Page 1

z{mga`mceacsmgc|ghl`r

i}\l}`[bl~bOJl©Q\}`ib}\_`bl\]

2345674 89:9: "!

0123

„µ†«µ±ƒÃÏÓ϶ÏÎÏÆ ÍÄÑÏƶ²ÏÌÆĶŽÝÝÆÄÌÔ¶ÎÄËÏÅ ÓÄÐÓÇèǶÎÄÑÏÍ϶æÏÆÅ ËÏàÏƶÍȶåÇÐÜ϶ÓÐÏÆÜßÄÐÔ¶ÍÏƶáÏÜÈà ÞáÄÜÓÄж¬ÆÈÓÄͶÜÏÏÓ ª] åÇÐÇζÜÄàÏÃ϶ÑÐÏÃÇÜÈÃÔ¶æÝÌÄÜ ÎÝÃÑÄÓÈÜȶéÐÄÃÈÄж­ÄÏÅ ”•–—˜™– àÏÆËÜÇÆ˶ÃÄÆÍÏÑÏÓ¶ÇèÈÏƶåÄÐÏÓ œ —ž™Ÿ ËÇĶÃÇÜÈöˆêבوê׉ /, ¡¢£š–—› ÍÄÆËÏƶåÄÐÓÄÃǶàÏÒÏÆÅàÏÒÏÆ ¤¥¦§¦¨1- åÄÐÏÓ¶ÍȶÃÏÜ϶ÏÒÏà¶ÎÝÃÑÄÓÈÜÈâ ÎÄÃåÏàȶåÄÐËÇàÈжÃÇàÏȶäÏåÅ ¶¶°È ÓǶÖאÙÚÛ¶áÏÐȶÈÆÈⶌÆÈàÏá¶ÎÏàÈ àÏË϶ÑÄÐÍÏÆÏÔ¶¬ÆÈÓÄͶÏÎÏƶåÄÐÅ ÑÄÐÓÏÃ϶åÏËȶ¬ÆÈÓÄÍÔ¶ÜÏÆ˶ÑÄÆËÇÏÜÏ áÏÍÏÑÏƶÍÄÆËÏƶäÒÏÆÜÄ϶±ÈÓ̶Íȶ­ÈåÄÐÓ̶äÓÏÅ ŒÆËËÐÈÜÔ¶ÃÄàÏÎÝÆȶÎÝÃÑÄÓÈÜȶÓÏÆÑÏ ÍÈÇÃÔ¶äÏåÓǶÖאÙÚÛ¶ÃÏàÏöÈÆÈÔ¶ÎÄÃÇÍÈÏÆ ÃÏÆÏèÄжàÄËÄÆÍÏÐÈÜÔ¶äÈжàÄ®¶¯ÄÐËÇÜÝÆÔ ÍÈàÏÆèÇÓÎÏƶÓÈË϶º¹À½³Â´µ¶¶åÄÐÇÐÇÓÏƶÃÄÆËÅ ÌÏÆ˶ÃÄÆËÇÆÍÇÐÎÏƶÍÈÐÈâ áÏÍÏÑȶ±áÄàÜÄÏÔ¶­ÈÊÄÐÑÝÝàÔ¶ÍÏƶæÏÆÞáÄÜÅ ¬ÆÈÓÄͶÏÎÏƶÃÄÃÇàÏȶÎÝÃÑÄÓÈÜȶÍÄÆËÏÆ ÓÄж±ÈÓÌâ ÜÝÜÝζåÝܶåÏÐÇÔ¶°ÏÊÈͶæÝÌÄÜÔ¶ÌÏÆ˶ÃÄÆËËÏÆÅ ŒÆȶÓÄÆÓǶÃÄÆèÏÍȶÓÏÆÓÏÆËÏƶÜÏÆËÏÓ ÓÈÎÏƶ¯ÄÐËÈĶÜÄÓÄàÏᶈضÓÏáÇƶÃÄÆËÏåÍÈ åÄÐÏÓ¶åÏËȶæÝÌÄÜ⶷ÎܶÃÏÆÏèÄж·ÊÄÐÓÝÆ ÍÏƶÃÄÃÑÄÐÜÄÃåÏáÎÏƶ‘Ú¶ÓÐÝßÈâ¶ãÄåÏÆ ÈÆÈÑÇƶÃÄÆÈàÏȶÃÇÜÈöÈÆȶÏÍÏàÏᶸ´Â¸´ åÄÐÏÓ¶áÏÐÇܶÍÈÑÈÎÇà¶æÝÌÄܶÇÆÓÇζÃÄÅ ÓÄÐåÄÐÏÓ¶åÏËȶ¬ÆÈÓÄͶÍÏàÏöˆê¶ÓÏáÇÆ ÆÄÐÇÜÎÏƶÍÝÃÈÆÏÜȶäÄÓÏƶæÄÐÏá¶ÍÈ ÓÄÐÏÎáÈÐâ ÃÇÜÈöÈÆÈâ ±ÄàÏÎÏÆÌÏÔ¶ÜÄàÏÈƶÍÈËÏÆËËǶÃÏÜÏ tuvwxyz{|}~€w€‚zƒ€„ 8989D9D;45<=76>7?@A5B>7C

) 1  ! E' ! -! /, )0 ) .#,

' 

-!' !, )

FGHIJKLMNMOJPQRGSMFGHIJKL THUHVJGHVMNMWXYZ[WM\RH]^

45216839 6

+  ()* 1 # & % ' &# " # $% $% "# !  

EF?GH?@IGJKL<MNO@HKP?@GQOFK   

RcSTScqmkmbc_UrhcVmbmlcqhrmimncRcWXjcshglmcsmm Y c b m r m c _m Z i m l €µ±µ³µ‚ƒ³´„…†ƒÅ¶²ÏÎÈà¶çÄÓÇÏ 012346789 7891 çéç¶ãÏÃåÏÆ˶²ÈÍèÝèÏÆÓݶÃÄÆËÇÆËÅ

ÎÏÑÎÏÆÔ¶ÓÄÐÜÏÆËÎ϶ÎÏÜÇܶÍÇËÏÏÆ ÑÄÆÄÐÈÃÏÏƶÜÇÏѶÎÄËÈÏÓÏƶáÇàǶÃÈËÏÜÔ ßÙàá6â×ãÙä ¶ŽÇåÈÏÆÍÈÆȶ֎ŽÛÔ¶åÄàÇöÜÄÅ ä×ä×ØÙ5á6åæ4Ú4Û ŽÇÍÈ Ñ Ä Æ Ç á ÝÝÑÄÐÏÓÈ߶ÎÄÑÏÍ϶ÑÄÆÌÈÍÈÎ å×â434á6çèéêëìí çéçâ¶ÆäÌÄÏè϶ÎÇá ¶ÜÄÜÇÏÓǶÌÏÆË ìîïïðñîòðêîòó4Û4Ù ÃÏÜÈá¶ÍÈÜÄÃå¶ÇÈÆÆÌÈÔȶÎÏÏÍÏ Æ¶ÝàÄᶎÇÍÈÔ¶ÌÏÆË ÜÏÏÓ¶ÍÈÓÏÆËÎÏѶçéç¶ÑÏÍ϶ב¶ËÇÜÓÇÜ ô×ã4:Ù6æ4Ø3 àÏàǶÃÏÜÈá¶ÃÄÆèÏåÏÓ¶ÜÄåÏËÏȶçÄÑÏàÏ â×:×Úõ4å4ä4 ƶçÄÐè϶çáÇÜÇܶÖäççÛ¶æÈËÏÜâ à×Ø34Ø6ô×Ø×34: äÏÓÇëÏÍ Ï¶ÜÄÜÇÏÓǶÌÏÆ˶ÍÈÜÄÃåÇÆÌÈÎÏÆÔ 5Ù:Ùä6ÙØÛÙ: åÄàÇöÜÄÑÄÆÇáÆÌ϶ÍÈ϶ÃÄÃåÇÎ϶ÍÈÐÈԍ ä×Ø3ÙØ3:4ô6åÙ4ÛÙ ÎÏÓ϶ãÏÃåÏÆ˶ÍȶÕÏÎÏÐÓÏÔ¶ÕÇÃÏÓ¶ÖגÙÚÛâ ãÄàÇöÜÄÃÇ϶ÈÆßÝÐÃÏÜȶÓÄÐÎÏÈÓ :4åÙå Ü Ä Ð Ï ÐÈÃ϶ÇÏÆ˶ÜÇÏѶÍÈÇÆËÎÏÑÎÏÆ R6Ö×ØÛ×Úá6ö÷øÖ ŽÇÍáȶ¶ÎÓÄ 6ù&€€x}z~€wxz€ww~€úw ü}€}z~€1ûwxzyþ1~zƒ5€ €|þzyz Ä ÑÏÍ϶ÑÄÆÌÈÍÈζçéçâ ù×Ú86ú4ûá:6åá4ô {w~üwxþz~€÷6+€8÷~wxþ€ÿz~€}{|wx zÿz€}z~5€züz€øwx1€6þz€{w~þ ëéÏܶÍÈÓÏÆËÎÏÑÔ¶ÍÈ϶ÃÄÆÇÆèÇÎÎÏÆ 6z ~wxzƒ 5€ú2ú€{w~ þüz€}z~ |zxzüz~€}z~€1ûwxzyþ1~zƒ€þü}€ywûwxüþ àáäáØÛ4á6:×Û×Ú4Ø34Ø ÓÏÜÆÌÏÔ¶ÍÈ϶åÄÎÄÐè϶ÜÏÃÏⶋÏÑÈÔ¶åÄàÇà ü}~ zzþ€€+þ y w z7€9€ÿ1ƒzx€ù ÿ1{ûwü€|zþ€ûwx1xz~z~ Í È å Ç Î Ï ¶ Ü Ä ÃÇ Ï Æ Ì Ï â ¶ çÏ ÃÈ ¶ å Ä Ð Í Ý Ï ¶ é Ï Î ÜÝÜ6Û×Ú:4áÛ6àÙ344Ø ŽŽ¶ÈÆȶÍÏÑÏÓ¶áÈÍÏÌÏá¶ÍȶåÇàÏƶäÌÏÅ ÿzƒz{€yw|}}{ƒ z 7 €üzy€7þüz{€ûzÿz€úz{þy (xz~€ü}zy€ €|z z€}z~5 åÙ4ô6àá6÷ÜÜ6Öá34åÞ ÒÏàԍ¶ÓÇÓÇжãÏÃåÏÆËâ 8,-). €ƒzƒ}€ùyzƒ }y}ƒ€}z~€þü}€{zyþ7 ƒz~}ü€øwx1€z{}~5€ÿþz€w{}ÿþz~ ‚'//4%(€2(% ÿþyþÿþ€ú2ú {w~z}€üþÿz€üz7}€ûzyüþ€}z~€zûz ×Úä4åÙ:6å84ã 'ùùù€ú(%&ù€ €vwxƒzüzx€|wƒzz~€zyzû€üw|zƒ€{w{|}|}~€ÿþ€úzþx1€yw|zþz~€ zxz Û ä Ä è Ï Çá¶ È ÆÈ Ô ¶ ÃÄ ÆÇÐ ÇÓ ÆÌ Ï Ô ¶ ŽÇÍÈ +w ~ } x } ü € +w ~ ü w x þ € ÷ 6+€ ø w x 1 z~€ú2ú€üwxyw|}ü Û×äÙ4Ø6àÙáÛ +wyþx€|wxüz{zy z€w€ûwyþyþx€*z}ü€%w~z7€yw1ƒz7€üz€üwxzÿþ€zûz zûz5€&z|}€8, ). åÄàÇöÃÄÃÄÆÇáȶÜÌÏÐÏÓ¶ÜÄåÏËÏȶÁ»¸´¹µ» 3zýþ5€}z~€ z~€ÿþyþüz€ú2ú€ÿzxþ z~ù€ÿþzüw~{} €üwüzûþ5€3zþƒ€úwü}z€ú2ú R6Ö×ØÙÚÙÛ6ÜÝÜÞ

n\_o`pcbl\mfq_\r

sqj`aqr\l`tqmu

vKDKA<=Gv<LK=Gv?PK@Gw<=PO?A

üýýþýýý6à8ã4Ú6ÿ÷6àá :×ä×ØÛ×Úá4ØØæ4

x}z~€wxz€3zx 1~1€úzx 1€þü} tuvwxyz{|}~€w€‚zƒ€„ zÿzƒz7€}z~€€1ûwxzyþ1~zƒ€ƒw{|zz

tuvwxyz{|}~€w€‚zƒ€„

x<@IP<=?M?@Gy<PO?L??@ [\]^_`abc\_`d\ef`ghi`h\fj`k`gblmb_

±µ´¹‚ƒ³´„…†ƒ‡ƒæÈàÈÓÄÐ ÐÇƶÎĶèÏàÏÆÏƶçÏÈÐݶÍÏƶÎÝÓÏÅ ÓÐÏÆÜÑÝÐÓÏÜȶèÇË϶ÃÄÆèÏÍÈ æÄÜÈжÍÈÜÈÏËÏÎÏƶÃÄÆèÏËÏ ÎÝÓ϶àÏÈƶÇÆÓÇζÃÄÆÇÃÑÏáÅ ÜÏÜÏÐÏÆâ ÈÆÜÓÏÆÜÈÅÈÆÜÓÏÆÜȶÑÄÆÓÈÆ˶ÑÄÅ ÎÏƶÎÄÃÏÐÏáÏƶÃÄÐÄÎ϶ÓÄÐÎÏÈÓ äÄåÇÏá¶àÄÍÏÎÏƶåÝöÓÄÐÅ ÃÄÐÈÆÓÏá¶ÜÏÏÓ¶ÐÈåÇÏƶÑÄÆÅ ëŽÏåǶãÄÐÍÏÐÏ፶ÌÏÆ˶ÜÇÍÏá èÏÍȶÍȶèÏàÇжÐÄà¶ÎÄÐÄÓ϶ÏÑȶÌÏÆË ÍÇÎÇÆ˶æÇáÏÃÃÏͶæÇÐÜÈ ÃÄÆÄÒÏÜÎÏƶؑڶÝÐÏÆ˶ÍÈ ÃÄÆËáÇåÇÆËÎÏƶàÄ®ÏÆÍÐÈÏ ÓÇÐÇƶÎĶèÏàÏÆÏƶçÏÈÐÝÔ¶ÕÇÃÏÓ ÜÄÏÆÓÄÐݶÆÄËÄÐÈâ ÍÏƶéÐÝÊÈÆÜȶæÏÐÜ϶æÏÓÐÝÇáâ Ö×ØÙÚÛⶰȶÎÝÓ϶‹ÏÆÓÐÏÔ¶ÍȶÒÈÅ ÎÜȶÎÄÎÄÐÏÜÏƶÓÄÐèÏÍÈ ãÄàÇöÏÍ϶ÎÏåÏжÍÏÃÑÏÎ àÏÌÏá¶ÇÓÏÐ϶æÄÜÈÐÔ¶ÑÏÜÇÎÏÆ áÏÃÑÈжÍȶÜÄÃÇ϶ÒÈàÏÌÏá ÜÄÐÏÆËÏƶÈÓÇâ æÄÜÈжÃÄÆÄÃåÏÎÎÏƶËÏܶÏÈÐ æÄÜÈÐⶰÏàÏöÜÄåÇÏá¶ÜÄÐÏÅ °È¶ÜÏÏÓ¶ÎÄÐÇÜÇáÏƶÃÄÅ ÃÏÓ϶ÇÆÓÇζÃÄÆÏáÏƶÑÄÆÅ ÆËÏƶåÄÐÜÄÆèÏÓ϶ÎÄàÝÃÑÝÎ ÐÄåÏζÍȶáÏÃÑÈжÜÄàÇÐÇá¶ÑÄÆÅ ÍÇÎÇÆ˶æÇÐÜÈâ ÃÈàÈÓÏƶÍȶÜÄåÇÏá¶ÑÝܶÑÄÆÅ èÇÐǶæÄÜÈжÍÏƶÜÇÍÏá¶ÃÄÆÄÅ äÄÃÄÆÓÏÐ϶ÍȶŒÜÃÏÈàÈÌÏÔ èÏËÏÏƶÍȶÎÝÓ϶àŏÐÈÜáÔ¶äÈÆÏÈ ÒÏÜÎÏƶàÄåÈá¶ÍÏÐȶØêê¶ÝÐÏÆËÔ ÍÄÎÏÓ¶‹ÄÐÇÜÏƶäÇĺԶÄÃÑÏÓ¶ÝÐÅ ÇÓÏÐÏԶ׉¶ÑÄÓÇËÏܶÎÄÏÃÏÆÏÆ åÏËȶåÄåÄÐÏÑ϶ÝÐÏÆ˶ÎÝÆÍÈÜÈ ÏÆ˶ÑÄÆÍÇÎÇÆ˶æÇÐÜȶÓÄÒÏÜ æÄÜÈжÓÄÒÏÜâ ÈÓǶÓÏÃÑÏÎÆÌ϶ÓÈÍÏζÃÄÆËÅ ÜÄÓÄàÏá¶åÄÆÓÐÝζÍÄÆËÏƶÏÑÏÐÏÓ äÄÐÏÆËÏƶÓÏζáÏÆÌ϶ÍÈÅ ÎáÏÒÏÓÈÐÎÏƶÃÄÐÄÎÏâ ÎÄÏÃÏÆÏÆâ ÓÇèÇÎÏƶÎÄÑÏÍ϶ÏÑÏÐÏÓ¶ÎÄÅ äÄåÇÏá¶ßÝÓݶÌÏÆ˶ÍÈÏÃåÈà äÄÇÜÏȶÈåÏÍÏá¶ÜÏàÏÓ¶ÕÇÃÏÓÔ ÏÃÏÆÏƶÏÓÏǶåÏÆËÇÆÏƶÃÈàÈÎ ÐÈåÇÏƶÑÄÆÍÇÎÇÆ˶æÇÐÜȶÓÇÅ ÑÄÃÄÐÈÆÓÏáÔ¶ÈÆßÐÏÜÓÐÇÎÓÇÐ tuvwxyz{|}~€w€‚zƒ€„

ËÌÍÎÏË ÐÑTÑO

ÒXY XXM ÓÏÎFÕÌÔËÏÍÔÐÏ

¼½ ¾½ ¿ ÀÁ  ¿ à ½ ÄÅÆÇ È¾Ç À ÉÈÊ

€µ±µ³µ‚ƒ³´„…†ƒ‡ƒéÐÄÜÈÍÄƶäÇÜÈàݶãÏÃåÏÆË àÝÎÏÜÈÎÏƶÏÆËËÏÐÏƶåÄàÏÆè϶ÑÄËÏÒÏȶÜÄåÄÜÏжŽÑ ÉÇÍáÝÌÝÆݶÃÄÆËÏÓÏÎÏÆÔ¶ÑÏÍ϶ˆê׉¶ÑÄÅ ˆØ¶ÓÐÈàÈÇƶÏÓÏǶÃÄÆÈÆËÎÏÓ¶×ÚÔÚ¶ÑÄÐÜÄƶÍÏÐÈ ÃÄÐÈÆÓÏá¶åÄÐÄÆÞÏÆ϶ÃÄÆÏÈÎÎÏƶËÏèȶÑÝÎÝÎ åÄàÏÆè϶ÑÄËÏÒÏȶÍÏàÏöéãŠÅ鶈êבâ ÑÄËÏÒÏȶÆÄËÄÐȶÜÈÑÈà¶ÖéŠäÛ¶ÜÄÐÓ϶ÏÆËËÝÓ϶‹ŠŒ äÄàÏÈƶÈÓÇÔ¶ÑÄÃÄÐÈÆÓÏá¶èÇË϶ÓÄàÏá¶ÃÄÅ ÍÏƶéÝàÐȶÜÄåÄÜÏжضÑÄÐÜÄƶÇÆÓÇζÃÄÆËÏÆÓÈÜÈÑÏÜÈ ÆËÏàÝÎÏÜÈÎÏƶåÄàÏÆè϶åÏÆÓÇÏƶÜÝÜÈÏà¶ÜÄåÄÜÏжŽÑ àÏèǶÈÆßàÏÜÈ⠒’Ô“¶ÓÐÈàÈÇƶÌÏÆ˶ÍÈÓÇèÇÎÏƶÓÄÐÇÓÏÃ϶ÇÆÓÇÎ ëéÄÃÄÐÈÆÓÏá¶ÃÄÐÄÆÞÏÆÏÎÏƶÑÄÆÌÄÜÇÏÈÏÆ ÃÄàÏÆèÇÓÎÏƶÑÐÝËÐÏöÑÄÐàÈÆÍÇÆËÏƶÜÝÜÈÏà¶ÍÈ ËÏèȶÑÝÎÝζéŠä¶ÜÄÐÓ϶ÏÆËËÝÓ϶‹ŠŒ¶ÍÏƶéÝàÐÈ ÜÄÎÓÝжÑÄÆÍÈÍÈÎÏÆÔ¶ÎÄÜÄáÏÓÏÆÔ¶ÍÏƶÑÄÃÅ ÜÄåÄÜÏжÄÆÏöÑÄÐÜÄÆÔ¶ÍÏƶÑÄÆÜÈÇƶÑÝÎÝÎ åÄÐÍÏÌÏÏƶÃÏÜÌÏÐÏÎÏÓâ ÜÄåÄÜÏжÄÃÑÏÓ¶ÑÄÐÜÄƶÇÆÓÇζÃÄÆËÏÆÓÈÜÈÑÏÜȶàÏèÇ ëàÝÎÏÜȶÏÆËËÏÐÏƶèÇË϶ÎÈÓ϶ÞÏÍÏÆËÎÏÆ ÈÆßàÏÜÈԍ¶ÎÏÓ϶éÐÄÜÈÍÄƶäãɶÑÏÍ϶ÑÈÍÏÓÝ ÇÆÓÇζÃÄÆÍÇÎÇÆ˶ÎÄËÈÏÓÏÆÅÎÄËÈÏÓÏƶÑÄÆÅ çÄÓÄÐÏÆËÏƶéÄÃÄÐÈÆÓÏá¶ÏÓÏܶŽé㊶‹ÏáÇÆ ÞÄËÏáÏÆÔ¶ÓÏÆËËÏѶÍÏÐÇÐÏÓÔ¶ÍÏƶÐÄáÏåÈàÈÓÏÜÈ ÆËËÏÐÏƶˆê׉¶åÄÜÄÐÓ϶ŠÝÓ϶çÄÇÏÆËÏÆÆÌ϶ÍÈ ÍÏàÏöÑÄÆÏÆËËÇàÏÆËÏƶåÄÐÜÏÃÏԍ¶ÎÏÓÏÆÌÏâ ÕÏÎÏÐÓÏÔ¶ÕÇÃÏÓ¶Ö×ØÙÚÛâ éÐÄÜÈÍÄƶèÇË϶ÃÄÆËÏÓÏÎÏÆÔ¶ËÇÆ϶ÃÄÃÅ æÄÆÇÐÇÓ¶äãɶÍÏàÏöÑÄàÏÎÜÏÆÏÏƶÑÐÝËÐÏà ÑÄÐÎÇÏÓ¶ÑÄàÏÎÜÏÆÏÏƶÄÃÑÏÓ¶ÎàÇÜÓÄжÑÄÆÏÆËÅ ÐÄßÝÐÃÏÜȶåÈÐÝÎÐÏÜȶÍÏàÏöŽé㊶ˆê×‰Ô ÑÄÃÄÐÈÆÓÏá¶ÓÄàÏá¶ÃÄÐÄÆÞÏÆÏÎÏƶÇÆÓÇζÃÄÆËÏÅ tuvwxyz{|}~€w€‚zƒ€„

ìíîïðñòðîóðñìôõí _`a`bcd`ef`ghicj`klmnmgcohpmcqmkhcrhco`k`gfcs`kmbh

…†‡†ˆ‰Š‹!ˆŒ‰‹Š‰ŽŒ‹‡†"Ž†‰#‡‹!Œ‹‘’“$’“”‹•†Ž‰–Œ— 234567898: ;<=>?@ABC<D ‰“‹˜‰Œ‹™š›œž‹‰ˆ‰‹Ÿ‰Ž’‹Œ‡†’ ‰“‹¡ˆ†Š ¢Œ‹…£¤—‹¥ŠŸŽ†Š“Œ“‹¦†§”†“Œ¨‹™©ªž‹ŒŽ‰«‰‡‹Œ ö ¤’‰Š‹…‰ Œ‡‹‹¬Š‰¨‰“” ‰Ž‰‹¦¡”¨‰ ‰Ž‡‰—‹­’‰‡ ™šªœž®‹‹¯†“‰ Œ‹‰‰ˆ‹¤’Œ‰‹‡†Ž†Ÿ’‡‹ŒŽ‰«‰‡‹Œ úù2ù*ù4

÷øùúú€û}ü}y€ýþ~üz ÿw~z~€þüzxþy€ÿz~ 01zƒþy€2ww€3ww 4zyþ~y5€61ý7þ€89„ 5 ywzxz~€6þ~ÿz€úz ~ z€6w þ€89 €{w ~ z~ÿz~€yüzü}y€yþ ~ƒw€z{}~5€üþÿz zÿz€þyüþƒz7€üxz}{z |wxûzýzxz~€ÿzƒz{ z{}y€7þÿ}û~ z€z {w{|}z€7züþ~ z }~ü}€ûxþz€ z~€zz~ {w~zÿþ€ûw~ÿz{ûþ~ 7þÿ}û~ z w}{ƒz7€xþüwxþz û}~€ÿþûzûzxz~€6þ~ÿz %ùú€*'úù€ €÷yûxwyþ€÷7|xw%& 7v'€ ~þ~ø€(4ø wù0)‚÷w6&ù ~þ €ú€&yw6yùz%z(ü z~€ûw~üþ~€ƒzþ ƒzþ5 ywüwƒz7€ÿþüw{}z~€%þ{€ù&€ 6€ÿz~€z|}~z~ tuvwxyz{|}~ |w|wxzûz€wƒw{w~€ƒzþ~€ÿþ€}~}~€+wxzûþ5€úz{þy€8,-) w€‚zƒ€„ . €{zƒz{

˜‰‰Ž‹¢’ˆŒ–‹°®

±²³´±µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁ¶ÃÄÅ ÜÏáÆÌ϶ÓÄÆÓÏÆ˶áÏÐȶÑÄÐÅ ÆÄÃÇȶÉÄÊËÄÆÈ̶ÍȶÎÏÃÏÐ ÓÏÃ϶ÑÄÆÍÏÎÈÏÆÔ¶æÈÆËËÇ ÑÄÐÏÒÏÓÏÆÆÌÏÔ¶ÕÇÃÏÓ¶Ö×ØÙ Ö××ÙÚÛâ¶çÏà϶ÈÓǶÈ϶ÜÇÍÏá ÚÛ¶ÜÝÐÄÔ¶ÜÄÞÏÐ϶ßÈÜÈζÓÏζÓÄÐÅ ÎÄáÈàÏÆËÏƶÓÏܶ¶åÄÐÈÜȶÜÄÅ àÈáÏÓ¶ÓÏÆÍÏÅÓÏÆÍ϶ÜÏÎÈÓ¶ÏÓÏÇ èÇÃàÏá¶ÃÏÎÏÆÏƶÍÏƶÜÄÅ ÓÐÏÇÃ϶ÌÏÆ˶ÜÄÐÈÇܶÍÏÐÈ åÝÓÝà¶ÏÈжÃÈÆÄÐÏàâ¶éÏÍ϶áÏÐÈ ÉÄÊËÄÆÈÌâ¶ãÏáÎÏƶÈ϶ÜÇÍÏá ÈÓǶÑÇà϶È϶ÃÄÆÍÏÑÏÓÎÏÆ ÍÏÑÏÓ¶ÍÇÍÇζÜÄÆÍÈÐÈâ¶äÏÏÓ àÇÎ϶ÍȶåÏËÈÏƶÎÄÆÈÆ˶ÎÏÐÄÆÏ ÍÈÃÈÆÓ϶ÇÆÓÇζÓÈÍÇжÈ϶ÃÄÅ ÓÄÐèÏÓÇá¶ÍÏÐȶÓÄåÈÆ˶ÜÄÓÈÆËËÈ ÆÝàÏÎÔ¶ÍÏƶÃÄÃÈàÈá¶åÄÐÅ àÄåÈá¶ÍÏÐȶ×ê¶ÃÄÓÄÐâ åÈÆÞÏÆ˶ÍÄÆËÏƶ·¸¹º»¼¶ÍÏÅ ëäÏÌ϶ÜÇÍÏá¶ÓÈÍÏζÑÇÅ àÏöÑÝÜÈÜȶÐÄåÏáÏÆâ ÉÄÊËÄÆÈ̶ÃÄÃÇàÏȶÎÈÅ tuvwxyz{|}~€w€‚zƒ€„

4&ù/0€/ù'1ù&ùú‚+ù


6 5 6 4 56789

0123 

n66Bo?66B/5>A62p4A/<1Aq69/r>@q898p69/n6:4?

"st!u&##-"s!&vw'"!x",v!$y,#-!y"w

!"#"!$%&'!()*!(&'+,#-#

SˆTWbZ\[bTX‰Š‹Z\

ijk

DNEGELECzJCXEQELC{JIYzYGC|SC}C|~CC€YQNOETELC{JIYzYGRC€YE‚ zJMYQYKEƒƒELCEIECFERCƒEKECGEFE zJGEQETƒELCI…QJGJZ INLCKYKEICHYLYHIYQCIEzECVJVJO‚ HEKELCDNƒE„EzJRC€…KEC†ELzNLMRCDYLJLRC‡CUMNGKNGCˆ‰ŠRCGYƒJOE VYOKELFECƒYIEzECGENzEOECGEFECJLJR™ DNEGELECGEEKCJKNCGELMEKCGYzJTZ LFER™CNLMƒEICœœZ DYHYLKEOECJKNRCƒ…OVELCHYOJLKJTCKEƒ DYQEHECƒNOELMCzEOJCzNEC„EHCJKNR INƒNQC‹Z‰‰C~Œ†RCGYIJZCPEzECGEEKCJKNQETRCKYO„EzJCIYOJGKJE ƒEKECUSZ HYHJQNƒELCFELMCHYOYLMMNKCLFEECŽOELJYGEC…JYCEQJEGCDJGEZ €YHNzJELRCUSCHYLMTEHIJOJ TYLKJZCP…QJGJCzELCEHVNQELGCINLCKEƒ QEL„NKCUSRCzEOETCzEOJCƒYIEQELFE —VEOELM™CFELMCzJQYKEƒƒELCƒYzNE ƒNL„NLMCzEKELMZCœœRCGEƒGJCQEJLLFER KYONG‚HYLYONGCHYLMEQJOCGYHEƒJL ‘U’ŒDCELKJƒCVYONGJECŠ“CKETNLCJKN FE˜CDEFECIJƒJOCHYHVEECV…LYƒER IYLMYLzEOECJKNZCSYOLFEKECƒYKJƒE QEQNCHYHVJGJƒƒELCƒEKECƒYCKYQJLME VELFEƒZC~EOMECVYOƒYONHNLCIEzE HYL„EzJCƒ…OVELCƒY„ETEKELZCSNVNT‚ G…EQLFECKJzEƒCVYOGNEOECzELCVEzEL‚ zJYOHEKJRCVEOELMCJKNCEzEQETCGYG…‚ ƒ…OVELCNLKNƒCVYOz…EZCWYLzYLMEO GEEKCJKNZCEHNLRCEOMECKJzEƒCVYOELJ LFECIYLNTCQNƒECEƒJVEKCKYOGYOYK LFECƒYJQC„NMER™CƒEKECGEƒGJCHEKER G…ƒCELJKECVYOVE„NCTJKEHCzEQEH VJGJƒELCœœRCƒ…OVELCVYONGETECHY‚ HYLFYLKNTCƒ…OVELCƒEOYLECKEƒNK OEKNGELCHYKYORCHYLMJƒNKJCQE„NCH…‚ |šRCƒYIEzEC€…HIEGZ…HCGEEK I…GJGJCKYQNLMƒNICVYOQNHNOEL LMEHVJQCƒEQNLMCGEQJVCzEOJCzEzELFE VYOHEGEQETCzYLMELCI…QJGJZ K…OCFELMCzJƒYLzEOEJCUC”ˆ“•CzELC~ zJKYHNJCzJC{JIYzYGRC€EHJGC”‡›‹› zEOETZC—DY„EƒCGEEKCJKNRCGEFE zYLMELCKELMELCFELMCGEEKCJKN DYHYLKEOERCƒEKECŒRCGEƒGJ VYOKYOJEƒRCEOMECIEzECƒYQNEO VYOQNHNOELCzEOETCGEHVJQCKYQNLM‚ QEJLLFERCI…QJGJCKYQEKCzEKELMCƒY ”Š–•RCzNEC…OELMCFELMCGYVYQNHLFE ˆ‰Š•CƒYHEOJLZ Q…ƒEGJZC€…OVELCVEONCzEIEKCzJQEOJ‚ ƒNIZC€EQNLMCJKNCzJJNHLFEZ HYLMEƒNCHYOEHIEGCKEGCHJQJƒ DYHYLKEOERCGEƒGJCHEKECQEJLRCUSR GYHNER™CƒEKECUSZ FELMCHYLMEƒNCVYOEzECzJC„EOEƒC‰ ~EOMECƒEMYKCzELCƒYVJLMNLMEL —DEFECVJQELMCMJLJCGEHVJQCVYO‚ ƒELCƒYCONHETCGEƒJKCIEzECINƒNQ DJGEZ DJGECFELMCGYƒEOEKCQELKEG HYKYOCzEOJCKYHIEKCzJVNELMLFE HYQJTEKCƒ…LzJGJCDJGECFELMCIEzE VJGJƒRCYLMCFELMCGEVEOCFECYLMR ˆ‰Z‰‰C~Œ†ZC—P…QJGJCzEKELMCKYQEK zJVNELMC…QYTCƒYzNECIYQEƒNCzJCGJGJ DJGERC„NMECHYLMEƒNCHYQJTEKCzNE GEEKCJKNCKYOMYQYKEƒCzYLMELCzEOET KETELRCVYOz…ECE„ECGEHECSNTEL VELMYKRCƒ…OVELCzJCGJLJC„NMECLNLMMN „EQELZC—DEFECLJTCFELMCHYQJTEKC„YQEG …OELMCFELMCHYHVNELMCKNVNTCMEzJG VYOYYOELZCDEEKCJKNRCƒ…OVELCHEGJT YLMZCDJCYLYLMLFECQELMGNLMCVYO‚ GELMEKCQEHEZCXEHC‹‚ELCQETCƒ…OVEL zYLMELCƒYIEQECHEKECGEFECGYLzJOJR HEQELMCJKNZC—DEFECHYQJTEKLFECIEG TJzNIZC~EOMECTELFECHYLNKNI NGETECHYLMEHVJQCƒEQNLMCGEQJVCJKNZ VEONCzEIEKCzJQEOJƒELCƒYCONHET ƒ…OVELCJKNCzJMNGNOCGEHECIYQEƒNZ ƒ…OVELCJKNCzJMYQYKEƒƒELRCKEIJCGEHEO ƒ…OVELCzYLMELCƒEJLRCKJzEƒCVYOELJ €EQNLMCGEQJVCQELMGNLMCzJJNHZ GEƒJKZCžEHIJOCzNEC„EHCƒ…OVEL DEFECIJƒJOC…OELMCJKNCHYHVEECEIE ƒEOYLECKYOTEQELMCQEHINZCŒKNCFELM HYLFYLKNTCƒ…OVELCƒEOYLECKEƒNK DEHIEJCI…QJGJCzEKELMRCƒEQNLMCJKN LNLMMNR™CƒEKECŒZC”ƒ…HIEGZ…H•

./012134/562/74 8 9 : 6 9 ; / <1 9 = > 9 ? 4 / 7> @1 2 A 6 B CDEFECGEHIEJCGEEKCJLJCLMNONGLFECPQNJKR

Ÿ ¡ ¢£ ¤¥£¢¦§¨©ª«ª¬­®¯°« ¶¼¶ªÖ·¸­½ª·¹·ª¾»·»°ª·¯ªË¶±¶½ ±­°ª²³´ªµ¶·¶°¸¶ªµ¹·¹ªº»¼¹¼¹½ LMNONGLFECSELETCUVELMRCLMNONGLFECPEGEO ¸¶±Ó¶ª·¯ªÓ¶±ÈªÍ¶»±½Õª­Ì¶Î µ­¾¶¸ª¿ÀÁÂÃÂÄÅÀÆǪ¾¯±È¶« µ¹·¹Ö»ª¼¯±È¶±ªË¯±Ó­¾ WJLMMNRCXEKJLYMEOEZC ¸¶·¶±ª¸¶·ª¼»­±¼¶±ÈªÉ¶°¸¶» ·Û¶Ë±Ó¶Ï ²¯¾¹·°¶¸ª­±¸­·ª¾¯±È»·­¸» §EFGH¥IJJCKLJ ·¹±Ê¯±Ë»ªÌ¶Í¹±ªÎ°¯Ë»¼¯±ÏªÐ¶« É­¸ ° ¶ ª® ­±È Ë­ª¾¶±¸¶± [ \]\^_ ȻέͶª¼»¶ª·¶¼¯°ªÉ²´É½ª®­·¶± É° ¯ Ë » ¼¯ ±ª Ò ¹ ¯ · ¶ °±¹½ª¬­°­Û `abcdeadfghifjklkdmk ζ°¸¶»ªÍ¶»±Ï Ò¹¯·¶°±¹Î­¸°¶ª¾¯±»Í¶»ªµ¹·¹« ÑÒ¶Ó¶ª»±»ª·¶¼¯°ªÉ²´ÉÏ Ö»ª®¯Í­¾ªÎ¶±¸¶Ëª¾¶Ô­ªË¯®¶« ¿³¶Í¶­ª¾¶Ô­ªÌ¶Î°¯ËǪӶªÎ¶Ë¸» ˯®¶È¶»ªÌ¶Î°¯Ëª¼¯±È¶±ª¯Í¯·« ­±¸­·ªÉ»Íΰ¯ËªÄÅÀáϪض¾­± ȶ»ªÌ¶Í¹±ªÎ°¯Ë»¼¯±ªÎ¶¼¶ªÉ»Í« ¼¶°»ªÉ²´É½Õª·¶¸¶ªµ¹·¹Ö»ª­Ë¶» ¸¶®»Í»¸¶Ëª¸¯°¸»±ÈÈ»ª¼¶Í¶¾ª®¯°« Ô»·¶ªÚ¯È¶Ö¶¸»ª¾¯±Ì¶Î°¯Ë« ΰ¯ËªÄÅÀáϪѳ¶Í¶­ª¾¯±­°­¸ ¾¯±Ó»¾¶·ªÎ»¼¶¸¹ª·¯±¯È¶°¶¶± ®¶È¶»ªÛ¶Ë»ÍªË­°Ê¯»ÏªØ¶¾­± ·¶±±Ó¶ª¶Î¶·¶Ûªµ¹·¹Ö»ªË»¶Îâ ˶Ӷ½ª®¯Í­¾ªË¶¶¸±Ó¶½Õª·¶¸¶ ¼»ª¬¯¼­±Èª²Éת״½ªµ¶·¶°¸¶Ï ɲ´Éª¾¯Ó¶·»±»ªµ¹·¹Ö»ª¶·¶± ѳ¹·ª¸¶±Ó¶ª·¯ªË¶Ó¶âª³¹· ¬­°­Û½ªµ­¾¶¸ª¿ÀÁÂÃÂÄÅÀÆÇÏ Ø¶¾­±ª¸¯±¸­ªË¶Ô¶ª·¯Ö¯±¶« ¸¯¸¶ÎªË¯¸»¶ª¼¯±È¶±ªÎ¶°¸¶»ª¼¶± ¾»Ë¶Í±Ó¶âªÐÛ¶ªãäåæªË¶Ó¶ Ú¯±­°­¸ªÎ¹Í»¸»Ë»ªË¯±»¹° ±È¶±ª­±¸­·ª¾¯±­±Ô­·ªÌ¶Î°¯Ë ¸»¼¶·ª¶·¶±ª¸¯°È¹¼¶ª­±¸­·ª¾¶Ô­ åææçèéêëèëìëåíÕªÔ¶Ö¶®ªµ¹·¹Ö»Ï ɲ´ªÉ¯°Ô­¶±È¶±ª»±»½ª¸¶·ª¾¶Ë¶« ¶¼¶ª¼»ª¸¶±È¶±ª³¯¸­¶ªÙ¾­¾ ¾¯±Ô¶¼»ªÌ¶Î°¯Ëª¼¶°»ªÎ¶°¸¶» ´¶ª¾¯±¯È¶Ë·¶±ª­±¸­·ª·¯« Ͷ۪Ի·¶ªµ¹·¹Ö»ª¾¯±Ô¶¼»ª°¯« ɲ´ÉªÚ¯È¶Ö¶¸»ªÒ¹¯·¶°±¹« Ͷ»±½ªÔ­È¶ªË¯¶±¼¶»±Ó¶ªÉ²´Éª¸¶· ˯·»¶±ª·¶Í»ª®¶ÛÖ¶ªË¶¶¸ª»±» ®­¸¶±ªÎ¶°¸¶»«Î¶°¸¶»ªÍ¶»±½ªÓ¶±È έ¸°»Ï ¾¯±­±Ô­·ªµ¹·¹Ö»ªË¯®¶È¶» ¼»°»±Ó¶ª¾¶Ë»ÛªÞ¹·­Ëª¼¯±È¶± »±È»±ª®¯°Í¹¾®¶ª¾¯±Ô¶¼»·¶±« Ù±¸­·ª¼»·¯¸¶Û­»½ª¼¶Í¶¾ ̶ΰ¯ËªÄÅÀáÏ ¸­È¶Ë«¸­È¶Ë±Ó¶ªË¯®¶È¶»ª¬­« ±Ó¶ªË¯®¶È¶»ªÌ¶Í¹±ªÖ¶·»ÍªÎ°¯« ®¯®¯°¶Î¶ª®­Í¶±ª¸¯°¶·Û»°½ªË¯« ѵ¹·¹Ö»ªË¶±È¶¸ªÍ¹Ó¶ÍϪ²»¶ ®¯°±­°ª²³´ÏªÑÒ¶Ó¶ªË¶¾Î¶»ªË¶¶¸ Ë»¼¯±ª¶¸¶­ªÌ¶Í¹±ªÎ°¯Ë»¼¯± Ô­¾Í¶ÛªÎ¯¸»±ÈÈ»ªÎ¶°¸¶»ª¼¶± ԭȶªÔ¶¼»ªº¶Í»ª³¹¸¶ªÒ¹Í¹ª¼¶± »±»ª±È­°­Ë±Ó¶ªÉÍ­»¸½ª±È­°­Ë« ¾¯Í¶Í­»ª·¹±Ê¯±Ë»ª²¯¾¹·°¶¸Ï ¾¯±¸¯°»ª¾¯±¼¶¸¶±È»ªµ¹·¹Ö»Ï ¬­®¯°±­°ª²³´ª®­·¶±ª¶¸¶Ë ±Ó¶ªî¶±¶Ûªï®¶±È½ª±È­°­Ë« Ñî¶Î»ª·¶±ª¸¯°È¶±¸­±Èªµ¹·¹« ڭͶ»ª¼¶°»ª¾¶±¸¶±ªº¶·»Í ·¯¾¶­¶±ªË¯±¼»°»½ª¸¶Î»ª·¶°¯±¶ ±Ó¶ªÉ¶Ë¶°ªÚ»±ÈÈ­½ªµ¶¸»±¯« Ö»½Õª­Ô¶°ª¼»¶Ï É°¯Ë»¼¯±ªÜ¶¾Ý¶ÛªÜ¶Ý½ªµ­Ë­Þ ί°¾»±¸¶¶±ªÎ¶°¸¶»Ïª²»¶ª·¶¼¯° ȶ°¶½Õª­Ì¶Î±Ó¶ª¸¯°·¯·¯ÛÏ ¬­°­ÛªÔ­È¶ª¾¯±»Í¶»½ª®¯Í­¾ ³¶ÍͶ½ªß­Ë°»Íª´ÛݶªÚ¶Û¯±¼°¶½ Ó¶±Èª®¶»·ª¼¶±ª®¯°Î¯È¶±È ïζ·¶Ûª¸¶Û­±ªÄÅÀ᪶·¶± ¶¼¶ª¸¹·¹ÛªÓ¶±ÈªÌ¹Ì¹·ª­±¸­· Ú¯±¸¯°»ªàÙÚت²¶ÛͶ±ª´Ë·¶±½ ¸¯È­ÛªÎ¶¼¶ª»¼¯¹Í¹È»ªÎ¶°¸¶»½Õ ¾­Í¶»ª®¯°Î»·»°ª­±¸­·ª±Ó¶Î°¯Ë½ ¾¯±Ô¶¼»ªÌ¶Î°¯ËªË¯Ô¶­Ûª»±»Ï Û»±Èȶª¶¼»·ª·¶±¼­±ÈªÉ°¶« ·¶¸¶ª³¯¸­¶ª²¯Ö¶±ªÉ»¾Î»±¶± µ¹·¹Ö»ª¾¯±Ô¶Ö¶®ðªÑñäåæ Ѳ¶°»ª·¶¼¯°ªÉ²´Éª¸»¼¶·ª¶¼¶ ®¹Ö¹ªÒ­®»¶·¸¹½ªÜ¶ËÛ»¾ª²Ô¹« ɭ˶¸ªÉ²´ÉªÚ¶°­¶°¶°ªÒ»°¶»¸Ï åææç誾»·»°½ª·¯°Ô¶ª®¯°¸­¾Î­·« ԭȶ½Õª·¶¸¶ª¬­°­ÛϪگ±­°­¸ Ô¹Û¶¼»·­Ë­¾¹Ï µ¹·¹Ö»ª¾¯±¯È¶Ë·¶±ª¸¶· ¸­¾Î­·ª·¶Ó¶·ªæëå뽪ԭ¾Î¶« ¼»¶½ªË¶¶¸ª»±»½ª´±¼¹±¯Ë»¶ªË­¼¶Û ض¾¶ªµ¹·¹Ö»ª¾¯±Ì­¶¸ ¶·¶±ª¾¶Ô­ªË¯®¶È¶»ªÌ¶Î°¯Ë Í»¸¶±ª·¶Ó¶·ªæëåëϪòææçèªÎ¯°±¶Û ¶¾®­°¶¼­ÍÏ>MNHOJPQ@NHARK@D

( & # % , , # ! s s % ! &  s

5ü ù1üø÷ü5õû÷ üøý5ùõø $#'! &'"!&'&#y õûö÷üøùøÿõö

lmklnl j i g l m gl mf q f k c d r k l sk f l k t a t f r a u k k e f t a k v f v c e u a d a t k e f l a w m k f x yv w d f r k u x e u f t k l m`f o l mj pk ¢¨ªÎ¯°¯¸¶Ëª¼»ª¼­±»¶ª¾¶Ó¶ª®¯°±¶¾¶ Ú¯±­°­¸ª¾»Í»¹ª¬¶°Ì»¶«×­»Ý½ hcycemcdxkefzcdmkexkefl{ykrf|km{kek{fmcdtce}ayftkkmfyce~kkexftxrkeufke~amkvexffrrxx P|7DŒ’7CYLYNYQECJ…QEGCWEzNO…CHYHJLKECI…QJGJCHYQE‚ Ò °»¶±ª̸ͯ°¹±»Ìªï°¾Óª¿ÒïǪ·¯¾®¶Í» ׯ¼¶·¸­°éñç!ëåæ"äåé#ä"½ªË¯°¶±È¶± ceukrxkefkxvxlwd€fjklkdmk€fjaykmf‚ƒ„…†‡fgkkyftxrkeufmcdtcbamf~kltkfvceaemamfayay ƒNƒELCKJLzEƒELCEKEGCMYLMCIYLNOJCOEHVNKZC‘YLMCJLJCHYL‚ Ó ¯°­Í¶ÛϪɶȻª»±»½ªÖ¯®Ë»¸¯ª·¶±¸¹°ª®¯°»¸¶ Ò視»¼¶·ªÛ¶±Ó¶ª¾¯±Ó¯°¶±Èª·¶±¸¹° zyc NOJCOEHVNKCzELCGYOJLMƒEQJCzYLMELCHYL…z…LMƒELCGYL‚ ® ¸¯°·¯±¶Íª¼»ª¼­±»¶½éñç!ëåæ"äåé#ä"$ Ë»¸­Ëª·¶±¸¹°ª®¯°»¸¶½ª¸¶Î»ª¾¯±Ó¯°¶±È eu{krxdlkefcyvkmftkltx‡ „EKECƒYCƒ…OVELCzELCƒYHNzJELCHYL„NEQLFECƒYCGEQ…L‚GEQ…L %òò$ é&çåé'ëê(½ªË¯¾Î¶¸ª¼»Ë­Ë­Î»ª¹Í¯Û ¶·­±ªîÖ»¸¸¯°ªÎ°»®¶¼»ªË¸¶ÞªÎ¯±­Í»ËÏ NLKNƒCIYOIEL„ELMELCOEHVNKCzELCOEHVNKCIEQGNCEKENCJMZ DYOELMELCƒYIEzECIYOYHINELCVYOEHVNKCIEL„ELMCJLJ ί°¯¸¶ËªÓ¶±Èª¾¯¾Î°¹·Í¶¾»°·¶±ª¼»°» Ñ௮¯°¶Î¶ªÛ¶°»ªÍ¶Í­ªÒ謁»¼­È¶ zJQEI…OƒELCGYHEƒJLCHYLJLMƒEKRCKYONKEHECzJCWEOEEJV…R ˯®¶È¶»ªÎ¯±¼­·­±ÈªÉ°¯Ë»¼¯±ªÒ­°»¶Û½ ¾¯Í¶±Ì¶°ªË¯°¶±È¶±ªÎÛ»ËÛ»±ÈªÌ¶±ÈÈ»Û ƒ…KECKYOVYGEOCƒYzNECzJCYLYNYQEZ ËÛ¶°ª¶Í«ïË˶¼½ªÓ¶±Èª¸¯±È¶Ûª¼»Ë¯« ·¯ª±¯ÖË°¹¹¾ª·¶¾»ª­±¸­·ª¾¯±¼¶Î¶¸« Ÿ ¡ ¢£ ¤¥£¢¦§¨©ª«ª²»°¯·« ï°»Þª¼¶°»ªÉ³ÒϪѺ¶·¸­ª»¸­ª¼»¶ Ò¶Þ¶°»ª²¶·Ö¶ÛªÉ³ÒÏ WEzNO…CzEQEHCIJzEK…LFECHYLMMNLEƒELCVETEGECFELM ච° ¶ ± ª·¯Í¹¾Î¹·ªÎ¯¾®¯°¹±¸¶·Ï ·¶±ª»±Þ¹°¾¶Ë»ªÎ¶ËËÖ¹°¼Ïªï·»®¶¸±Ó¶ ¸­°ªÒ­¾®¯°ª²¶Ó¶ªÚ¶±­Ë»¶ ¿Ù˸¶¼ªï°»Þª¶Í»¶ËªïÛ¾¶¼ ÑÒ¶¸­ªÛ¶°»ª·¯¾­¼»¶±½ ƒYOEGCHYLMYEHCEIECFELMCzJECGYVNKCGYVEMEJCHEJE È Ò ¸ ¶ Ë » ­ ± ª ® ¯ ° » ¸ ¶ ª à à )½ ª µ ­ ¾¶ ¸ ª ¿ À Á  à  ¶Í¶ÛªË¶¸­ª¶·­±ªîÖ»¸¸¯°ªË¸¶ÞªÎ¯±­Í»Ë ¼¶±ªÙ°­Ë¶±ªÙ¾­¾ªÉ±¼¹« =¶¸Û¶±¶ÛǪ®»Í¶±ÈªË¯±¼»°»ª¼¶°» eÙ˸¶¼ª³¯Ì»Ífª¿=¶¸Û¶±¶ÛÇ IYH…K…LMCOEHVNKCIYOYHINELZC’JECHYLMEKEƒEL ÄÅÀÆǪ¾¯Í¶Î¹°·¶±½ªÎ¶°¶ªÎ¯°¯¸¶Ëª»¸­ Ë ¼» ¶·¶±ª­±¸­·ª¾¯±È»°»¾ªÎ¯Ë¶± È­±¶ªÙ¸¶¾¶½ªÜϪµ­¶°¼ªÞÞ¯±¼» ɳÒϪ²»¶ª¾¯±È¶·­±Ó¶ªË¯Î¯°¸» ¼¶¸¶±Èª·¯ª·¶±¸¹°ª´±¼¹È­±¶ IYHYOJLKETCEƒELCHYL„EHJLCIEOECIYLNOJCJKNCEƒEL ¸¯Í¶Ûª¾¯±È¶°¶Û·¶±ªÍ»±·«Í»±·ª¶°¸»·¯Í ¼¶È°­± » ª Ò Ó°»¶±ª̸ͯ°¹±»Ìªï°¾Ó½Õª·¶¸¶ ¾¯±È­±È·¶Î·¶±ª¸¯°¼¶·Ö¶ »¸­½Õª·¶¸¶ªµ­¶°¼ªË¶¶¸ª¼»¸¶±Ó¶ ¼¶±ª¶¾®»Íª­¶±Èª×ΪÀª¾»Í»¶°Ï zJKELMƒEIZ Ë­¶ÎªÎ¯±È­°­Ë¶±ª·­¹¸¶ª»¾« ¾¶Ô¯Í»ËªÛ¶·»¾Ï ¯°»¸¶ªÓ¶±Èª¶¼¶ª¼»ªË»¸­Ëª·¶±¸¹°ª®¯°»¸¶ ×­»ÝÏ Ò¶Ó¶ª¸¶Û­±Ó¶ªÙ˸¶¼ª³¯Ì»ÍªÓ¶ DY„NHQETCELJKECzJQEI…OƒELCKYQETCHYL„EzJCKEOMYK ® ÑɶȻª»±»ªË¯Í¶¾¶ªÆŪ¾¯±»¸½ª®¯®¯« ι°ª¼¶È»±ÈªË¶Î»ª¼¶±ªÎ¯±Ì­« ³¯¾­¼»¶±½ª¾¯±­°­¸ªË¶·« ¸¯°¼¶·Ö¶Ïª²»¶ª¼¶°»ªÉ­¸»Û½Õ GYOELMELRCƒYVELFEƒELCzJHJLKECHYLMJƒEKCOEHVNKCzYLMEL ·¯ªÍ¶¾¶±ªÒÓ°»¶±ª̸ͯ°¹±»Ìªï°¾ÓÏ VYLKNƒCƒNLJOCƒNzECEMEOCELMM…KECMYLMCVJGECzYLMEL î»±¼¶·¶±ªÎ¯°¯¸¶Ëª»±»ª¾¯°­Î¶·¶± °¶Î¶ª¶°¸»·¯Íª®¯°»¸¶ª¼¶°»ªË»¸­Ëª·¶¾» Ì»¶±ª­¶±È½ªïÛ¾¶¼ª=¶¸Û¶±¶Û½ Ë»ªï°Ó¶½ª¼»¶ªÎ¯°¸¶¾¶ª·¶Í» ·¶¸¶ªï°Ó¶Ï HNzETCHYH…K…LMLFEZCSYKEIJCEOKEELC††{CzJCYLYN‚ ·¯È¶È¶Í¶±ª·¯¶¾¶±¶±ª¼¶°»ªË¯®­¶Û ¼»¶°¶Û·¶±ª·¯ªÖ¯®Ë»¸¯ªÒÓ°»¶±ª̫ͯ ί°±¶Ûª¾¯±È¶·­ª®¯°¶Ë¶Í ®¯°¸¯¾­ª¼¯±È¶±ªïÛ¾¶¼ª=¶« Ú¯°¯Ë鱪»¸­½ªï±Èȹ¸¶ YQECHYLMEKEƒELCGY„ENTCJLJC…K…OJKEGCVYQNHCHYLYOJHE ί°­Ë¶Û¶¶±ªÎ¯±Ó¯¼»¶ªÍ¶Ó¶±¶±ª°¯·¹« ¸°¹±»Ìªï°¾ÓϪî¶Î»½ª¾¯°¯·¶ª®¯°Û¶Ë»Í ¼¶°»ªÉ³ÒϪà¶Û·¶±½ª¶Ö¶Í±Ó¶½ ¸Û¶±¶Ûª¼»ª°¯Ë¸¹°¶±ªï±È­Ë ڶԯͻ˪ܶ·»¾½ª´ªÚ¶¼¯ªÜ¯±« QEI…OELCOYGHJCzEOJCIEOECƒ…OVELZ ¾¯±¼¶Ë»ªÍ»±·½ª*­¸®°¶»±ÏªÉ»Û¶·ª*­¸« ¾¯±È¶·Ë¯ËªÖ¯®ª·¶¾»ªË¯¸¯Í¶Ûª¾¯°¯¸¶Ë =¶¸Û¶±¶Ûª¾¯±È¶·­ª·¯°¶Î Ò¸¯¶·ªÜ¹­Ë¯ª¼»ªÒ¯±¶Ó¶±ª)»¸Ó½ ¼°¶ª¾¯±¶±Ó¶·¶±ª¾¶·Ë­¼ DEQETCGEKNCƒ…OVELCƒYIEzECƒ…OELCGYKYHIEKCHYLMEƒN ® »±ª¾¯±Ó¶¸¶·¶±ª®¶ÛÖ¶ªË¸¶Þ±Ó¶ Ö¯®ª¾»¸°¶ª®»Ë±»Ëª·¶¾»ª*­¸®°¶»±½Õ ¼»Ë¶Î¶ªeÙ˸¶Ýªï°»Þfª¼»ªÍ»±È« µ¶·¶°¸¶½ªË¯·»¸¶°ªµ¶±­¶°»ªÄÅÀÆÏ eÉ­¸»ÛfªÓ¶±Èª¼»»Ë¸»Í¶Û·¶±ªï°« VETECzJECYLMMELCHYQEI…OCƒYCƒYI…QJGJELCƒEOYLECKEƒNK ¸¯°Í¶ ·­±È¶±ªÎ¶°¸¶»ªÓ¶±Èª·»±» ɯ°¸¯¾­¶±ª»¸­ª¼»Û¶¼»°»ªÉ°¯« ӶϪÑ߶ªË¶Ó¶ª¸¶Û­±Ó¶ªÉ­¸»Û ¶ Û ª¾¯±Ô¶¼»ª·¹°®¶±ª¯¾¶»ÍªËι¹Þ»±È½ ¸¶¾®¶Ûª×­»ÝÏ „NGKONCEƒELCHYL„EzJCVETELC…Q…ƒ‚…Q…ƒZC”KOJVNLLYG• ¶¸¶­ª ¼»±¶·Û¹¼¶»ªï±»ËªÚ¶¸¸¶ Ë»¼¯±ª²»°¯·¸­°ªÉ±¼¹È­±¶ »¸­ªÉ³Ò½Õª·¶¸¶ªï°Ó¶Ïªà¶»· ¯¾¶»ÍªÓ¶±Èª¼»·»°»¾ª¾¯Í¶Í­» Ò¯®¶°·¶±ªÚ¶ÍÖ¶°¯ ¶Í¶¾¶¸ªÎ¶ÍË­Ï Ù¸¶¾¶½ªÚ¶°»¶ªͻݶ®¯¸ÛªÐ»« ï°Ó¶ª¼¶±ªµ­¶°¼ªË¶¶¸ª»±»ªË­« Ò¯¹°¶±ÈªÎ¶·¶°ª·¯¶¾¶±¶±ª¾¯±È¶« ¸¯°Ë¯®­¸Ï Ò視¯Í¶Ûª¾¯±Ó¯°¶±ÈªÞ¶Ë»Í»¸¶Ë ¸¶·¶±ª®¶ÛÖ¶ª¸»±¼¶·¶±ªÎ¯°¯¸¶Ëª»±» ௰®¯¼¶ª¼¯±È¶±ªµ­¶°½ª²»« ¾¶±Ïª²¶Í¶¾ªÎ¯°¸¯¾­¶±ª»¸­½ ¼¶Ûª®¯°Ë¸¶¸­Ëª¸¯°Î»¼¶±¶ª·¶« ¼»È»¸¶Íª¾»Í»·ª·¶±¸¹°«·¶±¸¹°ª®¯°»¸¶ ˶±È¶¸ª®¯°®¶Û¶Ó¶½ª·¶°¯±¶ª¾¯°¯·¶ªÔ­È¶ °¯·¸­°ª*ί°¶Ë»¹±¶ÍªÉ±¼¹« ï°Ó¶ª¾¯±È¶¸¶·¶±ª=¶¸Û¶±¶Û ˭˪Ӷ±ÈªË¶¾¶ª¼¯±È¶±ª=¶« »±¸¯°±¶Ë»¹±¶Íª¼¶Í¶¾ª®¯®¯°¶Î¶ª®­Í¶± ¾¯±Ó¯®¶°·¶±ª¾¶ÍÖ¶°¯ª¿Î¯°¶±¸»ªÍ­±¶· È­±¶ªÙ¸¶¾¶½ªï°Ó¶ªï®¼»ªÞ« ¾¯¾»±¸¶ªË­¾®¶±È¶±ª­±¸­· ¸Û¶±¶ÛÏ¥>Cgh?GKKEiPD Þ¯±¼Óª¶Í»¶Ëª²»¹ª¾¯±È¯±¶Í ¸¯°¶·Û»°Ïª³¯Í¹¾Î¹·ª»¸­ªÎ¶Í»±ÈªË¯°»±È ®¯°®¶Û¶Ó¶ÇÏ ¾¯¾®¶Ô¶·ª¶·­±ª¾¯¼»¶ªË¹Ë»¶Í½ªË¯Î¯°¸» ÑÚ¯°¯·¶ª¸»¼¶·ªÛ¶±Ó¶ª¾¯±È¶« Ë­¶¾»ªÒ¯Þ¸ÓªÒ¶±­Ë¸»·¶ª»¸­ îÖ»¸¸¯°Ï °¶Û·¶±ªÍ»±·ª·¯ªÖ¯®Ë»¸¯ªÒÓ°»¶±ª̫ͯ ¼¯±È¶±ªË¯®­¸¶±ªÙ˸¶Ýª³¯Ì»Í ض¾­±½ª·¶Í»ª»±»ªÎ¯°¯¸¶Ëª¸¯°Ë¯®­¸ ¸°¹±»Ìªï°¾Ó½ª¸¶Î»ªÔ­È¶ª¾¯±È»±Ë¸¶ÍªÊ»« Ó¶±Èª®¯°¶Ë¶Íª¼¶°»ªÎ¶°¸¶»ªeÉ­« ¸¯Í¶Ûª®¯°Û¶Ë»Íª¾¯Í¶±È·¶ÛªÍ¯®»ÛªÔ¶­Û °­Ëª·¯Î¶¼¶ªÎ¶°¶ªÎ¯±È­±Ô­±ÈªÓ¶±È ¸»Ûf½ªÓ¶±Èª¾¯°­Ô­·ªÎ¶¼¶ªÉ³ÒÏ ¼¯±È¶±ª¾¯¾¶±»Î­Í¶Ë»ªÍ»±·ª¼¶°» ¾¯±È«·Í»·ªÍ»±·ª®¯°»¸¶½Õª·¶¸¶ª)ۯ˸¯° µ­¶°¼ª¼¶±ªï°Ó¶ª¾¯±È¶¸¶·¶± ˯®­¶Ûª®¯°»¸¶ª¼¶±ª¼»¶°¶Û·¶±ª·¯ º»Ë±»¯ÖË·»½ªÉ¯±¶Ë»Û¶¸ª³¯¶¾¶±¶± ۶ͪ»¸­ª·¯¸»·¶ª®¯°Ë¶·Ë»ª­±¸­· =¶¸Û¶±¶Ûª¼»ªÉ¯±È¶¼»Í¶±ªî»±« ¸¯ªÈ°­ÎªÎ¯°¯¸¶Ëª¸¯°Ë¯®­¸Ï Ò¯±»¹°ª¼»ªÉ¯°­Ë¶Û¶¶±ªÒ¹ÎÛ¹ËÏ ijk Ö¯®Ë» ɻ۶·é%òòª¾¯±È¶¸¶·¶±ª®¶ÛÖ¶ Ò¯®¯Í­¾±Ó¶ªÈ°­ÎªÎ¯°¯¸¶ËªÒï ¼¶·ªÉ»¼¶±¶ª³¹°­ÎË»½ªµ¶·¶°¸¶½ ·¯¶¾¶±¶±ªÊ¯±¼¹°ªÎÍ­È«»±ªÓ¶±Èª¶¼¶ ®¯°Û¶Ë»Íª¾¯±Ó­Ë­Îª·¯ª--%$é.çë/0é'(/(1 µ­¾¶¸ª¿ÀÁÂÃÂÄÅÀÆÇÏ ¼»ª%òò+,äꪾ¯¾¶±ÈªË¯¾Î¶¸ª¸¯°« æìç2!$é3ëåçå,ëç/é'ëê($é'!(é45çì&ëçå$é67 µ­¶°¼ª¾¯±Ì¯°»¸¶·¶±ªË¯®­« ȶ±ÈȭϪض¾­±½ª¾¶Ë¶Í¶Ûª»±»ªÌ¯Î¶¸ 8å/ëå($é8åëäå$é%-9éò(ã $é: ä,ëç"(& ¶ÛªÎ¯°¸¯¾­¶±ª*·¸¹®¯°ª¸¶Û­± »»¼¯±¸»Þ»·¶Ë»ª¼¶±ªÞ»¸­°ªÎÍ­È«»±ª¸¯Í¶Û #ì( $éòç"ëäåç/é#5;/ë,é<ç&ë䪼¶±ª=´=ïÏ Í¶Í­ÏªÒ¶¶¸ª»¸­½ªïÛ¾¶¼ª=¶¸Û¶« P7‘7œ8œUC9LJ YOGJKEGC€EGYKGEOKRCSTEJQELzRCCHYHY‚ ¼ ±¶Ûª¾¯±È¶·­ªË¯®¶È¶»ªÙ˸¶¼ ¼» >??@ABC@D OJLKETƒELCHETEGJGELFECFELMCKYLMETCHYL„EQELJCN„JEL ±¹±¶·¸»Þ·¶±Ï

óôõö÷óøöùúûüøýþøöüÿ 0õ1ù÷2õ3õø÷4ü5öõ6õõø

HYLMYLEƒELC—IYLMTEQELMCHEKE™CNLKNƒCHYLYMET HYOYƒECHYLF…LKYƒZ UQEKCJLJCGELMEKCGYzYOTELFEZC’JVNEKCzEOJCzNECƒYOKEG VYONƒNOELCU“CFELMCzJKENKƒELCƒYCGYVNETCIYLMJƒEKCƒYIEQEZ UQEKCELKJ‚HYL…LKYƒCJKNCƒYHNzJELCzJƒYLEƒELC‰‰ HETEGJGECFELMCKYLMETCHYL„EQELJCN„JELCEEQCIYƒELCJLJZ ŒzYCJLJCzEKELMCzEOJCGY…OELMCIO…YG…OCzEOJCGYVNET NLJ YOGJKEGCƒYLEHEELCzJCSTEJQELzCFELMCGELMEKCIOJTEKJL zYLMELCT…VJCHYL…LKYƒCIEOECHETEGJGECSTEJQELzZ EHNLRCGEEKC…K…CIEOECHETEGJGEC9LJ YOGJKEG €EGYKGEOKCFELMCHYLMYLEƒELCEQEKCELKJ‚HYL…LKYƒCJKN HNLNQCzJC„Y„EOJLMCG…GJEQRCHEƒECƒYVJ„EƒELCJKNCHYL„EzJ VETELC—KYOKEEEL™CHYzJECHEGGECSTEJQELzCFELMCKYOVJK XNHEKC” ›}›ˆ‰Š•Z €…LKO… YOGJCHYzJECJLJCHYHVNEKCIJTEƒCNLJ YOGJKEG HYLMTYLKJƒELCNLKNƒCGYHYLKEOECƒYVJ„EƒELCJKNZ DYHYLKEOERCz…GYLCzJCVYQEƒELMCJzYCJLJCKYOIEƒGE HYL„YQEGƒELCHEGEQETCJLJCƒYIEzECHEGFEOEƒEKCQYEK GY„NHQETCKYQY JGJZ —€YVJ„EƒELCJKNCGYVYLEOLFECNLKNƒCVYOGYLELM‚GYLELMR OJQYƒGRCzELCTNH…OZCDEFECJLMJLCHETEGJGECHYOEGECGELKEJ GEEKCHYL„EQELJCN„JELR™CƒEKECIO…YG…OCEKKEz…LC|NLMONELM‚ ƒJKOEJZ UƒEzYHJGJCVYONGJEC“‰CKETNLCJKNCHYLMEKEƒELCJzYCJKN HNLNQCzEQEHCGYVNETCzJGƒNGJCzYLMELCGY„NHQET HETEGJGECIYƒELCQEQNCKYOƒEJKCEOECHYLYMETCIOEƒKJƒ HYL…LKYƒZ —ŒLJCEzEQETCGYVNETCN„JC…VECzELCGNzETCzJGYIEƒEKJ ELKEOECGEFECzELCIEOECHETEGJGERCzELCHYOYƒECHYLFN‚ ƒEJLFER™CKEHVETCEKKEz…LZC”ƒ…HIEGZ…H›EI•

STUVTWTVXYZ[\]^UX_`[UTaX]\bZcd


0123

6 86

9 56761689


 4 

¯°±²²³±²³±´µ¶·¶¸³±´¹º·°³»²³ 0123

56789 695895 

!"#$%&'()'*&+,-./.0,1.23,455+678,92.:;,<=>=:. ?75.0,;=@72A7:.5A.:,6=BB.:,CD?D2,E:;D:7B=.,F6CEG A7@.;.,H.BI.2.A.?,@.;.,.8.5,J3:=K,L=5.,4:;.,H7:M.2= HD1=5,A753.2N.O,?3:NN.:N.:,=:=,1=B.,H7:/.;=,@=5=0.:K P6=BB.:,H7H@72B7H1.0A.:,AD:B7@,=::D>.?=D:,?0.? 7QM=?7B,3:?3A,A753.2N.,E:;D:7B=.,I.:N,H7:N=:N=:A.: B713.0,A7:;.2..:,I.:N,B75.53,H7:N7;7@.:A.:,=:D>.B=O A7:I.H.:.:O,;.:,?.H@=5.:,I.:N,757N.:OR,3/.2,-.A=5 S27B=;7:,S7H.B.2.:,;.:,S7:/3.5.:,6CEO,TDB0=I. UD2=NDH7K C35?=,S32@DB7,V70=M57,FCSVG,=:=,H7H=5=A=,@7231.0.: @.;.,7AB?72=D2O,;=,.:?.2.:I.,?.H@=5.:,5.H@3,;7@.: I.:N,571=0,A7M=5,;.:,H7:./.H,A7,175.A.:NK,W7B.=:,N2=5 1.23,;7:N.:,:3.:B.,A2DH,B72?.,5.H@3,175.A.:N,HD;75 0D2=XD:?.5K,E:?72=D2,/3N.,?.H@.A,571=0,B7N.2,;7:N.: :3.:B.,?8D,?D:7,;=,;.B1D2,;.:,?2=HK Y..?,=:=O,;=,@.:75,3?.H.,B3;.0,.;.,=:ZD2H.B=,B7@3?.2 A7:;.2..:,FCEWGO,?.H@=5.:,?3.B,@72B:75=:N,;.:,[\]^ _`abcHD:=?D2,d,=:M=,A03B3B,3:?3A,>.2=.:,U=N08.I,Y?.2K <.53,.;.,A.H72.,175.A.:N,3:?3A,H7H1.:?3,B..?,@.2A=2O B72?.,e\fg\hhicY75.=:,=?3O,A.:?3:N,3;.2.,?72B7;=.,3:?3A @7:N7H3;=,;.:,@7:3H@.:N,;7@.:K C7B=:,172AD;7,UjklWm,B3;.0,=:/7A?D2,N.:;.,F;3.5 =:/7M?=D:G,;.:,>.2=.175,A.?3@,N.:;.,Fn8=:,VnoGK,p:?3A @7H=:;.0,?7:.N.,;.2=,HD;75,AD:>7:B=D:.5,/.;=,oVn,N3:. H7:;.@.?A.:,7Z=B=7:B=,1.0.:,1.A.2,I.:N,571=0,1.=AK PW7:N.:,@7:.H1.0.:,?7A:D5DN=,?72B713?,7Z=B=7:B= 1.0.:,1.A.2,571=0,1.=A,kq,@72B7:,;=1.:;=:N,HD;75 B71753H:I.OR,3:NA.@,U=2DZ3H=,TD/DO,o0=7Z,S2D;3M?,Y@7+ M=.5=B?O,S2D;3M?,S5.::=:N,W7@.2?H7:?O,6=BB.:,CD?D2 oDH@.:IK S.12=A,6=BB.:,;=,o=A.H@7AO,J.8.,L.2.?O,H7H=5=A= A.@.B=?.B,@2D;3AB=,krrKrrr,3:=?,@72,?.03:K,45DA.B= @2D;3AB=,92.:;,<=>=:.,;=B7B3.=A.:,;7:N.:,@72H=:?..: @.B.2K,92.:;,<=>=:.O,B75.=:,;=/3.5,;=,n.:.0,4=2O,/3N. ;=7AB@D2,A7,17172.@.,:7N.2.,4Ym46O,I.=?3,s=5=@=:.O C.5.IB=.O,;.:,L23:7=K,6.H3:O,/3H5.0:I.,B.:N.?,A7M=5O ;=,1.8.0,l,@72B7:K,tuvwx

