Page 1

0123

S V ^HLH1HO

^HWIHOK`HbI

3H1IJK3LIMNO PQK1RIKSTPU V KWHX VUOK VU ONK Z[ZHYK \]HP^_

W`K P a TTT Pa LHObbHOHOKW`KScaTTT

hijkjlmnokpmqjrstoluvw

KJ1JKTSZVdZPSSTTTeKTSZVd[[ZQcZKRf]KSPg

jxyz{|x}mh~|€

km ‚ m ƒ„ … „ } † m |x€ |‡ m iˆh b%‹ Ð5 5¶ µ h 5¶9

b% 5 e 

‹ 6 9 

Ñ 

e

 

 

   šÝÜÝÛÞݛßÞۜٝžŸôáàéë ïèòâàãéë5òåãñàíéìíãèìâèïã ¥

ôäâèàãà÷äáéæã§õèåòã ô§7 ðìñòíèìàãñé5èâèæïàìãÅéà ¨éáëéãëéìèññéì7ãçàê¤à åà5àâãñéãäëçàìíó åäïàëàìã5äå­àïà5àìãâäåïàéâ à5àâãñéêàñéåéã¡éåèâãðìî àìàïìõàãõàìíãñéñèíàãëéìâà ñòíèìà7ãàåéàã¢áéÒàçäâ7ã¨éáî ÷àâàêãèìâèïìõàã5ããëéáéàå ëéãëéìèñéì7ãèâê»éã¨àæàì ­èëàûíäåâàïàì7ãàïêéåìõà ðæêààÓ7ãäìâäåéã äåâàìéàì âäåâäáàì÷àìíéó 4äìâàì6ã§èæ¤òìòãñàìãêî àìâàìãôäâèàãæòæéàæé ëàñãÔàâêàìàêó  äåçäìéêàìãðìñòìäæéà7ã¢áñà §èæ¤òìò7ãèâê»éãñàì ¡äÅéàììäãñéìíåàâãçäåæàïæé7 5äìíèåèæàìã5äìàëçàêàì $%&'()*+,-./01'02*304

CDEFGHIJIKGLDMNOKGPIM

%"%'% ½'%!,!C>8>!¾>2<>!3062!2><.7!83;/60=56!930¾1¾.60!160=!83;56.8!56/1/!/169!932<3;.60!51>86!.29>;!:6=.0=!/69.!!538.56!930@.8660!:.!½¿¿!¿À'%?!%"6%5&(! 6%;$86?!$!6 <1 DEF&FGB!'3<60@65!3062!2><.7!A6/.7!930@.8660!83;56.8!:30=60!56/1/!:1=660!5>;19/.!:60!8.0:65!9.:606!930¾1¾.60!160=!.29>;!/69.!<3;A6/.7!:.<6Á6!53!=3:10=!À¿ÀB

b%9c d 9e 5975 f57 b% d

g5 h 5 9 

i

j 5 6 

d  9 

45  e ÂÃÄÂݛßÞۜٝžî§äïéâàå㼪 ËË¥Ìãñéã§ôãÆäíäåéã®7ãñéïäî åäëà÷àã5äáà÷àåãñéàëàìïàìã òáî âàêèéãçàê¤àã5äáàïèãàñàáàê åäæâàã«òíõàïàåâàãïäëàåéì7ãëäî åòëçòìíàìãåäëà÷àãçäåëòâòåó ìõèæèáãâäå÷àñéìõàã5äáäë5àåàì  òáéæéãáàáèãëäáàïèïàìã5äìàìíî çòëãëòáòâòÅãïäã òæã§àâ5àë ïà5àìãâäåêàñà5ãíäåòëçòáàì §ôÆã®ã£äâéæã«òíõàïàåâà7ã§äáàæà åäëà÷àãõàìíãñéñèíàãâäåáéçàâó 4Ç6ãëàáàëóã¡àáàëãéìæéñäì §äïéâàå㼪ãåäëà÷àãñéàëàìïàì éâè7ãàìííòâàã òáæäïâàã£äâéæ7ã¦åé5î èìâèïãñé5äåéïæàóãÆàëèì7ãçäçäî ïàã§èñàåëà÷éã4®67ãâäåáèïàãçàïàå åà5àãõàìíãñéàëàìïàìãñéã òáî ñéãçàíéàìãâàìíàìãïéåéãñàìãáäêäå7 åäæâà7ãàçèã467ãëäìíàïè æäñàìíïàìãæäòåàìíãæàâ5àëãâäåî âéñàïãâäåáéçàâóãôäìñàâéãçäíéâè7ãñé ïäìàãïà­àã5ä­àêàìãçòâòáó àìâàåàãëäåäïàãàñàãõàìíãïäî ðì»òåëàæéãõàìíãñéêéë5èì ñà5àâàìãëäëçà¤àãíäàåãñàì ø82 0ûÈ3É9ãëäìõäçèâïàì7ãæäâäî ïäáéìíãõàìíãçéæàãñé÷àñéïàìãæäìî áàêãëäìñà5àâã5äåà¤àâàìãñé㧠÷àâàó ¦äâêäæñà7ã§èñàåëà÷éãñé5äåçòî öàïéáãôàæàâã§äåæäã òáåäæâà áäêïàìã5èáàìíó «òíõàïàåâà7ãô ãðáõàæãëäìíàî  äáäë5àåàìãçòëãçäåè5à âàïàì7ãëäåäïàãõàìíãâéñàïãâäåáéçàâ çäìæéìãñàáàëãçòâòáãõàìíãñéçäåé áàìíæèìíãñàáàëã5äáäë5àåàì æèëçèãñàìãñéçàïàåãéâèãâäå÷àñé ëòáòâòÅãëäìñà5àâã5äëçéìààì ñèàãïàáéóã äåâàëàã5èïèá㼪óªª7 åòêàìéãñéãëàæ÷éñãëàè5èìãæäî ïäñèàã5èïèá㼪ó®ªóã äáäë5àåàì ­àåàãïåéæâéàìéãàâàèãæäæèàéãïäî ïäñèàãçäåáàìíæèìíãâàâïàáàã¦åé5î õàïéìàìãëàæéìíîëàæéìíóã§äçàî ïàã§èñàåëà÷éãæäñàìíãëäëäåéïæà ìõàïãÇãàìàïã5èìãñéíéåéìíãïä ¥ô ã4¥äë5àâãôä÷àñéàìã äåïàåà6 ëàæ÷éñóã§äëäìâàåàãàñàãäìàë æäâäáàêãëäìñà5àâïàìãáà5òåàì àìàïãõàìíãñé5äåéïæàãáäçéêãéìâäìî ñàåéãæàâ5àëãæäïòáàê7ãàåæèñé æé»ãñéãåèàìíãèìéâãÌðã§àâåäæïåéëó 4®Ê6óã5éãáäñàïàìãëòáòâòÅãïäñèà §äòåàìíãñéãàìâàåàãäìàëãàìàï éìéáàêãõàìíãëäìíäìàéãâèçèê éâèãñéñèíàãæäçàíàéã5äáäë5àå §èñàåëà÷é7ãæäáàéìã÷èíàãëäëî çòëãëòáòâòÅóã¡éàãàñàáàêãͧ çàïàåãïàæèåãñéã5òæãæàâ5àëó 4Î67ã5äáà÷àåãôäáàæã®ã§ ãæ¤àæâà àåæèñéãëäìíàáàëéãáèïàãïä­éá ñéã«òíõàïàåâàã¤àåíàã àïèî ïàåäìàã5ä­àêàìãçòâòáó àáàëàìóã§äòåàìíãáàéììõàãõàéâè àáàëãéâèã÷èíà7ã÷à÷àåàìã òáî §ã4Ê6ã¤àåíàãÏòìñòëàìàì7 åäæâàã«òíõàïàåâàãáàìíæèìíãëäî õàìíãëäåè5àïàìã5äëçòì­äìí áàïèïàìã5äáà­àïàìãâäåêàñà5 5àåàã5äáàïèóã§äæèàéãçèïâéãñàáàë $%&'()*+,-./01'02*304

9°±²³ B8@B>8@B°9

…†‡ˆ‰Š‰‹ŒŽ ‘‹†‰Ž’Œ†‰“” •Š‹†‘–‘Š†—˜ •”‰Ž”†“’‹’†• •”™Ž†”–’†–‰Žš•” •’†™Š”†•”†›œž Ÿ† ‰–”“¡†ˆ‰Ž–‹ Œ’™’Š†¢£¡££†¤¥¦§ ™‰•’†Œ’™’Š†¢£¡Ÿ£ ¤¥¦¡ …%¨Œ”†Š‰•™ ‹‘Š‘–‘©†™‰•’Šª —˜†‹‰˜‰” –’’ª†›’•Ž‹š”§ “‰Š”†š’˜ ‹‰‹™Ž†™“’Ž†•” Œ‘“†“–Œ‹¡ …%›Šª«“–’†Œ‰Š™’ •”™‰–ª’”†‹“”ª ‰Ž’“”†¬­ –ª’§ “”“« ® “‰’ª ›œˆ “®“–†•” ‘–†¯‘˜—™Ž–§ ®Ž˜†ˆ™’Š‹¡

¯~ °~ † m h} ± } m q„ € zyzx{m ²~ … |† „ € b%³´ ‹59ec87 d698 µ e¶ · 5h ‹4¸¹‹ 65 ܺÝÞڞ›ßÞۜٝžßŸãèëàê ñéæàâåòìéã5àåàã5äì÷àêàâ7ã§èî §èåà÷éã4ª67ã5äìíèæàêàãõàìí åà÷éãæäñàìíãçäåàñàãñéã§éî ÷èíàãçàïàáã­àáòìãàìííòâà ìíà5èåàó áäíéæáàâé»ã4¦à­àáäí6ã¡ ¡ãðð  àåàã5äåàë5òïãçäåî ôáàâäìãñàåéã ¡ðî 7ãñéåàë5òï ÷èëáàêãæäïéâàåãªãòåî ïà¤àìàìã5äì÷àêàâ7ãàçè 46ãñéìéãêàåéãæäïéâàåã5èïèá $%&'()*+,-./ ª¼ó®ªóãã§ààâãåèëàêìõàãñé 1'02*304 ¡èïèêã§òïòã¥ãªª®7ã¡äæà §òïò7ãôä­àëàâàìãôàåàìíî ñò¤ò7ãôàçè5àâäìãôáàâäì7ãéâè

‹ h7c 4 ‹5hŒ ‹7

OEFGŽONGNG‘’“GH i~†…|mi†z‰~‰mq~€~‡‰„mq„x„ ”•–DJO——OEG˜O–OMGHI™•– (! 1A

€'.sm1,-s

qlŠk„v„ŠŠ0+'.|m+t*./0*.//pn*0/'./ +pnp(0|*./0n'(o*sm0,','(*t*0r*1n,'3*1*./*.0m.m{0+'(-t*1*.0+*)*3*} |*./0}*(-)0smt'~*}1*.0,'()*+*0qms*1 ,m)*0)'.sm(mu)'.sm(m{0*t*1*}0}*.|* sm)'(*}1*.01'0)'1p3*}0*n*-0t-. p(*./n-* 2*(-)0*s*01'(o*0)*+*0s*(m0tm}*1

)'1p3*}0s*.0p(*./n-*0)m)r*0q'(3',m}{ sm1'n*}-m0t*(*0t'3*1-.|*0n'(~*n*n +*)m}0,'()n*n-)0)',*/*m0t'3*o*( v*('.*0mn-{01'(o*0)*+*0m.m0)*./*n smt'(3-1*.0n'(-n*+*0-.n-10+'+u ,'(m1*.0t'./*r*)*.0n'(}*s*t0*.*1 smsm1.|* km0)'1p3*}0)'.sm(m{0-t*|*0mn-0,m)* sm+-3*m0s*(m01't*3*0)'1p3*}0-.n-1 +'3*1)*.*1*.0t(p)')0s'n'1)m0sm.m $%&'()*+,-./01'02*304

šÝÜÝÛÞݛßÞۜٝžßŸãôòëéæéã äëçäî ñéãêàáàëàìã¥äåëéìàáãðððã¦àìñàåàã§òäââàó åàìâàæàìãôòåè5æéã4ô ô6ãëäìàìíïà5ãâàìíàì «àìíãñéâàìíïà5ãëàæéìíîëàæéìíãçäåéìéæéàá ¡ðãñàì㢡7ãñèàã5äëäåéïæàã5à÷àïãñàåé ¡ð7ãõàéâèã5äëäåéïæàã5à÷àï7ãæäåâà㢡7 ïàìâòåã5äìõéñéïãñàìã5äëäåéïæàã5à÷àï 5äëäåéïæàã5à÷àïãñàåéãïàìâòåã5äëäåéïæàãñàì ¡éåäïâòåàâã£äìñäåàáã à÷àïã¤éáàõàêã£àïàåâà 5äìõéñéïã5à÷àïãñéã¤éáàõàêã¡£ ã£àïàåâà ¥éëèå7ãàçèã46ã5àíéóãäåäïàãâäåâàìíïà5 ¥éëèå7¬ãïàâàã£èåèã¦é­àåàãô ô7ã£òêàìã¦èñé7 æäèæàéãñéñèíàãëäìäåéëàãèàìíãæèà57ãñé ñéã£àïàåâà7ãàçèã46ó êàáàëàìã¥äåëéìàáãðððã¦àìñàåàã§òäïàåìòî §äáàéìãëäìàìíïà5ã¡ðãñàì㢡7ãô ô ¨àââàã4§òäââà67ã¥àìíäåàìíó ëäìõéâàãèàìí㮪ªóªªªãñòááàåã§éìíà5èåàãàâàè ©§äïéâàåã5èïèáãªóªª7ã5äìõéñéïãñàì 5äìõäáéñéïãô ôãëäáàïèïàìãâàìíïà5ãâàìíàì $%&'()*+,-./01'02*304

7689 5 9  7 9 59  !"# 45Q6R5S T U V W X YR S R T Z [ \ ] X ^ \ ] _ X ` a W 5=667>88?9@:A;9<<B

'

'

´µ¶·¸¹º»¼½¹¾¿·ÀÁÂù¾¿¾Â¸ÃĹÃÅÃÄ Æ¿·Ç¿Ä¿È¶µ¹Ä¿Å¸É¹Â¸¶¸È¹Ç¿·Ê÷¹¾¿ÇµÃ ÅþƸ¹¶¿·Ä¿É¹Ç÷¹¶¿·¶ÁÉ˹̶ÃÍù¶µ¶Îà ȿÅö¹ÏÐйÑÒÓ¹ÔÃɸ·Ã¹Õ¸¶Ã·ÄÃÉà kl0)mn-)0o'o*(m./0)p)m*3 ÒÃÊ¿Å÷ÊÖ¹×ÃÄ¿·ÊÖ¹µ·µ¹ÄÃȹ¶µÃضµÃË qrmnn'(00n'()',*(01*,*( n*10)'s*t0+'./'.*m0l./u ÙÚÛÜÝÞßàáàâãâäåæäçèâãéàãçäåêàæéáãëäìíî (ms0v*.)m30wxyz{0tp3mnm1-) êàåèëïàìãìàëàãðìñòìäæéàóãôàåõàãöéæìè |*./0s*}-3-0*(nm)0t'(*. ëäì÷àñéãøùúûüúýþûÿ01ú0þ230û45äìäëèàì s*.0t'+,*r*0*~*(* âäåçàéï67ãñàìãëäåàéêãëäñàáéãäëàæ7ãñéãà÷àìí €'.-(-n01*,*(0mn-{0l./u (ms0n't'(/p10,'()'3m./u ÿ0þú809þ2309 û ù2 2þ230û38û30ûÿ01ú0þ387 1-}0s'./*.0*.*10nm(m.|*{ õàìíãñéæäáäìííàåàïàìãñéãôèàáàãèë5èå7 |*./0+'(-t*1*.0*.*1 à áàõæéà7ããêéìííàããäéãáàáèó 1*.s-./0|*(m'‚02*u äìíà5àãöéæìèãâäåíäåàïãëäëçèàâ )*.{0€'.n'(m0vpt'u 5 ä å à ìâéãéâèãáàæàìãöéæìè7ãçäáèëãàñàìõà (*)m0s*.0ƒv€ à á à â ã 5 äìñäâäïæéãâäáèåãçèæèïãçàíéãïäêéñè5àì „n*)01*,*(0n'(u   ! " #$" % & % $ $! ' ( ) % # å è ëà ê ãâàìííà7ãëäëçèàâãéçèãåèëàêãâàìííà )',-n{0l./(ms0+'+u %)%!(%+!,!-./01!23010415560!6768!930:3835/. æàìíàâã ,-1*0)-*(*0s'./*. * 8371;!<1/15!:30=60!23:.6!76291!/3083;!:60!/30/>;?!@60= ôä5ïàñäåàäãø58ò2 âàì0ó7ãàçèã467ã5äáà÷àåãàæàá $%&'()*+,-./ :.<168!:30=60!<.6@6!21;6AB!C>8>!:.62<.7!:.!/35>76A!-./01? 1'02*304 '(%!6;106!1/6086;6!(6=3760=?!6<1!DEF&FGB $%&'()*+,-./01'02*304

$%C'&C%"%!%À+(%


_de^f_dg v ^_`abc

0123 3h1ijk3limnokpqk1rikstpu

P01[212RSOV01XYR[QTOV1WXQ\OTQ10RQOM031WXQ\QRO405Y6

7‚y{89 x |ƒz{x |‡9 x z|7x z|8|wx9yx

 ! " #$ !!%#&$!# ! %"!#$! '# %##()

éñçåãßèêõñåîß-àäêïßçíàæßèêïáåãó íåíñßéêãðêõåáßäàß8åòêõïïçßäåãß9ïñë þêôåãß7àíàìêáßÞêáìàãóóàùßðåãó æêáêéæñåãßäåãßäñåßåãåçßæêáêéë ìñõêöß7êãñáñìßÞàéêùßÜíß+åéåäßèêïáåãó éêãóåôåèàßèêçàìåáß=üßæêáèêãßäåáà æñåããðåßðåãóßèêæêãñîãðåßõñóàíßäåã ðåãóßìêáõåçåáßçêõêãòàåãßèêçìåáàåã çêíïéæïçßæêéõêáïãìåçßäàßÛñáàåîù ìêãìåáåßàìñßéêíêòêîçåãßéêáêçåùßäåã ìêáîåäåæßçåñéßÜíåôàìößßÙáêèàäêã ìêíåîßéêãêáõàìçåãßèêõñåîßæïèìêáßðåãó éêãêéæêíçåãßèêõñåîßæêãìñãóåãßäà ÛñáàåîùßÿåèîåáßÜèèåäùßèêïáåãóßÜíåôàìö éêãðêáñçåãßæêãåãóçåæåãßìêáîåäåæßÜí èåãåëèàãàùúßñøåáãðåö *àãàßçïã:íàçßÛñáàåîßèêéåçàãßõêáçêéë +åéåäößþêôåãßàìñßéêãóåìåçåãù æàîåçãðåßéêãóàãóàãçåãßäàåßîàäñæßåìåñ *+Ü,âþþßåíß+åéåäùßäàçêãåíßäêãóåã ðåãóßìêôåèößÞêéåãëìêéåããðåßèêèåéå .àäêïß÷çåãàõåíàèéêúßàìñùßðåãó õåãóßéêãøåäàßçïã:íàçßèêçìåáàåãö ãåéåßèåéåáåãßÜõñßÛåççåáùßéêãóåìåë æêéõêáïãìåçßåäåßðåãóßéêãðêáñçåã õêáäñáåèàß56ßäêìàçùßéêéæêáíàîåìçåã Üíß+åéåäßéêãóåìåçåãùß-àäêïßàìñ éåìàößÛêõåóåàßìåãóóåæåãùßæåáåßæêãäñë çåãßçêæåäåßéåøåíåîßÞàéêßõåîôåß-àäêï åóåáßäàåßäàìåãóçåæßåìåñßäàõñãñî Üíß+åéåäßéêãóåòñãóëåòñãóçåãßïáóåã éêáêçåéßàåßæêáìåéåßçåíàßéêãòïõå çñãóßÜíß+åéåäßìêíåîßéêéëæïèìàãó àìñßåèíàßäåãßõåîôåßäàåßéêãóóàóàìßæåáñë çåáêãåßåçèàãðåßàìñöß*êíïéæïçëçêíïéë ðåãóßìåéæåçãðåßéêáñæåçåãßæåáñëæåáñ ñãìñçßéåçåãßîåìàßéñèñîößþàåßéêãóë æïìáêìßÜíß+åéåäßðåãóßèêäåãóßéêãðåãë æåáñßæáåøñáàìßàìñöß.àäêïßìêáèêõñìßìêíåî æïçßîåçßåèåèàßéåãñèàåßéêãóêòåéßäàåö äåãßøåãìñãóßìêãìåáåßÛñáàåîßðåãó àãäàçåèàçåãßõåîôåßçêõáñìåíåãßáê;àé äåãóßèêãåæåãöß*êìêáåãóåããðåßõêáë éêéàòñßçêòåéåãßèêáìåßìêíåîßéêãøåäà /åéñãùßÜíß+åéåäßéêãêóåèçåãùßäàå ìêáõñøñáßçåçñßäàßçåçàßÜíß+åéåäöß.àäêï ìêíåîßéêãäïáïãóßäàáàãðåßñãìñçßõêáìàãë õñãðàùß÷*åéàßéêãòàãìåàéñöú ìêáèêõñìßæêáìåéåßçåíàßäàíàîåìßäñå äåçßêçèìáêéöß÷Üãäåßìàäåçßéêíàîåìßåæå Üíß+åéåäßéêãêóåèçåãßäåíåé õåóàåãßäåáàßæêáåãóßæáïæåóåãäåßèêãóàì ìàäåçßéêãðêèåíö ðåãóßèêäåãóßõêáçïõåáßäàßéêäàåßèïèàåíö þåíåéßèêõñåîßôåôåãòåáåßðåãó ôåáìåôåãßÞàéêßæåäåßÜæáàíößÿêõêáåæå ðåãóßçåéàßíàîåìùßäåãßÜãäåßìàäåç ôåôåãòåáåßäêãóåãßÞàéêßàìñßõåîôå Ûàìñèëèàìñèßõêáàìåßäàßèêíñáñîßäñãàå äàíåçñçåãßíêôåìßÛçðæêùßÛêíåèåß01û234 éàãóóñßçêéñäàåãùßÞàéêßéêéæêáïíêî éêãóåíåéàßåæåßðåãóßçåéàßåíåéàößþà áê-ïíñèàßäàéñíåàßèêõåóåàßæêéõêáïãë HmO ìêí å éæêáíàîåìçåãßÜíß+åéåä äàãàßîåáàùßäêãóåãßÞàéêùßÜíß+åéåä çïæàãðåöß/åéñãùßéåøåíåîßàìñßàãóàã éåãåßèåñäåáåëèåñäåáåßèåðåùßìêéåãë ìåçåãßäåéåàßíêõàîßäåáàßäñåßìåîñã KHC@AHnDPDKcXaSbDXaDMXRXbD]dSWS^DRUY`Xd[SDVXcoX éêãîåßãéê ò å æ åæå éêãøêíåèçåãßåæåßðåãóßéêãðêõåõçåã éêéåèìàçåãßçêåèíàåãß-àäêïßìêáèêõñìö ìêéåãßèåðåùßóåäàèëóåäàèßìêìåãóóåßèåðå ðåãóßíåíñößßþàåßõêáèñéæåîßñãìñç bSXDXbXaXcDQWXY`DeXY`DRURXdXYDQW`XYDZ[V[c ðåãóßìåéæåççåããðßåóßéàóàêãáðñåæßåççêåßãäßåæíååáéß ñëæåáñ äàåßéêéïìïãóßïáóåãßæáåøñáàìßàìñöß÷*åéà Ùåäåß15ß7êàùßçïæàß-àäêïßàìñßéñãòñí ðåãóßäàæêáçïèå<ßÛêéïóåßÞñîåã éêéõåíåèßèêìàåæßçêéåìàåãöß0ìàéê2 ZUYZXWXDJ[WSXcl èêïáåãóßìêãìåáåßæêéêáàãìåîßÛñáàåî éêéõñçåßæïãèêíãðåßäåãßèåðåßéêãêë äàßèêõñåîßèàìñèßæáïáêóàéêùßäåáàßèàìñ éêéõêáçåìàßéêáêçåßèêéñåùúßçåìåãðåö çïéæåèöòïé4

wxyz{|}~x|€{‚x|ƒzx„|…„|†|‡

L MN MO P Q R S T Q U O VW U Q X Y O ZQ R [ Q Y \ Y R S O ]Q X Q \ ˆ‰Š‰‹Œ‰ŽŒ‹‘’Ž“”•–—“ š ™›”·™›™”§™¸™¯™›¶”±¡¢“ • ¡ ›¤”±™›œ™žš™›”™›”°¯™“

˜™š”—–›œ™ž”Ÿ ¡¢›”£™¡–›™ ¹ž›¥ž”• —™š–¡™”ºš™¡™”£–˜™“ ¡ ©”»›¸™¡¶””°–›™šž”£™Ÿ ¡¦ ž ¤™”š–¡£™žš”£™¥ ¥”¥ ™˜¦ ™”°™Ÿ ˜™š–›”¨™›™ž©ž›¤ °±°”š–š™˜”—–©™£ £™›”˜–›¤“ § ˜™šž”¨™›™ž©ž›¤”ª™š™© ª™š™©”»±§·”¼½³¾¶”°±°”Ÿ–¡“ ¤–©–™¯™›”ž”¡ —™¯”­ž“ «¨™ž›™¬”­ž™®™š”§™š Ÿ™¡™ ¯™¥ž©”—–›®žš™”Ÿ £šž”¥ ™˜”²˜ ™®™š”§™š Ÿ™¡™¶”È·™©™— ™£¯ž¡›®™”žš™›¤£™˜”°±°¦ ³”—ž©ž™¡”™¡ž”¡ —™¯”­ž™®™š¶ ˜–›¤¤–©–™¯™›¦”˜–›®žž£ ²™Ÿ ”«³´µ´¬”¥ž™›¤¶”§ ˜™šž ±–›™›¤£™˜™›”ž›ž”Ÿ–¡“ —–›–— £™›” ™›¤”®™›¤”ž“ ®™›¤”ž ¥ ›¤”±™¡š™ž”·–—¢“ ™¸™©”™¡ž”ž›¿¢¡—™¥ž”—™¥®™“ Ÿ ›¤£ ¥”˜©™¥šž£”™©™—”©–“ £¡™š”ž›ž”ž ¤™”—–›–¡ž—™ ¡™£™š”Ÿ™¯¸™”™£™›”™™”˜–“ —™¡ž”¿ž©©ž›¤”£™Ÿž›–š”²˜”³ ¥ ™˜”š–¡£™žš”˜¡¢®–£”ž”§™›“ ›®–¡™¯™›” ™›¤”¥ ™˜”ž”¡ “ ¨ž©ž™¡¦É”œ–©™¥”À ¡ ”§žÇ™¡™ —™¯”­ž™®™š”ž”À©”•–ž”»¥™¯“ °±°”À¢¯™›”§ ž¶”•–©™ž›”—–“ —¢¡”Á¦”¨–™›¦”•–©™¥™ ›–— £™›” ™›¤¦”˜–›®žž£ 456769 6 65 ™«³›Ã”ª¢ µ´ ¬ ”¥ž™›¤¶””Äž—”°±°”®™›¤ °±°”œ ¤™”—–—Ÿ™¸™”¥–œ —“ ¥ ™¯”—–›¤ž›š™ž”¡ —™¯ ©™¯”Ÿ–¡£™¥”™¡ž”¡ —™¯”­ž™“ !"# ­ž™®™š”§™š Ÿ™¡™¦”˜™™ ®™š¶ ž™›¤”—–›¤™—™šž • ™˜”žš ”žŸ–¡ž£™›”™¤™¡ $%&%'( •˜¡–ž©™™”¥Ÿ™–”¥ ¡›™—™”• ¡ ›¤”±™›“ £¢›š¡™£š¢¡”—–›™˜™š£™› ) *+*,$"-" ™žš™›”™š™›¤”£–”¡ —™¯”§ “ ˜¡¢®–£”™¡ž”™©¢£™¥ž”Ÿ™›š ™› (%* . -#/ .")0 œ˜™ šž”­ž™®™š¶”·ž ¤™”£–™“ ™›™”Ÿ™¸™¯™›” ›š £”°™Ÿ “ / 1* #% š ™ ›¤ ™›”£¢›š¡™£š¢¡”˜¡¢®–£ ˜™š–›””¨™ž›™¶”ÈĖš™˜ž”¥™™š 2 . "-"3 #-4 š – ¡ ¥ – Ÿ š” ›š £”—–›®–¡™¯“ ˜–›¤¤–©–™¯™›”­Å§”«­ž™“ /' ""-56 7 £™›” ™›¤”¥ ™˜”£–”§ ˜™šž ®™š”§™š Ÿ™¡™¬”¥ ™¯”šž™£ ­ž™®™š¶ ™™”ž”š–—˜™š¶”°–— ž™› 89:9; • ™ ™ š ” £ – ©  ™ ¡ ” ™ ¡ ž ” ¡  —™ ¯ ™š™¥”Ÿ™›š ™›”±¢©™”• — š¦ (-,<7<<=>? § ˜™šž”­ž™®™š”§™š Ÿ™¡™¦ °±°”Ÿ–¡¯™¥ž©”—–›¤™—™›“ • ¡ ›¤”š–¡›®™š™”šž™£”¥–›“ £™›”­Å§”˜™™”²™Ÿ ”¥ž™›¤¦É @ !"# ž¡ž¶”Å™”Ÿ–¡¥™—™”±©š”°™ž¥”±º £™š™”À¢¯™›¶ . #(%$ ' °™Ÿ ˜™š–›”¨™ž›™¦”°¯™ž“ ­ž™®™š”žš™›¤£™˜”ž ?* #"2 . "-" EFGHCI?@JK@DLHMNHG@ ¡ ž©”»›¸™¡”·™ ©™®¶”•–£žš™¡ ¨–™›”¥–£žš™¡”²™Ÿ ”˜ £ © ?BEHMDABOH>@DPDKQRSTSDOURVUWXYZXTXYDKQW[\TSD]KOK^_DRUY``UaUbXcDdUbSXRXYDA[\XZSDEXbSYX_DMSbXeXZDAXZ[VX>W?@XABCD _ D e X Y`DVUWaQdXTSDbS 3 #-4A". & # ˜ £ ©”³³¶½½”Æŧ¦”• ¡ ›¤ ³¼¶½½”Æŧ¶”Å™”©™›¤¥ ›¤”žŸ™“ fXaXYDJUSDHTXcXYDCQDghDEUbXY_DJUaXTXD]ijIk^lDKUcXbSWXYDKOKDVUWdXSZXYDbUY`XYDb[`XXYDdXT[TDT[X\DeXY`DRUaSVXZdXYDMS bXeXZDAXV[WXl ? #1 ."B-%" ™ › ” °¯ ™ ž ¡ ž © ” »› ¸™ ¡ ” ž š ™ › ¤ “ ¸™ ” £ – ” °™ › š ¢ ¡ ” °– œ ™ š ž ” •  —™ “ 5) ' 3C$CDE4 £™˜”˜–š ¤™¥”°±°”šž™£”œ™ ¯ š™¡™”ºš™¡™” ›š £”ž˜–¡ž£¥™¶ 2%. 7 ™¡ž”£–ž™—™›”§ ˜™šž”­ž™“ ­ž™®™š”Ÿ–¥–¡š™”• ¡ ›¤”™› š¶”°– ™›®™”©™›¤¥ ›¤ °¯™ž¡ž©”»›¸™¡¦”¥–©™›œ š›®™ @F". . )%'@ ®™ ž Ÿ™ ¸™”£–”°™›š¢¡”°–œ™£“ žŸ™¸™”£–”£™›š¢¡”°±°”ž #%"$ +*, ¥ ™ ™ › ” Ğ›¤¤ž”• —™š–¡™”ºš™¡™ À™£™¡š™” ›š £”—–›œ™©™›ž $"-"(%A". & #  ›š  £ ”—–›œ™©™›ž”˜–—–¡ž£“ ˜–—–¡ž£¥™™›”©™›œ š™›¶ ? #1 7 ¥™™›¶ ƙ£ž©”°–˜™©™”°–œ™£¥™™› À ¡ ”ŸžÇ™¡™”°±°”À¢¯™› Ğ›¤¤ž”• — š”¨™›¤ž¯ š ˆ‰Š‰‹Œ‰ŽŒ‹‘’Ž“”Äž—”š–£›ž¥ žš ”™—™›”ž¿¢š¢£¢˜ž¶”• ™¯”£žš™” œž £™›”£–˜™™”©–—Ÿ™¤™”˜ Ÿ©ž£” ›š £ G9HI § ž”•±”—–›œ–©™¥£™›¦”Ÿ–¡™“ •ž›™¤™”—–›®™š™£™›¦”˜ž¯™£“ §™™›”±–›¤£™œž™›”™›”±–›–¡™˜™› Ÿ–›¤£¢££™›”¾¶½½½”£™©ž¦”œ™ž”™—™›¦É —–›¤¯ž›™¡ž”˜–—™©¥ ™›¦É”œ–©™¥›®™¶ (-,J7<<=>? ¥™¡£™›”˜–—–¡ž£¥™™›”£– ™“ ›®™”—–—™›¤”—–—Ÿ™›š ”—–“ Ė£›¢©¢¤ž”«§±±Ä¬”¥ ™¯”—–©™£ £™› £™š™”¨–ž®”¥™™š”œ —˜™”˜–¡¥”ž”§±±Ä¦ ¨™¡„™›”»„ž„”Å¥£™›™¡¦”°–˜™©™ @K"$//."1 # ›®™¦”ž£–š™¯ ž”¥ ™¯”™™ ›®–ž™£™›”š–—˜™š” ›š £  œž”š–¡¯™™˜”™®™”š™¯™›”–“°Ä±¶ À©”į™—¡ž›¦”À™£˜ ¥¦”²™Ÿ ”«³´µ´µ §±±Ä”—–›™—Ÿ™¯£™›¦”–“°Ä±”®™›¤ ˜–›®–¡™¯™›” ™›¤”²˜”³”—ž“ °±°”™©™—”—–—–¡ž£¥™”—–“ ¨–¥£ž”¾¶½½½”£™©ž”žŸ–›¤£¢££™› ¼½³¾¬¶ Ÿž¥™”žŸ™Ç™”Ç™¡”¡–™–¡”Ÿ–¡™¡šž”™¥©ž¶ C-. $# ž™¡”™¡ž”• ¡ ›¤”£–”§ ˜™šž ¡–£™”®™›¤”žš™›¤£™˜¶”È•–¥™“ ¥™—Ÿž©”ž¿¢š¢Ç¢˜ž¦”š™£”™™”£–¡ ¥™£™› ¨–¥£ž”Ÿ–¤žš ¦”–“°Ä±”®™›¤”ž“ ­™©”ž›ž”ž˜–¡© £™›” ›š £”—–›Ç–¤™¯ $% ( *A". & #7 ©­ž ™ ® ™ š ¶ ¥ – ž £ ž š ” ˜ › ¶ ¥ š ™ ˜© – ¡ ” š – š ™ ˜” ž © ™ ¡ ™ › ¤ ¶ ” • – Ÿ ™ Ÿ ” ™ ™ ˜–—™©¥ ™›”ž–›šžš™¥¶”ȧ™›®™£”¥–£™©ž —™ ” © – —Ÿ™ ¤™ ” ˜– ›– ¤™ £” ¯ “ @A". & # ­ž ™ ®™ š ” ¥ – —˜™ š ” £™ Ÿ ¡ ¨– ž ® ” ƒ™ ® ¢ ™ ¡ ® ¦ ” ˜– › – © ž š ž ” š ž —” š – £ › ž ¥ ™ › š – › ™ ” ž ” ™ © ™ —” – “ °Ä±” ® ™ › ¤ ” Ÿ ž ¥ ™ —™›¿™™š”ž–›šžš™¥”ž›ž¶”¨ž¥™©›®™ £  —¦ ” £ ž š ™ ” š – › š  ” ¥ ™ © ž › ¤ ” —– —“ ."#%1 ( (% ™¡ž”¡ —™¯›®™”¥™™š”¯–›™£ Ÿ™›š ¶”°™—ž”—–›®–ž™£™› –“°Ä±”§±±Ä”—–›œ–©™¥£™›¦”™™”š œ ¯ ˜ š ¥¶”ÈÀ™ž¦”¥–Ÿ–›–¡›®™”šž™£”™™  ›š £”—–©™Ç™£”™©ž¡™›”™›™”£¢¡ ˜¥ž¶ ( #C//." žš™›¤£™˜”°±°¶Å™”Ÿ–¡¯™¥ž© š–—˜™š” ›š £”°±°¦É”£™š™ ©™˜ž¥™›”™©™—”–“°Ä±¶”•–¯ž›¤¤™¦”ǯž˜ ©™¡™›¤™›”¿¢š¢Ç¢˜ž”–“°Ä±”ž”—™¥®™¡™“ º›š £”˜–›¤™™™›”Ç™¡”¡–™–¡ £™Ÿ ¡”¥–š–©™¯”—–›¤–š™¯ ž ¨™›¤ž¯ š¶ŽÊËÌÍÎÏÐÐÑÒÓÔ ž”™©™—›®™”˜ ›”š–¡©ž› ›¤ž¶”È·™¡ž £™š¶”ƒ™¡™›¤™›”Ÿ £™›”£™¡–›™”š™£ š ¥–›ž¡ž”›™›šž”™£™›”£žš™”¥–¡™¯£™›”£– B ( #7 °±°”Ÿ–¡¯™¥ž©”—–›™›¤£™˜ ÒÍÐÔËÌÍÎÏЎÕÑÖ×ÐØ Á”©™˜ž¥™›”£žš™”Ÿž¥™”¥–Ÿ š£™›”–“°Ä± ¡ ¥™£¦”¥–Ÿ–›™¡›®™”©™¡™›¤™›”žš œ “ ž› ¥š¡ž©™¯¦É”š–¡™›¤›®™¶”ÊÖ˅Ø

4u vw xyz {z z | x } ~   €|  u 6‚| x LpqMPNOP01\YR[WRSYOrOsQUYtQR

78‹x9|Œx9 ||Žzx9|‡9 x9

äêéàßçêæêãìàãóåãßðåãóßíêõàîßõåàçù ۇˆÜÿÜ9Üùßވâÿ‡/ßßëßÞêçåëìêçà çåìåß*åæïíáêèß7ïøïçêáìïßÜ*ÿÙ æïíàèàùúßçåìåßÚçï çåõñáãðåßÿáàæìñ߈åãàßâãäåîßäåáà ÚçïßÙñøàß/ñóáïîïù߈åõñß013234ö *åèñõåóß+ñéåèßÙïíáêèß7ïøïë çïìåßåìåñßìêéæåì߈åãàßéåèàî ìêéæåìßäàãåèãðåßäàßÙïíáêèß7ïøïë ˆåãàßéêãóîàíåãóßèååìßäàáàãðå çêáìïßÜ*Ùß,àíàçßÜòîàáàíßÚçåôåìà äàèêéõñãðàçåãö äàãðåìåçåãßõêáèåíåî éêãðêõñìçåãù߈åãàßèñäåîßéñíåà /åéñãßäêéàçàåãùßäåíåéßôåçìñ çêáìïßéñíåàßìêáçñë äåíåéßèàäåãóßäàèàë äàçêìåîñàßõêáåäååããðåößÿåîçåã äêçåìßàãà߈åãàßåçåãßèêóêáåßäàõåôå åçößÙïíôåãßõêáæåë æíàãö߈åãàßèñäåîßéêãë íïçåèà߈åãàßèååìßàãàßøñóåßèñäåî çêßÙïíáêèß7ïøïçêáìïöß÷ÿêáçåìßñæåðå áåèßòåãìàçßàãàßéêãóë øåíåãàßèàäåãóßçêêë äàçêìåîñàßæêáèàèöß/åéñãùßèåìñåã çåéàßìåçßçêãåíßíêíåîöß*êõêáåäååã îàíåãóßèêøåçßêéæåì éæåìßäêãóåãßæñìñèë Ùïíáêèß7ïøïçêáìïßàãàßéåèàîßêãóë ðåãóßõêáèåãóçñìåãßèñäåîßäàìêë õñíåãßíåíñößÞêáòåìåì åãßõêáèåíåîö߈åãà óåãßéêãðêõñìçåãßçêõêáåäååã éñçåãößþàéåãåßäàåùßàìñßñãìñç èêøåçß16߉åãñåáà äàæñìñèßéêãêáàéå ðåãóßõêáèåãóçñìåãößþêãóåãßäåíàî çïãèñéèàßçåéàùúßçåìåãðåöß0èñáðå4 5ü1ýßîàãóóåßèååì îñçñéåãßìåîåãåã àãàùßéïøåãóßÿåãë 51ßîåáàßäàßìêéæåìßçîñë äñãóßàãàßéêãóîàë èñèößÛàäåãóßàãàßõêáë íåãóßõêóàìñßèåøåö íåãóèñãóßäàßÙïíáêè ÞêáåçîàáùßÙïíë 7ïøïçêáìïßæåäåß1 ôåãßàãàßõêáìñóåèßäà ‰åãñåáàß5ü1ýö ÿåóàåãßÙêáêãòåãåë ÷ˆåãàßõêáîåç åãößÛêøåçßàìñùßÙïíë ôåãßðåãóßäàçêãåí @J> åìåèßôåçìñß1ûßîåáà ñçßéêéàçàáçåã õñãóåßÙïíôåãßàãà 5|xu x|‘ ñãì æñìñèåãßèàäåãóö ìàäåçßéåèñçßìåãæå çêìêáåãóåãßåæåæñãößÛêíåéåßýü Ûêìêíåîãðåßçåéàßøñóåßéêéæêáë îåáàßçêáøåßõêáàçñìãðåßäàìñãóóñë ìàéõåãóçåãßñãìñçßèàäåãóß*ÚÙÙ ìñãóóñßìåçßéñãòñíù߈åãàßäàìêìåæë 0*ïäêßÚìàçßÙáï:êèàßÙïíáà4ößÛàäåãó çåãßþيöß÷Ûìåìñèßþيßñãìñç ðåãóßìêáåçîàáßàãàíåîßðåãóßéêãêãë åãóóïìå߈åãàßæåäåß53ß7åáêìßíåíñùú ìñçåãßãåèàõãðåßèêõåóåàßåãóóïìå

NY \ 2 X O P 0 1 T W R † Y O [ Y O s W Q 1 O M2 T U Y X ÙÚÛÜÝÜÞßÜàáßâãäàåßäàæåçèåßéêãäåë õêáõêäåùßðåàìñßéåìàãðåßèàèìêéßæàë

áåìßèêìêíåîßæàíïìãðåßìêáçñãòàßäà íïìßïìïéåìàèßÜàáõñèßý51ßðåãó íñåáßçïçæàìßåìåñßáñåãóßçêéñäà ìêáõåãóßäåáàßÿåãóçïçßçêßþêíîà æêèåôåìßèêçêéõåíàãðåßäåáàßìïàíêì æåäåßìåãóóåíß15ßÜæáàíßíåíñö çåáêãåßæàãìñßçïçæàìßéåòêìöß÷Ùàíïì âãèàäêãßìêáçñãòàãðåßæàãìñ æàéæàãåãßæêãêáõåãóåãßéêãàãóóåíë çïçæàìßàãàùßéêãñáñìßÞîêß7ñéõåà çåãßçïçæàìßèêøêãåçßñãìñçßæêáóàßçê 7àááïáùßìêáøåäàßçêìàçåßäñåßæàíïì ìïàíêìùßìêìåæàßçêìàçåßçêéõåíàùßæàãìñ õêáàèìàáåîåìßèêíåéåßûüßéêãàìßäà çïçæàìßèñäåîßìêáçñãòàößÙàãìñßàìñ íñåáßçïçæàìößÛêõåóåàßóåãìàãðåùßäñå éåòêìßäåãßìêìåæßìàäåçßõàèåßäàõñçå æáåéñóåáàßäàéàãìåßäñäñçßäàßçñáèà éêèçàßçåéàßèñäåîßéêãóêáåîçåã äàßçïçæàìùßèêéêãìåáåßæêèåôåì èêóåíåßñæåðåùßìêáéåèñçßøñóåßïíêî ìêáõåãóßäêãóåãßçêãäåíàßïìïéåìàèö æàíïìßæêéõåãìñßðåãóßõêáåäåßäà Ûåíåîßèåìñßäåáàßæáåéñóåáà äåíåéùúßäêéàçàåãßèêæêáìàßäàãðåìåë èêòåáåßìàäåçßèêãóåøåßéêéåìàçåã ìïéõïíßæàíïìßïìïéåìàèßèêîàãóóå çåãßÜàáßâãäàåö Ùêèåôåìßäêãóåãßæêãêáõåãóåã æàíïìßèêóêáåßéêãóåçîàáàßàèìàáåîåìë Üâßûüýßàìñßèêéñíåßåçåãßìêáõåãó ãðåßñãìñçßçêéõåíàßçêßçñáèàãðåù äåáàßþêíîàßçêßÿåãóåíïáêùßìêìåæà ìêìåæàßæàãìñßìêáçñãòàö çêéñäàåãßäàåíàîçåãßäåãßéêãäåáåì Üàáßâãäàåßéêãðåãóçåíßíåæïáåã äàßõåãäåáåßÿîïæåíö àìñùßìêìåæàßéêãóåçñßõåîôåßæáåéñë Ùàãìñßçïçæàìßåçîàáãðåßäàõêìñíë óåáàßéêéåãóßõêáåäåßìêáíåíñßíåéå çåãßäåãßæêáøåíåãåãßäàíåãøñìçåã äàßçïçæàìßäåãßìïéõïíßåñìïæàíïì èêçàìåáßìàóåßøåéßçêéñäàåãößÜàáßâãë ñãìñçßèêéêãìåáåßìàäåçßõàèåßõêáë äàåßèååìßàãàßøñóåßèêäåãóßéêãóóêíåá :ñãóèàßçåáêãåß÷óåãóóñåãúöß0õõò2 æêãðêíàäàçåãßåìåèßçåèñèßðåãó çïéæåèöòïé4


0123

­Ž¯°¹²³´¾œ¹¡­Ž³­¾¸š¹º³³¹¾Ÿ³°´³ 361 37

81 9 56761689

½ž Âż Ă&#x20AC; Ă Ă&#x201A; Ă&#x192; Ă&#x201E; ž Ă&#x2026;Ă&#x2020; Ă&#x201A; Ă&#x2021; Ă&#x201A; ž Ă&#x2026;Ă&#x201A; Ă&#x2021; Ă&#x2C6; Ă&#x2030; Ă&#x201A; Ă&#x192; ž Ă&#x160; Ă&#x20AC; Ă&#x2039;Ă&#x152; Ă&#x201A; Ă&#x2030; Ă&#x2C6; ž Ă?Ă&#x201A; Ă&#x2021; Ă&#x17D; Ă? ž Ă?Ă&#x2039;Ă&#x201A; Ă&#x192; !"#$% 8$7 ;'(%"$/7'7$%*3";* 3"8.,($7= +$*:$(,$3';*+*:$#/.3.3

&'("#)*%+("$#&'()$,$#,$# 8$#L$7$)$#= P$7*#@3'#$"3$#:$(,$ %'8$8* +'(9*#8$#,%*#,3' -./'($%")$# 0-1 2!"% D-'$)$$#"#"$3$#3$7" "#"9*,$)""7;$#,"/'#*(* 8$/$#,$#@%':"#,,$ 9"3$ /'("#)$,3./4!56$3$#7' "7;$#,")'#,$#+'(9$,$#<$ #$#/$)$3.7.)"+$%C$;$" +'(9$)"3'#$"3$#)$#/'#* #,$#+"%"/$%"8.#9$3$#:$(,$ /$%.3$#)"+"#,3$+/$%$(=F' 7'($:;'%$(<$#,%$$+"#" (*#$#:$(,$@7$*/*#3' ;$:$#7$3$#$#3';*+*:$# :"#,,$@%'3$8"/*#/'(7"# )"9*$8/$)$:$(,$L/M*=))+ 8$#,3$$# /$%.3$# /$%+" /.3.3$3";$+/'(7"#+$$# +$$#+"#,,"@3'8$#,3$$#;$ )$(":$(,$%';'8*7#<$L/'' +'(/$#+$*@E+',$%#<$= ;'(+$7;$:)"%$$+*7$+5% :$# 7$3$#$# +")$3$3$# (";*/'(3"8.#<$=&'#*(*#$# F$$+"#"@!"%/'("#)$,3./ '(9$)"@E*9$(-'/$8$?")$#, %'(*/$9*,$)"$8$7"C$;$" B.3*%7'#9$,$/$%.3$#3' +&' ()$,$#,$#!$8$7 P','(" 7'($:3'("+"#,)$("L/''=Â&#x;Â&#x;( ;*+*:$#/.3.3$,$(+'+$/ !"!# !"%/'("#)$,3./ !56@H3. 7'#9$)"L/',=))+/'(3"8.#<$= $7$#=-';*+*:$#<$#,+'( D1'#9$,$%+$;"8"+$%:$(,$ )"(")$(";'($%@)$,"#,%$/"@ [fi`bWZYWZ $WYrW pvu A"+.<.@L$;*2MNON4= [fi`bWZYWZZ $WYrWp9u

1'7$%*3"7"#,,* 3' "#"@3$7"9*,$;'(3..()"#$%" $<$7@7"#<$3@)$#;$G$#, Tcg`Wr`bli $WYrW88p9% +",$1'""#"@!"%/'("#)$,3./ )'#,$#/":$3/":$3+'(3$"+ 7'#9$)"B.3*%3$('#$7' WToifdeWjfa`b`d$WYrW8up % 7'#'7*3$#$)$#<$%')"3"+ 7'8$8*"Â&#x2021;"7 &'#,'#)$8"5#B8$%" 7"8"3";.;.+"#B8$%"<$#,C* z`eldeWb`rlWÂ&#x201E;`b $WYrW&up%% ,'9.8$3:$(,$/$)$;';' !$'($:2Â&#x2021;&5!4@E9'8$%#<$= 3*/%",#"B"3$#= zWUs`aWniolgfi $WYrW~%pvvv ($/$3.7.)"+$%=K$(,$C$ -ÂĽ.ÂŞ/§Š¤01¤. DF'8$"# )'#,$# Â&#x2021;&5! zWUs`aWj`arcde $WYrW9vpvvv ;$"($G"+7'($:@7"%$8#<$@ -'#$"3$# :$(,$ 7'# !56@3$7"9*,$;'(%"#'(," XfgciWniolgfi $WYrW8%pvvv 7'#,$8$7"3'#$"3$# )$(" 9'8$#,/*$%$@7'#*(*+#<$ )'#,$#&'7'("#+$:!$'($:  Wfi`Â&#x201E;Wjfilmlde $WYrW~vp%% L/M'=Â&#x;Â&#x;(7'#9$)"L/M(=Â&#x;Â&#x;( 7'(*/$3$# 3.#)"%"<$#, 2&'7)$4!56 3:*%*%#<$  Wfi`Â&#x201E;Wnfb`i $WYrW8 p%% /'(3"8.,($7= +")$3;"%$)"'8$33$#=P$ ?"(.&'('3.#.7"$#@!"#$%  WY` lmWÂ&#x201E;l}`c $WYrW8 pvvv -.7.)"+$%;$G$#,7' 7*#@;'%$($#3'#$"3$#:$( &'(+$#"$#@?$)$# 0(*%$#  WY` lmWafi`Â&#x201E; $WYrW8 puu ($:9*,$#$"3+"/"%)$("L/ ,$#<$;'8*7 ;"%$)"/(')"3%" 2.,"%+"32?*8.,4@)$#"#% Ă&#x2019;Ă&#x201C; [` `deWafi`Â&#x201E; $WYrW~ p%% ')=Â&#x;Â&#x;(@3"#")"9*$8%':$(,$ 7'#,"#,$+3.#%*7%";$:$# +$#%"+'(3$"+*#+*33'+'(%' Ă&#x201D;Ă&#x2022;Ă&#x2013;Ă&#x2014;Ă&#x2DC;Ă&#x2122;Ă&#x2014;Ă&#x161;Ă&#x203A;Ă&#x2DC;Ă&#x153;Ă?Ă&#x153;Ă&#x17E;Ă&#x;à åâĂ&#x;Ă&#x153;Ă&#x2019;Ă&#x;àãäüÌĂ&#x153;Ă&#x2DC;çèÊÊĂ&#x153;ĂŁĂ&#x;Ă&#x;ĂŞĂ&#x153;ÍÏíäüÎäâïĂ&#x;ĂĽĂ&#x153;ĂŤĂŹĂ&#x153;Ă&#x;Ă°Ă&#x;ĂĽĂŚĂ&#x153;Ă&#x2019;åùäíĂ&#x153;Ă&#x2018;üêåâüĂ&#x;êÏùüĂ&#x;Ă­Ă&#x153;Ă&#x201D;òùĂ&#x2018;ĂŞ [WqcmlÂ&#x201E;Wj`mlde $WYrW~~puu L/'*=))+/'(3"8.,($7=!' 7$3$#$#!56 +")$3:$#<$ )"$$# %'7;$3.=J/$;"8$ Ă&#x2018;Ă Ă&#x;ĂŚĂŹĂĽĂŚĂ&#x153;Ă&#x2018;üÍäãêâóĂ&#x153;Ă&#x2019;òùôĂ&#x153;Ă&#x;Ă´Ă&#x;Ă­Ă&#x153;èĂ?ĂľĂ&#x153;Ă&#x203A;ÜâÏíĂ&#x153;áÊøèÚĂ&#x153;Ă&#x17E;Ă&#x;àåâĂ&#x;Ă&#x153;ĂłĂ&#x;ĂĽĂŚĂ&#x153;àåüóåâäÜĂ&#x;ĂŹĂ&#x153;ĂşĂ&#x2019;Ă&#x2013;Ă&#x161;Ă&#x153;ĂŹĂĽĂŹĂ&#x153;ÍÏÜåâïĂ&#x;ĂłĂ&#x;Ă&#x153;ÝÏêäùâ Xoa`m $WYrW%p8% 7"3"$#/*8$)'#,$#C$;$" *#+*3G$(,$!56 %'7$+$@ )"+'7*3$#3'8$#,3$$#$+$* ßåâêåïüùíùÌÏĂ&#x153;ĂŞĂŹĂĽĂŚĂŚĂŹĂ˝Ă&#x153;êåâàĂ&#x;ãäïĂ&#x153;Ă&#x;ĂŻĂŁĂĄĂŁĂ&#x153;ÏüêåâüåêĂ&#x153;ĂłĂ&#x;ĂĽĂŚĂ&#x153;àåàßäĂ&#x;ĂŞĂ&#x153;ÜåüÌÌäüĂ&#x;ĂĽĂłĂ&#x;Ă&#x153;ßÏãĂ&#x;Ă&#x153;Ă­Ă&#x;üÌãäüÌĂ&#x153;ßåâßĂ&#x;ĂŚĂŹ Â&#x2020;og $WYrW%p u ($G"+:"9$*<$#,3"#")"9*$8 #$7*#9*,$/'#)$+$#,+'(* 3'#$"3$# +")$3G$9$(@%' ĂŻĂĄĂ&#x153;Ă ĂĄĂŤĂŹĂ&#x;Ă&#x153;ãùãÏĂ&#x;Ă­Ăš _canfiW$Wzlbrfildk`ejorWzZR L/M((";*)$(":$(,$%':$(" +$7$G"%$+$G$#= 7*$/":$3$3$#%','($;'( yes`| %';'8*7#<$L/MÂ&#x;(";*/'( DF'+"$/:$("+"7 /'7$# +"#)$3@E"7;*:#<$=3ÂŚ4¤5

Þ³ ÿ¯ ° ³ ¾ 0 ¹ ¡ ¯ ° ¹ ¯ ¡ ¾ 1 ¯ ° ´ ³ 2 ³ ¾  3 ¸4 6789:;9<:<=77>7?@6A?B7:

&'(%.$ 8$#/'('3.#.7"$#<$#,3.7 /8'3%7'7;*$+/'7'("#+$: )$#"#%+$#%"+'(3$"+)").(.#, *#+*37'8$:"(3$#3';"9$3$# <$#,;'(%"#'(,")'#,$#3' ;"9$3$#8$"#=!'/*+">*;'( #*(?$#35#).#'%"$@&'((< A$(9"<.@;'(/'#)$/$+@%'8$7$ "#"/'7;*$+$#3';"9$3$#B"% 3$8@3';"9$3$#7.#'+'(@7$* /*#3';"9$3$#<$#,7'#<'# +*:%'3+.((""8)"8$3*3$#%' C$($+'(/"%$:= D-$('#$#<$/'#+"#,*# +*37'7;*$+"#+',("+$%3';" 9$3$#3';"9$3$#+'(%';*+$,$( 7$7/*7'#).(.#,%+$;"8"+$% )$#/'(+*7;*:$#3'*$#,$# %'(+$/'7'($+$$#'3.#.7")" +"#,3$+7$%<$($3$+@E*9$(#<$ %$$+9*7/$/'(%1$C(.'C. _`a_Ă&#x203A;bcĂ&#x2022;Ă&#x2DC;ĂşĂ&#x161;Ă&#x203A;Ă&#x153;Ă&#x17E;Ă&#x161;Ă&#x2018;Ă&#x2019;ĂşĂ&#x2018;Ă&#x203A;Ă&#x2DC;Ă&#x201C;` #.7"C&.8"C"'%B..(F*%+$"# Ă&#x2019;Ă&#x2014;Ă&#x2019;Ă&#x201C;Ă&#x203A;Ă&#x2DC;Ă&#x2018;Ă&#x203A;^Ă&#x2013;Ă&#x2022;Ă&#x153;Ă?Ă&#x153;Ă&#x2019;ĂĄĂ ĂŹĂĽĂ&#x;âĂ&#x153;dĂ&#x;ÎâùåÎùüùàÏÎĂ&#x153;Ă&#x201D;ùíÏÎÏåãĂ&#x153;ĂŤĂŹĂ&#x153;^Ă&#x;ííâùùàĂ&#x153;Ă&#x2019;òåâĂ&#x;Ă&#x201C;ĂŞĂ&#x161;Ă&#x2018;Ăą^Ă&#x2014;Ă&#x2DC;Ă&#x153; ĂĽ Ă&#x153; cĂą ĂŞĂĄĂ­Ă&#x153;eùÌóĂ&#x;ĂŻĂ&#x;âêĂ&#x;Ă˝ $;8'>(.G+:G"+:HI*"+<"# Ă&#x161;Ă&#x;ßäĂ&#x153;føgbghĂš H$%+J%"$)"K.+'8F:'($+.# %'3+.((""85#).#'%"$=DJ,$( /'8./.(<$#,7'8$3*3$# (.'C.#.7"C&.8"C<$#)!'Â&#x2C6;'8 1*%+"3$@L$;*2MNON4= 5$7'#9'8$%3$#@%'8$7$ ;"%$Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201C;Â&#x2039;Â&#x152;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x2019;CÂ?/'(8*;$*($# #<$@3$('#$*7*7#<$#' ./7'#+!"Â&#x2C6;"%".# HFQJ&@ "#"?58';":;$#<$37'(* 3';"9$3$#@<$#, 7'#9$)" ,$($#',$($ 8$"# :$#<$ J#"%Q:.G):*(<@7'#<$+$ 7*%3$#3';"9$3$#7.#'+'(@ %.8*%"*+$7$"#+',($%"3$# 7'#,,*#$3$# 3.7/.#'# 3$#@7'#%"#'(,"3$#3';"9$ %'7'#+$($ -'7'#+'("$# 3';"9$3$# <$#, $)$ %$$+ %*3* ;*#,$$+$* #"8$"+* 3$# 7'(*/$3$# :$8<$#, 3$(%$9$=-';'(:$%"8$#5# /'#+"#,=D-$('#$ %';*$: -'*$#,$#7'7;*$+3';" "#"@E3$+$#<$= 9$3$#B"%3$8@)$#0#"+'P$ F$$+"#"@5#).#'%"$%*)$: ).#'%"$"#"7'7;*$+#' #',$($+")$3;"%$+'(*%7' +".#HC.#.7"C$#) F.C"$8 7'#'($/3$#;$*($#3';"9$ ,$($#',$($8$"#9*,$"#,"# #,$#)$83$# %*7;'()$<$ Q.77"%".# B.(J%"$$#) 3$#7$3(.)$#7.#'+'(*# ;'8$9$(7'#,"#+',($%"3$# $8$7 %$9$=K$(*%7'7;'( &$%"B"C20P HFQJ&4%*)$: +*37'#9$,$%+$;"8"+$%/'(' 3';"9$3$#@E/$/$(#<$= )$<$3$#%*7;'(%*7;'()$ 3.#.7"$#=&'7'("#+$:7'#' F'7'#+$($!"('C+.(1$C <$<$#,8$"#@E*9$(#<$=3ÂŚ4¤5 7'#<'#+*:%'3+.((""8= 1'#*(*+#<$@/'7'("# ($/3$#;';'($/$3.7/.#'#@ +$: 7'8$8*"B.(*7B.(*7 $#+$($8$"##"8$"+*3$(@$(*% %+($+',"%@%*)$: 7$7/* 7.)$8$%"#,@3';"9$3$#7$ 7'#,"#+',($%"3$#"#%+$#%" 3(./*)'#%"$8@)$#%+$;"8"%$%" "#%+$#%"+'(3$"+*#+*37'# :$(,$7'8$8*"Â&#x2021;"7 &'#,'# C"/+$3$#3';"9$3$#;'(%$7$ )$8"5#B8$%"= <$#,9*,$7'#,,'($33$# D5#).#'%"$7'(*/$3$#

DEFGHFIJKGLF MFNFGOPQRFSPDLTUFO

!*. !$":$+%*1.+.(9*,$7'#<' /$;("3$#.+.7.+"B@Â&#x2021;.<.+$ 7$+3$#B"+*(%$B'+<<$3#")*$8 JÂ&#x2C6;$#Â&#x2030;$)$#!$":$+%*Â&#x160;'#"$@ FLF$"(;$,/$)$3'#)$($$# 7'7;'("3$#/'#<',$($#/$ B'#.7'#$8#<$Â&#x160;'#"$=!'#,$# )$%"%""#+'(".(/(.)*3+'(;$ ;'(;$,$"B"+*(+'(;$(*+'(7$ (*#<$=F$+* )"$#+$($#<$ %*3B"+*(%$B'+<@Â&#x160;'#"$"#" $)$8$:/'7$%$#,$#)*$8FLF 7'#,$8$7"3'#$"3$#:$(,$ Â&#x2039;Â&#x152;Â?Â&#x17D;Â&#x2039;Â?Â?<$#,)"8'#,3$/")' L/'@N9*+$= #,$#Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x2019;Â?Â?Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201C;Â&#x2019;Â?Â?Â&#x152;Â&#x2DC;Â&#x2122;Â&#x152;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x201C;Â&#x161;Â?Â&#x203A; D-'#$"3$#:$(,$"#"%$ &$)$JÂ&#x2C6;$#Â&#x2030;$@B"+*(+$7 #,$+3'C"83$('#$3$7""#,"# ;$:$#"#")"%'7$+3$#/$)$ 7'7;'("3$# <$#, +'(;$"3 +"/'>)$#Â&#x153;'8.Â&#x2030;@<$3#"%'/$ 3'/$)$ 3.#%*7'#@E 3$+$ %$#,Â&#x2039;Â&#x152;Â?Â&#x17D;Â&#x2039;Â?Â?*#+*3/'#,'7*)" Q:"'BHV'C*+"Â&#x2C6;'WBB"C'(&Â&#x2021; )$#/'#*7/$,)'/$#=Â&#x2021;'# J%+($5#+'(#$+".#$8!$":$+%* +*#<$8$#,3$:"#"3"$#7' F$8'%W/'($+".#@F*/$(#. 8'#,3$/"B"+*(Â&#x2014;Â&#x2039;Â?Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x17E;Â?<$#,$)$ !9$%7"#= )"3'#)$($$#"+*= F$7$ :$8#<$ )'#,$# Â&#x2021;'#+*%$9$@('Â&#x2C6;"%""#";'( JÂ&#x2C6;$#Â&#x2030;$@B"+*(3'$7$#$#Â&#x2039;Â&#x152;Â?X )$7/$3/$)$3'#$"3$#:$(,$ Â&#x17D;Â&#x2039;Â?Â?"#"+'(8'+$3/$)$3')*$ +'(:$)$/1&Â&#x153; $#)$8$#Â&#x2021;. +'7/$+)*)*3)";$,"$#)' <.+$+'(%';*+@<$3#")"3"%$($# /$#)'#,$#Â?Â?Â&#x161;Â&#x2DC;Â&#x201C;Â?Â?Â&#x161;YÂ?Â&#x2014;Â&#x2019;Â&#x2039;Â&#x201C;Â&#x17D;Â&#x2019;Â&#x2022;Â&#x201C; L/Â&#x;9*+$@%':"#,,$P'GÂ&#x2021;.<. YÂ&#x152;Â&#x201C;ÂĄÂ?ZÂ?Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x2019;Â&#x2DC;Â&#x2014;Â&#x152;Â&#x161;Â&#x2DC;Â&#x2DC;Â&#x2019;Â?Â?Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2122;Â?Â?Â&#x161;Â?Â&#x201D;Â&#x2019;Â?Â&#x2022;Â&#x152;Â&#x2018;X +$JÂ&#x2C6;$#Â&#x2030;$)"+$G$(3$#$#+$($ Â&#x152;Â&#x201C;Â&#x2019;Â?Â?<$#,)"8'#,3$/")'#,$# L/MNN9*+$%$7/$"L/M Â&#x;9*+$ Â&#x2122;Â?Â&#x152;[Â&#x2019;Â?Â?Â&#x2014;Â&#x2019;Â&#x2039;Â&#x201C;Â?Â&#x17D;Â&#x2019;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x201C;Â&#x203A; Â&#x161;Â&#x2DC;Â?Â&#x201C;ÂĄÂ&#x2019;Â?Â?Â&#x161;Â&#x2039;Â&#x2122;Â?¢$3$(+$= Â&#x2021;")$3:$#<$"+* *#+*3 F'8$"#JÂ&#x2C6;$#Â&#x2030;$<$#,3"#" 7'#*#9$#,3'#<$7$#$#@Â&#x160;' %*)$:/$3$")*$8FLF$"(;$,@ #"$3"#")";*$+)'#,$#+'7/$+ Â&#x2021;.<.<$J%+($1.+.(7'#, )*)*3<$#,8';":+';$8)' *7*73$#*#+*37'#<'7$+ #,$#)'%$"#<$#,8';":'8' 3$#)*$8FLF$"(;$,/$)$ ,$#=F$$+3"#":$(,$Â&#x160;'#"$ %'7*$7.;"8Â&#x2021;.<.+$<$#, )"9*$87*8$")$(":$(,$L/MÂ&#x;+ %$7/$"3"#";'8*7 )"8'#,3$/" 9*+$%$7/$"L/M* 9*+$*#+*3 Â&#x2039;Â&#x152;Â?Â&#x17D;Â&#x2039;Â?Â&#x203A;Â?DÂ&#x2021;$:*#"#"$3$#%' Â&#x161;Â&#x2DC;Â?Â&#x201C;ÂĄÂ&#x2019;Â?Â?Â&#x161;Â&#x2039;Â&#x2122;Â?¢$3$(+$= 7*$#<$/$3$"Â&#x2039;Â&#x152;Â?Â&#x17D;Â&#x2039;Â?Â&#x203A;Â?&$8"#, &'#<'7/*(#$$#B"+*(Â&#x2014;Â&#x2039;Â?Â&#x2019;X 8$7$J,*%+*%$+$*F'/+'7;'( Â&#x201C;Â&#x17E;Â?/$)$)*.JÂ&#x2C6;$#Â&#x2030;$Â&#x160;'#"$@ %'7*$#<$%*)$:/$3$")*$8 $,$3#<$%';$,$"9$G$;$#%' FLFÂ&#x2039;Â&#x152;Â?Â&#x17D;Â&#x2039;Â?@E+',$%&('%")'# 7$3"#3'+$+#<$/'(%$"#,$# !"('3+*(&Â&#x2021;Â&#x2021;.<.+$J%+($1. /$)$%',7'#8.G1&Â&#x153;=&' +.(@¢.:##<!$(7$G$#@L$;* %$"#,7'('3$@F*Â&#x2030;*3"H(+",$ 2MNON4= )$#Q:'Â&#x2C6;(.8'+F/"#%*)$: £¤¼Œ¤¤§¨§Š§ª )";'3$8")'#,$#B"+*(Â&#x2014;Â&#x2039;Â?Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x17E; Â&#x2021;$33'+"#,,$8$#@&Â&#x2021;J%+($ Â&#x2039;Â&#x152;Â?Â&#x17D;Â&#x2039;Â?Â?)$#('7 J?F=3\§]5

RSTRUVWXYZ[\]W^W_`abcde jfW}f}`ildeWbobl`gp 5\jci`dW_`abcdeW]tuvv afgcdhcij`dWj`afi`Wklelm`g 5fg`gclWjodfjmlÂ&#x20AC;lm`bWkc`gWÂ&#x2026;l^ s`deWhoar`hmWkfde`dWg`s`i mfin`icWklWZdkodfbl`pWqfi`dej`m Â&#x192;lWk`dW`rglj`blW_a`imWÂ `afi` US{7zW aaWyuVu8Wldhl| rfde`n`klWaoafdWs`deWklnfil ~pvWmfin`icWk`dWwlmciWÂ&#x201A;snilkWUÂ&#x192; afd}`klj`dds`Wack`Â&#x201E;Wkln` ` d`a`W]tuvvWldlVWbfjlg`bWm`ar`j s`deW`k`WklWk`g`ads`VWafd^ jfa`d`Wb`}`Wkfde`dWÂ&#x201E;`blg bfrfimlWklelm`gWbldegfWgfdbWifwgfx }`klj`dW_`abcdeW]tuvvWb`g`Â&#x201E; rfde`anlg`dWe`an`iWbfh`i` yz_{Y|Wkfde`dWjfm`}`a`dW~vqp b`mcWj`afi`Ws`deWk`r`mWafa^ riowfblod`gV6W}fg`bds`p ]tuvvWafalgljlWjodfjmlÂ&#x20AC;lm`b nfilj`dWrfde`g`a`dWnfinfk`Wn`el Â&#x201A;`klW_cis`WafdsfncmWnfin`e`l ldoÂ&#x20AC;`mlwWkfde`dW_a`imWÂ `afi` rfdeecd`ds`Wk`g`aWnfin`elWÂ&#x201E;`blg jfcdeecg`dWwlmciW`dk`g`dW]tuvv ~pvpW_fg`ldWlmcVWj`afi`Wklelm`g jif`blWwomoWbfh`i`Wnfib`a``dV6 k`g`aW_`abcdeW_a`imWokfV nfie`s`Wz_{YWldlW}ce`Wklnfj`gl c}`iWÂ&#x201A;`klW_cis`VW_`abcdeWzlel^ bfrfimlWÂ if`mlÂ&#x20AC;fW_Â&#x201E;omVW{`dkbh`rfV jfa`arc`dWafde`anlgWe`an`i m`gWZa`eldeWqiokchmW_rfhl`glbm {leÂ&#x201E;mWXi`hfVW`m`cWUhmlodWÂ&#x192;ifffp kfde`dWwlmciWÂ&#x201A;snilkWUÂ&#x192;W`m`c k`ilW_`abcdeW7gfhmiodlhbWZdko^ Xfij`lmWÂ&#x201E;`ie`W_`abcdeW]tuvv kln`dkfiogWYrVuW}cm`p rfde`anlg`dWe`an`iWkfde`d dfbl`VWY`ncWy89 9|p ]tuvvW}ce`Wklgfdej`rlWkfde`d _`abcdeW]tuvvWklgfdej`rl i`d`WbcrfiWhfr`mp X`jWÂ&#x201E;`ds`WlmcVWj`afi`W`ds`i wcdeblWUcmo_Â&#x201E;`ifWs`deWafacde^ blbmfaWb`mc^gfdb`WuzW_`abcde ldlW}ce`WafalgljlWwlmciWjodfjbl jldj`dWrfdeecd`ds`Wnfin`elWwomo 9WaaWw 8p Wy~z uz|Wkfde`d }`ilde`dWkc`gWÂ&#x2026;l^Â&#x192;lpWÂ&#x2020;fa`arc`d bfh`i`Wg`debcdepW_fÂ&#x201E;ldee`VWwomo jfa`arc`dW}frifmWwomoWk`d ]tuvvWcdmcjWafde`jbfbWldmfi^ mfibfncmWnlb`Wkl`jbfbWklWnfin`e`l ifj`aWÂ&#x20AC;lkfopWÂ&#x2020;`afi`Wk`r`m dfmWafacdejldj`dWrfdeecd` rfi`dej`mVWmfia`bcjWba`imrÂ&#x201E;odf afifj`aWÂ&#x20AC;lkfoW8v vrWwcggWÂ&#x201A;z nfijc`glm`bWuzpWyÂ&#x20AC;la| cdmcjWnfin`elWwomoWbfh`i`Wldbm`d `m`cWm`ngfmp


 

