Page 1

ZORG

OVERHEID FINANCE

Vertical Market Software

1


2

Total Specific Solutions


Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder ĂŠĂŠn vlag te bedienen vindt een optimale kruisbestuiving plaats.

Vertical Market Software

3


Inhoud 5 VOORWOORD 8 WIJ MAKEN VERTICAL MARKET SOFTWARE 12 INTERVIEW CEO ROBIN VAN POELJE 14 TSS: DE BLIK VOORUIT 16 DE TOEKOMST VAN VERTICAL MARKET SOFTWARE 18 ONZE KLANTEN 38 ONZE BEDRIJVEN 46 TSS: DE MENSEN 48 CONTACTGEGEVENS

Een uitgave van Total Specific Solutions (TSS) B.V., Utrecht Concept conflictamsterdam.com Realisatie overburen.nl

4

Total Specific Solutions


Voorwoord Groei en nieuwe kansen Groei is waar we onze blik de komende tijd op zullen richten. We zijn optimistisch en enthou­ siast over de ontwikkelingen die voor ons liggen. TSS wil samen met haar nieuwe eigenaar, Constellation Software, haar positie in de ver­ ticale markten zorg, finance en overheid verder uitbouwen en zodoende de grootste Europese speler worden in vertical market software. Dat betekent dat TSS een volgende groeifase in­gaat. Een fase die zich kenmerkt door nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden. Niet alleen voor ons bedrijf, maar bovenal voor onze klanten. Ons doel is dat onze klanten optimaal moeten profiteren van onze groei, kennis en expertise. De focus ligt meer dan ooit op resultaten. Samenwerking tussen de verschillende TSSbedrijven - Everest, Blueriq, KZA, PharmaPartners, PinkRoccade Local Government, PinkRoccade Healthcare en Yonder - speelt hierbij de centrale rol. Kruisbestuiving en uitwisseling van kennis

Vertical Market Software

maken dat we ons nog beter en sterker kunnen inzetten voor onze klanten. De TSS-bedrijven zijn namelijk stuk voor stuk bedrijven die als geen ander verstand hebben van hun markten en de mogelijkheden die technologie deze markten te bieden heeft. Door deze kennis te bundelen op momenten dat dit zinvol is, kunnen we vooruitstrevender dan ooit zijn en software ontwikkelen voor klanten die daadwerkelijk het verschil maakt in hun markt.

innovatief zijn en verschil maken

Want dat is waar de TSS-bedrijven goed in zijn: het ‘verschil maken’. In deze corporate brochure leest u op welke manieren we onze kennis en producten in de praktijk brengen. We laten de TSS-bedrijven hierover zelf aan het woord, maar we geven uiteraard ook onze klanten het woord. Ook zij vertellen op welke manieren ze samen met TSS tot mooie en effectieve oplossingen zijn gekomen. We wensen u veel leesplezier.

5


Vertical Market Software

6

Total Specific Solutions


Vertical Market Software

7


Focus op verticale markten

Wij maken Vertical Market Software Vertical Market Software (VMS), ofwel sectorspecifieke software, is onze corebusiness. In tegenstelling tot software gericht op horizontale markten, waarbij een breed pakket van diensten wordt aangeboden aan een brede groep gebruikers, richten wij ons op software die is gemaakt voor een specifieke groep gebruikers. De gezondheidszorg is een goed voorbeeld van zo’n verticale markt. Verzekeraars, ziekenhuizen, huisartsen, apotheken en patiënten­verenigingen werken allemaal samen rond hetzelfde onderwerp en vormen zo een verticale markt. Hetzelfde geldt voor de twee andere verticale markten waarin TSS actief is: finance en overheid. Deze grote verticale markten zijn weer te verdelen in submarkten. De financiële sector kent banken en verzekeraars, en de zorg kent eerstelijnszorg (zoals huisartsen en apotheken), en tweedelijnszorg (zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen en geestelijke gezondheidszorg). TSS bedient ruim tien van dit soort verticale submarkten.

8

Uniek in Europa

De blik naar buiten

Dat maakt ons bijzonder. Slechts enkele bedrijven in Europa richten zich zoals wij op verschillende verticale markten tegelijk. Deze positie creëert kansen om toe te treden tot nieuwe markten en om ons diepgaand te profileren en te nestelen in de bestaande. Het daagt ons bovendien uit. Om onze positie te kunnen handhaven, moeten wij iedere keer weer vooruitkijken en inzichten en visie ontwikkelen op de dynamiek van iedere verticale markt die wij bedienen. Ons feitelijke product bestaat immers uit marktkennis en kennis van de eisen die in een specifieke markt worden gesteld. Met die kennis kunnen wij ant­ woorden, oplossingen en toegevoegde waarde bieden ten aanzien van vraagstukken die wij in de verticale markten ontdekken.

De markten waarin wij opereren zijn dynamisch van aard en veranderen snel. Dat is niet uitslui­ tend het gevolg van steeds wisselende wet- en regel­geving. Ook de veranderende ‘eisen’ van burgers en de voortschrijdende technologische en organisatorische mogelijkheden voor klanten die actief zijn in die markten, zorgen voor dynamiek. Wij houden de vinger aan de pols en denken en werken mee aan oplossingen. Dat vraagt echter dat wij ons focussen op de markt en dat wij inzichten delen. We moeten onze focus richten op de mark­ ten waarin wij opereren en niet uitgaan van onze eigen organisatie, producten of onze werkwijzen. We moeten ons focussen op de marktdynamiek die wij ontdekken en onze producten en werk­ wijzen daar op aanpassen. Dat betekent dat we

Total Specific Solutions


onze blik naar buiten moeten richten. Daarvoor is ruimte, kennis en capaciteit nodig. En die creëren we door een sterke samenhang binnen de TSSgroep.

We bedienen de klant van de klant Alle markten waarin TSS actief is, kennen een grote maatschappelijke relevantie. Organisaties binnen deze sectoren willen zo efficiënt mogelijk opereren, tegen de laagst mogelijke kosten en daarbij het persoonlijk contact met hun klant, de eindgebruiker, verder versterken. Deze uitda­ ging - lagere kosten en meer tevreden eindge­ bruikers - biedt veel kansen. In deze tijd gaat het er vooral om burgers, consumenten en patiënten te betrekken bij de dienstverlening. Via co-creatie bijvoorbeeld, of door eindgebrui­ kers zoveel mogelijk zelf ‘aan de knoppen’ te laten draaien. Het softwareproduct van PinkRoccade Local Government ‘iBurgerzaken’ is hier een goed voorbeeld van. Door burgers de mogelijkheid te geven om meer zaken thuis onli­ ne te regelen in plaats van op het gemeentehuis, kunnen gemeenten geld besparen terwijl burgers het makkelijk en plezierig vinden om thuis online hun zaken te kunnen regelen.

Masters in Vertical Market Software Net zoals de TSS-bedrijven al decennia werken aan het steeds verder verfijnen van het ontwikke­ len van vertical market software is ook de nieuwe aandeelhouder van TSS, Constellation Software Incorporated (CSI), specialist op dit gebied. Al bijna twintig jaar focust deze organisatie zich

Vertical Market Software

op het maken van sectorspecifieke software. TSS en CSI kunnen dan ook veel van elkaar leren om zich nog verder te bekwamen in het ontwik­ kelen van deze software waaraan steeds hogere eisen worden gesteld door de voortdurende dynamiek in de specifieke markten. Voor onze klanten betekent dit dat de kwaliteit van de software en de samenwerking alleen maar verder omhoog gaat.

TSS wil blijven groeien Om de businesswaarde die wij leveren verder te ontwikkelen willen wij blijven groeien. Wij zien voor onszelf groei in drie dimensies: inhoudelijk, geografisch en op het gebied van productportfolio.

De markten waarin TSS actief is, kennen een grote maatschappelijke relevantie

Inhoudelijke groei Wij bewegen ons steeds meer op marktniveau. Via individuele vraagstukken van individuele klanten ontdekken wij marktbrede patronen. Van customer intimacy groeien wij zodoende naar market intimacy. Dat wil zeggen dat wij overstijgende, brede en diepgaande kennis hebben van de markten waarin wij opereren. En die kennis is van belang voor ál onze klanten. Die kennis bepaalt onze propositie in vertical market software. Dat is de inhoudelijke groei die wij willen doormaken. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat we een product niet eerst ontwikkelen om het vervolgens naar de markt te brengen (productoriëntatie), maar we polsen eerst de markt en beginnen pas met ontwikkelen zodra de markt hiervoor interesse heeft getoond (marktoriëntatie).

9


Focus op verticale markten

Geografische groei

Onze positie is een uit­­stekend vertrekpunt voor Europese expansie

Onze positie als marktleider in vertical market software in de Benelux is een uitstekend ver­ trekpunt voor verdere expansie op de Europese markt. Het gaat hierbij niet om expansie om de expansie, maar om de blik te vergroten en kennis over het ontwikkelen van vertical market software die wij hebben vergaard, over de grenzen te brengen en tegelijkertijd kennis die in andere Europese landen aanwezig is, toegankelijk te maken voor onze thuismarkt. Er zijn veel kansen voor ons op de internationale markten. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar eindgebruikers in landen als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk, dan zien we daar dezelfde behoeften ontstaan als op onze thuismarkt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan cloud-diensten of ‘consumerisation of IT’. Dit alles wil niet zeggen dat TSS producten inter­ nationaal gaat verkopen. Dat is vaak niet mogelijk omdat bijvoorbeeld een huisarts in Nederland

andere verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft dan een huisarts in Frankrijk. Maar als Euro­ pees VMS bedrijf kunnen we wél onze kennis van software voor huisartsen delen met toekomstige internationale TSS-bedrijven.

Groei van productportfolio Ons succes wordt sterk bepaald door ons vermogen om de verwachtingen van klanten te overtreffen. Dat willen we blijven doen. Het blijft dan ook belangrijk om in co-creatie met de markt en klanten nieuwe, interessante en kwalitatief uit­stekende producten te ontwikkelen of door middel van acquisitie aan ons portfolio toe te voegen. Wij spelen met ons productportfolio in op het gegeven dat veel klanten voor grote veranderingen staan. Ze moeten anticiperen op tal van veranderingen en ze moeten modern en slagvaardig blijven. Met onze producten voorzien we in klantbehoeften als selfservice, co-creatie en werken via de Cloud.

