Page 1

©ÆÀ¾ ©ÌÍËÉÇɾÉÆ×ÌÅÃÄ ¹»Ã»Æ¶ÁÒÃÑ¿º¾Æ»ÀÈÄÆ ½¶¸Äº¶‚–Êʾ¸¶ÁÒ˜ÄÇÈÄÀ‘ „£ÄƶÁÒÃÄ»¹ÄÇɺ¶ÆÇÈ¸Ä ÇÈÆľÈǸÄÔÓÀÄÃľÀÉ Ã»öûÊÈ»ºÄÁÁ¶Æ¶Ë ¶öÁÔºÕË

Æ»¿ÃÌÆ»½ ¥ÈÚÂÀ½ ¹»Ã»Æ¶ÁÒÃÑ¿º¾Æ»ÀÈÄÆ ‚ ÄÁÄ»ÃÇÀÄ¿ÓÁ»ÀÈÆÄǻȾ‘ „¦»ÊÄƶÓÁ»ÀÈÆÄÓûƹ»È¾À¾ ·ÑÁ¶Äξ·ÀÄ¿

¬À˾ÀÄ ¨ÀÊɼÀ¿ÃÇÖÄ ¹»Ã»Æ¶ÁÒÃÑ¿ÀÄÃÇÈÆÉÀÈÄÆ Æ¶À»ÈÃÑËÀÄÂÅÁ»ÀÇĸ „µÇĽº¶¸¶ÁÄÆɼ¾» ûºÁÕÈÄ¹Ä ÍÈÄ·Ñ ƶ½ÆÉζÈÒ

¨»Í»Æ×Ú¢½ÀËÀ½»

ËÎÅÉͽÉËÈ»Ú ¼ÃÂÈÀ̈ÇÉ¿ÀÆ×


§ËÈËÊǽÕÂъÍÂÁ½ÇÏËͽ

žÅÄÊÂΊÀÅÀ½ÊÏØ ÌËÇÅÁ½ÛÏ­ËÎÎÅÛ ¦¿ÎÍÐÊÄÃÌÄÄÁÏČ ËÞ ÐÏ¿ÆÒ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍ ÑÏ¿ÌÐÌ¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔ ÂÇ¿ÌÑÍÁÍÀÙÞÁÇÊÇÍ ÐÁÍÏ¿ÖÇÁ¿ÌÇÇÀÇÆÌČ п Á ¯ÍÐÐÇÇ Ç ÒÔÍÃÄ ÇÆÐÑÏ¿ÌÚ¡ÍÑÊÇ×Û пËÚÄÂÏÍËÉÇÄÐÍÀڌ ÑÇÞÎÍÜÑÍÈÑÄËÄ u ŸËÄÏÇɿ̌ ÐÉ¿Þ $BNQCFMM 4PVQ $PNQBOZ ÍÀÙÞÁÇÊ¿ ÁÇÝÌÄÂÍÿÍÀ ÒÔÍÃÄ Ð ÏÍÐÐÇÈÐÉ͌ ÂÍ ÏÚÌÉ¿ Çƌƿ ÌÄÍÎÏ¿ÁÿÁ×ÇÔÐÞ ÍÅÇÿÌÇÈ ÎÍ ÎÏÍÿſË ŸËÄÏÇÉ¿ÌÕ¿Ë Ñ¿É Ç ÌÄ ÒÿÊÍÐÛ ÒÀÄÃÇÑÛ ÏÍÐÐÇÞÌ ÎÄÏÄÈÑÇ Ì¿ ÂÍÑÍÁÚÄ ÐÒÎÚ Š©ÜËÀÄÊʚÎÄÏÄÁÍÃÇÑÁÐÄÎÏÄÃÌ¿ÆÌ¿Ö¿Á×ÇÄÐÞ ÃÊÞ¯ÍÐÐÇÇÇÌÁÄÐÑÇÕÇÇÁ©ÇÑ¿È u©ÏÒÎÌÄÈ×ÇÈÐËÇÏÄÏÇÑÄÈÊÄÏ8BM†.BSU ÐÁÚÏÒÖÉÍÈÀÍÊÄÄËÊÏÃÃÍÊÊ¿ÏÍÁÁÌ¿Ö¿ÊÄ ÂÍÿÆ¿ÉÏÚÊÐÁÍÄÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁÍÁÌ¿Œ ×ÄÈÐÑÏ¿ÌÄ Ñ¿ÉÇÌÄÍÑÉÏÚÁÌÇÍÃÌÍÂÍ˿¿ÆÇÌ¿ ÇÌÄÐÍÁÄÏ×ÇÁÌÇÍÃÌÍÈÐÃÄÊÉÇÎÍÐÊÇÞÌÇÝÇÊÇ ÎÍÂÊÍØÄÌÇÝËÄÐÑÌÍÂÍÇÂÏÍÉ¿©ÍËοÌÇÞÍÉÍÊÍ ÊÄÑÎÏÇÐË¿ÑÏÇÁ¿Ê¿ÐÛÉÌ¿×ÄËÒÏÚÌÉÒ ÌÍÑ¿É ÇÌÄÏÄ×ÇÊ¿ÐÛÌ¿¿ÉÑÇÁÌÚÄÃÄÈÐÑÁÇÞ u¡ÇÝÌÄÂÍÿÉÏÒÎÌÄÈ×ÇÈÎÍ¿ÉÑÇÁ¿ËÁ ¤ÁÏÍÎÄ¿ÌÂÊ͌ÂÍÌÉÍÌÂÐÉÇÈÀ¿ÌÉ)4#$ÍÀÙÞÁÇÊ ÍÆ¿ÉÏÚÑÇÇÐÁÍÄÈÏÍÆÌÇÕÚÁ¯ÍÐÐÇÇ®ÏÇÖÇÌÚŒ ÎÄÏÄÍÕÄÌÉ¿ÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÏÍÐÐÇÈÐÉÍÂÍÏÚÌÉ¿ÇÒÐnj ÊÄÌÇÄÃÍËÇÌÇÏÍÁ¿ÌÇÞÂÍÐÀ¿ÌÉÍÁÁÜÑÍËÐÄÉÑÍÏÄ u ÏÇÑ¿ÌÐÉÇÈÀ¿ÌÉ#BSDMBZTÁÓÄÁÏ¿ÊÄ ÂÍÿÁÚÐÑ¿ÁÇÊÌ¿ÎÏÍÿÅÒÐÁÍÄÏÍÆÌÇÖÌÍÄÎÍÌ Ï¿ÆÃÄÊÄÌÇÄÁ¯ÍÐÐÇÇŠ ¿ÏÉÊ¿ÈР¿Ìɚ ÐÍÆÿ̌ ÌÚÈÌ¿À¿ÆÄÉÒÎÊÄÌÌÍÂÍÆ¿ËÊÌÃÍÊÊ¿ÏÍÁÁ ÂÍÃÒ Š¼ÉÐÎÍÀ¿ÌÉ¿š ¡ Ì¿Ö¿ÊÄ ÂÍÿ ÀÏÇÑ¿ÌÕÚÎÏÇÆÌ¿ÊÇÏÍÆÌÇÖÌÚÈÀÇÆÌÄÐÁ¯ÍÐÐÇÇ ÌÄÏÄÌÑ¿ÀÄÊÛÌÚË u­ÃÇÌÇÆÉÏÒÎÌÄÈ×ÇÔÁËÇÏÄÐÑÏ¿ÔÍÁØÇÉÍÁ ŒÌÄËÄÕÉ¿Þ.VOJDI3FŒÍÀÙÞÁÇÊ¿ÁÇÝÌÄ ÂÍÿÍÆ¿ÉÏÚÑÇÇÐÁÍÄÂÍÏÍÐÐÇÈÐÉÍÂÍÎÍÃÏ¿ÆÃČ ÊÄÌÇÞ Ï¿ÀÍÑ¿ÝØÄÂÍÌ¿ÏÚÌÉÄÎÄÏÄÐÑÏ¿ÔÍÁ¿ÌÇÞ ®ÏÇÖÇÌ¿ŒÐÌÇÅÄÌÇÄÐÎÏÍпÌ¿ÒÐÊÒÂÇÇÒÅÄÐÑ͌ ÖÄÌÇÄÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇÈÉÉ¿ÎÇÑ¿ÊÒ ®ÍËÇËÍÍÓÇÕÇ¿ÊÛÌÚÔÎÏÇÖÇÌËÄÌÄÃÅÄÏÚ ÒÔÍÃÞØÇÔÐÌ¿×ÄÂÍÏÚÌÉ¿ÉÍËοÌÇÈÌ¿ÆÚÁ¿ÝÑ ÇÃÏÒÂÇÄŒÌÄÃÏÒÅÄÊÝÀÌÒÝÐÏÄÃÒÃÊÞÖ¿ÐÑÌ͌ ÂÍ ÀÇÆÌÄп ÖÒÃÍÁÇØÌÒÝ ÉÍÏÏÒÎÕÇÝ ÌÇÆÉÇÄ ÃÍÔÍÃÚ Ì¿ÐÄÊÄÌÇÞ ÍÑÐÒÑÐÑÁÇÄ ÒÁÄÏÄÌÌÍÐÑÇ Á ÑÍË ÖÑÍÆ¿ÁÑÏ¿ÎÏ¿ÁÇÊ¿ÇÂÏÚÌÄÎÍËÄÌÞÝÑÐÞÇ ÀÇÆÌÄÐÌÄÍÑÀÄÏÒÑÏÍÐÐÇÈÐÉÇÄÖÇÌÍÁÌÇÉÇ ¬¿ÜÑÍËÓÍÌÄÍÑÉÏÚÑÇÄÌÍÁÚÔÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÚÔ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÈÁ¯ÍÐÐÇÇÁÚÂÊÞÃÇÑÐÉÍÏÄÄÇÐÉÊÝÖČ ÌÇÄ˧ÑÄËÎÏÇÞÑÌÄÈ ÖÑÍÍÃÌÍÇÆпËÚÔÂÏÍËÉÇÔ ÇÐÉÊÝÖÄÌÇÈÎÍÐÊÄÃÌÄÂÍÁÏÄËÄÌÇŒÍÑÉÏÚÑÇÄÕČ ËÄÌÑÌÍÂÍÆ¿ÁÍÿÉÍËοÌÇÄÈ)PMDJN(SPVQ ÍÉÍÑ͌ ÏÍËÁÚÐËÍÅÄÑÄÎÏÍÖÄÐÑÛÁÜÑÍËÌÍËÄÏÄÅÒÏÌ¿Ê¿ ŠªÝÃǚ ÎÏÍÇÆÍ×ÊÍÇËÄÌÌÍÁ©ÍÊÍËÌÄ ¶ÈÀÁŸš·› ¥®š

¬ÜÏÙÅÁÂÆÊËÉÂͽ §ÐÌÅÏÙÊÂÁ¿ÅÃÅÉËÎÏÙÔÂÍÂĽÐÇÓÅËÊ ±ÍÏÂÍÁ͌ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌ¿Þ οʿѿ ©ÍÊÍËÌÚ Æ¿ÎÒÐÑÇÊ¿ ÌÍÁÚÈ ÓÍÏË¿ÑÎÍÉÒÎÉÇÇÎÏÍÿÅÇÉÍËËÄÏÖÄÐÉÍÈÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÇŒ¿ÒɌ ÕÇÍÌÚ²ÜÑÍÈÇÃÄÇÄÐÑÛÉ¿ÉÐÑÍÏÍÌÌÇÉÇ Ñ¿ÉÇÎÏÍÑÇÁÌÇÉǶÑÍÀÚ ÎÍÌÞÑÛ Ì¿ÐÉÍÊÛÉÍÜÑÍËÍÅÄÑÀÚÑÛÒÃÍÀÌÍÇÁÚÂÍÃÌÍÊÇÖÌÍÃÊÞÁ¿Ð ÌÒÅÌÍÁÐÄÐÑÍÏÍÌÌÄÇÆÒÖÇÑÛÁÍÎÏÍÐ

©ÊÈ

¤½Ì½ÎÏÅÎÙÚÇÎÇÈÛÄÅ¿ÊØÉÅÎпÂÊÅͽÉÅ ÁÈÜ̽ÍÏÊÂÍË¿ ®ÄÏÄÃÉ¿ÅÃÚËÑÍΌËÄÌÄÃÅÄÏÍË ÖÄÈÀÇÆÌÄÐÎÏÄÃÎÍʿ¿ÄÑÍÀØČ ÌÇÄÐοÏÑÌÄÏ¿ËÇÇÆÃÏÒÂÇÔÏÄÂÇÍÌÍÁ ÎÄÏÇÍÃÇÖÄÐÉÇÁÐÑ¿ÄÑÎÏÍÀÊČ Ë¿ÎÍÉÒÎÉÇÐÒÁÄÌÇÏÍÁŒÔÍÏÍ×ÇÔ É¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÚÔÇÜÉÐÉÊÝÆÇÁÌÚÔ £ÊÞËÌÍÂÇÔÌ¿É¿ÉÍČÑÍÁÏÄËÞÜÑ¿ÎÏÍÀÊÄË¿ËÍÅÄÑÀÚÑÛÏÄ×ÄÌ¿ ŒÉÍÊÍËÄÌÐÉÇÈÔÒÃÍÅÌÇÉÎÍËÄÑ¿ÊÊÒŸÌÑÍ̾ÉÒ×ÄÁÎÏÇÃÒË¿ÊÇ ÇÆÂÍÑÍÁÇÊÐÒÁÄÌÇÏŠ¦ÄËÊÞ©ÍÊÍËÄÌÐɿޚŒËÄÿÊÛÇÆËÄÃÇ ÁÌÒÑÏÇ ÉÍÑÍÏÍÈÌ¿ÔÍÃÇÑÐÞÎÄÐÖÇÌÉ¿ÆÄËÊÇÌ¿×ÄÂÍÂÍÏÍÿ

©ÊÈ

«ÏÇÍØÏÙÌÍËǽÏÁËɽÕÊÅÒÃÅ¿ËÏÊØÒ ¡ÐÑ¿ÑÛÄŠ®ÞÑÛÀÇÆÌÄЌÇÃÄÈÃÊÞ©ÍÊÍËÌښŒÍÖÄÏÄÃÌ¿ÞÎÍÏÕÇÞ ÌÍÁÚÔÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÄÈÃÊÞÎÏÄÃÎÏÇÇËÖÇÁÚÔÊÝÃÄÈÌ¿×ÄÂÍÂÍÏ͌ ÿ­ÃÌ¿ÇÆÇÃÄÈŒÎÏÍÉ¿ÑÃÍË¿×ÌÇÔÅÇÁÍÑÌÚԌ̿̿×ÁÆÂÊÞà ÍÖÄÌÛÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÌ¿ÇËÍÅÄÑÇËÄÑÛÔÍÏÍ×ÇÈÉÍËËÄÏÖÄÐÉÇÈÎ͌ ÑÄÌÕÇ¿Ê

©ÊÈ

°¿ËÈÅÏÙÊÂǽÔÂÎÏ¿ÂÊÊËÀËÎËÏÍÐÁÊÅǽ ²ÁÍÊÛÌÄÌÇÄÃÊÞÊÝÀÍÂÍÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÞŒÜÑÍÐÇÊÛÌÚÈÐÑÏÄÐÐÇÌČ ÎÏÍÐÑ¿Þƿÿֿ¬ÍÎÍËÇËÍÜÑÇÖÄÐÉÇÔÇÎÐÇÔÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÔËÍËÄÌÑÍÁ ÄÐÑÛÇÓ¿ÉÑÍÏÝÏÇÃÇÖÄÐÉÇÈ¡Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÄŠ°ÁÍÀÍÃÄ̚ÎÏÇÁÄÃÄÌÍ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍÝÏÇÃÇÖÄÐÉÇÎÏ¿ÁÇÊÛÌÚÔÐÎÍÐÍÀÍÁÏ¿ÐÐÑ¿ÑÛÐÞÐÐÍÑÏÒÌ ÌÇÉÍË ÖÛÞÊÄÌÛÇÊÇпÀÍÑ¿ÅËÄ׿ÝÑÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÝÏ¿ÆÁÇÁ¿ÑÛÐÞ

©ÊÈ

°ÄʽÏÙ˾ËÌØÏÂÐÎÌÂÕÊØÒÉÂÊÂÁÃÂÍË¿ ."/ Œ ÍÃÇÌ ÇÆ ËÇÏÍÁÚÔ ÂÇ¿ÌÑÍÁ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ ÂÏÒÆÍÁÇÉÍÁ Œ ÄØÄ ÌÄÿÁÌÍ ÃÚ׿Ê Ì¿ ʿÿÌ °Î¿ÐÑÇ ÒËÇÏ¿ÝØÄÄ ÌÄËÄÕÉÍÄ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÄ¿ÉÕÇÍÌÄÏÚÏÄÉÏÒÑÇÏÍÁ¿ÊÇÐÉÏÍËÌÍÂÍ×ÁÄÃÐÉÍÂÍËČ ÌÄÃÅÄÏ¿´ÍÉ¿Ì¿°¿ËÒÜÊÛÐÐÍÌ¿¦¿ÌÄÐÉÍÊÛÉÍÊÄÑŠ×ÁÄÃÐÉÇÈÊÍÐۚ ÎÄÏÄÑÏÞÔÌÒÊÉÍËοÌÇÝÇÁÚÁÄÊÄÄÌ¿ÎÍÆÇÑÇÁÌÚÄÓÇÌ¿ÌÐÍÁÚÄÇ ÏÚÌÍÖÌÚÄÎÍÆÇÕÇÇ­ÑÍË É¿É."/ÁÍÐÐÑ¿Á¿ÊÇÆÎÄÎÊ¿ ÖÇÑ¿ÈÑÄ ÁÐÑ¿ÑÛÄŠ·ÁÄÃÐÉÇÈÐÒÎÄÏ."/š

©ÊÈ

žÈËÀÀÂÍØÊËÉÂͽ «ÚÎÏÍÃÍÊÅ¿ÄËÏÒÀÏÇÉÒŠ ÊÍŒÎÍÐњ ÁÉÍÑÍÏÍÈÎÒÀÊÇÉÒÄË ÇÌÑÄÏÄÐÌÚÄÁÚÃÄÏÅÉÇÇÆÇÌÑÄÏÌÄьÀÊÍÂÍÁÒÐÎÄ×ÌÚÔÇÇÆÁÄÐÑÌÚÔ ÑÍΌËÄÌÄÃÅÄÏÍÁ ¢ÄÏÍÞËÇ ÍÖÄÏÄÃÌÍÂÍ ÁÚÎÒÐÉ¿ ÐÑ¿ÊÇ ÀÇÆÌÄЌ ÉÍÌÐÒÊÛÑ¿ÌÑ Ç ÏÄÐÑÍÏ¿ÑÍÏ °ÄÏÂÄÈ °Ê¿ÁÇÌÐÉÇÈ Ë¿ÏÉÄÑÍÊÍÂ Ç ÜÉЌÏÄÿÉÑÍÏÅÒÏÌ¿Ê¿Š³ÇÌ¿ÌК­ÊÄŸÌÇÐÇËÍÁÇÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑ ÎÍÐÑÏ¿ÑÄÂÇÖÄÐÉÍËÒÏ¿ÆÁÇÑÇÝÀÇÆÌÄÐÍÁŸÌÌ¿ ÒÏÍÁ¿ ©ÊÈ


³ÅϽϽÊËÉÂͽ ª½Ï½ÈÙÜ¡ÜÏÈË¿½ Š®ÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛÃÍÊÅÄÌÀÚÑÛÐÖ¿ÐÑÊÇÁÌ¿ Ï¿ÀÍÑÄÎÍÍÃÌÍÈÎÏÍÐÑÍÈÎÏÇÖÇÌÄÄÐÊÇÁÚÌÄÌ¿Œ ÁÇÃÇÑÄÐÁÍÝÏ¿ÀÍÑÒ ÑÍÇÉ¿ÅÃÚÈÁ¿×ÐÍÑÏÒÃÌÇÉ ÀÒÃÄÑÄÄÌÄÌ¿ÁÇÃÄÑÛ©¿ÉÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛÁÚƿÿČ ÑÄÑÍÌ ÇÊÝÃÇÜÑÍÖÒÁÐÑÁÒÝÑ®ÍÉ¿ÅÇÑÄÇËÎÏnj ËÄÏ É¿ÉÎÍÊÒÖ¿ÑÛÍÑÏ¿ÀÍÑÚÒÃÍÁÍÊÛÐÑÁÇĚ

©ÊÈ

§ÈÛÔ¿ØÂÎϽÏÙÅÊËÉÂͽ ¯ÄÎÍÏÑ¿ÅÐÍÑÉÏÚÑÇÞ¸ÒÏÍÁÐÉÍÂÍ ÕÄËÄÌÑÌÍÂÍÆ¿ÁÍÿ)PMDJN(SPVQ ÉÊÈ ¡©ÍÊÍËÌÄÎÍÞÁÞÑÐÞ¿ÒÉÕÇÍÌÚ ÎÍÎÏÍÿÅÄÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÇ ÉÊÈ Š¯ÄÓÍÏË¿ÜÊÄÉÑÏÍÜÌÄÏÂÄÑÇÉÇ ÀÚÊ¿Í×ÇÀÉÍȚÇÌÑÄÏÁÛÝÐÂÄÌÃÇÏÄÉÑÍÏÍË Š©ÍÊÍËÄÌÐÉÍÈÜÊÄÉÑÏÍÐÄÑǚ¡Ê¿ÃÇÐÊ¿ÁÍË ©ÌÞÆÄÁÚ˚ ÉÊÈ £ÄÊÍÏÒɦÁÄÏÄÁÍÈÉ¿ÉÇÆÁÄÐÑÌÚÈË¿ÐÑÄÏ OBJMŒ¿ÏÑ¿ÐÑÏÍÇÊ¿ÐÁÍÈÀÇÆÌÄÐ ÉÊÈ ®Ï¿ÁÇÊ¿ÅÇÆÌÇ°ÄÏÂÄÞ¬ÄÎÍÀÄÃÇËÍÂÍ É¿ÉÅÇÊÇÏ¿ÀÍÑ¿ÊÆÌ¿ËÄÌÇÑÚÈÉÍÌÐÑÏÒÉÑÍÏ ÇÆ©ÍÊÍËÌÚ ÉÊÈ ©¿ÉÀÇÆÌÄÐÁÒËÄ̪ÝÃËÇÊ¿¶ÄÏÌÚ×ÍÁ¿ ÍÃÇÌÃÄÌÛÏ¿ÀÍÑ¿Ê¿ÓÊÍÏÇÐÑÍË ÉÊÈ ®ÏÍÂÒÊÉ¿ÎÍ©ÍÊÍËÌÄÐÃÇÆ¿ÈÌÄÏÍË ÇÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÄË ŸÌ¿ÐÑ¿ÐÇÄȤÏ×ÍÁÍÈ ÉÊÈ ®ÞÑÛÀÇÆÌÄЌÇÃÄÈÃÊÞ©ÍÊÍËÌÚ ÉÊÈ ©¿ÉÇÆ¿ÖÑÍÒÁÍÊÛÌÞÝÑÁ©ÍÊÍËÌÄ ÉÊÈ ±ÏÄÌÃÚÇÀÏÄÌÃÚÇÐÑÍÏÇÇ ÆÌ¿ËÄÌÇÑÚÔÑÍÏÂÍÁÚÔË¿ÏÍÉ ÉÊÈ ·ÁÄÃÐÉÇÈÐÒÎÄÏ."/ É¿É´ÍÉ¿Ì°¿ËÒÜÊÛÐÐÍÌÎÍÃÌÇË¿Ê ÌÄËÄÕÉÍÂÍ¿ÁÑÍÂÇ¿ÌÑ¿ ÉÊÈ

Š±ÒÏÃijϿÌКÊÄÂÄÌÿÏÌÒÝÁÄÊÍÂÍÌÉÒ ÎÏÇÃÒË¿ÊÇ¿ÆÄÑÖÇÉÇ ÉÊÈ


®«ž¸¯¥¼ /FXT7JFXT ±ËÍÐÉÍÅÚÈÏËÍË¿ ¿ÁÂÒÐÑ¿ÐÍÐÑÍÞÊÐÞ®ÄÏÁÚÈÓÍÏÒËÏÇÜÊÑÍÏÍÁ©ÍÊÍËÌÚ¡ÞÔьÉÊÒÀÄŠŒÈ ËÄÏÇÃǿ̚ÐÍÀÏ¿ÊÇÐÛÏÇÜÊÑÍÏÚÇÆÀÍÊÄÄÖÄË¿ÂÄÌÑÐÑÁ ¿Ñ¿ÉÅÄÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÇ ±ÍÏÂÍÁ͌ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÈοʿÑÚ©ÍÊÍËÌÚÇÀ¿ÌÉÍÁŠŸÂÏÍÎÏÍËÉÏÄÃÇњ Š¡Íƌ ÏÍÅÃÄÌÇĚ Š°ÀÄÏÀ¿Ìɚ Š¯ÍÐÀ¿Ìɚ­ÐÌÍÁÌ¿ÞËÚÐÊÛ ÆÁÒÖ¿Á׿ÞÁÁÚÐÑÒÎÊÄÌÇÞÔ ÃÍÉÊ¿ÃÖÇÉÍÁ ŒÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÑÛÐÍÆÿÌÇÞÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ°ÇÐÑÄË¿ пËÍÏÄÂÒÊÇÏÍÁ¿ÌÇÞŒÜÑÍÐÄÏÛÄÆÌÚÈ׿ÂÁÐÑÍÏÍÌÒÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÇÞÕÇÁÇÊÇÆÍÁ¿ÌÌÍÂÍ ÎÏÍÆÏ¿ÖÌÍÂÍÏÚÌÉ¿ÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÇ ÉÐÍÆÿÌÇÝÃÄÈÐÑÁÄÌÌÍÈÐÇÐÑÄËÚÀÄÆÍοЌ ÌÍÐÑÇÐÃÄÊÍÉÃÊÞ¿ÂÄÌÑÐÑÁÇÉÊÇÄÌÑÍÁ¡ÉÍÌÕÄÐÄÌÑÞÀÏÞÏÇÜÊÑÍÏÚÎÊ¿ÌÇÏÒÝÑ ÒÅÄÍÀÐÒÃÇÑÛÎÏÍÄÉÑÐÍÂÊ¿×ÄÌÇÞËÄÅÃÒÏÇÜÊÑÍÏ¿ËÇ©ÍÊÍËÌÚ

­½ÎÓÂÊÇÅʽÌËÈÅÏÅÔÂÎÇÐÛÍÂÇȽÉпÃÐÍʽÈ ˆ¡ÂÈË¿ËÆͽÄÀË¿Ëͮ˾ØÏÅÜŨÛÁŘ ÌËÈËνÑËÍɽϽŠÍо

£ÄÊÍÁÍÈÅÒÏÌ¿ÊÝÂ͌ÁÍÐÑÍÉ¿®ÍÃËÍÐÉÍÁÛÞ ²ÖÏÄÃÇÑÄÊÛŒ«¾ŸÏÄÌÆÍÌ §ÍÂÊ¿ÁÌÍÂÍÏÄÿÉÑÍÏ¿Œ¤Ÿ©¿ÏÞÂÇÌ¿ ·ÄӌÏÄÿÉÑÍÏŒ½¬¦ÁÞÂÇÌÕÄÁ §ÆÿÑÄÊÛŒ§®¯Ä×ÄÑÌÇÉÍÁ¿½¡ ¥ÒÏÌ¿Ê Š£ÄÊÍÁÍÈ Ï¿ÆÂÍÁÍÏ °ÍÀÚÑÇÞ Ç ª½£§š Æ¿ÏÄÂÇÐÑÏÇÏÍÁ¿Ì Á ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÇ ³ÄŒ ÃÄÏ¿ÊÛÌÍÈ ÐÊÒÅÀÚ ÎÍ Ì¿ÃÆÍÏÒ Æ¿ ÐÍÀÊÝÃČ ÌÇÄË Æ¿ÉÍÌÍÿÑÄÊÛÐÑÁ¿ Á ÐÓÄÏÄ Ë¿ÐÐÍÁÚÔ ÉÍËËÒÌÇÉ¿ÕÇÈ Ç ÍÔÏ¿ÌÄ ÉÒÊÛÑÒÏÌÍÂÍ Ì¿ÐÊČ ÃÇÞ ÎÍ µÄÌÑÏ¿ÊÛÌÍËÒ ÓÄÃÄÏ¿ÊÛÌÍËÒ ÍÉÏÒÂÒ ®§˜³°ŒÍÑ ±ÇÏ¿ÅŒÜÉÆ ¬ÍËÄÏÎÍÃÎÇпÌÁÎÄÖ¿ÑÛ ÎÍÂÏ¿ÓÇÉÒ¿ÁÒÂÐÑ¿Â  Ó¿ÉÑÇÖÄÐÉÇ¿ÁÂÒÐÑ¿Â ­ÑÎÄÖ¿Ñ¿ÌÍÁÑÇÎÍÂÏ¿ÓÇÇ­­­Š¬ÄËÄÕÉ¿Þ Ó¿ÀÏÇÉ¿ÎÄÖ¿Ñǚ «ÍÐÉÁ¿ ÒÊ £ÍÀÏÍÊÝÀÍÁ¿ à ÐÑÏ ¦¿É¿Æ˜ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

®ÄÏÄÎÄÖ¿ÑÉ¿ÐÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÄËË¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁÅÒό Ì¿Ê¿ ÁÑÍËÖÇÐÊÄÁÜÊÄÉÑÏÍÌÌÚÔ°«§ ÃÍÎÒÐÉ¿Œ ÄÑÐÞÑÍÊÛÉÍÐÎÇÐÛËÄÌÌÍÂÍÏ¿ÆÏÄ×ÄÌÇÞÏÄÿÉÕÇÇ ­ÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛ Æ¿ ÐÍÃÄÏÅ¿ÌÇÄ ÏÄÉÊ¿ËÚ ÌÄÐÒÑ ÏÄÉÊ¿ËÍÿÑÄÊÇ ¯ÄÿÉÕÇÞÍÐÑ¿ÁÊÞÄÑÆ¿ÐÍÀÍÈÎÏ¿ÁÍÍÑÉ¿Æ¿ÑÛÁÎÏÇČ ËÄÏÄÉÊ¿ËÚÎÍÜÑÇÖÄÐÉÇËÐÍÍÀÏ¿ÅÄÌÇÞ˯ÄÿÉÕÇÞ ÌÄ ÌÄÐÄÑ ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÇ Æ¿ ÇÌÁÄÐÑÇÕÇÍÌÌÚÄ ÏÄÉÍËÄÌÿÕÇÇ ÿÌÌÚÄ¿Ì¿ÊÇÑÇÉ¿ËÇ­ÑÁÄÑÐÑÁÄ̌ ÌÍÐÑÛÆ¿ÇÌÁÄÐÑÇÕÇÍÌÌÚÄÏÄ×ÄÌÇÞ ÎÏÇÌÞÑÚÄÎÍÐÊÄ ÎÏÍÖÑÄÌÇÞË¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁÅÒÏÌ¿Ê¿ ÌÄÐÄÑÇÌÁÄÐÑÍÏ ¡ÐÄ ÑÍÁ¿ÏÚ Ç ÒÐÊÒÂÇ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÞ Í ÉÍÑÍÏÚÔ Ï¿ÆËÄØÄÌ¿ÁÇÆÿÌÇÇ ÎÍÃÊÄÅ¿ØÇÄÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÍÈ ÐÄÏÑÇÓÇÉ¿ÕÇÇÇÊÇÕÄÌÆÇÏÍÁ¿ÌÇÝ ÃÍÊÅÌÚÀÚÑÛ ÐÄÏÑÇÓÇÕÇÏÍÁ¿ÌÚÇÇËÄÑÛÊÇÕÄÌÆÇÝ µÄÌ¿ÐÁÍÀÍÃÌ¿Þ ˜¼È½ÉȽ¼¸ÂÎÀÀÀÀ¿¼¸Ê½Ã× »¢ÆÃÆÄŸ Ëä¸Â½½º¸ „¸“ ÆÌÀÉ ˜œ¨©œ£·¢¦¨¨©§¦¥œ¥®   »¢ÆÃÆÄŸ Ëä¸Â½½º¸ „¸“ ÆÌÀÉ ª½Ã ††  ††  ††  †† &†NBJMJOGP!HB[FUBZBUSV µÃ½ÂÊÈÆş׺½ÈÉÀ׆XXXLPMPNOB†TQSBWLBSV

¼¾¿ÏÍο


®«ž¸¯¥¼ ¡½ÊÊØ ¡ËÍËÀÅÂÁËÍËÀÅ ®Â;ÅÜŠ ¿ÍËÇÉ ¥Ï½ÈÅÜŠ ¿ÍËÇÉ ²ËÍ¿½ÏÅÜŠ ¿ÍËÇÉ ¥Î̽ÊÅÜŠ ¿ÍËÇÉ

±Í½ÊÓÅÜŠ ¿ÍËÇÉ ª¸Âƺ¸ÉȽ¼Å××ÉÊÆÀÄÆÉÊÔÇÈƽ¿¼¸ÇÆÇøÊÅÓļÆÈÆ»¸ÄÉÊȸŝºÈÆÇÓš¨ÆÉÉÀÀÇøÊÅÓͼÆÈÆ»ÇƸŽÄÅÆ»Æ †ÇƼ¸ÅÅÓĬ½¼½È¸ÃÔÅƻƼÆÈƾÅƻƸ»½ÅÊÉʺ¸ ɽ»Æ¼Å׺ÉÊȸŽŸÂÆÄĽÈϽÉÂÆÁÆÉÅƺ½ÕÂÉÇÃ˸ÊÀÈ˽ÊÉ× ÇÈÀĽÈÅÆÂÄÊȸÉɦ¼Å¸ÂÆ˾½ϽȽ¿ýʆ»ƼˆÀÍÇÈÆÊ×¾½ÅÅÆÉÊÔ¼ÆþŸ˺½ÃÀÏÀÊÔÉ׺ ȸ¿¸ †¼ÆÊÓÉÂÄ

¬ÍÂÁÌÍÅÊÅɽÏÂÈÅ ÏÂÍÜÛÏËÌÏÅÉÅÄÉ ©ÏÒÎÌÚÄÏÍÐÐÇÈÐÉÇÄÀÇÆÌÄÐËÄÌÚÎÄЌ ÐÇËÇÐÑÇÖÌÍÍÕÄÌÇÁ¿ÝÑÃÄÊÍÁÍÈÉÊÇË¿ÑÁ ÐÑÏ¿ÌÄ­ÀÜÑÍËÐÁÇÃÄÑÄÊÛÐÑÁÒÝÑÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÚ ÍÎÏÍп ÎÏÍÁÄÃÄÌÌÍÂÍ6#4"(Ç$BNQEFO .FEJB ÇÍÎÒÀÊÇÉÍÁ¿ÌÌÚÄÁÍÁÊÇÞÑÄÊÛÌÍÈ ¿ÆÄÑÄ5IF8BMM4USFFU+PVSOBM ¯ÍÐÐÇÈÐÉÇÄÀÇÆÌÄÐËÄÌÚÐÑ¿ÊÇÎÄÐÐnj ËÇÐÑÇÖÌÄÄÐËÍÑÏÄÑÛÌ¿ÌÍÁÚÄÁÍÆËÍÅÌ͌ ÐÑÇÏ¿ÆÁÇÑÇÞÁÐÑÏ¿ÌÄÁÂÍÃÒÑ¿ÉÇÄ ÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÚ ÁÇÃÄÊÇ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿Œ ÑÄÊÄÈ ¿ É ÂÍÃÒ ÖÇÐÊÍ ÍÎÑÇËÇÐÑÍÁ ÐÍÉÏ¿ÑÇÊÍÐÛ ÀÍÊÄÄ ÖÄË ÁÃÁÍÄ Œ ÃÍ  ÏÄÐÎÍÌÃÄÌÑÍÁ Ì¿ËÄÏÄÌÚ Ï¿ÆÁÇÁ¿ÑÛ ÀÇÆÌÄÐÁ¤ÁÏÍÎÄ ¿ÍÐÑ¿ÊÛÌÚÄÁ°ÄÁÄÏÌÍÈ ŸËÄÏÇÉÄ ©ÇÑ¿ÄÇŸÓÏÇÉÄ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÄÈÐÖÇÑ¿ÝÑ ÖÑÍ ÃÄÊÍÁÍÈÉÊÇË¿ÑÁ¯ÍÐÐÇÇÌÄÐÎÍÐÍÀÐÑÁÒÄÑ ÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÇÝ ÉÒÊÛÑÒÏÚ ÇÌÌÍÁ¿ÕÇÈ Ç ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛÐÑÁ¿ ¿ ÌÄ ÁÇÃÞÑ ÎÍÃÃÄÏÅÉÇ ÍÑ ÎÏ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ Ë¿ÊÍÂÍ Ç ÐÏÄÃÌÄÂÍ ÀÇÆÌÄп ©ÏÇÆÇÐ ÇÆËÄÌÇÊ Íь ÌÍ×ÄÌÇÄ ÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔ ÀÇÆÌÄÐËÄÌÍÁ Ç É ÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÚË À¿ÌÉ¿Ë ÎÍ ÐÏ¿ÁÌÄÌÇÝ Ð ÂÍÃÍË ÖÇÐÊÍ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÄÈ Ï¿ÀÍÑ¿ÝØÇÔÑÍÊÛÉÍÐÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÚËÇÀ¿ÌŒ É¿ËÇ ÒÁÄÊÇÖÇÊÍÐÛÐÃÍ °ÍÂÊ¿ÐÌÍ ÍÎÏÍÐÒ ÁÐÄÂÍ ÐÍÐÑÍތ ÑÄÊÛÌÚÔÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔÀÇÆÌÄÐËÄÌÍÁÁÿ̌ ÌÚÈËÍËÄÌÑÔÏ¿ÌÞÑÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÒÝÖ¿ÐÑÛ ÐÁÍÇÔÊÇÖÌÚÔ¿ÉÑÇÁÍÁÁÏÒÀÊÞÔ¡ ÂÍÃÒÜÑ¿ÃÍÊÞÀÚÊ¿ÁÑÏÍÄÀÍÊÛ×Ä 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤®ËÎϽ¿ÅÈ ÍËÎÏ ÌÍËÁ½Ã ÊË¿ØÒ ½¿ÏËÉ˾ÅÈÂÆ¿­ËÎÎÅÅ¿*ÌËÈÐÀˊ ÁÅÅÀËÁ½ ËÏÊËÎÅÏÂÈÙÊËÏËÀË ÃÂÌÂÍÅËÁ½ÌÍËÕÈËÀËÀËÁ½ ÉÈÊÍоÈÂÆ Ÿ ϽÇÐÛ ÎÐÉÉÐ ˾ËÆÁÂÏÎÜ Éˊ ÁÂÍÊÅĽÓÅÜ ÌÍËÅÄ¿ËÁÎÏ¿ÂÊÊËÀË ÓÅÇȽÌÍÂÁÌÍÅÜÏÅ܈ŸËÎÇÍÂÎÂʊ ÎÇÅÂÉÅÊÂͽÈÙÊØÂÐÁ˾ÍÂÊÅܘ

 ÉÈÍÁ

©ÅÊÅÉÐÉ ¿ ϽÇÐÛ ÎÐÉÉÐ ÌË ËÓÂÊÇ­ž§ ˾ËÆÁÂÏÎÜÀÍÜÁÐÖ ͽÎÕÅÍÂÊÅ ÀͽÊÅÓ ©ËÎÇ¿Ø Ľ ÎÔÂϬËÁÉËÎÇË¿ÙÜ ¼¾¿ÏÍο

­½ÄÉÂÍ¿ÄÜÏÇÅ пÂÈÅÔÅÈÎÜ ¾ËÈÂÂÔÂÉ¿ÏÍË °ÏÄÃÌÇÈ Ï¿ÆËÄÏ ÁÆÞÑÉÇ Ç ÉÍËËÄÏÖÄÐÉÍÂÍ ÎÍÃÉÒο Á ¯ÍÐÐÇÇ Á ÎÄÏÁÍË ÎÍÊÒÂÍÃÇÇ ÂÍÿ ÃÍÐÑÇ  ÑÚÐ ÏÒÀÊÄȌѿÉÇÄÿÌÌÚÄÍÀÌ¿Œ ÏÍÃÍÁ¿Ê͢ʿÁÌÍÄÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÍÈÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇ Ç ÎÏÍÑÇÁÍÃÄÈÐÑÁÇÞ ÉÍÏÏÒΌ ÕÇÇ ¡ÐÄÂÍÆ¿ÂÍÃÐÏÄÃÌÞÞÐÒˌ Ë¿ÁÆÞÑÍÉÁÚÏÍÐÊ¿ÀÍÊÄÄÖÄËÁ ÑÏÇÏ¿Æ¿®ÍÁÐÄÈÁÇÃÇËÍÐÑÇ ÐÁÍÝ ÏÍÊÛ ÐÚÂÏ¿ÊÍ ÑÍ ÖÑÍ ÁÄÐÌÍÈÜÑÍÂÍÂÍÿÀÚÊÎÏÇÌÞÑ Æ¿ÉÍÌ ÉÍÑÍÏÚÈÁÁÄÊ×ÑÏ¿ÓÚ ÉÏ¿ÑÌÚÄÏ¿ÆËÄÏÒÁÆÞÑÉÇ¼ÉЌ ÎÄÏÑÚÎÏÄÃÒÎÏÄÅÿÊÇ ÖÑÍÜÑÍ ÎÏÇÁÄÃÄÑÉÑÍËÒ ÖÑÍÐÏÄÃÌÇÈ Ï¿ÆËÄÏ ÁÆÞÑÉÇ ÁÚÏ¿ÐÑÄÑ Î͌ ÐÉÍÊÛÉÒ ÁÚÏÍÐÊÇ Ç ÏÇÐÉÇ ÖÇÌÍÁÌÇÉÍÁŒÁÆÞÑÍÖÌÇÉÍÁ


®«ž¸¯¥¼ ­ÂÌËÍϽà ¶ÐÍË¿ÎÇÅÆÓÂÉĽ¿ËÁ ËÏÇÍØÈÅÁ¿½ÌÍÂÄÅÁÂÊϽ

ÇÝÊÞÁ¸ÒÏÍÁÄÐÍÐÑÍÞÊ¿ÐÛÇÐÑÍÏÇÖÄÐÉ¿ÞÁÐÑÏÄÖ¿£ËÇÑÏÇÞ«ÄÃÁÄÃÄÁ¿ÐÎÏÄÆÇÃÄÌÑÍË·ÁÄÈÕ¿ÏÐÉÍÈ ÉÍÌÓÄÃÄÏ¿ÕÇÇ«Ç×ÊÇÌ©¿ÊÛËnj¯Ä¢Ê¿ÁÚÂÍÐÒÿÏÐÑÁÎÏÇÄÔ¿ÊÇÌ¿ÑÍÏÅÄÐÑÁÄÌÌÍÄÍÑÉÏÚÑÇĸÒÏÍÁÐÉÍÂÍ ÕÄËÄÌÑÌÍÂÍÆ¿ÁÍÿ)PMDJNHSPVQ ÁÆÞÁ×ÇÄÐÞËÍÃÄÏÌÇÆÇÏÍÁ¿ÑÛÐÑ¿ÏÍÄÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÄÁÂÍÃÒ ÌÄÎÏÇÍÐÑ¿Œ Ì¿ÁÊÇÁ¿ÊÇÇÌÁÄÐÑÇÕÇÈÿÅÄÁÉÏÇÆÇÐÇÁÊÍÅÇÊÇÁÎÏÍÄÉÑÁÍÀØÄÈÐÊÍÅÌÍÐÑÇÍÉÍÊÍËÇÊÊÇÍÌÍÁÄÁÏÍŒÜÑÍ пËÍÄÀÍÊÛ×ÍÄÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÍÄÁÊÇÁ¿ÌÇÄÁÎÍÃËÍÐÉÍÁÌÒÝÜÉÍÌÍËÇÉÒÆ¿ÎÍÐÊÄÃÌÇÄÊÄÑ®ÏÄÆÇÃÄÌÑÚÍÀÍ×ÊÇ Æ¿ÁÍÃÐÜÉÐÉÒÏÐÇÄÈ ÎÍÎÏÇÐÒÑÐÑÁÍÁ¿ÊÇÌ¿ÎÍÃÎÇпÌÇÇÐÍÂÊ¿×ÄÌÇÞÍÐÍÑÏÒÃÌÇÖÄÐÑÁÄÁÐÓÄÏÄËÍÃÄÏÌÇÆ¿ÕÇÇ ËÄÅÃÒ¯ÍÐÐÇÄÈÇ·ÁÄÈÕ¿ÏÇÄÈÇÿÅÄÎÍÍÀÄÿÊÇÁÍÃÌÍËÇÆÉÍÊÍËÄÌÐÉÇÔÏÄÐÑÍÏ¿ÌÍÁ

¡ÍÁÏÄËÞÎÍÊÒÑÍÏ¿Ö¿ÐÍÁÍÂÍÍÅÇÿÌÇÞ ÎÏÄÆÇÃÄÌÑÍÁ Ì¿ ÐÕÄÌÒ ÎÍÃÌÞÊÐÞ ´ÍÏÇÞ ŸÃÏÇ¿Ì ÂÄÌÄÏ¿ÊÛÌÚÈ ÃÇÏÄÉÑÍÏ )PMDJN 3VT  Ç ÎÍÃÄÊÇÊÐÞ ÊÇÖÌÚËÇ ÎÄÏÄÅnj Á¿ÌÇÞËÇ Š°ÄÂÍÃÌÞ ÍÖÄÌÛ ÐÖ¿ÐÑÊÇÁÚÈ ÃÄÌÛÃÊÞËÄÌÞ ŒÐÉ¿Æ¿ÊÍÌŒ§ÌÄÑÍÊÛÉÍ ÎÍÑÍËÒ ÖÑÍËÚÍÅÇÿÄËÁÚÐÍÉÇÔÂÍÐÑÄÈ °ÄÂÍÃÌÞÃÄÌÛÏÍÅÃÄÌÇÞËÍÄÂÍÐÚÌ¿šÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

®ÏÄÆÇÃÄÌÑÍÁÁ©ÍÊÍËÌÄÅÿÊÇ ÐÑ¿Ï¿ÊÇÐÛÌÄÒÿÏÇÑÛÁÂÏÞÆÛÊÇÕÍË ¬¿ÁÐÞÉÇÈÐÊÒÖ¿ÈÒÀÏ¿ÊÇÐÎÒÑÇÁÐÄÊÇ×ÌÄČƿÉÏÚÊÇÐÑÏÍÇÑÄÊÛÌÚÈ ÏÚÌÍÉ Ï¿ÆÍÂÌ¿ÊÇÒÊÇÖÌÚÔÑÍÏÂÍÁÕÄÁ«ÄÃÁÄÃÄÁ ÐÍÈÃÞÐÁÄÏÑÍÊÄÑÌÍÂÍ ÑϿο ÊÇÖÌÍÐÄÊÆ¿ÏÒÊÛÃÅÇοÇÎÏÍÄÔ¿ÊÃÍÆ¿ÁÍÿÎÍÐÁÄÅÄËÒÉÍÊ͌ ËÄÌÐÉÍËÒ¿ÐÓ¿ÊÛÑÒ¡ÐÑÏÄÑÇÑÛ«Ç×ÊÇÌ©¿ÊÛËnj¯ÄÎÍÏÒÖÇÊÇËÜÏÒ ©ÍÊÍËÌÚ¡¿ÊÄÏÇÝ·ÒÁ¿ÊÍÁÒŠ®ÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ ÉÍÌÄÖÌÍ ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÄÑ ÁÐÄËпËÚËÐÍÁÏÄËÄÌÌÚËÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇÞË ŒÍÑËÄÑÇÊ«ÄÃÁÄÃÄÁ ÎÏÇÀÚÁ Ì¿Æ¿ÁÍÃŒ§ÜÑÍÍÖÄÌÛÁ¿ÅÌÍÃÊÞÌ¿×ÄÈÐÑÏ¿ÌÚŒÐÒÖÄÑÍËÑÍÂÍ ÖÑÍ Æ¿ÎÍÐÊÄÃÌÇÄÂÍÃÚËÚÌ¿Ö¿ÊÇËÍÃÄÏÌÇÆÇÏÍÁ¿ÑÛÜÉÍÌÍËÇÉÒ Ì¿ËÑÏČ ÀÒÄÑÐÞÀÍÊÛ×ÍÄÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍÕÄËÄÌÑ¿š «Ç×ÊÇÌ©¿ÊÛËnj¯ÄÒÃÇÁÇÊ¿ÂÍÐÑÄÈÎÄÏÄÐÉ¿ÆÍËÓÇÌÐÉÍÈÊÄÂÄÌÃÚ ÌÄÐÊÇ×ÉÍËÇÆÁÄÐÑÌÍÈÁ¯ÍÐÐÇÇ®ÄÑÏ*ÎÍÐÑÏÍÇÊ°¿ÌÉь®ÄÑÄÏÀÒÏÂÁ ÁÍÆÃÒÔÄ ¿ÎÍÑÍË ÍÐÒ×ÇÁÀÍÊÍÑÇÐÑÒÝÎÍÖÁÒ ÍÎÒÐÑÇÊÂÍÏÍÃÌ¿ÑÁÄÏÃڌ ÌÝŠ±ÄÎÄÏÛ ÀÊ¿ÂÍÿÏÞÜÑÍËÒÆ¿ËÄÖ¿ÑÄÊÛÌÍËÒÉÍÊÍËÄÌÐÉÍËÒÆ¿ÁÍÃÒ Ì¿Ë ÀÍÊÛ×Ä ÌÄ ÌÒÅÌÍ ÀÒÃÄÑ ÐÍÁÄÏ׿ÑÛ ÖÒÃÄп ÖÑÍÀÚ ÐÎÏ¿ÁÇÑÛÐÞ Ð ƿÿֿËÇÂÏ¿ÃÍÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁ¿š ŒÐÉ¿Æ¿Ê¿«Ç×ÊÇÌ©¿ÊÛËnj¯Ä §ÌÑÄÏÄÐÌ¿ÞÃÄÑ¿ÊÛÐÎÒÐÉ¿ÞÐÛÐÑÏÇÀÒÌÚ ÖÑÍÀÚÍÑÎÏ¿ÁÇÑÛÐÞÌ¿ ÜÉÐÉÒÏÐÇÝ ÎÍ Æ¿ÁÍÃÒ £ËÇÑÏÇÈ «ÄÃÁÄÃÄÁ ÐÊÄÂÉ¿ Ì¿ÏÒ×ÇÊ ÜÑÇÉÄÑ Œ ÁËÄÐÑÍÑÍÂÍÖÑÍÀÚÎÄÏÁÚËÐÎÒÐÑÇÑÛÐÞÎÍÉÏÒÑÚËÐÑÒÎÄÌÛÉ¿ËÇÎÍÿÑÛ ÿËÄÏÒÉÒ ÎÏÄÆÇÃÄÌÑ¿ʿÌÑÌÚËÃÁÇÅÄÌÇÄËÎÏÍÎÒÐÑÇÊ×ÁÄÈÕ¿ÏÐÉÍÂÍ ÎÏÄÆÇÃÄÌÑ¿ÁÎÄÏÄÃ

