Page 1

Dary z VysoÄ?iny


Adélka byla založena dne 3. 5. 1990 panem Ladislavem Teislerem jako rodinná firma, která bìhem uplynulých dvaceti let vyrostla v mlýnsko-pekárenskou, cukráøskou, gastronomickou a obchodní spoleènost. Za dnešní podobou celého areálu stoji ohromné množství vynaložených finanèních prostøedkù a poctivé lidské práce, která dovedla zchátralý komplex budov, strojù a neexistující odbytové sítì k jednomu z nejmodernìjších pekaøských provozù nejen v rámci ÈR. Výrobním programem spoleènosti je výroba pšenièných a žitných mouk, chleba a bìžného peèiva, jemného a vícezrnného peèiva, knedlíkù, cukráøských výrobkù, zmrzliny, mražených polotovarù urèených k dopékání, teplých jídel a lahùdek (vèetnì zajištìni rautových specialit). Kvalita produktù vyrábìných spoleèností je prioritou celého výrobního procesu. Všechny základní suroviny pro naše výrobky jsou peèlivì vybírány a prochází velmi pøísnou kontrolou vlastní laboratoøe tak, aby splòovaly nároky nejvyšší kvality hygieny a bezpeènosti potravin, která umožòuje vyrábìt naše výrobky dle tradièních receptur. Vìtšina zpracovávaných surovin je vyprodukovaná v našem regionu – na Vysoèinì. Kvalita našich výrobkù byla již v nìkolika pøípadech ocenìna ministerstvem zemìdìlství a mnoho z nich má oprávnìní být oznaèováno znaèkou Klasa. Zákazník je a bude i do budoucna základním a nejdùležitìjším faktorem ovlivòujícím smìr vývoje našeho podnikání. Vzhledem k rozsáhlé modernizaci spoleènosti jsme schopni reagovat na jeho potøeby zamìøené jak na tradièní výrobky, tak i na stále se zvyšující oblibu cereálních výrobkù, BIO výrobkù a výrobkù zdravé výživy. Kapacita neustále modernizovaných výrobních prostor umožòuje výrobu dennì až 17 000 ks chleba a více než 200 000 ks peèiva, což je za mìsíc témìø 350 tun chleba a 170 tun bìžného peèiva. Dále se v Adélce vyrobí mìsíènì témìø 30 t vícezrnného peèiva, 25 t jemného peèiva, 6 t knedlíkù, 10 t koblihových výrobkù a 7 t zákuskù. Mlýn zpracuje mìsíènì až 1100 t obilí nejen pro vlastní spotøebu. Každodenní pracovištì je nìkdy tøeba pøizpùsobit výrobì speciálních výrobkù, které mají mnohdy atypické tvary i rozmìry. Jsme držiteli nìkolika registrovaných èeských rekordù – nejvìtší mazanec vážící 26 kg, nejrychleji rozdaný dort o váze 90 kg rozdaný za 8:23 min, nejvìtší dort ve tvaru dárku o hmotnosti 170 kg. Již tradicí se stala výroba obøí vánoèky, ta rekordní mìøila bezmála 5 m. Pro jubilejní 20. roèník festivalu rekordù a kuriozit jsme v letošním roce pøipravili zatím nejvìtší dort s jedenadvaceti patry, jehož výška dosahovala 2,5 m a hmotnost témìø 200 kg.

Adélka nabízí 895 druhù výrobkù, výrobu a provoz zajišťuje tým témìø 300 tuzemských pracovníkù s kvalifikovanými odborníky na dùležitých pracovních pozicích, všichni jsou vystavováni nároèným pracovním podmínkám ve smìnných provozech sedm dnù v týdnu , a proto se všem zamìstnancùm snažíme vytváøet co nejlepší pracovní podmínky. Souèástí spoleènosti je i vlastní prodejní síť 15 prodejen v Pelhøimovì, Humpolci, Pacovì, Nové Vèelnici, Kostelci u Jihlavy, Táboøe, Jindøichovì Hradci a Havlíèkovì Brodì. Vozový park èitá 40 automobilù vèetnì cisterny na pøepravu mouky. Adélka a.s. je èlenem Podnikatelského svazu pekaøù a cukráøù Èeské republiky a èlenem odbytového družstva MP produkt. V minulosti organizovala 11 roèníkù soutìže Pekaø a cukráø roku, ve které vítìzili i zamìstnanci Adélky. V soutìžích o titul „Chléb roku“ se pravidelnì objevujeme na pøedních místech. V soutìži kraje Vysoèina v roce 2009 o nejlepší pekaøský a cukráøský výrobek naše výrobky obsadily všechna první místa. Obdrželi jsme titul Odpovìdná firma roku 2010 kraje Vysoèina a tøetí místo v soutìži firma roku kraje Vysoèina 2010. Dennì zásobujeme 600 obchodních partnerù.


