travel'AIR | Voyages Aériens | Kelionės lėktuvu

Page 1

Photographs | Photographies | Fotografijos

Mindaugas Kavaliauskas Essays | Textes | Tekstai

J.-Christophe Blaser, Frank Brenner, Franรงois Huet

voyages aériens | kelionės lėktuvu

Photographs | Photographies | Fotografijos

Mindaugas Kavaliauskas Essays | Textes | Tekstai

J.-Christophe Blaser, Frank Brenner, François Huet

Kaunas, Lithuania


EN

FR

LT

Le voyage en avion s'est beaucoup démocratisé. Au début, il était réservé à une élite cosmopolite, puis à un petit milieu d’hommes d’affaires (d’où l’origine de la classe Business). Il était l’expression d’un privilège, créait les conditions d’une expérience élective. Avec le temps, il a subi les contrecoups de la vulgarité que diffuse partout le tourisme de masse. Il est même devenu corvée, synonyme d’interminables files d’attente, de fastidieux contrôles, de siège inconfortables, de mal bouffe, de pollution atmosphérique, etc.

Šiandien kiekvienas gali keliauti lėktuvais. Industrinio amžiaus pradžioje tai buvo kosmopolitiško elito ir saujelės verslininkų privilegija (iš čia kilo „verslo klasės” sąvoka), sudariusi sąlygas išskirtinei patirčiai, kuri palaipsniui tapo masine ir „suvulgarėjo“. Tam tikra prasme turizmas tapo rutina, susijusia su begalinėmis eilėmis, nervinančiomis saugumo patikromis, nepatogiomis sėdynėmis, netinkamu maistu, oro tarša ir t.t.

Flight logs Travelling by plane is now within everyone’s reach, unlike in the very beginnings of the industry when it was the preserve of a cosmopolitan elite and a handful of businessmen (which is where the term “business class” comes from). It was a badge of privilege, creating the conditions for what was an elective experience. Over time, it became tainted by mass tourism’s vulgarisation of everything it touches. It even turned into a chore, associated with endless queues, over-fussy security checks, uncomfortable seats, bad food, pollution of the atmosphere, etc. But for all that, air travel remains a rich source of material for people working in film, photography and contemporary art. It is a priceless source of inspiration for all - spawning dramatic hijacking and terrorist attack scenarios and documentaries, as well as experimental studies of contemporary life at its most tellingly banal. Although the general public has fallen out of love with air travel, artists are now really starting to sit up and take interest. They appreciate the fact that in theory there is nothing left to say. This frees them up to pick through the bones of the industry, presenting their own quirky takes, with an ironic twist.

02

Most of all, they are now able to reduce the experience to its most insignificant parts. The now defunct Concorde, with its speed and elegance, has ultimately turned out to be the least contemporary subject of all. Technical performance, in terms of engine power and aerodynamics, lost its appeal many moons ago. It is the unimportant details which these days catch the jaundiced eye of the jaded passengers we have become. One need look no further than the subjects chosen by Mindaugas Kavaliauskas, such as mini screens, trolleys, trash bins, an asleep personnage, or another one, waiting behind the door of a lavatory. By drawing the viewer’s gaze to such minor and prosaic detail, Kavaliauskas has found an extremely eloquent metaphor for the limits of the air travel experience in an age of banality. Increasingly, these days the focus is moving away from the full-on adrenaline of take-off and turbulence, to the tedium which stifles the entire experience.

J.-Christophe Blaser Curator Musée de l’Elysée

Mais il n'en constitue pas moins une matière très riche pour tous ceux qui travaillent dans le cinéma, la photographie et l’art contemporain. Tous y trouvent une incomparable source d'inspiration, les uns pour des scénarios de détournements, d’attentats, les autres pour des sujets de reportage, les autres encore pour des projets d'expérimentation sur la vie contemporaine dans sa banalité la plus symptomatique. Alors que le voyage en avion fait l’objet d’un désenchantement massif, les artistes d’aujourd’hui lui découvrent un intérêt. Ils apprécient le fait qu’il n’y ait en principe plus rien à en tirer. Cela leur permet d’investir tout à loisir la forme dégradée qu’il représente désormais, d’en proposer des relectures ironiques, au second degré. Cela leur permet notamment de le réduire à ses aspects les plus insignifiants. Feu le Concorde, avec sa vitesse et son élégance, se révèle a posteriori le sujet le moins contemporain qui soit. Les performances techniques comme la puissance des réacteurs ou l'aérodynamisme ne font plus recette depuis quelques temps. C’est au contraire le détail sans importance qui retient l’attention distraite des passagers blasés que nous sommes devenus. Les exemples choisis par Mindaugas Kavaliauskas – mini écrans, trolleys, poubelles, personnages endormis ou attendant derrière la porte des toilettes – le montrent bien. En attirant le regard sur des aspects aussi accessoires, prosaïques, Kavaliauskas a trouvé une métaphore très parlante des limites vers lesquelles tend l’expérience du vol de ligne à l’âge de la banalité. Ce dont il est de plus en plus question, c’est de l’ennui dans lequel se dilue cette expérience, bien davantage que des frissons intenses que procurent les décollages ou les turbulences. J.-Christophe Blaser Conservateur Musée de l’Elysée