ÙºÚ³¶±´ÛÜÝ·¶Ú¸´Þ³±´ßݳೱ н¾ÁÃÄÑÀÇ¿ÄÒÀÇÁ¾ÀÃÄÓÁ¾¾ÀÃÄԿ½ çèéêëìíîïðîñòóôìõèñíöèé÷õéñìçï

yz{|}~€‚€ƒ„~…††‡ˆ‚‰‡ˆŠ ®…ˆ••‡–‡Ž”ˆ…ˆ…¦‘… Š…Š…ˆ‡†…“Ž˜‰Š”’„˜‰Š”’ ÍÎÏ"%&1.23,UjklWm,I.:N,;=3B3:N C7B=:,UjklWm,H7:N=H@57H7:+ 0.53B,;.:,:I.H.:,A.27:.,?=;.A ‹…Œ…ˆ‡‡Š‡‡Ž‘…’“”‡‰•‡ ‹…Œ…ˆ‡–“‡Ž“ˆ•‡‡…‘“‘“„ €“˜‡ˆ•’‡‰“ˆ‡§‡’–‰Ž‡‰•‡Š‡ˆ 455,678,6=BB.:,92.:;,<=>=:.,.;.5.0 ?.B=A.:,?7A:D5DN=,;3.5+E:/7M?=D:,;7+ .;.:I.,07:?.A.:,A7?=A.,@72@=:+ –“‰‘‡…’†‡‡–…ˆ…—‡ˆ•˜“‰–‡‡ ‰‡˜‡˜“‰”‘‡Ž‡ˆŠ‡‰…—‡ˆ•Œ“‰†… Š…†’ˆ—‡ˆ•“ˆ¤‡Š…˜“‰‡ˆ 8.2=B.:,;.2=,6=BB.:,J3A7K,U.5,=:= :N.:,?8=:,Vno,F3:?3A,B.532.:,=:?.A7 ;.0.:,N=N=K ’‡…Š…”ˆ™”‰’‡ˆŠ…{ˆŠˆ“†…‡ ®á£ ®…•Ž¨‡—£–‡‰¡Ž…ˆ••‡Œ“‰†… ”–‡‡ž @72:.0,;=B.H@.=A.:,U=2DZ3H=,TD/DO ;.:,7Q0.3B?GK,n7A:D5DN=,=:=,;.@.? S.;3.:,H7B=:,;.:,.@5=A.B=,?2.:B+ ˜‡Š‡–‡Ž”ˆš››œ†…‡“Žyž «‡™“…§–—‡ˆ•¤”•‡Š…˜‡†‡‰’‡ˆ“Ž £“–…‡˜˜‰Š”†“ˆ‘“‰‘‡„ o0=7Z,S2D;3M?,Y@7M=.5=B?,S2D;3;3M? H7:N0.B=5A.:,?D2B=,I.:N,571=0,1.=A H=B=,oVn,B7H.A=:,H7:=:NA.?A.:,@72+ ~…††‡ˆŸ–‰{ˆŠˆ“†…‡†“‘‡•‡… ’‡…†“‡’”Š“‡“‰‘…~…††‡ˆ ‘‡“‡†‡‰’‡ˆ˜‰Š”’ˆ—‡Š… S5.::=:N,W7@.2?H7:?,6=BB.:,CD?D2 ?723?.H.,@.;.,A7M7@.?.:,27:;.0 ZD2H.,1.0.:,1.A.2,455,678,92.:; ƒ•“ˆy”ˆ••‡““•‡ˆ•Ÿ“‰’ –“‰”†“‡’”’‡ˆ˜‰‚‰‡ˆŠ {ˆŠˆ“†…‡Š‡ˆ˜…ˆ–”–‡‡ oD,<?;K,;=,Y7:?35,17172.@.,8.A?3,5.53K 0=:NN.,H7:7:N.0O,B75.=:,=?3,7Z=B=7:B= <=>=:.,I.:N,571=0,7Z=B=7:,B717B.2,k×  ƒyŸ¡~…††‡ˆŠ…–‡ˆ‡Ž‡…‰ž ‹…Œ…ˆ‡‘‡…’”ˆ–”’˜“‘“…‡ˆ ‡Š‡‡Ž“§…†…“ˆŠ‡‡˜“ˆ••”„ PC7BA=,@72:.0,;=@.A.=,@.;.,6=+ 1.0.:,1.A.2,455,678,92.:;,<=>=:. @72B7:,;=1.:;=:NA.:,HD;75,B717+ |“‰‡Š‡˜‡Š‡…ˆ“„”˜Ÿ¢ ™‡†ŽŠ‡ˆ’‰“Š…–Š“ˆ•‡ˆ‰‡–“ ˆ‡‡ˆ‘‡Ž‡ˆ‘‡’‡‰¦’‡‰“ˆ‡†“„ B.:,J3A7O,UjklWm,.;.5.0,H7B=: H7:=:NA.?,B717B.2,q,@72B7:,;=1.:;=:N 53H:I.,F?2.:BH=B=,AD:>7:B=D:.5GK  Ÿ”–…„”‰˜†“¢“Ž…™“¡‘“‰†‡‡„ ‘”ˆ•‡—‡ˆ•†‡ˆ•‡––“‰¤‡ˆ•’‡”ž ˜“‰–…—‡ˆ•–“‰¤‡Š…†‡‡–…ˆ…‘‡Ž¨‡ B 721.23,I.:N,?75.0,H7:N.5.H=,@7:N7H+ N7:72.B=,@7:;.0353:I.K n7A:D5DN=,=:=,H723@.A.:,ADH1=+ †‡‡Š“ˆ•‡ˆ‘…£“‰“ˆ‡Š‡ˆ ¬…ˆ…˜“‰†‡…ˆ•‡ˆ‡ˆ–‡‰‡˜‰„ Ž‡‰•‡‘‡Ž‡ˆ‘‡’‡‰“†…ˆ ||Ÿ¡ ? 1 . : N . : , ? 7 A : D 5 D N = , 3: ? 3A , H7 : N 0 . B = 5 A . : W= @. ;3, ;7 :N. :, ÕnjÖ6E o, oVn :. B =,B7H@32:.,;.2=,@72ZD2H.,H7B=: ¤”•‡¥•‰‡ˆŠ¦’“ˆŠ‡‰‡‡ˆ–”¤”Ž Š”’Ÿ¢—‡ˆ•¤”•‡Š…˜‡†‡‰’‡ˆ –“‰”†“ˆ•‡‡…’“ˆ‡…’‡ˆ @72ZD2H.,H.AB=H.5,;.:,@7:NN3:..: FoD:?=:3D3B,V.2=.157,n2.:BH=BB=D:G ;.:, 0.:,1.A.2,I.:N,7AD:DH=BO ˜“ˆ”˜‡ˆ•…ˆ…‡˜”“ˆ‡‰…’ Š…{ˆŠˆ“†…‡†‡ˆ•‡–’“–‡–Š‡ˆ †“™‡‰‡‘“‰’‡‡—‡ˆ•Š…‡’”’‡ˆ 1.0.:,1.A.2,I.:N,571=0,7Z=B=7:BOR,?3?32 N7:72.B=,1.23O,455,92.:;,<=>=:.,H7+ B71.11. , ? = ;. A,.;.,A7A3.?.:,I.:N,0=5.:N ˜“‰Ž‡–…‡ˆ’ˆ†”“ˆ’‡‰“ˆ‡ ’ˆ†”“ˆ˜”ˆ†“‡’…ˆ†““’–…§ “Ž˜““‰…ˆ–‡Žž :.8.2A.:,B7B=,172A7:;.2.,I.:N,571=0 B..?,@72@=:;.0.:,N=N=K,tØx Š“†‡…ˆˆ—‡—‡ˆ•†–—…†Ž†“‰–‡ Š‡‡“……Ž’“ˆŠ‡‰‡‡ˆ—‡ˆ• ®‡‰•‡~…††‡ˆ‚‰‡ˆŠ‹…Œ…ˆ‡ U=2DZ3H=,TD/DK “……’…˜“‰§‰‡Š‡ˆ’“ˆ—‡„ ‡’‡ˆŠ…•”ˆ‡’‡ˆ†“Ž‡‰…„†“Ž‡‰…¦ –“‰‘‡‰”“‡ˆ•†‡ˆ•‡–’„ ˆ‡”ˆ†“”‡…–”‡†…Ž†‡¤‡ ˜“–…–…§Š‡ˆ˜‡Š‡’“‡†‹¨„“ˆŠ ‡ˆ‡ˆ—‡ˆ•‘‡…’˜”‡ž Ÿ¢¦‘……ˆ…Š…’“ˆ‡†“‘‡•‡… ’“ˆŠ‡‰‡‡ˆ—‡ˆ•¤”•‡“§…†…“ˆ Š‡‡“ˆ•’ˆ†”†…‘‡Ž‡ˆ ‘‡’‡‰†“‰–‡ˆ—‡‡ˆŠ…’“ˆŠ‡‰‡…ž Ⓢ•‡ˆ˜†…–‰‡ˆ†…†…‡„ ˆ”‡Š‡ˆ‡–…™¦–“ˆ–”†‡¤‡~Ÿ{ …ˆ•…ˆ‡ˆŠ‡Š‡˜‡–“……’…ˆ—‡ †“†”‡…Š“ˆ•‡ˆ’“‘…‡†‡‡ˆ “ˆ•“”Š…†“‰–‡‘”Š•“–—‡ˆ• Š………’…ž~“¨‚‰‡ˆŠ‹…Œ…ˆ‡ –“‰†“Š…‡Š‡‡‘“‘“‰‡˜‡Œ‡‰…‡ˆ Š“ˆ•‡ˆ‰“ˆ–‡ˆ•Ž‡‰•‡‡ˆ–‡‰‡ z˜ãœä¤”–‡Ž…ˆ••‡z˜ššã¤”–‡ž ¢“‰†…儂“‡‰Ž‡‰•‡ˆ—‡Š…”‡… Š‡‰…z˜šãš¤”–‡Ž…ˆ••‡z˜šæ› ”–‡ž –“‡¡ é÷ç ¤

¼½¾¿ÀÁÂÀÃÄÅÁÆ¿ÇÄȽÃÉÀÃÄʽ˿ƿÌÀÃ

yz{|}~€‚€ƒ„Ÿ‘…Ÿ”–…”‰˜†“¢“Ž…™“ Ÿ¢¡ ‡†…Ž‘‡ˆ—‡’Š……ˆ‡–…žƒ‡†‡ˆ”–‡‡ˆ—‡¦‘…¤“ˆ…† …ˆ…Š‡˜‡–“‘‡¨‡‘‡ˆ—‡’‘‡‰‡ˆ•Š‡ˆ˜“ˆ”˜‡ˆ•ž ƒ˜‡‘…‡‡ˆŠ‡†‡‡Ž†‡–”ˆ—‡¦‡’‡‡†˜“’‘“‰…’”–…ˆ… ‡—‡’Š…˜“‰–…‘‡ˆ•’‡ˆ†“‘“”“‘“…© ª«‡’–‰“‰‡¨‡–‡ˆ ¬ˆ†”–‡†…’‡ˆŠ“ˆ•‡ˆŠ“‡“‰‡–‡”–“‡ˆ—‡ˆ• †”Š‡Ž‘“‰˜“ˆ•‡‡‡ˆ‡•‡‰–…Š‡’†‡‡Ž“……Žž ‰…‰…–‡†˜“‰‡¨‡–‡ˆ˜‡Š‡‘…—‡ˆ•†“‰…ˆ•Š…˜‡’‡… é÷ç †“Ž‡‰…„Ž‡‰…–“ˆ–”ˆ—‡‘“‰‘“Š‡Š“ˆ•‡ˆ—‡ˆ•¤‡‰‡ˆ• Š…˜‡’‡…ž ˜“ˆ—…˜‡ˆ‡ˆ¦§…–”‰’“†“‡‡–‡ˆ¦˜†…†…Š”Š”’¦Š‡ˆ”‡† ª­«…–”‰Š‡ˆ¬“‘”–”Ž‡ˆ ‰”‡ˆ•‡ˆ…ˆ–“‰…‰ž£“‘‡•‡…™ˆ–Ž¦¤…’‡‡ˆŠ‡†“‰…ˆ• £“…‰…ˆ•Š“ˆ•‡ˆ˜“‰†‡…ˆ•‡ˆ‘“‰‘‡•‡…“‰’ ‘“˜“‰•…‡ˆ’“”‡‰’–‡‡–‡”“‡”…¤‡‡ˆŠ“†‡¦†“‘‡…’ˆ—‡ ‘…Ÿ¢¦†“‡’…ˆ‘‡ˆ—‡’˜”‡’“”ˆ••”‡ˆ§…–”‰ “……ŽŸ¢Š“ˆ•‡ˆ–‰‡ˆ†…†…‡ˆ”‡Š‡ˆ†“‘‡…’ˆ—‡ž ª­¬‡˜‡†…–‡†Ÿ“†…ˆ ™‡ˆ••…ŽŠ…–‡¨‡‰’‡ˆž|“‰Ž‡–…„Ž‡–…‡ŽŠ“ˆ•‡ˆ –‡¨‡‰‡ˆ“ˆ••…”‰’‡ˆ–“‰†“‘”–’‡‰“ˆ‡‡˜‡—‡ˆ• ¬‡˜‡†…–‡†“†…ˆ‘“‰’‡…–‡ˆŠ“ˆ•‡ˆ‘……–‡† ‡ˆŠ‡‘”–”Ž’‡ˆ–“‰’‡Š‡ˆ•–…Š‡’†“‘‡ˆ—‡’…–”ž ‡ˆŠ‡¦™”’”˜˜……Ž—‡ˆ•Š…‘‡¨‡Žšž›››™™¤…’‡–…Š‡’ £“‡’…ˆ“ˆ•’‡˜§…–”‰—‡ˆ•–“‰†“Š…‡¦‘…‡†‡ˆ—‡ †“‰…ˆ•‘“˜“‰•…‡ˆž}ˆ–”’¤“ˆ…†‘‡Ž‡ˆ‘‡’‡‰¦ ‡’‡ˆ“ˆ…ˆ•’‡–’‡ˆŽ‡‰•‡ž‡Š‡Ž‡¦‡ˆŠ‡‘“” †“†”‡…’‡ˆŠ“ˆ•‡ˆ’ˆŠ…†…Ž‡‰•‡—‡ˆ•™”’”˜ –“ˆ–”‘…†‡“‡ˆ§‡‡–’‡ˆˆ—‡Š“ˆ•‡ˆ‡’†…‡ž §”’–”‡–…§¦†“˜“‰–…˜‰“…”‡–‡”†‡‰ž‡†–…’‡ˆ ®‡‰•‡‡Ž‡˜”ˆ†“‡’‡ˆ†…‡„†…‡ž ¤”•‡˜“‰‡ˆ–…’“†“‡‡–‡ˆ†”Š‡Ž“‡Š‡…ž~‡Ž¦ ª­£˜“†…§…’‡†…}–‡‡ ¤‡ˆ•‡ˆ‰‡•”“……ŽŸ¢”ˆ–”’“ˆ“‡ˆ…’“„ |“‘“‰‡˜‡—‡ˆ•”–‡‡‡Š‡‡Ž”’”‰‡ˆ¦–‰‡ˆ†…†…¦ ”‡‰•‡“ˆ…’‡–…†“–…‡˜˜“‰¤‡‡ˆ‡ˆŠ“ˆ•‡ˆ ’‡˜‡†…–‡†“†…ˆ¦¤“ˆ…†‘‡Ž‡ˆ‘‡’‡‰ˆ—‡¦’–‡’ “ˆ—“ˆ‡ˆ•’‡ˆž –“‡¡


56789 89 9 4 0123

>?@ABCDEFCGHC?IB>AB>CJKGL

aghijklmnopqrkstuvuwxua9&$$"%a9$(%%%a9-.8;4b07cb+1-4,)(d/0e44!f4!6bayz{|}m~wmzm€uw~k‚ƒv„xka9)))&

MNOPQRSROTUVTWPVXTSNY Z[T\N]NOUNSXX^T_`

•–—˜™š›œžšŸ ¡¢£œš¤ žœ¥œŸœš£œ¦§š¨ žœšŸ ¥œ©§©œš¦ ª¢¦Ÿœ«¬ ¤œ«¡œš¤ ¥ ž« ¦œš¤ Ÿ ¦¬­œ®œš¨¬©­œ­¢¦š¯¦ «¬¨ š°¢«¬š•§£œ¦œ© « ¥œŸœš±²š­œ®§š« ³œ©š´µš¶©­¢£ ¦š´·¸´¹´ºš» £¦§œ¦¬šº²´´¼š©¬¬š¨¬ œŸ£œžš© ®œ¡§¦œ½ ¾œ¥œŸš­§¥¬«œ›œš¨¬š¿­œ¦œš© Ÿœ¦¬¼šÀ§¨¬š— ­¬œÁœ­¢ Ÿ žœ­œ©œš£œ®Áœš­¦œ«¬«¬š• «¬¦š¨œ¦¬š¢­¢¦¬­ ¦¬«Ÿ šŸ §³§š©  ¨ Ÿ¢©¦œ«¬š©¬¬š³§«­¦§šŸ ³ £œ©š žœ¦œš¬­§š© š¨œ¥œŸš© © ¦œ«œš›œž £ ¥§Ÿš£ ¦§³§ž½šÂ¦¬«¬«š¨¬š• «¬¦š³§«­¦§šŸœ©¬šŸ Ÿ£§¦§©½ ¯ ¦œžš«œ§¨œ¦œšœ­œ¦œš¤ ¨§©§žšŸœ­œš¯¦ «¬¨ š• «¬¦ •¢®œŸœ¨š•§¦«¬š¨ žœš¤ ¨§©§žš¤ Ÿ ¦¬­œ®œš£œ¦§š®œ«¬¥š©§¨ ­œ Ÿ¬¥¬­ ¦šŸ Ÿ£ «œ¦š¨œšŸ œŸ£œ®š©¢¦£œš³¬Áœš« ¦­œš¥§©œ¹¥§©œš¨œ¦¬ ¦œ©›œ­š• «¬¦½šÀœ®©œšÃœ©¬¥š¯¦ «¬¨ š• «¬¦š–¥£œ¦œ¨ ¬š­ ¥œ® Ÿ ž§¨§¦©œš¨¬¦¬½ ¯ Ÿ ¦¬­œ®œš•§¦«¬š›œžš­ ¦¤¬¥¬®šŸ ¥œ¥§¬š®œ«¬¥š¤ Ÿ¬¥§š›œž ¨¬§Ÿ§Ÿ©œš¤œ¨œšºµšÄ§¬šº²´º¼š« ­ ¥œ®šŸ žœ­¢ž¬šÅ´¼Æ±š¤ ¦«  «§œ¦œ¼š­ ¦›œ­œš­ ¦ž ¦§«š¢¥ ®š¨ «œ©œš« £œž¬œš¦œ©›œ­›œš›œž Ÿ §­§­š¤ ž§¨§¦œš¨¬¦¬½š¿©®¬¦›œ¼š•§¦«¬š¨¬©§¨ ­œš¢¥ ®šŸ¬¥¬­ ¦š¤œ¨œ ±šÄ§¥¬šº²´±¼š¨œš« ³œ©š¬­§š• «¬¦š­ žž ¥œŸš¨œ¥œŸš¤ ¦œžš«œ§¨œ¦œ½ ¦¬«¬«š¨¬š• «¬¦¼šŸ §¦§­šÀ§¨¬¼š£¬«œšŸ ³œ¨¬š©œ¡œš£ žžœ¥œš£œž¬ ˜¨¢ «¬œ½šÀ ­œ¤œš¤ ¦³œ¥œœš£œž«œš˜¨¢ «¬œš« ¤œ³œžš§«¬œš© ¹Ç¸ ­œ®§šÈ›œžš­ ¤œ­š³œ­§®š®œ¦¬š¬¬ÉšŸœ«¬®š¥ £¬®š£œ¬©š¨œš£ ¦§­§žš¨¬£œ¹ ¨¬žš• «¬¦š¹ ž ¦¬š¤¬¦œŸ¬¨š›œžš©œ›œš¨ žœš¤ ¦œ¨œ£œš©§¢š¬­§š½ ¾¬š˜¨¢ «¬œ¼š¨ Ÿ¬©¬œš­§¥¬«šÀ§¨¬¼š¦ ª¢¦Ÿœ«¬š­ ¥œ®š£ ¦³œ¥œš¦ ¥œ­¬ª ¥ £¬®š£œ¬©š« ­ ¥œ®š¯¦ «¬¨ š—¢ ®œ¦­¢š« ¥œ©§š¤¬Ÿ¤¬œš¦ Ê¬Ÿš¶¦¨  Àœ¦§šŸ ›œ­œ©œš£ ¦® ­¬š¤œ¨œšº´š• ¬š´··¸½š˜¨¢ «¬œš« Ÿ¤œ­ ¨¬¥œ¨œš© ¦§«§®œšŸœ««œšŸ ³ ¥œžš—¢ ®œ¦­¢š³œ­§®¼šœŸ§š¨ žœ ¡ ¤œ­š£ ¦®œ«¬¥š¨¬œ­œ«¬½ • «©¬¤§š˜¨¢ «¬œš¥ £¬®š® ­ ¦¢ž š¨œš¥ £¬®š£ ¦œžœŸš¨œ¥œŸ © ©œ›œœš ­¬«š«§©§š£œž«œš¨¬£œ¨¬ž©œš• «¬¦¼šœž ¨œš¦ ª¢¦Ÿœ«¬ ¨¬š˜¨¢ «¬œš¥ £¬®š£œ¬©š¨¬£œ¨¬ž©œš¨ žœš• «¬¦š›œžš©¬¬š« ¨œž « ©œ¦œ­š« £œžœ¬š« £§œ®š£œž«œ½ ¯¦¢« «š¦ ª¢¦Ÿœ«¬š¨¬š˜¨¢ «¬œš­ ¥œ®š£ ¦¥œž«§žš« ¥œŸœš´Å ­œ®§š« ³œ©š¯ Ÿ ¦¬­œ®œš¯¦ «¬¨ š°œ£¬£¬ ¼š›œžš¨¬¥œ³§­©œš¢¥ ® ¯¦ «¬¨ š¿£¨§¦¦œ®ŸœšÃœ®¬¨¼š¯¦ «¬¨ š• žœÁœ­¬š¨œš­ ¦§« £ ¦¥œž«§žš®¬žžœš¤ Ÿ ¦¬­œ®œš¯¦ «¬¨ š—§«¬¥¢šÀœŸ£œž ˧¨®¢›¢¢š«œœ­š¬¬½ ˜¨¢ «¬œš­ ¥œ®šŸ ¥ Áœ­¬š ¦œš­¦œ«¬«¬š¨ Ÿ¢©¦œ«¬½š— ³§Ÿ¥œ® ­œ­œžœš¨œš§³¬œš­ ¥œ®š¨¬¥œ¥§¬½šÂ¢«¢¥¬¨œ«¬š¨ Ÿ¢©¦œ«¬š« Ÿœ©¬ ©¬­œš­¬ž©œ­©œšŸ ¥œ¥§¬š¤ ž§œ­œš«¬«­ Ÿ¼š© ¥ Ÿ£œžœœ¼š¨œš£§¨œ›œ ¨ Ÿ¢©¦œ«¬½ — ¤ ¦­¬š¨¬©§­¬¤šÀ§¨¬¼š¯¦ «¬¨ š—À˚«œœ­šŸ ›œŸ¤œ¬©œš¯¬¨œ­¢   žœ¦œœš¤œ¨œš—¬¨œžšÀ ¦«œŸœš¾¯¾š¨œš¾¯™š¨œ¥œŸšŸ Ÿ¤ ¦¬žœ­¬ °Ì͚© ¹Ç¸šÂ Ÿ ¦¨ ©œœš™˜š¨¬šÄœ©œ¦­œ¼šÄ§Ÿœ­šÈºÇθɼšŸ žžœŸ¹ £œ¦©œš£œ®Áœš¨ Ÿ¢©¦œ«¬š¨¬š˜¨¢ «¬œš« Ÿœ©¬š­§Ÿ£§®š¨œšŸ ©œ¦½ °œ¥š¬¬š¨¬­œ¨œ¬¼šœ­œ¦œš¥œ¬š¨ žœšŸœ©¬š£ ¦ª§ž«¬›œš¡® ¡©«šœ¨ £œ¥œ¡ «šœ­œ¦¡œ£œžš© ©§œ«œœš žœ¦œ¼š­ ¦¥œ©«œœ›œš¨ « ­¦œ¥¬«œ«¬ ¨œš¢­¢¢Ÿ¬š¨œ ¦œ®¼š­ ¦« ¥ žžœ¦œ›œš¤ Ÿ¬¥§š« ¡œ¦œš£ ¦©œ¥œ¼š¨œŸœ¬¼ ¨œš¨ Ÿ¢©¦œ­¬«¼š« ¦­œš­ ¦£œž§›œš© ¥ ž©œ¤œš¥ Ÿ£œžœš žœ¦œ½ ϗ «§žž§®›œ¼šœ¤œš›œžš­ ¥œ®š©¬­œš¥œ©§©œš¨ Áœ«œš¬¬š­¬¨œ© « £œ­œ«š¦ ª¢¦Ÿœ«¬š­œ¤¬š« £§œ®š­¦œ«ª¢¦Ÿœ«¬½š¯ ¦§£œ®œš›œžš©¬­œ © ¥¢¥œšŸ ¦§¤œ©œš¤¦¢« «š›œžšŸ ¨œ«œ¦¼šŸ ¥¬£œ­©œš¤ ¦œšœ©­¬ª £ ¦£œžœ¬šœ©­¢¦š¤ › ¥ žžœ¦œš žœ¦œ¼šŸœ«›œ¦œ©œ­¼š¨œš­ ¦Ÿœ«§© ¨§¬œš§«œ®œ¼Ðš©œ­œš—À˽ À ¦©œ¡œš¤œ¨œš¤ žœ¥œŸœš¨¬š©œÁœ«œš¥œ¬šÈ­ ¦Ÿœ«§©š• «¬¦É¼ ˜¨¢ «¬œš­ ¥œ®šŸœŸ¤§šŸ ¥œ¥§¬š¤¦¢« «š­¦œ«¬«¬š¨ Ÿ¢©¦œ«¬š¨ žœ ¦ ¥œ­¬ªš¨œŸœ¬½š˜¨¢ «¬œš­¬¨œ©š®œ›œš£ ¦®œ«¬¥šŸ ¥ Áœ­¬š­œ®œ¤š›œž ¤œ¥¬žš©¦¬­¬«¼š­ ­œ¤¬š³§žœš­ ¥œ®šŸœŸ¤§šŸ ³œžœš« ¦­œš­ ¦§« Ÿ Ÿ¤ ¦©§œ­š­œ­œœš© ®¬¨§¤œš£ ¦ žœ¦œš›œžš¥ £¬®š£œ¬©½š¾¬š§«¬œ © ¹Ç¸šÂ Ÿ ¦¨ ©œœš™˜š®œ¦¬š¬¬¼š©¬­œš¤œ­§­š£ ¦«›§©§¦š£œ®Áœš žœ¦œ¹ £œž«œš©¬­œš«œœ­š¬¬š¦ ¥œ­¬ªš¨œŸœ¬¼šœŸœš¨œš­ ­ ¦œŸš³¬©œš¨¬£œ¹ ¨¬ž©œš« £œž¬œš žœ¦œš¨¬šÍ¬Ÿ§¦šÍ žœ®š¨œš¿ª¦¬©œšÌ­œ¦œ½šÈÑÑÑÉ

ˆ‡’‡‰‡ŠŠ‡ˆŠŠ…‰‡‹ ‹‡“Œ‹Ž‡ˆŽ‹

ghiÓjÓÖæÙóàäÞãìØäàÙãÝÞíÙ 5 455 òàåàÜÞíìæàÜÞðãàíÙ?ÜÞêàçÛñ "57 76 6 5 2 5 k?óàØò?ÞßìØÙÜçÞíÙÞÚÛàãÞÚàåàæàÜ 667 5 575 676 åÙàØÞâ?ó?ÜÞíÙãìØãÙÚäàÜÞß?àåÜáà 5 6672 âìâÚàóàáàäàÜÞkàØçàÞßìäÙãàØ 5 5 6 65 äàâæÛÜçÞlàÜàåßàØÙÞíàÜÞæìÜçñ 555 5765 5 çÛÜàÞòàåàÜôÞmàåàÛÞßìØÙÜçÞkàØçà 57 6 545 ßìäÙãàØÞâìâÚÛÚàØäàÜÞÚàåàæàÜ 5 4 45 5 åÙàØÞãìãàæÙÞâàßÙóÞãìãàæÞàíàÞßàòàô 5 55 57 õö÷øùöûnö÷úüüü 6 45 5 5 55

57 555 675 5 o1p121q 57 5 67254 65 676 5 555 5 4 518572 6 5 665 5 86

 6 5 67 545 67254  555 & 4 5 7 5 6 67254 55 857  45 515 75 6 6 55 857 7 645755 3 45 5 5 85 86 5 2 5 55 57 55 67585

667 5 575 55 5 55 5 65 75 5 5 64 5 5 545 5 45 6 5 5 5 5 55 57 676 25 5 PQRST 555 5 62

 5 6 5 5 ’“”•–—•˜™š˜›˜”œ›˜‘œ—š–ž˜Ÿ‘ 5 #5 & 5 6 Ywy[waÂZvtý ¡›‘˜ ˜”œ˜—“›“›˜””œ¢œ›£¤¥¦§¨œ©£ª£¥«¦œ¬£¬¤­¤§¨œ¥®¬©®­œ‘¬£ §¨¨®§¦ª¦§œ¬£¯°§ 5 45 5 5 55 57 5 YZ[SaSoSuVSW ©£¬¤­¤§¨œ¥®¬©®­œ±°œ²¦³¦¬¦§œ—£±®§¨œ˜¨®§¨´œª¤­¦œµ¤¨¶¦ª¦­¦¥­¦´œ•®¬¦­œ·¸¹™º™»¼¸½¾¿ 57 6 5 66 Ã[ZvSXVwWSa2wavZX ›£¨¦³¦œ©£¥¯°¦©¦§œ­£³¦²œ±°³¦ª®ª¦§œ®§­®ªœ¬£§¨¨£³¦¥œ¦À¦¥¦œ®©¦À¦¥¦œ¸Áœ˜¨®¯­®¯¿ 58 545 65  ýaZySW

… † ‡ ˆ ‡ ‰ Š ‹ Œ  Ž ‡   ‘Œ’‡““‡Š‘”‹

{V^UX|T{N^URURS UXOVT}V~XX€TSNT~N]X^

4 5 5 7N6 6 25 ÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáàÞâàÛÞãàÜáàÝ 6754 & 5 äàåàÛÞâàÛÞæàßàÜçÞèéêëåìíìÜç %055 J5  4 6 5 4 555 45 85 íàîãàØÜáàÞäìâàÜàÞáàïÞðáàØàãñ 76 86 5& 5 657 5 675 7655 55 ßáàØàãÜáàÞàæàÞßàòàÞíàÜÞÚÙàáà J5  75 55 5 5 5 4 5 æìâàßàÜçàÜÜáàÞßìäàØàÜçÞÚìØàæàï I055 4 4 6 5 5 6545 6 8 ×ìØÙâàÞäàßÙóô 2 4 & 57 6515 *5 5 55 6 555 õö÷øùøúøúúûüüü & J5  65 665 6 58 4 5 $'055 # 7 4 " 57& 5 5 5 55 9:;<=>ÖáàÜçÞßìâàäÙÜÞ?äìÝÞßàáàÞâàÛÞãàÜáàÞÚàçàÙâàÜàÞ@àØàÞâìÜçÛØÛß ýþÿ012456758 6 5 7 & 37 85& J5 7 58 465 6675 4 5 ßÛØàãÞæÙÜíàóÞíàØÙÞAÙåà@àæÞäìÞðåìâàÜôÞéæàÞßàòàÞßáàØàãñßáàØàãÜáàôÞ×ìØÙâà 75 45 55 67645  55 5 äàßÙóô 6 555 646 $$055 J465 4 875 .6 525 6 5575 BCDEFEGEGEEHHH 67 8 575 6& 455& J465 76 6 6 5 5 5 5 7 45 55 6 555 5 $(055 #5 4 J45 5 5 4 5 85 6 6 5 674557 5 6745 # ) 58 (''I 365 66

646 4 6 5 5& 5748572& #5 5 45 5 6 4 6575 645!575 644 45 6555  545 5  6 55  & 6 5 5 87! J 65 355 0575 667 5 75 KL 6254 6 5 455 645!57 4 $/055  575 4 +"65 665 55 5 644 M 675855 7  "56 85 5 655 # $.% 67 74 ! 5 7 5 8 6 $75 L 6254 644 4 67 5 6545 7#K 5 758 6 5 4 5 5 5755 5  575  & 45 67 8 545 5 5 676 5 5 65 4 456758 # $% 675& 6 5 6 6 $*055 "6 4 "65 45 5 1 558 6 555 (675755 6 67 68 L 644 M '()* %+%++),5- %+.%/% 5& r575 54 5 " 6 5 5K 5 67 85 L 6254 644 45 5 6 6 5 & 455 4 5 5 18572 r 55 6 55 !7 7 ,$'% 457 4 5 4 55 " 67 $.055 04 057 4 5 5 6 %'' 7 75 66755 458 457 456758 55 6575 55 5 5 5 55 " 4 6 5 & 67 04 55 6 555 676 455 644 457 456758 55 6575 55 

5 057 2575 5575 5 45 ! 671575 6757 *-+ 655 45 6 57 $055 6 5 4 515 $+055 85 55 4 0 65 667 457 5 257 465 1575 557 6 5 5 7 5 5 6 58 85& 6418572& 6 15 KK& 71 575 & 5 5 2575 5 6 8 6 58 75 65 45 1575 557 6 5 5 6758 5 5

5 36 6 4'()*5 %+ 85 55 457 & 5 5 545 55 6 585 6 58 75 52 .%/% $)055 75 55 4 5 585 55 5 585 66 557 767  (055 37 454 4 65457 & 8572& 4 5 5 65 465 57 556 5 45 5 7N "KO 6657 6 . 7 755& 37 8572& 6 5 75 55 4 456758 5 5 5 57 556 5 7 N "KO 6657 6 $'''' /055 37 5 6 4 355 575 6254 6 5 4 55 65 5 5 6 7647 667 5 75 L 6254 644 654& " 67& 5

5 5 7N6 4 56 8 37 $6 8 455 4 57 456758 676 $652 5 65 5 55 67 5 6757575 5 6 58 *055 #6 5 4 5 " 66 5& 65 66 6 555 5 4 6 5 45 4 54555 68 6 8 6545 4 8 5& 764 575 & 45 6 ,7 7 5 4 5 5 7655 5 65 5 465 45 5 5 #6 5 & 6 5 75 67 85 s5 575 6 525 465 66 58 (652 5 67 5 67 85 75 L 6254 .055  575 4 55 4s5 4 62 6 676 5 5 644 5 6 58 4 54555 6 8& 4 8& 87 8 4 &  (66 58 4 5 7 ! 57 5 5 4 5 5 6 5 65 5 465 45 5 5 6545 865 5 " 5 45 6 557

575 & #6 5 6 83545 665 & 5 55 PQRST 767 

5 4 6 5 5& 55 5 4 " 8 +055 35 5 662 4 55 67 & 65 5 oþ\tq]uvwxw $6 5 5 66 5 67 5 67 85 457 6 8 6 5 7& 765& 35 5 857 4 658 68 63 YZ[SaS1\yVWVX`vSXV\SW (654555 !7 7 ,$'% 5 6 58 4 54555 5 762& 36 6 45 67 66 5 YZ]SWuSW2U1z 68 6 8 )055 5 4 054 & /5 5 4 67 5 5 5 YSR][S`ZWýaZySW 865 5 "65 $6 5 5 66 5 67 5 67 85 457 6 8 (654555 !7 7 ,$'% 5 6 58 4 54555 68 6 8 45 4 8 405 5 $6 5 5 66 5 67 5 67 85 457 6 8 (654555 !7 7 ,$'% 5 6 58 4 5455 68 •–bc¿¯¿š£ ¥§Ÿš« Ÿ§œš« ©¢¥œ®šŸ žž§œ©œ Ÿ ¦§¤œ©œš« ©¢¥œ®š›œžš«§¨œ®š¨¬­ ­œ¤©œš¢¥ ® 6 8& 4 8 45 65 5 465 ©§¦¬©§¥§Ÿšº²´±š¨œš£œ¦§š£ £ ¦œ¤œš›œžšŸ ž¹  Ÿ ­ ¦¬œ½š¯œ¨œš­œ®§šº²´µš¨¬®œ¦œ¤©œšœ©œ 6" 5 œ¨œš¤ œŸ£œ®œš« ©¢¥œ®š›œžšŸ žž§œ©œ $6 5 5 66 5 55 67 5 67 85 457 ž§œ©œd eǺ¸Å±ºÇƱ¸fff ©§¦¬©§¥§Ÿšº²´±½ 6 8 ¯œ¨œš­œ®§šº²´Åš¨¬®œ¦œ¤©œš« Ÿ§œš«§¨œ® (6 5 5 67 455 457 67 5 67 85 6 6

ÌbÍÌš©§¦¬©§¥§Ÿšº²´±šŸ Ÿœžš£ ¥§Ÿš« Ÿ§œš« ©¢¥œ® Ÿ žž§œ©œš©§¦¬©§¥§Ÿšº²´±š­ ¦« £§­½šÌ­§© 545

75 6644 5 ¨¬š¾˜ËšŸ žž§œ©œ½š°œ¥š¬­§š©œ¦ œšššœ¥¢©œ«¬šœžžœ¦œ ¤ ¥œ©«œœœš§³¬œšœ­¬šœ©œšœ¨œš«¢œ¥š›œžš£ ¦£ ¨œ /667  5 45 64555 75 L 6254 644 §­§©š¤ žœ¨œœš£§©§š¨œš¤ ¥œ­¬®œš¨œ¦¬šÂ Ÿ ­ ¦¬œ ›œ©¬š›œžšŸ žž§œ©œš©§¦¬©§¥§Ÿšº²´±š¨œ 5 

5 5 5 857 625 67 5 67 85 6 5 45 ¯ ¨¬¨¬©œš¨œššÂ £§¨œ›œœš£ ¥§ŸšŸ ¡§©§¤¬š§­§© Ÿ žž§œ©œšÂ͗¯šº²²Ç½šÈ¡£œÉ 657 « Ÿ§œš« ©¢¥œ®½ Àœ«©œ¦œš¿³¬ *667 5 45 667 5 6 5 456758 PQRST — ¥œ¬š¬­§¼šÁœ©­§š›œžš­ ¦« ¨¬œš§­§©šŸ ¥œ¹  ¤œ¥œš¾¬œ«š¯ ¨¬¨¬©œš¯ Ÿ§¨œš¨œ ©§©œš¤ ¥œ­¬®œš¤œ¦œšž§¦§š­œ©šŸ Ÿ§ž©¬©œ½ ¶¥œ®¦œžœš¯ Ÿ ¦¬­œ®š¾˜Ë — ©¢¥œ®š›œžšŸ žž§œ©œš©§¦¬©§¥§Ÿšº²´± UVWSXYZ[ZW\]\]^SW\SW_S`S`SWýV[Va

\ROVSR~R]T‚ƒ„…TMN~R] †V~XSRSX^TN]RXTNS‡~X|

424541<4

 (%!"" ((!" ("!&$ "'!&$ #!)& "!"" "!& #!"( '!%" "!%& :070=03

 *+,-./01201 !"# *+,-./01201 $!%% *+,-./01201 &!%" .2. '!"" !&& (%!% (!)) ("!"" "'!"" ("!((

  ;8 .2. &!& *+,-./01201 #!" 32456768 *+,-./01201 %!%$ 0/0903.9:070, ;4 *+,-./01201 ("!&( *+,-./01201 ")!&& *+,-./01201 )!%) "!( .2. "(!"$ .2. ((!& ""!%& :0764=4349;8-3+88 "%!%" *+,-./01201 "#!"" "!(& $!& *+,-./01201 %!)% *+,-./01201 "!)&

"&!%" "'!)& %!""

)!%" $!(" '!(" "#!)" #!"" "$!"" )!&"
7189 4 1 79 7 01213146

>-FE@.@R>/F0@R>1G@HK>2FR@A>LGFBIJFH>LFGA@3@>4F5P6EIR>7HJDHFBI@>JI>LPG8DGF0D

9:;<=>?@ABA=CDE@;<=9D@F;:;B=GH?HBD@=CE?:;I?=JK@L=M;E@A NOPQRPSTRUVSPWXYVYUTOZYU[S[\]\^\UVR^R_U`SPWY[Y a\WRVRUbYWOUcd[RPReUdS^PSVYP\dUfP\`Yg\UhP iRS^YPWReUfPSd\gSWUfSPVY[YUjSfO`]\^UhWgRWSd\Yk iS`S]O[U[SW\WZZY]eU\YU`SPfSdYWUYZYPUV\gY^ g\[Y^Y[^YWUg\UlY[YWUmY^Y[UNY_]YQYWk

q¿¼ÄÅĶ׺¼É¶âÏÁÄÊÄжƸµ ×·çж‚ºÁɼ¶Èº¼»¶ÎºÇ¿¼» غÅɶͺǶȺ¼»¶Á¸¼ºÊ¿¾Õ ¼ÉÊÉŶÆÉͺ¹¿Õ¶q¿¼ÄÅĶÁ¸µ ˺¼Èº¾¶¹¿ê¸Ê¿Åº¾º¼¶¾¸¶ÏºÈº¶ƒ Ǻ¼ÌÉŶÆÉͺ¹¿Õ¶Æ˺Ͷq¿¼ÄÅÄ Á¿Ç¿¾¿¶¾¸Å¸»Éͺ¼¶Ï¿¾ºÎ¶Ï¸µ ϸÁºÏº¶Á¸¼Ìº¹¿¶ºÏ¿ÏŸ¼¶Úɼ» ŸÊǿ˺Ŷ¹ºÇºÁ¶Î¸Ê¿ÏſѺ Äʺ¼»¶Î¸Á˺¼ÅɶÎʸϿ¹¸¼Ð ½ºÊ¼ÄÕã¶Ì¸ÇºÏ¶ÆÉͺ¹¿Ð θ¼êÉÇ¿¾º¼¶Úɼ»¶½ºÊ¼Ä¶¹º¼ áÆ˺Ͷq¿¼ÄÅĶ¾ºÇºÉ¶Ë¿êºÊº Ƹ¼ÉÊÉŶÆÉͺ¹¿Õ¶ÆËºÍ Úɼ»¶ÒºÅź¶¾¸¶ç¸¼»ºÏ¹¸¼»µ ϸǺÇɶŸ»ºÏÕã¶Ì¸ÇºÏ¶ÆÉͺ¹¿Ð q¿¼ÄÅĶϸǺÇɶÁ¸¼¸Áº¼¿ ¾Çľжá麶ÏÄοʶȺ¼»¶Á¸¼Èĵ âѺǶÁÉǺ¶ÆÉͺ¹¿¶Á¸µ Úɼ»¶½ºÊ¼Ä¶Å¸ÊÉźÁº¶¾¸Å¿¾º οʿ¶ÁÄ˿ǶθÁ˺Ѻ¶Úɼ» n´o´p¯ÏÉǿŶÁ¸Á¸ÊÄǸͶ¹ºÅº Úº¼ÈÉÉÊ¿ÎÕ¶½ºËÉκŸ¼¶·Éʵ ¼»¸¼ºÇ¶q¿¼ÄÅĶ¾¸Å¿¾º¶¿º¶ÇÉÇÉÏ Ë¸Î¸Ê»¿º¼¶¾¸¶Çɺʶ¼¸»¸Ê¿Ð¶Ø¸µ ½ºÊ¼Ä¶¿ÅɶÆ˺Ͷq¿¼ÄÅĄ㠹¸Åº¿Ç¶Á¸¼»¸¼º¿¶ÅľÄͶ¿¼¿Ð ÑÄʸÌÄжÉ¾ÉζÏÉǿŶÁ¸¼¸µ ϸ¾ÄǺͶÁ¸¼¸¼»ºÍж½ºÇº¶¿ÅÉÕ Ë¸ÇÉÁ¶ÎÊľǺÁºÅÄʶ¿ÅɶÁ¸¼µ Ÿ»ºÏ¶ÆÉͺ¹¿Ð q¿¼ÄÅĶ׺¼É¶âÏÁÄÊĶǺͿʶ¹¿ Áɾº¼¶Áº¾ºÁ¶q¿¼ÄÅĶ¹¿ ϸ¾¿ÅºÊ¶ÅºÍɼ¶ÛrÔåÕ¶¿º¶¾¸Ë¿µ ¹ºÊºÅ¶¹¿¶ÏɺÅɶ¼¸»¸Ê¿Õ¶Ë¿ºÏºµ غÅɶϿ¾ºÎ¶É¼¿¾¶Èº¼»¶¹¿¾¸µ ·ÉÊÑÄʸÌÄÕ¶Ûr¶s¾ÅÄ˸ʶÛråÞÕ º¼ÅºÊº¶ÎÉÇÉͺ¼¶¼¿Ïº¼Ð¶Ú¸µ ¼»É¼»º¼¶Á¸Çº¼ÌÉžº¼¶Ï¸¾Äµ ¼Èº¶q¿¼ÄÅĶÁ¸¼¹ºÍÉÇÉ¿¶É¼µ ¼º¼»¶ÆÉͺ¹¿¶¹ºÊ¿¶q¿¼ÄÅÄ ¹º¼¶ÑºtºÅ¶Îº¹º¶ÛÛ¶Ùɼ¿¶ÛrÞàÐ ÊɼÅɼ»Õ¶ÑºÊźѺ¼¶Ë¸ÊŸµ ǺÍжsǸͶq¿¼ÄÅÄÕ¶ÆÉͺ¹¿ Åɾ¶Á¸ÁθÊÏ¿ºÎ¾º¼¶¾¸¹ºÅºµ º¹ºÇºÍ¶Ï¿¾ºÎ¶¾¸Å¸»Éͺ¼¶ÍºÅ¿ ߺ¶Á¸ÊÉκ¾º¼¶ÅľÄͶ·ºÊÅ¿¼¹ÄÕ ÁɶØʿѺſ¶ÂÔÞÃж¶·¸Ê¸ÁÎɺ¼ ¹¿ÅºÑºÊ¿¶¿¾ÉŶ¾¸¶Ùº¾ºÊź¶É¼Åɾ ¼»º¼¶Úɼ»¶½ºÊ¼ÄжظǺ¿¼¶¿ÅÉÕ ¹º¼¶¾¸Ï¸¹¸Êͺ¼ºº¼¶Í¿¹ÉÎÐ ÅľÄͶθÁɹº¶Èº¼»¶Á¸Áµ ¿¼¿¶Èº¼»¶Á¸¼É¼Ìɾ¾º¼¶Áºµ ˸Êϸ¾ÄǺÍжظǺÁº¶¿¾ÉŶq¿µ q¿¼ÄÅĶÁ¸¼ÉÊÉŶθ¼ÉÅÉʺ¼ ظ˸ÇÉÁ¶Á¸¼¿¼»»ºÇÕ¶q¿¼ÄÅÄ ËºÑº¶Úɼ»¶½ºÊ¼Ä¶¹º¼¶Úɼ» ¾ºÁ¶q¿¼ÄÅĶ׺¼É¶âÏÁÄÊÄÐ ¼ÄÅĶ¿ÅÉǺͶ¿º¶Á¸¼»¸ÅºÍÉ¿ ÆÉͺ¹¿¶ÌÉ»º¶Ï¸ÁκŶÁ¸¼»ºµ ϸÁκŶ˸ÊθϺ¼¶º»ºÊ¶Å¿¹º¾ ÒºÅź¶¾¸¶ç¸¼»ºÏ¹¸¼»¾ÇÄ¾Õ áßÅɶÁº¾ºÁ¶ÎºÁº¼¶ÏºÈºÕã ˺¼Èº¾¶ÍºÇ¶Á¸¼ºÊ¿¾¶Ï¸ÎÉÅºÊ ÏÉͶÎÉÅʺµÎÉÅÊ¿¶Úɼ»¶½ºÊ¼ÄÐ ¹¿Áº¾ºÁ¾º¼¶¹¿¶èºÁº¼¶Æºµ ¹º¼¶Á¸¼Ìº¹¿¶Î¸Á˺¼ÅɶÉźµ É̺ʶØʿѺſР¾¸ÊºËºÅ¶Èº¼»¶¿º¶Îº¼»»¿Ç áغȺ¶Ï¸ÁκŶÁ¸Á¿Ç¿¾¿ ¾ºÁ¶·ºÍǺѺ¼Ð¶âǺϺ¼¼µ Áº¶Úɼ»¶½ºÊ¼ÄРߺ¶¾¸Áɹ¿º¼¶Á¸¼»º¼ÅºÊ áÆ˺Ͷq¿¼ÄÅÄ㶿ÅÉÐ Å¿»º¶ºÇËÉÁ¶tÄÅĶ¾¸Çɺʻº¶Úɼ» ¼Èº…¶áÆ˺Ͷq¿¼ÄÅĶſ¹º¾ ·º¹º¶ÙÉÁºÅ¶ÂÛÜÝÞÃÕ¶uvwxyz ѺÊźѺ¼¶Á¸¼ÉÌɶÊÉÁºÍ áÚº¼Èº¾¶ÌºËºÅº¼¶¹¿Î¸µ ½ºÊ¼Ä¶Ë¸ÊϺÁº¶Æ˺Ͷq¿¼Äµ ÁºÉ¶¹¿Áº¾ºÁ¾º¼¶Ë¸ÊϺÁº |}~€Á¸¼¸ÇÉÏÉÊ¿¶ÅľÄͶȺ¼» ÆÉͺ¹¿¶ÂàrÃÕ¶¾¸ÊºËºÅ¶q¿¼ÄÅÄÐ »º¼»¶Æ˺Ͷq¿¼ÄÅÄжÆËºÍ ÅÄжèºÎ¿¶Ë¸Ë¸ÊºÎº¶ÅºÍɼ¶Èº¼» Ë¿¼Åº¼»¶t¿ÇÁ„¶†z€Ñº¾Åɶ¿ÅÉ ñòóôõö÷øùúøûüò1öñù÷ûòó÷öõúòù(ù { ýûûý÷)óöùñùù3÷ *85÷+ !÷4885÷) 5 ÷286÷û9  ¹¿¾¸¼ºÇ¶Ïɾº¶Í¿¹Éζϸ¹¸Êµ çÉÁºÍ¶ÆÉͺ¹¿¶Å¸ÊǸź¾¶Ï¸µ θʼºÍ¶Á¸¼ÌºËºÅ¶ºÏ¿ÏŸ¼¶ÎÊ¿µ ǺÇɶºÇËÉÁ¶tÄÅĶ¿Åɶ¹¿Á¿¼Åº¶ØÊ¿ ÁÉǺ¿¶ÁºÊº¾¶Ë¿¼Åº¼»¶t¿ÇÁ 4668÷88÷89954÷ô67÷8 ÷÷ 4888 ͺ¼º¶¿¼¿Ð¶·¸¼¸ÇÉÏÉʺ¼¶¹¿µ ¾¿ÅºÊ¶àå¶Á¸Å¸Ê¶¹ºÊ¿¶Áº¾ºÁР˺¹¿¶Úɼ»¶½ºÊ¼ÄÕ¶¾¸ÎºÇº qºÍȺſնÎÉÅÊ¿¶Æ˺Ͷq¿¼ÄÅÄ ¹¿Áº¾ºÁ¾º¼¶¹¿¶èºÁº¼¶Æºµ 2498÷ô866 ÷4,8858÷ô866 ÷86 854÷06* 4 ÁÉǺ¿¶¹ºÊ¿¶Áº¾ºÁ¼Èº¶¹¿ ½¸Îº¹º¶ÑºÊźѺ¼Õ¶ÆÉͺ¹¿ ÊÉÁºÍ¶Åº¼»»º¶ßÏź¼º¶‚¸»ºÊº Ⱥ¼»¶Å¿¼»»ºÇ¶¹¿¶Ùº¾ºÊźÕ㶾ºµ ¾ºÁ¶·ºÍǺѺ¼Ð㶾ºÅº¶Æɵ ø685÷ü ! ׸Ϻ¶Úº¼ÈÉÉÊ¿ÎÕ¶½¸êºÁºÅº¼ Á¸¼ê¸Ê¿Åº¾º¼¶¾¿ÏºÍ¶Í¿¹ÉÎ ¹º¼¶Ï¸ÁκŶÎÉǺ¶Ìº¹¿¶º¼»»Äź ź¼ÈºÐ ͺ¹¿Ð¶ì±‡ïíˆ‰¯­Š‹ˆîŒîð

4,6:0€)*3:;7,-0(),/,-/

=> ?@ A @ B > C D E F G @ H B I > ?F G J @ K @ H K > J I > C G D A D @ G > ?@ K I > LMN > O P J @ Q > ?F G @ R Q I G ¨©ª«¬©­ª®¯°±²³´­¯µ¶·¸µ θ¹º»º¼»¶Á¸Á¿¼Åº¶¾ºÁ¿ €1‚00ƒ„…ƒ†„…ƒ€

¹º»º¼»¶½º¾¿¶À¿Áº¶Â·½Àö¹¿ Á¸Á˸ʿ¾º¼¶¾¸Ë¸ËºÏº¼¶É¼Åɾ =‡ˆ‰Š‹ŒŽ ½Äź¶Æº»¸Çº¼»¶Èº¼»¶Á¸¼»µ Á¸¼»»É¼º¾º¼¶ÅÊÄÅĺʶϸ˺»º¿ ‘’‘“”•–—‹˜” »É¼º¾º¼¶ÅÊÄÅĺʶɼÅɾ¶Ë¸Êµ ŸÁκŶ˸ÊÌɺǺ¼Õ¶¾ºÁ¿¶ÍºÊºÎ ‘’”•”•–™š‹›œ–” ÌɺǺ¼¶¹¿ÍºÊºÎ¾º¼¶Á¸¼ººÅ¿ Á¸Ê¸¾º¶ÌÉ»º¶Á¸Á¸¼ÉÍ¿¶Ìº¼µ ž’š’›Ÿ‹ ¡¢‹Š’—”£ ¾¸Ï¸Îº¾ºÅº¼¶Èº¼»¶Å¸ÇºÍ¶¹¿ËɺŠ̿¼ÈºÕ㶿ÁËÉͶÙľÄР˸ÊϺÁº¶Î¸Á¸Ê¿¼ÅºÍ¶Ï¸Å¸ÁκÅÐ ·¿Íº¾¶×··¶Ë¸ÊϺÁº¶ØºÅÎÄÇ ”•‹‘’—™œ–”‹šž ·ºÊº¶·½À¶ÑºÌ¿Ë¶Á¸ÁËļ»¾ºÊ ··¶Å¸ÇºÍ¶Á¸Çº¾É¾º¼¶ÊºÖ¿º –Ÿ—‹¤”‹’—Ž™›”‹˜ ¹º¼¶Á¸¼»º¼»¾ÉŶǺκ¾¼Èº ŸÊͺ¹ºÎ¶·½À¶¹¿¶Ï¸ÌÉÁÇºÍ š—“š“—¥ ϸŸǺͶÒÓÔ¶À¸ËºÊº¼Õ¶Èº¼» ÅÊÄÅĺʶȺ¼»¶¹¿»É¼º¾º¼¶É¼Åɾ =‹‰’ž’œ–š”‹”š— Á¸ÊÉκ¾º¼¶ËºÅºÏ¶º¾Í¿Ê¶¿Ö¿¼ ˸ÊÌɺǺ¼Ð¶çºÖ¿º¶Å¸ÊϸËÉŶ¹¿µ ¦ˆˆ‹˜”‹œ’˜•”•£ ˸ÊÌɺǺ¼¶¹¿¶ÅÊÄÅĺÊÐ ÁÉǺ¿¶¹ºÊ¿¶ÙºÇº¼¶è¸¼ÅºÊº¶·¸ÇºÌºÊ ’—Ž™›”‹˜‹š—“š“— ׸Á¿¾¿º¼¶¹¿ÅÉÅÉʾº¼¶Ø¸µ Í¿¼»»º¶âÇɼµºÇɼն¹¿Çº¼ÌÉžº¼  ¾Ê¸ÅºÊ¿Ï¶×¿¼ºÏ¶·¸¼»¸ÇÄǺº¼¶·ºµ ٺǺ¼¶×¿Îļ¸»ÄÊÄնٺǺ¼¶·ºÍµ Ÿ”‹˜œ’—“›’Ÿ–” ϺʶÂ×··Ã¶·¸Á¾ÄŶƺ»¸Çº¼»Õ ǺѺ¼¶¹º¼¶ÙºÇº¼¶âÍÁº¹¶éº¼¿Õ Ÿ”••‹ ¡¢‹Š’—”¥ ÙľĶÚɹ¿Ä¼ÄÕ¶ÙÉÁºÅ¶ÂÛÜÝÞÃжߺ ϸǺ¼ÌÉżȺ¶¾¸¶ÙºÇº¼¶·¸ÁɹºÕ =‹¦ˆˆ‹’—ž‘‹§šœ“› Á¸¼Ì¸ÇºÏ¾º¼Õ¶ÅÄǸʺ¼Ï¿¶Áº¾Ï¿µ ٺǺ¼¶ÆºÅºÊºÁ¶Í¿¼»»º¶ÙºÇº¼ ˆˆ‹‘’—¤‹ˆ‰Š‹˜ ÁºÇ¶Èº¼»¶¹¿Ë¸Ê¿¾º¼¶¾¸Îº¹º Øɹ¿ÊÁº¼Ð¶áظÁɺ¶ÌºÇº¼¶Èº¼» ž’Ž™‘›Ÿ‹š—“š“—‹”• θ¹º»º¼»¶Íº¼Èº¶Ï¸ÍºÊ¿¶¹ºÊ¿ º¹º¶¾ºÁ¿¶Îº¼ÅºÉ¶Ï¸Áɺնſ¹º¾ ˜•™”–”‹™”š™– ˺ź϶Ѻ¾ÅɶȺ¼»¶¹¿Ï¸Îº¾ºÅ¿Õ º¹º¶Î¿Ç¿Í¶¾ºÏ¿ÍÕã¶ÅÉÅÉʼȺР’—Ž™›”¥ Ⱥ¿ÅɶͿ¼»»º¶½ºÁ¿Ï¶ÂÛàÝÞÃРظÁ¸¼ÅºÊº¶¿ÅÉÕ¶½ºÏ¿¶·¸Áµ ὸϸκ¾ºÅº¼¶¹¸¼»º¼¶Î¸µ ˸Ê˸ʹºÈºº¼¶¹º¼¶·¸¼ºÅºº¼ ¹º»º¼»¶Í¿¼»»º¶ÒÓÔ¶À¸ËºÊº¼Õ ·½À¶×··¶·¸Á¾ÄŶƺ»¸Çº¼»Õ¶é è¿Á¶»ºËɼ»º¼¶ÌÉ»º¶Ï¸Áµ ¿Åɶ̺ÅÉͶ¾¸ÁºÊ¿¼¶Â½ºÁ¿ÏÕ¶ÛàÝ ÆºÊÌ¿¼É»ÊÄÍÄÕ¶Á¸¼ºÁ˺;º¼Õ κŶÁ¸¼»º¼»¾ÉŶ¹Éº¶»¸ÊÄ˺¾ ÞÃжâÊÅ¿¼ÈºÕ¶Ï¸Å¸ÇºÍ¶¾¿Åº¶Åĵ ʺֿº¶Èº¼»¶¹¿Çº¾É¾º¼¶Ë¸ÊÅÉÌɺ¼ ¹¿¶ÙºÇº¼¶è¸¼ÅºÊº¶·¸ÇºÌºÊ¶Èº¼» Ǹʺ¼Ï¿¶Ï¸ÍºÊ¿Õ¶¾ºÁ¿¶º¾º¼ Á¸¼ºÅº¶·½À¶º»ºÊ¶Ë¸ÊÌɺǺ¼¶¹¿ Å¿¹º¾¶¹¿ËºÑº¶ÎÉǺ¼»¶ÄÇ¸Í Å¸Êſ˾º¼¶Î¸¹º»º¼»¶Èº¼» ŸÁκŶȺ¼»¶Å¸ÇºÍ¶¹¿Å¸¼Åɾº¼Ð θ¹º»º¼»Ð¶Ø¸Çº¿¼¶¿ÅÉնſÁ¶Ï¸Áµ ÁºÏ¿Í¶Á¸Çº¼»»ºÊ¶ºÅÉʺ¼¶¹¸µ ߺ¶Á¸¼êļÅÄ;º¼Õ¶Çº¼»¾ºÍ κŶÁ¸ÁËļ»¾ºÊ¶ÇºÎº¾¶Èº¼» ¼»º¼¶Ë¸ÊÌɺǺ¼¶¹¿¶ÅÊÄÅĺÊÕã Ⱥ¼»¶¹¿ºÁ˿Ƕº¹ºÇºÍ¶Á¸Á¿¼µ º¹º¶¹¿¶ÅÊÄÅĺʶٺǺ¼¶·ºÍǺѺ¼Õ ź¼¹ºÏ¼ÈºÐ ¹ºÍ¾º¼¶¸¼ºÁ¶·½À¶Èº¼»¶Ë¸Êµ ¾ºÊ¸¼º¶Å¸ÇºÍ¶Á¸Ç¸Ë¿Í¿¶ËºÅºÏ¶Åĵ ߺ¶Á¸¼Ì¸ÇºÏ¾º¼Õ¶Ï¸Ë¸ÇÉÁ ÌɺǺ¼¶¹¿¶ÙºÇº¼¶×¿Îļ¸»ÄÊĶ¾¸ Ǹʺ¼Ï¿¶Èº¼»¶Å¸ÇºÍ¶¹¿Ï¸Îº¾ºÅ¿Ð À¸ËºÊº¼¶äåÛæնŸǺͶŸÊ̺¹¿ ٺǺ¼¶âǿ˺ÏȺͶظ¼ÅÄÅÐ áë¸ÊÄ˺¾¼Èº¶¾ºÁ¿¶ËºÑº ¾¸Ï¸Îº¾ºÅº¼¶º¼ÅºÊº¶×··¶¹º¼ á⹺¶¸¼ºÁ¶·½À¶Èº¼»¶¾ºµ ¾¸¶¾º¼ÅÄÊж·¸¹º»º¼»¶Èº¼» øùúøûüý÷þûñùöó θ¹º»º¼»Ð¶ÒºÏ¿Ç¼ÈºÕ¶Î¸¹ºµ Á¿¶Î¿¼¹ºÍ¾º¼Ð¶Æ¸Ê¸¾º¶Ï¸Ë¸µ ÁºÉ¶Á¸¼»ºÁ˿Ƕ»¸ÊÄ˺¾¶Íºµ òûÿóû÷012ûúûöú÷3÷0456789÷ 85 ÷00÷488÷048787÷8÷8÷÷946 8÷5 5 8÷87÷7688÷6ñòó56ôõö÷ ÷ 468 8 »º¼»¶¹¿Î¸ÊËÄǸ;º¼¶Ë¸ÊÌɺǺ¼ ÇÉÁ¼Èº¶Ë¸ÊÌɺǺ¼¶¹¿¶ÙºÇº¼ ÊÉ϶Á¸ÁËɺŶθʼȺźº¼Õã ò88÷549465÷6 8÷8÷ø8 8÷ñ4588÷04 88÷778÷û 638 6÷ 58÷ý874 87÷ø685÷ü! ¹¿¶ÅÊÄÅĺʶͿ¼»»º¶ÒÓÔ¶À¸ËºÊº¼Ð ׿Îļ¸»ÄÊÄÕ¶¹¿¶¹¸Îº¼¶½º¼ÅÄÊ ¾ºÅº¶½ºÏ¿¶·¸¼¸»º¾¶·¸Ê¹º ظŸǺͶ¿ÅÉնκʺ¶Î¸¹º»º¼» Úº¾ÄÊÇ¿¼¶½¸¹ÉÕ¶Á¸Ê¸¾º¶¾ºÁ¿ غÅÎÄǶ··¶·¸Á¾ÄŶƺ»¸Çº¼»Õ ˸Ê̺¼Ì¿¶Å¿¹º¾¶º¾º¼¶Ë¸ÊÌɺǺ¼¶¹¿ ο¼¹ºÍ¾º¼¶¾¸¶ÙºÇº¼¶âǿ˺ÏÈºÍ ç¶Ùº¾º¶·Êºµ ÅÊÄÅĺʶǺ»¿Ð ظ¼ÅÄŶ¹¿¶¹¸Îº¼¶¾º¼ÅÄʶ׿¼ºÏ Ñ¿ÏźʺРáظ˸ÇÉÁ¶À¸ËºÊº¼Õ¶ÎºÊº ·¸¼¹¿¹¿¾º¼Õã¶Éʺ¿¼ÈºÐ ìíîïð

%&‹'”˜—”š €) * 3 , * : 7 0 "’ – ” “ › “ •  0 „ -# $* 6, 8 : STUVWXYZY[\]YX^Y_X`abcd^Yecd^YXfa\gYhdXfYiYjdjZYX_kflm^abnX\Yfm\X_d\dXTod W\hbd]Y\^dXjY\pY^X^ab^Ybd_Xhm\dYXqa_\k[kpdXW\rkbfYjdXsqWtuXSa\mbm^\]YnXhm\dYXqW fafd[d_dX_am\d_Y\X^abja\hdbdnX_Yba\YX`djYXfa\pYjYiX_afYflmY\X[kpd_YXhY\ `abld_dbu VafYflmY\X[kpd_YXd^m[YiX]Y\pXfaf`mY^\]YXjafY_d\XfabYjYXla\YjYbY\ m\^m_X^abmjXfa\Yf`YiXla\pa^YimY\XqWe\]YuqabfYjm_XfYflmXfaf`mY^Xlbke pbYfXfYmlm\Xjdj^afXklabYjdX]Y\pXjajmYdX_ad\pd\Y\\]YXjmY^mXjYY^X_a[Y_u vUm_Y\]YX_Y[YmXqWXd^mXca\habm\pXfafY_YdX[kpd_YuXwYbdXjd^m[YiX^df`m[ bYjYXla\YjYbY\X_Y[YmXlbkpbYfX]Y\pX_d^YXd\pd\_Y\X`a[mfX`djYXhd[Y_m_Y\n hY\Xfa\m\^m^X_d^YX^abmjXfa\cYbdXlafacYiY\\]YnXfa\Ybd_nxXlYlYb\]Yu wYbYX`abYf`m^XlY\gY\pXd\dXfa\Yf`Yi_Y\nX_almYjY\X^abja\hdbd lm\XdYXbYjY_Y\XjYY^X`abiYjd[XfafacYi_Y\X_khaXfYmlm\XjmY^m lbkpbYfXhdX_kflm^abuXyY[Xd^m[YiX]Y\pXfaf`mY^Xhm\dYXqWXhdja`m^\]Y ^Y_Xlab\YiXfaf`kjY\_Y\X_Yba\YX_afYflmY\X^abja`m^X^dhY_ `abjdrY^Xj^Y^djuXvUa[Yd\Xfa\df`m[_Y\XbYjYX_ad\pd\^YimY\n `a[YgYbX_kflm^abXgmpYXfa\Yf`YiX_ala_YY\X`abfYd\ [kpd_YnxX_Y^YXhYbYX_a[YidbY\XzzX{a`bmYbdX|}}zu wYbYX]Y\pXY_bY`XhdjYlYXTodXd\dXja`a\Yb\]Y `abcd^Yecd^YXfa\gYhdXYbjd^a_uX~Yfm\nX[Y\^YbY\ jY^mXhY\X[Yd\XiY[nXdYX^Y_X`djYXfaZmgmh_Y\ _ad\pd\Y\\]YuXs^k\t

!"#$%&#'&"

()*+,-.,-/,-0123) 450(*,6)7809:;,3,<7,-

p´±¥¦±«§¦¯µ¶Ú¸Ë¸ÊºÎº¶Î¸¾º¼ Ͽɼ¶·Ê¸ÁËɼ¶Å¿¹º¾¶ÏŸʿǶϸͿ¼»»º ϸ˸ÇÉÁ¶À¸ËºÊº¼¶Ï¸ÁκŶÁɼêÉÇ Ë¸ÇÉÁ¶Á¸Áɼ»¾¿¼¾º¼¶Ï¸Ëº»º¿¶Å¿Å¿¾ Ѻ꺼º¶Á¸ÁθÊκ¼Ìº¼»¶ÊÉŸ¶½â θÁ˸ʺ¼»¾ºÅº¼¶ÁºÉÎɼ¶Î¸Á˸ʵ ·ÊºÁ¸¾Ï¶¹ºÊ¿¶ØÄÇĵ½ÉÅĺÊÌĶÁ¸¼Ìº¹¿ ͸¼Å¿º¼¶Î¸¼ÉÁκ¼»Ð¶Ø¸Çº¿¼¶¿ÅÉÕ ØÄÇĵ·Ê¸ÁËɼж‚ºÁɼ¶¹¸Á¿¾¿º¼Õ ÌÉÁǺͶθ¼ÉÁκ¼»¼Èº¶Ë¸ÇÉÁ ϸŸǺͶ·è¶½¸Ê¸Åº¶âο¶ß¼¹Ä¼¸Ï¿º¶Â·è ŸÊǺÇɶϿ»¼¿t¿¾º¼Ð¶½ºÊ¸¼º¶¿ÅɶѺ꺵 ½âßö×âs·¶¨¶·ÉÊÑľ¸ÊÅĶÁ¸Çºµ ¼º¶Á¸ÁθÊκ¼Ìº¼»¶ÊÉŸ¶·ÊºÁ¸¾Ï ¾É¾º¼¶¾ºÌ¿º¼Õ¶Ñºêº¼º¶Å¸ÊϸËÉŠϺÁκ¿¶¾¸¶·Ê¸ÁËɼ¶¹¿ËºÅºÇ¾º¼Õã ¹¿ËºÅºÇ¾º¼Ð¶·ºÏºÇ¼ÈºÕ¶ØźϿɼ ̸ǺϼȺР·Ê¸ÁËɼ¶Ë¸ÇÉÁ¶Á¸Á¸¼ÉÍ¿¶ÏȺʺŠØÉÊļĶÁ¸Çº¼ÌÉžº¼Õ¶¾ºÊ¸¼º ϸ˺»º¿¶Å¸ÁκŶθÁ˸ʺ¼»¾ºÅº¼ θÊÅ¿Á˺¼»º¼¶¿ÅÉնϺºÅ¶¿¼¿¶Î¸¼»»É¼º ¹º¼¶Î¸Á˸Ê͸¼Å¿º¼¶½â¶·ÊºÁ¸¾ÏÐ ½â¶·ÊºÁ¸¾Ï¶¹ºÊ¿¶Ñ¿ÇºÈºÍ¶½¸ËÉÁ¸¼ ҺǶŸÊϸËÉŶ¹¿ÏºÁκ¿¾º¼¶Æºµ ¹¿tľÉϾº¼¶¹¿¶ØźϿɼ¶½ÉÅĺÊÌÄжظµ ¼ºÌ¸Ê¶ÒÉÁºÏ¶·è¶½â߶׺Ä樶·Éʵ Á¸¼ÅºÊºÕ¶Á¸¼»¸¼º¿¶¾Ä¼¹¿Ï¿¶×âs· Ñľ¸ÊÅÄÕ¶ØÉÊļÄÕ¶ÙÉÁºÅ¶ÂÛÜÝÞÃÐ ¨¶·ÉÊÑÄʾ¸ÊÅĶȺ¼»¶Ë¸ÇÉÁ¶Á¸Á¿Ç¿¾¿ ØÉÊļĶÁ¸¼»É¼»¾ºÎ¾º¼Õ¶º¹º¶Ï¸µ ½â¶½ÄÁÉŸÊÕ¶ØÉÊļĶÁ¸¼ÈºÅº¾º¼ ÌÉÁǺͶºÇºÏº¼¶Á¸¼»ºÎº¶Ñºêº¼º ÁºÏ¿Í¶Á¸¼É¼»»É¶Î¸¼»º¹ºº¼¶Êº¼»µ ŸÊϸËÉŶ˺źÇÐ ¾º¿º¼¶½â¶½ÄÁÉŸʶÄǸͶ׿Ê̸¼ á׺ʿ¶Î¸ÊÅ¿Á˺¼»º¼¶¾ºÁ¿Õ¶Øźµ ·¸Ê¾¸Ê¸ÅººÎ¿º¼¶½¸Á¸¼ÍÉËжìíî©ð

CFGH¡@A@>CIJ@R>CFG0@JI>NDH0@R@H>LFHP35@HK>?PB

Ž‘’“”’•–’”—˜™“š›’œš•žŸ”

