Page 1

Nr 2 juni 2009

Information fr책n Torsby kommun

NR 2 - 2009 TORSBY NU 


Innehåll

LEDARE......................................................2 11-KAFFE I TORSBY..................................3 ÖVERSIKTSPLAN OCH NATURVÅRDSPLAN...........................................................4 BESÖK ETT NATURRESERVAT................6 MATTE I SVERIGE OCH PERU.................8 DROGSAMORDNAREN INFORMERAR.. 10 NY REKTORSORGANISATION...............10 DJUR SOM FASTNAR I SKRÄP.............. 11 OM MAN KÖR PÅ ETT DJUR.................. 11 STJÄRNAN – MER ÄN BARA BIO..........12 SYSSLEBÄCKS BIBLIOTEK...................13 SOMMARÖPPET PÅ BIBLIOTEKEN.......13 ÖKANDE TURISM I TORSBY..................14 skylt vid e45:an..................................15 VI HJÄLPER DIG MARKNADSFÖRA......15 evenemang I SOMMAR........................16 KLARÄLVSPROJEKTET FORTSÄTTER..........................................18 GA-HALLEN EN PIGG 3-ÅRING..............19 LRC FÖR KVINNLIGT FÖRETAGANDE.. 20 SOCIALT FÖRETAGANDE......................21 DEN FÖRETAGSAMMA KOMMUNEN.....22 ITALIEN OCH TORSBY............................23 VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE.........24 FAMILJEHEM SÖKES..............................24 SÄKERHET I SOMMAR...........................25 NY UNGDOMSSEKRETERARE...............25 FRÅGOR OM TRAFIKMILJÖ...................26 FLYG TILL STOCKHOLM ÖVER HELGEN....................................................27 ÅTERVINNINGSCENTRALERNA............27 SKIDTUNNELN ÖPPNAR IGEN...............28 JUNIOR-VM I SKIDSKYTTE.....................29 POLITIKER lånar DATORER...............30 NYvalda POLITIKER.............................30 EKONOMIN...............................................31 10 000 till gnistan..............................31 FÖRENING: TORSBY IF 100 ÅR.............32 Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1 Kommunkansliet, 685 80 Torsby Telefon: 0560-160 00 (växel) Telefax: 0560-160 25 E-post: torsby.kommun@torsby.se Webbplats: www.torsby.se Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, 0560-160 04 annette.lauritzen@torsby.se Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, 070-236 20 54, birgitta.brorson@bredband.net www.birgittabrorson.se Foto omslag: Annette Lauritzen Karlsson Motiv omslag: Sommar och lek i sanden. Emelie Mellembråten och i bakgrunden Siri Thyberg Esping Utgivning: Fyra nummer 2009 Upplaga: 7800 ex.  TORSBY NU NR 2 - 2009 Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad Miljömärkt trycksak, licensnummer 341 144

Vi har lyssnat Under våren har flera negativa skatteintäktsprognoser kommit på grund av nedgången i världsekonomin, vilket fått konsekvenser även för oss i Torsby. Detta har inneburit minskat utrymme för kommunal verksamhet. Storleken på intäktsminskningen kortsiktigt motsvarar hela kultur- och fritidsförvaltningarnas budgetar tillsammans. Vi har inom kommunen jobbat hårt för att försöka hitta olika lösningar och tagit fram olika förslag på hur vi skulle kunna minska våra kostnader. Efter det att våra olika avdelningar tagit fram konsekvensanalyser med förslag om förändringar inom verksamheterna har nu frågorna börjat behandlas politiskt. Det vi politiker nu har gjort är att vi lyssnat på våra medborgare, sammanvägt konsekvenserna och sett om vi kunnat hitta olika finansiella lösningar för att skjuta på en del kostnader tills konjunkturen vänder. Vi har samtidigt använt största delen av det resultat som vi hade beräknat få efter det här och nästa år. Att fortsätta att budgetera utan resultat och därmed utan möjlighet till investeringar och avsättning för våra skulder är inte förenligt med god ekonomisk hushållning. Det är heller ingen lösning på sikt men är nödvändigt nu när vi befinner oss i en tillfälligt djup svacka. Som tillägg till lågkonjunkturen lever vi med det faktum att befolkningen minskar, särskilt barnen. Det innebär att oavsett konjunktur måste kommunens kostym minskas i proportion till befolkningen. Och detta blir särskilt tydligt inom skolans och barnomsorgens område. En av grundförutsättningarna för att hejda befolkningsminskningen är möjligheten och tillgången till arbetstillfällen. Jag är övertygad om att kommunen även fortsatt, även i dessa svåra tider måste avsätta vissa resurser till åtgärder som stimulerar till att Torsby kommun är en bra plats att bedriva näringsliv i, med fler arbetstillfällen och skatteintäkter som följd. Våra konjunkturinstitut säger nu att vi nått botten och att det nu sakta vänder uppåt. Detta bekräftas av våra lokala företagare som tycker sig ana en ljusning. Frågan är nu hur lång tid det kan ta innan vi kämpat oss tillbaka igen. Jag hoppas att ni trots detta får en trevlig sommar.

HÅKAN LAACK (s) kommunstyrelsens ordförande 0560-160 17 hakan.laack@torsby.se


Foto: Bente Rönningen

Välkommen på 11-kaffe i Torsby! Det började som ett samarbete med sjuksköterskorna i Torsby tätort. Att ordna 11-kaffe dit de kunde komma tillsammans med sina äldre som vill komma ut och få lite social kontakt. Kanske någon som sitter ensam hemma och vill ha någon att prata med. Vi ville prova och se hur det skulle gå om det över huvudtaget skulle komma någon. Och se och häpna så är det mellan 20 och 40 personer som kommer dit varje gång. Hjärtligt välkommen även du! Vem kan komma dit?

Jo äldre personer som vill ha social kontakt, även anhöriga och den de vårdar kan komma. Alla äldre är hjärtligt välkomna. Man behöver inte vara medlem i någon förening för att vara med, inte heller i någon kyrka.

Var håller de hus?

Jo i Missionskyrkans lokaler nedanför Pekås. De börjar med fika klockan 11 och håller på till ca klockan 13. Några bakar också och har med till fikat. Hembakat är gott, kanske många som inte får det nu för tiden så de njuter av detta. Ett självkostnadspris för fika är 20 kronor. De har ett program för dagen där de till exempel har historia från Torsby på äldre dar, ser på film, sjunger, spelar kort, har dansupp-

visning och spelar spel, pyssel, dragspelare och läser tidningar eller bara pratar tillsammans.

Hur startade det?

Det började med den nationella anhörigdagen i höstas den 6 oktober. Några personer som var där började att prata tillsammans om de kanske skulle börja med något i Torsby också när det fungerade så bra i Klarälvdalen med dagträffar för att avlasta anhöriga. Jag bad en av tjejerna, Anna 85 år, att informera om hur de jobbar på en av dagträffarna i Klarälvdalen, Ambjörby. Veckan därpå bestämdes ett möte med olika frivilligorganisationer och de volontärer som jag haft under våren på kurs. Även här hade jag Anna med mig så hon kunde

tala om för hur de gjorde i dalen. Det blev en bra sammansatt gäng som tog tag i detta. De gjorde upp planer och fortsättning av träffar och diskutera och planlägga. Ett schema under våren blev gjort där varje frivilligorganisation som är med, Missionskyrkan, Röda Korset, SPF/kontakt, Föreningen Norden och Pingstkyrkan har var sin vecka och det betyder att de har var femte vecka. De tycker själv att det är roligt och när de är andra grupperna har ansvaret så kommer de andra också ner och deltar i alla fall. Kontaktperson i Missionsförsamlingen är Beatrice Holmgren 0560-101 01. Bente Rönningen anhörigsamordnare 0560-166 66 bente.ronningen@torsby.se

NR 2 - 2009 TORSBY NU 


ÖP 2009 - ny kommuntäckande översiktsplan på gång Just nu pågår arbetet för fullt med att ta fram förslag till en ny översiktsplan för Torsby kommun. Planarbetet är upplagt i olika steg. Vi hoppas att kommuninvånarna ska delta aktivt i planarbetet. Alla kommuner i Sverige ska enligt Plan- och bygglagen (PBL) ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. Samtidigt skall konsekvenser för miljön redovisas i en sk. MKB (Miljökonsekvensbeskrivning). Den skall behandlas på samma sätt och samtidigt med ÖP som en del av denna. En översiktsplan behandlar långsiktiga, strategiska frågor om hur marken används. Den är ett politiskt program och skall ge vägledning för framtida beslut om var man får bygga och inte. Det finns krav i Plan- och Bygglagen på hur en översiktsplan ska vara utformad, men det är upp till varje kommun att utforma en plan som passar de egna behoven och de lokala förutsättningarna. Planen ska redovisa önskad användning av mark och vatten och visa på hur den bebyggda miljön skall utvecklas och bevaras. Den nu gällande översiktsplanen för Torsby antogs 1990. Sedan dess har kommunen utvecklats på många sätt och nya förutsättningar gör att den behöver uppdateras.

Översiktsplaneringens olika steg

Hur går det till när en ny översiktsplan arbetas fram? I Plan- och Bygglagen regleras det också hur kommunerna ska arbeta med planering. Torsbys nya ÖP beräknas vara färdigberedd i slutet av 2009 för att kunna antas av fullmäktige i januari eller februari 2010. Innan dess ska förslaget ut på samråd och utställning. Under våren 2009 togs  TORSBY NU NR 2 - 2009

ett planförslag fram och under hösten kommer samråd att hållas. • Samråd: När det finns ett förslag till en ny översiktsplan hålls ett samråd med bl.a. Länsstyrelsen, kommunala nämnder och förvaltningar. Samrådet gäller också kommunens invånare. I Torsby kommer allmänna samrådsmöten att hållas på tre platser; Sysslebäck, Stöllet och Torsby. Till dessa möten är alla Torsbys invånare välkomna. Mötena ska tillföra planförslaget kunskaper och idéer från lokalbefolkningen. Tidpunkt för dessa möten kommer att annonseras i dagstidningar och i TorsbyBladet. Efter samrådet sammanställs en samrådsredogörelse. Politisk ställning tas till synpunkterna och det beslutas om ev. ändringar i förslaget till plan. • Utställning: Efter samrådet ställs planförslaget och tillhörande underlagsmaterial ut i två månader. Under utställningstiden finns ytterligare chans att lämna synpunkter och förslag. Planen kommer att ställas ut på Torsby bibliotek men informationsmaterial kommer även att vara tillgängligt på Sysslebäcks bibliotek och på kommunens webbplats. Synpunkter på ÖP skall vara skriftliga för att kunna beaktas. • Antagande: De yttranden som kommit in under utställningen sammanställs i ett utlåtande och arbetas in i ÖP. Länsstyrelsen avger ett särskilt granskningsyttrande som skall ingå i handlingarna till översiktsplanen. Kommunfullmäktige antar översiktsplanen och efter

tre veckor börjar den gälla, s.k. lagakraft.

Har du frågor och synpunkter?

Hör gärna av dig till Torbjörn Almroth, stadsarkitekt/miljö- och byggchef, 0560-160 20 eller Jon Wiggh, samhällsplanerare, 0560 160 93. Vill du sända e-post om översiktsplanen, sänd den till op@torsby.se

Vill du veta mer?

Följ planeringen och ta del av handlingar på kommunens webbplats, www.torsby.se/op.

Underlag för ÖP - Naturvårdsplan

Inför arbetet med ÖP behövs många undersökningar och inventeringar av t.ex. trafik, byggnadsbestånd, befolkningsutveckling etc. I Torsby kommun har en naturvårdsplan tagits fram som ska utgöra en bilaga till ÖP:n. Detta arbete har gjorts med statligt bidrag för lokal och kommunal naturvård. Naturvårdsplanen har redan varit på samråd. Den finns nu hos kommunstyrelsen och väntar på att också ÖP-förslaget blir klart så att de tillsammans kan skickas till kommunfullmäktige för att antas. Naturvårdsplanen ska ge en översikt över olika naturtyper i kommunen. Kartläggningen av värdefull natur gör det möjligt att göra avvägningar mellan naturvärden och ekonomisk nytta. Naturvårdsplanen ska även visa hur kommunen tar sitt ansvar för naturvården. I naturvårdsplanen föreslås dessutom en del åtgärder om hur vi inom Torsby kommun ska kunna nå nationella och regionala miljömål.