DE NIEUWE AANDEELHOUDER: CONSTELLATION SOFTWARE Constellation Software Inc. (CSI) is een wereldwijde aanbieder van enterprise software oplossingen aan verschillende verticale markten. De core business van Constellation is het verwerven, beheren en bouwen van vertical market softwarebedrijven. In het algemeen bieden deze bedrijven bedrijfskritische softwareproducten die aansluiten bij de specifieke behoeften van klanten in specifieke verticale markten. De naam Constellation Software zou je bijna kunnen vervangen door TSS, zo goed past deze nieuwe aandeelhouder bij TSS. De potentie van kruisbestuiving tussen de twee bedrijven is dan ook groot. Constellation Software brengt een enorm internationaal netwerk met zich mee. De vijf operationele groepen (TSS is de zesde operationele groep) bedienen meer dan 40 duizend klanten in ongeveer zestig verschillende verticale markten wereldwijd. Met het hoofdkantoor in Toronto, Canada, en kantoren in Noord-Amerika, Europa en Australië, heeft Constellation Software meer dan 6.500 medewerkers die in 2013 een geconsolideerde omzet genereerden van meer dan US $ 1.200 miljoen. Voor de actuele cijfers ga naar www.csisoftware.com

10

Total Specific Solutions


SA RT OT SE ZI H EK N EK EN VE EN O R HU VE .A. ZO IS GE RZ THU RG AP HA OR IS IN OT Z ND GIN O G GE HE IC GS RG ES KE AP H ZI T EL TE UIZ N EK NZ EN IJK EN OR E HU G GE IZ ZO EN ND HE ID HE ID SZ OR G AP

HU I

ES RV IC SE

VAN BEST R

RA

D

EC T I E R A AD

UU

A

DIR

ONE TIER BOARD

EK EN

RS

AA

KE R

PO TH

ZE

LE

RA

VE R

TE

M

NT

IJF

DR

HY

N EN KE AK NG ZA SZ VI KS NG GE IE VI G BL LE OM N I ID N PU EN R E E M HE O ER SV OV SA

I RU BE CE

Total Specific Solutions De bedrijven van TSS richten zich op specifieke verticale markten. Deze verticale markten zijn weer onder te verdelen in submarkten. Voor iedere submarkten zijn er specifieke softwareproducten beschikbaar. Dit geheel wordt aangestuurd door de directieraad van TSS.

Vertical Market Software

11


Interview CEO Robin van Poelje

We zijn aan een nieuwe groeifase begonnen De komst van de nieuwe aandeelhouder Constellation Software luidt een nieuwe groeifase in voor Total Specific Solutions (TSS). ‘Het biedt ons een goede uitgangspositie om de komende jaren door te groeien en onze ambities te versterken’, aldus TSS-CEO Robin van Poelje.

Met de komst van Constellation Software zijn we een zeer grote speler geworden

12

Constellation Software is sinds eind 2013 de nieuwe aandeelhouder van TSS.
 Wat brengt dit uw organisatie? ‘Dat betekent dat voor ons een nieuwe groeifase is aangebroken. We hebben goed gekeken naar wat er om ons heen gebeurt. En er gebeurt veel. De markten waarin wij opereren zijn dynamisch van aard en veranderen. Niet alleen wet- en regelgeving zorgen voor dynamiek, ook de veranderende ‘eisen’ van burgers en de technologische en organisatori­ sche mogelijkheden maken dat onze klanten met veranderingen te maken hebben. Zij staan voor verschillende uitdagingen. Zo zullen onze klanten meer wendbaar en flexibel moeten zijn, unieke toegevoegde waarde moeten leveren en nauwer moeten samenwerken met hún klanten. Wij kunnen organisaties hiermee helpen. Nu des te meer omdat onze nieuwe aandeelhou­ der veel aanvullende kennis en ervaring in onze organi- satie brengt. De potentie van kruisbestui­ ving tussen de twee bedrijven is groot.’

Wat is de ambitie voor de komende jaren? ‘Die is heel duidelijk. Met de komst van Constellation Software – actief in meer dan vijftig landen - zijn we een zeer grote speler geworden. Het is nu de uitdaging en onze ambitie om de grootste VMS-partner in Europa te worden. We kunnen kosten verlagen voor klanten en we kunnen hen helpen hun dienstver­ lening te verbeteren voor de burger, patiënt of eindconsument, en boven- dien meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen. Op deze manier heeft TSS in de Benelux al succesvolle en sterke posities gerealiseerd in de verticale markten zorg, finance en overheid. Samen met Constellation Software kan TSS haar positie in de Benelux en Europa nu verder gaan verstevigen. We zien namelijk ook dat een nieuwe generatie softwareproducten steeds meer vanuit een Europees perspectief wordt ontwikkeld. We willen en kunnen nu ook meegaan met deze ontwikkeling.’ Wat betekent Vertical Market Software voor TSS? ‘Het is onze corebusiness. Iedere markt wordt gekenmerkt door een geheel eigen dynamiek, inrichting en werking. Door precies te weten wat er speelt in zo’n markt, kunnen we de juiste software maken voor organisaties in specifieke

Total Specific Solutions


sectoren. We bieden kortom specifieke software voor specifieke markten. Dat is waar wij goed in zijn. En daar zullen we nog beter in worden met onze nieuwe aandeelhouder. Constellation Software is een organisatie die zich al meer dan twintig jaar heeft gespecialiseerd in Vertical Market Software. Zij brengen voor ons en onze klanten waardevolle kennis en ervaring mee van specifieke markten en producten. We kunnen daar van leren.’ Waar liggen voor de komende jaren de kansen voor TSS? ‘Vooral op het gebied van business process outsourcing (BPO), big data, cloud computing en duurzaamheid. Meer en meer klanten trekken zich terug op hun kernactiviteiten. Daarmee kunnen zij voorsprong behalen op andere aanbieders en bovendien tijd en kosten besparen. Wij kunnen BPO aan klanten leveren op basis van onze eigen software. Op die manier kunnen we garanderen dat we succesvol zijn in het overnemen van de klanttaken, ofwel die taken die worden uitgevoerd met behulp van de software die wij door en door kennen. Maar ook de ontwikkelingen rondom het feno­ meen ‘big data’ bieden mogelijke kansen voor zowel ons als onze klanten. Bedrijven willen in staat zijn om grote volumes data te verzamelen, te analyseren en te combineren om nieuwe kansen te creëren. Juist wij, die actief zijn in de markten overheid en zorg, hebben miljoenen gegevens in huis. Daarnaast beschikken wij als vertical market software onderneming over de diepgaande kennis van specifieke markten en weten welke vragen, uitdagingen en kansen daar spelen. Kortom: de meest logische partij om met behulp van software intelligentie uit die data te halen, zijn wij. Hetzelfde geldt voor cloud computing. De voordelen van cloud computing zijn legio:

Vertical Market Software

organisaties besparen kosten op arbeid en apparatuur, gegevens zijn overal beschikbaar, oplossingen zijn schaalbaar, investeringen zijn laagdrempelig en gegevensopslag is veilig.
 Als vertical market software onderneming is cloud computing een integraal onderdeel van onze dienstverlening. Hierdoor hoeven onze klanten zich niet bezig hoeven te houden met technologie. Dat is een belangrijke waarde die TSS hen kan bieden. Tot slot neemt de behoefte aan duurzame oplossingen toe. Ook hierdoor ontstaan kansen voor ons. Zo kunnen verschillende partijen met cloud computing op efficiënte wijze gebruikmaken van dezelfde datacenters en energie besparen. Wij bieden daarbij een cloud-oplossing met “een gezicht”. We bieden geen anonieme server die zich ergens in deze wereld bevindt, maar een server die gewoon in Nederland door Nederlan­ ders wordt beheerd. Ook op het gebied van een duurzame trend als ‘Het Nieuwe Werken’ kunnen we een rol van betekenis spelen. Deze trend kan immers niet bestaan zonder software. Hetzelfde geldt voor flexibilisering van de arbeidsmarkt. Deze wordt mede mogelijk gemaakt door uitbesteding van technologiediensten. En de nieuwe netwerken en samenwerkingsvormen die momenteel ontstaan, moeten worden gefacili­ teerd en vragen om voortdurende innovatie.’

Meer klanten trekken zich terug naar hun kern­ activiteiten

Tot slot. Wat betekent dit voor de klanten van TSS? ‘De nieuwe groeifase van TSS betekent voor onze klanten dat ze nog centraler komen te staan en
dat we nog meer toegevoegde waarde gaan leveren. We willen de klant meerwaarde bieden. We deden het al, maar we gaan klanten nóg beter helpen hun problemen op te lossen en uitdagingen te transformeren tot kansen. Laat de toekomst maar komen.’

13


TSS: De blik vooruit Vertical Market Softwarebedrijven kenmerken zich niet alleen door diepgaande marktkennis over de specifieke markten die zij bedienen, maar vooral ook door het begrip voor de eisen die in de specifieke markt worden gesteld en hoe daar het beste aan te voldoen. Dit brengt een dynamische marktcontext met zich mee, waar de software en de visie van TSS goed bij aansluit.

