Page 1

รายงานสหกิจศึกษา เรื่อง แอพพลิเคชั่น Major Lucky Point โดย

นายธณาเณศ ไชยวงค์ ผาบ รหัสประจาตัว 5601412038

ปฏิบัตงิ าน ณ เมเจอร์ ซนี ีแพล็กซ์ กรุ๊ ป สาขารั ชโยธิน เลขที่ 1839-1839/1-6 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10900 โทรศัพท์ 02-515-555


รายงานสหกิจศึกษา เรื่อง แอพพลิเคชั่น Major Lucky Point โดย

นายธณาเณศ ไชยวงค์ ผาบ รหัสประจาตัว 5601412038

ปฏิบัตงิ าน ณ เมเจอร์ ซนี ีแพล็กซ์ กรุ๊ ป สาขารั ชโยธิน เลขที่ 1839-1839/1-6 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10900 โทรศัพท์ 02-515-555 Web site http://www.majorcineplex.com/


วันที่ 13 มกราคม 2560 เรื่ อง ขอส่งรายงานการปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา เรี ยน รองคณบดีคณะบริ หารธุรกิจ ตามที่ ข้ า พเจ้ า นายธณาเณศ ไชยวงค์ ผ าบ

นัก ศึก ษาสาขาวิ ช าการตลาดคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ

มหาวิทยาลัยเนชัน่ ได้ ปฏิบตั ิงานสหกิ จศึกษา ณ เมเจอร์ ซีนีแพล็กซ์ สาขารัชโยธิน ในตําแหน่ง นักศึกษา ฝึ กงาน ระหว่างวันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ. ศ. 2559 ถึงวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ. ศ. 2559 และได้ รับมอบหมาย ให้ จดั ทํารายงานเรื่ อง Major Lucky Point บัดนี ้การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาได้ สิน้ สุดลงแล้ ว ข้ าพเจ้ าจึงขอส่งรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา จํานวน 1 เล่ม จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ ธณาเณศ ไชยวงค์ผาบ ( นายธณาเณศ ไชยวงค์ผาบ )


กิตติกรรมประกาศ ตามที่ข้าพเจ้ านาย ธณาเณศ ไชยวงค์ผาบ ได้ มาปฏิบัติง านสหกิจศึกษา ณ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ใน ตําแหน่ง Daily ระหว่างวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ. ศ. 2559 ถึงวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ. ศ. 2559 ในระหว่าง การปฏิบตั ิงานข้ าพเจ้ าได้ รับความรู้ ประสบการณ์ต่างๆในการทํางานจริ งอันหามิได้ จากมหาวิทยาลัย ทังการ ้ ทํางานและการจัดทํารายงานฉบับนี ้ สําเร็ จลงได้ ด้วยดี ด้ วยความช่วยเหลือสนับสนุนให้ คําปรึ กษาในปั ญหา ต่างๆจากบุคลากรหลายฝ่ ายดังนี ้ คุณจันทรา พันธ์ศรี ตําแหน่ง ตําแหน่ง Senior Finance Officer นอกจากนีย้ ัง มีบุคคลท่านอื่นๆ ที่ไ ม่ได้ กล่าวไว้ ณ ที่นี ้ ซึ่ง ได้ อบรมสั่งสอน ให้ คําแนะนํ าที่ดี ในการ ทํางานและการจัดทํารายงานฉบับนี ้ ข้ าพเจ้ าขอขอบพระคุณทุกท่านเป็ นอย่างสูงและหากเนื ้อหารายงานฉบับนี ้ มีความผิดพลาดประการใดข้ าพเจ้ ากราบขออภัยมา ณ โอกาสนี ้

ธณาเณศ ไชยงวค์ผาบ ผู้จดั ทํารายงาน วันที่ 13 มกราคม 2560


ชื่อรายงาน แอพพริเคชัน่ Major Lucky Point ผู้รายงานนายธณาเณศ ไชยวงค์ผาบ สาขาวิชา การตลาด คณะ บริหารธุรกิจ

อาจารย์เอกริ นทร์ วิบลู ย์ตงมั ั ้ น่ ( อาจารย์ เอกรินทร์ วิบลู ย์ตงมั ั ้ น่ ) อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา จันทรา พันธ์ศรี ( จันทรา พันธ์ศรี ) พนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชัน่ อนุมตั ใิ ห้ รายงานการปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาฉบับนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด อาจารย์ดรรชกร ศรี ไพศาล ( อาจารย์ ดรรชกร ศรี ไพศาล ) รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ


ชื่อรายงาน

แอพพริเคชัน่ Major Lucky Point

ชื่อนักศึกษา

นายธณาเณศ ไชยวงค์ผาบ

รหัสนักศึกษา

5601412038

สาขาวิชา

การตลาด

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ดรรชกร ศรี ไพศาล

ปี การศึกษา

2559

บทคัดย่ อ ปั จจุบนั นี ้มีการแข่งขันด้ านตลาดแรงงานค่อนข้ างสูงประกอบมีเทคโนโลยีอํานวยความ สะดวก ความก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็วทําให้ ผ้ เู รี ยนรู้ ที่จบออกมาใหม่ ต้ องมีความรู้และทักษะ เพื่อทัน ต่อยุคสมัยใหม่ที่แข่งขันกันสูง ผู้เรี ยนจึงมีโอกาสเตรี ยมความพร้ อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงานด้ วย การฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาในหน่วยงานของเมเจอร์ ซีนีแพล็กซ์ กรุ๊ป(มหาชน) จากการฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิจได้ เรี ยนรู้ถึงขันตอนการทํ ้ างานต่างๆ เสมือนได้ ปฏิบตั ิงานเป็ น พนักงานจริงๆได้ พบเจอปั ญหาในองค์กร เรี ยนรู้วิธีการแก้ ไขปั ญหาในการทํางาน การทํางานบริการ ลูกค้ าให้ ได้ รับความประทับใจ การทํางานอย่างไรให้ มีประสิทธิภาพ และปรับตัวพัฒนาตนเองให้ เข้ ากับองกรค์นนให้ ั ้ ได้ ทําให้ ได้ ประสบการณ์ในการทํางานมากยิ่งขึ ้น