CHLÉB PŠENIČNO-ŽITNÝ

Dary z Vysočiny 111112 Chléb karbovaný VIP 2400 g 111111 Chléb konzumní 1200 g Chléb konzumní 800 g 111005 Chléb konzumní 500 g

111118 Chléb konzumní 600 g bal.

111130 Chléb konzumní krájený 800 g bal.

111119 Chléb konzumní krájený1200 g bal.

111123 Chléb konzumní krájený 450 g bal.

111124 Chléb konzumní krájený 250 g bal.

111160 Chléb konzumní krájený 600 g bal.

4


Dary z Vysočiny 111115 Chléb podmáslový 800 g 111009 Chléb krajánek 800 g

111003 Chléb Vysočina 1000 g 111131 Chléb podmáslový kráj. 800 g bal.

111002 Chléb šumavský 1000 g 111138 Chléb šumavský veka 1500 g

111114 Chléb sedlácký 1000 g

111127 Chléb Šumava kulatý 700 g 111139 Chléb šumavský bochník 1500 g

111113 Chléb na guláš 300 g

5


CHLÉB VÍCEZRNNÝ

Dary z Vysočiny

121758 Chléb FIT 800 g

121770 Chléb farmářský 500 g

121763 Chléb dýňový kul. 500 g

121771 Chléb farmářský 500 g bal. 121754 Chléb dýňový veka 600 g

121752 Chléb slunečnicový 500 g bal.

6

121756 Chléb slunečnicový krájený 500 g bal.


Dary z Vysočiny

111116 Chléb maďarský kulatý 800 g

111117 Chléb maďarský veka 800 g

111126 Chléb kořenový 300 g 111201 Dalamánek malý 11120 alý 300 g

840006 Chléb toustový světlý 500 g bal.

840008 Chléb toustový tmavý 500 g bal.

7


CHLÉB VÍCEZRNNÝ

Dary z Vysočiny

121757 Chléb lněný krájený 500 g bal.

121750 Chléb Chl hléb éb llněný 500 g bal.

121755 Chléb slunečnicový 500 g

CHLÉB ŽITNO-PŠENIČNÝ

121772 Chléb LADY krájený 400 g bal.

111452 Chléb žitný MOSKVA kráj. 400 g bal.

8

121773 Chléb LADY krájený 200 g bal.


BÉŽNÉ PEČIVO

Dary z Vysočiny 132201 Pečivo konzumní – rohlík 43 g 132202 Pečivo konz – rohlík 2 ks bal.

132204 Pečivo konzumní – houska 60 g 142228 bageta rustikální 280 g

BÉŽNÉ PEČIVO SPECIÁLNÍ

142223 Bageta světlá 60 g 142211 Bageta 80 g

142208 Rohlík se sýrem světlý 60 g

142224 Pletýnka sypaná 100 g

142003 Dalamánek – kostka 60 g

142213 Pletýnka sypaná 60 g

9


BÉŽNÉ PEČIVO SPECIÁLNÍ

Dary z Vysočiny 142221 Ciabatta světlá 100 g

132200 Houstička VIP 30 g

132203 Rohlík banketní 22 g 142002 Dalamánek chlebový 120 g 142220 Bulka na HAMBURGER 80 g

BÉŽNÉ PEČIVO VÍCEZRNNÉ

142523 Kornspitz 60 g 142227 Houska se sýrem 70 g

152531 Rohlík finský 70 g

132208 Raženka vícezrnná 60 g

152524 Bageta šestizrnná 150 g

10


BÉŽNÉ PEČIVO VÍCEZRNNÉ

Dary z Vysočiny

152516 Sypánek vícezrnný 200 g

152513 Dalamánek vícezrnny 60 g

145807 Pagáče škvarkové 60 g

152521 Bulka kukuřičná s dýňovým jádrem 60 g

152515 Pečivo rustikální 70 g 152514 Rohlík se sýrem tmavý 60 g

152518 Rohlík VITA – vícezrnný 152523 Houska vícezrnná 60 g

11


BĚŽNÉ PEČIVO VÍCEZRNNÉ

Dary z Vysočiny 152526 Pečivo FIT se sezamem 60 g 152527 Pečivo FIT s oves.vločkami 60 g

152525 Pečivo FIT se slunečnicí 60 g

BĚŽNÉ PEČIVO SPECIÁLNÍ

142005 Rohlík anglický 50 g

144333 Párek v listovém těstě 60 g

142522 Bramburger 70 g

144947 Pizza korpus 2 ks 180 g bal.

142001 Pizza salámová 100 g

142219 Rohlík balkánský 80 g

12

142008 Pizza houbová 90 g


BÉŽNÉ PEČIVO

Dary z Vysočiny 142212 Veka na chlebíčky krájená 200 g bal. 142217 Veka na chlebíčky 400 g bal. 142216 Veka na chlebíčky 360 g bal.