NR 2 - 2009 TORSBY NU 

Foto: Mats Yderstig


Besök ett naturreservat i sommar

Foto: Hans Ring

I Torsby kommun finns det många intressanta naturreservat – passa på att besöka ett i sommar! Just nu finns 36 stycken och det brukar bildas ett par nya varje år. Reservat bildas för att man vill vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, den biologiska mångfalden eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Nya naturreservat tillkommer varje år. De kan bildas av både länsstyrelse och kommun. Hittills är alla de som finns i Torsby kommun bildade av länsstyrelsen. Här är några exempel på naturreservat i vår kommun.

Hovfjället

Förutom naturvärdena med en stor variation av olika naturtyper ger området kring Hovfjället goda för TORSBY NU NR 2 - 2009

utsättningar för det rörliga friluftslivet. Här finns en vintersportanläggning och vandringsleder. Möjligheten till utökad sommarturism i området är också intressant. Det är viktigt att den fortsatta utvecklingen sker i balans med områdets natur- och kulturvärden. Naturen är fjällik, med glesa hällmarkstallskogar och inslag av myrpartier på de högsta platserna. Skogen har naturskogskaraktär med stort inslag av gamla träd och lövträd. Ett stort antal hotade lavar återfinns i området, t.ex.violettgrå

tagellav och lunglav. Naturskogen i kombination med myrarna och tillgången till öppet vatten gynnar fågellivet, och man kan finna både skogshöns och ett antal hackspettsarter.

Markbackarna i Branäs

Området ligger inom Branäs riksintresse för friluftsliv och består av myrområden och skogar som präglats av skogsbränder med gamla träd och död ved med ett flertal skyddsvärda och sällsynta lavar, vedsvampar och mossor. I omgivningen finns även ett flertal sätrar


och man kan även finna spår efter järnframställning i form av kolningsgropar.

Horsstomyren vid Långberget

Horsstomyrens naturreservat ligger cirka 2 kilometer från Långbergets sporthotell. Här pågår arbete med att utöka reservatet samt göra det mer tillgängligt för allmänheten med fler vandringsleder. Syftet med reservatet är att bevara skogs-myrkomplexet samt områdets rika växtoch djurliv. Här finns exempelvis ängsnycklar och på gamla tallar i myrområdet hittar man den rödlistade varglaven. Området har även ett rikt fågelliv med bland annat flera vadararter. I skogsområdet kan man även finna arter som lavskrika, spillkråka, tretåig hackspett, tjäder och järpe.

Ritamäki

Området omfattar ett flertal gamla finnbosättningar. Byggnadsbeståndet varierar från den intakta finngården Ritamäki, till de kraftigt förändrade byggnaderna vid Kissalamp och Lomstorp, eller enbart

rester av gamla hus. Dessa gårdar bands samman av ett system av gångstigar och körvägar, vilka delvis finns kvar än idag. Ritamäki med sin rökstuga och många uthus är den mest autentiska finngården i Värmland, och är därför ett viktigt kulturminne. Hembygdföreningen har utöver skötsel av husen även fortsatt hävden av den omgivande marken. På slåttermarkerna runt husen hittar man därför många växter som kräver regelbunden hävd av marken som fältgentiana, slåtterfibbla, slåttergubbe, slåtterblomma och brudsporre. Sjutorpsleden (vandringsled mellan sju finngårdar i Norge och Sverige), samt även Finnskogsleden (led mellan Morokulien och Trysil, som ömsom går på den svenska sidan och ömsom på den norska sidan av gränsen) går genom området.

Maria Hedin miljö- och hälsoskyddsinspektör 0560-160 76 maria.hedin@torsby.se

Naturreservat i Torsby kommun

I Torsby kommun finns f.n 36 naturreservat, läs mer om reservaten på www.lansstyrelsen.se/varmland/amnen/Natur_Miljo/naturreservat Vi kommer också att lägga in information om reservaten på kommunens webbplats under 2009. Abborrtjärnsberg Averåfjället Brånberget Båtstadknallen Danshallamyren och Noppimyren Enberget Fjärhanaskogen Fänstjärnsskogen Gartosofta Granberg Gultberget Hjällstadskogen Horsstomyren Hovfjället Husmansknölen Höljberget Ivana Kampåsen Knappnäs Lisselberget Långåsberget Makkaraberget Malbäckskölen Markbackarna Måns-Olasberget (Tihola) Normyrarna Ritamäki Rännberg Skarp-Juberget Skavåsen Skrallarberget Soienmägg Titjärnskogen Torrknölen Vimyren Ömtberget/Gravbäcken

Foto: Torbjörn Almroth

NR 2 - 2009 TORSBY NU 


Matte med eller utan formelsamling och miniräknare? Det är en av de saker man kan läsa mer om i en uppsats som Stjerneskoleeleven CRistina Sundén skrivit. Hon har i sitt projektarbete på naturvetenskapliga programmets 3:e år jämfört matematikundervisningen i Sverige och i Peru.

 TORSBY NU NR 2 - 2009

Foto: Annette Lauritzen Karlsson


CRistina Sundén kommer ursprungligen från staden Piura i nordvästra Peru - Sydamerikas äldsta stad grundad 1532 - och avslutar i vår sina studier på Stjerneskolans NV-program. Hon beslöt tidigt att det projektarbete som är obligatoriskt i årskurs tre i hennes fall skulle ha något med matematik att göra, eftersom det alltid varit hennes favoritämne. Idén till projektet fick hon när hon tänkte tillbaka på sina första matematiklektioner på Stjerneskolan. Vad hon då förvånats över var att eleverna fick använda både miniräknare och formelsamlingar, vilket man i Peru inte får göra förrän på universitetet. Dessutom märkte CRistina att hon räknade snabbare än sina klasskamrater, eftersom hon inte behövde spilla tid på att slå i formelsamling eller på använda miniräknare. Det här var något hon ville studera närmare.

16 uppgifter

Hon beslöt sig för att göra ett matematikprov med 16 uppgifter, varav en var en öppen uppgift och därför inte finns med i själva provhäftet, och två MVG-uppgifter (dvs. uppgifter som man måste klara för att få högsta betyg på ett prov) och testa dem på svenska och peruanska elever. Hon valde ut 19 elever – både pojkar och flickor – i årskurs ett på NV-programmet

på Stjerneskolan och 19 peruanska elever på motsvarande nivå. Utöver detta skulle eleverna också svara på ett antal frågor som alla hade med deras matematikstudier att göra. I Peru valde CRistina elever på sin gamla skola, Niño Jesús de Praga, men eftersom det är en flickskola fick pojkarna hämtas från en annan

skola i samma stad, nämligen pojkskolan San Ignacio de Loyola. Båda skolorna är katolska privatskolor. CRistina använde sig av sitt jullov, som för de peruanska eleverna är inledningen på sommarlovet, för att genomföra den peruanska biten av projektet. Inga hjälpmedel tilläts, men tiden var inte begränsad. Det visade sig att de peruanska eleverna generellt klarade av uppgifterna snabbare än de svenska eleverna, vilket kanske inte var att förvåna sig över mot bakgrund av vad som sagts ovan om användandet av hjälpmedel. Två av uppgifterna klarade de peruanska och svenska eleverna lika bra, nämligen förstagradsekvationer och talföljder. Fyra av uppgifterna klarade de svenska eleverna bäst där det bl.a. handlade om procenträkning och medelvärden. De peruanska eleverna klarade 11 av uppgifterna bäst som bl.a. bestod i att beräkna volym och area, uppgifter som de svenska eleverna använder formelsamling för att lösa och operationer med bråk där de svenska eleverna använder miniräknare i vanliga fall. När det gällde de två MVG-frågorna var resultaten för de peruanska och svenska eleverna 89-65 % respektive 80-47 %.

Intressanta svar

Det är också intressant att se elevernas svar på de frågor CRistina ställde till dem för att få reda på deras attityder till matematik och matematikundervisning. 84 % av de peruanska eleverna anser att matematiken är mycket viktig, motsvarande siffra för de svenska eleverna är 45 %. De svenska elev-

erna använder 0-30 min/vecka för matematikstudier, de peruanska två timmar eller mer. Att de svenska eleverna inte använder mer tid kan kanske förklaras av att många av dem som deltog i testet var idrottselever, som utöver skolarbetet har långa träningspass. De peruanska eleverna vet dessutom att de inte kan gå vidare till nästa kurs om de inte klarar sig och extralektioner är dyra. 94 % av de svenska eleverna anser att läraren är viktigast för att de ska klara matematikstudierna. De peruanska eleverna anger 53 %. 85 % av de peruanska eleverna säger att stöd från föräldrarna är viktigt, bara 11 % av de svenska eleverna tycker det. De peruanska eleverna sa också att de använde sig av både äldre syskon, släktingar och grannar. De svenska eleverna svarade att läraren, lektionerna och den egna kapaciteten räckte för att klara av matematikstudierna. Klasstorlekarna spelar säkert en roll för dessa siffror. I de peruanska skolorna är det inte ovanligt med klasser med 40 elever eller fler.

Vad kan ligga bakom?

De bakomliggande faktorerna till resultaten kan vara många, både sociala och kulturella. En faktor kan kanske vara att de peruanska eleverna går i enkönade skolor. Själv tror CRistina att en av faktorerna kan vara att de peruanska eleverna tränar sig i att använda sin egen kapacitet och inte förlita sig på hjälpmedel av olika slag. En annan att goda matematikkunskaper spelar en stor roll i Peru och är inkörsporten både till högre studier och yrkesliv. Under alla förhållande är det ett både intressant och tankeväckande projekt. Den som är intresserad att ta del av hela projektet kan kontakta CRistina på e-post crisna_2@hotmail.com. Ingrid Wedin lärare 070-662 96 29 ingrid.wedin@edu.torsby.se NR 2 - 2009 TORSBY NU 


Stoppa

langningen! • Ungdomar som dricker alkohol utsätts för stora risker • Bakom varje alkohollangning står en vuxen För att undvika att ungdomar drabbas av problem som kan ge men för livet ska du som vuxen lova dig själv att aldrig bjuda, köpa ut eller på annat sätt langa alkohol till barn och ungdomar. Man bedöms vara vuxen vid 18 års ålder, och om alla vuxna tar sitt ansvar så kan vi stoppa langningen. Jörgen Johansson drogsamordnare 0560-166 96 jorgen.johansson@torsby.se

Klart med rekrytering av rektorer I förra numret av Torsby Nu kunde du läsa om den nya ledningsorganisationen som ska träda i kraft fr.o.m. nästa läsår. Under våren har rekrytering till de två vakanta tjänsterna pågått. De nya rektorerna kommer att presentera sig närmare i kommande nummer av Torsby Nu. Torsby kommun har 13 rektorer, men två av dem arbetar inte som rektorer på heltid. Rektorerna arbetar i fem olika rektorsteam. Verksamheterna Snäckan, yrkesträningen och verksamhetsträningen ingår i flera team. Göran Olsson är ansvarig för dem fr.o.m. nästa läsår Fredric Norlin skolchef 0560-162 96 fredric.norlin@torsby.e

Han du gav en flaska sprit har inget körkort. Kanske kör han hem din dotter efter festen ändå.