สารบัญ หน้ า

บทที่

จดหมายนําส่ง

กิตติกรรมประกาศ

หนังสืออนุมตั ริ ายงาน

บทคัดย่อ

สารบัญ

สารบัญภาพ

บทที่ 1 บทนา

1

1.1.ประวัตแิ ละรายละเอียดของหน่วยงาน

1

1.1.1.ชื่อและสถานที่ตงของสถานประกอบการ ั้

1

1.1.2.ประวัติความเป็ นมาของสถานประกอบการ

1-3

1.1.3.ลักษณะการประกอบการ บริการ ของสถานประกอบการ

3

1.1.4.รูปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงาน

4-5

บทที่ 2 รายละเอียดของการปฏิบัตงิ าน

6

2.1.ตําแหน่ง หน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย

6

2.2.รายละเอียดของงานที่ปฏิบตั ิ

6-7

2.3.ขันตอนในการปฏิ ้ บตั งิ าน

8-9

2.4.การวิเคราะห์สถานการณ์ของ (กิจการ สาขา ฝ่ าย แผนก)

10

2.5.โครงงานพิเศษที่ได้ รับมอบหมาย (ชื่อโครงงาน)

10

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน 3.1.รายงานการปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา

11 11-15


บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติงานและข้ อเสนอแนะ

16

4.1.สรุปผลการปฏิบัตงิ าน

16

4.1.1.ด้ านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน

16

4.1.2.ด้ านการเรี ยนรู้การทํางานในสถานประกอบการ

16

4.1.3.ด้ านการใช้ สติปัญญาแก้ ปัญหาในการทํางาน

17

4.1.4.ด้ านการทํางานร่วมกันในองค์กร

17

4.1.5.ด้ านการใช้ เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์ และสารสนเทศในการทํางาน

18

4.2 ประโยชน์ที่ได้ รับจากการปฏิบตั งิ าน

18

4.2.1ประโยชน์ตอ่ ตนเอง

18

4.2.2.ประโยชน์ตอ่ สถานประกอบการ

18

4.2.3.ประโยชน์ตอ่ มหาวิทยาลัย

19

4.3.ข้ อเสนอแนะ

19

บรรณานุกรม

20

ภาคผนวก

21-24

ประวัตขิ องผู้จดั ทํารายงาน

25


สารบัญภาพ ภาพ

หน้ า

ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบการจัดการขององค์กร

4

ภาพที่ 2 รายละเอียดของการปฏิบตั งิ าน

6-7

ภาพที่ 3 เวลาเข้ าออกงานในแต่ละวัน

15


บทที่ 1 บทนา 1.1 ประวัตแิ ละรายละเอียดของหน่ วยงาน 1.1.1 ชื่อและสถานที่ตงของสถานประกอบการ ั้ ชื่อสถานที่ประกอบการ ภาษาไทย : บริษัท เมเจอร์ ซีนีแพล็กซ์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ชื่อสถานที่ประกอบการ ภาษาอังกฤษ : Major Cineplex Group Public Company Limited ที่ตงั ้ : เลขที่ 1839,1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 1.1.2 ประวัติความเป็ นมาของสถานประกอบการ จากประสบการณ์ ของนายจําเริ ญ พูลวรลักษณ์ ในธุรกิจโรงภาพยนตร์ อัน ยาวนานกว่ า 40 ปี ในนามเครื อ เมเจอร์ ก รุ้ ป นายวิ ช า พูล วรลัก ษณ์ บุต รชายได้ ส านต่ อ ประสบการณ์ แ ละเริ่ มทํ า ธุ ร กิ จ ในโรงภาพยนตร์ ในแนวเอนเตอร์ เทนคอมเพล๊ กซ์ (Entertainment Complex) ซึง่ เป็ นการผสมผสานระหว่างโรงภาพยนตร์ (Cinema) เข้ ากับ ธุ ร กิ จ บรรเทิ ง และธุ ร กิ จ บริ ก ารต่ า งๆ เช่ น โบว์ ลิ่ ง และคาราโอเกะ เกิ ด เป็ น ศู น ย์ บัน เทิ ง หลากหลายรู ปแบบไว้ ในที่ เดียว โดยมีธุรกิ จโรงภาพยนตร์ เป็ นธุรกิจหลัก และสามารถแบ่ง รู ปแบบของธุรกิจได้ ดังนี ้รู ปแบบห้ างสรรพสินค้ า , รู ปแบบห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่ ปั จจุบัน เมเจอร์ ซีนีเพล๊ กซ์มีสาขาทังหมด ้ 103 สาขา ทังในกรุ ้ งเทพและต่างจังหวัดและแบ่งเป็ น แบรนด์ ได้ ทงหมด ั้ 13 แบรนด์ ได้ แก่ Major, EGV, Paragon, Paradise, Mega, Quatier, Westgate, Promenade, Eastville, Diana, Ayutthaya City Park นอกจากเมเจอร์ ซีนีเพล๊ กซ์จะเช่าพื ้นที่ ของห้ างสรรพสินค้ าต่างๆ เพื่อเปิ ดโรงหนังแล้ ว ยังมีสาขาที่เป็ น Stand alone อีกด้ วย