¼¾¿ÏÍο


­ÂÌËÍϽÃ

®«ž¸¯¥¼

±ÄÏÏÇÑÍÏÇÝÕÄËÆ¿ÁÍÿÎÍÃÂÍÑÍÁÇÊÇÉËÄÏÍÎÏÇÞÑÇÝ É¿ÉËÍÂÊÇ¡Ö¿ÐÑÌÍÐÑÇ ÎÍÊÍÅÇÊÇÐÁÄÅÇÈ¿ÐÓ¿ÊÛÑ ©¿ÉÎÏÇÆÌ¿ÊÇÐÛÌÄÉÍÑÍÏÚÄÏ¿ÀÍÑÌÇÉÇÆ¿ÁÍÿ ÁÚпÅÄÌÌ¿ÞÌ¿É¿ÌÒÌÄ¿ÆÍÌÌ¿ÞÑÏ¿Á¿ ÉÐÍÅ¿ÊÄÌÇÝ ÌÄÒÐÎÄÊ¿ ÁÚÏ¿ÐÑǶÑÍÀÚÎÏÄÆÇÃÄÌÑÚËÍÂÊÇÒÁÇÃÄÑÛÁÐÄÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÄ ÌÄÍÀÔÍÃÞÕÄÊÇÉÍË ÀÚÊÇÆÂÍÑÍÁÊÄÌÄÂÍËnj ÌÇ¿ÑÝÏÌÚÈË¿ÉÄÑ

«ÇÌÇÐÑÏ ÁÌÄ×ÌÄÜÉÍÌÍËnj ÖÄÐÉÇÔ ÐÁÞÆÄÈ ®Ï¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ «ÍÐÉÍÁÐÉÍÈÍÀÊ¿ÐÑDZÇÂÏ¿Ì©¿Œ Ï¿Ô¿ÌÍÁ Ì¿ÆÁ¿Ê ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÇÈ Ç ÇÌÁÄÐÑÇÕÇÍÌÌÚÈ ÎÍÑÄÌÕÇ¿Ê ©ÍÊÍËÌÚ ÌÄÇÐÖÄÏοÄËÚË ­Ì Ñ¿ÉÅÄÏ¿ÐÐÉ¿Æ¿Ê ÖÑÍÁÀÊÇſȌ ×ÄÄÁÏÄËÞÏÄ×ÇÑÐÞÁÍÎÏÍÐÍÎÏnj ÁÊÄÖÄÌÇÇÁ«ÍÐÉÍÁÐÉÒÝÍÀÊ¿ÐÑÛ ÉÏÒÎÌÍÂÍ Ó¿ÏË¿ÕÄÁÑÇÖÄÐÉÍÂÍ ÇÌÁÄÐÑÍÏ¿ÇÆ·ÁÄÈÕ¿ÏÇÇ

®ÏÇÂÊ¿×ÄÌÌÚÔÌ¿ËÄÏÍÎÏÇÞÑÇÄÏ¿ÀÍÑÌÇÉÍÁÆ¿ÁÍÿÍÃÄÊÇÁÀÄÊÚÄÓÒь ÀÍÊÉÇÇÉ¿ÐÉÇ ÄÊÚÈÕÁÄÑÐÇËÁÍÊÇÆÇÏÒÄÑÁÚÐÍÉÍÉ¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÚÈÀÄÊÚÈ ÕÄËÄÌÑIPMDJN©¿ÉÑÍÊÛÉÍÎÏÄÆÇÃÄÌÑÚÎÍÞÁÇÊÇÐÛÌ¿ÑÄÏÏÇÑÍÏÇÇÆ¿ÁÍÿ ÁÁÄÏÔÁÆËÚÊÇÐÍÑÌÇÏÒɌϿÀÍÖÇÄ ÁÐÄÉ¿ÉÍÃÇÌ ÐÌÇË¿ÊÇÎÏÄÆÇÃÄÌÑÍÁ Ì¿É¿ËÄÏÚËÍÀÇÊÛÌÇÉÍÁ

¼¾¿ÏÍο

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
®«ž¸¯¥¼ ®ÂÍ¿ÅÎ

ªË¿ØÆÑËÍɽÏÐÎÈÐÀ ¿§ËÈËÉʽÐÇÓÅËÊØ ÌËÌÍËÁ½ÃÂÊÂÁ¿ÅÃÅÉËÎÏÅ ¦ÇÆ׺ýÅÀÀº¢ÆÃÆÄŽÅƺƻÆĽ͸ÅÀ¿Ä¸ÇÆÂËÇÂÀÀȽ¸† ÃÀ¿¸ÎÀÀ ƹҽÂÊƺ ÂÆÄĽÈϽÉÂÆÁ Ž¼ºÀ¾ÀÄÆÉÊÀ Æ ÊÆÄ ϽÄ ÇÈÀºÃ½Â¸Ê½ÃÔŸÄÅƻƺ¸ÈÀ¸ÅÊŸ×ÉͽĸÇÈƺ½¼½ÅÀ׸ËÂÎÀÆÅƺ ÇÆÇÈƼ¸¾½ÂÆÄĽÈϽÉÂÆÁŽ¼ºÀ¾ÀÄÆÉÊÀ ÆÇȽÀÄËѽÉʺ¸Í ÂÆÊÆÈÓ½ ÇÆÃËϸÖÊ ËϸÉÊÅÀÂÀ ÊÆȻƺ º ÀÅʽȺÔÖ ¾ËÈŸÃË „£Ö¼À“ ȸÉɸ¿¸Ã ¿¸Ä½ÉÊÀʽÃÔ »½Å½È¸ÃÔÅÆ»Æ ¼ÀȽÂÊÆȸ ªÆȻƺƆÇÈÆÄÓÐýÅÅÆÁǸøÊÓ§¸º½Ã©ËÍÆÄÃÀÅÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

¼¾¿ÏÍο

†˜ËÂÎÀÆÅÓ†ÆÊÅÆÉÀʽÃÔÅÆÅƺƽ׺ý† ÅÀ½ º ¢ÆÃÆÄŽ §ÆϽÄË ºÓ ÉÏÀʸ½Ê½ ÏÊÆ ÕÊÆÊ ÌÆÈĸÊ Äƾ½Ê ÇÈÀ¾ÀÊÔÉ× Ÿ ÈÓŽ Ž¼ºÀ¾ÀÄÆÉÊÀŸн»Æ»ÆÈƼ¸ Œ ¬¿ Æ¿ÏÒÀÄÅÌÚÔ ÏÚÌÉ¿Ô ÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÞ ÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÇ ÖÄÏÄÆ ¿ÒÉÕÇÍÌÚ ÿÁÌÍ Î͌ ÊÒÖÇÊ¿×ÇÏÍÉÍÄÏ¿ÐÎÏÍÐÑÏ¿ÌÄÌÇÄ¡°·Ÿ ÎÏ¿ÉÑÇÉ¿ ÎÏÍÿÅ ÍÀÙÄÉÑÍÁ ÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÇ Ì¿ÎÒÀÊÇÖÌÚÔ¿ÒÉÕÇÍÌ¿ÔÌ¿ÐÖÇÑÚÁ¿ÄÑÍÉÍÊÍ ÑÏÄÔ ÁÄÉÍÁ Ç ÜÑÍ ÇÐÑÍÏÇÞ ÒÐÎÄÔ¿ ®ÏÄÇËҌ ØÄÐÑÁ¿¿ÒÉÕÇÍÌÍÁÍÕÄÌÄÌÚÉ¿ÉÎÏÍÿÁÕ¿ËÇ Ñ¿ÉÇÎÍÉÒοÑÄÊÞËÇ¡ŸÁÐÑÏ¿ÊÇÇÀÍÊÄÄ ¿Á°·ŸÇ¤ÁÏÍÎÄÍÉÍÊÍÍÀÙÄÉÑÍÁÌČ ÃÁÇÅÇËÍÐÑÇÎÏÍÿÄÑÐÞпÒÉÕÇÍÌÍÁ¶ÑÍÀÚ ÌÇÎÏÍÇÐÔÍÃÇÊÍÁÌ¿×ÄÈÐÑÏ¿ÌÄ ÍÃÌÍÆÌ¿ÖÌÍ ¿ÒÉÕÇÍÌÚÀÒÃÒÑÒÌ¿ÐÏ¿ÆÁÇÁ¿ÑÛÐÞ ÎÍÜÑÍËÒÞ Æ¿ÐÎÏÍÐÇÇÌÑÄÏÄÐÉÜÑÍËÒÀÇÆÌÄÐÒÐÎÍÉÍÄÌ «ÚÁÜÑÍËÃÄÊÄÿÊÄÉÍÌÄÎÇÍÌÄÏÚ ¡©ÍÊÍËÌÄ¿ÒÉÕÇÍÌ¿ËÇÐÑ¿ÊÇÆ¿ÌÇË¿Ñی ÐÞÐÁÁÄÃÄÌÇÄËÁ¦ÄËÄÊÛÌÚÈǢϿÅÿÌÐÉÇÈ ÉÍÃÄÉÐÚÆ¿ÉÍÌÍÁ ÍÎÏÄÃÄÊÞÝØÇÔÏÄ¿ÊÇÆ¿Œ ÕÇÝÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÇ ÉÍÑÍÏ¿ÞÎÏÇÌ¿ÃÊÄÅÇÑ ËÒÌÇÕÇοÊÛÌÚË ÇÊÇ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÚË ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÇÉ¿Ë ±Í ÄÐÑÛ ÃÍ ÐÄÂÍÃÌÞ×ÌÄÂÍ ÃÌÞ ¿ÒÉÕÇÍÌ¿ËÇ Æ¿ÌÇË¿ÊÇÐÛ ÊÇÀÍ пËÇ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÇÉÇ ÊÇÀÍ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÇ ËҌ ÌÇÕÇοÊÇÑÄÑ¿ÇÊÇÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ ÊÇÀÍÐÎČ ÕÇ¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿ÌÌ¿ÞÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÞ ÒÉÍÑÍÏÍÈ Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿ÌοÉÄÑÌÍÏË¿ÑÇÁÌÍÈÃÍÉÒËÄÌÑ¿Œ ÕÇÇ ®ÍÐÉÍÊÛÉÒ ±ÍÏÂÍÁ͌ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌ¿Þ οʿѿ ±®® ÁÎÍÊÌÄÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÄÑÁÐÄË ÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇÞË ÎÍ ÎÍÏÒÖÄÌÇÝ ©ÍËÇÑÄÑ¿ ÎÍ ÇËÒØÄÐÑÁÒ Ç ÆÄËÄÊÛÌÚË ÍÑÌÍ×ÄÌÇÞË ËÚ ÎÏÍÁÍÃÇË ¿ÒÉÕÇÍÌÚ Á ©ÍÊÍËÌÄ Ð ÂÍÿ¦¿ÑÏÇÂÍÿËÚÍÀÏÄÊÇÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÚÈ ÍÎÚÑ Ç ÑÄÎÄÏÛ ÁÎÍÊÌÄ ÂÍÑÍÁÚ É ÌÍÁÍËÒ ÓÍÏË¿ÑÒ ®ÏÄÃÎÍÐÚÊÉ¿ËÇ ÎÍÞÁÊÄÌÇÞ ¿ÒÉÕÇÍÌÍÁ Á©ÍÊÍËÌÄÎÍÐÊÒÅÇÊÇÕÄÌÍÁ¿ÞÃÇÓÓÄÏÄ̌ ÕÇ¿ÕÇÞ ÏÚÌÉ¿ ÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÇ Ç ÃÇÐÀ¿Ê¿ÌÐ ÐÎÏÍпÇÎÏÄÃÊÍÅÄÌÇÞ¯ÄÖÛÇÃÄÑÍÀÍÀٌ ÄÉÑ¿Ô ÜÉÍÌÍˌÉÊ¿Ðп ¿ÉÑÇÁÌÍÐÑÛ ÎÏÍÿÅ ÉÍÑÍÏÚÔ Ë¿ÉÐÇË¿ÊÛÌ¿ ¿ ÁÍÑ ÍÀÙÄÉÑÚ ÐÏÄÃÌÄÂÍ Ç ÁÚÐÍÉÍÂÍ ÕÄÌÍÁÍÂÍ ÐÄÂËÄÌÑ¿ Æ¿ÃÄÏÅÇÁ¿ÝÑÐÞ Ì¿ ÏÚÌÉÄ ŸÒÉÕÇÍÌ Á ÜÑÍË ÍÑÌÍ×ÄÌÇÇ ÔÍÏÍ×ÇÈ Á¿ÏÇ¿ÌÑ °ÔÄË¿ ÒÅÄ ÇÐÎÚÑ¿Ì¿ Ì¿×ÇËÇ ÉÍÊÊÄ¿ËÇ Ì¿ ¦¿Î¿ÃÄ £ÏÒÂÍÄÃÄÊÍ ÖÑÍÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÒÎÍÑÄÌÕÇ¿Êی ÌÚÔÎÍÉÒοÑÄÊÄÈÜÑ¿ÓÍÏË¿ÄØÄÌÄÐÍÁÐÄË ÎÍÌÞÑÌ¿ ÇÆÃÄÐÛÌÄÍÀÔÍÃÇË¿ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌ¿Þ Ï¿ÆÙÞÐÌÇÑÄÊÛÌ¿ÞÏ¿ÀÍÑ¿


®ÂÍ¿ÅÎ † ϽÄʸÂÍÆÈÆÐÅƺÓÁºÀ¼ËÉÃË» Œ¯ÇÜÊÑÍÏÚÁÍÁÐÄËËÇÏÄÇÐÎÍÊÛÆÒÝÑÄÂÍ É¿ÉÌ¿ÇÀÍÊÄÄÍÑÉÏÚÑÒÝÇÎÏÍÆÏ¿ÖÌÒÝÓÍÏËÒ ÉÒÎÊnjÎÏÍÿÅÇÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÇ®ÏÍÿÁÄÕÇ ÎÍÉÒοÑÄÊÛ ÒÁÄÏÄÌÚ ÖÑÍ Á ÔÍÃÄ ¿ÒÉÕÇÍÌ¿ ÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÛ ÀÒÃÄÑ ÏÄ¿ÊÇÆÍÁ¿Ì¿ ÎÍ ÍÎÑnj Ë¿ÊÛÌÍÈÃÊÞÏÚÌÉ¿ÕÄÌÄŸÒÉÕÇÍÌÎÍÆÁÍÊÞÄÑ ÎÏÇÁÊÄÖÛÉÍÀÙÄÉÑÒÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÇÁÌÇË¿ÌÇÄ ÀÍÊÛ×ÍÂÍ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁ¿ ÊÝÃÄÈ Ç ÁÚÏÒÖÇÑÛ Á ÔÍÃÄÑÍÏÂÍÁË¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÒÝÐÒËËÒ ¤ÐÊÇ ÂÍÁÍÏÇÑÛ Í ÎÊÝпÔ Ç ËÇÌÒÐ¿Ô ÑÍ ÃÊÞÎÏÍÿÁÕ¿Ñ¿ÉÍÈÁ¿ÏÇ¿ÌÑÎÏÍÿÅÇÌÄÃÁnj ÅÇËÍÐÑÇ¿ϿÌÑÇÏÒÄÑË¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÍÁÍÆËÍŌ ÌÒÝÕÄÌÒÌ¿ÑÄÉÒØÇÈËÍËÄÌÑ®ÍÑÄÌÕÇ¿Êی ÌÚÈÎÍÉÒοÑÄÊÛÅÄÁÜÑÍËÍÑÌÍ×ÄÌÇÇËÍÅÄÑ ÇÌÄÐÍÐÑÍÞÑÛÐÞÉ¿ÉÎÍÉÒοÑÄÊÛ ÎÍÐÉÍÊÛÉÒ ¿ÒÉÕÇÍÌÎÍÃÏ¿ÆÒËÄÁ¿ÄÑÐÍÐÑÞÆ¿ÑÄÊÛÌÍÐÑÛ Ç ÉÑ͌ÑÍËÍÅÄÑÎÏÄÃÊÍÅÇÑÛÀÍÊÛ×Ä ÖÄËϿЌ ÐÖÇÑÚÁ¿ÊÍÃÇÌÇÆÎÏÄÑÄÌÃÄÌÑÍÁ¬¿ÏÚÌÉÄ ÁÐÄ ÉÏÒÑÇÑÐÞ ÁÍÉÏÒ ÕÄÌÚ ¤ÐÊÇ ÐÄÈÖ¿Ð ÏÇÜÊÑÍÏÚÇÃÒÑÎÍÎÒÑÇÎÍÁÚ×ÄÌÇÞÐÑÍÇË͌ ÐÑÇ ÉÍÂÿÎÍÞÁÊÞÄÑÐÞÍÃÇÌÎÍÑÄÌÕÇ¿ÊÛÌÚÈ ÎÍÉÒοÑÄÊÛ ÇÊÇÎÍÌÇÅÄÌÇÞ ÄÐÊÇÎÍÉÒοŒ ÑÄÊÄÈ ÌÄÑ ÁÍÍÀØÄ ÑÍ ¿ÒÉÕÇÍÌ ÎÍÆÁÍÊÞÄÑ ÎÍÌÞÑÛ ÐÉÍÊÛÉÍÌ¿пËÍËÃÄÊÄÐÑÍÇÑÍÀÙÄÉÑ ÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÇ £ÊÞ ÏÚÌÉ¿ ÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÇ ©ÍÊÍËÌÚ ÎÍÞÁÊÄÌÇÄ ¿ÒÉÕÇÍÌÍÁ ÿÄÑ ÑÏÇ ÂÊ¿ÁÌÚÔ ÎÊÝп ÎÏÍÆÏ¿ÖÌÍÐÑÛ ÑÍÏÂÍÁ Àڌ ÐÑÏÍÑÒ ÐÃÄÊÉÇ Ç ÍÎÑÇË¿ÊÛÌÒÝ ÕÄÌÒ £ÊÞ ÏÇÜÊÑÍÏÍÁ ÜÑÍ ÄØÄ Ç ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛ ÀÚÐÑÏÍ Ì¿ÈÑÇÎÍÉÒοÑÄÊÞÌ¿ÍÀÙÄÉÑÐÁÍÄÂÍÉÊÇÄÌÑ¿ ÇÊÇ ÅÄ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛ ÁÚÂÍÃÌÍ ÎÏÇÍÀÏÄÐÑÇ ÍÀÙÄÉÑÃÊÞÐÁÍÄÂÍÉÊÇÄÌÑ¿

®«ž¸¯¥¼

¡ËÎÙ ŸÒÉÕÇÍÌÎÍÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÇÁÏ¿ÆÁÇÑÚÔÐÑÏ¿Ì¿ÔÞÁÊÞÄÑÐÞ Ï¿ÐÎÏÍÐÑÏ¿ÌÄÌÌÚË ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍË ÉÒÎÊnjÎÏÍÿÅÇ ÅÇÊÍÈ ÉÍËËÄÏÖÄÐÉÍÈÇËÒÌÇÕÇοÊÛÌÍÈÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÇ¡ËÇÏÄÍÀØÇÈ ÍÀÙÄËÐÃÄÊÍÉÌ¿¿ÒÉÕÇÍÌ¿ÔÎÍÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÇÉÍÊÄÀÊÄÑÐÞÍÑ ÃÍ£ÊÞ¯ÍÐÐÇÇÜÑ¿ÓÍÏË¿ÎÏÍÿÅÇÍÀÙÄÉÑÍÁÅÇÊÍÈ ÉÍËËÄÏÖÄÐÉÍÈÇËÒÌÇÕÇοÊÛÌÍÈÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÐÑÇÞÁÊÞÄÑÐÞÍь ÌÍÐÇÑÄÊÛÌÍÌÍÁÍÈ ŸÒÉÕÇÍÌÚÉ¿ÉÐÔÄË¿Æ¿ÉÊÝÖÄÌÇÞÐÃÄÊÍÉÐÅÇÊÍÈ ÉÍËËÄό ÖÄÐÉÍÈ Ç ËÒÌÇÕÇοÊÛÌÍÈ ÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÛÝ ÐÑ¿ÊÇ ¿ÉÑÒ¿ÊÛÌÚ Çƌƿ ÉÏÇÆÇп Ì¿ ÏÚÌÉÄ ÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÇ ¡ ÒÐÊÍÁÇÞÔ ÉÏÇÆÇп ÒÖ¿ÐÑÌÇÉÇÏÚÌÉ¿ÌÒÅÿÝÑÐÞÁÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍËÐÎÍÐÍÀÄÎÏÍÿÅÇ Ç ÍÕÄÌÉÇ ÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÇ ¿ ¿ÒÉÕÇÍÌ ÞÁÊÞÄÑÐÞ ÎÏÍÁÄÏÄÌÌÚË Ç ÎÏÍÆÏ¿ÖÌÚË ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍË ÃÊÞ ÎÏÍÿÁÕ¿ Ç ÎÍÉÒοÑÄÊÞ ÉÁ¿ÏÑÇÏ ŸÒÉÕÇÍÌÚËÍÂÒÑÆ¿ÌÞÑÛÐÄÏÛÄÆÌÒÝÃÍÊÝÁÐÄÂËÄÌÑÄÎÏÍÿÅ ÉÍÊÍËÄÌÐÉÍÈÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÇ ¿ÁÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÄŒÐÑ¿ÑÛÏ¿ÐÎÏ͌ ÐÑÏ¿ÌÄÌÌÚË ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍË ÍÕÄÌÉÇ ÉÁ¿ÏÑÇÏ ÃÊÞ ÏÇÜÊÑÍÏÍÁ ÎÏÍÿÁÕÍÁ Ç ÎÍÉÒοÑÄÊÄÈ É¿É ÜÑÍ ÎÏÍÇÐÔÍÃÇÑ Á Ï¿ÆÁÇÑÚÔ ÐÑÏ¿Ì¿Ô ®ÍÉÒÎÉ¿ ÇÊÇ ÎÏÍÿſ ÉÍËËÄÏÖÄÐÉÍÈ ËÒÌÇÕÇοÊÛÌÍÈ Ç ÅÇÊÍÈ ÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÇ Á Ï¿ËÉ¿Ô ¿ÒÉÕÇÍÌ¿ ÍÀʿÿÄÑ Ë¿ÐÐÍÈ ÎÏÄÇËÒØÄÐÑÁ ÐÏÄÃÇÉÍÑÍÏÚÔÎÏÍÆÏ¿ÖÌÍÐÑÛÐÃÄÊÉÇ ÏÚÌÍÖÌ¿Þ ÍÕÄÌÉ¿ÍÀÙÄÉÑ¿ÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÇ ÀÚÐÑÏÍÑ¿Æ¿ÉÊÝÖÄÌÇÞÐÃÄÊÉÇ ÃÍÐÑÒÎÌÍÐÑÛÃÊÞ×ÇÏÍÉÍÈ¿ÒÃÇÑÍÏÇDzÎÏÍÿÁÕ¿ÇÎÍÉÒοÑÄÊÞ ÎÍÞÁÇÊ¿ÐÛÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÌ¿ÈÑÇÃÏÒÂÃÏÒ¿ÁËÍËÄÌÑÎÏÍÁÄÃÄÌÇÞ ¿ÒÉÕÇÍÌ¿ ­ÑÉÏÚÑÍÐÑÛ¿ÒÉÕÇÍÌ¿ŒÜÑÍÂÊ¿ÁÌÍÄÎÏÄÇËÒØÄÐÑÁÍÃÊÞÎ͌ ÉÒοÑÄÊÞÇÎÏÍÿÁÕ¿ÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÇ

¥ÊÑËÍɽÓÅÛËÌͽ¿ÅȽÒÏËÍÀË¿ÉËÃÊËÌËÈÐÔÅÏÙ ÐËÍÀ½ÊÅĽÏËͽ½ÐÇÓÅËʽÌ˽ÁÍÂÎÐ À§ËÈËÉʽ ÐȵÅÈË¿½ Á ¯ÂÈ ŠŠ  ŠŠ ®½ÆÏØXXXLPMPNOBŠTQSBWLBSV XXXLPMPNOBUQQDPN

¼¾¿ÏÍο

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
®«ž¸¯¥¼ ®ÂÍ¿ÅÎ ÐÇÓÅËÊ Š ÚÏË ÌÍËÄͽÔÊØÆ Å ÊÂĽ¿ÅÎÅÉØÆ ÉÂÒ½ÊÅÄÉ ËÌÍÂÁÂÈÂÊÅÜ ÓÂÊØʽÈÛ¾ØÂ˾×ÂÇÏد½É¿ÎÂÜÎÊËÅÌËÊÜÏÊËǽÇÌÍËÁ½¿Ó½É ϽÇÅ ÌËÇÐ̽ÏÂÈÜÉ¥ÓÂʽÎÁÂÈÇÅÑËÍÉÅÍÐÂÏÎÜʽÀȽĽÒÐÐÔ½ÎÏÊÅÇË¿

†¯ÊƼËĸÖÊÇÆÇƺƼ˸ËÂÎÀƆ Åƺ ÈÀÕÃÊÆÈÓ §Æ ºÉ½Á ºÀ¼ÀÄÆÉÊÀ ÆÅÀŽººÆÉÊÆÈ»½ÆÊÅƺƻÆÌÆÈĸʸ ÇÈƼ¸¾ÀŽ¼ºÀ¾ÀÄÆÉÊÀ Œ «Ú ÐËÍÑÏÇË Ì¿ ÏÇÜÊÑÍÏÍÁ Ç ÎÏÍÿÁÕÍÁ ÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÇ ÌÄ É¿É Ì¿ ÉÍÌÉÒÏÄÌÑÍÁ ¿É¿ÉÌ¿οÏÑÌÄÏÍÁŸÒɌ ÕÇÍÌŒÜÑÍÎÏÍÆÏ¿ÖÌÚÈÇÌÄÆ¿ÁÇÐÇËÚÈ ËÄÔ¿ÌÇÆËÍÎÏÄÃÄÊÄÌÇÞÕÄÌÚÌ¿ÊÝÀÚÄ ÍÀÙÄÉÑÚ±¿ËÁÐÄÞÐÌÍÇÎÍÌÞÑÌÍÉ¿É ÎÏÍÿÁÕ¿Ë Ñ¿É Ç ÎÍÉÒοÑÄÊÞË § ÕÄÌ¿ ÐÃÄÊÉÇ ÓÍÏËÇÏÒÄÑÐÞ Ì¿ ÂÊ¿Æ¿Ô ÒÒÖ¿ÐÑÌÇÉÍÁ±ÍÄÐÑÛËÚÍÀÙÞÁÊÞÄË ÁÍÈÌÒŠÇÂÏÄÁÑÄËÌÒݚÇÎÏÇÂʿ׿ÄË ÒÖ¿ÐÑÌÇÉÍÁÏÚÌÉ¿ÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÇÏ¿Œ ÀÍÑ¿ÑÛ ÎÍ ËÇÏÍÁÚË ÐÑ¿ÌÿÏÑ¿Ë Œ ÀÄÆ ÐÉÏÚÑÚÔ ÐÉÇÃÍÉ ÃÊÇÌÌÚÔ ÕÄÎÍÖÄÉ ®ÏÇ Ñ¿ÉÇÔ ÎÏ¿ÁÇÊ¿Ô ÐÃÄÊÍÉ ÀÒÃÄÑ ÀÍÊÛ×Ä ÇÏÚÌÍÉÑÍÊÛÉÍÁÚÇÂÏ¿ÄÑ©¿É ÇÁÐÄÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÄÒÖ¿ÐÑÌÇÉÇ «ÚÌÄÂÍÁÍÏÇËÍÑÍË ÖÑÍÑÏ¿Ãnj ÕÇÍÌÌ¿Þ ÐÇÐÑÄË¿ ÎÏÍÿÅ ÎÊÍÔ¿ ÍÌ¿ ÒÐÎÄ×ÌÍÏ¿ÀÍÑ¿Ê¿Ì¿Ï¿ÐÑÒØÄËÏÚ̌ ÉÄ ¬Í Ì¿ÎÏÇËÄÏ Á ÉÏÇÆÇÐ ¿ÒÉÕÇÍÌ É¿É ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ ÎÏÍÿÅ ÎÍÆÁÍÊÞÄÑ ŠÎÄÏÄÆ¿ÂÏÒÆÇÑۚÏÚÌÍÉÇÌ¿ÈÑÇÌÍÁÚÄ ÑÍÖÉÇÏ¿ÁÌÍÁÄÐÇÞ ŸÒÉÕÇÍÌ ÎÍÆÁÍÊÞÄÑ ÍÀÍÆÌ¿ÖÇÑÛ ÐÎÏ¿ÁÄÃÊÇÁÒÝ ÏÚÌÍÖÌÒÝ ÕÄÌÒ Áڌ ÐÑ¿ÁÊÄÌÌÚÔ Ì¿ ÑÍÏÂÇ ÍÀÙÄÉÑÍÁ ÌČ ÃÁÇÅÇËÍÐÑÇ µÄÌ¿ ÎÍ ÉÍÑÍÏÍÈ ÎÏ͌ ÿÌÊÍÑ ÞÁÊÞÄÑÐÞÑÍÖÉÍÈÏ¿ÁÌÍÁÄÐÇÞ ÐÎÏÍп Ç ÎÏÄÃÊÍÅÄÌÇÞ ÏÄ¿ÊÛÌÚË ÎÍÉ¿Æ¿ÑÄÊÄË ÑÍÂÍ Æ¿ É¿ÉÒÝ ÕÄÌÒ Î͌ ÉÒοÑÄÊÛ ÂÍÑÍÁ ÎÏÇÍÀÏÄÐÑÇ ÑÍÑ ÇÊÇ ÇÌÍÈÍÀÙÄÉÑ ŸÒÉÕÇÍÌ ÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÄÑ ÎÏÍÆϿ֌ ÌÍÐÑÛÐÃÄÊÉÇ©ÍÂÿÄØÄÕÄÌ¿ÐÃÄÊÉÇ ÐÑ¿ÌÍÁÇÑÐÞÎÒÀÊÇÖÌÍÈÇÌÓÍÏË¿ÕÇÄÈ ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

¼ÑÍ ÁÍÆËÍÅÌÍ ÑÍÊÛÉÍ Ì¿ ¿ÒÉÕÇÍÌÄ ®ÒÀÊÇÖÌÍÐÑÛÐÃÄÊÍÉÍÑÉÏÚÁ¿ÄÑÎÒÑÛ ÉÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÇÝÏÄ¿ÊÛÌÚÔÇÌÃÄÉÐÍÁ £ÊÞÃÄÁÄÊÍÎÄÏÍÁÌ¿ÎÄÏÁÇÖÌÍËÏÚÌÉÄ ¿ÒÉÕÇÍÌŒÜÑÍÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÎÏÇÁÊÄÖÛ ÁÌÇË¿ÌÇÄÒÖ¿ÐÑÌÇÉÍÁÏÚÌÉ¿ÉÐÁÍÄÈ ÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÇ Ç ÄÃÇÌÍÁÏÄËÄÌÌÍ ÏÄ¿ÊÇÆÍÁ¿ÑÛ ÀÍÊÛ×ÍÄ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍ ÍÀÙÄÉÑÍÁ Ñ¿ÉÇË ÍÀÏ¿ÆÍË ÍÀÄÐÎÄÖÇÁ ÐÄÀÄ ŠÀÚÐÑÏÒݚ ÊÇÉÁÇÃÌÍÐÑÛ ŸÒɌ ÕÇÍÌ ÁÚÂÍÃÄÌ ÁÊ¿ÃÄÊÛÕ¿Ë ÀÇÆÌÄп À¿ÌÉ¿Ë Ï¿ÀÍÑ¿ÝØÇË Ð ÃÍÊÅÌÇÉ¿ËÇ ÎÍÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇÆ¿ÊÍÂÍÁÍÂÍÇËÒØÄÐÑÁ¿ ÇÂÍÐÍÏÂ¿Ì¿Ë ÎÍÑÍËÒÖÑÍÜÑÍÌÄÆ¿Ánj ÐÇËÚÈËÄÔ¿ÌÇÆËÎÏÍÿÅ †¢¸ÂƺÓÉͽÄÓȸ¹ÆÊÓ¸ËÂÎÀƆ Åƺ Œ©¿ÉÎÏ¿ÁÇÊÍ Ï¿ÐÎÏÍÐÑÏ¿ÌÄÌÚÑ¿Œ ÉÇÄÐÔÄËÚŒ¿ÌÂÊÇÈÐÉ¿Þ Ì¿ÎÍÁÚ×ÄÌÇÄ ÇÂÍÊÊ¿ÌÃÐÉ¿Þ Ì¿ÎÍÌÇÅÄÌÇĬÍÎÏ͌ ÁÄÃÄÌÇÄ¿ÒÉÕÇÍÌÍÁŒÜÑÍËÌÍÂÍÂÏ¿ÌÌÚÈ ÎÏÍÕÄÐÐ ÇÖ¿ÐÑÍËÍÅÌÍÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛ ËÌÍÂÍÁ¿ÏÇ¿ÌÑÌÚÄ ÐÔÄËÚ ¶ÑÍ ÌÒÅÌÍ ÖÑÍÀÚÐÔÄËÚÏ¿ÀÍÑ¿ÊÇ «ÚÎÍÐÑ¿ÁÇÊÇ ÐÄÀÞÌ¿ËÄÐÑÍÎÏÍÿÁÕÍÁÇƿÿÊÇÐÄÀÄ ÁÍÎÏÍÐ ÖÑÍ пËÍÄ ÂÊ¿ÁÌÍÄ ÃÊÞ ÐÍÀŒ ÐÑÁÄÌÌÇÉ¿ÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÇ ¡¿ÅÄÌ˿Ɍ ÐÇËÒË ÕÄÌÚ ¡ÍŒÁÑÍÏÚÔ ÇË ÔÍÖÄÑÐÞ ÎÍÊÒÖÇÑÛÃÄÌÛÂÇÉ¿ÉËÍÅÌÍÀÚÐÑÏÄÄ ¿ ÌÄÖÄÏÄÆÂÍÌÃÁ¿§ Ì¿ÉÍÌÄÕ ÁŒÑÏÄÑÛÇÔ ÉÊÇÄÌÑ¿Ë ÌÒÅÌ¿ ¿ϿÌÑÇÏÍÁ¿ÌÌ¿Þ ÎÏÍÿſŸÇÃÄ¿ÊÛÌÍÈÐÇÑÒ¿ÕÇÄÈ É͌ ÌÄÖÌÍ ÞÁÊÞÄÑÐÞÑ¿ ÉÍÂÿÁÐÄÒÐÊÍÁÇÞ ÁÚÎÍÊÌÞÝÑÐÞ ÍÃÌÍÁÏÄËÄÌÌÍ ¡ ÐÁÍÝ ÍÖÄÏÄÃÛ ÃÊÞ ÎÍÉÒοÑÄÊÞ ÍÐÌÍÁÌÚË ÎÏÄÇËÒØÄÐÑÁÍË Ñ¿ÉÍÈ ÐÔÄËÚ ÐÑ¿Ì͌ ÁÇÑÐÞÑÍ ÖÑÍÍÌÎÍÊÒÖ¿ÄÑÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛ ÎÍÑÍÏÂÍÁ¿ÑÛÐÞÌ¿¿ÒÉÕÇÍÌÄÇÎÍÊÒÖÇÑÛ ÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÒÝÐÉÇÃÉÒ

¼¾¿ÏÍο

§ Þ ÒÀÄÅÃÄÌ ÖÑÍ ÇËÄÌÌÍ Ñ¿É¿Þ ÐÔÄË¿ŒÌ¿ÇÀÍÊÄÄÜÓÓÄÉÑÇÁÌÚÈËÄÔ¿Œ ÌÇÆËÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÇÖÄÏÄÆ ÑÍÏÂÇ ¶ÑÍ ɿпÄÑÐÞ ÎÍÎÒÊÞÏÌÍÐÑÇ ¿ÒÉÕÇÍÌÍÁ ÑÍ Þ ¿ÀÐÍÊÝÑÌÍ ÒÀÄÅÃÄÌ ÖÑÍÀÍÊÛ×ÄÎÍÊÍÁÇÌÚÍÀÙÄÉÑÍÁÉÍˌ ËÄÏÖÄÐÉÍÈ ÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÇ ÑÍÖÌÍ ÌČ ÍÀÔÍÃÇËÍÎÏÍÿÁ¿ÑÛпÒÉÕÇÍÌ¿ †§Æ×ÉÅÀʽɺÆÖÇÆ¿ÀÎÀÖ ÇÆϽÄË ºÓʸÂÉÏÀʸ½Ê½ Œ ¡ÐÄ ÍÀÙÄÉÑÚ ÉÍËËÄÏÖÄÐÉÍÈ ÌČ ÃÁÇÅÇËÍÐÑÇ ÌÄÎÍÁÑÍÏÇËÚ ÁÐÄ ÍÌÇ ÍÀʿÿÝÑ ÐÁÍÇËÇ ÒÌÇÉ¿ÊÛÌÚËÇ Ô¿Œ Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉ¿ËÇ ÑÍÄÐÑÛÍÌÇËÍÂÒÑÇ ÃÍÊÅÌÚ ÀÚÑÛ ¿ÒÉÕÇÍÌÌÚË ÑÍÁ¿ÏÍË ¿ ÆÌ¿ÖÇÑ ÎÏÍÿſ ÉÍËËÄÏÖÄÐÉÍÈ ÌČ ÃÁÇÅÇËÍÐÑÇ ÃÍÊÅÌ¿ ÎÏÍÇÐÔÍÃÇÑÛ Ð ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÄË ÉÍÌÉÒÏÐÌÚÔ ËÄÔ¿Œ ÌÇÆËÍÁ ®ÏÇ ÜÑÍË Ñ¿ÉÇÄ ËÄÔ¿ÌÇÆËÚ ÃÍÊÅÌÚ ÀÚÑÛ ÓÍÏË¿ÊÇÆÍÁ¿ÌÚ Ç Î͌ ÌÞÑÌÚÁÐÄËÒÖ¿ÐÑÌÇÉ¿ËÐÃÄÊÉÇ † ¢¸Â ºÓ ÉƹÀȸ½Ê½ÉÔ ¼Æ¹ÀÊÔÉ× »¸È¸ÅÊÀÈƺ¸ÅÅÆÉÊÀÇÈƼ¸¾ Œ ®ÏÄÃÎÍʿ¿ÄÑÐÞ ÖÑÍ ÇËÄÌÌÍ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÇÉ ÍÎÏÄÃÄÊÞÄÑ Ì¿Ö¿ÊÛÌÒÝ ÐÑÍÇËÍÐÑÛÎÏÍÿÅǤÐÑÄÐÑÁÄÌÌÍ ÄÐÊÇ ÍÌÁÄÃÄÑÐÄÀÞÏ¿ÆÒËÌÍÎÏÇÍÎÏÄÃÄÊČ ÌÇÇËÇÌÇË¿ÊÛÌÍÈÕÄÌÚ ÑÍÕÄÌ¿ÁÔÍÃÄ ÑÍÏÂÍÁ ÌÄÇÆÀÄÅÌÍ ÃÍÐÑÇÂÌÄÑ ÐÁÍÄÂÍ Ï¿ÁÌÍÁÄÐÌÍÂÍÆÌ¿ÖÄÌÇÞ ÎÏÇÉÍÑÍÏÍË ÀÒÃÄÑÇÌÑÄÏÄÐÌ¿ÎÍÉÒοÑÄÊÝ ÇÍÀÙÄÉÑ ÀÒÃÄÑ¿ϿÌÑÇÏÍÁ¿ÌÌÍÎÏÍÿÌ ¡ ©ÍÊÍËÌÄ ÎÍÉ¿ ÌÄÑ ÉÍËοÌÇÈ ÉÍÑÍÏÚÄ Æ¿ÌÇË¿ÝÑÐÞ ÎÏÍÿÅÄÈ ÉÍˌ ËÄÏÖÄÐÉÍÈ ÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÇ ÖÄÏÄÆ ¿ÒɌ ÕÇÍÌÚ «Ú ËÍÅÌÍ ÐÉ¿Æ¿ÑÛ ÎÄÏÁ͌ ÎÏÍÔÍÃÕÚÜÑÍÂÍÃÄÊ¿ ÇÎÏÍÉÊ¿ÃÚÁ¿ÄË ÃÍÏÍÂÒÇÐÄÀÄ ÇÑÄË ÉÑÍÐÌ¿ËÇÀÒÃÄÑ ÐÍÑÏÒÃÌÇÖ¿ÑÛ ÍÊÄÄ ÑÍÂÍ ±®® ϿЌ ÐÖÇÑÚÁ¿ÄÑÆ¿ÌÞÑÛÌÄÑÍÊÛÉÍÉÍÊÍËÄ̌ ÐÉÒÝÌÇ×Ò ÌÍÐÑ¿ÑÛÎÊÍØ¿ÃÉÍÈÃÊÞ ÑÍÏÂÍÁÌ¿ÏÄÂÇÍÌ¿ÊÛÌÍËÒÏÍÁÌÄ ™½É½¼Æº¸Ã¸ ¥¸Ê¸ÃÀק˜¥¦¯ ¥˜ ¬ÆÊƪ¸ÊÔ×ÅÓ©¦£¦š´š¦¡


®«ž¸¯¥¼ ¡½ÊÊØ ˆ²ÂÊÇÂÈÙž½ÐÏÂÒÊÅǘ ÌËÈÐÔÅÈÌÍÂÎÏÅÃÊÐÛʽÀͽÁÐ „­½Å½ÃÔ™¸ËʽÍÅÀ“ÇÈÀ¿Å¸ÅƼÅÀÄÀ¿ÃËÏÐÀÍÇÈÆÄÓÐýÅÅÓÍÇȽ¼† ÇÈÀ×ÊÀÁ º ¤ÆÉÂƺÉÂÆÁ ƹøÉÊÀ ¢ÆÄǸÅÀ× ¹¸¿ÀÈËÖѸ×É× º ¢ÆÃÆÄŽ ÇÆÃËÏÀø ÇÈÀ¿ º ÅÆÄÀŸÎÀÀ „£ËÏи× ÇÈÆÄÓÐýÅŸ× ÆÈ»¸ÅÀ¿¸ÎÀד ÇÆ ÀÊÆ»¸ÄÇÈÆÄÓÐýÅÅƻƻƼ¸§Æ¹½¼Ë¾½ºÕÊÆÁÅÆÄÀŸÎÀÀƼ½È¾¸ÃÕýÂÊÈƆ ÉʸÃÔÉÂÀÁ„¤¸ÐÀÅÆÉÊÈÆÀʽÃÔÅÓÁ¿¸ºÆ¼“ ©¿É ÎÏÇÆÌ¿ÊÐÞ ÅÒÏÌ¿ÊÇÐÑ¿Ë ÂÄÌČ Ï¿ÊÛÌÚÈ ÃÇÏÄÉÑÍÏ ÉÍËοÌÇÇ Š´Ä̌ ÉÄÊÛ ¿ÒÑÄÔÌÇɚ ŸÊÄÉпÌÃÏ ¦¿ÈÕÄÁ ÉÍËοÌÇÞÌÇÉÍÂÿÌÄÐÿÁ¿Ê¿ÎÍÆÇÕÇÇ Ç ÿÅÄ Á ÒÐÊÍÁÇÞÔ ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÍÂÍ ÉÏÇÆÇпÆ¿ÁÍÃ)FOLFMÏ¿ÀÍÑ¿ÊÁÏÄÅnj ËÄÎÍÁÚ×ÄÌÌÍÈËÍØÌÍÐÑÇŸÊÄÉпÌÃÏ ¦¿ÈÕÄÁÏ¿ÐÐÉ¿Æ¿ÊÅÒÏÌ¿ÊÇÐÑ¿Ë ÖÑÍÁ ÜÑÍË ÂÍÃÒ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÝ ÒÿÊÍÐÛ ÒÁČ ÊÇÖÇÑÛ ÎÏÇÀÚÊÛ ÎÍÁÚÐÇÑÛ Æ¿ÏÎÊ¿ÑÒ Á ÐÏÄÃÌÄË ÍÌ¿ ÐÍÐÑ¿ÁÊÞÄÑ ÑÚÐÞÖ ÏÒÀÊÄÈ Ç ÒÁÄÊÇÖÇÑÛ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊی ÌÍÐÑÛÑÏÒÿ ¡©ÍÊÍËÌÄ­­­Š´ÄÌÉÄÊÛ ¿ÒÑÄԌ ÌÇɚ ÀÚÊÍ Æ¿ÏÄÂÇÐÑÏÇÏÍÁ¿ÌÍ Á Ë¿ÏÑÄ ÂÍÿÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÄÁÔÍÃÇÑÁÂÏÒΌ ÎÒ ÉÍËοÌÇÈ Š´ÄÌÉÄÊۚ Œ ÍÃÌÍÂÍ ÇÆ ÉÏÒÎÌÄÈ×ÇÔ ÄÁÏÍÎÄÈÐÉÇÔ ÔÇËÇÖÄÐÉÇÔ ÉÍÌÕÄÏÌÍÁÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

¼¾¿ÏÍο

Ÿ§ËÈËÉÊ ¿ØÌÐÖÂÊ ÚÇÎÇÈÛÄÅ¿ÊØÆ ÎпÂÊÅÍ ªÇÌÄÈÉ¿ ÉÍÊÍËÄÌÐÉÇÔ ÐÒÁÄÌnj ÏÍÁ ÎÍÎÍÊÌÇÊ¿ÐÛ ÌÍÁÚË ÇÌÑÄÏÄЌ ÌÚËÎÏÍÃÒÉÑÍËŒËÄÿÊÛÝÇÆËÄÃÇ ÐÍ ÐÑÄÉÊÞÌÌÚË ÂÊ¿ÆÉÍË ÁÌÒÑÏÇ ÉÍÑÍÏÍÂÍÌ¿ÔÍÃÇÑÐÞÎÄÐÖÇÌÉ¿ÉÍÊ͌ ËÄÌÐÉÍÈÆÄËÊÇ°ÍÃÌÍÈÐÑÍÏÍÌÚÌ¿ ËÄÿÊÇÇÆÍÀÏ¿ÅÄÌÃÏÄÁÌÇÈÐÇËÁÍÊ ©ÍÊÍËÌÚŒÄÃÇÌÍÏÍ Ì¿ÃÏÒÂÍÈŒÁڌ ÂÏ¿ÁÇÏÍÁ¿Ì¿Ì¿ÃÎÇÐÛŠ¦ÄËÊÞ©ÍÊ͌ ËÄÌÐɿޚ ®ÏÇÃÒË¿Ê Ç ÇÆÂÍÑÍÁÇÊ ÜÉÐÉÊÝÆÇÁÌÚÈÐÒÁÄÌÇÏÇÆÁÄÐÑÌÚÈ ÉÍÊÍËÄÌÐÉÇÈÔÒÃÍÅÌÇÉÎÍËÄÑ¿ÊÊÒ ŸÌÑÍÌ ¾ÉÒ×ÄÁ Ï¿ÀÍÑ¿ÝØÇÈ ÎÍà ÀÏÄÌÃÍË Š*SPOWJMMFš Š¥ÄÊÄÆÌÚÈ ÂÍÏÍÚ ©¿ÅÃÚÈÐÒÁÄÌÇÏÇÆÂÍÑÍÁŒ ÊÄÌÁÏÒÖÌÒÝÇÍÑÊÇÖ¿ÄÑÐÞÎÍÕÁÄÑÒ Ç ÓÍÏËÄ ®Í Ì¿×ÄÈ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÇ Á ÐÉÍÏÍË ÁÏÄËÄÌÇ ÜÑÍÑ ÐÒÁÄÌÇÏ ÀÒÃÄÑ ƿοÑÄÌÑÍÁ¿Ì ®ÏÇÍÀÏČ ÐÑÇ Š¦ÄËÊÝ ©ÍÊÍËÄÌÐÉÒݚ ËÍŌ ÌÍ Á ÉÒÊÛÑÒÏÌÍË ÕÄÌÑÏÄ ŠªÇ¿š Æ¿ÏÒÀÊÄÈ