¨©ª«¬©­ª®¯°±²³´­¯µ ˺¼Èº¾¶ÎÊĻʺÁ¶Áɹ¿¾µËºÇ¿¾ κ¼»¶Èº¼»¶¾¸Çɺʶ¹ºÊ¿¶Æº»¸µ À¸ËºÊº¼Õ¶Èº¿Åɶκ¹º¶ØºËÅɶÂÛåÝ Àļ̺¾º¼¶ºÅºÉ¶Î¸¼¿¼»¾ºÅº¼ ˸ÊϺÁº¶Èº¼»¶¹¿º¹º¾º¼¶Ï¸µ Ǻ¼»Ð Þö¹º¼¶Æ¿¼»»É¶ÂÛÛÝÞÃжغºÅ¶¿ÅÉÕ ÌÉÁǺͶθ¼ÉÁκ¼»¶ËÉ϶κµ ÌÉÁǺͶ¿¼Ïź¼Ï¿Õ¶Ëº¿¾¶ÏѺÏź Ƹ¼ÉÊÉŶØɾѺ¼ÅÄÕ¶ºÑºÇµ ϸÌÉÁǺͶËÉ϶Á¸¼»ºÇºÁ¿¶¾¸Å¸Êµ ¹º¶ºÊÉ϶˺ǿ¾¶À¸ËºÊº¼¶äåÛæ ÁºÉÎɼ¶¿¼Ïź¼Ï¿¶Î¸Á¸Ê¿¼ÅºÍÐ ¼Èº¶Î¿Íº¾¼Èº¶Á¸ÁÎʸ¹¿¾Ï¿ ǺÁ˺ź¼¶Á¸ÁºÏɾ¿¶è¸ÊÁ¿¼ºÇ ¹ºÊ¿¶Æº»¸Çº¼»¶Èº¼»¶ºÑºÇ¼Èº á·Ê¸¹¿¾Ï¿¶¾ºÁ¿¶Á¸Ç¸Ï¸ÅÕ Çļ̺¾º¼¶Å¸Ê̺¹¿¶Îº¹º¶Òµæ ËÉ϶迹ºÊÕ¶½Äź¶Æº»¸Çº¼»Ð¶ÒºÇ ¹¿Îʸ¹¿¾Ï¿¶Á¸¼¿¼»¾ºÅ¶ÅÉÌÉÍ Å¿¹º¾¶ÏºÁκ¿¶º¹º¶¾¸¼º¿¾º¼¶Î¸µ Í¿¼»»º¶ÒÓæ¶À¸ËºÊº¼Ð¶½ºÊ¸¼º ¿ÅÉÎɼ¶Á¸ÁËɺŶθ¼ÉÁκ¼» θÊϸ¼¶¹ºÊ¿¶ÅºÍɼ¶Ï¸µ ¼ÉÁκ¼»¶ËÉÏÕ¶ÁºÇºÍ¶ê¸¼µ ¿ÅÉÕ¶¿º¶Îɼ¶Å¸ÇºÍ¶Ë¸Ê¾ÄÄʹ¿¼ºÏ¿ Á¸¼É¼»»É¶Ï¸ÇºÁº¶¹ÉºµÅ¿»º ˸ÇÉÁ¼ÈºÕ¶Å¸Ê¼ÈºÅº¶Å¿¹º¾ ¹¸Êɼ»¶Á¸¼ÉÊɼ¶¹ºÊ¿¶ÅºÍɼ ¹¸¼»º¼¶Î¸ÊÉϺͺ¼¶ËÉ϶ɼÅɾ ̺ÁРŸÊ̺¹¿Ð ǺÇÉÕ¶¾ºÊ¸¼º¶ÊºÅºµÊºÅº¶Î¸Áɹ¿¾ Á¸¼È¿ºÎ¾º¼¶ËÉ϶꺹º¼»º¼ ҺǶϸ¼º¹º¶¹¿ÏºÁκ¿¾º¼ ڸʹºÏºÊ¾º¼¶êºÅºÅº¼ ¿¾ÉŶÎÊĻʺÁ¶Áɹ¿¾¶Ë¸ÊϺµ »É¼º¶Á¸¼»º¼Å¿Ï¿ÎºÏ¿¶Çļ̺¾º¼ ½¸ÎºÇº¶¢·è¶è¸ÊÁ¿¼ºÇ¶ËÉÏ ×¿¼ºÏ¶·¸ÊÍÉËɼ»º¼ ÁºÕãÅÉÅÉʼȺРθ¼ÉÁκ¼»¶Å¸ÊϸËÉÅР迹ºÊ¶½Äź¶Æº»¸Çº¼»Õ¶£¾Ä ½ÄÁɼ¿¾ºÏ¿¶¹º¼¶ß¼tÄʵ ׿źÁ˺;º¼¼ÈºÕ¶Î¿Íº¾ áèºÎ¿¶Å¸Ê¼ÈºÅº¶ËÉ϶꺵 ·Ê¿ÌļÄжߺ¶Á¸¼Ì¸ÇºÏ¾º¼Õ¶Áºµ ÁºÏ¿¶Â׿ÏÍÉ˾ÄÁ¿¼tÄà ׿ÏÍÉ˾ÄÁ¿¼tĶÌÉ»º¶Å¿¹º¾ ¹º¼»º¼¶Ë¸ÇÉÁ¶Ï¸ÁκŶ¾ºÁ¿ ÈÄʿź϶θ¼ÉÁκ¼»¶Îº¹º¶ºÊÉÏ ½Äź¶Æº»¸Çº¼»Õ¶ÌÉÁÇºÍ ÏºÁκ¿¶Á¸¼»¸Çɺʾº¼¶ËÉÏ ¾¸Çɺʾº¼Õ¶¾ºÊ¸¼º¶Ï¸ÇÉÊÉÍ ËºÇ¿¾¶Èº¼»¶Å¸Ê̺¹¿¶¹¿¶½Äź θ¼ÉÁκ¼»¶ÌÉÏÅÊɶ긼¹¸µ 꺹º¼»º¼¶Èº¼»¶Ï¸¹¿º¼Èº¶¹¿µ θ¼ÉÁκ¼»¶Ë¿Ïº¶Å¸Êº¼»¾ÉŶ¾¸ ƺ»¸Çº¼»¶º¹ºÇºÍ¶Î¸¼ÉÁκ¼» Êɼ»¶Á¸¼ÉÊɼР»É¼º¾º¼¶É¼Åɾ¶Á¸¼»º¼»¾ÉŠϸÁɺ¶ÅÉÌɺ¼Õ¶Å¸ÊÁºÏɾ¶Îº¹º Ⱥ¼»¶Á¸¼ÉÌɶ¾¸¶ºÊºÍ¶Å¿ÁÉÊÕ ×¸Á¿¾¿º¼¶¹¿ÅÉÅÉʾº¼ κʺ¶Î¸Áɹ¿¾Ð¶ØɾѺ¼ÅÄ ºÊÉ϶˺ǿ¾¶ÏºÁκ¿¶ÒÓÔ¶À¸ËºÊº¼ Á¿ÏºÇ¼Èº¶ØÉʺ˺ȺР½ºË¿¹¶ÀºÇɶÀ¿¼ÅºÏ¶¹º¼ Á¸¼»ºÅº¾º¼Õ¶º¼»¾Éź¼¶Ê¸µ ¾¸ÁºÊ¿¼Õã¶ÎºÎºÊ¼ÈºÐ á·É¼êº¾¶Çļ̺¾º¼¶ºÊÉÏ â¼»¾Éź¼¶×¿ÏÍÉ˾ÄÁ¿¼tÄ »ÉǸʶȺ¼»¶Ï¸ÇºÁº¶¿¼¿¶Ë¸ÊÄθµ ߺ¶Á¸¼ÉÅɾº¼Õ¶Î¸Áɹ¿¾ ˺ǿ¾¶Å¸Ê̺¹¿¶¹¿¶è¸ÊÁ¿¼ºÇ¶è¿¹ºÊ ½Äź¶Æº»¸Çº¼»Õ¶ØɾѺ¼ÅÄÕ ÊºÏ¿¶¾¸¶Ï¸ÌÉÁǺͶÅÉÌɺ¼¶Î¸µ Ⱥ¼»¶º¾º¼¶Á¸¼¿¼»»ºÇ¾º¼¶½Äź κ¹º¶ÒÓæ¶À¸ËºÊº¼Ð¶Æ¸ÁºÏɾ¿ ÙÉÁºÅ¶ÂÛÜÝÞÃжƸ¼ÉÊÉŵ Áɹ¿¾¶ÁºÏ¿Í¶Á¸Áº¹º¿¶É¼Åɾ ƺ»¸Çº¼»¶Ï¸ÁκŶÁ¸¼»ºÇºÁ¿ ÒÓ¤¶Í¿¼»»º¶ÒÓÔÕ¶ºÊÉ϶Áɹ¿¾ ñùö ¼ÈºÕ ¶ÍºÇ¶¿ÅɶǺ¼ÅºÊº¼¶êɾÉÎ Á¸¼»º¼»¾ÉŶκʺ¶Î¸¼ÉÁµ Çļ̺¾º¼¶Îº¹º¶ÒÓ䶹º¼¶ÒÓæ ¼ÄÊÁºÇÕã¶Ì¸ÇºÏ¼ÈºÐ¶ìíîïð


123456458920

  

()*+,-.)-/0)12/3 ()*+,-.)-/0)12/3 45stuv6u5wxu7# 6 %# 6 5   ! " # $%& ! '  yz{|yzw}~€u ¤¥¦§¦¨©ª«ª¦¬­§¨¦§®§©ª¦ ‰~ƒ~‡uvuuyw‚……w„…yzz…w{~„~xu€ »¼Ëˎ ¼Ž¼wu„u|wƒ~xu‰|wvuyz û““Š“““w‚ˆxuw£t†w3“Š“““w‚ˆxu ‰…yuywƒ…€u‰ƒ…€u‰wxu…yw‚…„u…‰ ƒ~„…yzz…w¯~y~xw …xw–„‚†w‘~

‚uƒuyw‚~yzuywƒ~„uy‚…yzuy ¯~„…‚u‰vu‰…yuywƒu‚uw{ˆ {~uyz‰u…uywƒ~{…uƒuyw‘~ ‘u|w}~‰~”u{u‘uw‚~yzuy £t†w‚uywú’0Š“““w‚ˆxuwt…yzu ‘u{|‰w{~}uzu…w{u‰{…w‘u|ƒ|y xu…y‰uywƒ…‘ƒ…yuyw• w·y‚…‰u {|x…„†w„uƒ…w}~z…„|xu€w‡uuw}ˆxu {ˆ‰w˜ˆv~{w{~}~yuyvuw‘|y ‘|u{‰uyw{~xu‘uwƒu‘|{…‘Š ƒ~y~zu‰w €|‰|‘w |y„|‰ ƒ|uw‚…w‰~‚…u‘uyw¶|‚…w{uu„w…u „~{uyz‰u†w‘u‰uw„…‚u‰wu‚u Íy~zvŠ ‰~x|uw‚u…w„u{yvuŠwtuvuwƒ…‰… ‡|xw{~„~xu€w‚…uwzuzuxw‘~yu‘  …‘w}~{|„uyw˜…‡€u~xw–u|‚|ƒ ‘~yz|yz‰uƒw{|u„|w‰u{|{Š ‚…„uyz‰uƒw¯•¯wƒu‚uwúýw£z|{ uxu{uyw}uz…w¯•¯w|y„|‰w„…‚u‰ ¡~ˆw‘~‘…y„uw{~‘|uwƒ…€u‰ …y…wu‚uxu€‹ŒŽw„~}~u„wy…„~‚ ƒ…x‰uyw„…‘wvuyzw{ˆx…‚w‰~„…‰u ‚…wxuzuw„~u‰€…yvuw{|‰{~{w‘~ t~‡uuw„~ƒ…{u€†w¯~„|uw¯•¯ „|{w‘uxu‘wxux|w‚…w|‘u€yvuŠ ‘u{|‰w‰~w{…„|†—w|”uw²u‘}uyzŠ „…‚u‰w‘~yz~x|u‰uyw}uyvu‰ ‚uxu‘w’“w„u€|yw„~u‰€…Šwtuvu y…„~‚w‘~yz€u‚uƒ…w{~uyz yuyzwu„u{w„…‘wtž~‚…u†w˜ux‘ˆ† £}u€u‘wtu‘u‚w‘~yvu„u‰uy ¯•¯w”|zuw‘~yv…„uw|uyz u‘|yw²u‘}uyzw~yzzuy {ƒ~‰|xu{…w„~‰u…„w‰u{|{w‚|zuuy }~€uuƒw…y…w„~”u‚…w}|‰uyw‰u ‰u…uywxuzuw|”…w‡ˆ}uw{~xu‘u ƒu‚uwxuzuw}~„u”|‰‹Éˎ¾Ã¼ÌÌw–…zu ƒ…€u‰yvuw„…‚u‰wu‰uyw‘~yu ’““Š“““w‚ˆxuw£tw‚…w‰~‚…u‘uy ‘~y”uy”…‰uywu‚uyvuw„~{uyz‰u ƒ~yv|uƒuyw¶|‚…Šw¹…uw‘~ ~yuwy…„~‚w”|uuw•~‘…~ ƒu‘|{…‘Šwwu‘|y†wvuyz Í|ˆƒuŠ žu…w¶|‚…w|y„|‰w‘~y”u‚…wȌà £‚…†w’““Š“““w‚ˆxuw£tw‚…w|uyz }u|w‚uxu‘w‰u{|{w{|uƒwt¯¯ ‘…y„uw‘u{vuu‰u„w‚uywƒ~{ –~uz|~w‘|{…‘wxux|†—w‰u„u „~‰…y…†wy…„~‚w{|‚u€w‘|xu… u‘|ywtžuy{~uw„u‰wu‰uy ³»µ‹»¼Ëˎ ¼Ž¼Šw˜~y||„w‚…u† t~‰~„u…{w¡~y‚~uxwÆt~‰”~yÇ ˜…zu{Šws·„|w„~xux|wƒ~‘u„|Š— „…‚u‰w‘~yz…y„~¸~y{…w{~„u ˜ˆv~{w{~ƒ~„…w‚…xuy{…w™š›œŠ ‘~y|y”|‰‰uywƒ~y…yz‰u„uy ‚…ƒ~‰|u„wz~xuy‚uyzwu{uxw²~ {„u„|{w„~{~}|„w}…{uw‚…}~…‰uy ¯~‘~y„~…uywÍt¹˜w±uvˆyˆ t~‘~y„uuw…„|†w˜~y„~… ‘~yv~u€‰uywƒˆ{~{w€|‰|‘ u‘|yw‚~‘…‰…uy†wƒ…u {…zy…°…‰uy†w„~}|‰„…w‚u…w‰~‘~ xuy‚u†w¡ˆyu„€uyw‚~wÎ|À‘uy† „~zuy„|yzwƒu‚uw‰~„|x|{uy ¯uyˆ†w{~„uw|uyzwý’“Šú““w‚ˆxu Ít¹˜w¡~ˆw±u‡…‰w‘~yvu„u‰uy yvuw‰~w¯•¯Š u{uxwt‰ˆ„xuy‚…uw„~{~}|„ww‘~ yuyzuyw’“wu„u{w±…zuyw£„€ ‰u~yuw‡~‚~uŠw²~{uw‰~‘|yz ‚uyw‰~…‰€xu{uyw¶|‚…w‚uxu‘ £tw‘…x…‰w¶|‚…wvuyzw‚…{…‘ƒuy {…uƒw‚…‘…y„u…w‰~„~uyzuywˆx~€ t~‘~y„uuw…„|†w{…¸…„u{wu‰u ¯•¯w„~‰u…„w‚|zuuyw{|uƒw‚… ‚~‘…‰uw· ²w‘~‘…y„uw‘uu°w‰~ ‚…w²uy‰w˜uy‚……Š yzu‰|w{uyzu„w{…uƒw‘~yz€u x~„…‡w‚uxu‘wxuzuwŸˆ‘‘|y…„v ‰…yuywƒ~uyyvuwu‰uyw‚…zuy ‘~yz|yz‰uƒw‰u{|{Š ‚uƒ…wƒ~„uy‚…yzuyw}~u„w‚… t€…~x‚†wu‰€…wƒ~‰uywxux|Šww˜ˆ „…‰uywˆx~€w¡ˆ{~wŸuyu{w|y„|‰ s¯•¯w„…‚u‰wu‰uyw‘~yu ˜~y||„wƒ~‘}~…„uuywµÂà t¯¯w˜…zu{Šw¿uyvuw{u”u†w…u ‰€uxuvu‰wx|u{†w„~‰u…„w‰u{|{ ‘u{uwužuxw‘|{…‘w…y…ŠwŸ~ƒu„ v~{w}~€u{…xw‘~u…€w„ˆ°…wƒ~ ‘~yzzuy„…‰uywƒ~‘u…ywu{uxw²~ žu‰uyw{~{~ˆuyzw‘~y”u‚…wȌà ɼ†w‰~ƒu‚uwƒ~yv…‚…‰w¯•¯†w¶|‚… ‘~‘…y„uwuzuwƒ|}x…‰w‘~‘}~… ‚|zuuyw{|uƒwˆx~€w¶|‚…w¶| u„u|wxu‘}u„†w{~‘|uw„…‘w”|zu „u‘uyvuw{~}uzu…w‘uyu”~ xuy‚uw…„|ŠÏÐѧÒÓ¦¦¥ÔÕÖ×ØÙÚ ³»µ‹»¼Ëˎ ¼Ž¼Šw uƒ…w‰u‘… ‘~yzu„u‰uyw‰uxu|w|uyz ‰~{~‘ƒu„uyw¯•¯w}~‰~”uw‘~ }…uy‚…y…Š ƒu{„…wu‰uyw‘~u{u‰uyw€uxwvuyz y…„~‚†w‚uyw{~„…‚u‰yvuw…„| ×¥¦Û ‘~x…€u„wy…u„†w‰~…‰€xu{uy†w‚uy ’““Š“““w‚ˆxuw£tw‚…w|uyz y|y„u{‰uyw‰u{|{w‚|zuuywƒ~ s· ²w‘~yvu‘ƒu…‰uywƒ~ ‘ˆ€ˆyuyw‘uu°wvuyzw‘~y ‘~y”u‚…w‘ˆ‚uxw}~€uzuw|y Ü* {u‘uŠ ~„|x|{uywvuyzw}~{uyz‰|„uy t~‰”~yw¯~‘~y„~…uywÍt¹˜ yv|uƒuyw…„|Š G)?/QQF@ F@?F*,)-/YF@)>KD@ ‰ s uƒ…w{~‡uuw‰~{~x||€uy „|‰w„~”|yw‰~w‰ˆ‘ƒ~„…{…w•~‘…~ Ü*G)? ‘~‘}ˆyz‰uw‰u{|{w…y…†—w‰u„u „~{~}|„wu‰uyw‚…}~…‰uyw‰~ stuvuw‘~u{uw»ËµŽw‚uxu‘ ‚uxu‘w‰~ƒu‚uw‘u{vuu‰u„ 3 m U T U 3 Ý / Q @ F *D F @ / Þ F ) . , F ‘u{…yz‘u{…yzw„…‘w}~‘u…y –~uz|~Š £}u€u‘w‚…w‰ˆ‘ƒx~‰{w¹•¶w¶·† ƒu‚uw˜~y„~…wÍt¹˜w¡~ˆw±u ‘u{uxu€w…y…†—w|‡uƒw¡~ˆw‰~„…‰u ‚uyw}uyz{uw·y‚ˆy~{…uwu„u{ -/ß-D?FE/mL3/(O)-=F) ‡…‰Šwu‘|y†w{uu„w‚…‰ˆy°…‘u{… ‚…„~‘|…w{~|{u…w•…‚u„ˆw¯~ ‰~”u‚…uywvuyzw‘~‘ƒ…€u ‚|uw‰ux…w‚uxu‘w{~ƒ~‰uyŠw¡…‰u ²~{uw‰~‘|yz‰…yuyw˜ˆv~{ W) ¡|‘u„wÆú2þÿNJ mÝU3mU3m/Q@F*DF@/ÞF).,F ‰u‘…w‘~y‚uƒu„‰uyw{„u„w{|x…„† u‰uyw‘~‘u…y‰uywŒ³´µ (O)-=F)/3L3/W)-/ß-D?FE ¡…‰uw¶|‚…w‘~‘uyzw„~x…€u„ ‘~yz~yu…w€uxw…„|†w²u‘}uyz y~zuuuyw•~{…‚~ywt²ºw‚… „…y‰uyw‚uyw{uyzu„w„…‚u‰w‰…„u UTU3m/Q@F*DF@/ÞF).,F ‰u‘…w}~€uuƒw}…{uw‘~yzu ±uvy~w¶ˆˆy~vwvuyzwu}{~y àW) }~y…u„†w‘u‰uw}u|xu€w‘uy„uy ±…‚”ˆ”uy„ˆw‘~yzu„u‰uyw}u€ ‰ˆ‘ƒx~‰{w¹•¶w¶·w¡u‰u„uw‰~ €uuƒ‰uyw…y…†—w‰u„uw£‰€‘u /(O)-=F) „u{…yvuŠwt~}u}w…y…wu‰uyw}~ ‚uxu‘w}~}~uƒuwxuzuwƒu‘| máU-3/ß3-U3D?3FE/Q/m@FLá*D ±u‰…xw˜~y„~…wÍt¹˜wÆÍy~z… žuw¶|‚…w}~x|‘w‘~yvu‘ƒu… ‘u…yŠw¹…uw‘~yvu„u‰uywu‰uy xˆ‰uw‚…wÎ~‚|yzw¶~‰„ˆu„w· ²† ƒ~yzu|€w„~€u‚uƒwƒ~„uy {…‘w‰u~yuw‡~‚~uŠw¶ˆˆy~v (O)-=F)/áL3/W)F-@/ß/Þ-FD)?F.E,F ‚uywt|‘}~w¹uvuw˜…y~uxÇw…„| ‰uyw…y°ˆ‘u{…w‚~‘…‰…uyŠ ‚u„uyzw}…xuw¯•¯w‘~‘uyzz…x ¡|‘u„wÆú2þÿNJ ˜~y||„w£‰€‘uxˆ‰u† ‚…yzuyƒ~„uy‚…yzuyw{~xuy {~}~x|‘yvuw{|‚u€w‘~|‘ƒ|„ }…{uw‚…„~„uƒ‰uyw{~}uzu…‹Ȍ³»µ ˜~{‰…ƒ|yw}~z…„|†w‘~y||„ |y„|‰w‚…ƒ~…‰{uŠ ¶|‚… w‘~|ƒu‰uyw‚ˆ{~yw‚uy ˜~ y | |„ w ¡ ~ ˆ † w ‚… u w „ … ‚u ‰ ² u ‘} u y z † w ¯ • ¯w „ ~ „ u ƒ w ‘ ~ y z ~ ‘ }~{u‘uw …‘yu{w·yzz…{w‘~ Ü* ”|„yvu†—w‰u„uw˜ˆv~{Š » ¼ Ë Ë Ž ¼  Ž  ¼  Š w ¯• ¯† w x u y ” | „ w t u ‘u ‚ † G)?/Þ).)/YF@)>KD@ u x |‘y… w· ²Šwu‘|y†w„~ ƒ~ yu €w‘~ yz … y{ „ |‰ { … ‰ u y } u y z ‰ u y w ƒ ~ y v … ‚ … ‰ u y w ‰ u { | { w … y … Š ˜~‘uyzw‘u{…€wu‚uw‰~ xužuywt‰ˆ„xuy‚…uw‚uxu‘wxuzu âÜ*G)? u ‰ u y w ‘ ~ ‘ƒ ~ „ … ‘} u y z ‰ u y w ƒ | x u d_pifäcbå uz|uyw˜ˆv~{w}u‰uxw‘u‘ƒ| |”…w‡ˆ}uw…y„~yu{…ˆyux†w¯u‘…{ máãi ƒ~…xu‰|w¶|‚…w{~xu‘uw‚…ƒ~ ¡…‰uw‚…„~‘|‰uyw‚|uwuxu„w}|‰„… ‰~ƒu‚uw}užu€uyyvuw|y„|‰ €…„|yzw{~”u‰w’“ú“†wƒ~‘~ æ = U \æ / ç F J æ D 1 / T L á / H WI vuyzw‡|‰|ƒ†w}|‰uyw„…‚u‰ }~}|u„w‡|uyzŠwt|‚u€w{~‘ …y„u€w‘~y|zu{‰uyw¶|‚…w‚… ‘~y~|{‰uyw”~”u‰wxuyz‰u€ xux|Šw¯uxu|ƒ|yw„uyƒuw¶ˆˆy~v† m\U\ææ=/nF)ED-./ÝLá/HWI …‰{uwˆx~€wƒ~yv…‚…‰Š ¢~z…~w{~}uzu…w…‰ˆyw‘uyu”~ y…„~‚w{~}~yuyvuw‘u{…€w‘~ mUV æ=/W)1*è/éLá/HWI s˜…{uxyvu†wuƒu‰u€w‚…u ‘|yz‰…yw¯•¯w‘~y~„uƒ‰uy }…xuyw„u€|yw‘~y”u‚…w‘~y„~…† x…yz‰|yzuyw²•w˜…zu{†w‰~ ¡~ˆw‘~u{uw„u‰wƒ~yu€w‘~ ‘|‚…uyw¯~‘~y„~…uywÍt {|‰{~{wy…„~‚Šw£ƒuxuz…†wy…„~‚ ‘…x…‰…wƒ~yv~uyzw€u|{wzˆx [UV æ=/W)1*è/áLá/H(I ‰ˆˆƒ~u„…°w{~€…yzzuw}…{uw‘~‘ „~{uyz‰uw}u|Š ¹˜†wxux|wt¯¯w˜…zu{Š 6Ь7§¦«ª¬7ªª® ‘…y„uwvuyzwuy~€uy~€Š zuzuxw‘~y‚uƒu„‰uywƒ~‘u…y vu…„|w¶ˆ}…yw¸uyw•~{…~w‚uy êidfëdcbpq }ˆyz‰uw‰u{|{w…y…w{~‡uuw‰~ ¯uxuyzuyw· ²†w‰u„uw¶~‰„ˆ† ¡ ~ ˆ w v u y z w ” | z u w t ~ ‰ ~ „ u … { ¿… y z z u w „ u ‚ … w ‘u x u ‘† w ƒ u u }||uyyvu†w‘|xu…w‚u…w €…uzˆ ¹uyyvw±~x}~‡‰Š { ~ x | | € u y † — w | ‡ u ƒ w £} u € u ‘Š ?PKFF/TLm/HWI { u y zu„w‰uz~„w‰~„…‰uw‘~yz~ ¹~ žu y w •~ ‘} … y u w •u „ u … w ¹~  ƒ~ yv … ‚… ‰ w ¯•¯w ‘u { … €w „ ~ |{ £x‡uy„uuw€…yzzuwŸ~{‡w¢u ¹…wx…y…w‚~ƒuy†wy…„~‚w„u‰ \mU[VU\æææ==//SD £ƒu ‰ u € w { u ‘ƒu … w { u u „ w … y … 3L3/H(I „ u € |… w¶|‚…w‚…„uyz‰uƒw¯•¯Š ‘ˆ ‰ u „ w Æ • ¹Ç w … y … w ‘ ~ y ” u ‘… y w ƒ | x u ‘~ x u ‰ |‰ u yw ƒ~ yz z ~ x ~ ‚u €u y }…{uw‘~‘u…y‰uyw£{€x~v 3áUVææ=/ì(]FS/ }~zu{Š ¶| ‚ … w } ~ { … ‰ u ƒ w ‰ ˆ ˆ ƒ ~ u „ … ° SI u‘|yw˜ˆv~{w‘~y~ƒ…{ ºˆ|yzwvuyzw‘u{…€w‚…}~‰uƒ 33UVææ=/AD.æ)D11-)//m3LLáÝ/H/HWI stuvuw„…‚u‰w}…{uw‘~yz|yz „~‰u…„w‰u{|{w‰ˆ|ƒ{…w‚…wt¯¯ „u‰wu‚uwux…uyw‚uyuw‚u…w‰u{|{ s¯u‘…w‘~yz…‘}u|w‰~ƒu‚u {~‘|uw…„|†w‚uyw‘~yvu„u‰uy ‡~‚~uŠwt~xu…yw…„|wuy…w‘u{…€ ‰uƒ‰uywuƒuw{u”uŠwºuyzw”~xu{ ˜…zu{Šwu‘|yw¯•¯w‘~‘…x…€ {|uƒw‚…wt¯¯w˜…zu{w|y„|‰ {~x||€w{…¸…„u{wu‰u‚~‘…‰uw· ²† {‰|u‚wvuyzw‚…‘…x…‰…wƒ|yvu €u|{w‘~y”uxuy…wµ»¼½µ¾w‚u… Q@)>D@))-/QF*)D‰u‘…w‘u{…€w‘~yzˆ~‰w‰~ |y„|‰w‘~u€u{…u‰uyw„~x~}…€ ‘~‘}…uvu…wˆƒ~u{…ˆyuxw‰ˆy „~‘u{|‰wux|‘y…†w|y„|‰w{~xux| }~|{u€uw‘~y~zu‰‰uywy…xu… ‰~‘u‘ƒ|uyw€~}u„w|y„|‰w‘~ ‡~‚~uw~yz‰~xŠw²~z…„|ƒ|yw‚~ âãid_pifíîïðïðñò/óJ@*ô/n)-.F1B „~uyzuyw‚u…wvuyzw}~{uyz ‚u€|x|wxˆ‰u{…wvuyzw„~yzu€w‚uy ¸~y{…wƒu„u…w„~{~}|„Š u‰uyw‚…z~x~‚u€wˆx~€wƒ~yv…‚…‰Š ˜~y||„w‚…u†w‰ˆy¸~y{… y…xu…w‰~}~yuuyw‚uyw‰~}u…‰uy yzu„u{…w}~}uzu…w„~‰uyuyŠ yzuyw¡u¸…~w¿~yuy‚~Àwvuyz AD11D)*=B/rKDPJB/N)æDF=ô/X@D??J-B ‰|„uy†—w…‘}|€wtu‘u‚Š 1æFhô/WDPK,B/XJ-hB/NhF@ t~ƒ~„…w‚…‰~„u€|…†w¯•¯ s˜uxu‘w…y…wƒ|yw‘u{…€wu‚u ‡uxˆywƒ~{…‚~ywvuyzwu‰uy ‚uxu‘w‘~xu‰{uyu‰uyw„|zu{ stuxu€w{u„|w‚u…w}uz…uyw‰~ ‘~yzuxu‘…w‘u{uxu€w‚…wÁŽÂŒÃ rì+)=-F)-=Bò//(EKFF/õ, ö*)-/HPFEF@)I ‘~y~„uƒ‰uyw¶|‚…w{~}uzu… ƒ~yzz~x~‚u€uy†w„uƒ…w‰u‘… ‚…z~xuw•¹wƒu‚uw£z|{„|{w…y… ‚uywu‘uyu€†w„~‘u{|‰w{uvu ‰|u„uywy…„~‚wu‚uxu€wƒuu ³ÄÅyvu ƒ~‘u…yyvuwvuyzw{~xux|wxuƒu ¶u°u~xw‚uwt…x¸uwvuyzw‡~‚~u QF1)?DKò/WDPK)F1/Þ),E@,G „~{uyz‰uwƒ~y~…‘uuyw{|uƒ }~x|‘w}…{uw}~…„u€|‰uy†—w|”u ‚…‚uyu…w‚u…w{|‘}~wvuyz {~y‚……†—w|”uw‚…uŠ ‰~‘~yuyzuyŠwtuvuw{~xux|w‘~ ÁŽÂŒ³ÄÅwƈ„ˆ„wƒu€uÇw‚…wŸˆ‘ ëdcbpqfíîïîï÷ñò/NF/õF)ô/RJ-F=B ‚u…wƒ~|{u€uuywƒ~‚uzuyzuy ²u‘}uyzw±…‚”ˆ”uy„ˆŠw²u‘ ‚uƒu„w‚…ƒ~„uyzz|yz”užu} £‰€‘uxˆ‰uw‘~yzu‰|w‘u {…€w„u‰wƒ~‡uvuw¶|‚…w„~x…}u„ x…€u„w‰~w‚~ƒuyŠwtuvuwu‚uxu€ ‘|y…„vwt€…~x‚w‚…xuuyzw„u‘ƒ…x ZF@ED-)-EB/óDEDPB/Üæ@)ô/r1FæF@1FhB ŽÊµÇw‘…zu{w¯~y~xw …xw–„‚Š }uyzw‘~y|„|ƒwuƒu„w{ˆuxwxˆ ‰uyŠ s¯ˆy¸~y{…w}u|w‚…‘|xu…† ‰u{|{w{|uƒŠw˜~y||„yvu†w¶| ‘uyu”~w„…‘w‚uywu‰uyw‘~ ‰u~yuwŒÈŒÉµÄʵʊwu‘|yw•€…x r)@@DP>B/ì-EF@=J-B/AF1+FP>B/ó)- –~‘}uzuwuy„…u{|u€w…y…w”|zu ‰u{…wƒ~yzz~x~‚u€uyŠ ‘~y”~u„w{~ˆuyzwƒ~xu„…€wzˆx° s¯uxu|w{uvuw}~…„u€|‰uy† „u‰w‘|yz‰…ywƒ~yzzuxuyzuy ‚…w‚…‰~yuxw{~}uzu…w‚ˆ{~yw„~ yz…‰|„…wƒuuwƒ~y‚u€|x|†w{uvu ¡ˆy~{wu„u|wŸ€…{wt‘uxx…yzw}…{u QF@=DFB/nJJ-Fh „u€|w…y…w}~u„w„uƒ…w{uvuw{~xux| ‘~yzzuy„…‰uywƒ~uyyvuŠ ì+=F-ò/çJ,-.B/ø)-D/HPFEF@)IB/N) }~yu‘uw¹~¸…u‚…wux…u{w£‚… yuy„…wu‚uwvuyzw}~{…€}~{…€ ‚uyuyvuw‚u…w‰u{|{wt¯¯†— xu‚uyw· ²w‚uyw‘~‘…x…‰…w‰u u‰„~w{uy„|yŠ {~}uzu…wƒ~uy„uuw{|uƒ†w{~„u Æ}uuyzw}|‰„…ÇwʼÄņw}…{u}…{u |‡uƒw¡~ˆŠ }~ƒ…‰…uyw‰~w‚~ƒuy†—w„~ £‚uƒ|ywtžuy{~uw‘~‘u (D1æ)/H=,=GF-EI {|‰…wƒ~„uy‚…yzuyw…y…w‚~yzuy QF1)?DKò/N)æDE/WJhF= ƒ~„…yzz…w‚u…w¯~y~xw …xw–„‚† ƒ~yv…‚…‰w¯•¯wyuy„…w‰~‚| ¡~ˆw‘~‘}uy„u€wƒ|xuw}…xu s²uyvu‰wvuyzw„…‚u‰w‘~ zu{yvuŠ t…‘ˆywÎ|yužuyw uy”uvuŠ x|uy†—w‰u„uw²u‘}uyzŠw¯•¯ uyzzˆ„uw¯ˆ‘…„~w¯ˆy¸~y{…w•¹ yvuyz‰u†w‰uxu|w‰~yuxwˆuyz ‚|zu†w¶|‚…w‚uyw£‚… ‘~yzu‰|w‘u{…€w„~|{w‘~xu „~x…}u„w‚~yzuywƒ~|{u€uuy yvuw”|zuw{uy„|yŠw£‚uwu{u ()*+,-.)-/0)12/3 ‘~y¹… ~…‘uw{|uƒw‚u…wt…‘ˆy ‰|‰uywƒ~yz~‘}uyzuywu„u{ ƒ~yv|uƒ†wvu‰y…w¯~y~xw …xw–„‚Š „…‚u‰wƒ~‡uvuŠw uƒ…†w‰…„uwx…€u„ ±…{y|w±u‚€uyuwvuyz yuy„…wƒˆ{~{w€|‰|‘yvuw{~ƒ~„… ‚…w‰ˆ„uwƒ~{…{…w˜~{uw˜u„|€† ‘~yv|{|xw‰~‰u‡u|uywvuyz yvuw‚~yzuyw˜~{…†wyu‘|y „~‰u…„wƒ~yz~xˆxuuyw‰~z…u„uy ‰u{|{w…y…Š {~}~xu€w}uu„w¯u…ˆ†w‘~y|y }~…‘}u{w‚…}u‰uyvuw„u‰w‰| ‘~y‡u„u„wu‰{…w‰~‰~u{uywˆx~€ €|x|w‘…zu{w‚…wx…yz‰|yzuywt¯¯ s²…xuwyuy„…wƒˆ{~{wƒ~‘~ ‘~|ƒu‰uywuyzzˆ„uw¯ˆ‘…„~ uƒu†—w‰u„uyvuŠÆÐѧÒÓ¦¦¥ÔÕÚ ”|‰‰uyw‰ˆy„u{yvuw{|u{uyuw‚… uyzwûüwz~~”uw‚…w{~uy„~ˆw˜~{…Š ‘…x…„~w‚uƒu„w‘~‘}u€uvu‰uy ˜…zu{Šw¹…„~‘|‰uyw|uyz …‰{uuyw‘~‘}|‰uw‰~‘|yz ¯ˆy¸~y{…†w”~xu{w‚…u†w}|‰uy ©×ÙÚ«¥Ù9ØÖ×ØÇ s±uzuw‰~„u‰|„uyŠw u‰w{~ €|}|yzuyw…„|Š ˜~{…Š tuu„w‚…wƒ|{u„w‰ˆ„uw˜~{… ˆuyzwƒ|yw}~uy…w‰~x|uw| ¿uz~xw‘~yzu„u‰uyw…uw„~xu€ ()*+,-.)-/0)12/3 ƒˆx…{…w‚uywƒ~y‚|‰|yzw·‰€ ‘u€†—w‰u„uw˜u‡ˆwƒ0džŠwžuzu ‘~y~x~ƒˆyw˜~y€uyw˜~{… ¡~y‚~uxw£}‚~xw¢u„„u€wuxt…{…† *+)-./ADE^J^)-?J/*F*GF@?)L g0)@,=-h)/>D?)/*D-?)/>FG)E) ?F@1)1,/ED-D/^D>)/ED@D-h)/*F-^)O)+ >F@^)-h)/D?,/?F@>)D?/EF-.)-/>)=,= žuy|xw˜|{x…‘…yw{ux…yzw{~ ¯ˆƒ„…‰w‚…w¯ˆ„uwtˆ€uzŠ uyz†wu„|{uywˆuyzw„~x…€u„ ¯ˆ„uw…„|w‘~y||„w˜u‡ˆ ‘~yvu„u‰uyw‰~‡~‘u{uyw£t X) -h)>)-/GF@-h)?))-/RF@J/A)PD> Q)>/RF@J/A)PD>/,-?,>/*F-^F1)=>)- =F>)@)-.2/SQS/*)=DK/*F*F@1,>)- E,.))-/=,)G/h)-./*F1D+)?>)-/n,ED2 /,)-./máá2ááá/EJ1)@/ì( 1).D/>FO)^)@)-/,)-./?F@=F+,?B/O)^)@ >F?F@)-.)-/1F+DK/1)-^,?/?F@>)D?/>)=,= gç)B/ì1)KB/h)B/n)++DBfpdeeikf)E) }~{uy„u…w‚…wƒuy„u…Šw•u‚u€uxw‚… {~ƒ~„…w‰ˆ„uw€uy„|Šwt|u{uyu {~„~xu€w„…y‚u‰uyw‰~u{wvuyz +?F)@K=O) D?,2/NF*D/ì1)KB/EF*D/ì1)KB/pdeeik )>/)E)/EJ1)@/ED/=)-)M/?)-h) D-D2 }~xu‰uyzw‘~~‰uw„~x…€u„w”~xu{ ‘u{…€w‘~y‡~‰u‘Šw•uuwƒ~ ‰~”u‘w„~€u‚uƒwƒuuwƒ~y @)=DJF-+),12?/*F@,G)>)-/,)-./JGFL ?XDE)*+ gø)-?D/G)E)/O)>?,-h)/>D?)/)>)- *,-.>D-/D?,BM/,^)@/A)@hJ-JB/S)*D= -.2 u{uƒw€…„u‘w‘~‘}|}|yzw‚… yv~uyzw{~ƒ~„…w‘~yz~„u€|…w‚… ‚|‰|yzw˜ˆ€u‘~‚w˜|{…Š gß)-./JGF@)=DJ-)1/kak/EJ1)@B X))*+ )-./*F1)-^,?>)-B/SQS GF@D>=)B/^)-.)-/ED?)-h)/=F>)@)-.2 H3TUVI2 uy„uuwz~‚|yzz~‚|yzw”uyz ‘uyuwžuzuw¯…{„~yw¯ˆƒ„…‰ •~…yzu„uyw¿uz~xw…„|w‚…}~…‰uy +J=/GF@)=DJ-)1/+,)?/)G)/h)M/,^)@ )>)-/*F*F D>=)/(F>^F-/SF*F-L W)=DK/+,?,K/G@J=F=/1F+DK/^),KBM/^F1)= SF*)@D-B/?F@>)D?/>)=,=/E,.))„…yzzuxŠw˜~~‰uw‘~‘}u‰u {~„~xu€wƒ~yz|‘|‘uyw{~}~ X)*+)-./ED/õFE,-./SQS/R)>)@?)B ?F@D)-/Ü(NW/@A) ‰|yzw¯ˆ„uw¯u…ˆŠ =,)G/D?,B/SF@-F1/D1/Þ?E/EDPJ@F?/E)@D @hJ-J/S)@hJ/?F@>)D? X)*+)-.2 6Ñئ§¬7¥Õ§Ñ {~”|‘xu€wz~~”uw{~}~x|‘w‘~ x|‘yvuw‚u…w•~{…‚~yw²uu‡‰ R,*)?/H3àUVI2 >FD>,?=F@?))--h)/1F1)-.2/gSF@-F1 SF E ) ? D / E D = F + , ? L = F + , ? / ? F @ > ) D ? G F h D ? ) ) / , ) . / m á á 2 á á / E J 1 ) @ / ì ( / E D }u‘uwvuyzw‘~‘}u„ux‰uy WF-,@,?/X)*+)-.B/RF@J/=FL @,)-./>F@^)-h)2 ¢ˆ„ˆwx|uw}…u{uw…y…w‚…{~ yv~uyzw|‘u€|‘u€Š iqpo/?F@E)C?)@B/-)*,= , ) G / n , E D B / R F @ J / E ) / A) @ h J J / + F 1 , * }u‰uywºu€vuw¹…ž~†w{~ˆuyz –~‘}uzuw ƒ~z~u‰uy ƒ~xu„…€uyw‘…x…„~wzu}|yzuy K)@,=-h)/+D=)/*F-^F1)=>)-/1).D g(F>^F-/Ü(NW/?F-?,/)>)-/>D?) EDPF>)1/SQS2/gXF1,*2/XF1,*/)E) =>)F1/)EKF/G=))-?,/>/)bo*D /+F@KF-?D>)-/=)*G)D ”|yux…{w°ˆ„ˆwƒu|€wžu‰„|wu{ux ‰u|‘w‘|‚uw¯…{„~yw¯ˆƒ„…‰† ‰~‚|uwy~zuuŠ =FP)@)/1F+DK/EF?)D1/*F-.F-)D/,)-. GF@D>=)2/ì>)-/>D?)/?)-h)B/li_ik/)E) GF-PF.)K)-/1).DBM/>)?)/RJK)-/X,ED )E)/>F^F1)=)-/E)@D/G@J=F=/K,>,*BM >)?)/Q^=/SFG)1)/(SS/WD.)=B/RJK)-F= F@=F+,?2/QF@-h)?))-/h)-./K)-h) ,)-./EJ1)@/?DE)>/O)^)@/ED/?F*G)?-h) (QB/^,@,/+DP)@)/SQSB/>F*)@D-2 £x~8uy‚…u†wx~žu„wu‰|yw ž…„ •~{u„|uyw¯u|‘w˜|‚uw˜u{ st~”u‰w‰…{…{w{~‰uuyzw…y… ?*F )-. deeik/>D?)/?)-h)M/^F1)=/X)*+)-.2 (F+F1,*-h)B/A)@hJ-J/*F*L ADE^J-)@>JB/E)1)*/>J-CF@F-=D/GF@= „~yvuŠw•u‚u€ux†w{|u{uyuw‚… ƒ~ˆ†w‘~yvu„u‰uywƒ~yv~u ‚…‘|xu…†w£tw„~xu€w‘~y~zu{‰uy JGF-@)hF=D+J,-?)/1,/E)D--.D1/)DD?/,?D/E=)F>+/)+.D=))D//,*F YF@>)D?/O)>?,-h)B/X)*+)-. +)-?)K/+)KO)/,)-./h)-./ED?F*,>)- ED/S)-?J@/(SS/WD.)=B/R)>)@?)B/R,*)? ‰ˆ„uw˜~{uw˜u„|€w”|zuw„u‰ yzuyw‰~ƒu‚uwžuzuw‘…yˆ…„u{ ƒ~‘~…y„u€w˜~{…w€u|{w‘~ ^F1)=>)-/>FO)^)@)-/,)-./?F@=F+,?-2L +F1,*/ +D=)/*F*)=?D>)-2/WF-,@,?-h) E)1)*/GF-..F1FE)K)-/ED/@,)-. H3àUVI2HY@D+,--FO=U>P**I {~ƒ~y|€yvuwu‘uyŠw¯~|{|€uy ¯…{„~yw…„|w{~}uzu…w}uxu{uy yu€uyw‚……w‚u…w„…y‚u‰uyw‰~u{† ”|zuwƒ~‡u€w‚…w‰ˆ„uw…„|w{~}uzu… ‰u~yuw•u|{w¯ˆƒ„…‰w užu‚ˆ{ ‘~yz€ˆ‘u„…ww‰~}~}u{uyw}~ ‚u‘ƒu‰w‚u…w‰~|{|€uyw‚… ··w‘~y‚|‰|yzw‰|‚~„uw‘…x…„~ ‰|‘ƒ|x†w‚uyw‘~yz|{u€u‰uy ()*+,-.)-/0)12/3 vuyzw‘~x~yz{~‰uyw˜|{…Š {u„|w„uy{…{…wƒˆx…„…‰†—w‰u„u yvuw‘u‰uyuyw‚uyw‘…y|‘uy žuyuw‘~u€Šw˜~{‰…w…yz…y yu‰uyw|y„|‰w‘~xu‰|‰uywƒ~ ‘~x…€u„w˜ˆy|‘~yw¡ˆz”uw¯~‘ ¯u…ˆŠ t~”u|€w…y…†w¯~‘~y„~…uy –~‘}uzuw{žu‚uvuw‘u ¿uz~xŠ ”u‰w€u…wƒ~„u‘u†w‰u~yu ‘~u…€yvu†w…uw„u‰w‘u‘ƒ|† ”uxuyuywƒ~y‚~‰w‚uyw{…yz‰u„w‰~ }ux…wƘˆy”ux…Çw{~‡uuw”~xu{Š ¯~{~€u„uyw˜~{…w{~‡uuw~{‘… {vuu‰u„wÍ·•¶w‘~yzu„u‰uy ¯u~yuw„~xu€w„~”ux…yw€| {{~~‘| „u{w{uvu ‰u~yuwƒˆ{…{…yvuw}~u‚uw‚… z|y|yzw{~€…yzzuw„…‚u‰w‘~‘ stuvuw„…‚u‰w„u€|wuu€Šwtuvu ‘~yz|‘|‘‰uyw2ýÿwˆuyz {~‚…‰…„yvuw’üwz~~”uw‚…}u‰u }|yzuyw‘…x…„~w{~xu‘uwƒ| vuyzwu„~yv”uu„w|u€‚Šuwtwu‚vuuxuw‰‘w ~ € zuy u„u{wƒˆ€ˆywvuyzw„u‰w‘|‚u€ ƒ~{…uƒ‰uyw}uyvu‰w}~‰uxŠ }…{uwx…€u„w‰ˆ„u†w„uƒ…w„…‚u‰w}…{u „~žu{w‚uywx~}…€w‚u…wûŠ“““wˆ ƒu‚uw¶u}|w‚uyw¯u‘…{Šw•uu x|€uyw„u€|yw‚~yzuyw‘…x…„~ {~‘|uyvuwvuyzw{uvuw…}xuuyžu ”uyz‰u|Šw–uz…wƒ|xu†w…uw„u‰ stuvuw„…‚u‰wz…xuŠwtuvuw„…‚u‰ „~}uyz†—w„|„|yvuŠ uyzw„~x|‰uŠwt~‘~y„uuw·‰€ ƒ~yv~uyzw”|zuw‘~|{u‰w{~ ˜~{…†w¿uz~xw‘~y”u‚…w{ux|uy ‰u„uyvuw‚uxu‘w²u€u{uw·yzz†…—{ ‚… „ u € |wuƒu‰u€w}|u€w„~{~}|„ ‘|yz‰…yw‘~yzu‘}…xw…{…‰ˆ u‘|yw…uw{~yuyzwu‰€… žuy|xw˜|{x…‘…yw‘~yv~}|„ ‰ˆxu€{~‰ˆxu€†wƒ~„ˆ‰ˆuy†w‚uy |„u‘uwƒ~‘~…y„u€w }u‘u yuywxuy‡uŠ ‚u ƒu ‘u‰uyw‚uywu‘uy €uyvuw‚~yzuyw‘~‘}užuw‘u yvuw‘u‘ƒ|w}~‰ˆ‘|y…‰u{… }uz…w‰ˆ‘|y…‰u{…w‚~yzuyw¯u… t~”u‰w…„|†wƒ~‘|‚uwu{ux |y„|‰„ww|‚… ’Š2““wˆuyzw„~žu{w‚uyw‰ˆ}uy |‘u€w‚…w’0wƒˆ¸…y{…Š ‰uyuyw‚uyw‘…y|‘uyw{~‚…‰…„ ‚~yzuywt|w3w …‘wt£¶wvuyz y „ ‰w‘uy|{…uŠ x|‰uww‘~y‡uƒu…wx~}…€w‚u… s£yzzˆ„uw‰~x|uzuw{uyzu„ ˆw{uu„w‰…{…{w‘~x|u{Šw•~ ¶|{…uw„~{~}|„w„u€|w}u€žuw€ux  ~„uƒ…w|º~ |yzŠw uƒ… ƒ~„u‘uw‰ux…w‘~yz~„u€|…w‰~ ¸ z ~ y … v w } ~ { v | ‰ | „u‰|„w|y„|‰w‰~x|uw|‘u€ ‘…‘ƒ…yw•~y„uzˆyw…„|w„~xu€ zwƒ~y„…yzw}uz…yvuwu‚uxu€ ‰u~yuw}…{uw‘~y~‘|‰uyw‰~‘ ”v…‰uyuwz…wy„z~…y”uw‚y…u†w…‰{uwzv|uwy‘u ú“Š“““wˆuyzŠ xu€w„~ }~u‚uuyyvuŠw–ux|wt|wÿwvuyz ˜…x…„uyw‚…wt…yu…†w{~}|u€ |y„|‰w‘~‘}~x…w‰~ƒ~x|uyŠ x~}…€w‚u…wúüw}~„~x~ƒˆyw‚~ ƒu…uxw…y‘… y|‘w |y„ |‰ w } ~ „ u €u y ƒˆ{…{…yvuw}~u‚uw‚…w}užu€ { ~ { u „ † — w „ ~ u y z y v u Š } u x … w „ u { y v u w v u y z w { ~ ‘ƒ u „ w € … x u y z ‚u~u€wz||yw‚…w‚~‰u„wƒ~ ˜~~‰uwƒ~x|wƒ~„ˆxˆyzuy yzuyw£xt…{{…Š € … ‚ | ƒ Š w · u w „ u € | † w ‘~ { ‰ … w „ … ‚ u ‰ w x u z … yu…‰†w‚uyw‘~y‚uƒu„…yvu º~ ¸ z ~ y … v w w ” | z u w ‘~ y z … { u €  ƒ u ‚ u w € u … w ƒ ~ „ u ‘u Š w · u w ‘u { … € }u„u{uyw˜~{…w‚~yzuyw·{u~x yvu„u†—w‰u„uw¯u~‘†wžuzu s¹uxu‘wƒ~‡u‰uuyw{uvu ‘~‘…x…‰…w‘u‰uyuy†w…uw€u|{ ‚uƒu„w‘~‘u‰uyw}…{‰|…„w‚uy ‰uyw‰ˆyˆxˆz…ww„~{~{u„w‚… y‚vuxuuw‘w {Š ‚uyw¡ux|wÎuÀu†w‘~yv~uyz tˆ€uzŠwstuu„w…y…wƒ~yv~uyzuy ‚~yzuyw˜~y„~…w£xt…{…†w{uvu ‘~y‚uƒu„‰uywu…w‘…y|‘†w~y ‘…y|‘wu…wvuyzw‘u{…€w}~u‚u ˜~uƒ…Šwº~¸z~y…vww‘u{…€w…yzu„ stuv‰uˆwy{~‚y…{u…yw{zuwy}z…{uu„ww}x~~‘u „ ~ ‘| ƒˆ{ƒˆ{wƒ~‘~…‰{uuyw‰~u‘u „~€u‚uƒw|‘u„w¯…{„~yw{~‚uyz ‘~y~zu{‰uyw‰~‘}ux…w£tw„~„uƒ „u€w}uzu…‘uyuƒ|yw‡uuyvuŠ ‚uxu‘w„u{w…„|Šwt~„…‚u‰yvu†w}…{u }~„|xw}uzu…‘uyuw…uw‰~€…xuyzuy „…‘wt£¶Šw uƒ…w‘~yzuƒuw‘~ yuyw‚uyw{u{uuywxu…yw€u‘ƒ… }~xuyz{|yzŠw u‰wu‚uwvuyz {…uƒw}~‰~”uw{u‘uw‚~yzuy sºuyzwƒux…yzwƒ~y„…yzwu‚u |y„|‰w‘~yzzuy”uxwƒ~|„w‚uy uu€†wvuyzw‘~‘}|u„yvuw„u‰ ~‰uwxu‘uw{~‰ux…w‘~y~‘|‰uy {~„…uƒw€u…w{~”u‰w‘…x…„~w‘~yz ‘~x…y‚|yz…w‰u‘…†—w‰u„uyvuŠ {~‘|uwƒ…€u‰w|y„|‰w‘~‘}uy„| xu€wu…w‘…y|‘Šw•u‚uw€u…w‰~ ‘~yz€…xuyz‰uyw‚~€…‚u{…Š ‘u‘ƒ|w‰~‘}ux…w‰~w”uxuywvuyz {uvuww uƒ…w„~…‘uw‰u{…€w|y„|‰ „~‡uƒu…yvuw{u„|wƒ~‚u z|x…yz‰uyw•~{…‚~yw˜ˆ€u‘~‚ ­§©ª9¬ ­ w}~‚ˆuw‰~ t~„~xu€w‰~€u}…{uyw‘u‰u ‚…„~‘ƒ|€yvuw{uu„wyu…‰Šwt~ „…‘wt£¶w‚uyw·y‚ˆy~{…uŠw¯ux…uy ¹u…w±u{€…yz„ˆy†w˜~y„~… ‘u…uy†—w„u‘}u€w¿uz~xŠw•ˆ„~{ ‚ƒu|‚uu†ww{ u|v€uuwy}uwu€z‰uuyw‘~ ˜|{…wƒu‚uwýw¡|x…Š ~…‰uy yuy†w…uw€uyvuw}~ƒ…‰…w{u„|w€ux ‰~„…‰uw…„|ƒ|yw…uw„~{~{u„w‚uy {~‘|uw€~}u„†—w„|„|wº~¸z~y…vŠ ·y°ˆ‘u{…wxu…y†w‰uxuyzuy •~„u€uyuyw£twŸ€|‡‰w¿uz~x ‚uyw‰~‡u‘uywu„u{w„uz~‚…w˜~ u…w‰~ƒu‚uw{uvu†—w‰~‘} ¯…{u€wxu…y†w„~{~{u„yvu zw‚…”uxuy…yvuw{~y „u‰w„u€|w€u|{w‰~w‘uyuŠ y u y ¯…{„~yw‚uyw‰ˆ‘|y…„u{w¯…{„~y ‘~yvu„u‰uyw„~„uƒw‘~‘ƒ~ {…w}~xuyz{|yzw{~‘uu‰ŠÏÒÒ×Ú t~‘}u…w„~|{w‘~y‡uz…w”yuvxuuyŠ ‚w…€u…uy…wwv‚u…wy˜~ º~ ¸ z~y…vw‚…w˜~uƒ…w{~xu‘u s ±u ‰ „ |w … „ |w ‘u x u ‘w € u … † u ƒ … w € u | { w ‘~ y  ¯ˆƒ„…‰w˜~{…w‰…y…w‰~„u‰|„uy „u€uy‰uyw€|}|yzuyw‘…x…„~ ª¦«Úª®9Ú ¦ªÛ ‰~x|u†wƒ…uw’2w„u€|yw„~{~}|„ ”u‚…w€u…w„~u‰€…Šw ~„uƒ…w‰~ {uvuw‘~yz…‰|„…w”uxuyw}~}u„|Š x…‘uw€u…w‘~~ƒˆ„‰uyw£…u ‰uxuw…„|w„~|{w‘~y‡ˆ}uw‘~y‡u… …yz…yuyyvuw„u‰w”|zuw„~‰u}|xŠ tuvuw„…‚u‰w}…{uw‘~yz~„…wuu€ •u{‚…žu„…†wƒ~‘…x…‰w¹~žu ()*+,-.)-/0)12/3 ”uxuyw‰~x|uw‚~yzuyw‘~y~}uyz  ~yvu„u†w€u…w‚~‘…w€u…w„~|{ ‚~yzuyw}~yu†w„uƒ…w‘~y‡ˆ}u Î|~{„€ˆ|{~†w„~‘ƒu„wº~¸z~y…v €ˆyw‘~‘u‰u…w„uyzuyyvuŠ }~xux|†w€…yzzuw€u…w‰~x…‘u |y„|‰wƒ|xuyzŠw uƒ…w{uvuw„…‚u‰ ‘~yz…yuƒw{~xu‘uw‚…wºˆzvu z|xuyzuyw‰~‘…{‰…yuy†w‘u‰u ¹…w{…{…wxu…ywƒ~‘~…y„u€ û†üwƒ~{~yŠw¯~„…zu†wu{|‘{…wu„u ƒtuˆ‘ƒ ‚…uyw{|u„|w{uu„ {~”u‰wƒ~„u‘uw‰ux…w…uwyu…‰ }…{uw‘~y~‘|‰uyw”uxuywƒ|xuyzŠ ‰u„uŠwt~}u}†w{~”u‰wº~¸z~y…v ƒ~‘~…y„u€w’“úûwu‰uyw‘~y…yz ‘~‘ƒˆv~‰{…‰uywƒ~„|‘}| u„uwy…xu…w„|‰uw‚~yzuyw‘~yz …uw‘~uy…vw‰u‚~‘| xuyz†wžuy…„uwvuyzwu‰u} u … w ‰u„‰uywƒˆzu‘w²uy„|uyw | €uyw~‰ˆyˆ‘…wƒu‚uw’“úûw{~ z|yu‰uyw‰~}…”u‰uyw‘ˆy~„~ ”u„|€w‰~w„uyzuu‚yuywv„~u„Š~w·{uuwyxwuux…| ˜~uƒ…Š ¥©ª¬Õ¥§©§« tyuzvu€uww”‰u~xu€y…x†—uwy”~zxuuy{ywuvuuŠ€w‚…w„~ €… ‚… w¶…uw…„|w{~„…uƒw€u… yu…w²~{vuu„w‘~xux|…w•ˆzu‘ }~{uw2†ûwƒ~{~yŠwwwwº|‚€ˆvˆyˆ vuyzw}~€u„…€u„…wu‰uyw‚…”uzu }~ƒ…‰…w|y„|‰w‘~y‚uƒu„‰uy t~”u‰wužux†w…uw‘~yzu‰| ²u€‰uyw‘~{‰…w‚uƒu„w‘~ ‚…‚{uuƒu „ u y z…wƒˆx…{…†w‚uyw‚…„uyvu ¯~x|uzuw¿uuƒuywƕ¯¿ÇŠ ‘~yzu„u‰uywxuyz‰u€xuyz‰u€ ¶ƒw3Š0ü“wƒ~w‚ˆxuw£tŠ €u x w { u ‘u w}~|xuyz|xuyz x … € u „ w { ~ ‡ u u w ” ~ x u { w ‰ ~ w u u € w ‰ ˆ „ u † „ … ‚ u ‰ w ‘~ ‘} u žu w } u y v u ‰ w ƒ ~  u … w ‚u … w ƒ ˆ € ˆ y  ƒ ˆ € ˆ y w ‚… w { ~  •ˆzu‘w…„|†w|”uw‚…u†w}~ ƒˆ{…„…°wvuyzw‚…u‘}…xw‘~xux|… ¯~~‘ƒu„†wƒ~‘~…y„u€ ~‰uxuyŠw•~yv~}u}yvu†w{~‘|xu …uw„u‰w}…{uw„u€|wuu€w‘uyuw‰ˆ„u „~y„uyzw„u‘|yvu†wº~¸z~y…vŠ „|”|uyw|y„|‰w‘~‘}~…‰uy ƒ~‡~ƒu„uywƒ~|}u€uyw£•² u‰uyw„~|{w‘~y”uzuw‰~{~€u„uy ‰u…y„uvuyŠvu†w~y„u€wuƒuƒ|yw‡u }º~ }uy„|uyw„|yu…w‰~ƒu‚uw¶|‘u€ ’“úýw„~xu€w‘~‘}|u€‰uyw€u{…x† °|y‚u‘~y„uxw~‰ˆyˆ‘…w‚uy s–ux|w{uvuw‘~y‡u…‡u…wu… ¸z~y…vww€uyvuw‘~~y‡u …„|Šw·uw”|zuw‘~yvu„u‰uyw}…{u ÆÏةجԬÚ¥¦1¬©ÓѦ§ªÔª¦Û  uyzzuwtuyzu„w˜…{‰…ywƶ t˜Ç vu…„|w„~{~‚…uyvuw|uyzw°…{‰ux °…{‰uxwuzuw…y{„|‘~yw„~„uƒ ‚u…wƒˆ€ˆyŠw²|u„w{uvu†wu…w{u”u ‘~‘…x…‰…w‚uvuw„u…‰w}uz…w…y¸~{ |ƒw|y„|‰w}~„u€uyŠw£… vuyzw‚…„~„uƒ‰uyw{~}uzu…wƒ~ vuyzwx~}…€w}u…‰Š {~„uw•¯¿Šws¹uxu‘w¶£•² s¶|uyz|uyzw°…{‰uxw…y… „ˆŠw ~‰u…„w‚~yzuyw€uxw„~ ‡u|‰ ‚uxu€wvuyzwƒux…yzwƒ~y„…yz „u€|yw’“úû†wuxˆ‰u{…wuyzzuuy ‰~‘|‚…uyw‚…uxˆ‰u{…‰uywƒu‚u {~}|„†wu{|‘{…wu„uu„uw{|‰| |y w‚…‚uƒu„†—wƒuƒuwº~¸ •¯¿w{~}~{uw¶ƒü†’w„…x…|y† {~‰„ˆ{~‰„ˆw…y°u{„|‰„|† }|yzuwt|u„w•~}~y‚u€uuuy z~y„…|‰ v Š ‘~y”uyz‰u|w{u{uuyw{~}uyvu‰ ƒ~x…y‚|yzuyw{ˆ{…ux†w„uy{ ~zuuwÆt•Çw„…zuw}|xuyw‚… ·uwu‰€…yvuw}…{uw‘~y‚u ý†’w”|„uw¶ t˜†—w|”uw•~{…‚~yŠ ƒˆ„u{…wƒ|}x…‰w‚uyw~y~z… {|{|ywƒu‚uw„…yz‰u„wü†üwƒ~{~yŠ ƒu„‰uywu…wƒˆ€ˆyw‚~yzuyw‡uu t~}~x|‘yvu†w• w u{ƒ~y „~}u|‰uy†—w‰u„uyvuŠw¹…uw”|zu ¯~x…‘u†wu{|‘{…w€uzuw‘… ‘u„u€‰uyw‚u€uyw‚uywuy„ ‘|xu…w‘~‘}uvu‰uywzu”…w‰~úý ‘~yzu„u‰uywƒ~„|‘}|€uy yvu‰w·y‚ˆy~{…uwÆ·Ÿ•Çw{~‰…„u ‘~ ~‘|‚…uyw‘~y‡u…wu…w‚u… }uz…wƒ~y~…‘uwƒ~y{…|ywƒ~ ~‰ˆyˆ‘…w’“úûw„…‚u‰w}…{uw€uyvu ú“2w‚ˆxuw£twƒ~w}u~xw‚uy …}yuz„†uw‰yz {~}|„Šw˜~{‰…w„u‰ zužu…wy~z~…w{…ƒ…xwƕtdžw ·þ }~„|‘ƒ|wƒu‚uwuyzzuuywƒ~ ƒ~‘~…y„u€w‘~‘ƒ~‰…u‰uy }uyvu‰w†„w~‘u ‘ƒ|w|y„|‰w{~ sx…°„…yz—w‘…yvu‰w‘~y„u€ •ˆx…†wƒ~”u}u„wy~zuuw‚uywƒuu ‘~…y„u€Š ‘}u{u€…ww„~yzzˆˆ ƒ~y~…‘uwƒ~y{…|yw{~„uw„|y •~‘~…y„u€w‘~yv|{|y ‘~y‡uƒu…wÿ0“w…}|w}u~xwƒ~ ‰‰uu‚yuyvwu‘~ ”uyzuywxu…yyvu†w{~~y„u‰w‚… ¶£•²w’“úûwu„u{wu{|‘{…† €u…Šwt~‚uyz‰uyw|y„|‰wsx…°„  u‰wŠƒ|u{w€uyvuw‘~yv~‚ˆ„ ‰uy„ˆwƒ~‘}uvuuywƒ~y{…|yw‚… ƒ~„u‘uwƒ~„|‘}|€uyw~‰ˆ …yz—wzu{w}|‘…w‘~y‡uƒu…wúŠ’û“ u…w‚u…wuy„…yzwƒˆ€ˆy†w…u {~x||€w·y‚ˆy~{…u†wƒu‚uw¯u yˆ‘…w‘~y‡uƒu…w2†ûwƒ~{~yŠ …}|w}u~xw{~„uuw‘…yvu‰wƒ~ ‘~y‡ˆ}uw‘~‘u‰uyw‚~‚u|yuy ¯~‚|u†wu{|‘{…w‘~yz~yu…w…y €u…ŠÏÐѧÒÓ¦¦¥ÔÕÚª×ØÚ®¥ÑÚ ‚u…wƒˆ€ˆywvuyzwu‚uŠw ~„uƒ…† ‘…{wÆúÿþ0NJ ¤ÑØ1¥©Õ§¬¥©Ø¦ØÙ§ °xu{…wu‰uyw‚…”uzuwƒu‚uw‰…{uuy ª¦«Û ‘~y||„yvu†wu{uyvuw{uyzu„ …‚u‰w~yu‰Šw–ux|w…uw”|zuw{~‘ƒu„ ()*+,-.)-/0)12/3 „ ‘~‘u‰uyw}…yu„uyzwvuyzwu‚u =,>)/(?)@/A)@=B/=,>)/CD1*B/ED)/F-..)> ZF+@,)@D/3[V\B/D-D/*F-.)>,/?DE)> G)P)@IB/=)-?)D/ijiBfdcklibcdfiji2 ‚…w{~‰~x…x…yzyvuŠŠ =,>)/G)>)D/H=FG)?,I/G)-?JCF1B/K,L ?F@+,@,L+,@,/*F-P)@D/G@D)/GF-.L S)1),/?D+)L?D+)/)E)/h)-./EF>)?B/PJPJ>B stuvuw”|zuw‘u‰uyw‡u‡…yzŠ *J@D=B/E)-/F-..)>/?F@1)1,/.),1BM/>)?) .)-?D/NJPKD2/])/*)=DK/*F-D>*)?D h)B/)hJBM/?F.)=-h)2 {uyvuw{~ƒ~„…wƒ~‘~yw‰u~„Š ND-E)/=))?/EDO)O)-P)@)/ED/(?,EDJ *)=)/=F-ED@DB/=F1)D-/^,.)/=FE)-. ND-E)/D-.D-/*F-.)>KD@D/*)=) ¶u  … ‚u yu‰w”|zu†w„~yvu„u†— QF@=)@DB/R)>)@?)B/S)*D=/H3TUVI2 =D+,>//*F-^)1)-D/_`aabcdef=D-F?@J- 1)^)-.-h)/>F?D>)/,*,@-h)/mV/?)K,-2 ‰u„uy‰vwu~†w ‰~‘|‚…uyw„~„užuŠ gnF-P)-)/lioocpq/E,)/?)K,-/1).DBM t|u„|w WF=>D/=,E)K/*F-)@,K/>@D?F@D)B =F@D2 ‰„|w…uw‘~x…€u„ )>?@D=/E)-/G@F=F-?F@//>F1)KD@)- g(F>)@)-./G,-/F-..)>/-.JhJ2 ,P)G//GF*)D-/=D-F?@J-/rD-?)/ZD?@D/D-D2 }|u€w‰~‡…žu x‰~‡…xw}|xu„w}~ X)1D>G)G)-B/S)1D*)-?)-/YD*,@B/T R)ED/h)/=,E)KB/>)1),/+F1,*/H)E) H?@D+,--FO=2PJ*I

4!5!5#64#"!6

8ù#6"!;5

44'

79&#ù

89:;<;'


'()*+,-./+0 0123

 !"#$%!& 1

456787  8 IJKLMLNO

123453667 8]^_`a 96:bcde6feghijkjlmlnlophqnpreklnlophshtj;<=l>u?pv@BpwPeDChhCExhdiqthy F

IQRQ

F ;<=>?@ABCDCBE

SLOJRLNO

TUMVQWJMXQ

TJWLRQNOLN

YJZUKJN

YU[U\

F ;<=>?@BCDCHE

F ;<=>?@BGDCHE

F ;<=>?@BPDCBE

F z{|>}>?@BGDCBE

F ;<=>?@BGDCBE

~€‚ƒ„…†‡ˆƒ‰Š„‹‰„Œ†‡‰‡„ŒŽ‰„èéêëìëí Œîïìðñòóô„õô~„ €‘ ‡ ˆ   „ … † ’ “ „ €”„ • – ‘  “ ‘  „ •  ‹ ‰ „ — ˜ „ ™‡    ö÷øùúû÷ ÿ÷ô4÷÷ûô ù3 ÷ÿô þÿ8ÿ00÷úôû8ýþ õ 4þÿ8ôöôüùÿùÿôýþ3 ÷ú8 ôû÷ÿ ÷3þÿ÷ôû8÷ÿ00÷øô þÿ4÷ú÷ÿ ÷ÿ

ü÷ýþÿ01ô234þÿô5ùúô678ô5389÷ýÿù1 ø÷ý ÷ÿôþ þÿý÷3÷ øþ÷ôû8ôøþ3÷83÷ÿô5 ú÷ ô5÷ÿ4÷ÿ01 øþ3÷ ôý÷ÿø÷ôû8úþÿ0 ÷ø8ô 3÷ý

þÿ0 ÿ4 ÿ08ô ù3 ÷ÿôøþ3÷ ôö þ ÷8ô þú8÷ýô ùÿû88ô ù3õ üþø÷3÷1ôü ÷ýô !ôø÷08ôþý8õ þýþ3÷ÿ0÷ÿô þ÷ ÷ø÷ÿôöö! üùÿùÿôû8ô6ôôö÷3ý8ÿ81 ÷ÿ1ôö÷øùúû÷ô þÿ0 ÿ0 ÷ø ÷ÿ û÷ ÿ9÷ô"ôù3÷ÿ0ô þÿ8ÿ00÷ú öþý80÷1ôÿ÷ ùû÷ôû8 þÿ÷ ÷ÿô5÷÷ú üþø÷3÷ô68÷ô þÿþ 8ô÷ý ôøþ3ô÷ý ý 3 ýô þ3 þú÷ ÿ0 ÷7÷ô÷ý÷ôý3÷0þõ û ÿ8÷1ô#$ôù3÷ÿ0ôû83÷7÷ýôû8ô6 '#$ôô+ù ù3ô,ô%÷ ÿô#** ø÷3÷ô ù3 ÷ÿô9÷ÿ0ôþú÷ ÷ýôû÷ÿ û8ôÿ÷÷ô8ý ô68÷ô þ 8ÿý÷ôö÷øùúõ ôö÷3ý8ÿ81ôû÷ÿôû ÷ôù3÷ÿ0ôû8ÿ9÷õ ÷3þÿ÷ô þ3ú÷9÷3ôý÷ÿø÷ô þÿ0÷ÿõ

÷8ôû83÷7÷ýô÷ ÷ÿ1ôö÷øùúû÷ 3þôüþø÷3÷ô þÿ9þú8û8 8ôû÷ÿô þõ ý÷ ÷ÿô8ú÷ÿ0 ýùÿ08ô 3÷ýôøþ38ÿý÷ô þ3ú÷9÷3

þÿû÷ý÷ÿ08ô ÷ ÷3ô4þÿ÷÷ôû8 ÷õ ÿ ÿý÷ ÷ÿôøþÿ9þ ÷ ôýþÿ00þú÷ õ ö÷øùú3þôüþø÷3÷1ôö5ô 5! ôöôüùÿùÿ %÷ú8 ô&÷83 û8ÿ1ô þÿ0÷ý÷ ÷ÿ1 þ þÿý÷3÷ô8ý 1ôøþ 8ú8 ôøþ3÷ ^_`ab cdecfdec_ ÿ9÷ôøþ÷39÷÷ô øþ 38ÿý÷ ÷ÿô5ùú3þ ÿ÷ ùû÷ôøþ3÷ ôû84þ3÷ýôø÷÷ú û84þ3÷ýô5÷÷úô'*ôô+ù ù3ô, ú÷ ÷ÿôøþÿ9þú8û8 ÷ÿ þ3ú÷ø8ô5þ3ý÷ ÷1ôÿ÷ ùû÷ôû8 þõ %÷ ÿô#**ôýþÿý÷ÿ0ôøþú÷9÷3÷ÿ ~;<=>?@A=;B=CDEFG;HIJDE üþø÷÷ô3 ÷þô4 þ ÷û8÷ÿô8ÿ8ôþ0þ3÷ô þÿý ÿ÷8ô5÷÷úô'$(ôö)5ô ÷3þÿ÷ôú÷ú÷8 %8 ôøþÿ98û8 ô5ùú3þôüþø÷3÷ K?@;LMN;KINO=CE?G;PQEJQEFN ÷ý8ý ô øþÿ÷38ô÷ ý÷1ô ÷ý÷ôö÷øùúû÷ þÿ4÷ú÷ÿ ÷ÿôøþ3÷ ôûþÿ0÷ÿ ÷÷ýô8ÿ8ô þú÷ ÷ÿôøþÿ9þú8û8 ÷ÿ P?IR=E;>DI=SQ;<T ÷ ÷ ý ô û8ýþ 8ôû8ôûþø÷ÿô6ô þ ÷7÷ôøþÿ ø÷ÿ0ô þúþ 88 ýþ3 ÷8ýôýþ3 ÷ú8 ôû÷ÿôýþÿ00þú÷ ÿ9÷ BS?EU?E;AN;VWXL;VY ö÷ 3 ý 8 ÿ81ôü ÷ýô!ôû8ÿ8ô÷38 ÷ø÷8ý÷ôöþû ÷1ôÿ÷ ùû÷ôû8 þõ öôüùÿùÿô9÷ÿ0ô þ ÷7÷ <=ICNENG;BD>=I=Z 2ÿý3 8ôö÷øùúû÷ôú÷ÿ0 ÿ0 ÿ÷8ô5÷÷úô'*'ôô+ù ù3ô, øþþ3ý÷ôúù ÷ô ø÷ý÷ÿô þô5 ú÷ û8ú÷ ÷ÿ÷ ÿô5ùú3þôüþø÷3÷ô 83õ %÷ ÿô#**ôýþÿý÷ÿ0ôøþú÷9÷3÷ÿ 5÷ÿ4÷ÿ0ô-.../012/345.60î713809: ~;<=>?@A=;B=CDEF ÿ >DINEC=SP=E;K?@IDU;BD>=I= ù93÷÷ÿ1ô50ùôú3þþ ô÷ 0þ÷ÿ8þôýý÷þø3 ÷÷ÿÿ0ôû ÷÷1 RDECQP;CN[;>DE\=IN;]=PC= 9÷ ÿ8ôÿ÷ ùû÷ô ÷ø÷ú1ô õ ~;BNP=;A=@=[;>DEOD@NANP=E ÷ 38ô 8ÿô÷÷û81ôû÷ÿ

8ú8 ô ÷ø÷ú1ô ÷ÿ [DED[QP=E;]=PC=;R=IQG üøþ ú 8÷ÿýùô""!ôöþû ÷ÿ9÷ JQ[@=S;CDIU=EFP=;RNU= ghijklmnopnqrojsgmtolimqhtiuqlgo RDI ÷ û ÷ ú÷ô7÷30÷ôüþø÷3÷ gshvshowoxmnkhqlpmymz{|}{m~€‚{ƒm~„…€m†{‡}mƒ|ˆ|„‰„ŠmŠm‹Œ|{‡}mmtŒŠŒ‚ C=[R=SZ 5 þ3ú ôû8 þý÷ 81ôøþ3÷ v„|„‰{‡Žmt‰{mh{‡Œ€{‡{‡}Žmx{~{ƒ{‡mn{ƒ‡„~Žmx{…Œˆ{ƒ‡mx€{ƒ‡ŽmnŒ~{ƒm‘’r“”•

š›œžŸ ¡¢›£¤Ÿ ¥œ¦ ¥§¨© ª¨Ÿ«¬

­®¯°±²³´°µ¶·¸²´¹´º»¼½¾¿À´ÁÂÃÄ´ÅÆǻȽ¿´ÅÀÉ»Ç ¯Ð»É½¿´ÐÆÙÆǽн½¼´¿Æ¾ËÆÉÌ¿³´ÆÅѽ¿´À¾½¼Ï ÊƼ»Ë´Å»¼»ÉÌ˴ͽ¼¿Èƾ´É»¾Ì´ÎÀ¼ÏÐƾ´Éƾ¼ÀÑÀÇ´¯Ò ÑƼÌÅѽ¼Ï´ÇÌн¹ÇÌн³´Ø½Ð¼»´¯¼ÏÇ»¼Ï´·½ØÌ´Áââij ÓÔÃÕ´Ö×´¿»É½¹¿»É½´Å½ËÌдÊ̾½¼Ï´Î»´ËÆɽ¾½¼Ï º»Ë¼Ì´ã»ä½¼Ï´ÁÛåij´µÆ¼»´Áâæij´Î½¼´ç½¾ÊÀ¼À´ÁÝÔį¼¹ ÉƼÏÐÆǼؽ³´ÒÌÐÌÈ´ÍÀ¾ÀÎÆ˽¼³´ÒÆ˽´µ½¼Î̹ ÏÇ»¼Ï´·½ØÌ´Áââij´º»Ë¼Ì´ã»ä½¼Ï´ÁÛåij´µÆ¼»´Áâæij ǽ¼½¼Ï³´­ÆٽŽ¿½¼´Ú½¿»¼Àų´­½ÉÌѽ¿Æ¼´­Ç½¿Æ¼³ ν¼´ç½¾ÊÀ¼À´ÁÝÔÄÞ´ÖÆÅ̽´ÐÀ¾É½¼´Î»Ç½¾»Ð½¼´ÐÆ µÖ¸Í´ÖÀƾ½ÎÊ»´°»¾¿À¼ÆÏÀ¾À´­Ç½¿Æ¼Þ ÚÌŽ¿´ÁÛÕÜÓÄ´ËÆл¿½¾´ÑÌÐÌÇ´ÛÝÞÃÃÞ ßÖÆ¿Æǽȴ¿Æ¾ÑƾÀËÀг´½Ë½Ñ´È»¿½Å´ÅÆÅÉÌŹ ÍÆŻǻдÅÀɻdz´çƾ̴Í̾¼ÀÅÀ´ÁÂæij´ä½¾Ï½ É̼ϴÐÆ´½¿½ËÞ´àÀɻǼؽ´ÅÆǽÊÌ´ÐƼٽ¼ÏÞ´¶¿Ì´¿½Î» ÒÌÐÌÈ´ÚÆ¿½Ð´­»ÎÌdz´ÒÆ˽´­½¾½¼Ï½¼Àų´­Ç½¿Æ¼ À¾½¼Ï´ÉÆǽʽ¾´ÅÀÉ»Ç޴ֽؽ´ËÆÅѽ¿´É»Ù½¾½´ÎƼϽ¼ ¸¿½¾½³´ÅƼϽ¿½Ð½¼³´½ä½Ç¼Ø½´ÅÀɻǼؽ´Î»Ñ»¼Ê½Å ؽ¼Ï´ÅƼϽʽ¾»¼Ø½Þ´­½¿½¼Ø½³´Î»Ë̾ÌÈ´ÅƼÏƾÆų ÅƼ½¼¿Ì¼Ø½³´µÆ¼Î»³´Ø½¼Ï´ÅƾÌѽн¼´Ë½Ìν¾½ ŽǽȴλϽ˳á´Ð½¿½¼Ø½³´ÚÌŽ¿´ÁÛÕÜÓÄÞ ÐÆÅɽ¾´µÆ¼»Þ´ÁÀνÄ


0123 š•›œ˜žŸ—˜ ¡˜•¢šœš˜£¤ ¥ ”•–•1•—˜™((‘’“(

& '!"#$N%

& '!"#$"%

& !"#$"%45678699

+,-./

90 123943567898:;:<:=>6?<>@39:<:=>6A6B8:C>D>E3!6"6F#6$27?B6 !"#$"% N% G66H38;3I6JD9>@8K3L:=M3E3;93

„…® ° ª † ® ¯ ‡ ˆ ª ‰ ® ° ± © ® Š ‹¨ŒŽ°Ž­ª³´° &

(

()*

&

{|4}0(~2, € * 8

+ 878)79  9 + &P78 

79 7 *7 9  9  

*+ 87" 67+78  , , 9 ) % 9   678 * 9  79 8767 )# , 9 , € # 88   ~ &P + "  # P+ -9 ~ !+ 79 6 87 )  79 7)7 

7* 8 ‚ #79 # 9&. * * 8 + 67+

8 *  87+ * + )79) 

 * } , ƒ (7+

+  8  9  9 * "9 *

 # 790 P9 8 !& 8 + 9 + 69 #  } # + 8

,  7))9 # 8 € * 7"8* # '

 7

 7#  8 8 78 "  ) % 9 687 6 ~ 

 * ~ &P

*~| #  + # 86 9 49 P" 677*  "  *, 9 7 #* & 4 96

~4}!~|{%7 /P + , € * &( 

79 * 7"8* # '

* 

+ 78 , 9 , ) # 87" 769 #  ) 8 + 7)7 9 & +  7 * 67 ~  678)   ~ 7 # , 9 , ~ &} 9 7" * )79 8 6*# 6 * # 867 , 9 , } 2* *87 * + &  7)7) 679  798 !& 67 79" 679 ƒ% 6, * 8 7) # * 8

79 7)8

+ 97 8  9 +  7* #)797 9 87  8 *

 + 9 * * 6, 9 , 8 687 ~ 877 * 87*&  ~ & *

 + 9 P 9 , € * 79 7) , *+ ~  8796 )  8 *7#P* 9 $ 9 , *78) + 79 9 9 (.79 ~ 87* * 3 9  * 8  388

-#7

67 97  % , 9 , +  878 * #87"  8 - *7%79 !P#7 8

&07% +  9 , € * 4

97

4** %7 P9 ) + 7 * 79 7) " 977 4  7-9#797

7

 79 % 6 ! 7*9#9  +  4* 

9 *

76774!& 87 , * 87 # 9 678)79  P787 9 

 )79 8 )79

 * ~ & 76 7 87 *+ ~ 6 /}  6 6 87  79 kl(79 8) 7. *m * 8) 8 7  , # 9+

†‡ˆ‰‡Š‹ŒŽŠ‡ abcdefegheijekilmfnhegkde

opqpr stprpg ulreg vecrgnq wldex

yz{|}~€ ‚‚{zz€ ‚ƒ{yƒ~€ ‚„{z‚~€ ‚…{ƒ|~€

+,-./01OPQRS0TUVPWPXO/-/QR/0UPQYZP-P[0S\UQ]U^_`

¦§ ¨ © ¨ ª « ¨ ¬ ­ ® ¯ ® ° ± ® ° ª ² ® ³ ´ ¬ !"#$ ‘’“”’“•“”–—˜™““–š–›œžœŸ Ÿ–¡ Ÿ–¢£¤¥¦¥§–¨ ¨ ¦ Ÿ–© ¦ª « Ÿ–¬­®¯c°e±²³´de£¤ ©¥© Ÿ–¡µ –¶£¦¢   ¥Ÿ·¥©–« ¦· « Ÿ–¸a­°d¹º––»¥ ¡–‘¥§  ¡–¼ª ¦œ½¥¡¡œŸ–¾—¡œŸ¿–¡œ––§ ¤  Ÿ–¶£¤ © ŸÀ–© Ÿ·µ¦––¬­®¯c° ±²³´dº–Á¥ ·–¾ÂÃÄſƖ—¡œŸ–ª ŸÀ–¡¥¤¥–¶£¦© Ÿ·µ¦–¡œ–Á ¤ Ÿ–¼¥¡œ¦ Ÿ–ÇȖ–¾¡¥¤¥–© Ÿ·µ¦–¸a­°d¹¿–¡œ Ÿœ ª  ¢£©œ· ¦–ž¥©¥¤–ÈÉÆÊʖ¡œ–¦¥ §Ÿª –Âɖ•À¥¢·¥¢–ÂËËÖ§œŸÀÀ –©µ –¡ Ÿ–£ŸœŸÀÀ ¤–Â֕À¥¢·¥¢–ÂËËÃÆ —¡œŸ–¡œ © © Ÿ–·£ž ·–ž ¡ –ž£¦œŸÀ · Ÿ–̗͖ӝ£¦¡£©  Ÿ–Ï™–ÂЖ•À¥¢·¥¢–ÂËËÃÆ

Íϙї“ÁҔÁ•ÄÑϕ‘•¼ÍҖ•˜ÌÓ

ëìíîïîðìñòóôõòö÷îìøîðîùìúöîûøîðìüòýîþìÿôõ÷òýî

{|4}0(~20 ) 9 + 87 8796 7 9 # ) + 7* #87 

 8 9 4

 + 9 + 78797 0 679 8 * + & 97 + 78 

4~!7

9877* 9 * )  * 9 9 + 7

878)79  76 |748 !