(Stand alone คื อสาขาที่เ ป็ นตึกของเมเจอร์ เอง ไม่ได้ ตงอยู ั ้ ่ในห้ างสรรพสินค้ า)มี ทังหมด ้ 5 สาขา ได้ แก่ เมเจอร์ ปิ่นเกล้ า เมเจอร์ รัชโยธิ น เมเจอร์ สุขุมวิท เมเจอร์ รังสิตและ เอสพานาดแคราย นอกจากการดําเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์ ในประเทศแล้ ว บริ ษัทเมเจอร์ ซีนี เพล๊ กซ์ กรุ้ ป จํากัด มหาชนยังขยายสาขาไปยังประเทศใกล้ เคียงอีก 2 ประเทศ โดยมี 3 สาขา ได้ แก่ - Major Cineplex ประเทศกัมพูชา (Aeon Mall) ที่กรุงพนมเปญ - Major Platinum Cineplex เวียงจันทร์ (Vientiane Center) - ปากเซ (Friendship Mall) ประเทศลาว ในเรื่ องของระบบการฉาย ทางเมเจอร์ ซีนีเพล๊ กซ์ได้ มีการพัฒนาในเรื่ องของระบบการฉาย อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับชมภาพยนตร์ ที่มีคณ ุ ภาพทังภาพและเสี ้ ยง โดยระบบการฉาย ในเครื อของเมเจอร์ สามารถแบ่งออกได้ ทงหมด ั้ 8 ประเภท เพื่อตอบสนองความต้ องการของ ลูกค้ าที่แตกต่างกัน คือ 1.Digital 2.Real D3D 3. Imax 4. HFR (High Fame Rate) 5. Dolby Atmos 6. 4DX 7. Screen X 8. Double Laser DuoProjector


Slogan Sharing The World’s Best Entertainment dreams Mission - Build Movie Culture in Thailand - 1,000 Screen in Thailand and CLMV in 2020. - Contribute back to the Socity Vision Be The World’s Best Cinemas And Entertainment Lifestyle Brand In Thailand and CLMV. 1.1.3 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์/บริการ ของสถานประกอบการ ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถจําแนกออกได้ เป็ น 6 ประเภทธุรกิจ 1. 2. 3. 4. 5. 6.

ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม ธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะและลานสเก็ตนํ ้าแข็ง ธุรกิจให้ บริการสื่อโฆษณา ธุรกิจพื ้นที่ให้ เช่าและบริการ ธุรกิจการจัดจําหน่ายภาพยนตร์


1.1.4 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงาน President Chief Executive Officer Cinema Chief Cinema Officer Cinema Operations Director Operations Cinema Manager

Department Manager

Department Manager

Operation Support Box Office

Operation Support Concession

Area Manager Ass.Manager No.1

Ass.Branch No.2

Ass.Branch No.2

Supervisor Box Office

Ass.Branch No.2

Supervisor Usher

Ass.Branch No.2

Supervisor Concession

โครงสร้ างองค์ กรของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เมเจอร์ ซีนีเพล๊ กซ์เป็ นธุรกิจโรงภาพยนตร์ ที่แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือส่วนของ Front Office และ Back Office


1. การทางานในส่ วนของ Front Office มีหน้ าที่ความรับผิดชอบที่หลากหลายด้ วยกัน เช่น พนักงาน Cashier มีหน้ าที่จําหน่าย บัตรชมภาพยนตร์ ให้ กบั ลูกค้ า พนักงานประจําบูท MCorner มีหน้ าที่รับสมัครบัตรสมาชิก ออก บัตรสมาชิกให้ กับลูกค้ า เติมเงินเข้ าบัตรรวมถึงการแลกของรางวัลต่างๆพนักงาน Conducter มีหน้ าที่แนะนําช่องทางการซื ้อบัตรชมภาพยนตร์ ที่สะดวกและเหมาะสมให้ กบั ลูกค้ า พนักงาน แนะนําการใช้ งานตู้ E-Ticket แนะการซื ้อบัตรชมภาพยนตร์ ผ่านตู้ E-Ticket ให้ กบั ลูกค้ า และ Conciesมีหน้ าที่แนะนํารอบการฉายของภาพยนตร์ แนะนําภาพยนตร์ ให้ กบั ลูกค้ า 2. การทางานในส่ วนของ Back Office การทํางานใส่วนของ Back Office มีหน้ าที่ช่วย suppoet การทํางานของ Front Office ให้ สามารถดําเนินไปได้ อย่างราบรื่ นและไม่ติดขัด ช่วยแก้ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ ้น 1.1.5 ส่วนงาน/สาขา/ฝ่ าย/แผนกที่นกั ศึกษาทํางาน โรงภาพยนตร์ Major Ciniplex สาขารัชโยธิน แผนก Box office,Usher,Concesion 1.1.6 ชื่อ-ตําแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา คุณ จันทรา พันธ์ ศรี ตําแหน่ง Senior Finance Officer แผนก Box Office 1.1.7 ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน 4 เดือน


บทที่ 2 รายละเอียดของการปฏิบัตงิ าน 2.1 ตาแหน่ ง หน้ าที่ท่ ไี ด้ รับมอบหมาย ตําแหน่ง Daily แผนก Box Office 2.2 รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ Box Office = เป็ นจุดรองรับลูกค้ าที่มาใช้ บริการเป็ นจุดแรก แบ่งหน้ าที่หลัก ได้ 3 ตําแหน่ง

1.Conductor = มีหน้ าที่อํานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ าโดยแนะนําช่องทางที่สะดวกและรวดเร็ว ที่สดุ ในการซื ้อบัตรชมภาพยนตร์ ให้ กบั ลูกค้ ารวมถึงการจัดการ Queue Line

2.PA(Public Announcement)=มีหน้ าที่ในการแนะนําสินค้ าและบริการ ช่องทางการซื ้อบัตรชม ภาพยนตร์ ให้ กบั ลูกค้ าที่เข้ าใช้ บริการ


3.Service at Showtime=แนะนํารอบฉายที่เร็วที่สดุ แนะนําการบริการและแนะนําสินค้ าต่างๆ

Concession=พื ้นที่ให้ บริ การลูกค้ าสําหรับจําหน่าย Popcorn อาหารและเครื่ องดื่มต่างๆภายใน บริเวณโรงภาพยนตร์