©ËÊÅÏËÍÅÊÀ

®«ž¸¯¥¼

ˆ§Åͽ¬È½ÎÏÅÊÅʽ®ÏÅÈ٘ ¾ÐÁÂÏͽ¾ËϽÏÙ¿«ÄÂÍ½Ò ÀÖÅ×ÈËÂƺƼÉʺÆÂÆÄǸÅÀÀ„¢Àȸ§Ã¸ÉÊÀÅÀŸ©ÊÀÃԓÇƼÇÀɸÃÆ ÉƻøнÅÀ½É żËÉÊÈÀ¸ÃÔÅÓÄǸÈÂÆÄ„¦¿½Èӓ »¼½ÉÅÆ×¹È× »Æ¼¸ŸÏŽÊÉ×ÇƼ»ÆÊƺ¸Â¿¸ÇËÉÂ˺ÓÉÆÂÆʽÍÅÆÃÆ»ÀÏÅÆ»ÆÇÈÆÀ¿ºÆ¼Éʺ¸ Ƽ½¾¼ÓÇƼÀ¿º½ÉÊÅÓĺ¨ÆÉÉÀÀÀ¿¸½½ÇȽ¼½Ã¸ÄÀ¹È½Å¼ÆÄ

®ÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÚÈÉÍËÎÊÄÉÐÉÍËοÌÇÇŠ©ÇÏ¿®Ê¿ÐÑÇÌÇÌ¿°ÑÇÊۚÁ ­ÆÄÏ¿ÔÀÒÃÄÑÁÉÊÝÖ¿ÑÛÇÆÂÍÑÍÁÊÄÌÇÄÑÏÇÉÍÑ¿ÅÌÍÈÇ×ÁÄÈÌÍÈÎÏÍÃÒÉÕÇÇ ÃÊÞË¿ÏÍÉŠ©ÇÏ¿®Ê¿ÐÑÇÌÇÌ¿šÇŠªÝÀÊÝŒ©ÇÏ¿®Ê¿ÐÑÇÌÇÌ¿š¬¿ÐÄÂÍÌ ÌÞ×ÌÇÈÃÄÌÛÍÃÄÅÃÒÜÑÇÔË¿ÏÍÉÁÀÍÊÛ×ÇÔÍÀÙÄË¿ÔÍÑ×ÇÁ¿ÝÑÁ©ÇÑ¿Ä¡ ÐÁÞÆÇÐÍÑÉÏÚÑÇÄËÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ÁÏÄÂÇÍÌÄÀÒÃÄÑÐÍÆÿÌÍÎÍÏÞÃÉ¿ÑÏÄÔÐÍÑ ÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÚÔÏ¿ÀÍÖÇÔËÄÐÑ¡Ï¿ÀÍÑÄÀÒÃÄÑÆ¿ÃÄÈÐÑÁÍÁ¿ÌÍÎÄÏÄÃÍÁÍÄ ÞÎÍÌÐÉÍÄ×ÁÄÈÌÍÄÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÇÄ4IJNB4FJLJ°¿ËÍÅÄÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍϿЌ ÎÍÊÍÅÇÑÐÞÌ¿ÎÊÍØ¿ÃÇÍÉÍÊÍÉÁË ¡ÎÍÐÊÄÃÐÑÁÇÇ Á ­ÆÄÏ¿Ô Ç ©ÍÊÍËÌÄ ÎÍÞÁÞÑÐÞ ÓÇÏËÄÌÌÚÄ ˿¿ÆÇÌÚ ÉÍËοÌÇÇ©ÐÑ¿ÑÇ ÀÒÑÇÉ©ÇÏڮʿÐÑÇÌÇÌÍÈÁ©ÍÊÍËÌÄÒÅÄÍÑÉÏÚÁ¿ÊÇ ÌÍÁÍÁÏÄËÞÉÏÇÆÇпÍÌÀÚÊÆ¿ÉÏÚÑ Š©ÏÇÆÇÐ ËÚ ÉÍÌÄÖÌÍ ÎÄÏÄÅÇÊÇ ÑÞÅÄÊÍ ¦¿ ÜÑÍ ÁÏÄËÞ ËÚ Æ¿ÉÏÚÊÇ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍ˿¿ÆÇÌÍÁË¿ÏÉÇŠ©ÇÏ¿®Ê¿ÐÑÇÌÇÌ¿°ÑÇÊۚ ÌÍÞÀÚÌÄÐÉ¿Œ Æ¿Ê¿ ÖÑÍÜÑÍÍÀØÄÏÍÐÐÇÈÐÉ¿ÞÑÄÌÃÄÌÕÇÞ£ÏÒÂÇÄÌ¿×ÇÀÒÑÇÉÇÏ¿ÀÍÑ¿ÝÑ ÒÐÎÄ×Ì͚ ŒÍÑËÄÑÇÊ¿ÂÄÌÄÏ¿ÊÛÌÚÈÃÇÏÄÉÑÍÏÉÍËοÌÇÇŠ©ÇÏ¿®Ê¿ÐÑÇÌÇÌ¿ °ÑÇÊۚ­ÊÛ¿³ÄÊÛÃÑ ®ÄÏÁ¿ÞÐÑÒÃÇÞ©ÇÏڮʿÐÑÇÌÇÌÍÈÍÑÉÏÚÊ¿ÐÛÁ«ÍÐÉÁÄÁÂÍÃÒ ©ÉÍÌÕÒÂÍÿÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍÉÍËοÌÇÇÐÑ¿ÁÇÑÎÄÏÄÃÐÍÀÍÈƿÿÖÒϿЌ ×ÇÏÇÑÛ ÏÚÌÍÉ ÃÍ ÐÑÒÃÇÈ ÐÑÇÊÞ ¬¿ ÐÄÂÍÃÌÞ×ÌÇÈ ÃÄÌÛ ÎÏÍÃÒÉÕÇÞ ÃÇÆ¿ÈÌÄÏ¿ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌ¿Á¯ÍÐÐÇÇ ²ÉÏ¿ÇÌÄ ©¿Æ¿ÔÐÑ¿ÌÄ ÄÊÍÏÒÐÐÇÇ ŸÏŒ ËÄÌÇÇ °·Ÿ Ì¿³ÇÊÇÎÎÇÌ¿Ô­ÃÄÅÿÎÍÃÜÑÇËÀÏÄÌÃÍËÎÏÄÃÌ¿ÆÌ¿ÖÄÌ¿ ÃÊÞËÍÊÍÃÚÔ ¿ÉÑÇÁÌÚÔÇ¿ËÀÇÕÇÍÆÌÚÔÃÄÁÒ×ÄÉÍÑÊÄÑÇÐÑ¿Ï×Ä ¬¿ÁÍÎÏÍÐ ÎÍÖÄËÒÀÚÊÍÎÏÇÌÞÑÍÏÄ×ÄÌÇÄÎÄÏÄÁÄÐÑÇÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍÁ ¯ÍÐÐÇÝ ©ÇÏ¿ÍÀÚÖÌÍÎÍÞÐÌÞÄÑ ÖÑÍÎÏ¿ÁÇÊ¿ÃÇÉÑÒÝÑÎÍÉÒοÑÄÊÇ ÉÍÑÍÏÚÄ ÎÏÄÃÎÍÖÇÑ¿ÝÑÀÍÊÄÄÉ¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÚÈÏÍÐÐÇÈÐÉÇÈÑÏÇÉÍÑ¿Å

¡ËÎÙ ©ÇÏ¿®Ê¿ÐÑÇÌÇÌ¿ŒŒÊÄÑÌÇÈÃÇÆ¿ÈÌÄÏËÍÊ͌ ÃÄÅÌÍÈÍÃÄÅÃÚ ÃÄÁÒ×É¿ŒÀÏÄÌðÍÆÿÌÇÄËÐÄÑÇ ©ÇÏ¿ ÍÀÞÆ¿Ì¿ ÐÁÍÄËÒ ÍÑÕÒ °ÄÏÂÄÝ ®Ê¿ÐÑÇÌÇÌÒ ÉÏÒÎÌÍËÒ ¿ÉÕÇÍÌÄÏÒ ÔÍÊÃÇÌ¿ Š¡ÇËˌ ÇÊÊی £¿Ì̚¡ÐÄÉÍÊÊÄÉÕÇÇË¿ÏÉÇ,JSB1MBTUJOJOBŒÜÑÍ ÀÒÏÌ¿Þ ÐËÄÐÛ ÇÆ Ï¿ÆÊÇÖÌÚÔ ÐÑÇÊÄÈ °¿Ë¿ ©ÇÏ¿ Ì¿ÆÚÁ¿ÄÑÐÁÍÈÐÑÇÊÛBSUŒHMBNPVSŒTQPSUMJWFŒDBTVBM­ÃÄÅÿÍѮʿÐÑnj ÌÇÌÍÈÍÏÇÄÌÑÇÏÍÁ¿Ì¿Ì¿ËÍÊÍÃÚÔ ¿ÉÑÇÁÌÚÔÇËÍÃÌÚÔÃÄÁÒ×ÄÉ

¼¾¿ÏÍο

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
«®«ž«¢ ©ª¢ª¥¢

«¨¢ «®¯­«©« «¨¹®§« «

ˆ¤ÁËÍË¿ÐÛÚÇËÊËÉÅÇÐÊÐÃÊËÎÏÍËÅÏÙ ÅÎÌËÈÙÄÐÜÔÂÈË¿ÂÔÂÎÇÅÂÍÂÎÐÍÎØ ½ÊÂÎØÍٿؠÈÛÁÅŠÚÏËÀȽ¿ÊË ¾ËÀ½ÏÎÏ¿ËÀËÎÐÁ½ÍÎÏ¿½˜ ¡ ÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÍË ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÇÇ ÎÏ͌ ÇÆÁÍÃÐÑÁÍ Œ ÜÑÍ Š«š NFO NBUFSJBMT NBDIJOFSZ §ËÄÌÌÍ ÍÌÇ Œ ÊÝÃÇ Œ ÎÏÇ ÎÍËÍØÇË¿×ÇÌÃÍÀ¿ÁÊÞÝÑÐÑÍÇËÍÐÑÛÉ ÐÚÏÛÝÇÐÍÆÿÝÑÎÏÍÃÒÉÑ©¿ÉÎÏ¿ÁÇÊÍ ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÐÑÛÏ¿ÆÁÇÁ¿ÄÑÐÞÌÄÏÄÁÍÊ݌ ÕÇÍÌÌÚË ¿ÜÁÍÊÝÕÇÍÌÌÚËÎÒÑÄË ÇÃÄÑÁ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÇÒÐÍÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÍÁ¿ÌÇÞÁÐÄÔ ÎÏÍÕÄÐÐÍÁ¬¿ÓÏ¿ÌÕÒÆÐÉÍËÎÏÄÃÎÏÇތ ÑÇÇŠŸÓÓÇÁ¿ÊÛ°Ÿ°šÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍË ÎÍÏÍ×ÉÍÁÍÈÎÏÍÁÍÊÍÉÇÆ¿ÌÇË¿ÝÑÐÞÒÅÄ ÊÄÑ ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍ ÍÎÚÑÓÏ¿ÌÕÒƌ ÐÉÇÔÉÍÊÊÄÂÇÐÑ¿ÌÄÑÑÍÈÍÐÌÍÁÍÈ Ì¿É͌ ÑÍÏÍÈÀÒÃÄÑÐÑÏÍÇÑÛÐÞÌ¿×ÄÉÍÊÍËÄÌÐÉÍÄ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ ¤ÐÑÛ ÊÇ ÎÏÇÌÕÇÎÇ¿ÊÛÌ¿Þ Ï¿ÆÌÇÕ¿ ËÄÅÃÒÏÒÐÐÉÇËÇÌÄËÄÕÉ͌ÓÏ¿ÌÕÒÆÐÉÇË ¿ÃËÇÌÇÐÑÏÇÏÍÁ¿ÌÇÄË ¤ÐÑÛÃÁÄÍÐÌÍÁÌÚÄËÍÃÄÊÇÎÍÐÑÏÍČ ÌÇÞÀÇÆÌÄп ®ÏÇÌÕÇÎÁÚÑ¿ÊÉÇÁ¿ÌÇÞ ÇÊÇ1VTI ŒÜÑÍÎÊ¿ÌÍÁÍÄÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ ÉÍÂÿÌ¿ ÍÐÌÍÁÄÎÏÍÂÌÍÆÍÁÎÏÍÿÅÐÑÏÍÇÑÐÞÎÏ͌ ÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÚÈÎÊ¿ÌÇ ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍ ÎÊ¿ÌƿοÐÍÁÉ¿ÉÐÚÏÛÄÁÚÔ Ñ¿ÉÇÂÍÑ͌

ÁÍÈÎÏÍÃÒÉÕÇÇ®ÍÑÍËÁÐÄÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÄ ÍƿÿÖÄÌÍÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÄÈÐÁÍÇÔƿοÐÍÁÐ ÕÄÊÛÝÎÍÊÒÖÄÌÇÞÃÄÌÄÂÁÐÁÍÈÍÀÍÏÍÑ ®ÏÇÌÕÇÎÁÚÑÞÂÇÁ¿ÌÇÞ ÇÊÇ1VMM ŒÜÑÍ ÉÍÂÿÁÐÄÑÄÔÌÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÄÎÏÍÕÄÐÐÚÇ ƿοÐÚÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞÎÏÇÁÍÃÞÑÐÞÁÃÄȌ ÐÑÁÇÄÌ¿ÍÐÌÍÁÄÎÍÃÑÁÄÏÅÃÄÌÌÍÂÍÆ¿É¿Æ¿ ÍÑÉÊÇÄÌÑ¿¡ÜÑÍËÐÊÒÖ¿ÄÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÞ ÃÍÊÅÌ¿ÖÄÑÉÍÉÍÌÑÏÍÊÇÏÍÁ¿ÑÛÇÒÎÏ¿ÁŒ ÊÞÑÛÁÐÄËÇÀÇÆÌÄЌÎÏÍÕÄÐпËÇ£¿ÌÌ¿Þ ÐÔÄË¿ ÎÍÆÁÍÊÞÄÑ ÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍ ÐÌÇÆÇÑÛ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍÍÀÍÏÍÑÌÚÔÐÏÄÃÐÑÁ¡ÚÀÍÏ ÎÏÇÌÕÇοÎÍÐÑÏÍÄÌÇÞÀÇÆÌÄпÍÐÑ¿ÄÑÐÞ Æ¿ÄÂÍÔÍÆÞÇÌÍË°ÍÐÁÍÄÈÐÑÍÏÍÌÚËÍÂÒ ÍÑËÄÑÇÑÛ ÖÑÍÌ¿¦¿Î¿ÃÄÁÐÄÀÍÊÛ×ÄÈÎ͌ ÎÒÊÞÏÌÍÐÑÛÝÎÍÊÛÆÒÄÑÐÞÐÇÐÑÄË¿1VMMÇ Ñ¿ËÌ¿ÐÄÂÍÃÌÞ×ÌÇÈÃÄÌÛÀÍÊÛ×ÄÎÏÄÌ ÎÏÇÞÑÇÈ ÇÐÎÍÊÛÆÒÝØÇÔÜÑÒËÍÃÄÊÛ ÎÍ ÐÏ¿ÁÌÄÌÇÝЯÍÐÐÇÄÈ ®ÇÍÌÄÏÍËÜÑÍÈËÍÃÄÊÇÐÑ¿Ê¿ÉÍˌ οÌÇÞ 5PZPUB ÉÍÑÍÏ¿Þ ÀÊ¿ÂÍÿÏÞ ÄÄ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÝÃÍÐÑÇÂÊ¿ÁÚÿÝØÇÔÐÞ ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÍÁ¦ÃÄÐÛÆ¿ÏÍÃÇÊÇÐÛÑÄÏËÇÌÚ ,BJ[FOŒŠ©¿ÈÃÆÄ̚Ç-FBONBOVGBDUVSJOH ÇÊÇŠÀÄÏÄÅÊÇÁÍÄÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍš

«¾½¿ÏËÍ ­ÐÑÏÍËÍÂÍÊÛÐÉÇÈ ­ÊÄ ¤ÁÂÄÌÛÄÁÇÖ ÂÄÌÄÏ¿ÊÛÌÚÈ ÃÇÏÄÉÑÍÏ ­­­ ŠŸÓÓÇÁ¿ÊÛ¡ÍÐÑÍɚ ÁË¿ÄŒÂÍÍÑÉÏÚÁ×ÇÈÁ©ÍÊÍËÌÄÆ¿ÁÍÃÎÍÎÏÍÇƌ ÁÍÃÐÑÁÒÎÍÏÍ×ÉÍÁÍÈÎÏÍÁÍÊÍÉǯÍÃÇÊÐÞÞÌÁ¿ÏÞÂÍÿÁ«ÍÐÉÁÄ ­ÉÍÌÖÇÊ«ÍÐÉÍÁÐÉÇÈ¿ÁÇ¿ÕÇÍÌÌÚÈÇÌÐÑÇÑÒÑ ±ÄÔÌÇÖÄÐÉÇȲÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ ÎÍ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÞË ŠÃÁÇ¿ÑÄÊÇ ÊÄÑ¿ÑÄÊÛÌÚÔ ¿ÎοϿÑÍÁš Ç ŠÜÉÍÌÍËÇÉ¿ Ç ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÄ˚ ° ÎÍ ÂÍà ƿÌÇË¿Ê ÃÍÊÅÌÍÐÑÛ Ãnj ÏÄÉÑÍÏ¿ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ÁÉÍËοÌÇÇ&TTFMUF ÎÍÃÄÂÍÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄËÉÍËοÌÇÞ ÎÍÊÒÖÇÊ¿ÎÏÄËÇÝŠ¦ÍÊÍÑ¿ÞÐÉÏÄÎÉ¿šÉ¿ÉÊÒÖ×ÇÈÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÉ¿ÌÕÄÊÞό ÐÉÇÔÑÍÁ¿ÏÍÁ­¤­ÐÑÏÍËÍÂÍÊÛÐÉÇÈÎÏÍ×ÄÊÍÀÒÖÄÌÇÄÎÍÎÏÍÂÏ¿ËËÄ-FBO NBOVGBDUVSJOH ¥ÄÌ¿Ñ ÁÍÐÎÇÑÚÁ¿ÄÑ×ÄÐÑÇÊÄÑÌÝÝÃÍÖÛÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÄÚÉØ¿

£ÊÞÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞÐÇÐÑÄËÍÈ ÎÍÐÑÏÍÄ̌ ÌÍÈÎÍÎÏÇÌÕÇÎÒ1VMM ÑÏÄÀÒÄÑÐÞÖÄÑÉ¿Þ ÔÍÏÍ×ÍÁÚÐÑÏÍÄÌÌ¿ÞÐÇÐÑÄË¿ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÄË ÒÎÏ¿ÁÊÞÝÑÉÍÑÍÏÍÈÇ Ð͌ ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍ ÞÁÊÞÝÑÐÞÍÐÌÍÁÌÍÈÖ¿ÐÑÛÝ ÜÑÍÈÐÇÐÑÄËÚÊÝÃÇ ¦ÃÄÐÛ ÌÄÍÀÔÍÃÇË ÍÐÍÀÚÈ ÎÍÃÔÍÃ É ÐÍÆÿÌÇÝ ÐÇÐÑÄËÚ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ ÎÏÄÌ ÎÏÇÞÑÇÄË ÉÍÑÍÏÚÈÑÏÄÀÒÄÑÎÍÐÑÍÞÌÌÍÂÍ ÍÀÒÖÄÌÇÞ Ç ÎÍÃÃÄÏÅ¿ÌÇÞ ÆÃÍÏÍÁÍÂÍ Ï¿ÀÍÖÄÂÍ ÉÊÇË¿Ñ¿ Á Ï¿ÀÍÑÄ ÎÄÏÐÍÌ¿Ê¿ ¼ÑÍËÍÅÌÍÍÑËÄÑÇÑÛÉ¿ÉÍÐÌÍÁÌÍÄϿƌ ÊÇÖÇÄ ËÄÅÃÒ ÏÍÐÐÇÈÐÉÇË Ç ƿοÃÌÚË ÎÍÃÔÍÃÍË ³Ï¿ÌÕÒÆÚ Ç ÌÄËÕÚ ÂÍÑÍÁÚ ŠÇÌÁÄÐÑÇÏÍÁ¿ÑۚÁÐÁÍÇÔÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁ Ì¿ ÎÏÍÑÞÅÄÌÇÇ ÁÐÄÔ ÊÄÑ ÐÍÁËÄÐÑÌÍÈ Ï¿ÀÍÑÚÒÖÇÑÛ ÎÍÃÐÉ¿ÆÚÁ¿ÑÛ ÃÄÊÇÑÛÐÞ ÍÎÚÑÍË ¶ÄÊÍÁÄÉŒÂÊ¿ÁÌÍÄÆÁÄÌÍÁÜÉÍÌÍËnj ÖÄÐÉÍÈ ÕÄÎÍÖÉÄ ¦ÃÍÏÍÁÒÝ ÜÉÍÌÍËÇÉÒ ÌÒÅÌÍÐÑÏÍÇÑÛ ÇÐÎÍÊÛÆÒÞÖÄÊÍÁÄÖÄÐÉÇÄ ÏÄÐÒÏÐÚ ¿ÌÄÐÚÏÛÄÁÚÄ¡ÜÑÍËÐÊÒÖ¿Ä ÎÏÇÍÀÏÄÑ¿ÄÑÐËÚÐÊÐÊÍÁÍÐÍÖÄÑ¿ÌÇÄŠÕÄ̌ ÌÍÐÑÛ ÖÄÊÍÁÄÖÄÐÉÍÈ ÅÇÆÌǚ ©ÍÌÄÖÌÍ ÖÄÊÍÁÄÉ Œ ÌÄ Ë¿×ÇÌ¿ Ç ÌÄÁÍÆËÍÅÌÍ ÎÍÐÖÇÑ¿ÑÛ ÁÍÐÉÍÊÛÉÍÍÀÍ×ÊÇÐÛŠÆ¿ÎÖ¿Œ ÐÑǚÇÐÉÍÊÛÉÍŠË¿ÐÊ¿šÑÚÁÌÄÂÍÆ¿ÊÇÊ ÄÂÍÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÒÝÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÐÑÛ ÌÍ ÑÄË ÌÄ ËÄÌÄÄ ÇÌÁÄÐÑÇÕÇÇ Á ÍÀÒÖÄÌÇÄ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁ Œ ÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌ¿Þ ÐÑ¿ÑÛÞ Ï¿ÐÔÍÃÍÁ Ì¿ ÉÏÒÎÌÚÔ ƿοÃÌÚÔ ÎÏÄÌ ÎÏÇÞÑÇÞÔ¬¿ÐÉÍÊÛÉÍÕÄÌÇÑÐÞÏ¿ÀÍÑÌÇÉ Ì¿ ÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞÔ É¿ÅÃÚÈ ËÍÅÄÑÐÃÄÊ¿ÑÛÁÚÁÍÃÚ ÇÐÔÍÃÞÇÆÐÁÍÄÂÍ ÊÇÖÌÍÂÍÍÎÚÑ¿ ´ÍÖÄÑÐÞÁÄÏÇÑÛ ÖÑͯÍÐÐÇÞÌ¿ÖÌÄÑ ÐÑÏÍÇÑÛ ÜÉÍÌÍËÇÉÒ ÍÐÌÍÁ¿ÌÌÒÝ Ì¿ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄ ÇÐÎÍÊÛÆÒÞÖÄÊÍÁÄÖÄÐÉÇÄ ÏÄÐÒÏÐÚ ÎÍÌÇË¿ÞÇÎÏÇÌÇË¿ÞÕÄÌÌÍÐÑÛ ÖÄÊÍÁÄÖÄÐÉÍÈ ÅÇÆÌÇ ®ÍÐËÍÑÏÇÑÄ Ì¿ ¾ÎÍÌÇÝŒÍÌ¿ÉÏ¿ÈÌÄÀÄÃÌ¿ÎÍÊÄÆÌÚËÇ


ÇÐÉÍοÄËÚËÇ ¿ ËÄÅÃÒ ÑÄË ÞÁÊÞÄÑÐÞ ÍÃÌÍÈ ÇÆ пËÚÔ ÀÍ¿ÑÚÔ ÐÑÏ¿Ì ËÇÏ¿ Ð ÁÚÐÍÖ¿È×ÇËÒÏÍÁÌÄËÅÇÆÌÇ °¿ËÍÄÐÊÍÅÌÍÄ ÐÖÄËÐÑ¿ÊÉÇÁ¿ÄÑÐÞ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÄÕ ŒÍÑÌÍ×ÄÌÇÞÁÑÏÒÃÍÁÍËÉÍʌ ÊÄÉÑÇÁĢʿÁÌÍÄ ÖÑÍÀÚÀÚÊ¿ÔÍÏÍ׿Þ ÉÍË¿Ìÿ ÐÎÍËÍØÛÝÉÍÑÍÏÍÈËÍÅÌÍÀ͌ ÏÍÑÛÐÞÐÍÁÐÄËÇÁÌÄ×ÌÇËÇÐÊÍÅÌÍÐÑÞËÇ ¤ÐÊÇÜÑÍÄÐÑÛŒÍÐÑ¿ÊÛÌÍÄÎÏÇÊÍÅÇÑÐÞ °ÄÈÖ¿ÐÃÁ¿Ì¿Ö¿ÊÛÌÇÉ¿ÐËÄÌÚÎÏ͌ ÔÍÃÞÑ ÍÀÒÖÄÌÇÄ ÁÍ ³Ï¿ÌÕÇÇ ¡ ÿÊی ÌÄÈ×ÄËÍÌÇÃÍÊÅÌÚÀÒÃÒÑÏÒÉÍÁÍÃÇÑÛ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÚËÇ ÐËÄÌ¿ËÇ ÍÀÒÖ¿ÑÛ ÐÁÍÇÔÎÍÃÖÇÌÄÌÌÚÔ ÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÑÛÍÎČ Ï¿ÕÇÍÌÌÒÝÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÛÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞÁ ÑÄÖÄÌÇÄÐÁÍÄÈÐËÄÌÚ¾ÎÏÇÃÄÏÅÇÁ¿ÝÐÛ ËÌÄÌÇÞ ÖÑÍÌÄÊÛÆÞÑÏÄÀÍÁ¿ÑÛÍÑÖÄÊÍÁČ É¿ÀÍÊÛ×Ä ÖÄËÑÚÁÌÄÂÍÁÊÍÅÇʬ¿ÃÍ ÍÀÒÖÇÑÛÄÂÍÎÍË¿ÉÐÇËÒËÒ ÖÑÍÀÚÎÍÑÍË ËÍÅÌÍÀÚÊÍÐÉ¿Æ¿ÑÛŠ§Á¿Ì§Á¿ÌÍÁÇÖ ÁÍ ³Ï¿ÌÕÇÇÀÚÊÍÑ¿É ÎÍÖÄËÒÒÌ¿ÐÃÍÊÅÌÍ ÀÚÑÛÔÒÅÄ š ¤ÐÑÛÑ¿É¿ÞÎÍÐÊÍÁÇÕ¿ŠÁÄÉÅÇÁÇŒÁÄÉ ÒÖÇÐۚ¬¿пËÍËÃÄÊÄÍÀÒÖÄÌÇÄÌ¿×ÇÔ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁÌÄÆ¿ÉÍÌÖÇÑÐÞÐÁÍÆÁÏ¿ØČ ÌÇÄËÇƳϿÌÕÇǬ¿×ÇÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÚÄ ÉÍÊÊÄÂÇÎÏÇÄÃÒÑÐÝÿÇÄØÄÃÁ¿ËÄÐÞÕ¿ ÀÒÃÒÑ ÉÍÌÑÏÍÊÇÏÍÁ¿ÑÛ ÎÏÍÕÄÐÐ ÎÏÍÇƌ ÁÍÃÐÑÁ¿ ¤ÐÑÄÐÑÁÄÌÌÍ Á ÍÐÌÍÁÄ ÊÝÀÍÈ Íό ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ ÊÄÅÇÑ ÀÝÃÅÄÑ ¬¿ Ì¿×ÄË ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÇ É¿ÉÇÌ¿ÊÝÀÍËÃÏÒÂÍË ÐҌ ØÄÐÑÁÒÄÑÐÇÐÑÄË¿Ï¿ÐÖÄÑ¿ÐÄÀÄÐÑÍÇËÍÐÑÇ ÎÏÍÃÒÉÕÇÇ ÐÇÐÑÄË¿ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÞÏÚÌÉ¿ «ÚÆÌ¿ÄË ÐÉÍÊÛÉÍÐÑÍÇÑÎÏÍÃÒÉÕÇÞÁ ¯ÍÐÐÇÇ ÆÌ¿ÄËÄÄÐÄÀÄÐÑÍÇËÍÐÑÛ ÐÍÍÑÁÄь ÐÑÁÄÌÌÍ ËÍÅÄËÎÏÇÀÊÇÆÇÑÄÊÛÌÍÍÕÄÌÇÑÛ ŒÐÉÍÊÛÉÍÃÄÌÄÂËÚËÍÅÄËÆ¿Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛÌ¿ Ï¿ÆÌÇÕÄËÄÅÃÒÏÚÌÍÖÌÍÈÕÄÌÍÈÇÐÄÀČ ÐÑÍÇËÍÐÑÛÝ°ÒØÄÐÑÁÒÝÑÔÍÏÍ×ÍÇÆÁÄÐь ÌÚÄÐÎÍÐÍÀÚÏ¿ÐÖÄÑ¿ÐÄÀÄÐÑÍÇËÍÐÑÇÇÓnj Ì¿ÌÐÍÁÍÂÍÎÊ¿ÌÇÏÍÁ¿ÌÇÞÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞ ¯¿ÐÐÖÇÑÚÁ¿ÝÑ ÐÄÀÄÐÑÍÇËÍÐÑÛ ÎÏÞËÚÔ Æ¿ÑÏ¿Ñ Ì¿ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ ÎÏÍÃÒÉÕÇÇ Á ÉÍÑÍÏÚÄÍÀÚÖÌÍÁÔÍÃÞÑÆ¿ÑÏ¿ÑÚÌ¿ÐÚÏÛÄ Ì¿ÀÏ¿É Ì¿ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÚÈÎÄÏÐÍÌ¿Ê Ì¿ÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÇÄ ÉÜÑÇËÏ¿ÐÔÍÿËÃÍÀ¿ÁŒ ÊÞÝÑÐÞÒÐÊÍÁÌÍÎÍÐÑÍÞÌÌÚÄÆ¿ÑÏ¿Ñڌ̿ ¿ÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÑÇÁÌÚÈÎÄÏÐÍÌ¿Ê ¿ÏÄÌÃÌÚÄ ÎÊ¿ÑÚÇÑã¿ÊÄÄÁÚÃÍÊÅÌÚÁÐÄÜÑÍ ÁÚÖÄÐÑÛÇÆÁÚÏÒÖÉÇ ÎÍÊÒÖ¿ÄÑÄÎÏÇÀÚÊÛ ÃÍÌ¿ÊÍÂÍÍÀÊÍÅÄÌÇÞ ÒÖÊÇÌ¿ÊÍÂÇ Î͌ ÊÒÖÇÊÇ1/- ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÚÈÏÄÆÒÊÛÑ¿Ñ ¼ÑÍÁÉÏ¿ÑÕÄ ÉÍÌÄÖÌÍ ÊÝÀÍÈÓÇÌ¿ÌÐÇÐÑ ÆÌ¿ÄÑ ÖÑÍÐÑÍÇÑÆ¿ÜÑÇËÇÏ¿ÐÖÄÑ¿Ë ¬ÄÐËÍÑÏÞ Ì¿ ÑÍ ÖÑÍ ÓÏ¿ÌÕÒÆÐÉ͌ ÌÄËÄÕÉÇÄ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÇ ÉÍËοÌÇÇ Ì¿ÔÍÃÞÑÐÞÁÐÁÍÇÔÐÑÏ¿Ì¿Ô ¿ÓÇÊÇ¿ÊŒÁ ©ÍÊÍËÌÄ ËÚÍÀØ¿ÄËÐÞÌ¿ÎÍÌÞÑÌÍËÞÆڌ ÉÄÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍÂÍ¿ÃËÇÌÇÐÑÏÇÏÍÁ¿ÌÇÞ ¡ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁÍÆ¿ÁÍÿÀÚÊÍÇÌÁČ ÐÑÇÏÍÁ¿ÌÍÌÄÐÉÍÊÛÉÍÃÄÐÞÑÉÍÁËÇÊÊÇ͌ ÌÍÁÏÒÀÊÄÈ­ÑÁÐÄÔÌ¿ÐÆ¿ÁÇÐÇÑ ÖÑÍÀÚ ÜÑÇÃÄÌÛÂÇÌÄÎÏÍοÊÇÿÏÍË ¿ÎÏÇÌÄÐÊÇ ÃÍÔÍÃÇÌÁÄÐÑÍÏ¿Ë ÎÍÊÛÆÒ©ÍÊÍËÌÄÇÉ͌ ÊÍËÄÌտ˱¿ÉÖÑÍÀÒÃÄËÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛ


¨»¡¥ ¡ÂÈË¿ËÆͽÄÀË¿ËÍ

ŸÈ½ÁÅÎȽ¿§ÊÜÄ¿ ˆ­ÂÑËÍɽÚÈÂÇÏÍËÚÊÂÍÀÂÏÅÇÅ ¾ØȽËÕžÇËƘ šÀÖý¨ÆÉÉÀ×ÆÊĽÊÀøÂÈË»ÃËÖ¼¸Êˆ¼½É×ÊÀýÊÀ½ÉÄƆ ĽÅʸ Ÿϸø ȽÌÆÈÄÓ ÕýÂÊÈÆÕŽȻ½ÊÀÂÀ §ÈÆĽ¾ËÊÆÏÅÓ½ ÀÊÆ»À ÕÊÆÁ ȽÌÆÈÄÓ º½ÉÔĸ ÇÈÆÊÀºÆȽÏÀºÓ s ¹ÆÃÔÐÀÅÉʺÆ ÕÂÉǽÈÊƺÇÈÀ¿Å¸Öʽ½ÇÈƺ¸ÃÔÅÆÁ ¸¼Ã×ÇÆÊȽ¹ÀʽýÁȽ¿ËÃԆ ʸÊÓȽÌÆÈÄÓŸ»Ã×¼ÅÆÇÈÆ׺ÀÃÀÉÔºÈÆÉʽνÅÀ¿¸ÇËʸÅÅÆÉÊÀ ÈÓŸ žËÈŸÃ „£Ö¼À“ ºÄ½Éʽ É »½Å½È¸ÃÔÅÓÄ ¼ÀȽÂÊÆÈÆÄ „¢ÆÃÆĽÅÉÂÆÁÕýÂÊÈÆɽÊÀ“šÃ¸¼ÀÉøºÆÄ¢Å׿½ºÓÄÇÓʸÃÉ× ȸ¿Æ¹È¸ÊÔÉ׺¹ÆÃÔÐÆÁÕýÂÊÈÀϽÉÂÆÁǸËÊÀŽ

ËÁØÍÂÑËÍÉŠ ÀËÁØǽϽÎÏÍËÑ † ¢¸Âƺ¸ ¹Óø ÃÆ»À¸ ¿¸Ãƾ½ÅŸ× º ȽÌÆÈÄË ŒªÍÂÇÉ¿ÏÄÓÍÏËÚÀÚÊ¿ÎÏÍÐÑ¿ÁÐÑÏ¿ÌÄ Ï¿ÐÑÄÑ ÜÌÄÏÂÍÎÍÑÏÄÀÊÄÌÇÄ ¿ ÆÌ¿ÖÇÑ Ì¿ÃÍ ÐÑÏÍÇÑÛÌÍÁÚÄÜÊÄÉÑÏÍÐÑ¿ÌÕÇÇ¡Ì¿Ö¿ÊÄÏČ ÓÍÏËÚ Ì¿ÜÑ¿ÎÄ ÉÍÂÿÁÐÑÒοÊÍÁÃÄÈÐÑÁÇÄ ÌÍÁÍÄÆ¿ÉÍÌÍÿÑÄÊÛÐÑÁÍ ÁÇÃÚÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÇ Á ÜÊÄÉÑÏÍÜÌÄÏÂÄÑÇÉÄ ÀÚÊÇ Ï¿ÆÃÄÊÄÌÚ Ì¿ ÉÍÌÉÒÏÄÌÑÌÚÄ Ç ËÍÌÍÎÍÊÛÌÚÄ ®ÏÍÕÄÐÐ ÜÊÄÉÑÏÍÐÌ¿ÀÅÄÌÇÞ ÀÚÊ ÎÏÇÌÕÇÎÇ¿ÊÛÌÍ ÇÆËÄÌÄÌÎÍÍÎÚÑÒÏ¿ÆÁÇÑÚÔÐÑÏ¿ÌÀÚÊÇÁڌ ÃÄÊÄÌÚÂÄÌÄÏÇÏÒÝØÇÄ ÐÄÑÄÁÚÄÇÐÀÚÑÍÁÚÄ ÉÍËοÌÇÇ ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍ ÎÏÍÇÆÁÍÃÞØÇÄ ÎÄÏÄÿÝØÇÄÇÎÏÍÿÝØÇÄÜÊÄÉÑÏÍÜÌÄÏÂÇÝ ®Í ÊÍÂÇÉÄ Á ÎÏÍÕÄÐÐÄ ÏÄÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÇÞ ÂÄÌÄÏ¿ÕÇÞÜÌÄÏÂÇÇÀÒÃÄÑÎÄÏÄÿ̿Ö¿ÐÑÌÚË ÇÌÁÄÐÑÍÏ¿Ë ÉÍÑÍÏÚÄÎÏÇÁÊÄÉÒÑÍÂÏÍËÌÚÄ ÏÄÐÒÏÐÚ ÃÊÞ ÑÍÂÍ ÖÑÍÀÚ ÒÁÄÊÇÖÇÑÛ ÍÀÙÄË ÜÊÄÉÑÏÍÜÌÄÏÂÇÇ Á ÐÑÏ¿ÌÄ °ÍÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍ ÎÍÞÁÞÑÐÞÌÍÁÚÄÜÊÄÉÑÏÍÐÑ¿ÌÕÇÇ ÏÄÆÉÍÒÁČ ÊÇÖÇÑÐÞÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍÜÊÄÉÑÏÍÜÌÄÏÂÇÇ ÐÊČ ÃÍÁ¿ÑÄÊÛÌÍ ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÚÈ ÏÍÐÑ ÎÍÊÒÖÇÑ

¡ËÎÙ ©ÌÞÆÄÁ¡Ê¿ÃÇÐÊ¿Á¡Ê¿ÃÇËÇÏÍÁÇÖ ¯ÍÃÇÊÐÞ Á  ©ÍÊÍËÌ¿ ÞÌÁ¿ÏÞ Â­ÉÍÌÖÇÊÁ©ÍÊÍËÄÌÐÉÇÈ Ë¿×ÇÌÍÐÑÏÍÇÑÄÊÛÌÚÈ ÑÄÔÌÇÉÒË ¡ ŒÂÂÎÏÍÔÍÃÇÊÐÊÒÅÀÒÁ®¡ ©¢ °°°¯ ¡  ƿÉÍÌÖÇÊ ÁÄÖÄÏÌÄÄ ÍÑÃČ ÊÄÌÇÄ ©³ «¢­² ÎÍÊÇÑÄÔÌÇÖÄÐÉÇÈ ÇÌÐÑÇÑÒÑ °ÂÎÍÌ¿ÐÑÍÞØÄÄÁÏÄËÞÏ¿ÀÍÑ¿Œ ÄÑÁ«²®Š©ÍÊÍËÄÌÐÉ¿ÞÜÊÄÉÑÏÍÐÄÑۚ ¬¿Ö¿ÊÐÁÍÝÉ¿ÏÛÄÏÒÐÜÊÄÉÑÏÍËÍÌÑÄÏ¿ É¿ÀÄÊÛÌÚÔ ÊÇÌÇÈ Æ¿ÑÄË Á Œ   ϿÀÍÑ¿Ê ÑÄÔÌÇÉÍË ÍÑÃÄÊ¿ ÐÀÚÑ¿ ÜÌÄÏÂÇÇ ÁŒÂÂŒÇÌÅÄÌÄÏÍË ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌ͌ÑÄÔÌÇÖÄÐÉÍÂÍ ÍÑÃČ Ê¿ ÐŒÂÍÎÍŒֿ̿ÊÛÌÇÉÍË ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌ͌ÑÄÔÌÇÖÄÐÉÍÂÍÍÑÃÄÊ¿ ¡ Œ   Ï¿ÀÍÑ¿Ê ÂÊ¿ÁÌÚË ÇÌÅÄÌÄÏÍË ¡ ÂÍÃÒ ÁÍÆÂÊ¿ÁÇÊ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÝÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

¼¾¿ÏÍο


¡ÂÈË¿ËÆͽÄÀË¿ËÍ

¨»¡¥

¿ºÓÉÊËÇýÅÀקȽ¼É½¼¸Ê½ÃקȸºÃ½ÅÀר˜¦„µ©¨ÆÉÉÀÀ“˜¯Ë¹¸Áɸ ºœÀÇÃÆĸÊÀϽÉÂÆÁ¸Â¸¼½ÄÀÀ¤ œ¨¬ĸÈʸ» ¼½×Ƹ¿¸Ã¸ÉÔ ÇÈƺ¸ÃÔÅÆÁ ÇÐÑÍÖÌÇÉ ÜÊÄÉÑÏÍÜÌÄÏÂÇÇ ¬Í пËÍÄ ÂÊ¿ÁÌÍÄŒÀÒÃÄÑÐÍÆÿÌÉÍÌÉÒÏÄÌÑÌÚÈ ÏÚÌÍÉ ÜÑÍÈ пËÍÈ ÜÊÄÉÑÏÍÜÌÄÏÂÇÇ ÖÑÍÁÉÍÌÄÖÌÍËÇÑÍÂÄÎÏÇÁÄÃÄÑÉÐÌnj ÅÄÌÇÝ ÐÑÍÇËÍÐÑÇ ÜÊÄÉÑÏÍÜÌÄÏÂÇÇ ©¿ÅÃÚÈ ÃÍÊÅÄÌ ÀÚÊ ÀÚ Æ¿ÌÇË¿ÑÛÐÞ ÐÁÍÇË ÃÄÊÍË Ç ÐÍÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÍÁ¿ÑÛÐÞ Á ÐÁÍÄË Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÇ ±¿É¿Þ ËÍÃÄÊÛ ÏÚÌÉ¿ÐÓÍÏËÇÏÍÁ¿Ì¿ÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇÁÍ ÁÐÄËËÇÏÄÇÎÏÄÃÎÍʿ¿ÄÑÉÍÌÉÒÏÄ̌ ÕÇݱ¿ÉÇËÍÀÏ¿ÆÍË ÎÏÄÃÎÍʿ¿ÊÍÐÛ ÖÑÍ ÐÍÆÿÌÇÄ ÏÚÌÉ¿ ÎÏÇÁ¿ÑÇÆ¿ÕÇÞ ÂÄÌÄÏ¿ÕÇÇ ÀÚÊÇ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿ËÇ É͌ ÑÍÏÚÄ ÎÍÃÁÍÃÇÊÇ É ÂÊ¿ÁÌÍÈ ƿÿÖÄ Œ ÐÌÇÅÄÌÇÝÐÑÍÇËÍÐÑÇÜÊÄÉÑÏÍÜÌÄÏÂÇÇ Ì¿ÜÑÍËÏÚÌÉÄ ­ÃÌ¿ÉÍÄÐÊÇÁËÇÏÄÍÌ¿ÒÐÎÄ×ÌÍ ÓÒÌÉÕÇÍÌÇÏÒÄÑ ÑÍÁ¯ÍÐÐÇÇÁÐÄ É¿É ÁÐÄÂÿ Ì¿ÍÀÍÏÍÑ©ÍÌÉÒÏÄÌÕÇÇÒÌ¿Ð ÃÍÐÇÔÎÍÏÌÄÑ † ˜ º ÀÊÆ»½ É ϽÄ ÉÊÆÃÂÅËøÉÔ ÉÀÉʽĸ Œ ¤ÐÊÇ ÎÏÍ¿Ì¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿ÑÛ Î͌ ÐÊÄÃÌÇÄÂÍÃÚ ÖÑÍÒÌ¿ÐÎÏÍÇÐÔÍÃÇÑÁ ÜÌÄÏÂÄÑÇÉľÀÒÃÒÍÆÁÒÖÇÁ¿ÑÛӿɌ ÑÚÇÁÚÏ¿Å¿ÑÛÐÁÍÄÖ¿ÐÑÌÍÄËÌÄÌÇÄ ÿÅÄÌÄÉ¿ÉÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÞ ÃÇÏÄÉÑÍÏ¿ ÐÄÑÄÁÍÂÍÔÍÆÞÈÐÑÁ¿ ¿ËÌÄÌÇÄÎÏÍÓÄЌ ÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍÜÌÄÏÂÄÑÇÉ¿«ÚÀÚÿÅÄ ÌÄÎÍÃÒË¿ÊÇÁÐÍÁÄÑÐÉÇÄÁÏÄËÄÌ¿ ÖÑÍ Ò Ì¿Ð ËÍÅÄÑ ÁÍÆÌÇÉÌÒÑÛ ÎÏÍÀÊÄË¿ ÍÑÉÊÝÖÄÌÇÞ Ë¿Þ ÂÍÿ ±ÍÂÿ Ì¿ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍ Ö¿ÐÍÁ ÀÚÊ¿ ÍÑÉÊÝÖÄÌ¿ ÎÍÿֿ ÜÊÄÉÑÏÍÜÌÄÏÂÇÇ Á ÃÄÐÞÑÉ¿Ô Ï¿ÈÍÌÍÁ «ÍÐÉÁÚ Ç ®ÍÃËÍÐÉÍÁÛÞ ¼¾¿ÏÍο