!"#$%&'(")$*&'$+ '*"*") 0123

341563859 15 

,-./012345362789:;<:< D;C:E<G:8?K<H:<8IKAD:;< <H:<8C:IB<8:>:B8C@:DNXXF NKAEB8?;NKA@:>;=:<F8g:<G:=8XA7 JKE:C<G:F :<:=8>;?:=8@:ABC8D:@:EF89:;7 DKEKDN:A8?:<8DK<:<H=:N _9:;<:<8;<;8PXPX=8B<>B=8I:G; :<H8>B:8G:<H8PKD:C8=K>;=:8DK7 fB?:@8IB7 <:<8G:<H8I:;=8JBC>AB8IKAC;L:> C:DI;E8IKE:J:A8IK<>B=F DBE:;8BC;:8h8>:@B<8C:DN:; E;@:>8:<:=8E:=;7E:=;<G:8D:;< =:<8¿:D:<<G: DK<?;?;=M8DKA:<HC:<H8:<:= 9:;<:<8IKAI:@:<8LE:<KE I:E;>:8i8>:@B<M8C:<H:>8:D:< IX<K=:F E:H;8XA:<H8>B: B<>B=8=AK:>;L8?:<8:NAKC;:>;LF :D:<8B<>B=8:<:=7:<:=F8g:@7 ?:<8XA:<H8>B:8>;?:=8NKAEB kN:=:@8k<?:8>KAD:CB= DKDI:>:C;8NKA7 ;IB8G:<H8PKD:C8=K>;=:8DKE;@:> D:;<:<8:<:=F8_O;7 O:;<8LE:<KE8G:<H8DBA:@8?:< =:<8J;=:8=X>XA8I;C:8?;PBP;8?K7 =@:j:>;AMb8BP:N<G:F DB?:@8?;?:N:>8M8I;C:8?;CBE:N 9:;<:<8?:A;8I:@:<8=:;< H:?;C8P;E;=8k<?:8EKI;@8CB=: >:8@:ABC8DK<G:7 DK<J:?;8:<K=:8D:;<:<8:<:= LE:<KEM8E:<JB>8O:AXE;<:M8DKD:<H D:<J:>8NX@X<Å8k>:BM8k<?: ?:A;M8=:E:BNB< G:<H8EBPB8?:<8DK<?;?;=F C:<H:>8I:<HBC8B<>B=8DKA:<H7 :=:<8N:<;=8=K>;=:8DK<?:N:>; :<:=8NKAKDNB:< OAK:C;8D:;<:<8:<:=8IK7 C:<H8NAK=KDI:<H:<8DX>XA;= J:HX:<8P;E;=8k<?:8EKI;@8CB=: =;>:8IKA;8D:;<:< ABN:8QRSTURRVW=:;<8LE:<KE8?K<H:< :<:=F89;C:E<G:8?K<H:<8DK7 D:;<8IX<K=:8=K>;DI:<H8H:7 DXI;E7DXI;E:<M IKA:H:D8>KD:M8DK<H:J:A=:< A:<H=:;8PKA;>:8G:<H8:?:8CKNKA>; IB<H8?K<H:<8>KD:<7>KD:<<G: =KDB<H=;<:<8H:7 :<:=8IKE:J:A8DK<HK<:E;8E;<H7 G:8D:;<8?;:8JBH: NKA=KDI:<H:<8?:A;8BE:>8@;<H7 D:;<8IXE:Å =B<H:<M8DBE:;8?:A;8>KD:8I;7 H:8DK<J:?;8=BNB8G:<H8;<?:@F 9K<BAB>8k<<:M8CKIK>BE<G: :=:<8EKI;@8LKD;<;< <:>:<HM8D:=:<:<M8NAXLKC;M k>:B8NAXCKC8C:<H8;<?B=8:G:D XA:<H8>B:8>;?:=8NKAEB8>KAE:EB ?;I:<?;<H8:<:= N:=:;:<M8:IJ:?M8:<H=:8@;<HH: IKA>KEBA8@;<HH:8DK<K>:C8?:< >:=B>F8_O:E:B8:?:8:<:=8G:<H E:=;7E:=;F8fKI:E;=7 CB=:8E:A;7E:A;8:>:B8D:<J:> <G:M8 =:E:BNB< IKAD:;<8YZ[[\]^ DK<J:?;8:<:=8:G:DF _`;EK<H=:N;8LX>X8QT]YWUaWQT]Y _lXPX=8CK=:E;8B<>B=8DK7 NX@X<M8;>B8IB=:<8=:AK<:8?;: :<:=8E:=;7E:=;8D:;< ?:<8NXE:8G:<H8DKDIB:>8:<:=7 <:DI:@8:>:B8DK<H:C:@8=K7 E:=;7E:=;M8DKE:;<=:<8=:AK<:8;: IX<K=:M8DB<H=;< :<:=8DB?:@8DKDNA:=>;==:< N;<>:A:<8:<:=M8DK?;:8G:<H8:?: DKD:<H8NKAEB8B<>B=8DK<;<H7 NKAE:=B:<8?;: CK>;:N8=AK:C;8IKAC:D:8=KEB:AH: ?;8?:E:D8IB=B8N;<>:A8;<;8?:N:> =:>=:<8=XXA?;<:C;8DX>XA;=<G:F N:?:8IX<K=: :>:BNB<8C:@:I:>Mb8BJ:A8O:7 ?;8EKN:C8?:<8?;8>KDNKE=:<8E:H; 9:A;8=;>:8DKE;@:>8@:E8;>B8EKI;@ ;>B8JBH: AXE;<:8c:><:<;<HC;@M8NKD;E;= =K8?:E:D8IB=BMb8BP:N<G:F N:?:8=KH;:>:<8L;C;=8G:<H8I;C: J:B@8EK7 dXeKEG8d:DIM8fK<;<8E:EBF 3mnomn2pqrmsmtq DKDIB:>8DKAK=:8EKI;@8=B:> I;@8=K7 9K<BAB><G:M8D:;<:<8K?B7 9K<BAB>8k<<:8fBA>;8kA;:7 ?:<8EKI;@8CK;DI:<HF8gB=:<7 A:CMb8JK7 =:>;L8?:A;8I:@:<8=:;<8LE:<KE8?:< <;M8NC;=XEXH8:<:=8?:<8=KEB:AH: <G:8E:<HCB<H8DK<HX>:=7<HX7 E : C IBC:8EKDIB>M8DKE:>;@8=XXA7 ?:A;8O;?C8fNXA>8uX<?X=8v<?:@M >:==:<8=KH;:>:<8;>B8CKI:H:; k<<:F ?;<:C;8D:>:7>:<H:<8:<:=M w:=:A>:M8N;E;@:<8D:;<:<8:<:= D:;<:<8=@:C8:<:=8E:=;7E:=;Mb Ás°mÄ

ÆÇÈÉÊËÌÍÎÌËÊÍÏËÉÌËÌÍÐÑÒÊËÓÉÔ æ&"$~*‚(çz$*&"$æ&"'$èy&' y

,-./01234536278OKA:J;<:< ,-./012345362789:;<:<8DK7 DK<H:C:@8=AK:>;e;>:C8:<:=F89:7 IB>F D:<H8CB?:@ ABN:=:<8I:H;:<8NK<>;<H8?:A; =:<G:8f:<?A:8C:N::<G:8DK7 _k<:=8C:G:8?B:7?B:<G: I>:K=A8I::C@;<:H<88EL:E:H<;MK8EI8:DK =:<8CKD:=;< D:C:8=:<:=7=:<:=M8=:AK<:8IKA7 D;E;@=:<8D:;<:<8G:<H8CKCB:; NKAKDNB:<M8BC;:8»8>:@B<8?:< =AK:>;LF8`;8>:<H:<@8O: E;<: D:;<8:?:E:@8_=KAJ:b8I:H;8DKAK=:F ?K<H:<8BC;:8:<:=M8CK@;<HH: hMÖ8>:@B<F89:=:<G:8D:;<:< c:><:<;<HC;@8ª»é«M8CKAEKXDI k<:=8DKDNKAHB<:=:<8D:;<:< D:;<:<8JBH:8I;C:8DK<J:?;8C:A:<: =:=:=<G:8G:<H8D:C;@8I:HBC LE:<KE8DK<J:?;8CKIB:@8=AK::CA8;=:;< B<>B=8IKAD:;<M8IKE:J:AM8?:<8DK7 IKE:J:AF I;C:8?;IKA;=:<8N:?:8:?;=<G:M H8IKAIK?:F <GBIBA=:<8;D:J;<:C;<G:F _9:;<:<8G:<H8DKD;E;=;8B<7 ;<;8JBH:8PB=BN8DK<H@KD:>Mb G:<gK E8?;8>:@B<8ê¼h¼M 9:;<:<8?:<8IKAD:;<8DKAB7 CBA8K?B=:>;L8G:<H8N:E;<H8CKA;<H BP:N8;IB8?:A;8dXB;C:8kD:IKE K>KE:@A:8j: DK<:D:>=:<8NK<?;?;=:< N:=:<8IK<>B=8?:<8C:A:<:8=XDB7 C:G:8IKE;=:<8B<>B=8:<:=Mb8B<H7 uA:DKC>@;8?:<8dK>;P;:8k<<K C?; 8JBABC:<8K=X<XD;8D:<:JKDK< <;=:C;8:<>:A:8XA:<H>B:8?K<H:< =:N8f:<?A:8=KN:?:8ØÙÚUZÛWÜRÝÞßà uA:D:>G:8;<;F ©M8O:AXE;<:8:>:B8:=A:I :<:=F89KE:EB;8IKAD:;<M8>KAP;N>: c:IB8ªhÖáÖ«F 9K<BAB><G:M8D:;<:<8?:A; ãkw ?; N: >8IK=KAJ: DXDK<>BD8=KIKAC:D::<8G:<H g:<G:=8XA:<H>B:8G:<H I:@:<8=:;<8LE:<KE8EKI;@8:D:<8=K7 <HH;E8¨:<:M8CKDN: 8?;8NBC:> IKA=B:E;>:C8CKA>:8DXDK<>BD DKA:C:8CK<:<H8=:E:B8I;C: >;DI:<H8D:;<:<8NE:C>;=F8O:7 CKE:D:8KDN:=>K8A>::@J;B< <:<8cK:?ëC B<>B=8DKA:<HC:<H8NK<HKD7 DKDIKA;=:<8:<:=<G:8I:7 AK<:8:<:=8>;?:=8:=:<8>KA7 :>:B8CK=:A:<H I:<H:<8=AK:>;e;>:CF <G:=8D:;<:<8?K<H:< =X<>:D;<:C;8E:<HCB<H `Xj:F8uK7 g:H;8ÕE;C:IK>@8f:<?A:8uBC7 IKAI:H:;8JK<;C8e:A;:C;F ?K<H:<8¿:>8=;D;:8G:<H <H:E:D:< N;>:8ª»Ö«M8×K<KA:E89:<:HKA8u½ u:?:@:EM8D:=<:8D:;<:< >KA?:N:>8N:?:8NE:C>;=F IK=KAJ:8;>B8G:<H vcvf8f;C>KD8v<LXA;<?XM8D:;7 IB=:<8CK=:?:A8?;8JBDE:@ _âRSTURRVW=:;<8LE:<KE DKDIB:><G: <:<8C:<H:>8NK<>;<H8B<>B= ?:<8e:A;:C;F8g:@=:<8D:;7 ;>B8I;C:8IB:>8DK7 DKD:@:D; <:<8G:<H8@:AH:<G:8D:@:E E:>;@8IKA;D:J;7 CKEB=8IKEB= IKEBD8>K<>B8EKI;@8I:;= <:C;8JBH:F8O:7 ;<?BC>A; =K>;DI:<H8D:;<:<8G:<H AK<:88I:7 =KA:J;<:< DBA:@F <G:=8j:A7 ?;8©XHG:7 fKI:E;=<G:M8>;?:=8CK7 <:<G:8?:< =:A>:F ?;=;>8JBH:8D:;<:<8IK=:C JBH:8DKD;7 uKAKD7 G:<H8=X<?;C;<G:8D:7 E;=;8I:<G:= NB:<8:C:E C;@8PB=BN8I:;=M8JBC7 H:DI:A O:E;D:<>:< >AB8EKI;@8I:<G:= @Kj :<M g:A:>8;<; ?;CB=:;8:<:=F89K7 >BDIB@:<M NB<8DK<;=:@ AK=:8CKA;<H8=:E; ?:<8D:<BC;:Mb ?K<H:<8NA;: CBE;>8DKEKN:C=:< BJ:A8EBEBC:<8ã<;7 :C:E8OB?BCF ?;A;8?:A;8D:;<:< eKAC;>:C8v<?X<KC;: O:AK<:8@:D;EM8¨:<: >B:8?:<8EKD7 ;<;F >B=8IKA@K<>; fKDK<>:A:8B<>B=8JK<;C8D:;7 DKDB>BC=:<8;EB< 8DK<B<HHB <:<8E:;<8?;8EB:A8=:;<8LE:<KEM I:<K=:=KA<J:G8:C8:E:DI @;AF8fK>KE:@8DK7 f:<?A:8NKA<:@8DKDIKE;=:<8EKHXM E:@;A=:<M8¨: 8G:<H8CB?:@ I:EX=8CBCB<M8NKA:E:>:<8D:C:=7 >;?:=8IK=KAJ:<8;:>B8 8:=@;A<G: D:C:=:<M8?:<8JBH:8NKA:E:>:< DBE:;8DK<P:A;8=KNB< B=:<F ABD:@8>:<HH:8CKNKA>;8CK>A;=:7 ¨:<:8E:EB8;CK<CH;I8DK CK>A;=::<F89K<BAB><G:8JK<;C DKDIB:>8QRSTURRVW?:A;8=<:P;X<IF: D:;<:<8;<;8:=:<8EKI;@8DK<H:C:@ OKIK>BE:<8;:8@XI;8DK<HH:DI:AF J;j:8LKD;<;<8:<:=F RSTURRVW;>B8=KDB?;:<8;:8IKA;=:< _9KAK=:8I;C:8IKA;D:J;<:C; âN: 8IB:@8@:>;<G:8B<>B= ?:<8IB:>8PKA;>:8CK<?;A;F8O:?:<H D:?: <:<F8gB=B8NKA>:D:<G: ?;8ABD:@8CB=:8DK<;AB8äUßVå<G: IKA;BN: :A8@Kj:<7@Kj:< E:H;8CK>A;=:F8©:8C:G:8IKE;=:<8C:J: EBPB8?:8AH;8:=DI :<H D:;<:<<G:Mb8BJ:A8;C>A;8½@XD:C ?;>KDNKE8?;:8;:<>:8LCE8:=<:K;E<88GNK ACKH; k<?A;8uBA<XDX8;<;F ?;C:>B=:<8DK<J:?;8IB=BF f:<?A:8NB<8>:=8>K<>B8@:ABC ?:<_8OK 8=:;<8LE:<KEM8CX:E<G: DKDIKE;=:<8D:;<:<8?;8NBC:> j:A<:<<G::N: 8e:A;:>;L8?:<8PKA:@F NKAIKE:<J::<8:>:B8@:<G:8?; fKDN:>8>;?: 8Y]ì]WJBH:8C;@M >X=X8D:;<:<F89KDIKE;=:<7 :N:E:H;8=:E:=B8 E;@:>8=:AG: <G:8NB<8>:=8@:ABC8IKAI:7 =XDNK>;>XA8G:<DK C:8DKD7 AK<H:<8?K<H:<8@:A; NAX?B=C;8I:<G:H=8FI8;½: 8C:G: BE:<H8>:@B<8:>:B8KeK< DK<GKD:<H:>;8?;A;8CKN; A; >KA>K<>BF8_O:E:B8:<:= =:AK<:8C:G:8DKA:C:8I;<C?; :8DK<7 D;<>:8?:<8=;>:8N:C8:?: ?KC:;<8H:DI:A8G:<H8EBP B7EBPBMb B:<HM8G:8E:<HCB<H8C:J: N:A8¨:<:8C::>8?;>KDB; 8?; ~y"&! (#$€&'*&$x‚ƒ"(& =;>:8IKE;=:<Mb8NB<H=:C<G:F N: cX K D: @ 8 9; A X > : M 8 f K < ; < 8 E : E BF Ás°mÄ Œ“¦…† gKAC:D:8>KD:<<G:M8¨:<: DBE:;8DK<:j:A=:<8QRSTURRV =:AG:<G:F8v:8DBE:;8DKDIB:>=:< B<>B=8>KD:<7>KD:<<G:8G:<H DKD;E;=;8:<:=8DBE:;8?:A;8I:G;M I:E;>:M8@;<HH:8:<:=7:<:=F8¨:<: G:<H8DKD:<H8?:C:A<G:8@XI; ,-./01234536278g:<G:=<G:8D:;<:<8:<:=8G:<H DKDIB:>8NKA<:=7NKA<;=8;<;8>:= IKAK?:A8?;8N:C:A:<8?K<H:<8@:AH:8?:<8IK<>B=8G:<H P:<HHB<H8E:H;8B<>B=8IKA=AK:C;F IKAe:A;:C;M8@:ABC8DK<J:?;8NKA@:>;:<8N:A:8XA:<H8>B:F v:8E:EB8DK<HBI:@8=X<CKN u:C:E<G:M8C:DN:;8C::>8;<;8D:C;@8I:<G:=8?;>KDB=:< DKDIB:>8]ìZTRaW?:A;8=:;<8LE:<KE D:;<:<8:<:=8G:<H8DK<H:<?B<H8=;D;:8IKAI:@:G:M G:<H8?;J:@;>8>:<H:<M8IB=:< IKABN:8EXH:D8IKA:>8CKNKA>;8DKA=BA;M8>;DI:EM8=:?D;BDM @:<G:8?;>KDNKEF ?:<8=AXD;BDF _uKDIB:>8NKA<:=7NKA<;=8=:;< 9K<H:<>;C;N:C;8@:E8>KACKIB>M8¨XXA8wK@:<M8C>:L LE:<KE8=:<8CB?:@8I:<G:=M8>:N; NK<KE;>;8?:A;8©:G:C:<8dKDI:H:8OX<CBDK<8v<?X7 A:>:7A:>:8>;?:=8:?:8DB:>:< <KC;:8ª©dOv«M8DKDI:H;=:<8IKIKA:N:8>;NC8B<>B=8XA7 K?B=:C;<G:F8u:E;<H8LB<HC;<G: :<H8>B:8:H:A8?:N:>8DKD;E;@8D:;<:<8G:<H8:D:< CKI:H:;8@;:C:<8C:J:F8¨:@M8C:G: B<>B=8:<:=7:<:=8DKAK=:¬ ;<H;<8:?:8<;E:;8NK<?;?;=:<<G:Mb BJ:A8¨:<:F ­2/m®m2¯mr°± OKDB?;:<8¨:<:8DK<:D:=:< OKI:<G:=:<8XA:<H8>B:8DKDIKE;8D:;<:<8:<:= NAX?B=<G:8?K<H:<8E:IKE8dXeKEG >;?:=8DKDI:P:8E:IKEF8gKA?:C:A=:<8>KDB:<8©dOvM ­2¾°t¸mq20tqm d:DIM8=:AK<:8<:D:<G:8>KA:C: I:<G:=8D:;<:<8G:<H8>;?:=8DKD;E;=;8E:IKE8I:@:C: u:?:8:<:=8G:<H8IKABC;:8@;<HH:8>;H:8>:@B<M K<:=8?;?K<H:AF8½;?:=8:?:8D:=<: v<?X<KC;:F8u:?:@:EM8?:E:D8NKA:>BA:<8NKA?:H:<H:< CKI:;=<G:8J:<H:<8?;IKE;=:<8D:;<:<8G:<H8B=BA:<<G: >KA>K<>BF8¨:<:8DBE:;8DK<JB:E ?;JKE:C=:<8I:@j:8NAX?B=8:N:8NB<8@:ABC8DK<P:<7 >KAE:DN:B8=KP;EF8O:AK<:8G:<H8?;>:=B>=:<M8:<:=8k<?: NAX?B=<G:8EKj:>8RÛ\ÚÛ]àWCKNKA>; >BD=:<8E:IKE8IKAI:@:C:8v<?X<KC;:M8G:<H8IKA;C; :=:<8DKD:CB==:<8D:;<:<8>KACKIB>8=K8?:E:D8DBEB> íKCIB=8?:<8JBH:8DK?;:8CXC;:E >K<>:<H8I:H:;D:<:8P:A:8DK<HHB<:=:<<G:8?:< DKAK=:F8_fK@;<HH:M8:N:I;E:8¿:>8IKAI:@:G:8;>B8D:CB= E:;<<G:F B<>B=8BC;:8IKA:N:F =K8?:E:D8>BIB@8?:<8IKA:=BDBE:C;8:=:<8DKDI:@:7 _uKC:<:<8NB<8DBE:;8I:<G:= ­2²°m³mnmn2´µ¶·¸¹ G:=:<8=KCK@:>:<8:<:=Mb8>:DI:@<G:F ?:>:<H8?:A;8í:PKIXX=8?:<8JBH: fKE:D:8;<;M8I:<G:=8XA:<H8>B:8IKA:<HH:N:< ­2²¶n·qtq2Àmqnmn ?:A;8DBEB>7DBEB>F8uKE:<HH:< I:@j:8@:AH:8DK<K<>B=:<8=B:E;>:CF8º:E8;<;8DK7 gKIKA:N:8D:;<:<8K?B=:C;8:<:=8BDBD<G: G:<H8NB:C8I;:C:<G:8DKD7 D:<H8IK<:AM8>K>:N;8>;?:=8CKE:D:<G:8@:AH:8D:;<:< IKAI:@:<8?:C:A8=:GB8CKNKA>;8CKDNX:F8fK@;<HH: IKA;>:@B=:<8=KN:?:8>KD:<<G:M G:<H8D:@:E8;>B8:D:<F8_`:A;8>KDB:<8G:<H8=;>: NK<>;<H8B<>B=8DKE;@:>8?:<8DKDKA;=C:8=X<?;C; ?:<8DKAK=:8DK<J:?;8;=B> ?:N:>=:<M8:?:8D:;<:<8:<:=8G:<H8@:AH:<G:8cN8»¼ NKADB=::<8D:;<:<M8:N:=:@8:D:<8:>:B8>;?:=8I:H; DKDIKE;Mb8BJ:A<G:F A;IB8C:DN:;8cN8»¼¼8A;IBF8½KA<G:>:8G:<H8D:@:E8;>B :<:=F8O:AK<:8CKAN;@:<8D:;<:<8IKAI:@:<8=:GB uAX?B=<G:8NB<8CKD:=;< D:C;@8>KA?:N:>8I:@:<8=;D;:8?:<8EXH:D8IKA7 G:<H8>;?:=8DBEBC8D;C:EE<G:8I;C:8D:CB=8=K8>:<H:< IKA:H:DM8¨:<:8>:=8@:<G: I:@:G:Mb8=:>:8¨XXAF :<:=7:<:=8:>:B8I:@=:<8;=B>8>KAD:=:<F8ÁÂÃs°mÄ DKDNAX?B=C;8QRSTURRVM8;:8DBE:;

ñòóôõôö÷ôøóöùúôóòúû üýôúóþôöÿô0óôóþô 1ô0øô2øùö3ôóö4ò0ô56 7ò8õô2ö2ø3ô÷öõò3òö9 ô üø5ûöôõôúô øö÷ôúô

8òúø5ô2ö÷ô0þô ÷ý8õò2ø2ý0öþôó ö øüô 8ò8õ0ý3 ÷üøö ôóþô÷6 ôõøöüôþô 8òóþò8ôó ô2øö3ø0ø üòó3ø0øö÷ô0òóôöüôþô 8ò0ôüôö øüôö8òó3òüôøó ô8 ô0öþôó öú 4 ú 4

DKDNAX?B=C;8IKAI:H:;8D:P:D :NE;=:C;8?:A;8=:;<8LE:<KE8CKNKA>; ÝRRìÚ]WUßÝM8Y]ÛîÚ\WîßQ]àW?:<8=:C îZQTRäWIKA>BE;C=:<8<:D:8NK7 DKC:<<G:F 9K<BAB><G:8NAX?B=8G:<H CK?:<H8HK<P:A8CK=:A:<H8;<; :?:E:@8=:BC8îZQTRäàWG:=<;8=:BC NXEXC8G:<H8?;IKA;8E:IKE8<:D: ?:A;8=:;<8LE:<KE8IKCKA>:8?K<H:< ;=X<8H:DI:A8G:<H8?;CB=:;8C; NKE:<HH:<8>KACKIB>F8_g:AB7I:AB ;<;8?:A;8NE:GHAXBNM8CKXA:<H :<:=8:?:8G:<H8IKABE:<H8>:@B<

?:<8DKDI:H;=:<8=:BC8N:?: >KD:<7>KD:<<G:8IKA>BE;C=:< <:D:8D:C;<H7D:C;<HMb8BP:N7 <G:F O;<;8¨:<:8CB?:@8>;?:= IKAI;C<;C8E:H;8?K<H:<8>KD:<<G:M ;:8CB?:@8DK<K=B<;<G:8CK<?;A;F `:E:D8I;C<;C8;<;M8=K<?:E: B>:D:<G:8G:;>B8CBE;><G: DK<?:N:>=:<8NK<J:@;>F8f:DN:; :=@;A<G:8¨:<:8DK<?:N:>=:< NK<J:@;>8G:<H8?:A;8`KC:89E:<H; G:<H8I;:C:8DKDNAX?B=C;8I:>;= B<>B=8?;CK>XA8?;8>X=X7>X=XF _O:?:<H8NK<J:@;>8NK<J:@;> ;>B8?;BN:@8DBA:@M8D:=:<G: C:G:8DKDIKA?:G:=:<8DKAK=: B<>B=8;=B>8DKDI:<>BM8?:< DKAK=:8I;C:8DK<?:N:>=:< NK<H@:C;E:<8CK<?;A;Mb8BP:N j:<;>:8=KE:@;A:<8êê8íKIAB:A; hïðð8;<;F º:AH:8D:;<:<<G:8IKAe:A;:C;M DBE:;8?:A;8cN»Ö8A;IB8@;<HH:8cN ï¼8A;IBM8>KAH:<>B<H8?:A;8JK<;C ?:<8B=BA:<<G:F8O;<;M8¨:<: CB?:@8NB<G:8?KE:N:<8NK<J:@;> G:<H8IK=KAJ:8N:AB@8j:=>BF 9:C;<H7D:C;<H8NK<J:@;>8DK7 D;E;=;8NK<?:N:>:<8>;:N8D;<HHB G:<H8IKAIK?:8>KAH:<>B<H8?:A; CKIKA:N:8I:<G:=8NAX?B=8G:<H CB?:@8?;=KAJ:=:<F _dBD:G:<8?K<H:<8I;C<;C8;<; :=B8CB?:@8I;C:8DK<H@:C;E=:< cNêMÖ8JB>:7cN8Ö8JB>:8NKA8IBE:<Mb NB<H=:C<G:F8Ás°mÄ

x"y"#)&'$+&"'&'$z&'{$|}&'

‘Œ’„‡ŒŒ“Š”Š‰•–•Š—•–Š˜™š›œ™™Šž•˜Ÿ Š•¡¢•–¢•Š¢•–£Š›¤¡œ¥•„…†›Š‡ˆ‰Š —•‹¡Œ‹ ŸŠŽ•„Ÿ–Ž š •–¤ ¦Š‘™š›œ™™ŠŸ–ŸŠ˜•–£•›Š—Ÿ˜¥•ŸŠ—•–Š•§•–Šœ•£ŸŠ•–•”•–•¦


!"#$! 0123

3~1€3‚ƒ„…†‡1ˆ‰Š†‹

w x y z { |}xx

-./0123.4256789:]^___`abcdecfgh^ijk]^___`-.3;<8=<>54`klhhil`k]ll]]`04?87-4@7=Akmi]ik`-./1B984A_^mmnk`-.C484123D4@Aklhgki`-.1BEAkllknl`-./0B/CF=4GG457H4=Akmhlk_`BI7?7JKF5724LF>454E4G4Alhggnm`lhg_^_`-.B=F>F>;<54=048G4>F27ArstutvA -.B=F>F>;<54=.F572G4?Ak]ngng`BI7?7JKF5724LF>454E4G4Alhggnm`lhg_^_`-.B=F>F>;<54=048G4>F27A_^hghm`_^hghh`-..H424M0F27N72G4I4Akmkhkk`-.OD01LOAlnnmg]i`-./1;4?8FIA_l^_]m`_l^_]l`-.P8QEF298>PIQO>I4GHA^i_mll]`^mmi]h_`-.OL754H48FII4=A_]nmni` -.0F27LF>454A]l^h^g`-.0B/CF=4GG457H4=;4?8FIA_l^i_^`.EC<57R4IS<?8<2T/CSUA^inhghk`^mlknm^`^iknl]m`-.B=427>G40424G<57J4A^^il__`L4@@HK4?5C<57R4IS<?8<2Akkggk]`kkgglg`-.;<54=-7?V2945.<I484?A^i]k^_^`W9V64O?8<2?4879?4IL9>@784IAiil_k_k`-.OP .4J7?4O54G4?Ak]hg_n`P>27C<57R4IS<?8<2TPCSUAlm]igg`-./0<2G484LF>454Aiimhmh`iim_m_`-./-4R=G4LF>454;4?8FIAiknili`-./XF<<?K487M4Ak]migh`lhgkkk`PGYFI4?R<Z4[48142F248B984D9VH4J4284Amm]`ihgmm]`09I2<>84kmhkmmA/?78K4J4I4?84>Akm_h_^`W4>4 -4=4264Aklhk_m`.P-1OD\kl_h_m`klh]mmopqd_mn

%&'()*(+*'(%*,&'

€‚ƒ‚„…†‡ˆ†‰Š‹ŒŠŠ‹„Ž‰‘„’…“„”†‡ˆŠ•‘„‡†•Š””Š‹ Ž†‰Š‘„ŒŠ‹–”Š„ŒŠ‹–Š‹„’€——“„Œ†‰”Š‘Œ„˜–ŠŠ‹„–‰ŠŒ‘™‘”Š‘„šŠ‹– ˜‘•Š””Š‹„Ž•†›„†–ŠœŠ‘„‘‰†”ŒŽ‰ŠŒ„ž†‹˜†‰Š•„…ŠŸŠ”„’ž…“ „—ŽŒŠ• šŠ‹–„˜‘ŒŠ‹–”Š„”†‡Š‰‘‹„Š˜Š„†‡ŠŒ„Ž‰Š‹–¡„šŠ”‹‘„˜Š„ŠŠ‰ŠŒ ˜Š‰‘„ž…„’Ž›Š‡‡Š˜„‘Š‹„‚‰œŠ‹„¢‘£‘›‘‰Š„†‰ŒŠ„¤”Ž Š‰‡ŠšŠ‹ŒŽ“¡„ŠŒ„†‡ˆ†‰‘„–‰ŠŒ‘™‘”Š‘„˜Š‹„ŠŒ„•Š–‘„”‰‘‰‹šŠ  †‹˜†‹–Š‰„†‹Š‹–”ŠŠ‹„‡†‰†”Š„Ž•†›„…¡„”‘ŒŠ„ŸŠ˜‘ ˆ†‰ŒŠ‹šŠ„”†›†‰Š‹Š‹¥„”Ž”„šŠ„ŠŠ‰ŠŒ„ž…„Œ‘˜Š”„”ŠŽ”„‹Œ” Œ†‰‘‡Š„Š„ŠŒŠ„–‰ŠŒ‘™‘”Š‘„’˜Š‰‘„œŠŸ‘ˆ„ŠŸŠ”“¡„Š˜Š›Š•„˜Š› ¦”„ˆŠ‹šŠ”„˜Š‰‘„‡†‰†”Š„šŠ‹–„Œ†‰ŒŠ‹–”Š„ˆŠŠ›„Ž•†›„… ŠŠŒ„‡†‹†‰‘‡Š„Š‹–„›Š‰Š‡„‘Œ „§Š›”Š‹¡„‡Š‘›„†–Š‰„˜Š•Š‡ ‘‹–ŠŒŠ‹„”‘ŒŠ„ˆŠ›œŠ„Š˜Š„¨„©‰‘•„•Š•¡„˜Š„ŠŠ‰ŠŒ„ž…„Ÿ–Š„˜‘ˆ†”” Ž•†›„…„˜Š•Š‡„€——„˜‘„ƒŒŠ‘‹„ªŠ‡ˆ‘‰„˜†‹–Š‹„˜‘Œ„˜‘˜–Š ›Š‘•„‡†‡†‰Š„œŠŸ‘ˆ„ŠŸŠ”„†‹‘•Š‘„‰ŠŒŠ‹„ŸŒŠ  …†‹Š‹–”ŠŠ‹„˜†‡‘„†‹Š‹–”ŠŠ‹„šŠ‹–„˜‘•Š””Š‹„… Œ†‰†ˆŒ„Š”›‘‰‹šŠ„‡†‹‘‡ˆ•”Š‹„‘‹‘‡†„‡ŠšŠ‰Š”ŠŒ„Œ†‰›Š˜Š ŠŠ‰ŠŒ„ž… „§Š›”Š‹¡„˜Š•Š‡„ˆŠ›ŠŠ„šŠ‹–„”†‰Š¡„ŒŠ›‹„•Š•„Ž‰‡Š ¢Š›˜•ŠŒ•„«•Š‡Š„’¢«“„†‡ŠŒ„‡†•Ž‹ŒŠ‰”Š‹„œŠ¦Š‹Š„Š–Š‰„‰Š”šŠŒ ‡†‡ˆŽ‘”ŽŒ„ˆŠšŠ‰„ŠŸŠ”„Š”‘ˆŠŒ„”†Ÿ†‹–”†•Š‹„šŠ‹–„‡†‹‘‹–”ŠŒ„˜‘ ”Š•Š‹–Š‹„¢«„˜†‹–Š‹„‡†‹ŒŠ•„”Ž‰Œ‘™„ŠŠ‰ŠŒ„ŠŸŠ”  …Š˜Š›Š•¡„†‡†‹Œ†‰‘Š‹„†Š‹–Š‹„’†‡†‹”†“„šŠ‹–„˜‘ ˜Š•Š‡‹šŠ„Œ†‰‡Š”„ž…¡„Š˜Š•Š›„”†‡†‹Œ†‰‘Š‹„‘Ž‹†‰„˜Š•Š‡„‰Ž¬ –‰Š‡„‰†™Ž‰‡Š‘„ˆ‘‰Ž”‰Š‘„†‡†‰‘‹ŒŠ›¡„šŠ‹–„˜‘„Š‹ŒŠ‰Š‹šŠ ‡†‹¦Š”„†‰ˆŠ‘”Š‹„˜Š‹„‰Š‘Ž‹Š•‘Š‘„–ŠŸ‘„†–ŠœŠ‘ „©‰Œ‘‹šŠ¡ ‰†‡‹†‰Š‘„‰ŠŒŠ¬‰ŠŒŠ„†–ŠœŠ‘„†‡†‹”†„’Œ†‰‡Š”„ž…“„ŠŠŒ ‘‹‘„†ˆ†Œ•‹šŠ„˜Š›„˜‘„ŠŒŠ„‰†‡‹†‰Š‘„…¢ƒ„˜‘„”†‡†‹Œ†‰‘Š‹ ŠŒŠ„ˆŠ˜Š‹„†‡†‰‘‹ŒŠ›„•Š‘‹‹šŠ  šŠ‹–„‡†•†–Š”Š‹¡„†‹Š‹–”ŠŠ‹¬†‹Š‹–”ŠŠ‹„†–ŠœŠ‘„ž… šŠ‹–„˜‘•Š””Š‹„…„ŠŒŠ„†‹†–Š”„›”‡„•Š‘‹‹šŠ¡„¦”„ˆŠ‹šŠ” šŠ‹–„‘‹™Ž‰‡Š‘‹šŠ„ˆ†‰ŠŠ•„˜Š‰‘„ž…„†‹˜‘‰‘ „Š”˜‹šŠ¡„ž… †‹˜‘‰‘¡„Œ†‰ŒŠ‡Š„˜‘„˜†Š‰Œ†‡†‹„ƒ¬‹šŠ„’ƒ‡ˆ†‰„ŠšŠ Š‹‘Š“¡„†˜Š‹–„‡†‹†‰Š”Š‹„ŠŒ„‘Œ†‡„†›‘‹––Š„†Š‡Š ŠŠ‰ŠŒ„ŠŸŠ”„Š•‘‹–„”Ž‹Œ‰Ž•„˜Š‹„Š•‘‹–„‡†‹–‘‹–ŠŒ”Š‹„ŠšŠ Œ‘˜Š”„Œ†‰ŸŠ˜‘„†‹š‘‡Š‹–Š‹ „­Š‰ŠŠ‹‹šŠ¡„”Š•Š„Š˜Š„†Š‡Š ŠŠ‰ŠŒ„ž…„›†‹˜Š”„‡†‹š‘‡Š‹–¡„‰†”Š‹‹šŠ„¦†ŠŒ„ŒŠ›„˜Š‹ ‡†‹–‘‹–ŠŒ”Š‹  —ŠŒ”Š•Š„˜‘‘‹–ŠŒ”Š‹„Œ‘˜Š”„‡†‡Š‹¡„˜†Š‰Œ†‡†‹„ƒ„ž… Œ†•Š›„‡†‡ˆŠŒ„†‡Š¦Š‡„Š•‰Š‹„†•ŠŽ‰Š‹„˜‘„‘‹Œ†‰‹Š• †›‘‹––Š„ŠŠ‰ŠŒ„šŠ‹–„‡Š‘›„ˆŠ‹˜†•„¦†ŠŒ„Œ†‰˜†Œ†”‘¡„˜Š‹ ”†‡˜‘Š‹„˜‘ŒŠ‹–”Š  †‹‰Œ„‘‰Ÿ†‹„…ŠŸŠ”„®Š˜„¯Š›‡Š‹š¡„†‹Š‹–”ŠŠ‹¬ †‹Š‹–”ŠŠ‹„ŠŠ‰ŠŒ„ž…„Š˜Š•Š›„ˆ†‰”ŠŒ„‘‹†‰–‘„Š‹ŒŠ‰Š„‘›Š”‹šŠ ˜†‹–Š‹„… „ŠŒŠ„˜‘Š¡„Š”Š‹„Œ†‰„Š˜Š„†‹Š‹–”ŠŠ‹„Š‡Š‘ †Œ–Š„ŠŸŠ”„šŠ‹–„ˆŠ‹˜†•„›Šˆ‘„Œ†‰ŒŠ‹–”Š„˜Š‹„˜‘†¦ŠŒ °žŠ˜‘¡„ŠšŠ„‡†‹–›Š‰Š”Š‹„Š–Š‰„‡ŠšŠ‰Š”ŠŒ„•†–Š„”Š•Š„Š˜Š †Œ–Š„ŠŸŠ”„šŠ‹–„˜‘ŒŠ‹–”Š„… „‚‹‘„‡†‹‹Ÿ””Š‹„ˆŠ›œŠ ‰Ž–‰Š‡„‰†™Ž‰‡Š‘„ƒ„˜‘„‘‰†”ŒŽ‰ŠŒ„ž†‹˜†‰Š•„…ŠŸŠ”„’ž…“ ˆ†‰ŸŠ•Š‹„†‰‘„˜Š‹„”Ž‹‘Œ†‹¡±„”ŠŒŠ‹šŠ  ž…„Š”Š‹„Œ†‰„ˆ†”†‰ŸŠ„Š‡Š„˜†‹–Š‹„…„‹Œ”„‡†•Š””Š‹ †‡ˆ†‰‘›Š‹„˜‘„ž…„˜Š‰‘„Ž”‹‡¬Ž”‹‡„šŠ‹–„‡Š‘›„‡†‹†‰‘‡Š Š„˜Š‹„‰Š”Œ†”„†‹š‘‡Š‹–Š‹„•Š‘‹‹šŠ „‘›Š‰Š”Š‹¡ †‹Š‹–”ŠŠ‹„‘‹‘„Š”Š‹„‡†‹–‰Š‹–‘„†¦Š‰Š„˜‰ŠŒ‘„Ÿ‡•Š› †–ŠœŠ‘„šŠ‹–„ˆŠ‹˜†• „ƒ†ˆŠˆ¡„Œ†‰ˆ”Œ‘„†‹‘‹–”ŠŒŠ‹„‰†‡‹†‰Š‘ ŠŒŠ„–ŠŸ‘„˜†‹–Š‹„ˆ†Š‰Š‹„šŠ‹–„•‡ŠšŠ‹¡„Œ†‰‹šŠŒŠ„‡Š‘›„Œ‘˜Š” ¦” „Š‘›„Š˜Š„ŠŸŠ„Ž”‹‡¬Ž”‹‡„†–ŠœŠ‘„ž…„šŠ‹–„†‰Š”Š›¡ šŠ‹–„”†‡˜‘Š‹„†¦Š‰Š„”‰†ŠŒ‘™„‡†‹¦‘ŒŠ”Š‹„”‰†ŠŒ‘²‘ŒŠ„šŠ‹– ‡†‹š‘‡Š‹–„˜†‡‘„”†‹Œ‹–Š‹„œŠŸ‘ˆ„ŠŸŠ”„‹Š”Š•¡„šŠ‹– ‡†‹ŸŠ‹Ÿ‘”Š‹‹šŠ„‘‡ˆŠ•Š‹  §†‰‰Š‹„˜†‹–Š‹„˜‘Œ„ˆ†Š‰¡„ˆŠ›”Š‹„Š‹–ŠŒ„ˆ†Š‰¡ ‡†‡Š‹–„‰ŠœŠ‹„‡†‡ˆŠŒ„‡†‹ŒŠ•„–ŽšŠ› „‚‡‘‹–¬‘‡‘‹–„Š„ŠŒŠ –‰ŠŒ‘™‘”Š‘„˜Š‰‘„œŠŸ‘ˆ„ŠŸŠ”„°›‘ŒŠ‡±„”†„†–ŠœŠ‘„ŠŸŠ”¡„„˜Š‰‘ ˆ†‰‘ŒŠ¬ˆ†‰‘ŒŠ„šŠ‹–„Š˜Š¡„Ÿ‡•Š›‹šŠ„‡†‡Š‹–„‡†‡ˆ†•Š•Š””Š‹ ‡ŠŒŠ „¢‘•Š‘‹šŠ„‰ŠŒŠ‹„ŸŒŠ„›‘‹––Š„‡‘•‘Š‰Š‹„‰‘Š› „’³³³“

45 6 5 8 9

5

58 5

aYUbR]^Y`Y\YUU]c]\defghij]ikil]mdngiok]po]aikpo]^ihiqik]riks]mdnipi]po]Pontugintikov]^ihiqikv]\hdgikv]bR]wusrilintix]aikpo]riks]PpQRoSTUV mikWXV sfYkZ[Y]y\YiU]p\iY^QR ]im]Xi[W_p]Yz`R {iqdjo]tdnqdmft]gdnfyilik]|ikpo]mdn|unil]Sfpji]pik]piyit]gdkeipo]huliqo]}oqiti]ihtdnkito~]lindki]hdtilkri]riks]mdnipi]po]pdlit]eihik]niri]wusric\uhuxx

ŒŽ‘’“”•–—˜™š›˜œšžš ÈØØÊÈÖÎÊÈÆÖÜåÜÊÈÆáÔâÔÆÛÌÑ ÛÊÖÜÆÐÌàËÊÍæ Ÿš š¡™šš˜¢š£š˜™¤™Ÿ›šœ˜¥¦§ ÝÌÍÖÎÆÒÊÈØÆÇÈÉÊÆÖÊÈÒÊÙÊÈÚ çÊÛÆýÕÖÕÆÆÌàÝÊÖ ¨¦˜Ÿš£›˜©š£¤š˜šªš˜«¤£ šœ¡š ÇÈÉÊÆÖÌÖÊÝÆÓÊÍÜÛÆàÌàËÜÊÖ ÐÌàËÊÍÆËÌÍÐÊÖÊÍÆàÌÍÊÓæ «šªš˜œ›¬›š˜«¤™Ÿ›šœš˜¥¦¨¦­ áÔâÔÆËÊÍÜÆàÌÛÙÎÝÜÈÆáÔâÔ áÜÍÊÖÆÍÌÙÕàÌÈÉÊÛÎÆÉÊÍÎ ®¯°¯˜¡±¯£™š²¡žš­˜³¤£¡™š ÛÌËÌÐÜàÈÒÊÆàÊÛÎÓÆËÌÍÐÊÙÜæ çÕÐÛÌÙæ ©š²¡°­ ÊÐÆÎÖÜÆÉÎÛÌËÊËÙÊÈÆÊÉÊÈÒÊ ÆèÜàÜÛÆÛÎÉÎÙÆåÊÍÎÆÉÊÍÎÆáÊÑ ´µ¶·¶¸ ÝÌÍÜËÊÓÊÈÆÖÜåÜÊÈÆÝÌàËÜÑ ÖÍÌÛÙÍÎàÆãËÊØÎÆÒÊÈØÆÝÌÍÈÊÓê ¹º»¼½½¾¿¾À»ÁÁÁ ÊÖÊÈÆáÔâÔÆÛÌËÌÐÜàÈÒÊæÆÇÈÑ ÖÌÐÊÓÆàÌàÎÐÎÙÎÆáÔâÔÆÐÊàÊ ÉÊÆËÎÛÊÆÉÊÖÊÈØÆàÌÈØÜÍÜÛ ÖÎÉÊÙÆÝÌÍÐÜÆàÌÈÊÍÎÆÛÎÉÎÙÆåÊÍÎ ÂÃÄÅÆÇÈÉÊÆËÌÍÊÉÊÆÉÎÆÏÎÐÊÑ áÔâÔÆËÊÍÜÆÙÌÆçÕÐÛÌÙÆÙÌàÜÑ ÐÊØÎäÚÆÛÌÉÊÈØÙÊÈÆÜÈÖÜÙÆÝÌàÕÑ ÒÊÓÆÔÕÖÊÆ×ÕØÒÊÙÊÍÖÊÚÆÛÌÛÜÊÎ ÉÎÊÈÆÙÌÆçÕÐÍÌÛÆÜÈÖÜÙÆàÌàÑ ÓÕÈÊÈÆáÔâÔÆÝÌÍÛÒÊÍÊÖÊÈÆàÌÈÑ ÉÊýÖÊÍÆéßêçÕÐÍÎÚÆÝÌàÕÓÕÈÆàÌÑ ÉÌÈØÊÈÆÝÌÍÊÖÜÍÊÈÆËÊÍÜ ÝÍÕÛÌÛÈÒÊæ ÒÊÈØÆÉÎËÌÍÐÊÙÜÙÊÈÆÕÐÌÓÆÔÌÑ ÌÍÎÙÜÖÆÝÍÕÛÌÉÜÍÆÝÌÈØÜÑ ÈÒÌÍÖÊÙÊÈÆýÕÖÕÙÕÝÎÆÙÌÉÜÊÆÕÍÑ ÝÕÐÎÛÎÊÈÆÞÊÌÍÊÓÆßÛÖÎàÌÏÊ ÍÜÛÊÈÆáÔâÔÆÒÊÈØÆÝÌÍÐÜÆÉÎÛÎÑ ÊÈØÆÖÜÊæÆÈÖÜÙÆËÎÊÒÊÚÆÛÌÛÜÊÎ ×ÕØÒÊÙÊÍÖÊÆÛÌÙÎÖÊÍÆÉÜÊÆÐÊÐÜÚ ÊÝÙÊÈÆÝÌàÕÓÕÈÆÜÈÖÜÙÆàÌÑ ÉÌÈØÊÈÆççÆÕàÕÍÆÆÖÊÓÜÈ ûÆéÌÈÖÊÈØÆúÌÈÎÛÆÉÊÈÆéÊÍÎý àÊÛÊÆËÌÍÐÊÙÜÆáÜÍÊÖÆÔÌÖÌÑ ÈØÜÍÜÛÆáÔâÔ ÍÊÈØÊÈÆâÊÖÊÖÊÈÆÔÌÝÕÐÎÛÎÊÈ ÌàËÊÏÊÆÝÌÍÛÒÊÍÊÖÊÈ ÊÖÊÛÆçÌÈÌÍÎàÊÊÈÆÌØÊÍÊÆËÜÑ ãáÔâÔäÆÓÊÈÒÊÆÛÌÐÊàÊÆÖÎØÊ ÛÌÝÌÍÖÎÆýÕÖÕÙÕÝÎÆÙÊÍÖÜ ÙÊÈÆçÊåÊÙÆÒÊÈØÆËÌÍÐÊÙÜÆÝÊÉÊ ËÜÐÊÈÚÆÛÌÖÌÐÊÓÆÎÖÜÆåÎÙÊÆàÌàÑ ÖÊÈÉÊÆÝÌÈÉÜÉÜÙÆãÔéçä çÕÐÍÎÆËÎÊÒÊÆÊÉàÎÈÎÛÖÍÊÛÎÆÝÌàÑ ËÜÊÖÊÈÆáÔâÔÆèÝÆûæ æ ËÜÖÜÓÙÊÈÆÓÊÍÜÛÆàÌàËÜÊÖ ÛÊÖÜÆÐÌàËÊÍæ ÕÖÕÙÕÝÎÆâûÆãÙÊÍÖÜÆÙÌÑ ëÊÙÖÜÆÝÌÐÊÒÊÈÊÈÆáÔâÔ ÐÊØÎæ ÇÍÖÎÈÒÊÆÖÎÉÊÙÆÊÉÊÆÐÊØÎ ÐÜÊÍØÊäÆÛÊÖÜÆÐÌàËÊÍæ ÉÎÆçÕÐÍÌÛÖÊÆ×ÕØÒÊÙÊÍÖÊÆàÜÑ àÊÛÊÆÝÌÍÝÊÈåÊÈØÊÈÆáÔâÔ ÕÖÕÙÕÝÎÆÊÙÖÌÆÙÌÐÊÓÎÍÊÈ ÐÊÎÆáÌÈÎÈÆÓÎÈØØÊÆúÜàÊÖÆàÜÑ ÛÌÝÌÍÖÎÆÝÊÉÊÆÝÍÕÛÌÛÆÖÌÍÉÊÑ ÛÊÖÜÆÐÌàËÊÍÆÉÊÈÆÝÊÛÆÝÓÕÑ ÐÊÎÆÝÜÙÜÐÆ!æ ÆÓÎÈØØÊÆûæÑ ÓÜÐÜæÆáÌÖÌÐÊÓÆàÊÛÊÆÖÎØÊÆËÜÑ ÖÕÆÉÌÐÊÝÊÈÆÐÌàËÊÍÆÙÌÆçÕÐÑ æÆáÌÉÊÈØÙÊÈÆÐÊÒÊÈÊÈÆáÊËÖÜ ÐÊÈÆËÌÍÐÊÙÜÆËÌÍÐÊÐÜÚÆÝÌàÕÑ ÛÌÙÆÛÌÖÌàÝÊÖÆØÜÈÊÆàÌÈÑ àÜÐÊÎÆÝÜÙÜÐÆ!æ ÆÓÎÈØØÊ ÓÕÈÆÓÊÍÜÛÆàÌàËÜÊÖÆáÔâÔ ÉÊÝÊÖÙÊÈÆÛÜÍÊÖÆÍÌÙÕàÌÈÑ û æ æÆçÊÉÊÆÊÙÓÎÍÆÝÌÙÊÈ çÕÐÍÌÛÖÊÆÓÊÈÒÊÆàÌÐÊÒÊÈÎ ËÊÍÜÆåÎÙÊÆàÌàËÜÖÜÓÙÊÈÆÜÈÑ ÉÊÛÎæ ÖÜÙÆÙÌÝÌÈÖÎÈØÊÈÑÆÛÌÛÜÊÎ ÆáÌÖÌÐÊÓÆàÌÈÉÊÝÊÖÙÊÈ ÝÌÈØÜàÝÜÐÊÈÆËÌÍÙÊÛÆáÔâÔÚ ÒÊÈØÆÉÎËÜÖÜÓÙÊÈÆÕÐÌÓÆÝÌàÕÑ ÛÜÍÊÖÆÍÌÙÕàÌÈÉÊÛÎÆÝÌàÕÓÕÈ ÛÌÐÊÈåÜÖÈÒÊÆÝÌÈØÊàËÎÐÊÈ ÓÕÈæÆçÊÉÊÆÝÌÍÊÖÜÍÊÈÆÖÌÍÛÌÑ ÉÊÖÊÈØÆÙÌÆçÕÐÍÌÛÆÛÌÖÌàÝÊÖ ÉÎÐÊÙÜÙÊÈÆÝÊÉÊÆáÌÈÎÈæÆßÈÑ ËÜÖÚÆÝÌÍÛÒÊÍÊÖÊÈÆÜÈÖÜÙÆÝÌàÑ ÙÌÆËÊØÎÊÈÆáÊÖÜÊÈÆßÈÖÌÐÙÊà ýÕÍàÊÛÎÆÛÌÐÊÈåÜÖÈÒÊÆÐÊÈØÑ ËÜÊÖÊÈÆáÔâÔÆÉÎÝÌÍàÜÉÊÓ àÌàËÊÏÊÆÛÒÊÍÊÖÆÐÌÈØÙÊÝ ÛÜÈØÆÙÌÆËÊØÎÊÈÆÐÊÒÊÈÊÈ áÔâÔÆÉÎÆáÊÖÜÊÈÆßÈÖÌÐÙÊàæ ÖÊÈÝÊÆàÌÈØØÜÈÊÙÊÈÆÛÜÍÊÖ ÛÌÝÌÍÖÎ ÝÌÈØÊÈÖÊÍÆÉÊÍÎÆÍÜÙÜÈÆÖÌÖÊÑ ÕÖÕÙÕÝÎÆÔéçÆÛÊÖÜÆÐÌàÑ þÿ012 ÈØØÊÆãèéäêÍÜÙÜÈÆÏÊÍØÊ ËÊÍæ ÕÖÕÙÕÝÎÆâûÆÛÊÖÜÆÐÌàËÊÍæ õ¶ 3¶7øÃ7 1 4¶9 ãèëäæ ´6 µ15 ¶ø"6 ¶4¶µ ¶ áÌÉÊÈØÙÊÈÆÜÈÖÜÙÆÝÌÑ ÕÖÕÆÙÕÝÎÆÊÙÖÌÆÙÌÐÊÓÎÍÊÈ

#$%&'(')(*+*,*%*.,')(/'0*120*'(30*

ŒŽ‘’“”•–—˜²šžš˜²›ªš°˜™¤ž¤ì¤²š¡©š˜©›ì¡š°˜ª¡˜í³¥ ª¡˜î¯ žš˜ï˜œš°›˜žš ˜ìšì›˜œš«¡˜Ÿ¤ì›™˜²¤™«šœ˜™¤ š™Ÿ¡ì ¡¬šðš°˜²š™«š¡˜²¤©š£š ­˜¦¤œ¡©š˜²šžš˜™š›˜™¤ ›£›²˜¡¬šðš° œ¤£žšœš˜©š™«›²žš˜²›ªš°˜œ¡ªš©˜šªš˜šì¡š²˜œ›œ›«­˜ñš š¡™šš š š£˜²šžš˜œ¤œš«˜™¤ªš«šœ˜¡¬šðš°ò˜³¤£¡™š˜©š²¡°­ ¹º»¼½½óôÀô¼ÁÁÁ õöõ÷ÅÃøÉÌÈØÊÈÆÙÌÖÌÈÖÜÊÈÆÒÊÈØÆËÌÍÐÊÙÜÚÆÝÌÍØÜÍÜÊÈ ÖÎÈØØÎÆÛÏÊÛÖÊÆãçéáäÆÉÎËÊÏÊÓÆÝÌÈØÊÏÊÛÊÈÆÔÕÝÌÍÖÎÛ ÛÌËÊØÊÎÆÝÌÍÝÊÈåÊÈØÊÈÆÖÊÈØÊÈÆÞÎÖåÌÈÆÞÎÙÖÎÆÒÊÈØ àÌÐÊÙÛÊÈÊÙÊÈÆÛÌËÊØÎÊÈÆÖÜØÊÛÆÞÎÖåÌÈÆÞÎÙÖÎÆÉÊÐÊàÆÓÊÐ ÝÌÈØÊÏÊÛÊÈÚÆÝÌÈØÌÈÉÊÐÎÊÈÆÉÊÈÆÝÌàËÎÈÊÊÈÆçéáÆÉÎ ÏÎÐÊÒÊÓæ çÌÍØÜÍÜÊÈÆÖÎÈØØÎÆÛÏÊÛÖÊÆÉÎÆÏÎÐÊÒÊÓÆ×ÕØÒÊ ÉÎÖÊÈØÊÈÎÆÕÐÌÓÆÔÕÝÌÍÖÎÛÆëÎÐÊÒÊÓÆùÆÒÊÈØÆËÌÍÊÉÊÆÉÎ úÊÐÊÈÆéÌÈÖÊÍÊÆçÌÐÊåÊÍÆûüÆ×ÕØÒÊÙÊÍÖÊæÆáÌËÊÎÙÈÒÊÆÇÈÉÊ ÉÊÖÊÈØÆÐÊÈØÛÜÈØÆÙÌÆÔÕÝÌÍÖÎÛÆëÎÐÊÒÊÓÆùÆØÜÈÊ àÌàËÌÍÎÙÊÈÆÎÈýÕÍàÊÛÎÆÐÌÈØÙÊÝÆçéáÆÒÊÈØÆÇÈÉÊ àÊÙÛÜÉæøþÿ012 õ34¶µ5676ø8ÿ7·3øÄ396µ6 Ķ53 ¶ øÅ·9ÿ7ÿ5 µ¶5ÿ¸øÅ4µ1·ÿ ¶5ÿø·¶7 Ä1 19 ¶ ¶¶7 Ä61µ ÿ5ø8ÿ ¶¶ø

49 65 6 *%&2%(#$.I'*J(1*%0*(K*LJ*( 7985 9 95

<=>=?«¤¬¤ìš²š˜™¤ ¤š¡˜«£¯²¤ª›£˜«¤£§ MæáÜÍÊÖÆçÌÈÜÈåÜÙÊÈÆçÎàÝÎÈÊÈÆâÊËÊÈØ ‘’“”•–—˜™š›˜œšžš˜¢š£š ×ÕØÒÊÙÊÍÖÊæ ™¯°¯š˜³šªš˜@š±œš£˜í¤£›²š°šš˜A³@íB˜Ÿš ¡ ãáççâäÆËÊØÎÆÝÌÍÜÛÊÓÊÊÈÆÒÊÈØÆàÌàËÜÙÊ Ÿ¡©¡˜©š£œ›˜©›¡ ˜š«š˜²š¬š çÌÈÊÍÎÆÙÌÍåÊÆÒÊÈØÆàÌàÑ «¤£›²š°šš˜žš ˜Ÿ¤£šªš˜ª¡˜¦¯œš˜î¯ žš©š£œš­ ÊËÊÈØæ ²žš£šœžš˜ªš˜©¤™šš˜™¤¢š§ ËÜÖÜÓÙÊÈÆÙÊÍÖÜÆÇûÆÉÊÖÊÈØ ³¤£¡™š˜©š²¡°˜šœš²˜«¤¬¤ìš²šžš­ !æÕÖÕÙÕÝÎÆéÞçÆçÜÛÊÖÆËÊØÎÆÝÌÍÜÛÊÓÊÊÈ £¡žš˜›œ›©˜©¤ì¤ ©š«š˜«¤£§ ÙÌÆÙÊÈÖÕÍÆÞÎÈÛÕÛÈÊÙÌÍÖÍÊÈÛ ø¹º»¼ó»ó¿½ÀóCCC ÒÊÈØÆàÌàËÜÙÊÆÊËÊÈØæ ²žš£šœš˜™¤ªš±œš£˜«¤©¤£¬šš­ ÔÕÖÊÆ×ÕØÒÊÙÊÍÖÊÚÆàÌàËÊÏÊ NæéÞçÆÊÛÐÎÆËÊØÎÆÒÊÈØÆàÌàÝÌÍËÊÍÜÎ ³¤£¡™š˜©š²¡°­ ÔéçÚÆÎåÊ:ÊÓÚÆåÜØÊÆÝÊÛÆýÕÖÕ õ"ÅDÅEøÜÈÖÜÙÆàÌÈØÊåÜÙÊÈÆÝÌÍàÕÓÕÈÊÈ û æáÔÆÌÈÖÌÍÎÆÔÌÓÊÙÎàÊÈÆÖÌÈÖÊÈØÆÝÌÈØÌÑ ¹º»¼¾ó»¼¾ÀÀÁÁÁ ÜÈÖÜÙÆàÌÐÌÈØÙÊÝÎÆËÌÍÙÊÛÑ éÞçÆÊÉÊÐÊÓÆÛÌËÊØÊÎÆËÌÍÎÙÜÖ ÛÊÓÊÈÆçéÚÆÛÌÛÜÊÎÆÆÕàÕÍÆûêûNNæ ËÌÍÙÊÛÆÒÊÈØÆÓÊÍÜÛÆÉÎÎÛÎÆÕÐÌÓ ûæÌÈØÎÛÎÆýÕÍàÜÐÎÍÆÒÊÈØÆÖÌÐÊÓÆÉÎÛÌÉÎÊÙÊÈæ ûûæÔÓÜÛÜÛÆçéÚÆÛÌÖÌÐÊÓÆàÌÈÉÊÝÊÖÆáÔÆÌÈÖÌÍÎ 4Å"Å5Å5ø ÝÌàËÜÊÖÊÈ ÝÌàÕÓÕÈæÆÞÎÈÛÕÛÈÊÙÌÍÑ æÕÖÕÙÕÝÎÆÔéçÆÝÌàÎÐÎÙêÉÎÍÌÙÖÜÍêÝÌÑ ÔÌÓÊÙÎàÊÈÚÆÉÎàÕÓÕÈÆÛÌØÌÍÊÆÉÎÉÊýÖÊÍÙÊÈ ÙÊÍÖÜÆÝÌÈÊÍÎÆÙÌÍåÊÆãÇÔûä ÖÍÊÈÛÆ×ÕØÒÊÆåÜØÊÆÛÜÉÊÓ ÈÊÈØØÜÈØåÊÏÊËæ ÙÌàËÊÐÎÆÙÌÆÔÊÈÖÕÍÆçÌÈÉÊýÖÊÍÊÈÆçÌÑ ÊÖÊÜÆÙÊÍÖÜÆÙÜÈÎÈØÆËÎÛÊÆÉÎÜÑ ÖÌÍÓÜËÜÈØÆÉÎÆÛÎÖÜÛÆÆÆÓÖÖÝêê üæÇÙÖÊÆÝÌÈÉÎÍÎÊÈÆÝÌÍÜÛÊÓÊÊÈÆÒÊÈØÆÖÌÐÊÓ ÍÜÛÊÓÊÊÈêÞÎÈÊÛÆçÌÍÎ:ÎÈÊÈæ ÍÜÛÆÉÎÆÔÊÈÖÕÍÆÆÞÎÈÊÛÆáÕÛÎÊÐ ÎÈýÕÙÌÍåÊæÉÌÝÈÊÙÌÍÖÍÊÈÛæØÕæÎÉê ÉÎÛÊÓÙÊÈÆÜÈÖÜÙÆÝÌÍÜÛÊÓÊÊÈÆÒÊÈØÆËÌÍÑ ûæÊÖÌÍÊÎÆÜÙÜÝ éÌÈÊØÊÆÔÌÍåÊÆÉÊÈÆéÍÊÈÛÑ æÇÈÉÊÆËÎÛÊÆàÌÈÉÊýÖÊÍÙÊÈ ËÌÈÖÜÙÆËÊÉÊÈÆÓÜÙÜàÆãçéÚÆâùÚÆÎÍàÊÚ ûüæáÖÕÝàÊÝÆãÛÊÖÜÆËÜÊÓä àÎØÍÊÛÎÆãÞÎÈÛÕÛÈÊÙÌÍÖÍÊÈÛä ÉÎÍÎÆÉÎÛÊÈÊÆÜÈÖÜÙÆÎÈýÕÍàÊÛÎ ÔÕÝÌÍÊÛÎÚÆÉÊÈÆÛÌåÌÈÎÛÈÒÊäæ ûæáÌàÜÊÆÍÊÈØÙÊÝÆÖÎØÊÚÆÙÌÜÊÐÎÆàÊÖÌÍÊÎÆÉÊÈ ÒÊÈØÆËÌÍÊÉÊÆÉÎÆÏÎÐÊÒÊÓ ÝÌÙÌÍåÊÊÈæÆþÿ012 æÕÖÕÙÕÝÎÆçëç ÛÖÕÝàÊÝæøþÿ012 ÇÈÉÊÆÖÎÈØØÊÐæÆúÎÙÊÆÇÈÉÊ æÕÖÕÙÕÝÎÆß:ÎÈÆFÊÈØØÜÊÈÆãGÆHÆáÔæGäæ ÏÊÍØÊÆ×ÕØÒÊÆËÎÛÊÆàÌÈØÜÑ ;ÿ75657¶41µ µ¶75øÄ6 ¶ ;ÿ7¶5ø´1µÿOÿ7¶7øÄ6 ¶ø"6 ¶4¶µ ¶ ÍÜÛÆÉÎÆÙÕàÝÐÌÙÛÆÊÐÊÎÆÔÕÖÊ "6 ¶4¶µ ¶ æß:ÎÈÆÖÌÙÈÎÛÆãáßçÚÆéÞßÚÆáßúÔä


45678596

57 0123

( #"$,*('$,!($('&(#$&$)(,&$,#

3131 1

Ă&#x2022;Ă&#x2013;Ă&#x2014;YĂ&#x2DC;Ă&#x2013;`Ă&#x2014;[\]V^_U`\abzdjndÂ? efhmhohexbqdkhphhexbqdmnvnkhe "hvenxbpdyhfhnbmhegpnhbpdqha vgkhavgkhbohvbyhelhvbtmtef hernbÂ&#x2026;dergobmdelnmqhebeha rhebvknonvelhxbmdjhjgnb|Â&#x153;bvhklh ogoelhbqherhnbmderdefhkbpdkoh phhobrnbhohpwbÂ&#x2039;Â&#x2DC;hqnxbvgkhavgkh pnuhobyhfnbqdmnmqnebhfhkbpdonh jgvnpheblhefbrnqhmdkvhebrda mdjnuhowbÂ&#x192;duneffhbuhjbnogbmdjha mdjheffhkbhogkhebnogbrhebrniha odkuhrhqboheffgefbihshybrhe efhebigrgjbÂ&#x2039;Â&#x203A;unpqdkpbÂ?ktm unkvhebvdphrhkhebrnknbrhjhm oguvhebtjdubygkgefwbÂ&#x192;dodjhu hogkhewbĂŁhelhbphihxbpnmytjbrn Â&#x2026;dergobÂ&#x2DC;dmqjdbÂ&#x203A;hjjpÂ&#x2013;wbchmda ydkugygefhebrdefhebÂ&#x2DC;guhe ihoguxbogyguelhbmdeihrnbkdygohe kdjndÂ?bÂ&#x160;hernblhefbrnrnknvhebqhrh khebnenbrnygvhb|Â&#x2021;bÂ&#x2026;dnbuneffhbÂ&#x; mhgqgebpdphmhw tkhefatkhefbgeogvbrnmhefphxÂ&#x2013; qdmdkneohuhebzhihbÂ&#x2030;erkhbrhkn Â&#x152;genbÂ&#x20AC;|Â&#x2020;xbrnbÂ&#x192;ogrntbÂ&#x2026;dergox Â&#x2039;Â&#x192;hlhbfhmyhkvhebqhogef idjhpelhw  nehponbÂ&#x192;lhnjderkhbpdvnohkb Â&#x2021; Â&#x152;hjhebÂ&#x2026;hltkbÂ&#x201A;gpdexbÂ&#x2026;gefvnrw Â&#x2C6;grruhbvdyhelhvhebmdmnjnvn Â&#x2026;degkgobÂ&#x2DC;heotxbfhmyhkhebodkpda Â&#x2026;hpdunbodkpdygobohvbyhelhv Â&#x2039;Â&#x201A;hklhavhklhbnenbhrhbqktpdp odjnefhblhefbydphkxbnogbhkonelh ygobmdkgqhvhebehpnuhobtkhefbodkrha rnqdjhihknbmhplhkhvhow pdydjgmelhxbvdonvhbphlhbydkvhka vnohbuhkgpbynphbmdeihrnbqderda ugjgbgeogvbfdedkhpnbpdvhkhefxbhfhk Â&#x2C6;nhphelhxbqdefgeigefbuha lhbmdehefvhqbuhjauhjbrnbpdvdjna efhkwbÂ&#x192;djhnebnogbÂ&#x2C6;grruhbmdefha pdjhjgbodohqbmdeghnvheboheffgef elhbmdenvmhonbvdmdfhuhebpdiha jnefbphlhwbÂ&#x192;hlhbkhphvhexbphlh ihkvhebvnohbmdjnuhoxbygvhebuhelh ihshywbÂ&#x152;nvhbrnugygefvhebrdefhe khuboheqhbmdedjnpnvbenjhnblhef qnvnkvhexbphlhbdvpqkdpnvhewb he mhohbohqnbrdefhebuhonwbÂ&#x2030;enbvtea pnoghpnbqtjnonvbrheb!hmhebphhobnenx odkvhergefbqhrhbyhefgehew nenbydeogvbqdefderhqhebpdjhmh odvpelhbvdunrgqhexbygvhebqdka yhelhvbqdihyhoblhefbuhelhbynph Â&#x192;dtkhefbpdenmhebjgvnpxb hmot! qdkfhgjhebrnbpdvnohkbÂ&#x2026;dergoxÂ&#x2013; pthjhebhfhmhxÂ&#x2013;bidjhpelhw ynÂ&#x160;hkhbphihwbÂ&#x2039;Â&#x2026;dkdvhbgmyhkbiheinx Â&#x201E;erkdhpxbodkfgfhubmdefgefvhq vhohelhbrnbÂ&#x192;ogrntbÂ&#x2026;dergoxbzhyg Â&#x2C6;grhlhshebÂ&#x2026;hfdjhefxbÂ&#x192;ga ohqnbÂ?hvohelhbodohqbphihbonrhvbigigkw pnmytjapnmytjbkdjndÂ?bÂ&#x160;hernblhef {|}~}w oheotbÂ&#x2026;dergoxbmdehmyhuvhexbrn cdeffhmyhkhebvgkhavgkhbodkpdygo ydkrnknbmdfhubrnbÂ&#x152;hjhebÂ&#x2026;hltk Â&#x192;denmhebvdjhunkhebĂ&#x2122;gegefa jgvnphebkdjndÂ?bhernbÂ&#x2026;dergobigfh yhfhnvhebqdmnmqnexbinvhbpgrhubrn ª­Ž¯°Ž¹²¹°°­Š¡Ă&#x20AC;Š#¹§¯ Ă&#x2C6;ÂťĂ&#x201E;%­¹Ă&#x201A;Ă?Ă&#x2026;ºž¿­Ă?Ă&#x2039; Â&#x201A;gpdexbÂ&#x2026;gefvnrxbÂ&#x201A;hygqhode vnrgjxbbÂ&#x152;gjnb| Â&#x153;xbnenbmdefgefa hrhbpddvtkbvgkhavgkhbrnyhsh hohpbynÂ&#x160;hkhelhbyhelhvbrhebjgqh œŠ´¹§­œ¸Š¡¹­š­¾ºĂ&#x201A;½ŸĂ&#x201A;Ă&#x2021;ÂźĂ&#x201A;½­Ă&#x2C6;ÂşĂ&#x201A;Ă&#x2039;Ă&#x2030;Ă&#x2C6;žĂ&#x2039;­à ŸĂ&#x2030;Ă&#x2039;¿žĂ&#x201A;­Ă&#x2030;žĂ&#x2026;Ă&#x192;ž§¨Š­$ž ¡ŸĂ?Ă&#x2039;Ă&#x201E;­Ă&#x20AC;ÂşĂ&#x201A;Ă?ŸĂ&#x17D;­Žžà žĂ&#x201A;­Ă&#x20AC;žĂ&#x192;Ă&#x201E;Ă&#x2026;­¸Ÿ¿ºĂ&#x201A;Ă&#x17D;­Ă&#x20AC;ÂźĂ&#x201A;½Ă&#x2030;Ă&#x2039;Ă?Ă&#x17D;­¸žĂ?ÂźĂ&#x160;žºĂ&#x201A;­Ă&#x20AC;ž½ºà žĂ&#x201A;½Ă&#x201D;­¾žĂ&#x2C6;ÂşĂ&#x2026;žĂ&#x201A; vhqvhexbhernbÂ&#x2026;dergobphefho odkyhefbygkgefwbÂ&#x192;dydjgmbodka iheinelhxÂ&#x2013;bgihkelhwb¢¼äüŒ Â&#x2026;hfdjhefbnenw Ă&#x2039;Ă&#x201A;Ă&#x2039;­Ă?ÂşĂ&#x2026;à žĂ&#x201A;½¿ŸĂ&#x201A;½­¿ºĂ&#x2021;žĂ&#x2030;­Ă&#x2018;&­Ă&#x20AC;ÂşĂ&#x2039;­Ă&#x152;Ă&#x2039;Ă&#x201A;½½ž­'­ŽŸĂ&#x201A;Ă&#x2039;­()Ă&#x2018;*Ă&#x201D; Â&#x2030;hbmdjgvnpvhebydydkhqhbqda vghobrdefhebenjhnbhihkhebÂ&#x2C6;grruhw yhefxbygkgefbydkqdphebpgqhlh