Så här kommer teamens sammansättning att vara: Team Frykenskolan

Johan Ekström, Ann-Katrin Järåsen och Michael Åkerlund

Team Holmesskolan

Jonas Wictorin, Britt-Marie Paulsson och Göran Olsson

Team Stjerneskolan

Anders Larsson, Ronnie Palmqvist, Bengt Melin och Göran Olsson

Team Barnomsorg/Östmark och Oleby

Gunnel Persson och Pernilla Larsson

www.STOPPALANGNINGEN.info Att ge alkohol till unga kan få oanade konsekvenser. 10 TORSBY NU NR 2 - 2009

Team Klarälvdalen

Ann-Charlotte Nilsson och Pär Bergqvist


Foto: Torbjörn Almroth

och nger ifrån dig i skog Tänk på att det du slä mänskada både djur och mark kan komma att som intill ser du en fågel niskor. På bilden här i d fiskelina vid en sjö fastnat i en kvarlämna Torsby. da upp tagit med dig ut och stä Ta med dig hem det du Foto: Annette Lauritzen Karlsson gon annan, efter dig, så slipper nå . da liten eller stor, lida ska cket trevmy tom ssu de r Det bli för dig när ligare för oss alla, även platsen, du kommer tillbaka till t. när det är städat och fin

Om du kör på ett djur... Om du skadat eller dödat ett djur ska du märka ut platsen och kontakta Polisen. Om du har skadat djuret ska du alltid ringa 112. Viltolycka

Ring 112 och gör en polisanmälan om du skadat ett djur eller hittar ett trafikskadat djur vid vägen. Då kan både djurets lidande och risken för nya olyckor minska. Om djuret har dött och ligger vid sidan av vägen ska du kontakta Polisen snarast på telefon 114 14. Enligt jaktförordningen är den som kört på vissa djur skyldig att göra en polisanmälan och att märka ut platsen där olyckan skett. Skyldigheten gäller älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår. Läs mer på www.polisen.se om vilka uppgifter du skall lämna när du rapporterar, och om hur du kan märka ut platsen för olyckan.

Olycka med tamdjur

Om du skadat eller dödat ett tamdjur är du skyldig att märka ut platsen och snarast kontakta Polisen. Om ditt husdjur har blivit påkört av okänd förare ska du kontakta Polisen på telefon 114 14. Källa: www.polisen.se

Ta det lugnt i bostadsområdena Det finns både små och stora barn och husdjur som hund och katt som rör sig i bostadsområden.

De är inte alltid uppmärksamma och förstår inte heller faran med bilar och mopeder som kommer farande. Ta det det därför extra lugnt när du kör i tätbebyggda områden!

NR 2 - 2009 TORSBY NU 11


Biografen

en mötesplats mitt i centrum Filmen Rallybrudar spelades som bekant in i Torsby med omnejd. Galan, världspremiären och de följande visningarna lockade storpublik till den gamla biografen på Järnvägsgatan. Bevakningen från olika media var massiv och Torsby kom i fokus. I dagsläget har över 6500 personer sett Rallybrudar på Stjärnan! Vilka effekter har då en sådan händelse för en bygd? Många var inblandade: Torsby kommun, näringsidkare, statister och folk som hjälpte till och underlättade för filmteamet och filmens tillkomst.

12 TORSBY NU NR 2 - 2009

Foto: Annette Lauritzen Karlsson

För Stjärnans del innebar det bra intäkter som nu investeras i ny teknik och bättre service för våra besökare. Med vårt nya bokningssystem med platsnumrering kan du boka en föreställning i kassan eller på telefon och själv bestämma var du vill sitta. Under året kommer detta att utvecklas med möjligheter att boka via Internet. Stjärnan har ett stort upptagningsområde och publiken vill försäkra sig om en plats ifall man rest lång väg. I maj uppgraderades ljudsystemet med ett digitalt DTS -ljud, och vi jobbar kontinuerligt med att förbättra biografen med nya tekniska lösningar. Förra året visades 359 föreställningar och vi kör film året om. I sommar är det storpremiär på Ice Age 3 och Harry Potter och Halvblodsprinsen. I höst kommer del 2 och 3 av Stieg Larsson-trilogin. Del 1 Män som hatar kvinnor har under våren gjort succé runt om i landet och internationellt.

Stjärnan är också en av arenorna och aktörerna i Klimatfilmfestivalen i Torsby, sommarens Countryfestival och Torsby kulturvecka ”Höstglöd”. Lokalen är flexibel och används till musik, teater, ungdomsverksamhet, disco, skolbio seminarier och temakvällar. Kort sagt – biografen som kulturscen och mötesplats. Torsby kommun äger lokalerna och ideella föreningen Föreningsrådet Stjärnan ansvarar för verksamheten. Vi vill fortsätta berika vår kommun med ett varierat utbud samt att utveckla biografen och lokalerna för framtiden.

Väl mött på Stjärnan!

Bo Willebrand föreståndare 0560-103 33 bo@stjarnan.se www.stjarnan.se


Full fart på nya Sysslebäcksbiblioteket

Sommartider på biblioteken

Den 16 januari invigdes det nya biblioteket i Sysslebäck. På invigningsdagen bjöds det på fika och lite kulturell spis. För barnen blev det sagostund, och alla lässugna fick en bok. Till de vuxna delades boken Pilgrimsleden ut där den historiska vandringsleden, som går genom Klarälvdalen, beskrivs i ord och bild.

Biblioteket i Torsby

Det nya biblioteket är inhyst i försäkringskassans gamla lokal och ABF:s lokal på torget i Sysslebäck. Biblioteket delar nu byggnaden med ABF. Biblioteket kan erbjuda datorer som allmänheten får använda. Vi har en mycket uppskattad tidningsklippsamling där bygdens avtryck i dagstidningarna finns samlade. Det finns också en databas över denna klippsamling som allmänheten kan använda. På biblioteket kan man också slå i Dalbyordboken. Detta verk framställdes av Sysslebäcksbördige dialektforskaren Jacob Jacobsson och skogsarbetaren och dialektdiktaren Karl L:son Bergkvist från Brattmon och är en ordbok över Dalbymålet och blev

den kanske största dialektordboken i världen. Vi fortsätter nu verksamheten i den fräscha lokalen med nya friska mål och hoppas att kommunens invånare hittar till det nya biblioteket. Vi började våren med vårsalong där förskolan Kvisten och Kvistbergsskolans fritidshem var inbjudna att ställa ut sina konstnärliga alster. Vernissagen var den 15 maj. Till hösten fortsätter sagostunderna och det blir även pysselkväll för barn med föräldrar. Man tar själv med det pysselmaterial man vill använda och pysslar sedan tillsammans. De som vill får följa med till sagohavet och fiska sagor.

Malin Jansson bibliotekarie 0560-166 44 malin.jansson@torsby.se

Välkommen till biblioteken i sommar! Mellan 15 juni och 15 augusti har kommunens bibliotek sommaröppettider.

Mån. 11.00-18.00 Tis. 11.00-16.00 Ons. 11.00-16.00 Tors. 11.00-18.00 Fre. 11.00-16.00 Lör. o sön. stängt

OBS! När biblioteket är stängt kan du lämna tillbaka dina böcker i återlämningslådan på baksidan av huset, vid lastningsbryggan.

Biblioteket i Stöllet Tis.

15.00-18.00

Biblioteket i Sysslebäck Mån. 13.00-18.00 Ons. 13.00-16.00

Bokbussen

Bokbussen har uppehåll från 22 juni och startar igen den 3 augusti med Röjdåforslinjen. Alla öppettider finns på www.torsby.se/bibliotek

Trevlig sommar önskar personalen på biblioteken!

NR 2 - 2009 TORSBY NU 13

Foto: Malin Jansson


Torsby

- turistdestination som fortsätter växa Varje år genomför turistbyrån en undersökning som mäter turismens ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter i kommunen. TEM-studien (Turist Ekonomisk Modell) visar antal gästnätter, total omsättning, hur turistens utgifter fördelas, hur många arbetstillfällen som genereras och vilka skatteintäkter kommunen har från besöksnäringen. 2008 omsatte turistnäringen 424 miljoner, en fördubbling sedan 2002. 500000 450000 400000 350000 300000

I Sverige som helhet däremot ligger nästan till hälften (41%) på shopping. Livsmedel, transport (= bensin ) och shopping tar nästan halva turistkronan i Torsby kommun, vilket visar på turismens stora betydelse för andra branscher utöver de företag som ”direkt” arbetar i besöksnäringen.

Kommersiell

250000

Ej kommersiell

200000

TOTALT

150000

Logi 22%

Aktiviteter 22%

100000 50000

Logi

0 1997

1999

2001

2003

2004

2005

2006

2007

Livsmedel

2008

Restaurang

Totala antalet gästnätter i kommunen 2008 var 714 500 varav 572 700 i kommersiellt boende och 141 800 i övrigt boende (släkt/vänner/besök/egna fritidshus). De kommersiella gästnätterna ökade med 21 % från 2007 till 2008. 500000 450000 400000 350000 300000 Kommersiell

250000

Ej kommersiell

200000

TOTALT

150000 100000 50000 0 1997

1999

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Den s.k. ”turistkronan”, hur en turist fördelar sina utgifter på olika branscher, skiljer sig i Torsby jämfört med Sverige som helhet. Turistkronan hos oss är mycket mera jämt fördelad mellan olika branscher. 14 TORSBY NU NR 2 - 2009

Livsmedel 11% Shopping 19%

Transport Shopping Aktiviteter

Transport 10%

Restaurang 16%

Turismens omsättning i kommunen motsvarar 395 helårsarbeten, vilket innebär att besöksnäringen är den tredje största branschen, efter kommun och landsting. Kommunens totala skatteintäkt, genererat från turismen, är 47,7 miljoner. Detta inkluderar även alla företag som påverkas indirekt, t.ex. byggfirman som renoverat fritidshus, den lokala lanthandeln där turisten gör inköp osv. Totala skatteintäkten är detsamma som den samhällsekonomiska effekten. Hela undersökningen finns hos att läsa på www. torsby.se/TEM. Du kan också kontakta oss på turistbyrån, 0560-105 51, om du vill veta mer. Mats Olsson

turistchef 0560-162 01 mats.olsson@torsby.se


Elektronisk skylt vid E45:an – utvalda evenemang visas för passerande trafik. Sedan förra hösten lyses Torsby upp av två elektroniska skyltar på E45:an, en strax söder om Toria-rondellen, den andra strax norr om Ekshäradsvägen. Tanken är att de passerande bilisterna skall få tips om vad som är på gång i Torsby kommun och få en positiv känsla av kommunen. Upp till fem budskap per dag kan visas på skylten. Det finns ingen ansökningsblankett eller särskilt ansökningsförfarande för att få vara med på skylten, utan turistbyrån väljer bland de evenemang som finns inlagda i sin databas. Det är den databasen som du anmäler ditt evenemang till, se här till höger. På skylten skall man inte bara kunna läsa om evenemang som utspelar sig i Torsby tätort utan det kan vara var som helst i kommunen. Evenemangen som visas skall dock vara av viss ”dignitet ” och utgångspunkten är den klassificering som alla Värmlands turistbyråer använder sig av genom Visit Värmland, och de evenemang som klassas som att de är av ”nationellt intresse” eller av ”regionalt intresse” kan komma att synas på skylten.

Vi hjälper dig att marknadsföra dina evenemang! Se till att dina evenemang syns via kommunens olika informationskanaler. De flesta av våra gäster går in på våra hemsidor på Internet för att förbereda sitt besök hos oss och här är ett mycket bra tillfälle att synas med de evenemang som man vill locka besökare till. Många av de evenemang som läggs in i databasen kommer också med i tryck, i olika kalendarier och broschyrer som tas fram inför turistsäsongerna. Tänk på att du också når många av våra egna kommuninvånare med ditt budskap och att evenemanget inte ”måste” vara riktat till enbart gästande turister! Självklart är alla införanden gratis. Det är föreningarna och utövarna själva som meddelar sina evenemang till databasen. Det kan göras på tre sätt; antingen via kommunens webbplats www.torsby.se klicka på ”evenemang” eller via epost till turist@torsby.se eller på telefon 0560-105 50. Mats Olsson

turistchef 0560-162 01 mats.olsson@torsby.se

Turistbyrån tel. 0560-105 50 turist@torsby.se

NR 2 - 2009 TORSBY NU 15


Evenemang sommaren 2009 Juni

Fredag 26 19.09 Torsby IF 100 år – Fotbollsmatch mellan Fotbollsförbundet och Pressen på Björnevi. Lagledare – Svennis Eriksson och Gunder Bengtsson. 21.00-02.00 Pubkväll i Östmarksparken. Lördag 27 10.00-15.00 Loppis, hembygdsgården Hagen, Östmark. 11.00 Familjedag i Sysslebäcksparken med bl a hantverksmarknad, bröderna Öjeberget, hoppborg, godisregn samt servering. Värd: Håkan Lind 12.00 Torsby IF 100 år – Veteranmatch på Björnevi. Leif ”Loket” Olsson speaker. 15.00-17.00 Torsby IF 100 år – Idrottscafé med Leif ”Loket” Olsson, utställning i Stjernehallen, Torsby. 14.00 Drive-in Bingo i Bograngen. 18.00 Visor till gitarr – Pernilla Ingvarsdotter – sång Kenny Ludvigsson – gitarr. Vitsands kyrka. Söndag 28 11.00 Byagudstjänst med kaffe och våfflor, finngården Rikkenberget, Bjurberget. 15.00 Drive-in Bingo i Höljes. 17.00 Underhållning med bl a dikter, visor, historier, durspel på Purala finngård, Röjdåfors. Måndag 29 19.00 Kolbullekväll på Bråtens Vildmarkscamping, Sysslebäck. Tisdag 30 19.00 Spelmanskväll på bygdegården i Björbysätern.

