Ÿ ž Ÿž   ½“ ™  ž¢“»’¬ Ÿ—ŽÎ­Ô ¿Ž ¯¯žš¯Ÿ“˜Ž­ÃÔ §¤¨¥©§¨¦¦ ؚÓ§¤ÁªØš °±²³³³±´µÊ˵ ½¯ šŽ¢¬Ü“À ÙĐ Ì䪦 ®¿ »•Ž”• šž¤À –—Ž™ÆÒ¾Û¯¢»¦©Î¿¿Ž¢š—™Û’Ÿ™¯š ̯ؗŽ™Ý—¯š“š•¦¥Ÿ“Ž•Á•¯šŽŸ ŽŸ ™—Žœ’šŽ• Ÿ»» ®™¢°±²³³³±´µ°ÊÊ Áš•¢ °±²³³³±´Ë´´² ”Ž™ Ž¢»ž œ  ”š ¦¾ §ë ž Ÿ¤š • ¡žžš¯™ê’ŸŽ• Ξ š  “ Ž à ¥ ª  Î ¿¾ ¿š ™   Ø œ  Ž ¢ Ç Ž   • š Ÿ  “ ™ œ Ž  ¯  Ÿ ’ š ’   Ç »  Ÿ Ž —  ” ¯ Ø — Ž ™  ž Ž Ç Ž  ” Ž š Ž ¢ » ¯ ο œ ’ š Ž  š » ¢  §  œ ’ ¢ ” ¯ ž ¯  ® Ž » — ž  •  § ¦ Á ª Ø š ¯ ž š ¯ Ÿ“˜Ž Ø œ  ®Ž — •Ž »Ž ¢“»’ ­Ã Û¡ ÆÎÜΐ ½  Ž ¢ ž Ô  ¿ — ž  à Ž  ¯ ˜ ¯ ž ŽšŽº“Žš » š¢ ž¤— Щǐ¦¥¨¥«¥É©¥©ÉÉ  ¦¥ª¨¤É«¥ª©§¦ –™¬Ã¯¢»ŸŽÇŽ¢»¤¦Ã¯¢»»’™ŽÇŽ¢ ¯ž¯¢»Ÿž¢Ø’ž­Ô¤Á©Ü»Õž—“ ™¦»ž ›­— ›œ®Ô”¯ ®“™ ¯Øš¯¯¦¢»»¯ ¬¾™ Žš ©Î¿Ó– Žš“¢»¬ ¤ÉÁ«§Á««½“™Ô¦¤¨©¾¨§££ÉªÉ  ¢’š“™¦¤¨©££§¤¥¦ª °±²³³³±´µÊʶ …Œ„å慌„å ¥ ¨ ¥ « ¥ ¤ « É ¨ °±²³³³±´´²°± ƽ§¿»šŽŽ¢¿Ž¢š—™®¯žŽ ”¯ œ  “”¯ š › —¥¤ §Á ª ’ ¯  ­®Ô ¦¥É£¨¤§§§§¨© þ ‘Ž ¤ ¨ © £ £ © © ¤ ¤ °±²³³³±´¶²Ë± —š °±²³³³±´µ¶°¶ ­’¢”ŽÉ¦òš•¨©¼§ÁɐºŸŽž•¦©¼«Áª °±²³³³±´ËÊµÊ ¦¥¨¥«É¦©É©©© “žò¦¨¼É º— ŽÒ¦¤Ô£Á ¤Î¿ ƓŽ”Ç ¢“˜ ϯ›ÀŽž ¯’¢Á ‘¯ ’Â½Á ғ’¢ °±²³³³±´µ°²³ ۏ”šš¢Ž—Ž¢»Ÿ—œŽÕ’š¥ÀŽ¢»ž –žŸ—Ž ٯѐƐ¤¦¦§Î¿º™“ŸŽ¢©Øšº—Ž º—ŽÒ§¤ª¯¢Ø“›š¯’¢ì§¤Á°±²³³³±´µÊ²³ ۏ ¯ ž š Ž ™ É ¤ ¼ § Á ¨    “ “ ¢ É © ¼ « Á É   ¨ ¦ ¼ « Á ª º™ Ÿ¢Á ¯  ¯ š ¯ ŽÃŽœ “ – ™ “Ÿ’™  ÆÇ §¨ ̯ ®“™ ¯  ž “»Ž™ Ž Ÿ’š ’  ž Ž™ ¯ ¢» —¢š —¢» ƍ Ÿ®“™ ¯ Ž¢ •  œ  ”š ž Ç  š  Ÿ”• Ï“à  ½ Ž¢ž ’ š  Å Õ  ¾ ̏ ¯ Ð “ È ÎТюÁ ǝ“Ü“ÀÁ½¯šŽ¢Ž¢»ž«¥¦®ÁŸ¯¢Žš ’¢›Žš®™œÆº¬¦¥ª¨©«É¥¤«©ªÁ žž›š®¯žŽ½½¦¥¨¥«É©©«¦¦£  ÂÚ¥§¼©Û¬éŽ—Ú’–™¬‘»™œŸ© ؗؗºŽ™¯¢»Æ¯”•’ž“›ŽŽºÇ ¤¦¦¤Î¿º™“ŸŽ¢£Á«Øšº—Ž§ÉÉ¥ ®¢ž¯¢Á•šŸÁÃ؜®Áœ’¢”çœžÐ¯ž š­—®Ô Ž ¯ Ž• ¦¥ª£©«£¨ÉÉɦ®¯žŽ½½ ¦¥§«¤ª¦¥©§¤§ Å̐–Ž”¯¦¥¨¥©«§¥£¥¥¨ÈܒºŸž žŸ¯¢»­š™¿¯×Ž¬¦¥§¥¦©§¥¤É¦¨ ½ οÛ’šŽªÁ«Øš­ÃԐ¦¤¨©¾¨§«¦¨£É —š¯¢¬§«¬ªØšÜ»¦¥§«É¦¦§É§ªª ¥ª£¥É«¥ ­®ŽÐ Ԑ¦“™ ¥ª’Á ¤ÎÃÏÁ ¤¥¥§§ÝŽ ¥¥£¯ž ¦ÁÚ¯ ¥¥Ð¥¯¢ŽÁ ¤¨¤¡¢’Ð ££ªŽ¨ °±²³³³±´µ¶Ëµ

°±²³³³±´µÊ²²

°±²³³³±´´´³µ

°±²³³³±´µÍµÊ

°±²³³³±´µ²Íµ

°±²³³³±´µ²ÍÍ

°±²³³³±´µ°³±

°±²³³³±´µÍ²´


0123

„…†‡ˆ‰Š‹Œ‡Žˆ‹Ž‰‡†‹‘‹’Ž“Ž”‡• jkfejeclemkchncokpqreqsctuhv cccdefe1egchi

\56 9 659 8 9  7  8 9 95 8º»¼½½½¾¿À»¼½¼¿Á½¼Ã¿Ä½ÃÂÅ»Ä Ì»Ç¿ÄÂÍÂÓÉÃÉ¿ÁÂüҼÇȼǹ żÁ½ÏÌϾ¿Ñ½»ÇÄ»ÇÈ¿ÁÂÕ¼¹ ÀÂÄÂͼʿÆÉ×ÂÁοĽÇҼļ –—îïðñòïóôõöó÷øùúôùú ĽÆÂÇȼ½¿Æ¼½É¿½»¼ÇȿĹ ÇÒ¼¿Ò¼ÇÈ¿ÌÂÍÂƼÁ¿ÃÂÄÂÍ¼Ê ÆɼǿÉÇÉ¿ÄÉƼÁ¿ÌÂÇÉÌÅ»ÍÁ¼Ç ûÌŽ¿ÍÂƼÁ¼Ç¿Å½¼Ã¼Í¿Æ¼½É ûüòüðôýøóïðþ Çȼʾ¿ËÂÌÉÍÉÁ¿½»Ì¼ÊοÀ»¹ ÍÏÇÈÃϽ¼Ç¿Ä¼Ç¼Ê¿ÌÂÇÉÌÅ»Ç ÁϽżǿÕÉ⼿Á¼½ÂǼ¿ÐÂÌÉÍÉÁ ÄÂÍÂÓÉÃÉ¿ÌÉÍÉÁÇÒ¼¿Ò¼ÇÈ¿ÃÂŹ ÿø01ø2óï0ïþ ]4567897 8 97 ½¼ÄÇÏοÆÂÇȼǿÃÉȼпͼÇȹ ½»Ì¼ÊÇÒ¼¾ ½»Ì¼Ê¿Å½¼Æ¼¿ÆÉ¿½»¼ÇȿƼ¹ Í»ÌÇÒ¼¿ÆÉÄÂÌмÄÁ¼Ç¿ÄÂÐ¼Ä 3ïð÷ïðñþô4úðññüô5678 6  8 9 8

ûÇÈ¿ÌÂÇÆÂÁ¼Äɿû¼½¼ Իռǿƽ¼Ã¿Ò¼ÇÈ¿ÌÂÇȹ л½¾ ÆɿüÌÐÉÇÈ¿ÄÂÌÅÏÁ¿Ò¼ÇÈ 9 ôòöüòøúô ú ø ø 5 6   8 ÍÂƼÁ¼Ç¿Ä½Ã¹ Ȼһ½¿ÖÂ׼̼ļǿËÏÇÕÏÇÈ ØÂÇ»½»Ä¿À»½¼ÄÇÏοÃÂŹ ÕÂÅÏÍ¿ÆÉĽռÇȿ̼ĽɼͿÍÏÇȹ õ Żľ¿Ñ»¹ мƼ¿ØÉÇÈÈ»¿ÙÚÛÜÝÞ¿ÃɼÇÈΠͻ̿ĽռÆÉ¿ÍÏÇÈÃϽοâÉͼ¹ ÃϽ¾¿æáÂÍÂÓÉÃÉÇÒ¼¿Í¼ÇÈûÇÈ öö1óòøöõ1üõôùú øðùøôü÷øð ÌÂÇÒÂżÅÁ¼Ç¿ÄÂÅÉÇȿù Ò¼ÊÇÒ¼¿ÆÉȻһ½¿Ê»Õ¼Ç¿Æ¹ ÌÂÍÂƼÁ¾¿Ø»ÇÈÁÉÇ¿Á¼½ÂǼ _ 956 567 ÄÉÇÈÈÉ¿ÍÉ̼¿ÌÂĽ ½¼Ã¾¿ÀÂÄÂͼʿʻռǿ̽ÂƼΠĽÍÂÌм½¿Æ¼½É¿ÌÂÕ¼Îç¿Á¼Ä¼ –—îïðñòïóøðôõøðø 9 8 97 8 ÍÏÇÈÃϽ¿Æ¼Ç ÆɽÉÇÒ¼¿Ò¼ÇȿŽ¼Æ¼¿ÆɿƼ¹ À»½¼ÄÇÏοü¼Ä¿ÆÉÄÂ̻ɿÆÉ 0öðú01üðôòøõüôóü0ø

 8

5 6 9 7

8 6

! 8 

"5 8  6 ` 6 5658 ÌÂÇÉÌм л½¿Å½ü̼¿ÅÂŽ¼Ð¼¿Ð¹ ½»Ì¼ÊÇҼοÀÂÇÉÇ¿ÙÚèÜÝÞ¾ 0ú ú2ôüóøõðï 6 5658 567

# 68 8! 6 588 ½»Ì¼Ê¿Ìɹ Á½ռ¿Ò¼ÇÈ¿ÃÂƼÇȿ̼Á¼Ç¾ á¼Á¿Í¼Ì¼¿ÁÂÌ»Æɼǿ⼽¹ "58  9 ÍÉÁ¿À»¹ áÉż¹ÄÉż¿Æ¼½É¿Í»¼½¿½»Ì¼Ê ȼ¿Í¼ÇÈûÇȿŽƼļÇÈ¼Ç –—ûúôýüðüðñ2úùü ôøùø ½¼ÄÇÏ Ä½ÆÂÇȼ½¿Ã»¼½¼¿ÈÂÌ»½»Ê »ÇÄ»Á¿ÌÂÇÈÂÓ¼Á»¼Ãɿż¹ õü÷üô2öø0øõøðô øðñ a 6 8 6 6 ƼǿÆÉÉÁ»ÄÉ¿ÈÂļ½¼Ç¿Á»¼Ä¾ ½¼Çȹż½¼Çȿýļ¿ÌÂͼÁ»¹ óø øðô ïðñòïóô2øóöðø 78 5658 Öʼâ¼Äɽ¿Ä½ռÆÉ¿ÍÏÇȹ Á¼Ç¿Á½ռ¿Å¼ÁÄɾ¿é¼Ì»Ç¿Á¼¹ 2ïðùúòúôõøðøð øô øðñ b45" 5 8 6 "58  56 Ã Ï ½ ¼ Ç¿Ò¼ÇÈ¿ÅÂü½¿¼ÁÊɽÇÒ¼ ½ÂǼ¿ÃÉÄ»¼ÃɿûƼʿÃϽÂοÁ½ռ ø1ú  8 95 8 5" 8 8 "58 6 56 8!  8 569 5 8  8 À »½ ¼ ÄÇϿŽü̼¿¼Ç¼Á¿ÉÃĽɹ żÁÄÉ¿¼ÁÊɽÇÒ¼¿ÆÉĽ»ÃÁ¼Ç 86 886 8 Ç Ò ¼ Î ¿ À»Ò¼ÇÄÉ¿ÙÝã޿ƼǿäȻà мÈɿʼ½ÉÇÒ¼¾¿å¼½È¼¿Ò¼ÇÈ 5 åɽ¼ÇÄÏÙã޿ýļ¿ÂÌмĿϽ¹ ÆÉżÇÄ»¿ÏÍÂÊ¿¼ÇÈÈÏļ¿á¼¹ â¼ÃмƼ¼Ç¿Ä½»Ä¼Ì¼¿Ã¼¼Ä ¼ÇÈ¿ÐÂÁ½ռ¿Í¼ÇÈûÇȿŽ¹ ȼǼ¿ÁÂÌ»ÆɼǿͼÇÈûÇÈ Ä½ռÆɿʻռǿÍÂżľ¿æÖ¼ÌÉ Í¼½É¼Ç¿ÁÂÍ»¼½¿½»¹ ÌÂÌŽÃÉÊÁ¼Ç¿Ì¼Ä½ɼͿļ¹ ÌÂÇÈÉÌż»¿ÁÂмƼ¿â¼½È¼¿»Ç¹ ̼ʿ»ÇÄ»Á¿Ì¹ ǼʿҼÇÈ¿¼Æ¼¿ÆɿƼͼ̿½»¹ Ä»Á¿ÍÂÅÉÊ¿â¼ÃмƼÎç¿Á¼Ä¼ÇÒ¼¾ 89:;9<=<>?@:AB@C>D E=F=:>G@:AB@C>HI:I:AJKLI? Ç ÒÂͼ̼ÄÁ¼Ç¿Æɽɾ ̼ʾ¿ÀÂͼÉÇ¿ÉÄ»¿â¼½È¼¿Õ»È¼ ºÉ¿à»Ç»ÇÈÁÉÆ»ÍοâÉͼ¹ %&'()*+,'-+./ À  à ¼ÌмɿÆÉ¿Í»¼½ ÌÂÌÅ»¼Ä¿Ä½¼ÃɽÉÇÈ¿ÆÉ¿ÅÂͼ¹ ҼʿҼÇÈ¿½¼â¼Ç¿ÅÂÇ׼Ǽ S P + TR 5 URV+5P7+W) 76

7 8 ½ »Ì¼ ÊοƼ½É¿Æ¼Í¼Ì Á¼ÇÈ¿½»Ì¼Ê¿ÌÉÍÉÁ¿À»½¼ÄÇϾ ĽÃÂż½¿ÆɿĻջʿÁÂ×¼Ì¼Ä¼Ç Q R .) 5 5658 76 " Z.NP)W) SP-)X+W ĽÆÂÇȼ½ ÀÂÌÂÇļ½¼¿ÉÄ»¿ÖÂмͼ Ò¼ÁÇÉ¿ËÏÇÕÏÇÈοÀÂÌÉÇοéȼ¹ 5" 7" M+,6( YN5N7+W) ËÂͼÁüǼ¿ÑËѺ¿à»Ç»Çȹ âÂÇοéÈÍÉм½Î¿àÂƼÇÈü½ÉÎ 8 567 5 8 9 8

ÁÉÆ»ÍοѻÆÊÉ¿Ô¼½ÕÏοÌÂÇÈɹ ˼ĻÁ¿Æ¼Ç¿Ë»½âÏü½É¾¿àÂϹ M6WTN7+W) MN5ON5P 8 5 97 8 Ìż»¿ÁÂмƼ¿â¼½È¼¿Ò¼ÇÈ È½¼êÉÿâÉͼҼÊÇÒ¼¿Ò¼ÇÈ 0&'()*+,12-+314+567)+/ ÄÉÇÈȼͿÆÉ¿âÉͼҼʿ½¼â¼Ç ŽŻÁÉĹŻÁÉĿƼǿļǼʹ Q + X , N 7 + W ) $58787 8

79 8 ÅÂÇ׼Ǽ¿»ÇÄ»Á¿Ì¹ ÇÒ¼¿Í¼ÅÉͿŽÂÃÉÁÏ¿ÄÉÇÈÈÉ [ N 5 P ( N X 9 9 78 8 ÇÉÇÈÁ¼ÄÁ¼Ç¿Á¹ ĽռÆɿļǼʿÍÏÇÈÃϽ¾ÙëìíÞ

^ 459 8 67  5658 8 9 7 88 58 8 9 8 

wxyz{|}zy~{yxy€‚yƒ

–—˜™š›œ› ž™ Ÿ œ ¡ ¢ š £ ž¤ › ¥ œ   ™ ¥ ™ Ÿ œ ¦ § ¥ ¨ © § ¢ œ ª £ œ «§ ¥ ¬ § ¥ ¨ ­®¯®¯­°±²®³´µ¶·±¸®¯µ¹ Á¼Ç¿ÅÏÌ¿Ò¼ÇÈ¿ÌÂÍÂƼÁοǼ¹ ÙßÚÞ¿ÆÉ¿º»Ã»Ç¿à¼½ÏÇοá¼Ì¹ û¼½¼¿ÍÂƼÁ¼Ç¾

 ø 0ò ü ù ú ð ô ûö ò ø 2 ô 1ø ò ü ò ô 2ö 3 ø ô ûú õ ü ð õ ø ò 2 ø ð 6 7 ‹ 8‡ “ 9 ˆ ‡ ‹ :“ ‡ ;9 (›™œ˜(œ)™¢›œ(›™ E>MZMEYQVSMVM_EdXWM

­®¯®¯­°±²®³´µ¶·±¸®¯µ¹¿ËÂÇȹ ÊÉÇÈȼ¿ÁÉÇɿŽÁ¼Ã¿Ð½Á¼½¼ÇÒ¼ »Ã»Ä¼Ç¿Á¼Ã»Ã¿ÁÂ̼Äɼǿ Â"¼¿4Á¼ M]MERQOMUK ̼ÃÉÊ¿ÆÉÁÂÌżÍÉÁ¼Ç¿ÏÍÂÊ¿ÁÂÕ¼Á¹ R Q OM U å¼½ÆʼǼοÃÉÃ⼿ÀØ$¿ºÏÌÉÇ»Á»Ã ü¼Ç¿ÁÂмƼ¿ÐÂÇÒÉÆÉÁ¾ åÏÇÏü½ÉοҼÇÈ¿ÌÂÇÉÇÈȼͿƻÇɼ GQ\MEZMU[EOQOX æÀ¼Ò¼¿Å½ʼ½¼Ð¿ÕÉÁ¼¿¼Æ¼¿ÄÂ̼ǹ N X W X ÂÁÉļ½¿ÄÉȼ¿Å»Í¼Ç¿Í¼Í»¿ÅÂͻ̹̿ YTWRX Ä Â Ì¼ Â"¼¿Ò¼ÇÈ¿ÌÂÌÉÍÉÁÉ¿Å»ÁÄÉ ¸¯¶®³µµË½ÏȽ¼Ì¿Ã»Ã»ÇÉüÃÉ ÃÇ EMRMTEOQNXSMR ¼Ä¼»¿Ç¿ ¿ÄÉÄÉÁ¿Ä½¼ÇȾ¿Ñ¼ÇÒ¼Á¿Ð½ļ¹ ÌÂÍÉʼĿÁÂÕ¼ÆɼǿÃÂ×¼½¼¿Í¼Çȹ Ò¼ÇÈ¿ÆÉн»ÇÄ»ÁÁ¼Ç¿Å¼ÈÉ¿ßè¿Àº ÇÒÌ»É ¼¼Ç¿Ò¼ÇÈ¿Ì»Ç×»ÍοĽ̼ûÁ¿Ò¼ÇÈ È¿ÅÉü¿ÌÂÇÈ»ÇÈÁ¼ÐÇÒ¼¿Á¿л¹ WQdM]XMUEPQ^MVM ÃÅ»Ç Æ¼Ç¿¿Ø¿ÆɿּŻмÄÂǿѼÇÄ»Í Ã¼ÌмÉÁ¼Ç¿ÏÍÂÊ¿äÍɼÇÃɿؼÃÒ¼¹ Í É Á ¿ÃÂÊÉÇÈȼ¿ÅÉü¿ÆÉÕ¼ÆÉÁ¼Ç¿Å»ÁÄÉ ÆÉͼÇÕ»ÄÁ¼Ç¿Ä¼Ê»Ç¿ÉÇɾ¿äÇÈȼ½¼Ç ÆÉ NMU[PTU[EYXPM »ÇÄ»Á¿ ½¼Á¼Ä¿à»Ç»ÇÈÁÉƻͿƼͼ̿¿ÆÉÃÁ»ÃÉ ÌÂÇÈ»ÇÈÁ¼Ð¿Á¼Ã»ÃÇÒ¼Îç ÃÂÅÂü½¿Ð¿ßÎß¿ÌÉÍɼ½¿Ð»Ç¿ÄÂÍ¼Ê Ð»ÅÍÉÁ¿Ò¼ÇÈ¿ÆÉͼÁüǼÁ¼Ç¿ÆÉ¿,ÏÈÍÏ OQU[TU[WM_UZMEWQ »×¼ÐÇÒ¼¾ ÆÉÃÂĻջɿÏÍÂÊ¿ºË º¿ÍÂâ¼Ä¿äËѺ ½¿Ñ¼ÁÄÉοÀÂÇÉÇÙÚèÜÝÞ¿ÃϽ¾ _TYN Çļ½¼¿ÉĻοÃÂϽ¼ÇÈ¿ÐÂýļ ļʻǿÝ!Úß¾¿Ë¼Æ¼¿ÐÂͼÁüǼ¼Ç¿Ð½Ï¹ À¼ÇÈȼÆÉ XWEPQSXU[[MEYXPM ÆÉÃÁÀ»ÃÂÌ ½¿Æ¼Í¼Ì¿ÆÉÃÁ»ÃɿĽÃÂÅ»ÄÎ ]X É ¿ Ƽ ½É¿5Ͻ»Ì¿äǼÁ¿à»Ç»Çȹ Ƚ¼Ì¿Ã½»Ð¼¿Ä¼Ê»Ç¿Ý!ÚÝοºÉǼÿËÂǹ ÖÂÄÔ¼ M ] X W M U E Y T W R X E T U R T W »¼¿-ÑÔ¿.ÏÈÒ¼Á¼½Ä¼Î¿ÀÒ¼ÌûÆÉÇ d ÁÉÆ»Íο,¼"ÂÍÒÇ¿ÀҼʽÉÇ¿5ÉĽɼ¿ØÒɹ ÆÉÆÉÁ¼Ç¿º¼Ã¼½¿ÙºÉÁƼÃÞ¿ÃÂżȼɿÐÂÇȹ 黽 ʼοäҼʿ Â"¼¿é»È½ÏÊÏ â¼ÇοÌÂÇÈ»ÇÈÁ¼Ð¹ ¼Ìл¿Ð½ÏȽ¼Ì¿Ð½żÉÁ¼Ç¿ÈÉ"É¿ÉÇɾ ˽ÉÒÏÿåÉ OQU[TU[WM_ ÃÁ¼Ê¼Ç¿¿äÍÐÉÌÉʼ½¼Á¿¿ÀÂÁÂÄɼÐÏÍ ÆɼÄÌÏÁÏοÄÂ̼ǹÄÂÌ¼Ç ÉÃɼǿĽÁÂÃ¼Ç é¼Ì»Ç¿ÌÂÇȼͼÌÉ¿ÁÂÇƼͼ WMPTPUZME Â"¼¿Ã½ļ¿¼ÁÄÉêÉÿͼÉÇÇÒ¼¾¿ËÉʼÁ ÌÂÇȻͻ½¿â¼ÁÄ»¿Æ¼Í¼Ì¿ÐÂÇȻû¹ â¼ÁĻοͼÇļ½¼Ç¿¼ÇÈȼ½¼Ç¿Ð½ÏȽ¼Ì Ö ÐÏÍÉÃɼǿÃÂÅÂǼ½ÇÒ¼¿Õ»È¼¿Æɹ ļǿÁ¼Ã»Ã¿ Â"¼¾¿Ô¼Í¿ÉÇɿŽ¼ÁÉÅ¼Ä Å¼½»¿Ä»½»Ç¿Æ¼½É¿äËѺ¿Ð½»Å¼Ê¼Ç¿ÆÉ »ÇƼ ÇȿƼͼ̿¼×¼½¼¿ÉÇÉÎ¿Ç¼Ì»Ç >wBA>JLHCE лÅÍÉÁ¿Ì»Í¼É¿ÌÂͻмÁ¼ÇÇÒ¼¾¿æËϹ ĽÉâ»Í¼Ç¿Á¿¾¿äÁÉżÄÇҼοƼ½É C JG>@ xB ¼ÇÈ¿ÄÉƼÁ¿Ê¼Æɽ¿Ä¼Çм¿¼Í¼Ã¼Ç¾ ÍÉÃɿĽÁÂüǿÌÂÇȻͻ½¿â¼ÁÄ»¾¿ºÂǹ ¼ÇÈȼ½¼Ç¿Ò¼ÇÈ¿ÆÉÃɼÐÁ¼Ç¿ÃÂÅÂü½ üÒÖÏ ÆÉǼÄϽ¿,¼½ÉÇȼǿËÂ̼Çļ» ô1üøòøôyü2ü0ô1ö üøóñøô2ö3ø ȼǿÅÂÈÉÄ»¿Ð»ÅÍÉÁ¿Ì»Í¼É¿ÌÂͻмÁ¼Ç пßÎ#¿ÌÉÍɼ½¿Ê¼ÇÒ¼¿Ì¼Ìл¿Ä½Ã¹ ËÏÍÉÃÉ¿ÏÙ,½ËËÞ Î¿Ñ¼ÌżÇÈ¿áÉÏÇÈοҼÇÈ Á¼Ã»ÃÇÒ¼Îç¿»×¼ÐÇÒ¼¾ ½¼Ð¿ÃÂżÇÒ¼Á¿Ð¿è#!¿Õ»Ä¼¿¼Ä¼» ÌÂÇÕ¼ÆɿǼ½¼Ã»ÌŽ¿Æ¼Í¼Ì¿ÆÉÃÁ»ÃÉ â¼Å¿Ð½ļÇÒ¼¼Ç¿¼Æ¼Í¼Ê¿ÐÉʼÁ Ô¼ÃÉͿƼ½É¿ÆÉÃÁ»ÃÉ¿ÉÇÉ¿½ÂÇ׼Ǽ¹ ÃÂÁÉļ½¿Ý¿Ð½ÃÂǿüռ¾ ¿¿ÌÂÇȼļÁ¼Ç¿ÃÂÅÂǼ½ÇÒ¼¿ÐÉʼÁ ÁÂÐÏÍÉÃɼÇÎç¿»×¼ÐÇÒ¼¾ ÇÒ¼¿¼Á¼Ç¿ÆÉüÌмÉÁ¼Ç¿ÁÂмƼ¿Ðɹ º¼Í¼Ì¿ÐÂͼÁüǼ¼ÇÇҼο̼ÃÉÊ ÉÇÂÉÐÏ ÍÉÃɼǿҼÇȿмÍÉÇÈ¿ÄÂмĿ»ÇÄ»Á ÀÒ¼ÌûÆÉǿ黽ÃÂʼ¿Ò¼ÇÈ¿ÌÂǹ ʼÁ¿Å½â¼ÕÉſ̻ͼɿƼ½É¿ËÏͽÂÃοËÏ͹ ¼Æ¼¿Àº¿Ò¼Çȿż½»¿ÌÂÌнÏÍÂÊ¿Æ»¼ ÁÌ ¼â¼Å¿Ð½ļÇÒ¼¼Ç¿Ò¼Çȿ̻ǹ Õ¼ÆÉ¿Á»¼Ã¼¿Ê»Á»Ì¿Æ¼½É¿ÁÂÍ»¼½È¼ Ƽο̼ÅÂÿËÏͽɿżÊÁ¼Ç¿ÊÉÇÈȼ¿Á Á¼ÍÉ¿¿ÆÉÃĽÉÅ»ÃɿнÏȽ¼Ì¿Ã»Ã»ÇÉüÃÉ ×»Í¿ÇÕ Í¼Ì¿ÆÉÃÁ»Ãɾ¿é¼Ì»Ç¿Ã¼Ò¼ÇÈ Â"¼¿ÌÂÇÈ»ÇÈÁ¼ÐÁ¼Ç¿ÐÏÍÉÃÉ¿ÅÂÍ»Ì ÁÏÌÉÃÉ¿¿ºË ¿ ¾¿æÔ¼ÃÉÍ¿ÆÉÃÁ»ÃÉ Ä½ÃÂŻľ¿ÀÂнÄÉ¿Ò¼ÇȿĽռÆÉ¿ÆÉ¿Àº ÄÉƼƼ ʼÆɽ¿ÌÂÃÁÉлǿûƼʿÆɹ ÌÂͼÁüǼÁ¼Ç¿Ä»È¼ÃÇÒ¼¿ÃÂ×¼½¼ ÉÇÉ¿¼Á¼Ç¿Á¼ÌɿüÌмÉÁ¼Ç¿ÊÉÇÈȼ¿Á ½ÏһƼǿοà»âÏü½Éο˼ռÇȼÇÎ »ÇƼÁ¿ Ò¼¾ ̼ÃÁÃÉ̼Ϳ¿Æ¼Í¼Ì¿ÌÂǼÇȼÇÉ ÖÏÌÉÃÉ¿¿Ò¼ÇÈ¿ÌÂÌÅÉƼÇÈÉ¿Ê»¹ ѼÇĻ;¿æÖ¼Ìɿż½»¿Ä½É̼¿Æ»¼¿Á¼ÍÉ æÀÇÂÈÅ¿ÂÃǼŽÂÇÍÒ»ÌÇ ¼¿ÐÏÍÉÃÉ¿ÁÉļ¿»ÇƼÇÈÎ Á¼Ã»Ã¿ÁÂ̼Ļ¼Ç¿Â"¼¾¿À»Æ¼Ê¿ÍÂÅÉÊ Á»ÌÎçлÇÈÁ¼Ã¿ÌÏƽ¼ÄϽ¿ÆÉÃÁ»ÃÉΠнÏȽ¼Ì¿Ã»Ã»¿Ä½ÃÂŻľ¿Ö¼Í¼»¿ÄÉƼÁ Ǽ̻ǿÄÉƼÁ¿Æ¼ ļÇȾ¿Ë¼Æ¼Ê¼Í¿Ã¹ Ƽ½É¿ÄÉȼ¿Å»Í¼Ç¿ÐÂĻȼÿÁÂÐÏÍÉÃÉ¼Ç äÌÉÇ»ÆÉÇ¿ä"É"¿Ã¼ÌÅÉÍ¿ÌÂǻĻРüͼʿŻͼǿºÂÃÂÌŽ¿Ä¼Ê»Ç¿Í¼Í»¾ ÅÂǼ½ÇÒ¼¿Ò¼Çȿм ÍÉÇÈ¿ÄÂмĿÌÂÇÕ¼¹ ÌÂͼÁ»Á¼Ç¿ÐÂÇÒÉÆÉÁ¼ÇÎ¿Ç¼Ì»Ç ÆÉÃÁ»ÃɾÙëìíÞ ºÉ¿ÃÂÁÏͼʿͼÉǿļÁ¿Ä¼Ê»¿Ã»Æ¼Ê Ž¼Ð¼¿Á¼ÍÉÎç¿»Õ¼½¿à»½»¿Ëä¿Àº ½ÏһƼǿο¼Ê¼½ÕÏοÀÂÇÉÇ¿ÙÚèÜÝÞ¾ Ö¼ÅÉÆ¿Àº¿ºÉÁƼÿѼÇÄ»ÍοÀͼÌÂÄ Ë¼Ì»ÕÉοÌÂÇȼļÁ¼Çοûû¿Ò¼ÇÈ ÆÉȻǼÁ¼Ç¿Æ¼Í¼Ì¿Ð½ÏȽ¼Ì¿Ã»Ã»Çɹ üÃɿļʻǿÝ!ÚÝ¿¿¼Æ¼Í¼Ê¿Ã»Ã»¿$Ôá мŽÉÁ¼Ç¿Æ¼Í¼Ì¿ÅÂÇÄ»Á¿ÁÂÌ¼Ã¼Ç Ú#!¿Ì;¿æÀÂͼ̼¿Å»Í¼Ç¿éÏÓÂÌŽ ƼǿºÂÃÂÌŽ¿Ý!ÚÝ¿ÄÂͼʿÁ¼ÌÉ Ã¼Í»½Á¼Ç¿ÃÂżÇÒ¼Á¿ÍÉ̼¿Á¼ÍÉ¿Á мƼ¿ÃÂÁÉļ½¿Û#¿½ÉÅ»¿ÃÉÃ⼿Àº ÃÂÍ»½»Ê¿Ö¼Å»Ð¼ÄÂǿѼÇĻ;¿$ÇÄ»Á â¼ÁÄ»¿ÐÂͼÁüǼ¼Ç¿Á¼Ìɿý¼ÊÁ¼Ç Á¿̼ÃÉÇȹ̼ÃÉÇÈ¿ÃÂÁÏͼÊÎç¿»Õ¼½ ˼̻ÕɾÙ%&'Þ