“Een virtuele gemeente waar software kan worden getest zodat eindgebruikers direct met goede software kunnen werken” lees meer op pagina: 31

“Een derde van alle software is vertical market software” lees meer op pagina: 16

“Een subsidie of vergunningen digitaal aanvragen en realtime de status bekijken” lees meer op pagina: 27

“We schetsen het landschap van hypotheekapplicaties voor 2018” lees meer op pagina: 29

“Mobiele applicaties voor patiënten” lees meer op pagina: 17

14

Total Specific Solutions


“Het woord voor de toekomst in finance: applicability” lees meer op pagina: 17

“Aan elkaar gekoppelde bedrijfsprocessen in de zorg” lees meer op pagina: 21

“Informatie over pensioenen toegankelijk maken” lees meer op pagina: 33

“Alles wat burgers zelf doen, hoeft de ambtenaar niet meer te doen. Dat scheelt personeelskosten”

“Realtime informatie over de patiënt op beeldscherm” lees meer op pagina: 23

lees meer op pagina: 25

Vertical Market Software

15


De toekomst

De toekomst van Vertical Market Software Wij zien de toekomst… als een speelveld dat volop in beweging is en waarbij software oplossingen een centrale rol vervullen. Vertical market software oplossingen spelen daar in toenemende mate een steeds grotere rol in. Gartner stelt dat ongeveer een derde van alle software op dit moment vertical market software is en dat daarmee wereldwijd meer dan $ 110 miljard mee gemoeid is. De behoefte aan vertical market software neemt toe omdat technologische ontwikkelingen voort­razen. Dat alles mobiel wordt is daar een voorbeeld van. Met een iPad in de hand heeft de zieken­ huisarts alle patiënteninformatie voortdurend bij de hand. Maar de iPad is slechts een apparaat, er moet specifieke software ontwikkeld worden om dit voorbeeld mogelijk te maken. Aan ons en onze klanten de uitdaging om samen –
in co-creatie – deze en andere technologische ontwikkelingen op te pakken en in te zetten ten behoeve van oplossingen binnen hun sector. Onze vertical market software oplossingen zorgen ervoor dat onze klanten zich richting hun eindgebruikers sterker kunnen onderscheiden, de relaties met hun eindgebruikers versterken en specifieke werkprocessen goedkoper kunnen wor­ den uitgevoerd, terwijl de kwaliteit gehandhaafd blijft of wordt verbeterd. De ontwikkelingen in de markt vragen bovendien van organisaties dat ze snel kunnen inspelen op veranderingen. De drie decentralisaties van de rijksoverheid rich­ ting de gemeenten zorgen ervoor dat ge­­meenten meer verantwoordelijkheden krijgen en die ver­ antwoordelijkheden moeten invullen met minder

16

geld dan de rijksoverheid daarvoor nodig had. Alleen vertical market software stelt gemeenten in staat om deze uitdaging aan te gaan, omdat deze software specifiek voor de markt en het vraag­stuk ontwikkeld is en daarbij niet alleen de ambtenaar, maar ook de burger betrekt. Naast dit voorbeeld van veranderende wet- en regelgeving zijn er nog andere sociale drijfveren voor de groei van vertical market software. Denk aan alle social media. Via Twitter wordt bijvoorbeeld een financiële dienstverlener snel op de vingers getikt wanneer bepaalde diensten niet goed werken of wanneer de interactie van een klant met de dienstverlener niet goed is bevallen. Al deze technologische en sociale ontwikkelingen zorgen ervoor dat de vraag naar sector specifieke software oplossingen steeds groter zal worden.

In de zorg De marktwerking en toenemende vraag naar zorg maken dat het zorglandschap van de toekomst verandert. Zorgorganisaties moeten bedrijfs­ matiger werken en tegelijkertijd kwaliteit leveren. Daarbij verschuiven medische handelingen over de verlengde zorgketen heen door bijvoorbeeld een beroep te doen op de eigen verantwoorde­ lijkheid van de zorggebruiker en zijn omgeving, of bij zorgorganisaties of professionals die hier­ toe het best in staat zijn. Hiervoor is relevante informatie over patiënten, andere zorgverleners en ketenpartners op diverse momenten en locaties onmisbaar: ‘any place, any time.’ Om de zorg in Nederland efficiënter te kunnen

Total Specific Solutions


maken, zal de infrastructuur op het gebied van informatievoorziening en kennisdeling moeten worden verbeterd. Software speelt daarin een rol van belang. Big data – en in het geval van de zorg: medische business intelligence - zullen meer en meer gebruikelijk worden omdat hiermee de beschikbare kennis beter kan worden benut. Daarnaast wordt het steeds belangrijker dat
 de patiënt en zijn netwerk zelf in staat worden gesteld om een belangrijke bijdrage te leveren aan een betere kwaliteitszorg. Zo kan een patiënt zelf stuurinformatie ontvangen voor zijn of haar gezondheid, en kunnen mobiele applicaties worden ontwikkeld die de patiënt en zijn netwerk waarschuwen voor gezondheidsrisico’s. De patiënt voert kortom steeds vaker zelf de regie. Dat betekent dat de software en haar user interfaces meer dan ooit toegankelijk moeten zijn voor de gebruiker ervan.

Bij gemeente & overheid De Nederlandse lokale overheden staan voor grote uitdagingen. Steeds meer taken worden gedecentraliseerd, terwijl tegelijkertijd de middelen afnemen. Publieke spelers en markt­ partijen raken bovendien steeds meer verweven met elkaar en de overheid vraagt meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de burger. Consumenten en burgers regelen hun zaken nu eenmaal het liefst op tijden en locaties die zij zelf verkiezen en in toenemende mate digitaal. Gemeenten en overheidsorganisaties zullen hun dienstverlening hierdoor in de toe­ komst steeds meer regisseren in plaats van deze

Vertical Market Software

helemaal zelf
 te leveren. Ook zullen ze maat­ schappelijke initiatieven vanuit de burger en de markt steeds meer faciliteren. Zodoende ontstaat er een andere vorm van samenwerking tussen burger en overheid. Software speelt daarbij een cruciale rol, evenals de
 Pink Private Cloud. Door applicaties steeds vaker onder te brengen in deze cloud, kunnen onze klanten zich con­ centreren op hun kerntaken. Daarnaast moeten gemeenten en overheidsorganisaties snel kunnen reageren op veranderingen uit de omgeving en transparanter opereren.
 Voor beide geldt: hoe minder en eenvoudiger de regels, des te beter de dienstverlening aan burgers.

software die organisaties in staat stelt flexibel te reageren

In de financiële wereld Het trefwoord voor de toekomst als het gaat om financiële instellingen is ‘applicability’ ofwel toepasbaarheid. De groeiende hoeveelheid data en mogelijkheden moeten eenvoudigweg op een toegankelijke manier worden aangeboden. Consumenten regelen hun zaken immers steeds va­ ker digitaal. Het toenemend aantal mobile devices en het gebruik van de cloud vragen om toegankelij­ ke en gebruiksvriendelijke software. Onze klanten staan voor
de uitdaging om snel en tegen de juiste kosten nieuwe toe­gankelijke toepassingen aan de markt aan te bieden. Alertheid is daarbij geboden, want de techniek verandert razendsnel. Software verandert bovendien van een push-markt voortgestuwd door technische mogelijkheden in een pull-markt die ervan uitgaat dat technisch alles mogelijk is en waarbij klanten vragen om meer functionaliteiten tegen minder kosten.

17


Onze klanten

18

Total Specific Solutions


Vertical Market Software

19


20

Jan Kees Cappon Raad van Bestuur van ziekenhuis Rijnstate


PinkRoccade Healthcare en Ziekenhuis Rijnstate

We zijn met dit systeem echt vooruitstrevend

Door onze bedrijfsprocessen aan elkaar te knopen, kunnen we efficiënter en veiliger werken.

Vertical Market Software

De klant

Onze rol

Het resultaat

Ziekenhuis Rijnstate is een topklinisch opleidingszieken­ huis in de regio Arnhem. De in totaal vijfduizend medewerkers verlenen hooggespecialiseerde medische zorg.

Het ontwikkelen en implemen­ teren van een ERP-systeem dat Inkoop, Logistiek, Financiën en Projecten met elkaar verbindt.

De bedrijfsvoering van deze ziekenhuisorganisatie is dankzij CareCTRL veiliger, efficiënter en effectiever geworden.

‘Helios’, zo luidt de naam die ziekenhuis Rijnstate heeft gege­ ven aan het systeem CareCTRL dat PinkRoccade Healthcare in 2013 in iets minder dan twaalf maanden tijd heeft geïmple­ menteerd bij deze ziekenhuis­ organisatie. ‘We waren op zoek naar een softwareproduct dat verschillende bedrijfsprocessen, waaronder inkoop, logistiek en financiën, aan elkaar wist te verbinden om veiliger en efficiënter te kunnen werken’, aldus Jan Kees Cappon, lid van de Raad van Bestuur. ‘Het goed functioneren van een ziekenhuis staat of valt vandaag de dag met een procesbenadering van de organisatie. We moeten steeds minder denken in termen van afzonderlijke functies, en meer in termen van diensten. En die diensten willen we voor onze klanten en leveranciers zo goed mogelijk organiseren. Bovendien willen we als zieken­huisorganisatie geen gesloten bastion zijn, maar een netwerkorganisatie van en voor zorgaanbieders.

Onze patiënten ontvangen 95 procent van hun zorg van instellingen als de huisarts, de thuiszorg, de fysiotherapeut, enzovoorts. Het contact met die ketenpartijen moet goed en soepel verlopen. Tegelijkertijd moeten we de kwaliteit en vei­ ligheid van onze zorg bewaken en letten op de kosten. De zorg moet immers betaalbaar blijven.’

nu met elkaar hebben verbonden en deze geïntegreerd vanaf de werkvloer hebben vormgegeven, is redelijk nieuw in de wereld van ziekenhuizen. Daarmee zijn we echt vooruitstrevend in onze markt. Door innovatief te zijn kunnen we onze onder­ zoekstaak bovendien optimaal blijven uitvoeren. Dit alles betekent dat we alert moeten zijn en slim moeten omgaan met de data die we voorhanden hebben, afkomstig uit zowel de zorg als de bedrijfsvoering. Daartoe hebben we nu een belangrijke stap gezet. Maar daarmee zijn we er nog niet. Een van onze grootste uitdagingen is om business modellen te maken die beant­ woorden aan onze maatschap­ pelijke opgave van goede en betaalbare zorg in samenwerking met ketenpartners. Dat vraagt om continue verbetering en doorontwikkeling van onze bedrijfsprocessen en daarmee ook van CareCTRL.’

Veiliger en efficiënter Door de bedrijfsprocessen aan elkaar te knopen middels CareCTRL kan ziekenhuis Rijnstate efficiënter en veiliger werken, én leveranciers en klan­ ten een betere dienstverlening bieden. Cappon: ‘Zo kent het systeem een onderdeel Ware­ house Manage­ment waarmee we met tracking en tracing precies weten welk medisch materiaal zich waar bevindt. Hoewel dit in de indu­strie gangbaar is, zijn wij een van de eerste ziekenhuizen in Europa die dit toepassen. Ook het feit dat we onze belangrijkste bedrijfsprocessen

21


22

Gelf Jan Wieringa bestuurder van Stichting Rijncoepel


PharmaPartners en stichting Rijncoepel

De zorg voor chronisch zieken kan beter

De zorgprofessional krijgt tijdens het behandelen de volledige actuele informatie over de patiënt op zijn beeldscherm.