Juli

Onsdag 1 18.00-21.00 Trivselkväll med kolbullestekning, Skogsgården, Kindsjön. 19.00-20.30 Filmkväll med Sebra-Film, hembygdsgården Kollsberg. 19.00 Viskväll med allsång på Dalby hembygdsgård, Ransby. 19.00 Grillkväll med livemusik Golfrestaurangen, Oleby. Torsdag 2 19.00 Kolbullekväll på Sysslebäcks Stugby & Fiskecamping. 19.30 Drive-in Bingo i Rådom. Fredag 3 19.00 EM i Rallycross på Höljesbanan. Årets ”Dark Horse”– Kenny Bräck. Lördag 4 09.45 EM i Rallycross på Höljesbanan. Årets ”Dark Horse”– Kenny Bräck. 11.00 Rottnarajden, kanotsafari, Lekvattnet. 14.00 Drive-in Bingo i Bograngen. Söndag 5 10.30 EM i Rallycross, finaler, på Höljesbanan. Årets ”Dark Horse”– Kenny Bräck. 12.00-15.00 Loppis vid Lillskogshöjdens bygdegård. 17.00 Sommarsöndag i Heidruns trädgård, Fensbol. Underhållning med visor, dikter, musikaliska utflykter. 17.00 Puralakväll med gruppen ”3M”, Purala finngård, Röjdåfors. Måndag 6 18.00 Kårbergerkväll. Minneskväll om författaren Per Kårberger, Kårebolssätern, Stöllet. 19.00 Kolbullekväll på Bråtens Vildmarkscamping, Sysslebäck. Tisdag 7 19.00 Spelmanskväll på bygdegården i Björbysätern. 19.00-01.00 Grillkväll med livemusik av The Lonesome Mountaineers på Torsby Camping. Onsdag 8 18.00-21.00 Trivselkväll med kolbullestekning. Skogsgården, Kindsjön. 16 TORSBY NU NR 2 - 2009

19.00-21.00 Byvandring runt Torsby. Samling vid hembygdsgården Kollsberg. 19.00 Grillkväll med livemusik, Golfrestaurangen, Oleby 19.00 Viskväll med allsång på Dalby hembygdsgård, Ransby. 21.00-01.00 Cykelfesten i Pustaparken, Drifters orkester. Kristinefors. 17.00 Förfest på Greavallen, Vitsand. Torsdag 9 17.00 Kvällsgemyt på hembygdsgården Tomta, Skråckarberget. 17.00-21.00 Östmarksdagarna inleds med konst- och hantverksutställning på hembygdsgården Hagen. Pågår t o m 19/7. 19.00 Kolbullekväll på Sysslebäcks Stugby & Fiskecamping. 19.00 Torsby Countryfestival – Livemusik på teaterscenen vid hembygdsgården Kollsberg, Torsby. 19.30 Drive-in Bingo i Rådom. Fredag 10 11.00-16.00 Torsby Countryfestival – Livemusik och aktiviteter i Torsby centrum. Bl a bilutställning, barntivoli, knallar och utställare. 12.00 Westernparad genom Torsby centrum. Godisregn. 16.00 Western- och musikfilmer på Biografen Stjärnan. 19.00-21.00 Bluegrass på Bryggan i Herrgårdsparken. 15.00 Östmarksdagarna – Tändning av kolmilan. 19.00 Visafton på hembygdsgården Hagen. Insläpp till logen kl. 17.00. Lördag 11 10.00-15.00 Östmarksdagarna – Kvarndag vid Röjdåfors kvarn. 10.00 VM i Terrängkrocket, Vitsand. 11.00-16.00 Nysockenmarten/Osebols marknad. Servering av Motti & Fläsk. Ponnyridning och godisregn. 11.00-16.00 Torsby Countryfestival – Livemusik och aktiviteter i Torsby centrum. Bl a bilutställning, barntivoli, knallar och utställare. 12.00 Westernparad genom Torsby centrum. Godisregn. 16.00 Western- och musikfilmer på Biografen Stjärnan. 19.00-21.00 Bluegrass på Bryggan i Herrgårdsparken. 14.00 Drive-in Bingo i Bograngen. 18.00 Pianokonsert. Mendelssohn, Händel, Hayden. Fryksände kyrka, Torsby. 21.30-01.30 Danskväll i Likenäsparken. Söndag 12 10.00 VM i Terrängkrocket, Vitsand. 11.00-13.00 Torsby Countryfestival – Gospel och Bluegrass i Missionskyrkan i Torsby. 16.00 Western- och musikfilmer på Biografen Stjärnan. 15.00 Drive-in Bingo i Höljes. 17.00-21.00 Motionsdans. JI-COOS, Älgsjövallen, Bjurberget. 14.00 Sommarfest på Dalby hembygdsgård, Ransby. Hantverks- och bokförsäljning. Dalbymästerskap i pilkastning, Ransby. 17.00 Sommarsöndag i Heidruns trädgård, Fensbol. Underhållning med visor, dikter, musikaliska utflykter. 17.00 Puralakväll med Linda Rattfelt, Purala finngård, Röjdåfors. 18.00-19.00 Östmarksdagarna - Musik i sommarkväll. Östmarks Bygde- och kyrkokör Måndag 13 19.00 Kolbullekväll på Bråtens Vildmarkscamping, Sysslebäck. Tisdag 14 19.00-01.00 Grillkväll med livemusik av Blue Border Boys på Torsby Camping. Onsdag 15 10.00 Östmarksdagarna – Guidad

blomstervandring i naturreservatet Rännberg. Anmälan 0560-68 88 80. 12.00-17.00 Östmarksdagarna – Aktiviteter och evenemang i Lillskogshöjden. 17.00 Östmarksdagarna – Kvällsevenemang, folkrace på Östmarksbanan. 18.00 Musikkväll med Erlands orkester, Vitsands hembygdsgård. 18.00-21.00 Trivselkväll med kolbullestekning, Skogsgården, Kindsjön. 19.00-20.30 Filmkväll med Sebra-Film, hembygdsgården Kollsberg 19.00 Viskväll med allsång på Dalby hembygdsgård, Ransby. 19.00 Grillkväll med livemusik, Golfrestaurangen, Torsby. Torsdag 16 19.00-21.30 Amerikansk Folkmusik med lokala band, hembygdsgården Kollsberg, Torsby. 19.00 Säterkväll med sätermat och musik på Kårebolssätern, Stöllet. 19.00 Kolbullekväll på Sysslebäcks Stugby & Fiskecamping. 19.30 Drive-in Bingo i Rådom. Fredag 17 12.00-18.00 Sommarmarknad i Ransby Kulturby. Tipspromenad, hantverk, loppis, konst m m. Aktiviteter för barn och vuxna. 14.00 Östmarksdagarna – Traktorrally, hembygdsgården Hagen. 19.00 Visafton på hembygdsgården Hagen. Insläpp till logen kl 17.00. 21.00-01.00 Livemusik med Kapten Grus på Torsby Camping. Lördag 18 09.00 Slåttergille vid hembygdsgården Tomta. Skråckarberget. Ta gärna med egna redskap. 10.00-14.00 Östmarksdagarna – Öppet hus på Emigration & Historia. 11.00 Hembygdsdagarna Norra Finnskoga – Forsens Dag. Underhållning, servering och skogsbingo, Strängsforsen. 11.00-15.00 Parkens dag. Familjedag med aktiviteter, uppträdanden m m, Likenäsparken. 12.00-18.00 Östmarksdagarna – Gunnar Skogs orkester underhåller. Årets ”Östmarking” koras. Utdelning av Gunnar Ehne stipendium, Östmarksparken. 14.00 Drive-in Bingo i Bograngen. 18.00 Musik i sommarkväll i Norra Finnskoga kyrka, Höljes. 18.00 Toner från ovan med kammarmusikgruppen Trivium, Fryksände kyrka, Torsby. 22.00-02.00 Östmarksdagarna – Dans i Östmarksparken till Niceguys. Söndag 19 12.00-16.00 Hembygdsdagarna Norra Finnskoga – Hembygdsfest, Halvarsstugan, Båtstad. 15.00 Drive-in Bingo i Höljes. 13.00 Östmarksdagarna – Motorbanans dag – Uppvisning av folkrace, husvagnsrace, rally, rallycross och cross cart. 17.00 Sommarsöndag i Heidruns trädgård, Fensbol. Underhållning med visor, dikter, musikaliska utflykter. 17.00 Puralakväll med Björn Sandborgh, Purala finngård, Röjdåfors. 18.00-19.00 Östmarksdagarna – Östmarksmässa i Östmarks kyrka. Måndag 20 19.00 Kolbullekväll på Bråtens Vildmarkscamping, Sysslebäck. Tisdag 21 19.00-01.00 Grillkväll med livemusik. Kl 16.00 Barnteaterföreställning med Artistum samt 20.00 Krogshow, Torsby Camping. 19.00 Kolbullekväll på Bråtens Vildmarkscamping, Sysslebäck.

För dagsfärsk information se: www.torsby.se under ”evenemang”


Onsdag 22 18.00-21.00 Trivselkväll med kolbullestekning, Skogsgården, Kindsjön. 19.00-21.00 Byvandring runt Torsby. Samling vid hembygdsgården Kollsberg. 19.00 Viskväll med allsång på Dalby hembygdsgård, Ransby. 19.00 Upplev vårt eget Melodikryss. Spelas live i ladan på Noppen, Kristinefors. 19.00 Grillkväll med livemusik. Golfrestaurangen, Torsby. Torsdag 23 19.00 Kolbullekväll på Sysslebäcks Stugby & Fiskecamping. 19.00 Säterkväll med sätermat och musik på Kårebolssätern, Stöllet. 19.30 Drive-in Bingo i Rådom. Fredag 24 15.00-20.00 Anttilarallyt – Veteranbilsrally. Besiktning/visning av bilarna. Torsby centrum. 18.00-01.00 Jularbofestivalen. Dragspelsfestival. Allspel och dans. Jiws orkester från Norge spelar upp till dans kl 21.00. Järpliden, Bograngen. 19.00 Visafton på hembygdsgården Hagen. Insläpp till logen kl 17.00. Östmark. 21.00-01.00 Livemusik med Christiania på Torsby Camping. Lördag 25 09.00-16.00 Anttilarallyt – Veteranbilsrally. Start vid Fordonsmuseet för specialsträckor i området runt Torsby. Aktiviteter och jippon runt Gamla Torget. 09.00 Slåtteröl på Ritamäki finngård. Slåtterfolket bjuds på Motti & Fläsk. 11.00 Femtadagen – Underhållning och aktiviteter vid Femtån, Ambjörby. 12.00-01.00 Jularbofestivalen. Dragspelsfestival. Allspel och dans. Sören Rydgren uppträder kl 17.00 och 19.00. Järpliden, Bograngen. 12.00-16.00 Kök och Mat – Visning av lokalt producerad mat, hembygdsgården Kollsberg, Torsby. 14.00 Drive-in Bingo i Bograngen. 15.00 Utmarksmusiken. En förtrollande upplevelse, allsköns musik ljuder över sätervallen, Ransbysätern. 18.00 Avslutningskonsert med Geijersskolans elever. Fryksände kyrka, Torsby. Söndag 26 09.00 Anttilarallyt – Veteranbilsrally. Bilarna kör vidare till Anttila och Likenäs för att sedan återvända till målet vid Värmlandsporten. 10.00-15.00 Slåttergille på Abborrtjärnsberg, Röjdåfors. 14.00 Pilgrimsdag med friluftsgudstjänst på Dalby hembygdsgård, Ransby. 14.00-17.00 Hembygdsfest, Vitsands hembygdsgård. 15.00 Drive-in Bingo i Höljes. 17.00 Sommarsöndag i Heidruns trädgård, Fensbol. Underhållning med visor, dikter, musikaliska utflykter. 17.00 Puralakväll med Ler & Långhalm, Purala finngård, Röjdåfors. Måndag 27 19.00 Kolbullekväll på Bråtens Vildmarkscamping, Sysslebäck. Tisdag 28 19.00-01.00 Grillkväll med livemusik av The Grounds på Torsby Camping. Onsdag 29 18.00-21.00 Trivselkväll med kolbullestekning. Skogsgården, Kindsjön. 19.00 Viskväll med allsång på Dalby hembygdsgård, Ransby. 19.00 Grillkväll med livemusik. Golfrestaurangen, Torsby. Torsdag 30 19.00 Säterkväll med sätermat och musik på