*™+£œ˜›©›¥£©™©£

/™+™¥œ*™¢™¥¨ž§¬§

Ÿ­®¯®¯­°± £¥¨¨™œ«²®³µ §¥¬§¹¿,¥¼Í¨¼Çœ¿»Ä›¼Ì¼©™0

ÐÂÇÈʻŻÇÈ¿ÖÂ׼̼ļǿּ½¼Çȹ ÌÏÕϹËÏÇÕÏÇÈ¿½»Ã¼Á¿Ð¼½¼Ê¾¿Ö½»¹ üÁ¼Ç¿ÉÇɿûƼʿĽռÆÉ¿ÃÂÕ¼Á¿ÄÉȼ ļʻǿĽ¼ÁÊɽ¿Ç¼Ì»Ç¿ÊÉÇÈȼ¿ÁÉÇÉ ÅÂͻ̿¼Æ¼¿Ð½żÉÁ¼Ç¿Æ¼½É¿ËÂÌÁ¼Å¾ À¼Í¼Ê¿ÃÂϽ¼Çȿ⼽ȼ¿ËÏÇÕÏÇÈÎ ä½É¿ÀÂÄÉÒ¼¿ÌÂÇÈ»ÇÈÁ¼ÐÁ¼ÇοÁ½»¹ üÁ¼Ç¿Õ¼Í¼Ç¿»Ä¼Ì¼¿Ò¼ÇÈ¿ÌÂÇȹ ʻŻÇÈÁ¼Ç¿Ö¼½¼ÇÈÌÏÕÏ¿ÆÂÇÈ¼Ç ËÏÇÕÏÇÈ¿ÆÉÃÂżÅÁ¼Ç¿Å¼ÇÒ¼ÁÇÒ¼ ÁÂÇƼ½¼¼Ç¿Ä½»Á¿Ò¼ÇÈ¿ÌÂÇȼÇÈÁ»Ä żĻ¿Ð»ÄÉʾ ÖÂмͼ¿ºÂü¿àÂÇռʼÇοåÉÆɹ Ò¼ÇÄÏÄÏ¿ÌÂÇÈ»ÇÈÁ¼ÐÁ¼Ç¿ÐÉʼÁÇÒ¼ ûƼʿÌÂÇȼջÁ¼Ç¿Ð½żÉÁ¼Ç ÁÂмƼ¿ËÂÌÁ¼ÅοǼ̻ǿÊÉÇÈȼ¿ÁÉÇÉ ÅÂͻ̿¼Æ¼¿Ä¼ÇÈȼмǾ¿æË¼Æ¼Ê¼Í Õ¼Í¼Ç¿ÉÇɿ̽»Ð¼Á¼Ç¿¼ÁÃÂÿ»Ä¼Ì¼ ⼽ȼ¿ËÏÇÕÏÇÈ¿Ò¼ÇÈ¿ÊÂÇƼÁ¿Á åÏÇÏü½É¿¼Ä¼»¿Ö¼½¼ÇÈÌÏÕÏÎç ÕÂͼÃÇÒ¼¾ ÀÂÌÂÇļ½¼¿ÉĻοּÅÉÆ¿ÑÉǼ¿Ø¼½È¼ ºË$¿à»Ç»ÇÈÁÉÆ»ÍοºÕ¼Á¼¿-ÂͼǼΠÌÂÇÈ»ÇÈÁ¼ÐÁ¼ÇοÁÂâÂǼÇÈ¼Ç »ÇÄ»Á¿ÌÂͼÁ»Á¼Ç¿Ð½żÉÁ¼Ç¿,¼Í¼Ç Ö¼½¼ÇÈÌÏÕϹËÏÇÕÏÇȿŽ¼Æ¼¿ÆÉ ËÂÌƼ¿º.¿ÃÂÕ¼Á¿Ý!Úݿͼͻ¾¿ØÂÃÁÉ ÆÂÌÉÁɼÇοÐÉʼÁÇÒ¼¿ÄÉƼÁ¿ÅÂÈÉÄ»¿Ã¼Õ¼ ÍÂмÿļÇȼǾ¿ºË$¿Ã»Æ¼Ê¿ÌÂͼÁ»¹ Á¼Ç¿ÐÂÇÈ»Á»½¼Ç¿Õ¼Í¼Ç¿Ò¼ÇȿŽͻ¹ żÇȿƼǿ½ÂÇ׼ǼÇÒ¼¿Õ¼Í¼Ç¼Ç ŽͻżÇÈ¿¼Á¼Ç¿ÆÉļÌż;¿æÀ»Æ¼Ê Á¼ÌÉ¿»Á»½Î¿ÁÂÌ»ÇÈÁÉǼǿäнÉÍ¿¼Á¼Ç ̻ͼɿÆÉļÌżÍÎç¿»×¼ÐÇÒ¼¾¿ÙëìíÞ

<9=9‹8…†…•

>?@ABCDEFGHIJCEKELMNMOEPQRMSTUERQVMWSXVDEWMPTPEYMNXRMEZMU[ OQU[MNMOXE[X\XEYTVTWE]XE>NQOMUEOQU^M_MXE`aEWMPTPDEbcEWMPTPE]X MURMVMUZMERQVdM]XE_M]MEMeMNERMSTUEfcbgEXUXhEiQOWMYEPQU]XVXEPT]MS OQUZXM_WMUE]MUMEPRXOTNMUE_QU[QURMPMUEWMPTPEYMNTXRME[X\XEYTVTW PQYQPMVEG_EjajEdTRMh klMPTPE[X\XEYTVTWEWMUE_VmPQPUZMENMOMhElMOXEYQNTOEOQNMWTWMU _QU]MRMMUEWQOYMNXDETURTWEWMPTPEYMVTEXUXhELMNMOEeMWRTE]QWMREMWMU ]XnQVXoXWMPXEYZEUMOQE]MUEYZEM]]VQPPEPT_MZMEnMNX]DpEWMRMElQ_MNM LXUWQPElMYT_MRQUE>NQOMUDEAMoXNXU]MRXECTVMUXDE>QUXUEqbrsfth AQUTVTREAMoNXU]MRXEPQYM[XMUEYQPMVEWMPTPE[X\XEYTVTWE]XE>NQOMUEWMVQUM ]XPQVRMXE_QUZMWXRE_QUZQVRMEPQ_QVRXEWQNMXUMUEPQdMWENMSXVE]MUEWQ^M^MRMUh >QYM[XMUEYQPMVEZMU[E_QU]QVXRME[X\XEYTVTWE]MVXEWQNTMV[MEOXPWXUh kiQUZQYMYETURTWE[X\XEYTVTWEPQYQUMVUZMEM]MEYQYQVM_MEMURMVMNMXU oMWRmVE_mNMEMPTSEZMU[EEPMNMSE]MNMOE_QOYQVXMUEMPT_MUDEE_QUZMWXR WVmUXPE]MUEPMUXRMPXhEIMNXRMEdMU[MUE]XWMPXSEOMWMUMUERQVNMNTE]XUXhEuXWM ]XWMPXSEOMWMUERQVNMNTE]XUXEVMeMUERQVWQUME[X\XEYTVTWhEIMZXETPXMEPQWXRMV NXOMEPMO_MXEQUMOEYTNMUEZMU[EYmNQSE]XYQVXEOMWMUMUE_QU]MO_XU[ PQNMXUEB>HhE>T_MZMERMWERQVWQUME[X\XEYTVTWEYMZXESMVTPEOXUTOEB>HE]MVX TPXMEQUMOEYTNMUESXU[[ME]TMERMSTUDpEWMRME]XMh >Q_MUdMU[ERMSTUEfcbfELXUWQPE>NQOMUEOQU^MRMREPQYMUZMWEja YMNXRMEOQU[MNMOXE[X\XEYTVTWhE>QYMUZMWEfvEYMNXRME]XVMeMRE]X _TPWQPOMPEZMWUXE]XEiTPWQPOMPEC[QO_NMWEHEM]MEQUMOEYMNXRMD iTPWQPOMPElMNMPMUEM]MEQUMOEYMNXRMDEiTPWQPOMPEANMRXEHHEM]MEQUMO YMNXRME]MUEiTPWQPOMPEAXU[[XVEM]MEQUMOEYMNXRMhE>Q]MU[WMUEPXPMUZM ]XEVMeMRE]XEVTOMSEPMWXRE]MUE_VmPQPE_QOTNXSMUE]XEVTOMSh FQVWMXRE]MUMDEAMoXNXU]MRXEOQU[MWTE]MUMERQVPQYTREPMOME]QU[MU RMSTUENMNThEiM]MERMSTUENMNTEG_EjccEdTRMhEAQUTVTRUZME]MUMERQVPQYTR WTVMU[DEUMOTUEPT]MSEOQUdM]XEWQ_TRTPMUhEkLMUMUZMERX]MWEYQVRMOYMS OTU[WXUEWMVQUMEPT]MSEOQU]M_MREOMWMUMUE_QU]MO_XU[EB>HE]MVX _QOQVXURMSE_TPMRDpERQVMU[E]XMhq^YMt


0123 45674797 5 57 

!"#$%&#&'(!)!*'+#,)-'.-*-&/

01234546789:;<3156=12<6>1?156>1@:6A<6B;8C15IJKLMNOPKQMRSJKLOMTMKRNJUJTRQMKVRNJKVVOKMWMKRUMXMK ‹|wˆystu~uzˆ|“sx|€Šzsƒšš› “uyz{|€|zs‹|wz|s{y‰|z ”¤¥st|ˆ|sz|~Šzs{yv|t|w“|z UMWORYMPZRUMNUOR[OTOKVRNJNUOM\RSJPMLZKRWJ]OTZ\MK ty}|~†sœt|€|syzys~uwŠv|“|z {yzŒ“|zsˆuzyts‰|~‰Šs}|yz† €yzŒŒ|s“us’}sžuv|w|s{|z Št|€|sxŠwŠzsxu~ŠwŠzs{|wy ”|}|~stu€|wys|wxz ¦Œ|‹y†s|€“|zs|{|s—|zŒ NJNSJP^TJXRUMXMKRUMWO_ |—|€s~uwu“|†s’u|“|zsx|“ ~|~vŠs~u~‰Š|xs{Š|stux ~u~ut|zs{|wysžuv|zŒ†s‘u mnopqrqstuvuwxysyzys{y|}|~y —|s~ŠzŒ“yzs‰yt|s{y“|x|“|z yzŒyzs~uzyzŒŒ|}“|zsz|~| “Šwtysx|~Š†s’u}|yzs“Šwtysx|~Š zŠwŠxs|wxzsvu~‰u}ys‰yt| }u€s|wxzs‚ƒ„…†s‡uw|ˆyz tŠ{|€svŠz|€†s”Š}ŠsŠt|€| |—|€z—|s~|“|sŠt|€|syzy {y|sˆŠŒ|s~u~‰Š|xsŒuŸu‰ ~u~ut|zstutŠ|ys{ut|yzs—|zŒ ‰|~‰Šs‹Š}ŠzŒs{ysux|tsŽ tu~|˜|~syzysxy{|“s‰|z—|“stu {y‰uwysz|~|stutŠ|ysz|~| {|zsxu~v|xsxy{Šw†s|wŒ|s~u {yyzŒyz“|z† w|Œ|zsŽ}Œ|{ys‘}|xys’}u “|w|zŒstŠ{|€s‰|z—|“†s’u“| —|€s~uwu“|s‘u‰u}s|~‰Š ‰u}s‰Š|x|zs|wxzsxuw‰y}|zŒ œzxŠ“s~u~‰Š|xsvut|z|z ~|zstuˆ|“s‰u‰uw|v|s‰Š}|z w|zŒs~uzŒ|z{|}“|zs‰|€|z ‘‰|€sž|~y|z† ~Šw|€s—|“zysŠzxŠ“st|xŠstux xuwtu‰Šxs|wxzs~u~|x“ xuw|“€ywsyzys“utŠ}yx|zs~uz ‰|“Šs{|wys‘|Œu}|zŒ™s“|x| |wxzs~u~y}y€s~u~ “Šwtysx|~Šs{y€|wŒ|ys vs¡šš x|wŒuxsvuz—u}ut|y|zstu}|~| {|v|x“|zs‰|~‰Šs‹Š}ŠzŒ† {y|† ‰Š|xs~u‰u}s{uzŒ|zs‰|€|z wy‰ŠsŒ|Ÿu‰s‰uw“yt|ws vs¢sˆŠx| t|xŠs~yzŒŒŠs€yzŒŒ|st|xŠ ”y|sxuwv|“t|s~u~‰u}ys‰|~‰Š ‡u~‰Š|x|zs~u‰u}s{u ‰|“Šs‰|~‰Šs‹Š}ŠzŒs“|wuz| vuwsŠzyxs{|zsxu~v|xsxy{Šw ‰Š}|zsxuwŒ|zxŠzŒsxyzŒ“|x ´µa¶·¸b·¹º»¼¹²¹³`a¹¶´`a¹³½`¼ ¿´µÀ¶½ÁÂÃÄÅƶÇÁÈÁÃÉĶÊ˶ÌͲ³`Îà ÂÂ϶ÏËÐËȶ¼ÄÃÑÂÅ {|wys‘|Œu}|zŒsŠzxŠ“s~u~u zŒ|zs‰|€|zs‰|“Šs‰|~‰Šs‹Š €|wŒ|z—|s—|zŒs}u‰y€s~Šw|€ {yv|x“s vs£ššswy‰Š† “utŠ}yx|zs~{u}svut|z|z ¾µ³½`¶´¹¿´µ zŠ€ys“u‰ŠxŠ€|zs‰|€|zs‰|“Š† }ŠzŒstŠ{|€s{y}|“Š“|zs|w {y‰|z{yzŒ“|zs{uzŒ|zss“|—Š† ‡uzˆŠ|}|zs~u‰u}s|wxz {|wys“ztŠ~uzz—|†s‚§¨©ª©«¬­ Ê˶bÁÑÄ̶²ÂÃÄÆÄÅÒ¶²ÐÂÆÂÄÊËÒ¶¿ÐÄÑËÒ¶½ÐÁÏÄÅÒ¶ÌÁÊÄÅÆ ÏÁÅÓÁÐÁÌÄËÈÄŶÇÁÌÄÅÄŶÈÔÃÌ˶ÕÄÏÕÔÖ •–|}|Šs{ystyzystŠ{|€stŠ}yx xzs‰uwt|~|s“|“|“z—|s’Š žuzyts‰|~‰Šsyzys~u~y}y“y x|“s€|z—|s‰uw|{|s{ystuvŠx|w ®©¯°¬®©«±¬¨…

7?1D13<26E24F8@6>15A1216G82?1CH13 c' d & e ! f g h " ' d & i % # ' jk ' l! f ,% ' (& i " cndc=A¯>Bq<?ossw|~| v|v|ws|tx† -‘^’],“”•“'”•“‘

ey“|ts–uz{w|s‚e–…syzfutxw Ž|vysy|svxy~ytxytsvu~ vu~‰|zŒŠz|zs‰|z{|w|s¤z ‰|zŒŠz|zs‰|z{|w|s¤zxuw cpqrstuv xuwz|tyz|}s¥Œ—|“|wx|s—|zŒ z|tyz|}sxux|vs‰uw|{|s{y wuxyz{|}{z{pyz{~zrz {ywuz˜|z|“|zs{y‰|zŒŠzs{y –Š}zvwŒ†s”uzŒ|zs€|w| {€ur{z‚s{zƒ –Š}zvwŒs~uz—|x|“|z v|zs‡ŽsMzŒ“|t|s‡Šw|stuŒuw| „}ƒs{wrs|spzvz{ ~Šz{Šw†s|}syzys~u~‰Š|x ~u}|“Š“|zsvuzŒŠwŠt|zsyŸyz €uru{~z€pu‚r‚{| wuz˜|z|svu~‰|zŒŠz|zs‰|z vuzŒŒŠz||zs}“|tys‚¤‡H…s“u x}{~}r{tzp‚{…u€sr {|w|svuzŒŒ|zxysM{ytŠxˆyvx v|{|svy€|“s‡u~{|s”¤¥s~|Š zzƒp{~‚z†p‡ˆ„‰ yzysvŠzsxuw|z˜|~sxuwtuz{|x† vŠzs‡u~“|‰s–Š}zvwŒ† cŠ‹}wz€‚p„}ƒs{wrs|s Žuw}u‰y€s‰u}Š~s|{|svu~ |}syzys{y}|“Š“|zsŠzxŠ“ ‰|€|t|zs‰uwt|~|s|zx|w| ~uzŒ€yz{|wysvuw~|yz|zs€|w €u€zwpsw€‚x‚€‚ ‡u~{|s”¤¥s{|zsvy€|“svu~ Œ|sx|z|€sv|{|s}“|tysvu~ wuxyz{|}{z{pyz{~zrz w|“|wt|sŠx|~|s—|“zys‡Ž ‰|zŒŠz|zs‰|z{|w|s—|zŒs{y zvz{p€urŒ}}~p~zƒzx MzŒ“|t|s‡Šw|s—|zŒstu‰u }|“Š“|zsv|w|stvu“Š}|z†s•¤‡H Œzv€}p~uvz€‰ }Š~z—|s{yˆ|{‹|}“|zsxuzŒ|€ tuŒuw|s{yŠwŠtst|ˆ|™sxŠ“|t cŠqux~zpŽp~z{ ‰Š}|zs}|}Š† |tx† xvzyp„}ƒs{wrs|s ¦|~Šzs{u~y“y|zsŠv|xy ’u~uzx|w|syxŠs–uv|}| qu xz ‚pxu{}{||}p}rz€ –Š}zvwŒs|txsE|w{— |{|zs‡uwuz˜|z||zs{|z ~uzŒ|“Šs‰u}Š~s~uz{|v|x ‡u~‰|zŒŠz|zs”|uw|€s”¤¥ rux‚pxu{|u{z‚ “|zs“|‰|wswut~ysxuw“|yxs~Šz Ž|fyvsMŒŠts |—|zxs~u x}{~}r{tzp‡ˆ„‰ {Šwz—|se–†s‘uzŠwŠxz—| z—|x|“|zsŠ‰uwzŠws”¤¥svuw “uxuw}y‰|x|zsvuwŠt|€||zs|t|} z|€s~uz|z{|t“|zsˆy“|syzfut ¤z{y|sxuwtu‰Šxs€|z—|stu‰|x|t x|tysvu~‰|zŒŠz|zs‰|z{|w| e–†s‘|“|syxŠst|—|s‰u}Š~ ~u}|“Š“|zsIgJhKiKjKklmhknol }u‰y€s‰|y“s{yx|zŒ|zysvuzŒŠ ‰yt|s‰uw“~uzx|ws‰|z—|“™ |x|ŠsŠˆys“u}|—|“|z† t|€|s{|}|~szuŒuwys~u}|}Šy ŠzŒ“|vsŽ|fyv† •‡|{|sw|v|xsxuw|“€yws‰uw }u}|zŒstu€yzŒŒ|sy“}y~s“~ ’|~v|yst||xsyzys}|zˆŠx t|~|s–u~uzxuwy|zs‡uw€Š vuxyxyCsxux|vsxuwˆ|Œ|stu“|}yŒŠt z—|s‰u}Š~s|{|svuzˆ|{‹|}|z ‰ŠzŒ|zs‰u}Š~s{yxuzxŠ“|z ~u~‰uw{|—|“|zsxuz|Œ|s}“|} ~uzŒuz|ysvuwxu~Š|zsvy€|“ ¾¸¿×¹½ºØÙ³b¹a¹²¹¶`aÚ³¹¶³`¹²¿¸¾¸ v|s—|zŒs{yŒ|z{uzŒs‰uw —|zŒs‰uwŠˆŠzŒs“utuˆ|€x|w||z ‡u~{|s”¤¥s‰uwt|~|s‡ŽsMzŒ ¿Ù¿´µ ¹²¶ÛÛ¹ ¹Ü¹ab¶¾µÝ`²¶À¶¿ÔÃËʶ²¾¶´ÔÊ˶¿ÔÐËĶ޶²ÁÃÕÄŶÏÁÏÇÁÃÍÄÑËÈÄŶßÄÃĶ³ÔÆËÓÁ϶àáâã¶ÏÁÏÕÔÄѶÈÁÃÄÉËÅÄÅ tt|y|~| ¿´µ¹ MzŒ“|t|s‡Šw|s{| ~|t—|w|“|x† “|t|s‡Šw|s—|zŒstu~v|xsxuw ÎÄÓÄÅƶÈÔÐËѶÊ˶ÈÄÎÄÌÄŶÌÁÅÑÃĶÇÁÃÄÉËŶÎÄÓÄÅƶÈÔÐËѶÚÔÌÔŶ×ÔßÔÅÆÒ¶ÚÁÌĶÛÔÈËÃÌÄÃËÒ¶`ÏÂÆËÃËÒ¶´ÄÅÑÔÐÒ¶½ÁÅËŶàäåºÞãÖ¶½ÁÐÄËÅ }|~swsu‡Žs z ˜ | z | s vu ~‰ | z Œ Šz | z • –| ~y s ‰ u } Š~s ~u z {| v| x {|†s’u€yzŒŒ|s‰u}Š~s|{| ÔÅÑÔȶÏÁÅÆÁÅÄÐÈÄŶÇÃÂæÁÌ˶ÇÁÃÄÉËŶÎÄÓÄÅƶÈÁÇÄÊĶÏÁÃÁÈÄÒ¶ÈÁÆËÄÑÄŶËÅ˶ÉÔÆĶÔÅÑÔȶÏÁÅÊÁÈÄÑÈÄŶÄÅÄÈÀÄÅÄȶÇÄÊÄ yxŠ†s|€“|zs{yt|~v|y“|z tŠw|xswut~ys{|wys|vvuz|t xvŠz u ~‰ y˜|w||zs}u‰y€sˆ|Š€s~u ÎÄÓÄÅƶÌÁÕÄÆÄ˶ÌÄÐÄͶÌÄÑÔ¶ÃÄÆÄ϶ÕÔÊÄÓĶ`ÅÊÂÅÁÌËÄÖ yzfutxwz—|s|{|}|€sœ‘¦ ‚|{|zs‡uwuz˜|z||zs¦|ty zŒuz|yswuz˜|z|svu~‰|zŒŠ xy{|“s€|wŠts{|wys}Š|wszuŒuwy™ z|}…sxuzx|zŒs~Šz{Šwz—| z|zs‰|z{|w|†s‚¨QO…

'()*+,-.*/,0(12() 012ç46>12:6èéê6>:;15 ^;*+,8*2.,RW4.7.Z.3.4*,5*67*),8*2.,9*4:; ëF1CH<6ì1A<6E85í8î826G4í8; ]*1.*7(1

úðôø6014 ÿ ø040 08ø 0 08ø 07ø050 01ø 012 4 80ÿ05301øþ ý8ø3ý901 0301øþÿ012øô71ø4ý6 3 01 4ý1201ø204 ø9ýÿ1060ø ý12305øX01 071ø 1 ø 00ø7 01 0ø90ÿ7ø6ý12 103øø0871÷øX01 50122 01ø03ÿ091 0÷ø 7408ø6ý69 0 0 ø ý14 ÿ 3ý977801ø8 4751 0ø40ÿ ø80 ø9ý3ýÿ0ø ý9020 ø 0 0 08ø 07øÿ03 ø4 øôõøû017 û08301÷ø204 ø3ý 08 ÿ01ø_ 005÷ø\øóþ`ý6 9ýÿøaaø 1 ÷ø9 0ø6ý69 0 0 ø37 081 0 ý14 ÿ ø4 ø7ÿ7 01øb3þ1þ6 ø%0102ý6ý1 üùúbóðüøXþ2 030ÿ0øX01 ø571ø6ý6 8 37 08ø 012ø9 0ø4 037301ø5040ø þÿýø80ÿ ÷ ý ý50 ø 0ø6ýÿ065712301ø720 1 0 ý9020 ø 0øÿ03 ïý 03ø ýý 08ø 7 7 ÷øú0øþ208ø04 5þ ø401ø ý2 0þÿø!b1220 08 30 07ø4 ø5þ 3øü0 0ø ý9 8ø 730ø04 ôóüø 00ø ý 70 ø7ÿ7 01ø 0 0÷" 0140 1 0 74

<=o>?@A¯>Bq<?oss‘| ˜|}uŒstu‰|y“z—|s~uzŒŠz{Šw òóôõòöò÷øùõúûðó ûðóøøüýþÿ012 ôþ ÿý øï7 þ15ÿþ2þ÷øïôøï0 04 ÷ 0ø 0 7ø6ý1 ýþÿ301ø80 1 0ø3ý —wyx|ts“uv|}|s{ut|s‚}Šw|€… “|zs{ywy†s–|ty€s“utu~v|x|z ïðñ ý3ø401ø5ýÿý65701ø50ÿ78ø90 0 5ý101230501ø50ÿ0øýÿ 01230ø9ýÿ 5040ø50 01201øüþ ý6ø401ø 70 {ys–|‰Šv|xuzs|zxŠ}s~u —|zŒs}|yzsŠzxŠ“s~u~y~vyz 340 0360

þ15ÿþ2þ 00 ø40ÿ ø 05þÿ01ø60 0ÿ030ø 012 6 1 0ø 012ø60 8ø97ÿþ1øô0 01201 z—|zŒŒŠvysŠzxŠ“s~u}ux|““|z {ut|™s|“Šsy‰yxs—|zŒs|“|z ïý47011 300ø41 4ø7ô2þ0 ÿø ýý 9ø0ï7 2 0 1 0ø 1403ø5ýÿ7 ýÿ ý97ø6ý104 ø5ý12ý57 ø 012 ˆ|‰|x|zz—|sˆy“|sz|zxys~uz ~uz{|Cx|w“|zs{ywystu‰|Œ|y 74 øþ2ý øý1 øþ123þ ø15ý21ø2ôý05ÿ70 4ÿý 0 10ø8ýø4ÿ ýý192701øûø0ý4ÿ000 ø40ÿ ø 1þÿ60 010 ø6ý1 ýþÿ301ø80 1 0ø3ý50 ˜|}z“|zs{ywys~uzˆ|{ys|zŒ ˜|}uŒsv|{|s‡u~y}ŠsƒšD£ 5ý 037øýÿ ý97ø040 08ø0ÿþ ýÿ ý97÷ø5ý720 ø3ý 67 4 01ø6ý 0 40ø ý ýþÿ012ø4 ø 0 08øô7ÿþÿýþ÷ Œx|s}uŒyt}|xyCsv|{|s‡u~y}Š ~uz{|x|zŒ† ôÿ0 1þø÷ø0ÿ20ø47 71øïÿ 01÷ 37301ø5ý1 ý 4 301ø4 ø 0501201 00øùý1208 ƒšD£s~uz{|x|zŒ† MzŒŒx|s–~ytysMs”‡ ” 4ý 0ø0ÿ2þÿýþ÷ø3ý06001øïþ305 8 1220ø9ýÿ80 ø6ý1012305ø50ÿ0 !%ý17ÿ7ø5ý1203701øýÿ 012 1øüþ ý6ø÷ø0ÿ20øþ69þ301÷ 5ý 037 30øü÷ø4 0ø6ý1 ýþÿ301ø80 1 0 |}sxuwtu‰Šxs{yt|~v|y |zxŠ}s‘|t}|€|€s~uz—u‰Šx 4ù000 12 0ÿ ÷øôý120 8 !0ÿ ø80 ø5ý6ýÿ 3 001÷øýÿ 3ý5040ø ý ýþÿ012ø4 øô7ÿþÿýþ “|zs‰u‰uw|v|s}Šw|€s{ut| {|}|~s |vuw{|svuwŠ‰|€|z 0 ÿ ø01201ø0ÿþ÷ø5ý720 01230øôø6ý1 ýþÿ301ø80 ø70 01 ú1þÿ60 øý501 0÷ø306 ø9ý 76 t||xs~uzŒy“ŠxysEw“t€v ‡uw{|s¦~wsƒDsx|€Šzsƒšš› 6ý12060 ý ø3ý5040ø5ý12ý57 ø4 ø40ýÿ08 6ý12ý087 øôý720 ø60 8ø6ý 0  |vuw{|s‡w|“|wt|s”‡ ” xuwtu‰Šxs{y~|tŠ““|zs‰| ý ý690ÿø1430010øø9ÿ0ýÿ3001520ø917ø3þ 2ø9ýý øÿ470501 þþ269 1 0 3701ø5ý1 ý 4 301ø401ø5ý140 0601÷" |zxŠ}sxuzx|zŒsvuwŠ‰|€|z x|t|zsŠ~Šws˜|}uŒs—|“zys~yzy 7012ø ý1 0 øõ5øøÿ 97øüý6ý1 9ýÿ 1 þ 3 00 ø1ðøø

003112 øø9üýøÿ 8ý0ÿ 0 øø3 079076 ÿ ø 4 8øï0 04 ‡uw{|s¦~wsƒDsx|€Šzsƒšš› ~|}s‰uwŠty|sƒ¡sx|€Šzs{|z 0ÿ0ø40ÿ ø01201øüþ ý6÷ø4 0601301 3 1 ø60 8ø97ÿþ1÷"ø300øï0 0041 ÷ 6970 ÿþøôÿ0 1þø6ý12037ø90ÿ7 xuzx|zŒsx|x|s˜|w|svuz˜|} ~|“ty~|}s„¡sx|€Šz† 4 7 0 ø

ý 69 0 ÿ ø ÿ ý 3 0 5 0 1 ø 8 0

ø 1 þ 6þ ÿ ü ý 1 1 ø  # $   ÷ & ø 9 7

0 z|zsvu~y}y€|zsvu}|zxy“|z Hu‰y€s}|zˆŠxs‘|t}|€|€ 012ø3ý 70ÿø ýÿ0ø7012ø ý76 08øõ5 ï0 04 ø6ý1ý 0 301÷ø9ýÿ40 ýÿ ý971øø9ïý0 033ý031ø920ý1ÿø67ý71ø740ý

ø0þ520ý1

{|zsvu~‰uw€uzxy|zs}Šw|€ ~uzˆu}|t“|zss‰uw“|yx|zs{u øÿ 97 0ÿ301ø3ýýÿ01201ø50ÿ0øýÿ 01230÷ 012ø3ý ý80ÿ 011 0ø9ýÿ5ÿþý {u t |  s {y s w Š| zŒs v| w y vŠw z| zŒ | zs | x Šw | zs ~| y zs x u zx | zŒ 0 65 0 3 0 1 ø ï 0 7 9 0 2 ø 7 60 0ÿþø9ýÿ 1403ø ý9020 ø5ý12ýýÿ ý9020 ø5ý01 ø 7ø6ý12037øýÿ ÜµÚ ”‡ ”s|zx 503 0ø6ý170 øþ2ý ø0 06ø5ý17 Š}s’uzyzs‚DFGƒ…† }Šw|€s—|zŒsxuwˆŠzs{ys{Šzy| 7ÿ011 0÷ø4 0ø6ý12037ø4 012305 ”|}|~s“utu~v|x|zsyzy v}yxy“s~yt|}z—|s~uzˆ|{y 5þ ø 00ø8ý1403ø6ý1 ýþÿ301 ‰u‰uw|v|s}Šw|€s~u~vuwx| tuw|zŒs˜|}uŒs~|“|s–~yty 80 ø5ý170 01øþ2ý ÷ø038 ÿø5ý301 z—|“|zs“uˆu}|t|zs‰|x|t|z Ms|“|zs~uz{wzŒs}Šw|€

0 7ø!ü0 0ø9778ø7012ø7173ø3ý147ÿ Š~Šws˜|}zs}Šw|€s—|zŒs{yvuw €|wŠts~uzŒŠz{Šw“|zs{ywy 1 ý7ø ÿ ø 0 0÷"ø70ÿ1 0÷ø4 ïðñòóôõòöòøøôý6309øï7 þ1 ô04080 ÷ø9ýÿ40 0ÿ301ø3ýý1701 ‰}u€“|zs~uz{|Cx|w†s’u}|yz t||xsxuwˆŠzs{ys{Šzy|sv}yxy“† 8040501ø5ý1 4 3 5ÿþ2þø8 1220ø3 1 øýÿ7 ø6ý1 05301 603 60 øø0170ÿ ø÷"ø300 yxŠsˆŠŒ|s{yx|z—|“|zsxuzx|zŒ •‡uwt|}|zs}Šw|€s—|zŒ ôý1203701ø ýÿ750ø720ø4 70 4 ÿ ø7173ø5ý12ý þ 001ø6014 ÿ øô003 û74 ÷ø3ý60ÿ 1 | x Šw | z s ~| y z s “ u x y “ | s t u w | z Œ ~u z ˆ | {y s ˜ | } u Œ s ~ u ~| z Œ s | Œ | “ ÿ 0 3 0 1øüþ ý6øû7ÿ78ø80ÿ 01ø ý50 û76 ø401øû0127101øôûûøõý0 0 0ÿ ø øÿý27 0 ÷ø 017øû74 ÷ }Šw|€sxuwˆŠzs{ys{Šzy|sv}yxy“ “wŠty|}†s”|}|~stŠw|xsu{|w|z 7 ø 7 20ø6ý12037ø90ÿ7ø ý3 0ÿø÷& 5ý12ý þ 001øôûûøýÿ ý97ø90ÿ7 ï7 þ15ÿþ2þø9ý 76ø6ý6 3 ø50 712 ~yt|}z—|st||xs~uzˆ|{ys˜|}uŒ ‚’N…s{|wys–u~uz{|Œwys€|z—| 9 7

0 1 ø9ý 0301201ø6ý170 ø74 0301ø4 03 010301ø00 øø101 87376ø7173ø6ý12ý þ 0øôûûø ý |v|“|€s€|wŠts~Šz{Šws|x|Š {y~yzx|szzs|“xyCstu~uzx|w| þ2ý øý 0301øý3þ1þ6 ø3ý 70ÿ20 ô0 0 1 0÷ø 0ÿ010ø401ø5ÿ0 0ÿ010 0ÿ0ø6014 ÿ øõý27 0 ø9ýÿ750 xy{|“† 6ý69701 0ø1ý30ø6ý170 øþ2ý u{|zŒ“|zs{|}|~sœœs‡u 607571ø50 712ø87376ø40 06 5ýÿ07ÿ01ø40ýÿ08ø6ý17ÿ71 0 HŠw|€s|zŒŠzˆy‹s–| t û ýÿ 060ø 706 1 0÷ø4 0ø6ý12037 ~y } Š s } Šw | € s € | w Št s z u x w | } † s ¤ z y ý4012ø4 7 71øþ ý8øô01 0 ty€|zsy‰yxs Štx|~xs—|zŒ tŠ{|€s“zxw|vw{Š“xyC†sœz 5ý12ý þ 001øýÿ ý97 9ýÿ 1 0 ø9ýÿ70 01øþ2ý ø4ý6 ý 0 301øï09 4øôý1405001÷ ï87 7 øôõø ýý650 6ý6ý178 ø3ý977801øÿ7608 10 øôý1405001øôý12ý þ 001 ü0ÿ010ø5ý171012ø4 300301 ~uz—|zŒŒŠvyst—|w|xs~u xŠ“syxŠ}|€s“|~ys|“|zs~uz 01220ø0 ø3ý 037011 0÷ø50ÿ0 ïý701201ø401ø ýøï7 þ15ÿþ2þ÷ 1 0ø720ø9ý 76ø ý5ý1781 0ø 05 zŒŠz{Šw“|zs{ywysˆy“|s}Šw|€ {wzŒs}Šw|€s€|wŠts~u ýÿ 01230ø4 ýÿ0ø50 0 øøïðô û74 ø0ÿþ1þ÷øï7 þ15ÿþ2þø ý0ÿ0 ïý977801ø 0ÿ010ø5ý171012ø ý {ut|s~uz˜|}z“|zs{ywysˆ|{y zŒŠz{Šw“|zs{ywys“uxy“| ²³`´µa¶·¸b·¹º½`abb`¼¶Û¹¼Üµ¶aµb³¹¼¹ ý 5ýÿ74 01øïý470øýÿ 01230 7676ø9ý 76ø 05ø6ý12ý þ 0ø ý14 ÿ 5ýÿ ø3þ657ýÿø401ø5ýÿ01230ø 0 1 ˜|}uŒ†s•y|wstuwyŠts{|zsIJKL ~uzˆ|{ys˜|}uŒ™sˆu}|tz—|† Ú`×Ù³`¾½¹¶À¶×ÁÑÔÆÄ̶ÌÁÊÄÅƶÏÁÏÁÃËÈÌĶÊÔĶÂÃÄÅƶÇÁÐÄÈÔ ý1ÿ001120ø6ø 8737601ø5ý10ÿ0ø603 5712701øôûûø8065 ÿø40ÿ ø ý670 90ÿ7ø6ý1050 øø5ýÿ ý1 É Ô Ê Ë ¶ Ñ Â Æ Á Ð ¶ Ê Ë ¶ ¿Ä Ç Â Ð Ã Á Ì ¶ ¾Ô Ð Â Å Ç Ã Â Æ Â Ò ¶ ½ Á Å Ë Å ¶ à ä å º Þ ã Ö ~| “ | s } Šw | €s — | zŒ s ~u zˆ | {y ‚ O PQ… 60

ø  ø 0 871ø 12 0 5ý3øô 8031 0ø720ø60 8ø9ýÿ üý6ý10ÿ0ø 7÷øïý70øïþ6 øúú

R:ST*U,3:4(S,-.*/,V:4W4*,R33

750 0ø6ý ý12305 ø3ý37ÿ01201ø020ÿ ôõøï7 þ15ÿþ2þøX7 ÿþ1ø%0ÿþ0 9ýÿ80ÿ05øôôïø6ý65ýÿý50 05ø3ý þ 0ø5040ø00 ø !04 ø5ý1ý17011 0ø301ø9ýÿ 5ýÿ 0501ø5ý12ý þ 001øôûûø ý0ÿ0 40 0ÿ301ø3ý 0501ø60 1260 12 6014 ÿ ø ý8 1220÷ø5040ø 001 0 40ýÿ08øïþ0øXþ2 0ø4 7 7 øû017 101 ø 403ø040ø 02 ø3ý37ÿ01201 401øü ý601ø5040ø0871ø 1 øï06 012ø80ÿ7 ø4 9ý108 ø!0ÿ7 ø4 ýÿ 30ÿý10ø9ý 76ø 05ø6ý14050ø008 60 ø ý6701 0ø401ø4 5ýÿ 05301 0871ø4ý501ø9ýÿ 060øö717123 47 40ÿ ø ý30ÿ012÷"ø7051 0 12

Y*) . *, 5. 4 . U*7 T*1, 2*4 *S, RWZ2*[* ïðñòóôõòöòøøôý6309øï7 þ1 5ÿþ473 ø 30ø4 90301ø ý0ÿ0

5ÿþ2þø9ýÿý1010ø6ý122014ý12 03 3076ø0ÿ 0ø40 06ø3ý2 001øôþ ! 80ÿ05301ø 7ø9 0ø6ý6901 ôý69ýÿ40 001øïý 70ÿ20øôþ 40 0 7ø6ý12ý10 301ø3þ671 0 ñ012308øýÿ ý97ø4 5014012ø5ýÿ 7 ýÿ ý97ø40ÿ ø3ýýÿ57ÿ7301ø8 475÷" 4 069 ø7173ø6ý12ý10 301ø6ýÿý 3001 0ø40 06ø ý6 10ÿø6ý12ý10 30ø40ÿ ø ý6908ø3ý6 3 101ø4ý1201 3 ý øïþ671 0 ø40 06øôý12ý1 5ÿþ2ÿ06ø5ý69ýÿ40 001 0 01øïý6 3 101ø401øôý1 12 üý 0 1ø 7÷ø9ý9ýÿ050ø3þ671 0 3001øïý ý08ýÿ001ø%ý 0 7

0 1ø ý5ýÿ ø5ý12 405ø0 4 øò÷ ôþ 40 0ø 012ø9ýÿ 012 712ø4 3þÿ901ø87601øÿ0 3 12ø401 öý4712øû 101271÷øüý1 1ø#$ 3þÿ901ø3ý3ýÿ0 01ø40 06øÿ7608 ñý9 8ø 017ø4 0ø6ý1200301÷ 01220øïõùø720ø0301ø 37 03 ý øý3þ1þ6 ø5ÿþ473 ø4050 4 9ýÿ40 0301ø 0650 301øïý70 4 037301ø6ý 0 7 øïý þ65þ3ø 78 ù 6øôý69 10øôþ 40 0øï7 þ15ÿþ2þ÷ ïý 70ÿ20øû 101271øïïûø 012 üÿ ø0ÿ6 10ÿ ÷ø5 8031 0ø6ý 03 1 ÷ 4 01012301ø9750 ø øï7 þ15ÿþ2þ 3ýý650ø3þ671 0 ø 7ø0301 ý14 ÿ ø6ý17ÿ7ø0ÿ6 10ÿ ø 7408 6ý6 3 ø3ý6065701ø ý9 8ø40 06 040øø0ÿ712øïïûø401ø#\ 6ý1201230ø5ÿþ2ÿ06øý3þ1þ6 3ý þ65þ3øý3þ1þ6 ø5ÿþ473 12

`ab


  l k }i j

œ<Ÿ8b=M?RMJ=aGB@_B=v?PCJ?_=G?@_B>BL=LB@LB@AB@=>?CB@=EBCF=_J= {=DG=DBPBC=D?EBC=M?L?DB^=MFRM?M=G?GEJ@LB@AJ={=DG=_CBGB=GFMJRBD=~hZV UZh]YƒhZ`=pJB=_JLBIBCJ=G?G?CB@RB@=RBCBRL?C=EJ@LB@A={=DG=>dC@d=?CB= Ns€¦b=‡J@_B=‡dc?DBQ?` ‡J@_B=‡dc?DBQ?=B_BDB^=BRLCJM=>dC@d=PB@A=>?C@B^=L?@BC=@BGB@PB= R?LJRB=G?GEJ@LB@AJ=JDG==E?CSF_FD=ThhŒVj]YX=PB@A=M?RBDJAFM=G?@SB_J= {=DG=>?C_B@B@PB`=‡J@_B=_JR?@BD=M?EBABJ=BRLCJM=>dC@d=M>?MJBDJM=B_?AB@= M?RMJ=_?=@AB@=R?R?CBMB@=BLBF=jY]¨†]h`= vJLFM=jhV‚fb=v?@J@=wN¤¥¦z=G?DB@MJCb=LBIBCB@=R?>B_B=aGB@_B= G?GB@A=LJ_BR=_BLB@A=M?QBCB=LJEBqLJEB`=|BIBCB@=L?CM?EFL=_JMBG>BJRB@= R?>B_B@PB=DB@LBCB@=_JB=_JB@AAB>=MFRM?M=G?GEJ@LB@AJ==~hZVUZh]YƒhZ= E?CMBGB=a@@?=BL^BIBP=_B@=G?@FBJ=C?M>d@=EBAFM=>?@d@Ld@=_J=av= _B@=M?SFGDB^=@?ABCB`—‚“š› "2("$…!