Usher = 1.ต้ อนรับลูกค้ าหน้ าโรงภาพยนตร์ 2.พาลูกค้ าเข้ าที่นงั่ 3.ทําความสะอาดโรงภาพยนตร์ เมื่อภาพยนตร์ จบ 4.ตรวจเช็คคุณภาพในโรงภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็ น แสง สี เสียง ไฟฟ้า และเก้ าอี ้ 5.ตรวจลักลอบแอบถ่าย 6.เปลี่ยนสี่ภาพยนตร์ 7.ให้ ความช่วยเหลือลูกค้ าในทุกๆกรณี เช่น แจ้ ง ทรัพย์สินสูญหาย 8.ดูแลความเรี ยบร้ อยของพื ้นที่ 9.การให้ บริการเบาะเด็ก


2.3 ขัน้ ตอนในการปฏิบัตงิ าน ขัน้ ตอนการบริการ Box Office 8 ขัน้ ตอน 1.พนักงานยิ ้มแย้ มยกมือไหว้ และทักทายลูกค้ า 2.พนักงานสอบถามและแนะนํารอบฉาย 3.พนักงานสอบถามบัตร M-Gen และโปรโมชัน่ ทุกครั่งที่ลกู ค้ าเข้ ามาซื ้อบัตรชมภาพยนตร์ 4.พนักงานแนะนําและเสนอขายที่นงั่ ที่ดีที่สดุ ให้ กบั ลูกค้ า 5.พนักงานแนะนําสินค้ าพิเศษ เช่น Side Item , Movie Voucher 6.พนักงานกล่าวทวนรายละเอียดภาพยนตร์ ทกุ ครัง้ 7.พนักงานสอบถามประเภทการชําระเงินและกล่าวทวนรับ-ทอนเงิน 8.พนักงานยกมือไหว้ กล่าวขอบคุณและอวยพรลูกค้ า Concession 10 ขัน้ ตอน 1.พนักงานยกมือเป็ นสัญญาลักษณ์ 2.พนักงานกล่าวทักทายสบตาพร้ อมยกมือไหว้ พร้ อมสอบถามลูกค้ ามากี่ท่าน 3.แนะนําชุด Movie Set ,Combo Set ตามจํานวนลูกค้ า 4.เชียร์ ขายสินค้ าชิ ้นที่ 3 5.บันทึกสินค้ าทังหมดลงเครื ้ ่ อง 6.ทวนรายการสินค้ า 7.สอบถามบัตร M-Generation 8.จัดเตรี ยมสินค้ าพร้ อมส่งมอบ 9.รับเงิน-ทอนเงินพร้ อมกล่าว 10.ให้ ใบเสร็จกล่าวแนะนําเมเจอร์ แคร์ พร้ อมยกมือไหว้ ขอบคุณลูกค้ าพร้ อมอวยพร


Usher 15 ขัน้ ตอน 1.เบิกและทําการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ทําความสะอาดโรงภาพยนตร์ ให้ พร้ อมก่อนเริ่มทําความสะอาด 2.พนักงานเข้ ามาภายในโรงภาพยนตร์ ก่อนภาพยนตร์ จบ 5 นาที 3.เปิ ดประตูทางออกด้ านที่กําหนด 4.ตรวจสอบเพื่อมัน่ ใจว่าลูกค้ าออกหมดแล้ ว 5.ในเวลาในการทําความสะอาดโรงภาพยนตร์ 5-10 นาที 6.เก็บขยะออกจากที่นงั่ 7.เริ่มทําความสะอาดโรงภาพยนตร์ 8.ตรวจสอบของมีค่าที่ลกู ค้ าทําตกหล่นไว้ 9.ตรวจสอบผ้ ารองศรี ษะ(ถ้ ามี) 10.ตรวจสอบความสะอาดที่วางอาหารและเครื่ องดื่ม 11.ตรวจสอบที่นงั่ ระดับของพนักพิงและเบาะที่นงั่ ของแต่ละแถว 12.ปิ ดไฟ 13.แจ้ งพนักงานบริการ ณ จุดฉีกบัตร 14.เปิ ดประตู 15.จัดเก็บอุปกรณ์ทําความสะอาดตามจุดที่กําหนดให้ เรี ยบร้ อย


2.4 การวิเคราะห์ สถานการณ์ ของ (กิจการ สาขา ฝ่ าย แผนก) 2.4.1 ปั จจัยภายใน จุดแข็ง (STRENGTH) · - เป็ นธุรกิจให้ บริการเกี่ยวกับภาพยนตร์ ที่ทนั สมัยและมีโปรโมชัน่ ส่งเสริ มการขายมากที่สดุ ใน ประเทศไทย - จัดโปรโมชัน่ ร่วมกับสถาบันทางการเงินที่สําคัญต่างๆเพื่อให้ ลกู ค้ าสมารถใช้ จ่ายได้ ง่ายขึ ้น เช่น การให้ แต้ มสะสมกับบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการ - ผลิตบัตรส่วนลดพิเศษให้ กบั ลูกค้ าที่เป็ น นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา สามารถชมภาพยนตร์ ในราคา ที่ประหยัดมากขึ ้น ทุกเรื่ องทุกรอบภาพยนตร์ ที่เข้ าฉาย

· · · ·

·

จุดอ่ อน (WEAKNESS) - ราคาของบัตรชมภาพยนตร์ ยงั คงมีราคาสูงกว่าโรงภาพยนตร์ ทางเลือกอื่นๆที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ - ราคาเครื่ องดื่มและขนมที่ทางบริษัทฯได้ จดั ขาย ยังมีราคาสูงกว่าท้ องตลาดทัว่ ไปถึง 50% - เนื่องจากราคาของบัตรชมภาพยนตร์ มีแนวโน้ มสูงขึ ้นทุกปี ทําให้ ผ้ บู ริโภคมีจํานวนลดลง และหัน ไปบริโภคโรงภาพยนตร์ ที่ประหยัดกว่า หรื อมาเฉพาะวันที่มีโปรโมชัน่ - รอบฉายภาพยนตร์ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยซึง่ ไม่ตรงกับที่ลงในสื่อสิ่งพิมพ์ จนเกิดความสับสนแก่ ผู้ใช้ บริการได้