Vertical Market Software

De klant

Onze rol

Het resultaat

Stichting Rijncoepel is een organisatie van eerstelijns professionals die de geïnte­ greerde eerstelijnszorg willen bevorderen.

Als softwarepartner in co-creatie meehelpen met het herinrichten van de zorg voor chronisch zieken op basis van het Chronic Care Model.

Het leveren van realtime stuurinformatie voor chronisch zieken.

Stichting Rijncoepel, het Diaconessenhuis Leiden en verzekeraar Zorg en Zekerheid werken in een meerjarig partnership aan een – zoals dat heet – populatiegericht zorgaanbod voor chronisch zieken. Bestuurder Gelf Jan Wieringa legt uit. ‘Door vergrij­ zing, ongezonde leefgewoontes en voortschrijdende medisch technologische ontwikkelingen neemt het aantal mensen dat wordt behandeld voor een chro­ nische ziekte toe. Tegelijkertijd neemt het aantal zorgverleners af en moet Nederland de groei van de zorgkosten beperken. We moeten de vraag naar chronische zorg kortom zoveel mogelijk voorkomen. En dat kan alleen als de verze­ kerde in dit proces een leidende rol krijgt en zo lang mogelijk zelfredzaam kan blijven. Daarnaast moet er sprake zijn van samenhangende zorg “over de lijnen heen” en zal er meer maatwerk moeten plaatsvinden. Daarvoor is het noodzakelijk dat de gegevens van een bepaalde populatie realtime beschikbaar zijn. Vandaar de term “populatiegericht”.’

Data inzetten voor betere zorg

belang voor zelfredzaamheid van patiënten. Dat kan gaan om informatie over bloedwaarden, medicijngebruik, het huisarts­ dossier, enzovoorts. Wanneer de zorgprofessional middels software realtime informatie over de patiënt op zijn beeld­ scherm krijgt, kan deze betere beslissingen nemen over de behandeling van de patiënt. We willen niet – zoals tot nu toe altijd het geval is geweest – dat de informatie na afloop wordt vergaard om de gelever­de zorg met terugwerkende kracht te verantwoorden. Belangrijker is dat er tijdens het zorgverle­ nen zorg- en stuurinformatie beschikbaar is. Dat is een nieuwe vooruitstrevende manier van denken, die voor een patiënt het verschil kan maken’

‘We willen de zorg voor chro­ nisch zieken kortom anders organiseren en in feite een nieuw zorgsysteem ontwikkelen. Dat lijkt ambitieus voor een lokale organisatie als de onze, maar inmiddels zijn onze plan­ nen ook geadopteerd door het ministerie van VWS. VWS heeft ons officieel erkend als één van haar proeftuinen en geeft ons tot 2018 de tijd om een en ander voor elkaar te krijgen. We gaan daarbij uit van het Chronic Care Model (CCM) dat is ontwikkeld als een correctie op het bestaande zorgsysteem in de Verenigde Staten. Software speelt daarin een belangrijk ondersteunende rol. Dat is de reden dat wij in 2013 contact hebben gezocht met PharmaPartners. Hun professionals helpen ons met het creëren van realtime stuurinformatie voor de patiënt, zorgverlener en mantelzorger. Goede en actuele informatie over de gezondheid van de patiënt op momenten dat het nodig is, is namelijk van cruciaal

23


24

Jack Kleefman hoofd afdeling Burgerzaken gemeente Groningen


PinkRoccade Local Government en Gemeente Groningen

De burger is de goedkoopste ambtenaar

Het is voor de burger nu makkelijker en leuker om burgerzaken zelf online af te handelen.

Vertical Market Software

De klant

Onze rol

Het resultaat

De afdeling Burgerzaken van de gemeente Groningen beheert de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

Het softwareproduct iBurger­ zaken zodanig in co-creatie ontwikkelen en implementeren dat deze aansluit bij de wensen van de burger van de toekomst, en een gemeente in staat stelt om meer te doen met minder.

Het product iBurgerzaken. Hiermee kan de burger zelf bepaalde zaken – denk aan aangifte doen van een huwelijk of geboorte - online afhandelen.

Zelfbediening door burgers kan gemeenten veel tijd en geld besparen. Met deze gedachte besloot de afdeling Burgerzaken van de gemeente Groningen in 2013 de rol van kwartiermaker en co-creatiepartner op zich te nemen voor een nieuw soft­ wareproduct van PinkRoccade Local Government: iBurgerzaken. Jack Kleefman, hoofd van deze afdeling, legt uit: ‘Burgers verwachten van gemeenten dat ze sneller en efficiënter hun zaken kunnen regelen via internet. Toen de overheid in 2011 liet weten dat het oude GBA-systeem (Gemeentelijke Basisadministratie Persoons­ gegevens) vervangen moest worden door een nieuw landelijk systeem: de basisregistratie Per­ sonen (BRP), ontstond hierdoor ruimte voor een nieuwe vorm van dienstverlening op onze afdeling. iBurgerzaken sluit hier goed op aan. Met deze software – die in nauwe samenwerking met onze gemeente wordt ontwikkeld - moet het mogelijk

worden voor burgers om in te loggen op onze site en zelf de aangifte van een huwelijk of geboorte te regelen. Groningen is nu een van de gemeentes die heeft toegezegd dit systeem mee te willen helpen ontwik­ kelen. Dit, omdat we al een jarenlange hechte samenwerking hebben met PinkRoccade Local Government. We hebben een convenant getekend waarin we hebben toegezegd elkaar te helpen. Voor PinkRoccade Local Government is het een voordeel het systeem bij ons te kunnen testen. Voor ons is het mooi dat dit systeem ons dichter bij de burger brengt. Beide partijen hebben er baat bij en laten zich van hun innovatieve en vooruitstrevende kant zien. In 2014 willen we iBurgerzaken operationaliseren en verder gaan uitrollen. Vooralsnog is deze gekoppeld aan de GBA. Maar zodra het nieuwe landelijk systeem van kracht wordt, kan het daar aan worden gekoppeld.’

Grotere efficiency Een van de voordelen van iBurgerzaken is de grotere efficiency. Kleefman: ‘De soft­ ware maakt het voor de burger makkelijker en ook leuker om bepaalde burgerzaken online af te handelen. De site is over­ zichtelijk, altijd beschikbaar, de burger kan precies zien wat zijn status is, en er zitten spelele­ menten in die het invullen van de gegevens leuk en uitdagend maken. En alles wat de burger doet, hoeft de ambtenaar niet meer te doen. Dat scheelt personeelskosten. De burger is wat dit betreft de goedkoopste ambtenaar.’ Kleefman is enthousiast over de software. ‘Het is onvermijdelijk dat ook de overheid ervoor zorgt dat burgers online gebruik kunnen maken van diensten. Gemeenten hebben hierin nooit voorop gelopen, maar nu is het tijd om daarin een slag te maken.’

25


26

Peter Dieteren programmamanager Rijksdienst voor Ondernemend Nederland


Everest voor Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Subsidieaanvragen gaan nu veel sneller

Managers en beleidsmakers kunnen nu met één druk op de knop zien welke investeringen er zijn gedaan.

Vertical Market Software

De klant

Onze rol

Het resultaat

De Rijksdienst voor Onder­ nemend Nederland (RVO.nl) is recent ontstaan uit een fusie tussen Dienst Regelingen en Agentschap NL en maakt deel uit van het ministerie van Economische Zaken.

Everest helpt het directoraatgeneraal Uitvoering om haar processen klantgericht, eenvoudig, efficiënt en logisch in te richten en te automatiseren.

Subsidie- en vergunning­ aanvragen kunnen nu sneller en efficiënter plaatsvinden. Dit levert tijdwinst, helderheid en kostenbesparingen op voor alle betrokken partijen.

De overheid wil en moet kostenefficiënter werken. Met dit uitgangspunt in het achterhoofd besloot de Dienst Regelingen – inmiddels opgegaan in de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - en­ kele jaren geleden na te denken over hoe ze de processen beter en slimmer kan inrichten en hierdoor de dienstverlening te verbeteren. ‘De Dienst Regelingen – die voornamelijk regelingen uitvoert voor het ministerie van Economische Zaken (EZ) - voerde maar liefst 180 nationale en Europese regelingen uit’, aldus Peter Dieteren, programmamanager bij de Rijksdienst voor Onder­ nemend Nederland. ‘Veel kennis zat bovendien besloten in de hoofden van medewerkers en dossiers gingen vaak van afdeling naar afdeling. Ook de hoeveelheid verschillende IT-systemen en softwareappli­ caties die binnen de organisatie werden gebruikt, is door de jaren heen toegenomen. Het gevolg was dat er geen of nauwelijks overzicht meer was, de processen niet efficiënt

verliepen, wij als organisatie niet flexibel konden zijn, en onze klanten – veelal boeren en bosbouwers - hierdoor veel tijd kwijt waren met het aanvragen van subsidies en vergunningen. Onze vraag aan de professionals van Everest was dan ook ons te helpen om de processen en versnipperde systemen in kaart te brengen, te vereenvoudigen en te automatiseren.’

Het resultaat is nu dat onze klanten kunnen inloggen op een nieuwe site, https://mijn.rvo.nl/home. Hierop kunnen ze een aan­vraag digitaal indienen en terwijl ze dit doen, realtime de status ervan bekijken. Men krijgt direct te horen of een aanvraag wel of niet wordt gehonoreerd. Dat is behoorlijk vooruitstrevend. Het levert veel tijdwinst op en helderheid. Men weet meteen waar men aan toe is. Ook voor managers en beleidsmakers biedt het nieuwe systeem voordelen. Zij kunnen nu met één druk op de knop zien hoeveel subsidie­ aanvragen er zijn ingediend, welke milieu-investeringen onze klanten hebben gedaan, hoeveel budget er nog over is, enzovoorts.’ ‘Everest heeft ons tijdens dit hele traject – en nog – met kennis en expertise onder­ steund. Zij kennen de overheid, kennen de processen en weten hoe het hier werkt. Die kennis en ervaring is absoluut noodzakelijk om een complexe opdracht als deze aan te kunnen.’