¬ÄÐÉÍÊÛÉÍ ÃÄÐÞÑÉÍÁ ÑÚÐÞÖ ÖÄÊÍÁÄÉ ÍÉ¿Æ¿ÊÇÐÛ Æ¿ÀÊÍÉÇÏÍÁ¿ÌÚ Á ÍÐÑ¿Ì͌ ÁÇÁ×ÇÔÐÞ ÎÍÄÆÿÔ ËÄÑÏÍ Ç ÊÇÓÑ¿Ô ÀÚÊÍ Ì¿ÏÒ×ÄÌÍ ÅÄÊÄÆÌÍÃÍÏÍÅÌÍÄ ÐÍÍÀØÄÌÇÄ οϿÊÇÆÍÁ¿Ì¿Ï¿ÀÍÑ¿ËÌ͌ ÂÇÔÉÍËËÄÏÖÄÐÉÇÔÇÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÚÔ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÈ ®ÍÆÅÄ Á ¿ÁÂÒÐÑÄ ÂÍÿ ÎÏ͌ ÇÆÍ×Ê¿ Ì¿ÐÑÍÞØ¿Þ ÑÄÔÌÍÂÄÌÌ¿Þ É¿Ñ¿ÐÑÏÍÓ¿ Ì¿ °¿ÞÌ͌·Ò×ÄÌÐÉÍÈ ¢¼° ÉÍÑÍÏ¿Þ ÀÚÊ¿ ÎÏÇÆÌ¿Ì¿ ÉÏÒΌ ÌÄÈ×ÄÈ Á ÇÐÑÍÏÇÇ É¿Ñ¿ÐÑÏÍÓÍÈ Ì¿ ÂÇÃÏÍÜÌÄÏÂÄÑÇÖÄÐÉÍË ÍÀÙÄÉÑÄ ¯ÍЌ ÐÇÇÇÍÃÌÍÈÇÆпËÚÔÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÚÔ ÁÇÐÑÍÏÇÇËÇÏÍÁÍÈÂÇÃÏÍÜÌÄÏÂÄÑÇÉÇ § Ì¿ÉÍÌÄÕ ŠÊÄÃÞÌÍÈ ÃÍÅÃۚ ÜÑÍÈ ÆÇËÍÈ °ÍÂÊ¿ÐÌÍÎÏÄÃÁ¿ÏÇÑÄÊÛÌÚË ÇÑÍÂ¿Ë ÉÍÑÍÏÚÄ ÎÍÃÁÄÊÇ ÁÊ¿ÐÑÇ «ÍÐÉÁÚ Ç ÍÀÊ¿ÐÑÇ Á ÐÑÍÊÇÕÄ ÀÚÊÍ ÎÍÁ¿ÊÄÌÍÍÉÍÊÍ ÑÚÐÞÖÇÃÄÏÄÁÛÄÁ ÖÑÍÎÏÇÁÄÊÍÉËÌÍÂÍÖÇÐÊÄÌÌÚËÍÀŒ ÏÚÁ¿Ë ÊÇÌÇÈ ÜÊÄÉÑÏÍÎÄÏÄÿÖ ÄÆ ÜÊÄÉÑÏÇÖÄÐÑÁ¿ ÍÐÑ¿ÊÇÐÛ ÀÍÊÄÄ ÑÚÐÞÖÖÄÊÍÁÄÉ Ñ¿ÉÅÄÀÚÊÎÍÊÌÍÐÑÛÝ ÍÀÄÐÑÍÖÄÌ ¿ÜÏÍÎÍÏÑ £ÍËÍÃÄÃÍÁÍ Œ ÇÈÀÄȽ¼¸ÂÎÀÀ 

§ËÊÇÐÍÂÊÓÅÅ ÊÂÌËÈÐÔÅÈËÎÙ † §ÆϽÄË Ÿ º¸Ð ÕÂÉǽÈÊÅÓÁ º¿»Ã×¼ ÇÈÆÀ¿ÆÐÃÀ ºÉ½ ÕÊÀ ¸ʸ† ÉÊÈÆÌÓ Œ £ÄÊÍ Á ÑÍË ÖÑÍ ÎÏÍÇÆÁÍÌ ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¨»¡¥ ¡ÂÈË¿ËÆͽÄÀË¿ËÍ ÐÑÁÍ Ï¿ÐÎÏÄÃÄÊÄÌÇÄ Ç ÎÍÑÏÄÀÊÄÌÇÄ ÜÊÄÉÑÏÍÜÌÄÏÂÇÇŒÎÏÍÕÄÐÐÓÇÆÇÖÄÐÉÇ ÄÃÇÌÚÈÇÌÄÃÄÊÇËÚȼÑÒÐÓÄÏÒÌÄÊی ÆÞ ÃÄÊÇÑÛ Ì¿ Ö¿ÐÑÇ ÃÊÞ Ï¿ÆÃÄÊÛÌÍÂÍ ÔÍÆÞÈÐÑÁÄÌÌÍÂÍÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÞŒÉ¿É ÌÄÊÛÆÞÍÑÃÄÊÞÑÛÍÑ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞÉÍÊÄп ÇÒÎÏ¿ÁÊÞÑÛÉ¿ÅÃÚËÎÍÏÍÆÌÛ ²ÐÑÏÍÇÑÛÏÄ¿ÊÛÌÒÝÉÍÌÉÒÏÄÌÕÇÝ ÐÏÄÃÇ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÄÈ ÜÊÄÉÑÏÍÜÌÄό ÂÇÇÁÒÐÊÍÁÇÞÔ ÉÍÂÿÜÊÄÉÑÏÍÐÑ¿ÌÕÇÇ Ï¿ÆÊÇÖ¿ÝÑÐÞÎÍËÍØÌÍÐÑÇ Æ¿ÑÏ¿Ñ¿ËÇ ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇ ŒƿÿֿÌÄÏÄ¿ÊÛÌ¿Þ¶Ñ͌ ÀÚÁÍÆÌÇÉÊ¿ÉÍÌÉÒÏÄÌÕÇÞ ÑÏÄÀÒÄÑÐÞ ÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌ¿Þ ÎÍÐÑÍÞÌÌ¿Þ Ç ÎÍÁÐČ ËÄÐÑÌ¿Þ ÇÆÀÚÑÍÖÌÍÐÑÛ ÎÏÄÃÊÍÅÄÌÇÞ ÎÏÍÃÒÉÕÇÇ Á ÜÊÄÉÑÏÍÜÌÄÏÂÄÑÇÉÄ ÜÑÍ ÁÎÏÇÌÕÇÎÄÌÄÁÍÆËÍÅÌÍ † ¤ÅÆ»À½ Ÿ¿Óº¸ÖÊ º ¸ϽÉʺ½ ƼÅÆÁÀ¿ÇÈÀÏÀÅŽÉÆÉÊÆ׺нÁÉ×Ƚ† ÌÆÈÄÓÊÆ ÏÊÆÂËÇȸºÃ½ÅÀÖÇÈÀÐÃÀ ŽÕŽȻ½ÊÀÂÀ ¸ĽŽ¼¾½ÈÓ Œ ©ÍÑÍÏÚÄ ÒÅÄ ÃÍÉ¿Æ¿ÊÇ ÖÑÍ ÇÔ Ë¿ÊÍ ÇÌÑÄÏÄÐÒÄÑ ÍÀØÄÄ ÐÍÐÑÍÞÌÇÄ ÜÌÄÏÂÍÏÚÌÉ¿ ÇÔ ÇÌÑÄÏÄÐÒÄÑ ÑÍÊÛÉÍ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌ¿Þ ÎÏÇÀÚÊÛ ¿ ÌÄ ÌÍÏË¿ÊیÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÌÍÄÏ¿ÆÁÇÑÇÄÇËÍÃÄÏÌÇÆ¿ÕÇÞ † ˜ ¸Â ËÉÊÈƽŸ Éͽĸ ÈÓŸ ÕýÂÊÈÆÕŽȻÀÀɽ»Æ¼Å× Œ ¯ÚÌÍÉ ÜÊÄÉÑÏÍÜÌÄÏÂÇÇ ÐÄÂÍÃÌÞ ÒÐÑÏÍÄÌ ÐÊÍÅÌÍ ¡ÄÐÛ ÐÄÉÑÍÏ ÀÚÊ ÎÍÃÄÊÄÌ Ì¿ ÂÄÌÄÏÇÏÒÝØÇÄ ÐÄÑÄÁÚÄ Ç ÐÀÚÑÍÁÚÄ ÉÍËοÌÇÇ ±ÄÎÊÍÁÒÝ ÂÄÌÄÏ¿ÕÇÝ Ç ÐÀÚÑÚ ÐÑ¿ÊÇ ÎÏÍÿÁ¿ÑÛ Ö¿ÐÑÌÇÉ¿Ë ¿ ÐÄÑÇ Ç ÂÇÃÏÍÂÄÌÄÏ¿ÕÇÞ ÍÐÑ¿ÊÇÐÛ Ò ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ ¡ÐÞ ÁÚÏ¿Œ ÀÍÑ¿ÌÌ¿Þ Á ÐÑÏ¿ÌÄ ÜÊÄÉÑÏÍÜÌÄÏÂÇÞ ÎÍÐÑÒοÄÑ Ì¿ ÍÎÑÍÁÚÈ ÏÚÌÍÉ ±¿Ë ÐÀÚÑÍÁÚÄ ÉÍËοÌÇÇ ÎÏÇÍÀÏÄÑ¿ÝÑ ÄÄ Ç ÑÍÊÛÉÍ ÎÍÑÍË ÎÏÍÿÝÑ ÉÍÌÄÖÌÍËÒ ÎÍÑÏÄÀÇÑÄÊÝ Ì¿ ÏÚÌÉÄ ÏÍÆÌÇÖÌÍË ®ÏÍÇÐÔÍÃÇÑ ÜÑÍ ÎÍ ÐÊÍÅÌÍËÒ ËÄÔ¿Œ ÌÇÆËÒÇÐÑÏÍÂÇËÏÄÂÊ¿ËÄÌÑ¿Ë † ºÓÍƼÀÊ ÏÊÆÂÆÄǸÅÀÀÍÆÈƆ ÐÆ¿¸È¸¹¸ÊÓº¸ÖÊŸÕÊÆÄÈÓŽ Œ ©ÍÂÿ ÎÊ¿ÌÇÏÍÁ¿ÊÇ ÏÄÓÍÏËÒ ÎÍÃÏ¿ÆÒËÄÁ¿ÊÍÐÛ ÖÑÍÀÒÃÄÑÆÃÍÏÍÁ¿Þ ÉÍÌÉÒÏÄÌÕÇÞ ÖÑÍÐÀÚÑÍÁÚÄÉÍËοÌÇÇ ÀÒÃÒÑ ÀÍÏÍÑÛÐÞ Æ¿ ÎÍÑÏÄÀÇÑÄÊÞ ÎÏÇ ÜÑÍËÐÌÇÅ¿ÞÕÄÌÒ ¿ÎÍÑÏÄÀÇÑÄÊÛÀҌ ÃÄÑÁÚÀÇÏ¿ÑÛÉÍËοÌÇÝŒÇÁÐÄËÀÒÃÄÑ

¼¾¿ÏÍο

ˆ´Ï˾ØÅÄÉÂÊÅÏÙÎÅÏнÓÅÛ ¿ÌÂÍ¿ÐÛ ËÔÂÍÂÁÙʽÁËÔÂÎÏÊËÌÍÅÄʽÏÙ ÔÏË ÍÂÑËÍɽ¾ØȽËÕžËÔÊËÆ ÅǽNJÏË ÌØϽÏÙÎÜ¿ËÎÎϽʽ¿ÈÅ¿½ÏÙ¿ÂÍÏÅǽÈÙ ÚÊÂÍÀÂÏÅÇŘ ÔÍÏÍ×Í­ÃÌÇÃÄÊ¿ÝÑÀÇÆÌÄÐ ÃÏÒÂÇÄ ÎÍÊÛÆÒÝÑÐÞ ÒÐÊÒ¿ËÇ ¬Í Ò Ì¿Ð É¿É ÁÐÄÂÿ ÎÍÊÒÖÇÊÍÐÛ Î͌ÃÏÒÂÍËÒ £ÄŒ ÕÄÌÑÏ¿ÊÇÆ¿ÕÇÞÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞÎÏÇÁÄÊ¿É ÑÍËÒ ÉÖÄËÒÍÌ¿ÎÏÇÁÄÊ¿ŒÏÍÐÑÒÕÄÌ Ì¿ ÜÌÄÏÂÇÝ Ç ÌÄÎÏÍÆÏ¿ÖÌÍÐÑÛ ÐÔÄËÚ Ï¿ÀÍÑÚ

ªÂʽ¿ÎÂÉÉËÃÊË ÁÂȽÏÙ¾ÅÄÊÂÎ † ¤ÅÆ»À½ ÕÂÉǽÈÊÓ »ÆºÆÈ×Ê ÏÊÆ Æʺ½ÊÉʺ½ÅÅÆÉÊÔ ÅÓŽÐÅÀÍ ʸ Ÿ¿Óº¸½ÄÓÍ Æʺ½ÊÉʺ½ÅÅÓÍ ÇÆÉʸº†


¡ÂÈË¿ËÆͽÄÀË¿ËÍ

¨»¡¥

¥ÄÅÎÏËÍÅÅ¿ËÌÍËν ªÍÂÇÉ¿ Æ¿ÊÍÅÄÌÌ¿ÞÁÏÄÓÍÏËÒ ÀÚÊ¿Ì¿ÁÄÞÌ¿ÍÎÚÑÍËÏÞÿƿοÌ ÌÚÔÐÑÏ¿Ì ÁÎÄÏÁÒÝÍÖÄÏÄÃÛ°·ŸÇ¡ÄÊÇÉÍÀÏÇÑ¿ÌÇÇ ÁŒÄÂÍÃÚ ¢Ê¿ÁÌÚËÐÍÁÄÑÌÇÉÍËÏÍÐÐÇÈÐÉÍÂÍÎÏ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ÐÑ¿Ê¿ÑÍÂÿÉÍËοÌÇÞ "SUIVS"OEFSTFO ÉÍÑÍÏ¿ÞÉÍÌÐÒÊÛÑÇÏÍÁ¿Ê¿Ñ¿ÉÅÄÎÄÖ¿ÊÛÌÍÇÆÁÄÐÑÌÒÝ &OSPO Ç ÏÞà ÃÏÒÂÇÔ ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÇÔ Ç ÄÁÏÍÎÄÈÐÉÇÔ ÜÌÄÏÂÍÉÍÏÎÍÏ¿ÕÇÈ ¦¿ÃÒËÉ¿ ÀÚÊ¿ Ñ¿É¿Þ ÐÑÏÒÉÑÒÏÌÍ Ï¿ÆÃÄÊÇÑÛ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞ ÍÑÏ¿ÐÊÇ ÎÍ ÁÇÿËÀÇÆÌÄп ÂÄÌÄÏ¿ÕÇÞ ÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑ ÐÀÚÑ ÎÏÇÁ¿ÑÇÆÇÏÍÁ¿ÑÛ ÍÐÑ¿ÁÇÁ ÎÍÃÉÍÌÑÏÍÊÄËÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ÊÇ×ÛÌÄÉÍÑÍÏÚÄÉÊÝÖÄÁÚÄ¿ÉÑÇÁÚ Ÿ¼° ÂÇÃÏÍÜÊÄÉÑÏÍÐÑ¿ÌÕÇÇ ÇŠÌÄÉÍÌÉÒÏÄÌÑÌÚĚÓÒÌÉÕÇÇ ÐÄÑÄÁ¿ÞÇÃÇЌ ÎÄÑÖÄÏÐÉ¿ÞÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÛ ÎÏÇÁÊÄÖÛÁÐÄÉÑÍÏÇÌÁÄÐÑÍÏÍÁÇÊÇÀÄÏ¿Ênj ÆÍÁ¿ÑÛÏÚÌÍÉÜÊÄÉÑÏÍÜÌÄÏÂÇÇÇËÍØÌÍÐÑǧÆÁÐÄÂÍÜÑÍÂÍÃÍÊÅÌÚÀÚÊÇ ÎÏÍÇÐÑÄÖÛ ÆÃÍÏÍÁ¿Þ ÉÍÌÉÒÏÄÌÕÇÞ ËÍÃÄÏÌÇÆ¿ÕÇÞ ÍÐÌÍÁÌÚÔ ÓÍÌÃÍÁ Ç ÐÌÇÅÄÌÇÄÜÌÄÏÂÍÑ¿ÏÇÓÍÁÃÊÞÎÍÑÏÄÀÇÑÄÊÄÈ «ÄÌÄÃÅÄÏËÄ¿ÎÏÍÄÉÑÍÁŸÌ¿ÑÍÊÇȶÒÀ¿ÈÐÎÍÊÒÖÇÊÁÂÍÃÒÎÍà ÐÁÍÄÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄÉÏÒÎÌÄÈ×ÇÈÜÌÄÏÂÍÔÍÊÃÇÌÂËÇÏ¿ ÉÍÑÍÏÚÈÉÌ¿Ö¿ÊÒ ÏÄÓÍÏËÚÉÍÌÑÏÍÊÇÏÍÁ¿ÊÂÄÌÄÏ¿ÕÇÇÇÎÏÍÑÞÅÄÌÌÍÐÑÇÁÐÄÔÊnj ÌÇÈÜÊÄÉÑÏÍÎÄÏÄÿÖǯÍÐÐÇÇÇÇËÄÊ¢¡ÑÒÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÌÍÈËÍØÌÍÐÑÇ ÀÊÇÅ¿È×ÇÈÉÍÌÉÒÏÄÌÑŒÉÇÑ¿ÈÐÉ¿Þ41$$Œ¢¡Ñ ¶ÄÏÄÆÃÄÐÞÑÛÊÄÑ ÉËÍËÄÌÑÒÊÇÉÁÇÿÕÇǯŸ­Š¤¼°šÇÝÊÞÂÍÿ Ì¿À¿ÆÄÂÍÐÒÿό ÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ËÍÌÍÎÍÊÇÐÑ¿ ÁÍÆÌÇÉÊÍ ÐÁÚ×Ä ÌÍÁÚÔ ÍÀØÄÐÑÁ Œ ­¢© ±¢© ŠÐÀÚÑښÇÑÃ

ÑÀÂƺ ÕýÂÊÈÆÕŽȻÀÀ † ÌÀÂÎÀ× ¦ÅÀ ¼Ã× ʸÂÆÁ Æʺ½ÊÉʺ½ÅÅÆÉÊÀ Ž ÀĽÖÊ ÈƺÅÓÄ ÉϽÊÆÄ ÅÀϽ»Æ ÂÈÆĽ ºÓº½ÉÂÀ ʸ ¸Â ׺Ã×ÖÊÉ× ÇÆÉȽ¼ÅÀ¸ÄÀ†ÉǽÂËÃ×ÅʸÄÀ ÌÆȆ ĸÃÔÅÆǽȽÂËǸ×ÕýÂÊÈÆÕŽȻÀÖ Ÿ ÆÇÊƺÆÄ ÈÓŽ À ÇÆÃËϸÖÊ ¿¸ Ž½ É ŸνÅÂÆÁ ¼½ÅÔ»À É ÇÆÂËǸ† ʽýÁ Œ °ÊÍÅÇÁ׿ÞÐÞ ÐÇÐÑÄË¿ ÎÏÄÌ ÐÑ¿ÁÊÞÄÑ ÐÍÀÍÈ ÌÄ ÏÚÌÍÉ Á ÑÏ¿Ãnj ÕÇÍÌÌÍË ÐËÚÐÊÄ ÐÊÍÁ¿ ¿ ËÌÍÂ͌ ÐÑÍÏÍÌÌÇÈ ÎÄÏÄÂÍÁÍÏÌÚÈ ÎÏÍÕÄÐÐ ÐÍ ËÌÍÅÄÐÑÁÍË ÇÂÏÍÉÍÁ £ÄÈÐÑÁnj ÑÄÊÛÌÍ ÐÄÈÖ¿Ð ÐÒØÄÐÑÁÒÄÑ Ñ¿ÉÍÄ ÍÂÏÍËÌÍÄ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍ ÐÑÏÒÉÑÒÏ Ç ÎÍÃÐÑÏÒÉÑÒÏ ÖÑÍ ÇÌÍÂÿ Ì¿ Ð͌ ÂÊ¿ÐÍÁ¿ÌÇÄÍÃÌÍÂÍÁÍÎÏÍпÒÔÍÃÇÑ ÍÂÏÍËÌÍÄ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍ ÁÏÄËÄÌÇ ¬¿ÎÏÇËÄÏ ÖÑ͌ÑÍ ÎÏÍÇÆÍ×ÊÍ Á ©ÍÊÍËÌÄ ÌÒÅÌÍÆÁÍÌÇÑÛÁÂÊ¿ÁÌÍÄ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ ÉÍÑÍÏÍÄ Ì¿ÔÍÃÇÑÐÞ Á ÃÏÒÂÍËÂÍÏÍÃÄ°¿Ë¿ÐÑÏÒÉÑÒÏ¿ŒÜÑÍ ¿ÀÐÒÏï¿ÌÛ×Ä ÉÍÂÿÏ¿ÀÍÑ¿Ê¿ÐÔČ Ë¿ ÑÄÏÏÇÑÍÏÇ¿ÊÛÌÍÂÍ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ ÎÍÏÞÃÉ¿ ÀÚÊÍ ÀÍÊÛ×Ä ¬¿ ËÄÐÑ¿Ô É¿ÅÃÚÈ ÁÇÃÄÊ ÐÁÍÇ ÎÏÍÀÊÄËÚ Ç ÇËÇÆ¿ÌÇË¿ÊÐÞ§ÜÑÍÎÍÌÞÑÌÍ ÌÄ

ËÍÅÄÑ «ÍÐÉÁ¿ ÊÒÖ×Ä ÆÌ¿ÑÛ ÎÏ͌ ÀÊÄËÚ©ÍÊÍËÌÚ ÖÄËÆÌ¿ÄËÇÔËÚ ¬Ò ÖÑÍ ÑÍÊÉÒ ÆÁÍÌÇÑÛ Á «ÍÐÉÁÒ ÖÑÍÌÄÑÐÁÄÑ¿ ¼ÑÇËÃÍÊÅÌ¿Æ¿Ìnj Ë¿ÑÛÐÞ©ÍÊÍËÌ¿Ç ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍ Ì¿ÜÑÍÍÎÄÏ¿ÑÇÁÌÍÏÄ¿ÂÇÏÍÁ¿ÑÛŸ ËÚÉ¿ÅÃÚÈËÍËÄÌÑÃÍÊÅÌÚÐÍÂÊ¿Œ ÐÍÁÚÁ¿ÑÛÁ«ÍÐÉÁÄ †ªÆ½ÉÊÔ ÇƆº¸Ð½ÄË νÅÊȸÃÀ† ¿Æº¸ÅÅƽËÇȸºÃ½ÅÀ½†ÕÊÆÃËÏн½ À¿ÉÀÉʽÄÓËн¼Ð½ÁÕÇÆÍÀ Œ¾ÃÒË¿Ý ÿ¯¿ÆÃÏÍÀÊÄÌÇÄÄÃnj ÌÍÈÜÌÄÏÂÍÐÇÐÑÄËÚÐÑÏ¿ÌÚÎÏÇÁÄÊÍ ÉÌÄÏ¿ÆÀÄÏÇÔÄÌ¿ÏÚÌÉÄ£ÊÞÇÆËČ ÌÄÌÇÞ ÐÇÑÒ¿ÕÇÇ Á ÎÄÏÁÒÝ ÍÖÄÏÄÃÛ Ì¿ÃÍÖÄÐÑÌÍÎÏÇÆÌ¿ÑÛ ÖÑÍÏÄÓÍÏË¿ ÀÚÊ¿Í×ÇÀÍÖÌÍÈ ÇɿɌÑÍÎÚÑ¿ÑÛÐÞ ÁÍÐÐÑ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿ÑÛ ÁÄÏÑÇÉ¿ÊÛ ÜÌÄÏÂČ ÑÇÉÇ ¬Ò ÐÃÄÊ¿ÊÇ ׿ Á ÐÑÍÏÍÌÒ Ç ÁÄÏÌÒÑÛÐÞ ÍÀÏ¿ÑÌÍ ¬Ä Í×ÇÀ¿ÄÑÐÞ ÑÍÑ ÉÑÍÌÇÖÄÂÍÌÄÃÄÊ¿ÄÑ«ÚÔÍÑÄÊÇ ÁÆÞÑÛÎÍÃÉ¿ÊÛÉÒËÇÏÍÁÍÈÍÎÚÑŒÌÄ ÎÍÊÒÖÇÊÍÐÛ ËÄÌÑ¿ÊÛÌÍÐÑÛ ÇÌ¿Þ § ÉÑÍËÒÅÄÌ¿ÃÍÎÍÌÇË¿ÑÛ ÖÑÍÌÄÌ¿ ÁÐÄËÇÁÄÆÃÄËÍÅÌÍÐÑÏÍÇÑÛÀÇÆÌÄÐ ®ÍŒËÍÄËÒ ÌÒÅÌÍÁÄÏÌÒÑÛÐÞÉÎÏÄŌ ÌÄÈËÍÃÄÊÇÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ ¥¸Ê¸ÃÔק˜¥¦¯ ¥˜

¬¿ÎÏÄÃÊÍÅÄÌÇÄÅÒÏÌ¿Ê¿ŠªÝÃǚÎÍÂÍÁÍÏÇÑÛÍÏÄÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÇÇÜÌÄÏÂČ ÑÇÉÇÌ¿ÍÑÉÏÍÁÄÌÌÍÄÇÌÑÄÏÁÛÝÐÍÂÊ¿ÐÇÊÐÞÑÍÊÛÉÍÃÇÏÄÉÑÍÏ«²®Š©ÍÊÍËÄ̌ ÐÉ¿ÞÜÊÄÉÑÏÍÐÄÑۚ­ÐÑ¿ÊÛÌÚÄÒÖ¿ÐÑÌÇÉÇÏÚÌÉ¿ÐÍÐÊ¿ÊÇÐÛÌ¿ÑÍ ÖÑÍÜÑÍÑ ÁÍÎÏÍÐÌÒÅÌÍÐÍÂÊ¿ÐÍÁÚÁ¿ÑÛÐÂÍÊÍÁÌÍÈÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÄÈÇÍÌÇÌÄÇËÄÝÑÎÏ¿Á¿ Ï¿ÐÐÒÅÿÑÛÌ¿ÑÄËÒŠÀÍÊÛ×ÍÈÎÍÊÇÑÇÉǚ

¼¾¿ÏÍο

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¨»¡¥ ¬ÂÍÎËʽ

¡ÂÈËÍÐǤ¿ÂÍ¿ËÆ ¢È¸ÉÆʸ Ï˾ÀÍ ÅƻʽÁ §¸ÈË ÇÆÂÆýÅÀÁ Ÿ¿¸¼ºÓ¹ÓËÉÃÓиÃÀ†¹¸ÃƺÉ漮 ¼½Êɸ׿¸† ¹¸º¸ ÇÀ¾ÆÅÉʺÆ©½»Æ¼Å×ÇÈÆ̽ÉÉÀ×ĸÉʽȸ ÅƻʽºÆ»Æ¼À¿¸ÁŸ Í˼ƾÅÀ¸†ÄÀÅÀ¸ÊÖÈÀÉʸ ŸÇÀ½ÇÆÇËÃ×ÈÅÆÉÊÀ˾½ÅÑÀÅ«Íƾ½ÅÅÓ½ ÈËÂÀ † ŸÉËÑŸ× ÉÆÉʸºÃ×ÖѸ× ËÉǽÐÅÆɆ ÊÀ ¼½ÃƺƻÆ ϽÃƺ½Â¸ ÇÈÀºÃ½Â¸Ê½ÃÔÅÆÉÊÀ ÂËÃÔÊËÈÓ«¥¸Ê¸ÃÔÀŸº½È½ºÆÁ ©ÀÊÖÂƺÆÁ À¿º½ÉÊÅÆ»Æ ÉǽÎÀ¸ÃÀÉʸ OBJM†¼À¿¸ÁŸ ÂÃÀ½Å† Êƺ É ¸¾¼ÓÄ »Æ¼ÆÄ ÉʸÅƺÀÊÉ× ºÉ½ ¹ÆÃÔн œ½ºËи ÂÆÊÆÈÆÁ ¼Æº½È×ÖÊ ɺÆÀ ÈËÂÀ ÄÅƆ »À½À¿º½ÉÊÅÓ½ÃÖ¼ÀŸн»Æ»ÆÈƼ¸ ȸ¹Æʸ½Ê º¼ËÄÏÀºÆ À ºÀÈÊËÆ¿ÅÆ ¢ÉʸÊÀ ŽÉÄÆÊÈ× Ÿ ɺÆÁ ÉʸÊËÉ ËÉÊÆ׺н»ÆÉ× ĸÉʽȸ ¥¸Ê¸ÃÔ× ÇÈƼÆþ¸½Ê Éƺ½ÈнÅÉʺƺ¸ÊÔ ɺƽ ĸÉʽȆ É漮 ÇÆɽѸ½Ê ĸÉʽȆÂøÉÉÓ º ¨ÆÉÉÀÀ À ¿¸ È˹½¾ÆğŸÂÆÄÔʽÉÔ†¥¸Ê¸ÃÔןº½È½º¸

Š°ÉÍËοÌÇÄÈ $BUIFSJOFËÄÌÞ ÎÏÍÖÌÍÐÁÞÆÚÁ¿ÝÑ ÊÇÖÌÚÈÀÇÆÌÄÐ ÒÖÄÀ¿ÇÿÊÛÌÄÈ×ÇÈ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÈ ÏÍÐњ

ˆ¥Ó¿ÂÏËÔÇÅ ÅÜÀËÁÇÅ ŲËÒÈËɽ˜ †¥¸Ê¸ÃÔ× ÇÆϽÄ˺ĽÉÊÆÉʸºÐ½Á˾½¹È½Å† ¼ÆÄ̸ÄÀÃÀÀŸº½È½º¸ºÉ½ϸѽ¿ºËÏÀÊ̸ÄÀÃÀ× ©ÀÊÖÂƺ¸ Œ¬¿¦ÁÄÏÄÁÒËÌÍÂÍÍÔÍÑÌÇÉÍÁ ÐËÄÄÑÐÞ ®Ïnj ÒÖ¿ÝÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛÉÐÁÍÄÈÓ¿ËÇÊÇÇÎÍËÒÅÒ †¨¸Éɸ¾Àʽ ÇÆϽÄ˺ӹÆÈÇÈÆ̽ÉÉÀÀǸà ŸOBJM†¼À¿¸ÁÅ œ¸ÅÔÄƼ½ Œ ¬Ò ÌÄ ÀÄÆ ÜÑÍÂÍ £¿ÈÑÄ Á¿×Ò ÏÒÉÒ ¡ÍÑ ÁÐÄ ÁÏÍÃÄÀÚÔÍÏÍ×Í ¿ËÍÅÄÑÀÚÑÛÎÏÄÉÏ¿ÐÌ;ÔÍÖÒ ÖÑÍÀÚ ŠÎÏÄÉÏ¿ÐÌ͚ ÐÑ¿ÊÍ ÍÕÄÌÉÍÈ ÃÊÞ ËÌÍÂÇÔ ÅÄÌØÇÌÇËÒÅÖÇÌ ÖÑÍÀÚÊÝÃÇÒÆÌ¿ÊÇÎÏÍÜÐÑČ ÑÇÖÄÐÉÇÄοϿËÄÑÏÚÐÍÀÐÑÁÄÌÌÚÔÏÒÉ ÖÑÍÀÚËÍÞ Ï¿ÀÍÑ¿ÐÑ¿Ê¿ÄÐÑÄÐÑÁÄÌÌÚËÃÍÎÍÊÌÄÌÇÄËÉÍÃÄÅÃÄ ÍÀÏ¿ÆÒÁÕÄÊÍË ÖÑÍÀÚÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÄÒÔÍÃÚ Æ¿ÉÍÅÄÈÏÒÉÇË¿ÐпÅÇÃÄÊ¿ÊÇÏÒÉÇÂÇÀÉÇËÇ Áڌ Ï¿ÆÇÑÄÊÛÌÚËÇ´ÍÑÄÊÍÐÛÑ¿ÉÇËÍÀÏ¿ÆÍËÎÍËÍ¿ÑÛ ÁÐÄË ÉÑÍÍÀÏ¿ÑÇÑÐÞ

¡ËÎÙ ¥¸Ê¸ÃÔןº½È½º¸ŒÇÆÁÄÐÑÌÚÈÁ©ÍÊÍËÌÄË¿ÐÑÄÏÌÍÂÑÄÁÍÂÍ ÐÄÏÁÇп ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛпÊÍÌ¿Š¼ÊÇÆ¿š §Æ»ÆÈÆÉÂÆÇËŒ±ÄÊÄÕ ¦¼Å¸À¿ÆÉÅƺÅÓÍϽÈÊŠÑÄÊÛÕÍÁÐÉÍÂ͚Ô¿Ï¿ÉÑÄÏ¿ŒÒËÄÌÇÄ ÃÍÀÇÑÛÐÞÕÄÊÇ £Ö¹ÀÄÓÁ»ÆÈƼŒ©ÍÊÍËÌ¿ ›ÆÈƼ¸ »¼½ ÍÆÈÆÐÆ ¼ËĸÊÔ À ËÏÀÊÔÉ× Œ µÇÏÄÌÀÄÏ  ¡ÍÊÛÓÔ¿ÂÄÌ ¬ÆÈÄËø¾À¿ÅÀŒÃÁÇÅÄÌÇÄ ©½ÁϸÉÏÀʸ½Ê¼ÏÇÔ«¿ÏÇÞ¯ÄË¿ÏÉŠ±ÏÇÑÍÁ¿ÏÇØ¿š ©½ÄÔ×ËÒÅ ÃÍÖÉ¿ªÇÆ¿ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

¼¾¿ÏÍο

† ¥¸Ê¸ÃÔ× ºÓ ˾½ ¼½º×ÊÔ ýÊ ¼½È¾Àʽ ĸÅÀÂÖÈÅƆǽ¼ÀÂÖÈÅÓÁ ÀÅÉÊÈËĽÅÊ º È˸Í §ÆÄÅÀʽɺÆÖǽȺËÖȸ¹ÆÊË Œ ©ÍÌÄÖÌÍ µÁÄÑÍÖÉÇ Ï¿ÆÀÄÅ¿ÊÇÐÛ ÎÍ ÌÍÂÍь É¿Ë Ÿ ÑÄÎÄÏÛ Ç ÞÂÍÃÉÇ Ç ÕÁÄÑÍÖÉÇ Ç GBOUBTZ ÇÄÏÍÂÊÇÓÚ Ç ÔÍÔÊÍË¿ § ÿÅÄ ÄÐÊÇ ÔÍÑÇÑÄ ®ÄÏËÍÂÍÏÛÄ †§ÈÀÍƼÀÃÆÉÔÃÀ¼½Ã¸ÊԸȟº¸ÃÔÅÓ½ÅÆ»† ÊÀ ÃÀ ºÆÊ ŸÇÈÀÄ½È ¸ÂÀ½ ÅÆ»ÊÀ „ÅÆÉ×ʓ ¸¼ºÆ¸ÊÓ Œ­È ÜÑÍÁÄÐÄÊÍ ÇÌÑÄÏÄÐÌÍ©ÊÇÄÌÑÎÏÇÔÍÃÇÑ Æ¿ÎÏ¿ÆÃÌÇÉÍË ÍÌÁÄÃÛÁÃÒ×ÄÎÏ¿ÆÃÌÇÉÖÒÁÐÑÁҌ ÄÑ ¯ÍÅÿÝÑÐÞ ÐÌÄÂÇÏÇ ÄÊÍÖÉÇ ÓÏÒÉÑÚ ÆÇËÌÇÄ ÎÄÈÆ¿ÅÇ©ÇÐÑÍÖÉÇËÄÊÛÉ¿ÝÑ ÉÏ¿ÐÉnjʿÉÇÐÇÞÝÑe


¬ÂÍÎËʽ

¨»¡¥

²ÏÍÁÄÌÛ Ï¿ÀÍÑÚ ÆÏÄÊÍÂÍ Ë¿ÐÑÄÏ¿ ±¿É¿ÞÓÊÍÏÇÐÑÇÉ¿ÁÚÎÍÊÌÞÄÑÐÞÍÑ ÑÏÄÔÃÍÖÄÑÚÏÄÔÖ¿ÐÍÁ

Ÿ ÖÑÍ ¿ÃÁÍÉ¿ÑÚ ­ÌÇ ÑÍÅÄ ÊÝÃÇ ° ÎÐÇÔÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍÈÑÍÖÉÇÆÏÄÌÇÞÔÍÏÍ× ÎÍÎÒÊÞÏÌÚÈÓÏÜÌÖ ÌÍÇÌÍÂÿÜÑÇÞό ÉÇÄÊÇÖÌÍÐÑÇÎÏÍÐÞÑ¿ÊÚÈÊ¿É ÆÍÊÍÑÚÄ ÇÎÊ¿ÑÇÌÍÁÚÄÜÓÓÄÉÑÚ

§½ÇÎϽÊË¿ÜÏÎÜɽÎÏÂͽÉÅ † ¥¸Ê¸ÃÔ× ºÓ ¼ÆÉÊÀ»ÃÀ ÆÇȽ¼½† ýÅÅÆ»ÆĸÉʽÈÉʺ¸ÀÇÈÀ¿Å¸ÅÀ× ÅÆ× ¿Å¸Ö ÏÊÆŽǽȽÉʸ½Ê½ËÏÀÊÔÉ×c Œ ¾ ÍÉÍÌÖÇÊ¿ ÎÄÏÁÒÝ Á ¯ÍÐÐÇÇ ÊÇÕÄÌÆÇÏÍÁ¿ÌÌÒÝ ÌÍÂÑÄÁÒÝ ×ÉÍÊÒ §ÌÂÄÀÍÏ ³ÏÇËËÄÊÛ $BUIFSJOF /BJM $PMMFDUJPO Ï¿ÀÍÑ¿ÝØÒÝÌ¿ÐÍÀÐÑÁÄ̌ ÌÚÔÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔË¿ÑÄÏÇ¿Ê¿Ô ®ÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁÍ ÜÑÍÈ ×ÉÍÊÚ Á Ì¿×ÄÈÐÑÏ¿ÌÄÐÒØÄÐÑÁÒÄÑÒÅÄÊÄÑ ²ÖÄÀÌÚÈÕÄÌÑÏÁ«ÍÐÉÁÄÁÍÆÂÊ¿ÁÊތ ÄÑ ±¿ÑÛÞÌ¿ °ÍÀÍÊÄÁ¿ ÒÌÇÉ¿ÊÛÌÚÈ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑ ÁÇÏÑÒÍÆÌÚÈ ÃÇÆ¿ÈÌÄÏ «ÌÍÂÍ ÍÀØ¿ÝÐÛ Ð ÌÄÈ ÍÀÏ¿Ø¿ÞÐÛ ÎÍ пËÚË Ï¿ÆÊÇÖÌÚË ÁÍÎÏÍпË ²ÖÄÀÌÚÈ ÕÄÌÑÏ ÿÄÑ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛ ÎÍÊÒÖÇÑÛ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÈ ÃÇÎÊÍË ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑ¿ ÌÍÂÑÄÁÍÂÍ ÐÄÏÁÇп ÒÖÇÑÛÐÞ Ç ÐÍÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÍÁ¿ÑÛÐÞ ÎÍà ֿ̿ÊÍË ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÄÈ ËÄÅÃÒÌ¿Œ ÏÍÃÌÍÂÍ ÒÏÍÁÌÞ ©ÍÂÿ Þ ÒÄÆÅ¿Ý Ì¿ ÍÖÄÏÄÃÌÒÝÒÖÄÀÒÁ¢ÄÏË¿ÌÇÝ Æ¿Àڌ Á¿Ý Ñ¿Ë ÍÀÍ ÁÐÄË ÁÄÃÛ Œſ ³ÏÇˌ ËÄÊÛÐÍÀÇÏ¿ÄÑÌ¿ÐÄËÇÌ¿ÏÚÊÒÖ×ÇÔ ÑÏÄÌÇÌŒËÄÌÄÃÅÄÏÍÁ ÇÌÐÑÏÒÉÑÍÏÍÁ ÁÉÊ¿ÃÚÁ¿ÄÑÁÒÖÄÀÌÚÄÂÏÒÎÎÚÆÌ¿ÌÇÞ ÜÌÄÏÂÇÝ ŠÆ¿ÅÇ¿Äњ

²§ÌÂÄÀÍÏ ³ÏÇËËÄÊÛËÌÍÂÍ ÒÖÄÌÇÉÍÁªÝÀÇËÚÄŒ ÇƯÍÐÐÇÇ ¡µÇÌÄÌÀÄÏÂÎÏnj ÄÆÅ¿ÝÑÇÆ«ÍŒ ÐÉÁÚ §Á¿ÌÍÁÍ ¬ÍÏÇÊÛÐÉ¿¯ÞÃÍËÐ ÂÍÐÎÍÅÍȳÏÇËËÄÊÛ Œ±¿ÑÛÞÌ¿°ÍÀÍÊČ Á¿ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛ «ÍÐÉÍÁÐÉÍÂÍÕÄÌÑÏ¿ ÉÍËοÌÇÇ$BUIFSJOF ¡ÄÃÒØÇÈ ÇÌÐÑÏÒÉÑÍÏ ÒÖÄÀÌÍÂÍ ÕÄÌÑÏ¿Á«ÍÐÉÁĽÊÇÞ°ÑÄ×Ä̌ ÉÍ ÎÏÍÁÍÃÇÑ ÁÚÄÆÃÌÍÄ ÍÀÒÖÄÌÇÄ Á ©ÍÊÍËÌÄ ¡ ×ÉÍÊÄ ¬¿Ñ¿ÊÛÇ ¦ÁÄÏÄÁÍÈÒÖ¿ÑÐÞÁÐÄÏÛÄÆÇÐÒÃ͌ ÁÍÊÛÐÑÁÇÄË

£ÇÆ¿ÈÌ ÍÑ ¬¿Ñ¿ÊÛÇ ¦ÁČ ÏÄÁÍÈ

† šÓ ¼ÆºÆÃÔÅÓ ɺÆÀÄ ȸ¹ÆÏÀÄ ĽÉÊÆÄ ƹÆÈ˼ƺ¸ÅÀ½Ä Œ ¡ ÇÃÄ¿ÊÄ ÔÍÖÒ ËÇÌnjÉÍËÎÊÄÉÐ ÎÏÍÃÒË¿ÌÌÚÈ Ç ÒÃÍÀÌÚÈ ¢ÇÂÇÄÌ¿ Ï¿ÀÍÖ¿Þ ÆÍÌ¿ ÉÍËÓÍÏÑ ÃÊÞ ÉÊÇÄÌÑ¿ ÍÐÁÄØÄÌÇÄ ÐÒ×É¿ ¦¿É¿Æ¿Ê¿ Á пÊÍÌ ÜÏÂÍÌÍËÇÖÌÚÈ Ï¿ÀÍÖÇÈ ÐÑÍÊ ÐÉÍÏÍ ÀÒÃÒÁÚÉÒοÑÛ¯¿ÆÏ¿ÀÍÑÉ¿ÌÄËÄÕÉ¿Þ © ÐÁÄÃÄÌÇÝ ÁÐÄ ÖÄË Ï¿ÀÍÑ¿Ý Ê¿ÉÇ ÂÄÊÇ ÉÏÄËÚ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ ÑÇÎÐÚ ÎÄό Ö¿ÑÉÇ ÁÐÞοÊÇÑÏ¿Ë¿ÐÑÄÏ¿ ŒÓÇÏËÚ $BUIFSJOF

Š«ÌÄÍÖÄÌÛÃÍÏÍÂÍÀÊ¿ÂÍÿÏÐÑÁÄ̌ ÌÍÄÎÇÐÛËÍÍÑÉÍËοÌÇÇ$BUIFSJOF Æ¿ ÎÏÍÃÄÊ¿ÌÌÒÝ ËÌÍÝ Ï¿ÀÍÑÒ Á ÎÍÐÊÄÃÌÇÄÂÍÃښ

¼¾¿ÏÍο

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¨»¡¥ ¬ÂÍÎËʽ

±¿ÉÍÈ ÍÐÌ¿ØÄÌÌÚÈÁÐÄËÌÄÍÀÔÍÃÇËÚËÃÊÞÏ¿ÀÍÑÚ Ë¿ÐÑÄÏ¿ÌÍÂÑÄÁÍÂÍÐÄÏÁÇпËÇÌÇÉÍËÎÊÄÉÐ ÐÉÍÏÍ ÎÍÞÁÇÑÐÞÒ¬¿Ñ¿×Ç ¬ÄËÄÕÉÇÈÂÍÏÍÃÍÉ¡ÍÊÛÓÔ¿ÂÄÌŠ«ÌÍÂÍÁÄÉÍÁÌ¿Æ¿ÃÇÆÊČ ÐÍÁÁÚÐÉÍÖÇÊÁÍÊÉÐÉÏÄÎÉÇËÇÇÒÔÍÅÄÌÌÚËÇÉÍÂÑÞËǚ

ª½Ï½ÕÅʽÕÇËȽ † £½ÊÆÄ ºÓ ÆÊÂÈÓÃÀ ɺÆÖ Ž¹ÆÃÔÐËÖ ÐÂÆÃË »¼½ ¼½ºËÐÂÀ ÄÆ»ËÊ ÇÆÃËÏÀÊÔ ¼ÀÇÃÆÄÓ /BJM %FTJHOFS ©ºÆÀ ËϽÅÀÂÀ†¿¼ÆÈƺÆ Œ ¢ÍÏÅÒÐÛ £¿Ê¿ ÍÀÙÞÁÊÄÌÇÄ Á ¿ÆÄÑÒ Š¾Ñۚ ÎÏÇ×ÊÇ ÃÄÁÒ×ÉÇ ËÌÍÂÇËÜÑÍÍÉ¿Æ¿ÊÍÐÛÇÌÑÄÏÄÐÌÍ«ÌÄÎÍËÍ¿ÝÑ ÁÚÐÍÉÍÉÁ¿ÊÇÓÇÕÇÏÍÁ¿ÌÌÚÄ ÉÍÊÊÄÂnjÇÌÐÑÏÒÉÑÍÏÚ ½ÊÇÞ °ÑÄ×ÄÌÉÍ ¬¿Ñ¿ÊÛÞ©¿Ï¿ÐÄÁ¿­ÌÇÀÚÁ¿ÝÑÒËÄÌÞÁ©ÍÊÍˌ ÌÄ­ÎÚÑÇÊÄÂÉÍÐÑÛÁÏ¿ÀÍÑÄÌÄÎÄÏÄÿÁ¿ÄËÚÄ †¥¸Ê¸ÃÔ× ºɸÃÆŽ„µÃÀ¿¸“ȸ¹Æʸ½ÊÀº¸Ð¸ɽÉÊȸ ¥ÆÄӿŸ½Ä ÏÊÆϸÉÊÆÈƼÉʺ½ÅÅÓ½ÆÊÅÆнÅÀ׺¹À¿Å½É½ ¼ƹÈËŽÇÈÀºÆ¼×Êc Œ­ÊÛ¿ÒÁÊÄÖÄÌ¿οÏÇÉË¿ÔÄÏÐÉÇËÇÐÉÒÐÐÑÁÍË­ÑË¿Ìnj ÉÝÏÌÍÂÍÐÑÍÊ¿ÎÄÏÄÿÝÉÊÇÄÌÑ¿ŠÎÍÃÌÍÅÌÇÕښ´ÍÏÍ×Í ÎÍÊÒÖ¿ÄÑÐޮϿÁÿ

Š¾ÌÄÏ¿ÆÎÏÇÄÃÒÁ¢ÄÏË¿ÌÇÝŒÒÖÇÑÛÐÞ ÍÀØ¿ÑÛÐÞ ÍÑÃÚÔ¿ÑÛš

†¨Æ¼Éʺ½ÅÅÀÂÀ¸ÂÆÊÅÆÉ×ÊÉ׺¸Ð½Ä˺ӹÆÈËÇÈƆ ̽ÉÉÀÀ ÂÆĸżÀÈÆºÂ¸Ä Œ¡ÐÄÁÎÍÏÞÃÉħÌÍÂÿÅ¿ÊÛÍÐÑ¿ÁÊÞÑÛË¿ÊÄÌÛÉÒÝÃÍÖÉÒ ªÇÆÒÌ¿ÃÍÊÂÍ®ÄÏÄÅÇÁ¿Ý ÖÑÍÜÑÍÁÍÆÏ¿ÐÑÁÐÞÉÇÔÀÍÊÄÆÌÄÈ ÒË¿ÊÚ×ÄÈŸªÇÆÍÌÛÉ¿ÑÄËÁÏÄËÄÌÄËÒÅÄÒÖÇÑÐÞÏÍÐÎÇÐÇ ÎÍÌÍÂÑÞË ÎÏÇÄË¿Ë ÇÌÍÂÿÐÉÁÍÆÛÃÄÑÐÉÒÝÌÄÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄ̌ ÌÍÐÑÛÆÁÒÖÇÑÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÄŠÞš¡ÏÄËÞÇÌ¿×ÄÏÍÃÇÑÄÊÛÐÉÍÄ ÎÍÁÄÃÄÌÇÄÎÏÇÌÄÐÒÑÎÊÍÃÚ­ÖÄÌÛÔÍÖÒ ÖÑÍÀÚÏ¿ÃÍÐÑÌÚÄ † ÉÃÀ Ž OBJM†¼À¿¸ÁÅ ÊÆ ϽÄ ¹Ó ºÓ ½Ñ½ ÍÆʽÃÀ ¿¸† ÅÀĸÊÔÉ× Œ¬ÄÃÒË¿Ê¿ÍÀÜÑÍË®ÒÐÑÛÑ¿ÉÇÀÒÃÄÑ«ÄÖÑ¿ÝÍÐÁÍÄË ÀÍÊÛ×ÍËÃÍËÄÁ©ÍÊÍËÌÄÐÅÇÁÍÎÇÐÛÝ ÐÍÐÁÍÇËÇÃÇÎÊ͌ Ë¿ËÇ ÐÃÄÑÐÉÇËÐËÄÔÍËÇËÒÆÚÉÍÈ †¥¸Ê¸ÃÔ× ÂÆÄËÇƼ¸ÈÀʽ¾ËÈŸÃÉÆɺÆÀÄÀÅʽȺÔÖ ºǽȺËÖÆϽȽ¼Ô Œ­ÑÁÄÑÎÏÍÐÑ°ÁÍÇËÒÖÇÑÄÊÞËÁ¢ÄÏË¿ÌÇÇǯÍÐÐÇÇ ¡ÐÄËÅÄÊ¿ÝÆÃÍÏÍÁÛÞ ÉÏ¿ÐÍÑÚ ÇÐÎÍÊÌÄÌÇÞÅÄÊ¿ÌÇÈ š½È¸›¨ ›¦¨´š˜ ¬ÆÊƪ¸ÊÔ×ÅÓ©¦£¦š´š¦¡ ÀÀ¿¸ÈÍÀº¸¥¸Ê¸ÃÔÀŸš¨š¦¡ 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