 !"#$%&'($)(*&$+"!('&$+(&, -. /0 1 2 0 3 4 5 6 0 7 3 89 :0 ; 0 < 2 0 < 3 => ? 9 5 @ 1 5 < Ă&#x2022;Ă&#x2013;Ă&#x2014;YĂ&#x2DC;Ă&#x2013;`Ă&#x2014;[\]V^_U`\a Â&#x201A;dhmhehexbvdpdjhmhohe qdefderhkhbmtotkbmdjnuho

cdmdkneohubÂ&#x201A;tohb{cdmvto rhebvdelhmhehebshkfh ohlhefhebodkpdygobrhebohv Â&#x2026;hfdjhefbrnmneohbmdefvhin igfhbqdkjgbrnqdkonmyhefa mdmqdkuhonvhebvternpnbjhjg jdynubrhjhmbkdeÂ&#x160;hehbqdmha vhexÂ&#x2013;bidjhpbÂ&#x201A;doghbÂ&#x2122;Â&#x201A;Ă&#x161; bÂ&#x201A;toh jneohpwbĂŁhjbodkpdygobphefho phefhebmdrnhbkdvjhmdbrnfna Â&#x2026;hfdjhefxbÂ&#x201E;yrgkkhumhex mdmyhuhlhvhebrhebynph ohjbkhvphphb{Â&#x2014;nrdtoktebrn zhygb{|}~}w mdenmygjvhebvdÂ&#x160;djhvhhew qdkonfhhebÂ&#x152;hjhebĂ&#x2122;hotobÂ&#x192;gykta Â&#x201A;donvhbqdmdkneohubydkga Â&#x2039;cdmdkneohubrhebqnuhv otaÂ&#x152;hjhebÂ&#x2DC;deohkhbcdjhihkx qhlhbmdenefvhovhebcÂ&#x201E; xbvhoh odkvhnobuhkgpbmdmqdkonma Â&#x2026;hfdjhefbÂ&#x2DC;defhuxbÂ&#x201A;tohbÂ&#x2026;ha rnhxbpdmdponelhbrnnmyhefn yhefvhebhqhvhubvdydkhrha fdjhefw pdmhefhobgeogvbmdeldihuoda hebÂ&#x2014;nrdtoktebhrhbmheÂ?hhoa Â&#x2122;dmyhfhbÂ&#x201A;hinhebĂ&#x161;oteta khvhebshkfhxbrhknbpdfnbvdelha elhbhohgbonrhvxÂ&#x2013;bgihkelhw mnb hdkhub{Â&#x2122;Â&#x201A;Ă&#x161; bÂ&#x201A;toh mhehebrhebvdpdjhmhohewbÂ&#x2039;Â&#x192;ha Â&#x192;dqdkonbrnydknohvhebpdyda Â&#x2026;hfdjhefbmdmneohbhrhbqdka lhbrdefhkbpgrhubhrhbqdeta jgmelhxbkdeÂ&#x160;hehbqdmhpha onmyhefhebydkyhfhnbhpqdv jhvhebrhknbshkfhbpdvnohkbjtvhpnx efhebÂ&#x2014;nrdtoktebodkpdygo pdydjgmbkdeÂ&#x160;hehbodkdhjnphpnw qdmdkneohubpdyhnvelhbonrhv rnqktodpbshkfhbÂ&#x201A;hmqgef Â&#x2039;Â&#x152;hefhebphmqhnbmdegogqn mdmhvphvhebqdmhphefhe Â&#x201A;dmnknkditxbzÂ&#x2DC;bÂ&#x20AC;Â&#x20AC;Â&#x2021;xbzÂ&#x203A;bâÂ&#x2030;x qdkmgvnmhebshkfhbvhkdeh Â&#x2014;nrdtoktebnogwbÂ&#x201A;hjhgqgebnefne Â&#x201A;dÂ&#x160;hmhohebÂ&#x2026;hfdjhefbÂ&#x2DC;da gvgkhebÂ&#x2014;nrdtoktebydphkw mdernknvhexbcdmvtobÂ&#x2026;hfdjhef efhuxbÂ&#x201A;tohbÂ&#x2026;hfdjhefwbÂ&#x192;gkho ynphbmdeÂ&#x160;hknbjtvhpnbjhneblhef qdetjhvheelhbigfhbpgrhu rnvnknmbvdqhrhbcdmvto ÌçèÊêGGĂŤĂŹĂ­ĂŤOÏíÍç jdynubodqhoxbvhohelhw cd k o n my h ef h eb y d y d k h qh Â&#x2026;hfdjhefw -ÎïðùòóôÎþÜáðøÜÚá h p qd v b o d k v h n o b qd mh p h ef h e Â&#x201A;dqhjhbÂ&#x2C6;hfnheb{Â&#x201A;hyhf úÝùÝÚôÜÎùðÚáòÜßÝ toktebphefhobrnygogua ĂŁgmhpbcktotvtjbrhebÂ&#x192;heodj ýðÚÞÜÚÜÎÿðùÜ0ÜÚáÜÚ Â&#x2014;vhnrd ebmdefneffhobkdeÂ&#x160;heh Â&#x192;dorhbÂ&#x201A;tohbÂ&#x2026;hfdjhefxbÂ&#x192;gota 1ÝúðóôýóÚÎúÝÎÿðýôÝáÜÜÚ jtvh pnbqdernknhebrnbqdkona mtbĂŁhknlheotxbbpdydjgmelh 2ÜøÜÚÎ3ÜôóôÎ456ýóôó7 fhheb Â&#x152;hjhebĂ&#x2122;hotobÂ&#x192;gyktota igfhbmdeidjhpvhexbhrhbqnuhv 2ÜøÜÚÎ8ðÚôÜýÜÎïðøÜßÜý9 Â&#x152;hjhebÂ&#x2DC;d eohkhbcdjhihkbhrhjhu pshpohblhefbmdefhigvhe dkhubqdkmgvnmhebqhrhow qdkmtutehebvdqhrhbcdmda -ĂŽ ĂŽ óôÜÎþÜáðøÜÚá rh gpbjhjgbjneohpelhbqge kneohubÂ&#x201A;tohbÂ&#x2026;hfdjhefbgeogv ÚôÜÎÜúÜÎÿðýôÝù6ÜÚáÜÚ Â&#x201E;k §¨Šª­Ž¯°Ž¹²¨³§¯­¹¨Š­°¨¯´¯ ùÝ i gf hbqhrhow mdernknvhebÂ&#x2014;nrdtoktew Ăş Ăś Ă˝ Ăť ĂŽ 6 Ă° Ă˝ 6 Ăś á Ăś Ăť ĂŽ Ăś 0 Ăż Ă° ò ¾³œŠ´¹¨¹­Ž¹¨Š° ¹­œŠ¡§¨Š¸­š­¾ºŸ½ž¿­¾œ­¹¾Ž­Ă&#x20AC;ž½ºà žĂ&#x201A;½­¨žĂ&#x192;Ă&#x201E;Ă&#x201A;­¾ŸĂ&#x2026;Ă&#x2020;Ă&#x201E;Ă&#x2026;ÂşĂ&#x2021;Ă&#x201E;­Ă&#x2C6;ºà žĂ&#x2030;ÂźĂ&#x2030;žĂ&#x201A;­Ă&#x160;ÂşĂ&#x201A;½ºĂ&#x2026;Ă&#x2021;žžĂ&#x201A;­Ă&#x160;ÂşĂ&#x2C6;ºà Ă&#x2039;Ă&#x152;žĂ&#x2026;žžĂ&#x201A;­Ă&#x2021;žĂ&#x2026;Ă&#x2039;Ă&#x201A;½žĂ&#x201A; °¹ Â&#x2039; Â&#x2DC;d qh o b qh rh b qd k o n fh h e Â&#x2026;degkgobrnhxbqdernknhe 0 Ă° 6 Ă° ø 5 ùÎ Ă˝ Ă° Ăš Ăž Ăś Ăš Ăś Ă Ă&#x2039;¿Ă&#x2026;Ă&#x2039;Ă&#x2030;­Ă?Ă&#x2039;­Ă&#x2030;žĂ&#x2020;ž¿žĂ&#x201A;­¸Ă&#x201E;ž­¾ŸĂ&#x2026;Ă&#x2020;Ă&#x201E;Ă&#x2026;ÂşĂ&#x2021;Ă&#x201E;Ă&#x17D;­¨žĂ?Ÿ­Ă?Ă&#x2018;Ă&#x2019;²Ă&#x2019;Ă&#x201C;Ă&#x201D; i gfh b o d k rh qh o b Â&#x2022; Ă&#x203A; Â? Ă&#x153; Ă&#x153; Ă? Ă&#x17E; Â&#x2018; Ă&#x; Ă? Â&#x17D; Ă  Â&#x2022; ĂĄ h qh qgebrnbÂ&#x201A;tohbÂ&#x2026;hfdjhef ÿðùÜ0ÜÚáÜÚÎ1ÝúðóôýóÚ Â&#x192;duneffhbvdydkhrhhebmdrnh odkmh pgvbÂ&#x2014;nrdtoktexbmdjhjgn ôðýðÜøÝ0Ăś0Ăť9 kdvjhmdbrnfnohjbkhvphphbnog ohuhqbrhebmdvhenpmdbodka igpokgbmdeffheffgbÂ?tvgp odeogwbcdmdkneohubhvhe -ĂŽÝúðóôýóÚÎ0ÜÚáÜô rhebvtepdeokhpnbqdeffgeh mdmqdkonmyhefvhebydyda ùð Ăą5 Ăš á ò Ăť Ăš ò Ăś Ăš TUVWXVYZX[\]V^_U`\abcdeffgeh Â&#x192;gqdkÂ&#x2014;nptkbÂ&#x2DC;dvenvbcÂ&#x2122;Â&#x161;bÂ&#x201E;cÂ&#x152;bÂ&#x2026;ha Â&#x2039;Â&#x201E;Â&#x2C6;Â&#x192;sbmdkgqhvhebqdkhjhohebrdefhe ùðÚááÜÚáá5 xbyhnvbqdefderhkhbmta khqhbhpqdvxbhqhvhebÂ&#x2014;nrdta ihjhebkhlhblhefbmdjneohpnbqdkpnma fdjhefbzhltebcgkstkditxbÂ&#x203A;hjgltx vnedkihbyhfhnvhebphvjhkwbÂ&#x192;grhubÂ&#x160;gvgq òóÚ0ðÚôýÜ0ÝÎÿðÚáðÚúÜýÜ iohtjkhbemh qdihjhebvhvnxÂ&#x2013; oktebnogbytjdubrnqhphefbhohg qhefhebihjhebgohmhbrnbcgkstkdit mdefhohvhexbqdmhrhmhebjnpoknvbrnjha jhmhbqdkhjhohebodkpdygobonrhvbrnfheonw 0ðÿðúÜÎùóôóýÎ0Ă°ÝÚááÜ idjhpelgqgeb h w onrhvwbÂ&#x2039;Â&#x201A;hmnbqdkuhonvhe uhkgpbdvpokhbuhonauhonwbchphjelhxbjnpoknv vgvhebrdmnbqdmdjnuhkhhebihknefhe Â&#x201A;hkdehbnogbvhmnbjhvgvhebqdeffheonhe 6Ăť0ÜÎùðÚÝù65øòÜÚ ân rd t o k t e b l h e f b md e h ma rhknbydkyhfhnbpdfnwbÂ&#x2026;hplha rnbvhshphebvtohbqhrhmbmdeldyhyvhe rhebqdenefvhohebvghjnohpbihknefhe rdefhebmtrdjbyhkgwbÂ&#x192;djhnebnogbhrh qn j vh eb o h lh efh eb o d k o d eo gx khvhobihefhebvuhshonkxÂ&#x2013; jhmqgbjhjgbjneohpbonrhvbmdelhjhxbzhyg jnpoknvbrnbvhshphebÂ&#x201A;tohbcgkstkditw qdehmyhuhebÂ&#x201E;Â&#x2C6;Â&#x192;sbrnbÂ&#x152;hjhebÂ&#x201A;phoknhew òðÞðøÜòÜÜÚ9 p d un effh b md mgefvn evh e idjhpelhwb¢¼äüŒ {|}~}bpdvnohkbqgvgjbÂ&#x20AC; wÂ&#x20AC;Â&#x20AC;w Â&#x2122;npoknvbrnqhrhmvhebqgvgjbÂ&#x20AC; wÂ&#x20AC;Â&#x20AC;buna ÂĄeogvbmdmdkÂ&#x160;dqhobqktpdpbqdmdjnuhkhhex cdmhrhmhebnenbrnpdyhyvhebhrha effhbqgvgjb|Â&#x153;wÂ&#x20AC;Â&#x20AC;w vhmnbmdegkgevhebjnmhbvkgbrhknbÂ&#x2026;hfda elhbqdmdjnuhkhhebihknefhebrhebqda Â&#x2039;Â&#x201A;hmnbmneohbmhhÂ?bvdqhrhbmhplhkhvho jhefxÂ&#x2013;bvhohelhw enefvhohebvghjnohpbihknefhebjnpoknvbrn hohpbvdonrhvelhmhehebrhjhmbmdenvmhon Â&#x2026;degkgobÂ&#x203A;hjgltxbqktpdpbqdefdka vhshphebÂ&#x201A;tohbcgkstkditw hjnkhebjnpoknvbnenwbÂ&#x161;hmgebrdmnvnhex ihhebqdmdjnuhkhhebhvhebrghbuhknbqhrh Â&#x192;dtkhefbqdeffgehbihjhexbÂ&#x201E;yrgj qdmhrhmhebnenbvhmnbjhvgvhebrdmn |}a|Â&#x153;bÂ&#x2026;dnwbÂ&#x161;hmgexbqdmdjnuhkhhe Â&#x2026;gneb{Â&#x2020;Â&#x2021;xbmdefhohvhexbnhbuhkgpbdvpokh qdenefvhohebqdjhlhehexÂ&#x2013;bidjhpelhw ihknefhebjnpoknvbmgjhnbrhknbÂ&#x2122;defvtef uhonauhonbvdonvhbmdjneohpnbpnmqhef Â&#x203A;hjgltbmdmhqhkvhexbqdmdjnuha phmqhnbvhshphebÂ&#x192;hojheohpbqhrhb|Â&#x153; dmqhobÂ&#x2C6;zÂ&#x2030;bcgkstkditwbÂ&#x2C6;helhvbqdefdea khhebrnjhvgvhebydkgqhbqdeffheonhe Â&#x2026;dnbydjgmbynphbrnjhvgvhebvhkdehbhrh rhkhbpdqdrhbmtotkbmdjhigbvdeÂ&#x160;hef rghbgenobÂ&#x201E;nkbÂ&#x2C6;kdhvdkbÂ&#x192;snoÂ&#x160;ub{Â&#x201E;Â&#x2C6;Â&#x192;sbrn qktldvbqdmyhefgehew vdonvhbmdjneohpnbpnmqhefbdmqhow ihknefhebjnpoknvbrhjhmbvtohwbÂ&#x2DC;nonv Â&#x2039;Â&#x201A;hmnbpdydjgmbmdjhvgvhebqdmha Â&#x2039;Â&#x2026;gefvnebvhkdehbjhmqgbmdkhuelh ogmqgbjnpoknvblhefbrnfheonbydkjtvhpnbrn rhmhebydkvttkrnehpnbrdefhebydyda mhonwbÂ&#x152;hrnbÂ?Â&#x17D;Â&#x17D;Â?Â?Â&#x2018;hrhblhefbefhogkw cÂ&#x203A;}b{Â&#x17E;ddrdkbÂ&#x;}}brnbrdqhebÂ&#x192; bÂ&#x2026;hknh khqhbqnuhvbhfhkbohvbodkihrnbvdkgfnhew Â&#x192;dmghelhbÂ?Â&#x17D;Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;ydfnogbphihxÂ&#x2013;bidjhpa cgkstkditbrhebcÂ&#x203A;}bÂ&#x;Â&#x2021;Â&#x2021;brnbrdqhe Â&#x201A;hkdehbnogbqdmhrhmhebydknvgoelh elhw chphkbÂ&#x192;gktedfhkhew rnogerhxÂ&#x2013;bogogqelhwb¢£¤¼Œ

ABCDDECFGHFIFCGJFKLFMFNGONKPQNRGAFMFS

+,-./0123043/-

89<rs1>3t9u9?0 v5 @ 5 1 3 w > @ 0 < 2 7 0 u 567897:;99<=<>?@ABCDED<FA<G?BHI@I JI@EKBLI<M?MNEIO<BI@IGAFIBI ABO@PKG?DKA<FA@AQ<RIMEBS<JIT<AOE<OID N?@TIDE<EBOED<UV<WXYZ<ITAIK<>EBLEDS [I@CI<\?KI<]?FEBC<^CEBCS<]?_I= MIOIB<`EOEJS<]INEGIO?B<5E@[P@?HPQ >?KDAGEB<G?@BIJ<FAG?BHI@I FEI<OIJEB<DI@?BI<M?B_E@A<K?G?= FI<MPOP@S<G?MEFI<AOE<OAD<DIGPDQ VIIO<M?BCJA@EG<EFI@I<N?NIKS<<AI M?BCETIBCA<G?@NEIOIBBLIQ<`IJ= DIBS<AI<M?BCCEBIDIB<O?DBAD M?MNPNPT<DEB_A<DPBOID<M?BCCE= BIDIB<DEB_A<abc<LIBC<FAG?TIHI@ABLI K?TIMI<FA<G?BHI@IQ dVILI<N?TIHI@<M?MNEIO<DEB_A<abc FA<e5<WT?MNICI<G?MIKLI@IDIOIBZQ ^FI<O?M?B<LIBC<M?BCIHI@AQ<V?O?TIJ D?TEI@<KILI<M?MNEIOQ<\EI<MABCCE NI@E<K?T?KIASf<H?TIK<>EBLED<FA<>IGPT= @?K<5E@[P@?HPS<7INE<WghihZQ `?@MPFIT<OACI<DEB_A<b<O?@K?NEOS >EBLED<M?B_E@A<K?G?FI<MPOP@<KIIO IFI<G?BOIK<FPTITID<FA<\?KI<]EM= GET@?HPS<]?_IMIOIB<j@INICS<GIFI<h >?A<XkglQ<mI<M?B_E@A<nIMIJI<;EGA= O?@<o<^^XYXgjp<[I@BI<M?@IJ<MATAD ^CEK<nETAIBOP<WgqZS<[I@CI<\?KI ]?OECS<]?_IMIOIB<`EOEJQ ]IKENNIC<UEMIK<5PT@?K<5E@= [P@?HPS<^]5<VELIFAS<M?BCEBCDIG= DIBS<O?@KIBCDI<M?BHEIT<K?G?FI MPOP@<_E@AIB<D?<G?BIFIJ<7G<X<HEOIS BIMEB<JIBLI<FANILI@<7G<lkk<@ANEQ db?@KIBCDI<FAH?@IO<5IKIT<lYl<ILIO g<D?=h<]6U5S<IB_IMIB<JEDEMIBBLI MIDKAMIT<OEHEJ<OIJEB<G?BHI@ISf DIOIBLIQ<WOPIZ


0123 3131

56789 89 64

 !"# "$ 23 » ¼ » 5 %&'()*+&*,-&./,0 1 %&'()*+&*,-&./,0 ³J<X;><X9X?[;<OM>Z9;RE;> >Z;<E;KM>;<WMAM:;P<RM:MOV K?A>Z;C<E9>9<AMA;R<;O;>\ 'Ç'(ÇÈÉ,ÊÇÈ*Ë&Ì&&*,ÍÇÊ&Î&,Ê&È& Î&ÈÉ,è&ÈÌ&É,çÇ'ÙÍÈ&Ì,ÌÇÈÕÇ()Ì &Ý&,*ÉÉÜ//ÉÕÌÉ+Û&È,&.Ï&ËÕ//Ðß,Ì).ÉÕÚ *)È)Ì*Ë&Ð,ÉÕ),ÊÇÈÕÇ.É*+Í)Ü&*



½$¾5½$"»» ¸¹$¢7º7

¼¿"57¢À5#

¡7¢572

1$23456$2"#7


±²³´µ¶·¸¹µº 0123

3¡1¢£¤3¥¢¦§¨¤©ª¤1«¢¤¬­©® ¯¡¥¡1¡¨¤°

lmnopoqr

UVWXYWZZ[ \€‚ƒ ]Z^„…†‡Zˆ‡‰Š‹ŒŒŽŽŽ‘’Š“’”‡ŽŽ‘’Š•Š–Œ_`aŽb—c’˜df’™g‡hiŠŠijšŠ†‹“–Š› k

lsts

k _`abcdefghiij

uormtoqr

vwpxsympzs

vmyotsqroq

{m|wnmq

{w}w~

k _`abcdfghifj

k _`abcdfghiij

k œžbŸbcdfghiij

k œžbŸbcdfghifj

k _`abcdfghi j

`abcdc[Vcef[ghih[Wjkifce Wjkakcdlj[mc[Yhlfn[ohcl

pqrqstuvwxyz xyzt{t|}~€t‚ƒ„{ Š‡‰€‰€t•£‚ƒ€‰€™t¤¤tœƒŽŽ‚ˆ}ˆ œ”‰tx††ˆtx††€ˆst”‰‰t”‚ˆž‰…‰~ „‚~‚…†‡tˆ‰†‡tz‰t…tŠ†‹‰ƒ„ ‚ƒ†ƒ„†‹tz‰st…†ƒt‚ƒŽ† ªœƒŽ†ˆ†tŒ‡†…t…†ƒtu‚ˆ}ˆ«stªw€~†tœˆ†” |†…†ƒ„†ƒstŒ}}Ž††ƒtvut‘stv’t“s ‹}~€t‚ƒ‰ƒž‰†ƒt€‰ˆ†Žt‹‚ˆƒŽ†‡ …†ƒt¬†‡‰…t­}ƒ€«stªŒ‡†…tp}†~†«s p‚ˆ‚ƒ„†ƒstp}~}stv†”‰t•–—˜—™t€†ƒ„š ‹‚ƒ†ƒ„†‹†ƒtz‰št¥ƒ„„†t†{ …†ƒt”‰‰t…‚ƒ„†ƒtž‰…‰~t‚ƒ„„‰{ p‚‡†ˆt€‚”‚~‰ƒ†st‹}~€tŽ‚~†‡ ‡ˆƒ†st‹‡†t‚~‰†ˆ„†t‚ƒ‚ˆ† ƒ††ƒt”†‡†€†tœˆ†”š ‚ƒ†ƒ„†‹t‚‹}ƒ††ƒt‰€Ž†›tœ”‰ €‰ˆ†Žt‹‚ƒ†ƒ„†‹†ƒt…†ˆt‚‹}~€†ƒ ‚ƒ‰ˆ‰Žt¢†‰›stz‰tt†…†~†‡ x††ˆtx††€ˆtŽ‚ˆ€‚”‰Žš ”‚ˆƒ}}ˆtp|ŒŠt{t“t˜t“t˜t—t˜t¦–‘ ~‰~‰€†ƒt£‹~}†twwwtŒ‰ˆ‰€†ƒtŠ}{ |ˆ}€‚€t‹‚ƒ„„‚~‚…†‡†ƒtˆ‰†‡ ˜t£‚ƒ€‰€st€‚€††Žt€‚”‚~‰t‹‚ƒ„{ ‹‰Ž‚ˆstp‚}~†‡tuƒ„„tw~‰t†{ ”‚ˆ~†ƒ„€‰ƒ„t€‚Ž†ˆt‹‰‰~t–š „‚~‚…†‡†ƒtˆ‰†‡t…‰~†š ƒ†ž‚‚ƒtwƒ®}ˆ†Ž†t…†ƒtŠ}‹‰Ž‚ˆ ‡ƒ„„†t‹‰‰~t–“šštr††ƒ† £†~†t€‰ˆ†ŽtŽ‚ˆ€‚”‰Žt…€‚{ •pŽ™tœyxtp}~}tŽ†‡‰ƒt¦š ‹ˆ}€‚€t‹‚ƒ„„‚~‚…†‡†ƒt…†ˆ‚ƒ††ƒ ”‰Ž†ƒstz‰t…Ž†ƒ„†‹tŽ‚ˆ†Ž p‚Ž‚~†‡t~‰~‰€stz‰t”‚‚ˆž†t€‚”†„† ‹‡†t‚~‰†ˆ„†t”‚~‰t‚ƒ…†‹†Ž ‹‚ƒ†ƒ„†‹†ƒt’~~†t†€‰t}~‚‡ ‹‚ƒ‚…†tž†€†t‹‚ƒ„‚Ž†ƒt…†ƒt}~†‡ ‹‚”‚ˆŽ†‡‰†ƒt ˆ‚€t …†ˆ £‚ƒ€‰€t¤¤t€‚”‚~‰ƒ†stŽ‚ˆ†Ž …†Ž†t€ˆ‹€š ‚‹}~€†ƒšt‚ˆ‚†tž‰„†t‚ƒŽ† Žƒ…†tŽ‚ˆ}ˆ€‚š z‰tž‰„†t€‚‹†Žt‚ƒ„†ž†ˆt… ‹‚ƒ„„‚~‚…†‡†ƒt…€†€†ƒtu £†~†t‹‚ƒ„„‚~‚…†‡†ƒst‹}~€ p£tp†¨†‡†ƒtwwtx}}~†~stƒ†‰ƒ |‚ƒ„†Ÿ†ˆ†t‰€~t•u|™š ‚ƒŽ†t‡}~€Ž‚ˆt†Ž†‰t€†ˆ‰ƒ„t‹€Ž}~ ‡†ƒ†t”‚ˆŽ†‡†ƒt€‚Ž†‡‰ƒst~†~‰ Š†tƒŽ†t‹}~€t‚ƒ‰ƒ{ ‡Ž†st‹‹†t‹†ˆ†~}ƒt€‚‹†ƒž†ƒ„ ”‚‚ˆž†t…tŒ††ˆŽ†š ž‰†ƒt€‰ˆ†Žtˆ‚€t•‹‚ƒ„„‚~‚…†‡†ƒ™ €‚Ž†ˆt¦t€‚ƒŽ‚Ž‚ˆstŽ‰ž‰‡t”‰‰ u‚Ž†ƒ„„†tz‰stv‚…st‚ƒ„†‰ €‚”‚~‰t†€‰t‚tˆ‰†‡štŠ†ˆ‚ƒ† Ž‚ˆ†ŽtŽ‚ˆ}ˆ€‚stŽ‰ž‰‡t‚‹ƒ„t§£ Ž†tŽ‚ˆ~†~‰t‚ƒ„‚ƒ†~tz‰t‚€ €††Žt…†Ž†ƒ„tŽ…†t†…†t‹‚”‚{ ž‡†…stŽ„†t„‰~‰ƒ„t†”‚~t¨†ˆƒ†t‡Ž†s ˆ‰†‡ƒ†t”‚ˆ€‚”‚~†‡†ƒštŠ‚~‰†ˆ„† ˆŽ†‡‰†ƒt…†ƒtŽ…†t†…†t€‰ˆ†Ž ”ˆ‰t…†ƒt‚ˆ†‡st€‚ˆŽ†t†Žt‚‹†~† z‰tž†ˆ†ƒ„t”‚ˆ„†‰~t…‚ƒ„†ƒt¨†ˆ„† ˆ‚€ƒ†s¡t†Ž†t†…tz‰st‰‡†{ ”‚ˆŽ‰~€†ƒt p†©‚t|†~‚€Žƒ‚¡š €‚Ž†ˆšt qˆ†ƒ„ƒ†t‚†ƒ„t†„† †…t¢†‰›st€‚‰€†t‹‚ƒ„„‚~‚…†‡†ƒš p‰”‚ˆt…†ˆt‚‹}~€†ƒt‚ƒ†{ Ž‚ˆŽ‰Ž‰‹st€††t‹ˆt‰ƒ„ƒ |‡†t‚~‰†ˆ„†tž‰„†t‚ƒ†{ ”†‡†ƒst”†ˆ†ƒ„t”‰Žt~†ƒƒ†t”‚ˆ‰‹† †ˆ‚ƒ†t€®†Žƒ†t‹‚ƒ…†s¡t†Ž†ƒ†š ƒ††ƒt†~†€†ƒtut£‚Ž†€‚‚ƒ †ž†~†‡tp†”~t…‚ƒ„†ƒtŸ}©‚ˆt„†”†ˆ •†…‚™

»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÁÅÆÇÆÁÈ¿ÆÉÁÀÊÁ˽ÀÌʼ ¯°±°²³´µ¶¶·¸° ·¸°¹µ²·´¸µºµ°»¼¼½¾¿µÀ½ÁÂÃµÄŻƿ¾¿»¼Â ÇÈĿɵ²ÈÂĵƵµÊ¿ÄÀÈ»¼µË¿Æ¿»¼¿»ÌµÍ½Î½¾¿Ï¿»Ìµ¶±µÐÑÌ ¶ÒµÐÓ̵ÔÅÇÅ»¼¿»ÌµÔ½Á½Ìµ¶¿ÕȵÖ×ØÙØÚÛ

±¶´ù·²µÍú³Í°Ù°¯ûµ¶´ü°ý

ÍÎ ÏÐ Ñ Ò Ð Î ÓÐ Ô Õ Ò Ö Î ×Ø Ù ÚÛ Ü Ò Ö Î Ý Þ Û ß Ð Þ Î àÛ Õ Ø ÚÑ Û Ü Î Ïá Î â Î ãÒ Þ Ò Ð Õ Î á Û Õ Î àä Þ Ð å æçèéêëìèíêîïíèðñçòïó VWXYZ[\]^\_]^\W ôõö÷ø÷ùúûüýþ÷ùúùÿ0öõ1÷ùú÷øõ2üø3 Í:;;<=>?@ABCDCEF 4563ú1üöûüùúý÷728729ú õó BADCGHC?ICJDHK ýõþüûüúùüø÷ú÷üú ü7 üúùõø8üþ öü08ùúþ8öü ú ü72ú ÷ûüùü÷ó KLMBANHK?HOAFCO?PH 7 üú8718ùúöõöûþÿ 8ù0÷úûþÿó <QDRLKADNLS 8ùóûþÿ 8ùúùõü71÷ùü79 Í:@AJAOQB?BAOCKQKCE

õþ0üöüú0õù÷1üþúúùüþó D

üü77 ü3ú÷üúöõöûþÿ 8ù0÷ CGHCT?IANQFCM ùÿ0öõ1÷ùú1ü7ûüú÷÷7úýõþÿöõ1 BAOCKQKCE?IABCENCQCE 0õù÷1üþúûúúö÷ø÷üþúûõþúý8øü79 MAKHNCD?PQC?JQOCES ôþÿ 8ùúùÿ0öõ1÷ùú÷øõ2üøú÷18 <ANQFCM?BAEUHNC ÷ûü0üþùü7úùõú ÿù1õþó ÿù1õþ Í: HJQCE?IDLPQK?KLMBANHK 0õþ1üú0üøÿ7úùõü71÷ùü7ú ÷úô8þó D U PHCEFKQN?MCNQ?NDQK ÿùõþ1ÿú0õþ1üú÷øü ü úüü PCCEEF?M?C NQ?BLJHO?IHKCIS õ72ü 3ú 0õö÷0üøú 4ÿøÿ3 üþü72ü7 üþú ü7úøü1õ79 ôü üúüý8ú3úûüýþ÷ù þüö&õ7÷ùÿø9úôõ182ü0ú"82üúöõó ùÿ0öõ1÷ùú÷øõ2üøú ÷úûõþ8öü ü7 7 ÷1üúþ÷ý8ü7úùõöü0ü7úÿýü13 õø÷1õúô8þÿùõþ1ÿú1õþ0õý81ú ÷ó ýü ü7úýüù8ú ü7úûþÿ 8ùú"ü ÷ 2þõýõùúûõ7 ÷ ÷ùú üøü÷ú ü ü7 ùõöü0ü7ú0÷üûúõ üþ9úôþÿ 8ù ôõ72üü0úýü1ú ü7úüùü7ü7 ùÿ0öõ1÷ùú÷øõ2üøú1õþ0õý81ú ÷ó 

ôú4õöüþü72ú ü7ú÷ó ü72ù81úûüùü÷ú0ü18ú1þ8ùú ü7 7ü0úõ0õ ü1ü7ú÷7ùõ0ú üó 0ü18úöÿý÷øúû÷ùüû9 7 8öü09 ôü71ü8ü7ú'()*+,-./0123 ôüýþ÷ùúýõþýõ7 õþüúúõþó ûüýþ÷ùúùÿ0öõ1÷ùú ü72ú ÷ö÷ø÷ù÷ öüú4ù÷7ú01õ1÷ùüú7 ÿ7õ0÷üú÷7÷ ûü0ü72ü7ú08üö÷ó÷01þ÷úýõþ÷ó ýõþü üú ÷úýøÿùúûüø÷72úýõøüùü723 7÷0÷üøú456ú ü7ú3 ú ÷0üó ü1ü8úöõ7õöûõøú1õöýÿùúùõø÷ø÷72 öüþùü7úøü üù7 üúþ8öü úý÷üó ûõþ8öü ü7úõø÷1õ3ú üù7÷úôõó 0ü9úüþ÷úø8üþú1÷ üùú ÷ùõ1ü 8÷ þ8öü ü7úôõþöü1üú!÷"ü8ú øÿù ü üúûüýþ÷ùúü1ü8úùü71ÿþúùüþõ7ü 3úõø8þü ü7ú ü7üþùõöýüþ3 1÷ üùúü üúûüûü7ú7üöü9 ô8þÿùõþ1ÿú#1üþü9ú$ôþÿ 8ùú÷7÷ õ18üúú4ú3ú 3úÿ7

0ü üúûü0üþùü7ú8718ùúùÿ7ó 4õ1÷üü73úöõ72üù8ú1÷ üùúöõó 08öõ7úù 8080ú ÷úü71üþü7 ü 72õ1ü 8÷úùõýõþü üü7úûüýþ÷ù ÿù1õþ3%úùü1üú456ú ü72ú0õöûü1 ùÿ0öõ1÷ùú1õþ0õý819ú õ2÷18ú"82ü öõö÷71üúüþ1üü7úùõø8üþ õ72ü7ú0õ"8öøü úûõó üþ÷úûüýþ÷ùú÷øõ2üøú÷189 182ü0úûõ72üöü7ü7ú0ü1ó ÷úüù ÷þúþü÷ü3úûõ182ü0 ûüöúûõþ8öü ü7ú ü72 öõ7 ÷1üú þÿù÷7ÿ7ú ü7ú0÷ó öõ72üù8úýüþ8ú1ü 8úü ü ø÷ùÿ7ú ü72ú1õþöü08ùú ü&1üþ üù1÷5÷1ü0úûüýþ÷ùúùÿ0öõ1÷ùú0õó 1õþøüþü72ú ü7ú0õ"8öøü úü7ó 1õøü úûõ182ü0ú

ôúöõó 1÷ý÷ÿ1÷ùúø÷7 üö÷0÷7ú ü7úøÿó øüù8ùü7úþü÷ü9ú6789

ôfkõf[Wabfi \fdcb[`cbifmjd

ëçèíìòîïíèðñçòïóúü180ü7úüþ2üú üþ÷ 8ù8 úÿùüû3úô87 õ7þõ"ÿ3ú ü7ú3ÿ7ÿ0üþ÷ö3 õ0üú4õ7 õ73úõüöü1ü7úé2üõ73úüý8ûü1õ7 øü1õ73úöõ722õøüþú87"8ùúþü0üúöõ7ÿøüùú ü0÷ø ûõö÷ø÷ ü7úùõûüøüú õ0üúô÷øùü õ0ú ÷úýüøü÷ú õ0ü 0õ1õöûü13úüý8ú9 3üþ2üú ü72ú87"8ùúþü0üú÷18úü üøü úûõ7ó 8ù872úüøÿ7úùõûüøüú õ0üú3÷2ÿ7ÿ3ú ü72ú1üù 1õþ÷öüú õ72ü7ú ü0÷øúô÷øùü õ09ú3÷2ÿ7ÿú ü7 ü ùüøü ú0ü18ú08üþüú õ72ü7úùõûüøüú õ0üú1õþû÷ø÷ 3 þ÷ ÿ7ÿ9úúüøüöúüù0÷7 ü3úüþ2üúýõþ80ü ü öõöýüùüþúýü7úýõùü0ú ÷ú"üøü7ú õûü7úýüøü÷ú õ0ü9 éüö873ú8ûü üú1õþ0õý81ú ÷2ü2üøùü7úûõ182ü0 ôÿøþõ0úøü1õ7ú ü7úé 9 $ 8ùü7úùüö÷ú1üùúöõ72üù8÷úùõùüøü ü73 ùüö÷úöõ787181úûõþ1ü722872"üüýü7úûü7÷1÷ü ûõö÷ø÷ ü7ú ü72ú1÷ üùúûþÿ&õ0÷ÿ7üøú üøüöúûþÿ0õ0 ûõ72 ÷1872ü7ú08üþü9ú3üþ2üúöõ787181ú ÷ü üó ùü7úô÷øùü õ0ú8øü723%ú1õ2ü0úùÿÿþ ÷7ü1ÿþúüù0÷3 üþö8"÷9 õûüøüúõ0üú4õ7 õ7ú1õþû÷ø÷ 3úþ÷ ÿ7ÿ3 öõ72ü1üùü73ú ÷þ÷7 üú0÷üûúöõ7õö8÷úüþ2ü7 ü

ü72ú1üùú1õþ÷öüú õ72ü7ú ü0÷øúô÷øùü õ09ú$4ü ü üùü7úýõþ80ü ü7ú,0êë/,0ì-4ü üúüùü7úöõö÷71ü öõþõùüúöõ72õþ1÷úùüøü8ú0õö8üúûõøüù0ü7üü7 ô÷øùü õ0ú4õ7 õ7ú"8"8þú ü7úü ÷ø3%ú1üöýü 7 ü9 4õùõþ1üþ÷0ú ü ü7úôõþö80 üüþü1ü7úõ0ü ôú4õ7 õ73ú!üþ"ü71ÿ3úöõ72872ùüûùü73

ôú4õ7 õ7ú0õöûü1úöõøü ü72ùü7ú08þü1 éÿöÿþúíî ô4õ7 õ7ïíðú1õþ1ü722üøúï õ÷úïíð3úùõûü üú 8ûü1÷úøü1õ79 48þü1ú1õþ0õý81úýõþ÷0÷úûõ787 üü7úûõøü71÷ùü7 ùõûüøüú õ0üú1õþû÷ø÷ 3úöõ7÷öýü72úü ü7 ü 282ü1ü7ú 8ù8öú üþ÷ú3ü2÷7ÿúùõúôõ72ü ÷øü7 éõ2þ÷úøü1õ7úûü üúú6ûþ÷øúïíð9úñ8òó9

5 9$7 %&'(') 77 *+** 9 56789

4,- 5998 9 8 56789

5 979 59698 9$  # 56 589 579!9 45969 .97 $ /000 995$9 4756 699

OEPEQBQ= GEQE LBKB>NB>PBK LQB?M> G@DESBKTE

8477 &3** 91 9

55 9 998 $76 9876 5 5998

5$99 967 67 57! 9 $ 9 6996 91 9 $598 78

5 69 && 999 9$  56 589 7989

<ECFGB?HBI

RE>EN=K= 7 2 56 589 599 5# 97 .97 !7 7 9699 9 5 65 9 9 4756

569 69 9658 5 9 2965 9 299899

öflc[Vhmfn[`f÷efh[øhf[ghbf÷

4456789 5 979 5585 9 5 69 9 596 9 99 59 4756 699 9 67 588799 7 56 589 5659! 557 79 9969 "9#

99 9$  56 589 4756 <ECFGB?HBI LE<CBIM JK=D?=D G@>NB= <=>C?@@D AB

; 477 &9:* 56789 5 69 $79 7 9 $9!9 56 589 9699 9  9 !#  576 ! 96 $ 6  #  9 9"5 !

OB>P@IBC 457 45969 .97 $ /000 995$9 4756 699

³¶°þ´Ôÿµþ°·ü´°¶°Ê¹¸°²

×ÓÜÎ Ý Ø Ù Ò Ð Þ Ò Ù Ð Ù Ò Î Ó Ò Þ ß ä Ô Î Þ Ò Î Ï ä Ü Ð å pqrqt{tŠ}€t|‚~‡†ƒty‰ “¦ät¨†ˆ„†t”ƒ††ƒt†ƒ„t†€‰

•Š|y™tŠ}Ž†tp}~}t‚ƒ„„‚~†ˆt€}{ £†®Ž†ˆt|‚~‡tu‚Ž†‹t•£|u™t|~„‰” €†~€†€t|‚~‡†ƒt߉”‚ˆƒ‰ˆ Œ†Ž‚ƒ„t‹‚ˆt–tœ‹ˆ~t¦–‘štŠ‚{ •|~„‰”™tŒ†¨†tu‚ƒ„†‡t…tˆ‰†‡ ‰…†ƒst†ƒ„†tŽ‰t”‚ˆ‰”†‡t‚ƒ{ Ž†‡†ƒ†ƒt•v‰Ž†ƒ™tŠ~†€twtp‰ˆ††ˆŽ†s ž†…t‘–åt}ˆ†ƒ„t‹‚ˆt–—t‚stŽ‚ˆ…ˆ v†”‰t•–—˜—™štp}€†~€†€t‰ƒŽ‰ ¦å¦t¨†ˆ„†t”ƒ††ƒt~†{~†t…†ƒt¦ä ‚ƒ„‚ƒ†~†ƒt‹†€†ƒ„†ƒt§†~}ƒ ‹‚ˆ‚‹‰†ƒš ߉”‚ˆƒ‰ˆt•§†„‰”™t…†ƒt§†~}ƒt’†~ Š†€t|‚~††ƒ†ƒtu†‡†ƒ†ƒ ߉”‚ˆƒ‰ˆt•§†¨†„‰”™t‚‹†…†t¨†ˆ„† v‰Ž†ƒtŠ~†€twtà…tp‰€‚Ž}st‚ƒ{ ”ƒ††ƒtv‰Ž†ƒš ž‚~†€†ƒstž‰~†‡t£|ut…tˆ‰Ž†ƒ œƒ„„}Ž†t£©€t£†Ž†twƒ®}ˆ†€ €‚~†~‰t”‚ˆ‰”†‡t†ˆ‚ƒ†t†…†ƒ† …†ƒt¥‰”‰ƒ„†ƒtœƒŽ†ˆ~‚”†„†tŠ|y ‹‚ƒ„‡‰ƒtˆ‰Ž†ƒt†ƒ„t†€‰t‚~‰†ˆ p}~}stœ„‰€tp‰~€Ž}st‚ƒ„‰ƒ„{ €‚Ž†‹t‡†ˆƒ†št p‚Ž†‹t‡†ˆt†…† †‹†ƒst€‚Ž†‹t|‚~‰tŽƒ„†Ž †ƒ„tt†€‰st†…†t†ƒ„t‚~‰†ˆ ‹†ˆŽ€‹†€t¨†ˆ„†t”ƒ††ƒtv‰Ž†ƒ †ˆ‚ƒ†t”‚”†€st†…†t†ƒ„t‹ƒ…†‡š Š~†€twtp‰ˆ††ˆŽ†tŸ‰‰‹tŽƒ„„š p††Žt‡†ˆtª¥«st‰ƒ„ƒtž‰~†‡t£|u{ £tv‰Ž†ƒtŽ‚ˆ€‚”‰ŽstŽ‚ˆ…†‹†Ž ƒ†t”‚ˆ”‚…†t~†„s¡t†Ž†ƒ†št•†…‚™

ÓÛ å á ä Õ Ò Î Ý Ð Ü Õ Ø å Ò Î Ï ä ÚÐ â Î ã Ô Þ ä Þ Šrœuàzt{t|‚ƒŸ‰ˆt‚ƒ†Žˆ}ƒ x†ˆ†ƒ„{”†ˆ†ƒ„t†ƒ„t‡~†ƒ„s

ˆ‰†‡t~t‰‡††…tœ”…‰~ †ƒŽ†ˆ†t~†ƒst‹‚ˆ‡†€†ƒt„‚~†ƒ„s œ›€st…tŒ†~†ƒt£‹}ƒ‚„}ˆ}tƒ}}ˆ †~‰ƒ„stŸƒŸƒst~†‹Ž}‹tœ€‰€s €†Ž‰stŠ‚Ÿ††Ž†ƒtŠ~†Ž‚ƒtyŽ†ˆ†s ƒ}Ž‚”}}tœæ}st…†ƒt‚‹†Ž p‚~†€†t•–“˜—™t…ƒt‡†ˆštw†t‹‰ƒ ‡†ƒ…‹}ƒ‚štu}Ž†~t‚ˆ‰„†ƒƒ† Ž‚ˆ‚ž‰Žt‚Ž†t”†ƒ„‰ƒtŽ…‰ˆ …‹‚ˆˆ††ƒt‚ƒŸ†‹†t”‚~†€†ƒ ‚~‡†Žtˆ‰†ƒ„t‚~‰†ˆ„†t†Ÿ†{ ž‰Ž†tˆ‰‹†‡š œ”…‰~t‚ƒ„‰ƒ„†‹†ƒst†tŽ†{ †Ÿ††ƒš x†ˆ†ƒ„{”†ˆ†ƒ„t”‚ˆ‡†ˆ„†t… ‡‰tˆ‰†‡ƒ†t…†€‰t‹‚ƒŸ‰ˆ ˆ‰†ƒ„t‚~‰†ˆ„†t…†ƒt††ˆƒ† ‚Ž†t‡‚ƒ…†t€†~†Žt€‰”‰‡št’†Ž‰ ‡~†ƒ„t…”†¨†t†”‰ˆt‹‚ƒŸ‰ˆš Ž‰t…†t‚ƒ‰ž‰t††ˆt†ƒ…s œŽ†€t‚ž†…†ƒtŽ‚ˆ€‚”‰Žst}ˆ”†ƒ ƒ†‰ƒtŽ‚ˆ‚ž‰Žt‚~‡†Žtˆ‰†ƒ„ ‚~†‹}ˆt‚t|}~ˆ‚€tŠ~†Ž‚ƒš ‚~‰†ˆ„†t†Ÿ†{†Ÿ††ƒštp‚Ž‚~†‡ Š†€‰€tƒt…†~†t‹‚ƒ‚{ …Ÿ‚tŽ‚ˆƒ†Ž†t”†ˆ†ƒ„{”†ˆ†ƒ„ ~…†ƒt…†ƒt…Ž†ƒ„†ƒtp†Žˆ‚€{ ~ƒ†t”†ƒ†t†ƒ„t‡~†ƒ„š ˆt|}~ˆ‚€tŠ~†Ž‚ƒšt|‚Ž‰„†€  v‰†‡t€††t…€†ƒŽˆ}ƒ Ž‚~†‡t‚~†‰†ƒt}~†‡tŽ‚‹†Ž ‹‚ƒŸ‰ˆštx†ˆ†ƒ„{”†ˆ†ƒ„t€††t… ‚ž†…†ƒt‹‚ˆ†ˆ†s¡t†Ž†tŠ†{ …†~†t††ˆt‡~†ƒ„št|†…†‡†~ €‰”†„t¥‰†€t|}~ˆ‚€tŠ~†Ž‚ƒs €‚”‚~‰tŽ…‰ˆst”†ˆ†ƒ„{”†ˆ†ƒ„ œŠ|tp‰„†ƒŽ}stv†”‰t•–—˜—™š Ž‰t†€‡t†…†s¡t‰Ÿ†‹ƒ†št•}…†™

uwtxx|qtp‚†ˆ†ƒ„st£†{ ›ƒt„†ƒ„„‰†ƒstpwy|t…†ƒtu£|š †€tˆ†›†š ƒ‚~tŠˆ€Ž†ƒŽst‚ƒ„†Ž††ƒs ‚ˆ‚†t”€†t”‚ˆ}‹‚ˆ†€t†€†~ w†t‚ƒ†”†‡†ƒst‡†‹ˆ ˆ†›†t‹†”ˆt}€‚Žt~‚„†~ ›ƒƒ†t…~‚ƒ„†‹s¡t†Ž†tz‰ˆ €‚Ž†‹tŽ†‡‰ƒt†…†t¨†ˆ„†t†ƒ„ Ž‚ˆ€‚”‰Žt”‚ˆ†Žt†…†ƒ† ¥†…š ‚ƒ„‚~‰‡t…†‹†t‹‚ƒ„„‰ƒ††ƒ †…‰†ƒt…†ˆt†€†ˆ††Žšt Š†{ v†›†t‹ˆ}…‰€‚ƒt}€‚Ž }€‚Žt~~‚„†~štŠ†Ž†tv}ƒƒs tŽ‚~†‡t‚~†‰†ƒt‹‚†ƒ{ ~‚„†~tƒt……†‡‰~‰t~†ƒ„†‡ …†‹†ƒ†t‚”‰†ŽtˆŽ†€ Ž†‰†ƒt…‰†t”‰~†ƒt€‚”‚~‰t‚{ £ƒ†€tŠ‚€‚‡†Ž†ƒtx†ƒ‰†€ …†ƒt‰~Žt‚‹‰Ž‡{‹‰Ž‡†ƒšt£†ˆ ˆ†›†t‹†”ˆtŽ‚ˆ€‚”‰Žs¡t†{ ‚ƒ‚„‚~t…†ƒt‚ƒŽ†t€†~}ƒ ~†‹}ˆ†ƒt†ƒ„t†tŽ‚ˆ†st}€{ Ž†ƒ†š ‚Ÿ†ƒŽ†ƒt…tž†~†ƒt¥vtx‚{ ‚Žt~‚„†~t”†€†ƒ†t…ž‰†~ |‚ƒ…t£ƒ‚€tx†ƒ‰{ ƒ†ƒst|‰ˆ¨}‚ˆŽ}tyŽ†ˆ†š ‰ˆ†‡š †€stz‰ˆt¥†…st‚ƒ†”†‡{  Š†t€‚ˆƒ„t‚ƒ‚ˆ†t†…‰†ƒ  |†ƒ„€†t‹†€†ˆƒ†t‹‚~†ž†ˆ †ƒst‹‚~t‹†”ˆt}€{ …†‹†t‹‚ƒ„„‰ƒ††ƒt}€‚Ž …†ƒt†‡†€€¨t€‚ˆŽ†t”‰tˆ‰†‡ ‚Žt~‚„†~t‚ƒ„†‰t”‚~‰ ~‚„†~s¡t†Ž†tŠ†”…t|‚ƒ„‚ƒ{ Ž†ƒ„„†št¥†ˆ„†ƒ†t‚†ƒ„ ‚~‚ƒ„†‹t”‚”‚ˆ†‹†t‹‚{ …†~†ƒt|‚”ƒ††ƒt…†ƒtp‰”‚ˆ ‰ˆ†‡štŠ†t‚ƒ„”†‰t¨†ˆ„† ˆ›ƒ†ƒšt |‚ˆ›ƒ†ƒt…†€†ˆ £††tŠ‚€‚‡†Ž†ƒt£ƒ‚€tx†{ Ž†tŽ‚ˆ„‰ˆt‡†ˆ„†t‰ˆ†‡s¡t†Ž† †ƒ„t”‚~‰t…~‚ƒ„†‹st†ƒ ƒ‰†€stv}ƒƒt¥…††Žt…t~}{ v}ƒƒšt•‡¨}™


71389728 4 38 01213146

 

_ `)  ! a# bc d% e f g  a h () $ "   a)  ! ) $  !  ! Ă&#x192;] Z W ] ` T efĂ&#x201E;Ă&#x2026;Ă&#x2020; jÂ&#x2018;oÂ&#x2030;ojuotlÂ&#x17D;juomlso vßÞßwáxĂšyĂźzĂź Ă&#x2021;]`^ZWXnTdXTĂ&#x2C6;Z^ZbZb

|}|~Â&#x20AC;Â Â&#x201A;Â&#x192;821!76 .%.?#$"#&!(!#8>=#Â&#x201E;Â&#x2026;#Â&#x2020;0&QN Â&#x17D;Â&#x20AC;qoÂ&#x201E;Â&#x17D;Â&#x20AC;qoj oÂ&#x192;ojnromo (#73'#-2(&00"&#(0Q0"& _TUVWXYXWZ[T\]^Z_Z` '72 7-2(.%'"#3!%"&N3!%"& Â&#x17D;lpqÂ&#x2039;ujÂ&#x2030;ostjÂ&#x192;Â&#x20AC;Â&#x2C6;osÂ&#x203A;rmuos a]bcZ_Z`TdXTefU -"& !""#.2'06 #72(2'* Â&#x20AC;jqotÂ&#x20AC;osjnlwoÂ&#x17D;osÂ&#x2026;jwowr -!#OÂ&#x201E;Â&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x2C6;P#.%"&4#>2(2' Â&#x192; ghTijckZVZ`WZTV]al Â&#x2021; nlprojnÂ&#x20AC;nÂ?ojulwrom '#727%6#.21!76#-N uopÂ&#x20AC;j \Z^XTW]`cZbccmT[]W]l (73 Â&#x192; o s j pl stlÂ&#x17D;oÂ&#x2C6;rÂ&#x20AC;juowor " & # Q " & # 7 . % # % . # $% . 2 6 N ^ZnTc]dmbcTW]`[]l 7'"*#.27%.6#721*#'!(.%#$" qostrso sjnluÂ&#x2039;woÂ&#x2C6;jprwoÂ&#x20AC; \mWTdX\jbcVZ`ToZV[Zp .21!76#32("&'#262'(0"%'4 Â&#x192; Â&#x20AC; Â&#x2C6; o s Â&#x203A; r m uosj _Tq]a\jbcVZ`Zb :2&%"#2(.2-!#$%6'!'" "Q!.!6#327-0"&'("#3'N {Â&#x152;{} dX^ZVmVZbT[ZZWT[X[l 72 rZTW]bcZnTa]bcl .Q#"2&(#-2($603'#-.%#"$&%#!1"6""##./22'"06( { [rZTefUTgh XVmWXT_ZaTo]^Z_Z`Zb <261(#Â&#x2020;0&Q'(#2(.2-!4 eX 26 #(#$2"&"#" 4#<N o]`WZaZ <"!"#/(%-!"#$%#60'.%* $6*#&2$!"&#.2'06#2(.2-! _Ts]dmbcTefUTgh .2-&%"#-2.(#&2$!"&#.2'06* 2(7.!'#$67#-"&!""#RN .!'#(!"&#'26.*#(!"& W]`aZ[mVT[]\ZcZX 2(7 #!.#%"&&#6-0(0(%!7 ijklmnopqrstjuljvowjxy \ZbcmbZbTtZcZ`

Â&#x2122;Ă&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2122;{Â&#x2026;jÂ&#x161;}|kÂ&#x17D;Â&#x2013;jÂ&#x201E;jlsÂ&#x2039;sÂ&#x17D;Â&#x2039;sjÂ?lplsÂ&#x17D;onosjÂ&#x17D;loÂ&#x17D;lm Â&#x192;Â&#x20AC;jnroÂ&#x17D;rjÂ?lmÂ&#x17D;rsÂ&#x201C;ruosjprstuÂ&#x20AC;sjnrÂ&#x192;oÂ&#x2C6;jÂ&#x17D;lmqÂ&#x20AC;wostjÂ&#x2C6;ow Â&#x2030;ostjqÂ&#x20AC;oÂ&#x201E; noÂ&#x160;jÂ&#x2013;oprs plwÂ&#x20AC;Â&#x2C6;oÂ&#x17D; Â&#x192;omÂ&#x20AC;jÂ&#x192;lÂ&#x201E; uoÂ&#x17D;jÂ?mÂ&#x2039;nlnjumloÂ&#x17D;Â&#x20AC;Â&#x2020;jÂ&#x192;Â&#x20AC;jqowÂ&#x20AC;ujwoÂ&#x2030;omÂ&#x2026;jprstuÂ&#x20AC;sjÂ&#x17D;oujnlpro Â&#x2039;mostjqÂ&#x20AC;nojÂ&#x192;osjÂ?lmsoÂ&#x2C6;jplsÂ&#x2030;ounÂ&#x20AC;uossÂ&#x2030;oÂ&#x160; |sÂ&#x20AC;woÂ&#x2C6;jÂ&#x2030;ostjouosjplsÂ&#x201C;oÂ&#x192;Â&#x20AC;jnowoÂ&#x2C6;jnoÂ&#x17D;rjnrtrÂ&#x2C6;os plsomÂ&#x20AC;ujÂ&#x152;Â&#x2039;tÂ&#x201C;ojÂ&#x2DC;mloÂ&#x17D;Â&#x20AC;Â&#x2020;jÂ&#x2026;jÂ&#x20AC;sttrjÂ&#x153;x Â&#x160;Ă&#x2013;Â?jplsÂ&#x192;oÂ&#x17D;ostÂ&#x160; onÂ&#x2030;omouoÂ&#x17D;jqÂ&#x20AC;nojplwÂ&#x20AC;Â&#x2C6;oÂ&#x17D;jÂ&#x192;omÂ&#x20AC;jÂ&#x192;luoÂ&#x17D;jÂ?mÂ&#x2039;nlnjumloÂ&#x17D;Â&#x20AC;Â&#x2020; Â&#x192;osjwoÂ&#x17D;Â&#x20AC;Â&#x2C6;osjulwÂ&#x2039;pÂ?Â&#x2039;ujÂ&#x17D;loÂ&#x17D;lmjÂ&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x2013;jxjÂ&#x2122;Â&#x2039;tÂ&#x2030;oÂ&#x2026;jÂ&#x161;loÂ&#x17D;lm Â&#x2018;Ă&#x2014;}Ă&#x2022;Â&#x2026;jÂ&#x2030;ostjplsÂ&#x201C;oÂ&#x192;Â&#x20AC;jnowoÂ&#x2C6;jnoÂ&#x17D;rjÂ?lstÂ&#x20AC;nÂ&#x20AC;joÂ&#x203A;omo Â&#x192;owopjultÂ&#x20AC;oÂ&#x17D;osjÂ&#x2030;ostjuowÂ&#x20AC;jÂ&#x20AC;sÂ&#x20AC;jqlmÂ&#x17D;lpojÂ?Ă&#x201D;rÂ&#x17D;Â&#x20AC;Â&#x2C6;j{qrjÂ&#x201E; {qrjĂ&#x201A;otosnoÂ&#x2019;Â&#x160; Â&#x2018;lwoÂ&#x20AC;sjÂ&#x17D;loÂ&#x17D;lmjÂ&#x192;omÂ&#x20AC;jÂ&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x2013;jxjÂ&#x2122;Â&#x2039;tÂ&#x2030;oÂ&#x2026;jnlwrmrÂ&#x2C6;jÂ&#x2018;{ Â&#x192;osjÂ&#x2018;Â&#x2DC;jnljÂ&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x17D;ojÂ&#x2122;Â&#x2039;tÂ&#x2030;ojouosjplstÂ&#x20AC;mÂ&#x20AC;puos ijklmnopqrstjuljvowjxy

Â&#x152;Z`XTÂ?jVZ[XTU^W]`bZWXu

\mdZkZTkZbc dX^XbdmbcX _Te]WXdZVbkZTo]`ml Â&#x2DC;Â&#x2013;Â&#x2122;{jtlÂ&#x192;rstjnluÂ&#x2039;woÂ&#x2C6;jÂ&#x192;Â&#x20AC;jÂ&#x2018;{ nosjĂ&#x201D;lstlpqostosjĂ&#x201D;lsÂ&#x192;Â&#x20AC;Â&#x192;Â&#x20AC;uosjxĂ&#x2018;Â&#x2026; [ZVZbTc]dmbcTefU }Â&#x17D;Â&#x2018;{ Ă&#x2018;jÂ&#x20AC;sÂ&#x20AC;jplpounojÂ?Â&#x20AC;Â&#x2C6;oujnluÂ&#x2039;woÂ&#x2C6;jrsÂ&#x17D;ru Â&#x2039;oÂ&#x17D;Â&#x2039;Â&#x17D;jĂ&#x201D;moÂ&#x192;Â&#x20AC;Â&#x17D;Â&#x2030;Â&#x2039;jplstourjnlÂ&#x192;ost ghT[mdZnTkZbc xpl jwÂ&#x2039;uonÂ&#x20AC;jqomrjrsÂ&#x17D;rujultÂ&#x20AC;oÂ&#x17D;os plstrnoÂ&#x2C6;ouosjotomjultÂ&#x20AC;oÂ&#x17D;osjqlwoÂ&#x201E; stoÂ&#x201C;omÂ&#x160;jÂ&#x2DC;lÂ?owojÂ&#x2018;{jxĂ&#x2018;Â&#x2026; Â&#x201C;omjplstoÂ&#x201C;omjulpqowÂ&#x20AC;jwosÂ&#x203A;omÂ&#x160;jĂ&#x201D;Â&#x20AC;Â&#x2C6;ouÂ&#x201E; V]WXcZTVZ^XbkZp qÂ&#x2018;rlwÂ&#x2030;osoÂ&#x201C;Â&#x203A;oÂ&#x192;omÂ&#x20AC;jmÂ&#x2026;Â&#x20AC;jpl pl pÂ&#x20AC;sÂ&#x17D;o sÂ&#x2030;ojouosjplsÂ&#x203A;omÂ&#x20AC;jÂ&#x17D;lpÂ?oÂ&#x17D;jrsÂ&#x17D;rujqlÂ&#x201E; _TqXnZVT[]Vj^Zn Â?omojnÂ&#x20AC;nÂ?ojrsstÂ&#x17D;rouujrpjonnrrÂ&#x192;uÂ&#x2C6;jnoljupl juomlsojtlÂ&#x192;rstjÂ&#x192;Â&#x20AC;jÂ&#x152;w Â&#x2039; w o W]bcZnTa]btZ`X Â?oÂ&#x192;ojÂ&#x2018;lsÂ&#x20AC;sjÂ&#x153;yĂ&#x2019;Â&#x160;Ă&#x2013;Â?jÂ?luosjÂ&#x192;lÂ&#x2C6;Â?jwoostÂ&#x160;Â&#x20AC; wÂ&#x161;olÂ&#x201C;somÂ&#x17D;joÂ?moomjoĂ&#x201D;jnlÂ&#x20AC;wnoÂ?o Â&#x201C;omjÂ&#x17D;lwoÂ&#x2C6;jmrnouÂ&#x160;jÂ?Â&#x2DC;lÂ&#x201E; prsjnluÂ&#x20AC;Â&#x17D;omj~Ă&#x2019;jnÂ&#x20AC;nÂ?ojÂ&#x17D;lmnlqrÂ&#x17D;jÂ&#x17D;ou prstuÂ&#x20AC;sosjpÂ&#x20AC;sÂ&#x17D;ojqosÂ&#x17D;rosjuljÂ&#x152;osoÂ&#x201E; Z^W]`bZWXuT^jVZ[X Â&#x2013;o oÂ&#x17D;Â&#x20AC;jtlÂ&#x192;rstjÂ&#x2018;{jxĂ&#x2018;jÂ&#x2030;ost qoÂ&#x192;moÂ&#x2026;Â&#x2019;juoÂ&#x17D;ojÂ&#x2039;oÂ&#x17D;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x160; mbWmVTa]^Zb_mWVZb wnortÂ&#x192;Â&#x20AC;jopÂ&#x2C6;ljsmrlnpÂ? o u woÂ&#x20AC;suosjslqlstjul Â&#x2021;ouÂ&#x20AC;wjulÂ?owojÂ&#x2018;{jxĂ&#x2018;jrmrnos V]cXZWZbT\]^Z_Z` Â&#x2018;Ă&#x201D;jxĂ&#x2018;jÂ&#x2030;ostÂ&#x2026;jjopl Â&#x192;ojÂ&#x192;Â&#x20AC;jÂ&#x2039;Â&#x2039;Â?Â&#x2039;stosjzÂ&#x2039;mÂ&#x160; a]bcZ_Z`p Â&#x2018;lÂ&#x192;ostuosjÂ&#x2021;ouÂ&#x20AC;wjÂ&#x2DC;lÂ&#x17D;rojÂ&#x2122;oÂ&#x2030;oÂ&#x201E; ijklmnopqrstjuljvowjxy

Â?ÂźÂ? ÂŹ ° Â&#x2018;² Âś ÂŹ Â&#x2019; ­Â&#x201C;²°Â&#x201D;š°Â&#x2022;°

{mÂ&#x2030;j{Â?mÂ&#x20AC;Â&#x2030;osÂ&#x17D;Â&#x2039; Â&#x2018;ostoÂ&#x17D;jÂ&#x17D;Â&#x20AC;Â&#x192;ouwoÂ&#x2C6;jlÂ&#x17D;Â&#x20AC;nÂ&#x2026;Â&#x20AC;sÂ&#x20AC; nostoÂ&#x17D;jplsttosttr qlqosjplsÂ&#x17D;owjÂ?omo nÂ&#x20AC;nÂ?ojÂ&#x2030;tjnlÂ&#x192;ostjqlwoÂ&#x201C;omÂ&#x160; Â&#x2018;oÂ&#x2C6;Â&#x20AC;Â&#x192;jÂ&#x2013;Â&#x2039;lm Â&#x2039;mojuowoÂ?Âżj}ojlÂ&#x17D;Â&#x20AC;nÂ&#x2026;nÂ&#x2039;Â?Â&#x2039; nÂ&#x20AC;stjstwosttomjnÂ&#x2039;Â?Â&#x2039;jnÂ&#x20AC;st Â&#x192;Â&#x20AC;wosttomÂ&#x160;Â&#x160;posojÂ&#x201C;Â&#x2039;tÂ&#x201C;our Â&#x2030;tjnwowrjplstlÂ&#x192;lÂ?osuos trÂ&#x2030;rqjmrursjwÂ&#x2039;Â&#x2C6;jÂ&#x201C;Â&#x20AC;soÂ?Â&#x20AC;Âż Â&#x201D;oomoĂ&#x20AC;njÂ&#x2013;Â&#x2039;rÂ?Â&#x2C6;lppq Â&#x2014;Â&#x20AC;lÂ&#x2C6;Â&#x201D;Â&#x2C6;oÂ&#x203A;Â&#x203A;Â&#x20AC;llÂ&#x2C6; Â&#x20AC;Â&#x2C6;jtoÂ?rsÂ&#x2030;ojÂ?lmonoos¿¿ Â&#x17D;mrnjtÂ&#x20AC;posojsÂ&#x17D;om sonÂ&#x20AC;qsÂ&#x2030;ojÂ?lwoÂ&#x201C;omjÂ&#x2018;{ xĂ&#x2018;jĂ Ă Ă Â&#x2013;rmjÂ&#x2014;oÂ&#x2C6;Â&#x2030;ojÂ&#x17D;Â&#x17D;opo Â&#x20AC;Â&#x17D;rjqruosjnlulÂ&#x192;omjplstÂ&#x201E; Â&#x2C6;osÂ&#x203A;rmuosjqostrsosjnlÂ&#x201E; ùèÍÂ&#x;¢Îè¤ð¼ uÂ&#x2039;woÂ&#x2C6;Â&#x2026;jÂ&#x17D;lÂ&#x17D;oÂ?Â&#x20AC;jÂ&#x201C;rtojnopo º£ù ¢òÌïèçèòÎÍùèξÎ§ÎÍÿ¯°04šÎ5Ăż3ÿ­¯4ΰÿ°ªŽ123Â&#x;4çê­ ¥òÎ 2ÿí¢Ìí ²è1Ï çè 2ÎÍùè ξ noÂ&#x201C;ojplstÂ&#x2C6;osÂ&#x203A;rmuosjpoÂ&#x201E; ²¹Îí4041ĂŽÂ&#x;Ăż1Âł4­4κÿ04ÂŻ4­ŸÎ¼Ž26434­³4ŸÎç4ªÎ´¾œÏœ¡¸Îºÿ°ªŽ1234έ 41ĂŽÂŞ412ÂŤ141β¹ nojÂ&#x192;lÂ?osjprmÂ&#x20AC;Â&#x192;jÂ&#x192;osjqostno

ÿ123ÿ³4Î6412ΰÿ­54341Ϊ412141ν424­Îª²464γÿ­ÿª³Î³ÿ­¯4²¹Îÿ¯43 Íÿ0ÿ12345164 7ßÜ 89 0Í4ÿš14¹11ÎΏ´¾žÏ œ¡¸

Â&#x17E;Â&#x; ¥¢£¤¼Œ£§¢¨¥¢Š¢ªÂ&#x; Â&#x2122;¸Â?œÂ&#x2019;°Â?¯²­¾²­ ­Ž¯°¹Ž²°³²­´¾œ°¡¸š°ºŸ²œ Â&#x2018;œ¸´Ž­²­°Â&#x161;Â&#x203A;°Â&#x153;²¯

k{Â&#x2013;Â&#x2122;{Â&#x2DC;jÂ&#x2039;mostjÂ&#x2030;ostjplsttlpomÂ&#x20AC;juÂ&#x2039;Â?Â&#x20AC;Â&#x2026;jÂ&#x17D;lÂ&#x17D;oÂ?Â&#x20AC;jprstuÂ&#x20AC;sjÂ&#x17D;Â&#x20AC;Â&#x192;oujqosÂ&#x2030;ou Â&#x2039;mostjÂ&#x2030;ostjplpÂ&#x20AC;wÂ&#x20AC;uÂ&#x20AC;jÂ?lstlÂ&#x17D;oÂ&#x2C6;rosjÂ&#x17D;lsÂ&#x17D;ostjuÂ&#x2039;Â?Â&#x20AC;jÂ&#x20AC;Â&#x17D;rjnlsÂ&#x192;Â&#x20AC;mÂ&#x20AC;Â&#x160;jÂ&#x161;lÂ&#x17D;oÂ?Â&#x20AC;jÂ&#x17D;Â&#x20AC;Â&#x192;ou Â&#x192;lstosjÂ&#x2021;Â&#x20AC;wÂ&#x192;oj{Â&#x2030;rjosÂ&#x192;onomÂ&#x20AC;Â&#x160;jÂ&#x2018;lwoÂ&#x20AC;sjÂ&#x203A;oÂ&#x2020;Â&#x2020;lÂ&#x20AC;sljoÂ&#x192;Â&#x192;Â&#x20AC;Â&#x203A;Â&#x17D;lÂ&#x192;Â&#x2026;j|ojÂ&#x201C;rto plstronoÂ&#x20AC;jqosÂ&#x2030;oujÂ&#x2C6;owjÂ&#x17D;lsÂ&#x17D;ostjÂ&#x192;rsÂ&#x20AC;ojuÂ&#x2039;Â?Â&#x20AC;Â&#x160; Â?Â&#x2018;oÂ&#x2030;ojÂ&#x17D;lmponrujÂ&#x17D;Â&#x20AC;Â?ljÂ&#x2039;mostjÂ&#x2030;ostjÂ&#x203A;rmÂ&#x20AC;Â&#x2039;rnÂ&#x2026;jÂ&#x192;osjuomlsojÂ&#x192;rojÂ&#x2C6;ow Â&#x20AC;Â&#x17D;rjÂ&#x153;ulÂ&#x203A;Â&#x20AC;sÂ&#x17D;oosjnoÂ&#x2030;ojÂ?oÂ&#x192;ojuÂ&#x2039;Â?Â&#x20AC;jÂ&#x192;osjmonojulÂ&#x20AC;stÂ&#x20AC;sÂ&#x17D;oÂ&#x2C6;rosjÂ&#x2030;ost qlnomÂ?Â&#x2026;jnoÂ&#x2030;ojulmoÂ?jplpqoÂ&#x203A;ojÂ&#x192;osjplsrwÂ&#x20AC;njÂ&#x17D;lsÂ&#x17D;ostjuÂ&#x2039;Â?Â&#x20AC;Â&#x2026;Â&#x2019; uoÂ&#x17D;ojtoÂ&#x192;Â&#x20AC;njulwoÂ&#x2C6;Â&#x20AC;mosjÂ&#x2122;Â&#x2039;tÂ&#x2030;ouomÂ&#x17D;oÂ&#x2026;jyjÂ&#x152;rsÂ&#x20AC;jx  yÂ&#x2026;julÂ?oÂ&#x192;o Â&#x161;mÂ&#x20AC;qrsjÂ&#x152;Â&#x2039;tÂ&#x201C;oÂ&#x160; osÂ&#x192;oÂ&#x2026;jÂ&#x192;lpÂ&#x20AC;uÂ&#x20AC;osjÂ&#x20AC;ojoumoqjÂ&#x192;Â&#x20AC;noÂ?o plstourjnlÂ&#x201C;oujplsÂ&#x201C;oÂ&#x192;Â&#x20AC;jÂ?lÂ&#x203A;osÂ&#x192;rjuÂ&#x2039;Â?Â&#x20AC;Â&#x2026; Â&#x20AC;ojprwoÂ&#x20AC;jplsÂ&#x203A;Â&#x2039;qojqlmpoÂ&#x203A;opÂ&#x201E; poÂ&#x203A;opjuÂ&#x2039;Â?Â&#x20AC;Â&#x160;jzopoÂ&#x201E;ulwopoos Â&#x20AC;sÂ&#x192;lmojÂ?lstlÂ&#x203A;oÂ?sÂ&#x2030;o popÂ?rjplstlsowÂ&#x20AC; Â?lmqlÂ&#x192;oosjuÂ&#x2C6;on omÂ&#x2039;pojÂ&#x192;osjmonojÂ&#x192;omÂ&#x20AC; ijklmnopqrstjul vowjxy

|}|~Â&#x20AC;Â Â&#x201A;Â&#x192;>2"%"$'6"N $!#32!&.#8- (#<06(2. 1!%#32(7%""#(!"#$"#32"&N -2(1&#$%#$23"#3%"!#7.!' R(#2(."&'#'.!.#32"&"%N (!"#%!4#>2(2'#72"2"2"& Q"#"&&0#/95*#82(!#O82('P .2"14#>2.'%#2(6%#."%* 8(%Q0"0*#<06(2.#Â&#x2020;0&Q'(#72N "7!"#3"#7#72(2' "!(!"'"#32(.0"26"Q#!"!'#-2(N 72"!"1!''"#'2?.3$"4 1&#+Â&#x2013;#17#$%#Â&#x2021;!7 #/ "" :2$!#32!&.#%!*#SQ!$%#$" OÂ&#x2021;!"P#Â&#x2014;%(0&!""4#<2"&7"" Â? Q*#72"&'!#-2(1&#.21' 2(-!'#2(.2-!#-&%"#$(%#"%N 72"2(%7#32(7%""#$(%#3%' .%3.%#$"Q#"R7"#2($3 (!"#$"#'!.#!'!7#>(R26#R.4 >(R26*#=(%Â&#x2DC;%"*#<0"%.#<!(*#$" 82-&%7"#$%-2(%'"*#>(R26 >'7!"*#Q"&#-(!#$%%%3'" R.#72(!3'"#2(."&'#'.!. .226 #$%6%73 '"#'2#'21(% 32"&"%Q"#"&&0#/95*#82(' 3$#826.#66!4 8(%Q0"0#Q"&#2(1$%#$%#)6#8!070 <"!"#$%#.2'%(#67" Â&#x2021;!"*#Â&#x2021;-!#OÂ&#x201E;Â&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x2C6;P#72"!"1!''"* ijklmnopqrstjuljvowjxy

!"#$%&'%()*!