&4

 ) 9 + 7

9 879 # 79 7) 7) 

8)*, 9 + 9 7)7) 9 %7 79 8 7) ) 8 * 79& 87 678) )7 9)7 9 79# 6 /2 8 86  97

7P()7*8 67 

6 *67 # 88 9

+ 878)79 679+ 

6  6 + 87+7) ) " #+ 9) 9 )79)  79"  7

9ƒ% 649 * 89

+ & * & 

" 877  97879 # * 8

+ 9 ) 9 + 79 9 9 7

87 9 (7 97

 9 7

9 69 ,  79 7)" 877* 99

 7) 677 ) #, 7

87* 76 |70 78 9 7" * 7 67879 # 7

9&7879 #7 # } 2* *8779&797 878)7 

" # 9 6 8 87867*69 6 + 6 79 6  6 67* )79*

 6 + 6*8  9)  87+7* /(#)79 6 + , * . 7

7 -* 7

9& (79 9 ƒ/ 7

9}7* #}79" 7" " # . P7679 7 # -* 7

9 78 (7978 9

7" " # . 4

 

ƒ 878 6 0 ) !* *&}79" 678 /P678) 0 + 7

9 * * & ) 79# 6, 9 

6 *6 9 67 9 9

49 87  697

7+ * # 88 9

+ 8 + 9 7

 # 7* + + 67* 87 ) 7, + , 9 9 )79) 

7 7"* + 79"  7

9&P7) )7

9 * 8* 9 * 8 # "9 *

&7 !

µ¶·µ¸¹º»¼½¾¿ÀºÁºÂÃÄÅÆ ÐÆÊÎÃÕÃáÙÆÄÆÏÊÛÆØÏß P +  #8  67" , * ÌÍÃÈÆ ÇÈÉÇÊÇËÌÊÌÍÃÎÃÊËÏÐÑÆ 78) Î Ã Ê ÏÖÆáÙÆØÎÆÏÊÕÃÅÕÆØ * +  # 9 8 9 + ÕØÐÆÏÓáà ÒÓÅÏÓÊÔÆÎÕÆÏÆÊÖÆÏÓÊÕÃ× Ê ÙÆ ÑØÙÅÑÏÆÊØÕÄØáÃ4Æ 7 6  7 " 

  ÐØÆÏÖÆÊÐØÙÃÑØÎÕÆÊÕÃÚÆÓÆØÊÕÆÎ× ÇÈÉÇÊÇËÌÊÐÃÏÓÆÏÊÆÓÃÏÐÆ ÕØÊÕÎÆÏÐÆÛÊÜØÚÆÜÊÈÃÑÕØÚÆ áÃÏÐÃÏÓÆÑÎÆÏÊÙØÐÆÄÍÊÎÃÏÃ× ÕÃÏØÛÆØÊÉÙÊÝÞßàÊáØÛØÆÑÊÍÛÃÜÊÂÃ× ÓÆÑÆÆÏÊÈÑÃÕØÐÃÏÊÉËÊáÃÏÖÆá× âÆÎÕÆÆÏÊãØÏÓÓØÊäÂÃâÆÄØåÊÇËÌ ÙÆØÎÆÏÊÎÃÄÃÑÆÏÓÆÏÊÎÃÄØÐÆÎÜÆ× QRS T S U V WXY Z U [\]W\U ^Z T _ Z WZ ÄØÐÆÎÊáÃáÃÏÅÜØÊÙÆÏÓÓØÛÆÏæ ÐØÑÆÏÏÖÆÊáÃáÃÏÅÜØÊÙÃáÆÏÓ× `a b c d e fg hfe fi j ËÆßÊÐØÙÃÑØÎÕÆÊÕÃÚÆÓÆØÊÕÆÎÕØ ÓØÛÆÏÊÂÃâÆÄØÊÇËÌÊÎÃÙÆÐÆ ÐÆÛÆáÊÎÆÙÆÕØÄÆÕÏÖÆÊÕÃÚÆÓÆØ âÅÆÏÓÆÏÊÄÃÑÕÃÚÅÄßÊÄØÐÆÎÊÄÆá× äÑÆÙÆÄÊÙÆÑØÙÅÑÏÆåÊØÕÄØáÃ4ÆÊÐØ 4ÆÑÄÆ4ÆÏæÊÂÃÄØÐÆÎÜÆÐØÑÆÏ× ÂÃÄÅÆÊÈÆÏØÄØÆÊÈÃÛÆÎÕÆÏÆ ÙÆÎÊÄÃ0ÃÄÆÎÊÐÆÛÆáÊÚÅÎÅÊÄÆáÅ ÐÃ4ÆÏÊÐÃÏÓÆÏÊÓÅÚÃÑÏÅÑÊÐÆÏ ÏÖÆÊÐÆÛÆáÊÙÃáÆÏÓÓØÛÆÏÊÕÃ× äÈÆÏÙÃÛåÊÈÃÑÄÆÏÐØÏÓÆÏÊÈÃÑ× ÖÆÏÓÊÜÆÑÅÕÊÐØØÕØÊÕÃÄØÆÙÊÆÐÆ ?ÍÑÎÍáÙØÏÐÆÊÇËÌß@ÊÎÆÄÆÊÌÍÃ× ÚÆÓÆØÊÕÆÎÕØßÊØÆÊÚÃÑÆÛÆÕÆÏÊÎÆ× ÕØÚÆÊÕÃÛÆáÆÊáÃÏÓØÎÅÄØÊÎÍá× ÄÆáÅÊÂÃâÆÄØÊÇËÌæÊ1ÆÏÖÆÊÐÅÆ ÎÃÊáÃÛÆÛÅØÊÙÃÕÆÏÊÙÃÏÐÃÎ ÑÃÏÆÊÆÓÃÏÐÆÊÙÃáÆÏÓÓØÛÆÏ ÙÃÄØÕØÊÇØçØÕØÊèÄÆáÆÊÞéÝÝÊÛÆÛÅæ ÕÆÎÕØÊÄÃÑÎÆØÄÊÎÆÕÅÕÊÎÍÑÅÙÕØ ÎÃÙÆÐÆÊABCDEF=GHIJK<=LÅáÆÄ êÆáÆÊÙÍÛØÄØÎÅÕÊÈÇË×ÈÃÑ× ÖÆÏÓÊáÃÛØÚÆÄÎÆÏÊáÆÏÄÆÏ äÝMNOåæ kl(79 8) 7. *m 2ÅÙÆÄØÊ2ÆÏÄÅÛÊËÐÜÆáÊ3ÆáÆ4Ø ÖÆÏÓÊáÃÏÐÆÄÆÏÓØÊ5ÃÐÅÏÓ CVD[CUEFGHVD[ Âà ÌæÊ3ÆÎÕØÊÄÃÑÕÃÚÅÄ ël/u2yor7s87r79:; ÆÐÆâÆÛÆÄÜØÊÊÇË 3ÃÎÑÃÄÆÑØÕÊÄØáÊ6ØÎÆÏ 012342467879 7 07 79 4  :<uzur9wptor4o=o>q 6ÃÑÐÍÊÂØÕ4ÆÑÆÊÐÆÏÊ2ÃÏÐÆ× 8 !87" 679# " 3996 $ %#3$!&4 '

ÇÆÜÍÏÍÊÅÏÄÅÎÊáÃá× 3$( # 9 8) ) #  #87 87*  2ozr?uwy@qr?ow33q0ow ÜÚÆÃÑÑÆØÎÊÄÆØáÊ ÏÊÎÃÄÃÑÆÏÓÆÏÊÄÆáÚÆ× 8 9 7"  7" 6 & /u5o2qr79:A ÜÆ Ïæ 2 8 + 7 7+ 6 *87" 

 79

) ël:<uzurpq?utqzvo 3 Æ áÙÆ Ø Ê Õ Ø Æ Ï Ó Ê ÙÅÎ ÅÛ Ê Ý Þ æ × ( * * 8 6

 + 7) 7  7* vuBo3oqrvozvqrpo0o= 79   79

) 79+  # 9&( # 9 6 ÞÞßÊÌÍÃÎÃÊÚÃÛÅáÊáÃÏÅÏâÅÎ× 87 & 87 6 7 # 9 7 7 77" 

zovyvrvzowpo0r@qBo@ ÎÆÏÊÚÆÄÆÏÓÊÜØÐÅÏÓÏÖÆÊÐØ 8796  7 % 7 , 6 8 9& 5Ã ÐÅÏÓ ÊÂÃ â Æ Ä Ø ÊÇË ÌÊÐÆ Ï poworsutvqBo ( # 9 87 * 7 # 9 Ñ ÅÆ ÏÓ Æ ÏÊ ÒÕ ÙØ ÐÕ ÅÕ æ Ê 7 8Æ Æ 9 ß ël:<uzurBut@o0ow3owrzu ÕÆÖÆÊÚÆÑÅÊÚÆÛÆÕÊ:;:<=ÕÆÖÆ 7 6779) 

- &.

" 8796 

6 9 9+ " 6 /u5o2qrzotuwor=u=q=?qw áÃÏÖÆáÙÆØÎÆÏÊÙÃÑáÍÜÍ× 87" 697 7*7 )87 9 &/ * 6 86  vqpow3r?otq?ytworqv2q=u>o ÏÆÏÊáÆÆ9ÊÐÆÏÊØ>ØÏÊÎÆÑÃÏÆ ÙÆÓØÊØÏØÊáÃáØáÙØÏÊÑÆÙÅÑ kl(79 8) 7. *m

nopqrstuvupuwrxytyz

/uwo0r1otzu2qw3r4u5ozr/u6q0

%&'()*+,%-&)*&.

P}1€42P  )

" # 9 8 9 8 9 7 878)79 67 * 8 7 &P7" 7% *P - 9 7 98

79*6 + )

87" )7 *)  7  ** * )9  #877* 8 9 7 # 6 + 87 & * 8877* 7 )79" * 8 9  697 # 8 9 7 € +87 )

)7978) + 9 ) 9 ) 9  *& + 8 

87" " 9 )+ & Íϙї“–ÁҔÁ•Ä̒“˜Ï•–Îϙ¼˜™•“ÍÒ / (7  +  *  " *  ) 9  

7 9  " * * )79#

*)" ›’˜—™–‘’¼™Ïϖ–Ïœ¶¥ Ÿ–µ¦ ŸÀ–ª ŸÀ–£ŸÀ · ¢Ÿ  © Ÿ–•©¢œ–‘ ¢ª ¦ © ·–ÓµÀª –¥Ÿ·¥© 6 %76 879 8 *ƒ" 9679786 + * 7/ * )7 9 7

 7'7*  8 *ƒ € ++ ӝ Ÿ¥¢œ  Ÿ–¾•‘—ο–‘£¢œ¦–£ŸÀÀ£¤ ¦–¢ ¤ ·–À œ¶–¡œ–Íœ·œ©–“µ¤–Îœ¤µ£·£¦–ÓµÀª © ¦· º–Á¥ · 9 ) 6 *€ + &

 #)79 )7 8 "787 ** ¾ÂÃÄÅ¿–¢œ ŸÀÆ (  9 7* # 9 P7678)79   * )9 7" P7678)79 #* * &+ !

úïÙöìñîõîþìøòìÿÚÛìÜÙïîìÚôûÝöþîÞîïòõöîû

ßàáâàãàäåæçåèéêëàåìíîíàêàïàäåðäñðïåìéäéá

òóôóõö÷øùóúóûöüøýóþöÿö÷0ø123ø45úöøõóüöþ6ùö÷øùú5õø7öÿöü8 òóü6÷99öø ÷ú õøùóõöÿö÷–9ø6÷6øôó ó÷ üö÷øôóÿ 6÷úöö÷øüö÷ ö ó÷9ö÷7öûõö÷øôó÷75÷5ÿøôó÷99ö÷ú6ø7öÿ6øô6üöõøõóû öÿ9öøôöù6ó÷8 Ô¶¶¼Õ½À¸»¶¼ºÂÍÍÑÐØÏÆÄÍÑ ÐØÆÎÆÏÊÙÃÏÐÍÏÍÑÊÙÃÏÓÓÆÏÄØæÊ8ÃÕ× ÈÃÏ0ÆÑØÆÏÊÐÆÏÊÈÃÛÃÕÄÆÑØÆÏÊÇÍÏÍÑ ÎØÙÅÏÊÎÍÏÕÃÎÅÃÏÕØÏÖÆÊÆÐÆÛÆÜÊÐÆÑÆÜ ÇÆÑÆÜÊ3ÅÎÆÑÃÛÆÊÈ8ËÊÂÍÄÆßÊêÍÍÑ ÄØÐÆÎÊÚØÕÆÊÛÆÏÓÕÅÏÓÊÐØÄÑÆÏÕ9ÅÕØÎÆÏ ÖÐÖÊ1ØÐÆÖÆÄÅÛÛÆÜßÊáÃÏÖÆáÙÆØ× ÛÆÏÄÆÑÆÏÊÜÆÑÅÕÊáÃÛÃ4ÆÄØÊÙÑÍÕÃÕ ÎÆÏßÊÄÃÑÜØÄÅÏÓÊÕÃâÆÎÊÝ×ÊÒÓÅÕÄÅÕÊÛÆÛÅ ÛÆÚÍÑÆÄÍÑØÅáÊÛÃÚØÜÊÎÅÑÆÏÓÊØÊâÆáæ ÙÃÑáØÏÄÆÆÏÊÐÆÑÆÜÊáÃÏØÏÓÎÆÄ èÙÆÖÆÊÅÏÄÅÎÊáÃÏØÏÓÎÆÄÎÆÏ ÐÑÆÕÄØÕæÊ3ÃÐÆÏÓÎÆÏÊâÅáÛÆÜÊÙÃÏÐÍ× ÕÄÍÎßÊÛÆÏâÅÄÊÖÐÖßÊÆÐÆÛÆÜÊÐÃÏÓÆÏ ÏÍÑÊÕÅÎÆÑÃÛÆÊÙÃÑÊÜÆÑØÏÖÆÊÜÆÏÖÆÊÐØ áÃÏÓØÏÓÆÄÎÆÏÊÎÃÙÆÐÆÊÙÃÏÐÍÏÍÑ ÎØÕÆÑÆÏÊ×é×ØéÊÍÑÆÏÓæ ÑÃÓÅÛÃÑÊáÃÛÆÛÅØÊÛÆÖÆÏÆÏÊ383æÊÈ8Ë 7ãØÓÆÊÜÆÑØÊØÏØÊÕÅÐÆÜÊÆÐÆÊÙÃÑ× ÂÍÄÆÊÄÃÛÆÜÊáÃáØÛØÎØÊ KK=DK=ÙÃÏ× áØÏÄÆÆÏÊáÆÕÅÎÊÕÆáÙÆØÊØééÊÎÆÏ× ÐÍÏÍÑÊÆÎÄØ9ÊÖÆÏÓÊÐÆÛÆáÊâÆÏÓÎÆÏ ÄÍÏÓßÊÆÄÆÅÊÙÃÑÊÜÆÑØÏÖÆÊÑÆÄÆ×ÑÆÄÆÊÝéé 4ÆÎÄÅÊÄÃÑÄÃÏÄÅÊÐØØÏ9ÍÑáÆÕØÎÆÏ ÎÆÏÄÍÏÓß@ÊÙÆÙÆÑÊÖÐÖÊÕÆÆÄÊÐØÎÍÏ× ÄÃÛÆÜÊáÃáÆÕÅÎØÊáÆÕÆÊÐÍÏÍÑæ 9ØÑáÆÕØßÊLÅáÆÄÊäÝMNOåæ 3ÃÛÆØÏÊØÄÅßÊÃçÃÏÊÐÍÏÍÑÊÐÆÑÆÜ ÇÃÏÓÆÏÊÐÃáØÎØÆÏßÊÙÆÕØÃÏÊÖÆÏÓ áÆÕÕÆÛÊÙÅÏÊÐØØÏÄÃÏÕØ9ÎÆÏæÊ2ÃÕÍÎ Íϙї“–ÁҔÁ•Ä̕¼•“–¼•ÎϙĘÒÎ áÃáÚÅÄÅÜÎÆÏÊÄÑÆÏÕ9ÅÕØÊÐÆÑÆÜÊÅÏÄÅÎ ‘’ “™ › ™ ¼ – › £ · ¥ À ¢ – › ‘™ – ε ·   – Ó µÀª © ¦· –£ŸÀ£I£© ÕÃáÃÏÄÆÑÆÊÐØÛÆÖÆÏØÊÐÃÏÓÆÏÊáÃÏÖÃ× kl(79 8) 7. *m ž£¦¢£¡œ  Ÿ–¡ ¦ §–¡œ–›‘œ–ε· –ª  ŸÀ–£Ÿœžœ¢Æ

˜ÒΖ›Ï™


97  45647

0123 

^_`abcdef`bghbhcifbjgkg_hbl !"#$%!"!&'!"('&)!*!"*'+(!)*"*',!"!#!#$")"-).!%!/"0+12)3)"4!'+!/"53*),'-!61&%!(!+*!7"8!)("!&'!"('&)!*! .',8!&!"#','+)*!/!7"3-!3*!7"$)2'+3)*!37"(1,$)*!37"1+&!)3!3)7"!".!)9.!):"()+),(!"*$.)3!"*'*!&"+';!!"('&)!*!%! ('"<!+)!"0!&)=+)8$">1&?!7"3'8'.$,"!&'!"('&)!*!"),$.!)@&'!"('&)!*!!"!(!"),$!*")"+$8+)(">1&?!"<!+)"5)@

ABCDCEFGDCHBL"+'!(3)M*+)8$?1&?!@;1,N*+)8$?1&?!M&,!).@;1,N*+)8$?1&?!M%!/11@;1,@ !"?$&!"8)3!",'&/$8$&)"O)!")"*'.'#1L"PQRS9TTRUVR"!*!$"WXW"L"PVYVUZVUVYVY@ IJKCEL=+)8$">1&?!7">!.!">''+!."W$)+,!"[1"TQ"\1*!8!+$7"]11($3$,!7"\1*!61&%!(!+*!@

mnopqrstusvwxpqrvyszsvw{|}wup~€w‚wƒrw„…p†sv ‡ˆ‰ˆŠ‹ŒŽ‘’“’”“Œ•– ®“•—Ž‘”¢‘ªŸ—ž‘¥¯±³ —“Ž£ £•­‘ª“¨•Ž‘¢•¨– —Œ•Ž­‘¹ª“’ž‘£ŒŽ‘—“Œ •– Ž—•‘˜™š‘“–›œ‘“”žŸ •‘¡Ž– œ¦‘¢•‘Ž—ŒŽ«‘´•¢•§‘µŽ“”£§ Œ”Ž‘—‘”žŽ¨§º‘— Ÿ—‘Ÿ•‘«Ž‘’ž¢‘¢Ž‘—ž­ ¢£Ž“¤•‘¥¡¦‘¢Ž‘’“ “¤– ¶“Ž—•§‘·ŒŽ§‘¸’žŒŽ§‘©•– “—ž‘”Ž•—§‘®žŽ¬£Œ£­ ª“¨•Ž‘“ŒžžŽŽ‘Ÿ•¤ —Œ•Ž‘”“Œ’•ŽŽ‘—Œ¢•¤•– ¢Ž‘®“ “Œ“Ž­‘®“¤ž žŒž¨Ž ©“ŽžŒž—‘¢•§‘—“’‘“•– ”ž ‘—“Œ½§º‘—Ž«­ £Ž §‘”¢žž¨Ž‘©ŒŽ“Ž§ ”“Œ’•ŽŽ‘—“Œ¤“Ÿž—‘’“Œž”– —Ž‘—“Œ¤“Ÿž—‘¹©“Ž¬•Ž—• ®“•—Ž‘•Ž•‘ŸŒž‘¢• – ©Œ£¢¢•§‘ª“«“Ž§‘ª “’Ž§ Ž‘”“Œ’•ŽŽ‘—Œ¢•¤•£Ž ­ ¢Ž‘©“ “¤—Œ•Ž‘»“Œ’– žŽ‘—¨žŽ‘•Ž•­‘»¢‘—– ’“Ž“ Œ‘Ÿ“ŒŸ•‘’¬’ ¹®’•‘’“’• •¨‘”“Œ’– •ŽŽ‘šŒ¢•¤•£Ž º­‘š“’ ¨žŽ‘¤“Ÿ“ ž’Ž«‘¨Ž«‘”“Œ–  £’Ÿ‘”“Œ’•ŽŽ‘—Œ¢•¤•£Ž ­ •ŽŽ‘—Œ¢•¤•£Ž ‘Œ“Ž‘•– —“Œ¤“Ÿž—‘—‘¨Ž«‘žŽ—ž ’•ŽŽ‘Ÿ•¤‘¤½­‘¼’žŽ ®“•—Ž‘—“Œ¤“Ÿž—‘¢•“ Œ‘”¢ Ž•Ž‘’“ “¤—Œ•Ž«­‘ª“– Ž–Ž­‘¼’žŽ§‘¤“’ž “Œ“Ž‘—“Œž¨§‘’‘¢• – ¯°–¯±‘²ž¤—ž¤‘¢•‘”“¢žž¨Ž ŒŽ‘•Ž•‘Ž‘”“Œ’•ŽŽ ”•¨‘¤“’•¤ ‘Ÿ”§‘•Ÿž žŽ‘¢“ŽŽ‘”“Œ’•ŽŽ ¤“—“’”—­ ŸŽ«‘«Ž‘’“ŽžŽŽ ¢Ž‘Ž–Ž‘Ÿ•¤‘’“ “¤– —Œ¢•¤•£Ž ­‘¾¿ÀÁÂ

@ABCDCEFGHIHJEKLMHNE@CICGOCPEKAGCNLEQAJLPD

îÆÇïÛÇ“Ž¬Œ•‘—“’”— ’“ žŽ‘“Œ½‘¤’‘¢“ŽŽ Œ¨‘µž‘»•Ž¢ž ­‘´£¤•‘¤“Œ“– ¤¤•‘ñãÑòñÐóÒ¢•‘£’” “¤‘® • 镤—‘žŽ—ž‘’“Ž•’—•‘ •ŸžŒ —•‘»£¢Œé•¤‘”“Ž“ £ ‘µž —Œ•—‘»£¢Œé•¤‘©Œ•é•¤‘»ž—•¨ ª“ Ž‘¢Ž‘š“ ‘©Œ•é•¤‘»ž– •Ž•‘—“”—‘Ÿ“Œ¢‘¢•‘”•Ž•Œ —•¨‘•Ž•§‘²Ž¢‘Ÿ•¤‘’“Ž¨žŸž– ¨•Œ‘”“Žð‘©žŽ•Ž‘—“’”— »•Ž¢ž ­ «Ž‘¤—ž‘•Ž•‘”—ž—‘¢•žŽ½žŽ• ®¨ž¤ž¤‘“•—Ž‘ñãÑòñÐóR ½ Ž§‘¢“—‘¶ •‘ß“¤‘¶“– Ž•‘”“Ž“ £ ‘’“  ž•‘Ž£’£Œ Ÿ“Œ¤’‘—“’Ž–—“’Ž‘²Ž¢ »£¢Œé•¤‘©Œ•é•¤‘»ž—•¨‘’“– ½•¨Œ½£­‘¸•‘•Ž•Ž‘’“Ž¬£Ÿ‘¤“Ž– £Ž—‘Ëœ¯œËʛ°°ÊÔ¯­‘¾VÁW ¤’Ÿ• ‘Ÿ“Œ’•Ž‘ñãÑòñÐóôÒލŽ•§ ŽéŒŽ‘”“Œ’•ŽŽ‘“¢ž—•× š“ ‘©Œ•é•¤‘»ž—•¨‘¢•‘ßž¤žŽ ¢•‘£’” “¤‘® •‘ª“ Ž­‘ª“ “– ¶Ž«žŸ“Ž•Ž§‘ß“¤‘¶“½•¨Œ½£§ ¤•‘ñãÑòñÐóRÒ²Ž¢‘Ÿ•¤‘’“Ž•• ®“¬’—Ž‘®ŒŽ’£½£§‘®– ”“Œ¨ž‘¢•‘š“ ‘©Œ•é•¤‘»ž– —•¨­‘š“ ‘•Ž•‘¬žž”‘ ž¤§ Ÿž”—“Ž‘µžŽžŽ•¢ž ­ š“ ‘«Ž‘ ž¤‘•Ž•‘•Ž• ¤“¨•Ž‘¤Ž—‘¬£¬£‘žŽ—ž ¢•žŸ¨‘’“Ž½¢•‘—“’”—‘镤— Ÿ“Œ’•Ž‘”“Œ¨ž‘«Ž‘¢•½–  —“ŒŽ—•×‘¤“ •Ž‘µž‘»•Ž¢ž ­  ŽŽ‘¢“ŽŽ‘’“¤•Ž­‘²Ž¢ Õ “¨‘“ £’”£‘¤¢Œ‘镤— ½ž‘Ÿ•¤‘’“Ž¬£Ÿ‘’“Ž•• ¥»£¢Œé•¤¦‘©Œ•é•¤‘»ž—•¨§‘—“– ”“Œ¨ž‘ “¤žŽ­  ‘•Ž•‘¢•½¢•Ž‘ £¤•‘ñãÑòñÐó ؕ¤—‘ñãÑòñÐóÒ©Œ•é•¤ «Ž‘—•¢‘ ¨‘’“ŽŒ• »ž—•¨‘•Ž•‘¬žž”‘—“Œ½Žž­ ¢“ŽŽ‘—“’”—‘镤—‘ •ŽŽ«­ šŒ•×Ž«‘”‘°Ë‘Œ•Ÿž‘”“Œ‘镤– ¶Ž«‘”“—‘镤—‘«Ž —éŽ§‘¢“ŽŽ‘׍¤• •—¤‘£Ž– ¢•—éŒŽ‘”“Ž“ £ ­‘©ž • ¤ž’¤•‘¢Ž‘SÐæTUôÒª“’“Ž—Œ ¢Œ•‘ñãÑòñÐóÒ¶—ž‘ª“ Ž§‘Ÿ“Œ– —Œ•×‘Ž•‘”“Œ¨ž‘”‘°ËËË­ ’•Ž‘»“Œ¨ž‘´“¤žŽ§‘”“Œ¨ž ª“’“Ž—Œ‘žŽ—ž‘—Œ•×‘¤ž¤žŒ %53%(%0õ(%÷69õ3ûd%9 ¤•Ž‘¢•‘—“ ‘©Œ•é•¤‘»ž—•¨§ µž‘»•Ž¢ž ‘”‘ÌˑŒ•Ÿž­ 69'0õ)û)%53%69õ((%,%09 õ$%õ$93õ*õ(!1ÿøõøøõ22õùøøýõ2ýõùýøõõ$øÿ69õ$'0) ýû)õ÷

øõ, "øøø4 ’“ 0õ*õõ(!1ÿøõýùøøø õ1þ úøõø •Ž‘”“—‘¤ž¤žŒ‘µž‘»•Ž– ´£¤•‘£Ÿ«“‘镤—‘š“  0%9÷õ$ 6%3õ (0 )1øõ77.569õ2ýýõøýõùýõù2øõ2ýúýøõøøõ2øõø1ø4õø1õ! ¨¢ž  ‘¢Ž‘® •‘Õ«­‘®¨ž¤ž¤ ©Œ•é•¤‘»ž—•¨‘•Ž•‘’ž¢¨‘¢•– ÿùõ2ýõÿøøõýýùõ$ý4õ ùõ'ø"úý4õ ùøõ'!ýø! 4 øõ1øùýõø2øõ"øõ12øõ2øõ1øýýõúøøõ ¤ž¤žŒ‘µž‘»•Ž¢ž §‘”“Ž“ £  ½Žž­‘´“—Ž«‘¢•‘½ žŒ‘“ ÷þø1øøõ÷øø1 ! 4õ÷øúøõý2ÿ4õúø*úøõýý

„ p †r v s q w x> … r z r u ®£ ’”“ — • ¤ • ‘ ²  ž¤ — •  ^s v z \ … w _u Y ] > w `abc xpvƒrƒrusvwXsYr>vs…

êëŠÃÄÈÆÝƋ²ž¤—•‘¶Ž¢‘«Ž‘’“Žž¤žŽ‘—“– ÃĊÄÅÆÇȈɋ®Ÿž”—“Ž‘¶Ž—ž ‘Ž ’‘¼—žŒ ‘˜Œ’£Ž•¬‘Ž‘¢•“ Œ‘¯‘¸ž •‘–‘¯Ì‘ª“”– ’“Ž«“ ŽŒŽ‘¶Ž—ž ‘·¤”£‘Ê˯̭ “Œ‘¢•‘ß•¤¬£à“Œ«‘á×?­‘»“ ¤ŽŽ‘ž¢•¤•‘”– ÍÎÏÐÑҕŽ•‘Ž‘¢•“ Œ‘¢•‘»¤Œ‘ª“Ž•‘µŸž– ÛÇÆÜÄÅÝÆȈ݋¼““Œ•‘Þ£«Œ—‘Ž ¢—“’Ÿ ‘ ¯ › “Œ­‘»“¤“Œ—‘鍽•Ÿ‘’“’ŸéŽ ‘¸ Ž‘»ŒŽ—Œ•—•¤‘®’‘Ó­°‘¶Ž—ž ‘”¢ ’“Ž«“ “ŽŒŽ‘ª“’•ŽŒ‘¼¤•£Ž ‘»£ •—• ¢ž‘ –ʏ˞‘­ª‘ª“”——ž“‘’Ÿ ž‘鍽•Ÿ‘¢Ž‘¤—ž‘ ž‘Ÿ“Ÿ¤­ ¤ÊÔŽ§ –̯‘²ž¤—ž¤­‘ÍÎÏÐÑҕŽ•‘’“ŽŽ—‘—“’ »“Ž¢•¢•Ž‘¼¤•£Ž ‘ߍ ’‘šŽ—ŽŽ­ »• •¨Ž‘ ž ‘é «’Ž‘¡¤ Ž¢–‘®•Ž ¹ÕŽ“   “‘ÕŽ“‘»Œ£¢ž¬—‘¥ÕÖÕ»¦º­‘™Ž—ž »“ ¤ŽŽ‘¤“’•ŽŒ‘Ž‘¢•“ Œ‘¢•‘žŽ £×‘á£à“Ž•Ž¬“§‘¶“Œ •Ž½•–Ÿš‘¨«“‘šŽŒ•“‘፠“¤‘Ž¢‘š¨“‘Ø• ¢§‘Þ“ – ”“Ž¢‘Ö• × —  ŒŽ‘¢Ž‘•Ž×£Œ’¤•‘¢•‘¶•Ž‘˜ž– ª•¢Ž‘™—’‘“—£Œ—‘™Ž•à“Œ¤•—¤‘¼““Œ•  £é–ᣠ¢”«§‘ì•Œ“ו “¤–Õ頑ᕠ—«§‘¶žŒžŽ‘ፒŒ– ’¤‘®Ÿž” “Ž‘¶Ž—ž §‘£’” “¤‘»Œ– Þ£«Œ—§‘¸ Ž‘ᣠ£’Ÿ£‘¼£¯§‘®ŒŽ– ֕Ž‘»Ž¢žé•Ž—‘¢Ž‘¶“é Ž‘ª£ £–‘µ“¤Ž­ ¤’«§‘¸ Ž‘—Ø‘ Ž¤•¢•‘¶Ž—ž ‘¥Ëʖ ’ Ž§‘Þ£«Œ—‘”¢‘ªŸ—ž‘¥°³¯Ë¦­ ¤•‘ “Ÿ•¨‘ Ž½ž—‘¢”—‘’“Ž¨žŸžŽ•‘Ëœ±œÔ– ±Ô¦Ì›œ°Ô›§‘Ì›±°ËÓ­©£Ž• ‘ ¾ Ù Ú ¿ ÀÁ  ¶—¤‘¨•Œ‘”“Ž“Œ•’Ž‘Ÿ¤—Œ‘”¢‘ÌË ¡ÌŽ¯×¯£ÌŒÌ’ Êԑ¥šŒ¦§‘Ëœ±œÌÓÌÓ±°±›‘¥š•£¦­‘¾ÙÚ¿ÀÁ ²ž¤—ž¤§‘Ÿ—¤‘”“’Ÿ“Œ•—¨žŽ‘¢•—“Œ•’‘”¢ ±‘ª“”—“’Ÿ“Œ­‘ª“¢ŽŽ‘Ÿ—¤‘¨•Œ‘”“Ž«“– Œ¨Ž‘âãääÒåæåÏçҔ¢‘¯›‘ª“”—“’Ÿ“Œ‘¢Ž‘Ÿ—¤ ¨•Œ‘”“Ž¢×—ŒŽ‘”¢‘Êœ‘ª“”—“’Ÿ“Œ­ ÝƋמ—¤ ‘¢Ž‘Ÿ¤“—‘썐ž —¤ ÝȈLJ‹™”‘ᣒ“¢«‘»Œ•¢“‘£×‘¶“¤•‘Ž ®“«Ž£—“‘ª”““Œ¤è‘®“” ‘ß•Ž¤‘»“Ž¢•¢•Ž êëŠÃÄÈÆ ¤“¨—Ž‘¤“–¸é‘¢Ž‘¶ •‘Ž‘¢•¢Ž ¤““Œ‘¢•“ Œ‘¢•‘š¨“‘•¬¨‘ª¨•¢‘¸£½‘˜£– ß¡Þ§‘”“’Ÿ•¬Œ‘ž—’è‘µžŒž‘¶“¤Œ‘™¼Þ§ ®“ ‘µÕ‘²’£ŽŒ££‘”¢‘Êœ‘¼£à“’Ÿ“Œ —“ §‘¸ Ž‘‘©“ Ž‘®’‘›§‘¼£‘¯œ§‘ª “’Ž§ ª ’“—è‘»Œ‘»“Ž¢•¢•Ž‘™Ž•à“Œ¤•—¤‘¼““Œ• ¢• •Ž‘Ô‘ß“¤“’Ÿ“Œ­‘¡Ž×£Œ’¤•‘ “Ÿ•¨‘ Ž½ž—‘¢• Þ£«Œ—§‘ªŸ—ž‘¥ÊÔ³œ¦‘”žž ‘¯Ó­ËË­‘¾ÙÚ ªžŒŸ«§‘¼¤ž—•£Ž§‘¢Ž‘©Œ‘˜«é“ ‘ᣠ“’Ž ¨—é• ——“Œ‘è‘í׍Œ’¤•¬ž”­‘¾ÙÚ¿ÀÁ ¿ÀÁ ¢Œ•‘™Ž•à“Œ¤•—«‘£×‘´““¢¤§‘™Ž•—“¢‘®•Ž¢£’­ ¶•«‘”“Ž¢×—ŒŽ‘žŽ—ž‘”“’ ¨ ”‘ÔËË­ËË˧‘”“¤“Œ—‘¥™’ž’¦‘”‘ÊËË­ËË˧ ”“¤“Œ—‘¥žŒž¦‘”‘¯°Ë­ËËˑ¢Ž‘”“¤“Œ— ¥’¨¤•¤é¦‘”‘¯ËË­ËËË­‘¡Ž×£Œ’¤•‘ “Ÿ•¨  Ž½ž—‘¢”—‘’“Ž¨žŸžŽ•‘¢•‘ª“Œ“—Œ•— »Œ£Œ’‘»¤¬¤Œ½Ž‘™Ž•à“Œ¤•—¤‘¼““Œ• Þ£«Œ—§‘®’”ž¤‘®ŒŽ’ Ž‘ª “– ’Ž‘Þ£«Œ—§‘š“ “”£Žè‘¥ËʱԦ‘°°ËœÌ›­ ¾ÙÚ¿ÀÁÂ

Zsq†sYrw[\] ª—Ž¢‘™”‘ᣒ“¢«

:;<pqwrv=>

mõö÷øùùøúøûüüýþýøÿõ0õö1ýÿýù2ø2õ3456578õ9

õ 1ù þ ýùýýù2õþõ õ2ýõ ÿ õõ0õ9ü õ55

ÿ5 õ55ýýþþ 1523!7 mnöý"øõ3#56578õûÿý1ýø2õ9$%õ&9$%õ'õýøõ(%õ0 )øø*'øÿýõúøõ0õ+#÷õ0 mnöøø21ø2ýõù2õ3#56578õ2øüøøõ$1ýÿýøõ øõ'øøùø 9,õ3-782ýõ'øÿøýõ'øøùøõ, "øøøõ9õøýù mnöýùøü3-78õ37*3.54578õ9øý øÿõ(þýþõø2õ%õ&ùý* /øÿõ2ýõ0 9$õ1õõ0-6#. 8.-8-88 mnöúþ 23-78õ36*3454578õúø21ý õþ1ýù"õ õ0 2øüøøõ7+#õùø1øýõ3754578õ2ýõùõ3ý1øõ÷ý1ýøõ0, mnöú"ø2ýõù2õ7#54578õ 1úøõ& 4õ$ÿýùøõ%ýÿ4õ5ý2

&øõ1õ6 øùõ0õ3-*8-÷-6#38.38+.. mnö ø"õ3#56578õ6--*73--õ 1úøõøøýõ2ýõøÿ úõ)ÿ%õ(øø!ýõ6+%õ,õ0õ7#úõ0õ-3+*4 6---.õ785þúø9


+,-.-/0123/45653,738,/4.1,9/:57;.,;   

  

!"#  

$#     

 % & &

  

  

!"#  

$#  

  

  

!"#  

$#  

  

 &  

!"# !()* ' % ' ' '

012131466 7189 4 6 1 79 76 4

<= >? @ A B = CD= EA F G H @ A = I A J= KA LF ? = KM N O? N OJA F …†‡…ˆ‰Š‹ŒŽŠ‘’“”•–• š”ž¦’™˜™š””’—´•Ÿ˜ž’š˜ž‘ ¢˜›–ž–Ÿ’¶ž¦’£–±¦Ÿ´¯’Ÿ¦¡”« ·˜žŸ”™”¯’™˜›¡˜•”«’·´¬¡”

—˜™š–›–œ”›’”žŸ””› ª”™š”ž«”›’”±”œ’¨¡¦›’š˜ž‘ Ÿ˜ž«–”Ÿ›¤”’«”•–•’—˜™š–›–‘ ÎÂĒ™˜›–›Ÿ”•«”›’«”•–• –”¡’¢–œ”™™”¡’£¤”¥ž–¡‘ ”ž›”’™˜ž”œ’¡”›’œ¦Ÿ”™ œ”›’¨¡¦›’•˜¬”™”’š˜¬”•”› ¨¡¦›°’£˜—˜žŸ¦’¡¦«˜Ÿ”œ–¦¯ ¡¦›’§¨¡¦›©’¤”›ª’Ÿ”«’Ÿ˜ž–›ª‘ •˜žŸ”’™˜™š””’—”¤–›ª‘ Ÿ”œ–›’š¦•”’™˜›±”¡¦’—ž˜•˜‘ «”•–•’¨¡¦›’Ÿ”«’—˜ž›”œ’™˜‘ «”—’•˜¬”™”’­®’Ÿ”œ–›’Ÿ˜ž”‘ —”¤–›ª’œ¦Ÿ”™’š˜žª”™š”ž ¡˜›’š–ž–«’š”ª¦’—ž´•˜•’œ–‘ ›˜™–¦’Ÿ¦Ÿ¦«’Ÿ˜ž”›ª’™˜•«¦—–› «œ¦ž¯’™˜›¡”—”Ÿ’—˜žœ”Ÿ¦”› •˜ž–—”’•˜š”ª”¦’Ÿ”›¡”’š˜ž«”‘ «–™’¡¦’Ÿ˜›ª”œ’˜ž”’¡˜™´‘ Ÿ˜¬”œ’™˜¬”¬–¦’™”•”’«˜—˜‘ š”›¤”«’—¦œ”«°’£˜±–™¬”œ š–›ª° «ž”•¦’¦›¦°’Ôª”¦™”›”’Ÿ¦¡”«¯ ™¦™—¦›”›’­¼’“”—´¬¡”’ÎÂÄ° ”«Ÿ¦²¦•’¡”›’”«”¡˜™¦•¦’±–ª” ¿£˜³”ž”’•´•¦´¬´ª¦•’•˜š˜‘ «”•–•‘«”•–•’š˜•”ž’•”±”’š¦•” ¢”••”’±–ª”’™˜›¡˜•”« ”›ª«”Ÿ’š¦³”ž”° ›”ž›¤”’«”•–•’¦›¦’•–¡”œ Ÿ˜ž–›ª«”—¯’•˜¡”›ª«”›’«”‘ ·´¬¡”’ÎÂĒ™˜™˜ž¦«•”’ž¦•”¬”œ £´•¦´¬´ª’¨µ¢’¶ž¦’£–±¦Ÿ´¯ Ÿ˜ž«–”«°’¢”•¤”ž”«”Ÿ’•–¡”œ •–•’—˜™š–›–œ”›’•˜´ž”›ª —˜ž•¦¡”›ª”›’™”›Ÿ”›’Ö—”Ÿ¦ —˜›˜¬¦Ÿ¦’·–•”Ÿ’“”±¦”›’¶›Ÿ¦ Ÿ”œ–¯’Ÿ”—¦’Ÿ˜ž–•’š˜ž•”š”ž’¡”› ”žŸ””›’•”±”’Ÿ¦¡”«’š¦•” ԛŸ–¬¯’£ž¦ž´•´’£–¡”ž™´¯ “´ž–—•¦’§·¨“¶¸©’¨µ¢¯’¹³˜ ™˜›ªœ´ž™”Ÿ¦’—ž´•˜•’œ–«–™ Ÿ˜ž–›ª«”—’œ¦›ªª”’š˜¬”•”› ¤”›ª’•˜«”ž”›ª’š˜ž”¡”’¡¦ ¢˜¡ž¦¬¯’¡”›’•˜±–™¬”œ’”«Ÿ¦²¦• ¤”›ª’š˜ž¬”«–°’¸”—¦’¦ž´›¦•‘ Ÿ”œ–›° ¢”œ«”™”œ’¢¦¬¦Ÿ˜ž’¡”›’ž¦‘ ¬”¦›’š”œ«”›’™˜›–›±–««”› ›¤”’«”•–•’¦Ÿ–’Ÿ¦¡”«’—˜ž›”œ ¿Å”¬’¦Ÿ–’™˜›–›±–««”› •”¬”œ’—˜ž•¦¡”›ª”›’Ν¦’£–‘ «˜—ž¦œ”Ÿ¦›”››¤”’”Ÿ”•’«˜ª”‘ Ÿ˜ž–›ª«”—’•˜³”ž”’œ–«–™ «–ž”›ª›¤”’«´™¦Ÿ™˜›’¡”ž¦ ™”±¦’”¬¦”•’¦«¯’«´žš”›’¤”›ª ª”¬”›’—˜›ª–•–Ÿ”›’«”•–• œ¦›ªª”’­®’Ÿ”œ–›’¬”™”›¤”¯À —¦œ”«’—˜›˜ª”«’œ–«–™°’¢”‘ ™˜›±”¡¦’«”™š¦›ª’œ¦Ÿ”™’”Ÿ”• ¨¡¦›’¡˜›ª”›’Ÿ–ž–Ÿ’«˜’±”¬”› –³”—’¶ž¦’£–±¦Ÿ´’–•”¦’™˜‘ •¤”ž”«”Ÿ’Ÿ¦¡”«’—˜ž›”œ’¬˜¬”œ «˜™”Ÿ¦”›’¨¡¦›’¡¦’·º’Ô›Ÿ–¬ š˜ž•”™”’—–¬–œ”›’”žŸ”‘ ›ª¦«–Ÿ¦’—˜›¤˜ž”œ”›’•–ž”Ÿ –›Ÿ–«’’™˜›–›Ÿ–Ÿ’—˜›˜ª”«”› –›Ÿ–«’™˜›˜™–«”›’š–«Ÿ¦ ”›’¡¦’¸¦Ÿ¦«’º´¬’“¦¬´™˜Ÿ˜ž¯ Ÿ–›Ÿ–Ÿ”›’«˜—”¡”’·ž˜•¦¡˜›’Á œ–«–™¯’¡”›’”«”›’Ÿ˜ž–•’™˜‘ ””¬’«˜™”Ÿ¦”›’¨¡¦›° »–™”Ÿ’§­¼½¾©° ™˜¬”¬–¦’“”›Ÿ´ž’·´•’Ø•”ž ›ª””¬’—˜›ª–•–Ÿ”›’«”•–• ¸˜ž™”•–«’™˜™¦›Ÿ”’·˜™‘ ¢˜ž˜«”’™˜›–›Ÿ–Ÿ’—˜‘ Ä´ª¤”«”žŸ”’¡”¬”™’ž”›ª‘ «˜™”Ÿ¦”›’¨¡¦›¯À’¦™š–œ›¤”° ¡”’ÎÂĒ”ª”ž’™˜›³”Ÿ”Ÿ«”› ›–›Ÿ”•”›’«”•–•’¨¡¦›’•˜™‘ «”¦”›’”«•¦’¦Ÿ–° ÆNJÈÉÊËÌÍÉ ›”™”’¨¡¦›’•˜š”ª”¦’—˜±–”›ª Δ¬”™’”«•¦’Ÿ˜ž•˜š–Ÿ¯ ¡˜›ª”›’™˜™š–”Ÿ’—ž”•”•Ÿ¦ ™”••”’¤”›ª’™˜›ª”Ÿ”•›”™”‘ ¨¡¦›’¡”›’™˜™”•–««”› ofgWXV q]YmZj[Yr\jYU]]\tYs^QR ]t]Xe[W_ ujYo`R «”›’“´”¬¦•¦’¢”•¤”ž”«”Ÿ’–›‘ «”•–•’¨¡¦›’¡”¬”™’™”Ÿ” abUTUPY\YU]^Y\T\]TcRU]d]\efghijk]ljmnjljo]heoppeijm]jqrsP]QRgSTUV –«’¨¡¦›’™˜›¤”™—”¦«”› —˜¬”±”ž”›’™–”Ÿ”›’¬´«”¬’¡¦ Xetgop]Ypgopv]^wnj]xwpyjqjmnjv]Vghjn]z{|Z}~v]heogongn]ueogonjrjo]qjrgr]heosoppjioyj Þßàáâãàßäßåáæçèéáêëìëíáçîáïæðæíñ Þöîáþîóéæá îôæðáäî îí8îáíéêéæú Ÿ ljmnjljo]]gjt]€gkjhhjt]\yjmgtso]jnjg]Ttso]yjop]reijhj]{‚]njkgo]ƒeigh]nemngonjrqjo„ • æçêéòéèáóæíáôæõëíôæíáïëìíæðéè êéòîñá 5á4îìèá4æóæíôñá 5á4îìè ˜±–™¬”œ’Ÿ–›Ÿ–Ÿ”›’–Ÿ”™”° •˜«´¬”œ‘•˜«´¬”œ°’ÏÐÑÉÒ

ÓÔÕÔÖ×ØÙÚÔÛÔ×ÜÙ×ØÝÝ

ïëôæáêîðæöá÷îíôëøæùæçæíáõîìú 3ôïæñá3÷÷éèé3íá3 áêöîáäéèèæú õæôæéáðæíôçæöáëíêëçá÷îíùæ÷ú øîæìîóáæíóáé8êé÷èá3 áé3ðîí8î øæéçæíáêëíêëêæíáøîíôëèëêæí 6à3íêìæè ñáâ3ëêöîæèêáßèéæíá4ìîèè çæèëèáûóéíüáâîïæçáæýæðáþîé ßððéæí8îáóæíáâëìæõæùæá îôæðáßéó ÿ012ñáôæõëíôæíá3ìôæíéèæèé íèêéêëêîá 3ìáêöîá4ìîèèáíó3íîèéæ ÷æèùæìæçæêáùæíôá÷îíôæêæèú èîìêæáßðéæíèéáëìíæðéèáíóîøîíóîí íæ÷æçæíáà3æðéèéáþæèùæìæçæê 6ß ü ûíêëçáûóéíáêîðæöá÷îíæíóæú 4îêéèéáéíéá÷îìëøæçæíáõîíêëç êæíôæíéáøîêéèéáëíêëçá÷îðæø3ìçæí çîøìéöæêéæíáùæíôá÷îíóæðæ÷ çæèëèáûóéíáçîá4îðæø3ìáâøîèéæð êîíêæíôáçîôæôæðæíá43ðóæáäá÷îú àîõîõæèæíá5îìîçèøìîèéá455 íôëíôçæøá3ìæíôáùôáõîìêæíôôëíôú 6ûíéêîóá7æêé3íèáâøî8éæðáåæøø3ìú ïæýæõáæêæèáçî÷æêéæíáûóéíñáë8æø êîëìá3íá9ìîîó3÷á3 áã øìîèèé3í ü à33ìóéíæê3ìáà3æðéèéáþæèùæìæçæê þîìîçæáêîìóéìéáóæìéá 5á4îìèñ ëíêëçáûóéíñá5æ÷õæíôáþ5àüá6îèæ

057-;525,37,,.;/3,.34, /1,382,-3+

…†‡…ˆ‰Š‹ŒŽŠ‘’Ζ›¦” ›”›Ÿ¦›¤”’—˜›ª–›±–›ª’š¦•” ¤”›ª’•˜¡”›ª’™˜›ª”¬”™¦ ™˜›–¬¦•«”›’”¤”›ª’¦¡´‘ «ž¦•¦•’™–¬Ÿ¦¡¦™˜›•¦’™˜™‘ ¬”›¤”’¡¦’•Ÿ¦«˜ž’¤”›ª’”«”› š–Ÿ–œ«”›’¥¦ª–ž’¤”›ª’«”¤” «”™¦’š˜ž¦«”›¯À’Ÿ”™š”œ’“˜‘ ž˜¥˜ž˜›•¦’›¦¬”¦°’5”¤”›ª’¡¦‘ Ÿ–”’·”›¦Ÿ¦”¯’¡”’Á´³œ”›¦ —”›¡”›ª’™˜™¦¬¦«¦’›¦¬”¦ ¶¡¦’—”¡”’«˜•˜™—”Ÿ”›’¤”›ª ¥¦¬´•´¥¦•’Ÿ¦›ªª¦¯’•˜œ¦›ªª” •”™”° š¦•”’™˜™”›¡–’•˜Ÿ¦”—’´ž”›ª £˜š”ª”¦™”›”’ Ÿ–±–”› –›Ÿ–«’™˜™¦¬¦œ’•˜³”ž”’³˜ž‘ ””¬›¤”¯’«˜ª¦”Ÿ”›’¦›¦’™˜‘ ¡”•’¡”›’—ž´¤˜«Ÿ¦¥° ™”›ª’¦›ª¦›’™˜™š¦¡¦«’™”‘ ¿5”¤”›ª’¦›¦’•–¡”œ’¡¦‘ •¤”ž”«”Ÿ’¦›Ÿ˜ž›”•¦´›”¬’•˜‘ ª˜¬–Ÿ¦’´¬˜œ’—”ž”’˜™—–’•˜±”« š”ª”¦’—˜›ª–›±–›ª°’º”™–› 6”™”›’“˜¡¦ž¦’¡”›’›¦¬”¦‘ «”ž˜›”’š˜žŸ˜—”Ÿ”›’¡˜›ª”› ›¦¬”¦›¤”’•”›ª”Ÿ’š”¦«’¡¦±”‘ œ”š¦•›¤”’¬¦š–ž’™–•¦™’—”‘ ¡¦«”›’ž˜¥˜ž˜›•¦¯À’–±”ž’—”‘ ›”•¯’•˜œ¦›ªª”’Ÿ¦¡”«’š”›¤”« ›¦Ÿ¦”’—˜›¤˜¬˜›ªª”ž”’5”‘ ¤”›ª’š¦•”’š˜ž—”žŸ¦•¦—”•¦ ¤”›ª’ ´ž’Å–™”›¦Ÿ¤¯’£¦›‘ ¡”¬”™’«˜ª¦”Ÿ”›’«”¬¦’¦›¦° ¡–›ª’¸±”œ¤”¡¦¯’•””Ÿ’±–™—” ¿º”™–›’«”™¦’±–ª”’™˜‘ —˜ž•’¡¦’·–•”Ÿ’“˜š–¡”¤””› ¬¦š”Ÿ«”›’”«”¡˜™¦•¦’¡”› “´˜•›”¡¦’Å”ž¡±”•´˜™”›Ÿž¦¯ —ž”«Ÿ¦•¦’¡”ž¦’¶™˜ž¦«”¯’»˜‘ »–™”Ÿ’§­¼½¾©° —”›ª¯’¶–•Ÿž”¬¦”’¡”›’¢”¬”¤‘ ¢˜›–ž–Ÿ›¤”¯’”¤”›ª •¦”’¡”¬”™’ž”›ª«”¦”›’«”¬¦ ”«”›’™˜™š˜ž¦«”›’—˜ž•—˜«‘ ¦›¦°’Ôœ«”›’”«”¡˜™¦•¦’¡”ž¦ Ÿ¦¥’š”ž–’¡”¬”™’š˜ž«˜œ¦¡–‘ ¶–•Ÿž”¬¦”’±–ª”’Ÿ–ž–Ÿ’¦«–Ÿ —”›¯’š”¦«’¡”ž¦’”•—˜«’š˜›Ÿ–«¯ ™˜›±”¡¦’—˜™š¦³”ž”’¡”¬”™ ž–—”¯’™”–—–›’›”ž”•¦‘›”ž”‘ «´›ªž˜•’œ”ž¦’—˜žŸ”™”¯À’±˜‘ •¦’¤”›ª’¡¦«˜™š”›ª«”›’´¬˜œ ¬”•›¤”° ¬´³”¬’ª˜›¦–•¯’™˜›ª”›¡–›ª “˜—”¬”’Φ›”•’“˜š–¡”‘ ›¦¬”¦‘›¦¬”¦’—´•¦Ÿ¦¥’š”ª¦’™”‘ ¤””›’ÎÂį’µÃ·Å’Ä–¡œ”‘ •¤”ž”«”Ÿ° ›¦›ªž”Ÿ’š˜žœ”ž”—¯’«˜ª¦”Ÿ”› ¿º¦¬”¦’¦Ÿ–¬”œ’¤”›ª’”«”› ¦›¦’¡”—”Ÿ’™˜›±”¡¦’”³–”› ¡¦•–™š”›ª«”›’–›Ÿ–«’«˜‘ š”ª¦’—˜™˜›Ÿ”•”›’”¤”›ª° ™”›–•¦””›¯À’—”—”ž›¤”° ¿¶ª”ž’—˜™˜›Ÿ”•”›’”¤”›ª ؞—¦±”«’—”¡”’¬”›¡”•”› ¦Ÿ–’¡¦”¡”«”›’Ÿ¦¡”«’•˜˜›”«‘ ¦›¦¯’·–•”Ÿ’“˜š–¡”¤””› ›¤”’•˜œ¦›ªª”’Ÿ¦¡”«’™˜›ª–‘ “´˜•›”¡¦’Å”ž¡±”•´˜™”›Ÿž¦ ž”›ª¦’›¦¬”¦’¤”›ª’Ÿ˜ž‘ š˜«˜ž±”•”™”’¡˜›ª”›’Φ›”• «”›¡–›ª’¡¦’¡”¬”™›¤”¯À “˜š–¡”¤””›’ÎÂĒ”«”›’™˜‘ •”™š–›ª›¤”° ›ª”¡”«”›’›Ÿ˜ž›”Ÿ¦´›”¬ ¢˜›–ž–Ÿ›¤”’”¤”›ª 7´›²˜ž˜›³˜¯’89œ¦š¦Ÿ¦´›¯ ™˜›ª”±”ž«”›’”•—˜«’™´ž”¬ 5´ž«•œ´—¯’”›¡’ ˜•Ÿ¦²”¬ ¤”›ª’š¦•”’¡¦Ÿ˜ž”—«”›’•˜‘ š˜žŸ˜™”’5”¤”›ª’ ´ž’Å–‘ œ”ž¦‘œ”ž¦°’’¨›Ÿ–«’™˜›¡˜‘ ™”›¦Ÿ¤° «”Ÿ«”›’”•—˜«‘”•—˜«’™´ž”¬ £˜¬”¦›’š˜žŸ–±–”›’™˜™‘ Ÿ˜ž•˜š–Ÿ¯’—¦œ”«›¤”’±–ª” —–š¬¦«”•¦«”›’”¤”›ª’«–¬¦Ÿ ™˜¬¦š”Ÿ«”›’ª˜›˜ž”•¦’™–¡”¯ «˜—”¡”’™”•¤”ž”«”Ÿ’¦›Ÿ˜ž‘ Ÿ˜ž–Ÿ”™”’™”œ”•¦•”’–›Ÿ–« ›”•¦´›”¬¯’«˜ª¦”Ÿ”›’¦›¦’±–ª” ¦«–Ÿ’š˜ž—”žŸ¦•¦—”•¦’¡”¬”™ ”«”›’™˜›¡˜«”Ÿ«”›’—˜›ª–›‘ «˜ª¦”Ÿ”›’¦›¦° ±–›ª’—”¡”’¥¦ª–ž‘¥¦ª–ž’”‘ ¿5”¤”›ª’š¦•”’™˜›–™‘ ¤”›ª° š–œ«”›’ž”•”’œ”›ªª”žš˜›¦ ¿“”™¦’”«”›’™˜™¦›±”™ ¡”›’Ÿ”›ªª–›ª’±””š’š˜ž‘ š˜š˜ž”—”’«´¬˜«•¦’”¤”›ª •”™”’š”ª¦’ª˜›˜ž”•¦’™–¡”¯À ¡”ž¦’:;’•–™š˜ž’ª”¬˜ž¦¯’¡”› ¦™š–œ›¤”°’Ï<=ÉÒ

MJA AA=EK> >MHMA ?HAN=N

 ßñáÞå5û7áúá4î÷ç3ê 3ôùæçæìêæá÷îðæçëçæíáëøáóæêî óæêæáøî÷îôæíôáçæìêëá÷îíëïë èîïæöêîìæá6àþâ áøîìëíêëçæí ÿ01!üáâææêáéíéáòîìé éçæèé ðæøæíôæíáóéáêéæøáýéðæùæö óéðæçëçæíá3ðîöáøîçîìïæáè3èéæð ÷æèùæìæçæêáóæíáóéêæìôîêçæí èîðîèæéáæçöéìáõëðæíáéíéü àæ÷éáèîóæíôáõîìôîìæç ëíêëçáòîìé éçæèéáðæøæíôæíü Þæöæøæíáèîðæíïëêíùæáæóæðæö îíêìéáóæêæáèîêîðæöáèî÷ëæ óéíùæêæçæíáðîíôçæøñáïîðæè àîøæðæá5éóæíôá5æíêëæíáóæí 4îíôî÷õæíôæíáàîèîïæöêîìææí â3èéæðáäéíè3èíæçîìêìæíèáà3êæñ Þìéáþæìùæêëíñáë÷æêá61"#$ ü 4æóæáêæöëíáéíéáê3êæðáýæìôæ à3êæáùæíôá÷îíóæøæêáàþâ æóæðæöáÿÿüÿ%%áçîøæðæáçîðëæìôæ 6àà üáë÷ðæöáéíéá÷îíéíôçæêáóæìé êæöëíáèîõîðë÷íùæáèîõæíùæç 1&ü01$üá4îíéíôçæêæíáéíé óéèîõæõçæíáæóæíùæáøîìëõæöæí øæìæ÷îêîìáààáøîíîìé÷æáàþâü äéáæíêæìæíùæáæóæðæöáæèøîç øîíóæøæêæíáóæíáæèîêü âîøîìêéáøîíóæøæêæíáìîìæêæ øîìáõëðæíáóæìéáåøÿ00áìéõë ÷îíïæóéáåø200áìéõëüáÞéóæç ÷î÷éðéçéáõæìæíôáèîðæéíáêæíæö ùæíôáõîìíéðæéáðîõéöáóæìéáåø1ñ$ ïëêæáóæìéáèîõîðë÷íùæáåø1áïëêæü 4îìëõæöæíáøæìæ÷îêîìáéíé êîðæöáóéôëíæçæíáëíêëç øîíóæêææíáçîðëæìôæáèæèæìæí àþâáÿ012üá4îíóæêææíáêæöëí éíéáèîõæôæéáèæèæìæíáàþâáÿ01! øëíá÷æèéöá÷îíôôëíæçæí øæìæ÷îêîìáùæíôáèæ÷æüáþîèçé óî÷éçéæíñáóéøæèêéçæíáÞìéáêîêæø æóæáçîðëæìôæáùæíôáêîðæö ÷îðîýæêéáèêìæêé éçæèéáçîðëæìôæ èæèæìæíáàþâü âî÷îíêæìæáàîøæðæáâîçèé âêìæêîôéá4îíæíôæíáþæèæðæö â3èéæðáäéíè3èíæçîìêìæíèáà3êæñ ãèêéáâîêùæìèéá÷îíïîðæèçæíñ èîðëìëöáêæöæøæíáøîíóæêææí çîðëæìôæáèæèæìæíáàþâáÿ01! õæìëáæçæíáóéèîðîèæéçæíáæçöéì êæöëíáéíéüáâîêîðæöáóéèîðîèæéçæí êæöæøáøîíóæêææíáæêæëáòîìé éçæèé ðæøæíôæíñáøæóæáâîøêî÷õîìú çê3õîìáóéðæçëçæíáêæöæø øîíô3ðæöæíáóæêæü âîóæíôçæíáëíêëçáëïéáøëõðéç óîíôæíá8æìæá÷îíóîíôæìçæí øîíóæøæêáåÞ#å'áóæí ÷æèùæìæçæêáêîìöæóæøáóæêæ èæèæìæíáàþâáóéðæçëçæíáøæóæ 73òî÷õîìá÷îíóæêæíôüáäéèëèëð óîíôæíáòîìé éçæèéáëïéáøëõðéçáóæí øîíîêæøæíáèæèæìæíáàþâáÿ01! øæóæáäîèî÷õîìáíæíêéüáëôæ æóæáòîìé éçæèéá8îøæêáùæíô óéðæçëçæíñáêëçæèáãèêéüá6öóù

DEFGHIÔ×ÝHÚHF×JÔKÙÕÔÜÛH×ÓÙLHÚÔ +5(,)2/*,),3+;,3/,/4,;-2/-9.2/+,-.-/40*

…†‡…ˆ‰Š‹ŒŽ’‘’¢”›Ÿ”›’“˜—”¬”’Φ›”• «”›’¡”›’š˜¬–™’”¡”’ž˜•—´›•’¡”ž¦’—¦œ”«’Ÿ¦™ ·˜žœ–š–›ª”›’“´™–›¦«”•¦’¡”›’›¥´ž™”Ÿ¦«” —˜›¤¦¡¦«° ÎÂį’¢–¬¤”¡¦’Å”¡¦«–•–™´¯’š”Ÿ”¬’¡¦—˜ž¦«•”’¡”‘ ¿Ã”ž–’«”™¦’”±–«”›’œ”ž¦’¦›¦’§»–™”Ÿ©’¡”› ¬”™’«”•–•’¡–ª””›’«´ž–—•¦’š¦”¤”’´—˜ž”•¦´›”¬ •–ž”Ÿ›¤”’•–¡”œ’¡¦Ÿ˜ž¦™”¯À’–±”ž›¤”°’Á´™¦’™˜‘ «˜›¡”ž””›’§Ã¹“©’·¸’»´ª±”’¸–ª–’¸ž”›•’§»¸¸©° ›ª”Ÿ”«”›¯’±”«•”’—˜›¤¦¡¦«’™˜›ª–›ª«”—«”› ¢˜›–ž–Ÿ’—˜›”•˜œ”Ÿ’œ–«–™›¤”¯’Á´™¦’Å”š¦˜¯ š”œ”’—˜™˜ž¦«•””›’Ÿ˜žœ”¡”—’«¬¦˜››¤”’™˜ž–‘ —˜™˜ž¦«•””›’š”Ÿ”¬’«”ž˜›”’«¬¦˜››¤”’Ÿ¦¡”«’•˜œ”Ÿ° —”«”›’¤”›ª’Ÿ˜ž”«œ¦ž°’¸”—¦’¡¦”’™˜›ª”«–’Ÿ”« ¢˜›–ž–Ÿ’Á´™¦¯’«¬¦˜››¤”’•˜œ”ž–•›¤”’¡¦‘ Ÿ”œ–’¦•¦’™”Ÿ˜ž¦›¤”° —˜ž¦«•”’£˜¬”•”’§>?½¾©’›”›Ÿ¦¯’Ÿ˜Ÿ”—¦’Ÿ¦š”‘Ÿ¦š”’”¡” £˜™˜›Ÿ”ž”’¦Ÿ–¯’±”«•”’—˜›¤¦¡¦«¯’¢˜¦’¶š˜Ÿ´ •–ž”Ÿ’¡”ž¦’“˜±”Ÿ¦’ÎÂĒ¤”›ª’™˜™”±–«”›’±”¡”¬ Ŕž”œ”—¯’™˜›ª”Ÿ”«”›¯’Ÿ˜ž•”›ª«”’¢–¬¤”¡¦ —˜™˜ž¦«•””›°’¿“¬¦˜›’•”¤”’™˜›¡˜ž¦Ÿ”’•”«¦Ÿ ¡”›’·–ž”›Ÿ´’¡¦—˜ž¦«•”’–›Ÿ–«’™˜›ª´›¥ž´›‘ —˜›ª˜ž´—´•”›’Ÿ–¬”›ª¯À’«”Ÿ”›¤”’«˜—”¡”’”ž‘ Ÿ”•¦’«˜Ÿ˜ž”›ª”›’¤”›ª’Ÿ˜¬”œ’¡¦š˜ž¦«”›°’¿¢–¬‘ Ÿ””›’¡¦’µ˜¡–›ª’“˜±”Ÿ¦’ÎÂį’»–™”Ÿ’§­¼½¾©° ¤”¡¦¯’Ÿ¦š”‘Ÿ¦š”’•”«¦Ÿ’•””Ÿ’”«”›’¡¦—˜ž¦«•”¯’Ÿ¦¡”« ¢˜›–ž–Ÿ›¤”¯’±”«•”’—˜›¤¦¡¦«’™˜›±”¡‘ Ÿ”œ–’™˜›ª”—”¯À’Ÿ–Ÿ–ž›¤”° ”¬«”›’—˜™˜ž¦«•””›’•˜•–”¦’±”¡”¬’•˜™–¬”¦¯ ¢”›Ÿ”›’“˜—”¬”’Φ›”•’·˜žœ–š–›ª”› ¤”¦Ÿ–’—”¡”’>?’¶ª–•Ÿ–•’™˜›¡”Ÿ”›ª°’£˜¬”¦›’¦Ÿ–¯ “´™–›¦«”•¦’¡”›’›¥´ž™”Ÿ¦«”’ÎÂį’¢–¬¤”¡¦ Á´™¦’™˜›ª”Ÿ”«”›’š”œ”’—¦œ”«›¤”’±–ª” Ŕ¡¦«–•–™´¯’¡”›’™”›Ÿ”›’Φž˜«Ÿ–ž’·¸’»¸¸¯ ™˜›ª”±–«”›’—˜™š”›Ÿ”ž”›’”ª”ž’«¬¦˜››¤”’š¦•” ·–ž”›Ÿ´’»´œ”›’Á¦¤”¡¦¯’¡¦—˜ž¦«•”’•˜š”ª”¦’Ÿ˜ž‘ ¡¦ž””Ÿ’¡¦’ž–™”œ’•”«¦Ÿ’•”™—”¦’•˜™š–œ° •”›ª«”’«´ž–—•¦’š¦”¤”’´—˜ž”•¦´›”¬’«˜›¡”ž””› ·˜›ª”±–”›’—˜™š”›Ÿ”ž”›’Ÿ˜ž•˜š–Ÿ¯’š”ž–’¡¦”±–‘ §Ã¹“©’·¸’»´ª±”’¸–ª–’¸ž”›•’§»¸¸©°’ÏÊMMÒ