0234567389 4

t|2-x2.ƒ{w„*,{x

   ! " ! #$ %  ! &'$()$(*+),-. Žˆ‡Ž‡‹‡‘‹Œ’‹“”•–‡•—‹˜™ Œš †‡ˆ‡‰‡Š‹Œ

 

 8   9

 

   9 

;œœ=>?RB@=DBDF=wN¦¥¦zb=BRLCJM=QB@LJR=o?@@J?C= a@JMLd@=E?CFDB@A=LB^F@`=¡MJB@PB=RJ@J=A?@B>=G?@SB_J= tt=LB^F@`=}BDBF=FGFC=RJB@=M?@SBb=>?CIBRB@=EJ@LB@A= MJLRdG=]Uhf¨Z=LBR=G?@F@SFRRB@=LB@_BqLB@_B=>?@FBB@= PB@A=E?AJLF=MJA@J{=RB@`=m?@LFR=LFEF^@PB=GBMJ^=L?CDJ^BL= M?RMJ=MBSB`==nJCBqRJCB=B>B=PB=CB^BMJB@PB= ªDB^CBAB=CFLJ@=_?@AB@=_FCBMJ=PB@A=LBR=QFRF>=DBGB= B_BDB^=RF@QJ=o?@b=E?AJLF=>B@AAJDB@@PBb=F@LFR=G?G>?Cq LB^B@RB@=E?@LFR=LFEF^=J_?BD`=¢v?LJB>=^BCJb=M?L?DB^=MBPB= EB@AF@b=MBPB=>BMLJ=E?CdDB^CBAB=M?DBGB=t=G?@JLb£=RBLB= EJ@LB@A=¢dCCJED?=mdMM?M£=JLF=R?>B_B=l?d>D?=M?>?CLJ= _JDB@MJC=hiYƒhU]ZX` o?@JM=dDB^CBAB=PB@A=o?@=DBRFRB@=QFRF>=M?_?C^B@B= M?>?CLJ=QCdMM=LCBJ@J@A=_?@AB@=RdGEJ@BMJ=MJLqF>b=DBCJb=_B@= B@ARBL=E?EB@`=o?@=G?GB@A=_JR?@BD=M?EBABJ=MdMdR=PB@A= >BDJ@A=E?CRdGJLG?@=_BDBG=MdBD=R?M?^BLB@=_B@=R?EFq ABCBB@`=xBGF@=B_B=MBBL@PB=F@LFR=E?C^?@LJ=M?S?@BR`= v?>?CLJ=R?LJRB=RBRJ@PB=G?@ABDBGJ=Q?_?CB`=¢nBRJ=MBPB= >?C@B^=Q?_?CBb=SB_J=MBPB=BEM?@=E?CdDB^CBAB=_FDF`=rLF= LJ_BR=B>B`V§XZVXVhVYVƒUXXƒhV†‚]…Uh]VZihXUihZb£=RBLB=GB@LB@= JMLCJ=mCB_=lJLL=JLF` n?EJBMBB@=^J_F>=M?^BL=J@J=SFAB=LBR=D?>BM=_BCJ= >?@ABCF^=MB@A=LF@B@AB@=oFMLJ@=|^?CdF=PB@A=MB@ABL= G?G?C^BLJRB@=E?@LFR={=MJR@PB`=¢pJB=M?DBDF=E?CdDB^CBAB= s=G?@JL=LJB>=^BCJ@PBb£=RBLB=M?dCB@A=MFGE?C=R?>B_B= l?d>D?`=n?_FB@PB=E?C?@QB@B=F@LFR=G?GEB@AF@=M?q EFB^=>FMBL=R?EFABCBB@=wAPGz=_?@AB@=BMJDJLBM=D?@ARB>= _J=CFGB^=G?C?RB`=˜š“–—š˜š®•š›

98œžŸ œ=oF_JRB=MBBL=J@J=M?_B@A= E?CB_B=_J=vFGBL?CB=¡LBCB=_?GJ=G?@q ?GFJ=dCB@ALFB=pFGB=yJCJMb=R?RBMJ^= oF_JRBb=F@LFR=G?GEJQBCBRB@=_?LJD= >?CMJB>B@=>?C@JRB^B@=_JCJ@PB=_?@AB@= pFGB` ‡B@ARB^=J@J=G?CF>BRB@=R?DB@SFLB@= _BCJ=MJ@PBD=^JSBF=PB@A=L?DB^=_JE?CJRB@= dCB@ALFB=pFGB=yJCJM=M?E?DFG@PB= R?>B_B=oF_JRB=PB@A=G?GE?CJ=C?MLF= BLBM=^FEF@AB@=R?_FB@PB`= ¢lB>BquBGB=DBAJ=>?CAJ=R?=u?_B@b= R?=RBG>F@A@PB=pFGBb=EFBL=G?Gq EJQBCBRB@=LB@LB@A=DBGBCB@b=RB>B@= IBRLF@PBb=L?G>BL=>?C@JRB^B@b=M?ABDB= GBQBG@PB=RBC?@B=B_BL=RJLB=SFAB=>CdMq ?M@PB=DFGBPB@=EB@PBRb£=RBLB=oF_JRB= MBBL=_JL?GFJ=_J=oBRBCLBb=v?@J@=wN¤¥¦z` lB_BL@PB=>?R?CSBB@b=G?GEFBL= oF_JRB=PB@A=SFAB=]‚ffh]V‚Œ=BSB@A=§f¨\ fhZUYfV§¨ƒV©=JLF=LJ_BR=_B>BL=G?@P?CLBJ= R?E?CB@ARBLB@=dCB@ALFB@PB=G?@?GFJ= dCB@ALFB=pFGB=yJCJM=_J=RBG>F@A`= ¢v?^BCFM@PB=MJ^=BRF=MBGB=pFGB=JRFLb= LB>J=RBC?@B=B_B=>?R?CSBB@b=SB_J=_JIBRq JDRB@=BSBb£=oF_JRB=G?GE?CJ=BDBMB@` u?@FCFL=oF_JRBb=M?>FDB@A=_BCJ= R?_JBGB@=dCB@ALFB=pFGBb=BRB@= _JDBRFRB@=>?GEB^BMB@=DBAJ=L?@LB@A= >?CMJB>B@=>?C@JRB^B@=PB@A=D?EJ^=_?LJD= DBAJ`=uJMBD@PBb=G?@PB@ARFL= BQBCB=>?C@JRB^B@=BRB@=_Jq DB@AMF@ARB@=_J=GB@Bb=B_BL= B>B=PB@A=BRB@=_J>BRBJ= _B@=M?EBABJ@PB` oF_JRB=G?@JDBJ=F@q LFR=MBBL=J@J=LJ_BR=B_B= DBAJ=PB@A=G?@AAB@q LF@A=_J=E?@BR@PB= L?CRBJL=_?@AB@= R?J@AJ@B@@PB= G?@JRB^J=pFGB= yJCJM=DB@LBCB@=

_JCJ@PB=L?DB^=G?@AB@Ld@AJ=C?MLF= dCB@ALFB=pFGB` ¢pFDF=RB@=LJ@AABD=@F@AAF=C?MLF= _BCJ=dCB@ALFB@PB=pFGGB`=v?RBCB@A= F_B^=_B>BL`=oB_J=RJLB=LJ@AABD=E?C>JRJC= F@LFR=R?=MB@B=w@JRB^z`=nBDBF=EFCFq EFCF=MJ^=?@AABRb=M?QBCB=FGFC=RJLB= F_B^=>B@LBM=F@LFR=G?@JRB^`=~FGB= J@J=PB@A=^BCFM=_JEJQBCBRB@`=nBC?@B= B_BL=mBLBR=JLF=B_B=>CdM?M=PB@A=^BCFM= _JSBDB@J=M?MFBJ=B_BLb£=E?E?C=oF_JRB` oF_JRB=_B@=pFGB=MBGBqMBGB= >F@PB=R?J@AJ@B@=G?@A?@BJ=>?DBRMB@q BB@=>?C@JRB^B@=G?C?RBb=PBR@J=BABC= _JDB@AMF@ARB@=B@LBCB=EFDB@=aAFMLFM= ^J@AAB= ªRLdE?C= LB^F@=J@J`= xBGF@b= R?>FLFMB@= {=@BD@PB= L?LB>= G?C?RB= M?CB^RB@= R?>B_B= GFMPBIBq CB^=B@LBCB= dCB@ALFB= oF_JRB=_B@=

pFGB`=lCJ@MJ>@PBb=oF_JRB=_B@=pFGB= yJCJM=LBR=R?E?CBLB@=SJRB=dCB@ALFB=G?q GJDJ^=G?@JRB^RB@=G?C?RB=_J=LB@AABD= _B@=EFDB@=DBJ@=RBC?@B=>?CLJGEB@AB@= G?G>?CLJGEB@ARB@=^BCJ=EBJR`=¢nJLB= C?@QB@B=DBAJ=@PBCJ=EFDB@=_?DB>B@=MBGq >BJ=M?GEJDB@`=uBRB@PB=JLFb=dCB@ALFq BRF=DBAJ=@AdECdDJ@=MBGB=dCB@A=LFB@PB= pFGB`=vJB>B=LB^F=B@LBCB=EFDB@=JLF= L?C@PBLB=LB@AABD@PB=ABR=EBAFMb=RJLB= GBMJ^=C?GEFA=DBAJb£=S?DBM=oF_JRB` oF_JRB=G?@BGEB^RB@b=>?C@JRBq ^B@=BRB@=_JDB@AMF@ARB@=_J=RBGq >F@A=^BDBGB@=pFGBb=LBR= SBF^= _BCJ=pB@BF=|dEB= PB@A=G?GJDJRJ= >?GB@_B@AB@= J@_B^`=™—š« “‘˜«š¬˜«­“« ‘’®›

¯°±²³´µ¶·²¸´ ·°´¹º»º¼°½º´ ¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÆÈÄÉÊÉËÆÌÄÆËÈÆÊÆÍÄÎÉÅÏÐÆÄ ÑÉÒÆÄÏÌÒÏÌÄËÉÐËÓËÄÅÏÄÐÆÊÏÓÊÄÔÓÊÈÉËÏÐÌÕÆÖÄ ÎÉÅÏÐÆÄËÉÅÆ×ÄÊÓËÈÏÄÔÓÊÒÆÔÉÌÒÄÅÏÄØÓÙÉÔÚ ÇÏÐÄÛÏÌÜÆÄÝÆÌÆÒÓÈÓÌÜÄÞØÛÝßÍÄÙÓÊÉËÆÚ ×ÆÆÌÄÈÆÌÆÑÓÈÓÌÄÆÊÜÏËÄÅÏÄÔÆàÆ×ÄÐÓÌÅÆÇÏÄ ÈÉËÏËÏÄá×ÈÆÅÄâ×ÆÌÏÍÄÅÆÌÄÈÓÌÑÆÅÏÄãäÐÆÚ ÇÏËÄÉÌÜÉÐÄÔÆÌÅÄÝÆ×ÆÅÓàÆÖ åÓÔÓÒÏÜÉÄÑÆÉ×ÍÄÆÐÜÏãÏÜÆËÄÎÉÅÏÐÆÄÅÏÄÔÆÌÅÄ ÏÌÏÄÈÆËÏ×ÄÊÓÇÆÜÏæÄÈÏÌÏÈÄÐÆÇÆÉÄÜÏÅÐÄÅÏÐÆÜÆÚ ÐÆÌÄãÆÐÉÈÖÄáàÆÇÄÎÆÌÉÆÊÏÄÇÆÇÉÄËÓÈÙÆÜÄÜÓÊÚ ËÏÆÊÄÐÆÔÆÊÄÝÆ×ÆÅÓàÆÄÆÐÆÌÄÈÓÊÏÇÏËÄÆÇÔÉÈÄ ÙÓÊÅÆÌÆÌÕÆÖÄçÆÈÉÌÍÄËäÆÇÄÐÆÙÆÌÄÜÆÌÒÒÆÇÄ ÊÏÇÏËÌÕÆÄÔÓÇÉÈÄÆÅÆÄÐäÌèÄÊÈÆËÏÄÜÓÊÔÆÊÉÄ ÅÆÊÏÄÈÆÌÆÑÓÈÓÌÄØÛÝÖÄéÆÒÉÚÇÆÒÉÄ ÅÏÄÆÇÔÉÈÄÙÓÊÅÆÌÆÄÔÆÌÅÄÏÌÏÄÌÕÆÊÏËÄ ËÓÇÉÊÉ×ÌÕÆÄÅÏêÏÙÜÆÐÆÌÄäÇÓ×Äá×ÈÆÅÄ â×ÆÌÏÄËÓÌÅÏÊÏÄËÓÔÆÒÆÏÄÇÓÆÅÓÊÖÄ âÏÜÓÈÉÏÄÅÏÄÎÆÐÆÊÜÆÍÄåÓÌÏÌÄ ÞëìíîßÍÄÎÉÅÏÐÆÄÈÓÌÒÆÜÆÐÆÌÍÄ ËÓÑÆÉ×ÄÏÌÏÄÅÏÊÏÌÕÆÄÔÓÇÉÈÄæäÐÉËÄ ÅÏÄÔÆÌÅÄÜÓÊËÓÔÉÜÄÇÆÌÜÆÊÆÌÄËÆÌÒÄ ÔäËÍÄÕÆÐÌÏÄá×ÈÆÅÄâ×ÆÌÏÄÔÓÇÉÈÄ ÈÓÈÏÌÜÆÌÕÆÖ åÆÆÜÄÏÌÏÄÎÉÅÏÐÆÄÈÆËÏ×ÄÔÆÌÕÆÐÄ ÔÓÊËäÇäÄÐÆÊÏÓÊÖÄïâ×ÆÌÏÄÔÓÇÉÈÄ ÈÏÌÜÆÄæäÐÉËÍðÄÐÆÜÆÄÎÉÅÏÐÆÖÄâÆÇÆÈÄ àÆÐÜÉÄÅÓÐÆÜÍÄÅÏÆÄÆÐÆÌÄÈÓÊÏÇÏËÄ ÈÓÊÏÇÏËÄËÓÔÉÆ×ÄñòóôõöÄÕÆÌÒÄÅÏÆÄ ÌÕÆÌÕÏÐÆÌÄÅÉÓÜÄÔÓÊËÆÈÆÄ âÉÈÆÄØÏÊÏËÍÄÐÓÐÆËÏ×ÌÕÆÍÄ ÔÓÊÜÆÑÉÐÄ÷øùøúûøüøú ýøþøóôÖ åÏÌÒÇÓÄÏÌÏÄÈÓÊÉÙÆÐÆÌÄ ÔÆÒÏÆÌÄÅÆÊÏÄÏÐÆÜÆÌÄ ÐäÌÜÊÆÐÄÎÉÅÏÐÆÄËÓÔÆÒÆÏÄ ÙÓÌÕÆÌÕÏÄËäÇäÄÅÓÌÒÆÌÄ ÇÆÔÓÇÄÊÓÐÆÈÆÌÄåäÌÕÄ ÝÉËÏêÖÄÄåÆÆÜÄÈÓÈÏÌÜÆÄ ÎÉÅÏÐÆÄÔÓÊÒÆÔÉÌÒÄÐÓÄ ÝÆ×ÆÅÓàÏÍÄÐÆÔÆÊÌÕÆÄ á×ÈÆÅÄâ×ÆÌÏÄÜÓÇÆ×Ä ÈÓÌÅÆÙÆÜÄÙÓÊËÓÜÉÑÉÆÌÄ åäÌÕÄÝÉËÏêÖÄÿ0234567

/",!0%1!23!&)(!4)*.)2 5$!6))'!5%,.!#$'!0.,

)*+,-./012+2395445467484944:88 4

 !2"!#$2%!& '$!&'"2("!&(

789:;<=>?@AABCB>B@=BDEFG=EBCF=HCIJ@=KFLBIB= E?CMBGB=NO=>?@PB@PJ=QJDJR=E?CEBRBL=E?CLBSFR=TUVWXYZV [YXY\]YXY=BR^JC@PB=G?@_?RBLJ=>?@P?D?MBJB@`=aR^JC= >?RB@=DBDFb=HCIJ@=_B@=>BCB=>?@PB@PJ=QJDJR=EJ@BB@@PB= G?@SBDB@J=MPFLJ@A=F@LFR=>?GEFBLB@=cJ_?d=RDJ>=MBDB^= MBLF=MJ@AD?=_J=BDEFG=J@J=E?CSF_FD=eYfgYfV[hihjkYf` l?@AABCB>B@=cJ_?d=RDJ>=_JDBRFRB@=_J=RdG>D?RM= dDB^CBAB=K?DdCB=mF@A=nBC@db=oBRBCLB`=pJ=BDEFG=J@J=HCq IJ@=G?@AAB@_?@A=NO=>?@PB@PJ=B@BRqB@BR=r@_d@?MJB= E?CFMJB=s=MBG>BJ=Nt=LB^F@=PB@A=G?GJDJRJ=LBD?@LB=DFBC= EJBMB=_J=EJ_B@A=GFMJR`=u?C?RB=B_BDB^=v?@M?@b=aCJb=

nB@PBb=LCJd=adC?B=wxBdGJb=yBCB=_B@=p?Bzb=yB{==pB?@Ab= |^?C?MJB=pJB@b=xd@Jb=}dCd=_B@=LCJd=mdP=vd>CB@dM= wvBEJB@b=udM?Mb=~^CJMLdz` v?@M?@=GJMBD@PBb=_JB=B_BDB^=>?@PB@PJ=QJDJR=E?CFMJB= NN=LB^F@=PB@A=G?GJDJRJ=R?GBG>FB@=G?@A?RM>DdCBMJ= Q?@ARdR=EDF?M=_?@AB@=MB@ABL=BMJ^`=€dRBD@PB=MB@ABL= Z‚ƒ„‚ƒ=_B@=G?G>F@PBJ=J@MLJ@A=g]…h=PB@A=E?AJLF= RFBL`=pJB=G?GJDJRJ=R?D?EJ^B@=>B_B=>?@BG>JDB@@PB= PB@A=F@JR=_B@=SFAB=hfh]ghXU†`=v?G?@LBCBb=aCJ=PB@A= EBCF=E?CFMJB=M?GEJDB@=LB^F@=G?GJDJRJ=cdRBD= PB@A=MB@ABL=S?C@J^=_B@=_B>BL=G?GEFBL=DBAF=

L?C_?@ABC=MB@ABL=G?@P?@LF^`=v?LJB>=G?@PB@PJ=_JB= M?DBDF=G?GEBIBRB@@PB=_?@AB@=>?@F^=>?@A^BPBLB@= _?@AB@=Q?@ARdR=PB@A=MB@ABL=EBJR` ‡BJ@=^BD@PB=_?@AB@=nB@PB`=mdQB^=E?CFMJB=Nt=LB^F@= J@J=G?GJDJRJ=RBCBRL?C=cdRBD=PB@A=E?AJLF=D?GEFL=M?CLB= MRJDD=E?C@PB@PJ=PB@A=Q?@_?CF@A=ˆY‰‰Šb=G?GEFBL= @PB@PJB@=nB@PB=M?DBDF=L?C_?@ABC=MB@ABL=GB@JM`= n?GBG>FB@=B@BRqB@BR=_J=EdD?^=_JEJDB@A=SBF^=_J=BLBM= CBLBqCBLB=B@BR=M?FMJB@PB`=l?@AABCB>B@=cJ_?d=RDJ>=DBAF oB@AB@=y?G?^RB@=E?R?CSB=MBGB=_?@AB@=‹iŒYZVŽ`= ‘’“”•–—˜”“™—š›

;<-!6-$!"!#%'!=>. h i8 jk l

œ<Ÿ8b=l?AAP=u?DBLJ=vFRGB= G?@SB_J=M?D?ECJLJ=|B@B^=aJC= R?M?RJB@=PB@A=E?DBRB@AB@= G?GFLFMRB@===G?@AFEB^=QBCB= E?CEFMB@B@PB=M?^BCJq^BCJ=_?@q AB@=G?@A?@BRB@=^JSBE`=v?>?CLJ= L?CDJ^BL=BR^JC=>?RB@=DBDF=R?LJRB= l?AAP=G?@AJMJ=BQBCB=JSBE= ~DJ@JQ=EP=cdPB=_BDBG=CB@Aq RBJB@=r@_d@?MJB=dBM^Jd@= }??R=wrd}z=¦NO=_J=oBRBCLB= ~d@c?@LJd@=~?@L?Cb=oBRBCLB`= l?AAP=LBG>JD=QB@LJR=_?@AB@= SJDEBE=PB@A=G?@FLF>J=IBSB^= _B@=LFEF^@PB` l?AAP=G?@ABRF=_Jq CJ@PB=MF_B^=E?CSJDEBE=M?SBR= >?CL?@AB^B@=¦N¦=DBDF`= ¢vF_B^=_BCJ=>?CL?@AB^= LB^F@=¦N¦=G?@A?@Bq RB@=SJDEBE`=|B^F@= DBDF=MBPB=E?CSFB@A= F@LFR=G?GFLFMRB@= E?C^JSBE`=vBPB=SFAB= J@AJ@=G?@PBG>BJq RB@=R?>B_B=EB@PBR= dCB@Ab=EB^IB=^JSBE= JLF=EFRB@=M?EFB^= >?@QB>BJB@b=^JSBE= JLF=M?EFB^=BIBDb=

GFDBJ=_BCJ=MJ@J=RJLB=G?GFDBJ= G?GB^BGJ=R?JGB@B@=RJLB= D?EJ^=G?@_BDBGb=D?EJ^=EBJR= R?GF_JB@=RJLB=G?@SB_J=D?EJ^= EBJR=_B@=D?EJ^=MBEBCb£=RBLB= l?AAP` l?AAP=G?@q ABRF=_JCJ@PB= E?DBRB@AB@= G?GB@A= SBCB@A= LBG>JD=_J= L?D?cJMJ= DB@LBCB@= D?EJ^= EB@q

PBR=E?CBRLJcJLBM=_J=E?DBRB@A= DBPBC`=xBGF@=BRLCJM=PB@A= L?@BC=M?SBR=GBJ@=_J=MJ@?LCd@= eh]jYfY=J@Jb=G?@?ABMRB@=_JCJ@q PB=E?DFG=GF@_FC=_BCJ=>?@LBM= ^JEFCB@=|B@B^=aJC`=¢n?E?LFq DB@=MBPB=LJ_BR=GF@_FC=_BCJ= ?@L?CLBJ@b=RBC?@B=M?SBR=LB^F@= ¦¤=JLF=MBPB=SFMLCF=E?R?CSB=_J= E?DBRB@A=DBPBCb£=L?ABM@PB` vdBD=BRLJcJLBM=_J=E?DBRB@A= DBPBC@PBb=l?AAP=MBBL=J@J=MJEFR= G?@A?DdDB=EJM@JM=CFGB^= >Cd_FRMJ=_B@=?c?@L=GB@BA?q G?@L=M?CLB=>?CFMB^BB@=Rd@MFDq LB@=RdGF@JRBMJ`=¢vBPB=EB@PBR= G?GEFBL=?c?@Lq?c?@L=GFMJRb= >CdACBG=|€b=_B@=>?C@B^=MBLF= _FB=RBDJ=EJRJ@={=DG=L?D?cJMJb= _dRFG?@L?Cb=BLBF=DBPBC= D?EBCb£=LFLFC=l?AAP` n?GEBDJ=R?=FCFMB@= ^JSBEb=l?AAP=G?@ABRF= EB@AAB=_JCJ@PB=RJ@J=L?DB^= G?GFLFMRB@=E?CSDEBE`= pJB=G?@JDBJb=LC?@=Gd_?= ^JSBE=_J=r@_d@?MJB=MBBL= J@J=M?GBRJ@=_J@BGJM`= mB^RB@=G?@FCFL@PB= r@_d@?MJB=RJ@J=L?DB^=

?@A@BCDEFGHEIEGBJKELG MCFKCNGKENJG@FB@NBEJFOG LEN@FEGH@PELGBEQCFGRSSTG JBCGHEIEGPCHBNCGA@L@NPEG KJGA@DELEFUGDEIENVGWEIEG AEFIELGM@MACEBG@X@FBY @X@FBGMCHJLOGZN[UNEMG \]OGKEFGZ@NFEQGHEBCGKCEG LEDJGAJLJFG^GDMGB@D@XJHJGKEFG K[LCM@FB@NVG $##_$`!("2a!

G?@SB_J=MBDB^=MBLF=@?ABCB= PB@A=G?G?Dd>dCJ=LC?@=BM^Jd@= ^JSBE`=fB@A=>?@LJ@A=_BCJ= >?CR?GEB@AB@=M?GBQBG=J@Jb= RBLB=l?AAPb=_?MBJ@?C=_BDBG= G?@FB@ARB@=J_?=RC?BLJ@PB= MBBL=G?CB@QB@A=EFMB@B=L?LB>= ^BCFM=G?@ABQF=>B_B=@JDBJq@JDBJ= MPBCJBL=rMDBG`=pJB=G?@BGEB^q RB@b=E?C^JSBE=EFRB@DB^=M?EFB^= >?@QB>BJB@=M?dCB@A=GFMDJGB^b= @BGF@=G?CF>BRB@=BIBD=_BCJ= M?dCB@A=GFMDJGB^=G?Gq >?CRFBL=JGB@@PB`—™—š«­“«g›

bŸ8b=GFMJMJ=a@B@A=?CGB@MPB^b=aM^B@LPb=_JRBEBCRB@= SBLF^=MBRJL=MBBL=G?@SBDB@J=MPFLJ@A={=DG=DBPBC=D?EBC=>?C_B@B= PB@A=_JEJ@LB@AJ@PB`=aM^B@LP=DBDF=_JDBCJRB@=R?=yFGB^= vBRJL=KB@_BCJBb=oBRBCLB=v?DBLB@b=F@LFR=G?@SBDB@J=>?CBIBq LB@b=_?@AB@=_JB@LBC=a@B@A=?CGB@MPB^b=vBELF=GBDBG`= ¢u?GB@A=R?GBCJ@=waM^B@LPz=_JEBIB=R?=MB@Bb=RBC?@B= MBRJL=>FMJ@A=BSB^=MBRJL=R?>BDBb£=RBLB=_C`=`=KBLd?L=vd?M?@db= _dRL?C=yv=KB@_BCJB=PB@A=G?@B@AB@J=aM^B@LPb=MBBL=_JRd@q {=CGBMJ=G?DBDFJ=L?D?>d@b=v?@J@=wN¤¥¦z` u?@FCFL=KBLd?L=>?@PB@PJ=R?DB^JCB@=oBRBCLBb=t=xdc?Gq E?C=Ns¤O=JLF=LJ_BR=G?@ABDBGJ=>?@PBRJL=PB@A=M?CJFM`=v?L?DB^= G?@SBDB@J=>?G?CJRMBB@=_dRL?C=_JB=DB@AMF@A=_J>?CEdD?^q RB@=>FDB@A=_B@=LJ_BR=>?CDF=G?@SBDB@J=CBIBL=J@B>`=¢lFMJ@A= MBSB`=pdRL?C=QFGB=RBMJ^=dEBLb=BEJM=JLF=>FDB@Ab£=L?CB@A=_C= KBLd?L` v?E?DFG@PBb=G?DBDFJ=mDBQRm?CCP=u?MM?@A?Cb=M?G>BL= E?C?_BC=RBEBC=SBLF^=MBRJL@PB=aM^B@LP=DB@LBCB@=L?CM?CB@A= >?@PBRJL=CB_B@A=M?DB>FL=dLBR`=xBGF@b=^BD=JLF=R?GF_JB@= _JEB@LB^=_C=KBLd?L=vd?M?@d`=¢a^b=RBLB=MJB>B=H@AABR= RdRb£=EB@LB^@PB` m?C_BMBC=>B@LBFB@b=BRF@=J@MLBACBG=aM^B@LP=G?G>?CDJq ^BLRB@=^BD=DBJ@`=pJB=L?CDJ^BL=L?@AB^=mG?@AJ@B>n=_J=M?EFB^= CFGB^=MBRJL`=¢v?LJB=G?@F@AAF=_J=yvb£=LFDJM=aM^B@LP=PB@A= G?G>?CDJ^BLRB@=dLd=a@B@A=L?CDJ^BL=L?@AB^=L?CEBCJ@A= G?@F@AAFJ=aM^B@LP=_J=M?EFB^=CFGB^=MBRJL` nBC?@B=MBRJL@PB=J@Jb=aM^B@LP=G?@F@_B=BQBCB=>?q ('"ra&%s$ '"! DF@QFCB@=MJ@AD?=L?CEBCF@PBb=PB@A=_JSB_IBDRB@=E?CDB@Aq MF@A=v?DBMB=^BCJ=J@J`=o“––p—q’š˜®˜«™—š«š¬˜› tuv2-1w.x2-.t-2-y.z{*|2-uw2v


ABCDEFGHI

JKLMNOPQRSTSNUVKWNXPWMYPTNZ[[ !"#$%&'()'*+,-%.!*&/!"0."*% (

012345689 5 0 0006 8 06 ! 0 86060"#$% &'(  4)( *!