Kårebolssätern, Stöllet. 19.00 Kolbullekväll på Sysslebäcks Stugby & Fiskecamping. 19.30 Drive-in Bingo i Rådom. Fredag 31 Svennis Cup – Ungdomsturnering i fotboll. 21.00-01.00 Livemusik med Lady och Landstrykern på Torsby Camping. 23.00 Höljesdagarna – Upplevelsekonsert, Norra Finnskoga Kyrka, Höljes.

augusti

Lördag 1 Svennis Cup – Ungdomsturnering i fotboll. 10.00 Slåttergille. Dragspelsmusik, lotterier. Kårebolssätern, Stöllet. 10.00-18.00 Marknad Sysslebäck. Traditionell marknad med knallar och tivoli. 11.00 Höljesdagarna – Må Bra Dag. ”Rensasjälen- promenad” i pilgrimernas tecken. Samling vid Strängsforsen Jakt o Fiskecamp, Båtstad. 11.00 Loppis i Graneviksparken, Torsby. 11.00-16.00 Kniv- och hantverksmässa, hembygdsgården Kollsberg, Torsby. 13.00-17.00 Familjedag med underhållning i Östmarksparken. 18.00 Sommarmusik med Marianne Myrsten - Sång, Helena Strömberg - Piano. Fryksände kyrka, Torsby. 18.00 9-mannabandet Dubango spelar finsk tango instoppat i samba och reggae. I ladan på Noppen, Kristinefors. 21.00-02.00 Rockfest med uppträdande av Blue Valley Boys, Radicanes m fl. Östmarksparken. 22.00-02.00 Marknadsdans till Glennartz orkester i Sysslebäcksparken. Söndag 2 Svennis Cup – Ungdomsturnering i fotboll. 10.00 Slåttergille. Dragspelsmusik, lotterier. Kårebolssätern, Stöllet. 10.00-16.00 Marknad Sysslebäck. Traditionell marknad med knallar och tivoli. 11.00-16.00 Kniv- och hantverksmässa, hembygdsgården Kollsberg, Torsby. 13.00 Sommarfest på Valborgsgården, Ljusnäs. 15.00 Drive-in Bingo i Höljes. 17.00-21.00 Logdans för hemfôlk, hembygdsgården Kollsberg, Torsby. 17.00 Sommarsöndag i Heidruns trädgård, Fensbol. Underhållning med visor, dikter, musikaliska utflykter. 17.00 Trubadur- och visafton, Purala finngård, Röjdåfors. 19.00 Höljesdagarna - Olofsmässa i Norra Finnskoga Kyrka, Höljes. Tisdag 4 19.00-01.00 Grillkväll med livemusik av The Wanted på Torsby Camping. Onsdag 5 18.00-21.00 Trivselkväll med kolbullestekning. Skogsgården, Kindsjön. 19.00 Grillkväll med livemusik. Golfrestaurangen, Torsby. Torsdag 6 19.00 Säterkväll med sätermat och musik på Kårebolssätern, Stöllet. Fredag 7 14.00 Finnskogafestivalen, Folkrace, Höljes motorbana. 21.00-01.00 Livemusik med The Spaerrows på Torsby Camping. Lördag 8 09.00 Finnskogafestivalen, Folkrace, Höljes motorbana. 10.00-16.30 Konst- och hantverksutställning. Kristinefors kvarn. 10.00-18.00 Alternative Power Weekend, Älgsjövallen, Bjurberget. 11.00-15.00 Hembygdens dag, hembygdsgården Karmenkynna, Lekvattnet. 18.00 Orgelkonsert - Tysk musik från fyra

århundraden - Hans Henning Lohse. Fryksände kyrka, Torsby. 21.30-01.30 Danskväll i Likenäsparken. Söndag 9 09.00 Finnskogafestivalen, Folkrace, Höljes motorbana. 10.00-16.00 Alternative Power Weekend, Älgsjövallen, Bjurberget. 10.00-16.30 Konst- och hantverksutställning. Kristinefors kvarn. 12.00-15.00 Loppis Bygdegården Lillskogshöjden. 15.00 Drive-in Bingo i Rådom. 15.00 Drive-in Bingo i Höljes. 17.00 Sommarsöndag i Heidruns trädgård, Fensbol. Underhållning med visor, dikter, musikaliska utflykter. Tisdag 11 19.00-01.00 Grillkväll med livemusik av Top Cats på Torsby Camping. Onsdag 12 18.00-21.00 Trivselkväll med kolbullestekning. Skogsgården, Kindsjön. 19.00 Grillkväll med livemusik. Golfrestaurangen, Torsby. Lördag 15 Finnskogsrundan – Bussturer till öppna finngårdar och hembydsgårdar under dagen. Bokning: 070-649 25 40. 07.00-16.00 Veteranmarknad, Marknadsplatsen, Torsby. 11.00-16.00 Loppis & Antikmarknad, hembygdsgården Kollsberg, Torsby. 12.00-18.00 Finngårdens dag Rikkenberget, Bjurberget. 16.00 Handbollsmatch – Alingsås-Lindesberg. Stjernehallen, Torsby. 18.00 Nordiska pärlor med Klara-trion: Lisa Lassbo - violin, Karin Wallmyr - viola, Stina Wallmyr - piano. Fryksände kyrka, Torsby 22.00-02.00 Dans i Sysslebäcksparken till Gamblers. Söndag 16 Finnskogsrundan – Bussturer till öppna finngårdar och hembydsgårdar under dagen. Bokning: 070-649 25 40. 15.00 Drive in Bingo, Graneviksparken, Torsby. 15.00 Drive-in Bingo i Höljes. Onsdag 19 18.00-21.00 Trivselkväll med kolbullestekning. Skogsgården, Kindsjön. Lördag 22 21.30-01.30 Eldfest i Älgsjövallen. Dans till Contrazt., Älgsjövallen, Bjurberget. Söndag 23 15.00 Drive-in Bingo i Höljes. 15.00 Drive in Bingo, Graneviksparken, Torsby. 18.00 Körkonsert med Wermlandsensemblen. Fryksände kyrka, Torsby. Onsdag 26 18.00-21.00 Trivselkväll med kolbullestekning. Skogsgården, Kindsjön. Fredag 28 Torsby Ski Festival – Aktiviteter i Valberget och Torsby centrum. 18.00 Dragspelsstämma. Allspel och uppträdande, Skogsgården, Kindsjön. Lördag 29 Torsby Ski Festival - Skidtävling i Valberget samt aktiviteter i Torsby centrum. 10.00 Norra Värmlands Folkrace Cup, Höljes Motorstadion 15.00 Dragspelsstämma. Allspel och uppträdande. Skogsgården, Kindsjön. 18.00 Konsert - Jazz möter folkliga koraler och pianomusik av Liszt. Caroline Stegenius sång, Martin Edin – piano. Vitsands kyrka Söndag 30 Torsby Ski Festival – Skidtävling i Valberget samt aktiviteter i Torsby centrum. 15.00 Drive in Bingo, Graneviksparken, Torsby.

Kontakta gärna våra turistbyråer: Torsby Turistbyrå, Infocenter, 0560-105 50 Sysslebäcks Turistbyrå, Badhusvägen 1, 0560-166 50

NR 2 - 2009 TORSBY NU 17


Vill du vara med och utveckla turismen längs Klarälven? Kommunerna längs Klarälven, från Hammarö i söder till Torsby i norr, driver ett gemensamt projekt för att utveckla turismen i regionen. Det 3-åriga EU-projektet, med 60 deltagande företag, har snart nått halvvägs. Det kan redovisa en rad åtgärder som förbättrat infrastrukturen längs älven och som stöttar och kompetenshöjer företagen. Vill du också vara med, hör av dig till turistbyrån!

Seminarier

Resegaranti, prissättning och budgetering. Samarbeta med dina konkurrenter. Utveckling av webbsidor. Turism & kvalité för export. Pilgrimsforum. Ansvarsfull turism & ekoturism. Företagsetik & Marknadsföring. Fiske/studieresa till Älvkarleby/nedre Dalälven.

Produktutveckling/infrastruktur

Nytt kartmaterial för Klarälven. Förbättringar av skyltning längs Klarälvsbanan. Ny cykelled Uddeholm - Sysslebäck, klar sommaren 2009. Inventering av Pilgrimsled & kultursevärdheter.

Kvalitetssäkring

Alla deltagande företag kvalitetssäkras i systemet Tour Quality.

Marknadsföring

Aktiviteter inriktade på två huvudsakliga marknader – Sverige och Holland.

Professionell fotografering för att upprätta ett bildarkiv. Deltagande i workshop i Holland och fiskemässa i Stockholm.

Analys/uppföljning

Löpande marknads/kundundersökningar genomförs varje säsong.

Vill du vara med?

Projektet pågår t.o.m. 2010 och det finns fortfarande möjlighet för nya företag att ansluta sig. Kontakta projektledningen eller Torsby Turistbyrå 0560-105 50 om du är intresserad. Mats Olsson

turistchef 0560-162 01 mats.olsson@torsby.se Lena Kansbod projektledare 070-66 22 419 lena.klaralven@munkfors.se

Foto: Per Eriksson

18 TORSBY NU NR 2 - 2009


GA-HALLEN

– en pigg treåring En välbesökt anläggning som kan ta emot ännu flera besökare: det är GA-hallen vid Sysslebäcksbadet. I sommar är det tre år sedan GAhallen slog upp sina portar och anläggningen var både efterfrågad och nödvändig. – Vi kan ta emot ännu flera gäster. Särskilt vänder vi oss till företag som vill boka oss för aktiviteter, säger Jan Karlstam, platsansvarig för Sysslebäcks Fritid & Turism. Det finns lediga tider i GA-hallen samtidigt som många föreningar, företag och även privatpersoner bokar tider. En trogen och återkommande förening varje måndag är PRO Dalby Norra som spelar boule, med särskilda inomhusklot. I tre timmar tävlas det och skrattas och dricks kaffe och verksamheten är förstås oerhört värdefull för dessa. Nordvärmlands FF, som har fotboll på schemat använder hallen för sin inomhusträning och det leder till resultat och till att föreningen utvecklas. Vidare bedriver Friskvården träning i ryggjympa och där finns säkerligen lediga platser för de som vill delta. Friskis och Svettis har en stor grupp som tränar i GA-hallen, liksom all den innebandyverksamhet som Branäs Alpina bedriver, som en egen gren inom föreningen. – Innebandyn har kommit igång bra, bland annat genom ett bra samarbete med skola och ung-

Kvistbergsskolan fyllde GAhallen vid sin skolavslutning. Foto: Ulrika Andersson

domsgrupper, säger Jan Karlstam. När det gäller besökande turister i GA-hallen sker en viss tillströmning genom ett samarbete med Branäsanläggningen. Varje gäst får info om Sysslebäcks Fritid & Turism, men det är bad och bubbel som lockar trötta skidåkare mest. – Vi hade cirka 29 000 besökare under 2008 och trenden har varit att det ligger ganska lika under åren. Men vi har möjlighet att ta emot ännu flera gäster, förklarar Jan Karlstam. Särskilt vänder han sig till de lokala företagen, vars närvaro i GAhallen skulle kunna öka. Varför inte använda sina friskvårdstimmar och träna i den stora och rymliga hallen, som förstås är kommunens mest moderna. – Det finns stor potential att använda hallen för mässor och utställningar, något som vi fortfarande jobbar på att utveckla, avslutar Karlstam. Säga vad man vill, GA-hallen är en pigg treåring. Läs mer på www.torsby.se/ ga-hallen Morgan Bäckvall informatör fritidsförvaltningen 0560-103 50, 166 00 morgan.backvall@torsby.se