…†‡…ˆ‰Š‹ŒŽŠ‘’Á”›ª«”¦”›’—˜›”‘ “”•–•’¡–ª””›’—˜›¤¦™—”›ª”›’—˜‘ ›¤¦¡¦«°’¿¶¡”’—˜›ª”±–”›’··“’Ÿ˜ž«”¦Ÿ ›ª”›”›’«”•–•’¡–ª””›’—˜›¤¦™—”›ª”› ›ª”¡””›’”¬”Ÿ’«˜•˜œ”Ÿ”›’•˜›¦¬”¦’Á—A’™¦‘ —˜›ª”¡””›’š”ž”›ª’–›Ÿ–«’¡¦¬˜¬”›ª«”›¯À —˜›ª”¡””›’”¬”Ÿ’«˜•˜œ”Ÿ”›’¡¦’Á£¨Î’“´Ÿ” ¬¦”ž’¦Ÿ–’Ÿ˜¬”œ’™˜›¤˜ž˜Ÿ’¡–”’Ÿ˜ž•”›ª«”°’¢˜‘ ¬”›±–Ÿ’¶š˜Ÿ´° §5¦ž´•”š”›©’Ä´ª¤”«”žŸ”’Ÿ”œ–›’>?­> ž˜«”’”¡”¬”œ’—˜±”š”Ÿ’—˜™š–”Ÿ’«´™¦Ÿ™˜›¯ ¢˜›±”¡¦’—˜žŸ”›¤””›’—˜›¤¦¡¦«’š”œ‘ œ”™—¦ž’•”™—”¦’—”¡”’—˜™˜ž¦«•””› 㯒¡”›’»Å¯’—¦™—¦›”›’7B’»´ª±”’¢¦Ÿž” ”’—˜ž™¦›Ÿ””›’”Ÿ”–’—˜›ª”±–”›’¦Ÿ–’™˜‘ Ÿ˜ž•”›ª«”°’£˜š˜¬–™’¡¦¬”›±–Ÿ«”›’«˜’Ÿ”œ”— £´¬–•¦›¡”°’£”™—”¦’•””Ÿ’¦›¦¯’—˜›¤¦¡¦«’Ÿ˜¬”œ ›¤”¬”œ¦’”Ÿ–ž”›°’º”™–›’™˜›ª”—”’Ÿ˜Ÿ”— Ÿ˜ž•˜š–Ÿ¯’—˜›¤¦¡¦«’“˜±”Ÿ¦’ÎÂĒ”«”› ™˜™˜ž¦«•”’•˜±–™¬”œ’•”«•¦’¡”ž¦’—¦œ”«’ž–‘ ¡¦¬”«–«”›°’£˜š”š’¦Ÿ–¯’«˜Ÿ˜ž”›ª”›’•”«•¦ ™˜›¡˜›ª”ž’«˜Ÿ˜ž”›ª”›’Ÿ¦ª”’•”«•¦’”œ¬¦° ™”œ’•”«¦Ÿ’™”–—–›’—¦œ”«’«˜Ÿ¦ª”° ”«”›’™˜¬˜›ª«”—¦’«˜•¦™—–¬”›’š˜ž«”• “”•¦’·˜›–›Ÿ–Ÿ”›’·¦¡•–•’“˜±”Ÿ¦’ÎÂį ¢˜›–ž–Ÿ’¶š˜Ÿ´¯’—˜™”›ªª¦¬”›’•”«•¦ •˜š˜¬–™’¡¦¬”›±–Ÿ«”›’—˜™˜ž¦«•””›’Ÿ˜ž‘ ¶š˜Ÿ´’Å”ž”œ”—¯’™˜›ª”Ÿ”«”›¯’Ÿ¦ª”’•”«•¦ ”œ¬¦’¡¦™”«•–¡«”›’–›Ÿ–«’™˜›¡”—”Ÿ’—˜ž‘ •”›ª«”’¡”›’™”•–«’Ÿ”œ”—’—˜›–›Ÿ–Ÿ”›° ”œ¬¦’¤”›ª’¡¦—”›ªª¦¬’”¡”¬”œ’¡–”’´ž”›ª ›¤”Ÿ””›’ž˜•™¦’¡”ž¦’—˜™¦¬¦«’´Ÿ´ž¦Ÿ”•’”Ÿ”• “”•¦’·˜›¤¦¡¦«”›’“˜±”Ÿ¦’ÎÂį’Δ¡”›ª ¡”ž¦’“˜™˜›«˜•’¡”›’•˜´ž”›ª’¡”ž¦’@˜™‘ ¥”«Ÿ”’¤”›ª’¡¦—˜ž´¬˜œ’—˜›¤¦¡¦«°’¿Â›¦’™˜‘ Ğ–•”¬”™¯’™˜™š˜›”ž«”›’š”œ”’¡”‘ š”ª”’“˜š¦±”«”›’·˜›ª”¡””›’Ôž”›ª’¡”› ›ª˜›”¦’«˜š˜›”ž”›’”¡”›¤”’—˜¬”›ªª”ž”› ¬”™’”«Ÿ–’¡˜«”Ÿ’”«”›’™˜¬”«–«”›’—˜‘ »”•”’·˜™˜ž¦›Ÿ”œ’§@“··©°’¶š˜Ÿ´’™˜›ª”«– ·˜ž—ž˜•¯’•˜œ¦›ªª”’š¦•”’•˜ª˜ž”’¡¦•¦™‘ ™˜ž¦«•””›’•”«•¦’”œ¬¦°’·¦œ”«›¤”’Ÿ˜¬”œ’™˜‘ •–¡”œ’™˜¬”¤”›ª«”›’—”›ªª¦¬”›’•˜š˜¬–™ —–¬«”›°’»–ª”’¡”ž¦’@“··’”ª”ž’™˜™š˜‘ ™–¬”¦’—˜›¤˜¬¦¡¦«”›’•˜±”«’””¬’>?­:° @˜š”ž”›’¬”¬–°’Φ—˜ž«¦ž”«”›¯’Ÿ¦ª”’•”«•¦ ž¦«”›’«˜•”«•¦”››¤”¯À’–±”ž›¤”° ·˜›˜Ÿ”—”›’Ÿ˜ž•”›ª«”’•˜«”¬¦ª–•’™”•–« ”œ¬¦’”«”›’¡¦—˜ž¦«•”’—˜«”›’¡˜—”›° £˜š˜¬–™›¤”¯’—˜›¤¦¡¦«’±–ª”’Ÿ˜¬”œ Ÿ”œ”—’—˜›¤¦¡¦«”›’¡¦™–¬”¦’>;’¢˜¦’>?­:° ¿·”ª¦’¦›¦’•”¤”’«¦ž¦™«”›’ª”™š”ž”› ™˜™˜ž¦«•”’—¦œ”«’–›¦Ÿ’¬”¤”›”›’—˜›ª”‘ ·˜›ª”¡””›’”¬”Ÿ’«˜•˜œ”Ÿ”›’¡˜›ª”›’—”‘ ¡”Ÿ”’¤”›ª’«”™¦’š–Ÿ–œ«”›°’“”ž˜›” ¡””›’§¨@·©’«´Ÿ”°’¢˜›–ž–Ÿ’¶š˜Ÿ´¯’«˜Ÿ˜‘ ª–’Á—A’™¦¬¦”ž’¦Ÿ–’¡¦«˜Ÿ”œ–¦’™˜¬¦—–Ÿ¦’­: ™˜ž˜«”’±”–œ’”ª”ž’¡¦—˜ž•¦”—«”›’¡”› ž”›ª”›’—¦œ”«’¨@·’—´•¦Ÿ¦¥¯’”Ÿ”–’™˜›‘ ¦Ÿ˜™’±˜›¦•’”¬”Ÿ’«˜•˜œ”Ÿ”›¯’±–™¬”œ’Ÿ´Ÿ”¬’š”‘ ¡¦—˜¬”±”ž¦¯À’«”Ÿ”’¶š˜Ÿ´¯’»–™”Ÿ’§­¼½¾©° ¡–«–›ª’”—”’¤”›ª’™˜›±”¡¦’¡–ª””›’—˜‘ ž”›ª’:C’–›¦Ÿ°’ÏËÑÐÒ


456789 9 7

0123 

 !"#$#%&'%( ) !"#$#%&'%( ¥1 / ¦ 1 §1 3) ¨© *+, , ) ., / 01 2 1 341 3 vNA<P@PBPw@:;<YA:A:@ADA@D?A :?U@QA=P;B@MABC@O;O>?:?NUAB Q;BCCAB:P@DA<P@U;T?A<CA@QA=P;B :;<=;>?:@>;<>A<;BCAB@D;BCAB C;TA<@Q;<:ABDPBCAB@DP@ªAB:?TJ =;>ACAP@W;:?A@FABP:PA@F;\ NADP<BMA@=AU=P@O;BCNAO>A:

:;OQA:@MABC@DPAC;BDAUAB :<AB={?=P@<;=?=@DA<AN@B;CA:P{V MABC@O;O>?:?NUABJ GE@EHIJ •=QPD=?=@W;RA:P@EHI@FPB\ TAU=ABA@vFABQ;Tw@F;<:ABDP\ >;<RATABBMA@Q;BMPDPUAB@UA\ O;TAU=ABAUAB@DZBZ<@DA<AN F}H@WZ:A@O;OA=:PUAB@DAQA: KW;T?A<CA@QA=P;B@MABC AC;BKLDAAM@EF A @ = ?DA N@ OP B: A @ A DA D Z @ WA :PUABPV@O;BCUZB{P<OA\ BCAB@F;<=P>A@QADA@O?=PO =?=@MABC@=;DABC@DP=PDPU OA==ATJ@EP:A<C;:UAB@ADA@=;\ O;O;B?NP@=;:PAQ@=AA:J >?:?N@DA<ANV@=;O;B:A<A@PBP@NA<?= Q;BRADSATAB@U;O>ATPV@=AMA =PUAB@<W; @EFGE@EHI@IZ;\ UZOQ;:P=P@­yxx@TAT?J@F;UAB ZT;N@W;RA:PJ UP:A<@xyy@UAB:ZBC@MABC@OAO\ LAOQAP@=AA:@PBPV@:;TAN@ADA@‰y O;BM;DPAUAB@DZBZ<@Q;BCCAB:PJ =?DAN@UP<POUAB@=?<A:BMA U;@HBD<A:?@A•C?BC@ ”AU=ABA D;QABV@O;B?<?:BMA@=?DAN WA=?=@PBP@>;<O?TA@=AA: Q?@DPQ;<ZT;N@DA<P@;z;B@:;<=;>?:J Z<ABC@MABC@OA=?U@DATAO@Š‹Œ‹Ž‹ L;:;TAN@”;>A<AB@O;OABC@=:ZU U;QADA@W;RA:P@EHIVX@?YAQ :PDAU@O;O;B?NP@QA B?N@RADSAT@Q;O;<PU=AAB F;<=P>A@O;BCAR?UAB@DABA KWAOP@Q;<UP<AUAB@=:ZU@AUAB Q;BDZBZ<@DA<AN@<;=?=@B;CA:P{J OPBPOJ@[;<OA=?U@DP@>ABU@DA<AN IZ;U;@MABC@>;T?O@:AN?@AQA =;>ACAP@=AU=PJ BCCPTAB Q; ? B U@=AU=P\=AU=P@TAPBBMAJ NP>AN@ZQ;<A=PZBAT@DAB@CARP U;O>ATP@BZ<OAT@QADA@L;Q:;O>;< L;:PAQ@ADA@Q;<OPB:AAB@OA=?UV OPTPU@UAOPVX@?RA<@FT:@EP<;U:?< =ARA@AUAB@DP:ABMAUAB@ZT;N KIABC@>;<=ABCU?:AB@:PDAU :?KG; BYABABMAV@Q;UAB@D;\ Q;TA:PN@=;<:A@Q;OAPB@=;BPTAP BAB:PJ@WA<;BA@O;OABC@QA=\ QA<A@Q;BDZBZ<@PBP@AUAB@TABC=?BC GL‘E@’ZCRAV@•C?=@L?D<ARA:J W;RA:P@EHIJ D A : A B C V @ O; OP B : A @ P « P B @ U A < ; B A Q A B @ O ; O; PU=A@=AU=P@DA<P@EF\ GQ@x­V®@OPTPA<@DATAO@•FªE YAQ?A=A@QA<A@Q;BDZBZ<@>;T?O DPN?>?BCP@=A:?@Q;<@=A:?@?B:?U –ABMA@=ARAV@QPNAU@GL‘E [;<NADAQ@Q;OABCCPTAB O;OPOQPB@=PDABC@DAB@AUAB W•E@WA><?QA QP@QADA@=AA:@P:? U;O>ATP@AU:P{@O;BDZBZ<UAB@DA\ O;BDZBZ<UAB@DA<ANBMAJ O;BMPA=A:P@U;UZ=ZBCAB@=:ZU :;<=;>?:V@IZ;U;@O;BCAU?@=PAQ UAOP@RADSAT@?TABC@:;:AQP@>;T?O :AO>AN@FPBDZJ:;B@ªAB:?TVX ­NyABxyMJA@@[A DP = ;:?R?P@GQ@¯@OPTPA< <ANVX@QAQA<@|DMJ W;UZ=ZBCAB@=:ZU@DA<AN PBP@D;BCAB@O;BMPACAUAB@UA<\ O;O>;<PUAB@U;:;<ABCAB@U;\ :AN?@UAQABVX@UA:A@FPBDZ@U;\ W;:;<ABCAB@DA<P@IZ;U;V DAB@U;O?DP AB@QADA@­yxx L:ZU@DAQA:@DPUA:AUAB@AOABV Q?B@>;<PO>A=@QADA@GL‘E MASAB@Q;BDZBZ<@<;C?T;<J@’ADPV QADA@W;RA:P@EHIJ@HAV@O;BMAO\ QADA@QA<A@SA<:ASAB@DP@¬;\ O;B?<?:BMA@=ABCA:@zP:AT@DAB U;O>ATP@DPAR?U AB@DABA@GQ RPUA@Q;<@NA<PBMA@F}H@WZ:A@O;\ ’ZCRAJ@LAOQAP@NA<P@PBP@vU;\ :PAQ@ADA@Q;<OPB:AAB@:<AB={?=P >?:@>APU@:;:AQP@=;=?BCC?N\ D?BC@W;RA:P@EHIJ DP Q ; < T ? U A B @ Z T ; N @ : P O@ Q ; B M P DP U ‰ V ® @ OP T P A < @ Q A DA @ ªE@F;<?\ OPTPUP@OPBPOAT@xyy@UAB:ZBC OA<PBw@<?OAN@=AUP:@MABC@>;\ DAB@:PDAU@>P=A@DPQ;B?NP@ZT;N BMA@:PDAU@:AN?@AQA\AQA@UA\ HAV@>;T?O@>P=A@O;BRADSAT\ W;RA:P@EHI@DATAO@O;B?B:A=\ >ANABV@Q;BYAP<AB•F @ D A @DP\ DA<ANJ@E;BCAB@>;CP:?V@R?OTAN <ADA@DP@“P<Z=A>AB@PBP@NABMA QPNAU@U;T?A<CA@QA=P;BV@OAUA <;BA@NABMA@Q;TAU=ABA@Q;<\ UAB@?TABC@Q;O;<PU=AAB@IZ;U; UAB@Q;<UA<A@:;<=;>?:@UA<;BA D?CA@:PDAU@=;=?AP@QB<AZ@=P:;?D? <J Q;<OPB:AAB@DAQA:@DP:?:?Q@D;\ O;OPTPUP@xy@UAB:ZBC@DA<ANJ@H:? UA<MASAB@=PAQ@?B:?U@>;<\ :ABDPBCAB@=AA:@F;<=P>A@O;BC\ =;>ACAP@=AU=P@UAQA=P:A=BMA Q;B:PBCJ@HAV@O;BM;>?:@:PDAU —°±±²³´™²™´¢¤ BCAB@ZQ:POATJ@L;DABCUAB@?B\ Q?B@DPDAQA:@DA<P@Q;BDZBZ< DZBZ<J@—˜™š›œžŸ š¡¢£¢š¤ !"#$#%&'%(

·op§1 3) ¸1 2 9 %…$"cg"c%o((p%j"$%]^'a"a# "#g"a%`'a"a#%]i%!`fc t

i'`b%c`'"f"b%fe€#%µf^!"#%mi$jt ¹ºf^%a^g%!`f]i%"#g"a%a€#%a^gh l`fc #%]`#$#%ˆf%ced €fg€#%ƒ"]%º"b ]%‡f"]]^# €'#h%†` ^_^#%¶`]ac^%µf^!"# '^c%»]^#h%e#$%]"'"%!`fa#gif%]^%a#gif mi$j%`#$ja%c`fg"c#%afe€# e#$%a^g%g` _g^t%` g^##e%c`g`'b

 !"#$#%&'%( ]^#^e%]'b%!`#g"a%_`#^#]c# g`fb]_%a`!`#f#t%`af#$%»]^# bf"c% `#j]^%'`$`#]%"#g"a%bfag ]#% fg€!%]"#^%_`fchk%ag "#fait%n`cs

5 1 67 ) 8/ , 9 , 6, 3 ]^_#$$^'%_`#`$a%b"a" %c^d ]^c _^a#%~^%_`c#%c^#$d ƒifai ^#]i%‚„ut

_`#e^]^a#t%lbf"]^#%j"$% `d a_#e%c`_`fg^%^#^h%!^cd!^c ag#eh%^%g^]a%b]^f% `d …'c#%a`g^]ab]^f#%^g" #$#$$_%_`#e`'`c^#%ac"c ]^g^f"%i'`b%_`j!g%'^#%cg `#"b^%_#$$^'#%`jg^%af`# `#"f"g%lbf"]^#%g`g_%]_g b^!b%†`fc^!%l#g"'%]_g%`#d ]^_#$$^'hk%ag%lbf"]^#h%m"d !`fc #%]`#$#%f_g%_d `#j]^%_f`c`]`#%!"f"at%†d j]^%_^#g"% c"a%!$^%`jg^ g%nopqrst f^_"f#%^cg^ `€%]^%`]"#$ ]b'h% `#"f"g#eh%c^a_%aii_`d "#g"a% `#"#gca#%ac"cd `!$^ #%'c#%ui`a` ‚`€#%!`fc %"!`f#"f%]# fg^‡%a#%]_g% ` _`f'#ˆf ac"c%'^#t%nic`q_ggs

8½697Á ¼½¾¿ÀÁ ½Á87¿9½¼9 6¿½7 ¾¾ ¾¾ Ïâ ù â Ë È Æ üÊ × Ä Å Ç È Í Æ È æ É Ä Æ î Æ ÃÉ Æ üÄ ù Ø ÃÄ ÅÆ Ç ÈÉ Ê Ë Æ ÌÈÍÊ Ä ÈÆ ÎÊ ÍÆ ÏÐÑÒ Æ ÓÔ Ê ëÆ Ó Ë á Û æ Æ Ã Ä Å Æ Ï È Ú â É ý Ïá æ Ê Ë Ø ÐÈ

Æ î ñ Ä Å ý üÊ ×ÛÄ ÿ ÌÍÄ Æ ×É Æ Ô ÈÅÊ Ä Ò ÓÔ ÿ ðÖÞ ðìÔ Ä ý ×Ú ÃÈÍÇ Æ ÃèüÆ

Æ Ãä

ÃçÐéÆ ×Ä ÅÆ ðì ü Ë Æ î ÖÆ Ë ùÆ è ýÊÍþÆ ëÍùÆ èâæâÍÔ ÛÈÈÚ ÆãÏÊÍÛÉ Ûâ Ú Æ Ë Î× Ä Ø û ñ Æ Ã É Æ Ð É ù Æ Ó È Ô Ê û ÃÍ É û Æ Ð Ç Í ÕÖÖË ×Ø É ÅÊ Ù Ä Æ Í Æ Ú Ê ×ÛË Æ È Ä ÛË Æ É ÜÊ Ë Ê Ò Æ Ý ÈÛÍÞ ñÖÄ ÅØ ÝÚ É Æ ÏÐÑý úØ èÛÍß ÈÆ Ï ÐÆ ý ÎÈÇ Æ ñìÄ ÅØ ×Ú Îý É ÜÅÆ ÍÊ Ç ÈÅÒ æâÍâÎÞ É È Ä æ È ÎÆ ð ð Ä â Ú â Ë Æ å É Ä È Ù Æ È Ü ÎÊ Í ê Æ ì Ç á Ë Ú È æ ã È 5 È Ë È ß È Æ ú â Ú Ê Ú ù Æ ü ù Æ Ï â Ü û Æ ù Ú 4Û×ÆëÈÍÄÊÆÖÕíÕñÕî0Õð0ðýÕìóôõöööóô1õóö îîîíì ÜË ßèëÆ ÌÍÆ ëÄ æØÃáùÈÆ úÉÅÄÍÆ ðÖÖÒ úËÎãÚ Ü òñïÕìð 4Û×ÆèëÆÑËÉÊÇÈÆÖÕíÕñòîððîòí ßÆàáÍâÆ ãÚÒÏâÄÛË ÈÍÆ äÈßÈÆåÉâÚÈÄÈÍ ÃðÒ æÈÄÍÈÍÆ ÊÍÜá íÆÉáæÊËÆðíÆÃÆÆåÏêÒÖÕìï0ñóôõöööóôø3ø3 óôõöööóô13ö ÝÎËúË ÍÆ ÑË ÄýÈÆ âÎâË ÚÈÜÆÍùÆ ÇÈÎæÛÉ Æçèéê ÆëÒ ÖÕìíîïðññòìì ÒÖîíÜÊ 00ÆãÕíâæÈÍùÒ 0Öíý0ñ4ÿ ññÓÚ ñðá×ÈÚ ìóôõöööóôõô÷ó óôõöööóôõ÷øø ÓâÉÊ Ë Ò È æ É Ä â Ë Æ Ã â Ë æ ù Ú Î Ò ÓÈ Ô Ê Æ ë Ê Í ù ù Ê û ÃÍ É Ò üÊ × Ä Å Ç Í Æ Ïù Ë úË ß ÌÄ Ê Æ ÃÈ ù Ò èâ Í Ô Û È Ú È Í Ë Æ èùÈÌÈÊ Æ ÓÔ ÑÌÈÚ ïÖÖË ×ûçÐÇ Í Ç È Í Æ ä Ä ï î Ø ÏÊ Ü á È Ë Û ÎØ Óá â È Í Ø ÃÄ ÅÆ ÏùË Æ úË ß ÌÍÆ ÝáÛÍÜË ß Ø ÓÔ û Æ ÃÍÉ Ò ÃÛ Ä Û Å Æ è â Í Ô È Å Ê Ä Æ ë È É Æ ü Ú Ø ü Ê × È ÌÈ Æ è Û Ú È Í ù Ò 4ÿ Ú Ê ÍÆ ÏÚ ÎÆ ã ÈÇ ÈÚ Æ úÎÆ ðìÆ çÄ Ë Æ ç Ò ëá Ç á Ø üÄ Í ù Æ ú â Æ ã Ú Í Ò ÐÈ ù â Ú È Í ù Æ é á Ò ð ð Õ èË Ê ÈÆ Ï Ê ÍùÚ âÆ Ð È

îÕÆ Ã ÌÝÎË ÈÍÆ ü âÞ ÏÚ â ÎÈ Í Æ ú óôõöööóô1õó ÊÆãâÈÚ×ýÏÐÏÿ ÈÍÆäëý ÈÎÈËÈËÍÊÆÆÓîØ ÑÍÄÈéùâÍÄ ËÆèâËÛÎÆ èØÃÈÍùÛÍÔ âËÎÈÄÈÆÓÊËÌá ÊßÈ âÚÚâÍÄÆÏÍÈ ÇÆÖÕííÒñÕÖìÒ ëÿÖÕðí0ðÖÕÕÕÖÆüÊÉâÜÊÈÇÈóôõöööóô1õ÷ ÍÆúáÉÒ ÝîìÈÆÎÝ íÖÖÖ æáÄÆÑÊ ÓáÜâÈÍ óôõöööóôø2ö÷ úÎÕÆ ×ÄÊÅÇÇÆÍÓâÍâË ÆÉùËÆÇËÈÚ ßÌÄ ÊÚÆÒÛÓÜÍùÆ ÄÇÆÎËÇÄúÛÍÊ ÍùÆÚæÍù ùÍ ÝÐÈÍÜÊ ÓÕùìÉÆÕÏùÛÆãÍÚÆüÈÍÈÆÎÈ ÑÎæ ÖäþÆ Õìï0ÖñîÞý üÊ ÈÇ ÏËâÆùÐÊ âËÍÛÎÆ È ëËÊÌÈÆãÚóôõöööóô13öô ÎÈ Å Æ Ã È ù á â É Æ Î È É Ê Å Æ Î â Î× Û Ä Û Å Ç È Í Ïá æ Ê Ë Æ ëá Ç á Æ Ãâ É Ê Ø úâ Ë Ô È Æ Ïâ Ë È × Û Ä È Í Ø æÄ Ø ã í í ì Ø úÈ É Ê Å È Í Ø ÃÈ Í Ä Û Ú Æ å ÃÛ Æ ë Ê Ä Ê Ë ê ÄÍÛùÇÈÈÚÈÍÎÈ ùÆæÍÈÆÍßùùÆÇÊÍÈùÉÊÍÆËÆÈÔÈÎ× ÔÊÆðËØÈîÍÔÄÆØúÏÐèý ÏÐÑØ ÄðÅìØÏÛ äâÉÇÄáÆ ÑßÈÎÆÌÈÊ ÐÈÉÄâË ÆÛÜÊ Æ×ÛÄ îîÒÇÉÄßÙØËùÄÆÔûÏÆ×ÐçÆ Ø0ÉñÎÈË ÅÛË ÆÇËØßÛÚ ÌÍ ÆØÚÈ×ÉÆ ÛÍÜÈÍÄ ËßÆãÈË ÚÒÓá Üâóôõöööóôõ123 ÈÍØÆùÈÔ úÎÕÊûØ ðÇÎÍ ×ËÄÄÅû×ÇÍÍÆÉæÆâ4ÍÛÔÈ×ÅÿÍÊÄûÈÙÔÊÌÍÊÈÉÆÅ×ÊÛÍÄùÊÇÆùÆãÈóôõöööóôõóô ÔÃÊûÈÄËÄÈÊÇÍÈÉÍÞ ÝÓÈ ÜÆîÊÆÔæÄÛÆÈÚÄâÆËæ×ÄÍËÊÅâÊÈ æ ËÆÆ×ÛÉâÛÈËÍæÅßâÈÈÞÒ ÃÄ ÈÎÈ âËÔÈÒÏÐÏÒ ÖðÕÕííÞ0ñÖòóôõöööóôøøô ðñòËÈÕÄÒ ×Íß ÆÇÐÊ ÈËÜâßÈÆÈÌÈÍå ØÇÛÈÉ ÊÄËêØÎÊ ÄÛÅ ÇÍù ÍÉûÛÉÈÜÍËÔùÄØÆÉÎÊÍÇùÍÚÒâ0óôõöööóôõóôö ï0ìÄÕ üÊ Ô ÛÔ âÄ Æ Ô ÎæÛÄ æ á Ú ÑÍ Ü È Æ × É Æ Ü æ Ä Æ Ê Í á Îâ Û Ê Ø Æ ÃØ æ Û Ë Ø ÎÈ Í È Ô â Ë Æ á Ä Ú â îÆ èäëØÔÌÍÄ ØÄÜË ÜÚÉÎØ ÉËÈ×ÛÄ ÈÍûÎáÞ üÊ×ÛÄÚÆÆÒúÊ ÐÈË ÇâÄ ÊÍùÆ ÐèÐÆ â ÛÄÊÊ 5âÆ åÐê ÐÓ ýïìòÆ4èÖÕííñÕì0ïññóôõöööóôõóó ñ ÉÈÅÈÎÒ ãáùÔÈ ×áÍÛÉÒ4Û×ÿÍá5ÊÆÖÕðîîíìîñÖîÖ ÏÐÑØ ÆæÈÍÍßùÆÇÆÃÈ âÍÜËÛÈåËÏâ ÈÈÄÍÛØËÉÈÊÈÍæØÓá ÆÜÊÄÜÎæ ÄÍÇ Í óôõöööóôõ1÷õ Ðá×Ê ÎáÍùØ ÔËðØ×âË ÉîÊîÆÅØ âÅÈÄ ØððíÆ Þ0ÖÆ ÄïÅÒ Ë Ê ÎÆ úâÆ èëÒ ÍÈÍ â ÐÈùâÚÈÍùÃÛÇÈÆ Ò4ÿÖÕðáÛÄ îîíÚðâÄ îîÆîÜÊ ðÆÕóôõöööóôõöø Ü Ê Æ È × â È èáâÆ Ú ÜË ß Æ ù âÍÄ ÈÍÆ × Ä ÅÆ Ç Ë ÌÄ Ê Æ Î Ú Ê ÎÈÅÒ üÊ × Û Ä Æ ñ Ö Æ æ â Í Ô È Å Ê Ä

Å â Ú æ â Ë Ø Ú ù É ù Æ Ç Ë Ô È Ò ÏÐÏÿ Æ Ö Õ ñ ò î Õ ò ò ò ý Ö Õ í ì ð ò Õ Õ ñ ãÚÒüÊæáÍâùáËáÆéáÒòÆáùß ÈÇÈËÄÈ ÍÆÇÆãÚÒþÈÄâÉÆÇÎÆñØìÆÜæÍÆÏáÄá ÈÇÈÚÆÇÎïØ ìê ÏùâË ÈÆ ÜÙ ÄÈË ÆâÇË5âÆ Íá óôõöööóôøø ã óôõöööóôõó3 ÝÎË üÊ ÈËÊÆÇÈæÉÄ âËÆîíïÆ ÜÈÍÆÕî0òÆ ÄÅâËÈæÊ É ëÜË ÆðÜÚñÎØ ÍÊ ÈÄ ÆñÇ0âË ÔÈÒ ÓÈÔ ÊÆñÎÍÈË ÊÇÒ üÊ ÖÕìïîÕìñ ò í ï Ò Ú È Í ù É Û Í ù Æ Ê Í Ä Ê â úÈ Ë ß È ÌÈ Ä Ê Ø þÈ Í Ê Ä È Ø ëá Ç á Æ Ã â É Ê Ø æ Û Ú È Í ù Ø 4ÿ Ö Õ î Õ ñ î ò 0 ý Ö Õ ð ñ ï ì Ö ì ò ð Ö ÏÛÚ Û ÍùÒ ÍÙ áÆ ÏÐÏÆ ÖÕìîòîîîÕîîî ÉæÈÅÛ×Æ ÿ Æ ÖÕðîÆ ý æÊ Í ÈË Ê Æ ÎÈË Ç âÄ Ê ÍùÆ ùÈÔ Ê Æ îÔ Ä Æ ìïìË × ÉÎÉØÆÍÈÎÈØÆÈÚÈÎÈÄØæáÉÊÉÊÆßùóôõöööóô13ö2 ÆÜÊÚÈÎÈÌÒË óôõöööóô1õ21 æâË×ÛÚ óôõöööóôõóô Ú âæÈÉ Ø ùÈÔ Ê Æ ðØ ðÔ Ä Ø Æ ÎÊ ÍùùÛÆ Ú ×Ë Ø ÏÐèý ÃÃîòÕÈ òò0 ÈÍÒ Æ 4Û×ÿ ïìììîòíØ ÖÕðíÞ óôõöööóôõôó÷ ËùâÄ ÆëÒêÔØÈÅÊ ÄÈÄ ÆíáË ùÆùÔ ÆçÐäû×áÍÛÉ ÏÐúØÆðíÞñìÄÅÒÏÐÏÒÖÕííñòóôõöööóôøøø ðìðñòÕ üÊ×ÛÄÿÇÈÉÊËýÏèÓÆÄâ ÄÊÚý ÚâÈÍÊÍùÆÉâËÞ îïìòðíÆØÖÕòïíòÕðîîîì óôõöööóôõóø üÊ ¼6789 å Ä ÈË æâÚ Ê ÅÈÍÆ ùË ÈÄ Ê É Æ Ú ùÉ ùÆ Ç Ë Ô Ò ü× Ä Å Ç Í Æ 0 Ä â Ë È æ Ê É Æ Û Ä Ç Æ É È Ú á Í Æ æ â Í ù Ú Î Í âÍÒÉÿÄßáËÇÄÿáÏÐÑý ÛÔÛÊæËÆØÏËÈÛÔÎá ÊÍ Æ üÊ×ÛÆüÚ ÄîÎÆ ÆëÍÏâÎÛÈÆ ùÆÏËÈ×ÛãÄÈÛÔ ÍÛË Æ Æ éÊ ðèËÈÄ ÄÆþÆúâË ÈÍÊÄÔÈÈ 5ÝÊÎË ÈÄÊâÉ ÉÆÏÆÊËÍâÉ ùÈÎÊ æÛÆËüâæÍÈÇ ý4áÍùÇáâË ÍùØýÈÎÈÍ

ëÈÊÌÈÍ ÃÛÄÛÅÆëâÚâÆÐÈËÇâÄÊÍùÆüæÄÆúáÎÛÞ ãÚÒúâÍÈËÊÆðíÆÇÒ4ÿÖÕìïòÕîÖíòò ÄãÜÇ ÆÛÄÈÎÈØÎâÍË ÇØëâÚ ÔÛÔÛæÖîí0ÕÕïñï ËØ×ÌÆÚÈÎÈËÈÍ ÓË ÆÐÿÖâîùíÈÉ0ÅÜÞØìËãÔ0ÄÚØÒîÔçË ÅÛÈÚËâÔáÄÒ óôõöööóôõ23 ëÜË æË áÉ Í Ê Ç È É Ê Æ ü ù Í Æ Ã È Ê Ç Æ ü Ê Û Ä È ÎÈ Ç È Í Æ È ÎÊ Ú Þ ÚÓáÜâÈÍÆ úÎòÒ ð Õ Æ Ç Ò ëâ Ú æ í ð ñ óôõöööóôõóó2 æÄ îîî00ñ ËÍÆèÊÇâîÍÆ4ÔÈÛÅ×ÊÆÄÐÆæáÍÍùÊÈ%ÚÛÈâÎÈ ÍÊÜ ëÛ Ç ÍÈÜÍËùÈÞÞ 4Û×ÆÖÕñÕïòíÕîðîíØÖîí0ÆÕóôõöööóôøõ÷ ÒìÆùÖÔÖ0ÞïÔÄÆ4ÿèëÒäÃÃÆÉÎÉÿÖÕñððíÞ ÊÈËÆüùÍÆèÅáÄáÉÅáæÆáËâÚØ ÍÄâËÍâÄÒ ü óôõöööóô13ôõ üÊ ÈË Ê Æ ÈæÉ Ä âË Æ ×âË æâÍùÈÚ ÈÎÈÍØ ÐÈ Æ Ã Ë È Ú Æ ã Ú í í ì ÃÄ ÅÆÅÒ ÇÈË ßÈÌÈÍý ÄÊÆËÈæÊØÉÚÉáæÈÍØ ÔËæÄ ÒÐÈ

Ïß Ë Ä ÿ èý þÆ ÐÊ ÍÆ ÏÐÑý üðÆ ÝÎË Íÿ úâ üÊ × Û Ä Û Å Ç È Í Æ Ç È Ë ß È ÌÈ Ä Ê Æ Ü È Í Æ Î â Ç È Í Ê Ç óôõöööóô÷öõ2 Ò Îâ Í È Ë Ê Ç Ø Æ ÎÈ

Æ ñ Ö Ä Å Ò çÄ Ç Æ Ç â Ë Ô È É È ÎÈ æË ÈÉ Ä ÈéáïÆ ë ÖÕðÕÖîïïÕÕÖÕÆ 4 âÍÊ îìÄ ÝÎË ÍÆ ÜÊ ×ÈÌÈÆ ùÆ Ç âÆ ÊÇ ÐÈÅÈË ÈÍÊ Æ èË ÈÄ ÈÎÈÆ èÛÄ Ë ÈÒ ã Ú óôõöööóôõ33ó ÎáÄ áË Ø ÐÈÍùùÈÚ ÈÆ ÎÄ Ë Æ ÜÊ Ä Ê ÎÛË Æ ÎÛÞ ÅÆ èý þÆ Ç âË Ô ÈÆ ÜÊ Æ èÈ×Ë Ê Ç Æ ÐÈÚ Èß É Ê È ÉÈÚáÍÒ4Û×ÆÍáÆÖÕòÕ0íðð0íÖóôõöööóôõö÷ ÆÍáÆÉÎÉ ÃÄ ÑË Ê Ù Æ ã Ú Ò ú4ÑÆ ü ÈÅÚ ÈÍÆ ð 0ñÆ ë ÿ ñí0ìòð Ïá Ë á ÌÈ Ô È Í Æ Ó ù Æ ú È Ú Ç Û Í Æ é á î Ö 0 Æ Ï È Í ù Þ ü Ë Æ èâ Í Ô È Å Ê Ä Æ þÈ Í Ê Ä È Æ ÏÐúý ÃÛ É È Í È ý É âÛÎÆ Ñ Ù ÈÍÜÊ Ò ÖÕðñîÕÖíÕÕÕÕ ËÈÎÈ Æ óôõöööóô13ó÷ æÒåÖîí0ê èâËÍÈÅÆúÛËÉÛÉÆ4Û×ÒÝÊßÆüæÍÆÈÇ óôõöööóôøõ÷3 ÃÃÆË üÊ ËÆæÈÆ ÇÈæÉÄ ËËÆÈÍÜÛ×âÚ ×ÉÆæáÄÈÍùÆ áÍùÆãÜÚ ÚÒÛÄÊÉÇ ÓÈÔ ÃÊÈßÊÆÈñØ ÆæìÔ áÄÄØÒÜæÄ ùÈÔÊÆØÑÉ ÉÎÉ ÿÖÕìíìÐÈÇ Öóôõöööóô÷ôö2 ðÖÈÍñ

íÖíÖØ ùË âæâÉ ÆäáÜÈÆ ÃÄÅÿÏèØ æâË áËÚ ïìÈÅÈÍÆ ÖðíðíÃÈÍùÛÍÄÈæÈÍÆëâÚóôõöööóôõ31ó üÊ È Ë Ê Æ úÈ Ë ß Æ ÓË á ×È Ç Æ ã Û É Æ ÐÊ Í Æ ÏÐèØ úâ Ü á Ç Ä âË ÈÍÆ 4âÌÈÍÆ çÓÐÆ ÖÕíÕì Þ É4ÿ ÚÍ É ÜÊ Æ Ú Ò æÈË ÛÄ Ú âÄ ûÆ ÐÄ Ë Æ ñÒ èÈý èÊ ÒÈÄ þÊ ã Û Ô Û Ë Ø äÈ ÎÈ Å Ø éÊ È Ä Æ ú â Ë Ô È Ò ÓÈ Ô Ê û Ãá Í Û É úË Ô Æ úá Ë â È Æ ù Ô Æ ò Þ ð Õ Ô Ä ý × Ú Í Ø × â È Æ ò Ö Ö Ë × Ò ÖÕííñòïíîÖÖîÆÉâ âæÈÄ ÍßÈ ï 0 ì Ö í ò ï Ç ûÏâÇ Ê Ä ÈË Ò Æ ÓÔ ÿ íÖÖË ×Þ ðÔ Ä Ò 4Û×ÿ úëÑÆ Ï ÃÆ Ã Ä Å Æ Ï È Ú â É Ø ÑÜ È Æ Ó È Ô Ê Ø Æ þ È Ú Ç óôõöööóôõ3õ ëÈÊ ÐâÍÈËÊÇÒÆ4Û×ÆÖÕðîîíðòÖïóôõöööóô1ö2õ î ÌÔÈÈÒÍëÿ Æ×ñâíÈìÆÉì×ìÈìùØÖÊÈÕÍðÆÇðËîÜïÄØ4Û ×îÿÆäýÖÅÕáìÍíÈÞ ÍÄâË5ÊâÌÒÏâÍÊÍÆãÈÎÆòØäÛÇáÆèâËÌÊÄÈ ÃÄÅÆæÍÔÈÅÊÄÆ×ÛÄÊÇØÄÚÈÄâÍØËÈæóôõöööóôõ2óø ÖÕðòÖñííññÕí üÊ × Ä ÅÇ ÍÆ Ç ÈæÉ Ä âË Æ Ì ÈÍÊ Ä ÈÆ × âË æâÍùÈÞ Ê Ø Ç È Ä È Í Ø ã á ù ï ï ð óôõöööóô133 ð Ö Ø ÃÈ æ È Ç Æ ã Û Í Æ Í Ü Ë È Ò Ö Õ ð Õ 0 ï ñ 0 Õ ð üÊ × ÛÄ Æ ÌÍÄ Æ Ûý æË ÜÇ É Ê û É Ë ×ÛÄ ÍÆ Ä ÜË ÜÚ Î Ú4Û×ÿ ÈÎÈÍÑË ÆÜÄÊÈÍÄ ÆÏÈÚßáÆÍÏÆ ÈÚÆáÏÍÆ èÑØ ÎÈ

Æ Û É Ê È Æ î ï Ä Å Ò Ü × È ÌÈ Æ æ Ú ù Ø È Ú Î Ä ÿ ÏÈ ÎÊ Ë á Í á Æ ëÆ ï ý 0 ñ ì Õ Ö Ö Ö ï Ø Æ Ì ÌÌÒ Ë Å á Í È Ô á ù Ô È Ò á Î óôõöööóôõ2õõ ùÇÆ üÊ ×Ä ÅÇ ÈÍÆ Ç Ë ß ÌÍý Ê Æ ÛÆ äÐØ É ßËÆÄäÐØ ÿúëèØ ÓÔ ð Ø îÔ Ä Ò 4Û×ÖÕíÕñÖïòíÖÕÕÆ ää×Ë Ä óôõöööóôø1õ÷ ÖÕííñòÖÖì0Õð ðÕ0ØÇÒ4ÿÆÑÍÊÉÆÖÕìï0ñïïððíò ÍÊ ÈÄ Æ Ç âË Ô ÈØ Ô ÛÔ ÛË Ø æÍùÚ ÎÍÆ ÜÊ ùÔÊ ü Ë Ê Æ Ð ÈË Ç âÄ Ê Í ùØ þÍÄ Ø ÃâË æùÚ Î ÍØ èâÞ óôõöööóôõ3ô2 ÃÄ óôõöööóôõ2÷ Ü æ Í Æ Ï ë ú ÏÆ Ñ Ê É ß È Å Æ ü ÎÇ Ê Ô á úâ çÄ Ë Æ ð Ç Î Å Æ ë ú Æ è ý þÿ ëÈ Ê Ì È Í Ø Æ 4 Ç á Í ù Ø ÃË Û Í È Ê Ø Ê Ç Ò 4Û×ÿ ã áùÔ È Æ Ó Ë áÛæÆ ã Ú Ò ã ÈÍÄ ÍÈÎæÊ Ú È ÍÆ Ð âÍÈË Ê Ç Ø çÉ Ê È Æ Ð È

Æ ñ ÖÄ ÅØ óôõöööóô1öõ ÎâÍÈË ÃÄ Å Æ É â ù â Ë È Æ Ä â Ë È æ Ê É ý Ç È æ É Ä â Ë Æ Û Í Ä Æ É È Ú á Í üÊ ÈË Ê Æ úË ß ÌÍÆ ã ÈÅÊ Ä Æ èÛÄ Ë Ê Æ çÄ Ç Æ ÐáÞ Ñ× Û Ò ü× Ø È Ä È Ë Ø Æ ÏÒ èá Ë È Ø ÐÚ É Ê È Ø Æ æ × Ë Ç ùÆüÈîîîÖý ÎÈËÆîÖÕíÕñÒ îÆåÄÎËÆÔðïðïÒ Î×ÄÍÆÚÖÖÖý ßÍùêÆÖÕìïÒ ÖÕðîÒ ßÆÐ×ÈáËÄáÉËÈÆÏËÊÆÜëÃÆ ËÊÒÝÎË Íý0ÆüÃÆ×ãÈáÌÈ ÆÏÒÆÜ4È ËÊÆúËâÊÞ ÜÊÉÄâÆúâ×ÈßÈ ÓÈÛÍÆ4Û×ÿÖÕííÞ þÈËÛÍùÆúâÜÈÊÆÃáâËÔáÆÃÛÄÛÅÆ0ëâÍÈùÈ ùðìòÒ ÜÊ ÇáÍÉÄËÇÉØÜÚÅÿÖÕíÕðîííÕíóôõöööóô1÷ø òí èÍ ãÆÏÚÒâÃÈ ð 0 ù Ô È èË Ê È Æ éÊ È Ä Æ úâ Ë Ô È Æ ÐÈ Ç ÿ î î Ä Å Æ üÊ Û Ä È ÎÈ Þ ÜÊÛÆÔÄáùÔ ÈÎÈÈØÇÎâÍÈË ÈÍÆ4ç×ÊÇÿÖØæâÍùÈÚ Õìï0í0ÈÎÈÍÆ îóôõöööóôõ32 í0ííÄÜÇ ØúâË ñ ò Ö ò ï ò í í ÉâËÊÛÉ ÍÊÍÆðòÆÑùÄÆãÈÎÆðìÒÖÖÞðóôõöööóôõøó íÒÖÖÆþÊ× ëÜÇÆÐâËáÇáÇÆ4ÿÖÕìï0ñóôõöööóô1öõõ ÖñÖðÖî 0ñðïÒÖÕò0ÆÎÈÈÙÆÅÈÍßÈÆßùÆ óôõöööóôõ2ø ÇÈÍÆ ÔÈÆÇâÆ ÈÍÈÜÈÒ ÓÔ ÿÒ0ÖÞ ìÖÔ ÄýÆ×Ú ÒèÈý óôõöööóô1333 ü× Ä Å Ç Í Æ Ç È æ É Ä â Ë Æ ÌÈ Í Ê Ä È Æ Û Í Ä Û Ç Æ É È Ú á Í ÃÄ ÅÆ è ùÌÈÊ Æ Ï â×ÈùÈÊ Æ è âÍÔ ÈÅÊ Ä Æ Ã ÈÔ Û èÊ Ò ÐÈÇ Æ 0ìÄ ÅÒ ÛÍÉ Ç Ê Ú Ú èË áÉ âÉ ï×Ú ÍÒ üÊ ×Ä ÅÇ ÈÍÆ ÏèÓÆ Ô âÌâÚ Ú Ë ß Æ ÛÄ Ç Æ ÜÊ Ä âÎÞ ÃÄ ÅÆ æÄ Æ ð ìÖÆ Ï Ä ÈÙ Æ ú ÍÄ Ë Æ Ð Ê ÍÆ Ï ÐèÆ èý ÃÛ Ä ÿ á æ Ë Ä Ë Æ ÐÊ Í Æ ÏÐÑÆ

ÃÆ ÏÐèÆ Ü Ä ù ÇÔáÅùÛÔÈÉÆÛÅÉÛÆÌ×ÈÛÍÍÊùÄÈÊÆÆÑß ×ÊÉÛÈÜÆùßÛÈÍÆÄÏÈ ÊÍùÚáÆÜÍáÆÎÊ ÉÈÊÍÚÊ 4ÿÖÕíÕñÕïñîÕîÕÆéáÆÏÎÉóôõöööóôõô÷ø æÈÄÇÈÍÆÜÊÆÐÈÚÚÆÉßÈËÈÄÿÐÊÍÒÏÐçý üÊ ÆÍÈÍûÃÍÉÒ ÃÛÄÊÇÒÏßËÄ4æÿ ÿçÚâÄ ØãÔËØéÊÈÄÆúËÔÒÓÔÊ ÚùÉùÆëùÚÆîÖÞÖÕÞðñÆèÇðñÒÖÖÆèÆÖÕìÞ þÆ Í ÆíìÖÆèÍÎæÈÄÈÍÆãáùÔÈÆ É ÎÉ Ô È Ú ÃÚ ÖÕòï0ïíòîÖÖí ÏÐúÆ É ÜË Ô Ä Ø æâÍÈÎæÊ Ú ÈÍÆ ÎâÍÈË Ê Ç ×ÛÆ Ï Ä ÈË Ú È Æ Ö Õìí0ñíïî0ò0 üâÙéâÄÆÑÎÒÏÈÍóôõöööóô1ó÷ó ùÈÔÊÆññÑ óôõöööóôõøöó íîòòÖòòòíÆ ÇÔÈÈÇÚÈÊÛÚÆËëÈÚæÍÒùÖÆÕúìÎÒ áÄÊÇÆúî0 óôõöööóô1322 ØëÈÎÈÍÆ ÉÊÍùÚâØÇÓË áÎÛÍÊ ÈÄÊÙÒúÊ ËÊéáÒ ÎÆÚÎË ÍÆÇ Çâ ï0ìñÆÉÖâí×ÖËìÈÕÍòùÆÈæóôõöööóôõ3õö 78¿ 8 ÓÈÚ È ÛÆ × Ú Î Æ Ç Ë Ô è4ú æâÍÉ ÍÔÉÆÜÎÉ üÊ È Ë Ê Æ î Ç È Ë ß È ÌÈ Ä Ê Æ Û Ä Ç Æ ëÇ Æ × â É Ê Æ Ä Ê Ü Û Ë ÊßÈÆ ÇÍÜÈÅÆ Æ îìïÆ óôõöööóôõøø1 èëÒ ÜëÇÚÎÆ×ÆâùÉÈÊÔÆÊÃÆæÊÍâÄËÈÄÈÍÎÈ ÆÍäÜæÈïÚÈìÉÖÒãË×ÚÆþý×ÚáÍÍÒ4Û ×ËÿÊ ×ÇÍÄ ÊáÜËÄÆèý ÆåÖÕíÄ íÊñÎâÒ Õññî Í ÆïÖÖË ÕïñêÑÎßÊÛÒ×ý úË ÚÎ ÃÅÛÌÈÍÈÆ ÑùÛÍùÆ ÐÈÇ ÎÛË Æ ÃÄ Å ü×Ä ÅÇ ÍÆ É ùË ÈÆ ××Ë æÆ Ç ÈæÉ Ä âË Æ ÌÈÍÊ Ä È ù Æ Ñ á É È üÊ × ÛÄ ÛÅÇ ÈÍÆ É ÈÚ â É Æ ÛÄ Ç Æ æË áÜÛÇ Æ ÈË á Þ ÎùÛ ëâÇ Ò ÏÊ æÊ Ú Æ ÐâÍùÛÈÉ ÈÊ Æ äÑÃØ èâË ÅÊ Ä Ò æãÚâÒþá ÍùÈÍÚáÎÉÍÈËýÊÄÆÜëÇÿÖÒÐÈ Ç É ñ Ö Ä Å Ò ëÛ Ç Æ É Ú Í Æ Ü Þ óôõöööóô13÷õ úÎÕ Æ é á ÿ í Ö Æ ë ÿ í Ö î Ö Ö í Ö ÎÈ Ä Å â Ë È æ Å ß Æ Ú È Ë Ê É Ø Å È É Ê Ú Æ × â É È Ë Ø ÎÛ Ü È Å ËÒÛÊÜÇÆÄ4ÛËÛÆ×ÎÈ ÊìÚÿÅÕËíÜò!× ÅîÛÖÌÈ ÍãÈÈÈ ùÇÛêÍùÒ ÕíÕñÕïïîíïóôõöööóôõ÷ ÖÆÍáÆÉÎÉ óôõöööóô1óøó ËÊ ÉùÆ ÇËÔÊúË ßÌÍý ÄÊÆÔÈùÈÆ ÄáÇá ÜÊÔÚÛÈÈÆÚÒÇúÊ ËÊÎÆÎÛÚ ÆÊÊÈÈÆÆæðÞ áðØ ÉÒÆëÔáÚÍÿÊ ÍÈÆÔÒ ÏÄ á ÿ Ö Õ Õ ì î Ö å ÓË ÈÄ Ê É Æ ÃÄ ÅÆ ëÍùÆ úÚ æÆ ÏÈÌÊ Ä ÆúÚ ÎÍÄ Íù ÔÔËØË Ú ÔÍÒ ÆÏâË ÛÉÆ ÇË Ô×â×ÈÉ ðÕÞ îìÄ ÅÆ ×Ì Ê Ê Ë ÈÍÈÆ Ò çÎ×ÛÚ óôõöööóô1øô3 üÊ Ë Æ É ù Ë Æ Ç È æ É Ä â Ë ý Ä â Ë È æ Ê É Æ ÌÍ Ä Æ Û Ä Ç É æ È

ð Ö Ö Ü Ä Ë ÎÒ Ïß Ë Ä Æ 4 Í ß Æ ú ëèÒ üæ Ä Æ ç È Í úëèÈÔ È èäëÆ ÛÉ Ê ÈÆ Ò Æ ÖÕíÕÞ ÇÛÚáÍØÝáÔÈÔÈËØéùÈùÚÊÇØÏÚâÎÈóôõöööóôõ1öô ÍÆìììÕð üÊ×ÛÄÛÅÇÈÍÆëâÅÍÊÉÊÆÑÆäÛÈÍùÈÍ ÏÈÇÛûëËÍÉæÄûÐâÉûãÎÉÉÄÇûäáÇ ñòÕîÖìïÖ ÉãÈÈÎÉ ÚáÍÆÇáÉÅÛÄâÇ ÉÛÒÉÝÈÎÈË ÆÌÍÄÒÓÈÈÍÆ ÔÊÆçÇÐäû × á Í Û É û ×âËæÖâîÍíù0ÈÞòÚÈïÎÈ ÈòÉìÆÑ0òÚÈíÎí áÇûúáæÊûÏÈËÊÎÊûÐâÉÉÆÝâÍùÇÈæÞ âÿÆèÇÈáÍÄ ÈÇ !Í óôõöööóô12öô ÑÆ îñÍ0Æñ4îÛýÖ×ÿÕÏâ ðîÚîÈïËóôõöööóô1ø2 5Ç ÈËýÈÖÉÕÄÕËÊÕÒ ÖáîÎý ã Ú Ò þÛ Ú Û Í ù í ÑØ æ Ë Ê Í ù È ÖÕñÕ0ÖòìÕÕïò ü ÈËæÆ ÆÇÇáÇ ÊÔÆÈÉÆâÈÙ áÜÆ ÜÈÍÆ æÈÜÈÍùÆ ÉÜÅ óôõöööóô1óø÷ ÉÊ íÖ0íìí óôõöööóôõøö2 âË æÍùÚ Î ÍÆ É ÅÄ Æ ×ÜÍÆ É ß ÈË üÊ ×ÛÄ ÛÅÇ ÍÆ Ç Ë ß ÌÍÆ Ä ÛÇ ÈÍùÆ Ú ÈÉ Æ Ú Ê É Ä Ë Ê Ç ÓË ÈÄÆÊçÉÆÈÍùÆ ÏßËÄÆ4ÏÍÈÇ ßÆúÛÞëèÆ úËÔæÄ ÆÏÈÞÐÇ ÌÊÄÆÍÞ úÚÎÐâÉ ÍÄÍÞÒ ×ÌÆÙÄ æÆúëèØúúØÏúúØÎÈ ÆÛÎËñÈÄ ÜÏÄ ÊÛÛÄÜÈÊÎÈ Ç È Í Æ × Ê É È Æ È Ë ù á Í Æ 4 Û × ÿ Æ Ü Í æ Þ ü Ë Ê Æ ñ Æ á Ë ù Æ Ä Í ù Æ æ È Í ù Ç È É Æ Ë È Î× Û Ë Æ æ Ë Ê È üæÄ ëË ÍÉ ÉâËÊÛÉÆ×ÌÆÝÎËÍÒ4×ÿÖÕðñÕÕóôõöööóô12÷ó òòìð0ììÒ áÈÆùÊÌÈÍùÈÍÞÖÕðîîòóôõöööóô11ó÷ íÕÕîñò äáÇáÇÞÏÈËÊÎÊÞúáæÊÒÖÕñÕ0Öóôõöööóô1óøõ æëÈÎÉ âÍùÈÚÊÈÉÎÍ Æ î Ä Å Ò 4Û × Æ Ç á × á Ê Æ × È Ë × â Ë É Å á æ ò Ö 0 ñ 0 ï ÆðñïÆÇÒÖÕíÕñòîîðòïò ÅÆÄÍùÆæÍÜÄÈÈÍÆÜÚÎÆÇÍÄËÆèýþ üÊ ÄÒÐâ ÇÈÍÊÇÐÈ ÆÐá ÄÆáîË0ÆèÄÅâÒ4Û ÍùÚ×ÎÿÆÍãÆÐÈßÊÍÈ èÛ óôõöööóôõø33 üÊ ÍÈßËÈÊÆÏÆÏá ÐÃð æÊËÆÑÆÍúùÊËÇÊÎÛÄÆÝÈÈÍÎÈ ÆÃÈËËÈÈÍÍÆûùá ÆÝñÄÖáûÖ ÃÄ Î

ìÚùÖÉÄÆÅÇÆËèÔÆÉýëÊ ÎÆÃÛâÆÆ ÜÍÈ ÖÆïÕÕìÖíËî×íýÎù ùìÆÄÍ0ìæ îÃÈÄÅ×ËÛØÛÐÊ Í Æ ÏÐúÆ Ë Æ úÈæÉ Ä âË Æ Ûý ÏÚ ÍÆ úÅÛÉ ÛÉ Æ þÍÄ È Ä â É Æ ÎÉ í í í ÆÑÅÈÉÉÒãáÇÄâÍùÆúÛÚáÍÆãóôõöööóô1õø ÈÎÆúâËÔÈ éá4æÆúâÆèáÆÃá ÆïññíýúÓü ÜÊ áÍ ÈÄ Æ ÎÈ

Æ îÕëÅÆ èùÚ ÎÍÆ ÐÊ Í óôõöööóô12÷ø óôõöööóô1ó13 ñÃÚÍÉËÊÛÉÆÇËÔÆ4Û×ÿÖîí0ÞÕìðÖðÖï ÃÄ ÅÆ Ä ÍùÆ æÍÜÄ ÈÈÍÆ ÜÚ ÎÆ Ç ÍÄ×ý ËÆÎùù èýþ ÃÄ Å Æ Ú â È Í Ê Í ù Æ É â Ë 5 Ê â Æ Î È

Æ ñ ì Ä Å Æ Ý ÎË Í Ë Æ ëâÇ ÍÊ É Ê Æ Ú â Ç Ä Ë á äÇ Èß ÈÉ ÈÆ ÎâÞ óôõöööóôõ13 Î

ìÖÄ ÅÆ èý ëÊ ÎâÆ Í Æ ïÕÖË Ç âÆ ëË ÛÉ Ä

Ú â ÈÍÆ ùË ß ÈÆ úÚ È ÍùÇ ÈæÈÍ ÍùÛÈÉ È Ê Æ Ü Ê × Ê Ü Ò Í ß È Ø Ú É Í Æ ÏëÐý ÏÐúØ ¼½¾¿ÀÁÂ Ä ÍæÆ Ä âÉ Æ Ú ùÉ Æ Ç Ë Ô Æ É ÎÉ Æ ÃÛÆ ÏË Ê ÖÕìí0ñ Þ ËÒÖÊÆÕðíòÆÎ0íÈïËùïòáïÚÛìÌÊ ÅÖÆÕÉìâíßÖâðùÖÈ0ÍîÆÏÖíÚÎíÍ îïïÕÕñ ÎÈ

ÍÆ ÒñÆÖÇÄâÿ ÅØáÍ ÆæÍßÆâæÄ ÇÍÜË ÈÍÆ ÉÍÜË ÒúË ÎÊÉ ÑÉ ½Á87¿9½¼9 4æ í ý Ú ÎË Æ ã Ú Ò èÈË ÈÍùÄ Ë Ê Ä î0Æ Ú ÈÛÍÜË ß Æ ×Ä ÅÆ Ç Ë ß ÌÄ Ê Æ ÎÛÉ Ú Ê ÎÈÅ óôõöööóô1öó óôõöööóô12÷õ ÆÐËËÍÇÈÇ âÄÊÈÍ ÍùÆÆÛ ýÆÆèæËÍù áÜáÆáÚÈËùÅÆÈÚÊÍÎÊÇ×ÆèÈËÅØ ÄÈÆ ÍÍÊÞÞ ËãÈÔ ÊÍÆÚÊÉÛÅáÚ ðï0ÃÆ ÄÊïÈæÆÅËÆÇËÔÆòðìïïÕÕýÖÕðÕÖÞ ÈáÍÅÎâ ØèÄ 0 ñ 0 0 0 ï ÚÒúÈ ËÈÍÈÄ ùÆúÆÍÊ ÎðÈÄñÆÆÇ4âË æÖÔÈÆ ÕðÝÎË íóôõöööóô1ó÷ô îìòÍÆòÖÇðâ ÃÄ óôõöööóô1õ3õ ÆðØìãÄÒ4ÿÖÕñÕïíóôõöööóô÷1÷õ ð0í0Öí üÊ ÅÇ ÈÍÆ æÄ ÆÇËßÌÄßÊÆÛÆãÉÚÊÆÈÆ ÎÈæÈÉ È ÆñÆÖÄ Å üÊ×ÛÄÆÆÉðÎæ ëÇ ÆÝ ÈÿñÉØìÐá ÍÏ ÄÊËÐÿ ÆÐ×Æ ÚØëÇ ÝëÊ ÉÄÍËÇáÆÏÆÏÊ Ðúý Ö Æ Ë ù Æ ÐÈ Ë Ç â Ä Ê Í ù Ø ÃË æ Í ù Ú Î Í Ô" ÔËÆ×Ä Ë Ô ÍÆ ÓÐÆ ÝÈÛÍÜË Ç ë ÐÈ Ä Å Æ ã Ú Ò ÜÊÊËÍáÏÐç Æú ðÖØ ÐÎÈÉÈË ÇÍÆ èË áÜÛÇÆ úâÛÈÍùÈÍ "ÆÃðîÆÇÚâÜáÇÈÍÆÄâÚæÆí0ñðñÖÖ ÐÉ Ç Æ ü Ë ÿ ã Ú Ò þÈ Ä â É Æ ú Îî Æ ú È Ü Ê æ Ò4ÿÖÕííÞ ÃÄÛ ÅÆÆîÏÕâÄÅùØâÐÊ ËÈÍÆñÆÏâ ÆçÄâ ÇÆÝÍÈÄÛËÈÍóôõöööóô1óø ÜÝÈËßÛÆçÍÜÉËÊÈß ÎÈ üÊ ×ÛÄÛÅÈÎÈÍÆ ÇÈÍÆîÆÎ4ÿâæÈÇ ÇÈÍâÚ ÊÇÆÆÏ×ÈË æÜóôõöööóôõôõ ÎÄÎáÄ ËÆ×âáË ËÞ ñÕñ ï00ì0ÄÅÕÆíÓÔÊûúáÎÊÉÊÆÃâÉÈËóôõöööóôø3÷÷ ÐÈ ÐèÒ Æ æâÍùÈÚ ÛÆ ×ÛÄÛÅÇÈÍÆÏÈÚâÉÆæâÍ ÈËÊÈÍÆæâÚÈÍùÞ áÍÜáÍùÆÈÄÛËÆ4æÿÖÕîðñïóôõöööóô1÷1ô ñ0ÖÕíì ùüÊ ãÚÍÆúÈÚÊÛËÈÍùÆúÎïÆëÒÖîí0òóôõöööóôõôõø ñìððìî È Í Æ Ç á Ë È Í Æ ë Ë Ê × Û Í Æ ã á ù Ô È Ø ù È Ô Ê

Ê Í É â Í Ä Ê Ù ÃÄ ÛÅÆ ÏâùË ÈÆ ñâÆ çÄ Ç Æ ü# ÏÛÍË Ê É â üÊ Æ ×ÛÄ Æ Ä âÇ ÍÊ É Ê Æ ÑÆ Ë ÛÈÍùÆ ÇÚÅÊÈËÊËÎÔá ÎâÍÈËÊÇØÆ4Û×ÿÖÕìíÕîïÕÕññ0 ÝÈÛÍÜË ß Ø áÍ ÈÄ Ø çÉ Ê ÈÆ ÐÈ

Æ îÕÄ Å Ú È ÎÈ Ë È Í Æ Ç â Æ ã Ú Í ÃÈ Ä Ê Ç È Í Æ ð Ö Æ Û Î× Û óôõöööóô12ó2 ÐÊÍÆÏÝëèÆ4æÒÖÕîðñïñ0ÖÕíì ÈÄÈÛÆÉÎÉÆÇâÖÕìÕïÕòðÖïñíóôõöööóôõõ1 Þ0ððò0Ö ÅÇ ÍÆÆæÉáÇ ÄÈÙ ÆÎÈË ÇÍÆâÄ ÍùÆ ÉÎÈÆ ÎÄ Ë óôõöööóô1÷1ó ü×Ä ÉÍÍÜË Ê Ø ùÔ áÇ Ò Ú Î Ë Ô Ú É ÛùâÍùÔ â Ë áÍÊ ÝÈÛÍÜË ß Æ ÜÊ Æ Ú â ÎæÛß ÈÍùÈÍÆ ×Ä ÅÆ Ç ÈË Þ áíìÆæÄùæÚÍÆÌË×ËÈÔÈÍÆÖîí0óôõöööóô1÷2ø ñíÖ0ìð ßæÈËáÌÈ ÙâÉÍÊÆáèÍýþØ ÈÚÆÍ×ÊâÚÈËÊæûâØÖÍÕùðÈìÚÈíÎÈ ÕòîÍóôõöööóô1õ3 îÒÆÚîá0Û0ÍÜËß üÊ ×ÛÄáùÈÄ ÆÌÍÄÆâÍÆ ÛýÚÈÛÍÜË ßÈÄØÉÆËÛÄ È×ÛÄ ÈÍØÔÈÅÊ Ä ÜéáÚ áÍ Ë Æ ÑÎæÚ È Þ ùÔïÖÖË×Æ×ÉÆÄÜËÜÚÎÆÖÕíÕñòÕòññÖî óôõöööóô1õ22 üÊ ×ÛÄ Æ Ç ÈË ß ÈÌÈÄ Ê Æ Ú ÈÛÍÜË ß ÆÄÄÜÊ ÆÔÔÌ×Ø ÈÚÍ Ä4Û×ý ÊÎáÅáØ ÎÛÉ Ú Ê ÎØ Ô ÛÔ ÛË Ø Ë ÈÔ Ê ÍØ ùÆ ÉÎÉÿÖÕòïíð0ññíññóôõöööóô1õøô ÃÄ ÅÆ Ç ÈË ßÅÒ ÆÚÈÛÍÜË ßÆÝØÈÛÍÜË ÔÔËØÄùÔÌ×Ø ÍÊ ÈÄ ÆÇËÈÚ ÔØ ÎÈ

Æ ñ ÖÄ ÈÍÊ È ß Æ ç Æ ã ÈÇ ð0ØìÒ4ÿÖÕñÕïòñÖÕÕï0ýïïïóôõöööóôõôöõ ðîÖÖ ü×Ä ÅÇ ÍÆ ú Ë ß ÌÄ Ê Æ Ý ÈÛÍÜË ß Æ ü Ê Æ ü ÈâË ÈÅ úÈÎæÛÉ Æ çÐÆ äÊ ÍùË áÈÜÆ ÏÚ Ä ÍÒ ëÜË üÚÎÆ4Û×ÒÖîí0ÆíÕîðññð óôõöööóôõô12 ¼'('¿½¿)8Á½ ¾Á¾ ÃÄ ÅÇÆïúÖËßÖÌÄ ÊÆÃÉÆÉÏÆãÄËÚÆÇ Îá Æäæù ã ÔëËÆÎË ÏÅÆÊéÙÆèáðùíÓÔ èÇ Ë × ûÃÍ Ê Ë Ê Æ ñ ÃÄ Å Æ Ä â Í Ä á Ë Æ Ð È Ä Å

Ê É Æ Û Í Ä Æ Ï ü ÏÐèÒ ½À8¾½¿½¿ ý ÐÅ É Ø Û ý ÌÊ Ú Æ ú È É Ê Å È Í Ø ÃÈ Í Ä Û Ú Ø ù È Ô Ê ý Ú Ê Í â Æ Ý Í Ü Ë ß Æ æ Ö Õ ì í î í í î ì ð ò ò ¾¾ óôõöööóôõóö÷ ÃÄÅÆÄÍùÆæâÍÜÈÄÈÈÍÆÇÍÄËÆèýþÆÎ 0ÕÄÅ Ïð ÈÍÈÇÒÉùËÈÆÉÎÉÿÖÕðòÖ0îîïïÕÖ óôõöööóô1õô üÊ ×Ä ÅÆ ÇÈÍÆ æý ÌÈÍÊ Ä ÈÆ Ûý Ú ÈÛÍÜË ßÒ ÏâùâË È&îëâÇÍÊ ÉÊ Æ&éâùáØ ÚâÇÄËÑÜÎ& áÍÊÇû èý Æ Ä Ê ÎâÆ Ê Í Æ ðØ íÔ Ä ý ×Ú Æ Ê ÍÄ Ë 5Æ Ú Éù üÊ × Û Ä ÿ Ò ð á Æ Ð Ê Í Æ Ï ÐçÒ Ä éëäÆ É Îæ Ý È ÎÈ Ë È Í Æ Ü Ê Æ × ÌÆ Ú ù É ù Æ ù È Ô Ê Æ ï Ö Ö Ë × ý × Ú Í Ò ðÑÜÎÒ Æ ÓÈÔ Ê Æ ëâÇ ÍÊ É Ê ÇËÔÒÏÎÉÆÜÄÜËÆÖÕííñòîííîïñÆ âË ß ÊÎÆÜÝÈÎÈË ËÛÎÆÄÈÄÈÆ×ÛÎÊÆæâËÎÈÊÆÑðÕóôõöööóôõó÷ó ýïðíïòÕ óôõöööóô13ø3 ÉÎÈÆ çÐäÆ ãáÆùëÔÈâÒÚÆæé&ÊÈÖÄÕÆúìâÕËíÔÈÕ Ãâ ÚÈòÔ0ÈÖËÆåØúâ ËíÔÈí&Þ úâ ÆëÈÐÄ ÚâÇÍØÄÊ ÈÆÉãØÚÒúÊ ÓÈÎÆ ÔÈúÊ ÅÆËÐÈ ÈÆéáÆÈÍ ðò èâ ð î ã È Îê î Õ î Æ Ö Õ ÈË Ê Æ ð ÑÜÎÊ Í Æ î ÑÉ Ê É Ä âÍÆ ü áÇ Ä âË Æ Ó Ê ù Ê Ø ü× Ä Å Ç Í Æ Ç Ë ß ÌÄ Æ Û ý Ú È Û Í Ü Ë ß

È É Û Å Æ È Í È Ç ú ÏÐúýüñØþÍÄ ÒúÊËÊÎÆúâÆÒ æÚ ÛÉ ñÕî0îïíò óôõöööóô1õ ÎÈ îìÄ ÅØ ÓæØ ÄÜË ÆÿÜÖÚÕÎìØïÎÇ ÍØ ÙÛÚ ÚÆÄÕÊÎâØ óôõöööóôóöõó ÊËáÿ ïòÞ ÍùÚ Ê É ÅÆ ëË ÈÊ ÍâË Æ Ë ââÚ ÈÍ âË Ø ÐÛÞ Ô Û Ô Û Ë Ø Í Ê È Ä Æ Ç â Ë Ô È Æ 4 ð í î ð ð ï ÓË ÈÄ Ê É Æ ë ÍæÆ è Ä ÍùÆ Ó ÈÔ Ê Æ Ã Ä ÅÆ ëÍùÆúüæÄ ÚæÒ òãÚðÒèâÍùáÇ ÕÖÖ ÆúÊÜÛÚÆìÖÑØÃÈ óôõöööóôõó÷1 É Ú Ê Îý ÈÅÆ þ Ê Ä ÅÆ 4 Ê Ô È×Æ Ï ß ÈË # Ê Ø 4È5 Ê Íù óôõöööóô112õ ÏÈÌÊ Ä Ò úÚ ÎÍÄ ÍÒ Ïß Ë Ä Æ 4Íß Æ úëèÒ ÛÊ Ç Æ Ú È ÛÍÜË ß Æ ÈË Ê Æ Ç ÈË ß Ø É ùË Æ Ü Ä ùÆ Ú É ù ëâÈ ÅÊ ÍùÆ 

æâË Ê âÍ âÆ áË Æ ë úÞ Ïü ÖÕòïñðÞ üÊ ÆÎÈ îíÄÅÚÊÆÛÏËÐçý ÇæâÆ Ýâ5âÚÆØââÆ îìÞñìÇ ý×4áÛË ÒßèÚ ÉÜÆÉÏÇâÍÜ ËúÎð ÈÔ ÊÍÈýËîÔÊÆØÄËìÍØÛÒù4ÿ ÄÆÇÇÖÆÈÏÕÉÈÊîËÍÆðèÊñÈÈíÆýÐèÊ ÈÍù áÛË ìçÈÍùÆ 0ï0îÏðÈÇÛ ÐâÉÒèÒÈÔÈËóôõöööóôó231 ÈÇÛãÈÚÒÚèÛË ÈÎÈÌÈÍùùÈÍÆ ÍÒ4ÿÖîí0ì0ðØ ðïï×Ú ñóôõöööóôõóø÷ ÖÇÆæÛËá ÑææÚ Æ ë áÆ Ë ÈÊ Í Ç Ê áÜÞ îñÈÕËÄðÆãòÚòÒúÈ äâÉ ÄáËÈÍÆ ÜÃÈÍÄ ÛÚÆÛÆ ×ÄÎÈÉ ÅÆ××Ë æÆÒÝÎË ÄâÈÎÍ ÈÔáùÔÑÈ!ÓÎÈÊ ÝÈÄâË ÃÄÅÆÉùËÆÇËßÌÍÆÚÍÜËßÒÈÉÆùÔûÄÜËÆÜÚÎû ÑË ÙÈÆ ÏÛÇ ÉâÉ ÆâÛÈÍùÈÍØ ÐÛÚÊÈÆ×ÄÅÆÌÍÊ ÉùËóôõöööóôõöó ÈÆ ÉÆÄÎÊ ÈÙÍÈÞÞ ßëÅÈÍÆ ÚÜâÈÜâË ØÆæÚ Èß ÈÍØ ÔÈÛË ÈÇ ÛùÆñÖ ÚÒ áÎÆéáÆ Ç Ë ÎÒ Ý ÎË Í Æ ã Ú Ò È Í Ü Ê Æ Ó × È Í ù Æ é á Ò î î í óôõöööóô1÷ö÷ ÎÇÍÆ ÜÎÊ Í Ê É Ä Ë ÈÉ Ê Æ Ç Ä ÈØ Ç Ë ÎÆ Ç â Å Ê Ç â Í Æ Ú Í Ü Æ Ô Ú ü Ë Ò ÌÈ Å Ê Ü Ê ÍÏ4Ø áÍ ÈÄÆÏÚÎÍÆÇÒÖÕìïîììÕíìð üâ â üâ â Æ Í ù Æ á Û Ë É â Æ Ã Ä Å Æ Ó Û Ë Û Æ è Ë Ê 5 Ä ÏÐúÆ ÑÇ ÛÍÄ ÈÍÉ Ê Ø æùÚ ÎÍØ ÎÈ

