Page 1


FKK 2011 www.naturtravel.cz ⁄vod, cestovnÌ pojiötÏnÌ, informace, slevy .................................... 1 - 5 ÿecko

..................................................................... 6 - 8

Z·jezd roku

Zakynthos - bus ................................................ 7

Chorvatsko

Istrie .......................................................... 9 - 11 textil + FKK ............................................. 12 - 13

»ern· Hora

................................................................. 14 - 15

It·lie

Kal·brie ........................................................... 16

Slovinsko

........................................................................ 17

Rakousko

Alpy - zima ..................................................... 18

NÏmecko

........................................................................ 18

Jachtami Silva a Vjeko po Jadranu s plavkami i bez nich ..................... uprost¯ed vloûen˝ barevn˝ dvoulist Rakousko

Alpy - lÈto ....................................................... 19

Francie

Korsika .................................................... 20 - 21 St¯edomo¯Ì, Provence .............................. 22 - 24 Atlantik ........................................................... 25

äpanÏlsko

Andalusie ..................................................... 26 Katal·nsko ........................................................... Mallorca ....................................................... - 29 Kan·rskÈ ostrovy ..................................... 30 - 31

Z·mo¯skÈ destinace ............................................................. 32 - 33 It·lie

Emilia-Romagna .............................................. 34

LodnÌ z·jezdy

........................................................................ 34

Turecko

........................................................................ 35

LodÌ po holandsk˝ch kan·lech .................................................. 35 Natur Travel Service Club, pojiötÏnÌ CK ............................................ 36

Frantiöek H·jek DiS.

Ing. Frantiöek H·jek

CestovnÌ kancel·¯

NATUR TRAVEL s.r.o. budova »D / ést. Praha - SmÌchov poöt. p¯. 7, N·draûnÌ 1, 150 05 Praha 5 tel./fax: 257 317 946, mobil: 603 418 474 e-mail: naturtravel@volny.cz, info@naturtravel.cz www.naturtravel.cz


kapit·n Dino

kapit·n Ivan

Plavby po Jadranu 2011 dvoulist uprostřed katalogu


FKK 2011

www.naturtravel.cz

Venezia

Minoan Lines

Olympia Navagio

Lagopodo

AUTOBUSEM NA ZAKYNTHOS FKK 単 Porto Roma

Kampi

Keri

FKK 単 Gerakas

Delfi


FKK 2011

PANORAMA - ZAKYNTHOS

www.naturtravel.cz

LODÍ PO HOLANDSKU

Keukenhof

Vecht Kinderdijk

LoÔ Derby


JACHTA TURECKO

FKK 2011

BÁNOVCI

HOTEL LÜHRMANN

DalöÌ foto ve fotogalerii na www.naturtravel.cz

www.naturtravel.cz


FKK 2011 www.naturtravel.cz

V·ûenÈ d·my, v·ûenÌ p·novÈ, v·ûenÌ naturistÈ. I rok 2011 p¯in·öÌ öirokou nabÌdku moûnostÌ, jak proûÌt naturistickou dovolenou, a to prakticky po cel˝ rok. V dobÏ, kdy u n·s vl·dne zima, mr·z, plÌskanice a snÌh m˘ûete vycestovat do Ñhork˝chì lokalit v Karibiku, Ëi Ñvlaûn˝chì na Kan·rsk˝ch ostrovech. M˘ûete ovöem takÈ proûÌt dovolenou na zasnÏûen˝ch alpsk˝ch sjezdovk·ch a pl·nÌch a veËer pak Ñnaturistickyì v bazÈnu Ëi saunÏ p¯ÌjemnÈho naturistickÈho hot˝lku. LetnÌ obdobÌ uû p¯in·öÌ ¯adu variant, jak si svoji dovolenou skuteËnÏ uûÌt - naturistickÈ lokality naleznete od Turecka po äpanÏlsko, od Baltu po Gibraltar Ëi Kal·brii, od mo¯sk˝ch pl·ûÌ po alpskÈ ötÌty a louky. ChtÏli bychom V·s poû·dat o jedinÈ - m·te-li tu moûnost si dovolenou vËas napl·novat, pak neËekejte a zaknihujte si ji co nejd¯Ìve. V mnoha FKK-st¯ediscÌch p¯evaûuje popt·vka nad nabÌdkou a neradi bychom V·m na Vaöe poûadavky odpovÌdali - bohuûel, obsazeno. ⁄spÏön˝ a öùastn˝ rok 2011 a p¯Ìjemnou dovolenou v jeho pr˘bÏhu V·m p¯ejÌ Frantiöek H·jek jun. a sen. CestovnÌ kancel·¯ Natur Travel s.r.o.

CESTOVNÍ KANCELÁŘ NATUR TRAVEL s.r.o. Ëlen Asociace cestovnÌch kancel·¯Ì »R (ACK) v˝hradnÌ prodejce CK OB÷NA REISEN pro »R a SR a CK MIRAMARE REISEN pro »R

POZOR - DŮLEŽITÉ! KDE, KDY A JAK Prodejna: Praha 5, N·draûnÌ 1, budova ést. Praha-SmÌchov, vedle poboËky »eskÈ poöty u tramvajovÈ smyËky. K n·draûÌ jezdÌ metro "B", tramvaje a autobusy MHD, placenÈ parkoviötÏ je naproti, v are·lu b˝valÈ RadlickÈ mlÈk·rny, vedle benzinovÈ ËerpacÌ stanice AGIP. Ofici·lnÌ pracovnÌ doba v prodejnÏ CK je PO-P¡ = 9.00-11.00 a 12.00-17.00 hod.

Telefon + fax: 257 317 946 PoötovnÌ adresa: CK Natur Travel s.r.o., poöt. p¯. 7, N·draûnÌ 1, 150 05 Praha 5 Mobil: 603 418 474

VöeobecnÈ obchodnÌ a z·ruËnÌ podmÌnky CK Natur Travel tvo¯Ì souË·st naöÌ CestovnÌ smlouvy / Z·vaznÈ objedn·vky sluûeb. V p¯ÌpadÏ z·jmu m·te moûnost si je p¯edem podrobnÏ prostudovat na

(mobil je k dispozici nep¯etrûitÏ 24 hodin dennÏ, 7 dn˘ v t˝dnu, ze zahraniËÌ je nutno vyt·Ëet 00420 603 418 474, v mimopracovnÌ dobÏ laskavÏ telefonujte jen v nezbytnÏ nutnÈm p¯ÌpadÏ).

E-mailov· adresa: naturtravel@volny.cz, info@naturtravel.cz SÌdlo: dr. JanskÈho 1045, 252 28 »ernoöice. I»O: 47550465, registr MÏOS v Praze, vloûka C 21941.

www.naturtravel.cz

N·ö podrobn˝ katalog a aktuality naleznete na adrese Ñwww.naturtravel.czì.

ï äETÿÕME - u jednotliv˝ch st¯edisek jsou vÏtöinou uvedeny konkrÈtnÌ slevy typu 7=6, 14=10, HP=VP .... Tyto slevy nelze obvykle sËÌtat, platÌ v˝hodnÏjöÌ pro klienta. Pokud je kombinace jednotliv˝ch slev moûn·, je toto u p¯ÌsluönÈ lokality uvedeno. ï BRZK… ZAKNIHOV¡NÕ - u nÏkter˝ch st¯edisek je uvedena tato Ëasovan· sleva ve v˝öi 2 - 20 % ze z·kladnÌ ceny pobytu Ëi z·jezdu, platn· do stanovenÈho termÌnu. Tuto slevu je moûno obvykle sËÌtat se slevami äETÿÕME a platÌ p¯i ˙hradÏ min. 50 % ceny z·jezdu Ëi pobytu, do stanovenÈho termÌnu. nu. PÿEHLED TÃCHTO SLEV NA STRANà 19

SLEVY - 2011 - CENY SLEVY JSOU UV¡DÃNY INDIVIDU¡LNÃ U FKK-STÿEDISEK VÃNUJTE JIM LASKAVÃ POZORNOST

ï u rekreacÌ s Ñindividu·lnÌ objedn·vka/kalkulaceì je cena v CZK nebo v EUR propoËtena dle Vöeobecn˝ch obchodnÌch a z·ruËnÌch podmÌnek CK Natur Travel ï EUR-platba pobyt˘ v FKK-resortech (EU) - nulovÈ nebo zcela zanedbatelnÈ bankovnÌ poplatky v r·mci Ëesk˝ch bank; - ceny v EUR ve v˝öi shodnÈ s cenami pro p¯ÌmÈ z·kaznÌky nÏmeck˝ch CK a shodnÈ nebo niûöÌ neû v nabÌdce jednotliv˝ch FKK-resort˘; - profesion·lnÌ kompletace vöech sluûeb poûadovan˝ch klientem, tzn. ubytov·nÌ, stravov·nÌ, autobusovÈ, leteckÈ a trajektovÈ dopravy, v˝hodnÈho parkov·nÌ na letiöti, transfer˘, zap˘jËenÌ auta na letiöti nebo v mÌstÏ pobytu, cestovnÌho pojiötÏnÌ, atd.; - veöker· komunikace a odbavenÌ v˝hradnÏ v ËeskÈm jazyce a na ËeskÈm ˙zemÌ, moûno komunikovat osobnÏ, mailem, faxem, telefonicky. NemusÌte se sloûitÏ "proklik·vat" cizojazyËn˝mi webov˝mi str·nkami, vyplÚovat formul·¯e v cizÌm jazyce, hradit platby do zahraniËÌ; - v p¯ÌpadÏ z·jezdu dle z·kona 159/1999 Sb. (kombinace min. 2 sluûeb) pojiötÏnÌ Vaöich plateb pro p¯Ìpad ˙padku CK (nap¯. p¯i VaöÌ p¯ÌmÈ komunikaci s jednotliv˝mi resorty toto neplatÌ). PostaËÌ p¯i objedn·v·nÌ rekreace nahl·sit "platba v EUR" - zpracujeme V·m nabÌdku a zaöleme CestovnÌ smlouvu / Z·vaznou objedn·vku s cenou pobytu uvedenou v EUR. ⇒

CENY V ⁄ROVNI NÃMECK›CH CK A FKK-STÿEDISEK

KOMUNIKACE V »ESK…M JAZYCE A NA »ESK…M ⁄ZEMÕ

POSTAVENÕ KLIENTA DLE »ESK›CH Z¡KONŸ A SOUDŸ

POJIäTÃNÕ PROTI ⁄PADKU CK DLE »ESK›CH Z¡KONŸ

VeökerÈ slevy jsou poskytov·ny pouze z ceny pobytu, tzn. ûe neplatÌ pro dopravnÌ ceniny, poplatky, doplÚkovÈ sluûby (parkovnÈ, auto z p˘jËovny, ..) a cestovnÌ pojiötÏnÌ. Za urËit˝ch podmÌnek, podrobnÏ uveden˝ch na naöem webu, akceptujeme "dovolenkovÈ" pouk·zky Sodexho a Cheque DÈjeuner - informace na www.natrurtravel.cz. a kancel·¯i CK N-T. Z Ë·stky hrazenÈ v pouk·zk·ch nejsou poskytov·ny slevy "äet¯Ìme" a "BrzkÈ knihov·nÌ". SkupinovÈ slevy jsou ¯eöeny individu·lnÏ dohodou mezi CK a vedoucÌm skupiny min. 10 osob (nenÌ-li uvedeno jinak). Velice ochotnÏ a bez problÈm˘ V·m vystavÌme fakturu na ˙hradu VaöÌ rekreace z FKSP Ëi jin˝ch prost¯edk˘ VaöÌ firmy nebo zamÏstnavatele, p¯esnÏ dle p¯Ìsluön˝ch z·kon˘, p¯edpis˘ a poûadavk˘ pl·tce. Pro akce organizovanÈ partnersk˝mi Ëesk˝mi CK (CZ) platÌ slevy a informace, uvedenÈ v jejich katalozÌch a v jejich dalöÌch propagaËnÌch materi·lech. DOPORU»UJEME ZAKNIHOVAT SI DOVOLENOU CO NEJDÿÕVE NeËekejte a objedn·vejte si svoji naturistickou dovolenou co nejd¯Ìve. Nejen ûe v nÏkter˝ch lokalit·ch jsou poskytov·ny konkrÈtnÌ slevy za vËasnÈ knihov·nÌ, ale v ¯adÏ lokalit bylo v roce 2009 i 2010 u nÏkter˝ch termÌn˘ velmi brzo Ñvyprod·noì - jedn· se zejmÈna o lokality v Chorvatsku, ale i na Korsice a Ñbrzoì znamenalo t¯eba uû v polovinÏ ledna. To samÈ platÌ i pro plavby jachtou Silva po Jadranu. SLEVY "LAST MINUTE" NEPOUéÕV¡ME, KAPACITA FKK-STÿEDISEK JE OMEZENA 1


CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PŘI CESTACH DO ZAHRANIČÍ CestovnÌ pojiötÏnÌ p¯i cest·ch do zahraniËÌ naöe cestovnÌ kancel·¯ zprost¯edkov·v· pro svÈ klienty s trval˝m bydliötÏm na ˙zemÌ »R a SR zejmÈna u »eskÈ pojiöùovny.

Kaûd˝ ˙ËastnÌk naöÌ rekreace (ÑNTì, ÑEUì, ÑDCRì a ÑFRFì) by mÏl b˝t ve svÈm vlastnÌm z·jmu prost¯ednictvÌm naöÌ CK pojiötÏn, cestovnÌ pojiötÏnÌ nenÌ zahrnuto v z·kladnÌch cen·ch sluûeb uveden˝ch v cenÌku tohoto katalogu. U rekreace oznaËenÈ ÑCZì se cestovnÌ pojiötÏnÌ ¯eöÌ dle dispozic p¯ÌsluönÈho touroper·tora, p¯Ìp. prost¯ednictvÌm naöÌ CK.

»ESK¡ POJIäçOVNA

Evropa

PojistnÈ Ë·stky v KË = aû...

E02

pojiötÏnÌ lÈËebn˝ch v˝loh

+ St¯edomo¯Ì E03

ostatnÌ SvÏt

E06 SPORT

S08

1 500 000

3 000 000

5 000 000

- nezbytnÈ lÈËenÌ

20 000

20 000

40 000

- trvalÈ n·sledky

200 000

200 000

400 000

- smrt ˙razem

100 000

100 000

200 000

- na zdravÌ

2 000 000

2 000 000

3 000 000

- na vÏci

1 000 000

1 000 000

1 500 000

- finanËnÌ

500 000

500 000

1 000 000

20 000

20 000

50 000

pojiötÏnÌ pr·vnÌ ochrany

-

200 000

20 000

pojiötÏnÌ z·sahu horskÈ sluûby v SR

-

500 000

-

-

PojistnÈ na osobu a den v KË =

25

47

57

64

˙razovÈ pojiötÏnÌ

pojiötÏnÌ odpovÏdnosti za ökodu

pojiötÏnÌ cestovnÌch zavazadel

pojiötÏnÌ storna cesty

15 000

30 000

100 000

pojiötÏnÌ nevyuûitÈ dovolenÈ

-

15 000

15 000

pojiötÏnÌ p¯eruöenÌ cesty

-

20 000

20 000

PojistnÈ storna za osobu a KË = POJIäçOVNA

75

196

196

650

MONDIAL ASSISTANCE

Rozöi¯ujeme naöi nabÌdku cestovnÌho pojiötÏnÌ o variabilnÌ systÈm nejvÏtöÌ cestovnÌ pojiöùovny na svÏtÏ - pojiöùovny Mondial Assistance. KromÏ klasickÈho cestovnÌho pojiötÏnÌ (lÈËebnÈ v˝lohy, ˙raz, repatriace, odpovÏdnost za ökodu, zavazadla, storno) v nÏkolika variant·ch (Mini, Plus, Maxi - Evropa, SvÏt bez USA a Kanady, Cel˝ svÏt - turistika, pracovnÌ cesty, sport - vÏkovÈ kategorie) jsou nabÌzeny i speci·lnÌ produkty: * lÈto autem - pojiötÏnÌ technickÈ asistence p¯i problÈmech s vozidlem p¯i cestÏ na rekreaci * pojiötÏnÌ storna - moûnost samostatnÈho pojiötÏnÌ stornopoplatk˘

ZRUäENÕ SLUéBY

POJIäTÃNÕ ZRUäENÕ SLUéBY Z DŸVODU

- z·jezdu, ubytov·nÌ - letenky, jÌzdenky - pron·jmu auta, jachty, atd.

- onemocnÏnÌ, ˙mrtÌ blÌzkÈ osoby - ztr·ty zamÏstn·nÌ - rozvodu, tÏhotenstvÌ

PodrobnÈ informace naleznete na naöich internetov˝ch str·nk·ch www.naturtravel.cz, zde m·te i moûnost sami do systÈmu vstoupit, cestovnÌ pojiötÏnÌ si Ñvytvo¯itì dle svÈho p¯·nÌ a p¯edstav a potÈ p¯es internet uzav¯Ìt a uhradit. Tuto moûnost m·te i p¯i zajiöùov·nÌ cestovnÌho pojiötÏnÌ p¯i Vaöich individu·lnÌch cest·ch do zahraniËÌ. M·te samoz¯ejmÏ i moûnost kontaktovat naöi CK a my V·m toto pojiötÏnÌ navrhneme a potÈ pro V·s s pojiöùovnou uzav¯eme jako doplÚkovou sluûbu k VaöÌ rekreaci. CestovnÌ pojiötÏnÌ Mondial Assistance doporuËujeme uzav¯Ìt zejmÈna v p¯ÌpadÏ finanËnÏ n·roËnÏjöÌ rekreace, nap¯. v Karibiku, USA, Mexiku a u leteck˝ch z·jezd˘ do äpanÏlska a ÿecka. PodrobnÈ podmÌnky jednotliv˝ch nabÌzen˝ch typ˘ cestovnÌho pojiötÏnÌ jsou k dispozici k prostudov·nÌ v naöÌ CK, p¯Ìp. na naöich internetov˝ch str·nk·ch a kaûd˝ pojiötÏnec obdrûÌ p¯i odbavenÌ svÈ dovolenÈ mimo jinÈ i p¯ÌsluönÈ doklady pojiöùovny s podrobn˝mi pokyny a informacemi. PojiötÏnec je v pr·vnÌm vztahu ke svÈ pojiöùovnÏ, CK Natur Travel je pouze jejÌm zprost¯edkovatelem. PojiötÏnÌ ˙hrady stornopoplatk˘ je moûno uplatnit pouze v p¯ÌpadÏ kvalifikovan˝ch d˘vod˘, existuje ¯ada v˝luk, vztahujÌcÌch se k tomuto pojiötÏnÌ, stejnÏ jako k pojiötÏnÌ lÈËebn˝ch v˝loh. POZOR - cestovnÌ pojiötÏnÌ se obvykle nevztahuje, nebo velmi omezenÏ, na doklady, öperky, penÌze a cennosti, ale i nÏkterÈ movitÈ vÏci.

⁄»ET U FIO-BANKY PRO NAäE SLOVENSK… KLIENTY V˝hradnÏ pro naöe klienty na Slovensku jsme z¯Ìdili EUR-˙Ëet u slovenskÈ poboËky Fio-banky - ËÌslo ˙Ëtu: 2900094267/8330 Na tento ˙Ëet je moûno v r·mci SR zasÌlat a vkl·dat platby bez bankovnÌch poplatk˘! 2


FKK 2011

FKK - INFORMACE

www.naturtravel.cz

JAKÉ VÁS OČEKÁVAJÍ TEPLOTY...

WEB

viz www.naturtravel.cz

INFO

POUŽITÉ SYMBOLY

podrobnÈ informace a cenÌk na www.naturtravel.cz

podrobnÏjöÌ informace na www.naturtravel.cz a ceny na vyû·d·nÌ

NATUR TRAVEL

CK z EU

CK z »R

leteck· doprava

lodnÌ doprava

doprava vlastnÌm autem

autobusov· doprava

vlakov· doprava

restaurace

grillbar

snackbar

taverna

aperitiv bar

pl·ûov˝ bar

pizzerie

bazÈn

kryt˝ bazÈn

jachting

windsurfing

motorovÈ Ëluny

vodnÌ lyûe

sjezd pro Ëluny

veslov·nÌ

p·dlov·nÌ

vodnÌ ölapadlo

pot·pÏnÌ

tenis

stolnÌ tenis

volejbal

basketbal

Whirlpool

Joga

h·zen·

fotbal

minigolf

boccia

bili·r

kuûelky

zahradnÌ öach

lukost¯elba

p˘jËovna kol

jezdectvÌ

gymnastika

fitness

sauna

mas·ûe

sol·rium

taneËnÌ terasa

noËnÌ klub

disco

film/video

kiosek

supermarket

pr·delna

kade¯nÌk

prvnÌ pomoc

smÏn·rna

p˘jËovna sluneËnÌk˘

p˘jËovna aut

kempink

p˘jËovna leh·tek

golf

lyûov·nÌ

exkluzivnÌ nabÌdka

faxov· sluûba

televize na pokoji

v˝tah

internet

öet¯Ìme

trezor

celoroËnÌ provoz

program

obzvl·ötÏ doporuËujeme

InzerovanÈ sluûby naleznete (bez z·ruky) buÔ p¯Ìmo v FKK-st¯edisku nebo v jeho nejbliûöÌm okolÌ (Ñtextilì), nÏkterÈ pak pouze v hlavnÌ sezonÏ. NÏkterÈ jsou zdarma, za jinÈ se platÌ poplatek - informujte se v naöÌ CK, a zejmÈna pak na mÌstÏ, v recepci.

NOVINKY 2011: ï platba pobyt˘ v FKK-resortech v EUR - str. 1 ï hotel Panorama na ¯eckÈm ostrovÏ Zakynthos - str. 6 ï FKK-z·jezd roku - autobusov˝ z·jezd na Zakynthos - str. 7 ï Naturist Club Vassaliki na ¯eckÈm ostrovÏ Kefalonia - str. 7 ï jachta Silva novÏ i pro "textil·ky", jachty Silva i Vjeko po nov˝ch tras·ch v Dalm·cii - vloûen˝ barevn˝ dvoulist

ï termÌnovanÈ slevy roku 2011 - str. 19 ï FKK hotel Oz¥inn v Cap d¥Agde - str. 24 ï dva novÈ FKK - resorty na Kan·rsk˝ch ostrovech - str. 31 ï kombinace jachta Silva + hotel - str. 34 ï lodÌ po kan·lech a jezerech v Holandsku - str. 35 ï klub NTSC trochu jinak - str. 36 ï FKK Kaûela na Istrii nenÌ v roce 2011 v nabÌdce

SPOLUPRACUJEME S: NATURISTICK¡ REKREACE

DOPRAVA

OSTATNÕ

LETECK¡ (L) AUTOBUSOV¡ (A) LODNÕ (T)

OB÷NA REISEN GmbH, SRN MIRAMARE REISEN GmbH, SRN M/S SILVA a VJEKO - I. VukoviË, Chorvatsko VIAMARE, Praha KOVOTOUR plus, Ostrava ITAL VIAGGI, Praha NATOUR (L), Brno 101 CK ZEMEK (A), Star· Boleslav STUDENT AGENCY (L), Praha CANARIA TRAVEL (L), Praha WECO-Travel (L,T), Praha GCT (A), Praha ATIS, Brunt·l SIAM TRAVEL, Praha EXIM TOURS, Praha VIAMARE, Praha ESO TRAVEL, Praha AMERICA TOURS, Liberec a mnoho dalöÌch

NATUR TRAVEL 2011 Fotografie: Old¯ich Malina, Old¯iöka Malinov· (foto pod vodou), Kamila H·jkov·, Ing. Pavel äimoviË, Mirko Volesk˝, ing. Frantiöek H·jek, Frantiöek H·jek, Petr Hofrichter, archiv Sazba a tisk: Studio Press s.r.o., Jeseniova 56d, 130 00 Praha 3

Plavby po Jadranu 2011 barevn˝ dvoulist uprost¯ed katalogu

VYSVĚTLIVKY K CENÁM: (X) (aû X) /VP/ /HP/ /UF/ /SV/

= cena p¯i uvedenÈm poËtu osob v pokoji nebo appartementu = maxim·lnÌ poËet osob v appartementu, chatÏ, ... = pln· penze, tj. snÌdanÏ, obÏd a veËe¯e v cenÏ = polopenze, tj. snÌdanÏ a veËe¯e v cenÏ = snÌdanÏ v cenÏ = vlastnÌ stravov·nÌ

Pro rok 2011 garantujeme naöe ceny v propoËtu dle bankovnÌho kursu CZK/EUR KB deviza - prodej v hodnotÏ 25,00 KË za 1 EUR. P¯i p¯ekroËenÌ tÈto hodnoty v pr˘mÏru o vÌce jak 10 % jsme nuceni vyuûÌt p¯ÌsluönÈho ustanovenÌ v naöich Vöeobecn˝ch obchodnÌch a z·ruËnÌch podmÌnk·ch a o p¯ÌsluönÈ procento zv˝öit i naöe ceny. Ceny stanovenÈ u akcÌ "CZ" Ëesk˝mi touroper·tory a ceny vöech dopravnÌch cenin (BUS, letenky, trajekty) a poplatk˘ podlÈhajÌ rozhodnutÌ p¯Ìsluön˝ch touroper·tor˘ a dopravc˘ a jsou klient˘m takto p¯e˙Ëtov·v·ny. Ceny rekreace v cenÌku konkrÈtnÏ neuvedenÈ = individu·lnÌ objedn·vka/kalkulace. FKK-rekreace v obdobÌ "podzim / zima / jaro" = individu·lnÌ objedn·vka/kalkulace. Ceny uvedenÈ v cenÌku neobsahujÌ cestovnÌ pojiötÏnÌ (viz str. 2) a p¯Ìp. hromadnou dopravu (BUS, AIR, trajekt), nenÌ-li uvedeno v textu jinak. 3


NAŠI NATURISTIČTÍ PARTNEŘI Od jara roku 1999 je naöe CK na ˙zemÌ »eskÈ a SlovenskÈ republiky gener·lnÌm z·stupcem nejvÏtöÌho naturistickÈho touroper·tora v EvropÏ, nÏmeckÈ CK OB÷NA REISEN z Bad Nauheimu, l·zeÚskÈho mÏsta nedaleko Frankfurtu n. M. CK Obˆna Reisen byla zaloûena v roce 1966, je zaËlenÏna do povinnÈho garanËnÌho pojiötÏnÌ u pojiöùovny Tourvers. Naöe CK je na ˙zemÌ »eskÈ republiky rovnÏû gener·lnÌm z·stupcem CK MIRAMARE REISEN, kter· v roce 2010 oslavila 50. v˝roËÌ svÈ existence, k 1. 1. 2002 tato CK p¯eöla do vlastnictvÌ nÏmeckÈ naturistickÈ organizace DFK (obdoba naöÌ b˝valÈ organizace UNA), bude d·le p˘sobit pod n·zvem ÑMiramare Reisen GmbH - Der Reisedienst des DFKì a jejÌ sÌdlo se p¯estÏhovalo z Mnichova do Meckenheimu u Bonnu. Plavbu jachtou SILVA a VJEKO organizujeme ve spolupr·ci s chorvatsk˝m majitelem lodi kapit·nem Ivanem VukoviËem, kterÈho zn·me osobnÏ jiû od roku 1983 (jeötÏ jsme se plavili pod hlaviËkou Sportturistu) a s kter˝m naöe CK p¯Ìmo spolupracuje, zcela bez problÈm˘, od roku 1992. Vzhledem k tomu, ûe na vöech turnusech tohoto seri·lu je vûdy p¯Ìtomen nÏkdo z majitel˘ CK NATUR TRAVEL nelze p¯edpokl·dat jakÈkoliv organizaËnÌ problÈmy z·sadnÌho charakteru. Zvl·ötÏ, kdyû tato akce je pro n·s osobnÏ nejp¯itaûlivÏjöÌ a d·v·me jÌ p¯ednost p¯ed pobytem v kterÈmkoliv jinÈm FKK-st¯edisku.

DOKLADY, DOPRAVA, POBYT, ... Pro svÈ cesty do zahraniËÌ pot¯ebujete cestovnÌ pas, platn˝ jeötÏ aû 6 mÏsÌc˘ od p¯edpokl·danÈho termÌnu n·vratu do »R. VÌzov· povinnost p¯i turistick˝ch cest·ch do max. 30 dn˘ pobytu je vyûadov·na jen v nÏkter˝ch st·tech. P¯i cest·ch do zemÌ EvropskÈ unie (EU) V·m postaËÌ jako doklad ObËansk˝ pr˘kaz novÏjöÌho typu se strojovÏ Ëitelnou zÛnou, p¯esto doporuËujeme cestovat s CestovnÌm pasem. PodrobnÈ informace V·m poskytneme v naöÌ CK. Pokud cestujete vlastnÌm autem, v nÏkter˝ch evropsk˝ch (ÿecko) a ve vÏtöinÏ mimoevropsk˝ch st·t˘ pot¯ebujete mezin·rodnÌ ¯idiËsk˝ pr˘kaz, nov˝ ¯idiËsk˝ pr˘kaz (EU), nebo ovϯen˝ p¯eklad naöeho ¯idiËskÈho pr˘kazu. ObdobnÈ p¯edpisy pro ¯idiËe platÌ i v p¯ÌpadÏ zap˘jËenÌ vozidla v cÌlovÈ zemi Vaöeho pobytu. Vöude pot¯ebujete zelenou kartu, tj. v˝pis o ˙hradÏ z·konnÈho pojiötÏnÌ vozidla. V nÏkter˝ch zemÌch platÌ urËit· omezenÌ pro zap˘jËenÌ vozidla z hlediska zp˘sobilosti ¯idiËe - jeho vÏk, dÈlka drûenÌ ¯idiËskÈho opr·vnÏnÌ, apod. V p¯ÌpadÏ, ûe m·te vozidlo zap˘jËeno, obvykle pot¯ebujete not·¯sky ovϯen˝ p¯eklad plnÈ moci od majitele. V p¯ÌpadÏ nehody v zahraniËÌ je nutno vûdy kontaktovat policii a o nehodÏ sepsat z·pis, vËetnÏ podpis˘ vöech z˙ËastnÏn˝ch a uvedenÌ ËÌsel pojistek. D·le je zapot¯ebÌ si nezapomenout doma pr˘kaz VZP Ëi jinÈ VaöÌ zdravotnÌ pojiöùovny, doklady k p¯Ìp. cestovnÌmu pojiötÏnÌ, seznam pravidelnÏ pouûÌvan˝ch lÈk˘ a jejich d·vkov·nÌ, oËkovacÌ pr˘kaz (je-li v cÌlovÈ zemi oËkov·nÌ vyûadov·no), dopravnÌ ceniny, ap. V û·dnÈ z n·mi nabÌzen˝ch lokalit nenÌ vyûadov·no speci·lnÌ zdravotnickÈ zabezpeËenÌ. DoporuËujeme vöak si p¯ed cestou zkontrolovat platnost nÏkter˝ch d˘leûit˝ch oËkov·nÌ, nap¯. proti tetanu, do pasu doplnit nÏkterÈ z·kladnÌ osobnÌ ˙daje, jako nap¯. krevnÌ skupinu a p¯ÌpadnÈ alergie, nezapomenout na pravidelnÏ uûÌvanÈ lÈky, p¯ipravit si i lÈky na zv˝öenÈ teploty, pr˘jmov· onemocnÏnÌ, v navötÌven˝ch zemÌch konzumovat pouze vodu z uzav¯en˝ch origin·lnÌch n·dob, nep¯eh·nÏt opalov·nÌ a v p¯ÌpadÏ sexu s nezn·m˝mi partnery pouûÌvat vûdy kondom. VeökerÈ informace o pot¯ebnÈm oËkov·nÌ, vlastnÌ oËkov·nÌ a konzultace o ochranÏ zdravÌ v zahraniËÌ naleznete v Centru cestovnÌ mediciny, Havelsk· 14, Praha 1, tel. 222 094 121, www.medpharm.cz. Berete-li s sebou do zahraniËÌ svÈho dom·cÌho mil·Ëka, pak se informujte na VaöÌ veterin·rnÌ spr·vÏ jak· opat¯enÌ musÌte uËinit a jakÈ doklady si musÌte s sebou na cestu opat¯it. Od 1. ¯Ìjna 2004 pot¯ebujete nap¯Ìklad pro Vaöeho mil·Ëka jeho vlastnÌ ÑEU-pasì (˙plnÈ informace naleznete na www.sv scr.cz). Obvyklou a nejrozö̯enÏjöÌ dopravou do n·mi prod·van˝ch st¯edisek je doprava vlastnÌ autem, p¯Ìp. u ûelezniË·¯˘ vlakem. UmoûÚuje pomÏrnÏ pohodlnou a rychlou dopravu na st¯ednÌ vzd·lenosti do evropsk˝ch rekreaËnÌch st¯edisek, se souËasn˝m spojenÌm rekreace u mo¯e i s urËit˝m pozn·v·nÌm navötÌvenÈ zemÏ, p¯Ìp. i zemÌ tranzitnÌch. U pobyt˘ v Chorvatsku jsme schopni V·m zajistit i autobusovou dopravu. UpozorÚujeme, ûe jÌzdnÌ ¯·dy autobusovÈ dopravy jsou pouze orientaËnÌ, pevn˝ a ze strany dopravce z·vazn˝ je pouze Ëas odjezdu z prvÈho odjezdovÈho mÌsta v »R. Vzhledem k dopravnÌm komplikacÌm na tras·ch k jiûnÌm mo¯Ìm je moûnÈ a pravdÏpodobnÈ, ûe autobusy Ñnaberouì na trase zpoûdÏnÌ. Vzhledem k povinnÈmu odpoËinku ¯idiˢ v cÌlovÈ stanici u mo¯e je navÌc moûnÈ, ûe toto zpoûdÏnÌ z cesty Ñtamì se projevÌ i p¯i odjezdu od mo¯e p¯i cestÏ ÑzpÏtì. Vy vöak na mÌstÏ odjezdu, aù jiû p¯i cestÏ tam nebo zpÏt, buÔte vûdy vËas dle jÌzdnÌho ¯·du, radÏji o 30 minut d¯Ìve. VÏtöina dopravc˘ dnes vyuûÌv· p¯i cest·ch ze zahraniËÌ do »R k informov·nÌ sv˝ch klient˘ o p¯esnÈ dobÏ odjezdu i zasÌl·nÌ SMS zpr·v na Vaöe mobilnÌ telefony - neopomeÚte proto uvÈst v Objedn·vce sluûeb jeho ËÌslo a v den odjezdu, zpravidla odpoledne ho mÌt zapnut˝. RozmÌstÏnÌ klient˘ v autobuse, ale i v letadle, urËuje vûdy p¯epravce. V od˘vodnÏn˝ch p¯Ìpadech, zejmÈna zdravotnÌch, je moûno p¯edem poû·dat p¯epravce o umÌstÏnÌ v urËitÈ Ë·sti dopravnÌho prost¯edku - nutno vöak toto uvÈst jiû v Objedn·vce sluûeb, i tak ale nelze tuto speci·lnÌ sluûbu garantovat. Z bezpeËnostnÌch d˘vod˘ je nutno db·t pokyn˘ zamÏstnanc˘ dopravce, respektovat jejich z·konnÈ p¯edpisy (odpoËinek, povolen· rychlost, ...). Autobusov· p¯eprava m˘ûe b˝t z kapacitnÌch d˘vod˘ ¯eöena i svozy mikrobusy Ëi osobnÌmi auty do vypsan˝ch hlavnÌch odjezdov˝ch mÌst, vËetnÏ moûnÈho p¯estupu na trase autobusu. Z·kaznÌk je povinen naloûit si p¯i n·stupu sv· zavazadla do autobusu a v cÌlovÈm mÌstÏ je okamûitÏ p¯evzÌt. Prakticky do vöech vzd·lenÏjöÌch evropsk˝ch destinacÌ a samoz¯ejmÏ do vöech st¯edisek v Z·mo¯Ì jsme schopni V·m zajistit leteckou dopravu: ï charterovou z letiöù v NÏmecku (Mnichov, Frankfurt, Dr·ûÔany, BerlÌn, ...), ï charterovou dopravu z letiöù v »eskÈ republice. Tuto dopravu je moûno vyuûÌt zejmÈna p¯i letech na KrÈtu a do äpanÏlska, vËetnÏ Kan·rsk˝ch ostrov˘. 4

ï pravideln˝mi leteck˝mi spoji v ekonomickÈ t¯ÌdÏ (moûno si vyû·dat i luxusnÏjöÌ a draûöÌ t¯Ìdu) z letiöù v »eskÈ republice (Praha) s renomovan˝mi leteck˝mi spoleËnostmi. Tato doprava se vyuûÌv· p¯i letech do Z·mo¯Ì a do äpanÏlska. V˝hodou charterov˝ch let˘ je jejich niûöÌ cena, nev˝hodou pak jejich ËastÈ opoûdÏnÌ p¯Ìlet˘ a odlet˘, a omezen˝ poËet let˘ v t˝dnu. V˝hodou pravideln˝ch let˘ je jejich ËastÏjöÌ frekvence, vyööÌ spolehlivost, nev˝hodou pak vyööÌ cena letenek. Rozsah nabÌdky leteckÈ p¯epravy je podrobnÏ specifikov·n u jednotliv˝ch destinacÌ. P¯ed odletem dom˘ vËas prost¯ednictvÌm VaöÌ recepce potvrÔte u leteckÈho p¯epravce V·ö let (pokyny obdrûÌte z·roveÚ s letenkou). NezapomeÚte - v·hov˝ limit zavazadel ËinÌ obvykle 20 kg/os., nÏkdy i jen 15 kg/os. NenÌ-li stanoveno jinak, pak by Vaöe ubytov·nÌ mÏlo b˝t p¯ipraveno v den n·stupu na dovolenou obvykle nejd¯Ìve po 14. hod. a naopak, Vy byste mÏli v den odjezdu pokoje vyklidit nejpozdÏji do 10. hodiny. Toto ËasovÈ omezenÌ se t˝k· v˝hradnÏ ubytov·nÌ, do prostoru FKK-st¯ediska m˘ûete samoz¯ejmÏ ihned po p¯Ìjezdu a m˘ûete v nÏm setrvat t¯eba aû do veËernÌho odjezdu. PozdnÌ veËernÌ p¯Ìjezd do FKK-st¯ediska, aù jiû pl·novan˝ Ëi nepl·novan˝ (dopravnÌ problÈmy) je vhodnÈ a nÏkdy i nutnÈ telefonicky avizovat recepci (pokyny a tel. ËÌsla obdrûÌte p¯i odbavenÌ z·jezdu). ObdobnÏ - i odjezd dom˘ v Ëasn˝ch rannÌch hodin·ch si p¯edem projednejte s recepcÌ (p¯evzetÌ pokoj˘, klÌˢ, cest. pas˘ ap.). CestovnÌ kancel·¯, ani jejÌ partne¯i negarantujÌ hlÌd·nÌ zavazadel p¯ed ubytov·nÌm v p¯Ìjezdov˝ den a po ukonËenÌ pobytu v odjezdov˝ den. Den p¯Ìjezdu a odjezdu nenÌ obvykl˝m dnem rekreace, je dnem cestovnÌm. P¯idÏlov·nÌ pokoj˘, bungalov˘, appartement˘, ap. je plnÏ v kompetenci recepce ubytovacÌho za¯ÌzenÌ a CK NT nem˘ûe toto plnÏ ovlivnit. CK NT rovnÏû nem˘ûe odpovÌdat za okolÌ ubytovacÌho za¯ÌzenÌ, za hluk z okolnÌch z·bavnÌch podnik˘, novÏ zah·jenou stavebnÌ Ëinnost, kou¯ z poû·r˘ v okolÌ, ap. Appartementy, chatky, ap. pro 3 a vÌce osob jsou urËenÈ zejmÈna rekreaci rodin s dÏtmi, nikoliv p¯edem domluven˝ch dvojic Ëi skupin rekreant˘ - tomu odpovÌd· i ËlenÏnÌ l˘ûek (loûnice, ob˝vacÌ pokoje, palandy, ap.). Pokud m·te zabezpeËenou stravu, tj. polopenzi /HP/ nebo plnou penzi /VP/, pak obvykle, s v˝jimkou snÌdanÏ, nejsou n·poje zahrnuty v cenÏ a platÌ se hotovÏ obsluhujÌcÌmu. P¯i p¯ed·v·nÌ Voucheru na recepci V·m bude sdÏleno mÌsto a Ëas Vaöeho stravov·nÌ. Je obvyklÈ se ohl·sit p¯i prvÈm p¯Ìchodu do restaurace u vrchnÌho, kter˝ V·m vÏtöinou urËÌ st˘l u nÏhoû se budete stravovat po celou svoji dovolenou. Sluûby obvykle zaËÌnajÌ veËe¯Ì v den p¯Ìjezdu a konËÌ snÌdanÌ /HP/ nebo obÏdem /VP/ v den odjezdu. Je-li uvedeno Ñbufetì, znamen· to, ûe si sami jÌdlo vybÌr·te u v˝dejnÌho pultu a odn·öÌte ke stolu - m˘ûe b˝t i velmi omezen· nabÌdka. Pokud je uvedeno ÑävÈdsk˝ st˘lì, pak nabÌdka je podstatnÏ bohatÏjöÌ, princip vöak obdobn˝. Pokud je v nabÌdce uvedeno ÑvlastnÌ stravov·nÌ /SV/ì, pak to znamen·, ûe m·te absolutnÌ volnost v˝bÏru typu stravov·nÌ. Ve vöech st¯ediscÌch a v jejich okolÌ je mnoho restauracÌ, kterÈ se tÏöÌ na Vaöi n·vötÏvu. M˘ûete si tak volit r˘znÈ typy jÌdel a podrobnÏ tak prozkoumat i kulin·¯skou nabÌdku navötÌvenÈ zemÏ. Samoz¯ejmÏ, m˘ûete si i sami uva¯it. Do restauracÌ i naturistÈ chodÌ vûdy obleËeni. ObleËenÌ by mÏlo odpovÌdat kategorii ubytovacÌho a restauraËnÌho za¯ÌzenÌ. UrËitÏ budete mÌt z·jem, kromÏ rekreace u vody, se podÌvat po blÌzkÈm i vzd·lenÏjöÌm okolÌ mÌsta Vaöeho pobytu. Pokud jste na dovolenÈ vlastnÌm autem, pak m·te prakticky neomezenÈ moûnosti. V opaËnÈm p¯ÌpadÏ m˘ûete vyuûÌt sluûeb mÌstnÌch cestovnÌch kancel·¯Ì a jejich agent˘, kte¯Ì V·m na recepci, ale i na pl·ûi budou prezentovat svoji nabÌdku. AutobusovÈ v˝lety, lodnÌ v˝lety, ale i v˝lety na konÌch, terÈnnÌch autech, zap˘jËenÌ osobnÌho auta, jÌzdnÌch kol - to vöe je V·m prakticky ve vöech st¯ediscÌch nabÌzeno. StejnÏ tak m·te moûnost vyuûÌvat sportovnÌch za¯ÌzenÌ ve Vaöem st¯edisku nebo v jeho blÌzkÈm okolÌ. Na nÏkter· sportoviötÏ je p¯Ìstup voln˝, na nÏkter· se platÌ vstupnÌ poplatek - pot¯ebnÈ informace naleznete opÏt na recepci nebo u spr·vce sportoviöù.

DEN PŘÍJEZDU/ODJEZDU V nabÌdce m·te vûdy uveden ˙daj, kdy je moûno do FKK-st¯ediska p¯ijet a kdy je moûno odjet. BuÔ je urËen konkrÈtnÌ den, obvykle SOBOTA, nebo je uvedeno DENNà a pak m·te moûnost si n·stupnÌ a odjezdov˝ den p¯edem zvolit a b˝t tak na dovolenÈ libovolnÏ dlouho. Tento naprost˝ liberalismus se t˝k· nabÌdky s vlastnÌ dopravou, v nÏkter˝ch p¯Ìpadech i s dopravou leteckou. V opaËnÈm p¯ÌpadÏ se musÌte p¯izp˘sobit termÌn˘m hromadnÈ dopravy, tzn. autobusovÈ a leteckÈ dopravy. N·stupnÌ a odjezdov˝ den je vöak vûdy poznamen·n svoji specifikou a nenÌ moûno p¯edpokl·dat, ûe se v tyto dny budete moci neruönÏ vÏnovat odpoËinku a rekreaci. Vûdy musÌte b˝t ubytov·ni min. 7 dnÌ (nenÌ-li uvedeno jinak). Z technick˝ch a kapacitnÌch d˘vod˘ se m˘ûe st·t, ûe nebude moûno vûdy zcela vyhovÏt Vaöemu poûadavku na den p¯Ìjezdu/odjezdu (zejmÈna p¯i pozdÏjöÌm zaknihov·nÌ dovolenÈ).

DELEGÁTI V ¯adÏ FKK-st¯edisek nemajÌ naöi nÏmeËtÌ partne¯i, a proto ani naöe CK tzv. deleg·ty. Naöi klienti obdrûÌ p¯ed cestou podrobnÈ pokyny jak od naöich nÏmeck˝ch partner˘, tak i od naöÌ CK a veöker· jejich p¯·nÌ a pot¯eby pak p¯Ìmo na mÌstÏ ¯eöÌ p¯Ìsluön· recepce. Recepce V·s ubytuje, sezn·mÌ se zp˘sobem p¯Ìp. stravov·nÌ, informuje V·s o moûnostech v˝let˘, zap˘jËenÌ auta, na z·kladÏ Vaöeho pokynu je V·m n·pomocna p¯i rekonfirmaci zp·teËnÌho letu u leteckÈ spoleËnosti. Recepce rovnÏû ¯eöÌ Vaöe bÏûnÈ problÈmy s ubytov·nÌm Ëi stravov·nÌm (nap¯. poruchy), stÌûnosti a p¯·nÌ. PodrobnÏjöÌ informace obdrûÌte v cestovnÌch pokynech p¯i odbavenÌ z·jezdu, z·roveÚ s Voucherem. V p¯ÌpadÏ, ûe naöi nÏmeËtÌ partne¯i majÌ v uvedenÈ lokalitÏ svÈho deleg·ta (obvykle pro vÌce st¯edisek), pak z·kaznÌk obdrûÌ od CK NT p¯i odbavenÌ i kontakt na tohoto deleg·ta, obvykle vË. jeho telefonickÈho spojenÌ.


KAUCE V p¯ev·ûnÈ Ë·sti francouzsk˝ch FKK-st¯edisek, p¯Ìp. i v nÏkter˝ch jin˝ch lokalit·ch se vyûaduje p¯i p¯Ìjezdu sloûenÌ kauce ve stanovenÈ v˝öi. Pokud se V·m Ñnepoda¯Ìì nÏco zniËit, poökodit, silnÏ zneËistit, ap. a pokud p¯ed odjezdem ¯·dnÏ sv˘j p¯echodn˝ p¯Ìbytek uklidÌte, pak V·m bude p¯i odjezdu kauce v plnÈ vyöi vr·cena. P¯i n·kupu valut vöak s p¯Ìsluönou Ë·stkou poËÌtejte, pouûÌt ji m˘ûete aû p¯i cestÏ dom˘. Je vÏtöinou moûnÈ vyuûÌt k tomuto ˙Ëelu i kreditnÌch karet, ty obvykle pot¯ebujete i p¯i zap˘jËenÌ vozidla v zahraniËnÌ p˘jËovnÏ.

