Page 1

7. zenbakia


Sumarioa / Sumario / Contents

7

Argitaratzailea: TOTOAN, TEEF Aresti kalea, 2 behea 48170, Zamudio Tf.: 94 452 34 47 e-posta: lantxorierri@gmail.com Zuzendaria: Xabier Goienetxe

23

Administrazioa Administraci贸n Administration

29

Azpiegiturak Infraestructuras Infrastructures

43

Heziketa Formaci贸n Vocational training

51

Aisia Ocio Leisure

57

Enpresa Empresa Enterprise

Koordinazio teknikoa: Ales Atxutegi Marketing eta harreman-arduraduna: Amaia Bustinza Erredakzioa: Itxaso Marina, Gaizka Eguzkitza eta Amaia Bustinza Diseinua: Ioritz Larrabeiti

Zerbitzuak Servicios Services

Publizitate-diseinua: Gaizka Eguzkitza eta Amaia Bustinza Maketazioa: Gaizka Eguzkitza Portadaren argazkia: Alberto Casina Zuzenketak: Jose Angel Mentxaka eta Fernando Olabarrieta

67

Mundu Hau

Inprimategia: Gertu

Ale kopurua: 5.000

Lege gordailua: BI 996-06 ISSN 1886-5372

Agerkari honek Txorierriko Mankomunitatearen, Larrabetzu, Lezama, Zamudio, Derio, Sondika, Loiu eta Erandioko Udalen eta EGAZ Txorierriren laguntza izan du.

75

Zientzia eta Teknologia Parkea Parque Tecnol贸gico y Cient铆fico Science & Technology Park

107

Planoak Planos Maps

131

Enpresen zerrenda Listado de empresas Company index

3


Sumarioa / Sumario / Contents

AISIA

ZERBITZUAK 8 10 12 14 16 18 20 22

Artisautzak eta diseinuak bat egiten dute Publizitate online gutxi Landareak elektrizitatea ekoizteko Aro berria enbalatze sektorean Grafenoa, etorkizuneko materiala Komertzio elektronikoa, Euskadin Gobernuak eta klima-aldaketa Ferroforma, 20 urte

ADMINISTRAZIOA 24 26 28

Miren Dobaran, BFAko Euskara sustatzeko zuzendari nagusia Igotz Lopez, Zamudioko alkatea Enpresen berrikuntzaren finantziazioa

52 54 56

ENPRESA 58 60 62 64

Sukia, Landabarri Kirolak eta bizitegi-area Egunkaria izatetik denda izatera Sondikako Txikigunea Urbelan, Euskadiko eraikuntza-enpresa Loiu, udaletxearen irisgarritasuna Makla Arkitektura, arkitektura berri bat

HEZIKETA 44 46 48 50

Politeknika Txorierri, enplegagarritasuna hobetzen Euskararen normalizazioa Hizkuntza eta negozioak Microsoft eta Google Apps

4

Bermeoko Udala, kontserbak erreferente bihurtzen Derio, ekonomia iraunkorra O+Saik, Saiakuntza Klinikoen Unitatea Larrabetzu, baserria aukera sozioekonomikoa

MUNDU HAU 68

AZPIEGITURAK 30 32 34 37 38 41

Gaminiz, enpresen beharrizanak asetzen Lezama, Kurutzeko baseliza Fitur, 20 urte

Albistegia

BIZKAIKO ZIENTZIA & TEKNOLOGIA PARKEA 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106

Bizkaiko Teknologia Parkea, etorkizunera begira BTEK, 2013ko erronka berriak Ivan Jimenez, Bizkaia:talent-en zuzendaria JosĂŠ Luis Castrillo, Genetadiko zuzendarikidea ITPren irabaziak handitu ziren 2012an Javier Urzaa, Ondoan taldearen zuzendari nagusia Koikili Lertxundi, Itzarri Consulting-eko aholkularia Koldo Unanue, Euskalteleko Marketineko zuzendaria BAN, Txorierriko biztanle, enpresa eta langileentzat Itelazpi, LTE komunikazio mugikorra Bizkaia Enpresa Digitala Ingeteam, etxebizitzen autokontsumoa Kontsumo arduratsu eta jasangarria Iraultza teknologikoak Ikerkuntzaren aldeko apustua Industria eta zerbitzuak


Editoriala / Editorial / Editorial

Euskal ikasle eta profesionalekin konpromiso tinkoa Sólido compromiso con los estudiantes y profesionales vascos Strong commitment to Basque students and professionals

Iritzia / Opinión / Opinion

B

izkaia:xede izenarekin zazpi urteko ibilbidea egin ostean, bizkaia:talent ekintza jaio berri da Bizkaiko Zientzia

eta Teknologia Parkean, gaur egun, eta geroari begira, Bizkaiak eta Euskadik duten erronka nagusiari aurrera egiten laguntzeko: Herrialdeen arteko Talentu Lehia. Bizkaia:talent ekintzak agerian uzten du Bizkaiko Foru Aldundiko eta gure herrialdeko bazkideak diren enpresa eta erakunde nagusiek talentuaren alde egiten duten apustua. Mundu mailan dagoen gazterik prestatuenak ditugula kontuan hartuta, gure herria ezin da lehia horretan atzean gelditu. Baina lehia ez da soilik talentuari atxikitzea, hura erakartzea baizik. Gure lurraldera munduko profesional onenak

IVAN JIMENEZ Bizkaia:talent-en zuzendaria

erakartzen baditugu, gure talentuek ere aukera gehiago izango dute beren bizitza profesional eta pribatua berton garatzeko. Irmo jokatu behar dugu “talentuaren deia” horren aldeko apustua egiteko orduan, zalan-

Tras siete años de trayectoria con la marca bizkaia:xede, ha

tza barik. Eta gure burua onenen artean jar-

nacido en el Parque Tecnológico y Científico de Bizkaia una iniciativa para ayudar a Bizkaia y Euskadi en la búsqueda de

tzeko, gure arrantzaleek bezala, kanpora

talentos a nivel mundial: bizkaia:talent. Tenemos los jóvenes más pre-

irten behar dugu, talentuaren merkatua mun-

parados del mundo y no podemos quedarnos atrás en esa carrera. No

dua bezain handia delako. Guk ere munduko

obstante, además de apoyar el talento, tenemos que atraerlo. Y es que

ibilbidea egiten laguntzen diegu bertokoei beren geroa garatzen. Era berean, euskal uni-

si conseguimos despertar el interés de los mejores profesionales del mundo, ofreceremos más oportunidades a nuestros talentos para que desarrollen aquí su vida profesional y personal.

bertsitateetatik sortzen den talentu guztiari laguntzeko prest egon behar dugu, gu bitartekari bezala, baina gure lurraldeko erakunde-

After seven years of experience with the brand Bizkaia: xede, a

en laguntza ere behar dugu horretarako.

new initiative has been created in the Science and Technology Park of Bizkaia named bizkaia:talent. This action is specialised

Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkea leku

in the search for global talent in Bizkaia and The Basque Country. We have

ezin hobea da gazteek abiapuntu bat topa

the most qualified generation around the world and we must keep on wor-

dezaten, norberaren zein besteen kontura lan

king hard within this field. However, to support this enormous talent, we

eginda ere. Guztion lanarekin, pazientziaz

must attract it and build it on progressively. Generating the interest of the world's top professionals, we will be capable to offer a variety of interesting

eta itxaropenaz, nagusituko gara aipatutako

opportunities to our young emerging talents so they keep on developing

lehian.

their professional and personal lives within the country.

6


Zerbitzuak / Servicios / Services

Artisautzak eta diseinuak bat egin dute La artesanía y el diseño se unen The craftwork and design come together

B

asque Crafts by Desing duela bi urte martxan jarri-

tako egitasmoa da. Han artisauek eta diseinuaren profesionalek hartzen dute parte, helburu bikoitza

dutela: alde batetik, artisautzan berrikuntza sartzea; eta bestetik, artisau-lanei lehiakortasun handiagoa ematea. Egitasmoa Arbaso elkarteak sustatu du, eta Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bizkaia Creativa programak babesten dute. Martxoan, bederatzi lan aurkeztu ziren Bilbon, proiektuaren haritik. Bere arduradunek azaldu zuten bezala, oso lan harrigarriak eta originalak izan ziren, eta haien berezitasunen artean, hauek aipatu zituzten: tekniken eta materialen konbinazioa, eta ohiko elementuen erabilera berritzailea. Besteak beste, semaforo bat aurkeztu zen erakusketan, egurrezko enbor bat eta beirazko piezak uztartzen zituena. Era berean, tiffany teknika

erabilita egindako lanpara bat eraman zen Bilbora, baina beiraren ordez artilezko feltroa zuena. Gastronomiak ere bere lekua izan zuen erakusketan. Hala, egileek

Basque Crafts by Desing es un proyecto que aglu-

arbelezko platerak aurkeztu zituzten, jatekoaren izena

tina a artesanos y diseñadores, y que tiene un do-

idazteko ere erabil zitezkeenak.

ble objetivo: por un lado, introducir la innovación en la artesanía, y por otro, dotar de mayor competitividad y proyección a los productos artesanales. Entre los trabajos que se han presentado recientemente, destacan un semáforo que combina un tronco de madera con piezas de vidrio, una lámpara tiffany con fieltro de lana, y unos platos de pizarra en los que se puede escribir el nombre del plato o pintxo que se va a degustar.

Basque Crafts by Desing is a project that brings together craft workers and designers, and has a dual purpose: firstly, to introduce innovation in the craftwork, and secondly, to provide the craftwork products with greater competitiveness and projection. Among the works recently presented, they must be pointed out a traffic light that combines a wood trunk with pieces of glass, a woolen tiffany lamp, and a few plates of slate where you can write the name of the dish or tapas to be tasted.

8


Zerbitzuak / Servicios / Services

Publizitate online gutxi Poca inversión en publicidad online Little investment in online advertising

E

statu mailan egindako ikerketa baten arabera, Euskal Autonomia Erkidegoa (EAE) publizitate online gutxien

Según un estudio que se ha realizado a nivel estatal, la CAV es la segunda comunidad autónoma donde menos inversión se realiza en publici-

egiten duen bigarren autonomia erkidegoa da.

dad online: el 24,7% de las empresas. Además, nuestros

Ikerketan 215 euskal enpresak eta Estatuko 3.720 enpre-

negocios son los que menos utilizan Internet y el 5,8% ha

sak hartu dute parte. Txostenean adierazi duten bezala,

señalado que no tiene intención de hacerlo nunca. Nuestra comunidad también es la que menos páginas corporativas

EAEko enpresen % 24,7k bannerrak eta beste iragarki

tiene: sólo el 53,9% de las empresas dispone de web. No

mota batzuk erosten dituzte webguneetan. Interneten publi-

obstante, hemos sacado sobresaliente en otros aspectos

zitate gutxien kontratatzen duen autonomia erkidegoa Valentzia da (% 23,9); eta gehien kontratatzen duen autono-

analizados. Por ejemplo, el 96,8% de las empresas utiliza ordenador y el 93,7% hace backup de datos. Asimismo, el 50,8% de nuestros negocios recurre al comercio electrónico.

mia erkidegoa, Madril (% 30,8). Bestalde, EAEko enpresak ere badira Internet gutxien erabiltzen duten Estatuko enpresak. Gure negozioen % 5,8k ez dute erreminta hau erabiltzen eta, horrezaz gainera, ez dute hori erabiltzeko asmorik. Era berean, EAE korporazio-webgune gutxien dauden autonomia erkidegoa da: soilik gure enpresen % 53,9k dute webgune bat. Nolanahi ere, ikerketan aztertu diren beste parametro

According to a study that has been carried out at the state level, the Basque Autonomous Community is the second region where there is less investment regarding to online advertising: 24.7% of the companies. In addition, our businesses are the ones with the lowest Internet usage and 5.8% of them have indicated that they do

batzuei dagokienez, EAEk oso emaitza onak izan ditu.

not intend to change that fact. Our Community has also the

Besteak beste, euskal enpresen % 96,8k ordenagailua era-

least amount of corporate websites: only 53.9% of the com-

biltzen dute; eta % 98,1ek, antibirusa. Enpresen % 93,7k

panies have a webpage. However, in other different aspects we got outstanding results. For example, 96.8% of businesses use

datuen backup-a egiten dute, eta % 50,8k merkataritza

the computer and 93.7% back up their data. Additionally,

elektronikoa erabiltzen dute.

50.8% of our companies rely on electronic commerce.

10


Zerbitzuak / Servicios / Services

Landareak erabili, elektrizitatea ekoizteko Electricidad mediante plantas Electricity through plants

E

guzkia planetako energia-iturririk handiena den arren, soilik Lurrera ailegatzen den eguzki-

erradiazioaren zati txiki bat bihurtzen da energia erabilgarria. Estatu Batuetako ikerlari batzuek naturan topatu dute inspirazioa eta irtenbide bat eman diote arazoari: landareak erabili, elektrizitatea ekoizteko. Landare gehienek ia % 100eko eraginkortasun kuantikoa dute, hau da, landare batek hartzen duen eguzki-argiaren fotoi bakoitzeko elektroikopuru bera ekoizten du. Landareen gaitasuna imitatzen bada, eguzkipanelen eraginkortasun energetikoa, % 12tik eta %17ra bitartekoa, hobe liteke. Fotosintesia egiten dutenean, landareek eguzki-argia erabiltzen dute

Investigadores estadouni-

U.S.

denses

developed a new techno-

han

desarrollado

researchers

have

una nueva tecnología que

logy that enables the use of

uraren atomoen hidrogenoa eta oxi-

hace posible el uso de plantas para

plants to generate electricity. In many

genoa bereizteko. Prozesu horrek

generar electricidad. Según han expli-

ways, plants are the ultimate solar

cado, la mayoría de las plantas operan

energy

con una eficiencia cuántica de casi el

tosynthesis, plants operate at nearly

lagungarriak dira landareek beren

100%, lo que supone que por cada

100 percent quantum efficiency, mea-

burua elikatzeko, beren hazkuntza-

fotón de luz solar que una planta cap-

ning that for almost every photon of

tura, produce el mismo número de

sunlight that is absorbed, they pro-

electrones. Si se imita esta capacidad,

duce an equal number of electrons, so

erabiltzen dituzten azukreak sortze-

podría mejorar la eficiencia energética

it is no surprise that for years scien-

ko.

de los paneles solares, que por lo

tists have been trying to either mimic

general operan a niveles de eficiencia

that process through creating artificial

de entre el 12 y el 17%.

leaves or have found ways to tap

elektroiak sortzen ditu. Elektroiak

eta ugalketa-funtzioa sustatzeko eta

“Oso aurkikuntza garrantzitsua

technology.

Through

pho-

egin dugu, eta merezi du ikertzen

“Hemos descubierto algo muy pro-

plants themselves as energy sources.

jarraitzea. Orain arte lortutako ekoiz-

metedor y merece la pena seguir ex-

"We have found something very pro-

plorando. La producción eléctrica con-

mising and worthy of further explora-

seguida hasta ahora es modesta, pero

tion. Electricity production achieved so

dela 30 urte hidrogeno-erregaiaren

hace 30 años las células de combusti-

far is quite modest, but 30 years ago

zelulak ere hasierako fasean zeuden,

ble de hidrógeno se encontraban en

the hydrogen fuel cells were in their

sus estadios iniciales, y ahora alimen-

initial stages, and nowadays they are

tan coches eléctricos, autobuses y edi-

able to power electric cars, buses and

busak eta eraikinak hornitzen dituz-

ficios”, ha señalado uno de los investi-

buildings", as pointed out by one of

te”, aipatu du ikerlarietariko batek.

gadores.

the researchers.

pen elektrikoa xumea da, baina orain

eta gaur egun auto elektrikoak, auto-

12


Zerbitzuak / Servicios / Services

Aro berria enbalatze sektorean Nuevos tiempos para el embalaje New times for the packaging

E

gungo egoera ekonomikoak euskal enpresetarako positiboak diren alderdiak badituela

esanez gero, sena galdu dugula pentsatuko du irakurleak. Izan ere, urteak daramatzagu eskaera- eta finantziazio-falta nagusi diren espiral gaizto batean murgilduta eta horrek atsekabe handia ekarri du. Hala ere, onartu behar dugu ia sektore guztietan dagoen geldialdi ekonomikoak bultzatu gaituela duela gutxi baztertzen genituen arlo berriak aztertzera. Gure enpresak kolapsa ez daitezen lana topatu beharrak gure mugetatik kanpoko merkatuetara eraman gaitu. Horrela, ezaguera eta profesionaltasun-plus bat lortzen ari gara eta, ondorioz, ekaitza baretzen denean bi abantaila edukiko ditugu:

Si dijéramos que la actual

If we were to say that the

situación económica tiene

current economic situation

aspectos positivos para las

has positive aspects for

alde batetik, gure bezero-zorra as-

empresas, muchos pensarían que los

businesses, many people would think

koz internazionalagoa izango da;

años de falta de pedidos y financiación

that these past years of lack of orders

han afectado nuestro cerebro. No obs-

and financing have definitely damaged

tante, la necesidad de buscar trabajo

our brain. However, the need to seek

para que nuestras empresas no se

work so our companies do not co-

colapsen nos lleva a explorar merca-

llapse, prompt us to explore foreign

dos extranjeros. Este hecho nos apor-

markets on the lookout for new oppor-

ta un plus de conocimiento y profesio-

tunities. This fact provides an additio-

dituzte egunero. Enpresa horiek bide-

nalidad que además de internacionali-

nal and professional knowledge that

rik egokienak nahi dituzte, haien mer-

zar nuestra cartera de clientes, nos

apart from internationalizing our cus-

reportará una experiencia muy impor-

tomer database, it will bring us the

tante.

necessary experience.

eta bestetik, guk oso eskarmentu handia edukiko dugu. Enbalatze sektorean dihardutenek enpresa txikien deiak jasotzen

kantziak errepidez zein itsasoz baldintza seguruetan garraiatzeko. Sek-

Las empresas dedicadas al emba-

The companies involved in packa-

toreko profesionalak oso kontziente

laje son conscientes de esta situación

ging are aware of this situation and

y se esfuerzan por atender las necesi-

they strive to meet the needs of each

dades de sus clientes. Clientes que

one of their customers who want to

egiten dute eskakizunei erantzuna

quieren que sus mercancías sean

carry their goods with maximum

emateko. Bezeroen berrizanetara

transportadas con la máxima seguri-

safety. To this end, companies adapt to

dad. Para ello, se adaptan a sus reque-

customer requirements, seek to main-

rimientos, procuran mantener un stock

tain a proper and varied stock, and

aukerarik onenen berri ematen diete

apropiado y variado, e informan a sus

finally they do inform about the best

bezeroei.

clientes de las mejores opciones.

option to their clients.

dira egoera berriaz eta ahalegina

egokitzen dira, stock anitza dute, eta

14


Zerbitzuak / Servicios / Services

Etorkizuneko materiala Un material de futuro A material for the future

G

rafenoa oso mehea den materiala da, iragazgai-

garapenaren aldeko apustua egiten duten herrialdeek etor-

tza, malgua, gardena, eta altzairua baino gogo-

kizunean sendoago egingo baitiete aurre krisi ekonomiko-

rragoa. Material hori erabilita produktu sorta

ei. Gaur egun, herrialde askok badute grafenoaren gara-

zabala egin daiteke, hala nola ehun-gaiak eta ordenagai-

penean interes handia, hemendik 20 urtera produktu eta

luak. Ikerlarien ustez, grafenoa plastikoa bere garaian izan

aplikazio berriak izatea ahalbidetuko

zen bezain iraultzailea izango da urte gutxi barru. Hain balio handia edukiko du, ezen bere

baitu. Produktibitatea ere handituko du.

El grafeno es un material

Graphene is a two dimen-

con grandes cualidades: es

sional material consisting

extremadamente fino, más

of a single layer of carbon

resistente que el acero, impermeable,

atoms arranged in a honeycomb or

flexible y transparente. Además, per-

chicken wire structure. It is the

mite fabricar desde productos textiles

thinnest material known and yet is

a ordenadores. Según los investigado-

also one of the strongest. It con-

res, dentro de unos años este material

ducts electricity as efficiently as

será tan revolucionario como en su día

copper and outperforms all other

lo fue el plástico. Por otro lado, alcan-

materials as a conductor of heat.

zará un valor tan grande que los paí-

Graphene

ses que apuesten por su desarrollo

transparent, yet so dense that even

afrontarán de forma más eficaz las

the smallest atom helium cannot

futuras crisis económicas.

pass through it.

16

is

almost

completely


Zerbitzuak / Servicios / Services

Komertzio elektronikoa itzel handitu da Euskadin El comercio electrónico crece en Euskadi E-commerce grows in the Basque Country

Según la última encuesta sobre la Sociedad de la Información que ha dado a conocer el Instituto Vasco de Estadística, el comercio electrónico ha crecido durante los últimos meses de forma espectacular en el País Vasco. Así, mientras que el año pasado sólo el 32% de los internautas vascos había realizado alguna compra por Internet, a principios de 2013 la cifra estaba próxima al 40%.

E

ustatek Informazioaren gizarteari buruz argitaratu duen azken inkestan jaso den bezala, komertzio elektronikoa itzel handitu da Euskadin. Horrela, bada, 2012. urtean euskal internauten % 32k erosketaren

bat Interneten bidez egin bazuten, 2013. urtearen hasieran portzentajea % 40koa zen. Adituen arabera, badaude faktore batzuk joera horretan eragina dutenak. Esate baterako, beherapen ederrak eskaintzen dituzten webguneak

According to the latest survey on the Information Society announced by the Basque

gero eta herritar askorengana ailegatzen dira, eta sarean ohiko dendetan

Statistics Institute, e-commerce has

baino produktu merkeagoak dauden iritzia nagusitu egin da. Krisialdiak ere

increased dramatically in recent months

jendea bultzatzen du eskaintzak topatzera eta Internet aliatu egokia da

within the Basque Country. Hence, whereas last year only 32% of Basques

horretarako. Gainera, badaude produktu batzuk soilik Interneten erosi ahal

Internet users had made an online pur-

direnak. Era berean, smartphone bat duten erabiltzaileek derrigorrean erosi

chase, at the beginning of 2013 the figu-

behar dituzte online aplikazio batzuk, hala nola jokoak edo Whatsapp-a.

18

re went up to 40%.


Zerbitzuak / Servicios / Services

Gobernuak eta klima-aldaketa Los gobiernos frente al cambio climático Governments and Climate Change

M

unduko

Baliabideen

Institutuak,

PNUDk,

PNUMAk eta Munduko Bankuak txosten bat egin dute klima-aldaketari buruz. Txosten

horretan jaso duten bezala, klima-aldaketa ez da soilik ingurumen-arazo bat, gobernuen ministerio guztiei dagokien arazoa baizik. Hala, txostenaren egileek beharrezkotzat jo dute erabaki globalak hartzea. Eta adierazi dute klima-aldaketaren haritik hartzen diren neurriek zehaztuko dutela gobernuen etorkizuna. Besteak beste, hauei buruz egin beharko dute hausnarketa: ez ohiko euri-patroiak, sarriago gertatzen diren meteorologiako fenomenoak eta itsas mailaren igoera. Gainera, kontuan hartu beharko dute klima-aldaketak ez dituela ondorio berberak herrialde guztietan. Hala, herrien edo ekosistemen urrakortasuna erabakigarria da: tornadoa batek ez du eragin berbera Australian eta Bangladeshen. Egin beharreko ahalegina zaila izango da batez ere garapen-bidean dauden herrialdeetarako. Klima-aldaketak eragina edukiko du sektore askotan: nekazaritza, energia elektrikaren ekoizpena, garraioa, basoak, lurraren erabilera eta ura. Arazo hauei aurre egiten zaien moduak ondorio itzulezinak ekarriko dizkie gobernuei etorkizunean.

Tal y como se recoge en un informe elaborado por el

As stated in a report by The World Resources

Instituto de Recursos Mundiales, el PNUD, el PNUMA

Institute (WRI), the UNDP, the UNEP and the World

y el Banco Mundial, el cambio climático no es sólo un

Bank, climate change is not just an environmental

problema medioambiental, sino que afecta a todos los ministe-

issue it is currently affecting all government ministries. Thus,

rios de los gobiernos. De esta forma, ven necesario tomar deci-

global decisions are necessary and they have warned that all

siones globales y han advertido de que las medidas que se

the measures taken will permanently affect the future of

adopten afectarán de forma permanente al futuro de los

governments.

gobiernos.

Among other important aspects, they will have to answer

Entre otros, tendrán que dar respuesta a los siguientes

to the following climate impacts: altered precipitation patterns,

impactos climáticos: patrones de precipitación alterados, fenó-

increasingly severe meteorological phenomena, and the rising

menos meteorológicos cada vez más frecuentes o intensos, y

sea levels. They will also have to take into account that clima-

la subida del nivel del mar. Además, tendrán que tener en

te change does not affect all countries equally and that the vul-

cuenta que el cambio climático no afecta a todos los países por

nerability of nations and ecosystems are crucial. The effort

igual y que la vulnerabilidad de las naciones y ecosistemas son

required will be particularly difficult for developing countries.

determinantes. El esfuerzo a realizar será particularmente difí-

Climate change is now widely recognized as the major environ-

cil para los países en vías de desarrollo.

mental problem facing the globe.

20


Zerbitzuak / Servicios / Services

20 urte sektorearen alde 20 años trabajando por el sector 20 years working in the sector

F

erroforma-Bricoforma azoka 20. aldiz egin da Bilbao Exhibition Centren (BEC). Krisiaren eraginez, aurten

Y precisamente porque el sector de la ferretería y el bricolaje no es ajeno a la crisis, los responsables de la feria han hecho un esfuerzo para

aurreko edizioetan baino profesional gutxiagok hartu

apoyar más al profesional y realizar una conexión directa

dute parte azokan; hala ere, zifrak ez dira makalak izan:

con el sector y sus necesidades. Aunque ha habido menos

26 herrialdetako 362 erakustoki eta 16.000 bisitari.

participantes que en ediciones anteriores, las cifras han sido satisfactorias: 362 stands de 26 países y 16.000 visitantes.

Azokaren antolatzaileek azaldu zuten moduan, krisiaren-

Entre otras actividades, se han organizado jornadas técnicas

gatik hain zuzen ere, ahalegin handiagoa egin dute profe-

y económicas y se han dado premios a la innovación y al

sionalei babesa eta laguntza emateko, “eta zuzeneko lotura eduki da sektorearekin eta haren beharrizanekin”.

diseño, al mejor stand y por el 20 aniversario de la feria. Representantes de México, Brasil, Rusia o Ucrania han acudido este año a Ferroforma-Bricoforma.

Besteak beste, jardunaldi teknikoak antolatu ziren azokaren barruan, zeinek berrikuntza, teknologia eta kanpoko merkatuak ardatz nagusitzat eduki baitzituzten. Horren haritik, aipatu beharra dago enpresa txiki eta ertain batzuk Ferroforman lehen aldiz egon direla, haien ustez,

Innovation and internationalisation are the two words that have defined the commercial set-up

azoka oso erreminta egokia delako, beren jarduera nazio

for the 20th Ferroforma/Bricoforma trade show,

arteko merkatuetara zabaltzeko eta beren produktuak kan-

held at the Bilbao Exhibition Centre. This landmark event,

poan aurkezteko. Azokan parte hartu duten herrialdeen

commemorating 40 years of activity against the backgroun of hard times for the market, has been highly rated by the

artean hauek aipa ditzakegu: Mexiko, Brasil, Errusia eta

13,000 trade visitors who have attended it. Exhibitors,

Ukraina.

manufacturers and distributors have also rated the event as

Era berean, ekonomiari lotutako jardunaldiak egin eta

satisfactory.

Over the four days of Ferroforma/Bricoforma

2013, 362 firms have presented the products. They include

sariak eman ziren: berrikuntza eta diseinua, 20. urteurre-

leading domestic brands in hardware, DIY and industrial

na eta erakustoki hobea.

supplies, and front-line companies from 26 countries.

22


Administrazioa / Administración / Administration

“Estrategikoki oso garrantzitsua da Txorierri” Miren Dobaran, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskarako zuzendari nagusia

Gazteen artean ospe handia duen lehiaketa da. Bai, iaz 42 taldek hartu zuten parte bertan. Lehiaketa Herri Oihua taldeak irabazi zuen eta beste finalistak hauek izan ziren: Crazy Wheels, Odolaren Mintzoa eta Malder. Laurek beren abestiak zituen disko oroigarri bat jaso zuten saritzat, eta irabazleek,

Banden Lehia Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko Udalak duela bost urte martxan jarritako egitasmoa da. Musika arloko lehiaketa honek euskara eta teknologia uztartzen ditu, eta euskal talde amateur onena saritzea du helburu.

gainera, BBK Live jaialdian joko dute

batetik, banden jarraitzaileek egindako botazioa; eta bestetik, musika arloan aditua den epaimahai baten erabakia. Finalistek zuzeneko kontzertu bat eskaini behar dute eta irabazlea handik ateratzen da. Irabazlea aukeratzeko prozesuak ere badu izaera berritzailea, ezta? Izan ere, talde bakoitzari telefono

aurten.

zenbaki bat egokitzen zaio, eta

Lehiaketak arreta berezia

publikoak gustukoen duen taldeari

eskaintzen dio teknologiari.

deia galduak eginez ematen du

Bitxia da han parte hartzeko

bere botoa. Irabazlea aukeratzeko,

asmatu den formula.

publikoaren eta epaimahaiaren bo-

Parte hartzaileek Banda Beat

toak hartzen dira kontuan.

euskarazko gizarte-sarearen bidez

Zein da egitasmoaren hel-

eman behar dute izena, eta beren

burua?

taldeen eta abestien gaineko infor-

Gazteek euskarara hurbiltzea

mazioa ere bertan ipini behar dute.

nahi dugu, eta horretarako, hizkun-

Era berean, beren jarraitzaileei

tza eta teknologia uztartzen ditugu.

eskatu behar diete botoa. Botazioa

Hala, onlineko plataforma bat jarri

Interneten bidez egiten da.

da martxan, eta lehiaketarekin zeri-

Zelan aukeratzen da ira-

kusia duen guztia euskaraz ipintzen

bazlea?

da bertan. Oso arrakastatsua da.

Lehenengo eta behin, lau finalis-

Iaz, esate baterako, gizarte-sarea-

ta aukeratzen dira. Horretarako, bi

ren app-a aurkeztu bezain laster,

alderdi hartzen dira kontuan: alde

deskarga pilo bat egin zen.

El concurso Banden Lehia goza de gran aceptación entre los jóvenes

Banden Lehia contest is quite popular among the youth

La Diputación Foral de Bizkaia y el ayuntamiento de Bilbao pusie-

The Provincial Council of Bizkaia and the City Council of Bilbao

ron en marcha este certamen musical hace cinco años. El concur-

launched this musical event five years ago. The competition aims

so tiene como objetivo premiar al mejor grupo de música ama-

to reward the best Basque amateur music group and in order to

teur en euskera y, para ello, interrelaciona el idioma y las nuevas

do this, the use of the Basque language and new technologies are

tecnologías. El año pasado 42 bandas participaron en el certamen

intersected.

Banden Lehia, una cifra que crece año tras año.

Lehia contest, a figure growing steadily every year.

24

Only last year, 42 bands took part in the Banden


Administrazioa / Administración / Administration

“Administrazioa herritarrei hurbiltzea dugu helburu” Igotz Lopez, Zamudioko alkatea

Zamudioko Udala lanean dabil gehiegizko izapideak gutxitzeko. Hala, epe ertainera lizentzia eskaerei lotutako kudeaketa guztiak bide telematikoen bidez egin ahalko dira. Gertakarien berri ere Interneten bidez eman ahalko dute zamudioztarrek. Enpresek eta pertsonek kudeaketak egin behar dituzte tokiko administrazioan, eta askotan izapideak “astunegiak” diren kexa dute. Buru-belarri gabiltza lanean, harreman hori ahalik eta biziena izan dadin. Gaur egun teknologiak eskaintzen dituen baliabideak kontuan hartuta, edozeini eman gura genioke

Una administración más cercana y dinámica

Baduzue bestelako ekimenik aurreikusita?

bere izapideak egiteko aukera, Uda-

Gertakarien udal webgunea

El ayuntamiento de Zamudio quiere acercar

letxera etorri beharra izan barik. Gu-

jadanik dago prest, herriko siste-

la administración a la ciudadanía y reducir

re helburua Administrazioa herrita-

ma informatikoa hobetzeko eta

rrei hurbiltzea da, eta gehiegizko

administrazioarekiko harremanak

medio plazo sea posible que todas las ges-

agiriak eta beharrezkoak ez diren

errazteko. Gaur egun arte herrita-

tiones asociadas a las solicitudes de licen-

deserosotasunak ekiditea.

rrek idatziz edo telefonoz eman

Zelako neurriak ezartzeko asmoa duzue, hori lortzeko?

el papeleo, que en ocasiones resulta excesivo. Así, están trabajando para que a

cias se realicen a través de medios telemáticos.

digute gertakarien berri, baina hemendik aurrera izapide hori Inter-

Teknologia berriek ahalbidetzen

neten bidez egin ahalko dute. Ai-

dizkiguten guztiak. Besteak beste, la-

patutako webgunean, zamudiozta-

nean ari gara lizentziak eskatzeko

rrek herritarren txartelaren bidez

kudeaketak hemendik gutxira bide

identifikatu eta edozein gertakari

telematikoen bidez egin ahal izate-

jakinarazi ahalko digute. Gu saia-

zens as well as reducing the paperwork,

ko. Horrela, gaur egun administra-

tuko gara hura ahalik eta lasterren

because in many cases proves to be exce-

zio izapideei lotutako agiriak forma-

konpontzen. Zerbitzu hau etorkizu-

tu digitalean bidaltzeko eskatzen

nean Zamudioko enpresei ere es-

ment of licence applications by telematic

dugu.

kaintzeko asmoa dugu.

means in the medium term.

26

A closer and more dynamic administration The City Council of Zamudio aims to bring the public administration closer to the citi-

ssive. In this regard, they are working to make possible to carry out all the manage-


Administrazioa / Administración / Administration

Enpresen berrikuntzaren finantzazioa % 34 jaitsi da La financiación de la innovación empresarial baja un 34% Financing for business innovation decreases 34%

I

+G-ko jarduerengatiko kenkari fiskalek enpresen emaitzetan duten eragina jakiteko, analisi konparati-

bo bat egin da herrika. Enpresa motak ere hartu dira kontuan azterketa egiteko orduan. Analisi horretan adierazi duten bezala, aurreko urtearen aldean, enpresen berrikuntzaren finantzazioa % 34 jaitsi zen iaz Estatuan. Finantzazio hori berrikuntza ardaztzat duten enpresentzako desgrabazio eta abantaila fiskalei dago lotuta. Eta aipatutako abantailak ezinbestekoak dira ezagutzan eta teknologian oinarritutako ekonomia bat sustatzeko. Finantzazioak jaitsiera bera eduki du Portugalen ere bai, eta herri biak oso atzeratuta gelditu dira Europako beste herrialdeekin alderatu-

arabera, Estatuak ez du I+G-ko jar-

Esa financiación se refie-

ta: jaitsiera % 22koa izan da bertan.

duerengatiko kenkari fiskaletik eta

re a las desgravaciones y

Txostenaren egileek ohartarazi

berrikuntzatik behar besteko probe-

que pueden beneficiarse las empre-

dute, aldaketarik egon ezean, herrial-

txua ateratzen, eta hori hainbat arra-

sas. A su vez, esas ventajas son cla-

de bietako enpresen % 45ek galduko

zoirengatik da: ezagutzarik eza (%

ves para impulsar una economía

dutela beren jarduera berritzaileen

15), burokrazia arloan dauden era-

finantzazioa. Bestalde, txostenaren

gozpenak (% 17), kenkaririk jasotzen

de estas empresas perderán su fi-

ez duten jarduerak (% 28), eta berri-

nanciación para la innovación.

ventajas fiscales de las

basada en el conocimiento y la tecnología. Si no hay cambios, el 45%

kuntzagatiko desgrabazioarekiko in-

Abantaila fiskalak ezinbestekoak dira ezagutzan eta teknologian oinarritutako ekonomia bat sustatzeko

28

teres txikia (% 21). Nolanahi ere, berrikuntzak dakartzan onurak ere azpimarratu dituzte This funding relates to

txostenean. Hala, inkestatutako enpre-

tax relief or tax advanta-

sen % 60k % 50 edo gehiago handi-

ges regarding to the en-

tu zuten beren negozio-zifra joan den

terprises. Those particular advanta-

urtean. Haietako % 25 mikroETEak

ges are the key to foster an eco-

ziren; % 52, ETEak; % 19, enpresa

nomy based on knowledge and technology.

If they were no significant

handiak; eta % 4, enpresa talde han-

changes, 45% of these companies

diak.

will lose their funding for innovation.


Azpiegiturak / Infraestructuras / Infrastructures

Landabarri Kirolak, urte osoan zehar gozatzeko gunea Landabarri Kirolak, un espacio para disfrutar todo el año Landabarri Kirolak, a space to enjoy throughout the year

L

andabarri Kirolak guneak berriro irekiko ditu ateak

Este espacio abrirá de nuevo sus puertas en

2013ko udan. Igerilekuez gainera, zeinek han izena

verano, ofreciendo servicio de cafetería-restaurante y padel a aquellas familias que deseen dis-

ematea erabaki zuten bezero guztiei gozarazi baitzie-

frutar de él. Así, la apuesta de Construcciones Sukia para

ten, kafetegi bat edukiko dugu denboraldi berri honetan.

dotar a Residencial Landabarri de un espacio de ocio para

Eta kirol apur bat egiteko aukera ere izango dugu, padel-

todo el año se hará realidad. Landabarri Kirolak aboga por

pistaren lehenengo fasea inauguratuko dugulako. Sukia

el bienestar de nuestros clientes.

eraikuntza enpresak Landabarri bizitegi-areak urte osoan erabili ahal den aisialdirako gunea izatea du helburu, eta gehikuntza honi esker lortu du, bi zerbitzu berriak urtearen gainontzeko hilabeteetan ere egongo direlako zabalik.

This space will open its doors in summer again,

Landabarri Kirolak guneak aurrera jarraitzen du, gure

to offer a variety of services to those families

bezeroen ongizatearekin konpromiso sendoa duela.

who wish to enjoy it. Therefore, the project placed in motion by Construcciones Sukia to provide Residential Landabarri with a leisure space throught the year

www.landabarri.com

will become a reality. Landabarri Kirolak advocates for the

94 645 90 15

well-being of our clients.

Eraikitzen ari garen promozioa. Informazio hau aldatu egin daiteke arrazoi tekniko edo komertzialengatik. Apirilaren 21eko 515/89 E.D.an eskatzen den eta publizitate honen barruan ageri ez den informazio guztia interesatuen esku dago gure merkataritza-bulegoetan. Promoción en construcción. Esta información puede ser modificada por razones técnicas o comerciales. Toda la información exigida por el R.D. 515/89 de 21 de abril, no incluida en esta publicidad, se encuentra a disposición de los interesados en nuestras oficinas comerciales. Development under construction. This information may be changed for technical or commercial reasons. All information required by Royal Decree 515/89 of April 21, not included in this advertising, is available from our sales offices.

30


Azpiegiturak / Infraestructuras / Infrastructures

Landabarri bizitegi-area, eraikitzen jarraitzen dugu Residencial Landabarri, seguimos construyendo Residential Landabarri, we continue on building

A finales de año, 60 nuevas viviendas formarán parte de este complejo residencial que, año tras año, sigue creciendo y es referente en Bizkaia. Responsabilidad, calidad y precios competitivos son la clave para cumplir las expectativas de aquellas familias que quieren comenzar en Residencial Landabarri una nueva vida.

2

013ko amaieran, proiektuaren beste fase berri baten eskriturak egingo ditugu. Hirurogei etxebizitza berri egongo dira bizitegi-konplexu honen barruan,

urterik urte handitzen dena eta Bizkaiko erreferentea dena. Erantzukizunak, kalitateak eta prezio lehiakorrek bat egin dute, Landabarri bizitegi-arean bizitza berria hasiko duten familien itxaropenak betetzeko. Gure bezero askok Txorierriko enpresetan egiten dute lan. Izan ere, Landabarri bizitegi-area haien enpresatik hurbil dago, eta horri esker den-

At the end of the year, 60 new households will

bora eta dirua aurrezten dituzte joan-etorrietan. Era bere-

be part of this residential complex, that keeps

an, gune atsegin eta natural baten lasaitasunaz gozatzeko

on growing year after year and is a role

aukera dute, dena eskura dutela.

model in Bizkaia. Responsibility, quality and competitive prices are the key to fulfil the expectations of those families who want to start a new life in Residential

www.landabarri.com

Landabarri.

94 645 90 15

Eraikitzen ari garen promozioa. Informazio hau aldatu egin daiteke arrazoi tekniko edo komertzialengatik. Apirilaren 21eko 515/89 E.D.an eskatzen den eta publizitate honen barruan ageri ez den informazio guztia interesatuen esku dago gure merkataritza-bulegoetan. Promoción en construcción. Esta información puede ser modificada por razones técnicas o comerciales. Toda la información exigida por el R.D. 515/89 de 21 de abril, no incluida en esta publicidad, se encuentra a disposición de los interesados en nuestras oficinas comerciales. Development under construction. This information may be changed for technical or commercial reasons. All information required by Royal Decree 515/89 of April 21, not included in this advertising, is available from our sales offices.

31


Azpiegiturak / Infraestructuras / Infrastructures

Egunkaria izatetik denda izatera Los periódicos se convierten en tiendas The transformation of the newspaper industry

K

risialdiak eta komunikabide berriek aldaketak

La crisis y la proliferación de nuevos medios de

ekarri dituzte egunkarien negoziora. Hala, in-

comunicación han traído cambios al negocio de los periódicos. Así, además de ofrecer información, se

formazioa eskaintzeaz gainera, denda bihurtu

han convertido en tiendas que venden toda clase de productos:

dira eta mota guztietako produktuak saltzen dituzte.

cursillos, comidas y cenas, estancias en hoteles… Esta nueva

Komunikabideen webguneetan zein paperezko edizio-

forma de publicidad es beneficiosa tanto para el periódico

etan, gero eta ohikoagoa da komunikazio-taldeak be-

como para el establecimiento. Por un lado, los medios de comunicación cada vez tienen más problemas para atraer

rak komertzializatzen dituen eskaintzak topatzea: ikas-

anunciantes y es una nueva forma de conseguir financiación.

taroak, bazkariak eta afariak, egonaldiak hoteletan...

Por otro, los establecimientos pueden dar salida al stock que

Publizitatea egiteko modu berri hau komunikabiderako ez ezik establezimendurako ere bada onuraga-

no han vendido. Según un estudio realizado en Estados Unidos, estas ofertas supondrán un negocio de 80.000 millones de dólares en 2017.

rria. Alde batetik, komunikabideek gero eta arazo handiagoak dituzte iragarleak topatzeko, eta joera hau dirua lortzeko beste era bat da. Bestetik, dendek saldu ez duten stocka atera dezakete. Gainera, eskaintza arrakastatsua bada, diru-sarrera handiagoak ditu egunkariak eta jende gehiagok ezagutzen du establezimendua. Estatu Batuetan egindako azterketa baten arabera, eskaintza hauek 80.000 milioi dolarreko negozioa ekarriko dute 2017. urterako.

The crisis and the proliferation of the new media have brought critical changes to the newspaper business industry. Thus, in addition they sell all kind of products such as workshops, lunches and dinners, hotel stays... This new way of advertising is beneficial for both, the newspaper and the establishment. On one hand, the media is increasingly dealing with the trouble of attracting advertisers and at the same time it is also a new way to get funding. On the other hand, the establishments can output the stock that has not been sold. According to a study carried out in the United States, this type of deals will bring a turnover of 80.000 million in 2017.

32


Azpiegiturak / Infraestructuras / Infrastructures

Hasi dira Sondikako Txikigunea eraikitzeko lanak Han comenzado las obras de construcción del Txikigune The construction work of the Txikigune is already in progress

euroko aurrekontua du eta bertan zero urtetik bi urtera bitarteko umeentzako haurreskola bat ipiniko da. Baita balio anitzeko gune bat ere, haurreskolaren ordutegitik kanpo erabili ahalko dena. Ostalaritzak ere bere lekua izango du eraikinean, eta gurasoek kafetegitik zaindu ahalko dituzte seme-alabak. Aipatutakoez gainera, azpiegiturak bi komun, langileentzako aldagela bat eta biltegi bat edukiko ditu. Era berean, bulego bat egongo da eta zentroko arduradunek hura erabiliko dute, bai beren ohiko lanerako, bai gurasoekin batzarrak egiteko. Bestalde, aipatu beharra dago umeei zuondikak Txikigune bat izango

S

gainean eta ikusi zuen beharrezkoa

zendutako parke publiko bat eraikiko

du aurten. Haurren aisialdira-

zela zerbitzu hau martxan jartzea.

dela kanpoko aldean, han jolas deza-

ko gune berri bat izateaz gai-

Horrela, bada, egitasmoak helburu

ten. Guneak eskaintzen dituen zerbi-

nera, udalerriko lehenengo haurresko-

bikoitza du: alde batetik, sondikozta-

tzu guztiak kontuan hartzen badira,

la ere egongo da haren barruan.

rrei laguntza ematea, familia eta lana

sondikoztarrek urte osoan zehar erabi-

Proiektuaren adjudikazioa Urbelan

errazago uztartu ahal izateko; eta

li ahalko dute azpiegitura berria.

S.A. enpresa eraikitzaileari eman zi-

bestetik, umeei aisialdirako eremu za-

tzaion apirilean, eta eraikitze lanei

bal bat eskaintzea.

joan den ekainean eman zitzaien ha-

Txikigunea elkarketa espazio eskuragarri bat izango da, non aisial-

Eraikinak 340 metro karratuko

diaren eta batez ere jokoaren bitarte-

azalera edukiko du eta aireportuko

ko hezkuntza bat bultzatuko den,

Sondikako Udalak hausnarketa

terminal zaharraren sarrera azpian

umeen garatze integrala bilatzen de-

bat egin zuen gazteen beharrizanen

kokatuko da. Proiektuak 1.157.492

larik.

siera.

Esta nueva infraestructura contará por un lado con una

The new infrastructure will have on one side a kinder-

haurreskola para niños y niñas de cero a dos años, y

garten for children aged 0-2 years, and on the other

por otro, con un espacio polivalente de acceso libre.

side a multipurpose space freely accessible. In addi-

Además, en el exterior se construirá un parque. El proyecto se

tion, a park will be built on the outside of the facilities. The pro-

adjudicó en abril a la empresa constructora Urbelan S.A. y las

ject was awarded to the construction company Urbelan S.A. last

obras comenzaron en junio. El Txikigune será una realidad este

April and the construction work began in June. The Txikigune will

mismo año.

become a tangible reality this year.

34


Azpiegiturak / Infraestructuras / Infrastructures

Teknologia garbiak, etorkizuneko aukera Las tecnologías limpias son una opción de futuro Clean technologies are a future option

C

leantech

Forum

Europe

Cleantech Hub, azaldu zituen auto-

kostu operatiboak gutxituz. Hala-

2013 Cleantech Group-ek

mobilgintzan, energia arloan, honda-

ber, ingurumen-inpaktua ere minimi-

eta Innobasquek apirilean

kin-uren tratamenduan eta eraikuntza

zatzen dute. Beraz, aukera bat dira

antolatu zuten enpresa-topaketa da.

jasangarrian dituen indarguneak. Era

etorkizunari begira. Southern Eu-

Han 26 herrialdetatik etorritako 500

berean, adierazi zen plataforma Eu-

rope´s Cleantech Hub-eko enpresek

lagunek hartu zuten parte. Ekital-

roparen eta Latinoamerikaren arteko

hala erakutsi dute: Repsol, Iberdro-

dian agerian utzi zen, munduko biz-

zubi naturala dela. Eta suspertzen ari

la, Degremont, Gamesa, MON-

tanleriaren hazkundearen ondorioz,

diren herrialdeetan bezala, Latinoa-

DRAGON Corporación, CAF, Idom,

teknologia garbiak garatzea inoiz

merikan ere teknologia garbiek nego-

Sener, Velatia, Arteche, CIE Auto-

baino beharrezkoagoa dela, haz-

zioa eta inbertsioa egiteko aukera

motive, Gestamp, ZIV-CG Group,

kunde jasangarria bermatzeko. Gai-

ematen dutela.

Ibermática, Ingeteam, Inauxa, La

nera, sektorea lagungarria izan dai-

Teknologia garbiek enpresen le-

Caixa, Kutxabank, Tecnalia, IK4

teke krisialditik ateratzeko, kalkuluen

hiakortasuna handitzea dakarte, ba-

Research Alliance, Cener eta B+I

arabera, energia berriztagarriek

liabide eta materien kontsumoa eta

Strategy.

2025. urtera arte, mundu osoan eta urtean, 150.000 milioi euroko inbertsioa erakarriko baitute. Euskadiko teknologia garbien plataformak,

Southern

Europe´s

Los

participantes

en

el

Cleantech Forum Europe 2013 dejaron patente que debido al crecimiento de la población mundial, si se quiere garantizar un crecimiento sostenible, es necesario invertir en el desarrollo de tecnologías limpias. Además, aseguraron que el sector podría ayudar a salir de la crisis.

Participants at the Cleantech Forum Europe 2013 made clear that due to the global population growth, it is necessary to invest in the development of clean technologies to guarantee a sustainable growth. Officials added that this sector could help to emerge faster from the current crisis.

36


Azpiegiturak / Infraestructuras / Infrastructures

Urbelan, Euskadiko eraikuntza-enpresa Urbelan, constructora vasca Urbelan, Basque construction company

U

rbelan

eraikuntza-enpresa

1999. urtean sortu zen eta handik hona helburu bera

izan dugu: Euskadiko partikularren, enpresen eta erakundeen ideiak eta proiektuak egia bihurtzen laguntzea. Hala, era guztietako eraikuntzaproiektuak egiten ditugu, obra publikokoak zein pribatukoak: obra zibila, etxebizitzak, kirol zein gizarte eta kultur arloko instalazioak eta zaharberritze lanak. Gaur egun, Txikigunea eraikitzen ari gara Sondikan. Bertan bi gune atonduko dira: bata, zero urtetik bi urtera bitarteko umeei zuzenduta; eta bestea, hiru urtetik 12 urtera bitarteko umeentzat. Halaber, taberna-jatetxe bat ipiniko da, besteak beste, sukaldea, biltegia eta komunak edukiko dituena. Kanpoaldean txikigunearen jarduerari lotutako elementuak jarriko dira, baita hiri-altzariak ere. Ingurua urbanizatuko da eta bizikletak uzteko leku bat atonduko da. Bestalde, gaur arte egindako lanen artean, Sondikako Goiri Erdikoa Plazaren urbanizazioa eta Madariaga dorretxeko aparkalekua eta eraiki-

En Urbelan ayudamos a

Urbelan is relentlessly wor-

na azpimarra ditzakegu.

construir las ideas y pro-

king to build the ideas and

yectos

Torrelarragoiti ind., 20 - 5G pab. 48170 Zamudio T.: 94 452 37 10 F.: 94 452 06 10 www.urbelan.com

de

particulares,

projects of private custo-

empresas e instituciones de Euskadi.

mers, enterprises and institutions of

As铆, ejecutamos todo tipo de proyec-

the Basque Country. Hence, we carry

tos de construcci贸n, tanto de obra

out a variety of construction projects

p煤blica como privada, obra civil, vi-

such as public and private construc-

viendas, instalaciones deportivas y

tion, civil engineering work, house-

socioculturales, y trabajos de rehabi-

holds, sport and socio-cultural facilities

litaci贸n. En la actualidad, estamos

and refurbishment. Currently we are

construyendo el Txikigune de Son-

building the Txikigune placed in Son-

dika.

dika.

37


Azpiegiturak / Infraestructuras / Infrastructures

Udaletxearen irisgarritasuna hobetuko dute Loiun El ayuntamiento de Loiu mejorará su accesibilidad The City Hall of Loiu will improve its accessibility

delako; eta bestetik, abantaila asko dituelako. Izan ere, egurrezko estrukturek pisu gutxiago dute eta zimendatzea arinagoa eta errazagoa da. Gainera, ederto uztartzen da beste material mota batzuekin. Estruktura egiteko, “pinu radiata” erabiliko da, bertokoa dena eta inguruarekiko hurbiltasuna adierazten duena. Halaber, administrazioek kontrolatutako mozketetako egurra izango denez, jasangarritasun handia bermatuko du eta CO2-aren oinatza oso txikia izango da. Loiuko udaletxea neurri txikiko eraikina da eta leku eta argitasunik eza nabaria da bertan. Horregatik, modernotasun ukitua emango diete eraikine-

L

oiuko udaletxearen irisgarritasu-

zabalagoa lortuko da. Udaletxea osa-

ko komunikazio-guneei. Udaletxeak iru-

na hobetzeko, eta arauetara ego-

tzen duten atal biak batzeaz gainera,

di atsegina eta beroa ematen jarraitu-

kitzeko, lanak egingo dira ber-

estrukturak atal bakoitzera bere sarre-

ko du. Horretarako, material nobleak

tan. Proiektuaren adjudikazioa Makla

ratik sartzea ahalbidetuko du. Sotoko

erabiliko dira eta ahalik eta gutxien

Arkitektura enpresa eraikitzaileari

solairuari dagokionez, trenkada guz-

aldatuko dira eraikinaren elementuak.

eman diote. Eraikinari egurrezko es-

tiak botatzea proposatu da, solairua

Nolanahi ere, eraikina hobetzea saia-

truktura bertikal bat atxikiko diote, eta

beste modu batean atondu ahal iza-

tuko da, erabilerak eta bolumenak ahal

han udaletxera sartzea erraztuko du-

teko.

den neurrian ukitu barik, komunikazio-

ten eskailerak eta igogailu bat ipiniko

Hainbat arrazoirengatik erabaki

guneak txikitu barik, eta etorkizunari

dira. Lanen ondorioz, gaur egungo

da egurrezko estruktura bat ipintzea.

begira berritze-lanak egiteko aukera

eskailerak desagertuko dira eta leku

Alde batetik, egurra material beroa

emanez.

Se añadirá al edificio principal una construcción prefa-

This restructuration will require a prefabricated wooden

bricada de madera donde se ubicarán las nuevas esca-

building construction where the new stairs and the lift

leras y el ascensor que facilitarán la entrada al edificio.

of the city hall will be placed facilitating the entry to the

La madera que se utilizará en la construcción de la estructura

city hall. The type of wood used for the construction of such

proviene de talas controladas y reguladas por las administracio-

structure comes from government regulated and controlled

nes. El proyecto se ha adjudicado a la empresa constructora

logging, having a negative Co2 footprint. The project has been

Makla Arkitektura.

awarded to the construction company Makla Arkitektura.

38


Azpiegiturak / Infraestructuras / Infrastructures

Eraikinen egoera eta energia-eraginkortasuna Inspección técnica de edificios y certificación energética Technical Inspection and Energy Certification of Buildings

E

raikinen Azterketa Teknikoa eta Eraikinen Energiaziurtapena eraikinen jabeek derrigorrean hartu be-

Se trata de dos medidas que los propietarios de los edificios están obligados a adoptar y que pretenden garantizar un modelo sostenible e inte-

har dituzten neurriak dira. Neurriok gero eta ezagu-

grador, tanto en el ámbito ambiental como en el social y eco-

nagoak diren arren, oraindik ez dugu argi zertan dautzan.

nómico, en torno a las actuaciones de rehabilitación. La

Euskal Autonomia Erkidegoan, Eraikinen Azterketa Tek-

Inspección Técnica de Edificios (ITE) tiene como objetivo conocer el estado general del edificio y determinar si es

nikoa (EAT) 241/2012 dekretuak arautzen du. Neurriak

necesario realizar alguna intervención para su adecuada

eraikinaren egoera orokorra ezagutzea du helburu, eta

conservación. Por otra parte, debe ponerse a disposición de

haren zaintze egokia bermatzeko, konpontze-lanak egitea beharrezkoa den aztertzea.

los compradores o usuarios de edificios un certificado de eficiencia energética para que puedan comparar la información allí reflejada con la de otros edificios.

Bestalde, 235/2013 errege-dekretuak Eraikinen Energia-ziurtapena arautzen du. Dekretuan jaso den moduan, eraikinen jabeei eta erabiltzaileei energia-eraginkortasunaren ziurtagiri bat eman behar zaie eta bertan eraikinaren eraginkortasunaren gaineko informazioa zehaztu, beste

These are two important measures that the building owners are obliged to adopt. The objective is

eraikin batzuetakoarekin alderatzeko aukera eduki deza-

to guarantee a sustainable and integrating model

ten. Neurriok hartu dira, birgaitze-lanei dagokienez, eredu

in the environmental, social and economic fields regarding to

jasangarri eta integratzaile bat bermatzeko, bai ingurumen

the refurbishment works. The Technical Inspection of Buildings (ITE) aims to

arloan, bai gizarte eta ekonomia arloan. Eraikinen Azter-

determine the general state of the building as well as whe-

keta Teknikoa zein Eraikinen Energia-ziurtapena teknikari

ther any intervention is needed for the proper preservation:

eskudun batek egin behar ditu, zeinak beharrezkoa den

the structure and foundations, the interior and exterior facades, the separation walls of the building and the elements

prestakuntza baitu eta baimendutako langilea dena; arki-

that might represent any danger to the public installations:

tekto bat, adibidez.

streets, terraces, signs, cracks, humidity, etc.

40


Azpiegiturak / Infraestructuras / Infrastructures

Arkitektura berri bat, gizarte-testuinguru berri baterako Ante un nuevo escenario social, una nueva arquitectura A new architecture for a new social setting

B

irgaitzea, energia-eraginkortasuna, iraunkortasuna... Duela gutxi arte gure lanbidean eze-

zagunak ziren kontzeptuak gizartetestuinguru berriaren oinarrizko zutabeak izango dira hemendik aurrera. Makla arkitekturan ere horietan oinarritzen ditugu gure printzipioak, arkitektura egoki baten alde egiten dugula. Hala, proiektu guztiak arduraz eta maitasunez

jorratzen

ditugu

eta

“lekuari” paper nagusi bat ematen diogu diseinu zein eraikitze-prozesuan. Halaber, gure inguruko baliabide naturalak eta materialak modu arduratsu batean erabiltzen ditugu. Makla

arkitektura

beharrizan

berriei egokitutako talde tekniko, profesional eta gazte batek osatzen du, non bezeroarekin batera tandem bat sortzen den, hasierako ideia edo ametsa benetako proiektu bihurtzeko. Prozesu osoan zehar zerbitzu integral

Rehabilitación, sostenibili-

Restoration, sustainability

dad, eficiencia energética…

or energy efficiency are

Conceptos que hasta hace

some of the concepts that

bat eskaintzen diogu bezeroari: ahol-

poco eran desconocidos en nuestra

until quite recently were completely

kularitza, plangintza eta hirigintza,

profesión son los pilares básicos hacia

unknown in our profession. Those are

donde se encamina el nuevo escenario

the fundamental pillars for the new

social, y en los que Makla arkitektura

social setting nowadays and Makla

zaharberritzea eta birgaitzea, eta

se asienta para la defensa de su buen

arkitektura is at the forefront of this

eraikuntza bioklimatikoa eta iraunko-

hacer arquitectónico.

architectural development.

eraikitze eta eraberritze-proiektuak,

rra, batzuk aipatzearren.

Sangroniz Bidea, 6 – 6H Moduloa 48150 Sondika (Bizkaia) 94.471.05.12 estudio@maklaarkitektura.com www.maklaarkitektura.com

El nuestro es un equipo técnico

Our young and dynamic team is

joven, que se adapta a las nuevas

capable to adjust to the emerging

necesidades y que junto con el cliente

needs as well as to develop and trans-

forma un tándem capaz de desarrollar

form initial ideas into real projects.

y transformar las ideas iniciales en

Moreover, we provide our customers

obras reales. Además, ofrecemos al

with a comprehensive and skilled

cliente un servicio “integral” durante

service as part of the implementation

todo el proceso. Del mismo modo, el

of each project. Similarly, the su-

enclave adquiere un papel principal

rrounding area assumes a prominent

tanto en el proceso proyectual como

role in both, the design process and

constructivo.

the building process.

41


Azpiegiturak / Infraestructuras / Infrastructures

Produktua zerbitzu bihurtu da, eta alderantziz El producto se convierte en servicio y viceversa Products become services and vice versa

J

oera berri bat azaldu da merkataritza elektroniko arloan: s-co-

mmerce. Hala, zerbitzua produktu

bihurtu da, eta produktua zerbitzu, eta gero eta webgune gehiagok eskaintzen dituzte biak. Adibidez, badaude enpresek aldizka etxera janari prestatua eramaten dizutenak. Hilean dirukopuru bat ordainduz gero, enpresa batzuek arropa eta zapatak agintzen dizkiete beren bezeroei. Horiek egin behar duten gauza bakarra da zehaztea produktua noiz jaso nahi duten. Eskaintzen dituzten produktuen artean, galtzerdiek dute tirarik handiena. Hortzetako eskuila urtean lautan aldatzeko aholkua ematen dute dentistek, eta webgune batzuek hori noiz egin behar dugun gogorarazteko ardura hartu dute. Hortzetako eskuila

Una nueva tendencia ha irrumpido en el universo del comercio electróni-

etxean jasotzeko aukera ematen digu-

co, el s-commerce. Así, cada vez son más las webs que no sólo venden

te, supermerkatura edo farmaziara joan behar barik. Makillajea eta eder-

productos, sino también servicios. Por poner varios ejemplos, hay empresas que periódicamente te mandan a casa comida preparada, y empresas que te renuevan todos los meses el fondo de armario por una módica cantidad de dine-

gintzako produktuak saltzen dituzten

ro. Calcetines, ropa interior, camisetas, pantalones, zapatos… Lo único que tiene

enpresek ere bat egin dute s-commerce

que hacer el usuario es señalar con que periodicidad quiere recibir el pedido.

modarekin. Baita preserbatiboak saltzen dituztenek ere.

Empresas que venden cepillos de dientes, preservativos, y productos de belleza y maquillaje, entre otros, también se han apuntado a la moda cada vez más en boga del s-comerce.

A brand new trend has broken into the world of electronic commerce. It is the s-commerce. Thus, there are more and more websites that not only sell their own products, now they have started to sell services as well. Several examples are; companies that periodically send you home ready-to-eat meals or even companies that renew your closet for a significant amount of money every month. Socks, underwear, shirts, trousers or shoes are only some examples of the companies we have been referring to. The only thing the user has to do is point out how often he wants the delivery to be done. Companies selling toothbrushes, condoms, beauty products and makeup, among others, have also joined this in vogue trend called e-commerce.

42


Heziketa / Formación / Vocational Training

Enplegagarritasuna hobetzen Mejorando la empleabilidad Improving employability

P

oliteknika Txorierrik gogor egiten du lan euren ikasleek ahalik eta ondoen trebatu ahal izate-

ko. Horretarako, heziketa ziklo-sorta zabala eskaintzeaz gain, hainbat programatan hartzen du parte, batez ere ikasleen enplegagarritasuna hobetzeko. Ildo honi jarraituz, Politeknika Txorierriko arduradunek uste dute gazteak atzerrira ikastera joatea balio erantsia dela, eta aukera gehiago ematen diete neska-mutilei heziketa zikloa bukatu eta gero lana topatzeko orduan. “Enpresak mundu mailara zabaldu dira eta gero eta normalagoa da deslokalizazioa. Beraz, langileen ikuspuntutik oso interesgarria da 3-6 hilabete kanpoan ematea, enpresariek atzerriko eskarmentua aintzat hartzen dutelako. Langileei malguak eta irekiak izateko eskatzen zaie, eta atzerrian lan egiten bada, hori age-

Politeknika Txorierri trabaja sin descanso para mejorar la empleabilidad

rian uzten dute”.

de su alumnado una vez hayan terminado sus ciclos formativos. En esta

Esate baterako, Politeknika Txorie-

línea, desde el centro se estima fundamental que el alumnado tenga la

rriko gazteek Erasmus programan par-

inquietud de trabajar en el extranjero, puesto que ello revertirá en las opciones para que consigan empleo cuando terminen sus estudios.

te hartzeko aukera dute. Goi mailako

En esta línea, Politeknika Txorierri ofrece varios programas de formación fuera

heziketa zikloetako ikasleek 400 ordu

de nuestras fronteras. Uno de ellos es el Erasmus, mediante el cual los estudiantes

inguru eman behar dituzte praktikak

pueden realizar las prácticas obligatorias en algún país extranjero durante 12 semanas. Otra opción son las becas Global training, ofertadas por el departamento de

egiten, titulua eskuratzeko, eta prakti-

Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco. Politeknika Txorierri

kak Euskal herrian zein atzerrian egin

gestiona estas becas para titulados en Formación Profesional de Grado Superior de

ahal dira. Erasmus programaren bi-

cualquier centro de Euskadi. Junto a estos programas, Politeknika Txorierri trabaja en proyectos europeos de

dez, 12 astean ibiliko dira atzerrian

transferencia de innovación (programa Leonardo), entre los que se puede nombrar

helburu hori lortzeko. Erasmus progra-

Employ-Design your future employability, es decir, diseña tu futura empleabilidad.

mak 900 euroko bekak eskaintzen

En este proyecto Politeknika Txorierri está trabajando junto al Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia y ambos organismos analizan las necesidades de las empre-

dizkie ikasleei gastuak ordaindu ahal

sas y qué requisitos solicitan a los propios trabajadores.

izateko.

44


Heziketa / FormaciĂłn / Vocational Training

Enplegagarritasuna hobetzeko, ikasleei komeni zaie atzerrian lan egitea Halaber, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun sailak Global training bekak eskaintzen ditu. Programa iaz jarri zen martxan eta goi mailako heziketa zikloetako tituludunei dago zuzenduta. Horrek sei hilabeteko iraupena du, eta ikasleek mundu mailan lan egiteko aukera dute. Diseinatu zure etorkizuna

kaiko Zientzia eta Teknologia parkeare-

diegu irakasle eta ikaslei eta horrek

Transferentzia- eta berrikuntza-

kin batera egin du lan eta guztiek az-

motibazioa sorrarazten die. Guk lehe-

proiektuak ere eskaintzen ditu Politekni-

tertu dituzte enpresen beharrak eta lan-

nengo bultzada ematen diegu, gero

ka Txorierrik, eta haien artean, Employ-

gileei eskatzen dizkieten ezaugarriak.

eurek landu behar dute�. Ikerketaren

Design your future employability, hau

“Tokian tokiko ikerketa da eta oso

arabera, enpresek gehien baloratzen

da, diseinatu zure etorkizuneko enple-

interesgarria: ez da Bruselan nahi du-

dituzten ezaugarriak dira: arazoak

gagarritasuna. Iazko udazkenean jarri

ten zerbait, eman eskatzen dena bai-

konpontzeko erraztasuna, ikasteko gai-

zen martxan eta proiektua 2014ra arte

zik. Enpresek zehatz-mehatz zer nahi

tasuna, jarrera baikorra, malgutasuna

luzatuko da. Politeknika Txorierrik Biz-

duten jakinez gero, hori adierazi ahal

eta elkarlana.

Politeknika Txorierri is continuously working to improve the employability of their students once they have completed their vocational studies. With this mind, the Centre believes the students benefit from working abroad and gain a wide range of competences which are highly valued by employers . With this aim, Politeknika Txorierri offers diverse placement opportunities abroad. One of them is the Erasmus program, through which students have the possibility to carry out their compulsory training abroad for about 12 weeks. Another option is the Global training programme organised by the Basque Government Department of Economic Development and Competitiveness which offers VET graduates 6 months work placements worldwide.

www.employ-proyect.com

Apart from these established programs, Politeknika Txorierri is also involved in European innovation programs (Leonardo program) one of which, Employ, Design your future employability, offers students and job seekers competence development training to improve their employability. Politeknika Txorierri is working with the Science and Technology Park of Bizkaia on this project which allows Politkenika Txorierri invaluable access to employers' feedback.

45


Heziketa / Formación / Vocational Training

Euskararen normalizaziorako diru-laguntzak Ayudas a la normalización del euskera Contribution to the standardization of the Basque language

E

uskararen normalizazioa enpresa-munduan sustatzea Bizkaiko Foru Aldundiaren helburuetariko

bat da. Horretarako, aurten 360.000 euro banatu ditu 39 enpresatan. Zehatz-mehatz, 12 enpresak, zeinek orotara 24 proiektu aurkeztu baitute, 150.000 euro jaso dituzte. Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailak diru-kopuru hori zuzendu du Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologietan euskararen presentzia sustatzen duten produktuen garapenera. Bestalde, 27 enpresek 210.000 euro jaso dituzte, beren instalazioetan euskararen erabilera sustatzeko planak aurrera eramateko. Bizkaiko Foru Aldundiak 3,31 milioi euroko aurrekontua onartu du aurten, Bizkaian euskararen sustapena,

La Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado este año una partida de 3,31

zabalkundea eta normalizazioa ar-

millones de euros para subvencionar actividades, iniciativas y productos

daztzat duten jarduerei, ekimenei eta

que tienen como objetivo la promoción, divulgación y normalización del

produktuei diru-laguntza emateko. Au-

uso del euskera. Concretamente, una docena de empresas se ha beneficiado de los 15.000 euros que se han destinado a apoyar el desarrollo de productos que fomen-

rreko lerroetan aipatutakoez gainera,

ten la presencia del euskera en las Tecnologías de la Información y la

2,5 milioi euro inguru zuzendu du uda-

Comunicación. Por otra parte, 27 empresas han recibido un total de 210.000 euros

letxeetara eta erakundeetara, eta

para apoyar sus planes de promoción del uso del euskera. Además, se han destinado algo más de 2,5 millones a entidades y ayuntamientos, y 440.000 euros a

440.000 euro banatu ditu euskarazko

publicaciones en euskera.

komunikabideen artean.

The Provincial Council of Bizkaia has approved an item of 3,31 million euros to fund activities, iniciatives and products aimed at the promotion, dissemination and standardization of the use of the Basque language. In particular, a dozen companies have directly benefited from the 15,000 euros designed to support the development of products that support the presence of the Basque language in the Information and Communications Technology sector. Moreover, 27 companies have received a total of 210,000 euros to support their plans to promote the use of the Basque language. Furthermore, over 2,5 million euros have also been set aside for municipalities and different entities, and 440,000 euros for publications in the Basque language.

46


Heziketa / Formación / Vocational Training

Hizkuntza gehiago jakin, lehiakorragoak izateko El multilingüismo es clave para la competitividad Multilingualism is the key to competitiveness

E

uropako Batzordearen Eleaniztasunari buruzko Enpresa-foroaren arabera, ETEen portzentaje adierazgarri batek urtero galtzen du negozio berriak egi-

teko aukera, nahikoa gaitasun linguistiko ez dutelako. Ezta kultura arteko gaitasunik ere. Ingelesak negozioak egiteko hizkuntza izaten jarraitzen badu ere, beharrezkoa da beste hizkuntza batzuk jakitea, horrek lehiakorragoak izateko aukera emango baitie enpresei. Izan ere, lan-merkatuak globalizatuta daude, eta langile elebidunak eta beste kulturetakoak integratzea ezinbestekoa da. Gainera, beste hizkuntza batzuk menderatzen badira, mezua sakon sartuko da hartzaile berriengan eta elkarte estrategiko iraunkorrak sortuko dira. Hala, hizkuntzak jakiteak salmentei eta publizitateari ez ezik enpresaren jarduera guztiei ere dakarzkie abantaila handiak. Pertsonen arteko komunikazio zuzenari esker, arazoak azkarrago konpontzen dira eta atzerapenak ekiditen dira. Europaren eleaniztasunak inoiz baino garrantzi handiagoa du, industria-ekonomia pixkanaka-pixkanaka jakintzaren ekonomia bihurtzen baitoa. Enpresek errealitate berri hau onartu beharko dute, lehiakorragoak izan nahi badute, eta arrakasta eduki.

Según el Foro Empresarial sobre Multilingüismo de

A significant percentage of European SME’s lose

la Comisión Europea, un porcentaje significativo de

business every year as a direct result of linguistic

PYMES pierde cada año oportunidades de hacer

and intercultural weaknesses. Although it appears

negocios, debido a que no tienen suficientes competencias lin-

certain that English will keep its leading role as the world busi-

güísticas y multiculturales.

ness language, it is other languages that will make the diffe-

Aunque el inglés continúa siendo la lengua empresarial por excelencia, es imprescindible que las empresas conozcan otros

rence between mainstream and excellence and provide a competitive edge.

idiomas, ya que ello les hará más competitivas. No en vano,

Languages are not only needed to boost sales and marke-

saber otros idiomas trae ventajas en todos los ámbitos de la

ting. Upstream supply chains cross borders to the same extent

actividad, no sólo en las ventas y la publicidad. Por ejemplo,

as international services and finished goods for export. Labour

gracias a la comunicación directa entre las personas, los pro-

markets are just as global. Integration of multilingual and mul-

blemas se solucionan más deprisa y se evitan demoras.

ticultural workers is crucial. The vision is to see languages used

El multilingüismo inherente de Europa es cada vez más

more resourcefully in the future, to reach out to new target

importante, ya que la economía industrial tiende a convertirse

groups and to build up lasting strategic relationships.

en una economía del conocimiento. Las empresas deberán

Companies should certainly improve their performance when it

asumir esta realidad si quieren tener éxito.

comes to multilingual business communication.

48


Heziketa / Formaciรณn / Vocational Training

Microsoft eta Google Apps, aurrez aurre Microsoft y Google Apps, frente a frente Microsoft and Google Apps face to face

E

lkarlaneko softwarea izen hauekin ere bada ezaguna: enpresa 2.0 eta enpresaren software soziala. Langileek elkarlan handiagoa ahalbidetzen

duten produktuek eskatzen dute, eta agerian utzi da enpresa emankorragoa dela, barneko komunikazioa handia bada. Mundu horretan borroka handia dago eta borrokalarietariko bi Google eta Microsoft dira. Googlek hodeian ipini dituen aplikazioak oso erakargarriak dira enpresetarako, informatika-programek dakartzaten kostu finkoak ordaindu behar ez dituztelako. Asko dira dagoeneko Google + eta Google Apps aplikazioak eta Gmail erabiltzen dituztenak. Microsoftek ere eman ditu pauso handiak borroka honetan eta, besteak beste, erreminta hauek ipini dituzte erabiltzaileen eskura: SharePoint, Lync, Skype, Yammer, Messenger eta Hotmail. Gainera, ez da ahaztu behar Facebook-en akziodun nagusietariko bat dela. Nolanahi ere, eszenatoki honetan badaude beste enpresa batzuk pixkanaka-pixkanaka beren lekua aldarrikatzen ari dire-

El mundo del software colaborativo estรก inmerso en

nak. Haien artean, Salesforce eta Telefonica bezalako

una batalla en la que Google y Microsoft son dos de

telekomunikazio-enpresak daude.

los contendientes principales. Por un lado, las aplicaciones en la nube de Google tienen cada vez mas adeptos y ya son muchas las empresas que utilizan Google +, Google Apps y Gmail en su quehacer diario. Por otro lado, Microsoft ha sabido ganar posiciones y ha puesto en manos del usuario herramientas como SharePoint, Lync, Skype, Yammer, Messenger y Hotmail. Ademรกs, es uno de los principales accionistas de Facebook.