îÕÄ ÅØ æâæâÆ ×ÈÍÄ ÛÚ å îÖÖÎÆ Ä ÎË Æ äÏçüÉ óôõöööóôõ33ö 4ÿ ×ÛÆéÛËÛÚÆÖÕíÕñòðìñîðòóôõöööóôõ31ö ÍùÆúËÎÆÝÎËÈÍÆúâÆãÚÆÏÈÌÈÆëÕýòñ ü ËÆúËßÌÍÆÝÈÛÍÜËßÆÚÈÇÊîÆÎÊÍÆÏÐÑý ÍáæÈÄÊêæÚùÆÚÎ×ÄÆðÎÍùùÆÉÄÚÅóôõöööóôóõ11 ÆÊÇÚÈÍÆÊâÞ ÍÊ 6¿ ½ 7 úÈËÈÍùùÈßÈÎÆúÆ4æÿÖÕðìóôõöööóô1õóø íòíîòòñ ÉÜËÔÄØ×ËæÍùÚÎÍÒÆ×ÌÆÚÎËÍÆÇâÆÐÛÉÞ ÃÄ ÅÆ Ã Ò ÏÊ Ä Ä âË ý èäëÆ Û ý Æ ã Ç Ä ý ÃÜùÆ Ó Ô Ê Æ É ý ÃÛ Ä Æ æ â Í Ô È Å Ê Ä Æ Ì Í Ä Æ è ù Ú Î Í Æ Ä Ü Ç Æ Ü Û Ä ÎÇ Í Ò ÄÊÇÈÆÚáÍÜËßÆãÚÒÓÚÈùÈÅÉÈËÊÆíóôõöööóôõ31ô ÖÇ Ü Æ î Ø ì Ô Ä Æ Ê Í 5 È Ú Æ Ú × Ë Í Æ É ý Ü Æ î ì Ö Ë × ý Å Ë Æ Ð È ß È èÚ ÎË Æ ÜÄ ùÆ Ú ùÉ Æ Ç Æ ÓÈ âÚ ÈÆ ÃÛÄ Ê Ç Æ ã ÈÇ ÈÚ ÃÄ ÅÆ æÄ Æ ùÛË ÛÆ èúéÆ ÏüÞ ÏÐèÆ Ç Ë Ê É Þ ÖÕíÕñÕ0ñîñíÖýÖÕìíÖîÖîñÖÖí úÎðîØìÆéùÚÈÍÔËÍÒÖÕðîîíÖñîïïð ÄÄËÊÊÈÍÊ ÆÇÊËÊÎÆÚÒâÎÈÊ áùÔÈæÈÞ ÃÄÅÆÇËßÌÍÆÚÈÛÍÜËßÆãÚÒÓáÜâÈÍÆúÎÕØ óôõöööóô3ø óôõöööóôøö3 Èâ!ùÎÈÊ áÎ ÚÆÇâÆÔóôõöööóôõô1ø Ô×áÍÛÉ ÛÔÛËØÛÚ âÄ Ø ×ÉÆ ÈÍÄ ÈË Æ Ô ÎæÛÄ Ø ùÈÔ Ê û ÃÄ ÅÆ Ä Ë ÈæÊ ÉÆ èý þÆ ÏÐèÞ ÎÈ ñìÄ Å üÊ ÈËÊÆëÍùÆãÈÅÊÄÆúáÍ5âÇÉÊÆñÆËùÆèÚÛÉ æùÚ Ò 4Û×ÿ Íá5 Ê Æ ÖÕðîîíìîñÖîÖ ÎÍÆ Ä ÜÇ Æ ÛÄ ÈÎÈÒ æÜæÄ ÍÆ ÜÊ ÈÄ ÈÉ Ðá Ä á Í ù Æ è â Ç Ò äÛ Ä Ê Í Æ é á Í É Ä á æ Æ Ï È Îæ È Ê óôõöööóôõ3õó 8½697Á çÐäÒúâÍØÆÜæÍÆúÍÄËÆúâ ÒÓÈÎæÊÍù ÐÚÎÆ4ÈËùÈÆÇâÆ4ÖÕðñòî0ÖñîÖÖ üÊ ×ÛÄ ÆÉùâËÈÆæÜÈÍÆ âùÈÌÈÊ ÆÈÆ ÚáÍÜË ßÈØ ÆÛËÍÄ ÛÇ óôõöööóôø3óõ Öîí0ïï0íÕÕò üÊ × Û Ä Æ ú È æ É Ä â Ë Æ Û ý ÃÈ Ë × â Ë É Å á æ Æ Ó È Ô Ê Æ Î â Þ ÌÊ Ú Æ ÎÈùÛÌáÆ Ç áÄ Ô áùÔ ÈÔ Ê ÍØ óôõöööóô2õóö üÊ ×ÚÛÛÉÄÛÆüÅÈÇÍÈÆÍëÆÛÏÇùÈËÍÆÃù×ÆèËÈæßÆâÄËÆùÃÆËèæâùÍÈÔÚÈÈÎÍ ÅÊÄÞ ÃÄÅÆÇÈËßÈÌÈÄÊÆðíÞîìÄÅÒÆÓÈÔ ÎÛÈÉÇÈÍÆûÆÄâæÈÄÆþÈÇÄÛÒÝÈÇÊîÆÎÈ Þ ÔÛÔÛËØÆùÈÔÊû×ÍÛÉÒ4Û×ÿÖÕðìíóôõöööóôõ2ö ÊÆðã ÄÖÒ 4È ñìëÅÒÑÜÈÆèùÚÎÍÒ4Û×ÿÖÕìíîóôõöööóôø íñíìííî ÃÄÅÆÏùËÆúËßÆÝÈÛÍÜËßÆçÆÊÚÈ òÈÖæïÆèìðËÊÈò äÐÆ è È Ü È Í ù Æ Ð Û Ë È Å Æ ã Ú Ò ÃÈ Í Ä Û Ú Æ é á ñ üÈ Í Æ Ï â Ë Ê Û É Æ Ð È Û Æ ú â Ë Ô È Æ 4 Û × ù Ê Æ Ï â ù Ë È ÜËÆãáÇÄâÍùÆúÛÚáÍÆÇâÆÉâÚÈÄÈÍÆ ðÖÖÎ ü×ÄÅÈÉ ÅÇÍÆÊÚîÆ ÄÛÇÈÍùÆ æáÄ ÇÛËáÍùÆ ÆæËÊÈÆËÍÊ ÈÄÆÇËÔ èÍ îÊ0É0ÆüâÉ ÊÊùÍÆ ëÚæÆ ñÕÖíðìØ ÖÕðñîñòÞ ùÚÎÛÉÆ ÍÆÏçÆ ÄËÊÇÐÇÍûëÛÍÔ ÈÆçÈæÆÓÈÔÊÆðÆØîÝÈÊ ìÆÉÍØ ÜÆðëÜË Øñì óôõöööóô÷33ó ×ùÆ Æ !îìÖÖÆ ÈÎ×ÛÄ ì ï Æ ü Û Ä È ÎÇ Í Æ ù Æ Ï â Ë Ê Û É Æ Ð È Û Æ ú â Ë Ô È Ô Ä Æ èÚ ÃÛÄ Æ èäëÆ þÍÄ Æ ×É Æ ÎáÎáÍùÆ ÔÈÇ ÔËÆÈÚ

óôõöööóô13÷2 ÑÅÉÈÍÆãÈÇÈÚÆÇÎÆìÆÖÕðÕÖîíÖñÕðí üÚÚÎâùÊ ØÝÆÎË ÍÆÛÆ úâÐÈùÛÌáÅÈË ÆãÚÆëâËÈÄÈÊÆéÔááÆÆ0ÏÚ ÖÆâÎÈÍ ÏÈÎÞ äÔ Í Ò ÓÈÔ Ê Æ ïìÖË ×Æ 4Û×Æ ÓÈ âÚ È Æ ã óôõöööóô1óóó ×Ê üÊ × Û Ä Û Å Ç È Í Æ æ â Í Ô È Å Ê Ä Æ ù á Ë Ü â Í ûÉ æ Ë â Ê Ò ÃÈË íÖñîïïð ÏÈ Í ÊñÄÈìÆÄÜÅÊÒÆãÆ4áÛù×ÔÈÿ áùßÈÆ4æÆÖÕðñîÕÕòííñò$ÆÖÕìïÞ ÃÊ ÉÈÆÎâÉÊÍÆãÛÇÊÒÆãÈÇÈÚ 4Û×ÿÆÃÛÆ ÐÈË ÄÈñ ÇÎÆðîØìÆéùÚÈÍÔÈËÈÍÒÆÖÕðîîóôõöööóôøö33 ×ÖÕìï0ñîðñÕÕÕÒ ÛÄÚÛáÅÍÆ É ÇÈææÈÉÆÄÇâÅËÆÛÛÉÉÛÆÊÈÉÈÉ ÆÆÎÌÿÈÈÓÈÔ ÖÕíÕñòòòòñ00Æ Æ úÐÆ òÒ 0 ñ ñ Õ ò í ï ï ÏÎ×Ú Æ èÜÉ Æ ×ÛÄ ÛÅÆ ðÖÆ âÌâÇ ÆÄÊÜÛË óôõöööóô1øõ ÊØÆ×áÍÛÉØ áËÄÊÄÛÞÃÆÝÈÛÍÜËßÆÓâÔÈßóôõöööóôõ2ø3 ÜÈÚ È ÎÆ Û ÎÛË Æ ð íÞ îìÄ ÅÍÆ Ü Ê Û Ä ÈÎÈÇ ÈÍ üÊ × Ä Å Ç È Í Æ æ â Í Ô È Å Ê Ä Æ æ Ë Ê È Æ Ì È Í Ê Ä È Æ Î È Ç Þ ÇáÉ ÈÍÆ ÃÄ Å ÚÛÈËÆãáùÔÈÒ4Û×ÿÖÕíÕñòÕðïòîð óôõöööóô1ø÷ úË É Ê Î ÈÚ Æ ñìÄ ÅÍÆ ÈÜÈÆ ÛÈÍùÆ ÎÇ ÍÒ 4Û×ÿ ß ÌÄ Ê Æ Ð È

Æ î Õ Ä Å Æ ã Ô Ë Ø ÃÉ Æ Ï Ä Ë Ê Ç È Ø Æ é Ê È Ä úË Ô óôõöööóôøôõ ÃÄ ÅÆ îúæÉÄ âË Æ ÃùÊ ÈÍÆ ÐÉùØ ÐÍË ÇØ ÓÔûÃÍÉÆïÖÖÞÕÖÖÈÍÖÕìï0ññóôõöööóôõ2ø2 ÊÍÜÈÅÆÎáÜÊÉÄâÆ áÍ ÈÄÆÖÕííñóôõöööóô1112 Õ0îî0íÖ èâËÛÉÈÅÈÈÍÆÙÈËÎÈÉÊÆÍÈÉÊáÍÈÚÆ×ÛÄÛÅ ÕïîìÖ ÏÊ Í ùÚ â ý ã Í Ü Æ ÐÈ ñ ì Ä Å Æ ÐÇ Í ëÜ Ë üÚ Î ÍýÄÊØÏðØÉ×ùÆÐâÜÊ ÈÚÆäâæËâÞ üÊ ËÆæÍÔÅÊÄÆÈÅÚÊýæÍùÚÎÍÒÓÔÆÜÊÈÄÈÉ ÇÉâÈÍËßÄÈÈÄÌÈ úá ÎÉ ÊÎ×Ä îÖÆÍÆ ÆþÝß Ì ÍËùÆãÆÎñ ÞìÆÆúÎæ ÏáËâÉÆüçë ÊÏÚÍ üÊ úÈÔÎÊ ÆÈÚ ÃÛÆÃâÚ ÄÛÅÈÇ ÆúËÈÍùÆ ßÄÊÆçÄäÐÆ ÇÆÈÏâÜâË ×ÈÍùÆÃÅÈÍÈ ÈËÛÞ ÊÙÒúÊËÊÎÆÇâÆ4äüÆèÆÃ"Æðíðí ÛÎË Ò üÄ ùÆ Ú É ùÆ Ç âÆ ÓÈÍ×ÈÄ âÆ ã Ú Ò äâÔ áÞ ÏâÚ Æ ã ëÎË ÈÇ ÄÉÆðñ 4ÿÖÕíÕñÕÕÕí000 ÌÊÍÈÍùÛÍÆéáñÆÉÚÄÍÆÃáÍ×ÊÍÒóôõöööóôõöø3 ñÖñòÖòÖ ÇÒèÈÚÊÍùÆÚÈÎ×ÈÄÆî0ÆÑùÉ ÏâËÊÛÉÆúËÔÆ4ÿïïððòðîýÆÖÕìÕìóôõöööóôõ211 ïììòïîí óôõöööóôøó÷ óôõöööóô1÷öö


012346789 9   9




0123

45678 584784  5515 

!" ´µ ¶·¸´¹º»µº¼ ¶ºº¸½¸¾¿ÀÁ¿¸ÂÃÄÅÄÅÀ¸Æ¿ÇȿŸɿʿĸ´¿ÇÈËÌ ´µ¶ º»µº¼¶ ÍÃÀÁÎÈÎÇÁ¸ÀÎÏÎÇÁ¸ÊÃÊÍ˿ȸÍÃÇÐËÇÁ¿Ç¸ÐŸÊË¿À¿¸ÉËÇÁ¿Å¸Ñ¿ÒÓ ÔËʿȸÕÖ×ØÙÚ۸̸ܿÅÈ˸ÐÅÌ¿ÒËҿǸÁËÇ¿¸ÊÃǿݿǸÐÃÀ¿ÄÇÏ¿¸¿ÀËÄ ¿ÅÀ¸Ï¿ÇÁ¸ÊÃÇÁÝ¿ÇȿʸÂÃÊËÒÅʿǸÂÃÇÐËÐËÒÛ

·Þß´µº¸ÔѼԶØฺµÞ¸Üµ»¶

#$%&'()*%+,'()*-'.&')*/'0'(*#$12*340'5*6'.7œ›4’’,¡*’8›¡9¥š’,™:›¢9’”,4(*;0+ ' < ý~þÿ0‚12314231~ =>?@ABCD@EF=A?GHGIJKLJ UNUJRLLWXRcJGUNRWkWGXbfJOP hNRWKWSGMNRWSWKJRGONbKJRL MNOPOPKGQJRSJPGTJUJOGVJRSWXY aNRdWRLJRgGTNdJRLfJRGMJOPK SbfbjGoJKLJGQJRSJPGTJUJOYGpWkPH ¢’š¥˜’©¡•–Ÿ¢’”¡•–©•™›¡ ZWUJSG[\]^_`GOPJRLGaNKLbSbRLH XJWSYGdPJRLfWSGUNRLLWRJfJR SbG[m\`YGoJKLJGRNfJSGUNUaJRLWR ­ KbcbRLGUNUaWJSGaNRdWRLJRGdP MNKJjWg aNRdWRLJRGONRdPKPGfJKNRJGOWdJj ’“¥ª‹’¢’›©›“’’“’ TWRLJPGeMJfGWRSWfGUNRLWKJRLP TNUNRSJKJGaNRdWRLJRYGdPH aJRcJfGKWUJjGoJKLJGcJRLGjJRH “’©’–”¨’£™’–›§’˜¥’§’” JKWOGJPKGXJWSGcJRLGUNRLLNKWO aWJSGONlJKJGONdNKjJRJGdNRLJR lWKGJfPaJSGSNKkJRLJRGJaKJOPYGRJH ™•–¡¥”“’§ª ’¡›¥¢’ MNKUWfPUJRGMNRdWdWfg UNRJRlJMfJRGaJSJRLGaJUaW UWRGjPRLLJGfPRPGQNUfJaGVJRSWX ’ ¡ › – ’ ”  Ÿ • ˜• – ¥”¡’ª‹’¢’› hNKNfJGUNUaWRLfWOGaJSW UNUaNXJjGJXPKJRGJPKGTWRLJPGeMJf aNXWUGkWLJGUNRLJUaPXGSPRdJfJRg fJKJRLGdJRGMJOPKGXJWSGfNGdJXJU dNRLJRGXNaJKGmnGUNSNKgGiRSWf qJGUNRcNaWSfJRYGSNKjPSWRLGJdJ ˜’›¡¥”šš’¢“¥©’”’£ fJKWRLHfJKWRLgGiRSWfGaWRLH dJRJYGUNKNfJGUNXJfWfJRGPWKJR ONaJRcJfG\mGKWUJjGcJRLGjJRlWK ˜¥”¥˜’¢“›’–’¡›©˜•¡•– fWOJRGaJSWGfJKJRLYGUNKNfJGjJKWO ONlJKJGOWfJKNXJg UJWMWRGjPXJRLGJfPaJSGJaKJOP TWRLJPGeMJfGONKSJGjJRSJUJR “’–¥©•Ÿ’“’”Ÿ’”¡’¥ª LNXbUaJRLGMJRSJPGXJWSGONXJSJR SNKONaWSg rsJXJWGUNRWRLLWGMNUNKPRH ~ÿ2‚ý56~20575 ‹ŒŽŽ‘’“’”•–•”—’”’’”“’” ¡•–’“’Ÿ˜’©¨’–’§’¡¨’”š¡¥”šš’¢“¥ SJjY JcJGcJfPRGOJUMJPGKWUJj 8ÿ̿¸´¿ÂÂÃп¸´¿ÇÈËÌ •˜™’”š›”’”œ’•–’ž‘’ŸŸ•“’ ‘’”¡›¢£ ’”¡’¥¦’˜’©¡•–©•™›¡ª‹’–•”’˜•”›± dPGOGPORP jJaPOGSPdJfGJfJRGJdJ ¤–¥¦’§¡¥¨’”’£˜•”›¡›–§’”£Ÿ•˜•–¥”¡’ –›¡”¨’£Ÿ’”¡’¥©•¢’¡’”¡¥“’§˜›”š§¥” SPRdJfJGRY GaJjfJRGOJUMJPGLPLP dPaNRdWRLYGdNKJORcJGJKWOGJfJR ˜•˜’”š™•¢›˜˜•”š’˜™¥¢¡¥”“’§’” “¥¢’«’”ª²¥§’“¥¢’«’”’§’”˜•”š•¢± OJcJGjJaPOGkWLJGLJGJfJGRJdJYt ONUJfPRGfNKJOGUNRLjJRSJU ’Ÿ’Ÿ›”¡•–§’¥¡“•”š’”Ÿ’”¡’¥©•¢’¡’” ›’–§’”™¥’¨’¨’”š—›§›Ÿ™•©’–ª ‘’”¡›¢£¡•–˜’©›§’”¡’¥¦’˜’©ª‹’–•”’ ¤–¥˜•”¨•™›¡§’”£™•–“’©’–§’” fJSJGpWkPSbGGOJJSGdPSNUWPGdPGONXJ KWUJjHKWUJjGMNRdWdWfg Ÿ¥’§”¨’˜•”›”šš›˜’©¡•–Ÿ¢’” Ÿ•”š’¢’˜’”“¥‹’™›Ÿ’¡•”‹›¢¯”Ÿ–¯š¯ JfSPuPSJORcJGUNRLPfWSPGLbSbRL TNSNXJjGaNRdWRLJRGONXNOJP Ÿ•”’¡’’”§’«’©’”Ÿ’”¡’¥©•¢’¡’”ª ¨’”š˜•˜™›’¡Ÿ•˜•—’š•¢¯˜™’”š“’” KbcbRLg PaJRLWRYGXJRkWSGpWkPSbYGUNKNfJ ¬œ›’’¡’›¡¥š’™›¢’”¢’š¥˜’©¡•– ¡’¢›¡Ÿ’”¡’¥©•¢’¡’”£™¥’¨’©’”š’¡˜’’¢ pWkPSbGUNRkNXJOfJRYGaNRdWH d J f RGUNRLNKWfGNRdJMJRGMJOPK Ÿ¢’”¡•–©•™›¡­’“¥ª‹’¢’›©›“’’“’ “’”™•™•–’Ÿ’§’¢¥š’š’¢ª³”¡›§¥¡›£ RLJRGPRPGaWfJRGWRSWfGUNRLH cJJ RL NXJUJGPRPGUNRLjJXJRLP “’©’–”¨’£™’–›§’˜¥’§’”™•–¡¥”“’§£® •˜§’™‘’”¡›¢¡¥“’§’§’”˜•¢’§›§’” jNRSPfJRGJXPKJRGTWRLJPGeMJfY JXPKJRGGO KGOWRLJPGdPGUWJKJGJoJXg §’¡’”¨’©’’¡“¥¡•˜›¥“¥§¯˜Ÿ¢•§¦•¡“’ ’¢¨’”š©’˜’“’”’”¨’’§’”–•¢¯§’©¥ RJUWRGjJRcJGWRSWfGUNRLWH hNKNfJJPG aNKNRlJRJGJfJRGUNUH ‘’”¡›¢ª §•Ÿ’“’˜’©¨’–’§’¡¡•–©•™›¡ª JRLPGdNaPSGJXPKJRGJPKGcJRLGUNRLH aWJSGvwxyz{y|{y}G[fWaJRLJRGJPK` °•©§¥™•¢›˜­’“¥˜’©¡•–Ÿ¢’”±”¨’£ ¬’¡›¥¢’’¡›–’”Ÿ•˜•–¥”¡’ª‹’¢’› K ”’˜›”¥’˜•˜’©¡¥§’”©¥§’Ÿ“’–¥ ˜’›¡¥”šš’¢“¥©’”’£˜¥”¥˜’¢“›’–’¡›© jJRSJUGMNUWfPUJRGUNKNfJg lJXbRGUWJKJGONjPRLLJGJXPKJRGJPK •˜§’™’”¨’’§’”˜•¢’§›§’”–•¢¯§’©¥ ˜•¡•–“’–¥©•Ÿ’“’”Ÿ’”¡’¥£®§’¡’¤–¥ªž’“  TNaJaGUNRWKWSRcJYGJMJaPXJGSPdJf SPdJfGXJLPGaNKaNXbfGfNGMNUWH

~€‚ƒ„…†‡ˆ‚‰Š„€

#$áâãäâåæçãèéèêèâëèì íçíæçéîïéäåâðèãâéåâèãåîè íïâãâåñïéäâèåòóâô õâéëâèåñâíâêåïéëïô íçíèéèíâðèêèãåâæãâêèö #$å÷çéîïéäâéåêçðçæâãåøù íçëçãåîèíâôêïîôâé ïéëïôåíçíóçãêçíóèë úâæâéäåíïâãâåêïéäâè êçûèéääâåéâéëèéüâåûâéüâ âôâéåâîâåîïâåâðèãâé ñïéäâèåòóâôåôçåâãâû ðâïëö fPUJRGUNKNfJg pWkPSbGaNKOJUJGoJKLJGXJPR UNRcNOJXfJRGOPfJMGMNUNKPRSJj cJRLGSPdJfGUNKNOMbRGfNPRLPRJR UNKNfJGJLJKGdPaWJSfJRGfNRdJH RLJRGdPGUWJKJGJoJXGJLJKGJXPKJR JPKGSPdJfGUNRLJKJjGfNGMNUWH fPUJRGUNKNfJgG9JUWRGMNKUPRH SJJRGSNKONaWSGSPdJfGMNKRJjGdPKNOH MbRYGaJjfJRGUJOcJKJfJSGdPaPJKH fJRGUNXJoJRGONRdPKPGLJRJORcJ LNXbUaJRLGMJRSJPGONXJSJRg[ `


67869 8 745

0123

6789:;<=<>?@:;@A<BCD<=E< 

!"#!$%&'(!)*+,-.!"/!0!'1+20&'!"1!"!")-FG0HIJKL 3!"MNOP4QRKS 4!T.SUV5WXY)Z-.!K" ¬®µ§Ê¬³®§¾·Á¿¼§¼·¼·³¿Âµ§À·­µ.µ³¬³¦

£¨© ¤¢ÍÍ¡ÑÅ©¢©Ô§«¡Ô¤§¢¤¨¡Ô¡ ¨¡-©¡§ª§¹·º¿®¬¸§¹ÄÁ­·¸§»¿ÁijÀ­Ä®Ä§¼·³®®·Á·Ã¬Â§¾¬­¬³®§¾¬Ç¬¬³§¸·È¿¼Á¬Â§À·³®·³Ã¬­¬§¸¬¬º§­¬.µ¬§Ãµ§­·¸º§¬­·¬§À·­¾¬º¬¸¬³ »¿ÁijÀ­Ä®Äª¹¿­ÇÄ­·ÈĦ§»¬¼µ¸§ÎÏ/ÑÒÓ§¼¬Á¬¼§Á¬Á¿¯

Ÿ– ‘ ” – ‘ ” ‘ ’ ‘ — “ ” Ÿ  ˜ ‘ ” ‘ ’  ” ™ š–  ! Õ"0.&×#-0""(."4"$&0!.%!&+!/!0!'*!.+

[[SUZ\]V^S]\^\]_`V^Sa\T õ¾·­µ½¬³§Ç¬½º¿§±§¾¿Á¬³§¿³º¿½§¼·³®¿­¿¸ b_]ZVcSW\]XVWScde_fV^S]VZV] µ.µ³¯§»¬Á¬¿§Ã¬Á¬¼§Ç¬½º¿§±§¾¿Á¬³§¾·Á¿¼ gV^hS]\ZV^hhVfSVW_fV^SYX\T fVadY^VZiSXVjVSkV]VjV^SZVZ_l ¼·³Ê·Á·¸¬µ½¬³§À·­µ.µ³¬³¦§¼¬½¬§À·Á¬³®®¬­ U\ZVd^SdW_iSa\eVhdV^SjVfdS]\f\`V ¬½¬³§Ãµ¸µÃµ½§Ã¬³§Ãµ¬È¿½¬³§½·§À·³®¬ÃµÁ¬³ b_hVS]\ZV^hhVfSX\fdmd^V^SgV^h e\fZV`_l n\XVZVSUVWXYZS[[SUZ\]V^i L@M@” NOPQ RST•@ oY`YSU_XfdgV^WYiS]\^hVWV`V^i UV W X Y X K Z X [ W \ Y K ] ] K ZYV^X_ ]VadcSVjV^gVSe\e\fVXVSaVZY^ jV^SaXVSgV^hS]VadcSe\fYX\fVad qV]VdSu_jVZSUVfdcVfbYS†hVT u\f\`VSgV^hS]\ZV^hhVf jdSVpVZSjV^SXVjVSkV]VjcV^ hZd`iSb_hVSe\Z_]SjVXVWS]\T [\fVW_fV^S_XVWdSUZ\]V^S^YT ZVZ_iS]\]e_VW^gVS]\^hh\ZVf ^_^b_``V^Sv…SjV^S{qx[l ]YfS‡ˆSWVc_^S‡‰Š‹iSW\f_WV]V YX\fVadSZVhdSW\fcVjVXSW\]XVW U\jV^h`V^S[dbVWSk\zZ\`adSr„fdT ]\^h\^VdSbV]Se_`VSjV^SbV] cde_fV^S]VZV]l gVSSU\cVWwSjdSoVZV^SuVh\ZV^h W_W_XiSW\ZVcSjde\fdSW\h_fV^ qVfdSYX\fVadSgV^hSjdZVT u_Z_^hV^SU\^jV^hVjdSuZVWdi `\fVaSjV^SW\ZVcSjde_VW`V^ `_`V^iSdVS]\^\]_`V^Sa\T ]VaVSe\fZV`_V^gVSv…Sa_jVc \fdWVSƒ|VfVS[\]ed^VV^S~ƒ[ b_]ZVcSW\]XVWScde_fV^S]VZV] cVedal ŒVXV^hV^l gV^hS]\ZV^hhVfSX\fdmd^V^l rƒZVaV^SgV^hSjdaV]XVdT rVhdSgV^hSe\Z_]S]\]\T UVW_SjdSV^WVfV^gVSVjVZVcSW\]T `V^SX\^h\ZYZVS`\hdVWV^SW\fT ^_cdSX\fdmd^V^iSSjde\fd`V^ XVWS`VfVY`\S`\Z_VfhVSrs^_Z a\e_WS`Vf\^VS]\f\`VS]\^hV`_ pV`W_S‹Se_ZV^S_^W_`S]\^h_T tdaWVSrSjdS`Y]XZ\`Sk_`YS[V^T e\Z_]S]\^h\WVc_dSVW_fV^SbV] f_aSdmd^lSnVZV_SjVZV]SpV`W_ j\hVS[\f]VdS[_fpYaVfdSUd^T YX\fVadY^VZSa\ZV]VSe_ZV^ ‹Se_ZV^Se\Z_]S]\^g\Z\aVd`V^ j_VjdSuZVWdlS[\ZV^hhVfV^^gV kV]VjV^lSnV]dSa_jVcS]\T X\fdmd^V^iS]V`VSX\ZV^hhVf VjVZVcSe\Z_]S]\]dZd`dSdmd^ ^h_^jV^hS]\f\`ViSWVXdS]\T V`V^Sjdadjd`SjV^SjdVb_`V^S`\ hV^hh_V^S]d^_]V^Se\fVZT f\`VSgV^hSWdjV`ScVjdfwS_bVf^gVl X\^hVjdZV^iwSXVXVf^gVl~Ž `YcYZl rU\ZVd^SdW_SVjVSf_]VcSe\fT ^gV^gdS`\Z_VfhVSrvVXXg [_XXgwSjdSkd^hSkYVjSxWVfV uV^hh_^hSyVW_fW_^hhVZSq\T XY`SjV^SnVfVY`\SjV^SyVz\ r{\ffV|\wSjdSoZlSU\W_fV^SyVT ¡¢£¤¥¦§£¨© ¤¢§  ¤¢ª§«¬­®¬§¨£¯°± ²¬³´µ³®¬³§º·­¸·¾¿º¦§Á¬³È¿º³Ê¬¦ W_fW_^hhVZSq\XY`iS]VaVSe\fT ²¬³´µ³®¬³¦§¶· ª ¾·­ÄÀ·­¬¸µ§º¬³À¬§¼·³®·³¬Á§Ç¬½º¿¯ ZV`_^gVSUsx[T^gVSa_jVcS`\T ´¬¼¬º¬³§»­·º·½¸¦§¬»§¬¹¾¬¿­À¬¬³º®·º³­µ§º µ¸¬¦³§»· º ¿ Á ¦  ¬Â½¬³¦§¸¬¬º§¾¿Á¬³§¨¬¼¬Ã¬³§½·ª jVZ_pVfaViwS`VWV^gVl ­ · ¸ ¬  § º · ­  ¬ à ¬ À § ½ · ¾ · ­ ¬ à ¬ ¬ ³ § º · ¼À ¬ º §È¿®¬§º·º¬À§¾·­ÄÀ·­¬¸µÄ³¬Á¯ U\ZVd^SdW_iS`VfVY`\S`\Z_VfhV ½¬­¬Ä½·§Áµ¬­§Ãµ§½Ä¼ÀÁ·½§¹¬³º¬µ ¼¬­µÉ³«¬ §µ³µ§¸¿Ã¬Â§¼·ª r}V]dZgS}_^wSjdS`Y]XZ\`Sq\T ¹¬­¬³®½¿¸¿¼Ä¯§Å·¾¬¾¦§º·¼À¬ºª ³¬Â¬³§Ã­µ®­µ¬¦§§½¸¬·ÁÁµ¬§µ¼¬ ³µ§¸¿Ã¬Â§¼·³ºÄ½¯ ¬º§º·­¸·¾¿º§Ãµ¼¬³Æ¬¬º½¬³§¿³º¿½ Ô¬¼Àµ­§¸·ºµ¬À§Â¬­µ§¬Ã¬§Ê¬³®§¾·­ª XY`SUXYWSy\^Wf\SoVZV^SU\W_fV^ ºÀ··¼À ³¿¼¬³§½·­¬¸¦§À·­·Ã¬­¬³ ½·Á¬Âµ§Ã¬³§¼¬¾Ä½¯§²¬½¬§½¬¼µ b_hVSe\Z_]S]\]dZd`dS{V^jV ³¬­¸½º¬Äº§µ¼µ ¾¿¬º§¼·¸¿¼¯ ¼·¼µ³º¬§À¬Ã¬§ÀµÂ¬½§À·¼·­µ³º¬Â qVzWVfS[\f_aVcVV^S~{q[l »Ä½Ä¬­Ã§Ãµ³¬¬³º§¾Ä·­§­Ç¬ ¬³ ìÁ¬¼§Â¬Á§µ³µ§¹·¼Ã¬§ ¬³º¿Á§¸¿À¬Ê¬ U\jV^h`V^SS`VfVY`\S`\Z_VfhV º·¼À¬º§½¬­¬Ä½·§Ãµ§À­¬®­¬¬§³À®·½³¿Ä¸Á¬¿½¼Ä ³¿º¿À§Ã¬³§¼·³·­ºµ¾½¬³§º·¼À¬ºª jV^Sk\aWYSrvgX\feY€wSjdSoVT Å¿ºÄÀĦ§¼·³®¬º¬½¬³¦§º·¼À¬ºªº·¼À¬º¦ ¼· º · ¼À §µº¿¦Ì§º¬³Ã¬¸³Ê¬¯ ZV^SVeVfaVfdS{V]eV`eVgV^ ½¬­¬Ä½·§º·­¸·¾¿º§¸¿Ã¬Â§¾·­Ãµ­µ§¸·È¬½ ©¬¬§º¼· ¬ºªº·¼À¬º q\XY`iSU_fVWSsmd^SxaVcVSn\T ¸¬º¿§º¬Â¿³§Á¬Á¿¯§Å·Á¬¼¬§µº¿¦§Ç¬­®¬ ½¬­¬Ä½·§º³·®­¬¸·º¬¾½¿¬º³¦§¦§¸º··¾¼À ¬ ® XVfdpdaVWVV^S~UsxnT^gVSa_T ¸·­µ³®§Ãµ­·¸¬Â½¬³§½·È¬Ãµ¬³§À·­ª ¬Ã¬Á¬Â§¼µÁµ½§Ç¬­®¬§¸·½µ¬µº³¬§­½§·¸´·µªÁ jVcS`\jVZ_pVfaVSjV^Se\Z_] ½·Á¬Âµ¬³§Âµ³®®¬§¼·³®®¬³®®¿§¾·Á¬È¬­ ¼·³º¬­¬§¸·¾¬®µ¬³§¾·¸¬­§Á¬µ³³Ê¬ ¬º¯ ¬Ã¬Á¬Â§¼µÁµ½§Ç¬­®¬§Á¿¬­§Ã¬·­¬Â¯ ]\]dZd`dSUsx[Sud^_]V^S\fT ¬³¬½ÉªÅ¬·³­¬µ³½®§¸§·È¿º·®¬¼À §¬Ã¬§¼ÄºÄ­§ÂµÁ¬³®¦  ¬Â½¬³¦§½¬º¬§Å¿ºÄÀĦ§ºµ®¬§º·¼À¬º§Ãµ VZ`YcYZl ¬³Ê¬§¼·­¿À¬½¬³§¼µÁµ½§ºµ®¬ sVS]\^V]eVc`V^iSVjVSb_T ¾¬³Ê¬½§À·¼¬¾¿½§Á¬Á¿§¾·­½·Á¬Â§¾µ§¬ºÂ¬ªª ¬Ä½³³º¬¿­¼§ ¬³®®Äº¬§¹ÄÁ­·¸§ ¬³º¿Á¯ hVSUVZY^SrvVXXgwSjdSoVZV^ ½½¿¬³º³§¸Ê¿¬¬§Ç­¬¬­§¼®¬¿§Ê¸¬µ½³§®Ê¬§È¬³Ã®µ§§½¸·¬­¸¬¬¸­§¬¸³¬¦¼À ¬ µ Å · ¼· ¬§µº¿¦§»¬ÀÄÁ­·¸§ ¬³º¿Á¦ ‚VW\aSƒ]eVf`\WVpV^hS„V]T ¼·³®®¬³®®¿§­µº¿¬Á§Ãµ§Ë·À¿­µ§¹¬ª ¡» ¹§©Â¸¬³³º§¬¡­¼µ ³¦§¸¬¬º§Ãµ½Ä³Æµ­¼¬¸µ Xd^hiSgV^hSe\Z_]SedaVS]\T ­¬³®½¿¸¿¼Ä¦Ì§½¬º¬³Ê¬§¸·¿¸¬µ§¼·ª ¾·Á¿¼§Ã¬À¬º§¼·¼¾ ®¬À¬³ ^_^b_``V^Ssmd^S„V^hh_V^ ³Ê¬¼À¬µ½¬³§Á¬ÀÄ­¬³³Ê¬§½·§¹ÄÁ­·¸ º·­½¬µº§À·­¸Ä¬Á¬³§º··­­¸µ½·¬¾³¿§ºº¯¬§©³¬®§¼¬ ¸µÂ ~v…iS{q[SjV^S{V^jVSqVzWVf  ¬³º¿Á¦§Í¿¼¬º§ÎÏÐÑÒÓ¯ ¬ ½ ¬ ³ § ¼ · ³ à ¬ Á ¬ ¼µ § Á ¬ À Ä ­ ¬ ³ § à ¬ ­ µ § Ç ¬ ­ xaVcVS[VfdpdaVWVS~{qx[Sl Å·Á¬µ³§µº¿¦§º·¼À¬º§½¬­¬Ä½·§Ê¬³® 쳧¼·³¿³®®¿§½·À¿º¿¸¬³§Ã¬®­¬µ UXVSrydWfVSvdbV_wSjdSoVZV^ ¾·­È¿¼Á¬Â§¸·½µº¬­§±°§º·¼À¬º§Ãµ ¹·¼Ã¬§ ¬³º¿Á¯Î¬ÃÓ

‘’“‘”•–—˜–˜”•™š›‘˜ œž–’‘—”Ÿ˜–˜–›

'RG(K)O(*(LMNOPQRKSTS[YZf\a ]\^hcd^jVfSjVfdSpVfWVpV^l ]Va_`^gVSX\ZV`_S`\bVcVWV^iSnV]da n_ZY^XfYhYS]\^hh\ZVfSfVmdVSW\fXVj_ nVXYZf\aSn_ZY^XfYhYiSƒn[SoYT ~Š S]VZV]iSbVbVfV^S[YZf\aS„_^_^hT jdSf\aWSVf\VSX\feVWVaV^Sn_ZY^XfYhYT cV^\aSU\WdVpV^S‚djbV^Vf`YiS]\^hVT `dj_ZS]\ZV`_`V^SfVmdVSa\f\^WV`SjdSWdhV [_fpYf\bYiSnV]daS~Šˆ S]VZV]S`\T WV`V^iSV`adSX\^hf_aV`V^S`V|VS]YedZ WdWd`SjdSX\feVWVaV^SpdZVgVcS„_^_^hT ]Vfd^lSkVmdVSjd`c_a_a`V^S_^W_` j\^hV^Sa\^bVWVSe\f_XVSVdfS01234567dW_ `dj_ZSj\^hV^SpdZVgVcSoVpVS{\^hVcl X\]\fd`aVV^Sa\^bVWVSWVbV]iSa\^bVWVSVXd W\fbVjdSjdSW_b_cSWdWd`iSgV`^dSSZY`VadSjd kVmdVSW\fa\e_WSjdXd]Xd^SZV^ha_^hSYZ\c jV^SeVcV^SX\Z\jV`SjVfdSa\]_VSb\^da n\|V]VWV^S„VZ_fSjV^Sj_VSZVd^^gVSjd nVXYZf\aS„_^_^h`dj_ZiSƒn[S}Vfd\j `\^jVfVV^SgV^hS]\Zd^WVaS]\^_b_ n\|V]VWV^SŒ\^jVclSU\]_VS`\^jVfVV^ 8_Z`Vf^V\^l VfVcS+YhgV`VfWVlSvVZSd^dSjdZV`_`V^ gV^hSjdW\]eV`SVjVZVcS]YedZSXVfV kVmdVSj\^hV^SaVaVfV^Sa\^bVWVSVXdi a\eVhVdSWd^jV`SZV^b_WSVWVaS`\bVjdV^ X\]_jd`SgV^hSa\jV^hSjdSXVf`dfSjd a\^bVWVSWVbV]Sa\fWVSeVcV^SX\Z\jV` X\^\]eV`V^S]daW\fd_aSjdSpdZVgVc cVZV]V^Sf_]Vcl ZVd^^gVSd^dSjd]_ZVdSa\`dWVfSX_`_ZS‡Šl‹‰ n_ZY^XfYhYSe\e\fVXVSpV`W_Sa\e\T rnV]dS]VadcSW\f_aS]\]e_f_SX\T jdSn\|V]VWV^S†hVp\^iSUd]XV^hS{dhV Z_]^gVl ZV`_^gViSa\]\^WVfVSd^dSe\Z_]SVjVSWdWd` [V^jV^V^SU\]d^SjV^SjdS\jYgYSn\T vVadZ^gViSj_VSe_VcSa\^bVWVSWVbV] W\fV^hlSnVZV_SjVZV]SYX\fVadSd^dSjdW\T |V]VWV^S[Y^bY^hl b\^daSXVfV^hSjV^SaVW_SXdaV_S`Y]V^jY ]_`V^SVjVSgV^hSeVpVS0123456SVWV_ nVXYZf\aS„_^_^h`dj_ZiSƒn[S}VT jdadWVSX\W_hVaSjVfdSWdhVS]YedZSgV^h eVcV^SX\Z\jV`iSX\]dZd`^gVSb\ZVaSV`V^ fd\jS8_Z`Vf^V\^S]\^h_^h`VX`V^ e\fe\jVlSuVad^hT]Vad^hSX\]dZd`Sa\^T `V]dSX\fd`aViwS`VWVSoYcV^\al fVmdVSgV^hSjdh\ZVfSYZ\cSbVbVfV^^gVSd^d bVWVSWVbV]SW\fa\e_WSVpVZ^gVS]\^hT [dcV`^gVS]\^\fb_^`V^SŠ ‰SX\fT ]\f_XV`V^Se\^W_`SV^WdadXVadS]VT `ZVd]^gVSa\eVhVdSe_VcSWV^hV^SaVVW aY^dZSjVfdSe\e\fVXVS`\aVW_V^SjVZV] a_`^gVSX\ZV`_SW\fYfSa\fWVSe\^jVTe\^jV ]_jd`lS†V]_^iS]\f\`VSWV`SjVXVW YX\fVadSdW_lSn\hdVWV^SdW_S]\^gVaVf e\feVcVgVSZVd^^gVS]\ZVZ_dSbVZ_fTbVZ_f ]\]X\fZdcVW`V^S^YWVSX\]e\ZdV^Sbd`V a\]_VSb\^daS`\^jVfVV^iS]_ZVdSjVfd X\feVWVaV^Sj\^hV^S`Ve_XVW\^SZVd^Sjd eVfV^hSW\fa\e_WS]\f_XV`V^SaY_,\^df V^h`_WV^Se_aiS]YedZSXfdeVjdiS]YedZ pdZVgVcSoVpVS{\^hVcl _^W_`SXVbV^hV^Sjd^jd^hSf_]VclS[\T eY`aiScd^hhVSa\X\jVS]YWYflSoYcV^\a rndWVSZV`aV^V`V^SjdSbVZ_fSX\feVWVaV^ W_hVaSV`cdf^gVS]\^gdWVSa\^bVWV ]\]eV^WVcSeVcpVS`\hdVWV^SW\fa\e_W V^WVfVS„_^_^h`dj_ZSj\^hV^S‚Y^Yhdfdi W\fa\e_WSe\fd`_WS`VfW_Sdj\^WdWVaSX\T W\f`VdWSX\^V^h`VXV^SW\fj_hVSW\fYfdaSjd „_^_^h`dj_ZSj\^hV^SU_`YcVfbYSjV^ FGHIJKLMNOPQRKSTSU\T ]dZd`^gVlSUVgV^h^gViSaV^hSX\]dZd` +YhgV`VfWVSe\e\fVXVSpV`W_SZVZ_l „_^_^h`dj_ZSj\^hV^SnZVW\^iwS_|VXT W\ZVcSjde_`VS_^W_`SVf_a ]_jd`SjV^SeVZd`SZVZ_iSbVZ_f \^hhV^S]\]e\fd`V^S`\W\fV^hV^SjV^ qdS„_^_^h`dj_ZiS]\^hV^WdadXVad ^gVl~9Ž a\ZVWV^T_WVfVS[\f\]XVWV^ oY]eYfSjdW_W_XSZVhdSXVjV o_]VWS~Šˆ lSu\a`dSe\hdW_i bVZ_fSX\^j\`VWSjdSWd]_fSjV^ VfVWSjde_`VSeVhdSX\^h\^T ¤¢§ª§¨·ª ¼·³´¬À¬µ§Òϯl/°§À·³®¿³È¿³®§Ã·ª º·­¸·¾¿º§º·­Âµº¿³®§¼¿Á¬µ§º¬³®®¬Á§ÒªÏ/ »µ³¬Â­·ÈĦ§Í··À§ÒЧ쳧¸·È¿¼Á¬Â e ¤¢¤¢»©¶¤¥¦§£¨© ¤¢ jV fVSjVfdS_WVfVSVWV_SeVfVW º­µ¾¿¸µ§Ä¾Ê·½§Çµ¸¬º¬§À¬³º¬µ§¸·Á¬¼¬ ³®¬³§­·º­µ¾¿¸µ§¸·¾·¸¬­§¨À§ml/§È¿º¬¯ ¡®¿¸º¿¸§l°Ï±¯§Å·Ã¬³®½¬³§Ã¬­µ ǵ¸¬º¬Ç¬³¯ a \ f VSjVfdSa\ZVWV^SVWV_SWd]_fl Áµ¾¿­§Á·¾¬­¬³§Ê¬³®§Ãµº·­µ¼¬§À·ª ¶·³®¬³§¸·¼¬½µ³§¼·³µ³®½¬º³Ê¬ ¸·¾¬³Ê¬½§Ïjl¯/±Ï§À·³®¿³È¿³®¦§º·Á¬Â ¹·³Ã¬¼Àµ³®§¹­Ä®­¬¼§»Ä¼¿³µº¬¸ WqV fdSXV^WV_V^SBCDE56 ¼·­µ³º¬Â§½¬¾¿À¬º·³§¿³¿³®½µÃ¿Á È¿¼Á¬Â§½¿³È¿³®¬³§Çµ¸¬º¬Ç¬³¦§Ô¬­µ õÀ·­ÄÁ·Â§¹¡¶§¸·¾¬³Ê¬½§¨À§Òlj§È¿º¬ Í··À§ÒЦ§Ë­µ¸º¬³ºÄ¦§¼·³®¬º¬½¬³ 14GHiSW V`SZVhdSVjVSX\^_]T ¼·³´¬À¬µ§¨À§j/±¯kÒ±¯°°°¯§Í¿¼Á¬Â ÄÀºµ¼µ¸§º¬­®·º§¹·³Ã¬À¬º¬³§¡¸Áµ ì­µ§À·³¬­µ½¬³§­·º­µ¾¿¸µ¯§É£¬­®·º§¬Ç¬Á ¾¬ÂǬ§Çµ¸¬º¬§È·Á¬È¬Â§Á¬;¬§²·­¬Àµ§µº¿ F _`V^SVf_aSa\X\fWdSaVVWSbVZ_f µº¿§È¬¿Â§Ã¬­µ§Ê¬³®§Ãµº¬­®·º½¬³§ÄÁ·Â ¶¬·­¬Â§Î¹¡¶Ó§Ã¬­µ§¸·½ºÄ­§À¬­µÇµ¸¬º¬ ½µº¬§¬Ã¬Á¬Â§¨À§Ï§¼µÁµ¬­¦§¸¬Ê¬§ÄÀºµ¼µ¸ ¼¬¸µÂ§¼µ³µ¼§À­Ä¼Ä¸µ¯§©¬§¼·³Ã¬À¬ºµ X À·¼·­µ³º¬Â§¸·¾·¸¬­§¨À§Ð°°§È¿º¬¯ À¬Ã¬§º¬Â¿³§l°Ï±§¸·¾·¸¬­§¨À§m¦± ¾µ¸¬§º·­´¬À¬µ¯§Å·¾¬¾§¼¬¸µÂ§¬Ã¬§¸µ¸¬ Ƭ½º¬§µº¿§¸·º·Á¬Â§¾·­º¬³Ê¬§½·À¬Ã¬ _WVfVTa\ZVWV^Sjde_`VSa\ZV]V »¬¾µÃ§¹·³®·¼¾¬³®¬³§¹­Äÿ½ ¼µÁµ¬­§Ã¬À¬º§º·­´¬À¬µ¯§É²¿Ã¬Âª Ǭ½º¿§Áµ¾¿­§¬½Âµ­§À·½¬³§À¬Ã¬§Å¬¾º¿ª ¸·È¿¼Á¬Â§Çµ¸¬º¬Ç¬³§ÁĽ¬Á§¼¬¿À¿³ Vf_aS]_jd`SZVZ_lSqde_`V^gV «µ¸¬º¬§¶µ³¬¸§»·¾¿Ã¬Ê¬¬³§Ã¬³ ¼¿Ã¬Â¬³§¾µ¸¬§º·­´¬À¬µ§Ã·³®¬³ ²µ³®®¿¦Ì§¿È¬­³Ê¬¦§Í¿¼¬º§ÎÏÐÑÒÓ¯ ¼¬³´¬³·®¬­¬§Ê¬³®§¾·­½¿³È¿³®§½· j_VSbVZ_fSX\^j\`VWS|_`_X »·À¬­µÇµ¸¬º¬¬³§¿³¿³®½µÃ¿Á¦§Ô¬­µ ¸·¼¬½µ³§¼·³µ³®½¬º³Ê¬§È¿¼Á¬Â  ¬¼¾¬³®§È¿®¬§¼·³Ê·¾¿º½¬³¦ »µ³¬Â­·Èį  ¤¢§ÍÍ¡ÑÍ»§«©¶©¡¨Å ]eV^W_`SX\^h\^jVfVi ²¡Ë:£§ª§»·¼¬´·º¬³§º·­È¬Ãµ§Ãµ§ºµºµ½§º·£¨©¼¿ Å¿½¼Ä³Ä¦§¼·³®¿³®½¬À½¬³§¸·Á¬¼¬ ǵ¸¬º¬Ç¬³§Ê¬³®§¾·­½¿³È¿³®§½· ¼·¼¬³®§¸·È¬½§Å·³µ³§ÎÏlÑÒÓ§½·¼¬­µ³ »·À¬Á¬§¶µ³¬¸§»·¾¿Ã¬Ê¬¬³§Ã¬³ ]\ ³Ã¬­¬¬³§Ãµ g V ^ h S a \ e \ Z _ ]^ g V S c V f _ a S ]\ T Áµ¾¿­§¥·¾¬­¬³¦§È¿¼Á¬Â§Çµ¸¬º¬Ç¬³§Ê¬³® ¿³¿³®½µÃ¿Á¦Ì§½¬º¬³Ê¬¯ È¿¼Á¬Â§À·³®¿³È¿³®§¼¿Á¬µ§¼·³¿­¿³ ¹¬­µÇµ¸¬º¬§»¬¾¿À¬º·³§ÅÁ·¼¬³¦§¡¡§¡Ê¿ ]_WVfScd^hhVS`\Sj\XV^SnV]T À·­¸µ¼À¬³®¬³§Èļ¾Ä­§Î¾¬Ç¬Â§ÆÁʧÄ;·­Ó§¸·¸¬¬º§§¸½··º· Á¬Â§ÆÁʧÄ;·­ ¾·­½¿³È¿³®§½·§Ä¾Ê·½§Çµ¸¬º¬§À¬³º¬µ ¶µ§ ¬³º¿Á¦§¹¬³º¬µ§¹¬­¬³®º­µºµ¸ ʬ½³µ§¬Ã¬§À·¼¬¸¿½¬³§¨À§Ï/l§È¿º¬¦ ¥¬½¸¼µÃ·Çµ§¼·³®¬½¿µ§¾¬ÂǬ§À­Äª X_aSx{+SVWV_SuY^bVZdl Í Ä ¼¾ Ä ­ § à µ º ¿ º ¿ À § ½ · ¼¾ ¬ Á µ ¦ § Í ¿ ¼¬ º § Î Ï Ð Ñ Ò Ó ¯ ¼·³´¬À¬µ§Ïjk¯°Ï/§Ä­¬³®¯§¹¬Ã¬Â¬Á ¼¬¸µÂ§º·º¬À§¾·­º¬Â¬³§¸·¾¬®¬µ§µÃÄÁ¬ ½·¼¿Ãµ¬³§À¬Ã¬§Å·Á¬¸¬§ÎϱÑÒÓ§¸·ª ¼Ä¸µ§º·³º¬³®§nÄÁ´¬³Ä§£Ä¿­§¼¬¸µÂ u\a`dSe\hdW_iSX\^h\^jVfV º¬­®·º§¸·Á¬¼¬§Áµ¾¿­§Á·¾¬­¬³§Â¬³Ê¬ ½¿³È¿³®¬³§Çµ¸¬º¬Ç¬³§¸·Á¬¼¬§Áµ¾¿­ ¾¬³Ê¬½§¨À§Òk§È¿º¬¦§¨¬¾¿§ÎÏmÑÒÓ§¨À ¾·Á¿¼§¼¬½¸µ¼¬Á¯ Ïl°§­µ¾¿§À·³®¿³È¿³®¯§É©³µ§À·³Ã¬À¬º¬³ ¥·¾¬­¬³§º¬Â¿³§µ³µ¯§¶¬­µ§¸·½µº¬­ /ҧȿº¬¦§Ã¬³§»¬¼µ¸§ÎÏ/ÑÒÓ§¸·¾¬³Ê¬½ nÄÁ´¬³Ä§£Ä¿­§¼·³Ê¿¼¾¬³® `c_a_a^gVSjVfdSVfVcSa\ZVWV^ X\^h\^jVfVSgV^hS]\]YWY^h Wd`V^SjV^SjdhV^WdSZV]X_ ʬ³®§´¿½¿À§¾·¸¬­§¾¬®µ§½¬¼µ¦Ì Ïjl¯/±Ï§À·³®¿³È¿³®§Ãµ§Ä¾Ê·½§Çµ¸¬º¬ ¨À§/°§È¿º¬¯§É¶¬Á¬¼§ºµ®¬§Â¬­µ§µ³µ§½¬¼µ ¸·½µº¬­§Ïm§­µ¾¿§À·³®¿³È¿³®§Ã¬­µ jV^SWd]_fScVf_aSZ\edcSpVaT bVZV^SjdSbVZ_fSX\^j\`VWS`\ `_^d^hS_^W_`ScVWdTcVWdlSnVT ]dSV`V^S]\ZdcVWSZVhdS^V^Wd ¿´¬À³Ê¬¦§Í¿¼¬ºÎÏÐÑÒÓ¯ À¬³º¬µ¦§¸·¾¬³Ê¬½§Ò°§À·­¸·³§Ãµ ʬ½µ³§È¿¼Á¬Â³Ê¬§¬½¬³§¼·Á·¾µÂµ§º¬­ª ºÄº¬Á§½¿³È¿³®¬³§Çµ¸¬º¬Ç¬³§½· XVjVSaVVWS]\Z\pVWdSbVZ_fSX\^T oVZV^SuVh\ZV^hl Í¿¼Á¬Â§½¿³È¿³®¬³§Çµ¸¬º¬Ç¬³ ¬³º¬­¬³Ê¬§¾·­½¿³È¿³®§½·§¹¬³º¬µ ®·º¦Ì§½¬º¬³Ê¬¯ ÅÁ·¼¬³§Ãµ§Áµ¾¿­§¥·¾¬­¬³§Á¬Á¿ j\`VWSeVfVWlS[VaVZ^gViS]\a`d [\bVeVWS[\]e_VWSnY]dWT VXV`VcSV`V^SW\fbVjdS`\]VT ¸·Á¬¼¬§Áµ¾¿­§Á·¾¬­¬³§l°Ï±§µ³µ§È¿®¬ ¹¬­¬³®º­µºµ¸§Ê¬½³µ§¸·¾¬³Ê¬½§Ï±±¯Ï°° ¶µ§ÅÁ·¼¬³¦§Çµ¸¬º¬§¼µ³¬º§½Â¿¸¿¸¦ ʬ³®§¼·³´¬À¬µ§Ïm/¯kÏҧĭ¬³®¯ f\ZVWdzSZV^|VfiSjVfdS`\XVjVWV^ ]\^S~[[nS}ZgY,\fSoY]eYfi |\WV^SjdSbVZV^SeVpVciwS`VT Ȭ¿Â§Á·¾µÂ§¾·¸¬­§Ãµ¾¬³Ãµ³®½¬³ Ä­¬³®¯ nÄÁ´¬³Ä§£Ä¿­§Ãµ¬³®®¬À§¸·È¿¼Á¬Â Í¿¼Á¬Â§º·­¸·¾¿º§º·­¾¬®µ§¼·³È¬Ãµ \^jVfVV^SVfVcSeVfVWS|\^j\T UV^WYaYiS]\^hVWV`V^iSbVZ_f WV^gVS`\XVjVS{fde_^SoYhbVi ÷³®¬³§Áµ¾¿­§Á·¾¬­¬³§À¬Ã¬§º¬Â¿³ »·À¬Á¬§¶µ³¬¸§»·¾¿Ã¬Ê¬¬³§Ã¬³ ÀµÂ¬½§¼¬¸µÂ§¼µ³µ¼§Ã¬Á¬¼§Â¬Á ¾·¾·­¬À¬§¬­·¬§È··À§Çµ¸¬º¬§Ãµ ` _^hSfV]VdiSeVhdS]\f\`VSgV^h eVpVcS}ZgY,\fS]\]V^hSjdT o_]VWS~Šˆ l l°Ïl¯§Í¿¼Á¬Â§½¿³È¿³®¬³§Çµ¸¬º¬Ç¬³ ¹¬­µÇµ¸¬º¬§ ¬³º¿Á¦§ ¬¼¾¬³®§¥·®ÄÇĦ À­Ä¼Ä¸µ¯§Ô¬Á§µº¿§Ãµ³Ê¬º¬½¬³§ÄÁ·Â »¬Áµ¿­¬³®§Ã¬³§Ë¬³®½­µ³®¬³¯ª f V `V^S]\Zd^WVaS`\SVfVcS_WVfV W_W_XSa\bV`So_]VWS~Šˆ lSvVZ {\f`VdWSX\^_W_XV^S}ZgT À¬Ã¬§Áµ¾¿­§Á·¾¬­¬³§l°Ïl§Â¬³Ê¬ ¼·³®¬º¬½¬³¦§È¿¼Á¬Â§½¿³È¿³®¬³ ¸·¾¿¬Â§½Ä¼¿³µº¬¸§È··À§Çµ¸¬º¬§Ãµ ά¸Ñ¬ÃÑǵÃÃÓ VWV_SoVZV^SuVh\ZV^hl dW_Sa\eVhVdSVpVZSa\e\Z_]SX\T Y,\fSoY]eYfiSdVS]\^_W_f`V^ od`VSWdjV`iSe_`V^SWdjV` ^_W_XV^Sb\]eVWV^SZVgV^h eVcpVSX\^_W_XV^SjdZV`_T ]_^h`d^SV`V^SW\fbVjdSWVefVT gV^hSjdbVjpVZ`V^SV`V^SjdZVT `V^Sa\eVhVdS_XVgVS]\ZV^T `V^Sj\^hV^S`\^jVfVV^SjVfd `_`V^SXVjVSvIŠ‰SVWV_Sud^hT b_W`V^SXfYg\`SgV^hSaVVWSd^d VfVcSeVfVWlSuV`V^gViSjdSbVZ_f h_S~Š S]\^jVWV^hl eVf_Sa\Z\aVdSa\`dWVfSJSX\fT X\^j\`VWS`\SoVZV^SuVh\ZV^h rk\^|V^V^gViS^V^WdS}ZgT a\^lSx^W_`SdW_SXdcV`^gV SW\fbVjdS`\]V|\WV^iSZV^T Y,\fSV`V^SjdW_W_XSXVjV cVf_aS]\fV]X_^h`V^S‡ ^hV^S]d]d`SW_e_cSgV^h rs^Wd^gVSjVZV]SdbVeiSe\hdW_ VWV`fVV^^S îïðñòóðñòôõö÷øóùú÷ûóü÷ûõýóþñÿ÷øóú÷0ùó1ù2õ÷1ù W\hVq\ SZVZ_SZd^WVaSjVfd ud^hh_S~Š SadV^hlSŒV]T X\fa\^SadaV^gVS]_ZVdSU\^d^ aSjV^S]V^WVXiSU_gV^WY ]\^\fd]V`V^SZ\ZV`diS`VZV_SjdV VfVcSeVVff_a 3÷òôóôñò2ùòôóû÷ôùóø÷ÿ÷óøñòô÷ò2ùò4ó5ñ1ñðøõÿò÷÷ò ]\^b V W S W\fhV^hh_SYZ\c X_SZVZ_SZd^WVaSV`V^Sjd]VT ~Š S^V^Wdl~Ž SWV^hV^SX\^hc_Z_ ]\f\aXY^iSdW_Sa_jVcSdbVeS`Ve_Zl þ÷2÷óðñòú÷0ùó6÷ýó3÷òôóøñò2ùòô4ó7ñðùþù÷òóúõô÷óû÷ôù ^d`VcVSejdVSWj\ ]_^i qV^SWVjdSX\^hV^Wd^SXfdVSedaV ø÷1÷òô÷òó2õò÷ó8ùö÷ÿ÷óùòù4ó5ñ2ñÿû÷2÷1÷òó9ù1ùþó2÷þ ]_Z_WSU_gVX^VWY^S^WVg`VSlSe†V \fh\fV` ]\^\fd]VSf\V`adS`dWViwS`VWV ðñòôõÿ÷òôùó1ñð÷òô÷2óðñÿñþ÷óõò2õþóðñòôõö÷øóùþÿ÷ÿ aV]VSa\`VZdlS{V`Sa\eVfdaS`VT ƒej_ZSkYc]V^iSn\XVZVSnxƒ Zd]VWX_^Sjd_|VX`V^^gVlSuV`T ‚VW\aSgV^hSe\fWd^jV`Sa\eVhVd 1õöù4 Z_]SaVbViSjdVS]\]dZd`dS`\ZVd^V^ X\^hc_Z_l OJRNSpVbVcSU_gV^WYS~‡ i bVZV^dSV`VjS^d`VcSj\^hV^ zdad`SWV`S]V]X_Se\fa_VfVSVZdVa [Va`VSdbVeS`Ve_ZiSXVaV^hV^ pVfhVSV^h_^|dXWYSU\^WYZYi `\`Vadc^gViS `VSVXfdgV^WdS~‡i W_^VSpd|VfVlSq\]d`dV^Sb_hV X\^hV^Wd^Sd^dSWV]XV`S|_`_X o_]VWS~Šˆ SXVhdSdW_SW\fZdcVW pVfhVS{\hVZZ\]e_WiS„dfdX\^di j\^hV^SXVaV^hV^^gVl |\fdVlSqVfdSfV_WS]_`V^gVS]\T a_]fd^hVclSqdVSV`V^S]\^T ‚VW\al {djV`SVjVSgV^hSe\fe\jV f\`VSe\^VfTe\^VfSeVcVhdVi j\^hV^SXfYa\adSX\f^d`VcV^ ZV^WVfV^Sf\a]dS]\^bVjdSa_V]d ZVd^SXVjVS_]_]^gVlSu_ZVd daW\fdlSn\j_VSXVaV^hV^Sd^dS]\T jVfdS]VaS`Vpd^iSaV`adiSpVZd ^hV`_SW\ZVcS]\^bVZd^SVa]VfV ^d`VcS]V_X_^SX\^hc_Z_Sa\T a\bV`S\]XVWSWVc_^SZV]V^gVl ]_V^gVSZ\^h`VXSa\X\fWdSX\fT U_gV^WYSVjVZVcSZ_Z_aV^ ^d`VcV^S_]_]lS\jV^gVS`\T UŒS[„ksS†V^hh_ZV^iSa\]\^T Wd`VSdbVeS`Ve_ZSjdZV`aV^V`V^l WVfVS `VS]VadcSj_j_`SjdS`\ZVa {djV`SVjVS_|VXV^SVWV_SZVzVZ WdhVSUŒS„dfdX\^dSaV]edZSe\T gV^hSW\fj\^hVflSvV^gVSV^hT `\fbVlS\fVpVZSjVfdSX\fW\]_V^ h_`V^SWdhVS`VZdSa\eVhVdSdagVfVW jdSe\e\fVXVS`\hdVWV^SV^WVf X\^hhV^WdSdbVeS`Ve_ZSd^dl a\`YZVciS]\f\`VSZV^WVaS]\T ƒ^hh_`V^SX\fWV]ViSjdT ]Vj_S`VadcSjV^S]\^VXV`d ZV`_`V^S_^W_`S]\^hdgV`V^ c_e_^hV^SgV^hSZ\edcSa\fd_al ^V]ViSV^hh_`V^S`\j_VS]\T rU\^V^hSfVaV^gVSedaVS]\T ^hdgV`V^S]VaS`Vpd^Sa\^dZVd ^d`VclSUVgVSX\^hd^SX_^gVSj_V ‰Sfde_lSU\jV^h`V^SXVjV V^V`iwS`VWVSU_gV^WYSaV]edZ £¨© ¤¢ÍÍ¡ÑÅ©¢©Ô§«¡Ô¤§¢¤¨¡Ô¡ kXS ©Í¡ §»¡ ¤¥§ª§²·¼À·Á¬µ§À­µ¬¦§Å¿Ê¬³ºÄ¦§¾·­È¬¾¬º§º¬³®¬³§Ã·³®¬³ V^hh_`V^S`\WdhVS_^W_`S]\T e\fdagVfVWSj\^hV^Sj_VSe_Vc À·³®Â¿Á¿§¸¬¬º§¼·³®µ½­¬­½¬³§µÈ¬¾§½¬¾¿Á¦§¼·³µ½¬Âµ§À¿È¬¬³§Â¬ºµ³Ê¬¯ ^hdgV`V^Sd`fVfSX\f^d`VcV^l bVfd^gVlŽŽM

`@a=8bCE8:c<9a<8:d@ebCE:`f:ghh:iCa<

ÚÛÜÝÞßàÜáÞâÜáãäÞåæçèÜçÞßéêÜëÜìÞíÜçèÜç Õ&."+$!Ö!"Õ!×!"4!"%-"!Ø+Ù!.!

<—““–”=>?”@A™’”Ÿ˜–˜–›


Á¾Å½¼½Æžÿ۾ K`I`€ò`\Z

%$wxyxzx{ |}G-XZ-81=~V5%$wxyxzx{) 91CA+-O+./-;+/+-9+*C7->3UV@+8+.-:1.HH1E+<-8J.,1<-*1<= C1:+-]`87-I+/+:7^-91= E+A.-91CA+-O+./5-8J.,1<A.A-L77H+-+8+.-/A:1<A= +B8+.-JE1B-YB1<= <D*1EE1-/+.,1L7:E+B-;1.= D+.DA-E+A..D+FKJ.,1<-A.A-+8+./AC+D+.H8+.-E+.H= -JE1B-[€YGF È ‡ˆËÃˈÈÛÈÚ ,7.H 91*1E7:-8J.,=

1<-/A:7E+A5-7.C78-:1.H1.+.H-/1CA8=/1CA8I<J8E+:+,A5-:7E+A-;787E-4FTT-‚ZO--,C+,A= 7.-C1E1_A,A-A.A-+8+.-:1.+D+.H8+.-;<JH<+:[1</18+ƒ-*1<7;+-,A+<+.-E+.H,7.H-7;+P+<+C7L7B-*1E+,+.-/+<A-Z,C+.+-[1</18+F €+.+-I7C<+5-[+.+HA.H-0A<1PCJ<-I<J= H<+:-[€YG-/+E+:-81C1<+.H+.-;1<,.= D+5-S7:+C->3~UV@-:1.D1*7C8+.5-C+D+.H+.C1<,1*7C-:1<7;+8+.-*+HA+.-/+<A-<+.H8+A+.;<JH<+:-,;1,A+E-|}G-XZ-81=~VF-QK+:A-*1<= B+<+;5-C+D+.H+.-*1<.7+.,+-;1<+D++.-81= :1</18++.-,1;1<CA-A.A-8+:A-*1<B+<+;-*A,+:1.7:*7B8+.-<+,+-.+,AJ.+EA,:1-;1:A<= ,+5R-8+C+-€+.+F-a„be

fghihjkrs lmqnhhtoskkgujmvm pgqk o

!"