Stevige uitdaging De enorme hoeveelheid rege­ lingen en complexe structuur vormden een stevige uitdaging voor Everest. Dieteren: ‘De uitdaging zat hem erin om onze processen zo te vereenvoudigen dat wanneer er nieuwe regelgeving bij zou komen – en dat is onvermijde­ lijk – niet voor elke regeling opnieuw een structuur en IT- en softwareoplossing moest worden bedacht. Met behulp van Everest – die daarvoor gebruik heeft gemaakt van het regelgedreven softwareplatform van Blueriq – zijn belangrijke stappen gezet.

27


28


Everest en SNS Reaal

Deze samenwerking is voor ons een showcase

We beschouwen de professionals van Everest als onze collega’s

Vertical Market Software

De klant

Onze rol

Het resultaat

SNS Reaal is een Nederlandse bankverzekeraar die uit verschillende merken bestaat. Binnen SNS Retailbank zijn dat SNS Bank, BLG, ASN Bank en RegioBank. De organisatie is voortgekomen uit diverse regionale spaarbanken en verzekeringsmaatschappijen.

Als co-creator het aanvraag­ proces voor hypotheken efficiënter en effectiever te maken.

Hysys, een applicatie waarmee intermediairs op een snelle, eenvoudige en betrouwbare manier hypotheekoffertes kunnen aanvragen voor de verschillende bankmerken van SNS REAAL.

‘De intermediairs van SNS Retailbank moeten op een efficiënte en effectieve manier hypotheken kunnen aanvragen’, zo luidde enkele jaren geleden de kernvraag van SNS aan Everest. Beide partijen gingen gezamenlijk aan de slag om een applicatie te ontwikkelen waarmee dit mogelijk werd. Het resultaat is Hysys, hét hypothekensysteem van SNS Retailbank. Het is een applicatie waarmee intermediairs op een eenvoudige manier kunnen beoordelen of een klant wel of niet in aanmerking komt voor een hypotheek. ‘Deze applicatie is gebaseerd op het standaard hypotheek­ systeem ‘Everest Mortgage Solutions (EMS)’, vertelt Martin Wientjes, bedrijfshoofd voor de domeinen hypotheken, staven en datawarehouse. ‘EMS vormt de basis, maar de applicatie is dusdanig uit­ gebreid en aangepast dat deze volledig voldoet aan onze eisen en wensen. Daarvoor werken de professionals van Everest nauw samen met die van ons. Niet alleen tijdens de ontwikkeling van het systeem, maar ook nu

nog tijdens het onderhouden van het systeem. Sterker nog, ze zitten hier fysiek bij ons op kantoor. We beschouwen ze als onze collega’s.

afdeling bij SNS Reaal die de aanvragen verwerkt.’ Wientjes noemt de relatie met Everest ‘de ultieme manier van samen­ werken’. ‘Deze samenwerking is voor ons een echte showcase. Het is niet langer “wij-zij” maar “wij”. “ De samenwerking houdt niet op nu het systeem er is. Wientjes: ‘Zoals gezegd moet het systeem voortdurend worden aangepast aan nieuwe wetgeving, veran­ derende administratieve regels, enzovoorts. Maar ook brain­ stormen we met elkaar over de toekomst van dienstverlening op het gebied van hypotheken. Daarvoor hebben we onlangs de ‘roadmap hypotheken’ samen­ gesteld waarin we een beeld ge­ ven van hoe het landschap van hypotheekapplicaties er in 2018 uitziet. “Execution only” speelt daarin een belangrijke rol, ofwel het zelf laten afsluiten van hypotheken door klanten. En ook hiervoor is het fijn dat we zo nodig kunnen terugval­ len op een partner die onze business kent, verstand heeft het van het vak, en die we bovendien volledig kunnen vertrouwen.’

Met één druk op de knop een aanvraag verzenden Afgezien van de intensieve en gelijkwaardige manier van samenwerken, wordt ook het digitaliseringproces zelf op een vooruitstrevende ma­ nier vormgegeven. Wientjes: ‘Meestal ligt bij digitalisering de nadruk op de achterkant. Maar wij benaderen het proces vanaf de voorkant, ofwel vanuit de positie van de intermediair. Hij moet zo goed en eenvoudig mogelijk kunnen werken met de applicatie. En dat is gelukt met Hysys. Alle aanvragen komen nu digitaal binnen en kunnen snel en soepel worden verwerkt in de midoffice. De voorwaar­ den en tarieven van al onze producten zijn verwerkt in deze applicatie. Met één druk op de knop kan een intermediair de aanvraag verzenden naar de

29


30

Ronny Kennes IT Manager Vecozo


KZA en VECOZO

We hebben een virtuele gemeente gecreëerd

We hebben letterlijk met elkaar om de tafel gezeten en creatief gebrainstormd.

Vertical Market Software

De organisatie

Onze rol

Het resultaat

VECOZO is een ketenpartner in de zorg die een belangrijke bijdrage wil leveren aan het verlagen van de administratieve lasten in de zorgketen.

Samen met VECOZO heeft KZA het idee van een virtuele gemeente waarin software kan worden getest, bedacht en ontwikkeld: Testdorp.

Een veilige testomgeving waarin met realistische gegevens de software van VECOZO kan worden getest.

Een virtuele gemeente. Het klinkt als science fiction, maar voor VECOZO is het wel degelijk realiteit. ‘Testdorp, zo heet de virtuele gemeente die we in samenwerking met KZA hebben ontworpen’, vertelt Ronny Kennes, IT Manager bij Vecozo. ‘Het is een test­ omgeving die nodig is omdat we werken met veel persoons­ gerelateerde informatie van klanten van ketenpartners in de zorg. Wie is waar verzekerd? Betreft het een man of een vrouw? Hoe is de gezinssamen­ stelling? Wat is het adres? Allemaal gegevens die in onze systemen worden verwerkt. Al deze informatie hebben wij geclassificeerd als hoogst vertrouwelijk. Het probleem is echter dat onze IT-systemen voortdurend in ontwikkeling zijn. Dat komt omdat VECOZO, maar ook de verschillende zorgverzekeraars en zorgaanbieders hun eigen software telkens aanpassen aan veranderende omstandigheden. Om te kunnen controleren of de

aanpassingen die deze partijen telkens doen aan de systemen wel de juiste zijn, moeten we deze voortdurend testen. We moeten immers zeker weten dat alles blijft werken zoals het behoort te werken. Om dat te kunnen controleren hebben we persoonsgegevens van klanten nodig. En dat is precies waar de schoen wringt. Deze gegevens zijn immers hoogst vertrouwelijk; Die willen we niet gebruiken in een testomgeving. In negentig procent van de gevallen waarin het systeem van een bedrijf gehackt wordt, betreft het namelijk een test­opstelling waarin met echte data wordt gewerkt. Dat willen we te allen tijde voorkomen.’

we geen virtuele gemeente met echte postcodes, straten, mensen, IBAN- en burgerservice­ nummers?” Deze postcodes en nummers laten we dan officieel vastleggen door de overheid, zodat ze nooit aan “echte” mensen kunnen worden toe­gewezen. En dat is precies wat we gedaan hebben. We proberen nu een virtuele gemeente te creëren met virtuele inwoners en virtuele persoonsgegevens. Met deze data kunnen we naar hartenlust testen uitvoeren zonder dat dit de privacy van klanten schendt. We zijn nu bezig om het concept uit te leggen aan de ketenpartijen in de zorg en proberen met overheidsinstan­ ties afspraken te maken over het claimen van virtuele persoons­ gegevens. En deze gegevens blijven wat ons betreft altijd in Testdorp zodat deze testomge­ ving ook kan worden gebruikt voor andere testdoeleinden.’

Virtuele inwoners ‘Samen met de professionals van KZA hebben we nagedacht over een oplossing voor dit probleem. We hebben letterlijk met elkaar om de tafel gezeten en creatief gebrainstormd. “Waarom creëren

31


32

Michel Henskens, directeur Actuera & Chief Business Development Officer


Yonder en Actuera

We moeten beweeglijk en innovatief blijven

Yonder is onze partner voor technologische vernieuwing.

Vertical Market Software

De klant

Onze rol

Het resultaat

Actuera is marktleider in softwareapplicaties voor pensioen- en levensver­ zekeringsproducten.

Teams van Yonder helpen Actuera om de softwaresuite Maia te innoveren en flexibiliseren.

De softwaresuite Maia kan nu zowel op het web als mobiel worden aangeboden, de besturingsinformatie is effectief en de actuariële berekeningen gaan tot negen cijfers achter de komma. De user interface is modern en kan desgewenst tussentijds worden aangepast.

Het pensioenstelsel in Nederland staat continu ter discussie. Niet alleen wetgeving en pensioenproducten ver­ anderen voortdurend, ook de pensioenorganisatievormen zelf, met hun dynamische processen, zijn aan verandering toe. ‘Voor een partij als Actuera – we zijn marktleider – is het zaak om te anticiperen op die veran­ deringen en ons product- en dienstenaanbod daar tijdig op aan te passen’, aldus directeur Michel Henskens. Visie op en kennis van het pensioendomein is daarbij essentieel. Maar ook moeten we beweeglijk en technologisch innovatief zijn, en willen we het onderwerp “pensioen” zoveel mogelijk vereenvoudigen. Om die reden hebben we gekozen voor een strategisch partnership met Yonder. Het management en de medewer­ kers van Yonder snappen onze business, zijn professioneel, beschikken over veel software­ kennis en zijn op de hoogte van de laatste innovaties. Met name dat laatste is voor ons erg belangrijk. Daarnaast werken we zeer nauw samen op basis van “agile scrum” en “best practices”. Yonder heeft de

samenwerking met ons boven­ dien dusdanig ingericht dat wij duidelijk kunnen sturen op resultaat en precies weten waar wij op ieder moment staan. Ze snappen hoe belangrijk voorspelbaarheid in tijd, geld en kwaliteit voor ons zijn, en zijn bereid hiervoor verant­ woordelijkheid te nemen.’