142225 Veka na chlebíčky krájená 400 g bal. 142218 Veka na chlebíčky krájená 360 g bal.

142205 Veka na chlebíčky 400 g

TRVANLIVÉ PEČIVO SLANÉ

225805 Tyčky slané 160 g bal. 225802 Tyčky slané pivní 150 g bal.

225800 Preclíky 200 g bal.

225803 Preclík volný 20 g

224007 Tyčky listové 160g bal.

13


JEMNÉ PEČIVO

Dary z Vysočiny

162761 Makovka 70 g

162773 Mazanec s rozinkami 400 g bal.

162763 Loupák oupák ma makový 60 g

162764 Loupák pletený 100 g

JEMNÉ PEČIVO VÍCEZRNNÉ

162835 Sladké zrno 90 g 162834 Sladké zrno 2 ks 180 g bal.

14


Dary z Vysočiny

162779 Vánočka s rozinkami 400 g bal.

162848 Koláč čajový s tvarohovou náplní 6 ks 360 g bal.

162819 Koláč horácký 300 g bal.

162721 Koláč chodský 200 g

163407 Koláč chodský 400 g

162794 Koláč chodský 400 g bal. 163406 Koláč chodsk chodský 200 g bal.

15


Dary z Vysočiny 163405 Koláč ražený s povidlovou náplní 55 g

162849 Koláček sváteční 40 g

162825 Koláč ražený s makovou náplní 55 g 162791 Koláč ražený s meruňkovou náplní 60 g

162766 Koláč mřížový s tvarohovou náplní 55 g

162918 Koláč s tvarohovou náplní 3 ks 150 g bal. 162926 Koláč s makovou náplní 3 ks 150 g bal. 162920 Koláč s ovocnou náplní 3 ks 150 g bal. 162921 Koláč s povidlovou náplní 3 ks 150 g bal.

163402 Koláč ražený s tvarohovou náplní 55 g

162720 Buchta staročeská s povidl. náplní 90 g 162864 Buchta staročeská s tvaroh. náplní 90 g 162865 Buchta staročeská s mák. náplní 90 g

16


Dary z Vysočiny 164429 Koláč domácí švestkový 150 g

164431 Koláč domácí meruňkový 150 g

162799 Šátek s ovocnou náplní (3 ks) 150 g bal. 162800 Šátek s makovou náplní (3 ks) 150 g bal. 162801 Šátek s tvarohovou náplní (3 ks) 150 g bal.

162770 Koláč svatební 20g 162796 Koláč svatební 6 ks 120 g bal. 162962 Šátek s ovocnou náplní 50 g

162961 Šátek s povidlovou náplní 50 g

162765 Šátek s tvarohovou náplní 50 g

162960 Šátek s makovou náplní 50 g

17


Daryy z Vysočiny y y

162707 České buchty s povidlovou náplní 360 g bal.

162808 České buchty s makovou náplní 360 g bal. 1628

162807 České buchty s tvaroh tvarohovou hovou náplní 360 g bal.

162811 Buchtičky dukátové vé 300 g bal.

162836 Buchty domácí se švestkovou náplní 300 g bal.

18


Dary z Vysočiny 162812 Špičky s makovou náplní 220 g bal. 162845 Špičky s ořechovou náplní 220 g bal.

162816 Špičky s tvarohovou náplní 220 g bal.

162820 Špičky s tvarohovou a makovou náplní 220 g bal.

162804 Špičky s povidlovou náplní 220 g bal.

162852 2852 Závin s jablkovou náp náplní 250 g bal.

162844 Závin s tvarohovou náplní 280 0 g bal.

162787 Závin s makovou náplní 250 g bal.

19


Dary z Vysočiny y ny 162842 Svačinka s tvarohovou náplní 90 g bal. 162843 Svačinka s makovou náplní 90 g bal.