'  7  !0 1 2"3#45$78 

%& (

#$%&$'(')*+,,#$%&$'('* *+./-012+-3456781-9+:;7<= .+->??@-8A.A-,7/+B:1.1:78+.-C+:= *+C+.-B+CA.D+,1C1E+B-,18A+..C+B7.-

BA/7;:1 /7;-:1./7/+ ./7/+0A F-0A+++ -+/+E+BBG1H1,-I<AC+-9J<+D+->?3@F-K1/= 7+.D+-:1.L+EA.-+,:+<+-,1= L+8-MN33F-O+B8+.5-81/7+.D+8A.A-*1<,A+;-:1E+.H,7.H8+.;1<.A8+B+.F 0AC+.D+-C1.C+.H-<1.P+.+*+B+HA+-AC75-6781-/+.-G1H1,B+.D+-C1<C+2+-*1<,+:+F-QK+= ;+.-D+5R-8+C+-G1H1,-:1.PJ*+*1<C18+=C18A-,++C-*1<,+:+6781-/AL7:;+A-/A-,1= *7+B-<1,CJ-/A-8+= 2+,+.-K1= :+.H-

K`I`€ò`\Z

ʆÁËÃȆ ÚÈ

,7/+B:1 B-:1E1*+<8+., .-,+D+;7, ;-7,= +B+.D+-/1.H+.-:1.L7+E-/+.:1:+,J8-*1<+,-H+<7C-81-,1= L7:E+B-<1,CJ<+.-C1<.+:+-/AS+8+<C+F-O1<+,-H+<7C-C1<,1*7C/A*1<A-.+:+-,1;1<CA-.+:+-*1= E+8+.H.D+5-]9+:;7<.+^F QK+C+.D+-,AB5-B+,AE-C+*7.= H+..D+-*7+C-].H+2A.A.^-H715B1B1FFF5R-8+C+-G1H1,-:1.H= HJ/+-,+:*AE-:1EA<A8-81-+<+B6781-D+.H-/7/78-/A-,A,A-8A<= A.D+F-6781-E+.C+,-:1:*+E+,7P+;+.-818+,AB.D+-AC75-Q[+7.+*7.H-HA:+.+5-/7AC.D+-/A+>G1H1,@-D+.H-*+2+5R-,1EJ<JB6781F K1/7+.D+-E+.C+,-C1<,1= .D7:F-91L7<7,-81:7/A+.5-

¤Œ˜–¬”Œ•’ŽŒ’Œ–Œ•‰Œ’ŒŽ·Œš˜™Œ–œ Š¤Œ˜–¬¨Œ²Œ¸ŒŒ–¬’Œ’Ž™Œ›Œ‰Œ‰Š ¨Œ‰Œ–Œ¡ ¦·Œ”Œ‰”Œ‹˜—ŒŽŒ—Žž™“´Š›ŽŽž¬‹Œ˜ ­“šŒ‘Œ’Ž‘˜Œ•ŒšŠŒ›¬®‰Œ–Œµ˜‰Š–Š–Œœ ²Œ›ŒŒ–’Ž–Š‹˜Ž ’Ž‰Œ²Œ›Œ·Š‹Œ•°Š—Œ–Œ¬·Œ‹Ž› ©£ÑÒ«ª™Š–Œ•¡ µ˜‰Š‹Š­ŠŽ–Œ‰Œ¬šŽ›Ž›šŒ˜ŽŽ’ŽŒ Ž–Ž››Š‘Œ‰›Œ–˜š˜—Œ—Œ—˜¡°˜Œ–˜‰Š–Žœ ‰Œ’ŽŒ’Ž–Œ²ŒŽ–Š‹Œ‹Œ›Œ‰Š­Ž—”Œš˜Œ– ‹Š‘˜Œ—šŠŒ›•Œ˜–¡±Œ–Œ›˜Œ‹Ž·Ž‰Œ ӌ‹ŒŒ–Š›Šš˜–‰Š‹˜’ŽŒ‹ŠŠŽ‹ŒÔ–Œœ –Œ•ŒÕ›Œ•–Š‹Œ¡¦¨Œ’Ž™Š‹Œ›“‰Š•œ •Œ‰‘˜•Œ›Žž¡“šŒ‘˜Œ—ŒšŠŒ›Œ‘Œ¬®‰Œ–Œ µ˜‰Š¡ ¸ŠŒ›•Œ˜–”Œ•µ˜‰Š‘˜Œ—‹Š••˜Œœ ‰ŒŒ‹ŒšŠ—Œ‰Œ•”Œ¬Ô°Œ‹™˜ŒÕ¡°Š—Œœ ‹Œ›Šš˜—ŒŽŽµ˜‰Š›˜’ŒžšŠžŒ›Ž—‹Šœ ‘˜Œ—žŽ••Œ£¬Ñ–“šŠŒ›‰ŠšŠšŠŒ™Œ Š›–“Œ–ŠŒ‹Œ’Ž¨Œ‰Œ–Œ¡¸ŠŒ›•Œ˜– Ž–˜‘˜•Œ’ŽŒ™Œ‰ŒŽ˜–˜‰‹Š‹Œ›“‰‰Šš˜–˜œ žŒšŠŒ›’Ž–Ž•ŒŠ›–“Œ’“‹šŒ•Œ˜–”Œ¡ µ˜‰Š’ŒÌŠ•Š›‹Š‹Œ–“‰žŒ•ŒšŠŒ›œ

Ê ˆÁË ÇËÃÃÈ ˆ Ȇ ÚÈ à ÈÊÈÈÚ

SW€\KWX5Yô[

”Œ¹™Ö×ѐŽš˜™Š¢Ñ‰•’Œ¹™×ѐŽš˜ ˜–˜‰—Ž‹Œ‰Ž—“•Œ‹¡¦°Œ”Œ›˜‰Œ‰˜Œ—Ž–Œ› šŠŒ›”Œ•šŒ•˜›’ŒžŒ•Œ”Œ•–Š‘Œ•œ ‰Œ˜¬®–˜–˜µ˜‰Š”Œ•‹Š•‰—ŒŽ‹˜›ŒžŒ ’Œ•Œ•šŠŒ›”ŒŽ–˜‹Œ‹™˜Ô‹Š•žŽ’˜™ŽÕ ›Š‰Ž–Œ¢Øؐ™Š–ŒŽ’Ž¤Œ˜–¡ ¨Ž‰Œ›˜’ŒžŠŒ‰‘Œ’Ž‘˜Œ•ŒšŠŒ›•Œ˜– ’Œ™˜”Œ›Š‘˜‹—Œž˜›ŒžŒŠ›–“Œ’“‹œ šŒ•Œ˜–¬—Œ—˜šŒ•ŒŽ‹ŒŒ‰ŒŽŒšŠ‹˜›Ž‰ ‰Œ‹˜‰Š’Š™Œ”ŒÙ¦±ŒŽ‹˜›Ž‰‘Œ—Œ–Šœ ˜›’“•¬®˜‘Œµ˜‰Š”Œ•™Œ’Œ°Š™–Š‹šŠ ‹Š’Œ–Œ•Œ‰Œ‹Œ••˜•šŒŠ•³Š²Œ £§’Ž¥˜›–Œ—ŽŒ¡»É¿¾À

ˆÚ ÈÁÈÚÊÈˈ

 É ˆÂý ¾ É  à  Å GXZO}€USWIXZ[`

ËÈÚË Ú³Ž’Œ·Œ”Œ³Š²Ž ‰ŠŒ™‹Š•Œ—Œ‹Ž‰Š•Œ•Œ—Œ ’Œ—Œ‹‹Š‹šŽŒŒ›‹ŒŒ’Š•Œ ŒŒ‰šŒ’¡·Œ—ŽŽŽ¬ž˜š˜•Œ Œ›‹ŒŒ”Œ•’Ž‘Œ—Ž”Œ’Š•Œ “‰Œ—Ž››Š‰Œ—Ž•˜›šŒ›Ž›¯ŠŠ ŠŠ ¤Œ›‰Ž›¬³“­žŽ¬‰Œ’Œ›¡ ·Š’˜Œ”Œ˜˜•‹Š—Œ‘˜–‰Œ ‰Š‘Š‘Œ•™ŠŽ‰ŒžŒ¡³Ž’Œ ™˜‰Š‹šŒ—ŽšŠ›–Œ–˜›‘“‹š—“¡ ӌ‹˜¬–Ž’Œ‰Œ’ŒŽ›–Ž—Œž–Œ˜œ ‹Œ’Œ—Œ‹‰Œ‹˜›”Œ¡³ŽŒ–Š–Œ™ šŠ˜›ŒžŒ‹Š‹š˜‰ŒžŒ–Ž”Œ˜œ –˜‰™ŽŒ—ŒŽ˜–˜‰­Œ—“‹Š‘Œœ ’Ž™Š’Œ‹™Ž•žŽ’˜™”Œ’Š•Œ ›Š‘˜‹—Œž‰Ž–ŠŽŒ¡ ¦µŒ•™Š–Ž•—Œ‰Žœ—Œ‰Ž¬’ŽŒ ‘˜•Œ›˜‰Œ©º—‹ªÔ°–Œ Œ›Õ¬›˜‰Œ “–“º—‹¬‰Š‹˜’ŽŒž˜‹“Ž›¬ ’ŒŠ••Œ‰–Š—Œ—˜•Œ˜—¬®‰Œ–Œ ³Ž’Œ›ŒŒ–’Ž–Š‹˜Ž’Ž‰Œ²Œ›Œ ¨Œ•Œ‰Œ›Œ¬¨Œ‰Œ–Œ°Š—Œ–Œ¡ ³Ž’Œ‹ŠŒ•Š–‰Œ’Œ—Œ‹ ’˜Œ–Œž˜‰Š’Š™Œ’ŽŒ‹ŠŽœ ‰Œž›Š–Š—Œž‹ŠŠ‹˜‰Œ­Œ—“ ›˜Œ‹Ž”Œ•™Œ›¡Ð–˜—Œ–ŒŒ ˜›ŽŒ³Ž’Œ”Œ•›˜’Œž­˜‰˜™ ‹Œ–Œ•˜–˜‰‹Š‹šŽŒ˜‹Œž –Œ••Œ¡ ¦¹Š­ŒŒ‹ŠŽ‰Œž›Žž’˜Œ–Œœ ž˜—Œ•Ž¡ÌŒ™Ž¬‘“’“ž”ŒšŠ—˜‹ Œ’Œ¡µŒŠ••Œ‰•“”“‘˜•Œ­ŒŽ ­“²“‰¬Š••Œ‰•Ž‹ŒŒœ•Ž‹ŒŒ¡ ·Œ—Œ˜–ŽšŒœ–ŽšŒŒ’Œ”Œ•’Š‰Œ–¬ ­“­“‰¬”ŒŒ”“¬®˜‘Œ”Œ¡»¼À

¿ÁÂÃÄÅ¿Æ¿Çƾ¾ÈÆ¿¾ÅÉ¿

…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‹Š‘Œ’Ž‹“‹Š ”Œ•–Ž’Œ‰–Š—˜™Œ‰ŒšŒ•Ž™Š›œ Ž–Š“žŠ—›ŠŒŸ—Ž ŽŒ¡žŠ—œ ›ŠŒ‹ŠŒ”Œ‰Œ˜—Œ•–Œž˜”Œ ”Œ•‰Šœ¢£›Š‰Œ—Ž•˜›‹ŠŒ”Œ‰Œ ™“›Š›‘Œ’ŽŒ”Œ’Š•Œ™Š›œ ŽŠ–“¤—Š¥—Ž›‰ŽŠ”Œ•‰ŽŽ ‘Œ’Ž‰Š‰Œ›Žž”Œ¡¦¥‰˜˜—Œ•–Œœ ž˜”Œ¢§¨˜—Ž’ŒŒŽ Š›Œœ ”©‘Œ’ŽŒ’Š•Œ¤—Šª¢«¨˜—Ž¡ ¨Œ’Ž¬­˜‹ŒšŠ’Œ›ŠžŒŽ’“Œ•¬® ‰Œ–ŒžŠ—›ŠŒ›ŒŒ–’Ž–Š‹˜Ž’Ž›–˜œ ’Ž“¯Š›ŒŽ¬¨Œ‰Œ–Œ°Š—Œ–Œ¡ ±ŠŒ”Œ‰Œ‹“‹Š–Š›Šš˜–¬ ¤—Š–Ž’Œ‰—˜™Œ‹Š‹šŠŽ–Ž•Œ žŒ’ŽŒžŽ›–Ž‹Š²Œ˜–˜‰žŠ—›ŠŒ¡ ¦¥’Œ–Ž•Œ‰Œ’“’ŒŽ¤—Š”Œ• ’ŽŒšŽ‰Ž›Š’ŽŽ’ŒŽ›–Ž‰Ž­Š ­ŠŒ‹”Œ•›Œ–˜’ŽŒ–Œž˜‰Œ—Œ˜ Œ‰˜–˜ž™ŠŒ‰˜–¬‘Œ’Ž”Œ’ŽŒ šŽ‰Ž—ŽŠ–˜”Œ•‰Œ—Œ˜‹Œ—Œ‹ ‰ŠšŠ—Š–™Ž™Ž›’ŒŒ‰˜—Š²Œ–ŽŽ–˜ ”Œ—Œ¡¥–Œ›”ŒšŠ–˜‰”Œ—“ Š ™Œ‰ŒŽ›Š›“¬®‰Œ–Œ”Œ¡ ³˜ŒžŒ’ŽŒž—ŒŽ”ŒŒ’Œ—Œž›Šœ š˜Œž‹Š›Ž›Š–Œž˜˜´”Œ• ‹Š²Œ‰Ž—Žž˜˜´’Š™Œ‹ŠŠ‰Œ

’Ž™Œ’˜’Š•ŒžŽ•žžŠŠ—› ’Œ‰Œ­Œ‹Œ–Œ›™“–¬°žŒ‰Žœ Œ–Š—ŽžŒ–šŠ•Ž–˜›Š‰›Ž¡°Šœ ‹Š–ŒŒ¬±Ž—Œ¯ŽÝ˜Š¬šŒ”Ž š˜Œž­Ž–Œ”Œ’Š•Œ™ ™Š›Šœ ™Œ‰š“—Œ¤ŠŒ’¯ŽÝ˜Š¬šŠœ Œ’Œ’Ž–“—Ž¡°Š›Š‰Œ—Ž°žŒ‰Žœ Œ‹Š••Š’“•”Œ›Š’ŽŽ¡ ¸˜‰Œ™ŽšŒ’Ž”Œ•™Š—Ž–¬ °žŒ‰ŽŒ‹Š­“šŒšŠœ žŠ–Ž›Š‘ŠŒ‰¬šŠ™“›Š ’Œ‹Š—Š‹™Œ›Š”˜‹‹ ˜–˜‰™ŒŒ™Œ™ŒŒÜœ ܎’Œ´Œ›¡¨˜—Ž—Œ—˜ °žŒ‰ŽŒ‰Š™Š•“‰šŠœ —Žš˜šŠ›Œ‹Œ¤ŠŒ’ ¯ŽÝ˜Š’Ž¯Œ–ŒŽ¶Œœ ²ŒŽŽ¬¥°¬šŠ›Œ‹Œ ±Ž—Œ¡»ß¾À

;<A+D +-D+.HL .H-L7H+* +-*+,,A,C* C-*+./ ./GB1-\<JJ_1-/+.-`EE-Z./J.1= ,A+.-XJP8,C+<,-A.A-:1.H+87A5;1<.A8+B+.-:1:+.H-;1<E7/+.+-*1,+<F-QI1<,A+;+.-:1.A= 8+B-AC7-,+E+B-,+C7.D+-;1<E7*1<+,-D+5R-7L+<-6781F 91E+:+-A.A5-G1H1,-D+.H-L7H+;+,+.H+.-*A,.A,-6781-AC7:1.H+87-B+.D+-/A*+D+<-PA.= C+-JE1B-;<A+-D+.H-,1E+E7-:1= :+8+A-*+./+.+-C1<,1*7CFQ9+D+-,1:7+-D+.H-*+2+-81= 7.C7.H+.-/+<A-X1,CJ<+.-0J:= *<7C-/+.-L7+E+.-*1<+,-H+<7C5R8+C+-G1H1,-C1<8181BF-abcde

ÈŽÅÚƽ¿ۿž¿Å

ʆÁË°Œ‹œ ™˜Œ‹Šœ ‹Œ•‹Š‹Žœ —Ž‰ŽšŒ‰Œ–šŽ›Ž› ”Œ•šŒ•˜›¬›Šœ —ŒŽ‘˜•Œ–Œ—Š–ŒšŠœ ‹˜›Ž‰”Œ•‰˜Œ–¡ÌŽ•Œ Š›–“Œ›“™Ž•Œ’Œ›Œ–Š ’“‹šŒ•Œ˜–‰ŽŽ’ŽŒ‰Š—“œ —Œ’Œ‰Š–Ž•Œ”ŒšŠ‘Œ—Œ­˜‰˜™ ›˜‰›Š›¡ÌŽ•Œ•ŠŒŽ˜›ŒžŒ–Š›Šš˜– µ˜‰Š‰Š—“—ŒšŠ›Œ‹Œ‰Š‰Œ›Žž”Œ¬ÌŠ•Š› ¯Ž–Œ°“Œ”Œ©Í£ª¡·Š–Ž•Œ”ŒšŠ—“‰Œ›Ž’Ž ¨Œ‰Œ–Œ¡±Œ›Ž•œ‹Œ›Ž•’Ž¨Œ—Œ¸Š’Œ¬ ‰Œ²Œ›Œ¯Œ›Œ±Ž••˜¬¨Œ‰Œ–Œ°Š—Œœ –ŒÎ’Ž™˜›Œ–™ŠšŠ—Œ‘ŒŒ·“–Œ·Œ›œ Œš—Œ­Œ¬¨Œ‰Œ–Œ°Š—Œ–Œ¬’Œ’Ž¨Œœ —ŒÏŠ–ŠŒ¬¸Ž–Œ“¬¨Œ‰Œ–Œ°Š—Œ–Œ¡ ¸Š›Œ‹ŒÌŠ•Š›¬Œ—˜ŽšŒ››Ž›– šŒ’³Š²Œ£§¬ÌžŠ¤““ Š’Œ¥—— Џ’“Š›ŽŒ¹“­‰›–Œ›ŽŽ–Š˜›’ŽŒœ ›Œž¡·ŽŽ¬µ˜‰Š’ŒÌŠ•Š›‹Š­“œ šŒœ­“šŒšŽ›Ž›šŒ˜¡°Œ‹šŽ—•Šœ šŒ’¬µ˜‰Š‘˜Œ—ŒšŠŒ›‰žŒ›

àáâãäåæäâçåèéêëìí

ÃËÛÈÇȈšŽ–Œ•™“™–ŠŒ¬ ‰Š‹ŒŒ™˜°žŒ‰ŽŒ™Šœ •Ž¬›Š—Œ—˜‘Œ’ŽŽ­ŒŒ´Œ› ’Œ™Œ™ŒŒÜ܎¡±Ž›Œ—”Œ‰Š–Žœ ‰Œ’ŽŒŒ‰Œ–ŠšŒ•’Š•Œ ‹Š•Œ‘Œ‰›Š–ŒŒŒ‰”Œ¬±Žœ —Œ¯ŽÝ˜Š¬‹Š—Œ—˜Ž¸Œ’ŒŒ ޓ›¥•Š—Š›¬Œ—Ž´“ŽŒ¬¥°¬ ·Œ‹Ž›©£ÑÒ«ª—Œ—˜¡ °Š‘˜‹—Œž´Œ›’Œ™Œœ ™ŒŒÜ܎—Œ•›˜•‹Š•œ ŒšŒ’Ž‰Œ‹“‹Š‰Š’Œœ –Œ•Œ”Œ’Ž–Š‹ŽŒ— ‰ŠšŠŒ•‰Œ–Œ¡¯ŒŒ­Œ—“ ™Š˜‹™Œ•”Œ•‰ŠšŠ–˜—Œ šŠŒ’Œ’ŽšŒ’ŒŒ—Œ•›˜• ‹Š‹“–Š–‰ŠžŒ’ŽŒ”Œ ’Š•Œ›‹Œ–™ž“Š›¡±Šœ •ŠŒ‰Œ‹ŽŽ’Š››žŽ–Œ‹

91E+C+.S .5-S+8+<C+K+ +5-K+:A,> ,->3TUV@;1C+.HF G1H1,-/A81.+E-E7+,-,1*+H+A8J.,7EC+.-81B7:+,+.F-0A+H1:+<-:1:+,+8-:+8+.+.8B+,-W<J;+F-O+A8-6781-:+7= ;7.-G1H1,-:1:AEA8A-B+,<+C87+C-:1:*+.H7.-*+BC1<+-<7= :+B=C+.HH+-*1<,+:+F 9+:*AE-*1<P+./+5-6781:1.H+C+8+.-,++C-A.A-/A<A.D+:+,AB-C1<7,-:1.+*7.H-+H+<*A,+-,1H1<+-:1.A8+BA-:+.C+.B7:+,-XYGZ-/+.-[+E-\<+./Z./J.1,A+-C1<,1*7CF-91E+A.:7,A85-7+.H-C+*7.H+.-6781:1.H+EA<-/+<A-L7+E+.-/+HA.H/J:*+-H+<7CF 91*7E+.-C1<+8BA<-A.A5-6781-

šŠ’˜Œ¡¦°Œ–˜—Œ•ŽŒ’Œ‹Š›Ž ”Œ•šŽ›Œ’Ž‹ŒŽŽ›Š–ŒšŠ–˜‰ ž˜˜´›Œ‹Œ¤”Œ•’ŽŒ–Œ›”Œ Œ’Œ´“–“”Œ¬®˜‘Œ”Œ¡ ³Ž˜›ŽŒ”Œ”Œ•‰ŽŽ¢£–Œž˜¬ žŠ—›ŠŒ‹Š‹Œ‰ŒŽ”Œ›ŠšŒœ •ŒŽ›Šš˜Œž–ŒžŒ™Œ˜–˜‰‹Šœ ‘Œ’Ž™ŽšŒ’Ž”Œ•—ŠšŽž’Š²Œœ ›Œ¡žŠ—›ŠŒ‘˜•ŒšŠ–Š‰Œ’šŽ›Œ ‹Š‹šŠŽ‰Œ”Œ•–ŠšŒŽ‰’Œ—Œ‹ žŽ’˜™˜–˜‰“Œ•—ŒŽ¡¦°Š‹Œ‰œ Ž–˜Œ¬ž•˜››Š‹Œ‰Ž‹Œ–˜Š ©‹Œ–Œ•ª¬’ŒžŽ’˜™”Œ•—Ššœ ŽžšŒŽ‰—Œ•Ž¡µŒ•™Œ›–Ž¬›Š‹Œ‰œ ŽšŠ–Œ‹šŒž”Œ˜‹˜²Ž›žœ”Œ ‘˜•Œ›Š—Œ—˜›ŠžŒ–¬®˜‘Œ”Œ¡ ¶ŒŒ™Œ—ŒŽ”ŒŒ’Œ—ŒžšŠœ —Œ‘˜–”Œž˜š˜•Œ‹ŠŠ‰Œ‰Š ‘Š‘Œ•—ŠšŽž›ŠŽ˜›¡±ŠŽ‰Œž¡ žŠ—›ŠŒŸ—Ž ŽŒ’Œ¤—Š¥—Ž›‰œ ŽŠ›˜’ŒžšŠ—Œ•›˜•ŠŒ‹–Œœ ž˜¡±Œ›Œ™Œ­ŒŒ”Œ•—Œ‹Œ ‹Š‹š˜Œ–‹ŠŠ‰Œ‘Œ’Ž›Œ—Ž• ‹Š•ŠŒ—™ŽšŒ’Ž‹Œ›Ž•œ‹Œ›œ Ž•¡¤—Š¬šŒ•ŽžŠ—›ŠŒ›˜’Œž ›Š™Š–Ž›ŒžŒšŒ–šŒŽ‰¡³ŽŒ‹ŠŒ›Œ ž˜š˜•Œ”Œ•›Š™Š–Ž”Œ•‘˜›–œ

˜–Ž’Œ‰™ŠŒž‹Š‹š“›Œ‰Œ¡ ¦·Œ‹Ž–˜žž˜š˜•Œ”Œ‰Œ”œ Œ‰–Š‹Œ›Š’ŽŽŒ‘Œ¡·Œ—Œ˜ ›Œ‹Œ–Š‹Œ‰ŒŠ••Œ‰™ŠŒž š“›Œ–˜ž¬®‰Œ–Œ”Œ¡ žŠ—›ŠŒ”Œ•‘˜•Œ™Š›“Ž—’Ž •˜™ “‰Œ—¸˜‰Œ¸Ž–Œ•¸ŽŒ›Œ šŠ›Œ‹Œ¹Œ´º¥ž‹Œ’ŽŽ –Ž’Œ‰‹Š‹˜•‰ŽŽ¬›Š—Œ‹Œ ‹Œ›Œ‹ŠŠ‰Œ‹Š‘Œ—Žž˜š˜œ •Œ¬›˜’ŒžšŒ”Œ‰žŒ—”Œ• ‹ŠŠ‰ŒŒ—Œ‹Ž’Œ—Š²Œ–ŽšŠ’œ ˜Œ¡¦±Š‹Œ•ŠŒ‹–Œž˜š˜œ ‰Œ²Œ‰–˜”Œ•›ŠšŠ–Œ–Œ™Ž š˜‰Œ²Œ‰–˜”Œ•—Œ‹Œ‘˜•Œ¡ ¸Œ”Œ‰”Œ•‰Œ‹ŽŒ—Œ‹Ž¬Œ’Œ ˜‘ŽŒ”Œ’Œ‰Œ‹ŽšŽ›Œ‹Š—Š²Œœ –Ž‰ŒŠŒ‰Œ‹Ž‹Š‹Œ•™Œ›Œœ •Œ”Œ•‰˜Œ–¬®–˜–˜”Œ¡ ¯Š‹ŒŽ›ŽŠ–“¹Œ‘Œ³Œ¥‰˜ Ž–˜šŠšŒ•ŽŒžŒ›ŽŒŒ•Œž˜š˜œ •Œ”Œ•’Ž‘Œ—ŒŽšŠ‘Œ—Œ‹˜œ —˜›¡¦¶˜š˜•Œ‹Š‹Œ•žŒ˜› ’ŽžŒ•Œ–‰ŒšŽŒŠ••Œ‰š“›Œ¡ ±Œ‰Œ”ŒšŒ”Œ‰–“™Ž‰šŒ˜”Œ• šŽ›Œ‰Œ‹ŽšŽ­ŒŒ‰Œ¬®˜­Œ™”Œ¡ »¼½¾¿¾¾¾¾À

ˇÃËÈ ‡ˆˆÈ

ÿãä0å1é2ìâéå3é4é5é6åèéçé7äå8ìêä9

ÃÈÁˆ È óò6€WG-IZYG}XW9

î(zxïðñ)[+<JJ.-T5-`/+:€J+B-ò1_A.15-,7/+B-C+8-,+= *+<-A.HA.-:1.A8+BA-818+,AB.= D+5-,7;1<:J/1E-O1B+CA-I<A.= ,EJJF-Q`/+:-*1.+<=*1.+<-C+8,+*+<-:1.A8+BA-O1B+CAF-ò1*ABP1;+C-E1*AB-*+A85R-7L+<-,1J<+.H,7:*1<-81;+/+-:+L+E+B-9C+<`:1<A8+-,1;1<CA-/AE+.,A<-,AC7,,1E1*<ACA5-ó1:+E1óA<,CF 97:*1<-C1<,1*7C-L7H+-:1.= 7C7<8+.5-,+8A.H-]81*1E1C.D+^5`/+:-CA/+8-:1.HBA<+78+.-,1= *1<+;+-*1,+<-*A+D+-;1<.A8+B+.D+.H-/A;1<E78+.F-Q0A+-,7/+B,A+;-:1.L+/A-,1J<+.H-,7+:A/+.-+D+BF-S+/A-/A+-*AE+.H-81O1B+CA-B+*A,8+.-7+.H-7.C78+;+;7.-D+.H-A+-:+7->7.C78- È È‡ËˆÚË ;1<.A8+B+.@5-*1<L7C+=L7C+-/JE+<-

‚ZKZ[W0Z`

GXZO}€USWIXZ[`

,18+EA;7.5-+,+E8+.-;1<.A8+B+.- :+-/1E+;+.-*7E+.F-K1/7+.D+*A,+-E1*AB-P1;+C5R-C7C7<-,7:= C1<81.+-;+.+B-+,:+<+-81CA= *1<-AC7-E+HAF-`/+:-/+.-:J/1E- 8+-ò1_A.1-*1<,+:+-[+<JJ.-TAPCJ<A+^,-91P<1C-C1<,1*7C-C1E+B- :+.HH7.H-;+/+-,1*7+B-;1,C+*1<C7.+.H+.-S7EA-E+E7FD+.H-/A,1E1.HH+<+8+.-:+L+E+Bò1_A.1-,1B+<A=B+<A-CA.HH+E-/A- 9;J<C,-ZEE7,C<+C1/-1/A,A-92A:= |JEED2JJ/-|AEE,-/1.H+.-,+= ,7AC-Z,,71-/A-KJC+B+*+C-/18+C.D+5-\1.1-|J.H5- ò+,-1H+,5-`9-;+/+-MN3NF,1J<+.H-;1.7EA,5-+8CJ<-/+.- €+:7.-;+/+-`;<AE-MN3M5-ò1_= ;<J/7,1<-81C7<7.+.-KJ<1+.= A.1-/+.-D+EAC,D.+-:1.H7= `:1<A8+F :7:8+.-:1<18+-,7/+B-;7C7,F I+/+-91;C1:*1<-MN3N5-/+E+:- I+/+-ô8CJ*1<-MN3M5-ò1_A.1,1*7+B-2+2+.P+<+-/A-+P+<+-<+= :7E+A-:1:+P+<A-O1B+CA-I<A.= /AJ-]GB1-|J2+</-9C1<.-9BJ2^- ,EJJF-O1B+CA-/A81.+E-,1*+H+A/A+-:1:*7+C-;1.H+87+.-C1E= :J/1E-APCJ<A+^,-91P<1C-81C7= +B-:1:+P+<A-:J/1E-,2A:,7AC- <7.+.-€+:A*A+F-K1.P+.-:1<1= :+L+E+B-9;J<C,-ZEE7,C<+C1/-1/A,A- 8+-;1<C+:+-C1<L+/A-81CA8+-:1<1= X7,A+5--`..1-D+EAC,D.+F-9++C- 8+-/A;1<C1:78+.-/A-+P+<+-\õAC7-/A+-:1.H+87-,7/+B-:1.= \1.CE1:1.^,-O+EE-/A-KJC+--€12L+E+.A-B7*7.H+.-C1<,1*7C-,1E+= 6J<8F-aö÷dcøù)dú÷dûüdúýþ)de
 !"#$%&#'(() *"&%+"#, -"#.+# /! !

%&'(&)*+,-./01+012+34156171+8%-29:61;<+):=+>/6=:<+.-2-71?@12+96:?-?+6-2:A1?B+.:2/.-2 ,>>*+=127+C-6101+0B+4B27@/2712+@12D:6+,-2796:A+,>>*+E*F<+G1412+%1H16+I+J1KB6:<+F:7=1@16D1 ?-7-61+0B41@/@12L+>-9D-.C-6+.-201D127<+6-2K1212=1<+96:?-?+6-2:A1?B+1@12+0B./41BL+M>-.:71 D1@+101+@-20141L+)-2K121+?/015+@BD1+?/?/2+D-6@1BD+0-?1B2+6-2:A1?B<N+/O16+):=+0BD-./B+?-/?1B .-2=1@?B@12+4171+/OB+K:C1+(B.21?+PQRS+@:2D61+J6/2-B+E16/??141.+0B+>D10B:2+%17/H:516O:<+>4-.12< T1.B?+8IUVW;+.141.L+)-2:A1?B+D1519+?1D/+BD/<+.-2/6/D+):=<+0BX:@/?@12+9101+9-6C1B@12+.:2/.-2 C-6C-2D/@+C:41+61@?1?1+=127+D-64-D1@+0B+C17B12+0-912+@12D:6+,-2796:A+,>>*L+8?/?;

ÈÉÉÊ1Ë 012346789 1 40340 9 11189

1118"#ì#$$

2;5<:85=0>?@=A:=B5<=C<>?8D

EFGHIJK L>A87MNNO=A:=2?NP8=0>?@ QRSTU3VWXYZ[3\U]U^3 WZ_`a3bcdYWe_`a3bcfg 475<Phi7?=A:=Bi8<jk8< QRSTU3VWXYZ[3\U]U^3 lm_nm3bcdYlW_nm3bcfg o7:8<5O=A:=o:?N<=p>OO5 QRSTU3VWXYZ[3\U]U^3 lW_mm3bcdYll_mm3bcfg 2;5<:85=A:=B5<=C<>?8D QRSTU3VWXYZ[3\U]U^3 ln_nm3bcdYmm_nm3bcfg p5O8<j>5=A:=BqO595 rstuuU3VWZYZ[3\U]U^3 m`_mm3bcdYma_mm3bcfg

vwxyz{w|}~€~‚}ƒ„‚|…†…†‡|ˆ‰€~| Š††~€‹|Œ‰‡‰Ž|‚‰|‰‡‰|~}‰‚|…‰‰„| ‘‰’Ž~…„~|“‚„~”|}~‰‡†‚|‰•‰|~”‰‰| ‡†}~„‚…‚|–~}‚~|—~‰•ƒ~|˜••‚…| }~•Ž‰”‰‚|™š‰…~‰|›‚„€|”‚|™„‰”‚†| —‚~„€œ|™‰„ƒ|žŸ ¡¢|}‰‰}|‚‚£|| ¤‰}‰|„~„‰•|Š††~€|Ž‚••‰|}~}‰…ƒ‡‚| ‰•‰|~}ƒ‡‰|–~}‚~|—~‰•ƒ~|~”‚…‚| „~‰ƒ|¥¦ž§ ž¨|~ƒ}|…‰}‰‚|‡~|•‰‚…| ©‚‚…Ž‹|–~€~‰•|~‰”‰|•~}‰| ‚„ƒ|}‰…‚Ž|…‰ª‰|”‚‚ƒ„‚|…~‡ƒ‰…‚| „~„‰•|‡~‰ªƒ„‰|}‰…‰|”~‰€‰| ~…‰}‰|‡ƒ|ª‰š‰‰|˜••‚…‹ Š††~€|…~}‰‡‚| }~}ƒ’ƒ‡‰|‰€‰‡| ~„‰€‰‰|„‰‰|‰”‰| …~ƒ‰Ž|ª‰š‰‰|ª~‰…| ”‰‚€‰|‡~„‚‡‰|”‚‰| ~}‰‚|…~‰}‰| «Ÿ|}~‚„|~…‰}‰| ¬‚}‰…|˜••‚…| ”‰‰}|…~ƒ‰Ž|‰•‰| ƒª‚|’†‰|}~‰š‰| ™‡†„‰”‚‰œ|­‰}‚…| ž® ¡¢‹ ˜‚|…ƒ••ƒŽ| …~ƒ‰Ž|‚†‚‹|–‰”‰Ž‰| …~~ƒ}€‰|Š††~€| ”‚€‰„‰‡‰|}~•‰‰}‚| ’~”~‰|‰Žƒ|Ž‚••‰| ‰…~|”‰‰}|…~ªƒ}‰Ž| ‰•‰|ƒª‚|’†‰| ‰}ƒ…‚}|”‰|‰ª‰•| ›†}}ƒ‚„€|™Ž‚~”| ”‚|ˆ~}~€œ|‰‡Ž‚| ~‡‰|‰ƒ‹| ‘‰‰ª~|“‚„~”| ¤‰¯‚”|‘†€~…| ‰‡Ž‚€‰|„‰‡|„‚••‰| ”‚‰}‹|°†…|‰ƒ| “‚„~”|‚„ƒ|‰‡‰| …~•~‰|}~‰‡ƒ‡‰| ‰…~……~}~„|‰„‰ƒ| ~‚‰‚|”~„‰‚| „~Ž‰”‰|’~”~‰| €‰•|”‚‰‰}‚|Š††~€‹| —‰•‡‰Ž|‚‚|”‚‰‡ƒ‡‰| ƒ„ƒ‡|}~}‰…„‚‡‰| ‰‰‡‰Ž|Š††~€|‰€‰‡| ‰„‰ƒ|„‚”‰‡|„‰}‚|‰”‰| ‰•‰|“‚„~”|‡†„‰| ™š‰…~‰‹ ±™‰€‰|Ž‰ƒ…|}~‚Ž‰„| ‰•‰‚}‰‰|‡†”‚…‚|Š††~€‹| ­~„‚‡‰|”‚‰|‡~}‰‚|‡~|„‚}| ‡‰}‚|‰‡‰|}~’†‰|}~‰‡ƒ‡‰| ~‚‰‚‰|‰”‰|”‚‚€‰‹|™‰€‰| }~€‰‡…‚‡‰|”‚‰|~}‰‚|«®|}~‚„| ~…‰}‰|˜••‚…|”‰|…‰€‰|‚‡‚|”‚‰| ~}‰‚|‰‚‡‹|Š††~€|}‰}ƒ| ~‰‚œ|”‚‰|ªƒ•‰|„~‚Ž‰„|ƒ•‰| „‰‚|‚„ƒ|‰”‰‰Ž|~‰}‚‰| ~„‰}‰€‰|”‚|~„‰”‚•‰| ‡†}~„‚„‚©œ²|‡‰„‰|‘†€~…| ”‚‰…‚|…‡€…†„‹ ‘‰‰ª~|‰…‰| ™‡†„‰”‚‰|‚‚|

ÓÔÕÖ×ØÙÚÛÕÜÝÞÔÙßÕØÕÝÞÔÙÝ×Ùà×áÕÛÙ

vâãäåzxyz{|“‚„~”| ”‚‡‰‰‡‰|…~”‰•|~ƒ…‰Ž‰| ‡~‰…|}~”‰‰„‡‰|•~‰”‰•| ‡~‰„‚©|}‚‚‡|Š~‰|‘‰”‚”|‘~…ƒ„| æ~炁‹|艁|‚‚|”‚ƒ•‡‰‡‰| …~†‰•|…ƒ}~|”‚|恔|¬‰©©†”| ‡~‰”‰|·™–¶‹ ™‚€‰|ƒ„ƒ‡|}~}~‚|æ~炁| ”‚‰‡ƒ‡‰|…~„~‰Ž|}~‚Ž‰„| ~…‡‰‰…‚|~‡~}‰•‰|„‰…©~| ~}‰‚|“‚„~”|}~}‰…ƒ‡‚|}‰…‰|

ì ì!"#

¬‚}‰…|é~}‰|‚„ƒ|~‰Ž| ©ƒ…„‰…‚‹|“‚„~”|‡‰‰€‰|}‰…‚Ž| …~‰•|”‰‚|…~’†”|‚~‹ ±™‰€‰|~’‰€‰|”‚‚|‡‰}‚| ”‚„‰‡…‚|™‚|Œ~´|µ~•ƒ…†|‰”‰| ƒ„ƒŽ|„‚•‰|~}‰‚|‰ƒ|‰•‚| …~~ƒ}|ƒ…‰|„‰…©~|~}‰‚| ‰‡‰|}~”‰‰„‡‰|~}‰‚| ¥¦ž¦|‰ƒ‹| ”‚„ƒ„ƒ|‰”‰|¥|™~„~}~|‰„‚‹ …~~ƒ}|‡†}~„‚…‚|”‚}ƒ‰‚‹| ­‚‚|”~•‰|…‚„ƒ‰…‚|‘‰”‚”| ¤‰|}~”‰„‰•‡‰|~}‰‚| ­‰}‚|„~‰Ž|}~•‰}‰„‚|~~‰‰| €‰•|‚•‚|}~}~‚|ꉐ~„Ž| ~„‚‚‡‰|•~‰”‰•|‡~‰„‚©| ~}‰‚œ|‰‰‡‰Ž|‡‰}‚|‰‡‰| °‰~œ|“‚„~”|~Ž‰‰|‘‰”‚”| ‰”‰‰Ž|‚‚Ž‰|€‰•|…‰•‰„| }~”‰‰„‡‰€‰|…~~ƒ}| }‰ƒ|}~~‰…|æ~炁‹|Œ…ƒ}…‚€‰œ| }‰…ƒ‡|‰‡‰‹|˜‚|š‰ª‰|”‚‰‡ƒ‡‰| ”~‰”‚~|„‰…©~£|™‰€‰|~Ž‰‰| ‚‰€‰|”‰‚|~ªƒ‰‰|~}‰‚| ƒ„ƒ‡|}~}~‡ƒ‰„|…‡ƒ‰”| ”~}‚‡‚‰‹|­‰}‚|~‡~ª‰|‡~‰…| ‚„ƒ|‚…‰|”‚‰‡‰‚|ƒ„ƒ‡|}~}~‚| “‚„~”|€‰•|}‰…‚Ž|‡~‡ƒ‰•‰| …~‰|~‚†”~|‡‰}‚|…‰•‰„| °‰~‹| ~}‰‚|€‰•|‚…‰|}~†‰•|‚‚| …‚•‡‰„œ²|‡‰„‰|…ƒ}~|“‚„~”|‚„ƒ| ™~‰‚|‚„ƒœ|‡~Ž‰”‚‰|°‰~| ”‚‰…‚|·™–¶‹ ‰‡‰|}~}ƒ‰„|‘‰”‚”| ‘~ ”‚ ‰ ³ }~ ”‚ ‰ | ”‚ | ™ ‰ €†  | }~•ƒ‰Ž|©†}‰…‚|…~Ž‚••‰| C1L== ó^Rt÷Rtu3 }~€~ƒ„|‡ƒƒ|™~„‰|‘~‰Ž| ‰‡‰|}~}ƒ‰„|æ~炁|„‚”‰‡| óR^3rR÷õs÷ö3 ~‡~‰|}~}‰€‰‡‰| …~‰ƒ|}~ª‰”‚|‚‚Ž‰|ƒ„‰}‰‹ róðUT3 ™~~ƒ}|‚‚œ|“‚„~”| ƒ‰ •| „ ƒ‰ ‚ | … ~ ‚  ‰ ‚ | ¨ ¦ | ª ƒ„ ‰ | ós^3V]sõs[ö3 Sóõ÷Uó^3 †ƒ”…„~‚•|ƒ„ƒ‡| … ~ ~ ‰€‰|}~•‚’‰| ÷ótuRt3Só]3 }~”‰‰„‡‰|æ~炁‹| •~  ‰ ”‰ •|}‚‚‡|°‰’~†‰| 6ôó^ðóRö3 ›~ … ’ | µ‰  ~•‰…‹|¶‰}ƒ| gðô^óþ36ù^óö3 “…‰Ž‰|“‚„~”|}~}~‚| ÷s3QUt3súó3 æ~炁|…~~‰€‰|…ƒ”‰Ž|‰}‰| ‡~‚•‚‰|‡ƒ‰„|”‰‚|„‚}| QTR÷sUøö3 ”‚‰‡ƒ‡‰‹|–~”~‡‰„‰|„~Ž‰”‰| ›‰„‰‰|}~•Ž‰‰•‚|ƒ…‰Ž‰| ^ùõs÷Rö3 ~~…~„‰…‚|”ƒ‰|~}‰‚|‚‚| “‚„~”|ƒ„ƒ‡|}~”‰„‰•‡‰| 0Røsð3VZYZ[_3 ós^31R÷s3 „~‰Ž|”‚‰‡ƒ‡‰|…~ª‰|郂|‰ƒ‹| }‰„‰|‡‰„~|Œ…~‰|‚„ƒ|‡~| Ss÷s]Rt3 恔|¬‰©©†”ëì¹yº»¼½¾¾¿ÀÁ rRtýôóðTóõ3 æ~炁|ƒ‡‰|‡‰‚|‚‚|…‰ª‰| ïtsTó÷_33 ”‚}‚‰„‚|“‚„~”‹|ê~‰”‰•| ÃÄÅÆÿ¾Ç

íîï^RðRt3L5iD7iM

ªƒ•‰|‡~}‰‚|}~~•‰…‡‰|‰Žš‰|“‚„~”| „‚”‰‡|‰‡‰|}~ªƒ‰|Š††~€|‡~|‡ƒ| }‰‰ƒ|„~}‰…ƒ‡|‡~‰”‰|›Ž~…~‰œ|€‰•| …ƒ”‰Ž|~‡‰‚³‡‰‚|}~•‰ªƒ‡‰|„‰š‰‰‹| ‘†€~…|”~•‰|„~•‰…|}~€‰„‰‡‰|“‚„~”| „~„‰|~‰”‰|‰”‰|~”‚‚‰|…~}ƒ‰‹ ±¬‚”‰‡|‰”‰|~‡~}‰•‰|„~‰ƒ| „~„‰•|…~‡ƒ‰…‚|„‰…©~|Š††~€‹|­‰}‚| „‚”‰‡|}‰ƒ|‰”‰|~‡~}‰•‰|…~‰|‡‰}‚| „~‰Ž|~‡‰„‰|‡~‰”‰|…~}ƒ‰|†‰•|…~~„‚| €‰•|‡‰}‚|‡‰„‰‡‰|…~~ƒ}€‰|‰Žš‰| Š††~€|„‚”‰‡|ƒ„ƒ‡|”‚ªƒ‰œ²|„~•‰…€‰‹ ‘~}‰•|‡~‚Ž‰„‰€‰|’ƒ‡ƒ|~‚‡|ƒ‰„| “‚„~”|}~}~’‰Ž‡‰|}‰…‰‰Ž|Š††~€‹|™‰•| …„‚‡~|…ƒ”‰Ž|}ƒ‰‚|‡ƒ‰•|†€‰|‡~‰”‰| ‡ƒ|…~ª‰‡|‡~ƒ„ƒ…‰|}ƒ”ƒ|€‰•|”‚‰}‚| …‰•|‘‰‰ª~|~•~”‰‚…|“‚„~”œ|™‚|Œ~´| µ~•ƒ…†‹ Š††~€|€‰•|”‚|}‰…‰|µ~•‚~|ª‰”‚|~}‰‚| ‚‚Ž‰|‡~”ƒ‰|…~„~‰Ž|}‰…ƒ‡€‰|Š†‚| ¯‰|–~…‚~|}ƒ‰‚| }~‰…‰‡‰| ‡~„‚”‰‡‰”‚‰‹| ¤‚‰|}~‰…‰|„‚”‰‡| ‰•‚|”‚’‚„‰‚| “‚„~”‹|™~ª‰‰Ž| QRSTU3VWXYZ[3\U]U^3 Žƒƒ•‰€‰| ln_nm3bcd €‰•|‡ƒ‰•|‰•ƒ…| ”~•‰|‘†€~…|”‚| }‰…‰|‰ƒ|}‰‡‚| }~}~‰‰Ž|…‚„ƒ‰…‚‹ Œ„‰…|”‰…‰|‚„ƒ|Š††~€|‡~}ƒ”‚‰|‚•‚| }~’‰‚|‡ƒ|‰ƒ|€‰•|‚…‰|}~‰}ƒ•| ‰…‚‰…‚€‰‹|¶‰}ƒ|„‰‡|‚…‰|”‚ƒ•‡‚‚| ‘†€~…|}‰…‚Ž|…‰•‰„|}~}ƒ„ƒŽ‡‰|„~‰•‰| ~}‚‚‡|†}†|ž¦|‚‚‹|‘‰„‰|}‰‰ª~| ·¯~„†|‡~~‰„‰|‰‰‚‰|Š††~€|‚”‰Ž| ‡~|‡ƒ|‰‚‹ ™‚„ƒ‰…‚|‚‚|”‚‰’‰|”~•‰|…‰•‰„| ‰‚‡|†~Ž|™š‰…~‰‹|¬‚}|~…ƒ„‰| ‘‚’Ž‰~|—‰ƒ”ƒ|‰‡‰|~ƒ…‰Ž‰|‡~‰…| }~•~‡…†‚„‰…‚|‡~~}‰Ž‰|“‚„~”|€‰•| Ž‚••‰|}~}‰…ƒ‡‚|‰•‰|~”‰‰|–~}‚~| —~‰•ƒ~|~ƒ}|}~ª‰”‚|…~ƒ‰Ž|„‚}|…†‚”|”‚| ‰š‰Ž|‰‰Ž‰|}‰‰ª~|‰ƒ‹ ±™‰€‰|}~‚‰‚|“‚„~”|„‚”‰‡|}~ª‰‰‚| }‰…‰|‰}ƒ…‚}|”~•‰|‰•ƒ…‹|˜„ƒ|…‰•‰„| ©‰‚|ƒ„ƒ‡|”‚ƒ•‡‰‡‰‹|¬‰‚|}~~‡‰| „~„‰|‘‰’Ž~…„~|“‚„~”œ|}~}‚‚‡‚| …~ªƒ}‰Ž|~}‰‚|~‡ƒ‰‚„‰…‹|‘~~‡‰|„‰Žƒ| ‰•‰‚}‰‰|’‰‰€‰|}~ªƒ‰‰‚|‚•‰|”‰| }~~‡‰|ªƒ•‰|„‰Žƒ|‰•‰‚}‰‰|’‰‰|}~•‰„‰…‚| „~‡‰‰|}~…‡‚|‚„ƒ|…‰•‰„|~‰„œ²|‡‰„‰|‡‚~| ™š‰…~‰œ|‘‚’Ž~|¸†}|”‚‰…‚|·™–¶‹ ¬Ž~|™š‰…|}~}‰•|}~}‰…ƒ‡‚|‰~‰| ‡†}~„‚…‚|}ƒ…‚}|‚‚|”~•‰|~ƒŽ|~’‰€‰| ”‚‚‹|˜‚|‰”‰‰Ž|}ƒ…‚}|‡~„‚•‰|}~~‡‰| }~„‰…|”‚|‡‰…„‰|„~„‚••‚|‡†}~„‚…‚|—‚•‰| ˜••‚…|”~•‰|†ƒ…|}‰‚|”‚|—‚•‰|·ƒ†‰| …~„~‰Ž|}ƒ…‚}|‰ƒ|}~ªƒ‰‰‚|–‚‰‰|—‚•‰|”‰| ª‰”‚|„†©‚|~”‰‰|}~~‡‰‹ ™š‰…~‰|©‚‚…Ž|”‚|ƒƒ„‰|…~}‚‰| ‡‰…~}~|‰‡Ž‚|–~}‚~|—~‰•ƒ~|}ƒ…‚}|‰ƒ‹| ‘~~‡‰|„~‰Ž|}~‰‡ƒ‡‰|~}‰‰…‰|}ƒ…‚}| ‚‚|”~•‰|}~‰•|¨³¦|‰„‰…|„‚}|™š~”‚‰œ| ‘‰}†œ|‰”‰|‰•‰|‰€³†©©|—‚•‰|·ƒ†‰‹ ¹yº»¼½¾¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÿ¾Ç

ÌÍÎÏÐÑÒ

í3ï^RðRt3BN@8:3

25<95?=2>5M 7885><=4>?

ñoBò3Tó^Rô3 2oÊ9o 3 ðsR\3ðó]RõRtuö3 ^URõ3SsRðR3 ðóSRusRt3SóðRõ3 øót÷R\RT]Rt3 ÷Rõs3\óøRst3]Røs3 bRþtó3 ùùtóþ3 Tó^Rô3øóõRðR]Rt3 ]óøSR^s3ðóôRT_3 SóõøRst3ðó^RøR3 0Røs31UuR3 em3øótsT3÷s3 øó^sôRT3ûRttþ3 \óõTRt÷stuRt3 bó^Sóý]3÷Rt3fùø3 ]ùø\óTsTsú_3 6^ó óõ^óþ3÷R^Rø3 ûRt3sTU3ðRtuRT3\ótTstu3UtTU]3 ]ùt÷sðs3ü3T_30óðó^UõUôRt3]Røs3ðótRtu3 øótuóøSR^s]Rt3]ó]URTRt3ü3ðs]3\óøRst_ øó^sôRT3\óøRst3]óøSR^s3TRt\R3ýó÷óõR_ QóýRõR3]óðó^UõUôRt3]Røs3ðRtuRT3 0Røs3SóõôRõR\3\RõR3\óøRst3Ts÷R]3 ðótRtu3øó^sôRT3\óõðsR\Rt3Tsø_3]Røs3 øótuR^Røs3ýó÷óõR3^Rus3ðRø\Rs3 R]ôsõ3øUðsøö3]Røs3Tó^Rô3øóøRðU]s3 øóøRst]Rt3÷UR3\óõTRt÷stuRtö3 øó^R]U]Rt3÷UR3]R^s3ý^óRt3ðôóóTð3÷Rt3 øRðR3guUðTUðö3øRðR3÷søRtR3]Røs3 Ts÷R]3øóøSóõs3]óðóø\RTRt3SRtþR]3 øótuR^Røs3ðsTURðs3þRtu3ðRøR3÷ótuRt3 \óøRst3÷Rt3øRtR1óõ3^Rst3UtTU]3 ]ó\R÷R3^RÿRt3øótþóõRtu3]Røs_ øóøU^Rs3]ùø\óTsðs_ 0Røs3øóøs^s]s3\óõRðRRt3SRuUð3 TóõôR÷R\3÷sõs3]Røs3ðót÷sõs3÷Rt3\óõRðRRt3 cts3R÷R^Rô3\ó]Rt3÷søRtR3ðóøUR3 sTU3ðRtuRT3SóõSó÷R3÷ótuRt3ðóSó^UøtþR_3 ùõRtu3stust3øót1R÷s]RttþR3ðóSRuRs3 fR\s3]Røs31UuR3TRôU3SRôÿR3]Røs3ôRõUð3 \óõðsR\Rt3R]ôsõ_3ûRt3]óTs]R3gt÷R3Ts÷R]3 øó^R]U]Rt3ôR^3SRuUð3÷s3RÿR^3øUðsø_3 øót÷R\RTs3\óøRst3þRtu3gt÷R3stust]Rt3 ctTstþR3]Røs3øóõRðR]Rt3^óSsô3÷Rõs3ðsR\_3 øR]R3gt÷R3R]Rt3SóõôR÷R\Rt3÷ótuRt3 SóSóõR\R3]óðU^sTRt_32j8<3 2j8<3 3=5A>D=BN@8:53rR tR1ó4õ35rR týôóðTóõ3 4[3B>jk58O=L5iD7iM53rRtR1óõ3 ïtsTó÷ö3÷01 s^R2tð03 sõ3øR6t78U9T÷5_:ýùø QÿRtðóR36sTþö3÷s^Rtðsõ3þRôùùð\ùõT_ýùø


839 5 2 01 234456 ß¾¿¾1¾È¿¾ Ռ(ŠŒÛ((ٌР9:;<:=>?:@AB>CDEFGH ¬šò˜“››¢–òœ–¦”›•–§š”ž ®˜œ’¢–òœ–®œ”›–Òš¢¢’ 󛘫š¯©–§š”ž–òœ–öò˜”› ¦ ‘˜¢’‘–òœ– ¢©’Ž œ”–瘛Ž–òœ–¦› ”©’Ž“”› œ”–’Ž–òœ–§’˜‘š–§š”ž– ¦«’œ’–òœ–­’–0š”‘ 9:;<:=>IJKLLB>CDGFGH §˜žœ”’¢–¤’¢’¯–òœ–¥›””©’Ž §©¢œ’–òœ– ¢¢–§š”ž

Ռ(ŠÐ¼ŠÛÑÝÕ 9:;<:=>?:@AB>CDEFGH ¦›¯š‘’‘–òœ–ÿ”’ Ғ¢¢’‘›¢š‘–òœ–皢—’› Ғ¢¯š’–òœ–­’¢’Ÿ’ 9:;<:=>IJKLLB>CDGFGH 璘¯¢›’–òœ–¬ò’” õœ’œ ’–òœ–ÿ˜’’‘’ ¢–­’‘˜š‘–òœ–¢–珔šœ ¦òš¢¢’–§–òœ–®”¢”š¯›

Ռ(ŠìÚًŠÛ 9:;<:=>?:@AB>CDEFGH

˜’• ˜”–òœ–­ ¯© ’Ž— ˜Ÿ–¦Ò–òœ–›©šŽ ˜š— ˜Ÿ–òœ–­’š¨ ¦” ””Ÿ’˜”–òœ–¬ò˜• œ ›¢œ— ˜Ÿ 瘏Ž–òœ–® Ÿœ— ˜Ÿ ­MŸ¢’‘—’¯©–òœ–’›ò˜–5ê 9:;<:=>IJKLLB>CDGFGH 󠘐—˜Ÿ–òœ–˜”©’–珘¢š ô›˜”Ž ‘–òœ–瘒 œ¯©«šŸ ¼ŒŠÕŠÐ¼ÚٍŒÜŠÕŒŠ 9:;<:=>IJKLLB>CDGFGH  ò” œ–òœ–¬’¨š›

  

01 /23345/16257

(Ð܊Øݖ™–ҝ¬–›¢œ— ˜Ÿ–˜œ™ Žš–Ž‘’“’”•’–Ÿ¢’‘’Ÿ– 璞˜–­ ¯©–¬ š¨–ÿ œ”’™ ò›£–¤Ž’š–瘒œš¢–š” –‘š•›”˜’•– ‘Ÿ’–‘ ˜’œš–¢šŽ’–”’© £–°’™ —’˜–šš–œ•’¢šŸ œ–ŽŽ’”’©•’– ’Ž—šœš–®˜œ’¢–‘’–ó’“›¢š– ™ ” •–Ž‘’”’Ÿ•’–Ÿ¢’‘’Ÿ– ¥šŽ’œ–瘒œš¢–”˜œ— ”£

œ”’–’ ’˜š–¢’¢ ª–’Ž –“™ œš” ’œš–’•©š˜–’•©š˜–šš£ Žš¢š•–•¢ —–ŽŽ ” œ•’– ” •– (يÛÚÙݖ™–öœ”—’–ÿ˜’˜›– ‘š“’œ”š•’–•Ž—’¢š–•–¬’–¬šŸ’– ‹ŠÐÞÚيÛݖ™–¤ ŸŸ’«’– ŽŽ’Ÿ•’œ–šòœ”’œš–•¢ —ž’ª– ¦“’ž›¢– ” •–ŽŽ“˜• ’”– 璘¯¢›’–’òš˜–­’œ¯©˜’›– —˜ ¡ Ÿ–“¡ ’¢’–“Ž’š–“™ ¢–¦›¯š‘’‘–‘Ÿ’–œ”’” œ– ŽŽ ¡š–“¢’”š©–—’˜ –ó’“›¢š–î’™ Ž’š–Ž˜•’£ “š¡’Ž’–œ¢’Ž’–œŽ œšŽ–“™ ’¢–珐š”¨ª–©’¢–šš–Ž¢” “•’–  ©–‘’˜š–8 œ–¤’˜•–Ÿ˜œ£– ˜ Ž›˜–“¢ ’Ÿ–ŽŸš• ”š–¡¡’•– ‰Úߌي–™–¦¡’•–•‘’”’Ÿ’– ÿ˜’˜›–•Ž—’¢š–•–¦“’ž›¢– Ž’”’–“¢’”š©ž’–‘š–¬šò˜“››¢– ®œš˜–袢’˜’Ž‘š–‘’–§’œŽ™ š˜›–‘š–”šŽ– ”’Ž’–¢–­’‘˜š‘ª– •–è”’¢š’£ œ”¢’©–8¤î–”˜‘Ÿ˜’‘’œš£ œ›œ›•–¦’Žš–°©‘š˜’–‘š•’—’˜™ ÝÐ؊Õßݖ™–®¦–’–”¢’©–Ž™ ¹ŒÕՌŠÛ–™–ÿ¢’‘’Ÿ–®¨©š– •’–’•’–œŸ˜’–’Ÿ•’”–•›“™ ˜šŽ’–”’«’˜’–œ—œ’˜–ë– ­’•©’¯©•’¢’–š¢¢š’–Žž’”™ ˜–‘’˜š–öœ”’‘š›–¦’”š’Ÿ›–珘™ ¡ ”’–‘’˜š–¦› ”©’Ž“”›– ” •– ’•’–•¢ —ž’–—˜š’”–Ž¡ ’¢– ’— £–°©‘š˜’–‘š•’—’˜•’–¡’‘š– “ž˜’Ÿ–Ž˜•’ª–¤’—¢›–ô’™ ‘š’–Ž œšŽ–“’’œ–šš–‘’–”˜— ™ œ’¢’©–œ’” –š¯’˜’–¤’˜šœ–¦’š”– š¢–õœò’¢‘›£–’–œš’“–Ž™ •’–“’‘’–•Ž Ÿ•š’–“š‘’©– ÿ˜Ž’š£–ó’Ž ª–šœ –š” –‘š—’™ ¡ ’¢–“ž˜’Ÿ–š” –— ¢’–šš–‘’– •–¬šò˜“››¢£–¤Ž’š–76–”’© – ”’©–‘Ÿ’–”Ÿ’œ–›¢©–’Ÿž’ª– ¦› ”©’Ž“”›–”¢’©–ŽŸ’Ž’”š– šš–—’˜ –œ’¡’–“š‘’©–•–ô’Ÿ™ ›˜Ÿ–󏠗’ ˜£–±²³´µ

¼³´¾´¿¾´ºìǾ·¾ ŠÙÐÚۊՍØЍŠÐÜÝۍ،ÕՊ

T1/2$/)&1(+'$&$/)+1$*- .$/),(8=)>).$%'),'*$.)#$/4$)'/- +1/)+1?$2$')*'('61/)0'/'),1/- *'?$L$).1)]%'($,1+)7,$*'3%) "1.+&1.,$+')*')]%'(2'/)*')3(3,$/)1%&$,>).$%') 2$#F):1(58(%$/4$)*'#$($&.$/) *$/)%1/6$*')+,$(,1(F $,1+)7,$*'3%)%3+'%)'/')+$/- $/4$>)210$/*$/2)<(+1/$0) 73.+1+)^'00$)%1%&1(,$#$/2$,),'/22'F)o$/+)%1/2'/2'/.$/) P$H.)p'0+#1(1)%$+'#)%14$- '/2'/)+1&1(,')I$/H#1+,1()t/',- %$%&3)%1/*3.3/2).'/1(.'/')?$#L$),'%/- 1*>)9',4>)*$/)9#10+1$>U)3/2- 6$)\0'O1()q'(83*)+1?$2$')+,('.- .$/)J1/,1.1)%1%?1(').1.3$<(+1/$0)%1%?10$/1(F)T3$)&1%$'/)'/')*'#$($&.$/) ,$/)?1+$().1&$*$);$%?1(,)3/6$.$/)63,$$/)3$/2) ՌØڍÝÛ 4$)%$+3.)*$0$%)6$- .$&/4$F 6$($/),'%)&1/$/,$/2) 78$0)210$()63$($)4$/2)'/- ?'+$)01?'#)&(8*3.,'5)%3+'%)'/'F ,3.),1,$&)%1%'0'.')&1/41($/2) *')?3(+$),($/+51()&163$($F)74$($,/4$>)<(- 2'/)*'H$&$'>)210$/*$/2)K'%/$+) 71%1/,$($)?$2')<+,8/)^'00$>) ?1(/$03('),'/22')%1/H1,$.)280F) %$'/)%3+'%)&$/$+) 3/,3.)%1%?3.$)&1- ¦’—” –ý) ëþ– +1/$0)#$(3+),3%?3#) M/22('+)%1/$(21,.$/)210$()$&$- I$/$61():$30);$%?1(,),$%&$- J1/,1.1)%3+'%)0$03)$*$0$#) 03$/2)%1%?$L$),(8- “ • ¢–7£88–èç ?1(.1%?$/2)*1/2$/) &3/),1(3,$%$)*').8%&1,'+')*8- ./4$)?'+$)%1%30$').8%&1,'+') %1+'/)280)K#1)^'00$/+F) %1%$/5$$,.$/)&1- %1+,'.F)K$.),1(.1H3$0')3/,3.) *1/2$/)?1(/$5$+)012$)*1/2$/) 710$'/)',3);$%?1(,)%$+'#) =)):(1%'1();1$231).1) .8%&1,'+')o<)93&)*$/)9$&',$0) .1&3,3+$/)+,('.1()9#('+,'$/) %1%'0'.')+163%0$#)&1%$'/)(1%$'/)4$/2)$*$F ]%'($,1+)7,$*'3%F I$/$61()<(+1/1)p1/21(>) S7$4$),10$#)%1%?$H$),1.+) \/1)93&)4$/2)+1%3$/4$)2$2$0) J1/,1.1)3/,3.),1,$&)?1(,$#$/F .(3,$/)$/4$()*')$/,$($/4$) :1/41($/2),'%)/$+'8/$0)J10- P8(1+)\.8(1>)</,8/'8);3/$>) 4$/2)%3+'%)0$03)#$/4$)%$%- +1&1(,')'/')r<(+1/$0)?3.$/)&1/- *'($'#)<(+1/$0)%3+'%)0$03F &3)%1%?$L$)<(+1/$0).1)3(3- $/,$/2)210$()63$($Fs)K$&').$%') S<(+1/$0),'%)4$/2),1(0$03) 2'$)',3),10$#)+1&$.$,)*1/2$/) *$/)<01.+$/*$()K8/1OF)71%3$) ,$/)1%&$,).0$+1%1/)$.#'(>)?1- %1/*1/2$()',3)?1(,$#3/-,$- ?$23+)3/,3.)%1/63$($')?1(?$- &1(&$/6$/2$/).8/,($.)?$(3/- &1%$'/)'/')*'#$($&.$/)%$%03%)632$)%$%&3)%1%?$L$) #3/F)N$%')%1($+$)%$+'#)%1- 2$'),(8=)F)N$%')$.$/)?1($*$)*') 4$)*$/)*'&$+,'.$/)$.$/)%$+3.) &3)%1/6$2$)&1(58(%$)^'00$F &1%$'/)?'/,$/2).1).03?)%1+- %'0'.')+.3$*)?1+$()+1&1(,')4$/2) 1%&$,).8%&1,'+')%+3'%)'/'F) *$0$%)6$6$($/)+.3$*)^'00$)4$/2) _`abcdeefghijklmjfen" .')+$$,)'/')%$+'#)*'#3?3/2.$/) .$%'),3/63..$/)$.#'()%3+'%) N$%')L$6'?)%1/63$($')+$0$#)+$*1/2$/)+,('.1();'O1(&880);3'+) 0$03)+$$,),$.),1(.$0$#.$/)*')AA) ,3/4$>U)36$()210$/*$/2).(1$,'5) uuu vwxyxzu{|z}|~ 73$(1Q)*$/)210$/*$/2)J$41(/) 0$2$>U).$,$)p'0+#1(1)*'0$/+'() K#1)q3//1(+)'/'F p'0+#1(1)$.$/) ]7:[F I31/H#1/);3'Q)q3+,$O8F :$+,'/4$)K#1)q3//1(+)$.$/) t/,3.)',3)p'0+#1(1)$.$/) 6$*')&1%$'/) ?1(#$*$&$/)*1/2$/)<+,8/) ?1(3+$#$).1($+)?1(+$%$)(1- .3/H')%10‰Š‹ŒŽ‘’“’”•’–—˜™ š”’–“›œš”š–‘’˜š–“’˜’–“Ž’š– ^'00$)*')0$2$)&1%?3.$):(1- .$/-(1.$//4$)%1/'/2.$,.$/) $L$/)<+ž’Ÿ–—’˜ –œ’¡’–Ž¡’‘š–‘ ”’– %'1();1$231)M/22('+)*')7,$*'8/) &1/H$&$'$/)&8+','5)4$/2),10- ,8/)^'00$>) ”šŽ–’œš›’¢£–¤Ž’š–•Ž—’¢š– ]%'($,1+>)7$?,3)@ABCDE)%$0$%) $#)*'H$&$')<(+1/$0)%3+'%)0$03F) $&$0$•–‘’¢’Ž–œ• ’‘–‘’¢’Ž–•›‘šœš–›•£– '/'>),$/&$)&1%$'/)?'/,$/2)?$(3) [$%3/)*1%'.'$/)*'$)632$),$.) 2')?'0$) ¥’“š–¦’”š–§’¨›˜¢’–œ¢’¢ –—˜Ž’š–“ ©– *$/)632$)7$/,')9$Q8(0$>)I'.10) %1/3,3&)%$,$)*1/2$/)($+$) 9$Q8(‘š–œ”š’“–“˜”’‘šŸ’ª–‘š’–©’ž’–“ ž’–«’•™ <(,1,$>)+1(,$)K#18)p$0H8,,>) 5(3+,($+')4$/2)*('$+$.$/)5$/+) 0$)*$/) ” –œ’” –Ž’¢’Ž–‘š–¬›‘›ª–¡’‘š–•’Žš–Ž’œš©– ’•’–Ž¢š©’”–•›‘šœšž’£–­š•¢–®˜””’–ŽŽš™ <(,1,$) 4$/2)*'($23.$/)?'+$),$%&'0).$- <(+1/$0F ¢š•š–Ž’œ’¢’©–•¯š¢–‘š–•’•šž’£–°’Žš–¡ Ÿ’–©’˜ œ– SN$%')5$#$%)5$/+)5(3+,($+') #$(3+) (1/$).3($/2)=),F Ž¢’• •’–“Ÿ¯•’–”˜©’‘’“–•›‘šœš™ ?$?).$%'),$.)%1/*$&$,.$/) $?ž’£–±²³´µ ߊ¼ÚÙÜڋŠÛÜÚي‰ŒÙ +$1&$ -$&$)+3*$#)*10$&$/)%3+'%F) ¶µŠ·¸³´³¹³´º³·»¼³½¾¿ÀÁŠ·¸³´¾½ÂÀ½¾´¸À·À´Ã /')$*$0$#)+$$,)4$/2),1&$,) ³ij´Â³´¿Å²ÆÅÇÈ 7 87 –®˜œ’¢–7™–®œ”›–Òš¢¢’ M3/, 3.)%1%30$'F) 76 7–®œ”›–Òš¢¢’–8™8–®˜œ’¢ N$%' )'/2'/) vwxyxzuÉxÊË|~Ì %1/2¼·¾ÈÀ·¾¾´¼³Ö¾À´ #$+'0-

€‚ƒ„ƒ…†‡ˆ

<o:):V\K\)C)P\7]:);<q\CT<[M):\.\

Պ(Š¼ÚÙߊۊ–™–ô ’–•¢ —–˜’•œ’œ’–¦“’ž›¢–œ•’¢šŸ œ–Ž œ ©–’—’‘šª– 璘¯¢›’–‘’–¢–­’‘˜š‘ª–—˜œš’“–Žž’Ž— ”–¢’Ÿ’–“˜‘’’–¬’–¬šŸ’– Ž œšŽ–78 9ª–­šŸŸ –ýë ëþ£–¥’Ž“’•–—•–ç’˜¯¢›’–§’˜¢œ–¤ ž›¢– —˜¢’”š©–‘š–¦’”–›’–ôœ“šª–ç’˜¯¢›’ª– Ž’”–ýê ëþ£–ôš–œ’’”–—˜œ’™ Ž’’ª–¤¢’”š©–­’‘˜š‘–§’˜¢›–®¯¢›””š–ŽŽšŽ“š–¢’”š©’–”šŽž’–‘š–­’™ ‘˜š‘£–ç’˜¯’–’•’–Ž¡’Ž –¬ò’”–‘’–­’‘˜š‘–Ž¢’«’–¢–珔šœ£

̓‚΀Ï

Š·¸³´¾½±ÃùÃ÷Ãøµ–¦¨¯¨œž–•š™ œ›ª–­˜”œ’¯•˜ª–°›œ¯š¢žª–ÿš——œ– œžª– š¢œ©˜– §©’Ž—˜¢’šª– š¯•žª–¤›‘›¢œ•š–ÿš˜› ‘ ¼³½¾¿ÀÁ–®˜œ–Ÿ˜ Š¸¿Æ´ØÀ½½¾±ÃÃùµ–ÿ ¨’–¬›«”›ª– Ò¢’’˜ª–õ•›˜ª–¬ ’–¥›òª–œ”™ «››‘ª–ô¢“©ª–®Ÿ—›¢’©›˜–šŽ’ª– 珐”• ¼³½¾¿ÀÁ–¤’ ¢–¬’Ž—˜”

ìŠÞ‰¹ŒÕÐÚÙÚ <o:):V\K\

ՌØÚÙ¼ÝÝՍØЍÐÜ݉ڍތÜÑ

ފÛßيààá⍠àãÞ¾´Â·¾äåá 楘š— ¦ “˜ç’¢¢– §©¢œ’–œš’“–©’™ ‘’“–š–¬¤è–£ ½ÇÀ¸×¾¸¿À¾´àã½Çà À¸×¾¸¿À¾´éé 楘š— ¦ “˜™ 璢¢–œŽ›Ÿ’–‘™ Ÿ’–—˜”’Ž—’©–  Ž ˜ž’–š‘›œš’–žŸ–•– ê몚‘›œš’–”’Ž—’©–“˜œ”’œ™ šž’–‘š–’œš’–”ŸŸ’˜’–Ž’ “ – ‘ š’£–’ŽŽššš – Á¾·À¿ÆÀ´º¾ééàã Á¾·À¿ÆÀ´º¾éé æ¥˜š— ¦ “˜ç’¢¢– œŽ›Ÿ’–˜’¢–Ž’™ ‘˜š‘–ŽŽ—˜š–•™ ¡ ”’–‘š–¢’–¢šŸ’–Ž œšŽ–šš ìÆÈƍ¸Ç¸À½Æíà㠊ºÇ¸ì³³¸ 楘š— ¦ “˜ç’¢¢– ¢–­’‘˜š‘–•©’™ «’”š˜–¡š•’–“Ž—¢™ š’–袢’˜’Ž‘š–œš’–––œš’–££ ŠÖ¸¾½ïÇ´¾Àà 徍àã×Ç´¾åÁ¾·Ã ¿ÆÄéé 楘š— ¦ “˜™ 璢¢–ç’¢–‘šž’•šš– ’•–•¢›“–‘Ÿ–œ•Ž’–“˜Ž’š™ ’–­’‘˜š‘£–¥“š–Ž”’¢š”’œ–𖏕™ œ“•”’œš–”šŸŸš–”˜©‘’“æ–’•– ŽŽ“Ÿ’˜ ©š–“’Ž“š¢’– 璢–˜›Ž–ç’š” ˜˜’©Ž’ª–°›”’– 璐‘’–®¯©–– ß³ÄÄÀŠ·Àå¾´¿Æ àãß³ÄÄÑäïÆÑ ­’Ÿ–‘š“ ™ ¡’–•’¢’©–‘š©š’ª– ¡’Ÿ’–—˜œ›˜’•– œ’’”–•’Žš–Ž™ ’Ÿ–¡š•’–•’¢’©–•’ –—˜š–¯’™ ¯š’ñ–Ó––¬›ò–¥è­ó®¦–èóôõóö™ ¦è®–Ӗ楘š— ¦ “˜ç’¢¢–˜›Ž– ô“›•ª–¦¢Ž’

ÖÇÁ¾Ö־ ÀÈÁ¸¾´àãŒÈÁà ¸¾´÷øøùúû 楘š— ¦ “˜™ 璢¢–ô­ü–‘Ÿ’– œ• ’”–žŸ–’‘’–•’Žš–ýŽ’¯©œ™ ”˜– š”‘þ–Ž’Ž“ –Ž¡’¢’š– Ž œšŽ–ö¤¬–ž’Ÿ–“ ©–‘™ Ÿ’–“˜œ’šŸ’–• ’”£–ÿÿ­0 1À2½åÙÀ´¾½Âåàã 32½åûú4Á 攘š— œ “˜—’¢¢– §©¢œ’–Ž’œš©– ŽŽŸ’Ÿ–˜™ •›˜–“›š–¡ ’˜’–“˜Žš˜–¢’Ÿ – ”˜”šŸŸšª–ž’š” –56–“›š–“’‘’– Ž œšŽ–7889 86ª– ¥©ç¢ œ Š ¾Á¾½Ü¾ ¾·Ç3 àãÜÙ1¾ ¾Á¾½ 楘š— ¦ “˜ç’¢¢– ¤˜œ’šŸ’–ç’˜™ ¯’–’‘–­’‘˜š‘– ’•’–œ¢’¢ –•”’”ª–œ’” –œ’Ž’– ¢’š–’•’–—˜¡ ’Ÿ–•˜’œª–”’“š– œ“›˜”š–”’œ–©’˜ œ–œ¢’¢ –’‘’– Қœ¯’ ÐÀáÀ´1²àã³Ã ¾´å¾²¾È³Ä¸ 楘š— ¦ “˜™ 璢¢£–¦Ž›Ÿ’–ç’˜™ ¯¢›’–Ž œšŽ–šš– ¢—©–—’š•–‘’–Ž¡’‘š–¡ ’˜’– ççÒ®£–›˜¨’–ç’˜¯’–®¢–®¢£££££ Œ¹¾å¾´ÙÀÈåïč àãá¾å¾´ä—“– 楘š— ¦ “˜™ 璢¢––œŽ›Ÿ’–Ÿ’™ ˜”–—’¢–¡’‘š–•– ˜’¢£££ ©’¢’Ž’‘˜š‘ – ÕÀ´Â¾ä´À¸¾àã ÕÀ´Â¾‰Á¾À·Ç´Àà ¸¾ 楘š— œ “˜™ —’¢¢–˜’¢Ž’‘˜š‘– “’œ”š–¡’‘š–¡ ’˜’ª– “Ž’šž’–’¡’–—˜•¢’œ–”šŸŸš£

ˆ!ƒ…" Ï#‡…$ˆÎ%&'

 !!"#$%&'()*'&$+,'.$/)$.$/),$%&'0)*1/2$/)0'/13&)4$/2),'*$.)5$%'0'$().1,'.$)%1/6$%3)7,8.1)9',4)&$*$) 0$2$)&1(*$/$):(1%'1();1$231) *')7,$*'8/)</=)10*>)7$?,3)@ABCDEF)G$H'.$/)I$/$61() J(1/*$/)G8*21(+)*')%3+'%) .1*3$/4$)?1(+$%$)K#1)G1*+) $.$/)*'0'#$,)&$*$)0$2$)&1%?3.$)'/'F K'*$.)$*$)0$2$):1&1)G1'/$) *')?$L$#)%'+,$()2$L$/2F):1(ÕÀ³Æ´ $//4$)$.$/)*'2$/,'.$/).'&1() ¦’—” –ý) ëþ– ?$(3)7'%8/)I'2/801,F):1%$'/) “ • ¢–ë£96–èç ?$(3)0$'//4$)M$28)<+&$+>) <o:):V\K\ N808)K83(1>)*$/);3'+)<0?1(ïÝՊ–™–ÿ¢’‘’Ÿ–¬šò˜“››¢–¦”ò–ÿ˜˜’˜‘–ý•š˜šþ–Ž™ ,8)4$/2)?1(#$+'0)*'*$,$/2.$/) ܑڒÛߊÛ( ¯›—’–Ž¢’«’–Ò’¢˜Ÿ’–‘š–õœ¢›ª–󛘫Ÿš’ª–î’— – +10$%$)%$+$)&($%3+'%)$.$/) ýë ëŸþ–£—–¬›š¢ò’–œ˜“’›’›”–¢ –”¡’š–Ž“ š¢–‘Ÿ’–«’¡’©–—’˜ £ 6$*'),$%&'0$/)?$(3)K#1)G1*+F 710$'/)',3)?1.)0121/*$(- ,10'/2$)?1.)9#10+1$)J($)/'+0$O) .$%'),10$#)+'$&)%1/2#$*$&$') '+);'O1(&880)P$%'1)9$(($2#1() MO$/8O'H)*')%3+'%)0$03F) ,$/,$/2$/>U).$,$)G8*21(+F 632$),'*$.)$.$/)0$2')?1(,32$+) ST')+1%3$)&8+'+').$%')%1- 7,8.1)9',4)632$)%10$.3*')?1/,1/2)&1(,$#$/$/)+1,1- %'0'.')2(3&)4$/2).3$,>),$&') .$/)&1(3?$#$/)?1+$()*1/2$/) 0$#)&1%$'/)2$1.)',3)%1%3- .$%')%$+'#)?1(#$($&)?'+$) %1/22$/,')I$/$61()K8/'):3,3+.$/)2$/,3/2)+1&$,')*')$.#- %1/*$&$,.$/)+$,3)$,$3)*3$) 0'+).1)I$(.)V32#1+F):1/3/'()%3+'%)'/'F)) J12',3) &1%$'/)0$2')+1?103%)?3(+$) 63.$/)V32#1+)'/')*'($23.$/) 632$)*1/2$/)&1/41($/2).8/- ,($/+51()&1%$'/)*',3,3&F)73- %$%&3)%1/2$/2.$,)&(1+,$+') ,(8O1(+'$0);3'+)73$(1Q)$.$/) *$#)$*$)+163%0$#)&1%$'/)*'- 7,8.1)4$/2)%3+'%)0$03)%1/2$?+1/).$(1/$)+$/.+')0$($/2$/) '/H$(),$&')?103%)%1%1/3#') $.#'(').8%&1,'+')*')3(3,$/)AW) %$'/)AR)0$2$)$.'?$,)%1/22')2',) +4$($,>U).$,$)G8*21(+)*'0$/+'() .0$+1%1/F :$+$0/4$)%$/$61()?1(3+'$) ,#'+'+$/=)10*FH8%F X Y #3/)',3)*'&1H$,)*$(')&8I$ /, $ /) %$ /$ 6 1 ( ) 7 L$ /¼·¾ÈÀ·¾¾´¼³Ö¾À´ +1$)',3)21%?'($)*1/2$/).1- +'+)',)$&1 $,'#)Z:G)&$*$)[8ÕÀ³·ÄÆƽ±Ã÷Ã÷µ––­šŸ›¢”–›©œ›ª– *$,$/2$/)&$($)&1%$'/)?$(3F) O1%?10( )0$03)+1,10$#)%1/6$0$/') ¥› ˜ª–®ŸŸ˜ª–ö˜š –ÿ˜˜’˜‘ª–¬ ¯’œª– T'$)%1/'0$')%1+.')?$(3)?1(- +,$(,)?3( 3.)&$*$).$%&$/41®¢¢–§› ”š©›ª–¦” ˜˜š‘Ÿª–®œ“’œ /4$ ) %3+ '%)0$03F 2$ ? 3/2) /$ %3/) &$ ( $ ) &1 %$ ' /) ¼³½¾¿ÀÁ–瘏‘’–Ÿ˜œ ?$(3)+3*$#)%$%&3)%10$.3- S\($/2-8($/2)%1($23.$/) /)$*$&,$+')*1/2$/)+'+,1%) +$4$>),$&')+$4$),$.)&1*30'>U) пÆȳÞÀ¿å±Ã÷Ã÷µ–珟›òš¯–š¢•šœ›ª– .$ .$,$)V32#1+>)4$/2)%1/*$,$4$ ¦©’«¯˜›œœª– ”©ª–¤š”˜œ–¤’”ª– /2)*''/2'/.$//4$F /2.$/)*151/*1()]('.):'1,1(+) ®‘’Žª–­ šœ’–˜›Žª–§˜› ¯©ª– S71%3$)8($/2).'/'),10›œ $#)?1($*$&,$+')*1/2$/)H$($) *$/)I$(H)I3/'1+$)*$('):7^) ¼³½¾¿ÀÁ–­’˜•– Ÿ©œ .$%')?1.1(6$F)T$/)$*$)+,$?'0- ]'/*#8O1/)*$/)J$(H108/$F) ',$+)*$0$%),'%)'/'F)7$4$)4$.'/) _`abcdeefghijklmjfen