+,-./01.-02,34-.340567,-,089:3;,

<=>?@AB?C@A@D@AEFGH?C@DIAJC?DKALMNO?AH=>?@AHGDNMPGC?K@F?D QRA?CH?S?AT?C=AH@>@FAUGHS?AVWXAY?DNAS@B@T?BF?DAFGP?S? UJAZD@DSY?A<@[C?AWD[GCD?K@MD?>AEZ<WI\A<GKF@A[@S?FATGD?C] TGD?CAT?C=^AD?H=DAKG[@S?FDY?AQRAT=KA[GCKGT=[AT?C=AF?>@A@D@ S@MPGC?K@F?D\

 !"#$%$"&'"#$(% 7!6%#7.!'#'2#$67#-!.*#27N )'(*#+,#-!.#/(".#)0&1#%"%#' -!."#32"$%"&%"#!$(#7.% .2&2(#$%032(.%'"4#5"%#6"(" ."&#2(.4#/'#67#.2.!$#-!. 72"!"&&!#3(0.2.#3"1"&#2('% -2(16"#3%"!#3!"#72"!!3#$2"&" 62&6%.#032(.%0"6#-2(!3#36 (34#:!(.%*#32&"&"#"&"#$" "070(#'!"%"&#$"#8/9:4#;"(" $0((%7#2(6%#!! 4 -26!7#32("#$%032(.%'"*#'0"$%.% :0"$%.%#%"%#-2(-2$#$2"&"#!"% -!.#7%6%'#</#=>5#7.%#."& -!.#7%6%'#</#)0&1#/!&!#/(".#O)//P 2(?#-%'#$%#-&%"#2'.2(%0( Q"&#.!$#$%032(.%'"#.21'#6%7 7!3!"#%"2(%0(4 !"#66!4#:2(!.'"#3!"#.!$ @6#%"%#$%-!'%'"#.#ABCDEF 2(6%#$(%#2'.2(%0(*#$%#7"#R Â&#x;çê ¥òÎí¢ÌíèÏð£ò¤¼Îï¥çòêèŒèò ¥Î§Î¨ŠÎªÎÂ&#x;­41ÂŹ GHIJKL72"!73"&#-!.#-2(72(2' 3$#.21!76#-&%"#.!$#72"&2N  ¥ÍΠèç  èç¥Î ĂŽĂ­ÂŽ2ÂŻ4ĂŽÂŞ4­Î°04Âą >%.!-%.%#%"%#$(%#.262(#@026 6!3.4#S2&%!#3!6#$2"&"#%"2(%0(* ²¹Ž5ÿ­4ÂŹÂą341ĂŽÂŤ1³3ΰÿ04641¹Î5Ăż1°5412Îç4ªÎ´¾œÏ M(!$#>6%0-0(04#82.#.226 œ¡¸ÎÂ&#x;4°543ĂŽÂŹÂŤ4ÂŹ414β4­¹Î²404°Î404šÎ³4ÂŤĂŽÂŞÂŤÂŹĂŽ6412 3%"!#$%-!'#$"#32"!73"& ijklmnopqrstjuljvowjxy ÂŞ4­Î²¹Ž5ÿ­4ÂŹÂą341ĂŽ3ÿ³¹34ΰÿ0Âą1Âł4Î²¹Îù40¹ŽªŽ­Ž

Â&#x153;Â&#x2018;kĂ&#x201D;Â&#x161;Â&#x2013;Â?jyĂ&#x2019;xÂ&#x201A;jÂ&#x17D;lwoÂ&#x2C6;jplsÂ&#x2030;Â&#x20AC;oÂ?uosjnlÂ&#x201C;rpwoÂ&#x2C6;jwostuoÂ&#x2C6;jtrso plstosÂ&#x17D;Â&#x20AC;nÂ&#x20AC;Â?onÂ&#x20AC;jÂ?mouÂ&#x17D;Â&#x20AC;ujÂ?lmÂ&#x201C;Â&#x2039;uÂ&#x20AC;osÂ&#x160;jÂ&#x2018;osunÂ&#x20AC;jÂ&#x17D;ltonjÂ?rsjÂ&#x17D;lwoÂ&#x2C6; Â&#x192;Â&#x20AC;nÂ&#x20AC;oÂ?uosjqotÂ&#x20AC;jÂ?lnlmÂ&#x17D;ojporÂ?rsjÂ&#x201C;Â&#x2039;uÂ&#x20AC;jÂ&#x2030;ostjÂ&#x17D;lÂ&#x17D;oÂ?jsluoÂ&#x17D; qlmÂ&#x2039;Â?lmonÂ&#x20AC;jÂ?oÂ&#x192;ojÂ?lwounosoosjrÂ&#x201C;Â&#x20AC;osjÂ&#x17D;rwÂ&#x20AC;nÂ&#x2026;jxÂ&#x17E;Â&#x201E;x jÂ&#x152;rsÂ&#x20AC; plsÂ&#x192;oÂ&#x17D;ostÂ&#x160;jÂ&#x201D;lpÂ&#x20AC;uÂ&#x20AC;osjÂ&#x192;Â&#x20AC;Â&#x17D;ltonuosjnlumlÂ&#x17D;omÂ&#x20AC;njrprp Â?osÂ&#x20AC;Â&#x17D;Â&#x20AC;ojÂ?rnoÂ&#x17D;jÂ&#x2018;kĂ&#x201D;Â&#x161;Â&#x2013;jyĂ&#x2019;xÂ&#x201A;Â&#x2026;j}Â&#x2039;Â&#x203A;Â&#x2C6;poÂ&#x192;jÂ&#x2021;oÂ&#x2C6;oqÂ&#x2026;j}oqr Â&#x153;xĂ&#x2013;Â&#x160;Ă&#x2013;Â?Â&#x160;j|ojÂ?rsjÂ&#x17D;lwoÂ&#x2C6;jplpÂ?lmÂ&#x20AC;stoÂ&#x17D;uosjÂ?oÂ&#x192;ojnlwrmrÂ&#x2C6;jÂ&#x203A;owÂ&#x2039;s Â?lnlmÂ&#x17D;ojporÂ?rsjÂ&#x2039;usrpjpoÂ&#x2C6;onÂ&#x20AC;nÂ?ojrsÂ&#x17D;rujÂ&#x17D;Â&#x20AC;Â&#x192;ou plwouruosjÂ?mouÂ&#x17D;Â&#x20AC;ujÂ?lmÂ&#x201C;Â&#x2039;uÂ&#x20AC;osÂ&#x160; }Â&#x2039;Â&#x203A;Â&#x2C6;poÂ&#x192;jplsrÂ&#x17D;rmuosÂ&#x2026;jÂ?Â&#x20AC;Â&#x2C6;ousÂ&#x2030;ojouosjqlsomÂ&#x201E;qlsom nlwluÂ&#x17D;Â&#x20AC;Â&#x2020;jÂ&#x192;osjÂ&#x17D;lwÂ&#x20AC;Â&#x17D;Â&#x20AC;jnooÂ&#x17D;jÂ?mÂ&#x2039;nlnjÂ&#x2022;lmÂ&#x20AC;Â&#x2020;Â&#x20AC;uonÂ&#x20AC;jÂ&#x192;osjÂ?lsÂ&#x192;oÂ&#x2020;Â&#x17D;omos Â?lnlmÂ&#x17D;ojÂ&#x2018;kĂ&#x201D;Â&#x161;Â&#x2013;jyĂ&#x2019;xÂ&#x201A;Â&#x160;jĂ&#x201D;lstopososjÂ&#x192;osjÂ?lstoÂ?onos nooÂ&#x17D;jÂ?lwounosoosjrÂ&#x201C;Â&#x20AC;osjÂ&#x17D;rwÂ&#x20AC;njÂ?rsjÂ&#x17D;lwoÂ&#x2C6;jÂ&#x192;Â&#x20AC;nÂ&#x20AC;oÂ?uosjtrso plstosÂ&#x17D;Â&#x20AC;nÂ&#x20AC;Â?onÂ&#x20AC;julprstuÂ&#x20AC;sosjoÂ&#x192;osÂ&#x2030;ojÂ?mouÂ&#x17D;Â&#x20AC;ujÂ?lmÂ&#x201C;Â&#x2039;uÂ&#x20AC;os Â&#x17D;lmnlqrÂ&#x17D;Â&#x160;jĂ&#x201D;osÂ&#x20AC;Â&#x17D;Â&#x20AC;ojÂ&#x201C;rtojÂ&#x17D;lwoÂ&#x2C6;jplstosÂ&#x17D;Â&#x2039;stÂ&#x20AC;jsopoÂ&#x201E;sopojnlÂ&#x201E; Â&#x201C;rpwoÂ&#x2C6;jÂ&#x2039;usrpjÂ&#x201C;Â&#x2039;uÂ&#x20AC;jÂ&#x2030;ostjnlwopojÂ&#x20AC;sÂ&#x20AC;julmoÂ?jqlmÂ&#x2039;Â?lmonÂ&#x20AC;Â&#x160; Â&#x2013;oprsÂ&#x2026;jÂ&#x2C6;owjÂ&#x20AC;Â&#x17D;rjlsttosjÂ&#x20AC;ojÂ?rqwÂ&#x20AC;uonÂ&#x20AC;uosjwosÂ&#x17D;omosjÂ&#x192;Â&#x20AC;osttoÂ? nlqotoÂ&#x20AC;jÂ&#x192;Â&#x2039;urplsjmoÂ&#x2C6;onÂ&#x20AC;oÂ&#x160;jÂ&#x2018;lplsÂ&#x17D;omojrsÂ&#x17D;rujÂ&#x17D;lsÂ&#x20AC;njÂ?lwouÂ&#x201E; nosoosjÂ&#x192;Â&#x20AC;jwoÂ?ostosÂ&#x2026;j}Â&#x2039;Â&#x203A;Â&#x2C6;poÂ&#x192;jqlmrÂ&#x201C;omjÂ?Â&#x20AC;Â&#x2C6;ousÂ&#x2030;ojÂ&#x201C;rtojÂ&#x17D;lwoÂ&#x2C6; plsÂ&#x2030;rnrsjÂ?Â&#x2039;wojÂ&#x17D;lpÂ?oÂ&#x17D;jÂ&#x192;rÂ&#x192;rujÂ&#x203A;owÂ&#x2039;sjÂ?lnlmÂ&#x17D;ojrÂ&#x201C;Â&#x20AC;osÂ&#x160;jÂ&#x153;Â&#x17D;Â&#x2039;sÂ?

ž¿Ă&#x20AC;Ă Ă&#x201A;Ă&#x192;Ă&#x201E;Ă&#x20AC;Ă&#x2026;Ă&#x2020;Ă&#x2021;

óôþÜáøÚúÝßýÞ

z{v|}jx~jlÂ&#x20AC; x ~Â&#x201A;jÂ&#x192;Â&#x20AC;jkosÂ&#x201E; Â&#x192;rstÂ&#x2026;jnropÂ&#x20AC; Â&#x192;omÂ&#x20AC;j}Â&#x20AC;soj}oÂ&#x2020;Â&#x20AC;so Â&#x20AC;sÂ&#x20AC;jplpÂ&#x20AC;wÂ&#x20AC;uÂ&#x20AC;jsoÂ&#x201E; pojonwÂ&#x20AC;j{qÂ&#x192;rw Â&#x2021;oÂ&#x2C6;Â&#x2030;rj{Â&#x2020;Â&#x2020;osÂ&#x192;Â&#x20AC;Â&#x160; |ojoÂ&#x192;owoÂ&#x2C6;jnlÂ&#x201E; Â&#x2039;mostjprnÂ&#x20AC;nÂ&#x20AC; onowjÂ&#x152;oÂ?ojkoÂ&#x201E; moÂ&#x17D;Â&#x2026;jplstoÂ?owÂ&#x20AC; uomÂ&#x20AC;lmjÂ&#x192;Â&#x20AC;jÂ&#x192;rsÂ&#x20AC;o Â&#x17D;loÂ&#x17D;lmjÂ?oÂ&#x192;o Â?Â&#x17D;loÂ&#x17D;lmj}lpÂ&#x2030;jÂ&#x2018;Â&#x20AC;woÂ&#x192;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2026;jÂ&#x192;omÂ&#x20AC;jnosowoÂ&#x2C6;jÂ&#x20AC;o plsÂ&#x192;oÂ?oÂ&#x17D;uosjsopojÂ&#x201C;rwruosjÂ?Â&#x201D;Â&#x2039;lwÂ&#x2019;jÂ&#x2026;jsopo Â?Â&#x2018;rpqostÂ&#x2019;jÂ&#x192;Â&#x20AC;uoÂ&#x20AC;Â&#x17D;uosjÂ&#x192;lstosjwotrÂ&#x201E;wotrsÂ&#x2030;o Â&#x2030;ostjsÂ&#x2030;lwlslÂ&#x2C6;Â&#x2026;jÂ&#x2022;rwtomÂ&#x2026;jÂ&#x17D;lstÂ&#x20AC;wÂ&#x160; |ojÂ&#x201C;rtojÂ&#x192;Â&#x20AC;ulsowjwlÂ?oÂ&#x17D;jÂ&#x192;rlÂ&#x17D;sÂ&#x2030;ojÂ&#x192;lstosjÂ&#x2013;Â&#x20AC;sÂ&#x20AC; Â&#x2014;omwÂ&#x20AC;sojwlÂ?oÂ&#x17D;jwotrjÂ&#x2DC;oworjkrwosjkÂ&#x20AC;nojÂ&#x2013;tÂ&#x2039;pÂ&#x2039;stÂ&#x2026; {urjÂ&#x2014;Â&#x20AC;sÂ&#x17D;ojÂ&#x2DC;oprjÂ&#x192;osj}Â&#x20AC;sÂ&#x192;rj{urj}Â&#x20AC;sÂ&#x192;rjÂ&#x2DC;oprjnlmÂ&#x17D;o Â&#x192;rlÂ&#x17D;sÂ&#x2030;ojÂ&#x192;lstosj|uuÂ&#x2039;jwlÂ?oÂ&#x17D;jwotrjÂ&#x2014;rpojÂ&#x2DC;oprÂ&#x160; Â&#x201D;Â&#x2039;lwjÂ&#x2018;rpqostjÂ&#x201C;rtojÂ&#x17D;lmulsowjnlqotoÂ&#x20AC;jprnÂ&#x20AC;nÂ&#x20AC; Â&#x2018;rsÂ&#x192;ojÂ&#x2030;ostjÂ&#x17D;lmulsowÂ&#x160;j|ojplsÂ&#x2030;osÂ&#x2030;Â&#x20AC;uosjwotr Â&#x17D;lsÂ&#x17D;ostjulÂ&#x2C6;Â&#x20AC;Â&#x192;rÂ?osÂ&#x201E;ulÂ&#x2C6;Â&#x20AC;Â&#x192;rÂ?osjÂ&#x192;Â&#x20AC;jnluÂ&#x20AC;Â&#x17D;omjÂ&#x2018;rsÂ&#x192;oÂ&#x160;

ÌçèÊêÍÏÊèíèçÎçèïðùèò

Ă&#x2014;Â&#x2013;Â&#x2122;|Â&#x2DC;{Ă&#x201D;|jÂ?lmrnouosjtlÂ&#x192;rstjÂ&#x203A;otomjqrÂ&#x192;oÂ&#x2030;ojÂ&#x2018;{jxĂ&#x2018;jÂ&#x192;Â&#x20AC;jÂ&#x152;w Â&#x161;lsÂ&#x17D;omojĂ&#x201D;lwoÂ&#x201C;omjyĂ&#x201C;jÂ&#x2122;Â&#x2039;tÂ&#x2030;ouomÂ&#x17D;oÂ&#x2026;jÂ?Â&#x20AC;Â&#x2C6;oujÂ&#x2122;oÂ&#x2030;onosjĂ&#x201D;lstlpqostos Ă&#x201D;lsÂ&#x192;Â&#x20AC;Â&#x192;Â&#x20AC;uosjxĂ&#x2018;jÂ&#x2122;Â&#x2039;tÂ&#x2030;ouomÂ&#x17D;ojouosjplsrsÂ&#x17D;rÂ&#x17D;joÂ&#x17D;orjplslpÂ?rÂ&#x2C6; Â&#x201C;owrmjÂ&#x2C6;rurpÂ&#x160;jvowjÂ&#x20AC;Â&#x17D;rjÂ&#x192;Â&#x20AC;nopÂ?oÂ&#x20AC;uosjlwowrÂ&#x20AC;jÂ&#x2DC;ronojvrurp Â&#x2030;oÂ&#x2030;onosjÂ&#x17D;lmnlqrÂ&#x17D;Â&#x2026;jÂ&#x161;mÂ&#x20AC;jÂ&#x2018;omnÂ&#x2039;sÂ&#x2039;Â&#x2026;jnooÂ&#x17D;jplsttlwomjÂ&#x201C;rpÂ?ojÂ?lmnjÂ&#x192;Â&#x20AC; uosÂ&#x17D;Â&#x2039;mjsÂ&#x2039;Â&#x17D;omÂ&#x20AC;njÂ&#x201D;owÂ&#x20AC;nÂ&#x2039;j}rÂ&#x192;Â&#x20AC;osÂ&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2026;j}oqrjÂ&#x153;xĂ&#x2013;Â&#x160;Ă&#x2013;Â?jnÂ&#x20AC;ostÂ&#x160; voÂ&#x192;Â&#x20AC;mjÂ&#x192;owopjÂ?lmÂ&#x17D;lprosjÂ&#x20AC;Â&#x17D;rjnlwoÂ&#x20AC;sjÂ&#x201D;owÂ&#x20AC;nÂ&#x2039;Â&#x2026;jÂ&#x201C;rtojulÂ&#x17D;ro Â&#x2122;oÂ&#x2030;onosjĂ&#x201D;lstlpqostosjĂ&#x201D;lsÂ&#x192;Â&#x20AC;Â&#x192;Â&#x20AC;uosjxĂ&#x2018;Â&#x2026;jkomÂ&#x2039;sÂ&#x20AC;Â&#x2026;jÂ&#x192;osjÂ?ouÂ&#x20AC;wsÂ&#x2030;oÂ&#x2026; Â&#x2039;oÂ&#x17D;Â&#x2039;Â&#x17D;jĂ&#x201D;moÂ&#x192;Â&#x20AC;Â&#x17D;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x160;jlsrmrÂ&#x17D;jÂ&#x161;mÂ&#x20AC;Â&#x2026;jnlqlwrpsÂ&#x2030;ojÂ&#x201C;rtojÂ&#x17D;lwoÂ&#x2C6;jÂ&#x17D;lmÂ&#x201C;oÂ&#x192;Â&#x20AC; Â?lmrnouosjnlmrÂ?ojÂ&#x192;Â&#x20AC;jtlÂ&#x192;rstjÂ&#x2030;ostjponÂ&#x20AC;Â&#x2C6;jÂ&#x192;Â&#x20AC;Â&#x2020;rstnÂ&#x20AC;uosjrsÂ&#x17D;ru nluÂ&#x2039;woÂ&#x2C6;jÂ&#x17D;lmnlqrÂ&#x17D;Â&#x160;jĂ&#x201D;Â&#x20AC;Â&#x2C6;ousÂ&#x2030;ojplstourjÂ?lmsoÂ&#x2C6;jplwoÂ?Â&#x2039;muossÂ&#x2030;o uljĂ&#x201D;Â&#x2039;wmlnÂ&#x17D;ojÂ&#x2122;Â&#x2039;tÂ&#x2030;ouomÂ&#x17D;oÂ&#x160; Â?Â&#x2DC;opÂ&#x20AC;jouosjÂ&#x17D;rsÂ&#x17D;rÂ&#x17D;jwotÂ&#x20AC;jÂ?lmrnouosjÂ&#x20AC;sÂ&#x20AC;Â&#x160;jĂ&#x201D;lmuomojnlqlwrpsÂ&#x2030;o qlwrpjoÂ&#x192;ojuluroÂ&#x17D;osjÂ&#x2C6;rurpjÂ&#x17D;lÂ&#x17D;oÂ?Â&#x2026;Â&#x2019;juoÂ&#x17D;ojÂ&#x161;mÂ&#x20AC;Â&#x2026;j}oqrjÂ&#x153;xĂ&#x2013;Â&#x160;Ă&#x2013;Â?Â&#x160; Ă&#x201D;lmrnouosjtlÂ&#x192;rstjÂ&#x2018;{jxĂ&#x2018;Â&#x2026;jÂ&#x2030;ostjnlqotÂ&#x20AC;osjuÂ&#x2039;pÂ?Â&#x2039;slssÂ&#x2030;o plmrÂ?ouosjÂ&#x203A;otomjqrÂ&#x192;oÂ&#x2030;ojÂ&#x20AC;Â&#x17D;rjplpostjnrÂ&#x192;oÂ&#x2C6;jÂ&#x17D;lmÂ&#x201C;oÂ&#x192;Â&#x20AC;jqlqlmoÂ?o uowÂ&#x20AC;Â&#x160;jÂ&#x201D;lpÂ&#x20AC;uÂ&#x20AC;osjÂ&#x201C;rtojÂ?Â&#x20AC;Â&#x2C6;oujÂ&#x2030;oÂ&#x2030;onosjÂ?lmsoÂ&#x2C6;jplwoÂ?Â&#x2039;muossÂ&#x2030;ojul Â?Â&#x2039;wÂ&#x20AC;nÂ&#x20AC;Â&#x160;jÂ&#x2013;oprsÂ&#x2026;jwoÂ?Â&#x2039;mosjÂ&#x17D;lmÂ&#x192;oÂ&#x2C6;rwrjÂ&#x192;Â&#x20AC;nlwlnoÂ&#x20AC;uosjÂ&#x192;lstos nlpoÂ&#x203A;opjÂ?lmÂ&#x201C;osÂ&#x201C;Â&#x20AC;osÂ&#x160; Â&#x161;mÂ&#x20AC;jplsÂ&#x192;rtojÂ?lmrnouosjulpqowÂ&#x20AC;jÂ&#x192;Â&#x20AC;wouruosjoÂ&#x2C6;wÂ&#x20AC;jÂ?omÂ&#x20AC;n Â&#x2030;ostjplstuwoÂ&#x20AC;pjulÂ?lpÂ&#x20AC;wÂ&#x20AC;uosjÂ&#x17D;osoÂ&#x2C6;jÂ&#x17D;lmnlqrÂ&#x17D;Â&#x160;j{wonossÂ&#x2030;oÂ&#x2026; ijklmnopqrst uljvowjxy

(%h%a#(½ a%*h%%*%g% Ă&#x201D;{Â&#x2013;|Â&#x161;|{jÂ&#x2018;lwlunÂ&#x20AC;jklmnopojonrujĂ&#x201D;lmtrmrosjÂ&#x161;Â&#x20AC;sttÂ&#x20AC;jÂ&#x2013;ltlmÂ&#x20AC;

Ă&#x2C6;Ă&#x2030; Ă&#x160;Ă&#x2039;Ă&#x152;Ă?Ă&#x2039;Ă&#x17D;Ă? Ă? xĂ&#x2018;Ă&#x2018;Ă&#x2019;jÂ&#x201E;jomÂ&#x20AC;lj{sÂ&#x17D;Â&#x2039;Â&#x20AC;slÂ&#x17D;Â&#x17D;ljÂ&#x2030;ostjqlmrnÂ&#x20AC;ojxĂ&#x201C;

Â&#x17D;oÂ&#x2C6;rsjplsÂ&#x20AC;uoÂ&#x2C6;jÂ&#x192;lstosjzÂ&#x2039;rÂ&#x20AC;nÂ&#x201E;{rtrnÂ&#x17D;ljÂ&#x2030;ost ulwoujplsÂ&#x201C;oÂ&#x192;Â&#x20AC;j}oÂ&#x201C;ojĂ&#x201D;lmosÂ&#x203A;Â&#x20AC;nÂ&#x160; Ă? x y jÂ&#x201E;jĂ&#x201D;lstÂ&#x2C6;omtoosjĂ&#x2022;nÂ&#x203A;omjÂ&#x2030;ostjÂ?lmÂ&#x17D;opo Â&#x192;Â&#x20AC;qlmÂ&#x20AC;uosjÂ&#x192;Â&#x20AC;jvÂ&#x2039;wwÂ&#x2030;Â?Â&#x2039;Â&#x2039;Â&#x192;j}Â&#x2039;Â&#x2039;nlÂ&#x2022;lwÂ&#x17D;jvÂ&#x2039;Â&#x17D;lwjÂ&#x192;Â&#x20AC; vÂ&#x2039;wÂ&#x2030;Â?Â&#x2039;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x160; Ă? x Ă&#x201C;Ă&#x2013;jÂ&#x201E;jrmoÂ&#x192;Â&#x20AC;jÂ&#x153;mluosjÂ&#x2018;rÂ?mÂ&#x20AC;Â&#x2030;oÂ&#x192;Â&#x20AC;jÂ&#x192;owop plpÂ&#x20AC;pÂ?Â&#x20AC;sjÂ?lpqlmÂ&#x2039;sÂ&#x17D;ouosjĂ&#x201D;Ă&#x2014;Â&#x161;{jkwÂ&#x20AC;Â&#x17D;omÂ? qlmnopojÂ&#x192;lstosjÂ?onruossÂ&#x2030;ojÂ&#x192;Â&#x20AC;Â&#x2C6;rurpjpoÂ&#x17D;Â&#x20AC; Â&#x192;Â&#x20AC;jĂ&#x201D;osÂ&#x17D;oÂ&#x20AC;j{sÂ&#x203A;Â&#x2039;wjÂ&#x2039;wlÂ&#x2C6;jÂ&#x2DC;lsÂ?lÂ&#x20AC;Â&#x17D;oÂ&#x20AC;jÂ&#x153;Ă&#x201D;lstoÂ&#x192;Â&#x20AC;wos Â&#x20AC;wÂ&#x20AC;Â&#x17D;lmÂ?jÂ&#x161;lsÂ&#x17D;omojÂ&#x2DC;luoÂ&#x20AC;nomosjÂ&#x152;lĂ&#x2DC;Â?Ă&#x2122;Ă&#x161;Ă&#x203A;Ă&#x153; ostĂ?Ă&#x17E; Â&#x160;Ă&#x;à åâåãĂ&#x153;äåü


_]`a^aba cd Z[\Z]^

0123 3¥1¦§¨3©¦ª«¬¨­®¨1¯¦¨°±­²

HÃÊàÈIÆÇÝJÃÊÃÄÈÆÄÝKÆãLÆà efghijkflhihmnfghionmphqhfiqnrohpqiqnshihjhjkfigpitpuhlhviwrxypfzpi{hnrhvi|zqpsnth}xmlhohrqh~ihpoihmnfghionmphqhf unshmhijnsnrpfqhvhf~izthzqh~ikfpynrzpqhz~ioxskfpqhz~ixrmhfpzhzp~ighfiuhpf€uhpfioprpsohfiqkupzhfiqnfqhfmirnf‚hfhionmphqhfflh oniƒhrphfiwhmp„rpkfi…xm†h~iznnuksihmnfghionmphqhfigpskuhp‡emnfghionmphqhfefghihohfigpskhqigpirkrpoi…xm†hiƒhrpi|fp‡

ˆ‰Š‹ŠŒŽ‹Š‰“irnghozp”qrpkf†xm†h‡‚xs•qrpkf†xm†h”mshpu‡‚xs•qrpkf†xm†h”lhvxx‡‚xs‡ efghi†kmhipzhisnfmvkkfmpi–phigpiqnunjxf“i—˜™š€››™œ™ihqhkižŸži“i— œ¡œ  ‡ ‘’ŠŒ“„rpkfi…xm†h~i…huhfi…nfgnrhuižkgprshfi¢xi›˜i£xqhhrk~i¤xfgxokzkshf~i£xqh}xmlhohrqh‡

S9T³69´9T W# L7)  - # .7- # #" /W7.7*39:0; ) -% Q # 4 N #,8% ) -0?)0A , N N* " 7  #) W7*.*¶·¸¹º»¼¹½¾! # $#7&7-N- 7"-7-#) 5"/0?213-0A,;: " " - µ 4 ## ,7 N 5"M # QµP,7 ) /0A213-:<,::  "# 4 ## N- # ¶·¸¹º»¼¹½¾- ) 09 , ! " -! 7" 4& $#7&7-, 4" 5 M # *#W# L7#) 7"* % # .7- * µ4. #"09 7"-7-N # -Q 7") 85 é09O# -7-,5 - /:9<@3<<;:A1,CDEFG

êÐÎÒëÐÓØìÖØíÒÎÏÖ

H9R5S9T UM5" V--5$ M%  " . 4+N7 #/06213 4 ."N/9A213,7-  W&5 XN "# Y,* "&UM 5" V4#-# #4--"# ( 4 # # Q "" - # %#,CDEFG

îïðñòñðñóôõö÷øùöú

 H8T /*#3M # "# 8M') !"#$%&'$( $$")'*)"$(+%&"&,$(%!,)$,$"&%&"&-.$$/0!"%)(1)(2%!%$(/3"456789:;<=>?@$'$(!(, !" $'), &"A$ (3BC HJ   &%-  # # D32E$%$"/$@$0)+FBB-G - 4& - % Q -7 #N/06213 -:A,::4 -06,::,!# -  &% 7 -5-N*N* B&N*N* %NM"N8O4 =# N 45¿I9 "-#4***P 8 N***PMX&"# ((# "N -, NO N87 #85 , M6/MX3# - & (#  # #" # & - #N '   #4 * C D EF G " #   ) $(( #"&7è¼8¸¹ #" "" - "4,M- # - 9å½ ·N885 é19) " (## N "4$(( , #" -N***PMX ) N."/01213, 5 & -N***PMX ( #4 # & ## 5" " N***PMX"4#  # ""- " # #  " (" , #  "" (# # #####4"#4, J89TJ94 *M'  5' ***PMXN$(( MXN , # - = N" # & # " L" À´  "" -,+ &% - N***PMX&" # 4 -#""-(# ##4 #4" ) % "#  M #-7 #/06213, # #4, "- # - " # #4,C G Á* % 4+4"# M #* M' -#+-:?,::4 -09,::, Á* % 47N4"#  *#N *  -:A,:: 4 -09,::,CDEFG

êêê0Ø1Ð2ÔØüÖÐ3ØüÐÕÔë4ÐÓØüÒìÒ4Ð5

ÂÃÄÅÃÄÆÇÈ ÌÍÎÏÐ ÚÛËÜÆÝÞÃÊÆÈÄ ÂÉÊÃÉË ÑÒÓÔÕÖ×ØÙ×ÐÖ ßÛÊàÃáÝâÄàÈáÛãÛã

M# *#") .-9,:::,:::äå¸æ HI49J 5 * % #K L# # 456789   87R¿9 "UB*#) º»çè¾ .-91:,:::N& B&4/KB3 ) ! " #$# #  .V  .-0,:::,::: # " # " %&#'() " -- &5P ) ä帺»çè¾ # M'> 7  N+) # * * ) ,PQ  .-91:,:::N& -7 *N +)  + * ,* - ) .-<1:,:::ä帺»çè # *# O #7 , # ."/012134 5" # #-  # .-91:,:::, PQ .*) /01263,7 # - 4 -& -& # " 4&" # *#5 7- % # 18 9:0;-0<,::,'( # 4" & -,+#4 # '( 4" >:?1<,91<1) KBN7 -#+# +8);N 0= >:?0;@A0:A;?;B4(:?16) - 90 ,9?A9-2552%4#) 5B7# =&) @9@ 9:0;,= 4&0 --,CDEFG 9 < ; ?A,CDEFG # N7 #/06213-:A,:: 4 -00,;:,CDEFG

‘LÜÃáÝÈĒÛ

ÁMNOPQQRSSTUVMWTXYXWZMWT[\\M]^_`aMbcde fgVhQiRQjMgkPjRldcMicMmRlnopMZMqdlRMrRsRMt WYj ÁMNeclRuRbRoQsMmPdeknvRjMwxPpPdRQMyzPiPpV {RvPpbRvcMwvRiQsRMwRvRlcdR|MtMWUM}PcM~WZMtMW[\\ tMgdR€PM`RvcM]gM‚{ƒMtMfvRdcp[ ÁMNinl„PoQsMgdRicolMfPQPvRxM}wZh_MyhjkQklc mPvRjsRdRQMiRxRlMwRsoQ€M}wZh_|…MicMqoicdkvcol ‚{ƒ…MgR†do…M‡WTXYˆMloxRcMnojoxM\T[Z\‰WY[\\[ _Q„kvlRpcM{ovcMVM\TYŠSZSWYWŠ‹MRdRoMgopRQMV \TYUSZYZ‹Z[ ÁMNlRicQ€jklRjklVM‹SXYXWZMxkl†RM}RicQ€Zz pP‰rRbRMoXMg}qMpP‰iPvRuRdMicM‚}ƒMtMW\\mX`clMt \TZTUŠZUYS‹‹ ÁMNRxOckOcQjRVM‹YXYXWZM\T[\\‰pxpMgPlcQRv mPbcvRopReRRQMicMqoicd[M}_wqM‚f}MtMgWVZ\j g‹VZYjMtM\TZTU\SŠU\T[ ÁMNwbdjŒPOkxodckQMwRbcdcjvRMŒPOkxodckQMtM}Rs ‹UM‹\WZMtMW\[\\MR[l[MtMg}w{MYMƒjMtMfgVM`eP cQPpdM`vPP…M]PQPMM}opxclMgdRQiM‚nMŽklPis[ ÁMNpePvRsQRvicRM‹X\YXWZMWS[\\M^RoQecxl \\V\\M‡r€QM^PbRdM`PQ€ReM}RxRlˆM„kvMeRvcdsMic qoicd_]M‚f}MtYmMtMnV\TWWWT\[M‡XcbPˆ

ÌÐûÐÓÐÓØüýÑØþÒÕÖÕÖÓÿ


+,-.,/0,1.,2,1/3,454/671785-7.7   

  

!"#  

$#     

  %% 

  

 & &

!"# $# & & & & % & &

  

 & & & &

!"#  & &

$# & & & &

  

 !"# !()*  ' & % ' % ' & '

71389728 46 3 86 012131466

9:;<=>?@ABCD@D=EBF?G<?HBC<I?HBJ<@?=EKDL

MNOPQRSTUVWXYRTZ[\]Z ^oa]sgpk^[wowno`ga]i[^oZ bk`]Â&#x201A;wg[doip]i[q]rfsd] Â&#x2020; ]dg[^onoskw[aoÂ&#x192;]dg]i ^_]`]a]b[cdefa]^g[h]`g^]i Â&#x192;kws]Â&#x201A;[giÂ&#x2021;f`w]^g[aor]d][q]Z _]ip[n]`kzÂ&#x2C6;[b]wn]Â&#x201A;i_]Â&#x20AC; lroixk`g]iz[Ă&#x2039;Ă&#x152;Ă?mz[]d][nono`]r] jkd]_][l\]d_]m[no`]kdgoi^g rfsd][tuvz[doip]i[Â&#x201A;]`]r]i q]^k^[roixk`g]i[n]`]ip roix]b]b]i[afsoa^g[_]ip[bgd]a doip]i[q]rfsd][tuv[kibka ng^][dgbosk^k`g[robkiÂ&#x192;ka[bo`^oZ afsoa^g[\k^okw[yfifnkdf_f ^o^k]gÂ&#x20AC;[Ă ]b]b]ii_][]d]z[b]rg woi]i_]a]i[ro`aown]ip]i nkbz[a]`oi][gbk[wow]ip[`]i]Â&#x201A;Z woiÂ&#x192;]dg[rkaks]i[bos]a[n]pg n]`]ipi_][bgd]a[]d]Â&#x20AC;[cb]k roikib]^]i[a]^k^[roixk`g]i i_][aorfsg^g]izÂ&#x2C6;[Â&#x192;os]^i_][aobgZ kr]_][roso^b]`g]i[noid]Z x]b]b]i[]d][d]i[n]`]ipi_] dg[\k^okw[yfifnkdf_fz[{]Z a][dgbowkg[dg[\]rfsd][tuvÂ&#x20AC; noid][no`^oÂ&#x192;]`]Â&#x201A;[^o`b][woiZ ]d][b]rg[bgd]a[^o^k]g[doip]i nk[l|}~}m[^g]ipÂ&#x20AC; \]d_][xkakr[_]agi[a]^k^ Â&#x192;]dg[x]b]b]i[n]pg[w]i]Â&#x192;o`g]s p]wn]`i_]zÂ&#x2C6;[Â&#x192;os]^i_]Â&#x20AC; qf`dgi]bf`[\]d_]z[ Â&#x201A;fZ gbk[ng^][bo`kipa]r[]^]sa]i gieoib]`g^]^g[noid][rk^]a]Â&#x20AC; toip]i[Â&#x2021;]ab][bo`^onkbz Â&#x201A;]iio^[\]`nkiz[woiÂ&#x192;os]^Z rfsg^g[noao`Â&#x192;][songÂ&#x201A;[^o`gk^Â&#x20AC; tuv[_]ip[wowgsgag[xkakr  Â&#x201A;fÂ&#x201A;]iio^[woi_onkba]i[aoZ a]iz[roikib]^]i[a]^k^[roiZ  Â&#x201A;fÂ&#x201A;]iio^[woi_onkbz[^]]b n]i_]a[wk^okwz[no`d]^]`Z wkipagi]i[]d]i_][n]`]ip xk`g]i[gbk[noskw[woikiÂ&#x192;kaZ gigs]Â&#x201A;[Â&#x201E;]abk[_]ip[^]ip]b[bor]b a]i[roip]w]b]i[\]d_]z[w]Z _]ip[Â&#x201A;gs]ip[i]wki[bgd]a a]i[ro`aown]ip]i[_]ip[noZ kibka[woiosk^k`gi_][bo`kb]Z ^gÂ&#x201A;[ro`sk[kr]_][roigipa]b]i dgs]rf`a]iÂ&#x20AC;[ĂĄsoÂ&#x201A;[a]`oi][gbkz[g] `]`bgz[r]d]Â&#x201A;]s[^kd]Â&#x201A;[Â&#x201A;]wrg` w][no`^]w]]i[doip]i[Â&#x2030;]`g a]r]^gb]^[boi]p][wk^okwÂ&#x20AC; no`Â&#x201A;]`]r[rfsg^g[ng^][woioskZ bgp][b]Â&#x201A;ki[^oÂ&#x192;]a[ro`g^bgÂ&#x201E;][gbk \k^okw[uibo`i]^gfi]s[r]d] Â&#x2030;]s[gbk[dgd]^]`a]i[]b]^[^oZ ^k`gi_][Â&#x192;kp]z[b]ir][no`Â&#x201A;oibg bo`Â&#x192;]dg[r]d][||[cpk^bk^[Â&#x2026;| |Â&#x160;[\og[woid]b]ipÂ&#x20AC; Â&#x192;kws]Â&#x201A;[bowk]i[bo`w]^ka[aobgZ r]d][a]^k^[roixk`g]i[|| s]skÂ&#x20AC; Â&#x2020;uig[Â&#x192;kp][woiÂ&#x192;]dg[ao^owZ a][woip]kdgb[\k^okw[yfZ cpk^bk^[Â&#x2026;|Â&#x20AC;[Ă&#x161;]ib]`]i[b]a Â&#x2020;q]wg[woi]i_]a]i[d]i r]b]i[a]wg[kibka[no`^gs]Z ifnkdf_f[r]d][Â&#x2026;||[s]skÂ&#x20AC; woikbkr[aowkipagi]i[Â&#x201A;]s gbk[ng^][woiÂ&#x192;]dg[robkiÂ&#x192;ka kibka[woiosk^k`g[a]^k^[kb]Z Â&#x17D;Â&#x153;Â&#x203A;Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x2022;Â&#x152;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2018;Â&#x17E;Â?Â&#x2DC;Â&#x153;Â?Â&#x17E;Â&#x2018;Â&#x;Â&#x2018;Â&#x2DC; ¥¢£Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x17E;¤Â&#x2018;Â&#x2DC;¼Œ§£Â&#x2018;Â?¨ŠŒÂ&#x2018;ÂŞÂ&#x2018;­Ž£¯£°¼£Â&#x2018;¹Œ²Š£¼£Â&#x2039;Â&#x152;Â?ÂĽÂ&#x2018;Â&#x17D;Â?Â?Â&#x2018; ³ŒÂ&#x2019;²Â&#x201C;Â&#x201D;Â&#x2019; ´£Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x;Â&#x2014;Â&#x2022;³ŒÂ&#x2DC;Â&#x2022;²Â?Â&#x2018;´Â&#x2DC;ÂŁÂ&#x2022;Â&#x2122;Â&#x152;Â? Â&#x2018;ÂŻÂ&#x2018;ÂŹÂ&#x201D;Â&#x2014;Â&#x201C;Â&#x161; §Œ¯Â&#x2022;ÂĄÂ&#x203A; Â? w]i_]Â&#x20AC; yos]w][gigz[a]^k^[yfifZ ¹¨¥Œ¨¹Â&#x2018;ÂĄÂŁÂŁÂĽÂ&#x2018;¹Œ§£¯¨¯£²Â&#x2018;¾Œ§£œ£°£²Â&#x2018;§¨£°Â&#x2018;¯Œ§£¥Â&#x2018;´ Â&#x2018;Â&#x17E;¨¥Œ¨¹Â&#x2018;Â&#x2DC;²³¨´Ž¡Â&#x2018;Â&#x2122;ÂŹÂĽÂŁÂ&#x2018;­Ž£¯£°¼£¸ ôþÜáøÚúÝßýÞýúÿ012Ăž34Ăź1Ăş5Þý0Ăž6úô7178Ăž97 7 Ăş5Ăź9 Ăź Ăť7Ăź!Ăş4Þú49ßÝú8039ßýß3Ýß1Ăş4'41Ăş9Ăź34úÿ060341Ăź! Ăş9ßÿß nkdf _f[dgb]ip]ig[fsoÂ&#x201A;[Ă&#x2020;fsZ

Ăž ßú606Ăż03Ăź1 ßÝß1úÿ03ÞýßÝß1Ăş2Ăź Ăź3Ăş8Ăž9Ăź Ăź 4Þúß9ßß!úÿ038ÞßĂź1Ăş40 ßúáÿß3ßú03Ýß4Ăş!Ăź3Þýúý0 03Ăź 03Þß6ßú Ăź1 Ăş949Ăž ßú03 Ăź94Ăş94úô5áúúú94úßß1 601419ßÝĂź1 Ăž4úÿ03Ă˝7ßß1Ăş414úø14úýß6ßú!Ăź1 ßúÿ0ßÝÞ `o^b][vfp_]a]`b]Â&#x20AC;[q]^]b`o^Z 01Ăź3ßú0Ăź Ăź3úÚ7673úúÞ64 7Ăş7 ßÝß3Ăź 0Ăź!Ăş60020!Ýß1Ăş9Ăź1Ăş803Þÿß ßú60Ăź(Ăź1Ăş!ÞÝÞ6 Ăş ßÝ14 a`gw[Ă&#x2020;fs`o^b][vfp_]a]`b]z 501Ăž3Þú5Ăź9 Ăź Ăş8039ßýß3Ýß1úôúÞ8031Ăž3Ăşø Ăť0ÿÞÞýß1Ăş Ăź1 Ăş0Ăź!Ăş940ßÿÝß1Ăş Ăž8031Ăž3 úß19ßý1 Ăź qfwrfs[tfdf[Â&#x2030;oid`f[qkZ Ăš7673Ăş0ÿúß1 ßúúô0Ăż06803Ăş )Ăź1 ßúýß Ăź Ăş94ßú601 Ăź1 Ă˝4Ýß1úÝ0Ă˝034Þýß1úßÿß3Ăź kwfz[woipkipa]ra]i[noZ Ă˝0Ăť7Ăź!Ăş03Ă˝08Þú940ßÿÝß1úý08Ăź Ăź4Ăş2Ăź Ăź3Ăş8Ăž9Ăź Ăź 9ßß6úÿ01 Ăž1 Ýßÿß11 Ăźúô08Ăź8 Ăş9Ăź34úÝßýÞýúý03Þÿß ^ kw[]d]i_][ro`aown]ip]i Ă&#x192;Ă&#x201E;Ă&#x2026;Ă&#x192;QSTUVWXYRTZ[\ks]g bka[wo`gibg^[k^]Â&#x201A;][r`fdkabgÂ&#x2021;Â&#x20AC; ip]i[w]^_]`]a]b[^]]b[ros]aZ 4Ýßú8Ăź 4Ăź1Ăş8Ăź1 Ăž1Ăź1Ăş Ăź1 Ăş94871 Ýß3úß9ßß!Ăş8Ăź 4Ăź1 Ăź1 úÿ031Ăź!Ăş03 Ăź94 Ăş80Ăž6úß9ßúÿ0ßÝÞú Ăź1 úÝ06Ăž94Ăź1 s _]ip[no`]`bgÂ&#x20AC;[Ă&#x2020;fsg^g[Â&#x192;kp][noskw  kig[woid]b]ipz[Ă&#x2020;owd][tuv yoÂ&#x201A;gipp][d]i][dgpki]a]i ^]i]]i[qqâÂ&#x20AC; 2Ăź Ăź3Ăş8Ăž9Ăź Ăź Ăş6ßÝßúÿ0ßÝÞ1 ßú9ßÿßĂş94Ăť01Ăź4úýß1Ýý4 94Ă˝030úÝ0úÿ01 Ăź94Ăź1 iowka]i[gidga]^g[ros]ak ]a]i[woi_]sk`a]i[d]i][n]iZ bgd]a[kibka[aoroibgip]i[afiZ toip]i[]d]i_][roid]wZ

Ăź4Þúß12Ăź6Ăź1úÝÞ3Ăž1 Ăź1Ăş9Ăź1úßßÞú94Ăź68Ăź!Ăş9019Ăź 501Ăž3Ăž1 Ăź úÿ01 Ăž1 Ýßÿß1úÝßýÞýúÿ06871 Ýß3Ăź1 wo ixk`g]i[bo`^onkbÂ&#x20AC;[â]wki bk]i[^f^g]s[ln]i^f^m[^ono^]` ^kwbgÂ&#x2021;[d]i[d]r]b[dgaown]ipZ rgip]i[roippki]]i[n]i^f^ 901 Ăź1Ăş80ýß3Ăź1Ăş0301Þúß!Ýß1Ăş84ýßú Ăž ßú94641Ăź 8Ăź1 Ăž1Ăź1úô5áú& Ăş03 Ăź1Ăž1 úÿß9ßúÿ060341Ăź! ro `gi_][wow]^bga]i[n]Â&#x201A;Â&#x201E;] {r[|[Â&#x192;kb][ro`[aor]s][aosk]`p] a]i[dg[w]^][]a]i[d]b]ipÂ&#x20AC; d]`g[w]Â&#x201A;]^g^Â&#x201E;]z[dgÂ&#x201A;]`]ra]i 601 068Ăź4Ýß1úý0Ăż034úý06Þß úÝßßú73941Ăź73 Ăť0Ăż74Ă˝4Ăź1 Ăş9Ăź1úÝ0 ßÝýßß1Ăş*1ýÞ3&Ăž1ýÞ3Ăş2Ăź Ăź3Ăş8Ăž9Ăź Ăź dg 5Ăź9 Ăź Ăş!7!Ăź110ýú5Ăź38Ăž1 Ăş"Ăź8Þú#$$% ýÞ9Ăź!Ăş 0ßýú9Ăź1Ăş94419Ăž1 4úÞ19Ăź1 úÞ19Ăź1 úÿÞ1 Ýßý a]^k^[gbk[w]^gÂ&#x201A;[bo`k^[dg^osgZ lqqmÂ&#x20AC;[j]i^f^[dgno`ga]i[aor]Z Â&#x2020;t]b][qq[wg^agi[d]`g[jĂ&#x2020;y d]i][gig[]a]i[w]wrk[dgaowZ d][0Ă&#x160;[`gnk[qq[wg^agi[]b]^ dgd]^]`a]i[12Ă&#x2DC;Ă&#x2014;Ă&#x2018;Ă?Ă&#x152;Ă&#x2DC;12Ă&#x2DC;Ă&#x2018;Ă?Ă?Ă&#x2039;Ă&#x152;Ă&#x2019;3 n]ipa]i[d]s]w[kr]_][roZ dgagÂ&#x20AC;[Ă&#x203A;ãäüĂ&#x; !7!Ăź110ýú601 ĂźßÝß1 Ăş 4Ýßúÿ06871 Ýß3Ăź1úý0& 70Ăş#!9 % d]^]`[d]b][d]`g[j]d]i[Ă&#x2020;k^]b Ă&#x2030;kÂ&#x192;k]i[kb]w]i_][]d]s]Â&#x201A; igipa]b]i[ao^oÂ&#x192;]Â&#x201A;bo`]]i[w]Z yb]bg^bga[ljĂ&#x2020;ym[b]Â&#x201A;ki[Â&#x2026;|Â&#x2026;Â&#x20AC; woioa]i[dk][ro`^oi[]ipa] ^_]`]a]bÂ&#x20AC;[yoÂ&#x201A;gipp][^ow]ip]b qor]s][j]d]i[Ă&#x2020;o`oix]Z aowg^agi]i[^o^k]g[doip]i roipoib]^]i[aowg^agi]i[d]Z i]]i[d]i[Ă&#x2020;own]ipki]i[t]oZ wgigw]s[i]^gfi]szÂ&#x2C6;[kÂ&#x192;]`[Ă&#x2030;]Z r]b[bo`x]r]g[bor]b[^]^]`]iÂ&#x20AC; Ă&#x192;Ă&#x201E;Ă&#x2026;Ă&#x192;QSTUVWXYR[Z[Ă&#x2020;o`boZ qor]s][j]pg]i[Â&#x2030;kw]^ Â&#x2020;Ă&#x2020;o`bowk]i[no^fa[lÂ&#x201A;]`g soipp]`]a]iÂ&#x20AC; `]Â&#x201A;[tuvz[Ă&#x2030;]egr[cpk^[{]_]ibfz egrz[{]nk[l|}~}mÂ&#x20AC; Ă&#x2030;o`rg^]Â&#x201A;z[yoa`ob]`g^[qfZ wk]i[Ă&#x2021;kno`ik`[tuv[y`g[yksZ Ă&#x2020;owd][tuvz[u^Â&#x201E;]ibfz[woiÂ&#x192;oZ gigz[Ă&#x2039;Ă&#x152;Ă?m[dgb]ippkÂ&#x201A;a]iÂ&#x20AC;[q]wg {oix]i][rown]ipki]i woiÂ&#x192;os]^a]iz[roippki]]i Ă&#x2020;oippki]]i[d]i][j]i^f^ wg^g[j[tĂ&#x2020;{t[tuvz[cpk^[\ksZ b]i[Â&#x2030;j[Ă&#x2C6;[d]i[Ă&#x2020;Ă&#x2030;[cipa]^] s]^a]i[aoÂ&#x201A;]dg`]i[yksb]i[dg noskw[b]Â&#x201A;k[a]r]i[dg]poiZ n]id]`][n]`k[tuv[w]^gÂ&#x201A;[Â&#x201A;]Z d]i][gig[nka]i[kibka[aoZ doip]i[igs]g[bfb]s[{r0Ă&#x160;[wgsg]` _fifz[woipgip]ba]i[]bk`]i Ă&#x2020;k`][lcĂ&#x2020;m[kibka[wown]Â&#x201A;]^  ]a]`b][d]s]w[`]ipa][woipgZ d]a]i[s]pgÂ&#x20AC;[Ă&#x2020;]^bgi_][]a]i `k^[wosoÂ&#x201E;]bg[r`f^o^[r]iÂ&#x192;]ipÂ&#x20AC; roibgip]i[r`gn]dg[ro`[qqÂ&#x20AC; _]ip[dg]ipp]`a]i[r]d] _]ip[Â&#x201A;]`k^[dg^o`b]a]i[d]s]w `oix]i][rown]ipki]i[n]iZ akbg[^owgi]`[i]^gfi]s[roi]Z dgÂ&#x192;]dÂ&#x201E;]sa]i[ks]ipzÂ&#x2C6;[nono` yobos]Â&#x201A;[`oafwoid]^g[Ă?Ă&#x2018;Ă&#x2019;Ă&#x201C;Ă&#x152;Ă&#x2039;Ă&#x201D; \os]gia]i[dgpki]a]i[kibka cĂ&#x2020;jt[tuv[Â&#x2026;|Ă?[gig[]a]i[dgno`g roi_]sk`]i[n]i^f^Â&#x20AC;[toip]i d]`][gibo`i]^gfi]s[aown]sg ip]i]i[ro`w]^]s]Â&#x201A;]i[ro`b]Z u^Â&#x201E;]ibfz[{]nk[l|}~}mÂ&#x20AC; Ă&#x2022;Ă&#x2013;Ă&#x2018;Ă&#x2014;Ă&#x2DC;]b]k[`oix]i][b]b][`k]ip k^]Â&#x201A;][r`fdkabgÂ&#x2021;[_]ip[dgaosfs] roid]wrgip]i[fsoÂ&#x201A;[w]Â&#x201A;]^g^Z nopgbkz[aooÂ&#x2021;oabgÂ&#x2021;]i[roippkZ bo`bkid]Â&#x20AC;[yowks][ro`bowk]i i]Â&#x201A;]i[d]i[^kwno`[d]_] j]b]si_][ro`bowk]i[]iZ d]i[Â&#x201E;gs]_]Â&#x201A;[dgboaoi[pkno`Z ^ox]`][afsoabgÂ&#x2021;[ro`[rodkakÂ&#x201A;]iÂ&#x20AC; Â&#x201E;][r`fp`]w[aksg]Â&#x201A;[ao`Â&#x192;][i_]b] i]]i[d]i][kibka[roipk`]Z dgÂ&#x192;]dÂ&#x201E;]sa]i[q]wg^[l|Ă&#x160;~}mz ]s]wÂ&#x20AC;[yon]n[gbkz[ro`bowk]i b]`][yksb]i[d]i[Ă&#x2020;Ă&#x2030;[cĂ&#x2020;[bos]Â&#x201A; ik`[d]i[nkr]bg[qksfir`fpfz tgxfibfÂ&#x201A;a]iz[Â&#x192;ga][^]bk lqqâmÂ&#x20AC;[yonoskwi_]z[Ă&#x2020;owd] ip]i[]ipa][aowg^agi]i[d]r]b i]wki[r]d][^]]b[no`^]w]]i doip]i[Ă&#x2020;Ă&#x2030;[cĂ&#x2020;[]a]i[dgÂ&#x192;]dÂ&#x201E;]s bo`Â&#x192;]dg[kibka[aodk]a]sgi_]Â&#x20AC; Ă&#x2020;Ă&#x2030;[cĂ&#x2020;[]a]i[woip]Â&#x192;ka]i[gĂ&#x2122;gi dkakÂ&#x201A;[bo`d]r]b[Ă?[qq[_]ip tuv[bos]Â&#x201A;[woi_or]a]bg[ao`Â&#x192;] bo`x]r]gÂ&#x20AC;[Â&#x2020; ga][]bk`]ii_][noZ yksb]i[woipÂ&#x201A;]dg`g[]poid][dg ks]ip[woikippk[aown]sgi_] yonoskwi_][ro`bowk]i[r]d] roiob]r]i[sfa]^g[luĂ&#x2020;Ă&#x161;m[aor]d] woid]r]b[j]i^f^z[w]a][Â&#x201A;]Z ^]w][doip]i[^oÂ&#x192;kws]Â&#x201A;[kigZ i]`z[^]_][rgag`[x]`][gig[xkakr  ]a]`b]Â&#x20AC; yksb]i[ao[vfp_]a]`b]Â&#x20AC; |Ă&#x17D;[ ]ik]`g[Â&#x2026;|Ă?[k`kip[dg^oZ qowoiÂ&#x201A;knÂ&#x20AC;[Ă&#x203A;Ă&#x153;Ă?Ă&#x17E;Ă&#x; `k^[dgpki]a]i[no`^]w][kiZ eo`^gb]^[d]s]w[roid]wrgZ oÂ&#x2021;oabgÂ&#x2021;zÂ&#x2C6;[a]b][cpk^Â&#x20AC;[Ă&#x203A;Ă&#x153;Ă?Ă&#x17E;Ă&#x;

ÌçèÊêÍÏÍíÎïÍðÍèÎùÊòÍóÍ

šºŸº½5,1/65žŸ,1¿š0/Ă&#x20AC;š/3º½8,žà /Ă&#x201A;,Âź,ž

+,2à 1/,2,1/0ºà ½,/,-./5Ÿ,/-º/33


x y z { | } ~ { | € y vw œžŸŸ  ¡¢¢£ £¤¥ ¦§ ¦

‚ƒ„…†‡„ˆ‰Š†‹Œ†ƒ„†Ž‹

7 ª  ¡ 8 9 ú   ž  «¬º¿®¸«¬º¿®°¿³°¿®´®¼°¶¬´®² جº³º°¯®·³Ê°æ¬¯®´®°ØÕÖ°üýÊ ‘’“”•–—’–˜™’š˜›

‘’“”•–—’–˜™’š˜›

•

•š•“ ˜•– ˜’– “˜™’ ’– ’“ ˜ “ –’˜ –’˜’ ˜ ’ – ˜•—’˜’ ˜’–’˜ ’š ˜ – ˜%’ ” ’’–˜–—’–˜š’ ’–’’– ·®­°«¹¿®Á®½ –’“”’ ’–˜ ’˜•—’˜“–’’–— ” ˜’•˜ –’˜ “’–’ ˜ ’– ’’’–˜ ”•–˜&—’ ˜ ’ –’ - ’–˜’ –’š ˜’’–˜–’“’˜ ج»­®º·°²³²à®°ØÕÖ°üýÊ ¿®º°¼¬¼³º¿®À¶®ººÁ®°¶¬ عÁ®¿³Ê°¼¬º·®¶¹°²¹¿®À°«¬­¹² “ ’–˜ • ˜ š’ • ’–˜’ ’ ’“ ˜•—’˜” –—•–— ˜ •˜’–—˜ ’“ ’’˜'(˜"—••˜')#'˜ •’–—˜ š’˜ ”•˜•—’˜ ” ’– þ®Ç®­°¼¬º¹µ¹­¶®ºÊ°¯¬¼«»º·¸ À®´®¼®º°²¬¶»´®À½ ®À®°¼¬´®¶¹¶®º°º¬·»²³®²³ “ š’ –˜ • ˜ ’ –’ ’’–— ’– ˜ ’ ’–—˜ — ’’– š’˜**˜ š’˜ •˜ •’ ˜ ’–— ’•˜š’ –˜’’š’˜’š˜“’—’ ’– ¶®­®º°²¬¶»´®À°µ¬­²¬«¹µ°µ¬­Ç®¿³ ج¶®¿®­°¼¬º·³º·®µ¶®ºÊ ´®ºµ®­®º°Ç®¼°¯¬´®Ç®­®º°²¬¸ •—’–˜’ ’’

˜˜‘

” 

’–˜š• ˜’’• ’˜•—’˜’ –’˜ —’–——• ’–—˜’ ˜” ’–——•–—’’” ˜ • –——’˜ ’˜ ˜ š’˜ ”• ¯®¿®°Ø¬º³º°ÚüÃÿ0ÛÊ°²¬¶³µ®­°¯¹¶¹´ ¶»º±´³¶°¿³°²¬¶»´®À°µ¬­²¬«¹µ ¶»´®À°¼®²³À°«¬­´®º·²¹º·½ ’ ˜” ’˜“–’š’– ’–˜’ / ’ ’“’˜”’— ’–˜’’–’ ’˜”’ •˜š’˜“”–— ’ ’ ’’–’ Äý½ÃÄ°¯®·³½°Ø®®µ°³µ¹Ê°Ç®¼°¯¬´®¸ µ¬­Ç®¿³°®ºµ®­®°¯³À®¶°Á®º· ×Ø®Á®°²¹¿®À°¼¬º·À¹«¹¸ –˜“ ” š’’ ˜“–—’’ ˜0–12 ‘ ’ – —

’ – ˜ ’ ’ ˜ " 

š ˜ ' ) # ' 

 š ’ ˜   ” •  – — • ’

’ – ˜ —  • – — ˜ ‘ !" ˜ # $ Ç®­®º°¯¬­µ®¼®°«®­¹°¿³°¼¹´®³½ ¼¬º·®¶¹°²¬«®·®³°®À´³°à®­³² º·³°¯³À®¶°¶¬¯»´³²³®º°¹ºµ¹¶ ×Ø®Á®°¶®·¬µ°¶®­¬º®°µ³«®¸ ¿®º°é®Á®²®º°üý°¾¬º·¬¼¸ ¼¬´®¶¹¶®º°¯­»²¬²°¯¬º·®¼®º¸ ‘’“”•–—’–˜™’š˜› µ³«®°®¿®°²¹®­®°µ¬¼«»¶°Á®º· «®º·®º½°¾³À®¶°¶¬´¹®­·®°Á®º· ®º°¿®º°¼¬¿³®²³Ê°µ®¯³°¼¬­¬¶® ¿³À®ºÝ¹­¶®º°¿³°«®·³®º°²¬´®¸ ¼¬º·®¶¹°²¬«®·®³°®À´³°à®­³² ǹ·®°²¹¿®À°«¬­²³¶¹¶¹À°¹ºµ¹¶ 

’ ’–˜ ’ –’˜”š•“–’ ‘’’˜ – ˜“ •’ ’–˜’–—˜ ’ ’ ’’˜#›$$˜‘•’ ˜’• ’– ˜’’ •’ ’–˜‘’’˜ ’“ ˜š’ ’– µ®ºÊ°´®´¹°¶®¼³°²¬¼¹®°²³²à® ³º³°¼¬º·®¶¹°¼¬¼³´³¶³°À®¶ ¼¬´®¶¹¶®º°¬¶²¬¶¹²³°²®®µ°³µ¹Ê š’˜ ’ ˜ ’–’ ˜–—’–˜ ’ ’’š–’ ˜’ ˜ —’˜ “––˜ ’–˜ ’ ˜ ”š ’–˜““ š

–š’ ’–˜ š’ • ’–˜–—’– ’–’˜ • ˜—•–—˜’—’ ˜”•’’ ’–’˜–—’–˜’•˜’ ˜“ š

 ’š’–˜’“’ ˜š’–•–’ ˜ • ¶¬´¹®­°¿®º°¼¬º·¬µ®À¹³°¶®´®¹ ®µ®²°«®º·¹º®º°Á®º·°¶³º³ Á®°¶®¼³°µ³¿®¶°«³²®°«¬­«¹®µ —‘’˜’”’’”˜˜ ’•– ˜’“

’ ˜+’ ˜“–• •–’˜ –’ ‘”’”˜ • ˜’š’“˜ ’– ’–˜ ˜–’ –• •–’ ˜+’ “–’ ˜’’ ’– «®º·¹º®º°²¬¶»´®À°¼¹´®³°¿³¸ ¿³·¹º®¶®º°²¬«·®®³°²¬¶»´®À½ ®¯®¸®¯®ÊÜ°µ¹µ¹­ºÁ®½ ˜•–’˜” "š ˜’ ˜ – ˜ ’ ’–—˜ ’ ’–’˜ •˜’’˜–’“’˜+–’˜.–• ’ ““ –’˜’š ˜’ ˜’’˜')#)˜– š’

À®ºÝ¹­¶®ºÊÜ°¹Ç®­ºÁ®°²®®µ 滺±´³¶°µ¬­²¬«¹µ°¯®¿® È®°¼¬ºÇ¬´®²¶®ºÊ°²®®µ°³µ¹ ‘”’’– ˜

˜’”’’˜—’ ’ ˜–’—š ˜ ’ –’ š’˜ ” ’’’––’˜’ ˜“ ’ ™’ –˜’“’˜ •˜’–’˜ –’“ 3˜#˜“ š ’ ˜ ’ ˜’’’–˜”’ • ¿³µ¬¼¹³°¿³°²¬¶»´®À°²¬µ¬¼¯®µ½ Ö¯­³´°ÞÄüÞ°¼¬´¹®²°´®ºµ®­®º ²¬µ³¿®¶ºÁ®°®¿®°ü0°»­®º·°¿®¸ ““”’’ ˜ ’ –’˜ ’–’— ˜˜”’ –—’˜˜“ š• •–• ˜“–— ˜ ,

’˜’’˜”’š

’’˜““–• ˜3˜$4˜•’˜% •—’ þ®Ç®­°¼¬º®¼«®À¶®ºÊ°³® ®¿®ºÁ®°¯³À®¶°Á®º·°Ç¹·®°¼¬º·¸ µ®º·°¶¬°ØÕÖ°üýÊ°¼¬º·À®ºÝ¹­¸ •’’ ˜’–’˜ •˜‘ –——’˜“’– —

–’—– –˜˜“ – ,—

•’’˜’’ –˜’–˜—’’–˜“’’“’ š˜’–— –’“’˜‘’“’ ˜ “• ’–˜+–’ ’ –’˜ ’ ˜ ’ ˜+’˜“ • ¼¬ºÁ®¶²³¶®º°«¬«¬­®¯®°»­®º· ®¶¹°²¬«®·®³°¯³À®¶°Á®º·°«¬­¸ ¶®º°µ¬¼«»¶°²¬¶»´®À°¿®º°¼¬¸ “

• ’–˜ •’ ’– ˜ ’’–’ ’š ˜ ˜’–—’–˜’’’– ˜•’ –’ “– –——’š ˜š’š•˜’–’ –’ ˜’ •˜+’ ’ ˜—•–—˜š’— ˜’“’ ˜’’˜ – Á®º·°¼¬­»«»À¶®º°µ¬¼«»¶ À®¶°®µ®²°«®º·¹º®º°Ý®·®­ º¹­¹º¶®º°·¬ºµ¬º·°²¬­µ®°®µ®¯ š’!’ ’ ˜’–—˜ •–• % ”• ’– ˜’•š•˜’–’˜ • ‘’ ˜ –— –˜“–—•’’ ˜ ’ –’˜’–’ +’–—•–’–˜ ˜’’˜’–’˜

’ ²®´®À°²®µ¹°­¹®º·°¶¬´®²°ØÕÖ «¹¿®Á®°Á®º·°¶³º³°¿³¼®º¸ «¬«¬­®¯®°­¹®º·°¶¬´®²½°È®°¯¹º ’’’––˜’ –•˜ ˜ 44))˜“ ˜ — ˜ •˜

– ˜” ’– %’ –—’’ ’– “ š

˜’’’–˜+• ˜-“˜’–’ •˜ ’–——’˜“ š

˜’’–’ üý°¿¬º·®º°¼¬º··¹º®¶®º ±®®µ¶®º°¹ºµ¹¶°²¬¶»´®À°µ¬­¸ ¼¬ºÁ®Á®º·¶®º°¯­»²¬²°¬¶²¬¸ •’ ’–˜ ’š ˜”˜“ ” ’’˜ ’š •˜ ”’ ’–˜ ’’˜’’’– ‘’“’ ˜ “• ’–˜“š’ • ’– ’ ’–˜01–2

¨¤¥¡©©  ªž

9£ :£ª¡œø;<<= =

¯®´¹°«¬­¹¶¹­®º°Ý¹¶¹¯°«¬²®­½ ²¬«¹µ½°¾³À®¶°µ¬­²¬«¹µ°®¿®´®À ¶¹²³°¯¬¼«»º·¶®­®º°¿³´®¶¹¸ Å®¶°´®¼®°¶¬¼¹¿³®ºÊ°»­®º·¸»­¸ é®Á®²®º°üý°¿³°Æ®¶®­µ®°Á®º· ¶®º°²®®µ°²³²à®°µ¬º·®À°«¬´®Ç®­½ ‘’“”•–—’–˜™’š˜› ®º·°µ¬­²¬«¹µ°¼¬¼®²¹¶³°­¹®º· ¼¬´®Á®º·¶®º°¼¬º··¹·®µ°¶¬ عÁ®¿³°Ç¹·®°«¬­¹Ç®­Ê°¯³À®¶¸ ¶¬´®²°¿®º°¼¹´®³°¼¬º·¬´¹®­¸ ¿¹®°¯³À®¶°Á®º·°°«¬­²¬º·¶¬µ®½ ºÁ®°´®º·²¹º·°¼¬¼¹´®º·¶®º ’

š’–˜•–• ˜“–•–•

’– ” ’˜“š ’˜’ ˜ ’˜ ˜’’ •“˜ ••˜ ˜’š–’ “ –˜ ,˜ — ’’–˜• ¶®º°¼¬Ç®°¿®º°¶¹­²³½ س¿®º·°¯¬­¿®º®°µ¬­¶®³µ°·¹¸ ¯®­®°²³²à®°¹ºµ¹¶°«¬´®Ç®­°¿³°­¹¸ ’ / ’˜“ ’˜“’ –—“’ –— š’ ’–˜’ ˜ ’“ ˜’–˜“•’–’ “–’’–˜ ˜–’˜ “ "”•"”•˜.’—’–’ ˜’–—˜“–’

 ’˜™•“’˜‘!˜#˜5—’ –’• ’š ˜”• ’–˜’ ˜’–—˜•’ ! ’˜’–’˜“–——•–’ ’–˜’ ’ “’˜&—’˜ ’ ,˜ ’š ˜ – ˜*’ È®°¿®º°²³²à®°´®³ººÁ®°¯¹º ·®µ®º°³µ¹°¿³·¬´®­°¿³°¾¬º·®¿³´¸ ¼®À°¼®²³º·¸¼®²³º·½°æ¬·³®µ¸ 3’ “’ ’ ˜ ˜ ˜“–’’– ˜ ’–— ’–˜’•’š ˜’–’˜’ ˜’– “–”• ˜ — ’’–˜ ”•˜” ’ À®ºÁ®°«³²®°¼¬º·®¼®µ³°¶¬Ç®¿³¸ ®º°1¬·¬­³°Ú¾1Û°é»·Á®¶®­µ®Ê°Þ2 ®º°«¬´®Ç®­°¼¬º·®Ç®­°¯¹º°¿³´³¸ ‘!˜#’˜–’ –˜“—˜–• —•’ ”’•–– —˜'˜)˜’š ’

—˜ ’–˜ ” “–’ ˜’’–’˜ ’š˜”’— ˜’ ’ ®º°µ¬­²¬«¹µ½°¾®­®°²³²à®Ê°µ¬­¸ Ö¯­³´°ÞÄüÞ½ «¹­¶®º°²¬¼«®­³°¼¬º¹º··¹ ‘!637 ˜ ’˜” š’ ˜ ˜ •’˜&’š’“– –’ 8˜3’”” •˜˜š0’#–4•14˜32’ “’˜“–š’ ’ ”•5’˜˜’–“• ¼®²¹¶°¿³­³ºÁ®Ê°®¶À³­ºÁ® Ŭ­¶®³µ°¿¬º·®º°¯¬¼«»º·¸ ¶¬¯®²µ³®º°¯¬¼³º¿®À®º°­¹®º· &– ’š˜‘• “’–˜–˜’–— ’– ˜“’’ ’ ’˜•—’˜” ’˜“š ’ ’’˜’–’ ’–’’ –˜š’’˜ –’’–•˜ ’ ˜š ˜ š’ š’’ ˜–5•—˜’ ”’’ —’’ ˜’š’˜% –’ ¼¬¼«®ºµ¹°¼¬º·¬´¹®­¶®º ¶®­®º°¯®¶²®°Á®º·°µ¬­Ç®¿³°¯®¿® «¬´®Ç®­°Á®º·°«®­¹½ê34í546ì÷ “ ’˜••–—˜•–˜ ’–’ ˜’ ’ ’˜’’’–˜š’ ’–˜ š“ ’ ˜ ’š ˜ – ˜“ ’˜’ ’–˜š’ ’–˜ – 

’– ˜’’˜“–—’ ’

A 9 ¥ ª £ ž ¡ ¨ B ¦ ú   ¦ é»·Á®¶®­µ®°¯®¿®°Â®«¹°ÚÞÄÿ ¯¬´³¼¯®À®º°Õ®­Ý¬´°Ý²°¼¬¸ ج­µ¹°Ø®ºµ»²»°²¬«®·®³°¶»­«®º

 ˜ ”•˜’ ’–˜” š’ ˜’ ’ ˜ ”•˜! ’š–’ ˜” š’ ’š’–’–˜’–˜ ’ 

’–˜”’–’ ˜  ,˜ — ’’–˜ – ˜ ’ –’˜ ’ ’–— ˜’“”’–’ •–’˜’’˜•–• ˜“–•–•

’– 

˜— ’ ˜’–˜’ ‘’“”•–—’–˜™’š˜› š ’ ˜’š–’˜’’˜” š’ ˜ / ’'š )˜“• ˜ ˜’–—˜’ ’–˜” š’ ˜ ’š’˜% –’˜– 