Nepaisant visko, kelionės oru išlieka neišsemiamu idėjų klodu žmonėms, dirbantiems kino, fotografijos ir šiuolaikinio meno srityse. Tai neįkainojamas įkvėpimo šaltinis. Vieniems – tai dramatiški lėktuvų užgrobimo ir teroristų atakų scenarijai, kitiems – reportažo idėja, tretiems – tiesiog banalaus sǐ uolaikinio gyvenimo eksperimentinis tyrimas. Nors visuomenė nebejaučia tokios meilės oro transportui kaip anksčiau, menininkai šia sfera ima rimtai domėtis. Jie vertina tai, nes teoriškai negalima nieko naujo apie tai pasakyti. Tokia būsena išlaisvina kūrėją ir leidžia jam pristatyti savo netikėtus pasakojimus su tam tikru ironijos atspalviu. Tai leidžia redukuoti patirtį iki mažiausių detalių. Kadaise visus savo greičiu ir elegancija stebinęs Konkordo stebuklas galiausiai išnyko, tapdamas mažiausiai moderniu dalyku, o jo techninės charakteristikos (variklio galingumas, aerodinamika) seniai prarado savo reikšmę ir nebedomina šių dienų pavargusių keleivių. Kad taip yra iš tikrųjų, užtenka pasižiūrėti į Mindaugo Kavaliausko fotografijas: mažų ekranų gausa, vežimėliai, šiukšlių dėžės, snaudžiantis personažas ar kitas - lūkuriuojantis už tualeto durų. Nukreipdamas žiūrovo žvilgsnį į tokias proziškas kasdienybės detales, menininkas atranda itin iškalbingą metaforą – kelionių lėktuvu patirties paraštes banalybės amžiuje. Jo žvilgsnis nekrypsta į adrenalino kupinus pakilimo ar turbulencijos momentus, bet į nuobodulį, kuris užgožia visus šiuos potyrius. J.-Christophe Blaser Kuratorius Musée de l’Elysée


03

Sky over Paris Charles de Gaulle airport (CDG). 2012

Le ciel au-dessus de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle

Dangus virš Paryžiaus Šarlio de Golio oro uosto


class

04

Morning boarding in Frankfurt (FRA) to Paris (CDG). 2005

Embarquement à l’aéroport de Francfort pour un vol matinal à Paris

Įlaipinimas į rytinį skrydį į Paryžių Frankfurto oro uoste


EN

FR

LT

Out of this World

Hors du monde

Kitoks pasaulis

Over the last decades, air travel has gradually become part of every day’s life for most European citizens. However it still offers an “out of this world” experience.

Au cours des dernières décennies, le voyage aérien est graduellement devenu partie intégrante de la vie de tous les jours pour la plupart des citoyens européens. Pourtant, il offre toujours une expérience de vie « hors du monde ».

Per pastaruosius dešimtmečius kelionės lėktuvu daugeliui europiečių tapo kasdienio gyvenimo dalimi. Nepaisant to, jos vis dar gali pasiūlyti „kitokio pasaulio" patirtį.

From the moment we leave home to go to the airport, air travel constitutes a kind of bubble in space and time, a transit zone where we are not yet at our destination but already not anymore in our daily environment and life. The vastness of these closed buildings with glass walls, forbidden zones and endless corridors, passenger flow requirements and security measures place us in a kind of childish situation where we have to comply with all sorts of constraints. We proceed to the gates when we are told; we sit where we are asked to. We wait, walk, shop, sleep or eat in the huge terminals that now tend to look the same everywhere on earth whilst keeping an eye on the big screens informing us of boarding gates and time. On board, we eat when the crew brings us our tray, whatever time it is and wherever we may be in the airspace. Airports and airplanes constitute a kind of limbo, an emptiness that we try to fill by killing time and trying to recreate as much as possible a familiar environment: Mothers feed babies, kids drag their teddy bears, daddies read stories, business men call their office: We try to act as if we were not there. Mindaugas Kavaliauskas’ pictures describe this world and capture the human experience it generates in a slightly ironic, entomological, but also empathetic way. The confrontation between the rationality and coldness of the environment and the humanity of passengers is striking. Impregnated by Lithuanian culture, the images that Mindaugas proposes us combine melancholia and humour, aesthetic and psychology. They show love for humanity and question our place in a high-tech world and a shrinking planet. François Huet

Dès le moment où nous quittons notre maison pour nous rendre à l’aéroport, le voyage aérien crée une sorte de bulle dans l’espace et dans le temps, une zone de transit où nous ne sommes pas encore rendus à notre destination mais déjà plus dans notre environnement et notre vie quotidiens. L’immensité de ces bâtiments clos aux parois de verre, aux zones interdites et couloirs sans fin, les nécessités de l’organisation des flux de passagers et les mesures de sûreté nous placent dans une situation d’infantilisation où nous devons nous plier à toutes sortes de contraintes. Nous nous rendons aux portes d’embarquement lorsqu’on nous le demande, nous nous asseyons aux endroits indiqués. Nous attendons, déambulons, achetons, dormons ou mangeons dans ces vastes terminaux qui se ressemblent partout dans le monde, tout en gardant un œil sur les grands écrans qui nous renseigneront sur nos portes et heures d’embarquement. A bord, nous mangeons lorsque l’équipage nous apporte notre plateau, quels que soient l’heure où l’endroit où nous nous trouvons dans l’espace. Les aéroports et les avions constituent une sorte de limbes, un vide que nous nous efforçons de remplir en tuant le temps et reconstituant tant que possible un environnement familier : Des mamans nourrissent des bébés, des enfants trainent leur ours en peluche, des papas lisent des histoires, des hommes d’affaires appellent leur bureau: Nous essayons de nous comporter comme si nous n’étions pas là. Les images de Mindaugas Kavaliauskas décrivent ce monde et capturent l’expérience humaine qu’il produit d’une manière subtilement ironique, entomologique, mais aussi pleine d’empathie. La confrontation entre la rationalité, la froideur de l’environnement et le caractère si humain des passagers est frappante. Baignées de culture lituanienne, les images que nous propose Mindaugas combinent mélancolie et humour, esthétique et psychologie. Elles expriment son affection pour l’humanité et questionnent notre place dans un monde technologique et une planète qui rétrécit. François Huet