163409 Makovka malá (2 kks) s) 990 g bal. s) 162790 Závin s oořechov ořechovou echovou náplní 250 g bal.

163410 Makovka velká (2 ks) 140 g bal.

164000 Závin listový s jablečnou náplní 300 g bal 164 1640 bal.

250025 Závin listový s jablk. nápl.150 l 150 g, bbal. 163900 Mříž tvarohová 2 ks 200 g bal.

20


Dary z Vysočiny 164005 Kapsa listová s jablkovou náplní 60 g 162706 Kapsa listová s meruňkovou náplní 60 g

164200 Koláč plundrový s jogurtovou náplní 60 g

164002 Rohlík listový ořechovou náplní 80 g 16 164001 Šátek listový s tvarohovou náplní 50 g

250006 Kapsa listová s pudinkem 65 g

164003 Kostka listová s tvarohovou náplní 50 g 164203 Závitek plundrový s jablkovou náplní 100 g

164210 Pizza koláč plundrový 65 g

244312 Hřeben koblihový s makovou náplní 80 g

244311 Šátek koblihový s jablkovou náplní 80 g

244306 Croissant koblihový skořicový 60 g

21


KOBLIHOVÉ PEČIVO

Dary z Vysočiny 244300 Kobliha s džemovou náplní 50 g

244316 Vdolek koblihový s povidly 85 g

244310 Kobliha s nugátovou náplní 60 g 244307 Kobliha s čokoládovou polevou 80 g

244304 Croissant koblihový s fondánovou polevou 80 g 244301 Vdolek koblihový bavorský 80 g 244303 Kobliha-růže s fondánovou polevou 80 g

244317 Rohlík koblihový s pudinkem 85 g

244305 Croissant koblihový s čokoládovou polevou 70 g

244302 Kobliha-růže s čokoládovou polevou 60 g

164432 Croissant plundr. plněný pudink. 100 g

22


KNEDLÍKY

Dary z Vysočiny 32010 Knedlík houskový 300 g bal. 320102 320100 Knedlík houskový 500 g bal. 32010

320111 Knedlík dl k bbramborový b 500 g bbal. l

320117 Knedlík bramborový plněný masem 50 g

320110 Knedlík bramborový s uzeným masem 400 g bal.

320114 Šišky bramborové s mákem 370 g bal.

23


Dary z Vysočiny 320107 Knedlík s meruňkovou náplní 1 ks 50 g

320101 Knedlíks borůvkovou náplní 1 ks 50 g 320118 Knedlík s jahodovou náplní 1 ks 50 g 320108 Knedlík s povidlovou náplní 1 ks 50 g

320104 Knedlík s jahodovou náplní 300 g bal.

320106 Knedlík s povidlovou náplní 300 g bal.

320105 Knedlík s meruňkovou náplní 300 g bal.

320103 Knedlík sborůvkovou náplní 300 g bal.

24


CUKRÁŘSKÉ PEČIVO – DORTY

Dary z Vysočiny

217152 Dort Podkova máslová 1200 g

218706 Dort Podkova máslová 2000 g

217154 Dort čokoládový 1300 g

218202 Dort Harlekýn 1200 g 214945 Dort Batul se zakys. smetanou 600 g

218714 Dort čokoládový 600 g bal.

218236 Dort Harlekýn malý alý 500 g bal.

218250 Dort smetanový čokoládový 1600 g

218229 Dort smetanový čokoládový 700 g bal.

25


Dary z Vysočiny 218234 Dort Paříž malý 500 g bal.

218204 Dort Paříž 1000 g

218232 Dort smetanový ořechový 700 g bal.

218235 Dort Brusel malý 500 g bal. 218200 Dort Brusel 1100 g

213723 Dort vanilkový s ovocem 700 g

218231 Dort smetanový karamelový 700 g bal. 218713 Dort ořechový 600 g bal.

213731 Dort medový 1600 g, bal.

213730 Medová kopretina 220 g, bal. 217157 Dort ořechový 1300 g

26


Dary z Vysočiny

218923 Dort punčový malý 800 g bal. 218901 Dort punčový 1400 g

218711 Dort Srdce máslové 1800 g

218707 Dort Kniha 2600 g

218705 Dort Srdce máslové 900 g

218233 Dort smetanový borůvkový 700 g bal. 218712 Dort Poschoďový 2200 g

Dort na přání s fotografií

217155 Dort kokosový 1300 g

27


Dary z Vysočiny 218201 Dort Paříž porce 85 g

217156 Dort máslový porce 100 g

218206 Dort Brusel porce 90 g 218230 Dort smetanový jahodový 700 g bal. 218246 Dort smetanový jahodový 1600 g

216501 Dort ovocný 1200 g

218715 Dort ovocný 700 g bal.

218205 Dort Harlekýn porce 100 g 218224 Dort zakysaný bez ovoce 1200 g 213710 Dort zakysaný ovocný 1600 g

28


Dary z Vysočiny Ovocné přízdoby dle sezonní nabídky 218221 Dort Batul zakysaný s ovocem 700 g bal.