NR 2 - 2009 TORSBY NU 19


nt a s s e r t n i t t e g n i r k r Bär du på idée . m e d a g i l k r e v r ö f projekt? Ta chansen

. i Torsby kommun nors företagande in kv l h til oc g r in ée tn id öt r att erbjuda st bjuda alla som ha rativen fortsätter nu möjlighet att er r r här mera ha tta h rä oc be d Värmlandskoope n lja ré vi re Anna Ty nsökan be da ta tle ek oj ek pr oj Pr ny . en ng tt ni De har få g och rådgiv het att få stöttnin bjuda. funderingar möjlig ha ra (LRC) r att er nt ce rs su Re lt ka om vad Lo Foto: Mari Nälsén, Värmlandsbygden

Bl.a. kommer vi i samverkan med Torsby Utveckling AB, Tuab, att erbjuda Starta eget-utbildning. Det är viktigt att höja kunskapsnivån kring företagande, det skapar bättre förutsättningar för att lyckas i sin roll som företagare. Stödet till nyföretagare måste moderniseras och i högre grad uppmuntra företagare, inte minst kvinnor som vill starta eget tillsammans. Starta eget-utbildningen startar i början av september och pågår i 11 veckor, tre tim/vecka. Motsvarande utbildning genomfördes förra hösten med lyckat resultat. Annons kommer i TorsbyBladet, håll utkik! Projektet kommer att verka för att stimulera till start av företag också inom otraditionella branscher för att bredda näringslivet i kommunen. Så går du omkring och har idéer eller tankar kring något intressant projekt ta då chansen att lära dig mer. En viktig roll för projektet är att vara en länk för regionalt och lokalt tillväxtarbete. Vi vill jobba för att stimulera till att företag startas och samverkar för att gynna och att gynnas av de regionala satsningarna

20 TORSBY NU NR 2 - 2009

som t.ex. kring Branäsområdet och Fortum Ski Tunnel Torsby. Vi vill även stimulera till att olika samarbetsformer mellan företag utvecklas, ”paketlösningar” vad gäller boende, aktiviteter, handel och upplevelser. Informationsträffar kring avknoppning från offentlig sektor kommer att genomföras under projekttiden.

Nätverk planeras

Det finns tankar på att ett nätverk för kvinnor som driver företag och kvinnor i ledande positioner i Torsby kommun skall initieras och utvecklas. Ett nätverk som fungerar som ett affärsnätverk, öppet för många, som vid sidan av målet social samvaro är inriktat på kompetenshöjning och som också kan utgöra en samlad röst i frågor som rör kvinnors företagande och kvinnors ledarskap.

Låter det intressant, vill du veta mer? Kontakta mig gärna. Anna Tyrén, projektledare Värmlandskooperativen. Tel: 070-688 74 58 eller via e-post: anna@varmland.coop

Affärsrådgivning med många namn

Värmlandskooperativen driver ett mindre projekt, motsvarande 1 dag/vecka i Torsby kommun med syfte att stärka kvinnors företagande. I kommunen har motsvarande projektarbete pågått sedan 1997. Jag, Anna Tyrén har haft förmånen att få arbeta med detta sedan 1998. Projekten som har rubricerats på olika sätt så som, Affärsrådgivning för kvinnor i Torsby kommun, Kvinnor i Samverkan och Lokalt Rescurscentra för kvinnor i Torsby kommun har finansierats med projektpengar från Tillväxtverket, tidigare Nutek. Det har varit en lång och intressant resa med allt från arrangerande av Loppis i Oleby, Matkulturfestival i Herrgårdsparken till rådgivning för dem som haft idéer om att starta företag inom diverse olika branscher och Starta eget utbildningar. Nu är vi igång igen, då en ny projektansökan har beviljats. Vi har nu möjlighet att erbjuda alla som har idéer funderingar möjligheten att få stöttning och rådgivning.


Socialt företagande gror i Torsby Torsby kommun är en av elva kommuner som medverkar i Värmlandskooperativens projekt ”Socialt företagande i Värmland”. Ett 10-tal personer i Torsby håller på att lära sig om socialt företagande i Torsby.

Sedan början av december förra året pågår en process för att starta ett socialt företag i Torsby. Inom ramarna för projektet i Torsby deltar ett tiotal personer. Konceptet är indelat i fyra olika faser där man i Torsby avklarat de två första faserna. Konkret betyder det att man teoretiskt lärt sig om sociala företag, deras specifika förutsättningar och villkor. Man har bestämt sig att arbeta för en start av ett företag. Just nu arbetar man med en affärsplan i processens tredje fas.

Socialt företagande – 100% av den egna förmågan

Ett socialt företag är som vilket företag som helst och ägs och drivs av dess delägare. Det som skiljer sociala företag från traditionella företag är att man jämte affärsmässiga mål också har tydliga sociala mål. Det betyder att sociala företag är särskilt lämpade för personer som av någon anledning har nedsatt arbetsförmåga eller av andra skäl hamnat utanför den traditionella arbetsmarknaden. Utgångspunkten i ett socialt företag är att man arbetar 100% av sin egna förmåga. För en del personer kanske detta är 6 timmar i veckan för andra kanske 20 timmar.

Att befinna sig i ett utanförskap

Många människor i Sverige befinner sig i ett utanförskap. En del på grund av långtidssjukfrånvaro, andra långtidsarbetslösa, vissa har psykisk ohälsa och andra av andra skäl. Det gemensamma är utanförskapet och ofta känslan av att inte vara behövd. Socialt företagan-

de är en metod att tillsammans med andra ta sig ur utanförskapet, ta makten över det egna livet.

Exempel på Sociala företag

LeMat B&B Solakoop är startat av människor som tidigare fanns inom socialpsykiatrin i Karlstad. De driver idag Bed & Breakfast verksamhet. De bestämmer själva över sitt företag och alla medlemmar sitter också i företagets styrelse. På samma sätt är Brillianten i Karlstad organiserat, men affärsiden är en annan. Billianten driver en cykelverkstad, en secondhandbutik, en cafeteria och säljer företagstjänster till kommunen och olika företag.

Empowerment

Vi ser bara möjligheter i Torsbygruppen, som tillsammans besitter en stor kompetens och som i arbetet visar stor beslutsamhet. Här pågår i högsta grad en fantastisk empowermentprocess.

Projektet

Socialt företagande i Värmland finansieras av de 11 medverkande kommunerna, Region Värmland, Värmlandskooperativen samt EU:s sociala fond.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig till Värmlandskooperativen, rådgivare Anna Tyrén Tel: 054-18 37 40, anna@varmland.coop Se även: www.varmland.coop Foto: Mari Nälsén, Värmlandsbygden NR 2 - 2009 TORSBY NU 21


Torsby

- den företagsamma kommunen Som det berättats om tidigare i Torsby Nu så är Torsby kommun verksam i ett spännande utvecklingsprojekt tillsammans med sex andra värmländska kommuner, Arvika, Sunne, Säffle, Eda, Storfors och Årjäng. Projektet finansieras av de deltagande kommunerna, Region Värmland och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Projektet heter Den företagsamma utvecklingen (DFU) och har nu avverkat sitt första år av sammanlagt tre. Som företagare finns det många anledningar att ha kontakt med sin kommun. Man kan behöva ett bygglov eller söka tillstånd av andra slag eller kanske hjälp med att söka ett investeringsstöd till sin verksamhet osv. Listan på det som kommunen gör och som

direkt eller indirekt berör företagare kan göras lång. Det är alltså många som arbetar med företagsrelaterade frågor i den kommunala förvaltningen. Förhoppningen är att DFU ska bidra till att öka kunskapen om företagandets villkor och betydelse för det lokala samhället. Att aktivt arbeta med företagsklimatet har visat sig ha stor betydelse för hur en kommun och dess företag utvecklas i en positiv riktning. Det senaste halvåret har cirka 70 personer från den kommunala förvaltningen vid flera tillfällen deltagit i seminarier, föreläsningar och interna möten där företagsrelaterade frågor diskuterats. Uppslutningen och intresset för företagsfrågorna har varit stort vilket bådar gott inför vad som planeras framöver. Inom kort kommer det lokala näringslivet, kommunala tjänstemän och politiker att bjudas in till gemensamma företagsträffar där de får chans att lära känna varandra bättre. Tanken är att skapa fler neutrala mötesplatser där näringslivs-, företags-, och utvecklingsfrågor kan diskuteras under trevliga former och utan en förutbestämd agenda. För mer information om projektet kontakta oss gärna på Tuab! Åsa Gertling information/administration Torsby Utveckling AB 0560 – 160 18 asa.gertling@torsby.se

Illustration: Isabella Östlund

22 TORSBY NU NR 2 - 2009


Vad är det som förenar Torsby och Italien? Ett försök till ett annorlunda tänkande för att stödja människor i utsatthet där man tar makten över sitt eget liv. Risken är nu i rådande ekonomiska kristider att människor som står långt från arbetsmarknaden hamnar ännu längre bort och att utslagningen därmed ökar i alla grupper. Just nu sker en minskning i många kommuner av institutionsvården. I den svåra ekonomiska situation kommunerna befinner sig i har man alltmer börjat ifrågasätta värdet av dyra institutionsplaceringar. Det är angeläget att man som kommun inte helt är beroende av att endast kunna erbjuda institutionsvistelser till människor som har kommit långt in i utanförskapet. Det är därför viktigt att en utveckling och ett nytänkande fortlöpande äger rum. Idéer och uppslag om hur stödet till dessa grupper kan förbättras kan man ibland finna i andra länder. I San Patrignano i Italien finns ett helt självförsörjande behandlingskooperativ. Kooperativets drygt 1 500 invånare har ett 50-tal olika yrken att välja mellan för missbrukarna och en årlig omsättning på hundratals miljoner kronor. San Patrignano lyckas med åtta av tio missbrukare och har låtit tala om sig runt om i Europa.

Utbildning till företagande

Till San Patrignano kommer man frivilligt. Varje år får kooperativet ta emot flera tusen ansökningar. San Patrignano med sina 1 500 kooperatörer är en enorm anläggning och storleken kan sägas svara mot Italiens katastrofala narkotikasituation. Vi kan i Torsby inte bygga ett San Patrignano men vi kan försöka tänka annorlunda och med det bygga upp verksamheter som hjälper människor till ett ”bättre” liv. Just nu har vi igång en utbildning om socialt företagande. En utbildning som kommunen köpt in av Värmlandskooperativen vilket innebär att deltagarna genomgår en utbildning om hur man blir kooperatör och startar sociala

Illustration: Birgitta Brorson

företag. Gruppen befinner sig nu i slutfasen av utbildningen och nu kvarstår att se om man ”sjösätter” sin eller sina affärsidéer.

Olika alternativ

Alla vill inte eller kan inte bli egna företagare. Det behöver därför finnas olika alternativ till alla de människor som vi inom socialtjänsten möter och med det så är det viktigt att klargöra att problembilden hos många av våra besökare är av varierande karaktär. Vårt eget Gnistan är en positiv öppen verksamhet som framförallt riktar sig till skoltrötta ungdomar. Vi ser dock att behovet av insatser för ungdomar idag är större än vad vi har resurser till. Vi behöver även utveckla formerna för öppenvårdsarbete med vuxna. För att möta dessa behov pågår för närvarande ett intensivt samarbete mellan Hagfors, Munkfors, Sunne och Torsbys kommuners socialtjänster för att finna samverkan och finansieringsformer för att kvalitetsförbättra stödet till kommuninvånarna. Tillsammans och med andra som förebilder är vår ambition att skapa hållbara och långsiktiga stödverksamheter för dem som behöver hjälp av socialtjänsten. Birgitta Bergh

IFO-chef 0560-161 68 birgitta.bergh@torsby.se

NR 2 - 2009 TORSBY NU 23


Har du tid en stund?