Zo helpt Yonder ons met de omvangrijke migratie van Maia van een Progress omgeving naar Microsoft .NET. Yonder ondersteunt ons daarnaast bij het moderniseren en vereenvoudigen van de user interface. Hoe eenvoudiger en visueel aantrekkelijker een applicatie is voor de gebruiker, hoe beter. Het is bovendien zaak om de user interface frequent én selectief aan te kunnen passen. Ook dat is nu mogelijk. De processen achter de schermen van de applicatie zijn degelijk en betrouwbaar. De voorkant is flexibel en kan meebewegen met de laatste wensen en ontwikkelingen. Dat is niet alleen belangrijk voor klanten en hun medewerkers die graag gebruik maken van bijvoorbeeld flexibele werkplek­ ken: “anywhere-anytime”, maar ook voor de eindgebruiker van Maia, ofwel de werkgevers en deelnemers. Steeds meer klanten van ons willen dat de Maia suite ook direct door de consument kan worden benaderd. Yonder – met wie we een intensief samenwerkingstraject zijn gestart voor jaren - gaat ons hierbij helpen.’

Innovatiepartner ‘We werken om verschillende redenen al jaren samen met Yonder. In de eerste plaats is Yonder onze flexibele schil die we kunnen inzetten op momenten dat we moeten opschalen. In de tweede plaats, en hierbij bieden ze voor ons een wezenlijke toegevoegde waarde, is Yonder onze partner voor de technologische vernieuwing van de softwareapplicatie Maia. De Maia suite biedt ondersteuning aan de hele procesketen rondom moderne pensioenuitvoering; van premies, rechten en uitkeren tot aan het vaststellen van de veelbesproken dekkingsgraden. Met Yonder als innovatiepartner passen wij dit product continu aan, aan de wensen van de tijd.

33


Kijk voor meer inspirerende klantcases op

totalspecificsolutions.nl

Dienstverlening begint bij kennis van de klant

Flexibele schil om eigen ontwikkelpoot

PinkRoccade Local Government voor gemeente ‘s-Hertogenbosch

Yonder voor Exact

34

Total Specific Solutions


Online slagkracht voor gunst consument

Door co-creatie meer rendement, betere service

Everest voor ANVA

PharmaPartners voor Ncontrol

Tientallen kansen voor kwaliteitsslag

Momentum gecreĂŤerd voor verbeteringen

PinkRoccade Healthcare voor ’s Heeren Loo Zorggroep

KZA voor ABN AMRO

Vertical Market Software

35


Onze bedrijven

36

Total Specific Solutions


Vertical Market Software

37


We willen onvergelijkbaar beter worden PinkRoccade Healthcare creëert naadloze verbindingen tussen mensen, inzichten, capaciteiten en systemen in de zorg. Het bedrijf ontwikkelt, levert en onderhoudt softwareproducten in samenwerking met de zorgsector. Operationeel partnership vormt het uitgangspunt.

38

2013 is het jaar geweest waarin we tot de conclusie zijn gekomen dat we onszelf willen vernieuwen en verbeteren. Daardoor zullen we nog beter in staat zijn om onze klanten te helpen met het slim organiseren van zorg. De markt verandert, klanten worden kritischer en zorgorganisaties verwachten meer en meer van ons. Dat is een uitdaging die we graag aangaan. We willen onvergelijk­ baar beter worden. Zowel wat betreft het leveren van software als het bieden van kennis en toegevoegde waarde. Bovenal willen we resultaat­ gedreven zijn en “alles in één keer goed doen”. Dit betekent ook dat we anders moeten gaan werken dan we de afgelopen veertig jaar gewend zijn en dat vraagt om verdere cultuurver­ andering en verbetering van de organisatie. In 2013 zijn we begonnen met het neerleggen van de fundamenten hiervoor. Helder management, voldoen aan verwachtingen van klanten, consistentie in onze uitingen, en een professionele houding van onze medewerkers vormen daarvoor de basis.

2013 stond ook in het teken van een snelle groei van de Pink Private Cloud die ons in staat stelt om de volledige ICT-infrastructuur van klanten voor onze rekening te nemen en oplossingen te leveren. Vanuit deze cloud – hij draait vanuit onze eigen hightech rekencentra die gewoon hier in Nederland staan - kunnen we namelijk veel meer doen dan het leveren van software alleen. De Pink Private Cloud stelt ons in staat om klanten te ontzorgen omdat wij “achter de schermen” meekijken en direct oplossingen bieden op momenten dat die nodig zijn. Ook hebben we het afgelopen jaar sterk ingezet op thema’s als “beveiliging” en “kwaliteit van de zorg”. Twee onder­ werpen die onze klanten momenteel sterk bezighouden en die daardoor ook hoog op onze agenda staan. Het feit dat wij in 2013 wederom ISO 27001 gecertificeerd zijn – dit is dé internationale norm voor informatiebeveiliging – illustreert dit. Daarnaast is 2013 het jaar waarin we de dialoog met onze

klanten meer dan ooit centraal hebben gezet. Wanneer wij daad­werkelijk willen voldoen aan de verwachtingen van onze klanten, dan zullen wij met hen in gesprek moeten gaan en moeten samenwerken. Alleen dan kunnen we tot inno­va­­­tieve en vooruitstrevende oplossingen komen en een bijdrage leveren aan een goede en betaalbare zorg in de 21e eeuw. Een goed voorbeeld daarvan is onze samenwerking met TSS-zusterbedrijf Pharma­ Partners. Nadat we gezamenlijk hebben gewerkt aan onze visie voor de toekomst van de zorg in Nederland - samengevat in het boek “het stormt in de polder” hebben we in 2013 deze visie vertaald naar producten. Zo zijn we druk bezig met het ontwikkelen van software die gemeenten kan ondersteunen wanneer de nieuwe Wet Maat­ schappelijke Ondersteuning (WMO) niet langer door het rijk maar door gemeentes moet worden uitgevoerd. Die software bestaat momenteel niet, maar als TSS-bedrijven werken we er hard aan om deze in de toekomst beschikbaar te maken.

Total Specific Solutions


We doen steeds meer aan co-creatie In 2013 hebben wij samen met PinkRoccade Healthcare onze visie op de gezondheidszorg gepubliceerd met als titel: ‘het stormt in de polder’. In deze visie – die momenteel zeer relevant is - beschrijven we wat er in de gezondheidszorg zou moeten veranderen om twee keer zoveel output te kunnen realiseren met eenzelfde aantal zorgverleners en middelen. Daartoe hebben we verschil­ lende hoofdovertuigingen geformuleerd. Een van die over­ tuigingen is om de coördinatie en informatie rondom de zorg zoveel mogelijk neer te leggen bij de consument. Ook zal er meer geïntegreerde zorg in de wijk moeten worden aangebo­ den. Daarnaast zal medische business intelligence, waar medische data op grote schaal wordt geanalyseerd, verder moeten worden ontwikkeld. Dit alles vraagt om klantvrien­ delijke software en technologie.’ Een van de vooruitstrevende initiatieven van PharmaPartners die inspeelt op de trend om

Vertical Market Software

patiënten vaker zelf de regie te laten voeren, is het pati­ ëntenportaal MijnGezondheid. net. Dit portaal wordt landelijk opgeschaald. Zo hebben we in 2013 in opdracht van de Zorggroep Almere de complete regio aldaar toegang verleend. Het stelt patiënten in staat om snel en eenvoudig inzicht te krijgen in hun eigen zorgdossier en biedt mogelijkheden tot interactie met de zorgaanbieder. Daarnaast zijn we in 2013 samen met PinkRoccade Healthcare gestart met een project om pa­tiënten te helpen zo lang mogelijk zelfstandig te zijn. Dat doen we door ervoor te zorgen dat huisartsen, wijkverpleegkundigen, apo­ thekers, fysiotherapeuten en mantelverzorgers, door middel van software en technologie met elkaar kunnen communi­ ceren zodat deze de zorg en begeleiding voor patiënten beter kunnen coördineren. Het ontwerpen van deze software doen we in nauwe

samenwerking met onze klanten. Stapje voor stapje bouwen we samen aan het systeem. Co-creatie is het sleutelwoord. En daarmee komen we aan bij een andere mijlpaal uit 2013: de transformatie van onze eigen organisatie van aanbodgericht naar vraaggestuurd. We werken niet langer voor de klant, maar naast de klant. In plaats van dat we onze software eerst produceren en pas dan aan de markt aanbieden, werken we nu van meet af aan samen met klanten om te komen tot een eindproduct. Dat betekent dat we meer dan ooit worden afgerekend op resultaten. Voor een partij die het altijd voldoende vond om het ‘beste product’ in de markt te hebben, betekent vraaggestuurd werken door middel van co-creatie een belangrijke verandering in de organisatie. Maar hierdoor kunnen we er zeker van zijn dat we ook in de toekomst de beste producten in de markt blijven aanbieden.

PharmaPartners ontwikkelt en beheert zorgsystemen voor huisartsen, huisartsenposten, apotheken, medisch specialisten en eerstelijns zorgorganisaties. Samenwerken is de basis van ons bedrijf en onze software­ oplossingen. Met software gebaseerd op innovatieve ontwikkelingen dragen we bij aan een kwalitatief hoogwaar­ dige, betaalbare, doelmatige en toegankelijke zorg.

39


De burger moet het leuk vinden PinkRoccade Local Government is een co-creator van publieke diensten. Als softwarepartner van gemeenten biedt PinkRoccade Local Government duurzame oplossingen die gemeenten in staat stellen niet alleen nu aan hun verplichtingen te doen, maar ook in de toekomst. Door innoverende oplossingen en het optimaliseren van onder andere de bedrijfsvoering en dienstverlening, wordt een gemeente in staat gesteld om meer te doen met minder.