218244 Dort Ovál zakysaný 2200 g

218253 Dort Srdce zakysané 1200 g

218254 Dort Srdce zakysané 2400 g

218251 Dort Podkova zakysaná 1200 g

218252 Dort Podkova zakysaná 1600 g

213711 Dort zakysaný s ovocnou přízdobou 1650 g

29


Dary z Vysočiny 215526 Dort na přání modelovaný 1 215526 Dort na přání modelovaný 2

215526 Dort na přání modelovaný 3

215525 Dort na přání máslový 2

215525 Dort na přání máslový 1

215525 Dort na přání máslový 3

215525 Dort na přání máslový 4

215525 Dort na přání máslový 6

30

215525 Dort na přání máslový 5


Dary z Vysočiny 215525 Dort na přání máslový 8 215525 Dort na přání máslový 7

218237 Dort slavnostní na přání 1

215525 Dort na přání máslový 10

215525 Dort na přání máslový 9

215526 Dort na přání modelovaný 4

215526 Dort na přání modelovaný 5

215526 Dort na přání modelovaný 7

2215526 Dort na přání modelovaný 6

215526 Dort na přání modelovaný 8

31


Dary z VVysočiny

215525 Dort na přání máslový 12 215525 Dort na přání máslový 11

215525 Dort na přání máslový 13 215525 Dort na přání máslový 14

215525 Dort na přání máslový 15

32

215525 Dort na přání máslový 16


CUKRÁŘSKÉ PEČIVO – ZÁKUSKY

Dary z Vysočiny

216507 Větrník 120 g

216506 Věneček žloutkový malý 20 g

216500 Banánek s čokoládou 50 g

217198 Větrníček 20 g 216505 Věneček žloutkový 50 g

217168 Laskonka 30 g

217169 Laskonka malá 12 g 217174 Měsíc potažený čokoládou 80 g

217164 Věneček kokosový 60 g

214944 Trubička s pařížskou šlehačkou 40 g 213716 Trubička s pařížskou šlehačkou 20 g

33


Dary z Vysočiny 217160 Trubička čokoládová malá 15 g

217163 Tyčka kokosová 25 g

217159 Trubička čokoládová 30 g

217196 Tunel s ovocem 50 g

217165 Košíček ovocný 40 g 217166 Košíček plněný malý 15 g 217161 Kokoska plněná malá 20 g

213733 Řez vanilkový 90 g

34

217189 Štafetka 50 g


Dary z Vysočiny 215530 Zrno kávové 50 g 216515 Špička plněná 50 g

217171 Oválek linecký 55 g

215520 Šotek 120 g

217180 Koule pražská 50 g 216504 Šátek listový s pudinkem 60 g

Zákusky drobné sváteční

35


Dary z Vysočiny 214946 Pohár meruňkový 120 g 218209 Pohár jahodový se šlehačkou 90 g

218208 Pohár čokoládový se šlehačkou 80 g

215529 Řez kávový 50 g 213715 Řez kávový malý 25 g

218207 Pohár pudinkový se šlehačkou 100 g

216503 Kremeš 100 g

217150 Řez ananasový 50 g

217151 Řez ananasový malý 20 g

217172 Řez mandarinkový 50 g

36

218217 Řez moderní 20 g

218702 Kremrole 35 g

218704 Kremrole malá 10 g


Dary z Vysočiny 217179 Řez pralinkový 35 g

217178 Řez pralinkový malý 25 g

218912 Řez punčový malý 30 g

218913 Řez punčový 60 g 217190 Řez střecha 70 g

213715 Řez kávový malý alý 25 g 217158 Řez se zakysanou smetanou 40 g 213734 Řez se zakysanou smetanou malý 25 g 218238 Kostka ze zakysané smetany 80 g