¼¾¿ÏÍο

£ÍÖÉ¿ªÇÆ¿ÐËÊ¿ÃÚÔÌÍÂÑÄÈÁÚÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÄÑÎÏ͌ ÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÈÁÆÂÊÞÃÌ¿ÏÒÉÇ

¤¸ÉʽÈÅƻʽºÆ»ÆɽȺÀɸ ¥¸Ê¸ÃÔןº½È½º¸ ©ÀÊÖÂƺ¸

©¸ÃÆÅÂȸÉÆÊÓ„µÃÀ¿¸“ »¢ÆÃÆÄŸ ËìÈËÅ¿½ ¼ÆÄ ª½Ã ††


­ÂÏÍËËÑÅÎ ®ÂÍÀÂܧËÎɽÔ¿½ ®º½ÊÓº¸¹ÀŽʽ £ÄÊÍÏÒÉÐÄÉÏÄÑ¿ÏÞ ±¿ÑÛÞÌÚ

ÂÆÅÓ Š©ÍËοÌÇÞ ÍÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑ ÀÍÊی ×ÒÝÀÊ¿ÂÍÑÁÍÏÇÑÄÊÛÌÒÝÎÍËÍØÛ Ç ÕÄÏÉÁÞË Ç ËÍÌ¿ÐÑÚÏÞË ÌÍ ÖÄÐÑÌÍÂÍÁÍÏÞ ÞÐÉÍÏÄÄÐÍÁÄÑÐÉÇÈ ÖÄÊÍÁÄÉ ÐÍ ÁÐÄËÇ ÁÚÑÄÉ¿ÝØÇËÇ ÍÑÐÝÿÎÍÐÊÄÃÐÑÁÇÞËǚ

›½Å½È¸ÃÔÅÓÁ ¼ÀȽÂÊÆÈ »ÈËdž ÇÓ ÂÆÄǸÅÀÁ „¢È½ÉÊÔ×ÅÉÂÀÁ ¼ºÆȓ©½È»½Á¢ÆÉĸϽºÇƸ¿¸Ã ¾ËÈŸÃË„£¶œ “ɺÆÁȸ¹ÆÏÀÁ ¸¹ÀŽÊ À ȸÉɸ¿¸Ã Æ ÊÆÄ ÇƆ ϽÄËÆÅÀĽÅÅÆʸÂÆÁ š¸¹ÀŽʽ©½È»½× º¸ÅƺÀϸ ºÉ½ ¸ÂÀýÊŸ¿¸¼Ÿ¸ÕÊƺȽ† Ä×½»Æȸ¹ÆÏÀÁ¸¹ÀŽÊÅÀ¸ÂŽ ÊȸÅÉÌÆÈÄÀÈƺ¸ÃÉ׺ɽʸ¾½Ë ÉʽÅÓÉÊÆ×ÊиÌÓ ÇÆɽȽ¼ÀŽ† ¹ÆÃÔÐÆÁǽȽ»ÆºÆÈÅÓÁÉÊÆà ¸Ë ÆŸ†½»ÆÃÀÏÅƽȸ¹ÆϽ½ĽÉÊÆ ¢ÆÉĸϽº »ÆºÆÈÀÊ ÏÊÆ ½ÄË ʸ ˼ƹÅÆÅÀϽ»ÆŽĽÅ×ÊÔ

¡ËÎÙ ©½È»½Á º¸ÅƺÀÏ¢ÆÉĸϽº ¯ÍÃÇÊÐÞÍÉÑÞÀÏÞÂÍÿÁ­ÏÄÌÀÒÏÂÐÉÍÈ ÍÀÊ¿ÐÑÇ ° ÍÑÊÇÖÇÄË ÍÉÍÌÖÇÊ ÂÇÃÏÍËÄÊÇÍÏ¿ÑÇÁŒ ÌÚÈÑÄÔÌÇÉÒË¡ÂÍÃÒÍÉÍÌÖÇÊ«ÍÐÉÍÁÐÉÇÈ ÂÇÃÏÍËÄÊÇÍÏ¿ÑÇÁÌÚÈ ÇÌÐÑÇÑÒÑ ­ÑÏ¿ÀÍÑ¿Á ÎÞÑÛ ÊÄÑÂÊ¿ÁÌÚËËÄÊÇÍÏ¿ÑÍÏÍËÏ¿ÈÍÌ¿Ì¿­ÏÄÌÀÒÏÅÛÄ ÎÏÇÄÔ¿ÊÁ©ÍÊÍËÌÒÉÐÁÍÄÈÐÒÎÏÒÂÄ¡ÂÍÃÒ ÐÍÆÿÊ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÒÝ ÉÍËοÌÇÝ Š©ÏÄÐÑÛÞÌÐÉÇÈ ÃÁÍϚ Æ¿ÌÇË¿ÝØÒÝÐÞ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍË ËÞÐÌÍÈ Ç ËÍÊÍÖÌÍÈÎÏÍÃÒÉÕÇÇ

¥ÆËʹËÂÀ¸ÁǸ¼ ŸÑÏÇÀÒÑÚ ÀÄÆ ÉÍÑÍÏÚÔ Ð͌ ÁÏÄËÄÌÌÍËÒ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÝ ÑÏÒÃÌÍÍÀÍÈÑÇÐÛ

œÆÂËĽÅÊÓ ¬¿ÐÑÍÊÄ°ÄÏÂÄȧÁ¿ÌÍÁÇÖÐÑ¿Œ Ï¿ÄÑÐÞÎÍÃÃÄÏÅÇÁ¿ÑÛÎÍÏÞÃÍÉ ÌÍ ÀÒË¿ÂÁÐÄÂÿËÌÍÂ͌ѿÉÍÁ¿ÒÖ¿ÐÑÛ ÔÍÆÞÈÐÑÁÄÌÌÇÉ¿

¢ÅÀ»¸„ ÉÊÆÈÀ׸¿¸Ï½Éʺ¸“ Š«ÄÌÞÁÐÄÂÿÎÏÇÁÊÄÉ¿ÊÇÜÑÇÊÝÃÇ ÐÁÍÄÈÐÁÍÀÍÃÍÈÇÁÑÍÅÄÁÏÄËÞÍÂÏÍËÌÍÈ ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛÝ ¤ÐÊÇ É¿Æ¿É ÖÑ͌ÑÍ ÎÍÍÀÄØ¿ÄÑ ÐÃÄÊ¿ÄÑÌÄÎÏÄËÄÌÌ͚

¤½¼¸ÃÀÀ»È¸ÄÆʸ Š¡ ¡ÍÊÂÍÂÏ¿ÃÄ ËÌÄ ÎÏÇÐÁÍÇÊÇ ÖÇÌ É¿Æ¿É¿¡ÍÃÉÒÎÇÊÐпÀÊnjѿÉÖÑÍÁÐÄ ÑÏ¿ÃÇÕÇÇ ÐÑÏÍÂÍ ÐÍÀÊÝÃÄÌÚ ŸÑ¿Ë¿ÌÚ ÐËÄÝÑÐÞ ÂÍÁÍÏÞÑ ÑÄÎÄÏÛ ÑÄÀÄ ËÍÅÌÍ ÄÆÃÇÑÛÁÊÝÀÍËÐÍÐÑÍÞÌÇÇÇÌ¿ÍÂÏÍËÌÍÈ ÐÉÍÏÍÐÑÇŸÄÐÊÇÖÑÍŒÆÁÍÌÇÌ¿Ë ¿Ñ¿Ë¿Œ Ì¿Ë ËÚÎÏÇÄÃÄËš °ËÄÄÑÐÞ 


¬ÆÊƻȸÌÀ× ¤ÈÒÅÄÊÄÑŠ¼ÑÍÓÍÑÍËÍÌÑ¿ÅËÍÄÂÍ ÀÒÃÒØÄÂÍ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞ ¤Ä ËÌÄ ÎÍÿÏnj ÊÇÃÏÒÆÛÞ¡ÑÍÁÏÄËÞÞÉÒÏÇÊÑÏÒÀÉÒÇ ÑÍÊÛÉÍ ËÄÖÑ¿Ê ÎÍÐÑÏÍÇÑÛ ÔÍÊÍÃÇÊÛÌÇÉ °ÄÈÖ¿ÐÒËÄÌÞÁÐÄ É¿ÉÌ¿ÜÑÍÈÉ¿ÏÑÇÌÉÄ ¬ÄÑÑÍÊÛÉÍÁÄÏÑÍÊÄÑ¿¬ÍÞÌÄÔÍÖÒÊÄÑ¿ÑÛ Á ÁÍÆÃÒÔÄ ËÌÄ ÀÍÊÛ×Ä ÌÏ¿ÁÇÑÐÞ ÐÑÍÞÑÛ ÑÁÄÏÃÍÌ¿ÆÄËÊĚ

ªÈ˹¸ Š¯¿ÌÛ×ÄÞÉÒÏÇÊÇÐÉÊÝÖnj ÑÄÊÛÌÍÑÏÒÀÉǬÍÑÄÎÄÏÛÌ¿ÜÑÍ ÁÏÄËÄÌÇÌÄÑ¡ËÍÄÈÉÍÊÊÄÉÕÇÇ ÎÍÏÞÃÉ¿ÃÁ¿ÃÕ¿ÑÇÎÞÑÇÏ¿ÆÌÚÔ ÑÏÒÀÍɚ

¢ÅÀ»¸Æ©¸ÃÔº¸¼ÆȽœ¸ÃÀ Š¼ÑÍ ÃÊÞ ÃÒ×Ç ¾ ÿÅÄ ÐÎČ ÕÇ¿ÊÛÌÍÄÆÃÇÊÁÄÂÍËÒÆÄÈ£ÊÞ ËÄÌÞ ÍÌ Œ ÂÄÌÇÈ ¶ÄÊÍÁÄÉ ÌÄ ÍÑ ÀÍ¿ ­ÖÄÌÛ ÍÏÇÂÇÌ¿ÊÛÌÚÈ ÔҌ ÃÍÅÌÇÉ«ÄÌÞÁÃÍÔÌÍÁÊÞÝÑÄÂÍ Ï¿ÀÍÑښ

˜ÄËÃ½Ê ŠŸÊ¿ŒÜÑÍËÍÞÅÇÆÌÄÌÌ¿Þ ÓÇÊÍÐÍÓÇÞ ¡ ÎÄÏÄÁÍÃÄ Ð É¿Œ Æ¿ÔÐÉÍÂÍÍÆÌ¿Ö¿ÄÑŠ¡ÎÄÏÄÚ ¯ËϽÃÆ Š«ÒËÇÞ ÅÇÁÍÑÌÍÂÍ Œ Î͌ ÿÏÍÉ É¿Æ¿ÔÐÉÇÔ ÃÏÒÆÄȌ ÍÔÍÑÌÇÉÍÁ ÌÍ Æ¿ÞÁÊÞÝ Íь ÉÏÍÁÄÌÌÍŒÞÌÇÉÍÂÍÌÄÒÀÇÁ¿Ê ¢ÍÁÍÏÇÑÛ ÎÏÍ ÍÔÍÑÒ Þ ËÍÂÒ ËÌÍÂÍ ¿ÁÍÑÏÄ¿ÊÛÌÍÍÔÍÑÇÑÛÐÞ Œ ÜÑÍ ÌÄ ÎÏÍ ËÄÌÞ ¾ ÁÐČѿÉÇ ÀÍÊÛ×ÄÏÚÀ¿Éš

§Æ¼¸ÈÂÀ °ÏÄÃÇÎÍÿÏÉÍÁ Œ ÌÍÅ ÃÊÞ ÀÒË¿Â ©ÐÑ¿ÑÇ ÎÍÿÏÇÊÇ ÏÄÀÞÑ¿ ÇÆ ³°­ Œ ³ Ä Ã Ä Ï ¿ Ê Û Ì Í È ÐÊÒÅÀÚ ÍÔÏ¿ÌÚ Š«ÍÅÄÑ Ð Ì¿ËČ ÉÍË ¾ ÉÍÌÄÖÌÍ ÌÄ ÎÏÍÁÄÏÞÊ ¿ ÁÃÏÒ ÃÇÉÑÍÓÍÌÁÌÒÑÏÇ š ÐËÄÄÑÐÞ 

¢¸ÈÊÓ¨ÆÉÉÀÀ ¡ÐÄÂÿ ÊÄÅ¿Ñ Ì¿ ÐÑÍÊÄ ©ÍЌ Ë¿ÖÄÁŒÁÍÃÇÑÄÊÛÐÍÐÑ¿ÅÄË(14 ÉÍÌÄÖÌÍ ÌÄÎÊÍÔÍ ÌÍÁÐÄÂÿÎÏnj ÞÑÌÍ Æ¿ÂÊÞÌÒÑÛ Á ÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÒÝ ÀÒË¿ÅÌÒÝÉ¿ÏÑÒ

©À»¸È½ÊÓ °ÄÏÂÄÈ ©ÍÐË¿ÖÄÁ ÁÚÉÒÏÇÁ¿ÄÑ οÖÉÒŠ«¿ÊÛÀÍÏ͚ÁÃÄÌÛŠ¾ÒÅÄ ÌÄÎÍËÌÝ ÐÉÍÊÛÉÍÊÄÑÉÒÏݮ͌ Å¿ÊÒÈ ÍÖÄÌÛËÌÍÂͧÐÉ¿ÅÃÚË Ï¿ÆÍËÉÒÏÇÑÛÐÑ¿ÌÍÁÇÑÐÞÁÐÄɿɌ ÑÍ ÌÄÒÝÑÌÄÄ ÃÏÒÆÛÞ ÌÄ ÉÒÏÞÑ Ç Æ¿ÌÇË¿ÝÑÐÞ ÐÎÍÏÑÍË ®ÍÅ¿ÊÒÈ Ì¿ÃÍÑÍÅÄÀÏÍÐÇÑۚ ª½ÂÉÊ¥¸Ê¸ÃÀÀ§˜¥¦¯ ¥¦¡ ¬ÆÊƪ¸ÊÔ×ÅÓ©¦£¦š´š¦¡


¨»¡¥ «¿½ÃÊËÉ

¬Í½¿ÅȽÃÅÄÊÅ ®ÂÍÀÂܪÂÌ˾ÂÁÅÉËÀË ®ÂÍÀÂƬ½¿ÈË¿ÅÔªÂÌ˾ÂÁÅÉØÆ ÀÂÊÂͽÈÙÊØÆÇËÊÎÏÍÐÇÏËÍ ͽÇÂÏÊØÒÇËÉÌÈÂÇÎË¿ ¿ËÄÀȽ¿ÈÜȧËÊÎÏÍÐÇÏËÍÎÇ˾ÛÍË ɽÕÅÊËÎÏÍËÂÊÅÜ ÎÂÆÔ½ÎÃÅ¿ÂÏ¿©ËÎÇ¿Â

¡ËÎÙÂ

· ÄÅÆ»ÆÄË º ¾À¿ÅÀ ŸËÏÀÃÉ× ½Ñ½ ĸÃÔÏÀÐÂÆÁ ±ÍÂÿ ÁÐÄ ÀÚÊÍÎÏÄÃÄÊÛÌÍÎÏÍÐÑÍËÚÁÚÔÍÃÇÊÇÇÃÏ¿ÊÇÐÛŒÉÑÍÁÚÇÂÏÚÁ¿Ê ÑÍÑÇÐÑ¿ÌÍÁÇÊÐÞÊÇÃÄÏÍ˦¿ËÌÍÈÁÐÄÂÿÀÚÊ¿ÎÍÀÄÿ®Ï¿Áÿ ÍÃÇÌÏ¿ÆÁÐÄÅÄÎÏÍÇÂÏ¿Ê®ÏÍÑÇÁÌÇÉÎÍÊÍÅÇÊÁÏÒÉ¿ÁÇÕÚÅÄÊÄƌ ÌÚÄ¿ÈÉǦÃÍÏÍÁÍËÌÄÃÍÐÑ¿ÊÍÐÛ²ÃÇÁÇÑÄÊÛÌÍ ÌÍÂÍÃÚÐÎÒÐÑÞ ÐÍËÌÍÈÄØÄÏ¿ÆÎÍÐÑÒÎÇÊÇÑ¿ÉÅÄÌÄÖÄÐÑÌÍ

°ÄÏÂÄÈ ®¿ÁÊÍÁÇÖ ¬ÄÎÍÀÄÃÇËÚÈ Ï͌ ÃÇÊÐÞÁÂÍÃÒÁ¯ÞÆ¿ÌÇÁÐÄËÛÄÏ¿À͌ ÖÄÂÍ­ÉÍÌÖÇÊ«¡±²Çˬ¼ ¿ÒË¿Ì¿° ÎÍÂÍÃÏ¿ÀÍÑ¿ÊÁ©ÍÌÐÑÏÒÉÑÍό ÐÉÍËÀÝÏÍË¿×ÇÌÍÐÑÏÍÄÌÇÞ ©ÍÊÍËÌ¿ ÎÏÍÈÃÞÎÒÑÛÍÑÇÌÅÄÌÄÏ¿ÃÍÂÄÌÄÏ¿ÊÛÌÍÂÍ ÉÍÌÐÑÏÒÉÑÍÏ¿ Ï¿ÉÄÑÌÚÔ ÉÍËÎÊÄÉÐÍÁ ÐҌ ÔÍÎÒÑÌÚÔ ÁÍÈÐÉ ®Íà ÄÂÍ ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍË ÐÍÆÿÌÚ Ï¿ÆÊÇÖÌÚÄ ÑÇÎÚ ÎÏÍÑÇÁÍѿ̌ ÉÍÁÚÔ Ï¿ÉÄÑÌÚÔ ÉÍËÎÊÄÉÐÍÁ ÁÐÄ ÑÇÎÚ ÎÄÏÄÌÍÐÌÚÔÆÄÌÇÑÌÚÔÏ¿ÉÄÑÌÚÔÉÍËÎÊÄɌ ÐÍÁ ÍÎÄÏ¿ÑÇÁÌ͌ѿÉÑÇÖÄÐÉÇÄ Ï¿ÉÄÑÌÚÄ ÉÍËÎÊÄÉÐÚ§ÔÌ¿ÆÁ¿ÌÇÞÆÁÒÖ¿ÑÃÊÞÎ͌ ÐÁÞØÄÌÌÚÔÉ¿ÉοÏÍÊÛ É¿ÉÀÏÄÌÃÐÑÏ¿ÌÚ ÄÄ ÐÇËÁÍÊ ®¦¯© Š°ÑÏÄÊ¿Œš Ç Š§ÂÊ¿š ÎÏÍÑÇÁÍÑ¿ÌÉÍÁÚÄ ÉÍËÎÊÄÉÐÚ Š·ËÄÊۚ Š«¿ÊÝÑÉ¿š Š·ÑÒÏ˚ Š´ÏÇÆ¿ÌÑÄË¿š Ñ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇÄ Ç ÍÎÄÏ¿ÑÇÁÌ͌ѿÉÑÇÖÄÐÉÇÄ Š±ÍÖÉ¿š Š±ÍÖÉ¿Œ²š Š­É¿š Š§ÐÉ¿ÌÃÄϚ ¡ÐÄ ÏÍÐÐÇÈÐÉÇÄ ÁÄÏÑÍÊÄÑÚ ÁÍÍÏÒÅÄÌÚ ®±²¯°¿ËÇÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑÉÇ© «ŒÎÏÍÑÇÁ͌ Ñ¿ÌÉÍÁÚËÇ ÒÎÏ¿ÁÊÞÄËÚËÇ Ï¿ÉÄÑÌÚËÇ ÐÌ¿ÏÞÿËÇ°ÄÂÍÃÌÞÁËÇÏÄÌÄÑÌÇÍÃÌÍÂÍ ÉÍÌÐÑÏÒÉÑÍÏ¿ ÖÛÇÉÍËÎÊÄÉÐÚÇÐÎÍÊÛÆ͌ Á¿ÊÇÐÛ ÀÚ Ñ¿É ÇÌÑÄÌÐÇÁÌÍ °ÄÏÂÄÈ ¬ÄŒ ÎÍÀÄÃÇËÚÈ Œ ÖÊÄÌ Ï¿ÆÊÇÖÌÚÔ ¿É¿ÃÄËÇÈ ÎÍÖÄÑÌÚÈÂÏ¿ÅÿÌÇÌ©ÍÊÍËÌÚ ¸ÇÂÏÍÁ ¯ÞÆ¿ÌÐÉÍÈ ÍÀÊ¿ÐÑÇ ¢ÄÏÍÈ °ÍÕÇ¿ÊÇÐÑnj ÖÄÐÉÍÂͱÏÒÿ Ê¿ÒÏĿѪÄÌÇÌÐÉÍÈÇÑÏÄÔ ¢ÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÚÔÎÏÄËÇÈ ÎÏÄËÇÇ°ÍÁÄÑ¿ «ÇÌÇÐÑÏÍÁ °°°¯ ÖÊÄ̌ÉÍÏÏÄÐÎÍÌÃÄÌÑ ¯Ÿ¬ ¿É¿ÃÄËÇɯŸ¯Ÿ¬ ÃÍÉÑÍÏÑÄÔÌÇÖČ ÐÉÇÔÌ¿ÒɬÍÂÊ¿ÁÌÍÄŒ¿ÁÑÍÏÍÀÏ¿ÆÕÍÁ ÁÍÍÏÒÅÄÌÇÞ É ÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÒ ÉÍÑÍÏÚÔ ÎÏÍÖÌÍ ÎÏÇÉÏÄÎÊÄÌ ÜÎÇÑÄÑ ŠÁÎÄÏÁÚĚ ÐÄÌÑÞÀÏÞÄËÒÇÐÎÍÊÌÞÄÑÐÞÊÄÑ 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

©Ç×ÊÀýÊ׿¸ÅÀĸÃÉ׼͸ÅÀÂÆÁ­ÑÄÕÏ¿ÀÍÑ¿ÊÁ®ÇÑÄÏÄ ÑÍÉ¿ÏÄË Ç ɿɌÑÍ Á ÃÏ¿ÉÄ Æ¿ØÇÑÇÊ ÍÃÌÍÂÍ οÏÌÞ §Ë ÍÉ¿Æ¿ÊÐÞ ÐÚÌÇÆÁÄÐÑÌÍÂÍÂÏ¿Ó¿­ÌÇÎÏÄÃÊÍÅÇÊÍÑÕÒÎÍÐÑÒÎÇÑÛÁ×ÉÍÊÒ ¿ÁÑÍËÄÔ¿ÌÇÉÍÁ ®ÍÐÊÄ ÏÄÁÍÊÝÕÇÇ ÍÑÄÕ ÐÏ¿Å¿ÊÐÞ Ì¿ ÓÏÍÌÑ¿Ô ¢Ï¿ÅÿÌÐÉÍÈ ÁÍÈÌÚ ÚÊ ÊÇÖÌÚË ×ÍÓÄÏÍË ©ÊÇËÄÌÑÇÞ ¡ÍÏ͌ ×ÇÊÍÁ¿ ®ÍÑÍË ÁÍÆÂÊ¿ÁÇÊ ÐÊÒÅÀÒ ËÄÔ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ ÐÍÁÔÍÆ¿ Á ÐÄÊÄ ¬ÇÉÒÊÛÐÉÍËÎÍøÇÂÏ¿ËÇ¡ÄÂÍË¿ÐÑÄÏÐÉÍÈÞÇÎÏÍÁÄÊÁÐÄÐÁÍÄ ÃÄÑÐÑÁÍ°¿ËÍÄÞÏÉÍÄÁÎÄÖ¿ÑÊÄÌÇÄŒÎÄÏÁ¿ÞÁÐÑÏÄÖ¿ÐÑÏ¿ÉÑÍÏÍË ÉÍÑÍÏÚÈ ÎÏÇÂÌ¿ÊÇ Á ÐÍÁÔÍÆ ¡ÍÃÇÑÄÊÛ ÎÍпÃÇÊ ËÄÌÞ É ÐÄÀÄ Ì¿ ÉÍÊÄÌÇ ÞÉ¿ÉÀÚÒÎÏ¿ÁÊÞÊË¿×ÇÌÍÈÇÀÚÊÎÏÇÜÑÍËÌÄÇËÍÁÄÏÌÍ ÐÖ¿ÐÑÊÇÁ²ÅÄÑÍÂÿÎÍÌÞÊ ÖÑÍÑÄÔÌÇÉ¿ŒÂÊ¿ÁÌÍÄÁÅÇÆÌÇ ÉÃÀ ¹Ó º ɺÆÀÍ ȸ¿È¸¹ÆʸÍ ɼ½Ã¸Ã ÆÐÀ¹ÂË ÑÍ Ì¿ÌÄÐ ÀÚ ÉÍÊÍÐпÊÛÌÚÈÒØÄÏÀ¯ÍÐÐÇÇ œ½¼ÇÆÆÊÎƺÉÂÆÁÃÀÅÀÀƹø¼¸Ã¹ÆÃÔÐÆÁÌÀ¿ÀϽÉÂÆÁÉÀÃÆÁ ÎÍÀÄÅÿÊÁÉÒÊ¿ÖÌÚÔÀÍÞÔ ÎÍÑÍËÒÇÎÍÊÒÖÇÊÎÏÍÆÁÇØĬÄÎÍÀÄÌ ÌÚÈ ÉÍÑÍÏÍÄÎÍÑÍËÎÏÄÁÏ¿ÑÇÊÍÐÛÁÓ¿ËÇÊÇݬÄÎÍÀÄÃÇËÚÈ ¤ÆÀĺÆÉÇÀʸÅÀ½Äº¼½ÊÉÂÀ½»Æ¼ÓºÆÉÅƺÅÆÄ¿¸ÅÀĸøÉÔ ¹¸¹Ëи °¿ËÚÈ ÕÄÌÌÚÈ ÐÍÁÄÑ ÉÍÑÍÏÚÈ ÍÌ¿ ÿʿ Á ÅÇÆÌÇ Œ ÒÁ¿Å¿ÈÃÏÒÂÇÔÊÝÃÄȱÄÎÄÏÛÞÀÚÃÍÀ¿ÁÇÊÒÁ¿ÅÄÌÇÞÃÍÐÑÍÈÌÚ ÿÊÄÉÍÌÄÁÐÄ š„¹¸ËĸÅÂ˓ ¤šª«ÀÄ¥µ™¸ËĸŸ ŸºÉÊËÇÀʽÃÔÅÓ½ Õ¿¸Ä½ÅÓ×ÇÈÀ½Í¸ÃºÂÆÉÊÖĽÀʸÇÆϸͼÑÍÀÚÊËÍÈÎÄÏÁÚÈ ÉÍÐÑÝË ¿ÁÍÑÌ¿ÍÀÒÁÛÃÄÌÄÂÌÄÔÁ¿ÑÇÊͧÆÑÏÇÃÕ¿ÑÇÎÞÑÇÖÄÊ͌ ÁÄÉÜÉÆ¿ËÄÌÎÏÍ×ÊÇÑÍÊÛÉÍÖÄÑÁÄÏÍ ÁÑÍËÖÇÐÊÄÇÞ¡ÚÔÍÃÇÑ ÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍ ÖÑÍÎÏÇÄÔ¿ÊÁÑ¿ÎÍÖÉ¿ÔÐÏ¿ÆÒÆÌ¿ÊŒÀÒÃÒÖÒÁÐÑÁÍÁ¿ÑÛ ÐÄÀÞÑ¿ËÉ¿ÉÃÍË¿ ¼¾¿ÏÍο


«¿½ÃÊËÉ

¼¾¿ÏÍο

¨»¡¥

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¨»¡¥ «¿½ÃÊËÉ

šÄÆÃƼÆÉÊÀËĽÅ×¹ÓøƼŸνÃÔŒÐÑ¿ÑÛÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍËÁÍÀÊ¿ÐÑÇÉÍ̌ ÐÑÏÒÇÏÍÁ¿ÌÇÞÌÍÁÍÈÑÄÔÌÇÉÇ©¿ÉÁÇÃÇÑÄ ÞÄÄÃÍÐÑÇ §Æ¹½¼ÀÊÔÄƾÅÆÊÆÃÔÂƺÊÆÄÉÃËϸ½ ÄÐÊÇÎÏÄÃÁÇÃÄÑÛÐÇÑÒ¿ÕÇÝ ÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍ ÄÄÍÕÄÌÇÁ¿ÑÛÇÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÁÇÌÑÄÏÄпÔÃÄÊ¿ ›¼½†Êƺ»Æ¼Ë™È½¾Å½ºÉƹȸÃÉƺ½Ñ¸ÅÀ½»½Å½È¸ÃÔÅÓÍÂÆÅÉÊÈËÂÊÆÈƺ À ¿¸×ºÀà Š² Ì¿Ð ÎÍÊÌÚÈ ÎÏÍÁ¿Ê ÎÍ ÆÄÌÇÑÌÚË ÒÎÏ¿ÁÊÞÄËÚË Ï¿ÉÄÑÌÚË ÉÍˌ ÎÊÄÉп˚ ÏÄÅÌÄÁÀÄÆÉÍÌÕ¿ÉÒÏÇÊ ¿ÁÉÍÌÕÄÐÍÁÄØ¿ÌÇÞÏÄÆ¿ÌÒÊŠ¯¿ÀÍÑ¿ÊÇ ÎÍÃÄÐÞÑÛÊÄÑ ¿ÏÄÆÒÊÛÑ¿Ñ¿ÌÄѬ¿É¿Æ¿ÑÛÁÐÄÔš¡ÜÑÍÑËÍËÄÌÑÁÐѿʲÐÑÇÌÍÁÇ ÐÉ¿Æ¿ÊŠ¤ÐÑÛÎÏÍÏÚÁ¡ÍÑ°ÄÏÂÄÈ®¿ÁÊÍÁÇÖÁ©ÍÊÍËÌÄÐÃÄÊ¿Ê®¦¯©Š°ÑÏÄÊ¿Œš ÉÍÑÍÏÚË Ì¿ ÇÐÎÚÑ¿ÌÇÞÔ ÒÅÄ ÐÀÇÊÇ ÑÏÇ пËÍÊÄÑ¿ Œ ÃÁ¿ Š§ÊŒš Ç Š«Ç¢Œš £ËÇÑÏÇȳÄÃÍÏÍÁÇÖÎÍÉ¿Æ¿Ê ÏÄÅÌÄÁÒÐÌÇËÉÇ ÂÃÄÇÐÎÚÑ¿ÌÇÞÀÚÊÇÆ¿ÓÇɌ ÐÇÏÍÁ¿ÌÚÁÃÇÌ¿ËÇÉÄ ÏÄÅÌÄÁÒÃÇÁÇÊÐÞÑ¿ÉÍÈË¿ÊÄÌÛÉÇÈÉÍËÎÊÄÉÐŒÇÑ¿É Ï¿ÀÍÑ¿ÄÑŸÉÍÂÿÒÆÌ¿Ê ÖÑÍÐÄÀÄÐÑÍÇËÍÐÑÛÉÍËÎÊÄÉпÍÖÄÌÛÌÄÁÄÊÇÉ¿ ÜÓÓÄÉÑ ÄØÄÀÍÊÛ×ÄÒÐÇÊÇÊÐÞ ÏÄÅÌÄÁÒÐÎÍÉÍÇÊÐÞ ÇÖÄÏÄÆÎÍÊÑÍÏ¿ֿпËÚÁÐÄÒ×ÊÇ ÐÐÍÁÄØ¿ÌÇÞŠÅÇÁÚËǚ žÀÊÔÅ˾ÅƼÃ×ƹѽÉʺ¸ŒÞÇÐÄÈÖ¿ÐÁÜÑÍËÒÀÄÅÃÄÌ ©Ï¸ÉÊÔ½†ÕÊÆÂÆ»¼¸ʺÆÀÀ¼½ÀÀÇøÅÓÆÉËѽÉʺÃ×ÖÊÉ×ÇÿÝÑÏÄÆÒÊی Ñ¿Ñ 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

¼¾¿ÏÍο


«¿½ÃÊËÉ

¨»¡¥

¨¸¹ÆʸÉʸøÉÄÓÉÃÆÄÄƽÁ¾À¿ÅÀ ÄÄÂÊ¿ÁÌÚËÇÌÑÄÏÄÐÍËÇÌ¿ÎÍÊÌÄÌÇÄË ·ÏýÅÇ×ÊÀ¸Â¸¼½ÄÀÁ ¿Å¸Ö¼ÆÉʸÊÆÏÅÆ ÖÑÍÀÚÐÉ¿Æ¿ÑÛÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄϿƌ ÁÇÑÇÞÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ÐÄÈÖ¿ÐÌÄÁÄÏÌÍIJ̿ÐÌÄÑÌ¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈÇÃÄÇ¢ÍÐÒÿÏÐÑÁÍ ÃÍÊÅÌÍÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÑÛÌÄÉÏÒÎÌÚÈÀÇÆÌÄÐ ¿ÁÐÝÐÑÏ¿ÌÒŒÀÄÆŠÌÇÆÍÁšŠÁÄÏÔǚÎ͌ ÂÇÀÌÒѬ¿ŒÑÚÐÞÖÏÒÀÊÄÈÆ¿ÏÎÊ¿ÑÚÅÇÑÛÌÄÁÍÆËÍÅÌÍ­ÐÌÍÁÌÒÝ¿É¿ÃÄËÇÝ Œ¯Ÿ¬ ÉÍÑÍÏÍÈÊÄÑ ŒÁŒÔŒÌ¿Ö¿ÊÄŒÔÂÍÃÍÁËÄÑÍÃÇÖÄÐÉÇÒÌÇÖÑÍÅ¿ÊÇ ©ÍÂÿËÇÌÇÐÑÏÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÞÇÌ¿ÒÉdzÒÏÐÄÌÉÍÍÀÙÞÁÇÊÜÑÍÏÄ×ÄÌÇÄ ¿É¿ÃČ ËÇÉÍÁÇÖÊÄÌÉÍÏÍÁÎÏÍÂÍÊÍÐÍÁ¿ÊÇÎÏÍÑÇÁ ÀÚÊÁÐÄÂÍÍÃÇÌÁÍÆÃÄÏÅ¿Á×ÇÈÐÞ ±¿É¿ÞÎÍÊÇÑÇÉ¿ËÍÅÄÑÉÍÌÖÇÑÛÐÞÑÄË ÖÑÍËÚÎÏÄÁÏ¿ÑÇËÐÞÁÌÇÖÑͼÑÍÂÍÃÄÊ¿ÑÛ ÌÄÊÛÆÞ±ÚÐÞÖÇÁÚÎÒÐÉÌÇÉÍÁ«¢±²ÇËÄÌÇ ¿ÒË¿Ì¿ÌÄÎÍ×ÊÇÁÌ¿ÒÉÒ ÁÍÀ͌ ÏÍÌÉÒ¢ÍÁÍÏÝÁ¿ËÉ¿ÉÎÏÍÓÄÐÐÍÏÜÑÍÂÍÁÒÆ¿ ÄÆ¡®©ÌÄÑ¿ÏËÇÇ ÀÄÆ¿ÏËÇÇÌÄÑ ÐÑÏ¿ÌڮϿÁÿ ÁÎÍÐÊÄÃÌÇÄÂÍÃÚÌ¿ËÄÑÇÊÐÞÎÍÊÍÅÇÑÄÊÛÌÚÈÐÃÁÇ ¯ÊƹÓ ÉÆ¿¼¸ÊÔ ºÀ¼Æº ȸ½ÊÅÓÍ ÂÆÄÇýÂÉƺ Ï¿ÆÊÇÖÌÍÂÍ Ì¿ÆÌ¿ÖÄÌÇÞ ËÌÍÂÇÄ ÇÆ ÉÍÑÍÏÚÔ ÃÍ ÐÇÔ ÎÍÏ ÐÑÍÞÑ Ì¿ ÁÍÍÏÒÅÄÌÇÇ ¯ÍÐÐÇÈÐÉÍÈ ŸÏËÇÇ ËÌÄ ÎÍÑÏÄÀÍÁ¿ÊÍÐÛ ÊÄÑ  ÇÆ ÉÍÑÍÏÚÔ Þ Ï¿ÀÍÑ¿Ê ÂÊ¿ÁÌÚË Ç ÂÄÌÄÏ¿ÊÛÌÚË ÉÍ̌ ÐÑÏÒÉÑÍÏÍË š ÄÀȽ ºÉ½»Æ ¼º½ ÐÂÆÃÓ ÉÆ¿¼¸ÅÀ× §Ÿ¨¢ † ÈÆÉÉÀÁɸ× ¢™¤ÆºÉÂ¸× À ¸Ä½ÈÀ¸Åɸ×°¿ËÍÊÄÑÚÌ¿ÒÖÇÊÇÐÛÊÄÑ¿ÑÛÌ¿ÁÚÐÍÑÄŒËÄÑÏÍÁŒϿÿÏÚ ÌÄËÍÂÊÇÇÔÆ¿ÐÄÖÛ Ç¿ÏÑÇÊÊÄÏÇÞÀÚÊ¿ÌÄÁÐÍÐÑÍÞÌÇÇÐÀÇÑÛ±ÍÂÿÇÎÏÇ×ÊÇ ÉÇÃÄÄ®¦¯© ®ÍÃÑ¿ÊÉÇÁ¿ÊÇ É ÐÍÆÿÌÇÝ ®¦¯© Ç ÎÍÊÇÑÇÉÇ Ç ÁÍÄÌÌÚÄ ­ÃÌ¿ÅÃÚ Ì¿Ð ÉÍÌÐÑÏÒÉÑÍÏÍÁ ÐÍÀÏ¿ÊËÇÌÇÐÑÏÍÀÍÏÍÌÚ²ÐÑÇÌÍÁÇÐÉ¿Æ¿ÊŠ®ÏÄÆÇÃÄÌѤÂÇÎÑ¿ ¬¿ÐÄÏÍÀÏ¿ÑÇÊÐÞÉÐÍÁÄÑÐÉÍËÒÎÏ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁÒÐÎÏÍÐÛÀÍÈÐÍÆÿÑÛÍÏÒÅÇÄÃÊÞ ÎÍÏ¿ÅÄÌÇÞÌÇÆÉÍÊÄÑÞØÇÔÕÄÊÄȚ ®ÄÏÁÚËÇ®¦¯©Š¯ÜÿȚÐÃÄÊ¿ÊÇ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÕÚ ¿ÖÄÏÄÆÂÍÃËÚÆ¿ÁÄÏ×ÇÊÇ Ï¿ÀÍÑÚÌ¿ÃÏ¿ÉÄÑÌÚËÉÍËÎÊÄÉÐÍËŠ°ÑÏÄÊ¿Œš ÉÍÑÍÏÚÈÎÍËÌÍÂÇËÔ¿Ï¿ÉÑÄÏnj ÐÑÇÉ¿Ë ÎÏÄÁÍÐÔÍÃÇÊ ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÇÈ ¡ Ì¿×ÇÔ ÁÍÈÐÉ¿Ô ®¡­ ÑÍÂÿ ÎÍÞÁÇÊÇÐÛ Ï¿ÉÄÑÚ ÉÍÑÍÏÚÄÐÀÇÊÇÁÑÍËÖÇÐÊÄÊÄÑÖÇÉ¿Œ×ÎÇÍÌ¿®¿ÒÜÏп ÍÄÁÍÄÉÏÄØÄÌÇÄ ®¦¯©Š°ÑÏÄÊ¿ŒšÎÍÊÒÖÇÊÉ¿ÉÏ¿ÆÌ¿¢ÍÊ¿ÌÐÉÇÔÁÚÐÍÑ¿ÔÁ¤ÂÇÎÑħÆÃÄÐÞÑÇ ÐÀÇÑÚÔÇÆÏ¿ÇÊÛÐÉÇÔпËÍÊÄÑÍÁ×ÄÐÑÛÀÚÊÇÒÌÇÖÑÍÅÄÌÚŠ°ÑÏÄÊÍȌš žÀ¿ÅÔÇÈÀŸ¼Ã½¾ÀÊÊ½Ä ÂÊÆȸ¹Æʸ½ÊÌ¿ÍÀØÄÄÀÊ¿ÂÍÇ ÖÑÍпËÍÄÂÊ¿ÁÌÍÄ ÎÏÇÌÍÐÇÑË¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÒÝÎÍÊÛÆÒ ·ɽÂȽÊÅÓÁ ŽºÓ½¿¼ÅÆÁ¦¿ÂÏ¿ÌÇÕÄÈÀÚÊÄÃÇÌÐÑÁÄÌÌÚÈÏ¿ÆÁÐÊÒÅÄÀÌÍÈ ÉÍË¿ÌÃÇÏÍÁÉÄ Á¢£¯°ÑÏ¿ÌÒÁÇÃÄÊÑÍÊÛÉÍÇÆÍÉÌ¿¿ÁÑÍÀÒп Ì¿ÉÍÑÍÏÍËÌ¿ÐÎÄÏČ ÁÄÆÊÇпÜÏÍÃÏÍË¿ÁÁÍÄÌÌÚÈÂÍÏÍÃÍÉ©ÍÌÄÖÌÍ ÊÝÀÍÎÚÑÌÍÀÚÊÍÀÚÎÍÐËÍÑÏÄÑÛ É¿ÉÅÇÁÒÑÊÝÃÇÁƿοÃÌÚÔÐÑÏ¿Ì¿Ô ÍÐÍÀÄÌÌÍÁŸËÄÏÇÉÄ©ÐÑ¿ÑÇ ÄØÄÁÌ¿Ö¿ÊÄŒÔ ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÕÚÎÏÇÂʿ׿ÊÇËÄÌÞÖÇÑ¿ÑÛÊÄÉÕÇÇ ÍÀÄØ¿ÊÇÎÍÎÞÑÛÑÚÐÞÖÃÍÊÊ¿ÏÍÁÆ¿ ÊÄÉÕÇÝŒÍÂÏÍËÌÚÄÃÄÌÛÂÇ¬Í ÉÇÔÌÄÐÖ¿ÐÑÛÝ ÞÌÇÉÍÂÿÌÄÐÖÇÑ¿Ê ÖÑÍÃÄÌÛÂÇŒÜÑÍ Á¿ÅÌÍ ÇÎÏÇÍÑÉÏÚÁ¿ÑÛÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÚÄÐÄÉÏÄÑÚÌÄÐÖÇÑ¿ÊÁÍÆËÍÅÌÚË šÆÆÈ˾½ÅÀ½¼ÃרÆÉÉÀÁÉÂÆÁ¸ÈÄÀÀÃÍÊÅÌÍÔÍÑÞÀÚÌ¿ÌÄÐÉÍÊÛÉÍ׿ÂÍÁ ÍÎÄÏÄÅ¿ÑÛÑÍ ÖÑÍËÚÎÍÐÑ¿ÁÊÞÄËÆ¿ÏÒÀÄÅ ›Æȹ¸Ï½ºÉ¸×ǽȽÉÊÈÆÁ¸À¿ÃÆĸøÉ˼ԹÓÄÅÆ»ÀÍʸøÅÊÃÀºÓÍÃÖ¼½Á ®ÍÐÍÁÄÏ×ÄÌÌÍÌÄÎÍÌÞÑÌÚËÇÌÄÊÍÂÇÖÌÚËÎÏÇÖÇÌ¿ËÍÎÄÏ¿ÑÇÁÌ͌ѿÉÑÇÖÄÐÉÇÈ Ï¿ÉÄÑÌÚÈÉÍËÎÊÄÉЩ Š­É¿š ÐÿÊÛÌÍÐÑÛÝÃÄÈÐÑÁÇÞÃÍÉË ÎÏÇÌÞÑÚÈ Ì¿ÁÍÍÏÒÅÄÌÇÄÁÂÍÃÒÇÌÄÇËÄÁ×ÇÈ¿Ì¿ÊÍÂÍÁÁËÇÏÄ ÁÂÍÃÒÁÐÍÍь ÁÄÑÐÑÁÇÇÐÃÍÂÍÁÍÏÍËÍÐÍÉÏ¿ØÄÌÇÇÏ¿ÉÄÑÐÏÄÃÌÄÈÇË¿ÊÍÈÿÊÛÌÍÐÑÇÊÇÉÁnj ÃÇÏÍÁ¿ÊÇ  ÚÊÍ ÒÌÇÖÑÍÅÄÌÍ Ï¿ÉÄÑ Ç ÁÚÁÄÃÄÌÍ ÇÆ ÐÑÏÍÞ пËÍÔÍÃÌÚÔ ÀÍÄÁÚÔÒÐÑ¿ÌÍÁÍÉÇÐÑÍÊÛÉÍÅÄÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÌ͌ƿÏÞÅ¿ÝØÇÔË¿×ÇÌ ÁÐÄÐÏÄÃÐÑÁ¿ ÏÄÂÊ¿ËÄÌÑ¿ÇÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇÞ ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÖÄÐÉ¿ÞÍÐÌ¿ÐÑÉ¿ ÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÇÄÒÖÄÀÌÚÔ ÕÄÌÑÏÍÁ ÚÊÇÁÚÀÏÍ×ÄÌÚÌ¿ÁÄÑÄÏÐÁÚ×ÄÖÄÑÚÏÄÔËÇÊÊÇ¿ÏÃÍÁÏÒÀÊÄÈŸÁÄÃÛ Š­É¿šÞÁÊÞÊ¿ÐÛËÍØÌÄÈ×ÇËÐÃÄÏÅÇÁ¿ÝØÇËÓ¿ÉÑÍÏÍËÌ¿¤ÁÏÍÎÄÈÐÉÍËÉÍÌÑnj ÌÄÌÑÄ£ÊÞËÄÌÞÜÑÍÀÚÊÍÑÞÅÄÊÍÄÁÏÄËÞ ¼¾¿ÏÍο