40

2013 was een enerverend jaar voor PinkRoccade Local Government (PRLG). We zijn om te beginnen verhuisd naar een nieuw hoofdkantoor in Den Bosch en hebben tegelij­ kertijd de organisatie gekanteld naar een model waarbij de organisatorische indeling een afspiegeling is van de wijze waarop onze klanten werken. Gemeenten hebben hun werk in grofweg vier domeinen opgedeeld: samenlevingszaken, publiekszaken, bedrijfsvoering en ruimte en omgeving. Deze domeinen worden nu vertegenwoordigd in onze verschillende business units. Dit illustreert de manier waarop wij vandaag de dag tegen onze klanten aankijken: zij zijn leidend voor ons werk. Dialoog en co-creatie zijn naast innovatie belangrijke pijlers in onze strategie. In plaats van dat we aanbodgestuurd werken, werken we in hoge mate vraaggestuurd. Dat betekent dat we de dialoog met gemeenten aangaan, luisteren en samen op zoek gaan naar innovatieve én kostenbesparende oplossingen

zoals de Pink Private Cloud. Die oplossingen zijn hard nodig omdat gemeenten de komende jaren veel complexere taken moeten uitvoeren terwijl de budgetten teruglopen. Bovendien eisen Rijk en burgers steeds vaker dat de dienstverle­ ning digitaal toegankelijk wordt en dat veel diensten online worden afgehandeld.’ ‘Dat gemeenten meer moeten doen met minder is een centraal thema dat ons het afgelopen jaar bezighield. Eén van de oplossingen is om de burger uit te nodigen om meer zelf te doen door software te ontwik­ kelen waarmee dit mogelijk is. Dat betekent dat deze niet alleen functioneel moet zijn, maar ook aantrekkelijk en inspirerend. De burger moet het leuk vinden om zelf online een nieuw paspoort aan te vragen, aangifte te doen van een geboorte, een huwelijk te regelen of een rijbewijs te verlengen. De burger wordt dan een betrokken burger en steeds meer zelfredzaam. Hij is dan niet meer afhankelijk van de

openingstijden van de gemeente, maar hij kan op ieder moment de interactie met de gemeente aangaan. Inmiddels hebben we hiervoor het afgelopen jaar een innovatief product geïmplemen­ teerd bij tientallen gemeentes: iBurgerzaken. Om tot dit soort innovaties te komen, hebben we in 2012 ook aan de medewerkers van PinkRoccade Local Government gevraagd om een serieuze persoonlijke bijdrage te leveren. We hebben in overleg met de ondernemingsraad de arbeids­ voorwaarden weer competitief gemaakt. Het geld dat daarmee vrijkwam hebben we besteed aan additionele innovaties en het realiseren van onze visie. Dat er animo is voor onze visie en aanpak bleek onder andere uit de grote opkomst tijdens onze jaarlijkse relatiedag in de Amsterdam Arena. Maar liefst 300 van de in totaal 400 gemeenten waren daar ver­ te­genwoordigd. Met in totaal 500 deelnemers was dit onze meest succesvolle relatiedag ooit.

Total Specific Solutions


We kruipen dieper in de huid van de klant 2013 stond voor ons in het teken van de strategische heroriëntatie. We hebben in dat kader onze pijlen specifiek gericht op een aantal thema’s dat ons helpt vooruitstrevend te blijven. Een daarvan is het “wetsgebaseerd werken” voor de centrale overheid, een belang­ rijke klantengroep voor ons. Het uitvoeren van wetgeving is voor overheidsinstanties een complex proces. Vaak worden wetten noodgedwongen op elkaar gestapeld waardoor hel­ derheid en overzicht ontbreken. Samen met de overheid zijn wij nu bezig om deze processen efficiënt te stroomlijnen zodat ze sneller en beter verlopen. Een ander thema dat ons bezighoudt is dat wij de klant nog intensiever willen begeleiden op weg naar een betere oplossing voor zijn eindgebruikers. Of dat nu de consument, de burger of een andere organisatie is. We kruipen nog dieper in de huid van de klant, bestuderen de processen – veelal de primaire processen in een organisatie - en bedenken

Vertical Market Software

systemen die deze processen verbeteren. Die kernprocessen zijn vaak complex en vooral dynamisch. Door deze te vereenvoudigen kunnen onze klanten zich richten op hun producten en dienstverlening voor hun eindgebruikers en daar profiteert uiteindelijk de consument of burger van. Neem de Raad voor de Kinder­ bescherming die te maken heeft met verschillende partijen zoals Justitie en Jeugdzorg, maar ook met wetgevende instanties. Veel van deze organisaties opereren onafhankelijk van elkaar. Wij hebben gewerkt aan een geautomatiseerde oplossing die al deze instanties helpt om efficiënter met elkaar samen te werken. Een uitda­ gende en intensieve opdracht. Wet- en regelgeving zijn immers onderhevig aan verandering en bovendien voor verschillende interpretaties vatbaar. Wij zijn gespecialiseerd in het analyseren en ontsluiten van kennis en wetgeving, weten hier dynamische modellen voor te ontwikkelen en deze vervolgens

te automatiseren. We hebben de technieken in huis om snel tot de kern van een domein te komen. Wij voeren kortom niet slechts uit, maar denken juist mee met de opdrachtgever en adviseren over efficiënte oplossingen. Tot slot hebben wij in 2013 een model ontwikkeld om de kloof tussen business en IT nog verder te dichten. Dit model is gebaseerd op onze jarenlange succesvolle ervaringen op dit gebied. Veel IT-projecten lopen mis omdat er onvoldoende aansluiting is tussen dat wat de business daadwerkelijk nodig heeft en dat wat IT bouwt. Wij zijn er altijd op gespitst om die aansluiting te waarborgen. Met onze visie op samenwerken, onze werkwijze in de vorm van ‘business engineering’ op het raakvlak van business en IT, en een agile projectaanpak, realiseren wij al 18 jaar wendbare, toekomstgerichte businessoplossingen en bieden we eenvoudigweg datgene wat een organisatie echt nodig heeft.

Everest is een organisatie die kennisgedreven vraagstukken voor organisaties vertaalt in innovatieve en wendbare softwareoplossingen. Daarmee stroomlijnen we de primaire werkprocessen van onze klanten: financiële dienstverleners en de centrale overheid.

41


Wij inspireren klanten om te innoveren Yonder is een innovatieve en ondernemende software­ ontwikkelaar voor software­ bedrijven en ontwikkelt state-of-the-art oplossingen die anticiperen op toekomstige vragen uit de markt. Vanuit de Roemeense vesti­ gingen wordt gewerkt aan vernieuwing en optimalisering van software en het ontwerpproces.

42

Het afgelopen jaar waren geïntegreerd zijn. Onze klant we vooral gefocust op het hoeft zich bijvoorbeeld niet onder­steunen van onze klanten – meer druk te maken of zijn softwarebedrijven - om marktge­ software wel voldoet aan de richter te kunnen werken. nieuwste standaarden. Wij zijn De wereld van software veran­ daar als geen andere partij dert en veel softwarebedrijven toe in staat omdat we onze zien zich genoodzaakt om te processen gestandaardiseerd transformeren van software­ en geprofessionaliseerd hebben. ontwikkelaars tot bedrijven die Wij hebben die “fabriek” staan. inspelen op veranderingen in Daarnaast beschikken we over de markt en op zoek gaan naar hooggekwalificeerde soft­ nieuwe product-marktcombina­ wareontwikkelaars die vanuit ties. Doordat wij de zorg van de Roemeense vestigingen in het ontwikkelen en bouwen van Cluj en Iasi werken. Roemenië de software van onze klanten kent veel meer technisch overnemen, kunnen zij zich hoogopgeleiden dan wij in volledig focussen op hoe in te de Benelux hebben, en daar inspelen op de snel toenemende maken we graag gebruik van. en veranderende vraag van hun We besteden vanzelfsprekend eindgebruikers. Met deze focus veel aandacht aan opleiding en kunnen onze klanten met hun ontwikkeling van deze mensen. innovatieve producten sneller Talentmanagement is essentieel en met gegarandeerde kwaliteit omdat we nu en in de toekomst hun markten betreden. high-end en hightech software Wij bouwen niet alleen soft­ blijven produceren.’ ware volgens de vastgestelde spe­ci­ficaties en leveren deze ‘Een tweede thema dat onze tijdig en tegen de afgesproken aandacht vroeg in 2013 is kosten aan de klant. Wij zorgen “nieuwe technologie”. er ook voor dat de innovaties Daarvoor hebben we het op het gebied van technologie afgelopen jaar “the innovation

roadmap” samengesteld die drijft op vier belangrijke trends voor de komende jaren: moderne user interfaces, mobiele applicaties, cloud computing en big data. Softwarebedrijven zullen aan de slag moeten met elk van deze vier trends. Wij inspireren onze klanten om te innoveren op deze onderwer­ pen en ondersteunen hen daarbij. We verwachten dat software­ bedrijven zich de komende jaren alleen maar meer richten op de mogelijkheden die zich bij hun klanten en in de markt voordoen. Ze zullen steeds minder zelf de software willen bouwen en dit bij voorkeur uitbesteden aan een partij als Yonder. Dat betekent dat onze processen en diensten meer dan ooit voorspelbaar en transparant moeten zijn. Ook moeten we ervoor zorgen dat de klant grip kan houden op het hele ontwikkelproces van het product. Alleen onafhan­ kelijkheid creëert een sterke samenwerking.