The world of the collaborative software is engaged in a battle in which Google and Microsoft are two of the main contenders. On the one hand, applications on the Google cloud have more and more followers and they already are many companies that use Google +, Google Apps and Gmail in their daily activities. On the other hand, Microsoft has managed to gain positions and has made available to the end user tools such as SharePoint, Lync, Skype, Yammer, Messenger and Hotmail. Besides, it is also a major shareholder in Facebook.

50


Aisia / Ocio / Leisure

Enpresen beharrizanak asetzea dugu helburu Satisfacemos las necesidades de nuestros clientes Fulfilling our customer needs

G

aminiz jatetxeak 10 urte

El

baino gehiago bete ditu

abrió sus puertas en Za-

Gaminiz

mudio hace algo más de 10

Zamudion. Urte horietan,

bezeroen beharrizanak aldatuz joan

restaurante

años. Las necesidades de los clientes han cambiado durante este tiempo y

dira eta Gaminiz jatetxean jakin izan

en Gaminiz hemos sabido adaptarnos

dugu haietara egokitzen. Hala, hain-

a ellas. Así, reinventamos continua-

bat proposamen egiten ditugu gaur

mente nuestras ofertas: platos del día en la cafetería y take-away, catering

egun: enpresa-menuak, eguneko pla-

para reuniones de trabajo y recepcio-

tera kafetegian, take-away, lan-bilere-

nes en empresa, entre otras.

tako catering-a eta ekitaldiak enpresetan, batzuk aipatzearren. Era berean, asteburuko menuak, dastatzeko menuak eta ezkontzetarako menuak eskaintzen ditugu. Gaminiz jatetxearen Gaminiz restaurant opened

filosofia Slow Food mugimenduan da-

its doors over 10 years ago

go oinarrituta eta, ondorioz, mugi-

in Zamudio. Customer re-

menduarekin bat egiten duten ekoizle-

quirements have varied since then

en produktuak erabiltzen ditugu gure

and in Gaminiz restaurant we have learnt to adapt to them. Accordingly,

menuetan. Horrezaz gainera, kalitate-

we reinvent our offers all the time:

prezio erlaziorik onena proposatzen

daily specials at the café, the take-

dugu, krisialdian egon arren, ez diogulako zertan kalitateari uko egin.

52

away and the catering for business meetings others.

and

receptions

among


Aisia / Ocio / Leisure

Kurutzeko baseliza, kultura-ondarea Ermita de Santa Cruz, un bien cultural Santa Cruz Chapel, a heritage resource

K

urtzeko baseliza Lezamako eraikuntzarik garrantzitsuenetariko bat da. Done Jakue bidean dagoela,

Se trata de una de las edificaciones más importantes de Lezama. Ubicada en el Camino de Santiago, ha sido declarada monumento, bien cultu-

monumentu izendatu dute, kultura-ondare eta oina-

ral y edificio de protección básica. De gran valor simbólico e

rrizko babeseko eraikuntza. Berezitasun sinbolikoak zein

histórico, el ayuntamiento de la localidad ha puesto en mar-

historikoak ditu eta, horregatik, babestu beharreko eraikina

cha un proyecto de rehabilitación para acondicionar la infraestructura adecuadamente. El edificio actual es una obra

da. Lezamako Udalak baseliza birgaitzeko proiektu bat

barroca de mediados del siglo XVII. En su fachada destaca

jarri du martxan, eta lanak batez ere barruko hezetasuna

un gran arco de acceso de medio punto protegido por una

kentzera egongo dira zuzenduta. Gaur egungo eraikina XVII. mendekoa da. Barrokoko

reja de hierro. El interior presenta planta en cruz, de una sola nave, crucero y cabecera recta. En el futuro, los lezamarras podrán utilizar la ermita como centro sociocultural.

lana da. Aurrealdea eta izkinak harlanduzkoak dira; eta gainontzeko hormak, harlangaitzezkoak. Aurrealdean arku erdizirkular bat dago, zeina burdinazko hesi batek babesten baitu. Hiru isurkiko estalkia duen ataria du, harrizko zokalo baten gainean dauden hiru toskanar zutabek eusten diotena. Lurrean bi bihotz daude. Gurutzezko oinplanoa du, nabe bakarra, gurutzadura eta burualde zuzena. Gurutzeria-ganga arku batzuek zati-

This is one of the most important buildings of Lezama. Located on the Road to Santiago the chapel has been declared a historic monument and a heritage resource. The hermitage has a great symbolic and historical value and the City Council of Lezama has placed in motion a refurbishment project to eliminate the dampness inside. The current building has a mid-seven-

tzen dituzte. Burualdean Barrokoko erretaula bat dago.

teenth century Baroque structure. The main façade is pre-

Baselizak kanpandorrea du, eta eraikinaren ondoan kalba-

sided over by a large semicircular voussoir arched portal

rio bat dago. Lezamarrek gune soziokulturaltzat erabili

protected by an iron grating. The interior has a cross-shaped layout, with a single nave and a straight transept and

ahalko dute baseliza eta han hainbat ekintza egin, hala

chancel. In the near future the citizens of Lezama could use

nola erakusketak edo dantzen agerraldiak.

the chapel as a socio-cultural centre.

54


Aisia / Ocio / Leisure

Teknologia berriak, nagusi Fitur azokan Las nuevas tecnologías arrasan en Fitur New technologies in Fitur

F

itur azokaren aurtengo edizioa erabat arrakastatsua izan da. Zifrek hala adierazi dute: 100 he-

rrialdetako 120.000 profesional baino gehiago, 60 herrialdetako 7.100 kazetari, 40.000 tweet-ak eta bidaietan

adituak diren 300 blog-idazle. Gainera, Fitur trendig topic izan zen mundu mailan. Teknologia berriak nagusi izan dira aurtengo azokan. App Fitur aplikazioari esker, bisitariek eskuko telefonoaren bidez ezagutu ahal izan zituzten antolatzaileen gaineko datuak, planoak, erakustokien katalogoa eta agenda. Bestalde, ITH Room Xperience prototipoa aurkeztu zen. Prototipo horretan irudikatu zen etorkizunean hoteletako logelak nolakoak izango diren. Bisitariei gehien gustatu zitzaien

Gracias a la aplicación App Fitur, los visitantes pudieron seguir la feria a

standen artean Kolonbiakoa izan zen.

través de sus teléfonos móviles: información sobre los organizadores, planos, el catálogo de los expositores y la agenda, entre otros. Además,

Hara hurbildu zirenek aukera eduki zuten herrialdeko parkeetatik ibilbide

se presentó el novedoso prototipo ITH Room Xperience donde se imaginó como serán las habitaciones hoteleras del futuro. Uno de los stands que más gusto al

birtuala egiteko, edo ur-lasterretatik

público fue el de Colombia. Los visitantes pudieron recorrer virtualmente los par-

baltsaz jaisteko. Halaber, Bizkaiko

ques nacionales de este país y descender en balsa por sus rápidos más famosos. El

standa oso erakargarria izan. Bertan bideo mapping bat ipini zen.

stand de Bizkaia y su video mapping también despertaron gran interés. Este año han participado en la feria más de 120.000 profesionales provenientes de 100 países.

Thanks to the App Fitur application, visitors were able to see the event through their mobile phones: information about the organizers, maps, catalogue of exhibitors and the agenda among others. Moreover, the ITH Room Xperience prototype was exposed combining both technology and design, where everyone could imagine the way hotel rooms will be in the future. One of the stands the audience liked the most was the Colombian stand. Visitors could virtually go through the national parks of this country as well as rafting down the most famous rapids. The stand of Bizkaia together with its mapping video also generated strong interest. This year, over 120,000 professionals coming from 100 different countries have been involved in the fair.

56


Enpresa / Empresa / Enterprise

“Bermeoko kontserbak erreferente bihurtu nahi ditugu” Idurre Bideguren, Bermeoko alkatea

Kontserba-industria oso sektore garrantzitsua da herrian. Euskadiko garrantzitsuena. Bermeon tradizio handiko kontserberak ditugu eta bertoko produktuak ekoizten dituzte artisau-prozesuen bidez. Munduko erakusleihorik garrantzitsuenetan dauden kalitate handiko produktuak dira eta erreferente izan behar dira.

Bermeon itsasoak eragin handia izan du betidanik. Euskal Herriko portu garrantzitsuenetarikoa da, 63 itsasontzirekin eta arrantzaleen %30arekin. Kontserba-industria gehien duen herria da, urtero 600 lanpostu sortuz, gehienak emakumezkoentzat.

Zelako pausoak eman dira industria babesteko?

poa aukeratu dugu: NORAIa. Bermeoko Arrain Azokaren antolaketa da elkarlanaren beste adibide garrantzitsu bat. Lehenengo

Arrain

Azoka

izan da Bermeokoa Euskal Herrian. 1994tik antolatzen dugu eta kontserben erakusleiho ezin hobea da. Euskal Herrian dugun azoka garrantzitsuenetarikoa bihurtu da, giro aparta

Erakunde eta enpresa arteko lanki-

lortzen delako eta erakusleen asebete-

detza ezinbestekoa da enpresak egoe-

tze maila altua delako. Bermeoko

ra berrietara erarik eraginkorrenean

Arrain Azoka eredu izaten jarraitzeko

egokitzeko. Hala, lankidetza proiektu

lankidetzan ari gara.

bat jarri dugu martxan. Kontserberek euren artean dituzten helburu komunak finkatu ditugu eta horiek lantzen ari gara.

Zein da etorkizunari begira duzuen erronka? Gure herrian itsasoak izan duen eragina nabarmena da, gure izaeran,

Elkarlanaren emaitzak zeintzuk dira?

tradizioan, herriko giroan eta gure baliabideetan. Bermeo Urdaibaiko Erre-

Bermeoko Udalak eta herriko bede-

serbaren atea izanik, baliabide natural

ratzi kontserba enpresek hitzarmena

izugarriak ditu –Gaztelugatxeko San

sinatu dugu lehiakortasuna hobetu, pro-

Juan, Izaro irla, Portu zaharra, tradi-

duktua sustatu eta Bermeoko kontser-

zioa…–. Baita bertoko produktu goxo-

ben marka bateratu bat garatzeko. Ho-

ak ere. Duguna eta dakiguna aprobe-

rrela, beren irudia izango den logoti-

txatuko dugu elkarlanaren bitartez.

Bermeo quiere convertir sus conservas en referente del sector

Bermeo, becoming a point of reference in the processing sector

Bermeo tiene una industria conservera de gran tradición que ela-

Bermeo has a time-honoured tradition in the processing industry.

bora productos de gran calidad, y que pretende convertir en refe-

It produces high quality products and aims to be a benchmark of

rente del sector. Para ello, el Ayuntamiento ha firmado un acuer-

the sector. To this end, the town council has recently signed a

do de cooperación con las empresas conserveras del municipio,

cooperation agreement with the preserving enterprises in the

para impulsar la competitividad y crear una marca conjunta.

township, to foster competitiveness and create a co-brand. They

Anualmente colaboran en la organización de la Arrain Azoka de

annually collaborate organizing the Fish Market in Bermeo, a

Bermeo, referente en Euskal Herria.

point of reference in the Basque Country.

58


Enpresa / Empresa / Enterprise

Derio, ekonomia iraunkorraren alde Por una economía sostenible Towards a sustainable economy

Iritzia / Opinión / Opinion

G

ure udalerria asko aldatu da 1963. urtetik hona. Deriora urte horretan iritsi ziren industria-profil zehatza zuten enpresa garrantzi-

tsuak, herrian milaka lanpostu sortu zituztenak. Haren haritik, une garrantzitsua Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkea duela 28 urte Txorierrin kokatzea izan zen. Parkea teknologia-industrien, telekomunikazio-enpresen eta ikerketaren zentro neuralgiko bihurtu da eta hori onuragarria da derioztar guztiontzat, lagungarria baita gure tokiko ekonomia hazteko. Hala ere, ez ditut udalerriko enpresari txikiak, merkatariak eta ostalariak ahaztu nahi, euren negozioei esker herria bizirik ego-

LANDER AIARZA Derioko alkatea

tea eta haztea ahalbidetzen baitute. Gaur egungo krisi ekonomikoa ez da 2007. urtean espero genuena eta, inolako zalantzarik gabe, orain Txorierriko gazteak eta ekintzaileak babestu behar

Derio ha vivido una gran transformación desde 1963 con la llegada de importantes empresas

ditugu. Gure baliabideak modu iraunkorrean kudeatu

que generaron miles de puestos de trabajo. El

behar ditugu, euro bakoitza modu inteligentean inber-

hito más importante fue la llegada del Parque Científico y

titu behar da, eta gure ekonomia enpresariei dei egi-

Tecnológico de Bizkaia a Txorierri, como centro neurálgico de las industrias tecnológicas y empresas de telecomunica-

nez biziberritu behar da. Gure eskualdean inbertitzeko

ciones e investigación. Hecho beneficioso para todos los

eskatu behar zaie. Horretarako, Egaz Txorierritik aha-

vecinos y todas las vecinas de Derio, ya que nos ayuda a

legina egingo da mikroenpresa eta proiektu ekintzaile

que nuestra economía local crezca de una forma inteligente y sostenible. No obstante, no me quiero olvidar del tejido

berriak sortzeko, belaunaldi berriei prestakuntza ema-

comercial y hostelero de la localidad, necesario para que

nez eta profesionalak birziklatuz. Gure gizartea koka-

este pueblo tenga vida y crezca día a día.

tzeko, bultzatzeko eta aukerez hornitzeko garaia da. Garrantzitsua eta aipagarria da gure langabeziatasa Euskadiko batez besteko tasaren azpitik dagoela. Txorierrin lan-tresna egokiak erabiltzen ari gara krisia-

Derio has undergone a major transformation since

ri aurre egiteko. Horietako bat mahai sektorialak dira.

1963 with the arrival of important companies that

Mahai sektorialak Egaz Txorierritik eta Mankomunitatetik jarri dira martxan, eskualdeko jarduera ekonomi-

have definitely generated thousands of jobs. The most important milestone was the arrival of the Science and Technology Park of Bizkaia to the Valley of Txorierri, as a hub

koa indarberritzeko, eta bertan hainbat sektoretako

of the technology industries and telecommunication and

100 enpresarik baino gehiagok hartu dute parte. De-

research companies. A fundamentally beneficial reality to all

rion ere lanean jarraituko dugu gure ekonomia bultza-

the residents of Derio as it certainly contributes in our local economic growth in an intelligent and sustainable way.

tzeko, eta zerbitzuak nahiz gure herritarren bizi-kalita-

However, I do not want to forget about the commerce and the

tea indartzeko. Horiek gure izatearen ardaztzat baiti-

hotel and restaurant industry, which is also essential for this

tugu.

60

town to be alive as well as to keep on growing day by day.


Enpresa / Empresa / Enterprise

“Unitateak eragin adierazgarria eduki dezake gure posizionamenduanâ€? La Unidad O+Saik de Ensayos ClĂ­nicos coordina esta actividad en Osakidetza O+Saik Unit coordinates this activity in the whole Basque Health System

BIOEF Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitarioko Euskal Fundazioa da, eta 2012. urteko lehenengo hiruhilekoan O+Saik Saiakuntza Klinikoen Unitatea sortu zen bere baitan, jarduera Osakidetzan koordinatzeko.

Zelako ekarpena egiten du Ikerkuntza Sanitarioko Fundazio baten baitan Unitate hau sortzeak? Saiakuntza Klinikoek, Ikerkuntza Sanitario Aplikatuaren barruan daudenak, koordinazio handia eskatzen dute Industria Farmazeutiko-Bioteknologikoaren, Ospitaleen eta osasun-erakundeen artean. Gainera, azken horiek gaixoen parte-hartzea ahalbidetu eta ikustatzen dute. Gaur egun, saiakuntza gehienak aldi berean egiten dira ospitale askotan, komuneko protokoloak ezarriz eta nazio zein nazioarteko mailako gaixoen gaineko informazioa batuz. Beste edozein sektoretan bezala, globalizazioak lehia dakar. Ondorioz, soilik ospe handia duten eta emaitza hoberenak dituzten osasun arloko profesionalek haienganatzen dituzte bai saiakuntza-kopuru handia, bai interesgarrienak diren saiakuntzak. Hori delaeta, Osakidetzan Euskal Autonomia Erkidegoko herritar guztientzako Saiakuntzak ahalbidetzen dituen Unitate

Zer azpimarratuko zenuke

gaixok parte hartuko duten 1.500 iker-

bat izateak eragin adierazgarria eduki

saiakuntza klinikoen garran-

keta egiteko. Erreminta bat dira, ezagu-

dezake gure posizionamenduan. Urte-

tziari buruz?

tza zientifikoan aurrera egiteko eta,

bete igaro da, eta dagoeneko ia 200

Saiakuntza klinikoak medikamen-

hala, erreminta farmakologiko berriak

kontratu kudeatzen ditugu, 4.000 gai-

tuen eta osasun-produktuen garapen

lortu edo daudenak hobetzeko. Era

xok parte hartuko duten saiakuntzetan.

prozesuaren azken zatia dira; eman

berean, alternatiba bat izan daitezke

Eta zelako ekarpena egiten

beharreko urratsa, herritarrek medika-

aurreratuen dauden osasun arloko tera-

die enpresei eta Fundazioaren

mentuak eta osasun-produktuen erabile-

piei era kontrolatu batean heldu ahal

inguruari?

ra baimentzeko. Zifrei dagokienez,

izateko. Adibidez, gaixotasun onkolo-

Harreman estua dugu laborategi

Estatu mailan 450 milioi euro inguruko

gikoetan, neurologikoetan edo endeka-

farmazeutikoekin, baina gero eta en-

inbertsioa egin behar da, ia 55.000

penezko gaixotasunetan.

presa gehiagok jotzen dute gure bu-

62


Enpresa / Empresa / Enterprise

legora. O+Saik Unitatetik ikerkuntza

Los Ensayos Clínicos son la parte final del proceso de desarrollo de los

klinikoaren ikerketen koordinazioa

medicamentos y productos sanitarios, como paso necesario para su autorización. A nivel nacional suponen una inversión en torno a los 450 millo-

ahalbidetzen da osasun-sistemarako

nes de euros, en 1.500 estudios con una participación de casi 55.000 pacientes. Los

produktuak garatzen dituzten enpresa

Ensayos Clínicos son un instrumento para progresar en la obtención y mejora de

guztietarako. Besteak beste, hauek

nuevas herramientas farmacológicas y pueden representar una alternativa para po-

izan daitezke produktu horiek: kateter

der acceder a las terapias más avanzadas en salud con unas condiciones controladas, en patologías severas como por ejemplo las oncológicas. En apenas un año, la

bat balioztatzea, sistema informatiko

unidad gestiona 200 contratos de ensayos en los que participarán 4.000 pacientes.

bat edo medikazio-ponpa bat. Pro-

El objetivo principal de O+Saik consiste en promover y facilitar la realización de en-

duktu sanitarioei dagozkien arauek ge-

sayos clínicos en Euskadi, posicionando a Osakidetza como centro de referencia a nivel europeo.

ro eta eskakizun gehiago ezartzen dituzte, gaixoei proba fidagarriak eta sistematikoak egiten zaizkiela bermatzeko, sakon aztertu diren protokoloak erabilita eta beharrezkoak diren kontrol eta seguritate arloko bermeak daudela. O+Saik bulegoak ikerketa horien

Clinical Trials are included in the applied research for health and cons-

koordinazioa kudeatzen du euskal osa-

titute the final step of the Medicines and Health Products Process

sun-sisteman. Hala, esate baterako, Zamudioko Zientzia eta Teknologia Par-

Development in order to get the authorization. At a national level, clinical trials represent an investment of 450 million euro, in 1,500 studies with a participation of almost 55,000 patients. For people, these studies can be an alter-

keko enpresa bioteknologiko batzuekin

native way to access to the most advanced therapies in health under controlled

lanean gabiltza.

conditions, for severe pathologies as oncologic, neurologic or degenerative ones, among others. In less than a year, the unit is managing 200 contracts in clinical studies in which 4,000 patients are expected to participate. The main purpose of

BIO Fundazioa: www.osaik.org

O + Saik Unit is to promote and facilitate the clinical trials in Euskadi, positioning Osakidetza as a reference center in Europe.

63


Enpresa / Empresa / Enterprise

Baserria aukera sozioekonomikotzat jo The Basque farmhouse, a socioeconomic opportunity

G

ero eta sakonagoa den krisi batean bizi gara. Horrela, bada, Lanbide eta Egaz Txorierriren datuak kon-

tuan hartzen baditugu, 2012. urteko hirugarren hiruhilekoan Txorierrik % 13,68ko langabezia-tasa zuen. Eta 2008. urtean, tasa hori % 4,91koa zen. Hau da, lau urteren buruan Txorierriko langabezia-tasa ia hirukoiztu egin da. Are gehiago, 2013. urterako dauden aurreikuspenak ez dira batere onak. Bestalde, agerikoa da bertoko nekazaritza azkenengo 30 urteetatik hona gainbeheran dagoela, baina, aldi berean, bertoko ekoizpena oso preziatua da txorierritarron zein, orokorrean, kontsumitzaile guztien artean. Egoera ikusita, ez dirudi erokeria arreta nekazaritzan jartzea, benetako aukera ekonomiko gisa. Lurra topatzea arazoa izan arren, baserritarrak eta kontsumitzaileak harreman zuzenean jartzen dituzten proiektuak ipintzen ari dira martxan. Lotura estu eta iraunkor horiek segurtasuna ematen diote, alde batetik, baserritarrari, ez dagoelako merkatuaren apeten menpe; eta bestetik, kontsumitzaileari, horrek badakielako zer erosten duen eta hori nondik datorren. Era berean, azken honek badaki bertoko ekonomian inbertitzen duela, eta paisaia zaintzen duen baserritarrari bizimodua ematen diola. Ekoizlearen eta eroslearen harreman zuze-

Presently we live in the midst of a deep crisis and many people have found an opportunity to earn a living in agriculture. Thus many projects connecting directly farmers and consumers are

na lanpostu berriak sortzeko aukera aparta

being promoted. This close and ongoing relationship gives a source of

ere bada, baina bermeak eskatzen ditu. Eta

security to both, the farmer and the consumer. On the one hand, the far-

ez soilik ekoizteko baliabideei dagokienez, hau da, lurra eskuragarri jartzea; baizik eta kontzientzia kolektiboak tokian tokiko ekoizpenaren balorea barneratzea ere behar duela.

mers are no longer at the mercy of the whims of the market and on the other hand, the consumer gets to know first hand the origin of the purchased product therefore investing in the local economy. However, it is also necessary that the collective consciousness internalizes the value of the local production apart from providing the necessary resources to favour this one, facilitating access to land. This generates the

Izan ere, bi eragileen arteko konpromiso-siner-

engagement synergies between the two parties in order to boost the first

giek lehen sektorea berpiztu dezakete.

sector encouraging its revitalization.

64


HIRU DIMENTSIOKO INTSEKTU-GAILETAK Mendebaldeko biztanleontzat oso ideia erakargarria ez den arren, munduko beste herri askotan intsektuak jaten dira egunero. Ikerlarien arabera, intsektuek barazkiak elikatzen dituzte, eta garbiak dira, zapore onekoak eta osasungarriak. Era berean, landaretza proteina jangarria bihurtzen dute modu eraginkor batean. Hala, 100 kilo elikagaitik 40 kilo kilker ateratzen dira, baina soilik 10 kilo behiaziendaren haragi. Beraz, intsektuen ezaugarriak kontuan hartuta, ikerlari askok adierazi dute kilkerrak, matxinsaltoak, labezomorroak... funtsezko janari-iturria izan daitezkeela gizakiontzat. Susana Soares Portugaleko diseinatzaile bat da, naturaren birdiseinu teknologikoan espezializatuta dagoena. Ikerlariek aipatutako ideia abiapuntutzat hartu eta era bat topatu du, gizakiontzat intsektuak jatea erakargarriagoa izan dadin. Horretarako, intsektuak erabilita egindako janariaren estetika hobetzen duen teknologia bat garatu du. Diseinatzaileak makina bat sortu du, diseinu deigarriak dituzten hiru dimentsioko intsektu-gailetak egiten dituena.

Crean una máquina que hace galletas 3 D de bichos con diseños llamativos

ADOREA EMATEN DUEN ZAPATILA Googlek lotura paregabeak sortu nahi ditu benetako munduaren objektuen eta mundu digitalaren objektuen artean eta, horretarako, zapatila berezi bat garatu du. Hau da haren funtzionamendua: Adidas markako saskibaloi-oinetako batek erabiltzailearen jarduera ikustatzen du azelerometro baten eta giroskopio integratu baten bitartez. Datuak bluetooth sistemaren bidez agintzen dira erabiltzailearen telefonora. Bertan, aplikazio batek informazioa interpretatzen du eta adorea emateko esaldiak botatzen ditu. Gainera, nahi izanez gero, zapatila adimendunaren aipamenak Google+-era agin daitezke, denbora errealean iragarki-multzoetan

68

3D-Printed Insect Cookies Will Save the World

Google desarrolla una zapatilla de baloncesto que da ánimos al deportista Google’s talking shoe interprets the information and responds with encouraging comments

agertzen dena, edo zapatilan bertan dauden bozgorailuetatik zabal daitezke. Googleren zapatila mintzoduna, beraz, lagun ezin hobea izan daiteke kirola egiten dugun bitartean.


EGUZKI ENTXUFEA Inventan un enchufe que convierte la energía solar en energía eléctrica A solar-powered plug that sticks to windows and out from the crowd

FOODOMIKAK BIDE BERRIAK ZABALDU DITU ELIKADURA ARLOAN Ikerketa Zientifikoen Kontseilu Goreneko (CSIC) ikerlari talde bat badabil foodomika arloan ikerketa aitzindariak egiten. Hura diziplina berria da eta elikagaiak analisi genomikoko teknika masiboak erabiliz aztertzen ditu. Azaldu duten bezala, epe laburrera espero dute elikagaiek gaixotasunen prebentzioan edo bilakaeran duten eragina sakonago aztertu ahal izatea. Bestalde, esan dute epe luzera posible izango dela elikadura pertsonalizatua ematea. “Gai izango gara lagun bakoitzari elikaduraren gaineko jarraibide batzuk emateko, osasun estandar altuenak eduki ditzan eta gaixotasun zehatz batzuk pairatzeko arriskua murriztu dezan”, aipatu du Alejandro Cifuentesek, CSICeko ikerlari eta Elikadura Zientzien Ikerketarako Institutuko Foodomika Laborategiko zuzendariak. Bere sustatzaileek jakinarazi duten bezala, foodomikak funtsez-

La Foodomica abre nuevas vías de investigación en materia de alimentación Foodomics: a new comprehensive approach to food and nutrition

Eguzki-kargagailuen mundua goitik behera aldatuko duen entxufe bat asmatu du diseinu enpresa batek. Izan ere, gailu horrek, energia elektrikoaren ordez, eguzkienergia erabiltzen du. Entxufeak 1000 mA/orduko karga-ahalmena du, hau da, 10 orduko iraupena, eta guztiz kargatzeko, zortzi ordu inguru behar dira. Gailua edozein lekutara eraman daiteke, eta eguzkitan dagoen edozein leihotan ipini. Hala, eguzkienergia aprobetxa dezakegu, gure tresnak kargatzeko. Entxufea plastikoz egin dute, eta eguzki-plaka bat eta hura leihoan itsatsi ahal izateko bentosa bat ditu. Eguzkienergia energia elektriko bihurtzen du, hori eguneroko bizitzan erabil dezagun.

koak diren elikaduraren zenbait alderdi lantzen ditu, hala nola segurtasuna, kalitatea eta trazagarritasuna. Bere erabilerak hauek izan daitezke: kutsatzaile berriak detektatzea, elikagai transgenikoetan espero ez ziren aldaketak antzematea eta elikagaien kalitatea berretsiko duten biomarkagailu berriak definitzea.

69


GEL BATEK BIHOTZEKOAK SORTUTAKO KALTEA SENDA DEZAKE

TELEBISTEK BADUTE USAINA Telebistari zentzumen-dimentsio berri bat emango dion gailu bat garatu dute Tokion. Gailua kristal likidozko edo LCDzko pantailetarako egin da, eta irudian ikusten dugun objektua usain dezakegula ahalbidetzen du. Nola? Haizagailu batzuek korronte aromatikoak isurtzen dituzte elkar jo dezaten. Azkenean, ikuslearengana bideratzen dira usain-iturri birtual baten bitartez.

Cient铆ficos de Jap贸n dotan de una nueva dimensi贸n sensorial a la TV: el olor Future TVs will emit scent to heighten viewing experience

70

Estatu Batuetako ikerlariek bihotzeko batek eragindako kaltea senda dezakeen gel bat asmatu dute. Saiakuntzak animaliengan egin ostean, ikerlarien ustez, hidrogela prest dago gizakiengan probatzeko. Azaldu dutenaren arabera, hidrogela gaixoaren beraren bihotzeko zelulez dago eginda, eta material porotsu eta haritsu bat sortzen du. Material hori injektatu ondoren, zelula-aldamio bat osatzen

da kaltetutako bihotz-ehunean. Aldamioak estruktura bat sortzen du, zeinak zelula eta odol-hodi berriak estimulatzen baititu, kaltetutako ehunera joan daitezen. Ondorioz, bihotz-muskulua birsortzen da eta bihotzekoa izan den gunearen orbaina txikitu egiten da. Gainera, ez da prozedura agresiboa, gela kateter baten bidez injektatzen delako, eta ez dagoelako kirurgiarik egin beharrik.

Un gel es capaz de regenerar el coraz贸n infartado y reducir el tejido cicatrizal

A gel able to repair the damage caused by a heart attack and the reduction of scar tissue

OLIBA-HEZURREZKO PANTAILA AKUSTIKOAK Valentziako Unibertsitate Politeknikoko ikerlari talde batek pantaila akustiko berri bat garatu du, material berritzaile bat erabiliz: oliba-hezur kiskaliz egindako hormigoi porotsu bat. Asmakuntzak onura bikoitza ekarriko du: alde batetik, oliba-hezurrak aprobetxatu ahalko dira; eta bestetik, trafikoaren zarata leundu egingo da. Hala, pantaila berriek gaur egun errepideetan eta burdinbideetan daudenak ordezka lituzkete eta, horrela, trafikoak sortzen duen zarata leundu. Pantaila akustikoak egiteko, ikerlariek materialaren portaera aztertu zuten, baita zarata gehien absorbatzen duen dosi egokiena ere. Horretarako, hezur mota ezberdinak ikertu zituzten: gordin xigortua, kiskali osoa eta bien nahasketa.

Utilizan huesos de aceitunas para fabricar un material que minimiza el ruido

Investigators discover a new acoustic wall made of olive bones


ASFALTO HOTZA BEROARI AURRE EGITEKO Hirietan bero-irla deritzon fenomeno ezaguna izaten da. Hori bero-metaketa bat da eta sortzen da hormigoiak, asfaltoak eta beste material batzuek egunean zehar dagoen beroa xurgatzen dutelako. Eta gero, gaua ailegatzen denean, denbora luzea ematen du harik eta tenperatura jaisten hasi arte. Horrezaz gainera, haizea ibiltzea ahalbidetzen ez duten eraikinek, berdegunerik ezak eta autoek botatzen duten gas kutsakorrek ere eragina dute fenomenoan. Zenbat eta handiagoa izan hiria, orduan eta eragin handiagoa du fenomenoak. Bero-irla izeneko fenomenoa sortzen duen faktoreen artean, errepideak dira azpimarratzekoak. Errepide guztiak asfalto beltzezkoak dira eta errepide guztiek eguzki-printzetatik datorren beroa xurgatzen dute, salbuespen barik. Eta hori mantentzen dute, noski. Estatu Batuetako laborategi batek proposamen berri bat egin du fenomeno horri aurre egiteko: asfalto hotza. Asfalto mota honek eguzkiaren energiaren % 30-% 50 isla-

El asfalto frĂ­o es una alternativa para combatir el llamado efecto isla de calor

The use of cool pavements to reduce the urban heat island Effect

tzen du. Gehien erabiltzen den asfaltoak, berriz, eguzkiaren energiaren % 5 islatzen du. Asfalto xurgatzaile hauek Cool Pavements dute izena, eta laborategi estatubatuarrak zortzi kolore ezberdinetako asfaltoek osatzen duten katalogo bat aurkeztu du. Kolore horien artean, urdina, berdea eta horia daude. Batzuk aukerarik onena dira trafikoak sortzen duen beroari aurre egiteko, eta beste batzuek denbora luzeagoan zehar mantentzen dituzte beren ezaugarri islatzaileak. Nolanahi ere, kontuan hartu behar da islatzeko gaitasun-mailan koloreek ez ezik erabili duten materialek ere badutela eragina. Kolore batzuek asfalto arruntaren antza dute, baina islatzeko gaitasun gutxiago.

71


BERE BURUA KONPONTZEN DUEN HORMIGOIA Un hormig贸n es capaz de reparar sus propias grietas gracias a la luz solar

INPRIMATUTAKO KARTILAGOA Estatu Batuetako zientzialariek kartilago bat sortzea lortu dute, egokitutako tinta injekziozko inprimagailu bat erabilita. Hiru dimentsioko beste inprimaketa-sistema batzuekin alderatuta, inprimagailu horrek kartilagozko zelulak eta egitura artifizialak uztartzen ditu, hibridoak biziraun dezan, ehun horien egitura eta ezaugarri mekanikoak egoera naturalean mantenduz. Zientzialariek untxi baten belarriaren zelulak inprimatu zituzten nanoegitura sintetiko batzuen gainean, biderketa zelularrari eusteko. Zelulak arratoietan ipini eta handik zortzi astera animaliek bizirik jarraitzen zuten. Halaber, lehengo erresistentzia eta malgutasuna zituzten. Etorkizunean, beraz, nahikoa izan liteke organoak eskaneatzearekin, ordezkatu behar diren ehunak inprimatzeko.

Cient铆ficos crean un cart铆lago utilizando una impresora de tinta de inyecci贸n Scientists have created a hybrid 3D printer that can replace human cartilage

72

Self-Fixing concrete cracks that repair themselves with sunlight

Hormigoizko estrukturetan agertzen diren arrakalek arazo handiak ekar ditzakete errepideetan eta zubietan, berehala konpontzen ez badira. Ikerlari talde batek bere burua konpontzeko gauza den babes-estaldura bat aurkeztu berri du. Konponketa eguzkiak eragiten du. Estaldura hormigoizko estrukturetan dauden arrakalak konpontzeko diseinatu dute eta, horrela, arazo handiagoak ekiditeko. Izan ere, eta adituek azaldu duten bezala, hormigoizko estruktura gogorragoak erabiliko balira, gobernuek mila milioi euro aurreztuko lukete urtean, konpontze eta mantentzelanetan diru gutxiago jarri beharko luketelako. Azken urteotan, ikerketa asko egiten ari dira beren burua konpontzeko gai diren materialen arloan; hormigoia, haien artean. Hala, ikerketa-bide ezberdinak zabaldu dira. Esate baterako, ikerlari batzuk saiatu dira materialean bertan bere berroneratzea ahalbidetzen duten mekanismoak sartzen. Nolanahi ere, artikulu honetan aurkeztu duguna teknologia aitzindaria da, hormigoirako egindako lehenengo babes-estaldura delako, bere burua konpontzeko gaitasuna duena.


Estatuko lau enpresak pelikulak satelitearen bidez banatzeko sistema bat sortu dute. Erreminta hari esker, filmak mundu osoko zinemetara hiru orduko epean eta aldi berean ailegatu ahal izango dira. Ohiko sistemarekin alderatuta, sistema berri honek dakartzan onurak hauek dira: filmak ez dira errepidetik garraiatu behar, prozesua

La distribución vía satélite posibilita que las películas lleguen antes a los cines

PELIKULAK SATELITE BIDEZ BANATZEKO SISTEMA azkartu egiten da, segurtasuna eta eraginkortasuna handitzen dira, eta galerak, apurketak eta atzerapenak ekiditen dira. Gaur egun, sei

Studios And Theaters Agree To Distribute Movies Through Satellite

ordutik zenbait egunetara bitarteko epea behar da film bat banatzeko. Teknologia honen sortzaileek egin dituzten aurreikuspenen arabera, urtean 20.000 film eta 30.000 aurrerakin banatuko dira estatuko 2.000 zinematan. Horretarako, Hispasat 1E satelitea erabiliko da eta ez da euskarri fisikorik beharko. Jakinarazi duten bezala, erreminta hau erabiliko duten lehenengoak Madrileko Callao zinemak izango dira.

TATUAIAK, BURUA IRAKURTZEKO Zientzialari estatubatuarrek asmakuntza berri bat eman dute ezagutzera: neurona-ekintza neurtzeko gauza diren tatuaiak. Horiek sortzeko, elektrodo malguak sartu dira oso lauak diren eta azalean itsats daitezkeen gailuetan. Azaldu dutenaren arabera, etorkizunean tatuai horiek baliagarriak izan litezke protesiak, baita tripulaziorik ez duten hegazkinak ere, buruz kontrolatzeko. Horretarako, erregistratuta dauden neurona-seinaleak gailu mugikorretara aginduko dira. Baina, horrezaz gainera, tatuaiek

osasun arloan ere ekarriko dituzte onurak. Hala, besteak beste, fetuaren taupadak kontrolatzea ahalbidetzen dute, haurdunaldian dena ondo dagoen jakiteko, eta gaixotasun batzuen narriadura kognitiboa monitorizatzea.

Los tatuajes capaces de medir la actividad neuronal tendrán numerosas aplicaciones

Temporary tattoos that can measure brain signals wirelessly

73


Enpresa / Empresa / Enterprise

Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkea, etorkizunera begira El Parque Cient铆fico y Tecnol贸gico de Bizkaia mira al futuro The Science and Technology Park of Bizkaia looking towards the future

B

izkaiko Zientzia eta Teknologia Parkeak

223

enpresa

eta

7.700 lanpostu zituela amaitu

zuen 2012. urtea, aurreko urtean baino % 1 eta % 2 gehiago hurrenez hurren. Fakturazioak ere gora egin zuen eta 2.550 milioi eurora iritsi zen; fak-

rak indartzen eta sustatzen dituen pla-

Parkea lankidetza eta jakintzaren transferentzia sustatzen duen plataforma da

taforma bilakatu da ia hogeita hamar urteko ibilbidean zehar. Euskarri izaera honen azken adierazpen garrantzitsua UPV/EHUko Zientzia Parkea da, aurten lehen urratsak emango dituena. Parkearen Egoi-

turazioaren % 10 ikerketa eta garape-

tza eraikina bukatuta, jarduera be-

nera zuzendu zen eta I+Gn ari diren

rriak hartzeko moduan izango da urte

langile kopuruak gora egin zuen zer-

sun maila handia erakutsi dute krisia-

amaierarako eta Biofisika Unitatearen

txobait, langile guztien % 26ra iritsiz.

ri aurre egiterakoan; teknologikoki

eraikinak ere aurten bukatuko ditu

Horrenbestez, urterik urtera enpresek

oso enpresa aurreratuak dira, ikerke-

eraikitze lanak, orain arte proiektua

eutsi egiten diote I+Garen aldeko

ta, garapena eta berrikuntza ardatz

zena errealitate bihurtuz. Honekin ba-

apustuari. Bizi dugun egoera kontuan

nagusi izanik, nazioartekotzea oso

tera, dagoeneko hasiak dira bi erai-

hartuz, datuok baikortasunerako arra-

barneratuta dutenak. Halaber, Parkea

kin berri egiten Zientzia Parkean, az-

zoiak ematen dituztela esan daiteke.

bera, enpresa-zentro teknologiko eta

piegitura berri hauen sustatzailea den

Parkean kokatutako enpresek sen-

unibertsitatearen arteko lankidetza

Euskal Herriko Unibertsitateak iazko

dotasuna eta, batez ere, lehiakorta-

eta jakintzaren transferentzia jardue-

urte amaieran eraikuntza lanak esleitu

76


Enpresa / Empresa / Enterprise

Datozen urteotan Espezializazio Adimendunaren estrategia izango du ardatz nagusi

ondoren. Eraikinetako batek AbereBioteknologia Zentroa hartuko du eta bestea Plataforma Teknologikoaren egoitza izango da. 19 milioi eurotik gorakoa da bi eraikinon lanen aurrekontua eta 21 hilabeteren buruan bukatuta egongo dira. Datozen urteotako zutabeak eraikitzerakoan, Espezializazio Adimendunaren estrategia izango da ardatz nagusi, estrategia honek definituko baitu eskualde garapeneko Europako funtsen banaketa, eraginkortasun eta

ta teknologiaren transferentzia eta

duen ekimena da, Parkeko lursail ba-

lehiakortasun irizpideak kontutan har-

eragile desberdinen arteko lankidetza

tean egin den ortu ekologikoaren bi-

tuta. Erronka berriei eusten dien bitar-

sustatuz ere; eta beste alde batetik,

dez. Parkearekin batera, Emaus eta

tean, Bizkaiko Zientzia eta Teknologia

inguruarekiko eta gizartearekiko duen

BBK gizarte ekintza dira ekimenaren

Parkeak bere konpromisoarekin ja-

konpromisoa, besteak beste Bioeskola

bultzatzaile eta, beste batzuen arte-

rraituko du: alde batetik, enpresenga-

proiektuan islatzen dena: gizarte-baz-

an, Bizkaiko Osasun Mentaleko Sa-

nako konpromisoa, berrikuntza bul-

terkeria arriskuan dauden pertsonen

rearen eta Zamudioko Udalaren lanki-

tzatuz lehiakortasuna hobetzeko, bai-

gizarteratzea eta laneratzea helburu

detza du.

“La Especialización Inteligen-

The

te” será el eje estratégico de

Smart Specialization taking

Park

will

focus

on

los próximos años, será la

into consideration that the

hoja de ruta de las políticas públicas a la

strategies involved will define the dis-

hora de definir los fondos europeos para

tribution of European funds for regio-

el desarrollo comarcal, tomando como

nal development as a yardstick for

referencia criterios de eficiencia y de

efficiency and competitiveness. In

competitividad. Además, mantendrá su

addition, it will continue with its co-

compromiso para mejorar la competitivi-

mmitment to improve the competi-

dad de las empresas a través de la in-

tiveness of the enterprises through

novación, y continuará impulsando la

innovation as well as promoting tech-

transferencia tecnológica y la colabora-

nology

ción entre los diferentes agentes.

among all of them.

transfer

and

collaboration

El Parque Científico y Tecnológico de

The Science and Technology Park

Bizkaia cerró el ejercicio del año 2012 con

of Bizkaia ended 2012 with a total of

un total de 223 empresas y 7.700 pues-

223 companies and 7,700 job place-

tos de trabajo.

ments.

77


Enpresa / Empresa / Enterprise

BTEK, 2013ko erronka berriak Nuevos retos en 2013 New challenges for 2013

2

013. urtearen hasierarekin batera, Teknologiaren Interpretazio Zentroak erronka berriak

finkatu eta jarri ditu martxan, Zientzia eta Teknologia gizarteratu eta gazteengana hurbiltzeko. BTEKanp, Kanpamentu Teknologikoa aurten antolatutako ekimenik garrantzitsuenetakoa izan da. Bederatzi urtetik 16 urtera bitarteko gazteei zuzenduta, jarduera deigarriz osatutako egitaraua izan zuen Pazko-asteko kanpamentu teknologikoak: robotika, hidrogenoa,

zuhaitzak

eta

ibaiak,

scratch tailerrak eta Zientzia eta Teknologia Parkean kokatutako enpresak bisitatzea. Aberekin, Idoki eta Durero enpresek zentroarekin egin zuten bat, haien lana gaztetxoei erakusteko. Horiek semen izoztua aztertzeko teknikak, ezohiko formak eta hazi-jartzeari lotutako azken teknologietan emandako aurrerapausoak ezagutzeko aukera izan zuten Aberekin enpresan. Halaber, fluido superkritikoak zer diren eta haiekin zelan lan egiten duten erakutsi zieten Idokin enpresan eta, azkenik, DIDU teknikari esker, argazki eta arte mundura hurbiltzeko modu ezber-

diak erabiliz, hidrogeno bidez energia

2.200 ikasle eta irakasle baino gehia-

din bat deskubritu zuten Durero enpre-

gordetzeko metodologia ikasten da.

gok bisitatu zuten zentroa, aurreko ur-

san.

Tailerrez gainera, hidrogenoaren tek-

tean baino % 32 gehiago. Zentroak

nologiak zer diren azaltzen duen mo-

2010. urtean ireki zituen ateak eta

dulu bat ere estreinatu da.

handik hona 10.000tik gora bisita ja-

Bestalde, ohiko robotika eta bioteknologia tailerrei hidrogeno eta energia berriztagarriei buruzko tailerra gehitu

Bizkaiko Zientzia eta Teknologia

so ditu. Gehienak Euskadikoak izan

zaie aurten. Bertan, energiak berrizta-

Parkean dagoen BTEK zentroa gero

diren arren, beste autonomia erkidego

garriak aztertu eta, haietan oinarrituta-

eta ezagunago egiten ari da, batez

batzuetatik eta atzerritik etorritako bisi-

ko kit praktiko ezberdin eta multime-

ere ikastetxeen artean. Hala, iaz

tariak ere izan ditugu.

78


Enpresa / Empresa / Enterprise En BTEK hemos diseñado nuevas estrategias para acercar la ciencia y la tecnología tanto a la sociedad como a los más jóvenes. Así, durante la semana de Pascua organizamos unos campamentos tecnológicos dirigidos a jóvenes entre nueve y 16 años, en los que pudieron aprender sobre robótica, hidrógeno, árboles y ríos, y talleres de scratch. Además, tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano el trabajo que se desarrolla en tres de las empresas situadas en el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia. En Aberekin les explicaron cuáles han sido los últimos avances en torno a la inseminación artificial; en la empresa Idoki les hablaron sobre fluidos supercríticos y la forma de trabajar con ellos; y en Estudios Durero descubrieron un nuevo modo de acercarse al arte y a la fotografía. Por otro lado, este año hemos sumado a los tradicionales talleres de robótica y tecnología un nuevo taller sobre hidrógeno y energías renovables. Además, también hemos puesto en marcha un módulo donde se explica que son las tecnologías del hidrógeno. BTEK es un lugar cada vez más conocido, sobre todo entre la comunidad escolar. Como dato, podemos destacar que el centro recibió el año pasado la visita de más de 2.200 alumnos y profesores, un 32% más que el año anterior. Desde que el centro abrió sus puertas en 2010, ha sido visitado por más de 10.000 personas, y aunque la mayoría han sido ciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca, también se han acercado hasta aquí personas de otras comunidades autónomas y del extranjero.

BTEK has designed new strategies to bring science and

Furthermore, this year, we have included a brand new work-

technology both to society and the youth. Thus, during

shop on hydrogen and renewable energies to the traditional tech-

Easter week there were technological camps organized

nology and robotics workshops. In addition, we have also imple-

for young people aged between nine and 16 years, where they

mented a module to explain the hydrogen technologies.

could learn about robotics, hydrogen, trees and rivers, and scratch

BTEK is an increasingly popular centre, especially among the

workshops. They also had the opportunity to see firsthand the work

school community. As indicative data, we might particularly note

carried out in three of the companies located in the Science and

that this particular centre was visited by more than 2,200 students

Technology Park of Bizkaia. Aberekin was one of them and in there,

and teachers last year, 32% more than the previous year. Since

professionals explained which ones are the latest developments

the centre was opened in 2010, over 10,000 people have been

around artificial insemination. Idoki was another company where

there, and although most of them are citizens of the Basque

young people had the opportunity to learn about the supercritical

Autonomous Community, people from other regions and even

fluids as well as how to work with them, and in Durero Studies they

from abroad have also visited the Technology Interpretation

discovered a new way of approaching art and photography.

Centre.

79


Enpresa / Empresa / Enterprise

“Bizkaia talentuak erakartzen munduko erreferentea izatea dugu helburu” Ivan Jimenez, Bizkaia:talent-en zuzendaria

Bizkaia:talent Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia Sustapenerako Sailak bultzatutako ekimena da, eta “talentuak” erakartzea, atxikitzea eta lotzea ditu helburu.

Zein da ekimenaren jardunbidea? 2005. urtean jaio ginen eta handik hona bazkide eta kolaboratzailekopuru garrantzitsua lortu dugu. Haien artean, aeronautika, automobilgintza, IKT eta biozientziak bezalako sektore estrategikoetan liderrak diren erakundeak daude. Baliabideak sortzen ditugu, Bizkaia talentuak erakartzen munduko erreferentea izan dadin. Bada Bizkaia leku erakargarri bat talenturako? Giza garapenari dagokionez,

Bizkaia, referente mundial en atracción del talento

Euskadi hirugarrena da mundu mailan, eta hori berton dugun bizi-kalita-

Bizkaia:talent es una iniciativa de carácter asociativo sin ánimo de lucro pro-

tearen adierazgarri argia da. Beraz,

movida por el Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de

lurralde erakargarria gara talenturako

Bizkaia y que impulsa la atracción, retención y vinculación de talentos. Este orga-

eta hala adierazi behar dugu.

nismo nació en 2005 y desde entonces han conseguido aunar un número de socios

Nolako ekintzak egiten dituzue? Horiek sei ardatz nagusitan daude oinarrituta. Lehenenik, prestakun-

y colaboradores importante, entre ellos organizaciones tractoras en sectores estratégicos tales como la aeronáutica, la automoción, las TICs, energías y biociencias. “Creamos los medios para hacer de Bizkaia un referente mundial en atracción de talento”, ha afirmado Ivan Jimenez, director de Bizkaia:talent. “Somos un territorio atractivo para el talento y así lo debemos dar a conocer”. Entre los retos estratégicos que la entidad tiene de cara al futuro, destacan

tza handiko lagunak Bizkaian kontra-

incrementar la red de colaboradores estables en todo el mundo, establecer contac-

tatzea, sustatzea eta lotzea bultzatze-

tos con organizaciones similares, desarrollar la integración social, impulsar la marca

ko laguntza-programak. Bigarrenez, nazioarteko azokarik garrantzitsuene-

80

“Bilbao-Bizkaia-Euskadi” como destino laboral para talentos, y ayudar a las instituciones y empresas de Bizkaia a generar ideas innovadoras a través de su red internacional.


Enpresa / Empresa / Enterprise tara joatea, zeinetan mundu osoko talentuak euskal erakundeekin harremanetan jartzen baititugu, eta gure lurraldean lan-ibilbidea garatzeko dauden aukerak goraipatzen baititugu. Hirugarrenez, lotura proiektuak. Mundu osoko euskal profesionalak aurkitzen ditugu, beren lana egiten duten sektoreetako euskal erakundeetarako. Laugarrenez, abegi-zerbitzua, erakundeei zein Bizkaian lan egin nahi duten eta goi mailako prestakuntza duten lagunei doako aholkularitza emateko: etxebizitza, hezkuntza, osasuna, aisialdia... Bosgarrenez, kluster eta unibertsitateekin batera talentuaren mugikortasunari buruzko ikerketak

Ekonomia Sustapenerako Sailaren

egitea. Eta seigarrenez, bitartekotza-

laguntzaz gainera, bazkideek diru-

zerbitzua. Datu-base garrantzitsu bat

ekarpena

dugu, oso profil espezifikoak dituena

COFUND programaren bitartez, bi

egiten

dute.

Bestalde,

Bizkaia, global benchmark for attracting talent Bizkaia:talent is a non-profit associative initiative promoted by the

eta euskal erakundeen eskura dagoe-

milioi euro eman digute, datozen lau

na. Gainera, ikertzaileen Europako

urteetan ikertzaileak kontratatu, trebatu

the Provincial Council of Bizkaia. The

sarearen Local Contact Point gara.

eta lotzeko.

aim is to encourage and favour the

Zein da talentu horien profila?

Eta etorkizuneko erronkak?

Economic Promotion Department of

conditions and processes for attracting, retaining and engaging highly

Mundu osoan dugun kolaboratzai-

qualified people, fostering advanced

Prestakuntza handiko pertsonak

leen sarea handitzea, gurea bezalako

knowledge and innovation within the

dira: lizentziatuak, doktoreak, iker-

erakundeekin harremanetan egotea, gi-

tzaileak... Berdin dio zeintzuk diren

zarteratzea garatzea, “Bilbao-Bizkaia-

2005 to manage and combine a num-

beren ikasketak; inportantea dena

Euskadi� marka sustatzea, talentuek be-

ber of important partners and collabo-

sektore horien garapenerako egin

ren lan ibilbidea berton egin dezaten,

ahal duten ekarpena da.

eta lurraldeko erakundeei eta enpresei

ce, automotive, ICT, energy or bios-

gure nazioarteko sarearen bidez ideia

ciences. "We create the leverage to

Zeintzuk dira zuen baliabideak?

berritzaileak sortzen laguntzea.

organizations in Bizkaia. This organization was founded in

rators including leading organizations in strategic sectors such as aerospa-

make Bizkaia a point of reference worldwide attracting entrepreneurial talent," said Ivan Jimenez, director of Bizkaia: talent. "We are a charming region to retain talent and we must make the public aware of it". Among the strategic challenges the company faces towards the future, are to strengthen the network partnership worldwide, to seek new contacts with similar organizations, to develop social inclusion, to promote the "Bilbao-Bizkaia, Euskadi" brand as a career path for talents, and to assist institutions and enterprises in Bizkaia to generate innovative ideas through its international network.

81


Enpresa / Empresa / Enterprise

“Bost aldiz biderkatu da minbizia prebenitzeko proba genetikoak egiteko eskaria” José Luis Castrillo, Genetadiko zuzendarikidea

Angelina Joliek eztabaida sortu zuen, minbiziari aurrea hartzeko, bular biak kendu zizkiotela jakinarazi zuenean. Bere ama minbiziak jota hil zen eta Joliek bularreko minbizia izateko % 87ko arriskua zuen, eta obarioetako minbizia izateko % 50 arriskua. Ebakuntza egin oste-

metroko lagin txiki bat nahikoa

an, arriskua % 5era jaitsi

da informazioa lortzeko. Odo-

da. Zelako eragina eduki

la EDTA izeneko hodi batean

du aktoreak bere eraba-

sartzen da, zeinak hura egoe-

kia jakinarazi izanak?

ra egokian mantentzen baitu.

Euskadin, bost aldiz bider-

Ostean, laborategira agintzen

katu da bai informazio-eskaria,

da, DNA aztertzeko.

bai pertsona batek gaixotasun

Zenbat denbora pasa-

horiek sortzen dituzten geneak

tzen da emaitzak izaten

dituen jakitea ahalbidetzen du-

diren arte?

ten probak egiteko eskaria.

Hamabost egun. Gaixoak,

Zifrei buruz hitz egiten

mezulari-zerbitzu baten bidez,

badugu... Lehen, bi eskaera genituen

bere etxean jasotzen ditu azterketaren emaitzak eta gai-

José Luis Castrillo eta Silvia Ávila, Genetadiko zuzendarikideak

hilabetean; orain, 10. Ez da

xotasuna izateko duen arris-

oso zifra handia, herentzia

kua.

genetikoaren ondorioz minbi-

Garestia da?

zia eduki dezakeen lagun-kopurua txi-

Zertan datza proba?

kia delako. Dena dela, emakumeek

BRCA1 eta BRCA2 geneen alda-

tako minbiziak izateko arriskua azter-

dagoeneko ez diote beldurrik galde-

ketak aipatutako minbiziak, edo beste

tzeko probak 1.047 euro balio du,

rak egiteari. Eta konturatu dira eraba-

mota batzuetakoak, izateko arriskua

eta merkeago atera daiteke azterketa

ki batzuek bizitza salbatu ahal die-

adierazten du. Oso proba erraza da;

familiaren kide bat baino gehiagok

tela.

odol-analisi bat egiten da. Hiru mili-

egiten badute.

La demanda de pruebas genéticas de prevención del cáncer se ha quintuplicado en Euskadi

Genetadin, bularreko eta obarioe-

The demand for genetic testing on cancer prevention has risen fivefold in Euskadi

Hasta que la actriz estadounidense Angelina Jolie hiciera público

Before the announcement that Hollywood seductress Angelina

que se había sometido a una doble mastectomía para evitar el

Jolie had undergone a double mastectomy to avoid breast cancer,

cáncer, Genetadi recibía dos peticiones mensuales de test para

Genetadi used to receive two request monthly, for the test to

determinar el riesgo de sufrir la enfermedad. “Ahora recibimos

determine the risk of getting the disease. "Nowadays we get 10

10”, ha señalado José Luis Castrillo, codirector del centro de diag-

test requests," claims José Luis Castrillo, co-director of the

nóstico genético.

genetic diagnosis center.

82


Enpresa / Empresa / Enterprise

ITPk % 22 gehitu zituen bere irabaziak iaz ITP incrementó sus resultados un 22% en 2012 Results for the ITP Group improve by 22% in 2012

1000-ena, ekoizpen fasean dagoena; eta Airbus 350-erako XWB-ena, garapen fasean dagoena. Hala ere, Defentsarako presupuestoen murrizketen eta programa batzuen atzerapenaren ondorioz, martxan dauden programek beren ekoizpena moteldu dute, eta epe laburrera ez dago egitasmo adierazgarririk. Iaz 129 lagun gehiago hasi ziren ITPn lanean. Mexikoko filialaren jarduera handitu izanak ekarri zuen igoerarik garrantzitsuena. Halaber, Zamudioko Hitzarmen Kolektiboa sinatu zen. Aurreikuspenen arabera, taldearen lan globala handituko da aurten.

I

TP Taldeak 71 milioi euroko iraba-

gatik. Gainera, iaz akordio bat egin

Nolanahi ere, beharrezkoa izango

ziak izan zituen 2012. urtean, %

zuten Pratt & Whitney konpainiarekin,

da finantzazio bereziko iturri berriak

22 gehiago, aurreko ekitaldiarekin

Geared Turbo Fan (GTF) motorrean

izatea, merkaturatu diren programeta-

alderatuta. I+Gn 55 milioi euroko in-

parte hartzeko. “Hala, gure erronketa-

rako.

bertsioa egin zen, aurreko urtean bai-

riko bati heldu diogu: pasillo bakarre-

“Gure lehentasunak betikoak dira:

no % 10,45 gehiago. Ignacio Mataix

ko hegazkinetarako motorrak egitea”.

gaur egungo programetan dugun par-

ITPren zuzendari nagusiak azaldu du-

Mataixen esanetan, gaur egungo

te-hartzea modu egokian garatu, gure

en bezala, taldeak 2011-2015erako

programen garapenak eta programa

bezeroen itxaropenak betez, eta pro-

Plan Estrategikoan ezarritako hazkun-

berrietan egindako inbertsioak haz-

grama berrietan parte-hartze handia-

deari eutsi dio, alde batetik, merkatu

kunde garrantzitsua ekarri dute jardue-

goa eduki ahal izateko beharrezkoak

aeronautikoaren egoera onagatik, eta

ra zibilean. Inportanteenak hauek

diren baliabideak sortu”, esan du

bestetik, ITP kide dabilen programen-

izan dira: Dreamliner-erako Trent

Mataixek.

En 2012, el Grupo ITP alcanzó los 71 millones de euros

In 2012, the ITP Group posted after-tax profit figures

de beneficios después de impuestos, con un incremen-

of 71 million euros, showing a 22% improvement on

to del 22% con respecto al ejercicio anterior. Por su

the year before. Investments in R&D totalled 55 million

parte, la inversión en I+D alcanzó la cifra de 55 millones de

euros, representing a 10,45% increase against the previous year.

euros, un 10,45% más que el año precedente. La plantilla activa

In addition, levels of active staff at ITP rose by a total of 129. The

del grupo creció en 129 personas, debido al incremento de la

most notable increase was due to growth in our activities in

actividad en México.

Mexico.

84


Enpresa / Empresa / Enterprise

“Konpromiso handia dugu eskualdearekin” Javier Urzaa, Ondoan Taldearen zuzendari nagusia

Ondoan erreferentetzat hartzen da Txorierrin. Nola egiten ari zaio aurre gaur egungo egoerari? Ondoan Taldeak azken ekitaldiotan ere eduki ditu emaitza positiboak. Garrantzitsua da kontuan hartzen baditugu arlo sozialean, ekonomikoan eta finantzarioan dagoen egoera latza

Ondoan Koop.k 30 urte bete zituen iaz. Zamudioko Teknologia Parkean duela 20 urte kokatu zen, eta erreferente bilakatzeaz gainera, ekarpena egin dio Txorierriko garapen ekonomikoari. Arreta bereziki lanpostuen sorreran ipini du.

baino gehiago egin ditugu 300 bezero baino gehiagorentzat. Azken urteotan, Zamudion dugun egoitzatik hedapen geografikoari ekin diogu eta oso esperientzia positiboa izaten ari da. Zelako harremana duzue Txorierriko beste enpresekin? Mondragon Korporazioaren ba-

eta horrek enpresa-jardueran duen

rruan dauden enpresekin oso harre-

eragina.

man estua dugu. Horren haritik, gusta-

Ondoan Mondragon Korpo-

tuko litzaidake Politeknika Ikastegia

razioaren barruan dago, zein-

Txorierrirekin dugun harremana azpi-

tzuk dira bere berezitasunak?

marratzea. Izan ere, konpromiso han-

Epe luzerako garapena nagusitu

dia dugu eskualdean, Batxilergo eta

egiten da epe laburrerako garapena-

Lanbide-heziketa arloan, kalitaterik

ren aurrean. Taldearen egoera ekono-

handieneko hezkuntza eskaintzeko.

mikoa eta finantzarioa hobetzea dugu

Bestalde, Ondoan Gaiker-IK4 Fun-

helburu, haren garapena bermatzeko

dazioaren kidea dela ere nabarmen-

eta bezeroentzako zerbitzua etengabe

duko nuke. Gure herriaren garapen

hobetzeko. Hori guztia lanpostu-kopu-

teknologikoaren eta lehiakorraren al-

rua handitzera dago zuzenduta; edo,

deko jarrera dugu, eta zentro teknolo-

behintzat, mantentzera.

gikoan dugun parte-hartzea horren

Eta ezaugarriak?

adierazgarria da. Merkataritza-harre-

Talde sendoa gara, 250 pertsonak

mana dugu eskualdeko enpresa asko-

osatutako lantaldea dugu, eta azken

rekin, eta bereziki Zientzia eta Tekno-

hiru hamarkadetan 3.000 proiektu

logia Parkean dauden batzuekin.

Ondoan mantiene un importante compromiso con la comarca

Ondoan maintains a strong commitment to the region

La Sociedad Cooperativa trabaja estrechamente con aquellas

The Co-operative Society works closely with companies that are

empresas que están integradas en la Corporación Mondragón.

part of the Mondragon Corporation. Thus, Ondoan emphasizes

Así, destaca la cercanía que mantiene con Politeknika Ikastegia

the close proximity with the Politeknika Ikastegia Txorierri, a

Txorierri, en un claro compromiso por proporcionar al entorno

clear commitment to the environment for assuring the delivery of

una oferta educativa de máxima calidad en Bachillerato y

high-quality education regarding to secondary school and voca-

Formación Profesional. Además, es miembro de la Fundación

tional training. Moreover, the company is also a member of the

Gaiker-IK4.

Gaiker-IK4 Foundation.

86


Enpresa / Empresa / Enterprise

Zelako balioa ematen zaio euskarari enpresa munduan? ¿Qué valor se le da al euskera en el mundo empresarial? What is the value of the Basque language placed in the corporate world?

B

adira hainbat argudio galdera honi erantzuna ematen diotenak. Izan ere, arrazoi ugari

egon daitezke euskara kontuan hartzeko ala ez. Gure ibilbidean era askotako erakundeekin izan dugu harremana eta, hartu-eman horietatik, enpresok euskararekin dugun lotura hiru modutakoa izan daitekeela atera dugu ondorio: bokazioz, beharrez eta ernegazioz. Euskara bokazioz erabiltzen duten enpresek haien filosofia eta baliogutunaren barruan hartzen dute hizkuntza. Euskararen presentzia zeharkakoa izan ohi da enpresa hauetako prozesuen baitan, edo euskara zeharkakotasunaren bidean jartzeko asmoa erakusten dute, behintzat. Horrez gainera, euskara balio erantsitzat erabiltzen da erakunde hauetan, hau da, marketin-tresnatzat hartzen da.

Koikili Lertxundi, Itzarri Consulting-eko aholkularia

Bestalde, euskaraz derrigorrez erabiltzen duten enpresek hainbat protokolori, esleipen administratibori edo marketini jarraitzen diete. Hala, hirugarren batek dokumentazio ze-

Hay varios argumentos que dan respuesta a esta pregunta. No obstante, por nuestra experiencia, clasificamos el trabajo que las empresas desempeñan con el euskera en tres grupos: vocación, obligación y reniego.

hatz bat euskaraz eskatu dielako era-

Las empresas que utilizan el euskera por vocación incluyen este idioma dentro de

biltzen dute hizkuntza, edo irudi eus-

sus valores, procesos y filosofía. La presencia del euskera en estas empresas suele

kalduna erakutsi behar dutelako.

ser trasversal y se considera un valor añadido. Por otro lado, las empresas que utilizan el euskera por obligación suelen hacerlo por petición de un tercero, por moti-

Itzulpen-lanak egin behar badituzte,

vos de protocolo y marketing o porque tienen relación con la Administración. En últi-

kanpoko zerbitzua kontratatzen dute,

mo lugar, poco hay que decir sobre aquellas organizaciones que no encuentran nin-

senide bati eskatzen diote mesedea

gún valor o ventaja en el uso del euskera. Nuestra empresa, Itzarri Consulting, se encuentra dentro del primer grupo que

egiteko, edo langileetariko bati ema-

hemos citado. Su trayectoria así lo demuestra, ya que en apenas cuatro años hemos

ten diote betebeharra. Edozein kasu-

conseguido desde el certificado Bai euskarari hasta el Bikain de oro. Pero nuestra

tan, euskaratu behar izatea zamatzat jotzen da.

88

vocación va más allá, puesto que además de los reconocimientos, Itzarri Consulting es sinónimo de garantía para potenciar la normalización lingüística en otras organizaciones. Nuestros novedosos productos son prueba de ello.


Enpresa / Empresa / Enterprise gainera, 2008. urtean Eusko Jaurlari-

Euskara baliotsu egiteko, hura erabili eta maite egin behar dugu

tzatik sustatutako euskara plana jorratzen hasi ginen. Egindako ahaleginaren ondorioz, Zilarrezko bikain ziurtagiria eskuratu genuen eta iaz Urrezko bikain ziurtagiria eman ziguten. Hala kontatuz gero, gure helburua sariak jasotzea dela eman daiteke.

Eta azkenik, gutxi dago esateko

Baina egitasmoa urrunago doa. Izan

euskarari baliorik ematen ez dioten en-

ere, erakundearen barruan euskara-

presen inguruan. Haien ustez, euska-

ren presentzia biderkatzeaz gainera,

raz eta euskararen alde lan egiteak ez

Itzarrik gizarteari zuzendutako zerbi-

die inolako abantailarik ekartzen.

tzuak ere eskaintzen ditu. Sariak gure

Aipatutako hiru joera hauek euska-

lanaren eta ahaleginaren onarpena

rari enpresa munduan ematen zaion

dira, aurrera jarraitzeko indarra eta

balio subjektiboaren isla dira. Egia

harrotasuna ematen dizkigutenak. Eta

esan, gure iritziz, euskara baliotsu egi-

nahiz eta saririk gorena jaso, horrela

teko, hura erabili eta maite egin behar

egingo dugu. Dena dela, sari hauek

dugu; hala eta guztiz ere, ofizialki hiru

jaso izana ohore handia den arren,

ever, from our experience, we cla-

ardatz hartzen dira kontuan: kanpora

garrantzitsuagoak dira gure bezeroei

ssify the role that businesses play

adierazten den irudia, barne-dokumen-

eta gizarteari eskaini ahal diegun la-

tazioa eta langileen euskara-maila.

guntzaren baitan Itzarrik dituen ber-

and rejection. Companies using the

mea eta eskarmentua.

Basque language by vocation include

Horren haritik, esan beharra dago gure enpresa, Itzarri Consulting, aurre-

Euskarak

Itzarriri

eman

dion

There are several arguments providing a response to this question. How-

regarding to the Basque language into three groups: vocation, duty

this language in their values, processes and philosophy. The presence

ko lerroetan azaldutako lehenengo

balioa ikusita, nork nori ematen dio

of the Basque language within these

multzoan kokatzen dela. Horrela, ba-

balioa? Enpresok euskarari, ala eus-

companies is usually transverse and

da, Bai Euskarari ziurtagiria izateaz

karak enpresoi?

it is considered as an added value. Moreover, companies that use the Basque language as an obligation usually do it at the request of a third party, for marketing or agreement reasons or mainly because of the existing relationship with the Administration. Finally, there is little to say about those organizations that are not able to find an advantage or added value in the use of the Basque language. Itzarri Consulting, is among the first group mentioned above. Its career path is an indication of that, because we can say that in barely four years, we have achieved the certificates Bai euskarari and the Golden Bikain. But our vocation goes much further, because in addition to the recognitions, Itzarri Consulting is a symbol of guarantee to promote the linguistic standardization among other organizations. Our innovative products are an indication of that.

89


Enpresa / Empresa / Enterprise

“Enpresei konektagarritasuna eta balio erantsia eskaintzea da gure erronka” Koldo Unanue, Euskalteleko Marketineko zuzendaria

Merkatuko banda zabal azkarrena, telefonia finkoa eta mugikorra integratzea, telekomunikazioetako gastua kontrolatzea, online bulegoa, hosting partekatua, hodeiko segurtasuna... Horiek Euskaltelek euskal enpresei eskaintzen dizkien zerbitzuetariko batzuk dira, enpresa-merkatuan Estatuko lehen operadorea bihurtzen dutenak. Telekomunikazioei dagokionez, zein kezka daude enpresa arloan? Enpresen eguneroko kudeaketan sentsibilitate handiena sortzen duten joera teknologikoak hauek dira: pertsonen eta negozioen konektagarritasuna eta mugikortasuna bermatzen duten zerbitzuak, komunikazioen segurtasuna bermatzeko produktuak, posta, prestazio handiko kolaborazio-tresnak, Interneten

egoteko

irtenbideak...

Zerbitzuen kostuetan ere aurreztu nahi dute. Nola erantzuten die Euskaltelek behar horiei? Konektagarritasun onenaz eta telekomunikazioetako operadore liderrari

Universalización de la Banda Ancha

La fibra óptica es la infraestructura tecnológica del futuro

repartidos por todo el País Vasco, y a través de ella presta

y es por ello que se está imponiendo en todo el mundo.

servicio a más de 50.000 empresas vascas y 350.000 hoga-

Mientras que muchos operadores comienzan hoy a dar el

res. Mediante la innovación tecnológica que supone la actua-

salto a la fibra óptica, Euskaltel cuenta ya con más de diez

ción en su infraestructura, se ocupa de los nuevos usos que

años de experiencia en la implementación de esta tecnología.

demanda el mercado para dar a sus clientes soluciones nove-

Asimismo, dispone del mejor servicio para empresas con

dosas basadas en la tecnología y la conectividad. Entre

accesos a Internet de 150 megas. Se puede decir que la fibra

dichas soluciones podemos destacar los siguientes servicios:

óptica es en gran parte la responsable de la universalización

Oficina Online, Hosting Compartido, Centro de Pro-

de la banda ancha en el País Vasco. En la actualidad, la red

cesamiento de Datos, Servicios en la Nube y Seguridad

de Euskaltel tiene más de 340.000 kilómetros de fibra óptica

en la Nube.

90


Enpresa / Empresa / Enterprise

Broadband Universalization Fiber optic is the technology infrastructure of the future and therefore it is emerging on a worldwide scale. This is a particularly popular technology for localarea networks. In addition, telephone companies are steadily replacing

traditional

telephone

lines with fiber optic cables. In the future, almost all communications will employ fiber optics. While many

of

the

operators

have

recently started to work with this specific technology, Euskaltel al-

ratuak, ostatatzea eta biltegiratzea,

“Bezeroaren lekuan jartzen gara prestazio berriak diseinatzeko orduan�

monitorizazioa, sistemen kanporatze

ready has over ten years of experience in the fiber optic implementation offering the best service for

osoa, konektagarritasun seguruko zer-

businesses with Internet access up

bitzuak, eta azpiegitura fisikoak eta

to 150 Megabits.

birtualak. Zerbitzuok jadanik finkatuta

Nowadays, we

may say that the fiber optic is largely responsible for the universali-

dagoen eta sektorearen erreferentea

zation of the broadband within the

den datu-sare batek bermatzen ditu.

Basque Country. Euskaltel network currently

Hodeiko zerbitzuak ere es-

has over 340,000 kilometers of

kaintzen dituzue Data Center

fiber optic all over the Basque

Virtual zerbitzuaren bidez.

Country providing service to over 50,000 businesses and 350,000

eska dakizkiokeen zerbitzuez gain,

Enpresek eremu pribatu bat dute

balio erantsia eskaintzea ere badugu

han, ingurune seguru batean, behar

involves an important technologi-

erronkatzat. Hala, bezeroari laguntzen

dituzten negozio-aplikazio guztiak ins-

cal innovation that the company

dion enpresa izan nahi dugu eta, ho-

talatzeko: posta elektronikoa, intrane-

rretarako, bere lekuan jartzen gara

ta, enpresaren ataria, CRM kudeaketa-

customers with innovative solu-

prestazio berriak diseinatzeko orduan.

tresna, e-comerce... Ostatatze-zerbi-

tions based on technology and

Zein zerbitzu nabarmenduko zenituzke?

tzuen

adibideetako

bat

Hosting

households. This infrastructure

uses to deal with the actual demand of the market to provide

connectivity.