Њъ–œ •’–ŽŸ”’© š–¡š•’–®œ™ ”›–Òš¢¢’–ŽŽ ¢’š–•›Ž“”šœš–‘Ÿ’– “˜”’‘šŸ’–—˜’”–‘’–¢’¢ –•’Žš–Ž™ ‘’“’”šž’–¢’Ÿš–Ž œšŽ–šš£–¤˜”’‘šŸ’–—™ ˜’”–ŽŸ©’‘’“š–®˜œ’¢£–¥’“š–¡ Ÿ’–œ”¢’©ž’–•’Žš– ’•’–Ž¢’«’–§©¢œ’–ž’Ÿ–¡ Ÿ’–—˜’”£ ®“’•’©–®‘’–—˜—š¯’˜’–””’Ÿ–œš‘˜›Ž–•¢ —–—œ’˜Ó–Ô’ª–š” –œ’™ Ÿ’”–¡¢’œ£–¦’ž’–”š‘’•–’•’–Ž¡’«’—–“˜”’ž’’–œ“˜”š–š” –”’“š– ™ ” •–œŽ”’˜’–«’•” –œ’ž’–©’˜ œ–Ž’ŸŸ’¢•’–œŽ ’–“˜”’ž’’– š” £––±²³´µ ¶µ¼¾Ç½Õ¾Ö׳·¿»¼³½¾¿ÀÁŠ¸¿Æ´ØÀ½½¾ÂÀ½¾´¸À·×À·ÖÀ´ºÁ¾ÖÖ¾À½Å ²ÆÅÇÈ

؊ÕÚÛތŠ ØЍ ‹ŠÕŠ(Š

‹³·³Â¾Ö (³*ƽ¾È·×¾´

›–­œ”’¢¢’ª–­šŸ™ ؊ÕÚÛތŠ‘’–­’¢™ ÕÀ³Æ´ Ÿ –ýë ëþ–‘šš©’˜š£ ’Ÿ’–—˜Ÿ¡›¢’•–œ™ +’¢–ž’Ÿ–“’¢šŸ– ¢’Ž’–Ž œšŽ–“’™ ­šŸŸ –ýë ëþ– “”šŸ–’‘’¢’©–”šŽª– ’œ–šš£–°‘ ’–•¢ —– “ • ¢–89£88–èç •’Žš–¯ • “–‘š’Žšœ– ©’˜ œ–Ž¡ ’¢–“™ ‘’–œ¢’¢ –ŽŸ™ Ž’š–”˜—’š•–Ž˜™ •’–œ “’ž’–Ž’Ž“ –””’“–—˜™ Ÿ’˜šœ•’–•Ž’Ÿ’£–ô’–•šš– ”’©’–©š‘ “–‘š–•›Ž“”šœš–¬šŸ’– •’Žš–’•’–Ž¢š©’”–•”š•’–Ž¢’™ «’–­’¢’Ÿ’ª–šš–“˜”’‘šŸ’–˜ ™ ¤˜šŽ˜’–¦“’ž›¢£ Žš”–Ž¢’«’–˜šò’¢–œ ¢š”ª–”’“š–•’Žš– Ғ¢¯š’–•©š¢’Ÿ’–î›—™ ˜”›–¦›¢‘’‘›–œŽ”’˜’–­’¢™ Ž’š–‘š–•’‘’Ÿ–œ‘š˜šª,–•’”’– ’Ÿ’–‘š”šŸŸ’¢–蜯›–‘’–­’˜”š– Ÿ¢’‘’Ÿ–Ò’¢¯š’–­š¯©¢–˜™ ôŽš¯©¢šœ£–¥’Ž“ •–“šŽ“š’– ˜˜›œ£ 󒜚—–Ò’¢¯š’–Ž œšŽ–¢’¢ – “¢’”š©–•‘ ’–”šŽ–¡ Ÿ’–”¢’©– —˜ —’©£–Ò’¢¯š’–‘š“šŽ“š–­š™ • ˜’Ÿ–Žž’Ÿ•’£–¬›œ–§©– ˜›œ¢’ò–ô¨ •š¯–œŽ”’˜’–­’¢’Ÿ’– •©š¢’Ÿ’–•œŽ“’”’–Žž’™ —”–œ’” –”š•”–•–• ’¢š–•’œš–¬šŸ’– ‘š¢’”š©–珘‘–¦¯© œ”˜£ ¤˜ —’©’–š” –“’œ”šž’–Ž™ §©’Ž“š›œ–•’˜’–•’¢’©–—˜™ šŽ— ¢•’–Ÿ¡›¢’•–”˜ ”’Ž’–‘’˜š– œ’šŸ–‘Ÿ’–¢–¦›¯š‘’‘–‘š– ’œ–’’”š•–•‘ ’–”šŽ£–ó’Ž – œ’’”™œ’’”–”˜’•©š˜£– “Ž’š–‘’˜š–Ž’œšŸ™Ž’œšŸ–”šŽ– ­ œšŽ–šš–öò˜–璐Ÿ’–‘••– —˜œ“’•’”–’•’–Ž˜‘’Ž–Ÿ™ “’œ”šž’–šŸš–—’Ÿ•š”–‘’– ¡›¢’•–’•š—’”– ˜—’šœ’œš–“Ž’š– ŽŸŽ—’¢š•’–œ”’” œ–œ—’Ÿ’š– —š”’Ÿ–œ’’”–•‘ ’ž’–Ž¡’¢’™ ”šŽ–“ŸŸ’ŸŸ –›Ž›˜–œ’” –—’Ÿš– š–¢’Ÿ’–“˜‘’’–¬’–¬šŸ’–‘š–¦”’‘š™ 璘¯¢›’–‘’–¢–­’‘˜š‘£– +­Ž’Ÿ–—’˜–Ò’¢¯š’–’‘’™ ¢’©–”šŽ–—œ’˜–ž’Ÿ–“’”’œ–Ž’š– ‘š–¬šŸ’–§©’Ž“š›œ£–¥’“š–œ’’”–šš– •’Žš–Ž’š–‘š–¬šŸ’–ö ˜›“’£–°’Žš– ’•’–Ž¯›—’–•Ž—’¢š–¢›¢›œ–•– §©’Ž“š›œ–Ž œšŽ–‘“’– ” •– ŽŽ— ’”–ŸŽ—š˜’–’œ–•’Žšª,– •’”’–˜˜˜›œ£ ¦Ž”’˜’–š” –Ÿ¢’‘’Ÿ–­’¢™ ’Ÿ’–˜’‘›–¥šœœ›–ž’•š– —’©«’–•¢ —ž’–’•’–Žž’Ž— ”– Ž œšŽ–—’˜ –‘Ÿ’–•›‘šœš–”˜™ —’š•ž’£–¤Ž’š–—˜ œš’–7)–”’™ © –š” –Žž’”’•’–—’©«’–”šŽ™ ž’–œ’Ÿ’”–›“”šŽšœ”šœ£ +¤•’–šš–’‘’¢’©–’“’–ž’Ÿ– •’Žš–’”š•’–œ¡’•–ŽŽ ¢’š–“˜’™ Ž œšŽ£–¬’Ÿ’–•›”˜’–Ò’¢¯š’–’•’– ¡’‘š–¢’Ÿ’–ž’Ÿ–—’Ÿ œª–Ž˜•’–’‘’™ ¢’©–˜šò’¢–‘Ÿ’–œ”’‘’˜–”šŸŸš£– Ž ª–•’Žš–’•’–—˜Ž’š–‘™ ÚØÚٍïŠ<o:) ÛÚ:V\K\) (ŠC)P\7])P\GT<[ œó’ Ÿ’–•›‘šœš–”˜—’š•ª,– Ÿ•’“–¥šœ™ ›£–±Ü·À×Ç´´³á¸Å²ÆÖ-²³´µ


Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š˜™•›œ“

ž–Ÿ– –¡••“¢

0517293465 1 6045 3 78 3 83 4824

~€~‚ƒ„

mKLhr… cncNbhL gbhijhkhl 9='6,3 d  G H VU d G  _: 6  8 /  6      !" #$ % & ' ( I  ! G ::-5;,6"6[ &>6d ! Q[ nKL{nKL 112 ( R  6 ( _ S # )*)+,. /0 *1&( *2'( )'''3 45 3 ) < ' S ! [  .6 ,  ,  ; U 5 6 ; U 5 ;   !, " /& U 1 U \ G 4 '=)&1=<=22%=U 56 7 1'''89:6 456 ; " *)*)<'3 Q 5Q 5 &'3 &= " G .H '=<= )U /U $, T  /:F 6 /1U )U / =&)%%%= &%>>=2)=G1<S%S2:*__4 ?@ABBB?@EJJA _: ?@ABBB?@CDDE ?@ABBB?@]DEE *''!_-\!Gv&?@ABBB?@]??D 1=1''' '=2%1>)==%2 nNb \" H dGH / : 6 1>'e\ G F     G   ; : H ,  .  5 5 , 6  .  * > " ! 6 S S   6 5 ! 6 6,;U _:   R U R 5; R !," _ !5 -"H*2,'6pU )s; ()Q7>1'%')pU ))%%QU7)'&='<'3 _:6)>'e\G:-R-6d:G /1U/&URt+.6056;UZ-! .6!55!5-.-.6-6:65 ..2'3='"I6HH,:6-505 pU 1 Q   ' 2 8#-6)"'=)&>'22%)1*U 96!G5(_5;;('=<<&>)2*222 ;:,55"*'3%2-,I'=2%1?@ABBB?@CC@J >)>1)) '=1&1=%%')=%3'=2<')'&)?@ABBB?@AED] )<) <&=&2&1<=dtp/W_X(a?@ABBB?@JBAA 3: 0G =1*%')) ?@ABBB?@DB]@ ?@ABBB?@EJ]? mncKLLMicbomc :U! 9dU RtU /U 9GGGG5U:6,H-:;3U 6 H-"(GR GU6!6 ; 4.-H;6-5;6(6G:S ;,!G ( .  ;  . 6 _:6 "; +!4. ; p6 `: G'1<*<===<)1U :-(,6-5(G6-(56-,F"'=<=&==1*<2% 6(..45 G; Q ,:6 ( 6 : 6 ( .F : 6 (  ,    s+ I' = ) 1 1 > < = % 2 * ' _ VG d 6: _:;:+ G( ; G ( : G '1<*=2'2=))U ?@ABBB?@^]A@ '=)&>1''<><);[ KL I -! I5, '=211=<&>*&*_:-6" 6.?@ABBB?@E]]] Q! d6"8;-.+5;6(RF(9f(?@ABBB?@CAC] ! S5S( O56PQ6KLMN 6  , 5 * 2 ' pq) ( 1 Q ( > ' ' pq) ( % Q ( R : , 5 ;    ; 5  R 5 S ; 3 , T U , ; ( \d( : ! : ( .  /: .  / I _ !, )I5 &','<pq1 /: 63_R9 '.'(-2(Sq&G2H'( f:;-p-!%%;R%1'1== ,T-3!TS;VGWG.";3 \",:-6";;3!.?@ABBB?@^^^D )&*&Q*%('=)6>:'6&<S<:<G=21?@ABBB?@CBJC a /F 3 G'(=-S(q* 8G -'6'6',,(6&-+q`1..='0 '(`*:q8& ' GU-6U-!6 !"U<;==6X26*1G1U'=2-31.>!1U>5>>->;&< `:(,"5G(,:-;:-;(;56!("([6 %2*&?@ABBB?@EEBD 2*) +5;6)G6"-G&2'-,()?@ABBB?@CAAJ !Q. * ‡ 6  H 6   9 6  ; , 5 ( G : ,  ;  (  6 3 ?@ABBB?@@ABA %&==<* ,(1 1'‡ 6'1<*3 "-G6 F:-*''-, 6;5GS;5GYZQ[Y-6.!U ,:-6"U,-5)9*'-,'=<=&>?@ABBB?@C?DA ! 68 -G:3 96G;:-Q;.!G(6 1<2,56 I5, <=&&))< I5G:,'=2;%1=G%:1-)*,>:?@ABBB?@A?^C GG-(-6';1-<Q;*<=1.'&!G  V} S  G H ( 5  ;   6  G 1 * Q ! \!  " ' = ) = ' 1 3 \"  ,:6 "1 ; !. ( ; 6 ( 5!"( ?@ABBB?@A@BB &'U<=?@ABBB?@^AE^ 1*<=1 ,!TI.GU!Z:,;(9G(fG.( %&&=>&U'=)&1>2*>>2>U%22?@ABBB?@]ADE < ) > = ; ; ( ; ( ; ( ; S ( 5.3 6  9 6 ; 9 Z !5 " * 2 ' t \ ) ( 1 Q ( 9 S . ( dG 5 ( R F ( 6 1 U & ( $ , T ( \S ( 4 S 5 S   (  !  I5 ,  ' = 2 < > > ' ' ' &=2 >&'';tGe)/ \)(%Q();&I5, ''t\dt )(>Q(_5 11''t\# 1(<Q dG3+-GeHS-,8#F3 __(  6  \ ; 5  R T  S ; VG Q 5 " . : ;  UG-(I!"-(\!G'=<=&=?@ABBB?@A@JC &'1'<* .!;*>'''-,1*Q!95-; ?@ABBB?@CCE@ 6  ) = ' ( /   6 1 = ' U ! (  (  8 u  . 3 d :3 5G"56 :6 :F S :6q 9;6RG<)&21%<U&<1?@ABBB?@A^^@ &<< 5!_: (dG%%=%)2>U'=2%1>?@ABBB?@CBCA <>%1* ,65U,-dV(9d( I5,>%&*)%%U'=2%*&*2&=22 6  ; : G    G : G   "  , 6"1 ?@ABBB?@ECB^ ! 4sZ( G G (  ,  ; ( Rt ( /( ; ; 6 ( t( 4 ! 6H)''d  G H _: 6   6 = ' , !" I ' = ) 2 < = > < 2 1 * > U & ) 2 > 1 2 2 O I , ,  S ; VG P  6   ; 5  . ! U KlK .  " . 5 G U !   I ' = 2 < * & * 1 % < ) ) -,%/ ?@ABBB?@AEDJ 1*Q 5-! +I5 ,.>!2&;2<%&U0G *>&>)'<'>'*(6')&G Q5 :6'=2%*<%>2*>>. :Q56GQ)2' -,U!†I,U6!6 >&)6>'1<'U''-=,)R=:'!G *?@ABBB?@CDA? )&*2)<2'' G'Rt1)‡q)%&T)1(9:6q)>?@ABBB?@A@]E % T ) 2 ( \ d ' = ) crck S[ ! I5,5 )&U)1'GT;)q'1<'%=T2)<2)1)<*G';2q&&>)U'*=T)1)2&__ -,-Q u.;w/5 :,5:--!5 -'"1<*=:2&<<a _-1*PQ! 6.\ ;55?@ABBB?@CJ^D *?@ABBB?@AJ@D &)>&1<1)''q O9R5T-+ ?@ABBB?@A?]E ,5; H = 2 U , '!%;)58 _V !: 6  , .  5 ;  , 5 . G ;  ) ' = ) > ' & < * 1 & < > U ' = ) 2 < = = = ' * % > _:  G    Rt ( 9d( ; 5 ; 6 ( I ' 1 < * 3 > 2 > = = ' ' U ' = ) = * % & ?@ABBB?@A@C@ d!. ,%>=1'<>> 5"-)(*QW:XI5,'=23 :;66.Q:!G I5,'=<(.<',2&-%5%*1&, 5 6. ;5.!T ! 85(G-S?@ABBB?@C]BB ;;5G 8-3 M…r ?@ABBB?@AJDJ ?@ABBB?@AJ]D !. ,T Q5"4: 6  Q "    !: ( 1 2 !  ` _: ; "  H G 6 5 !  # . :  +4<   5 S ; I5 , ' = ) < > * * * < ' 1 _66&<1< :!,-6+.6>>z p:6+4*(25,"8G!6(*2-, '=)2%2% U!(-6)'"'=)11<2)*>)U<?@ABBB?@JBJ] ='%1=% R;:- !-Q`6- ;!, 5.,?@ABBB?@A@^] 5 !U 5?@ABBB?@ADAB I5, 95 #:,; _:; 6 R "5 _5 # H  #H G 6 5 !  p  6  +4* ( 2  '1<*3 <==2&*= :XI5 ;,G' -(1#6 ,"8G:!6(22-,U!'1<*3 ?@ABBB?@AECD =1)&a6%%W)+ =%!G '1?@ABBB?@AECB %%*%=11U'=)11<>1*12=S-?@ABBB?@AB]C ;S:; \ ; 5   _ ( \ !G  S ; VG (a;F53( RH5:.-6'6=)G&1.>%!)=U9%5&&-;'1<*4 Q  f  6 : R ;  _ "  \ 5 !5  5 ! a " ! #H G 6 5 !  _  5  +4 ) '  5  3%?@ABBB?@ACE] %>=)&& ;2%;&"&)5%;5U-'=)=1'!: ,'1<*3 ,"8G:!6(%2-,U!'1<*3 1<&:<-&I5 <*?@ABBB?@ACDA %%&)>1>U'=<<&>%><<1>?@ABBB?@AEC^ KbNc \ W \S "  : S nKL{nKL .6::"6I5 ,,'5=8 )1d 31H%6=-&53S&&.*>X"5.5; okchilhhNLM )5 ,:  ,5 6 9# &; 8 /G .:/: O!5 -d "8_ 5d( 6Pf. U ;5(# !: ?@ABBB?@?^CA R"-5:,S6'Ud16<u*G1H)8t t [ !( 9 R t Q:1!G I'1<*;3%6%%%)26<! `?@ABBB?@CJ?E -;.;6!6 ` : 6    \6  : ; ! H  # ; )1'''U'=2%*&1?@ABBB?@EJ]C 1%*=* 0\_3/-5;5-3\!63a4_WG:-Q!3&3 e!5 " X ' = ) 1 1 < = < = < < < fT V#4 ?@ABBB?@]]E@ nKL{nKL

gKbKLMiKLN %5''I5 _,;'=9)=[ 6><&)='($) =$2 2'U # +!*(2455695'-*5&6<_ 56V ;.: ?@ABBB?@ABE@

LNcbhb s,-d6..;(p6`(_"VG(pI: ;4: -; -;<:*-(<\ <''=d U'=)6>.'*6'62*>G2-'H?@ABBB?@?AE? Z /4/ 4 5-:,5+ S"6::-(;-G-(!" U8, *5;65"|u5 -3 _65+!"  6 .I06H=2=**==U=2=**>> ?@ABBB?@A@JJ

rcbmcNKKL

ckhNixm crcbnKL 45 " U 6 : .  pd( G : 5 " ( , 5  5 U 6 5 3 nKL{nKL !5 ;U6U>F1G&2! R<*51)"<2-Q% q-,(4-(655[ *<=q-V!, ?@ABBB?@DJ@A t S 5 ! 6 . pd 6  3 , 5  5 /!,-5 0 ! . "  R< * ' > 1 ' 1  ;  ( !: "G'=<<&>2'%'%'--.1*Q!?@ABBB?@DD@@ 6. 6!6,6.-U6pd( 6  , 5  5 ( 6 F 6 G '! *-3 5  ;  _5 "  3  Q 1 < <*&1<%1U'=<=)''&&>>>6?@ABBB?@E@?? .w /:. pde6  ,5 5U "  6 !,65;'=<<R&'=11<%*'3%'2''&&)*'5# . : -?@ABBB?@E@]? 1*Q!3 MirKn \" -e6QH,5U>5&(*6*5&)); 61G65M 8, ":""-!! &2-,..'6=<,=-;2[ 63 (p6&.:'6pdU )U<&==%6<&!'<&,1#:  6  I5 , 45 < < /6?@ABBB?@E]A? . 8, '&>&%U'=2%*&&)=><<,6.?@ABBB?@D?@B G 56 6 :. pd86  !!G: ( 6 R:-!G6 G656 "-I :-Q'=)<13 ;5 ;-R #5<)%5*-1R 1<)-R1*Q:Q!U /5 1'<)&1!, ! ;[6':-1Q<! ?@ABBB?@^J^^ %'%1*U 1*1=_5?@ABBB?@D??@ G /: .,6 pd .65!56H6:! F6S!G\ S5!;G66- 68,:*"3:*2# 6 ( "  & ' ,2! '-,. I ," ( " ( /F .   `  ; ! .   I \" <==*&)<U'=2=<=>22%<<96?@ABBB?@CJJ? R5; =y'-,=\ U'=)='*)%%?@ABBB?@EEA] %1* \" ,5-545 (6!,Q-U 621*G*2265%8, :":,-;[68,-3 6'51<*;63(<:*.*(61F&pd( 6<G*6!G  6I)22<'=-,>(*)*'>'>-,*(U)'21'<-*,3="&5>,<4 6 6.?@ABBB?@AB@] -f; ' = ' < ) ?@ABBB?@EAB? /: .1<*p<=d Q6.! *(6>!I' :5!G '1:X<0 ))v',)1%- 68,:":,-;[63-6 !, -<2=*'1=>>=%=#4 [ '=)>'*1'&2)>U'=2%*&=>**2* ?@ABBB?@AC?? I I: -!,6.G("-2'?@ABBB?@^@@A -,()''-, br G 6     G  6 5  , : " :  O.4;v P3q_ 56 ;6-e!G6"3RW5:6-63 -G.:G6H.S:G"5, : 6 : 6  .  G ` e fdXRq%21)><'U'=)11?@ABBB?@?JA] <2>*)* .['=)=*%1%%<U'=2<1>*''=>= ?@ABBB?@A?DA lcbgKn OQ5\P / G ,  5 6 ; G 6 ( : 6 6 8. : 6  6 !5 -f-X2W2)*%)U'#: ,; p[:,.e&3)'S!| /RR9 =).=1<<%;'5&?@ABBB?@JCD] I: 4Va U'=-<,=<2! 22<<_==s4e [[[ :6"&:1?@ABBB?@J]CJ -,*u'Sdf !* I ! [ ( /R ( /f( /I( 443   G    \ ;6! -:.(#66!G:(:Q;56 U;65"! 3SV#43 G3,;:[ '=U"<5=;*52!U %?@ABBB?@EC^C 2G).>.2;> u .-:;!:.6_H;:e_s4 "5,'=<=&><'%%)=U'1<*%?@ABBB?@]]E^ =<&2>> rbNKn / -:6UG6;"S 6U,;-5U,."P H;!6. "U- I:-,d",;66(!G5"8! "5 <&<=&>>*&<>*3 e.5U -GP'=>%=<)-U2S*-Q %<%#-?@ABBB?@?@J] 6 )"1)1U)'*=*2<Q'! )): =26**)U'"=5<,<'&==?@ABBB?@DAEJ : 6;5;6"(;,S;-.65-;S;;(G(;33 /56_,6:-5_S(96 -:--(-0!" 6!G U;UI'=<=&>%?@ABBB?@D]?? <2>>> __ _:-a.-:(6\! '=)&R)22G'<'f` 1:1;Z /4/ ?@ABBB?@^]D? + 6566 5G-!5 5" -;!"( !:,5; H \.:!5;8.;6:"||H5;!:3 G:!,; 66:",:-3 -65-(G.:6(-":Q:;(G(G::66.-,(G:.3 -66'.=)>'5*1-*6%',><35__ 1\= <f'= ?@ABBB?@C]BC (,G ,U 5!"U ; ( G:!3 ;:6:5-_: -6!5 4: -(",/ 566( \-6" ,,( _: +  ( \ 6  : : 6'=2%*'111*&'U :.G5Q6!;W(,-5:[ '=)&12<<12'' .(,:-55"XI5 R/G-U'=2=<=1?@ABBB?@AJB^ <&%2< ?@ABBB?@CCA] /5H  12; &( 2, ( . -6 / 5!U 6! 5 Q55"U -q: ! ;5UQU .-:v "U:; -;U S;(F(6-,-H/4/!((,- , 6G5; G: ,5; .&= . :-6U,56'=<<&=&?@ABBB?@CAD^ *'=%= (;'=))122>>2=U&'.,?@ABBB?@AC?C )G';'z ! ! HU;G,5555"""G:-UQ..5q"6U,55;6  6 5 ; 5-U;5S65;!U'=)<*)?@ABBB?@CADA )))') a86 ;5,5; G6[: !56G5 .55"-;!5 :!, -3  ` 5 .G 6(66 G Q.(. 6".H H%'!"!.Q! )<2-,5I#56\G'=<=&>&%*<>'




Š‹Œ‹‹Ž‘ ’“”•–—˜™š—›œ‹žŸ žŸ‘›¡




’“”•–—˜™š—‘›‹œžŸž ‘¡

Š‹Œ‹‹Ž‘

0517293465 1 6045 3 78 3 83 4824 




‰Š‹Œ€†† uvwxyz{|}z~€‚ƒ„…ƒ„€†‡~ˆ



žŸ

ÊËÌÍÎÏÐÑËÍÒÓÒÔÐÕÖÏËÓÐ×ØÏ×ÙÐÚÒÛ×ÌÎØ

:;<===:;>?=@

:;<===:;<;U@


01

2345689 3 62562 

h=7f5;7’A<“57”BC>;eC7•–e5—

\ZY^ZW]T]Y`a`bcjdcq`XcsdcYcm`dpdepsiZcm`dcgpsi`gpZmiZ`Zphcqc`[`bree\`qZZ`hcqc`kcgijcm`qi`Wchcmncm`PY]^`Tkpdcm^`^fdcg`_`aRbct

ÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÆÅÍÎÄÅËÏÐÐÑ ÒÊÎÍÓÈÊËÔÈÕÊËÖÆÓÈËÃÈ×ÉÈÉÈ

ØÙÚØÛÜÝÞßàáâã áâãÝäÝåæçèæéêÝëæìíîïÝîïçÝÙðïñéïòï ëéõùæùÝéæçõûïùêÝôïîïÝøæôèæìüæéÝêèíÝìæä óåæçôõéïöÜÝßõ÷Ýøíé÷õÜÝìæçæòïùúïçÝôéõùæù éíôïúïçÝéæçõûïùêÝèïñïôÝôæéèïìï2ÝÛéèêç÷ïÜÝïúïç éæçõûïùêÝìõçíìæçÝëøøàÝ÷ïçòÝüæéïîïÝîê ïîïÝéæçõûïùêÝèïñïôÝðïç5íèïçÝùæèæðïñÝéæçõûïùê ðêçòúíçòïçÝúïçèõéÝëæçòôéõûÝëøøàÝýàØÜÝþïðïç èïñïôÝôæéèïìïÝùíîïñÝùæðæùïêÝîêðïúíúïç2 åïÿïéÝ0Ýáï1êéõÜÝØõò÷ïúïéèïÝùæòæéïÝîêðïúíúïç2 38êèïÝìíðïêÝîïéêÝüïçòíçïçÝüïòêïçÝîæôïç øæôèæìüæéÝìæçîïèïçòÜÝéæç1ïçïç÷ïÜÝôéõùæù îíðí2ÝãïçèêÝîêðïç5íèúïçÝúæÝùêùêÝîïðïìÝðêçòúíçòïç éæçõûïùêÝïúïçÝîêìíðïê2 ëæçòôéõûÜ4Ýêìüíñç÷ï2 3øæìõòïÝèïúÝïîïÝúæçîïðï2Ýßæç1ïçïÝùíîïñ ëæéüïêúïçÝìõçíìæçÝëøøàÝùæçîêéêÝîêðïúíúïç úêèïÝùíùíçÝèæéúïêèÝîæùïêçÝéæçõûïùêÜ4Ýí5ïéÝßõ÷ üæéèæôïèïçÝîæçòïçÝìõìæçèíìÝ ïéêÝÙðïñéïòï îêèæìíêÝùæíùïêÝìæç÷ïúùêúïçÝðïòïÝí5êÝ1õüïÝÞêìçïù ãïùêõçïðÝó ïõéçïùöÝ5íòïÝôïîïÝüíðïçÝøæôèæìüæé2 âä67ÝúõçèéïÝáéíçæêÝýïéíùùïðïìÝîêÝøèïîêõç ßæç1ïçïç÷ïÜÝéïçòúïêïçÝï1ïéïÝ ïõéçïùÝïúïç åïòíÿõñïé5õÜÝøðæìïçÜÝ8ïìêùÝó09 öÝìïðïì2 îêôíùïèúïçÝîêÝøèïîêõçÝåïçîïðïÝ8éêîïÝØõò÷ïä ßæçõûïùêÝèïñïôÝùïèíÝêèíÜÝìæçíéíèÝßõ÷Ü úïéèïÝîïçÝ5íòïÝøèïîêõçÝåïòíÿõñïé5õÜÝøðæìïç2 îê õúíùúïçÝôïîïÝôæéüïêúïçÝìõçíìæçÝüæéüæçèíú ßõ÷Ýüæéæç1ïçïÝìæçòíçîïçòÝüæüæéïôïÝèõúõñ üõðïÝéïúùïùïÝ÷ïçòÝèæéðæèïúÝîêÝüïòêïçÝîæôïç õðïñéïòïÝçïùêõçïð2ÝÞæéìïùíúÝüæüæéïôïÝïèðæè úïçèõéÝëæçòôéõûÝëøøà2Ýßõ÷ÝìæçòïçòòïôÜ üæéôéæùèïùêÝ÷ïçòÝèæðïñÝìæç÷íìüïçòúïçÝæìïù üïçòíçïçÝèæéùæüíèÝôíç÷ïÝïéèêÝèæéùæçîêéêÝîïðïì íçèíúÝàçîõçæùêïÝîïéêÝüæéüïòïêÝ1ïüïçòÝõðïñéïòï ôéõùæùÝüæéîêéêç÷ïÝëøøàÝõðæñÝøíéïèêç2 íçèíúÝìæçîïôïèúïçÝôæçòñïéòïïç2Ýóùíùö

34567897:;5<7=>95?@AB7:C5;D5C5;5<

[bNOPY`^Q_^]RS]T]Y`T]UbN`_SQV]WN

„… † y € | w z ‡‡ ˆ ‰ z Š | „ y … |  z ‹x ‰ w | €| z † y €z {uŒŽƒ z  ‘ !!8&&1(4#2$D ';$&-(;-#$&4#2$D#"&2(,#%D$,&.$ '#-$D&#%#"&.$:$Q#,#%#"&;"2;% 2(,%#$2&+('#"99$4#"&+('#$"

±$'"#-&»8V5&/#D'#.&S#,'#8 ¥#+#"9#"&»"$¦(,-$2#-&3(9(,$ '("9(,;Q;2%#"&'(")#.$&¼ .#,$&%4;:&'#-$"98'#-$"9E T#"5&'("9#%;&%(-;4$2#"&'('$8 *9B#%#,2#&<»3A5&½;'#2&<=X? +('#$"E 1#.#&#T#4"B#&0%;#2&³#8 4$D&´¹­N¯«­P'(-%$&-2*%&+('#$" @AE F±*2#4&+('#$"&B#"9&.$8 ,;.#&7;.#&.$,("Q#"#%#" B#"9&.$+#"99$4&+#.#&-(4(%-$ 1('#$"&:(,%#,#%2(,&'(8 +#"99$4&-(4;,;D&-(4(%-$&#.#&¼ '("9D#.#+$&100&.$&02#.$*" 2$'"#-&'(4$'+#DE&/S&'("98 "B(,#"9&B#"9&.$+#"99$4&-(4(%8 +('#$"5&"#"2$&#%#"&.$-$-#%#" 7#9;T*D#,)*5&04('#"5&½;'#2 #%;$&%#,#%2(,&$'+$#"&B#"9 -$5&4#");2&/S5&,#2#8,#2#&+;"B# ¼&+('#$"&B#"9&#%#"&$%;2 <=X?@A&'#4#'&²·&"#"2$E&·#D8 .$:;2;D%#"&2$'&:(4;'&$#&2(';$ 2$"99$&:#.#"&=X¼&Q'E&¶#4&$2; +(';-#2#"&+(4#2$D#"5R&%#2#8 %#"&¨JIP/S5&-#+##"&/#D'#. +#.#&-();'4#D&+('#$"&.(+#" :$-#&)#.$&'(';"Q;4%#"&-+(%;8 "B#E S#,'#T#"5&B#"9&.$D;:;"9$ B#"9&.$+#"99$4E 4#-$&#.#"B#&-%('#&´¹­N¯«­H«´´ 0*#4&)#.T#4&;)$&2#".$"9 +#9$&%('#,$"&'#-$D&'(':(8 #4D#-$45&/S&:(,+$%$, <2#"+#&´¹N¯«­P';,"$A&B#"9&#%#" '(4#T#"&100&04('#"5&/S&'(8 "#,%#"&,("Q#"#&2(,-(:;2E ;4#"9&'(':("2;%&2$'&-(%#8 .$2(,#+%#"&+#.#&U*,'#-$&B#"9 "B#2#%#"&#.#&+(,;:#D#"&,("8 3#';"5&)#.T#4&$2;&2$:#82$:# 4$9;-&'("B(-;#$%#"&.$,$"B# #%#"&.#2#"9E Q#"#E&/("Q#"#&$"$&2(,%(".#4# :(,;:#DE&±$'"#-&»8V&#%D$,8 .("9#"&%#,#%2(,&´¹­N¯«­PB#"9 F0(2(4#D&$"$&<4#2$D#"&2(,8 -*#4&+(,$$"#"&-(D$"99#&.$9#"8 "B#&'(4#T#"&1¸73W0&S² $%;2&-(4(%-$E&S$#&'("9#%; #%D$,A5&-#B#&#%#"&+$%$,%#" 2$%#"&'(4#T#"&2$'&1*'"#- .#4#'&4#9#&B#"9&.$4#"9-;"98 -;.#D&#.#&9#':#,#"&:(:(8 :(,-#'#&2$'&+(4#2$D&4#$"&;"2;% S²E&0*,(&%('#,$"5&½;'#2&<=X? %#"&.$&4#+#"9#"&»35&*9B#8 ,#+#&+('#$"&.(+#"&B#"9&:#%#4 '("("2;%#"&4#"9%#D&-(4#");28 @A5&±$'"#-&:(,D#-$4&'("#"9&8 %#,2#E '("9$-$&HN°«PM8"B#5&&"#';" "B#5R&2(,#"9"B#E =&'(4#T#"&1*'"#-&S²&.$ F100&2#%&:$-#E&7(,(%#&'$"2# #.#&-2,#2(9$&B#"9&#%#"&.$;:#D 0(.#"9%#"&-*#4&-$#+#&-#)# ¥#+#"9#"&»3E :(-*%5&%#'$&2#%&:$-#E&0(:(8 .#,$&%*"-(+&-(:(4;'"B#E B#"9&:#%#4&4*4*-&+#.#&-(4(%-$ 0*#4&+(';-#2#"&+(4#2$D#"5 "#,"B#&-*#4&2(%"$-&T#%2;&-#)#E F½;);,&%$2#&2#%&+;"B#&´¹­N¯«­ %#4$&$"$5&/S&'(':(,$%#"&-(.$%$2 -;.#D&.$2("2;%#"&)#.$&¼&+(8 ¥#9$&+;4#&$"$&;)$&Q*:#&;"2;%&%(8 :(,+*-2;,&$.(#45&"#';"&+;"B# :*Q*,#"5&'(,(%#&#.#4#D&+(8 '#$"5&#.#&,("Q#"#&#T#4&#%#" :;2;D#"&2(%"$%&-#)#&#9#,&:$-# -("2;D#"&:*4#&B#"9&%;#2&.$ '#$"&B#"9&#%#"&4*4*-E&6(';8 .$4#%;%#"&.$&*9B#%#,2#&+#.# '('#$"%#"&+('#$"&B#"9&$%;2 %#%$"B#E&6#,("#&$2;5&-#B#&B#"9 "9%$"#"&:(-#,&#.#&+('#$" 0(+2(':(,E&3#';"&:$-#&:(8 -(4(%-$5R&;)#,&0(%)("&·±3&<·#8 #%#"&'("B(-;#$%#"&'(,(%#5R B#"9&-;.#D&2(,9#:;"9&2$'"#- ,;:#D&'(4(-(2&.#,$&:(:(,#+# .#"&±$'&3#-$*"#4A&0(U.$" %#2#&/#D'#.&S#,'#T#"&.$2(8 -("$*,5&-(.#"9%#"&+('#$"&4#$" #9(".#&B#"9&-;.#D&.$2(2#+%#" 0#$U;..$"E¾!"#Â

ÑÅÊÓÈ$Ë%ÈÔ&ÈÓË'È(ÈËÑÅÔÆÅÄÉÊÈËÏÊÈÓÈË)**Ë+,-.

/0!&8&·*#- ¶$2#'&(,#&=11&$2;5&#Q#,# .#"&-#4$"9&'("9D#,9#$&#"8 0#4*--#&.#"&%#T#"8%#T#" +(")('+;2#"&2(,-(:;2&-;8 2#,-(-#'#&+("99;"#&)#4#" #%#"&'(".#+#2&-#':;2#" .#D&.$:#D#-&.#4#'&,#+#2 ,#B#E&6#,("#5&:$#-#"B#&#.# øâßÛáÛØÛÜÝÞßàáâã äÝëêïðïÝÛooÝâä0p îõçæùêïÝïúïçÝèæéðæüêñÝîíðíÝìæðïÿïç '(,$#D&+#.#&V1&W9;-2;- '#"#)('("&.#"&+("9;,;- +("99;"#&)#4#"&B#"9&#%#" 6q07ÝüïúïðÝîêñæáâãÝ ObNZuNY_`a`\pkcgij ð ï è Ý î ê Ý ùùïðïìÝôïîïÝ0qÝøæôèæìä '(".#2#"9E&7(,(%#&#%#" .$&%(.$#'#"&6(2;#&»';'5 2(,9#"99;E&6*"¦*$&D#,;- áíçòÝÞõìõÜÝøíéïüï÷øïèÜïÝîôêïõîçïÝÚÝæpðäõ6é6ï áüæéíéÜçÝùææêÝýüæïðéííìÝ [id`Ycoirmck ú æ ìí î ê ï ç Ý ì æ ç ï ç è ï ç ò .$#,#%&.#,$&:#".#,&;.#,# ·("D;,&±*''B&7#"*5&0#:2; 2(2#+&'("9D#,9#$&.#"&'(8 øæôèæìüæéÝìæçîïèïçò2 Nmqrmpoic`Pa`v^ å÷ ï ç ìï é Ý ó 0 6

p ö Ü Ý r ê æ è ç ï ìÝ ó 0 t

p ö Ü 0("2#"$&'(";);&½#B#+;,#E <=¼?@A&-$4#'E "9D*,'#2$&-(';#&+('#%#$ ÞêìÝüæùíèïçÝàçîéïÝø5ï éêÝêçê îïçÝåïðï÷ùêïÝó0 pö2Ýøæìê êçïðÝïúïç Nmqsc`Twcxsip 1,*-(-&2(,-(:;2&'(,;+#8 ·("2*&'("9#2#%#"5&:#DT# )#4#"5R&%#2#"B#E dpdepsi`cscjcm æéòïüíçòÝîêÝÚéíôÝáÝüæéùïìï îêòæðïéÝôïîïÝ6qÝøæôèæìüæéÝîïçÝ êä %#"&:#9$#"&.#,$&;"9%#+#" 6(2;#&»';'&1(,-$+;,# 0('("2#,#&$2;5&6(2;# èáé íçæêÝýïéíùùïðïìÜÝrêæèçïìÜ çïðÝôïîïÝ66Ýøæôèæìüæé2 hcqc`cmcZ`qiqiZ ðï÷ùêïÜÝå÷ïçìïéÜÝîïçÝÞñïêä àçîõçæùêïÝîêñïéïôúïçÝüêùïÝðõðõù -;%#Q$2#&+;:4$%&½#B#+;,# ·("D;,&±*''B&7#"*&'("98 1(,-$+;,#'#"$#5&²,#T#" åï ZpgiZc`dpkcZfZcm ìæçèïéïÝÚéíôÝÛÝîêñíçê îïéêÝüïüïúÝôæç÷êùêñïçÝòéíô2ÝøæüïüÜ #2#-&%(:(,D#-$4#"&1(,-$+;,# $':#;&.#"&'("9$"-2,;%-$%#" B#"9&#%,#:&.$-#+#&#"2(F5 õðïðçæîñ2ÝÝsøæ y z{|}|}~€{‚_[lc ôêçïÜÝÛíùèéïðêïÜ ôïîïÝúæêúíèùæéèïïçÝèæéïúñêéÝîêÝëêïðï ½#B#+;,#&'(");#,#$&¥$9# %(+#.#&+$D#%&2(,%#$2&.#" '("9#2#%#"&+$D#%"B#&-;8 ÞêìõéÝïsõæùùÜèÝæoÜêÝðêøê c gcf`hpdfocgcm 0pÝ6q00ÜÝàçîõçæùêïÝòïòïð 0;+(,&²".*"(-$#&<¥0²A&';8 :(,%*'+(2("&#9#,&2;,;2&-(,2# .#D&'("#"2$%#"&%(.#2#8 8ïìüõ5ï2ÝþíïéïÝîïççÝòéíïçôçíæééïäíÜôÝÝîîïïéçê ÛðõoðõoùÝâä kcgijcm`qi`_pkrsc Ý ú æ Ý ü ï ü ï ú Ý ù æ ìê

ê ç ï ð 2 Ý ø ï ï è Ý ê è í Ü -$'&V¼=E&7(-%$+;"&%*'8 '("9#2;,&#Q#,#&+(")('+;2#" "9#"&+#,#&+#D4#T#"&*4#D8 ìïùêçòäìïùêçòÝòéíôÝõèõìïèêù àçîõçæùêïÝìæçæìôïèêÝíéíèïçÝúæèêòïÜ Xpkgc`Tiqrcswr^`^cgid^ +(2$-$&:(4;'&;-#$5&2$'&7;8 -%;#.&1(,-$+;,#&B#"9&2(4#D ,#9#&$2;&.$&½#B#+;,#E bcef`_`ƒRbct ð õ ð õ ù Ý ú æ Ý ü ï ü ï ú Ý ù æ ìê

ê ç ï ð 2 î ê Ý ü ï ÿï ñ Ý r ê æ è ç ï ìÝ î ï ç Ý å÷ ï ç ìï é 2 2$#,#&¶$2#'&2(4#D&'('#-8 :(,D#-$4&'("9;"Q$&9(4#,&);#,# F1#-;%#"&1(,-$+;,#'#8 ýêðïçùêéÝîïéêÝùêèíùÝéæùìêÝÛooÜÝàçä óúõìôïù21õìö ]Y[]b]R[`bNT]]W`SNX]]][ 2$%#"&.$,$&'(")#.$&%#'+$;"E 4$9#&';-$'&$"$&B#"9&'(8 "$#&-;.#D&2#%&-#:#,&'(";8 ½;,;&:$Q#,#&1(,-$+;,# "B$-#%#"&:(:(,#+#&4#9#E "99;&'*'("&$2;E&6#'$&$"9$" ·("2*&7#.;:;"&%(+#.#&W"8 F1#%&6(2;'&1(,-$+;,# -#'+#$%#"&:#DT#&1(,-$+;8 2#,#&.$&½#B#+;,#5&½;'#2&<=X? '$"2#&%(+#.#&-(';#&+$D#% ,#&#.#4#D&+("9;#-#&4$9# @A5&'("9#2#%#"5&#Q#,#&+("8 B#"9&2(,4$:#2&.#4#'&+(")('8 -##2&$"$&.#"&-;.#D&'(,#$D !&8&±$'"#-&²".*"(8 ";,;2"B#5&%*"2;,&,;'+;2&.$&7#9;T* '(';2;-%#"&-(Q#,#&-(+$D#%&#9#,&4#9#&;)$ )('+;2#"&.#"&+(-2#&%('(8 +;2#"&1(,-$+;,#5&:#$%&$2; ('+#2&%#4$&9(4#,&);#,#5R -$#&.$%#:#,%#"&#%#"&'(")#4#"$&4#9#&;)$ -;.#D&-(-;#$&-2#".#,&.#"&-#"9#2&:$-# Q*:#&.$9(4#,&.$&02#.$*"&7#9;T*E&²# Q*:#&4#9$&%*"2,#&¶*"9%*"9&#%D$,&0(+8 .$)#.$%#"&;"2;%&4#9#84#9#&²"2(,"#-$*"#4E '("9#%;&#%#"&2(,;-&:(,%*,.$"#-$&.("9#" "#"9#"&·*#-&.%%&2(4#D&.$:#8 +#"+(45&1(,-$+;,#'#"$#5 %#2#"B#E D#-&.#"&.$+;2;-%#"&.#4#' '#;+;"&'#-B#,#%#2&;"2;% 1,$#&#-#4&7#%#--#,&B#"9 2(':(,&"#"2$E&1(4#2$D&½#Q%-("&+;" F±#%&)#;D&:(.#&.("9#"&,;'+;2&.$ +$D#%&·#.#"&±$'&3#-$*"#4&<·±3A ,#+#2E '("B$#+%#"&.$,$&.#"&-(9#4# -(.#"9&'("Q*:#&+(,;"8 '("B#2#%#"&'$"#2"B#&#9#,&4#9#&;)$ 02#.$*"&³(4*,#&·;"9&6#,"*&<³·6AE&02#.$*" F0('*9#&-(9(,#&#.#&%(+#-2$#"&.#,$ F²B#5&V1&W9;-2;-&%(.#2#8 -(-;#2;"B#&-(Q#,#&:#$%5R 2;"9#"&-(:#9#$&-#2;&Q#4(9&.$ Q*:#&2(,-(:;2&.$9(4#,&.$&02#.$*"&7#9;8 7#9;T*&-#B#&,#-#&:$-#&'(")#.$&*+-$&4#$" +$D#%&·±35&#+#%#D&#%#"&.$9(4#,&.$ 7#9;T*&#2#;&2$.#%5R&2(,#"9&½#Q%-("E "9#"&2$'&1(,-$+;,#&#%#" )(4#-"B#E 6*2#&½#B#+;,#&$2;&);9#&'(8 T*D#,)*5&#4$#-&7#9;T*D#,)*&²"2(,"#8 -(2(4#D&³·65R&$':;D&½#Q%-("E 6$"$5&%(B#%$"#"&½#Q%-("&2("2;"B# 0('("2#,#&.#,$&-$-$&2$'5&4#9#&;)$&Q*:# .$)('+;2&.#"&.$#,#%&T#,9# 6(2;#&1#"+(4&1(,-$+;,#5 "9#2#%#"5&-##2&$"$&D#"B# 2$*"#4&02#.$;'&<7²0A&&04('#"E .#,$&:#".#,#&0("2#"$5&6#:;8 E#QD,;..$"&1#-*4*5&-(Q#,# #.#&-#2;&2$'&-(+#%:*4#&.$ F0#B#&,#-#&-2#.$*"&7#9;T*D#,)* -('#%$"&:(,2#':#D&;"2;%&'("99(4#,&4#9# %*"2,#&¶*"9%*"9&:#%#4&'(")#.$&;)$#" +#2("&½#B#+;,#5&'(";); 2(,+$-#D&:(,D#,#+&#9#,&-(4;8 ²".*"(-$#&B#"9&:(,D#-$4 '('(";D$&-2#".#,E&S$&-#"#&:#"B#% ;)$&Q*:#&.$&02#.$*"&7#9;T*D#,)*E&7(4$D#2 4#");2#"&-(2(4#D&4#9#&%*"2,#&E$4$+$"# 6*2#&½#B#+;,#5R&%#2#"B#E ,;D&+$D#%&B#"9&2(,4$:#2&.#8 '(,#$D&2$2(4&:$"2#"9&('+#2E U#-$4$2#-&;"2;%&+(,2#".$"9#"&4(¦(4&$"$5R %(4#"Q#,#"&+(,2#".$"9#"&-(,2#&.;%;"9#" %('#,$"E&½#Q%-("&+;"&:(,D#,#+&+#,# 7(";,;2&#.$%&%#".;"9 4#'&+(")('+;2#"&2(,-(:;2 F²"$&'(";");%%#"&:#D8 %#2#&½#Q%-("&.$2(';$&+#-Q#84#9#&;)$ 4;#,&:$#-#&.#,$&+#,#&-;+*,2(,&*9B#%#,2# +('#$"&4(:$D&:$-#&-#4$"9&'("$"9%#2%#" #4'#,D;'&/$2D#'&7#.;8 :(,4#%;&2(,2$:E&F6#'$&:(,D#8 T#&1(,-$+;,#8HJI&B#"9&2(,8 Q*:#&±$'"#-&%*"2,#&E$4$+$"#&.$&02#.$*" +#-Q#&4#9#&±$'"#-&»8V&%('#,$"&2("2; %*';"$%#-$&#"2#,&+('#$"E :;"5&'#"2#"&%#+2("&1(,-$8 ,#+&+#,#&+(")('+;2&B#"9 :#$%&.$&4$9#&²".*"(-$#E&1(,-$8 7#"#D#"5&0*4*5&/#:;&<=>?@A&'#4#' '(':;#2&½#Q%-("&'#%$"&2(,+$%#2&;"2;% F1(,2#".$"9#"&'(4#T#"&¶*"9%*"9 '(,(%*'(".#-$%#"&+("9;,;-&'("99(4#, Q;%;+&+("2$"95&;"2;%&$2;&%#'$&#%#" +;,#&-('#-#&/*"$&#:$# #%#"&'(")#.$&:#9$#"&.#,$ +;,#8HJI&B#"9&'(")#.$&%(:#8 -$4#'E :(,;-#D#&'('+(,-$#+%#"&.$,$&;"2;%&4#9# .#"&2D,$-&#,#"99#&-(:#8 %*"¦*$&#2#;&#,#%8#,#%#" "99##"&%#'$5R&%#2#"B#E ½#Q%-("5&2(,;2#'#&'(';)$&%;#4$2#- 4#9#&.$&7#9;T*D#,)*E 9#$&+("B(,#"9&2$'&7;2$#,# :$-#&:(,4#%;&2(,2$:5&.#'#$ ¾GHIJKÁLMHI ,;'+;2&.$&02#.$*"&7#9;T*D#,)*E&7(8 0#B#"95&½#Q%-("&2#%&:$-#&-(,2#&'(,2# 2(,-(:;25R&%#2#&½#Q%-("E&¾ÁnÁÂ

d58;9e<7feCg>;5B7hA?gAB7i5jAk4l5Cm4

uvwxwyz{|}~z}€€y‚zƒx„x~|…zƒx…|„z{|w†|‡uˆx‰|wyzŠ|‹x‰zŠ}~y„

˜™š›™œž™Ÿ ›¡œ¢ž™£¤™šœ¥ž Ÿ¦œ§ž Ÿ¦œ¥ž¨¤¦©ª ¤

ŒŽŽ‘’“”•–—“˜—™™”Žš™’™—“”‘›œ’ ‘’Žž’™Ÿ—•Ž’’“• Ž ’› —“”¡”Ÿš”Ž  ’‘“Žž¡”œ‘’›”¢£” —¡•‘—“”•¡Ž ’™Ÿ“”  ’›—™•¤”™’Žš —”Žš”Ž™’Ž—“”¢

D#2& %(:;"& )(,;%"B#5 "B#E -#B#&$"9$"&'(";4$-&-;,#2 :(,)#4#"8)#4#"&+#9$5&'("98 ¶#4&4#$"&B#"9&.$"$#2%#" 2(,:;%#&;"2;%&'("B#'+#$8 D$,;+&;.#,#&-(9#,&+(.(-##" 1#;4&-(2(4#D&%*".$-$"B# %#"&2(,$'#&%#-$D&%(+#.# .$&-(%$2#,&,;'#D"B#&.$&S;8 +;4$D&#.#4#D&'(";4$-E&F6#8 +#,#&+(':#Q#&.#"&-(';#&*,8 -;"&S,$9;5&6(Q#'#2#"&1*"8 ,("#&.#+#2&'#-;%#"&.#,$ #"9&B#"9&2(4#D&'(':#"2; Q*%;-;'*5&6#:;+#2("&7#8 :#"B#%&*,#"95&-#B#&';"98 -#B#5&:#$%&'*,#4&'#;+;" !"#$%&'()#&*+(,#-$&.$ .$#D%#"&%;(&:(,D$#-%#" 4#"95&B#"9&.#,$&-$2;&:$-# %$"&#%#"&'("Q*:#&'(";4$- '#2(,$5&-(D$"99#&-#B#&:$-# /0&1#"2$&3$,'#4#5&6*2#&7#8 4*9*&¥$¦(,+**4&.#"&-4*9#" 2(,4$D#2&.("9#"&)(4#-&-*-*% -*#4&-(+#%:*4#5&#2#;&+("9#8 '(")#4#"$&*+(,#-$&$"$E&7##U 4#"95&+#.#&/#:;&<=>?@A&4#4;5 §¨M©HHPª«¬«­P®JH¯PGH¨°«O ³;";"9&0('(,;E 4#'#"8+("9#4#'#"&-#B# );9#&%#4#;&-#B#&:(4;'&:$-# ;"2;%&.$#"9%#2&2;'*,&:#-$8 2#'+#%&'#-$D&2(,4$D#2&4(8 F3#"2$&%#4#;&<)(,;%"B#A -(:#9#$&+(4#2$DE&W2#;&-(4#8 '(':#4#-&-(';#&.;%;"9#" 4*'#8"B#&.$&2$9#&2$2$%C&%;4$2 '#D5&2#+$&2(,-$,#2&,#-#&4(9#E -;.#D&#.#&:;#D"B#5&'#'8 '#&2$"99#4&.$&"(9(,$&B#"9 '(,(%#&B#"9&.$-#'+#$%#"&%( %(+#4#&#2#-5&:(4#%#"95&-(,2# F±("2;&-#)#&-#B#&-2,(- +$,&4#9$&B#5R&;Q#+"B#5&'#-$D -#B#&Q$"2#$&$"$E&7;.#D8';8 #%;"&¹ºN¹¹«­P-#B#E&0;#2;&-##2 D$.;"9E );9#&-(:(4;'&*+(,#-$E&0#B# .("9#"&-;#,#&B#"9&+(4#"E .#D#"&B#5R&;Q#+"B#E "#"2$&-#B#&$"9$"&:$-#&'(':#8 FGHIJKLMHNHHJIOP:(,%#2 2#%;2&%#4#;&D#,;-&.$:$;-&2*8 1#;4&);9#&:(,-(4*,*D&2("8 1,$#&B#"9&+(,"#D&2(,%(8 4#-"B#&-#2;&+(,&-#2;5&-(Q#,# :#"2;#"&.#"&.*#&-(';#"B#5 2#4E&0#B#&:(,-B;%;,5&*+(,#8 2#"9&%(+#4#"B#&B#"9&D#,;- "#4&-##2&'("#"9#"$&1(,-$8 4#"9-;"95R&2#':#D"B#E *+(,#-$&-;#'$&-#B#&:(,)#4#" -$"B#&-;.#D&2(,4#%-#"#5R&2;8 .$9;".;4$&-(:(4;'&.$*+(8 ,#)#&·#".#&WQ(D5&1(,-('#" ·;4#"&4#4;5&-(:(4;'&.$8 4#"Q#,E&0;#'$&-#B#&-(%#,#"9 2;,&+,$#&#-#4&²"99,$-&B#"9 ,#-$5&+#.#D#4&-(4#'#&$"$ 7#"*%T#,$5&10·¥&¥#'+;"9 *+(,#-$5&1#;4&'(T;);.%#" ';4#$&+(';4$D#"&%*".$-$ -;.#D&+;4;D#"&2#D;"&'("8 +#")#"9&,#':;2"B#&:$#-#&.$ .#"&2$'&1¸3&1#+;#&·#,#25 '$'+$"B#&;"2;%&'("B#%8 +#-Q#*+(,#-$5R& ;"9%#+ )#.$&T#,9#&"(9#,#&²".*"(-$# :#T#D&4(D(,E $2;&:(:(,#+#&T#%2;&4#4; -$%#"&4#"9-;"9&+(,2#".$8 -#"9&$-2,$5&ST$&/#D'#,;- $2;E F0#B#"9&);9#&´NIµP±#+$ '(";4$-&-(:;#D&#,2$%(4&2("8 "9#"&%4;:&U#¦*,$2"B#5&¥$¦(,8 0(4U$#2$E S$2#"B#&D#4&+(,2#'#&#+# 2#%&#+#8#+#E&²"$&<Q;%;,#"8 2#"9&$.(&2("2#"9&-$-2('&%*'8 +**45&-##2&'("9D#.#+$&2$'8 1#;45&B#"9&+#.#&=V&W9;-8 B#"9&$"9$"&$#&4#%;%#"&-(2(8 "B#A&'#-$D&-#B#&-$'+#"E +(2$-$&B#"9&2#D;"&.(+#" "#-&²".*"(-$#&.$&02#.$*" 2;-&4#4;&:(,;4#"9&2#D;"&%(8 4#D&:$-#&%(':#4$&%(&,;'#D5 7#;&-#B#&4(4#"95&-$#+#&2#D; #%#"&.$;"$U$%#-$E ³(4*,#&·»"9&6#,"*5&+#.# \]Y^]Y_`a`bcdefg`hfgij`\cfk`lfddimn`opepkfd`qirhpscYZ oi[t XX5&.#"&*4(D&-#"9&$-2,$&.$D#8 1#;4&'("9#2#%#"&$"9$"&'(4$8 #.#&B#"9&'$"#25R&Q#".#8 F±#+$5&+(,2#'#82#'#5 V¼&½;4$&4#4;E&¾¿ÀÁÂ


456678 5

0123

^_ `_ ab c d ed afb ^ g d hb i d aj kl m d ab c g d n d b o pq #$%&'( ')*+,-(.*/*-(0,),-1(,2,-(2*/3,45(6,/+54()5(05,4,(&78(9,-1

25-5(:;),<(/*/,:;25(+*=*/+,6>5-,4?(8;2;+(4,/,(6,2(6,/+54()5(,@,-1 2A/+*6565>B(.*/*-(0,),-1(+;-(/*-C,-,-12,-(4,1,D4,1,(;@5CA3,? .*/*-(0,),-1(:,/+,5(2*(3,3,2()*4,+,-(3*:,=(05,4,(&78 /*-1,4,<2,-(24;3(E5*6-,/(.F#(G,(',-1(+*=6*-1,<,-(H*5(4,4;? #*=52;6-9,(24;3(I-)5,(J,:6(#*-1,4(,2,-()5<,),+5(),4,/(+,=6,5();,(4*1B 9,2-5(+,),(KL(.*+6*/3*=(),-(MN(.*+6*/3*=()*+,-?(O&P,4-9,(256, /,;(;@5CA3,(/*4,P,-(Q24;3R(S<,54,-)(),-(Q24;3R(E5*6-,/(6,+5(6*=-9,6, @,)P,4(2A/+*65:5(/*=*2,(+,),6?(T,)5(3,6,4?(S,+5(/,-,@*/*-(,2<5=-9, /*-1,@;2,-(Q24;3R(.5-1,+;=,B(65-11,4(/*-;-11;(6,-11,4-9,(:,@,BU(;@,= 0*4,65<(.*/*-(0,),-1(T,>=5(.,:6=,B(T;/,6(QKVWXR?(Q)6:R

!1"

rstuvwxyz{s|u{zvzs}^…†‡ˆb z~‰zŠ‹‰iŠ ~€s ts ‚ x s ƒ„  ‹‰…

Ž‘’“”•–•—•– —¦œ•–˜²¡š›•¤•’•š¡™•–±•–˜ ”“–˜™“’•š’•˜• ¤¡•¤•—•–£¦”•š©¬Ä®­ª§œ“ ›“œ•™•ž•š•– —“”•œ¡–¯¾Å•œ¦¡•›¯Å•œ¡ rŒ G, + , 6 ( 4 , P, ( 6 5 /( 4 * 3 5 < ”“’•Ÿ•– “œ¡¢•› 65-115(4**4-9, ¡–¡’•š¡™•–“›“œš¡ž¡••³ £“›•œ•¤¡ –±•«¿š•–¤•¶ž¤•¤¡š“”¦¡ ¥•˜¦Ÿ§™•œ¢§ rŒT,)5(6A4A2(;2;= ÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑ̝“ž“’¦” ¨–š“œ–•š¡§–•’ •š¡™•–¤¡‘š•¤¡§– :*3*-,=-9,(3,15(2*:5,+,- ’¥• ‘š•¤¡¦”©¥¨‘ª« ˜¦Ÿ§™•œ¢§« ¥¡–˜˜¦©¬­®­ª J4@, —“”•œ¡–¯ ”•’•”ž“§—¯ rŒ&3),(/*-1,2;(<,=;: À“˜¡š¦¢¦˜• °•˜•¡š¦ž•—•’ :5,+(<,),+5(65/(T*+,=, ¸œ¡š¡•–¶¤“’³ ”“–¢•¤¡¦¢¡ ”¦–¤œ“—•–¤¦“š “ž“–•œ–±• rŒ%,>=,-(>A2;:2,-(+,), ¶ž¤•¶’¡¤¡’¡–¡  “’•š¡™ ‘‘« +*-9*4*:,5,-(,2<5= ž“’•—•–˜¯ °•²œ•–  “”•¡–¡”›§œ  œ¡ž•¤¡« À“’•–¤•¡š¦ “¢•— “¢¦”’•™š¡”±•–˜—“’•–±•¤¡ ¡•›ž“œ³ ”“–˜•–š¡³ ž•Ÿ•™ ‘‘¯ ¢¦•–˜ —•– °•—•œ¸•’¡–±•”•š« ”•—¡”•’ ´¦•µ— ¢¦’¦—•– “œ¡¢•›£“›•œ•« ”“–¢•˜• ‘¦š•–š§ •¤•’•™š¡”“š¡–˜—•š’“ž¡™ ž•œ¡•– ±•–˜ š¡–˜˜¡¤¡ž•–¤¡–˜—•–—¦•š ž“’•—•–˜¯ ”“”¡’¡™ ¼’•–˜£•Ÿ•¯°•˜•¡–¡›“–š¡–˜« ¾¨–¡ ”¦–¤¦œ ”“–˜¡–˜•šš¡”•¦™•–½•¢• ›“œ¡•›•– ›•¤• ¨•¤¡—•ž•œ—•–•—•–”“–¦³ ¦–š¦— ›“œš“–˜•³ œ¦–—•–”•š“œ¡›“–¦™¤“–˜•– š•–¤¡–˜ ™•–”¦¡” “”›•š›“”•¡–•¡–˜±•–˜ ’•Ÿ•– ’•’¦¯ ›¦–±•—“”•”›¦•–¤¡•š•  “œ¡¢•›  “œ¡³ œ•š•³œ•š•¯ ¥¡–˜˜¦ ¢•› °•²œ•–«š•”›•—–±•«™•œ¦ ž“§—«¿ •—•– —“œ¢•—“œ••˜•œ›“œš•–¤¡–˜•– ¦¢•œ–±•¯ ”“–³ ±•–˜•—•–¤¡˜“’•œ¡š¦ž“œ¢•’•– ‘“¦•¡ ¢•¤¡ ”“–•œ¡—¯ —§–“›•Ÿ•’« š¡” ¾¨–¡š•–š•–˜•–“ž“–•œ³ ›“œ”•¡–•– ‘‘ —¦•š –±•¯¶–•—³•–•—™•œ¦ ±•–˜¤¡”¡–š• ±•–˜ ž“œ¢¦•–˜”“–˜™•¤•›¡›“³ °•²œ•–«›¦–˜³ •—•– ”•¡–³›“”•¡–ž“œ—“’• “œ³ ˜•Ÿ•¼’¢••—•– ”“–˜¦³ ¡¢•›«¿¦¢•œ°•²œ•–¯ ”“”•–š•›—•– ¢¡ ¹¦•›“”•¡– ‘‘«¥§–¡“³ ›“–±“’“•¡•– —“”•”³ •˜•À•˜¦¤•–¶¢¡‘•—•«±•–˜ •—™¡œ¤•– ›¦•– ¤¡›•–˜˜¡’—“Á¡”–•»³Âà ›“–˜¦•••–ž§’•¯ ¶ž¤•¶’¡ ¤¡›•š¡—•–¡—¦š”•¡–”“–˜³ À“œš•–¤¡–˜ ·“ž“’¦” ™•¤•›¡°•—•œ¸•’¡–±•”•š¯ ¤¡—•–¤•–˜“–¤¡œ¡ ”“’•–¢¦š—•– ¸“¤¦•–±••—•–ž•’¡——“ ‘‘ ”“–¢•¤¡–¡’•¡ ’•˜•¸§”›“š¡¡ “š“’•™”••“’“—¡Á¡”–• ›§¡š¡²˜¦–• ¹¡º¡¡»š•”• »³ÂО“¦š•–½•™”•¤ ”“–•”ž•™ ° ¨‘¯‘“’•”•¡–¡« ¹•œ”•Ÿ•–“’“•¡¯ “”•–˜•š”“–˜³ ¦¢¡ ‘‘™•–±• ¹¡’¡–¡ž“’•—•–˜«¶ž¤•¶’¡ ™•¤•›¡š¡”“š¡–˜—•š ”“–˜™•¤•›¡ ”“–˜•—¦¡•›”“—¡•˜•— ’“ž¡™š¡–˜˜¡¯ÒÓÔÕÖ

id×ØdabÙgmgab^g`kndÚg

ŽÛÜÝÞßàá ‘‘«°•²œ•– œ¡ž•¤¡« ’•–˜¦–˜”“–˜˜“–¢§š’•š¡™•– ¤“–˜•–’•š¡™š•–¤¡–˜•–š•œ• ›“”•¡–“–¡§œ”“’•Ÿ•–š¡” —“¤¦•±•–˜œ•š•³œ•š•›“”•¡– ”¦¤•—¦•š¼’¢•¯Á¡” ›“’•š¡™¢¦˜• ”“–•”ž•™—•–š¡˜• ›“”•¡–±•–˜¤¡•”ž¡’ ¤•œ¡’¦•œ¦–š¦— ”“”“–¦™¡²§œ”•¡¯ Á¡”¡–š¡±•–˜¤¡¡•›—•– •–š•œ•’•¡–¶˜¦–˜¶–¤œ¡«¶ž¤• ¶’¡«¶¤“’”¦–¤«â•’¦±§«£¦•– ½“º¡«¤•–¶–•–˜Å•¤¡¯¥“œ“—•

”“–˜™•¤•›¡š¡”—“¤¦•±•–˜ š“œ¤¡œ¡¼—§‘“š±•Ÿ•–«¶–˜˜§« Á§›• •”¦–˜—•«ã•–¤•«À§–• ‘¤•–Å“œ”•Ÿ•–¯ ¨–¡•š¦¤¡•–š•œ•›“œ¡•›•– •Ÿ•’“ž“’¦””“–˜™•¤•›¡  “œ¡¢•›«¥¡–˜˜¦ž“§—¯‘¡”¦’•³ ¡¡–¡¤¡’•—¦—•–˜¦–•”“–±“³ ’•œ•—•–šœ•š“˜¡›“œ”•¡–•–¯ °•²œ•– œ¡ž•¤¡”“–˜•š•—•–« ²§—¦¦”›•–³¦”›•–•–³ š•œ›“”•¡–¢•¤¡”“–¦’•š¡™•– ž“ž“œ•›•Ÿ•—š¦š“œ•—™¡œ¯ ¾‘“”§˜•ž¡•¤¡š“œ•›—•–›•¤• ›“œš•–¤¡–˜•––•–š¡«¿—•š•–±•¯

¹•œ¡—¦ž¦°•—•œ ¸•’¡–±•”•š« “’•š¡™ “œ¡¢•› £“›•œ•½•¢•¨•”“–˜•—¦•—•– ”“–¦œ¦–—•–š¡”š“œž•¡—˜¦–• ”“–˜™•¤•›¡ ‘‘›•¤• ›“œš•–¤¡–˜•–›“œ•™•ž•š•– ž“§—¯À“ž“œ•›•›“”•¡– ‘‘ ¤¡–¡’•¡›¦–±•—“”•”›¦•– ž•˜¦«š“œ”•¦—¤¦•§œ•–˜±•–˜ ¤¡›•–˜˜¡’“’“—¡Á¡”–•»³Âï ¾¶¤•ž“ž“œ•›•›“”•¡– ž•˜¦¤¡ ‘‘«š“œ”•¦—”•–š•– ›“”•¡–¤•œ¡¥•¤¦œ•»–¡š“¤ ©¶¤“’”¦–¤«äå檫¿¦¢•œ½•¢•¨•¯ ÒßÔÕÖ

Ùdaçdmbè_kalkafdabÙdfgbénjd

êëìíîíïïðñòóðôõöõ÷øôðùõúôòûøü óõóò÷òöòðöõýþñýþÿøþð0øÿòðù11ð1÷õóøþ2 í03øðí÷òð3ööð3òþò÷øòðøöøþð÷õ0ò4ðôòøü óõ÷øþûýñöøþð÷øÿøð÷øþûýñøþð5ò6òôòð7ñøóø ìù81ðüýñøúøþðöõ3ýøðóõþ3øñøþÿ2ð9ø3 ø÷ óõ÷ø øþðùõúôõþÿøðïÿøþûýöð øþÿ

4øúýôþ øð3òÿõ÷øúðüø3øðêòþÿÿýð øö4òúþ øð3òÿøþñòð÷ø øþðñòóð÷øòþ2 øóòð0øúýðôøûøðóõþõúòóø òþúóøôòð3øúòðìù81ðø3øðüõúý0ø4øþ ûø3 ø÷ð÷øÿò2ðìø øþðùõúôõþÿøðïÿøþûýö 3òÿøþñòð÷ø øþðùõúôòúõô2ð1ø÷ðñõóüøñ

üõ÷øöôøøþð3òóøþøðóøôò4ð3ø÷øó üõó0òøúøøþðøþñøúøðöõ3ýøðüò4øöðöøñø êøþøûõúðüõúøôòþø÷ðù11ðýóø3ò 9ýóøñð 2 5õþÿøþðüõúý0ø4øþðûø3 ø÷ðòñýðí03ø í÷òðôð÷õ0ò4ð0õúýþñýþÿðôõ0ø0ðüýþ ø

øöñýðüøþûøþÿðýþñýöðóõþõþñýöøþ ôöõóøð3øþðóõóý÷ò4öøþðôñøóòþø2 1õ÷øòþðòñýð0øþ øöð÷øÿøð÷øþûýñøþðù11 øþÿðøöøþð3òÿõ÷øúð3òð1ñø3òþ êøÿý 4øúûðüø3øðôòôøðöóüõñòôò2 1õñò3øöþ øðûòöøðñøöðø3øðüõúý0ø4øþ óõþ3øôøúð÷øÿòðù11ðøöøþðóõþûø÷øþòðñòÿø ÷øÿøðöøþ3øþÿð3øþð3ýøð÷øÿøðñøþ3øþÿðöõ ñõóüøñð÷ø øþ2ð9ø3 ø÷ðìù81ð øþÿ ñõúøö4òúðöõ÷ýøúðüø3øðøóòôð öóüõñòôòðøöøþð0õúøö4òúððüø3ø 1õüñõó0õúðñø4ýþðòþò2 7ûòð0øðöþñúøðùõúôòûøüðôõöø÷òÿýô óõþÿýöýúðöþ3òôòðòôòöðôõ0õþøúþ ø üõóøòþðù112ð1õ0õ÷ýóþ øðüø3øðø ø÷ ø ø÷ð÷øñò4øþðôöýø3ðë÷øþÿð9ø øðôý3ø4 óõþÿø3øöøþðñõôð óøð3òðìøüøþÿøþ !úò3ø3òð3õþÿøþð4øôò÷ð0øÿýô2 øñøúøñøðüõóøòþðôý3ø4 óõþûø÷øþöøþðòþôñúýöôòðýþñýöðóõþûøÿø ôñøóòþø2ð"øþ øðø3øð0õ0õúøüøðóõþýúýþ þøóýþðøöøþðôõÿõúøð0ø÷òöðôõ÷øóø SZI#$'(T$YT&WFJ'GZ&(]ZI.GI&'S$ ôõüõöøþð÷ øñò4øþðñòóüø÷ðùõ÷øñò4ð#òôòö I'SI(D(.2;,)(0..(.4*/,-(,2,-()5;@5(>5:52(),-(/*-6,4(4,P,-(0*=:5@,+(T*+,=,? ù11ð"õú ò þð1 ø4úý3òþ2ð ò õ

YZ&7I.[(7&$\I&(Z&]FH&'

Tribunjogja 17-08-2013  

Tribun Jogja Edisi 17-08-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you