ZNÁMKY INF V nÏkolika m·lo z n·mi prod·van˝ch naturistick˝ch resort˘ je vyûadov·no drûenÌ zn·mky INF. Na tuto skuteËnost jste vûdy upozornÏni v p¯ÌsluönÈm odstavci DŸLEéIT…. Naöe CK N-T od roku 2011 jiû zn·mky na ˙zemÌ »eska nedistribuuje, v p¯ÌpadÏ nutnosti V·m je zajistÌme v r·mci souboru poskytovan˝ch sluûeb u naöich nÏmeck˝ch partner˘. Cena zn·mky pro dospÏlÈho ËinÌ 550 KË/os., dÏti do 16 let majÌ zn·mku INF-Y zdarma.

CENY P¯i pobytu delöÌm neû 7 dn˘ se vypoËte cena pobytu takto: Celkov· cena pobytu = (t˝dennÌ cena: 7) x poËet skuteËnÏ str·ven˝ch nocÌ v FKK-centru v p¯ÌsluönÈm cenovÈm p·smu. P¯i kalkulaci se samoz¯ejmÏ berou v ˙vahu i p¯ÌpadnÈ slevy (nap¯. 14=12, dÏtskÈ slevy) a p¯Ìplatky. P¯i posuzov·nÌ vÏku dÌtÏte je rozhodujÌcÌ vÏk, kterÈho dÌtÏ dos·hne v den 1. sjednanÈ sluûby. PovinnÈ smluvnÌ pojiötÏnÌ z·ruky v d˘sledku ˙padku CK je u akcÌ ÑNT, DCR, EUì zahrnuto v z·kladnÌ cenÏ z·jezdu uvedenÈ v cenÌku. CestovnÌ pojiötÏnÌ nenÌ zahrnuto v z·kladnÌ cenÏ rekreace. V cenÏ nenÌ rovnÏû zahrnuta, nenÌ-li uvedeno jinak, i cena dopravy (typ dopravy je v mnoha p¯Ìpadech voliteln˝). U vöech akcÌ je v cenÏ zahrnuta DPH. Naöe ceny nepodlÈhajÌ p¯ÌpadnÈmu a u jin˝ch CK obvyklÈmu reûimu LAST MINUTE, neboù jak naöe CK, tak i naöi nÏmeËtÌ partne¯i nejsme nuceni tento systÈm vyuûÌvat. Nem· tudÌû v˝znam Ëekat s knihov·nÌm naturistickÈ dovolenÈ na poslednÌ chvÌli, ale pr·vÏ naopak doporuËujeme zaknihovat si dovolenou co nejd¯Ìve, volit si vhodnÈ termÌny (äETÿÕME). A hlavnÏ, v poslednÌch letech byly problÈmy s voln˝mi kapacitami v nÏkter˝ch obdobÌch nejen ve Francii, ale zejmÈna na Istrii. O plavbÏ jachtou Silva nemluvÏ. Budete-li porovn·vat ceny v naturistick˝ch st¯ediscÌch s cenami bÏûnÈ Ñtextil·ckÈì rekreace, obvykle zjistÌte, ûe ceny v FKK-st¯ediscÌch jsou o nÏco vyööÌ. Jednak ceny od zahraniËnÌch subjekt˘ pro naöe nÏmeckÈ kolegy jsou p¯eci jenom nepatrnÏ vyööÌ neû ceny pro ËeskÈ touroper·tory (cenov· hladina v NÏmecku je trochu jinde neû u n·s), jednak se do cen z·konitÏ promÌt· z·konnÈ pojiötÏnÌ nÏmeck˝ch cestovnÌch kancel·¯Ì proti n·sledk˘m bankrotu a platebnÌ neschopnosti, ale p¯edevöÌm se musÌ projevit skuteËnost, ûe se budete rekreovat v naturistickÈm st¯edisku. P¯i bÏûnÈ rekreaci je V·m nabÌdnut hotel, soukromÌ, ap. s urËit˝m vybavenÌm a z·zemÌm, vÏtöinou p¯Ìstupn˝m komukoliv. V p¯ÌpadÏ FKK-st¯ediska je V·m vöak zajiötÏn nejen pobyt, ale i kompletnÌ z·zemÌ v obvykle ohraniËenÈm, oplocenÈm a st¯eûenÈm prostoru. PoËÌnaje parkoviötÏm Ñza br·nouì, p¯es vlastnÌ obchody, restaurace, sportoviötÏ, bazÈny, aû po vlastnÌ, ve¯ejnosti v podstatÏ uzav¯enou pl·û.

PRAKTICKÉ INFORMACE Appartementy jsou vybaveny za¯Ìzenou kuchyÚskou linkou - k dispozici je n·dobÌ, p¯Ìbory, atd. VÏtöinou b˝v· k dispozici i chladniËka, ale kuchyÚskÈ pr·dlo je nutno si obvykle p¯ivÈst vlastnÌ - je vûdy specifikov·no v nabÌdce. NedoporuËujeme nikde v zahraniËÌ pÌt vodu z vodovodu.

JAK SE PŘIHLÁSIT NA REKREACI, ï vybrat si z naöeho katalogu, aù uû tiötÏnÈho nebo na internetu, sv˘j poûadavek zavolat, odfaxovat, poslat e-mail naöÌ CK. Pokud budete mÌt moûnost naöi CK navötÌvit osobnÏ, r·di V·m poradÌme p¯i v˝bÏru a ÑdoladÏnÌì VaöÌ dovolenÈ; ï na z·kladÏ Vaöeho poûadavku V·m zaöleme nebo p¯ed·me cestovnÌ smlouvu z·vaznou p¯ihl·öku a poötovnÌ sloûenku na ˙hradu z·lohy rekreace ve v˝öi min. 50 % p¯edpokl·danÈ ceny rekreace. KompletnÌ formul·¯ p¯ihl·öky si m˘ûete Ñst·hnoutì i na naöich str·nk·ch www.naturtravel.cz. V tomto p¯ÌpadÏ si od naöÌ CK vyû·dejte p¯idÏlenÌ variabilnÌho symbolu; ï CestovnÌ smlouvu - z·vaznou p¯ihl·öku je nutno ¯·dnÏ a ˙plnÏ vyplnit, podepsat, uhradit z·lohu a dÌl A p¯ihl·öky a fotokopii platebnÌho dokladu odeslat poötou naöÌ CK. Pro urychlenÌ doporuËujeme p¯ed odesl·nÌm tÏchto dokument˘ tyto jeötÏ naöÌ CK odfaxovat; ï na z·kladÏ VaöÌ p¯ihl·öky a ˙hrady z·lohy odbavÌme Vaöi objedn·vku, projedn·me a zajistÌme jednotlivÈ sluûby u naöich partner˘ a potÈ V·m zaöleme cestovnÌ smlouvu - p¯ehled objednan˝ch a zajiötÏn˝ch sluûeb, vËetnÏ podrobnÈho vy˙Ëtov·nÌ VaöÌ dovolenÈ a pokud se jedn· o z·jezd dle z·kona Ë. 159/1999 Sb. i certifik·t o povinnÈm smluvnÌm pojiötÏnÌ CK proti d˘sledk˘m ˙padku. Z·roveÚ V·m zaöleme platebnÌ doklady na ˙hradu doplatku ceny rekreace, s uvedenÌm nejpozdÏjöÌho termÌnu jeho ˙hrady; ï m˝liti se je lidskÈ a zejmÈna p¯i rychlÈm vyplÚov·nÌ rubrik ÑKalkulace cenyì na Z·vaznÈ p¯ihl·öce m˘ûe dojÌt k chybÏ. PodstatnÈ jsou ceny a slevy uvedenÈ v katalogu CK NT, p¯Ìp. na zvl·ötnÌch nabÌdk·ch CK; ï po ˙hradÏ doplatku ceny rekreace V·m naöe CK zaöle, nejpozdÏji 7 dn˘ p¯ed dnem prvnÌ objednanÈ sluûby veökerÈ cestovnÌ doklady. Pokud by jste pl·novali opustit naöi republiku jeötÏ d¯Ìve, pak to laskavÏ uveÔte v cestovnÌ smlouvÏ, abychom V·m doklady zaslali vËas; ï pokud je Vaöe dovolen· realizov·na prost¯ednictvÌm naöeho autorizovanÈho prodejce, pak je postup obdobn˝ s tÌm, ûe tento prodejce s V·mi projedn· celou proble-

CennÈ p¯edmÏty doporuËujeme nechat doma, cestovnÌ doklady, öperky, penÌze, platebnÌ karty, ap. uloûit v hotelovÈm trezoru (pokud je k dispozici). Dbejte na to, aby v noci nebo v dobÏ VaöÌ nep¯Ìtomnosti byly vûdy dve¯e Vaöeho bungalovu, pokoje, ap. ¯·dnÏ uzamËeny a okna nebylo moûno zcela otev¯Ìt. K exotice nÏkter˝ch jiûnÌch zemÌ pat¯Ì i hmyz, nap¯. kom·¯i, mravenci, cik·dy ... P¯es veökerou snahu p¯Ìsluön˝ch institucÌ nelze jeho v˝skyt v urËit˝ch obdobÌch vylouËit. DoporuËujeme proto si p¯ibalit do zavazadla i repelenty a podobnÈ odpuzovaËe. ObdobnÏ, i p¯es veökerou snahu se v nÏkter˝ch obdobÌch a v nÏkter˝ch lokalit·ch mohou vyskytovat i drobn· zv̯ata, hlodavci, jeötÏrky, koËky, p¯Ìp. i jinÌ tvorovÈ, nap¯. krabi, med˙zy, atd. V p¯ÌpadÏ, ûe pokoj je vybaven klimatizacÌ, m˘ûe tato b˝t buÔ ¯Ìzena centr·lnÏ nebo b˝t v provozu jen v urËitou dennÌ dobu, Ëi zcela individu·lnÏ programovateln·. V nÏkter˝ch mÌstech m˘ûe b˝t bohat˝ noËnÌ ûivot - bary, diskotÈky, noËnÌ kluby. Proto V·m nem˘ûe naöe CK zajistit absolutnÌ noËnÌ klid. VÏtöinou nenÌ v koupeln·ch k dispozici m˝dlo, vezmÏte si s sebou svÈ vlastnÌ. KulturnÌ a hygienickÈ zvyklosti jsou v ¯adÏ zemÌ odliönÈ od naöich, tamnÌ hygienickÈ p¯edpisy jsou mnohem tolerantnÏjöÌ. TotÈû se t˝k· i p¯edpis˘ a vztahu k ûivotnÌmu prost¯edÌ. CK NT neodpovÌd· za p¯ÌpadnÈ zneËiötÏnÌ pl·ûÌ z d˘vod˘ klimatick˝ch poruch nebo jin˝ch nep¯edvÌdateln˝ch d˘vod˘. Je obvyklÈ, ûe nenÌ moûno si svÈ vlastnÌ sluneËnÌky umÌsùovat do prostoru pl·ûe s hotelov˝mi sluneËnÌky a leh·tky. V nÏkter˝ch pokojÌch jsou oddÏlen· l˘ûka, v nÏkter˝ch typech pokoj˘ pak francouzskÈ postele. V p¯ÌpadÏ z·jmu se informujte v naöÌ CK. V hotelov˝ch pokojÌch nenÌ moûno pouûÌvat elektrickÈ spot¯ebiËe o vÏtöÌm p¯Ìkonu (ponornÈ va¯iËe, ...), vÏtöinou jsou poddimenzov·ny i p¯ÌsluönÈ jistiËe.

UPOZORNĚNÍ Po dohodÏ s naöimi nÏmeck˝mi partnery V·s musÌme upozornit, ûe v FKK-st¯ediscÌch nebudou akceptov·ny jakÈkoliv Vaöe poûadavky na dodateËnÈ nav˝öenÌ rozsahu sluûeb oproti vydan˝m Voucher˘m, kterÈ byste poûadovali bez vÏdomÌ naöich CK. Pokud by p¯esto k takovÈto situaci doölo, pak je nutno v recepci vöe ¯·dnÏ uhradit, veökerÈ doklady o platb·ch ¯·dnÏ uschovat a po n·vratu do »eskÈ republiky n·m zaslat fotokopie k dispozici. ObdobnÏ, pokud nebudou sluûby vyjmenovanÈ na Voucheru plnÏ Ëerp·ny, pak je nutno si o tÈto skuteËnosti nechat na recepci vystavit potvrzenÌ. Bez nÏho nenÌ moûno dodateËnÏ poûadovat snÌûenÌ ceny pobytu.

VÁŽENÍ KLIENTI naöe CK si V·s dovolila za¯adit do svÈho adres·¯e a po urËitou dobu od V·mi projevenÈho z·jmu o naöi nabÌdku V·m budeme automaticky zasÌlat n·ö katalog. Pokud o naöi nabÌdku nem·te jiû z·jem - staËÌ n·m poslat korespondenËnÌ lÌstek nebo n·m zatelefonovat a my V·s z adres·¯e vy¯adÌme. Naopak - pokud jste n·ö katalog nÏkde zÌskali, ale my Vaöi adresu p¯itom nezn·me, pak - m·te-li z·jem o jeho zasl·nÌ i pro p¯ÌötÌ obdobÌ - napiöte n·m svoji adresu. ObdobnÏ V·s prosÌme - pokud se p¯estÏhujete, nahlaste n·m zmÏnu VaöÌ adresy.

NAŠE BANKOVNÍ KONTA pro klienty a platby na ˙zemÌ »eskÈ republiky: ËÌslo naöeho CZK-˙Ëtu: 100407051/0100 ËÌslo naöeho EUR-˙Ëtu: 191482780277/0100 pro klienty a platby na ˙zemÌ SlovenskÈ republiky: ËÌslo naöeho EUR-˙Ëtu: 2900094267/8330 matiku uzav¯enÌ cestovnÌ smlouvy - z·vaznÈ objedn·vky, jemu rovnÏû p¯ed·te dÌl A tÈto Ë·sti cestovnÌ smlouvy a nÏkter˝m z d·le uveden˝ch zp˘sob˘ uhradÌte z·lohu. PotÈ veökerou Ëinnost p¯ebÌr· naöe CK, kter· V·m jiû p¯Ìmo zaöle cestovnÌ smlouvu - p¯ehled objednan˝ch a zajiötÏn˝ch sluûeb, platebnÌ doklady na ˙hradu doplatku a poslÈze i veökerÈ cestovnÌ doklady.

JAK PLATIT ZÁLOHU A DOPLATEK ï nejlepöÌ je samoz¯ejmÏ v hotovosti v naöÌ CK, obdrûÌte p¯Ìjmov˝ doklad; ï v˝hodnÈ je rovnÏû sloûit poûadovanou Ë·stku v hotovosti na pokladnÏ kterÈkoliv KomerËnÌ banky a my m·me informaci o ˙hradÏ do 24 hodin (m·me k dispozici internetovou komunikaci s naöÌ bankou); ï bankovnÌm p¯evodem z VaöÌ banky na n·ö ˙Ëet u KB. V p¯ÌpadÏ, ûe m·te i Vy ˙Ëet u KB m·me opÏt informaci o ˙hradÏ do 24 hodin, p¯i p¯evodu z ostatnÌch bank p¯ibliûnÏ za 2-3 dny; ï nejmÈnÏ v˝hodnÈ je zasÌlat platby poötovnÌ pouk·zkou, poplatky jsou vysokÈ a k n·m ÑdorazÌì informace p¯es Vakus a banku p¯ibliûnÏ za 3-4 dny; ï s v˝jimkou hotovostnÌ platby v naöÌ CK vyplÚujte platebnÌ doklady co nejp¯esnÏji a nej˙plnÏji, zejmÈna ˙daj ÑvariabilnÌ symbolì. TÌm je n·mi p¯idÏlenÈ ËÌslo akce. Bez tÏchto ˙daj˘ m·me velk˝ problÈm Vaöe platby v bankovnÌch v˝pisech identifikovat. ï pokud si sjedn·v·te svoji dovolenou prost¯ednictvÌm naöeho autorizovanÈho prodejce, pak m·te moûnost uhradit z·lohu buÔ poötovnÌ nebo bankovnÌ sloûenkou, p¯evodem z Vaöeho ˙Ëtu na ˙Ëet naöÌ CK, p¯Ìp. ji uhradit v hotovosti u naöeho prodejce. V tomto p¯ÌpadÏ mu vöak Vy, objednavatel a z·kaznÌci, musÌte udÏlit Vaöi plnou moc k p¯evodu Vaöich penÏz na ˙Ëet naöÌ CK. ï v p¯ÌpadÏ objedn·nÌ rekreace 20 dn˘ a mÈnÏ p¯ed dnem prvnÌ sjednanÈ sluûby je moûno cenu rekreace uhradit pouze v hotovosti v CK NT, sloûenÌm p¯ÌsluönÈ Ë·stky na pokladnÏ kterÈkoliv poboËky KB, nebo p¯evodem z ˙Ëtu na ˙Ëet v r·mci KB (nelze poötovnÌ pouk·zkou Ëi p¯evodem z jinÈ banky). 5


FKK 2011

ŘECKO - ZAKYNTHOS - KEFALONIA Zakynthos je velmi zn·m˝ ostrov, proslaven˝ jako ÑûelvÌ ostrovì. Kaûd˝ rok k jeho pl·ûÌm p¯iplouv· ûelva Caretta-Caretta, kter· zde dÏl· hnÌzda a klade vejce. Z vajec se lÌhnou malÈ ûelviËky, jejichû ˙kolem je dostat se co nejd¯Ìve do mo¯e. To vöak nenÌ jedin· zajÌmavost ostrova. Na ostrovÏ Zakynthos je unik·tnÌ soustava mo¯sk˝ch jeskynÌ, kterÈ najdete na severu ostrova a na z·padnÌm pob¯eûÌ ostrova Zakynthos. Nejkr·snÏjöÌ a nejzn·mÏjöÌ jeskynÏ jsou ModrÈ jeskynÏ na mysu Skin·ri, kam m˘ûete dojet z malÈho p¯Ìstavu Agios Nikolaos. Z·padnÌ pob¯eûÌ Zakynthosu je znaËnÏ divokÈ a sv˝mi rozeklan˝mi skalisky vytv·¯Ì velmi dramatick˝ obraz ostrova. Na z·padnÌm pob¯eûÌ ostrova naleznete takÈ slavnou pl·û Navagio, kde ztroskotala paöer·ck· loÔ, kterou zde m˘ûete vidÏt dodnes. Ne nadarmo je toto mÌsto za¯azeno mezi 55 nejatraktivnÏjöÌch mÌst na pot·pÏnÌ na svÏtÏ. Na ostrovÏ Zakynthos se m˘ûete nejlÈpe pot·pÏt z vesniËky Limni Keri, kde jsou 2 ökoly pot·pÏnÌ a kde si m˘ûete najmout Ëlun. Ostrov Zakynthos m· n·dhernÈ hlavnÌ mÏsto, kterÈ se jmenuje jako ostrov Zakynthos. Bylo podle p˘vodnÌch star˝ch pl·n˘ novÏ postaveno po niËivÈm zemÏt¯esenÌ v roce 1953. V p¯Ìstavu Zakynthos m˘ûete vedle sebe vidÏt malÈ ryb·¯skÈ Ëluny, ale i obrovskÈ trajekty, kterÈ cestuji po celÈm St¯edozemnÌm mo¯i. KotvÌ zde i starobylÈ nebo naopak velmi modernÌ v˝letnÌ lodÏ, jejichû kapit·ni organizujÌ kratöÌ i celodennÌ vyjÌûÔky do okolÌ ostrova Zakynthos. NejstaröÌ a nejkr·snÏjöÌ stavbou mÏsta Zakynthos je kostel

146

Agios Dionysios. Jsou zde uchov·ny ostatky svÏtcovy. Dodnes je svÏtec na ostrovÏ velmi uctÌv·n. I na Zakynthos je hlavnÌm dopravnÌm prost¯edkem letadlo, je sem vöak moûno p¯ijet jak autem, tak autobusem. NejvhodnÏjöÌ je vyuûÌt trajektovÈ dopravy z It·lie (Ben·tky) na poloostrov Peloponnes (Patras) a odtud mÌstnÌm trajektem na ostrov Zakynthos. Toto spojenÌ umoûÚuje kombinovat pobyt na Zakynthosu s n·vötÏvou staro¯eck˝ch mÏst Olympia, Korinth, Epidaurus, Sparta na Peloponnesu nebo Delfi na pevninÏ, spojenÈ nov˝m mostem s Patrasem.

PANORAMA / ZAKYNTHOS - ŘECKO

CK Obˆna zajistila v roce 2010 novou naturistickou kapacitu - 3* hotel Panorama na ¯eckÈm ostrovÏ Zakynthos, v oblasti Vassilikos, cca 17 km v˝chodnÏ od letiötÏ a stejnojmennÈho hlavnÌho mÏsta ostrova. Abychom V·m mohli tuto novou lokalitu podrobnÏ popsat, rozhodli jsme se ji v z·¯Ì 2010 osobnÏ navötÌvit. Podrobn˝ cestopis z tÈto naöÌ cesty naleznete na naöem webu www.naturtravel.cz v oddÌle "Z·ûitky z cest", stejnÏ jako mnoho fotografiÌ a videoöot˘ na naöÌ "Fotogalerii" a "VideotÈce" umÌstÏn˝ch na stejnÈm webu. Hotel je vzd·len cca 10 minut ch˘ze od pl·ûe "Porto Roma" s malou pÌsËitoobl·zkovou nuda-pl·ûÌ a 20 minut od zn·mÈ pÌsËitÈ pl·ûe "Gerakas" s tolerovanou FKK-Ë·stÌ. HlavnÌ mÏsto ostrova je vzd·leno cca 17 km, nejzn·mÏjöÌ letovisko Laganas, s mnoha obch˘dky, tavernami a r˘zn˝mi atrakcemi cca 25 km. NejbliûöÌ obchod s potravinami, n·poji a turistick˝mi pot¯ebami je asi 0,5 km od hotelu. UBYTOV¡NÕ: solidnÏ za¯ÌzenÈ pokoje, appartementy a bungalovy s balkonem nebo terasou, klimatizacÌ (za poplatek), trezorem (za poplatek), chladniËkou, sprchou, WC, TV. Appartementy a bungalovy jsou vybavenÈ malou kuchyÚkou. Pokoje a appartementy Typ 1 a 2 majÌ boËnÌ nebo p¯Ìm˝ v˝hled na mo¯e. Pokoj Typ 1 - aû pro 2 osoby, s moûnostÌ p¯ist˝lky, balkon Appartement Typ 2 - aû pro 4 osoby, obytn· mÌstnost a loûnice s moûnostÌ p¯ist˝lky, balkon Bungalov Typ 3 - jako Typ 2, bez v˝hledu na mo¯e a s terasou mÌsto balkonu STRAVOV¡NÕ: polopenze /HP/, snÌdaÚov˝ bufet, veËe¯e - tradiËnÌ ¯eck· jÌdla, p¯edkrm/sal·t, hlavnÌ jÌdlo - v˝bÏr ze 3 nabÌdek, desert nebo ovoce. DOPRAVA: leteck· z Prahy na Zakynthos se spoleËnostÌ SmartWings (Travel Service), cena cca 7 000 - 9 000 KË/os. (dle okamûitÈ nabÌdky tÈto nÌzkon·kladovÈ spoleËnosti) + taxi-transfer letiötÏ-hotel-letiötÏ (cca 1 000 KË/os.) nebo zap˘jËenÌ auta na letiöti (cca 6 000 - 9 000 KË/t˝den, dle typu vozidla). Moûno vyuûÌt leteckÈ dopravy z letiöù v NÏmecku a Rakousku, v tomto p¯ÌpadÏ je transfer z letiötÏ Zakynthos do hotelu a zpÏt v cenÏ sluûeb. vlastnÌ = autem a trajektem z It·lie, trajekt It·lie-ÿecko-It·lie p¯Ìp. zajistÌ naöe CK N-T OSTATNÕ: pobytov· taxa zahrnuta v cenÏ DŸLEéIT…: ï Vaöi Ëty¯nozÌ mil·ËkovÈ nejsou vÌt·ni ï leh·tka a sluneËnÌky u sladkovodnÌho hotelovÈho bazÈnu zdarma ï moûno si p¯edem objednat vegetari·nskou a dÏtskou stravu ï v˝mÏna povleËenÌ a ruËnÌk˘ 2x t˝dnÏ, dennÌ ˙klid pokoj˘ ï zast·vka autobusu do mÏsta Zakynthosu poblÌû hotelu ï urËit· omezenÌ pohybu na pl·ûÌch v okolÌ (z·kaz vlastnÌch sluneËnÌk˘, apod.) - ochrana ûelv caretta-caretta ï hotel kompletnÏ FKK, s v˝jimkou doby pod·v·nÌ snÌdanÏ (8:30-10:00) a veËe¯e (od 19:30) 6

www.naturtravel.cz

Z

CENA: "individu·lnÌ objedn·vka/kalkulace", cca 6 500 - 11 000 KË/os. a t˝den + doprava. Podrobn˝ cenÌk pobytu na www.naturtravel.cz NAäE OSOBNÕ HODNOCENÕ: ï hotel - p¯Ìjemn˝ hotel rodinnÈho typu pro max. 70 osob, exotickÈ a subtropickÈ rostliny jak okolo bazÈnu, tak po celÈm are·lu, vöe peËlivÏ udrûov·no. Majitel hotelu slibuje n·kup mikrobusu pro dopravu na pl·ûe a na v˝lety po ostrovÏ ï ubytov·nÌ - velmi solidnÏ vybavenÈ pokoje a p¯ÌsluöenstvÌ, dvou- a t¯ÌpatrovÈ objekty, uprost¯ed mezi budovami je sladkovodnÌ bazÈn ï stravov·nÌ - snÌdanÏ skromnÏjöÌ bufetov˝ st˘l (s˝r, öunka, m·slo, dûem, med, vejce, peËivo, kompot, k·va, Ëaj, moöt), veËe¯e v˝bÏrem ze t¯Ì jÌdel z nabÌdky dle "¯eckÈ kucha¯ky", tj. dom·cÌ kuchynÏ ï okolÌ - velmi klidnÈ prost¯edÌ, v blÌzkosti objektu nejsou û·dn· n·kupnÌ st¯ediska, atrakce, frekventovan· silnice Ëi letiötÏ ï pl·ûe - nejbliûöÌ obl·zkovo-pÌseËn· pl·û "Porto Roma" je vzd·len· cca 1 km od hotelu, velmi zn·m· a pÏkn· pÌseËn· pl·û "Gerakas" je vzd·len· cca 1,5-2,5 km (podle trasy p¯esunu) - tato pl·û je pod dohledem ochr·nc˘ p¯Ìrody (ûelvy caretta-caretta). ï ostrov - pomÏrnÏ mal˝ ostrov s mnoha p¯ÌrodnÌmi zajÌmavostmi (˙tesy, jeskynÏ jak v mo¯i, tak na souöi, romantickÈ pl·ûe) a ¯adou historick˝ch pam·tek, zejmÈna cÌrkevnÌho charakteru (kl·ötery, kostely). NenÌ problÈm se bÏhem cesty po ostrovÏ vykoupat a dob¯e najÌst v nÏkterÈ z mnoha taveren.

Celkov˝ n·zor - v hotelu Panorama je moûno proûÌt velmi p¯Ìjemnou a klidnou dovolenou. Vl·dne zde pohoda, p¯·telskÈ vztahy jak mezi person·lem a hosty, tak i mezi jednotliv˝mi hosty nÏkolika n·rodnostÌ (NÏmci, HolanÔanÈ, AngliËanÈ, Ö.). DoporuËujeme si zap˘jËit auto na letiöti, jednak to usnadnÌ transfery do/z hotelu, ale zejmÈna to umoûnÌ velice snadnÈ a ËasovÏ neomezenÈ p¯esuny mezi hotelem a pl·ûemi, stejnÏ jako vlastnÌ organizaci v˝let˘ po ostrovÏ. Ostrov lze projet cel˝ bÏhem dvou dn˘, vËetnÏ dvou lodnÌch v˝let˘ k nejkr·snÏjöÌm partiÌm pob¯eûÌ A ûe se n·m na Zakynthosu a v hotelu Panorama skuteËnÏ lÌbilo, o tom svÏdËÌ i skuteËnost, ûe bychom se na Zante za rok r·di vr·tili s autobusem pln˝m Ëesk˝ch a slovensk˝ch naturist˘.

CESTUJETE-LI DO FKK-DESTINACE LETECKY PAK M¡TE K DISPOZICI NEJEN LETIäTÃ PRAHA, ALE I LETIäTÃ V BLÕZKOSTI NAäICH HRANIC - DRESDEN, LEIPZIG, N‹RNBERG, LINZ, WIEN V›HODY - mnohdy blÌû Vaöemu bydliöti neû Praha transfer letiötÏ - FKK hotel/resort jiû v cenÏ obvykle niûöÌ parkovnÈ neû na letiöti v Praze moûnost cesty vlakem + S-bahnem (Dresden, Wien)


100

AUTOBUSEM NA ZAKYNTHOS A ……..

Pobyt na ostrovÏ Zakynthosu, v FKK-hotelu Panorama n·s tak zaujal a potÏöil, ûe jsme se rozhodli zorganizovat na tento ostrov dvout˝dennÌ autobusov˝ z·jezd. Autobusov˝ proto, ûe je zde nejen velmi pÏknÈ koup·nÌ na blÌzkÈ pl·ûi Gerakas a autobus n·s tam dopravÌ za p·r minut, ale i samotn˝ ostrov nabÌzÌ sv˝m n·vötÏvnÌk˘m mnoho, zejmÈna p¯ÌrodnÌch kr·s. A Ëasy odplutÌ a p¯iplutÌ trajektu jsou nastaveny tak, ûe umoûÚujÌ si nejen opÏt projÌt romantickÈ Ben·tky, ale poznat i dvÏ z nejvÏtöÌch a nejzn·mÏjöÌch staro¯eck˝ch pam·tek, Olympii a Delfi. TERMÕN: 11. 9. - 25. 9. 2011

äETÿÕME 1 200 KË

UBYTOV¡NÕ: na trajektu It·lie-ÿecko-It·lie ve Ëty¯l˘ûkov˝ch vnit¯nÌch kabin·ch s vlastnÌm soci·lnÌm za¯ÌzenÌm, p¯Ìp. "na sedaËku" na Zakynthosu ve dvoul˘ûkov˝ch studiÌch nebo t¯Ì- aû Ëty¯l˘ûkov˝ch appartementech FKK-hotelu Panorama (podrobn˝ popis viz str. 6) STRAVOV¡NÕ: bÏhem cesty z domova do hotelu a zpÏt vlastnÌ /SV/, v hotelu Panorama polopenze /HP/, snÌdanÏ formou bufetu, veËe¯e v˝bÏr ze t¯Ì menu PROGRAM: 1. den = NE - bÏhem dne odjezd z Prahy, Brna, p¯Ìp. Bratislavy p¯es Wien, Graz, Klagenfurt, Ö 2. den = PO - dopoledne p¯Ìjezd do Ben·tek, prohlÌdka mÏsta, naveËer nalodÏnÌ na trajekt do ÿecka 3. den = ⁄T - pobyt na lodi plujÌcÌ po Jadranu se zast·vkami v Igoumenitsi a na Korfu 4. den = ST - r·no p¯iplutÌ do Patrasu na Peloponessu, odjezd do staro¯eckÈ Olympie, prohlÌdka, odjezd do p¯Ìstavu Killini a nalodÏnÌ na trajekt na Zakynthos, po vylodÏnÌ v hlavnÌm mÏstÏ ostrova odjezd do hotelu Panorama v oblasti Vassilikos 5. den = »T aû 11. den = ST - pobyt na ostrovÏ, 2 celodennÌ autobusovÈ v˝lety, po ostrovÏ s moûnostÌ fakultativnÌch plaveb lodÌ k ˙tes˘m a jeskynÌm, polodennÌ v˝let do mÏsta Zakynthos, transfery autobusem na pl·û Gerakas s tolerovanou FKK Ë·stÌ, bÏhem v˝let˘ a transfer˘ na pl·û zast·vky na obÏd v mÌstnÌch tavern·ch. 12. den = »T - r·no po snÌdani odjezd na trajekt, p¯iplutÌ na Peloponnes, p¯es 2,5 km dlouh˝ most u Patrasu p¯ejezd na pevninu, n·vötÏva staro¯eck˝ch pam·tek v Delfi, n·vrat do Patrasu, p¯ed p˘lnocÌ nalodÏnÌ na trajekt do It·lie 13. den = P¡ - pobyt na lodi se zast·vkami na Korfu a v Igoumenitsi 14. den = SO - r·no p¯iplutÌ do Ben·tek, pr˘jezd It·liÌ a Rakouskem, dle poËasÌ zast·vky na cestÏ (nap¯. Dolomity, Ö) 15. den = NE - bÏhem dopoledne p¯Ìjezd do Bratislavy, Brna a Prahy Olympia - z vykop·vek je zde nejv˝znamnÏjöÌ Di˘v chr·m, kde byla kdysi umÌstÏna Feidiova socha sedÌcÌho Dia - jeden ze 7 div˘ svÏta. Z dalöÌch staveb jmenujme alespoÚ nejstaröÌ olympsk˝ chr·m Heraion s 5,21m vysok˝mi sloupy, d·le Palestru a Feidiovu dÌlnu. Z vÏtöiny staveb najdeme jen zbytky a mohutnÈ sloupy. Zrestaurovan˝ olympijsk˝

1 000 KË

Sleva 1 200 KË/os. je jiû zahrnut· do v˝öe uvedenÈ ceny a platÌ p¯i zaknihov·nÌ do 25. 1. 2011.

DOPORU»UJEME

DOPRAVA: BUS BOVA, Veolia V˝chodnÌ »echy, klimatizace, chladniËka, teplÈ a studenÈ n·poje, TV trajekt Minoan Lines Venezia-Patras-Venezia, trajekt Ionian Ferries Killini-ZakynthosKillini

Z

Sleva p¯i absolvov·nÌ trajektovÈ dopravy It·lie-ÿecko-It·lie "na sedaËku" = 1 000 KË/os.

stadion d·v· kaûdÈmu moûnost vyzkouöet po vzoru starovÏk˝ch atlet˘ bÏh na 1 Ëi 2 stadia (start a cÌl oznaËujÌ kamennÈ prahy). Delfi (Delfy), poloûenÈ na ˙boËÌ Parnasu, jsou jednou z nejslavnÏjöÌch svatynÌ ÿecka; ve starovÏku se zde nach·zela zn·m· ApollÛnova vÏötÌrna (s vÏötkynÌ P˝thiÌ). Dnes zde najdeme velkÈ mnoûstvÌ dochovan˝ch staveb a muzeum vykop·vek. Svahem vzh˘ru se t·hne Posv·tn· cesta lemovan· pomnÌky a sloupov˝mi halami a pokladnicemi, v nichû byly kdysi uchov·v·ny obÏtnÌ dary. DŸLEéIT…: ï podrobn˝ popis hotelu Panorama naleznete na str. 6, fotogalerii, videotÈku a cestopis z ostrova Zakynthos na naöem webu www.naturtravel.cz. ï Ëty¯nozÌ mil·ËkovÈ nejsou na z·jezdu ani v hotelu vÌt·ni ï vstupnÈ do historick˝ch pam·tek na ostrovÏ Zakynthos je obvykle zdarma, v˝let lodÌ v oblasti Keri a v˝skytu ûelv caretta-caretta = cca 20 EUR/os., lodnÌ v˝let v oblasti ModrÈ jeskynÏ = cca 10 EUR/os. ï vstupnÈ do Olympie = cca 10 EUR/os., vstupnÈ v Delfi = cca 6 EUR/os. ï lodnÌ doprava (vaporetto) v Ben·tk·ch = karta na 12 hod. cca 16 EUR/os. ï hotel kompletnÏ FKK s v˝jimkou doby pod·v·nÌ snÌdanÏ (8:30-10:00) a veËe¯e (od 19:30) CENA: 16 790 KË/os., platÌ pouze do 25. 1. 2011, po tomto datu ËinÌ 17 990 KË/os. Sleva 800 KË/os. p¯i ubytov·nÌ 4 osob, respektive p¯Ìplatek 500 KË/os. p¯i ubytov·nÌ 3 osob ve 4-l˘ûkovÈm appartamentu. P¯Ìplatek za 1-l˘ûkov˝ pokoj = 3 900 KË. Cena obsahuje autobusovou a trajektovou dopravu, 4x ubytov·nÌ v kabin·ch trajektu Minoan Lines, 10x ubytov·nÌ s polopenzÌ v hotelu Panorama, z·stupce CK N-T. Cena neobsahuje stravov·nÌ bÏhem cesty, obÏdy na Zakynthosu, n·poje k veËe¯i v hotelu, vstupnÈ do historick˝ch objekt˘, poplatky za lodnÌ v˝lety na ostrovÏ, mÌstnÌ dopravu v Ben·tk·ch, cestovnÌ pojiötÏnÌ. MINIM¡LNÕ PO»ET ⁄»ASTNÕKŸ: 25 osob V p¯ÌpadÏ z·jmu je moûno zajistit ubytov·nÌ v oblasti Vassilikos nebo Laganas i pro vaöe p¯·tele s plavkami.

UPOZORNÃNÕ: ubytovacÌ kapacity v hotelu, ale i na trajektech z It·lie do ÿecka a zpÏt jsou omezenÈ a budou objedn·v·ny aû na z·kladÏ Vaöeho konkrÈtnÌho z·jmu - proto je vhodnÈ, abyste si svoji p¯Ìpadnou ˙Ëast na tomto z·jezdu zaknihovali co nejd¯Ìve. Optim·lnÌ by bylo, pokud byste tak uËinili do 25. 1., tzn. v dobÏ, kdy platÌ sleva äETÿÕME.

Nenechte si ujÌt tento v˝jimeËn˝ z·jezd, kter˝ spojuje pohodov˝ pobyt v naturistickÈm hotelu a na pl·ûÌch Zakynthosu s aktivnÌm pozn·v·nÌm kr·s nejen tohoto ostrova, ale i staro¯eck˝ch pam·tek v b·jnÈ Olympii a mystick˝ch Delf·ch. I relaxace na palubÏ modernÌho trajektu plujÌcÌho Jadranem je velk˝m z·ûitkem, stejnÏ jako n·vötÏva Ben·tek, p¯Ìp. za p¯ÌznivÈho poËasÌ kr·sn˝ch Dolomitsk˝ch Alp.

BENÁTKY - OLYMPIE - OSTROV ZAKYNTHOS - FKK PLÁŽE - DELFI 147

NATURIST CLUB VASSALIKI / KEFALONIA - ŘECKO

Zcela novÏ za¯adili naöi nÏmeËtÌ kolegovÈ do nabÌdky naturistickÈ dovolenÈ na rok 2011 Naturist Club Vassaliki na ¯eckÈm ostrovÏ Kefalonia, nedaleko z·padnÌho pob¯eûÌ PeloponnÈsu a ostrova Zakynthos. St¯edisko leûÌ na jiûnÌ stranÏ ostrova, ve vzd·lenosti cca 2,5 km od pob¯eûÌ a dvou FKK-pl·ûÌ . Naleznete zde kromÏ ubytovacÌch kapacit i sladkovodnÌ bazÈn s leh·tky, sluneËnÌky a snack-barem.

A NOVINK

WEB Z

UBYTOV¡NÕ: studia a appartementy pro 2 aû 4 osoby, vybavenÈ mal˝m kuchyÚsk˝m koutem s chladniËkou a va¯iËem, vlastnÌ soci·lnÌ za¯ÌzenÌ, balkon nebo terasa

DŸLEéIT…: ï jednol˘ûkov˝ pokoj pouze pro drûitele zn·mky INF = 550 KË/os. staröÌ 16 let

STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/

CENA: cca 15 000 - 23 000 KË/app. a t˝den + doprava, individu·lnÌ objedn·vka/kalkulace

DOPRAVA: vlastnÌ (autem a trajektem), leteck· z Prahy s taxi-transferem do hotelu nebo zap˘jËenÌm auta na celou dobu pobytu, p¯Ìp. z letiöù v NÏmecku Ëi Rakousku s transferem do hotelu

Podrobn˝ popis tÈto novÈ lokality na www.naturtravel.cz nebo v kancel·¯i naöÌ CK 7


FKK 2011

ŘECKO - KRÉTA

www.naturtravel.cz

KRÉTA KrÈta je tak velik·, ûe ji ËlovÏk nem˘ûe poznat bÏhem jednÈ dovolenÈ. Od z·padu na v˝chod mÏ¯Ì ostrov 260 km a od severu na jih aû 60 km. Ostrov uchvacuje nejen sv˝mi Ëty¯mi horsk˝mi masivy, n˝brû i svou promÏnlivou krajinou a velmi rozmanit˝m charakterem pob¯eûÌ. Na KrÈtÏ ûije p¯ibliûnÏ p˘l milionu obyvatel, z toho pÏtina v hlavnÌm mÏstÏ, Heraklionu. Ostrov KrÈtu lze pr·vem povaûovat za kolÈbku dÏjin evropskÈ kultury. Je to ostrov op¯eden˝ b·jemi, pr·vÏ zde je rodiötÏ nejvÏtöÌho z olympsk˝ch boh˘ - Dia, odtud vzlÈtl k nebes˘m Ikaros, zde st¯eûil netvor Minotaurus labyrint kr·le Minoa a byla to opÏt KrÈta, kam unesl Zeus Evropu, na jejÌû poËest byl pojmenov·n n·ö kontinent. Z·klad ¯eckÈ kultu¯e byl d·n jiû p¯ed 4000 lety v obdobÌ nejvÏtöÌho rozmachu minojskÈ ¯Ìöe, jejÌmû nÏm˝m svÏdkem je velkolep˝ pal·c Knossos s n·stÏnn˝mi freskami a nejstaröÌm kamenn˝m tr˘nem. Vedle archeologick˝ch pam·tek na minojskÈ obdobÌ V·s na KrÈtÏ upoutajÌ i arabsko-ben·tskÈ pevnosti, byzantskÈ kostely, kl·ötery i tureckÈ minarety. Na KrÈtÏ vöak naleznete i mnoho p¯ÌrodnÌch kr·s, vysok· poho¯Ì (aû 2456 m n.n.), jeskynÏ, hlubokÈ soutÏsky a romantick· z·koutÌ divokÈho jiûnÌho pob¯eûÌ. Je to sice s podivem, ale i v tÈto s cÌrkvemi pevnÏ spjatou zemi se poda¯ilo umÌstit naturistickÈ st¯edisko. Nalezneme je mimo hlavnÌ rekreaËnÌ oblasti, ÑschovanÈì na romantickÈ, ÑmasovÈì turistiky prostÈ, skalnatÈ Ë·sti jiûnÌho pob¯eûÌ KrÈty.

144

Pokud nejste v·z·ni pr·zdninov˝m termÌnem, pak V·m doporuËujeme cestovat do tohoto teritoria mimo hlavnÌ letnÌ sezonu. Vyhnete se tak zdejöÌm vedr˘m a budete mÌt moûnost se vedle koup·nÌ a slunÏnÌ vÏnovat i pozn·v·nÌ bohatÈ kulturnÌ a architektonickÈ historie KrÈty. Pokud nechcete cestovat organizovanÏ, m·te moûnost si zde zap˘jËit auto a cestovat individu·lnÏ. Pot¯ebujete vöak mezin·rodnÌ ¯idiËsk˝ pr˘kaz. Vzhledem k situaci na silnicÌch a hraniËnÌch p¯echodech balk·nsk˝ch st·t˘ nedoporuËujeme cestovat do ÿecka autem nebo autobusem p¯es Balk·n. HlavnÌm dopravnÌm prost¯edkem pro cesty do ÿecka je proto letadlo. Na KrÈtu, do HÈraklionu nebo Chanie je moûno cestovat z Prahy, p¯Ìp. z Brna Ëi Ostravy a samoz¯ejmÏ i z letiöù v NÏmecku, p¯ÌpadnÏ v Rakousku.

VRITOMARTIS / KRÉTA

NaturistickÈ st¯edisko Vritomartis je umÌstÏno necelÈ 3 km od romantickÈho p¯ÌstavnÌho mÏsteËka ChÛra Sfakion, na skalnatÈm jiûnÌm pob¯eûÌ KrÈty, asi 70 km na jih od Chanie. T¯Ìpatrov˝ hotely a 6 pavilon˘ je vystavÏno pod kulisou aû 2000 m vysok˝ch hor, v zahradÏ s parkovou ˙pravou, okolo centr·lnÌho bazÈnu (25x12,5 m) a dÏtskÈho brouzdaliötÏ. K dispozici je televiznÌ kout, restaurace, bar, obchod, terasy s kr·sn˝m v˝hledem na mo¯e. Hotelov˝ autobus v kr·tk˝ch intervalech p¯epravuje z·jemce zdarma od hotelu k asi 1000 metr˘ vzd·lenÈ FKK-pl·ûi s obl·zky, kamenn˝mi platy a k¯iöù·lovÏ Ëistou vodou a nÏkolikr·t dennÏ do p¯Ìstavu ChÛra Sfakion. V recepci je moûno si objednat ¯adu autobusov˝ch z·jezd˘ po KrÈtÏ.

ObdobÌ 2011

8

21. 6. - 06. 9.

p¯Ìjezd/odjezd DENNÃ, resp. dle letovÈho ¯·du

Z 9 625

9 818

10 010

p¯i slevÏ kat. D

6 738

6 873

7 007

/HP/

8 470

8 664

8 855

p¯i slevÏ kat. D

5 929

6 065

6 199

/HP/

11 165

11 550

11 743

p¯i slevÏ kat. B

2 233

2 310

2 349

p¯i slevÏ kat. C

5 583

5 775

5 872

p¯i slevÏ kat. D

7 816

8 085

8 220

Typ 4

/HP/

(1)

13 283

13 475

13 668

Typ 5

/HP/

(3-5)

Typ 2 Typ 3

DOPRAVA: vlastnÌ nebo fakultativnÌ leteck· do Heraklionu nebo Chanie, transfer do FKK-st¯ediska zap˘jËen˝m autem systÈmem AIR/FKK/AIR nebo TAXI DŸLEéIT…: ï na p¯elomu Ëervence a srpna obvykle vanou na jiûnÌm pob¯eûÌ KrÈty silnÈ vÏtry ï leh·tka a sluneËnÌky u bazÈnu zdarma, na pl·ûi za poplatek ï p¯i odletech z NÏmecka nebo Rakouska = individu·lnÌ objedn·vka/kalkulace ï dennÌ ˙klid a v˝mÏna ruËnÌk˘, v˝mÏna loûnÌho pr·dla 2x t˝dnÏ ï hotel organizuje ¯adu v˝let˘ po KrÈtÏ, vËetnÏ celodennÌch FKK-lodnÌch v˝let˘ ï na pl·ûi je k dispozici mal˝ bar s n·poji i pokrmy ï mal· pokojov· chladniËka za poplatek, ˙hrada na mÌstÏ ï Ëty¯nozÌ mil·ËkovÈ nejsou v hotelu vÌt·ni ï je moûno cestovat na 7, 14, ... dn˘ ï hotelov˝ trezor za poplatek äETÿÕME V tomto st¯edisku V·m 7=4 14=7 14=11 m˘ûeme zajistit, za obdob21=18 dÏti zdarma n˝ch finanËnÌch podmÌnek, 7=4 a 14=7 platÌ p¯i p¯Ìjezdu do 05. 5. a od 06. 10. 10 a 11-ti dennÌ pobyty 14=11 platÌ p¯i p¯Ìjezdu do 30. 5., 22. 7. - 05. 8. s Ëesk˝m touroper·torem. a 16. 9. - 14. 10. Pouze V·m v tomto p¯Ìpa21=18 platÌ p¯i p¯Ìjezdu do 30. 5., 22. 7. - 05. 8. dÏ nejsme schopni garana 16. 9. - 07. 10. tovat tak p¯esnou dislokaci dÏti zdarma platÌ pro 2 dÏti 2-16 let s 2 plnÏ Vaöeho ubytov·nÌ. platÌcÌmi osobami v Typ 6

10. 5. - 21. 6. 06. 9. - 11. 10.