Partekatua produktua da. Horrek

Zerbitzuen arloan Online Bulegoa

enpresaren webgunea prezio oso

da gure apustua, enpresa bakoitzak

onean ostatatzeko aukera ematen du,

aukeratutako aukeren arabera pertso-

enpresa askoren webguneek zerbitzari

nalizatuta dagoena. Enpresen produkti-

berbera erabiltzen baitute. Hodeiko

bitatea hobetzen du, prestazio handiko

Segurtasuna ere eskaintzen dugu,

posta elektronikoari eta lankidetza tres-

zeina enpresako PC, zerbitzari eta era-

nei esker: agendak, karpeta parteka-

mangarrietarako etengabeko babesa

tuak... Haietara Interneteko sarbidea

ematen duen irtenbidea baita. Antibi-

duen edozein gailutik sar daiteke. Bes-

rus eta firewall bidezko babesaren

talde, Datuak Prozesatzeko Zentro

kudeaketa zentralizatua egiteko aukera

(DPZ) moderno bat ere badugu, hain-

ematen du, azpiegitura eta inbertsio

bat zerbitzu eskaintzen dituena: azpie-

gehigarririk egin gabe, hodeitik kudea-

gituren outsourcing-eko zerbitzu aurre-

tzen baita.

91


Enpresa / Empresa / Enterprise

Baserri Antzokia, Txorierriko biztanleei, enpresei eta langileei begira Baserri Antzokia, a disposición de vecinos, empresas y trabajadores Baserri Antzokia, at residents, enterprises and workers dispossal

B

aserri Antzokia irabazi-asmorik gabeko

Baserri Antzokia es un proyecto sin ánimo de lucro que

proiektua da, eta eskualdeko enpresen, langi-

tiene como objetivo ser un punto de encuentro para los habitantes de Txorierri, las empresas asentadas en la

leen zein inguruko biztanleen eta bisitarien

zona, sus trabajadores y visitantes. Se trata de un proyecto inte-

topagunea izatea du helburu. Bere xedeetariko bat

grador en torno al cual se pretende aglutinar al mayor número

ahalik eta jende gehien proiektuaren partaide egitea

posible de personas. Para ello, se han abierto diferentes vías rela-

da, bai bere eratze prozesuan eta bai, batez ere,

cionadas con la participación, apoyo económico, gestión y funcionamiento. Situado en el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia,

bere garabidean. Beraz, gura duenak parte hartu

Baserri Antzokia será un edificio sostenible que contará con varios

ahal du proiektu honetan eta, horretarako, zabalik

espacios: escenario, bar, restaurante, txokos, salas de reuniones y

daude bideak partaidetzan, sostengu ekonomikoan,

zona exterior de ocio. Ofrecerá servicios relacionados con la cultura vasca y el deporte, y para cumplir sus objetivos, promoverá

kudeaketan zein funtzionamenduan. Baserri Antzo-

sinergias de colaboración con las empresas que operan en el valle

kia eraikina taberna-jatetxe-antzoki tankera duen

y con los agentes del primer sector.

azpiegitura izango da eta Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkean kokatuko da, Derion. Helburuak betetzeko lankidetzak egingo dira

Baserri Antzokia is a nonprofit project which aims to

Txorierriko enpresekin eta lehenengo sektorearekin,

become a meeting point for the inhabitants of the valley of Txorierri as well as all the companies, workers and

eta hainbat zerbitzu eskainiko ditu, euretariko asko

visitors. To this end, it will offer attractive services designed to meet

euskal kulturan oinarrituak. Bertan kirol eta kultur

everyone’s needs. Therefore, channels of action have been opened

ekintzak egingo dira eta horretarako eraikinak gune

up regarding participation, financial support, management and the

hauek edukiko ditu: eszenatokia, taberna, jatetxea,

overall implications. Located in the Technology Park of Bizkaia, Baserri Antzokia will be a sustainable building with a typical Basque

txokoak eta kanpoko azpiegiturak. Txorierriko

farmhouse structure and several areas: one stage, a bar, a restau-

Baserri Antzokia proiektu aitzindaria izango da eta

rant, txokos and meeting rooms and an outdoor leisure zone.

energia berriztagarrien alde egingo du. Horrela,

Furthermore, it will have services linked to the Basque culture and sports at everyone’s disposal. To accomplish these goals it will fos-

eguzki-energia baliatzeaz gainera, geotermia ener-

ter collaboration synergies among the enterprises integrated in the

gia-sistema erabiliko da klimatizaziorako.

valley and within the primary sector.

92


Enpresa / Empresa / Enterprise

LTE, komunikazio mugikorren oraina ala geroa? El futuro de la comunicación móvil The Future of Mobile Communication

T

elefonia mugikorrari lotutako LTE terminoa teknologia berrien munduan gabiltzanon ahotan

dabil azkenaldian. Hura telefono mugikorren sare teknologikoaren azken estandarra da eta bere siglak Long Term Evolution ingelesezko terminotik datoz. Telefono mugikorren laugarren belaunaldia (4G) bezala da ezaguna, eta 2G eta 3G (UMTS) normen bilakaera dela esan dezakegu. Abantaila batzuk aipatzearren, LTE teknologia gaur egungo eredua baino lau aldiz azkarragoa da, eta zortzi aldiz errentagarriagoa. Hauek dira bere bereizgarri garrantzitsuenetariko batzuk: datu transferentzia altuak bermatzen ditu, askoz deskarga azkarragoak ahalbidetzen ditu eta oso ondo aprobetxatzen du espektro erradioelektrikoa. LTErako trantsizioak oinarrizko aldaketa bat dakarkio telefonia mugikorraren ekosistemari eta, betiko ahots eta datu-zerbitzuez gainera,

ITELAZPI participa, junto con otras seis organizaciones europeas (empresas tecnológicas, universidades y centros de I+D), en un proyecto finan-

hainbat funtzionalitate berri izateko

ciado por la UE para mejorar las comunicaciones entre los servicios de

aukera emango dio. Izan ere, Smart-

emergencia y las redes de banda ancha de nueva generación LTE. El proyecto

phone telefono mugikorren eta beste

GERYON aborda el desarrollo de soluciones de comunicación para permitir la intero-

hainbat gailuren erabilera (tabletak...)

perabilidad entre los sistemas de emergencia. Así, tiene como objetivo integrar los diferentes sistemas y redes, y conseguir una plataforma independiente de la tecno-

izugarri igo da azken urteotan, eta

logía de acceso, para que los diferentes servicios de emergencias puedan interac-

gailu horien bitartez momenturo ko-

tuar. Además, posibilitará la conexión con redes de banda ancha de nueva genera-

nektatuta egon nahi duten erabiltzaile-

ción tales como la LTE. Esta tecnología es cuatro veces más rápida y ocho veces más rentable que la

en eskaera ere handituz joan da.

actual y garantiza altas transferencias de datos, a la vez que permite descargas más

Bestalde, LTE teknologiak larrialdi-

rápidas y aprovecha mejor el espacio radioeléctrico. Por otro lado, la tecnología LTE

zerbitzuetan izan dezakeen erabilera

es considerada como un catalizador para facilitar servicios innovadores y aplicaciones de banda ancha ya que, entre otros, permite tener en el teléfono móvil videos

ere aztertzen hasi da. Hasiera bate-

de alta resolución y realizar transferencias de comunicaciones de cualquier índole.

an, ohiko zerbitzuen osagarritzat era-

94


Enpresa / Empresa / Enterprise biltzea aurreikusi da, larrialdi edo misio kritikoetara zuzendutako sektore profesionaletan, banda zabalera handiagoa eskatzen duten balio erantsiko beste zerbitzu batzuk bermatu ahal izateko. Esate baterako, bideoak eta argazkiak jaso eta bidali ahal izatea. Horrela, LTE teknologia zerbitzu berritzaileak eta banda zabaleko aplikazioak errazteko katalizatzailetzat jotzen da, hala nola, telefono mugikorretan bereizmen altuko bideoak izateko, joko interaktiboak edukitzeko, edozein motatako komunikazio-transferentziak bermatzeko eta Internet mugikorra une oro emateko. Hala ere, eta etorkizunari begira, LTE sareek badituzte erronka batzuk. Munduko beste leku batzuetakoekin alderatzen baditugu, hemengo operadoreak nahiko atzeratuta daude, LTE sareen hedapenari dagokionez. Asiako hainbat herrialdek –Hego Korea, Japonia eta Txina-, Estatu Batuek eta Ipar Europak hedapen komertzial masiboak egin dituzte dagoeneko eta aurrea hartu dute. Gainontzeko lekuetan hedapen puntualak egin dira, hiri batzuetara eta enpresa guneetara mugatuta egon direnak. Aurreikuspenen arabera, badirudi oraindik ere urte batzuk pasatu beharko direla, harik eta LTErako aldaketa behar bezala nabaritzen hasi arte. ITELAZPI in collaboration with six other European R&D companies and organisations participates in the GERYON project. This project seeks to integrate different systems and networks, and to enable a platform regardless of access for many different first-responder services to interoperate as well as making

Gaur egungo eredua baino lau aldiz azkarragoa da eta zortzi aldiz errentagarriagoa

possible the connection with new generation broadband networks, such as LTE. LTE, an initialism of long-term evolution, marketed as 4G LTE, is a standard for wireless communication of high-speed data for mobile phones and data terminals. Furthermore, basic emergency services will be complemented by broadband services and applications therefore providing an additional level of technology for different systems to interoperate in a more effective and integrated way with the new generation mobile networks. This technology is four times faster and eight times more profitable than the current one and it ensures high data transfer rates. Thus, LTE technology is considered as a catalyst to facilitate innovative services and broadband applications because, among other things, it allows to have high resolution videos within the mobile phone as well as any kind of data transfer.

95


Enpresa / Empresa / Enterprise

Bizkaia Enpresa Digitala Enpresa Digitala en Bizkaia B.E.D. is the digital enterprise in Bizkaia

E

usko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak Enpresa

Esta iniciativa tiene co-

Digitala ekimena jarri du martxan Foru Aldundiekin eta hainbat erakunde-

mo objetivo incorporar las Tecnologías de la In-

rekin batera. Ekimena Eusko Jaurlaritzaren Euskadi Informazio Gizartean

formación y de las Comunicaciones

Planaren barruan dago, eta honako helburu hauek ditu: informazio eta komuni-

a los procesos de negocio de las

kazioaren teknologia berrien bitartez enpresaren lehiakortasuna hobetzea; eta

empresas vascas para mejorar su

sarean negozio berriak sortzen laguntzea, ekonomia berriko profesionalak gai-

competitividad. Para ello, organizan jornadas y cursos basados

tuz. Horretarako, ezinbestekoa da hiru elementutan –sentsibilizazioa, prestakun-

en las TICs, e incentivan la apari-

tza eta laguntza- oinarritutako prozesu bat bultzatzea, eta Enpresa Digitalak pres-

ción de negocios que contribuyan a

takuntza ekintzak sustatuko ditu Euskal Autonomia Erkidegoko hiru herrialdeetan.

la diversificación de la estructura productiva de Euskadi.

Halaber, IKT-en inguruko jardunaldiak eta ikastaroak antolatzen ditu. Enpresa Digitala bereziki enpresei eta profesionalei dago zuzenduta; batez This initiative aims to

ere euren negozioetan informazio eta komunikazio teknologia berriak ezarri nahi

incorporate information

dituzten enpresa txiki eta ertainei, baita Interneten erabilera intentsiboan oinarritu-

and communication tech-

tako edozein negozio berrirako ideia garatzeko asmoa duten ekonomia berriko

nologies to the business processes

ekintzaile guztiei ere.

of the Basque enterprises to improve their competitiveness. Furthermore, it will encourage brand

Enpresa Digitala Tecnalia Research & Innovation Teknologia Parkea, 204 48170 Zamudio www.euskadinnova.net

96

new businesses based on the new technologies that contribute to the diversification of the current profitable structure in The Basque Country.


Enpresa / Empresa / Enterprise

Energetikoki beren burua aski duten etxeek Hogares energéticamente autosuficientes Energy self-sufficient households

I

ngeteam-ek apustu sendoa egin du etxebizitzen autokontsumoaren alde, eta sistema bat diseinatu du

etxeek energetikoki beren burua aski izan dezaten. Etxebizitzak energia berriztagarria sortzeko beharrezkoa den instalazioa izan behar du, aerosorgailu edo plaka fotovoltaikoen bidez. Gainera, energia-kontsumoa erabat erregulatzeko, etxeak elementu nagusi bat behar du, energia sortzen duten iturriak eta etxetresna elektrikoak piztea eta amatatzea kontrolatzen dituena. Ingeteam-en sistemak etxean dauden energia-iturriak eta ekipo kontsumitzaileak momentu oro kontrolatzea ahalbidetzen du. Era berean, etxebizitza energia sare publikotik deskonektatzea ere ahalbidetzen du, bere kabuz ibil dadin. Hala, sistemak kon-

Ingeteam ha diseñado un

Ingeteam has designed a

sistema para que los hoga-

system that enable the

res puedan ser energética-

houses to be energy self-

trolatzen du sortzen duen energia,

mente autosuficientes. La vivienda

sufficient. The Smart House is the

eta era egokian kudeatzen du soilik

debe de estar provista de la instalación

technical solution that makes possible

necesaria para producir energía reno-

to guarantee self-consumption, under-

vable, bien a través de aerogenerado-

standing this to be not only the

kontsumitzeko. Hori guztia, atmosfe-

res o de placas fotovoltaicas. Además,

consumption of self-produced energy,

rara CO2-aren isuririk bota gabe.

la casa necesita un elemento central

but also the smart management of this

que controla las fuentes de producción

energy. The company proposes an

de energía, así como el encendido y

energy consumption model based on

koen konexioa eta deskonexioa

apagado de los electrodomésticos.

planned decisions, where consumers

beharrizanen arabera programa dai-

Este sistema permite controlar en todo

are also the energy producers, freely

momento tanto las fuentes de energía

and

que se encuentran en el hogar como

consumption strategies.

momentu bakoitzean behar dena

Aipatzekoa da, etxetresna elektri-

tekeela, eta beharrezkoa ez denean

responsibly

developing

their

energia kontsumitzeari uztea. Bene-

los equipos consumidores. Así, contro-

The Ingeteam Smart House sys-

tan egin nahi dugun etxetresnen era-

la la energía que produce y la gestiona

tem offers different consumption stra-

para consumir sólo lo que realmente

tegies, based on the needs and deci-

es necesario en cada momento.

sions of the producer-consumer. For

ekoizpenarekin egiten du bat, ekoiz-

Cabe destacar que se puede progra-

example, it allows users to decide

ten denaren eta kontsumitzen dena-

mar la conexión y desconexión de los

whether or not energy is to be injected

electrodomésticos en función de su

into the grid. It therefore offers many

necesidad real de uso y dejar de con-

different possibilities and adapts to

sumir energía cuando no es necesario.

each specific situation.

bilerak energia berriztagarriaren

ren arteko erabateko optimizazioa lortuz.

98


Enpresa / Empresa / Enterprise

Kontsumo arduratsu eta jasangarri baten alde Por un consumo responsable y sostenible For a responsible and sustainable consumption

G

ero eta sektore gehiagotan entzuten dira aldaketak eskatzen dituzten ahotsak. Enpresa munduan, adibidez, mugimendu batzuk badabil-

tza produkzio-eredu berri bat aldarrikatzen, balio ekonomikoetan ez ezik balio sozialetan eta ekologikoetan ere oinarritzen dena. Enpresaren Erantzukizun Soziala horren adibidea da. Kontsumitzaileek ere aldaketa bat eskatu dute eta, Adecco Fundazioaren txosten batean jaso den bezala, Estatuko herritarren % 30ek asmoa du arduratsuak ez diren markak aurten erosteari uzteko. Kontsumo zuzen eta jasangarriaren aldeko joerak Interneten ere badu isla. Hala, webgune batzuek alternatibak proposatzen dituzte dirua kudeatzeko, erosketak egiteko, energia-hornitzaileak kontratatzeko edo elikagaiak modu arduratsuago batean erosteko. Era berean, aurreztea, osasuna eta jasangarritasuna ardaztzat dituen kontsumoaren gaineko aholkuak eskaintzen dituzten webguneak ere badaude. Horietako bat Bizkaiko Foru Aldundiak sustatuko Erosketa Iraunkorrerako Gida izene-

Las voces que piden cambios profundos en los

ko webgunea da. Bertan gakoak eta aholkuak ematen

modos de producción y consumo son cada vez más

dira eguneroko erosketak egiteko.

numerosas. Así, según se recoge en un informe elaborado por la Fundación Adecco, el 30% de los ciudadanos del Estado dejará en 2013 de consumir marcas que no considere responsables. Estas voces son cada vez más proliferas también en Internet. En la Red de redes hay numerosas páginas webs que proponen alternativas para gestionar el dinero, contratar proveedores energéticos o realizar compras diarias sostenibles y responsables.

The voices calling for radical changes within the production and consumption methods are becoming increasingly significant. Thus, as stated in a report by the Adecco Foundation, 30% of the citizens of the state will avoid consuming brands that are not responsible in 2013. These voices are increasingly prolific on the Internet as well. In the Network of networks are numerous websites proposing different alternatives to manage money, to hire energetic suppliers or to make sustainable and responsible purchases day by day.

100


Enpresa / Empresa / Enterprise

2013ko iraultza teknologikoak Las revoluciones tecnológicas de 2013 2013 technology trends

Según el Foro Económico Mundial, durante 2013 se darán pasos decisivos en 10 tecnologías y, en consecuencia, se lograrán avances inconcebibles hace apenas una década. Entra esas tecnologías podemos destacar las siguientes: vehículos online; materiales autocurantes; purificación del agua energéticamente eficiente; y administración de medicamentos a través de ingeniería a nanoescala.

M

unduko Ekonomi Foroaren Teknologia Gorakorren gaineko Agenda Globalaren Kontseiluaren arabera, 2013. urtean aurrerapauso garrantzitsuak emango dira hamar teknologiatan, hain-

bat esparrutan orain dela hamar urte pentsaezinak ziren helburuak lortzeko. Besteak beste, hauek dira esparruak: medikuntza, energia ekoizpena, manu-

According

to

the

World

Economic Forum, major steps

faktura industria eta klima aldaketaren aurkako borroka. Eta hauek, identifi-

will be taken regarding to 10

katutako teknologiak: onlineko ibilgailu elektrikoak; 3D inprimaketa eta urru-

technologies along this year. Conse-

neko manufaktura; beren burua sendatzen duten materialak; ur arazketa

quently, there will be significant technological advances, purely unthinkable only a

energetikoki eraginkorra; karbono dioxidoa eraldatzea eta erabiltzea; maila

decade ago. Among those technologies

molekularrean hobetutako nutrizioa; urruneko sentsoreak; medikamenduen

we should highlight the following ones:

administrazioa nanoeskalako ingeniaritzaren bidez; elektronika organiko

online vehicles, self-curing materials, energy-efficient water purification and

eta fotovoltaikoa; eta laugarren belaunaldiko erreaktoreak eta hondakin

drug administration through nanoscale

nuklearren birziklapena.

engineering.

102


Enpresa / Empresa / Enterprise

Espezializazio burutsua Especialización inteligente Smart specialization

E

usko Jaurlaritzak Espezializazio Burutsuaren Estrategia aurkeztu du. Esan duten bezala, Euskal Autonomia Erkidegoan I+G+B sistemen azterketa

egiten duten eragileak koordinatuko dira, elkarlana sustatu eta eragile bakoitzaren ahalmenak era egokian kudeatzen dituen diagnostiko bat ezartzeko. Egun, 100 partaide baino gehiago daude Zientzia eta Teknologia Euskal Sarean. Sare aktiboa eta aberatsa den arren, Arantza Tapia Ekonomi Garapen eta Lehiakortasun sailburuaren esanetan, hainbat bikoiztasun eta hutsune ditu, eta gaur egungo erronka “eragileen arteko harremanak era berritzaile batean antolatzea da”. Horretarako, hiru esparru indartuko dira: fabrikazio aurreratua, energia eta “bio”, “nano” eta “mikro”-ren arteko bateratasuna. Bestalde, eragile-kopuru txikiago batekin arituko da, eta sendotasun-esparru bakoitzean proiektu pilotu bat sustatuko da. Era berean, lehentasuna emango zaio klusterren arteko elkarrekintzari. Hala, aurrerapausoak emango dira tresnen fokalizazioan, erremintak kasu bakoitzaren arabera aztertuko dira, eta finantzazioa sektore publiko eta pribatuaren artean banatuko da. Azkenik, ebaluazio-sistema egokia diseinatuko da.

El Gobierno vasco ha presentado la Estrategia de la

The Basque Government has introduced the Smart

Especialización Inteligente. Según han señalado, se

Specialisation Strategy. As pointed out, the coordi-

procederá a la coordinación de los agentes que rea-

nation of agents performing the R&D+i analysis will

lizan análisis de I+D+i para establecer un diagnóstico que

be ensured to establish a diagnosis that enhances the collabo-

potencie la colaboración y explote de modo óptimo las capaci-

ration and exploitation of the capabilities of each agent opti-

dades de cada agente. Así, se innovará en la forma de articu-

mally. Thus, innovation will be present linking the relationships

lar las relaciones entre dichos agentes y se potenciarán tres

between these agents and therefore fostering three areas:

ámbitos: fabricación avanzada, energía y convergencia “bio”,

advanced manufacturing, energy and the convergence of the

“nano” y “micro”.

"bio", "nano" and "micro" technologies.

Por otro lado, se trabajará con menos agentes y se poten-

Furthermore, fewer agents will be involved, promoting a

ciará un proyecto piloto en cada ámbito. Del mismo modo, se

pilot project in each area. Similarly, the interaction among

priorizará la interacción de los clústeres y se avanzará en la

clusters will be prioritized and progress will be made focusing

focalización de los instrumentos. Las herramientas se analiza-

on the instruments. The tools will be analyzed according to the

rán en función de las necesidades y la financiación se reparti-

necessities and the funding will be shared between the public

rá entre el sector público y privado. Finalmente, se diseñará un

and private sector. Finally, an adequate evaluation system will

sistema de evaluación apropiado.

be placed in motion.

103


Enpresa / Empresa / Enterprise

Ikerkuntzaren aldeko apustua Euskadi apuesta por la investigación The Basque Country invests in research

En apenas una década se han creado en Euskadi 4.000 puestos de investigadores. La evolución de la cifra de investigadores también ha mantenido un crecimiento sostenido y en la actualidad alcanza las 11.300 personas. Además, en 2012 la producción investigadora se incrementó casi un %11 con respecto al año anterior, duplicándose la cantidad de publicaciones desde 2004 hasta la actualidad.

E

uskadin, ikerlariei zuzendutako 4.000 lanpostu sortu dira hamarkada batean. Hala jakinarazi dute Euskadiko jarduera zientifiko eta ikertzailearen bilakaerari buruzko txosten batean. Erabateko ekoizpen-

kopuruari dagokionez, Euskadi seigarren autonomia erkidegoa da. Ikerlarikopuruaren bilakaerak ere hazkunde eutsia eduki du eta gaur egun 11.300

In just a decade 4,000 posts

ikerlari daude gurean; orain dela zortzi urte baino % 52 gehiago.

for researchers have been cre-

Datuek agerian uzten dute Euskadik ikerkuntzaren alde egin duen apustua. Izan ere, iaz, eta aurreko urtearekin alderatuta, arlo honetako ekoizpe-

ated

within

the

Basque

Country. The evolution of the number of researchers has also maintained a steady

na ia % 11 handitu zen. Argitalpen-kopurua ere bikoiztu egin da 2004. urte-

growth and now the figure has risen to

tik hona. Handitzea Euskadin I+Gn egiten den inbertsioan dago oinarrituta,

11,300 people. In addition, the research

barne-produktu gordinaren % 2 baino handiagoa dena. Euskal Herriko

production increased by almost 11% in 2012 comparing to the previous year,

Unibertsitateak argitalpenen % 55 kaleratu zuen iaz; ospitaleek, % 23; eta

doubling the number of publications from

Ikerbasquek, % 10.

2004 to the present.

104


Enpresa / Empresa / Enterprise

Basque Country estrategia Estrategia para la internalización de Euskadi Basque Country strategy

eta 500 nazioartekotze-beka sustatu direla. Ahaleginak hiru esparrutan egingo dira. Alde batetik, kalitatea bermetzat erabilita, Euskadi nazioarteko merkatuan posizionatuko da; eta bestetik, turismo profesionala bultzatuko da. Azkenik, Euskadiri lehiakortasun handiagoa ematen dion enpresa eta ekonomia-eredu baten alde egingo da. Eusko Jaurlaritzatik esandakoaren arabera, euskal ekonomiak irekitasunaren aldeko joera erakutsiko du, atzerriinbertsioa erakarriko da, eta Euskadi erreferente bezala indartuko da produktuari, balio erantsiari eta kalitate

E

usko Jaurlaritzak Basque Coun-

gaude munduko 70 herrialdetan eta,

teknologikoari dagokienez. Hala, bu-

try estrategia sustatu du, ekono-

beraz, enpresei eta profesionalei

lego berria irekiko da Singapurren eta

mia eta enplegua berpizten

lagundu ahal diegu bidea egiten.

Eusko Jaurlaritzak bere presentzia sen-

dituen nazioartekotzea bultzatzea hel-

Erronkarekin gero eta lagun gehiagok

dotuko du Alemanian.

buru duena. Horretarako, 120 milioi

bat egitea nahi dugu”. Helburua lor-

Euskadi markaren nazioartekotzea

euroko inbertsioa egingo da datozen

tzeko, 4,4 milioi euroko aurrekontua

lortzeko, gure sektoreen interesak de-

lau urteetan.

onartu da, “erkidegotik kanpo dau-

fendatuko dira kanpoan; Euskadi mun-

Estrategia berriak lau ardatz edu-

den enpresek gazteak kontratatzea

duan emango da ezagutzera; eta zu-

kiko ditu: ekonomia eta industria; kul-

bultzatzeko”. Horren haritik aipatu

zenagoa den mundu bat eratzen la-

tura eta hezkuntza; turismoa; eta kan-

beharra dago Ikerbasquek datozen

gunduko da. Bazkide estrategikoak

po harremanak. Iñigo Urkullu lehen-

lau urteetan 100 ikerlari gaz-te kon-

ere bilatuko dira, komuneko interesak

dakariak azaldu zuen moduan, “ba-

tratatzeko konpromisoa hartu duela,

defendatu ahal izateko.

Basque Country es la nueva estrategia del Gobierno

Basque Country is the new strategy of the Basque

vasco que pretende impulsar la internacionalización

Government to encourage the internationalization for

para reactivar la economía y el empleo. Para ello, se

regenerating the economy and employment. To this

invertirán 120 millones de euros en los próximos cuatro años. La

end, 120 million euros will be invested in the next four years.

estrategia contempla cuatro ejes de actuación: la economía e

The strategy includes four main axis: economy and industry,

industria; la cultura y educación; el turismo; y la acción exterior

culture and education, tourism, and institutional external

institucional.

action.

105


Enpresa / Empresa / Enterprise

Industria eta zerbitzuak handituko dira 2014an La industria y los servicios crecerán en 2014 Industry and services will increase in 2014

E

konomia eta Plangintza Zuzendaritzaren txosten baten arabera, aurten industria % 2

jaitsiko bada, datorren urtean emaitza positiboak edukiko ditu urteko hiruhileko guztietan eta ekitaldia % 1,5eko hazkundea duela amaituko du. Antzeko joera aurreikusi da zerbitzuetarako. Hala, datorren urteko lehenengo hiruhilekoan % 0,2ko hazkundea edukiko dute; % 0,7koa, bigarrenean; % 1ekoa, hirugarrenean; eta % 1,2koa, laugarrenean. Urtea zortzi hamarreneko igoera dutela amaituko dute. Eraikuntza sektorea ere badoa suspertzen, hori oso motel egiten badu ere. Aurten % 5,6ko jaitsiera edukiko du, baina hura txikiagoa izango

da

2014.

urtean:

% 2,6koa.

Según las previsiones de la

According to forecast of

Dirección de Economía y

the Department of Eco-

Planificación del ejecutivo

106

nomy and Planning of the

vasco, a pesar de que la industria

Basque

Government,

caerá un 2 % en 2013, irá recuperán-

industry will decrease 2% in 2013, it

despite

the

dose paulatinamente y cerrará el ejer-

will gradually recover and it will end

cicio de 2014 con un aumento del

2014 with an increase of 1,5%. A

1,5%. Se prevé un comportamiento

similar result is expected regarding to

similar en el sector servicios que cerra-

the service sector that will close next

rá el próximo año con una subida de

year with an increase of eight tenths.

ocho décimas. Aunque más lentamen-

Although more slowly, construction

te, la construcción también irá recupe-

will continue recovering too and it will

rándose y en 2014 tendrá una caída

be in 2014 when this sector will have

del 2,6%, la mitad que en el presente

a drop of 2,6%, half of the current

ejercicio.

year.


* EGAZ Txorierriren laguntzarekin *


Planoak / Planos / Maps

Larrabetzu

108


Planoak / Planos / Maps

Morgarako Bidea Larrabetzu

109


Planoak / Planos / Maps

Sarrikola Larrabetzu

110


Planoak / Planos / Maps

Kurtze Lezama

111


Planoak / Planos / Maps

Torrelarragoiti Zamudio

112


Planoak / Planos / Maps

Pinoa Zamudio

113


Planoak / Planos / Maps

Ugaldeguren III Zamudio

114


Planoak / Planos / Maps

Ugaldeguren II Zamudio

115


Planoak / Planos / Maps

Ugaldeguren I Zamudio-Derio

116


Planoak / Planos / Maps

Ugaldeguren I Zamudio-Derio

117


Planoak / Planos / Maps

ABEREKIN, S.A. ABYNTEK BIOPHARMA, S.L. ACCENTURE, S.L. ACHUCARRO BASQUE CENTER FOR... ADIRONDACK, S.L. AEROBLADE AGLA 4D AIR LIQUIDE MEDICINAL, S.L.U. AISIATEK AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A. ANDAGO INGENIERÍA ARCELORMITTAL B.C. RESEARCH... ARCELORMITTAL I Y D S.L. ARESTEC, S.A. ARIADNA INSTRUMENTS, S.L. ATHOS INGENIEROS, S.L. AUTOMATISMOS PRYDESA, S.L. AVANGROUP BUSINESS SOLUTIONS AWEX - AGENCIA VALONA... AZPIEGITURAK, S.A.U. AZTI-TECNALIA BALIDEA CONSULTING& PROGRAMING BBK OFICINA PARQUE TECNOLÓGICO BCMATERIALS BEAZ BIZKAIA BIAL INDUSTRIAL FARMACEÚTICA, S.A. BIKAR - LEIMOTIV HOLDING BIOFTALMIK,S.L. BIOFUNGITEK BIOKABI BIOLAN MICROBIOSENSORES, S.L. BIZKAIA ENPRESA DIGITALA BIZKAIA TALENT BIZKAILINER BJC, FÁBRICA ELECTROTECNICA JOSA BRAINCO BIOPHARMA, S.L. BTEK CIANOPLAN CIC BIOGUNE CIC NETWORK CIE AUTOMOTIVE, S.A. CIFAL BILBAO (ONU) CISCO SYSTEM (SPAIN), S.L. CLUSTER DE ALIMENTACIÓN EUSKADI COMERCIO ELECTRÓNICO B2B 2000, S.A. COMO SOCIEDAD COOPERATIVA CONSORCIO ESS BILBAO CORPORACIÓN RINDER , S. A. CROMION IT CTA CENTRO DE TECNOLOGIAS AERO... CTDE CTI SOFT, S.L. DEPUROXI, S.L. DESARROLLOS EMP. GRUPO AIRG, S.L. DIASOR, S.A. DIMECO DINAM INGENIERIA, S.L. DIVISOFT, S.L. DYNAKIN, S.L. EIKEN - BASQUE AUDIOVISUAL EKASA - EUSKAL KIROL APOSTUAK, S.A. ENERLIM ALBIA, S.L. ENVERDE ALIMENTACIÓN, S.L. EQUANT SPAIN S.A.U. ERICTEL EUSKADI, S.L. ERICTEL, S.L. ESCUELA AGRARIA DE DERIO ESCUELA INFANTIL ZUHAIZTI ESEUNE E-LEARNING, S.A. ESTUDIOS DURERO, S.L. E-TECH MULTIVISIÓN EUSKALIT EUSKALTEL, S.A. FANOX FIDIA IBÉRICA, S.A. FREEZE CAST EUROPA, S.L. FUNCTIONAL NEUROANATOMY FUNDACIÓN C. T.- IÑAKI GOENAGA FUNDACIÓN CMAE FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA FUNDACIÓN I+D+I GAIA GAIKER-IK4 GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA GAMESA ELECTRIC GAMESA ENERGIA, S.A.U. GAMESA ENERGY TRANSMISION GAMESA EÓLICA, S.A.U. UNIPERSONAL GANEKOLINER, S.L.L. GASTRONOMÍA BASKA, S.A.

118

600 801 207 205 805 614 700 224 101 224 103 207 207 105 804 804 804 103 103 804 609 103 101 500 804 401 603 800 800 800 409 204 804 804 205 801 602 105 801 800 601 204 101 101 804 804 201 802 807 303 500 105 409 101 103 105 804 603 801 105 207 101 206 206 207 207 808 107 101 702 208 206 809 604 208 206 205 203 804 808 603 103 202 222 100 206 100 100 804 105

GENETADI GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ITZARRI GFI NORTE GRUPO NORAY GRUPO ORMAZABAL GUASCOR PROMOTORA SOLAR, S.A.U. GUASCOR SOLAR, S.A.U. HARREMAN INGENIERITZA

502 804 208 801 104 500 500 804

HASTEN VENTURES AIE HEDAPEN GLOBAL SERVICES HEGAN - CLUSTER AERONÁUTICA P.V. HISTOCELL, S.L. HOTEL ARETXARTE HOTEL MUSEO LAIA - AISIA HOTELAK IBEA - IKERKETA ETA BERRIKUNTZA... IBERMÁTICA, S.A

804 804 303 800 200 806 205 501


Planoak / Planos / Maps

IBM GLOBAL BUSINESS SERVICES IDE (GRUPO INFORMÁTICA DE EUSKADI) IDEILAN DISEÑO, S.L. IDOKI SCF TECHNOLOGIES, S.L. IENET, S.L. IKEI, S.A. INDOTEC INGENIERÍA INGEMAT, S.L..

205 803 804 502 803 103 103 201

INGENIERÍA ARSON, S.L. INGETEAM INGETEAM INGETEAM INGETEAM INNOBASQUE INNOPROT INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES

500 106 108 110 702 203 502 207

INTEGRATIVE BIOLOGY OF NEURO... INTEKIA INGENIERÍA DE SISTEMAS ITELAZPI, S.A. ITP - INDUSTRIA TURBO PROPULSORES IZARTEK KEPLER ENTREPLANTAS DESMON... LA TRASTIENDA DIGITAL, S.A.U. LAB. NORMATIVO SALUD PÚBLICA LANDABEREA CONSULTORÍA LEIMOTIV HOLDING LIGHT & SYSTEMS TECHNICAL CENTER LIMPOINT LIMPOINT PULIMASTER, S.L. LKS GASSO AUDITORES, S.L. LKS INGENIERÍA, S.COOP. LKS SELECCIÓN Y FORMACIÓN, S.L. LKS, S. COOP. - CONSULTO LKS, S. COOP. - CONSULTO MCCTELECOM, S. COOP. MD RENAL MIDATECH BIOGUNE MUTUALIA NAUTICAL NEIKER - TECNALIA NETAPHORA ESTUDIO TECNOLÓGICO NEUROGENOMIKS NEUROTEK-NEUROCIENCIAS-UPV NEXTEL NEXTEL I+D+I NORAY BIOINFORMATICS, S.L. NORTASUN - GRUPO LEIMOTIV HOLDING OCEANTEC ONCOMATRIX ONDOAN AUDITORÍA Y CONTROL, S.L. ONDOAN SERVICIOS, S.A. ONDOAN, S.COOP. ONKAI INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ONPEAK, BUSINESS DEVELOPMENT... ORACLE IBÉRICA, S.R.L. OWASYS ADVANCED WIRELESS... OWL GENOMICS, S.L. PARKWAY, S.L. PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE BIZKAIA PROGENIKA BIOPHARMA, S.A. PROSPEKTIKER PROTEOMIKA, S.L. QUEST GLOBAL ENGINEERING ESPAÑA QURIUS RECOMBINE, S.L. RESTAURANTE GAMINIZ SAPTOOLS SARENET, S.A. SATEC SENDABIO SEW EURODRIVE ESPAÑA, S.L. SIAISA SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES... SIEMENS ENTERPRISE... SIEMENS, S.A. SINDOSA SISTEPLANT, S.A. SOCIEDAD DE PREVENCIÓN MUTUALIA SOFTEKIA SOLMICRO ORGANIZACIÓN Y SOFWARE SOMMETRADE, S.L. SPRI - AGENCIA BIOBASQUE STELLA - DIE KOMMUNIKATIONSFABRIK SYGES - GRUPO LEIMOTIV HOLDING SYNERTECH - GR. LEIMOTIV HOLDING TASAI TATA COMMUNICATIONS TEAM INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE... TECNALIA CORPORACIÓN TECOLÓGICA TECNALIA RESEARCH & INNOVATION TECNOGREEN CONSULTING TECOSA TEKNOVAS, S.A. TISA CONGRESOS, S.L. TRADESEGUR UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A. VACUNEK VASA SERVICIOS ENERGÉTICOS VIRTUAL OPTICAL FIBER, S.L. VODAFONE ESPAÑA, S.A. ZEUKO, S.A. ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGÍA, S.L. ZIV I+D SMART ENERGY NETWORKS ZIV METERING SOLUTIONS, S.L. ZIV P+C, S.L.

119

205 210 101 300 101 804 105 502 101 603 802 407 407 207 207 207 207 207 101 502 800 206 103 812 101 205 205 207 500 801 603 700 801 101 101 101 804 804 500 207 502 208 101 504 207 504 206 206 800 212 103 103 103 800 302 103 205 206 205 805 607 206 210 500 301 801 103 603 603 807 605 207 700 204 804 205 804 101 103 805 800 804 208 205 207 210 210 407 210


Planoak / Planos / Maps

Neinver Derio

120


Planoak / Planos / Maps

Astikene Derio

121


Planoak / Planos / Maps

San Isidro Derio

122


Planoak / Planos / Maps

Larrondo Loiu

123


Planoak / Planos / Maps

Larrondo Behekoa Loiu

124


Planoak / Planos / Maps

Larrondo Goikoa Loiu

125


Planoak / Planos / Maps

Elotxelerri Loiu

126


Planoak / Planos / Maps

Berreteaga Sondika

127


Planoak / Planos / Maps

Sangroniz Sondika

128


Planoak / Planos / Maps

Sangroniz Sondika

129


Planoak / Planos / Maps

Asua Erandio

130


Enpresen Aurkibidea / Índice de Empresas / Enterprise Index 10 CS COACHING 111 OCTANOS RACING SHOP 7CE " ASUNTOS JURÍDICOS Y MEDIO..."

155 153 139

A A. B. SERVICIOS SELECTA ESPAÑA A. BASARRATE SA A.R.C., S.L. AB MAURI FOOD ABANDO SEGURIDAD SL ABANTIE ABELINO ARRAINDEGIA ABEREKIN SA ABERTIS TELECOM ABGAM SA ABOGADOS DERIO ABRAHER SL ABRANOR PRODUCTOS APLICADOS SLL ABYNTEK BIOPHARMA, S.L. ACADEMIA EGIZU ACCIONA FORWARDING, S.A. ACERO VIVO, S.L. ACHUTEGI AMARICA IGNACIO JAVIER ACONDAIR ACOTEC PROYECTOS Y CONSTR ACOTEK MAMPARAS SUELOS Y TECHOS ACV ESPAÑA, S.A. ADASA ADECCO T T SA ADEMATICA APLICACIONES ADER ADI INTERNATIONAL ADINOSAL SL ADIRONDACK SL ADITIUM ADIZAIN ADMON DE LOTERIAS DE LEZAMA Nº1 ADMON DE LOTERIAS Y APUESTAS Nº 1 ADMON DE INMUEBLES SEMINARIO SL AELVASA AENA AERNNOVA ENGINEERING DIVISION SA AERO PRESS SA AEROBLADE . AEROLINK AEROPARKING DEL NORTE AEROSHOPS SL AFESA MEDIO AMBIENTE S.A. AFILADOS ABANDO AFRISA (GRUPO DISCO) AG MECANICOS DE OP AGLA4D CONSTRUCTION TECHNOLOGY AGRO-COMMERCE INNOVACION, SA AGROJARDIN ASTIKENE, S.L. AGROTURISMO IABITIAURREKOA AGROTURISMO MIAMENDI AGR. CULTURAL PENTAGRAMA AGUAS DE ASUA SL AIC ERREKU AIDESEGI SL AIK ISOTALDE GROUP AINGERU AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA AIR FRANCE AIR LIQUIDE MEDICINAL SLU AIRSTAR SPACE LIGHTING, S.L. AISLAMIENTOS ASSEN AISLAMIENTOS DERIO AISLAMIENTOS GOFER, S.L. AISLAMIENTOS IGNÍFUGOS DEL NORTE AISLANTES TÉCNICOS TBR, S.L. AISLEFER SL AITOR MADARIAGA BILBAO AITZKOLI SL AIZE-BERRI AKELARRE ALABORT Y MATEOS S.L. AL-AIR LIQUIDE ESPAÑA SA ALBA SL ALBAITARITZA DERIO ALBERTO HARATEGIA SL ALBOKA ALCATEL ESPAÑA SA ALCODAL ALCOMSA ALDEASA ALDEKONE JATETXEA ALESVAYA ZUHAIZTI HAURRESKOLA ALEX STEWART, S.L. ALFOMBRAS SIERRA SL ALFONSO SANCHEZ SEGUROS ALFRIGO ALIABLE ALIMENTACIÓN BALBI ALINCAD ALKARGO S.COOPERATIVA ALKIBIZ ALTAIR Y NIZAR, S.L. ALTEL ALUMINIOS URKIOLA SL ALUMINIOS Y DERIVADOS ALBA SL ALUMINIOS ZAMUDIO SL ALVAREZ BELTRÁN, S.A. ALVAREZ CALVENTE FRANCISCO ALVAREZ MORALES FRANCISCO ALVEFRIO BIZKAIA SL AM ELEVADORES AM FORMACION Y TRADUCCIONES AMA3 TABERNA AMAIA GORROSTIDI AMAIKETAKO AMALUR DELICATESSEN AMARA SA AMEQ INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.L. AMERICAN NIKE SL AMESA CONSULTING AMETS GOZOKIAK SL AMETSLAB

132

144 144 160 141 159 139 145 155 155 146 139 142 143 138 154 139 153 160 150 154 154 146 149 138 156 161 160 142 154 138 139 138 138 140 141 160 160 144 160 150 138 156 154 139 149 158 160 157 158 140 140 153 151 150 150 160 144 160 160 143 154 139 154 139 139 139 154 138 160 140 147 150 148 149 139 144 147 155 159 148 144 158 138 160 143 159 150 139 144 146 148 140 153 155 148 142 152 153 156 156 140 155 154 147 153 158 156 141 160 143 138 156 159

AMEZUA AYARZA IRATXE ANDAMIOS KARPA ANDONI ITURGINTZA SL ANE ILEAPAINDEGIA ANELCO SL ANGEL A.SANTAMARIA S.L.U ANGEL URIARTE OLABARRIETA ANGELA LLAMAS ANIVI INGENIERIA SA ANTENAS BIZKAIA ANTILLERA DIEZ JOSE RAMON ANTON GONZALEZ MIGUEL ANGEL ANTONIA VELA ALARCON, C.B. ANTONINO BILBAO LANDA ANULACIONES SEPTICAS MUNGUIA APEL, S.L. APLIC2 SOLUCIONES INFORMATICAS APLICACIÓN Y COLOR LOPEZ APLICACIONES ANTIDESGASTE, S.L. APLIGRONIZ SL APLUSS ITEUVE EUSKADI SA APODACA SANTISTEBAN MARIA APPLUS NORCONTROL AQUALIA ARAGONESA DE PIENSOS ARBELEC SL ARBIZU AISLAMIENTOS ARCON CONTENEDORES ARDA TYRES SL ARDESA SA ARDINES IMPRESORES ARDINES TRAVIESA JOSE ALBERTO ARDOLAN AREA 3D MOBILIARIO, S.L. AREAS SA AREMAN SA ARESTEC SA ARETXABALAGA KULTUR ELKARTEA ARGI, S.L. ARGUINCHONA ELORRIAGA FELICIDAD ARI TRABAJOS VERTICALES ARIADNA INSTRUMENTS SL ARINBUS S.L. ARINKA IKASTEGIA ARINKA PAPELERIA ARISTOS 94, S.L. ARITZ ALBAIZAR DISEINUA ARKUPE ALBAÑILERIA Y REFORMAS ARLAN JASOGAILUAK SL ARMARIOS CAPAPE ARMENTIA AMPURUA JOSE ANTONIO AROA GEOTECNIA, S.L.L. AROMET ARRIAGA PULLMAN SA ARRIKIBAR JATETXEA ARRIORTUA SUBIRATS GABINO ARROBADIGITAL, S.L. ARTAECHEVARRIA HUERTAS TXOMIN ARTEAGA JATETXEA SL ARTEAGA LIMPIEZAS INTEGRALES SL ARTEAGA RENT A CAR, S.L. ARTEMATICO NORTE SL ARTEPAPEL, S.A. ARTESANOS DEL MALVAVISCO SLL ARTIZAR ASADOR ARAMENDI SL ASADOR TXAKOLI AMAIRU ARETXETA SL ASBIBE A-SEGURBANK ASESORIA ASDER ASESORIA CONSULTORIA ARTEAGA, S.L. ASESORIA LUIS FERNANDO AGUIRRE SL ASFALTADOS OLARRA SA ASFALTEX CONSTRUCCION SA ASFALTOS URIBE SA ASIDEK (GRUPO CT) ASIER CANTARELA ETXEBARRIA ASIER MARINA CASTILLO ASISTENCIA SANITARIA GLOBAL S.L. ASOC CLUSTER AERONAUTICA P. VASCO ASOC CULTURAL Y DEPORTIVA GELA ASOC OXANGOITI KULTUR TALDEA ASOC LA INTEGRACION MARGINADO ASOC VASCA DE ERGONOMIA SALUD ASOC. DEPORTIVA AUTOS TXORIERRI ASOC.CULTURAL PARTE-HARTUZ ASOC.PROV.DE FABR.Y EXP.DE PAN DE ASOCIACION ARMINZA ASOCIACIÓN DE HOSTELERIA DERIO ASOCIACION EDUCATIVA BERRIZTU ASOC. EMPR. TORRELARRAGOITI ASOCIACION HIRUGAZTE A. COMERCIOS Y SERVICIOS DE DERIO ASOCIACION TERCERA EDAD ASOCIACIÓN VASCA DE CONSEJEROS ASOMA PROYECTOS DIGITALES ASPACE CENTRO ZABALOETXE GOIKOA ASPURU ELORDUY MARIA BEGOÑA ASTAR SA ASTIKENE MOTOR SL ASTINTZE CAFETERIA RESTAURANTE ASTRUM TECHNOLOGIES, S.L. ASUA PRODUCTS SA ATARRABI ATE LEKU SL ATESA, AVIS, EUROPCAR Y HERTZ ATHLETIC CLUB DE BILBAO ATHOS ARQUITECTOS TECNICOS, S.L. ATOAN BANATZAILEAK SL AUDIOMIC PRODUCCIONES SL AUDIOVISUALES EXTREMIANA, S.L. AURTENETXEA CONTAINER SA AURTENETXEA SA AUTO RENT DERIO AUTOBUSES DE LUJUA SL AUTOBUSES ORBEA BUS AUTOBUSES ZORILUP AUTOCARAVANAS BILBAO SL AUTOCARES ALBA AUTOESCUELA BASURTO, S.L. AUTOESCUELA MIKEL SL AUTOESCUELA SONDIKA

159 140 150 157 143 142 152 157 159 144 156 157 152 148 154 148 146 157 153 157 147 156 147 141 141 148 155 161 161 148 155 159 154 144 158 151 160 155 153 145 154 160 156 146 145 158 159 156 140 149 161 160 149 156 158 160 146 158 158 153 140 156 146 148 144 158 158 149 140 138 139 138 159 154 145 159 161 161 155 139 153 158 146 146 154 138 150 157 147 154 139 147 147 147 147 156 139 156 149 153 158 149 150 147 155 140 151 145 161 138 143 143 142 140 156 156 153 140 153 138 138 138

AUTOMATICOS LA RIBERA AUTOMOVILES ASUA SL AUTOPULLMANS PALACIO SL AUTOS ORTASA AUTOS SONDIKA AUTOS ZAMUDIO MOTOR SL AUTOTALLERES LAU-LOIU SLL AUXMAT SL AVANCES EN TECNOLOGIAS MEDICOAVENIR TELECOM SA AVICOLA ASPURU AVIS AXIAL SL AXPE CONSULTING AYARZASAN SL AYUNTAMIENTO DE DERIO AYUNTAMIENTO DE LARRABETZU AYUNTAMIENTO DE LARRABETZU AYUNTAMIENTO DE LEZAMA AYUNTAMIENTO DE LEZAMA AYUNTAMIENTO DE LEZAMA AYUNTAMIENTO DE LOIU AYUNTAMIENTO DE SONDIKA AYUNTAMIENTO DE SONDIKA AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO AZKAR AZKARGI TRANSPORTES SCOOP AZPIEGITURA, S.A. AZPIEGITURA, S.A. AZTI - TECNALIA

155 161 156 145 161 153 153 151 145 160 141 140 143 146 146 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 161 161 155 155 138

B BABCOCK VALVES BABCOK WANSON ESPAÑA, S.A. BABESTU PREINCO, S.L. BAI & BY ZAMUDIO BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BANCO DE VASCONIA SA BANCO DE VITORIA SA BANCO GUIPUZCOANO SA BANCO GUIPUZCOANO SA BANCO PASTOR BANCO POPULAR ESPAÑOL SA BANCO SABADELL BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO BANDAS TRANSPORTADORAS NORTE BANESTO BANESTO BANKINTER BAR ATERPE BERRIA BAR BAKE EDER BAR BIDE BI BAR CAFE FERNAN BAR CAFETERIA GELTOKI BAR DERIO BAR ELI BAR FEI YUE BAR FRONTON BAR GARMENDIA BAR HAIZEA BAR HIRU BAR IRRINTZI BAR LA RIBERA BAR LASSHOA BAR ORDAGO BAR POTE BAR PSOE BAR RAFI BAR RESTAURANTE DAÑOBEITIA BAR RESTAURANTE LA ESTACION BAR RIVAS BAR SUGOI BAR TRIPPY BAR TXAMO BAR TXAPAS BAR TXIKI BAR TXINTO BAR TXORIERRI BAR ZULOA BARINOX BARNICES Y LACADOS BEURKO SL BARNIZADOS Y LACADOS ESKULAN BARRENA ARTAZA PEDRO BARSAN INSTALACIONES Y MONTAJES BASALBEITIKO TXAKOLINA BASE METALURGICA, S.L.- GUIAMETAL BASF CONSTRUCTION CHEMICALS BASKA DE LIMPIEZAS BASKOLAN REHABILITACIONES BASQUETOUR TURISMOAREN EUSKAL BASTERRA DISTRIBUCION BASURTO BILBAO BAT ESPAÑA SA BATERA CONSULTORES SL BATTLIFE BATZOKI SONDIKA BATZOKI ZAMUDIO BAZAR CHINO BBK HABIA BEAZ, S.A. BEGOÑA LATORRE LARRASQUITU BEGOÑA MARGOAK, S.L. BEHEKO TABERNA BEHEKOSOLOA XXI SL BEICA AURRECOECHEA JOSEBA MIKEL BEIJER REF BEKANOR XXI, S.L. BEKAR ELECTRODOMESTICOS SL BEKOETXE SAGARDOTEGI SL BELAQUA GRUPO APL SL BEORTEK, S.A. BERALAN SL BERIAIN ELEKTRIZITATEA SL BERMEJO FERNANDEZ MANUEL BEROA IBERIA (ANTES KARRENA) BERRI COMERCIAL FERRETERA, S.A.

149 141 157 154 140 141 140 140 140 141 141 140 140 140 152 140 141 140 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 142 156 140 160 148 147 154 149 152 156 156 141 153 146 154 148 158 158 156 156 155 154 161 147 138 159 148 148 144 158 142 161 154 152 160 150 157

BEST ENERGY BESTE DECORACIONES BIAL, S.A. BIAR LANDA SL BIATS, S.L. BICICLETAS BIZKAIA BIDECOR SA BIDESOFT CONSULTING BIDOBI, C.B BIKAT MANUFACTURES, S.L. BIKUN MULTISERVICIOS BILAK BILBAINA DE CANALONES Y ACCESO BILBAO BIZKAIA KUTXA BILBAO BIZKAIA KUTXA BILBAO BIZKAIA KUTXA BILBAO BIZKAIA KUTXA BILBAO BIZKAIA KUTXA BILBAO BIZKAIA KUTXA BILBAO BIZKAIA KUTXA BILBAO BIZKAIA KUTXA BILBAO BIZKAIA KUTXA BILBAO EDITORIAL PRODUCCIONES SLU BILBAO VERTICAL BILBAOBARRI SA BILBAOGOLF BILBO HEADS BILBOAIR SL BILBOELEC, 2000 S.L BILBOLAMP BILBOSERTAM BILCO SL BILESPAN MARKETING, S.L. BILMATIC CONTROL Y AUTOMATISMOS, BILTRON, S.A. BILWEAR 2002 SL BIMADE, S.A. BIMBO SA BIO D2000 SERVICIOS BIOCIDAS SL BIOCOMBUSTIBLES VASCOS SA BIOEF BIOESPAÑA 9000 SL BIOFTALMIK, S.L. BIOFUNGITEK SL BIOKABI BIOLAN MICROBIOSENSORES, S.L. BIOPROTECCIÓN AMBIENTAL, S.L. BISMAN OBRAS Y SERVICIOS SL BITROK MECANIZADOS Y COMERCIAL BIZKAIA XEDE BIZKAIFRIO, S.L. BIZKAIGAS INDUSTRIAL SL BIZKAIGRAF, S.L. BIZKAILINER BIZKAIPLAC BIZKAIRED BIZKAN ANDAMIOS BIZKOR BK MUSIC BKM HIGIENE PROFESIONAL BLM AUTOMOTIVE SA BMR BILCOR SL BOBINADOS ARGIA SL BOCATTAMINUTO SL BODEGA TXORIERRI TORREKO TXAKOL BODEGAS ABASOLO BODEGAS ITURRIALDE BODEGAS MARTIN BODEGAS SAMBEA BOHLER-UDDEHOLM IBERICA SA BOMBAS EL CANTABRICO BOMBAS PERFECTA, S.L BOMBATEC, S.L. BOMBEROS (PARQUE DE DERIO) BOSLAN INGENIERIA Y CONSULTORIA BOST FOTOACABADOS, S.L. BRAINCO BIOPHARMA SL BREADY S FACTORY SA BRITISH AIRWAYS BUENAVENTURA GINER BURDIN SUMINISTROS SL BURDINTXA (COOP DE LOIU) BURGOS SOLLA JOSE MARIA BUSTAMANTE PARAFARMACIA Y HERB. BUZIL NORTE SL BYCO, S.A.

159 154 148 144 155 144 144 156 141 150 146 142 142 140 140 140 140 140 140 140 141 141 155 145 142 139 150 138 152 142 158 159 159 153 145 143 140 150 152 149 154 144 138 154 155 138 138 141 150 156 150 156 159 159 156 154 154 159 138 148 159 143 149 146 146 147 147 141 144 142 155 141 158 157 159 144 154 149 160 159 143 141 160 155 152 145

C C.D.HIPICA ARETXALDE C.T.A. C.T.S. COMERCIAL TECNICA DE SOLDA. C4 CENTRO DE COMPETENCIA CAD-CAM CABELEC SL CABLES Y CONEXIONES JOMA S.L CADTECH (GRUPO CT) CAEN, S.L. CAFÉS NOVELL CAFETERIA ADARVE CAFETERÍA ASUARAN CAFETERIA BAR BIDEGORRI CAFETERÍA BESTORRENE CAFETERIA DERIO CAFETERIA GRISSON CAFETERIA LOIU CAFETERIA LOROÑO CAFETERIA ON EGIN CAFETERIA POZGARRI, SL CAFETERÍA TINDAYA CAFETERIA TXAKOLI CAIXA CATALUNYA CAIXA D ESTALVIS I PENSIONS DE CAIXA D ESTALVIS I PENSIONS DE CAJA LABORAL CAJA LABORAL CAJA NAVARRA CAJA RURAL DE NAVARRA CALCEDO AUTO GRUAS SL

139 145 142 157 143 142 159 143 141 147 141 147 147 147 147 147 147 147 147 147 158 140 140 141 140 140 141 140 161


Enpresen Aurkibidea / Índice de Empresas / Enterprise Index CALDENOR SA CALDERERIA PLASTICA MEDIAVILLA CB CALDERERIA SAN MARTIN 88, SAL CALLEJA MARTINEZ JOSE ANTONIO CALORYFRIO CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y CAMP Y JOVE SA CAMPI Y JOVÉ, S.A. CANINI MONTAJES SL CANO SALGUERO RAMON CANTABRICAS PROYECTOS Y CONSTR. CANTEROS TRIKUHARRI SL CARAVANAS SONDIKA SL CARDIVA, S.L. CARGONET, S.L CARNES ERDELLA, S.L. CARNICA LOZKAR CARNICAS CAPRE, S.L CARNICAS HERBU SL CARNICAS JON CABEZA CARNICERIA ZARATE CARNICERIA AITOR CARNICERIA CESAR CARNICERIA IMAZ HARATEGIA CARNICERIA LEANDRO LANDETA CARNICERIA MIGUEL CARNICERIA URRUTIA CARPAS IBARRA SL CARPAS Y ESTRUCTURAS HZ CARPINTERIA - MANU FRANCO CARPINTERIA BONI CARPINTERIA DE ALUMINIO MEZO SL CARPINTERIA DE OBRAS MAHIA CARPINTERIA EBANISTERIA LARRONDO CARPINTERIA EBANISTERIA REDONDO CARPINTERÍA JAVI CARPINTERIA JOKAR CB CARPINTERÍA KARMAE CARPINTERIA LAUBERRI 2002 SLL CARPINTERIA METALICA DEKAL, SL. CARPINTERIA METALICA DERIO SL CARPINTERIA METÁLICA DRAGA S.L. CARPINTERIA METALICA LA OLA CARPINTERIA METALICA LA OLA CARPINTERIA METALICA MARÓ SL CARPINTERIA METALICA PEDRO JOSE SL CARPINTERÍA MIAJE, S.L.L. CARPINTERÍA RADEMA, S.L. CARPINTERÍA REY CARPINTERÍA RÚA CARPINTERIA ZABALLA CARPINTERIA ZUBIETA SL CARRERAS ALMAC. Y DIST., S.A. CARRIER ESPAÑA SL CARROCERIAS AITOR CARROCERIAS ARCOS CARROCERIAS BALPARDA SL CARROCERÍAS BEGOÑA CARROCERIAS BERRETEAGA CARROCERIAS BIKOTE S.L. CARROCERIAS DERIO CB CARROCERIAS EL CANAL CARROCERIAS EL CASERIO PREMIUM SL CARROCERIAS ENGOLEA CARROCERIAS PAREIZO CARROCERIAS REMAVE CARROCERIAS SANGRONIZ, S.L. CARROCERIAS SEVE-LUIS CARROCERIAS TXORIERRI CARTEL INGENIO Y FOTOGRAFIA CARTULINAS DEL NORTE SL CARWAGEN CARWAGEN CARROCERÍAS CASA MADARIAN CASA RURAL MATSA CASA RURAL ARRIORTUA CASA RURAL MATSA SL CASERIO LUBARRIETA SL CASIMIRO Y JUAN, C.B. CASINO LA OLA CATSYSTEMS CAV SA CDAD PROP DE LA AVENIDA PINOA N.8 CE B2B 2000 COMERCIO ELECTRONICO CELAYA BAÑALES FRANCISCO CENTRO DE BIENESTAR Y SALUD KALAM CENTRO DE EMPRESAS ZAMUDIO SA CENTRO DE ESTUDIOS IKUSI ETA IKASI CENTRO DE FISIOTERAPIA ATLAS CENTRO DENTAL TXORIERRI CENTRO FISIOTERAPIA DERIO CENTRO MASAJE LASAI CENTRO MEDICO ESTETICO AUXI CENTRO SAN JOSE ARTESANO CEPSA CERCALUR, S.A. CERRAJERIA NERVION CESAR JESUS MENDOZA CONDE SL CESPA CONTEN SA CETOLAR SA CHAFFOTEAUX ET MAURY IBERICA SA CHARCUTERIA - PANADERIA ARACELI CHAVESBAO, S.A CHERRY PAPER SL CHILLIDA SEGURIDAD CHIMENEAS SUE, S.L. CHIPBIP SERVICIOS Y SISTEMAS SL CHLORIDE POWER PROTECTION SAU CIANOPLAN SL CIANOPLAN SL CIC BIOGUNE CID - COMERCIO, INDUSTRIA Y CIDENT LABORATORIO, S.L. CIMENTACIONES ABANDO SA CIMENTACIONES ABANDO SA CINTRANAVAL - DEFCAR, S.L. CISA HIDRAULICA, SA CISA SL CLEAR CHANNEL CLEMCO INTERNATIONAL SA CLH AVIACION SA CLIMATIZACION BEROTZA SL

148 148 148 161 156 156 143 147 148 161 145 154 161 153 161 152 157 157 151 141 144 144 144 144 144 144 144 144 154 152 140 148 152 151 151 141 149 141 152 152 152 152 152 151 152 152 141 141 141 141 149 149 150 141 148 153 153 160 143 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 155 150 145 160 140 140 140 140 158 152 158 143 156 151 146 159 157 147 146 155 139 139 155 157 154 152 148 152 141 138 141 143 144 150 150 159 150 146 149 155 155 138 141 157 154 154 159 148 143 157 142 141 150

CLINICA DEL PIE CLINICA DENTAL ALDEKONE CLINICA DENTAL GANDIAGA CLINICA DENTAL IDOIA ZUBIETA CLINICA DENTAL JASONE AZURMENDI CLINICA DENTAL LEZAMA CLINICA DENTAL OGUIZA CLINICA DENTAL SEMINARIO CLINICA DENTAL SONDIKA CLINICA DENTAL ZAINDUZ CLINICA VETERINARIA SONDIKA CLUB INTERN. DEL LIBRO-DIVISIÓN CLYMA GRUP, S.L. COBAETXE SL COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA COCINAS DELUXE, S.L. COCINAS Y BAÑOS DIANA CODESPORT EUSKADI, S.L. CODINOR SL COINCIDENCIAS COLCHONERIA ARTEAGA SL COLEGIO AYALDE COLEGIO FRANCÉS DE BILBAO COLEGIO LA MERCED COLEGIO P. ANDRES URDANETA COLEGIO PÚBLICO GORONDA GANE COLEGIO VIZCAYA COLSA XXI, S.L. COMARGO SL COMERCIAL ALONSO CATALINA, S.L. COMERCIAL ARBIDE SL COMERCIAL DE SUMINISTROS SL COMERCIAL DEKOKIDS COMERCIAL DEL BAÑO ANKAR SL COMERCIAL DEL MOTOR SA COMERCIAL GASSO SA COMERCIAL GENERAL DE PAPELES SA COMERCIAL GOZOKI-ETXEA, S.L COMERCIAL HISPANOFIL SA COMERCIAL JON GUISASOLA, S.L. COMERCIAL MATURANA SL COMERCIAL MG NORTE COMERCIAL PAGOETXE COMERCIAL PEÑA COMERCIAL REFRIGERACION FLOWER COMERCIAL SATEC, S.L COMERCIAL SUBIÑAS SA COMERCIAL SUSANS COMERCIAL URSOA SL COMERCIAL VILLAR COMERCIAL ZUVILLAGA I SL COMERCIALIZACION S I COMESA COMET ATENCIONES METALURGICAS COMEUR COMO SCOOP COMPAÑIA AUXILIAR AL CARGO EXPRES COMPAÑÍA VIZCAINA DE ASESORIA SL CDAD PROPIETARIOS PARCELA 7B CDAD PROPIETARIOS PARCELA 8-A COMUNITEL GLOBAL CONDUCTOS SEPULVEDA CONGELADOS JULDAN SA CONSEC CONTROL DE LA CONSTRUC CONSEUR 2000, S.L. CONSTRUCCIONES DERIO KO SL CONSTRUCCIONES ELORDUI CONSTRUCCIONES IBARGOITIA, S.A. CONSTRUCCIONES IZASO CONSTRUCCIONES MECANICAS LOFER CONSTRUCCIONES MET. BEASKOETXEA CONSTRUCCIONES MURIAS SA CONSTRUCCIONES NORBISCA CONSTRUCCIONES ONZALE HAREA CONSTRUCCIONES ZUBI SL CONSTRUCCIONES GOYENETXE, S.L. CONSTRUCCIONES BASURTO CONSTRUCCIONES HERMANOS ARIAS CONSTRUCCIONES Y REFORMAS TEL CONSULTA GINEC. A. AMONDARAIN CONSULTING SONDIKA SL CONSULTORIA LUMINICA SL CONSULTORIA Y FORMACION EFEIBE CONSUMISA (ALMACEN) CONTADORES DEL NORTE CONTENEDORES VASCOS CONTINENTAL ELÉCTRICA, S.A. CONTINENTAL PARKING CONTRATAS GARAIOLTZA CONTROL DE PRODUCCION SL CONVERSIA COONIC COOPER CARS COOPERATIVA AGRICOLA DE LEZAMA COOP. AGRICOLA GANADERA ZAMUDIO COPLASEM SL CORDEVI SDAD COOP DE DETALLISTAS CORMORAN CORPORACIÓN RINDER SL CORYR COSMOTER SL COVEDEQSA-GONZALEZ Y AZURMENDI CRAMIX SA CREFINER S.L CRISTALERIA DEUSTO SL CRISTALERIA ETXEGLASS SL CRISTALERIA ISALO SA CRISTINA AGUILERA RAMOS CROMION IT OUTSOURCING SERVICES I CRS SEGURIDAD Y VIGILANCIA CUBILSA CUBIMPER OBRAS, S.L. CUSTOMER WORKS EUROPE SL CYMI S.A.

155 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 140 141 145 152 144 144 147 151 160 144 146 146 146 146 146 146 144 142 141 141 142 152 152 161 142 143 156 141 141 144 141 156 156 149 157 142 144 142 153 141 142 145 159 149 138 138 138 151 151 155 155 143 147 154 156 145 145 145 151 151 154 145 154 155 145 154 154 145 139 138 159 154 150 143 146 138 138 145 147 156 139 161 141 141 148 152 144 146 148 144 150 149 157 157 142 153 144 157 159 145 154 155 148

D DAIMEC DAKOTA

151 143

DANIELI PROCOME IBERICA, S.A. DANONE SA DE DIEGO FLORES GABRIELA DE LA FUENTE GONZALEZ, EXCAVACI. DE VEGA DIEZ MARIA INMACULADA DECOHOGAR MOBAÑO SL DECORACIONES LOTOS SA DEGUSTACIÓN - PANADERIA OGIKETA DEGUSTACIÓN AMAITZ DEGUSTACION LOR DEGUSTACIÓN OLA-BIDE DEGUSTACION PASTELERIA ARAMENDI DEINCO, S.L. DEKORMAC DELICASS DENA DENTISTA ENERITZ BILBAO DEPARTAMENTO INTERIOR G. VASCO DERIOKO HERRI IKASTETXEA DERIOKO BATZOKIA DERIOKO UDAL KIROLDEGIA DERRIBOS PETRALANDA, S.A. DESARROLLA CONSULTING DESIRA DEVON´S TAVERN DGI-SERVICIOS DE IMAGEN DHL EXEL SUPPLY CHAIN SPAIS, S.L. DIASOR SA DIBAL SA DICOBAN COMERCIAL DEL BAÑO S.L. DIDIER TECNICA DIDNOVA DIRECCION INTEGRAL Y DES. DIEDE DIE DEVELOPMENT SL DIEL SCOOP DIETINOR DIGISYSTEMS DIGITAL PAPER DINA DERIO SL DINAM INGENIERIA, S.L. DIRETRANS DISBAL S.L.L. DISCONOR, C.B. DISCOTRANS, S.C.L. DISEÑO DE INTERIORES LANCHO DISEÑOS Y VALORACIONES, S.L. DISLO BIZ, S.L. DISTRIBUCIONES ARUNDICE, S.L. DISTRIBUCIONES GUMUCIO SA DIST. ALIMENTARIA LA CAMPESINA 2001 DISTRINORTE SA DIVIPA DOBLE ERRE DOCUWORLD UNIVERSAL SL DOFER, C.B DOMINION INSTALACIONES Y MONTAJES DON SOFA DRIBBLING SPORT D-STAR MECANIZACIONES S.L. DUERO MANZANARES INMOBILIARIA SL DUFRY HISPANOSUIZA DULCES Y FRITOS SA DUMPER VIZCAYA SCOOPL DYALVO, S.L. DYFA DYNAKIN, S.L.