00 ! +2!(8 608   0("'

,-.-/-011>@

\]^_`abcde` 45.-4-16-75128195:;<-;=1>?2@ ,-.-/-0123

STUVWSXYZUY[\VW]^VW S

|ª‘†’“€‡”…•|’…’‡–‚|—™˜ž|™‹š‡›…œ|ƒ’~~’’~~’|…„…„†| ‰…|‡€¤|€‹‰|ˆ‡‡…‰~ªš|††|’€‰||†|‡¬‹†‡‡€……|šŠ«|“‡‰‡|€‰|‹€‡‰|…‰‡‚€|€‡“‡€~€Š‡Š‹|‹|‡†‡€…|‰ƒ“–~‡| |‘‡‚€ªŠ††|’“€‚|•‡‡…“|’‡‘‡|“Œ©‡•|…¥‡‡|‰~‚‘|’†‰|€‰|–‹|}…‡’…~Š|‡“|‹‡|‡Œ†|‡ˆ~€…|‰Œ§‘€†Š‡Š‚|‡}‡†€||€ ‰|€¥‡‡€‰|‡‘€‹Š‡€|…“|–‰~‡|€‹“‡…š|†’‡|‹|’~‹ˆ‡~…‚‡|‚‹‡‡€…|š“|“‡‡…‡€‰||‹‡…‡‚| ‰r‚Œ‡€€|€‘Š‡~~‚†Œ~|‰s…||§‡“‡‰Œ€|‚­„|‹}„~‡‡€€’||}‡q‡ƒ……ƒ‡|‘†Š‡|‡€|Š““||Œ~Œ‡€–’|‘¹†“||

‹|ƒ‡ƒ‡‹|™¯|ƒ†‡š|‰‹‡|‰€Š€‡| …„…„†|‹|Œ‰Œ‡’|®|€‡…|~€’~‹|Œ’‡‰‡|‹‡…| †ˆ‡‹|—˜™˜–| |º‹„| ‹†…~~ ‚‡€|…‡Š‡| ‹‡€“‡€Š| ª†€‡…|

}‡’€¨|†~“‡‚|“‰‡€‹‡€|“|…‡Š‡|’‡‹‚| ‰…‡¦‡€|¬„…Ž†ƒ~Š–|§‡‰~€|‰‹‡|’‡‹ ‹‡€|“Œ‹~‡’|•…‡~“„|¹¨‡„š|«„‰ ‰|  „…Š| €‡€Š|—˜|“|}~€‚|†ƒ…~‰|‹‡…‡‚| ‰Œ‡’|‹~€ˆ~€Š‡€|’‡‹‚|‹|§€ŠŠ†–|¨‡€| }’†‡‹|ˆ~Š‡|‡‹‡€|‹‰ƒ‡…|‹|“‡…‡‰‰| ¥„‡’€Š|“‡€| Œ’‡€“€Š‡€|‘‡€Š|ƒ…‡€Š†~€Š|“|£‰ Š“~€ŒŠ|‡‰ ‹|¬…†‚š|±‡€’| ¥‡“†’~ƒ| ‹‡€‡| |–|}‹‡|ˆ~Š‡| ‡’†|±’‡“~‰–|}€Š‡…‡‚‹‡€|Ÿ…‘‰Œ‡„†|©•| ˆ~‰Œ‡€|•|†‚‹„…†|‘‡‡|€“Š||®†|€‡‡‰‡ Œ€‡‚|‰‰€‡€Š|Œ’‡€“€Š‡€| †•’‡‡¨„’€…‡Šš||“…‡€»|¤€‚–|«„‡|¬‡ …„’’|ˆ~Š‡|“†‡Œ‹‡€| “‡Â ½ÃkoÆ …|‘‡€Š|ƒ…‡€Š†~€Š| ƒ‘‡€…~Š‰| ž™|“‡€|}„€’Œ……| ‡~…’|±•|—˜ | ƒ  … ‡ € Š † ~ € Š | “  | ” „ € “ „ € – † ƒ ‡ Š ‡  | † ’ ‡  ’  | † ’ … ‡ ‚ | ‡ ƒ † € | ‰ … ‡ ¦‡ € | © ~ † † ƒ ‡ … … | ª  € ‡ | }~ €  ‚ € – |¥‡‘€|‰€Š‡…‡‰|‹ˆ~’‡€|‰~†‰|€| |º‹„|‹†…~~‚‡€|¥‡‘€|‰…‡¦‡€| ¥…‡‹ƒ~€|º„»†– †’…‡‚|‹‡…‡‚|“‡|©•|¥ª¤£|¥„†„»|Œ‡“‡| ’‰|§€ŠŠ†|‡“‡…‡‚|‰€‡€Š|™ž|‹‡…š|†| ¥‡‘€|†~“‡‚|‹‰ƒ‡…|ƒ†‡|‰€ŠŠ~ ‰‡’‚“‡‘|‹“~‡|q~Œ|©|™ž–|”‡…~|‰‹‡| ™ž|‹‡…š|“‡€|‹‡…‡‚|™˜|‹‡…–|±“‡€Š|‹„| |ª†€|¬€Š|‹‰~€Š‹€‡€|‡‹‡€| | ‡‹‡€|ˆ‡†‡|Š…‡€“‡€Š|‡†‡…|±Œ‡€‘„…|«‡»| ‰€‡€Š|™˜|“|”Ÿ±•|”……|†|™™|¡‡…€‡| ‡¦‡‘|‰…‡¦‡€|’‰|§€ŠŠ†|‰‡†€Š‰‡†€Š| ‰‰‡€‹‡€|¤‚„‰‡†|¡‰‡…€|“|ƒ‹|‹| €}‡ ’€¨|†’…‡‚|†‰ƒ~‚|“‡|“‡–| •©|~€’~‹|‰‰‡†’‹‡€|’‹’|‹|™¯|ƒ†‡–

6jghgppm7qjs

¢™›œ£¤£”¥£¦ ¢œ¥

©ª«¬­®¯°±®Y²³´°µ®µY¶µ·³´¸Y[¯³¸¹º³³¸¸YY ɳ¸µ®É±Åµ¸· µ¸¸¸·µY²³´°µ®®µµî µYîïÑ ïðâããìëââñÇ ñYDZ DZY ¶¯¸Ç³°Å±ÈµY̳´®µ ®µ¸¸ËË »¼½½¾¿¼½½ÀÁÂYñ¸±Y²Ä®²³´YS´°³¸µÅYX¯¿ U³²µÈµ±Yɳ®µ±¸· ¸¸Y·µ¸¸ÈÈY²´ ²³´Äɳ É ´µ°±YÇǵµ± µ´±Y°±°±Y õ°YÆÄÇÄŰñYºµ´¯°Y®³¸ÈºµÇµÉ±Y®µ¸Êµ¸Y °µ·µÉYñ´±YÆÄÇÄŰñYʳŵºY ºY͵DZ Dz Éɳ³¸Ê±¸È ¸ÈY Ãů²¸·µY±Ê¯ËY¶Ä®²³´Yµ°µÅY̳´®µ¸Y±¸±YͯÈȵY Y²µÈ±µ¸¸YYÉ¸Ê ÇµÅµ®Y°±°Ê³®®YÉɳ³´®µ±¸µ¸YòêêÏó ÏÑóô óôÔÔÏÐõËYÚ± ÚµµY ºµ´¯°Y²³¸Ê´ÄÃYdz¸Èµ¸Y´³Ãµ¸¿´³Ãµ¸¸·µYDZY 9 ™ › ͵DZY°µÅµº° ººY°µÊ¯¯Y °Ã¯µÇYÎÏÐÑÒÓÔÕÏÐÖ T³¯¸±Ydz¸Èµ¸Yɵ´µY´³Ãµ¸¸·µY±Ê¯É¯¸Y ʵÃYʳ´³ÅµÃõ¸YóʱõYS´°³¸µÅY®³¸Íµ¿ zq¾¿m½ÅÆ ®¯Y¶µ·³´¸YɵǵYųÈYɳ´Êµ®µY×¾Y ¹‹…|˜—–|¬§¥ ²³°µ´YX±ÈµY]ºµ®É±Ä¸°YDZYUʵDZ¿ ¹‹…|˜ž–|¬§¤ª ĸYV®±´µÊ³°ÂYXĸÇĸÂYTµ²¯Y ®®³³°±¸¸YY »¼½Ø¼ÁYDZ¸±ºµ´±ËY[±°±Y²³¿ ÈÄÅYS´°³¸µÅY·µ¸È ¸ÈÊ ¯¸··µµ µYµÃµ¸¸Y͵DZ ÇYµ¸¸¹¹µ®µµ¸¸YY °µ´Yɯ¸YDZ¯°¯¸È±YÆÄÅ¿ Yʳ¸¸Êʯ¸· µ¸¸Y °³´±¯°Y²µÈ±YﲯYŵٵ¸Ë DZYǵŵ®Yɳ´Ê³®É¯´´µY ¸°°Ã¯µÇY¶µ·³´¸Yʵ®ÉµÃ¸· ¸ µY°¯Çµ ¯ÇµºY º®³®¿ ǵº°·µÊY±¸±Ë Wµ®¯¸Y ·³´¸Ydz¿ ɳ´º±Ê¯¸Èõ¸Yó²³´µÇµµ¸YÆÄÅDZËYܵÉÊ Éʳ¸Y¶µ ¶··³´¸Y Y[³¸ÈºµÇµÉ±Y¶µµ·´ É®µ ®µ±¸¸YY ƺ±Å±ÉÉY ®µ ÉXµ Xº® ® ®³ ®³¸· ¸·³²¯ÊY°±µÉY®³³®µ ® ʱõ¸Y ¸É³´È³´µ¿ ¸Èµ¸Y°ÊµÊ¯°Y°³²µÈµ±Yɳ Xµ º®Y µÅ±Y õ¸Y ¸´´Ã ¸¸·Y ŵٵ¸Y°³²³¸µ´¸·µY²¯Ãõ¸¸YYõ± ³Ãµ¸¸· µYʳ´°³²¯ÊË É³´¸µµººYY É®µ DZY²³ÃY°µ·µÉÂY ɳ´Êµ®µYDZ͵ŵ¸±YÆÄÅDZËYÚ±µYɳ UU² ³²µÈµ±Yɳ ®µ±¸Y·µ¸ÈY²³´ÉÄ°±°±YDZ ɱ¸¿ Xµº®Y º®®Yʳ¸Ê¯¸·µYµÃµ¸Y ¸°°³´±¸ÈYʳ´Å±²µÊY²³¸Ê ¸Ê´ÄÃÃÇ Ç³¿ ×½YõűY®³ÅµÃ¯Ãµ¸¸·µYóʱõY²³´É±¸Çµµº¿É± Ydz ® ®²¯µÊÊ´ ǵºYÃů²Yǵ´±Y¶µ·³´¸Y¯¸Ê¯ÃY ¸Èµ¸YÆÄÄÅDZËYU±Ê¯µ°±Y±¸±Y®³ Y´³¿ µÊ ¸ Æ Ä ÄDZ ¸ ¸° ®³®É³´Ã¯µÊYÛ]YÜÄŸY°³¿ ¯¸± Y µ ¸Ê µ ´ µ Y ÆÄ Å Ç± Y dz ¸È µ ¸Y ¶µ · ³ ´ ¸Y °³¿ DÒ Ú E× ÔDÒ Ú E ¸ ¸®³ Y ²³Å¯®YµÃº±´¸·µY®³¸³´±®µY FGHIJKL ®µ à ± ¸Y ®³ ¸µ ´ ± Ã Ë Y ¸¯ÂYõ®±Y°µ¸ÈµÊY®³¸µ¸ÊʱY ɱ¸µ¸Èµ¸YS´°³¸µÅYDZYµÙµÅY GHIJKL ç³¸Ê 1!"#33$ É³Þ´Ê µ ¸ ¸Ç DZ¸µ ¸ÈȵY µ¸Y ¸±¸±±ËYYÆÄÇÄ ÇÄŰñY²³´µÇµµY ®¯°±®Y±¸±Ë ¸Ç± %&'( ()*ò@ ò@çAéBí éBí B øëôC DZ Ç ± µ ¸ ¸® ® ³ Ùµ¸Yõ®± ®±ËY Ƴ®µ±¸Y²³´Çµ´µºY¹µ®¿ Y ° µ ¸µ Y ǵ ¸Y µ à µ ¸Y ®³ Å µÙµ ò +'&,-&!*ò ðñ S°°³¸µÅYµÇµ ǵŵºY ºÅµÙµ ºÅ Ù ¸Y ¸Yóŵ°YµÊµ°ËY ɯ´µ¸YÆÄŵ¸Ç±µ¿Ì³´®µ¸Y S´ ܵ®±YµÃµ¸Y ¸É³ É´´È±YóYXÄ XÄÇÄ Ä¸ÇÄ ¸ ¸Yǵµ¸Y ¸Y ±¸±É¯¸YʱǵÃY®³´µÈ¯Ãµ¸Y !# %'& 0.'&)! #3/$ ܵ 0&!*ü@5 éBíøëôC ®³Å³ÊµÃõ¸Y ¸ Ç µ Ê ¯ à óïµÊµ¸Y·µ¸ÈYDZ®±Å±Ã±Y ǵ ° µ ´ Y ¯¸Ê ¯Ã Y Å ³ È Y à ³ ¿ *3 1 2 2* é3) 3 )*é 3 ʱ®Y´µÃ°µ°µY̳´®µ¸Yʳ´°³¿ ǯµµÂààÊ YʳõÇYXµº®Ë ð ®³®²³´±Ãµ¸Y ²¯ÊËYܯµÅ±Êµ°YDZ¹µ®É¯´Y ¶³ à Y°³¸±Äı ´Y±¸±Y®³ &# 1&!24&.) )#$ & #$ # 35$ ¸Ã³Éµ ɵǵ ǵYSS° ¸µÅÂY ¸Å dz¸Èµ¸Yɳ´ÝÄ´®µY³Ã°³Å³¸Y ɳ´±¸ÈµÊµ¸Y ´°³¸µ 0& 0 ! * 5 @

Bí 5@

Bí ø ë ô C ºÙ Ù µ ® ®¸ ¸· · µÊ õ øY ®³¸¹¹µ´±Y ·µ¸ÈYDZʯ¸Í¯Ãõ¸Y¶µ·³´¸Y ² µ ºÙµ Y Ê ± ®¸· µ Y Ê µ à Y µ à µ ¸Y ®³ *3 1 2 2* é3) 3 )*é 3 ® ¸ÈÇ Ç ± V® ® ± °U DZ¿ Ç¿ DZYÃĮɳʱ°±Y]ºµ®É±Ä¸°Y ºµ ° ± Å Y ± ®² µ ¸È Y DZ Y V®± ´ µ Ê ³ ° YUÊÊÇ µÇ± 6,-& 78)-#3/$ ¯®Ë ¯® ³· ¸ · ¯ Ê ê Ïóô Ïõ µÇµÅµºYݵÃʵY·µ¸ÈYʵÃYʳ´¿ Y ß µ Y ®³ ¸· ³ ² ¯Ê Y òê Ï Ñ óô Ô Ô Ï Ð õÑ 0&!*5@ ææBíøëôC µÃµ¸Y ¸® ® ³ ¸ Í ÍDZ Ù Å ±Ë ²µ¸ÊµºÃµ¸Ë ®³ ¸Í µ DZ Y Å µ Ùµ ¸Y ° ¯Å ± Ê Ë 3)*1 *æ1 2*ç ¸µÅYµÃµ¸Y ¸ Þ[³´³ÃµY»¶µ·³´¸ÁYÅÄÅÄ°YóY KNIGJOPIJQRIJ ÞUµ·µYÊÊà µÃY²³´É±±Ã±´YS´°³¸µ ®µ±¸Y ¸²²²´ ºµ¸Y ¸Çµµ¸Y ¸®³ ®³¸± ¸±¸È ¸Èȵſ ݱ¸µÅY®¯°±®YŵůYǵ¸YͯȵY®µ±¸Y MKNIGJOPIJQRIJ ²³´®µ ³´Êµºµ ¸Y²²¸· ¯µ¸ÈÈY¯¸Ê ¯¸Ê¯Ã ¯Ãà ®±ËY DZYݱ¸µÅY]ºµ®É±Ä¸°YɵǵYʵ¿ µ¸·µÃY´¯µ Yõ®± 0&!,)9,.#3:$ õ¸Y 0&!*ü@ ü@5 éBí éBíøëôC ߸±YµÃµ¸Y ¸ ® ± É Ç ³ ¸ È ¸Ç±±¿ º¯¸Y¼½×½ËY߸±YµÇµÅµºYʱ®Y²³°µ´Y ®± ´ ± ÉY dz ¸È µ ¸Y ɳ ´ Ê µ ¸Ç± +'&,-&!*:; :;) ¸È ȵ¸Y ¸Ê³´µµº± DZY¶¯¸Ç³ ¶¯¸ ¯¸Ç³ dz°Å±ÈµµY ®±Y ʵɱYõ®±Yɯ¸·µYɳůµ¸ÈY®³¿ ú±±´YDZ ËYܵ®± ¸ ³° ¸ ¯ ¸Ê ¯Ã® ® ³ ¸ µÈ ¸ ¸ÈµÅµºÃµ¸Y®³´³ÃµËY[³´³ÃµY®³¿ µ à µ ¸Y ɳ ´ È ± Y à ³ Y ° µ ¸µ Y ¯¸Ê ¯Ã Y ®³ ¸µ ¸È ÂàY (6 3<$ 7)6 ( 6&'# 6 '# #$ ®Ë ®±Å±Ã±Y°³Í¯®ÅµºYɳ®µ±¸Y²³°µ´ÂàY ¯Í µ ´ Y Xµ º®Ë 0&!*5@ 0 5@ 5éBí éBíøëôC ɵ°°Ç ǵ´±YµÃ°°Y ®µ¸Y õʵYÆÄÅDZYDZŵ¸°±´YáâÓãÖäâåË ç³´Å³Éµ Yǵ ±YöõìëÓÐYɳ³®µ ±¸Y *1 2*æ 3)* 3) 2 é1 ǯµÃ ¸ÂYŵȵµS Ƴ®µ±¸Y²³´¯°±µY¼æYʵº¯¸Y±¸±¿ ǵ ´ ± Y à ³ ǯµ Y à ³ ° ³ ² ³ Å µ ° µ ¸Â Y S ´ ° ³ ¿ -> "# 3<$ ¸µÅYÃĸʴµ =.&!>?." "#$ #$ # µ¶ ¶ µ ¸Y ɯ¸Y®³¸·³²¯ÊY°³Í¯®ÅµºYɳ¿ Y ¶µ · ³ ´ ¸Y ®³ ¸Í µ ¸Í ± à µ ¸Y ° µ Í ±µ¸Y 0& 0 &!*ü@ ü@æ æç çBí íô 5çBí øëôC úµ º µ °° É µ² µ® ® ³ ¸ · ®µ±¸Yº³²µÊYǵŵ®Y°Ã¯µÇY¶µ¿ ° Y ° ³ ɵ à ² Ä Å µ Y ®³ ¸· ³ ´ µ ¸È Y µ Å µ Y Ê ± ®¿ *1 2*ò 3)* 3 3) 2 ç1 VÄÄɵ ÉµÜ Ü³Ç¯µ ǯµYʱ®YͯȵY ·³´¸ËYÚ±µ¸Êµ´µY®³´³ÃµYµÇµÅµºY ʱ®Y´µÃ°µ°µµV´ YV´ ËYܳ ° ¯¸ ÈY°³ÉµÃ²Äĵ ɵ´µYɳ®µ±¸Y·µ¸ÈY°µ¸ÈµÊYµÃ´µ²Y ° µ ®µ ¿ ° µ ®µ Y ®³ ¸È ¯° ¯¸È ŵY 0& 0& 0 &. 0&!8,- 0 ¸Çµ ¸Ç ǵºË ºËY÷©ø ©øùúûüüý úûüü úû üüý üýþÿ þÿ1 dz¸Èµ¸¸·µYDZY²³´²µÈµ±Yʯ´¸µ¿ ±¸Çµ 012341ýü5­­ 0&!* @òçüBíøëôC 3)*1 *é1 2*é ®³¸Y²³´°µ®µYç±®¸µ°Y̳´®µ¸Ë Þڵŵ®Y°Ã¯µÇY¶µ·³´¸YµÇµY [µ´±ÄYèÄ®³éYDZYdzɵ¸ÂY®³´³¿ ºÙ³±¸¿ õYͯȵY®³®±Å±Ã±YÛ´µ¸¹ÃYT±²³´·ÂY¶µ°Ê±µ¸¸YYU¹ºÙ³ ¯µµY °Ê³±È³´ÂYƺ±Å±ÉÉYXµº®ÂY[µ¸¯³ÅYW³¯³´ËYSǵ SǵµYÇǯµ ǵ¸Y ¸ ɳ´Êµ¸Ç±¸Èµ¸Y®³¸ÈºµÇµÉ±Y®³´³ÃµY°µÊ¯¯YYêâåÏÏYǵ ÂàY¯¯¸È ¸È¿ °µÊ¯YÓëÓìËYƳůµ¸ÈYõ®±Y°µ®µ¿°µ®µY²³°µ´Â¯ ÇÈÉ ÈÉÊËÌÈÍ ÌÈÍÎÏÐ ®ææ×à õÉYÆÄÅDZÂY·µ¸ÈY®³¸¹³ÊµÃY×íYÈÄÅYǵŵ®Y ×YõűY

fghijklkmnklgoipglqigmrkskoqotqomujkhikq

vwxyz{|}~€‚€|ƒ„…‚|†‡ˆ‡| €|ŒŽ„‰‡|‰ ‰‰ƒ‡€ŠŠ‡‹‡€Œ Š|‰‹‡’ ‡|’~€ˆ~‹‹‡€“ €|“| Œ†Ž|‘‡€Š‰ Œ€’‡†|”Š‡|•‚‡‰Œ„€†–|}~†‰| …‡…~|“‡€|Œ‡“‡|’‡‚~€|—˜™˜š|›œž Ÿ ¡¢|ƒ‚‡†…|‰…‡ˆ~|‹|Œ‡’‡| Œ~€‡‹|‹„‰Œ’†|‡€’‡’‰|…’| £„Œ‡–

¤‡Œ|†‡‘‡€Š€‘‡|¥‡‘€|† …‡…~Š ~|Š‡Š‡…|†‡‡’|‰€’‡†|“|Œ‡ ’‡|Œ~€‡‹•‚ ‹|•‚‡‰Œ„€†¤ †–|¤‡‚~€| —˜™˜|‰‹‡|‹‡…‡‚|“‡|¦‡‹…| §’‡…‡|§€’|}…‡€–|¨‡€|‰~†‰| …‡…~š|¥‡‘€|‹‰ƒ‡…|Š‡Š‡…| ‰€ˆ~‡‡|•‚‡‰Œ„€†|†’…‡‚| “|Œ‡’‡|Ž€‡…|‹‡…‡‚|“‡|¦‡

ÑÒÓÔÕÖÒÕ×ÒØÙÚÛéöèéæèé56î7íøúñçûé8÷íøþ9íø òòèéòèé58÷íøþ9íøæûç6î7íøúñ ç èéæèéç8÷íøþ9íøçûé6î7íøúñ é5èçòèéé6î7íøúñòûò8÷íøþ9íøÖÕÔ ÒÛ×Ú Ò ÒØÒÛÚÛâÚÛ ßØàÚ×áÚâÚãÒÕÚÓäåÕ æçèéç 01êëìíîïððñ 343 Ý òèéç 01óô÷ôôúîô 3ûé Ü éòèéò 01óôðõí 2ûé Ü éòèéò 018úëøé5 ûé Ü éöèéò 01ó÷øùíîñúøù2ûé Ü çéèéò 01óþ9úñõíé ûé Ü çüèéò 01ýñúþõÿ÷îø éû2 Þ çüèéò 01ðñ7ÿ÷î 3ûé Ü

‹…|§€ŠŠ†|•‚…†‡|…¦ ¦‡’|‡“~| Œ€‡…’– ©‡‹’‡ ‡|’~“ ~|“‡’‹‡€† €|†‡‡| ‰€“‡…‡‰|„…‚|Š…‡€“‡€Š|ª †€‡…|«‡‹|¬…†‚–|­‰ €‡€Š‡€|•‚…†‡|‡’‡†|¥‡‘€|“| ®|€‡…|‰~†‰|…‡…~|“‘‡‹€€‘‡|ƒ†‡| ‰€Š€†Œ‡†|ª†€‡…|~€’~‹| ‰€Š‡…‡‚‹‡€|‡‹†‡†‡|«‰‡€| ’~|“|™¯|ƒ†‡– °±‡‘‡|Œ‹|’~|‡‹‡€|‰‰ƒ| €†Œ‡†|‹Œ‡“‡|†‡Œ‡Œ~€–|•‚… †‡|‰…‡‹„€|‰~†‰|‘‡€Š|ƒ~ ~‹|’‡Œ|‰‹‡|ƒ~€’~€Š|“| ƒƒ‡Œ‡|Œ’‡€“€Š‡€|“‡€| ‰€~€ˆ~‹‹‡€|‹‡‡‹’€‘‡|‘‡€Š| ƒ†‡š²|‹‡’‡|¬…†‚|“…‡€†|† ’~†|†‰|ª†€‡…– ±‡‰‡|‚‡…€‘‡|“€Š‡€|•‚…†‡| ‰~†‰|…‡…~š|ª†€‡…|†‡‡’|€|‰ ‰‡€Š|’€Š‡‚|’Œ~~‹|“|‹„‰ Œ’†|“„‰†’‹–|³´žµ¶¢¢·¸| ƒ‡‚‹‡€|’‡€‡‰|’‡‹|ƒ†‡|’‰ ƒ~†|Œ„††|‰Œ‡’|ƒ†‡|“‡€|“|

…‡Š‡|’‡‹‚€‘‡|‰‹‡|’…‰ €‡†|“‡|‡ˆ‡€Š|¹‡…‡|©ª|†’…‡‚| ‹‡…‡‚|˜™|“‡|’‰|•‚‡‰Œ„€†‚Œš| ¥…‡‹ƒ~€|º„»†– ‚‰ °­‡‰|ƒ~’~‚ |‰…‡‹~‹‡€€ ‘‡|†‹‡‡€Š–|­‡‰|‚‡~†|ƒ†‡ ‰‡†‡‰‡|‰…‡‹~‹‡€€‘‡|†ƒ‡Š‡| †‡’~|’‰|‘‡€Š|~’~‚–|­‡‰|Œ~€‘‡| Œ‰‰Œ€|“|†€š|‹‡‰|Œ~€‘‡|‡’ ‰„†Ž|ƒ‡Š~†š|“‡€|†‡‘‡|Œ‹|† ‰~‡€‘‡|‡‹‡€|‰‰ƒ‡€’~|‹‡‰š²| ‹‡’‡|Š…‡€“‡€Š|‰‡†‡|“Œ‡€|§€Š Š†|’†ƒ~’– ª†€‡…|‰‰‡€Š|‰‡†‚|’…~ ‹‡|†’…‡‚|‹‡…‡‚|“‡|¥…‡‹ƒ~€–| ­‹‡…‡‚‡€|’~|‡‹‡€|‰‹‡|ˆ‡“ ‹‡€|‡‰ƒ~‹|~€’~‹|’‡‰Œ…|ƒ‡Š~†| †‡‡’|‰…‡‹„€|…‡Š‡|‹~†‡…|‰ …‡¦‡€|¥‡‘€–|±ˆ~‰…‡‚|Œ‰‡€| ’‰‡†~‹|¬…†‚š|¤‚„|¬‡… „’’š|“‡€|”~‹‡†|¹„“„…†‹|“Œ‡†’ ‹‡€|¼·¸´|†’…‡‚|“†’‡‚‡’‹‡€| ‰…‡¦‡€|¥…‡‹ƒ~€–|½nlg¾¿oÀ okÁiÂÃÄsÅÃkoÆ

6klig¾qmim 6klikhq ±…‡†‡|r™—s| ¹‹…|™–ž˜| ¬§¥™¯–ž˜|¬§¤ª wlikoqhmim o¿koÃjko º‡ƒ~|r—˜—s| ¹‹…|˜—–| ¬§¥˜ž–|¬§¤ª wumoghqomim vqlÃkhÄoq ­‡‰†|r—™—s| ¹‹…|˜—–| ¬§¥˜ž–|¬§¤ª

7¿„qi6 im6Ä8Ähi„g

¤›  ¤›  _`a`brwop cdam‰e_€fŠ‡`†‹c‡€| _ghijkjelrwopdmn f a h ` m’…‡‚|‰€“

ƒ‡‚¦‡|ª†€‡…|‚‡~†| ‰‰Œ…‚‡’‹‡€|‡‹ †|Œ„†’Ž|Œ‡†‡’† €Š‹|“‡|¹‡…‡|©ª| †‡‡’|ƒ‚‡“‡Œ‡€|“€ €¥‡ €}~ Š‡€ |¥‡‘€ |}~€‚€| Œ’€Š‡‚‡€|Œ‹‡€| €–|§€|‡“‡…‡‚|‹‹‡…‡ ‰Š‹ŠŒŽ  ‚‡€|Œ’‡‰‡|‘‡€Š| ‹‡‰|“’‡|“‡|’‰|“| ƒ‡¦‡‚|…»…|‹‡‰– ¨~…|‰…‡¦‡€|¥‡‘€|‡“‡…‡‚|‹†‰ Œ‡’‡€|‰‡†|ƒ‡Š|ª†€‡…|~€’~‹|‰‰Œ …‚‡’‹‡€|‹‡‡‹’|‹~‡’|“‡€|‰€Š…~‡‹‡€| †‘‡‡’|Œ‡“‡|†‰~‡|„‡€Š|†‹~‡“|¤‚|q~€ €†|†„…“|“‡€|†‡Œ|ƒ’‡~€Š– ¥‡Š|†‡‘‡š|‰~†‰|ª†€‡…|ƒ…~‰|ƒ ‡‹‚–|¹’‡€“€Š‡€|’€Š‡‚|Œ‹‡€| €‡€’|†‡€Š‡’|ƒ‡’–|­‡‰|‚‡~†|‰‰ Œ…‚‡’‹‡€|‡‹†|Œ„†’Ž–|§€|‡‹‡€|†‡€ Š‡’|‰‰ƒ‡€’~|‹‡‰|~€’~‹|’~†|ƒ‡€Š ‹’–r€s tÆmwlikokmfkotklumvwx¡œ´žy·¸¢xwzž{œ| wx¢¸œ·ž} xw~ €

‰„€†’‡†‹‡€|ƒ‡‚¦‡| ‹‡‰|†“‡€Š|ƒ‡“‡| “‡…‡‰|‹„€“†|†‰Œ~ €‡–|­‡‰|‰‰…‹|’‰| ‰ ƒ‹…‡†|“‡€|‰‡‰Œ~| ‰€Š‡…‡‚‹‡€† €|†‰~‡| ’‰|‘‡€Š|‰…‡¦‡€| ‡‰–|§€|’‡‚~€|„Œ’ ‰Š‹ŠŒŽ ‹ ‰†‰– ¤‰|‘‡€Š|‹‡‰|…‡ ¦‡€|‰‰…‹|…‡Š‡|’ƒ‡‹|‰‹‡|‰~†‰| €–|”‡Š‡…‡Š‡|€|‡“‡…‡‚|Œ’‡€“€Š‡€| ‘‡€Š|‚‡~†|‡€“‡|‰€‡€Š‹‡€š|€‡‰~€|“€ Š‡€|‡‡|‘‡€Š|’“‡‹|‰~“‡‚–|§’~|Ž‡‹’‡|’‡‹| ’ƒ‡€’‡‚‹‡€– ¨€Š‡€|†‰‡€Š‡’|“‡€|‹‹„‰Œ‡‹‡€| ‘‡€Š|“‰…‹|‡€ŠŠ„’‡|†‹~‡“|’‰|‹‡‰| ‡‹‡€|ŒŠ|‹|”„€“„€|“€Š‡€|‚‡‡Œ‡€| ƒ†‡|‰€“‡Œ‡’‹‡€|‚‡†…|Œ„†’Ž–|§’~|‡‹‡€| ˆ‡“|‰„“‡…|ƒ‚‡Š‡|~€’~‹|…Š|‹“~‡|†‡‡’| ‹‰ƒ‡…|‹|‹‡€“‡€Š|‹‡‰–r€s tÆm¿ppm‚kƒoÄkiiumvwx¡œ´ž…x†·¢ž ‡¶¢´¢zž{œwx¢¸œ·ž¼ˆx†·¢€¶¢´¢~ €


8 6 45 6789 GHIHJKHLIH

MNOPQRSPTUUVRWXYZ[\R]R^_TPTRWX`Z[\ abcdcRecR fA7+-7/1g@h1i8706j=8:1klgm1n*/01o/6/p1qrm1 s-3/8p1tum1v8/0.1w/></8:p1rum1n=A01)788Bx o/03A7-6781f,6B1g@h1w77:-1y0,67:1klm1z/B/1 )=*8{p1ulm@<70p1tgm1|78?,=19?}78=p1l~m1 f/8+=-1)77€x *::78-‚17+:1)=501u@g1ƒ,?/0196A+76,31kq~m1 w771„=/.…1†um1f/++*>1o3o/0/>/0p1ghm1 98=*0/1F=0{p1lqm1n/>7-1o3986A*8p1r‡m1 98=*0/1F=0{x aˆ‰Sb‰ˆRd‰cŠ‹‰ w,78<==+1l@h1|5/0-7/1f,6B1k†gm@<701|67701 Œ788/8:p1gqm1A,+,<<71f=*6,0A=p1lhm1n=-{1 Ž08,*7p1lqm1w*,-1|*87€p1tum@<701‘/0,7+1 |6*88,:?7x ’QNO_“_TR^_“_T”N•N u1o/01y0,67:1~q1~u1~1†1q~@†u1ql ~1o/01f,6B1 ~q1ul1r1†1gr@~g1l† †1fA7+-7/1 ~q1ug1t1l1ll@~r1g‡ g1)=6670A/>1 ~q1ug1q1q1gg@†h1gr l198-70/+1 ~q1u~1r1q1lh@~‡1gg q1Ž786=01 ~q1uh1u~1g1gh@†~1g~ t1w,78<==+1 ~t1uh1‡1r1g‡@†g1†‡ r1|5/0-7/1 ~t1‡1uh1r1†r@†g1†t ‡1ƒ7-61i8=>1 ~q1uu1g1uu1†q@†l1†t uh1|6=.71f,6B1 ~q1t1u~1t1~q@†u1†† uu1ƒ7-61/>1~q1r1q1u~1~‡@†r1†h u~1v*+A/>1 ~q1t1r1uu1†q@g~1~‡ u†1|*0:78+/0:1~q1t1r1uu1~r@†g1~‡ ug1„=85,3A11 ~q1q1uu11‡1~l@gh1~‡ ul1|mA/><6=01~q1q1‡1uu1†q@gl1~t uq1„753/-6+71~q1t1q1u†1†g@gq1~t ut19-6=01–,++/1~q1 l1‡1u~1~l@lh1~g ur1—7/:,0?1 ~q1l1r1u†1††@gr1~† u‡1ƒ,?/01 ~q1l1q1ul1†h@lu1~u ~h1˜—1 ~q1~1uu1u†1u‡@gu1ut ™š›R^œš• u‡1?=+1—=;,01–/0178-,71ko/01y0,67:x ur1?=+1w*,-1|*87€1kw,78<==+x ul1?=+1o,3A*1k|5/0-7/x w91wžŒ9 —7/+1|=3,7:/:1u@u1w7/0671kurm@<701f/8+=-1 –7+/…1~‡m@<701o,3A7+xE1F/86*1>78/A1ltm1 „,.=-1F/8/;7+/-1kw7/067x –/+703,/1~@h1o/++=83/1kqhm1—,3/8:=1f=-6/p1 rum1—=;786=1|=+:/:=xE1F/86*1>78/A1~rm1 ),0=1f=-6/1k–/+703,/x1 —7/+1–/++/:=+,:1h@†196+76,3=1o/:8,:1kuum1 —/:/>7+1v/+3/=p1l†m1‘,7?=1‘/1|,+/1f=-6/p1 ‡hm1f8,-6,/01—=:8,?*7€x Ž-</0B=+1u@h1—7/+1i76,-1ktm1|78?,=1 Œ/83Ÿ/x1 —7/+1o/:8,:1~@h1—/B=1–/++73/0=1k†m1o=8/6/p1 u~m1|78?,=1—/>=-xE1F/86*1>78/A1urm1|78?,=1 —/>=-1k—7/+1o/:8,:x ’QNO_“_TR^_“_T”N•N u1i/837+=0/1 ~g1~u1~1u1rh@~t1ql ~196+76,3=1 ~g1ut1~1l1gt@~†1l† †1—7/+1o/:8,:1~g1 ul1g1l1qh@~~1g‡ g1o/+/?/1 ~g1u~1q1q1†t@~u1g~