Nuo to momento, kai susiruošiame į oro uostą ir iškeliame koją iš namų, kelionė lėktuvu tampa tarsi oro burbuliukų žaismu erdvėje ir laike, tranzito zona, kai dar nepasiekėme kelionės tikslo, bet jau esame už kasdienės aplinkos ribų. Dideli uždari pastatai su stiklo sienomis, draudžiamos zonos ir begaliniai koridoriai, keleivių srautų ribojimas ir apsaugos priemonės paverčia mus vaikais, privalančiais paklusti įvairiausiems reikalavimams: kai pakviečia – einame prie vartų, sėdame, kai pasakoma kur. Laukiame, vaikščiojame, perkame, miegame, valgome didžiuliuose terminaluose, kurie visame pasaulyje atrodo vienodi, dideliuose ekranuose stebime informaciją apie išvykimą. Lėktuve valgome tik tada, kai stiuardesė paduoda mums padėklą. Oro uostai ir lėktuvai sukuria kažkokią nežinią, tuštumą, kurią bandome įvairiais būdais užpildyti ir atkurti kiek įmanoma mums pažįstamą aplinką: motinos maitina kūdikius, vaikai nesiskiria su savo meškiukais, tėčiai skaito pasakas, verslininkai skambina savo partneriams. Mes stengiamės elgtis taip, tarsi mūsų ten net nebūtų...

05

Mindaugas Kavaliauskas savo fotografijomis mums atveria šį pasaulį ir užfiksuoja žmogaus patirtį šiek tiek ironiškai, tarsi žiūrėtų į vabzdžių gyvenimą, bet daro tai nuoširdžiai įsijausdamas. Labai ryškus kontrastas tarp aplinkos racionalumo bei šaltumo ir keleivių žmogiškumo. Lietuviškos kultūros persmelktos Mindaugo fotografijos sujungia melancholiją ir humorą, estetiką ir psichologiją. Fotoaparato užfiksuotos akimirkos atskleidžia meilę žmonijai ir kelia klausimą apie mūsų vietą aukštųjų technologijų pasaulyje ir mažėjančioje planetoje. François Huet


06

Lithuanian photographer Donatas waiting to board a flight to Beauvais at Kaunas airport (KUN). 2010

Le photographe lituanien Donatas attend son vol à Beauvais à l’aéroport de Kaunas

Fotografas Donatas laukia savo skrydžio į Bovė Kauno oro uoste


departure

07

Rainy day at Vilnius airport (VNO). 2012

Pluie à l’aéroport de Vilnius

Lietinga diena Vilniaus oro uoste


security

08

Exhibition of security check trophies at Stockholm Skavsta Airport (NYO). 2005 Exposition des trésors du contrôle de sûreté à l’aéroport de Stockholm Skavsta Saugumo kontrolės trofėjų paroda Stokholmo Skavsta oro uoste


09


10

Boarding a flight to Bergamo at Vilnius airport (VNO). 2011

Embarquement sur le vol pour Bergamo à l’aéroport de Vilnius

Įlaipinimas į skydį į Bergamą Vilniaus oro uoste


take off

11

Brussels city lights seen from the flight from Brussels to Munich. 2012

Les lumières de Bruxelles vues du vol entre Bruxelles et Munich

Briuselio žiburiai, matomi skrydyje iš Briuselio į Miuncheną


seatbelts fastened

12

Clouds over the USA. 2006

Nuages au-dessus des États-Unis d’Amérique

Debesys virš Jungtinių Amerikos Valstijų


13

Approaching New York (JFK). 2011

Bientôt l’atterissage à l’aéroport de New York JFK

Artėjant prie Niujorko JFK oro uosto


inflight mag

14

Comic strips onboard a flight from Kaunas to Weeze. 2010 Right: In-flight mag before departure from Prague to Madrid. 2009

Bande dessinée sur le vol entre Kaunas et Weeze Le magazine de la compagnie aérienne avant le vol de Prague à Madrid À droite:

Komiksai skrydyje iš Kauno į Vėcę Dešinėje: Avialinijų žurnalas prieš skrydį iš Prahos į Madridą


15


acquaintances

16

Former member of the Lithuanian Parliament onboard a flight from Vilnius to Catalonia speaking about corruption. 2011

Un ex-membre du Parlement de Lituanie en route de Vilnius vers la Catalogne parle de la corruption

Buvusi LR Seimo narė skrydyje iš Vilniaus į Kataloniją kalba apie korupciją


17

Traveller from South Africa flying to New York is offered some more ice-cream. 2010

Voyageur sud-africain en route de New York a été proposé plus de glâce

Keliautojui iš Pietų Afrikos į Niujorką pasiūloma dar ledų


18

Somewhere over Eastern Canada. 2010

Quelque part au-dessus de l’est du Canada

Kažkur virš rytų Kanados


no smoking

19

Inflight movie about Yellowstone national park onboard the photographers detour flight from New York back to Europe during the days of the ash cloud. 2010