149 157 156 146 157 149 156 147 147 147 147 144 150 159 146 146 139 139 146 147 151 146 154 157 147 138 161 160 148 142 143 155 148 152 157 158 155 142 160 149 144 140 160 159 157 143 150 141 152 145 149 159 155 152 157 144 144 151 140 145 141 138 145 159 155

E E. CLASS ZAMUDIO E.P.A. DERIO EASY PARK BILBAO EASYCREATE EASYJET AIRLINE EATON INDUSTRIES (SPAIN), S.L. EBAKI 2000 SAL EBANISTERIA XAIGOR EBANISTERIA Y CARPINTERIA HIRUKO EB-RIM EUROBLOCKS SA EB-RIM I MAS D MAS I SL EB-RIM NAVAL, S.L. EB-RIM ROTOMOULDING, S.L. ECHEVARRIA PICAZA ICIAR ECOLOGRAF DIVISION COMERCIAL SL ECOLOGRAF SA ECONORTE SONDICA SA EDEBE GILTZA EDERGINTZA PELUQUERIA EDIFICACIONES ENDARRA SL EDITORIAL DESCLEE DE BROUWER SA E-DOCTUM FORMACIÓN Y CONSULTORIA EDURKON, SL EGAZ TXORIERRI EGOKIROA SL EGUIZAR, S.L. EGUZKIEDER EIKEN-ASOCIACIÓN CLUSTER AUDIOVIS. EINBER PREVENALIA EKASA S.A. EKI, S.L.L. E-KLIMA EKODAT SA EKOR TXORIERRI EL MUNDO DE LAS ALFOMBRAS ELBERETH CENTRO DE ESTETICA ELEAN, S.L. ELECTRICIDAD DERIO ELECTRICIDAD GAHUR ELECTRICIDAD MARTIN SA ELECTRICIDAD MIBE SA ELECTRICIDAD N OSES SA ELECTRICIDAD OSGULUZ ELECTRO PRONUSA ELECTROBILSA 2000 SL ELECTROBOMBAS DEL NORTE SL ELECTRODOMESTICOS ASTORQUIZA ELECTROSOFT 2001, S.L ELEIZALDE KAFETEGIA ELEKMA

154 154 138 156 160 149 150 149 149 150 154 159 150 139 158 155 152 146 157 156 143 153 148 138 150 147 138 139 159 138 142 150 149 159 143 157 156 152 152 152 152 142 152 152 142 148 144 151 147 144

ELESEN SL ELIS, S.A.U. ELOR SA ELORRIAGA HARATEGIA ELORRIAGA ORBEA GREGORIO ELORRIETA INSTALACIONES, C.B ELSER INSTALACIONES ELECTRICAS SL ELSON ELECTRONICA SA EMBALAJES HEGOALDE SL EMBIDER, S.L. EMBRYOMICS SL EMBULAC SAL EMERETZI SAL EMEUVE MOBILIARIO DE OFICINA EMILIANO CORZO PARRA EMPRESAS GRAFICAS COMPUTER TO EMTE MECHANICAL ENGINEERING SA EMTE NORTE, S.L. EMTE NORTE, S.L. EMUN KOOP. E ENBOR DIDAKTIKOAK SL ENCARNACION LEJARRAGA EGUREN END SLL ENDRESS Y HAUSER, S.A. ENEKONE HIRU SL ENERGEST ENERGÍA MÓVIL 2011 ENERGYMINDS SOLUTIONS SL ENERLIM ALBIA SL ENERSYS SA ENERTEK INNOVACION ENGRANAJES Y MECANIZADOS LAMIAKO ENJOYBUSINESS S.L. ENTORNO SISTEMAS GRÁFICOS ENVASES ALAM SL ENVASES PARA ALIMENTACION PUIG ENVIALIA URGENTE ENVIROTEC SERVICIOS AMBIENTALES EPOXI SISTEMAS DE APLICACION SL EQUIPAMIENTOS IDE SL ERABI TECNOLOGIA AUDIOVISUAL, S.L.L ERDELLA GARRAIOAK, S.L. ERICSSON NETWORK SERVICES, S.L. ERICTEL EUSKADI SL ERICTEL SL ERKA BIZKAIA, S.L. EROSKI BIDAIAK SA ERREKAONDO JATETXEA SL ERROTA ERTZ, S.L. ESCALERAS CORRAL SL ESCUELA AGRARIA MENDIKOI-DERIO ESCUELA DE GOLF CELLES SL ESCUELA PROFESIONAL E. ALHAMA ESEM-ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.L. ESENTHIA LABORATORIO, SL ESEUNE LEARNING ESKARNE ASTOLA ELORRIAGA ESKUBI SL ESMASPADEL SL ESPECIAS MENDIKO ESS ESS BILBAO ESS BILBAO ESSER SA EST. INDUSTRIALES ALAN ESTACION DE SERVICIO ITURRIZAGA SL ESTACION DE SERVICIO OLEA SA ESTACION SERVICIO ARTEBAKARRA ESTACION SERVICIO LOIU ESTAMPACIONES BILBAO, SL ESTANCO Mª BEGOÑA CAMIRUAGA ESTANCO PEREA OLABARRIETA ESTANCO BAEZ VADILLO MONICA ESTANCO DAÑOBEITIA ESTANCO INCHAUSTI ESTANCO LARRABETZU ESTANCO ZAMUDIO ESTANDIA, S.L. ESTEHYNE SL ESTETICA EDERKI ESTETIKA ESTHER E. ARQ. VARONA Y BASTERRETXEA ESTUDIO MODELNORTE SL ESTUDIOS 10 IKASTEGIA ESTUDIOS DURERO E-TECH MULTIVISION, S.L. ETIQUETAS PRAD SONDIKA SL ETORKI SL ETORKI SL ETORKI TABERNA ETORKIZUNA 98 SL ETXEOSTE, S.L. ETXEVINO EUREKA BILBAO EUREST COLECTIVIDADES SL EURO EQUIP SA EUROCINSA EUROCONSULT NORTE SA EUROFIRE SL EUROMATISMOS EUROPACIFICO, S.L. EUROPCAR EUSCAD SISTEMAS SL EUSCAT - ABAROAMETAL SL EUSKALAGRO SL EUSKALIT EUSKAL-SENA SL EUSKALTEL, S.A. EUSKALTEL, S.A. EUSKALTEL, S.A. EUSKERAZKO ELKARTEA EUSKO GUIAS SL EUSKO-DELPHIN SL EUSKODIS SL EUSKOJUMER EUSKOMENAJE 1810 SLL EUSKOPACK SL EUSKOPAN 2002 SL EUSKOTOP SAL EVENTIUM EXCAVACIONES ARTXANDA SA

133

141 152 140 144 160 152 151 148 148 153 155 141 149 153 150 159 159 159 159 139 143 152 147 159 145 152 157 159 138 149 159 151 146 159 149 143 161 159 157 141 160 160 155 155 155 142 138 158 158 140 152 146 139 146 140 155 154 156 145 138 143 159 155 155 157 143 144 144 144 144 150 145 145 145 145 145 145 145 147 142 157 156 159 149 146 159 158 159 152 152 147 140 145 146 140 156 159 148 160 149 156 143 140 160 143 142 159 158 155 155 155 153 139 144 141 142 149 149 150 159 153 154


Enpresen Aurkibidea / Índice de Empresas / Enterprise Index EXCAVACIONES CANTABRICAS SA EXCAVACIONES LOROÑO EXCAVACIONES Y CONST. ZAMUDIO, S.L. EXCAVACIONES IÑAKI ARTABE SL EXCLUSIVAS ABEMA EXCLUSIVAS DUEDEL SL EXDUSA EXPO MOVIL 3000 SL EXPOJOMI EXPOSICION AZPIRI SA EYNORTE SL EZKERTZA JATETXEA

146 146 157 157 144 141 148 139 152 144 138 158

F FABREGAS HNOS, S.A. FABRISA FAKULINE, S.L. FANOX ELECTRONIC, S.L. FARMACIA GONZALO MATEOS ALVAREZ FARMACIA JOSE MARIA QUIJANO FARMACIA Mª DOLORES FERNANDEZ FARMACIA LDA. ROSA ROMERO ATELA FARMACIA LUIS GARCIA FARMACIA Mª ROSARIO ACEBAL FARMATHIA, AGR. DE FARMACIAS, S.L. FASTON AUDIOVISUALES Y TELECOMU FELTOM SL FERMA CONSUMIBLES DE OFICINA SL FERMET METALES Y MINERALES SL FERNANDEZ CORTES CARMELO FERNANDEZ LOPEZ ANGEL FERNANDEZ MARTIN ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CORRAL FERNANDO GARCIA -DIEGO GARCIA FERRER INTERNACIONAL, S.A. FERRETERIA Y SUMINISTROS ONDIZ FERRETERIA Y SUMINISTROS ONDIZ FERROLOIU SAL FERROMETAL ERANDIO, S.L. FETFORMAS FIBRA OPTICA VIRTUAL SL FIDES INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.L. FIDES VITA FIDIA IBERICA SA FINESAR DEL PUERTO SL FINESAR EXTREMADURA SL FINESAR JAEN SL FIRE PROT SA FISIOTERAPIA IBARRONDO FLEXIX, S.A FLORISTERIA YEDRA FLUIDRA (ASTRALPOOL) FLYBAI FMC FORET SA FONTANERIA DOBARAN FONTANERIA TINO FONTANERIA Y CALEFACCION RUIZ SL FONTANERIA Y SANEAMIENTO ENDIKA FONTANERIA Y SANEAMIENTO ENDIKA FONTANERO - ABIA FRAILE MARIANO FONTANERO - DIAZ MARTIN MIGUEL FONTANERO - J. CARLOS DAÑOBEITIA FOOCUZZ FORPLAST PAPELES Y BOLSAS FOTERI TABERNA FOTO CELSO FOTOGRAFIA J. JOSE LEDESMA FOZ SL FPK LIGHTWEIGHT TECHNOLOGIES FRAMAR HOSTELCALF, S.L. FRANCE TELECOM ESPAÑA SA FRANCIA ROJAS JESUS FRANCISCO MARIA BENITO CENIZO FRATERNIDAD MUPRESPA FREEZE CAST EUROPA SL FREYSSINET SA FRIO INDUSTRIAL FREIRE SL FRIVASA FRUTERIA ESTHER FRUTERÍA IMAZ FRUTERIA JUANJO FUENTENE JATETXEA ASADOR FUN HOUSES FUNDACION BIZIA FUNDACION BIZKAILAN FUNDACION EUSKALTEL FUNDACION IKERTIA FUNDACION TECNALIA FUNDICIONES DE ERANDIO SA FUNDI-TRANS SL FUNVISA

142 148 144 149 145 145 145 145 145 145 154 147 152 143 143 160 160 156 152 157 148 143 143 151 141 151 152 159 143 142 140 140 140 155 156 149 144 143 138 149 150 150 150 150 150 150 150 150 155 144 147 138 138 141 149 160 155 160 161 139 138 154 150 150 144 144 144 147 151 139 153 154 152 160 151 142 150

G GABARU ILUMINACION GAIA GAIKER, CENTRO TENOLÓGICO GAILEN TECNOLOGIAS GALAISA PELUQUERIA GALBIZ NEUMATICOS SA GAMAPRINT SL GAMESA GAMESA ENERGIAS RENOVABLES SA GAMESA ENERGY TRANSMISSIÓN, S.A.U. GAMESA INNOVACION AND TECHNO GANEKOLINER GANIX OINETAKOAK SL GANTRY ESPAÑOLA SA GAP-INGENIERIA SL GARAI APLICACIONES DE PINTURA SL GARAI TALLER DE PINTURA GARAJE AEROPUERTO GARAJE AURTENETXE SA GARCIA COBOS LAURA GARCIA FRANCO JUAN MIGUEL

134

141 139 154 146 156 145 143 138 145 154 160 160 144 148 160 157 157 153 158 138 161

GARCIA GOMEZ FERNANDO GARCIA MORENO RAFAEL GARDEN CONSULTING Y ASOCIADOS, GARIBAT SL GARKALDE TAKOLINA GARRIDO SL GASMEDI 2000 SAU GASPAR AGUSTIN GASTENOR NORTE, S.L. GASTRO LUNCH GASTRONOMIA Y REGALOS GAUNATRANS GAUSA PRODUCTOS DEL CAUCHO SL GAZTELEKU TABERNA GE POWER MANAGEMENT SA GEAS BIZKAIA SL GECSA CONDUCTORES Y CONEXIONES GENERANDO NUEVAS IDEAS SL GENETADI BIOTECH, S.L. GEOSIDER GER LANDAK GERIATRICO INDAUTXU SIGLO XXI GESPROIN 2002 GES-SIEMSA, S.A. GESTHECOR GESTION INTEGRAL DE AGUAS SL GESTION MEDIOAMBIENTAL & ACUSTICA GESTION ZAMUDIO SL GESVINOR PROMOCIONES GFI NORTE GIL VADILLO NARCISO GIMNASIO DOYAN GIMNASIO SONDIKAO GLOBAL ONE (EQUANT SPAIN) GLOBALIA CORPORACIÓN EMPRESARIAL GLOBE GROUND IBERICA SA GM DECO GOBESA SA GOIKARTE SA GOLDCAR SPAIN SL GON JAMON GONVADOR SL GONZALEZ PEREZ JOSE GORABIDE GORBEIA MERTZERIA GOXO-GOXO LOHITZUN GOYMA, S.L. GOYO MARTÍNEZ GOZOKIAK AMANCIO GOZONORTE SL GRABADOS MÚGICA, S.L. GRÁFICAS GOYA GRAFICAS INGUGOM SA GRAFICAS SONDIKA SL GRAFICAS ZAMUDIO PRINTEK SAL GRAN CAÑON SL GRANJA ANDRAMARI, S.L. GRANJA CARRACEDO ALFONSA GRANJA SANIG, S.A. GRANJA TEPEYAC GRAPPA GROUNDFORCE GROVISA, S.A. GROW´N´ROLL GRUAS IRATXE, S.L. GRUPO EB-RIM, S.L. GRUPO GURIA GATERING GRUPO ORMAZABAL GRUPO ORMAZABAL GRUPO PICMATIC GRUPO SADA GRUPO SOLILASER GRUPO STC GRUPO TURISKOPIO, S.L. GRUPO VILARRASA GRUPO ZEMA GSM ELEVACION, S.L. GSM ESPAÑA OPERATIONS (BILLABONG) GUALDA COLLAZO ANTONIO GUARDERIA AMOR MISERICORDIOSO GUDARBI GUERLIDEI, S.L. GUHIRUROK SL GUMERSINDO VAZQUEZ SEOANE GUMMIGOLV LEKPLATS GURIA CATERING SA GURRUCHAGA DAÑOBEITIA JOSE IGNA GUTIERREZ ANGULO SA

149 160 154 153 147 144 156 144 157 157 144 151 149 147 142 138 149 155 138 151 156 140 151 153 142 159 160 138 157 146 161 139 139 157 160 138 157 141 152 140 141 141 149 139 145 156 141 141 138 143 161 151 159 155 155 140 143 149 141 140 148 138 157 156 138 139 156 157 158 149 141 145 155 139 142 145 140 145 160 146 152 153 158 147 144 156 139 141

H HALCOURIER HAMAYOUN RAZA - KEBAB SONDIKA HANSA-FLEX HARREMAN INGENIARITZA SL HARRI-BILBO, S.L. HAURKOI HD TELECON, S.L. HEDAPEN HEGAR PERSIANAS METALICAS SL HEGAZ-CARGO SL HELMUGA SYSTEMS HERBOSO CAUCHO METAL S.L. HERLYP INDUSTRIAL SL HERMANOS LIZARRALDE, S.L. HERNANDEZ SANTOS JOSE FRANCISCO HERNANDO LOPEZ VICTOR MANUEL HERRAMIENTAS ERDEKO, S.L. HERRERIA DEUSTO SL HERRERIA LOGARRI SL HERRIKO TABERNA ZAMUDIO HERTZ DE ESPAÑA HIDALGO RANILLA JUAN ISIDRO HIDRAULICA ARLU SL HIDROPROYECTOS, S.L. HIERROS Y METALES SONDIKA HIJOS DE PEDRO BASTERRA SA HIKEA 31, S.L. HILTI ESPAÑOLA SA

161 158 143 160 161 153 155 139 148 160 159 149 151 158 154 144 148 152 148 147 140 156 149 151 161 138 149 143

HIRU BER HIRU HIRUKI PRODUKZIOAK, S.L. HISTOCELL, S.L. HNOS. RUIZ SL HOBBY MOTO HOGAR DE JUBILADOS DE SONDIKA HOGAR DE JUBILADOS DE ZAMUDIO HOGAR DEL JUBILADO HORMIGONES BIZKALDE, S.L. HORMIGONES DE ZAMUDIO SA HOSPITAL PSIQUIATRICO DE ZAMUDIO HOSTELERIA HORMA ONDO, S.L. HOSTELERIA LEGINA-GOIKOA, S.L. HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS BILBAO HOTEL LAIA HOTEL LOIU HOTEL RESTAURANTE ARETXARTE HOTEL RESTAURANTE ARTEA ERROTA HOTEL SEMINARIO SL HUIDOBRO PLASTICOS SL HUNE RENTAL HURRITZA CAFETERIA RESTAURANTE HYGOLET IBERIA, S.L.

151 155 154 149 160 147 147 147 148 148 155 140 158 151 151 151 151 151 151 151 148 140 138

I I VAMOS I. ESTEBAN I.F.A.S. RESIENCIA ERREKALDE EGOITZA I.F.P.R.L. IAE ELECTRIC POWER EQUIPMENT IAZI JATETXEA IBAD CREMATORIO DE ANIMALES IBERBOND DISTRIBUCIONES TECNICAS IBERDROLA IBERHANDLING SA IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA IBERMARKET SL IBERMATICA SA IBERNORTE, S.A. IBERPOL-IBERICA DE POLIAMIDAS, S.L. IBERSHIP SA ICARO TRADE ICC INSTITUTO DE CIENCIAS COMERCIA ICIAR DE NICOLAS SL ICTS, S.A. IDALA GLOBAL SL IDATERM SA IDDTEK IDE IDEA K IDEILAN DISEÑO S.L. IDERTIA SOLUCIONES INDUSTRIALES IDOKI IFH CONSULTING, S.L. IFO SL IGNACIO ZUBIETA LLONA IKASGELA AKADEMIA IKASI IKASTEGIA IKEDER IKEI IKER MIRENA LADISLAO-MARIA JESUSA IKERDENT, S.L. ILAZKI AKADEMIA ILEAPAINDEGIA LEIRE BEGOÑA IME, S.L. IMESAPI IMPERMEABILIZACIONES CARMELO IMPLAC IMPORTMETAL SA IMPRENTA UNIVERSAL SA IMPRESIS PARON IMRES 76 REPARACIONES INDUSTRIA IN FARADIS INABENSA, S.A. INBISA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE INBISA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE INBISA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE INDANORTE SL INDARBI INDARTEX SL INDOTEC INDUBILSA SL INDUMAGNET SL INDUPIME SL INDUSTRI SL INDUSTRIAS DE PRECISION AGA SL INDUSTRIAS EXTREMIANA INDUSTRIAS MILLAN SL INDUSTRIAS REHAU, S.L. INDUSTRIAS SERBAI SL INDUSTRIAS SUBIÑAS COMERCIAL INDUSTRIAS SUBIÑAS, S.L. INDUSTRIAS Y SERVICIOS LEIJON SL INDUTEX INELCO 2001, S.L. INEO SPORT INFERPI-INGENIERÍA DE PROCESOS INFORMÁTICA RED, S.L. INFORMATION BUILDERS IBERICA INFORMSTONE CENTER SL INGEBIT ELECTROTECNIA , S.L. INGELECTRIC INGEMAT SL INGENER INGENIERIA DEL NERVION SA INGENERSUN INGENIERIA ARSON SL INGENIERIA HUMANISTICA SA INGENIERIA INTECA INGEPLAN CONSULTING SL INGESIT SL INGETEAM CORPORACIÓN, S.A. INGETEAM INDUSTRY, S.A. INGETEAM MARINE, S.A. INGETEAM METAL SOLUTIONS, S.A. INGETEAM TECHNOLOGY S.A. INGETEAM TRACTION, S.A. INIKER

154 148 140 153 144 158 139 143 146 138 160 155 146 147 153 152 146 155 145 159 156 155 159 146 155 154 148 150 154 152 156 154 154 140 155 158 139 153 156 156 159 154 159 142 155 153 154 144 155 138 138 138 155 149 148 160 151 154 157 149 150 148 159 153 150 157 157 159 150 152 152 150 151 146 147 140 160 149 156 151 160 154 154 160 146 138 160 160 151 159 148 138

ININSER SA INMOBILIARIA BILBAO INMOBILIARIA ETORKI SL INMOBILIARIA TXORIERRI INNOBASQUE INNOPROT INPROMAT S COOP INREDIPLACA, S.L.L. INSANOR INSTALADORA INTEGRAL INTA INSAVA INSERGAS, S.L. INSTALACIONES EDERKI SL INSTALACIONES ELECTRICAS SCORPIO INSTALACIONES ELORTEGI INSTALACIONES TXORIERRI SAL INSTITUTO BELLEZA SUSANA INSTITUTO EUROPEO DE ERGONOMIA INSTITUTO LA OLA INSTITUTO TXORIERRI BHI INSTITUTO VASCO DE ERGONOMIA IVE INSTOCK SLL INTENANCE CAPITAL SL INTENTIA CONSULTING SA INTERBIL INTERCLYM S.A INTERNATIONAL BRONMETAL, S.A. INTRAPIN SL INTRO-DESIGN SL INVERSIONES MUELLE CHURRUCA SA INVITROTEK SERVICIOS DE MULTIPLICA INYCOM INYMA SA IÑAKI CAMPO ARANZABAL IPAR ELEKTRONIKA SL IPAR KUTXA IPAR KUTXA IPAR KUTXA IPARFRÍO IPARTEL TEKNOLOGIA IPRONET SISTEMAS, S.A IPT IPUINA JUGUETERIA IRATXO GOZOTEGIA IREC COMUNICACIONES, S.L. IRETRU SL IRUMAK SA IRUMEK ISAAC HARATEGIA ISGAR ISMAF, S.L ISOBIDE SL ISOLLEX FIBRA IBERICA, SL ISOTEC AISLAMIENTOS TECNICOS SL ISURKAI SL ITA ,S.A. ITELAZPI SA ITG-GAS SL ITP SA ITZARRI CONSULTING SLL IZAMUDIO IZARKLIMA, S.L. IZARTSU, S.L. IZPILEN: PARAFARMACIA BELAR-DENDA IZQUIERDO BENGOA MARTA

159 157 151 139 160 155 159 148 150 150 159 150 152 150 150 157 146 146 154 146 146 159 139 143 143 157 159 148 140 154 146 158 141 148 140 140 140 150 152 146 155 144 144 151 149 144 149 144 143 143 155 142 150 144 145 155 150 145 155 139 150 152 145 157

J J C M SUMINISTROS INDUSTRIALES SL J.U.M. GABINETE ASESOR SL JABIER LARRONDO AURREKOETXEA JAKIN GOZOKIAK JAUREGUI CARRASSON MARIA CARMEN JAUS ELECTRICIDAD JAVIER IGNACIO SOBRINO SAEZ JCDECAUX JERSALAS, S.L. JIANAR SUELOS ELEVADOS, S.L JMD TEJADA, S.L. JOFEMAR TECNOLOGÍA DE SE (ISCITTO) JOSE BERMUDEZ TRANSPORTES JOSÉ JULIO MARTÍN JOSE LUIS PEREZ FERNANDEZ JOSE LUIS SUAREZ MORENO JOSE LUIS VELASCO LEARRA JOSE Mª BURGOS SOLLA JOSÉ MARÍA ARRIZABALAGA JOSE ROMAN ALONSO ANTORAZ JOSI JOSI JOSTUNAK JOSU LARRABEITI MENDIKUTE JOSVE JOYERIA NAHIKARI JOYERIA RELOJERIA RUBEN JOYERIA SONDIKA JUAN CARLOS GARCIA OLANO, JUAN FRANCISCO E IÑIGO ARAS HIERRO JUAN MARIA CALVO-JUAN IGNACIO JUAN MARIA LOPEZ MENTXAKA-EVA JUAREZ VEGANZONES LUIS IGNACIO JUFER VENDING, S.L JUGALIA JULIA ALCORLO GARCIA JULIO ESCAURIAZA JULIO GARRIDO-JOSE ANGEL GARRIDO JUMASA PARTS SL JUNGHEINRICH DE ESPAÑA SA

142 154 146 156 156 152 154 153 152 160 151 143 161 141 146 158 146 154 145 156 138 138 145 142 144 144 144 157 141 148 148 138 147 146 139 143 148 143 143

K KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L. 143 155 KALEAN CULTURA Y OCIO, S.L. 153 KALMIA, S.A. 160 KARMELO LEKERIKABEASKOA SL 141 KATEA 154 KDV, S.L 151 KENCI, S.L.


Enpresen Aurkibidea / Índice de Empresas / Enterprise Index KEPLER ENTREPLANTAS DESMONTA 140KIMA LANDARAK SL KINKUS KITCHEN SUKALDEAK KMD PRECISIÓN EUROPA, S.L. KOKABI KOLMA EXCLUSIVAS SL KOLORETAKOAK FRUTA ETA BARAZKIAK KONE ELEVADORES, S.A KONE LINEA KOPIARTE KOPLAD KORRALETXE ISASI SL KRIKETA SL KSB SERVICE SUCIBA KUKUBILTXO ANTZERKI TALDEA SCOOPL KUKULUKO ORTUE KURUTZETRANS KURVA CREACIONES ARTISTICAS SL KZ GUNEA DERIO KZ GUNEA LOIU KZ GUNEA SONDIKA

154 140 158 144 148 149 141 144 148 144 142 142 152 159 143 151 138 160 138 156 139 157

L L.D.S. INFORMATICA L.G. & A. LAZARO Y GRIJELMO ASOC LA AGUJA Y EL DEDAL LA CAIXA LA FÁBRICA LA TRASTIENDA DIGITAL SA LA TRIGA DE COMUNICACIÓN SL LABAYRU IKASTEGIA LABEIN LABIN LABORATORIO METEOROLOGÍA DEL LABORATORIOS BILPER SA LABORATORIOS TEGOR LABORATORIOS TEGOR SL LABORIA 21, S.L.L. LACROIX SEÑALIZACION, S.A. LAFONT BUREAU DE NEGOCIOS SL LAG CONSULTING LAGUNKOR ASESORIA SL LAGUN-ON SL LAINIG INDUSTRIAL LAMBDA RECYCLING SL LAMPARAS ESPECIALES TECNILUZ SL LANALDEN SA LANDA IDIRIN JOSE LUIS LANKARI SL LANKOR OBRAS Y SERVICIOS LANMEDIA COMUNICACIONES LANSER SL LANSOLAR INGENIEROS LANTEGI BATUAK LANTEGI SL LANTEL 2004 SLL LAPIKO SL LARA NORTE, S.A. LARA VAREA, GABRIEL LARRABEITI ANAIAK SL LARRABETXU PINTURAS SL LARRABETZU COFFEA, S.L. LARRABETZU HERRI IKASTETXEA LARRABETZU MUSIKA ESKOLA SL LARRABETZUKO BATZOKIA LARRABETZUKO FARMAZIA LARRASQUITU TORRE, IGOR LASTETXE GROUP LAUA PROMOCIONES INMOBILIARIAS LAUMENOSKOA, S.L. LAURO IKASTOLA SCOOPL LAUROK AUTOS, S.COOP LAUROK BAT SAL LAUSAT 2000 SLL LAUSERINT LAUTRONIC, S.A. LAVANDERIA CONDOR SL LAVANDERIA JASO SL LAVIGOR 7000 SL LAYCOVEL, S.L. CENTRO ESPECIAL DE LAZARO DIEGO JOSE ANTONIO LEBER ILUMINACION SL LECHE PASCUAL - CAFÉ MOCAY LEIMOTIV HOLDING 2007 SL LEINAK LEJARRENE SL LEZAGUER SL LEZAMA SARETZEN LEZAMAKO BATZOKIA LEZAMAKO HERRI IKASTETXEA LIBRERÍA PAPELERIA ZAMUDIO LIBRERIA SONDIKA LILIAK LORA DENDA LIMPIEZAS DELGADO LIMPIEZAS EN LA CALLE SL LINO RODRIGUEZ SL LIZARR,I S.L. LKS AUDITORES SL LKS INGENIERIA S COOP LKS-TSI ZAMUDIO LOGISPER TECH, S.L. LOGISTICA Y TRANSPORTE DE ZAMUDIO LOGITEC SL LOIU MOTOR TALLER MULTIMARCA LOIUKO BATZOKIA LOIUMAT, S.L. LOIUTEK LOMEN LONCHEADOS MONTARAZ LONTANA SA LOPEZ DE ARRIORTUA & ASOCIADOS SA LOREGARBI LORENA MONTAÑES RUIZ LORRA SCOOP. LORTZEN SARTU LOTERIA AEROPUERTO DE BILBAO LOTUM, S.A.

143 159 145 140 140 156 139 154 154 155 139 148 143 150 155 156 138 154 155 144 142 161 141 154 140 145 154 155 145 159 138 140 141 142 143 160 154 157 152 146 153 147 145 160 152 157 138 146 153 148 159 153 153 152 152 143 143 158 141 141 138 146 159 139 154 147 146 144 144 144 152 152 145 142 155 160 159 161 160 154 153 147 142 143 152 141 155 154 153 145 159 154 138 142

LOVERE BILBAO I SL LUBRIMONSA LUCIAREN ETXEA LUKAINKA, S.L. LUMAR SEÑALETICA LUMIKER APLIC. TECNOLÓGICAS SL LURKIDE LUSERCO SL LUUM AIR LUZ ZAMUDIO

151 149 140 139 149 146 159 145 140 148

M MRW MTU Mª VICTORIA AROSTEGI ARGALUZA MADARIAGA AYARZA PEDRO MARIA MADARIAGA OLEAGORDIA IGOR MADER MADER MADERAS APRAIZ SL MADERAS LECUE SL MADERAS URIEN SL MADUCHA MAGAFOR MAGALARTE LEZAMA TXAKOLINA MAHI, S.L. MAI PUBLICIDAD MAKINOR, S.L. MAKLA ARKITEKTURA MANAGEMENT ARRIORTUA SL MANAHMANA MANCOMUNIDAD DEL TXORIERRI MANCUNOR, S.L. MANDRINADO Y CONTROL SL MANIPULADOS DEL NORTE SL MANIPULADOS KEA MANTENIMIENTO DE JARDINES LORE MANTEQUERIAS SANTI S.A. MANUFACTURAS D.M.P. SAL MANUFACTURAS INSERLAM,S.L. MANUTENCION CARRETILLAS HIDRAULI MAPE SEGURIDAD SA MAPFRE DERIO MAPFRE SEGUROS MAQUINARIA ANIVI SA MAQUINARIA ELORGLASS SL MAQUINAS HERRAMIENTAS BIZKAIA SL MARCOS HERNANDEZ BALTASAR MAREPA SAU MARIETTE RABANAL MARISCOS ANSOMAR SL MARKETERIA LUR SL MARMOLERIA ARGOMAR SL MARMOLERIA CANTERIA MARCANI SL MARMOLERIA GOYO SL MARMOLERIA PATXI ZALLO, CB MARMOLERIA TXORIERRI SLL MARMOLERIA VASCONGADA SL MARMOLES JORGE GARCIA SL MARMOLES MADARIAGA MARMOLES ZAMAR MARTINEZ MORENTIN MARIA NIEVES MASAJES Y ESTILISMO G Y Z MASCOTAS MAIDER MASTERTEC S.A. MATEC C.B MATRICERIA DEUSTO SL MATRICI SCOOPL MATXI GLASS DESIGN MATZ ERREKA MCCTELECOM SCOOP MDRENAL MEAD WESTVACO SL MECADER, S.L. MECANICAS UGARTE MECANIZACIONES MONTAJES Y MANT MECANIZACIONES SAN MIGUEL SL MECANIZADOS ASUA SL MECANIZADOS J. J. M. SL MECANIZADOS KOHER SL MECANIZADOS LOIUN SL MECANIZADOS PINOA SL MECANIZADOS SUSTATXA MECANIZADOS SUSTATXA XXI MECANIZADOS Y MONTAJES AUSART SA MECATEZ SL MECO MEDICINA CONSUMIBLES MAC SA MEDPLANT GENETICS SL MEHINOSA, S.L. MEKANO EQUIPAMIENTO SL MENCHACA MENCHACA CABELLO JOSE MANUEL MENDEZ MELLADO JOSE PEDRO MENDIGUREN Y UGARTE SA MENDIOLA ORUE JESUS MARIA MENFORSAN PLAGAS SA MENSSANA MEÑICA DOMINGUEZ JUAN JAVIER MERCADO DEL CABLE SL MERCEDES BENZ MERCERIA EGUS MERCERÍA GOTZONE MERSA CALDERERIA PLASTICA SL MESTRA METAL ESTALKI SL METALES DIEZ METALES JOSERRA METALKOM SISTEMAS DE ALMACENAJE, METALTUR RECICLING, S.L. METROPEIN - METROLOGÍA PESAJE MEVASA MHA MIDATECH BIOGUNE SL MIDDLEBY ESPAÑA, SL MIEFOODS SL MIKEL MOYA ANDRES MIKROA SA

138 141 139 138 138 151 152 142 148 142 149 148 147 143 139 142 159 155 139 139 153 142 139 153 140 143 151 150 142 159 138 138 149 149 142 161 161 154 143 149 146 154 146 146 146 146 146 146 146 146 157 144 143 152 151 150 153 152 156 155 150 149 151 151 151 151 151 150 151 151 151 151 151 150 149 153 138 158 143 148 154 150 142 159 153 147 156 143 153 145 145 150 148 161 143 145 160 161 152 148 142 155 143 144 156 149

MINOS-97 SL MINTEGUI INDUSTRIAS DEL CAMION SA MIREN IRATXE URETA OROZKO MIRIAM IBAÑEZ MOREIRA MITXILOTA BIDEO DENDA MMT SERVICIOS BIZKAIA SL MOBINFOR SL MODANU SL MODELBI SL MODELOS UGALDE, C.B MODESTO GARCÍA E HIJOS MOLABE, S.A. MOMENTIVE SPECIALTY CHEMICALS MONCARCO PROYECTOS INDUSTRIALES MONCOBRA SA MONICA LOPEZ ORIVE MONTAJES METALICOS JAUREGUI SA MONTAJES ARTXANDA MONTAJES DE ZORROZA SCOOPL MONTAJES ELÉCTR. GERPE, S.A. MONTAJES ELÉCTR. NORAY, S.L. MONTAJES ELECTRICOS ASMER MONTAJES GONZALEZ E IRAZABAL MONTAJES HERMANOS GARCIA SA MONTAJES INDUSTRIALES LAVEK SL MONTAJES METALICOS MANTECA MONTAJES TECNOMEI, S.L. MONTAJES ZORROZA SL MONTE KALAMUA S.A. MORIENTES RAMAJO ROBERTO MOTORCYCLES V & CLASSICS, S.L. MOVACO SA MSC SUSTATXA MSD MSI MUEBLES ARTEZALE MUEBLES LUYSA MULTICONSTRUCCIONES DEL NORTE MULTIPRECIO RAKEL MUNDO VENDING Y R.R., S.L. MUNGIOIL MURPROTEC MUTUALIA MYC CEMAIN MZETA

148 161 151 138 144 141 150 140 148 148 151 146 150 152 152 138 148 157 150 153 153 152 145 154 148 154 152 150 152 160 153 143 142 161 143 152 144 145 156 156 144 156 155 154 152

N N. M. CREACIONES Y PROYECTOS SL NACEX NACIL SUMINISTROS QUIRURGICOS NAFRISA NAGUSPEA NATIONAL ATESA NAUTICA LEIOA, S.L. NAVAIS OLIVENZA ADOLFO NAVALBIDE NEGRO ROJAS JOSE MARIA NEIKER-INST. VASCO DE INVESTIGACION NEIKERLED SL NEINOR, S.A. NEREA URIAGUERECA MADARIAGA NEUCICLAJE SA NEUMATICOS EL GRASAS NEUMÁTICOS VIZCAYA NEWCO AIRPORTS SERVICES SA NEXANS IBERIA SL NEXIS SERVICIOS INFORMÁTICOS SL NEXTEL SA NHT NORWICK S.L. NIPPON EXPRESS DE ESPAÑA SA NIRE AUTO OCASIÓN NO PROBLEM SURF, S.L NORA FISIOTERAPIA ZENTROA NORAY BIOINFORMATICS SL NORDAIR SA NORDEMA NORIKER, S.L. NORPAC MATERIALES DE PROTECCION NORSOLAR, S.L. NORTASUN SL NORTE COMERCIAL ORGANIZACIÓN SA NORTE DE LA OLMA SA NORTE INDUSTRIAL SA NORTENDU NORTESA SL NORVISA PROMOCIONES NOVATRONIC SA NUBIP NUFRIGO, S.L. NUÑEZ Y NEILA SL

138 161 143 146 140 140 145 156 145 148 138 148 157 158 161 161 161 138 143 146 157 146 138 161 140 156 156 143 142 141 143 157 156 142 140 149 152 161 157 141 155 150 141

O OAKLAND ENGLISH OBERON SPACE OBETO BANPRO SL OBRADOR ASUA BERRI, S.L. OBRAS BUSTURIA, S.L. OBRAS Y REFORMAS CEMAN SL OCEANTEC ENERGIAS MARINAS SL OCHANDIO LOROÑO JON ANDER OGIDIKO SL OIARALDA SL OIHANE TORRE DAÑOBEITIA OILASKO BERRIAK SL OINAZKAR OISAR DISEÑO Y PUBLICIDAD S.L OLABARRIETA ARESTI JOSE LUIS OLAKER 2011, S.L. OLAVALL TOOLING OLSA ONAPRES SCOOP ONDOAN AUDITORIA Y CONTROL SL ONDOAN SCOOPL ONDOAN SERVICIOS SA

154 160 159 153 145 145 160 160 143 142 146 141 152 138 157 153 150 150 148 160 160 145

ONKAI ONPEAK BDE OPTICA MODERNA OPTICA SONDIKA SL OPTIKA IKUSLAN ORACLE IBERICA ORANGE ORGAUS SYSTEMS ORONA ORTEGA LLES JOSE JULIAN ORTZAGA, S.L. OSAKIDETZA-SVS OSASUN CENTRUM OSASUNORTZ SL OSCAR MEABE OSCAR PARRA GALLEN OSKARBI FOTOGRAFOAK OSLO MOTOR OSTARGI ENERGIAS ALTERNATIVAS SL OTABARRI OTARTEKO OWASYS OWL GENOMICS OXANGOITI TABERNA OXICORTES Y CURVADOS SA

160 155 156 156 156 146 155 159 148 144 158 139 155 139 146 148 138 161 155 142 147 155 154 147 148

P PADEL CORNER SL PADEL DERIO, S.L. PADEL ON PALENOR SL PANADERIA ALBERDI PANADERIA ASTORQUIZA PANADERIA LA MODERNA PANADERIA Mª AMPARO FERRERAS PANADERIA PASTELERIA TXISPAMENDI PANADERIA SAN ISIDRO PANADERÍA ZOTES PANADERIA-PASTELERIA BIZKARRA PANDO METALES SA PANESA, S.L. PANRICO S.A. PANSFOOD SA PAOPLANT SL PAPELERA ANDREU PAPELERIA TECNICA ARRIETA PAPYNDUX SA PARAGUAS JANI MARKEL PARANDIET SUMINISTROS IND. PARBER PARKBILBAO PARKWAY PARQUE TECNOLOGICO PARQUE TECNOLOGICO (BTEK) PASTELERIA ARRESE S.L PATXI SCOOP PATXI SCOOP (LANGILEEN LANKIDEGOA) PC MAX INFORMATICA PECOMARK SA PELUKERIA ETA ESTETIKA GOIZALDE PELUQUERIA SORAYA PELUQUERIA AINARA MENDOZA PELUQUERIA ANA BELEN PELUQUERIA ANE PELUQUERIA ARDINES PELUQUERIA ATELIER PELUQUERIA BEGO PELUQUERIA DOBLE C PELUQUERIA EDURNE PELUQUERIA INMA PELUQUERIA LUCIA PELUQUERIA MARI CARMEN BILBAO PELUQUERIA MARIAM PELUQUERIA MOLANO PELUQUERIA NC PELUQUERIA NEW STYLE PELUQUERIA RIZOS PELUQUERIA VOGUE PENSION UDONDO PENTER COMERCIAL PEPPERL & FUCHS SA PEREZ FERNANDEZ SIMEON PEREZ MELGAR BRIGIDA PERFESA INDUSTRIAL SL PERFUMERIA MAMEN PERFUMERIA MARI ELI PERMARIN SA PERSIANAS MUÑOZ CASTILLO, S.L. PESCADERIA JOSE LUIS PESCADERIA LORE PESCADERIA PEÑASCO PESCADERIA PILI PESIMASSA, LTDA. PICTEL, S.L. PIGMALY PILZ INDUSTRIEELEKTRONIK SL PINDEC 65, S.L PINE EQUIPOS ELECTRICOS S.A. PINE INSTALACIONES Y MONTAJES SA PINE INSTALACIONES Y MONTAJES SA PINTURA Y DECORACIÓN SANTAMARIA PINTURAS FERGASOR, S.L. PINTURAS Y REPARACIONES FERPAL PITCH & PUTT DERIO PIXKA PLASINCO, S.A PLASTICOS ELU SL PLASTICOS SAN IGNACIO SL PLASTICOS SAYLAN SL PM ESTUDIO POLIKLINICA LARRADENT POLIMEROS TECNICOS SL POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI POLITENA TABERNA PORTUGALIA COMPANHIA PORTUGUESA POSTARENA S.L.L. POWER ELECTRIC SL POWER ELECTRONICS

135

138 139 138 148 144 144 144 144 144 150 144 144 142 141 143 158 142 143 143 143 143 143 143 138 154 139 139 144 161 141 149 142 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 151 144 143 161 161 143 144 144 142 148 145 145 145 145 154 139 160 142 157 149 149 149 157 157 157 139 145 142 148 143 150 138 139 149 146 147 160 155 149 140


Enpresen Aurkibidea / Índice de Empresas / Enterprise Index POXPOLIN PRADA PRECISION Y DECOLETAJE XXI SL PREFABRICADOS HORMIGON LEZAMA PREFABRICADOS VASCOS SL PREVEN PLUS PREVENTIA GENTETICS 2.0 PRIETO OSORIO UNAI PRISMA 7000 SL PROA APLICACIONES CNC PROACTIVE MANAGEMENT PROAUDIO PROCAUCHO SL PROCOME S.A PROCOMSA PROFINSA PROGENIKA BIOPHARMA, S.A. PROMAIN CB PROMECAD PROMOCIONES BEIÑ SA PROMOCIONES GARAIOLTZA PROMOCIONES ISAMEGA, S.L. PROMOCIONES SENDEJA BERRI SL PROPLANOS PROSEVI, S.L. PROTEOMIKA, S.L. PROTINSA PROYECTOS BIZKAIA SL PROYETCAD DESIGN SL PROYSER (FIRE PROT) PRYDESA, S.L. PUERTAS URALDE PUERTAS Y CIERRES LORENZO PULD´ART SL PULEVA FOOT SL PUNTO GRAFICO PUNZONADOS DE MATERIALES SL PYMEVIT SOLUTIONS, S.L.

145 145 151 149 149 155 154 156 151 153 158 161 143 159 142 157 154 143 160 157 145 151 157 155 159 154 152 159 160 148 160 160 152 151 157 159 151 155

RESTAURANTE OSO PARDO DERIO RESTAURANTE SAN ISIDRO RESTAURANTE SAN PANKRATZIO RESTAURANTE SIROCCO RESTAURANTE TOKI-ONA RESTAURANTE TXAKOLI ARTEBAKARRA RESTAURANTE URBASA RESTAURANTE URBE RETRENSA REDES TRENZADAS REVERSO COMUNICACIÓN REYCARTS SL REYTAC REZOLA SL RHINO TRADE SL RHYNUX SEGURIDAD SL RIBATE Y ASOCIADOS RICARDO ALVAREZ BARRERA RIELES BIOK RIESGOS ESPECIALES SEGUROS SA RITTAL DISPREL SA ROBERTRANS VIZCAYA RODABIL SA ROGECAL, SL ROGER EQUIPACIONES DEPORTIVAS ROGER SERIGRAFIA SL ROMA TÉCNICAS DE MEDICIÓN IND. RONAY PRECISION, S.L RÖNTGEN IBERICA ROSNER PRECISION S.L. ROSS SYSTEMS, S.L. ROTORK CONTROLS IBERIA, S.L ROURA-CEVASA SA RPM MAYORISTAS INFORMATICOS, S.L. RPM MAYORISTAS INFORMATICOS, S.L. RUBIO GARCIA ANGEL RUIMOLDES 2012, SL RUIZ VARONA MARIA BEGOÑA RUYMA, S.A

146 144 153 156 160

S. A. T. ESTIDENT 2002 S.G. CONTRATAS Y SERVICIOS S.G.I. GALEA, S.L. SAELGA DISTRIBUCIONES, S.L. SAGRARIO HERNANDEZ IGNACIO SAINT GOBAIN IDAPLAC (DISTRIPLAC) SAINTEK S.L.U. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA, S.A. SALAMANDRA PUB SALICRU SA SALON AMETZ SALON DE IMAGEN BIRITXI 1 SALON DE IMAGEN BIRITXI 2 SAME SHIPSUPPLIERS, S.L. SAN ROQUE TRANSPORTES MUDANZAS SANIPLAST SL SANTI MAMI ALBAITARITZA SAOI 2002 SL - SUIT DELUX ARTEAGA SAPTOOLS CONSULTING SL SARBIDE, S.A. SARENET SA SARRIKOLA OGITEGIA, S.L. SAT LEGU SATEBI, S. COOP. SATEC SA SAUNIER DUVAL (GRUPO VAILANT) SAZOTRAN SERVICIOS TECNICOS SCORPIO ELEKTRO XXI SL SECADERO MADERAS NORTE ESPAÑA SECOND LANGUAJE ADQUISITION SERV. SEDICAL SA SEGURMA SA SEGUROS BILBAO SEGUROS BILBAO DERIO SEGUROS LUISMA SEHILA IPIÑA PEREZ SEI SA SEIKIDE CARPINTEROS SLL SEMANTIC SYSTEMS, S.A. SEMINARIO GYM, S.L. SENA INICIATIVAS SOCIALES S.L SERCABLE CUSTOMER SERVICES SL SERCO 2005 S.L. SERCUSA SERIGRAFIA ARTABE SERLOGIS SERMAN SERVICIOS AUXILIARES SERNA CUEVAS SL SERTALDI SL SERTEC SL SERUNION SA SERV. DE INGENIERIA Y TECNOLOGIAS SERVACE SERVICIO AVANZADO DEL AUTOMOVIL SERVICIOS DE PINTURA DECONAT SERVICIOS INMOBILIARIOS PATRIMONIA. SERVICIOS MENVELEC SL SERVICIOS MOVILES DE PUBLICIDAD XXI SERVINOX SA SEW-EURODRIVE ESPAÑA SL SGS SGS ICS, S.A. SHIADE SIAISA SIBOL SIDRERIA ANKAPALU BERRIA SIDRERIA LEZAMA SIDRERIA LOIU SIEMENS SIKA SA SILLAS IBARRA SIMEPACK SIMON VAZQUEZ JOSE LUIS SINDOSA SINTEX & LIDATEX, S.L. SISTEINGE SA SISTEMA A DOMICILIO SD 2000 SL SISTEMAS DE REPARACION Y SELLADO

S

Q QDQ MEDIA QUENOR 2.000 SAL QUIMYCAT-TECNOLOGIAS QUIRO-PHORMA QURIUS SPAIN

R R.G. RAFA BUSAK RALPE RAMIREZ VILLALBA RAFAEL RANDSTAD RAYMEL SL RBT CONSULTING RDT INGENIEROS REALA SL RECAMBIOS BOLIVAR SA RECARGUES DANAK SL RECICARD SL RECICLAJES METALICAS ANAKA SL RECORDPLAN S.L. RECUBRIMIENTOS CROMADOS SL RECUBRIMIENTOS QUIMICOS EDERLITA RECUP. METALURGICAS ZAMUDIO SL RED OFISAT, S.L. RED VASCA DE TECNOLOGIA SARETEK REFINERIAS SANGRONIZ SL REFRATERMIC REFRIGERACIÓN BASCONIA, S.L REIKIA SA REISA CALDERERIA REMENTARIÑE REMIREZ INSTALACIONES SL REMYC MARTILLOS Y COMPLEMENTOS REPAMAQ REPARACION DE CALZADOS ESCOBAR REPARACIONES DE CALZADO JON REPARACIONES GAPA SL REPRESENTACIONES BARAHONA REPRESENTACIONES JOSE GARCIA SA REPRESENTACIONES NORTE SL RESIDENCIA LARRABARRENA RESIDENCIAL AULAGA (LOIU GURENA) RESIPEL 2000, S.L. RESISTENCIAS ELECTRICAS LLORENTE RESTAURANTE ANTON RESTAURANTE ARAGUA RESTAURANTE ASADOR TASKAS SL RESTAURANTE ASADOR URREJOLA RESTAURANTE ASPALDIKO RESTAURANTE ATXUTEGUI SL RESTAURANTE AURREGOITI RESTAURANTE AZURMENDI RESTAURANTE BALGERRI RESTAURANTE BERNABE RESTAURANTE EL CASERIO RESTAURANTE GAMINIZ RESTAURANTE GAZTEDI RESTAURANTE GOIKO TABERNA RESTAURANTE HAIKU RESTAURANTE IRAXUE RESTAURANTE ISIDRO SL RESTAURANTE IZARRA RESTAURANTE IZARZA RESTAURANTE JAN TOKI RESTAURANTE JANA JATETXEA RESTAURANTE KEBAB RESTAURANTE LANDATXUETA RESTAURANTE LARRAKOETXE RESTAURANTE LEKES RESTAURANTE LEKUNBIZ RESTAURANTE MAIPU RESTAURANTE MIRAMAR RESTAURANTE NOHO

136

158 158 158 158 158 158 158 158 149 154 150 147 149 143 159 155 161 143 136 141 154 142 150 145 138 158 151 151 161 153 143 148 149 155 157 151 152 154

139 156 149 149 138 143 154 160 157 161 151 141 157 160 161 150 141 142 159 150 150 150 157 151 157 150 142 153 158 158 156 158 152 154 140 140 159 149 159 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 159 158 158

158 146 153 149 149 142 156 142 155 144 157 157 156 158 159 142 139 144 139 152 155 149 142 147 155 142 152 148 142 154 142 154 138 157 138 152 152 152 146 151 157 152 150 154 155 160 153 156 153 150 157 159 157 153 157 151 144 153 142 143 156 159 144 143 145 158 158 158 157 143 140 155 161 160 153 152 160 158

SIST CONTROL DE FLUIDOS SISTEC SISTEMAS URBEGI SL SISTEMODEL SISTEPLANT SL SITCOM TECNOLOGIAS DE LA INF SITECMA SITTA BIPLAX SIXT RENT A CAR SKANDIAVERKEN SL SKUNKFUNK SLIDER ARMARIOS SM MADARIAGA SEGUROS SMI PAIS VASCO SDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA SDAD ESTATAL CORREOS SDAD DE GESTION AMBIENTAL IHOBE SOCOSEVI, S.L. SOFINET SL SOGECAR SA SOHERME SOHIMA SCOOP SOINUEDER SOLDANORTE, S.A. SOLOA SA SOLRES SCOOPL SOLUCIONES TÉCN. DEL NORTE SOMFY ESPAÑA SA SOMMETRADE SL SONDIKA ZINC SA SONDIKATEL SL SONDIMAK SCOOP SONDITEJ SONIVEGA, S.L SONOSA SOPENSA SL//COLEGIO MUNABE SORMENTAORAIN 2010, S.L. SORTA PLANT SL SOTECO SA SOTRAES IBERICA SL SPANAIR-NEWCO-FUERZA SPEC, S.A. SPECTRO HISPANIA, S.L. SPORT SOLUTION RESEARCH SPRAYMAQ, S.A. SPRI AGENCIA BIOBASQUE STABILUS GMBH STAMPAUTO SL STELLA-DIE KOMMUNIKATIONSFABRIK STEULER TECNICA SUBCONJUNTOS ELECT. S.U.E.SA SUBIÑAS CONFORT, S.L. SUGASTI SL SUINDUS INGENIERIA S.L. SUMCAB NORTE, S.L. SUMELEC VIZCAYA, S.L. SUMINISTROS ALQUILERES BILBAO, S.L. SUMINISTROS ARRATIA SUMINISTROS COPROVEN, S.L. SUMINISTROS DENTALES ANTON SL SUMINISTROS FELIX SUMINISTROS GRAFICOS LARRONDO SL SUMINISTROS INDUSTRIALES JUMER SL SUMINISTROS INDUSTRIALES MIKELDI SUM. IND. Y FERRETERIA ZAMUDIO SL SUMINISTROS MEDICOS DOMALMEDIC SUMINISTROS TORRE SUMINISTROS Y SERVICIOS TERMALDE SUMUN EQUIPAMIENTOS SUNTECH SUPER Z CENTRO DE SERVICIOS SL SUPSONIK SUQUISA SL SUSAETA ZABALA JESUS MARIA SUSANA SENTIES (LOIUKO BATZOKIA) SUSPERGINTZA ELKARTEA SUSTATXA SUSTRAIAK SYSTEMS SL

143 154 149 160 146 159 149 140 149 152 147 138 155 155 139 138 147 146 149 150 150 140 142 141 149 157 149 149 157 146 142 145 158 160 146 146 142 148 140 160 146 147 156 153 139 143 148 139 159 149 143 147 159 142 140 140 148 153 145 143 143 143 143 144 145 152 142 143 152 156 148 144 156 158 156 144 144

T T 500 PURATOS SA TABERNA AEROBIDE TABERNA EGARRI TABERNA IRUSTA TABERNA MENDIA DERIO TACOMI S.A TACOMI S.A TADEVAL SL TAHONA URIBE TALLERES ARESTI SL TALLERES AZKORRA TALLERES BIOK SL TALLERES DERIO TALLERES ELECT. RELASA S COOP TALLERES ENEKURI TALLERES FERRALLA SL TALLERES GANGOITI S.L TALLERES GOIRI TALLERES GORLAN SA TALLERES HERBOSO SDAD COOP TALLERES JUAN ANDRES TALLERES LARRABE TALLERES LARRAMENDI TALLERES LASTER TALLERES LAUROK CB TALLERES LEGARDA ALDE TALLERES LEJARZA S.L. TALLERES LEJARZA S.L. TALLERES MEBUSA, S.A.L. TALLERES MOBIBAT SL TALLERES MOL TALLERES MONTORRE SLL TALLERES MUFER SL TALLERES OCINE SL TALLERES RIO TALLERES SAN MIGUEL TALLERES SANGRONIZ SL TALLERES SERMAN SL TALLERES TARAMONA SL

141 147 147 147 147 148 148 149 144 148 153 153 153 152 141 150 149 161 152 151 153 153 152 151 153 150 151 151 149 148 141 152 151 151 152 153 153 148 153

TALLERES TARAMONA SL TALLERES TREBIL SL TALLERES TXORIERRI SL TAMAR TARALUX ILUMINACION SL TARALUX, S.L. TARIMA LOGISTICA DEL ESPECTACULO TATA COMMUNICATIONS TAXI IGOR ORUE-ECHEVARRIA TEAM INGENIERIA AMBIENTAL L TEAM SL TEC ACADEMIA DE INGLES TECESLA, S.A. TECMAN, S.A. TECNICAS DE COMUNICACION Y TECNICAS DEL TUBO BEITIA SL TECNICOS EN MERCHANDISING NORTE, TECNO - O RING, S.L. TECNOGREEN SL TECNOLAV, S.L. TECNYMAT ACEROS SL TEIBO SISTEMAS Y COMUNICACIONES TEK & PLAY TEKENER SA TEKNOVAS SA TEKO TELECOM ESPAÑA TELECOM. MONTAÑES CELORIO TELEFONICA DE ESPAÑA TELEVES TELYCO DERIO MOVISTAR TEMAIN TENKO95 SL TEULADES, S.A. THATE GRANADOS LUIS THISCOVERWEAR THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU TIERRA CARAVANAS SL TIFON HIPERMUEBLE TIK TAK TODOENTRADAS TOELFU COERAN, S.L. TOLDO RENT SL TOLDOS ARRANZ S.L TOLDOS TXORIERRI SL TOLDOS ZAMUDIO, S.L. TOMAS ORDEÑANA EGUILEOR TORRAVAL COOLING, S.L. TORREALDE PEUGEOT TOTOAN TOURLINE EXPRESS TOYOTA MATERIAL HANDLING ESPAÑA TRABAJOS AEREOS VASCONGADOS SA TRABI SL TRADENOR SL TRADESEGUR SA TRAINERA SUMINISTROS DE PAPELERIA TRAMEBISA SA TRANE AIRE ACONDICIONADO TRANSABADEL - OPELBI TRANSFORMADOS GLOSA SL TRANSFORMADOS WATER CUT SL TRANSPORTE ROBERTO SANCHEZ REY TRANSPORTES ALA SL TRANSPORTES AURELIO SOBA TRANSPORTES CARMELO TIELVE TRANSPORTES DUCO, S.L. TRANSPORTES GARAI TRANSPORTES INTEGRA 2 TRANSPORTES J.P. LARRASKITU SL TRANSPORTES LA GALAICA-BILBAO SL TRANSPORTES OCHOA SA TRANSPORTES PEGAKE SL TRANSPORTES RIO LONGO SL TRANSPORTES RIOJA TRANSPORTES ROBLEDAM SL TRANSPORTES TRANS-MOBIL SL TRANSPORTES ZAMUDIO SL TRANSPORTINES SILOR SL TRANSPORTISTA COURIER PARA NACEX TRANSPORTISTA JON IÑAKI ECHEVARRIA TRATAWAC, S.A. TRAYMA SL TRAYMA SL TRECEÑO & MEDIAVILLA SL TRELEC BTC TRES D INNOVACION Y DISEÑO TRESESES SIERRAS Y SISTEMAS SL TRILOGIC TELECOM TRIPORG SL TROQUELERIA HUIDOBRO SA TROQUELERIA ZUMELTXU SL TROQUENOR SA TS2 TALLER DE SOFTWARE Y SISTEMAS TST TUDOR TUIYO TUMOLDE SL TXAKOLI BALLANO SL TXAKOLI LARRABE TXAKOLI LOROÑO TXAKOLI OLETXE TXAKOLI SASINES TXAKURTXORI TXEPETXA EUSKALTEGIA (AEK) TXIMELETA MODA INFANTIL TXINPASMENDI TXORIERRI ASESORES SL TXORIERRI VALLEY AE TXORIERRIKO UDAL EUSKALTEGIA TYREMOL SL

153 158 153 157 148 151 138 155 161 160 149 154 157 139 139 149 156 144 155 142 142 149 160 149 143 150 155 145 155 155 144 151 142 141 146 156 158 161 153 157 138 141 140 149 149 149 146 149 153 139 161 148 160 156 142 142 144 151 148 161 150 148 161 160 160 160 161 160 161 161 161 161 160 160 161 160 161 141 151 160 160 143 159 159 138 148 160 141 155 156 149 150 150 156 161 150 145 150 158 147 158 147 147 158 147 145 138 155 139 147 149

U U.T.E. LA CRUZ UDIMA, S.L. UDONDO IRISH TAVERN UGALDEGUREN CB ULMA MANUTENCION SCOOP

145 142 147 142 142


Enpresen Aurkibidea / Índice de Empresas / Enterprise Index ULTRAMARINOS J. LANCHO ULTRAMARINOS J. LANCHO ULTRAMARINOS J. LANCHO ULTRAMARINOS J. LANCHO ULTRAMARINOS J. LANCHO ULTRAMARINOS J. LANCHO ULTRAMARINOS J. LANCHO ULTRAMARINOS J. LANCHO ULTRAMARINOS J. LANCHO ULTRAMARINOS J. LANCHO ULTRAMARINOS J. LANCHO ULTRAMARINOS J. LANCHO ULTRAMARINOS J. LANCHO ULTRAMARINOS J. LANCHO ULTRAMARINOS J. LANCHO ULTRAMARINOS J. LANCHO ULTRAMARINOS J. LANCHO UMI COMUNICACIONES 2003 UNAI BADIOLA MADARIAGA UNI SERVIS 2001, S.A. UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.U UNSASA UR KONPON ITURGINAK SL URAS ESTETICA Y MASAJE URAVOX, S.L. URBAN PRODUCTS ARKETEKTURA URBE URBELAN URBILBO URFIC IBERICA SL URI DENDA URIARTE SAFYBOX, S.A. URIKER S.L URIZARBARRENA ORAMAS SL URKETA SAL URMAFOR FORJA ARTISTICA DEL NORTE URMO JATOR CO SL URRUTIA AZKUE SL URTEK INSTALACIONES SL URTXUME UTE TXORIERRI (GRUPO URAZCA)

145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 158 141 150 141 148 150 157 141 139 148 145 145 142 144 149 152 139 150 142 150 142 150 145 138

V VACUNEK SL VALBRUNA IBERICA SL VALGRIF SL VALVE-SOUND VAP DISTRIBUCIÓN, S.L. VASCOLAC SL VEGA GARCIA JOSE MANUEL VELATIA SL VEMSA VENTILACIÓN, ESTRUCTURAS Y VENETO VENGOR PVC SL VENTILACION MECANICA CONTROLADA VENTUNOR VERAX VERDE VERONIC, S.L. VÉRTIGO VÉRTIGO TOURS S.L. VIAJES ECUADOR DERIO VIAJES HALCON SA VIAJES IBERIA VICAYUS SL VICENTE FRESNO ACEITES SL VICTOR GONZALEZ SAN JOSE VICTOR HARATEGI SL VICTORIANO VILLA ADRAIZ VIDALMAR EQUIPAMIENTOS MARITIMOS VIDEO CLUB DERIO VIDRIOS CURVADOS INDUGLAS SL VIESSMANN VIGOR GASES Y SOLDADURAS SL VIMARGUIN COCINA CENTRAL VINCO VINOS GARMENDIA VINOS MENDIA SL VINUS SYSTEMS

152 142 143 158 153 150 160 138 154 141 152 150 148 138 158 159 153 140 138 138 138 144 161 160 144 156 152 138 153 141 143 146 142 141 141 152

VIRTUAL OPTICAL FIBER VISESA VISESA VISESA VISESA VITA AIDELOS VIVA - AQUASERVICE SPAIN, S.A VIVEROS PERICA SA VIVEROS VITERI SL VIZCAINA DE ALIMENTACION SA VIZCAINA DE PETROLEOS SL VOCENTO VODAFONE ESPAÑA VODAFONE ESPAÑA VODAFONE ESPAÑA VOLCONSA AISLAMIENTO ACUSTICO VULCANIZADOS DERIO VULCANIZADOS RAHBAT SA

155 151 151 151 151 155 141 146 142 143 141 151 155 155 155 142 145 149

W WELLNESS LOIU CASA RURAL WERKMAT BIZKAIA SA WOM COMUNICACIÓN S COOP PEQUEÑA WUNDER AINARA WURTH ESPAÑA SA

140 150 139 143 142

X XABIER SAGARMINAGA BIDAURRAZAGA XAKER KIROL ZERBITZUAK, S.L. XYLEM ESPAÑA XYLEM ESPAÑA

144 155 143 143

Y YANKIMOTORS YOLANDA MUÑOZ CELIS YUSTE FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

161 161 159

Z ZABALA -OLABARRIETA ZAMUDIOKO ESKOLA ZAMUDIOKO ESKOLA - ANTIGUA DCC ZELUNA ROPA INFANTIL ZENDIKOENA SL ZER-NAHI SL ZERURENA JATETXEA ZETELEK SL ZEUKO SA ZF SACHS ESPAÑA, S.A. ZIENTZIA BIZIRIK SL ZIGOUN BAR ZINETI SA ZIOGAR SCOOP ZIRIKADA JATETXE ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA SL ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA SL ZIV GRID AUTOMATIONS SL ZIV I+D SMART ENERGY NETWORKS ZIV METERING SOLUTIONS, SL ZUBI MET SL ZUBIZAR EMPRESA ZUELAN COMERCIAL DEL BAÑO SL ZUNIBAL SL ZUTARRI SL ZUTOIA JATETXEA

140 154 154 145 140 141 158 150 160 149 153 158 159 149 158 148 148 148 154 154 148 153 149 148 145 158

Interes handiko beste enpresa batzuk / Otras empresas de gran interés ENPRESA BERMEOKO UDALA

162

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

162

EUSKO JAURLARITZA

162

SERVATAS

162

BIDERA

162

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

162

EUSKO JAURLARITZA

162

SUKIA

162

BILBAO AIR

162

CENGOTITA

162

EXBASA

162

TECUNI

162

BILBOKO MERKATARITZA GANBERA

162

COSTA SONDIKA

162

GERTU

162

URGOITI JAUREGIA

162

BIOEF: BIO EUSKO FUNDAZIOA

162

DENOCHEYDIA

162

GRÚAS IBARRONDO

162

VICONSA

162

BIZKAIEDER

162

EMAKUNDE

162

NELEIBER CONSTRUCCIONES

162

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

162

EMUN, KOOP. E

162

OTADUY

162

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

162

EUROPÓLEO

162

PUBLI REGAL

162

137


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

A Acabado de textiles Acabado de textiles Acabado de textiles Accesorios Sanitarios Actividades anexas al transporte aéreo Actividades anexas al transporte aéreo Actividades anexas al transporte aéreo Actividades anexas al transporte marítimo Actividades anexas al transporte terrestre Actividades anexas al transporte terrestre Actividades anexas al transporte terrestre Actividades anexas al transporte terrestre Actividades anexas al transporte terrestre Actividades anexas al transporte terrestre Actividades anexas al transporte terrestre Actividades anexas al transporte terrestre Actividades anexas al transporte terrestre Actividades anexas al transporte terrestre Actividades anexas al transporte terrestre Actividades anexas al transporte terrestre Actividades auxiliares a las artes escénicas Actividades auxiliares a las artes escénicas Actividades auxiliares a las artes escénicas Actividades auxiliares a las artes escénicas Actividades de agentes y corredores de seguros Actividades de agentes y corredores de seguros Actividades de agentes y corredores de seguros Actividades de agentes y corredores de seguros Actividades de agentes y corredores de seguros Actividades de agentes y corredores de seguros Actividades de agentes y corredores de seguros Actividades de agentes y corredores de seguros Actividades de agentes y corredores de seguros Actividades de agentes y corredores de seguros Actividades de agentes y corredores de seguros Actividades de apoyo a la agricultura Actividades de apoyo a la agricultura Actividades de apoyo a la ganadería Actividades de consultoría informática Actividades de consultoría informática Actividades de contabilidad y asesoría fiscal Actividades de contabilidad y asesoría fiscal Actividades de contabilidad y asesoría fiscal Actividades de contabilidad y asesoría fiscal Actividades de contabilidad y asesoría fiscal Actividades de contabilidad y asesoría fiscal Actividades de contabilidad y asesoría fiscal Actividades de contabilidad y asesoría fiscal Actividades de cuidado diurno de niños Actividades de cuidado diurno de niños Actividades de cuidado diurno de niños Actividades de cuidado diurno de niños Actividades de descontaminación Actividades de descontaminación Actividades de descontaminación Actividades de descontaminación Actividades de descontaminación Actividades de descontaminación Actividades de descontaminación Actividades de descontaminación Actividades de descontaminación Actividades de diseño especializado Actividades de diseño especializado Actividades de diseño especializado Actividades de diseño especializado Actividades de diseño especializado Actividades de diseño especializado Actividades de diseño especializado Actividades de diseño especializado Actividades de diseño especializado Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo Actividades de fotocopiado… Actividades de fotografía Actividades de fotografía Actividades de fotografía Actividades de fotografía Actividades de investigación Actividades de investigación Actividades de investigación Actividades de investigación Actividades de investigación Actividades de investigación Actividades de investigación Actividades de investigación Actividades de investigación Actividades de investigación Actividades de investigación Actividades de juegos de azar y apuestas Actividades de juegos de azar y apuestas Actividades de juegos de azar y apuestas Actividades de juegos de azar y apuestas Actividades de juegos de azar y apuestas Actividades de las agencias de colocación Actividades de las agencias de viajes Actividades de las agencias de viajes Actividades de las agencias de viajes Actividades de las agencias de viajes Actividades de las agencias de viajes Actividades de las empresas de trabajo temporal Actividades de las empresas de trabajo temporal Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje Actividades de las sedes centrales Actividades de las sociedades holding Actividades de las sociedades holding Actividades de las sociedades holding Actividades de los clubes deportivos Actividades de los clubes deportivos Actividades de los clubes deportivos Actividades de los clubes deportivos

138

JOSTUNAK ROGER SERIGRAFIA SL JOSI JOSI HYGOLET IBERIA, S.L. GROUNDFORCE BILBOAIR SL NEWCO AIRPORTS SERVICES SA VERAX PARKBILBAO IBERHANDLING SA COMPAÑIA AUXILIAR AL CARGO EXPRES EYNORTE SL GRUAS IRATXE, S.L. HIJOS DE PEDRO BASTERRA SA NIPPON EXPRESS DE ESPAÑA SA MRW DUMPER VIZCAYA SCOOPL AEROPARKING DEL NORTE CONTINENTAL PARKING EASY PARK BILBAO BK MUSIC TARIMA LOGISTICA DEL ESPECTACULO AUDIOMIC PRODUCCIONES SL TODOENTRADAS MAPFRE SEGUROS SEGUROS LUISMA MADARIAGA OLEAGORDIA IGOR TRECEÑO & MEDIAVILLA SL MONICA LOPEZ ORIVE MADARIAGA AYARZA PEDRO MARIA RIESGOS ESP. CORREDURIA DE SEGUROS SM MADARIAGA CORREDURIA DE SEGUR MAPFRE DERIO CONSULTING SONDIKA SL SEGUROS BILBAO KUKULUKO ORTUE KUKULUKO ORTUE AITOR MADARIAGA BILBAO ADITIUM INIKER JUAREZ VEGANZONES LUIS IGNACIO MIRIAM IBAÑEZ MOREIRA GESTION ZAMUDIO SL ASESORIA LUIS FERNANDO AGUIRRE SL COMPAÑÍA VIZCAINA DE ASESORIA SL AMESA CONSULTING ASESORIA ASDER GEAS BIZKAIA SL TXINPASMENDI ALESVAYA ZUHAIZTI HAURRESKOLA EGUZKIEDER EGUZKIEDER UTE TXORIERRI (GRUPO URAZCA) LANTEGI BATUAK CESPA CONTEN SA INBISA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE S.A INBISA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE S.A LANTEGI BATUAK LANTEGI BATUAK LANTEGI BATUAK INBISA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE S.A GARCIA GOMEZ FERNANDO GARCIA COBOS LAURA N. M. CREACIONES Y PROYECTOS SL KURVA CREACIONES ARTISTICAS SL LAUMENOSKOA, S.L. PM ESTUDIO COMO SCOOP OISAR DISEÑO Y PUBLICIDAD S.L DGI-SERVICIOS DE IMAGEN VIDEO CLUB DERIO PARTE-HARTUZ KULTUR ELKARTEA LAFONT BUREAU DE NEGOCIOS SL FOTOGRAFIA PUBLICITARIA J. J. LEDESMA OSKARBI FOTOGRAFOAK FOTO CELSO GENETADI BIOTECH, S.L. FREEZE CAST EUROPA SL AZTI - TECNALIA BIOFTALMIK, S.L. CIC BIOGUNE ABYNTEK BIOPHARMA, S.L. NEIKER-INST. VASCO DE INVESTIGACION ENERLIM ALBIA SL MEDPLANT GENETICS SL BIOLAN MICROBIOSENSORES, S.L. S. PUBLICA GESTION AMBIENTAL IHOBE EKASA S.A. ADMON DE LOTERIAS Y APUESTAS Nº 1 ADMON DE LOTERIAS DE LEZAMA Nº1 GOZOKIAK AMANCIO LOTERIA AEROPUERTO DE BILBAO EGAZ TXORIERRI VIAJES IBERIA EROSKI BIDAIAK SA GLOBE GROUND IBERICA SA VIAJES HALCON SA VIAJES ECUADOR DERIO ADECCO T T SA RANDSTAD AUTOESCUELA MIKEL SL AUTOESCUELA BASURTO, S.L. AUTOESCUELA SONDIKA FLYBAI VELATIA SL GAMESA INGETEAM CORPORACIÓN, S.A. LEIMOTIV HOLDING 2007 SL PADEL CORNER SL BEHEKOSOLOA XXI SL PADEL ON ESMASPADEL SL

DERIO ZAMUDIO DERIO ERANDIO SONDIKA SONDIKA LOIU LARRABETZU DERIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA DERIO SONDIKA LOIU DERIO LEZAMA ZAMUDIO LOIU DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA DERIO SONDIKA LEZAMA DERIO LOIU LEZAMA DERIO SONDIKA DERIO SONDIKA DERIO LOIU DERIO LOIU DERIO DERIO SONDIKA DERIO ZAMUDIO SONDIKA DERIO DERIO DERIO DERIO LARRABETZU ZAMUDIO DERIO DERIO ZAMUDIO SONDIKA LARRABETZU ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO LOIU DERIO DERIO LEZAMA DERIO SONDIKA LOIU LOIU DERIO DERIO SONDIKA SONDIKA DERIO LARRABETZU SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO DERIO DERIO ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO LEZAMA DERIO LOIU SONDIKA ZAMUDIO LOIU LOIU LOIU DERIO DERIO DERIO DERIO ZAMUDIO SONDIKA DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO DERIO LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO

Ganburu Kalea, 5 P.I. Torrelarragoiti, P 7-B, V. Central Pabellón B5 Gorbea, 4 P.I. Urazandi, Ed. Proynave Antigua terminal de carga, Aeropuerto de Bilbao Aeropuerto de Bilbao, La Paloma Aeropuerto de Loiu Mikel Zarate 2 Calle Larrauri, 1 (Antiguo Seminario) Aeropuerto Carlos Haya Terminal de Carga Aeropuerto de Sondika Terminal de Carga del Aeropueto de Bilbao P.I. Astikene, Beresi 1-3, Pab.C1-C2 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 4B Txorierri et., 26 P.I. Neinver, Santo Domingo etorbidea 5 Aretxalde Auzoa, 159 Lekunbiz Auzoa 40 Gastañaga auzoa S/N establecimiento 05 P.I. Astikene, Errota zaharra 9 Arbolantza 3-1º B P.I. Ugaldeguren III, P 26-1 Pab. 5 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 2A Sangroniz bidea 6, Elkartegia 5E Pakearen Plaza , 3 Mateo Bidaurrazaga 3 - 1º C Aretxalde Auzoa, 51 Sollube Kalea, 6 Landatxueta Aretzalde Auzoa, 51 P.I. San Isidro, Idorsolo 13, Planta 1, Dpto 14B Txorierri et., 22 Pakearen Plaza ,3 Mitxine Kalea, 6 SOLLUBE 6 BAJO KUKULUMENDI BIDEA 16 LARRABARRI BIDEA 1-3º A DCHA KATEA-LOIU ETORBIDEA S/N Parque Tecnológico, Astondo Bidea, Edif. 700 Txorierri et., 9 Planta 3 Oficina 307 San Roke Bekoa Bidea, 4 ERDIKO KALEA, 4-1A Gorbeia Kalea, 3 Mateo Bidaurrazaga Alkatea Kalea,1- Bajo P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 15, Dpto 8 P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 15, Dpto 7.2 Urkiola Kalea, 2 Aralar Kalea 4 bajo andramari 11 bajo Parque Tecnológico, Ibaizabal Bidea, Edif. 107 Besaide Plaza,1Bajo GANBURU, 5 P.I. Pinoa, P-1B Goietxa Bidea, 18 - Edificio de la BBK en La Ola Astoreka Auzoa s/n ( Goikoelexalde) P.I. Ugaldeguren III, P 32 P.I. Pinoa, P-1B P.I. Neinver, Artxanda Kalea 9 Txorierri et., 12 P.I. Neinver, Zintxudi kalea, Edif. C2 Pab. N22, 23 Astintze Kalea, 6, 1ª Planta Dpto. 106 Garaioltza Auzoa,167-B Aiarza Ibaia Kalea 1- B -B P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 8I Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 10 Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 6 P.I. Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 6A Parque Tecnológico, Laga, Edif. 804 Mod. 110 GOIRI ERDIKOA 4 LONJA MIKEL ZARATE Nº6 Urkiola Kalea, 4 Eleixoste Kalea, 8 P.A.E. ASUARAN, Edificio Enekuri, 3 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 11 Pab. 4 Talleri Kalea, 3 KOLITZA PLAZA Parque Tecnologico de Bizkaia, Edificio 502 Parque Tecnológico, Edif. 206 Parque Tecnológico, Edif. 609 Parque Tecnológico, Edif. 800, 2ª Planta Parque Tecnológico, Edif. 801 Parque Tecnológico, Edif. 801 Parque Tecnológico, Edif. 812 Parque Tecnológico, Edif. 101 Parque Tecnologico, Edif. 801- 2ª Planta Parque Tecnológico, Laida Bidea, Edif. 206B P.I. Torrelarragoiti, P 7-J Parque Tecnológico, Edif. 207C-1º Lehendakari Leizaola Plaza, 6 Aretxalde Auzoa, 159 Herriko Plaza, 2 Aeropuerto de Bilbao, La Paloma Txorierri et. 46, P 13A Parque Tecnológico, Ibaizabal Bidea, Edif. 101 Aeropuerto de Bilbao, La Paloma Aeropuerto de Bilbao,La Paloma Aeropuerto de Bilbao , La Paloma Mungialde Etorbidea 3 P.I. Neinver, Astintze kalea 2, Dpto K Euskalherria Kalea, 6 Mungialde Etorbidea, 4 Lehendakari Leizaola Plaza, 1 Mateo Bidaurrazaga Alkatea Kalea, 2 Larrauri, 1 (Antiguo Seminario) Parque Tecnológico, s/n, EDF 104 Parque Tecnológico, Edif. 222 Parque Tecnológico, Edif. 106 Parque Tecnológico, Astondo Bidea, Edif. 603 Seminario Goitiko Anzubiaga Kalea, 2 P.I. Torrelarragoiti, P 7-A Torrelarragoiti-II, P 6-B4, naves 1, 2, 3

944064984 944522280 688648027 944712303 944533381 944711559 944869883 944249269 944541756 94486801 944710409 944532200 944132480 944532601 944532638 944545001 944556525 944521098

685500951 944260119 944711579 944540590 635203929 944556081 944541812 944711689 944556081 902875516 944710589 944540590 944531807 944541812 650129837 650129837 946575602 902820242 944461495 630116418 944522141 944533328 944544340 944541108 944540443 944536677 944557179 944662600 944541637 944541637 944243834 944537057 944558415 944243834 944522346 944523891 944535999 944243834 944556141 944545291 944711869 944530662 667635180 946763671 944317862 944535831 944711653 944545196 944239039 660798164 944520014 944541480 944044343 944209524 946574000 944030606 944061300 944064525 944034300 659394423 944064525 946574161 944522469 944317863 944520959 944556487 944542014 944533190 944536370 944317967 902272902 944869785 944869781 944541788 944545020 944545137 944116382 944522482 944710010 946579922 944317600 944039710 946027434 944711850 944523719 944522177

hygolet.es groundforce.aero bilbaoair.com newcoas.es veraxsc.com parkbilbao.com cacesa.com eynorte.com gruasiratxe.com nipponexpress.net mrw.es gopark.es easyparkbilbao.com bkmusic.es tarima.es audiomic.com ticketbis.com

smmadariaga.com

aditium.com iniker.com

gestionzamudio.com covisa-sl.com

urazca.com lantegi.com cespa.es inbisaserviciosymediambiente.com inbisaserviciosymediambiente.com lantegi.com lantegi.com lantegi.com inbisaserviciosymediambiente.com

kurva.es

oisardiseño.com

genetadi.com azti.es bioftalmik.com cicbiogune.es abyntek.com neiker.net

biolanmb.com ihobe.es reta.eu

txorierri.eu viajesiberia.com viajeseroski.es globeground.es halconviajes.com adecco.es randstad.es mikel.bz

flybai.es velatia.com gamesacorp.com ingeteam.com leimotivholding.com padelcorner.com

esmaspadel.com


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

Actividades de los clubes deportivos Actividades de los clubes deportivos Actividades de los clubes deportivos Actividades de los clubes deportivos Actividades de los clubes deportivos Actividades de los clubes deportivos Actividades de los clubes deportivos Actividades de los jardines botánicos, parques zoológ… Actividades de los operadores turísticos Actividades de medicina general Actividades de medicina general Actividades de medicina general Actividades de medicina general Actividades de organizaciones empresariales Actividades de organizaciones empresariales Actividades de organizaciones empresariales Actividades de organizaciones profesionales Actividades de organizaciones profesionales Actividades de organizaciones profesionales Actividades de organizaciones profesionales Actividades de organizaciones profesionales Actividades de organizaciones profesionales Actividades de organizaciones profesionales Actividades de organizaciones profesionales Actividades de programación informática Actividades de programación informática Actividades de programación informática Actividades de radiodifusión Actividades de traducción e interpretación Actividades de traducción e interpretación Actividades de traducción e interpretación Actividades de traducción e interpretación Actividades generales de la administración pública Actividades generales de la administración pública Actividades generales de la administración pública Actividades generales de la administración pública Actividades generales de la administración pública Actividades generales de la administración pública Actividades generales de la administración pública Actividades generales de la administración pública Actividades generales de la administración pública Actividades generales de la administración pública Actividades generales de la administración pública Actividades generales de la administración pública Actividades generales de la administración pública Actividades generales de la administración pública Actividades generales de la administración pública Actividades generales de la administración pública Actividades hospitalarias Actividades hospitalarias Actividades hospitalarias Actividades hospitalarias Actividades hospitalarias Actividades hospitalarias Actividades jurídicas Actividades jurídicas Actividades jurídicas Actividades jurídicas Actividades jurídicas Actividades jurídicas Actividades jurídicas Actividades odontológicas Actividades odontológicas Actividades odontológicas Actividades odontológicas Actividades odontológicas Actividades odontológicas Actividades odontológicas Actividades odontológicas Actividades odontológicas Actividades odontológicas Actividades odontológicas Actividades odontológicas Actividades odontológicas Actividades odontológicas Actividades postales Actividades postales Actividades postales Actividades postales Actividades sociales sin alojamiento para discapacitados Actividades sociales sin alojamiento para discapacitados Actividades sociales sin alojamiento para discapacitados Actividades sociales sin alojamiento para discapacitados Actividades sociales sin alojamiento para discapacitados Actividades sociales sin alojamiento para mayores Actividades veterinarias Actividades veterinarias Actividades veterinarias Actividades veterinarias Actividades veterinarias Afilado de herramientas Agencia de Transporte de Mercancías Agencias de publicidad Agencias de publicidad Agencias de publicidad Agencias de publicidad Agencias de publicidad Agencias de publicidad Agencias de publicidad Agencias de publicidad Agencias de publicidad Agencias de publicidad Agencias de publicidad Agencias de publicidad Agentes de la propiedad inmobiliaria Aire Acondicionado y Calefacción Aislamientos Aislamientos Ignífugos Aislamientos. Tabiquería Interior. Falsos Techos Aislantes Textiles. Material para Juntas Albañilería en General Almacén de Jamones y Embutidos

C.D.HIPICA ARETXALDE GIMNASIO SONDIKAO GIMNASIO DOYAN ESCUELA DE GOLF CELLES SL PADEL DERIO, S.L. BILBAOGOLF PITCH & PUTT DERIO URIZARBARRENA ORAMAS SL GRUPO TURISKOPIO, S.L. SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA FRATERNIDAD MUPRESPA CENTRO FISIOTERAPIA DERIO C. GINECOLÓGICA ARANTZA AMONDARAIN A. P. COMERCIOS Y SERVICIOS DE DERIO ABANTIE EIKEN-ASOC. CLUSTER AUDIOVISUAL... TXORIERRI VALLEY AE EUSKAL SEGURTASUN AHOLKULARIEN EL. A. EMPRESARIAL TORRELARRAGOITI ASOC CLUSTER DE AERONAUTICA DEL PV TEKNOLOGI ELKARTEGIA SA BTEK SPRI AGENCIA BIOBASQUE GAIA ALIABLE IZAMUDIO SAPTOOLS CONSULTING SL PICTEL, S.L. JULIA ALCORLO GARCIA HEDAPEN STELLA-DIE KOMMUNIKATIONSFABRIK SL EMUN KOOP. E AYUNTAMIENTO DE LEZAMA D. INTERIOR GOBIERNO VASCO LABORATORIO METEOROLOGÍA DEL GV MANAHMANA KZ GUNEA LOIU AYUNTAMIENTO DE LARRABETZU AYUNTAMIENTO DE SONDIKA AYUNTAMIENTO DE SONDIKA AYUNTAMIENTO DE LARRABETZU AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO AYUNTAMIENTO DE LEZAMA MANCOMUNIDAD DEL TXORIERRI AYUNTAMIENTO DE LEZAMA AYUNTAMIENTO DE LOIU AYUNTAMIENTO DE DERIO AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO OSAKIDETZA-SVS OSAKIDETZA-SVS OSAKIDETZA-SVS OSAKIDETZA-SVS OSAKIDETZA-SVS OSAKIDETZA-SVS 7CE ASUNTOS JURÍDICOS Y MEDIO AMTE. Mª VICTORIA AROSTEGI ARGALUZA INTENTIA CONSULTING SA URBAN PRODUCTS ARKETEKTURA... ABOGADOS DERIO ASESORIA CONSULTORIA ARTEAGA, S.L. ABOGADOS DERIO DENTISTA ENERITZ BILBAO CLINICA DENTAL JASONE AZURMENDI IKERDENT, S.L. OSASUNORTZ SL CLINICA DENTAL IDOIA ZUBIETA CLINICA DENTAL ALDEKONE CLINICA DENTAL SONDIKA POLIKLINICA LARRADENT CLINICA DENTAL GANDIAGA CLINICA DENTAL OGUIZA CLINICA DENTAL LEZAMA CENTRO DENTAL TXORIERRI CLINICA DENTAL ZAINDUZ CLINICA DENTAL SEMINARIO S. ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S. ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S. ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S. ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS GORABIDE ASPACE CENTRO ZABALOETXE GOIKOA FUNDACION BIZIA ASBIBE LAYCOVEL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ADIZAIN ECHEVARRIA PICAZA ICIAR IBAD CREMATORIO DE ANIMALES CLINICA VETERINARIA SONDIKA SANTI MAMI ALBAITARITZA ALBAITARITZA DERIO AFILADOS ABANDO ACCIONA FORWARDING, S.A. TOTOAN COONIC LEZAGUER SL GURRUCHAGA DAÑOBEITIA JOSE IGNACIO EXPO MOVIL 3000 SL EUSKO GUIAS SL MANIPULADOS DEL NORTE SL TECNICAS DE COMUNICACION Y... GRUPO EB-RIM, S.L. LA TRIGA DE COMUNICACIÓN SL WOM COMUNICACIÓN S COOP PEQUEÑA MAI PUBLICIDAD INMOBILIARIA TXORIERRI TECMAN, S.A. AISLAMIENTOS ASSEN AISLAMIENTOS IGNÍFUGOS DEL NORTE AISLAMIENTOS GOFER, S.L. AISLANTES TÉCNICOS TBR, S.L. R.G. LUKAINKA, S.L.