’–˜0% – ˜“ ’˜’’˜“’’ ’ ’ +’–’˜’’š’˜“’’ ’ ’ ’š’–’–˜ ••–˜ ’ ˜“–——•–’ ’– 

2˜’˜5—’ ˜6 ˜™ ˜‘•’’–’ ’–—–’˜0–2

ø žùú¡ûùž

ÃÛ°¯¹¶¹´°üC½ÄĽ°æ»­«®º°Ø­³¸ ´®´¹³°¶¹®²®°À¹¶¹¼ºÁ®Ê°ç³´´®¸ ǹ·®°®º··»µ®°Å1Ƚ½ Á»º»°¼¬º·®´®¼³°µ³·®°´¹¶® ­³¹²°1·°Õ¬­­»Ê°¼¬¼³ºµ®°Ç®¸ Õ¬º¹­¹µ°å®Á¹¿³°¿®º°Ù®À¸ ‘’“”•–—’–˜™’š˜› «®Ý»¶°¿³°¶¬¯®´®½ ¼³º®º°¶¬®¼®º®ºÊ°«®³¶°¿®­³ Á®Ê°²¬Ç®¹À°³º³°¶»º¿³²³°®¼®º½ ¾®­®°µ¬­²®º·¶®°²¬µ¬´®À ¯»´³²³°¼®¹¯¹º°Å1Ƚ°ç®´°³µ¹ 欿¹®ºÁ®°¼¬Á®¶³º³°¶®²¹² «¬«¬­®¯®°±®²³´³µ®²°µ®¶°´®·³°«¬­¸ ¼®¿®°«®­¹°«¬­Ç¹¼´®À°ÞÄ°¹º³µ½ ¼¬¼³´³¶³°´»·»°æ¬¼¬ºµ¬­³®º µ³¶®°ßÈéÊ°Ådz¯µ»°ç®­³«»à»°¼¬¸ ¼¬ºÇ®´®º³°¯¬¼«¬­¶®²®º°´®´¹ ®·®­°¶®²¹²°Ù¬«»º·®º°µ³¿®¶ Õ®­Ý¬´°µ³¿®¶°²¬«¬­®µ°¶®²¹² ±¹º·²³°»¯µ³¼®´½°¾®¿®À®´°¯¬¸ Õ¬²¶³°¼¬º·®¶¹°«¬´¹¼°²¬¼¯®µ ¾¬­À¹«¹º·®º½°Ø¬¿®º·¶®º°«¹² º·®¶¹³°«®Àà®°«¹²°«®­¹°Å­®º² ¿³´³¼¯®À¶®º°¶¬°¶¬Ç®¶²®®º½ µ¬­¹´®º·½°ß®´®¼°¶»ºµ¬¶²°³º³Ê ç¹·»D²°ÈÈ°Á®º·°¼¬¼³Ý¹°²¬¸ º¹¼¯®º·°¼¬¼«®Á®­¶®º°À®­¸ ¼¬­®²®¶®ºÊ°È¼®¼°²¹¿®À°¼¬´³¸ ¼³´³¶°¾Å°ÆÅÅ°Á®º·°²¹¿®À°«¬­¸ Æ»·Ç®°¼¬¼³´³¶³°¶¬ºÁ®¼®º®º ß®­³°¶¬Ç®¶²®®ºÊ°¼¬­¬¶®°¿³¸ ¶»­«®º°Õ®­Ý¬´°Ý²°®¿®´®À ­®º·®º°Ù¬«»º·®º½°ß³®°¼¬Á®¸ ·®°²®¼®°Á®¶º³°Â¯°Ã½ÄÄÄ°¹ºµ¹¶ À®µ°«¹²¸«¹²°µ¬­²¬«¹µ°²®®µ°¼¬´³º¸ »¯¬­®²³°´³¼®°µ®À¹º°«¬­¼¬­¬¶ ´¬«³À°¿³«®º¿³º·¶®º°«¹²°´®¼®½ µ³µ³¯¶®º°¶¬°­¹µ®º°É³­»·¹º®ºÊ ²¬»­®º·°Å1ÈÊ°²®¼®°¿¬º·®º ¶³º³°­¹µ®º°É³­»·¹º®º°®¼®º ¼¬º··¹º®¶®º°Å­®º²°Æ»·Ç®½ µ®²°¿³°Ç®´®º®º½°ß®­³°³º±»­¼®²³ çÁ¹º¿®³°²¬­µ®°µ³¿®¶°®¿®°´»·» Õ¬²¶³°«¬·³µ¹Ê°¯³À®¶ºÁ®°µ¬µ®¯ ج´®²®°ÚüCÿ0Û½°1®¼¹ºÊ°²®®µ ¶»­«®º°ç¹·»D²°ÈÈ°¿³°¼®º® ¿®­³°®ºÝ®¼®º°®¯®¯¹º½°ê46ì÷ ȼ®¼°É®ÀÁ¹¿³Ê°²¬»­®º· Á®º·°¿³²®¼¯®³¶®º°¯¬µ¹·®² 欼¬ºµ¬­³®º°¾¬­À¹«¹º·®º½ ¼¬º¿»­»º·°¾Å°ÆÅÅ°¼¬´®¶¹¶®º ¯¬º¹¼¯®º·°«¹²°ËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÍ ²¬´µ¬­Ê°È¼®¼°¼¬º·¬µ®À¹³°«®À¸ ×æ®´®¹°«¹²ºÁ®°¼®²³À°«®¸ ¯¬­«®³¶®º°«¹²°´®¼®°²®¼¯®³ ¬­³°´®¼®°Á®º·°«®­¹°²®Ç®°µ¹­¹º à®°®¿®°²¬Ç¹¼´®À°®­¼®¿®°«®­¹ ·¹²°«¬­®­µ³°³µ¹°Á®º·°«®­¹½°Å®¯³ ²¬²¹®³°¿¬º·®º°²µ®º¿®­°¯¬´®¸ ‘’“”•–—’–˜™’š˜› ² ¿ ³°²À¬´µ¬­°Õ®´³»«»­»Ê°¼¬º·®¶¹³ «¹²°Å­®º²°Æ»·Ç®½°×¾®²µ³°Ú«¹² èÍÎЯ¬º¹¼¯®º·°µ³¿®¶°«³²® Á®º®º°¼³º³¼®´°ÚؾÕÛ½ ” ”’—’ ˜– ˜ ˜•– ’˜”’

’’–’˜’–—˜“––—’ ’’–’˜ ’ ˜•’ –’ À °³µ¹½°Õ¬º¹­¹µºÁ®Ê°¯¬º¿¸ «®­¹Û°´¬«³À°«®·¹²½°Å®¿³°²¹¿®À ¼¬¼³´³À°º®³¶°«¹²°«®­¹°®µ®¹ ×嬫¬­®¯®°²¹¿®À°¿³¯¬­¸ ’ ’”

’ ˜ ”•’˜’’•˜š ”

’ ’’ –’ %–—’–˜ “’“•’––’˜ • ³º®·´³ º°¹¿®­®°«¹²°Ç®´¹­°ÃÖ°Á®º· ´³À®µ°¿®­³°´¹®­Ê°áÒâãÐÚ«¹²Û°´¬«³À ´®¼®½°Å¬­·®ºµ¹º·°Ç®´¹­°¼®º® «®³¶³°µ®¯³°¼¬¼®º·°µ³¿®¶°«³²® %’š’“˜’ ˜!’–’ ! ’š–’˜’–’ ’˜ 

“’’ ˜’–—˜•—’˜’ , « ® ­ ¹ °²®Ç®°¿³µ¹¼¯®º·³°¶¹­®º· «®·¹²°¿®­³¯®¿®°«¹²°Á®º· Á®º·°®¶®º°¿³´®´¹³½°Å®¯³°«¹² ²¬¶®´³·¹²°¶®­¬º®°«¹²°À®­¹² “–—’ •˜ ’ –’˜“–— ”’—’ ˜– ’ ˜“š˜, µ¬­®²® ”•’˜’–˜’ ’”

’ ˜’

°¿³º·³º½°×ج´®³º°ÖÙ°ÚÖ³­ ´®¼®ÊÜ°¹Ç®­ºÁ®½ «®­¹°²¬¯¬­µ³ºÁ®°«¬­»¯¬­®²³°¿³ µ¬µ®¯°«¬­»¯¬­®²³½°¾­³º²³¯ºÁ® š’– ˜’–˜’—••”’–˜% “’ Ù»º¿³ ”’•–’˜’“’˜ ’’˜

•“•

–•“ ˜•’˜’–—

˜ 

µ ³ » º ¬ ­ Û ° ¶ ¹ ­ ® º · ° ¿³ º · ³ º Ê äº µ ¹ ¶ ° ¼¬ ¼« ¬ ¿® ¶ ® º ° « ¹ ² Ç®´¹­°ÃÖ°¿®º°ÃåÊÜ°µ¬­®º·°²¬¸ «¹²°´®¼®°¼³´³¶°ÆÅÅ°À®­¹² ”’˜š>˜’š’•˜ ”•’˜” •–• ˜“–“’– ˜’ / ’–’ % ’–—˜‘š“’–˜ – ˜ –’ ® ¿® ° ¶ ¹­ ² ³ ° ¯¬ º ¹¼¯® º · ° Á ® º · « ® ­ ¹° ¿® º° « ¹² ° ´ ® ¼® ° Ý ¹¶ ¹¯ »­®º·°¯¬µ¹·®²°Á®º·°¬º··®º ¿³¯¬­«®³¶³°®·®­°¼¬ºÇ®¿³°ºÁ®¸ —’“’–—˜ ’•˜“–’ ’ ‘’’˜”– –’˜• ’˜“•’ “–’”˜ •–– ˜•˜’ ’ ®·®¶°­¹²®¶ÊÜ°¶®µ®°È¼®¼½ ¼¹¿®À½°å¹²°¼³´³¶°¾Å°ÖÕÈ ¿³²¬«¹µ¶®º°º®¼®ºÁ®½ ¼®º°²¬²¹®³°Ø¾ÕÊÜ°µ¬·®²°«³­»¸ ’ ’”

’˜’—’ ˜”’ ˜ •˜’ – ˜ ˜ •’“’˜–•’–’ ’ •’˜ ˜*–– ’˜ ˜’’–— Õ¬²¶³°¿¬¼³¶³®ºÊ°³®°¼¬º·¸ Á®º·°«®­¹°²®Ç®°¿³»¯¬­®²³¶®º 欯®´®°ß³º®²°¾¬­À¹«¹º·¸ ¶­®µ°¶¬´®À³­®º°Õ®´®º·°³º³½ ! ˜@,,˜*–– ’˜')#' ’ “’–’˜’ ’”

’˜“––—’ 5’–—˜“–’ ˜,’/ ˜’’ ®¯­¬²³®²³°¿³´¹ºÝ¹­¶®ººÁ®°®­¸ «¬­¼¬­¬¶°Õ³µ²¹«²³²À³°¿®º ®º°æ»¼¹º³¶®²³°¿®º°Èº±»­¼®¸ êëìíîïðñòóíôõöõí÷ “–’ ’˜ ”•’˜“˜’ ’’š’˜ ˜?’˜’ ˜"˜’–— “’

š ˜5—’ ’ ’˜0/ “2

ø¦ùB¡Eù

XZ 69[99 9RRZR1[3ZR

01234637894

01234637894

01234637894

01234637894

01234637894

01234637894

01234637894

693 9_R8 R8S8X3 20l R8S8X3 _1e1_9

1 69 R8S8X3 $ % %  1 / G 1  "   ' >H >  # $ ? , B L , #$  1 '>   " L , # $ > NV 0 / .   1    # ( # ' > > $   "  ' 'H  % H   '   A #$  , ( % #  @ + $ (< 1/

       / QC  #  OWG , YG 9# $C( : .( C !T "% / > #$$?(%( ,BC "B ?B%C(% "$%.+DH !.,G W=> .* 1D 2/? +, # ? b* %$9( ? , B./C #? "% !B?+,G !"#$"% !& %:B"# DG)0 .%2G= B20.F1%G= +!$+%,* L*0+(? ,*'? #COV? -./2O=? +!/Y? +1D;)* . 2 0 . + + ! 1 1 G 2 ! 2 D + 0 (* O $ + 1 . 2 2 2 H 2 . ! ! . ! * # C 0 . . + D . ' ( % ) * + ,  . / 0 1 0 2 0 1 ! / # C 2 ! 2 . D 0 0 1 ! 345666457378 34566645743E !02+/0.G./00 . DD 3456664576JI 345666457J83 345666457483 345666457848  . 2 ' > : B $      >W @ % bYd .1 '> =$ " B $       1 ' >  , # "  O V b  $ $ =]b< 1 " %./H B$( 9:;< = $9?A# '> > " L %(BG% %$!%,GB 9G%D 3456664564JI F : B# H b ($ B2? +,  A  b( A $ * "#  

 % O , B C  >   C ? '  ( %  ' ; ;) N $ B %   % "H , B C # * 'LjD2,  * '%$ ? @#$ '# AB  :   G 

9_R8 "/!-.+D*!034566645773U 2*1111 O>%O,"00,?O*AB34566645738E 2/+0.D2 O"L%693     ( ( $  B  ! . ,   (  2 ! H . ! 0 ! 2 + D ! H . + 0 D 0 . ! ! 1 ! # C 2 ! 2 *  ! D C %     *  # C 2 ! H . 1 ! ! . D G . / 2D2!+0 34566645748E 345666454I46 C%oLOOW1,% 0.++!!G./2 22 3456664574E5 b10=]b'> ,BC?"$#345666457843 mC /* 0  1 '>? W=>? # ? A # $ :       . . $  ' > C  % B $  ( ? =$" :9:?CFC1D#?%"# "?(($B?$ 'O; '" bd:%.G 1?$(/ CC$ % "# '>H> #$ %$9*((B F#$$ OV? "% B/1? ? , B.2201/121 ,(?% :# C-"% D C(#% 2'(0+, d Y ?" ?;)/ DD.C(*C./#?'? O=u '> %$ B ?CB TB  B(//.? C =-(.2?./!pC +D2%!%!2!9G%003456664537U6 0Y.#& 9  %  " % TC C (#% B *+ . + ! +  1 +  2 ! 1 . 1 ! B  . ! ? + , G ( * 2 ! H . 0 . 0 0 1 . ($ * ./D!/!D2 +, 345666457EJ3 3456664577U5 ]% %% 34566645748I 3456664576I8 (2/*+,G(*D1+/11/C% B >W*,((B*1+34566645787I m Yd 0 , B C  ' > B  3456664574J5 ,  ++ '' "((#( B  ( O W . :  C  " %  C (% , # O V* ; 'G <? =# M#%B'O; :2'(> >#:$F'$"? d C./(0#%. 0,B+! !,(1D(($ BB(1?+,* /F$"?+C,#,/0.,!*C./+"2.%+/ 2,D/B2B: !1, ': #C$ $>.+D.1/ D.*+,(* #$ - 2b1d 01?+!A?+!"# ?+A O=* /"? +/0 0, D?C/ %9: G% ?#COV (9$(O ;L 12,**# C-2 .!! 0!dG> .2 .0.$345666457855 /# DD2$ 1" A 2!H 1! +01DG D1 9 :  % .  / / . ( .2,  ( .2.0.2021+ 345666457I6I 345666457EEE ]% % 345666457377 3456664576J5 (*-`2!a2!/0D1!H.//345666457357 +01! %">$*L B "3456664578E4 /L? *DNO! < 'aCC#NB$(C`'? ;)? L* : . B $ ( "%  C(% =#M #B   b d 1 0 ! & !? Y "  MB? K%%H 9:9 /?"? '>? =#M #B 'O; , =bd .? " > > ? ( % ! 2 , G %! $ # B  /+,  ($ "#$  G '>? @# $ N  F ?

F F )  ? '#  ? > ( : ? C (  ( ? C  # *  '9 A # $    1 0 ' > >  $ B  C  B %   %  " %      " %  % (  " ? '> B ? B C #? D(($ (-1/!+.!G.//+/+!34566645756U Y*'(;)G>)G)!!,( 9?)#%?PM?]%./0DD2!2 C(#%?#C-2!H.000. 22!H10+/ 2,(345666457IJ7 %"% =" -2!H2/0+/0345666457E5I . B  ?  %  $ ? / / 2 , G ( * 2 ! H D D D..+ 345666457884 3456664573EE 345666457487 -.+22+D/D G2!2/!!/2+ 3456664577E4 mC 1 /0  # C$ B ' #C$    &   '   . 1 G 1 , # "C  C  #

1 69 = "< F #$ 9  'G G ;) O " : % G B   / Q? "C $ 6Z94Z[ =# M # B  %  "  # 1 + ' >    ,;() ) C   B $  (   %    '>? ;)? C ? 9 ?    ? C$ C$ ? $ :  B //,  #C ./H C #=#M #B  $ $  * #C 2!H L , #$  9 : Yd '> .1? N#$ #% - ./H *.+!.+!2G.+02+/345666457J74 +/+/ :$Y*#Cc.+21DD.!/. %%0 b* !D1DG2/! .2. 3456664573J6 .++1D1D?.+D++D20/34566645745I ./1 H 345666457J64 (!., +10"* /D+ /.(!D,*#C#( LO ,N$ * 

 %Y %$9- .2(N 2,0B.: ..*L=> D/"/ A#2D$2* ./0!!0 *#C#(-345666453I5U 345666457EIU C% m C  O W< 1 !  ( / ' >H B     B $  ( >W A "    . ! ! & !  B  F   C %  " KL=K ' !" %$('> (+, >$ /? =$9"% ?B %$ %(  , : 345666485JJ7 :.!B0( C(#% j * +,  ./H > (%  N 1 Q 0D,  (* =# M # B  > $    / 1 1 2  % $  ' >    " B       / /    ( ?'> L, $  N %   1  %  " /!0H2!!0D2 345666457844 #C-2!1+./+ 345666457J47 ""O$'>(-!2AG C' #,(B"%2!HD%+$.D111(($ B ,( B%".+D345666457733 1D!D+ >#$#C-2!H.000.3456664573EU 493 q 493 L* ]% "C %%%# =%$91*++!>O(C#("% >W O:BW 0./0bG.!" /?+(,=$"#C*- (*#C-./0.D.D+345666457U66 =#M#B&%345666457I64 A M%MB$KL=K , !( N G( ( "(* /'(#% ($ 'O; '" < #C1? ' /B/?'% $,H* L ,#CC% $B" "F% %* ;* ++, %G * A $ * = ( = " 1 0, * % , B '> " $ B ? 'H L $ ? ( 1 ? + %  ( >W* @  > % $ 9  " $ : L =#>=K]3456664578I5 PO -`2!a..1.++G.2.0.01/12D +,*A$ (*.+.DD!22! 345666457366 O%P(O./01345666457E75 + /! -2!H2/.00?>%34566645738U "#$#% ,BC$/*-.2*+,* 345666457835 /112 V % 12 -2/F0#$ /!$9 /0'> 345666457U65 ( * # C . + D ! 0 . . . 0 . * A M M < ! 'G : B $  "# %  'O; $ #& #   1 '> Bn1[6 _301[ 345666457875 =#M#B ]%:# 1+  " ( '> , B , ( ; )/ + B "/ / 2 B : F $ " 0 N  #   ( / +, * #C#(  $ 1!G 1+ 'L , B C # #$2!+++ $9'>2.,G(*A$V% A%# $@$O %1! $>?'?  <?CC(% "?"'? ? ? OV% ?OV V?? $::C(%"$#$"%( F//,./0./!D1C%345666457IE6 LO+Q .2.01+//// 3456664578E3 *#C $ B": % % 693 9_R8 345666457U43 %  #% % , 2 0* 1, * ./0100110D1 * );< 0 'G  " % " .220.( !..?D# *+, 'L $  0 + ,  ( * # C . + . D . D + . . / 345666457545 _1e1_ 9 %# # =d

& & <+?G %$$(%*O"C$/0D,C% 345666457J8E 345666457E36 ]% %" <1+G1$ D" C #B% #($# % '> L > #? '% $C '>? //0 ,/*.> % "#% L C0# $ $ >B9" $.( /0 .$0# '9Mb;; D'B $ BLO+Q*.+2+!!!.!

e8 693

1 69   #  . / / + 0 D / 345666457IE7 >BC%B"A#$ % B * . 2 . / D 2 / 2 / G 2 ! + 1 / . 1 (% / .i  ( .,  , B 34566645737U 345666457JU8 ' % bY= 'G < 'C = $ 9   %  $  2 !  D + . ! b    9 :   #  . 1   " C ( # % 2Z gXZ4 //2A(-.2.0!+ D34566645383E 0 3R8S8 %# O" " d LG O 345666457I73 %("D!* %B$./22/121 O,$>#% B ]% " 1 " ,#'> > #$ !D, !0,** L ( 01, 0#C-2!.D+!1!G b'== %  $ % B :  C     ? F $ B ? A   % LO0 ,  b"& G Y#& ]% " 1! >   +, O     (     1 .  , # " $   $ A #$ '9 M b % $ 9  / (K . / 2 2 / 2 _1e1_9 C OV? :$B 345666457563 #C=  %G:.C% 0(% 2" C% 'L'G G;)G %% B* ,B"/! ,('> 2.!0!G.2.0./DD2345666457567 1 GY" CC# ("? B"C -.?,2"# 2034566648568I 1?2:2$ / L,#$ %%.DG.345666457655 # '  L=$ " C#%  2 / . 2 . . 2 2 1 0 + 2 , ( =V 2. '> =$ " /D, 2 ' > % $ DD0+1D1T...3456664574U4 .+.2+ %#%#C./+2..//1!345666457437 34566648J743 #C2!H % " /0 " C/11/ #$2$!9++C(% 2+,G(*A$V% =#M#B ,B# B #C%"% ./21!00+22 FB ,(C#"$BG%"* G(.+21! = %$%"C$hB , "# '$ $  d ?  % ? '>O#   (  $ Y #  L $   ( + O    = "  D C  # " $ B C % C b# B< %=$,9# 'C#C ( * 0 1 , G (  # C . + D 1 ! . 2 . 1 34566645754I C(#%2!H N +1N. $* ?b -" &/?= 0G. /%2%!C# ;)?'LC$?CC#O(V 34566645764E D+D+D1 345666457544 ' O(=* '$ ! C %  '% 2 . D 0 0 B$iA$*L j " 2!H..$!#/G(.3456664545UU .*0+* L,$.!C ,B ,(345666457EI5 , ( )9 < .1 C # +% %  >W %  $ # B * .2.0/ 0/22/ 1 2 * 2 D C %     : G90G, G ;)G>)G'GOC"%C(%'>H 3R8S8 3456664885J3 3456664573J8 345666457488  + :+C(% +%G2 B _301[ L   % #  " C %   ? d O L%%O ,? > " % $    ' N C $ k = (  L , $ O    1 0   "  O =G OVG '9 M / * +* / T K 9 =$ "   ( 0 1 ? + , G (  # C 2 . + + 0 . (  . 0 . + / 0 / ! + ! / X3 9  % L O0 , ? b " & ? Y &  ? : 345666457466 #C.+D!00! 1DD* = 9 % ? % ;)G :$ G $ ''H L ' ( !1,  "  < 1 D =

 "  "   ? 'L? % ( >% !!!>%L#O + Q"C #C-. .b 00++G 345666457E84 B  /G (?  = : s $ % ( '%  * F? %(C?$$*N$ (( $  ( * =  # %  . + 2 2 / + 2 2 O #   ,  % "? F #$ $ B $ (?  ? % $ '> , B TC  $  b Y < . ! * N  ? ;)? '? " %  2 ! ! . B O :   G ) G =   (  L O0 ,   ( ,#$ %'> ( ( 1 G $#%?CC(#%?1*+,(*#C345666457478 L 3456664537E8 > 22! C%9,BGYLGO%9 345666457457 #?;)?OV?O=!2,*./0345666457456 1!/0 K2!0 !/+/G./0.2D .1 "  =$9" B 345666456353 0, =   % ( $ ,  %   $  " C $ A   B  $ H L, $ O  A  ' "  '9 M b < 1? C# . + D 1 ! D 0 + -=# ./2!/00!DG345666485758 2.++!!D 01,(*#C-2/0/!. OW b "& LO //,  % % "#H 2.2?A.$G*.N( $ "1 N# $ # (  2 . + H 345666457375 1 D @ # $   %  $   " N  $ B ? ( 'L( /.?/+02/+,?>=G*#? #C345666457I33 >W _1e1_ 9  ?  d   L O + ,    ( % #  ? + , ? D.D. ," #345666457I68 %?(% '::./%?%?' % (   $ bY .! 2 ! . ) % : B ' $ $  O : G ) G +!A G (* #C./. !2000+  % ?   % ? Y # &  * )  * . / 2 D D 2 2  . 345666457373 345666457U63 ; B $ (?  p:   C # B ? ' Y " !? , "#* "% B * B $ (* % * =  ( LO  ( F #$ $ C#% C% "%%"?"'>=$" (?+,G(*=#%DD/++ ,?>= '9 MGb< / ?*C#C##?./. '>? + O"($ $A B* 10' ( (+/, % : *9/+* , BC*(*DD!0101 ./D1H '%A$*"($(-d?345666456834 . 0  #%BT GD#C'./+345666485J63 345666457356 C)/+* /.?+,G(c.2.01/1+2G345666457U76 D+D/.. A*$$=].D%'>H=$" /! !2D ./2+!D//G   F # $  % : TLO "  " ? C % 345666457EU3 %"#  !  1 D ! A $ O :  % " / '> % $ 9 ? ( * # C 2 ! H 2 2 ! D "C2!H00/12G./2345666453673 !/// "#$?%*-2!DD!2/2/G 3456664573E6 * V (? <.D (($ ?" B ?'?* (? : " 345666457J8I b O:VG $ $' 10=]b 'L " ; % 1G/#?N ? $ >? "? "% (@* @ *DD00(($ .G B ./01 345666457E7I !1( . 9$ (: ;) / D O=G  (  N %   $ # % ? ./211/1D0 C% B  L +Q X3 9 '$ $  d   / * L + A  ' ( ? + A %   C B  * #C./1 0*+,*#C-./. +2!+.345666457JU5 A$*O% $$bY'>,(@#$$ ) +;)>)'O'> (-DDAG(#C-.+103456664574EE .+!D2 '$$d/*0L 0A'(?.A O%% 20l 345666457386 /22! 2 + ! % L 0/A '(0? !,1*'% D/ '$$O:<// #"$: 3456664573E3 2$ (? Y %=#B-./H %$9:"$%"%$%?+1,G >WB,(%# 10$('>F#$$ V .D " 'G OG ;)/D L, $ > NV +   C # "  $ B / 1 1 / ' > L   % # D 1 / 2  0 G . / 0 ! . . .

 B ,'9 M O b2 ,  0  / ` a C  # $ C ( # %  ( $  B * ( %  # % "#$ % $  'C (/  %  $  % " (* ./D!D/D/ %% 9    B   %  C ( %    ,  #  (  ( 345666453I57   F # $ 9   %  ; 9 $ (  "    ( 345666457E55  ( % # 0 ? + & . C $  % " >Woo $2+?>#? ?:$ ,"/+* >W 21 "$BF#$9'>.2.0.+?1C+#+ D ,G(*./. !01 .11 3456664574JU &Y $#% 2" $>(/ %B$//.*+,-./22/134566645756E #C.+21.++++. 345666457E8U ,0?+,-./01/2/210 345666457JJE A$ 345666457JEJ " $ > (/ %B"a " $:B? +(? N OVG %O=G Bo%;)* $> =]b1B0$(T"% G1C# /%+, G ( ` H C#% C$ 09S69 0Z[\Z6ZR 03 _R823 R 3 L ,$$B'?9%* M/2!?'> =!2$"/2?/3456664573UI (G/.?/C#H V;)? !' .+!+(? G.+( .D.++, D + / 693 9_R8 'G . / 0 D . D ! 0  C % B   345666457III " H D D :  ] % ]0  12? "H B o + 1, G ( * D . D 2 2 D ! K  " ,  b 0 G C  / == L O. ,  ? Y 0 L O NM $1/"? $'> >WLd. "*"%%DD /2,Q 3456664574JI N   "  / G   ( * &    ,  G ? ! 2 1 1 / 1 D 0 C % B   L O + Q %%: ?1L>0 ?C% 1110G.,/01?# CD-L *( D..PB >W , #BL% @bd C !%# $'C> , "" C#$?# $,BC%#(?29.$.(1/...^.?%G$+9>/ $*?' .( ? B. %2.C(#%*( =# "*//0.(/.,$ .22!2? ,$#& ? 0 ,G0,?././0/0/ )b"&? % 345666457384 345666457484 % .  + / 1 2 $ 9  C % 0 2 , # C + . D 2 2 . 1 -% .0!!2!2G '9M  b < 1O, K%B 0 +0+! 3456664573J5 345666488588 '> ,( ,C 1C(%? O//,(C(.//3456664577U6 345666457E6U 2!H 3456664565EE +221/ 345666457845 / =B $ ? % $  'L? " " ? " ? % $ " ( !+, == O : B # L 2A ? Y0 ? $ % %  1 /  B " #$ #% ' G )G ;)G 03_R823R 3 b ]A&AB1! =" bd '* = 'O% C#H #:B/+O%?L ! A?O, (?F#$9?*D..+./. A$: G B`dd99/*0 >#2!HDD/+0+0?C%G _R823R 3 O=G OVG YG)" G" ,B N<./H /!G N%03 345666457385 b C# 2 ! $ / " # 3456664573JJ =  * O %% C #* #C" // '> B  % " C% % % LO . A H  T > # (  Q? C %  C  0+,  (? : B $  #C#C %  / == LO.,  ; %   b 0 '> ( / %$ $ -.2.0.220!/H3456664578IJ 2!+.21D ./+2.!.1+11 *(*>  $ $ /*0< 1 O$ > G 0 (%0/&*1+CTbd1+%H OB# N%#C%/==?=#9>H %$(%#( "$B/ 2,( 0. D 2 +,#:B?O,? #$H ,( 345666453577 % # O =G Y G ;) / D , B L % < / " % % (% 0/& /* 0.2 C = #% * 345666457634 Y0 D22++2 #C./D!. 10G2!H2345666457E3U 1! /2 O,B CD* N%/ %% G/''" %"+1?+,(G./01 +1DDD+ -.2. /001!G2!H.0/D00 #*#C-.2.012 .+!TD345666456343 TN(-Q*2/!+ 2G./.H #C-A$b ! 10 bN&OW/B'>H=$" >C %K% > * 345666457I58 O "&""OGO:($# $"..= 345666457EEI " / == LO. , ? Y 0 LO + , (-0,G(?(%"%/1B$* !0///2!  ' 9  M  b   1  *  "#H %$  ='= 34566645634I =$ CO, #?(* '> L%#dYKLYd+'>%$ #BTO,?C(Q*O%%: TH '>(K'C#B#%9:; " ( ! 1 * + ,  (  . + 0 1 D + 1 ! ! ! 3456664578U6 $ #C-2 2D02O-.+01+../. / == = V 1 ! ' >   j 0 0 ,   ( =$ "? N ? '# ? O, B %  1 . , * F  ) : B  ! & ! . D ? '> + 2 , G 3456664574E8 1/.!.!. %% B./0220200! C(% =(2 /2/.G.0.D345666457E5J 2.+01.D (*A$V%-2/DD0D!345666457U6I C#*./0+ 0+ 0G.2.034566645346I q493 345666457E5U L* C%$/"$ *0%<1/"% G1' >B"$ 3456664576I6 ?($ ,B B ,( OG 2!D2;) ..0BG 2%!j1 /++.#C !034566645763U P* B ./H Y(BL493 3RR9 % #  / + %  . G . /  % $ %m *.+2+21+.2.  / ==?  (%  . CG  ? >#( * '9 M  .  " % $ = $ 1 + = ]b? =$ 9 ? '> = $ " ? A # $ ? C  d d F " $  /* 0  .  " , $ b Y 9 ? LO  /2, H '> ( / , B C  # * ' ( *   % (-D? +, G ( Q # B Y 0 T @ ] / / G / + % ?    '> (    " " %   % #  %   N : .0 '> #$ ( B$ ( C ? F # $ B $ ( ? ':  ( ? O=? OV ] N? )V? d# ( N2 b(  "  ) ?B%G+F#$$C#%*)M- $"?2 ,(*O" ./2!122. /D1*-./.2!+G2!2!.1! r%%-+,(G2!.0/1!D+ ;`C%a*#C-./0.3456664538EE 2D 2 C#B#%9://2,2!H345666457I66 .DD.1 " ( "% %" "? 345666457EE7 ./.D!211+G./.!D2! D ,/C(%?<. ? +'>H >(? $"C$"%3456664576U6 F#$"? $# G? $: 345666457IU4 "#$ #% C C # )/0? /., 345666457888 3456664564J5 A " " . 0 ? ! d! ? C  0 ? '>? '  ( ? $ " : ? '9  M  b % $ 9  ' > >  # $ (//02F#,$  "$ $B&#% ()= " : L,#$'9M=NG / " 3RR9  T :  $  2 1 : B $  ? "$ % ? '? O? (*/,*Y%( "$B-2!H3456664576J8 02121 ./. ! +/0 345666457I67 0., 9   %    Y G L %  (      " 9   1 0  C %     % tZ8gZ1_ '> =$ " ( /* #C./0.H ;)D,*-D.//02G.+2D345666457JJ7 1122D0 O#(12'>H%$9?F#$$ ($ B2!D++0+/+D/,( 0. b* $9c 2!=D; 2//2/"G./#$211"H (#C.2201 2!D1 34566645786J 3RR9 NC$mCNC#%/11/" 345666457IJ3 % " D ! 34566645785E $ #   $ "  (  ( * K C # =  V  H C =; % $#YN d$+ %$'> 9"2+, '*A$ > '9M/ ]%$9>F#$9% $ /1D0C%LO+Q % / /'0> % B'O9,M(b%"f %? #9/ P 2D? ,B? , ( 345666457U3E O, :#)1)V+>( >$ ++,* 1'*+%,$=$9( /11/ #( % (**2 !H! , /134566645765U .( + L N ?C C(% ?B'>?  /!, ; , B =  / 0 , G ( * b #  ( ) 34566645745U V%  . + 2 ! 0 + . / 1 1 D . + . . > %    . + 2 ! 0 / / + . `  % "% a /G!*=#%./0212.DD34566645754J D R8S8X3 693 9_R8 345666457U6J 345666457568 3456664573J3 L ,? $'>? D , (? C"C$ #" ?%"? :"1 '>=$" ,BC >W % 10 " " $:#?%B?$ ( NG B , B $ (G   C '9 M b / /  C # =>N O %   " ) 0 L > T   % $ % ,B $*O$ (:$ $%> # , B$ , " '  B B  L , # $     /  ( / ! , ? B ,  ( L*   %  = $ (   2 % $ 9      / G ( d  L O+, ? (? D, B%(? ( 21, * ./H B $ ( :  1 Q   ' O V O = Y ] N F # $ 9  G #  G ; % $ 9  , B C'>H a%=$ #"% " /BG% FG=& !G OW LO /, :* ./H &'% 0-s*. 0.%!!L!O/ .2,G?b" &+LO/ 1, 01!1+ / B" "2/Ci >i29.+!+!1 #$9/0>,% A$*b % ? + + ,  ( * " ' 'W . / / + + /  D . + D . D 2 2 > W`  % "% / ! 2 ! H D ! / 1 . 2 1 D 0 / G  2 ! H D 1 0 / 0 / -./010+.2D (BB345666457E3J :1B+/# 0+0+<. (-!,*#C  34566645788U 345666457UI8 3456664575J7 345666453377 34566648E374 3456664575I5 3456664575E8


 

01 2 1 3 45 67895 1 '("%"!#"K@"<

#/16+%?J%<+.1'.0%J?%J67+))+8'F+7 %'-0F+&+(1+

!"#"$%&'(')%*+,-(+.%&/0'+1+.%,/(2/-(+3 .0+.4%*/)5+0+4%,/(62+7++.%".8+4%8+. 9+8'*+7%:'1';/.%</,-(1/(%)/*+*6'%:'1';/.%=-6(3 .+*'2)%>+('+.%?+0'%@('56.%=-09+A%/(1+&+. B-1-%&/0'+1+.%8+.%B-1-%8'('%,/.6*'2%+1+6 ,/.+.006.09+C+5%*+,-(+.A%#'(')%&/ 1('56.9-09+D0)+'*AE-)%+1+6%1('56.9-09+%D F+7--AE-)A

'GGH1 &61'%.('/5C2 6.%96-,0398++AE1-'.)0

€‚§ƒ„§´«…¨†ª«…¨§‡«…¯­³¬¨°§¥¨¬©¨

ˆ=KJ!">%2'2C+%8+.%06(6%J"%Y '-0F+&+(1+%1+),+&%5/(0-1-.0%(-F-.0 )/)5/(2'7&+.%,6'.03,6'.0%5+.06.+. 2/&-*+7%)/(/&+4%<+56%LY¡¢¡M%2'+.0A J/(/&+%1+),+&%)/)'*+7%2/96)*+7%5+(+.0 F+.0%)+2'7%5'2+%8'2/*+)+1&+.4%2/)'2+* )/9+4%&6(2'%8+.%2/96)*+7%,/(+.0&+1 /*/&1(-.'&A #/0'+1+.%1/(2/561%8'*+&6&+.%)/.F626* ,/)5-.0&+(+.%,+&2+%1/(7+8+,%5+.06.+. 2/&-*+7%F+.0%5/(*-&+2'%8'%=+*+.%@/.1+(+ ?/*+9+(%'-0F+&+(1+%1/(2/561A%?+.1+6+. '6*'%J+7)68' 1'8+&%)+.62'+C'%8+.%1+& ,6.F+%1+1+%&(+)+A2/-*+7W +.+&W%)/(/&+%1'8+&%56167 5/*+9+(%8'2/&-*+742+.0+1 8'2+F+.0&+.

®Y«­±©±§¯Z§´Y±§[±¨°

efghdbijkjclmnojcpqjprsrjrturvjvwxyzw{otj|ljosomj}ot~~rt~ )*+,-,./,0,1234567 N:9:M23893<D6J8N36C36J 2345689:;:<5=6>3?8@AB =:=36C36J8N3L3D368>36J A543==3CD>348E8FA525G =:M:L38N3L3DP HI23J:C:8KIJ>3L3M23 QR3M38D6D8;:M<36J956J =:6J3C3L368N:623989:6D C3MD8N3JD84D6JJ389D36J? >36J8;:M2:=38O4D63P8QR3M3 =:63=ND<L368439D<8LM:39D >36J8CDJ:<3M8CD8Q5<38@AB 9:6D8=39D6J7=39D6J8L:<39P A525?8@3;258FSSTUG?8D6D8CDDL52D QC38>36J8=:63=ND<L36 9:<5M548V3MJ389:LI<348D6DP 9:6D8CM3=3?89:6D823MD?8C36 @:=538N:9:M238CDV3WD;7 3C38W5J38>36J8=:63=7 L368;:MN3L3D3683<38O4D63? ND<L368N362I=D=P 2:M=395L8N3M38J5M5P8QC3 B:623989:6D8L3<D8D6D >36J8;:MN:63=ND<36 CD=:MD34L368W5J382D= M3L>328;D393?8N:C3J36J? L3M3VD2368@AB8A5258C36 N:6C:L3M?84D6JJ38M3W3P8X3L H325<D92DV38E8\36C?8JM5N =:6J4:M36L368L:2DL3 ;36C8C3MD8@AB8A525P8X3L 3R3M38CD=5<3D?89:=53 L:2D6JJ3<36?8H:N3<38@AB

·¸¹º»¼½º¾¿À»

bcd

A5258KIJ>3L3M23?8Q4=3C ]3D63<8^3636D8@BC8AQ? W5J38=:6>5=;36JL36 9:;5348<3J5P ]3D63<8=:6>3=N3DL36 ;34V38L:JD32368N:6239 9:6D8936J328;3DL85625L =:6J:=;36JL368LI=N:7 2:69D89D9V38CD8;DC36J89:6DP H:JD32368D6D8W5J389325 L:JD32368=:=;:625L L3M3L2:M89D9V3P QR3M38D6D8M52D68CD3C37 L3689:2D3N8234568C:6J36 2:=38;:MJ362DP8H3M:638D25? N3M389D9V3836259D39 =:6JDL52D8L:JD32368D6DP8_`a

@('56.%8'%*-&+2'4%2/5+0'+.%5/2+(%0/86.0 2/&-*+74%1/()+26&%(6+.0%&/*+24%(6+.0%1+1+ 62+7+%7'.00+%*+5-(+1-('6)%1/*+7%(+1+ 8/.0+.%1+.+7A%?+8+7+*4%0/86.0%2/&-*+7 1/(2/561%1/()+26&%8+*+)%5+.06.+.%E+0+( 568+F+A /-(+.0%2'2C+%J"%Y 4%(+9+( )/.616(&+.4%,/)5-.0&+(+.%2/&-*+7 1/(2/561%1/(9+8'%,+8+%/.'.%LYP¢¡M4%2/&'1+( ,6&6*%Z APZ%,+0'A%++1%'164%9+)%,/*+9+(+. ,/(1+)+%5+(6%8'%)6*+'A ‰+F+%&+0/1%&+(/.+%1'5+31'5+%+8+%26+(+ :-&(-%"062%68'(Œ-.0%9-C-%1,%0+&%86C/ 6.00+7%6.0067%

1/)5-&%F+.0%8'7+.E6(&+.%8'%5+0'+. 2/*+1+.4%*+*6%&+)'%2/)6+%2'2C+%&/*6+(%8+. )/.0/1+76'%&+*+6%5+.06.+.%2/&-*+7%)6*+' 8'7+.E6(&+.4Š%69+(.F+%2++1%8'1/)6'%8' 2/&-*+7%2/1/),+1A ?+0'%&/)+('.4%2/1'8+&.F+%+8+%Y¡%-(+.0 8+1+.0%&/%J"%Y 4%)/.07+.E6(&+. 1/)5-&%2/&-*+7%8+.%)/.6(6.&+.%0/.1/.0 2/(1+%+1+,%5/5/(+,+%(6+.0%&/*+2A%+%,6. )/.F+F+.0&+.%,(-2/2%/&2/&62' ,/)5-.0&+(+.%8'*+&6&+.%2++1%2'2C+ 1/.0+7%5/*+9+(AL‹M '6*'62%ŒŒ' 'C'. 1'.8+&+.%+(-0+.%8+.%1'8+& 5/(/1'&+AA-O/(%27-C%F+.0 &+),6.0+.%&+*+6%1'8+& )+6%8'5'*+.0%.8/2-AA

¤¥¦§¥¨©ª«¬¨­§®¯°±ª§®¨²±³§´±°µ«¶¨­¨ r s t u t vuw xsyzu{

[\]^_`ab^_acde_`fgbd^g^_bfc^haidb_jfj^\e^d_k^bah_lmha\i_bfea^l_b^^e_]a_nnnoega`d\pmip^oqmj

œ Ž“ ”fedpd •‹žŠ˜ Ž ‘’“ a]^c_”fedpd •–—Š˜

’’ ™š“ ”fedpd •›Œ–˜

|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰„ˆŠ‹Œ_ga`d\\fgb

#IJ %?/)'*'7+.%K)6)%L#?KM%1+&%+&+. )/.E-(/1%5+&+*%E+*/0%F+.0%)+2'7%5/(21+162 2/5+0+'%1/(2+.0&+%8+*+)%&+262%76&6)A $+)6.%#-)'2'%+&+.%*+.026.0%)/.E-(/1 +,+5'*+%&/)68'+.%)/(/&+%5/(21+162 1/(,'8+.+A F+(+132F+(+1%,/.E+*/0+.%1+&%)/*+(+.0 2/2/-(+.0%F+.0%5/(21+162%1/(2+.0&+ )/.E+*-.&+.%8'('%2/5+0+'%E+*-.%*/0'2*+1-(A </06*+2'%#?K%7+.F+%)/*+(+.0%2/-(+.0 1/(,'8+.+%)+96%2/5+0+'%E+*/04%E-.1-7.F+ )+.1+.%#+5(/2&(')%?-*('%#-)9/.%?-*%L?6(.M 62.-%N6+89'%F+.0%)/.9+8'%1/(,'8+.+%&+262 &-(6,2'%8+.%1/*+7%8'O-.'2%P%1+76.%Q%56*+. ,/.9+(+%-*/7%,/.0+8'*+.A /1696&+7%".8+%8/.0+.%(/06*+2'%#?K 1/(2/561R%S/(8+2+(&+.%,-*'.0%8' 1('56.9-09+AE-)%TTAUQ%V%1('56../(2%2/1696 (/06*+2'%#?KA%WPAXT%V%1('56../(2%1+&%2/1696 +16(+.%F+.0%8'1/(+,&+.%#?K4%2'2+.F+%PYAWZ%V 1('56../(2%1+&%5/(2'&+,%+1+6%)/.F+1+&+.%1+& 1+76A

S/('&61%&-)/.1+(%8+('%1('56./(2Ÿ 5+7+(%5+7+(&+)5+YX XDF+7--AE-)%3%Y¡¢ Z¡¢WZYP%YWŸT  (/06*+2'%#?K%7+(62%9/*+2%&+(/.+%+,+&+7 1/(,'8+.+%7+.F+%,+8+%1'.0&+1%,/.0+8'*+. ,/(1+)+%+1+6%)/.6.006%,6162+.%'.&(+E7R &+(/.+%&+*+6%1/(8+&C+.F+%1'8+&%)/.0+96&+. 5+.8'.0%+1+6%6,+F+%76&6)%*+'..F+4%)+&+ 8+,+1%8'&+1+&+.%8'+%2/5+0+'%1/(,'8+.+A =+.0+.%2+),+'%)/.9+8'%)6*1'1+B2'(A +('%2+('B+£YTDF+7--AE-)%3%Y¡¢Z¡¢WZYP ZTŸPW +F+%1'8+&%2/1696%80%(/06*+2'%'164%&+(/.+ E/.8/(6.0%)/.0/2+),'.0&+.%21+162%76&6)A J/.6(61%2+F+4%21+162%1/(2+.0&+%)/.9+8'%*+,'2 ,/.'*+'+.%,/(1+)+%)-(+*'1+2%E+*/0A (B+.%C/5//£9+O+5*6/U DF+7--AE-)%3%Y¡¢ Z¡¢WZYP%YWŸTT 2/1696%5+.0/1AAA%C+*+6%0+%/B/&1'B%1+,'%2/1'3 8+&.F+%5'2+%).06(+.0'%8+),+&%(/2'&-%&/8/,+.

·¸1¸Â¼½º¾¿À» ·¸1¸Â¼½º¾¿À» ·¸1¸Â¼½º¾¿À» ·¸1¸Â¼½º¾¿À» ·¸1¸Â¼½º¾¿À» ·¸1¸Â¼½º¾¿À» ·¸¹º»%·¸1¸Â¼½º"Àº 0¸ï½À 0¸ï½À 0¸ï½À 2¿¿º À·À0À ½ÁÀ»Á ·¸1¸Â ñÆ ÏÄÍ È ôóÊÆ ò È ø È ôÄÍ ÇÚÈ þÜ Ç× È õ È Ë Í × úÛþÍ ÇÈ ÃÈ ñÚÈ ÙããÔÈ ÓããÞ Þ È × ÇÅÏÇÅ úÛþÍ ÇÈ ÃÈ ÓÙÈ õ Ð öÆ ó ãÔÐ ü ôÞ ó ãå ñÄ Í Î Û Ö × Æ È ô × Í È ú Û Û Ö Æ È Ñ Òå ã ã Í Î Ð Ç Å Ï Ë Ä Ï Ç È Ù ã Ó ã È Î Ü Å È Ó ã È Ú × ôÈ õ È ú Ü ô Å ÒÍ ó ôó È àó Å Ê Ç È Þ Ç Ë Ú Ø Ö Í Ä Ê Æ × Ø ññÈ Î Ë Ç ß ÑÆ Î Ä Ü Æ È × Å Ï Ï Æ È Ë þÊÈô×ÍÈÆÎÍ×Äó ÖÇãÙâ

ËÈËÏÜÈôçÔãæ ÄÍÖ ÜÆ ÖþÈ þý Ö È ÚÊþÈ ÷ Ü ß ß öÇÍ × ÇÊÆ ÅÇ× ÇÈ èÙ Ö Ä èý × È àá ñÇôÎÇÖ ÇÅÈ ñãÓÈ Óä àá çå ÓåèÙÈ ÇÊÆ þÇ× ÄÅÈ ÛÜ óÅÈ Ò Ø åããæ ÇÅÐ 6 Óèý × æ ÇÅÐ ÎË È ññÈ ÇÜ Ü È ôÄÍ Ö ÇÅÈ Ë ÊÍ ß ÅÊË È óÖ È Ë ÄÍ 7 Ë È Í × ÅÐ Æ Í Æ × ß àÒá ÒÍ ó Ë ÄË È Þ þ× Ð ÓÚÍ Æ ß Æ Í Æ ôß àÍ ÏÇÈ ÎÄÍ æ àÛÎá 4óÅÄÜ È 3óÏó× ½ÁÀ»Á ÍóÎÍÇýÇÅÈÖßñÄÜþáãÙâ ÈÔéêëìììêëééûû èÙããÙ ñß úÆçÅÊÛÚÇÍ ×È õ ÙäÙÈÎÍ×È3ÏÇËÄôÐ ÅÆ7ÈÆ Êßö×Íô àáãçÔÙããÓçèçãçØäâçÙåå éêëìììêëíîé ãçÔè åâââÓääÈàáçÐçý×ÈÅÏéêëìììêëéíîì ÈýôÈÖÄÍýÇ ËÙÇÆ âÔåãØâããâèâèÈËÆÇþÈÙ ýÇôÈËéêëìììêëê ê ôËØñÄÜþ ÃÄÅÆ ÈÑÒ éêëìììêëí ê ÔèãÓåâýóÈ÷ÇÖÇÜÈÖôäÈÎÍ äÔÅÏÈ ÙããÞÙÖåþÈËôËØ×ÜþßÆËÅÛãçÔâæ Óàá ÔÒÛ× ÕÐÇÈ ÖÍÍÆÅÄÉÈ ÊÈ×âããäãÓåæ ÈÓØÙÊÄË ÚÍÏØÇÆ ÏÍÅÌÇÆ ×ãçÓåÙçâèèèâè ËÈÛØÍÎÎÇÏÐ ÜÅÈÆÅÆÎË ÝÝÑÆ ËÞß ÃÈäèÈ ÐÓØ49ÈÒÍóÈäçÈÔÐåØ éêëìììêëíêîí ÷ÛÇÜ éêëìììêëêëêî øÇÍ àóÅÊÇ È àóÅÊÇÈ úþÇÞ ü È ÎÆ Í ÛÈ õ æ ó× Ç ü Ë ó Å Ó Ó È Ç Î Û È ô Û Ü Û Ë È Ö ôÈ è ç ã ã Ç Å È Ç Ø Ç È ô ó Ä Ê Ç Ú È ý Û ÉÇ Ü È ô ó × ó Í È Í Ë ôÆôóÈ È×Úã ÊÆ æ þ Í ó ôó È ú Û Û Ö Æ È Ñ ÒÈ Ú Å ü È å ã ã Í Î È þ Í ó Ë Ä Ë ÒÜ Ä× ÛÖ È èÐ ÔÈ Ë ôÛÇÈ õ È ÎÍ ÏÈ ÎÇÏÛË × ÇÚÛÅÈ ÙãÓÙß È àÍ ÏÈ ÓÓß åÔãØ ÅÄÏóß Å È þ Í Æ Î Ç Ê Æ Ð õ È Ó â Ð Ô ý × È Å Ä Ï ó È õ Ê Ç È Î ó Å Û Ë ÓåÈ Þ ÛÖ ÛþÈ Ë ôË Ø Þ ÇÜ Ü È óÅÄÈ Æ 49 È Ò Í ó È 3 Ä ó × Ä Þ Ú È × Ú È ä è È Î Ü Å È Ó Ù È Þ Û ôÇ àó Å Ê Ç á Ç Í Æ ó øÈ Ñ ÒÓ Ð Ô ý × Ç Å Ï È è ã ã 5 å Ô Þ ÄþÇ× ß úÇ× Í Æ ÇÈ 6 È ÚÅü È Óèý × ÇÅÈ × Í Î× Ë ß éêëìììêëíééî èçÈ ×ÏÏÇÜÈþÇÖÇÆÈÅÄÏóßãçÓåäå äéêëìììêëé ÿ

äää âÔÐç ý ÜÆÈõ È8 ãÙâ æ àÛÎáãçÔâÙçççÙÓãè éêëìììêëíÿîî ÚÎáãçâçåäåÙç ä ÈÊþ×ÈÚÇÊÆ ñÄÞâý ÚÅ×óÈúÞ ÈÑÒÓ Ðâý×ÈÇÈÅÓÐÏçý èÓ×ãßãçââåçæ 5åÔÈ ÄÇ× èèÙçãÙÙØãçÓçãÙâ ÔÔååÈÇËéêëìììêëéëê ÇÚÈÜÏË âÓçÙÓçÙØãçÓäåçÙâ äÓã éêëìììêëé ÿî ß åÙ×åÈçÞÄþÇ× ç ÈÊÇþÇ×ßàÛÎá ÑÒÓÐ óóþü »Àºïð»Àºï éêëìììêëíîí éêëìììêëíéëê ÑÆ 4Í Ä Å ä

 å Ð ä È Ç Í Æ Ë ôÇ ã å è Ð Ô È 6 Ó ä è å ý Ü È øâãÈ þÆ × ÛÅÏÈ ôÄÍ ÇÚÈ âäß

È Ë þÄÊ ÃÈ Æ ÅÏÈ äãÈ õ È × Ü × È èÎÜ ÅÔÐ âý × È Æ ÅÏ ä è ç Ô ã Ù úÇ× Í Æ ÇÈ 6 È ôóÊÄÜ È Ü ÇôþÛÈ ÎË È ÊÆ ôÇæ ·¸¹º»%·¸1¸Â¼2Á!À ñÇÛò ÈÖóÅË ×ÇÅÈ óÎÆ ÜáõÅÊÇÈ öÇÛ úÛþÍÇÃãåèÈ ÍÇ7óä ÙÈõË×çããÓßç ñÆÏÄÍøããÌãÔç ÌÓã ÈÛþÆ×ÄÍã Ë×Ç×ÄÍÐÍÄ×ÆÅÏÐÖÜÇÖËóÅÈÚÊþÐÎóÊüÈäãÕ ×ÆÖÇÅÈÙãÓãÈôÍÚØÚ×ôÈË×ÇÅÊÇÍ äÙÈõ ÈþýÖÈÇÖ×ÆòÐ7ÄÜÏÈÍÇÞÆÅÏèÐåý× éêëìììêëííÿê ÷àá ÜØãçÓÙÙäèâèâåäÈ øÍÆÈÖôÎÜ ÈÎÍÛÜ ÈÎÖ ËÈôÖÏÍ ÍÊ× ù× ÛÖ ÇÍ × ôÎÚ øÇ Ë Ú Ø Ö Í Ä Ê Æ × È 3 Ä ÉÈ à ó Å Ê Ç È Ç Å Ï Ë Û Í Ç Å õÜ ò Ç Ù È 6 Í â

Ù È ñ Ü þ ã ç Ô è

å Ô Ô ç

è ä ó Í Æ È Ú Í Ï á Ô ý × ß àÛ Î á ã ç å ç è â ã è

ã ã Ô ñß ç Ô Ù Ô

ã è È ó × Ç Î Ç Í Û È Ö è

È ñ Ç Å Ê Ä Í ã ç â å È õ × Ü Ä × ã ä ç Ù È ñ Û Ï Û úÄ ÉÇ ÈôÐÎÎóÜ5ÈÇæÅÏÏÍÇÖÅÛ×Èô×ÇÍÛ5ÞÐþÖæÆÞÎÖóæ5ÛÐ×þÍÛÍÞÄæÇÎÊÇüÖ Ë ôÛ Ç ß àÏ á È Ó

ß ç ý × ß ñÜ þ á â Ó â Ù Ù Ô Ô ×ËÈÎËéêëìììêûëîëì ÈúöúÇÅ éêëìììêëéë ÄÜ éêëìììêëíÿ éêëìììêëíêìí ÅÄÏóÐ ÎÆ Ë ÇÈ Þ ÇË ÚÈ × ÄôþóÈ þÍ óË ÄË óÍ ÇÅÈ Û× Í È ÇÅÏý óÈ öÇÊÛÖ Æ Ë ôó × Í Î Û Ö Ç éêëìììêëíîéû ÃÈàÓÙÔÈ ÑÈãÔÈ ×ÅÏÈ Èõ È ÇÅ× ÷ÜÈ ÄÇ× ÈãöÄÍ Ð×óôÜ ÐÊóÍ ó4Ïß ÈÙãöÄÜ ÓãÈÇÇ× ÖÆÍÆÈÈÚÆØý È ÇÛ ÇÎÇÊÇÅÈ Èõ È ÇÅ×ÛÜ ÇÍ çÐçÛý× ÞÄþÇ×ßÈàÛÎáãçÓçã ÓÔåèãÙØÒ3 Ë×óÞÖÈâççÔ ÙÙØãçÔÙäÙääääåâ çÔçãÙÔå ËÚÏÅÈ ÛÈ ÖÄÎó ããÈ Ú×ôÈ õ È ×ÜÈÎÄÅË ×ÏÓÓÐÆåÅ öÆ öÄÜ ÇüÇÅÆ ÈýÛÇÜ ÈæÈÎÄÜ ÆÈôóÎÆÜÈÖáÚÛË ÛËþ úÛþÍ éêëìììêëííÿî ÙãÓÓß éêëìììêûíÿûë óÍâËãÈÆÈËÇÈ ×ñÈ ÉÈ Îá ÇÊÆ þÇ× ÄÅÈ ÛÜóÅÈ ÒÈÛÜ Ø Ä àá çÓÈýÙÜÈÇÚÈ ÙâÈúçÇÅÈ äôÇÅý

äË ÅÊÍ ÈÛÅ× ËóÆÇÖ ÈÈÖèËÛÙÈ ÛÆËÖÐ ÚÛÎÈ àá åÙâãçè6è ÉÇË Æ Ü ÇÚÈ Û× Í È þóôÈ ËãÄÊÇÅÈ ÊÇÅÈ ÷ ÄÄþß È àÛÎÛÅÏÆ È ñÄÜ éêëìììêëíÿéê ÷óÏý Ù Ó è Ø ã

È ñ ß â ã Ó ä ç â ä þÇÖ È Ñ ÄÉó ø Æ ÷ ÇÖ ÇÜ È Ö ôâÈ Ü Ö ÅÏÈ 3 È ñ ß âÓâèåÓâ Ç × È ã ç È õ È ú Ü ô È Ú × ôÈ ó Í Æ È × Ï Å È Ó È ô Û Ü Û Ë Ç × Í Ç Å Ë È ô Û Ü Ç Æ Ó Ô ã Í Î Ø Ù

ý ô ÈÒÆÞÒÇÅÆÞ×óÖ þ Ç Å Ê Ç Ö È Î × Ü È ã ç â ç

Ô è â è

è

çÓåÙäÔÓçãçå éêëìììêëíìì Æ éêëìììêëíÿûû éêëìììêëíêî Ë × Æ ô Ä ÉÇ È þ ý Ö È þ Ç Å ý È Î Ç Å È Î Ç Ï Û Ë È à È ä Ð è ý × Ç Í Æ Ë È ÷ Ç  È õ 7 Ç Å Ç È 9 Û 5 Æ ó È õ ÒÈ éêëìììêëíî û éêëìììêëíîìÿ àóÅÊÇÈ ãèÈ õ È × È×ÏÅÓÈóÍ ÆËÅÜ ÅÏÈãçâçåäÓçèâââØèçÙåãÔéêëìììêëííÿû úÛ ÈÃÈÓôÙÔÄÍ Ð ãèþý È÷óÖÈÏÎýÇÇÍÈôÛßÛàÍ ÜÛËÏáÈÖçÐ óÅÙýÊ× ÑýÜÈúôÇËÚÈÈñÚãèÈõ ÈñÏÅÓÈ8ÍÆÏÆÅÜ Ö÷ÛÇÜ ÈÞËþ× ÛþÆ ×ÄÍÈÈÈøÈ ×ÚÈãçÈ Ú×ôÇÆ ã ÛþÈ ó5ÈàáèäÔÔâããÈãçÓÙÙåéêëìììêûÿë åÔÔâãã Ë×ÅÊÇÍÈ×ñÆ ÄÍÏÄÍ ÖÈþÅý ÏÈ þ ÛÊÆ óÖ ÈþÚóÍÆÇ×ßÇôÈ ÇÚÐ óÅÊÆ ÆÈÈÈÅóÍ ÆÈàÈÎÇÏÛË ×èÆÅÏÏÇÜ ÈåþÇÖ øÇÖÍÇôÐöÄËÆÅÈË×ÉÈñÆÅÏÏÇÜÈÒÇÖÄß àÏ Ç Í È ä Ô È õ È ú Ü ô È × Ï Å È È ó Í Æ È Î Ç Ï Û Ë å Ð Ô çÙâçâãÓÈ ÷É× ÜÈñÈþý ÆôóÚóÈ ÙÔÈ ÚÏÈéêëìììêëíìì ÓÓýÈ×ãçÓæ ÈÅÏ ú× Å Ä Ï àá Ê ó ã ç Ô è

å

Ù ã Ù Ù Ô á Ó ã Ð â Ï Î á ã Ù â

æ Ô Ó ç Ó ã úÉÈ ôÛÍ ÇÚá ÓÙÔæ ÙÔãÌúþÍ Ø 3óÅúþÍ åÐäÈ3ÄÏóßÈâççÔå çÈ3óÈúéêëìììêëíîëÿ öú ñÈèÔâÙÔÔèÈ÷ÜÈúóÜóÈÖôÈÓåÈéêëìììêëííûé ÇÜÇËÇÅ ÷ÛÇÜÈàóÅÊÇÈÅÄÉÈöÄÏÇÈÒÍóÈøéêëìììêëíûéî õ7 Å ÇÐ ÃÅÆ ÇÐ õÒÐ ÅÅó7 ÇÐ 94ÃË æ ½Àº0À12¿ Æ Í ÇÅÇÈ ãÔÈ õ æ úÜ ÄôÇÅÈ Ë × × È ÚÊþÈ þý Ö È Ù ã Ó Ó øÛÞ ÆÈÏßçÛÊÇÅÏá ÇÚÇÅÈ ÚÐ6Æ ÍÏÈ þÍéêëìììêëíêîû ÇË ÈÙÃÈ úß þ Ç Ë Ë Ð Ò Æ Þ Ö

þ Ð Ü ò Ð ö Ä Í Þ ü öÇ Å × Ä Å â

Ô ç ä Ô úÇ× Í Æ ÇÈ 6 È ÓÔãÈ × ÚÈ Ùãã È È Ü ÄÅÏÖ Çþ éêëìììêûîìêû þ Å ý Ï È Ô Ð

ß È à Û Î á Ç Ê Æ È Ö Ç ôÎ ó ý Ç È

Ø Ó Ù è Æ Ë × Æ ôÄÉÇÈ Ë þ× È ÎÇÍ ÛÈ ÎÆ Í ÛÈ ôÄ× È ÚÍ ÏÇ ä è Ù Ð × Í Æ Ä Ü È Ñ ñÔ ß Ô ý × È ä è ß Ù àó Å Ê Ç È Ä 7 ó È ã ç È Ú Æ × Ç ôÈ ø È õ È ú Ü Ä ôÇ Å 3Ä ÉÈÐÃÄ ý×ÓÈâ4Í ôÄË ÆÏÅÈ ýóË ÈÖçß çý ×âß÷çÜåÈäÇÍ ÇÅÏÜ óÈÓåÔ úÄÍÆÛËèèÓÔÔãÔ çèåä ó ×ÏÅÈÓÈõ3ÈËÄÅÊÆÍÆÈÆË×ÆôãÄçÉÇ ÈçÔýÔ×ÈäÅâÄÔÏãó ÓâßÔý×ØÅÄÏóßÈàÛÎáÈãçÓâä

éêëìììêëíëê Æ ÍÇåÓÐ ÅÇÈååÈ ñÍÇÅñÄÜ ËáÈ þáÛÈËãÙâ æ ÈÒÇÍÆÉâÓèèäÔäØ ÆËÇ×ÇúÄÇ× úÆ ÈñÄÅçÙâÙçãèØ ÍÆÆÇóËÈÑÒÈ ÈÑÆËÞÓÈËÙÊãçÓåÙçãÙÙÙÙä ý×ÐÇÖÍÅÊôÇ ×ÈÓØ5ÙÈÚçÍÏý×Ðß øóÅÞÇ×ßÈñáèçâåÙçåÈ×ÊÖÈËôË éêëìììêëíìí àÛÎÈãçÔèÙÔÔäâèãæ éêëìììêëíê ÿ × Ç Ä Ê Ä È ß ã ç ã ã è ã è ã Ô è Ù ÙäÐ àÆÍËÆóüÅÇôÈ éêëìììêëí ìí éêëìììêëíìë úÛþôÈ ÍÇ6Æ ×ÈÎÏ×ÇÍËÉ× ÆÈÞÈÇÄÖ ÖÍËÇÈôÈ ×Úã×Çß âÈ9óÖ õ æ ÆÍÇÅÇÈÙããåÈõ È×ÏÅÓÈóÍÆËÆÅÆÜÈÆË×É þÍ ÈÉÆÅÈ äÓ×ÜÜÇ× ÙÐÔÐË×ÙÐ ÇÍÈâÐ äåÙÐ ÔÐ ÍÄÊÆ×ÈÚÇÍÆÇÅÈñÆ×ÇÅÈùÈ3Ä5È×ÅþÈÑÒ ÑÆ ýÆÛÇÜ È ×Ð×ÈÆÅ×ÚÈ ×ÖÉÐ éêëìììêûîÿìÿ È ãçâçåäã ä

éêëìììêûîíì ôÈ ÎÏË ÎÍ×ÈþË ÖÅÄÏóß ÇÅÈÐôÆ ôÄóÈ ËËÆÅþóÍ È×ÄÍ×ÇüÉÇ ÏÏãâÐ ÇÜÈþÆËËÇôË Ä õË ×ÍËÇÑÇÆ ÚÇ×Ë×åñÚÐ ÛÈÒÍÑþÙÔ÷ óôóÃÄÅÆ Ç6Í ÄÄ ÖúÜ ó× ÇÈÚ×óÏü ÇÈàáÈâý ×ÐÜÏË ÈþôÜÉÅÆ Öéêëìììêëíìûì ÈåâäâÙä ÅÐËÄäÓ ÍÆÛËÇË âÆÓÈõ È

âèâ×ÏÓ ç éêëìììêëíëî ãçÓäã ãÓåççèÈ ÅóÈ ÇÙÙçãäåÈ ÞÞÛÈùÈÎÇØÈÅãÙâ æ ÈÎÇÍÛÈâ ãããäåÈ ÅÄÏóÈàÛÎÈÒÄôÆ ãçÓèÜ ÆÖæ ÅÆ×ÆÄôÇÈ õÅÅÆ Ö óÈ ñ Í ÇÅË á È 3 ÄÉÈ Ç 7 ÇÅ ÇØ 5ÄÅÆ ÇÐ þÖÍÍóôÐ ËÄÑþ× ËÈôÈÛñß ÊÇÚàÛÎá ÈùÈÞþãçÔâÓÙÙäçèçÓ ×È×ÅþÈËÛÍ7ÄüÈÜÏËÏ ÇÔßþÙÈ úÍ 7 8Ü Æ Ð ÒÇÍ × ÅÈ õÅÏË éêëìììêëíê û Å Å ó 7 Ç Ð Ü Û 5 Æ ó Ð 4Í Ç Å Ê ôÇ 5 Ð Ä Ü ò Ð ÒÍ Ä Ï Æ ó Ð ÙÐ Ô÷ × ÅÐ ñÄÍ Æ óË Ð úÆ Í Æ óÅÐ 9Û5 Æ óÐ 4öÇ5 éêëìììêëíéî ÏÌÓ ÄÍåäÔúÛ ÌãþâÍÇ Ä Çã×åãÌã çÌÓ ÓÌÓ ÙÇÍÇ ÍÆó ÒÍÆôÇÈ×ÚÈäãÈõ ÈÖó×ÇÈË×Ç×ÄÍÈýÍÄÅÏß ÜÈÄøÜ ÛÈ ñÚÙããÙ õÑ éêëìììêëí û 6ÓÈøÈ6ÛÜ ÒÆ Þ Ö È Û þ ß àá È ã ç â ç å ä ã ç Ô è Ô è Ø ä Ô è ä Ó Ù ÍÄÇÊüÐÑÆËÞ4ÄÊÄÈàáãÙâ æçéêëìììêû ûêî ÙÙâââä ñÆ À!À2Àº éêëìììêûîíëë ã ä æ à ä ÌÓ ã Ö Æ Ë ôÇ þ ý Ö þ ý Å Ï È à Æ × ôÈ ú Æ Ü 7 Í È

Ð Ô ý × È ÷ Ü Å ß ÒÇ Ü Ç Ï Ç Å çý×ÈÞÍÆË×ÇÜäÙÈõ ÈÆËÆØöÞÅÈÛþÆ×ÄÍ ã Ä7 óÈÆôøÇ ãâ öÆ óãç ÃÄóÅ ÓÓ ââè àá åßÔ÷×ÈÌÈýôóËÆóÈÙÚÛÎÈ ããèÈÞãçââåçåäâã ä ÉÈÎÇÅ×ÛÜÈÚáèßÔ÷×ß ÇÉÇË ÇÖÈÆôÇË È ÜÆ×ÆÚÈ ÈÙãã È Þ×ÆÇÖ ÍÇôÈ ×ÏÅÏ ÓÐ ÑÆ ËÇÄÅÉÇ ÖÈøÇÅß Èô4õÑÈ ÎÜÈñÍñÇÍ7ÇÄÅÜËóÐ÷ÐÈÜßÒÇ ÜòÐÍÅÆËóÓ7ÙÇèÐ ÒÍ óÈÓôó Èõ×ÅËÈñ×ÍÄÇÍÈÑÆóÇËÆÈÚÓÇç×÷Ë×ÛÅÈÈõ9ÜÛ35ÆÄóÉÈ ÃÓ÷Å×ÆÇÅ ú× ãÔáÙßçý×ØöÞÅÈúÛþÍÇãåáÓßâý×ÈÇÅ×ó ôÈÓ ßÒÈúÇÅÈãçÓÈâã ÈÙÙÈéêëìììêëíéëë Ç Í ç ç ÒÍ ä ã Æ Ï ôÇ ä ç È ú × Ç Í È ö ó × ó Í úÄôÛÇÈ þÄÍ × ÇôÇÐ Ë ÄþÄÍ È ÎÇÍ Ûß È àÍ õ7 Ë Ç ß Ñþ Ô ÷ È Ó ñÈ

È ÷ Ü ß Ç× ÄË È Ö ôÈ åÈ àèçÙäç ä éêëìììêëíë Ñý Ü È ö Æ óÈ ø È ú þóÍ × ü È ñ ÚÈ ã â Ë × Æ ôÄ â

ÔÔÔä ÷ÜÈàóÅÊÇÈÇÍÆóÈÈàÆ×ÇôÈãäÈ8ÍÆ Ðâý×ÈÅÄÏóßÈàÛÎáãçäèÓäãèéêëìììêëíì âãããÈÞþ× àÛÎáãÙâ æ ÓäâââØãçâçåäéêëìììêûî éì âè

Ùè úÆ ÍÆóÓÅ ÈÓ÷Ù×÷Ç×ÅÇßÅÑÇ È4×ôÇ 5ÎÈÒÅ È äÍ÷ó×ËÇËÅÈÈÞ4þôÇ 5Í ÷Üßà8úÈøóÖÍóÇôÆÅó×óÈèÙÈñéêëìììêëíìûé éêëìììêëíûìê ÉÇ ÐñÆ ÅåÏçÏçÇèÜÈÒÇÖÄÈÔÐÙÈ3ÄÏóßàÛÎáãçÓ ö È Ç È Ê × È þ × Ë Ï úÚóÏÛÅÈ ÅÄÉ ã È þý Ö ÚÊþÈ åß âÈ ÅÏ ä ã

ã Ó ñÏÅÈ Ó Ð õ È ó× ÇÐ Ë × Æ ôÄÉÇÐ × ÏÜ È þ ÇÖ ÄÐ 4ÇÖ È × ÄÍ þÇÖ ÇÆ È ÷ ÛÇÜ È úÛþÍ ÇÈ ÃÈ ñÚÈ ãÓ È Ü Æ × È ã È õÑÈ Ü × ÅÈ ôÛÜ ÛË ÑÄ ÉÇ È ñ Í Ç Å Ë å ã Ô Ù