Foto: Annette Lauritzen Karlsson

Certifierat vård- och omsorgscollege skall locka både elever och vårdpersonal Fredagen den 24 april 2009 firades att Stjerneskolan blivit certifierat Vård- och OmsorgsCollege. Under trevliga former överlämnades ett bevis på certifieringen vid en ceremoni på Sahlströmsgården. VO-College Torsby/Sunne uppvaktades samtidigt med blommor från Region Värmland, Landstinget samt Arvika, Sunne och Torsby kommuner. Certifieringen innebär en kvalitetsstämpel som visar att Stjerneskolan i samarbete med Landstinget och vård- och omsorgsnämnderna i Torsby och Sunne uppfyller de krav som utformats av Nationella rådet som består av representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom vård och omsorg. Värmland var först ut att bli certifierat som region och Torsby/Sunne blev tredje lokala VOCollege i landet. VO-College ger möjlighet att få fler ungdomar, vuxna, arbetslösa och invandrare till utbildning inom vård och omsorg. Den kvalitet i utbildningen som VO-College garanterar bidrar också till att studenten blir anställningsbar. Den som redan arbetar inom vård- och omsorgsområdet får enklare tillgång till kompetensutveckling. Bo Arne Nilsson rektor 0560-163 04 bo.arne.nilsson@torsby.se

24 TORSBY NU NR 2 - 2009

Det finns barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo i sina ursprungsfamiljer. Barnen behöver därför få möjlighet att bo i en annan familj som kan ge dem omsorg, trygghet och kärlek. Ibland rör det sig om kortare placeringar men för en del barn handlar det om att de ska växa upp i ett nytt hem. En del av dessa barn har problem med sig och kräver därför både engagemang och uthållighet. Som familjehem kan man göra en betydande insats för en annan människa. Vi kan inte lova att det är ett enkelt uppdrag men vi vet att många familjer upplever både glädje och meningsfullhet. Omsorgsnämnden söker flera familjehem både i och utanför kommunen. Vi vill gärna komma i kontakt med ”vanliga” familjer som anser sig ha tid och kraft över till att ta emot barn i sitt hem. Om du och din familj är intresserade tveka inte att kontakta våra socialsekreterare för ytterligare information: Veronika Öwer, Eva-Lena Rohman, Annika Nilsson eller Jenny Eriksson. Du når dem alla via vår växel 0560-162 00.

Tack för din tid!

Birgitta Bergh IFO-chef 0560-161 68 birgitta.bergh@torsby.se


dig å p n e v ä r e äng h n e t e h r e k ä S . änkande igen om säkerhetst se el nn mi på gs för en Nu är det da Det är vanligtvis som vanligt att leva. Risken för katastrofer är inte stor i allmänhet. På www.krisinformation.se kan du läsa om hur samhället fungerar vid kris, en extraordinär händelse som inte händer ofta. Om man ska ut och resa är det klokt att förbereda sig att allt inte blir som vanligt. Det finns många bra sidor på Internet där man kan läsa om vad man ska tänka på innan man ger sig av. Kolla på webbplatsen Skyddsnätet www.skyddsnatet.se. Där kan du läsa och klicka dig vidare till sidor som informerar om det mesta som rör personlig säkerhet mot olyckor.

ICE: In Case of Emergency

Om olyckan har varit framme kan det underlätta för räddningstjänsten att nå dina anhöriga om du har ICEnummer inlagda i din mobiltelefon. Läs om ICE på Skyddsnätet www.skyddsnatet.se. Där hittar du en länk till SOS med instruktioner för hur du ska göra .

Don’t drink and drive!

Till sist: kör lugnt och var utvilad och nykter när du kör. •Varför är det kul att köra fortare än hastighetsbegränsningen? • Om man är trött när man kör kan man ha lika dåliga reaktionstider som en som är berusad eller drogpåverkad. • Vem tycker att det är häftigt åka bredvid ett rattfyllo? Ha en skön sommar! Bodil Esping säkerhetssamordnare 0560-161 21 bodil.esping@torsby.se

Ann-Sophie Rogne ny ungdomssekreterare Hej Jag heter Ann-Sophie Rogne och vikarierar som ungdomssekreterare under Elin Pedersens föräldraledighet. Jag började jobba i maj och min anställning är 50%. Min familj består av Peter och barnen Linnéa, Edvin och Greta och jag bor i metropolen Nyskoga. Att arbeta som ungdomssekreterare innebär bl.a. att jobba nära Torsby Ungdomsråd. Rådet delar t.ex. årligen ut 75 000 kronor i bidrag till olika ungdomsverksamheter, främst till olika föreningar. Har du idéer eller konkreta förslag, sök gärna! Hör gärna av dig oavsett, vi behöver bl.a. föryngring av Ungdomsrådet. Läs mer om Ungdomsrådet och ungdomspotten på www.torsby.se/torsbyurad Mig når du på tel. 070- 226 66 90 eller e-post ann-sophie.rogne@torsby.se

Foto: Annette Lauritzen Karlsson

NR 2 - 2009 TORSBY NU 25


Några frågor och svar om trafikmiljön i Torsby Legobitar på trottoarerna?

I Torsby Nu i december förra året skrev vår trafiksäkerhetsinformatör Marianne Björkegren en artikel om Järnvägsgatans nya trafikmiljö som bygger på samspel i trafiken. Artikeln har väckt intresse för gaturummets utformning. Några av de vanligaste frågorna som ställs till oss som jobbar med gator och trafik är varför vi lagt plattor som ser ut som ”legobitar” eller plattor med spår/ribbor på trottoarerna (se bild 1). Svaret är att ”legobitarna” är avsedda att vara en varningsyta och plattorna med spår/ribbor är ledyta. Båda strukturerna är till för att personer med nedsatt syn skall kunna orientera sig efter dem genom att se eller känna kontrasten mot övriga plattytor. De svarta spåren i asfalten (se stora bilden) är däremot gjorda av personer som har problem att förstå hur

man uppträder i trafiken och det är för att hjälpa dem att kunna samspela i trafiken som vi monterar upp fartdämpande trafiköar eller gupp (se bild 3). Gatstensytorna har den betydelsen att man inte skall parkera där på grund av att det är ytor som behöver användas för lastzon eller för att det är ytor som behöver nyttjas som friutrymme vid gårdsutfarter (se bild 4). Vi vill gärna ha frågor och synpunkter på trafikmiljön, då kan vi försöka förbättra den och rätta till eventuella missförstånd.

Mikael Löfvenholm områdeschef GVA 0560-160 53 mikael.lofvenholm@torsby.se

Foto: Mikael Löfvenholm

1

26 TORSBY NU NR 2 - 2009

3

4


Efterfrågade helgresor med Torsbyflyget Torsbyflyget fortsätter att köra de efterfrågade helgresorna även efter sommaruppehållet, som pågår under perioden 27 juni – 9 augusti. Så, håll utkik - ett antal paketresor med olika teman annonseras just nu på vår webbsida www.torsbyflygplats.se samt i TorsbyBladet och i grannkommunernas lokala annonsblad. Först till kvarn… – Det är roligt att vi har fått till helgresorna med flyget. När vi har träffat företagare och privatpersoner, i syfte att ta reda på hur vi kan utveckla flygtrafiken till och från Torsby, har vi förstått att helgresor är det man saknar generellt. Så vi hoppas och tror att Torsbyflyget och helgresorna utnyttjas av allt fler, så att statistiken ökar, vilket ger oss ett bättre utgångsläge när vi ska förhandla om nästa treårsperiod år 2011, säger Thomas Stjerndorff, VD Torsby Flygplats.

Helgavgångar 2009 14-16 augusti 28-30 augusti 4-6 september 11-13 september 18-20 september 25-27 september 16-18 oktober 30 okt.-1 nov. 20-22 november 27-29 november 4-6 december 11-13 december 18-20 december

Tidtabell helgturer Avgår Torsby fredag kl. 20.15 Ankomst Arlanda kl. 21.05 Avgår Arlanda söndag kl. 19.00 Ankomst Torsby kl. 19.50

Kontaktperson och VD, Torsby Flygplats AB

Ulrika Andersson

Thomas Stjerndorff E-post: thomas.stjerndorff@torsby.se Tfn: 070-344 45 67

informatör 070-659 60 06 ulrika.andersson@torsby.se Foto: Ulrika Andersson

Nu är det återvinningstider Nu när sommaren står för dörren är det högtryck på återvinningscentralerna. Allt fler av kommunens invånare och fritidsboende finner nyttan av att kunna göra sig av med skräpet på ett enkelt och samtidigt miljöriktigt sätt.

Vi tackar våra ”kunder” för ni sorterar väl och på så sätt sparar resurser och värnar om miljön.

Nya öppettider på återvinningscentralerna

Öppettider på återvinningscentralerna

Under perioden maj – oktober har återvinningscentralen i Torsby öppet alla helgfria lördagar. NR 2 - 2009 TORSBY NU 27


-JHHBOEFMPHPUZQ

Ny skidsäsong med münga nyheter Den fjärde säsongen har dragit i güng i skidtunneln. Vi vill presentera nügra av ürets nyheter. Ta tid pü turen

En av ürets stÜrsta nyheter är att det gür att ta tid pü skidükningen. Ett elektroniskt tidtagningssystem har installerats där du kan ta del av varje varvs üktid, antalet varv och snitthastigheten under ett varv genom att hyra ett chip.

En tidning om skidtunneln

I ür har Fortum Ski Tunnel Torsbys kommit ut med en ny broschyr fÜr säsongen 2009/2010. Det är en fullmatad tidning om 44 sidor med det mesta du behÜver veta kring skidtunnel och dess omnejd. Det har distribuerats vitt och brett büde i Sverige och Norge. I skrivande stund har 35 000 broschyrer delats ut i olika sammanhang.

Ny webbplats

En ny version av skitunnel.se har släppts. Den nya webbplatsen har utvecklingsmÜjligheter och kommer att under ürets lopp byggas ut med fler funktioner och ett utÜkat innehüll. Vi hoppas ocksü att den ska vara mer användarvänlig och läsvärd.

Tour-Quality och Vasaloppscenter

Skidtunneln är kvalitetssäkrad enligt Tour-Quality. Det hjälper oss att säkra vür fÜrmüga att motsvara, och helst Üverträffa, gästens fÜrväntningar. Utmärkelserna leder till nÜjdare gäster och Ükad konkurrenskraft som innebär en trygghet fÜr dig som besÜkare. Fortum Ski Tunnel Torsby hüller hÜgsta klass när det gäller längdskidükning. Anläggningen har de allra bästa träningsfÜrutsättningarna fÜr lüngloppsükare och blir allt mer komplett fÜr varje ür. Tack vare att vi kan uppfylla de krav som Vasaloppet ställer pü de anläggningar de rekommenderar, är vi nu ett officiellt Vasaloppscenter. Vi arrangerar ocksü i ür officiellt Vasaloppsläger med Staffan Larssion den 17-20/9 och 12-15/11.

Aktivitetsveckor

Just nu satsar vi lite extra pü kringaktiviteter och aktiviteter fÜr barnen. Under nügra sommarveckor kan man prova pü allt frün skidskytte till hundspann och även delta i Barnens Vasalopp. Hela programmet finns pü skitunnel.se 28 TORSBY NU NR 2 - 2009

Linda Danielsson informatĂśr 0560-270 04 linda.danielsson@torsby.se Foto: Linda Danielsson

Öppettider säsongen 2009/2010 LÅGSÄSONG Mündag - fredag LÜrdag - sÜndag

17 juni - 9 augusti 2009, 1 december 2009 - 7 mars 2010 9.00-19.00 9.00-17.00

HÖGSÄSONG 10 augusti - 30 november 2009 Mündag - fredag 8.00-20.00 LÜrdag - sÜndag 8.00-18.00 Med reservation fÜr ändringar. Varmt välkommen till en ny skidsäsong! Kontakta oss gärna pü info@skitunnel.se eller ring oss pü 0560-270 00


35 nationer till Torsby under junior-VM i skidskytte Torsby kommer att besökas av cirka 35 nationer under perioden mitten/slutet av januari – början av februari nästa år. Då är det dags för Torsby att stå som värd för 2010-års junior-VM i skidskytte som ska genomföras i Valberget. En rad förberedelser ligger nu framför JVM-organisationen som består av tre delar: Torsby kommun, SK Bore och Svensk Handel i Torsby. Just nu jobbar JVM-organisationen med att rekrytera och utbilda funktionärer samt att marknadsföra arrangemanget. Uppdragsgivare är Internationella Skidskytteförbundet och Svenska Skidskytteförbundet. – Vi ser tävlingen och hela evenemanget som ett ärofyllt uppdrag och en träffpunkt för världens bästa juniorer inom skidskytte, men också som ett ypperligt tillfälle att låta besökarna uppleva Torsby och närområdet som ett besöksmål att återvända till. Vi ska visa upp Torsby från sin bästa sida så att de tävlande, deras familjer och de nationella och internationella skidorganisationerna vill komma tillbaks, säger Thomas Stjerndorff, projektledare, JVM i Torsby, han fortsätter: – Det är viktigt att vi alla arbetar för att varje person som besöker Torsby ska få ett positivt intryck med sig hem.