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

A LEZAMA SONDIKA DERIO DERIO DERIO LARRABETZU DERIO LOIU SONDIKA ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO DERIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU DERIO DERIO ZAMUDIO DERIO LEZAMA LOIU DERIO ZAMUDIO LOIU LARRABETZU SONDIKA SONDIKA LARRABETZU ZAMUDIO LEZAMA DERIO LEZAMA LOIU DERIO ZAMUDIO LOIU LARRABETZU DERIO SONDIKA ZAMUDIO LEZAMA SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO LARRABETZU DERIO ZAMUDIO DERIO LEZAMA DERIO LARRABETZU SONDIKA ZAMUDIO DERIO SONDIKA LARRABETZU ZAMUDIO LARRABETZU LEZAMA SONDIKA DERIO DERIO DERIO ZAMUDIO LEZAMA SONDIKA SONDIKA LOIU ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO DERIO LOIU SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO DERIO ERANDIO ERANDIO ZAMUDIO DERIO LEZAMA LOIU ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO SONDIKA DERIO SONDIKA ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO

Aretxalde 89 Avda Txorierri 37 Bajo (semisotano Urkiola Kalea, 2 Antiguo Seminario, Larrauri Kalea, 1 Antiguo Seminario, Larrauri Kalea 1, Edificio ABarrio Legina s/n KUKULUMENDI BIDEA S/N Sangroniz bidea 6, Elkartegia 4T P.I. Torrelarragoiti, P 2-F Nº 7 P.I. Neinver, Astintze kalea 4 Astintze Kalea, 6, Planta baja Dpto. 005 Txorierri et., 9- 4º Despacho 413 Urkiola 2 P.I. Berreteaga 13 A Parque Tecnológico, Edif. 105 2ª planta Idorsolo 13, DPTO. 17. EDIFICIO SAN ISIDRO I Palacio Larragoiti - P.I.Torrelarragoiti, s/n Parque Tecnológico, Edif. 303 Parque Tecnológico, Ibaizabal Bidea, Edif. 101 Parque Tecnológico, Astondo Bidea, Edif. 602 Parque Tecnológico, Ibaizabal Bidea, Edif. 801A Parque Tecnológico, Kanala Bidea, Edif. 103 Txorierri et. 46 Arbolantxa 10, 2ºB Parque Tecnológico, Kanala Bidea, Edif. 103 Larrondo kalea, 3 Herriko Plaza 4, 4ºC Parque Tecnológico, Laga Edif 804 - Mod 120 Parque Tecnológico, Kanala Bidea, Edif. 103 Larrauri Kalea, 1-A,Planta 3- Dpto 14 Garaioltza auzoa 86 Gastañaga auzoa S/N locales nº6 y 540 P.I. Neinver, Isumendi Kalea 7 Palacio Larragoiti - P.I.Torrelarragoiti, s/n Herriko Enparantza, 3 Lehendakari Agirre, 4 J.A. Agirre Lehendakari, 39 Gorondagane Bidea, 1 Askatasuna Enparantza, 1 Sabino Arana Plaza, 1 Aretzalde Auzoa,1 Txorierri et., 9 Garaioltza 133e Herriko Enparantza,1 Herriko Plaza, 3 Artega auzoa, 76 Aransotegi enparantza 3 Askatasun Enparantza, 1 Gorbea, 1 Lehendakari Agirre, 41 Lehendakari Agirre, 41 Aretzalde, 1 Mikel Zarate Kalea, 6- Entreplanta Sabino Arana Kalea,5- 1º Izq Parque Tecnológico, Edif. 103- Atico Dcha Leguina Auzoa, 2 bis Avda Gernikako Arbola, 8-4ºA-Dcha Gorbeia, 3 bajo Avda. Gernikako Arbola, 8-4ºA Dcha Garaioltza auzoa Pakeren Plaza, 1 - 1º A Amboto Kalea, 7 Justo Ajuria Kalea, 1 Plaza Uribe,1 Bajo Uribe Kalea,7 Bajo Goiri Kalea, 2 Askatasun Enparantza nº5 Txantxangorri Kalea,2-local 1º Izq Plaza Anguleri, 2 bajo Garaioltza Auzoa,74 Mitxine Kalea, 6 Lonja Txorierri et. 9 Lonja. Edificio Arteaga Antiguo Seminario, Larrauri Kalea 1A Planta 1 Euskal Herria, 4 Uribe plaza, 4 Aretzalde, 80 Mikel Zárate, 4 Goietxa Bidea,18 Katea Loiu Etorbidea, 18 P.I. Ugaldeguren I, P 4-VII Pab. 11 Antiguo Seminario, Larrauri Kalea,1, 4ª planta. P.I. Ugaldeguren III, P 32 Plaza Mikel Deuna 4 2ºB Katea - Loiu Etorbicea, 5 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 10 Pab. 1 Iturrikosolo Kalea nº4 San Mames Auzoa, 1 Mikel Deuna Plaza, 7 Bajo P.I. Asua-berri, 1 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 25 Aresti kalea 2, Behea Edificio Arteaga Centrum, 1C – 4a Planta Garaioltza Auzoa,70 Kukulu Bidea, 36 ( Apartado 1666- Bilbao) P.I. Ugaldeguren I, P 4-VII Pab. 1 Txorierri et., 26 P.I. Torrelarragoiti, P 5-A2 P.I. Ugaldeguren III, P 29-2 P.I. Ugaldeguren I, P 4-VIII Pab. 22, 23 P.I. San Isidro, Idorsolo 13, Planta 1, Dpto 15 Sangroniz bidea 6, Elkartegia 6E Antiguo Seminario, Larrauri 1A, 3 Dpto.9 Justo Ajuria Kalea, 2 P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 5 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 5A P.I. Asua-berri, 118-119 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 19 B-1º P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 23 A P.I. Asua-berri, 72 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 1B-pb

659907588 946425930 944541484 944541328 944544732 944558992 944540574 944531800 944710593 946566600 944541155 608889456 944544498 639455189 944536370 944048225

aretxalde.blogspot.es kravmagaenbilbao.es

946554814 946569900 944317021 944039500 946568844 946555155 902540321 637501260 656716999 946558072 944536300 944540082 946567918 944318060 943711847 94 455 51 64

avcs-esae.org torrelarragoiti.com hegan.com parque-tecnologico.es btek.org biobasque.org

946569905 944711830 944 557 132 944 533 672 944535010 944557027 944060990 944556400 944540350

manahmana.com

944712486 944541019 944522128 944536788 944557092 944543004 94533141 944533141 944556501 944536771 944531074 944317019 944557278 944543213 944522141 944543213 615751354 944543705 944531108 944521370 944541587 944533440 944558896 946086230/31 944558890 944555140 944711639 944540101 944540177 944541507 944520253 944711045 944539086 944533171 944545043 944542312 944540333 609756791 944710126 944 530 621 944535208 944541377 944542821 944532198 944711707 944523447 944317033 944556161 944533478 944745404 944710400 944522233 944521502 902160240 944540146 688.650.650 944545581 944711282 944538360 946421844 944064970 944530021 944711703

padelderio.com bilbaogolf.com

turiskopio.com spmutualia.com fraternidad.com bizkaifisios.com deriocomercio.es asociaciontxorierri.eu eikencluster.com

aliable.com saptools.es pictel.es

emun.com lezama.org

larrabetzuko-udala.com sondika.net larrabetzuko-udala.com zamudiokoudala.net lezama.org e-txorierri.com lezama.org loiu.org deriokoudala.net osakidetza.euskadi.net osakidetza.euskadi.net osakidetza.euskadi.net osakidetza.euskadi.net osakidetza.euskadi.net osakidetza.euskadi.net

intentia.es

gestionzamudio.com

clinicadentaloguiza.com

dentalzainduz.com clinicaseminario.com

gorabide.com aspacebizkai.org fundacionbizia.com cartolan.com

crematorioibad.com

acciona.es coonic.com

expomovil3000.com webpractica.com

ebrim.com latriga.es womcomunicacion.com inmobiliariatxorierri.com tecman.biz

tbraislantes.com

944532610

139


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

A Almacén de Material Eléctrico Industrial Almacén de Muebles Almacén de Ropa Almacén y Distribución de Libros Almacenaje. Distribución Almacenamiento CDs, Grabados y Acc. Alojamientos turísticos Alojamientos turísticos Alojamientos turísticos Alojamientos turísticos Alojamientos turísticos Alojamientos turísticos Alojamientos turísticos Alojamientos turísticos Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia Alquiler de camiones Alquiler de maquinaria para la construcción Alquiler de maquinaria para la construcción Alquiler de maquinaria para la construcción Alquiler de maquinaria para la construcción Alquiler de maquinaria para la construcción Alquiler de maquinaria para la construcción Alquiler de maquinaria y equipo de uso agrícola Alquiler de maquinaria y equipo de uso agrícola Alquiler de maquinaria y equipo de uso agrícola Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles Alquiler de otros artículos de uso doméstico Alquiler de otros artículos de uso doméstico Aplicaciones de Pintura Arrancadores Estáticos. Variadores de Velocidad Artes escénicas Artes escénicas Artículos de Decoración Aserrado y cepillado de la madera Aserrado y cepillado de la madera Asesoría Fiscal Asistencia establecimientos residenciales para mayores Asistencia establecimientos residenciales para mayores Asistencia establecimientos residenciales para mayores Asistencia establecimientos residenciales para mayores Asistencia establecimientos residenciales para mayores Automatización de Procesos Avicultura Avicultura Avicultura

SUMELEC VIZCAYA, S.L. LA FÁBRICA NO PROBLEM SURF, S.L CLUB INTERN. DEL LIBRO CARRERAS ALMAC. Y DIST., S.A. DISCONOR, C.B. CASA RURAL MATSA SL CASA RURAL MATSA CASA MADARIAN HOSTELERIA HORMA ONDO, S.L. AGROTURISMO IABITIAURREKOA CASA RURAL ARRIORTUA AGROTURISMO MIAMENDI WELLNESS LOIU CASA RURAL ATESA, AVIS, EUROPCAR Y HERTZ ALVEFRIO BIZKAIA SL AUTO RENT DERIO GRAN CAÑON SL ARTEAGA RENT A CAR, S.L. EUROPCAR AVIS NATIONAL ATESA HERTZ DE ESPAÑA GOLDCAR SPAIN SL SIXT RENT A CAR ETORKIZUNA 98 SL KEREKENA, S.L. ZENDIKOENA SL FINESAR DEL PUERTO SL INVERSIONES MUELLE CHURRUCA SA MANTENIMIENTO DE JARDINES LORE MODANU SL FINESAR EXTREMADURA SL FINESAR JAEN SL ZABALA -OLABARRIETA ELOR SA LANTEGI SL LANTEGI SL NORTE DE LA OLMA SA DUERO MANZANARES INMOBILIARIA SL ADRA. DE INMUEBLES SEMINARIO SL AUTOCARAVANAS BILBAO SL ERTZ, S.L. HUNE RENTAL SUMINISTROS ALQUILERES BILBAO, S.L. SOTRAES IBERICA SL ARLAN JASOGAILUAK SL HUNE RENTAL GSM ELEVACION, S.L. LANDA IDIRIN JOSE LUIS ALKIBIZ SILLAS IBARRA LUUM AIR SILLAS IBARRA ANDAMIOS KARPA CARPAS IBARRA SL SOINUEDER TOLDO RENT SL AIZE-BERRI POWER ELECTRONICS VÉRTIGO TOURS S.L. IKEDER BIMADE, S.A. EUREKA BILBAO BARNIZADOS Y LACADOS ESKULAN ESEM-ESTRATEGIA Y ASIST. EMPRESARIAL RESIDENCIA LARRABARRENA I.F.A.S. RESIENCIA ERREKALDE EGOITZA RESIDENCIAL AULAGA (LOIU GURENA) GERIATRICO INDAUTXU SIGLO XXI NAGUSPEA INGEBIT ELECTROTECNIA AVICOLA ASPURU LUCIAREN ETXEA GRANJA TEPEYAC

ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ZAMUDIO LEZAMA LEZAMA LARRABETZU ZAMUDIO DERIO LARRABETZU LOIU LOIU ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO LOIU LOIU LOIU LOIU DERIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO LEZAMA LEZAMA LOIU LOIU LEZAMA DERIO DERIO DERIO DERIO SONDIKA DERIO LOIU LOIU ZAMUDIO SONDIKA LOIU SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO DERIO SONDIKA SONDIKA LOIU DERIO SONDIKA LARRABETZU ZAMUDIO ERANDIO ERANDIO ZAMUDIO LOIU ERANDIO LOIU LOIU ERANDIO SONDIKA DERIO LOIU DERIO ZAMUDIO ERANDIO LARRABETZU LARRABETZU LEZAMA

P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 1B P.I. Urazandi, 10-12D P.I. Urazandi, 6B P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 2A-B P.I. Urazandi, Ed. Proynave P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 8B-11 Aranoltza 18 P.I. La Cruz, Aretxalde Auzoa, 153 Aretxalde 88B Derecha Barrio Legina, s/n Arteaga Auzoa,13 Bº san Cristobal Nº29 Bº Legina 1

BANCO DE VITORIA SA BANKINTER BILBAO BIZKAIA KUTXA BILBAO BIZKAIA KUTXA A-SEGURBANK BILBAO BIZKAIA KUTXA IPAR KUTXA IPAR KUTXA BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO CAJA LABORAL LA CAIXA BILBAO BIZKAIA KUTXA BANCO POPULAR ESPAÑOL SA IPAR KUTXA BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO BANCO SABADELL CAIXA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARC... BILBAO BIZKAIA KUTXA BANCO GUIPUZCOANO SA BANCO DE VASCONIA SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BILBAO BIZKAIA KUTXA BANCO POPULAR ESPAÑOL SA BILBAO BIZKAIA KUTXA BANCO GUIPUZCOANO SA CAIXA CATALUNYA CAJA LABORAL CAJA RURAL DE NAVARRA BANESTO

SONDIKA DERIO SONDIKA ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO LARRABETZU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO LARRABETZU ZAMUDIO DERIO SONDIKA LOIU SONDIKA SONDIKA SONDIKA SONDIKA DERIO DERIO DERIO

ES AEROPUERTO CARLOS HAYA 0 P.I. Neinver, Astintze kalea 2, Dpto A P.I. Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 42A Parque Tecnológico, Ibaizabal Bidea, Edif. 101 Jata 1 MUNGIALDE ETORBIDEA, 2 Pakearen Plaza Kalea,2 Txorierri Etorbides., 26 Txorierri et.26 B Txorierri et.28 Txorierri et., 24 MENDIKO KALEA, 2 MIKEL ZARATE PLAZA, 1 Gaztelumendi, 1 Mikel Zarate Plaza, 2 PLAZA MIGUEL ZARATE, 3 Mikel Zarate Plaza, 3 ANGULERI, 2 ARESTI, 2 Mungialde Etorbidea ,4 -BJ MIKEL ZARATE 1 Abadetxe kalea, 11 ITURRI GANE 1 JUSTO AJURIA, 2 OTSOANE, 1 Txorierri et. 36 EUSKALERRIA, 1 Mungialde Etorbidea, 1 Mungialde Etorbidea 1-A

Gastañaga S/N P.I. Torrelarragoiti, P 6-A4 Gernikako arbola nº10 trasera Antiguo Seminario, Larrauri Kalea,1C Larrauri, 1 A - 1º Aeropuerto de Bilbao, La Paloma- Planta 1 Aeropuerto de Bilbao, La Paloma Gaztañaga auzoa S/N 583 y local 3 Gastañaga auzoa S/N establecimientos 4 y 582 P.I. Astikene, Zarandoa, 5 P.I. Astikene, Zarandoa, 5 P.I. Ugaldeguren I P.I. Ugaldeguren I, 1 San Antolin Auzoa, 31 Kukulu Bidea,13 P.I. Ugaldeguren II, P 14-IV BO GARAIOLTZA 170 Aretzalde Auzoa, 73 Kukulu Bidea,14 Kukuku Bidea, 13 Caserio Elorria,8 P.I. Neinver, Astintze kalea 2, Dpto F P.I. Neinver, Artxanda Kalea 8 (LANDEBI) P.I. Neinver, Artxanda Kalea 9 P.I. Neinver, Kuribilanda Kalea 7 P.I. Sangroniz, Sangroniz Bidea 10 Antiguo Seminario, Larrauri Kalea, 1B - Planta 1 Txorierri et., 20 LARRONDO KALEA 9 P.I. Ugaldeguren III, P 17-1 (MAQUINARIA) P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 5 Pab. 1 Nafarroa Kalea, 4 P.I. Sangroniz, Sangroniz bidea 4 P.I. Ugaldeguren III, P 17-1 (PLATAFORMAS) P.I. Torrelarragoiti, PARC. 7B, VIAL SUR, PAB. 11 P.I. Ugaldeguren I, P 4-II P.I. Neinver, Iturritxualde Kalea, 3 Olako Bidea, 6-2º Antiguo Aeropuerto de Bilbao, Txorierri et., s/n Gogorrene bidea, 6 P.I. Txosna, Idorsolo kalea 3B P.I. Sangroniz, Iberre Kalea, Mod. 10 Pab. 7 BERREZOAGA S/N PAB 1 P.I. Ugaldeguren III, P 23-3 Mod. 6 P.I. Asua-berri, 75 P.A.E. Asuaran, Ed. Asua 1B Polígono Torrelarragoiti, Parcela 8-B Larrondo Beheko Etorbidea, 1 Pab. 12 P.I. Urazandi, 2A-3A Larrondo Beheko Etorbidea, 1 Pab.4 Berreteaga bidea, 19 Pab. 22 P.A.E. Asuaran, Ed. Asua Pb. s/n Errementeri Kalea ,30 Errekalde, 1 Unbetxiki bidea, 9 Zeroetxe Plaza, 5 P.I. Torrelarragoiti, P 6 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri Dpto. 5 y 6 Astoreka Auzoa,s/n Bº UGALDE 8, GRANJA Aretxalde Auzoa,107

944710109 944472308 944170058 944711477 944563646 944710211 944556086 944554427 946565700 944522370 944543044 944557084 657706945 944523558 944545192 678695044 946010000 944710133 944531209

grupocarreras.com disconor.com ruralmatsa.com madarian.com iabiti.com arriortua.com miamendi.com loiurural.com

autorentderio.com arteagarentacar.com europcar.es avis.es

686986454

944711397 944522161 944555071 944711397 944711397 944232245 944522324 944520414 944711393 944541000 944712197 944710232 944521222 637594144 944711597 944536681 946313039 946440774 944542645 944522426 944711767 944536858 944711767 944417073 944535162 944558347 944531566

mc-rent.es hune.com

arlan.biz hune.com niftyiberica.es alkibiz.es sillasibarra.com luumair.com sillasibarra.com andamioskarpa.com carpasibarra.com soinueder.com toldorent.com

902 402 070 944522259 944711693 944710330 944538404 944711885 944538180 944535732 94 445 00 00 944530049 944544808 946575500 944538579 944558055 946338770 944556094

powerelectronics.es vertigotours.es ikeder.es

944545500 944531534 944522098 944544523 944015757 944543200 944711189 944711519 944711319 944531211 944019406 944522230 944558752 944522179 944523490 944521106 944557001 944523836 944541242 944712319

ebankinter.com bbk.es bbk.es

esem-empresas.net ifas.bizkaia.net

engebit.com luciarenetxea.com

B Bancos Bancos Bancos Bancos Bancos Bancos Bancos Bancos Bancos Bancos Bancos Bancos Bancos Bancos Bancos Bancos Bancos Bancos Bancos Bancos Bancos Bancos Bancos Bancos Bancos Bancos Bancos Bancos Bancos

y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y

cajas cajas cajas cajas cajas cajas cajas cajas cajas cajas cajas cajas cajas cajas cajas cajas cajas cajas cajas cajas cajas cajas cajas cajas cajas cajas cajas cajas cajas

140

944531302 944531591 944535157 944538492 944543682 944544374 944543702

bbk.es iparkutxa.com iparkutxa.com bsch.es cajalaboral.es lacaixa.es bbk.es bancopopular.es iparkutxa.com bsch.es lacaixa.es bbk.es bancopopular.es bbva.es bbk.es bancopopular.es bbk.es

cajalaboral.es ruralvia.com banesto.es


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

B Bancos y cajas Bancos y cajas Bancos y cajas Bancos y cajas Bancos y cajas Bancos y cajas Bancos y cajas Bancos y cajas Bancos y cajas Bar-Restaurante Bombas

BILBAO BIZKAIA KUTXA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA CAJA NAVARRA CAIXA D ESTALVIS I PENSIONS DE... BANCO PASTOR BANCO GUIPUZCOANO SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BANESTO BILBAO BIZKAIA KUTXA KATEA VENETO

LEZAMA ZAMUDIO DERIO DERIO SONDIKA DERIO DERIO SONDIKA LOIU ERANDIO ERANDIO

ARETXALDE AUZOA, 65 944556008 TALLERI, 1 Herriko Plaza, 2 944544765 Jata Kalea, 2 944541504 Txorierri et., 13 944538330 Ganguren Kalea,1 944544026 GORBEA, 2 844544025 Txorierri et., 13 Gastañaga auzoa S/N establecimientos 537 y 579 Ed. Inbisa, 5 944536221 P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 22 944712300

bbk.es bbva.es cajanavarra.es lacaixa.es

CID - COMERCIO, INDUSTRIA Y CAFÉS NOVELL CAFETERÍA ASUARAN BABCOK WANSON ESPAÑA, S.A. VIESSMANN AGUAS DE ASUA SL AQUALIA CETOLAR SA CARPINTERÍA MIAJE, S.L.L. CARPINTERÍA JAVI CARPINTERÍA REY GOYMA, S.L. CARPINTERÍA RADEMA, S.L. CARPINTERÍA KARMAE PANESA, S.L. JOSÉ JULIO MARTÍN TALLERES ENEKURI UNAI BADIOLA MADARIAGA CLYMA GRUP, S.L. TEULADES, S.A. FERROMETAL ERANDIO, S.L. TALLERES MOL GOYO MARTÍNEZ BOMBAS PERFECTA, S.L TOELFU COERAN, S.L. URAVOX, S.L. BIOPROTECCIÓN AMBIENTAL, S.L. BIDECOR SA EXCLUSIVAS DUEDEL SL CARRIER ESPAÑA SL UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.U TRESESES SIERRAS Y SISTEMAS SL AB MAURI FOOD GONVADOR SL DULCES Y FRITOS SA T 500 PURATOS SA COMERCIAL JON GUISASOLA, S.L. DISTRIBUCIONES GUMUCIO SA PATXI SCOOP (LANGILEEN LANKIDEGOA) NUÑEZ Y NEILA SL BODEGAS MARTIN VINOS GARMENDIA BASTERRA DISTRIBUCION COMERCIAL ARBIDE SL VINOS MENDIA SL COMERCIAL MG NORTE COMERCIAL ZUVILLAGA I SL ZER-NAHI SL VIVA - AQUASERVICE SPAIN, S.A KOLMA EXCLUSIVAS SL EUSKODIS SL LECHE PASCUAL - CAFÉ MOCAY IÑAKI CAMPO ARANZABAL OILASKO BERRIAK SL LONCHEADOS MONTARAZ GRUPO SADA GRANJA SANIG, S.A. GUTIERREZ ANGULO SA EMBULAC SAL CARNICAS HERBU SL CARNICAS JON CABEZA GON JAMON COOPERATIVA AGRICOLA DE LEZAMA BURDINTXA (COOP. AGR-GAN DE LOIU) SOLOA SA ARAGONESA DE PIENSOS COOP. AGRICOLA GANADERA DE ZAMUDIO RECUP. METALURGICAS ZAMUDIO SL MMT SERVICIOS BIZKAIA SL TRANSPORTES Y RECUP.ZAMUDIO SL RECICARD SL VIZCAINA DE PETROLEOS SL CESAR JESUS MENDOZA CONDE SL CLH AVIACION SA EQUIPAMIENTOS IDE SL NORIKER, S.L. JUAN FRANCISCO E IÑIGO ARAS HIERRO LEBER ILUMINACION SL GE POWER MANAGEMENT SA FOZ SL MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC LANTEL 2004 SLL AMARA SA NOVATRONIC SA COMERCIAL ALONSO CATALINA, S.L. RITTAL DISPREL SA MTU COMERCIAL HISPANOFIL SA GOBESA SA AELVASA ELESEN SL LAMPARAS ESPECIALES TECNILUZ SL GABARU ILUMINACION

ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO SONDIKA LOIU DERIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO LOIU ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO SONDIKA LOIU DERIO DERIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO LOIU ZAMUDIO DERIO LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO LARRABETZU ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO SONDIKA LEZAMA LOIU LOIU SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU LOIU LOIU LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU SONDIKA DERIO ZAMUDIO DERIO SONDIKA DERIO ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO

P.I. Asua-berri, 109-110 P.I. Asua-berri, 60 P.A.E. Asuaran, Ed. Asua Pb. s/n Ed. Inbisa, 106-107 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 1B 1º P.I. Sangroniz, Sangroniz bidea 2 Berreteaga bidea, 19 Pab. 15 P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 9 P.I. Asua-berri, 47-48 P.I. Asua-berri, 131 P.I. Asua-berri, 142 P.I. Asua-berri, 39-40 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 21 B P.I. Asua-berri, 66 P.I. Asua-berri, 11 P.I. Asua-berri, 53 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 17 GARONE BIDEA 7 P.I. Urazandi, 18D P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri Dpto. 17 P.I. Asua-berri P.I. Asua-berri, 20 P.I. Asua-berri, 122 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 19 B-1º P.I. Urazandi, 9A P.I. Torrelarragoiti, P 7-G P.I. Ugaldeguren III, P 25-3 Nave H P.I. Neinver, Astintze kalea 8 P.I. Sangroniz, Iberre Kalea, Mod. 10 Pab. 17 LARRONDO BEHEKO ETORBIDEA 001 P-9 Parque Tecnológico, Edif. 805 GOIKOETXE, 8, 3 DRCH P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 2 Pab. 20 P.I. Torrelarragoiti, P 5-B P.I. Ugaldeguren II, P 15-B PAB. 7,9 P.I. Neinver, Kuribilanda Kalea 4. Larrondo goiko kalea, 3 Pab. 18 P.I. Pinoa, P-3C P.I. Neinver, Etxezarre kalea 4 Larrondo goiko kalea, 3 Pab. 6, 7 P.I. Ugaldeguren I, P 5-II Pab. 8 P.I. Pinoa, Mendiko Kalea, 1 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 4B P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 5L P.I. Ugaldeguren I, P 5-III Pab. 17A P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 5 Pab. 4 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 8 P.I. Torrelarragoiti, P 6-B2 P.I. Torrelarragoiti, P 5-F Mod.4 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 12 Pab. 10 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 10 P.I. Ugaldeguren II, P 13-II nave 1 Bº Ugalde, nº 11 P.I. Torrelarragoiti, P 7-B, Vial sur, Pab C3-4 Berreteaga bidea, 19 Pab. 13, 14 P.I. Ugaldeguren II, P 15-B PAB. 15 P.I. Torrelarragoiti, P 5-D P.I. Torrelarragoiti, P 7-G P.I. Ugaldeguren II, P 16-II Bizkaia Kalea, 2 P.I. Ugaldeguren II, P 15-B PAB. 5 Mikel Zarate Kalea, 5 lonja trasera Aretxalde Auzoa,21 Bis Zabaloetxe Etorbidea, 12 Zabaloetxe Etorbidea , 16 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 5D Santi Mami Auzoa,1 San Martin de Arteaga Auzoa, 23 MOLINAGA BIDEA 005 P.I. Pinoa, Pab 23 Santimami Auzoa, 24 Bis Larrondo Beheko Etorbidea, 4 Pab. 8 Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 10 AENA, Nueva Termianal Aeropuerto de Bilbao LARRONDO, 3. P.I. Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 4 P.I. Torrelarragoiti, P 8-A PAB. 29 P.I. Ugaldeguren II, P 15-A PAB. 28 P.I. Pinoa, P-5B Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 5 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 8F,G P.I. San Isidro, Idorsolo 7B, Planta 1ª Dpto D P.I. Ugaldeguren II, P 9-III P.I. Neinver, Astintze kalea 24 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 1 Pab. 13 P.I. San Isidro, Idorsolo 13, Planta 1, Dpto 13 P.I. Ugaldeguren II, P 9-II P.I. Neinver, Lobaibaia 8, 10 P.I. Ugaldeguren I, P 5-III A P.I. Sangroniz, Iberre Kalea, Mod. 13 Pab. 8 P.I. Ugaldeguren II, P 14-I Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 25, 26 P.I. Ugaldeguren II, P 15-A PAB. 22

cid.es cafesnovell.com

bbva.es banesto.es bbk.es bombasveneto.com

C Cadenas. Bandas Transportadoras Cafés e infusiones Cafetería-Restaurante Calderas Calefacción con Ahorro Energético Captación, depuración y distribución de agua Captación, depuración y distribución de agua Captación, depuración y distribución de agua Carpintería Carpintería Carpintería Carpintería de Aluminio y PVC Carpintería de Madera Carpintería de Madera Carpintería y barnizados Carpintería. Ebanistería Carrocería de Automóviles Caza, captura de animales y servicios relacionados Central de Limpieza y Manten. Cerramientos Industriales Chatarras. Metales. Demol. y Desgüaces Colectores de anillos rozantes Colocador de suelos Comercialización de Bombas Comercio Acces. Vehículos Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería Comercio al por mayor de bebidas Comercio al por mayor de bebidas Comercio al por mayor de bebidas Comercio al por mayor de bebidas Comercio al por mayor de bebidas Comercio al por mayor de bebidas Comercio al por mayor de bebidas Comercio al por mayor de bebidas Comercio al por mayor de bebidas Comercio al por mayor de bebidas Comercio al por mayor de bebidas Comercio al por mayor de bebidas Comercio al por mayor de bebidas Comercio al por mayor de bebidas Comercio al por mayor de bebidas Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama… Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama… Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama… Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama… Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama… Comercio al por mayor de chatarra Comercio al por mayor de chatarra Comercio al por mayor de chatarra Comercio al por mayor de chatarra Comercio al por mayor de combustibles Comercio al por mayor de combustibles Comercio al por mayor de combustibles Comercio al por mayor de equipos electrónicos Comercio al por mayor de equipos electrónicos Comercio al por mayor de equipos electrónicos Comercio al por mayor de equipos electrónicos Comercio al por mayor de equipos electrónicos Comercio al por mayor de equipos electrónicos Comercio al por mayor de equipos electrónicos Comercio al por mayor de equipos electrónicos Comercio al por mayor de equipos electrónicos Comercio al por mayor de equipos electrónicos Comercio al por mayor de equipos electrónicos Comercio al por mayor de equipos electrónicos Comercio al por mayor de equipos electrónicos Comercio al por mayor de equipos electrónicos Comercio al por mayor de equipos electrónicos Comercio al por mayor de equipos electrónicos Comercio al por mayor de equipos electrónicos Comercio al por mayor de equipos electrónicos Comercio al por mayor de equipos electrónicos

944536029 666555940 944531063 944523036 944538035 944532822 944466606 944540111 944535792 944 531 038 944531419 944531460 944711096 944530542 944531334 944711180 656763856 944151022 944711678 944170887 944750711

babcok-wanson.es viessmann.es

cetolar.com

radema.es

clyma.com teulades.es ferrometalerandio.es talleresmol.com

944532312 944673202 944523969 944538120 944540410 944533753

bombasperfecta.es

944805300 617513356 944532661 944522599 944520606 902502602 944711233 944522965 944522587 944531909 944545261 944522186 944532601 944531399 944545142 944532462 944710267 944522968 944520810 944532876 944536301 944520188

unitronics.es

944521185 944531034 944522854 946740281 944523006 944522540 944711636 944522603 944538248 944556016 944530847 944531777 944533594 944541215 944521289

oilasko.es

944521135 944530063 944538117 944535765 944530846 944043080 944522812 944521131 944858800 944483890 944710251 944536724 944522393 944520811 944536966 902501877 944521315 944544188 944544007 944536006 944522584 944536426 944522717

kingozono.com

abmauri.es gonvador.es puratos.es

bodegasmartin.com basterra.es

gruposada.es grupoan.com gutierrezangulo.com embulac.com

burdintxa.com

gasoleosvp.com

geindustrial.com macmedicina.com amara.es novatronic.es rittal.es arteche.es gobesa.com aelvasa.es elesen.es gabaru.com

141


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

C Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio

al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al

por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por

mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

142

equipos electrónicos equipos electrónicos equipos electrónicos equipos electrónicos equipos electrónicos equipos electrónicos equipos electrónicos equipos electrónicos equipos electrónicos equipos electrónicos equipos electrónicos ferretería, fontanería... ferretería, fontanería... ferretería, fontanería... ferretería, fontanería... ferretería, fontanería... ferretería, fontanería... ferretería, fontanería... ferretería, fontanería... ferretería, fontanería... ferretería, fontanería... ferretería, fontanería... ferretería, fontanería... ferretería, fontanería... ferretería, fontanería... ferretería, fontanería... ferretería, fontanería... ferretería, fontanería... ferretería, fontanería... ferretería, fontanería... ferretería, fontanería... ferretería, fontanería... ferretería, fontanería... ferretería, fontanería... ferretería, fontanería... ferretería, fontanería... ferretería, fontanería... ferretería, fontanería... ferretería, fontanería... flores y plantas flores y plantas flores y plantas flores y plantas flores y plantas flores y plantas frutas y hortalizas madera, materiales… madera, materiales… madera, materiales… madera, materiales… madera, materiales… madera, materiales… madera, materiales… madera, materiales… madera, materiales… madera, materiales… madera, materiales… madera, materiales… madera, materiales… madera, materiales… madera, materiales… madera, materiales… madera, materiales… madera, materiales… madera, materiales… madera, materiales… madera, materiales… madera, materiales… madera, materiales… madera, materiales… madera, materiales… madera, materiales… madera, materiales… madera, materiales… madera, materiales… madera, materiales… madera, materiales… maquinaria agrícola maquinaria industria textil maquinaria para la minería… maquinaria para la minería… maquinaria para la minería… maquinaria para la minería… maquinaria para la minería… maquinaria para la minería… máquinas herramienta máquinas herramienta máquinas herramienta máquinas herramienta máquinas herramienta máquinas herramienta máquinas herramienta máquinas herramienta máquinas herramienta máquinas herramienta máquinas herramienta máquinas herramienta máquinas herramienta máquinas herramienta máquinas herramienta máquinas herramienta máquinas herramienta metales y minerales metálicos metales y minerales metálicos metales y minerales metálicos metales y minerales metálicos metales y minerales metálicos metales y minerales metálicos metales y minerales metálicos metales y minerales metálicos metales y minerales metálicos metales y minerales metálicos

BILAK ELECTRICIDAD N OSES SA SUMCAB NORTE, S.L. CABLES Y CONEXIONES JOMA S.L ERKA BIZKAIA, S.L. JOSVE TRADESEGUR SA KOPIARTE BILBOLAMP PILZ INDUSTRIEELEKTRONIK SL GE POWER MANAGEMENT SA ELECTROBILSA 2000 SL ELECTROBILSA 2000 SL ELECTROBILSA 2000 SL MHA ESTEHYNE SL NORTE COMERCIAL ORGANIZACIÓN SA COMERCIAL GASSO SA WURTH ESPAÑA SA SAUNIER DUVAL (GRUPO VAILANT) SEDICAL SA VINCO SOLDANORTE, S.A. SEDICAL SA OTABARRI URFIC IBERICA SL MHA ELECTROBILSA 2000 SL IMPORTMETAL SA COMARGO SL DICOBAN COMERCIAL DEL BAÑO S.L. SUMINISTROS Y SERVICIOS TERMALDE SA RED OFISAT, S.L. RODABIL SA ELECTROBILSA 2000 SL EKI, S.L.L. UDIMA, S.L. GESTHECOR FABREGAS HNOS, S.A. KIMA LANDARAK SL SORTA PLANT SL VIVEROS VITERI SL PAOPLANT SL EUSKALAGRO SL SAT LEGU OIARALDA SL MADERAS URIEN SL ISOLLEX FIBRA IBERICA, SL MADERAS APRAIZ SL BILBAOBARRI SA COMERCIAL URSOA SL LOTUM, S.A. DINA DERIO SL UGALDEGUREN CB MSC SUSTATXA PROCOMSA SECADERO MADERAS NORTE ESPAÑA SA BILBAOBARRI SA PLASINCO, S.A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA, S.A. PECOMARK SA COMERCIAL URSOA SL SANIPLAST SL URRUTIA AZKUE SL EUSKOJUMER BELAQUA GRUPO APL SL KOPLAD LOIUMAT, S.L. FUNDI-TRANS SL URMAFOR FORJA ARTISTICA DEL NORTE LIZARR,I S.L. SAINT GOBAIN IDAPLAC (DISTRIPLAC) BILBAINA DE CANALONES Y ACCESORIOS LAPIKO SL CRISTALERIA ETXEGLASS SL VOLCONSA AISLAMIENTO ACUSTICO GRUPO VILARRASA SONDIMAK SCOOP TECNOLAV, S.L. NORDEMA MANUT. CARRETILLAS HIDRAULICAS ULMA MANUTENCION SCOOP REMYC MARTILLOS Y COMPLEMENTOS ANGEL A.SANTAMARIA S.L.U MAQUINAS HERRAMIENTAS BIZKAIA SL LAINIG INDUSTRIAL MANDRINADO Y CONTROL SL AURTENETXEA SA AURTENETXEA SA COMERCIALIZACION S I COMERCIAL SUBIÑAS SA CLEMCO INTERNATIONAL SA PERMARIN SA AURTENETXEA SA ABRAHER SL MAKINOR, S.L. COMERCIAL DE SUMINISTROS SL RÖNTGEN IBERICA C.T.S. COMERCIAL TECNICA SOLDADURA TENKO95 SL J C M SUMINISTROS INDUSTRIALES SL FIDIA IBERICA SA TECNYMAT ACEROS SL PANDO METALES SA TRADENOR SL SERVINOX SA VALBRUNA IBERICA SL MENDIGUREN Y UGARTE SA ADINOSAL SL ALUMINIOS Y DERIVADOS ALBA SL BARINOX BOHLER-UDDEHOLM IBERICA SA

LOIU DERIO DERIO LOIU LOIU SONDIKA ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO ZAMUDIO LOIU LOIU LOIU ZAMUDIO LOIU LOIU LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA LARRABETZU LARRABETZU SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU LOIU ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU LEZAMA LEZAMA LOIU DERIO LOIU LEZAMA ZAMUDIO LARRABETZU SONDIKA LARRABETZU DERIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA DERIO SONDIKA LOIU ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO LEZAMA ZAMUDIO DERIO LARRABETZU SONDIKA DERIO LOIU SONDIKA ZAMUDIO DERIO DERIO ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA DERIO LOIU ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA DERIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO

Larrondo goiko kalea, 5 Pab. 14 P.I. Ugaldeguren I, P 4-IV P.I. Neinver, Lobaibaia 2 y 4 Larrondo goiko kalea, 3 Pab. 3 Larrondo Beheko Etorbidea, 2 Pab. 3, 4 Sangroniz bidea 6, Elkartegia 6F Parque Tecnológico, Kanala Bidea, Edif. 103 Calle Aizkorri nº 1 bajo Antiguo Seminario, Larrauri Kalea ,1 - Bajo Antiguo Seminario, Larrauri,1A P.I. Ugaldeguren III, P 27-4 Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 18 Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 16 Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 21A P.I. Pinoa, P-2C Mod. 4 Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 7, 8 Berreteaga bidea, 19 Pab. 3 A y B Nafarroa Kalea, 2 P.I. Torrelarragoiti, P 7-M Pab. 3 P.I. Ugaldeguren III, P 22 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 12F P. Ind Sarrikola, Bizkargi Kalea, 6 P. Ind Sarrikola, Bizkargi Kalea, 6 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 12G P.I. Ugaldeguren III, P 23-3 Mod. 4 P.I. Torrelarragoiti, P 5-D P.I. Torrelarragoiti, P 8-B Pab. 2 Larrondo Beheko, Edif. 5 Pab. 19 Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 13, 14 P.I. Torrelarragoiti, P 7-B, Vial A Pabellon E .N. 1 Bizkaia Kalea, 2 P.I. Ugaldeguren I, P 4-VI P.I. Ugaldeguren III, P 22 P.I. Torrelarragoiti, P 6-B3 Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 16, 17 P.I. Ugaldeguren I, P 3-II Pab. 7 Mendiko Kalea, 1 Elexalde Plaza, 5 Bajo Errementari Bidea, 1 Pab.7 Goitioltza Auzoa, 59 Goitioltza Auzoa, 59 Lauroeta Auzoa,2 P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 9B Txorierri et., 21 Goitioltza Auzoa, 36 P.I. Ugaldeguren II, P 15-A PAB. 20 Agirre Lehendakari Kalea, 1 - 2A Mateo Bidaurrazaga Alkatea Kalea, 1 Bajo Errebale Kalea,10 P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 11 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 10 Pab. 9 P.I. Ugaldeguren I, P 4-VII Pab. 4 P.I. Ugaldeguren I, P 4-VIII Pab. 14 P.I. Ugaldeguren I, P 3-II Pab. 1 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 4K. P.I. Torrelarragoiti, P 5-I P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 4 P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 11 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 1 Pab. 8,9,15 Larrondo Beheko Etorbidea, 1 Pab. 18 P.I. Ugaldeguren I, P 1-III P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 10 Pab. 8 P.I. Torrelarragoiti, P 6-H P.I. Torrelarragoiti, P 5-H Larrondo goiko kalea, 3 Pab. 15 P.I. Ugaldeguren I, P 1-III P.I. Ugaldeguren III, P 23-2 Sutxu bidea, 4 Sutxu bidea, 8 P.I. Ugaldeguren II, P 12 PAB. 12, 13 P.I. Ugaldeguren III, P 23-2 Berreteaga bidea, 19 Pab. 7, 8, 9 P.I. Ugaldeguren III, P 32 Garaioltza Auzoa, 67 Santi Mami Auzoa ,41 Sollube 1 P.I. Larrabetzu, Edif. 2 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 5O Txosna Auzoa 1-Bajo Mungialde Etorbidea, 14-16 Larrondo kalea, 15 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 8D P.I. Ugaldeguren I, P 5-II Pab. 6 P.I. Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 15B P.I. Neinver, Aresti Kalea 3 Lehendakari Leizaola plaza 3 P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 15, Dpto 8 P.I. Ugaldeguren II, P 9-V, PAB. 1 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 2E P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 4H P.I. Astikene, Landatxu 14, Pab.C22 Subiñas bidea, 12-16 P.I. Ugaldeguren I, P 1-III B P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 2 Pab. 24 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 4C P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 2 Pab. 1 P.I. Ugaldeguren I, P 5-II Pab. 5 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 5K P.I. Ugaldeguren I, P 7 P.I. Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 4A P.I. Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 10 P.I. Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 5 Parque Tecnológico, Edif. 208 P.I. Ugaldeguren III, P 17-2 P.I. Torrelarragoiti, P 7-C P.I. Ugaldeguren II, P 14-II P.I. Ugaldeguren II, P 12 PAB. 1,2,3 Txorierri et., 14 Gogorrene bidea, 4 P.I. Ugaldeguren II, P 14-II P.I. Torrelarragoiti, P 5-A1 P.I. Neinver, Astintze kalea 10 P.I. Torrelarragoiti, P 9

944545018 944544254 944545072 944538080 944539000 944531072 944209889 651706999 944540000 944545256 944859133

946186845 944538012 944710333 944710335 944522983 944896200 944710460 944123399 944731780 944477302 944522063 944535808 944536110 944523152 944530661 944545343 944896200 944523367 944535808 637881464 944520736 944523199 944249213 944555100 944555100 944533794 944540701 944533808 944556198 944522709 944558955 944533328 944558054

e-noses.com sumcab.com erka.es josve.es

pilz.es geindustrial.com

mhaserv.com estehyne.com gasso.com wurth.es saunierduval.es sedical.com vinco.es sedical.com otabarri.com urfic.es mhaserv.com impormetal.com comargo.com dicoban.com termalde.com saunierduval.es rodabilsa.com ekienergia.com

isollex.com bilbaobarri.com

944531056 944541035 944544245 944544426 944531536 946749011 944531911 944541122 944535222 944535920 944762247 944535000 944522440 944533208 944535945 944710064 944520227 944530451 944711446 944520527 944522312 944535077 944545310 944556401 944542038 946440019 944568708 944761330 944533000 944711778 944544225 609377007 944522288 944544024 616920964 944710564

944496655 944711722 944535712 944531272 944711211 944711801 944545271 944531011 944538031 944545073 944522975 944522837 944209820 944710035 944977171 944520922 944523823 944710568 944711465 944523192 944521314 944522030 944521256

lotum.es

procomsa.com bilbaobarri.com resopal.com iberplaco.es pecomark.com

urrutiaazkue.com belaqua.net koplad.net

distriplac.com bilca.com

volconsa-aislamiento.es

nordema.com mch-sl.com carretillas.ulma.es remyc.es asantamaria.com mahebi.com lainig.com mandrinado.com aurtenetxea.com aurtenetxea.com

clemco.es permarin.es aurtenetxea.com comher.com suministros.com rontgen-iberica.com

jcm.es fidia.es tecnymat.com pandomet.com

alualba.com acerosbohler.com


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

C Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio

al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al

por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por

mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de no no no no no

metales y minerales metálicos metales y minerales metálicos metales y minerales metálicos metales y minerales metálicos metales y minerales metálicos otra maquinaria de oficina otra maquinaria de oficina otra maquinaria de oficina otra maquinaria de oficina otra maquinaria de oficina otra maquinaria de oficina otra maquinaria de oficina otra maquinaria de oficina otra maquinaria de oficina otra maquinaria de oficina otra maquinaria y equipo otra maquinaria y equipo otra maquinaria y equipo otra maquinaria y equipo otra maquinaria y equipo otra maquinaria y equipo otra maquinaria y equipo otra maquinaria y equipo otra maquinaria y equipo otra maquinaria y equipo otra maquinaria y equipo otra maquinaria y equipo otra maquinaria y equipo otra maquinaria y equipo otra maquinaria y equipo otra maquinaria y equipo otra maquinaria y equipo otra maquinaria y equipo otra maquinaria y equipo otra maquinaria y equipo otra maquinaria y equipo otra maquinaria y equipo otra maquinaria y equipo otra maquinaria y equipo otra maquinaria y equipo otra maquinaria y equipo otra maquinaria y equipo otra maquinaria y equipo otra maquinaria y equipo otra maquinaria y equipo otra maquinaria y equipo otra maquinaria y equipo otra maquinaria y equipo otra maquinaria y equipo otros artículos domésticos otros artículos domésticos otros artículos domésticos otros artículos domésticos otros artículos domésticos otros artículos domésticos otros artículos domésticos otros semielaborados otros semielaborados otros semielaborados otros semielaborados otros semielaborados otros semielaborados otros semielaborados otros semielaborados pescados, mariscos… pescados, mariscos… pescados, mariscos… pescados, mariscos… pescados, mariscos… pescados, mariscos… pescados, mariscos… pescados, mariscos… porcelana, cristalería prendas de vestir y calzado prendas de vestir y calzado prendas de vestir y calzado prendas de vestir y calzado prendas de vestir y calzado prendas de vestir y calzado prendas de vestir y calzado productos farmacéuticos productos farmacéuticos productos farmacéuticos productos farmacéuticos productos farmacéuticos productos farmacéuticos productos lácteos, huevos… productos lácteos, huevos… productos lácteos, huevos… productos lácteos, huevos… productos lácteos, huevos… productos químicos productos químicos productos químicos productos químicos productos químicos productos químicos productos químicos productos químicos repuestos de vehículos repuestos de vehículos repuestos de vehículos repuestos de vehículos repuestos de vehículos textiles textiles textiles especializado especializado especializado especializado especializado

METALES DIEZ GARIBAT SL ISMAF, S.L FERMET METALES Y MINERALES SL RHINO TRADE SL L.D.S. INFORMATICA LOIUTEK MEKANO EQUIPAMIENTO SL BMR BILCOR SL SUMINISTROS GRAFICOS LARRONDO SL PAPELERIA TECNICA ARRIETA FERMA CONSUMIBLES DE OFICINA SL PROMAIN CB MASTERTEC S.A. MSI PERFESA INDUSTRIAL SL CAEN, S.L. INTERCLYM S.A XYLEM ESPAÑA EUSCAT - ABAROAMETAL SL CHAFFOTEAUX ET MAURY IBERICA SA PEPPERL & FUCHS SA VALGRIF SL SIST. DE CONTROL DE FLUIDOS SISTEC PARBER SUMINISTROS INDUSTRIALES ONDIZ RIELES BIOK HILTI ESPAÑOLA SA JUNGHEINRICH DE ESPAÑA SA XYLEM ESPAÑA SUMINISTROS INDUSTRIALES ONDIZ NORDAIR SA ROTORK CONTROLS IBERIA, S.L MIDDLEBY ESPAÑA, SL CABELEC SL INTERBIL SUMINISTROS INDUSTRIALES JUMER SL ISGAR MERCADO DEL CABLE SL IBERBOND DISTRIBUCIONES TECNICAS SL BURDIN SUMINISTROS SL MAHI, S.L. KSB SERVICE SUCIBA ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES ALAN AURTENETXEA CONTAINER SA SEW-EURODRIVE ESPAÑA SL SIAISA HANSA-FLEX ANELCO SL EDITORIAL DESCLEE DE BROUWER SA PAPELERA ANDREU PAPYNDUX SA ENBOR DIDAKTIKOAK SL DAKOTA SUMINISTROS FELIX ENBOR DIDAKTIKOAK SL ENVASES PARA ALIMENTACION PUIG NEXANS IBERIA SL PROCAUCHO SL COMERCIAL GENERAL DE PAPELES SA FLUIDRA (ASTRALPOOL) LARA NORTE, S.A. GAMAPRINT SL DIDIER TECNICA PANRICO S.A. MARISCOS ANSOMAR SL EUROPACIFICO, S.L. CONGELADOS JULDAN SA OGIDIKO SL GOZONORTE SL ESPECIAS MENDIKO RAYMEL SL FIDES VITA BILWEAR 2002 SL CISA SL NORPAC MATERIALES PROTECCION LAB. JULIO ESCAURIAZA SUMUN EQUIPAMIENTOS WUNDER AINARA AMERICAN NIKE SL CARDIVA, S.L. MOVACO SA LAVIGOR 7000 SL NACIL SUMINISTROS QUIRURGICOS LABORATORIOS TEGOR AIR LIQUIDE MEDICINAL SLU GRANJA ANDRAMARI, S.L. MANTEQUERIAS SANTI S.A. VIZCAINA DE ALIMENTACION SA DISLO BIZ, S.L. KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L. TRATAWAC, S.A. CAMP Y JOVE SA SIKA SA VIGOR GASES Y SOLDADURAS SL SUMINISTROS INDUSTRIALES MIKELDI SL PLASTICOS SAN IGNACIO SL ABRANOR PRODUCTOS APLICADOS SLL TEKNOVAS SA STABILUS GMBH PARANDIET SUMINISTROS INDUSTRIALES AXIAL SL JUMASA PARTS SL CARROCERIAS BERRETEAGA ALFOMBRAS SIERRA SL EL MUNDO DE LAS ALFOMBRAS SUBIÑAS CONFORT, S.L. CATSYSTEMS CONTADORES DEL NORTE PARAGUAS JANI MARKEL AUDIOVISUALES EXTREMIANA, S.L. JOFEMAR TECNOLOGÍA SELEC. (ISCITTO)

SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA DERIO LOIU LOIU LOIU SONDIKA LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO DERIO LEZAMA SONDIKA DERIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA SONDIKA SONDIKA DERIO ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO LOIU LOIU SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU DERIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU SONDIKA LOIU SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU DERIO ZAMUDIO SONDIKA DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU LOIU DERIO DERIO DERIO LOIU LOIU SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA LOIU DERIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA SONDIKA DERIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO LOIU DERIO ZAMUDIO LARRABETZU ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO DERIO LARRABETZU SONDIKA SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA DERIO DERIO DERIO DERIO SONDIKA SONDIKA LOIU SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO DERIO

P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 12 Pab. 2 P.I. Torrelarragoiti, P 7-B, V. Sur B.S.4,5,6 P.I. Torrelarragoiti, P 6-F Iturrikosolo Kalea ,4-Bajo Txorierri et. 9 Lastetxe 1 Txorierri et., 26 Txorierri et., 25 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 3 Pab. 4 Larrondo Beheko Etorbidea, 1 Pab. 2 P.I. Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 19 P.I. Ugaldeguren I, P 8 Pab. 5 P.I. Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 11 Larrauri Kalea, 1-A 3º Dpto.13 Antiguo Seminario, Larrauri Kalea, 1A La Cruz P.I. Berreteaga, Txorierri et., 40 P.I. Astikene, Beresi 5, 7 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 12K P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 5 Pab. 2 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 3 Pab. 3 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 6A P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 12E P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 5, Pab. 5B P.I. Pinoa, Avda pinoa 8, C.E. Zamudio, Dpto. 31 P.I. Neinver, Astintze kalea 22 P.I. Torrelarragoiti, P 7-B, Vial A E.N.3 Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 3 Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 22 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 12L P.I. Ugaldeguren I, P 8 Pab. 1 P.I. Ugaldeguren I, P 3-II Pab. 2 Larrondo goiko kalea, 2 Pab. 5, 6, 7 P.I. Neinver, Astintze kalea 2, Bajo P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 3 Pab. 15 P.I. Sangroniz, Iberre Kalea, 1 - M5 P.I. Ugaldeguren I, P 4-VII Pab. 6 Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 5 P.I. Torrelarragoiti, P 7-B, V. Central P.I. Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 5 P.I. Torrelarragoiti, P 7-10 Subiñas bidea, 4-6 Goronda beko bidea, 2 Larrondo Beheko Etorbidea, 1 Pab. 14 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 4C Parque Tecnológico, Edif. 302 Parque Tecnológico, Edif. 103 P.I. Ugaldeguren II, P 14-II Txorierri et., 9 . Edificio Arteaga, 312 P.I. Ugaldeguren II, P 15-A PAB. 16 P.I. Ugaldeguren II, P 9-V PAB. 6 Bizkaia Kalea, 1 P.I. Astikene, Beresi 15-17, Pab.C8-C9 P.I. Torrelarragoiti, P 7-K7 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 10 Pab. 10 Antiguo Seminario, Larrauri Kalea,1A - Bajo P.I. Ugaldeguren II, P 15-A PAB. 18 P.I. Ugaldeguren I, P 5-II Pab. 2 P.I. Sondikalde, Portu bidea, 12 Pab. 8 P.I. Neinver, Astintze kalea 16 P.I. Ugaldeguren II, P 9-II P.I. Ugaldeguren I, P 4-V Pab. 1 Larrondo Beheko Etorbidea, 1 Pab. 1 Araba Kalea, 2 Plta 0 P.I. Ugaldeguren I, P 6-II Pab. 4 P.I. Astikene, Landatxu 8 P.I. Ugaldeguren I, P 6-II Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 6 Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 11 P.I. Sangroniz, Iberre Kalea, Mod. 12 Pab. 15 P.I. Ugaldeguren II, P 12 PAB. 4 P.I. Sangroniz, Iberre Kalea, Mod. 12 Pab. 16, 17 Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 7 P.I. Astikene, Landatxu 16, Pab.C23 P.I. Torrelarragoiti, P 7-B, V. Central Numero 13 P.I. Sangroniz, Iberre Kalea, Mod. 10 Pab. 13 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 3 Pab. 13 Sangroniz bidea 6, Elkartegia 1A Sangroniz bidea 6, Elkartegia 1Q P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 15, Dpto 2.1 P.I. Ugaldeguren III, P 25-1 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 5 Pab. 6 P.I. Ugaldeguren I, P 5-III Pab. 1A Larrondo goiko kalea, 3 Pab. 20 P.I. Ugaldeguren I, P 5-III Pab. 1A Parque Tecnológico, Edif. 224 Barrio Astoreka, 3 P.I. Ugaldeguren III, P 32-4 Molinaga bidea, 5 P.I. Ugaldeguren III, P 18-1 Larrauri, 1 Antiguo Seminario Derio, Torre Central Pol.Industrial Sarrikola, 1 P.A.E. ASUARAN , Edificio Enekuri, Nave 11 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 3D P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 1A P.I. Ugaldeguren II, P 15-A PAB. 24 P.I. Sondikalde, Portu bidea, 10 Pab. 7 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 1 Pab. 10 Parque Tecnológico, Laga, Edif. 804 Mod. 305 Edif. Arteaga, Txorierri et. 9, 3º P.I. Neinver, Artxanda Kalea 11 P.I. Neinver, Artxanda Kalea 11 P.I. Sangroniz, Sangroniz Bidea 10 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 8 1ª Dpto 6 Txorierri et., 21 P.I. Sangroniz, Sangroniz bidea 2, Edif. 2 Pab. 4 P.I. Ugaldeguren III, P 28 P.I. Torrelarragoiti, P 7-B V. CENTRAL P.I. Ugaldeguren III, P 18-2 P.I. Astikene, Beresi 12 P.I. Ugaldeguren III, P 26-1 P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 5, Pab. 10

944710477 944522830 944520214 944531130 944545588 944711490 944530236 944711755 944535704 944535149 944522451 944520512 944523874 944539009 944540126 944750675 944531955 946765423 944711804 944535020 944711771 944532408 944520403 944520904 944522850 944538654 944538038 944530194 944523767 902158201 946766011 944542815 944531805 944535078 944545110 944393540 944520100 944522436 944521748 944745660 944533962 944231129 944711211 944318470 944209480 944661424 944937023 944522790 944522373 944710505 944523498 944710281 944541245 944523077 944545171 944710421 944520164 944523331 944543661 944538171 944712022 944545376 944522933 944544680 944531164 944530402 944532639 944522292 944530669 944536750 944319174 944520951 944711222 944801018 944712090 944545530 944395098 944712450 944545057 944237304 944544200 944318170 944558055 944161200 944710066 944523002 943117000 944980887 944711032 944532518 944522118 944538163 944530085 944781181 944554170 944523372 944523372 944711393 944531224 944532314 944712010 944538821 944711614 944452512 944521751 944210416 944543334

fermet.es rhino-trade.com impresoras-lds.com mekano.es bmrbilcor.com

mastertec.es perfesa.com caen.es interclym.com

pepperl-fuchs.com valgrif.com sistecsl.com parber.com ondiz.com hilti.es jungheinrich.es ondiz.com nordair.es middleby.com interbil.es isgar.es mercable.com iberbond.com burdin.biz mahi.es ksb.com aurtenetxea.com sew-eurodrive.es hansa-flex.com anelco.es edesclee.com papyndux.com dktdakota.com

nexans.es

fluidra.es gamaprint.es panrico.com ansomar.com europacifico.net

fidesvita.com

norpac.info masquepolicias.com

cardiva.com fitoterapia.net nacil-sq.com airliquide.com santi.es dislobiz.es kaiku.es

SIKA.ES

parandiet.com parandiet.com jumasa.es

lagupres.com colsaxxi.com janimarkel.com extremiana.com iscitto.com

143


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

C Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio

al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al

por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por

mayor no especializado mayor no especializado mayor no especializado mayor no especializado mayor no especializado mayor no especializado mayor no especializado mayor no especializado mayor no especializado mayor no especializado mayor no especializado mayor productos alimenticios y tabaco mayor productos alimenticios y tabaco mayor productos alimenticios y tabaco mayor productos alimenticios y tabaco mayor productos alimenticios y tabaco mayor productos alimenticios y tabaco mayor productos alimenticios y tabaco mayor productos alimenticios y tabaco mayor productos alimenticios y tabaco mayor productos alimenticios y tabaco mayor. Perfumería y cosmética mayor. Perfumería y cosmética mayor. Perfumería y cosmética mayor. Perfumería y cosmética mayor. Perfumería y cosmética mayor. Perfumería y cosmética menor de aparatos electrodomésticos menor de artículos de relojería y joyería menor de artículos de relojería y joyería menor de artículos de relojería y joyería menor de artículos de relojería y joyería menor de bebidas menor de calzado y artículos de cuero menor de carne y productos cárnicos menor de carne y productos cárnicos menor de carne y productos cárnicos menor de carne y productos cárnicos menor de carne y productos cárnicos menor de carne y productos cárnicos menor de carne y productos cárnicos menor de carne y productos cárnicos menor de carne y productos cárnicos menor de carne y productos cárnicos menor de carne y productos cárnicos menor de combustible. Automoción menor de combustible. Automoción menor de combustible. Automoción menor de combustible. Automoción menor de combustible. Automoción menor de cosméticos. Higiene menor de cosméticos. Higiene menor de ferretería, pintura… menor de ferretería, pintura… menor de flores, semillas, animales… menor de flores, semillas, animales… menor de flores, semillas, animales… menor de flores, semillas, animales… menor de flores, semillas, animales… menor de frutas y hortalizas menor de frutas y hortalizas menor de frutas y hortalizas menor de frutas y hortalizas menor de frutas y hortalizas menor de frutas y hortalizas menor de grabaciones. Música y vídeo menor de grabaciones. Música y vídeo menor de grabaciones. Música y vídeo menor de grabaciones. Música y vídeo menor de grabaciones. Música y vídeo menor de grabaciones. Música y vídeo menor de grabaciones. Música y vídeo menor de grabaciones. Música y vídeo menor de grabaciones. Música y vídeo menor de grabaciones. Música y vídeo menor de juegos y juguetes menor de juegos y juguetes menor de juegos y juguetes menor de muebles e iluminación menor de muebles e iluminación menor de muebles e iluminación menor de muebles e iluminación menor de muebles e iluminación menor de muebles e iluminación menor de muebles e iluminación menor de muebles e iluminación menor de muebles e iluminación menor de muebles e iluminación menor de muebles e iluminación menor de muebles e iluminación menor de muebles e iluminación menor de ordenadores menor de pan y pastelería menor de pan y pastelería menor de pan y pastelería menor de pan y pastelería menor de pan y pastelería menor de pan y pastelería menor de pan y pastelería menor de pan y pastelería menor de pan y pastelería menor de pan y pastelería menor de pan y pastelería menor de pan y pastelería menor de pan y pastelería menor de periódicos. Papelería menor de periódicos. Papelería menor de periódicos. Papelería menor de periódicos. Papelería menor de periódicos. Papelería menor de periódicos. Papelería menor de periódicos. Papelería

144

GASPAR AGUSTIN ISURKAI SL TECNO - O RING, S.L. SUSTRAIAK SYSTEMS SL COLSA XXI, S.L. BOST FOTOACABADOS, S.L. FORPLAST PAPELES Y BOLSAS COMERCIAL MATURANA SL KONE LINEA GUMMIGOLV LEKPLATS IAE ELECTRIC POWER EQUIPMENT A. B. SERVICIOS SELECTA ESPAÑA QUENOR 2.000 SAL LAGUN-ON SL A. BASARRATE SA EXCLUSIVAS ABEMA COMERCIAL SUSANS DISBAL S.L.L. GASTRONOMIA Y REGALOS MIEFOODS SL ALDEASA VICAYUS SL COSMOTER SL BIOESPAÑA 9000 SL SUQUISA SL GARRIDO SL IN FARADIS ELEKMA JOYERIA RELOJERIA RUBEN JOYERIA SONDIKA CORMORAN JOYERIA NAHIKARI BODEGAS SAMBEA GANIX OINETAKOAK SL ALBERTO HARATEGIA SL CARNICERIA IMAZ HARATEGIA VICTOR HARATEGI SL CARNICERIA LEANDRO LANDETA ISAAC HARATEGIA ELORRIAGA HARATEGIA CARNICERIA ZARATE CARNICERIA AITOR CARNICERIA CESAR CARNICERIA URRUTIA CARNICERIA MIGUEL ESTACION DE SERVICIO OLEA SA ESTACION DE SERVICIO ITURRIZAGA SL ESTACION SERVICIO ARTEBAKARRA ESTACION SERVICIO LOIU MUNGIOIL PERFUMERIA MARI ELI PERFUMERIA MAMEN SUMINISTROS IND FERRETERIA ZAMUDIO SUSTATXA XABIER SAGARMINAGA BIDAURRAZAGA BIAR LANDA SL FLORISTERIA YEDRA LILIAK LORA DENDA MASCOTAS MAIDER KOLORETAKOAK FRUTA ETA BARAZKIAK FRUTERÍA IMAZ ALIMENTACIÓN BALBI CRISTINA AGUILERA RAMOS FRUTERIA ESTHER FRUTERIA JUANJO URI DENDA EUSKO-DELPHIN SL SALICRU SA SERVICIOS MENVELEC SL ELECTRODOMESTICOS ASTORQUIZA EUSKO-DELPHIN SL MUEBLES LUYSA TELYCO DERIO MOVISTAR BEKAR ELECTRODOMESTICOS SL ANTENAS BIZKAIA DRIBBLING SPORT IPUINA JUGUETERIA BICICLETAS BIZKAIA ORTEGA LLES JOSE JULIAN SAOI 2002 SL - SUIT DELUX ARTEAGA IRUMAK SA COCINAS DELUXE, S.L. SHIADE DON SOFA COLCHONERIA ARTEAGA SL COCINAS Y BAÑOS DIANA KITCHEN SUKALDEAK EXPOSICION AZPIRI SA EXPOSICION AZPIRI SA ARTIZAR AREA 3D MOBILIARIO, S.L. FAKULINE, S.L. PANADERIA PASTELERIA TXISPAMENDI S.L. PANADERIA Mª AMPARO FERRERAS DEGUSTACION PASTELERIA ARAMENDI PANADERIA ASTORQUIZA MITXILOTA BIDEO DENDA PANADERIA-PASTELERIA BIZKARRA IRATXO GOZOTEGIA PANADERÍA ZOTES PANADERIA ALBERDI PASTELERIA ARRESE S.L CHARCUTERIA - PANADERIA ARACELI TAHONA URIBE PANADERIA LA MODERNA HERNANDO LOPEZ VICTOR MANUEL PENTER COMERCIAL TRAINERA SUMINISTROS DE PAPELERIA LIBRERÍA PAPELERIA ZAMUDIO LIBRERIA SONDIKA AINGERU AERO PRESS SA

LOIU LOIU LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO SONDIKA DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO LOIU SONDIKA LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO DERIO LOIU ZAMUDIO SONDIKA DERIO DERIO SONDIKA DERIO ZAMUDIO DERIO SONDIKA ZAMUDIO LEZAMA LARRABETZU ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA DERIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO LOIU DERIO ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO SONDIKA LOIU LOIU SONDIKA DERIO DERIO LARRABETZU DERIO DERIO LARRABETZU SONDIKA SONDIKA LARRABETZU SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO ZAMUDIO SONDIKA LOIU ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO SONDIKA ZAMUDIO LARRABETZU LARRABETZU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO LARRABETZU SONDIKA SONDIKA SONDIKA DERIO LOIU DERIO DERIO DERIO DERIO LOIU DERIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA LOIU

Berreteaga bidea, 19 Pab. 4, 5, 6 Gogorrene bidea, 2 Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 5 P.I. Pinoa, P-4C P.I. Ugaldeguren III, P 18-2 Naves 5 y 6 P.I. Sangroniz, Iberre Kalea, Mod. 1 Pab. 4 P.I. Torrelarragoiti, P 2-F, Edif. Inbisa Mod. 2 P.I. Neinver, Santo Domingo etorbidea 5 P.I. Ugaldeguren I, P 5-II Pab. 1 Sangroniz bidea 6, Elkartegia 6C P.I. Ugaldeguren I, P 6-II Plta 2 P.I. Ugaldeguren I, P 4-VIII Pab. 12 P.I. Ugaldeguren I, P 8 Pab. 7 P.I. Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 27 P.I. Ugaldeguren II, P 16-I P.I. Torrelarragoiti, P 8-B Pab. 6 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 10 Pab. 11 P.I. Ugaldeguren III, P 25-3 Módulo B2 P.I. Torrelarragoiti, P 2-F Mod 01 Antiguo Seminario, Larrauri Kalea, 1 Gaztañaga Auzoa S/N. 554,564 y 613 P.I. Sangroniz, Iberre Kalea, Mod. 13 Pab. 1 Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 1 P.I. Ugaldeguren I, P 5-III Pab. 1A P.I. Ugaldeguren II, P 15-B PAB. 10,11 P.I. Neinver, Astintze kalea 18 P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 15, Dpto 12 Txorierri et., 25 Nave 3 Lehendakari Leizaola Plaza, 5 Mateo Bidaurrazaga Kalea,2 Gernikako Arbola Etorbidea, 2 Herriko Plaza, 1- Bajo P.I. Sondikalde, Portu bidea, 4 Pab. 3 Txorierri et. 9 Mendiko 1 Mungialde Etorbidea, 2 Goiri Kalea, 4 Oiz Kalea, 1 Aretxalde Auzoa, 57 Iturrikoetxe Kalea, 7 Bajo Arbolantza Kalea, 4 Mikel Zarate Kalea,2 Bajo Justo Ajuria Kalea, 2 Mikel Deruna Plaza,1 Mikel Deuna Kalea, 7 San Martin de Arteaga, 17 Barrio Santi Mami 19 Carrtera Bilbao 631-KM 10 Katea- Loiu Etorbidea, 10

944532295 944533500 944710207 944520646 944452647 944531356 944523406 944544010 944544709 944935076

gasparagustin.com isurkai.com tecno-oring.com sustraiakgrupo.com colsaxxi.com bostfoto.com

944545303 944522402 944520415 944520063 944521404 944531298 946741990 944418727 944544486

selecta.es

Arbolantza Kalea, 2 Erdiko Kalea, 6 Uribe Kalea, 3 Mateo Bidaurrazaga Kalea, 6 ZABALOETXE ETORBIDEA 12 Katea - Loiu Etorbidea, 5 Mikel Zarate Kalea, 2 Erdiko Kalea, 2 Gorbea 5 (lonja) Gaztelumendi 3 BJ Aitzkorri kalea 1, BJ SOLLUBE 8 Gaztelumendi, 3 Mateo Bidaurrazaga Alkatea Kalea, 2 Justo Ajuria Kalea, 3 B Errebale Kalea, 6- Bajo P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 2 Pab. 9 P.I. Pinoa, Avda pinoa 8, C.E. Zamudio, Dpto. 7 P.I. Ugaldeguren II, P 12 PAB. 9 Leizaola Lehendakari Plaza,7 Iturrikosolo, 6 Bajo Txorierri et., 7 URKIOLA, 6 URKIOLA, 4 Urkiola Kalea,2 Aizkorri Kalea,1- Bajo Txorierri et. 9 LONJA 4 Lainomendi, 9 Mikel Deuna Kalea,1 ANTIGUO SEMINARIO, LARRAURI KALEA 1 P.I. Ugaldeguren I, P 4-VIII Pab. 17 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 8 1ª Dpto 2 Txorierri et., 25 P.I. Torrelarragoiti, P 1-B Antiguo Seminario, Larrauri Kalea,1 EUSKALHERRIA, 6 Txorierri et., 9 AV/ MUNGIALDE, 11 MUNGIALDE ETORBIDEA 15 Justo Ajuria Kalea, 3 P.I. Ugaldeguren III, P 32-34, Local 1D Aita Patxi Ugalde, 14-5ºB GAZTELUMENDI, 1 OIZ KALEA, 6 OIZ KALEA, 6 MENDIKO KALEA, 1 ITURRIKOETXE 7 BAJO Justo Ajuria Kalea, 1 MIKAL ZARATE Nº2 MITXINE KALEA, Nº10 Urkiola Kalea, 4 Nueva Terminal del Aeropuerto de Bilbao Gorbea Kalea, 4 Trasera Uribe Kalea, 8 Gernikakao Arbola Etorbidea, 6 Mungialde Etorbidea, 2 Larrondo goiko kalea, 5 Pab. 9, 10, 11 P.I. Ugaldeguren I, P 4-IV Gorbeia Kalea, 4 Mikel Zarate Kalea, 2 Txorierri et., 22 Nueva Terminal Aeropuerto, La Paloma, s/n

944520423 944542860 944520002 944711845 944530847 944710287 944531457 944541223 944042180 944557185 944541929 944065532

maturana.com

abasarrate.com

aldeasa.com 944530366 944532805 944544200 944522200 944521279 946744166 944539232 944521449 944531724 669425717 946082504 944536733 944542013 946743644 944541075 944531617 944520069 944556494 944558941 944520370 944711313 944532430 944541057 944545294 944520218 944531069 944540360 944533236

bioespana.es garridocml.com elekma.es

liliak.net

944710344 944530540 944558022 944522455 944522735 944520959 944530044 944520903 944540197 944541125 944541460 944541001 609492570 944060767 944542193 944545147 944543933 944712288 944531290 944522966 944545147 946568528 946568569 944541214 944541214 944530150 944106535 944558841 944558935 944520086 944522049 944521438 944557205 944710373 946458919 944710156 665730750 944248647 944540354 944545339 944541923 944543249 944710086 944540340 944522910 944531677 944710119

salicru.com

bizkaiabikes.com

irumak.com

fakuline.com

arrese.biz deriocom.com

penter.com makropaper.com libreriazamudio.com


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

Comercio al por menor de periódicos. Papelería Comercio al por menor de pescados y mariscos Comercio al por menor de pescados y mariscos Comercio al por menor de pescados y mariscos Comercio al por menor de pescados y mariscos Comercio al por menor de pescados y mariscos Comercio al por menor de prendas de vestir Comercio al por menor de prendas de vestir Comercio al por menor de prendas de vestir Comercio al por menor de prendas de vestir Comercio al por menor de prendas de vestir Comercio al por menor de prendas de vestir Comercio al por menor de prendas de vestir Comercio al por menor de prendas de vestir Comercio al por menor de prendas de vestir Comercio al por menor de prendas de vestir Comercio al por menor de prendas de vestir Comercio al por menor de prendas de vestir Comercio al por menor de productos de tabaco Comercio al por menor de productos de tabaco Comercio al por menor de productos de tabaco Comercio al por menor de productos de tabaco Comercio al por menor de productos de tabaco Comercio al por menor de productos de tabaco Comercio al por menor de productos farmacéuticos Comercio al por menor de productos farmacéuticos Comercio al por menor de productos farmacéuticos Comercio al por menor de productos farmacéuticos Comercio al por menor de productos farmacéuticos Comercio al por menor de productos farmacéuticos Comercio al por menor de productos farmacéuticos Comercio al por menor de productos farmacéuticos Comercio al por menor de productos farmacéuticos Comercio al por menor de repuestos de vehículos Comercio al por menor de repuestos de vehículos Comercio al por menor de repuestos de vehículos Comercio al por menor de textiles Comercio al por menor. Alimentos y tabaco Comercio al por menor. Alimentos y tabaco Comercio al por menor. Alimentos y tabaco Comercio al por menor. Alimentos y tabaco Comercio al por menor. Alimentos y tabaco Comercio al por menor. Alimentos y tabaco Comercio al por menor. Alimentos y tabaco Comercio al por menor. Alimentos y tabaco Comercio al por menor. Alimentos y tabaco Comercio al por menor. Alimentos y tabaco Comercio al por menor. Alimentos y tabaco Comercio al por menor. Alimentos y tabaco Comercio al por menor. Alimentos y tabaco Comercio al por menor. Alimentos y tabaco Comercio al por menor. Alimentos y tabaco Comercio al por menor. Alimentos y tabaco Comercio al por menor. Alimentos y tabaco Comercio al por menor. Medicina y ortopedia Comercio al por menor. Medicina y ortopedia Comercio al por menor. Medicina y ortopedia Comercio al por menor. Medicina y ortopedia Compañía de Crédito y Caución Componentes Electrónicos e Instrumentación Compra de chatarras y metales Concesionario Honda Concesionario Volvo Confección de otras prendas de vestir y accesorios Confección de otras prendas de vestir y accesorios Confección de otras prendas de vestir y accesorios Confección de ropa de trabajo Confección de ropa de trabajo Confección de ropa interior Construcción Construcción Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria Construcción de barcos y estructuras flotantes Construcción de barcos y estructuras flotantes Construcción de carreteras y autopistas Construcción de carreteras y autopistas Construcción de cubiertas Construcción de edificios residenciales Construcción de edificios residenciales Construcción de edificios residenciales Construcción de edificios residenciales Construcción de edificios residenciales Construcción de edificios residenciales Construcción de edificios residenciales Construcción de edificios residenciales Construcción de edificios residenciales Construcción de edificios residenciales Construcción de edificios residenciales Construcción de edificios residenciales Construcción de edificios residenciales Construcción de edificios residenciales Construcción de edificios residenciales Construcción de edificios residenciales Construcción de edificios residenciales Construcción de edificios residenciales Construcción de edificios residenciales Construcción de edificios residenciales Construcción de edificios residenciales, obra pública, privada, civil Construcción de edificios residenciales Construcción de edificios residenciales Construcción de edificios residenciales Construcción de edificios residenciales Construcción de embarcaciones de recreo y deporte Construcción de puentes y túneles Construcción de puentes y túneles Construcción de puentes y túneles Construcción de puentes y túneles Construcción de redes eléctricas y de telec.