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¨»¡¥ «¿½ÃÊËÉ

· »ÆȾËÉÔ Ê½Ä ÏÊÆ ºÉ½»¼¸ ¹Óà º½È½Å ɽ¹½ À ÅÀÂÆ»¼¸ Ž ÇȽ¼¸º¸Ã ɺÆÀÍÀ¼½Á ™ÆÃÔÐƽ˼ƺÆÃÔÉʺÀ½ËÍÂÒÐÄÈÖ¿ÐÐÄÀÄÃÍÐÑ¿ÁÇÑÛŒÁÍÑÑ¿ÉÐÁÍÀÍÃÌÍ ÂÍÁÍÏÝÁÐÄ ÖÑÍÃÒË¿Ý §Æ†ÄƽÄË ÃÖ¼×ÄÇÆÉý¼Å½»ÆÇÆÂÆýÅÀ×Ï˾¼¸À¼½×ÃÀÏÅÆÁÆʺ½Ê† Éʺ½ÅÅÆÉÊÀ¼ÑÍÉ¿ÅÄÑÐÞËÌÄÁ¿ÅÌÚËÏ¿ÆÊÇÖÇÄËÁÇÃÄÍÊÍÂÇÇÎÍÉÍÊÄÌÇÈ ÉÍÑÍÏÍÄËÌÍÂÍÄÍÀÙÞÐÌÞÄѪÝÃÇÌÄÔÍÑÞÑÀÏ¿ÑÛÌ¿ÐÄÀÞÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛ Æ¿ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÚÄ ÌÄÒÿÖÇ ©¿ÅÃÚÈ ÌÍÏÍÁÇÑ ÐÁ¿ÊÇÑÛ ÁÐÄ Ì¿ ÉÍÂ͌ÌÇÀÒÃÛ ÇÊÇ Ì¿ ÖÑ͌ÌÇÀÒÃÛ ¾ ÁÐÄÂÿ ÀÚÊ ÍÑÉÏÚÑ ÌÍÁÍËÒ Ç ÌÄ ÀÍÞÊÐÞ ÍÂÏÍËÌÍÈ ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÇ ÉÍÑÍÏ¿ÞÁÚÏ¿Å¿Ê¿ÐÛÁËÇÊÊÇ¿ÏÿÔÃÍÁÄÏÄÌÌÚÔËÌÄÌ¿Œ ÏÍÃÌÚÔÃÄÌÄ šÍÆÈÆнĹȸ½ÃÖ¼ÀºÉ½»¼¸ËϸʼÈË»¼ÈË»¸²Ö¿ÑÌ¿ÒÉÄÅÇÆÌÇ «ÍÞÎÍÉÍÈÌ¿ÞÅÄÌ¿ªÍÏ¿§Á¿ÌÍÁÌ¿ÀÚÊ¿ÒÃÇÁÇÑÄÊÛÌÍÈÅÄÌØÇÌÍÈ ÍÌ¿ Ì¿ÒÖÇÊ¿ËÄÌÞÊÝÀÇÑÛ±¿ÉÍÈ É¿ÉÍÌ¿ ÀÍÊÛ×ÄÁÅÇÆÌÇÌÄÁÐÑÏÄÑÇÊ ·ÉÆ¿¼¸º¸ÃÆÈ˾À½Ž¼Ã×ÊÆ»Æ ÏÊƹÓȸ¿ÈËиÊÔ°ÍÆÿÁ¿ÊÃÊÞÆ¿Œ ØÇÑÚ¼ÑÍÏ¿ÆÌÚÄÁÄØÇ ¥½ÃÖ¹ÃÖºÉÇÆÄÀŸÊÔÃÖ¼½Á ÂÆÊÆÈÓÄÂÆ»¼¸†Êƺ½ÈÀà ¸ÆÅÀĽÅ× ÇȽ¼¸ÃÀ®ÏÄÿÑÄÊÛÐÑÁÍÇÃÁÒÏÒ×ÌÇÖÄÐÑÁÍÀÚÁ×ÇÔÐÍÏ¿ÑÌÇÉÍÁÇÐÎÚÑ¿Ê Ì¿ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÈ×ÉÒÏĦ̿ÄÑÄÊÇ ÍØÒØÄÌÇÞÌÄÇÆÎÏÇÞÑÌÚÔ¤ÐÊÇÀÚ ÔÍÑÄÊÖÑ͌ÑÍÇÆËÄÌÇÑÛÁÐÁÍÄÈÅÇÆÌÇ ÑÍÖÌÍÎÍËÄÌÞÊÀÚÜÑÒÖ¿ÐÑÛÐÁÍÄÈ ÀÇÍÂÏ¿ÓÇÇ ¦Ï½ÅÔ ÇÈÀ×ÊÅÆ ÏÊÆ º ±À»È¸Í Ì¿ Ë¿ÊÍÈ ÏÍÃÇÌÄ ÂÃÄ ÎÏÍ×Ê¿ ËÍÞ ÝÌÍÐÑÛ Ï¿ÆÍÀÛÝÑÐÉÁÄÏËÍÄÂÍÇËÄÌÇÇÒÐÑ¿ÌÍÁÞÑËÍÈÀÝÐѼÑÍÎÏÇÆÌ¿Œ ÌÇÄ ÖÑÍÞÀÚÊÎÍÊÄÆÌÚËÁÜÑÍÈÅÇÆÌÇ©ÍÂÿÖÒÁÐÑÁÒÄ×Û ÖÑÍÎÏÇÌÍÐÇ×Û ÎÍÊÛÆÒ ÎÍÊÒÖ¿Ä×ÛÀÍÊÛ×ÍÈÆ¿ÏÞÃÜÌÄÏÂÇÇ œº¸»Æ¼¸Ÿ¿¸¼ŸÇÀɸÃÂÅÀ»Ë„¦È˾À½¼ºËÍÕÇÆ͓¡Ú×ÊÇÃÁ¿Çƌ ÿÌÇÞ ÇÍÀ¿ÒÅÄÎÍÖÑÇÏ¿ÆÍ×ÊÇÐÛÐÏÄÃÇÑÄÔ ÉÑÍÎÏÇÖ¿ÐÑÄÌÉÐÍÆÿÌÇÝ Ï¿ÉÄÑÌÍÂÍÁÍÍÏÒÅÄÌÇÞ §È¸ºÀÃƾÀ¿ÅÀÅÆĽÈƼÀņ¹ÓÊÔÇÆÈ×¼ÆÏÅÓÄϽÃƺ½ÂÆÄ š ϸÉÊÅÓ½ ÈËÂÀ ÄƾÅÆ ǽȽ¼¸º¸ÊÔ ÊÆÃÔÂÆ ʽ ÆÊȸÉÃÀ ÂÆÊÆÈÓ½ Ž ׺Ã×ÖÊÉ×ÉÊȸʽ»ÀϽÉÂÀÄÀ¼Ã×ȸ¿ºÀÊÀ×ƹѽÉʺ¸­ÀÄÐÎÄÖÄÌÇÄÀÄÆÍοЌ ÌÍÐÑÇ Ì¿ÒÉÒ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ ËÄÃÇÕÇÌÒ Ç ÉÒÊÛÑÒÏÒ ÎÄÏÄÿÁ¿ÑÛ Á Ö¿ÐÑÌÚÄ ÏÒÉÇŒÆÌ¿ÖÇÑ ÍÀÏÄÖÛÐÄÀÞÇÀÒÃÒØÇÄÎÍÉÍÊÄÌÇÞÌ¿ÁÄÏÌÒÝÂÇÀÄÊÛ¼ÑÇ ÐÓÄÏÚÃÍÊÅÌÚÌ¿ÔÍÃÇÑÛÐÞÁÏÒÉ¿ÔÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ ÎÍÐÑÍÞÌÌÍÉÍÌÑÏÍÊÇÏ͌ Á¿ÑÛÐÞ¡ÌÇÔÃÍÊÅÌÚÁÉÊ¿ÃÚÁ¿ÑÛÐÞÀÍÊÛ×ÇÄÐÏÄÃÐÑÁ¿ ÖÄÂÍÁÌ¿ÐÑÍÞØÄÄ ÁÏÄËÞÌÄÎÏÍÇÐÔÍÃÇÑ ýʆÕÊƺƿȸÉÊ ÂÆ»¼¸ÄƾÅÆÆνÅÀÊÔÇÈÆÁ¼½ÅÅÓÁ¾À¿Å½ÅÅÓÁ ÇËÊÔ©ÐÖ¿ÐÑÛÝ ÞÌÄÍÀÃÄÊÄÌÅÇÆÌÄÌÌÍÈÜÌÄÏÂÇÄÈ£ÍÐÇÔÎÍÏÒÖ¿ÐÑÁÒÝ ÁÌ¿ÒÖÌÍÈÇÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÍÈÅÇÆÌÇ¡ÃÒ×ÄËÌÄÊÄÑ ÌÄÀÍÊÛ×Ä ¢¸Â¹ÓÅÀ¹ÓÃÉϸÉÊÃÀºϽÃƺ½ÂŒÍÂÊÞÃÚÁ¿ÞÐÛÌ¿Æ¿Ã ÍÌÁÆÃÚÔ¿ÄÑÇ ÒÊÚÀ¿ÄÑÐÞ ·ÊÆÏÅƿŸÖÉʸȸÃÉ×ȸ¹ÆʸÊÔÐË¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÍÈÍÑÿÖÄÈÉ¿ÅÃÚÈÃÄÌÛ ËÍÄÈÐÍÆÌ¿ÑÄÊÛÌÍÈÅÇÆÌÇ ¿ÜÑÍÀÄÆË¿ÊÍÂÍÃÄÁÞÌÍÐÑÍÊÄѼÑÍÖÄÏÑÍÁÐÉÇ ÆÃÍÏÍÁÍ ÎÏ¿Áÿ ª½ÂÉÊ¥¸Ê¸ÃÀק˜¥¦¯ ¥˜ 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

¼¾¿ÏÍο


¨»¡¥ ¬ÍË¿ÂÍÂÊËʽξÂ

§½Ç¾ÅÄÊÂοÐÉÂÊ ÑÈËÍÅÎÏËÉͽ¾ËϽȽ ¸ɽ¹½“ÄÓÇȽ¼† šÈ˹ÈÀ½„§Èƺ½È½ÅÆÅ ÇÈƹƺ¸ÊÔɽ¹×ºÅƺÆÄ ø»¸½ÄŸÐÀÄ»½ÈÆ×ÄÇÆ ÓÏÅÆ»ÆÈƼ¸¼½×ʽÃԆ ¸ϽÉʺ½ ÆÊÆÁÊÀÆÊÇÈÀº ÊÆ Ͻ»Æ ÆÅÀ ÅÀÂÆ»¼¸ ÅÆÉÊÀ À ¿¸Å×ÊÔÉ× ϽĆ Æ ϽÄ ºÊ¸ÁŽ ĽÏʸÃÀ ȸÅÔн Ž ¼½Ã¸ÃÀ ÅÆ † ÄÀ Ö¼ “£ ½Á„¢Ã¸ÉÉÀ šÃ¸¼½Ã½Îĸ»¸¿ÀŸ¼º½È øŸɽ¹×ÇÈÆ̽ÉÉÀÖ ÈÀ Ľ ÈÀ ø¯½ÈÅÓÐƺ¸Ç »ÆÈƼÉÂÀÍ κ½ÊÆÏÅÓÍ ÌÃÆÈÀÉʸ º ƼÅÆÄ À¿ ĸ»¸¿ÀÅƺ

Š²ËÄÌÞÁÍÆÊÄÃÍË¿ËÌÍÂÍÕÁÄÑÍÁ ÞÊÝÀÊÝÁÍÆÇÑÛÐÞÐ ÌÇËÇÇ ÄÐÊÇÀÚÌÄÆ¿ÌÞÊ¿ÐÛÀÇÆÌÄÐÍË ÁÍÆËÍÅÌÍ ÐÑ¿Ê¿ ÀÚ ÇËÄÌÌÍ ÓÊÍÏÇÐÑÍË Œ ÎÏÇÆÌ¿ÄÑÐÞ ªÝÃËÇÊ¿ Œ §ÊÇ ÎÍÁ¿ÏÍËš ¬Í Ñ¿É É¿É ÁÚÀÍÏ οÊ ÁÐÄ ÅÄ Ì¿ ÎÄÏÁÚÈ Á¿ÏÇ¿ÌÑ ªÝÃËÇÊ¿ ÏÄ×ÇÑÄÊÛÌÍ ÐÂÏÒÆÇÊ¿ Ì¿ ÐÑÍÊ ÒÆÉÇÄ ÊÇÐÑÛÞ ÇÏÇÐÍÁ ÔÏÇÆ¿ÌÑÄËÚ ÂÄÏÀÄÏÚÇÎÏÍÖÒÝÑÏÒÃÌÍÍÎÏÄÃČ ÊÇËÒÝÆÄÊÄÌÛ ¬¿ÉÍÌÑÏ¿ÐÑÄÐÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÚËÇÎÏÍÀÊÄË¿ËÇÏҌ ÉÍÁÍÃÇÑÄÊÝÉÍËοÌÇÇÞÁÌÍÔÍÑÄÊÍÐÛÎÄÏÄÉÊÝÖÇÑÛÐÞÌ¿ ÅÇÁÒÝÎÏÇÏÍÃÒ ÎÍÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛÌÄÂÍÊÍÁÍÈ ¿ÏÒÉ¿ËÇ Œ µÁÄÑÚ Œ ÐÑÏ¿×Ì¿Þ ÐÇÊ¿ Œ Ï¿ÐÐÒÅÿʿ ªÝÃËÇÊ¿ ÐÁÞÆÚÁ¿Þ ÊÇÐÑÛÞ ÇÏÇÐÍÁ Á ¿ÉÉÒÏ¿ÑÌÚÄ ÎÒÖÉÇ Œ ¡ÍÑ Ì¿ÎÏÇËÄÏ ËÚÐÐÚÌÍËÌ¿ÃÌÞÔÎÍÐÐÍÏÇÊÇÐÛ­ÌÎÍ×ÄÊ ÇÉÒÎÇÊËÌÄÀÒÉÄÑŒÞÑÒÑÅÄÏ¿ÐÑ¿ÞÊ¿ ÁÐÄÐÁÍÇÍÀÇÃÚ ÐÏ¿ÆÒÆ¿ÀÚÊ¿ ©ÏÍËÄ ÐÚÌ¿ Ò ªÝÃËÇÊÚ ÄÐÑÛ ÄØÄ Ç ÃÍÖÛ ÁËÄÐÑÄ Ð ÉÍÑÍÏÍÈÍÌ¿ÐÍÐÑ¿ÁÊÞÄÑÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚÈÃÍË¿×ÌÇÈ¿ÊÛÀÍË Š°¿ÃÍÁÌÇɚ¡ÌÄËÐÍÀÏ¿ÌÚÓÍÑÍÂÏ¿ÓÇÇÏ¿ÆÊÇÖÌÚÔÀҌ ÉÄÑÍÁ ÎÍÿÏÄÌÌÚÔÿ˿˶ÄÏÌÚ×ÍÁÚËÇÊÇÐÃÄÊ¿ÌÌÚÔ ÇËÇÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÏÒÖÌÍ ŒµÁÄÑÚÍÖÄÌÛÉÏ¿ÐÇÁÚ ÌÍÁÍÆÌÇÐÌÇËÇËÌÍÂÍ ŒϿЌ ÐÒÅÿÄѪÝÃËÇÊ¿Œ£ÄÌیÃÁ¿ÀÒÉÄÑÐÑÍÇÑ ¿ÎÍÑÍËÌ¿Œ ÖÇÌ¿ÄÑÐÞÁ¿ÌÌ¿ÔÍÊÍÃÌÍÈÁÍÃÚ ÎÍÃÏÄÆ¿ÑÛ Ï¿ÐÑÁÍÏÇÑÛ Ñ¿ÀÊÄÑÉÒ¿ÐÎÇÏÇÌ¿«ÍÞÃÍÖÛÁÍÆËÒØ¿ÄÑÐÞŠ§Æ¿ÖÄËÌ¿Ë ÇÔÐÑÍÊÛÉÍ̿ÿÏÇÊÇš ®ÍÑÄÏÞÁ×ÇÄ ÎÄÏÁÒÝ ÐÁÄÅÄÐÑÛ ÀÒÉÄÑÚ ¶ÄÏÌÚ×ÄÁÚ ÌÄÁÚÀÏ¿ÐÚÁ¿ÝÑ ¿ÐÍÆÿÝÑÇÆÐÒÔÇÔÊÇÐÑÛÄÁ ÕÁÄÑÍÁÇ ÃÏÒÂÇÔÎÍÃÏÒÖÌÚÔË¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁÇÉÄÀ¿ÌÚ­ÃÇÌÏ¿ÆÍÌÇ ÃÍÀ¿ÁÇÊÇ Á ÉÍËÎÍÆÇÕÇÝ Ë¿ÊÄÌÛÉÇÈ Ë¿ÉÄÑ ¼ÈÓÄÊÄÁÍÈ À¿×ÌÇ ÁÃÏÒÂÍÈŒ ÇŒ ÄÌ¿ ¬¿ËÍÈÁÍÎÏÍÐ ÎÏÍÃÒË¿Ê¿ÊÇÍÌ¿ÐÁÍÝÕÁÄÑÍÖÌÒÝ ÉÍËÎÍÆÇÕÇÝ Æ¿Ï¿ÌÄÄ ªÝÃËÇÊ¿ ÒÊÚÀ¿ÄÑÐÞ Š¡ÖÄÏ¿ ÌČ ËÌÍÂÍÎÍÏÚÊ¿ÐÛÁ§ÌÑÄÏÌÄÑÄ ÎÍÐËÍÑÏÄÊ¿Ï¿ÆÌÚÄÀÒÉÄÑÚ ÌÍÆÃÄÐÛÁÐÄÏ¿ÁÌÍÁÐÄÆ¿ÁÇÐÇÑÍÑÇÐÔÍÃÌÚÔË¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ ÎÍÜÑÍËÒÁÀÍÊÛ×ÄÈÐÑÄÎÄÌÇÜÑÍÇËÎÏÍÁÇÆ¿ÕÇޚ ¯ÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛ ÓÇÏËÚ Š©Ê¿ÐÐÇɚ ÎÍÃÂÍÑÍÁÇÊ¿ ÕÁÄÑÚ ÎÍÃÏÄÆ¿Ê¿ ÍÀÏ¿ÀÍÑ¿Ê¿ ÂÍÊÍÁÉÇ Æ¿ÓÇÉÐÇÏÍÁ¿Ê¿ ÌÍÅÉÒ ÂÄÏÀÄÏÚ ÖÑÍÀÚ ÕÁÄÑÍÉ ÌÄ ÀÍÊÑ¿ÊÐÞ ÇÆ ÐÑÍÏÍÌÚ ÁÐÑÍÏÍÌÒ 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

¼¾¿ÏÍο


¬ÍË¿ÂÍÂÊËʽξÂ

¨»¡¥

¡«®¹¢ £Ö¼ÄÀø ¥ÀÂÆø½ºÅ¸ ¯½ÈÅÓÐƺ¸ÈƼÀøÉÔº»¢¸† ÉÇÀÁÉÂÆÄ ¢¸ÃÄÓÂÀצÂÆņ ÏÀøÇøÅƺƆÕÂÆÅÆÄÀϽÉÂƽ Æʼ½Ã½ÅÀ½ ¤ÆÉÂƺÉÂÆ»Æ ĸ† ÐÀÅÆÉÊÈÆÀʽÃÔÅÆ»ÆÀÅÉÊÀʈ ʸŸ¸Ä˾½Ä ¼ºÆ½¼½Ê½Á


¨»¡¥ ¬ÍË¿ÂÍÂÊËʽ­Ì¿ÁÐÄÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍÃÄÊ¿ÄÑ ŒÎÍÌ ÑÁÄÏÃÇÊ¿ ÎÏÍÿÁÄÕ ÕÁÄÑÍÖÌÍÂÍ ˿¿Œ ÆÇÌ¿ ±¿ÑÛÞÌ¿ Œ °Ì¿Ö¿Ê¿ Ì¿ÃÍ ÎÍÃÂ͌ ÑÍÁÇÑÛË¿ÑÄÏÇ¿Ê ¿ÒÅÎÍÑÍËÖÑ͌ÑÍÇÆ ÌÄÂÍÐÍÆÿÁ¿ÑÛ Œ ¼ÑÍ Þ ÇÆÒÖ¿Ê¿ ÀÒÉÄÑÚ ÉÍÑÍÏÚÄ ËÌÄÿÏÇÊÇ ŒÐËÄÄÑÐÞªÝÃËÇÊ¿Œ­ÑŒ ÑÒÿÇÆÌ¿Ý ÖÑÍÕÁÄÑÚÃÍÊÅÌÚÀÚÑÛ ÎÏÄÃÁ¿ÏÇÑÄÊÛÌÍÍÀÏ¿ÀÍÑ¿ÌÚ­È ÔÏnj Æ¿ÌÑÄË¿ÎÍÐÚοʿÐÛ ¡ÎÏÍÕÄÐÐÄÏ¿ÀÍÑÚÁÔÍÃÁ˿¿ÆÇÌ ÍÉ¿Æ¿ÊÐÞÆ¿Á¿ÊÄÌÃÊÇÌÌÚËÇÊÇÐÑÛÞËÇ ÇÏÇп ¿ ÇÆÞØÌÚÄ ÐÁÄÑÊÚÄ ÑÒÓÄÊÛÉÇ ªÝÃËÇÊÚÌ¿Ö¿ÊÇÍÐÑ¿ÁÊÞÑÛÌ¿ÎÍÊÒÆČ ÊÄÌÚÄÐÊÄÃÚ¬ÍÜÑÍÑÓ¿ÉÑÌÇÐÉÍÊÛÉÍ ÌÄÍÀÄÐÉÒÏ¿ÅÇÊÆ¿É¿ÊÄÌÌÍÂÍÁÏÚÌÍ֌ ÌÚÔÐÔÁ¿ÑÉ¿ÔÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÞ ÍÊÄÄ ÑÍÂÍ ÍÌ¿ÐÏ¿ÆÒÍÎÏÄÃÄÊÇÊ¿ÉÍÌÄÖÌÒÝ ÕÄÊÛÏ¿ÀÍÑÚŒÐÃÄÊ¿ÑÛÀÒÉÄÑ ÉÍÑÍÏÚÈ ÉÒÎÞÑ † ˜ ÉÂÆÃÔÂÆ ¹Ó ºÓ ¼¸ÃÀ ¿¸ ɺÆÁ ¹ËÂ½Ê ŒÏÒÀÊÄÈ Ì¿ÎÏÇËÄÏ Œ £Ä×ÄÁÍ Œ É¿Ö¿ÄÑ ÂÍÊÍÁÍÈ ÓÊ͌ ÏÇÐѱ¿ÑÛÞÌ¿Œ±¿ÉÇÄÍÑÏÒÀÊÄÈ ÐÑÍÞÑ ©ÍËοÌÒÞ ÕÁÄÑÚ ªÝÃËÇÊ¿ ÐÌÍÁ¿ ÁÍÆÁÏ¿Ø¿ÄÑÐÞÉÏÄ¿ÊÇÞË­­­Š©Ê¿ÐŒ ÐÇɚ Œ±ÍÊÛÉÍÁÚοÃÇÇÆÀÇÆÌÄпÌÄÌ¿ŒÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÃÍÊÂÍ ÐÏ¿ÆÒÏÄÎÒÑ¿ÕÇÝÎÍÏÒ×Ç×Û«Ú ÊÄÑÉÍÌÑ¿ÉÑÚÆ¿ÁÞÆÚÁ¿ÊÇ ŒªÝÃËnj Ê¿Æ¿ÑÞÌÒÊ¿ÆÒÀ¿ËÇÆÍÊÍÑÒÝÊÄÌÑÍÖÉÒ Ì¿ ÔÏÇÆ¿ÌÑÄËÄ Œ Ç ÑÍÊÛÉÍ ÎÍÜÑÍËÒ ÐÄÈÖ¿ÐÄÐÑÛÉÍËοÌÇÇ ÉÍÑÍÏÚÄÌ¿ËÃ͌ ÁÄÏÞÝÑÀÚÑÛÐÁÍÇËÇÜÉÐÉÊÝÆÇÁÌÚËÇ ÃÇÊÄÏ¿ËÇ¡ÍÑŠ°ÍÓÇޚ Ì¿ÎÏÇËÄÏ ©ÍÂÿÀÒÉÄÑÀÚÊÆ¿ÉÍÌÖÄÌ ªÝÃËnj Ê¿ÎÍÉ¿Ö¿Ê¿ÂÍÊÍÁÍÈ

¼¾¿ÏÍο

Œ­É¿ÆÚÁ¿ÄÑÐÞ ÓÊÍÏÇÐÑÒÑÏÄÀÒÄь ÐÞÑ¿É¿ÞÐÇÊ¿ÏÒÉŒÒËÄÌÞÎÏÞËÍÁÐÄ οÊÛÕÚÆ¿ÑÄÉÊÇ°ÊÍÅÌÄÄÁÐÄÂÍÀÚÊÍ ÒÃÄÏÅÇÁ¿ÑÛ ÀÒÉÄÑ Á ÏÒÉ¿Ô Ç ÁÍÍÀØÄ ÎÍÃÍÆÏÄÁ¿Ý ÖÑÍËÍÈÀÒÉÄÑËÍÅÄÑϿƌ Á¿ÊÇÑÛÐÞÁÊÝÀÍÈËÍËÄÌÑ ÞÌÄÐËÍÂÊ¿ Æ¿ÓÇÉÐÇÏÍÁ¿ÑÛ ÄÂÍ É¿É ÐÊÄÃÒÄÑ ¬Í ÁÐÄÏ¿ÁÌÍËÌÄÎÍÌÏ¿ÁÇÊÍÐیϿÀÍÑ¿Ð ÕÁÄÑ¿ËÇÐÏ¿ÆÒÐÍÆÿÄÑÍÐÍÀÍÄÌ¿ÐÑÏÍČ ÌÇÄ ÃÒ׿ ÍÑÃÚÔ¿ÄÑ ÉÍÂÿ ÌÄ ÃÄÀÄÑ Ð ÉÏÄÃÇÑÍËÐÁÍÃÇ×Û ¿ÂÄÏÀÄÏÒÐÇÏÇÐÍË °ÍÁÐÄËÃÏÒÂÍÄÃÄÊÍ«ÍÊÍÃÍÐÑÛÁÐÎ͌ ËÇÌ¿ÄÑÐÞ ¡ÍÎÏÍÐÍÌ¿ÆÁ¿ÌÇÇÀÒÉÄÑ¿ÑÍÅÄÌÄ ÎÍÐÑ¿ÁÇÊ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÞ ¶ÄÏÌÚ×ÍÁÒ ÁÑÒÎÇÉ Œ Š¡ÃÍÔÌÍÁÄÌÇĚ Š­ÐÄÌÌÇȚ Ÿ ÆÌ¿Ý Š°ÍÓǚ ¡ ÖÄÐÑÛ Ì¿×ÇÔ ÊÝÀnj ËÚÔοÏÑÌÄÏÍÁ ¡ÆÂÊÞÌÒÁÌ¿ÊÇÕͪÝÃËÇÊÚ ÎÏ͌ ÐÇÞÁ×ÄÄ ÎÏÇ ÒÎÍËÇÌ¿ÌÇÇ Ó¿ÀÏÇÉÇ ÎÍÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÒÃÁÄÏÄÈ ÞÒÀÄÃÇÊ¿ÐÛ ÎÄÏÄËÄÌ¿ ÎÏÍÓÄÐÐÇÇ ÄÈ ÌÄ ÂÏÍÆÇÑ ³ÊÍÏÇÐÑÚ ÂÍÏÍÿ ËÍÂÒÑ ÐοÑÛ ÐÎ͌ ÉÍÈÌÍ ˜ÅÊÆÅÀŸ°ª¨˜«© ¬ÆÊƪ¸ÊÔ×ÅÓ©¦£¦š´š¦¡ ™Ã¸»Æ¼¸ÈÀÄ¿¸ÇÆÄÆÑÔºÆÈ»¸ÅÀ† ¿¸ÎÀÀÉÒ½ÄÆÂĸ»¸¿ÀÅκ½Êƺ ºª¢„©˜¤¦­š˜£“


¨»¡¥ ºÇÎÌÍÂÎΊËÌÍËÎ ®ÇËÈÙÇËÁÂÊÂÀ ¿½ÉÊÐÃÊËÁÈÜÎÔ½ÎÏÙÜ ˆ®Ô½ÎÏÙÂÁÅÍÂÇÏËͽŠͽÄÐÉÊØÂʽÈËÀŘ

ª¸ÊÔן° ¥¢˜¨š˜ »½Å½È¸ÃÔÅÓÁ¼ÀȽÂÊÆȦ¦¦ „˜Ë¼ÀʙÀ¿Å½É¢ÆÅɸÃʓ

Œ «ÌÄ ÀÚ Ì¿ÁÄÏÌÍÄ  «¿ÊÍ ±¿É ÃÍÊÊ¿ÏÍÁ ÅÄ ¤ÅÄËÄÐÞÖÌÍ «ÍÅÌÍ ÀÚÊÍ ÀÚ ÍÑÊÇÖÌÍ ÎÍÎÒÑÄ×ÄÐÑÁÍÁ¿ÑÛ ¿ ËÍÅÌÍÇÀÊ¿ÂÍÑÁÍÏÇÑÄÊÛÌÍÐÑÛÝÆ¿ÌÞÑÛÐÞ ÔÍÏÍ×Í ÀÚÊÍ ÀÚ ÎÏÇÉÒÎÇÑÛ ¿ÜÏÍÑ¿ÉÐÇ ÖÑÍÀÚÇÆÀ¿ÁÇÑÛÐÞÍÑÐÑÍÞÌÇÞÁÀÄÐÉÍÌÄ֌ ÌÚÔ ÎÏÍÀÉ¿Ô ®ÍÞÁÇÐÛ Ò ËÄÌÞ ÊÇ×ÌÇÄ ÃÄÌÛÂÇ ÞÀÚÍÑÎÏ¿ÁÇÊ¿ÐÛÎÒÑÄ×ÄÐÑÁÍÁ¿ÑÛ ­ÀÙÄÆÃÇÊ¿ÀÚÁÐÝÌ¿×Ò¯ÍÐÐÇÝŒ ¿ÈÉ¿Ê °¿Ô¿ÊÇÌ ©ÒÏÇÊÚ Æ¿ÑÄËÌÄÍÀÃÄÊÇÊ¿ÀÚ ÁÌÇË¿ÌÇÄËǤÁÏÍÎÒ®ÍÖÄËҌÑÍËÌÄÔ͌ ÖÄÑÐÞÇÁ«¿È¿ËÇ Ì¿ÎÏÇËÄÏ Ì¿ÉÏÒÇÆÌÍË ËÍÏÐÉÍËÊ¿ÈÌÄÏÄ«ŒÃ¿

Ÿ ÄÐÊÇ ÂÍÁÍÏÇÑÛ Í ÐÊÍÅÌÍË ÐÖ¿ÐÑÛÄ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÄÈ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÈ ÑÍ ÉÍÂÿ ÎÍÃÔÍÃÇÑ ÉÍÌÄÕ ÍÑÖÄÑÌÍÂÍ ÎÄÏÇÍÿ Ç ÌÇÉÒÿ ÒÅÄ ÌÄ ÃÄÑÛÐÞ ÍÑ ÐÒËËÚ Ì¿ÊÍ¿ ÉÍÑÍÏÚÈ Ì¿ÃÍ ÒÎÊ¿ÑÇÑÛ ÃÇÏÄÉÑÍÏ¿ ËÄ֌ Ñ¿ÝÑÍÃÄÌÛÂ¿Ô ÉÍËÎÄÌÐÇÏÒÝØÇÔÜÑÒÁڌ ÎÊ¿ÑÒ±¿ÉÖÑÍÐÖ¿ÐÑÛÄÊÝÀÍÂÍÃÇÏÄÉÑÍÏ¿ Œ ÍÃÇÌ ÐÑ¿ÀÇÊÛÌÚÈ Ì¿ÊÍ  ÌÄ ÁÚ×Ä ÖÄË ÍÑ ÃÍÔÍÃÍÁ ÇÊÇ Á ÎÏÄÃÄÊ¿Ô ÐÑ¿ÁÉÇ µÄÌÑÏÍÀ¿ÌÉ¿ °ÄÈÖ¿Ð Ò Ì¿Ð Á ÐÑÏ¿ÌÄ Ï¿ÆÌÍÁÇÃÌÍÐÑÇÌ¿ÊÍÂÍÁÇÐÀÍÏÍÁ Ñ¿ÉÖÑÍ ÍÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÚÔÐÖ¿ÐÑÊÇÁÚÔÓÇÌ¿ÌпÔ ÍÐÑ¿ÄÑÐÞÑÍÊÛÉÍËÄÖÑ¿ÑÛ

ˆ®Ô½ÎÏÙÂÊÂËÌÍÂÁÂÈÜÂÏÎÜÇËÊÇÍÂÏÊËÆÎÐÉÉËƘ

˜Å¼È½Áž¨˜¢¦š ÈËÂƺƼÀʽÃÔÂÆÄǸÅÀÀ „¯ÀÉÊÓÁÇÈÆÊÆ“

Œ­ÑÁÄÑÌÄËÍÅÄÑÀÚÑÛÐÓÍÏËÒÊÇÏÍÁ¿Ì ÖÄÑÉÍ£ÄÌÛÂÇÌÄÐÖ¿ÐÑÛÄ ¿ÐÏÄÃÐÑÁÍÃÊÞ ÄÂÍÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇ°Ö¿ÐÑÛÄÌÄÍÎÏÄÃÄÊÞÄÑÐÞ ÉÍÌÉÏÄÑÌÍÈÐÒËËÍÈ ÔÍÑÞÃÊÞÏ¿ÆÌÚÔÊ݌ ÃÄÈÇËÄÄÑÐÞÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌ¿ÞŠÕÄÌ¿ËÄÖÑښ §ÌÍËÒÇÏÒÀÊÄÈÃÊÞÐÖ¿ÐÑÛÞŒÁÚ×Ä ÉÏÚ×Ç°É¿ÅÄË ¿ÊÉÍÂÍÊÇÉÒÏÒÀÊÄÈ ÜÉÁÇÁ¿ÊÄÌÑÌÚÄÀÒÑÚÊÉÄÁÍÃÉÇ ŒÐÏÄÃÐÑÁÍ ÎÍοÐÑÛ Á ÌÇÏÁ¿ÌÒ ¶ÄÊÍÁÄÉ ÒËÒÃÏÇÁŒ ×ÇÈÐÞ Æ¿Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ ËÇÊÊÇ¿ÏÃÚ ÑÍÅÄ Ñ¿É ÇÊÇ ÇÌ¿ÖÄ ÁÍÎÊÍØ¿ÄÑ ÐÁÍÝ ËÄÖÑÒ Ì¿Œ

ÎÏÇËÄÏ ÎÍÉÒοÄÑ ÉÍÐËÇÖÄÐÉÇÈ ÉÍÏ¿ÀÊÛ ÇÐËÍÑÏÇÑÌ¿¦ÄËÊÝÐÍÐÑÍÏÍÌÚ £ÊÞËÄÌÞÉ¿ÉÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÞÐÖ¿ÐÑÛÄ ŒÖÑÍÀÚÀÚÊÇÆ¿É¿ÆÚ«ÍÅÌÍÇÁÃÄÌÛ Æ¿Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ ¿ËÍÅÌÍÇÏÒÀÊÄÈ ÒÃÄÑ ÒËÄÌÞÏÒÀÊÄÈ ÞÌ¿ÈÃÒÇËÎÏÇËČ ÌÄÌÇÄ ÀÒÃÄÑ ËÇÊÊÇÍÌ Œ Ç ÄÂÍ ÎÏÇÐÑÏÍÝ ÎÍÊÒÖÇÑÐÞËÇÊÊÇ¿ÏÃŒÍÌÑÍÅÄÌÄÎÏÍοÃÄÑ ¶ÄËÀÍÊÛ×ÄÃÄÌÄÂŒÑÄËÀÍÊÛ×ÄÁÍÆËÍÅÌ͌ ÐÑÄÈ Ç ÉÍÌÄÖÌÍ ËÚÁÐÄÐÑÏÄËÇËÐÞÇËÄÌÌÍ ÉÉÍÐËÇÖÄÐÉÇËÉÍÏ¿ÀÊÞË

ˆªÐÃÊËÎÏËÈÙÇË ÔÏ˾ØͽÈÅÄË¿½ÏÙ¿ÎÂοËÅĽÉØÎÈؘ

˜Ã½ÂɸżÈ˜¬˜¥˜©´š »½Å½È¸ÃÔÅÓÁ¼ÀȽÂÊÆȦ˜¦ „§ÈÆÄʽÍÄÆÅʸ¾“ ¼ÀȽÂÊÆÈ ǸȆÆʽÃׄ¦ÃÀÄǓ 

Œ°Ì¿Ö¿Ê¿ÌÒÅÌÍÍÎÏÄÃÄÊÇÑÛÐÞÐÎ͌ ÌÞÑÇÄË ÐÖ¿ÐÑÛÞ ¼ÑÍ ÐÍÐÑÍÞÌÇÄ ÃÒ×Ç Œ ÉÍÂÿÁÐÄËÃÍÁÍÊÄÌ ÁÐÄ ÖÑÍÑÄÀÄÌÒÅÌÍ ÄÐÑÛ ¿ ÑÁÍÇ ÇÃÄÇ ËÄÖÑÚ ÏÄ¿ÊÇÆÒÝÑÐÞ ¬Í Ì¿ ÑÍ ÖÑÍÀÚ ÏÄ¿ÊÇÆÍÁ¿ÑÛ ÐÁÍÇ Æ¿Œ ËÚÐÊÚ Œ ÑÒÑ ÒÅ ÃÄÌÄ ̿ÃÍ ËÌÍÂÍ Ç ÍÑÉÊ¿ÃÚÁ¿ÑÛ ÇÔ ÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÝ ÌÄÊÛÆÞ Ñ¿É É¿É Á ¿ÁÂÒÐÑÄ ËÌÄ ÒÅÄ ÊÄÑ ®ÍÉ¿ ÌÄÃÍÐÑÏÍÄÌÂÍÏÌÍÊÚÅÌÚÈÐÎÒÐÉÐÎÍÃٌ ÄËÌÇÉÍË Œ ÜÑÍ ÎÊÍÔÍ ÁÄÃÛ ÄÂÍ ÅÃÒÑ ÊÝÀÇÑÄÊÇ ÊÚÅ ÑÝÀÇÌÂÍÁ ¬ÄÍÀÔÍÃÇËÍ ÎÍÐÑÏÍÇÑÛÒÖÄÀÌ͌ÜÉÐÑÏÄË¿ÊÛÌÒÝÑÏ¿ÐÐÒ ÃÊÞÉÁ¿ÃÏ¿ÕÇÉÊÍÁÇËÍÑÍÏÍÊÊÄÏÍÁŸÑÍ ÐÄÈÖ¿Ð ËÌÍÂÍ Ë¿ÊÛÖÇ×ÄÉ ÂÇÀÌÒÑ Çƌƿ ÌÄÆÌ¿ÌÇÞÍÐÍÀÄÌÌÍÐÑÄÈÄÆÃÚÌ¿ÐÉÒÑÄÏ¿Ô ¤ØÄÌÒÅÌÍÎÍÐÑÏÍÇÑÛË¿ÌÄÅÇÍÑÉÏÚÑÛ ÉÍÌÌ͌ÐÎÍÏÑÇÁÌÒÝ×ÉÍÊÒ ÖÑÍÀÚÁÊÝÀÍÄ

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

¼¾¿ÏÍο

ÁÏÄËÞ ÎÏÇ ÊÝÀÍÈ ÎÍÂÍÃÄ ËÍÅÌÍ ÀÚÊÍ ÒÖÇÑÛÐÞ ÁÄÏÔÍÁÍÈ ÄÆÃÄ ² Ì¿Ð ÒÅÄ ÄÐÑÛ ×ÄÐÑÛ ÊÍ׿ÃÄÈ Ç ÖÄÑÚÏÄ ÎÍÌÇ ±¿É ÖÑÍ ÎÊ¿ÌÍÁ ÍÖÄÌÛ ËÌÍÂÍ ÌÄÉÍÑÍÏÚÄ ÇÆ ÌÇÔ Ë¿ÊÍÃÍÔÍÃÌÚÄ ÌÒÇÎÒÐÑÛ ¿ÒÌ¿ÐÁÐÄÜÑÍ ÀÒÃÄѤÐÊÇ¢ÍÐÎÍÃÛÎÍËÍÅÄÑ ¬Ò Ç ÐÍÁÐÄË ÖÒÑیÖÒÑÛ ÃÊÞ ÎÍÊÌÍÂÍ ÐÖ¿ÐÑÛÞŒÿÁ¿ÈÑÄÃÄÊ¿ÑÛÔÍÏÍ×ÄÄ ÎÍÊÄƌ ÌÍÄÃÊÞÁÚÎÒÐÉÌÇÉÍÁŒÂÍÒÅÄÐÄÈÖ¿Ð ¡Š­ÊÇËÎĚÀ¿ÌÉÄÑÌÚÔÆ¿ÊÍÁ ÀÄÐÄÃÉÇ Ì¿ÇÖÄÊÍÁÄÉ«ÚÁÐÄÜÑÍÎÏÄÃÍÐÑ¿Œ ÁÇË ÀÄÐÎÊ¿ÑÌÍ Œ ÎÏÇÁÍÃÇÑÄ ×ÉÍÊÛÌÇÉÍÁ Ì¿ ÃÇÐÉÍÑÄÉÒ ©¡¬ ÍÊÇËÎÇ¿ÃÚ ÚÑÛ ÐÖ¿ÐÑÊÇÁÚËÖÄÊÍÁÄÉÍËÐÏÄÃÇÌÄÐÖ¿ÐÑÌÚÔ ÌÄÁÍÆËÍÅÌÍ ÎÍÜÑÍËÒ ÎÒÐÑÛ ÀÒÃÒÑ ÐÖ¿Ðь ÊÇÁÚÊÝÃÇ ÉÍÑÍÏÚÄËÄÖÑ¿ÝÑ ÑÏÒÃÞÑÐÞÇ ÏÄ¿ÊÇÆÒÝÑÐÁÍÇÇÃÄÇ


»ÍÅÁÅÔÂÎÇÅÂÐÎÈÐÀÅÌËÎËÌÍË¿ËÃÁÂÊÅÛ ÁËÀË¿ËÍË¿ŠÎÁÂÈÇžÂÄÍÅÎǽ §ÈÆ̽ÉÉÀÆŸÃÔŸ× ÇȸºÆº¸× ÇƼ¼½È¾Â¸ ¼Ã× ÃֹƻÆ ¹À¿Å½É¸ ÏȽ¿† ºÓϸÁÅƺ¸¾Å¸¢¸Ï½Éʺ½ÅÅÓ½ÖÈÀ¼ÀϽÉÂÀ½ËÉÃË»À¼¸ÖʺƿÄƾÅÆÉÊÔ ÄÅÆ»ÀÄ ÂÆÄǸÅÀ×Ä À¿¹½¾¸ÊÔ ºÆ¿ÅÀÂÅƺ½ÅÀ× ȸ¿ÅÆ»Æ ÈƼ¸ ÇÈÆ¹Ã½Ä ɹ½È½ÏÔÉȽ¼Éʺ¸ ¸ÀÅÆ»¼¸À¿¸È¸¹ÆʸÊÔ¹ÆÃÔн¼½Å½»¥¸ÕÊËʽÄËÄÓ ÇƻƺÆÈÀÃÀ É ŸÐÀÄ ÇÆÉÊÆ×ÅÅÓÄ ÕÂÉǽÈÊÆÄ † ¼ÀȽÂÊÆÈÆÄ ÂÆÄǸÅÀÀ „¶ÈÀÉÊ¢ÆÅɸÃÊÀÅ»“¦ÂɸÅÆÁšËÂÆÃƺÆÁ †¦ÂɸŸšÃ¸¼ÀÄÀÈƺŸ ÏÊÆɽÁ† ϸÉ ÇÈÆÀÉÍƼÀÊ Ÿ ÈÓŽ ÖÈÀ¼ÀϽ† ÉÂÀÍËÉÃË»À¸ÂÀ½ÆÉÅƺÅÓ½ʽż½Å† ÎÀÀŸŽÄŸ¹ÃÖ¼¸ÖÊÉ× Œ©¿ÉËÚÇÍÅÇÿÊÇ ÐÏÍÐÑÍËÎ͌ ÁÚ×ÄÌÇÞÒÏÍÁÌÞÎÏ¿ÁÍÁÍÈÐÍÆÌ¿ÑÄÊی ÌÍÐÑÇ ÍÀÏ¿ØÄÌÇÈ É ÝÏÇÐÑ¿Ë Ì¿×ÄÈ ÉÍËοÌÇÇÐÑ¿ÊÍÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍÀÍÊÛ×Ä ¦¿ØÇÑ¿ ÎÏ¿Á ÎÍÑÏÄÀÇÑÄÊÄÈ ÎÏÄÌ ÐÑ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁÍ Á ÐÒÃ¿Ô ÍÓÍÏËÊÄÌÇÄ Ì¿ÐÊÄÃÐÑÁ¿ ÑÏÒÃÍÁÚÄÐÎÍÏÚ ÐÍÎÏÍÁ͌ ÅÃÄÌÇÄÐÃÄÊÍÉÐÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÛÝŒÁÍÑ ÍÐÌÍÁÌÍÈ ÌÍÿÊÄÉÍÌÄпËÚÈÎÍÊÌÚÈ ÐÎÇÐÍÉÁÍÎÏÍÐÍÁ ÎÍÉÍÑÍÏÚËÇÃÄÑÍÀŒ Ï¿ØÄÌÇÄ ÂÏ¿ÅÿÌ Á Ì¿×Ò ÉÍËοÌÇÝ ­ÐÍÀÄÌÌÍ ÍÑËÄÖÒ ÇËÄÌÌÍ ÇÌÑÄÏÄÐ Ë¿ÊÍÂÍÇÐÏÄÃÌÄÂÍÀÇÆÌÄпÉÎÄÏÄÿÖÄ ÎÏ¿ÁÍÁÍÂÍ ÐÍÎÏÍÁÍÅÃÄÌÇÞ Ì¿ ¿ÒÑÐÍό ÐÇÌÂÎÏÍÓÇÊÛÌÚËÉÍËοÌÇÞË †©¸ÂÀÄÀºÆÇÈÆɸÄÀϸѽºÉ½»Æ ƹȸѸÖÊÉ×ÖÈÀ¼ÀϽÉÂÀ½ÃÀθ Œ­ÃÌ¿ÇÆпËÚÔÏ¿ÐÎÏÍÐÑÏ¿ÌÄÌÌÚÔ Ç ÑÏÒÃÌÍÏ¿ÆÏÄ×ÇËÚÔ ÎÏÍÀÊÄË ÐÍÁÏČ ËÄÌÌÍÂÍ ÀÇÆÌÄп Œ ÌÄÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÍÐÑÛ ÐÑÍÏÍÌ Á ÍÑÌÍ×ÄÌÇÞÔ Ð οÏÑÌÄÏ¿ËÇ §ËÄÌÌÍ ÜÑÍ ÎÍÏÍÅÿÄÑ ÍÐÊÍÅÌÄÌÇÞ ÁÎÏÍÕÄÐÐÄÁÍÆÁÏ¿Ñ¿ÃÍÊÂÍÁÎÍÃÍÊÂÍÁÚË Ï¿ÐÎÇÐÉ¿Ë ÃÍÂÍÁÍÏ¿Ë Æ¿ÈË¿ ÉÏÄÃÇÑ¿ ÌÄÃÍÀÏÍÐÍÁÄÐÑÌÍËÒοÏÑÌÄÏÐÑÁÒÇËÌ͌ ÂÍÖÇÐÊÄÌÌÚËÐÊÒÖ¿ÞËÍÑÉÏÍÁÄÌÌÍÂÍË͌ ×ÄÌÌÇÖÄÐÑÁ¿½ÏÇÐÑÚÌ¿×ÄÈÉÍËοÌÇÇ ÇËÄÝÑ ÀÍÊÛ×ÍÈ ÍÎÚÑ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÞ ÇÌÑÄÏÄÐÍÁÉÊÇÄÌÑ¿ÁÐÒÿÔÐÕÄÊÛÝÆ¿Œ ØÇÑÚÌ¿ÏÒ×ÄÌÌÚÔÎÏ¿Á­ÃÌ¿ÉÍÌ¿ÀҌ ÃÒØÄÄ ËÚ ÐÍÁÄÑÒÄË ÌÄ ÎÏÄÌÄÀÏÄ¿ÑÛ ÒÐÊÒ¿ËÇ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔ ÝÏÇÐÑÍÁ Ç ËÇÌÇËÇÆÇÏÍÁ¿ÑÛ ÏÇÐÉÇ Á ÀÇÆÌÄÐÄ Ì¿ÜÑ¿ÎÄÐÍÐÑ¿ÁÊÄÌÇÞÃÍÂÍÁÍÏÍÁ †ªÆ ½ÉÊÔ ÃËÏн ÇȽ¼ÆʺȸÊÀÊÔ À ÄÀÅÀÄÀ¿ÀÈƺ¸ÊÔ ÈÀÉÂÀ ÀĽÅÅÆ Ÿ ÇƼ»ÆÊƺÀʽÃÔÅÆÄ Õʸǽ ÉÆÊÈ˼† ÅÀϽÉʺ¸ ¹À¿Å½É†Ç¸ÈÊŽÈƺ Ž¾½ÃÀ À¼ÊÀºÉ˼¿¸¿¸ÑÀÊÆÁ˾½ŸÈËнņ ÅÓÍÀÅʽȽÉƺ ŒŸÀÐÍÊÝÑÌÍ ÁÄÏÌÍ «Ú ÐÑ¿Ï¿ÄËÐÞ ÎÍËÍÖÛÉÊÇÄÌÑ¿ËÁÊÝÀÚÔÅÇÆÌÄÌÌÚÔ