Dezert s višněmi 40 g 213729 Dezert s višněmi 80 g

218239 Kostka želé 65 g

218216 Kostka pařížská se šlehačkou 80 g 213716 Trubička s pařížskou šlehačkou 20g

37


Dary z Vysočiny 217183 Roláda kokosová malá 20 g

218223 Roláda smetanová jahodová 60 g

217181 Roláda čokoládová 40 g 217184 Roláda kokosová 50 g

217186 Roláda ořechová malá 20 g

217188 Roláda ořechová 40 g

38

217191 Roláda čokoládová malá 20 g


JEDLÉ OZDOBY

Dary z Vysočiny očiny

238908 Modelovka – Jedlé ozdoby – figurka malá 25 g

238930 Modelovka – Jedlé ozdoby – figurka velká 50 g

23 238909 Modelovka – Jedlé ozdoby – růž růžička malá 20 g

238932 Modelovka – Jedlé ozdoby – růžička velká 40 g

237176 Modelovka - ovoce 75 g

39


Dary z Vysočiny

217192 Zákusky sváteční drobné 1000 g bal.

219250 Těsto listové 500 g bal.

217193 Zákusky sváteční drobné 2000 g bal.

238927 Směs potahovací bílá 200 g bal.

217194 Zákusky sváteční drobné 500 g bal.

238911 Směs potahovací tmavá 200 g bal.

40


ZMRZLINY

Dary z Vysočinyy 210705 Zmrzlina vanilková 45 g 210704 2107 704 Zmrzlina čokoládová 45 g

210707 Zmrzlina citronová 45 g 210708 Zmrlina meruňková 45 g

210706 Zmrzlina jogurtová 45 g

210712 Zmrzlina jahodová 45 g

210713 Zmrzlina chery mania 45 g

213714 Zmrzlina pistáciová 45 g

213713 Zmrzlina červený pomeranč 45 g

41


TRVANLIVÉ PEČIVO SLADKÉ

Dary z Vysočiny

234410 Makovník s fondánovou pol. 350 g bal.

234400 Bábovka šlehaná bílá 450 g bal.

234407 Chlebíček biskupský 250 g bal.

2234401 Bábovka šlehaná čok. 450 g bal.

234403 Bábovka šlehaná sypaná 400 g bal.

42


Dary z Vysočiny

234904 Kytičky linecké 220 g bal. 2349

234650 Esíčka křehká 150 g bal.

234425 Laskonka korpus 120 g bal.

234909 Sušenky mramorovéé 200 g bal.

43


Daryy z Vysočin Vysočiny

234922 Kroužek třený 3 ks 150 g bal.

238906 Rakvička korpus 140 g bal. 23890

234908 Kolečko linecké s marmeládou 200 g bal.

234429 Perník kafík bal. 55 g

234428 Perník jahůdka bal. 55 g

44

238904 Košíček linecký korpus 100 g bal.

234430 Perník rybízek bal. 55 g

234431 Perník švestík bal. 55 g


Dary z Vysočiny 234801 Marokánka 40 g

234918 Kolečko linecké potažené čokoládou 40 g

234802 Marokánka 2 ks 80 g bal.

234921 Kroužek třený s čokoládou 50 g 234917 Kolečko linecké slepované marmeládou 40 g

234923 Pečivo čajové sváteční kazeta 700 g bal.

216513 Kremrole 140 g bal.

162713 Štolička 3 ks 135 g bal. 234924 Pečivo čajové vánoční kazeta 1400 g bal.

45


DIA VÝROBKY ROBKY

163752 DIANA vánočka 400 g, bal.

163750 DIANA makovka 2 ks, 140 g, bal. al.

Dary z Vysočiny Vysoč

163751 DIANA koláč s povidl. nápl., 2 ks, 110 g, bal.

162730 DIANA koláč povidlový 55 g, bal.

233700 Pečivo čajové s náhradním slad. 200 g bal.

163752 DIANA vánočka 400 g bal.

162729 DIANA makovka 70 g, bal

233716 Bábovka šlehaná s náhradním sladidlem 400 g bal.

213701 Dort s náhradním sladidlem 600 g bal.

213725 DIANA kakaový řez 70 g

213724 DIANA povidlový řez 60 g

213709 Dort s náhradním sladidlem 1200 g

46

213705 Řez s náhradním sladidlem 50 g

213707 Věneček s náhradním sladidlem 35 g


LAHŮDKY

Dary z Vysočiny 330216 Chlebíček s vejcem 130 g

330400 Chlebíček se šunkou 100 g

330406 Chlebíček s poličanem 70 g 330499 Chlebíček se šunk. salámem a sýrem 80 g

330500 Chlebíček se šunkou malý 80 g

330405 Chlebíček velký s pomazánkou 100 g 3300404 Chlebíček s poličanem 90 g 330403 Chlebíček velký se šunkou 120 g

330324 Chlebíček íček se salámem 80 g 330200 Chlebíčkyy v blistru 200 g

330231 Chlebíček s hermelínem 1110 g

330238 Chlebíček lehký 80 g

330325 Chlebíček s uzeným masem 90 g

330401 Chlebíček se šunkovým ým salámem 100 g

47


Dary z Vysočiny 310197 Karbanátek smažený 150 g 850001 Sekaná pečeně 1000 g

330201 Dort aspikový 1000 g bal. blistr 330453 Dort aspikový 2000 g bal. kartón 330468 Dort aspikový sváteční 2000 g bal. blistr