Le vol d’itinéraire modifié, que le photographe a pris pour retourner en Europe depuis New York, pendant les jours du nuage de cendres volcaniques. Les écrans passent un film sur le parc national de Yellowstone

Pakeisto maršruto skrydis, kuriuo fotografas grįžo į Europą pelenų debesies dienomis. Lėktuvo ekranuose - filmas apie Jeloustouno nacionalinį parką


entertainment

20

Night flight from Sydney to Singapore. 2009

Vol nocturne entre Sydney et Singapour

Naktinis skrydis iš Sidnėjaus į Singapūrą


21

Germans Günther and Doris flying from Frankfurt to New York to visit their friends. 2009

Le couple allemand Günther et Doris à bord du vol de Francfort à New York, où ils visiteront leurs amis

Vokiečiai Günther ir Doris skrenda iš Frankfurto į Niujorką aplankyti draugų


22

Lunch with brandy onboard a Lithuanian Airlines flight from Vilnius to Frankfurt. 2005 Déjeuner et brandy à bord du vol de Lithuanian Airlines entre Vilnius et Francfort Pietūs su brendžiu Lietuvos avialinijų skrydyje į Frankfurtą

Drink and newspaper en route from Prague to Rome on the day of elections. 2006 Boisson et lecture de journaux à bord de vol de Prague a Rome le jour des élections Gėrimas ir laikraštis skrydyje iš Prahos į Romą rinkimų dieną


menu

23

In-flight mag and meal onboard a flight from Dubai to Perth. 2008

Magazine et dejeuner à bord du vol entre Dubai et Perth

Žurnalas ir pietūs skrydyje iš Dubajaus į Pertą


captain speaking

24

Girls from Central Europe admire the mountains of Iceland on their way from Amsterdam to New York. 2010

Des filles d’Europe Centrale admirent les montagnes d’Islande en route d’Amsterdam à New York

Merginos iš Centrinės Europos grožisi Islandijos kalnais pakeliui iš Amsterdamo į Niujorką


25

Just landed in Vilnius airport (VNO). Doors of the aircraft still closed. 2010

Un avion vient d’atterrir à l’aéroport de Vilnius. Les portes de l’appareil ne s’ouvrent pas encore

Lėktuvas ką tik nusileido ir sustojo Vilniaus oro uoste, tačiau durys atsidaryti neskuba


26

Just arrived to Amsterdam Schiphol airport (AMS). 2010

Un avion vient d’arriver à l’aéroport d’Amsterdam

Ką tik atvykusio lėktuvo keleiviai Amsterdamo oro uoste


connection

27

Bus transfer between terminals at Moscow Sheremetyevo airport (SVO). 2008

Le transfert par bus entre les terminaux de l’aéroport Sheremetyevo de Moscou

Kelionė autobusu tarp terminalų Maskvos Šeremetjevo oro uoste


lounges

28

Waiting for the bus to board a plane at Frankfurt airport (FRA). 2010

Attente du bus d’embarquement à l’aéroport de Francfort

Belaukiant autobuso, kuris veš iki lėktuvo Frankfurto oro uoste


29

Tax-free shops at Moscow Sheremetyevo airport (SVO). 2008

Magazins hors-taxe à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou

Parduotuvės Maskvos Šeremetjevo oro uoste


tax free

30

Tax-free shopping at Dubai airport (DXB). 2008

Achats hors-taxe à l’aéroport de Dubaï

Neapmokestinti pirkiniai Dubajaus oro uoste


31

Singapore Changhi airport (SIN). 2009

À l’aéroport de Singapour

Singapūro oro uoste


out of office

32

Amsterdam Schiphol airport (AMS) summer terrace. 2012 Terrasse d’été de l’aéroport d’Amsterdam Vasaros terasa Amsterdamo oro uoste


33


34

Departures hall of Porto airport (OPO). 2010

Hall de départ d’aéroport de Porto

Porto oro uosto išvykimų salė


terminal

35

Zurich airport (ZRH). 2010

AĂŠroport de Zurich

Ciuricho oro uostas


36

Before boarding at Amsterdam Schiphol airport (AMS). 2010

Peu avant l’embarquement à l’aéroport d’Amsterdam

Tuoj prasidės įlaipinimas Amsterdamo oro uoste


go to gates

37

Small traveller heading to gates at Amsterdam airport (AMS). 2010

Un petit voyageur se dirige vers les portes à l’aéroport d’Amsterdam

Mažasis keliautojas eina link vartų Amsterdamo oro uoste


connected

38

Staying connected at Amsterdam Schiphol airport (AMS). 2012 bear resting before departure from Sydney Kingsford Smith airport (SYD). 2009 Right: Teddy

On reste connecté à l’aéroport d’Amsterdam Nounours se repose avant le depart de l’aéroport de Sydney

À droite:

Palaikom ryšį Amsterdamo oro uoste Dešinėje: Meškutis ilsisi prieš kelionę Sidnėjaus oro uoste


39


wings

40

Amsterdam Schiphol airport (AMS). 2010

Aéroport d’Amsterdam

Amsterdamo oro uoste


41

Waiting for tomorrow’s flight at Frankfurt Hahn (HNH). 2009 En attendant le vol du lendemains à l’aéroport de Frankfurt Hahn Rytojaus skrydžio laukimas Frankfurto Hano oro uoste