Cena za osobu a t˝den v KË Typ 1

UBYTOV¡NÕ A STRAVOV¡NÕ: klimatizovanÈ pokoje s WC a koupelnou, telefonem a r·diem, polopenze formou bufetu /HP/ Hotel Typ 1 pro 2 osoby, balkon na mo¯e (p¯Ìmo nebo z boku), cca 25 m2 Hotel Typ 2 pro 2 osoby, balkon na pevninu, cca 25 m2 Hotel Typ 3 pro 2-3 osoby, velk˝ balkon na mo¯e, cca 25 m2 Hotel Typ 4 jednol˘ûkov˝ pokoj s balkonem smÏrem na pevninu, cca 20 m2 Hotel Typ 5 pro 3-5 osob, 2 mÌstnosti, balkon na mo¯e, cca 52 m2 Pavilon Typ 6 - pro 2-4 osoby, p¯ÌzemÌ, terasa na mo¯e, cca 25 m2 Pavilon Typ 7 - pro 2-3 osoby, 1. patro, balkon na mo¯e, cca 34 m2 Pavilon Typ 8 - pro 3-4 osoby, 2-3 balkony na mo¯e a pevninu, cca 35 m2

30. 4. - 10. 5. 11. 10. - 24. 10.

Typ 6

Typ 7

Typ 8

/HP/

(2) (2) (2-3)

12 898

13 090

13 283

p¯i slevÏ kat. B

2 580

2 618

2 657

p¯i slevÏ kat. C

6 449

6 545

6 642

p¯i slevÏ kat. D

9 029

9 163

9 298

/HP/

9 625

9 818

10 010

p¯i slevÏ kat. B

1 925

1 964

2 002

p¯i slevÏ kat. C

4 813

4 909

5 005

p¯i slevÏ kat. D

6 738

6 873

7 007

/H/

11 165

11 358

11 550

p¯i slevÏ kat. B

2 233

2 272

2 310

p¯i slevÏ kat. C

5 583

5 679

5 775

p¯i slevÏ kat. D

7 816

7 951

8 085

/HP/

12 513

12 898

13 283

p¯i slevÏ kat. B

2 503

2 580

2 657

p¯i slevÏ kat. C

6 257

6 449

6 642

p¯i slevÏ kat. D

8 689

9 029

9 298

(2-4)

(2-3)

(3-4)

Kategorie cen se slevou = sleva: A = 100 % = dÏti do 2 let, bez sluûeb = zdarma B = 80 % = aû 2 dÏti 2-11 let s 2 plnÏ platÌcÌmi osobami C = 50 % = aû 2 dÏti 12-16 let s 2 plnÏ platÌcÌmi osobami a 4. osoba staröÌ 17 let s 3 plnÏ platÌcÌmi osobami v Typ 8 nebo 5. osoba staröÌ 17 let s 4 plnÏ platÌcÌmi osobami v Typ 5 D = 30 % = 1 dÌtÏ 2-16 let s 1 plnÏ platÌcÌ osobou a 3. osoba staröÌ 17 let s 2 plnÏ platÌcÌmi osobami v Typ 3, 6, 7 a 8 nebo 4. osoba staröÌ 17 let s 3 plnÏ platÌcÌmi osobami v Typ 5


FKK 2011

CHORVATSKO ISTRIE - FKK

www.naturtravel.cz

Istrie a jejÌ pob¯eûÌ jsou prav˝m r·jem pro naturisty. ÿada dob¯e vybaven˝ch FKK-st¯edisek, Ëist· voda, skalnatÈ pob¯eûÌ vyst¯ÌdanÈ obËas obl·zkov˝mi pl·ûemi, to vöe je p¯ipraveno poskytnout naöim naturist˘m ty nejlepöÌ podmÌnky p¯edevöÌm pro rodinnou dovolenou. Ve vöech naturistick˝ch st¯ediscÌch m·te moûnost sportovnÌho vyûitÌ. Budou V·m nabÌzeny v˝lety jak po souöi, tak loÔkami a lodÏmi - p¯edevöÌm na ostrovy Brioni, do LimskÈho fjordu, do Terstu, Ben·tek, Puly a dalöÌch v˝znamn˝ch st¯edisek na jadranskÈm pob¯eûÌ. PostaËÌ sledovat v˝vÏsky v recepci a naslouchat agent˘m jednotliv˝ch mÌstnÌch CK. Istrie si lidÈ v·ûili jiû v prad·vn˝ch dob·ch, coû potvrzujÌ i archeologickÈ n·lezy z paleolitickÈ, bronzovÈ a ûeleznÈ doby. Istrii ob˝vali p¯ed 2 000 lety IlirovÈ. ÿÌmskÈ cÌsa¯stvÌ, Byzanc, stÏhov·nÌ Slovan˘, ChorvatÈ, Germ·ni, Ben·tËanÈ, Napoleon, Rakousko-Uhersko, ItalskÈ kr·lovstvÌ, svÏtovÈ v·lky - to vöe zde zanechalo svÈ stopy. Doprava vlastnÌm autem - tento zp˘sob dopravy do tÈto Ë·sti Chorvatska je nejvhodnÏjöÌ a pokud jsou v autÏ alespoÚ dvÏ osoby i nejekonomiËtÏjöÌ. NavÌc si m˘ûete vzÌt s sebou p¯edevöÌm dostatek n·poj˘, kterÈ jsou v Chorvatsku nejdraûöÌ. NÏkde m·te moûnost cestovat v libovoln˝ den a volit si dÈlku svÈho pobytu u mo¯e. RovnÏû trasu z domova aû k Jadranu, a p¯edevöÌm pak zpÏt, je moûno libovolnÏ volit a p¯izp˘sobovat ji i moment·lnÌmu poËasÌ. Vede p¯ev·ûnÏ velice pÏknou krajinou, slovinsk˝mi a rakousk˝mi Alpami. M·te moûnost navötÌvit jezera Bled a Bohinj pod nejvyööÌ horou Slovinska Triglavem, p¯ekon·vat alpskÈ pr˘smyky Ëi se zastavit u nÏkter˝ch, p¯ev·ûnÏ term·lnÌch jezer u Klagenfurtu, kde je i nÏkolik FKK-st¯edisek. Cesta autem trv· z Prahy

X22

okolo 12 hodin a vzd·lenost z Prahy na Istrii je p¯ibliûnÏ 900 km, na ostrov Krk rovnÏû. Doprava autobusem (zajistÌ V·m naöe CK) - p¯i tomto typu dopravy je nutno se p¯izp˘sobit jÌzdnÌm ¯·d˘m kyvadlovÈ dopravy z »R do Chorvatska. Autobusy vyjÌûdÏjÌ z vlasti obvykle v p·tek odpoledne, v sobotu probÌh· Ñst¯Ìd·nÌì turnus˘ u Jadranu a zpÏt do »R se autobusy vracejÌ v nedÏli po obÏdÏ. Autobusy jezdÌ od poloviny Ëervna do poloviny z·¯Ì. Autobus zastavuje pouze na pravidelnÈ hygienickÈ zast·vky. Cena fakultativnÌ autobusovÈ p¯epravy na Istrii a zpÏt = 1 900 KË/os., z nÏkter˝ch mÏst v »R svoz za p¯Ìplatek. I ËeötÌ autodopravci p¯ech·zejÌ na evropsk˝ systÈm p¯epravy. P¯ev·ûn· Ë·st autobusov˝ch linek proto vyjÌûdÌ z nejvzd·lenÏjöÌho mÌsta v »R a projÌûdÌ jeho hlavnÌmi dopravnÌmi uzly a obdobnÏ pak v Chorvatsku projÌûdÌ po urËenÈ trase turistick˝mi centry. NÏkde zajÌûdÌ aû k recepcÌm, nÏkde do urËen˝ch v˝stupnÌch a n·stupnÌch mÌst. Autobusovou dopravu na Istrii V·m zprost¯edkujeme u naöich osvÏdËen˝ch partner˘.

KOVERSADA / ISTRIE

NejstaröÌ a nejrozs·hlejöÌ naturistickÈ st¯edisko leûÌcÌ na severnÌ stranÏ 12 km dlouhÈho LimskÈho fjordu, nedaleko Vrsaru na z·padnÌm pob¯eûÌ IstrijskÈho poloostrova. St¯edisko je spojeno m˘stkem s ostr˘vkem vyhrazen˝m rovnÏû naturist˘m. Naleznete zde jak malÈ pÌseËnÈ pl·ûe, tak i pl·ûe obl·zkovÈ a skalnatÈ, tak typickÈ pro jadranskÈ pob¯eûÌ. Koversada m· 2 Ë·sti - hlavnÌ, staröÌ Ë·st spojenou s ostr˘vkem a Ë·st novou - BleöiËka, s v˝hledem na Limsk˝ fjord. CelÈ st¯edisko zaujÌm· plochu 120 ha a jeho pl·ûe jsou tÈmϯ 2,5 km dlouhÈ. Koversada nabÌzÌ dennÏ program pro dospÏlÈ i dÏti, veËernÌ folklÛrnÌ p¯edstavenÌ a soutÏûe.

äETÿÕME

Vrsar, to je ben·tsko-st¯edomo¯sk· pam·tka na slavnÈ doby zdejöÌch ryb·¯˘. Jako na dlani zde m·te typickÈ domy, kostely, kav·rny, n·b¯eûÌ a malebn˝ p¯Ìstav. DominujÌcÌ je zde zvonice a kaötel (z·meËek), b˝valÈ letnÌ sÌdlo poreËsk˝ch biskup˘. Toto mÏsteËko Ëasto navötÏvoval i zn·m˝ dobrodruh a milovnÌk Casanova. Ve st¯edisku Koversada probÏhla v roce 2006 velk· rekonstrukce st·vajÌcÌch a v˝stavba dalöÌch kapacit (130 nov˝ch appartement˘) v Ë·sti BleöiËka, ale - rekonstruovanÈ a novÈ kapacity byly po dokonËenÌ za¯azeny do kategorie 4*, coû znamen· jejich podstatnÈ zdraûenÌ.

20 %

20 %

20 % platÌ v appartementech p¯i pobytu na min. 15 nocÌ 20 % platÌ v appartementech (kromÏ p¯Ìp. doplatku za polopenzi) p¯i zaknihov·nÌ do 31. 1. Slevy nelze kombinovat. 16. 4. - 28. 5. 28. 5. - 11. 6. 11. 6. - 09. 7.

ObdobÌ 2011

17. 9. - 24. 9. 10. 9. - 17. 9. 27. 8. - 10. 9.

BUNGALOVY: pokoje s WC, sprchou, chladniËkou, balkon nebo terasa, dennÌ ˙klid

Cena za osobu a t˝den v KË p¯i (x) osob·ch

Typ A - pro 2-3 osoby - v hlavnÌ Ë·sti, s pokoji asi 20 m2 velk˝mi, polopenze /HP/, p¯Ìp. pouze snÌdanÏ /UF/ formou bufetu

Typ A

APPARTEMENTY: v modernizovan˝ch appartementech s plnÏ vybavenou kuchyÚkou, vlastnÌm soci·lnÌm za¯ÌzenÌm, balkonem nebo terasou, ˙klid na konci pobytu, nutno si p¯ivÈzt vlastnÌ ruËnÌky a utÏrky (nebo si je za poplatek ve st¯edisku zap˘jËit), vlastnÌ stravov·nÌ /SV/, klimatizace, SAT-TV, internetov· p¯Ìpojka, trezor Studio A3 - aû pro 3 osoby, loûnice a obytn· mÌstnost, 27 m2 Typ A4

- aû pro 4 osoby, loûnice a obytn· mÌstnost, 33 m2 2

Typ A6

- aû pro 6 osob, 2 loûnice a obytn· mÌstnost, 48 m

Villa B4

- pro 2-4 osoby, volnÏ stojÌcÌ d˘m, loûnice, obytn· mÌstnost, 35 m2

09. 7. - 27. 8.

p¯Ìjezd/odjezd DENNÃ, 11. 6. - 10. 9. pouze SOBOTA a NEDÃLE

Z 5 292

6 468

8 036

10 192

p¯i slevÏ kat. B

2 646

3 234

4 018

5 096

p¯i slevÏ kat. C

3 175

3 881

4 822

6 115

p¯i slevÏ kat. D

4 234

5 174

6 429

8 154

8 036

9 996

12 544

15 680

Typ A

/HP/

/HP/

(2-3)

(1)

Kategorie cen se slevou = sleva: A = 100 % = 1 dÌtÏ do 3 let s 1-2 plnÏ platÌcÌmi osobami, bez sluûeb = zdarma B = 50 % = 1 dÌtÏ 3-11 let s 2 plnÏ platÌcÌmi osobami, ve stejnÈm pokoji C = 40 % = 2 dÏti 3-11 let s 1-2 plnÏ platÌcÌmi osobami, ve stejnÈm pokoji D = 20 % = 3. osoba staröÌ 12 let na p¯ist˝lce

DOPRAVA: vlastnÌ, p¯Ìp. BUS (1 900 KË/os.) DŸLEéIT…: ï poplatek za Ëty¯nohÈ mil·Ëky ve v˝öi 10 EUR/den, min. 70 EUR, nutno uhradit na mÌstÏ, nesmÏjÌ vöak do restaurace a na pl·û ï v bungalovech i appartementech min. 7 nocÌ pobytu, kratöÌ pobyt na vyû·d·nÌ a za p¯Ìplatek ï jednol˘ûkov˝ pokoj pouze pro Ëleny INF ï dÏtsk· post˝lka = 35 EUR/t˝den, nutno objednat p¯edem, ˙hrada na mÌstÏ ï moûno p¯ikoupit p¯i pobytu v appartementech polopenzi /HP/ = 560 KË/os a den, dÏti do 10 let 50 %

16. 4. - 28. 5. 28. 5. - 11. 6. 11. 6. - 09. 7.

ObdobÌ 2011

17. 9. - 24. 9. 10. 9. - 17. 9. 27. 8. - 10. 9. Cena za appartement v KË Studio A3

/SV/

(aû 3)

Typ A4

/SV/

Typ A6

/SV/

Typ B4

/SV/

09. 7. - 27. 8.

p¯Ìjezd/odjezd SOBOTA a NEDÃLE do 11. 6. a od 10. 9. DENNÃ

Z/S 8 624

15 876

19 796

24 500

(aû 4)

9 408

17 444

21 560

26 656

(aû 6)

11 956

21 756

26 852

33 124

(2-4)

10 388

19 208

23 912

29 596

9


x23

VALALTA / ISTRIE

Jedno z nejmodernÏjöÌch, 70 ha velkÈ FKK-centrum na pob¯eûÌ Istrie, na jiûnÌ stranÏ LimskÈho fjordu, s nejvÏtöÌm bazÈnov˝m komplexem a nejlÈpe vybaven˝m vlastnÌm p¯Ìstavem pro jachty. Obl·zkovÈ pl·ûe, nÏkolik z·tok, dÏtskÈ h¯iötÏ a ¯ada dalöÌch sluûeb - to vöe zp¯ÌjemÚuje pobyt n·vötÏvnÌk˘m. Naleznete zde i pivnÌ zahradu, rybÌ gril nabÌzejÌcÌ ¯adu istrijsk˝ch specialit. A samoz¯ejmÏ i zdejöÌch vynikajÌcÌch vÌn. St¯edisko je vzd·leno necel˝ch 6 km od malebnÈ Rovinje, b˝valÈho ben·tskÈho p¯ÌstavnÌho mÏsteËka, na jehoû nejvyööÌm mÌstÏ je zvonice sv. Eufemie, ochr·nkynÏ mÏsta. Mezi FKK st¯ediskem a RovinjÌ jezdÌ linkov˝ autobus. V tomto st¯edisku je moûno si p¯edem uhradit pobyt v Ëty¯hvÏzdiËkovÈm kempu s ubytov·nÌm ve vlastnÌch stanech nebo obytn˝ch p¯ÌvÏsech. BUNGALOVY: vybavenÈ sprchou a WC, chladniËka, dennÌ ˙klid, polopenze /HP/, p¯Ìp. pouze snÌdanÏ /UF/, formou övÈdsk˝ch stol˘ Typ S pro 1-2 osoby, terasa, blÌzko pl·ûe, cca 12 m2 Typ VA - pro 2-3 osoby, terasa nebo p¯edzahr·dka, cca 16 m2 Typ LA - pro 2-3 osoby, pÏknÏ vybaven˝, SAT-TV, terasa, cca 32 m2 APPARTEMENTY: se sprchou, WC, plnÏ vybavenou kuchyÚkou, vlastnÌm stravov·nÌm /SV/ nebo polopenzÌ /HP/, terasa nebo p¯edzahr·dka, ˙klid na konci pobytu. Typy ÑVì kompletnÏ renovov·ny. aû pro 2 osoby, obytn· mÌstnost, cca 16 m2 aû pro 4 osoby, loûnice a velk˝ ob˝vacÌ pokoj, cca 24 m2 aû pro 3 osoby, obytn· mÌstnost s gauËem, loûnice se 2 l˘ûky, SAT-TV aû pro 5 osob, 2 loûnice a velk· obytn· mÌstnost s l˘ûkem, SAT-TV, cca 48 m2 Typ VC - aû pro 5 osob, 2 loûnice a velk· obytn· mÌstnost, cca 32 m2 Typ LC - aû pro 7 osob, 2 loûnice a velk· obytn· mÌstnost s l˘ûkem, 2 WC a 2 sprchy, SAT-TV, cca 74 m2 Typ LSA - aû pro 3 osoby, obytn· kuchyÚ, loûnice, SAT-TV, cca 52 m2 Typ VAS Typ VB Typ SA Typ LB -

MOBILHOMY: Mobilhome - aû pro 4 osoby, obytn· mÌstnost s klimatizacÌ a TV, kuchyÚsk˝ kout, loûnice se 2 l˘ûky, dalöÌ loûnice se 2 postelemi, sprcha, WC, cca 24 m2, terasa, vlastnÌ parkoviötÏ Mobilhome Lux - aû pro 4 osoby, 2 koupelny s 1 WC, cca 32 m2, jinak jako Typ Mobilhome KEMP: vlastnÌ stany nebo obytnÈ p¯ÌvÏsy, vlastnÌ stravov·nÌ /SV/ DOPRAVA: vlastnÌ, p¯Ìp. BUS (1 900 KË/os.) DŸLEéIT…: ï p¯Ìtomnost Vaöich Ëty¯noh˝ch mil·Ëk˘ nenÌ dovolena ï dÏtskou post˝lku moûno zajistit zdarma a na vyû·d·nÌ p¯i objedn·vce ï vital-centrum pro dospÏlÈ (sauna, mas·ûe, r˘znÈ terapie) ï moûno si na mÌstÏ zakoupit p¯i ubytov·nÌ v appartementu polopenzi /HP/ = cca 20 EUR/os. a den ï Typ VA, VAS, VB a VC v provozu 14. 5. - 10. 9.

KEMP

Z/S

Cena za den v KË

p¯Ìjezd/odjezd DENNà min. 7 nocÌ

ObdobÌ 2011 30. 4. - 28. 5. a 10. 9. - 01. 10. 28. 5. - 02. 7. a 20. 8. - 10. 9. 02. 7. - 20. 8.

825 1 031

165 248 316

83 124 165

ObdobÌ 2011

Z

5%

2%

5% platÌ p¯i pobytu na min. 10 nocÌ v obdobÌ 30. 4. - 28. 5. a od 28. 8. a nevztahuje se na parkovnÈ a ceny v kempu 2 % platÌ p¯i zaknihov·nÌ do 15. 1. Slevy lze kombinovat.

30. 4. - 28. 5. 28. 5. - 25. 6. 25. 6. - 09. 7. 10. 9. - 01. 10. 03. 9. - 10. 9. 20. 8. - 03. 9.

09. 7. - 20. 8.

p¯Ìjezd/odjezd DENNà v obdobÌ 25. 6. - 03. 9. pouze SOBOTA a NEDÃLE

Cena za osobu a t˝den v KË p¯i (x) osob·ch Typ S

/HP/

(2)

7 315

8 663

9 433

10 780

Typ S

/HP/

(1)

10 973

12 320

13 090

17 325

5 121

6 064

6 603

7 546

7 700

9 048

10 010

11 550

p¯i slevÏ kat. B

3 850

4 524

5 005

5 775

p¯i slevÏ kat. C

5 390

6 334

7 007

8 085

p¯i slevÏ kat. C Typ VA

Typ LA

/HP/

/HP/

(2-3)

8 278

10 010

11 358

13 668

p¯i slevÏ kat. B

(2-3)

4 139

5 005

5 679

6 834

p¯i slevÏ kat. C

5 795

7 007

7 951

9 568

Kategorie cen se slevou = sleva: A = 100 % = dÌtÏ do 3 let, bez sluûeb = zdarma ve vöech typech ubytov·nÌ B = 50 % = 1 dÌtÏ 3-11 let se 2 plnÏ platÌcÌmi osobami v Typ VA a LA C = 30 % = 1 dÌtÏ 3-11 let s 1 plnÏ platÌcÌ osobou v Typ S, VA a LA nebo 3. osoba staröÌ 12 let na p¯ist˝lce v Typ VA a LA Pokud je pouze snÌdanÏ /UF/, pak sleva 963 KË/os. a t˝den. Poplatek za parkov·nÌ auta = 70 KË/den.

Cena za appartement a t˝den v KË

p¯Ìjezd/odjezd DENNà v obdobÌ 25. 6. - 03. 9. pouze SOBOTA a NEDÃLE

9 240

13 475

15 785

17 325

Typ VB

/SV/ (aû 4)

12 128

16 363

20 405

23 485

Typ SA

/SV/ (aû 3)

10 588

15 015

19 828

22 330

Typ LB

/SV/ (aû 5)

14 245

18 865

25 025

27 913

Typ VC

/SV/ (aû 5)

13 668

18 480

24 833

26 950

Typ LC

/SV/ (aû 7)

15 978

25 025

29 838

33 303

Typ LSA

/SV/ (aû 3)

12 898

18 673

24 063

26 758

358

Mobilhome

/SV/ (aû 4)

12 705

17 325

20 598

23 678

426

Mobilhome Lux /SV/ (aû 4)

13 860

19 828

23 293

27 720

220

Typ VAS

Z/S

/SV/ (aû 2)

Auto, stan DalöÌ dosp. DalöÌ dÌtÏ Parcela 1 osoba osoba 5-14 let navÌc 523

äETÿÕME

DOPORU»UJEME: St¯edisko vhodnÈ pro pobyt s mal˝mi dÏtmi - neplavci, k dispozici je i dÏtsk˝ koutek v prostoru bazÈnovÈho komplexu a mal· pÌsËit· chr·nÏn· pl·û

TABULKOV… CENY UVEDEN… V KATALOGU A NA WEBU CK N-T JSOU KONE»N… A OBSAHUJÕ: ï Ubytov·nÌ dle textu a popisu jednotliv˝ch ubytovacÌch kapacit v p¯ÌsluönÈ lokalitÏ. ï Stravov·nÌ dle textu u p¯ÌsluönÈ lokality, tzn. All inklusive /ALL/ nebo plnou penzi /VP/ nebo polopenzi /HP/ nebo snÌdani /UF/, resp. vlastnÌ stravov·nÌ /SV/. ï Dopravu dle textu uvedenÈho u p¯ÌsluönÈ lokality. Pokud je doprava zahrnuta v cenÏ pobytu/z·jezdu, pak je zahrnuta do ceny vËetnÏ vöech poplatk˘ a p¯Ìplatk˘ s dopravou spojen˝ch. ï PobytovÈ, resp. l·zeÚskÈ taxy, pokud jsou v p¯ÌsluönÈ lokalitÏ hrazeny prost¯ednictvÌm CK N-T. ï V p¯ÌpadÏ z·jezdu pojiötÏnÌ pro p¯Ìpad ˙padku, obecnÏ n·klady na odbavenÌ klienta, p¯Ìp. deleg·ta, pr˘vodce Ëi vedoucÌho z·jezdu. TABULKOV… CENY NEOBSAHUJÕ: cenu fakultativnÌ dopravy a poplatky s nÌ spojenÈ (nap¯. bus, trajekt, parkovnÈ, apod.), volitelnÈ cestovnÌ pojiötÏnÌ, pobytovÈ/l·zeÚskÈ a p¯ihlaöovacÌ poplatky hrazenÈ klientem aû na recepci v p¯ÌsluönÈ lokalitÏ, fakultativnÌ v˝lety a sluûby, poplatky za dÏtskou post˝lku, psy, atd. (viz DŸLEéIT… u jednotliv˝ch lokalit). AKCE, U NICHé NENÕ TABULKOV¡ CENA UVEDENA = POBYTY NA OBJEDN¡VKU: v popisu p¯ÌsluönÈ lokality uvedeno Ñindividu·lnÌ objedn·vka/kalkulaceì. Klient na z·kladÏ svÈho individu·lnÌho poûadavku obdrûÌ od CK N-T konkrÈtnÌ cenovou nabÌdku. 10


x21

SOLARIS / ISTRIE

NejsevernÏji poloûenÈ FKK-centrum na z·padnÌm pob¯eûÌ Istrie, nedaleko PoreËe (asi 12 km) a Lanterny. Z·toka s obl·zkov˝mi a skalnat˝mi pl·ûemi s bohat˝m zastÌnÏnÌm vzrostl˝mi stromy poskytuje sv˝m n·vötÏvnÌk˘m p¯ÌjemnÈ proûitÌ dovolenÈ. Pavilony a bungalovy jsou zasazeny do bohatÈ a kvetoucÌ zelenÏ, jsou ve velmi dobrÈm stavu a dob¯e vybaveny. I kdyû toto st¯edisko je urËeno p¯edevöÌm pro klidnÈ proûitÌ dovolenÈ, p¯esto m·te moûnost se vÏnovat i zde ¯adÏ sport˘, p¯Ìp. si nÏkterÈ sluûby (p˘jËovna motorov˝ch Ëlun˘, jÌzda na koni, disco, ap.) zajistit v sousednÌm ÑtextilnÌmì komplexu. Tam se takÈ p¯ev·ûnÏ odehr·v· ÑnoËnÌ ûivotì s taneËnÌmi z·bavami, diskotÈkami, ... Kdo chce poznat typick˝ ûivot rekreaËnÌho mÏsteËka m˘ûe navötÌvit PoreË s restauracemi, cukr·rnami, obchody, ale i ¯Ìmsk˝mi, ben·tsk˝mi a italsk˝mi pam·tkami. V roce 2007 bylo renovov·no 64 bungalov˘ a 60 appartement˘, v nabÌdce jsou proto p¯evaûujÌcÌ kapacitou, k dispozici je venkovnÌ bazÈn. BUNGALOVY: pokoje s WC a sprchou ve dvoupodlaûnÌch pavilonech, polopenze /HP/ formou övÈdsk˝ch stol˘, veËe¯e vËetnÏ n·poj˘, p¯Ìp. pouze snÌdanÏ /UF/, dennÌ ˙klid, balkon nebo terasa Typ A -

pro 2 osoby, obytn· mÌstnost, SAT-TV, telefon, 19,5 m

Typ A1 -

jako Typ A, klimatizace, renovovan˝, 19,5 m2

äETÿÕME 10 %

10 %

2%

10 % platÌ p¯i pobytu 02. 5. - 14. 5. a 17. 9. - 24. 9. v bungalovech a p¯i pobytu 16. 4. - 23. 4., 02. 5. - 21. 5., 28. 5. - 11. 6. a 24. 9. - 03. 10. v appartementech 10 % platÌ v bungalovech p¯i pobytu na min. 14 dn˘, zaknihov·nÌ do 28. 2. a plnÈ ˙hradÏ do 31. 3. 2%

platÌ p¯i zaknihov·nÌ do 15. 1. 23. 4. - 28. 5.

ObdobÌ 2011

17. 9. - 24. 9.

Slevy je moûno kombinovat.

28. 5. - 11. 6.

11. 6. - 30. 7. 20. 8. - 17. 9.

30. 7. - 20. 8.

2

Typ 1 suite - aû pro 3 osoby, obytn· mÌstnost a loûnice, chladniËka, SAT-TV, telefon, 40,5 m2 APPARTEMENTY: appartementy s plnÏ vybavenou kuchyÚkou, WC, sprchou (A) nebo koupelnou (A1), terasou nebo balkonem a vlastnÌm stravov·nÌm /SV/, ruËnÌky a utÏrky je nutno si p¯ivÈzt s sebou Typ 2A - aû pro 3 osoby, obytn· mÌstnost s 1 l˘ûkem, shrnovacÌmi dve¯mi oddÏlen· loûnice, 30 m2 , SAT-TV, telefon Typ 2A1 - jako Typ 2A, klimatizace, renovovan˝ Typ 3A - aû pro 4 osoby, loûnice a obytn· mÌstnost, o nÏco vÏtöÌ neû Typ 2A, SAT-TV, telefon Typ 3A1 - jako Typ 3A, klimatizace, renovovan˝ KEMP: vlastnÌ stany nebo obytnÈ p¯ÌvÏsy, vlastnÌ stravov·nÌ /SV/ DOPRAVA: vlastnÌ, p¯Ìp. BUS (1 900 KË/os.) DŸLEéIT…: ï Vaöi Ëty¯nozÌ mil·ËkovÈ nejsou vÌt·ni ï jednol˘ûkov˝ pokoj pouze pro drûitele INF ï mÌstnÌ n·poje k veËe¯i zahrnuty v cenÏ v dobÏ 19 - 21 hod. (pro hosty s /HP/) ï zastÌnÏn· parkoviötÏ jsou nedaleko Vaöeho ubytov·nÌ a jsou samoz¯ejmÏ umÌstÏna uvnit¯ are·lu ï je moûn˝ pobyt na min. 3-5 dn˘ (dle obdobÌ) v bungalovech a v appartementech za p¯Ìplatek 20 %, a to pouze na vyû·d·nÌ

X24

DOPORU»UJEME V»AS KNIHOVAT

Z

Cena za osobu a t˝den v KË p¯i (x) osob·ch Typ A

/HP/

(2)

7 315

p¯i slevÏ kat. B Typ A1

/HP/

(2)

p¯i slevÏ kat. B Typ 1 suite

/HP/

(2-3)

p¯i slevÏ kat. B

9 240

p¯Ìjezd/odjezd DENNà 10 010

11 165

5 121

6 468

7 007

7 816

7 315

10 203

10 973

11 743

5 121

7 142

7 681

8 220

9 433

12 705

13 668

14 245

6 603

8 894

9 568

9 972

Kategorie cen se slevou = sleva: A = 100 % = dÏti do 2 let, bez sluûeb = zdarma ve vöech typech ubytov·nÌ B = 30 % = 1 dÌtÏ 2-13 let s 1 plnÏ platÌcÌ osobou v Typ A a Typ A1 nebo se 2 plnÏ platÌcÌmi osobami v Typ 1 P¯Ìplatek za jednol˘ûkov˝ pokoj 50-80 %, pouze na vyû·d·nÌ Pokud je pouze snÌdanÏ /UF/, pak sleva 1 540 KË/os. a t˝den. DÏtsk· post˝lka = zdarma a na vyû·d·nÌ

16 .4. - 14. 5. 14. 5. - 28. 5. 28. 5. - 30. 7.

ObdobÌ 2011

10. 9. - 03. 10. 03. 9. - 10. 9. 20. 8. - 03. 9. Z/S

Cena za appartement a t˝den v KË

30. 7. - 20. 8.

p¯Ìjezd/odjezd DENNÃ

Typ 2A

/SV/

(aû 3)

5 775

12 513

16 555

19 443

Typ 2A1

/SV/

(aû 3)

5 775

13 668

17 710

20 790

Typ 3A

/SV/

(aû 4)

6 353

14 053

18 480

22 908

Typ 3A1

/SV/

(aû 4)

6 160

15 015

19 828

24 255

ULIKA - POREČ - ISTRIE / CHORVATSKO

Zcela novÏ bylo v roce 2009 do nabÌdky Obˆna Reisen za¯azeno, v povÏdomÌ naturist˘ velmi dob¯e ÑzapsanÈì, naturistickÈ 4* st¯edisko Ulika, situovanÈ v blÌzkosti turistickÈ oblasti Plava Laguna, cca 8 km severnÏ od mÏsteËka PoreË. Pl·ûe jsou zde skalnatÈ, mÌsty obl·zkovÈ. UBYTOV¡NÕ: mobilhome Typ 1 - pro 4 - 6 osob, obytn· a jÌdelnÌ Ë·st s kuchyÚsk˝m koutem a gauËem aû pro 2 osoby, loûnice, mal· loûnice pro dÏti, sprcha, WC, klimatizace, terasa se zahradnÌm n·bytkem, asi 24 m2 karavan Typ 2 - za¯Ìzen˝ obytn˝ karavan aû pro 4 osoby, loûnice, obytn· loûnice, kuchyÚsk˝ kout, sprcha a WC, asi 10 m2 karavan Typ 3 - jako Typ 2, novÏjöÌ typ

ï poplatek za parkov·nÌ = 1 EUR/den ï do 15. 5. a od 22. 8. je moûn˝ pobyt i na min. 5 nocÌ

ObdobÌ 2011

16. 4.-03. 5. 03. 5.-21. 5.

21. 5.-11. 6. 11. 6.-09. 7. 03. 9.-10. 9. 20. 8.-03. 9.

09. 7.-20. 8. 10. 9.-02. 10.

STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/

Cena za chatku a t˝den v KË

DOPRAVA: vlastnÌ, p¯Ìp. BUS (1 900 KË/os.)

Typ 1

/SV/ (4-6)

9 818

8 855

14 245

19 058

20 983

7 893

Typ 2

/SV/ (aû 4)

7 893

5 583

10 588

14 438

15 400

5 583

Typ 3

/SV/ (aû 4)

9 433

6 930

13 090

17 903

18 480

6 930

DŸLEéIT…: ï Ëty¯nozÌ mil·ËkovÈ do st¯ediska s ubytov·nÌm v mobilhomu nemohou, je moûno je mÌt pouze v karavanu u ÑpsÌ pl·ûeì, za poplatek cca 3,20 EUR/den a na vodÌtku

Z/S

p¯Ìjezd/odjezd SOBOTA

11


CHORVATSKO -“TEXTILÁCKÁ“ REKREACE POBLÍŽ FKK-PLÁŽE

FKK 2011 www.naturtravel.cz

M·me z·jem V·m nabÌdnout i dalöÌ moûnosti naturistickÈ dovolenÈ, v jin˝ch destinacÌch. Vybrali jsme proto z nabÌdky naöÌ partnerskÈ cestovnÌ kancel·¯e 101 CK Zemek ty lokality, o kter˝ch z vlastnÌ zkuöenosti vÌme nebo m·me p¯ÌsluönÈ informace, ûe v jejich blÌzkosti naleznete urËitÈ moûnosti koupat a opalovat se bez plavek. Vûdy to vöak znamen·, ûe ubytov·ni budete v Ñtextil·ckÈmì rekreaËnÌm za¯ÌzenÌ a na nuda-pl·û budete muset doch·zet Ëi dojÌûdÏt. Platba v EUR nenÌ moûn·.

237

VILLA KIKI - BOL / o. BOL - DALMÁCIE

Na jiûnÌm pob¯eûÌ ostrova BraË naleznete mÏsteËko Bol se svÏtozn·mou obl·zkovou pl·ûÌ Zlatni rat, 600 metr˘ dlouh˝ poloostrov, kter˝ mÏnÌ sv˘j tvar dle smÏru vÏtru a mo¯sk˝ch proud˘. V jeho z·padnÌ Ë·sti je i naturistick· pl·û. V mÏsteËku je mnoho restauracÌ, cukr·ren, sportoviöù, obchod˘. UBYTOV¡NÕ: appartementov· vila 300 metr˘ od centra mÏsta a cca 350 metr˘ od mo¯e. Na Zlatni rat vede cesta dlouh· cca 1200 metr˘. Vila je v klidnÈ ulici, m· velkou terasu s v˝hledem na mo¯e, mÌsto s grilem, parkoviötÏ. Vöechny appartementy majÌ klimatizaci, SAT-TV, balkon nebo terasu, soci·lnÌ za¯ÌzenÌ, kuchyÚsk˝ kout 1/2+1 - loûnice se 2 l˘ûky, obytn· mÌstnost s 1 l˘ûkem, p¯ÌzemÌ 1/4+1 - 2 loûnice se 2 l˘ûky, obytn· mÌstnost s 1 l˘ûkem, 2. patro 1/2+2 LUX - loûnice se 2 l˘ûky, obytn· mÌstnost s gauËem pro 2 osoby, vana s v̯ivkou, 3. patro STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/ DOPRAVA: vlastnÌ nebo BUS + trajekt (= 3 200 KË/os.)

138

DŸLEéIT…: ï dÌtÏ do 2 let bez n·roku na sluûby = zdarma ï v cenÏ nenÌ zahrnuta doprava, cestovnÌ pojiötÏnÌ, stravov·nÌ ï dom·cÌ zv̯e na p¯edchozÌ vyû·d·nÌ, ˙hrada na mÌstÏ 10 EUR/den ObdobÌ 2011

02. 4. - 18. 6.

18. 6. - 02. 7. 02. 7. - 16. 7. 27. 8. - 03. 9. 20. 8. - 27. 8.

Cena za appartement a t˝den v KË

p¯Ìjezd/odjezd SOBOTA

PP

1/2+1 APT

7 350

11 030

13 480

15 930

1/2+2 APT "LUX"

9 800

13 480

17 150

19 600

1/4+1 APT (2/2+1)

11 030

14 700

18 380

22 050

DÌtÏ 2-5 let bez l˘ûka = 1 300 KË/os. a t˝den P¯Ìplatek snÌdanÏ = 1 560 KË/os. a t˝den P¯Ìplatek obÏdy nebo veËe¯e = 2 860 KË/os. a t˝den

APP. LINA - LUMBARDA / o. KORČULA - DALMÁCIE

V˝chodnÌ Ë·st ostrova KorËula zdobÌ mÏsto Lumbarda, mÏsto s bohatou vegetacÌ, vzd·lenÈ 6 km od mÏsta KorËula. OkolnÌ kopce pokrytÈ vinohrady se spouötÏjÌ do mÌrn˝ch pÌsËit˝ch pl·ûÌ s pohledem na 20 malebn˝ch ostr˘vk˘ a na 2 vÏtöÌ ostrovy Mljet a Lastovo. Lumbarda je mÏstem ryb·¯˘, rolnÌk˘, socha¯˘, mal̯˘ a p¯edevöÌm pohostinn˝ch dom·cÌch. V LumbardÏ nabÌzÌme menöÌ appartementovÈ st¯edisko "Lina", kterÈ se nach·zÌ p¯Ìmo na pob¯eûnÌ promen·dÏ v borovÈm h·ji, od centra mÏsteËka cca 150 m. St¯edisko m· novÏ vybudovan˝ bazÈn a dÏtsk˝ bazÈn, k dispozici je klimatizovan· restaurace. P¯Ìmo pod appartementy je obl·zkov·, p¯ÌrodnÌ kamenit· pl·û, menöÌ pÌseËn· pl·û ide·lnÌ pro dÏti je vzd·len· cca 100 m, velk· pÌseËn· pl·û je vzd·len· cca 800 m. Ve vzd·lenosti cca 500 m je nudistick· pl·û.

DŸLEéIT…: ï v cenÏ nenÌ zahrnuta doprava, cestovnÌ pojiötÏnÌ a stravov·nÌ (moûno za p¯Ìplatek) ï v termÌnech 02. 4. - 18. 6. a 03. 9. - 22. 10. jiû zapoËtena sleva 7=5, resp. 7=6

02. 4.-28. 5. 28. 5.-18. 6. 18. 6.-02. 7. 02. 7.-16. 7.

ObdobÌ 2011

17.9.-22.10. 03. 9.-17. 9. 27. 8.-03. 9. 20. 8.-27. 8. Cena za appartement a t˝den v KË 1/2 APT

5 540

App. 1/2 - loûnice se 2 l˘ûky App. 1/3 - loûnice se 2 l˘ûky a p¯ist˝lkou v ob˝vacÌm pokoji App. 1/4 - loûnice se 2 l˘ûky a 2 l˘ûka na rozkl·dacÌm gauËi v ob˝vacÌm pokoji

1/3 (1/2+1) APT 1/4 (1/2+2) APT p¯Ìplatek polopenze - dosp. osoba

STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/ s moûnostÌ zakoupenÌ polopenze /HP/

p¯Ìplatek polopenze - dÌtÏ do 5 let

DOPRAVA: vlastnÌ nebo BUS + trajekt (= 2 950 KË/os.)

p¯Ìplatek polopenze - dÌtÏ 5-11 let

16. 7.-20. 8.

p¯Ìjezd/odjezd SOBOTA

PP

UBYTOV¡NÕ: appartementy novÏ vybavenÈ, s klimatizacÌ, SAT/TV, vlastnÌm soci·lnÌm za¯ÌzenÌm, malou kuchyÚkou a terasou

133

16. 7. - 20. 8.

7 860

11 380

13 980

14 930

6 400

8 860

12 560

15 640

17 540

7 270

10 270

14 930

17 540

20 150

3 790

3 790

4 270

4 740

4 740

ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 1 900

1 900

2 130

2 370

2 370

APPARTEMENTY SUHA PUNTA / o. RAB - KVARNER

Appartementy Suha Punta jsou umÌstÏny v blÌzkosti hotelu Eva, stejnÏ jako bungalovy uvedenÈ na str. 13. Pl·û je kamenit·, betonov· obl·zkov·, FKK pl·û je vzd·len· cca 400 metr˘. Pro sportovnÌ a kulturnÌ vyûitÌ platÌ ˙daje uvedenÈ na str. 13 - bungalovy Suha Punta.

ObdobÌ 2011

PP

02. 4. - 14. 5.

14. 5. - 25. 6.

10. 9. - 01. 10.

20. 8. - 10. 9.

25. 6. - 20. 8.

UBYTOV¡NÕ: appartementy s kompletnÏ vybaven˝m kuchyÚsk˝m koutem, dennÌ mÌstnostÌ s gauËem, loûnicÌ, soci·lnÌm za¯ÌzenÌm, SAT/TV. Vöechny appartementy bez klimatizace majÌ terasu, appartementy s klimatizacÌ v p¯ÌzemÌ majÌ terasu, v pat¯e balkon nenÌ.

Cena za osobu a t˝den v KË 1/2 APT, klimatizace, 1. patro

6 380

8 930

11 480

STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/

1/2 APT, klimatizace, 1. patro

7 650

10 200

14 030

DOPRAVA: vlastnÌ nebo BUS + trajekt (= 2 600 KË/os.)

1/2 APT, klimatizace, p¯ÌzemÌ

8 390

11 480

15 300

DŸLEéIT…: ï v cenÏ nenÌ zahrnuto stravov·nÌ, doprava a cestovnÌ pojiötÏnÌ ï jednor·zov˝ p¯ihlaöovacÌ poplatek = 1 EUR/os., ˙hrada na mÌstÏ

1/4 (2/2) APT

10 200

12 750

16 580

12

p¯Ìjezd/odjezd SOBOTA

DÏtsk· post˝lka = 1020 KË/t˝den, p¯ist˝lka = 1 530 KË/t˝den DÌtÏ do 2 let, bez sluûeb = zdarma


136

LOPAR - SAN MARINO / o. RAB - KVARNER

Pavilony San Marino - Lopar se nach·zÌ na severoz·padnÌm konci ostrova Rab, cca 14 km od centra mÏsta Rab a cca 20 km od trajektu Jablanac-Miönjak. Host˘m je k dispozici restaurace, bar, TV-mÌstnost, obchody, disco, sportovnÌ za¯ÌzenÌ. 1,5 km dlouh· pÌseËn· a velmi mÏlk· pl·û je vzd·lena cca 200 m. V blÌzkosti jsou t¯i pl·ûe pro nudisty - Sahara, Ciganka a Stolac.

do 20. 5. 20. 5.-11. 6. 11. 6.-09. 7. 09. 7.-23. 7.

ObdobÌ 2011

01.10.-17.12. 17.9.-01.10. 27. 8.-17. 9. 20. 8.-27. 8. Cena za osobu a t˝den v KË

UBYTOV¡NÕ: dvoul˘ûkovÈ pokoje s moûnostÌ p¯ist˝lky, balkonem, telefonem a vlastnÌm soci·lnÌm za¯ÌzenÌm

23. 7.-30. 7. 30. 7.-20. 8.

p¯Ìjezd/odjezd SOBOTA

PP

dosp. osoba v 1/2 pokoji

4 410

5 640

7 110

8 820

9 070

9 310

STRAVOV¡NÕ: polopenze /HP/, snÌdanÏ övÈdskÈ stoly, veËe¯e v˝bÏr z menu + sal·tov˝ bufet, k veËe¯i v cenÏ zahrnuty dom·cÌ toËenÈ n·poje, za p¯Ìplatek pln· penze /VP/

dÌtÏ do 6 let - p¯ist. se 2 dosp. os.

zdarma

zdarma

zdrama

zdarma

zdarma

zdarma

dÌtÏ 6-12 let - p¯ist. se 2 dosp. os.

2 210

2 820

3 550

4 410

4 530

4 660

DOPRAVA: vlastnÌ nebo BUS + trajekt (= 2 600 KË/os.)

dÌtÏ 2-12 let - l˘ûko v 1/2 pok.

3 090

3 940

4 970

6 170

6 350

6 520

DŸLEéIT…: ï v cenÏ nenÌ zahrnuta doprava, cestovnÌ pojiötÏnÌ a p¯ihlaöovacÌ poplatek (1 EUR/os. a den - ˙hrada v recepci) ï dÏti do 2 let, bez n·roku na sluûby = zdarma ï dom·cÌ zv̯e na vyû·d·nÌ

dosp. os. - p¯ist. se 2 dosp. os.

3 530

4 510

5 680

7 060

7 250

7 450

dosp. osoba v 1/1 pokoji

5 880

7 350

8 580

10 290

10 540

10 540

132

DÏtsk· post˝lka = 980 KË/t˝den, p¯Ìplatek pln· penze = 1 960 KË/os. a t˝den, dom·cÌ zv̯e = 2 450 KË/t˝den

BUNGALOVY SUHA PUNTA / o. RAB - KVARNER

Bungalovy se nach·zejÌ na poloostrovÏ cca 5 km od mÏsta Rab na stejnojmennÈm ostrovÏ. Jedn· se o staröÌ ¯adovÈ domky poloûenÈ v zeleni na svahu k mo¯i, nedaleko hotelu Eva. V blÌzkosti (300 m) je pl·û pro naturisty. Je moûno vyuûÌvat tenisovÈ kurty, minigolf, bazÈn, stolnÌ tenis a p˘jËovnu jÌzdnÌch kol v okolnÌch hotelech.

ï dÌtÏ do 2 let bez sluûeb = zdarma ï p¯ihlaöovacÌ poplatek 1 EUR/os., ˙hrada na mÌstÏ 20. 5.-11. 6. 11. 6.-09. 7. 09. 7.-23. 7.

ObdobÌ 2011

UBYTOV¡NÕ: jednoduöe za¯ÌzenÈ dvoul˘ûkovÈ pokoje s moûnostÌ p¯ist˝lky, renovovanÈ, majÌ klimatizaci a SAT-TV, MS = smÏrem k mo¯i

17. 9.-01. 10. 27. 8.-17. 9. 20. 8.-27. 8.

Cena za osobu a t˝den v KË

23. 7.-30. 7. 30. 7.-20. 8.

p¯Ìjezd/odjezd SOBOTA

PP

STRAVOV¡NÕ: polopenze /HP/, snÌdanÏ övÈdsk˝ st˘l, veËe¯e v˝bÏr z menu a sal·tov˝ bufet (stravov·nÌ v hotelu Eva), dom·cÌ n·poje k veËe¯i

dosp. os. v 1/2 pokoji - MS nebo Park

5 390

6 860

8 090

8 580

9 310

dÌtÏ 2-12 let - p¯ist˝lka se 2 dosp. os.