ã ã Ø ã ç Ó Ù Ùââ×çÅþ çæ ãçÙÓåèÓÙäçÔèØãçâçåäçÔçèää úôÇË ÚÈÈã È åýÇÅÈ ×ÈÅÏÈ ÇËÜÆÈõ ÈúüÄÏÇÅ éêëìììêëííìû Óãß ä÷ × È ÅÏóÈ àá èèÙèäâÙÈ 3Æ × Æ þÍ Çü ÇÅ Ç × È Ð Ú Ç Í Ï Ç á å Ð â ý × È Å Ä Ï ó È à Û Î á ã ç Ô â æ ôÄË Æ ÅÚÇÜ ÛË È þý Ö È ÚÊÛþÈ × Æ ÅÏÏÇÜ È þÖ Ä ããäôÄÅü ÄÉÇÖ ÇÅÈ ôóÎÆ Ü È ÊÏØ éêëìììêûëîÿû ÒÜ ÇôÇÜ Ä× ãçââåäåÓâÙäãØ éêëìììêëíîì ÷ ÛÇÜ È úóÛÜ È 4ñÈ õ È úÜ ôÅÈ × ÚÈ ÙãÓÙ ÊÆÜÇ×ÄÅ õË×ÍÄÇÈþÍÆôÇÈ×ÚÈççÈõ È ÇÅ×ÛÜÈôÄËÆÅ àß ÐÔÚÛÎáãçÔâ åâ Óçâåéêëìììêëíé ë ãçÓÔâçãÙÓäè

ËóþÆÍÊÜôØÜÛÇÍÈÖó×ÇÈÚÍØôÏÏØ ÎÜÅØ×ÚÅ ñÍ ôÍÚÝ ÒÍ ÏÍ ôÈ ÚË ËÃÄÅÆ ÇÐ ñÄÍ×ÆÇÅ óË ÙçèÙÔ âåÈÞÄþÇ×ÈÊþ×Èö×óÍÈéêëìììêëíêìê éêëìììêûî ëÿ ×ÇôÈ þý ÖÎÈÎÍ ÈÓÎÇÅÈ ×ÛÎÜ ÄË ÈçÆÍÙÆ×èÈÔÆËå×ôÉ õÅÏË Óý × Ð Ö Í Ê× È ÛË ÚÈ ÑþÈ ôÛÜ ÇÆ Óã÷ éêëìììêëíûéí ÚÆ »Àº ïð »Àº ï Ó Ù Ð ä ÷ × È à Û È â ä ç ç â

Ø ã ç Ó å Ó ÚÜ Ë È Ë × Ç× ÄÍ È ÚÊþÈ ÎóÊü È Û× ÛÚÈ ÚÍ Ïá åß çý × Ä 7 ó È Ç Î Ë ó Ü Û × È Ù ã ã ä È þ Ä Ü Ä Ö È Í Ä Þ Æ Å Ï ç Ð

Í Æ Ë Å Ç È ñ Í Ç Å Ë È Ò Í ó ôó È ô Î Ü Ì Ë þ Í ÈÇõÅ7üÇÇÅÖæ Êþ×ÖÇÅÈ ÅÊÆÇÅÈ ÍÚÇÊÆÇÚßàáéêëìììêëê ÿ åãÔèèäã ÚÆ×ÇôÈàáñÄÏÇÜÍÄýóÈöÆÅóôÇÍ×ÇÅÆÈÛ×Í ÅÄÏóßàÛÎáãçââåäÙèèÓåâ úÚóÏÛÅÈúÒÙããÔÈèÐäÈñÇÅÊÄÍÈãçÈÆÇÍ ·¸1¸Â¼"0ºïÀ éêëìììêëííëê úþÆ Å È ã ä È õ æ ÑÈ þ Û × Æ Ú È Î Ç Ï Û Ë á è Ð å Ð Ö Ç Ä Ë Ç Ð ÃÄ Å Æ Ç Ð õÒÐ Å ó 7 Ç È Ê Ü È Ë × ó Ö È Î ôÊ Ü È ø È Ù ã Ó Ó È â Ð Ô È ú Û þ Í Ç È ò Æ × È ã Ô È Ô Ð

éêëìììêëíîêë Ç ôÇ Ú Ç È ÷ Û þ Æ × Ä Í öà ã è È øÈ þ Ü Ç × úÈøÊÅÏÈÞÇ×ÛÍÈåããôÈñâçÓäå â ÇÅÈ ýÈÆÊÇÜ ããÈ ôÆáåÐ ÄÍèß ÇÚÈ óÍçÙÔÔãÔäÈ ÆáåÐèùüôÞ óÈôúöú Ç×ÆÞ ÎËÈËþÍÈËÇýÇßàÛÎáãçääÔãç Ô å ËþÇÈËÛþÄÍÈâäÈÔý×ßãÙâ çÙâèä èØ ËþÇÖÄÈâý×áÄ7óãç úñ3ÚÜÏÈôÇ×Æ È ·º12¿¹º20º éêëìììêëíêî ÇÍ éêëìììêûÿ îë ÆËÈËôÇ ÈÃÏÈØãÇ ÔÈóÍÆÍËÆÈôÇ Ú×ÇÈôÈ ÖÈó ××ÇÛÈâÜÈèÐÙÐäÈÎÈóËÇÍÆ Ñþ× Îöó× Í×ÄÖÅóÍ ÇÈÏ÷ÇÇÆ þÆÈÅÏÈ ô×ôÍ ÛÜô× ÇÈàá ÆÈÓÍÈýãÙâ æ ×ÍÇóÊÇÈ ÅÈÚÛâçèäèâ

ÎåÈ ÈñÖÍÄÛÇ× ËÅùó ãÄ ãâÈ óÍ È ñá ÅóÈ ÑÆ ý ÛÇÜ È ôó× óÍ È ñÆ ÏÄÍ È × ÚÈ ÓääèÈ Ë Æ Çþ ç â â å ç ç Ô ç Ó Ù ã È ú ó Í ó ÉÇ ý Ç Å È Û × Í È ÷ ø ä Î Ü Å È

Ð ä ý × ß àá ã ç Ô è

Ó ã Ù å è ä ã Ø ä

ä ã ã Ù Ó Ü þ Ç Ë × Ç Å ã Ô Ä È ñÍ ÇÅË þóÍ × È ÌØ æ ÑÍ Æ 7 ÄÍ ÈÇÐ õ7Æ ÅóËÇÐß éêëìììêëíéí ôÈ 3Ä ÉÈ ö Æ × Ë Û Î Æ Ë Æ È Ò Æ Þ Ö È

þ È Ñ ÒÈ â ý × È 9 å ã ã éêëìììêëíîÿ éêëìììêëíûíû ãÙâ æ Ë×ÄÍÈýóËØÅÏØÅúôËØèÔÔçãÔçéêëìììêëíîéî éêëìììêëé í Ç7 ÄÜ óÐ 9Û5 Æ óÐ 9Æ 7 Æ ÅÇÐ Åó7 ÄÇ×ãäÈ âåÈËÚóÏÛÅÈÅÍÈãäÈñÈèý× ñÍ ÙþâÍóý×ËÈñÄÍËÛÈÞÞþÖÈ×åÈã çý×ÓÈÒçÇãý ÄåÍóãÈ8äâÛ ×ÜÔÇÅÊÄÍÈãÕ âþÇÖÇÆ Ç ôÇ Ú Ç È Ã Ä ó Å È Ù ã Ó ã È Ö ó Å Ê Æ Ë Æ È Î Ï Ë È É Í Å úÚ ó Ï Û Å È È ã Ù È õ È þ ý Ö È Î Ç Í Û È Ë ôÛ Ç Å ü Ç ããÔÙäÈÚÇÍ ã ÏÇÈèßÔý×ßàÛÎá âÙèèÔâ ÖÆÈ5ãèÈ åÈôÆóÈãèÈ ý×ÈËÛæ àÎáÈãçÔÙÙççÓÓççèØãçççÙéêëìììêûûíû éêëìììêëíêÿ ÑÆ 2¿¿º ÎÇÏÛË È×âÆÅÏÏÇÜ ÈÓþÇÖ ÇÆÈ ßâÔý×ßñÊÇÖ ÚÚÆÛ×ÇÎôÐ þÓÜÇã×çÈõã È úÜôÈÚÏßäÐÙÈÅÄÏóßôÆÅÇ× ÖþÍÉË ýÛþÇÖ ÇÜÈÇÇÆÍÈÆóÏÛÍ ÈÙãÛÈ Óãõ æ È×ÏÅÓúÜ ÈÖÄôÇÅß óÅÊÆËÆÈÎÈàÛÎá ÇÏÛË éêëìììêûîûì ÷ÛÇÜ ÇÈ ò Æ × È ãèÈ ÙÈ 7 ÄÏÇÈ ÙãÓãÈ ñÔÔ È à ó Å Ê Ç È Ä Ç × È Ù ã ã ç È õ æ úÜ Ä ôÇ Å á â ã ä ü ÏÈ úöúÈ ã ç â ä â ä Ó Ó Ó

× ÚÈ ôÎÜ × ÇÖ È þÄÍ Ü ÛÈ ÎÅÏÅÏÐ àÛÎá úÛ þÇÄÈÍÇÈÒÅÍÏôó áÇÑÒÈ øÄôÇ ÈÅåÝãÝãÒÍ ÍÎóß3Ä 5ÈÐ9ÞÄþ××ËÐ Ä7óÈÙãÓãÈ ÔÔßÈÇÍÅÄ×È÷óÅÄ×ÈýÜÅ &ÛÄÄÅÈÄÅ×È Ô ÔääÙÈãçÔÙäääæ éêëìììêëíîû Í éêëìììêëíëíí ×ÇÅÏÇÅÈ ÛÈÊÇÍ ÆÈâÎÇÍ ÛÈ ÎÇÍ ÇÅÏÈ ËþÇÅÏÇ× ïº22Àï âçäâÔãÔ × Å þ Ë Í Å È Ê þ Ç Ë Ä Ë éêëìììêëíîé öÆ ó È ø È ã ä È õ æ ó × Ç È ô Ä Í Ç Ú È þ ý Ö È þ ý Ï Ç × Ä Ë È öÈ ç ß àá ç Ô å å ä ä â Î Ç Ï Û Ë È à Î È ã Ù

æ ä Ó ã ã å ã ã È Þ Ä Ç × È Ê þ × åÔçÔâÈ ôÍÚÐËüÍ× Ñý ÇôÆÅÊÆ ÈÎËÍÞÝ4Ü Æ7ÆÅÇÈÈÑôÛÍ ÒåãÇÚÈ ý×ÇÅÎÜ ÐËÅÈ þÄöÄü ÞÆÇÜ 1#2 çõâÑÓ éêëìììêëíéíê ú× ÆÊËÆ×ÖÆÆôÄÉÇÈ ôÛÍ ÇÚÈ ÎÇÅÏÄ× ÈâÐçÈÅÄÏó ÇÄÙäÈË×ÇÍä åÈËÇ×ÍÆÇãÓéêëìììêëííêì ÇÈËÍÈçÖèÈõÈÇÈÎÓÈãÖãóÈ××ÇÚÈËÈâ××çÍÈÈÚÓÊÐÔþÈÅÈÙÏÐèÈÚÈÎÎÍáÇã7çóääè æ ×ÍÎ×ËßàáãÙâ æçÙåäâÓÔÐÒÆÅåÓéêëìììêëíìíë ôÊ ÚÐÎËÓãçäèâåç çâççÈ ØÙÚÍÈá þÍ ÏôÈ ÌÌÎÅË Ù Ó È Ç Ü 7 Ç Ø ú× ÇÍ È çèÈ õ È Ùß Ôý × ß ÷ Æ ÇÜ Æ ÅÏÈ 4Í ÇÅÊÈ ää éêëìììêûë ûí × ß àÛ Î á È ã ç â ç å ä

è è ä å å Ù ý × ÜÈúÛ ÛÖÆÈÇÚÈ ñÚÛÅÊÄÍ ÈÈÙããâÈ õ ÈÇÏÇ× úÜô àáãçÓÔâçÓçÙãåâØãçÓåÙçâåçååâ éêëìììêëíÿÿ ôóÞÆ ÅÓåÈ ËÈ3øÛþÓåÈ õÓããäÔãß ÷ Ü 9åããÈõøÈÓÓËÄÇ×ÈÚÍÏÙããÍÎØ þÐýÈÖÓÈå×Üý××ÈÈÓäßÙÔýâ×ÔßÇÉÇË ÇÖ ÆÈÓããÈÇÅ×ÆÖ âÙÓÓÓÓâ ØèÔÙÔãâä éêëìììêëíî ÿ ÷×ÏÅÈ Ù ý ÈÞÞÎß Ö éêëìììêëêîë õ È ÓÈ ôÄÍ óÍ Æ Ë Æ ÅÆ Ü Æ Ë × È × ÇÅþÇÍ È ÷ ÛþÆ × ÄÍ È È ãâÈ ôÍ ÚÈ Ú× ôÈ øÈ õ Ç Û ôÇ Å È Î Ü Ö Ç Û ò Ç Ü È ó þ × Æ Ö È ñ á â Ó ç ä ç

× Ú â è ã ã

È Å ó È ú öú ÖÎÈáÆ ËãÇ× Çß ÑÍ Æç7ÔÄÍèÈ ÔãÍ ÎÈÓËãÊÈ ÓããÍ 3Ä ÉÈ 3 Æ Ë Ë Ç Å Ý Ý È Ñ ÒÓ â Ð Ô ý × È Î Ç ÉÇ È 4 Í Ç Å Ê ÚÍ ÏÈ âý × È 34È ÎÆ Ë ÇÈ × × È àÛÎÈ çÙååè è éêëìììêëííêé Û× éêëìììêëíé ì þÍ ó× Ç Ë × Æ ôÄÉÇÈ Æ ÅÞ Ü óÅÏÈ ôÛÜ ÛË Æ ôÇ äãÈ Ç ÎÈ Î × Ü È å Ð åÈ Ú ÛÎÈ ô ÎÇÖ Ë ÄÜ Ü ü Ú Û

Ó Ù Ô Ô È Ø È ã å ã Ó Ù â 9Æ7ÎÆÅÇÈ ËÇÅß ×ÚÈÑÛÆ×ÈúÛþÍÇãçÈõ È×ÏÅÈþÄÍ×ôÇ ÏÄÊóÅÏËÇÍÆÈÍ×ãÔÈÛ×ÍÈþóÜËÄÖþÇÅÊÇÖ úþÆÅÈúÈÙããâÈÚÆ×ÇôèÐèý×Èàéêëìììêëíêî ÓÙÔÔÙÐ ËÛþÍ ÇÈ ÃÈãèÔâÐ ãÙÔäÐ þßäåÈÅÄÏóàÛÎßÈèÔääçåÔéêëìììêëíîÿ úÚóÏÛÅÈ ÍÛÄôÍæ àÛ á ÜÎÍ ÆÅÈÐãÎÛÍ çÔâÛÇÅÈ ÙäãËâÎÜ âåôÈ ÔåÖÄÚÇÎÆ ÏÍÍÆÇÅÊÈ äè èÐ ËèôÇË ÚÈ ÞÉÈ ÜÛáãËÙÈôâ ÄèËÆÔÅèÈÅÓü óåËâÈþÇÅÄÜÈÅüÇÜÇàâÐÔ Î×ÜÈãçâçåç äèååã éêëìììêëíî ë öÆÅóôÇÍ×ÇÅÆÈ÷ÜÈñÄÅÏÆÍÆÈØåÈÛáÒÄ 3Ä ÉÈõÇÌÊÍ 7ÇÅÆ7ÇÄÍ ÌÊÈÍÙÔãÈ Æ7ÄÍÈÙÓÙý ÔãÈÓÇôÐ Ùéêëìììêëìêíÿ ýÇôÈ 3ÄÉ éêëìììêëéééî ôÛ × Í È ñ ÃÈ Æ ÅÏÈ ÙããâÈ ÒÜ × È È óÊü È 6ÛÜ Ü È 8Í Æ þ ô Ç å ç ß ñÜ þ á è Ù Ó è Ó è àÛ Î ÃÄÅÆ ÈàÛÎá 4Ä Î ü Ç Í È Ò Í ó ôó È 4 Í Ç Å Ê È 9 Æ 7 Æ Å Ç È Ê þ È Ó â ôÆ Å Ç Ü È ø Ê Å Ï Þ Ç × Û Í È ñ ß ç å è Ô å

Ô È

éêëìììêëíîéì ãÙâ èèâåâèçÈØ éêëìììêëíé û ÷ÛÇÜ È ôó× óÍ È àóÅÊÇÈ 49È ÓããÈ × ÇÚÛÅ ôË ÅÈ ÷ óË Ë È Ë × Æ ôÄÉÇÐ àÍ Ïá ÓÙÐ Ôý × È ãçâçåçÓÔâÔåã ý9×ÈÛÇÖÅÆÐÈãÈÇçÅÓÏåËäÛÙÍÇâÅäÈäåÔý×ÔÇäÅÈÐúÈËôË ×óÖÈóÈ×ÄÖÍÎÇ×ÇË àóÅÊÇÈø ÓÙÔÈùÈÓããÐÈ×ÚÈâ ØâäÐòÛÜÜ ÓääÔÈÚÛÎÛÅÏÆÈÅóÈ×ÄÜÄþóÅÈãçÙÓæ úÖúÚóÏÛÅÙããÓØõ È×ÏÅÓéêëìììêëíêîé ÃÈ Æ ÅÏÈÜÄüÈ ãÔÈËÇÅÄËÈ ÎÆÍÛÈÓÓß åý ×úÄÍ Ð6ÆÆÈÛË éêëìììêëêêÿÿ àÛÎáçåÓÓäÔãÈÑÆýÇôÆÅÈ×ÊÖÈéêëìììêëíîûé ÄÞÄÉÇ Ùß Ø9ÖþØþýÖ ôóÊÆ ò Ð È ÚÍ ÏÇÈ ÅÄÏóß àÛÎá ãÙâ æ Ôý × Ð ÚÇÍ âý × ß å å ä Ù ç ä Ù Ó 6ÆÖÇüÅÈÍÇÄÅ× ÇÜáúóÜ ÛÅÇÐ Æ ËË×ÈÇóÐ éêëìììêëé é â ôØ

Ð Óý × È ÅÏØ ôÚÈ þÏÍ È ÎÆ Í ÛØ ÊþÅÒÎÍ Ö éêëìììêëíîÿ Ü Ó äçèâ öÆ óÈ ã È öÄÍ ÇÚÈ øÈ õ È ó× ÇÈ ñÏÅÓ àÛ Î á ã Ù â

æ â

ã

è ã å õ7 Ð õÒß È Ó â Ô Ø ý ô È Ï Í × ÅãúÆ ×ÍäßÈÍäèÆèóÅÐ Ô ãäæ éêëìììêëíéûî ÈúÛþÍ éêëìììêëí ê äèåØ × 5 × Æ Ü úöØ ÷ Ü ß Ç × Ä Ë ôâ Ð

È Ö Ë Ü × Å ß Ý Ò÷ Ö È È Ì Ç Å Ù È Î Í È ö Ë Æ Å È Ë × È ø ó 7 Ä Í È Û × Û Ú ÇÈ 6Æ × ã È Î× Ü Ð Ú× ôÐ ôÄË Æ Å 2¿¿º ã ç Ô â Ù ä è Ô Ù ã Ô ä Ø ã ç â â å ç éêëìììêëíêîë ÇÈÓ ÐäãÈÔúØÚÔóÐÙÏÈÛÖÅÆÅÓÏÙÑã äÐçÈåõÓËÈ ×ÍÄÄÍÇæ éêëìììêëêûîí 8Ð ÈÎÉÈþÜÏ ÈñÚÛÅÊÄÍÈãÔÈõ ÈÖó×ÇÈÎÆÍÛÈÇþÆÖ èÐÔÈÈý×ßÒÈúÇÅ×óËóÈèÔèÙääèéêëìììêëí ì çÄ úþ ÞÇúþÜ ÜÈþÍóÇË ôó ÝÑÒùÇ ÅÏËõÒÈ ÈôÍÚÈÎËåÈÈõññ ñØ àáãÙóÍ â ÆÐèÞäÖåÍôÐ

ååàÔÐ ã çßøóÞóÖéêëìììêëíîÿÿ ããÏõ Ø ÔÈã ÔØõ Ø õÍ Ê Ç Å Ç È × Í Ç Å Ë þ ó Í × Ð Ë Ä ÉÇ È 9 6Ð ÒÍÄÏÖ ÆóÐß öñÈ ÚÈ õñØ öñÈ Ôß Ôý × ß õÜ ò ÇäÔÈ ÇþÆ Ö È õ È úÜ ÄôÇÅÈ Ùý × Ø öÆ óÈ Í Ûý Æ È ãâÈ Ú× ôÈ õ È ú9ôÈ × ÏÓÈ ÊÍ ñÍ Ç7 ÄÜ Ü óß ÷ Ü ß ü ÇÆ È öóý óÈ 3óß ôÆÅÇ×ÈÚÛÎáãçÔåçÔâÙèÙÙÙéêëìììêëíÿêÿ ÈúÜÄôÇÅ ÒÚóÅÄÈãÙâ æèè çãÔãØãçâçåäÓã È àáãÙâ æâçäèãÔÔØãçââåçåéêëìììêëíÿ ãÔãâÓ Å Ï ß ÒÆ × Û Å Ï â è È Ù ý × ß àá ã ç Ù Ó å è

â è Ô Ó

úÛ þ Í Ç È ã Ó Ø ã ã Ô Ô È õ Ë × Í Ä Ç ç Ô Ù Ô È ú ó Ï Û Å ÎÇÍ ÛÈ Æ Ë × È àâÐ ÔÈ ÅÏÈ × ôÍ È õõ ß àá ãçÓæ Ù è è è

éêëìììêëíêë éêëìììêëêûîÿ ä÷ÇçÖå å È ö Æ ó È ø È ã ä ç

È Æ Å Ï È ä

Ô â Ù Ó Ô Ô Ó Ù Ù è Ï Ç Ó ã ÑÒç ã ã õÏ Ë å Ô Ó Ð öÆ ó úÓ Ó Ñþ éêëìììêëí ì úÛ Û Ö Æ È ú Ú ó Ï Û Å È Ó Ù Ô ã

È õ È ó × Ç È Î Ï Ë ÇÈøÇÍÎÈÄÅ× ÇÜ ÇÜÈÓÙÐÔÈÜÆÊóÅÈñáèèååÓéêëìììêëí ì âè àÛÎáúÇËÇÈâÓÔÙäÔÔÈÖßàá ÐäÔý× 1¸¸1À ÓãããõÏËåääÐ÷þ×ÍÓãÈÑþÓÔããõÏË ÓçÐ ×øÇÚÇü ÑÆ ýÛÇÐ ÇËÜÈþ×ÇÈÎÇÍ ôÇÚÛÐÇ×ÈÏÅÈ ÄÏþÄÍ ÇÈã×âÇôÇÐ ÈÚÆ×ÇýôÈ õ æ ÃÄ áÙ÷ÔÜßÔõò òØÇãËÅÙÐÊâòÇË Æ È3æâ×óÈçßôó7 åçÈÓ4 ÄÆÔÅÏ ýÇÔæ óÅÓãÑÒÓÙããõÏË ãäÐÈúþÆÅÓãÑþ üóÇÈÚÅóÈãÜÆçÊâÇâüåßàÛ ÒÍ ó ôó È Ë þ Þ Æ Ç Ü Ý ÑÒùÇ Å Ï Ë È Í Æ Ï Å È õ 7 Ç Å Ç Å Ä Ï ó àóÅÊÇÈ 3ÄÉÈ öÄÏÇÒÍ óÈ × ÚÙãÓãÈ õ Ö ó× ÇÍ ÇÅÏ ä Ó

Ô â ã ã õÏ Ë å Ù â Ð úÖ ü ÉÇ 7 Ä ã ç Ñþ â ã ã õÏ Ë éêëìììêëíéé þÅÛó×ß7ôÇ ÇÐÑü Å Ç Ð Ê Ü ß Ê Æ Ë Ö È Î Ë Í Ý Ê Ç × Ç È Ê Æ ý Ä ôæ úÜ ×ôÈ þÇÖÇÆßàáâÐÔý×ÈÅÄÏóßÚÛÎáâãããÓ å éêëìììêëíÿéî å

Ð ñÆ×ÇÅÓãÑþâããõÏËåÙâÐúÚóÏÛÅ ÜÇÞÖ ÆÍÊÈÄÅ×øÇÍÈÄÇÊüáéêëìììêëéÿî Ûàçåâää ÙØãçÓÔçéêëìììêëì ì

çÔÓâÔè È ÉÇÍ ÅÇÈ ÚÆ×ÇôÈÍÆôÄÍ ÇÚ ÚÛôÅÈ ÎÊÈÒÄÍÇÚôÈ úÆÆÊËó×ÆÇôÄÉÇÈ ÍÛÔôÈ ×ÈÜãýóÇÍ ÖåâÇÅÏÈ È ÷æÜ3âÓÊÛâÍÆþÇÖ ÆÈååãÔÓÇÆ ÷çÜ ÆúÚóÏÛÅÈ õ7 ÇÅÖÍóß ÇÐ Ë × Æ ôÄÉÇÈ þÜ Ç× È õÑÈ óÅóÏÆ È ÚÇÍ ÏÇ öÆ ó È Ù ã ã â È õ È ô Ä Í Ç Ú â ß â È ô Æ ó È Ù ã Ó ã 6 Ü ã ç Ñþ ç ã ã õÏ Ë å Ù â Ð È ú Ú ó Ï Û Å úþ ã Ô Ñþ ç ã ã 4ó Å ôâ Ó Ð Ô ý Ù õÒÐ È Ü ò Ð È ñÍ Ç7 ÄÜ Ü óÐ Æ Ï ÛË Ð È öÆ 7Åó7 ÇÈ × ü þÄÈ 4È ÎÄÅË Æ ÅÈ × ÚÅÈ ÙãÓÓÐ Ë Æ Ü æ éêëìììêëí íû Ð Óý×ÈÅÄÏóßñÄÜþÈãçÔÈâÙâÈãéêëìììêëííÿë åÙÈèãÔ àÛÎáãçÔè åâÓÙÙäçÈÚÇÍÏÇÈ ôÇÅÛ× Ï óèßàÛ éêëìììêëéûêë ËÚÄ×ôÈ ÅÊõÆÍ ä ÆßñÜþßáÔãÙý×ßâúôÛ

æçÔÇâÈåÎâÍÏÙÈâÆËØéêëìììêëíÿëî ä×ôÉÇ èÙâÙÈÇåÔÅ õÏ àáõËÏÙÇä×çÚÐÇÈ ÈöÜÇ×ÍÊßãÄçÓÓãçÑþ ã ÓÓÙÙãÔãÙèõÏ åéêëìììêëíûì ÐËç ÔãçäÔÐÙÈÊÙÜåß úÄÉÇÈ ãÄçÍâÈçþçÇ ýÇçÖ ÈÎãÇäÍÔÛåÈÈÚÊÍÇÏÅÈÓÈãäçÔâÈçÅçÄ éêëìììêëéûëí åÓçÎÔÈá ÷õ È ÛÇÜ ÈúÇ× Í Æ ÇÈ × ÚÈ ÙããÙÈ ÚÆ × ÇôÈ Ö ÛÅÆ ÅÏ ôóÎÆ Ü È ôÛÍ ÇÚÈ ÇÜ Ü È × ü þÄÐ ÈË×óÖ Ñý Ü È Þ þ× È ÇôÇÚÇÈ öÆ óÈ ÓåÈ ÉÇÍ ÅÇ Ç Å × Û Ü ß àÇ Í Ï Ç È Å Ä Ï ó ß àÛ Î á ã ç â â æ ÎÇÅüÇÖß È úÈ ÄÅ× ÇÜ á ÙèÓãÔÓèØ Ü Æ × È ãç âÈ ôÞ ÅÈ þÍ óÈ ãçåÈ Ë × ÇÍ ÇÍ Æ Ë È ñÑÈ Ë þóÍ × Æ 7 óÈ Ë Æ Ü 7 ÄÍ È ôÄ× ÇÜ Æ Ö öÄÍ åäÓÙÓääÙ çââåçåÔåÙâç ÇË×ÈöÈ çÔÓèÈ éêëìììêëíìû úÄ ÐËÄÍÆÛË éêëìììêëéû ÿ ÓÐ×ÄÍÇÚÐ ÇÉÇÈþÜ ×ÐÈÇ× àÛÈÎõ È áÈãç ÇÅ× ÓÙÈÙâÛÜèÐéêëìììêëíûûÿ çÈ×ÈÙÇÅÏÇÅ

äÙ ÙäåÙèÈ

ß÷ÜÈñÛÞÍÍÆÈüÒËÇ×ÇÜ ÖÄØôÈ Óßñáèéêëìììêëíëéé ÔôóÞ ÔÓÙÆÅ äå ãõÜ àÛþÎ×ÈäÓèÙèÈôäÇÓÅäÛÔÇÜÈÖôÈÔÍÎæÇÅÈõéêëìììêëíêë øÛôÇÈ ÔóÍ ÏÈ þü È Ö ÄË ÄôþÇ× ÇÅÈ Ö Í ÄÊÆ × Éü È ñÍ ÇÅË È Ö È ÇÜ Ü È ÅÄÉÐ ÃÄÅÆ ÇÐ öÛÍ ÇÚÈ ÷ ÛþÆ × ÄÍ È ÙããçÈ øÈ Ú× ôÈ ÎÆ Í Û ÑÒÈ Þ ôÈ ÙÔãÍ Îß ÚÛÎÛÅÏÆ È Þ þ× á ãçâçæ ÅÅó7 ÇÐ 9Û5 Æ óÐ ÇÍ Æ Ë Ð ñÍ Ç7 ÄÜ óÌ× ÓâÍ ÅÅóÎß7ËÇÆÈôþÇÅÇÅÈ È×ÏÓÈÊÍÈÎÖÇÚÛË ÍÛÈõÛË È Ç Ë Ü Æ È ã

È Ö ô ÖàÍ óÅÊÆ ËÔÆýÈ×ÎÇÏÛË ÈþÜ Ç× ÈÓàÈ þÇý ÇÖ ÈþÅýÅÏß åçäçåèâÔ óÅÜÆÅÄßãçÓÔâäÓäâÓåÐãçÓâéêëìììêëíééì

è

ÙÖã× éêëìììêëííí È þ ÄôÇÖ ÇÆ ù Ï È ç ß ß àá ã ç Ô ç â ç å â â Ó è éêëìììêëíûë ÒÍ óôóÈÆÖËßþÄÞ ÆÜÇÜ ÈöÄÆ ÈþÄÍ Êþ×ÚÇÍ ÖÇÅÈ þó× þÄÅÏÏÄôÇÍßãçâççäÔÔÔÔçÔéêëìììêëíÿë 3Ç ÏóüÇÇÐÈñÃÄÅÆ ÍÇÅËÇÐ ÈôõÒÐ ÄÅüÄÈÉÇ ÖÇÅÐñÍ È9Ç7 Û5ÄÜ ÆóæÐ ôÄÅÇÍ øÆ Þ Æ ÇÅÈ ÎË È Æ È ÛÅ× öÆ óÈ ø ÙããäÈ öÄÍ ÇÚÈ öÇÍ óóÅÈ õ ·¸¹º » õ7 ÇÅ ÷ Ç ÔóÍÏßÚÛÎáãçââåçÓèÔèçç éêëìììêëíí ó×Ç ÇÏÛËÛÅÙÈ ÈôÛÜÖÛË Èâß Ø3ÏÈ àÛÎá ÇÈôËÇÇÅÏÇ× ÛÈýÛÇÜÈÈôÆËó×ÎÆôÄÉÇÐ ÆÜÈÖÇôÆ ÈÎÇ× ÄÜÈÆÈÜÊÛÇÍ ÏÅ ÜóÐÅó7ÇÐÒ ßÈàáèèçäÓãäØâçâÙãâÙ ½ÁÀ»Á âãÙääÓèõÜ ÆÊÛÜ ÈËäý×Ü×ÚÈ ýÇôÈ ÓÙ õÅÊÏÇÈ éêëìììêëíííé ÒÜ éêëìììêëíëêí ÚÇÍ øÛ ôÇ È Ô È ó Í Ï Ð ÑÒÈ Ù Ô ã Í Î È × Å þ È × Ç ôÎ Ç Ú Ç Å ÑÄ Ç Ü Ä Í È ñ ó ü ó × Ç á È Ä Ç Ê ü È Ë × ó Þ Ö È Ë Ä ôÛ Ç ÊÇÈþÅüÈÃÄÅÆÇÈÙãÓãØÙãÓÓßÈ×Æ×ÆþÖÇÅ Öó×ÇÈóÖÄÝÝÝÈãçÓçÙèäÔäÓ éêëìììêû ëûû õÅ ÇþÇþÛÅÈ þÍ óË ÄË È Þ þ× È × ÅþÈ Ë ÛÍ 7 Äü ß ÇôÇÚÇÈ ü Ë óÅÈ ÙãÓÓÐ ôÄÍ ÇÚÐ õ Ð ×ÆþÄÈÚÇÍÏÇùþÍóôóÈöÄÆÈàÛÎáÈ3ÇÅÇÈãçÓæ ÇÜÈÖÈàá ÇôÆ ÈÇôÇÅÐ ×ÍýôÅßñ ÈÛËÚ àáãçççãÙçãçäÓÙØãçÔâääÓÓ äçä þýÖÎÇÍÛÐôÄËÆÅÈýóËÐÆË×ôÉÐÇÊÇÈôóÊÆòß øóÜ×ÈñØôÆÅÆÞÛþØÖýÏÈÒ ØúñÈüÏ ÑÆ çãÙèãÙãÙÔÈÉÉÉß×óüó×Çýóéêëìììêûëÿÿ ÏýÇßÞóô ôÜÍÖÄÅ× ÈËÅÊÍ 6ÇÅÆ ÇØãçââåÓåÓåÓÔÓ éêëìììêëíí Ó ç ß Ù Ô ã È Å Ï ß öÆ Å Ç × È Ú á ã ç Ô ç è â

Ó Ô Ó Ô ã éêëìììêëíîìé þÇý ÇÖôÇ× Æ Ø Ò È ÚÆ Ü ÇÅÏÐ ÅóËÆ Å ÛÖÇÅÈ ÇÚÇËÇÈþÍóôóÈÑÒÈåããÍÎÛß éêëìììêëíëí ÅóÖÇÈ ÑÄÇÜÄÍÈ3ÆËËÇÅÈ4ÜÆ7ÆÅÇÈöÇÍÞÚÐÞÇÜÆÇÐ Çü ÛÈ ñÍ ÇÅË È Ë ÄÉÇÖ ÇÅÈ ôó× óÍ ÈàÊÇÅ ÄÍ Í óÍ È ÚÍ ÏôÆ Í Æ ÅÏÈ úöúÈ ãÙâ æ öó × ó Í È ú Û Û Ö Æ È ô Ç × Æ Þ È Ë × ó Þ Ö È × Ä Í Î Ç × Ç Ë ÃÈ ÓÙÔÈ × ÚÈ çãÈ Þ Ü ÇË Æ Þ È  È ôÄÍ ÇÚ ÷ãçÓåÙçÓÓâ ç æ ÛÖÄÐÖÍÄÊÆ×ÈôÛÍÇÚÈÑãçÓâÔ Óä åâ ÒÈÖÄÞÆÜùÞÄþÇ×ß ôó Î Æ Ü È 3 Ä ÉÈ õ 7 Ç Å Ç È Ê Ü È Ê Ï È Ë ó þ Æ Í È ÛÎá äåâèÓçè #Á2$À ÎÛÖ×ÆÖÇÅÝÝÝÈàÛÎáãçâçåçÓèÓããä ÖóÅÊÆ ËÆ È óÖß È Ôß çý × ß ñÆ ÊÇÖÈ úöú éêëìììêûëëëì ãçâçæ ÔèâæÙãÙÓØãÙâ æçÙÔÔÔÔè éêëìììêëíîì ÷ÛÇÜ ã ç Ó å Ù Ô â è ã ã è ä È ÄËþÇÈ ËÛþÄÍ È × ÚÈ â È õ æ éêëìììêëíîéí éêëìììêëíéêí éêëìììêëíëí ·¸1¸Â 3üÛôÄ×ÈÖóôþóÍÈÅÄÅÏÈúÛÛÖÆÈúÆÅÇÍ ÄôÇÅÈÚÍÏÇÈåßâý×ØÅÄÏóßàÛÎáãÙâ æ ñÍÇÅËÙ È 3ÄÉõ7 ÇÅ ÇñÚ ÓåÌË þÍ ÌØ ÷ÇüÇÐñÛÖÛÈôó×óÍÈôÛÅÏÈúóÄÉÛÈ×ÚóÖß úÜ â Ó Ô ä Ù Ù Ô ÑÆ ÎÄÜ Æ È × Æ ÅÏÏÆ È Ë ÏÜ È ô× Í Ð Ë ÏÜ È × ÚÈ Îü Í öÙ Ô ã Í Î È 3 ó Å È Ë þ Í È Î Æ Ë Ç È â Ó ä

ç Ô ã ½ÁÀ» Á éêëìììêëíêûë ÚÛÎßãçâçåäââèäÙèØãçåçèéêëìììêëíîê âÔÙÓÔÓÔ ÇÈËâÚçßèàá úó ÑÄÇÜÄÍÈÄËôÆÈúÛÛÖÆÈÇÜÇËÇÅ Þñá ßÔÒÈ è3âçóÈÅØÈóãÈçøÓÄßÜÙÄÙÎâÇßÅÔÈ÷ÔÜÓßéêëìììêÿÿéë

èÏÈÇÈÖ Ù ãçÓçã ÓÙèçäâØ úÆÇþ÷ôþ×Ù ýÇô ãçÓÙÙèÔ ã ÔÓ À·À0À 0¸ï½À öÄ Ü Ç ü Ç Å Æ È þ Ä Å ý Û Ç Ü Ç Å È Þ Ç Ë Ú Ð Þ Í Ä Ê Æ × Ð ññ úÛÛÖÆÈËÚóÏÛÅÓÙÔã

äËôÇËÚÍ éêëìììêëíÿÿ þÍóôóÈ4ÆÜÇÈùÈÎÄËÇÍæÖÚÛËÛËÈôÇ×ÆÞ ÑÆÎÄÜÆÈô×óÍÈËÄÏÇÜÇÈÖóÅÊÆËÆÈÊÏÅÈÚÇÍÏÇ úÄÉÇÈôóÎÆÜÌËóþÆÍÈÙÙÙßãããØ ãÔùãâÈÔåùâÓÈÉÆÏÆÏÈÅóÜóÏÇ×ÄÅ Æ ÅÏÈ ãåÈ úÈ Ö Æ ÅÏÈ ã È Ö Æ ÅÏÈ ãÔÈ Ö Æ ÅÏ Çô ÑÆ Þ ÇÍ Æ È ÇÍ Æ óÈ Ø È ÄÇ× È õ Ð È þ ôÆ Ü Æ Ö È × ÏÅ ÖÇÐþÍóôóÈÎÄÍÜÇÖÛÈè ×ÄÍ×ÆÅÏÏÆÈÊÆÎÇüÇÍÈÞÇËßÈàÒßàÄÍÛ ôÄÜÇüÇÅÆÞÇÍ×ÄÍÈÊÜôØÜÛÇÍÈÖó×Óãý ãèÈÖÆÅÏÈãâÈÖÆÅÏãçßÈúÄôÛÇÈóÍÆ ×ÚÇÇÅÍÆþÈôÇÈÆÛÅÇÇÅ×ÈàÏÈÛôÎÛá Ê ÏÏÈ Î Ä Ü Û Å × Ç Ë È Ù ç ç È Ú þ ã ç Ó å ä Ù

ä

è Ù â Ø ÇÈ ÊÏÅ ÓÐ È Ë Çü ÇÈ ÊÇ× ÇÅÏÆ Ð È Ü Æ ÚÇ× Ð È ÊÆ ÎÇü ÇÍ ÆÅÈãçåçèéêëìììêëíêí âÙÓÔèââ ãÙâ æâçäÙåâÙßÈúÆÇÅÏÈôÇÜéêëìììêû ê Çôß ÚÄôÇ×ßàÛÎáâçç âãç éêëìììêëíû î âÔÔâã ÆË×ÆôÄÉÇÈôÛÜÛËßÈñÜþáèÔçÔéêëìììêëéìé ååå øÇËÚßÈúÆÜÇÚÖÇÅÈñèçÙçÙåéêëìììêÿÿî Ù éêëìììêëí ì


0123

361 37 891 9 56761689

 ®¯°±¯²³´´µ¶ µ¶µ·¯¶³¸³´¹º»¼³½»¾³¿À»Á»º»³Âî³ÄŸÆÇ ´»¼¿À»Èž³·ÉÅÊ»¾³½¹»½»Ä»¾³½¹³É»À»¾Ë»¾³ÌžËË¿¾ËÍ ·ÉÅÊ»¾Í³ÎÏËлĻºÈ»Í³°»¼¿³ÑÒÓÔÓÕÖÃÀ»Á»º»³¹¾¹³×¿Ë» ½¹Ø¿Ë¿Ù¹³»Èº»Äع³È»º¹³³ÄÏÉÏػɳÚÛºÅËÅȳ®ºÅ¾Ë˹¾»ØÚÖ

®°±Üò³ÝµÛݯÔÂ޲̰¯³´°±·Ì±¯²®µ

!" #$ % & ' ( " #) * + % , ' ' % " ./0 " ( ) 1 2 3 " 4' 5 $ 6 ' ) % " 7 8 ) 9' % " :) * ; ' 8 ' % " <$ ( $ 6 " =) * + ' > ?@ABCDEFGHIJKDLMLNOM Z[SnSYnSL`[W[`[YRSLQSYQX sRWORSLY[WU[PQYLT[WQM ‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‰‡‚ƒ‹‡Œ‰‚Ž‚„‘’“‚”•„–‰‡ \[P[]QTSVRLZR^RLZQXQ] sW[S``OSRUtLT[WQZRXRS

PQRSLTRUVRWRXRYLXRPQZRY[S T[SnSYnSLR_RWRLOSOLURTZRO ZRXRSLZ[S``RTPRWRSLXnSM ]RXURSRXRSLLQZRM `RPQS`RSL^RWOLjjL`WQZLLbRM †‡†‚—†˜‰…‰™‰‡‚—‰™‰Š‚–„‡†‡ˆ‰Š‰‡ j_RjWo{R{LXhLO^O \][TRSLW[]RLP[W^[URXM^[M YQSYRUhLRZR]R`OLU[PR`ORS ^OUOLUnUOR]L[XnSnTOLvRW`R W R PLqP[^an]LZWnbnt YaO]RSL^RSLuL\y}LU[McRM URXRSL^[TOLT[SVRXUOXRS P[URWLZ[SRWOSVRLR^R]RaL`RM TRUVRWRXRYL\][TRS ‚  „ š„ … › ‰ –‰ ‰ ‡‚ —‰ ‡‚ –„ • „ › Š ‰ … †  ‰ ‡‚ š‹—‰ œ ‰ P [ W Y [ TZR Y L^OLp[S^RZRL}TM PQZRY[SL\][TRSo ZQS_RXLZ[WOS`RYRSLaRWOLbR^O ^OUM`R^OUL_RSYOXo XaQU QU SVR L^O Lf[ W [ S` P R W W QX Tn L VRS`L^O]RSbQYXRS y[S`OSbRXLQUORSVRLVRS` cRPQZRY[SL\][TRSLX[MdeL^O c[ZR]RLgOSRULc[PQ^RM y[WRZOLVRS`LZR^RLYRaQS ”ž ‚ ƒŸ ¡  ^[ S` R SL X O WRPLzkLRS^anS` X[MdeLYRaQShLxQZRYOL\][TRSh fRZRS`RSLg[S``QS`hL\][M VRRSL^RSLpRWOvOURYRLcRM z{j{LUO]RTLT[S`R]RTOLX[M aO R U LT[ SQb QLfRZRS`RS \WOLpQWSnTnhLP[WaRWRZLZ[TM ¢£¤¥¦§¨©ª«¬¥­ TRShLNRPQLijklkmLUnW[o PQZRY[SL\][TRShLwSYnWn Y[WZQWQXRSLRXOPRY g[ S ` ` QS ` o L z k LRS^anS`LaORU PRS`QSRSLTRSQUORLU[QYQaM pQS_RXLZ[WOS`RYRSLaRQ] xQ^OaRWbnhLT[Sb[]RUXRSLW[M [WQZUOLy[WRZOo \ Y R ^O n S L sW O ^R ^O L ^R S L NQTR a P [ W R S` X R Y L ^R W O L cR SY n W L xQM Y [ W U [ P QY L T[ TP Lg[vRS SVRL^RZRYL^O]RXQXRSLU[WYR OSOhL^O]RXQXRSL^[S`RSLXOWRP Z[WYnRWLYRWOLqrW[`[YLsW[S`M pR^RLX[`ORYRSLOSOLbQ`R gOSRUL|RXO]LxQZRYOL\][TRSo ZRYOL\][TRSLRYRQLp[S^RZR c[PQ^RVRRSLcRRPvR QZR Y[SL\][M TRTZQLT[SOS`XRYXRSLZW[UM PQ^RVRL^RSLW[Z[WYnRWLYRWO `OSRUtLT[S``RTPRWXRSLU[M ^O`[]RWLXOWRPLPW[`R^RLVRS` \[]ROSLOYQLY[W^RZRYL[SRT pRWRURTVRoL\[TQRLPW[`R^R TRShLgOTRULgORb[S`L S YRUOLVRS`LY[]RaL^O^RZRYLU[]RM Xn]nUR]LP[WYRbQXLqrW[`[Y TRS`RYL^RSLaRWRZRSLVRS` T[S`RTPO]LUYRWYL^OL[TZRY PW[`R^RLU[PR`ROLq_Q_QX Y[WU[PQYLX[TQ^ORSLT[SQbQ xW[`R^RLpWRbQWOYLc[YOS`^R R S o LOSOoLqp[WOS`RYRSLOSOL^OaRM sW[S``OSRUtLVRS`L^OZ[WRM YOS``OLQSYQXLPRS`XOYL^RS YOYOXLVROYQL^RWOLpR^QXQaRS ]RTZRatLU[XR]O`QULT[TM URYQLYOYOXLXRvRURSL^OLfRM c[ZR]RLxO^RS`Lc[U[SORS TR W R Z ZRYLT[SOS`XRYXRS `RXRSLduLnWRS`LZ[SRWOoLsRM T[SRZRXOLX[aO^QZRSLTRUR pRbRS`RSLpRS^nvnaRWbnh PRvRLpQURXRLsnTPRXLqcVRO ZRS`RSLg[S``QS`LQSYQX gOUPQ^ZRWL\][TRShL~^VL|OM X[PX[RWSURL^R TR ^RSLT[][UYRM WORSLOSOLXnSYRSLPOXOSLU[]QWQa ^[ZRSVRS`L][POaL`[TO]RS`o NQTRaLyRXRSLpWOS`U[vQh sQWQSUOatL^RSLWnSY[XLVRS` Z[]RXURSRRSLQZR_RWRo SRWVRhLW[Z[WYnRWLYRWOLqrW[`[Y WOXRSLPQ^RVRRSL htLXRYRL^ORoi€m

µÛݯÔÂ޲̰¯³´°±·Ì±¯²®µ ܯ߯³à÷¯´¯³¸³Þ¾»Ê³¼ºÅË»½»³Ð»¾Ë³¼ÅºÈ¹¾½»Ä³Øż»Ë»¹³áÁ¿Á¿Ä³É»ÊÀ»Ùá³Èź®É°±¹ÙÜò³ »È³ÝÊŠʼ»â»³à¿Ø»Ä» ®Ïʼ»Ä³á´Ð»¹³®¿º¿¾Ø¹Ùá³½»¾³ºÏ¾ÈÅijػ»È³À¿¾Á»Ä³Àź»Ð»»¾³Âî³ÄŸÆdz´»¼¿À»Èž³·ÉÅÊ»¾Í³ÄÅÊ»º¹¾Ö

:) * ( ' ã " 7 ' * ; ' % ' " ä + 8 + 96 ' > ( ' % " ( ) " # ) % , ' å + 8 ' % " 0 + 6 + ( æ * çèéêëìíêîêïðïçñòóôõïöó÷ñø ô4üøõïüñÿùó3óóÿï÷óÿóýï7ì12 öó÷ñø6ïï1ô9óïíóø9õ36ïíó04 øñùñôóïúñûõúüóýþóÿï0ñôþóø óÿ94ô5÷5ï9óÿùïúñûõ0ó÷þóÿ üñôþóôóïúóÿ÷óÿï1øõø÷ñÿï2ñþð 2óôòóÿóïõ÷4 õòñûóøþóÿÿ9ó6ïýóøõûïó43õ÷ 3óïç4û5ÿüô5ù56ï2óôòóÿó6ïþñïìñð çóûó4ï0ñôþóøð0ñôþóøÿ9ó õÿñø÷õùóøõï3óôõï ìçìï÷ñûóý ÿùó3õûóÿï7õüõþ5ôï85ù9óþóô÷ó ø43óýïøõóü6ïÿø9ó1ûûóýï4ÿõ 3õ÷ñôõúóïó óûïñõïûóû4 ïóûóú 3óûóúï óþ÷4ï3ñþó÷ ï óûïõÿõ ø43óýï0õøóï3õûõúüóýþóÿïþñ ýóøõûïó43õ÷ï ìçìï4ÿ÷4þï2óôòóÿó úñÿ94ø4ûï÷ñûóýï3õ÷ñôõúóÿ9ó üñÿùó3õûóÿï3õï85ù9óþóô÷ó6 3õøñ04÷þóÿï0óý óïüô5øñø ýóøõûïó43õ÷ï3óôõï ó3óÿïìñð øññüó÷ÿ9óïûóý ïçóûó4ï04ûóÿ üñÿùó3óóÿï÷óÿóýï7ì1ï óð ÿùó óøïçñ4óÿùóÿï3óÿïìñúð õÿõïø43óýï0õøó6ï9óï04ûóÿïõÿõ ÿ94ô5÷5ïúñÿ9ñ0ó0þóÿïþñð 0óÿù4ÿóÿï ìçìïìñô óþõûóÿ ò4ùóïþóúõïûõúüóýþóÿïþñïøóð ô4ùõóÿïÿñùóôóïøñ0ñøóôïíüï 8ï3óûóúïþóø4øï34ùóóÿïþ5ð ÿó6ïþó÷óïçóøõïìõ3ø4øïçñòóôõ ò4÷ó õÿù

#)%&'-'-"+('>",'$"ä+5)*>)%-+('%"7)6+>'(

îèëèëîçèéïðïìóñÿ5ï 6ïüñ÷4ùóø øñ0óùóõïì!ë ïçó÷óÿ9óïø43óýïó3óïüñÿùùóÿ÷õÿ9ó6 üñú0óÿ÷4ïüñùó óõïüñÿó÷ó÷ïÿõþóýïì!ëïñøó üó3óýóûïøó9óï0ñû4úïúñÿñôõúóï2çïüñú0ñôð ëùó 46ïçñóúó÷óÿïìûó9ñÿ6ï3õ0ñôýñÿ÷õþóÿ ýñÿ÷õóÿ6ïþó÷óÿ9ó øñóôóïøñüõýóþï3óÿï÷óÿüóïø4ôó÷ïüñú0ñôýñÿ÷õð õý404ÿùõï÷ñôüõøóý6ïçñüóûóïçè1ïçñóúó÷óÿ óÿï5ûñýïþñüóûóïçóÿ÷5ôïèô4øóÿï1ùóúóïçè1 ìûó9ñÿ6ï7óúóúï óø9õú6ïúñú0óÿ÷óýï÷ñûóý ìûó9ñÿ ï óýþóÿï÷õ0óð÷õ0óïø43óýïó3óïüñùó óõ úñú0ñôýñÿ÷õþóÿïïüñ÷4ùóøïì!ëïñøóïëùó 4 üñÿùùóÿ÷õï9óÿùï0óô4ï÷óÿüóïúñûóû4õïüô5øñø ñÿ4ô4÷ÿ9ó6ï0ó÷óøï4øõóïüñ÷4ùóøïì!ëïúñúóÿù úóþøõúóûï ï÷óý4ÿ ïñøþõïøóó÷ïõÿõïó3óïüñ÷4ùóø øñûñþøõï9óÿùïòñûóø 2ó9óïþññ óï3ñÿùóÿïþñü4÷4øóÿï÷ñôøñ04÷ 9óÿùïø43óýïúñúóø4þõï4øõóï ï÷óý4ÿ6ïüõýóþ þóôñÿóïøñóôóï÷õ0óð÷õ0óï3õúõÿ÷óï5ûñýïþñüóûóïçè1 ç1èï0ñû4úïüñôÿóýïúñú0ñôýñÿ÷õþóÿïüñ÷4ùóø çñóúó÷óÿïìûó9ñÿï4ÿ÷4þï÷õ3óþïûóùõï0ñô÷4ùóø ì!ë ïýóø

"86+;+"#"4+8æ,*'9"=$8'+"$'%,('"å+":'%-$8

1ë7èéïðïçñûóÿùþóóÿï÷ó04ÿù 0óÿùóÿïìñÿùó óøóÿïìñôð !ïøñ0óÿ9óþï%ïüñôøñÿ ñûüõòõï÷õùóïþõû5ùôóúï3õï0ñð 3óùóÿùóÿïóûóúï3óÿïé4óô ÷óþïþ4ÿò4ÿùï÷ñôñóûõøóøõ ïìñôð 0ñôóüóï õûó9óýïçó04üó÷ñÿ ëñùñôõïõøüñôõÿ3óùþ5üï óÿð ú5ý5ÿóÿïþ45÷óïþñïõôòñÿ óÿ÷4ûï3óûóúïøñüñþóÿï÷ñð ÷4û6ï240óô95÷56ïíó04ï õùóøïìñô÷óúõÿóïóÿ4óôõïûóû4 ôóþýõôï3õóþ4õï5ûñýïõøüñð çñþ4ôóÿùóÿïñûüõòõï4þ4ôóÿ øóúüóõïõÿõï0ñû4úïó3óï÷õÿ3óþ ôõÿ3óùþ5üïçó04üó÷ñÿï óÿð ÷õùóïþõû5ùôóúï3õï0ñ0ñôóüó ûóÿò4÷6ï5ûñýïþóôñÿóïõ÷4ïìñôð ÷4û 2ñ0ñÿóôÿ9óï÷õ3óþïýóÿ9ó õûó9óýï óÿ÷4û6ï3õóþ4õï24ð ÷óúõÿóïúõÿ÷óïóùóôïúñÿù5üð ÷ñôòó3õï3õï õûó9óýï óÿ÷4û6 0óô95÷56ï3õþóôñÿóþóÿïþ45÷ó ÷õúóûþóÿïþ45÷óïó óû6ïÿóú4ÿ ÿóú4ÿïò4ùóï÷ñôòó3õï õûó9óýïûóõÿ ÷óú0óýóÿïñûüõòõï9óÿùï3õóò4þóÿ ÷ñ÷óüïøóòóïúóøõýïþ4ôóÿù6 3õï86ï4òóôïçóøõïìñÿùñúð þñïìñô÷óúõÿóïøñòóþïóÿ4óôõ òñûóøÿ9ó 943

(å)%-+-'ã"=')'-"å+"0)96)8"*å'8'>"4)++%

2é&1ëïðïìõýóþïþñü5ûõøõóÿïóþýõôÿ9óïúñÿñð ÷õùóïüñôñúü4óÿï3óÿïûóþõðûóþõ ïõ34ùóïó3óïú5÷õ, ú4þóÿïõ3ñÿ÷õ÷óøï÷ñú4óÿïúó9ó÷ï3õïø4ÿùóõ 3ñÿ3óúïó÷óøï34ùóóÿïüñú04ÿ4ýóÿïþ5ô0óÿ 'ñúüû4ÿù6ïé4ú04ÿùôñò56ï7ñúüñûïüó3óïõÿùù4 þóôñÿóïüñôø5óûóÿïñ ñþ ïûóû4 ïó9ó÷ï÷ñôøñ04÷ï3õþñ÷óý4õï0ñôÿóúó ç5ô0óÿï3õþñ÷óý4õïúóøõýï3434þï3õïþñûóøïçñõÿïóýó3õþóï4øõóïï÷óý4ÿï óôùóïóûóÿï85ø 2 ïèøõóÿ9óï÷ñûóýïï÷óý4ÿïþóôñÿóïþ5ô0óÿ 243óôø56ï2ñôñÿùóÿ6ï25û5 ïóôõïþñ÷ñôóÿùóÿï9óÿù øñôõÿùï÷õÿùùóûïþñûóøï0ñ0ñôóüóïþóûõ ï2ñüñô÷õ þóúõïüñô5ûñý6ïþ5ô0óÿïø43óýïúñÿõÿùùóûþóÿ 3õþñ÷óý4õ6ïïøñø5ø5þïúó9ó÷ï÷óÿüóïõ3ñÿ÷õ÷óøï3õôõ ô4úóýïøñòóþïíó04ïûóû46ïþó÷óïçóü5ûøñþï7ñúüñû6 9óÿùï3õ34ùóïóÿóþïü4ÿþï3õ÷ñú4þóÿï3õ3óøóô ç5úü5ûïë4ùôóýóï 43õ6ïúñûóû4õïçóÿõ÷ïïì5ûøñþ ø4ÿùóõï'ñúüû4ÿù6é4ú04ÿùôñò56ï7ñúüñû6ï2ûñúóÿ 7ñúüñûïü3óï 43õóÿó üó3óïõÿùù4ïïøñþõ÷óôïü4þ4ûï. ïó9ó÷ ñÿ4ô4÷ïþñ÷ñôóÿùóÿïþñû4óôùó6ïþ5ô0óÿï÷óþ 3ñÿùóÿï÷ó÷5ïøñüñô÷õïøó9óüï3óÿï óòóýï3õ üóúõ÷ïóþóÿïþñúóÿó ïëóú4ÿï3õóïüñôùõï0ñôøóúó ü4ÿùù4ÿù ï0ó


01234063789 2 3 TUVWXUYZV[V\WX][^_VZW`^a^bVWcV[UZ >?@ABCADEFG@GHIE>?BJGKLDGKEM?NB?KE>OGPEQRKRKLDISR@

8*;.2)!8%#1!.#%8"$8.+4&!)+) ·#-#%&1!.#()+05!78.#%&-+4&!.#, ‘’“”•–—˜™–‘š›“—–•š•œ•š—•”‘—ž•šŸ—œ‘’“œ˜•”—›‘ –• $( "# 4#1&-.&+!-;/;19!²8.#%&-!4&+0 ";*)&+!%&+02;+0!*)/;+0.;2 ¡•šž•¢šž•—£• Ÿ•—ž•šŸ—Ÿ‘œ• —œ‘œ•¢•š—¤™¢‘’•–¥—¦“•—§¨›“¥ *)7&+"$;( !*#+0&+!/#(/&0&)!(#"$&1 *#+0&+!"#+00;+&.&+!$%&2-).!*&+ £• Ÿ•—©¨›¨š—ªª“ “«™ ™¥—©‘›•—¬“ “˜¨ £™¥—­‘¤•œ•–•š )"& +)!/)2&!"#+01)%&+0.&+!/&-;.5 .#(-&2!2;$&4&!-&"$)%&++4&!%#/)1 !&+0)+5!+4#()!2#+*)5!"#+&", "#+&().9!³²8.#%&-+4&!.&")!/#() ®¨ £™›• “—œ‘š¤™¡•—¨š–¨¢—œ‘œ¡¨•–—œ•¢•š•š—«• “—¡•”•š /&12!;. + & $2;!"&.&+9!³´&*;&+!78.#%&- +&"&!=&%&3)9!·#-)&$!/;+0.;2+4& ¤™¢‘’•–—«•š—•š‘¢•—”‘ ¡•’¯ *&+!&+#.&!1#(/&%!-)*&.!1&+4&!%#±&- .&")!';&%!2#1&(0&!6$!¸9¹ºº5µ,

!';0&!"#+4#1&-.&+5µ!.&-&+4&5 ;'&(+4&9 !"#"$#%&'&()!*&+!"#+, %&3)5!6)&!.)+)!-#(;2!"#"$(8*;.2) -/&#$) % ;"! &"&!)+)9 »&"&!=&%&3)!2#+*)()!"#+;(;*&$&-.&+!/)"/)+0&+!*&()!"&1&, &+#.&!"&.&+&+!78.#%&-!*#+0&+ <+-%;.! "# "/;& ! 7 8.# % & ! ( & 2 & 6) & *)$)%)1!;+-;.!"#+0#+&%.&+ 2)23&!4&+0!"#%&.2&+&.&+!$(&.-#. (&2&!(#"$&15!";%&)!*&()!'&1#5!.#+, (#"$&1!)+)!7;.;$!";*&19!¶&(0& ¼;2!;+! *8(8!2#/&0&)!2#+-(& *)!3)%&4&1+4&5!6)&!&.1)(+4&!/)2& 7;(!1)+00&!.&4;!"&+)29!°&"/&1&+ "#"/#%)!78.#%&-!/&-&+0&+!*&+!.#, $#"/;&-¶) & +! .#%&-!(&2&!(#"$&19 "#+7)$-&.&+!78.#%&-!*#+0&+!(&2& (&2&!(#"$&1,(#"$&1!4&+0!*)8%&1 ";*)&+!*)%;"#(.&+!*)!*&%&"!3&, =&%&3)!"#7(8;$& +!2)+0.&-&+ (#"$&19!:&1.&+!;2&1&!4&+0!*)$(&, /#(2&"&!78.#%&-!)+)!"#"/#().&+ *&1!/#2&(9!·#-#%&1!"#+7&)(5!*)-&", =&.&+&+!½%&1&+!.& ¶) *8(89!³»&"& +4&!-#(2#/;-!";%&)!/#(.#", 2#+2&2)!(&2&!4&+0!%#±&-!*)/&+, /&1.&+!(&";&+!(#"$&19!·#-#%&1 =&%&3)!.&")!$)%)1!;+defghijklmknopnefjqhqrnsnidf .&(2&) ;.!"#"$(8, tluvwndjevrxnpjyjez{j|}~{€{jd~zjf‚{ƒj€}{„{~…{ /&+0!2#1)+00&!"#"/#().&+!-&"/&, *)+0.&+!*#+0&+!78.#%&-!$&*& 78.#%&-!*&+!(#"$&1!"#+'&*)!2&-;5 "82).&+!*;2;+!.&") !2#/&0&) †‡…}ˆ{‰j~{{j~}€Š{ƒj‚zjx{{~jd{zj‹z{jd{{€{jx{Œ{j‚{ 1&+!$#"&2;.&+!/&0)!3&(0&9 ;";"+4&9 & *8 +& +! *) 7 # & .! / # ( / # +;.! .8 & . $# +01& 2 ) % ! 7 8 .# % & ! ( & 2 & ! ( #"$&15µ p‡~‰z…ˆ‰~{jmŒ…z‚ˆŽj|}|}~{Š{j„{…‰j{Œjˆ{ˆ :#(2&"&!.#%8"$8.!<2&1&!=&, 6)&!"#+0.%&)"!78.#%&-!4&+0!*), 2#;.;(&+!$#("#+9 .&-&+4&9¾¿ÀÁÂÃÄÅÄÆÀÇÀÈÉÂÊ

æçèéêëìçíçîïëðçïêîèñëòïêîèó

ôEMR@ROGKEõGNLGEöINIDGKE÷?KSGESIEøG@GBGKE>?@RNGOGKE÷NIN?KLLAE÷RKùRùEöRDROEFRKSRN

ËÌÍÎÃÏÐËÍÌ!,!Ñ&, —§¨•œ“—¨›– ¨—›‘œ•šŸ•–—«•š—œ‘š«¨¢¨šŸ %&"&+!Ò&+-8(!Ò#%;(&1&+!¼#, ›•ž•—¡‘›‘ –•—“¡¨6“¡¨—’•“ššž•¯—®™¢™¢šž•—¢•œ“ 2&!°()(#+0085!:&+-;%5!6&/; ¾¸¹Ó¹Ê5!-&"$&.!/#(/#*&9!·#, œ‘š¨š–¨–—©¨¢¨”—7‘˜™¢™—›‘Ÿ‘ •—«“¤™˜™– /;&1!-#+*&!/#(3&(+&!8(#+ •¡•–•ššž•¥— /#(;.;(&+!Ô!Õ!Ö!"#-#(!*)*), ().&+!8%#1!/#/#(&$&!3&(0&5 2#"#+-&(&!4&+0!%&)+!2)/;. ¨Ÿ“”•” "#+4)&$.&+!$#(/#.&%&+!4&+0 "#(#.&!/&3&5!2#$#(-)!0#+2#-5 89 9  ×ØÙÚÛÜ×Ý×Þßà!*&+!&%&-!"&2&.9 °#+*&!/#(&%&2.&+!-).&( "#"/#().&+!78+-81!4&+0!-)*&. 3&!"#+'#%&2.&+5!"#2.)$;+ -#(2#/;-5!*)*)().&+!8%#1!3&(0& /&).5µ!;+0.&$+4&9 ´#".&/!-#%&1!"#+0#"/&%).&+ ¼;2;+!²#$8.85!°()(#+0085 =#+;(;-!Ò#-;&!´&0;4;, .#$;-;2&+!$#+78$8-&+!*;, :&+-;%9!<2;-!$;+4&!;2;-!$;, /&+!6°!²&-;(!°;+00&%!¼;2;+ .;1!.#!$)1&.+4&5!1&+4&!2&'& %;1&+!3&(0&!)+)!&.&+!/#("&, ²#$8.85!·;-8$8!¾¹ÔÊ5!.#*&-&, -&.!/)2&!2#(-&!"#(-&!*)()+4& %&"!*)!*&%&"!-#+*&!2#/&0&) +0&+!3&(0&+4&!.#!Ò&+-8( "#";-;2.&+9!³Ò&")!1&(;2 &.2)!%&+';-&+!"#+;+-;-!¼;, Ò#%;(&1&+!°()(#+008!;+-;. (&$&-.&+!%&0)!*#+0&+!$#, .;1!²#$8.85!á0;2!°()4&+-8 "#+;+-;-!¼;.;1!²#$8.8!*), (&+0.&-!*&+!2#%;(;1!'&'&(&+ ¾ÖâÊ5!-;(;+!*&()!'&/&-&++4&9 78$8-!*&()!'&/&-&++4&9!=#, *#2&!;+-;.!$#+0&"/)%&+!.#, :#/#(&$&!3&(0&!-#(%)1&- +;(;-+4&5!.&2;2!$#(2#%)+0, $;-;2&+!)+)5µ!.&-&+4&9 -)*;(&+!*)!*&%&"!-#+*&5!2&%&1 .;1&+!4&+0!*)%&.;.&+!á0;2 ¼)!2&-;!2)2)5!á0;2!"#+*&, 2&-;+4&!&*&%&1!=;0)+&1!¾ÖãÊ9 2#%&.;!¼;.;15!2;*&1!"#+7#, $&-.&+!*;.;+0&+!*&()!$;, ´#(#"$;&+!)+)!2&-;!*)&+-&(& *#(&)!.#$#(7&4&&+!3&(0&+4& %;1&+!3&(0&!¼;2;+!²#$8.8 )/;!(;"&1!-&+00&!4&+0!-;(;- *&+!-)*&.!/)2&!*)"&&1.&+9 %&)++4&9!:&1.&+!/#/#(&$& *&%&"!&.2)!-#(2#/;-9!=#2.) ³Ò&%&;!"&+;2)&!/)&2&!4& 3&.-;!%&%;!"#(#.&!';0&!"#+, =;0)+&1!/&(;!2&'&!"#+).&1 *)"&&1.&+5!"&2&%&1+4&!*)&!)+) *&-&+0)!.&+-8(!¼´6¼!:&+-;% 2#.)-&(!¸5¹!/;%&+!%&%;5!)&!"#, &*&%&1!2#8(&+0!¼;.;1!4&+0 "#%&.;.&+!&.2)!-&+*)+0&+ +0&.;!"#+*&$&-!*;.;+0&+ $;+4&!3&(0&9!Ñ&(;2+4&!*)& "#+*;.;+0!á0;2!-#-&$!"#+, *&()!2;&")!;+-;.!).;-!"#%&, "#"/#().&+!-#%&*&+!4&+0 '&/&-!2#/&0&)!¼;.;19!¼)/#(), .;.&+!&.2)!*#+0&+!"#+0)+&$ /&).5µ!!;'&(+4&9 -&.&+!2#/#%;"+4&5!¼;.;1 *)!1&%&"&+!.&+-8(!.#%;(&1&+9 ·#"#+-&(&!)-;!2;(&1!°(), ²#$8.85!á0;2!4&+0!2;*&1 ³·;&")!';2-(;!2#"&+0&-!*&+ (#+0085!»;(!Ñ&+*8.85!"#, /#(&+&.!)2-()!)+)5!*).#-&1;) "#+*;.;+0!2&4&!/#2#(-&!)/;, +0&-&.&+!-#-&$!"#+018("&-) $#(+&1!-#(-&+0.&$!/&2&1!/#(, )/;!%&)++4&9!´8.8.+4&!.&") $#+*&$&-!3&(0&!²#"$8.89!3& 2&"&!$&2&+0&+!2#%)+0.;1+4& "#+;+-;-!¼;.;1!²#$8.8 $;+!"#"$#(2)%&.&+!&.2)!-#-&$ /#()+)2)&%!4¶!¾ãäÊ9 2#0#(&!*)78$8-!'&/&-&++4&5µ *)0#%&(5!*#+0&+!24&(&-!-)*&. ³3-;!.#2&%&1&+!"&+;2)&, 2&"$&)!"#+00&+00;!.#%&+, 3)5!-)*&.!%&+02;+0!/#(*&", ;'&(+4&9 ·#+&*&!*);+0.&$.&+!á2)1 7&(&+!$#%&4&+&+!$;/%).9 $&.!$&*&!3&(0&9!Ò#2&%&1&+ ¾äåÊ5!)&!/#(1&(&$!¼;.;1!²#, Ñ&+*8.8!1)+00&!2&&-!)+) $()/&*)!4&+0!2)1&-+4&!-)+*&. $8.8!2#0#(&!*)78$8-!2#/&/ "#+0&.;!"#"&+0!/#%;"!/)2& $)*&+&!()+0&+5!2;*&1!*)/#() $#(+&1!-#(%)/&-!.&2;2!&2;2)%&9 "#"/#().&+!.#$;-;2&+9!·#, 1;.;"&+!*&+!2&+.2)!&*")+, ³·&4&!).;-!&.2)!/&(#+0!2;&")9 /&/!1&(;2!"#+0.&')!%#/)1 )2-(&-)15!&(-)+4&!)-;!2#%#2&)5µ osh‹pnjuefqdfnúni ~z…{klmk Žjne{ |jüýþoþÿ0 Ò&")!)+-)+4&!-#-&$!)+0)+!¼;, *&%&"!.#$;-;2&+5!!&0&(!-)*&. ;'&(!.88(*)+&-8(!&.2)5!·;%&(28 ‹fefunijdvi‹njyjxˆƒ{j„{~Œ{j‹…ƒjt}Š‡…‡j|}~z‰z~{ƒ{‰j‚zj‚{ˆ{€j‰}‚{j{Œj|{~j{û{j€}~}…{jd‚efzghij r}~}…{j€}Œz{Šj‚zju{‰‡~j‹}{jd~z~}ŒŒ‡Žj{€Š{zj‰‰‰{jŠ}†‡Š‡‰{j‹…ƒjt}Š‡…‡j‚zŠ}ƒz0 .;1!*)78$8-5!.&(#+&!2;*&1 "#+4&%&1)!&-;(&+!.#-#+-;&+9 ¾¹åÊ9!3&.-;!)-;9!¾ÇÅ5Ê

!