ÐÇÑÒ¿ÕÇÞÔ ÁÌÄ Æ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÇ ÍÑ ÑÍÂÍ Ì¿É¿ÉÍÈÐÑ¿ÃÇÇÏÄ×ÄÌÇÞÌ¿ÔÍÃÇÑÐÞÑÍÑ ÇÊÇ ÇÌÍÈ ÁÍÎÏÍÐ ¬Í ÁÐÄ ÅÄ ÀÍÊÛ×ÄÄ ÁÌÇË¿ÌÇÄ ËÚ ÒÃÄÊÞÄË ÝÏÇÃÇÖÄÐÉÍÈ ÎÍÃÃÄÏÅÉÄÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÄÈÇÓÇÏË ÇËÄÌÌÍÌ¿ÜÑ¿ÎÄÆ¿ÉÊÝÖÄÌÇÞÃÍÂÍÁÍÏÍÁ ®ÄÏÁ¿ÞÕÄÊÛ ÉÍÑÍÏÒÝÎÏÄÐÊÄÃÒÝÑÌ¿×Ç ÉÊÇÄÌÑÚ Æ¿É¿ÆÚÁ¿ÝØÇÄ ÎÍÃÍÀÌÚÄ ÝÏÇÃÇÖÄÐÉÇÄ ÒÐÊÒÂÇ Œ Æ¿ÐÑÏ¿ÔÍÁ¿ÑÛ ÐÄÀÞ ÍÑ ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÚÔ ÏÇÐÉÍÁ ¬¿×¿ ÝÏÇÃÇÖÄÐÉ¿Þ ÉÍÌÐÒÊÛÑ¿ÕÇÞ Ì¿ ÜÑ¿ÎÄ Æ¿ÉÊÝÖÄÌÇÞ ÃÍÂÍÁÍÏ¿ ÎÍËÍÅÄÑ ÇÆÀČ Å¿ÑÛÐÇÑÒ¿ÕÇÈÌÄÒÎÊ¿ÑÚÎÍÃÍÂÍÁÍÏÒ ©¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÚÄ ÝÏÇÃÇÖÄÐÉÇÄ ÒÐÊÒÂÇ Á ÜÑÍÈ ÍÀÊ¿ÐÑÇ Ñ¿ÉÅÄ ÎÍÆÁÍÊÞÝÑ Æ¿Œ ÐÑÏ¿ÔÍÁ¿ÑÛÐÞÍÑÁÐÄÁÍÆËÍÅÌÚÔÏÇÐÉÍÁ ®ÍÊÒÖÄÌÇÄÝÏÇÃÇÖÄÐÉÍÈÉÍÌÐÒÊÛÑ¿ÕÇÇ ÿÄÑÖÄÑÉÍÄÎÍÌÇË¿ÌÇÄÁÍÆËÍÅÌÚÔÎÍÌ ÁÍÃÌÚÔ É¿ËÌÄÈ ÐÃÄÊÉÇ ¦¿ÉÊÝÖÄÌÇÄ ÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÚÔ ÐÍÂÊ¿×ÄÌÇÈ Áƿnj ËÍÃÄÈÐÑÁÇÄ Ð οÏÑÌÄÏÍË ÎÏÇ ÒÖ¿ÐÑÇÇ Ì¿×ÄÂÍ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑ¿ ÐÍÎÏÍÁÍÅÃÄÌÇÄ ÃÍÂÍÁÍÏÍÁŒÍÃÌ¿ÇÆÒÐÊÒÂÌ¿×ÄÈÉÍËοŒ ÌÇÇ ÎÍÆÁÍÊÞÄÑÇÆÀÄÅ¿ÑÛØÄÉÍÑÊÇÁÚÔ ÐÇÑÒ¿ÕÇÈÇÍÑÉÏÍÁÄÌÌÚÔËÍ×ÄÌÌÇÖÄÐÑÁ ÐÍÐÑÍÏÍÌÚÉÍÌÑÏ¿ÂÄÌÑ¿ †§ÆϽÄË Ÿ º¸Ð º¿»Ã×¼ ¸ÂÊÀº† ÅÆ ȸ¿ºÀº¸ÖÊÉ× ËÉÃË»À ɺ׿¸ÅÅÓ½ ÉÇȸºÆºÓÄÉÆÇÈƺƾ¼½ÅÀ½ÄÌÀÈÄÓ ÀĽÅÅƺÌÆÈĸʽ¸ËÊÉÆÈÉÀÅ»¸ Œ®ÍÐÊÄ ÉÏÇÆÇп Œ ÂÍÃÍÁ ËÌÍÂÇÄÉÍËοÌÇÇÆ¿ÃÒË¿ÊÇÐÛÍÀÍÎÑnj ËÇÆ¿ÕÇÇÐÁÍÇÔÆ¿ÑÏ¿ÑÁÖ¿ÐÑÇÎÄÏÄÿÖÇ Ì¿¿ÒÑÐÍÏÐÇÌÂÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞÌÄÎÏÍÓÇÊی ÌÚËÇÀÇÆÌÄЌÎÏÍÕÄÐпËǼÑÍÑ׿ÂÎ͌ ÊÍÅÇÑÄÊÛÌÍÍÑÏ¿ÆÇÊÐÞÌ¿ÃÁÒÔÎÍÉ¿Æ¿ÑČ ÊÞÔŒÇÉ¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÍË ÇÉÍÊÇÖÄÐÑÁÄÌÌÍË ®ÍÞÐÌÝÓÇÏËÚÉÍÑÍÏÚÄÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÝÑ ÉÍËοÌÇÝ Ì¿ ¿ÒÑÐÍÏÐÇÌÂÄ Ì¿ÎÏÇËÄÏ Á ÝÏÇÃÇÖÄÐÉÍË ÐÍÎÏÍÁÍÅÃÄÌÇÇ ÀÇƌ ÌÄп ÇËÄÝÑ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁ Á Ï¿ÆÌÚÔ ÍÀÊ¿ÐÑÞÔ ÎÏ¿Á¿ Ç ÀÍÊÄÄ ÉÍËÎÄÑÄÌÑÌÚ ÁÏÄ×ÄÌÇÇËÌÍÂÇÔÁÍÎÏÍÐÍÁ Ñ¿ÉÉ¿ÉÇÔ ÎÏ¿ÉÑÇÉ¿ÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍÎÏÄÁÚ׿ÄÑÍÎÚÑ ÐÏÄÃÌÄÐÑ¿ÑÇÐÑÇÖÄÐÉÍÂÍÝÏÇÐÑ¿Ì¿ÎÏÄÌ ÎÏÇÞÑÇÇ ¬Ò ¿ ÄÐÊÇ ÒÅÄ Ï¿ÐÐËÍÑÏÄÑÛ

Ç ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÚÈ ÁÍÎÏÍÐ ÑÍ Ë¿ÑÄË¿ÑÇÉ¿ ÐÍÁÐÄËÇÌÑÄÏÄÐÌ¿ÞŒÔÍÏÍ×ÇÈÝÏÇÐÑÃÊÞ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞÀÒÃÄÑÐÑÍÇÑÛËÇÌÇËÒËÎ͌ ÏÞÃÉ¿ŒÑÚÐÞÖÏÒÀÊÄÈÁËÄÐÞÕ ÎÊÝÐ Ì¿ÊÍÂÇÇÐÍÕÇ¿ÊÛÌÚÄÁÚÎÊ¿ÑÚ ÉÍÑÍÏÚÄ ÍÑÖÇÐÊÞÄÑ Ï¿ÀÍÑÍÿÑÄÊÛ Á Ï¿ÆÊÇÖÌÚÄ ÓÍÌÃÚ ¿ÁÑÍÅÄÁÏÄËÞÒÐÊÒ¿ÎÍ¿À͌ ÌÄÌÑÐÉÍËÒ ÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇÝ Á Ì¿×ÄÈ ÉÍËοÌÇÇ Ì¿ÖÇÌ¿ÄÑÐÞ ÍÑ ÏÒÀÊÄÈ ÁËÄÐÞÕŒÎÏÇÌÄÐÊÍÅÌÍËÎÍÃÐÖÄÑÄÎÍÊҌ Ö¿ÄËÜÉÍÌÍËÇÝÍÑÃÍÑÚÐÞÖÏÒÀÊÄÈ ÁËÄÐÞÕ ÇÊÇÀÍÊÄÄÏÒÀÊÄÈÁÂÍà §Ì¿ÃÍÐÉ¿Æ¿ÑÛ ÖÑÍÁÚÌÇÉÍÂÿÌÄÐÑÍʌ ÉÌÄÑÄÐÛÐÑ¿ÉÇËÇÐÇÑÒ¿ÕÇÞËÇ ÉÍÂÿÁ¿× ÝÏÇÐÑÁÍÑÎÒÐÉÄÇÊÇÌ¿ÀÍÊÛÌÇÖÌÍË †¦ÂɸŸšÃ¸¼ÀÄÀÈƺŸ Àº¿¸ÂÃֆ ϽÅÀ½ÏÊƹӺÓÍÆʽÃÀɸ¿¸ÊÔ ƹȸ† Ѹ×ÉÔÂÇÆʽÅÎÀ¸ÃÔÅÓÄÂÃÀ½ÅÊ¸Ä Œ¡¿ÐÁÖÄˌÑÍÍÀÁÇÌÞÝÑ ¬¿Á¿×Ò ÉÍËοÌÇÝ ÎÍÿÊÇ ÇÐÉ Á ÐÒà ®¿ÏŒ ÑÌÄÏÍÑÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑÐÞÍÎÊ¿ÖÇÁ¿ÑÛÎÏÄÃ͌ ÐÑ¿ÁÊÄÌÌÚÄ ÄËÒ ÑÍÁ¿ÏÚ ÇÊÇ ÒÐÊÒÂÇ °ÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÚ ÉÍËοÌÇÇ Š½ÏÇÐÑ ©ÍÌпÊÑÇÌšÎÍÆÁÍÊÞÑÐÖÄÐÑÛÝÁÚÈÑÇ ÇÆ ÊÝÀÍÈ ÐÇÑÒ¿ÕÇÇ Ç Æ¿ØÇÑÞÑ Á¿×Ç ÇÌÑÄÏÄÐÚ Á ÐÒÿÔ ÁÐÄÔ ÇÌÐÑ¿ÌÕÇÈ ¬¿×ÇÝÏÇÃÇÖÄÐÉÇÄÒÐÊÒÂÇÍÀÄÐÎÄÖ¿Ñ Á¿×ÄÈÉÍËοÌÇÇÎÏÍÕÁÄÑ¿ÌÇÄÇÀÊ¿Â͌ ÎÍÊÒÖÇÄÌ¿ÃÍÊÂÇÄÂÍÃÚ ™½É½¼Æº¸Ã¸ ÅŸ™«¨¶¢

¤ÆÉÂƺɸ×ƹøÉÊÔ »¢ÆÃÆÄŸ Ëß½Ã½Å¸× ¼„¸“ ª®„¤ÆŽÊÅÓÁ¼ºÆȓ Õʸ¾ ÆÌÀÉ ª½Ã ††  †† XXXKVSJTU†DPOTBMUJOHSV ¼¾¿ÏÍο

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¨»¡¥ ¬ÍËÀÐÈÇÅÌ˧ËÈËÉÊÂ

Ê½ÎϽÎÅÜ¢ÍÕË¿½ ˆ§Í½ÎËϽÁÅÎÓÅÌÈÅÊÅÍÐÂϘ « ˜Å¸ÉʸÉÀÀ ÈÐƺÆÁ Ͻʺ½ÈÆ ¼½Ê½Á À ¼º¸ ¹À¿Å½É¸ ʽ À ¼ÈË»À½ ÀĽÖÊƹѽ½ĽÉÊƼÀÉÃƸÎÀÀ†ÄÀÂÈÆȸÁÆÅ¢ÆÃÓϽºÆ¤ÓÇÆÇÈÆÉÀÃÀ ˜Å¸ÉʸÉÀÖº¿»Ã×ÅËÊÔŸÕÊÆÊȸÁÆÅ»ÆÈƼ¸»Ã¸¿¸ÄÀ¼À¿¸ÁŽȸ ĸʽÈÀÀ ¹À¿Å½ÉĽŸ

ˆ§ËÈØÔ¿ËÌËÒËÃÂʽ ÎË¿ÍÂÉÂÊÊÐÛÃÂÊÖÅÊИ

¥ÄÁËÎÙ ŸÌ¿ÐÑ¿ÐÇÞ ¤Ï×ÍÁ¿ ÍÉÍ̌ ÖÇÊ¿ ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÒÝ ×ÉÍÊÒ Á ©¿×ÇÏÄ Æ¿ÑÄË ÉÍÊÍËÄ̌ ÐÉÇÈ ÎÄÃÇÌÐÑÇÑÒÑ Ç Š²ÖÄÀÌ͌ ÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÒÝ ÃÇÆ¿È̌ Ë¿ÐÑÄÏÐÉÒݚÁ«ÍÐÉÁÄ¡ ÂÍÃÒÌ¿Ö¿Ê¿Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛÉ¿ÉÃÇƿȌ ÌÄÏ¡ŒËÍÑÉÏÚÊ¿ÐÉÍÏÒÝ ÀÚÑÍÁÒÝ ÎÍËÍØÛ Š¦ÍÊÍÑÚÄ ÏÒÉǚ ÁŒËŒÐÑÒÃÇÝÃÇƿȌ Ì¿Š¦ÍÊÍÑÚÄÏÒÉǚ¦¿ËÒÅÄË ÁÍÐÎÇÑÚÁ¿ÄÑÖÄÑÚÏÄÔÃÄÑÄÈÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

†˜Å¸ÉʸÉÀ× Äƾ½Ê½ÃÀºÓÆÇȽ¼½† ÃÀÊÔƹÑÀÁƹȸ¿¢ÆÃÓϽº¸ ©ϽÄÆŠ˺¸É¸ÉÉÆÎÀÀÈ˽ÊÉ× Œ©¿ÉÌÇÐÑÏ¿ÌÌÍ ÌÄŠÍ̚ ¿ŠÍÌ¿š ©ÍÊÚÖÄÁÍÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÞÄÑÐÞËÌÄÎÍÔÍÅÇË Ì¿ÐÍÁÏÄËÄÌÌÒÝÅÄÌØÇÌÒÍÌ¿Ï¿ÀÍÑ¿Œ ÄÑ ÎÍÐÑÍÞÌÌÍÐÑÏÄËÇÑÐÞÍÀÌÍÁÊÞÑÛÐÞ ÌÄÔÍÖÄÑÐÑ¿ÏÄÑÛ ÊÝÀÇÑÃÄÊ¿ÑÛÖÑ͌ÑÍ ÐÁÍÇËÇÏÒÉ¿ËÇ¡ÍÆËÍÅÌÍ ÞÿÅÄ¿ÐŒ ÐÍÕÇÇÏÒÝÜÑÍÑÏ¿ÈÍÌÐÐÍÀÍÈ ¯ÄÉ¿ŒÑÍÅÄÇÆÁÄÖÌÚÈÐÇËÁÍÊÅÄ̌ ÐÉÍÂÍ Ì¿Ö¿Ê¿ ÐÎÍÉÍÈÐÑÁÇÄ ÇÆËÄÌÖnj ÁÍÐÑÛÇÁÑÍÅÄÁÏÄËÞÎÍÐÑÍÞÌÐÑÁͼÑÍ ÞÉÑÍËÒ ÖÑÍÌ¿ÀÄÏÄÅÌ¿ÞŒÌÄÍÑÙÄËÊČ Ë¿ÞÖ¿ÐÑÛ©ÍÊÚÖÄÁ¿ ÿÅÄÌ¿ÜËÀÊÄËÄ ËÇÉÏÍÏ¿ÈÍÌ¿ ÎÏÇÐÒÑÐÑÁÒÝÑ ÏÄÖÉ¿ Ç οÏÒÐ † ¤Æ¾ÅÆ ÃÀ ɸ¿¸ÊÔ ÏÊÆ ¼Ã× º¸É ¼Ëи ¢ÆÃÆÄÅÓ ¾Àº½Ê ÀĽÅÅÆ º ¢Æ† ÃÓϽº½ Œ ¬ÄÑ ©ÍÊÚÖÄÁÍ Œ ÁÚÏ¿ÅÄÌÇÄ Ð͌ ÁÏÄËÄÌÌÍÈ ÐÒÑÇ ©ÍÊÍËÌÚ ¿ ÄÄ ÃÒ׿ ÅÇÁÄÑÁÐČѿÉÇÁ°Ñ¿ÏÍËÂÍÏÍÃĦÃÄÐÛ

¼¾¿ÏÍο

Þ ÌÄ ÍÏÇÂÇÌ¿ÊÛÌ¿ ÜÑÍ ÍÀØÄÎÏÇÌÞÑÍÄ ËÌÄÌÇÄ ÇÍÌÍÇËÄÄÑÎÍÃÐÍÀÍÈÍÐÌÍÁ¿Œ ÌÇÞ£¿ ÂÍÏÍÃÏ¿ÐÑÄÑÇÏ¿ÆÁÇÁ¿ÄÑÐÞÆ¿ ÐÖÄÑ©ÍÊÚÖÄÁ¿ ÌÍÁÐÄÅÄ©ÍÊÍËÌ¿ŒÜÑÍ Á ÎÄÏÁÒÝ ÍÖÄÏÄÃÛ °ÍÀÍÏÌ¿Þ ÎÊÍØ¿ÃÛ ÉÏÄËÊÛÇŠÀÊÝÃÄÖÉ͚«ÌÍÂÇÄÔÒÃÍŌ ÌÇÉÇÇÃÇÆ¿ÈÌÄÏÚÎÇÑ¿ÝÑÁÃÍÔÌÍÁÄÌÇÄ ÇËÄÌÌÍÁÀÊÇÆÇÜÑÇÔËÇÊÚÔÐÑ¿ÏÇÌÌÚÔ ÃÍËÇÉÍÁ ÕÄÏÉÁÄÈ Ç ÔÏ¿ËÍÁ ©ÍÂÿ ÇÃÄ×ÛÎÍ°Ñ¿ÏÍËÒÂÍÏÍÃÒ ÁÂÍÊÍÁÄÐÏ¿Œ ÆÒÌ¿ÖÇÌ¿ÝÑÁÍÆÌÇÉ¿ÑÛÉ¿ÉÇČÑÍÌÍÁÚÄ ÃÇÆ¿ÈÌÄÏÐÉÇÄÏÄ×ÄÌÇÞÇÍÀÏ¿ÆÚ †™Óº¸ÃÆÃÀʸ ÏÊÆ»ÆÈƼÇÆÄÆ»¸Ã º¸Ä ŸÁÊÀ ȽнÅÀ½ ¼Ã× ÂÆÅÂȽÊÅÆ»Æ ÂÃÀ½Åʸ Œ¬ÄÍÃÌÍÉÏ¿ÑÌÍ©¿ÉŒÑÍÏ¿ÆÞËÖ¿Œ Ê¿ÐÛÁÍÓÇЊ«ÍÐÑÍÑÏÞÿšÌ¿ÁÐÑÏÄÖÒÐÍ ÐÁÍÇËÆ¿É¿ÆÖÇÍ˧ÁÍÑÎÍÃÍÏÍÂÄËÄÌÞ ÁÃÏÒÂÍÐÄÌÇÊ¿ÇÃÄÞ ɿпÝØ¿ÞÐÞÐÍÁÄό ×ÄÌÌÍÃÏÒÂÍÂÍÎÏÍÄÉÑ¿¾ÎÍÌÞÊ¿Ì¿ÃÍ ÍÑÉ¿Æ¿ÑÛÐÞ ÍÑ ÌÄÍÉÊ¿ÐÐÇÉÇ Ç ÐÃÄÊ¿ÑÛ ÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÇÈ ÐÑ¿ÏÇÌÌÚÈ Á¿ÏÇ¿ÌÑ Ç̌ ÑÄÏÛÄÏ¿°ÄÈÖ¿ÐËÍÿÌ¿ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÚÄ ÐÑÇÊÇ Ç Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ ÎÏÍÔÍÃÇÑ ÍÖÄÌÛ ÀÚÐÑÏÍԿȌÑÄÉÐËÄÌÇÊÐÞÎÏÍÁ¿ÌÐÍË ¿ ÐÄÈÖ¿ÐÒÅÄÇÍÌÍÑÍ×ÄÊÁÎÏÍ×ÊÍı¿É ÖÑÍÑÄ ÉÑÍÍÀÒÐÑÏÍÇÊÐÁÍÇÃÍË¿Ñ¿ÉÇË


¬ÍËÀÐÈÇÅÌ˧ËÈËÉÊÂ

ÍÀÏ¿ÆÍË ÒÅÄÖÒÁÐÑÁÒÝÑÐÄÀÞÍÑÐÑ¿Á×nj ËÇÍÑËÍÃÚ¡ÍÑÎÍÖÄËÒËÌÍÂÇÄÉÍÊ͌ ËÄÌÕÚÃÄÊ¿ÝÑÌÄÒÐÑ¿ÏÄÁ¿ÝØÇÈÉÊ¿ÐÐnj ÖÄÐÉÇÈÇÌÑÄÏÛÄÏ ÉÍÑÍÏÚÈËÍÅÌÍÊÄÂÉÍ ÍÀÌÍÁÇÑÛ©¿ÉÌÇÐÑÏ¿ÌÌÍ ÎÏÇÌ¿ÊÇÖÇÇ ÞÏÉÇÔÌÍÁÇÌÍÉ ÐÒÎÄÏÐÍÁÏÄËÄÌÌÚÔÍь ÃÄÊÍÖÌÚÔ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ Ç ÌÍÁÚÔ ÑÄÔÌ͌ ÊÍÂÇÈÉÍÊÍËÄÌÕÚÁÚÀÇÏ¿ÝÑÉÊ¿ÐÐÇÉÒ ­ÃÇÌËÍÈÆ¿É¿ÆÖÇÉÍÀÏ¿ÑÇÊÐÞÁÌ¿×Ò ÓÇÏËÒ É¿É Ï¿Æ ÃÊÞ ÑÍÂÍ ÖÑÍÀÚ ÌÇ Ì¿ ׿ÂÌÄÍÑÍÈÑÇÍÑÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÍÂÍÐÑÇÊÞ ÁÇÌÑÄÏÛÄÏÄ ÌÄÃÍÎÒÐÑÇÑÛÇÌÍÐÑÇÊÄÁÚÔ ÁÉÏ¿ÎÊÄÌÇÈ ©ÐÑ¿ÑÇ ÍÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÇÔÇÌÑÄÏÛÄÏ¿Ô «ÌÍÂÇÄÐÖÇÑ¿ÝÑŠÉÊ¿ÐÐÇÉÍȚÑÍ ÉÖÄËÒ ÍÌÇÎÏÇÁÚÉÊÇ ÍÀÏ¿ÆÚÃÄÑÐÑÁ¿¡ÍÑ Ì¿Œ ÎÏÇËÄÏ ÁÍÃÌÍËÇÆÉÍÊÚÖÄÁÐÉÇÔÃÁÍÏÍÁ ÒÐÑ¿ÌÍÁÇÊÇ Ñ¿ÉÒÝ ŠÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÒݚ ÃÍÐÉÒ ÍÀÙÞÁÊÄÌÇÈ ¡ÇÃÇËÍ ÅÇÊÛÕÚ ÔÍÑÄÊÇÒÀÏ¿ÑÛÊÇÐÑÍÁÉÇÐÃÁÄÏÄÈÐÍÀŒ ÐÑÁÄÌÌÚÔÎÍÃÙÄÆÃÍÁ ¿ÎÍÊÒÖÇÊÍÐÛ Ì¿

¼¾¿ÏÍο

¨»¡¥

ËÍÈ ÁÆÂÊÞà ÇÌÑÄÏÄÐÌÍÄ ÃÇÆ¿ÈÌÄÏÐÉÍÄ ÏÄ×ÄÌÇÄ ´ÍÑÞ ÇÆÂÍÑÍÁÊÄÌ¿ ÜÑ¿ ÃÍÐÉ¿ ÇÆ ÎÍÃÏÒÖÌÚÔ Œ ÖÇÑ¿È ŠËÒÐÍÏÌÚԚ Œ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ † šÓ Éý¼Àʽ ¿¸ À¿Ä½Å½ÅÀ×ÄÀ º ȸÁÆŽ Œ°Ñ¿Ï¿ÝÐÛÃÄÏÅ¿ÑÛÏÒÉÒÌ¿ÎÒÊÛÐÄ ¤ÐÊÇÁÇÅÒ ÖÑÍÂÃČÑÍÁÄÃÒÑÐÞÍÑÃÄÊÍ֌ ÌÚÄÏ¿ÀÍÑÚ ÑÍÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÍÎÍÑÍËÆ¿ÔÍÅÒ ÑÒÿ ÐÌÍÁ¿ Œ ÎÍÐËÍÑÏÄÑÛ Ì¿ ÏÄÆÒÊÛÑ¿Ñ ¡©ÍÊÚÖÄÁÄÍÖÄÌÛËÌÍÂ͊пËÍÃÄÊÍɚ ŒÀÊ¿ÂÍÒÐÑÏÍÄÌÌÚÔÃÁÍÏÇÉÍÁÇοÊÇпÌ ÌÇÉÍÁ ÒÐÑÏÍÄÌÌÚÔÏÒÉ¿ËÇÅÇÊÛÕÍÁ¼ÑÍ ÌÄÍÀÚÖÌÍÐÍÖÄÑ¿ÄÑÐÞÐÍÀØÄÉÍÊÚÖÄÁÐÉÇË ÐÑÇÊÄËÆ¿ÐÑÏÍÈÉÇÞÏÉÇÄËÌÍÂÍÜÑ¿ÅÉÇ ÍÐÑÏÚÄÊÇÌÇÇ Ì¿ÐÚØÄÌÌÚÄÕÁÄÑ¿£¿ÅÄ ÍÑÌÍÐÇÑÄÊÛÌÍ ÐÑ¿ÏÚÄ ÃÍË¿ ÏÄËÍÌÑnj ÏÒÝÑÐÞÁÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÇÇÐÍÀØÇËÁÇÃÍË ËÇÉÏÍÏ¿ÈÍÌ¿ ÇÔÍÀÊÇÕÍÁÚÁ¿ÝÑÐÑÇÊی ÌÍÈ ÎÊÇÑÉÍÈ ÃÍÀ¿ÁÊÞÝÑ É ÎÍÃÙÄÆÿË ԿȌÑÄÉÍÁÐÉÇÄÉÍÆÚÏÄÖÉÇ

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¨»¡¥ ¬ÍËÀÐÈÇÅÌ˧ËÈËÉÊÂ

ˆ«ÍÅÀÅʽÈÙÊËÎÏÙ ¿ØÅÀÍØÕÊÂÆνÉËÀË ¾ÈÂÎÏÜÖÂÀËÁоÈÜý˜ Œ£ÇÆ¿ÈÌÁÄÃÛÁÎÏÇÌÕÇÎÄÎÏÄÃÎ͌ ʿ¿ÄÑ ÒËÄÌÇÄ ÐÃÄÊ¿ÑÛ ÖÑ͌ÑÍ ÍÏÇÂnj Ì¿ÊÛÌÍÄ ÇÌÑÄÏÄÐÌÍÄÇÆÌÇÖÄÂÍ­ÖÄÌÛ ÅÄÌÐÉÍÄ ÒËÄÌÇÄ ÉÐÑ¿ÑÇ ÌÄÿÏÍË Á Ì¿×ÄÈ ÎÏÍÓÄÐÐÇÇ Ñ¿É ËÌÍÂÍ ÅÄÌØÇÌ ¾ É¿ÉÖÄÊÍÁÄÉ ÏÍÅÃÄÌÌÚÈÁŒÄÇ ÁÚÏÍÐ×ÇÈÁпËÚÈÏ¿ÐÕÁÄÑÐÍÕÇ¿ÊÇÆË¿ ÉÍÂÿ ˿¿ÆÇÌÌÚÄ ÎÍÊÉÇ ÀÚÊÇ ÎÒÐÑÚ ¿ ÅÄÊ¿ÌÇÄ ÊÝÃÄÈ ÀÚÑÛ ÉÏ¿ÐÇÁÚËÇ Ç ÍÏÇÂÇÌ¿ÊÛÌÚËÇ ÌÇÉÒÿ ÌÄ ÇÐÖÄÆÊÍ Æ¿ÐÑ¿Ê¿пËÚÈÏ¿ÐÕÁÄÑŠÎÍÃÄÊÍÖÌÍÂ͚ °ÍÁÄÑÐÉÍÂÍ°ÍÝÆ¿«¿Ë¿ÐÓÍÏËÇÏÍÁ¿Œ Ê¿ÁÍËÌÄÜÑÒÊÝÀÍÁÛÉÃÇÆ¿ÈÌÒÍÌ¿Î͌ ÐÑÍÞÌÌÍÖÑ͌ÑÍÁÞÆ¿Ê¿ ×ÇÊ¿ ÐÑ¿Ï¿Ê¿ÐÛ ÐÃÄÊ¿ÑÛÑ¿É ÖÑÍÀÚÄÄÏÄÀÄÌÍÉÀÚÊÍÃÄÑ ÌÄÉ¿ÉÁÐÄ ¿ÁÃÍËÄÀÚÊÍÒÝÑÌÍ † ¦ÊÉÖ¼¸ À¿ „ɸÄƼ½ÃÂÀÅÉÂÀ͓ †Í À º¸Ð ¹À¿Å½É „©ÂÆȸ× ¹Ó† Êƺ¸× ÇÆÄÆÑԓ † ÊÆ ½ÉÊÔ ĸÉʽȸ ÉÇÆÉƹÅÓ½ ÇÆÏÀÅÀÊÔ À ÇÆÇȸºÀÊÔ ÏÊÆ ˻ƼÅÆ À ¼À¿¸ÁŽÈɸ× ÌÀÈĸ ÇÆÄÆ»¸ÖѸ× ƹËÉÊÈÆÀÊÔ ¾ÀÃÀѽ ÉƻøÉÅÆ ÀżÀºÀ¼Ë¸ÃÔÅÓÄ ºÂËɸÄ À ÉÂÃÆÅÅÆÉÊ×Ä Œ®ÍÅ¿ÊÒÈ°ÄÂÍÃÌÞËÍÅÌÍÉÒÎÇÑÛ ÖÑÍÒÂÍÃÌÍÊÝÀÚÄÍÑÃÄÊÍÖÌÚÄÇÐÑÏÍnj ÑÄÊÛÌÚÄË¿ÑÄÏÇ¿ÊÚ ÑÇÎÍÁÒÝËÄÀÄÊÛ ×ÑÍÏÚ ÇÆ É¿Ñ¿ÊÍ¿ ÌÍ ÁÐÄ ÜÑÍ ÀÒÃÄÑ ׿ÀÊÍÌÌÚË É¿ÏÑÇÌÉÍÈ ÇÆ ÅÒÏÌ¿Ê¿ ÌÄ ÍÑÏ¿Å¿ÝØÄÈ Á¿×ÄÈ ÇÌÃÇÁÇÃÒ¿Êی 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÌÍÐÑÇÇÁÉÒп£ÊÞËÄÌÞÁ¿ÅÌÍÐÍÆÿÑÛ ŠÊÇÖÌÍÐÑÌÚȚ ÇÌÑÄÏÛÄÏ ÐÃÄÊ¿ÑÛ ÃÍË ËÍÇÔÆ¿É¿ÆÖÇÉÍÁÑ¿ÉÇË ÖÑÍÀÚÐÎÍÏÍ¿ ÍØÒØ¿Ê¿ÐÛ¿ÑËÍÐÓÄÏ¿ÐÄËÛÇ ÄÄÃÒÔ † ŸÅ¸ÏÀÊ º¸Ä ¼ÆþÅÓ ÅȸºÀÊÔÉ× ËÂȸнÅÅÓ½È˸ÄÀ¾ÀÃÔÎƺǸÃÀɸ¼† ÅÀÂÀ¥ÆŽ¸¾ËÊÉ×ÃÀº¸ÄÕÊÀÇø† ÉÊÀÂƺӽ ÂÆÃÆÂÆÃÔÏÀÂÀ À ÄËÍÆÄÆÈÓ À¿ʸ¿ÀÂƺºÆÇÃÆѽÅÀ½ÄÂÀϸ Œ°ÍÃÌÍÈÐÑÍÏÍÌÚ ÉÍÌÄÖÌÍ ÁÐÄÜÑÍ ÐÃÄÊ¿ÌÍÇÆÏ¿ÆÌÚÔÍÑÔÍÃÍÁÇÁÏÞÃÊÇÐ͌ ÍÑÁÄÑÐÑÁÒÄÑÐÑÏÍÂÇËÉ¿ÌÍÌ¿ËÐÑÇÊÞ¬Í ÐÃÏÒÂÍÈÐÑÍÏÍÌÚ ÊÝÃÇÁÉÊ¿ÃÚÁ¿ÝÑÁÍ ÁÐÄÜÑÍÐÁÍÝÃÒ×Ò ÒÔ¿ÅÇÁ¿ÝÑÆ¿ÐÁÍÇË ÃÁÍÏÇÉÍË®ÍÐËÍÑÏÇÑÄ ÇÆÒοÉÍÁÍÖÌÍÈ ÁÄÏÄÁÉÇÇÉÒÐÉ¿ÎÊ¿ÐÑÇÉ¿ÎÍÊÒÖÇÊ¿ÐÛ ×ÇÉ¿ÏÌ¿Þ ÔÏÇÆ¿ÌÑÄË¿ Ÿ ÆÃÄÐÛ ÁÍÑ ÂÏÇÀÚÑ¿ÉÇÄÌÄÍÀÚÖÌÚÄÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÚ ÉÍÏÍÀÍÖÉÇÍÑÉÇÌÃÄόÐÝÏÎÏÇÆÍÁŒÎÍʌ ÌÍÄÁÎÄÖ¿ÑÊÄÌÇÄÍÎÞÑ † œ¸ ʸ¿ÀÂÀ†ÄËÍÆÄÆÈÓ × ÄÅÆ»Æ »¼½ºÀ¼½Ã¸ ¸ºÆÊÆÇ×ʸ¥ÆºÆƹѽ ÄÅƻƽÇƺÊÆÈ×½ÊÉ׺ʸÂÀÍɸ¼ÀÂ¸Í Çȸº¼¸ Œ¬ÄËÍÂÒÌÄÐÍÂÊ¿ÐÇÑÛÐÞ¤ÐÑÛÒÌ¿Ð Á©ÍÊÍËÌÄÑ¿ÉÍÄÍÀÚÉÌÍÁÄÌÇÄÉÑ͌ÑÍ ÂÃČÑÍÖÑ͌ÑÍÎÍÃÐËÍÑÏÄÊÇÐÑÏÄËÇÑÐÞ ÐÃÄÊ¿ÑÛÒÐÄÀÞÑÍÅÄпËÍĦ¿É¿ÆÖÇÉÇ ÎÄÏÇÍÃÇÖÄÐÉÇÎÏÍÐÞÑÞÁÇÃÄÊ¿Ñ¿ÉÍČ ÑÍ ÿÁ¿ÈÑÄÇËÚÜÑÍÎÍÁÑÍÏÇ˾ÐÑ¿Œ Ï¿ÝÐÛ ÍÑÂÍÁÍÏÇÑÛ ÐÁÍÇÔ ÉÊÇÄÌÑÍÁ ÍÑ Æ¿ÇËÐÑÁÍÁ¿ÌÇÈ ÎÍÖÄËÒ ÀÚ ÌÄ ÐÍÆÿÑÛ ÍÏÇÂÇÌ¿ÊÛÌÒÝÍÀÐÑ¿ÌÍÁÉÒ † ¸ ÉƻøиÖÊÉ× ¼¾¿ÏÍο

Œ£¿ªÝÃÇÎÍÌÇË¿ÝÑ ÖÑÍÇÌÃÇÁnj ÃÒ¿ÊÛÌ¿ÞÊÇÖÌÍÐÑÛÐÍÐÁÍÇËÇÌÃÇÁÇÃҌ ¿ÊÛÌÚËÇÌÑÄÏÛÄÏÍËÂÍÏ¿ÆÃÍÁÚÇÂÏÚ׌ ÌÄÄпËÍÂÍÀÊÇÐÑ¿ÑÄÊÛÌÍÂÍÃÒÀÊÞÅ¿ †¢¸Â×ÇÆÅÀÄ¸Ö º¸ÄÅȸºÀÊÉ×ɸÄ ÇÈÆνÉÉ ƹø»Æȸ¾Àº¸ÅÀ× ÇÈÆÉÊȸņ Éʺ¸˜˾½ÉÃÀ¼½Ã¸ÊԺɽÕÊÆɺÆÀÄÀ È˸ÄÀ Œ¬ÄÊÛÆÞÐÉ¿Æ¿ÑÛ ÖÑÍÞÁÍÁÐÄÌÄϿЌ ÐË¿ÑÏÇÁ¿ÝÃÁÍÏÍÁÚÄпËÍÃÄÊÉÇÐÎÏ͌ ÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈÑÍÖÉÇÆÏÄÌÇÞ¡ÍÑ Ì¿Œ ÎÏÇËÄÏ ÜÑÍÑÃÁÍÏÇÉËÌÄÌÏ¿ÁÇÑÐÞÑÄË ÖÑÍÄÂÍ¿ÁÑÍÏÚÐÃÄÊ¿ÊÇÌÄÜÉÊÄÉÑÇÖÌÍÄ ÐÍÀÏ¿ÌÇÄŠÉÏ¿ÐÇÁÍÐÑÄȚ ¿ÁÚÐÑÏÍÇÊÇ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÒÝÉÍËÎÍÆÇÕÇÝ ÒÉÍÑÍÏÍÈ ÄÐÑÛ ÕÄÌÑÏ Ç ÎÄÏÇÓÄÏÇÞ ÍÀØÌÍÐÑÛ ÜÊÄËÄÌÑÍÁ ªÝÃÇÆ¿ÀÏ¿ÊÇÜÑÒÎÏÇÃÍËÍÁÒÝÑÄό ÏÇÑÍÏÇÝÎÍÃÐÁÍÝÍÎÄÉÒÇÑÄËпËÚË Ï¿Ð×ÇÏÇÊÇ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÄ ÅÇÆÌÄÌÌÍÄ ÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÍ É¿É ÀÚ ŠÃÍÀÏ¿Êǚ ÐÄÀÄ ÉÁ¿ÃÏ¿ÑÌÚÔËÄÑÏÍÁ¡ÄÃÛÑÍÑ ÉÑÍÐÊÄÃÇÑ Æ¿ËÄÐÑÍË ÀÊ¿ÂÍÒÐÑÏ¿ÇÁ¿ÄÑÄÂÍ ÑÍËÒÍÌÍ ÎÍÐÁÍÄËÒÃÒÔÒ ÇÎÏÇÌ¿ÃÊÄÅÇÑ

ªÂÆÏͽÈÙʽÜÏÂÍÍÅÏËÍÅÜ ÁÈÜ¿ÎÂÒ †˜Å¸ÉʸÉÀ× ¼¸º¸ÁʽÇÆÉÄÆÊÈÀÄŸ ¢ÆÃÓϽºÆÉ„ĸÄÉÂÆÁ“ÊÆÏÂÀ¿È½ÅÀ× ¯ÊÆ ¿¼½ÉÔ Ÿ º¸Ð º¿»Ã×¼ ÍÆÈÆÐÆ ¸ ÏÊÆÇÃÆÍÆ Œ «ÇÌÒÐ ÍÃÇÌ Œ ÒÿÊÄÌÌÍÐÑÛ ÍÑ ÕÄÌÑÏ¿ ÌÍÎÏÇÌ¿ÊÇÖÇÇË¿×ÇÌÚÜÑÍÌÄ ÎÏÍÀÊÄË¿¦¿ÑÍ©ÍÊÚÖÄÁÍÔÍÏÍ×ÍÑÄË ÖÑÍ ÃÄÑÞË ÎÍ ÃÍÏÍÂÄ Á ×ÉÍÊÒ ÌÄ Ì¿ÃÍ ÎÄÏÄÔÍÃÇÑÛÃÍÏÍÂÒ ² ËÄÌÞ ÖÄÑÁÄÏÍ ÃÄÑÄÈ ŒÊÄÑÌÞÞ ©¿ÑÞ ŒÊÄÑÌÇÈ©ÇÏÇÊÊ ±¿ÇÐÇÞŒÊÄÑ ÇŒËÄÐÞÖÌ¿Þ¯ÍÆ¿©ÍÂÿËÚÏÄ×ÇÊÇ Ï¿Ð×ÇÏÇÑÛ ÅÇÊÎÊÍØ¿ÃÛ Ç ÁÚÀÇÏ¿ÊÇ ÉÁ¿ÏÑÇÏÒ ÑÍÐÏ¿ÆÒÆ¿ÃÒË¿ÊÇÐÛÇÍÌ¿Œ ÊÇÖÇÇ ÃÁÍÏ¿ ¼ÑÍ ÀÚÊ Á¿ÅÌÚÈ ÉÏÇÑČ ÏÇÈ ÁÚÀÍÏ¿ ¡ ©ÍÊÚÖÄÁÄ ÎÍÖÑÇ ÁÄÆÃÄ ÿÅÄ Á ÌÍÁÚÔ ÃÍË¿Ô ÄÐÑÛ ÃÁÍÏ ÐÄÑÉ¿ 


ÎÊÍØ¿ÃÉ¿£ÄÑÇÐÏ¿ÆÒÍÀÏ¿ÑÇÊÇÌ¿ÜÑÍ ÁÌÇË¿ÌÇÄ ÌÒÇËÚÁÐÊÄÃÆ¿ÌÇËÇ † ˜ ¸Â ºÓ ÆÊÅÆÉÀʽÉÔ Â ÊÀÇƺÓÄ ¼½ÊÉÂÀÄ»ÆÈÆ¼Â¸Ä ŸÇÈÀÄ½È ºÉȸº† ŽÅÀÀɸºÊÆÈÉÂÀÄÀǸÃÀɸ¼ÅÀ¸ÄÀ Œ¬ÄÿÁÌÍÌ¿ÒÊÇÕÄŸÐÑ¿ÔÍÁ¿ÎÍÐÑ¿Œ ÁÇÊÇÎÊ¿ÐÑÇÉÍÁÚÈÃÄÑÐÉÇÈÂÍÏÍÃÍÉ ÍÌ ÍÖÄÌÛÒÃÍÀÄÌÇÎÍÊÄÆÄÌ ÌÍÃÒ×ÇÒÌÄÂÍ ÌÄÑ ¬Í ÌÄ ËÍÅÄÑ ÅÄ ÁÐÄ ÀÚÑÛ ÑÍÊÛÉÍ Š¿ÁÑÍÏÐÉÇ˚ ËÚ ÁÉÍÌÕÄÉÍÌÕÍÁ Ånj ÁÄËÁ99*ÁÄÉÄ †ª¸Â»ÆÈƼƺ¸ÄŽÅȸºÀÊÉ× Œ ¬¿ÎÏÍÑÇÁ ËÚ Ñ¿Ë Ö¿ÐÑÍ ÂÒÊÞÄË Ð ÃÄÑÛËÇ ±¿ÇÐÇÞ ÒÁÇÃÄÊ¿ ÄÂÍ Á ÍÉÌÍ ÑÏ¿ËÁ¿ÞÄØÄÌ¿ÐÑ¿ÃÇÇÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ Š«¿Ë¿ ËÚÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÍÑÒÿÎÍÈÃÄËš Œ ÀÄÆ¿ÎÄÊÊÞÕÇÍÌÌÍ Æ¿ÞÁÇÊ¿ ÍÌ¿ § Á ÉÍÌÕÄ ÉÍÌÕÍÁ ÿÅÄ ÒÂÍÁÍÏÇÊ¿ ËÄÌÞ ŠÐÔÍÃÇÑÛ Ì¿ Ï¿ÆÁÄÃÉҚ ±¿É ÖÑÍ ÃÊÞ ÉÍÊÚÖÄÁÐÉÇÔË¿ËÇÃÄÑÄÈÜÑÍÆÌ¿ÉÍÁÍÄ ËÄÐÑÍ ¦ÃÄÐÛÁÄÃÛÄØÄÉ¿É¿ÞÓÇ×É¿ÇËČ ÄÑÐÞ ÎÊÍØ¿ÃÉ¿ Ì¿ ŸÐÑ¿ÔÍÁ¿ Œ ŠÌnj ÖÄÈÌÚÈ ÃÁÍϚ ¡ÐČѿÉÇ ÄÐÑÛ Ò Ì¿Ð Á ©ÍÊÍËÌÄÑ¿É¿ÞÍÐÍÀÄÌÌÍÐÑÛÂÒÊÞÌÇÄ Á ÖÒÅÍË ÃÁÍÏÄ ÌÄ ÎÏÇÁÄÑÐÑÁÒÄÑÐÞ ² É¿ÅÃÍÂÍ ÄÐÑÛ ÐÁÍÞ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌ¿Þ ÑÄÏÏÇÑÍÏÇÞ ÇÄÐÊÇÁ¿ËÌ¿ÌÄÈÌÄÎ͌ ÁÄÆÊÍÐÂÍÏÍÃÉ¿ËÇ ÂÍÏÉ¿ËÇÇÎÏÍÖÇËÇ ÃÄÑÐÉÇËÇ ¿ÑÑÏ¿ÉÕÇÍÌ¿ËÇ Œ ÆÌ¿ÖÇÑ ÌÄÎÍÁÄÆÊÍŸÌÍÁ¿ÞÎÊÍØ¿ÃÉ¿ŒÌÄȌ ÑÏ¿ÊÛÌ¿ÞÑÄÏÏÇÑÍÏÇÞ ÍÌ¿ÐÃÄÊ¿Ì¿ÃÊÞ ÁÐÄÔÏÄÀÞÑÇ×ÄÉ ¡ÍÍÀØÄÞÐÖÇÑ¿Ý ÖÑÍÉÏ¿ÐÍÑ¿ÃÇЌ ÕÇÎÊÇÌÇÏÒÄÑ®ÍÐËÍÑÏÇÑÄ ÕÁÄÑÍÖÌÚÄ ÉÍËÎÍÆÇÕÇÇ Ç ÍÐÍÀÄÌÌÍ ÇÌÑÄÏÄÐÌÚÄ ÎÍÐÑÍÈÉÇ ÁÍ ÃÁÍÏ¿Ô Ç пÿÔ ÌÇÉÄË ÌÄ Ï¿ÆÏÒ׿ÝÑÐÞŒÌÇÃÄÑÛËÇ ÌÇÁ¿ÌÿʿŒ ËǼÑÍÍÖÄÌÛÁ¿ÅÌÚÈËÍËÄÌÑ©ÍÂÿÞ ÃÒË¿ÝÍÀÜÑÍË ÑÍÍØÒØ¿ÝÍÐÍÀÄÌÌÚÈ ÐËÚÐÊÇÎÍÊÛÆÒÐÁÍÄÈÎÏÍÓÄÐÐÇÇŸÜÑÍ ÐÍÂÊ¿ÐÇÑÄÐÛ ÒÅÄÌÄË¿ÊÍ ™½É½¼Æº¸Ã¸˜ÅÊÆÅÀŸ°ª¨˜«© ¬ÆÊƪ¸ÊÔ×ÅÓ©¦£¦š´š¦¡