2 700

3 430

4 040

4 290

4 660

DOPRAVA: vlastnÌ nebo BUS + trajekt (= 2 600 KË/os.)

dÌtÏ 2-12 let - ¯·dnÈ l˘û. s 1 dosp. os.

3 770

4 800

5 660

6 000

6 520

dospÏl· osoba - p¯ist˝lka, s 2 dosp. os.

4 310

5 490

6 470

6 860

7 450

dosp. os. v 1/1 pokoji - MS nebo Park

6 860

8 330

9 560

10 050

10 780

DŸLEéIT…: ï v cenÏ nenÌ zahrnuta doprava, cestovnÌ pojiötÏnÌ ï dom·cÌ zv̯e na vyû·d·nÌ

DÏtsk· post˝lka = 980 KË/t˝den, dom·cÌ zv̯e = 2 450 KË/t˝den

135

HOTEL ARKADA - STARI GRAD / o. HVAR - DALMÁCIE

Stari Grad je starÈ ryb·¯skÈ mÏsteËko, p¯Ìstav a letovisko. LeûÌ na konci hlubokÈho starigradskÈho z·livu na severoz·padnÌm pob¯eûÌ ostrova Hvar. Na p¯elomu 15. a 16. stoletÌ zde ûil zakladatel tradice chorvatskÈ literatury Petr HektoroviË, v jehoû domÏ se dnes nach·zÌ muzeum. Hotel Ark·da se nach·zÌ cca 1,5 km od centra mÏsta. Host˘m je k dispozici restaurace, kav·rna, cukr·rna, taverna, aperitiv bar, TV mÌstnost, taneËnÌ terasa, obchod se suven˝ry, kade¯nictvÌ, sauna a fitness. Hotel m· vnit¯nÌ bazÈn s mo¯skou vodou (v Ëervenci a srpnu uzav¯en) a venkovnÌ bazÈn s mo¯skou vodou. Pl·ûe jsou obl·zkovÈ, p¯ÌrodnÌ kamenitÈ, vzd·lenÈ od hotelu cca 50-100 metr˘. V o nÏco vÏtöÌ vzd·lenosti je i Ë·st kamenitÈho pob¯eûÌ vyhrazen· naturist˘m. Ke sportovnÌmu vyûitÌ slouûÌ tenisovÈ dvor-ce, stolnÌ tenis, minigolf, vodnÌ sporty.

ï v termÌnech 30. 4. - 04. 6. a 17. 9. - 01. 10. jiû zapoËtena sleva 7=6 ï v cenÏ zahrnuto p¯Ìp. parkov·nÌ a pouûitÌ trezoru v recepci ï sleva 10% z ceny ubytov·nÌ platÌ p¯i zaknihov·nÌ do 28. 2., slevy se nesËÌtajÌ 30. 4.-28. 5.

ObdobÌ 2011

17. 9.-01. 10. Cena za osobu a t˝den v KË

28. 5.-04. 6. PP

04. 6.-18. 6. 18. 6.-09. 7. 03. 9.-17. 9. 20. 8.-03. 9.

09. 7.-20. 8.

p¯Ìjezd/odjezd SOBOTA

dospÏl· osoba v 1/2 pokoji - MS

3 750

5 210

6 130

7 470

9 560

UBYTOV¡NÕ: dvoul˘ûkovÈ pokoje s moûnostÌ p¯ist˝lky, jednol˘ûkovÈ pokoje a na vyû·d·ni i rodinnÈ pokoje aû pro 4-5 osob. Vöechny pokoje majÌ balkon, SAT/TV, p¯Ìpojku na internet, vzhledem k opot¯ebovanosti n·bytku je hotel za¯azen jako 2*

dÌtÏ 2-12 let p¯ist˝lka se 2 dosp. os. XX

1 870

2 600

3 060

3 740

4 780

dÌtÏ 2-12 let na l˘ûku s 1 dosp. os.

1 870

2 600

3 060

3 740

6 690

dosp. os. na p¯ist˝lce se 2 os.

2 620

3 640

4 290

5 230

6 690

STRAVOV¡NÕ: polopenze /HP/ - övÈdsk˝ st˘l

dosp. os. v 1/1 pokoji - MS

4 890

6 770

7 960

9 560

12 130

DOPRAVA: vlastnÌ nebo BUS + trajekt (= 2 750 KË/os.)

dosp.os. v 1/2 pokoji - Park

3 540

4 890

5 760

7 110

9 070

DŸLEéIT…: ï v cenÏ nenÌ zahrnuta doprava, cestovnÌ pojiötÏnÌ a n·poje k veËe¯i ï dÏti do 2 let bez n·roku na sluûby = zdarma ï dÏtsk· post˝lka pro dÏti do 2 let na vyû·d·nÌ, 5 EUR/den - ˙hrada na mÌstÏ ï p¯ipojenÌ na internet = 10 Kuna/hod.

dÌtÏ 2-12 let p¯ist˝lka se 2 dosp. os. XX

1 770

2 450

2 880

3 550

4 530

dÌtÏ 2-12 let na l˘ûku s 1 dosp. os.

1 770

2 450

2 880

3 550

6 350

dosp. os. na p¯ist˝lce se 2 os.

2 480

3 430

4 030

4 970

6 350

1 720

1 720

1 720

1 720

1 720

p¯Ìplatek pln· penze

XX XX

XX

13


FKK 2011

ČERNÁ HORA

Republika »ern· Hora - Montenegro je zemÌ malebn˝ch p¯ÌrodnÌch kr·s a bohatstvÌ historick˝ch pam·tek. HraniËÌ s Chorvatskem, Bosnou a Hercegovinou, se Srbskem a Alb·niÌ. JadranskÈ pob¯eûÌ je dlouhÈ 280 km a nabÌzÌ p¯ev·ûnÏ pÌseËnÈ pl·ûe, jedny z nejkr·snÏjöÌch v celÈm St¯edomo¯Ì. KromÏ mo¯sk˝ch pl·ûÌ nabÌzÌ »ern· Hora mnoho dalöÌch turisticky zajÌmav˝ch mÌst - SkadarskÈ jezero, n·rodnÌ park LovËen, ostrov Sveti Stefan, historickÈ hlavnÌ mÏsto Cetinje, Budvu, Boku kotorskou, Ulcinj, NP Durmitor, kaÚony ¯ek Tara a MoraËa. DOPORU»EN… TRASY INDIVIDU¡LNÕ DOPRAVY DO ULCINJE: Praha-Wien-Zagreb-Split-DubrovnÌk-Budva-Bar-Ulcinj-Ada Bojana Praha-Wien-Zagreb-Sarajevo-Mostar-DubrovnÌk- Ö - Ada Bojana Praha-Bratislava-Budapest-Szeged-Beograd-»aËak-Podgorica-Bar-Ada Bojana V˝bÏr trasy z·leûÌ jak na vÌzov˝ch a bezpeËnostnÌch podmÌnk·ch v Srbsku a BosnÏHercegovinÏ, tak i na Vaöich Ëasov˝ch moûnostech. Vöechny trasy nabÌzejÌ moûnost poznat i mnoho kr·sn˝ch mÌst (DubrovnÌk, Kotor, Budva - hory okolo Sarajeva, Mostar, DubrovnÌk, Kotor, Budva - Budapest, Szeged, Beograd, poho¯Ì Durmitor, soutÏsky ¯eky MoraËa) - vzhledem k tÏmto okolnostem a k celkovÈ vzd·lenosti »R od Ulcinje je nutno kalkulovat s minim·lnÏ dvoudennÌ cestou a jednÌm p¯esp·nÌm. DoporuËujeme vöak vyËlenit si na cestu delöÌ dobu a p¯espat vûdy v nÏjakÈm penzionu nebo hotelu (v Srbsku a »ernÈ Ho¯e i z bezpeËnostnÌch d˘vod˘). AUTOBUSOV¡ A LETECK¡ DOPRAVA Z »R DO ULCINJE: Vzhledem k malÈ vytÌûenosti tohoto typu dopravy je velmi obtÌûnÈ tuto dopravu samostatnÏ a zejmÈna spolehlivÏ zajistit a zkombinovat se sluûbami v FKK-st¯edisku, zajiöùovan˝mi prost¯ednictvÌm naöich nÏmeck˝ch partner˘. Proto je tento typ dopravy, resp. rekreace ve st¯edisku Ada Bojana moûn˝ pouze v r·mci ucelen˝ch balÌËku sluûeb, realizovanÈho jednÌm Ëesk˝m touroper·torem v tÈto lokalitÏ. V p¯ÌpadÏ Vaöeho z·jmu V·m i tuto rekreaci zajistÌme.

140

www.naturtravel.cz

V »ernÈ Ho¯e, i p¯es veökerÈ ˙silÌ, nejsou jeötÏ stoprocentnÏ funkËnÌ inûen˝rskÈ sÌtÏ a p¯ÌsluönÈ energetickÈ zdroje. ObËas, zejmÈna ve vrcholnÈ sezÛnÏ, se m˘ûe st·t, ûe obËas neteËe po urËitou dobu dne voda nebo dojde k p¯eruöenÌ dod·vek elektrickÈ energie. Tyto v˝padky nejsou dlouhodobÈ a vzhledem k tomu, ûe k nim doch·zÌ ploönÏ na urËitÈm ˙zemÌ st·tu, nem˘ûe FKK-st¯edisko, natoû kter·koliv CK, tuto situaci ovlivnit.

DOPORU»UJEME Pohodov· dovolen· za p¯ijatelnou cenu v˝raznÈ slevy pro dÏti a p¯i vËasnÈm zaknihov·nÌ V ROCE 2009 A 2010 V NAäÕ CK JEDNY Z NEJNIéäÕCH CEN POBYTU NA »ESK…M TRHU A V ROCE 2011 JE SITUACE OBDOBN¡

A V ROCE 2011 JEäTÃ V›RAZNÃJäÕ SLEVY "äETÿÕME"

ADA BOJANA - ULCINJ / ČERNÁ HORA

Aû na ˙plnÈm jihov˝chodÏ zemÏ, p¯ibliûnÏ 15 km od mÏsta Ulcinj, tÈmϯ u alb·nsk˝ch hranic, se nalÈz· zn·mÈ naturistickÈ st¯edisko Ada Bojana. N·dhern·, mÏlk· pÌseËn· pl·û na pob¯eûÌ Jadranu, dlouh· nÏkolik kilometr˘, ale i moûnost vykoupat se ve sladkÈ vodÏ v ¯ece Bojana, are·l s recepcÌ, bungalovy, restauracemi, aperitiv-barem, diskotÈkou, sportovnÌmi plochami - to vöe naturistickÈ, na cca 600 ha velkÈm ostrovÏ v deltÏ ¯eky Bojana, spojenÈm mostem s pevninou. Mnoho dalöÌch stylov˝ch restauracÌ naleznete podÈl toku ¯eky Bojana, stejnÏ jako v nedalekÈm centru tÈto oblasti, starobylÈm mÏstÏ Ulcinj. V tomto mÏstÏ je takÈ vedle historick˝ch, p¯ev·ûnÏ muslimsk˝ch pam·tek i mnoho obchod˘, cukr·ren, trûiötÏ, Ö

äETÿÕME 20 % 10 %

Typ A -

aû pro 3 osoby, velk˝ pokoj v p¯ÌzemnÌm objektu, 2 l˘ûka s moûnostÌ p¯ist˝lky, sedacÌ kout s gauËem, klimatizace/topenÌ, terasa s v˝hledem smÏrem na mo¯e aû pro 3 osoby, pokoje v patrovÈm objektu, 2 l˘ûka, sedacÌ kout s gauËem, topenÌ, balkon nebo terasa s v˝hledem smÏrem na mo¯e

STRAVOV¡NÕ: polopenze /HP/ v restauraci, obvykle kontinent·lnÌ snÌdanÏ a veËe¯e formou bufetu DOPRAVA: vlastnÌ, p¯Ìp. na vyû·d·nÌ leteck˝ Ëi autobusov˝ z·jezd s Ëesk˝m touroper·torem (viz str. 15) DŸLEéIT…: ï ostrov v deltÏ ¯eky Bojany je r·jem ryb·¯˘, ¯eka i mo¯e je velice bohatÈ na ryby mnoha druh˘ ï vzhledem k tomu, ûe se st¯edisko nalÈz· uprost¯ed ¯eky, je p˘da ostrova dosti baûinat· (nikoliv v prostoru st¯ediska) a hrozÌ zde urËit· moûnost v˝skytu hmyzu doporuËujeme proto si s sebou vzÌt i repelent a odpuzovaË hmyzu ï minim·lnÌ doba pobytu 3 dny, pobytov· taxa v cenÏ ubytov·nÌ ï sluneËnÌky a leh·tka za poplatek na mÌstÏ, rezervace na recepci ï nutno cestovat s cestovnÌm pasem, ofici·lnÌ mÏna = EUR ï Ëty¯nozÌ mil·ËkovÈ do st¯ediska mohou, za poplatek na mÌstÏ ï vlastnÌ sluneËnÌky nenÌ moûno umisùovat v prostoru hotelov˝ch sluneËnÌk˘ (cca 200 metr˘ dlouh· Ë·st nÏkolikakilometrovÈ pl·ûe)

CENOVÃ VELMI VYHODN› POBYT 14

7=5

EZ=DZ

50 %

20 % platÌ p¯i zaknihov·nÌ do 31. 1., 10 % platÌ p¯i zaknihov·nÌ 01. 2. - 30. 4. 10 % platÌ p¯i pobytu na vÌce jak 28 nocÌ 21=15, 14=10 a 7=5 platÌ p¯i p¯Ìjezdu do 12. 6. a od 04. 9. EZ=DZ platÌ p¯i p¯Ìjezdu do 05.6. a od 12.9. (jednol˘ûkov˝ pokoj za cenu dvoul˘ûkovÈho) 50 % sleva na 1 tranzitnÌ ubytov·nÌ v äibeniku platÌ p¯i pobytu na vÌce jak 21 nocÌ Slevy za brzkÈ knihov·nÌ je moûno kombinovat se slevami typu 14=10, Ö..

UBYTOV¡NÕ: v jednoduöe vybaven˝ch dvoul˘ûkov˝ch bungalovech s vlastnÌm soci·lnÌm za¯ÌzenÌm, chladniËkou, SAT-TV, telefonem Typ L -

21=15 14=10

ObdobÌ 2011

01. 5. - 13. 6.

13. 6. - 11. 7.

05. 9. - 16. 10.

08. 8. - 05. 9.

Cena za osobu a t˝den v KË Typ A

p¯Ìjezd/odjezd DENNÃ

Z 5 198

5 968

6 930

p¯i slevÏ kat. B

---

---

1 386

p¯i slevÏ kat. C

2 080

2 387

2 772

p¯i slevÏ kat. D

2 599

2 984

3 465

p¯i slevÏ kat. E

3 899

4 476

5 198

6 930

8 278

9 625

5 775

6 930

7 893

p¯i slevÏ kat. B

---

---

1 579

p¯i slevÏ kat. E

4 331

5 198

5 920

/HP/

(2-3)

Typ A (1) Typ L

11. 7. - 08. 8.

/HP/

(2-3

Kategorie cen se slevou = sleva: A = 100 % = dÏti do 2 let, bez sluûeb, resp. 1 dÌtÏ 2-13 let se 2 plnÏ platÌcÌmi osobami v Typ A a Typ L v obdobÌ 01. 5. - 11. 7. a 08. 8. - 16. 10. = zdarma B = 80 % = 1 dÌtÏ 2-13 let se 2 plnÏ platÌcÌmi osobami v Typ A a Typ L v obdobÌ 11. 7. - 08. 8. C = 60 % = 1 dÌtÏ 2-13 let s 1 plnÏ platÌcÌ osobou v Typ A D = 50 % = 2 dÏti 2-13 let ve vlastnÌm pokoji p¯i knihov·nÌ se 2 plnÏ platÌcÌmi osobami v Typ A E = 25 % = 3. osoba staröÌ 14 let se 2 plnÏ platÌcÌmi osobami


141

ADA BOJANA / ČERNÁ HORA - LETECKY A AUTOBUSEM

Popis st¯ediska viz str. 14

Z·jezdy - 7 nocÌ, Typ A, cena v KË/os. a t˝den

UBYTOV¡NÕ: standardnÏ Typ A, za p¯Ìplatek Typ L

ObdobÌ 2011

STRAVOV¡NÕ: polopenze /HP/ formou övÈdsk˝ch stol˘

AIR

PP

BUS

3)

p¯Ìplatek za 2. t˝den

10. 6. - 18. 6.

13 490

10 990

6 200

18. 6. - 25. 6.

13 990

11 290

6 200

25. 6. - 02. 7.

13 990

11 590

6 200

TOUROPER¡TOR: Kovotour Plus

02. 7. - 09. 7.

14 490

11 790

6 800

DŸLEéIT…: ï u leteck˝ch z·jezd˘ v cenÏ z·jezdu zahrnuty letiötnÌ a bezpeËnostnÌ taxy, z·kladnÌ palivov˝ p¯Ìplatek a transfery z/na letiötÏ ï p¯Ìplatky - ubytov·nÌ v Typ L = 700 KË/os. a t˝den - jednol˘ûkov˝ pokoj = 1 750 KË/os. a t˝den ï 1) tam = BUS, zpÏt = AIR 2) tam = AIR, zpÏt = BUS 3) odjezd autobusu z »R o den d¯Ìve, n·vrat do »R o den pozdÏji (neplatÌ pro datum 10. 6. a 25. 9. ) ï cena neobsahuje cestovnÌ pojiötÏnÌ

09. 7. - 16. 7.

14 990

11 790

6 900

16. 7. - 23. 7.

14 990

11 790

6 900

23. 7. - 30. 7.

14 990

11 790

6 900

30. 7. - 06. 8.

14 990

11 790

6 900

06. 8. - 13. 8.

14 990

11 790

6 990

13. 8. - 20. 8.

14 990

11 790

6 600

20. 8. - 27. 8.

14 490

11 290

6 200

27. 8. - 03. 9.

13 990

11 290

6 200

03. 9. - 10. 9.

13 990

11 290

5 700

10. 9. - 17. 9.

13 490

10 790

4 800

17. 9. - 25. 9.

12 990

DOPRAVA: letadlo z Prahy, Ostravy, Brna a Pardubic + transfer (v p¯ÌpadÏ dopravy AIR), nebo luxusnÌ BUS z mnoha mÏst v »R

1)

2)

10 490

DÏti do 2 let = zdarma. DÌtÏ 2-10 let na vlastnÌm l˘ûku = 7 490 KË (BUS) a 11 990 KË (AIR). DÌtÏ 2-10 let bez n·roku na l˘ûko = 6 490 KË (BUS) a 10 990 KË (AIR).

POKUD M¡TE, NEJL…PE SOUKROMOU, E-MAILOVOU ADRESU A M¡TE Z¡JEM DOST¡VAT NAäE AKTU¡LNÕ INFORMACE - SDÃLTE N¡M JI, RESP. N¡S INFORMUJTE O JEJÕ PÿÕPADN… ZMÃNÃ ElektronickÈ informace zÌsk·vajÌ st·le vÏtöÌ p¯evahu nad informacemi tiötÏn˝mi - je moûno je pr˘bÏûnÏ aktualizovat, rozesÌlat, mohou b˝t obs·hlejöÌ, podrobnÏjöÌ. Jste informov·nÌ o r˘zn˝ch akËnÌch slev·ch, novink·ch v nabÌdce FKK-rekreace, o naturistick˝ch akcÌch a setk·nÌch.

E-MAIL = N¡STROJ RYCHL… KOMUNIKACE MEZI CK NATUR TRAVEL A V¡MI M¡ME NOV… WEBOV… STR¡NKY, ZPRACOVAN… V REDAK»NÕM SYST…MU PRŸBÃéNÃ DOPL“OVAN… INFORMACE, DISKUZNÕ F”RUM, Ö.. Navötivte n·s na www.naturtravel.cz

DOPORUČUJEME AQUAPALACE PRAHA-»ESTLICE

SAUNOV› SVÃT VéDY BEZ PLAVEK, TY POVOLENY POUZE V BARU JINAK JEN OSUäKY, éUPANY, Ö..

K DISPOZICI ÿADA SAUN ñ ALE I BAZ…N

www.aquapalace.cz 15


FKK 2011

ITÁLIE - KALÁBRIE

248

www.naturtravel.cz

PIZZO GRECO / KALÁBRIE Aû daleko na jihu It·lie - v Kal·brii, p¯ibliûnÏ 1 900 km od Prahy, naleznete na ploöe 9 ha naturistickÈ st¯edisko Pizzo Greco. P¯Ìjezd je moûn˝ jednak po d·lnici "Adriatica", podÈl italskÈho pob¯eûÌ Jadranu aû do Taranta a odtud po silnici SS106 (E90) do Crotone, nebo po d·lnici "del Sole" ...-RomaNapoli-Salerno-Reggio Calabria, s v˝jezdem do Sibari a pak d·le pak po SS106 (E90) do Crotone. Z Crotone je to jiû jen nÏkolik kilometr˘ do rekreaËnÌ oblasti Isola Capo Rizzuto, kde je i FKK-st¯edisko Pizzo Greco. KlidnÈ a turisticky m·lo vyuûÌvanÈ prost¯edÌ jiûnÌ It·lie, tÈmϯ nedotËen· p¯Ìroda, sluneËnÈ podnebÌ obdobnÈ pob¯eûÌ severnÌ Afriky (mimo sezÛnu okolo 25∞C a v sezÛnÏ okolo 35∞C), teplÈ a mÏlkÈ mo¯e s n·dhernÏ pr˘zraËnou vodou, ËervenÏ zbarvenÈ pÌseËnÈ pl·ûe, mal˝ obchod, bar, restaurace s velice dobr˝mi italsk˝mi jÌdly p¯edevöÌm z ryb a mo¯sk˝ch plod˘, dÏtskÈ a volejbalovÈ h¯iötÏ, stolnÌ tenis a v˝bornÈ podmÌnky pro windsurfing - to vöe V·m zaruËuje velmi p¯ÌjemnÈ proûitÌ naturistickÈ dovolenÈ. Vzhledem k vÏtöÌ vzd·lenosti z »R doporuËujeme do

UBYTOV¡NÕ: ve vilk·ch nebo v mobilhomech s vlastnÌm WC, bidetem a sprchou, za¯Ìzen˝m kuchyÚsk˝m koutem, chladniËkou, sluneËnÌkem a grilem, v˝mÏna loûnÌho pr·dla a ruËnÌk˘ 1x t˝dnÏ Villetta 1 - aû pro 3 osoby, obytn· mÌstnost a 1 loûnice, terasa Villetta 2 - aû pro 5 osob, obytn· mÌstnost a 2 loûnice, terasa Pitagora - aû pro 3 osoby, obytn· mÌstnost, loûnice se 2 l˘ûky, loûnice s 1 l˘ûkem, klimatizace, SAT-TV Euclide - aû pro 3 osoby, obytn· mÌstnost a loûnice, klimatizace, terasa

tohoto st¯ediska cestovat alespoÚ na 2 t˝dny a cestou nezapomenout na n·vötÏvu jak zn·m˝ch mÌst (Roma, Neapol, Pompei, Sorrento, Paestum, San Marino, Ravenna, Ferrara, Padova, Venezia), tak i mÌst mÈnÏ zn·m˝ch, leË velice zajÌmav˝ch (poho¯Ì Gran Sasso d¥Italia mezi Jadranem a ÿÌmem, riviera Amalfi mezi Sorrentem a Salernem, Taranto a nedalekÈ okolÌ Alberobella se svÏtozn·m˝mi Trulli-vesniËkami, Lecce).

ï Ëty¯nozÌ mil·ËkovÈ do st¯ediska mohou na vyû·d·nÌ, ale platÌ se za nÏ dle termÌnu (2-5 EUR/den), musÌ b˝t na vodÌtku a nesmÌ na pl·û äETÿÕME: ï p¯i ubytov·nÌ v bungalovech a p¯ÌvÏsech je moûno si zap˘jËit 7=5 14=9 21=13 loûnÌ pr·dlo za 12 EUR/os. platÌ p¯i pobytu a t˝den a ruËnÌky 09. 4. - 11. 6. a 17. 9. - 15. 10. za 6 EUR/t˝den a os.

v bungalovech s vlastnÌm WC a sprchou, za¯Ìzen˝m kuchyÚsk˝m koutem, chladniËkou, nutno si p¯ivÈzt vlastnÌ loûnÌ pr·dlo a ruËnÌky Bungalov 1/VT Bungalov 2/VT Bungalov 1/LC Bungalov 2/LC Bungalov LCS Bungalov 1/LCN -

aû pro 3 osoby, loûnice, kuchyÚka a sezenÌ na krytÈ terase aû pro 4 osoby, obytn· mÌstnost, 2 loûnice, terasa aû pro 3 osoby, obytn· mÌstnost, loûnice, terasa aû pro 5 osob, jako Typ 1/LC, navÌc dalöÌ loûnice aû pro 3 osoby, jako Typ LC, ale bez terasy aû pro 3 osoby, jako Typ 1/LC

STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/ DOPRAVA: vlastnÌ, nebo p¯Ìp. letecky z Prahy nebo NÏmecka Ëi Rakouska do Lamezia Terme s taxi-transferem (cca 250 EUR) nebo zap˘jËenÌm auta - individu·lnÌ objedn·vka/kalkulace DŸLEéIT…: ï je nutno b˝t drûitelem zn·mky INF ï ubytov·nÌ ve 4 - l˘ûkov˝ch objektech je urËeno zejmÈna pro rodiny, nenÌ zrovna vhodnÈ pro 2 p·ry ï ubytov·nÌ bude p¯ipraveno po 17. hod. v den p¯Ìjezdu a je nutno ho vyklidit do 9. hod. v den odjezdu ï v restauraci, obchodÏ, baru a v recepci je nutno chodit minim·lnÏ v plavk·ch, jinak zase bez nich ï parkov·nÌ aut pouze na vyhrazenÈm parkoviöti uvnit¯ are·lu ï obchod je otev¯en v obdobÌ cca 15. 5.- 15. 10., restaurace cca 15. 5.- 15. 9., jinak je samoz¯ejmÏ moûno si nakoupit Ëi se obËerstvit v okolnÌch rekreaËnÌch za¯ÌzenÌch a vesnicÌch Ëi mÏstech, nejlÈpe v Crotone ï p¯i ubytov·nÌ ve vilk·ch, bungalovech nebo stabilnÌch obytn˝ch p¯ÌvÏsech je nutno sloûit p¯i p¯Ìjezdu kauci ve v˝öi 100 EUR, kauce bude p¯i odjezdu, pokud nedojde k poökozenÌ vyp˘jËenÈho za¯ÌzenÌ a vybavenÌ, navr·cena ï v typech ubytov·nÌ Villetta 1 a 2 je moûno si vyû·dat p¯ist˝lku pro dÌtÏ 3-9 let, pak bude mÌsto 3. l˘ûka k dispozici palanda pro 2 osoby, poplatek dle termÌnu 35-84 EUR/t˝den ï vûdy je nutno si p¯ivÈzt vlastnÌ utÏrky a stolnÌ pr·dlo ï vybavenÌ FKK st¯ediska je solidnÌ, nikoliv vöak luxusnÌ ï zap˘jËenÌ gril˘, leh·tek a sluneËnÌk˘ oproti kauci ï ve st¯edisku neteËe ve vodovodu pitn· voda 16

S

ObdobÌ 2011

9. 4. - 11. 6.

11. 6. - 16. 7.

17. 9. - 15. 10.

20. 8. - 17. 9.

16. 7. - 20. 8.

Cena za bungalov nebo p¯ÌvÏs a t˝den v KË

p¯Ìjezd/odjezd DENNÃ, 16. 7. - 20. 8. pouze SOBOTA

Villetta 1

/SV/

(3)

9 408

15 484

22 148

Villetta 2

/SV/

(4+1)

11 368

18 620

26 656

980

1 764

2 548

p¯ist˝lka Villetta Bng. 1/VT

/SV/

(2)

6 272

10 192

14 504

Bng. 2/VT

/SV/

(3)

7 448

12 152

17 444

Bng. 1/LC

/SV/

(3)

7 252

11 956

17 052

Bng. 2/LC

/SV/

(4)

10 584

17 444

24 892

Typ LCS

/SV/

(2)

5 880

9 604

13 720

Typ 1/LCN

/SV/

(3)

8 036

13 132

18 816

Pitagora

/SV/

(2+1)

9 996

16 464

23 520

1 764

2 352

2 940

10 780

17 640

25 284

p¯ist˝lka Pitagora Euclide

/SV/

(2)

DÏti do 3 let, bez sluûeb = zdarma.

PÿÕJEZD / ODJEZD Pokud je v naöem katalogu u FKK-st¯ediska uvedeno p¯Ìjezd/odjezd DENNÃ, pak m·te moûnost p¯ijet a odjet kter˝koliv den v t˝dnu a b˝t zde libovolnÏ dlouho, minim·lnÏ vöak 7 nocÌ (nenÌ-li uvedeno v textu jinak). ObdobnÏ m·te moûnost nÏkde vyuûÌt nabÌdky n·stupu na dovolenou t¯eba v sobotu a odjezdu v nedÏli (p¯Ìjezd/odjezd SOBOTA, NEDÃLE) a prodlouûit si tak pobyt.


FKK 2011

SLOVINSKO

109

www.naturtravel.cz

BÁNOVCI - TERMÁLNÍ LÁZNĚ ZELENI GAJ / SLOVINSKO

P¯ibliûnÏ 50 km od Mariboru, poblÌû slovinsko-rakousk˝ch hranic se nalÈzajÌ term·lnÌ l·znÏ B·novci. Pro n·vötÏvnÌky je k dispozici aû 2 000 m2 vodnÌch ploch, vodop·dy, 2 whirpooly, podvodnÌ mas·ûe, term·lnÌ l·znÏ, sauny, vanovÈ koupele a dalöÌ l·zeÚskÈ procedury a zejmÈna FKK-Ë·st s vlastnÌm whirpoolem i snackbarem. V term·lnÌch bazÈnech se teplota vody pohybuje v rozmezÌ 34-36∞ C a je vhodn· zejmÈna pro pacienty s nemocemi pohybovÈho ˙strojÌ, gynekologick˝mi a ¯adou dalöÌch diagnÛz. Term·lnÌ l·znÏ B·novci jsou souË·stÌ obce Verûej, leûÌcÌ nedaleko mÏsta Ljutomer. Are·l je tvo¯en budovou hotelu, depandancemi vilovÈho charakteru,vzd·len˝ch od hotelu cca 50-150 metr˘ a velk˝m parkoviötÏm, vyhrazen˝m pro hotelovÈ hosty. V hotelu jsou krytÈ bazÈny, sauny a l·zeÚskÈ sluûby, vynikajÌcÌ restaurace, kav·rna. K hotelu p¯Ìmo p¯ilÈh· venkovnÌ bazÈnov˝ textilnÌ komplex. V parku je d·le cukr·rna, bufet, chatov· osada, FKK-kemp a oplocen˝ objekt naturistickÈho bazÈnu s vodnÌmi atrakcemi. UBYTOV¡NÕ: dvoul˘ûkovÈ pokoje v 3* textilnÌm hotelu resp. depandanci, s moûnostÌ p¯ist˝lky a vlastnÌm soci·lnÌm za¯ÌzenÌm, telefonem, SAT-TV, minibarem, fÈnem, balkonem nebo terasou, v hlavnÌ budovÏ navÌc s trezorem, klimatizacÌ a p¯Ìpojkou na internet

ObdobÌ 2010/2011

do 24. 4

24. 4. - 31. 5.

31. 5. - 24. 6.

24. 6 .- 30. 10.

Cena za osobu a den v KË ve dvoul˘ûkovÈm pokoji

Hotel

Z

HP

VP

HP

VP

1 540

1 820

1 690

1 960

770

910

845

980

p¯i slevÏ kat. C

1 078

1 274

1 183

1 372

1 372

1 652

1 512

1 792

p¯i slevÏ kat. B

686

826

756

896

p¯i slevÏ kat. C

960

1 156

1 058

1 254

P¯Ìplatek za jednol˘ûkov˝ pokoj = 280 KË/den, pokud je pouze snÌdanÏ /UF/ = sleva 112 KË/os. a den

3 dny - "zelen˝"

Z

HOTEL

DEP

HOTEL

DEP

4 620

4 116

5 040

4 536

p¯i slevÏ kat. B

2 310

2 058

2 520

2 268

p¯i slevÏ kat. C

3 234

2 881

3 528

3 175

5 dn˘ - "zelen˝"

7 308

6 524

7 980

7 168

p¯i slevÏ kat. B

3 654

3 262

3 990

3 584

p¯i slevÏ kat. C

5 116

4 567

5 586

5 018

6 944

6 188

7 588

6 804

3 472

3 094

3 794

3 402

5 dn˘ - "modr˝" (NE-P¡) p¯i slevÏ kat. B p¯i slevÏ kat. C

4 861

4 332

5 312

4 763

10 024

8 932

10 948

9 856

p¯i slevÏ kat. B

5 012

4 466

5 474

4 928

p¯i slevÏ kat. C

7 017

6 252

7 664

6 899

2 dny - "vÌkend"

3 360

3 024

3 668

3 360

p¯i slevÏ kat. B

1 680

1 512

1 834

1 680

p¯i slevÏ kat. C

2 352

2 117

2 568

2 352

7 dn˘ - "zelen˝"

Kategorie cen se slevou = sleva: A = 100 % = 1-2 dÏti do 6 let v rodiËovskÈ posteli = zdarma B = 50 % = 1-2 dÏti 6-10 let C = 30 % = 1-2 dÏti 10-15 let

7=6

Program 5 dn˘ - Ëerven

100%

Program 5 dn˘ p¯i pobytu 01. 6. - 24. 6. se slevou = 5 180 KË/os. v hotelu a 4 900 KË/os. v depandanci

p¯Ìjezd/odjezd DENNà Z

Program - cena za osobu ve dvoul˘ûkovÈm pokoji s polopenzÌ /HP/

äETÿÕME

7=6 platÌ p¯i pobytu s polopenzÌ /HP/ v obdobÌ 03. 1. - 29. 2. a neplatÌ pro "balÌËky"

p¯i slevÏ kat. B

Depandance

DOPORUČUJEME program 5 dn˘ v Ëervnu = velmi v˝razn· sleva, v podstatÏ pobyt na 5 dn˘ pouze za cenu 3 dn˘ B·novci = p¯ÌjemnÈ koup·nÌ, velmi pohodov˝ pobyt, v˝born· strava

100 % sleva pro 2 dÏti do 12 let v pokoji s rodiËi a polopenzÌ /HP/ v obdobÌ 24. 6. - 10. 9. a 04. 10. - 30. 10. a neplatÌ pro "balÌËky".

STRAVOV¡NÕ: snÌdanÏ /UF/, polopenze /HP/ nebo pln· penze /VP/ formou bohat˝ch övÈdsk˝ch stol˘, n·poje za ˙hradu na mÌstÏ DOPRAVA: vlastnÌ DŸLEéIT…: ï min. doba pobytu = 2 noci ï v FKK Ë·sti term·lnÌ bazÈn, whirpool, podvodnÌ mas·ûe, otev¯en· i kryt· plocha s leh·tky a sluneËnÌky, v Ëervenci a srpnu i mal˝ snackbar ï FKK-are·l obvykle, dle poËasÌ, v provozu 01. 4. - 31. 10. ï v˝lety do blÌzk˝ch vinic a vinn˝ch sklÌpk˘, ale i do Rakouska, MaÔarska a Chorvatska ï je moûn˝ pobyt i na 3 a 5 dn˘ - v˝hodnÈ ÑbalÌËkyì sluûeb ï v˝raznÈ slevy pro rodiny s dÏtmi a pobyty v urËit˝ch termÌnech ï vstupnÈ do saun, welness a l·zeÚskÈ procedury - ˙hrada na mÌstÏ ï p¯i kaûdÈm typu ubytov·nÌ je vûdy voln˝ vstup do bazÈnov˝ch objekt˘ - jako permanentka pro vstup slouûÌ hotelov· magnetick· pokojov· karta, poËet dennÌch vstup˘ nenÌ omezen ï balÌËky sluûeb, tzv. Ñmodr˝ a zelen˝ program, ...ì, obsahujÌ kromÏ ubytov·nÌ navÌc i urËitÈ vstupy do saun, mas·ûe, ap. a jsou vûdy s polopenzÌ /HP/ ï Ñmodr˝ì program je moûn˝ pouze s p¯Ìjezdem v nedÏli a odjezdem v p·tek, v cenÏ 1x sauna ï Ñzelen˝ì program umoûÚuje p¯Ìjezd a odjezd kdykoliv, v cenÏ 1x sauna (u 7mi dennÌho 2x sauna) ï program ÑvÌkendì obsahuje z·kladnÌ sluûby, tj. ubytov·nÌ, polopenzi /HP/ a vstupy do bazÈn˘ ï l·zeÚsk· taxa cca 1 EUR/os. a den - ˙hrada na mÌstÏ ï dom·cÌ mil·ËkovÈ nesmÌ do hotelu a vöech bazÈnov˝ch komplex˘, tzn. ûe mohou b˝t ubytov·ni pouze v depandancÌch a probÌhat se po parku ï leh·tka a sluneËnÌky v FKK-Ë·sti zahrnuty v cenÏ pobytu, stejnÏ jako zap˘jËenÌ ûupanu na dobu pobytu

DOPORUČUJEME i jako Ñp¯Ìjemnou zast·vkuì p¯i cestÏ do / z Chorvatska, p¯Ìp. i jako kombinaci Ñmo¯e-term·lyì 17


FKK 2011

RAKOUSKO - ZIMA NĚMECKO 118

www.naturtravel.cz

HOTEL LÜHRMANN - RAMSAU / RAKOUSKO

V hotelu L¸hrmann v Ramsau jsme dojednali moûnost zimnÌ lyûa¯skÈ rekreace s prvky naturismu - s moûnostÌ koup·nÌ a saunov·nÌ (p¯Ìp. i koulov·nÌ na snÏhu na p¯ilehlÈ zahradÏ) v naturistickÈm, tj. bez plavek a oöacenÌ. Ramsau leûÌ na n·hornÌ planinÏ, 18 km dlouhÈ a 4 km öirokÈ, p¯Ìmo pod Dachsteinem.

UBYTOV¡NÕ A STRAVOV¡NÕ: ve dvoul˘ûkov˝ch pokojÌch s WC, sprchou nebo vanou, fÈnem, balkonem nebo lodûiÌ, SAT-TV, telefonem s moûnostÌ p¯ipojenÌ faxu nebo internetu, budÌkem, trezorem a minibarem. Pokoje jsou v˝hradnÏ neku¯·ckÈ. Stravov·nÌ buÔ formou polopenze, nebo pouze snÌdanÏ - ta je vûdy formou bohatÈho Ñbufetuì. VeËe¯e formou v˝bÏru z menu. Typ 1, 3 - balkon s v˝hledem na Taury nebo lodûie s v˝hledem na Dachstein Typ 2, 4 - WC a koupelna s vanou Ë·steËnÏ oddÏlenÈ, balkon nebo lodûie s v˝hledem na Taury, v Typ 4 je moûn· 1 p¯ist˝lka, v Typ 2 jsou moûnÈ aû 2 p¯ist˝lky

Sportregion Schladming/Ramsau/Dachstein byl nominov·n jednÌm prestiûnÌm anglick˝m denÌkem jako nejmodernÏji vybavenÈ lyûa¯skÈ centrum Evropy, zÌskal i 1. mÌsto v testu lyûa¯sk˝ch oblastÌ Rakouska v roce 1999. P¯i tom je velice dob¯e dostupn˝ z naöÌ republiky, nap¯. pouh˝ch cca 450-500 km z Prahy. Je to asi nejoblÌbenÏjöÌ lyûa¯sk· oblast Rakouska, tzv. ÑhoupaËka Ëty¯ech vrchol˘ì s are·ly Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen, Reiteralm a p¯edevöÌm s masivem Dachsteinu, kde je moûnÈ i lyûov·nÌ na ledovci. Ve Sportregionu Schladming naleznete minim·lnÏ 93 km sjezdov˝ch tratÌ, 170 km bÏûeck˝ch tratÌ a turistick˝ch tras, 7 kabinkov˝ch lanovek, 8 sedaËkov˝ch lanovek a 63 vlek˘, s celkovou hodinovou p¯epravnÌ kapacitou 93 000 osob.

DOPRAVA: vlastnÌ OSTATNÕ: v cenÏ zahrnuto dennÌ vyuûÌv·nÌ bazÈnu, a nÏkolikr·t t˝dnÏ parnÌ l·znÏ a sauny, pobytov· taxa, sobotnÌ snÌdanÏ se sektem, 1x t˝dnÏ grilovacÌ veËer, spoleËnÈ v˝lety, veËe¯e p¯i hudbÏ nebo p¯edn·öky s diapozitivy. St¯edisko V·m zajistÌ veökerÈ dalöÌ doplÚkovÈ sluûby v regionu, ty jiû za ˙hradu na mÌstÏ, stejnÏ jako sol·rium a mas·ûe p¯Ìmo v hotelu. Hotel V·m zajistÌ rovnÏû zap˘jËenÌ kompletnÌ lyûa¯skÈ v˝zbroje.

Skipass vystaven˝ ve Schladmingu na vÌce jak 3 dny platÌ nejen v tomto Sportregionu, ale v celÈ oblasti Sportwelt AmadÈ. HOTEL: rodinn˝ hotel je komfortnÏ vybaven˝, vedle novÏ renovovan˝ch pokoj˘ nabÌzÌ i jÌdelnu, zimnÌ zahradu, kryt˝ bazÈn (9x5 m) s v˝hledem na Taury a saunou, knihovnu, sol·rium, dÏtskÈ h¯iötÏ, TV- a videokout, lyû·rnu, ale i vinn˝ sklÌpek a Wi-Fi p¯ipojenÌ.

ObdobÌ 2010/2011

03. 12. - 24. 12. 10

08. 1. - 29. 1. 11

05. 3. - 10. 4. 11

28. 2. - 05. 3. 11

DŸLEéIT…: ¯ada v˝hodn˝ch akcÌ v pr˘bÏhu celÈ zimnÌ sezÛny - Ñspeci·lnÌ nabÌdkyì, podrobnosti k dispozici v naöÌ CK, p¯Ìp. na naöich webov˝ch str·nk·ch.