!"##$%&!'"%(

S¦‹ˆb§M¦1@1 7+/6,A1—7/+1 o/:8,:1n=-71 o=*8,0A=1 >70B/6/./01 6/.1>70*6*<1 .7>*0?.,@ 0/01:,8,0B/1 ;/./+1>7+/6,A1 .+*;1./B/18/B/178/03,-1/8,-1 |/,06@Œ78>/,0E1„/>*01:,/16/.1 >70B7;*6./01./</0E1‘,1o/:8,:p1

l1–/+703,/1 ~g1u~1g1r1†g@†l1gh q1|=3,7:/:1 ~g1uh1t1t1†r@†h1†t t1–/++73/0=1 ~g1u~1u1uu1††@gu1†t r1—7/+1i76,-1 ~g1uu1†1uh1†u@†l1†q ‡1w7/0671 ~g1uh1g1uh1†h@†q1†g uh1|7,++/1vf1 ~g1‡1l1uh1††@†l1†~ uu1Œ76/j71 ~g1‡1l1uh1†~@g†1†~ u~1Ž-</0B=+1 ~g1r1t1‡1†u@†g1†u u†1–/++/:=+,:1 ~g1r1q1uh1†~@†~1†h ug1Œ8/0/:/1 ~g1t1l1u~1~†@†g1~q ul1i,+;/=1 ~g1t1l1u~1~‡@gt1~q uq1s-/-*0/1 ~g1q1t1uu1~h@~t1~l ut1 /8/?=€/1 ~g1t1†1ug1~†@†g1~g ur1f7+6/1–,?=1 ~g1l1l1ug1~~@†u1~h u‡1o/++=83/1 ~g1g1q1ug1~†@gl1ur ~h1‘7<=86,=1 ~g1†1t1ug1~r@lg1uq ™š›R^œš• †l1?=+1w,=07+1o7--,1ki/837+=0/x ~g1?=+1f8,-6,/0=1—=0/+:=1k—7/+1o/:8,:x ~h1?=+1—/:/>7+1v/+3/=1k96+76,3=x ^‰ˆb‰Rc f/6/0,/1u@h1i=+=?0/1kg~m1|78?,=19+>,8=0x Œ70=/1u@h1y:,07-71k††m1n*8/¡1F*3./x „/<=+,1h@h1|/><:=8,/ )=8,0=1~@u196/+/06/1kg~m19+7--,=1f783,p1rtm1 –/+6781i,8-/…1tlm@<701Œ78>01‘70,-x y|17-3/8/1h@~1f/?+,/8,1kl†mp1qum1o/83=1|/*xE1 F/86*1>78/A1‡hm1–+/:,>,81ƒ7,--1k7-3/8/x v,=8706,0/1g@u1ž06781o,+/01ku†mp1qlm19:7>1 w¡/¡,3p1††mp1llm1|67/01n=76,3…1rtm1906=0,=1 f/--/0=x ’QNO_“_TR^_“_T”N•N u1n*706*-1 ~l1ut1g1g1lh@ur1ll ~1„/<=+,1 ~l1ul1q1g1gq@~u1lu †19f1o,+/01 ~l1u†1l1t1gg@†u1gg g1w/€,=1 ~g1u†1l1q1†l@~q1gg l1ž06781o,+/01 ~l1u†1g1r1gh@††1g† q1v,=8706,0/1 ~l1u~1q1t1gl@†h1g~ t1f/6/0,/1 ~l1uu1q1r1†~@†h1†‡ r19|1—=>/1 ~l1uu1g1uh1lu@g‡1†t ‡1y:,07-71 ~l1‡1‡1t1†l@†g1†q uh1/8>/1 ~l1r1r1‡1†u@††1†~ uu1)=8,0=1 ~l1t1uu1t1~‡@~r1†u u~1|/><:=8,/1~l1r1q1uu1†u@†h1~‡ u†1fA,7=1 ~l1r1l1u~1~q@gh1~‡ ug1f/?+,/8,1 ~l1t1t1uu1~r@gu1~r ul196/+/06/1 ~l1r1l1u~1~~@†l1~t uq1i=+=?0/1 ~l1t1l1u†1††@†l1~q ut1Œ70=/1 ~l1q1t1u~1~q@†t1~l ur17-3/8/1 ~l1q1†1uq1~h@lu1~u u‡1/+78>=1 ~l1†1uh1u~1~~@†‡1u‡ ~h1|,70/1 ~g1q1q1u~1~g@†g1ur ™š›R^œš• ur1?=+1Ž:,0-=01f//0,1k„/<=+,x ul1?=+1|67<A/01Ž+1|A//8/5B1k9f1o,+/0x ug1?=+1906=0,=1‘,1„/6/+71ky:,07-7x ¢N£¤NQR^_QNONRWX¥Z[\ wžŒ91f9ožs„| 98-70/+1-1o*703A70 vf1=86=1-1o/+/?/

)A71|<73,/+1s071>/-,A1678,./61 .=068/.1A,0??/1~huqE §‰^™c1@1o/06/01<7>/,01w/€,=1 :/019f1o,+/019+7--/0:8=1„7-6/p1 >70?*0?./<./018703/0/1<70@ -,*00B/1</:/1/.A,81~hu†10/06,E1 ‘,1*-,/1B/0?1-*:/A1†q16/A*0p1 ;7.1/-/+1ž6/+,/1,6*1,0?,01-7?78/1 >70?/.A,8,1./8,780B/1;78-/>/1 6,>1B/0?1.,0,1,/1;7+/p1o=0687/+1 ž></36E

0123 

óôû÷ õôööü÷øùú âãäåæçèéêèëìäåæèíîèïåðñãäòæå

QQQRSTUVWXYWZU[RW\]

^_`_a_bcdefcg]Shijkli]mnop]Uq]Yjrpst]Yuvpwl][jpsxt]mlipwpkps]xyr]zpph]mlrp{ps]|lxxjsp]}pop]p~psx]qy}}p]Whprjp]oj]Sps]Sjiyt]lrnm]rpmp]jsjR][jpsx]lizjp}] mlsx€pop}j]vpilryspR ¶·¸¹º»¶¼½ ÁÉÀ¿Æ½ÁÈÅÇÇÈÀƿý¾Æ½ÊÒÁÎÈÃÆÂƽ ÁÆÀÆʽÃÆÁ½Ö¿Ã¿À¿ÅÌ ÆÃɽ¾Æ½Û¿Û¿Ê½ÎÈÄÈÁοýÙÆÅ¿À½ ÂÈÃÈÀ¿Ð½ÁÈž¿Î¿ÃʿŽÛÈË ¾¿À¿Á½Á¿Â¿½ ¾ÒÁÈÂÃÆʽÿÎƽÛÈÀÉÁ½ÛÈÅ¿ÄË ÖпÁÎÆÒŽ¾ÈÅǿŽÊÈÊ¿À¿Ë Û È Ä ¿ ο ½ Ê È ÁÈ Å¿ ÅÇ ¿ Ž ¾Æ ½ ο Ä Éн Í¿ ÁÆ ½ ¿ ¾¿ À ¿ н ÚÆ À ¿ ÅÓ ½ ¾¿ À ¿ Á½ ÃÄ¿ÅÂÆÂƽ¾¿Äƽ ÛÈſĽÃÈÄÉÏƽ¾Æ½ÀÈ ÈÀ½ÞÄÒÎ¿Ì ÂÈÏ¿Ä¿ÐÅÝ¿½Ê¿ÁƽÂÈÀ¿ÀɽÁÈÅÇË ÁÉÂÆÁ½ÊÈ¾É¿Ì ¿ÇÄÈǿý3ËÌ ÇÈÅÈÄ¿ÂƽÃÉ¿½ ÈÅǿнÎÈʿŽÆÅƽÚÆÀ¿Å½ пÂÆÀʿŽÎÈÁ¿ÆŽÛÈ¿ĽÂÈÛ¿Û½ ÅƽϿ¾Æ½ÂÆÅÝ¿À½ÎÒÂÆÃÆÙ½Ûɿý пŽ Ø ¿Ý¿½ÎÆÊÆĽÊÈÂÈÁοÿŽ ÊȽÇÈÅÈË Ê È ¾É¿ ½ÃÆÁ½Â¿Á¿Ë¿Á¿½ÃÈÄÛÉʿ̽ ÚÆ À ¿ Ž Ï È À ¿ ÅÇ ½ Ï ¿ ÁÉ¿ Ž ¿ à ¿  ½ á¿ Ä Ë Æ Ã É½ ¿ ¾¿ À ¿ н ÅÆ À ¿ Æ ½ Ý ¿ ÅÇ ½ Ê ¿ ÁÆ ½ ¿ Ê ¿ Ž Û È Ä Ã È Áɽ ¾È ÅÇ ¿ Ž á¿ Ä × È Ë Ä¿ÂƽÁɾ¿Ì½ ÀÒÅ¿½¾Æ½Û¿Û¿Ê½½ÛÈ¿ĽÆÇ¿½ ÁÆÀÆÊÆ̽ͿÁƽпÄɽÁÈÀ¿ÊÉË ×ÈÀÒſ̽+¿Ä¿½ÎÈÁ¿ÆŽÁɾ¿½ÆÅÆË Í¿ÁƽÁÈ Á¿ÅǽÛÈÄ¿¾¿½¾¿À¿Á½ ÍÈÎÈÄÇƿŽÂÈÏÉÁÀ¿Ð½ÎÈÁ¿ÆŽ ÖпÁÎÆÒÅÂӽͿÁƽ½ ʿŽÆÃɽÂÈÛ¿Ç¿ÆÁ¿Å¿½á¿Ä׿½ ÎÉŽÁÈž¿Î¿Ã½ÂÉÎÎÒÄýÛÈ¿Ľ ÎÒÂÆÂƽÉÅ¾È Ä¾ÒǽÿÎƽʿÁƽ Ç¿ÈʽÂÈÎÈÄÃƽÑÈÅÅ¿ÄҽѿÃË ¾ÆÅÆпÄÆ̽Åƽ¿¾¿À¿Ð½¿Ï¿ÅǽݿÅǽ À¿ÊÉʿŽÛÈÄ¿Á¿½¿½Ú¿Âƿ̽ ¾¿ÄƽÎÈÁ¿ÆŽÛÈÄÎÈÅÇ¿À¿Á¿Å½ ÎÈÄ׿ݿ½Î¿¾¿ ÄƽʿÁƽÂÈžÆÄÆ̽ ÃÉÂÒÓ½ÔÀÈ¿žÄÒ½ÕÈÂÿӽ¾¿Å½ ο½ÉÅÃÉʽÁÈÅÇÉÏƽÇÈÅÈÄ¿Âƽ Í¿ÁƽÃƾ¿Ê½¿Ê¿Å½ÁÈÁÛÈÀƽ ÂÈÎÈÄÃƽ+ÐÆÀÆÎÎȽÚÈ,ÈÂӽݿÅǽ ÆÁ½ÆÅƽÿʽÛƽ¾Æ ¿ ½ ¾Æ ¿Á¿Ê¿Å½ ÖÀ¿ÄÈÅ×ȽØÈȾÒÄÙ½ÁÈÅÇ¿ÊÐÆÄƽ Û¿Äɽ½¾Æ½Î¿ÅÇÇÉÅǽ ÆÒÅÈÀ½ÚÈÂÂƽÿÎƽʿÁƽ¿Ê¿Å½ ÁÈÅÇ¿ÊɽۿпÇÆ¿½¾ÈÅǿŽ ¾ÈÅǿŽÁÉÂÆÁ½À¿ÀÂÉÓ ½ÆÅƽ¿¾¿À¿Ð½ ÈÄ¿½ÊÈÎÈÄʿ¿¿Å½ÚÆÀ¿Å½¾ÈË ÊÒÁÎÈÃÆÂƽÞÄÒÎ¿Ì ÚÆ À ¿ Ž Ý ¿ ÅÇ ½ Û È Ä Û È ¾¿ ӽÿÁۿн ÎÈ Ä Ê È ÁÛ ¿ ÅÇ ¿ Ž ÚÆ À ¿ Ž  ¿ ¿ à ½ Æ ÅÆ Ì ÁÈ ÁÛ É¿ à ½ ÚÈ Â Â Æ ½ Ê ¿ ÁÆ ½ Â È Å¾Æ Ä Æ Ó ½ ÅǿŽοĿ½ÎÈÁ¿ÆŽÛÆÅÿÅǽ ÎÈ Á¿ Æ Å½ ¿  ¿ À ½ +È Ä ¿ Å× Æ Â ½ÆÃÉÌ  ÅÆ ½ ¿ ¾¿ À ¿ н Ç È ÅÈ Ä ¿ Â Æ ½ Û ¿ Ä É½ Ê ¿ à ¿ ½ á¿ Ä Û ¿ Ä ¿ ½ ¾Æ À ¿ ÅÂ Æ Ä ½ !" #$ %  ÔÅÇ Ç Ò Ã ¿ ½ ÜÆ Ä È Ê Ã ÉÄ ½ ÚÆ À ¿ Ž À¿Á¿Ì 45 6 78 ;8<86 ¾¿ Ž  ¿ ÅÇ ¿ à ½ Û ¿ п Ç Æ ¿ ½ ÁÈ Â Ê Æ ½ & '  ( ) Ó ½ Ø È ÅÆ Å½  *  Ì á¿ Ä Û ¿ Ä ¿ ½ áÈ Ä À ÉÂ × Ò ÅÆ ½ ÎÉŽ Û È Ä Ë Ü¿Å½ÊÆÅƽÁÈÄÈÊ¿½ÁÈÅÝ¿ÁË Ð¿Ä¿Î½ÂÊÉ¿¾½Áɾ¿½ÚÆÀ¿Å½ÆÅƽ ÜÈÅǿŽÂÆÃÉ¿ÂƽÃÈÄÂÈÛÉÃÓ½ÚÆË ÁÈÄÈÊ¿½Ãƾ¿Ê½ÛÈÄÎÈÅÇ¿À¿Á¿Å½ =ÅÃÉʽÁÈÁÉÀÉÂʿŽ9¿:¸ ÁÛ ÛÉýÈÄ¿½Û¿ÄɽݿÅǽ¾Æÿž¿Æ½ Á¿ÁÎɽÛÈÄ¿ÆÅǽ¾ÈÅǿŽοĿ½ À¿Å½ÛÆ¿½¾ÆʿÿʿŽ¾¿À¿Á½Á¿Â¿½ ÿÎƽÁÈÄÈÊ¿½ÁÈÁÛ¿ß¿½ÂÈÂÉ¿Ãɽ ÆÃÉÓ½ÇÈÀ¿Å¾¿ÅǽÚÆÀ¿Å½ÍÈ ÆŽÆÂƽ ¾ÈÅǿŽÁÉÅ×ÉÀÅÝ¿½ÂÈÏÉÁÀ¿Ð½ ÎÈÁ¿ÆŽá¿Ä×ÈÀÒÅ¿½Ý¿ÅǽÏÉÇ¿½ ÃÄ¿ÅÂÆÂÆ̽ ¿Îƽ¿¾¿½ÎÄÒÂÎÈʽ ÈÊÂÃÄ¿½Î¿¾¿½ÃÆÁ̽ÑÈÅÈÄ¿Âƽ ÖÒÅÂÿÅýÁÈÅݿÿʿÅÓ½ ÎÈÁ¿ÆŽÁɾ¿½ÂÈÎÈÄÃƽØÃÈÎпŽ ÁÈÅǿž¿ÀʿŽοĿ½ÎÈÁ¿ÆŽ Û¿Çɽ¾Æп¾¿Îƽ½¾Æ½ Û¿ÄɽÂÈÀ¿ÀɽÁÈÅÉÅÏÉÊʿŽ ½Ð¿ÄɽÛÈÄÁ¿ÆŽ¿ۿĽ ÞÀ½Øп¿Ä¿ßÝÓ½Ú¿ÃÃÆ¿½ÜȽ ÏÈÛÒÀ¿Å½¿Ê¿¾ÈÁƽ¿½Ú¿ÂÆ¿½ Á¿Â¿½ÃÄ¿ÅÂÆÂƽÆÅÆ̽+¿Ä¿½ÎÈÁ¿ÆŽ ¿ÅÃÉÂÆ¿ÂÁȽݿÅǽÛÈ¿Äӽʿÿ½ ÊÈÃÆÊ¿½ÛÈÄп¾¿Î¿Å½¾ÈÅǿŽ Ø×ÆÇÀÆÒÓ½¾¿Å½Úàá¿ÝȽ Áɾ¿½Âɾ¿Ð½ÁÉÀ¿Æ½ÁÈÅÉÅÏÉÊË ÚÈ,Ƚ¾¿À¿Á½ÂÈÛɿн߿߿ÅË á¿Ä×ÈÀÒſ̽ ÕÆ¿ÅÇ̽ÑÈÛÄ¿Ë >¿Äɽ¾Æ¿ÊÉƽ¿ÅǿýÂÉÀÆý ʿŽÎÈÄÊÈÁÛ¿ÅǿŽۿÇɽÃÈÄË ×¿Ä¿½¾ÈÅǿŽ-!./012Ì Ê¿Å½Î¿Ä¿½ ÛÉ¿ ýÚÆÀ¿Å½ÛÆ¿½ÁÈÅÇ¿À¿ÐʿŽ ÜÈ ÅÇ¿ Ž ÛÈ Ä ÁÒ¾¿ À Ê¿ Ž É¿ Á¿ ½ ¾Æ ½ Ê Ò ÁÎÈ Ã Æ Â Æ ½ ¾Ò ÁÈ Â Ã Æ Ê Ì ÎÈÁ¿ÆŽ á¿ Ä × ÈÀÒſ̽ÚÆÀ¿Å½ÛÈÀÉÁ½ÎÈÄË ÇÈ ÅÈ Ä ¿ Â Æ ½ Û¿ Ä É½ Ã È Ä Â È ÛÉÃ Ó ½ Ø Ê É¿ ¾½ Áɾ¿ ½ ¿  Éп Ž Ú¿ Â Ë Áɾ¿½ Å¿ н ÁÈ Å¿Åǽ¿Ã¿Â½?"@$A@@ ÚÈ , È Â ½ ÁÈ Ý¿ ÊÆ ÅÆ ½ ÚÆ À ¿ Ž ¿ Ê¿ Ž Â Æ ÁÆ À Æ ¿ ÅÒ ½ ÔÀ À È Ç Ä Æ ½ Æ ÅÆ ½ ÎÈ À ¿ Ž ÆÅƽ ÿÎƽοÂÃƽÁ¿ÁÎɽÊÈÁÛ¿Àƽ Á¿ÁÎɽÁÈÅÝ¿ÆÅÇƽá¿Ä×ÈË ¾Æ½ÈÁοýÎÈÄÃÈÁɿŽÁÈÄÈÊ¿Ó½ ÁÈÅÈÁοÃʿŽÚÆÀ¿Å½ÊȽÎÒÂÆÂƽ ÀÒÅ¿½Ý¿Åǽο¾¿½ÁÉÂÆÁ½À¿Àɽ Ý¿ÊÅƽÁ¿ÂÆÅÇËÁ¿ÂÆÅǽ¾É¿½ οοŽ¿Ã¿Â½ÊÀ¿ÂÈÁÈŽØÈÄÆȽԽ ÁÈÅÇÈÀÆÁÆÅ¿ÂƽĿÊ¿¿½ÿÀÆ¿½ Ê¿ÀƽÆÁÛ¿Åǽ¾¿Å½Ê¿À¿ÐÌ á¿Ç¿ÆÁ¿Å¿½ÁÈÅÇп¾¿Îƽ á¿Ä×ÈÀÒÅ¿B½Í¿ÁƽпÄɽÛÈÄË Á¿ÆŽ¿ۿÄӽʿÄÈÅ¿½ÁÈÄÈÊ¿½ ÁÈÅÇɿ¿ƽÛÒÀ¿½¾ÈÅǿŽۿÆÊ̽ ¿ÎƽʿÁƽÏÉÇ¿½Ð¿ÄɽÛÆ¿½ ÅÇ¿ÀÆÄʿŽÛÒÀ¿½¾ÈÅǿŽÀ¿ÅË ’‹ˆc§Š1:/8,1gr1¡/>1-7;7+*>1 /:/1.78/?*/01;7-/81-7;/;13*.*<1 Œ,/></=+=1/€€,0,p1—=;,0A=p1:/01 ÁÈ ×¿ÄÓ½ÉϿĽÖÒÅÂÿÅý¾ÆÀ¿ÅÂÆĽC@ +/?/19f1o,+/01.=068/1i/837+=0/p1 8,-./01*06*.1>7>/,0./01Ž+1|A/1 omi/B71„,/0?E1 E((@%""F'(Ì .*;*19f1o,+/01>7078,>/1./;/81 >70?A/:/<,þÿ0þ1232024p41./6/1 „/>/1678/.A,813*.*<1>*><*0,1 D@EÍ¿ Áƽ¿Ê¿Å½ÛÈÄÁ¿ÆŽ¿ÇÄÈÂÆÙ½ ;*8*.E1o787./1678/03/>16,:/.1 ƒ/.,+187-,:701o,+/019:8,/0=1Œ/+@ *06*.1>70/>;/A1:/B/1?7:=81 ÉÅà ;,-/1>7>/,0./01<70B78/0?1 +,/0,1:,+/0-,81w/1Œ/€766/E o,+/01>7-.,1A/8*-1:,/.*,1<7>/,01 ÉʽÁÈÁÈÅ¿ÅÇƽÎÈÄÿÄÉË ÅÇ¿ÅÓ½¾¿Å½ÁÈÅ×ÒÛ¿½ÁÈÅ×Èÿʽ /0:/+/01|67<A/071Ž+1|A//8/5B1 o,+/01>7>/0?167+/A1>70:/6/@ ;78*-,/1ur16/A*01,6*1;7+*>1 ./870/1B/0?1;78-/0?.*6/01>/-,A1 0?./01<70B78/0?1;78.7+/-p1o/8,=1 3*.*<1<70?/+/>/01>70?A/:/<,1 ÇÒÀӽݿÅǽÁ¿Å¿½¿Ê¿Å½Â¿Åǿý ;78.*6/61:70?/0137:78/1+*6*6E i/+=67++,E1)/<,1<7>/,01B/0?1:,:/6/@ <786/0:,0?/01;7-/81:,1w,?/1fA/>@ ÎÈÅÃÆÅÇ̽ͿÁƽÁÈÀÆпý¿Î¿½Ý¿Åǽ ž0,16706*0B/1¡/:,1./;/81;*8*.1;*/61 0?./01:/8,1o/03A7-6781f,6B1,6*16/.1 <,=0-E À¿ÊÉʿŽÚÈÂÂƽÃƿνÚÆÅÇÇÉ̽ o,+/0p1</-/+0B/1-7¡/.1.7<78?,/01 ;=+7A1>7><78.*/61o,+/01:,1w,?/1 s<-,1+/,01B/0?1;,-/1:,+/.*./01 ¾Æ Ø È ÁÉ¿½ÛÈÄÇ¿ÅÃÉÅǽÊÈο¾¿½Ê¿Áƽ -7¡*>+/A1<7>/,01;,06/0?1678*6/>/1 fA/><,=0-1>*-,>1,0,E1ž/1678.70/1 9++7?8,1/:/+/A1:70?/01.7>;/+,1 ÂÈÅ¾Æ Æ½ÉÅÃÉʽÁÈÅÇÐÈÅÃÆʿŽ +/6/01ž;8/A,>=,31:/019+7ý/0:871 3*<16,7:1./870/1-*:/A1<780/A1 >707></6./01?7+/0:/0?1F7,0@ ¾Æ¿½¾¿ÄŽ ¿Ì½Í¿ÁƽпÄɽ /6=p1Ž+1|A/1-7+/+*1¡/:,1/0:/+/01o,+/01 >/,01;78-/>/1f,6B1:,1<70B,-,A/01 8,0371i=/670?1-7;/?/,1<70B7@ ÛÈÄÎÆÊÆÄýÁÆÁÅÝ È Á¿ ÆÅʿŽÎÈÄÁ¿ÆſŽ *06*.1¡/:,16*./0?1?7:=8E ?8*<E 8/0?1+*;/0?E17>/,010=>=81uh1 Ê¿ÁÆÓ½¾¿Å½ÛÈÄп ÁÈÁÈÄ¿Ç¿Ë 29:/1A/8/</01;7-/81Ž+1|A/1 n,./1Ž+1|A/16/.1.*0¡*0?1-7>;*A1 ,6*1>*-,>1+/+*1>7>/,0./01<78/01 ¿Å½¿ÊÂƽۿÇÉÂÓĽÿ¿Î½ ž¿Â½ÎÈÁ¿ÆŽ ;,-/1-7?78/1-7>;*A1 >/./16/.1/:/1<,+,A/01+/,01;*/61 B/0?1-/>/1-7;7+*>1/.A,80B/1 Ê Â¿À½+ÈÄ¿Å×ƽÆÃÉGHI69<J::5KLG 6/<,1,0,1>7>;78,1./>,1 7+/6,A1o,+/01o/--,>,+,/0=19++7?8,1 >*-,>1,0,1.7>;/+,1.71<=-,-,1?7@ ¿ .7.A/5/6,8/0E1o/-,A1 .73*/+,1>7>/,0./01356784381 +/0:/0?EW™•P9VTT_¤O š“Z _T\R MN7OM5:P

¨©ª«ª¬­®¯°®±²««³«´µ

ºò”çãðî軼‘ìèêò¼’ìæò ‚÷õƒùõùúó÷õ„üõ…†÷õú ¹¶¼¶•–—½Æ ÈÄÎÒÒÀÓ½ áÄÈž¿Å½˜Ò¾ÇÈÄÂÓ½ÁÈÁÉÏƽ пÛÆÂËпÛÆ¿ŽÎÈÅ¿ÁÎÆÀ¿Å½ ÇÈÀ¿Å¾¿ÅǽÁɾ¿ÅÝ¿Ó½+ÐÆÀÆÎÎȽ ÖÒÉÃÆÅÐÒӽݿÅǽÏÉÇ¿½ÁÈÅ×Èÿʽ ÇÒÀ½ÎÈľ¿Å¿Ó½Â¿¿Ã½ ¡%½ ÁÈÅÇÈÁοÂʿŽØß¿ÅÂÈ¿½ÖÆÃݽ §Ëš½Î¿¾¿½À¿Ç¿½ÎÈʿŽÊÈËœ½+ÄÈË ÁÆÈĽÈ¿ÇÉȽ¾Æ½Øÿ¾ÆÒŽÔÅË ¤½ÈÀ¾Ó½ÚÆÅÇÇɽœ½Á¿À¿Á̽ ÖÒÉÃÆÅÐÒ½ÛÈÅ¿ÄËÛÈſĽ ÁÈÄÉοʿŽÛÈÄÿÀÈÅÿ̽ÜÆ¿½ Û¿ÄɽÛÈÄÉÁÉĽš½Ã¿ÐÉÅÓ½ÃÈÿÎƽ ÃÈÀ¿Ð½ÁÈÁÉÅݿƽÎÈÅÇ¿À¿Á¿Å½ Û¿ÇÉ½ο¾¿½ÀÈ ÈÀ½ÃÈÄÃÆÅÇÇÆÓ½ ÉϿĽ˜Ò¾ÇÈĽ¾ÆÀ¿ÅÂÆĽÂÆÃɽ ÄÈÂÁƽÊÀÉÛÓ½ØÈÅÆŽ*̽ ØÈÀ¿ÆŽÃÒÄÈпŽÖÒÉÃÆÅÐÒ½ ο¾¿½ÁÈÅÆýÊÈ˙Ó½ÈÁοýÇÒÀ½ ª½¾¿¿¾ÀÁcÂÃÄžƽÃ\·²]W[¸²T²[¸²[\ Æ ÈÄÎÒÒÀ½À¿ÆÅÅÝ¿½¾¿À¿Á½À¿Ç¿½ Õ¿ÁÉŽÊÈÁÈÅ¿ÅǿŽ ÃÈÄÂÈÛÉý¾ÆÊÄÈ¿ÂƽØÃÈ ÈŽÑÈÄË Æ È ½Ã¿Ê½ÃÈÄÀÈο½¾¿Äƽ Ŀľ½ÁÈÀ¿ÀÉƽÃÆÃÆʽÎÉÃÆнÁÈÅÆý ÛÆÏÄ¿ÎÒÒÀ ʿŽڿſÏÈĽØß¿ÅÂÈ¿Ó½ ÊÈË3™Ó½ÒÂȽÞÅÄƨÉȽ§šÓ½Éƽ ÊÈ ×пÈÀ½¿É¾ÄÉÎӽݿÅǽÁÈË ØÉ¿ÄÈ©½§Ó½¾¿Å½ÂÈοʿŽ½ ÚÆ ÁοŽÂÈÏÉÁÀ¿Ð½ÎÈÁ¿ÆŽ ο½ܿÅÆÈÀ½ØÃÉÄÄƾÇȽœ̽ ÅÝÆ ÅÃÆÅÝ¿½¾ÈÁƽÁÈÅÇÈϿĽпÂÆÀ½ ÜÆ¿½Á¿ÂÆнÛÉÃÉнÂȾÆÊÆý ÆÁ¿ ÊÂÆÁ¿À½¾Æ½ÙÆÅ¿À½+Æ¿À¿½ÆÇ¿½ ß¿ÊÃɽÉÅÃÉʽÛÈÄ¿¾¿ÎÿÂƽ ¿ÊÐÆ Ä½ÎÈʿŽÆÅÆ̽¿É¾ÄÉν ¾ÈÅǿŽÃÈÁÎÒ½ÎÈÄÁ¿ÆſŽ¾Æ½ ÁÈÅÝÆ ÁοŽÎÈÅ×Èý¿Ê½ÇÒÀ½ ÅÇÇÄÆÂ̽ÜÆ¿½¾¿Ã¿Åǽ¾¿ÄƽÿÀÆ¿Ó½ ÃÈÄÛ¿ÅÝ¿ ʽÁÈÄÈÊ¿Ó½ÚÆ×ÐÉÓ½ ¾Æ½Á¿Å¿½ÎÈÄÿžÆÅǿŽÛÈÄÏ¿À¿Å½ Í¿ÎÃÈŽÔ Èݽ£ÆÀÀÆ¿ÁÂÓ½ ÂȾÆÊÆýÀ¿ÁÛ¿Ã̽ÜÆ¿½ÎÉÅÝ¿½ ÂÈÄÿ½Õ¿ÃпÐÀ ÜÝÈÄ̽ ÃÈÊÅÆʽۿÇÉÂ̽Ôž¿½ÃÈÀ¿Ð½ÁÈÀÆË  ¡Ó½ÆÅƽÿŽ ʽ ÁÛɿý пýÊÉ¿ÀÆÿ½¾¿Å½ÊÈ×ÈοÿÅÅÝ¿½ ˜Ò¾ÇÈĽÁÈÅ¿ÁÈ Ð¿Å½Ä¿Â¿½ÇÈÁË ¾¿À¿Á½ÁÈÅÇÉÁοŠ½Ê¿Ã¿ÅÝ¿½ ÛÆÄ¿Åݿ̽ÜƽØß¿ ÅÂÈ¿½ÁÈÄÈÊ¿½ À¿ÇÆ̽ ÛÆ¿½ÁÈÅÇÇ¿ÅÃƽÎÈÁ¿ÆŽ ÖÒÉÃÆÅÐÒ½ÛÈÄÀ¿ÛÉнÊȽ ÅÝ¿½¾¿Å½ÃÈÿνÊÉ¿ÃÓ½ ÔŤ½ÈÀ¾½¾¿ÄƽÅÃÈĽÚÆÀ¿Å½Î¿¾¿½ ÂÈÂÉÊ¿ÂÅÝ¿ Ì ÛÉÄ¿½ÃÄ¿ÅÂÙÈĽ¿ÅÉ¿ÄÆ̽ؿ¿Ã½ ÿž¿ ÍÈÁÈÅ¿ÅǿŽÆÅƽÁÈÁÛɿý ÁÈÁÛÈÀ¿½ÅÃÈÄÓ½ÎÈÁ¿ÆŽ¿Â¿À½ Æ È ÄÎÒÒÀ½Å¿Æʽ¾É¿½ÎÈÄÆÅÇʿý áÄ¿ÂÆÀ½ÆÃɽÂÈÁοý¾ÆÎÆÅÏ¿ÁʿŽ ÊȽÎÒ ƽÊÈÃÉÏÉнÊÀ¿ÂÈË ÊȽÞÂοÅÝÒÀ½¾¿Å½ÁÈÅÇÈÁ¿Â½ ÁÈŽ¾ÈÆÂÅÇ¿ ŽĿÆпŽ3¥½ÎÒÆÅÓ½ ÀÆÁ¿½ÇÒÀ½¾¿Äƽ½À¿Ç¿Ì½ ÁÈÅÇÇÈÂÈĽØß¿ÅÂÈ¿½ÊȽÎÒÂÆÂƽ ØÈ׿Ŀ½ÊÈÂÈÀÉÄÉпÅÓ½ ¾ÈÀ¿Î¿Å½¾ÈÅǿŽÎÒÆŽ3œÌ½ ˜Ò¾ÇÈĽÂÈÅ¿Åǽ¾ÈÅǿŽ ÁÉŽÆ ÈÄÎÒÒÀ½Ð¿Äɽ ÎÈÅ¿ÁÎÆÀ¿Å½ÃÆÁÅݿ̽á¿ÐʿŽ ÊÈÕ¿ ¿ÀƽÊÈÐÆÀ¿ÅǿŽÂÃÄÆÊÈĽ Æ¿½ÁÈÅÇ¿ÊɽÃÈÄÊÈÂÆÁ¿½¾¿Å½ ›¿ÁÛ Û Æ Ò ½ ÄÆÅÆӽݿÅǽÁÈÅÇ¿À¿Áƽ ÁÈÅÝÈÛÉýØÃÈ ÈŽÑÈÄĿľ½¾Êʽ ×ȾÈÄ¿áÒ ½Û¿ÐÉ̽á¿ÐʿŽÎÈÁ¿ÆŽ ÿÁÎÆÀ½ÛÄÆÀÆ¿ÅÌ ½ÆÃɽÊÈÁÉÅÇÊÆſŽ +ÈÄÙÒÄÁ¿½Ý¿ÅǽÛÄÆÀƿŽ¾¿Å½ ¿ÂÈ¿ÂÀ¿½Äý¿¿ÊÀÆ¿¿Å½ ¿ÛÂÈŽ¿Áοƽ¿ÊÐÆĽ ÂÆʿνοĿ½ÎÈÁ¿ÆŽÛÈÇÆÃɽÀɿĽ ÛÁÉ ÆÅÆ̽ÅƽÎÉÊÉÀ¿Å½ÃÈÀ¿Ê½ Ûƿ¿½¾¿Å½ÎÈÅÃÆÅǽÏÉÇ¿½Ã¿Ê½ÊÈË Û¿ÇƽÆÊÁ½ ¿ÁÆÓ½É׿ν˜Ò¾ÇÈĽÊÈË ÛÒÛÒÀ¿Å ½ÉϿĽÁ¿ÅÿŽÁ¿Å¿ÏÈĽ ο¾¿½??¢Ì HI69<J::5KLGMN7P Øß¿ÅÂÈ¿½ÆÃÉÌ