Total Specific Solutions


We voegen steeds meer waarde toe De markt voor onze diensten en producten is een groeimarkt. Het afgelopen jaar groeide de markt met dubbele cijfers. De sterkste groei zien we in de financiële dienstverlening. Dat is niet verwonderlijk gezien de hoge eisen die er momenteel worden gesteld aan transparantie, betrouwbaarheid en veiligheid van financiële softwaresystemen. De inhoud van de vraag is echter sterk veranderd. Het vakgebied heeft zich in de loop der jaren geprofessionaliseerd. Voorheen was testen van software een discipline die op zichzelf stond. Nu is het belangrijk dat we daarnaast waarde toevoegen en met de klant kunnen meedenken over welke strategische waarde software kan hebben voor de business. Dat stelt andere eisen aan onze

Vertical Market Software

medewerkers. Communicatie en samenwerking met klanten plus verstand hebben van de business, worden steeds belangrijker. Dat betekent dat onze medewerkers – naast het kunnen testen van software - kennis en ervaring hebben opgebouwd op het gebied van applicaties voor bepaalde businessdomeinen zoals hypo­ theken of betalingsverkeer. Eind 2012 zijn we dan ook gestart met het werven van een eerste groep nieuwe jonge medewerkers die gedreven en creatief zijn, hun vak verstaan en communicatief vaardig zijn. In mei en oktober 2013 hebben we nog twee groepen aangenomen. Verder stond 2013 voor ons in het teken van de implementatie van onze in 2012 ontwikkelde

visie en strategie. Zo hebben we vier nieuwe diensten geformuleerd voor de toekomst: security, test­ optimalisatie, regievoering (door klanten) en agile/scrum. De nieuwe diensten worden vanuit een nieuwe unit naar de markt aangeboden. In 2013 hebben we al de eerste omzet gerealiseerd met de nieuwe initiatieven. Zo hebben we “security” uitgevoerd voor een telecomaanbieder, “testoptimalisatie” voor een bank, “regievoering” voor een hogeschool, en “agile/scrum” voor een uitvoeringsorganisatie. Tot slot hebben we de markten gedefinieerd waarop we ons nu en in de toekomst gaan richten. Dat zijn banken, verzekeraars, overheid, telecom en retail.

KZA staat voor KwaliteitsZorg in Automatisering en houdt zich bezig met het testen van software. Het uitgangspunt van KZA is om voor klanten goede en betaalbare software te realiseren waarmee zij hun doelstellingen kunnen bereiken. Als regisseur van software­ kwaliteit stelt KZA haar klanten in staat om te sturen op kenmerken als functionaliteit, veiligheid, flexibiliteit en kosten.

43


We maken eenvoudige en wendbare processen Blueriq is de wereldwijde aanbieder van het innovatieve regelgedreven Business Process Management (BPM) platform. Klanten rapporteren vaak hogere productiviteit, sterk verbeterde interactie met hun klanten, medewerkers en partners en significante verbetering van time-to-change en cost-of-change. Blueriq is gevestigd in ’s-Hertogenbosch.

44

In 2013 is Blueriq na tien jaar losgemaakt van Everest. We staan nu als softwarebedrijf op eigen benen. Wij bieden klanten en partners een regel­ gedreven Business Process Management (BPM) platform. Met onze innovatieve software stellen we organisaties in staat om dynamische, flexibele en transparante bedrijfsprocessen te modelleren en te automa­ tiseren die volledig gericht zijn op de consument. Simpel gezegd komt het erop neer dat we organisaties helpen om hun processen zo in te richten dat ze snel en eenvoudig aanpasbaar zijn. Onze wereld is zo dyna­ misch geworden dat organisaties in staat moeten zijn om continu mee te veranderen. Dit kan alleen door hen van een nieuwe generatie software te voorzien. In ons BPM-platform hanteren we het principe om gedrag, vastgelegd in de vorm van business rules, los te koppelen van functionaliteit. Hierdoor wordt procesondersteuning fors vereenvoudigd. Wijzigingen zijn simpel door te voeren en direct toepasbaar. Er is geen langdurig, foutgevoelig en kostbaar IT-project meer nodig.’

Organisaties kunnen met Blueriq dus snel inspelen op veranderingen. Hans de Preter, sales manager Blueriq: ‘Zo heeft de ABN Amro Hypothe­ ken Groep met onze software haar time-to-market met factor zes weten te versnellen. Deze onderneming is een van de grootste hypotheekver­ strekkers van Nederland en beschikt over drie verschillende labels die voorheen elk hun eigen ICT-oplossing kenden. Wij hebben de achterlig­ gende systemen inmiddels gecentraliseerd. Er is nu één platform waarin alle generieke bedrijfsregels zijn opgenomen, aangevuld met specifieke regels per label. Zowel klanten, interne medewerkers en inter­mediairs werken nu vanuit één portaal. Nieuwe producten kunnen nu veel sneller naar de markt worden gebracht en de onderhoudskosten voor het internetplatform zijn sterk teruggedrongen.’ ‘We staan nog niet zo lang op eigen benen. Het verzelfstandi­ gingsproces loopt nog. Al het goede uit het verleden nemen we mee op onze reis

met de blik nadrukkelijk op de toekomst. Een toekomst die vele malen groter is dan ons verleden. De markt is rijp voor onze software. We betreden deze op eigen kracht en in nauwe samen­werking met partners. ANVA, een organisatie met softwareoplossingen voor de verzekeringsbranche, is daar een voorbeeld van. In samenwerking met hen zijn we in staat klanten te winnen die voor de individuele bedrijven waarschijnlijk onbereikbaar zijn. Eén plus één maakt drie. Via een andere partner boeken we ook in het buitenland commerciële successen. Zo passen gerenom­ meerde verzekeraars in de UK en de in US onze soft­ware al met succes toe in hun primaire processen. We blijven dan ook druk bezig onze organisatie verder te professionaliseren en te versterken zodat wij zo snel en goed mogelijk kunnen voldoen aan de vraag in tenminste de sectoren waar TSS actief in is: overheid, finance en zorg.

Total Specific Solutions


Onze softwareproducten

Total Specific Solutions heeft ruim 25 specifieke softwareproducten die bijna allemaal een specifieke markt bedienen. Het intellectual property (IP) behoort bij al deze producten toe aan TSS. Sommige softwareproducten ondersteunen een specifiek proces of dienst terwijl andere producten juist volledig ge誰ntegreerd verschillende processen en diensten in een organisatie ondersteunen.

Vertical Market Software

45


TSS de mensen De nieuwe groeiambitie van Total Specific Solutions (TSS) staat of valt met de kennis, expertise en inzet van onze 1400 medewerkers. Zij vormen de spil van onze organisatie. Bij een kennisorganisatie als TSS is het van belang om te blijven investeren in onze medewerkers en de ambities en gedrevenheid ‘brandend’ te houden. Onze kernwaarden Toegewijd, Ondernemend en Vooruitstrevend (TOV) vormen daarbij een solide basis: zij maken duidelijk hoe wij zaken doen.

Florian van Santen junior Testconsultant / KZA

“Ik hou me bezig met het opzetten van het Young Professionals Netwerk binnen TSS. Kennis is cruciaal voor ons.”

Huub Deterd Directeur / PinkRoccade Healthcare

“In 2013 zijn we begonnen met het neerleggen van de fundamenten voor een cultuurverandering.”

Han Knooren Directeur / PinkRoccade Local Government

“Onze organisatorische indeling is nu een afspiegeling van de wijze waarop onze klanten werken.”

Linda Coomans Customer supportspecialist / PharmaPartners

“We willen echt efficiënter en effectiever gaan werken.”

46

Total Specific Solutions


Ramon Zanders Directeur / Yonder

“We zorgen ervoor dat de klant grip houdt op het hele ontwikkelproces van het product. Alleen onafhankelijkheid creëert een sterke samenwerking.’’ Leonie Lindeman Teamleider / PinkRoccade Healthcare

“We zetten specifieke pro­posities in de markt en bouwen deze dusdanig uit dat ze nog beter aansluiten bij de wensen van de klant.”

Robi Nederlof Directeur / PharmaPartners

“We werken niet langer voor de klant, maar naast de klant.”

Cees Buisman Directeur / Everest

“Veel IT-projecten lopen mis omdat er onvoldoende aan­ sluiting is tussen dat wat de business écht nodig heeft en dat wat IT bouwt.”

Karin Meijer, Trainee Marketing & Communicatie / PinkRoccade Healthcare

“Wanneer de TSS-bedrijven met elkaar samenwerken, ontstaat er een grotere win-win situatie.” Vertical Market Software

47


Blueriq Veemarktkade 8 5222 AE ‘s-Hertogenbosch +31 (0)73-645 04 67 www.blueriq.com

Papendorpseweg 75 3528 BJ Utrecht +31 (0)88-660 33 33 www.totalspecificsolutions.nl

Everest Reitscheweg 55 5232 BX ’s-Hertogenbosch +31 (0)73-645 04 60 www.everest.nl KZA Tolweg 5 3741 LK Baarn +31 (0)35-543 10 00 www.kza.nl PharmaPartners Wilhelminakanaal Zuid 110a 4900 AA Oosterhout +31 (0)88-688 88 88 www.pharmapartners.nl PinkRoccade Healthcare Fauststraat 3 7323 BA Apeldoorn +31 (0)55-599 92 00 www.pinkroccade-healthcare.nl PinkRoccade Local Government Meerendonkweg 35 5216 TZ ‘s-Hertogenbosch +31 (0)88-661 00 40 www.pinkroccadelocalgovernment.nl Yonder Nederland Papendorpseweg 75 3528 BJ Utrecht +31 (0)85-273 32 18 www.tss-yonder.com Yonder Roemenië Calea Dorobantilor nr. 18-20 en 3-5 Cluj Napoca, Roemenië RO 4906881 +40 264 599 351 www.tss-yonder.com


ontplooiingsperiode biedt kansen voor alerte organisaties De naderende ontplooiingsperiode van de huidige vijfde economische cyclus biedt bedrijven en instellingen mogelijk足 heden om zelf ook krachtig tot ontplooiing te komen. in de nieuwe fase zijn business en iCt onderling volkomen verweven. technologie is dienend aan business en maakt andere werkvormen en een andere inrichting van organisaties mogelijk. Met meer effectiviteit en efficiency als resultaat, maar ook andere werkverhoudingen, een betere balans tussen werk en vrije tijd, meer inspiratie, plezier en tevredenheid. Voorwaarden om succesvol te zijn in de ontplooiingsperiode zijn een heldere kijk op business en iCt en diepgaande kennis van specifieke marktsectoren. Total Specific Solutions biedt gebundelde expertise aan bedrijven en instellingen in uiteenlopende marktsectoren, die zich optimaal willen voorbereiden op de ontplooiingsperiode.

12

total specific solutions (tss) B.V. papendorpseweg 75 3528 Bj utrecht De ontplooiingsperioDe: een nieuw iCt tijDperk

t 088 660 33 33 F 088 660 33 40 e info@totalspecificsolutions.nl

totalspecificsolutions.nl

Total Specific Solutions - Vertical Market Software  

Total Specific Solutions - Vertical Market Software

Total Specific Solutions - Vertical Market Software  

Total Specific Solutions - Vertical Market Software

Advertisement