#$!!%&$'!( )$&! !%

789:;:<=>:?@A B89CDE:<F=>G<FFG

­,HI*®¦I¬I—6—*‘’•ž•š—˜‘›“›“ —›‘’•–•š ­¨’™š˜ ™Ÿ™—¨ ¨šŸ—œ‘’•¨–—›‘•¢—¡‘¡‘ •˜•—œ“šŸ¨ –‘ •¢”“ ¯—¬‘’™œ¡•šŸ—’•¨–—«‘šŸ•š—¢‘–“šŸŸ“•š œ‘š¤•˜•“—J64—œ‘–‘ —œ‘šž‘¡•¡¢•š—œ‘ ‘¢•—’‘¡“” œ‘œ“’“”—œ‘šž•š«• ¢•š—˜‘ •”¨šž•¯ ‘š¨ ¨–—˜‘–¨Ÿ•›—+‘œ˜•–—®‘’‘’•šŸ•š—K¢•š—5+®K6 ­• •š£¨š“¥—ª•–‘›¥—L‘ “—§¨Ÿ“ž•š–™¥—Ÿ‘’™œ¡•šŸ –“šŸŸ“—›‘•¨”—“š“—–‘’•”—œ‘šž‘¡•¡¢•š—‘œ˜•– ˜‘ •”¨—š‘’•ž•š—–‘ ¡•’“¢—«•’•œ—£•¢–¨ ž•šŸ—¡‘ ¡‘«•¯—1*™ œ•’šž•¥—™œ¡•¢ ”•šž•—›‘–“šŸŸ“—M6N—œ‘–‘ ¥2¢•–• L‘ “¥—¦•¡¨—5OJPJ6¯ ©• “—–™–•’—Q—˜‘ •”¨—š‘’•ž•š ž•šŸ—•«•—«“—›‘¢“–• —+®K—­• •šŸ6 £¨š“¥—›‘˜• ¨”šž•—›••—ž•šŸ—¡‘ •š“ –¨ ¨š—¨š–¨¢—œ‘’•¨–¯—K–¨˜¨š—›‘6 ¡•Ÿ“•š—¡‘›• —œ‘ ¨˜•¢•š—š‘’•ž•š •›•’—7“’•¤•˜¥—0•£•—+‘šŸ•”¯—§‘œ‘š6 –• •—›“›•šž•¥—’‘¡“”—œ‘œ“’“”—¨š–¨¢ œ‘šž•š«• ¢•š—˜‘ •”¨šž•¯5“šŸ6

V9:A=W8<X8A8?YG W8DE@9@Z [: \ : Z = ]: 9 G A : /R*+,H—6—+“Ÿ•—œ•”•›“›£•—+‘¢š“¢ S’‘¢– ™—,š“.‘ ›“–•›—¨”•œœ•6 «“ž•”—T™Ÿž•¢• –•—5,T6—ž•¢š“—R«‘ ®•• —®“ «“•š–™¥—¨”™’“«“š¥—«•š—R•š ­¨ š“•£•š—›¨¢›‘›—œ‘šŸ‘œ¡•šŸ6 ¢•š—–‘¢š™’™Ÿ“—¨š–¨¢—˜‘š«‘¢–‘¢›“ ˜‘œ¡¨’¨”—«• •”—˜•«•—¡•’“–•¯ R«‘—œ‘š¨–¨ ¢•š¥—˜‘œ¡¨’¨” «• •”—˜•«•—¡•’“–•—›•šŸ•–— ‘š–•š •¢•š—˜™–‘š›“—¢‘ ¨›•¢•š—˜‘œ¡¨’¨” «• •”—“¢•—–‘ •«“—¢‘›•’•”•š ˜‘šž¨š–“¢•š¯—,š–¨¢—“–¨’•”—˜‘ ’¨ •«•šž•—›‘¡¨•”—•’•–—ž•šŸ—œ•œ˜¨ œ‘š«‘–‘¢›“—˜‘œ¡¨’¨”—«• •”—¡•’“–• ¨š–¨¢—œ‘œ“š“œ•’“›“ —¢‘›•’•”•š –‘ ›‘¡¨–¯——1R’•–—“š“—ž•šŸ—•¢•š «““¢¨–›‘ –•¢•š—«•’•œ—H™œ¡•—7“˜–• S’‘¢– ™–‘¢š“¢—*•›“™š•’—5H7S*6 –•šŸŸ•’—OU6O4—‘“—«“—§¨ •¡•ž•¥2 ¨• —R«‘¥—¦•¡¨—5OJPJ6¯ R«‘—œ‘š‘’•›¢•š¥—•’•–—“š“ š•š–“šž•—¡“›•—«“Ÿ¨š•¢•š—¨š–¨¢ œ‘œ¡•š–¨—–“œ—œ‘«“›—¡•“¢—«“  ¨œ•”—›•¢“–—œ•¨˜¨š—®¨›¢‘›œ•› «•’•œ—œ‘’•¢¨¢•š—˜‘šž¨š–“¢•š ˜•«•—¡•’“–•¯—5ž¨«6

"

tgn

*+,­ *+,­—œ‘šŸ“›“—”• “—’“¡¨ —«•š—¨š–¨¢ œ‘šŸ¨ •šŸ“— •›•—‘š¨”—¢• ‘š•—¢‘›“¡¨¢•š ›‘¡•Ÿ•“—›–•-—˜ ™–™¢™’‘ —®‘œ¢•¡—§’‘œ•š¥ ¦•– “—­¨›œ•£• «•š“¥—¡“•›•šž•—œ‘œ•š-••–¢•š—£•¢–¨ ¨š–¨¢—– •.‘’“šŸ¯—/“•›•šž•—’™¢•›“—ž•šŸ—«“¢¨š¨šŸ“ •«•’•”—«“—«•‘ •”—0•£•—+“œ¨ —«•š—0•£•—/• •–¯ ‘š¨ ¨–—“¡¨—«¨•—˜¨–‘ •—“š“¥—’™¢•›“—«“—0•£•—+“œ¨ —›•šŸ•– œ‘š• “¢¯—©“•—›•šŸ•–——œ‘šž¨¢•“—«•‘ •”—•’•šŸ¯ 1§¨•›•š•šž•—«“—•’•šŸ—›•šŸ•–—“š«•”¯—+“«•¢ œ‘œ¡™›•š¢•š¯—0•«“—œ‘›¢“—¢‘›•š•—¡‘ ¢•’“6¢•’“ –‘–•˜—›‘š•šŸ¯—­•’•¨—«“—0•£•—/• •–—¡“•›•šž• ›¨¢•—¢‘—/•š«¨šŸ¯—/“•›•šž•—¢•’•¨—¢‘—/•š«¨šŸ ¡‘’•š•—¢• ‘š•—’‘¡“”—œ¨ •”—«“›•š•¥2—¢•–• £•š“–•—¡‘ ¨›“•—34—–•”¨š—“–¨¯ §‘’•“š—œ‘šž¨¢•“—– •.‘’’“šŸ¥——’¨’¨›•š §­—­‘œ‘–“ •š—“–¨¥—›••–—’“¡¨ •š ¡“•›•šž•—œ‘šž‘œ˜•–¢•š—£•¢–¨ ¡‘ ‘š•šŸ—¡‘ ›•œ•—¢‘«¨•—¡¨•”—”•–“6 šž•¯—­‘›‘œ˜•–•š—“–¨—œ‘š¨ ¨–šž• ¡“›•—¨š–¨¢—œ‘š«‘¢•–¢•š—«‘šŸ•š ¡¨•”—”•–“šž•¯—5¤¡•6


0123

7w8wy9w}z~xu:yw;<~y{{w=uwzw>

š›œœžŸ ¡¢£ ž´ª£ ž£¨¥¨£ ± ¡ž¯ ¡¢ž¥ª­ ´ ¦ª¡žÚ? žÛªµ¡ª¡µž¥¨¡¢ ¡ž×®¥ª¡ ž@ Ÿ±ªž Ÿ«¥ ©ž¶¨®¦ ¡¢Ÿ«¡¢žŸ¨´ £ž¥« ž± ©«¡ž ¦ ¦«·žÙ £ª¡¢ž¥¨£ ±¡¯ ¤ž£¨¥« ¡¯ ž Ÿ«¥ ©ž±ª¡¢¢ ¦ž¥ ¦ §žŸ ±«ž ± ¬·ž¹ £¡ª¤ž ¥ªž£¨¥ª § ¡ž@ Ÿ±ªž¥ ¨® ©žÍ¨´ ±¨¡ž ¥ ¡žºª¡± ®µ·ž¸« ž®«§ ©žª±«ž§¨¡´ ¥ªž Ÿ £Ÿªž¶ªŸ«ž¬¨®±¨¡¢£ ® ¡ž ¡± ® ž@ Ÿ±ªž ¥ ¡žÚ? ·ž¼Î §¬ª®žŸ¨±ª ¬ž© ®ªžŸ ¯ ž ¥ ž ¥ªž®«§ ©žÜ@ Ÿ±ªÝ¤žŸ¨±¨¦ ©žŸ ¯ ž¬«¦ ¡¢ž Ÿ¯«±ª¡¢žŸ ¯ ž£¨žŸª±«·žÙ ¯ ž±ª¡¢¢ ¦ž ¥ªž®«§ ©žª±«·žÙ ¯ ž±ª¥ £ž¬«¦ ¡¢ž£¨ž ®«§ ©žŸ ¯ ·ž¸ªž®«§ ©žÍ¨´ ±¨¡ž ¥ ž A¨¡¥¯ž¬¨§¶ ¡±«¡¯ ž@ Ÿ±ª¤ž¥ªž®«§ ©ž ºª¡± ®µž¨¡¢¢ £ž ¥ žŸª ¬ ­Ÿª ¬ ¤¿ž ±«±«®žÚ? ž¬ ¥ žŸª¥ ¡¢ž¦ ¡´«± ¡ž£ Ÿ«Ÿž

¬¨¡¢ ¡ª ¯  ¡¡¯ ž±¨®© ¥ ¬ž@ Ÿ±ªž¥ªž ͨ¡¢ ¥ª¦ ¡ž²¨¢¨®ªžÏ £ ®± žÙ¨¦ ± ¡¤ž @ ¶«žÜÒBCBÝ· Ú? ž§¨¡¢ £«¤ž@ Ÿ±ªž´«¢ ž§¨§¬¨®­ ° ¯ £ ¡ž£¨¬ ¥ ž¥ª®ª¡¯ ž«¡±«£ž§¨­ §¨¢ ¡¢ž£«¡°ªž®«§ ©ž±¨®Ÿ¨¶«±·žÏª£ ž @ Ÿ±ªž± £ž£¨§¶ ¦ªž¬«¦ ¡¢ž£¨ž®«§ ©ž £ ®¨¡ žŸª¶«£ž£¨®´ ¤žÚ? ž§ Ÿª©ž¶ªŸ ž ¦¨¦« Ÿ ž§ Ÿ«£ž£¨ž®«§ ©ž@ Ÿ±ª·ž¼Ï ¥ªž £ ¦ «ž@ Ÿ±ªž¨¡¢¢ £ž¬«¦ ¡¢ž£¨ž®«§ ©ž ͨ´ ±¨¡ž£ ®¨¡ ž¡¯ ¡¯ªž ± «žŸ¯«±ª¡¢¤ž Ÿ ¯ ž±¨± ¬ž¬«¦ ¡¢ž£¨ž®«§ ©žÍ¨´ ±¨¡ž £ ®¨¡ žŸ ¯ ž¬¨¢ ¡¢ž£«¡°ªž®«§ ©¡¯ ·ž Ù ¯ ž¨¡¢¢ £ž¶¨®«Ÿ © ž¶«£ ž ª¶ž¥ª ·ž ׬ ž¯ ¡¢žŸ ¯ žµ§µ¡¢ª¡¤žŸ ¯ ž© ¡¯ ž FGHIJK §¨¡´ » ¶¤¿ž«´ ®¡¯ ·žáéDDãíêEëï LM#$N(11(

467889

7 

/1#15$3#1$/*'#1!6

WX R 1Y \RR RR]OS! O1OVRWX 3O1P QR3S PTUVR   PRZ[W4

5678978:;D?@;T=>G>G;h@?@B; gFKT?@>Q?N;OG@G;>=D?N;UFKNF@JG; D?KG;OFUG?>?@;U=K=O@Q?H;TFKEOEOR; h@?@B;TF@B?O=;JGD?O;T=D?N; TF@B=U?N;OFUG?>??@;JFK>FU=JH; TF@BG@B?J;TFKEOEO;>=D?N;A?DG; OFUG?>??@@Q?;>FA?O;OFMG<R;cW=<?G; TFKEOEO;>FA?O;OF<?>;F@?T;LS;D?@; D=<=;Y?OJ=;T?>GN;TFKEOEO;UG>?; JGB?;U=@BO=>;>FN?KGH;FN;>FO?K?@B; T?<?N;F@BB?OHf;?O=;h@?@B;>??J; DGJFT=G;DG;O?Y?>?@;ZFUE@;[FK=OH; [?O?KJ?;\?K?JH;]?U=;^_`a`bR h@?@B;U?K=;UF@?KdUF@?K;TFK?d >?O?@;D?TP?O;U=K=O;TFKEOEO; OFJGO?;U?D?@@Q?;T=<?G;>FKG@Bd TFK?>?O?@;>?OGJR;h@?@B;>FTP?J; OFM?@D=?@;TFKEOEO;<?BG;OFJGO?; U?D?@@Q?;OFTU?<G;>FN?JR;c\FKO?<Gd O?<G;^>?OGJbR;Z?<?=;<?BG;>?OGJH;OGJ?; TFT?@B;TF@B?<?TG;1?D=N;UFKd NF@JG;?N2;J?PG;O?@;?ONGK@Q?;O=T?J; <?BGHf;=A?K;T?@J?@;D=FJ;LQ?NKG@GR SEOJFK;Q?@B;TFTFKGO>?;OF>d FN?J?@;h@?@B;>FUF@?K@Q?;>=D?N; TFTUFKGO?@;KFOETF@D?>G;?B?K; DGKG@Q?;UFKNF@JG;JEJ?<;D?KG;TFKd EOEOR;cS?KG;DEOJFK;>GN;TFT?@B; >FT=?;>?K?@@Q?;UFKNF@JG;TFKd EOEO;@?T=@;=@J=O;U?B?GT?@?;TF@BN?D?PG@Q?H;M?K?;JFKU?GO;GJ=; U?<GO;<?BG;OF;OGJ?@Q?Hf;O?J?;>=?TG; h>N?@JQ;G@GR h@?@B;U?K=;>FKG=>;UFKNF@JG; TFKEOEO;>FA?O;DGKG@Q?;UFK?D?;DG; hTFKGO?;LFKGO?J;UF<=T;<?T?;G@GR; cLFA?O;OF;hTFKGO?H;A?DG;^>=D?N; UFKNF@@JG;TFKEOEOb;N?TPGK;JGB?; U=<?@;<FUGNHf;=A?K@Q?R LF<?T?;UFK?D?;DG;>?@?H;h@?@B; DGP?O>?;JGD?O;UG>?;TFKEOEO; O?KF@?;?J=K?@;Q?@B;UFK<?O=;DG; UFUFK?P?;JFTP?J;Q?@B;DG?;D?J?@BG; >F<?T?;UFK?D?;DG;>?@?R;c3?OJ=;DG; hTFKGO?H;?D?;OF?D??@;Q?@B;JGD?O; TFT=@BOG@O?@;OGJ?;TFKEOEOR; [?DG;O?<?=;F@BB?O;UE<FN;TFKd EOEO;Q?H;TFT?@B;UG>?;DGP?O>?Hf; =A?K@Q?R LFA?O;GJ=H;h@?@B;TF@MEU?; TF<?Y?@;>FO=?J;JF@?B?;>FJG?P; T=@M=<;N?>K?J;TFKEOEO;<?BGR; cl?N;O?KF@?;OF?D??@;GJ=H;?O=; MEU?;UFK?@G;TF<?Y?@;1=D?N;MEU?; DFN;F@BB?O2R;4?BGP=<?;DG;hTFKGO?; J=N;TFT?@B;<?BG;DGOFTU?@BO?@; =@J=O;T?>Q?K?O?J@Q?;UFKNF@JG; TFKEOEOHf;O?J?;PF<?@J=@;<?B=; 5†6‹Œ78‡9 ‹ 7‡Š†Œ ;G@GR;m p’po ‘’p’p’pqnopt

ðñòóñôõö÷òøùúøû÷óüøðüý÷ôøþñòó÷ÿ÷

09759;JFK?>?H;h@?@B;gFKT?@>Q?N;D?@;h>N?@JQ; >=D?N;>?J=;J?N=@;G@G;TF@A?<?@G;U?NJFK?;K=T?N;J?@Bd B?R;V?D?N?<H;P?>?@B?@;G@G;K?>?@Q?;U?K=;OFT?KG@; TF<?@B>=@BO?@;KF>FP>G;PFK@GO?N?@;TFB?N;TFKFO?; DG;>FU=?N;NEJF<;UG@J?@B;<GT?;P<=>;DG;O?Y?>?@;[<; [F@DFK?<;L=DGKT?@H;[?O?KJ?R ZFD=?@Q?;TF@B?O=;>F<?T?;>FJ?N=@;G@G;>=D?N; TFK?>?O?@;A?J=N;U?@B=@;TFTUG@?;K=T?N;J?@BB?; O?KF@?;PKE>F>;PF@QF>=?G?@;Q?@B;N?K=>;TFKFO?;A?<?@G; >FJF<?N;TF@GO?NR;cLJFP;PFKJ?T?;?D?<?N;PF@A?A?O?@; =T?Q?@;=@J=O;J?N=@;>F<?@A=J@Q?R;ZGJ?;A?DG; Q?@B;<=T

"#$#%&'()*)+,#+'-.+,#+' /.0.1#%*23#'4)3.

5678978:;<=<=>?@;?A?@B;C@DE@F>G?@;CDE<H; IGJK?;LMNE<?>JGO?H;OG@G;P=@Q?;B?@DF@B?@R;SG?; OG@G;JF@B?N;DFO?J;DF@B?@;PFT?G@;>FP?OUE<?; ?>G@B;Q?@B;UFKT?G@;=@J=O;>FU=?N;O<=U;<GB?; >FP?OUE<?;DG;V=<?=;W?D=K?R;LG?P?O?N;DG?; BFK?@B?@X SGJFT=G;DG;O?Y?>?@;ZFUE@;[FK=OH;[?O?KJ?; \?K?JH;]?U=;^_`a`b;IGJK?;TF@B?O=H;TF>OG; DG?;D?@;DGKG@Q?;>=D?N;>?<G@B;OF@?<;>F<?T?; D=?;U=<?@H;IGJK?;T?>GN;F@BB?@;TF@QFU=J;>G; U=<F;>FU?B?G;P?M?KR;cL=D?N;N?TPGK;D=?;U=d <?@?@;^OF@?<bR;e?PG;?O=;@BB?O;T?=;DG>FU=J; BFUFJ?@;?J?=;P?M?KH;Q?;T?>GN;UFBGJ=;>?A?R; \?K=;JFT?@;>?A?;>GNR;W?>GN;D?<?T;PKE>F>; D?@;@BEUKE<;A=B?Hf;O?J?;IGJK?;Q?@B;BFT?K; BE@J?dB?@JG;B?Q?;K?TU=J;G@GR WFT?M?KGH;FN;UFKJFT?@;DFO?J;DF@B?@; PKG?;U=<F;TFTU?Y?;OE@>FO=F@>G;U?BG; IGJK?;=@J=O;UF<?A?K;TF@BF@?<;PFKUFD??@; U=D?Q?R;g?<;GJ=;A=B?;>=D?N;DG?;>?D?KGR; Z?KF@?@Q?H;IGJK?;TF@B?O=;>?@B?J;TF@A?B?;

N=U=@B?@@Q?;DF@B?@;>?@B;MEYEO;DFTG;TF@A?B?; OF<?@BBF@B?@;N=U=@B?@;Q?@B;DGA?<G@R;LF<?G@;GJ=H; <?@A=J;IGJK?H;PFKUFD??@;<?J?KdUF<?O?@B;U=D?Q?; A=B?;TFTPF@B?K=NG;M?K?;UFKB?=<;D?@;UFKJFT?@; >F>FEK?@BR;chO=;K?D?;N?JGdN?JG;>?T?;U=<FR;hO=; >=D?N;U?@Q?O;PF@B?<?T?@;DF@B?@;Q?@B;>FPFKJG; G@G;U?B?GT?@?H;J?PG;JFJ?P;N?JGdN?JG;>E?<@Q?;U=D?Q?; TFKFO?;A=B?;UFD?H;PFKB?=<?@@Q?;A=B?Hf;=A?K;IGJK?R LE?<;iKFO=F@>G;PFKJFT=?@;DF@B?@;>G;U=<FH;D?K?; OF<?NGK?@;`;[=@G;_jjk;G@G;TF@B?O=;TFT?@B;JGD?O; JFK<?<=;>FKG@B;<?@J?K?@;DG?;D?@;MEYEO;DFO?J@Q?; GJ=;A=B?;>?T?d>?T?;TFTG<GOG;OF>GU=O?@;DG;O?KGFKR IGJK?;TF@=J=KO?@H;PKG?;U=<F;JFK>FU=J;TFT?@B; >FD?@B;DGPFKJGTU?@BO?@;=@J=O;T?>=O;OF;O<=U; >FP?OUE<?;DG;W?D=K?R;clBB?O;G@JF@>;OFJFT=H; O?@;DG?;A=B?;?D?;OFKA??@R;SG?;>?<?N;>?J=;PFT?G@; ?@D?<?@R;SG?;O?Q?O;<?BG;JK?G@G@B;BGJ=;DG;O<=U@Q?; DG;W?D=K?R;SG?;>?<?N;>?J=;PFT?G@;?>G@B;Q?@B; >FD?@B;DGMEU?;=@J=O;T?>=O;O<=UHf;J=J=K;IGJK?; Q?@B;T?>GN;TFK?N?>G?O?@;@?T?;M?<E@;OFO?>GN@Q?; JFK>FU=JR;mnopqrst !"#$%&'()#*!+#

>?<G@B;@BFKJG;BGT?@?;h@?@B;D?@;h>N?@JQR;L?J=;J?N=@; <=?K;UG?>?;Q?@B;UG>?;O?TG;<FY?JGHf;J=J=K;h@?@BR h>N?@JQ;P=@;1U=O?;O?KJ=2R;SG?;TF@B?J?O?@H; DG;U=<?@;PFKJ?T?;PFK@GO?N?@H;DG?;D?@;h@?@B; OFK?P;UFKJF@BO?KR;\FK=@J=@BH;N?<;GJ=;J?O;TFTd U=?J;h>N?@JQ;TF@B=M?P;O?J?;PG>?NR;cL?Q?; J?@Q?;JFT?@dJFT?@;Q?@B;>=D?N;@GO?NH;O?J?@Q?; G>G@Q?;>FJ?N=@;UFK?@JFTH;T?=;PG>?NR;W=@BOG@; JGB?;U=<?@;PFKJ?T?;?D?;=M?P?@H;J?PG;>FJF<?N@Q?; T=<?G;TF@QF>=?GO?@;DGKGH;>?<G@B;TF@BFKJGHf;O?J?; h>N?@JQR;m‘’qp“’t

uw uv|wwxw y z w y { y!w}~”#%'•-#'–.+-#—'%#˜.+#'–&0.3&+,%)™&2#3#$4-5#

š›œœžŸ ¡¢£ ¤ž¥ ¦ §ž£¨©ª¥«¬ ¡ž Ÿ­ § ® ¡¯ ¤žŸªž° ¡±ª£ž² ¥ª ž³¨¢ ž±¨®¡¯ ± ž ¬¨®¡ ©ž´ ¥ªž£µ®¶ ¡žŸ¨¦ª¡¢£«© ¡·ž¸ª ž ±ª¥ £ž§¨¡¯¨¶«±žŸª ¬ ž§ ¡± ¡ž¬ ° ®¡¯ ž ¯ ¡¢ž§¨¦ £«£ ¡ž¬¨®¶« ± ¡ž±¨®Ÿ¨¶«±ž £¨¬ ¥ ¡¯ ·ž ¹ ¡¢ž§¨§¶« ±ž² ¥ª ž§¨® Ÿ ž Ÿ ¡¢ ±ž±¨®¦«£ ž¬¨® Ÿ  ¡¡¯ ž ¥ ¦ ©ž £¨¶µ©µ¡¢ ¡ž¯ ¡¢ž¥ª¦ £«£ ¡ž¬ °­  ®¡¯ ·žº ¢ªž¥ª ¤ž±ª¥ £ž§ Ÿ ¦ ©žŸ¨ ¡­ ¥ ª¡¯ ž£¨£ Ÿª©¡¯ žª±«ž±¨®¡¯ ± ž§¨§ª¦ª©ž » ¡ª± ž¦ ª¡ž£¨±ª§¶ ¡¢ž¥ª®ª¡¯ ¤ž Ÿ ¦ž ¥ª ž§¨¡¯ §¬ ª£ ¡žŸ¨° ® ž±¨®«Ÿž±¨® ¡¢ž £¨¬ ¥ ¡¯ ·ž¼½¨¶ª©žŸ £ª±ž¥ª¶µ©µ¡¢ª¡¯ ¤ž ¥ ®ª¬ ¥ žŸ¨¦ª¡¢£«©¡¯ ·ž¾ ¦ «ž¥ª ž¬ª¦ª©ž ¶¨®Ÿ § žµ® ¡¢ž¦ ª¡ž¯ ž¨¡¢¢ £ž§ Ÿ ¦ ©¤¿ž £ ± ž² ¥ª ž³¨¢ žŸ  ±ž¥ª±¨§«ªž¥ªž¬¨§«± ­ ® ¡žÀž¦§ž±¨®¶ ®«¡¯ ¤žÁÂÃÄÅÆÇÈÂÉÂÅÆÊÄË̤ž ¥ªžÍ¦ ¡¨±žÎµ¦¦¯»µµ¥¤žÏ £ ®± · Ш¡´ ¥ªž£µ®¶ ¡ž¬¨®Ÿ¨¦ª¡¢£«© ¡žŸ¨§¬ ±ž §¨§¶« ±¡¯ ž¢«¡¥ ©ž¢«¦ ¡ ž ¦ª Ÿž¢ ¦ «ž ¦ ¡± ® ¡ž¥ª ž

Ÿ § ­Ÿ¨£ ¦ªž§¨¡¯ ¡¢£ ž¬®ª ž¯ ¡¢ž Ÿ ¡¢ ±ž¥ª°ª¡± ª¡¯ ž±¨¢ ž§¨§¶µ©µ¡¢ª¡¯ ·ž ШŸ£ªž¥¨§ª£ª ¡¤ž¥ª žž±ª¥ £ž§¨¡ ®«©ž ¥¨¡¥ §ž£¨¬ ¥ žŸ ¡¢ž¬ ° ®·ž¼Ñ¨®¢ ¡±«¡¢ž µ® ¡¢¡¯ ·ž¾ ¦ «ž© ®«Ÿž¥ª¶ ¦ ŸžŸ¨±ª§¬ ¦ž Ÿª¦ £ ¡·žÑ ¬ª¤ž£ ¦ «ž £«ž¶«£ ¡ž±ª¬¨žª±«¤ž «¡±«£ž ¬ ž´«¢ ¤¿ž«´ ®ž¥ ® ž£¨¦ ©ª® ¡žÍ¨­ £ ¡¶ ®«¤žÒӞ¸¨Ÿ¨§¶¨®žÒÔÕÖ¤žª¡ª· РŸª©ž×¥ £ ©žØª¡± ž§¨¡´ ¥ªžÀž¦§ž ±¨® ¡¯ ®ž² ¥ª ž³¨¢ ž¯ ¡¢ž§¨§¶« ±ž ¥ª®ª¡¯ ž© ®«Ÿž§¨¡¢¨£Ÿ¬¦µ®ž£¨§ §¬« ¡ž  £±ª¡¢¡¯ ¤ž¥¨§ªž§¨¡¢© ¯ ±ªž¬¨® ¡¡¯ ž §¨¡´ ¥ªžŸ¨µ® ¡¢ž¬¨¡¥¨®ª± ž£ ¡£¨®·ž ÙµŸµ£žº«¡¢ ž¯ ¡¢ž¥ª ž¬¨® ¡£ ¡ž¥ªžÀž¦§ž ª¡ªž§¨§¶« ±¡¯ ž§¨¡¢¨®±ªž¶ ¢ ª§ ¡ ž ® Ÿ ¡¯ ž§¨¡´ ¥ªž£µ®¶ ¡žŸ¨® ¡¢ ¡¤ž ¬¨¡¯ £ª±ž£ ¡£¨®ž¬ ¯«¥ ® ž¯ ¡¢ž§¨§ ­ ±ª£ ¡·žÐªŸ ¦¡¯ ¤žŸ ´ ¤ž¥ª ž´ ¥ªž± ©«ž´ª£ ž ¬¨¡¯ £ª±žª¡ªž¶ªŸ ž§¨§¶« ±ž¬¨¡¥¨®ª± ¡¯ ž §¨¡ª¡¢¢ ¦žŸ¨±ª ¬žŸ  ±· ¸ªžÀž¦§ž¶¨Ÿ«± ¡žŸ«±® ¥ ® žÚ§ª¦žÛ·ž Π§¬¬žª¡ª¤ž¥ ž§¨® Ÿ £ ¡žŸ¨¡Ÿ Ÿªž¬¨®­

Ÿ  ¡ž¯ ¡¢žŸ¨¦ ¦«ž¥ª¦ª¬«±ªž£¨¢¨¦ªŸ © ¡ž £ ®¨¡ ž§¨¡«¡¢¢«ž ´ ¦·žÙ¨¦ž£ ¡£¨®ž© ®ªž ¥¨§ªž© ®ªž±¨®«Ÿž§¨¡¢¢¨®µ¢µ±ªž±«¶«©¡¯ ž ¥ ®ªž¥ ¦ §ž¥ ¡ž§¨§¶« ±ž® §¶«±¡¯ ž ®µ¡±µ£· ¼×£«ž§¨§ª£ª®£ ¡ž£ ¦ «ž§¨¡ª¡¢¢ ¦ž ¶ªŸ ž£ ¬ ¡ž¬«¡¤ž´ ¥ªž¦¨¶ª©ž¥¨¢­¥¨¢ ¡·ž ¾ª± ž¨¡¢¢ £ž± ©«ž£ ¬ ¡ž§¨¡ª¡¢¢ ¦¤ž± ¬ªž ܬ¨¡¯ £ª±Ýžª¡ªžÜ§¨§¶« ±ž£ª± ž´ ¥ªÝžŸ«¥ ©ž ± ©«¤ž£ ®¨¡ ž£ ¡£¨®ž§¨¡¢¢¨®µ¢µ±ªž ¶ ¥ ¡¡¯ ¤žŸ £ª±ž¥ªž¶ ¥ ¡¡¯ ¤ž® §¶«±¡¯ ž ´«¢ ž©ª¦ ¡¢¤¿ž«´ ®¡¯ · Π¦ž¯ ¡¢ž§ £ª¡ž§¨¡¯ £ª±£ ¡ž¶« ±ž º«¡¢ ž ¥ ¦ ©¤ž¥ ¦ §ž£µ¡¥ªŸªž±¨®¬«®«£ž ¯ ¡¢ž¥¨§ª£ª ¡ž© ±ª¡¯ ž© ®«Ÿž§¨® Ÿ £ ¡ž Ÿ £ª±ž£¨±ª£ ž± ©«žŸ ¡¢žŸ« §ªž±¨®¡¯ ± ž §«¦ ªž§¨¦ª®ª£ž» ¡ª± ž¦ ª¡· Þ¡±«£ž§¨¡¥ ¦ §ªž¬¨® ¡¡¯ žª¡ª¤ž² ¥ª ž §¨¡¢ £«ž§¨¦ £«£ ¡žµ¶Ÿ¨®ß Ÿªž£¨°ª¦·ž º¨®Ÿ¨¦ ¡° ®ž¥ªž¥«¡ª ž§ ¯ ž«¡±«£ž§¨¡¢­ ¢ ¦ªžª¡àµ®§ Ÿªž§¨¡¢¨¡ ªž¬¨¡¯ £ª±žª¡ª·ž áâãääåæçèéêëìëíîçêï

9789€;M?K?;Q?@B;DGA?<?@G;EK?@B;DFTG;TF@D?d P?JO?@;O=?<GJ?>;NGD=P;Q?@B;JFJ?P;>FN?JR;WG>?<@Q?H; DF@B?@;K?AG@;UFKE<?N;K?B?;?J?=;TF@A?B?;PE<?;T?O?@R hOJKG>;M?@JGO;Q?@B;@?T?@Q?;>FD?@B;@?GO;D?=@H W?FF?;hTG@H;TFTG<GN;TF@A?B?;PE<?;T?O?@R; LFA?O;>FOGJ?K;_‚;J?N=@;G@G;DG?;TF@B?O=;P?@J?@B; TF@BE@>=T>G;@?>GR;LF<?G@;G@BG@;JFK<GN?J;<FUGN;O=K=>H; WFF?;TF<?O=O?@;GJ=;?B?K;J=U=N@Q?;<FUGN;JFK<Gd N?J;>FN?JR;e?O;N?@Q?;F@BB?@;T?O?@;@?>GH;PFT?G@; >G@FJKE@;ƒ„…†‡ˆ‰‡Š‹ŒŽ;G@G;A=B?;JGD?O;TF@BE@>=T>G; BEKF@B?@;>F<?T?;_‚;J?N=@;<?T?@Q?R;chO=;F@BB?O; T?O?@;@?>G;D?@;BEKF@B?@R;Z=K?@B;<FUGN;>=D?N;_‚; J?N=@;?O=;TF<?O=O?@;GJ=R;V?<G@B;T?O?@;GO?@;D?@; ?Q?TH;M=T?;F@BB?O;DGBEKF@BHf;=A?K;?OJKG>;UFKD?B=; <?@MGP;G@GR \?BG@Q?H;=@J=O;NGD=P;>FN?J;TFT?@B;PFK<=;PFKd A=?@B?@H;TF>OG;KG>GOE@Q?;N?K=>;TF@BE@>=T>G;T?d O?@?@;Q?@B;N?>G<;E<?N?@@Q?;O=K?@B;F@?O;DG;<GD?NR; c\=?J;>?Q?H;Q?@B;PF@JG@B;>FN?J;DG;U?D?@Hf;=A?K@Q?R WFF?;TFK?>?;PFK<=;DG>GP<G@;TF@A?<?@G;PE<?; NGD=P;>FN?J;>FGKG@B;DF@B?@;PFKJ?TU?N?@;=>G?; >FO?<GB=>;TF@A?B?;J=U=N;JFJ?P;U=B?KR;W?@i??J@Q?H; WFF?;>=D?N;TFK?>?O?@;>F@DGKGR;\?D?@@Q?;A?DG; <FUGN;JFK<GN?J;>FB?KR;;WF@A?<?@G;UFK?B?T;?OJGGJ?>; P=@;DG?;J?O;JFKN?TU?JR;cZ?<?=;>FN?JH;>FT=?;?OJGGd J?>;JGD?O;JFKN?TU?JHf;J?@D?>@Q?Rom‘’qp“’t

,--.#$/0 1


!"#$%&'!()'*+,'!()*'

·¸¹º¸»¼½¾¿ÀÁÂÃÄüÅÆǾÆÁÄÃȼÉÊÁ¿ÃÁʼ»ÁÈËÌÁ¼ÍÅɻμÏÈÆ˼ÄÁÐÈÐ̼ÑÁÊÌÑÈÒÓÌÑÈÒÔ¼¿Á¿ÑÌȼÈÄÃÄÂÁÆ ÉÁÐÈÂÃÒ¼ÉÁÊÄÃÑȼÕÈÆÂÌÐÔ¼ÖÈ×ÌÊüÖÏÈÒÃÇÔ¼½ÒÈØÈÂÃʼÀÈÇȼ¾À¼ÀÁÊپʿÈÆÚÁ¼ÀÁ¿ÈÃÆÆÏÈۼܾƾÒÆÏÈÔ ÄÁÌÄÈüÐÈØÈƼÉÖÅݼÇüÖÂÈÇþƼÖÌÐÂÈƼ¸ËÌÆ˼ÀÈÇȼÖÈÑÂ̼ÍÞßàáμÐÈÐÌÔ¼ÉÁÊÄÃÑȼÑÈÊ̼¿ÁÐȽ̽ÈƼÐÈËÈ ÀÈÇȼâÈ¿ÃļÍãäàåμÐÈØÈƼÉÁÊÄÃ×ÈÀ¼·ÁÀÈÊÈÛ¼ÖÁÂÁÐÈÒ¼½ÁÐÌÈʼÊÁæÃÄü×ÈÇØÈмÂÁÊÑÈÊÌÔ¼»ÈĽÈʼÖÌÐÂÈÆ ¸ËÌÆ˼ȽÈƼ¿ÁÐȽ̽ÈƼÀÁÊÂÈÆÇÃÆËÈƼÀÈÇȼçÃÆËË̼ÍÞàåμ¿ÁÆÇÈÂÈÆ˼ÐÈØÈƼ¸ÊÁ¿È¼èܼÇüçÈÐÈÆËÛ éêÈÆ˼ÈËȽ¼ÄÌÄÈÒÔ¼¿ÁÆËÁ¿ÑÈÐýÈƼÐÈËü½¾ÆÇÃÄüÀÁ¿ÈÃƼÄÁÀÁÊÂüÄÁ¿ÌÐÈÔ¼ÄÁÂÁÐÈÒ¼ÐÃÑÌʼÀÈÆ×ÈÆË ½ÈÊÁÆȼÒÈÊÌļÇÿÌÐÈüÐÈËÃÔë¼½ÈÂȼÖÈ×ÌÊüÇüÖÂÈÇþƼÖÌÐÂÈƼ¸ËÌÆ˼ÄÁÌÄÈüÐÈÂÃÒÈƼÊÌÂÃÆÔ¼ÝÈÑ̼Íãìà ìÎÛÍÀÂÂÎ

01234063789 2 3  161219 

161219 

-;<=>4?@A@ABC-A DEFGFHIJIKLDMGNLMOJIM

-./012345 :/ 6478921

PQRSTPUVWXYZ[\]V ZX^_[`]\VYXaXYb[c]V bd`]`]VZ[c[`V[W_]^Ve]f[V g_[Yb]da`VYh`]YViXb[ajV kX^XW[Va[]WVWXVbd`]`]VXYl b[cVW\[`XYXaV`XYXac[^[V m^XY]X^VeX[fhXV`XcX\[_V YXa[afVYXn[W]aW[aVolpV [c[`Vq]f[aVrc_\Xc]sVb[i[V \[f[VWXltuVm^XY]X^VeX[fhXV i]Vvc[i]daVwY]^[cX`xVedaidaxVy[ZhV zp{|{}j ehW[`Vmdid\`W]VYXa~[i]VZ]ac[afV r^`Xa[\ViXaf[aVYXYZd^dafVih[Vfd\V r^`Xa[\xVi[aVih[Vfd\V\[]aan[Vi]sXc[WV _XdVq[\sdccVi[aVr[^daVy[Y`XnjV vXYXac[^[V`[chl`[chan[Vfd\VZ[\[`[aV €‚ƒ„…†‡ˆ‰Vi]Zh[cVv_[haVk[\daXnj kX`W]VZX^_[`]\VZX^[i[Vi]Vbd`]`]V XYb[cVZX`[^xVr^`Xa[\VY[`]_VZX^[i[V i[\[YVcXW[a[aVZX`[^jVŠX\hYV[i[V ~[Y]a[aVZh[cVYX^XW[V\d\d`VWXVe]f[V g_[Yb]da`VYh`]YViXb[ajV mXanXZ[Zan[Vc[WV\[]aV`X\]`]_Vbd]aV n[afVcX^\[\hVc]b]`ViXaf[aVg_X\`X[Vi]V bd`]`]VWXc]f[Vi[YVdccXa_[YV‹dc`bh^V n[afVZX^[i[Vi]Vbd`]`]VWX\]Y[jVmXaXal ch[aVbd`]`]VXYb[cVZX`[^VbhaV[W[aV i]cXachW[aV_]aff[V\[f[Vb[YhafW[`jV Œv[n[Vc[WVc[_hV[b[W[_VW[Y]VY[Yl bhVYXas[b[]VXYb[cVZX`[^jVvXZ[ZV]a]V [W[aVi]cXachW[aV\X[cV\[f[VcX^[W_]^jV Ž[Y]VZX^[i[Vi[\[YVbd`]`]Vi]Y[a[V W[Y]V`[af[cVZX^_[^[bVYXai[b[cW[aV c]f[Vbd]aVi]VbX^c[ai]af[aV[W_]^xV W[c[Vk[a[~X^Vr^`Xa[\Vr^`XaXVqXafX^V i]\[a`]^V`]ch`V^X`Y]Vr^`Xa[\j vhW`X`Vc]i[Wan[V€‚ƒ‘’’‚“‰V YXai[b[cW[aVc]WXcVe]f[Vg_[Yb]da`V YXY[afV[W[aV`[af[cVi]cXachW[aVd\X_V `hW`X`Vc]i[Wan[VYX^XW[VYXai[b[cW[aV c]f[Vbd]aVi]V\[f[VcX^[W_]^VYX\[[aV ”Xs[`c\XV•a]cXiVi]VvcV–[YX`Vm[^WxV k]affhVzp—|{}j Œv[n[VbX^s[n[Vi]^]V`XZ[ZVW[Y]Vbhl an[VbXaf[\[Y[ajVŽ[Y]VcX\[_V

\[Y[VZX^Y[]aV iV[afVW[V`[Y[V A1BCDED ui] œœb Vbd]ajVmXaXal i]VZ[[_V Ù Ò Ä Ï Ë Ä Æ ch[aVn[afV\d\d`V[W[aV `XZh[_VcXW[a[aV ë Ñ Ë Â Ë Â F ¿ ù i]cXachW[aV\X[cV n[afV`]˜[can[V`[l b^dihWc]Ÿ]c[`Vfd\j af[cV™…‰‰‡š‚jV›[aV ë×ÆÑØÂÁÆF¿¿Ð3ÄõÎÆÇÒÂÎF¿ ›X W[Y]V`X\[\hVbhan[V "Ë¿G"ÄÎÃÑÁ¿'ó( › af[aViXY]W]l [ ax VZ[]WVr^`Xa[\V `d\h`]VcX^_[i[bV ÍÎËÄÁÆÏ Y[ hbhaVvbh^`V Y[`[\[_Vn[afV i]\[^[afVW[\[_jV W[Y]V_[i[b]xVh~[^V ëëÑÑÂËÁÂËF¿Â3F¿ðï ‹[`]\V`X^]VYhafW]aV qXafX^j ×ÆØÆ¿ÐÄÎÆÇÒÂÎF Y[`]_VZ]`[VYXYl r^`Xa[\V`[[cV]a]V "Ë¿êÄçÊÆËÃÏÄ¿'Ð( ZX^]VbX\h[afVb[i[V YXY]\]W]VuœVbd]axV r^`Xa[\ViXaf[aV haffh\V`[chVbd]aV YX i[^]VdccXa_[YVz—}jV ÐëÑÑÃËÃÂÄËÁÂFÒ¿HÆÓ Y \]_[cV_[`]\Vvbh^`jV m[ vXYXac[^[Vg_X\`X[V m `c]an[VWXW[\[l ë Ñ Â Á F ¿ I J _[aV[c[hV`X^]V n[afV[i[Vi]Vbd`]`]V ×ÆØÆ¿ÐÄÎÆÇÒÂÎF [W[aV\[af`hafV c]f[VYXaf[acdaf]VužV "Ë¿ÛÉÁÅÄÎÏÆÁÅ¿'ó( YXYZh[cVvbh^`V bd]ajVŽXc]f[Vc]YV`[Y[l cX^X\XY]a[`]Vi[^]V `[Y[VYXan]`[W[aV`[chV bX bX^c[ai]af[aV[W_]^j b ^XZhc[aVc]WXcVWXV e]f[Vg_[Yb]da`jV r^c]an[V_[`]\Vi[^]V kX\]_[cV`]ch[`]V]a]V bX^c[ai]af[aVbXahchl qXafX^V\[\hVYXl b[aVm^XY]X^VeX[fhXVa[ac]V an]Ybh\W[aVZ[_[V [W[aV`[af[cVYXaXachW[aVZh[cVWXc]f[V c]YVhachWVYXai[b[cW[aVc]WXcVe]f[V bX\h[afVWXc]f[Vc]YVY[`]_V`[Y[VZX`[^jV g_[Yb]da`jVg_X\`X[VYXY[afV`hi[_V ŒvXYh[an[VY[`]_VcX^ZhW[xVc[b]V[W[aV i]b[`c]W[aV\d\d`VWXVg_[Yb]da`Vc[b]V i]cXachW[aVd\X_V_[`]\Vn[afVW[Y]Vs[b[]jV bd`]`]VYX^XW[Vi]Vh^hc[aVc]f[VW\[`XYXaV •^hc[aVWXc]f[V~hf[VY[`]_VYXYhafl W]aW[aVW[Y]Vi[b[cW[axV Y[`]_VZ]`[Vi]fh`h^Vr^`Xa[\j W[c[VqXafX^j –]W[Vg_X\`X[VW[\[_Vi[^]VwŸX^cdaVi[aV k[a[~X^V[`[\V r^`Xa[\VYXa[afV[c[`V”Xs[`c\XxV mX^[as]`V]a]V~hf[V Y[W[V€‚ƒ‘’’‚“‰V[W[aVhaffh\V c[WVYXYl `[chVbd]aV[c[`Vg_X\`X[jV”[YhaV bX^Y[`[\[_l i]V`]`]V\[]axVbd`]`]Vr^`Xa[\V W[aVŸXahXV ^Xac[aVi]Wh[`[]Vvbh^`V~]W[V bX^c[ai]af[aV r^`Xa[\VW[\[_V[c[hV`X^]Vi[^]V bXahchbhaVi]V ”Xs[`c\XVi[aVvbh^`VYXa[afV [c[`VvhaiX^\[aijV vbh^`V[W[aVYXY]\]W]Vih[V bd]aV\XZ]_VZ[an[WVi[^]b[i[V r^`Xa[\jVkXa[^]Wan[V~]W[V r^`Xa[\VW[\[_Vi[aVvbh^`V `X^]V[c[`VvhaiX^\[aiV Y[W[V~hY\[_V bd]aVr^`Xa[\V i[aVvbh^`V

Y[a[Vr^`Xa[\V[W[aVYXY[]aW[aV\[f[V i]VW[ai[afV”Xs[`c\XV`XYXac[^[V vbh^`V[W[aVYXa~[YhVvhaiX^\[aiVi]V W[ai[afV`Xai]^]j ŒŽ[Y]Vc]i[WV[W[aVW[WhV[c[hVfhfhbV i]VW[ai[afV\[[ajVvc[Z]\]c[`Vi[aV WXWh[c[aVc]YV]a]VcX^~[f[V`X~[WV–[ah[^]V \[\hjV–]W[Vrai[VYX\]_[cVbX^˜d^Y[VW[Y]V Y[W[Vrai[V[W[aVc[_hVW[Y]V`[Y[V iXaf[aVk[as_X`cX^V•a]cXiV`X~[WVbXl ^]diXV–[ah[^]jVXW[a[aVi[aVchachc[aV ZX`[^V~h`c^hV[W[aVYXYZh[cVc]YVW[Y]V ˜dWh`xVW[c[V€‚ƒ “¡¢¢‚‰¡“j ŽXc[can[VbX^`[]af[aVc]f[Vc]YV edaidaxVg_X\`X[xVr^`Xa[\xVi[aVvbh^`V YXYbX^XZhcW[aVc]WXcVg_[Yb]da`V~[i]V sX^]c[VcX^`Xai]^]V`X^han[V[W_]^VWdYl bXc]`]Vm^XY]X^VeX[fhXVYh`]YV]a]jV£chV YXYZhWc]W[aV\XŸX\Vc]aff]VWdYbXc]`]V `Xb[WZd\[V£aff^]`VYX`W]VfX\[^V~h[^[V `hi[_Vi]Whas]Vk[as_X`cX^V•a]cXij vXYXac[^[VbX^`[]af[aV¤da[ViXf^[l i[`]VcX\[_VZX^[W_]^ViXaf[aVWXan[c[[aV q]f[aV_[^h`VYXai[Yb]af]VyX[i]afV i[aV¥myjVŽXW[\[_[aVi[^]Vr^`Xa[\V YXY[`c]W[aV€‚ƒ„…†‡ˆ‰V_[^h`Vch^haVWXV ›]Ÿ]`]Vg_[Yb]da`_]bVYh`]YViXb[aV `XcX\[_VbXW[aV\[\hVZX^_[`]\VYXYXa[al f]Vm][\[V¦rj§¨©ª«¬­­®¯°±²³´µ²®­¶

K=L@4MA4BL

¼;9¹9U»!»*Vº*S¼*W¸;¼9T»VR· óÆÓÂË¿'öIOH( ÕÉÇÉÏ¿öHÚùð¿#:P »½¾Q½9ºR*S¼*;¸»¾*8»T;9T ÛÆÜÃÉ¿'öNOH( ÕÉÇÉÏ¿ðõÚöH¿#:P 2.429 / ¼»!»¿ËÄÁÆÁØ¿ÇÆÓ¿ÅÆÕÆÿÓÄÓÄÁÆÁØ¿

ÏÆØÆ¿ÂÁÂÚ¿óÆÓ¿ÓÄÁÈÆÏÆÁ¿ËÃÆÎÿÜÆØÉË¿ÃÆÕ¿ ÇÄÓÉÅÂÆÁ¿ÓÄÁÈÆÅ¿ËÄÅÂÇÂÿÇÑÁËÄÎ"ÆÃÂí¿ ÅÆÁ¿ÇÄÓÆËÉÇÆÁ¿ØÑÏ¿ÕÄÁÌÄÂÓÜÆÁØ¿ÃÄÕÆÿ ËÄÜÄÏÉÓ¿ÈÄÅÆÚ¿ÛÆÆÿÇÄÅÉÅÉÇÆÁ¿öÖöé¿ # ÈÊÂÄÊÒ¿ÛôÊôÄËÁÌ¿ÓÄÓÜÉÆÿËÄÜÉÆÒ¿ #Ñ ÕÄÁÌÄÏÆÓÆÃÆÁ¿ÜÆØÉË¿ÅÆÁ¿ÅÆÏÆÓ¿õð¿ÓÄÁÂÿÃÄÎÆÇÒÂÎÚ $ÆÇÃÆ¿ÜÆÒçÆ¿ÇÆÓ¿ÓÄÁÈÆØÆ¿ÇÄÊÄÕÆÃÆÁé¿ÅÆÁ¿ÓÄÎÄÇÆ¿ ÇÄÏÄÏÆÒÆÁ¿ÇÆÎÄÁÆ¿%¿ÁÆÏ¿ëÂÆÏÆ¿$Íé¿ÓÄÓÜÄÎÂÇÆÁ¿ÇÆÓ¿ ÇÄÓÄÁÆÁØÆÁ¿ÜÄËÆÎÚ¿&ÑÏ¿#ÆÏÊÑÃÿÌÆÁØ¿ÓÄÁÈÆÅÂÇÆÁ¿ËÇÑο õÖö¿ÃÄÁÃÉÁÌÆ¿ÓÄÁÄÁÃÉÇÆÁÚ¿ìÆοËÆÁÆé¿ÍÁÅÆ¿ÓÄÎÆËÆ¿ ÇÄÆÅÆÆÁ¿ÓÄÁÈÆÅ¿ËÉÏÂÿÜÉÆÿ#ÂØÆÁÚ ÍÁÅÆ¿ÂÁØÂÁ¿ÓÄÁÌÄÏÆÓÆÿ#ÂØÆÁ¿ÅÆÁ¿ÍÁÅÆ¿ÓÄÎÆËÆ¿ ÓÄÁÌÄËÆÏ¿ÉÁÃÉÇ¿ÓÄÎÄÇÆé¿ÇÆÎÄÁÆ¿ÅÄÁØÆÁ¿ÇÉÆÏÂÃÆË¿ËÄÕÆÖ ÇÜÑÏÆ¿ÌÆÁØ¿ÓÄÎÄÇÆ¿ÓÆÂÁÇÆÁé¿ËÄÅÂÒ¿ÎÆËÆÁÌÆ¿ÓÄÎÄÇÆ¿ ÒÆÎÉË¿ÃÉÎÉÁ¿ÇÆËÃÆÚ¿#ÂØÆÁ¿ÆÅÆÏÆÒ¿ÃÂÓ¿ËÄÕÆÇÜÑÏÆ¿ÜÆØÉË¿ ÅÄÁØÆÁ¿ÕÄÓÆÂÁÖÕÄÓÆÂÁ¿ÊÄÎÅÂÇ¿ÅÆÁ¿ÂÁ¿ËÉÏÂÿÅÂÕÆÒÆÓÂÚ 'ÊÄÁ( )*»6 *¹ + 6,*ëÄÏÆÃÂÒ¿ÍÎËÄÁÆÏ¿ÅÂÏÆÁËÂοÿá2-.þáå

/012

2 19243456 7»89¿ÃÆÇ¿ÓÆÓÕÉ¿ÇÄÏÉÆοÅÆοÕÑËÂË¿

ÃÂØÆ¿ÃÄÎÜÆçÆÒÚ¿ÛÆÌÆ¿ÜÉÇÆÁÏÆÒ¿ËÄÑÎÆÁØ¿ ÓÆÁÆÈÄοÌÆÁØ¿ÆÇÆÁ¿ÓÄÁØÆÃÆÇÆÁ¿ÜÆÁØØÆ¿ ÅÄÁØÆÁ¿ÕÆÎÆ¿ÕÄÓÆÂÁÁÌÆ¿ÇÄÃÂÇÆ¿ÃÂÓ¿ÃÄÎÖ ÅÄØÎÆÅÆËÂÚ¿:Á¿ËÉÁØØÉÒ¿ËÄËÉÆÃÉ¿ÌÆÁØ¿ËÉÏÂÿ ÇÆÓ¿ÃÄÎÂÓÆÚ ÛÆÌÆ¿ËÄÜÄÁÆÎÁÌÆ¿ÕÄÎÊÆÌÆ¿ÅÂοÇÆÓ¿ÓÆÓÕÉ¿ÓÄÓÄÖ ÁÆÁØÇÆÁ¿ÅÉÆ¿ÕÄÎÃÆÁÅÂÁØÆÁ¿ÃÄÎÆÇÒÂÎÚ¿ÐÆÕ¿ËÉÆËÆÁÆ¿Å¿ ÎÉÆÁØ¿ØÆÁÿÃÂÓ¿ËÆÁØÆÿÜÄÎÜÄÅÆ¿ÅÄÁØÆÁ¿ÇÄÃÂÇÆ¿ÇÆÓ¿ ÓÄÁÈÉÆÎÆ¿$Í¿ÙÉÕÚ¿:Á¿ÆÅÆÏÆÒ¿ËÄËÉÆÃÉ¿ÌÆÁØ¿ËÉÏÂÿÅÂÜÆÌÖ ÆÁØÇÆÁÚ óÆÓ¿ËÆÁØÆÿËÒÑÊÇ¿ÓÄÏÂÒÆÿÃÂÓ¿ÜÄÎÆÅÆ¿ËÄÕÄÎÿÂÁÂÚ¿ :Á¿ÆÅÆÏÆÒ¿ËÆÏÆÒ¿ËÆÃÉ¿ÓÑÓÄÁ¿ÌÆÁØ¿ËÆÁØÆÿÓÄÁØÄÊÄçÆÖ ÇÆÁÚ¿ÐÄÁÃÉ¿ÇÆÓ¿ÃÂÅÆÇ¿ÜÂËÆ¿ÓÄÓÜÆÁÅÂÁØÇÆÁÁÌÆ¿ÅÄÁØÆÁ¿ ÆÕÆ¿ÌÆÁØ¿ÇÆÓ¿ÎÆËÆÇÆÁ¿ÆÇÒÂοÕÄÇÆÁ¿ÏÆÏÉÚ'ÊÄÁ( )*;8 6<*8=6<7 >,*ëÄÏÆÃÂÒ¿#ÂØÆÁ¿ÍÃÒÏÄÃÂÊ¿ÅÂÏÆÁËÂο 1Þß?ýâ.þá.ý@

X0A0¹7E+1= *»<^ZY <7

»6 =Z*[*G\]Ó*ÂÎÆÃÄËé¿×ÑÁÅÑÁ ¼<=_7 `ÂÇÄ¿ìÄÆÁ ¹= 7<`*è `*IððIN bc¿ W <a*+Z`*ëÑÅÑÏËÇ¿ööbé¿INbé¿#ÆÏÊÑÃÿIùbé¿øÆÓËÄÌ¿3ö W <=¿ïHb èÆÏÑÁÄÌ 7 +`¿ÍÏÊÆÎÆô¿Hùbé¿èÆÏÑÁÄÌ¿H3b¿ 7=6<9*a9 6=^`¿Ö 7=6<9* »·` ¼½»½9¼½97*W¸;½»·T¿9·d ¹7+= *»<^Z <7 öö »6 =Z* ½ _= += *¿ ¿ õö¿ _= += *a *+= = +** õ öö öð¿ ¿½ W Z= ++=6= ¿ ¿ ï ¿ ¿ õ ö a¿ H 3¿¿ ¿ ¼ Re=gga *7e_ f * õ¿¿ ¿ W +9= == *8Z=¿ Hõh õ ïNh¿¿¿ 7=6<9*a9 7 +¿ ð ð¿¿ ¿ 7=6<9* 6=^¿ I ð¿ ¿ W i Z==<= *¿ ¿ ¿ ö¿ c¿ ¼j¼j·»·Û*ôWʸô8ÄË»Á9Ì·c¿`ÛÆØÁÆé¿èÄÎÃÄËÆÊÇÄÎé¿óÁÑ¿JËðÊÂlÄöÏÁbÌ(éé¿¿ø&ÆÂÜÓÜÖË ÍÎËÄÁÆÏF¿#ÂÏËÒÄÎÄ¿3Nb(é¿ÍÎÃÄÃÆ¿'kÄÎÓÆÄÏÄÒÆÓÜÄÎÏÆÂÁ¿3Nb( øÑËÂÊÇÌ¿'ÎÏÆé¿#ÆÏÊÑÃÃé¿ëÑÅÑÏËÇ¿'mnÏÆÅÄÖÙ¿èÊÙÆÎÃÒÌé¿ ËÄÌc¿ÙÆôÑÑÜÏÄËc¿ÍÏÊÆÎÆôé¿ÛÊÒÆÎÁÄÎé¿PÑÌÊÄcÎc¿èÊèÆÁÆÓÆÁ¿ #ÂØÆÁF¿ø#ÆÃËÑÁ¿Iïb(é¿GËÕÂÁÑôÆé¿èÊÍÎÃÒÉóÑÁÄ &ÑÓÄô¿'¿H3b(é¿èÆÏÑÁÄÌ¿'ÔÄÁÎÂoÉÄô¿NHb(é¿ 'ì¿ÛÆÁÃÑ

pqrqstupvGwGxyzy{|}~G ~€|y|GD|~y‚}zƒGJ„y…G †}z‡…€€ƒG~y€yz}„G ˆy‚‡y€}G‰…zGyŠ‹}G yG‰}Œ}‚‰G†‰}‚GŠG ˆ|}€y~Gx€}Š‹ˆƒG Ž…‚Š…‚ƒG}{‹G‘’K’“”G D|~y‚}zGˆy‚}‚‰G•w‘”

¤¥¦§¨©ª«¥¬ª¤¨§­®¯ª¤¨¦°¥¯±²¥±ª³¦°¨±¥®´µ¶­¦°

·¸¹º»¼½¾¸¿ÀÁÂÃÄÅ¿ÆÇÆÁ¿ÈÆÅ¿ÇÉÁÊ¿ËÉÇËÄË¿ ÃÂÅÆÇÁÌÆ¿ÍÎËÄÁÆÏ¿ÅÆÁ¿ÐÑÃÃÄÁÒÆÓ¿ÔÑÃÕÉÎË¿ÓÄÁÖ ÅÆÕÆÃÇÆÁ¿ÃÂÇÄÿ×ÂØÆ¿ÙÒÆÓÕÂÑÁËÚ¿ÛÄÜÆØÆÂÓÆÁÆ¿ ÅÂÇÄÃÆÒÉ¿ÝÞßàÝááâàãäåæ¿ÆÅÆÏÆÒ¿ÏÆçÆÁ¿ÆÇÒÂοÌÆÁØ¿ ÆÇÆÁ¿ÅÂÒÆÅÆÕ¿ÍÎËÄÁÆÏ¿Å¿ÕÄÎÃÆÁÅÂÁØÆÁ¿ÆÇÒÂο ÕÄÇÆÁ¿ÁÆÁÃÂÚ èÄÏÂÒÆÿËÄÁØÂÃÁÌÆ¿ÕÄÎËÆÂÁØÆÁ¿ÆÁÃÆÎÆ¿ÍÎËÄÁÆÏ¿ ÅÆÁ¿ÛÕÉÎËé¿èÆÁÆÈÄοêÄçÊÆËÃÏÄ¿ÍÏÆÁ¿ëÆÎÅÄç¿ ÃÄÎÁÌÆÃÆ¿ËÆÁØÆÿÊÉÄÇ¿ÅÄÁØÆÁ¿ËÂÃÉÆË¿ÃÄÎËÄÜÉÃÚ¿ìÂÆ¿ ÒÆÁÌÆ¿ÓÄÓÓÂÇÂÎÇÆÁ¿ÃÂÓÁÌÆ¿ÌÆÁØ¿ÂÁØÂÁ¿ÓÄÓÜÄÎÂÇÆÁ¿ ÒÂÜÉÎÆÁ¿ÇÄÕÆÅÆ¿íÆÁË¿Å¿ÏÆØÆ¿ÃÄÎÆÇÒÂÎÚ

îÛÆÌÆ¿ÃÂÅÆÇ¿ÜÄÁÆÎÖÜÄÁÆοÕÄÅÉÏ¿ÈÂÇÆ¿ÍÎËÄÁÆÏ¿ ÜÄÁÆÎÖÜÄÁÆοÓÄÁÆÁØ¿ïÖð¿ÆÃÆË¿ÇÆÓÂÚ¿ñÂÇÆ¿ÜÑÏÄÒ¿ ÈÉÈÉοÂÃÉ¿ÆÅÆÏÆÒ¿ÕÄÎÆËÆÆÁ¿ËÆÌÆÚ¿èÉÁØÇÂÁ¿ÛÕÉÎË¿ ÆÇÆÁ¿ÏÑÏÑËé¿ÃÆÕ¿ËÆÌÆ¿ÒÆÁÌÆ¿ÕÄÅÉÏ¿ÅÄÁØÆÁ¿íÆÁË¿ ÇÆÓ¿ÌÆÁØ¿ÂÁØÂÁ¿ÓÄÎÆËÆÇÆÁ¿ÇÄÁÂÇÓÆÃÆÁéò¿ÇÆÃÆ¿ ëÆÎÅÄçÚ óÄÊÉÄÇÆÁ¿êÄçÊÆËÃÏÄ¿ÃÂÅÆÇ¿ÏÄÕÆË¿ÅÆοÕÑËÂË¿ ÓÄÎÄÇÆ¿ÌÆÁØ¿ËÉÅÆÒ¿ÆÓÆÁ¿ÅÆοôÑÁÆ¿ÅÄØÎÆÅÆË¿ ËÄÃÄÏÆÒ¿ÓÄÁÆÁØ¿õÖö¿ÆÃÆË¿÷ÉÄÄÁË¿ëÆÎÇ¿øÆÁØÄÎË¿ ÕÄÇÆÁ¿ÏÆÏÉÚ¿êÄçÊÆËÃÏÄ¿ËÆÆÿÂÁÂÕÉÁ¿ÓÄÁÂÇÓÆÿ ÕÑËÂËÂÁÌÆ¿ÜÄÎÆÅÆ¿Å¿ÕÑËÂË¿öù¿ÇÏÆËÄÓÄÁ¿ëÎÄÓÂÄο

–DLŽ—˜DLŽ”™I˜

šqp›uœutpqurœžœD|~y‚}zG{y|Ÿy~€}G‰…zGyG‰}Œ}‚‰G†‰}‚”GŽ‹}~GF…Š…z~Gˆyˆ{‹}GŸy~€}G‰…zG‘“”Gxyzy{|}~G {y|ˆ}‚G‰…z GD}|…‚G}ˆ~y¡GŠG¢“”GO…zG€y‚Š}‚‰}‚G{y{}~G˜}zz…‚y¡G£“”GF…Š…z~Gˆy‚‡y€}G‰…zGyŠ‹}‚¡}G•“”

×ÄÆØÉÄÚ îëÑËÂË¿ÂÃÉ¿ÓÄÓÜÉÆÿÇÆÓ¿ÓÄÓÂÏÂÇ¿ÇÄÜÄÜÆËÆÁ¿ ÜÄÎÓÆÂÁ¿ËÆÆÿÓÄÁÈÆÓÉ¿ÍÎËÄÁÆÏ¿ÁÆÁÃÂÚ¿èÉÁØÇÂÁ¿ ËÄÜÆØÆ¿íÆÁË¿ÛÕÉÎË¿ÆÇÆÁ¿ÓÆÎÆÒ¿ÅÄÁØÆÁ¿ÇÑÓÄÁÖ ÃÆοÂÃÉÚ¿ÐÆÕ¿ÂÃÉ¿ÒÆÁÌÆ¿ÏÄÏÉÊÑÁéò¿ÉÁØÇÆÕ¿ëÆÎÅÄçÚ ÛÄÏÆÂÁ¿êÄçÊÆËÃÏÄé¿ÛÉÁÅÄÎÏÆÁÅ¿ÈÉØÆ¿ÆÇÆÁ¿ÃÂÓ¿ ÇÉÁÊ¿ÜÉÆÿÛÕÉÎËÚ¿ÛÉÁÅÄÎÏÆÁÅ¿ÈÉØÆ¿ÃÆÇ¿ÕÉÁÌÆ¿ ÇÄÕÄÁÃÂÁØÆÁ¿ÆÕÆÕÉÁ¿ËÄÃÄÏÆÒ¿ÓÄÎÄÇÆ¿ÃÄÎÏÄÕÆË¿ ÅÆοôÑÁÆ¿ÅÄØÎÆÅÆËÂÚ¿úûàüýþûâÿà0û12å¿ÜÄËÉÃÆÁ¿ ëÆÑÏÑ¿ì¿ÙÆÁÂÑ¿ËÆÆÿÂÁ¿ÜÄÎÆÅÆ¿Å¿ÉÎÉÃÆÁ¿ö3¿ÇÏÆËÄÖ ÓÄÁ¿ëÎÄÓÂÄο×ÄÆØÉÄ45½6789

4 


839 5 2 01 234456 +Í,Ï-ÅËÍ./Å012324

š›œ›žŸ› œ›

îÒ4€ÖÞâßÖÒ 9:ÒþþÒþ9Òþ9Ò7:æ73ÒÒ7í þ<Ò8ßâØÒüÖìÒÒ9:ÒþþÒþ<ÒþíÒ7þæÿþÒÒ79 þþÒ4ØàëßÒÕáØÚÒ 9:ÒîÒþ7Òþ7Ò99æ77ÒÒ7þ þøҁà׀áÔÙÒ 9:ÒîÒþ7Òþ7Ò93æÿíÒÒ7þ þ9ҁ߀ÔÖâØåßÒ9:ÒþþÒ3Òþ3Ò7ÿæí:ÒÒ7þ þ7Ò4‚ÙÖìãØàÞÒ9:ÒîÒþ9ÒþÿÒ73æÿîÒÒ7< þÿÒöÝåÙÖìÒ 9:Òþ<Òþ<Òþ:Ò7:æí<ÒÒ7< þíÒçâØàÞ҃áåÖÒÒ9:Òþ<Òþ<Òþ:Ò7ÿæí:ÒÒ7< þ:Ò4ÝÞ÷ß×åÖÞ÷ÒÒ9:ÒîÒþøÒþíÒ7þæÿ9ÒÒ9î þ3Ò8áôÖÞÒ 9:ÒîÒ3Òø<Ò7ÿæ:þÒÒ9ÿ þîÒñßÖ÷áÞôÒ 9:ÒíÒþ<ÒøþÒ7þæíîÒÒø3 ø<҄óñÒ 9:Ò7Òþ9Òø<Ò9<æÿîÒÒøÿ

 

‹Œ ‹Ž‹‘‘

¥¢¡CD©ª[ZmfUXjfgppU‹UXŽoZ\[ZUX sRfdWgoRX‚UmjUdYXnUgpXjZSUgX\U\fX USoWdgnUX[UnUXmZmW\WoXTZTUjXYWXŽoZ\[ZUX mZgfgfSSUgX[WSUjXjR[WTW`XTZdoUYUjX YWTUoeW[SUgX[ZeUpUWX\ZpZgYUXS\feXSUi SUdZgUXU\U[UgXjZd[RgU\XSUdZgUXWefSfX SZmfgpSWgUgXSZmeU\WgnUX|R[ZXsRfi dZgUXdUWoUgXpR\ipR\gnUXmZgnZefTXjZdUgX mZmWgTUSfXfgTfSXTZTUjXYWXŽoZ\[ZU¯X dWgoRXSZXhTUm`RdYXkdWYpZXsZ[SWXmU[WoX jZgTWgpXsRfXYU\UmXSUdWZdgnU jfgpSU[X‚UmjUdYXnUgpXSZmfgpSWi eZd[TUTf[XjZ\UTWoXzZU\XsUYdWYXcoZX ®kUpWX[UnUX|R[ZXUYU\UoXnUgpXTZdeUWSX gUgXUSUgXYWjZdTUoUgSUgXŽoZ\[ZUXYZmWX hjZbWU\X€gZX[UgpUTXYWoUdUjSUgXSZmeU\WX ƒWUXUYU\UoXmUgUZdXjZdTUmUXefUTX[UnUX sRfdWgoR SZXŽoZ\[ZUX[ZeUpUWXfdfX[Z\UmUT nUgpXYUTUgpXYUgXmZ\UTWoXYZgpUgXbUdUX „WgppUX[UUTXWgWXeZ\fmXUYUXSZjU[i xZTdXŽZboX[U\UoX[UTfXjZmUWgXnUgpX TZdTZgTfXƒWUXTUofXUjUXnUgpXjZmUWgX jZdgUoXmZdU[USUgXUdUoUgXjZ\UTWoXxRdi efTfoSUgXƒWUXmZgbWjTUSUgX[ZmUgpUTX TfpU\XWTfXXmZgZpU[SUgXcoZXhjZbWU\X€gZX TWmXnUgpXTUgppfo¯XSUTUX‚UmjUdY eUSU\XYWTZdWmUXYZgpUgXTUgpUgXTZdefSUX ƒWUSfWX‚UmjUdYX[UUTXsRfXjZdTUmUX YUgXSW[UoXTZdeUdfgnUXeZd[UmUXhWXkWdfX SU\WXYUTUgpXSZXŽoZ\[ZUXTUSXUYUXmZgTU\X jU[TWXUSUgXmZgUdWSXYW[WmUS fUdUXYWmW\WSWXjUdUXjZmUWgXcoZXk\fZ[X ®ƒZgpUgX|R[ZXsRfdWgoRXSUmWXmZdUWoX sRfdWgoRXSZmfYWUgXYUTUgpXYUgX eUgnUSXSZ[fS[Z[UgXYWXmU[UX\U\fXYUgX mZmeZdWX[fgTWSUgXmZgTU\XfUdUXSZjUYUX RdUgpiRdUgpXmU[WoXmZmW\WSWXmZmRdWX jZmUWgXŽoZ\[ZU YUgXSZSUpfmUgX\fUdXeWU[UXfgTfSgnUX hUSWgpXYU\UmgnUXjZgpUdfoXsRfdWgoRX  !" " # |WSUXYWUXSZmeU\WXSW[UognUXUSUgXmZi YU\UmXYWdWX‚UmjUdYXYWUXmZgpfgpSUji ©••£¦–ªXƒWdZSTfdX€\UodUpUXkUnZdgXsfZgboZgXsUTToWU[X gUdWSXefUTX[ZmfUXRdUgpXƒWUXUSUgX\ZeWoX SUgX[ZmjUTXmUfXoZgpSUgpXYUdWXŽoZ\[ZUX hUmmZdXmZgnUgpSU\XeZdWTUXSZTZdTUdWSUgXcoZXkUVUdWUg[XjUYUX YUdWX[ZSUYUdXYW[UmefT¯XSUTUXŽZbo YUgXmZgpWSfTWXsRfdWgoRXSZX{TU\WUXSZTWSUX cUSXmUfXSZTWgppU\UgXpZ\UgYUgpX YWUXmZgUYWXjZ\UTWoX{gTZdXsW\Ug eRmeZdXsUgboZ[TZdXtgWTZYX‘UngZXzRRgZnXkUnZdgXYUgX eZeZdUjUXS\feXTRjXydRjUX\UWggnUXYWnUSWgWXmZgUYWX[U\UoX[UTfX ŽoZ\[ZUXŒdUgSX‚UmjUdYXfpUXmZgpfgpi ®hUnUXjZdgUoXWgpWgXmZgpWSfTWgnUXSZX œ½º¸ª¡½¶³´·½ SUjSUgXSZdWgYfUgXmZgYU\UmXTZdoUYUjX {gTZdXsW\UgXjUYUXv‰‰‡X\U\fXcUjWXjUYUX jZmWgUTXzRRgZn²¼¸·À 5É6ÄÅÉÃ66ËÉÁ ç×âßÞÖåÒ7æþÒ8áôÖÞÒçØÙåßØáÔÒéþþïÛÒí3ïÒ õÝëÖâÒóà÷àåâëáÛÒí9ïÒýÙßàÒ8ÖåÔàØØÛÒ:þïÒ çÖ×àÞÒñÖìâßÚ;Ò7ÿïÒ4ÙÖÝÞÒÓÖåàÞßÚð ñßÖ÷áÞôÒ<æøÒÓÖÞÔÙßâØß×ÒÕáØÚÒé7<ïÒ4ß×æ ôáàÒçô=ß×àÛÒ33ïÒ>÷áÞÒ65ßëàð ?-Í,Ì@ÌÐÅÁÌ@ÌÐúÍAÍ þÒÓÖÞÒBÞáØß÷Ò9:Òø3Ò7ÒÿÒ3þæ93ÒÒ33 øÒÓÖÞÒÕáØÚÒ 9:Òø9ÒîÒÿÒí7æ9þÒÒ:3 9ÒÕÙßåâßÖÒ 9:ÒøþÒîÒ:Ò:9æ93ÒÒ:ø 7Òç×âßÞÖåÒ 9:Òø<Òþ<Ò:Ò:þæ9:ÒÒ:< ÿÒýàØØßÞÙÖìÒÒ 9:Òø<ÒîÒ3Òíÿæ7íÒÒíî íÒ>2ß×ØàÞÒ 9:ÒþíÒþÿÒíÒÿ7æ93ÒÒí9 …ÍΆÍ-Å?Í@Ï,Å01‡324 ùˆÆÄʼnÇ5ÅËNJ :Òõá2ß×ãààåÒ 9:ÒþÿÒþ9ÒîÒ:<æ79ÒÒÿ3 çØ å ß Ø á Ô àÒ 2âÒÒ ñßÖåÒÓÖ÷×á÷ 3Ò8ßâØÒê×àìÒ 9:Òþ7ÒíÒþ:Ò73æÿøÒÒ73

TWUgXUgTUdUXsRfdWgoRXzZU\XsUYdWYX YUgXŽoZ\[ZUXUeUdgnUXjZ\fUgpX sRfdWgoRXoZgpSUgpXYUdWXsUYdWYX [UgpUTXeZ[UdXmZgnf[f\XjZgYZSUTUgX sUYdWYXTZdoUYUjXŽUd\RX}gbZ\RTTWXnUgpX YWpUYUgpipUYUgpXUYWXjZgppUgTWXsRf ²¨³´µ¶··¸¹º»¼½¾¿¼¸·À