WEB 29. 1. - 26. 2. 11 Z

Cena za osobu a den v KË

24. 12. 10 - 08. 1. 11

p¯Ìjezd/odjezd SOBOTA event. DENNÃ

Typ 1, 3

/UF/

1 623

1 705

1 815

1 898

/HP/

2 008

2 090

2 200

2 283

Typ 2. 4

/UF/

1 733

1 815

1 925

2 008

/HP/

2 118

2 200

2 310

2 393

P¯Ìplatek za jednol˘ûkov˝ pokoj v Typ 1 = od 390 KË/den. Pes = pouze na vyû·d·nÌ p¯edem, 165 KË/den Sleva za p¯ist˝lku pro osobu staröÌ 15 let v Typ 2 nebo 4 = 20 %. PÿÕJEZD MIMO SOBOTU Sleva pro dÌtÏ do 14 let s 1 dospÏlou osobou = 50 %. A MOéNOST I VÕKENDOV›CH DÏtskÈ ceny: aû 2 dÏti do 5 let v pokoji s 2 dospÏl˝mi osobami v Typ 2 nebo 4, bez n·roku na sluûby = zdarma POBYTŸ, (min. 3 noce) aû 2 dÏti do 5 let ve vlastnÌm pokoji = 1 100 KË/den p¯i /UF/ a 1 375 KË/den p¯i /HP/ aû 2 dÏti 6-14 let v pokoji rodiˢ v Typ 2 a 4 = 825 KË/den p¯i /UF/ a 1 100 KË/den p¯i /HP/ na vyû·d·nÌ aû 2 dÏti 6-14 let ve vlastnÌm pokoji = 1 260 KË/den p¯i /UF/ a 1 540 KË/den p¯i /HP/

211

ROSENFELDER STRAND - POBALTÍ / NĚMECKO

Dlouh· lÈta bylo ÑzaslÌben˝mì prostorem Ëesk˝ch naturist˘ pob¯eûÌ BaltickÈho mo¯e v b˝valÈ DDR. NynÌ V·m p¯edkl·d·me nabÌdku se k tomuto chladnÈmu, ale kr·snÈmu mo¯i po letech opÏt vr·tit, pouze o trochu vÌce na z·pad (a za trochu vÌce penÏz). CK Miramare Reisen za¯adila do svÈho katalogu pobyty v FKK-st¯edisku Rosenfelder Strand, nedaleko Grube, v MeklenburgskÈ z·toce, p¯ibliûnÏ 50 km severnÏ od L¸becku. PerfektnÏ vybaven˝ are·l o rozloze okolo 30 ha se nach·zÌ p¯Ìmo u pl·ûe a nabÌzÌ kvalitnÌ ubytov·nÌ, sport, saunu, proch·zky po pob¯eûÌ. Naturistick· pl·û je dlouh· 1 200 metr˘ a dno se svaûuje velmi pozvolnÏ. M·te moûnost si zap˘jËit vodnÌ lyûe, Ëluny, surfy a malÈ jachty, zasportovat si na h¯iötÌch a sportovnÌm za¯ÌzenÌ are·lu, vyjet si na kolech po okolÌ. V are·lu je obch˘dek a malÈ obËerstvenÌ, v okolÌ pak mnoho restauracÌ, kav·ren, obchod˘, zejmÈna pak v Heiligenhafenu a Oldenburg/Holsteinu. V pomÏrnÏ blÌzkÈm okolÌ naleznete mnoho turistick˝ch cÌl˘ - L¸beck, Hamburg, ostrov (ale spojen˝ mostem s pevninou) Fehmarn s trajektov˝m p¯Ìstavem do D·nska -

WEB

S

Puttgardenem, Kiel. Pro Vaöe dÏti je p¯ipraven are·l Karl-May-Festspielen v Bad Segebergu nebo Hansa-Park v Sierksdorfu. A m˘ûete si zajet ÑzavzpomÌnatì i do d¯Ìve tak navötÏvovan˝ch mÌst, jako je Wismar, Warnem¸nde a Rostock. MusÌte se pouze sm̯it s faktem, ûe p˘lka grilovanÈho ku¯ete jiû nebude st·t 5 v˝chodnÌch marek, tehdy pouh˝ch 15 korun. UBYTOV¡NÕ: mobilhomy, obytnÈ p¯ÌvÏsy a d¯evÏnÈ domky pro 2-5 osob, s kuchyÚsk˝m koutem, vyt·pÏnÌm, soci·lnÌ za¯ÌzenÌ ve spoleËn˝ch sanit·rnÌch buÚk·ch STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/ DOPRAVA: vlastnÌ DŸLEéIT…: parkov·nÌ v cenÏ, Ëty¯nozÌ mil·ËkovÈ do st¯ediska mohou, ale na vodÌtku CENA: cca 6 200 - 15 300 KË/p¯ÌvÏs nebo domek a t˝den, dle typu ubytov·nÌ a termÌnu

RETRO-FKK = N¡VRAT NA PL¡éE "DDR" Binz / Rujana a Heringsdorf / Usedom - info na www.naturtravel.cz a v kancel·¯i CK N-T 18

WEB


TRASY JACHET SILVA A VJEKO

PLAVBY PRO NATURISTY I KLIENTY V PLAVKテ,H


SILVA PROGRAM (zmÏna programu z povÏtrnostnÌch, technick˝ch a bezpeËnostnÌch d˘vod˘ vyhrazena - poslednÌ slovo m· vûdy kapit·n, po dohodÏ se z·stupcem CK Natur Travel). TRASA "104, 107 a 108ì = SILVA + VJEKO = FKK - NATURISTI 1. den = Omiö - Split 2. den = Split - Zlatni rat (o. Bol) - Jelsa (ostrov Hvar) 3. den = Jelsa - KorËula (ostrov KorËula) 4. den = KorËula - Dubrovnik 5. den = Dubrovnik - Lopud - Slano 6. den = Slano - Loviöte (noc na kotvÏ) 7. den = LoviötÏ - PuËiöËa (ostrov BraË) 8. den = PuËiöËa - Omiö TRASA "103" = SILVA = FKK - NATURISTI 1. den = Omiö - Trogir 2. den = Trogir - Zlatni rat (o. Bol) - Jelsa (ostrov Hvar) 3. den = Jelsa - Vela Luka (ostrov KorËula) 4. den = Vela Luka - ostrov Lastovo (noc na kotvÏ) 5. den = Lastovo - Lastovci - Brna (ostrov KorËula) 6. den = Brna - Hvar - Stari Grad (ostrov Hvar) 7. den = Stari Grad - Milna (ostrov BraË) 8. den = Milna - Omiö

TRASA "106" = SILVA = S PLAVKAMI 1. den = Omiö - Trogir 2. den = Trogir - Primoöten 3. den = Primoöten - Skradin (NP Krka) 4. den = Skradin - Kukljica (o. Ugljan) - Sali (o. Dugi otok) 5. den = Sali - Levrnaka (NP Kornati) 6. den = Levrnaka - NP Kornati - Zlarin (ostrov Zlarin) 7. den = Zlarin - Stomorska (ostrov äolta) 8. den = Stomorska - Omiö

TRASA "102 a 105" = SILVA = FKK - NATURISTI 1. den = Omiö - Trogir 2. den = Trogir - Hvar - ostrov äËedro (noc na kotvÏ) 3. den = äËedro - KorËula (ostrov KorËula) 4. den = KorËula - Pomena (NP Mljet) 5. den = Pomena - PloËe 6. den = PloËe -BUS Mostar - PloËe - SuËuraj (ostrov Hvar) 7. den = SuËuraj - PuËiöËa (ostrov BraË) 8. den = PuËiöËa - Omiö

TRASA "101" = SILVA = S PLAVKAMI 1. den = Omiö - Trogir 2. den = Trogir - Hvar (o. Hvar) - Stari Grad (o. Hvar) 3. den = Stari Grad - Zlatni rat/Bol (o. BraË) - Jelsa (o. Hvar) 4. den = Jelsa - Trpanj (Peljeöac) - RaËiöËe (o. KorËula) 5. den = RaËiöËe - Pomena (ostrov Mljet - NP) 6. den = Pomena - KorËula (o. KorËula) - SuËuraj (o. Hvar) 7. den = SuËuraj - PuËiöËa (ostrov BraË) 8. den = PuËiöËa - Omiö

DŸLEéIT… ï n·stup na pobyt je vûdy v sobotu dopoledne, ukonËenÌ v sobotu po snÌdani, tzn. ûe autobus i p¯Ìp. vlak odjÌûdÌ z »R v p·tek a p¯ijÌûdÌ zpÏt v nedÏli, leteck· p¯eprava je realizov·na obvykle v pr˘bÏhu soboty - podrobnÈ pokyny k organizovanÈ dopravÏ obdrûÌte p¯i odbavenÌ z·jezdu ï tato akce nenÌ vhodn· pro malÈ dÏti do 6 let, tot·lnÌ neplavce, osoby notoricky nerudnÈ a Vaöe Ëty¯nohÈ mil·Ëky ï parkov·nÌ osobnÌch aut ˙ËastnÌk˘ z·jezd˘ je zajiötÏno v kempu LisiËina v Omiöi za poplatek cca 20 EUR/t˝den, ˙hrada na mÌstÏ, v kempu je p¯Ìp. moûno si i pronajmout obytn˝ p¯ÌvÏs nebo appartement v p¯ÌpadÏ d¯ÌvÏjöÌho p¯Ìjezdu ï vzhledem k n·vaznosti na leteckou dopravu musÌ jachta odplout z Omiöe v sobotu ve 12:00 hod. - klienti, kte¯Ì p¯iletÌ letadlem aû bÏhem soboty a "opozdilci" se mohou nalodit v podveËer Ëi bÏhem celÈ noci ze soboty na nedÏli ve Splitu nebo Trogiru (dle programu plavby) ï vzhledem k tomu, ûe naturistickÈ plavby budou v prodeji i v dalöÌch zemÌch EU a na internetu, lze p¯edpokl·dat ˙Ëast zahraniËnÌch naturist˘ - zejmÈna ze Slovenska, NÏmecka, NizozemÌ, Norska, äv˝carska, atd. ï na palubÏ je omezen˝ zdroj el.proudu o napÏtÌ 220 V, urËen˝ zejmÈna pro nabitÌ video- a fotobateriÌ, mobil˘, poËÌtaˢ a elektr. holicÌch strojk˘ ï z·kaz kou¯enÌ a pouûÌv·nÌ otev¯enÈho ohnÏ platÌ v kajut·ch, v salÛnu a ve vöech dalöÌch uzav¯en˝ch prostor·ch lodi ï na lodÌch jsou k dispozici "mo¯skÈ" kajaky, mÌËe, molitanovÈ plovacÌ pom˘cky, kytara, Ö ï autobusov˝ v˝let do Mostaru (Bosna a Hercegovina) je zahrnut˝ v cenÏ z·jezdu, dle informacÌ MzV »R mohou obËanÈ »R cestovat do tohoto st·tu na ObËansk˝ pr˘kaz novÈho typu, doporuËujeme vöak radÏji cestovat s CestovnÌm pasem. DÏti musÌ mÌt vûdy vlastnÌ CestovnÌ pas. ï ˙ËastnÌci plavby na Vjeku obdrûÌ mÌsto sobotnÌho obÏda veËe¯i v den p¯enocov·nÌ jachty "na kotvÏ" ï vstupnÈ do N·rodnÌho parku Mljet (cca 90 Kuna, v cenÏ vstupenky je zahrnuta i doprava uvnit¯ NP, tj. mikrobus, loÔka), vstupnÈ do NP Krka (cca 100 Kuna, v cenÏ zahrnuta loÔka ze Skradinu) a NP Kornati (cca 50 Kuna) nenÌ zahrnuto v cenÏ z·jezdu a hradÌ se na mÌstÏ dle pokyn˘ z·stupce CK Natur Travel a kapit·na lodi ï v cenÏ nenÌ zahrnuto p¯Ìp. vstupnÈ a jÌzdnÈ, nap¯. MHD a hradby v DubrovnÌku, kamenick· ökola v PuËiöËi, divadlo a kl·öter ve Hvaru, apod. ï v cenÏ nenÌ zahrnuto cestovnÌ pojiötÏnÌ, kterÈ je moûno si sjednat buÔ prost¯ednictvÌm »eskÈ pojiöùovny nebo pojiöùovny Mondial - podrobnosti v hlavnÌm katalogu CK a na webov˝ch str·nk·ch ï minim·lnÏ v den p¯Ìjezdu a odjezdu mÏjte v provozu svÈ mobilnÌ telefony, jejich ËÌsla uveÔte v CestovnÌ smlouvÏ - ulehËÌte tak vz·jemnou komunikaci s p¯edstaviteli CK Natur Travel, ¯idiËi autobusu, atd. ï snÌdanÏ je obvykle v 8:00, obÏd v 12:30 a veËe¯e v 19:00 hod., dennÏ se obvykle pluje 4-6 hodin a lodÏ 4-6 hodin kotvÌ na koup·nÌ v chr·nÏn˝ch z·tok·ch ï v dobÏ 23:30 - 6:30 hod. platÌ na lodi noËnÌ klid, prosÌme, dodrûujte toto ustanovenÌ a nebuÔte jak ostatnÌ ˙ËastnÌky z·jezdu, tak jachta¯e na okolnÌch lodÌch - restaurace, bary a diskotÈky na b¯ehu jsou V·m k dispozici mnohdy aû do r·na ï na loÔ je moûno si p¯ivÈzt vlastnÌ kola, nutno vöak vzÌt v ˙vahu, ûe zejmÈna v sezonÏ je nejen horko, ale jsou i plnÈ p¯Ìstavy, lodÏ kotvÌ v ¯ad·ch u mola a je nÏkdy problÈm kola dostat na b¯eh. DoporuËujeme spÌöe si vzÌt in-line brusle na rannÌ a veËernÌ projÌûÔky (p¯Ìp. kola uveÔte v CestovnÌ smlouvÏ). ï Rakousko, MaÔarsko i Slovinsko jsou zemÏ EU, je moûno p¯es nÏ cestovat s nov˝mi typy ObËanskÈho pr˘kazu. I do Chorvatska, kterÈ je mino EU, je moûno pouûÌt tento ObËansk˝ pr˘kaz, doporuËujeme ale pro jistotu cestovat s CestovnÌm pasem. ï na lodi je obvykle p¯Ìtomen z·stupce CK Natur Travel, kter˝ ¯eöÌ zejmÈna organizaËnÌ ot·zky a zajiöùuje kontakt s kapit·nem lodi. Tato osoba nenÌ na lodi ve funkci pr˘vodce z·jezdu Ëi deleg·ta CK.


VJEKO UBYTOV¡NÕ A STRAVOV¡NÕ Silva: po celou dobu plavby ubytov·nÌ ve dvou- a t¯Ìl˘ûkov˝ch kajut·ch umÌstÏn˝ch v podpalubÌ, s l˘ûky nad sebou a umyvadlem s tekoucÌ studenou vodou, 2x centr·lnÌ klimatizace salonu a kajut, soci·lnÌ za¯ÌzenÌ (5x WC + 4x sprcha s teplou a studenou vodou) na hlavnÌ palubÏ. U vöech turnus˘ = 6x pln· penze (/VP/ = snÌdanÏ, obÏd, veËe¯e), 1x polopenze (/HP/ = v sobotu - veËe¯e p¯i p¯Ìjezdu a snÌdanÏ za t˝den p¯i odjezdu), stravov·nÌ formou jednotnÈho menu, v cenÏ nejsou zahrnuty n·poje. Vjeko: po celou dobu plavby ubytov·nÌ ve dvou- a t¯Ìl˘ûkov˝ch kajut·ch s vlastnÌm soci·lnÌm za¯ÌzenÌm (WC, sprcha a umyvadlo s teplou a studenou vodou), klasick˝mi postelemi a klimatizacÌ, 7x polopenze v klimatizovanÈm salonu (/HP/ = snÌdanÏ, obÏd nebo veËe¯e - dle programu), moûno si p¯ikoupit plnou penzi /VP/, tzn. 6x veËe¯i, stravov·nÌ formou jednotnÈho menu, v cenÏ nejsou zahrnuty n·poje.

DOPRAVA nenÌ zahrnuta v cenÏ a je moûn· ï vlastnÌm autem, parkov·nÌ zajiötÏno (viz DŸLEéIT…) ï autobusem z ¯ady mÏst v »R = 2 500 KË/os. (odjezd autobusu z »R obvykle v p·tek v poledne, n·vrat do »R v nedÏli odpoledne) ï letecky, z Prahy do Splitu se spoleËnostmi »SA nebo SmartWings = cena dle okamûitÈ nabÌdky cca 4 000 - 8 000 KË/os., z letiötÏ autobusovÈ spojenÌ jak do Splitu Ëi Omiöe, tak i do Trogiru ï vlakem Jadran-Expres do Splitu - jÌzdenky nezajiöùujeme, obraùte se p¯Ìp. na »D (pokud bude v roce 2011 zaveden do jÌzdnÌho ¯·du), je obvykle moûno vyuûÌt ¯adu slev (mnoûstevnÌ, rodinnÈ, Ö.). N·draûÌ ve Splitu je p¯Ìmo u p¯Ìstavu, do Omiöe i Trogiru jezdÌ p¯ÌmÏstsk· autobusov· doprava Cena jednosmÏrnÈ dopravnÌ ceniny ËinÌ obvykle vÌce neû 1/2 ceny obousmÏrnÈ jÌzdenky.

OSTATNÕ SLUéBY z·stupce CK Natur Travel, pobytov· taxa, p¯ÌstavnÌ poplatky, triËko Silva/Vjeko 2011, pojiötÏnÌ CK pro p¯Ìpad ˙padku, u turnusu "102" a "105" autobusov˝ v˝let do Mostaru

MINIM¡LNÕ PO»TY ⁄»ASTNÕKŸ SILVA = 20 osob, VJEKO = 16 osob, VJEKO - veËe¯e = 4 osoby GARANTI - TOUROPER¡TOÿI Natur Travel s.r.o. - jachty Silva a Vjeko VöeobecnÈ obchodnÌ podmÌnky a z·konnÈ doklady touroper·tora naleznete na jeho internetov˝ch str·nk·ch, CestovnÌch smlouv·ch a v tiötÏn˝ch katalozÌch.

CENÍK 2011 - JACHTY SILVA A VJEKO NA JADRANU

Z

p¯Ìjezd/odjezd SOBOTA

Cena v KË/os. a t˝den

». akce

typ/loÔ

termÌn

cena v KË/os.

T/S

18. 6. - 25. 6.

12 990

105

102

N/S

25. 6. - 02. 7.

13 490

103

N/S

02. 7. - 09. 7.

12 990

104

N/S

09. 7. - 16. 7.

12 990

101

». akce

trasa

termÌn

cena v KË/os.

N/S

16. 7. - 23. 7.

13 490

106

T/S

23. 7. - 30. 7.

12 990

107

N/S

30. 7. - 06. 8.

12 990

108

N/V

09. 7. - 16. 7.

22 690

S=Silva, V=Vjeko, N=FKK, T= s plavkami P¯Ìplatek za vyû·danou jednol˘ûkovou kajutu SILVA = 9 000 KË/os., VJEKO = 20.000 KË/os. P¯Ìplatek za veËe¯e na Vjeku, turnus Ë. 107 = 1 785 KË/os. POZOR - turnusy Ë.101 a 106 nejsou urËeny pro naturisty, ale pro naöe p¯·tele s plavkami, turnusy Ë. 102 aû 105 a turnus Ë. 107 jsou urËeny zejmÈna pro naturisty/nudisty

äETÿÕME = SILVA - "101 aû 107" 8%

5%

Sleva 8% 5% 14=13 2 990 KË Sleva 5% 10%

14=13

2 990 KË

/

5%

10%

platÌ p¯i zaknihov·nÌ do 30. 11. 2010 (prost¯ednictvÌm internetovÈho prodeje a klubu NTSC) platÌ p¯i zaknihov·nÌ v obdobÌ 1. 12. 2010 - 15. 01. 2011 platÌ p¯i zaknihov·nÌ dvout˝dennÌ plavby platÌ pro 3. osobu ve t¯Ìl˘ûkovÈ kajutÏ (v r·mci jednÈ cestovnÌ smlouvy) tyto slevy lze vz·jemnÏ kombinovat a sËÌtat platÌ p¯i zaknihov·nÌ 4-8 osob na jednÈ cestovnÌ smlouvÏ platÌ p¯i zaknihov·nÌ 9 a vÌce osob na jednÈ cestovnÌ smlouvÏ tyto skupinovÈ slevy lze kombinovat a sËÌtat se slevami za brzkÈ knihov·nÌ a se slevou 14=13

äETÿÕME = VJEKO - "108" 1 300 KË

650 KË

7 690 KË

Sleva 1 300 KË/os. platÌ p¯i zaknihov·nÌ do 30. 11. 2010 (prost¯ednictvÌm internetovÈho prodeje a klubu NTSC) 650 KË/os. platÌ p¯i zaknihov·nÌ v obdobÌ 1. 12. 2010 - 15. 01. 2011 7 690 KË platÌ pro 3. osobu ve t¯Ìl˘ûkovÈ kajutÏ (v r·mci jednÈ cestovnÌ smlouvy) tyto slevy lze vz·jemnÏ kombinovat a sËÌtat

VYUéIJTE VELICE V›HODN›CH SLEV NA JACHTÃ SILVA kombinacÌ r˘zn˝ch slev lze za urËit˝ch podmÌnek n. dos·hnout nap¯. i ceny 10 313 KË/os. a t˝den.

NIéäÕ CENY ZA SROVNATELN… SLUéBY V »ESKU NENAJDETE


NAäE LODà SILVA - jachta Silva je motorov˝ dvojstÏûnÌk pro max. 28 osob, dlouh˝ 21 m a öirok˝ 8 m, pos·dka v Ëele s majitelem lodi Ivanem nebo jeho synem Dinem je Ëty¯Ëlenn·. Silva je jednÌm z poslednÌch z·stupc˘ tradiËnÌch lodÌ na Jadranu - trabakul˘. Byla vystavÏna zaË·tkem minulÈho stoletÌ a do roku 1980 vozila po Jadranu pÌsek. PotÈ byla p¯estavÏna na obytnou loÔ a "pracuje" jiû nÏkolik desÌtek let pro turisty, za¯azena je do kategorie obytn˝ch lodÌ kategorie B. Kajuty v podpalubÌ jsou sice skrovnÈ, ale vyuûÌvanÈ prakticky pouze pro p¯esp·nÌ. Na ˙rovni hlavnÌ paluby je kromÏ jÌdelny (salonu) a kuchynÏ obsazenÈ vynikajÌcÌm kucha¯em jeötÏ kompletnÌ soci·lnÌ za¯ÌzenÌ (4 sprchy s WC a jedno samotnÈ WC). D·le je zde kapit·nsk˝ m˘stek a kapit·nova kajuta. Pro ty, co v dan˝ okamûik poskytujÌ svojÌ k˘ûi odpoËinek od palËiv˝ch sluneËnÌch paprsk˘ pak zastÌnÏnÈ sezenÌ u velkÈho stolu. Slunci je moûno holdovat na hornÌ palubÏ nebo p¯i koup·nÌ v z·tok·ch, kdy je loÔ obvykle vzd·len· od b¯ehu na dosah lodnÌho lana.

VJEKO - majitel Silvy dokonËil v roce 2009 svoji novou jachtu Vjeko. Jedn· se o kovov˝, uölechtil˝m d¯evem obloûen˝ motorov˝ dvojstÏûnÌk o dÈlce 30 metr˘ a ö̯ce 7,3 m, za¯azen˝ do kategorie A deLuxe. »ty¯Ëlenn· pos·dka zajiöùuje kompletnÌ servis pro max. 21 osob. LoÔ je plnÏ klimatizovan·, s velikou sluneËnÌ palubou, salonem s barem, velk˝m zastÌnÏn˝m sezenÌm a dalöÌmi maliËkostmi zp¯ÌjemÚujÌcÌmi Vaöi dovolenou. STRAVOV¡NÕ A éIVOT NA LODÕCH Menu na lodÌch je vûdy jednotnÈ - snÌdanÏ obvykle klasick· evropsk·, obÏd se skl·d· z polÈvky, hlavnÌho jÌdla a sal·tu, veËe¯e z hlavnÌho jÌdla, sal·tu a desertu Ëi ovoce. »asto jsou pod·v·ny ryby a nÏkdy i mo¯skÈ plody - jsme p¯ece na mo¯i. NÏkterÈ speciality jsou p¯ipravov·ny na venkovnÌm grilu, zejmÈna kvalitnÌ ryby. Pokud by nÏkdo z ˙ËastnÌk˘ mÏl nep¯ekonateln˝ odpor k mo¯sk˝m pochoutk·m - nechù tuto skuteËnost nahl·sÌ na zaË·tku plavby z·stupci CK a ten dohodne s kucha¯em odpovÌdajÌcÌ n·hradnÌ ¯eöenÌ. StejnÏ tak û·d·me vegetari·ny Ëi vegany, aby n·m svÈ stravovacÌ zvyky sdÏlili jiû p¯i rezervaci pobytu. NenÌ problÈm jim vyhovÏt, je vöak zapot¯ebÌ vËas upravit objedn·vku potravin pro p¯Ìsluön˝ turnus. N·poje nejsou zahrnuty v cenÏ, v lodnÌm baru je öirok· nabÌdka alkoholick˝ch i nealkoholick˝ch n·poj˘ a sudovÈ pivo. N·poje se objedn·vajÌ u stewarda, kter˝ V·m je p¯inese na V·mi stanovenÈ mÌsto v podstatÏ kdykoliv mezi 7:00 a 23:00 hod. - spot¯eba n·poj˘ se zapisuje dle ËÌsla kajuty a platÌ aû na konci pobytu. PodveËernÌ, noËnÌ a rannÌ hodiny pak m˘ûete tr·vit proch·zkami, posezenÌm ve vin·rniËk·ch, hosp˘dk·ch nebo cukr·rn·ch, n·vötÏvou diskotÈky, p¯Ìp. i vykoup·nÌm se v cÌlov˝ch p¯ÌstavnÌch mÏsteËk·ch, neboù v tÈto dobÏ je loÔ pevnÏ p¯ipout·na k p¯ÌstavnÌmu molu. Na p¯·nÌ velkÈ Ë·sti naöich klient˘ obvykle 1x za turnus tr·vÌ loÔ noc v z·toce, tzv. na kotvÏ. M·te moûnost se koupat po celou noc, sledovat neruöenÏ z·pad a v˝chod slunce, nebe plnÈ hvÏzdiËek.

V›LET DO MOSTARU - OKNA DO ORIENTU Ve spolupr·ci s chorvatsk˝m partnerem TA Paökal jsme pro v·s p¯ipravili autobusov˝ v˝let z PloËe do Mostaru - spr·vnÌho centra Hercegoviny s bohatou a pohnutou historiÌ. MÏsto je po poslednÌ v·lce na Balk·nÏ rozdÏleno na k¯esùanskou (chorvatskou) z·padnÌ Ë·st a muslimskou v˝chodnÌ Ë·st, v kterÈ naleznete nÏkolik meöit (nejzn·mÏjöÌ z nich je Karaozbegova meöita) a mnoho stylov˝ch restauracÌ a kr·mk˘. Ocitnete se ve spleti k¯ivolak˝ch uliËek, lemovan˝ch titÏrn˝mi kr·mky, p¯ecpan˝mi bohat˝m spektrem suven˝r˘ - od rukodÏln˝ch v˝robk˘, jako nap¯. koberce, Ëi d¯evo¯ezby, aû po ˙dÏsnÈ k˝Ëe. Kolem restauracÌ a kav·ren se line smÏsice l·kav˝ch v˘nÌ. Pr·vÏ tady si m˘ûete vychutnat rozdÌl mezi Ëesk˝m "turkem" a pravou tureckou, respektive zde bosenskou, k·vou, servÌrovanou v tradiËnÌ dûezvÏ. ObÏ enkl·vy mÏsta symbolicky spojuje zn·m˝ kamenn˝ lomen˝ "Stari most", vysoko se zvedajÌcÌ nad ¯ekou Neretvou. Most byl za v·lky zniËen, ale jiû se jej poda¯ilo zcela rekonstruovat a tak m˘ûe tato dokonal· replika slouûit i jako prost¯edek speci·lnÌ turistickÈ atrakce - skok˘ mladÌk˘ do t˘nÌ v ¯ece NeretvÏ (dnes jiû p¯edevöÌm za penÌze). P¯edpokl·d·me odjezd od lodi v 7:30 a n·vrat zpÏt ve 14:00 hod., tak aby po obÏdÏ "na cestÏ" bylo jeötÏ dostatek Ëasu na odpolednÌ koup·nÌ. Pro cestu do Bosny a Hercegoviny by mÏl dle MzV »R staËit ObËansk˝ pr˘kaz (nov˝ typ), doporuËujeme vöak radÏji pouûÌt CestovnÌ pas. DÌtÏ musÌ mÌt vûdy vlastnÌ CestovnÌ pas.

TURNUSY PRO KLIENTY S PLAVKAMI Pro naöe i vaöe p¯·tele s plavkami jsme p¯ipravili i dva speci·lnÌ turnusy a budeme r·di, kdyû jim tuto naöi novinku na palubÏ jachty SILVA doporuËÌte. Pro tyto turnusy jsme vybrali skuteËnÈ p¯ÌrodnÌ, historickÈ a architektonickÈ perly St¯ednÌho Jadranu, od NP Kornati po NP Mljet.

STRU»N› POPIS NÃKTER›CH LOKALIT Omiö = romantickÈ mÏsteËko u ˙stÌ ¯eky Cetinje - hrad, uliËky, restaurace, pÌseËn· pl·û, v˝lety a rafting na ¯ece Cetinje Split = nejvÏtöÌ mÏsto na dalmatskÈm pob¯eûÌ, zn·mÈ sv˝m Diokleci·nov˝m pal·cem, rozs·hl˝m trhem a velk˝m p¯Ìstavem Trogir = historickÈ mÏsteËko poblÌû Splitu, pevnostnÌ vÏû, k¯ivolakÈ uliËky, cukr·rny, restaurace, p¯Ìstup na ostrov »iovo PloËe = p¯Ìstav u ˙stÌ ¯eky Neretvy, d˘leûit· dopravnÌ tepna do Bosny a Hercegoviny, centrum ovocn·¯skÈho kraje Dubrovnik = perla Jadranu, historickÈ mÏsto obehnanÈ mohutn˝mi hradbami, k¯ivolakÈ, malebnÈ uliËky, romantickÈ restaurace Hvar, Stari Grad, Jelsa = 3 mÏsteËka, turistick· centra na ostrovÏ Hvar s ¯adou historick˝ch pam·tek (nap¯. divadlo a kl·öter ve Hvaru), restauracemi, cukr·rnami. Naproti mÏstu Hvaru zn·mÈ PaklenÈ ostrovy. Bol = mÏsteËko na ˙patÌ Vidovy hory, nejzn·mÏjöÌ jadransk· pl·û - Zlatni rat, kl·ötery ve mÏstÏ i okolÌ PuËiöËa = mÏsteËko z bÌlÈho v·pence na o.BraË - lom, kamenick· ökola (ze zdejöÌho v·pence vystavÏn nap¯. i BÌl˝ d˘m v USA) KorËula = po DubrovnÌku dalöÌ nejkr·snÏjöÌ opevnÏnÈ mÏsto na Jadranu, ˙dajnÏ rodiötÏ Marca Pola Pomena = vstupnÌ br·na do n·rodnÌho parku na ostrovÏ Mljet, 2 vz·jemnÏ a s mo¯em spojen· jezera s kl·öterem Lopud = jeden z Elefantsk˝ch ostrov˘ v blÌzkosti DubrovnÌka, kr·sn· pÌseËn· pl·û Lastovo = ostrov dlouh· lÈta (cca 1975-1992) uzav¯en˝ pro zahraniËnÌ turisty - vojensk˝ prostor, dnes netknut· p¯Ìroda Primoöten, Rogoznica - romantick· rekreaËnÌ mÏsteËka na pob¯eûÌ Jadranu s mnoûstvÌm restauracÌ, kav·ren a vinn˝ch sklÌpk˘ Skradin = jedno z n·stupnÌch mÌst do NP Krka se zn·m˝mi vodop·dy ¯eky Krky, mÏsteËko a velk˝ jachetnÌ p¯Ìstav Kukljica, Zlarin, Stomorska = mÏsteËka na ostrovech Ugljan, Zlarin a äolta Levrnaka - jedno z m·la obydlen˝ch mÌst (2 hospody) v NP Kornati, oblasti desÌtek ostrov˘, vynikajÌcÌ koup·nÌ

Obs·hl˝ popis lodÌ, tras a lokalit na Obs·hl· fotogalerie a videotÈka na äirok· nabÌdka naturistickÈ rekreace

CK NATUR TRAVEL s.r.o. www.naturtravel.cz www.plavby-jadran.cz

www.naturtravel.cz

P.O.BOX 7, N·draûnÌ 1, 150 05 Praha 5

naturtravel@volny.cz +420 257 317 946

info@naturtravel.cz +420 603 418 474


FKK 2011

RAKOUSKO - LÉTO

www.naturtravel.cz

NATURISTICKÁ REKREACE NA HORÁCH Jsou mezi n·mi i naturistÈ, kter˝m z r˘zn˝ch d˘vod˘, t¯eba i zdravotnÌch, nevyhovuje dlouhodob˝ pobyt v tepl˝ch krajin·ch nebo prostÏ up¯ednostÚujÌ hory p¯ed mo¯em. Pro ty je p¯ipravena naturistick· rekreace p¯Ìmo v srdci rakousk˝ch Alp nedaleko Salzburku, v oblasti masivu jednÈ z nejzn·mÏjöÌch rakousk˝ch hor, 3000 metr˘ vysokÈho Dachsteinu, ve zn·mÈm rekreaËnÌm st¯edisku, v Ramsau. Majest·tnÌ hory, tichÈ lesy, romantick· ˙dolÌ a Ëarovn· solnohradsk· jezera spojen· s naturistick˝m pobytem ve zdejöÌm FKK-pensionu. M˘ûete kombinovat naturistickou rekreaci u bazÈnu, v saunÏ, p¯i sportu v are·lu st¯ediska s v˝lety do okolÌ, do Bad Ischlu, Bad Aussee, Hallstattu, Gossau, ale i do Salzburgu, Linze, p¯Ìp. i Grazu. M˘ûete navötÌvit jeskynnÌ komplexy na Dachsteinu, solnÈ doly v Hallstattu, vyjet lanovkou aû k ledovc˘m nebo parnÌ zubaË-

114

V oblasti Dachsteinu, v Gjaidalmu na jeho z·padnÌm ˙boËÌ nad Hallst‰tsk˝m jezerem, na n·hornÌ ploöinÏ ve v˝öi 1 800 m n.m. naleznete i naturistickou raritu - 5 km dlouh˝ lyûa¯sk˝ bÏûeck˝ FKK-okruh. Dostanete se k nÏmu od chaty Schilcherhaus, u kterÈ konËÌ kabinov· lanovka z Obertraunu. V roce 2001 se rozö̯ila tato nabÌdka pobyt˘ v rakousk˝ch Alp·ch o moûnost rekreace v naturistickÈm st¯edisku Rutar Lido, v prostoru mezi Klagenfurtem a rakousko-slovinsk˝mi hranicemi. NÏkolik naöich klient˘, kte¯Ì jiû mÏli moûnost se v tomto objektu rekreovat bylo velice spokojeno. DoporuËujeme - kombinovat t˝dennÌ pobyt v rakousk˝ch Alp·ch s min. t˝dennÌm pobytem na Jadranu. Zvl·ötÏ v tÏch rodin·ch, kde jeden z manûel˘ je sv˝m zaloûenÌm Ñturistaì a milovnÌk hor a druh˝ pak up¯ednostÚuje Ñpovalov·nÌì na pl·ûi.

HOTEL LÜHRMANN - RAMSAU / STEIERMARK

Naturistick· rekreace v kr·snÈm hotelu na jihov˝chodnÌm ˙boËÌ Dachsteinu v nadmo¯skÈ v˝öce 1100 m - sauna, vlastnÌ kryt˝ bazÈn 9x5 m, sol·rium, mas·ûe, sportovnÌ vyûitÌ, moûnost mnoha turistick˝ch v˝let˘, ale i moûnost letnÌho lyûov·nÌ na ledovcÌch - to vöe je V·m nabÌzeno. P¯edevöÌm pak Ëist˝ alpsk˝ vzduch a kr·sn· alpsk· p¯Ìroda servÌrovan· s obvyklou rakouskou pohostinnostÌ. Rodinn˝ hotel L¸hrmann, slouûÌcÌ naturist˘m jiû p¯es 25 let, je postaven na n·hornÌ ploöinÏ mezi masivem Dachsteinu a hlubok˝m ˙dolÌm ¯eky Enns, na horsk˝ch louk·ch uprost¯ed les˘. Z terasy, vyt·pÏnÈho bazÈnu (28 ∞C, 9x5 m) s panoramatick˝mi otevÌracÌmi okny i ze zahrady je kr·sn˝ v˝hled na vrcholky Taur. äirokÈ moûnosti sportovnÌho a kulturnÌho vyûitÌ naleznete v r·mci celÈho rekreaËnÌho st¯ediska Ramsau - velk˝ plaveck˝ bazÈn, Country Club, tenis, rafting, atd.

X16

kou ze St. Wolfgangu na Schafberg, proch·zet se okolo mnoha zn·m˝ch i zapomenut˝ch jezer. Oblast je ide·lnÌ i pro cykloturistiku, na ledovci pak i pro letnÌ lyûov·nÌ.

UBYTOV¡NÕ: dvoul˘ûkovÈ pokoje a aû Ëty¯l˘ûkovÈ appartementy v hotelu nebo dvou- aû Ëty¯l˘ûkovÈ chatky v kempu, vûdy s vlastnÌ sprchou a WC, vÏtöinou i s vyt·pÏnÌm vlastnÌ stany nebo obytnÈ p¯ÌvÏsy Ëi auta v kempu, spoleËnÈ soci·lnÌ za¯ÌzenÌ

Z

UBYTOV¡NÕ: perfektnÏ vybavenÈ pokoje pro 2 osoby s moûnostÌ aû 2 p¯ist˝lek, se sprchou, WC, balkonem nebo lodûiÌ, SAT-TV, malou chladniËkou STRAVOV¡NÕ: polopenze /HP/ nebo pouze snÌdanÏ /UF/ DOPRAVA: vlastnÌ DŸLEéIT…: v hotelu restaurace, bazÈn, sauna, vinn˝ sklÌpek, grilovacÌ kout, terasa s leh·tky, moûnost zapojenÌ internetu, dom·cÌ mil·ËkovÈ do hotelu mohou za poplatek (nutno p¯edem projednat) CENA: cca 8 800 - 13 500 KË/os. a t˝den, dle typu ubytov·nÌ, stravov·nÌ a termÌnu, dÏti do 14 let se 2 dospÏl˝mi osobami zdarma a dalöÌ v˝raznÈ dÏtskÈ slevy.

RUTAR LIDO / KÄRNTEN

Rutar Lido, se nalÈz· nedaleko Klagenfurtu u obce Ebendorf, na silnici vedoucÌ k hraniËnÌmu p¯echodu Jezerski vrh mezi Rakouskem a Slovinskem. Na 150 ha naleznete hotel s pokoji a appertementy, chatky v kempu, malÈ jezero (nenÌ na koup·nÌ), 6 otev¯en˝ch a 1 kryt˝ vyh¯Ìvan˝ bazÈn, restauraci, sportoviötÏ pro dÏti i dospÏlÈ a moûnost mnoha v˝let˘ do okolÌ, do pohraniËnÌch Alp, do italsk˝ch Dolomit, do jezernÌ oblasti u Klagenfurtu.

WEB

WEB

S

STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/ DOPRAVA: vlastnÌ DŸLEéIT…: ï Ëty¯nozÌ mil·ËkovÈ do st¯ediska mohou za poplatek (nutno p¯edem objednat) ï je v˝hodnÈ si zakoupit KartnerCard, umoûÚujÌcÌ voln˝ Ëi zlevnÏn˝ vstup do cca 100 turistick˝ch cÌl˘ CENA: cca 6 800 - 27 000 KË/pokoj, appartement Ëi chatku a t˝den, dle typu ubytov·nÌ a termÌnu, resp. cca 330 KË/stan a den a cca 260 KË/os. a den v kempu

NEPÿEHL…DNÃTE TERMÕNOVAN… SLEVY = SLEVY ZA BRZK… ZAKNIHOV¡NÕ do 15. 1. 2011 - 5 % = jachta Silva - 2 % = Valalta a Solaris - 650 KË/os. = jachta Vjeko do 25. 1. 2011 - 1 200 KË/os. = autobusov˝ z·jezd na Zakynthos

do 31. 1. 2011 - 15 % = hotel Panorama, Zakynthos - 10 % = Club Orignan - 15 % = jachty v Turecku - 20 % = Ada Bojana - 20 % = Koversada

do 28. 2. 2011 - 10 % = Solaris - 10 % = hotel Arkada, Stari Grad - 18 % = Vera Playa

do 31. 3. - 10 % = hotel Panorama, Zakynthos - 12 % = Vera Playa do 30. 4. - 10 % = Ada Bojana 19


FKK 2011

FRANCIE

www.naturtravel.cz

KORSIKA Jak znÌ reklamnÌ slogan nÏmeck˝ch cestovnÌch kancel·¯Ì - ÑDovolen· bez p¯epychu, asfaltu a betonuì. Dovolen· v kr·snÈm p¯ÌrodnÌm prost¯edÌ, na n·dhernÈm ostrovÏ. PÌseËnÈ pl·ûe, vhodnÈ pro dÏti se nalÈzajÌ pod kulisou aû 3 000 m vysokÈho poho¯Ì. Je zde moûnost mnoha v˝let˘ jak do hor, tak i podÈl pob¯eûÌ, do Bonifacia, Corte, Calvi, Ajaccia, na Cap Corse, ap. DoporuËujeme proto delöÌ, min. 10 dennÌ pobyt na ostrovÏ a kombinaci odpoËinku u vody s turistick˝mi v˝lety. DalöÌm argumentem pro delöÌ pobyt je skuteËnost, ûe ubytov·nÌ zde je pomÏrnÏ lacinÈ, trajektov· p¯eprava na ostrov vöak mÌrnÏ zvyöuje celkovou cenu dopravy. P¯edpokl·dan· snaha poznat co nejvÌce kr·s tohoto ostrova, p¯edevöÌm jeho vnitrozemÌ a nÏkter˝ch Ë·stÌ pob¯eûÌ na stranÏ jednÈ a p¯evaûujÌcÌ poho¯Ì s ˙zk˝mi silnicemi na stranÏ druhÈ, vyûadujÌ cestovat na ostrov pokud moûno autem. DoporuËenÈ trasy individu·lnÌ dopravy na Korsiku: Praha-D. Dvo¯iötÏ-Salzburg-SRN (nebo Rozvadov-Mnichov-GA/PA)-Insbruck-Brennersk˝ pr˘smyk-Brixen-Verona-Modena-Parma-Livorno = 1 250 km Ostrava-Znojmo-Wien-Klagnefurt-Villach-Udine-Venezia-Padova-Bologna-FirenzePisa-Livorno = 1 150 km Bastia-Moriani Plage = 60 km, Bastia-Porto Vecchio = 150 km Trajektov· doprava z pevniny na Korsiku - i tu V·m zajistÌme (tato sluûba je souË·stÌ naöÌ katalogovÈ nabÌdky) !!! DoporuËujeme vyuûÌvat p¯Ìstavu Livorno. K dispozici je ¯ada dennÌch i noËnÌch spoj˘, dÈlka doby plavby z·leûÌ na trase a trv· 4 - 8 hodin. U noËnÌch trajekt˘ je moûno zajistit i l˘ûkovÈ kabiny a umoûnit tak p¯edevöÌm ¯idiËi pohodln˝ odpoËinek p¯ed dalöÌ cestou. CENY - individu·lnÌ, dle poËtu osob, typu vozidla, trasy, termÌnu a Ëasu plavby, slevy pro dÏti - orientaËnÏ: zp·teËnÌ trajektov˝ lÌstek (dle termÌnu) - za osobu asi 1 500 - 2 500 KË

254

BAGHEERA / KORSIKA

Na jiûnÌm okraji FKK-pl·ûe leûÌ v eukalyptovÈm lese klidnÈ naturistickÈ st¯edisko Bagheera. K dispozici je i obchod, restaurace, pl·ûov˝ bar, sportovnÌ za¯ÌzenÌ, vËetnÏ sauny. UBYTOV¡NÕ: studia nebo bungalovy pro 2-6 osob s vlastnÌm soci·lnÌm za¯ÌzenÌm, kuchyÚsk˝m koutem a terasou STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/

255

RIVA BELLA / KORSIKA

V nabÌdce je i st¯edisko Riva Bella, leûÌcÌ cca 70 km na jih od Bastie. VracÌ se nejen jako naturistick· lokalita, ale i jako lokalita l·zeÚsko-rehabilitaËnÌ. UBYTOV¡NÕ: v bungalovech a vil·ch pro 2-5 osob s vlastnÌm, p¯Ìp. spoleËn˝m soci·lnÌm za¯ÌzenÌm a kuchyÚsk˝m koutem STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/

256

LA CHIAPPA / KORSIKA

NaturistickÈ st¯edisko nach·zejÌcÌ se v jiûnÌ Ë·sti Korsiky, na jejÌm v˝chodnÌm pob¯eûÌ, nedaleko p¯Ìstavu Porto Vecchio. Je vystavÏno na ploöe 65 ha, u 3 km dlouhÈ pÌseËnÈ pl·ûe s mnoha z·tokami ohraniËen˝mi skalnat˝mi v˝bÏûky. TÈmϯ 250 bungalov˘ je umÌstÏno mezi bohatou zelenÌ, p¯edevöÌm korkov˝mi duby. Jeho centrem je restauraËnÌ komplex a bazÈn se sladkou vodou. Z tohoto st¯ediska m˘ûete absolvovat i pir·tskou plavbu lodÌ do Bonifacia a na Iles Lavezzi.

KORSIKA 20

- za osobnÌ auto (i dle dÈlky) asi 2 000 - 10 000 KË -za l˘ûko v noËnÌ kabinÏ asi 3 000 KË (nenÌ podmÌnkou, je to pouze pohodlnÏjöÌ moûnost noËnÌho cestov·nÌ) V˝hodnÈ ceny tzv. JACKPOT (2 osoby a auto = cca 3 000 - 4 000 KË) platÌ v urËit˝ch termÌnech, u urËitÈho spoje, do urËitÈ v˝öe vozu a p¯i obousmÏrnÈ p¯epravÏ. U tohoto lodnÌho lÌstku je vöak moûno prov·dÏt zmÏny nebo storno za velice nev˝hodn˝ch podmÌnek, p¯Ìp. nelze provÈst v˘bec. Pro zajiötÏnÌ trajektovÈ dopravy pot¯ebujeme kromÏ Vaöich osobnÌch ˙daj˘ zn·t jeötÏ: typ a SPZ Vaöeho auta, jeho dÈlku a v˝öku, p¯ibliûnou dobu odplutÌ, tzn. zda chcete cestovat dopolednÌm spojem (asi v 8.30 hod.), odpolednÌm spojem (asi v 13.30 hod.) Ëi noËnÌm spojem (asi v 23.00 hod.). Je moûno vyuûÌt i systÈm NAUTEL = p¯Ìjezd do Livorna veËer, nalodÏnÌ, nocleh v kajutÏ aû pro 4 osoby a potÈ p¯ejezd rannÌm trajektem na Korsiku. CenovÏ je tato z·leûitost velice v˝hodn·, cca 40 EUR/kajuta, poËet kajut je vöak dost omezen˝. !!! Trajektov· doprava je nejdraûöÌ v p·tek, sobotu a nedÏli. Pokud je to moûnÈ - cestujte radÏji mimo tyto dny, nap¯. 2 osoby a auto m˘ûe st·t mÌsto 3 000 KË i 16 000 KË. V cenÏ je jiû zahrnut tzv. vstupnÌ a v˝stupnÌ poplatek ÑAssemblÈe de Corseì. Vzhledem k cenovÈ v˝hodnosti povaûujeme ÑJackPotì za standard, pokud by jste si tuto variantu nep¯·li, uveÔte na p¯ihl·öku ÑJackPot NEì.

WEB

Z/S

DOPRAVA: vlastnÌm autem a lodnÌm trajektem (zajistÌ naöe CK) DŸLEéIT…: ï Ëty¯nozÌ mil·ËkovÈ do st¯ediska mohou CENA: cca 11 500 - 38 000 KË/bungalov a t˝den, dle typu ubytov·nÌ a termÌnu + trajekt

WEB

Z/S

DOPRAVA: vlastnÌm autem a lodnÌm trajektem /zajistÌ naöe CK) DŸLEéIT…: ï Ëty¯nozÌ mil·ËkovÈ do st¯ediska mohou za poplatek CENA: cca 17 000 - 40 800 KË/bungalov a t˝den, dle typu ubytov·nÌ a termÌnu + trajekt

WEB

Z/S

UBYTOV¡NÕ: bungalovy s vlastnÌm nebo spoleËn˝m soci·lnÌm za¯ÌzenÌm pro 2-4 osoby, vÏtöinou s vybavenou kuchyÚkou a malou terasou STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/ DOPRAVA: vlastnÌm autem a lodnÌm trajektem (zajistÌ naöe CK) DŸLEéIT…: Ëty¯nozÌ mil·ËkovÈ, s v˝jimkou agresivnÌch plemen, do st¯ediska mohou za poplatek CENA: cca 11 000 - 59 000 KË/bungalov a t˝den, dle typu ubytov·nÌ a termÌnu + trajekt

IDE¡LNÕ DESTINACE PRO NATURISTICKOU DOVOLENOU


251

CORSICA NATURA / KORSIKA

FKK-centrum leûÌ na v˝chodnÌm pob¯eûÌ Korsiky, asi 60 km jiûnÏ od Bastie, mezi vÏûÌ maj·ku Alistro a Bravone, na 5 km dlouhÈ pÌseËnÈ pl·ûi s pozvoln˝m vstupem do vody, v sousedstvÌ dalöÌch FKK-st¯edisek Club Corsicana a Bagheera. Je dokonale vybaveno jak soci·lnÌm za¯ÌzenÌm, tak i obchody a restauracemi. V are·lu je rovnÏû ¯ada sportoviöù a sportovnÌch ökol. ProstÏ za¯ÌzenÈ chatiËky a bungalovy se nach·zejÌ nedaleko pl·ûe, chr·nÏny p¯ed sluncem vysok˝mi stromy. Na 6 ha are·lu je pro V·s p¯ipraveno vÌce jak 70 chatiËek a bungalov˘. UBYTOV¡NÕ: kompletnÏ renomovanÈ chatiËky s centr·lnÌm soci·lnÌm za¯ÌzenÌm, terasa Typ 2 - pro 2 osoby, sedacÌ a kuchyÚsk˝ kout, chladniËka Typ 4 - pro 2-4 osoby, 1 mÌstnost se 2 l˘ûky a kuchyÚsk˝m koutem a loûnice se 2 l˘ûky, chladniËka bungalovy s vlastnÌm soci·lnÌm za¯ÌzenÌm Typ 5 - aû pro 3 osoby, v˝hled na mo¯e, obytn· mÌstnost, sedacÌ a kuchyÚsk˝ kout, chladniËka, kout s dalöÌm l˘ûkem, WC, venkovnÌ sprcha, terasa, sluneËnÌk Typ 6 - pro 2-4 osoby, jako Typ 5, mÌsto jednoho l˘ûka palanda, bez v˝hl. na mo¯e Typ 8 - pro 2 osoby, obytn· mÌstnost s kuchyÚsk˝m koutem, loûnice, kryt· terasa Typ 9 - pro 2-5 osob, jinak jako Typ 8, vÏtöÌ dÏtsk· loûnice s palandou a 1 postelÌ Typ 10 - pro 2-4 osoby, jinak jako p¯edch·zejÌcÌ Typy, 2 loûnice pro 2 osoby Typ 11 - pro 2-4 osoby, jako p¯edch·zejÌcÌ Typ, loûnice a dÏtsk· loûnice s palandou novÏ vystavÏn˝

ï dÏti do 2 let bez sluûeb = zdarma ï asi 10 km jiûnÏ od st¯ediska je vojenskÈ letiötÏ - obËas je moûno zaznamenat p¯elety letadel ï nutno si p¯ivÈzt vlastnÌ stolnÌ pr·dlo, v˝mÏna loûnÌho pr·dla a ruËnÌk˘ 1x t˝dnÏ, vlastnÌmi silami ve skladu ObdobÌ 2011

äETÿÕME 28=19 21=14 14=10 7=6 21=17 14=12 50 % 28=19, 21=14, 14=10 a 7=6 platÌ p¯i p¯Ìjezdu do 07. 5. a od 10. 9. 21=17 platÌ p¯i p¯Ìjezdu 05. 9. - 09. 9. 14=12 platÌ p¯i p¯Ìjezdu 08. 5. - 14. 5. a 05. 9. - 09. 9. 50 % platÌ pro jednotlivce p¯i pobytu do 22. 5. a od 17. 9., na min. 10 nocÌ v Typ 8 Slevy nenÌ moûno kombinovat.