ARINKA PAPELERIA PESCADERIA PEÑASCO PESCADERIA PILI PESCADERIA JOSE LUIS PESCADERIA LORE ABELINO ARRAINDEGIA MERCERÍA GOTZONE ESKUBI SL ZELUNA ROPA INFANTIL PRADA GORBEIA MERTZERIA MERCERIA EGUS GSM ESPAÑA OPERATIONS (BILLABONG) DUFRY HISPANOSUIZA TUIYO LA AGUJA Y EL DEDAL POXPOLIN TXIMELETA MODA INFANTIL ESTANCO DAÑOBEITIA ESTANCO PEREA OLABARRIETA ESTANCO LARRABETZU ESTANCO INCHAUSTI ESTANCO ZAMUDIO ESTANCO Mª BEGOÑA CAMIRUAGA LORENA MONTAÑES RUIZ LARRABETZUKO FARMAZIA FARMACIA JOSE MARIA QUIJANO FARMACIA L. GARCIA LOPEZ BUSTAMANTE FARMACIA Mª ROSARIO ACEBAL FARMACIA GONZALO MATEOS ALVAREZ IZPILEN: PARAFARMACIA BELAR-DENDA FARMACIA LDA. ROSA ROMERO ATELA FARMACIA LDA Mª DOLORES FERNANDEZ DISTRINORTE SA GALBIZ NEUMATICOS SA VULCANIZADOS DERIO DYALVO, S.L. ULTRAMARINOS J. LANCHO ULTRAMARINOS J. LANCHO ULTRAMARINOS J. LANCHO ULTRAMARINOS J. LANCHO ULTRAMARINOS J. LANCHO ULTRAMARINOS J. LANCHO ULTRAMARINOS J. LANCHO ULTRAMARINOS J. LANCHO ULTRAMARINOS J. LANCHO ULTRAMARINOS J. LANCHO ULTRAMARINOS J. LANCHO ULTRAMARINOS J. LANCHO ULTRAMARINOS J. LANCHO ULTRAMARINOS J. LANCHO ULTRAMARINOS J. LANCHO ULTRAMARINOS J. LANCHO ULTRAMARINOS J. LANCHO SUMINISTROS MEDICOS DOMALMEDIC GRUPO SOLILASER SUMINISTROS DENTALES ANTON SL AVANCES EN TECN. MEDICO-DEPORTIVAS JOSÉ MARÍA ARRIZABALAGA BILTRON, S.A. METALES JOSERRA AUTOS ORTASA CARWAGEN ARGUINCHONA ELORRIAGA FELICIDAD PIXKA ROGER EQUIPACIONES DEPORTIVAS SIBOL COMESA ICIAR DE NICOLAS SL BYCO, S.A. OBRAS BUSTURIA, S.L. ITA ,S.A. ITA ,S.A. GAMESA ENERGY TRANSMISSIÓN, S.A.U. C.T.A. ITP SA NAVALBIDE NAUTICA LEIOA, S.L. ASFALTOS URIBE SA ASFALTOS URIBE SA CUBILSA JOSU LARRABEITI MENDIKUTE URTXUME CONSTRUCCIONES Y PROM.GOYENETXE PROMOCIONES GARAIOLTZA ZUTARRI SL LINO RODRIGUEZ SL CONSTRUCCIONES IZASO ENEKONE HIRU SL ETXEOSTE, S.L. CONTRATAS GARAIOLTZA CONSTRUCCIONES ELORDUI CONSTRUCCIONES NORBISCA OBRAS Y REFORMAS CEMAN SL URBILBO COBAETXE SL LANSER SL LUSERCO SL LANKARI SL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS TEL CONSTRUCCIONES IBARGOITIA, S.A. URBELAN ONDOAN SERVICIOS SA ATHOS ARQUITECTOS TECNICOS, S.L. SONDITEJ GRUPO ZEMA MONTAJES GONZALEZ E IRAZABAL U.T.E. LA CRUZ CANTABRICAS PROYECTOS Y CONST. BILBAO VERTICAL MULTICONSTRUCCIONES DEL NORTE TELECOM. MONTAÑES CELORIO

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

C DERIO ZAMUDIO LEZAMA LARRABETZU SONDIKA DERIO LEZAMA SONDIKA DERIO DERIO ZAMUDIO SONDIKA DERIO LOIU DERIO DERIO DERIO DERIO LEZAMA DERIO LARRABETZU DERIO ZAMUDIO SONDIKA DERIO LARRABETZU ZAMUDIO LOIU SONDIKA LEZAMA SONDIKA DERIO DERIO ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO SONDIKA LOIU ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO LEZAMA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ERANDIO ERANDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO LARRABETZU DERIO LARRABETZU LEZAMA LEZAMA LOIU SONDIKA SONDIKA LARRABETZU LEZAMA ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO SONDIKA DERIO LOIU LEZAMA SONDIKA LOIU SONDIKA DERIO

Gernikako Arbola Etorbidea, 2 Mendiko Kalea, 4 Bº GARAIOLTZA 120 D 1B Andra Mari Kalea, 20 Sabino Arana Kalea, 7 Mikel Deuna Plaza, 7 Aretxalde Auzoa, 68 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 4D Gorbea Kalea, 6 trasera Sollube Kalea, 8 Gorbeia Kalea 8 bajo Mikel Zarate nº2 Txorierri et., 9 Planta 3 Oficina 106 Gaztañaga auzoa S/N Establecimiento 537 Unbe Kalea,1 Gernikako Arbola Kalea,2 Aralar 4, bajo Gernikako Arbola Etorbidea, 8 Aretzalde Auzoa GORBEA, 6 Andra Mari Kalea, 1 Mungialde etorbidea, 12 Talleri Kalea, 5 Otsoane Kalea, 1 Pz/ Mikel Deuna, 3 ITURRIKOETXE 7 Lehendakari Leizaola Plaza, 1 Abadetxe kalea, 10 Iturrigane Kalea,2 Aretxalde Auzoa, 51 Sabino Arana 3 Herriko Plaza,1 Gernikako Arbola etorbidea, 8 P.I. Ugaldeguren I, P 4-V Pab. 3 P.I. Ugaldeguren I, P 4-II Herriko Plaza, 5 - Bajo Astintze Kalea, 6, Planta baja Dpto. 002 Ganekogorta Kalea, 2 Ganekogorta Kalea, 2 Ganekogorta Kalea, 2 Ganekogorta Kalea, 2 Ganekogorta Kalea, 2 Ganekogorta Kalea, 2 Ganekogorta Kalea, 2 Ganekogorta Kalea, 2 Ganekogorta Kalea, 2 Ganekogorta Kalea, 2 Ganekogorta Kalea, 2 Ganekogorta Kalea, 2 Ganekogorta Kalea, 2 Ganekogorta Kalea, 2 Ganekogorta Kalea, 2 Ganekogorta Kalea, 2 Ganekogorta Kalea, 2 P.I. Astikene, Orroño 1, Pab. A1 P.I. Ugaldeguren I, P 6-II Andikoetxe s/n,Plta 1 P2 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 3 Pab. 6 Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 8 P.A.E. Asuaran, Ed. Asua Pb. 1A P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 24 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 24 A P. Fátima, 4 P. Fátima, 3 Aretzalde Auzoa 02 P.I. Sondikalde, Torretxu Bidea, 5 P.I. Torrelarragoiti, P 7-B Centro 17 P 7-B P.I. Torrelarragoiti, P 5-A2 P.I. Ugaldeguren I, P 4-VII PAB. 7 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 8 1ª Dpto 3 Ed. Inbisa, 200 P.I. Asua-berri, 3 P.I. Torrelarragoiti, P 7D P.I. Torrelarragoiti, P 5-G, Naves 7-10 Parque Tecnológico, Edif. 100 Parque Tecnológico, Edif. 303 Parque Tecnológico, Edif. 300 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 2 Pab. 7-8-16 P.I. Ugaldeguren II, P 12 P.I. Neinver, Artxanda kalea 8, 10 P.I. Ugaldeguren II, P 9-VII P.I. Ugaldeguren I, P 4-VIII PAB. 18 Andra Mari 6 2º Larabarri Kalea,1-Bajo Zubitalde (Casa Zubiko) Garaioltza Auzoa,128-Bajo Garaioltza 125 bajo LARRONDO BEHEKO ETORBIDEA 003 P-006 Sangroniz kalea 317 Bajo 2 Enekone bidea 22A Plaza Askatasuna Garaioltza Auzoa, 128 Bajo P.I. Ugaldeguren II, P 12 PAB. 8 Larrondo goiko kalea, 2 Pab. 2 P.I. Ugaldeguren III, P 26-1 Pab. 2 P.I. Sondikalde, Portu bidea, 4 Pab. 2 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 2 Pab. 22 P.I. Sangroniz, Iberre Kalea, Mod. 2 Pab. 22 P.I. Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 20 P.I. Torrelarragoiti, P 7-B, Vial A P.I. Ugaldeguren III, P 23-3 Mod. 8 Larrondo kalea, 11 P.I. Torrelarragoiti, Pab.20 - 5G Parque Tecnológico, Edif. 101C Parque Tecnológico, Laga, Edif. 804 Mod. 302 Iturrikosolo 8 Lonja Txorierri et. 9, Edificio Arteaga Bajo Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 9 Garaioltza, 128 San Roke Bidea, 5 Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 17 P.I. Sondikalde, Portu bidea, 4 Pab. 7 Ganekogorta 2- 4ºA

944544753 944520808 670912488 944557142 944530631 944541119 944556153 944710153 944545154 944545578 946559006 944711154 944545438 944540261 944540332 615759246 944541435 944556534 944540769 944558110 944541541 944521273 944530667 944158233 944558010 944520159 944710574 944531740 944556296 946558000 944541037 944542297 944544400 944545054 944540021 944545508

944005588 944545542 944530622 944703190 944533488 944276800 944711475 944745790 944746272 94 4554818 944531355 944522280 944521757 944004039 944533510 944639158 944535780 944036505 946740050 944317021 944662100 944531287 944036633 944411701 944522715 944545162 605719356 944542257 944558397 944555019 652724182 944531013 944538329 944711830 944558383 944555604 656755241 944263454 944520905 944720057 944533656 944533656 944522924 944522277 946023149 944249684 944523710 944522270 946088621 944538559 944540684

944466900 944000624 944538131 645793639

eskubi.com

distrinorte.com gng.es

domalmedic.es solilaser.com antonsl.es atm2000.es biltron.com chatarrasbilbao.com

sibol.es comesa.info iciardenicolas.com byco.es

gamesa.es ctaero.com itp.es navalbide.com nauticaleioa.com asfaltosuribe.com asfaltosuribe.com cubilsa.es

reformastel.com urbelan.com ondoan.com athossl.com

bilbaovertical.com

145


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

C Construcción de redes eléctricas y de telec. Consultoría de Medios Publicitarios Control Horario y Accesorios Control plagas Corte, tallado y acabado de la piedra Corte, tallado y acabado de la piedra Corte, tallado y acabado de la piedra Corte, tallado y acabado de la piedra Corte, tallado y acabado de la piedra Corte, tallado y acabado de la piedra Corte, tallado y acabado de la piedra Corte, tallado y acabado de la piedra Corte, tallado y acabado de la piedra Creación artística y literaria Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Cultivo de otros árboles y arbustos frutales Cultivo de otros árboles y arbustos frutales Cultivo de otros árboles y arbustos frutales

SONDIKATEL SL ARROBADIGITAL, S.L. SPEC, S.A. BIKUN MULTISERVICIOS MARMOLERIA ARGOMAR SL MARMOLERIA VASCONGADA SL MARMOLERIA PATXI ZALLO, CB MARMOLES ZAMAR MARMOLERIA GOYO SL MARMOLES JORGE GARCIA SL MARMOLERIA TXORIERRI SLL ICARO TRADE MARMOLES MADARIAGA MARTINEZ MORENTIN MARIA NIEVES OSCAR MEABE TOMAS ORDEÑANA EGUILEOR VIVEROS PERICA SA JABIER LARRONDO AURREKOETXEA

SONDIKA ERANDIO ERANDIO ERANDIO LEZAMA LEZAMA DERIO ZAMUDIO DERIO LOIU ZAMUDIO SONDIKA DERIO ZAMUDIO DERIO LARRABETZU LARRABETZU LOIU

P.I. Sondikalde, Portu bidea, 12 Pab. 1 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri Dpto. 14 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri Dpto. 13 P.I. Asua-berri, 121 Aretxalde Auzoa,70 Bis Urbanización Garaioltza,Aretxalde Auzoa, 70 Txorierri et., 1 Bajo P.I. Pinoa, P-3A P.I. Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 18B Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 15 P.I. Torrelarragoiti, P 7-B, V. Central Nave 2 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 6H P.I. Ugaldeguren I, P 4-I Arteaga Auzoa,13 Caserio Perubi Bekoa, San Isidro Auzoa ,1 Bº Goikola, nº11 Berrezoaga Auzoa,27 FANARRAGA BIDEA 2

944676938 902887770 944531166 629438189 944556009 944556051 944532224 944520362 944540293 944711871 946080141 944712175 944543879 944520233 944543810

sondikatel.es arrobadigital.com specsa.com

944558946

viverosperica.net

EXCAVACIONES CANTABRICAS SA DE LA FUENTE GLEZ, EXCAVACIONES DERRIBOS PETRALANDA, S.A. EXCAVACIONES LOROÑO CONTENEDORES VASCOS EXCAVACIONES LOROÑO BAT ESPAÑA SA JOSE LUIS PEREZ FERNANDEZ JOSE LUIS VELASCO LEARRA NAFRISA INSTOCK SLL S.G. CONTRATAS Y SERVICIOS ACV ESPAÑA, S.A. ETXEVINO IBERDROLA DENA ARTEPAPEL, S.A.

SONDIKA LOIU LOIU LEZAMA LOIU LEZAMA LOIU LOIU SONDIKA LOIU ZAMUDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ZAMUDIO ERANDIO ERANDIO

San Roke Auzoa, 5 Nafarroa Kalea, s/n Txorierri et., 26D P.I. La Cruz, Aretxalde Auzoa, 127 Errementari Bidea, 1 Garaioltza auzoa, 128 LARRONDO GOIKO KALEA 003 PLARRONDO KALEA 013 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 3 Pab. 20 Txorierri et., 22 P.I. Ugaldeguren III, P 23-3 Mod. 1 P.I. Asua-berri, 5 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 6B-pb P.I. Asua-berri, 112-113 Parque Tecnológico P.I. Urazandi, 7C P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 3

944466900 944711044 944223735 944555018

lorono.com

ENJOYBUSINESS S.L. SORMENTAORAIN 2010, S.L. EDEBE GILTZA LEINAK CE B2B 2000 COMERCIO ELECTRONICO SITCOM TECNOLOGIAS DE LA INF GAILEN TECNOLOGIAS IPRONET SISTEMAS, S.A JUGALIA APLIC2 SOLUCIONES INFORMATICAS AXPE CONSULTING INYCOM GFI NORTE IDE CE B2B 2000 COMERCIO ELECTRONICO LUMIKER APLICACIONES TECNOLÓGICAS ORACLE IBERICA CORPORACIÓN RINDER SL NEXIS SERVICIOS INFORMÁTICOS SL CHIPBIP SERVICIOS Y SISTEMAS SL SEMANTIC SYSTEMS, S.A. NHT NORWICK S.L. INGESIT SL SOFINET SL ALINCAD ABGAM SA IBERMATICA SA INFORMATION BUILDERS IBERICA GUARDERIA AMOR MISERICORDIOSO LEZAMAKO HERRI IKASTETXEA COLEGIO VIZCAYA IKUSI ETA IKASI IKASKETA ZENTRUA COLEGIO PÚBLICO GORONDA GANE ARINKA IKASTEGIA ARINKA IKASTEGIA LARRABETZU HERRI IKASTETXEA SOPENSA SL//COLEGIO MUNABE LAURO IKASTOLA SCOOPL COLEGIO FRANCÉS DE BILBAO DERIOKO HERRI IKASTETXEA ESTUDIOS 10 IKASTEGIA COLEGIO P. ANDRES URDANETA COLEGIO LA MERCED COLEGIO AYALDE ASOC VASCA DE ERGONOMIA SALUD INSTITUTO LA OLA ASOC LA INTEGRACION DEL MARGINADO ESCUELA PROF. ESPERANZA ALHAMA ESCUELA AGRARIA MENDIKOI-DERIO POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI INSTITUTO VASCO DE ERGONOMIA IVE INSTITUTO EUROPEO DE ERGONOMIA SL MOLABE, S.A. QDQ MEDIA OIHANE TORRE DAÑOBEITIA VIMARGUIN COCINA CENTRAL AYARZASAN SL BOCATTAMINUTO SL THATE GRANADOS LUIS DELICASS BODEGA TXORIERRI TORREKO TXAKOLINA

SONDIKA LARRABETZU SONDIKA ZAMUDIO DERIO LOIU SONDIKA SONDIKA SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO ZAMUDIO LOIU LEZAMA ZAMUDIO LOIU SONDIKA DERIO DERIO LARRABETZU LOIU LOIU ZAMUDIO DERIO DERIO LOIU LOIU LOIU DERIO SONDIKA DERIO LOIU DERIO DERIO DERIO DERIO ZAMUDIO ERANDIO LARRABETZU ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO LARRABETZU LEZAMA

Gesuraga 14 Andra Mari, 26 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 8B,C Arteaga 23 LARRAURI, 1, C 2 EDF ARTEAGA CENTRUM Txorierri et., 26 Sangroniz bidea 6, Elkartegia 6D Sangroniz bidea 6, Elkartegia 4O Sangroniz bidea 6, Elkartegia 1K Sangroniz bidea 6, Elkartegia 1J Parque Tecnologico, Edif. 206A 1ª Planta Parque Tecnológico, Edif. 207 O Parque Tecnológico, Edif. 208 Parque Tecnológico, Ibaizabal Bidea - Edif. 803 Parque Tecnológico, Laga , Edif. 804-2, 201 Parque Tecnológico, Laida Bidea, Edif. 206B Parque Tecnológico, Laida Bidea, Edif. 206B Parque Tecnológico, Kanala Bidea, Edif. 105 Iturrigane, nº1 bajo. Astintze Kalea, 6, 2ª Planta Dpto. 202 Edif. Arteaga, Avda. del txorierri 9-2ª Avda. Txorierri 9. Edificio Arteaga, 104 Avda Txorierri 9, Edif. Arteaga Plta 3 305 Antiguo Seminario, Larrauri, 1A- Planta 3 - 1 Antiguo seminario, Larrauri 1A, 3 dto 27 Antiguo Seminario, Larrauri Kalea,1B-Planta 4 Parque Tecnológico, Ibaizabal Bidea, Edif. 501 A P.I. Torrelarragoiti, P 2-F Plta 1 Larrondo kalea, 4 Garaioltza Auzoa Galbarriatu Auzoa,6 Abadetxe Nº 9- bajo 7 Goronda beko bidea, 1 Gernikako Arbola Etorbidea, 2 GOIKO KALEA 6 Lehendakari Agirre, s/n Bº LAUROETA ETORBIDEA 14 Goitiko Anzubiaga Bidea, 2 Galbarriatu auzoa, 10 Gernikako arbola etorbidea, 37 Pakearen Plaza,3 Bajo Lauroeta etorbidea, 6 Larrakoetxe Etorbidea, 19 Aiartza bidea, 5 Antiguo Seminario, Larrauri Kalea,1 Goietxa bidea, 18 Larrauri 1 (antiguo seminario) P.I. Larrondo, Larrondo kalea, 2 Parque Tecnológico, Laga Bidea, Edif. 808 Untziaga Ibaia Kalea,1 Antiguo Seminario, Larrauri Kalea, 1A Planta 2 Antiguo Seminario, Larrauri, Edificio 1A 2ªplanta P.I. Ugaldeguren III, P 25-4 Ed. Inbisa, 201 Berrezoaga Auzoa, 33, 2 Enara kalea 10 P.I. Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 24 puerta 2 Txorierri et., 26 Bajo P.I. Ugaldeguren II, P 15-B PAB. 14 Legiano Auzoa,s/n P.I. La Cruz, Aretxalde Auzoa, 132

944530506

icarotrade.com

D Demolición Demolición Demolición Demolición Demolición Demolición Depósito y almacenamiento Depósito y almacenamiento Depósito y almacenamiento Depósito y almacenamiento Depósito y almacenamiento Desinfección Distribución de Aparatos de Calefacción Distribución de bebidas Distribución de energía eléctrica Distribución Electrónica Distribución Papel para Artes Gráficas

lorono.com 910108600 610348148 944531097 944538270 944169537 944531256 660059551 944537029 944711601

acv.com

dena-de.com artepapel.com

E Edición de libros Edición de libros Edición de libros Edición de otros programas informáticos Edición de otros programas informáticos Edición de otros programas informáticos Edición de otros programas informáticos Edición de otros programas informáticos Edición de otros programas informáticos Edición de otros programas informáticos Edición de otros programas informáticos Edición de otros programas informáticos Edición de otros programas informáticos Edición de otros programas informáticos Edición de otros programas informáticos Edición de otros programas informáticos Edición de otros programas informáticos Edición de otros programas informáticos Edición de otros programas informáticos Edición de otros programas informáticos Edición de otros programas informáticos Edición de otros programas informáticos Edición de otros programas informáticos Edición de otros programas informáticos Edición de otros programas informáticos Edición de otros programas informáticos Edición de otros programas informáticos Edición de otros programas informáticos Educación preprimaria Educación preprimaria Educación preprimaria Educación primaria Educación primaria Educación primaria Educación primaria Educación primaria Educación primaria Educación primaria Educación primaria Educación primaria Educación secundaria general Educación secundaria general Educación secundaria general Educación secundaria general Educación secundaria técnica y profesional Educación secundaria técnica y profesional Educación secundaria técnica y profesional Educación secundaria técnica y profesional Educación secundaria técnica y profesional Educación secundaria técnica y profesional Educación secundaria técnica y profesional Educación secundaria técnica y profesional Elaboración de café, té e infusiones Elaboración de Guías Elaboración de otras bebidas fermentadas no destiladas Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p. Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p. Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p. Elaboración de productos cárnicos y de volatería Elaboración de productos cárnicos y de volatería Elaboración de vinos

146

944710504 635732969 944544746 944564316 944539168 944535209 944045444 944060539 944317843 944317061 946019400 944544746 944317743 944317871 944532599 944042929 944545550 944355440 944544221 944544740 946573563 944544500 944310200 944525015 944530114 944555119 944541400 685754299 944530664 944544753 944544753 944558172 944531405 944710443 944544165 944541246 944545013 944533308 944543508 944541567 944540156 944531316 944545106 944710151 944541421 944034060 944540156 944540156 944520259 944079700

944522317 944530196 944522531 944557036 944556239

edebe.com leinak.com b2b2000.com sitcom.es gailen.es jugalia.es empleo@aplica2.es axpe.com inycom.es gfi.es ieuskadi.com b2b2000.com oracle.com nexis.es chipbip.com nht-norwick.com ingesit.com sofinet.net alincad.com abgam.es ibermatica.com

colegiovizacaya.net

munabe.com lauro.org c-francaisbilbao.com

colegiolamerced.net ayalde.es ergo.es

esperanzaalhama.org itsasmendikoi.net txorierri.net ive-ergo.es ive-ergo.es qdq.com

thate.es delicass.com


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

E Elaboración de vinos Elaboración de vinos Elaboración de vinos Elaboración de vinos Elaboración de vinos Elaboración de vinos Elaboración de vinos Embutidos. Fiambres. Jamones Empresa Constructora Empresa de Seguridad Empresa Química Ensayos y análisis técnicos Ensayos y análisis técnicos Ensayos y análisis técnicos Ensayos y análisis técnicos Ensayos y análisis técnicos Ensayos y análisis técnicos Equipamiento Farmacéutico Equipos Audiovisuales para Profesionales Equipos Informáticos y Electrónicos Espectrómetros para Análisis de Materiales. Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Establecimientos de bebidas Estudios de mercado y encuestas de opinión Estudios de mercado y encuestas de opinión Estudios de mercado y encuestas de opinión Estudios de mercado y encuestas de opinión Euskaltegia Euskaltegia Expendedoras Automáticas Explotación de la madera

pública pública pública pública

BASALBEITIKO TXAKOLINA TXAKOLI LARRABE MAGALARTE LEZAMA TXAKOLINA GARKALDE TAKOLINA BODEGAS ITURRIALDE TXAKOLI OLETXE TXAKOLI SASINES ESTANDIA, S.L. CODESPORT EUSKADI, S.L. SOCOSEVI, S.L. CAMPI Y JOVÉ, S.A. END SLL APPLUS NORCONTROL APLUSS ITEUVE EUSKADI SA CONSEC CONTROL DE LA CONSTRUCCION CONSEC CONTROL DE LA CONSTRUCCION REYTAC IBERNORTE, S.A. FASTON AUDIOVISUALES Y TELEC SATEBI, S. COOP. SPECTRO HISPANIA, S.L. ASOCIACION HIRUGAZTE TABERNA AEROBIDE ASOCIACIÓN DE HOSTELERIA DERIO HOGAR DE JUBILADOS DE SONDIKA GUMERSINDO VAZQUEZ SEOANE DEGUSTACIÓN AMAITZ DEGUSTACIÓN OLA-BIDE BAR BAKE EDER BAR CAFE FERNAN BAR TXAPAS CAFETERÍA BESTORRENE DEGUSTACION LOR HERRIKO TABERNA ZAMUDIO BAR HIRU BAR ORDAGO CAFETERIA BAR BIDEGORRI BAR CAFETERIA GELTOKI OXANGOITI TABERNA GAZTELEKU TABERNA ATARRABI BAR RIVAS ETORKI TABERNA POLITENA TABERNA FOTERI TABERNA DERIOKO BATZOKIA LEZAMAKO BATZOKIA DEGUSTACIÓN - PANADERIA OGIKETA OTARTEKO BAR FRONTON BAR TXIKI BAR FEI YUE CAFETERIA ON EGIN BAR GARMENDIA BAR RAFI BEHEKO TABERNA LOIUKO BATZOKIA BAR ATERPE BERRIA BAR TXINTO AMA3 TABERNA CAFETERÍA TINDAYA TABERNA EGARRI BAR BIDE BI HOGAR DE JUBILADOS DE ZAMUDIO ASOCIACION TERCERA EDAD BAR POTE BAR SUGOI BAR TRIPPY DEVON´S TAVERN ALBOKA CAFETERIA ADARVE CAFETERIA LOIU CAFETERIA DERIO LARRABETZUKO BATZOKIA TABERNA IRUSTA BAR ELI BAR ZULOA BAR DERIO BAR TXORIERRI BODEGAS ABASOLO UDONDO IRISH TAVERN HOGAR DEL JUBILADO BAR LA RIBERA CAFETERIA POZGARRI, SL AKELARRE BAR HAIZEA BAR TXAMO TABERNA MENDIA DERIO BAR LASSHOA BAR IRRINTZI ELEIZALDE KAFETEGIA BAR PSOE INFORMSTONE CENTER SL CENTRO DE EMPRESAS ZAMUDIO SA CONTROL DE PRODUCCION SL MENSSANA TXEPETXA EUSKALTEGIA (AEK) TXORIERRIKO UDAL EUSKALTEGIA JUFER VENDING, S.L SUGASTI SL

LEZAMA LEZAMA LEZAMA LEZAMA LARRABETZU ZAMUDIO LARRABETZU ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU LOIU SONDIKA ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO DERIO LARRABETZU DERIO SONDIKA LARRABETZU ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO ZAMUDIO DERIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA LEZAMA LARRABETZU SONDIKA SONDIKA LARRABETZU LARRABETZU LARRABETZU DERIO LEZAMA LEZAMA ZAMUDIO LEZAMA ZAMUDIO SONDIKA LEZAMA ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO LOIU SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO LEZAMA DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO LOIU LOIU LARRABETZU LARRABETZU LARRABETZU DERIO DERIO SONDIKA SONDIKA DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO SONDIKA DERIO LOIU DERIO DERIO DERIO SONDIKA ZAMUDIO LOIU DERIO DERIO DERIO ERANDIO LARRABETZU

Goitioltza 37 Caserio Usategi, Garaioltza 103 GARAIOLTZA AUZOA, 92B Caserio Garkalde, Goitioltza 8 BARRIO LEGUINA, S/N San Martín de Arteaga. Oloetxe, 98 - B Bersonaga Auzoa, 33 - 2 P.I. Asua-berri, 45 Ed. Inbisa, 113 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri Dpto. 8 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri Dpto. 11 P.I. Astikene, Errota zaharra 32, Pab. A34 P.I. Torrelarragoiti, P 7-B, Vial A D.4 P.I. Ugaldeguren I, P 8 Larrondo Beheko Etorbidea, 4 Pab. 6 Larrondo goiko kalea, 5 Pab. 4,5,6,7 Sangroniz bidea 6, Elkartegia 1F P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 7B-8A / 12-13 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri Dpto. 4 P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 5A-18 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 9 Arantzazu Kalea, 4 Gaztelumendi 6, BJ CASERIO LARRABERRI Gori Erdiko Plaza, s/n Askatasuna, 6 Mendiko kalea 4 bajo IZARZA BIDEA Nº14 NEKAZARI KALEA, 1 Gorbeia Kalea, 4 Bestorrene Kalea, 8 Bestorrene kalea, 8 Euskalherria Kalea, 6 Elexalde Kalea, 6 Bestorrene Kalea, 1 Mitxine Kalea,8 Bajo Txinbo Kalea, 9 Errementeri Kalea, 8 Bajo Goitioltza Auzoa,29 Andramari nº 6 Errementeri Kalea,14 Justo Ajuria Kalea, 1 Andra Mari Kalea, 1 Andra Mari Kalea 14 Andra Mari Kalea, 22 Euskalherria Kalea, 2 Garaioltza Auzoa 120 C Aretxalde Auzoa, 64 Txorierri et., 6 Bajo Aretxalde Auzoa,60 Leizaola lehendakari kalea 6 Justo Ajuria Kalea, 1 Aretxalde Auzoa, 48 ARBOLANTXA KALEA, 8 Oiz , 5 Ganguren kalea, 2 Abadetxe Kalea, 8 Izarza Nº 8 Goiri Kalea,1 Lehendakari Leizaola 7 bajo Txorierri et. Nº36 Txorierri et.,30 Leizaola Alkatea Enparantza, 3 Sabino Arana Plaza, 2. Aretxalde auzoa 1 Santo Domingo Etorbidea, 2 Goiko Kalea, 2 Bajo Erdiko Kalea,2 Sollube Kalea,6 SOLLUBE KALEA 2 TRASERA Sollube kalea, 2 Aeropuerto de Bilbao. La Paloma Aeropuerto de Bilbao,La Paloma Askatasunaren Enparantza, 3 Mikel Zarate Kalea, 1 Goikolexea Auzoa,9 Gernikako Arbola, 2 bajo Gorbea Kalea 8 MATEO BIDAURRAZAGA, 3 Mateo Bidaurrazaga Alkatea Kalea,3 Lonja Mungialde etorbidea 3 Aranzazu 2 Gorbea Kalea, 5 Gernikako Arbola Etorbidea,4 ERDIKO 6 Erdiko Kalea, 6 Iturrigane Kalea, 4 Goiko kalea nº 4 Bajo Zabaloetxe Etorbidea, 2 Urkiola Kalea,6 Lainomendi Kalea,7 GERNIKAKO ARBOLA EBDE., 10 P.A.E. ASUARAN, Edificio Enekuri, Oficinas M 10 P.I. Pinoa, Avda pinoa 8 Txorierri et., 26 P.I. Ugaldeguren I, P 6-II Andikoetxe s/n,Plta 1 P3 Gorbea Kalea,5 Herriko plaza, 3 behea P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 19 Goikolexea Auzoa, 6

944556146 944556491 944556508 944556412 946742706 944520305 944558196 944711508 944535017 944530604 944530535 946421543 944525020 944522020 944531018 944531018 677740482 944711345 944712030 944533533 944710401 944540763 654683337 615675528 944532205 944558077 635757621 944711342 944520567 944520928 944064963 654707727 944541520 944520197 944545404 944530047 944522675 944532592 944556172 944558897 944531928 944530052 944558287 944558407 944558098 944542810 635678485 944555036 944521142 944556117 944520468

EGUIZAR, S.L. SLIDER ARMARIOS GRUPO ORMAZABAL URIARTE SAFYBOX, S.A.

ERANDIO ERANDIO DERIO LEZAMA

P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 12 P.I. Asua-berri, 49 TXORIHERRI ETORBIDEA, 9 Garaioltza Auzoa,162

944531464 944535792 944868686 944554004

codesport.com socosevi.es cyjsa.com endsl.com appluscorp.com applusiteuve.com consec.es consec.es reytac.com ibernorte.com faston.com satebi.es spectro.es

atarrabi.com

otarteko.com

944556394 944520458 944060808 944545027 944714272 944711295 944530061 946559369 946562364 944532997 944522048 944520655 944556215 944541099 944540294 944541244 946574460 946089531 944530003 944530003 944557188 944558477 944558007

944060530 944530824 946026149 635703978 946088204 944543599 944545220 944540177 944536714 944540417 944531665 944543975 944545288 944540179 944531458 944520805 944710111 944540819 944543967 944540062

informstone.es

aek.org e-txorierri.com

F Fab. de Mamparas. Equipamiento de Oficinas Fábrica de armarios empotrados Fabricación aparatos de distribución y control eléctrico Fabricación aparatos de distribución y control eléctrico

ormazabal.com uriarte.net

147


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

F Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación

aparatos de distribución y control eléctrico aparatos de distribución y control eléctrico aparatos de distribución y control eléctrico aparatos de distribución y control eléctrico aparatos de distribución y control eléctrico aparatos de distribución y control eléctrico aparatos de distribución y control eléctrico de armas y municiones de artículos confeccionados con textiles de artículos de papelería de artículos de papelería de artículos de papelería de artículos de papelería de artículos de papelería de cacao, chocolate… de carpintería metálica de carpintería metálica de carpintería metálica de carpintería metálica de carpintería metálica de carpintería metálica de carpintería metálica de carpintería metálica de carpintería metálica de carpintería metálica de carpintería metálica de carpintería metálica de carrocerías para vehículos de motor de carrocerías para vehículos de motor de caucho sintético en formas primarias de caucho sintético en formas primarias de cerraduras y herrajes de cerraduras y herrajes de cojinetes, engranajes… de componentes electrónicos de componentes electrónicos de componentes electrónicos de cuerdas, cordeles, bramantes y redes de electrodomésticos de elementos de hormigón. Construcción de elementos de hormigón. Construcción de envases y embalajes de madera de envases y embalajes de madera de envases y embalajes de madera de envases y embalajes de plástico de envases y embalajes de plástico de envases y embalajes de plástico de envases y embalajes de plástico de envases y embalajes de plástico de envases y embalajes de plástico de envases y embalajes de plástico de envases y embalajes de plástico de envases y embalajes de plástico de equipos de radiación, electromédicos… de equipos de radiación, electromédicos… de equipos de radiación, electromédicos… de equipos eléctricos para vehículos de equipos. Transmisión hidrául./neumát. de equipos. Transmisión hidrául./neumát. de especialidades farmacéuticas de especialidades farmacéuticas de estructuras metálicas y componentes de estructuras metálicas y componentes de estructuras metálicas y componentes de estructuras metálicas y componentes de estructuras metálicas y componentes de estructuras metálicas y componentes de estructuras metálicas y componentes de estructuras metálicas y componentes de estructuras metálicas y componentes de estructuras metálicas y componentes de estructuras metálicas y componentes de estructuras metálicas y componentes de estructuras metálicas y componentes de estructuras metálicas y componentes de estructuras metálicas y componentes de estructuras metálicas y componentes de estructuras metálicas y componentes de estructuras metálicas y componentes de estructuras metálicas y componentes de estructuras metálicas y componentes de gases industriales de herramientas de herramientas de herramientas de herramientas de herramientas de instrumentos de medida y navegación de instrumentos de medida y navegación de instrumentos de medida y navegación de instrumentos de medida y navegación de instrumentos de medida y navegación de instrumentos de medida y navegación de jabones, detergentes… de lámparas y aparatos de iluminación de lámparas y aparatos de iluminación de lámparas y aparatos de iluminación de lámparas y aparatos de iluminación de lámparas y aparatos de iluminación de lámparas y aparatos de iluminación de lámparas y aparatos de iluminación de lámparas y aparatos de iluminación de locomotoras y material ferroviario de maquinaria de elevación y manipulación de maquinaria de elevación y manipulación de maquinaria de elevación y manipulación de maquinaria de elevación y manipulación de maquinaria de elevación y manipulación de maquinaria de elevación y manipulación de maquinaria de elevación y manipulación de maquinaria de refrigeración no doméstica de maquinaria de refrigeración no doméstica

148

SCORPIO ELEKTRO XXI SL ARBELEC SL SUPSONIK GRUPO ORMAZABAL ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA SL ALKARGO S.COOPERATIVA ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA SL ARDESA SA MENCHACA EUROCINSA EUROCINSA FABRISA EUROCINSA SUMINISTROS ARRATIA ARTESANOS DEL MALVAVISCO SLL CERCALUR, S.A. CARPINTERIA METÁLICA DRAGA S.L. ZUBI MET SL CARPINTERIA DE ALUMINIO MEZO SL PROYSER (FIRE PROT) HERRERIA LOGARRI SL TALLERES ARESTI SL HEGAR PERSIANAS METALICAS SL PERSIANAS MUÑOZ CASTILLO, S.L. ALUMINIOS URKIOLA SL MAGAFOR MAGAFOR STAMPAUTO SL CARROCERIAS AITOR I. ESTEBAN URBE LAUROK BAT SAL BEKANOR XXI, S.L. CORYR OSCAR PARRA GALLEN TRELEC BTC ZIV GRID AUTOMATIONS SL INDARTEX SL ELECTROBOMBAS DEL NORTE SL HORMIGONES DE ZAMUDIO SA HORMIGONES BIZKALDE, S.L. PALENOR SL EMBALAJES HEGOALDE SL MADERAS LECUE SL LABORATORIOS BILPER SA BARSAN INSTALACIONES Y MONTAJES LABORATORIOS BILPER SA CALDERERIA PLASTICA MEDIAVILLA CB PLASTICOS ELU SL HUIDOBRO PLASTICOS SL MODELBI SL TRANSFORMADOS WATER CUT SL COPLASEM SL KMD PRECISIÓN EUROPA, S.L. MESTRA MINOS-97 SL IDERTIA SOLUCIONES INDUSTRIALES CISA HIDRAULICA, SA ONAPRES SCOOP FERRER INTERNACIONAL, S.A. BIAL, S.A. JUAN MARIA CALVO PALENZUELA BATTLIFE TACOMI S.A UNSASA TACOMI S.A CALDERERIA SAN MARTIN 88, SAL MONTAJES METALICOS JAUREGUI SA MEVASA TALLERES MOBIBAT SL CANINI MONTAJES SL EXDUSA ALCOMSA OXICORTES Y CURVADOS SA CALDENOR SA CYMI S.A. TALLERES SERMAN SL MONTAJES INDUSTRIALES LAVEK SL VENTUNOR GRAPPA DIEDE DIE DEVELOPMENT SL AL-AIR LIQUIDE ESPAÑA SA INDUSTRIAS EXTREMIANA INTRO-DESIGN SL HERRAMIENTAS ERDEKO, S.L. EDURKON, SL MODELOS UGALDE, C.B DIBAL SA ELSON ELECTRONICA SA DIBAL SA ZUNIBAL SL INREDIPLACA, S.L.L. DIBAL SA BKM HIGIENE PROFESIONAL JULIO GARRIDO MIGUEL NEGRO ROJAS JOSE MARIA ROURA-CEVASA SA SOTECO SA TARALUX ILUMINACION SL IPAR ELEKTRONIKA SL LUZ ZAMUDIO NEIKERLED SL INGETEAM TRACTION, S.A. APEL, S.L. ORONA KONE ELEVADORES, S.A GANTRY ESPAÑOLA SA GANTRY ESPAÑOLA SA ORONA TOYOTA MATERIAL HANDLING ESPAÑA SA TRANE AIRE ACONDICIONADO BEIJER REF

ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO DERIO LARRABETZU SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA DERIO SONDIKA SONDIKA DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA LEZAMA SONDIKA SONDIKA DERIO SONDIKA ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU LARRABETZU ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO SONDIKA ZAMUDIO DERIO LOIU SONDIKA SONDIKA DERIO SONDIKA ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO SONDIKA DERIO ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO LOIU SONDIKA SONDIKA DERIO ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO DERIO DERIO ZAMUDIO DERIO LOIU DERIO DERIO DERIO DERIO LOIU LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO LOIU DERIO DERIO DERIO

P.I. Ugaldeguren III, P 18-4 P.I. Sondikalde, Torretxu Bidea, 7 P.I. Sondikalde, Torretxu Bidea, 5 Parque Tecnológico, Edif. 104 Parque Tecnológico, Edif. 210 P.I. Neinver, Astintze kalea 4 Parque Tecnológico, Edif. 407 P.I. Ugaldeguren III, P 19 P.I. Ugaldeguren III, P 23-3 Mod. 6 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 12 Pab. 8 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 12 Pab. 7 P.I. Ugaldeguren II, P 13-I P.I. Sangroniz, Sangroniz Bidea 32 P.I. Ugaldeguren III, P 24 P.I. Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 8B P. Ind Sarrikola, Bizkargi Kalea, 6 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 12 Pab. 18 P.I. Torrelarragoiti, P 7-B, V. Central Pab 3D P.I. Sangroniz, Sangroniz Bidea 2, Edif. 1 Pab. 4 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 11 Pab. 6 P.I. Sondikalde, Torretxu Bidea, 5 P.I. Ugaldeguren I, P 4-IV Pab 3 P.I. Sangroniz, Iberre Kalea, Mod. 3 Pab. 18 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 4I P.I. Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 4B P.I. Torrelarragoiti, P 5-F P.I. Ugaldeguren III, P 23-5 P.I. Sangroniz, Sangroniz bidea 10 P.I. Torrelarragoiti, P 5-H P.I. Torrelarragoiti, P 6-A1 Puerta 3 AVDA TXORIERRI 20 LONJA Aretxalde Auzoa, 66 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 1 Pab. 14 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 1C P.I. Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 3B Sangroniz bidea 6, Elkartegia 4I Parque Tecnológico, Edif. 210 Txorierri Etorbidea, 21 P.I. Pinoa, P-2G Pab. 3 P.I. Torrelarragoiti, P 7C P.I. Pinoa, P-5D P.I. Torrelarragoiti, P 6-E Berreteaga bidea, 19 Pab. 16 Mikel Zarate Kalea,3 P.I. Pinoa, P-3A Berreteaga bidea, 9 P.I. Pinoa, 17 P.I. Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 18 P.I. Ugaldeguren III, P 28 A P.I. Ugaldeguren I, P 4-IV P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 6L P.I. Torrelarragoiti, P 5-C P.I. Ugaldeguren I, P 4-IV Larrondo goiko kalea, 5 Pab. 12 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 60 P 9A P.I. Sangroniz, Iberre Kalea, Mod. 7 Pab.1 P.I. Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 15, 16A P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 5A P.I. Ugaldeguren II, P 9-IV P.I. Astikene, Errota zaharra 8, Pab. A22 Parque Tecnológico, Edif. 401 Mikel Deuna Kalea, 5- 4ºD Orro P.I. Neinver, Artxanda Kalea 6 (ALMACEN) P.I. Sangroniz, Sangroniz bidea, 38. Pabellón 1. P.I. Neinver, Aresti Kalea 7 P.I. Torrelarragoiti, P 2-A P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 13, Planta 0, Dpto 2 P.I. Ugaldeguren I, P 3-I P.I. Pinoa, P-3A San Martin Auzoa 210 P.I. Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 14A P.I. Ugaldeguren II, P 12 PAB. 7 P.I. Ugaldeguren III, P 18-3 P.I. Ugaldeguren III, P 27-3 P.I. Ugaldeguren I, P 1-I P.I. Ugaldeguren I, P 6-II P.I. Ugaldeguren III, P 18-2 Gogorrene bidea, 3 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 10 Pab. 14 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 5H Parque Tecnológico, Astondo Bidea, Edif. 700 Parque Tecnológico, Edif. 224 P.I. Astikene, Beresi 2, 4 P.I. Torrelarragoiti, P 2-F Pab 7 P.I. Pinoa, Avda pinoa 8, C.E. Zamudio, Dpto. 4 P.I. Berreteaga, Txorierri et. 46, P 8E P.I. Ugaldeguren I, P 3-II Pab. 6 P.I. Neinver, Astintze kalea 24 P.I. Torrelarragoiti, P 6-A3 P.I. Neinver, Astintze kalea 20 P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 1 P.I. Pinoa, Avda pinoa 8, C.E. Zamudio, Dpto. 16 P.I. Neinver, Astintze kalea 26 Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 16 Anboto Plaza, 1- 1K Ganekogorta Kalea, 4- 4º A P.I. Neinver, Isumendi Kalea 8 P.I. Neinver, Isumendi Kalea 3 Berreteaga bidea, 19 Pab. 11, 12 Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 9 Nekazari Kalea,1 Bajo Parque Tecnológico, Kanala Bidea, Edif. 103 Parque Tecnológico, Edif. 106 PG. IND. UGALDEGUREN III, PARC. 23 Nº 7-8 Larrondo Beheko Etorbidea, 1 Pab. 7 P.I. Ugaldeguren I, P 5-II Pab. 3 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 4N P.I. Ugaldeguren III, P 25-2 B Larrondo Beheko Etorbidea, 1 Pab. 5, 6 P.I. Ugaldeguren I, P 6-II Andikoetxe s/n,Plta 1 P4 P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 13, Planta 0, Dpto 3 P.I. Ugaldeguren I, P 4-V Pab. 2

944523379 944710318 944532171 944317777 944522003

944520152 944245574

944520950 944711177 944522217 944545327 944635800 944539211 944522273 944533953 944535050 944530553 944540254 944711855 944363006 944545405 944522201

scorpio.es arbelec.com supsonik.com ormazabal.com ziv.es alkargo.com ziv.es ardesa.es menchacasa.com eurocinsa.es eurocinsa.es fabrisa.es eurocinsa.es

cercalur.es dragasl.com zubimet.com

persianashegar.com persianasmunoz.org magafor.es magafor.es

944711531 944520916 944522006 687551925 944531805 944437033 666660561 944537071 944037400 944531556 944521589 944522970 944523774 944522710 944536829 944558012 944520007

coryr.es trelec.com ziv.es indartex.com horzasa.com palenor.com

bilper.es

944520007 944522900 944521112 944544014 944533632 944523877 944545022 944531180 944530388 944533228 605726787 944476485 944523808 944339763 944438000 944542608 630371126 944522123 944568037 944522123 944520258 944545480 944532562 944522695 615073994 944520705 944520971 944520420 944711333 944439448 944535819 944530832 944711819 944711816

bilper.es

944318050 944711704 944521770 944447950 944711404 944544355 944521510 944520308 944521510 944977010 944523191 944521510 944804543 944543438 944540017 944 522320 944520313 944535752 944538006 944521160

airliquide.com iexce.com introdesign.es

944039718 944675209 944761174 944535084 944538166 944520554 944541876 944544385

huiplax.com

coplasem.es kmd-europa.com mestra.es minos97.com idertia.es cisahidraulica.es onapres.es bial.es

mevasa.com

exdusa.com alcom.es

cymimasa.com talleresserman.com lavek.com

edurkon.com dibal.com e-elson.com dibal.com zunibal.com dibal.com

taralux.es

neikerled.net ingeteam.com apelsl.com orona.es kone.com gantry.com gantry.com orona.es toyota-forklifts.es


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

F Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

maquinaria de refrigeración no doméstica maquinaria de refrigeración no doméstica maquinaria de refrigeración no doméstica maquinaria para la construcción maquinaria para la industria del papel maquinaria para la industria metalúrgica maquinaria para las industria del plástico maquinaria. Industria de alimentación máquinas herramienta para metal motores transformadores eléctricos motores y turbinas motores y turbinas muebles de cocina muebles de cocina muebles de cocina neumáticos y cámaras de caucho ordenadores y equipos periféricos ordenadores y equipos periféricos ordenadores y equipos periféricos ordenadores y equipos periféricos ordenadores y equipos periféricos ordenadores y equipos periféricos otra grifería y válvulas otra grifería y válvulas otra maquinaria de uso general n.c.o.p. otra maquinaria de uso general n.c.o.p. otra maquinaria de uso general n.c.o.p. otra maquinaria. Uso específico n.c.o.p. otra maquinaria. Uso específico n.c.o.p. otra maquinaria. Uso específico n.c.o.p. otra maquinaria. Uso específico n.c.o.p. otra maquinaria. Uso específico n.c.o.p. otra maquinaria. Uso específico n.c.o.p. otra maquinaria. Uso específico n.c.o.p. otras bombas y compresores otras estructuras. Madera. Construcción otras estructuras. Madera. Construcción otras estructuras. Madera. Construcción otras estructuras. Madera. Construcción otras estructuras. Madera. Construcción otras estructuras. Madera. Construcción otras estructuras. Madera. Construcción otras estructuras. Madera. Construcción otras estructuras. Madera. Construcción otras estructuras. Madera. Construcción otras estructuras. Madera. Construcción otro material y equipo eléctrico otro material y equipo eléctrico otro material y equipo eléctrico otro material y equipo eléctrico otro material y equipo eléctrico otro material y equipo eléctrico otro material y equipo eléctrico otro material y equipo eléctrico otro material y equipo eléctrico otro material y equipo eléctrico otro material y equipo eléctrico otro material y equipo eléctrico otro material y equipo eléctrico otro material y equipo eléctrico otros artículos de papel y cartón otros cables electrónicos otros cables electrónicos otros cables electrónicos otros componentes para vehículos otros componentes para vehículos otros componentes para vehículos otros componentes para vehículos otros grandes depósitos de metal otros grandes depósitos de metal otros grandes depósitos de metal otros grandes depósitos de metal otros muebles otros muebles otros muebles otros productos de caucho otros productos de caucho otros productos de caucho otros productos de caucho otros productos de caucho otros productos de caucho otros productos de caucho otros productos de caucho otros productos de hormigón, yeso… otros productos de hormigón, yeso… otros productos de madera: corcho… otros productos de madera: corcho… otros productos de madera: corcho… otros productos de madera: corcho… otros productos de plástico otros productos de plástico otros productos de plástico otros productos de plástico otros productos de plástico otros productos de química inorgánica otros productos de química inorgánica otros productos de química inorgánica otros productos de química orgánica otros productos de química orgánica otros productos de química orgánica otros productos metálicos n.c.o.p. otros productos metálicos n.c.o.p. otros productos metálicos n.c.o.p. otros productos metálicos n.c.o.p. otros productos metálicos n.c.o.p. otros productos metálicos n.c.o.p. otros productos químicos n.c.o.p. otros productos textiles n.c.o.p. otros productos textiles. Uso industrial otros productos textiles. Uso industrial pan y pastelería pan y pastelería

AFRISA (GRUPO DISCO) TORRAVAL COOLING, S.L. COMERCIAL REFRIGERACION FLOWER SL ALBA SL REZOLA SL DANIELI PROCOME IBERICA, S.A. INDARBI SOMMETRADE SL HIDRAULICA ARLU SL CHLORIDE POWER PROTECTION SAU SKANDIAVERKEN SL SOMFY ESPAÑA SA MADUCHA DECOHOGAR MOBAÑO SL ZUELAN COMERCIAL DEL BAÑO SL VULCANIZADOS RAHBAT SA SAGRARIO HERNANDEZ IGNACIO TEAM SL EKODAT SA TEIBO SISTEMAS Y COMUNICACIONES SL RPM MAYORISTAS INFORMATICOS, S.L. PC MAX INFORMATICA BABCOCK VALVES TADEVAL SL CRAMIX SA MAQUINARIA ANIVI SA TALLERES MEBUSA, S.A.L. GRUPO PICMATIC LUBRIMONSA RALPE TEKENER SA MAQUINARIA ELORGLASS SL ASTRUM TECHNOLOGIES, S.L. INGEMAT SL COMEUR CARPINTERIA EBANISTERIA LARRONDO SL RAMIREZ VILLALBA RAFAEL AROMET HNOS. RUIZ SL EBANISTERIA Y CARPINTERIA HIRUKO CARPINTERIA ZUBIETA SL CARPINTERIA ZABALLA CARPINTERIA JOKAR CB ZIOGAR SCOOP EBANISTERIA XAIGOR HIKEA 31, S.L. PINE INSTALACIONES Y MONTAJES SA GECSA CONDUCTORES Y CONEXIONES SA RESISTENCIAS ELECTRICAS LLORENTE SL ENERSYS SA SUBCONJ. ELECTRONICOS S.U.E. SA GECSA CONDUCTORES Y CONEXIONES SA PINE EQUIPOS ELECTRICOS S.A. POWER ELECTRIC SL IRUMEK SOLRES SCOOPL EATON INDUSTRIES (SPAIN), S.L. FANOX ELECTRONIC, S.L. PINE INSTALACIONES Y MONTAJES SA MIKROA SA DIVIPA RETRENSA REDES TRENZADAS MECO BOBINADOS ARGIA SL TYREMOL SL ZF SACHS ESPAÑA, S.A. INDUSTRI SL DIRETRANS IRETRU SL EMERETZI SAL MECADER, S.L. SOHIMA SCOOP ARMARIOS CAPAPE CARPINTERIA BONI SITTA BIPLAX GONZALEZ PEREZ JOSE KOKABI GRANJA CARRACEDO ALFONSA BIDOBI, C.B FLEXIX, S.A GAUSA PRODUCTOS DEL CAUCHO SL TALLERES GANGOITI S.L HERBOSO CAUCHO METAL S.L. PREFABRICADOS VASCOS SL PREFABRICADOS DE HORMIGON LEZAMA ESTUDIO MODELNORTE SL MARKETERIA LUR SL MARKETERIA LUR SL SISTEMODEL FPK LIGHTWEIGHT TECHNOLOGIES POLIMEROS TECNICOS SL ENVASES ALAM SL EUSKOPACK SL TROQUELERIA HUIDOBRO SA SAELGA DISTRIBUCIONES, S.L. BASF CONSTRUCTION CHEMICAL FMC FORET SA ASTAR SA ASTAR SA BIOCOMBUSTIBLES VASCOS SA ADASA EUROFIRE SL LUMAR SEÑALETICA NORTE INDUSTRIAL SA EUSKOMENAJE 1810 SLL TECNICAS DEL TUBO BEITIA SL SOGECAR SA TOLDOS ARRANZ S.L TOLDOS TXORIERRI SL TOLDOS ZAMUDIO, S.L. SARRIKOLA OGITEGIA, S.L. BREADY S FACTORY SA

DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO SONDIKA SONDIKA LOIU LOIU LEZAMA ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO DERIO SONDIKA DERIO DERIO LOIU ZAMUDIO LOIU SONDIKA ZAMUDIO LOIU LARRABETZU LOIU ZAMUDIO LOIU LOIU SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA LOIU LOIU ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO LOIU SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA LEZAMA ZAMUDIO SONDIKA LOIU SONDIKA DERIO ZAMUDIO DERIO SONDIKA SONDIKA DERIO SONDIKA DERIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA DERIO ZAMUDIO LARRABETZU ZAMUDIO LOIU DERIO DERIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA DERIO DERIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO LARRABETZU DERIO ZAMUDIO DERIO LARRABETZU ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO LARRABETZU ZAMUDIO

P.I. Neinver, Astintze kalea 2, Pab. 3 P.I. Torrelarragoiti, P 9-A P.I. Ugaldeguren II, P 12 P.I. Sangroniz, Sangroniz Bidea 34 P.I. Ugaldeguren II, P 15-B PAB. 2,3 P.I. Sondikalde, Portu bidea, 2 P.I. Neinver, Isumendi Kalea 2 Parque Tecnológico, Edif. 301 P.I. Torrelarragoiti, P 7-B V. Central Nave C1 P.I. Ugaldeguren I, P 4-VIII PAB. 21 P.I. Torrelarragoiti, P 7-M Pab. 1, 2 Antiguo Seminario, Larrauri 1A- Planta 3- Dep 15 P.I. Sangroniz, Sangroniz Bidea 2, Edif. 1 Pab. 1 P.I. Sangroniz, Iberre Kalea, Mod. 10 Pab. 5 Bizkaia Kalea, 2 Molinaga bidea, 7 Aretxalde Auzoa,86 Parque Tecnológico, Edif. 108 P.I. Pinoa, Avda pinoa 8, C.E. Zamudio, Dpto. 11 P.I. Neinver, Astintze kalea 2, Dpto H P.I. Pinoa, P-2C Nave 5 Mungialde Etorbidea, 3 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 4M P.I. Neinver, Zintxudi kalea, Pab. C2 Naves 4, 5 P.I. Ugaldeguren I, P 4-III Txorierri et., 8 P.I. Ugaldeguren I, P 5-III Pab. 9 Larrondo kalea, 3 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 38 P.I. Ugaldeguren III, P 21-1 Txorierri et.,26 Larrabetzuko Elkartegia, Andramari 37, Mod. 04 Larrondo kalea, 3 bajo Parque Tecnológico, Edif. 201 Larrondo goiko kalea, 5 Pab. 13 Berreteaga bidea, 7 P.I. Sondikalde, Torretxu Bidea 5 P.I. Sondikalde, Portu bidea, 8 Pab. 2 P.I. Ugaldeguren II, P 15-A PAB. 23 P.I. Sangroniz, Iberre Kalea, Mod. 12 Pab. 12 P.I. Ugaldeguren I, P 1-V P.I. Sondikalde, Portu bidea, 12 Pab. 3 Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 2 Larrondo kalea, 13 P.I. Torrelarragoiti, P 7-B, V. Sur 14 C P.I. Sangroniz, Iberre Kalea, Mod. 12 Pab. 13 P.I. Ugaldeguren II, P 9-V PAB. 8 LARRONDO KALEA 10-12 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 8 Planta 1ª-7 P.I. Pinoa, P-5A P.I. Pinoa, P8-10-12 Larrondo kalea, 12 P.I. Ugaldeguren II, P 9-I P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 5N P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 2B P.I. Sondikalde, Torretxu Bidea, 5 P.I. Neinver, Aresti Kalea 8 Parque Tecnológico, Astondo Bidea, Edif. 604 Astintze Kalea, 6, 3ª Planta Dpto. 308 Edificio Arteaga. Txorierri et., 9. Dpto. 302 P.I. Neinver, Astintze kalea 14 P.I. Torrelarragoiti, P 7-B, V. Central P.I. Torrelarragoiti, P 6-A2 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 11 Pab. 1 P.A.E. Asuaran, Edificio Artxanda, 25 P.I. La Cruz, Aretxalde Auzoa, 130 P.I. Ugaldeguren I, P 4-VIII Pab. 13 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 8A Berreteaga bidea, 13 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 7 Pab. 2 P.I. Neinver, Artxanda Kalea 2 P.I. Pinoa, Avda pinoa 8, C.E. Zamudio, Dpto. 15 P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 5, Pab. 4 P.I. Sondikalde, Torretxu Bidea, 5 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 1D Mungialde Etorbidea,13 Bajo P.I. Sangroniz, Elkartegi Sondika, Nº 6- PA3º Ganekogorta Kalea,2 Bajo P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 8 Planta 1ª-8 P.I. Pinoa, P-1D P.I. Sondikalde, Portu bidea, 8 Pab. 4-5 P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 5, Pab. 1 P.I. Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 1,2,3 Goikoelexea Auzoa,10 P.I. La Cruz, Aretxalde Auzoa, s/n Larraburu Kalea, 2 P.I. Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 13B P.I. Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 13, 16B Sangroniz bidea 6, Elkartegia 3C P.I. Ugaldeguren II, P II-10 P.I. Sondikalde, Torretxu Bidea 5, Pab 9 P.I. Ugaldeguren I, P 4-IV Pab 2 P.I. Ugaldeguren I, P 6-II Planta 1ª P.I. Ugaldeguren III, P 32-5 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 Pabellón 6 D P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 6 C y D P.I. La Cruz, San Martin Arteaga 30 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 6 P.I. Sangroniz, Sangroniz bidea 30 P.I. Sangroniz, Sangroniz Bidea 20 P.I. Pinoa, P-2E P. Ind Sarrikola, Bizkargi Kalea Pab 1 P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 5, Pab. 2 P.I. Pinoa, 16 P.I. Neinver, Astintze kalea 6 Berresoaga 3 P.I. Torrelarragoiti, P 7-H,I,J Txorierri et., 20 P.I. Torrelarragoiti, P 2-F P.I. Torrelarragoiti, P 6-A4 Sarrikola Auzoa s/n P.I. Ugaldeguren II, P 16-III

944543556 944520000 944520314 944711600 944520354 944872800 944318611 944521030 944542003 944520816 944540795 944710613 944710562 944530661 944538174 944556308 944039600 944520957 944103818 944521544 944545150 944536423 944436662 944544212 944531900 944994100 944536363 944532000 944520961 944535395 944557045 944536300 946002400 944458064 944711744 944530356 944536237 944522732 944531050 944530165 944532499 944532297 944535743 944522506 944710007

944531573 944521522 944521395 944535201 944520565 944535827 944712280 944711789 944858560 944711409 944544792 944061206 944520164 944522682 944523384 944530966 944532708 944555050 902152057 944533543 944531400 944533920 944520520 944522476 944064955 944533752 944530768

944542053 944530300 944977180 944711435 946023496 944522686 944558192 944523185 944535775 944543585 944543585 944533376 944522605 944711791 944545022 944545301 944520184 944535014 944531021 944525050 944531598 944531650 944525083 944558709 944540720 944522061 944544222 944558252 944977177 944535070 944521258 944523585 944558337 944523839

grupodisco.com torraval.com comercialflower.com alba.es rep-rezola.com danieli.com indarbi.es sommetrade.com hidraulica-arlu.com chloridepower.com groupskv.com maducha.com

ingeteam.es

rpmmayoristas.com babcockvalves.com tadeval.net cramix.com anivi.com mebusa.com pictel.es lubrimonsa.es ralpe.net tekener.es elorglass.com ingemat.com

aromet.net

pine-montajes.com gecsa.es rellorente.com enersysinc.com suesa.net gecsa.es ingeteam.com

solressoldadura.es fanox.com pine-montajes.com mikroa.com divipa.com mecosl.net

industri-sl.com diretrans.com

armarioscapape.com sitta.es

flexix.com

herbosocm.com etxebelez.com

sistemodel.com fpk.es envases-alam.com euskopack.com

bettor-mbt.es fmcchemicals.com astar.es astar.es adasa.es fireprot.com lacroixnorte.com magefesa.com tbeitiasl.com sogecar.es toldosarranz.com euskalnet.net/toldos txorierri

breadysfactory.com

149


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

Fabricación de pan y pastelería Fabricación de pan y pastelería Fabricación de pan y pastelería Fabricación de pan y pastelería Fabricación de pan y pastelería Fabricación de papel y cartón Fabricación de papel y cartón Fabricación de papel y cartón ondulados. Envases Fabricación de papel y cartón ondulados. Envases Fabricación de papel y cartón ondulados. Envases Fabricación de perfumes y cosméticos Fabricación de perfumes y cosméticos Fabricación de perfumes y cosméticos Fabricación de pernos y productos de tornillería Fabricación de pernos y productos de tornillería Fabricación de pernos y productos de tornillería Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico Fabricación de plásticos en formas primarias Fabricación de plásticos en formas primarias Fabricación de plásticos en formas primarias Fabricación de plásticos en formas primarias Fabricación de productos básicos de hierro, acero… Fabricación de productos básicos de hierro, acero… Fabricación de productos básicos de hierro, acero… Fabricación de productos básicos de hierro, acero… Fabricación de productos básicos de hierro, acero… Fabricación de productos cerámicos refractarios Fabricación de productos cerámicos refractarios Fabricación de productos cerámicos refractarios Fabricación de productos de alambre, cadenas y muelles Fabricación de productos de plástico para construcción Fabricación de quesos Fabricación de tejidos textiles Fabricación y manipulado de otro vidrio Fabricación, Montaje e Instalaciones Eléctricas Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Fontanería, sistemas de calefacción y AA Forja, estampación y embutición de metales Forja, estampación y embutición de metales Forja, estampación y embutición de metales Forja, estampación y embutición de metales Forja, estampación y embutición de metales Forja, estampación y embutición de metales Forja, estampación y embutición de metales Forja, estampación y embutición de metales Forja, estampación y embutición de metales Forja, estampación y embutición de metales Forja, estampación y embutición de metales Forja, estampación y embutición de metales Forja, estampación y embutición de metales Forja, estampación y embutición de metales Forja, estampación y embutición de metales Forja, estampación y embutición de metales Frío Industrial Comercial Frío Industrial y Comercial Frío Industrial y Comercial. Aire Acond. Mantenim Frutas, Verduras y Conservas Fundición de hierro Fundición de hierro Fundición de hierro Fundición de otros metales no férreos Fundición de otros metales no férreos