Under själva tävlingen, som pågår mellan den 27 januari och 2 februari, kommer Svensk Handel i Torsby att arrangera olika aktiviteter för de besökande. Planerna är att bland annat prisutdelningen ska ske på torget i Torsby i samband med underhållning, livemusik och annat smått och gott, tanken är att det ska bli en folkfest som gör hela arrangemanget till ett dragplåster för övriga Värmland och Sverige. Leif Larsson är tävlingschef och håller således i hela tävlingen i Valberget, han säger: – Vi ser fram emot att arrangera tävlingarna här i Torsby. JVM är den näst största skidskyttetävlingen, ett Junior-VM är större än en världscuptävling och snäppet mindre än stora VM, han tillägger: – Sedan hoppas vi naturligtvis att någon av kommunens alla duktiga skidskytteförmågor kommer att ingå i det svenska skidskyttelandslaget. Ulrika Andersson informatör 070-659 60 06 ulrika.andersson@torsby.se

Preliminärt tävlingsprogram Onsdag 27/1 Distans äldre, yngre juniorer, herrar Torsdag 28/1 Distans äldre, yngre juniorer, damer Fredag 29/1 Officiell träning Lördag 30/1 Sprint, samtliga klasser Söndag 31/1 Jaktstart, samtliga klasser Måndag 1/2 Officiell träning Tisdag 2/2 Stafett, samtliga klasser Projektledare, JVM i Torsby Thomas Stjerndorff E-post: thomas.stjerndorff@torsby.se Tfn: 070-344 45 67

NR 2 - 2009 TORSBY NU 29


Bärbara datorer gör politikerna mera tillgängliga Från och med september i år kommer 14 politiker i Torsby kommun att få låna varsin bärbar dator. Det är politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott och samhällsutskott som är först ut. – Bärbara datorer kommer att göra politikerna mer tillgängliga för kommuninvånarna och företagarna, säger Margot Enkvist på kommunkansliet, som tagit fram ett underlag för beslutet. Det skall också förenkla administrationen och ge miljövinster. Det är kommunfullmäktige som avsatt pengar som både syftar till att fördjupa demokratin men också att förenkla administrationen. Det innebär att den kommunala förvaltningen enkelt kan nå dem med information. Det blir också enklare för allmänheten att nå politikerna via e-post och det blir enklare frampå för politiker och kommuninvånare att t.ex. chatta. Målet är att uppnå bättre och snabbare service, mindre administration samt ge miljövinster

genom att förtroendevalda hämtar och läser mötesmaterial via datorn och inte i pappersform. De 14 politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott och samhällsutskott har haft kommunala e-postadresser ganska länge, vilket också ordförandena i de olika nämnderna har. I vårt förtroendemannaregister finns kontaktuppgifter till alla de ca 140 politikerna som är engagerade i olika politiska uppdrag. Du finner det på www.torsby.se/politiker eller om du ringer till 0560-160 00. En del av politikerna har

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och/eller samhällsutskott

Håkan Laack, Yvonne Broberg, Rune Mattsson, Agneta Amneteg, Per-Erik Marcusson, Jerry Persson, Carina Nordqvist, Gösta Kihlgren, Anna-Lena Carlsson, Inga-Britt Keck-Karlsson, Olle Adofsson, Lena Berg, AnnLouise Brodén, Anna Karin Gustafsson.

e-postadresser genom kommunen andra har egen e-postadress, eller nås på andra sätt än via e-post.

Rune Matsson är en av de politiker som kan nås via e-post

Nya politiker i fullmäktige och nämnder Valda av kommunfullmäktige från och med 26 mars 2009 t.o.m. fullmäktige 29 april 2009.

Lena Berg (S) Röjdåfors 0560-250 43, ledamot i kommunfullmäktige Birgit Dahlgren (S) Likenäs 073-048 76 79, ersättare i omsorgsnämnden Thomas Fröman (S) Likenäs 0564-404 48, ersättare i barn- och utbildningsnämnden Åke Gustavsson (S) Torsby, 0560-312 34, ersättare i kommunfullmäktige och ordförande i omsorgsnämnden Birgitta Hedström (S) Oleby 0560-107 25, ersättare i kulturnämnden Susanne Håkansson (S) Torsby 070-576 63 54, ersättare i räddningsnämnden Ingela Johansson (S) Torsby 0560-410 93, ersättare i kulturnämnden Henrik Nybom (M) Ambjörby 0560-312 34, ersättare i kommunfullmäktige Ingela Omberg (M) Sörmark 0560-211 72, ersättare i barn- och utbildningsnämnden Mikael Persson (M) Torsby 070-690 19 80, ledamot i Fritid i NordVärmland AB Tommy Persson (M) Oleby 0560-101 12, ledamot i barn- och utbildningsnämnden Lillemor Ronge (M) Torsby 0560-133 22, ersättare i valnämnden Ann-Mari Uppvall (S) Fensbol 0560-421 39, ledamot i omsorgsnämnden Birgitta Vikström (S) Ambjörby 0563-800 91, ledamot i kulturnämnden Jimmy Werme (M) Torsby, 070-229 01 92, ledamot i Torsby Utveckling AB

Annette Lauritzen Karlsson 30 TORSBY NU NR 2 - 2009

Foto: Annette Lauritzen Karlsson

utrednings/informationssekr. 0560-160 04 annette.lauritzen@torsby.se


Nedgången i ekonomin är övergående men lågkonjunkturen består Vi befinner oss fortfarande i en period där den ekonomiska aktiviteten minskar både i Sverige och i stora delar av omvärlden. I år beräknas OECD-ländernas ekonomiska produktioner minska med 3 % och Sveriges med nära 4 %. Stora förhoppningar har riktats mot de massiva räddningsaktioner som regeringar och centralbanker genomfört. Dessa aktioner skall på sikt sätta fart igen på den finansiella ekonomin och vända den osäkerhet som råder hos företag och konsumenter. På kort sikt vänder detta dock inte utvecklingen, men på längre sikt kan det stimulera konsumtion och investeringar till att åter börja växa. Efter den extremt negativa utvecklingen av ekonomin under 2008 och 2009 följer oundvikligen även en betydande svacka på arbetsmarknaden, med minskande sysselsättning som följd. Arbetslösheten beräknas nästan bli fördubblad, till nära 12 % under 2010 (jämfört med 6,3 % 2008). Den snabba försämringen på arbetsmarknaden gör att tillväxten i kommunsektorns skatteunderlag faller kraftigt. Skatteintäkterna minskar för att löneutvecklingen avtar och antalet arbetade timmar blir mindre. Just nu sitter man i många kommuner och arbetar

hårt med utmaningen att matcha de löpande kostnader mot allt mindre intäkter. Så gör vi även i Torsby. Eftersom vår huvudinkomstkälla är den förväntade skatteintäkten från kommunens invånare, så betyder en väntad hög arbetslöshet också lägre intäkter. Samtidigt kan höjd arbetslöshet göra att kommunens kostnader ökar. Minskade intäkter och höjda kostnader ställer hårda krav på budgetkontroll och hushållning med resurserna. Bara sedan förra hösten har de intäkter som vi tidigare räknade med minskat med 21,5 miljoner för 2009 och med 40 miljoner för 2010. Dessa förväntade minskningar har förbrukat hela vår reserv i form av överskott och resultat och nu tvingas kommunen och dess nämnder dra ännu mer i handbromsen för 2009 och framåt.

Angela Birnstein

ekonomichef 0560-160 28 angela.birnstein@torsby.se

10 000 kronor till Gnistan och Christina Walfridsson

Foto: Anna Ryttegård

Christina Walfridsson projektledare vid Gnistans ungdomsverksamhet har tilldelats Rotarystipendiet 2009 för berömvärd samhällelig gärning. Gnistan är en ungdomsverksamhet som har drivits inom omsorgsnämndens regi i 11 år. Christina Walfridsson har varit med sedan starten och format verksamheten med engagemang, uthållighet och värme. Idag uppmärksammas verksamhetens framgång både i länet och utanför. Rotarystipendiet överlämnades i mitten av maj. Grattis önskar vi alla, genom Birgitta Bergh IFO-chef

NR 2 - 2009 TORSBY NU 31


Välkommen till

Torsby IF! Torsby IF firar i år sitt 100-årsjubileum. Föreningen bildades den 14 juni 1909 och dess första ordförande blev R B Bresky. Övriga i styrelsen var Erik Ekman, A Grundström, Karl Särnmark, Gustaf Berglund och Gösta Särnmark. Suppleanter var Arvid Asker och Anders Jönsson. Verksamheten har varit omfattande under åren. Aktiviteter som cykeltävlingar, friidrott, bandy, ishockey, handboll, konståkning, skridskor, skidor, backhoppning mm har varit gällande under årens lopp. 1928 bröt sig vinteridrotten ur Torsby IF och SK Bore bildades. 1975 tog SK Bore ansvaret för friidrotten. Numera har Torsby IF fotboll och handboll på sitt program, främst satsas på ungdomssidan. Klubben har 13 lag i fotbollen, både flick- och pojklag, samt 13 lag i handbollen, också både flick- och pojklag. Under 2009 placerade sig många av våra handbollslag högt upp i serietabellen, SM och cuper m.m. Flickor 94, pojkar 94 och pojkar 97 vann sina serier. Torsby IF arrangerar årligen två stora cuper, Svennis Cup och Yngves Cup. Svennis Cup i fotboll, för åldergrupperna 10-14 år, både pojkar och flickor. Denna cup är i månadsskiftet juli-augusti. Cupen har växt från år till år och förra året deltog 126 lag. Torsby IF anordnar även Yngves cup som är en avslutningsturnering i handboll för Värmlands C-ungdom (12-13 år) och arrangeras av Torsby IF Handboll och Värmlands Handbollsförbund. 2009 var 9:e upplagan av cupen.

Kontakta oss gärna!

Alla som är intresserade av att vara med i klubben hälsar vi välkommen, hör av dig till vårt kansli så förmedlar vi kontakt med tränare och ledare. Torsby IF:s kansli Carina Dahlgren Tfn: 0560-125 15 E-post: info@torsbyif.com Hemsida: www.torsbyif.com

Foto: Annette Lauritzen Karlsson

100-årsjubleum 2009

Jubileet firas vecka 26. Svennis och Gunder Bengtsson kommer att coacha varsitt lag och Leif ”Loket” Olsson är ansvarig för idrottscafét. Senare i sommar kommer topphandboll att spelas i Stjernehallen. Svenska mästarna Alingsås kommer att ha träningsläger i Torsby och spela träningsmatcher mot Lindeskolans IF och norska mästarna Elverum. Vi firar även ett annat jubileum. Svennis Cup fyller 10 år. Detta högtidlighåller Torsby IF med en extra jubileumsgrupp. Deltagande lag är IFK Göteborg, Halmstad BK, Kalmar FF, Degerfors IF, Skeid, Stabeck, S:t Petersburg och en spansk kombination från Alicante och Murcia. (Ålder 15-16 år). Läs mera detaljer kring programmet på www.torsbyif.com och i TorsbyBladet. Förhoppningen är att jubileumsfestligheterna skall ge ett bestående minne! Välkommen! 32 TORSBY NU NR 2 - 2009

I Torsby kommun finns över 300 föreningar. En av dem är Torsby IF som här presenterar sig.

Torsby Nu 2/2009  

Fyra gånger per år ger Torsby kommun ut en informationstidning som heter "Torsby Nu". Den sänds till alla hushåll och företag i kommunen och...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you