2.4.2 ปั จจัยภายนอก โอกาส (OPPORTUNITY) · - การมีกระแสนิยมจากภายนอกต่อโรงภาพยนตร์ รูปแบบใหม่ๆมากขึ ้น ซึง่ ทาง MAJOR มีรูปแบบ ของโรงภาพยนตร์ ที่ครอบคลุมและมากกว่าคู่แข่งอื่น เช่น IMAX , 4D , IDGITALS เป็ นต้ น · - ความสะดวกในการเดินทางจากการเปิ ดให้ บริการ เช่น รถไฟฟ้า BTS และรถไฟใต้ ดิน ส่งผลให้ มี ผู้บริโภคเดินทางมาชมภาพยนตร์ มากขึ ้น อุปสรรค (Threat) - การเติบโตของเทคโนโลยีนําเสนอความบันเทิง ผ่านเว็บไซต์ ซึง่ มีการขยายตัวเป็ นอย่างมาก มี สาขาครอบคลุมทุกพื ้นที่ ทําให้ ผ้ บู ริโภคหันไปนิยมใช้ บริการมากขึ ้น เนื่องจากสะดวกรวดเร็วกว่า - อุปกรณ์มีราคาสูง และต้ องนําเข้ าจากต่างประเทศ · - การสร้ างสาขามีราคาสูง เพราะเป็ นธุรกิจที่ต้องพื ้นที่มาก

2.5 โครงงานพิเศษที่ได้ รับมอบหมาย (ชื่อโครงงาน) Application Major Lucky Point รายละเอียด = การใช้ แต้ มในบัตร M-gen จํานวนหนี่งเพื่อเล่นเกมส์ Slot ใน Application ลุ้นของรางวัลต่างๆจาก Major เช่น ตัว๋ หนัง ส่วนลด เสื ้อ หมวก Popcorn เป็ นต้ น


บทที่ 3 ผลการปฏิบัตงิ าน “กรณีท่ ี 1 รายงานการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา” สัปดาห์ ท่ ี 1 วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 1. งานที่ได้ รับมอบหมาย พนักงานประจําจุดตู้ E-ticket 2. รายละเอียดของงาน สอนลูกค้ าซื ้อบัตรชมภาพยนตร์ ผ่านตู้ E-ticket 3. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน ยังไม่สามารถใช้ ต้ ู E-ticket ได้ ดี 4. แนวทางการแก้ ปัญหา สอบถามพนักงานคนอื่นและพี่เลี ้ยง 5. ประโยชน์ที่ได้ รับจากการปฏิบตั งิ าน ได้ ทดลองการใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆของ Major Ciniplex สัปดาห์ ท่ ี 2 วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 1. งานที่ได้ รับมอบหมาย พนักงานประจําจุดตู้ E-ticket 2. รายละเอียดของงาน สอนลูกค้ าซื ้อบัตรชมภาพยนตร์ ผ่านตู้ E-ticket 3. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน ตู้ E-ticket มีปัญหา 4. แนวทางการแก้ ปัญหา สอบถามพนักงานคนอื่นและพี่เลี ้ยง พร้ อมทดลองแก้ ไขด้ วยตนเอง 5. ประโยชน์ที่ได้ รับจากการปฏิบตั งิ าน ได้ ทดลองการใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆของ Major Ciniplex สัปดาห์ ท่ ี 3 วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 1. งานที่ได้ รับมอบหมาย พนักงานประจําตําแหน่ง Conductor 2. รายละเอียดของงาน ต้ อนรับลูกค้ าและจัดแถวคิวไลลูกค้ าที่มาซื ้อบัตรชมภาพยนตร์ 3. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน 4. แนวทางการแก้ ปัญหา 5. ประโยชน์ที่ได้ รับจากการปฏิบตั งิ าน ใช้ ไหวพริบในการจัดแถวคิวไล


สัปดาห์ ท่ ี 4 วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 1. งานที่ได้ รับมอบหมาย พนักงานประจําตําแหน่ง Public Annoucement 2. รายละเอียดของงาน ประชาสัมพันลูกค้ าบริเวณโรงภาพยนตร์ แนะนําข้ อมูลต่างๆ 3. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน ประชาสัมพันไม่คล่องแคล่วชํานาญ และไม่กล้ าแสดงออก 4. แนวทางการแก้ ปัญหา จําข้ อมูลที่ประชาสัมพันให้ ดี 5. ประโยชน์ที่ได้ รับจากการปฏิบตั งิ าน ได้ ความกล้ าแสดงออก สัปดาห์ ท่ ี 5 วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 1. งานที่ได้ รับมอบหมาย พนักงาน concession 2. รายละเอียดของงาน จําหน่ายสินค้ าบริเวณพื ้นที่โรงภาพยนตร์ 3. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน จําราคาสินค้ าผิด 4. แนวทางการแก้ ปัญหา ตรวจสอบข้ อมูลเป็ นประจํา 5. ประโยชน์ที่ได้ รับจากการปฏิบตั งิ าน จําข้ อมูลสินค้ าของ Major ได้ ดีขึ ้น สัปดาห์ ท่ ี 6 วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 1. งานที่ได้ รับมอบหมาย พนักงาน concession 2. รายละเอียดของงาน จําหน่ายสินค้ าบริเวณพื ้นที่โรงภาพยนตร์ 3. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน 4. แนวทางการแก้ ปัญหา 5. ประโยชน์ที่ได้ รับจากการปฏิบตั งิ าน – สัปดาห์ ท่ ี 7 วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 1. งานที่ได้ รับมอบหมาย พนักงานตําแหน่ง Popper 2. รายละเอียดของงาน ทํา Popcorn 3. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน รสชาติ Popcorn ยังไม่ดี 4. แนวทางการแก้ ปัญหา ฝึ กทําบ่อยๆ 5. ประโยชน์ที่ได้ รับจากการปฏิบตั งิ าน ทราบถึงการทํา Popcorn