30. 4. - 21. 6.

Cena za bungalov a t˝den v KË

21. 6. - 02. 9.

02. 9. - 15. 10.

p¯Ìjezd/odjezd DENNÃ

Z/S

Typ 2

/SV/

(aû 2)

6 628

8 360

Typ 4

/SV/

(aû 4)

7 480

8 828

8 443

Typ 5

/SV/

(aû 3)

12 444

16 101

13 640

Typ 6

/SV/

(aû 4)

13 448

17 875

14 795

Typ 8

/SV/

(aû 2)

10 670

14 135

11 633

STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/

Typ 9

/SV/

(aû 5)

12 911

17 146

14 451

DOPRAVA: vlastnÌm autem a lodnÌm trajektem (zajistÌ naöe CK)

Typ 10

/SV/

(aû 4)

11 715

15 565

13 063

DŸLEéIT…: ï Ëty¯nohÈ mil·Ëky je moûno mÌt ve st¯edisku s sebou, musÌ vöak b˝t na vodÌtku, cca 1-2 EUR/den

Typ 11

/SV/

(aû 4)

12 870

17 105

14 410

252

7 398

DÏtsk· post˝lka = 385 KË/t˝den.

CLUB CORSICANA / KORSIKA

Se st¯ediskem Corsica Natura p¯Ìmo sousedÌ Club Corsicana, naturistickÈ st¯edisko vystavÏnÈ p¯ev·ûnÏ mezi stromy eukalypt˘. SportovnÌ a kulin·¯sk· nabÌdka je velice öirok· a v p¯ev·ûnÈ vÏtöinÏ ji naleznete podÈl pl·ûe. Toto st¯edisko, p¯Ìmo ¯ÌzenÈ rovnÏû nÏmeck˝mi majiteli, je naöimi klienty nejvÌce navötÏvov·no - nabÌzÌ solidnÌ ubytov·nÌ v bungalovech za solidnÌ cenu. UBYTOV¡NÕ: bungalovy s vybaven˝m kuchyÚsk˝m koutem, chladniËkou, sprchou, WC a terasou, postele obvykle v mezipat¯e Typ C1E - pro 2 osoby, obytn· loûnice Typ C1S - pro 2 osoby, renovovan˝ Typ C1 Typ C1EZ - pokoj pro 1 osobu, p¯Ìp. s dÌtÏtem do 16 let Typ C2E - aû pro 2 dospÏlÈ osoby a 2 dÏti do 11 let, obytn· loûnice a dÏtsk˝ pokoj, obvykle s palandami Typ C2S - aû pro 2 dospÏlÈ osoby a 2 dÏti do 11 let, renovovan˝ Typ C2 Typ C4 - aû pro 4 osoby, obytn˝ pokoj s gauËem, 2x 2 postele ve dvou otev¯en˝ch mezipatrech, SAT-TV, renovovan˝

VYUéIJTE Z¡ÿIJOVOU SLEVU 14 = 10 VELICE V›HODN› POBYT, SLUäN… PO»ASÕ, KLID, SOLIDNÕ CENA

äETÿÕME 21=14

14=10

7=6

14=11

21=14 platÌ p¯i p¯Ìjezdu do 14. 5. a od 03. 9. 14=10 platÌ p¯i p¯Ìjezdu do 14. 5. a od 08. 9. 21=14 platÌ pro rodiny s dÏtmi do 16 let p¯i p¯Ìjezdu do 28. 5. v Typ C2E, C2S a C4 14=10 platÌ pro rodiny s dÏtmi do 16 let p¯i p¯Ìjezdu do 01. 6. v Typ C2E a C2S 14=11 a 7=6 platÌ p¯i p¯Ìjezdu 04. 6. - 11. 6. v Typ C1E a C2E

ObdobÌ 2011

01. 5. - 21. 6.

21. 6. - 03. 9.

03. 9. - 01. 10.

p¯Ìjezd/odjezd DENNÃ

Cena za bungalov a t˝den v KË p¯i (x) osob·ch

Z/S

DOPRAVA: vlastnÌm autem a lodnÌm trajektem (zajistÌ naöe CK)

Typ C1E

/SV/

(2)

7 810

10 505

8 773

DŸLEéIT…: ï Ëty¯nozÌ mil·ËkovÈ nejsou ve st¯edisku vÌt·ni ï v˝mÏna loûnÌho pr·dla, utÏrek a ruËnÌk˘ 1x t˝dnÏ (vlastnÌmi silami v mÌstnÌ pr·delnÏ) ï asi 10 km jiûnÏ od FKK je vojenskÈ letiötÏ - obËas moûno zaznamenat p¯elety letadel ï internet k dispozici u recepce (na telefonnÌ kartu) ï z bezpeËnostnÌch d˘vod˘ si zkontrolujte hned po p¯Ìjezdu spr·vnou funkËnost uzamyk·nÌ dve¯Ì mezi soc. za¯Ìz. a kuchyÚkou, v noci ¯·dnÏ zamykejte vöechny dve¯e ï dÏtsk· post˝lka na objedn·nÌ a zdarma ï p¯i p¯Ìjezdu se obvykle skl·d· kauce 100 EUR

Typ C1S

/SV/

(2)

10 120

13 585

10 120

Typ C1EZ

/SV/

(aû 1+1)

7 370

8 910

7 755

Typ C2E

/SV/

(aû 4)

9 653

12 155

10 423

Typ C2S

/SV/

(aû 4)

12 155

15 428

13 118

Typ C4

/SV/

(aû 4)

15 043

19 663

16 005

STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/

DÏti do 2 let bez sluûeb = zdarma.

SLEVY "LAST MINUTE" NEPOUéÕV¡ME NAOPAK VYUéÕV¡ME ÿADU SLEV ZA BRZK… KNIHOV¡NÕ. A NAVÕC - KAPACITY SPÕäE UB›VAJÕ, ZEJM…NA V CHORVATSKU 21


FKK 2011

FRANCIE

www.naturtravel.cz

STŘEDOMOŘÍ + PROVENCE Z uvedenÈho je z¯ejmÈ, ûe vzd·lenost do tÏchto st¯edisek nenÌ tak velik·, rozhodnÏ je sem blÌûe neû do Bulharska a po podstatnÏ kvalitnÏjöÌch silnicÌch s kompletnÌ infrastrukturou. TranzitnÌ d·lnice v NÏmecku jsou prozatÌm zdarma, ve Francii se platÌ m˝tnÈ (v pr˘mÏru 10 EUR/100 km) - je vöak moûno, pokud moc nepospÌch·te, vyuûÌt soubÏûnÏ veden˝ch st·tnÌch silnic, kterÈ jsou v dobrÈm stavu a zdarma. DoporuËujeme p¯i cest·ch do Francie: ï pokud nem·te vÌceËlennou rodinu, pak cestovat na dovolenou s p¯·teli a pronajmout si ve francouzsk˝ch st¯ediscÌch spoleËnÏ co nejvÏtöÌ bungalov = p¯ÌznivÈ ceny, ale !!! ï !!! o vÏtöÌ, a tÌm levnÏjöÌ bungalovy s vÌce mÌstnostmi je mezi naturisty velk˝ z·jem a b˝vajÌ brzy vyprod·ny - zaknihujte si proto svoji dovolenou vËas ï cestovat mimo hlavnÌ sezonu = p¯ÌznivÈ ceny

KromÏ Korsiky a Atlantiku nabÌzÌme moûnost proûitÌ dovolenÈ ve Francii i u St¯edozemnÌho mo¯e v oblasti LvÌ z·toky mezi Cap díAdge a Perpignanem u öpanÏlsk˝ch hranic. Oblast LvÌ z·toky je charakteristick· pomÏrnÏ st·l˝mi z·padnÌmi vÏtry od Atlantiku podÈl PyrenejÌ, coû vytv·¯Ì ide·lnÌ podmÌnky zejmÈna pro ctitele windsurfingu. Pro dÏti je p¯ÌjemnÈ si hr·t na vyh¯·t˝ch pÌseËn˝ch pl·ûÌch, jejich rodiËe zase uvÌtajÌ, ûe mo¯skÈ dno kles· pomÏrnÏ pozvolna. P¯Ìjemnou zmÏnou jsou p¯ÌpadnÈ v˝lety od mo¯e do vysokohorsk˝ch partiÌ PyrenejÌ, jak ve äpanÏlsku, tak i v Ando¯e a Francii. Pobyt ve Francii m˘ûe b˝t i finanËnÏ velice v˝hodn˝ - ubytov·nÌ je cenovÏ p¯ijatelnÈ, cestovat je moûno mimo d·lnice, po st·tnÌch silnicÌch a potraviny nakupovat v ¯etÏzci velkoprodejen EUROPE DISCONT a LEADER PRICE za ceny nÏkdy niûöÌ neû u n·s doma. Doprava a tranzitnÌ ubytov·nÌ p¯i cest·ch do FKK-center ve Francii: Do Francie je moûno cestovat p¯edevöÌm vlastnÌm osobnÌm vozidlem (ûelezniË·¯i p¯Ìp. i vlakem), p¯iËemû vzd·lenost Praha-LvÌ z·toka = asi 1 500 km

ï cestovat ve Francii po hlavnÌch st·tnÌch silnicÌch, nikoliv po placen˝ch d·lnicÌch = znaËn· finanËnÌ ˙spora ï nepospÌchat a cestou navötÌvit historick· mÌsta nebo turistickÈ oblasti na zvolenÈ trase (Alpy, z·mky na Loi¯e, Pa¯Ìû, Orange, Nimes, Carcassone, Avignon, Milano, San Remo, Monaco,...), s ubytov·nÌm i trasou V·m poradÌme ï napl·novat si bÏhem pobytu cestu do Andorry = v˝hodnÈ n·kupy, p¯edevöÌm potravin, drogistickÈho zboûÌ a sportovnÌch pot¯eb v bezcelnÌ zÛnÏ, p¯edevöÌm poblÌû öpanÏlsk˝ch hranic a pr˘jezd kr·sn˝mi pr˘smyky a ˙dolÌmi PyrenejÌ

!!! V nÏkter˝ch francouzsk˝ch naturistick˝ch st¯ediscÌch se vyûaduje ËlenstvÌ v INF, tzn. b˝t drûiteli zn·mky INF. Ve francouzsk˝ch FKK-st¯ediscÌch je obvyklÈ poûadovat p¯i p¯Ìjezdu sloûenÌ kauce ve stanovenÈ v˝öi. Tato kauce je urËena na p¯Ìpadnou ˙hradu zp˘soben˝ch ökod. Pokud nic nepoökodÌte - kauce V·m bude beze zbytku vr·cena.

Ubytov·nÌ ve 4 - l˘ûkov˝ch objektech je urËeno zejmÈna pro rodiny, nenÌ p¯Ìliö vhodnÈ pro 2 p·ry.

262

CLUB OASIS / STŘEDOMOŘÍ

Pouh˝ch 200 m od st¯ediska Aphrodite na pob¯eûÌ St¯edozemnÌho mo¯e nedaleko Perpignanu u öpanÏlsk˝ch hranic naleznete naturistickÈ st¯edisko - Club Oasis. Je novÏjöÌ neû sousednÌ Aphrodite, bungalovy jsou svÏtlÈ a p¯ÌjemnÈ, se öirok˝mi okny. Pl·û je pÌseËn·, samoz¯ejmÏ jsou k dispozici 2 bazÈny, obchod, restaurace. VhodnÈ rekreaËnÌ mÌsto pro rodiny s dÏtmi a surfa¯e. UBYTOV¡NÕ: v bungalovech (jednopatrovÈ objekty individu·lnÏ vybavenÈ) vzd·len˝ch max. 180 m od pl·ûe, se za¯Ìzen˝mi kuchyÚsk˝mi kouty, chladniËkou, sprchou, WC, balkonem nebo terasou se stolem a ûidlemi Typ 1 - aû pro 3-4 osoby, obytn˝ pokoj a loûnice, asi 27 m2 Typ 2 - jako Typ 1, umÌstÏn˝ u pl·ûe Typ 3 - aû pro 5-6 osob, obytn˝ pokoj, loûnice a dÏtsk· loûnice s palandami, asi 42 m2 Typ 4 - jako Typ 3, umÌstÏn˝ u pl·ûe Typ 5 - aû pro 6 osob, jako Typ 3, asi 50 m2 a otev¯enÈ mezipatro STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/ DOPRAVA: vlastnÌ DŸLEéIT…: ï bungalovy budou p¯ipraveny okolo 17.00 hod. v den p¯Ìjezdu a je nutno je vyklidit do 10.00 hod. v den odjezdu ï bungalovy jsou individu·lnÏ za¯ÌzenÈ ï povleËenÌ, ruËnÌky, stolnÌ pr·dlo a utÏrky je nutno si p¯ivÈzt s sebou ï na pl·ûi nejsou sluneËnÌky, doporuËujeme si p¯ivÈzt vlastnÌ ï dÏtsk· post˝lka pro dÌtÏ do 2 let = 20 EUR/t˝den ï Ëty¯nohÈ mil·Ëky je moûno si p¯ivÈzt s sebou, nesmÌ vöak k bazÈnu, na pl·û a do restaurace a za kaûdÈho zaplatÌte 80 EUR p¯Ìmo v recepci ï l·zeÚsk· taxa 0,50 EUR/os. a den - ˙hrada na mÌstÏ 22

ï z·vÏreËn˝ ˙klid za poplatek 70 EUR äETÿÕME ï p¯Ì p¯Ìjezdu se skl·d· kauce 150 EUR 21=14 ï informace pro ûelezniË·¯e nejbliûöÌ stanice = La Franqui (7 km) 21=14 platÌ p¯i p¯Ìjezdu do 30. 4. ï centr·lnÌ parkoviötÏ ve vzd·lenosti a od 10. 9. asi 300 m, uzav¯enÈ gar·ûe za 80 EUR/t˝den ï moûnost si v recepci objednat v mimosezÛnÏ vyt·pÏnÌ za poplatek 40 EUR/t˝den ï moûnost zap˘jËenÌ loûnÌho pr·dla za 15 EUR/os. a t˝den 05. 3. - 21. 5. 21. 5. - 25. 6. 25. 6. - 09. 7.

ObdobÌ 2011

10. 9. - 29. 10. 27. 8. - 10. 9. 20. 8. - 27. 8. Cena za bungalov a t˝den v KË

S

09. 7. - 20. 8.

p¯Ìjezd/odjezd DENNà 09. 7. - 20. 8. pouze SOBOTA

Typ 1

/SV/

(aû 3-4)

8 278

11 165

14 053

18 095

Typ 2

/SV/

(aû 3-4)

9 433

13 475

16 748

22 330

Typ 3

/SV/

(aû 5-6)

8 855

12 705

15 785

20 213

Typ 4

/SV/

(aû 5-6)

10 973

14 823

18 865

25 603

Duplex Typ 5 /SV/ (aû 6)

9 433

13 475

16 748

22 330


263

APHRODITE / STŘEDOMOŘÍ

Pod majest·tn˝mi vrcholy PyrenejÌ, na pob¯eûÌ St¯edozemnÌho mo¯e poblÌû Port Leucate se nach·zÌ naturistickÈ st¯edisko Aphrodite, vystavÏnÈ ve stylu architektury provens·lsk˝ch vesniËek. Je umÌstÏno mezi mo¯em a mÏlk˝m, slan˝m jezerem, velice vhodnÈm pro windsurfing. I mo¯e je vöak velice l·kavÈ, mÏlkÈ, pl·û pÌseËn·. Pokud by vöak mÏl nÏkdo z·jem o bazÈn - i ty, dokonce 2, jsou k dispozici, stejnÏ jako ¯ada obchod˘ a restauracÌ. UBYTOV¡NÕ: v bungalovech se za¯Ìzen˝mi kuchyÚsk˝mi kouty, sprchou, WC a terasou nebo balkonem Typ 1 - pro 2 osoby, 1 mÌstnost, asi 15 m2 Typ 2 - aû pro 4 osoby, obytn· mÌstnost a loûnice, asi 23 m2 Typ 3 - aû pro 6 osob, obytn· mÌstnost, loûnice a dÏtsk· loûnice s palandami, asi 39 m2 STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/

ï dÏtsk· post˝lka pro dÌtÏ do 2 let = 20 EUR/t˝den ï auta parkujÌ na centr·lnÌm parkoviöti mimo obytnou Ë·st, äETÿÕME gar·û za poplatek 80 EUR/t˝den 21=14 ï z·vÏreËn˝ ˙klid za poplatek 70 EUR 21=14 platÌ p¯i p¯Ìjezdu do 30. 4. ï je nutno b˝t drûitelem a od 10. 9. zn·mky INF = 550 KË/os. staröÌ 16 let ï p¯i p¯Ìjezdu se skl·d· kauce 150 EUR ï informace pro ûelezniË·¯e - nejbliûöÌ stanice = La Franqui (7 km) ï l·zeÚsk· taxa 0,50 EUR/os. a den - ˙hrada na mÌstÏ ï moûnost si v recepci objednat v mimosezÛnÏ vyt·pÏnÌ za poplatek 40 EUR/t˝den DOPORU»UJEME: 2 t˝dny dovolenÈ zaË·tkem nebo koncem letnÌch pr·zdnin

DOPRAVA: vlastnÌ DŸLEéIT…: ï bungalovy budou p¯ipraveny okolo 17.00 hod. v den p¯Ìjezdu a je nutno je vyklidit do 10.00 hod. v den odjezdu ï povleËenÌ, ruËnÌky, stolnÌ pr·dlo a utÏrky je nutno si p¯ivÈzt s sebou ï na pl·ûi nejsou sluneËnÌky, doporuËujeme si p¯ivÈzt vlastnÌ ï Ëty¯nohÈ mil·Ëky je moûno si p¯ivÈzt s sebou, nesmÏjÌ vöak k bazÈnu, na pl·û a do restaurace a za kaûdÈho v recepci zaplatÌte 80 EUR ï moûnost zap˘jËenÌ loûnÌho pr·dla za 15 EUR/os. a t˝den

259

05. 3. - 21. 5. 21. 5. - 25. 6. 25. 6. - 09. 7.

ObdobÌ 2011

10. 9. - 29. 10. 27. 8. - 10. 9. 20. 8. - 27. 8. Cena za bungalov a t˝den v KË

p¯Ìjezd/odjezd DENNÃ, v obdobÌ 09. 7. - 20. 8. pouze SOBOTA

S

Typ 1

/SV/

(aû 2)

6 545

8 663

10 973

13 090

Typ 2

/SV/

(aû 4)

7 700

10 395

13 090

16 363

Typ 3

/SV/

(aû 6)

9 048

13 860

16 170

20 213

JARDINS DE VENUS / STŘEDOMOŘÍ

Mezi mo¯em a slan˝m jezerem, v sousedstvÌ st¯edisek Aphrodite a Club Oasis je dalöÌ FKK-resort Jardins de Venus. Are·l je umÌstÏn p¯Ìmo na b¯ehu slanÈho jezera, ide·lnÌho pro vyznavaËe surfingu. K mo¯i vede pÏöÌ cesta dlouh· cca 800 metr˘. V nedalekÈm Port Leucate je moûno se vÏnovat golfu, navötÌvit kino, disco, aquapark. Obchod a restaurace je v blÌzkÈm st¯edisku Aphrodite, v Club Oasis pak recepce a dalöÌ restaurace.

09. 7. - 20. 8.

WEB

S

STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/ DOPRAVA: vlastnÌ CENA: cca 7 400 - 25 000 KË/appartement/vilu a t˝den, dle typu ubytov·nÌ a termÌnu

UBYTOV¡NÕ: appartementy pro 4 osoby a vily pro 6 osob, vybavenÈ kuchyÚkami a vlastnÌm soci·lnÌm za¯ÌzenÌm.

261

PORT NATURE - CAP D'AGDE / STŘEDOMOŘÍ

WEB

S

V˝chodnÏ od BÈziers, na b¯ehu St¯edozemnÌho mo¯e se na Cap díAgde, u 6 km dlouhÈ pÌseËnÈ pl·ûe nach·zÌ velkÈ naturistickÈ pr·zdninovÈ mÏsteËko Port Nature. Naleznete zde jak menöÌ bungalovy, tak i aû Ëty¯patrovÈ hotelovÈ komplexy, z·bavnÌ a sportovnÌ centra, bazÈny, obchody, restaurace. ProstÏ zde na kaûdÈm kroku na V·s ËiöÌ pestr· z·bava a spoleËensk˝ ûivot. Proto je toto mÏsteËko vhodnÈ zejmÈna pro mladöÌ rekreanty.

St¯edisko je vyhled·v·no i vyznavaËi swingers-p·rty, naleznete zde i ¯adu tÏchto klub˘ (to aby jste po p¯Ìjezdu nebyli p¯ekvapeni).

K dispozici jsou i fitness-centra, sauny a mas·ûe. Kdo hled· romantiku francouzskÈho St¯edomo¯Ì m˘ûe zajet do blÌzk˝ch ryb·¯sk˝ch mÏsteËek Agde a SÈte. A romantiku velice dob¯e doplnÌ i mÌstnÌ kulin·¯skÈ speciality a vynikajÌcÌ vÌno.

STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/

DÏti i dospÏlÌ jistÏ ocenÌ jeden z nejlepöÌch aquapark˘ jiûnÌ Francie (nenÌ FKK), lunapark a ¯adu kulturnÌch vystoupenÌ p¯Ìmo na ulicÌch pr·zdninovÈho st¯ediska Cap d¥Agde.

260

UBYTOV¡NÕ: appartementy pro 2-5 osob, s kuchyÚsk˝m koutem, WC, sprchou, balkonem nebo terasou

DOPRAVA: vlastnÌ CENA: cca 8 000 - 42 000 KË/appartement a t˝den, dle typu ubytov·nÌ a termÌnu

NATUREVA SPA - CAP D´AGDE / STŘEDOMOŘÍ

WEB

S

V oblasti Cap d¥Agde bylo otev¯eno novÈ FKK-st¯edisko ÑNatureva Spaì - modernÌ appartementov˝ d˘m s vnit¯nÌm bazÈnem, saunou, parnÌ saunou (voln˝ vstup pro hosty) a l·zeÚsk˝m a welness-centrem. DalöÌ sportovnÌ a rekreaËnÌ moûnosti, stejnÏ jako n·kupnÌ naleznete v blÌzkÈm okolÌ. Are·l leûÌ blÌzko dlouhÈ pÌseËnÈ pl·ûe a mohou do nÏj zdarma Ëty¯nozÌ mil·ËkovÈ (na vodÌtku a nesmÌ na pl·û a k bazÈn˘m).

DOPRAVA: vlastnÌ

St¯edisko je vyhled·v·no i vyznavaËi swingers-p·rty, naleznete zde i ¯adu tÏchto klub˘ (to aby jste po p¯Ìjezdu nebyli p¯ekvapeni).

CENA: cca 14 000 - 47 000 KË/appartement a t˝den, dle typu ubytov·nÌ a termÌnu

UBYTOV¡NÕ: v appartementech nebo studiÌch pro 2-4 osoby s kuchyÚsk˝m a jÌdelnÌm koutem, sprchou, WC a balkonem. STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/

23


257

HOTEL OZ´INN - CAP D´AGDE / STŘEDOMOŘÍ

WEB

S

Naproti FKK-st¯edisku Natureva SPA byl otev¯en nov˝ 4*hotel Oz¥inn s 26 luxusnÌmi pokoji o velikosti 24 a 67 m2 a 3 velkÈ Suity. V hotelu je k dispozici bar, sol·rium, Jacuzzi, mal˝ restaurant. Do hotelu je povolen vstup Ëty¯noh˝m dom·cÌm mazlÌËk˘m.

STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/, na mÌstÏ je moûno si zakoupit snÌdanÏ (20 EUR/os. a den)

UBYTOV¡NÕ: dvoul˘ûkovÈ pokoje disponujÌ SAT/TV, internetovou p¯Ìpojkou, desÈnov˝m n·bytkem, minibarem, trezorem, modernÌm soci·lnÌm za¯ÌzenÌm.

CENA: cca 27 500 - 69 000 KË/pokoj a t˝den

258

DOPRAVA: vlastnÌ

LA GRANDE COSSE / STŘEDOMOŘÍ

WEB

S

Mezi Neziers a Narbonne, 300 metr˘ od mo¯e a FKK-pl·ûe, na zhruba 25 ha leûÌ naturistickÈ st¯edisko La Grande Cosse. é·dn˝ beton - jen mo¯e, vinice, pÌseËnÈ duny. Samoz¯ejmÏ je k dispozici i ¯ada restauracÌ a sportoviöù, supermarket

- mobilhomy pro 6- osob, zcela novÈ, 2 loûnice, obytn· mÌstnost s kuchyÚsk˝m koutem, sprcha/WC, terasa se zahradnÌm n·bytkem

DOPRAVA: vlastnÌ

CENA: mobilhomy cca 5 500 - 30 500 KË/t˝den, kempov˝ prostor cca 3 000 - 10 000 KË/t˝den, dle typu ubytov·nÌ, poËtu osob a termÌnu

UBYTOV¡NÕ: - vlastnÌ stany, obytn· auta a p¯ÌvÏsy

STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/

POKUD M¡TE E-MAILOVOU ADRESU A M¡TE Z¡JEM DOST¡VAT NAäE AKTU¡LNÕ INFORMACE - SDÃLTE N¡M JI. E-MAIL = N¡STROJ RYCHL… KOMUNIKACE MEZI CK NATUR TRAVEL A V¡MI

265

CASTILLON DE PROVENCE / PROVENCE

WEB

S

Na ploöe 47 ha, p¯Ìmo pod francouzsk˝mi Alpami, u mÏsteËka Castellane, v nadmo¯skÈ v˝öce tÈmϯ 1000 metr˘, v blÌzkosti p¯ehradnÌho jezera s pÌseËnou pl·ûÌ (cca 20 minut FKK-ch˘ze), se nach·zÌ FKK-camping. K dispozici je mal˝ supermarket, bar, restaurace, bazÈn, jakoû i r˘znÈ moûnosti sportovnÌho vyûitÌ. Dom·cÌ mil·ËkovÈ majÌ vstup povolen na vodÌtku.

UBYTOV¡NÕ: stanovÈ bungalovy a mobilhomy pro 4-6 osob, s vybaven˝mi kuchyÚkami a chladniËkami. Mobilhomy vybaveny vlastnÌm soci·lnÌm za¯ÌzenÌm, sprchou a WC, pro stanovÈ bungalovy slouûÌ spoleËnÈ sanit·rnÌ za¯ÌzenÌ v kempu. VlastnÌ stany, obytn· auta a p¯ÌvÏsy jsou rovnÏû moûnÈ

DOPRAVA: vlastnÌ

CENA: cca 5 600 - 19 600 KË/mobilhome Ëi bungalov a t˝den, kempov˝ prostor cca 3 000 - 7 000 KË/t˝den dle typu ubytov·nÌ a termÌnu

264

CLUB ORIGAN / PROVENCE

Provence - to je kraj slunce, eukalypt˘, tymi·nu a rozmar˝nu mezi St¯edozemnÌm mo¯em a vrcholy nedalek˝ch Alp. Club Origan leûÌ cca 60 km severnÏ od Nice, 2 km od Puget-Theniers, malÈ romantickÈ vesniËky na soutoku ¯ek Var a Roudoule. Nad ¯ekou Var, na ploöe 35 ha je velk· naturistick· vesniËka s ¯adou mobilhom˘ a bungalov˘. NaturistÈ majÌ k dispozici restauraci, bar, pizzerii, peka¯e, grill, mal˝ supermarket, dalöÌ obchody, banky, atd. jsou pak v blÌzkÈ vesnici. Mohou pouûÌt 2 bazÈny (z toho jeden je vyh¯Ìvan˝), jacuzzi, koup·nÌ v ¯ece, sportovnÌ h¯iötÏ pro ¯adu sport˘, mas·ûe, FKK-v˝lety po okolÌ, FKK-lodnÌ v˝let po St¯edozemnÌm mo¯i (jednodennÌ - zdarma). Samoz¯ejmÏ

24

STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/

WEB

S

je moûnÈ pozn·vat i trochu vzd·lenÏjöÌ okolÌ - Nice, Monaco, poho¯Ì a hlubok· ˙dolÌ v blÌzk˝ch Alp·ch, v˝robny vyhl·öen˝ch francouzsk˝ch parfÈm˘, ... UBYTOV¡NÕ: mobilhomy a minivilky pro 4-5 osob, s kuchyÚsk˝m koutem, WC, sprchou a terasou STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/ DOPRAVA: vlastnÌ CENA: cca 7 700 - 27 500 KË/mobilhome Ëi minivilku a t˝den, dle typu ubytov·nÌ a termÌnu

DOPORU»UJEME

INTERNETOVÝ PRODEJ V PROVOZU

p¯i pouûitÌ hromadnÈ dopravy (BUS, AIR, ...) disponovat funkËnÌm mobilnÌm telefonem, jak p¯i odjezdu/odletu z »R, tak i p¯i odjezdu/odletu ze zahraniËÌ - dopravci vÏtöinou informujÌ svÈ klienty p¯edevöÌm tÌmto zp˘sobem o p¯Ìpadn˝ch zmÏn·ch, Ëasech odjezdu/odletu, ap.

Z NEPÿEBERN… NABÕDKY POBYTOV›CH, POZN¡VACÕCH, L¡ZE“SK›CH, EXOTICK›CH A LYéAÿSK›CH POBYTŸ A Z¡JEZDŸ SI MŸéETE VYHLEDAT A OBJEDNAT PR¡VÃ TU SVOJI DOVOLENOU NA

www.naturtravel.cz


FKK 2011

FRANCIE

www.naturtravel.cz

ATLANTIK Francie je po Chorvatsku dalöÌm r·jem pro naturisty, naöimi pr˘kopnÌky zatÌm nesmÏle objevovan˝m. Naturismus m· v tÈto zemi velice bohatou historii i öirokÈ z·zemÌ. DesÌtky aû stovky naturistick˝ch klubov˝ch center, naturistick˝ch kemp˘ a rekreaËnÌch vesniËek nabÌzÌ proûitÌ dovolenÈ na velice dobrÈ ˙rovni a za pomÏrnÏ p¯ijatelnÈ ceny. KromÏ jiû zmÌnÏnÈ Korsiky, kter· takÈ pat¯Ì k Francii, nabÌzÌme moûnost proûitÌ dovolenÈ u AtlantskÈho oce·nu mezi Bordeaux a Biarritzem, poblÌû öpanÏlsk˝ch hranic. U Atlantiku naleznete dlouhÈ a öirokÈ pÌseËnÈ pl·ûe, ohraniËenÈ dunami mÌsty p¯esahujÌcÌmi i stometrovou v˝öku, rozs·hlÈ lesy ukr˝vajÌcÌ jednotliv·, perfektnÏ vybaven· rekreaËnÌ st¯ediska. Charakteristick˝m pro Atlantik je pomÏrnÏ velk˝ p¯Ìliv a odliv, kdy mo¯e mnohdy ustupuje desÌtky aû tisÌce metr˘, siln˝ p¯Ìboj a mÌsty i silnÈ mo¯skÈ proudy. O Vaöi bezpeËnost se vöak velice peËlivÏ star· znaËn˝ poËet plavËÌk˘. Doprava a tranzitnÌ ubytov·nÌ p¯i cest·ch do FKK-center ve Francii: Do Francie je moûno cestovat p¯edevöÌm vlastnÌm osobnÌm vozidlem (ûelezniË·¯i p¯Ìp. i vlakem), p¯iËemû vzd·lenosti jsou: Praha-Atlantik = asi 1 700 km Z p¯ehledu je z¯ejmÈ, ûe vzd·lenost do tÏchto st¯edisek nenÌ tak velik·, rozhodnÏ je sem blÌûe neû do Bulharska a po podstatnÏ kvalitnÏjöÌch silnicÌch s kompletnÌ infrastrukturou. TranzitnÌ d·lnice v NÏmecku jsou prozatÌm zdarma, ve Francii se platÌ m˝tnÈ (v pr˘mÏru 10 EUR/100 km) - je vöak moûno, pokud moc nepospÌch·te, vyuûÌt soubÏûnÏ veden˝ch st·tnÌch silnic, kterÈ jsou v dobrÈm stavu a zdarma. DoporuËujeme p¯i cest·ch do Francie: ï cestovat ve Francii po hlavnÌch st·tnÌch silnicÌch, nikoliv po placen˝ch d·lnicÌch = znaËn· finanËnÌ ˙spora

268

ARNAOUTCHOT / ATLANTIK

Asi 5 km od Vielle-St.Girons a 50 km severnÏ od zn·mÈho p¯Ìmo¯skÈho l·zeÚskÈho centra Biarritz se v piniovÈm lese, na rozloze 45 ha, rozprostÌr· FKK-st¯edisko Arnaoutchot, zkr·cenÏ ÑArnaì. Zde naleznete nejen stabilnÌ obytnÈ p¯ÌvÏsy a chaty, ale i obchody, restaurace, 2 venkovnÌ bazÈny, 1 kryt˝ a vyt·pÏn˝ bazÈn, sportoviötÏ a kulturnÌ moûnosti. Od bungalov˘ vede p¯Ìjemn·, asi 700 m dlouh· lesnÌ cesta k pob¯eûnÌ dunÏ a Atlantiku. Z Arnaoutchot je moûno se vypravit na v˝let do PyrenejÌ, p¯Ìp. do Lourd, nebo typickÈho baskickÈho mÏsteËka Bayonne. U Biarritzu pak m˘ûete navötÌvit muzeum s 6000 modely aut.

267

LA JENNY / ATLANTIK

Asi 70 km z·padnÏ od Bordeaux, mezi Cap Ferret naproti Arcachonu a jezerem u Lacanau necel˝ch 50 km z·padnÏ od metropole vina¯˘ - Bordeaux je rozs·hl˝ lesnÌ masiv v kterÈm je umÌstÏno na ploöe 120 ha FKK-st¯edisko La Jenny, vystavÏnÈ v roce 1983. Bungalovy, bazÈny (1000 m2), obchody, restaurace, sportovnÌ are·ly - to vöe je rozeseto mezi piniemi. Na pÌseËnou pl·û je p¯Ìstup lesem a p¯es pob¯eûnÌ dunu, maxim·lnÌ vzd·lenost bungalov˘ od b¯ehu je asi 1 km, dno oce·nu kles· velmi pozvolnÏ. V La Jenny je moûno vyuûÌt FKK-golfovÈho h¯iötÏ o rozloze 10 ha a 10 jamk·ch. U Arcachonu je moûno se sezn·mit s nejvyööÌ pÌseËnou dunou v EvropÏ, vysokou 113 metr˘ a 2,5 km dlouhou. Zde je takÈ tzv. malÈ mo¯e, r·j ptactva, kterÈ m·te moûnost na lodiËk·ch navötÌvit.

266

EURONAT GRAYAN / ATLANTIK

Na CÙte dí Argent, mezi mÏsty Royana Bordeaux se nach·zÌ na ploöe 335 ha jedno z nejvÏtöÌch a nejoblÌbenÏjöÌch francouzsk˝ch naturistick˝ch st¯edisek. ModernÌ chatiËky jsou umÌstÏny v piniovÈm lese, v are·lu jsou rozs·hl· sportoviötÏ, kryt˝ bazÈn se sladkou vodou, ¯ada obchod˘ a stravovacÌch za¯ÌzenÌ, vËetnÏ specializovan˝ch obchod˘ s bio-potravinami. K dispozici je rovnÏû velkÈ dovolenkovÈ centrum s ¯adou vodnÌch a lÈka¯sk˝ch terapiÌ - mas·ûnÌ trysky a sprchy, vyh¯Ìvan˝ bazÈn s mo¯skou vodou a protiproudem, vodnÌ gymnastika, atd. Kroky vöech turist˘ vöak smϯujÌ p¯edevöÌm na rozs·hlou pÌseËnou pl·û s dunami, tak typick˝mi pro tuto Ë·st atlantskÈho pob¯eûÌ.

ï cestovat mimo hlavnÌ sezonu = p¯ÌznivÈ ceny ï pokud nem·te vÌceËlennou rodinu, pak cestovat na dovolenou s p¯·teli a pronajmout si ve francouzsk˝ch st¯ediscÌch spoleËnÏ co nejvÏtöÌ bungalov = p¯ÌznivÈ ceny, ale !!! ï !!! o vÏtöÌ, a tÌm levnÏjöÌ bungalovy s vÌce mÌstnostmi je mezi naturisty velk˝ z·jem a b˝vajÌ brzy vyprod·ny - zaknihujte si proto svoji dovolenou vËas ï nepospÌchat a cestou navötÌvit historick· mÌsta nebo turistickÈ oblasti na zvolenÈ trase (Alpy, z·mky na Loi¯e, Pa¯Ìû, Orange, Nimes, Carcassone, Lourdy, Avignon, Milano, San Remo, Monaco,...), s ubytov·nÌm i trasou V·m poradÌme ï napl·novat si i cestu do Andorry = v˝hodnÈ n·kupy v bezcelnÌ zÛnÏ, p¯edevöÌm poblÌû öpanÏlsk˝ch hranic a pr˘jezd kr·sn˝mi pr˘smyky a ˙dolÌmi PyrenejÌ !!! V nÏkter˝ch francouzsk˝ch naturistick˝ch st¯ediscÌch se vyûaduje ËlenstvÌ v INF, tzn. b˝t drûiteli zn·mky INF. Ve francouzsk˝ch FKK-st¯ediscÌch je obvyklÈ poûadovat p¯i p¯Ìjezdu sloûenÌ kauce ve stanovenÈ v˝öi. Tato kauce je urËena na p¯Ìpadnou ˙hradu zp˘soben˝ch ökod nebo na ˙hradu nutnÈho ˙klidu. Pokud nic nepoökodÌte a sami si na konci pobytu ¯·dnÏ uklidÌte - kauce V·m bude beze zbytku vr·cena.

WEB

S

UBYTOV¡NÕ: obytnÈ p¯ÌvÏsy nebo chaty pro 4-6 osob, s kuchyÚsk˝m koutem, WC, sprchou a terasou STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/ DOPRAVA: vlastnÌ DŸLEéIT…: nutno b˝t drûitelem pr˘kazu INF, Ëty¯nozÌ mil·ËkovÈ do st¯ediska mohou za poplatek CENA: cca 7 200 - 28 500 KË/bungalov a t˝den, dle typu ubytov·nÌ a termÌnu

WEB

S

Toto FKK-st¯edisko je na Atlantiku nejluxusnÏjöÌ, tomu odpovÌdajÌ i vyööÌ ceny. UBYTOV¡NÕ: chatky a bungalovy pro 2-8 osob, s kuchyÚsk˝m koutem, WC, sprchou, terasou a 1 jÌzdnÌm kolem STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/ DOPRAVA: vlastnÌ DŸLEéIT…: Ëty¯nozÌ mil·ËkovÈ do st¯ediska mohou za poplatek CENA: cca 7 600 - 39 000 KË/bungalov a t˝den, dle typu ubytov·nÌ a termÌnu

WEB

S

UBYTOV¡NÕ: chatky a bungalovy pro 2-6 osob, s kuchyÚsk˝m koutem, WC, sprchou a terasou STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/ DOPRAVA: vlastnÌ DŸLEéIT…: Ëty¯nozÌ mil·ËkovÈ do st¯ediska mohou za poplatek CENA: cca 8 500 - 36 000 KË/bungalov a t˝den, dle typu ubytov·nÌ a termÌnu

Kaûd˝ si zde najde svoji malou pl·û a kdyû slunce zapad· za horizont, m˘ûe sledovat hru slunce a mo¯e. Po z·padu slunce je moûno v dun·ch proûÌt p¯ÌjemnÈ chvÌle, nap¯. na pikniku. 25


ŠPANĚLSKO

FKK 2011 www.naturtravel.cz

ANDALUSIE äpanÏlsko - jedna ze zemÌ, kde vliv katolickÈ vÌry je velice z¯eteln˝. A p¯esto - i zde je moûno proûÌt naturistickou dovolenou. NabÌzÌme V·m jiû Ëty¯i naturistick· st¯ediska v jiûnÌ Ë·sti PyrenejskÈho poloostrova, na povÏstnÈ Costa del Sol a na sousednÌch Costa de AlmÈria a Costa Blanca. Tato st¯ediska jsou jiûnÏji neû Bale·rskÈ ostrovy, tj. p¯edevöÌm Mallorca a Ibiza. Proto jsou takÈ st¯ediska Costa Natura a El Portus v provozu celoroËnÏ, mimo sezonu je poËasÌ vhodnÈ nejen ke koup·nÌ, ale i k pozn·v·nÌ okolnÌch kr·s. MusÌme V·s vöak upozornit, ûe voda St¯edozemnÌho mo¯e je zejmÈna na Costa del Sol ponÏkud chladnÏjöÌ, p¯edevöÌm se zde projevujÌ vlivy chladnÏjöÌch proud˘ vod z AtlantskÈho oce·nu. V hork˝ch sluneËn˝ch dnech to vöak nenÌ na z·vadu, kromÏ toho ve vöech st¯ediscÌch jsou k dispozici bazÈny. Doprava autem do Andalusie Vzd·lenosti do öpanÏlsk˝ch FKK-st¯edisek v Andalusii: Praha - Vera Playa = asi 2 500 km, Praha - Costa Natura = asi 2 800 km, Praha - El Portus = asi 2 200 km Pro pr˘jezd FranciÌ platÌ informace uvedenÈ na listÏ Francie - St¯edomo¯Ì. Ve äpanÏlsku V·s pak oËek·vajÌ pomÏrnÏ dob¯e upravenÈ silnice, p¯ev·ûnÏ d·lniËnÌho typu, nÏkterÈ ˙seky jsou i placenÈ. Silnice jsou vöak dosti vytÌûenÈ, zvl·ötÏ v plnÈ rekreaËnÌ sezonÏ. ZnaËn· vzd·lenost öpanÏlsk˝ch naturistick˝ch st¯edisek od naöÌ vlasti je na druhÈ stranÏ vyv·ûena jejich umÌstÏnÌm. Jih PyrenejskÈho poloostrova sk˝t· nep¯ebern· bohatstvÌ historickÈho, architektonickÈho a umÏleckÈho charakteru. Setk·v· se zde vliv evropskÈho stylu se stylem arabsk˝m, maursk˝m. Naleznete zde historickÈ pam·tky antickÈ, isl·mskÈ, gotickÈ, Mudejars, renesanËnÌ i baroknÌ. B˝t na jihu äpanÏlska a nepodÌvat se do CordÛby, Granady, Sevilly, C·dizu, Rondy - to by snad byl p¯Ìmo neodpustiteln˝ h¯Ìch.

DŸLEéIT…: p¯i odletech z NÏmecka nebo Rakouska = individu·lnÌ objedn·vka/kalkulace Leteck· doprava do Andalusie (zajistÌ V·m naöe CK): Do vöech naturistick˝ch st¯edisek ve äpanÏlsku je moûno cestovat jak z letiöù v NÏmecku nebo Rakousku, tak p¯edevöÌm z Prahy do Malagy, Almerie nebo Alicante s leteck˝mi spoleËnostmi Swiss nebo Viva Air a Aviaco, pat¯ÌcÌmi do skupiny Iberia a d·le pak TAXI-transferem nebo vyp˘jËen˝m autem do FKK-st¯ediska. V p¯ÌpadÏ naturistickÈho hotelu Vera Playa nenÌ moûno vyuûÌt TAXI-transferu, ale pouze kombinace s vyp˘jËenÌm auta jiû z letiötÏ v Malaze. Do Malagy, event. Alicante je moûno pouûÌt i charterov˝ch let˘ (»SA, Travel Service), p¯ÌpadnÏ linkov˝ch let˘ dalöÌch leteck˝ch spoleËnostÌ (Smart Wings, ...). Obvykl· cena letenky = jiû od 5 000 KË/os. Transfer - obvykle auto z p˘jËovny na letiöti za cca 6 - 10 000 KË/t˝den dle typu vozidla.