‡÷ ö ÷ ˆ ÷ õ ú ˆ ÷ ‰ ÷ ú Š… ü ô ö ‹ ú ú ŒèëåîìèŽåìæèã‘åðèëåæñãî’ãðè“æì’ã” ¹¶¼¶•–—½Ú¿Å×ÐÈÂÃÈĽ ˜ÒÛÈÄÃÒ½Ú¿Å×ÆÅƽÊÈÁÛ¿Àƽ ÛÈÄÇ¿ÆĿнÂÈÃÈÀ¿Ð½ÃÆÁÅÝ¿½ÁÈË Å¿Åǽ™Ëš½¿Ã¿Â½ÈȾ½=ÅÆÃȾ½ ¾Æ½ÎÉÿĿŽÊÈÀÆÁ¿½+Æ¿À¿½›ÔÓ½ ÚÆÅÇÇɽœ̽ÜÉ¿½ÇÒÀ½¾¿Äƽ ÊÈÁÈÅ¿ÅǿŽÖÆÃݽ¾Æ×Èÿʽ ÎÈÅÝÈÄ¿Åǽ¿Å¾¿À¿Å½ÁÈÄÈÊ¿½ ØÈÄÇÆÒ½ÔÇÉÈÄÒÌ Ú¿Å×ÆÅƽÎÉŽÛÈÄпĿν ÔÇÉÈÄÒ½ÛÆ¿½ÃÈÄɽÁÈÅ×Èÿʽ ÇÒÀ½¾¿Å½ÁÈÁÛ¿ß¿½ÖÆÃݽÁÈÁË ÛÉÊ¿½Ê¿Å½ÉÅÃÉʽÛÆ¿½ÁÈÅÏ¿¾Æ½ ÏÉ¿Ä¿½+ÄÈÁÆÈĽÈ¿ÇÉȽÅÇÇÄƽ ¾Æ½ÁÉÂÆÁ½ÆÅÆ̽ڿÅ×ÆÅƽÁÈÝ¿Ë ÊÆÅƽÎÈÀÉ¿ÅǽÖÆÃݽÛÈÀÉÁ½Ð¿Ûƽ ÁÈÂÊƽÃÈÀ¿Ð½ÃÈÄÃÆÅÇÇ¿À½½ÎÒÆŽ ¾¿ÄƽڿÅ×ÐÈÂÃÈĽ=ÅÆÃÈ¾Ì Ø¿Ý¿½Ð¿Ä¿Î½ÔÇÉÈÄÒ½ÛÆ¿½ ÃÈÄɽÂÈÎÈÄÃƽÆÅƽÐÆÅÇÇ¿½¿ÊÐÆĽ ÁÉÂÆÁ̽ÆÊ¿½Æ¿½¾¿Å½ÂÃÄÆÊÈĽʿÁƽ À¿ÆÅÅÝ¿½ÛÆ¿½ÃÈÄɽÁÈÅ×Èÿʽ ÇÒÀ½Â¿Áοƽ¿ÊÐÆĽÁÉÂÆÁÓ½¾¿Å½ ¿ݿ½ÁÈÅÆÀ¿Æ½ÊÒÁÎÈÃÆÂƽÛÈÀÉÁ½ ÛÈÄ¿ÊÐÆÄӽʿÿ½Ú¿Å×ÆÅƽ¾ÆÀ¿ÅË ÂÆĽ%@"ž2@"010$ŸÌ Üƽ¿Ã¿Â½ÊÈÄÿ½ÎÈÀÉ¿Åǽ ¡ ¢(E½ÉÅÃÉʽÊÈÁÛ¿ÀƽÁÈÁË ÎÈÄÿпÅʿŽÇÈÀ¿Ä½×ÉÊÉνÊÈ×ÆÀ̽ ½ÎÒÆŽÃÈÅÃɽÛÉʿŽϿĿʽݿÅǽ

ÊÈ×ÆÀ̽ ¿ÎƽÁ¿Å¿ÏÈĽ¿Â¿À½ÿÀÆ¿½ Õ¿ÂÆÛ½Á¿ÅÿŽÎÈÀ¿ÃÆнÅÃÈĽ ÆÃɽÁ¿ÂÆнÁÈÝ¿ÊÆÅƽÃÆÁÅÝ¿½ ÚÆÀ¿Å½ÛÈÄ¿¾¿½¾Æ½ÉÏÉÅǽÿžÉʽ ÛÆ¿½ÁÈÅÇÈϿĽF(@#@¡Ì ÏÆÊ¿½Ã¿Ê½Á¿ÁÎɽÁÈÁÛÈÄƽÇÈÀ¿Ä½ ο¾¿½ÖÆÃݽÁÉÂÆÁ½ÆÅÆÌ ÚÈÁ¿ÅǽÂÉÀÆýÉÅÃÉʽ Üƽ¿Ï¿Åǽ›ÔÓ½ÖÆÃݽÃÈÀ¿Ð½ÁÈË ÁÈÅÇÈϿĽ½ÎÒÆÅ̽ ¿Îƽ ÂÈÊ¿Ä¿ÅǽڿÅ×ÐÈÂÃÈĽ=ÅÆÃȾ½ Á¿ÂÉÊƽÎÈÄÈÁοý¤½Å¿À½ÂÈÃÈÀ¿Ð½ Âɾ¿Ð½ÁÈÁ¿ÆÅʿŽۿÅݿʽ ÂÉÊÂȽÁÈÁÛÉÅÇÊ¿Á½ÈȾ½ À¿Ç¿Ì½ÚÈÄÈÊ¿½À¿Ý¿Ê½ÛÈÄ¿¾¿½¾Æ½ =ÅÆÃȾ½ÈÁοýÇÒÀ½Ã¿Åο½Û¿À¿Â̽ ÎÒÂÆÂƽÁÈÄÈÊ¿½ÂÈÊ¿Ä¿ÅǽÆÅƽ ¡¢(E½Û¿Ê¿À½ÛÈÄÃÈÁɽ Ê¿ÄÈÅ¿½ÁÈÄÈÊ¿½ÀÈÛÆнۿÆÊÓ½¾¿Å½ ÃÆÁ½Ê¿Âÿ½Û¿ß¿ÐÓ½á¿ÄÅÂÀÈÝÓ½ ÁÈÅ×ÈÿʽÀÈÛÆнۿÅݿʽÇÒÀ½ ¾Æ½Û¿Û¿Ê½ÎÈÄÈÁοý¤½Å¿À½Ý¿Åǽ ¿Ê¿Å½¾ÆÁ¿ÆÅʿŽο¾¿½¥½¾¿Å½š½ ¾¿ÄƽʿÁÆÓ½ÉÅÇÊ¿ÎÅÝ¿Ì £¿Ï¿Ä½Â¿Ï¿½ÏÆÊ¿½Ú¿Å×ÆÅƽ Ú¿ÄÈýÁÈž¿Ã¿ÅÇÌ ÁÈÅÇÇ¿ÅÃÉÅÇʿŽпĿοÅÅÝ¿½ ÜƽÊÒÁÎÈÃÆÂƽÆÅƽÁ¿ÂÆн¿¾¿½ ο¾¿½ÔÇÉÈÄÒ̽+ÈÅÝÈÄ¿Åǽ¿Â¿À½ Ú¿Å×ÐÈÂÃÈĽ=ÅÆÃȾ½¾¿Å½ÖÐÈÀÂÈ¿½ ÔÄÇÈÅÃÆÅ¿½ÆÃɽ¿¾¿À¿Ð½Â¿À¿Ð½Â¿Ãɽ Ý¿ÅǽÊÈÁÉÅÇÊÆſŽÛÈ¿Ľ¿Ê¿Å½ ¿ÊÃÒĽÎÈÅÃÆÅǽÖÆÃݽÁÈÅÏɿĿƽ ¿ÀÆÅǽÛÈÄп¾¿Î¿Å½¾Æ½ÎÈÄÈÁοÃË +ÄÈÁÆÈĽÈ¿ÇÉȽÁÉÂÆÁ½À¿ÀÉ̽ ¤½Å¿À½+Æ¿À¿½›Ô½ÏÆÊ¿½ÁÈÄÈÊ¿½Á¿ÁË Õ¿ÁÉŽÎÈÄÙÒÄÁ¿ÅÝ¿½ÁÈÅÉË ÎɽÁÈÅǿÿÂƽÀ¿ß¿ÅËÀ¿ß¿ÅÅÝ¿½ ÄÉŽÂÈÆÄÆÅǽ¾ÈÅǿŽ×ȾÈÄ¿½ ¾Æ½Û¿Û¿Ê½ÊÈÀÆÁ¿Ì Ý¿ÅǽÁÈžÈÄ¿ÅÝ¿½¾Æ½ÁÉÂÆÁ½ Ü¿À¿Á½Ð¿À½ÆÅÆÓ½=ÅÆÃȾ½ ¾ÆпÄÉÂʿŽÛÈľÉÈÀ½ÃÈÄÀÈÛÆн ÆÅÆ̽+ÈÀ¿ÅËÎÈÀ¿Å½ÁÈÅ¿ÅÃɽ ÜÆÈÇÒ½Ú¿Ä¿¾ÒÅ¿½ÆÃɽÂɾ¿Ð½ ¾¿ÐÉÀɽÁÈÀ¿ß¿Å½˜È¿¾ÆÅǽ¾Æ½ ÊÈÁÛ¿ÀƽÁÈÅÈÁÉʿŽÊÈÃ¿Ï¿Ë ¦À¾½ Ä¿ÙÙÒľӽ¾¿Å½ÖÐÈÀÂÈ¿½ ¾Æп¾¿ÎʿŽ¾ÈÅǿŽÚƾ¾ÀÈÂË Á¿ÅÅÝ¿Ì Ú¿Å×ÆÅƽ¿ÅǿýÁÈÁÛÉË ÛÄÒÉÇн¾Æ½˜Æ ÈÄÂƾȽØÿ¾ÆÉÁ½ É¿ƽÁÈÅ¿Åǽ™Ëš½¿Ã¿Â½áÄÈÅÃ¾Ë ÃÉÐʿŽÊÈÁÈÅ¿ÅǿŽ¾¿Å½ ß¿ÏÆÛ½ÁÈž¿Î¿ÃʿŽÃÄÒ¤½½¿Ç¿Ä½ ÙÒľ½Î¿¾¿½À¿Ç¿½'"@ž½¾Æ½ØÿÁË ÃÈÄÐÆž¿Ä½¾¿ÄƽÎÈÁÈ׿ÿŽݿÅǽ ÙÒľ½áÄƾÇÈÓ½ÚÆÅÇÇɽœÌ Âɾ¿Ð½Ä¿Á¿Æ½¾ÆÛÆ׿ĿʿÅ̽ HI69<J::5KLGMN7OM5:P

ª«b_f¬­cgcShijkli] Yps€lzhli] qjhwt]Slixjy] Uxnliy]®kpsps¯t] mlslhpk]xyr] klonp]opij]hjhjk] }lsprhj]kl]xp{psx] Zlloz]°sjhlo] }pop]rpxp]Tjprp]±U] oj]²hj€po]Shpojnmt] Yps€lzhlit] Yjsxxn]®³´µ¶¯R U±T]T·X\XµU[¸|²Q] ¹U\²S

)*+,-./012.,3/*/041)5,6678190:/1;/,.1;78*</1.=>706/816706/0?1-7</.;=@ +/1/6/*1:*.*0?/01678A/:/<1.+*;1.7-/B/0?/01/0:/1.71C68,;*0-*<78;/++1 /6/*1D68,;*0-*<78;/++E1F,3/*/01678;/,.1/./01:,1>*/61:,18*;8,.165776;/++

Ç5ÈÈÉʸIK9<NÉʸ ;Ë8ËJ¸ÌÍÇ5ÈÎ ÈÉLÏÐÑÍ ÄÆÛÉÅØÉË ÎÈÄÛ¿ÀÀ½Ò½á¿Ä׿½Î¿ÂÃƽ ÛÆ¿½ÁÈÅÇ¿À¿ÐʿŽ ÔÖ½ÚÆÀ¿Å̽ÓÆÂ׿½á¿Ä׿ ¹JÔ8778Õ¸ Ö978L¸ÌÍ ¹JÔÕ9ÏÖ978LÍ ÄÆÛÉÅØÉÎÈÄÛ¿ÀÀ½ ÔÄÂÈÅ¿À½ÃÈÄ¿Å׿Á½Ã¿Åο½ÃÄÒ¤½½ ÀǽÁÉÂÆÁ½ÆÅƽÃÎƽÃÃνÂÈÁ¿Åǿý οĿ½ÑÒÒÅÈÄÂÌÌ××½ØÔÄÂÈÅ¿À Ù566ÉÚJ6:9Î 8K8:¸ÌÍÛ56Î 6ÉÜ5Ü5:ÝÞ ÄÆÛÉÅØÉË ÎÈÄÛ¿ÀÀ½Ò½ Ú=ÌÌÌÚ=›ÌÌÌ Ú=›ÖÌÌÌBÓá+ӛÔÓ=Öӽ¿Îɽ ÛÈÄÂÆнØÉÅÆÃȾ 89ÕJ˸8ÊÔ8Î 69¸ÌÍ89ÕJËÏ ß8ß8ÚÆÀ¿Å½ à¿ÊÆŽÛÆ¿½ ÊÀ¿ÐʿŽ Û¿Ä׿½›ÒÄ©¿½ ÚÆÀ¿Å½˜ ÞÒ ¿ÅÊ¿ØÝÅÝÂÃÈÄÒ½ Þ ÄÆÛÉÅØÉÎÈÄÛ¿ÀÀ½á¿Ä׿½Ð¿Äɽ ¦ÎÃÆÁƽۿ½ÁÈÅÇ¿À¿ÐʿŽ ÚÆÀ¿Å̽ÓÆÂ׿½á¿Ä׿ ¹JÔ8778Õ¸ Ç878L¸;¸ÌÍÔ8Î 78LϕÚIÐáÙ·Þ ÄÆÛÉÅØÉÎÈÄÛ¿ÀÀ½ Ï¿Ý¿½ÂÈοʽÛÒÀ¿½ ÕܦÕÞØÔ •Nâ8:ß8¸ã8:9ËË8¸ Ì͕Nâ8:ß8;É:Î ÉLä56£Ð¿Ã½É½ÁȿŽ B½ØÎȿʽÈÅÇÀÆÂн ÎÀÈ¿ÂȘ ½ÞÊпÀË

ƾÈÀÁ¿ÀÊÆÒ½ÞÒ ¿ÅÊ¿ØÝÅÝÂÃÈĽ Þ ÄÆÛÉÅØÉÎÈÄÛ¿ÀÀ½Çß¿Û¿½ ÇÄ¿Âƿ½Ãɽ×ÒŽÈÀ½Û¿Ä×ÆÀÒÅ¿ ä8Jå¸ß¸ æ:9ä5ÕÏ ¶67ɸ ÌÍI8JÎ å¸ß—5ÕÏ ¶67ÉÍ ÄÆÛÉÅË ØÉÎÈÄË Û¿ÀÀ½¿ÝÒ½ Á¿Å×ÐÈÂÃÈĽÉÅÆÃȾ½Ê¿À¿ÐʿŽ À¿ß¿Å½À¿ß¿Å½Áɽ̽ØÑÑÚ= 8˸8Ê695˸7G8G¸ ÌÍ8Ë8Ê695ËçÞ ÃÄÆÛÉÅÂÉÎÈÄÛ¿ÀÀ½ Á¿¾Äƾ½¿Ê¿Å½ ÁÈÅ¿Åǽ¾Æ½ÀÈÇÓ½ Ѧ½ÚÔܘÜ

¹GÇ8å¸Ê486M5ËN:9Lä8¸ÌÍ ¹Ç8å¸Ê75LL9çèÞ ÄÆÛÉÅØÉË ÎÈÄÛ¿ÀÀ½ØÈÀ¿Á¿Ã½¿Ã¿Â½á¿Ä׿½ ÝǽÃÀ¿Ð½ÛÈÄпÂÆÀ½ÁÈÅ¿ÊÀÉʿŽ ÑĿž¿ éNÈ8¸ êë56Î Õ8:8¸ÌÍ ÊNÈÊÏ Ü56Î Õ8:8Þ ÄÆÛÉÅË ØÉÎÈÄÛ¿ÀÀ½ÏÉ¿Ä¿½ÀÆÇ¿½×пÁÎÆÒŽ ¿¾Àнá¿Ä×ÈÀÒÅ¿½ÇÒÌÌÌÌÛ¿Ä׿½ ìBìB


FHLJM DE FGHIJK

@ABC

012356752789

NOPQNQRSQTORUVRWOXYZQY[RR\]U^

¹º»¼½¾¼¿ÀÁ¼½ÂÃÀ ĺźżƼ½

ighÌ0jbgjÍÎ ÑÒ Ïgjb0ÌÐg`Íj

 !"#$%$ %&'( ''!!)'!* +),!"$'"' !'!,' --.-$/$#0) .123456*!))-, ,-)!)* 7',''*.! .89$80- "*. )-"! 9!8!':5! " -0! ! ;2* <)#$&00$$ !=$'=)-'"$' "'*>?-%& "! *?" --!, []§]Ö]^_\Ü Ý "!- #$ @$-#$$"* <  ,$ +-=$'-$-- , 0.8 .89$80(-,!- 9$8- 0  "! =$';AA',", - -$#$  ( !  .  /- *B""(2A .-$/ !!)'!-)-$) $ #0)-#$$ !-! /-C((0*D$" 123456* 0 -!'!--! $) .89$80*B$)''!-!'9$ /#< <7×+×4DÕ.M<<M 80!--!'$)C((0- L/L/LM -! (!*?E$ .7-$80--)! C((0"0$- "$-&$2:FEE!* IJ*C((0-0,- D$-!#$-0 -"$-!$ 9$801AAG6*+-,-!$ ')!-B$( !'$-/"$ &$*7'-,"!"$ /H!)!'"!7-$80 !'! -- ! -!,*7"" 7-$80),)"$ ")'$')'5:!! ! ,* !#$* -$"!- B"-!"(2:9$80 3K)'$)/$$L''$*+ ""!(7-$80 -,-!$ "*/H!-0 )'"$,--!!' "!$"$'-!, -$($"),-( "!"$'! -$ M$&8$*7- *C!9$80-' !''$(-;2!! ! 7-$80* #$'E$* >?''-"

`8a8b29c8d3`e8edf

[\] ^\_-#$ '(5:2:'-- --'"0$ "/-C((0 ,,), =$,-,* B!, ,;2- "$$$C((0- "$") !)", '* >),' !',*< "-'," -0$ !!'"! * !"'*-) ,'!-!@!( ,'.""!' 52)!'"!* ?('C((0- .89$80")' $$-FEE! ,),!0 $)"!!/$$ L''$-!(!* D$C((0)- '!-!,2A* D$"-!' !--! $).89$ 80*B$)''!-!' 9$80!--!' $)C((0--! (!*?E$ .7-$80-

5ghig`0

j8k8l2ma38noppqrstpuvwvxy b8maa8ll8zd9o{|p}s~st€sppp p p‚||‚pƒ{‚pw„…†‡ b2kn8ˆl8zd9 opp‰Š‹xpŒwwŽp}pp p p‘…’Š“”w‹xw bdmaad o‚•–{ptp —67d7d o˜s”w†rw†’p“sw†’p ™lšc oxŠs†x†w j6k69 opp{{

Ç ]OÈÉ/-.00$ !,'!! )2;- #$*!-L#·L!( -(2I"'<L)$',- )!(-,"", "!-!* >? -!-- ,!")'*+ ',)", - '1#$6*.,)', ')-)!'$$*! ', !"-8!''!'@ .')'", '!-)0$",'-$'* '(!),,98Ê ,/8$<Ê-8 $ ?!E$80''.8'-9! ,$''ËD$*., !"!) )' #$,")'' "'-$'(,-* 7!)!', 0-')!')-/L -"(! %",%-$ !15;456*%",'"!(! -)')"!- CM!$-))!'( -·!?'152456* >.·!- !-!,-",!! -)-* ?(')!'"'!) -', '!-!' (!'!-))- ,!--)"/- "')-)'"!@.* NOPQRSTTUVWXYUTZ

›œžŸž ¡¢£ ¤¥ž ')-=','! -!$-!'"@'"! -! !!''!@!0 C&$!* 9$80'!'-*>?" >?'!0,-)$'' "! )''!! ((! " '*. ,'",'") ' =$!'!! - )',!!'*<- B$$- $$ ))',' èéèéêëêìíîïëðêñ ''!!, '! 5ø$÷ó'6ø'ôñì4û.û57þ7ù85.û03ù-þ725þù $'''@9$80* "(!*@ ûý(ü23ù*þ þ.û07ù85 1(53ù3þ65ù45ü6þ3ù %)'#$ 8û2566þù8û þþù93ù!1(û57û3ù (565þù !' >!" 9þ6 '", ÿ5 5ù/7ù,þ.ü ÿû05ùû0ù:5 5þ(ûù/3ù ,"--$''- ),'0 ','' ó÷'ô;ø$'ôõóñì:5757þ.û07ù<57ü û3ù ./-$;5* !!!'! 95ð'6 0û53ù,(57ù,ü ( 3ù=5ý5 þ þ7ù(2> .!FE !!! 57þ0 7þ. 50û0ù!.56ü2ù+3ù 5 "û5 > ! ,- þ7ù-(5û06û37ùþ. ù8ü6üû65ù?7ù 5 57þ3ù8550ûþù E!)- 80üþ þù "*/ !0 ;A*NOPQRSTTUVWXYUTZ

-)!"$ '."!*>/-C((0 C((0"0 "! ! $ $-IJ*C((0 ,"! -0,- "!'", -"$-!$ !! -)" ')! --'")@(! -B$(&$*7' $*>/-"- -,"!"$ "' $- !'! --)!") -- "-')'" 7-$80), =$(- ) "!')' "$ ",*@ ,* C((0"'" -! '" $ -' !( !!, - ', 9$80 * , ! ,! - " < -!$ E ''!''' -- - !* , >%Ó9$80Ô ,'-) -) Õ-! =$ $''!-- , "--- !"'* )-(-, .,- )-) #$-9! !- 5:2:-" ," ,'- "0"!! (!!$*B' '$-,*/- C&$$) -"'""0"!! "IK- 9$80 ,!"!(!) )-,- $*NOPQRSTTUVWXYUTZ -,*@ <)#$ &0E$$ !0! ($ !! ' /#<<7×+×4DÕ.M<<ML/L/LM]YU¸_ 4°4Q« 

¦8ma b 2 9 c8d 3

]§])!)

'!, -'"!'","* C('!- $'' '(-*¨ !-''-)"$"$ '!$! ) (!-"- -- '"!,*NYUTZ ©Z_ªQT«UT¬­_­T®U¯¯°±<)#$

›œžŸž ¡²¤³ž´žµµ¶£ ¶

b29l8l š 5š9 š3

]§]'!-)

"0- '-"!' #$*?)!', "')-) '*+',)! "" '""--?' 1L#·L!(·-6'!*! ',"!')*<) -!"!! *NYUTZ_ ©Z_]TYPU°_ ®P°¸°««Q­TQ±<)

Ì0Í`ÐÍØÌgØÙ ÑÒ ÚÌͦhÑÍ``0ÛÍjh

ÞºßàÆÀĺÅü»Àá¼â¼½ã¼½ÀáºäàÆÀåæ¼Å

Ö ]É]\È]]^.$ ·$'-.-$ .$B"! -- ,"! !(* 0$-! &0$-25- (!CC*."!, !-/8$$ "$"$&0$ * D$·$'"- -""''!×E* B'.,$! -! "$!! "$"$ *%, )',·$'!, $,'"!* F',')$ 0-2K-23 .$·$''0"!! !!-!! ,")!' -* / '$',-! ,"!) )'* %()- '·$'!"! * !!·$'!', '"!' ),!!' (,-!)* ·$'!! -!-'!'! '(* >.,'! - '!'*B! ), $',-"!) -!-!*., "! $,'! ! '!""! ''*+!!-) "'!! !

/#<<7×+×4<M%·×/·M.+·M

È[Ü^È_[]Ü Ý_25.$·$',$,&0$1#$$26*., !--!)1#$$56* ).$·$'' 0')'!, ),),"! )@·$' L)$%$!E* *%$!E -'/.* F!')!C$'B ,! - >.! 0$'"- ')8$$, -*.,$"! *7-!,=$ (--* !)'"!'- ?-×E-) C$B'$) '","'*?! "!'-- "!=!!),* !'," ""),* F!'!-!, "--@,* B"") ')"!'' /'')·-- -'$5:*+ C$E*."!" /$? ""-!"(&0$ C$'B0$'!!-!$ ,-! ')- '!- "''8'$ .$·$'"! )), )-)!'"$) ,'"!*7' (!*'- #"$L$ !")$''-!, ?!!' $'!, -M·"-- ,-"!'-)'"!) -* '- ')*>''- C''B$!) &0$ -$' (!*?)! '("!&0$ !(!)'' ,)(-'"! 0-!-! CBB&/*NOPQRSTTUVWZ ,*+!,-! Jç*.,"', íîïëðêñ ''"!! " '),'-'' òóôõìïôö÷èéèéêëêì ø öñ ù úû ü ýþù ÿ01ü2 3ù45657ü3ù -@?* %$C$E* 8ü1ü3 ù 95

þ 3 ù

þü7 6 5 þ3 ù üû .)·$'!? 7KJ. 6û û57þù9þ75þ3ù5ùù 565ü3ù073ù 0$$ ?)--! 2ûùùúûù5653ù ûü73ùþ65 5ùù -,-·! !'*·,"' !"ûþ #$ì%ôõõó&ô'$ñì9(")73ù*û þ3ù 5 5þù /"$!," )·,$"! òô +ù,þ )ù 56þ 3ù-.ü23ù8û ûù/ù *7') '9!'- úü "5 û03ùúþ 7ý(ü23ù*65 þ665 ù/ù ("'! =!''*KK') 42û1(ü2 &0$,", '!!'! 351 û 5þ3ù,5.ûù2(üýþ3ùÿ5 3ù,þ6û3ùÿüþù