สัปดาห์ ท่ ี 8 วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 1. งานที่ได้ รับมอบหมาย พนักงานตําแหน่ง Popper 2. รายละเอียดของงาน ทํา Popcorn 3. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน 4. แนวทางการแก้ ปัญหา 5. ประโยชน์ที่ได้ รับจากการปฏิบตั งิ าน มีความชํานาญในการทํา Popcorn สัปดาห์ ท่ ี 9 วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 1. งานที่ได้ รับมอบหมาย พนักงานตําแหน่ง Usher 2. รายละเอียดของงาน คอยดูแลพื ้นบริเวณรอบโรงภาพยนตร์ และเปิ ด-ปิ ดเชิญโรง 3. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน เปิ ด-ปิ ดโรงไม่ทนั เวลา 4. แนวทางการแก้ ปัญหา ดูรอบเวลาภาพยนตร์ ให้ ถี่ถ้วน 5. ประโยชน์ที่ได้ รับจากการปฏิบตั งิ าน เพิ่มความรอบครอบในการทํางาน สัปดาห์ ท่ ี 10 วันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 1. งานที่ได้ รับมอบหมาย พนักงานตําแหน่ง Usher 2. รายละเอียดของงาน คอยดูแลพื ้นบริเวณรอบโรงภาพยนตร์ และเปิ ด-ปิ ดเชิญโรง 3. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน 4. แนวทางการแก้ ปัญหา 5. ประโยชน์ที่ได้ รับจากการปฏิบตั งิ าน สัปดาห์ ท่ ี 11 วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 1. งานที่ได้ รับมอบหมาย โพเดียม 2. รายละเอียดของงาน จุดตรวจบัตรชมภาพยนตร์ ของลูกค้ า พร้ อมโฟนเชิญลูกค้ าเข้ าชมภาพยนตร์ 3. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน 4. แนวทางการแก้ ปัญหา 5. ประโยชน์ที่ได้ รับจากการปฏิบตั งิ าน –


สัปดาห์ ท่ ี 12 วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 1. งานที่ได้ รับมอบหมาย 2. รายละเอียดของงาน บริการลูกค้ าบัตร สมาชิก M-gen,M-cash 3. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน ลงข้ อมูลลูกค้ าผิดพลาด 4. แนวทางการแก้ ปัญหา ดูรายละเอียดแก้ ไขให้ รอบครอบ 5. ประโยชน์ที่ได้ รับจากการปฏิบตั งิ าน ทําให้ รอบครอบมากขึ ้น สัปดาห์ ท่ ี 13 วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 1. งานที่ได้ รับมอบหมาย Cashier จําหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ 2. รายละเอียดของงาน จําหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ 3. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน จําโปรโมชัน่ ผิดพลาด 4. แนวทางการแก้ ปัญหา ถ้ าไม่มนั่ ใจโปรโมรชัน่ ควรสอบถามพี่เลี ้ยงหรื อพนักงานที่ทราบ 5. ประโยชน์ที่ได้ รับจากการปฏิบตั งิ าน ทราบโปรโมชัน่ บัตรชมภาพยนตร์ สัปดาห์ ท่ ี 14 วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 1. งานที่ได้ รับมอบหมาย M-coner 2. รายละเอียดของงาน บริการลูกค้ าบัตร สมาชิก M-gen,M-cash 3. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน 4. แนวทางการแก้ ปัญหา 5. ประโยชน์ที่ได้ รับจากการปฏิบตั งิ าน – สัปดาห์ ท่ ี 15 วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 1. งานที่ได้ รับมอบหมาย Cashier จําหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ 2. รายละเอียดของงาน จําหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ 3. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน 4. แนวทางการแก้ ปัญหา 5. ประโยชน์ที่ได้ รับจากการปฏิบตั งิ าน -


สัปดาห์ ท่ ี 16 วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 1. งานที่ได้ รับมอบหมาย M-coner 2. รายละเอียดของงาน บริการลูกค้ าบัตร สมาชิก M-gen,M-cash 3. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน 4. แนวทางการแก้ ปัญหา 5. ประโยชน์ที่ได้ รับจากการปฏิบตั งิ าน สรุปผลการปฏิบัตงิ าน

จากการเข้ าฝึ กปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษากับทาง บริษัท เมเจอร์ ซีนีแพล็กซ์ กรุ้ ปจํากัด (มหาชน) ใน ครัง้ นีท้ ําให้ ได้ มีโอกาศในการได้ เรี ยนรู้ ประสบการณ์ การทํางานเปรี ยบเสมือนพนักงานทั่วไป ของเมเจอร์ ซีนิแพล็กซ์ และยังได้ เรี ยนรู้ การอยู่ในสังคมการทํางานภายในองค์กร จึงทําให้ มีการ ปรับตัวเองในชีวิตประจําวันให้ เป็ นคนที่มีระเบียบ วินัย รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อ เวลา และอดทนต่ อ ปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ า งๆ ที่ สํ า คั ญ ได้ ฝึ ก ฝนการอ่ า น และการพู ด ภาษาอังกฤษ การประชาสัมพันธ์ การขาย การสนทนากับลูกค้ า และการเข้ าถึงงานการบริ การ ที่ถกู ต้ องตรงตาม Process

ใบลงเวลางานในแต่ละวัน


บทที่ 4 สรุ ปผลการปฏิบัตงิ านและข้ อเสนอแนะ 4.1 สรุ ปผลการปฏิบัตงิ าน 4.1.1 ด้ านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัตงิ าน -

มีความซื่อสัตย์ในการทํางาน มีความซื่อสัตย์ต่อหน้ าที่และงานที่ได้ รับมอบหมาย ปฎิบตั ิงานด้ วย