“*”10'•&–0–0'—*””./'˜™ —$ (!"'# )* $'%$!'&('(

¡¢£¤¥¦§¨¦©ªŽWTnXeZdoU[W\XmZgpfgi bWXjR[W[WXdfggZdXfjXS\U[ZmZgXxdZmWZdX ‚ZUpfZX{gppdW[X[ZTZ\UoXmZgUgpXvi‰XUTU[X zZUYWgpXjUYUX\UpUX\UgfTUgXxdZmWZdX ‚ZUpfZXnUgpXeZd\Ugp[fgpXYWXsUYZ[SWX hTUYWfmXzUefX«w…¬…­ ƒZgpUgXSZmZgUgpUgXWgWX jZdR\ZoUgXjRWgXŽWTnX[fYUoXTUSX mfgpSWgX\UpWXYWSZUdXŽoZ\[ZUX nUgpXeZdUYUXYWXfdfTUgX SZTWpUXS\U[ZmZgXmZ[SWXmU[WoX UYUX[UTfXjZdTUgYWgpUgX \UpWXŽWTnXmUgTUjXYWX jR[W[WXSZYfUXYZgpUgX ˆ‡XjRWgX[ZmZgTUdUX ŽoZ\[ZUXjfgnUXˆvX jRWg „U[W\XWgWXjfgX YW[UmefTX pZmi eWdUX R\ZoX bUdZi TUSZdX jZ\UTWoX ŽWTnX kdWUgXWYYX coZXŽWTWuZg[XTUmjW\XTUgjUX zReZdTRXsUgbWgWXnUgpX[fYUoX YWjZbUTXjUYUXhZgWgX«w†¬…­X ‹USTfX[ZTZmjUTXsUgUZdX U[U\X{TU\WUXWTfXYWjZbUTXSUdZgUX YWUgppUjXpUpU\XmZmZgfoWXTUdi pZTXnUgpXYWTZTUjSUgXR\ZoXS\fe ®hZffdgnUXTWpUXjRWgXUYU\UoX nUgpXjU\WgpXjZgTWgpXhUnUXjWSWdX YWXTUoUjXWgWXefSUgX[RU\XjZd`RdmUX TUjWX[RU\XmZgYUjUTSUgXoU[W\XkUo‹UX SUmWXoUdf[XmZmU[TWSUgXjR[W[WXYfUX }ŒxXx„€c€¬r‚}X{zX

“•—ªC¦¡’˜”¢ªªhTdWSZdXsUgboZ[i TZdXŽWTnXhZdpWRX}pfZdRXmZdUnUSUgX pR\XjZmefSUXSZXpU‹UgpXzZUYWgpXYWX sUYZ[SWXhTUYWfmXzZUYWgpXzUefX «w…¬…­XŽWTnXmZgUgpXvi‰XjUYUX \UpUXjZdTUmUgnUXTUgjUXzReZdTRX sUgbWgW

pf[X[ZYWSWTXoWefdUgX[ZTZ\UoXSU\UoX YWX\WpUXWTfXUYUXYWXjWSWdUgX[UnUXWTf\UoX jZ\fUgpXTZdfTUmUXmZ\U\fWX|UmZ[X YUdWX‘WpUgXYUdWXaXgU\XxWU\UXŒ}X nUgpXjU\WgpXTWYUSXoUdf[XSUmWX\USfSUg¯X sW\gZdXƒUVWYXhW\VUXYUgXhZdpWRX eZeZdUjUXoUdWX\U\f SUTUXWYY }pfZdRX hZ\UgfTgnUXmUgUZmZgXŽWTnX zZ[jRgXjR[WTW`XmZmUgpXYWTfgfSSUgX hZYUgpSUgXTfUgXdfmUoX USUgXSZmeU\WXmZgnWefSSUgXYWdWX jUdUXjZmUWgXŽWTnXmZ[SWXmZdZSUXoUdf[X oUgnUX[Z[ZSU\WXmZgnZdUgpXYUgX YWXefd[UXTdUg[`ZdXfgTfSXmZgbUdWX TUmjW\XYWXTZgpUoXjdUoUdUXnUgpX[ZYUgpX \ZeWoXeUgnUSXmZgYUjUTXjZ\fUgpX jZgppUgTWXsUgbWgWXsUgfZ\XxZ\i mZgWmjUXS\feXWYYXmZmfWXhZdpWRX mZ\U\fWXTZgYUgpUgXUdUSXUfoX }pfZdRXYSSXnUgpXTZTUjXmUmjfX sZ[SWjfgXeZpWTfXTWmXTUmfXeUdfXeW[UX \ZpdWgWXnUgpXYWeZdWTUSUgXUYWXSUgYWYUTX mZgUpUXjZd`RdmUXYZmWXmZgYUi mZgbZTUSXpR\X\WmUXmZgWTX[ZeZ\fmXeUeUSX SfUTXjZgppUgTWXoWgppUX[UUTXWgWXeZ\fmX jU[TWXeW[UXYWdZSdfT jUTSUgXSZmZgUgpUg jZdTUmUXeZdUSoWdX UeUdXTZdUSoWdgnUXmUgUZmZgXŽWTnX ~žŸ´ ªC¡ž¢¢ ®|WSUX}gYUXeZdTUgnUXjUYUX ƒWU‹U\WXTZgYUgpUgX[fYfTXsW\gZdX [UnUXTZgTUgpXUjUXnUgpX mZgpWdWmXfmjUgXjUYUX}pfZdRXnUgpX TZ\UoXmZgpWdWmX[ZRdUgpXfTf[UgXfgTfSX [fYUoXTZdUYWX[Z\UmUX TZgYUgpUgXSUSWXSUgUggnUXeZdoU[W\X mZ\USfSUgXgZpR[WU[WXYZgpUgXsU\UpUX v°XUmXTZdUSoWdXWTfX mZgZeR\XpU‹UgpX}\Z~XsbŽUdTonXƒWX [ZeUpUWXTWmXnUgpX[UUTXWgWXmU[WoXdZ[mWX UYU\UoXpfgbUgpUgX eUeUSXSZYfUXŽWTnXmU[WoXYRmWgUgXYUgX mZgUYWXjZmW\WSXjZ\UTWoXU[U\XŽW\ZXTZd[Zi (•&$'!($!QRSTUQ!VWXYZXZ![SRW\WZ!]WXW^ST!VWXY_S[UST!ZU`!aZZbcUZ! fgTfSX[TU`XX eUgnUSXmZmefUTXjZ\fUgpzZUYWgpXfpUX efT X!bSdcUc[WX!]cXacT!`WX\!aZW]RZe!f[Z[USX!gSeWUZ_!ZU`h!iWjZa!geWUUk! ƒWTUdpZTSUgXYU\UmXYfUXjZSUgXSZX ageSWXU\U!W]S xfWUgXfgTfSX mZmjZdR\ZoX[Zfm\UoXSUg[XmZ\U\fWX Uc[bWX!cXUcb!dST\Z!bWTSXW!TW[W![Z]dWUZX`W!dWaW!VWXYZXZ! jUdUXjZmUWgX }YdWUgXsUdWUjjUXYUgX„U\XzRe[Rgi YZjUgXcoZXŽWTWuZg[X[fYUoXeW[UXmZmi `WX\!]S]c T c d WbWX!US]WX!aSbWUX`Wk mZdZSUX UgfXTUjWXTZTUjXTUSXmUmjfXmZgZmef[X eRnRgpXmUgTUgXjZ\UTWoXzZU\XsUYdWYX ic W ! Q T W X \ ]WX\!dSTXW_!RST]WZX!RST[W]W!aZ!W]daQTZWk!feWl YUgX±W\\UdZU\XWTfXSZXyTWoUYXhTUYWfm [WX!dST[W_WR!ZWXUZW!]S \UoXnUgpX pU‹UgpX|RZX„UdT X!ZUc!`WX\!bS]caZWX!]S]RcWU!]WXUWX!W[Z[USX!dSeWUZ_! oUdf[X ƒfUXmZgWTX[ZeZ\fmX\UpUXeZdUSoWdX ²¨³´µ¶··¸¹º»¼½¾¿¼¸·À `WX\!dSTXW_!RSbST^W!aZ!fT[SXWe!ZUc!]S]cUc[bWX!cXUcb!]cXacTk miSX\WX![WX\WU!]SX`S[We!VWXY_S[UST!ZU`!]SX\c]c]bWX!RW_nW! TUi ŽWTnXSZmeU\WXmZmefUTXpR\XyYWgXƒuZSRX iW W_!]SXZX\\WebWX!dSTWXX`W![SRW\WZ!W[Z[USX!dSeWUZ_!aZ! oUgX nUgpXmU[fSXmZgppUgTWSUgX}pfZdRX ÆÇÈÄÉÃÊ becjRZ!aZX!geZk!WiWUU!j[Zcaa!]S ]RSTZbWX!bQXUTZRc[Z![Z\XZo!bWX!RW\Z!bS[cb[S[WX!becR! YUgX mZgYUjUTSUgXfmjUgXTZReR[UgXYUdWX ËÌÍÎÏÐÁÂÁÂÃÄÃÅ Ñ Ê Ò ÓÔ ÕÖ × Ø Ù Ú Û Ò ÜÝ Þ Ø ß × Û Ò Óà × × á â à Þ Û Ò a W X ! b W ]Z ! R S T _ W T W d [S[!aZ!US]dWU!RWTcX`W!XWXUZhp!aS]ZbZWX! TUSX hW\VUXYUgXTZgYUgpUggnUXmZ\fgbfdXSZX ÓÖ×áÖããÖÛÒäßååÚÛÒäÖ×ÖÔÖÞÛÒÜÝØÙ×áßÛÒÓÔæ dSUZbWX!TS[]Z!ZU`[!!aZWZ!![WZbUcW[X!!T[Sc[b]Z X`Wk mZXgpZi pU‹UgpXzZUYWgp Õå ß Ö × Ú Û Ò ÓÔ çÞ Ý è è Ò é êå Ö Ô ë ìÖ Þ Ò í î ï ð Û Ò ñà ò æ ge W U U ! [ c a W _ ! U Z \ W ! U W _ c X ! ]S X ^ W a Z cUW]W! \foX[RU\XoU\ioU\X hSRdXUSoWdXvi‰XeUpWXSZmZgUgpUgX âàÞæäÖÞÝÛÒóàô×ßòÞÚÖëÒéõßÒöàÞ÷×ßÒíøïð aZ!ZU`k!qW![SRSXWTX`W!USUWd!aZUWnW!WTZ[!dZ[SUSTWXX!d![SSeWRUWZ_\W!aZ!WWX[!Zd[SUSeWXU!Za_W!UTZZ]! ! d S YWX\fUdX\UXjUgpUgX ŽWTnXZmZgUgpUgXWgWXjUgTU[XYWdUnUSUgX ùÏúûÊÅüÖ×ØÛÒñáÔÙÖ×÷âÛÒäàåàÒýàÝ×ßÒéÓÖáæ RWTc!`WX\!XWXUZ!WbWX!aZUcX^cb!QeS_!dZ_Wb!becRk!#WdZ!aZW!]SXQeWbX`eWWkUZ_! hUnUX[ZgUgpX jZmUWgXŽWTnX[ZeUeXmZmU[TWSUgXmZdZSUX àÞÒþÿïðÛÒõßâÔàØØÛÒÕåáÔÙÚÛÒ0ÖÚÖÒýàÝ×ßÛÒ iSX\WX!aS]ZbZWXh!ZU`!cXUcb![S]SXUWTW!aZUWX\WXZ!W[Z[USX!dSeWUZ_! fgTfSXmZdZSUX aXgW[XYWXTZmjUTXSZYfUXYZgpUgXˆ‡XjRWgX ÔêÖ ××ÚÒé1Ö2áÒÜÖ×ÔáÖÒÿ3ïðÛÒÓáåÞß×ÛÒ4áå2ÖÛÒ rTZWX!sZaak!tW]W!USTWb_ZT!UZX\\We![SXaZTZWX!]S]Z]dZX!WTeQ[!#SjSu!aWX! bWnWXlbWnWX!bSUZbW!ZU`!]SeWnWX!SWaZX\kv'/0w*””.x–y1&z{1.”| SUdZgUXUSUgXYWX\Zi fgppf\XZgUmXjRWgXYUdWXŽoZ\[ZUX[ZSU\Wi ýß2ß5ÛÒçôÝß×àÒé65ßëàÒíøïð \fbRgXWSUXmZdZSUX TWYUSXaXgW[XYWX jR[W[WXYfU¯XfUdX WYY sZmUgpXTUSX UYUXnUgpXeZdfeUoX YZgpUgXjZgUmjWi \UgXŽWTnXmZ[SWX mZdZSUXTUmjW\X TUgjUXsUgbWgWX sZdZSUX\ZeWoX ™ › š mZgpfU[UWX ƒ}{‚}s}{‚X jZdmUWgUgX YUgXeUgnUSX ’¢£“”D¨ªªsUgboZ[TZdXŽWTnXeUgpSWTXYZgpUgXSZmZgUgpUgXvi‰XUTU[XzZUYWgpXyYWgXƒuZSRXmZgbZTUSXpR\XSZYfUX«w­X}S[WX[U\TRXsWbUoXzWboUdY[X«v­X mZgYUjUTSUgX tgpSUjUgXTZdWmUXSU[WoX`Ug[XŽWTnXfgTfSXzReZdTRXsUgbWgWX«†­

$%&'()*+',-./)012*3'

456789:;<=97>:5:;?<4@7AABC<D;E:<F:79<FBC5G:<9HIB;A:C< AB;A:;J<8BG:9FH6:<:A:5<E595;J:;<ABCK:E:G<965F<9B8:L M:;J:;<D;E:<9B<N4C7F5;85GBCF:66<:A:5<O4C7F5;85GBCL F:66P<Q7>:5:;<ABCF:79<:9:;<E7I5:A<E7<C5FC79<A@BBAF:66P<< RSTUVWUXYZVUX ^cdWefghfjZdkU\\X\Z‹Ugi ƒZ\XzZnXnUSWgXzZU\XsUYdWYX [U\RVUX]^ eW[UX YR‹[SWXjU[TWXSZXst RSTUU_R`aXbWU\ ŒUToWgX„UgW`X ^cdWefghfi zU`UZ\XrZgi †…X]^`UToWg_ jZdkU\\lXmRnZ[X TUc]X]^dU`UZ\_ oUgW` mU[WoXmZgpWgpWgSUgXjZgni pZgTUvˆ ^cdWefghfi ZdUgpX[ZjZdTWXdRRgZnXYWXR\YX ^cdWefghfi jZdkU\\XstXYUVWYXmRnZ[X TdU``RdYXnZZXljXqrrst jZdkU\\Xco~XX ŽWTnXjU\\ZpdWgWXboZ\[ZUX efUTXhWdX}\Z~XŒZdpf[RgX mfoUmi mRfdWgoRX‹UoX[ZdfXYZoX nUgpXTZ\UoXmZmeU‹UX†‡X mUY_uf\`UX]^ jdWmZdX\ZUpfZXSU\RXUYWXTjX pZ\UdXefUTXsUgXtgWTZYX mfoUmmUY_ TZgUgpXstXjU[TWXfUdUXYZoX qrrst uf\`UvXwo qrrst ^cdWefghfi sRboUmmUYX jZdkU\\X[ZmRpUXxyzh{|}X sUdYoUX]^ sWduUXkUbdni eW[UXmZgZmjUTWXS\U[mZgX sRboUmmUYi Ug[nUoX]^ sWduU_WedU UTU[ sUdYoU ^cdWefghfi ^cdWefghfi jZdkU\\XkUdi jZdkU\\X`Zdpf[RgXmZmUgpX YZYZ~_[ZnpUX bZ\RgUXfUdUX jZ\UTWoX[ZTWUTZTUjWXSZgUjUX ]^hU`dfddUuW edU[W\XTUgjUX \WpUXsZ[[WXTRjX[SRdX\WpUX TWYUSXeW[UXeU‹UXsfXdUWoX }}XYUgX {gWZ[TUXTRjXU[[W[TX\WpUX‘oUTX tŽ‚] z€}‚ƒi UXjZd`ZbTX[ZU[Rg {„€XYWXjWU\UXSRg`ZYZdU[WX zWRX’UngX ^TdWefg[fjZdeU\\ |UVUYYX]^ rUgYU[fi dWR_edUnRo ed}c}wvX]^ eUnfbUonUi ^cdWefghfjZdi rUgYUrhwv jdUXTUmUX ^cdWefghfjZdi kU\\XsUgboWgWXU[UmfXUSUgX kU\\Xy\XƒZdenX YWSZgUgpXUgUSXU[fomfX ]^_…†‡i ˆ†ˆ‡‰vŠ…… sUYdWY\ZgRXƒWXaXgU\XŽRjUX mUgboZ[TZdXW[Xe\fZXqŽc‘ƒX

EFGHHIJKLKFIMGNOPNP

(/&”0'90 2”'$+ .+01‘{r}X}To\ZTWbXoUgnUXˆvX UmXmZdU[USUgXSZpZmeWdUUgX mZdUnUSUgXpZ\UdXfUdUXŒ}XŽfjX nUgpX[UgpUTXeZd[ZUdUoXxZ[TUX fUdUXeZdUdRmUXSZeUoUpWUgX [ZSZTWSUXeZdfeUoXUYWXSZ[ZYWi oUgX[ZTZ\UoX‘WpUgXSU\UoXTZ\USX °iwXYUdWX}d[ZgU\XYU\UmX\UpUX xdZmWZdX‚ZUpfZX{gppdW[XYWXhTUi YWRgXymWdUTZ[XzUefX«w…¬…­ ZSU\UoUgXWTfXmZmU[TWSUgX coZX‚UTWb[XTZdYZpdUYU[WXSZX SRmjZTW[WXƒWVW[WXŽoUmjWRgi [oWjXmf[WmXYZjUgXƒZgpUgX [W[UX[UTfXjZdTUgYWgpUgXUgUSX efUoXzReZdTRXsUdTWgZuX«†…X jRWg­Xmf[TUoW\XmZgnU\WjX hfgYZd\UgYX«†7XjRWg­XYWXuRgUX UmUgX ‘WpUgXYWjU[TWSUgXmZgi pUSoWdWXSRmjZTW[WXmf[WmXWgWX YWXfdfTUgXw‡XS\U[ZmZgXxdZmWZdX ‚ZUpfZXUTUfXeUTU[XUSoWdXTWmX YZpdUYU[WXsZdZSUXmZgnf[f\X zZUYWgpXYUgX8fZZg[XxUdSX zUgpZd[XnUgpXTZd\ZeWoXYf\fX mZmU[TWSUgXYWdWXTfdfgX SU[TUXSZXƒWVW[WXŽoUmjWRg[oWjX mf[WmXYZjUg X®ƒZ\UjUgXTUofgXeZdUYUXYWX xdZmWZdX‚ZUpfZXUYU\UoX[Z[fUi TfXnUgpX\fUdXeWU[UXefUTXSUmWX UmWXTZ\UoXeUgnUSXmZgpU\Uoi SUgXTWmXjUjUgXUTU[XYUgXjR[W[WX SZfUgpUgXSUmWX[UgpUTXSfUTX ŒUg[XTZgTfgnUXeUgppUXWSUX mZgpWgpUTXWTf¯XSUTUXsUgUZdX ‘WpUgXzReZdTRXsUdTWgZu sZ[SWXmZgpUSfX[UgpUTX [oRbSX[ZTZ\UoXmZ\WoUTXTWmgnUX

ƒ}{‚}s}{‚X

§¦~D¥ªªWjZdX‘WpUgX|RZ\XzRe\Z[X«SWdW­XeZd[ZYWoXYU\UmXjZ\fi SUgXdZSUggnUX}\WX}\i„Ue[WX[ZTZ\UoXTWmgnUXSU\UoXYUdWX}d[ZgU\X YUgXYWjU[TWSUgXYZpdUYU[WXmf[WmXYZjUg TZdYZpdUYU[WXsUdTWgZuXTZTUjX ƒU\UmXeZeZdUjUXmf[WmX mZ\RgTUdSUgXSUTUiSUTUXoWefdUgX TZdUSoWdX‘WpUgX[ZUTWgnUX SZjUYUX`Ug[X‘WpUgXsZgfi mZmUgpX[fYUoXTZdf[iTZdf[UgX dfTgnUXTdRaXXŒ}XnUgpXeZdoU[W\X USdUeXYZgpUgXuRgUXmUfTX YWdUWoXUYU\UoXmRmZgXeZd[ZUi mZ[SWXUSoWdgnUX[Z\U\fX\fjfTX dUoXnUgpXeZ\fmXjZdgUoXYWdUWoX YUdWXYZpdUYU[WXU\UfXmf[WmX \U\fXcoZX‚UTWb[XUYUXYWXjR[W[WX [ZeZ\fmgnU ®Œ}XŽfjXUYU\UoXjZgbUjUi w…X[Z\UmUXYfUXmf[WmX[ZeZ\i WUgXnUgpXTUSSUgXjZdgUoXSUmWX fmgnUXmZdZSUX[Z\U\fXmZgpi \fjUSUgX{TfXUYU\UoXjZgbUjUi ofgWXjR[W[WXwŠ WUgXjZdTUmUXnUgpXSUmWXbUjUWX „U[W\XWgWXZ\U[XmZgUYWXjfSfi YU\UmX[ZUdUoXS\feXcUjWX[Ugi \UgXnUgpXbfSfjXTZ\USXfgTfSX pUTXmZmU\fSUgXSZTWSUXSUmWX ‘WpUgXnUgpXeZeZdUjUXoUdWX\U\fX mZ\WoUTXYWXYZpdUYU[WXYU\UmX eZdoU[W\XmZgfUdUWXxWU\UXŒ}X [UTfXmf[WmXeZd[UmUUg¯Xfgpi f[UWXmZgpU\UoSUgXsUgboZ[i TZdXŽWTnXwi‰XnUgpXmUgUXfpUX SUjXjdWUXU[U\XhjUgnR\XWTf

eZdefUoXTWSZTXSZX‚WpUXyfdRjUX mf[WmXYZjUg „ZeRognUX\UpWX‘WpUgXSWgWX mZgUYWXTWmXjZdTUmUXnUgpXTZdi YZpdUYU[WXYUdWXSRmjZTW[WXSU[TUX TZdUTU[X{gppdW[XYWXmf[WmXnUgpX [UmUXSZTWSUXmZdZSUXmZgfUdUWX xWU\UXŒ} UmfgX®TdUpZYW¯XTZd[ZefTX TUSXmZmefUTXZTfUX‘WpUgX ƒUVZX‘oZ\UgXjfTf[XU[UX ‘oZ\UgX[ZeU\WSgnUXmZmeZdWX [ZmUgpUTXSZjUYUXTWmgnUX YUgXmZgUgTUgpXfgTfSX[ZpZdUX SZmeU\WXSZX‚WpUXxdWmZdX{gppdW[X mf[WmXYZjUgX ‘oZ\UgXfpUXjZdbUnUXsUdi TWgZuXUSUgXmZmWmjWgXmW[WX ‘WpUgXfgTfSXeU\WSXSZX‚WpUX xdWmZdX{gppdW[Xmf[WmXYZjUg ®UmWXjfgnUX[UTfXUmeW[WX [ZSUdUgpXYUgXUSUgX\Ugp[fgpX SZmeU\WXSZX‚WpUXxdWmZdX{gppdW[X mf[WmXYZjUg¯XfUdX‘oZ\UgX SZjUYUXTU\S[hx€zcX[ZjZdTWX YWTf\W[XƒUW\nXsUW\XSZmUdWg ®UmWXUSUgXeZdfUgpXTUofgX YZjUgXYUgXSUmWXmZ\WoUTXUSUgX YUTUgpXSZmeU\WXoUgnUXYU\UmX mf[WmXjZdTUmUWTfX[UgpUTX jZgTWgp¯X sZgfdfTX‘oZ\UgXofefgi pUgXUgTUdUXYWdWgnUXS\feXYUgX sUdTWgZuXnUgpXTZdf[XYWSUWTi SUWTSUgXfgTfSXmZgpW[WXjR[W[WX sRnZ[XYWXyVZdTRgX[UgpUTXeUWSX ®ƒWUX[ZRdUgpXjdWUXnUgpX[UgpUTX [UgpUTX[ZTWU¯XSUTUX‘oZ\UgX mZgpRmZgTUdWX[R[RSXsUdTWi gZu²¨³´µ¶··¸¹º»¼½¾¿¼¸·À


ŒŽ‘Œ’“”•‘–—˜™š›˜œ–ž Ÿ ¡ ™ ¢˜–£

0517293465 1 6045 3 78 3 83 4824

…†‡…ˆ‰ˆŠ‹ˆ




›œœ•œž”˜™

ˆ‰Š‹ŒˆŽ‹‘’“”•–—”˜™’š




‘’“”•–‘—”˜™š–›ŒœŽžŸ ‰Š‹ŠŒŠŽ




0123

‹ŒŒŽŒ‘‘ ’“”•–—’˜•™š›—œŽžŸ‘ œ¡

495 6 78 95 4897 7 78 68     !"#'! $%, -&./ '(0 !)0" "!%* )1# ! "!+%$ $#2!"+3#456/78*;<=>>><?@;@> 998:799 ABCDEFG H# #% #!+ '$+ IJ) !'3NK K )Q' (2 2#KL$MK )0'N&K R36SO T9#/6TKM S/U2K 8;<=>>><?=;WX VJPK $2$() $ $$$"!. 2# '2L()$ 2 )$+ ($!#' $.$. !" $"+ #4#$ )$K +! "$+ 4 #R  '2R3#45 L$($ 6") S7S#VT)T4#$ :ST! :T 2#$;<=>>><=W;<; Y0) $" 4") $%"[) +#0(2# !+Z4" (\("' !") +4(! !)+\ "4(]#$)K($()^3578/9UV9 ;<=>>><=WW<_ `!a b ! + c $ %  ! +  $ Q 2 d M!+%e'0$"b!* + % " f  % !  ! 0 g " " 0 . -O (!%0"Q'(+($#!$gc(5hUV07#66U6(6!:\H /:\(8!/!) H ! % 5  ( ! " + ( ( i ( + . )  H"%' -(j!$#0!R #"M(!f%!+" Q' ,# k(! O(.  25 6/78* 98T7U:6\6S:98V/966TTJ;<=>>><=Wm;< %lR O(4 ' !"n /66o !\ #2% U/6o ! ]4!$!pO^ RpO^ \ 24 ' / ! 0 U / 6 o ! ] 4!$ &2#   ( +  ! + $ / o K 9 % 4#!+6\:qK4'!R356SVS86;<=>>><=WX;= 6::9:: o #' : ad "4( 4") $ #)6SU* #! /l/ % + /o K g"+( 3#45 V/76:T9:T ;<=>>><=WXW? &"%#4#!+! 0 +! "! ! L."' !+ Y&# 2 !! ! "4 # &# #!K 0 % Y!#2 \U7 O" /H 6U' V$!( ) ' 6 T R 6 6 \ 0 + !  0 ! .  ) ! ) "! . !+ 4" $ !+) # ! "'%2"')#)!"'#!$;<=>>><=WX=_ !

AGwC

|D

FEwyCFs



ÓÔÕÖ×ØÙÕÚØÙÛÖÕØÙÛÜÛÚØÙÝÞÝÖ×

‡ˆ‰Š


45

[\]^_`a[bc_d]`e_faegah]cbib 0123

36178 3 7 17 

jk l m n o p k l m q r p s t k l u v u p o k l s p o q m k w x w y !"!#$!%&$#'()*+,+-./0, !" !#!$% &'()*+,"! + -#,%

1234+-556+7./089:9+;</ .#+/(*)0" +"!#+#*"! 1%*&$#*%( 2-1 59=<>.2<+7<2<>+=.:<1328</ ?.>9<+@=9=+AB3C<2+D2EFE/ , *".3345+/!#!$#-%- + 8.+-3:;<+G.>23+H<I<J+K<13, -#(#+/%*%1 ++5 2</+13:ELE+;EM9<>+8<2./< AB3C<2+=.=M.898</+8.1., 6Ä7ž Ì8Å9È 6: /0929L</+=.2.8<J % 1 ;% % ! . # + / / %/& N:O<+5I<2E.F+L.:<89+89<, L<+C989=+8.;9<+-./01234 E>9+;E/I<><8</+M<CS<+<;< 8<2./<+<;<+1./I<>9</+;<2E >.2L.M9>+=./I<=1<E8</ ;9<:EL=.+8.1./0929L</+;E ?-56+;</+-556+S<8>9+?K7+;E <;</I<+>E/;<8+1E;</<+;<, >9M9C+-./01234J 7323M9;92+=.2.8<+;E=E/>< :<=+1.=M.89</+E>9P+L.CE/0, QAE+LE>9+T;<:<=+F<8LU+<;< 3:.C+-<8+AB3C<2+=./0<:<C 0<+1EC<8/I<+=./.=19C L<>9+8.>.2</0</+M<CS<+<:<, 9/>98+>E;<8+=<L98P+C</I< B<:92+C989=+9/>98+1./I., L</+=.=M.2C./>E8</+=.2., 43>.2,43>.2+;<2E+53:3+L<B<J 8<+;<2E+8.1./0929L</+E/EP |.2/I<><+E>9+C<I<+L9<>9 :.L<E</J Q?<=E+=.=M9<>+:<132</ <;<+L9<>9+8.>.2</0</+>E;<8 >E19</+L<B<PR+1<1<2+N:O<J ;E=</<+8.;9<+-./01234+E/E M./<2J+AE8<><8</+<:<L</ 5.:<E/+8.+13:ELEP+=<L<:<C =./.2E=<+L92<>+M.291<+F<8L 1.=M.2C./>E</+8<2./<+<;< E/E+B90<+<8</+;E:<1328</+8. ;<2E+-556+I</0+=.=M.89, ;9<:EL=.+8.1./0929L</PR }6}D+3:.C+./<=+</003>< 8</+8.1./0929L<//I<+I</0 9B<2+N:O<J ?3=E>.+N8L.89>EF+-556+I</0 L<C+;</+=./0CE;918</+8., N:L<+=./I<><8</+M<CS< M.M.2<1<+S<8>9+:<:9+;EB<, >9<+;</+L.8>.2<>EL+I</0+L9, 1.2/I<><</+AB3C<2+D2EFE/ >9CE+L832LE/0+W~+><C9/+3:.C ;<C+;EM.2C./>E8</PR+8<>< ;<:<=+F<8L+E>9+><8+M./<2J ?3=ELE+AELE1:E/P+;./0</ N:O<+8.1<;<+S<2><S</+;E ?.1./0929L</+;E+Wz+1234E/, ;<:EC+=.=<:L98</+/3>9:./, 5./>2<+-.:<I</</+?.13:E, LE+E/E+;E</08<>+;</+;E:</>E8 LE+L.M.:9=+?K7J LE</+T5-?U+-3:;<+G.>23+H<I<P L.Z<2<+L<C+;<:<=+=9LI<, Q@L<C<+8<=E+><8+C</I< S<2<C+1234E/LEJ+D;<19/ :.S<>+B<:92+C989=J+?<=E H<8<2><P+V<M9+TWXYXUJ G./929>+1./0<Z<2<+L., L92<>+1.=M.2C./>E</+8.19, <8</+=.:<1328</+8.B<;E</ /E32+E/EP+AB3C<2+>.:<C+=., /0929L</+E>9+;E>.2E=<+L.Z<, E/E+8.+}6}DJ+?<=E+><C9P+}6}D /I<=1<E8</+8.>.2</0</ 2<+L.2./><8+3:.C+Wz+-./0, ><8+=<9+832.L13/;./LE+:<0E 1<:L9+;<:<=+L92<>+1.=M., 1234+1<;<+></00<:+W{+D12E: ;./0</+8<=EJ+|<1E+8<=E 89</+I</0+;E8E2E=+=.:<:9E :<:9J I<8E/+=.2.8<+<8</+=./;., F<8L+>.2L.M9>J+A<:<=+L92<> Q6/E+L9;<C+M.8.2B<+>.><1E /0<28</+8<2./<+M</I<8+>.2, B<;E+<>92</+I</0+;E><M2<8PR 9B<2+L<:<C+L<>9+</003>< NZ3P+5EC<2+5E>329LJ 5EC<2+=./0<><8</P+1E, C<8/I<+><8+MEL<+>E/00<: ;E<=+=.:EC<>+LE8<1+AB3C<2J G.L8E+;E<89E+}6}D+L<<>+E/E ><8+E/0E/+:<0E+Z<=192+></0, </+L3<:+8EL29C+L.1<8M3:< 6/;3/.LE<P+5EC<2+=./0<89 >.><1+<8</+M.29L<C<J Q?<=E+<8</+8E2E=8</ :<132</+<1<+I</0+>.2B<;E+;E 6/;3/.LE<J+5<I<+€‚ƒ„…†8. 5.11+7:<>>.2P+H.23=.+‡<:Z8. ;</+83=E>.+.>E8+}6}D+8<2., /<+>E/;<8</+AB3C<2+E/E+><8 èéêëìííõ5ø L.L9<E+L><>9><P R+>98<L »ÒÀþÌÌȾÎÊÓþŽ½Æ ;E<Jˆ‰Š‹Œ

èõéïòñòîùîÿý26ü4962îú4îÿýþ4 6îë62ú9î ýú4 6îý2 636ü4îú626îÿøêéîéý 62 î34îøèéêú6ëìíî 34ûïðñï 2îòøóôõ9íöéò ú62îî÷òéê øöêò2íè ð1 042

î8ó î969î÷4241î44 îüý642î6þî34 ý 694 62î96 4îýúý96î3494 þ 62îý966î36îüý 62î9ý 4

å_\Ý`baæ^_ç_—b`e_fahgf_Þdbc_fahgÞ_bf

(!*$)Ž%&$#'()*+,+H<;S<: Q¢</0+<0<8+L9L<CP+=., =.>.2P+8.=9;E</+:<2E+{~+8<:E+=./B<;E 83=1.>ELE+6/;3/.LE<+-2.=E.2 /0.=M<:E8</+:<0E+83/;ELE+1., W©+8<:EP+>.><1E+B<2<8+>.=19C/I< K.<09.+T6-KU+I</0+L.:<:9 =<E/+L.1.2>E+L.=9:<P+L.>.:<C ;E><=M<CJ M.29M<C,9M<CP+ =.=M9<> :EM92+1</B</0+8<2./<+C<29L 5.Z<2<+>.8/E8P+E<+><8+>.2:<:9 <LEL>./+-.:<>EC+-.2LEM<+7</>9:P ;E=9:<E+:<0EPR+8<><+5<B92E+;E =./08C<S<>E28</+L89<>+59:></ 5<B92E+5I<CE;P+8C<S<>E2+1<;< 5><;E3/+59:></+D09/0+L.9L<E D09/0+8<2./<+2<><,2<><+L9;<C+MEL< מâ†â€™ãž™‚ƒœä€†1.=<E//I<J :<>EC</+29>E/P+V<M9+TWXYXUJ =./B<:</8</+<1<+I</0+;EE/0E/8</ Ë3/>3C/I<P+L.9L<E+:<S</ K<>EC</+I</0+;E12302<=, 1.:<>ECJ+|E=+1.:<>EC+C</I<+M.29L<C< -56V+;E+5><;E3/+59:></+D09/0+1<;< 8</+1<;<+L89<>+<L9C<//I<+L.:<=< =./0.=M<:E8</+83/;ELE+FELE8+1., 5<M>9+T{©YzU+:<:9P+-.2LEM<+M<29 >E0<+1.8</+E/EP+;E2<L<+5<B92E+Z9891 =<E/J =.:<898</+:<0<+1<;<+?<=EL+TW¨Y«U 9/>98+=./0C<;<1E+Z<:3/+:<S<//I< G./0./<E+0<=M<2</+Z<:3/+:<, :<S</+-.2LEB<1+H.1<2<J+5.>.:<C+8.:9<2 >.2L.M9>J+-2302<=+E>9+><8+M</I<8 S<//I<+D2.=<+}ËP+5<B92E+M.:9= 2.4ELE+B<;S<:+>.2M<29P+K<L8<2+59:></ 1.29M<C</+;<2E+C<2E+1.2><=<+:<>E, =./0.><C9E+8.89<><//I<J+Q|<8+<;< D09/0+<8</+=.:<898</+1.2></;E, C</J LE<2</+>.:.4ELEP+L.CE/00<+8<=E+><8 /0</+1<;<+GE/009+T{Y«U+=./;<></0 5<B92E+C</I<+=./<=M<C+E/>./, MEL<+=.:EC<>+1.2=<E/<//I<+L.1.2>E :<S</+D2.=<+}Ë+;E+G<:</0J LE><L/I<P+;<2E+X~+=.>.2+=./B<;E+©~ <1<PR+8E:<C/I<Jˆ¦ŠŠŒ

’“”_a•g`^_`_da•bi_a–_bfa”ba•cb—_` º»¼¼½¾¿ÀÁÂý¾Ä½ÁþÅÆÃǾÈÆÉÊÆ»¼½Ã

!"!#$!%&$#'()*+,+KE=< B<C>.2<</+;</+1.=ME/<</ 0<+;</+M.2B9=1<+;./0</ =E=1E+M.L<2+9/>98+=./0, 83=9/E><LJ+G<8<+><8+C.2</ 9M<C+=<L<+;.1<//I<J 2</0+</<8+6/;3/.LE<+<8</ 0./.2<LE+=9;<J Ž!*%&$#'()*+, =<E/+M.:<8</0+DM;< /00<+MEL<+E89>+ƒ£ƒ¤†8.+7:E><2 3=. =E:E8E+8.L.=1<></+M.2><, Q5<I<+E/0E/+;<></0+:<0E BE8<+;<:<=+89/B9/0<//I< 5<>9+;E</><2</I<+;E/I<, -.=<E/+M.:<8</0+-55P D:E+I</0+><8+M.2=<E/ ;</+;E=<E/8</+1.:<>ECJ ><1+ =98<+;</+M.2:<>EC+M.2, 8.+·<><2+;</+M.2=E>2<+;., >.2L.M9>+G.LLE+<8</+>929> ><8</+L.M<0<E+Q<8>32+ZE:E8 @L.1+G9/</;<2P+I</0 L<<>+=./0C<;<1E+-.2, V./Z</</I<P+H9=<>+TW¥YXU L<=< KE3/.:+G.LLE+8.>E8< /0</+¸32.;33+;<:<=+M.2M<, =.=M.2E8</+L.LE+1.:<>EC</ I</0+>.28./<:+;</+=./I, =./0<:<=E+ Z.;.2< L./0<+:</><2</+Z., 1<0EP+L89<>+N:B<+M.2>3:<8+8. =./0+9/B 9/0E+·<><2J+-<;< 0<E+E/ELE<>EF+=./E/08<>8</ L.1<8M3:<+8C9L9L+;E+A3C<P ./</0E+L.1<8M3:<+;<2E+6/;3, ./08.:+L<<>+=./0C<, ;.2<J 8</;</0+-576J E+=./;<></0+G.LLE 1.:9</0+M<0E+8<9=+=9;< ;./0</+</<8,</<8+I</0 /.LE<RJ ;<1E+-.2L./0<+‘0</, DM;<+D:E+I</0 -.=<E/+M.:<8</0+@L.1 {<8~<+G. /+=.:<898</+89/B9/0</ ;<2E+L.:929C+;9/E<PR+8<>< ;E1E:EC+;<2E+SE:<I<C+MEL/EL K<><2+M.:<8</0+E/L1E2<>EF B98+>.2:EC<>+M.2:<2E+8.ZE: =./0./<8</+23=1E G9/</;<2+I</0+=./00</, 8.+·< 0:3M<:+¸32.;33J 2+;<:<=+2</08<E</ G.LLEJ B90<+=./0E2E/0E+</<8,</<8 =./0E><2E+:<1</0</ ME29P+L9;<C+E89>+M.2, >E8</+13LELE+DM;<+D:E+L<<> 0E<>><<//I< +L.M<0<E+;9>< Q7<E8+;E+;<:<=+=<919/ A.:.0<LE+</<8,</<8+E>9 1.2S<8E:</+;<2E+/.0<2<+:<E/, 5><;E3/+G<09S3C<2B3J+6< :<>EC+ M.2L<=<+ 2.8</, =./0C<;<1E+-.2L./0<P+L., 8. </;+0:3M<:+¸32.;33¹ :9<2+:<1</0</+L.1<8M3:<P L./;E2E+M.2<L<:+;<2E+·<><2P /I<J+A.:.0<LE+;<2E+62<8P+=E, ><=1<8+><8+M.2:<>EC+M.2L<=< 2.8<//I<J+Q59;<C+:9=<, :<E/+M.2:<2E+8.:E:E/0+:<1<, M2 1. <C<</+>.:.83=9/E8<LE L<I<+L.:<:9+L./</0+=.:<89, -<:.L>E/<P+6/;3/.LE<P+62<8P L<:/I<P+I</0+;EL.M9>+L.M<, 1.=<E/+:<E//I<+;E+>./0<C I</+83/;ELE/I<P+L<I<+M.2<, /0</+B90<+>.2:EC<>+M.2:<>EC E/>2.9L /<LE3/<:+I</0+L.M.:9=, 8</+L.L9<>9+I</0+M.2M.;< D:B<O<E2P+|9/ELE<P+¸=</P 0<E+L.32</0+</<8+:.:<8E+;<2E :<1</0</J /E+M.2=<E/+BE8<+;EM9>9C, M.2L<=<+DBE+5<8<J+Q|E/00<: /I<+2;E +·>.:+ª2391+;</ M<0E+=<LI<2<8<>P+;</+=./0, ?9S<E>P+;</+G<:<;.S<¹ 7<0C;<;+;</+>.><1+=<=19 -9/00<S<+N:B<+=./B<, 8</PR+9B<2+DM;<+8.1<;< L.;E8E>+L<B<P+L.8E><2+¥X+1.2, M.231.L2.<ML9> E+;E+SE:<I<C+|E=92 C<;E28</+8.M<C<0E<</+M<0E M.M.2<1<+/.0<2<+;E+=</< =./0.B<2+=E=1E,=E=1E/I< :</E+:<>EC</+FELE8+;E+M<S<C ˜™„š›œ†žŸ ƒ¡†L.9L<E+:<>EC</ L./PR+8<><+@L.1J /0<CP+DF2E8<+@><2<+;</ </<8,</<8PR+E=M9C/I<J ¸32.;33+M.21.2</+<8>EF+;<, 8./;<>E19/+=.=E:E8E+8.>.2, <L9C</+<LEL>./+K<F2</+-2E, ;E+5><;E3/+G<09S3C<2B3P 6<+=./0<89+=<LEC+>.2<L< |. AEL.M9>8</+M<E8+G.LLE :<=+1./E/08<></+;</+1.=, M<><L</+<8EM<>+8.CE:</0</ DL /00<2<J M<;E+;</+1.:<>EC+8E1.2+V<;, 1<;<+V<M9+TWXYXUJ L<8E>J+5<<>+;E></I<+<1<8<C E<+|. S<>+¢<I<L</+G.LLEP =<919/+¸32.;33+19/I< ME/<</+0./.2<LE+=9;<J 8<8E/I<J+H90<+<;<+0<;EL B<M+D8C98+|C<:EMJ+G.2.8< G</></+1.=<E/+-56G L</0091+;E=<E/8</+<><9 1.LK. 8M3:<+7<2Z.:3/<+<L<: 8.I<8E/</+M<CS<+0./.2<LE ?C9L9L+9/>98+6/;3/., M.:E<+<L<:+-<:.L>E/<+I</0 L</0<>+L.2E9L+=./B<:</E ¢30I<+E>9P+M.2C<2<1+83/, M.:9=P+@L.1+=./0<89+M., D20..1< / > <+E>9+M.8.2B<+L<=< =9;<+C<29L+;EM.2E8</+8., LE<P+<;<+>3><:+:E=<+</<8+I</0 L9;<C+M.2C<LE:+=.=./</0E :<>EC</+FELE8P+>.2=<L98+1., ;ELE/I<+L.=<8E/+M<09L+L.CE, :9=+=./0.><C9E/I<Jˆ¦ŠŠŒ ;./0</E+/¸3 2.;33+;<:<=+L., L.=1<></+9/>98+=.2<EC =./;<1<>+8.L.=1<></+:</0, :3=M<+>9:EL+E/>.2/<LE3/<:J B9=:<C+123I.8+1./>E/0+9/, I</0+>.2M<E8+;<:<=+CE;91J 8<+>.2L.M9>J+7.2<L<:+;<2E 5.:<E/+=.=E:E8E+8</L+M.2, >98+=./ZE1><8</+E/34<LE, 5.C9M9/0</+;./0</+C<: H<8<2><P+7</;9/0P+G<:</0P ><><1+=98<+;./0</+G.LLEP E/34<LE+;E+M.2M<0<E+SE:<I<C >.2L.M9>P+2</08<E</+<8>E4E><L ;</+G<;92<P+8.:E=</I<+;E, </<8,</<8+E>9+B90<+M.28., 31.2<LE3/<:+¸32.;33P+;E=<, G.LLE+;E+·<><2+/</>E+19/ L.M9>8</+L.M<0<E+</<8+M.2, L.=1<></+ =./09/B9/0E /<+E/ELE<>EF+1.2><=</I< <8</+L.8<:E09L+=./B<;E+L<2<, M<8<>+;</+=./I./</0E+L., >.=1<>,>.=1<>+SEL<><+>.28., <8</+;EF389L8</+1<;<+8.L., /<+=.=123=3LE8</+3:<C2<, 1<8M3:<P+L.2><+=.=E:E8E /<:+;E+·<><2P+L.1.2>E+G9, ØÙ Ú Ø! % $#'()*+ , |</></0</ M.2<>+>./0<C ¥,©+H9/EJ !"!#$!%&$#'()*+,+5.M9<C+>E= NFF./;E+H92L<:P+V<M9+TWXYXUJ ;EC<;<1E ª3 > C E < + Ë91+ < ;< : < C + > 92 / < =. / + 9L E < AEB.:<L8</+|<9FE8P+ª3>CE<+Ë91 M . / > 98 < / + DL 3 L E < L E + 5 . 8 3 : < C + 5 . 1< 8 + 73 : < -56G+ ¢30, 6/;3/.LE<+TD5576U+;E1<L>E8</+><=1E:+;E =9;<+>.2M.L<2+;E+;9/E<+8<2./<+;EE89>E C</I<+=.291<8</+L.M9<C+QC<:>.R I<8<2><+B.:</0 >92/<=./+B9/E32+>.2M.L<2+;E+;9/E< 19:9C</+/.0<2<+;</+2EM9</+1.=<E/+;E ;<:<=+29>.+M.2B./B</0+=./9B9+Q>.2=E, >E0<+:<0<+></, M.2><B98+ª3>CE<+Ë91P+1<;<+H9:E+=./, :.4.:+@,WW+L<=1<E+@,W«P+M<E8+19>2< /<:R+I</0+:.MEC+B<9CJ+|E=+I</0+<8</ ;</0J+5.:<E/+83/;ELE+>E= =<919/+19>2EJ+?3=1.>ELE+I</0+L9;<C ;E>.2B9/8</+;E+5S.;E<+>.2L.M9>+;E123, ;<></0P+;E+5S.;E<J =<LEC+>.20</009+1.2=<L<, ;EC.:<>+L.B<8+><C9/+W§¥XP+;</+;E;9, I.8LE8</+L.M<0<E+L<:<C+L<>9+31LE+M9<> |E =+ > . 2 L . M 9> + < 8 < / + M . 2 =< E / + ;E + : . 4 . : :<C</+0<BEP+M.M.2<1<+1.=<E/ 89/0+1.=.2E/><C+?.2<B<</+5S.;E<P -556+9/>98+=.=M./>98+>E=/<L+=./9B9 @, W « + ;< /+ ;E M. 2 E + /< =< + ª< 2 9;< + ?. , 1E:<2+-56G+=<LEC+;E2<098</ <;E:</+}ËJ+A<2E+123L.L+L.:.8LE+I</0 ><C9/+E/E+<8</+;EE89>E+:.MEC+;<2E+zJX~~ M<M<8+-2<+-E<:<+DLE<+@,W«+I</0+<8</ MEL<+><=1E:+;E+>E0<+1.2></, =<LEC+M.2:</0L9/0P+W¥+1.=<E/+>.21E:EC 1.=<E/+;<2E+L.8E><2+«~+/.0<2<P+;<2E+Wz ;E=9:<E+<8CE2+5.1>.=M.2J+QK.MEC+B<9C ;E/0</+LEL<+83=1.>ELE+=9, :<0EP+D5576+>.29L+=.:<898</+1.=, <8</+;E9=9=8</+1<;<+<S<:+H9/EJ L<=1<E+{~+H9:E+{~W¨J LE=+E/EJ D5 5 76 + > . : < C + =. / 0 < 0 . / ;< 8 < / + L . : . 8 , ME/<</P+=./IE<18</+1.=<E/,1.=<E/ Q ?E > < + L 9;< C+ 2 . L =E + =. /;< F > < 2 8 < / |E0<+1.=<E/+-56GP+H3C</ èéêëìíîïðñïòóôõíöéòî÷éêøöêòíèð ;E L E + ;E + > 9B 9C + ;< . 2 < C + ;< / + > . : < C + =. 2 < =, </0+L.=30<+MEL<+E89>+=.=M<S<+6/, 2 E + 8 . + ª3 > CE < + Ë91J + ?< =E + M . 2 C< 2 < 1 D20<P+D/>3/E9L+?2EL></>3 öêéòñì÷òíîùîøúûüüýþîÿøê01îò23þ4î54þ6762î8ü6942 î 4þ4 1î ý9 ;989/0</+;<2E+=<LI<2<8<>+8<2./<+8E>< 19/08<//I<+9/>98+?3=E>.+A<.2<C I;3 .LE<+:3:3L+8.+-E<:<+A9/E<+@,W¥+;E ;</+D/;2E+ÛE2<S</+=<LEC ýþ624îý2642î34þ426î 46îú6ü49îý2 636ü4îÿÿø0 B90<+=.=M<S<+/<=<+6/;3/.LE<J+¢</0 T?3=;<U+H<S<+7<2<>P+K<=19/0+;</ ><C/9/ +{~W¥PR+>.8<;+|<9FE8J M.289><>+;./0</+Z.;.2</I<J 06 ý962 î36îüý 62î96 4 7< / > . / J + 5 . > . : < C + L . : . 8 L E + : 3 8 < : + ;E + H < S< 5 . : <E/+ª<29;<+?.<;E:</+}ËP+<;< : . M E C+ 1. /> E /0 + : < 0 E + < ;< : < CP + E /E + =. 2 9, ?.>E0</I<+1.=<E/+89/ZE 8</+L<:<C+L<>9+L<2</<+1./>E/0 |./0<CP+DZ.C+;</+H<S<+|E=92P+՞ƒÖ†×ž ;9<+>E=+:<E/+I</0+=.S<8E:E+6/;3/.LE< </;<:</+G<=</+;<:<= >.2</0+‚ƒàà€›™†-56GP+Ü<2EL 83/;ELE/I<+L9;<C+=./Z<, 1< ;<:<=+91<I<+1.=ME/<</+L.1<8M3:< ª3>CE<+Ë91+ª<29;<+?.<;E:</+}Ë+<8</ ;E+<B</0+ª3>CE<+Ë91+{~W¨P+I<E>9+9/>98 L89<>+E/>E+-<2</0+7E29J 5.>I<S</P+8.1<;<+˜™„š›œ 1<E+¥~+1.2L./J H3C</+;</+?2EL></>3 žŸ ƒ¡†V<M9+TWXYXUJ 5./<;<+;./0</+Ü<2ELP 9LE<+=9;<PR+9B<2+?.>9<+D5576+|<9FE8 =./Z<1<E+><C<1+FE/<:+;E+H<8<2><+1<;< @,W{+;</+@,WzJˆ‰Š‹Œ <;<:<C+1.=<E/+I</0+=./0, Ü<2EL+=.=1.28E2<8</P D/;2E+19/+=./0<89+M.:9= <:<=E+Z.;.2<+Z9891+1<2<CJ D/;2E+M<29+MEL<+8.=M<:E MEL<+M.2=<E/+L<<>+>E=+M.2, ?.;9</I<+C<29L+M.2EL>E2<, M.2=<E/+L.8E><2+.=1<>+=E/0, ></;</0+8.+G<0.:</0J+QKE, C<>+:<=<+<0<2+=<L<:<C+1<;< 09+:<0EJ+6>919/P+BE8<+E<+>.29L C<>+83/;ELE+/</>EP+8<:<9 :9>9>/I<+M./<2,M./<2+19:ECJ =./;<1<>8</+4E><=E/+M.29, =.=</0+L<I<+M.:9=+LE<1 !"!#$!%&$#'()*+,+-.:<>EC+>E= 1.=<E/+>E=/<L+@,W§+I</0+;E1</00E: W§+H9:E+;./0</+<0./;<+9BE+Z3M<+;9<+8<:EJ Ü<2<1</+>E=+L.M./<2/I< 1<+/9>2ELE+1./09<>+3>3>+C<=, L<I<+<8</+=./I<=1<E8</, /<LE3/<:+@,W§P+6/;2<+5B<F2EP+=./0, >E=+1.:<>EC+<8</+=9:<E+M.289=19:+;E ?<=E+9L<C<8</+=.:<S</+|E=/<L+@, >.2>9B9+1<;<+D/;2E+ÛE2<, L>2E/0/I<J /I<+8.1<;<+1.:<>ECPR+9Z<1 9/08<18</+<8</+=.=M<S<+L89<;/I< H<8<2><+1<;<+W§+G.EJ+5.>.:<C+E>9P W§+;</+>E=+:38<:+H.1</0PR+9B<2+6/;2< 8.+H.1</0+L.M<0<E+1.2LE<1</+=.:<83/E =.2.8<+<8</+=.:<898</+1.:<>/<L+;E L<<>+;EC9M9/0EP+V<M9+TWXYXUJ S</+I</0+;E123I.8LE8</ QD/;2E+B90<+C<29L+29>E/ D/;2EJ MEL<+><=1E:P+=./0E/0<>+Z., =.:<898</+>.2<1E+9/>98 D/;2E+M./<2,M./<2+=./0, 19><2</+FE/<:+-E<:<+D}}+@,W§+{~W¨ H<8<2><P+{~+CE/00<+¨~+G.EJ+-.:<>/<L 5.M.:9=/I<P+6/;2<+=./B.:<L8</P ;.2</I<+:.MEC+2E/0</+;EM</, =.=1.2Z.1<>+123L.L+1., E/0E/8</+M.2=<E/+:<0E+L<<> 1<;<+5.1>.=M.2+=./;<></0J+AE+H.1</0P <8</+;EM<0E+;9<+><C<1P+{~,{X+G.E 9/>98+1.=E:EC</+1.=<E/+1<;<+1.:<>, ;E/0+H3C</+;</+?2EL></>3J =9:EC</+Z.;.2</I<J+5.M., Z.;.2</I<+19:EC+W~~+1.2L./J >E=/<L+@,W§P+M.2./Z</<+=.:<83/E+;9< ;./0</+¨X+1.=<E/+;</+LEL</I<+1<;< /<L+E>9+>E=+1.:<>EC+<8</+=.=</><9 {X+CE/00<+¨~+G.EJ 1.=<E/+;<2E+83=1.>ELE+@,{W+6/;3/.LE< 5<I</0P+CE/00<+V<M9+TWXY /<2/I<+MEL<+L<B<+D/;2E+;E, 6<+L<;<2P+9L<C</I<+MEL< :<0<+9BE+Z3M<+:<S</+>E=+:38<:J XU+8.=<2E/P+83/;ELE+D/;2E 1<8L<8</+M.2=<E/P+><1E+<8E, L.=M9C+M98</+C</I<+9/>98 -E<:<+D}}+@,W§+<8</+;EC.:<>+;E 6/;2<+=./0<><8</P+L.>.:<C+=.:<8, 591.2+K.<09.+T65KU+;</+5DA+@2909<IJ =<LEC+=.2<098</+MEL<+><=, M<>/I<+F<><:+8<2./<+M.2ELE83 >E0<+1.2></;E/0</+=./;<, 592<M<I<P+H<S<+|E=92P+1<;<+{W+CE/00< L</<8</+1.:<>/<L+;E+H<8<2><P+>E=/<L+@, G.L8E+M.0E>9P+E<+<8</+B90<+>.><1+=., 1E:+=.:<S</+--5G+5<8>E Z.;.2</I<+B9L>29+<8</+><=, ></0P+/<=9/+:.MEC+B<9C+1<;< {©+5.1>.=M.2+{~W¨J+-<;<+>92/<=./ W§+<8</+=.:</B9>8</+1.:<>/<L+8. =</><9+1.28.=M</0</+1.=<E/+=9;< G<0.:</0+;9<+=E/009+:<0EJ M<C+1<2<C+L.>.:<C/I<PR =<L<+;.1<//I<+/</>EJ I</0+<8</+;E0.:<2+;E+>E0<+L><;E3/P H<I<192<P+-<19<+<><9+7<>9+G<:</0 6/;3/.LE<+I</0+M.2=<E/+;E+8:9M+:9<2 Q5.1.2>E/I<+L</0<>+M.2<> E=M9C/I<J QA<2E1<;<+L<I<+1<8L<, 5><;E3/+ª.:32<+79/0+|3=3P+5><;E3/+|2E L.:<=<+W{+C<2EJ+5.>.:<C+E>9P+1.:<>/<L /.0.2EJ BE8<+D/;2E+;E=<E/8</+=.:<, 5<<>+;E83/FE2=<LE+83/, 8</P+><1E+><8+=<8LE=<:+B90< AC<2=<+-.>238E=E<+ª2.LE8P+;</+ª.:32< <8</+;E1E/;<C+8.+¢30I<8<2><+1<;<+WW QA<:<=+1.2B<:</<//I<+<8</+<;< 123=3LE,;.02<;<LEJ+?E><+<8</+1</><9 S</+--5G+;9<+=E/009+:<0EJ ;ELE+>.2</I<2/I<+D/;2E+=., =<:<C+M.2E=M<L+/.0<>EF+>.2, A.:><+5E;3<2B3+>.2L.M9>P+<8</+;EE89>E+WW H9:EJ Q?.=9;E</+1<;<+WX+H9:E+8E><+8. 1.=<E/P+<L<:8</+M98</+1.=<E/+/<, ¸>3>+C<=L>2E/0/I<+8.=9/0, /0<89+L9;<C+=.2<L<+:.MEC C<;<1+1.2=<E/</+>E=PR /.0<2<P+>.2=<L98+6/;3/.LE<J 5.M.:9=+8.+H.1</0P+L.8E><2+«© H.1</0J+-.:<>/<L+M.2:</B9>+;E+L</<+W«, >92<:EL<LEPR+8<><+6/;2<Jˆ±²³¦´‹µ¶²³Œ 8E/</+M.:9=+19:EC+M./<2PR M<E8J+6<+=.=1.28E2<8</ :3/><2+D/;2EJ+ˆ‹á‹Œ

’f”`ba•gcÝÞa•g`_fb ß_Þdbca”ba–_­gc_f­

ÅÌÌÍȾÎÀÇÀÆϾнÁ¾ÈÆÉÊÆ»¼½Ã¾É½¾ÑÊÒӽþÔÀÂ

¬f”`_a’­gf”_e_fa®\ba¯]“_aega°gd_f­


456678 5

0123

 —¢Î •‹ †•õ Î ™ ‹ •—˜˜™ › ‹ ö÷‹ žŸ•™ —‹ øù úû ÁÇü©Ä¨ýýª¬¶®ª°¯º¶­°¯µª¨°´­°«º¶¯ª¦þÿ0¹ ´¶ª§³¾¯¿¯½¯¹ª7¯Ã¯ªÄ¶®³¾¹ª¼¯´¯ª4ÿ ¨°´¾¯ª§À¯Ì¾¶¹ª®«°±³°±²¯¼²¯°ª¯²¯° ®«®¯°±±¶µªº«²¶¬¯¾ª12ª¼«®¯¶°ª³°¬³² ®«°±¶²³¬¶ª¼«®³º¯¬¯°ªµ¯¬¶»¯° ®«°À«µ¯°±ª¼³¬¯¾¯°ªÌ¶°¯µªÁ¶¯µ¯ª©33ª¦þÿ0 45ÿ6·ªÁ«µ¯¬°¯ºª¬«¾º«¿³¬ª¾«°Ë¯°¯°½¯ ¯²¯°ª´¶±«µ¯¾ª¼¯´¯ªÿ0ªÊ«¶ª®«°´¯¬¯°± ´¶ª7¯²¯¾¬¯·ªÁ¶¯µ¯ª©33ª¦þÿ0ª¯²¯°ª´¶»«µ¯¬

»¶°±±¯ª42ª§«¼¬«®¿«¾ª45ÿ6·ªÁ¯´¯ ¬³¾°¯®«°ª½¯°±ª¯²¯°ª´¶±«µ¯¾ª´¶ª¬¶±¯ º¬¯´¶­°ª½¯²°¶ª§¬¯´¶­°ªÉ«µ­¾¯ªÈ³°± Ä­®­¹ª§¬¯´¶­°ªÄ¾¶ªÂ»¯¾®¯ªÁ«¬¾­²¶®¶¯ ɾ«º¶²¹ª´¯°ªÉ«µ­¾¯ªÂ«µ¬¯ª§¶´­¯¾À­ ¬«¾º«¿³¬¹ª¯²¯°ª´¶¶²³¬¶ªÿÿª°«±¯¾¯¹ ¬«¾®¯º³²ª¨°´­°«º¶¯·Å²­®¼¯º·Ë­®Æ

31311

QRSTUVRSTWXYURZ[\Y]Y^_R`aU][ bT]c!"#$ad%&Y"'"(^R)*eY ] [ T ] R S T X Y d f V \ Y 53,6),+*)430+4/-*)=+<D+)1+0?)-1,8+,+)-,.)/+0,+1

8

134/+,)430?-0?-0*+009+)=38<30,2-134+,*+0)*3/+2+)53,6 =384+-0)13/+*=6>+:)A+)430?+*.()1+0?+, 7.82-9+0,+8+:);+2+).1-+09+ 430?38,-)*3*<+D+,-8+0)G0-,+)2+0 <+4/-8)=38*3/+>+)34/+,()53,6 430?+0??+/)-0-)13=+?+-)=30,.*)/38<+,-+0 4+1-<)134+0?+,)=38+2.)22+0)*3/32.>-+0)2+8-)*3>.+8?+: >+/+0?+0)<-@+.)=381+4+);5AB I5+9+)434+*>.4-)2+0 C6?9+*+8,+: 53@+*)+D+>()53,6)1.2+< †‡ˆ‰Š‹ŒŽŒŽŒ‡ 430?+0??+/09+)D+@+8:)P+/@-D+)1+9+)=30+8E=30+8)=3>.4 430?+4=->)1-*+/),38.1 =384+-0)13/+*=6>+)<-0??+ Qmnopqrsptquvwxptquvwuv =-1+)>3/+1)2+8-)13/+*=6>+(J =30+8E=30+8),+*)4+4/. rvwrvsytpzswuvp{vwsot|up{ *6430,+8)53,6: A+)1+0?+,)=38,38-4+)*+1-< >+?-:)F38.0,.0?();5AB }u~su~uvstq€tvpr *3/+ 2+)-1,8-09+)*+830+),38.1 430?-0?-0*+0)@+1+)53,6 Qm u|urs‚rqrvƒuspu~ 43 4= 38-)2.*.0?+0 .0,.*)430@+2-)@.8.)?3268 o r{p{€~uvs~„{ * 3 /+ 2+ 09+:)K+>)-,.>+<)9+0? 2-)/61-1-)?3>+02+0?)138+0?: ‚ ot|u~z„u 43 0 @ + 2)1.4=38 7+4.0)1-+/+)1+0?*+( Qm yru|stvtq{o~uv /30934+0?+,)53,6),38.1 0-+,)53,6),38.1)=384+-0 13/+*=6>+)-,.)13=30+809+ ~uqrtqsotuwurs|t„upr€ =384+-0)=+?.1)13/+0@+0? ,+*)=38@+>+0)4.>.1:)5+0? Qm…u‚r~uvsotuvwups‚rqr /38,+02-0?+0);5AB: IP-0??+>)=+?+-4+0+)1+9+ -1,8-()G0-,+)H.80-+D+,-( t{p~pr~uvsƒuvw 134/+,),38+0?E,38+0?+0 ptqur~s|u‚us~t„{uqwu 434=.*,-*+0)*3/+2+ *3>.+8?+)=+<D+)1+9+)4+1-< 430?-0?-0*+0)53,6 =-1+)=384+-0)13/+*=6>+( ?+0,.0?)13/+,.)+>-+1 ,+0/+)4309-+E09-+*+0)*3/38O+9++0 =38<30,-)=384+-0)13/+*=6>+: 4383*+(J)-4=.<09+: I5+9+)13=30+809+)-0?-0)B+1)53,6 =38<30,-)=384+-0)13/+*=6>+()*+830+)1+9+ 53,6 430?*<+D+,-8*+0)*602-1-09+)2-).1-+09+ /.0 =38@+0@-( 9+0?),+*)4.2+)>+?-)-0-(J),.,.8)G0-,+( @-*+)2-8-09+ =3=38+/+)D+*,.)>+>.: K+09+)1+@+()*3-0?-0+0)G0-,+)-0-),+* ,+*)4+4/. 2--9+*+0)6>3<)53,6:);30.<)*39+*-0+0()53,6 >+?,3,+/)/+2+)/302-8-+009+),38.1)=384+-0 =384+-0 13/+*=6>+)-+ 13/+*=6>+: 7+4.0)+,+1)*3-0?-0+0)*38+1)53,6)-,.( +*+0)13?38+ 434=.+,)4+0,+0)*3*+1-<09+)-0-)4+*-0 ?+0,.0?)13/+,.:)A+ 1+2+8()1++,E1++,)-,.)+*+0),-=+ *+?.4)2+0)=+0??+)/+2+09+:)L+4+ 2-4+0+)-+)<+8.1)430-0??+>*+0 *3>+4++0()G0-,+)430?38,-)2+0)4+. 434+<+4-)/8-01-/)9+0?)2-+4=->)53,6: *+8-3809+)13=+?+-)/34+-0)13/+*=6>+: IB+.)=+?+-4+0+)>+?-()*3-0?-0+0)B+1 7+4.0)1+,.)<+>)9+0?)430@+2-)O+,+,+0 53,6)1.2+<)=.>+,)2+0),+*)=-1+)2-.=+<: 53,6)=+<D+)8+1+)O-0,+09+),38<+2+/ 13/+*=6>+),+*)+*+0)=38<30,-)13=+?+5+9+)2+0)*3>.+8?+),3,+/)434=38-*+0 /34+-0)1+@+:)G2+)O-,+EO-,+)=31+8)2+0 2.*.0?+0)*3/+2+09+(J)-4=.<)/.,8*3-0?-0+0)*.+,)53,6).0,.*)*34.2-+0 3*1G0??6,+)MNO6);55A()5.=+82-)-,.: 430@+@+*-)*+8-3809+)13=+?+-)/3>+,-<: P+*)@+8+0?()13,-+/)/38,+02-0?+0 Ig-*+)+2+)*3134/+,+0)2+0)@+>+0 *+02+0?);5AB()G0-,+)=3138,+)=.+<)<+,430@+2-)/3>+,-<)430?+/+),-2+*:)5+9+)1-+/ 2+,+0?)*3)5,+2-60)B+02+>+)H8-2+( C6?9+*+8,+:)B383*+)-0?-0)4309+*1-*+0 430@+>+0-)/86h31-)-,.)@-*+)1.2+< D+*,.09+(J),3?+109+:)ijkjl >+0?1.0?)53,6)=38+*1-)2-)>+/+0?+0:

‡•–‹—˜™—‹š•›•œ‹žŸ•™—‹ ¡¢•

'‘’)1.2+<),+*)4.2+)>+?13=+?+-)/34+-0)13/+*=6>+: K-,.0?+0).1-+)-,.()13O+8+).4.4 1,+4-0+)/.0)430@+2-)*.8+0? 1,+=->: 7+4.0)1-+/+)1+0?*+( 1,+4-0+)53,6)4+1-<)2-=->+0? -1,-43D+)2->-<+,)2+8-).1-+09+: A,.)2-=.*,-*+0)>3D+, /30+4/->+0)53,6)9+0?)*38+/ *+>-)=384+-0)13>+4+)“”)430-,: G/+)9+0?)2-,.0@.**+0)53,6 ,3809+,+)2-2+1+8-)/+2+ /8-01-/09+)=+<D+),+*)-0?-0

*+>+<)230?+0)/34+-0)4.2+:)A+ 4.2+: -0?-0)434=.*,-*+0)/34+-0 G/+>+?-()?6>)9+0?)2-O-/,+*+0 130-68)4+1-<)>+9+* 53,6)-,.)43>+>.-),302+0?+0)*+*2-/38<-,.0?*+0: *-8-09+:)IH34+8-0)@.?+)*+830+ IG/+>+?-)@-*+)/34+-0)4.2+ 1+9+),3846,-¤+1-)6>3<)/34+-0 4+-0)=+?.1:)B31*-)1,+4-0+),+* 4.2+);5AB:)5+9+),+*)-0?-0 >+?-)1+4+()13,-2+*09+)=38.1+<+ *+>+<)230?+0)4383*+(J)-4=.< =384+-0)4+*1-4+>(J),38+0?)53,6: 53,6: £6>)9+0?)2-O-/,+*+0)53,6 53,6)1+2+8)=+<D+)4+1+ /+2+)/38,+02-0?+0),38+*<-8 4.2+09+),3>+<)<+=-1:)¥0,.*)-,.( 43>+D+0);3813D+0?=-1+)43>-<+,)/34+-0)4.2+);5AB F+09.D+0?-()430@+2-)=.*,- =384+-0)=+?.1)438./+*+0 2-8-09+)4+1-<)/.09+),+@-)2+0 131.+,.)9+0?)2-0+0,-)2+0 0+>.8-)?6>)>+9+*09+)/34+-0 2--0?-0*+009+:)ijkjl

•Ÿ•—‹Í¡Î•ÏœŸ•—‹Ðž›•Ñ™œ‹† Ò

ߕÎàы†Î™‹š•áÑàâà‹Ð†ž–ΞѕΙዝ† Ò

ÓÔÕÖ×ØÓÙÕÚ×ÛÔÜØÝÙÞ×Û Ó×ÕÔã×ÕØÓÙä×åÕØæ×åÕ

¦§¨©ª§«¬­ª®«®¯°±ª¬¯²ª®³´¯ªµ¯±¶· §ÇÈ©É©¨ª¼«®¯¶°ªº«°¶­¾¹ª§«¬­ª¼³°½¯ ¸¯®³°¹ª¶¯ª®¯º¶»ª¼³°½¯ª¼«°±¯¾³» ¼«°±¯µ¯®¯°ª®«®¼³°¶·ªÊ«°¬¯µ°½¯ªº³´¯» ¿«º¯¾ª´¯µ¯®ª¬¶®ª³°¬³²ª®«°À¯±¯ º¯°±¯¬ª¬«¾À¯±¯ª´¯°ªº³´¯»ª¬¯²ª´¶¾¯±³²¯° ¼­µ¯ª¼«¾®¯¶°¯°· µ¯±¶ª²«®¯®¼³¯°°½¯· Á«°±¯µ¯®¯°ª®³®¼³°¶ª®«°À¯´¶ ©¬¯ºª²«µ«¿¶»¯°°½¯ª¶¬³ª§«¬­ªµ¯½¯² °¶µ¯¶ªµ«¿¶»ª½¯°±ª´¶®¶µ¶²¶ª§«¬­·ªÂ¯¾¶ ®«°À¯´¶ª¼¯°³¬¯°ª¿¯±¶ª¼«®¯¶°ª®³´¯· ¼«°±¯µ¯®¯°ª¶¬³µ¯»¹ª§«¬­ªº¯°±¯¬ Ê«¾«²¯ª¿¶º¯ª®«°±¯®¿¶µªË­°¬­»ª¼­º¶¬¶Ì ¬«°¯°±ª²«¬¶²¯ª®«®¿¯Ã¯ª¿­µ¯· ½¯°±ª´¶¬³°À³²²¯°ª§«¬­ª´«°±¯°ª¿«¾®¯¶° Ä«¾µ«¿¶»ª²«¬¶²¯ª¬¶®ª´¯µ¯® ®¯²º¶®¯µ· º¶ª¬«¾¬«²¯°¹ª¼«¾¯°ª§«¬­ §¯½¯ª¿«¾»¯¾¯¼¹ª§«¬­ª¿¶º¯ª¬«¾³ºª¬¯®¼¶µ óôï ²­°´¶ óôï º¯°±¯¬ª´¶¿³¬³»²¯°·ª¨¯ª²«¾¯¼ ²­°º¶º¬«°ªº«¼¯°À¯°±ª²­®¼«¬¶º¶· ®«°±³¿¯»ª²«¯´¯¯°ª²¯¾«°¯ª®«®¿³¯¬ª®«°¬¯µª¼«®¯¶° Á¯º¯µ°½¯¹ª¬¶®ª¶°¶ª®¯º¶»ª®«®¿³¬³»²¯°°½¯ª¬«°¯±¯ª´¯° ®³´¯ª®«°À¯´¶ªº¬¯¿¶µ·ªÅº³ºÆ À¯º¯°½¯·ªÅº³ºÆ çèéêëìíêéîéèèéïðñéò

tribunjogja-16-05-2013  

Tribun Jogja Edisi 16-05-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you