KATALÁNSKO V severov˝chodnÌ Ë·sti äpanÏlska najdete Katal·nsko, oblast ohraniËenou vysok˝mi horami PyrenejÌ a pob¯eûÌm St¯edozemnÌho mo¯e - skalnatou Costa Bravou, hustÏ osÌdlenou Velkou Barcelonou, rovinatou Costa Doradou a vlhkou, ˙rodnou deltou ¯eky Euro. Tato pob¯eûnÌ oblast nabÌzÌ turist˘m jak romantickÈ z·livy s piniov˝mi lesy, tak i dlouhÈ pÌseËnÈ pl·ûe vroubenÈ zn·m˝mi turistick˝mi st¯edisky, stejnÏ jako mÏsta bohat· na historickÈ pam·tky i modernÌ stavby. Chloubou a hlavnÌm mÏstem Katal·nska je Barcelona. V samotnÈm mÏstÏ zejmÈna gotick· katedr·la, gotick· Ëtvrù, Kolumb˘v pomnÌk,Velk˝ kr·lovsk˝ pal·c, muzea, bulv·r Ramblas a dÌla Antonia GaudÌho (zejmÈna dosud nedokonËen· katedr·la Sagrada Familia). Naleznete zde i mnoho staveb z obdobÌ Olympijsk˝ch her v roce 1992 a nedaleko mÏsta d·le pak proslul˝ Montserrat, benedikt˝nsk˝ kl·öter postaven˝ vysoko v hor·ch. Na katal·nskÈm pob¯eûÌ pak naleznete i ¯adu dalöÌch pamÏtihodnostÌ, zejmÈna v TarragonÏ. Vynechat nelze ani v˝let do Andorry. Doprava autem do Katal·nska: Vzd·lenost do öpanÏlskÈho FKK-st¯ediska v Katal·nsku: Praha - El Templo del Sol (viz str. 34) = asi 1 800 km. DopravnÌ dispozice obdobnÈ dopravÏ do Andalusie, i kdyû toto st¯edisko je podstatnÏ blÌûe neû st¯ediska v Andalusii - na pohodln˝ dojezd V·m postaËÌ 1x p¯espat na trase, nejlÈpe pak ve francouzsk˝ch hotelech typu Formule nebo Etap. Cestovat m˘ûete jak p¯es NÏmecko a Francii, tak i p¯es äv˝carsko nebo It·lii. Z·leûÌ na tom, jak budete pospÌchat a takÈ jakÈ V·s bude po cestÏ prov·zet poËasÌ (coû je d˘leûitÈ zejmÈna v Alp·ch). NejrychlejöÌ trasa vede po nÏmeck˝ch, francouzsk˝ch a öpanÏlsk˝ch d·lnicÌch - moc toho vöak neuvidÌte. Kdyû z d·lnice odboËÌte, pak V·m doporuËujeme n·vötÏvu Avignonu, Nimes, Carcassonu. M˘ûete takÈ cestovat p¯es äv˝carsko - Zurich, Luzern, Bern stojÌ za kr·tkou zast·vku. DalöÌ trasa m˘ûete vÈst p¯es It·lii, po trase Verona, Milano, Genova a d·le pak po italskÈ a francouzskÈ Riviȯe. Kdo m· r·d vysokÈ hory, pr˘smyky, ledovce m˘ûe odboËit p¯i cestÏ zpÏt z Cannes do Alp a po VelkÈ alpskÈ cestÏ p¯ijet do Chamomix a d·le pak pokraËovat p¯es Zermatt a ¯adu öv˝carsk˝ch pr˘smyk˘ do rakouskÈho Landecku, nÏmeckÈho GA-PA a Mnichova. 26

Leteck· doprava do Katal·nska (zajistÌ V·m naöe CK): Do tohoto naturistickÈho st¯ediska je moûno cestovat jak z letiöù v NÏmecku nebo Rakousku, tak p¯edevöÌm z Prahy do Barcelony, linkov˝mi lety s »SA nebo Iberia a charterov˝mi lety a d·le pak TAXI-transferem nebo vyp˘jËen˝m autem do FKK-st¯ediska. DŸLEéIT…: ï p¯i odletech z NÏmecka nebo Rakouska = individu·lnÌ objedn·vka/kalkulace


173

VERA PLAYA / COSTA DE ALMERIA

NejluxusnÏjöÌ evropskÈ naturistickÈ st¯edisko v naöÌ nabÌdce. Hotel umÌstÏn˝ na dlouhÈ pÌseËnÈ pl·ûi nedaleko AlmÈrie, 6 km severnÏ od p¯ÌstavnÌho mÏsteËka Garrucha a p·r minut autem od st¯ediska Vera, poskytuje nejen velice pohodlnÈ ubytov·nÌ, ale i mnoho dalöÌch sluûeb. V restauraci je moûnost stravov·nÌ formou bufetu, d·le jsou k dispozici z·bavnÌ podniky jak pro dospÏlÈ, tak i pro dÏti. Samoz¯ejmostÌ je bazÈn v hotelovÈm Ñdvo¯eì, kruhovÈ vany v koupeln·ch a satelitnÌ televize na pokojÌch. Na pokojÌch je instalov·na ventilace a term·lnÌ skla v oknech, byla zabudov·na klimatizace. St¯edisko slouûÌ naturist˘m jiû ¯adu let a p¯ed sezÛnou 2006 bylo celÈ modernizov·no. M˘ûete si pronajmout i prezidentsk˝ appartement pro 2 osoby s vlastnÌm bazÈnem, nebo Playa-Suite, rovnÏû pro 2 osoby, kde je vlastnÌ bazÈn 4x12 m vûdy pro 3 Suity. Vzhledem k cen·m n·poj˘ doporuËujeme Ñall inclusiveì reûim. Vera Playa navazuje jiûnÌm smÏrem na FKK - st¯edisko Vera Natura. UBYTOV¡NÕ A STRAVOV¡NÕ: Typ 1/DZ - hotelov˝ pokoj pro 2-3 osoby s WC, vanou a balkonem nebo terasou, polopenze /HP/, pln· penze /VP/ nebo All-inclusive /ALL/ Typ 2/EZ - hotelov˝ pokoj pro 1-2 osoby s WC, vanou a balkonem nebo terasou, polopenze /HP/, pln· penze /VP/ nebo All-inclusive /ALL/ Typ 3/Studio aû pro 3 osoby s luxusnÌm kuchyÚsk˝m koutem, vanou, WC a balkonem nebo terasou, vlastnÌ stravov·nÌ /SV/, snÌdanÏ /UF/, polopenze /HP/, pln· penze /VP/ nebo All-inclusive /ALL/ Typ 4/Appart. aû pro 4 osoby s luxusnÌ kuchyÚskou linkou, vanou, WC, terasou nebo balkonem, vlastnÌ stravov·nÌ /SV/, moûnost zakoupenÌ polopenze /HP/, plnÈ penze /VP/ nebo All-inclusive /ALL/ DOPRAVA: vlastnÌ nebo fakultativnÌ leteck· z Prahy, p¯Ìp. z letiöù v SRN a Rakousku do AlmÈrie, kombinovan· se zap˘jËenÌm osobnÌho auta systÈmem AIR/Vera Playa/AIR DŸLEéIT…: ï dno mo¯e kles· pozvolna, Ñeldor·doì pro rodiny s dÏtmi, mo¯sk· voda je teplejöÌ neû na Costa del Sol, pl·û je v˝bornÏ udrûovan·, bohat˝ program pro dÏti ï ˙klid pokoj˘ dennÏ ï stravov·nÌ formou bufetu ï Ëty¯nozÌ mil·ËkovÈ do hotelu mohou, za poplatek ï leh·tka a sluneËnÌky u hotelovÈho bazÈnu zdarma, na pl·ûi za poplatek ï k bazÈnu i k mo¯i je moûno si kaûd˝ den r·no bezplatnÏ vyzvednout velkÈ osuöky ï po p¯Ìjezdu obdrûÌte Ëipovou kartu, kter· otevÌr· nejen V·ö pokoj, ale i br·nu na pl·û a slouûÌ k prok·z·nÌ n·roku na stravu a naËtenÌ ˙traty Ñna pokojì ï v celÈm objektu se m˘ûete v dobÏ od 8 do 20 hod. pohybovat bez obleËenÌ ï p¯Ìsn˝ z·kaz fotografov·nÌ, kou¯enÌ povoleno jen ve vyhrazen˝ch prostor·ch ï hlÌdanÈ hotelovÈ parkoviötÏ cca 11 EUR/den, 68 EUR/t˝den ï v r·mci Ñall inclusiveì v hotelu zdarma vÏtöina n·poj˘ v dobÏ 8 - 24 hod. ï pro malÈ dÏti k dispozici sedaËky a dÏtsk· strava ï Fax-service a Internet za poplatek k dispozici ï dÏtsk˝ klub ï moûno si objednat speci·lnÌ pokoje - suite, luxusnÏ vybavenÈ s vlastnÌmi bazÈny ï je moûno si zaknihovat i kombinaci pobytu v hotelu Vera Playa s okruûnÌm z·jezdem po äpanÏlskÈ Andalusie a sousednÌm Portugalskem ï v pokoji (EZ) je k dispozici 1 l˘ûko o rozmÏrech 1,35 x 2 m ï je moûn˝ pobyt i na min. 3 dny CENA: vlastnÌ doprava - viz cenÌk, leteck· doprava - individu·lnÌ objedn·vka/kalkulace

270

INFO

äETÿÕME 18 %

12 %

7=6

21=18

EZ=DZ

Senior

18 % platÌ p¯i zaknihov·nÌ a ˙plnÈ ˙hradÏ do 28. 2. 12 % platÌ p¯i zaknihov·nÌ v obdobÌ 01. 3. - 31. 3. a ˙plnÈ ˙hradÏ do 10. 04. 7=6, 14=12 a 21=18 platÌ p¯i p¯Ìjezdu 25. 5. - 01. 6., 26. 6. - 04. 7., 27. 7. - 03. 8. a 21. 9. - 05. 10. Senior-sleva platÌ pro osoby staröÌ 55 let p¯i ubytov·nÌ v Typ 1, sleva z ceny ubytov·nÌ a snÌdanÏ EZ=DZ platÌ p¯i p¯Ìjezdu 15. 4. - 19. 4., 27. 4. - 03. 5. a 04. 8. - 30. 8. Slevy je moûno kombinovat. 15. 4. - 20. 4. ObdobÌ 2011 01. 10.-11. 10.

20. 4. - 27. 4. 01. 7. - 01. 8. 27. 4. - 15. 6. 15. 6. - 01. 7. 14. 9.-01. 10.

Cena za osobu a t˝den v KË Typ 1/DZ

/HP/

(2-3)

p¯i slevÏ kat. C

01. 9. - 14. 9.

01. 8. - 01. 9.

p¯Ìjezd/odjezd DENNÃ

Z

7 700

9 048

10 588

11 358

13 283

5 775

6 786

7 941

8 519

9 963

Typ 2/EZ

/HP/

(1)

11 358

12 705

14 438

17 710

19 443

Typ 3/St.

/HP/

(2-3)

8 855

10 010

12 705

14 053

15 785

p¯i slevÏ kat. B

4 428

5 005

6 353

---

---

p¯i slevÏ kat. C

6 641

7 508

9 529

10 540

11 839

Typ Juniorsuite, resp. Presidentsuite na vyû·d·nÌ, ceny proti typ DZ o cca + 100 %, resp. 150 % vyööÌ Kategorie cen se slevou = sleva: A = 100 % = dÏti do 2 let, bez sluûeb, 1 dÌtÏ do 14 let s 1 plnÏ platÌcÌ osobou v Typ 2, 1. dÌtÏ ze dvou dÏtÌ do 14 let s 2 plnÏ platÌcÌmi osobami v Typ 1 a v Typ 3 = zdarma B = 50 % = 2. dÌtÏ ze dvou dÏtÌ do 14 let s 2 plnÏ platÌcÌmi osobami v Typ 3 v dobÏ do 01. 7. a od 14. 9. C = 25 % = dospÏl· osoba staröÌ 15 let na p¯ist˝lce v Typ 1 a v Typ 3 a 2. dÌtÏ ze dvou dÏtÌ do 14 let s 2 plnÏ platÌcÌmi osobami v Typ 3 v dobÏ od 01. 7. do 14. 9. P¯Ìplatek za polopenzi vËetnÏ n·poj˘ /HP+/ = 770 KË/os. a t˝den, p¯Ìplatek za plnou penzi /VP/ = 2 352 KË/os. a t˝den, p¯Ìplatek za All-inclusive = 4 620 KË/os. a t˝den, dÏti do 15 let = vûdy 50 %.

Cena za appartement a t˝den v KË Typ 3/St.

p¯Ìjezd/odjezd DENNà resp. dle letovÈho ¯·du

Z/S

/SV/ (aû 3)

9 016

11 564

17 248

19 796

23 912

Typ 4/App. /SV/ (aû 4)

12 936

15 484

21 168

32 732

36 848

LETECK¡ DOPRAVA P¯i odletu z Prahy ËinÌ celkov· cena souËet ceny ÑVLASTNÕ DOPRAVAì, ceny leteckÈ p¯epravy a ceny za vyp˘jËenÌ auta na letiöti. P¯i odletu z letiöù v SRN celkov· cena obsahuje leteckou p¯epravu, transfer a sluûby v hotelu. Slevy pro dÏti. Individu·lnÌ objedn·vka/kalkulace.

POBLADO NATURISTA / COSTA DE ALMERIA

St¯edisko Vera Natura v naturistickÈ oblasti Vera se vracÌ s jeötÏ öiröÌ nabÌdkou ubytov·nÌ kapacit do katalog˘ naöich nÏmeck˝ch koleg˘. P˘vodnÌ objekty Vera Natura a novÈ objekty Parque Vera jsou vybudov·ny v 1. linii, v podstatÏ sousedÌcÌ s dlouhou pÌseËnou pl·ûÌ nebo do vzd·lenosti 150 metr˘ od nÌ, objekty La Menara jsou situov·ny ve 2. linii, vzd·lenÈ od mo¯e cca 200 metr˘ a Torremar Natura ve 3. linii, vzd·lenÈ od mo¯e cca 250 metr˘, stejnÏ jako objekty Bahi de Vera, vzd·lenÈ od mo¯e cca 300 metr˘. Ve vöech tÏchto objektech naleznete r˘znÈ typy bazÈn˘ - dÏtsk˝ch, venkovnÌch, kryt˝ch, kvetoucÌ zahrady a Ë·st sportoviöù. PodrobnÈ informace o jednotliv˝ch objektech V·m v p¯ÌpadÏ z·jmu poskytneme v naöÌ CK.

14=12

WEB

Z/S

UBYTOV¡NÕ: appartementy pro 2-6 osob, s kuchyÚsk˝m koutem, WC, koupelnou, terasou nebo balkonem STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/, moûno si p¯ikoupit polopenzi /HP/ nebo plnou penzi /VP/ DOPRAVA: vlastnÌ, p¯Ìp. leteck· + transfer CENA: cca 2 500 - 12 000 KË/os. a t˝den, dle typu ubytov·nÌ a termÌnu + p¯Ìp. doprava 27


x76

EL TEMPLO DEL SOL - Costa Dorada / ŠPANĚLSKO

Na Costa Dorada, 270 km na jih od francouzsko-öpanÏlsk˝ch hranic, hodinu jÌzdy autem od Barcelony a nedaleko Tarragony, pouhÈ 2 km od L¥HÙspitalet de l¥Infant je umÌstÏn p¯Ìmo na b¯ehu St¯edozemnÌho mo¯e jeden z nejlepöÌch öpanÏlsk˝ch kemp˘, El Templo del Sol. äpanÏlsko-maursk· architektura, 1,7 km dlouh· pÌseËn· pl·û, 1300 m2 bazÈn˘ ve 3 kask·d·ch, restaurace, bary, obchod, sportoviötÏ, ale i v˝lety do blÌzkÈ Tarragony, Barcelony, Montserratu - to vöe m·te moûnost poznat. NovÏ je ve st¯edisku FKK-El Templo del Sol nabÌzeno ubytov·nÌ v za¯Ìzen˝ch stanov˝ch bungalovech.

äETÿÕME 7=5 14=10 21=15 21=18 28=24 20 %

UBYTOV¡NÕ: ModernÏ za¯ÌzenÈ, stabilnÏ umÌstÏnÈ mobilnÌ chatky, s vlastnÌm soci·lnÌm za¯ÌzenÌm a klimatizacÌ, obytnou Ë·stÌ s gauËem a kuchyÚsk˝m koutem, p¯edzahr·dkou se zahradnÌm n·bytkem, nutno si p¯ivÈzt vlastnÌ povleËenÌ a ruËnÌky Typ 1 - aû pro 3 osoby, loûnice s francouzskou postelÌ Typ 2 - pro 2-4 osoby, obdobn˝ Typ 1 Typ 3 - pro 2-5 osob, loûnice s francouzskou postelÌ, druh· mal· loûnice se 2 postelemi nebo palandou

28=20

7=6

14=12

7=5, 14=10, 21=15 a 28=20 platÌ p¯i pobytu v obdobÌ 22. 3. - 30. 4. a 12. 9. - 22. 10. 7=6, 14=12, 21=18 a 28=24 platÌ p¯i pobytu v obdobÌ 30. 4. - 25. 6. a 31. 8. - 12. 9. 20 % sleva platÌ pro dvojici (p·r) p¯i pobytu v obdobÌ 22. 3. - 18. 4., 25. 4. - 02. 7. a 31. 8. - 22. 10., neplatÌ v Typ 1

STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/ DOPRAVA: vlastnÌ DŸLEéIT…: ï p¯Ìtomnost Vaöich Ëty¯noh˝ch mil·Ëk˘ nenÌ vÌt·na, stejnÏ jako Vaöich radiop¯ijÌmaˢ a dalöÌch zdroj˘ hluku ï FKK v ubytovacÌm prostoru, na pl·ûi, v bazÈnu, v sanit·rnÌch za¯ÌzenÌch a na komunikacÌch mezi nimi, naopak v restauraci, baru, supermarketu a recepci vûdy obleËeni ï na pl·û vede pomÏrnÏ vysokÈ schodiötÏ, nenÌ vhodnÈ pro nemocnÈ osoby ï informace pro ûelezniË·¯e = nejbliûöÌ ést. je v 2 km vzd·lenÈm L¥HÙspitalet ï je moûno si zap˘jËit povleËenÌ za poplatek 6 EUR/postel ï pobytov· taxa v cenÏ ubytov·nÌ ï nutno b˝t drûitelem zn·mky INF = 550 KË/os. staröÌ 16 let

274

22. 3.-18. 4. ObdobÌ 2011

30. 4.-11. 6.

25. 4.-30. 4. 18. 4.-25. 4.

11. 6.-02. 7. 02. 7.-24. 8. 24. 8.-31. 8. 31. 8.-12. 9.

12. 9.-22. 10. Cena za chatku a t˝den v KË

p¯Ìjezd/odjezd STÿEDA a SOBOTA

Z/S

Typ 1

/SV/

(aû 3)

7 315

12 513

8 470

13 860

21 753

15 015

Typ 2

/SV/

(2-4)

9 433

15 593

11 550

18 288

27 143

19 828

Typ 3

/SV/

(2-5)

9 818

16 555

12 513

19 250

28 683

21 368

COSTA NATURA / COSTA DEL SOL

V Andalusii, jen 4 km od zn·mÈho letoviska Estepony, m˘ûete vidÏt nejen ohniv˝ tanec flamengo, zasnÏûenÈ vrcholky Sierra Nevady a gibraltarskou sk·lu, ale je tady i naturistickÈ st¯edisko Costa Natura. LÈto zde na jihu trv· od kvÏtna do ¯Ìjna, st¯edisko je navÌc v provozu celoroËnÏ, a tak je moûno vyuûÌvat zdejöÌ pÌseËnÈ pl·ûe i mimo hlavnÌ sezonu. Z·roveÚ je moûno vyuûÌt p¯ÌjemnÏjöÌho klimatu pro v˝lety do historicky cennÈho okolÌ. Bungalovy jsou zasazeny do parkovÈho prost¯edÌ plnÈho kvÏtin. Samoz¯ejmostÌ je volnÏ p¯Ìstupn˝ bazÈn se sol·rnÏ vyh¯Ìvanou vodou, supermarket, restaurace, diskotÈka. NaturistÈ majÌ k dispozici 500 metr˘ dlouhou FKK pl·û.

äETÿÕME 7=6

UBYTOV¡NÕ: bungalovy s vybaven˝mi kuchyÚkami, SAT-TV, WC, sprchou a terasou nebo p¯edzahr·dkou Studio Typ E - pro 2 osoby, 1 mÌstnost, dÏtsk· post˝lka moûn·, cca 21 m2 Typ A2/C aû pro 4 osoby, velk·, opticky p¯edÏlen· obytn· mÌstnost se 4 l˘ûky, cca 32 - 40 m2 Typ A1 aû pro 5 osob, velk·, opticky p¯edÏlen· mÌstnost, jedna nebo 2 loûnice, cca 42 m2 Typ B aû pro 6 osob, velk·, opt. p¯edÏl. loûnice a obyt. mÌstnost, cca 42 m2

ObdobÌ 2011

Studio Typ E

DŸLEéIT…: ï Ëty¯nohÈ mil·Ëky nenÌ moûno v tomto st¯edisku mÌt s sebou ï celÈ st¯edisko je vyhrazeno pouze pro pÏöÌ, auta je nutno ponechat na parkoviöti na okraji st¯ediska ï informace pro ûelezniË·¯e - nejbliûöÌ stanice = Algeciras a Malaga ï je nutno p¯i p¯Ìjezdu sloûit kauci p¯ibliûnÏ 12 EUR, za vstupnÌ Chip kartu ï vöechny bungalovy jsou soukrom˝m majetkem individu·lnÏ vybavenÈ ï dÏti do 2 let, bez sluûeb = zdarma, pobytov· taxa v cenÏ ubytov·nÌ ï p¯i ubytov. na min. 21 nocÌ 1x ubytov. v tranzit. hotelu Campanillo ve Francii zdarma DOPORU»UJEME: cestovat do tohoto st¯ediska mimo hlavnÌ sezÛnu, nejlÈpe zaË·tkem Ëervna a spojit relaxaci u mo¯e s cestov·nÌm po Andalusii - obzvl·öù ide·lnÏ poloûen· lokalita CENA: vlastnÌ doprava - viz cenÌk, leteck· doprava - individu·lnÌ objedn·vka/kalkulace 28

do 16. 4.

Typ A2/C

Typ A1 + B

16. 4. - 30. 4. Z/S

Cena za osobu a t˝den v KË

STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/ DOPRAVA: vlastnÌ nebo fakultativnÌ leteck· z Prahy, p¯Ìp. z letiöù v SRN nebo Rakousku do Malagy

14=12

21=18

platÌ po cel˝ rok

30. 4. - 01. 7. 01. 9.-31. 10.

01. 7. - 01. 9.

p¯Ìjezd/odjezd DENNÃ

(2)

3 920

7 840

6 468

9 996

(1)

7 840

15 876

12 936

20 188

(4)

2 688

5 096

4 312

6 076

(3)

3 528

6 860

5 880

8 036

(2)

5 292

10 388

8 820

12 152

(5)

2 940

5 198

5 096

6 860

(4)

3 920

6 930

6 860

9 212

(3)

5 880

10 202

10 388

13 916

DÏti do 11 let = zdarma LETECK¡ DOPRAVA Z PRAHY Cena rekreace je souËtem ceny ÑVLASTNÕ DOPRAVAì, ceny leteckÈ dopravy (cca 11 000-14 000 KË/os.) a ceny dopravy z letiötÏ v Malaze do FKK - st¯ediska a zpÏt. Pron·jem auta p¯ibliûnÏ 3 250 - 5 480 KË/t˝den, dle typu vozidla. Taxi-transfer = cca 8 100 KË. LETECK¡ DOPRAVA ZE SRN Ceny obdobnÈ cen·m p¯i leteckÈ charterovÈ dopravÏ z Prahy, sleva pro dÏti ve vÏku 2-11 let s min. 1 dospÏlou osobou ve v˝öi 15 %. Individu·lnÌ kalkulace.


271

EL PORTUS / COSTA CALIDA

NaturistickÈ st¯edisko, 100 ha velkÈ, vzd·lenÈ pouh˝ch 10 km od Cartageny, u pl·ûe obklopenÈ mohutn˝mi pob¯eûnÌmi skalami a nabÌzejÌcÌ vöe, od jemnÈho pÌsku po vÏtöÌ obl·zky. St¯edisko velkÈ 100 ha je koncipov·no jako FKK-kemp, je vöak vybaveno i komfortnÌmi bungalovy a je v provozu celoroËnÏ - je zde evidov·no 320 sluneËn˝ch dn˘ v roce. Koup·nÌ je vhodnÈ pro dÏti, vstup do vody je velmi pozvoln˝. Voda v mo¯i je zde podstatnÏ teplejöÌ neû na Costa del Sol. K dispozici jsou i dva bazÈny. St¯edisko je velmi vhodnÈ i pro vyznavaËe pot·pÏnÌ a lovu ryb - podmo¯sk· fauna je zde velice pestr·, n·ö klient zde chytil na udici nap¯Ìklad i tÈmϯ metrovÈho meËouna. Pokud se k V·m Neptun obr·tÌ z·dy a udice z˘stane pr·zdn· - pak m·te moûnost vyuûÌt sluûeb zdejöÌch restauracÌ.

äETÿÕME 21=14

14=10

21=14 a 14=10 platÌ p¯i pobytu do 01. 7. a 01. 9. - 31. 10.

UBYTOV¡NÕ: v bungalovech v kempu, blÌzko pl·ûe, s kuchyÚsk˝m koutem, WC, sprchou a terasou Typ A - aû pro 4 osoby, loûnice a obytn· mÌstnost

ObdobÌ 2011

Z/S

do 15. 4.

15. 04.-01. 5.

01. 5.-01. 7. 01. 9.-15. 10.

p¯Ìjezd/odjezd DENNÃ

Cena v KË za osobu a t˝den p¯i (x) osob·ch

v bungalovech na p¯ÌrodnÌ terase, s v˝hledem na z·toku, okolnÌ hory a mo¯e, s vybavenou kuchyÚkou, velkou chladniËkou, WC, sprchou nebo vanou, terasou a zahradnÌm n·bytkem Typ B - aû pro 4 osoby, loûnice, obytn· mÌstnost, dalöÌ mal· mÌstnost s 2 postelemi

Typ A

Typ BS - jako Typ B, navÌc zimnÌ zahrada, TV Typ B

2

Typ D - aû pro 4 osoby, 1 loûnice, obytn· mÌstnost, SAT-TV, klimatizace, 30 m , dvoupatrov· budova Hacienda Montalvo STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/ DOPRAVA: vlastnÌ nebo leteck· (»SA, Ö.) z Prahy, p¯Ìp. z letiöù v SRN a Rakousku do Alicante nebo Murcie

Typ BS

DŸLEéIT…: ï Ëty¯nohÈ mil·Ëky je moûno s sebou p¯ivÈzt, nemohou vöak na pl·û, k bazÈnu a do restaurace ï v˝mÏna pr·dla a ˙klid 1x t˝dnÏ ï informace pro ûelezniË·¯e - nejbliûöÌ stanice = Cartagena ï bungalovy Typ B, BS a C jsou soukrom˝m majetkem a jsou individu·lnÏ vybavenÈ ï snÌdani /UF/ je moûno si zakoupit v recepci = 4 EUR/os. a den ï polopenzi /HP/ je moûno si zakoupit v recepci = 13 EUR/os. a den ï bungalovy Typ A jsou umÌstÏny blÌzko sebe a mohou b˝t v jejich blÌzkosti postaveny stany a obytnÈ p¯ÌvÏsy kempujÌcÌch rekreant˘ ï ve st¯edisku byl postaven i kryt˝ vyt·pÏn˝ bazÈn ï st¯edisko je ve svahu ï novÈ wellness-centrum s mas·ûemi, hydroterapiemi, fitness ï p¯i pobytu na min. 21 nocÌ 1x tranzitnÌ hotel p¯i cestÏ tam nebo zpÏt nocleh v hotelu Campanilla zdarma

275

/SV/

(4)

2 695

4 043

4 312

6 076

2 940

/SV/

(3)

3 273

4 813

5 096

7 056

3 528

/SV/

(2)

4 62

6 545

6 860

9 408

4 900

/SV/

(1)

7 700

12 320

12 740

17 052

7 840

/SV/

(4)

3 658

5 198

5 292

7 056

3 920

/SV/

(3)

4 620

6 353

6 664

8 624

4 704

/SV/

(2)

5 775

8 470

8 820

10 976

5 880

/SV/

(1)

10 203

15 593

15 876

20 188

10 388

/SV/

(5)

4 043

5 198

5 488

7 644

4 508

/SV/

(4)

5 005

6 160

6 468

8 820

5 488

/SV/

(3)

6 160

8 085

8 428

11 172

6 272

/SV/

(2)

8 085

11 358

11 760

15 680

8 428

/SV/

(4)

4 428

6 160

6 160

7 893

4 428

/SV/

(3)

5 390

7 508

7 840

10 192

5 488

/SV/

(2)

7 315

10 588

10 780

14 308

7 448

/SV/

(1)

12 898

19 250

19 796

26 460

13 328

DÏti do 2 let, bez sluûeb = zdarma.

1 dÌtÏ 2-11 let s 2 plnÏ platÌcÌmi osobami = zdarma.

LETECK¡ DOPRAVA P¯i odletu z Prahy ËinÌ celkov· cena souËet ceny ÑVLASTNÕ DOPRAVAì, ceny leteckÈ p¯epravy Praha-Alicante (okolo 11 000 KË/os.) a p˘jËovnÈho za auto systÈmem AIR/FKK/AIR. P˘jËovnÈ auta dle typu 3 800 - 5 500 KË/t˝den. TAXI-transfer za cca 4 000 KË. P¯i odletu z letiöù v SRN je kalkulace ceny obdobn·. 1 dÌtÏ 2-11 let s 2 plnÏ platÌcÌmi osobami = sleva 100 %. DÏti do 2 let, bez sluûeb = zdarma. Individu·lnÌ objedn·vka/kalkulace.

ALMANAT - MALAGA / ŠPANĚLSKO

V jiûnÌm äpanÏlsku, 28 km v˝chodnÏ od Malagy, p¯Ìmo na obl·zkovopÌseËnÈ pl·ûÌ leûÌ mal˝ naturistick˝ resort Almanat. V subtropickÈm klima, uprost¯ed ban·novnÌk˘, pomeranËovnÌk˘, citrÛnovnÌk˘, kaktus˘ a orchideÌ jsou umÌstÏny za¯ÌzenÈ mobilhomy. V 2 km vzd·lenÈm mÏsteËku Torre del Mar pak rekreanti naleznou ¯adu obchod˘ a restauracÌ. P¯Ìmo v are·lu n·vötÏvnÌci majÌ k dispozici velk˝ venkovnÌ bazÈn, vnit¯nÌ vyh¯Ìvan˝ bazÈn, jacuzzi, saunu, sportoviötÏ, nabÌdku v˝let˘ nap¯. do Malagy, Gibraltaru a trajektem do marockÈho Tangeru.

272

Typ D

WEB

Z/S

UBYTOV¡NÕ: mobilhomy pro 2-4 osoby, s kuchyÚsk˝m koutem, soci·lnÌm za¯ÌzenÌm, terasou a parkoviötÏm. STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/ DOPRAVA: vlastnÌ nebo leteck· + transfer DŸLEéIT…: Ëty¯nozÌ mil·ËkovÈ do st¯ediska nemohou CENA: cca 3 400 - 19 000 KË/os. a t˝den, dle termÌnu a poËtu osob v mobilhomu + p¯Ìp. doprava

FINCA SA CANOVA / MALLORCA - BALEÁRSKÉ OSTROVY

NovÏ je do nabÌdky naturistickÈ rekreace za¯azen öpanÏlsk˝ ostrov Mallorca, na jehoû jiûnÌm pob¯eûÌ se poblÌû zn·mÈ FKK-pl·ûe Es Trenc nach·zÌ FKK-st¯edisko Finca Sa Canova. Naturistick˝ are·l je vzd·len od uvedenÈ pl·ûe cca 7,5 km, u pl·ûe je placenÈ parkoviötÏ - proto si pot¯ebujete v r·mci z·jezdu objednat i auto z p˘jËovny. UbytovacÌ a stravovacÌ kapacity, sportoviötÏ, supermarket, to vöe je rozmÌstÏno na ploöe cca 59 ha mezi olivovnÌky a Aloe Vera. Do st¯ediska je moûno p¯ijet kter˝koliv den v t˝dnu na min 5-7 dnÌ. UBYTOV¡NÕ: ve dvoul˘ûkov˝ch pokojÌch, dvou- aû Ëty¯l˘ûkov˝ch appartementech a mobilhomech pro aû pro 4-6 osob. Vöechny ubytovacÌ kapacity s vlastnÌm soci·lnÌm vybavenÌm, klimatizacÌ, vyt·pÏnÌm, stropnÌm ventil·torem, SAT-TV, appartementy

01. 7.-01. 9. 15. 10.-31. 10.

WEB

a mobilhomy s vybavenou kuchyÚkou. STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/ DOPRAVA: leteck· z letiöù v NÏmecku a Rakousko, p¯Ìp. z »eska + auto z p˘jËovny CENA: cca 15 000 KË - 30 000 KË na pokoj, appartement nebo mobilhome dle typu ubytov·nÌ a termÌnu pobytu + leteck· doprava (cca 10 000 KË/os.) + p˘jËovnÈ auta, slevy v dubnu-Ëervnu a v z·¯Ì, individu·lnÌ objedn·vka/kalkulace 29


FKK 2011

KANÁRSKÉ OSTROVY

www.naturtravel.cz

SouË·stÌ öpanÏlskÈho kr·lovstvÌ jsou i Kan·rskÈ ostrovy leûÌcÌ u z·padnÌho pob¯eûÌ severnÌ Afriky. Kan·rsk˝m ostrov˘m se ¯Ìk·, vzhledem k podnebÌ, rovnÏû ostrovy vÏËnÈho jara. Vzhledem k tomu, ûe toto souostrovÌ leûÌ v AtlantickÈm oce·nu, je nutno poËÌtat s chladnÏjöÌ vodou a obËas se siln˝m vlnobitÌm. Od listopadu do dubna jsou zde chladnÏjöÌ veËery a noci, vezmÏte si proto s sebou i teplejöÌ obleËenÌ. FKK-st¯ediska nejsou oplocena a ani FKK-pl·ûe nejsou ohraniËenÈ. M˘ûe se proto st·t, ûe obËas nÏkdo cizÌ projde kolem a ûe na pl·ûi nebudou jenom naturistÈ. Leteck· doprava z »R s »SA nebo Travel Service. Obvykl· cena tÈto dopravy ËinÌ cca 11 000 KË/os.

LANZAROTE Nejzn·mÏjöÌm ostrovem je Gran Canaria, hned po nÌ n·sleduje ostrov Lanzarote, velk˝ p¯ibliûnÏ jen 20x60 km. Na jeho severov˝chodnÌm pob¯eûÌ jsou u vesnice Mala, v naturistickÈ rekreaËnÌ zÛnÏ Charco del Palo i n·mi nabÌzen· naturistick· st¯ediska. Ostrov Lanzarote je sopeËnÈho p˘vodu a tomu odpovÌd· i scenÈrie, prov·zen· i zdejöÌmi typick˝mi barvami - Ëernou barvou sopeËn˝ch vyv¯elin, bÌlou barvou budov a jejich modr˝mi, p¯Ìp. zelen˝mi ozdobami. Architektonick˝ styl staveb na tomto ostrovÏ je silnÏ ovlivnÏn p˘sobenÌm zn·mÈho öpanÏlskÈho umÏlce a architekta CÈsara Manriqua. Kr·sy tohoto ostrova pozn·te nejlÈpe tak, ûe si pronajmete osobnÌ auto a v sopeËnÈm n·rodnÌm parku Timanfaya, kam auta nesmÌ, i p¯ÌpadnÏ velblouda. DalöÌ zajÌmavostÌ je p¯edevöÌm nejstaröÌ mÏsto na ostrovÏ, Teguise, jeskynÏ Los Verdes a Jameos del Agua, Haria, kaktusov· zahrada, vyhlÌdka z Mirador del Rio na ostrov Graciosa, z·padnÌ pob¯eûÌ mezi El Golfo a Janubiem. Lanzarote nenÌ ostrov, kter˝ si zamilujete na prvnÌ pohled. Ale aû pozn·te kr·snÈ barvy skal p¯i v˝chodu slunce, klid a pohodu, pak si vûdy r·di vzpomenete na tuto svoji dovolenou, p¯Ìp. se sem opÏt vr·tÌte si odpoËinout.

Doprava leteck· (zajistÌ naöe CK) - nejbÏûnÏjöÌ doprava na tyto ostrovy s odletem z Prahy, p¯ÌpadnÏ s autobusov˝m svozem z Brna Ëi Ostravy nebo z nÏkterÈho z letiöù v NÏmecku nebo Rakousku na letiötÏ u hlavnÌho mÏsta Lanzarote Arrecife. Na letiöti v Arrecife V·s pak oËek·v· V·mi objednanÈ, zap˘jËenÈ osobnÌ auto, kterÈ pak m·te k dispozici pocelou dobu svÈho pobytu.

FUERTEVENTURA Fuerteventura je svou rozlohou 1730 km2 druh˝m nejvÏtöÌm z Kan·rsk˝ch ostrov˘, zalidnÏn˝m vöak nejmÈnÏ. HlavnÌm mÏstem je Puerto del Rosario, u kterÈho se nach·zÌ rovnÏû zdejöÌ letiötÏ. I tento ostrov je sopeËnÈho p˘vodu, m· mÌrnÏ zvlnÏnou podobu, oblÈ pahorky a rozs·hlÈ roviny p¯ech·zejÌ pozvolna v dlouhÈ pÌseËnÈ pl·ûe. Nehlubok· ˙dolÌ a nÏkolik palmov˝ch o·z dokreslujÌ celkov˝ obraz krajiny. Klima ostrova je ovlivnÏno pas·ty, mo¯sk˝mi proudy a je velmi p¯ÌjemnÈ a mÌrnÈ. Sr·ûky a vlhkost vzduchu je nÌzk·, teploty vzduchu na rozhranÌ Ñjaro/lÈtoì. K nejpozoruhodnÏjöÌm mÌst˘m na ostrovÏ pat¯Ì El Jable s rozs·hl˝m ˙zemÌm pÌseËn˝ch dun, ostr˘vek Lobos, vyhl·öen˝ p¯Ìmo nejide·lnÏjöÌmi podmÌnkami pro pot·pÏnÌ v oblasti p¯ÌrodnÌ rezervace (na ostrov se dostanete lodÌ z Corraleja), Betancuria - b˝valÈ hlavnÌ mÏsto a Auly, mÏsteËko na drsnÈm z·padnÌm pob¯eûÌ, v jehoû blÌzkosti se nach·zÌ 600 metr˘ hlubok˝ jeskynnÌ systÈm. Doprava leteck· (zajistÌ naöe CK) nejbÏûnÏjöÌ doprava na tyto ostrovy s odletem z Prahy, p¯ÌpadnÏ s autobusov˝m svozem z Brna Ëi Ostravy nebo z nÏkterÈho z letiöù v NÏmecku nebo Rakousku na letiötÏ u hlavnÌho mÏsta Fuerteventury, Puerta del Rosaria. Na letiöti V·s pak oËek·v· V·mi objednanÈ, zap˘jËenÈ osobnÌ auto, kterÈ pak m·te k dispozici pocelou dobu svÈho pobytu.

GRAN CANARIA Gran Canaria je nejzn·mÏjöÌm a turistick˝m pr˘myslem nejvÌce Ñzpracovan˝mì Kan·rsk˝m ostrovem. Naleznete zde jak velkÈ pÌseËnÈ duny v Maspalomas na jihu ostrova, tak i skalnatÈ pob¯eûÌ na z·padÏ, ¯adu zajÌmav˝ch subtropick˝ch lokalit s palmami, ale i hustÈ lesy v hornatÈ Ë·sti ostrova. Silnice V·s povedou od tÈmϯ pouötnÌch oblastÌ do horsk˝ch scenÈriÌ. Vöude naleznete n·kupnÌ a z·bavnÌ st¯ediska, aquaparky, reastaurace, bary, diskotÈky - ale i opuötÏn· horsk· ˙dolÌ, divokÈ pob¯eûnÌ ˙tesy a rozs·hlÈ ban·novÈ plant·ûe. Doprava leteck· (zajistÌ naöe CK) - obdobnÏ jako u dopravy na ostrovy Lanzarote a Fuerteventuru, pouze cÌlov˝m letiötÏm na Gran Canarii je Las Palmas.

30


277

CASTILLO DE PAPAGAYO / LANZAROTE

INFO

Z/S

S n·sledujÌcÌmi FKK-st¯edisky sousedÌ nejvÏtöÌ naturistickÈ st¯edisko, CASTILLO DE PAPAGAYO. JednopatrovÈ, bÌlÈ domky rozloûenÈ mezi palmami, kaktusy a kvetoucÌmi ke¯y poskytujÌ spoleËnÏ s dalöÌm vybavenÌm v blÌzkÈm okolÌ 2 bazÈny, 3 restaurace a 2 obchody velmi dobrÈ podmÌnky pro p¯ÌjemnÈ proûitÌ dovolenÈ.

UBYTOV¡NÕ: appartementy pro 2-5 osob, s kuchyÚkou, WC, sprchou nebo koupelnou, terasou nebo balkonem

SkalnatÈ z·toky s k¯iöù·lovÏ Ëistou vodou pak za p¯ÌznivÈho poËasÌ poskytujÌ vynikajÌcÌ moûnosti pot·pÏnÌ a pozn·v·nÌ bohatÈ a n·dhernÈ podmo¯skÈ fauny a flÛry.

DŸLEéIT…: koup·nÌ v mo¯i je moûnÈ, vzhledem ke skalnatÈmu pob¯eûÌ, pouze p¯i klidnÈ hladinÏ

DOPRAVA: leteck· + taxi-transfer nebo zap˘jËenÈ auto

CENA: cca 2 400 - 16 000 KË/os. a t˝den, dle typu ubytov·nÌ a termÌnu + doprava

278

Z/S CASA RONDA + DEL MAR - LUZ / LANZAROTE CASA FINISTERRE + SOL SIEMPRE + SERENIDAD + TRANQUILIDAD

V rekreaËnÌm are·lu Charco del Palo je pro V·s p¯ipraveno nÏkolik menöÌch objekt˘ nap¯. Ronda, Casa del Mar I a II a... V jejich blÌzkosti naleznete 2 p¯ÌrodnÌ bazÈny v chr·nÏnÈ z·toce a asi 5 minut vzd·lenÈ n·kupnÌ st¯edisko. UBYTOV¡NÕ: appartementy pro 1-4 osoby, s kuchyÚsk˝m koutem, WC, sprchou nebo koupelnou a terasou STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/

179

DOPRAVA: leteck· + taxi-transfer nebo zap˘jËenÈ auto

STRAVOV¡NÕ: all-inclusice /ALL/, vËetnÏ n·poj˘, servis 24 hodin dennÏ

CENA: cca 11 500 - 25 000 KË/appartement a t˝den, resp. 4 000 - 13 000 KË/os. a t˝den, dle typu ubytov·nÌ a termÌnu + doprava

INFO

Z/S

UBYTOV¡NÕ: appartementy pro 2 nebo 4 osoby, obytn· mÌstnost s 1 nebo 2 loûnicemi, öatnou, SAT/TV, trezorem, ledniËkou, vlastnÌm soci·lnÌm za¯ÌzenÌm, terasou nebo balkonem DOPRAVA: leteck· z Prahy + taxi-transfer nebo zap˘jËenÈ auto CENA: dle termÌnu cca 3 000 - 4 700 KË/os. a noc + leteck· doprava z Prahy (cca 10 000 KË/os.) a transfer z letiötÏ, individu·lnÌ objedn·vka/kalkulace

MONTE MARINA / FUERTEVENTURA

DalöÌ resort s moûnostÌ naturistickÈ rekreace na jiûnÌm v˝bÏûku Kan·rskÈho ostrova Fuerteventura, na poloostrovÏ Jandia. BazÈn s mo¯skou vodou, bohatÏ kvetoucÌ zahrada - to je souË·stÌ are·lu s jednoposchoÔov˝mi appartementy.

INFO

DŸLEéIT…: koup·nÌ v mo¯i je moûnÈ, vzhledem ke skalnatÈmu pob¯eûÌ, pouze p¯i klidnÈ hladinÏ

SPICE / LANZAROTE

Na ostrovÏ Lanzarote, nedaleko mezin·rodnÌho letiötÏ, byl otev¯en nov˝ luxusnÌ "Lifestyle" FKK-resort "Spice". K dispozici jsou perfektnÏ vybavenÈ pokoje, vyh¯Ìvan˝ bazÈn, velk· jacuzzi s mas·ûnÌmi tryskami a vodop·dem, bar, mas·ûe, disco. Resort po¯·d· v˝lety po ostrovÏ, vËetnÏ celodennÌho v˝letu na FKK-pl·û, samoz¯ejmÏ s obËerstvenÌm. Resort je urËen v˝hradnÏ pro p·ry staröÌ 18 let.

296

STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/

INFO

Z/S

STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/ nebo snÌdanÏ /UF/ DOPRAVA: leteck· + taxi-transfer nebo zap˘jËenÈ auto DŸLEéIT…: Ëty¯nozÌ mil·ËkovÈ do st¯ediska za poplatek mohou, pokud nev·ûÌ vÌce jak 5 kg

UBYTOV¡NÕ: appartementy pro 2-4 osoby, s kuchyÚsk˝m koutem, WC, sprchou, SAT-TV, balkonem nebo terasou

295

MAGNOLIAS NATURA / GRAN CANARIA

CK Miramare Reisen se poda¯ilo zajistit naturistickÈ st¯edisko na dalöÌm z Kan·rsk˝ch ostrov˘ - na nejzn·mÏjöÌ Gran Canarii. Ostrov s tropickou vegetacÌ, ale i s pouötÏmi, l·vov˝mi poli, 2 000 metr˘ vysok˝mi horami. Nejkr·snÏjöÌ pl·ûe s velk˝mi pÌseËn˝mi dunami jsou v oblasti Maspalomas, na jihu ostrova. Zde se nach·zejÌcÌ st¯edisko Magnolias Natura bylo vystavÏno v 80. letech minulÈho stoletÌ, k 1. 10. 2004 bylo rekonstruov·no a otev¯eno pro naturisty. 28 appartement˘, leûÌcÌch v klidnÈ ulici je klopeno exotickou zahradou, naleznete zde velk˝ bazÈn s polstrovan˝mi leh·tky.

294

CENA: cca 5 000 - 18 000 KË/appartement a t˝den, dle typu ubytov·nÌ a termÌnu + doprava

INFO

Z/S

UBYTOV¡NÕ: appartementy pro 2-3 osoby, s kuchyÚskou linkou, WC, sprchou, klimatizacÌ a terasou STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/, snÌdanÏ /UF/ nebo polopenze /HP/ DOPRAVA: leteck· + taxi-transfer nebo zap˘jËenÈ auto DŸLEéIT…: minibus-transfer ze st¯ediska na pl·û v Maspalomas, kde je FKK-pl·û CENA: cca 5 300 - 18 000 KË/os. a t˝den p¯i /SV/, dle termÌnu + p¯Ìp. stravov·nÌ + doprava

LA MIRAGE / GRAN CANARIA

INFO

Z/S

Na ostrovÏ Gran Canaria, blÌzko pÌseËnÈ pl·ûe Maspalomas, byl otev¯en "Lifestyle" FKK-resort La Mirage, p¯Ìstupn˝ v˝hradnÏ pro p·ry staröÌ 18 let. 12 bungalov˘ je postaveno okolo bazÈnu, k dispozici je d·le whirpool, bar, poblÌû st¯ediska je n·kupnÌ centrum Faro.

UBYTOV¡NÕ: bungalovy pro 2 osoby s moûnostÌ p¯ist˝lky, vlastnÌm soci·lnÌm za¯ÌzenÌm a terasou

DOPRAVA: leteck· z Prahy + taxi-transfer nebo zap˘jËenÈ auto

CENA: cca 13 000 - 15 500 KË/bungalov a t˝den, p¯ist˝lka cca 2 000 KË/t˝den

STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/

31


FKK 2011

ZÁMOŘSKÉ DESTINACE

www.naturtravel.cz

USA, KARIBIK, MEXIKO Do vöech tÏchto st¯edisek lze cestovat v˝hradnÏ letecky a to linkov˝mi spoji z Prahy nebo charterov˝mi lety z NÏmecka, p¯Ìp. i Rakouska. Na cÌlovÈm letiöti na V·s Ëek· buÔ taxi nebo osobnÌ auto, kterÈ je V·m pak po celou dobu Vaöeho pobytu k dispozici. NÏkterÈ z tÏchto lokalit jsou z·mo¯sk˝mi teritorii evropsk˝ch zemÌ (St. Martin = Francie a NizozemÌ, Bonaire = NizozemÌ) a proto nepot¯ebujete k jejich n·vötÏvÏ vstupnÌ vÌzum. VstupnÌ vÌzum nepot¯ebujete ani pro turistickÈ kr·tkodobÈ cesty do Mexika a od 17. 11. 2008 ani do USA. P¯i cestÏ do USA musÌte min. 72 hod. p¯ed n·stupem cesty zaû·dat o povolenÌ vstupu na ˙zemÌ USA prost¯ednictvÌm elektronickÈho dotaznÌku systÈmu ESTA, kter˝ je v ËeötinÏ dostupn˝ na internetovÈ adrese https://esta.cbp.dhs.gov. Zde naleznete i podrobn˝ n·vod pro jeho vyplnÏnÌ. V r·mci tohoto systÈmu musÌte b˝t drûiteli cestovnÌho pasu s biometrick˝mi ˙daji. Pokud m·te ve st·vajÌcÌm cestovnÌm pase platnÈ vÌzum do USA, pak tento ESTA-dotaznÌk nemusÌte vyplÚovat, vÌzum platÌ po dobu jeho platnosti, p¯Ìp. platnosti pasu, do kterÈho je vlepenÈ. P¯i cestÏ do kterÈkoliv z tÏchto destinacÌ nepot¯ebujete mimo¯·dn· oËkov·nÌ. NedoporuËujeme cestovat do Karibiku a na Floridu v termÌnech od poloviny z·¯Ì do poloviny listopadu. V tÈto dobÏ je zde obdobÌ hurik·n˘. Cena rekreace v Z·mo¯Ì je dosti vysok·, vysok· je vöak i ˙roveÚ poskytovan˝ch sluûeb v jed-

notliv˝ch st¯ediscÌch. PerfektnÌ ubytov·nÌ, v˝born· strava, vynikajÌcÌ koup·nÌ jak v mo¯i nebo jezeru, tak i v bazÈnech, aù jiû bÏûn˝ch nebo s v̯ivkami, öirok· nabÌdka sportovnÌho i kulturnÌho vyûitÌ, neobvykl· ochota a pÈËe zamÏstnanc˘ are·lu. V FKK-st¯ediscÌch v Mexiku, v Dominik·nskÈ republice a na Jamaice je obvyklÈ a moûnÈ se vÏnovat ve¯ejnÏ sexu (u bazÈnu, baru, na pl·ûi,...) - proto je p¯Ìstup do tÏchto lokalit moûn˝ pouze osob·m staröÌm 18ti let. Vaöe objedn·vky jsou zajiöùov·ny individu·lnÏ dle Vaöich konkrÈtnÌch poûadavk˘, proto i ceny jsou stanoveny na z·kladÏ individu·lnÌch kalkulacÌ. POZOR! V obdobÌ sv·tk˘ (Velikonoce, V·noce, Silvestr) je kapacita leteck˝ch spoj˘ brzo obsazena. Nutno pobyty objedn·vat hodnÏ vËas. V p¯ÌpadÏ Vaöeho v·ûnÈho z·jmu o naturistickou rekreaci v USA nebo Karibiku kontaktujte naöi CK. R·di V·m zaöleme podrobnÏjöÌ informace o tÏchto lokalit·ch a sdÏlÌme V·m i p¯ibliûnou cenu V·mi poûadovanÈho aranûm·. KonkrÈtnÌ cenu musÌme vöak nechat zkalkulovat naöimi nÏmeck˝mi kolegy a Ëesk˝mi i zahraniËnÌmi dopravci aû na z·kladÏ VaöÌ objedn·vky. LeteckÈ spoleËnosti: »SA, KLM, AIR FRANCE, DELTA, TRAVEL SERVICE,...