Waiting to board a Jumbo to Singapore at Frankfurt airport (FRA). 2009 Attente d’embarquement pour le vol de Singapour à l’aéroport de Francfort Belaukiant įlaipinimo į skrydį į Singapūrą Frankfurto oro uoste


42


legroom

43

Left: Nap on the way to New York. 2010 Evening between Prague and Madrid. 2009

À gauche: Une sieste en route vers New York Une soirée entre Prague et Madrid

Popiečio miegas pakeliui į Niujorką Vakaras tarp Prahos ir Madrido Kairėje:


scenery

44

Between Kaunas and Frankfurt Hahn. 2009

Entre Kaunas et Frankfurt Hahn

Tarp Kauno ir Frankfurto Hano


45

Winter evening over the Baltic sea. 2013

Un soir d’hiver au-dessus de la mer Baltique

Žiemos vakaras virš Baltijos jūros


46

Emergency instructions and drink on flight from Miami to New York. 2011 Instructions et boissons à bord du vol de Miami à New York Saugumo instrukcijos ir gėrimas skrydyje iš Majamio į Niujorką

Approaching Houston (IAH). 2006 En approche vers l’aéroport de Houston Leidžiantis į Hjustono oro uostą


conditions

47

Snowstorm at Helsinki Vantaa (HEL). 2013

Tempête de neige à l’aéroport de Helsinki

Pūga Helsinkio oro uoste


landing

48

Brazilian tourist travelling to excursions of aromas of Provence on approach to Marseille Provence airport (MRS). 2010

Touriste brésilienne en voyage de découverte des arômes de Provence, pendant l’atterissage à l’aéroport de Marseille

Turistė iš Brazilijos, keliaujanti į Provanso aromatų ekskursijas, lėktuvui leidžiantis į Marselio oro uostą


49

Passengers left the aircraft arriving from Vilnius (VNO) to Paris (CDG). A famous Lithuanian fashion designer was among the passengers. 2010

Les derniers passagers, parmi eux un célèbre créateur lituanien de haute couture, ont quitté l’appareil de provenance de Vilnius à l’arrivée à Paris CDG.

Paskutiniai keleiviai paliko lėktuvą, atvykusį iš Vilniaus į Paryžių. Tarp keleivių buvo ir vienas žymiausių Lietuvos mados kūrėjų


50

Beijing Capital airport (PEK). 2008

L’aéroport de Pékin

Pekino oro uostas


boarding

51

Waiting for departure at Vilnius airport (VNO). 2012

Dans l’attente du départ à l’aéroport de Vilnius

Belaukiant išvykimo Vilniaus oro uoste


52

Arrivals at Porto airport (OPO). 2009

Hall d’arrivée de l’aéroport de Porto

Porto oro uosto atvykimų salė


baggage claim

53

Brazilian tourists at baggage claim of Marseille Provence airport (MRS). 2010

Touristes brésiliennes au retrait des bagages à l’aéroport de Marseille Provence

Turistės iš Brazilijos Marselio oro uosto bagažo salėje


immigration

54

Early morning arrivals at Melbourne Tullamarine airport (MEL). 2009 Arrivées du matin à l’aéroport de Melbourne Ankstyvas rytas Melburno oro uosto atvykimų salėje


55


56

Swiss planespotter Karl at Frankfurt airport (FRA). 2013

Karl, planespotter suisse à l’aéroport de Francfort

Lėktuvų stebėtojas Karlas iš Šveicarijos Frankfurto oro uoste


adventure

57

Picnic outside Beauvais Tillé airport (BVA). 2012

Déjeuner sur l’herbe à côté de l’aéroport Beauvais Tillé

Iškyla šalia Bovė oro uosto


EN

FR

LT

Mapping a Dream

Du rêve à la réalité

Svajonė, tapusi tikrove

It seems strange to think these days that there was, originally, no requirement for powered flight. Just a decade and a century ago, flying was a dream indulged in by the fanciful, and attempts to fly made only by people with a touch of folly as well as the time and money to lavish on a fantasy.

Il parait étrange aujourd’hui de penser qu’il n’y avait à l’origine aucun besoin exprimé pour des vols motorisés. Il y a seulement un siècle et dix ans, voler n’était qu’un rêve de fantaisiste et les tentatives pour s’élancer dans les airs n’étaient poursuivies que par quelques riches originaux disposant de temps et d’argent pour poursuivre leur marotte.

Šiandien net sunku patikėti, kad kažkada lėktuvų skrydžiams nebuvo paklausos. Vos prieš 110 metų skraidyti buvo neįgyvendinama svajonė ir jos siekti dažniausiai bandė šiek tiek pamišę, turintys laiko ir pinigų tokiai fantazijai žmonės.

Today, air transport plays a vital role in the world’s economy, promoting trade and tourism and acting as a catalyst for growth. Just in Europe, each year, 800 million passengers pass through more than 440 European airports and take nine million flights. Every day, there are around 27,000 controlled flights over Europe, and at peak hours up to 4500 aircraft in the air at the same time. As aviation professionals - engineers, air traffic controllers, managers, crews, economists, regulators, security staff or any other of the many experts that work in our industry - we take pride in having collectively made flying the safest of all transport modes. We also strive to make it greener, more punctual and cost-efficient.