ความจริงใจ และไม่คดโกง - มีความเสียสละ ในการทํางานร่วมกับผู้อื่น และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน ตน ไม่เห็นแก่ตวั รู้จกั การให้ และการแบ่งบัน ช่วยคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน - มีความขยันและอดทน ในการทํางานมีความมุ่งมัน่ ต่องานที่ได้ รับมอบหมาย เพื่องานนันบรรลุ ้ เป้าหมาย ตามที่ได้ ตงั่ ไว้ เมื่อพบปั ญหาหรื ออุปสรรคในการทํางานให้ นําปั ญหาหรื ออุปสรรคนันมา ้ ปรับปรุงและแก้ ไขให้ ดียิ่งขึ ้น - มีความรับผิดชอบ ในการทํางานและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย - มีความตรงต่อเวลา เป็ นวินยั พื ้นฐานในการทํางาน มีความตรงต่อเวลา ไม่มาทํางานสาย 4.1.2 ด้ านการเรี ยนรู้ การทางานในสถานประกอบการ ได้ ทราบถึงการทํางานเป็ นระบบของ Major Ciniplex ที่เป็ นงานด้ านบริการจึงต้ องเน้ นด้ านความ พึงพอใจของลูกค้ าเป็ นสําคัญว่าควรต้ องทําอย่างไร เพราะฉะนันหากต้ ้ องการให้ ลกู ค้ าประทับใจ ตังแต่ ้ แรก พนักงานควรคํานึงถึงหัวใจข้ อปฏิบตั ิดงั นี ้ - บริการด้ วยใบหน้ ายิ ้มแย้ มแจ่มใส มี Service Mind - ให้ ข้อมูลกับลูกค้ าได้ ถกู ต้ องชัดเจน เข้ าใจง่าย - แนะนําช่องทางในการซื ้อบัตรชมภาพยนตร์ ที่สะดวกและรวดเร็ว - แนะนําบัตรสมาชิกและสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อเพิม่ ฐานลูกค้ า - แนะนําช่องทางที่ลกู ค้ าเข้ าถึงได้ ง่ายและรวดเร็ว เช่น Application , Website, Direct Line - ดูแลพื ้นที่ให้ สะอาดน่ามอง อุปกรณ์สินค้ าพร้ อมใช่งานไม่ชํารุด


4.1.3 ด้ านการใช้ สติปัญญาแก้ ปัญหาในการทางาน การทํางานไม่ว่าจะเป็ นงานอะไรก็มกั จะพบเจอกับปั ญหาเสมอสําหรับ Major Ciniplex เป็ นงานด้ านบริการและได้ พดู คุยแนะนําลูกค้ าที่เข้ ามาใช้ พื ้นที่ในโรงภาพยนตร์ ดังเช่นเหตุการณ์ที่ เคยเกิดขึ ้นในการปฏิบตั ิงาน การต่ออายุบตั ร M-Generation ของลูกค้ าแต่ระบบของ Major มีเกิด ปั ญหาขัดข้ องทําให้ เกิดความล่าช้ าในการทํางาน ทําให้ สีหน้ าของลูกค้ าที่ต่ออายุบตั รเริ่ มเปลี่ยนไป ผมจึงหาวิธีแก้ ปัญหาโดยการพยายามพูดคุยกับลูกค้ าไม่ไว้ เป็ นเรื่ องอะไรก็ตามเพื่อ เป็ นการฆ่า เวลามิ ให้ ลูกค้ าเกิ ดอาการหงุด หงิด เกิ ดปั ญหาและข้ อเสี ยอื่ นๆตามมา มิว่าจะเป็ นการโพสลง เฟสบุ๊ค พันทิพ ในเรื่ องเสียหายว่าทาง Major มีระบบการทํางานที่ช้าทําให้ ส่งผลเสียต่อบริ ษัท หรื อ บางกรณี ลูกค้ าเข้ าใจผิดเองพร้ อมโวยวายใส่พนักงานก็ต้องน้ อมรับและไม่ตอบโต้ เพื่อไม่ให้ เกิด ผลเสียต่างๆหลายประการตามมา 4.1.4 ด้ านการทางานร่ วมกันในองค์ กร Major Ciniplex เป็ นองค์กรที่ใหญ่ การทํางานในแต่ละส่วนต้ องประสานงานกันอย่าง เป็ นระบบในส่วนของการทํางานแบ่งเป็ น 3 ส่วน 1.Box Office 2.Concession 3.Usher ทังหมดที ้ ่ กล่าวมานี จ้ ะมี การทํ างานประสานกันประชุมตอนเช้ าก่ อนเริ่ มทํางานว่ามีการวางเป้าหมายไว้ เท่าไหร่ ขายพยายามเชียขาย Side Item ให้ ได้ ตามระบุมีการประสานงานกันส่วน Box Office จะ ช่วยเชียขายSide Item พร้ อมกับบัตรชมบุตรภาพยนตร์ Usher จะช่วย Take order ลูกค้ าในโรง ภาพยนตร์ เพื่อเพิ่มยอดขายให้ กบั บริ ษัท หรื อ ในส่วนของ Box Office จะประสานงานกับ Usher ในเรื่ องบอกจํานวนลูกค้ าที่เข้ ามาชมภาพยนตร์ ในแต่ละเวลาและแต่ละโรงว่ามีจํานวนเท่าไหร่ หรื อ ยกเลิกรอบฉายในกรณีไม่มีลกู ค้ า แผนก Usher ก็จะทําความสะอาดในโรงภาพยนตร์ ที่งดรอบเพื่อ เตรี ยมพร้ อมในการฉายรอบต่อไป


4.1.5 ด้ านการใช้ เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์ และสารสนเทศในการทางาน มี การใช้ เครื่ องมื อของการทํ างานได้ ดี ขึน้ ไม่ว่า จะเป็ น การใช้ ต้ ู E-ticket ในการซื อ้ บัต รชม ภาพยนตร์ ให้ กับลูกค้ า ,การใช้ โปรแกรม POS ในการจําหน่ายตั๋วผ่าน Cashier หรื อ การใช้ โปรแกรม POS ในจุด M-Conner เกี่ยวกับบัตรสมาชิก M-generation, การทํา Popcorn ผ่าน เครื่ อง Pop Machine และเครื่ องมือต่างๆมากมาก เช่น เครื่ อง Post Mix ,วิทยุสื่อสาร,โปรแกรม กําหนดรอบฉาย 4.2 ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการปฏิบัตงิ าน 4.2.1 ประโยชน์ ต่อตนเอง 1. ได้ รับความรู้ใหม่ และประสบการณ์ ในสภาวะการทํางานจริง 2. ฝึ กให้ มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมาย 3. พัฒนาบุคลิกภาพ ช่วยสร้ างความมัน่ ใจในการทํางาน การกล้ าแสดงออกและการแสดง ความคิดเห็น 4. ได้ เรี ยนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่น และเพิม่ ทักษะการเรี ยนรู้ระบบการทํางานในองค์กร 5. สามารถนําประสบการณ์จากการทํางานไปใช้ แก้ ปัญหาในชีวิตประจําวันได้ 4.2.2 ประโยชน์ ต่อสถานประกอบการ 1.เปิ ดโอกาสให้ องค์กรได้ รับนักศึกษาฝึ กงานที่มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ในสิง่ ใหม่เข้ ามา ทํางาน 2.ช่วยลดค่าใช้ จ่ายในส่วนของการจ้ างงานประจํามากขึ ้นเนื่องจากการดําเนินงานของนักศึกษา มาช่วยทํางานในส่วนที่สามารถช่วยทําได้


4.2.3 ประโยชน์ ต่อมหาวิทยาลัย 1. เกิดความร่วมมือกันทางวิชาการ และความสัมพันธ์ที่ดีกบั สถานประกอบการ 2. มหาวิทยาลัยได้ ข้อมูลย้ อนกลับ เพื่อการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตรในการเรี ยนการสอนต่อไป 3. จากการส่งตัวนักศึกษาเข้ าทํางานไปยัง Major Ciniplex ช่วยให้ มหาวิทยาลัยได้ รับการยอมรับ จากตลาดแรงงานมากขึ ้นเพราะ Major Ciniplex องค์กรที่ใหญ่และเป็ นที่ร้ ู จกั ทัว่ ประเทศ 4.3 ข้ อเสนอแนะ จากการทํางานที่ Major ciniplex ได้ มีโอกาสเรี ยนรู้ทกั ษะสิ่งใหม่ๆมากมายและได้ เห็น ข้ อผิ ดพลาดที่ เกิ ดขึน้ ดังนัน้ ข้ าพเจ้ า ควรมี ความละเอี ยดในการทํ า งานรอบคอบช่ างสัง เกต ทํางานให้ มีระเบียบเรี ยบร้ อย เอาใจใส่ในการทํางานเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการผิดพลาดในการ ทํางานการปฎิบัติงานใน Major Ciniplex เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ นัน้ นอกจากจะได้ ประสบการณ์ การทํางานอย่างเป็ นระบบในที่ทํางาน ยังได้ ความรู้ เพิ่มเติมนอกเหนือจากตํารา เรี ยน ที่ปฎิบตั ิในชีวิตจริ งประกอบการดําเนินงาน หรื อ การทํางานในอนาคตเป็ นอย่างดี การ ฝึ กงานทําให้ เราต้ องหาความรู้ ด้วยตนเอง แม้ เราจะถามพี่ๆที่ทํางานด้ วยกันได้ แต่ก็ไม่สามารถ ถามได้ ตลอดเวลา และบางสิ่งบางอย่างเราต้ องเรี ยนรู้ด้วยตนเอง แสวงหาและฝึ กฝนลองทําใน สิ่งใหม่ๆ ด้ วยตนเองทังๆ ้ ยังต้ องลองคิด และหาวิธีแก้ ปัญหาต่ างๆที่พบด้ วยตนเอง ดังนัน้ จึง อยากให้ รุ่นน้ องหรื อผู้ที่ศกึ ษาอยู่ได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา และศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมให้ มากๆ โดยเฉพาะเรื่ องของภาษาอังกฤษเพื่อที่จะได้ ออกไปฝึ กงานในหน่วยงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนําความรู้และประสบการณ์วิชาชีพมาใช้ ในการปฎิบตั ิงานในการ ทํางานได้ ในอนาคต


บรรณานุกรม ข้ อมูล เมเจอร์ ซีนีแพล็กซ์ กร๊ ป (Website) http://majorth.listedcompany.com/home.html ลักษณะการประกอบการเมเจอร์ ซีนีแพล็กซ์กรุ๊ป(Website) http://majorth.listedcompany.com/biz_over.html เว็บไซต์หลัก(Website) http://www.majorcineplex.com/th/main


ผากผนวก Usher


Concession

Box Office


การออกนอกพื ้นที่ เพื่อส่งเสริ มทางการตลาดในการแนะนําการสมัครบัตรสมาชิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงเรี ยนสารวิทยาคม


การส่งเสริมการตลาดให้ กลุ่มวัยทํางาน บริเวณตลาดธนาคารไทยพาณิช


ประวัตสิ ่ วนตัว

ชื่อ-นามสกุล(ไทย) นายธณาเณศ ไชยวงค์ผาบ Full Name (English) Mr.Thananes Chaivongpab เกิดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2537 อายุ 22 ปี สัญชาติ ไทย เชือ้ ชาติ ไทย ศาสนา พุทธ รหัสประจาตัวนักศึกษา 5601412038 เลขประจาตัวบัตรประชาชน 1-5099-01515-31-2 เพศ ชาย สถานภาพ โสด นา้ หนัก 67 กิโลกรัม ส่ วนสูง 170 เซนติเมตร กรุ๊ ปเลือด O โรคประจาตัว ไม่มี ที่อยู่ปัจจุบัน เนติ์เฮ้ าส์ อพาร์ ทเมนท์ 148/2 ซอยลาดพร้ าว 122 (ซอยมหาดไทย)แยก 18 แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ มือถือ 093-2499266 E-mail Cvp.tnn@gmail.com

แอพพลิเคชั่น Major Lucky Point  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you