286 CYPRESS COVE - FLORIDA / USA 288 CALIANTE TAMPA - FLORIDA / USA 285 PARADISE LAKES - FLORIDA / USA Na FloridÏ, v oblasti jezer mezi Tampou a Orlandem je nÏkolik naturistick˝ch st¯edisek. JednÌm z nich je Cypress Cove, leûÌcÌ 45 km jihoz·padnÏ od Orlanda u Kissimmee. Na ploöe 20 ha, u jezera s pÌseËnou pl·ûÌ naleznete bungalovy, bazÈn, bazÈn s v̯Ìvkou, restaurace, sportovnÌ za¯ÌzenÌ a moûnost mnoha v˝let˘ po celÈ FloridÏ, od vÏdeckÈho centra na Kennedyho mysu, p¯es Disneypark s mnoha atrakcemi, po n·rodnÌ parky v baûinat˝ch oblastech zemÏ. Druh˝m st¯ediskem je luxusnÏjöÌ Caliante Tampa, leûÌcÌ p¯ibliûnÏ hodinu jÌzdy autem od Tampy. UBYTOV¡NÕ: Motel - pokoje pro 2 aû 4 osoby, p¯ÌzemÌ nebo patro, s TV, WC, vanou, sprchou, malou chladniËkou, telefonem a klimatizacÌ Villa -

appartementy pro 2 aû 6 osob, p¯ÌzemÌ nebo patro, 1-3 loûnice, ob˝vacÌ pokoj, koupelna, WC, terasa nebo balkon, TV v kaûdÈ mÌstnosti, kuchyÚsk˝ kout vybaven˝ i mikrovln. troubou, toasterem a chladnicÌ, telefonem a klimatizacÌ

184

HIDDEN BEACH RESORT / MEXIKO

Nedaleko Cancunu, 1 hodinu cesty autem, je moûno proûÌt exklusivnÌ naturistickou Ñallinclusiveì dovolenou v hotelu umÌstÏnÈm p¯Ìmo na karibskÈ pÌseËnÈ pl·ûi. LuxusnÌ pokoje s klimatizacÌ, stropnÌm ventil·torem, trezorem, DVD/CD, SAT-TV, telefonem, perfektnÏ vybavenou koupelnou i se ûupany a fÈnem, minibarem, terasou nebo balkonem. Samoz¯ejmostÌ je bazÈn, animaËnÌ programy, sportovnÌ moûnosti, diskotÈky, sauna, ¯ada restauracÌ a bar˘ jak p¯Ìmo v tomto hotelu, tak i v sousednÌch objektech. Hotel organizuje ¯adu v˝let˘ k historick˝m mexick˝m pam·tk·m, do pot·pÏËsk˝ch lokalit, apod. Je rovnÏû moûno kombinovat t˝dennÌ pobyt v hotelu s t˝dennÌ okruûnÌ cestou Mexikem. UBYTOV¡NÕ: Swim up pro 1-2 osoby, v p¯ÌzemÌ, s terasou p¯Ìmo u pomalu tekoucÌ umÏlÈ ¯ÌËky a konverzaËnÌho bazÈnku s barem

197

DESIRE RESORT / MEXIKO

INFO

STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/, p¯ÌpadnÏ all-inclusive DOPRAVA: leteck·, s »SA a jejÌmi partnery z Prahy do Tampy Ëi Orlanda, transfer do st¯ediska buÔ pronajat˝m autem nebo TAXI DŸLEéIT…: ï transfer z letiötÏ do FKK-st¯ediska nenÌ souË·stÌ z·kladnÌch sluûeb, doporuËujeme pron·jem auta na celou dobu pobytu systÈmem ÑAIR-FKK-AIRì. Pot¯ebujete proto s sebou mezin·rodnÌ ¯idiËsk˝ pr˘kaz, platn˝ pro USA. KreditnÌ karty jsou vhodnÈ. ï na pokoji je k dispozici telefon, ˙hrada hovornÈho na konci pobytu v recepci ï v USA jsou ku¯·ci na indexu. Proto je nutno uv·dÏt v objedn·vce, ûe si p¯ejete ubytov·nÌ v ku¯·ckÈ zÛnÏ. Nikde jinde, neû v takto oznaËenÈm bungalovu nenÌ moûno v are·lu FKK kou¯it. CENA: cca 5 500 - 23 000 KË/os. a t˝den + doprava, slevy pro dÏti, v urËit˝ch termÌnech slevy Ñöet¯Ìmeì. Individu·lnÌ objedn·vka / kalkulace.

INFO

S

Junior - pro 1-2 osoby, v 1. pat¯e, vybavenÌ obdobnÈ jako u Swim up, balkon STRAVOV¡NÕ: all-inclusive DOPRAVA: linkov˝mi leteck˝mi spoji (obvykle v nedÏli) z NÏmecka, p¯Ìp. i z »eska, transfer z/na letiötÏ Cancun v cenÏ DŸLEéIT…: ï pouze pro hosty staröÌ 18 let ï dennÌ v˝lety v cen·ch okolo 70 EUR/os. ï t˝dennÌ okruûnÌ cesta Mexikem za p¯Ìplatek cca 550 EUR/os., desetidennÌ za cca 900 EUR/os. CENA: za 1 t˝den pobytu ve dvoul˘ûkovÈm pokoji, Ñall inclusiveì zaplatÌte cca 33 000 - 58 000 KË/os. a t˝den, + doprava. Individu·lnÌ objedn·vka / kalkulace.

INFO

Nedaleko Canc˙nu, na pl·ûi Riviera Maya je umÌstÏn 4* hotel pro naturisty/nudisty, obklopen˝ exotick˝m lesem, palmami a n·dhern˝mi kvÏtinami. Mo¯e je plnÈ barevn˝ch ryb, proh·nÏjÌcÌch se v kor·lov˝ch ˙tesech, k dispozici jsou bazÈny, jacuzzi, bary, restaurace, leh·tka, sluneËnÌky, tenisovÈ kurty, pot·pÏËskÈ vybavenÌ, kajaky, katamarany, p˘jËovna aut, sauna, fitness, mas·ûe, v˝lety k mexick˝m pam·tk·m.

Oceanfront Suiten - luxusnÌ suity

UBYTOV¡NÕ: Garden View a Ocean View Suiten - pokoje s v˝hledem do zahrady a na mo¯e s klimatizacÌ, SAT-TV, CD, telefonem, trezorem, koupelnou, WC a fÈnem Jacuzzi-Suiten - jako p¯edch·zejÌcÌ pokoje,ale navÌc s vlastnÌm jacuzzi

DŸLEéIT…: ï pouze pro hosty staröÌ 18 let

32

S

S

STRAVOV¡NÕ: all-inclusive /ALL/ DOPRAVA: leteck·, linkov˝mi spoji z »R nebo NÏmecka, p¯Ìp. charterov˝mi spoji z Prahy do Canc˙nu

CENA: za 1 t˝den pobytu ve dvoul˘ûkovÈm pokoji, Ñall inclusiveì zaplatÌte cca 31 000 - 66 000 KË/os. a t˝den + doprava. Individu·lnÌ objedn·vka / kalkulace.


281

CLUB ORIENT / ST. MARTIN

INFO

St. Martin, mal˝ ostr˘vek v KaribskÈm mo¯i, objeven˝ roku 1493 Kriötofem Kolumbem, leûÌcÌ na v˝chod od Dominik·nskÈ republiky pat¯Ì z Ë·stÌ pod francouzskou a z Ë·sti pod nizozemskou spr·vu. Cel˝ je vöak vyhl·öen jako bezcelnÌ zÛna. V z·¯Ì roku 1995 postihla ostrov velk· katastrofa. Siln˝ hurik·n se p¯ehnal p¯es toto kouzelnÈ mÌsto a zanechal po sobÏ pouze trosky. P¯esto zde opÏt od prosince 1996 naleznete na v˝chodnÌm pob¯eûÌ tohoto ostrova v Mal˝ch Antill·ch, v jeho francouzskÈ Ë·sti zcela rekonstruovanÈ naturistickÈ st¯edisko Club Orient. U 2,5 km dlouhÈ pl·ûe stojÌ novÈ komfortnÌ chatky, restaurace, sportoviötÏ. A hlavnÏ, teplota vody v mo¯i neklesne po cel˝ rok pod 25 stupÚ˘. Voda je kr·sn·, pr˘zraËn·, pln· pestrobarevn˝ch ryb. A kdyû n·hodou zapröÌ, pak, jak je v tropech zvykem - vydatnÏ, ale hlavnÏ kr·tce.

282

SOROBON BEACH / BONAIRE

183

BREEZES RIO BUENO / JAMAICA

HEDONISM / JAMAICA

DalöÌ, 4-hvÏzdiËkovÈ st¯edisko na z·padnÌm pob¯eûÌ Jamaiky, v rekreaËnÌ oblasti Negril. V 9 ha rozlehlÈ tropickÈ zahradÏ na severnÌm konci 11 km dlouhÈ pl·ûe s n·dhern˝m bÌl˝m pÌskem naleznete luxusnÌ ÑtextilnÌì st¯edisko, nabÌzejÌcÌ i ¯adu moûnostÌ pro dokonalou rekreaci. All-inclusive program zahrnuje kromÏ stravy a n·poj˘ i vÏtöinu sportovnÌ nabÌdky. 4 restauranty, 2 pl·ûovÈ grily, 5 bar˘, disco, bazÈn, jacuzzi, pl·û. V navazujÌcÌ textilnÌ Ë·sti je d·le mnoho dalöÌch sportoviöù a aktivit. »·st pl·ûe a ¯ada bazÈn˘ je naturistick·.

187

UBYTOV¡NÕ: v modernÌch, komfortnÌch, p¯ev·ûnÏ klimatizovan˝ch chatk·ch s kuchyÚsk˝m koutem, sprchou, WC a terasou Studios aû pro 3 osoby, asi 26 m2, obytn· mÌstnost Mini Suites aû pro 4 osoby, asi 34 m2, obytn· mÌstnost Garten Chalets - aû pro 4 osoby, asi 56 m2, obytn· mÌstnost, loûnice, v parku Strand Chalets - obdobn˝ p¯edch·zejÌcÌmu, p¯Ìmo na pl·ûi STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/ DOPRAVA: leteck· z Prahy (»SA, AIR FRANCE) DŸLEéIT…: na ostrovÏ je bezcelnÌ zÛna CENA: cca 10 000 - 35 000 KË/os. a t˝den + doprava, slevy pro dÏti, v urËit˝ch termÌnech slevy Ñöet¯Ìmeì. Individu·lnÌ objedn·vka / kalkulace.

V roce 2011 je tato destinace v rekonstrukci.

Jamaica je t¯etÌ nejvÏtöÌ ostrov Velk˝ch Antill v KaribskÈm mo¯i, s tropickou vegetacÌ, malebn˝mi palmov˝mi h·ji a promen·dami a ûhavou, temperamentnÌ muzikou Ñreggaeì. Na jeho severnÌm pob¯eûÌ, na polovinÏ cesty mezi Falmouthem a Runaway-Bay leûÌ Breezes Rio Bueno, d¯Ìve Grand Lido Braco. Vedle Ñtextil·ckÈhoì st¯ediska je vystavÏna p¯Ìmo na pÌseËnÈ pl·ûi exclusivnÌ, ÑpÏtihvÏzdiËkov·ì naturistick· vesniËka. 52 bungalov˘ je velice luxusnÏ vybaveno - klimatizace, sprcha, WC, velikÈ postele, satelitnÌ TV, radiop¯ijÌmaË s CD p¯ehr·vaËem, p¯ÌmÈ telefonnickÈ spojenÌ na pokoji, terasa nebo balkon. Velice atraktivnÌ je i velik˝ bazÈn a whirpool, k dispozici jsou rovnÏû tenisovÈ kurty a ¯ada dalöÌch sportoviöù. Samoz¯ejmostÌ je stravov·nÌ Ñall inclusiveì, najdete zde 4 restaurace a nÏkolik bar˘. Stravov·nÌ, n·poje, ale i sportovnÌ vyûitÌ je zahrnuto v cenÏ. KromÏ obchod˘ je k dispozici i kade¯nictvÌ a mas·ûnÌ salon. ÿada z tÏchto za¯ÌzenÌ je v FKK-Ë·sti, vÏtöina pak v ÑtextilnÌì Ë·sti.

189

INFO

V nabÌdce je naturistick˝ objekt Caliante Caribe (Eden Bay) v Dominik·nskÈ republice, na jejÌm severnÌm pob¯eûÌ, cca 75 minut jÌzdy autem z letiötÏ v Puertu Plata. Tento komplex hotelu, vilek a appartement˘ se nalÈz· v palmovÈ zahradÏ, na b¯ehu dvou pÌseËn˝ch z·tok. Je vybaven ¯adou sportoviöù, bazÈn˘, whirpool˘, restauracÌ a bar˘. UBYTOV¡NÕ: v luxusnÌch studiÌch a appartementech s vlastnÌ kompletnÏ vybavenou kuchynÌ, stropnÌm ventil·torem, SAT-TV, telefonem, soci·lnÌm za¯ÌzenÌm, balkonem nebo terasou s v˝hledem na mo¯e pro 1-3 osoby.

o vÏtöinÏ kapacit, zmÌnÏn˝ch v naöem katalogu jen struËnÏ, naleznete na naöich internetov˝ch str·nk·ch WEB www.naturtravel.cz nebo V·m v p¯ÌpadÏ v·ûnÈho z·jmu zaöleme podrobn˝ pÌsemn˝ materi·l INFO vztahujÌcÌ se k V·mi vybran˝m destinacÌm.

S

UBYTOV¡NÕ: Junior - aû pro 2 osoby, velk· mÌstnost s jednou öirokou postelÌ nebo 2 norm·lnÌmi, sedacÌ souprava, koupelna, WC, balkon nebo patio Beach - aû pro 2 osoby, STRAVOV¡NÕ: all inclusive DOPRAVA: na Jamaicu je moûno cestovat charterov˝m letem z NÏmecka (Frankfurt/M.), p¯ijateln˝ linkov˝ spoj z Evropy bohuûel neexistuje. DŸLEéIT…: ï doporuËuje se oËkov·nÌ proti hepatitidÏ A ï pouze pro hosty staröÌ 18 let CENA: za 1 t˝den pobytu ve dvoul˘ûkovÈm pokoji, Ñall inclusiveì zaplatÌte cca 35 000 - 60 000 KË/os. a t˝den + doprava. Individu·lnÌ objedn·vka / kalkulace.

INFO

S

UBYTOV¡NÕ: jedno a dvoul˘ûkovÈ pokoje s klimatizacÌ, TV, radiem s CD, trezorem, telefonem, koupelnou, WC a terasou STRAVOV¡NÕ: all-inclusive DOPRAVA: charterov˝m letem z letiöù v NÏmecku DŸLEéIT…: ï doporuËuje se oËkov·nÌ proti hepatitidÏ A ï pouze pro hosty staröÌ 18 let CENA: cca 33 000 - 58 000 KË/os. a t˝den + doprava. Individu·lnÌ objedn·vka / kalkulace.

CALIANTE CARIBE / DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

PODROBN… INFORMACE -

S

INFO

S

STRAVOV¡NÕ: all inclusive /ALL/ DOPRAVA: leteck·, charterovÈ lety z letiöù v NÏmecku a VÌdni, transfer z/na letiötÏ DŸLEéIT…: ï pouze pro hosty staröÌ 18 let CENA: cca 25 000 - 70 000 KË/os. a t˝den + doprava, slevy Ñöet¯Ìmeì. Individu·lnÌ objedn·vka / kalkulace.

FOTOGALERIE fotodokumentaci, t˝kajÌcÌ se naöÌ nabÌdky, ale i fotografie z mnoha zajÌmav˝ch mÌst v »R i zahraniËÌ naleznete v naöÌ fotogalerii na adrese

www.naturtravel.cz 33


LODNÍ ZÁJEZDY SILVA + HOTEL ITÁLIE - EMILIA ROMAGNA 191

www.naturtravel.cz

LODNÍ ZÁJEZDY V KARIBIKU, TICHOMOŘÍ A STŘEDOMOŘÍ

I v roce 2011 jsou v nabÌdce naöich nÏmeck˝ch partner˘ lodnÌ z·jezdy po svÏtov˝ch oce·nech a mo¯Ìch. Klubov· loÔ ÑAidaì se bude plavit jak po BaltickÈm a SevernÌm mo¯i, tak i po St¯edozemnÌm mo¯i. ZamÌ¯Ì ale i ke Kan·rsk˝m ostrov˘m a odtud p¯es Atlantick˝ oce·n k b¯eh˘m BrazÌlie, zamÌ¯Ì i proti proudu Amazonky a potÈ propluje Karibikem, aby se vr·tila zpÏt k b¯eh˘m Afriky a zavÌtala do Egypta a Dubaie. Na lodi Aida je naturist˘m vyhrazena FKK-paluba. FKK-loÔ ÑCelebrity Constellationì zamÌ¯Ì v druhÈ polovinÏ b¯ezna ze San Diega v USA na HavajskÈ ostrovy (Hilo, Hawaii, Honolulu, Oahu a dalöÌ) a vr·tÌ se zpÏt p¯es Mexiko. LuxusnÌ FKK-Ëty¯stÏûnÌk ÑStar Clipperì se vyd· z Athen na p¯elomu srpna a z·¯Ì na romantickou cestu ostrovy v EgejskÈm mo¯i, podÈl tureckÈho pob¯eûÌ, Kypru a Egypta zpÏt do AthÈn.

199

FKK 2011

Z

INFO DOPRAVA: do p¯Ìstavu v EvropÏ buÔ vlastnÌm autem (Civitavecchia) nebo letecky (Roma), na Kan·rskÈ ostrovy a do Z·mo¯Ì letecky UBYTOV¡NÕ: luxusnÌ dvoul˘ûkovÈ kajuty s vlastnÌm soci·lnÌm za¯ÌzenÌm na p¯Ìsluön˝ch lodÌch, v USA s klimatizacÌ, vûdy s TV a telefonem CENA: dle trasy, lodÏ, typu kajuty cca 35 000-130 000 KË/os. (bez dopravy do p¯Ìstavu), individu·lnÌ objedn·vka / kalkulace

KOMBINACE JACHTA SILVA + HOTEL

INFO

PP

Ve spolupr·ci s naöÌm partnerem CK Golden City Tour v·m nabÌzÌme kombinaci plavby na jachtÏ Silva a pobytu v hotelu Faraon v Trpanji na Peljeöacu, resp. appartementech Zelena Punta v Kukljici na ostrovÏ Ugljan, nedaleko Zadaru (podrobn˝ popis obou kapacit naleznete na www.naturtravel.cz nebo si ho m˘ûete vyû·dat v naöÌ kancel·¯i). Akce nenÌ vedena jako naturistick·, ale jak v Trpanji, tak v Kukljici je moûno nalÈzt FKK-pl·û.

DOPRAVA: BUS CK Golden City Tour = 2 500 KË/os

TERMÕNY A TRASY: viz turnusy 101 a 106 ÑPlavby po Jadranuì, st¯Ìd·nÌ skupin ÑloÔ/pevn· zemì v Trpanji, resp. Kukljici, m˘ûete si vûdy vybrat, zda budete prvnÌ Ë·st t˝dne na jachtÏ nebo na pevnÈ zemi, resp. naopak

v termÌnu Silva 106 = 23. 7. - 30. 7. 2011, tzn. kombinace Silva + app. Zelena Punta = 9 990 KË/os. - kombinace 3 noci na jachtÏ + 4 noci v appart. = 10 390 KË/os. - kombinace 3 noci v appart. + 4 noci na jachtÏ

UBYTOV¡NÕ: ve dvou a t¯Ìl˘ûkov˝ch kajut·ch na jachtÏ Silva (viz vloûen˝ barevn˝ dvojlist ÑPlavby po Jadranuì), v Trpanji v hotelu Faraon a v Kukljici v appartementech Zelena Punta

V cenÏ zahrnuty uvedenÈ sluûby na jachtÏ Silva a hotelu Faraon, resp. app. Zelena Punta, pobytovÈ a p¯ÌstavnÌ taxy, triËka Silva 2011, z·stupce CK N-T, pojiötÏnÌ CK proti ˙padku.

STRAVOV¡NÕ: na jachtÏ Silva viz vloûen˝ dvojlist ÑPlavby po Jadranuì, v hotelu Faraon sluûby all-inclusive /ALL/, v app. Zelena Punta polopenze /HP/

V cenÏ nenÌ zahrnuta doprava z/do »R, p¯Ìp. cestovnÌ pojiötÏnÌ, strava neuveden· v popisu akce a veökerÈ n·poje (kromÏ bÏûn˝ch n·poj˘ k snÌdani).

249

CENA: v termÌnu Silva 101 = 18. 6. - 25. 6. 2011, tzn. kombinace Silva + hotel Faraon = 11 290 KË/os. - 3 noci v hotelu + 4 noci na jachtÏ = 10 790 KË/os. - 3 noci na jachtÏ + 4 noci v hotelu

CLASSE - LIDO DI DANTE / RAVENNA - ITÁLIE

Kemp Classe se nach·zÌ 12 km od historickÈho centra Ravenny, na okraji p¯Ìmo¯skÈho letoviska Lido di Dante, cca 200 m od dlouhÈ pÌseËnÈ pl·ûe, ke kterÈ vede z kempu cesta piniov˝m h·jem. »·st kempu, vË. novÈho bazÈnu a Ë·st pl·ûe je vyhrazena nudist˘m. Ve vzd·lenosti 12 km od kempu stojÌ oblÌben˝ z·bavn˝ park Mirabilandia s mnoha atrakcemi ve stylu Disneylandu, kombinovan˝ s obrovsk˝m aquaparkem. Je moûno se vypravit na v˝lety do Ravenny (i mÏstsk˝m autobusem), do San Marina, Bologny, Ferrary, Florencie nebo Riccione (delfin·rium, MiniIt·lie). V are·lu kempu je restaurace, pizzerie, minimarket, bazÈny, bar, ¯ada sportoviöù, je moûno si zap˘jËit kola. Toto vybavenÌ se nach·zÌ ve vÏtöÌ, ÑtextilnÌì Ë·sti kempu. UBYTOV¡NÕ: mobilhomy aû pro 5 osob, 28 m2, 2 loûnice (2+3 osoby), obytn· Ë·st se sedacÌm koutem a plnÏ vybavenou kuchyÚkou, koupelnou s WC a sprchou, p¯Ìpojkou SAT-TV, klimatizacÌ a 12 m2 velkou verandou se stolem a ûidlemi

ï loûnÌ pr·dlo je nutno si p¯ivÈzt vlastnÌ nebo je moûno si ho zap˘jËit za poplatek 10 EUR/os. ï ruËnÌky a utÏrky je nutno si p¯ivÈzt vlastnÌ nebo je moûno si je zap˘jËit za poplatek 5+5 EUR/os. ï pron·jem televize = 5 EUR/den, pron·jem leh·tka u bazÈnu = 3 EUR/den ï dÏtsk· post˝lka = 25 EUR/t˝den, pron·jem safe na recepci = 15 EUR/t˝den TOUROPER¡TOR: Ital Viaggi

STRAVOV¡NÕ: vlastnÌ /SV/ DOPRAVA: vlastnÌ (parkovacÌ mÌsto zajiötÏno) DŸLEéIT…: ï dom·cÌ mil·ËkovÈ do kempu mohou za poplatek 5 EUR/den ï klimatizace na vyû·d·nÌ a za poplatek 6 EUR/den ï vratn· kauce 50 EUR ï z·vÏreËn˝ ˙klid za poplatek 30 EUR - povinn· ˙hrada na mÌstÏ

34

ObdobÌ 2011

01. 4. - 12. 6. 28. 8. - 25. 9.

Cena za mobilhome a t˝den v KË

12. 6. - 03. 7. PP

03. 7. - 31. 7. 21. 8. - 28. 8.

31. 7. - 21. 8.

p¯Ìjezd/odjezd NEDÃLE

Mobilhome /SV/ (aû 2)

10 780

12 740

15 680

19 600

Mobilhome /SV/ (aû 4+1)

12 740

14 700

18 620

23 128


FKK 2011

TURECKO NIZOZEMÍ 108

www.naturtravel.cz

PLAVBA JACHTOU PODÉL POBŘEŽÍ / TURECKO

WEB

Z

Neobvyklou nabÌdku p¯in·öÌ n·ö nÏmeck˝ partner MIRAMARE REISEN - plavbu luxusnÌmi motorov˝mi jachtami podÈl tureckÈho pob¯eûÌ, p¯Ìp. i k ¯eck˝m ostrov˘m Rhodos a Simi. M·te tak moûnost poznat tureckÈ pob¯eûÌ z mo¯skÈ hladiny, navötÌvit zdejöÌ malebnÈ vesniËky, mÏsteËka, p¯Ìstavy, ale i kouzelnÈ z·toky a pl·ûe.

STRAVOV¡NÕ: pln· penze /VP/ v lodnÌm salÛnu = kontinent·lnÌ snÌdanÏ, lehk˝ obÏd a klasick· veËe¯e, n·poje za ˙hradu na mÌstÏ, 1x t˝dnÏ mÌsto plnÈ penze /VP/ je polopenze /HP/

V roce 2011 jiû 10 turnus˘

DOPRAVA: leteck· z letiöù v NÏmecku nebo Rakousku do tureckÈho Dalamanu nebo Antalye, transfer do p¯Ìstavu

TRASY A TERMÕNY: Turnus 1 a 4 = Fethiye/Marmaris-Rhodos/Simi-Selimiye = 04. 6. - 11. 6. a 03. 9. - 10. 9 Turnus 2 a 5 = Fethiye/Marmaris-Rhodos/Simi-Selimiye-Datca/Bozburun-Marmaris = 04. 6. - 18. 6. a 03. 9. - 17. 9. Turnus 3 a 6 = Selimiye-Datca/Bozburun-Marmaris = 11. 6. -18. 6. a 10. 9. - 17. 9. Turnus 7 = Selimiye-Datca/Bozburun-Marmaris-Dalyan-Fethiye = 10. 9. - 24. 9 Turnus 8 = Marmaris-Datca-Fetiye = 17. 9. - 24. 9. Turnus 9 = Marmaris-Dalyan-Fethiye-Kekova-Fethiye = 17. 9. - 01. 10. Turnus 10 = Fethiye-Kekova-Fethiye = 24. 9. - 01. 10. UBYTOV¡NÕ: kajuty na motorovÈ jachtÏ pro max. 18 osob + pos·dku, dvoul˘ûkovÈ kajuty s vlastnÌm soci·lnÌm za¯ÌzenÌm

200

DŸLEéIT…: ï na lodi k dispozici sluneËnÌ paluba s matracemi na opalov·nÌ ï ˙ËastnÌci plavby jsou r˘zn˝ch n·rodnostÌ, nÏmecky mluvÌcÌ pr˘vodce (i pro vÌce lodÌ plujÌcÌch spoleËnÏ) ï nutno si p¯ivÈzt vlastnÌ osuöky na pl·û Ëi sluneËnÌ palubu ï p¯edpokl·danÈ spropitnÈ pro pos·dku= 20 EUR/os. a t˝den ï v cenÏ nenÌ zahrnuto p¯Ìp. vstupnÈ, v˝lety na pob¯eûÌ, n·poje na lodi CENA: t˝dennÌ plavba = cca 22 000 - 23 000 KË/os. dvout˝dennÌ plavba = cca 41 000 - 43 000 KË/os. + leteck· doprava a transfery, individu·lnÌ objedn·vka / kalkulace Sleva 5 % z ceny pobytu p¯i zaknihov·nÌ do 31. 1.

LODÍ PO HOLANDSKÝCH KANÁLECH MEZI TULIPÁNY

Po pÏti letech opÏt p¯ich·zÌme s velmi pÏkn˝m z·jezdem do st¯ednÌ oblasti NizozemÌ plavbou na lodi po holandsk˝ch kan·lech a ¯ek·ch mezi vÏtrn˝mi ml˝ny, tulip·ny a dalöÌmi voÚav˝mi kytiËkami, na kan·lech obklopen˝ch rozmanit˝mi holandsk˝mi domky a hausbÛty. TypickÈ zvedacÌ mosty a zdymadla s v˝bÏrem poplatk˘ do d¯ev·ku na udici, jachta¯skÈ p¯Ìstavy i okoloplujÌcÌ "kolegovÈ" - to vöe v·s oËek·v·, pokud se tohoto z·jezdu z˙ËastnÌte. Historie na v·s d˝chne jiû v Utrechtu, u nÏhoû plavba zaËÌn·. N·sledujÌ tak zn·m· mÏsta, jako Gouda (centrum prodeje s˝r˘) a Naarden (ûil zde Komensk˝), ale i ¯ada n·dhern˝ch mÏsteËek jako je t¯eba Oudewater a Muiden, abyste se nakonec po jednom z nejkr·snÏjöÌch kan·l˘, pojmenovanÈm Vecht, vr·tili k v˝chozÌmu p¯Ìstavu nedaleko Utrechtu. JeötÏ bÏhem plavby v·s Ëek· n·vötÏva svÏtovÏ zn·mÈho Keukenhofu, kde v tÈto dobÏ probÌh· velkolep˝ kvÏtinov˝ festival. I po vylodÏnÌ z˘stanete v Holandsku, autem navötÌvÌte oblast Kinderdijk, kde je dodnes vÌce jak desÌtka vÏtrn˝ch ml˝n˘ a potÈ si trochu uûijete nejvÏtöÌho ze zdejöÌch sv·tk˘, tzv. "OranûovÈho dne - Dne kr·lovny".

7. den = P¡ - z·vÏreËn· plavba z Maarsenu okolo Utrechtu zpÏt do Nieuwegeinu, vylodÏnÌ, p¯Ìp. v˝let autem na mo¯skÈ pl·ûe v Noordwijku, odjezd do hotelu "Mitland" v Utrechtu 8. den = SO - snÌdanÏ, r·no n·vötÏva "bleöÌho trhu", potÈ v˝let autem do oblasti vÏtrn˝ch ml˝n˘ Kinderdijk a do Delft, n·vrat do hotelu, v podveËer a veËer "oranûov˝ den" v Utrechtu 9. den = NE - snÌdanÏ, odjezd dom˘ LOœ: motorov· loÔ typu Derby, nÏkolik kajut s dvojl˘ûky nebo palandami, salonem s dob¯e vybavenou kuchyÚkou, teplou a studenou vodou, WC, sprchou, centr·lnÌm vyt·pÏnÌm, hornÌ palubou s venkovnÌm sezenÌm, kormidlem uvnit¯ i vnÏ kabiny, loÔ je dlouh· max. 14-15 metr˘, ponor m· cca 1 metr. LoÔ m˘ûe ¯Ìdit kter˝koliv Ëlen pos·dky, tj. ˙ËastnÌk, postaËÌ kr·tkÈ zaökolenÌ. LoÔ se pohybuje max. rychlostÌ 6. km/hod. na kan·lech a 10 km/hod. na ¯ek·ch. P¯es noc se kotvÌ buÔ v jachta¯skÈ lodÏnici, u mola ve mÏstech nebo i ve volnÈ p¯ÌrodÏ.

TERMÕN: 23. 04. - 01. 05. 2011 DOPRAVA: do NizozemÌ a zpÏt vlastnÌ doprava (2 osoby mohou cestovat autem CK N-T) UBYTOV¡NÕ: 6x ve vybaven˝ch kajut·ch na lodi, 2x ve 4* hotelu Mitland v Utrechtu (dvoul˘ûkovÈ pokoje, bazÈn, sauna a parnÌ sauna v cenÏ ubytov·nÌ, v̯ivka za poplatek) STRAVOV¡NÕ: bÏhem plavby vlastnÌ /SV/, buÔ na lodi nebo v okolnÌch hosp˘dk·ch, v hotelu 2x snÌdanÏ /UF/ PROGRAM: (mÌrn· zmÏna trasy vyhrazena v z·vislosti na poËasÌ a okamûit˝ch technick˝ch podmÌnk·ch na vodnÌch tras·ch) 1. den = SO - dopoledne nalodÏnÌ v lodÏnici v Nieuwegeinu u Utrechtu, plavba p¯es Oudewater do Goudy, noc ve mÏstÏ 2. den = NE - plavba z Goudy p¯es mÏsto Leiden do oblasti jezer Kaag, nocleh v p¯ÌrodÏ 3. den = PO - plavba z Kaagu do blÌzkÈho mÏsteËka Lisse, n·vötÏva kvÏtinovÈ v˝stavy v parku Keukenhof, n·vrat na loÔ a plavba do vesnice Oude-Vetering 4. den = ⁄T - plavba z Oude-Veteringu po kan·lech a jezerech na jih od Amsterdamu do Oudekerku 5. den = ST - plavba z Ouderkerku p¯es Muiden do Naardenu, noc ve mÏstÏ A. KomenskÈho 6. den = »T - z Naardenu p¯es Muiden po jednom z nejhezËÌch kan·l˘ Vecht do Maarsenu

DŸLEéIT…: ï je moûno si p¯ivÈzt vlastnÌ kola, dopravnÏ v˝hodnÏjöÌ jsou vöak in-line brusle ï nutno si p¯ivÈzt vlastnÌ prostÏradlo, spac·k, ruËnÌky a utÏrky, p¯Ìp. i oblÌben˝ polöt·¯ek ï za poplatek - pes, moûnost zap˘jËenÌ kola v lodÏnici, ryb·¯sk˝ lÌstek CENA: 12 490 KË/os. V cenÏ je zahrnut˝ pron·jem lodi, pohonnÈ hmoty, voda, PB-plyn a el. energie, z·vÏreËn˝ ˙klid a rezervace lodi, poplatky v p¯Ìstavech, zdymadlech a zvedacÌch mostech, ubytov·nÌ se snÌdanÌ v hotelu, z·stupce CK. V cenÏ nenÌ zahrnuta doprava do NizozemÌ a zpÏt (vËetnÏ p¯Ìp. noclehu po cestÏ tam), stravov·nÌ pokud nenÌ jmenovitÏ uvedeno, cestovnÌ pojiötÏnÌ, mÌstnÌ doprava a vstupnÈ do objekt˘.

KompletnÌ fotodokumentaci z naöich dvou jiû realizovan˝ch plaveb po vodnÌch cest·ch v NizozemÌ - v roce 2006 ve st¯ednÌm Holandsku a v roce 2009 ve FrÌzku naleznete na naöi Fotogalerii - viz www.naturtravel.cz = Holandsko - lodÌ po kan·lech, Holandsko po kan·lech ve FrÌzku a Keukenhof - Holandsko. UPOZORNÃNÕ: typ lodÏ (kapacita) a hotel v dobÏ "oranûovÈho dne" bude objedn·v·n aû na z·kladÏ Vaöeho konkrÈtnÌho p¯·nÌ - proto je nutnÈ, abyste si svoji p¯Ìpadnou ˙Ëast na tomto z·jezdu zaknihovali co nejd¯Ìve. 35


FKK 2011

fa.NATUR TRAVEL NATUR TRAVEL SERVICE CLUB

www.naturtravel.cz

POVINNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY V DŮSLEDKU ÚPADKU CK NATUR TRAVEL V souladu se z·konem Ë. 159/1999 Sb. o nÏkter˝ch podmÌnk·ch podnik·nÌ v cestovnÌm ruchu m· cestovnÌ kancel·¯ Natur Travel sjedn·no povinnÈ smluvnÌ pojiötÏnÌ z·ruky v d˘sledku ˙padku CK u pojiöùovny UNIQA. Rozsah a podmÌnky pojiötÏnÌ, pr·va z·kaznÌka na plnÏnÌ v p¯Ìpadech ˙padku cestovnÌ kancel·¯e a zp˘sob ozn·menÌ pojistnÈ ud·losti je uveden jednak ve Vöeobecn˝ch obchodnÌch a z·ruËnÌch podmÌnk·ch CK Natur Travel a p¯edevöÌm pak na dokladech pojiöùovny, kterÈ je cestovnÌ kancel·¯ povinna p¯edat z·kaznÌkovi z·roveÚ s CestovnÌ smlouvou P¯ehledem objednan˝ch a zajiötÏn˝ch sluûeb. PovinnÈ smluvnÌ pojiötÏnÌ CK je povinnÈ pro vöechny z·jezdy CK Natur Travel a je zahrnuto v cenÏ z·jezd˘. Ale pozor - z·kon p¯esnÏ vymezuje pojem Ñz·jezdì. Z·jezdem dle souËasnÈho z·kona Ë. 159/1999 Sb. je pouze kombinace 2 a vÌce sluûeb cestovnÌho ruchu (ubytov·nÌ, stravov·nÌ v rozsahu alespoÚ polopenze, doprava, cestovnÌ pojiötÏnÌ, ...), p¯iËemû cena kaûdÈ z tÏchto sluûeb musÌ Ëinit minim·lnÏ 20 % celkovÈ ceny z·jezdu. Z·jezdem tedy nenÌ pouze zajiötÏnÌ ubytov·nÌ v appartementu bez stravov·nÌ a s vlastnÌ dopravou. Pro Vaöi orientaci uv·dÌme u cen naöÌ rekreace: Z

= z·jezd dle z·kona Ë. 159/1999 Sb. (podlÈh· pojiötÏnÌ)

Z/S

= z·jezd nebo pouze sluûba (dle rozsahu objedn·vky)

S

= sluûba (nepodlÈh· pojiötÏnÌ)

PP

= proviznÌ prodej (reûim dle p¯ÌsluönÈho touroper·tora)

Pokud by jste se nÏkdy v zahraniËÌ dostali do problÈm˘, nap¯. s opoûdÏn˝m p¯Ìjezdem autobusu p¯i cest·ch do Chorvatska - volejte vûdy nejd¯Ìve deleg·ta dopravce, p¯Ìp. naöi CK, n·ö mobil 00420 603 418 474 je V·m k dispozici po cel˝ rok NON-STOP. Naöe CK m· navÌc uzav¯enÈ speci·lnÌ nepovinnÈ pojiötÏnÌ za ökody zp˘sobenÈ t¯etÌm osob·m. Toto pojiötÏnÌ V·m, naöim klient˘m, garantuje, ûe v p¯ÌpadÏ, kdy by doölo v pr˘bÏhu VaöÌ rekreace k nÏjakÈ nep¯edvÌdanÈ ud·losti a Vy jste tÌmto byli poökozeni jak naöÌ CK, tak i naöimi partnery Ëi mÌstnÌmi dodavateli sluûeb (na zdravÌ, majetku, ...) naöe CK V·s bude schopna prost¯ednictvÌm svÈ pojiöùovny adekv·tnÏ finanËnÏ odökodnit. Partnerem p¯i ¯eöenÌ tÏchto z·leûitostÌ je opÏt pojiöùovna UNIQA. PodrobnÈ podmÌnky tohoto pojiötÏnÌ jsou k dispozici v naöÌ CK.

Naturismus je zp˘sob ûivota v souladu s p¯Ìrodou. Jeho hlavnÌm projevem je nahota spojen· s ˙ctou k sobÏ samÈmu, stejnÏ jako respektem v˘Ëi svÈmu okolÌ a ûivotnÌmu prost¯edÌ. A. STATUT KLUBU 1. Natur Travel Service Club (NTSC) je z¯Ìzen v r·mci firmy Natur Travel s.r.o. 2. Klub je administrativnÏ ¯Ìzen vedenÌm firmy Natur Travel s.r.o., kterÈ m˘ûe vytv·¯et odbornÈ komise z ¯ad aktivnÌch Ëlen˘ klubu, zejmÈna za ˙Ëelem koncepËnÌ Ëinnosti v naturistickÈm hnutÌ a v r·mci realizace konkrÈtnÌch naturistick˝ch akcÌ. 3. Klub je dobrovolnÈ apolitickÈ a liber·lnÌ z·jmovÈ sdruûenÌ naturist˘ se sÌdlem a kancel·¯Ì shodnou s p¯Ìsluön˝mi adresami firmy Natur Travel s.r.o., I»O 47550465, tj. sÌdlem na adrese dr. JanskÈho 1045, 252 28 »ernoöice a kancel·¯Ì v objektu ést. Praha-SmÌchov, s adresou NTSC - Natur Travel, P.O.BOX 7, N·draûnÌ 1, 150 05 Praha 5, tel./fax 257317946 e-mail: info@naturtravel.cz, I-net: www.naturtravel.cz. 4. Klub nem· vlastnÌ pr·vnÌ subjektivitu. Tento statut vstupuje v platnost dnem 1. 1. 2011. 5. Klub dle pot¯eby spolupracuje s mÌstnÌmi naturistick˝mi organizacemi v »eskÈ republice i v zahraniËÌ, se sekretari·tem a prezidiem mezin·rodnÌ naturistickÈ organizace INF/FNI a s naturistick˝mi internetov˝mi port·ly. B. »LENSTVÕ V KLUBU 1. »lenem klubu se m˘ûe st·t kaûd· fyzick· osoba, kter· m· z·jem o naturistickÈ dÏnÌ v »eskÈ republice i v zahraniËÌ, o naturistickou rekreaci a naturistickÈ aktivity. 2. »lenem klubu se stane kaûd· fyzick· osoba, kter· o to projevÌ z·jem, bez ohledu na sv˘j vÏk a pohlavÌ, svoji st·tnÌ p¯Ìsluönost, n·rodnost, n·boûenstvÌ, politickou orientaci, ap. Jedinou podmÌnkou ËlenstvÌ je uzn·v·nÌ naturistick˝ch hodnot, tolerance

3.

ï ï ï

a dodrûov·nÌ etick˝ch a mravnÌch norem naturismu. DÏti a ml·deû do 16ti let mohou b˝t Ëleny klubu pouze se sv˝mi rodiËi Ëi jejich z·konn˝mi z·stupci. »lenovÈ klubu jsou informov·ni o Ëinnosti klubu, naturistick˝ch aktivit·ch, apod. prost¯ednictvÌm: e-mailov˝ch "NTSC-aktualit", zasÌlan˝ch na sdÏlenou adresu. SdÏlenÌ tÈto e-mailovÈ adresy se povaûuje za souhlas se zasÌl·nÌm e-mailov˝ch zpr·v dle p¯ÌsluönÈho z·kona; internetovÈ rubriky "NTS Club" na internetovÈ adrese www.naturtravel.cz, p¯Ìp. na dalöÌch sp¯·telen˝ch internetov˝ch adres·ch; katalogu CK Natur Travel.

Zn·mky INF zajiöùujeme v p¯ÌpadÏ pot¯eby Ëi p¯·nÌ pouze klient˘m naöÌ CK, v r·mci souboru sluûeb zajiöùovan˝ch u naöich nÏmeck˝ch partner˘, a to za cenu 550 KË/os., dÏti do 16 let zdarma. C. HOSPODAÿENÕ KLUBU 1. »len klubu neplatÌ û·dnÈ ËlenskÈ p¯ÌspÏvky. 2. ⁄ËetnictvÌ klubu je souË·stÌ ˙ËetnictvÌ firmy Natur Travel s.r.o. a je vedeno na zvl·ötnÌm analytickÈm ˙Ëtu. P¯Ìjmy a v˝daje podlÈhajÌ bÏûnÈmu ˙ËetnÌmu standardu a daÚov˝m n·leûitostem dle platn˝ch z·kon˘ »R.

KONTAKT NA NTSC Adresa: NTSC - Natur Travel, P.O.BOX 7, N·draûnÌ 1, 150 05 Praha 5 tel./fax: 257 317 946, mobil: 603 418 474 e-mail: info@naturtravel.cz I-net: www.naturtravel.cz

RETRO-FKK = N¡VRAT NA PL¡éE "DDR" Binz / Rujana a Heringsdorf / Usedom - info na www.naturtravel.cz a v kancel·¯i CK N-T

WEB

N·ö partner, CK Autoturist, v·m nabÌzÌ naöÌm prost¯ednictvÌm pobyty na nejzn·mÏjöÌch mÌstech NÏmecka, d¯Ìve DDR. Rujana a Usedom na Baltu b˝valy p¯ed vÌce jak 20ti lety vyhled·van˝mi rekreaËnÌmi centry i mezi Ëesk˝mi naturisty. NynÌ se tedy otevÌr· moûnost zavzpomÌnat a proûÌt t˝den dovolenÈ na zn·m˝ch nuda-pl·ûÌch, i kdyû za ponÏkud jinÈ ˙rovnÏ sluûeb a tÌm i jinÈ ˙rovnÏ cen. GrilovanÈ ku¯·tko za 20 KË zde jiû sice nenaleznete, mnoho vzpomÌnek na lÈta, kdy jsme byli vöichni o hodnÏ mladöÌ, urËitÏ ano. A ti, kte¯Ì dobu DDR nezaûili, majÌ moûnost poznat, ûe i pob¯eûÌ "chladnÈho" BaltickÈho mo¯e m· st·le mnoho kouzel a p˘vabu - dlouhÈ pÌseËnÈ pl·ûe, romantick· mÏsta, l·zeÚskÈ promen·dy,Ö. 36


SOLARIS

FKK 2011

KOVERSADA

DalöÌ foto ve fotogalerii na www.naturtravel.cz

www.naturtravel.cz


FKK 2011

VALALTA

KOMBINACE SILVA + HOTEL Hotel Faraon

Zelena Punta DalöÌ foto ve fotogalerii na www.naturtravel.cz

www.naturtravel.cz

ADA BOJANA


Bonifacio

Bastia

I TO JE Calanches

Porto

KORSIKA ... Punta della Parata

Filitosa

Capo Pertusato

Pont de Vecchiu

... NO - A NEKUPTE TO!


CLUB CORSICANA

FKK 2011

DalöÌ foto ve fotogalerii na www.naturtravel.cz

www.naturtravel.cz


CLUB OASIS

FKK 2011

APHRODITE

DalöÌ foto ve fotogalerii na www.naturtravel.cz

www.naturtravel.cz


Vritomartis

Hidden Beach

Corsica Natura

Vera Natura Vera Playa

El Portus

Pizzo Greco

Pizzo Greco Costa Natura

DALäÕ FOTO NA

Casa del Mar

www.naturtravel.cz

Euronat

Vritomartis

Castillo de Papagayo Arnnoutchot

Rutar Lido

Hidden Beach La Chiappa

Euronat

Naturisti  

natour,kat,natour adela.bilska@traveldesign.cz