BIMBO SA ASOC.DE FABR.Y EXP.DE PAN DE BIZKAIA PANADERIA SAN ISIDRO EUSKOPAN 2002 SL EUSKOPAN 2002 SL CHERRY PAPER SL CARTULINAS DEL NORTE SL MEAD WESTVACO SL MEAD WESTVACO SL MEAD WESTVACO SL LABORATORIOS TEGOR SL LABORATORIOS TEGOR SL IDOKI CHAVESBAO, S.A CONSUMISA (ALMACEN) INDUSTRIAS SERBAI SL TUDOR RECUBRIMIENTOS QUIMICOS EDERLITA SL TRANSFORMADOS GLOSA SL PLASTICOS SAYLAN SL EB-RIM EUROBLOCKS SA EB-RIM ROTOMOULDING, S.L. MOMENTIVE SPECIALTY CHEMICALS ASUA MOMENTIVE SPECIALTY CHEMICALS ASUA REYCARTS SL ASUA PRODUCTS SA TEKO ROGECAL, SL MOBINFOR SL MONTAJES ZORROZA SL MONTAJES DE ZORROZA SCOOPL BEROA IBERIA (ANTES KARRENA) DEINCO, S.L. REFRATERMIC TALLERES FERRALLA SL MERSA CALDERERIA PLASTICA SL VASCOLAC SL INDUTEX MANUFACTURAS INSERLAM,S.L. INFERPI-INGENIERÍA DE PROCESOS FONTANERO - DIAZ MARTIN MIGUEL E-KLIMA CLIMATIZACION BEROTZA SL AEROLINK EMILIANO CORZO PARRA FONTANERO - ABIA FRAILE MARIANO EGOKIROA SL MENDEZ MELLADO JOSE PEDRO INSTALACIONES TXORIERRI SAL UR KONPON ITURGINAK SL FONTANERO - JUAN CARLOS DAÑOBEITIA INSTALACIONES TXORIERRI SL ALFRIGO AIC ERREKU VENTILACION MECANICA CONTROLADA SL ITG-GAS SL INSTALACIONES ELORTEGI CHIMENEAS SUE, S.L. FONTANERIA TINO UNI SERVIS 2001, S.A. INSAVA ZETELEK SL FRIO INDUSTRIAL FREIRE SL FRIVASA URMO JATOR CO SL FONTANERIA Y SANEAMIENTO ENDIKA INSANOR INSTALADORA INTEGRAL INTA SL ISOTEC AISLAMIENTOS TECNICOS SL COVEDEQSA-GONZALEZ Y AZURMENDI SL URTEK INSTALACIONES SL INSTALACIONES EDERKI SL SERCO 2005 S.L. NUFRIGO, S.L. SERTEC SL BIKAT MANUFACTURES, S.L. FONTANERIA Y CALEFACCION RUIZ SL FONTANERIA Y SANEAMIENTO ENDIKA ALABORT Y MATEOS S.L. FONTANERIA DOBARAN IZARKLIMA, S.L. REMIREZ INSTALACIONES SL URKETA SAL AIDESEGI SL INSAVA ALABORT Y MATEOS S.L. ACONDAIR ANDONI ITURGINTZA SL OLAVALL TOOLING TALLERES LEGARDA ALDE TUMOLDE SL SOHERME MATRICI SCOOPL TROQUENOR SA BILBO HEADS MECATEZ SL ESTAMPACIONES BILBAO, SL BITROK MECANIZADOS Y COMERCIAL SLL TROQUELERIA ZUMELTXU SL INDUSTRIAS DE PRECISION AGA SL MECANIZADOS KOHER SL WERKMAT BIZKAIA SA EBAKI 2000 SAL MATRICI SCOOPL BIZKAIFRIO, S.L. IPARFRÍO REFRIGERACIÓN BASCONIA, S.L DISTRIBUCIONES ARUNDICE, S.L. OLSA OLSA OLSA REFINERIAS SANGRONIZ SL FUNVISA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

F

150

ZAMUDIO DERIO DERIO LARRABETZU LARRABETZU ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO DERIO LARRABETZU SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO DERIO LOIU LOIU LOIU SONDIKA LOIU SONDIKA ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ERANDIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA LARRABETZU LEZAMA SONDIKA DERIO SONDIKA ZAMUDIO LEZAMA SONDIKA ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO SONDIKA LEZAMA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA DERIO DERIO ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU SONDIKA ZAMUDIO DERIO DERIO SONDIKA SONDIKA LARRABETZU LOIU DERIO DERIO DERIO LOIU DERIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO LOIU LOIU LOIU SONDIKA ZAMUDIO

P.I. Ugaldeguren II, P 16-II P.I. Neinver, Zintxudi kalea, Edif. C1 Pab. N4 Aralar Kalea, 4 P.I. Larrabetzu, Edif. 6 P.I. Larrabetzu, Edif. 6 P.I. Ugaldeguren II, P 13-I Nafarroa Kalea, 1 P.I. Ugaldeguren I, P 5-I Pab. 1 P.I. Ugaldeguren I, P 5-I Pab. 1 P.I. Ugaldeguren I, P 5-I Pab. 1 P.I. Ugaldeguren I, P 4-IV P.I. Ugaldeguren I, P 5-III Pab. 1A Parque Tecnológico, Ibaizabal Bidea, Edif. 502 P. Ind Sarrikola, Bizkargi Kalea, 6 P.I. Sondikalde, Portu bidea, 10 Pab. 1,2 P.I. Pinoa, P-2G Pab. 1 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 2 Pab. 24 3ª P.I. Ugaldeguren III, P 27-1 P.I. Torrelarragoiti, P 5-F P.I. Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 2B P.I. Ugaldeguren I, P 4-VIII Pab. 22, 23 P.I. Ugaldeguren I, P 4-VIII Pab. 22, 23 P.I. Sangroniz, Sangroniz Bidea 8 P.I. Sangroniz, Sangroniz Bidea 8 P.I. Sondikalde, Torretxu Bidea, 5 P.I. Sangroniz, Sangroniz Bidea 18-20 San Martín, S/N P.I. Neinver, Artxanda kalea 7 Sutxu bidea, 8 Larrondo Beheko Etorbidea, 4 Pab. 2 Larrondo Beheko Etorbidea, 4 Pab. 2 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 Araba Kalea, 2 Plta 2 P.I. Sondikalde, Portu bidea, 10 Pab. 6 P.I. Torrelarragoiti, P 7B P.I. Astikene, Landatxu 12, Pab.C21 P.I. Torrelarragoiti, P 6-A4 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 1 Pab. 18 Pol. Torrelarragoiti, P-5,Nave 19 P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 6B-1º y 2º Mungialde Etorbidea ,5 -4 A/7 P.I. Ugaldeguren III, P 26-1 Pab. 3 ARANOLTZA AUZOA, 2 AVD. TXORIERRI SN Gaztelu Auzoa, 6 Goitioltza Auzoa, 17 CALLE ARTXANDA BIDEA, 3. Urbasa Gunea Kalea, 5 Goiri Erdikoa Kalea, 8 Lonja Kolitza kalea 1 Aretxalde Auzoa, 100 Goiri Erdikoa Kalea, 8 Lonja P.I. Pinoa, P-2G Pab. 2 Larrondo goiko kalea, 2 Pab. 9 P.I. Torrelarragoiti, P 7-B V. CENTRAL P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 3A,B P.I. La Cruz, Aretxalde Auzoa, 150 P.I. Ugaldeguren I, P 8 Pab. 9 P.I. Ugaldeguren II, P 15-A PAB. 26 P.I. Ugaldeguren II, P 14-I - Bajo 37 P.I. Astikene, Orroño 17, Pab. A9 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 3 Pab. 3 P.I. Torrelarragoiti, P 7-B, V. Central 9 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 3C P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 2 Pab. 19 P.I. Astikene, Orroño 19, Pab. A10 P.I. Astikene, Orroño 19, Pab. A10 P.I. Torrelarragoiti, P 7-B, V. Central -Pab 2 Larrondo Beheko Etorbidea, 4 Pab. 9 P.I. Torrelarragoiti, P 5-H P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 5, Pab. 7 P.I. Pinoa, P-2C Mod. 3 P.I. Ugaldeguren III, P 26-1 Pab. 3 Larrondo goiko kalea, 5 Pab. A-01 (P.E. Kuebide) P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 1 Pab. 6 P.I. Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 12 P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 5, Pab. 3 P.I. Astikene, Orroño 21, Pab. A11 Mitxine Kalea,4 Mitxine, 3 Lonja Iturrikoetxe Kalea, 3 Lonja Errementeri Bidea, 1 Txorierri et., 9 P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 15, Dpto 3 P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 15, Dpto 3 Larrondo goiko kalea, 5 Pab. 1 Plaza Mikel Deuna 7 Enara 2, 1º A P.I. Sondikalde, Portu bidea, 8 Pab. 8 P.I. Ugaldeguren II, P 11 P.I. Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 30,31 P.I. Ugaldeguren II, P 14-V P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 14A P.I. Ugaldeguren III, P 23-1 P.I. Torrelarragoiti, P 6-B3 P.I. Ugaldeguren III, P 27-5 Berreteaga bidea, 19 Pab. 20 P.I. Ugaldeguren II, P 14-IV P.I. Torrelarragoiti, P 6-A1 P.I. Torrelarragoiti, P 7-B, V. Sur - Pab A2-4 P.I. Sangroniz, Sangroniz Bidea 38 Pab 2 P.I. Ugaldeguren III, P 24 P.I. Ugaldeguren II, P 14-V P.I. Urazandi, 17A-18A P.I. Asua-berri, 17 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 16 P.I. Urazandi Txorierri et., 8 Txorierri et., 8 Larrabarri Bidea, 1 P.I. Sangroniz, Sangroniz bidea 16 P.I. Ugaldeguren III, P 19

944522475 944545105 944540137 946334760 661318190 944531313 944523848 944523848 944523848 944544200 944544200 944005200 944123456 944471650 944523339 944711786 944521194 944520860 944544219 902160240 902160240 944711500 944532703 944535206 944710172 944710150 944538020 944538020 944712230 944794480 944711093 944521473 944541320 944523300 944711205 944710050 944543028 944544685 944522034 944538936 669747845 944556523 9444533819 944545012 944531003 944520467 658741961 944531003 944454600

944711140 635714678 944522727 944520654 944765314

bimbo.es

euskopan.com euskopan.com

meadwestvaco.com meadwestvaco.com meadwestvaco.com tegor.com tegor.com idoki.com chavesbao.com consumisa.com exide.com ederlita.es plasticossaylan.com ebrim.com hexion.com hexion.com asua.com

beroa-iberia.com deinco.eu refratermic.es

vascolac.net

inferpi.com

aerolink.es

egokiroa.com

chimeneassue.com uniservis.es

944711804 944521518 944531027 94 4711232

zetelek.com friovizcaya.com

944522650 944535750 946086232 670384902 628538506 944543343 944533903 629846953 944522706 944522962

isotecsl.net covedeqsa.com

944533868 946562335 944558296 944711069 944412818 944522418 944535768 944537018 944541787 944538949 944523873 944521011 944522222 944532266 944520911 944521479 944220228 944531709 944521166 944522375 944522361 645968358 944521619 944522222 944531160 943692675 944745758

944711517 944710052 944523470

nufrigo.com sertecservicios.com

izarklima.com urketa.net

tumolde.com soherme.com matrici.com troquenor.com mecatez.es

agaprecision.com

bizkaifrio.com iparfrio.com basconia.net olarra.com olarra.com olarra.com funvisa.es


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

F Fundición de otros metales no férreos

FUNDICIONES DE ERANDIO SA

ZAMUDIO

P.I. Ugaldeguren III, P 21-2

944520260

MODESTO GARCÍA E HIJOS GESPROIN 2002 HIRU BER HIRU ATHLETIC CLUB DE BILBAO DERIOKO UDAL KIROLDEGIA SEMINARIO GYM, S.L. KUKUBILTXO ANTZERKI TALDEA SCOOPL PROMOCIONES ISAMEGA, S.L. COMUNIDAD PROPIETARIOS PARCELA 8-A VISESA SERVINMOBILIARIOS PATRIMONIALES, S.L. MIREN IRATXE URETA OROZKO VISESA CDAD PROP DE LA AV. PINOA N.8 DE ZAM VISESA COMUNIDAD PROPIETARIOS PARCELA 7B VISESA INMOBILIARIA ETORKI SL GAUNATRANS

ERANDIO ERANDIO LEZAMA LEZAMA DERIO DERIO LARRABETZU ERANDIO ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO SONDIKA LOIU ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO LOIU DERIO ERANDIO

P.I. Asua-berri, 13-14 Ed. Inbisa, 104 Barrio Aretxalde 94 Garaioltza Auzoa, 147 Aranzazu kalea 4 Antiguo Seminario, Edificio 1A Errebale Kalea, 20 Ed. Inbisa, 114 Polígono Torrelarragoiti, Parcela 7B Elotxelerri bidea nº15-17 P-1 P.I. Torrelarragoiti, P 7-G Justo ajuria 1 - entr 1A Txorierri et. nº11 P-3 Avenida Pinoa, 8 Txorierri et. nº5-7 P-4 Polígono Torrelarragoiti, Parcela 7B Elotxelerri bidea nº11-13 P-2 Munguialde etorbidea, 4 bajo P.I. Urazandi, 13C

944710591 944536414 655702611 944556088 944540159 944541582 944558366 944536665

KENCI, S.L. FETFORMAS PRISMA 7000 SL HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS BILBAO HOTEL RESTAURANTE ARETXARTE HOTEL LAIA HOTEL RESTAURANTE ARTEA ERROTA HOTEL SEMINARIO SL HOTEL LOIU PENSION UDONDO

ERANDIO ERANDIO LOIU DERIO ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO DERIO LOIU DERIO

P.I. Urazandi, Ed. Proynave P.I. Asua-berri, 84 Txorierri et. 19 Zarandoa, 5 Parque Tecnológico, Edif. 200 Parque Tecnológico, Edif. 806 Arteaga Auzoa,63 Larrauri nº-1 Lastetxe Kalea, 24 Mungialde Etorbidea, 3-1º Dcha

944711795 655723501

kenci.com

944868240 944036900 944317680 944523457 944659700 944535038 946564909

hiebilbao.es aretxarte.com aisiahoteles.com

TARALUX, S.L. JMD TEJADA, S.L. GRÁFICAS GOYA VOCENTO INFORMÁTICA RED, S.L. ELECTROSOFT 2001, S.L J. M. LOPEZ MENTXAKA-EVA MARIA LOPE MECANIZADOS ASUA SL FERROLOIU SAL INGENERSUN FERROLOIU SAL MECANIZADOS Y MONTAJES AUSART SA GEOSIDER MECANIZACIONES SAN MIGUEL SL MATRICERIA DEUSTO SL MECANIZADOS LOIUN SL RONAY PRECISION, S.L MECANICAS UGARTE HERLYP INDUSTRIAL SL AREMAN SA PUNZONADOS DE MATERIALES SL CONSTRUCCIONES MECANICAS LOFER SA TRAMEBISA SA TEMAIN PULD´ART SL RECARGUES DANAK SL CODINOR SL AUXMAT SL TALLERES OCINE SL MECANIZADOS J. J. M. SL TRANSPORTINES SILOR SL LOVERE BILBAO I SL MECANIZACIONES MONTAJES Y MANT. PRECISION Y DECOLETAJE XXI SL TALLERES LEJARZA S.L. DAIMEC RUIMOLDES 2012, SL ENGRANAJES Y MECANIZADOS LAMIAKO TALLERES HERBOSO SDAD COOP D-STAR MECANIZACIONES S.L. MECANIZADOS SUSTATXA MECANIZADOS SUSTATXA XXI MANUFACTURAS D.M.P. SAL INDUBILSA SL TALLERES LASTER MECANIZADOS PINOA SL TALLERES MUFER SL INGETEAM METAL SOLUTIONS, S.A. TALLERES LEJARZA S.L. HIDROPROYECTOS, S.L. IREC COMUNICACIONES, S.L. CARPINTERIA EBANISTERIA REDONDO MADER FUN HOUSES CARPINTERIA METALICA DERIO SL CONSTR. METALICAS BEASKOETXEA SL REISA CALDERERIA CARPINTERIA METALICA LA OLA

ERANDIO ERANDIO ERANDIO ZAMUDIO ERANDIO ERANDIO ZAMUDIO DERIO LOIU ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO LOIU DERIO LOIU ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO SONDIKA LOIU SONDIKA ZAMUDIO LOIU LOIU SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO DERIO LARRABETZU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO SONDIKA SONDIKA LOIU LOIU DERIO ZAMUDIO SONDIKA DERIO ZAMUDIO ERANDIO ERANDIO ZAMUDIO LOIU LEZAMA DERIO DERIO LOIU SONDIKA

P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 1A P.I. Urazandi, 4C P.I. Urazandi, 5A-6A P.I. Torrelarragoiti, P 6-B1 P.I. Asua-berri, 58 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 19 B-1º San Martín de Arteaga Auzoa, 221 P.I. Neinver, Aresti Kalea 6 Molinaga bidea, 2 P.I. Ugaldeguren I, P 5-III Pab. 9. Molinaga bidea, 2 P.I. Ugaldeguren III, P 27-2 P.I. Ugaldeguren II, P 14-II P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 12A P.I. Torrelarragoiti, P 7-M,N Gipuzkoa Kalea, 1 P.I. Ugaldeguren I, P 4-IV Berreteaga bidea, 19 Pab. 18 P.I. Ugaldeguren II, P 14-II Goronda beko bidea, 2 P.I. Torrelarragoiti, P 6-D Molinaga bidea, 5 P.I. Torrelarragoiti, P 7-B, Vial A P.I. Sondikalde, Portu bidea 10, Pab. 9 Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 14, 15 P.I. Sondikalde, Portu bidea, 10 Pab. 9-10 P.I. Torrelarragoiti, P 5-C Bizkaia Kalea, 2 Sutxu bidea, 10 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 5F1 P.I. Sondikalde, Portu bidea, 8 Pab. 1 P.I. Ugaldeguren III, P 20-3 P.I. Neinver, Isumendi Kalea 3 Larrabetzuko Elkartegia, Andramari 37, Mod. 07 P.I. Ugaldeguren III, P 25-3 nave D P.I. Torrelarragoiti, P 6-D P.I. Ugaldeguren II, P 11 P.I. Ugaldeguren II, P 12 PAB. 11 P.I. Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 1,2,3 P.I. Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 11A P.I. Sangroniz, Sangroniz bidea 2, Edif. 1 Pab. 3 P.I. Sangroniz, Sangroniz bidea 2, Edif. 1 Pab. 3 Txorierri et., 18 Larrondo kalea, 1 P.I. Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 9A P.I. Pinoa, P-3A P.I. Sondikalde, Portu bidea, 12 Pab. 4 y 5 Parque Tecnológico, Ibaizabal Bidea, Edif. 702 Lekunbiz Auzoa, 4 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri Dpto. 18 P.I. Asua-berri, 97

944711802 607316381 944711510 944523400 944536745 944530009 944520303 944710595

taralux.es

LARRONDO BEHEKO ETORBIDEA 005 P-1B Goitioltza 43 Larabarri Kalea,1-Bajo P.I. Neinver, Aresti Kalea 2 Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 12 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 2 Pab. 15

607290562 944554120 944543568 944520716 944539176 944532671

G Gases y materiales de soldadura Gestación de Proyectos Indles Gestión de instalaciones deportivas Gestión de instalaciones deportivas Gestión de instalaciones deportivas Gestión de instalaciones deportivas Gestión de salas de espectáculos Gestión Inmobiliaria Gestión y administración de la propiedad Gestión y administración de la propiedad Gestión y administración de la propiedad Gestión y administración de la propiedad Gestión y administración de la propiedad Gestión y administración de la propiedad Gestión y administración de la propiedad Gestión y administración de la propiedad Gestión y administración de la propiedad Gestión y administración de la propiedad Guardamuebles

inmobiliaria inmobiliaria inmobiliaria inmobiliaria inmobiliaria inmobiliaria inmobiliaria inmobiliaria inmobiliaria inmobiliaria

athletic-club.net bodycenterbilbao.com kukubiltxo.com

944523969 944530374 944464754 944789115 944545053 944710266

H Herramientas para Mecanizado Herrería Hoteles y alojamientos similares Hoteles y alojamientos similares Hoteles y alojamientos similares Hoteles y alojamientos similares Hoteles y alojamientos similares Hoteles y alojamientos similares Hoteles y alojamientos similares Hoteles y alojamientos similares

hotelseminario.com hotel-loiu.com pensionudondo.com

I Iluminación Impermeabilizaciones. Tejados Imprenta Impresión de periódicos Informática. Consumibles Ingeniería Electrónica e Informática Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería mecánica por cuenta de terceros Ingeniería y Consultores Instalación de Cableado de Telecomunicaciones Instalación de carpintería Instalación de carpintería Instalación de carpintería Instalación de carpintería Instalación de carpintería Instalación de carpintería Instalación de carpintería

944042492 944532800 944521393 944904260 944531705 944520012 944710034 944544008 944531169 944520109 944533216 944522318 944533384 944522833 944631844 944538060 944631844 944522499 944533052 944533431 944711056 944538601 944545130 944520961 944558962 944522231 944525196 944491346 944522686 944540071 944530798 944530798 944530400 944530670 944545377 944521377 944530152 946569500 944523017 944531642 944531841

goyavirtual.com

electrosoft2001.es

ferroloiu.es ingenersun.com ferroloiu.es geosider.com gestamp.com ronay.net herlyp.com punzomat.com

codinor.com auxmat.com

silor.com loverebilbao.com

tallereslejarza.com daimec.es

herbosocm.com guiametal.com

mufercnc.com ingeteam.com tallereslejarza.com hidroproyectos.com irec.es

151


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

Instalación de carpintería Instalación de carpintería Instalación de carpintería Instalación de carpintería Instalación de carpintería Instalación de carpintería Instalación de carpintería Instalación de carpintería Instalación de carpintería Instalación de carpintería Instalación de carpintería Instalación de carpintería Instalación de carpintería Instalación de carpintería Instalación de carpintería Instalación de carpintería Instalación de carpintería Instalación de carpintería Instalación de carpintería Instalación de carpintería Instalación de carpintería Instalación de carpintería Instalación de carpintería Instalación de carpintería Instalación de carpintería Instalación de carpintería Instalación de máquinas y equipos industriales Instalación de Ventanas Instalación equipamientos deportivos Instalación y Asesoramiento Informático Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones Eléctricas Instalaciones y Montajes Eléctricos Integración de sistemas industriales Intermediarios del comercio de alimentos y tabaco Intermediarios del comercio de alimentos y tabaco Intermediarios del comercio de alimentos y tabaco Intermediarios del comercio de alimentos y tabaco Intermediarios del comercio de combustibles Intermediarios del comercio de combustibles Intermediarios del comercio de maquinaria Intermediarios del comercio de maquinaria Intermediarios del comercio de maquinaria Intermediarios del comercio de maquinaria Intermediarios del comercio de maquinaria Intermediarios del comercio de maquinaria Intermediarios del comercio de maquinaria Intermediarios del comercio de muebles Intermediarios del comercio de muebles Intermediarios del comercio de muebles Intermediarios del comercio de muebles Intermediarios del comercio de productos diversos Intermediarios del comercio de productos diversos Intermediarios del comercio de productos diversos Intermediarios del comercio de textiles Intermediarios del comercio especializados Intermediarios del comercio especializados Intermediarios del comercio especializados Investigación y desarrollo experimental en biotecnología Investigación y desarrollo experimental en humanidades

CERRAJERIA NERVION PUERTAS Y CIERRES SA ALUMINIOS ZAMUDIO SL FELTOM SL CARPINTERIA METALICA LA OLA VENGOR PVC SL LOMEN TALLERES RIO TALLERES GORLAN SA ECONORTE SONDICA SA SUNTECH CARPINTERIA METALICA DEKAL, SL. CARPINTERIA METALICA MARÓ SL CARPINTERIA METALICA PEDRO JOSE SL ESCALERAS CORRAL SL MADER CARPINTERIA DE OBRAS MAHIA TALLERES LARRAMENDI MATEC C.B HERRERIA DEUSTO SL CARPINTERIA LAUBERRI 2002 SLL TALLERES MONTORRE SLL SEIKIDE CARPINTEROS SLL CARPINTERIA-EBANIS. MANU FRANCO EXPOJOMI DOFER, C.B MATZ ERREKA CASIMIRO Y JUAN, C.B. INEO SPORT SARBIDE, S.A. FIBRA OPTICA VIRTUAL SL JERSALAS, S.L. COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA ENERGEST ANGEL URIARTE OLABARRIETA IPARTEL TEKNOLOGIA MONCARCO DES. DE PROYECTOS IND. COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA PROTINSA MONCOBRA SA ELSER INSTALACIONES ELECTRICAS SL IZARTSU, S.L. ELECTRO PRONUSA IBERSHIP SA SEI SA ELECTRICIDAD MARTIN SA BERIAIN ELEKTRIZITATEA SL SISTEINGE SA INSTALACIONES ELECTRICAS SCORPIO SA JAUS ELECTRICIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS SCORPIO SA ELECTRICIDAD GAHUR IFO SL MONTAJES ELECTRICOS ASMER BILBOELEC, 2000 S.L INELCO 2001, S.L. DIEL SCOOP TALLERES ELECTROM. RELASA S COOP ELECTRICIDAD MIBE SA ELECTRICIDAD OSGULUZ ELORRIETA INSTALACIONES, C.B SAZOTRAN SERVICIOS TECNICOS KORRALETXE ISASI SL OINAZKAR MONTAJES TECNOMEI, S.L. GUDARBI LARRABETZU COFFEA, S.L. CARNES ERDELLA, S.L. DISTR. ALIMENTARIA LA CAMPESINA 2001 MONTE KALAMUA S.A. SERCABLE CUSTOMER SERVICES SL CEPSA LASTETXE GROUP SUMINISTROS TORRE ETORKI SL GOIKARTE SA BANDAS TRANSPORTADORAS DEL NORTE ETORKI SL NORTENDU MUEBLES ARTEZALE SEHILA IPIÑA PEREZ REPRESENTACIONES JOSE GARCIA SA COMERCIAL DEL BAÑO ANKAR SL MZETA COMERCIAL DEKOKIDS FERNANDO FERNANDEZ CORRAL SKUNKFUNK VINUS SYSTEMS VIDALMAR EQUIPAMIENTOS MARITIMOS CORDEVI SDAD COOP RESPONS VACUNEK SL FUNDACION IKERTIA

ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU SONDIKA LOIU ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA LOIU SONDIKA ZAMUDIO DERIO SONDIKA SONDIKA DERIO ZAMUDIO LARRABETZU DERIO DERIO LOIU ERANDIO ERANDIO ERANDIO SONDIKA LOIU LOIU SONDIKA LARRABETZU DERIO ZAMUDIO LOIU SONDIKA LOIU SONDIKA DERIO LOIU ZAMUDIO LOIU SONDIKA DERIO LOIU LOIU DERIO LOIU LOIU LOIU ZAMUDIO SONDIKA LOIU ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO DERIO SONDIKA ERANDIO ERANDIO ERANDIO LARRABETZU LARRABETZU SONDIKA DERIO DERIO ZAMUDIO DERIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO LEZAMA DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA LEZAMA LOIU ZAMUDIO DERIO DERIO ZAMUDIO

P.I. Torrelarragoiti, P 7-B V. CENTRAL P.I. Ugaldeguren I, P 2 P.I. Torrelarragoiti, P 7-B, V. Central A4B2 P.I. Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 7B P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 2 Pab. 13-14 P.I. Ugaldeguren III, P 23-3 Mod. 7 P.I. Ugaldeguren I, P 8 Pab. 3,4 P.I. Torrelarragoiti, P 7-B, V. Sur A.1.4 Gipuzkoa Kalea, 1 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 9 Pab. 1 Txorierri et., 16B P.I. Ugaldeguren III, P 26-2 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 2 Pab. 12 P.I. Ugaldeguren I, P 4-VII PAB. 5 P.I. Sondikalde, Torretxu Bidea, 5 - Lonja 6 Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 2 P.I. Sondikalde, Portu bidea, 10 Pab. 3,4 P.I. Ugaldeguren I, P 4-VIII Pab. 16 P.I. Neinver, Lobaibaia 14 P.I. Sondikalde, Portu bidea, 6 Pab. 2 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 3 Pab. 10 P.I. Ugaldeguren I, P 4-I P.I. Ugaldeguren II, P 14-III- Nave 2 Aita Patxi Kalea,10 Uribe Kalea, 14 lonja 4 Anboto Plaza, 2 Larrondo goiko kalea, 2 Pab. 1 P.I. Asua-berri, 114 P.I. Asua-berri, 132-133 P.A.E. Asuaran, Ed. Asua Pb. A ITURRIGANE 1 BAJO Txorierri et., 18 Txorierri et. 26 P-4 P.I. SANGRONIZ, 6 PAB. 5 PISO 1 MODU Errebale Kalea, 20 - 1-A P.I. Astikene, Orroño 25, Pab. A13 P.I. Torrelarragoiti, P 7-B V. ESTE Larrondo goiko kalea, 2 Pab. 3, 4 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 12 Pab. 1 Larrondo goiko kalea, 2 Pab. 3, 4 P.I. Sondikalde, Portu bidea, 8 Pab. 7 P.I. Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 6B Txorierri et., 27 P.I. Torrelarragoiti, P 7-B, V. Central 3, 4 Y 5 Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 12, 13 Av. Txorierri, P.I. Berreteaga, naves 2C y 2D P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 5, Pab. 5A Larrondo Beheko Etorbidea, 4 Pab. 7 Nafarroa Kalea, 2 P.I. Ugaldeguren I, P 6-II Andikoetxe s/n, P6 NAFARROA KALEA 2 Larrondo goiko kalea, 3 Pab. 8 Txorierri et., 18 P.I. Pinoa, Avda pinoa 8, C.E. Zamudio, Dpto. 24 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 3 Pab. 21 Larrondo goiko kalea, 3 Pab. 13 P.I. Ugaldeguren I, P 3-II Pab. 4 P.I. Neinver, Kuribilanda Kalea 1 P.I. Torrelarragoiti, P 5-D P.I. Torrelarragoiti, P 6-A1 Puerta 7 Uribe Kalea, 12 bajo Euskalerria, 6 Mateo Bidaurrazaga Kalea, 3 P.I. Asua-berri, 141 P.I. Asua-berri, 125 P.I. Asua-berri, 51 P. Ind Sarrikola, Bizkargi Kalea Pab 4 P. Ind Sarrikola, Bizkargi Kalea Pab 2-3 P.I. Sondikalde, Torretxu Bidea, 5, Pab. Nº8 Avda. txorierri 9. Edif. Artega ofic.308 Astintze Kalea 6 2ª PLANTA DPTO 202 P.I. Torrelarragoiti, P 7-B, C/Norte, P. 5 y 6 P.I. Astikene, Orroño 23, Pab. A12 P.I. Sangroniz, Iberre Kalea, Mod. 13 Pab. 2 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 6B P.I. Ugaldeguren I, P 5-III C P.I. Ugaldeguren I, P 5-I Pab. 2 P.I. Pinoa, Avda pinoa 8, C.E. Zamudio, Dpto. 13 P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 5, Pab. 12 Garaioltza Auzoa,49B Ganbe Kalea, 7 - 1ºC P.I. Ugaldeguren I, P 4-VIII Pab. 14 P.I. Torrelarragoiti, P 7-B V. Central CM/ ARTXANDA - ENEKURI 55 - PBJ. IZ Enara kalea, 8-1º B AVD TXORIERRI 36 3B P.I. La Cruz, Parcela P3 - Pab 1 Garone Bidea 16 P.I. Ugaldeguren I, P 1-II P.I. Neinver, Astintze kalea 8 Parque Tecnológico de Bizkaia Edificio 800 Parque Tecnológico, Laida Bidea, Edif. 206B

944522883 944710494 944522955 944542049 944532671 944454991 944523802 944520229 944710155 944710264 944536928 944521192 944532810 944121773 944530624 944438986 944900751 944540281 635710710 944710295 944530029 944545087 946425019 944558174 944545007 944541524 944712387 609733918 944002751 944710004 606436999 944538066 944532629 944540760

METROPEIN - METROLOGÍA PESAJE LAVANDERIA CONDOR SL LAVANDERIA JASO SL ELIS, S.A.U. BIO D2000 SERVICIOS BIOCIDAS SL RUIZ VARONA MARIA BEGOÑA BASKA DE LIMPIEZAS LIMPIEZAS DELGADO ANTONIA VELA ALARCON, C.B. ENCARNACION LEJARRAGA EGUREN LIMPIEZAS EN LA CALLE SL BUZIL NORTE SL

ERANDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO LARRABETZU LARRABETZU SONDIKA LOIU

P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 15 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 4K P.I. Sangroniz, Errotako Bidea, 9 P.I. Ugaldeguren III, P 17-2 P.I. San Isidro, Idorsolo 13, Planta 1, Dpto 17 Lehendakari Aguirre Kalea, 1 Bestorrene 6 1º Leizaola Lehendakari Plaza, 5 Zubitalde, 7 - 3º D Iturrikoetxe, 1-2º P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 2 Pab. 5 Larrondo Beheko Etorbidea, 4 Pab. 10

944532564 944533850 944530735 944405031 946554815 944037296 946402141 944520695

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

I puertaslorenzo.com alzamudio.com feltom.es euskalnet.net/laola vengor.es lomen.es gorlan.es suntech2000.com

erreka.es ineosport.es sarbide.com

grupocobra.com

946412560 944153873 944532629 944710209 944530070 944710354 944545167 944545329 944522788 944536736 944711117 944540558 944538002 944535033 944264164 944535033 944466662 944538066

ipartel.com

944531686 944660722 944545331 944520371 944520513 944027711 944540386 944540299 944530582 944532583 944533485 629142116 944762487 944558837 944536299 944047959 944042929 944041474 944544698 944212868

bilboelec.com inelco2001.com

944540300 944545166 944520812 944545234 944554121 661473492 944544245 944522250 620921978 686858397 653010395 946257922 944538063 944545198 944540157 946573565 944233618

grupocobra.com grupocobra.com

ibership.net emartin.es

iescorpio.com iescorpio.com ifoingenieria.net

tecnomei.com gudarbi.com

kalamua.com cepsa.com

etorki.es goikarte.com etorki.es

rjg.es ankar.net

skunkfunk.com vidalmar.com vacunek.com ikertia.net

L Laboratorio Calibración Pesaje Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel Limpieza general de edificios Limpieza general de edificios Limpieza general de edificios Limpieza general de edificios Limpieza general de edificios Limpieza general de edificios Limpieza general de edificios Limpieza general de edificios

152

944711749 944712004

metropein.com lavanderiacondor.net elis.com conseur2000.info

prevenplus.net

buzilnorte.com


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

L Limpieza general de edificios Limpieza general de edificios Limpieza general de edificios Limpieza general de edificios Limpieza general de edificios Limpieza general de edificios Luz y Sonido Profesional

SERMAN SERVICIOS AUXILIARES MENFORSAN PLAGAS SA QUIMYCAT-T. MEDIOAMBIENTALES GUERLIDEI, S.L. LOREGARBI ARTEAGA LIMPIEZAS INTEGRALES SL ROSS SYSTEMS, S.L.

DERIO ZAMUDIO SONDIKA DERIO DERIO DERIO ERANDIO

P.I. Ugaldeguren I, P 6-II Pab. 6 P.I. Torrelarragoiti, P 2-F Pab. 4 bajo P.I. Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 6F Euskalherria, 6 local 3 Besaide Plaza,1 Antiguo Seminario, Larrauri Kalea, 1C P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 6A-16

658014220 944520264 944538380 944545548 944751558 944542258 944710500

MANIPULADOS KEA CRISTALERIA ISALO SA VIDRIOS CURVADOS INDUGLAS SL MATXI GLASS DESIGN LAUTRONIC, S.A. LAUSERINT GES-SIEMSA, S.A. LAUROK AUTOS, S.COOP TALLERES LARRABE ASTIKENE MOTOR SL REPAMAQ TALLERES TARAMONA SL CARROCERIAS SANGRONIZ, S.L. TALLERES JUAN ANDRES ZUBIZAR EMPRESA OLAKER 2011, S.L. TALLERES SAN MIGUEL CARROCERIAS ENGOLEA AUTOTALLERES LAU-LOIU SLL MOTORCYCLES V & CLASSICS, S.L. CARROCERIAS ARCOS CARROCERIAS REMAVE CARROCERIAS TXORIERRI TALLERES TXORIERRI SL TALLERES DERIO SERVICIOS MOVILES DE PUBLICIDAD XXI CARROCERIAS DERIO CB MERCEDES BENZ MERCEDES BENZ AUTOS ZAMUDIO MOTOR SL TALLERES BIOK SL TALLERES SANGRONIZ SL CARROCERIAS BALPARDA SL CARROCERIAS EL CANAL TALLERES TARAMONA SL TORREALDE PEUGEOT TALLERES LAUROK CB LOIU MOTOR TALLER MULTIMARCA CARROCERIAS BIKOTE S.L. SERVICIO AVANZADO DEL AUTOMOVIL CARROCERIAS EL CASERIO PREMIUM SL CARROCERIAS PAREIZO AUTOBUSES ZORILUP CARROCERIAS SEVE-LUIS TALLERES AZKORRA GARAJE AEROPUERTO SERTALDI SL PROA APLICACIONES CNC S.G.I. GALEA, S.L. SPRAYMAQ, S.A. EMBIDER, S.L. KALMIA, S.A. VAP DISTRIBUCIÓN, S.L. ACERO VIVO, S.L. 111 OCTANOS RACING SHOP ALVAREZ BELTRÁN, S.A. CONTINENTAL ELÉCTRICA, S.A. IBERPOL-IBERICA DE POLIAMIDAS, S.L. BILMATIC CONTROL Y AUTOMATISMOS, S.L SUMINISTROS COPROVEN, S.L. IMPRESIS PARON BASURTO BILBAO INDUSTRIAS REHAU, S.L. SINTEX & LIDATEX, S.L. APLICACIONES ANTIDESGASTE, S.L. JCDECAUX MANCUNOR, S.L. ARGI, S.L. MONTAJES ELÉCTR. NORAY, S.L. ALTAIR Y NIZAR, S.L. MONTAJES ELÉCTR. GERPE, S.A. EMEUVE MOBILIARIO DE OFICINA COMERCIAL VILLAR TIFON HIPERMUEBLE

DERIO LOIU ZAMUDIO DERIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO SONDIKA LEZAMA DERIO ZAMUDIO DERIO SONDIKA ZAMUDIO LOIU DERIO DERIO DERIO LOIU ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO LOIU DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA LOIU ZAMUDIO SONDIKA DERIO LOIU LOIU ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO

P.I. Neinver, Zintxudi kalea, Edif. C2 Pab. N20 Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 24 P.I. Torrelarragoiti, P 5-F P.I. Neinver, Astintze kalea 2, Dpto E P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 6A-1º P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri Dpto. 2 P. Fátima, 2 P.I. Berreteaga 46 P 5 I Aretxalde Auzoa,160 P.I. Astikene, Errota zaharra 28, Pab. A32 P.I. Torrelarragoiti, P 5-H P.I. Astikene, Landatxu 4, Pab.C14 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 1 Pab. 11 P.I. Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 16 Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 23B P.I. Neinver, Artxanda kalea 4 P.I. Ugaldeguren I, P 4-I P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 7A Berreteaga bidea, 15 P.I. Torrelarragoiti, P 6-A1 Puerta 9 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 3E P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 1 Pab. 3 P.I. Torrelarragoiti, P 7-B, V. Sur 17 Txorierri et., 31 P.I. Neinver, Santo Domingo etorbidea 5 P.I. Torrelarragoiti, P 6-G P.I. Ugaldeguren I, P 4-VII PAB. 8 P.I. Neinver, Etxezarre Kalea, 6 P.I. Ugaldeguren II, EC 1 P.I. Torrelarragoiti, P 6-B Pab. 3 P.I. Torrelarragoiti, P 1-C P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 9 Pab. 2 P.I. Ugaldeguren III, P 28 A P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 12 Pab. 20 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 1 Pab. 20 P.I. Torrelarragoiti, P 7-B, V. Sur A.1.10 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 5I Txorierri et., 20 P.I. Torrelarragoiti, P 2-F, Pab.6 Pta.Baja Inbisa P.I. Sondikalde, Torretxu Bidea, 1 P.I. Neinver, Isumendi Kalea 6 Errementari Bidea, Pab 2 Errementari Bidea, 2 Ganekogorta Kalea,2 Goiri Erdiko Kalea, 6 Goiri Erdikoa Kalea, 6 P.I. Ugaldeguren III, P 31-1 P.I. Asua-berri, 94 P.I. Urazandi, Ed. Proynave P.I. Urazandi, 4B P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri Dpto. 16 P.I. Asua-berri, 6-9 Ed. Inbisa, 6 Ed. Inbisa, 104 P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 26 P.I. Urazandi, 1-5D P.I. Asua-berri, 111 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 25 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 18 P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 6B-9 P.I. Urazandi, 14D P.I. Urazandi, 13-15D Ed. Inbisa, 202-203 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 6B-1ºizq. P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 7B P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 20 P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 5 A-1º P.I. Asua-berri, 93 Ed. Inbisa, 204 P.I. Urazandi, 2B-3B P.I. Urazandi, 5B P.I. Asua-berri, 116-117 P. Fátima, 5 P. Fátima, 5

944530005 944532477 944520710 607881300 944530033 944536959 944712019 944920034 944556326 946451781

OBRADOR ASUA BERRI, S.L. AUTOCARES ALBA EVENTIUM VÉRTIGO AMAIA GORROSTIDI I.F.P.R.L. HAURKOI E-DOCTUM FORMACIÓN Y CONSULTORIA ASOC CULTURAL GELA PEDAGOGIKA AGRUPACION CULTURAL PENTAGRAMA ILAZKI AKADEMIA LARRABETZU MUSIKA ESKOLA SL EUSKERAZKO ELKARTEA FUNDACION BIZKAILAN ZIENTZIA BIZIRIK SL

ERANDIO ERANDIO DERIO ZAMUDIO SONDIKA LOIU SONDIKA DERIO DERIO SONDIKA ZAMUDIO LARRABETZU DERIO DERIO ZAMUDIO

P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 23 B-24 A-pab P.I. Urazandi, 8D Untzaia Ibaia, nº 1 P.I. Torrelarragoiti, P 8-B Pab. 1 Camino Goiherri,21 Txorierri et. 16 Justo Ajuria Nº 1- Entreplanta Goikoetxe, 1-3ºC Antiguo Seminario, Larrauri Kalea, s/n Mateo Bidaurrazaga Alkatea Kalea,4 Txorierri et., 13 Errebale 7 bajo Gorbea Kalea,5 P.I. Neinver, Astintze kalea 2, Dpto B Palacio Larragoiti - P.I.Torrelarragoiti, s/n - 2ª p

944711569 670059386 688660371 944522259 944710164

quimycat.com

ctv.es

M Manipulación de mercancías Manipulado y transformación de vidrio plano Manipulado y transformación de vidrio plano Manipulado y transformación de vidrio plano Mantenimiento Electrónico e Instrumentación Mantenimiento Industrial Mantenimiento y Mont. Eléctric. Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Máquina-Herramienta Máquina-Herramienta Maquinaria Tratam. Superficies Máquinas para Cartón Ondulado Máquinas y Equipos Industriales Marcos Metáticas para Puertas Marketing Promocional Material automóvil de competición Material Eléctrico Material Eléctrico Material Eléctrico Industrial Material Eléctrico y Electrónico Material para Ventilación Materiales de Construcción Materiales de Construcción Materiales Polímeros Mayorista de Mercería y Papelería Mecanizado de Piezas Mobiliario Urbano Montaje de Cerramientos y Estructuras Montaje de Cuadros Eléctricos Montajes Eléctricos Montajes Eléctricos Montajes Eléctricos Muebles de Oficina Muebles. Electrodomésticos Muebles. Electrodomésticos

cristaleriaisalo.com induglas.com matxi.com lautronic.com lauserint.com services-ges.es

astikenemotor.com

944532172 944711687 944520709 944532219 944408473 944542730 944540287 944531560 617232807 944530208 944710451 944522903 944531544 944545116 944733682 944541465 944219508 944219508 944521616 944521138 944711494 944521475 944533425 944532172 944522395 944675362 944531915 944520413 944970090 946554119 944533101 944531194 944520568 944531878 944530668 944049515 946023148 902300830 944759376 944711681 944535049 944536869 944536116 944711413 944483700 944532150 944538017 944711640 944711002

taramona.com

946711477 944538636 944711690 944531152 944532962 944530731 944531804 944539151 944701997 944472900 944434881 944745290 944431614

grupoabbe.es rehau.es lidatex.com aplanti.com jcdecaux.es mancunor.com

talleressanmiguel.com

v-classics.com

zamudiomotor.com

taramona.com laurokautos.com loiumotor.com

galea.es spraymaq.com kalmia.net acerovivo.com 111octanos.com alvarezbeltran.com iberpol.com coproven.com

comercialvillar.com tifon.es

O Obrador Oficina y Garaje Organización de convenciones y ferias de muestras Organización de convenciones y ferias de muestras Otra educación n.c.o.p. Otra educación n.c.o.p. Otra educación n.c.o.p. Otra educación n.c.o.p. Otra educación n.c.o.p. Otra educación n.c.o.p. Otra educación n.c.o.p. Otra educación n.c.o.p. Otra educación n.c.o.p. Otra educación n.c.o.p. Otra educación n.c.o.p.

600028775 946081464 944545127 944710555 944522511 944557066 944543967 944544289 946569906

autocaresalba.com eventium.info vertigosl.es

e-doctum.com fundacioneuskadi.com

aeknet.net

153


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

O Otra educación n.c.o.p. Otra educación n.c.o.p. Otra educación n.c.o.p. Otra educación n.c.o.p. Otra educación n.c.o.p. Otra educación n.c.o.p. Otra educación n.c.o.p. Otra educación n.c.o.p. Otra educación n.c.o.p. Otra educación n.c.o.p. Otra educación n.c.o.p. Otra educación n.c.o.p. Otra educación n.c.o.p. Otra educación n.c.o.p. Otra educación n.c.o.p. Otra educación n.c.o.p. Otra educación n.c.o.p. Otra educación n.c.o.p. Otra educación n.c.o.p. Otra investigación en ciencias naturales Otra investigación en ciencias naturales Otra investigación en ciencias naturales Otra investigación en ciencias naturales Otra investigación en ciencias naturales Otra investigación en ciencias naturales Otra investigación en ciencias naturales Otra investigación en ciencias naturales Otra investigación en ciencias naturales Otra investigación en ciencias naturales Otra investigación en ciencias naturales Otra investigación en ciencias naturales Otra investigación en ciencias naturales Otra investigación en ciencias naturales Otra investigación en ciencias naturales Otra investigación en ciencias naturales Otra investigación en ciencias naturales Otra investigación en ciencias naturales Otra investigación en ciencias naturales Otra investigación en ciencias naturales Otra investigación en ciencias naturales Otra investigación en ciencias naturales Otra provisión de recursos humanos Otras actividades anexas al transporte Otras actividades anexas al transporte Otras actividades asociativas n.c.o.p. Otras actividades asociativas n.c.o.p. Otras actividades asociativas n.c.o.p. Otras actividades asociativas n.c.o.p. Otras actividades asociativas n.c.o.p. Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. Otras actividades de asistencia en residencias Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. Otras actividades de consultoría de gestión empresarial Otras actividades de consultoría de gestión empresarial Otras actividades de consultoría de gestión empresarial Otras actividades de consultoría de gestión empresarial Otras actividades de consultoría de gestión empresarial Otras actividades de consultoría de gestión empresarial Otras actividades de consultoría de gestión empresarial Otras actividades de consultoría de gestión empresarial Otras actividades de consultoría de gestión empresarial Otras actividades de consultoría de gestión empresarial Otras actividades de consultoría de gestión empresarial

154

DESARROLLA CONSULTING BATERA CONSULTORES SL BAI & BY ZAMUDIO PARKWAY ESEUNE LEARNING FUNDACION EUSKALTEL E.P.A. DERIO ACADEMIA EGIZU IKASI IKASTEGIA AM FORMACION Y TRADUCCIONES IKASGELA AKADEMIA SECOND LANGUAJE ADQUISITION E. CLASS ZAMUDIO OAKLAND ENGLISH ZAMUDIOKO ESKOLA - ANTIGUA DCC LABAYRU IKASTEGIA TEC ACADEMIA DE INGLES INSTITUTO TXORIERRI BHI ZAMUDIOKO ESKOLA EB-RIM I MAS D MAS I SL ARDOLAN BIOFUNGITEK SL BIOEF SEGURMA SA GAMESA INNOVACION AND TECHNOLOGY GAIKER, CENTRO TENOLÓGICO LABEIN ZIV I+D SMART ENERGY NETWORKS ZIV METERING SOLUTIONS, SL LABEIN HISTOCELL, S.L. BRAINCO BIOPHARMA SL ADIRONDACK SL LABEIN PROGENIKA BIOPHARMA, S.A. PROTEOMIKA, S.L. PREVENTIA GENTETICS 2.0 INVITROTEK MULTIPLICACION VEGETAL SL OWL GENOMICS LABEIN INDUMAGNET SL MARIETTE RABANAL JOSE Mª BURGOS SOLLA ROBERTRANS VIZCAYA ASOCIACION EDUCATIVA BERRIZTU LEZAMA SARETZEN ASOC. AUTOS TXORIERRI MOTOR SPORT BIZKAIRED FARMATHIA, AGRUPACION DE FARMACIAS BERALAN SL LORTZEN SARTU JAVIER IGNACIO SOBRINO SAEZ BEGOÑA LATORRE LARRASQUITU AIRSTAR SPACE LIGHTING, S.L. REVERSO COMUNICACIÓN IDEILAN DISEÑO S.L. GARDEN CONSULTING Y ASOCIADOS, S.L. LANALDEN SA AFESA MEDIO AMBIENTE S.A. CENTRO SAN JOSE ARTESANO MYC CEMAIN ARI TRABAJOS VERTICALES CANTEROS TRIKUHARRI SL EXCAVACIONES ARTXANDA SA IMPERMEABILIZACIONES CARMELO AISLAMIENTOS DERIO MENCHACA CABELLO JOSE MANUEL ACOTEC PROYECTOS Y CONSTR CIMENTACIONES ABANDO SA SERCUSA MONTAJES HERMANOS GARCIA SA PESIMASSA, LTDA. ANULACIONES SEPTICAS MUNGUIA SISTEMAS URBEGI SL RUYMA, S.A CIMENTACIONES ABANDO SA ASFALTEX CONSTRUCCION SA VEMSA VENTILACIÓN, ESTRUCTURAS CUBIMPER OBRAS, S.L. KDV, S.L MARMOLERIA INTEGRAL MARCANI SL CONSTRUCCIONES Y REF. BASURTO AISLEFER SL BIZKAN ANDAMIOS FREYSSINET SA CARPAS Y ESTRUCTURAS HZ IMRES 76 REPARACIONES INDUSTRIALES LARRABEITI ANAIAK SL CONSTRUCCIONES ONZALE HAREA REPRESENTACIONES NORTE SL HERNANDEZ SANTOS JOSE FRANCISCO LOGITEC SL BISMAN OBRAS Y SERVICIOS SL ACOTEC PROYECTOS Y CONSTR. ACOTEK MAMPARAS SUELOS Y TECHOS KEPLER ENTREPLANTAS DESMONTABLES LANKOR OBRAS Y SERVICIOS BESTE DECORACIONES CONSTRUCCIONES Y REF. HNOS ARIAS CONSTRUCCIONES MURIAS SA MONTAJES METALICOS MANTECA RBT CONSULTING PREVEN PLUS LAG CONSULTING LOPEZ DE ARRIORTUA & ASOCIADOS SA IFH CONSULTING, S.L. I VAMOS CONSEUR 2000, S.L. J.U.M. GABINETE ASESOR SL INGENIERIA HUMANISTICA SA BASE METALURGICA, S.L.- GUIAMETAL CONSULTORIA Y FORMACION EFEIBE, S.L.

ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA LARRABETZU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO DERIO SONDIKA LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO ZAMUDIO DERIO LOIU DERIO SONDIKA LEZAMA LEZAMA ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA LEZAMA ZAMUDIO SONDIKA DERIO DERIO DERIO DERIO LOIU ZAMUDIO DERIO LOIU SONDIKA DERIO DERIO DERIO LOIU LOIU SONDIKA DERIO LOIU ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO LOIU DERIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA LOIU ZAMUDIO DERIO SONDIKA LOIU SONDIKA DERIO DERIO DERIO ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO LARRABETZU ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO DERIO ZAMUDIO

Palacio Larragoiti - P.I.Torrelarragoiti, s/n - 1ª p Palacio Larragoiti - P.I.Torrelarragoiti, s/n - 2ªp Parque Tecnológico, Kanala Bidea, Edif. 103 Parque Tecnológico, Laida Bidea, Edif. 208B Parque Tecnológico, Ibaizabal Bidea, Edif. 101 Parque Tecnológico, Ibaizabal Bidea, Edif. 101 Bestorrene Kalea, 6 Mitxine bidea 12 Enara Kalea, 10 Bajo Errementeri, 16 Aita Patxi Ugalde nº 12 Txoriherri Etorbidea 13 Txorierri et., 14 Plaza Leizaola 2 Oiz Kalea 20 Ant. Seminario. Larrauri, 1ºA - Planta 5 Erdiko, 6 Gernikako Arbola Kalea,14 Arteaga Auzoa, 42

946569900 685735930 944318047 944036850 944318007 944011208 944540346 944532244 944520496 944536408 615707361 944522511 944520331

Untzagai Ibaia kalea, 1 Parque Tecnológico de Bizkaia Edificio 800 · 2ª Plaza Asua, 1 Larrondo kalea, 3 Parque Tecnológico, Edif. 100 Parque Tecnológico, Edif. 202 Parque Tecnológico, Ibaizabal Bidea, Edif. 202 Parque Tecnológico, Edif. 210 Parque Tecnológico, Edif. 210 Parque Tecnológico, Edif. 700 Parque Tecnológico, Edif. 800 2ª Pta. Parque Tecnológico, Edif. 801 Parque Tecnológico, Ibaizabal Bidea, Edif. 805 Parque Tecnológico, Laida Bidea, Edif. 204 Parque Tecnológico, Edif. 504 Parque Tecnológico, Edif. 504 Parque Tecnológico, Edif. 801B Parque Tecnológico, Ibaizabal Bidea, Edif. 800 Parque Tecnológico, Ibaizabal Bidea, Edif. 502 Parque Tecnológico, Ibaizabal Bidea, Edif. 101 Parque Tecnológico, Astondo Bidea, Edif. 700 LANDATXUETA 8 GOIKOETXE Nº5, 5ºDCHA P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 5J Barrio de Aretxalde 81 Barrio Garaioltza nº 133 E - Uribarri Topalekua PZ AGUIRRE LEHENDAKARIA 2 - 2 C Ctra. Sangroniz 6 Sangroniz bidea 6, Elkartegia 1B P.I. Torrelarragoiti, P 6-G P.I. Ugaldeguren I, P 6-II Pab 1 GOIRI ERDIKOA 2 BARRRIO ARETZALDE 1 P.I. Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 5 Sangroniz bidea 6, Elkartegia 5N Parque Tecnológico, Laga edificio 804 mód 303 Txozna Auzoa, 1 Mungialde Etorbidea, 14-16 Antiguo Seminario Larrauri Kalea 1C Planta 1 P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 15, Dpto 7.1 Katea-Loiu etorbidea, 16 Oiz Kalea, 6 - Lonja URKIOLA 6 - 1ºB DCHA Zabaloetxe Auzoa, 3 San Roke Bidea, 5. Euskalherria 6 - 1º D Plaza Aiartza Ibaia, 6 Bajo Ganburu Kalea,3-3 D Nafarroa Kalea, 1 Molinaga bidea, 007 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 2 Pab. 3 P.I. Neinver, Kuribilanda Kalea 7 Sutxu bidea, 10 bajo P.I. Pinoa, P-2C Mod. 2 P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 5, Pab. 9 P.I. Pinoa, P-1A Molinaga bidea, 007 P.I. Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 8-9 Larrondo goiko kalea, 5 Pab. 3 P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 5, Pab. 7 P.I. Torrelarragoiti, P 7-B, Vial A E.S.9 P.I. Sondikalde, Portu bidea, 6 Pab. 3, 4 P.I. Ugaldeguren II, P 15-B PAB. 6 P.I. Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 34 P.I. Astikene, Errota zaharra 16-26, Pab. A26-A31 P.I. Torrelarragoiti, P 6-C Goronda beko bidea, 2 P.I. Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 28 P.I. Sangroniz, Iberre Kalea, Mod. 12 Pab. 21 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 11 Pab. 3 Sutxu bidea, 1 P.I. Ugaldeguren II, P 15-A PAB. 26 P.I. San Isidro, Idorsolo 13, Planta 1, Dpto 12 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 3 Pab. 16 Araba Kalea, 2 Plta 0 Sangroniz bidea 6, Elkartegia 5B Parque Tecnológico, Laga , Edif. 804 Mod. 300 P.I. Neinver, Zintxudi kalea, Edif. C2 Pab. N1 P.I. Neinver, Zintxudi kalea, Edif. C1 Pab. N42 Lehendakari Aguirre Plaza, 2. Avda. Txorierri, 9 Edif. Arteaga, Of. 304 P.I. Torrelarragoiti, P 6-A1 Puerta 9 Txorierri et. 9 - 2ª planta Lehendakari Leizaola Plaza, 5-4º Dcha Bº Lekunbiz 40 Antiguo Seminaio, Larrauri Kalea,1 Kaltzada Bidea, 9 P.I. Ugaldeguren I, P 4-VII Pab. 3 P.I. San Isidro, Idorsolo 13, Planta 1, Dpto 17 P.I. San Isidro, Idorsolo 13, Planta 1, Dpto 11 P.I. Neinver, Astintze kalea 2, Dpto C P.I. Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 11A Palacio Larragoiti - P.I.Torrelarragoiti, s/n - 1ª p

618606496

ardolan.com

944538500 944800095 944317600 946002323

bioef.org segurma.com gamesacorp.com gaiker.es labein.es ziv.es meteringsolutions.ziv.es labein.es histocell.com

944520826 944541571 944542867 944543258 944520826

944522003 944037400 946073300 946567900 944318296 944064525 944064525 902876209 944318540 944892500

baiby.com parkwaysl.com eseune.edu euskaltel.com

amtraducciones.com secondlanguage.net

labayru.org

adirondack.es labein.es progenika.com proteomika.com

owlgenomics.com labein.es

649325523 944543331

606853915 944 711 618 902104058 944545043 606542934 944556266 944521764 609434002 946573562 944761330 944037333 944239700 944531550 659158265 944536677 944456509 635734812 944541121 944545173 902360519

bizkaired.es farmathia.com beralan.com

airstar.es ideilan.com lanalden.com afesa.es amigonianos.org

acotec.org sercusa.es

944520265 620995353 944460209 944545051 944523100 944532846 944522977 944536713 944970550 944447234 944710424 944522849 944523164 944540540 944520601 944536361 944522396 607162612 946556092 944711516 944520654 944544580 944161618 902360519 944712293 944538123 944540631

saneamientosmungia.com ruyma.com asfaltex.com vemsa.es

bizkan.net freyssinet.es carpashz.com

onzaleharea.com

logitecsl.net acotec.org acotek.es

944523700 944544597 944 868 686 944520695 944523770

rbtconsulting.es prevenplus.net

661553000 946554815 944542446 944545373 944545568 946569907

i-vamos.com conseur2000.info

guiametal.com


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

O Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras

actividades de consultoría de gestión empresarial actividades de consultoría de gestión empresarial actividades de consultoría de gestión empresarial actividades de consultoría de gestión empresarial actividades de consultoría de gestión empresarial actividades de consultoría de gestión empresarial actividades de consultoría de gestión empresarial actividades de consultoría de gestión empresarial actividades de consultoría de gestión empresarial actividades de consultoría de gestión empresarial actividades de consultoría de gestión empresarial actividades de consultoría de gestión empresarial actividades de consultoría de gestión empresarial actividades de consultoría de gestión empresarial actividades de consultoría de gestión empresarial actividades de consultoría de gestión empresarial actividades de consultoría de gestión empresarial actividades de consultoría de gestión empresarial actividades de consultoría de gestión empresarial actividades de consultoría de gestión empresarial actividades de consultoría de gestión empresarial actividades de consultoría de gestión empresarial actividades de impresión y artes gráficas actividades de impresión y artes gráficas actividades de impresión y artes gráficas actividades de impresión y artes gráficas actividades de impresión y artes gráficas actividades de impresión y artes gráficas actividades de impresión y artes gráficas actividades de impresión y artes gráficas actividades de impresión y artes gráficas actividades de impresión y artes gráficas actividades de impresión y artes gráficas actividades de impresión y artes gráficas actividades de impresión y artes gráficas actividades de impresión y artes gráficas actividades de impresión y artes gráficas actividades de impresión y artes gráficas actividades de telecomunicaciones actividades de telecomunicaciones actividades de telecomunicaciones actividades de telecomunicaciones actividades de telecomunicaciones actividades de telecomunicaciones actividades de telecomunicaciones actividades de telecomunicaciones actividades de telecomunicaciones actividades de telecomunicaciones actividades de telecomunicaciones actividades de telecomunicaciones actividades de telecomunicaciones actividades de telecomunicaciones actividades de telecomunicaciones actividades de telecomunicaciones actividades de telecomunicaciones actividades de telecomunicaciones actividades de telecomunicaciones actividades de telecomunicaciones actividades de telecomunicaciones actividades de telecomunicaciones actividades de telecomunicaciones actividades de telecomunicaciones actividades de telecomunicaciones actividades de telecomunicaciones actividades de telecomunicaciones actividades de telecomunicaciones actividades de telecomunicaciones actividades de telecomunicaciones actividades de telecomunicaciones actividades de telecomunicaciones actividades de telecomunicaciones actividades deportivas actividades editoriales actividades postales y de correos actividades postales y de correos actividades recreativas y de entretenimiento actividades recreativas y de entretenimiento actividades recreativas y de entretenimiento actividades recreativas y de entretenimiento actividades recreativas y de entretenimiento actividades recreativas y de entretenimiento actividades sanitarias actividades sanitarias actividades sanitarias actividades sanitarias actividades sanitarias actividades sanitarias actividades sanitarias actividades sanitarias actividades sanitarias actividades sanitarias actividades sanitarias actividades sanitarias actividades sanitarias actividades sanitarias actividades sanitarias actividades sanitarias actividades sanitarias actividades sanitarias explotaciones de ganado explotaciones de ganado instalaciones en obras de construcción instalaciones en obras de construcción instalaciones en obras de construcción instalaciones en obras de construcción instalaciones en obras de construcción instalaciones en obras de construcción instalaciones en obras de construcción instalaciones en obras de construcción instalaciones en obras de construcción instalaciones en obras de construcción instalaciones en obras de construcción

AZPIEGITURA, S.A. IDEA K PYMEVIT SOLUTIONS, S.L. 10 CS COACHING LKS AUDITORES SL CUSTOMER WORKS EUROPE SL BIOKABI AZPIEGITURA, S.A. ITZARRI CONSULTING SLL TECNOGREEN SL ONPEAK BDE IKEI BEAZ, S.A. TXORIERRI ASESORES SL LAGUNKOR ASESORIA SL RIBATE Y ASOCIADOS MANAGEMENT ARRIORTUA SL DIDNOVA DIRECCION INTEGRAL ISOBIDE SL LONTANA SA GENERANDO NUEVAS IDEAS SL SMI PAIS VASCO DOCUWORLD UNIVERSAL SL CIANOPLAN SL CARTEL INGENIO Y FOTOGRAFIA BILBAO EDITORIAL PRODUCCIONES SLU GRAFICAS ZAMUDIO PRINTEK SAL LABORIA 21, S.L.L. ECOLOGRAF SA RPM MAYORISTAS INFORMATICOS, S.L. SERIGRAFIA ARTABE LABIN DIGITAL PAPER CIANOPLAN SL PROPLANOS GRAFICAS SONDIKA SL IMPRENTA UNIVERSAL SA ARDINES IMPRESORES TELECOM ESPAÑA FRANCE TELECOM ESPAÑA SA VODAFONE ESPAÑA FOOCUZZ EUSKALTEL, S.A. FRANCE TELECOM ESPAÑA SA VODAFONE ESPAÑA ALTEL IPT INABENSA, S.A. EUSKALTEL, S.A. ORANGE ABERTIS TELECOM GRUPO STC TELEVES NUBIP VIRTUAL OPTICAL FIBER HD TELECON, S.L. ALCATEL ESPAÑA SA COMUNITEL GLOBAL ERICTEL EUSKADI SL ERICTEL SL OWASYS ITELAZPI SA EUSKALTEL, S.A. SATEC SA SARENET SA VODAFONE ESPAÑA TATA COMMUNICATIONS TELEFONICA DE ESPAÑA TRILOGIC TELECOM LANMEDIA COMUNICACIONES ERICSSON NETWORK SERVICES, S.L. XAKER KIROL ZERBITZUAK, S.L. IBERMARKET SL POSTARENA S.L.L. SIMEPACK HIRUKI PRODUKZIOAK, S.L. KALEAN CULTURA Y OCIO, S.L. AUTOMATICOS LA RIBERA ARETXABALAGA KULTUR ELKARTEA SALAMANDRA PUB ICC INSTITUTO DE C. COMERCIALES HOSPITAL PSIQUIATRICO DE ZAMUDIO EMBRYOMICS SL VITA AIDELOS MDRENAL CLINICA DEL PIE ASISTENCIA SANITARIA GLOBAL S.L. MIDATECH BIOGUNE SL INNOPROT DYNAKIN, S.L. MUTUALIA ESS BILBAO QUIRO-PHORMA BUSTAMANTE PARAFARMACIA ESS BILBAO ESENTHIA LABORATORIO, SL OSASUN CENTRUM CENTRO MASAJE LASAI CENTRO DE FISIOTERAPIA ATLAS ATE LEKU SL ABEREKIN SA IDATERM, S.A. AM ELEVADORES OSTARGI ENERGIAS ALTERNATIVAS SL BOMBAS EL CANTABRICO CONDUCTOS SEPULVEDA FIRE PROT SA IDATERM SA BIATS, S.L. CONSTRUCCIONES Y AISLAMIENTOS ZUBI INDANORTE SL ARBIZU AISLAMIENTOS

SONDIKA SONDIKA SONDIKA SONDIKA DERIO ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO ZAMUDIO DERIO DERIO LEZAMA DERIO DERIO DERIO DERIO LARRABETZU DERIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA DERIO DERIO ZAMUDIO LOIU LOIU SONDIKA ZAMUDIO LOIU LOIU SONDIKA LOIU DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO LARRABETZU SONDIKA DERIO DERIO LARRABETZU DERIO ZAMUDIO LEZAMA ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO LARRABETZU ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO DERIO LOIU DERIO DERIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA DERIO DERIO SONDIKA DERIO DERIO DERIO LOIU DERIO DERIO LOIU LEZAMA ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO LOIU

Sangroniz bidea 6, Elkartegia Sangroniz bidea 6, Elkartegia 3I Sangroniz bidea 6, Elkartegia 5H Sangroniz bidea 6, Elkartegia 1M Parque Tecnológico, Edif. 207A Parque Tecnológico, Edif. 207-A -Pab 1 Parque Tecnológico, Edif. 800-2ª Planta Parque Tecnológico, Laga Bidea, 804 Parque Tecnológico, Laga, Edif. 804 Mod. 100 Parque Tecnológico, Laga, Edif. 804 Mod. 124 Parque Tecnológico, Elkartegia, Modulo 111 Parque Tecnológico, Kanala Bidea, Edif. 103 Parque Tecnológico, Laga, Edif. 804 Mod. 103 Euskalerria Kalea,4 Aretxalde Auzoa,68 Bajo Txorierri et. 9, 2ª Planta Dpto. 208 Antiguo Seminario, Larrauri Kalea,1A - Planta 3 Antiguo Seminario, Larrauri Kalea 1A- P 3-Mod 20 P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 15, Dpto 6 P. Ind Sarrikola, Bizkargi Kalea, 6 Urkiola Kalea, 2 Parque Tecnológico, Kanala Bidea, Edif. 103 AVENIDA TXORIERRI, 42, A 1 PLT. P.I. Ugaldeguren III, P 27 P.I. Pinoa, P-1C P.I. Torrelarragoiti, P 6-B1 P.I. Torrelarragoiti, P 6-B1. Aptdo nº 25 Zamudio P.I. Pinoa, P-1C P.I. Neinver, Isumendi Kalea 10 Av. Pinoa 2C Nave 5 Txorierri et., 20 P.I. Torrelarragoiti, P 7-B, Vial A P.I. Pinoa, Avda pinoa 8, C.E. Zamudio, Dpto. 3 Parque Tecnológico, Edif. 105 Errementeri Kalea, 20 Goiri Erdikoa Kalea, 4 Mungialde Etorbidea, 26 Larrauri Kalea 1-C P.I.Torrelarragoiti Parcela 7 KL – Nave 6 GASTAÑAGA AUZOA S/n LARRONDO KALEA 3 P.I. SANGRONIZ, EDIFICIO BEAZ, MOD 5-5N P.I. Torrelarragoiti, P6-B4 GASTAÑAGA AUZOA S/N GASTAÑAGA AUZOA S/N P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 2 Pab. 17 Larrondo Goiko kalea, 3 Pab. 11 P.I. Ugaldeguren I, P 6-II Andikoetxe, 5 y 6 P.I. Torrelarragoiti, P 6-B4 P.I. Torrelarragoiti, P 7-K P.I. Ugaldeguren I, P 6-II P.I. Ugaldeguren I, P 5-II Pab. 4 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 10 Pab. 15 B Palacio Larragoiti - P.I.Torrelarragoiti, s/n - 1ª p P.I. Pinoa, P-2G Pab. 4 Sangroniz bidea 6, Elkartegia 2D Parque Tecnológico, Edif. 206 Parque Tecnológico, Edif. 206 Parque Tecnológico, Edif. 207 B Parque Tecnológico, Edif. 207 B Parque Tecnológico, Edif. 207B Parque Tecnológico, Edif. 101 Parque Tecnológico, Edif. 809 Parque Tecnológico, Edif. 103 Planta 1ª Parque Tecnológico, Edif. 103 Parque Tecnológico, Laida Bidea, Edif. 205 Parque Tecnológico, Astondo Bidea, Edif. 605 Andra Mari nº 40 MITXINE KALEA 10 BAJO P.I. Ugaldeguren I, P 6-II Larrauri, 1C 4ª Planta (Hotel Andrea) Basaras Kalea,4. P.I. Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 3A Parque Tecnológico, Geldo Auzoa, 70. Aretxalde 68 bajo Polig.Ugaldeguren III, Parcela 18-2 Módulo 2 P.I. Ugaldeguren III, P 18-2 P.I. Astikene, Beresi 19, Pab.C10 Andra Mari Kalea, 8 Lekunbiz 1 Antiguo Seminario, Larrauri Kalea, 1 Arteaga Auzoa, 45 Parque Tecnológico de Bizkaia Edificio 800 · 2º Parque Tecnológico Ibaizabal, Ed. 801A 2 ª planta Parque Tecnológico de Bizkaia - Edificio 502 Pakearen plaza, 3 1º Dcha GASTAÑAGA AUZOA, LOCAL 530 Parque Tecnológico de Bizkaia Edificio 800 · 2ª p Parque Tecnológico de Bizkaia Edificio 502, 1ª p Parque Tecnológico, Edif. 801-B 1ª Pta. Parque Tecnológico, Laida Bidea, Edif. 206B Parque Tecnológico, Laida, Edif. 201B- Puerta 4 Mitxine Bidea 7, Bajo Erdiko kalea 2 Parque Tecnológico, Laida Bidea, Edif. 207B Sangroniz bidea 6, Elkartegia 1B Antiguo Seminario, Larrauri Kalea,1 s/n (Detrás) Larrabarri 1, parte trasera Ganburu 8 bajo Bidecruce Bidea, 6 Parque Tecnológico, Edif. 600 Iturritxualde, 2 HARITZMENDI BIDEA, 6 Barrio Aretxalde, 158, 1º E Gorbeia, 7 Bj P.I. Sondikalde, Torretxu Bidea, 1 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 11 Pab. 6 P.I. Neinver, Iturritxualde Kalea 2 Pol.Torrelarragoiti (Frente a Gastron.Baska) P.I. Ugaldeguren III, P 23-2 P.I. Neinver, Astintze kalea 28 Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 1A

944710116 658732484 944455048 699305323 944522777 944062200 944030606 944317118 944318272 946573854 902050971 944317709 944047257 944541929 944556538 944868686 944544299 944036892 944542970 944123399 944318226 944536695 944047689 944766118 944523400 944520711 944395700 944522253 944521544 944710488 944523858 944520382 944317136 944535791 944531683 944541100 944542854 656160799

946941002 944036691

945258300 944530674 687190425 944036691 944525090 944500700 944544359 944711202 902200454 944440444 944318622 944317660 944039595 944039595 946025323 944032300 944011000 944318308 944209470 607135701 944317107 944535766 944544612 944544563 652710532 944544210 944522672 946409222 944757323 944757323 944540616 944558464 944520268 944542258 944006500

azpiegitura.bizkaia.net pymevit.com impulsocoach.com lks.es biokabi.net azpiegitura.bizkaia.net itzarrikas.net onpeak.net beaz.bizkaia.net

ribate.com didnova.com s-n.es

smi-spain.com docu-world.com cianoplan.es cartelingenio.com gzprintek.com ecolograf.com rpmmayoristas.com labin.es cianoplan.es proplanos.com iuniversal.com

vodafone.es foocuzz.com euskaltel.es

inabensa.com euskaltel.es abertistelecom.com grupo-stc.com televes.com nubip.com hdtelecon.com

erictel.es erictel.es owasys.com itelazpi.net euskaltel.es satec.es sarenet.es vodafone.es

lanmedia.es xakerkirola.com ibermarket.com simepack.es

hospitalzamudio.org

944069689 946080506 944542006

vita-aidelos.com mdrenal.com

944034020 944005355 944045504 944317007 946076620 944538948 944540070 946076620 902104056 944030595 944541028 670660373 944711339 944541577 944522390 627911357 944555634 661665082 944711239 944535050 915051000 944522896 944521411 944535903 944163946

midatechgroup.com innoprot.com dynakin.com mutualia.es essbilbao.com

essbilbao.com osasuncentrum.com

aberekin.com idaterm.com ostargi.biz conducsepul.com idaterm.com

indanorte.com

155


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

O Otras instalaciones en obras de construcción Otras instalaciones en obras de construcción Otras instalaciones en obras de construcción Otras instalaciones en obras de construcción Otro acabado de edificios Otro acabado de edificios Otro acabado de edificios Otro acabado de edificios Otro acabado de edificios Otro acabado de edificios Otro acabado de edificios Otro acabado de edificios Otro acabado de edificios Otro acabado de edificios Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor de artículos nuevos Otro comercio al por menor de artículos nuevos Otro comercio al por menor de artículos nuevos Otro comercio al por menor de artículos nuevos Otro comercio al por menor de productos alimenticios Otro comercio al por menor de productos alimenticios Otro comercio al por menor de productos alimenticios Otros alojamientos Otros servicios de comidas Otros servicios de comidas Otros servicios de comidas Otros servicios de comidas Otros servicios de comidas Otros servicios de reservas Otros servicios de reservas Otros servicios financieros Otros servicios personales n.c.o.p. Otros servicios personales n.c.o.p. Otros servicios personales n.c.o.p. Otros servicios personales n.c.o.p. Otros servicios personales n.c.o.p. Otros servicios relacionados con la informática Otros servicios relacionados con la informática Otros servicios relacionados con la informática Otros servicios relacionados con la informática Otros servicios relacionados con la informática Otros servicios relacionados con la informática Otros servicios relacionados con la informática Otros servicios relacionados con la informática Otros servicios relacionados con la informática Otros servicios relacionados con la informática Otros servicios relacionados con la informática Otros servicios relacionados con la informática Otros servicios relacionados con la informática Otros servicios relacionados con la informática Otros servicios relacionados con la informática Otros servicios relacionados con la informática Otros servicios relacionados con la informática Otros servicios relacionados con la informática Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.