58

Doing this, we may sometimes lose sight of the purpose of the job we are so passionate about. In the end, do we not work for human beings - men, women and children? Mindaugas Kavaliauskas’s photographs remind us of this noble mission; they hint at passengers’ stories and give penetrating insight into aviation’s complex world.

The magic is there: the big birds are waiting at the gate, ready to take their passengers to the other side of the world. The aviation machine is constantly at work, safely carrying millions of passengers to their destinations every day of the year. Humankind finally realised the age-old dream of flight just 110 years ago. It is a dream we cherish and these photographs are a powerful reminder to us of its enduring appeal. Frank Brenner Director General of EUROCONTROL

Aujourd’hui, le transport aérien joue un rôle vital dans l’économie mondiale, promouvant le commerce et le tourisme et catalysant la création d’emplois. Rien qu’en Europe, chaque année, 800 millions de passagers utilisent plus de 440 aéroports européens et plus de 9 millions de vols. Chaque jour, quelques 27000 vols sont contrôlés dans le ciel européen, et aux heures de pointe près de 4500 avions peuvent se trouver simultanément dans les airs. En tant que professionnels de l’aviation, que nous soyons ingénieurs, contrôleurs de la circulation aérienne, cadres, personnels navigants, économistes, régulateurs, personnel de sûreté, ou experts dans l’un quelconque de ces multiples métiers de notre industrie, nous tirons fierté d’avoir été capables ensemble de faire de l’avion le plus sûr des modes de transport. Nous nous efforçons aussi de le rendre plus respectueux de l’environnement, plus ponctuel et plus économique. En accomplissant cette tâche, nous pouvons parfois perdre de vue l’objectif ultime de ce travail qui nous passionne: Ne travaillonsnous pas pour des hommes, des femmes, des enfants? Les photographies de Mindaugas Kavaliauskas nous rappellent cette noble mission; elles nous font entrevoir des histoires minuscules et nous donnent une vision pénétrante du monde complexe de l’aviation. La magie est présente: Les gros oiseaux attendent leurs passagers à l’embarquement, prêts à les emmener de l’autre côté de la planète. La grosse machine de l’aviation fonctionne, transportant chaque jour et en toute sécurité des millions de passagers à leur destination. Il y a cent-dix ans, l’humanité a finalement réalisé son rêve ancestral de voler. C’est un rêve qui nous est cher et ces photographies nous rappellent encore combien son attrait est puissant. Frank Brenner Directeur Général d’EUROCONTROL

Oro transportas šiandien labai svarbus pasaulio ekonomikai: skatina ne tik prekybą ir turizmą, bet ir kuria darbo vietas. Vien tik Europoje kasmet 800 milijonų keleivių pasinaudoja daugiau nei 440 oro uostų paslaugomis ir pasirenka 9 milijonus skrydžių maršrutų. Kiekvieną dieną Europos danguje įvyksta 27 tūkstančiai skrydžių, o piko valandomis ore vienu metu gali būti apie 4500 orlaivių. Mes, aviacijos specialistai – inžinieriai, skrydžių kontrolieriai, vadybininkai, įgulos, ekonomistai, reguliuotojai, apsaugos darbuotojai, ekspertai, dirbantys šioje pramonėje, – didžiuojamės kartu pasiekę, kad skraidymas tapo saugiausiu transportu. Mes taip pat stengiamės, kad jis būtų kuo punktualesnis ir ekonomiškesnis. Įgyvendindami visus šiuos dalykus kartais pamirštame darbo, kurį taip mėgstame, tikslą. Juk mes dirbame žmonėms: vyrams, moterims ir vaikams! Mindaugo Kavaliausko fotografijos primena mums šią kilnią misiją: jos parodo keleivių istorijas ir leidžia atidžiau pažvelgti į kompleksišką aviacijos pasaulį. Štai kur magija: prie vartų laukia didieji paukščiai, pasirengę nuskraidinti savo keleivius į bet kurį pasaulio kraštą. Taip dirba aviacijos sistema: kasdien saugiai skraidina milijonus keleivių į įvairias pasaulio šalis. Žmonija pagaliau įgyvendino seną svajonę – skraidyti. Mindaugo Kavaliausko nuotraukos mums iškalbingai primena šios išsipildžiusios svajonės žavesį. Frank Brenner EUROCONTROL Generalinis direktorius


59

Flight from Warsaw (WAW) to Amsterdam (AMS). 2012

Vol de Varsovie à Amsterdam

Skrydis iš Varšuvos į Amsterdamą


sterile area

60

Beijing Capital airport (PEK). 2008

AĂŠroport de PĂŠkin

Pekino oro uostas


Mindaugas Kavaliauskas Born in 1974 in Kaunas, Lithuania, where he lives and works until present as photographer, curator, publisher, educator of photography. He acquired his BA and MA in Art history at Vytautas Magnus University in Kaunas (1996 and 2000). He also studied photography and art history in a number of other schools, including Kaunas Photo Art School (1989-92), École nationale de la photographie (Arles, France, 1997-98), École nationale supérieure des beaux-arts (Paris, 1998), University of Lausanne (Switzerland, 2000-2001). Internships at Rencontres d’Arles (1998-2002) and Musée de l’Élysée (Lausanne, 2001) were decisive in his decision to start lecturing at a university (20012006) and to launch “Kaunas Photo” festival (from 2004 until present). Directing an annual festival meant less time for personal projects. Frequent flights from one festival to another: to curated exhibitions, portfolio reviews, conferences across Europe and beyond, soon suggested a reason to continue carrying a camera. The idea of “Travel’AIR” emerged.