ž™Ÿ™ ™¡“›œ Š‹ŒŠŽ‹Ž‘’“”•–—˜™—š“›œ‘

0517293465 1 6045 3 78 3 83 4824

€‚€ƒ„ƒ…†ƒ




ˆ‰Š‹ˆ‹Œ‹Ž‰ŒŒ‘’“”•–—•˜‘™š›

œ——ž—Ÿ‘‘™



456777597R5O

45677759R@46

45677759@@56

45677759@R@9

45677759@@OO

45677759@R@@


‡ˆ‰ˆŠˆ‹Œ Ž‘Ž‘’“‘”’•–Œ—˜™š›ˆšœŒ•ž



@ABCCCADLCAU

@ABCCCADEBAE

@ABCCCADECSL

@ABCCCADELCB


0123

+,-+./01,23/4.56

45679

 7  7 !"#$%&%'()!*

789:;<·¸¹º =>?=»¼½ @9ABC:>@D?EA>AFGAF@H:EI

JKLMNJOPQLJQRNSTJMRUPVWMLVNVJXRYNZJML[N ¾¿ÀÁÂ¼Ã Ä [NMJN MNVJURUNMNLJ\NYNJ]S^VWJ_`NVWWLSNVJa^b ÅÆÇÈÉÊÃËÌÍÉÄ ]SNUJ cbNbdeJfLNJNMNVJML[NJQPR[MNVJgRL[^YN ÎÉÏÍÉÐÃÑÉÑÉÒ ÇÆÏÉÈÉÊÃÍÆ UR U`RZ[N\NUJSLVLJQR`NVJhccJ ÓÅÅÃÅÒÆÇÉÐÔ ÆÍÕÄÖ×ØÙÚÛØ ijkijlmnlopqrsr ÜÌÇÐÉÕÃÝÞËÌ ]ctcuvaJw]a]KvxJuvyatyJhccJczvw]a ÅÞËÉÏÕßÐßÔÃÉÍàÌÏÐáÉÃÇÆÄ ÐÞÐâÞÍÉÐÃÎÉÊÉÐÑÃàÌËÞÐÑÄ ÐáÉÃËÌÃÅÊÉËÌßÐÃÜÏÌËÉËÌÔÃÅÒÆÄ òÅÆÈÆÏÊÌÐáÉÃÉÍÉÐÃÇÆÄ ÈÌÕÍÉÐÃÌÇÈÌÉÐÃïÒâÉÃáÉÐÑ ÇÉÐÔÃÅÆÐÌÐÃãäåæçèÃÕßÏÆéÃêÉ ÐáÆÐÉÐÑÍÉÐÃâÌÍÉÃÎÆÏÇÉÌÐÃËÌ ÌÐÑÌÐÃÇÆÐÑÉÇÎÌÒÃÖ×ØÙÚÛØýÊÌÇÄ ÌÍÞÊÃÒÉÊÌàÉÐÃËÉÒÉÇÃÏÉÐÑÍÉ ÕÌÐÌÔÃÍÌÊÉÃÒÌàÉÊÃÕÉâÉÃÐÉÐÊÌÔó ÐÉÕÃÅÌÐÑÉÈÞÏÉÃõßàÃëÒÉÇ ÕÆÒÆÍÕÌÃÎÆÏÕÉÇÉÃëÐÉÐÑÃìÉÄ ÊÆÏÉÐÑÃÝÞËÌé ÅàÉàéÃòùÌÍÉÃÝÞËÌÃþÛÿ0ÔÃÍÆÄ ËÌÃËÍÍé ñÌÃÕÉÊÞÃÕÌÕÌÔÃëÕÌÕÊÆÐÃôÉÄ ÇÞÐÑÍÌÐÉÐÃÎÆÕÉÏÃÍÌÊÉÃÊÉÍ íÆàÉËÌÏÉÐÃÈÆÇÉÌÐÃÎÆÏÄ ÐÉâÆÏÃÜÆÍÐÌÍÃÓÅÅÔÃÝÉÇÎÉÐÑ ÉÍÉÐÃÇÆÇÉÍÉÌÃâÉÕÉÃëÒßÐÑ âÞÒÞÍÃÞÒÉÏÃÈÌÊßÐÃÍÆÃÓÅÅÃÌÊÞ õÞÏâßÍßÔÃÇÆÐÑÉÐÑÑÉÈÃÍÆËÉÄ ãÈÉÐÑÑÌÒÉÐÃõßàÃëÒÉÇ ÕÆÉÍÉÐÃÇÆÐâÉËÌÃÇÆËÌÉÃÆîßÏÌÉ ÊÉÐÑÉÐÃÝÞËÌÃËÌÃÅÒÆÇÉÐÃÎÌÕÉ ÅàÉàèÔóÃáÉÍÌÐÃÝÉÇÎÉÐÑÃÈÆÏÄ ÕÞÈßÏÊÆÏÃïÒâÉéÃÜÉÍÃàÆÏÉÐÔÃÅÊÉÄ ÇÆÐâÉËÌÃÉÐÑÌÐÃÕÆÑÉÏÃÎÉÑÌ úÉáÉÃËÌÏÌé ËÌßÐÃÜÏÌËÉËÌÃáÉÐÑÃÎÌÉÕÉÐáÉ ÊÌÇéÃêÉÃÇÆÐÞÊÞÏÍÉÐÔÃÝÞËÌ ÅÆÒÉÌÐÃÝÞËÌÃÅÞËÉÏÕßÐßÔ ÕÆÈÌÃÈÆÐßÐÊßÐÃÊÌÎÉÄÊÌÎÉÃËÌÈÉÄ ÈÆÇÉÌÐÃáÉÐÑÃÊÉÍÃËÌÏÉÑÞÍÉÐ ÊÆÏËÉÈÉÊÃÎÆÎÆÏÉÈÉÃÐÉÇÉ ËÉÊÌÃÈÆÐßÐÊßÐÃÒÉÐÊÉÏÉÐÃÍÆÄ ÒÉÑÌÃÍÆÇÉÇÈÞÉÐÐáÉé ÈÆÇÉÌÐÃâÉËÌÃáÉÐÑÃÉÍàÌÏÐáÉ àÉËÌÏÉÐÃÝÞËÌÃÅÞËÉÏÕßÐßé òñÌÉÃãÝÞËÌÔÃö÷øèÃÉËÉÒÉà ÌÍÞÊÃÇÆÏÉÈÉÊÃÍÆÃÓÅÅéÃôÆÏÆÍÉ ÜÆÏÒÆÎÌàÃÍÆÊÌÍÉÃÝÞËÌÃÇÆÄ ÈÆÇÉÌÐÃÎÆÏÍÞÉÒÌÊÉÕÔÃÍÆÇÉÇÄ ÉËÉÒÉàÃÈÆÐâÉÑÉÃÑÉûÉÐÑ ÐÆÏÌÇÉÃÎßÒÉÃËÉÐÃÇÆÒÆÈÉÕ ÈÞÉÐÐáÉÃÉÍÉÐÃÎÆÏÇÉÐîÉÉÊ ëÏÆÇÉÃëâÌÕÉÍÉÃËÉÐÃÆÍÕÄ ÊÆÐËÉÐÑÉÐÔÃÕßÐÊÉÍÃÏÌÞàÃÕÞÄ ÎÉÑÌÃÊÌÇÃâÌÍÉÃÌÉÃÇÉÞÃÎÆÏÑÉÄ ÈÆÇÉÌÐÃÓÆÏÕÌÎÉÃÝÉÐÊÞÒÔÃ1ßÄ ÈßÏÊÆÏÃÇÆÐÑÌÏÌÐÑÌÃÊÆÐËÉÄ ÎÞÐÑÔóÃÊÆÏÉÐÑÃÝÉÇÎÉÐÑé ÎÆÏÊßÃíûÉÊÆàÃÕÆÏÊÉÃ2ÆÏßÐé ÐÑÉÐÃÈÆÇÉÌÐÃáÉÐÑÃÈÆÏÐÉà ùÌÍÉÃúßúßÍÃàÉÏÑÉÃáÉÐÑ ÅÆâÉÞàÃÌÐÌÔÃÇÉÐÉâÆÇÆÐ ÇÆÏÞÇÈÞÊÃÎÆÏÕÉÇÉÃëÏÆÇÉ ËÌÊÉûÉÏÍÉÐÃÇÉÐÉâÆÇÆÐÃÓÅÅÔ ÊÆÏÍÆÕÉÐÃËÆÐÑÉÐÃËÞÉÃÈÆÄ êÓðÃÌÊÞé ÝÞËÌÃÉÍÉÐÃËÌËÞÆÊÍÉÐÃÈÆÄ ÇÉÌÐÃÊÆÏÕÆÎÞÊéÃÜÆÏÞÊÉÇÉÔ ñÌÊÆÇÞÌÃÕÆÞÕÉÌÃÒÉÊÌàÉÐÔ ÇÉÌÐÃÉÕÌÐÑÃÓÅÅÃÉÕÉÒÃÝÏÉÕÌÒÔ ÈÆÐÉÇÈÌÒÉÐÃëâÌÕÉÍÉÃáÉÐÑ ÝÞËÌÃÇÆÐÑÞÐÑÍÉÈÍÉÐÃÈÆÏÉÄ ðÞÌÕÃüÆÌÊßÕÉéÃñÞÆÊÃÝÞËÌÄ ËÌÉÐÑÑÉÈÃÇÆÇÞÉÕÍÉÐÃËÌ ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–‰’Ž—‰Š˜–Š’ˆ ÕÉÉÐÃÕÆÐÉÐÑÐáÉÃÎÌÕÉÃÇÆÄ üÆÌÊßÕÉÃÌÊÞÃËÌÑÉËÉÐÑÄÑÉÄ ÕÆÕÌÃÒÉÊÌàÉÐÃÅÆÐÌÐÃÍÆÇÉÏÌÐé –’ˆ’‘ ‘Ž ™ Ž • š › ™ › œ  ž š Ÿ  Ž ’  Ÿ ¡ Ž Š ¢ £ ¤ Ž ‹¥ ¦ ž Ž ˜ ¥ ¦ ¡  › § ¨ § Ž © š ž  ž ª ¤ Ž Ž œ Ÿ  « ž ¬ ¡ œ Ž ­ Ÿ   ¡ ž ¨ Ž ® ¯ °± ² ­ Ÿ  › ¡  ¡ Ž ¡ ¨ ¦ ¡ Ž ¡ › ¥ œ ž § ¨ Ž¦ššŽ¦žŽ˜œ¡¦ž§¨Žˆž¦¡¦ž¤ ÐÑÌÍÞÊÌÃÒÉÊÌàÉÐÃËÌÃÅÒÆÇÉÐé ËÉÐÑÃÇÆÐâÉËÌÃËÞÆÊÃÇÉÞÊÃÓÅÅ òÅÆÇßÑÉÃÍÌÊÉÃÎÌÕÉÃÕÆÑÆÏÉ ˜«Ÿ ¡¨¤Ž˜Ÿ¨ž¨Ž©³´“µª¶ ÝÉÑÌÐáÉÔÃÎÆÏÇÉÌÐÃÎÆÏÕÉÇÉ ÇÞÕÌÇÃÌÐÌé ÇÆÐâÉÒÌÐÃÍÆÏâÉÕÉÇÉÃËÆÐÑÉÐ ÓÅÅÃÕÉÊÞÃÈÆÐÑÉÒÉÇÉÐÃÎÉÏÞ ìÉÐáÉÃÕÉâÉÔÃÍÆàÉËÌÏÉÐ ëâÌÕÉÍÉÔóÃÌÇÎÞàÃÝÉÇÎÉÐÑé ËÉÒÉÇÃÍÉÏÌÆÏÃÕÆÈÉÍÎßÒÉÐáÉé ÝÞËÌÃÊÆÏÕÆÎÞÊÃâÞÕÊÏÞÃÇÆÐÌÄ 34546 &»2»¿¾»½ ¾¿ÀÁ¼ ÄÃÓÆÐÆÒÌÊÌÉÐÃÉûÉÒ ÍÒÉÕÆÇÆÐÃÉÍàÌÏÃÉËÉÒÉàÃÊÌÇÃáÉÐÑÃÇÆÇÌÒÌÍÌ ÊÆÏÉÏÉàÃËÉÏÌÃÊÌÇÃÈÆÒÉÊÌàÃÇÆÇÎÆÏÌÃÈÆÏÍÆÇÄ ÊÌÇÃüÉÍÞÒÊÉÕÃíÆßÒÉàÏÉÑÉÉÐÃ'ÐÌÆÏÕÌÊÉÕ ËÉáÉÃÊÉàÉÐÃÍÆÇÉÇÈÞÉÐÃîÌÕÌÍÃËÌÃÉÊÉÕÃÊÌÇ ÎÉÐÑÉÐÃáÉÐÑÃÈßÕÌÊÌîé õÆÑÆÏÌÃùÉÍÉÏÊÉÃã'õùèÃÇÆÇÈÆÏÒÌàÉÊÍÉÐ ÒÉÌÐÐáÉéÃìÉÕÌÒÃÌÐÌÔÃÍÉÊÉÐáÉÔÃàÉÏÞÕÃÇÆÐâÉËÌ ðÆÎÌàÃÒÉÐâÞÊÃËÌÉÃÇÆÐâÆÒÉÕÍÉÐÔÃËÆÐÑÉÐ ÍÆÇÉâÞÉÐÃÍÆÇÉÇÈÞÉÐÃîÌÕÌÍÃÈÉÏÉÃÈÆÕÆÏÊÉ ÏÞâÞÍÉÐÃÎÉÑÌÃÊÌÇÄÊÌÇÃÒÉÌÐÃÞÐÊÞÍÃÎÆÏÎÞÉÊ ÒÉÊÌàÉÐÃÊÆÏÞÍÞÏÃËÉÐÃÊÆÉÏÉàÔÃÍÌÐÌÃÈÉÏÉÃÈÆÄ ðÌÑÉÃíßÇÈÉÕÃ(ÏÉÇÆËÌÉÃ'Ää3ÃÇÞÕÌÇ àÉÒÃÕÆÏÞÈÉé ÇÉÌÐÐáÉÃÇÆÇÌÒÌÍÌÃ2*çÃÇÉ7ÃãÍÆÇÉÇÈÞÄ ç4ä éÃÓÆÒÉÊÌàÃÕÆÍßÒÉàÃÕÆÈÉÍÎßÒÉÃÈÞÐÃÊÆÏÞÕ íßÇÌÊÆÔÃÍÉÊÉÐáÉÔÃÊÆÒÉàÃÇÆÇÎÆÏÌÍÉÐ ÉÐÃÊÞÎÞàÃÞÐÊÞÍÃÇÆÐáÆÏÉÈÃßÍÕÌÑÆÐÃÉÊÉÞ 7897»½ ¾¿ÀÁ¼ÃÄÃÓÆÒÉÊÌà ÜÆÏÞÊÉÇÉÔÃÎÉÑÌÃÈÉÏÉÃÈÆÇÉÌÐÃÇÞËÉÃáÉÐÑ ÇÆÐÑÑÆÐâßÊÃÈÆÇÉÐîÉÉÊÉÐÃËÉÊÉÃÌÒÇÌÉàé ÉÍÕÆÕÃÕÆÒÞÉÕÃÇÞÐÑÍÌÐÃÎÉÑÌÃÈÉÏÉÃÈÆÒÉÊÌà *çèÃúÞÍÞÈÃÎÉÑÞÕÔÃáÉÌÊÞÃÇÆÐúÉÈÉÌÃ33é ÓÅêôà ßÑáÉÍÉÏÊÉÃôÉÇÉÐÃñÞÄ ÇÆÐâÉÒÉÐÌÃËÆÎÞÊÐáÉÃÎÆÏÕÉÇÉÃÓÅêôà ßÑáÉÄ íÆÊÞÉÃÜÌÇÃüÉÍÞÒÊÉÕÃíÆßÒÉàÏÉÑÉÉÐ ÅÅÝÃÞÐÊÞÍÃÇÆÇÉÐîÉÉÊÍÉÐÃàÉÕÌÒÃÈÆÐÆÒÌÄ ò8ÉÒÉÞÈÞÐÃÇÉÕÌàÃÉËÉÃáÉÐÑÃÎÆÏÉËÉ ÏÉúàÇÉÐÔÃÇÆÇÈÆÏÕÌÉÈÍÉÐ ÍÉÏÊÉé 'õùÔÃìÉËÌÃ1ÉàÇÉËÉÐÌÃËÌÃùÉÍÉÏÊÉÔÃÅÉÎÊÞ ÊÌÉÐÃÌÊÞÃÎÉÑÌÃÈÆÐÌÐÑÍÉÊÉÐÃÍÞÉÒÌÊÉÕÃËÉÐ ËÌÃÎÉûÉàÃÉÐÑÍÉÃÌÊÞÔÃÕÆÎÉÑÌÉÐÃÎÆÕÉÏÃÕÞËÉà ÕÊÏÉÊÆÑÌÃËÆÇÌÃÇÆÇÈÆÏÎÉÌÍÌÃÈÆÏÄ òÅÉáÉÃÎÆÏàÉÏÉÈÃÇÆÐÊÉÒÃÈÆÇÉÌÐÃÇÆÐâÉËÌ ãä5æçèÔÃÇÆÐÑÉÊÉÍÉÐÔÃÎÆÎÆÏÉÈÉÃÕÆÍßÒÉà ÍÉÈÉÕÌÊÉÕÃÈÆÏÇÉÌÐÉÐÃÊÌÇÃáÉÐÑÃÎÆÏÒÉÑÉÃËÌ ÎÆÏÉËÉÃËÌÃÉÊÉÕÃ34ÔóÃÍÉÊÉÐáÉé îßÏÇÉÃïÍßÃíÉÐúÌÒÃÝÞËÌÃÅÉÐÄ ÒÆÎÌàÃÎÉÌÍéÃñÞÉÃÒÉÑÉÃÍÉÐËÉÐÑÃÕÆàÉÏÞÕÐáÉ ÕÆÈÉÍÃÎßÒÉÃÇÆÇÈÆÏÒÌàÉÊÍÉÐÃÈÆÏÍÆÇÄ ðí(éÃòÅÞËÉàÃÉËÉÃáÉÐÑÃÇÆÇÉÐîÉÉÊÍÉÐÔ ñÌÉÃÇÆÐÑÉÊÉÍÉÐÔÃÒÉÊÌàÉÐÃÆÇÈÉÊÃÍÉÒÌ ÊßÕÉÃËÍÍÃÈÉËÉÃÒÉÑÉÃÍÉÐËÉÐÑ ÎÌÕÉÃÇÆÐÌÐÑÍÉÊÍÉÐÃÍÆÈÆÏúÉáÉÉÐÃËÌÏÌÃÇÆÏÆÄ ÎÉÐÑÉÐÃáÉÐÑÃÈßÕÌÊÌîÃËÉÒÉÇÃÈÆÇÎÆÐÊÞÍÉÐ ÊÉÈÌÃÊÆÊÉÈÃÈÆÏÒÞÃËÌÊÌÐÑÍÉÊÍÉÐÔóÃÍÉÊÉÐáÉé ÕÆÒÉÇÉÃÕÆÈÆÍÉÐÃÇÆÇÌÒÌÍÌÃÆîÆÍÃáÉÐÑÃÎÉÑÞÕé ÍÆÊÌÑÉÃÓÅêôÃÍßÐÊÏÉÃÓÓÅôÃÅÉÍÊÌ ÍÉÔóÃÌÇÎÞàÃôÉÇÉÐé ÍÆÇÉÇÈÞÉÐÃÈÉÏÉÃÈÆÇÉÌÐÐáÉéÃôÆÕÍÌ ñÌÎÉÐËÌÐÑÍÉÐÃËÆÐÑÉÐÃÇÞÕÌÇÃÍßÇÄ ëÈÉÒÉÑÌÔÃÒÉÊÌàÉÐÃîÌÕÌÍÃáÉÐÑÃËÌÍßÇÎÌÄ ôÉÑÆÒÉÐÑÔÃËÞÉÃÈÆÍÉÐÃÇÆÐËÉÊÉÐÑé üßÏÇÉÕÌÃÈÉËÉÃÕÉÉÊÃÇÆÒÉûÉÐÃôÉËÌÞÐ ËÆÇÌÍÌÉÐÔÃÈÆÇÉÐîÉÉÊÉÐÃàÉÕÌÒÃÈÆÐÆÒÌÊÌÉÐ ÈÆÊÌÕÌÃÕÆÎÆÒÞÇÐáÉÔÃÇÞÒÉÌÃÇÞÕÌÇÃÌÐÌ ÐÉÕÌÍÉÐÃËÆÐÑÉÐÃÈÆÐÑÑÞÐÉÉÐÃÎßÒÉÃÕÆÏÊÉ ÓÆÇÉÊÉÐÑÉÐÃÊÌÇÃÌÊÞÃËÌÇÞÒÉÌÃÒÉÑÌÃÈÉËÉ ÓÞÊÏÉÔÃÉÍÉÐÃËÌÈÆÏÊÉàÉÐÍÉÐÃßÒÆàÃôÉÇÉÐé ÌÊÞÃÈÆÏÒÞÃÊÆÏÞÕÃËÌÊÌÐÑÍÉÊÍÉÐé íßÇÌÊÆÃðí(ÃÕÆÊÌÉÈÃÎÞÒÉÐÃÇÆÇÎÆÏÌÍÉÐ ÉÒÉÊÃÊÉÇÎÉàÉÐÃÒÉÌÐÃÊÉÍÃàÉÐáÉÃÇÉÇÈÞÃÇÆÄ ÅÆÒÉÕÉÃãä æçèÃàÉÏÌÃÌÐÌéÃÅÆÒÞÏÞàÃÈÆÇÉÌÐÃÉÍÉÐ òíÆÇÞÐÑÍÌÐÉÐÃÍÌÊÉÃÉÍÉÐÃÇÆÇÉÍÉÌÃÕÉÊÞ òÝÉÐáÉÍÃÈÆÇÉÌÐÃÎÆÏÎÉÍÉÊÃËÌÃêÐËßÐÆÄ ÈÆÇÉÈÉÏÉÐÃàÉÕÌÒÃÈÆÐÆÒÌÊÌÉÐÃîÌÕÌÍÃÍÆÈÉËÉ ÐÌÐÑÍÉÊÍÉÐÃÍÆÎÞÑÉÏÉÐÃîÌÕÌÍÃÈÉÏÉÃÈÆÇÉÌÐÔ ÇÞÒÉÌÃËÌÑÆÎÆÏÃÒÉÊÌàÉÐÃÈÉÕúÉÒÌÎÞÏÃÒÉÊÌàÉÐÃÕÆÄ Ö×ØÙÚÛØýÍÉÏÆÐÉÃÒÉÐÑÍÉàÃÊÆÏÕÆÎÞÊÃúÞÍÞÈ ÕÌÉÃËÆÐÑÉÐÃÍÆÇÉÇÈÞÉÐÃîÌÕÌÍÃáÉÐÑÃÎÉÌÍé ÈÉÏÉÃÈÆÒÉÊÌàÃËÉÐÃÊÌÇÐáÉéÃìÉÒÃÌÐÌÃËÌÇÉÍÄ ÊÆÊÉÈÌÃâÞÑÉÃÇÆÐÌÐÑÍÉÊÍÉÐÃÍßßÏËÌÐÉÕÌé ÞÕÉÌÃÇÆÐÆÍÞÍÃôÉËÌÞÐÃÓÞÊÏÉà ÃÄÃäÔÃùÞÇÉÊ ÆîÆÍÊÌîÔóÃÌÇÎÞàÃôÉÇÉÐé êÐÌÃÎÌÕÉÃÇÆÐâÉËÌÃÇßËÉÒÃÉûÉÒÃÍÆÃËÆÈÉÐÔó ÕÞËÍÉÐÃÞÐÊÞÍÃÇÆÐÌÐÑÍÉÊÍÉÐÃÍÆÎÞÑÉÏÉÐ ìÉËÌÃÇÆÐÑÉÊÉÍÉÐÔÃÏÆÐÊÉÐÑÃÞÍÞÏÉÐ ãäæçèÃÒÉÒÞé õßÉÃËÉÐÃÅÆÊßÃâÞÑÉÃÉÍÉÐÃËÌÕÌÉÈÍÉÐÃÈÉËÉ ÍÉÊÉÐáÉé ËÉÐÃÍÆÇÉÇÈÞÉÐÃÊÌÇÃÕÆúÉÏÉÃÍÆÕÆÒÞÏÞàÉÐé 2*çÃÇÉ7ÃÈÆÕÆÈÉÍÃÎßÒÉÃÞÕÌÉÃÇÞËÉÃãä Ää3 òÅÆúÆÈÉÊÐáÉÃÍÌÊÉÃÇÞÒÉÌÃÈÆÏÕÌÉÈÉÐ ÒÉÑÉÃÊÆÏÕÆÎÞÊéÃñÞÉÃÈÆÇÉÌÐÃÍÉûÉÍÉÐÃÌÊÞÔ íÆÊÞÉÃíßÇÌÊÆÃðí(Ã'Ää3ÃôßàÉÇÉË ïÏÒÉÐÃ6ÞÒîÌÍÉÏÔÃÓÆÒÉÊÌàÃÅÅÝÃÓÆÒÌÊÉÃùÉáÉÔ ÊÉàÞÐèÃÉËÉÒÉàÃ34Ä4ÃÒÌÊÆÏÃ*çÃÈÆÏÃÇÆÐÌÊé âÆÒÉÐÑÃÒÉÑÉÃÒÉûÉÐÃÓÓÅôÃôÉÑÆÒÉÐÑéÃÅÆÄ úÞÍÞÈÃÎÆÏÈÆÐÑÉÏÞàÃÊÆÏàÉËÉÈÃÈÆÏîßÏÇÉÃÉÈÌÍ ÝÉÍÌÏÃËÌÃÊÆÇÈÉÊÃÊÆÏÈÌÕÉàÃÇÆÐÑÉÊÉÍÉÐÔ ÇÆÐÑÉÊÉÍÉÐÔÃËÌÎÉÐËÌÐÑÍÉÐÃËÆÐÑÉÐÃÊÌÇ ëÏÊÌÐáÉÔÃÇÉÕÌàÃÎÉÐáÉÍÃÇÆÊßËÆÃÒÉÊÌàÉÐ ÇÉÍÌÐÃúÆÈÉÊÃÕÆÇÉÍÌÐÃÎÉÌÍÔóÃÊÆÏÉÐÑÃÈÆÒÉÊÌà ÓÅêôÔÃÎÆÎÆÏÉÈÉÃûÉÍÊÞÃÒÉÒÞé àÉÕÌÒÃÍßÇÈÆÊÌÕÌÃáÉÐÑÃÊÆÒÉàÃÎÆÏâÉÒÉÐ ÕÆÎÆÒÞÇÐáÉÔÃÊÌÇÃáÉÐÑÃÍÌÐÌÃÎÆÏÒÉÑÉÃËÌ áÉÐÑÃÎÌÕÉÃËÌÎÆÏÌÍÉÐÃÈÉÏÉÃÈÆÒÉÊÌàÃÞÐÊÞÍ ÓÅêôÃôÉÇÉÐÃñÞÏÉúàÇÉÐÃÍÆÈÉËÉÃØÙ ÅÆÇÆÐÊÉÏÉÃÌÊÞÔÃÈÆÒÉÊÌàÃîÌÕÌÍÃÓÅêôÃÝÉÑáß ÕÆÒÉÇÉÃÆÇÈÉÊÃÊÉàÞÐÃÇÆÐÞÐâÞÍÍÉÐÃÊÌÇ ÍßÇÈÆÊÌÕÌÃðí(ÃÇÆÇÌÒÌÍÌÃËÉáÉÃÊÉàÉÐÃÒÆÎÌà ÇÆÐÌÐÑÍÉÊÍÉÐÃÍÆÇÉÇÈÞÉÐÃîÌÕÌÍÃÈÉÏÉ ÿýÅÆÐÌÐÃãäåæçèé êÏÌÉÐÊßÃâÞÑÉÃÉÍÉÐÃÇÆÇÎÆÏÌÍÉÐÃÈßÏÕÌÃÒÉÊÌàÉÐ áÉÐÑÃÇÉÇÈÞÃÎÆÏÊÉàÉÐÃËÌÃÈÉÈÉÐÃÉÊÉÕ ÎÉÌÍéÃìÉÕÌÒÃÒÉÊÌàÉÐÃáÉÐÑÃÊÆÏÞÍÞÏÃËÉÐ ÈÆÇÉÌÐé39:;<=4>?:;6 ôÉÇÉÐÃÇÆÐÑÉÍÞÃÎÉÍÉÒÃîßÍÞÕÃÈÉËÉ ËÆÇÌÃÇÆÐâÉÑÉÃîÌÕÌÍÃÈÆÇÉÌÐéÃñÞÉÃÇÌÐÑÑÞ ÇÉÊÆÏÌÃÈÆÇÉÐÊÉÈÉÐÃÍßßÏËÌÐÉÕÌÃÉÐÊÉÏÒÌÐÌé ûÉÍÊÞÃâÆÒÉÐÑÃÒÉÑÉÃÍßÐÊÏÉÃÓÓÅôÃôÉÑÆÒÉÐÑ ÓÉÕÉÒÐáÉÔÃÇÆÕÍÌÈÞÐÃÒÉÑÉÃÊÆÏÉÍàÌÏÃÓÅêô ÉÍÉÐÃËÌÇÉÐîÉÉÊÍÉÐÃÕÆÎÉÌÍÄÎÉÌÍÐáÉÃÞÐÊÞÍ ÇÆÇÆÊÌÍÃÍÆÇÆÐÉÐÑÉÐÔÃÍßßÏËÌÐÉÕÌÃÉÐÊÉÏÒÌÐÌ ÇÆÐÌÐÑÍÉÊÍÉÐÃÍßÐËÌÕÌÃîÌÕÌÍÃÈÆÇÉÌÐé ÇÉÕÌàÃÎÞÊÞàÃÈÆÇÉÐÊÉÈÉÐé òðÉÊÌàÉÐÃîÌÕÌÍÃÊÆÊÉÈÃÍÌÊÉÃÒÉÍÞÍÉÐÃÎÆÏÌÏÌÄ &»2»¿¾»½ ¾¿ÀÁ¼ÃÄÃÜÉÍ òÅÉáÉÃàÉÐáÉÃÉÍÉÐÃÇÆÄ ñÞÉÃÒÉÑÉÃáÉÐÑÃËÌâÉÒÉÐÌÃÓÅêôÃúÞÍÞÈ ÐÑÉÐÃËÆÐÑÉÐÃÒÉÊÌàÉÐÃÕÊÏÉÊÆÑÌÃÞÐÊÞÍÃÇÆÐâÉÑÉ ÇÞ ËÉàÃÎÉÑÌÃËÞÉÃÈÆÇÉÌÐÃÈÌÒÉÏ ÐÑÌTÌÐÍÉÐÃÍÆËÞÉÐáÉÃÎÆÏÑÉÄ ÇÆÇÎÞÉÊÃÇÆÐÊÉÒÃÈÉÏÉÃÈÆÇÉÌÐÃÇÆÐÌÐÑÍÉÊé ÍÆÎÞÑÉÏÉÐÃÈÆÇÉÌÐÔóÃÊÆÏÉÐÑÃÝÉÑáßé 34546 ÓÅôà ôÉÍÉÕÕÉÏÃÞÐÊÞÍÃÍÆÇÎÉÒÌ ÎÞÐÑÃÊÌÇÐÉÕÃÍÉÒÉÞÃÊÌÑÉÃÒÉÑÉ ÇÆÐáÉÐÑÑÞÈÌÃÈÆÏÇÌÐÊÉÉÐÃÇÉÄ ÊÉÐËÉÐÑÃÕÞËÉàÃËÌâÉÒÉÐÌéÃÅÆÎÆÄ ÐÉâÆÇÆÐÃÊÌÇÐÉÕÃÞÐÊÞÍÃÇÆÐÑÌÄ ÒÞÇÃÊÌÑÉÃÈÆÏÊÉÐËÌÐÑÉÐÃÌÊÞÔ ÍÞÊÌÃÈÆÇÞÕÉÊÉÐÃÒÉÊÌàÉÐÃãÜ)è ÍÉÇÌÃÉÍÉÐÃÕÞÒÌÊÃÇÆÒÆÈÉÕÐáÉÔó ËÉÐÃÇÆÇÎÆÒÉÃÊÌÇÃôÆÏÉàÃÓÞÊÌà ÍÉÊÉÃÈÆÒÉÊÌàÃÓÅôÔÃÓÆÊÉÏÃÅÆÑÏÊÔ ·À%8»¿&8½ ¾¿ÀÁ¼ÃÄÃñÆÒÄ ÈÆÇÉÌÐÐáÉÃËÆÐÑÉÐÃÈßÏÕÌ ÓÉÏÉÃÈÆÇÉÌÐÃËÌÎÆÏÌÃÈßÏÕÌ ËÌÃÉâÉÐÑÃÓÏÉÄÓÌÉÒÉÃëÕÌÉé ÍÆÈÉËÉÃûÉÏÊÉûÉÐÃËÌÃÕÆÒÉÄÕÆÒÉ ÊÏÉÕÃÅÌËßÉÏâßÃÕÞËÉàÃÇÆÄ îÌÐÌÕàÌÐÑÃËÌÃÕÆÕÌÃÒÉÊÌàÉÐÔÃËÌ ÒÉÊÌàÉÐÃÇÆÇÎÆÏÌÃÞÇÈÉÐÃËÉÐ ÓÉÕÉÒÐáÉÔÃËÞÉÃÈÆÇÉÌÐ ÈÆÏÍÆÐÉÒÉÐÃÕÍÞÉËÃÓÅôÃËÌ ÐÑÞÇÈÞÒÍÉÐÃÆÇÈÉÊÃÑßÒÃËÉÏÌ ÅÊÉËÌßÐÃ(ÆÒßÏÉÃñÆÒÊÉÃÅÌÄ ÊÆÇÎÉÍÉÐÃÍÆÃÉÏÉàÃÑÉûÉÐÑé ÓÅôÃÊÆÏÕÆÎÞÊÔÃ1ÉÕáÌËÃëÕÕáÉÄ ôÆÐÉÏÉÃÝßÕßûÉÔÃôÉÍÉÕÕÉÏÔ ÊÌÑÉÃÒÉÑÉÃÊÉÐËÉÐÑÔÃËÉÒÉÇ ËßÉÏâßÔÃÅÆÐÌÐÃãäåæ èé ÅÆÒÉÌÐÃÌÊÞÔÃâÞÑÉÃËÌÒÉÊÌàÃÇÆÄ àÌËÃÝÉÍÏÌÃãÑÆÒÉÐËÉÐÑèÃËÉÐ ÅÉÎÊÞÃãä5æçèÃÇÉÒÉÇé ÍßÇÈÆÊÌÕÌÃñÌÌÕÌÃ'ÊÉÇÉ ñÌÃÕÆÕÌÃÒÉÊÌàÉÐÃÌÐÌÔÃÊÌÑÉ ÇÉÐîÉÉÊÍÉÐÃÎßÒÉÃúÏßÕÕÌÐÑ ñÆÐÐáÃôÉÏúÆÒÃãÍÌÈÆÏèÔÃàÉÏÞÕ ëÒÉÕÉÐÃÓÆÊÉÏÃÇÆÐÉàÉÐ ãñ'èÃðÌÑÉÃêÐËßÐÆÕÌÉÃÇÞÕÌÇ ÈÌÒÉÏÃÞÊÉÇÉÃñÆÒÊÏÉÕÃËÌÃÒÌÐÌ ÉÑÉÏÃÎÌÕÉÃÇÆÐÑàÉÕÌÒÍÉÐÃÑßÒé ÇÆÇÎÆÒÉÃÍÒÞÎÃÊÆÏÒÆÎÌàÃËÉàÞÒÞ ÈÆÇÉÌÐÐáÉÃÎÆÏÑÉÎÞÐÑÃÍÆÃÊÌÇÄ ÌÐÌéÃïÇÈÉÊÃÌÐÌÃËÌÉÍÞÌÃÓÆÒÉÊÌà ÊÆÐÑÉàÃËÉÐÃËÆÈÉÐÃÊÉÇÈÉÍ òíÉÇÌÃÇÆÇÉÊÉÐÑÍÉÐÃîÌÄ ÕÆÎÆÒÞÇÃÇÆÇÎÆÒÉÃÊÌÇÐÉÕé ÐÉÕÃÕÆÎÆÒÞÇÃÓÅôÃÇÆÒÉÍßÐÌ ñâßÍßÃÅÞÕÌÒßÃÇÉÕÌàÃÎÆÒÞÇ ÕÆÇÉÐÑÉÊÃÇÆÒÉÍßÐÌÃÌÐÕÊÏÞÍÄ ÐÌÕàÌÐÑÃÉÑÉÏÃÈÆÒÞÉÐÑÃÆÇÉÕ ëÊÉÞÃÒÆÎÌàÃÊÆÈÉÊÐáÉÔÃÍÆËÞÉ ÊÌÑÉÃÒÉÑÉÃÉûÉáÔÃÍÉÏÆÐÉÃÇÆÄ ÇÆÇÞÉÕÍÉÐé ÕÌÃÕÉÐÑÃÈÆÒÉÊÌàéÃÜÌÑÉÃÈÌÒÉÏÃÌÐÌ áÉÐÑÃËÌËÉÈÉÊÃÈÆÇÉÌÐÃÎÌÕÉ ÈÆÇÉÌÐÃÌÊÞÃàÉÏÞÕÃÇÆÇÎÆÒÉ ÐÑÉÐÑÑÉÈÃÊÌÑÉÃÈÆÏÊÉÐËÌÐÑÉÐ ñÆÇÌÃÇÆÇÈÆÏÎÉÌÍÌÃÍÆÊÉÄ ÉËÉÒÉàÃÜßÇßáÞÍÌÃÅÉÍÉÌÃãùÆÄ ÇÉÍÕÌÇÉÒÃÇÆÐÑàÉÕÌÒÍÉÐ ÓÅôÃËÌÃÊÌÑÉÃÒÉÑÉÃÊÉÐËÉÐÑ ÌÊÞÃÕÉÐÑÉÊÃÎÆÏÉÊéÃëÈÉÒÉÑÌÃÕÆÄ –’’ œŽœŽ¢¡•‰ A ž« âÉÇÉÐÃÕÆÏÉÐÑÉÐÃÉÐÉÍÄÉÐÉÍ ÈÉÐÑèÔÃ)àÆÌÍÃ*ÞÇÉÏÃñßÇÄ ÑßÒÔóÃÞúÉÈÃñâßÍßÃËÌÃÕÆÒÉÄÕÆÒÉ ÈÆÏÊÉÇÉÃËÌÃÉûÉÒÃÇÞÕÌÇÃÍßÇÄ ÇÞÉÐáÉÃÒÉÑÉÃÊÉÐËÉÐÑÃËÉÐ ˆ’—Ž‹£•””Ž™Ž¢Ÿ ¡ž¨Žˆž ¨¡›Ž‰¡›@ž¦Ž‹¡šž’Žˆ©š’‰ž’ž“ª˜Ž•›¢ˆ¡Š’¡–’ ÜàÆÃðßÎÕÊÆÏÔÃÍàÞÕÞÕÐáÉÃÒÌÐÌ ÎÌÉÃãôÉÒÌèÔÃËÉÐÃëÎËßÞÒÃìÉÄ ÒÉÊÌàÉÐÔÃÅÆÐÌÐÃãäåæçèÃÕßÏÆé ÈÆÊÌÕÌÃðÌÑÉÃÓÏÌÇÆÏÃêÐËßÐÆÕÌÉ ÍßÊÉÃáÉÐÑÃËÌÊÞâÞÃÎÆÏâÉÞàÉÐé3+,-U A¡¦¡Ž¥BžŽC§­¡Ž«¡D¡¨Ž¢§¦¥œ¡ŽEFŽ¦žŽ˜œ¡¦ž§¨ŽŒ¨žGŸ›žœ¡›Ž˜¥ ¡œŸ¡ Œœ¡¡Ž©Œ˜ŒªŽHŸ¦¡¨¤Ž˜¡­œ¥Ž©³I“³ª¶ ËÆÈÉÐÔÃñâßÍßÃÇÆÐÑÑÆÐâßÊ ÇÌËßÞÃÜÏÉßÏÆÃãôÉÒÌèé ãðÓêèÃç4ä Äç4ä3ÔÃüÆÎÏÞÉÏÌÃÌÐÌé .5//0146 ã+,-.5//0146

{7|7 }

77

~

7 € 7

‚ƒ9{

ƒ

„75‚ … 7795| 7† 7~‡

pJ"K!Ln!MJNJ$nmJOP$nQ!RJ"nSJ$!