330451 Závitek aspikový 1000 g 310137 Hamburger s cibulí 12 120 g bal.

330211 Vejce obložené 150 g bal.

310051 Smaženka ažen 130 g bal.

48

330431 Závitek aspikový 130 g bal.


RAUTOVÉ VÝROBKY STUDENÉ KUCHYNĚ Speciální výroba dle dohody

Dary z Vysočiny

49


Dary z Vysočiny 330416 Salát bramborový 200 g bal. 330459 Salát bramborový 500 g bal. 330434 Salát bramborový 1000 g bal.

330215 Salát vlašský 100 g bal. 330460 Salát vlašský 500 g bal. 330214 Salát vlašský 1000 g bal.

330233 Salát pařížský 100 g bal. 330232 Salát pařížský 1000 g bal.

330506 Salát pochoutkový 100 g bal. 330461 Salát pochoutkový 500 g bal. 330410 Salát pochoutkový 1000 g bal.

330456 30456 Salát těstovinový 15 150 g bal. 330464 0464 Salát těsto těstovinový 500 g bal. 0447 Salát S Sa 330447 těstovinový 1000 g bal.

330455 Salát kuřecí 100 g bal. 330466 Salát kuřecí 500 g bal. 330448 Salát kuřecí 1000 g bal.

330221 Salát Camping 100 g, bal. 330220 Salát Camping 1000 g bal.

330224 Salát Rumcajs 100 g bal. 330223 Salát Rumcajs 500 g bal. 330222 Salát Rumcajs 1000 g bal.

330217 Salát šopský 100 g bal. 330402 Salát šopský 1000 g bal.

330430 Salát zeleninový s paprikou 100 g bal. 330204 Salát zeleninový s paprikou 500 g bal. 330411 Salát zeleninovýs paprikou 1000 g bal.

50

330429 Salát zeleninový s kukuřicí řicí 100 g bal. 330463 Salát zeleninový s kukuřicí řicí 500 g bal. 330412 Salát zeleninový s kukuřicí řicí 1000 g bal.


Dary z Vysočiny činy 330414 Salát s vejcem a zeleninou 1000 g bal.

330454 Ševcovský mls 100 g bal. 330467 Ševcovský mls 500 g bal. 330449 Ševcovský mls 1000 g bal.

330457 Salát ďábelský 100 g bal. 330465 Salát ďábelský 500 g bal. 330450 Salát ďábelský 1000 g bal.

330236 S Salát lát sýrový ý ý sváteční át č í 100 g bal. 330235 Salát sýrový sváteční 1000 g bal.

330213 Salát vaječný se salámem 100 g bal. 330462 Salát vaječný se salámem 500 g bal. 330415 Salát vaječný se salámem 1000 g bal.

330229 Salát hermelínový 100 g bal. 330228 Salát hermelínový 500 g bal. 330227 Salát hermelínový 1000 g bal.

330234 Sýrová pomazánka 100 g bal. 330202 Sýrová pomazánka 500 g bal. 330435 Sýrová pomazánka 1000 g bal.

330432 Pě Pěna uzená 100 g bal. Pěna uzená 500 g bal. 330203 Pě 330433 Pě Pěna uzená 1000 g bal.

330210 Pomazánka sardinková 100 g, bal. l 330212 Pomazánka sardinková 1000 g, bal. 330218 Pomazánka česneková 100 g, bal. 330219 Pomazánka česneková 1000 g,bal.

51


Dary z Vysočiny

330497 Ciabatta s poličanem 190 g bal.

330498 Ciabatta se šunkou 205 g bal.

330496 Ciabatta s vajíčkem 215 g bal.

330424 Houska se sýrem 90 g bal.

330423 Houska se šunkovým salámem 95 g bal.

330422 Houska se šunkou 95 g bal.

52

330237 Dalamánek plněný 220 g, bal


Dary z Vysočiny 330344 Bageta se šunkou 150 g bal.