Né en 1974 à Kaunas, où il vit et travaille actuellement en tant que photographe, directeur artistique, enseignant et éditeur de photographie. Il a ses BA et MA en histoire de l’art a l’Université Vytautas Magnus à Kaunas (1996 et 2000). Sa scolarité comprend des études à l’École de photographie d’art de Kaunas (1989-1992), l’École nationale de la photographie (Arles, France, 1997-98), l’École nationale supérieure des beaux-arts (Paris, 1998), et l’Université de Lausanne (2000-2001). Des stages dans l’equipe des Rencontres d’Arles (1998-2002) ainsi qu’au Musée de l’Élysée (2001) ont été décisif pour ses décisions de commencer une pratique d’enseignant a l’université (2001-2006) et de lancer le festival “Kaunas Photo” (depuis 2004). Au départ, la direction du festival annuel ne laissait pas de temps pour des projets personnels. Mais des voyages aériens fréquents vers des expositions sous son commissariat, festivals de photographie, revues de portfolios, conférences en Europe et au delà de ses frontières, ont suggéré un nouveau sujet, Travel’AIR.

Mindaugas Kavaliauskas gimė 1974 m. Lietuvoje, Kaune, kur gyvena ir dirba kaip fotografas, parodų kuratorius, leidėjas, fotografijos dėstytojas. Baigė meno istorijos bakalauro ir magistro studijas Vytauto Didžiojo universitete, Kaune (1996 m. ir 2000 m.). Fotografiją ir meno istoriją studijavo Kauno fotografijos meno mokykloje (1989-1992m. ), École nationale de la photographie (Arlis, Prancūzija, 1997-1998 m.), École nationale supérieure des beaux-arts (Paryžius, 1998 m.), Lozanos universitete (Šveicarija, 2000-2001 m.). Stažuotės Rencontres d'Arles (1998-2002 m.) ir Musée de l’Élysée (Lozana, 2001 m.) nulėmė tolesnį apsisprendimą dėstyti fotografiją universitete (2001- 2006 m.) ir organizuoti „Kaunas Photo“ festivalį (nuo 2004 m. iki dabar). Vadovavimas kasmetiniam fotomeno festivaliui palieka vis mažiau laiko asmeninei kūrybai. Nepaisant to, dažnos kelionės lėktuvu į kuruojamas parodas, portfolio peržiūras bei įvairias konferencijas paskatino su savimi turėti fotoaparatą. Taip gimė „Travel'AIR“ idėja.

Mindaugas Kavaliauskas has had over 30 solo exhibitions and participated in over 20 collective projects in Europe, USA, China and Australia, including National museums and recognized photo festivals. The first book by Mindaugas Kavaliauskas, “Portrait of Kražiai” was published in 2009 by “Šviesos raštas”, Kaunas.

Mindaugas Kavaliauskas a réalisé plus de 30 expositions personnelles et a fait partie de plus de 20 projets collectifs en Europe, États-Unis, Chine, Australie, y compris des expositions dans les musées nationaux, ainsi que festivals reconnus. Son premier livre “Portrait de Kražiai”est paru en 2009 chez “Šviesos raštas”.

Mindaugas Kavaliauskas surengė apie 30 asmeninių parodų, dalyvavo daugiau nei 20 kolektyvinių projektų Europoje, JAV, Kinijoje ir Australijoje, tarp jų – nacionaliniuose muziejuose ir pripažintuose fotografijos festivaliuose. Pirmoji menininko fotografijų knyga „Kražių portretas“ buvo išleista 2009 m.

Carry-on and controlable objects of Mindaugas Kavaliauskas seen by air travel safety service of Kaunas airport (KUN). 2013 Bagages à main et objets à contrôler de Mindaugas Kavaliauskas vus par le service de securité de l’aéroport de Kaunas Mindaugo Kavaliausko rankinis bagažas ir tikrinami objektai, matomi Kauno oro uosto skrydžių saugumo tarnybos

61

Self-portrait onboard Boeing 757 over the Atlantic. 2009 Autoportrait à bord d’un Boeing 757 au-dessus de l’Atlantique Autoportretas lėktuve Boeing 757 virš Atlanto


arrivals

62

Waiting for arrival on the outskirts of Vilnius airport (VNO). 2011

Attente des arrivées aux environs de l’aéroport de Vilnius

Sugįžtančių laukimas netoli Vilniaus oro uosto


Acknowledgements

Remerciements

Padėkos

Inspirers to exhibit and publish “Travel'AIR”

Inspirateurs de l'exposition et publication de la série “Travel'AIR”

Įkvėpėjai eksponuoti ir publikuoti serijos „Travel'AIR“ fotografijas

François Huet and Odile Repolt-Huet

François Huet et Odile Repolt-Huet

François Huet ir Odile Repolt-Huet

Sponsor of the publication

Parrain de la publication

Pagrindinis leidinio rėmėjas

Ministry of Culture of the Republic of Lithuania

Ministère de la Culture de la République de Lituanie

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Contributors

Contributeurs

Rėmėjai

Leonidas Donskis and Jolanta Donskienė Simas Kargaudas and Aušra Kargaudienė Vytautas Mikaila and Eglė Mikailienė Gytis Naumavičius and Rasa Naumavičienė Jérôme and Anne Brun Anonymous contributors