BIZKAIPLAC MURPROTEC ELEAN, S.L. SAINTEK S.L.U. IGNACIO ZUBIETA LLONA ARKUPE ALBAÑILERIA Y REFORMAS CONSTRUCCIONES DERIO KO SL VICTORIANO VILLA ADRAIZ BASKOLAN REHABILITACIONES DECORACIONES LOTOS SA BARNICES Y LACADOS BEURKO SL REPARACIONES GAPA SL EDIFICACIONES Y REHAB. ENDARRA SL LACROIX SEÑALIZACION, S.A. MUNDO VENDING Y R.R., S.L. CONVERSIA MEÑICA DOMINGUEZ JUAN JAVIER ANTILLERA DIEZ JOSE RAMON SUSAETA ZABALA JESUS MARIA COMERCIAL PAGOETXE EUROMATISMOS TRABI SL EUROMATISMOS LA TRASTIENDA DIGITAL SA COMERCIAL PEÑA GOXO-GOXO LOHITZUN JAKIN GOZOKIAK ELECTRICIDAD DERIO AMETS GOZOKIAK SL BAZAR CHINO SUPER Z CENTRO DE SERVICIOS SL AEROSHOPS SL GROW´N´ROLL GER LANDAK MULTIPRECIO RAKEL IME, S.L. THISCOVERWEAR BIZKAIGAS INDUSTRIAL SL OPTICA SONDIKA SL OPTICA MODERNA OPTIKA IKUSLAN AMALUR DELICATESSEN TECNICOS MERCHANDISING DEL NORTE ESTANCO BAEZ VADILLO MONICA SUSPERGINTZA ELKARTEA SERNA CUEVAS SL JAUREGUI CARRASSON MARIA CARMEN GRUPO GURIA GATERING GURIA CATERING SA EUREST COLECTIVIDADES SL BASQUETOUR TURISMOAREN EUSKAL... CAMARA DE COMERCIO DE BILBAO FERNANDEZ MARTIN ANGEL NORA FISIOTERAPIA ZENTROA SGS GASMEDI 2000 SAU BIZKAIA XEDE FISIOTERAPIA IBARRONDO MIKEL MOYA ANDRES IDALA GLOBAL SL JOSE ROMAN ALONSO ANTORAZ TRIPORG SL NORTASUN SL INGENER INGENIERIA DEL NERVION SA ASOMA PROYECTOS DIGITALES TS2 TALLER DE SOFTWARE Y SISTEMAS ARTEMATICO NORTE SL EASYCREATE SPORT SOLUTION RESEARCH BIDESOFT CONSULTING ADEMATICA APLICACIONES INFORMATICAS CALORYFRIO NORAY BIOINFORMATICS SL BBK HABIA MCCTELECOM SCOOP KZ GUNEA DERIO ALVAREZ CALVENTE FRANCISCO NAVAIS OLIVENZA ADOLFO ALVAREZ MORALES FRANCISCO PRIETO OSORIO UNAI CAV SA ARINBUS S.L. AUTOPULLMANS PALACIO SL ARRIAGA PULLMAN SA AUTOBUSES DE LUJUA SL RAFA BUSAK AUTOBUSES ORBEA BUS

LOIU ZAMUDIO LOIU DERIO LARRABETZU DERIO DERIO LARRABETZU DERIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA LARRABETZU SONDIKA LARRABETZU ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO DERIO LEZAMA SONDIKA DERIO DERIO DERIO DERIO LOIU DERIO SONDIKA DERIO ZAMUDIO DERIO SONDIKA SONDIKA DERIO ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO LOIU DERIO LOIU ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA DERIO LOIU LOIU SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO DERIO DERIO SONDIKA LOIU SONDIKA DERIO DERIO DERIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU SONDIKA SONDIKA SONDIKA SONDIKA DERIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO SONDIKA DERIO SONDIKA SONDIKA DERIO ZAMUDIO LOIU LOIU LOIU LARRABETZU DERIO

Larrondo goiko kalea, 3 Pab. 16 P.I. Ugaldeguren I, P 4-V Pab. 2 Larrondo goiko kalea, 5 Pab. 2 P.I. Neinver, Zintxudi kalea, Edif. C2 Pab. N6 Goikolegea Auzoa GORBEA KALEA, 4-1ºIZQ Unbe Kalea,1 Gaztelu Auzoa, 16 P.I. Astikene, Orroño 5, Pab. A3 P.I. Ugaldeguren II, P 14-IV P.I. Sangroniz, Iberre Kalea, Mod. 13 Pab. 9 P.I. Ugaldeguren II, P 15-A PAB. 21 P.I. Sangróniz, Iberre kalea nº 11 - Nave 2 P.I. Pinoa 16 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 1G Sangroniz bidea 6, Elkartegia 1C Basara Kalea, 14 Iturrigane Kalea,4 - 6 Gaztelu Bidea, Caserio Alaios, 7 P.I. Ugaldeguren II, P 12 PAB. 5 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 1 Pab. 22 P.I. Sangroniz, Iberre Kalea, Mod. 13 Pab. 4 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 1 Pab. 1 Parque Tecnológico, Edif. 107 - Planta1. Txorierri et., 7 Barrio Garaioltza 77-C Bajo OTSOANE Nº1 Aizkorri Kalea ,1 Sollube Kalea, 2 Txorierri et. 9 Antiguo Seminario, Larrauri Kalea,1 - Bajo Nueva Terminal del Aeropuerto, La Paloma Euskal Herria 6 trasera Txorierri et. 23 Gorbea Kalea,8 Bajo P.I. Ugaldeguren III, P 32 Lainomendi, Nº 23, 1º C P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 10 Pab. 15A Justo Ajuria Kalea,1 Erdiko Kalea,4 ARBOLANTXA KALEA , 005 Uribe 14 P.I. Ugaldeguren III, P 18-1 Elizondo Kalea.5 Bajo Antiguo Seminario,Larrauri Kalea,1C- Planta 2 Colegio Urdanet, Lauroeta Etorbidea, 6 BO SAN MARTIN DE ARTEAGA 52 Asua-Erletxes Etorbidea, s/n Aeropuerto de Bilbao s/n P.I. Ugaldeguren I, P 7 GASTAÑAGA AUZOA S/N LOCAL 580B Gaztañaga auzoa S/N establecimientos 580 y 542 Aresti Kalea, 38 Izarza bidea, 13 bajo P.I. Ugaldeguren II, P 16-I P.I. Ugaldeguren I, P 7 Parque Tecnológico, Laga, Edif.804 bajo 103 MITXINE BIDEA 3 LARRAURI 7 Mikel Zárate Kalea, 2- Entreplanta Dcha Bestorrene , 8, 2º B Parque Tecnológico, LAGA BIDEA, Edificio 804 ASTONDO BIDEA, EDIFICIO 603 P.I. Sangroniz, Sangroniz bidea 2, Edif. 2 PAB. 2 Palacio Larragoiti - P.I.Torrelarragoiti, s/n - 2ª p P.I. Torrelarragoiti, P 6-A3 Txorierri et., 26 Sangroniz bidea 6, Elkartegia 3O Sangroniz bidea 6, Elkartegia 5L Sangroniz bidea 6, Elkartegia 4M Sangroniz bidea 6, Elkartegia 1S Parque Tecnológico, Laga , Edif. 804-2. Of. 201 Parque Tecnológico, Edif. 801 A- Planta 2 Parque Tecnológico, Laida Bidea, Edif. 208 A Parque Tecnológico, Ibaizabal Bidea, Edif. 101 Uribe Kalea, 7 Sangroniz bidea 48 Gernikako Arbola Etorbidea, 13 2º Dcha Cestero Bidea, 2 Errementeria Kalea, 4 P.I. Ugaldeguren I, P 5-V P.I. Ugaldeguren III, P 23-5 Errementeria Bidea, 2 Errementeria Bidea, 2 Larrakoetxe Enparantza, 1. Berrezoaga Auzoa S/N Mikel deuna 7

944538262 944545456 944036636

P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 8A pb Aita Patxi Ugalde, 7- bajo PLZ URIBE 1 BAJO Pakearen Plaza, 3 - 1º Izq Aita Patxi Ugalde Etorbidea, s/n Sabino Arana nº 1 Ganguren Kalea, 2 Zabaloetxe Auzoa, 19 Bestorrene nº 1 Aretzalde Auzoa, 66 Perretxiko 4 NEKAZARI KALEA 1 Nekazari Kalea,1 Uribe Plaza,1 Bajo Sollube Plaza, 4 Mungialde Etorbidea nº 20 Bajo Uribe kalea, 6

944711204 944558144 944520419 944542797 944558191 944711051 617041185 944530342 944543822 944556233 652727524

659666192 944540372 944543683 944523161 944710169 944520355 946421622 944522061 944671024 615075016 944557085 944711358 944558384 944522014

156

de de de de de de de de de de de de de de de de

belleza belleza belleza belleza belleza belleza belleza belleza belleza belleza belleza belleza belleza belleza belleza belleza

ERANDIO COMERCIAL GOZOKI-ETXEA, S.L LARRABETZU ESTETIKA ESTHER ZAMUDIO PELUQUERIA ARDINES DERIO PELUQUERIA VOGUE LARRABETZU ASPURU ELORDUY MARIA BEGOÑA SONDIKA GALAISA PELUQUERIA DERIO DE DIEGO FLORES GABRIELA LOIU PELUQUERIA LUCIA DERIO PELUQUERIA INMA LEZAMA APODACA SANTISTEBAN MARIA ZAMUDIO ESKARNE ASTOLA ELORRIAGA ZAMUDIO PELUQUERIA ANE ZAMUDIO HIDALGO RANILLA JUAN ISIDRO ZAMUDIO PELUQUERIA EDURNE SALON DE IMAGEN Y ESTILISMO BIRITXI 2 DERIO DERIO ILEAPAINDEGIA LEIRE BEGOÑA DERIO PELUQUERIA BEGO

baskolan.com grupolotos.com

endarra.com lacroixnorte.com mundovending.biz

944531360 944711656 944317730 944541018 944530844 944543148 629424026 944543898 944869724 946577086 664102481 665702835 946744397 677245470 944533468 617404164 944543799 944522818 628854960 944523002 944531511 944008060 944533279 629446000 944533669 944533669 944541588 946077581 944531496 616841342 944525000 946301366 944795428 617674202 615746536 944531959 944543142 615142124 946090778 944710600 946569904 944523851 649269738 671090745 946412467 944538086 944710116 944544423 944036998 944317750 944724095 944543486 944530375 944541203 944530265 944710474 944540544 944316033 944530148 944530148 944166266 944236525 608678319

P Pastelería Industrial Peluquería y otros tratamientos Peluquería y otros tratamientos Peluquería y otros tratamientos Peluquería y otros tratamientos Peluquería y otros tratamientos Peluquería y otros tratamientos Peluquería y otros tratamientos Peluquería y otros tratamientos Peluquería y otros tratamientos Peluquería y otros tratamientos Peluquería y otros tratamientos Peluquería y otros tratamientos Peluquería y otros tratamientos Peluquería y otros tratamientos Peluquería y otros tratamientos Peluquería y otros tratamientos

murprotec.es

944521287 944520419 944541054 944542632 944542797

gerlandak.es eurobots.net

suspergintza.net

guriacatering.es

es.sgs.com gasmedi.com bizkaiaxede.org

idala.es triporg.org nortasun.com ingener.es asoma.es artematico.com easycreate.es sportsolution.es bidesoft.com adematica.com caloryfrio.com noraybio.com bbk.es mcctelecom.es

cavsa.es arinbus.com

rafabusak.com


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

P Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Piezas Recambio Automoción Pilas, baterías… Pintura y acristalamiento Pintura y acristalamiento Pintura y acristalamiento Pintura y acristalamiento Pintura y acristalamiento Pintura y acristalamiento Pintura y acristalamiento Pintura y acristalamiento Pintura y acristalamiento Pintura y acristalamiento Pintura y acristalamiento Pintura y acristalamiento Pintura y acristalamiento Pintura y acristalamiento Pintura y Decoración Pinturas. Obra Civil. Empresas y Particulares Plantas industriales Platos Preparados Pompas fúnebres y actividades relacionadas Preparación de leche y otros productos lácteos Preparación de leche y otros productos lácteos Preparación de terrenos Preparación de terrenos Prevención de Riesgo Laborales Prevención Riesgos Laborales Procesado de pescados, crustáceos y moluscos Procesado y conservación de carne Procesado y conservación de carne Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas Prod. de Oficina e Informática Prod. Protectores para Tratamientos Térmicos Producción de aluminio Producción de energía eléctrica de origen eólico Producción de otros metales no férreos Producción de otros metales no férreos Productos de alambre Productos de alambre Productos de Farmacia y Dietética Productos de Ferretería Productos de Limpieza Promoción inmobiliaria Promoción inmobiliaria Promoción inmobiliaria Promoción inmobiliaria Promoción inmobiliaria Promoción inmobiliaria Promoción inmobiliaria Promoción inmobiliaria Promoción inmobiliaria Promoción inmobiliaria Promoción inmobiliaria Promotora Inmobiliaria Protección civil Prótesis Dental Provisión de comidas preparadas para eventos Provisión de comidas preparadas para eventos Provisión de comidas preparadas para eventos Publicidad Exterior Puertas. Ventanas

DESIRA PELUQUERIA DOBLE C PELUQUERIA ANA BELEN SALON DE IMAGEN Y ESTILISMO BIRITXI 1 URAS ESTETICA Y MASAJE ELBERETH CENTRO DE ESTETICA PELUQUERIA NC PELUQUERIA MARIAM CENTRO DE BIENESTAR Y SALUD KALAM PELUQUERIA ATELIER ESTETICA EDERKI CENTRO MEDICO ESTETICO AUXI SALON AMETZ MASAJES Y ESTILISMO G Y Z DE VEGA DIEZ MARIA INMACULADA PELUQUERIA MARI CARMEN BILBAO GALAISA ESTETICA ESTILISTAS ANE ILEAPAINDEGIA INSTITUTO BELLEZA SUSANA PELUQUERIA SORAYA EDERGINTZA PELUQUERIA AINARA MENDOZA ILEAPANDEGIA PELUQUERIA MOLANO PELUQUERIA RIZOS PELUQUERIA NEW STYLE GROVISA, S.A. ENERGÍA MÓVIL 2011 GARAI APLICACIONES DE PINTURA SL LARRABETXU PINTURAS SL GM DECO PINTURA Y DECORACIÓN SANTAMARIA JUAN CARLOS GARCIA OLANO APLICACIÓN Y COLOR LOPEZ FERNANDO GARCIA GOMEZ SERVICIOS DE PINTURA DECONAT PINTURAS Y REPARACIONES FERPAL INDUPIME SL EPOXI SISTEMAS DE APLICACION SL GARAI TALLER DE PINTURA APLIGRONIZ SL CRISTALERIA DEUSTO SL PINDEC 65, S.L PINTURAS FERGASOR, S.L. MONTAJES ARTXANDA GASTRO LUNCH PELUKERIA ETA ESTETIKA GOIZALDE PULEVA FOOT SL DANONE SA EXCAVACIONES Y CONSTR. ZAMUDIO, S.L. EXCAVACIONES Y TRANSP. IÑAKI ARTABE BABESTU PREINCO, S.L. TECESLA, S.A. REIKIA SA CARNICAS CAPRE, S.L CARNICA LOZKAR NEXTEL SA DOMINION INSTALACIONES Y MONTAJES CROMION IT OUTSOURCING SERVICES AGRO-COMMERCE INNOVACION, SA C4 CENTRO DE COMPETENCIA CAD-CAM GLOBAL ONE (EQUANT SPAIN) NEXTEL SA PROFINSA COMERCIAL SATEC, S.L REALA SL NORSOLAR, S.L. INTERNATIONAL BRONMETAL, S.A. SONDIKA ZINC SA INDUSTRIAS SUBIÑAS COMERCIAL INDUSTRIAS SUBIÑAS, S.L. DIETINOR BERRI COMERCIAL FERRETERA, S.A. SERVACE ESSER SA DISEÑOS Y VALORACIONES, S.L. PROMOCIONES BEIÑ SA GESVINOR PROMOCIONES NORVISA PROMOCIONES PROMOCIONES SENDEJA BERRI SL SIEMENS REMENTARIÑE LAUA PROMOCIONES INMOBILIARIAS S.L. CREFINER S.L INMOBILIARIA BILBAO NEINOR, S.A. BOMBEROS (PARQUE DE DERIO) CIDENT LABORATORIO, S.L. SERUNION SA TAMAR TIK TAK CLEAR CHANNEL CARPINTERÍA RÚA

DERIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO LARRABETZU SONDIKA LEZAMA ZAMUDIO LEZAMA LOIU DERIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA DERIO LEZAMA SONDIKA DERIO DERIO DERIO LEZAMA DERIO DERIO DERIO SONDIKA ERANDIO ERANDIO LOIU LARRABETZU DERIO DERIO LARRABETZU DERIO LEZAMA DERIO SONDIKA SONDIKA LOIU LOIU SONDIKA SONDIKA ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO LARRABETZU DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO LARRABETZU ERANDIO ERANDIO SONDIKA DERIO DERIO DERIO ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO ERANDIO ERANDIO LOIU SONDIKA LARRABETZU SONDIKA LOIU ZAMUDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO SONDIKA LARRABETZU DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO DERIO LARRABETZU SONDIKA DERIO ERANDIO DERIO ERANDIO LOIU ZAMUDIO DERIO ERANDIO ERANDIO

URIBE, 6 Mitxine Kalea, 5 Perretxiko Kalea, 4 Lonja Perretxiko Kalea 6 Bajo AITA PATXI UGALDE ETORBIDEA Nº14 Cestero 4 bajo Garaioltza Auzoa 121 A Txorierri et. , 6 Bajo Garaioltza 65 Abadetxe kalea 9 Gernikako Arbola Kalea, 12 OTSOANE KALEA, 1 Goiri Kalea, 3 Goiri erdikoa, 4 Bestorrene Kalea, 1 Aretxalde Auzoa,51 Sabino Arana 2- bajo Goiko Kalea, 2. Goiko Kalea 2 Sollube Kalea, 6 Aretxalde Auzoa, 47 Urkiola Kalea 4, lonja Urkiola Kalea, 2 Lonja Gernikako Arbola Kalea, 8 Mikel Zarate Kalea,4 P.I. Urazandi, 10C P.I. Asua-berri, 90 LARRONDO KALEA 13 Andra Mari Kalea,11 Plaza Anboto, nº 3-3ºG Bestorrene 4, 1A Crtra. Asúa-Erletxes (CS Axileta) 10 Plaza Betsaide, 3 - Entrada por Uribe Garaioltza Auzoa, 167 Calle Bestorrene Nº3 Piso 3 Letra D P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 2 Pab. 2 P.I. Sangroniz, Iberre Kalea, Mod. 3 Pab. 5 Araba Kalea, 1 Larrondo kalea, 13 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 2 Pab. 6 P.I. Sondikalde, Torretxu Bidea, 5 P.I. Urazandi, 8A P.I. Asua-berri, 101-103 P.I. Urazandi, 2C P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 8B-10 Anguleri Nº 1, bajo P.I. Neinver, Etxezarre kalea 2 P.I. Ugaldeguren III, P 18-1 Pza Lehendakari Agirre, 2-2ºC Astoreka Auzoa, 7 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri Dpto. 15 P.I. Urazandi, 1A P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 4A P.I. Astikene, Orroño 13, Pab. A7 P.I. Astikene, Landatxu 18, Pab.C24 Parque Tecnológico, Laida Bidea, Edif. 207A Parque Tecnológico, Edif. 208 B-Planta 1 Parque Tecnológico, Edif. 207C Parque Tecnológico, Edif. 205 Laida bidea Parque Tecnológico, Edif. 205 Parque Tecnológico, Laida Bidea, Edif. 206A Parque Tecnológico, Laida Bidea, Edif. 207B P. Fátima, 1 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 9 Molinaga bidea, 5 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 3 Pab. 22 P. Ind Sarrikola, Bizkargi Kalea, 6 P.I. Sangroniz, Sangroniz Bidea 24 Subiñas Bidea nº 16 Pol. Ugaldeguren III, 28 b P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 7 pb P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 8B P.I. Urazandi, 18D P.I. Berreteaga, Edificio ESSER, Txorierri et. 46 Gaztelumendi Kalea, 6 Zeroetxe Plaza, 2 P.I. Ugaldeguren III, P 18-2 P.I. Ugaldeguren III, P 18-2 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 4C Parque Tecnológico, Edif. 205 Munguialde Etorbidea, 22 ZUBITALDE AUZOA, 15 BAJO IZQUIERDA SABINO ARANA 5 BAJO Aralar Kalea, 2 Bajo P.A.E. Asuaran, Ed. Asua Pb. 2 Berreaga, 3 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 2B-1º Módulo de aparcamiento P.I. Ugaldeguren I, P 1-III C Bestorrene nº 5 lonja P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 22B P.I. Asua-berri, 32

944545573 944710131 944036860 944541054 944557201 944531409 944555644 944520270 944556397 944530079 944542597 944710304 944531619 944531694 944543822 944556262 944530485 944543580 944541364 944543525 944556049 944541661 946567044 944543847 944533840 944539078 944530064

SEGUROS BILBAO DERIO ANGELA LLAMAS RECICLAJES METALICAS ANAKA SL SOLUCIONES TÉCN. DEL NORTE GASTENOR NORTE, S.L. KZ GUNEA SONDIKA ASOCIACION ARMINZA SENA INICIATIVAS SOCIALES S.L RUBIO GARCIA ANGEL IZQUIERDO BENGOA MARTA OLABARRIETA ARESTI JOSE LUIS ANTON GONZALEZ MIGUEL ANGEL

DERIO ERANDIO ZAMUDIO ERANDIO ERANDIO SONDIKA DERIO ZAMUDIO LEZAMA LEZAMA DERIO ZAMUDIO

Sollube 6 bajo P.I. Asua-berri, 127 P.I. Torrelarragoiti, P 7F P.I. Urazandi, 17D P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 13-14 Goiri Erdikoa, 1 San Isidro, 8 P.I. UGALDEGUREN 1 PAB 4 PAR 11 Goitioltza Auzoa,175 Goitioltza Auzoa ,14 Aizkorri Kalea, 1-2ºB Geldos Auzoa,60

690086368 944531469 944523780

auxicentroestetico.com

grovisa.com

656714304 605748831 944545593 944556141 615761551 944992701 944538134 944711710 944640024 946026208 944752124 944537080 944533454 944167200 944532354 657771384 944522228 944520165 649308579 944558125 944538683 944536107 944532601 944544660 944540814 944035555 944318780 946019400 902444034 944310200 944317015 944035555 944483840 944711663 944470957 944212522 944731500 944711445 944711722 944538821 944710125 944710157 944151022 944533630 944540330 687516358 944711211 944868700 946459797 944558451 944044160 944541094 944711000 944540325 944530036 944711859 944545555 944536001 608573695

indupime.com garai.net

fergasor.com archanda.com gastrolunch.es puleva.es

babestu.es tecesla.es reikia.es

nextel.es dominion.es ieuskadi.net agromare.com c4.ibermatica.com nextel.es profinsa.com comercial-satec.com norsolar.com ibronmetal.com befesa.es subinas.es subinas.es berricf.com clyma.com

gesvinor.es

siemens.com

crefiner.es neinor.com bizkaia.net cident.biz

clearchannel.es

R Reaseguros Rebabado de Piezas Recogida de residuos peligrosos Redes de Fluidos Energéticos Refrigeración Industrial. Aire Acondicionado Regulación de las actividades educativas y culturales Regulación de las actividades educativas y culturales Regulación de las actividades educativas y culturales Relaciones públicas y comunicación Relaciones públicas y comunicación Relaciones públicas y comunicación Relaciones públicas y comunicación

944036467 944536784 944541437 944545043 944555188

gastenor.es

944541001 944521086

157


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

R Relaciones públicas y comunicación Relaciones públicas y comunicación Relaciones públicas y comunicación Relaciones públicas y comunicación Reparación de aparatos electrónicos domésticos Reparación de calzado y artículos de cuero Reparación de calzado y artículos de cuero Reparación de maquinaria Reparación de ordenadores y equipos periféricos Reparación de otros artículos de uso doméstico Reparación de otros artículos de uso doméstico Reparación de otros artículos de uso doméstico Reparación de otros artículos de uso doméstico Reparación de otros artículos de uso doméstico Reparación de otros artículos de uso doméstico Reparación de otros artículos de uso doméstico Reparación de otros artículos de uso doméstico Reparación de otros artículos de uso doméstico Reparación de otros artículos de uso doméstico Reparación de otros artículos de uso doméstico Reparación de otros artículos de uso doméstico Reparación de otros artículos de uso doméstico Reparación de otros artículos de uso doméstico Reparación de otros artículos de uso doméstico Reparación electrónica Reparación y mantenimiento naval Reproducción de soportes grabados Reproducción de soportes grabados Reproducción de soportes grabados Restauración de Fachadas y Patios Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas

158

ARTAECHEVARRIA HUERTAS TXOMIN ANTONINO BILBAO LANDA LAZARO DIEGO JOSE ANTONIO REPRESENTACIONES BARAHONA SONIVEGA, S.L REPARACIONES DE CALZADO JON REPARACION DE CALZADOS ESCOBAR AGROJARDIN ASTIKENE, S.L. ARISTOS 94, S.L. GARAJE AURTENETXE SA AG MECANICOS DE OP S. A. T. ESTIDENT 2002 ORTZAGA, S.L. TALLERES TREBIL SL MEHINOSA, S.L. INYMA SA MEHINOSA, S.L. DIGISYSTEMS ROMA TÉCNICAS DE MEDICIÓN IND. REPARACION Y SELLADO DO BOMBAS UMI COMUNICACIONES 2003 BOMBATEC, S.L. THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU PROACTIVE MANAGEMENT VALVE-SOUND SAME SHIPSUPPLIERS, S.L. BILBOSERTAM ECOLOGRAF DIVISION COMERCIAL SL E-TECH MULTIVISION, S.L. HERMANOS LIZARRALDE, S.L. HOSTELERIA LEGINA-GOIKOA, S.L. BEKOETXE SAGARDOTEGI SL TXAKOLI BALLANO SL RESTAURANTE ATXUTEGUI SL PANSFOOD SA JOSE LUIS SUAREZ MORENO RESTAURANTE HAIKU NEREA URIAGUERECA MADARIAGA HAMAYOUN RAZA - KEBAB SONDIKA ASOC OXANGOITI KULTUR TALDEA IKER MIRENA LLODIO LADISLAO-MARIA ASTINTZE CAFETERIA RESTAURANTE RESTAURANTE TOKI-ONA EZKERTZA JATETXEA RESTAURANTE LEKUNBIZ ERROTA CASERIO LUBARRIETA SL BAR RESTAURANTE LA ESTACION RESTAURANTE JANA JATETXEA RESTAURANTE BALGERRI ZUTOIA JATETXEA RESTAURANTE IRAXUE RESTAURANTE BERNABE RESTAURANTE GAMINIZ RESTAURANTE IZARRA VERDE RESTAURANTE KEBAB RESTAURANTE SAN PANKRATZIO RESTAURANTE TXAKOLI ARTEBAKARRA SL ZIRIKADA JATETXE ARRIKIBAR JATETXEA CAFETERIA LOROÑO RESTAURANTE LEKES SIDRERIA ANKAPALU BERRIA RESTAURANTE GAZTEDI CAFETERIA GRISSON ASADOR TXAKOLI AMAIRU ARETXETA SL BAR ESTANCO DAÑOBEITIA ZERURENA JATETXEA RESTAURANTE GOIKO TABERNA RESTAURANTE SIROCCO RESTAURANTE JAN TOKI ZIGOUN BAR ALDEKONE JATETXEA RESTAURANTE ASPALDIKO TXAKURTXORI SUSANA SENTIES (LOIUKO BATZOKIA) RESTAURANTE ARAGUA SIDRERIA LEZAMA RESTAURANTE EL CASERIO ASADOR ARAMENDI SL TXAKOLI LOROÑO RESTAURANTE IZARZA RESTAURANTE AZURMENDI RESTAURANTE LANDATXUETA CASINO LA OLA BATZOKI ZAMUDIO RESTAURANTE MIRAMAR RESTAURANTE ISIDRO SL BATZOKI SONDIKA ARTEAGA JATETXEA SL RESTAURANTE URBASA KINKUS SIDRERIA LOIU RESTAURANTE LARRAKOETXE CAFETERIA TXAKOLI GUHIRUROK SL GUHIRUROK SL EUSKAL-SENA SL RESTAURANTE SAN ISIDRO RESTAURANTE ASADOR URREJOLA RESTAURANTE AURREGOITI FUENTENE JATETXEA ASADOR ERREKAONDO JATETXEA SL HURRITZA CAFETERIA RESTAURANTE RESTAURANTE NOHO IAZI JATETXEA RESTAURANTE OSO PARDO DERIO AMAIKETAKO AREAS SA RESTAURANTE URBE RESTAURANTE ASADOR TASKAS SL

LEZAMA LEZAMA LEZAMA SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA DERIO DERIO LARRABETZU LEZAMA ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO LOIU DERIO DERIO ERANDIO SONDIKA ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO ERANDIO LARRABETZU LEZAMA SONDIKA LEZAMA LOIU SONDIKA SONDIKA DERIO SONDIKA LEZAMA LEZAMA DERIO LOIU DERIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO LOIU LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO SONDIKA DERIO DERIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO LARRABETZU LEZAMA LEZAMA ZAMUDIO LEZAMA SONDIKA LEZAMA LARRABETZU LEZAMA LEZAMA DERIO LOIU LOIU LOIU SONDIKA LEZAMA SONDIKA ZAMUDIO LEZAMA SONDIKA LARRABETZU LOIU SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA DERIO ZAMUDIO DERIO LOIU LOIU LOIU LOIU LOIU SONDIKA DERIO LEZAMA LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO DERIO LOIU DERIO DERIO

Aretzalde Auzoa, 46 Goitioltza Auzoa, 26 Garaioltza Auzoa,174 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 12 Pab. 14 P.I. Ugaldeguren II, P 14-I Mateo Bidaurrazaga Alkatea Kalea, 4 Gorbea Kalea, 4 P.I. Astikene, Beresi 23, Pab.C12 P. Ind Sarrikola, Bizkargi Kalea, 6 Aretxalde Auzoa,105 Galbarriatuz Auzoa, 32 Larrondo goiko kalea, 3 Pab. 5 P.I. Torrelarragoiti, P 6-A1 Puerta 10 P.I. Astikene, Errota zaharra 2, Pab. A19 P.I. Ugaldeguren II, P 14-II Txorierri et., 16B P.I. Ugaldeguren II, P 14-III Larrondo goiko kalea, 5 Pab. 8 P.I. Pinoa, Avda Pinoa 8, C.E. Zamudio, Dpto. 18 P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 5, Pab. 5B P.I. Pinoa, Avda pinoa 8, C.E. Zamudio, Dpto. 32 Larrondo Beheko Etorbidea, 1 Pab. 3 P.I. Neinver, Zintxudi kalea, Edif. C1 Pab. N44 Txorierri et. 9, Edificio Arteaga, oficina 103 P.I. Asua-berri, 138 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 1F P.I. Torrelarragoiti, P 7-B, V. Central Nave 4 P.I. Neinver, Isumendi Kalea 10 Parque Tecnológico, Edif. 208 B P.I. Asua-berri, 26-27-28 Barrio Legina, s/n GARAIOLTZA AUZOA 14 Artxanda Enekuri, 61 Aretzalde Auzoa, 54 GASTAÑAGA AUZOA S/N GOIRI ERDIKOA 7 Errementeri, 1 MUNGIALDE ETORBIDEA 4 ERDIKO 7 Aretxalde Auzoa 158 Garaioltza Auzoa, 233 P.I. Neinver, Aresti Kalea 1 Larrondo bidea, 1 Santo Domingo Etorbidea, 13 P.I. Ugaldeguren III, P 25-2 P.I. Sangroniz, Errotako Bidea, 3 Arteaga Auzoa,17 Estación Kalea, 1 P.I. Torrelarragoiti, P 7-K11 P.I. Torrelarragoiti, P 8-B Pab. 5 P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 15 Larrondo Beheko Etorbidea, 6 Txorierri et., 9 Parque Tecnológico, Edif. 212 Parque Tecnológico, Edif. 105 2ª planta Parque Tecnológico, Laida Bidea, Edif. 206A EUSKALHERRIA 4 Txorierri et., 6 Bilbao- Mungia Bidea, 17 Gaztelumendi Plaza, 1 Goiri Kalea, 4 AV. TXORIERRI, 24 Santimami auzoa 2 LOROÑO BEHEKOA S/N P.I. La Cruz, Kurtze Auzoa, 141 BARRIO GARAIOLTZA 12 Sandoni Auzoa, 11 Aretzalde Auzoa, 61 Errementeri Kalea ,22 Barrio garaioltza 1 Errebale 5 bajo Garaioltza Auzoa, 156 ARETXALDE AUZOA, 159 GOIKOETXE 1 Zabaloetxe Etorbidea, 14 Katea Loiu Etorbidea, 5 Abadetxe Kalea, 8 Txorierri et., 8 Garaioltza Auzoa, 146 Txorierri et., 6 Parque Tecnológico, Arteaga Auzoa ,82 Garaioltza Auzoa,21 Izarza Bidea 48 Barrio leguina s/n CM/ KUKULU, 1 JULIO ARTECHE 71 AV/ Txorierri et., 3 San Roke Bidea, 5-B San Roke Bidea,7 GOIRI ERDIKOA Txorierri et. 9. Edif. Arteaga Txorierri et., 4 LARRAURI KALEA, 1C Zabaloetxe Auzoa, 18 Larrakoetxe Plaza, 2 Aeropuerto de Bilbao, La Paloma GASTAÑAGA AUZOA S/N Aeropuerto de Bilbao, La Paloma Artxanda Enekuri Bidea Mungialde Etorbidea, 25 Aretzalde Auzoa, 5 Lauroeta Etorbidea 27, Caserio Aurregoiti Lekunbiz Auzoa, 26 Arteaga Auzoa, 80 P.I. Ugaldeguren II, EC 1 Astintze Kalea, 6A Jata Kalea, 2 Gorbea Kalea, 3 Unbe Kalea ,1 Gaztañaga auzoa S/N. Establecimiento 550 P.I. Astikene, Zarandoa, 5

944555615 944556488 944556056 944710019 944522566 944532847 615740112 944540652 944128442 944556266 659431333 944711120 944522013 944520667 944572500 944536868 902108294 944746268 944523175 944712018 944520288 946459606 944711213 944069599 944530840 607867325 944436653 944522253 944522906 944711118

sonivega.com

ortzaga.com mehinosa.com eukalnet.net/inyma mehinosa.com digisystems.biz

proactive-m.com

944556368 944453012 933670000 688675494 944530091 689033342 699039131 944556157 944520237 944710593 944544476 944520690 944530741 944522725 944533098 944523526 944523053 944540271 944712152 944530059 944317025 944209806 637712369 666320974 944541292 944545045 944538167 944530863 944542986 944558197 944556155 677117943 944520320 944556265 944535754 944554110 634405988 944556102 944556567 645727771 944531421 944710289 944714272 944712245 944556368 944530015 944521158 944556467 944538273 944558866 944531717 944531887 944520194 944451945 944450544 689748102 946566773 944521286 944541542 944530077 944532887 944530003 944530003 944530003 944462111 944540798 944556483 944532440 944522379 944521419 944521049 944540273 944542956 944540227 944540106

restaurantehaiku.es

lekunbiz.com

janajatetxea.com

gaminiz.com gastrobaska.com

zirikadaderio.com

ankapalusagardotegi.com

amairuaretxeta.com

aspaldiko.com

asadoraramendi.com izarza.com azurmendi.biz

restauranteisidro.es

restaurante.es sidreria-loiu.com

abaroa.net urrejola.es aurregoiti@terra.es errekaondo.com

944540986 asadortaskas.com


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

R Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Restaurantes y puestos de comidas Revestimiento de suelos y paredes Revestimiento de suelos y paredes Revestimiento de suelos y paredes Revestimiento de suelos y paredes Rodamientos Rotulación

LEJARRENE SL RESTAURANTE ANTON RESTAURANTE MAIPU DEKORMAC ALCODAL ASFALTADOS OLARRA SA IMPLAC BUENAVENTURA GINER ENTORNO SISTEMAS GRÁFICOS

LEZAMA SONDIKA SONDIKA DERIO LOIU SONDIKA LOIU ERANDIO ERANDIO

Garaioltza Auzoa, 102 Artxanda mendi 3 Pike Bidea 8 Ganburu, 5 1ºB Larrondo Beheko Etorbidea, 1 Pab. 15, 16 P.I. Sangroniz, Sangroniz bidea 26 Larrondo kalea, 13 P. Fátima, 6 B-1º P.I. Asua-berri, 63-64

944556546 944459203 944711763 688609316 944532238 944237200 946777040 944520193 944538165

ALFONSO SANCHEZ SEGUROS ENDRESS Y HAUSER, S.A. ASIDEK (GRUPO CT) CADTECH (GRUPO CT) LORRA SCOOP SAN ROQUE TRANSPORTES MUDANZAS SAN ROQUE TRANSPORTES MUDANZAS BIZKAIGRAF, S.L. TRAYMA SL GRAFICAS INGUGOM SA COMPUTER TO PLATE SL TRAYMA SL KRIKETA SL ETIQUETAS PRAD SONDIKA SL DOBLE ERRE ESTUDIOS DURERO PUNTO GRAFICO RHYNUX SEGURIDAD SL MAPE SEGURIDAD SA BIZKOR RESIPEL 2000, S.L. ICTS, S.A. ABANDO SEGURIDAD SL INGENIERIA Y TECNICAS DE CALIDAD CRS SEGURIDAD Y VIGILANCIA EINBER PREVENALIA PROSEVI, S.L. CHILLIDA SEGURIDAD VERONIC, S.L. L.G. & A. LAZARO Y GRIJELMO ASOCIADOS ARDINES TRAVIESA JOSE ALBERTO YUSTE FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER BEICA AURRECOECHEA JOSEBA MIKEL AMEZUA AYARZA IRATXE CELAYA BAÑALES FRANCISCO MENDIOLA ORUE JESUS MARIA ARQUITEC. VARONA Y BASTERRETXEA PROYECTOS BIZKAIA SL BOSLAN INGENIERIA Y CONSULTORIA INDUSTRIAS MILLAN SL MAKLA ARKITEKTURA LKS-TSI ZAMUDIO AMETSLAB BLM AUTOMOTIVE SA EMTE NORTE, S.L. LAUSAT 2000 SLL INGENIERIA Y TECNOLOGIAS DE DISEÑO DISEÑO DE INTERIORES LANCHO RED VASCA DE TECNOLOGIA SARETEK CINTRANAVAL - DEFCAR, S.L. BIZKAILINER ESS ARITZ ALBAIZAR DISEINUA ENERGYMINDS SOLUTIONS SL INTENANCE CAPITAL SL EURO EQUIP SA BILCO SL FIDES INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.L. SGS ICS, S.A. COMET ATENCIONES METALURGICAS ENVIROTEC SERVICIOS AMBIENTALES EB-RIM NAVAL, S.L. INDUSTRIAS Y SERVICIOS LEIJON SL EMTE MECHANICAL ENGINEERING SA ININSER SA INSERGAS, S.L. STEULER TECNICA DYFA ZINETI SA EUSKOTOP SAL ANIVI INGENIERIA SA URIKER S.L OBETO BANPRO SL INTRAPIN SL GESTION INTEGRAL DE AGUAS SL DYFA PROCOME S.A EKOR TXORIERRI IMESAPI SUINDUS INGENIERIA S.L. IDDTEK LURKIDE EMTE NORTE, S.L. BILESPAN MARKETING, S.L. SITECMA HELMUGA SYSTEMS ORGAUS SYSTEMS BEST ENERGY CONSULTORIA LUMINICA SL PROMECAD LANSOLAR INGENIEROS INPROMAT S COOP ENERTEK INNOVACION INGETEAM TECHNOLOGY S.A. EUSKALIT

DERIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO LEZAMA LOIU LOIU SONDIKA LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU LARRABETZU SONDIKA SONDIKA DERIO SONDIKA ZAMUDIO DERIO LOIU DERIO DERIO ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO LOIU DERIO ERANDIO LOIU ZAMUDIO LEZAMA SONDIKA LEZAMA LOIU LARRABETZU DERIO SONDIKA DERIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO DERIO DERIO LOIU DERIO ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO LOIU DERIO DERIO LARRABETZU DERIO DERIO LEZAMA LOIU LOIU ZAMUDIO LOIU LOIU ZAMUDIO SONDIKA LOIU ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU DERIO LOIU LOIU DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA DERIO LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU LOIU SONDIKA LOIU ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA SONDIKA SONDIKA SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO

Herriko Plaza, 4- Bajo Ed. Inbisa, 103 Ed. Inbisa, 205 Ed. Inbisa, 207-209 Garaioltza Auzoa, 23 Txorierri et., 25 Larrondo goiko kalea, 3 Pab. 17 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 5 Pab. 4 Larrondo Beheko Etorbidea, 4 Pab. 3, 4, 5 P.I. Ugaldeguren I, P 4-VII Pab. 9, 10 P.I. Ugaldeguren II, P 15-A PAB. 30 Berreteaga bidea, 1 Esquina Larrondo Larrabetzuko Elkartegia, Andramari 37, Mod. 12 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 1 Pab. 7 Sangroniz bidea 6, Elkartegia 5C Parque Tecnológico, Edif. 702 Mitxine Kalea, 3 Trasera Av. Pinoa, 2C Nave 5 P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 9C Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 18, 19, 20 P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 13, Planta 1, D 17 P.I. Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 12A P.I. Torrelarragoiti, P 7-B, V. Sur A.1.2 P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 13, Planta 0, Dpto 6 P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 13, Planta 0, Dpto 4 P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 13, Planta 0, Dpto 8 Larrondo goiko kalea, 3 Pab. 2 Astintze Kalea, 6, Planta baja Dpto. 001 Ed. Inbisa, 109 Larraburu Bidea, 2 Arbolantxa Kalea, 2 Aretzalde Auzoa, 74 Sabino Arana Kalea,1- 2º Garaioltza Auzoa, 41 Lauroeta Etorbidea, 29 Basaras Auzoa, 23 (Caserio Uribaso) P.I. San Isidro, Idorsolo 13, Planta 1, Dpto 14E P.I. Sondikalde, Torretxu Bidea, 5 P.I. Neinver, Astintze kalea 2, Dpto N P.I. Torrelarragoiti, P 7-B, V. Sur Sangroniz bidea 6, Elkartegia 6H Moduloa Parque Tecnológico, Edif. 207A 1º piso Parque Tecnológico, Astondo Bidea, Edif. 700 Antiguo Seminario, Larrauri Kalea ,1B- 7ª Planta LARRONDO BEHEKO ETORBIDEA 3 P-12 Goiko Kalea, 4 bajo izq Parque Tecnológico, Edif. 300 Gernikako Arbola 6- 2A Parque Tecnológico, Laida Bidea, Edif. 101C Lauroeta Etorbidea, 4 Parque tecnológico de Zamudio ULTZAGA IBAIA 1 Aita Patxi Ugalde 14 - 5ºA Parque tecnológico, Ibauzabal - T4- EKINGUNEA Txorierri et., 9, 1 OFC 109 Polígono La Cruz, parcelas 4 y 5 ARABA KALEA 2 Larrondo Beheko Etorbidea, 5. Nave 7 Polígono Ugaldeguren II, P-16 Araba Kalea, 2 Plta 1 Araba Kalea, 2 Plta 2 P.I. Ugaldeguren I, P 4-VIII Pab. 22 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 1B Larrondo goiko kalea, 3 Pab. 12 P.I. Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 23 P.I. Sangroniz, Iberre, Mod. 2 Pab. 24 2ª plta P.I. Ugaldeguren III, P 31-3 P.I. Torrelarragoiti, P 5-F Nºs 16,17,18 Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 4 P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 13, Planta 0, Dpto 1 Txorierri et., 8 Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 27 P.I. Neinver, Astintze kalea 2, Dpto C P.I. Ugaldeguren I, P 1-I P.I. Ugaldeguren I, P 1-II P.I. Torrelarragoiti, P 7-B V. Central, centro 8 P.I. Sondikalde, Portu bidea, 2 P.I. Neinver, Astintze kalea 4 Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 20 P.I. Ugaldeguren II, P 9-V PAB. 4 P.I. Ugaldeguren I, P 4-V 2º Izda Larrondo Beheko Etorbidea, 4 Pab. 6 Larrondo goiko kalea, 3 Pab. 1 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 1 Pab. 19 Araba Kalea, 2 Plta 0 P.I. Pinoa, Avda pinoa 8, C.E. Zamudio, Dpto. 30 Sangroniz bidea 6, Elkartegia 3J Sangroniz bidea 6, Elkartegia 4L Sangroniz bidea 6, Elkartegia 5I,5J,5K Sangroniz bidea 6, Elkartegia 1L Sangroniz bidea 6, Elkartegia 1O Sangroniz bidea 6, Elkartegia 1N Sangroniz bidea 6, Elkartegia 1D Parque Tecnológico, Edif. 108 Parque Tecnológico, Edif. 206A

902400122 944538023 944530555 944530555 944555063

alcodal.com

giner.com

S Seguros de vida Sensores nivel Líquid. y Áridos Servicios CAD/CAM/CAE Servicios CAD/CAM/CAE Servicios de apoyo a la silvicultura Servicios de mudanza Servicios de mudanza Servicios de preimpresión y preparación de soportes Servicios de preimpresión y preparación de soportes Servicios de preimpresión y preparación de soportes Servicios de preimpresión y preparación de soportes Servicios de preimpresión y preparación de soportes Servicios de preimpresión y preparación de soportes Servicios de preimpresión y preparación de soportes Servicios de preimpresión y preparación de soportes Servicios de preimpresión y preparación de soportes Servicios de preimpresión y preparación de soportes Servicios de sistemas de seguridad Servicios de sistemas de seguridad Servicios de sistemas de seguridad Servicios de sistemas de seguridad Servicios de sistemas de seguridad Servicios de sistemas de seguridad Servicios de sistemas de seguridad Servicios de sistemas de seguridad Servicios de sistemas de seguridad Servicios de sistemas de seguridad Servicios de sistemas de seguridad Servicios Inmobiliarios Servicios técnicos de arquitectura Servicios técnicos de arquitectura Servicios técnicos de arquitectura Servicios técnicos de arquitectura Servicios técnicos de arquitectura Servicios técnicos de arquitectura Servicios técnicos de arquitectura Servicios técnicos de arquitectura Servicios técnicos de arquitectura Servicios técnicos de arquitectura Servicios técnicos de arquitectura Servicios técnicos de arquitectura Servicios técnicos de arquitectura Servicios técnicos de arquitectura Servicios técnicos de arquitectura Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento

944459348 944536389 944532050 944545222 944474100 944557135 944712241 946941002 944180022 944533902 946023614 944545440 944535902 946554815 944545460 944521252 944723410 902231133 944751889 944538444 902201500 944711067 944711400 944520523 944556274 944531798 944533159 944558441 944731558 944530919 944030828 944522502 944710512 944317710 946575605 944544760

asidek.es ctgrupo.com lorra-cg.net

trayma.es graficasctp.es trayma.es kriketa.com etiquetasprad.com estudiosdurero.com rhynux.es mape.es bizkor.es conseur2000.info

chillida.com veronic.com

boslan.com maklaarkitektura.com ametslab.com emtenorte.com

944544742 944037600 626904433 944209488 944631600

saretek.net

687952804 605729430 944069582 946542057 944530090 944536750 944525000 944794480 944794480 902160240 637073870 676835877 944521525 944377787 944525180 944536433 944535916 944545556 944531900 944711619 944540612 944711360 944711813 944536433 944522122 944545458

intenance.com euroequip.es

902152057 944544341 944531018 944764024 944538260 944794480 944522456 652703874 944537032 944540760 944064283 944711016 667626454 944538781 944039675 944209855

suindus.com iritek.com

fidesvita.com es.sgs.com

klimacal.com ininser.es steuler.de dyfa.es zineti.com euskotop.com anivi.com uriker.com banpro.es intrapin.net eptisa.com dyfa.es procome.com

emtenorte.com sitecma.com orgaus.com best-geotermia.com promecad.com lansolar.com inpromat.com enertek.es ingeteam.com euskalit.net

159


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

S Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Servicios técnicos de ingeniería. Asesoramiento Sistemas audiovisuales Sistemas de Almacenaje Sistemas de gestión Sondeos Geotécnicos y Medioambientales Soportes ópticos y digitales Suelos Técnicos Sumin. Instalaciones. Calefac. Suministro Equipos Electrónicos de Seguridad Suministros de Hostelería

GAMESA ENERGIAS RENOVABLES SA TEAM INGENIERIA AMBIENTAL ZEUKO SA PIGMALY SISTEPLANT SL FUNDACION TECNALIA PRYDESA, S.L. ONKAI SINDOSA DINAM INGENIERIA, S.L. ERABI TECNOLOGIA AUDIOVISUAL, S.L.L OBERON SPACE DIASOR SA INDOTEC INGETEAM INDUSTRY, S.A. INGELECTRIC INGETEAM MARINE, S.A. ONDOAN SCOOPL ONDOAN AUDITORIA Y CONTROL SL COINCIDENCIAS GANEKOLINER INNOBASQUE ARIADNA INSTRUMENTS SL QURIUS SPAIN LKS INGENIERIA S COOP INGENIERIA ARSON SL HARREMAN INGENIARITZA SL ARESTEC SA AMEQ INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.L. INGEPLAN CONSULTING SL EUROCONSULT NORTE SA GAP-INGENIERIA SL RDT INGENIEROS TRES D INNOVACION Y DISEÑO INTEGRAL EUSCAD SISTEMAS SL PROYETCAD DESIGN SL AEROBLADE STRUCTURES SA AEROBLADE, S.A. AGLA4D CONSTRUCTION TECHNOLOGY SL OCEANTEC ENERGIAS MARINAS SL GESTION MEDIOAMBIENTAL & ACUSTICA... AEROBLADE INVESTIGACION Y... AERNNOVA ENGINEERING DIVISION SA SONOSA METALKOM SISTEMAS DE ALMACENAJE AIK ISOTALDE GROUP AROA GEOTECNIA, S.L.L. TEK & PLAY JIANAR SUELOS ELEVADOS, S.L A.R.C., S.L. ADI INTERNATIONAL FRAMAR HOSTELCALF, S.L.

ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO DERIO ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO ZAMUDIO DERIO DERIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO

Parque Tecnológico, Edif. 206 2º PLT Parque Tecnológico, Edif. 207C Parque Tecnologico, Edif. 207 Parque Tecnológico, Laga Bidea, Edif. 208 Parque Tecnológico, Edif. 607 Parque Tecnológico, Edif. 700 Parque Tecnológico, Laga, Edif. 804, mod. 308 Parque Tecnológico, Edif. 804- M101 Parque Tecnológico, Edif. 805 Parque Tecnológico, Edif. 804, mod. 309 Parque Tecnológico, Edif. 804 Módulo 106 Parque Tecnológico, Laga bidea 804, mod. 113 Parque Tecnológico, Edif. 103 Parque Tecnológico, Edif. 103 Parque Tecnológico, Edif. 106 Parque Tecnológico, Edif. 106 Parque Tecnológico, Edif. 106 Parque Tecnológico, Edif. 101C Parque Tecnológico, Edif. 101C Parque Tecnológico, Edif. 700 Parque Tecnológico, Laga Bidea, mod 122 Parque Tecnológico, Laida Bidea, 203 Parque Tecnológico, Laga, Edif. 804 Mod. 126 Parque Tecnológico, Laida Bidea, Edif. 206B Parque Tecnológico, Laida Bidea, Edif. 207C Parque Tecnológico, Ibaizabal Bidea, Edif. 500 Parque Tecnológico, Laga, Edif. 804 Mod. 301 Parque Tecnológico, Kanala Bidea, Edif. 105 Parque Tecnológico, Ibaizabal Bidea, Edif. 101 Astintze Kalea, 6, 1ª Planta Dpto. 105 Astintze Kalea, 6, 1ª Planta Dpto. 101 Kolitza Plaza, 3 Trasera Ed. Arteaga. Txorierri et. Nº 9. Of. 109 Txorierri et., Nº9, Ed. ARTEAGA OFICINA 101 Antiguo Seminario, Larrauri Kalea 1A Planta 3 Antiguo Seminario, Larrauri,Edifcio B- Planta 5ª Parque Tecnológico, Astondo Bidea, Edif. 614 Parque Tecnológico, Astondo Bidea, Edif. 614 Parque Tecnológico, Astondo Bidea, Edif. 700 Parque Tecnológico, Astondo Bidea, Edif. 700 Parque Tecnológico, Ibaizabal Bidea, Edif. 101 Parque Tecnológico, Astondo Bidea, Edif. 614 Parque Tecnológico, Astondo Bidea, Edif. 614 P. Fátima, 6A P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 4B-1º P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 6B-1 P.I. Asua-berri, 99 P.I. Asua-berri, 41-42 P.I. Urazandi, 4A P.I. Urazandi, 6-7D P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri Dpto. 1 P.I. Asua-berri, 129

944318500 944036830 944209357 944317823 946021200 902760000 944317082 946558953 944317757 944034007 944420432 944049267 944209635 944036989 944039660 944039700 944039699 944522313 944522313 946073625 946027153 944209488 946559270 944318048 944724086 946562150 946558811 944317950 944723597 944065302

CARROCERÍAS BEGOÑA CARWAGEN CARROCERÍAS HOBBY MOTO AVENIR TELECOM SA PUERTAS URALDE ALEX STEWART, S.L. AENA BRITISH AIRWAYS PORTUGALIA COMPANHIA PORTUGUESA... AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA GLOBALIA CORPORACIÓN EMPRESARIAL TRABAJOS AEREOS VASCONGADOS SA IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA SPANAIR-NEWCO-FUERZA AIR FRANCE EASYJET AIRLINE AITZKOLI SL TRANSPORTES CARMELO TIELVE ERDELLA GARRAIOAK, S.L. KARMELO LEKERIKABEASKOA SL GARCIA MORENO RAFAEL LARA VAREA, GABRIEL FERNANDEZ LOPEZ ANGEL SISTEMA A DOMICILIO SD 2000 SL TRANSPORTES ALA SL OCHANDIO LOROÑO JON ANDER KURUTZETRANS ELORRIAGA ORBEA GREGORIO VEGA GARCIA JOSE MANUEL TRANSPORTISTA JON IÑAKI ECHEVARRIA BERMEJO FERNANDEZ MANUEL TRANSPORTES RIO LONGO SL ARRIORTUA SUBIRATS GABINO TRANSPORTES PEGAKE SL GUALDA COLLAZO ANTONIO LARRASQUITU TORRE, IGOR FRANCIA ROJAS JESUS BARRENA ARTAZA PEDRO TRANSPORTISTA COURIER PARA NACEX HEGAZ-CARGO SL TRANSPORTES GARAI BURGOS SOLLA JOSE MARIA ACHUTEGI AMARICA IGNACIO JAVIER FERNANDEZ CORTES CARMELO VICTOR GONZALEZ SAN JOSE MORIENTES RAMAJO ROBERTO TRANSPORTES AURELIO SOBA RECORDPLAN S.L. LOGISTICA Y TRANSPORTE DE ZAMUDIO SERLOGIS DISCOTRANS, S.C.L. TRANSPORTES ROBLEDAM SL

ERANDIO ERANDIO ERANDIO ZAMUDIO ERANDIO ERANDIO LOIU LOIU LOIU LOIU LOIU LOIU LOIU LOIU LOIU LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO LARRABETZU SONDIKA DERIO ZAMUDIO SONDIKA DERIO SONDIKA LARRABETZU LEZAMA LEZAMA DERIO SONDIKA LARRABETZU SONDIKA DERIO LOIU LEZAMA ZAMUDIO DERIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO LARRABETZU LEZAMA SONDIKA SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO

P. Fátima, s/n P. Fátima, 3 Ed. Inbisa, 6 P.I. Pinoa, P-1C C.E. Zamudio El Roble P.I. Asua-berri, 2 P.I. Urazandi, 14A Aeropuerto de Bilbao Gaztañaga auzoa S/N. Establecimiento 507 y 523 TERMINAL AEROPUERTO TERMINAL AEROPUERTO GASTAÑAGA AUZOA S/N Aeropuerto de Bilbao s/n Aeropuerto de Bilbao Gaztañaga auzoa S/N 515,516,526,578,606,610 Gaztañaga auzoa S/N. Establecimiento 503 Gastañaga auzoa S/N establecimiento 512 Arteaga Auzoa,32 Ganekogorta 2-2º C Polígono Sarrikola, Módulos 2 y 3 Txorierri et., 34 Urbasa gunea, 31 Txorierri et., 7 Izarza Kalea, 12 1º C Txorierri et. 9 3ª planta Dpto 309 Errementeria Kalea, 34 Berrezoaga, 19 Aretxalde Auzoa, 160 2ºD Aretxalde Auzoa, 126 Goiko Kalea, 2 Errementeri nº12 1ºB Errebale Kalea, 20 Errementeria Kalea, 2 Mungialde Etorbidea, 14 1º-Izqda LARRONDO BEHEKO ETORBIDEA 001 P-17 Aretxalde Auzoa, 96 Pago Kalea,1 Erdiko Kalea, 4 2ºA Caserio Beko-Errota, 2 P.I. Torrelarragoiti, P 7-G Terminal de carga, aeropuerto de Sondika NEKAZARI KALEA Nº1, 3ºC IZQ Andra Mari Kalea, 20 Aretxalde Auzoa, 160 Mikel Zarate Kalea,1 Cestero 16 Ba H Gori Erdiko Kalea, 1 Gorbeia Kalea, 2 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 2 Pab. 4 P.I. Pinoa, P-1F P.I. Neinver, Etxezarre kalea 2 P.I. Ugaldeguren III, P 27-4 P.I. Torrelarragoiti, P 6-B3

944746264 9447454374 944537087 647343731 902106919 944477735 944869730

gamesa.es teamingenieria.com mareiport.com pigmaly.com sisteplant.com tecnalia.info prydesa.com sindosa.com dinam.es erabi.es oberon-space.com diasor.es ingeteam.com ingeteam.com ingeteam.com ondoan.com ondoan.com coincidencias.net innobasque.com ariadna-inst.com qurius.es lks.es arson.es harreman-ing.com aliatec.es ingeplan.eu

944540235 944544159 944540244 944541508 944540267

rdtingenieros.com tres-d.es euscad.com

944868096

aeroblade.com aeroblade.com AGLA4D.com

944723597 944868096 944483850 944531012 665718664 944531552 944539212 944539032 944475508 902667500 944603838

aliatec.es aeroblade.com sonosa.com metalkom.com aroageotecnia.com tekandplay.com

adicatalogo.es

T Taller de Carrocería Taller de Carrocería Taller. Venta Telecomunicaciones inalámbricas Todo Tipo de Puertas. Mantenimiento Transp. Mercancías a granel Transporte aéreo de pasajeros Transporte aéreo de pasajeros Transporte aéreo de pasajeros Transporte aéreo de pasajeros Transporte aéreo de pasajeros Transporte aéreo de pasajeros Transporte aéreo de pasajeros Transporte aéreo de pasajeros Transporte aéreo de pasajeros Transporte aéreo de pasajeros Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera

160

944869860 944869795 971178492 944530508 944869806

avenir-telecom.com puertasuralde.com aena.es

tavasa.com

944521195 944557130 944530665 944540682 944520549 944531039 944544700 944541168 944558306 944555638 944556111 944540206 944531751 944558336 944531301 944541368 944556013 944521322 944543622 944538737 677432371 944530351 659117276 944555638 944533847 944710334 944535966 944520894 946555525 944520316 944522010 944523756 944523003

serlogis.net robledam.com


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

T Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte de mercancías por carretera Transporte por taxi Transporte por taxi Transporte por taxi Transporte por taxi Transporte por taxi Transporte por taxi Transporte por taxi Transporte por taxi Transporte por taxi Transporte por taxi Transporte por taxi Transporte por taxi Transporte por taxi Transporte por taxi Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros Transporte Urgente Transporte Urgente Tratamiento y revestimiento de metales Tratamiento y revestimiento de metales

NORTESA SL TRANSP. J.P. LARRASKITU ETXEANDIA SL PATXI SCOOP NACEX TRANSPORTE ROBERTO SANCHEZ REY SL TRANSPORTES TRANS-MOBIL SL TRANSPORTES DUCO, S.L. TRANSPORTES INTEGRA 2 TOURLINE EXPRESS J BERMUDEZ TRANSPORTES Y LOGISTICA, TRANSABADEL - OPELBI CALCEDO AUTO GRUAS SL HALCOURIER TRANSPORTES RIOJA TRANSPORTES LA GALAICA-BILBAO SL ATOAN BANATZAILEAK SL LOGISPER TECH, S.L. TRANSPORTES OCHOA SA ADER AZKARGI TRANSPORTES SCOOP DHL EXEL SUPPLY CHAIN SPAIS, S.L. AZKAR GARCIA FRANCO JUAN MIGUEL PEREZ FERNANDEZ SIMEON PEREZ MELGAR BRIGIDA CALLEJA MARTINEZ JOSE ANTONIO ARMENTIA AMPURUA JOSE ANTONIO ASIER CANTARELA ETXEBARRIA FRANCISCO MARIA BENITO CENIZO YOLANDA MUÑOZ CELIS CANO SALGUERO RAMON TAXI IGOR ORUE-ECHEVARRIA SIMON VAZQUEZ JOSE LUIS ASIER MARINA CASTILLO GIL VADILLO NARCISO MARCOS HERNANDEZ BALTASAR COOPER CARS CARGONET, S.L ENVIALIA URGENTE RECUBRIMIENTOS CROMADOS SL METAL ESTALKI SL

ZAMUDIO DERIO DERIO ZAMUDIO LOIU SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO LOIU DERIO LEZAMA DERIO DERIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA DERIO LEZAMA ZAMUDIO DERIO SONDIKA DERIO DERIO SONDIKA DERIO SONDIKA DERIO LOIU ERANDIO ERANDIO SONDIKA DERIO

P.I. Torrelarragoiti, P 5-E, Vial A P.I. Neinver, Kuribilanda Kalea 2 P.I. Neinver, Etxezarre kalea 4 P.I. Torrelarragoiti, P 7-G Nafarroa kalea, 4 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 5 Pab. 3 P.I. Pinoa, P-1B Complejo Zubiri naves 1 y 2 P.I. Torrelarragoiti, P 7-G P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 5, Pab. 13 P.I. Torrelarragoiti, P 5-G P.I. Pinoa, P-2C Mod. 5 P.I. Ugaldeguren I, P 4-IV PAB 1 P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 3A P.I. Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 13 P.I. Ugaldeguren III, P 23-2 Sangroniz bidea 6, Elkartegia 2C P.I. Torrelarragoiti, P 6-A1 Kordeleria Bidea,1 P.I. San Isidro, Idorsolo kalea 15, Dpto 4 Aretzalde Auzoa,68

BEGOÑA MARGOAK, S.L. GRABADOS MÚGICA, S.L.

ERANDIO ERANDIO

P.I. Asua-berri, 130 P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 25

HIERROS Y METALES SONDIKA VICENTE FRESNO ACEITES SL MSD ARCON CONTENEDORES NEUCICLAJE SA MAREPA SAU HARRI-BILBO, S.L. METALTUR RECICLING, S.L. LAMBDA RECYCLING SL HIERROS Y METALES SONDIKA RICARDO ALVAREZ BARRERA OSLO MOTOR AUTOS SONDIKA AUTOMOVILES ASUA SL ROSNER PRECISION S.L. TALLERES GOIRI ARDA TYRES SL YANKIMOTORS NIRE AUTO OCASIÓN MINTEGUI INDUSTRIAS DEL CAMION SA CARAVANAS SONDIKA SL TIERRA CARAVANAS SL BEORTEK, S.A. NEUMÁTICOS VIZCAYA COMERCIAL DEL MOTOR SA NEUMATICOS EL GRASAS PROAUDIO RECAMBIOS BOLIVAR SA TST

LOIU ZAMUDIO LOIU DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO LOIU LOIU ERANDIO SONDIKA LOIU LOIU SONDIKA ZAMUDIO DERIO DERIO ZAMUDIO LOIU LOIU ERANDIO ERANDIO DERIO SONDIKA SONDIKA LOIU ERANDIO

LARRONDO KALEA 008 San Martin de Arteaga,131 Plaza Aransotegui, 2 P.I. Ugaldeguren I, P 7 P.I. Pinoa, P-4B (apdo. 8) P.I. Pinoa, P-2B P.I. La Cruz, Aretxalde Auzoa, s/n P.I. Sondikalde, Portu bidea, 12 Pab. 6 y 7 P.I. Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 21 Larrondo kalea, 6 MOLINAGA BIDEA 5 P. Fátima, 2 P.I. Sangroniz, Sangroniz bidea 2, Edif. 2 Pab. 1 Txorierri et., 6 Larrondo goiko kalea, 5 Pab. 12 P.I. Berreteaga, Txorierri et., 46 P 5B,C P.I. Torrelarragoiti, P 8-B Pab. 4 Euskalerria, 6 Gernikako arbola nº10 Trasera P.I. Torrelarragoiti, P 7-C Sutxu bidea, 6 Asua Zamarripa Bidea, 1 P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 4B Ed. Inbisa, s/n P.I. Ugaldeguren I, P 6-II, Planta 1ª, Nave 6. P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 1 Pab. 2 Txorierri et., 18 Subiñas bidea, 10 P.I. Urazandi, 3C

Z.IND.AEOPUERTO BILBAO, PARC. 7 Iturrigane Kalea,1 Aeropuerto Carlos Haya Saino Arana Kalea, 5 º Izqda Herriko Plaza, 5 7ºG Aretxalde Auzoa, 266 Etxebarri bekoa Nº12 Arenolza Mikel deuna, 4, 5ºB Izarza Bidea 8, 2º izq Arantzazy Kalea, 2 1 ºC Butrón 2-2º B Mateo Bidaurrazaga Alkatea,7 Bajo Bestorrene, 12, 1ºD Errementaria, 72 Gernikako Arbola Etorbidea, 21 Berreteaga bidea, 19 Pab. 19 P.I. Urazandi, 1A P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 20 P.I. Sangroniz, Iberre kalea, Mod. 10 Pab. 3 P.I. Ugaldeguren I, P 6-II

944522636 944521322 944522587 944523969 944711597 944711731 944521034 944523828 944541984 944521771 944676900 944545111 944478678 944520809 944710524 944525086 946430743 944532255 944544420 944556538 902123030 946313326 944531948 944531699 944800909 944556164 620555783 653899265 678354348 944543987 608549458 944710325 665726723 944533421 944540085 629371322 944535773 944535720 944530302 944544798

patxi.coop

duco.es integra2.es

halcourier.com

ochoa.es aderonline.com danzas.es azkar.com

cargonet.es

metalestalki.com

U Útiles y Herramientas de Decoración Utillaje para Galletería. Troqueles. Moldes

944532709

V Valorización de materiales ya clasificados Valorización de materiales ya clasificados Valorización de materiales ya clasificados Valorización de materiales ya clasificados Valorización de materiales ya clasificados Valorización de materiales ya clasificados Valorización de materiales ya clasificados Valorización de materiales ya clasificados Valorización de materiales ya clasificados Valorización de materiales ya clasificados Valorización de materiales ya clasificados Venta de Automóviles Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros Venta de otros vehículos de motor Venta de otros vehículos de motor Venta de otros vehículos de motor Venta de Productos Médicos Venta Neumáticos Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas Videoporteros

649410561 944536773 944130024 944520545 944520599

vifresa.com

944711700 944523079

metaltur-recicling.es

944479402 638802273 944530479 944411994 944532515 944523576 946559609 944545192 944523852 944711468 944532341 944710366 944537070 944544290 946574091 944533375 944538176 944330054

neuciclaje.com fccambito.es

autossondika.com

yankimotors.com nireautoocasion.com mintegui.biz tierracaravanas.com beortek.com

proaudiosondika.com bolivar.net

161


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

Interes handiko beste enpresa batzuk / Otras empresas de gran interés Berrikuntza eta Ekonomi sustapen saila

Bizkaiko Foru Aldundia

BILBO

Obispo Orueta kalea 6

944068059

programapremie.com

Bilboko Aeroportua Sustapen Elkartea

Bilbao Air

BILBO

Gran Via 13-6º

944706500

bilbaoair.com

Bilboko Merkataritza Ganbera

Bilboko Merkataritza Ganbera

BILBO

Gran Via 13

944706500

camarabilbao.com

Elektronika & Elektrizitatea

Tecuni

ORTUELLA

Parque Empresarial Abra industrias S/N

944970036

tecuni.com

Emakumearen Euskal Erakundea

Emakunde

GASTEIZ

Manuel Iradier Kalea, 36

945016700

emakunde.es

Enpresa-opariak

Publi Regal

BILBO

Zumalakarregi, 46 behea

944116883

publiregal.com

Eraikuntza

Bizkaieder

BILBO

Santiago de Compostela,12-3º

944792382

bizkaieder.com

Eraikuntza

Costa Sondika

BILBO

Gregorio de la Revilla, 27 4.

944447838

Eraikuntza

Exbasa

ZARAUTZ

Nafarroa, 50

943831100

Eraikuntza

Neleiber Construcciones

BERMEO

Zubiaur tar Kepa, 53 - 3º A

639083061

neleiber.com

Eraikuntza

Otaduy

BILBO

Gran Via 81, 3º

944920003

enrique-otaduy.com

Eraikuntza

Sukia

DONOSTIA

Egoitza Nagusia, Paseo Lugaritz 21 Ed. Sukia

944162744

sukia.com

Eraikuntza

Viconsa

BILBAO

General Concha 12, 4º derecha

944432158

viconsa.org

Erakunde publikoa

Bermeoko Udala

BERMEO

Arana tar Sabinen enparantza, 1

946885010

bermeo.org

Erakunde publikoa

Bioef: Bio Eusko Fundazioa

SONDIKA

Asua Plaza z/g

944538500

bioef.org

Garabiak

Grúas Ibarrondo

ERANDIO

Avanzada errepidea, 5

944532916

gruasibarrondo.com

Gasoleoak

Europóleo

ORTUELLA

Polígono Granada Nº1

944795790

europoleo.com

Hizkuntza politikarako sailburuordetza

Eusko Jaurlaritza

GASTEIZ

Eusko Jaurlaritzaren kultura saila, Donostia,1

012

euskara.euskadi.net

Hotela

Urgoiti Jauregia

MUNGIA

Arritugane Kalea

946746868

palaciourgoiti.com

Inprimategia

Gertu

OÑATI

Zubillaga Industrialdea

943783309

gertu.net

Interbiak

Bizkaiko Foru Aldundia

BILBO

Islas Canarias 19-1º

902540808

interbiak.bizkaia.net

Kultura saila: Euskara sustatzeko

Bizkaiko Foru Aldundia

BILBO

Alameda Rekalde 30

944066039

bizkaia.net

Lana Euskalduntzeko Koperatiba

EMUN, Koop. E

ARRASATE ANDOAIN BERRIOZAR DERIO

Uriburu 9, behea Martin Ugalde Kultur Parkea Galtzapalea 7, behea Larrauri kalea, 1 A eraikina 3. solairua 13. dep

943711847 943300978

emun.com emun.com emun.com emun.com

Lore & Landareak

Cengotita

ABADIÑO

Astola Auzoa 4

946814150

cengotita.com

Nekazaritza saila

Bizkaiko Foru Aldundia

BILBO

Gran Vía 25

944067822

bizkaia.net

SPRI:Industriaren sustapen eta eraldaketarako Baltzua

Eusko Jaurlaritza

BILBO

Urkijo Zumarkalea 36,4A

944037000

spri.net

Tasazio zerbitzuak

Servatas

BILBO

Bertendona, 4, 8. solairua

944168411

servatas.es

Web diseinua eta marketin Interneten

Denocheydia

BILBO

Iturriaga Zeharkalea, 5 behea

902995394

denocheydia.com

Zerbitzu orokorrak

Bidera

ANDOAIN ZAMUDIO

Martin Ugalde Kultur Parkea z/g Torrelarragoiti ind. P7-B Pab.1

943058154 944525086

bidera.eu bidera.eu

162


Lan Txorierri 2013  
Lan Txorierri 2013  
Advertisement