330337 Bageta s uzeným masem 150 g bal.

330343 Bageta Gurmán 160 g

330421 Bageta tmavá plněná 250 g bal.

330334 Bageta kuřecí mls 190 g bal.

330230 Bageta sýrová 150 g bal.

330436 Bageta světlá Klasik 180 g, bal.

53


MRAŽENÉ PEČIVO K ROZPÉKÁNÍ

Dary z Vysočiny 162723 Mražený koláč s meruňkou 70 g

160714 Mražená kostka listová s tvarohem 50 g

160702 Mraž Mražený šátek list. ovocný s pud pudinkem 60 g 250003 Mražený šnek plundr. se zelnou nápl. 110 g

160701 Mražená ka kapsa listová jablková 60 g 1160709 6 Mražený šátek listový tvarohový 50 g tvar aroh

160711 Mražený rohlík listový ořechový 80 g

142011 Bagetka předpečená 80 g možnost balení po 10ti kusech

250002 Mražená kapsa plundr. “Hawai“ 85 g 250001 Mražený šátek plundr. s houbovou nápl. 85 g

54

250006 Kapsa listová s pudinkem 65 g


MOUKY, STROUHANKA, OTRUBY

Dary z Vysočiny

70250 Mouka hladká 1000 g 70260 Mouka polohrubá 1000 g 70270 Mouka hrubá 1000 g

70300 Krupice hrubá 1000 g

170003 Strouhanka 750 g

70301 Krupice hrubá 15 kg 70251 Mouka pšeničná hladká extra speciál 00 15 kg 70281 Mouka pšeničná hladká T 650 15 kg 70271 Mouka pšeničná hrubá Zlatý klas 15 kg 70261 Mouka pšeničná polohrubá výběrová 15 kg 70291 Mouka žitná T930 15 kg

70332 Otruby pšeničné 40 kg 70333 Otruby žitné 40 kg

55


Nemalé prostøedky jsme v posledních tøech letech investovali do výzkumu a vývoje a výsledkem spolupráce s Univerzitou Pardubice, VŠCHT Praha, v oblasti inovace výroby s rakouskou spoleèností Pfahnl Backmitel, spol.s r.o., spoleèností IREKS ENZYMA s.r.o., Backladrin s.r.o., Zeelandia s.r.o. a strojírenskými výrobci Kornfeil s.r.o., Moravské potravináøské strojírny, a.s., Liberecké strojírny, Futrupol s.r.o., jsou moderní technologické celky vèetnì prototypu linky na bìžné peèivo. Spoleènost podporuje a aktivnì svou èinností chrání životní prostøedí

a k celé výrobní èinnosti pøistupuje v této oblasti velmi odpovìdnì, proto vybudovala ekologickou myèku automobilù, která slouží nejen pro naše dopravní prostøedky, ale i pro okolní firmy. Další ekologické projekty byly realizovány v rámci výmìny technologií, pøi kterých dochází k maximálnímu využití odpadního tepla a úspoøe spotøeby zdrojù energií až o 30%. Naše spoleènost byla založena pøed dvaceti lety a celé její vedení cítí velkou odpovìdnost pøi každém rozhodnutí, které by mohlo mít zásadní vliv na další její vývoj. Nezáleží nám na vytváøení momentálního zisku, ale snažíme se neustálou investièní èinností o vytváøení stabilní spoleènosti, která obstojí i v dnes velmi silném konkurenèním prostøedí. Více o firmì se dozvíte na webových stránkách firmy www.adelka.cz


Navštivte nás v našich prodejnách: – U Pekárny 849, Pelhøimov – Masarykovo námìstí 4, Pelhøimov – Pražská 1417, Pelhøimov – OD Kaufland, Pelhøimov – Na Pøíkopech, Pelhøimov – Kantýna OU, Pelhøimov – Na Hlinìnce 457, Nová Vèelnice – Námìstí Svobody 171, Pacov – Horní námìstí, Humpolec – Kpt. Jaroše, Tábor – OD Kaufland, Tábor – Areál Kosteleckých uzenin a.s., Kostelec nad Jihlavou – Nádražní 606, Havlíèkùv Brod – OD Kaufland, Jindøichùv Hradec – Rybnièní 168, Jindøichùv Hradec

ADÉLKA mlýnsko pekárenská, cukráøská, gastronomická a obchodní akciová spoleènost U Pekárny 849, 393 01 Pelhøimov tel.: 565 323 546, fax: 565 324 147, objednávky tel.: 565 323 477-9, objednávky fax: 565 323 477, email: adelka@adelka.cz, www.adelka.cz

Adélka a.s.  

Katalog výrobků 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you