«®«ž«¢ ©ª¢ª¥¢

¨¢§®ª¡­®§«­«´§¥ª

ˆ¥ÌËÏÂǽŠ¿ËÌÍËÎÌËÈÅÏÅÔÂÎÇÅƘ Œ°ËÍÄÈÑÍÖÉÇÆÏÄÌÇÞ ÇÎÍÑÄÉ¿ŒÜÑÍÌÄ ÑÍÊÛÉÍÀ¿ÌÉÍÁÐÉÇÈÎÏÍÃÒÉÑ ÌÍÇŠÎÏÍÏÚÁŒ ÌÚȚÐÍÕÇ¿ÊÛÌÚÈÇ ÌÄÎÍÀÍÝÐÛÜÑÍÂÍÐÊÍÁ¿ ÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉÇÈ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ £¿Á¿ÈÑÄ ÎÏÄÌ ÐÑ¿ÁÇËÐÏÄÃÌÝÝÐÄËÛÝÌ¿×ÄÂÍÏÄÂÇÍÌ¿ŒÜÑÍ ÖÄÑÚÏČÎÞÑÛÖÄÊÍÁÄÉ­ÃÇÌÀÄÏÄÑÇÎÍÑÄÉÒ ¿ ÒÐÊÍÁÇÞÅÇÆÌÇÒÊÒÖ׿ÝÑÐÞÒÁÐÄÔÖÊÄÌÍÁ ÐÄËÄÈÐÑÁ¿°Ì¿Ö¿Ê¿ÂÍÿÁÇÎÍÑÄÖÌÍÈ ÎÏÍÂÏ¿ËËÄ©ÍÊÍËÄÌÐÉÍÂÍÍÑÃÄÊÄÌÇÞÎÏÇÌތ ÊÇÒÖ¿ÐÑÇÄÀÍÊÄÄÐÄËÄȼÑÍÆÌ¿ÖÇÑ ÖÑÍ ÍÉÍÊÍÖÄÊÍÁÄÉÒÁÇÃÄÊÇÌ¿ÉÍÌÄՌÑÍÐÁÄÑ ÁÍÉÍ×ÉÄ ÎÏÇÖÄËÌÄÁÖÒÅÍË ¿ÁÐÁÍÄË ©Á¿ÏÑÇÏÚ ÎÍÉÒοÝÑÐÞ ÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÌÍ ÍÉÍÊÍ ÎÍÊÒËÇÊÊÇ¿Ïÿ ÏÒÀÊÄÈ Æ¿ ÜÑÍ Î͌ ÊÒÂÍÃÇÄ ÎÍ×ÊÍ Ì¿ Ï¿ÆÁÇÑÇÄ ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ ­ÃÇÌÇÆÌ¿×ÇÔÆ¿ÄËØÇÉÍÁŒŠ¢¿ÆÐÄÑÛÐÄÏÁÇК Ì¿ÎÏÇËÄÏ ŒÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÄÑÁÆÞÑÚÈÇËÐÑÏÍnj ÑÄÊÛÌÚÈ ÉÏÄÃÇÑ ŠÇÎÍÑÄÖÌÚËǚ ÃÄÌÛ¿ËÇ ®ÍÊÒÖ¿ÄÑÐÞÌÄÉÇÈÆ¿ËÉÌÒÑÚÈÕÇÉÊ ÉÍÑÍÏÚÈ ÐÄÏÛÄÆÌÍ ÎÍÁÚ׿ÄÑ Ì¿ÃÄÅÌÍÐÑÛ ÐÑÏÍÇÑÄÊی ÌÍÂÍÀÇÆÌÄп ¿ϿÌÑÇÏÒÄÑÏ¿ÀÍÖÇÄËÄÐÑ¿Ç Æ¿ÏÎÊ¿ÑÚ ¿Ñ¿ÉÅÄÏ¿ÆÁÇÑÇÄÏÚÌÉ¿ÐÑÏÍÇÑÄÊی ÌÚÔË¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁŸÏ¿ÆÒÊÝÃÄÈÄÐÑÛÃÄÌÛÂÇ Ï¿ÀÍÑ¿ ÍÌÇÒÁÄÏÄÌÚÁÆ¿ÁÑÏ¿×ÌÄËÃÌÄÇÌ¿Œ ÖÇÌ¿ÝÑÒÊÒÖ׿ÑÛÐÁÍÇÅÇÊÇØÌÚÄÒÐÊÍÁÇÞ ±¿ÉÍÈÁÍÑÐÇÌÄÏÂÄÑÇÖÄÐÉÇÈÜÓÓÄÉÑ Ÿ ÁÄÃÛ ÄØÄ ÄÐÑÛ ÜÓÓÄÉÑ ÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉÇÈ ¤ÐÊÇÀÚÞÀÚÊ ÌÄÿÈ Í ̿ËÄÐÑÄÎÏÄÆnj ÃÄÌÑ¿ ÑÍÍÖÄÌÛÏ¿ÃÍÁ¿ÊÐÞÀÚÎÍÃÍÀÌÍËÒϿƌ ÁÇÑÇÝÊÝÀÍÂÍÏÄÂÇÍÌ¿¦¿×ÄÐÑیÐÄËÛËÄÐތ ÕÄÁÏ¿ÐÐÄÊÇÊÇÐÛÖÄÊÍÁÄÉ ¿ÜÑÍÇÀÇÆÌÄÐ ÇÐÑÏÍÈÉ¿ ÇÏ¿ÀÍÖÇÄËÄÐÑ¿¦ÃÍÏÍÁÍ ¤ÐÑÄÐÑÁÄÌÌÍ É ÃÍÐÑÇÅÄÌÇÝ Ñ¿ÉÍÂÍ ÏÄÆÒÊÛÑ¿Ñ¿ÎÏÇÊÍÅÄÌÚÐÄÏÛÄÆÌÚÄÒÐÇÊÇÞ ¯ÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍ °ÀÄÏÀ¿ÌÉ¿ ¯ÍÐÐÇÇ ÎÏÇÌÞÊÍ Ì¿ ÁÍÍÏÒÅÄÌÇÄ ÐËÄÊÒÝ Ç ÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÌÒÝ ÇÃÄÝÌÄÐËÍÑÏÞÌÇÌ¿ÖÑÍ ÉÏÄÃÇÑÍÁ¿ÑÛÌ¿ ËÇÌÇË¿ÊÛÌÍÈË¿ÏÅĤÐÊÇÁÂÍÃÒËnj ÌÇË¿ÊÛÌ¿ÞÐÑ¿ÁÉ¿ÒÌ¿ÐÀÚÊ¿ ÂÍÃÍÁÚÔ ÑÍÐÄÈÖ¿ÐÜÑÍÒÅÄÂÍÃÍÁÚÔ«ÍÂÒÐÉ¿Æ¿ÑÛ ÖÑÍ ÜÑÍ ÎÏÄÃÊÍÅÄÌÇÄ ¿ÃÄÉÁ¿ÑÌÍ ÏÚÌÉÒ Ç ÐÎÏÍÐÒ®ÏÍÂÏ¿ËË¿Š±ÏÇÁÍÐÛËÄÏÉǚŒ ÂÍÃÍÁÚÔÌ¿ÁÍÐÄËÛÊÄÑ ÐÏÍÉÏ¿ÐÐËÍÑÏÄÌÇÞ Æ¿ÞÁÉÇ Œ ÁÍÐÄËÛ ÃÌÄÈ ÎÏÇ ÒÐÊÍÁÇÇ ÖÑÍ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÚ ÁÐÄ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÚÄ ÃÍÉÒËÄ̌ ÑÚ©¿ÉÎÏ¿ÁÇÊÍ ÉÍÊÍËÄÌÕÚÀÄÏÒÑÍÑ ÃÍËÇÊÊÇÍÌÍÁÏÒÀÊÄȵÄÊÄÐÍÍÀÏ¿ÆÌÍÐÑÛ Ñ¿ÉÍÂÍ ÉÏÄÃÇÑ¿ Ì¿ ËÍÈ ÁÆÂÊÞà ÍÖÄÁÇÃÌ¿ ¡ÍÆÛËÄËÒÐÊÍÁÌÒÝÕÇÓÏÒŒÏÒÀŒ 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÊÄȤÅÄËÄÐÞÖÌÚÄÁÚÎÊ¿ÑÚÎÍÑ¿ÉÍËÒÇÎ͌ ÑÄÖÌÍËÒ ÉÏÄÃÇÑÒ ÀÒÃÒÑ ÐÍÐÑ¿ÁÊÞÑÛ ÍÉÍÊÍ ŒÑÚÐÞÖ ÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇÐÑÍÇËÍÐÑÛ¿ÏÄ̌ ÃÚÐÙÄËÌÍÈÉÁ¿ÏÑÇÏÚ¬Í ÐÍÂÊ¿ÐÇÑÄÐÛ ÄÐÑÛ Ï¿ÆÌÇÕ¿ ÎÊ¿ÑÇ×ÛÊÇÑÚŠÖÒÅÍËÒÃÞÃĚÇÊÇ ÁÚÉÒοÄ×ÛÐÍÀÐÑÁÄÌÌÒÝÉÁ¿ÏÑÇÏÒ¡ÜÑÍË Ç Æ¿ÉÊÝÖ¿ÄÑÐÞ ÏÄÁÍÊÝÕÇÍÌÌÚÈ ËÍËÄÌÑ Ì¿ÉÍÌÄՌÑÍÁÚÎÊ¿ÑÚÎÍÇÎÍÑÄÉÄÌ¿ÖÇÌ¿ÝÑ ÎÏÇÏ¿ÁÌÇÁ¿ÑÛÐÞ É ÐÑÍÇËÍÐÑÇ ÐÙÄËÌÍÂÍ ÅÇÊÛÞ ©¿É Þ ÒÅÄ ÂÍÁÍÏÇÊ ÇÎÍÑÄÉ¿ Œ ŠÎÏ͌ ÏÚÁÌÚȚÎÏÍÃÒÉÑ£¿ ÁŸËÄÏÇÉÄÁÚÿÝÑÐÞ ÉÏÄÃÇÑÚÎÍÃÂÍÃÍÁÚÔ ÌÍ·Ñ¿ÑÚ ÍÑÉÏ͌ ÁÄÌÌÍÂÍÁÍÏÞ ÁŠÇÌÑÄÏÄÐÌÍËÎÍÊÍÅÄÌÇǚ ¡ÚÆÌ¿ÄÑÄ É¿ÉÍÁ¿ÁÄÊÇÖÇÌ¿ÂÍÐÃÍÊ¿°·Ÿ ¿ÒÌ¿ÐÐÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÚËÇÏÄÆÄÏÁ¿ËÇÁÐÄ ÔÍÏÍ×Í Ç ÂÍÃÍÁÚÔ Œ ÜÑÍ ÍÎÑÇË¿ÊÛÌ¿Þ ÐÑ¿ÁÉ¿ ÉÍÑÍÏ¿ÞÇÌÑÄÏÄÐÌ¿ÁÐÄËÇÀ¿ÌÉÒ Ç Ì¿×ÇËÉÊÇÄÌÑ¿Ë ¾ ÃÒË¿Ý ÖÑÍ Á ÀÊÇÅ¿È×ÇÄ ÃÁ¿ŒÑÏÇ ÂÍÿÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇÏÍÐÑ¿Ì¿×ÄÈÉÊÇÄÌÑÒÏÚ ÌÄÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÚ Ÿ ÿÊÛ×Ä ¶ÄÊÍÁÄÉ Œ ÑÁÍό ÖÄÐÉ¿Þ ÊÇÖÌÍÐÑÛ ÁÐÄ ÁÏÄËÞ ÐÑÏÄËÇÑÐÞ É ÊÒÖ×ÄËÒ°ÄÂÍÃÌÞÍÌÝÑÇÑÐÞÁŠÍÃÌÒ×ÉĚ Æ¿ÁÑÏ¿Æ¿ÔÍÖÄÑÇËÄÑÛÍÑÃÄÊÛÌÒÝÐοÊÛÌÝ ¿ ÎÍÐÊÄÆ¿ÁÑÏ¿ÁÐÎÍËÌÇÑÍÐÁÍÇÔÉÏÄÐÑÛÞÌÐÉÇÔ ÉÍÏÌÞÔÇÎÏÇÉÒÎÇÑÌÄÑÍÊÛÉÍÃÍË ÌÍÇÆÄËÊÝ Ì¿ÉÍÑÍÏÍÈÜÑÍÑÃÍËÐÑÍÇѱ¿ÉÖÑÍÞÐÖÇÑ¿Ý ÖÑÍÇÎÍÑÄÉ¿ŒÀÄÐÉÍÌÄÖÌÚÈÎÏÍÕÄÐÐ É¿ÉÀÄЌ ÉÍÌÄÖÌ¿ÜÁÍÊÝÕÇÞÖÄÊÍÁÄÉ¿ÇÄÂÍÅÄÊ¿ÌÇȲ Ÿ¼Ì×ÑÄÈÌ¿ÄÐÑÛÇÆÁÄÐÑÌÍÄÁÚÏ¿ÅÄÌÇÄŠ¡ ËÇÏÄÃÁÄÀÄÐÉÍÌÄÖÌÍÐÑÇÖÄÊÍÁÄÖÄÐÉ¿Þ¢ÊҌ ÎÍÐÑÛÇ¡ÐÄÊÄÌÌ¿Þeš ÞÀÚŠÐÉÏÍËÌ͚ÃÍÀ¿Œ ÁÇÊÐÝÿÑÏÄÑÛÝÀÄÐÉÍÌÄÖÌÍÐÑÛŒ§ÎÍÑÄÉÒ ¡ÎÍÊÌÄÃÍÎÒÐÉ¿Ý ÖÑÍÜÑÍÑÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ ÀÒÃÄÑÐÍÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÍÁ¿ÑÛÐÞËÍÂÒÑÇÆËÄÌÇÑی ÐÞÇÐÒËË¿ÁÌÍÐÇËÚÔÐÏÄÃÐÑÁ Ç¿Á¿ÌÐÍÁÚÄ ÎÊ¿ÑÄÅÇ Ç É¿ÉÇČÑÍ ¿ϿÌÑÇÇ ÐÍ ÐÑÍÏÍÌÚ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇތϿÀÍÑÍÿÑÄÊÞ ¡ÍÑ ÐÄÈÖ¿Ð Ì¿ÎÏÇËÄÏ ÄÐÑÛÑ¿ÉÍÈŠÉÍÏÎÍÏ¿ÑÇÁÌÚÈÉÏČ ÃÇњ ÉÍÂÿÉÍËοÌÇÞÎÍÏÒÖ¿ÄÑÐÞÆ¿ÐÁÍÄÂÍ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉ¿¡ÍÆËÍÅÌÍ ÎÏÍÇÆÍÈÃÄÑÐÊÇÞÌÇÄ ÜÑÇÔÃÁÒÔÎÏÍÃÒÉÑÍÁ ŸÁÍÍÀØÄ ÉÍÂÿÑÚÁÇÃÇ×Û ÖÑÍÎÍÐÑÏÍnj ÊÇÌÍÁÚÈÃÍË ÐÑ¿ÊÇÖÒÑÛÐÖ¿ÐÑÊÇÁÄÄÊÝÃÇ ÿÅÄÇÔÌÄÀÍÊÛ׿ÞÖ¿ÐÑÛ ÇÆÌ¿Ä×Û ÖÑÍÜÑÍ ÐÃÄÊ¿ÌÍÌÄÀÄÆÑÁÍÄÂÍÒÖ¿ÐÑÇÞ Ì¿ÃÒ×ÄÐÑ¿Œ ÌÍÁÇÑÐÞ ÔÍÏÍ×Í ±¿É¿Þ ÑÍÖÉ¿ ÅÇÆÌÄÌÌÍÂÍ É¿ÈÓ¿ÎÍÊÒÖ¿ÄÑÐÞ

¼¾¿ÏÍο

«¾½¿ÏËÍ  ŸÊÄÉпÌÃÏ¡¿ÐÇÊÛÄÁÇÖ °ÉÍÏÍÖÉÇÌ ÏÍÃÇÊÐÞ ÇÝÌÞ ÂÍÿ Á Ð ®ÍŒ ØÒÎÍÁÍ ¯ÞÆ¿ÌÐÉÍÈ ÍÀÊ¿Œ ÐÑÇ ­ÉÍÌÖÇÊ ¯ÞÆ¿ÌÐÉÇÈ Ï¿ÃÇÍÑÄÔÌÇÖÄÐÉÇÈ ÇÌÐÑnj ÑÒÑÎÍÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÇŠ¯¿Œ ÃÇÍÜÊÄÉÑÏÍÌÌÚÄ ÒÐÑÏÍȌ ÐÑÁ¿š¯¿ÀÍÑ¿ÊÁ©ÍÊÍËÄ̌ ÐÉÍË © « ÇÌÅÄÌÄÏÍˌ ÉÍÌÐÑÏÒÉÑÍÏÍË ÕÇÓÏÍÁÚÔ ÐÇÐÑÄËÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ ÇËÄÄÑ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍ ¿ÁÑÍÏÐÉÇÔ ÐÁnj ÃÄÑÄÊÛÐÑÁÌ¿ÇÆÍÀÏÄÑÄÌÇÞ ¡ ÀÇÆÌÄÐÄ Ð ÂÍÿ °ÂÍÿÎÍÌ¿ÐÑÍÞØÄÄ ÁÏÄËÞÆ¿ÌÇË¿ÄÑÃÍÊÅÌÍÐÑÛ ÒÎÏ¿ÁÊÞÝØÄÂÍ ©ÍÊÍËÄ̌ ÐÉÇË ÍÑÃÄÊÄÌÇÄË °  ¯³ ²ÁÊÄÉ¿ÄÑÐÞ ÐÑÏÇÑÀÍÊÍË Ç ÁÍÃÌÚËÑÒÏÇÆËÍË


¬ÍÂÄÂÊϽÓÅÜ

¥¡¢¥

­ÐÎȽÊ ÐÖÅÊ ˆ©Ø¿ËÏ¿ÂÏÂĽÏË ÔÏËÎÏÍËÅɘ ŸÔÂÉÌÍÂÅÉÐÖÂÎÏ¿½ ®ÏÄÇËÒØÄÐÑÁ¿ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇ ÀÊÆÅ»Á ÁÚÐÍÉÍÈÎÏÍÖÌÍÐÑÇ ÌÇÆÉÍÈÑÄÎÊÍÎÏÍÁ͌ ÃÌÍÐÑÇ ÃÍÊÂÍÁÄÖÌÍÐÑÇ ÜÉÍÌÍËÇÖÌÍÐÑÇ ÎÍÅ¿ÏÌÍÈÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇ ÒÐÑÍÈÖÇÁÍÐÑÇ É ÉÍÏÏÍÆÇÇ ÜÉÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍÈ ÖÇÐÑÍÑÄ ¿ Ñ¿ÉÅÄÎÏÍÐÑÍÑÄÒÉÊ¿ÃÉÇÇÍÀÏ¿ÀÍÑÉÇÇ ×ÒËÍÇÆÍÊÞÕÇÇ ¡ÐÄÜÑÍÃÄÊ¿ÄÑÀÊÍÉÇÒÌÇÁÄÏпÊÛÌÚË ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÌÚËË¿ÑÄÏÇ¿ÊÍË ÇÆÉÍÑÍÏÍÂÍ ËÍÅÌÍÀÚÐÑÏÍÐÑÏÍÇÑÛÆÿÌÇÞÊÝÀÍÂÍ Ì¿ÆÌ¿ÖÄÌÇÞ ÀÄÆ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÞ ÑÄÎÊ͌ ÇÆÍÊÞÕÇÇ °ÑÄÌÚ Ñ¿ÉÇÔ ÉÍÌÐÑÏÒÉÕÇÈ ÎÍÊÌÍÐÑÛÝÍÑÁÄÖ¿ÝÑÁÐÄËÐÍÁÏÄËÄÌÌÚË ÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇÞË ÎÍ ÑÄÎÊÍÐÀÄÏÄÅÄÌÇÝ Ç ÁÄÐÞÑ ÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍ ËÄÌÛ×Ä ÖÄË ÐÑÄÌÚ ÇÆ ÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÚÔ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ ÎÍÆÁ͌ ÊÞÝÑÐÌÇÆÇÑÛÐÑÍÇËÍÐÑÛÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ ÌÄÑÍÊÛÉÍÌ¿ÐÑÄÌ¿Ô ÌÍÇÌ¿ÁÐÄÈÉÍ̌ ÐÑÏÒÉÕÇÇ

œÀȽÂÊÆÈ ÉÊÈÆÀʽÃÔÅÆÁ ÂÆÄǸ† ÅÀÀ„›¨¥œ¢¦¤“¨ËÉøÅ›ËÑÀÅ ȸÉɸ¿¸Ã ¾ËÈŸÃË „£¶œ “ ƹ ÆÉƹ½ÅÅÆÉÊ×Í ÉÊÈÆÀʽÃÔÉʺ¸ ϸÉʆ ÅÓͼÆÄƺÀ¿ÀÅÅƺ¸ÎÀÆÅÅÆ»Æĸ† ʽÈÀ¸Ã¸†¸ºÊÆÂøºÅƻƻ¸¿Æ¹½ÊÆŸ §½ÇÎÏÍËÜÏÅÄÅÏËÊÀ½ Æ ÇȽÀÄËѽÉʺ¸Í ¼ÆÄƺ ÇÆÉÊÈƆ ®ÍÐÉÍÊÛÉÒ ÀÊÆÅ»ŒÀÊÍÉÇ ÉÏÒÎÌÄÄ Ç ½ÅÅÓÍ É ÇÈÀĽŽÅÀ½Ä ʽÍÅÆÃÆ»ÀÀ ÊÄÂÖÄ ÍÀÚÖÌÚÔ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ ÐÉÍÏÍÐÑÛ :50/(

´ÏËϽÇËÂÅÏËÊÀ ¢¿ÆÍÀÄÑÍÌÌÚÄÀÊÍÉÇ:50/( ÀÊÆÅ» ŒÜÉÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÖÇÐÑÚÄ ÎÏÍÐÑÚÄÁÐÀÍÏÉÄ ÇÍÀÏ¿ÀÍÑÉÄ ÍÀʿÿÝØÇÄÁÚÐÍÉÇËÇÌČ ÐÒØÇËÇÇÇÆÍÊÞÕÇÍÌÌÚËÇÐÁÍÈÐÑÁ¿ËÇ ÍÑÌÍÐÞÑÐÞ É ÉÊ¿ÐÐÒ ÊÄÂÉÇÔ ÀÄÑÍÌÍÁ ÊÍÉÇ ÁÚÎÒÐÉ¿ÝÑÐÞ Ì¿ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞÔ ÌÄËÄÕÉÍÂÍÉÍÌÕÄÏÌ¿9FMMB ÉÏÒÎÌÄÈ×ÄÂÍ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÞÁ¢ÄÏË¿ÌÇÇÇÍÃÌÍÂÍÇÆ ÊÇÃÄÏÍÁÁËÇÏÄ°ÂÍÿÑ¿ÉÇÄÀÊÍÉÇ ÎÏÍÇÆÁÍÃÞÑÐÞÌ¿ÍÃÌÍËÇÆÆ¿ÁÍÃÍÁÉÍ̌ ÕÄÏÌ¿Á«ÍÅ¿ÈÐÉÄ

ÁÍÆÁÄÃÄÌÇÞÐÑÄÌÆÿÌÇÞÒÁÄÊÇÖÇÁ¿ÄÑÐÞ ÁŒÏ¿Æ ¿ÐÑÍÇËÍÐÑÛÉÊ¿ÃÉÇ¿ÆÍÀÄÑÍ̌ ÌÚÔÀÊÍÉÍÁÌÇÅÄÐÑÍÇËÍÐÑÇÉÊ¿ÃÉÇÇÆ ÉÇÏÎÇÖ¿ Ç Á Œ Ï¿Æ¿ ÌÇÅÄ ÐÑÍÇËÍÐÑÇ ËÍÌÍÊÇÑÌÚÔÏ¿ÀÍÑ ¤ØÄÍÃÌ¿ÍÐÍÀÄÌÌÍÐÑÛÐÍÐÑÍÇÑÁÑÍË ÖÑÍÀÊÍÉÇÇËÄÝÑÐÑÏÍÂÇÄÂÄÍËÄÑÏÇÖÄÐÉÇÄ ÎÏÍÎÍÏÕÇÇ ¿Ì¿ÊÍÂÍÁÉÍÑÍÏÚËÌ¿ÐÄÂÍÌ ÌÞ×ÌÇÈ ÃÄÌÛ ÌÄ ÐÒØÄÐÑÁÒÄÑ ¡ÚÐÍÉ¿Þ ÑÍÖÌÍÐÑÛÏ¿ÆËÄÏÍÁÎÍÆÁÍÊÞÄÑÆÌ¿ÖÇÑÄÊی ÌÍÒÎÏÍÐÑÇÑÛÎÏÍÕÄÐÐÉÊ¿ÃÉÇŒÑÍÌÉÇÈ ÐÊÍÈÉÊÄÄÁÍÂÍÏ¿ÐÑÁÍÏ¿ÐÊÒÅÇÑÑÍÊÛÉÍ ÃÊÞ ÐÉÊÄÇÁ¿ÌÇÞ ÜÊÄËÄÌÑÍÁ Ì¿ÎÍËnj Ì¿ÝØÇÔÃÄÑÐÉÇÈÉÍÌÐÑÏÒÉÑÍϱÍÊØÇÌ¿ ×ÁÍÁËÄÅÃÒÌÇËÇÌÄÎÏÄÁÚ׿ÄÑŒËË 

¼¾¿ÏÍο

ÖÑÍÎÍÆÁÍÊÞÄÑÌ¿ŒÎÍÁÚÐÇÑÛÑČ ÎÊÍÇÆÍÊÞÕÇÝÐÑÄÌÎÍÐÏ¿ÁÌÄÌÇÝÐÍÀÚ֌ ÌÚËÇÉÊ¿ÃÍÖÌÚËÇ×Á¿ËÇÑÍÊØÇÌÍÈŒ ËË©ÏÍËÄÑÍÂÍ ÁÚÐÍÉ¿ÞÂÄÍËÄÑÏnj ÖÄÐÉ¿Þ ÑÍÖÌÍÐÑÛ ÀÊÍÉÍÁ ÿÄÑ ÁÍÆËÍŌ ÌÍÐÑÛÐÏ¿ÆÒÅÄÁÍÆÁÍÃÇÑÛÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇ ÇÃÄ¿ÊÛÌÍÏÍÁÌÚÄÐÑÄÌÚÇÐÜÉÍÌÍËÇÑÛÌ¿ Ë¿ÊÞÏÌ͌×ÑÒÉ¿ÑÒÏÌÚÔÏ¿ÀÍÑ¿Ô

´ÂÉÂÖÂÒËÍËÕÅÏËÊÀ ¢¿ÆÍÀÄÑÍÌ ÀÊÆÅ» Ì¿ÐÑÍÊÛÉÍ ÊÄÂÍÉ ÖÑÍ ÍÐÑ¿Á¿ÞÐÛÀÄÑÍÌÍË ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÎÍÌ ÿÄÑÐÞÏÒÖÌÍÈÍÀÏ¿ÀÍÑÉÄÎÇÊÄÌÇÝ ÏÄƌ ÉÄ ÐÁÄÏÊÄÌÇÝ ÁÚÏ¿ÁÌÇÁ¿ÌÇÝÁÂÍÑÍÁÍÈ ÉÊ¿ÃÉÄ®ÏÇÜÑÍËÎÏÍÖÌÍÐÑÛË¿ÑÄÏÇ¿Ê¿ ÞÁÊÞÄÑÐÞÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍÈÃÊÞÐÇÊÍÁÍÂÍÉÏČ ÎÄÅ¿Ì¿ÁÄÐÌÚÔÉÍÌÐÑÏÒÉÕÇÈŒÍÑËÄÀÄÊÇ ÃÍÁÄÌÑÇÊÇÏÒÄËÍÂÍӿпÿ ¼ÉÍÊÍÂÇÖÄÐÉ¿ÞÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÛÀÊÆÅ»¸ ÎÏÇÆÌ¿Ì¿ÁÍÁÐÄËËÇÏÄ ÊÍÉÇÐÍÐÑÍÞÑ ÇÆÎÄÐÉ¿ ÇÆÁÄÐÑÇ ÕÄËÄÌÑ¿ÇÁÍÃڣ͌ ÐÑ¿ÑÍÖÌ¿Þ οÏÍÎÏÍÌÇÕ¿ÄËÍÐÑÛ ÐÑÄÌÚ ÿÅÄ ÎÍà ÐÊÍÄË ËÇÌÄÏ¿ÊÛÌÍÈ ×ÑÒÉ¿Œ ÑÒÏÉÇÃÄÊ¿ÄÑÜÑÍÑË¿ÑÄÏÇ¿ÊÎÍÔÍÅÇËÌ¿ ÃÄÏÄÁÍÑ¿É¿ÞÐÑÄÌ¿ŠÃÚ×Çњ É¿ÉÐÑÄÌ¿ ÐÏÒÀ¿ ÌÍÎÏÇÜÑÍËÌÄÂÍÏÇÑ ÌÄÎÍÏÑÇÑÐÞ ÐÍÁÏÄËÄÌÄË

§¯«®¯­«¥¯¥¤:50/( Ÿ§«¨«©ª¢ «««ˆ ­ºª¡§«©˜ À§ËÈËÉʽ ÐȨ½ÃÂÔÊÅÇË¿½ Á ËÑ  ŠŠ  ŠŠ  ŠŠ

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¥¡¢¥ ¯ËÔÇÅÍËÎϽ

¬ÜÏÙ¾ÅÄÊÂΊÅÁÂÆ ÁÈܧËÈËÉÊØ §È½¼ÇÈÀÅÀĸʽÃÀÇÆÉÊÆ×ÅÅÆŸÍƼ×ÊÉ׺ÇÆÀɽɺ½¾ÀÍÀ¼½Á¼Ã× ÅƺÓÍÇÈƽÂÊƺšÇÈÆÐÃÆĻƼËÄÓŸϸÃÀÇ˹ÃÀÂƺ¸ÊÔÇƼ¹ÆÈÂÀÀ¼½Á ¼Ã×¢ÆÃÆÄÅÓ ɽ»Æ¼Å׆ÇÈƼÆþ½ÅÀ½ʽÄÓšÅÀĸʽÃÔÅÆÇÈÆÐÊ˼ÀÈƆ º¸º¿¸Ç¸¼ÅÓÁÀÆʽϽÉʺ½ÅÅÓÁÆÇÓÊ Ƚ¼¸ÂÎÀ×¾ËÈŸø„£Ö¼À“ŸÐø ½Ñ½Ç×ÊÔɺ½¾À͹À¿Å½É†À¼½Á ÂÆÊÆÈÓ½ÇƸŽȽ¸ÃÀ¿Æº¸ÅÓº»ÆÈƼ½ ÅÆ ºÇÆÃŽ ÄÆ»ËÊ ¹ÓÊÔ ºÆÉÊȽ¹Æº¸ÅÓ À ÇÈÀ¹ÓÃÔÅÓ ½ÉÃÀ »È¸ÄÆÊÅÆ ÀÍ Ƚ¸ÃÀ¿Æº¸ÊÔ

¬ÅÇÊÅÇ¿ÌËÉÂÖÂÊÅÅ ÍÊÛ×ÒÝ Ö¿ÐÑÛ ÂÍÿ ÎÍÂÍÿ Á ¡ÄŒ ÊÇÉÍÀÏÇÑ¿ÌÇÇÉ¿ÑÄÂÍÏÇÖÄÐÉÇÌÄÎÍÌ ÔÍÃÇÑ ÃÊÞ ÎÇÉÌÇÉÍÁ Ç ÎÍÐÇÃÄÊÍÉ Ì¿ ÑÏ¿ÁÄ ÎÍà ÐÍÊÌÚ×ÉÍË ° ÕÄÊÛÝ ÇÐÎÏ¿ÁÇÑÛÐÇÑÒ¿ÕÇÝÁªÍÌÃÍÌÄÀÚÊÍ ÍÑÉÏÚÑÍÌÄÍÀÚÖÌÍÄÉ¿ÓÄŠ®ÇÉÌÇɚ¡ ÌÄÌ¿ÐÑÌÒÝÎÍÂÍÃÒÉ¿ÓÄÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁÊÞÄÑ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÎÍÐÄÑÇÑÄÊÞËÎÄÏÄÌÄÐÑÇÐÛ Ì¿ÎÇÉÌÇÉÁÐÍÊÌÄÖÌÍÄÊÄÑÍ¡ÚÎÏnj ÔÍÃÇÑÄ Á É¿ÓÄ ÃÍÐÑ¿ÄÑÄ ÇÆ ÉÍÏÆÇÌÉÇ Æ¿ÂÍÑÍÁÊÄÌÌÚÄÐÍÑÏÒÃÌÇÉ¿ËÇÎÏÇοÐÚ ÇÎÊÄÃÚÇÍÑÊÇÖÌÍÎÇÏÒÄÑÄÌ¿Ì¿ÐÑÍތ ØÄÈ ÑÏ¿ÁÉÄ Á ÍÉÏÒÅÄÌÇÇ Ì¿ÐÑÍÞØÇÔ ÃÄÏÄÁÛÄÁ ÌÍ ÎÏ¿Áÿ ÎÍÃÇÐÉÒÐÐÑÁÄ̌ ÌÚË ÐÍÊÌÕÄË Š°ÍÂÊ¿ÐÇÑÄÐÛ ÍÃÌÍ ÃÄÊÍ Œ ÐÇÃÄÑÛ Á ÏÄÐÑÍÏ¿ÌÄ Æ¿ ÐÑÍÊÍË ÐÄÏÁÇÏÍÁ¿ÌÌÚËËÌÍÅÄÐÑÁÍËÐÑÍÊÍÁÚÔ ÎÏÇÀÍÏÍÁ ¿ÃÏÒÂÍÄÃÄÊ͌ϿÆËÄÐÑÇÑÛÐÞ Ì¿ÎÇÉÌÇÉÄÁÉÍËοÌÇÇÃÏÒÆÄÈÐÏÄÃÇ ÆÄÊÄÌÇÇÐÍÊÌÄÖÌÍÂÍÐÁÄÑ¿š ŒÎÏÄÆÄ̌ ÑÒÄÑ ÐÁÍÄ ÌÄÍÀÚÖÌÍÄ É¿ÓÄ ÉÍËοÌÇÞ $BGFEV1JRVF/JRVF

žÂÇËÊʽÜ¿½Ï½ ¡ÐÄÁÃÄÑÐÑÁÄÊÝÀÇÊÇÀÍÊÛ×ÍÄÁÍÆÃÒ×ÌÍÄÀÄÊÍÄÍÀÊ¿ÉÍпԿÏÌÍÈÁ¿ÑÚ ŸÖÑÍ ÄÐÊÇÆ¿ÎÒÐÑÇÑÛÁÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍÑ¿ÉÒÝÁ¿ÑÒ ÌÍÇËÄÝØÒÝÏ¿ÆÊÇÖÌÚÄ ÁÉÒÐÚ É¿É Ì¿ÎÏÇËÄÏ ÖÇÎÐÚ ¬¿ÎÏÇËÄÏ Ì¿ ÉÇÑ¿ÈÐÉÍË ÏÚÌÉÄ ÍÖÄÌÛ Î͌ ÎÒÊÞÏÌ¿ÀÄÉÍÌÌ¿ÞÁ¿Ñ¿ ÐÃÄÊ¿ÌÌ¿ÞÇÆÐÒÔÍÈ ËÞÂÉÍÈ ÑØ¿ÑÄÊÛÌÍ ÇÆËÄÊÛÖÄÌÌÍÈ ÐÁÇÌÇÌÚ ÎÏÇÎÏ¿ÁÊÄÌÌÍÈ ÐÍÄÁÚË ÐÍÒÐÍË Ç ÎÍÔÍÅÄÈ Ì¿ ÁÐÉÊÍÉÍÖÄÌÌÚÄ Á͌ ÊÍÉÌÇÐÑÚÄ ÉÍËÉÇ ÄÉÍÌÌ¿Þ Á¿Ñ¿ Ñ¿ÄÑ ÁÍÏÑÒÎÍÃÁÍÆÃÄÈÐÑÁÇÄËÐÊÝÌÚÑÍÖÌÍ Ñ¿É ÅÄ É¿É Ç пԿÏÌ¿Þ ÍÐÑ¿ÁÊÞÞ Ð͌ ÊÄÌÍÄ ÎÏÞÌÍÄ ÎÍÐÊÄÁÉÒÐÇÄ ¼ÑÍÑ ÁÉÒÐ ËÍÅÌÍ ÐÏ¿ÁÌÇÑÛ ÐÍ ÁÉÒÐÍË ÀÄÉÍÌ¿ Ç ÁÞÊÄÌÍÈ ÐÁÇÌÇÌÚ  ÄÉÍÌÌÚÄ Á¿ÑÚ ÁÚÎÒÐÉ¿ÝÑÐÞÇÐÏ¿ÆÊÇÖÌÚËÇ ÃÍÀ¿ÁÉ¿ËÇ Œ Ì¿ÎÏÇËÄÏ Ð ÉÒÌÅÒÑÍË ÇÊÇ ËÍÏÐÉÇËÇ ÁÍÃÍÏÍÐÊÞËÇ ®ÍÖÄËÒ ÀÚ ÌÄ ÍÏ¿ÌÇÆÍÁ¿ÑÛ Ñ¿ÉÍÄ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍÁ©ÍÊÍËÌÄ 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

¼¾¿ÏÍο

¡ËɽÕÊÅÂÃÅ¿ËÏÊØ ʽÌÍËÇ½Ï §ÏÇÌ¿ ©ÍÑÚÏÄÁ¿ ÇÆ ÒÉÏ¿ÇÌÐÉÍÂÍ ªÛÁÍÁ¿ ÎÏÇ×Ê¿ É ÀÇÆÌÄЌÇÃÄÄ Œ ÐÿŒ Á¿ÑÛ ÃÍË¿×ÌÇÔ ÅÇÁÍÑÌÚÔ Ì¿ÎÏÍÉ¿Ñ ŒÀÊ¿ÂÍÿÏÞÐÁÍÄÈË¿ÊÄÌÛÉÍÈÃÍÖÄÏÇ ×ÉÍÊÛÌÚÄÎÍÃÏÒÂÇÉÍÑÍÏÍÈÎÏÍÐÇÊÇ Ì¿ÌÄÐÉÍÊÛÉÍÃÌÄÈÄÄÍÖ¿ÏÍÁ¿ÑÄÊÛÌÒÝ ËÍÏÐÉÒÝ ÐÁÇÌÉÒ °ÒØÄÐÑÁÒÝÑ ÅÄ ÎÏÍÀÌÚÄÀÏ¿ÉǼÑÍÉÍÂÿοÏÑÌÄÏÚÌÄ ÐÎÄ׿ÑÏ¿ÐÎÇÐÚÁ¿ÑÛÐÞÁÆ¿ÂÐÄ ¿ÅÇÁÒÑ ÁËÄÐÑÄÌÄÉÍÑÍÏÍÄÁÏÄËÞ ÎÚÑ¿ÞÐÛÎ͌ ÌÞÑÛ ÂÍÑÍÁÚ ÊÇ ÍÌÇ ÍÀ¿ É ÐÄËÄÈÌÍÈ ÅÇÆÌDZ¿ÉÇÐÃÍË¿×ÌÇËÇÎÇÑÍËÕ¿ËÇ Á ÐÊÒÖ¿Ä Ð ÃÄÑÛËÇ ×ÉÍÊÛÌÍÂÍ ÁÍƌ Ï¿ÐÑ¿ ¡ÄÃÛ ÌÄÏÄÃÉÍ ËÌÍÂÍËÄÐÞÖÌÚÄ ÇÐÑÄÏÇÉÇ ÏÄÀÄÌÉ¿ Š©ÒÎÇ ØÄÌÍÖÉ¿ ÉÒÎÇ ØÄÌÍÖÉ¿š Æ¿É¿ÌÖÇÁ¿ÝÑÐÞ ÑÄË ÖÑÍØÄÌÍÖÄÉ ÉÒÎÊÄÌÌÚÈÆ¿ÀÍÊÛ×ÇÄ ÃÄÌÛÂÇ ÖÄÏÄÆ ÌÄÃÄÊ݌ÃÏÒÂÒÝ Ì¿Œ ÃÍÄÿÄÑ ÁÐÄÈ ÐÄËÛÄ Ç ÍÌ¿ Ì¿ÖÇÌ¿ÄÑ ÑÇÔÍÄÂÍÌÄÌ¿ÁÇÃÄÑÛ¶ÑÍÀÚÒÐËÇÏÇÑÛ ÇÐÑÄÏÇÉÒÏÄÀÄÌÉ¿ ÉÍÑÍÏÚÈÐÎÇÑÇÁnj ÃÇÑÐÄÀÞÍÀʿÿÑÄÊÄËÑÍÂÍÇÊÇÇÌÍÂÍ ÅÇÁÍÑÌÍÂÍ ÊÛÁÍÁÖ¿Ì¿Ë ÌÄ ÌÒÅÌÍ ÑÄÎÄÏÛÎÏÇÌÇË¿ÑÛÏÄ×ÄÌÇÞÍÎÍÉÒÎÉÄ ÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ ÎÏÍÐÑÍ ÁÆÞÑÛ ÃÍË¿×ÌÄÂÍ ÎÇÑÍËÕ¿Ì¿ÎÏÍÉ¿ÑÌ¿ÌÄÀÍÊÛ×ÍÈÐÏÍÉ ŸÄÐÊÇÆÁÄÏÄÉÎÍÌÏ¿ÁÇÊÐÞ ËÍÅÌÍÄÂÍ ÍÐÑ¿ÁÇÑÛÁÐÄËÛÄŒÒÐÊÍÁÇÞÎÏÄÃÒÐË¿Œ ÑÏÇÁ¿ÝÑ ÎÍÉÒÎÉÒ ÎÍÊÝÀÇÁ×ÄÂÍÐÞ ÅÇÁÍÑÌÍÂÍ § ÄØÄ Á¿ÅÌ¿Þ ÃÄÑ¿ÊÛ ÀÇÆÌÄÐÁÒËÄÌÌÄÆ¿ÌÇË¿ÄÑÐÞÉÍ×É¿ËÇ ÇÐÍÀ¿É¿ËÇ ÍÂÏ¿ÌÇÖÇÁ¿ÞÐÁÍÈÎÇÑÍˌ ÌÇÉÎÍÎÒ¿ÈÖÇÉ¿ËÇ ÖÄÏÄο×É¿ËÇ Ô͌ ËÞÖÉ¿ËÇÇÎÏÍÖÄÈËÄÊÉÍÈÅÇÁÌÍÐÑÛÝ ­ÀÙÞÐÌÄÌÇÄÎÏÍÐÑÍÄÉÍ×É¿ÇÐÍÀ¿É¿ ŒÐÊÇ×ÉÍËÐÄÏÛÄÆÌÚÄÅÇÁÍÑÌÚÄ ÇÇÔ ÎÐÇÔÇÉÒ ÌÄÊÛÆÞ ÑÏ¿ÁËÇÏÍÁ¿ÑÛ ÎÄÏČ ÿÁ¿ÞÇÆÏÒÉÁÏÒÉÇÎÍÐÑÍÞÌÌÍŸÁÍÑ ÖÄÏÄο×ÉÒÇÊÇÔÍËÞÖÉ¿ŒÍÖÄÌÛÿÅÄ Æ¿ÎÏÍÐÑͱ¿ÉÍÈÐÄÏÁÇÐŒÔÍÏÍ×ÇÈÎ͌ ÁÍà ÃÊÞ ÏÍÃÇÑÄÊÄÈ ÒÐÑÏÍÇÑÛ ÐÁÍÄËÒ Ö¿ÃÒÜÉÆ¿ËÄÌÌ¿ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛ¬Ä ÐÎÏ¿ÁÇÊÐÞ Æ¿ ÃÁÄ ÌÄÃÄÊÇ Ð ËÍÏÐÉÍÈ ÐÁÇÌÉÍÈŒÌÇÉ¿ÉÇÔÑÄÀÄØÄÌÞÑ


¯ËÔÇÅÍËÎϽ ©½À½ÄÅÊÁÈÜÈ¿ÕÂÆ ¼ÑÍÑ ˿¿ÆÇÌ ÌÄ ÃÊÞ ÑÄÔ ŠÊÄÁ×ÄȚ ÉÍÑÍÏÚÄ ËÍÂÒÑ ŠÀÊÍÔÒÎÍÃÉÍÁ¿Ñۚ ¿ÃÊÞÍÀÚÖÌÚÔÊÄÁ×ÄÈ ÉÍÑÍÏÚÄÌÄ ÎÏ¿Á×ÇÇÌÄ¿ËÀÇÃÄÉÐÑÄÏÚ«ÄÅÃÒÎÏÍÖÇË ÕÄÊ¿ÞÇÌÃҌ ÐÑÏÇÞ ÑÍÁ¿ÏÍÁ ÃÊÞ ÊÄÁ×ÄÈ ÿÁÌÍ ÐÒØÄÐÑÁÒÄÑ Ì¿ ¦¿Î¿ÃÄ Œ ÁÐÎÍËÌÇÑÄ ÔÍÑÞ ÀÚ ÆÌ¿ËÄÌÇÑÒÝ ŠÊÄÁÍÏÒÉÒݚ ÂÇÑ¿ÏÒ ®ÍÊ¿«¿ÉÉ¿ÏÑÌÇ®ÍÊÑÍÏÚÑÚÐÞÖÇÃÍÊÊ¿ÏÍÁŒÇÎÄÏÁÚÈÁ ¯ÍÐÐÇÇÇÌÑÄÏÌÄь˿¿ÆÇÌ ÑÍÏÂÒÝØÇÈÑÍÁ¿Ï¿ËÇÃÊÞÊÄÁŒ ×ÄÈ ÂÍÑÍÁ¡ÌÄË¿ÅÑÍÁ¿ÏÌÚÄÎÍÆÇÕÇÇŒÜÑÍÌÄ×ÒÑÉ¿ ÄÐÑÛÌ¿ÖÄËÏ¿ÆÀÄÅ¿ÑÛÐÞÂÊ¿Æ¿ËŸÁÑÍÏÇÃÄÇÇÐÍÆÿÑÄÊÛ ÉÍËοÌÇÇŠ¡ÇΚŒÎÄÑÄÏÀÒÏÅÄÕ§ÂÍÏÛ©ÒÆÌÄÕÍÁ¡ÐÄÂ͌ ÑÍÇÍÐÑ¿ÊÍÐÛ ÖÑÍÐÑ¿ÑÛÜÉÐÉÊÝÆÇÁÌÚËÃÇÐÑÏÇÀÛÝÑÍÏÍË ÐÑ¿ÏÍÈÀÏÇÑ¿ÌÐÉÍÈÓÇÏËÚ"OZUIJOH-FGU)BOEFE ÖÑÍÁ ÎÄÏÄÁÍÃÄÌ¿ÏÒÐÐÉÇÈÞÆÚÉÍÆÌ¿Ö¿ÄÑŠ¡ÐÄ ÖÑÍÒÂÍÃÌÍ ÃÊÞ ÊÄÁÍÏÒÉÇԚŸÖÑÍÅÄÞÁÊÞÄÑÐÞÜÑÇËпËÚËŠÔÇÑÍËÎÏ͌ ÿŚÐÏÄÃÇÎÍÆÇÕÇÈ˿¿ÆÇÌ¿ÃÊÞÊÄÁ×ÄÈ ©¿ÉÌÇÐÑϿ̌ ÌÍ ÜÑÍÌÄÇËÇÃÅÄÁÚÄÑÍÁ¿ÏÚŠÃÊÞÀÍ¿ÑÚԚ ¿ÑÍÁ¿ÏÚÃÊÞ ×ÉÍÊÛÌÇÉÍÁŒÉ¿ÌÕÄÊÞÏÐÉÇÄÎÏÇÌ¿ÃÊÄÅÌÍÐÑÇ

ŸÂÔÂÍÅÊǽÑÈÅÍϽ ¼Ñ¿ÇÃÄÞÏÍÃÇÊ¿ÐÛÌ¿¦¿Î¿ÃÄ ÌÍÒÅÄÁÍÁÐÝÎÏÇËÄÌÞÄÑÐÞ Á«ÍÐÉÁÄÇËÌÍÂÇÔÃÏÒÂÇÔÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔÂÍÏÍÿÔ­Ï¿ÌÇÆ¿Œ ÕÇÞÁÄÖÄÏÇÌÍÉÓÊÇÏÑ¿ÎÏÍÇÐÔÍÃÇÑÎÏÇËÄÏÌÍÑ¿ÉÓÊÇÏь ËÄÈÉÄÏÚÏ¿ÆËÄØ¿ÝÑÌ¿пÈÑ¿ÔÆÌ¿ÉÍËÐÑÁÇÁÐÍÕÇ¿ÊÛÌÚÔ ÐÄÑÞÔÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝØÒÝÏÄÉÊ¿ËÒ ¿ÏÄÌÃÒÝÑÌ¿οÏҌÑÏÍÈÉÒ Ö¿ÐÍÁÆ¿ÊÒÉ¿ÉÍÂ͌ÌÇÀÒÃÛÏÄÐÑÍÏ¿Ì¿ÇÊÇÉÊÒÀ¿ ÎÏÇÂʿ׿Œ ÝÑÁÄÃÒØÇÔ×ÍÒ¦¿ÃÁ¿ֿпÇÌÑÄÌÐÇÁÌÚÔÇÂÏ ÉÍÌÉÒÏÐÍÁ ÇƿÿÌÇÈÎÏÇ×ÄÃ×ÇÄÌ¿ÎÍÇÐÉÐÁÍÄÈÁÑÍÏÍÈÎÍÊÍÁÇÌÉÇ ÝÌÍ×ÇÇÃÄÁÒ×ÉÇÃÍÊÅÌÚÎÍÆÌ¿ÉÍËÇÑÛÐÞÐÌ¿ÇÀÍÊÛ×ÇË ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍËοÏÑÌÄÏÍÁÎÏÍÑÇÁÍÎÍÊÍÅÌÍÂÍÎÍÊ¿ ÎÏÍÁÍÃÞ ÐÉ¿ÅÃÚËÌÄÀÍÊÄÄÎÞÑÇŒÐÄËÇËÇÌÒÑ¡ËÄÐÑÄοϿпÃÇÑÐÞ Æ¿ÍÃÇÌÐÑÍÊÇÉŒÎÍÐÇÂÌ¿ÊÒÁÄÃÒØÄÂÍ ÍÀØ¿ÄÑÐÞÇÑ¿ÉÅÄÎÍ ÐÇÂÌ¿ÊÒÎÍÉÇÿÄÑÐÑÍÊÇÉ­ÖÄËÂÍÁÍÏÇÑÛ ©¿ÉÍÀØ¿ÑÛÐÞ Ë¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÍÎÏÍÃÒÉÑÇÁÌÍÁÎÏÄÃÊÍÅÄÌÌÚÄÐÅ¿ÑÚÄÐÏÍÉÇ ¡ÐÄÜÑÍÎÍÃÐÉ¿ÅÒÑÁÄÃÒØÇÄ ÉÍÑÍÏÚÄÏ¿ÀÍÑ¿ÝÑÁÏÄÅÇËÄ ÌÍ̌ÐÑÍÎÎÍÖÄÑÉÍÌ¿ÎÇпÌÌÍËÒÐÕÄÌ¿ÏÇݬ¿ÖÄËÆ¿Ï¿À¿Œ ÑÚÁ¿ÝÑÓÊÇÏÑËÄÈÉÄÏÚ ¬¿ÁÔÍÃÌÚÔÀÇÊÄÑ¿Ô Ì¿Æ¿ÉