Advertisement
The user logo

Trdoživ

Ljubljana, Slovenia

»TRDOŽIV« je bilten za področje terenske biologije in narave, ki objavlja najrazličnejše informacije o delu slovenskih terenskih bioloških društev in prinaša zanimivosti ter novice iz sveta raziskav slovenske favne in flore. Tiskano izdajo prejemajo vsi člani osmih izdajateljev. Izhaja od leta 2012 dalje. Bilten izdajamo: Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov – Dinaricum; Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev; Slovenije Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica; Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev; Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija; Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce; Slovensko odonatološko društvo in Botanično društvo Slovenije.

Publications