Leonidas Donskis et Jolanta Donskienė Simas Kargaudas et Aušra Kargaudienė Vytautas Mikaila et Eglė Mikailienė Gytis Naumavičius et Rasa Naumavičienė Jérôme et Anne Brun Contributeurs anonymes

Leonidas ir Jolanta Donskiai Simas ir Aušra Kargaudai Vytautas ir Eglė Mikailos Gytis ir Rasa Naumavičiai Jérôme ir Anne Brun Rėmėjai, norėję likti nežinomi

EUROCONTROL, organisers of the first “Travel'AIR” exhibition, October 4 - 25, 2013

EUROCONTROL, organisateurs de la première exposition “Travel'AIR”, 4 - 25 octobre 2013

EUROCONTROL, pirmosios „Travel'AIR“ parodos 2013 m. spalio 4 - 25 d. organizatoriai

Frank Brenner, François Huet, Kyla Evans, Myriem Segrouchni, Didier Balanger, Frédérique Fyon, Viktorija Riškutė

Frank Brenner, François Huet, Kyla Evans, Myriem Segrouchni, Didier Balanger, Frédérique Fyon, Viktorija Riškutė

Frank Brenner, François Huet, Kyla Evans, Myriem Segrouchni, Didier Balanger, Frédérique Fyon, Viktorija Riškutė

Contributor to the “Travel’AIR” exhibition at EUROCONTROL, Permanent Representation of Lithuania to the European Union

Contributeur à l’exposition “Travel’AIR” a EUROCONTROL, Représentation permanente de la Lituanie auprès de l’Union Européenne

„Travel'AIR“ parodą EUROCONTROL agentūroje parėmė Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Vida Gražienė, Gabija Žukauskienė

Vida Gražienė, Gabija Žukauskienė

Vida Gražienė, Gabija Žukauskienė

Contributor to projects that lead to the exhibition at EUROCONTROL, KOPERATOR, The International Cultural Programme Centre (Vilnius)

Contributeur aux projets en route vers l’exposition à EUROCONTROL, KOPERATOR, Centre de programmes culturels internationales (Vilnius)

Projektus, vedusius link parodos EUROCONTROL, parėmė KOPERATOR, BĮ Tarptautinių kultūros programų centras

Rūta Valentaitė

Rūta Valentaitė

Rūta Valentaitė

Baggage X-ray images

Radiographie du bagage

Bagažo rentgenografijos

Kaunas Airport (KUN)

Aéroport de Kaunas (KUN)

VĮ “Kauno aerouostas”

63

Consultant of selection of images and creation of layout

Consultations pour la sélection des images du livre et mise- en- page

Konsultavimas atrenkant fotografijas knygai ir rengiant maketą

Mariusz Forecki

Mariusz Forecki

Mariusz Forecki

Mindaugas Kavaliauskas cordially thanks his spontaneous models who agreed to become heroes of his pictures.

Mindaugas Kavaliauskas remercie cordialement ses modèles spontanés, qui ont accepté de devenir les héros de ses photographies.

Mindaugas Kavaliauskas dėkoja jo atsitiktiniams modeliams, sutikusiems tapti jo fotografijų herojais.


UDK 77.04(474.5)(084) Ka652

Travel’AIR. Voyages aériens. Kelionės lėktuvu Photographs | Photographies | Fotografijos

Mindaugas Kavaliauskas Essays | Textes | Tekstai

J.-Christophe Blaser, Frank Brenner, François Huet Image selection consultant | Consultant pour la sélection d'images | Fotoredaktorius - konsultantas

Mariusz Forecki Layout and design | Mise en page et design | Maketavimas ir dizainas

Mindaugas Kavaliauskas Translation | Traduction | Vertimai

EUROCONTROL, Kristina Juraitė

Photographs were taken between 2005 and 2013 while travelling in and between Europe, USA, Asia, Australia. Pictures published in this book are available in form of archival prints for collections and exhibitions. Les photographies ont été crées entre 2005 et 2013 pendant les voyages en Europe, ainsi qu’aux États-Unis d’Amérique, Asie et Australie. Les images publiées dans cet ouvrage sont disponibles sous forme des tirages photographiques à longue conservation pour les collections et les expositions. Fotografijos buvo sukurtos 2005 - 2013 metais keliaujant po Europą, taip pat ir į Jungtines Amerikos Valstijas, Aziją, Australiją. Šioje knygoje spausdintų fotografijų archyvinės kokybės atspaudus galima įsigyti kolekcijoms ir parodoms. Contacts for purchases of copies of this book and photographic prints Pour les achats de copies de ce livre et acquisitions des tirages photographiques Kontaktai šios knygos kopijų ir fotografinių atspaudų įsigijimui +370 650 77895 info@light.lt www.light.lt www.kavaliauskas.eu

Copy Editors | Révision de textes | Kalbos redaktoriai

English – Lynn Koch | français – François Huet lietuvių kalbos – Nerija Cymermonienė Copies printed | Tirage | Tiražas

300 Offset printing | Imprimerie | Spaustuvė

www.kopa.eu Publisher | Éditeur | Leidėjas

VšĮ „Šviesos raštas“ Taikos pr. 4A-4, LT-50187 Kaunas, Lithuania Kaunas, 2013 ISBN 978-609-8032-07-9

© Photographs, layout, keywords: Mindaugas Kavaliauskas © Text: J.-Christophe Blaser © Text: François Huet © Text: Frank Brenner © All rights reserved by VšĮ „Šviesos raštas“

Kaunas, Lithuania

ISBN 978-609-8032-07-9


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.