nmn!!"#!$

V[W]X_YZ\[`Wa\VZ[abY ]^cYb^YbZ^XZ

defeghijklem defeghij³´µe¶ef klemh¼lef½hl³ege ³´µeh¼lef½hl³ege gekjËlʼÃg dj¶´d dj¶´d µj³ede np xr ¢xp šr ͆ž‹ ¹‚p © ·À nr ŽŽ}} ¡¢r œp qr € †ƒ †š‡ˆr o x‚€ £ © qp ž‡o z p † q £ ƒ È y£ o  ˆ r p ‰ o  r v Ç ‘ r ™ € ª z† €  o ‡ ˆ ¡‡ € £ © s  xž  o rs‰px‹ no p q r s tu v w xr s yw xr z{|r w } ~ r €  o tˆšr … £ ƒ †œ‡o ‡ˆr s v}}xr †‚£ r ™ € r · † ‹ t£ o † r ‚ † ƒ ‡ œ‡ ºo † p † ‡ r ‡ ‚ £ r  ˆ € £ ˆ † ™ € ª ™ ‡ƒ ‡r » † ‡o ¥ ž‰o ‰© ž‡ˆˆ†p © o p ‰r ˆ x‡ €€‡p ‡prr{{€€rr„¹€p‡ ‡ˆ‡… …rÎz ‡xŽ ©ƒynr ‡ˆ…¢pxp uš w} sœ‡ˆ‰ru}Š­y‚ˆnxƒ€ˆrt‡x‡ˆ …€€©‚ˆ~€£…‡ˆªntr¡£x‡p†ˆ…p‡r™€ ‚ž‰qpª©¡‡ †ˆ}©ŒuvŽŒŠŠŠŒ ¾‡ƒroxpx…£r…€xr~ y ˆ¥qzt¹r oo©z£ rštp ‡ˆˆq‡‡Ñ‡‚†r€urp~}†‰©Ž¦‰ ‡Š‡‡ˆw€ª‡w|‰ ‡Šš ‚‚‰ƒpˆr„qrt}…Œ†u‡wˆŠroŒ†‰ŽŒ‡p‡rŠ}}}Œxr qŒpr~Œ€ro‡Šx‹ …€ ‡p ‡ª ‘~rž~‡‰©p…‰†‚‡ˆr ‡ˆrƒ£‡Á‚‡n|r r»‚™ª}€rzŒŠ‰€Šv‡ˆr Œ’“”•••“–—”Ÿ˜ w¹uq‰ ŽŠˆq ‘ |‡ šr»»‡op‡r‰x© on‰ r‰ƒpšr š ‰ ž Œ  } ŠŠ‚v’“”•••“–—˜’“ ‘ †p }Œ‡ˆr uw‘…‚ˆr ŒwŠy†‚ƒ wwŒršƒ pqrrŽƒu€~ˆr vz„|r š’“”•••“–— ’— ©vŽ~{‰ž¥ wš x† z£ ƒ œ‡ ª ‘ ‘  w ‘ ‘   ƒ xƒ ¥ } Œ w Š Ž w Š u Œ Œ  } t‡x‡ˆr ƒ £ ƒ œ‡r uvª {vŠww }Œu‹ ’“”•••“–—”–± v© ’“”•••“– ±—– w~ª{¥}ŒuvŽŒvŒ‘‘w}ŒuŽŽ’“”•••“–•“•” ŒŒŒwwwŽ ’“”•••“–±”˜“ vŽ}wwvv ™~r‰‡€ rr~ˆšr ‚†oˆrqsrroŽ}}xr €o…r ›uwr šr uw} ÃÄ´¼h¶Ãfd¼e¶ ’“”•••“– ±’’ {‡ ~ £ ¨ r  w } } © ¢xp  š r   u Ž  u w r š p © ž  „‡ ‹ mejf¸mejf €  o ‡ œ‡ ‡ p ‡ ˆ q ‡ ~ † ˆ r  o r x ž € p ‰…‡ ¿ˆr „‡p ‰…‡© Ç r žp qo r £ ‡‚ «†ƒ †p Ñ ‡ƒ £ r £ o † r x‰p ‡š© ˆ€ £ˆ†¥ntª ł † p r o  ˆ p ‡ o r  Ær « ‰ x‡ š r | ‡ o ‡ ˆ r ¯ z‡ ž ‡ p x‡ƒ‰orš‰žr}ŽŠŒwŒ}Žw’“”•••“–—˜Ÿ  ¦‡€ £ x‡ƒ ‡…‡r ¹p r x†x‚†p ž‡£ o £ r º ž€ˆ©Í‡p¾‡Ï‡rt‰pƒ¥}ŒwŒŠŒv}Œ}ŠŽ ¡£ x ‡ p † ˆ … p ‡ r n ‰ p ‡ ª ™ € ª t‡ x‡ ˆ ƒ £œ‡ruv ¯ž‡o |† ˆ ‡ ˆ £ ° r ™ € ª ¦ž ‰ ‚ ‡ † ˆ r o xu r ¦ œ‡ p ‡ ƒ ‡ ˆ z†œ‡ °|ž‡© €r‡¡Ç ˆqor‰qp ɇˆr p‰»x‡Ç o‹ž©Ç‚£ ©p»‰o»‰‚ o‹ ’“”•••“–±”—’ x†‚†p » ‡ˆ £ o r p ‰x‡šr ‡ˆ…‡r £ ˆ †p £ p ¶ÃmeÊh ¼´fef½ „x‚ˆqrz€†x‡ˆª{¥}ŒuvŽŒ’“”•••“––Ÿ–– w‘ŠŒŒ ™‰‡€ro€‡xrp†ˆ‡ˆqºx‚rp†op†‡ƒ£ ¢xp‡šrƒ‡pr~q~‡uŠ~©‡œ€rpx…š‡ˆ r p ž‰o ­ … ‚ ˆ r ¢ À À ® t¥ v Š w   w  } Œ u v  Ž  } w w v v ¡¢r … £ ~ ‰ ‡ € r t ‡ ˆ ‡ š r Ž r o ‡ ‚ € £ ˆ q r  } x¤ r €  o ºr †o ƒ †p £ p ª {‰ž¥ }ŒuŒ}}wwuu ’“”•••“––“±’ ­ p†‡…rƒ»o®ŠŒŒwŽŽ}ŒwŽ’“”•••“ ˜ Ÿ  ŽvŠ ’“”•••“–—±Ÿ˜ ¡¢r žp z{| ©w~£ƒ©¾r‰²o €rpªx… š‡ˆv}~}ŒuŽŽŠ}wwŽ r‚†px‡‡r‰x‡ ‚†p~o‡€ ˆ p‡o r€o‡‰ˆ…p ƒr‡r ºruuž€ £ƒ£ˆˆª ‡ …£r™€ª¡‡pˆr¬ˆƒ‡p£rstŽŠ}}x¤ u~€‚‡p n†or‡nƒ p‡pˆrq¡£ ‡ˆž£r{ƒr¥Š{¥ u‘w}~ Ž‘Šr}ˆ†qr Š}}ŽŒ ƒso †…‡ˆqr ‡ˆr šr †Žr ƒ £ ¹ £ o ‡r tp ‡ˆƒ r ™ q~ ‡r z†œ‡r xž€  š‰ž¥ }ŒuŒŽw‘Ž}w }ŒuvŽŒwŒuw ’“”•••“–—˜—— ’“”•••“– ±–˜ ’“”•••“–— Ÿ• ¢xp ¥rzp œ‡~š‰ž¥ ‡ˆr¡}ŒuvŽŠ‘ŠŽŽv ‡ˆq‰ˆ‡‚‡ˆršpq¥ t ‰Ñp‡r™©r‡Âƒs‡Í© r‡~ˆ‡qÏÏo©‰‡ˆpr£¹ƒÑ©n£ Ï©olj†‚ˆr£ž‡©rǹrrÁ£ n·© tˆšr y ~ € r ‚ qp r ¦ ‡€ £ r € o ‡ƒ £ r … o r ‚ ƒ p z†ˆ£ šr x‰p ‡š© …£ ƒ » r € qƒ qr w}¢zy© v}~ ˆ†qr £ ˆ  ž ‰ ƒ ¦ƒ pžx klemh¼lef½hl³ege ƒ{‰ †‡žr¥€ pžšƒ‡©…rt £ž£x‰pž££ˆˆ…qr€qr}ƒŽqrŠ¢ƒŒrw…}pr™uq~‡Ž de³hËhiÃÊÄ´d ’“”•••“–—”’± … € r } Ž Š  ‹ Š  u Œ  Š  r } Œ u v  Ž  v  v } } {¥Šˆq‡ˆr ŒŽŒŽvŠs¥ }Ž‘§ ŒŠŠvs…¥ Œuxr vŠ‘Žv}r ’“”•••“–•• ± ‡ršp ‡ƒqr rˆr …x‚† p‡~‰ rž†ˆ‡ˆq ’“”•••“–—˜”  «‰‡ˆqr ³´µeh¼lef½hl³ege n‰ƒ ‰ƒ šr v}}xr z{|r ¾‰€ ž‡ˆqv np Çx rx£‡©ž¹€¨Ñ‡ƒˆ‚Ïp‡¨ž žxrŽ€¾w©Àˆ}ˆpžÑr„‡r¡p‡†ˆˆ‹‹ ˆ£ €žˆr qp ƒ £prrr}prxr ‚ƒ ˆˆr ou}ƒwƒ ¢xpšº{‡~£r‚€‰ƒržpƒx‡r’“”•••“––“•• ¹p x£ ˆ‡ t‡ ˆ ‡ š ¨ ž ‡ ˆ q ˆ r s ¥ u  u x¤ r … o r ¡ ‡ ˆ … ‡ p ‡ © o p ‡ x£ o r … ‚ p r o x… r s yu Ž © w r ~ † ~ † p ˆ r u } } x y£ o ˆ p o ˆ r v p ‰ o  r ž p ‰ r  Ç u } x© o x… ¨… ‚ p |‡ r Æ † ˆ © ¹ n·© š ‰ ¥ } Œ u v  } v  u Ž v Œ Š Š v Œ ‘ w Ž p † o ‡ r ‚ † p … ‡ ˆ ‡ r € † q ‡ € £ ƒ ºƒ † p £ ¾ £ o ‡ r p † ƒ ‹ …ƒ‡opr©™{‡ €ªz €  ¨«£ ˆ q p  ‡ … r ‰ ‡ p ‡ r … o n‡ ‹ Ž}Šrtn »u»o©ƒr‰ž€šorr«pª‰z¢yr ’“”•••“–— •— x£ ƒš¨ozˆ€xpªˆ™r€}ª|‡ …rp‡ˆƒªrt¥Š}ŽŠ}Ž}Œuv’“”•••“–’“±’ uuŒŒŽw ª¡px£ˆ‡ªÀž‰r¹£ƒr}ŒŠŠv’“”•••“––± Ÿ uvŠ}‘ €†rtp‡ˆƒr™q~ª}Œw‘Ž’“”•••“–—”•Ÿ ŽvvŽ ƒ€r¡‡ˆq~r‘vw~r¿qr}ŒuŒ}uŒ’“”•••“–•˜—’ ŒŠŒqv†’“”•••“– ””Ÿ €‡vˆŽqvroŽxŽ mej fh ¸ h mej f ™ ‡ƒ ‡r ‡ˆqo ‰ r x‰p ‡š ‚£ ˆ…‡š‡ˆ© ž‡‹ t o  ¨ p xš r Ž s tr ‚ £ r n ‡ € ‡ q ‡ ˆ ª z{|r À |¡ tˆšr…£~‰‡€¥ˆšr…~€r‚†orz{|rsuŽw‘ {orstvŠx¤rŠo…rwox…ª„‡p‡ƒ£rvxž€ y£ ƒ † œ‡ o ‡ ˆ r o ‡ ˆ  p r  o  r € ‰ ‡ ƒ r v v } x p ‡ ˆ q © x† ž † € © … € r « ‚   p ž © € ‰ ‡ p ‹ o  ‡ r † Š‡‚} gÃd´mh Ë Ä´f½j feÄef np r q ~ r u ‹ u © Ž ~ © ¡¡r ƒ £ † p ºp ‡ œ‡ r ~  x‚  ‡…‡r À |¡r € £ ƒ p £ o r Šw}}¬‡ r ™ € ª z€  x‰ p ‡ š r ž ‰ o £ o ‡ ˆ È {¥ } Œ u Ž Ž w  u Ž w xŽª™€ª¬‡†ƒr¦x­†‚£r~‡€‡ˆ®ˆ†qª o€‡xrp†ˆ‡ˆqrÁÁt·r¹Áª‘’“”•••“–“•–˜ ‘‘v‘Š‘ ¦xu}rzpq†ˆ†ˆª{‰ž¥}Œuw‘Œu} q~ru©‘‹u©~ž€ˆ©ƒ‰‡x£r£ƒp£ru©Š~ ¹ˆqq‰ˆrv}pž‹‘}pžr¾‡ƒ¥ox……€x© ’“”•••“–’”—“ {‰ž¥}ŒwŽŽŒ}u‘}w}}ŒŠŠv’“”•••“–—”Ÿ“ ŒvŒ}}Ž y£~‰‡€…£oˆp‡o‡ˆrq‰…‡ˆqrsuv}}x ¡‰ª¿£ˆq}ŒwŽŽŒŠŽuŒ’“”•••“–•—’• suÁyr x‡nš ˆ©žˆ††pƒ¥£}šŒ©~€urow‡Š€£Œ‰pŒ‡ˆqrowxŠ ’“”•••“–—Ÿ”  š¥ z† …£‡ºr r¹€Ñ‰‡p ‡ˆƒro‡ ¨ƒ‡© ‚œ£ £pƒ¨ž †‡r ˆƒ~q© £ˆx‰€ r‡ˆ‡‡£ p rn‡vŽoІ©‡xr d¼eÒ´m t ‰ ƒ š ¨ p xš r ˆ q q € r … £ ‚ † p  ‡ ˆ r ™ € ª r „ † ~  ˆ ‹ …€ xr ‡ …{‡ ‡ˆprqs‡Œrwˆ}†xr o  ˆ ‡ £ ˆ † p © p ‡ £ € † p r x ‡ ƒ ‰ o ª ’“”•••“––Ÿ–• y£ ž † € £ r € £ x ž ‡ š  p  ˆ q ƒ  o ¥ ž † ƒ £ © o † p ‡ ƒ © ¯Œ™xª €rˆšr z {|r ‚r ~ € r ‡ ƒ ‚‡€ © sŽuŠx¤ © sy rx‰ ‡šÈÉr¦€ ‰ˆqŒr ¤¾ž‡£ƒƒ‡£‹ ‚€‡ƒ£o©o‡‰©…€€ªž£~£‡ˆo£€‡ˆrƒ…£o£ „p£‡r¹ˆ…‡r{‰ƒ†r…or¢„|©u}xˆ w}pž‡ˆªƒxƒ»‡€¥}ŒuuŽw}Ž’“”•••“– –±” ‘‘u qª{‰ž¥}ŒvŒ‘ªŒvvª‘‘ ÁÁ‡ žp}oŒryuw†ˆqq |q€ €££‡‚ƒ†¥p€‰‰op‡x¨ Ž…orŠpx… urŽŽ‡~}r«~rr{…r¢£‡šƒ€£‡šŠÇ o †r | ‡€ £  žp © ‚‡o † r p xšr v o xr ¾ ‰€ r ¹ Á  ‡ ‚ r … £ ‡ xž £ € r } Ž Š  Š u  ‘ } ‘ ‘ ªwr{so ªw}r}xp pžr‚xr ŠŽŠ‰ˆqr ’“”•••“–—” ± Šu™r‚€ªx€ o° zp‡†q£ƒ©r«‰or~€rz‡p…~£r’“”•••“–±—Ÿ± np  x ¥ ¿† œr Æ † ˆ £ ‡  ¹Ñ ƒ ¨ƒ  ‚ £¦r p¨¡¡| … ƒ r ~ Ç u ‘ É x‡ ˆ r … ‚ ˆ …oÁ» ¢„| ƒ‡rŒ‹uŽrp‡ˆqª{‰ž¥}ŒŒŒŽ’“”•••“––˜±“ ŒŽvu ’“”•••“–– ˜Ÿ ž£ š ‡ ˆ  ‡ r « ‚ r Ž w } p ž © € ‰ ‡ p r o  ‡ r Å t†€‚ žtƒr…‡£ƒ€É†rœ‡ o ‡ ˆ r ž ‰ ‡ r p † o € ‡ x†  ž ‡ € £ š  r É u Ž ~ stŠŽr s¡u}}r ­ Ž€ ® r «‚r w}~ o r ‰ ™oƒ ‰‡€ r ‡ˆ‡šr ‚†o ‡p ‡ˆq‡ˆr …‡†p ‡š ƒ xƒ ¥ } Ž Š  ‹ ‘ ‘  Ž  } u ~rƒÂ… r‡œ‡ po‡ˆrŽwwŽr }~šrxwwŽŽ £ˆŠš n†ˆq£ ˆ‡‚‡ˆr }} šp rpxšr …£ r€…‡ˆ ‡£ Ž ƒq€r‰ƒ‡š‡rt«¢zt‹Šuuv’“”•••“–±”Ÿ” u Ž‡ˆr ¦‡x‚‰ƒ r z‡…‡p r |‡q‰œ ’“”•••“––““” ž£ ƒ ‡r ˆ†qr r }ŒwŽr ¾ ‡ƒ ¥ vo …p © p ª xr € ‰‡ƒ © t·© ‚p € ˆr ‚p © ‡€ €}‰‡ƒ xr{ž y~€rŒr‰ˆ£rp‰or~€r„†…ˆqr¦‰ˆ£ˆqtŠ‘ ¦š ƒ€rƒžr‡ƒ†p‰œ‡ £rp…©pƒ‚or…ro€xx‚ ¾£ˆ†ƒŠuŒw}Ž}ŒŽuv‘uŠv’“”•••“–— –’ ‘Šu ŽŠr‘v}}x© vŠ}uŒsyuŽx©{¥u©Œ~ xž ©šuu}w} prxqrxž€¨pšƒ©ž‚ƒ}Œw‘ŽuŒuŠ €‰‡€£p t† ‚š£r™‡‡roLJ€rr¦šx‘ ©‘}r~…£ƒš†rˆœ‡ oª’“”•••“–—–’– ‡{‰ ˆrpž‰¥}‡ŒˆŠq ­ Ž€ ® r «‚r u© v|r » » o ‰ˆ ‰o ’“”•••“–—” — s¡uuwr d efeÊefh gj e³ o  ‡ª {‰ž¥ ‰ ƒ ‡ p q ¥ Ž †  ’“”•••“–—’“± ™‰‡€rˆšrswŽxŽ©syu‘x©™‡o‡€roxu}© ƒ†q‡€‡r‰ƒ‡š‡r{¥rŠuuvu’“”•••“– —˜˜ ŒvŒvrruuu ¬£ ˆrqq†…š†¥ y‰p £x‡ ‡ˆrˆž‡œp roˆ‡o £rœ © z† œ‡ r ƒ † ‚ † … ‡ r x  p r ž † ž † o£ˆºx‡ †£»‹ nƒpr„†ˆ‡ˆro†xp­t‡p‡x‡ˆ®rŽ}xr…p y~€z†œ‡r«‰orŽsr…£rtqšr¦‡™q~‡ y£oˆr«r‰ƒ‡š‡r‰orwÇu}xr’“”•••“–—–±– x‡ q ‡ r  ‰ œ† ˆ © q q ‡ r £ p œ£ © ƒ ‡ ‡x† px‡ … ‡ r ž ‡ p ‰ º † p ‡ œ‡ ª ™ € ª n† p £ ƒ r ¦ ƒp²o ‡†ršp q£qƒ ~‰xž©‡€‚‰o‡…r~‰xž©…€ª}ŒuŽŽŠ}ŠŠŽ ~€ªxž€rxƒorŠ}}pžx¤ª}Œuw’“”•••“–—”–’ wŽv}Ž zp‡†q£ƒºÂoƒo€‰ƒ£¾ª{‡ˆ‡wŒw~ €oª™€ª„†…ˆqo‰ˆ£ˆqrˆwr p…†o‡‡ˆrv}ržprzn¡¢rt¥’“”•••“–—””± uuŒ ’“”•••“–•– • ž†pš‡…£‡šr€ˆqƒ‰ˆqª‘wwŒŒ’“”•••“––’˜— Œ «‚Ž}~šˆrš‰ž¥}ŒuvŽŒuŠ’“”•••“–—˜“— vŠ}rtn y£ ~ ‰ ‡ € r ˆ š r s zr Ž w Ž x¤ r s yr u u xr š r u ª ‘ ~  x¤ rƒp‡ ƒ©ˆr x‡ˆqo ‰r~€ˆr‘Œw‘u‘w ‡ƒ‚‡€ª€o y£ ~‰‡€rppr‰o rp…£ rÁ†žˆq‡ˆr €ƒ¥uwux †œ‡o ‡š‡rš‰ž‰ˆq£ €o‡ƒ£r…£¥ ¦p‡‚ ‡o†q£ rœ ²oª}ŽŠ‹ ‚£ˆqq£ ~ € ˆr ‡ ‡r z{|ª y‰‡r x‰o ‡ y£ ™}€ŒªƒŠ¡‡ˆ ‰€‘‡ˆr ª¡£ ƒ‘p‰‡ˆqr ‡r ž‰€‰ƒ ‡ˆ‡ˆr ’“”•••“–˜•“— Žw~ ª {‰ ž ¥ «‰ …  r } Œ  ‘ ‘  u } u Š u Š Œ  w ‘   gekjËlʼÃg dj¶´d ’“”•••“–—–•˜ tˆšr st¥‰€ vw‘x© sy¥ Šxª ’“”•••“–—”   ntr { t¦r ‰ xp  š r u } ‡ ‚ p £ € r  {r Ì Ž Ž v } r ž  €x‚‡ o¥™€‡ˆr ªz{|r r« r ¡‡ˆ r ƒ †€ ‡ ‡ˆr ‚†p †‹ ™ ‰ ‡ € r » † ‚ ‡ r ‰ ƒ ‡ š ‡ r € ‡ ‰ ˆ … p  r ™ € ª |‡ ˆ £ ƒ ‹ y£ o  ˆ r p ‰ ‡ ˆ q r ‰ ƒ ‡ š ‡ r Ž s tr ™ € ª { ƒ ª Á ‹ np xr to r nƒ ‡œ‡ r£or{‰ž¥ pr‡‚£t«r ©o»€t£ r€‡‰ z‡ ‰ … £ r … ‚ r ¾ p † † r š ‡ ˆ … € £ ˆ q r Š } } p ž r x ‡ o ƒ „ƒ †ª r {p q¥ uª w~  xr ˆ†qª p †ˆqqr np ‡xž‡ˆ‡ˆ‹ ¦€ ‡ †ˆr šp q o p  ‡ x£ ˆ   r  Ž r ‰ ‡ p ‡ r ‚ ‡ ƒ ‡ p r ¦ € £ £ o ‡ ˆ º ‰p © …€ xº€ ‰‡p r ˆ†qp u w ͆ ž ª {‰ ž ¥ ¹ˆ  ˆ r } Œ u v Œ } Š  Š   ‘ {‰ž¥}ŒŽuvŒŽŒvŠŽ ’“”•••“–˜•Ÿ  ˆ†qª{‰ž¥}ŒŠŠvŒvŽŠ’“”•••“–——Ÿ• ¡‡ˆor|‡ˆ…£p£ª{‰ž¥}ŒuvŽŠŠ}ww £ˆq­}ŽŠ®ŠuŠuuu}ŒuŽŽ’“”•••“–’”’’ vv}v}»‘o}‹ ’“”•••“–±“•– † ’“”•••“–—” ”


456678 5

0123

RSTUV WXYZ[V\X][XY^[YV_[[ZV`[a[YVbcd %&'%()*+,+-+(./012023(.452(6478089,29 %&'%( 5227(:0/;2(;/9<2;8(=04*4<2>2(?@(64(=7264+9 A29<808129B(C49DD8(EFGHFHFIJKL(92974M(N204 6/-2329(-2D2(=49D+('629B(%0/D(.208(;/08;387 682(,2-4M(%0/D(32-49D(5/049D(;/9D2-2;4(O/6/02 +7+7M(N42(;/968D2(3/9>/.2.(5/049D ,2;.819>2(O/6/02(494(,20/92(;494;9>2(;252 0/O+P/0>M(%0/D(529D27(./012023(.452 647/0<89,29(5227(:0/;2(./0729649DM(Q234 ;292</;/9(629(74;(3/-2741(12085 ;/;3/074;.29D,29(O/6/02(>29D(642-2;49>2M E704.899/*5L

„ƒ

 ! "1#$

efghijk²³²´ lmknfoi p q r l s f tq u q h l f u i f v l w l f oq p x k f yz{ | ×µÅÂÆÈ·¼ÀÁ¶·ÍÆû¶À·¼ÀÁ Àº»À·»Â¹ÆÅ·¼Æĺ¼ÌÑ µ¶·¸· ¹º»·¶¼½·¾ ¿¼ÀÁ¼Âµ¶ û¶À·¼ÀÁ ·¹¸Â»¼½· Ä·¶µ¹ ¶¹µ·ÅƼÀÂÆÇÈÉÊ ËÁ̽·¹·»À·ÍÆʺ»µÄεÀ Ϻ»¶·Ä·Æ¹ÐµÏƹºÏ·¼ÌÑ Ì··¼ÆÄ·¶½·»·¹·À ËÁ̽·¹·»À·Æĺ¼Ò·Å ¶µ·ÀµÆ¹º¸Á»Ä·À·¼ÆÏ·Ì κķ¼ÆĵŷÆϺ»µ¶Â· ÓÔÆÀ·¸µ¼Æ¼ÂÍ ÃºÀº¼·¼Ì·¼Æ¶··À ĺ¼ÌÁз¸Æ¶ÂƹµÐÂÀ ϵ¼Å·»Æ¶º»À·ÆÎÁ¶Àµ» ÀµÏµ¸ÆÂź·ÐÆĺ¼Ò·Å ¼ÂзÂÆкϸÆû¶À·¼ÀÁÍ Õ·¹Æ¸º»·¼¾Æ·Æз¼Ì¶µ¼Ì ĺ¼Å·Î·ÀÆÀºÄηÀÆŠмÂÆϺз¹·¼ÌÆÇÈÉÊ ¶ºÏ·Ì·ÂÆ̺з¼Å·¼Ì Ϻ»À·¸·¼Í È··ÀÆз̷ƵÒÂÆÖÁÏ·¾ û¶À·¼ÀÁƹº»·ÎÆÅÂÀµÑ »µ¼¹·¼Æ¶ºÏ·Ì·ÂƹÁÁ»Ñ ż·ÀÁ»ÆмÂÆÀº¼Ì·¸ Ç·»·¼ÌÆ×»µÆĺ¼Ñ Å·ÄμÌÂÆعÁÆ÷¼ÖÂÐ

ε¼Æ¶ºÄ·¹Â¼Æε¼½· ¸·»µ¶¹·¼¼½·ÆϺ»Â¶À»·Ñ bŽ‘V’“R’`“R’Ž ¹º¶ºÄηÀ·¼Æĺ¼µ¼Ñ ¸·ÀÆÀÁÀ·Ðƶ·ÀµÆϵз¼Í e”•–—˜™˜ Òµ¹¹·¼Æκ»Ä·Â¼·¼ ü¾Ƹ·Äλƶ·Àµ š–›œ˜˜ž Àº»Ï·Â¹¼½·Í ļÌ̵Æû¶À·¼ÀÁ ǵ¼Ö·¹¼½·Æ¶··ÀÆз̷ ÅÂϺ¹·ÎÆֺź»·¼½·ÆÂÀµÍ Ÿ– ¡—š˜ž˜›¢£¤™˜ ¹Á¼À»·ÆǺ»¶Â¹ÆúÅ»¾ ÃÁ¼Å¶¼½·¾Æ¶ºÅ¹ÂÀ š–š£–¥˜¢¦§¨• Ⱥ¼Â¼ÆÙÚÚÛÓÜÆзе¾ кϸÆϷ¹ÆÅÂÏ·¼ÅÂ¼Ì ©–™–š˜ž˜› û¶À·¼ÀÁÆĺ¼Ò·Ð·¼Â ¶··ÀÆֺź»·Æŵе¾Æĺ¶¹Â e” š– ª¡—ª˜›¤™˜™¤¢¥¤›¤ źϵÀ¼½·ÆϺ»¶·Ä· ¸·»µ¶ÆϺ»Ò·Ð·¼Æĺ¼ÌÌµÑ ž–›› ª˜  ÇÈÉÊÍÆʺ¶¹ÂÆÀ·¹ ¼·¹·¼ÆÀÁ¼Ì¹·ÀƷзÀ ÅÂÀµ»µ¼¹·¼Æ¶ºÏ·Ì·Â Ï·¼ÀµÆҷз¼ÆÙ¹»µ¹¾ÆîïðÜÍ Ÿ––—«˜¬˜˜› ÝÞßàÞáàâ㸷ÐÆÂÀµÆ¶º·¹·¼ å׺еÄÆÏÁк¸ ĺ¼µ¼Òµ¹¹·¼Æ·Æĵз ĺ¼·Î·¹ÆÁк¸ÆÅÁ¹Àº»Í –¥˜ž¤  ĺ¼Å·Î·ÀÆÀºÄηÀÆÅ ñ·ÅÂÆÄ·¶Â¸Æĺķ¹·Â e”­›ªª˜¢—¤™¤Ÿ¡ ¶¹µ·ÅÆä·¶¹·»ÆÊ·À·»·ÄÍ ÀÁ¼Ì¹·Àƹ·Ð·µÆϺ»Ò·Ñ —¡®–™¤¢–š˜¤› åȺ¼·¼ÌÆ»·¶·¼½· з¼¾æÆÀµÀµ»Æû¶À·¼ÀÁÍ ™–˜Ÿ£¡¥˜ ¹ºÀ¹·ÆκзÀ¸ÆĺÄϺ»Â ò·»ÂѸ·»ÂƼ ¹º¶ºÄηÀ·¼Æ¶·½·Æµ¼Àµ¹ û¶À·¼ÀÁÆкϸÆÏ·¼½·¹ e”¯˜—°™¢±˜¥˜› Ϻ»Ä·Â¼ÆÅÂÆκ»À·¼Ñ ĺ¼Ì¸·Ï¶¹·¼Æó·¹Àµ ˜Ÿ˜¤¢Ÿ—°Ÿ¢œ–š¤ ż̷¼Æκ»À·Ä·ÆÇÈÉʾæ ÅÂÆÀºÄηÀÆÀÂŵ»Æ¹·Ä·»  š–š–—«–˜ž Àº»·¼ÌÆû¶À·¼ÀÁÍ ó¶ķÆκķ¼ÍÆɷƼ̼  ç·Äµ¼¾Æû¶À·¼ÀÁ ĺķ¹¶Âķй·¼Æó·¹Àµ –›¬–š£° ˜› ½·¼Ìƶ··ÀÆÂÀµÆÄ·¶µ¹ е·¼Ì¼½·ÆèÁ¹µ¶Æηŷ ĺ¼ÌÌ·¼À¹·¼Æʵ¸·ÄÑ Îº¼½ºÄϵ¸·¼Í ¶º¸Â¼ÌÌ·ÆÀ·¹ÆϵÀµ¸ Ä·ÅÆ¿»è·¼ÂÆÀ·¹Æ϶· åʺ¼Ìµ»·¼Ì ó·¹ÀµÆзķƵ¼Àµ¹ Ϻ»Ä·Â¼Æκ¼µ¸ÍÆÉ· ̺»·¹·¼Ñ̺»·¹·¼Æҵ̷ ¶ºÄϵ¸¾æÆÀº»·¼Ì ¸·»µ¶Æ¹ºÐµ·»Æзη¼Ì·¼ Ï·»ÆֺηÀƶºÄϵ¸ÆÅ·¼ ûÂÀ·¼ÀÁÍ ¶ºÏºÐµÄÆз̷Ƶ¶·Â À·¹ÆÀ·ÄÏ·¸Æη»·¸¾æ û¶À·¼ÀÁÆÀ·¹Æз¼À·¶ з¼À·»·¼Æֺź»·ÆÀº»ÐÂÏ·À ÂÄϵ¸¼½·Í ¹·ÎÁ¹ÆϺ»Ä·Â¼Æ¶ºÎ·¹Ñ Ϻ¼Àµ»·¼Æź¼Ì·¼ û¶À·¼ÀÁÆĺ»·¶· ÏÁзÍÆñµ¶À»µÆ¹·»º¼· ¶ºÁ»·¼ÌÆκķ¼Æźη¼ Ϻ»µ¼Àµ¼ÌÆֺź»·¼½· ֺź»·¼½·ÆÂÀµÆû¶À·¼ÀÁ Ǻ»¶Â¹Í À·¹ÆÀº»Ð·ÐµÆη»·¸Í ϶·Æĺ¼Ì·ÄÏÂРû¶À·¼ÀÁÆε¼ Ç·Å·¸·Ð¾Æ¶º¶··ÀƶºÀºÐ·¸ κзҷ»·¼ÆÏ·¼½·¹Æ¸·ÐÍ Ð·¼Ì¶µ¼ÌÆÅÂз»Â¹·¼Æ¹º ·Æĺ¼Ì·Ð·ÄÂÆϺ¼Àµ»·¼ åÈ·½·ÆÒ·ÅÂÆкϸ éÈêëÆì»Á¶·Ï·¼ÍÆÉ· û¶À·¼ÀÁƶºÄηÀÆεÀµ¶ Ϻ»¸·ÀÂѸ·À¾ÆÀ·ÎÂÆϵ¹·¼ ÅÂÅ·̼Á¶·Æĺ¼Ì·Ð·Ä ·¶·Æ·¹ÂÏ·ÀÆ»·¶·Æ¶·¹ÂÀ Ϻ»·»ÀÂƹ·ÎÁ¹Æ¹·»º¼· Ä·¶·Ð·¸ÆηŷÆеÀµÀ¼½· ½·¼ÌÆе·»ÆÏ·¶·Í ֺź»·Æ¶µÅ·¸Æĺ¼Ò·Å ¹·¼·¼¼½·ÍÆíÀÁÀÆÏ·Ì·¼ åȽµ¹µ»Ð·¸ÆÀµÐ·¼Ì »Â¶Â¹ÁÆκķ¼ÆÏÁз¾æ Ϻз¹·¼ÌÆеÀµÀ¼½· ¹·¹Âƶ·½·ÆÀ·¹Æ·Î·Ñ·Î·¾ ÂÄϵ¸¼½·ÍÆôõöõ÷

}~~€‚ƒ„…†‡ˆ†‰Š…‰‡„~‹Œ†‡}‰Š€}‡‡†

þÿ0ÿ1345ÿ670ÿ189 ÿ 79þ

Ž[^Vb[ø[SVŽùSùYV`[ú[YU[Y

´ûü²ý²Æ¹º¶ºÐµ»µ¸·¼Æû¶À·¼ÀÁƷŷз¸Æκķ¼ ε¼½·Æ¹µ·ÐÂÀ·¶ÍÆÉ·Æз½·¹Æĺ¼Å·Î·À¹·¼ÆÀºÄηÀÆÅ ¶¹µ·ÅÆÇÈÉÊÆĵ¶ÂÄƼÂƶºÏ·Ì·ÂÆκķ¼ÆÄµÅ·Í Ã»Â¶À·¼ÀÁÆε¼½·ÆÎÁ¶Àµ»ÆÀµÏµ¸ÆÂź·Ð¾Æ¶ºÑ ¸Â¼ÌÌ·Æĺ¼Åµ¹µ¼ÌÆκ¼·ÄÎÂз¼¼½·Æ¶ºÏ·Ì·Â ̺з¼Å·¼ÌÆϺ»À·¸·¼ÍÆÈ··ÀÆŵºÐÆÏÁзÑÏÁзƷÀ·¶¾ ÎÁ¶Àµ»ÆÀµÏµ¸¼½·Æ¶·¼Ì·ÀÆĺÄÏ·¼Àµ¼½·Í È··ÀÆĺ¼Å·Î·À¹·¼ÆÏÁз¾Æû¶À·¼Æҵ̷ÆÀ·ÄÎÂÐ Àº¼·¼ÌÆÅ·¼Æ϶·Æĺ¼Ì·Àµ»Æ·Ð»·¼ÆÏÁзƹºÆÏºÑ Â¼ÂÍ …~ˆ Ϻ»·Î·ÆÐ ê¶Â·¼½·Æ½·¼ÌÆÄ·¶Â¸ÆĵŷÆĺÄϵ·ÀÆÃ»Â¶Ñ À·¼ÀÁÆÄ·¶Â¸ÆļÂÄÆκ¼Ì·Ð·Ä·¼ÍÆÕ·ÎÂÆÒ¹·ÆÀº»µ¶ÆÀ·ÄÎÂÐƹÁ¼¶Â¶Àº¼¾ ·Æ϶·Æĺ¼Ò·ÅÂÆκķ¼ÆϺ»¹µ·ÐÂÀ·¶ÍÆôõöõ÷

94 4 ÿ 945108 59þ

TS[S[úVX_[VWTSù]úùZV`[UX

ý´³²³Ʒŷз¸Æκķ¼Æε¼½·Æ¹µ·ÐÂÀ·¶Í ¿Î·Ð·ÌÂÆÅÂƵ¶Â·Æĵŷ¼½·ÆÅ·ƶµÅ·¸ÆĺÄÂй ¹µ·ÐÂÀ·¶Í ÷ÄÂÆҵ̷ƶº»Â¼ÌÆϺ»Ï¼ַ¼ÌƸ·¼½·Æ¶º¹·Å·» Ϻ»Àµ¹·»Æι»·¼Æ·À·µÆϺ»Ö·¼Å·ÍÆë·ÆÁ»·¼Ì¼½· Ϸ¹ÆÅÂÆŷзÄÆÄ·µÎµ¼Æе·»Æзη¼Ì·¼Í È·½·ÆϺ»¸·»·ÎÆÅ·ÆÙû¶À·¼ÀÁ¾ÆîïðÜÆ϶· ¶ºÌº»· Ϻ»Ä·Â¼ ·Ì …~ˆ Ð µ¼Àµ¹ ÇÈÉÊÍÆì·Ð·µ Ï·Ì·ÂÄ·¼·Îµ¼Æκ»·¼ û¶À·¼ÀÁÆÅÂϵÀµ¸¹·¼ ŷзÄÆÀÂÄƼÂÍÆôõöõ÷

XYZ[\]\

EFGFH!"#$%"& IIJH'()*&+ ,-#./0)%#,112 IKLMMKNOPQFRH ,34#5*6#-7/8 STUKUKH9)(&:&8 ;)%&<& ETVSWLMMWLMH,=

^\_Y`_

>&"*&?&@&#7224A72,2 B!&"#C8?&#72,2A72,, D)*:&#'()*&#72,,A72,7 D)%"/#$):&(#72,,A72,7

Ž[^Vb[ø[SVŽùSùYV`[ú[YU[Y

üûaûý²Æ½·¼ÌÆĺÄϺ¹·ÎÆû¶À·¼ÀÁÆĺÄϵ·À¼½· ¸·»µ¶ÆϺ»Â¶À»·¸·ÀƶºÄº¼À·»·Æó·¹ÀµÍÆÊ·µÆÀ·¹ÆÄ·µ¾ û¶À·¼ÀÁƸ·¼½·Æ϶·Æĺи·ÀÆ»º¹·¼Ñ»º¹·¼¼½· Ϻ»Ä·Â¼ÆÅÂÆзη¼Ì·¼Í ÃÁ¼Å¶ÂÆÂÀµÆÅ»·¶·¹·¼Æû¶À·¼ÀÁƹºÀ¹·ÆÇÈÉÊ Äº¼Ò·Ð·¼ÂÆз̷ƹºÅµ·¼½·Æ¹Á¼À»·Æʷŵ¼ÆǵÀ»·¾ÆñµÄ·À ÙÚbÛÓÜÆзеÍÆÇ·Å·Æз̷ÆÂÀµ¾Æû¶À·¼ÀÁƸ·¼½·Æ϶· ĺÄϺ»ÂÆŵ¹µ¼Ì·¼Æ¹ºÎ·Å·ÆÀºÄ·¼ÑÀºÄ·¼¼½·ÆÅ·»Â Ï·¼Ì¹µÆκ¼Á¼ÀÁ¼Í åȺϺ¼·»¼½·Æ¼Ì¼Æ¹µÀÆϺ»À·¼Å¼ÌÆϺ»¶·Ä·ÆÀºÄ·¼Ñ ÀºÄ·¼¾ÆÀ·ÎÂƹº·Å··¼Æ¶·½·ÆÀ·¹Æĺĵ¼Ì¹Â¼¹·¼¾æƶº¶·Ð û¶À·¼ÀÁÍ

É·Æĺ¼Ì·¹µ¾Æ¶·ÀµÆļÌ̵Æ廵η¹·¼Æó·¹ÀµÆ½·¼Ì зķƶº¹·Å·»Æĺ¼µ¼Ì̵Ƶ¼Àµ¹ÆϺ»Ä·Â¼Æ¶ºÎ·¹ÏÁзÆзÌÂÍ Ç·Å·¸·Ð¾ÆÅÂκ»¹Â»·¹·¼Æ·ÆÏ·»µÆ϶·Æ廵ÄεÀƶ·Àµ ϵз¼Æ¹ºÆźη¼Í åÈ·ÀµÆļÌ̵ƶ·Ò·ÆÀº»·¶·Æзķ¾Æ·Î·Ð·ÌÂƶ·ÀµÆϵз¼¾æ ÂÄϵ¸Æû¶À·¼ÀÁÍ Ã»Â¶À·¼ÀÁƸ·¼½·Æ϶·ÆϺ»¶·Ï·»Æĺ¼·¼ÀÂƹÁ¼Å¶ ֺź»·¼½·ÆϺ¼·»ÑϺ¼·»Æ¶ºÄϵ¸ÍÆ붷ŷ»Â¼½·¾ Ϻ»Â¶À»·¸·ÀÆκ¼µ¸Æ·Å·Ð·¸Æè·¶ºÆ½·¼ÌƸ·»µ¶ÆÅÂҷз¼Â¼½·Í åɶÀ»·¸·ÀÆŵеƶ·ÄÏÂÐÆÀº»µ¶Æĺ¼Ò·Ð·¼ÂÆλÁÌ»·Ä κ¼½ºÄϵ¸·¼¾ÆÅ·»ÂηŷƼ·¼ÀÂÆÅÂη¹¶·¹·¼Æķз¸ ¶ºÄ·¹Â¼Æη»·¸¾æÆÀºÌ·¶Æû¶À·¼ÀÁÍÆôõöõ÷

tribunjogja-19-02-2013  

Tribun Jogja Edisi 19-02-2013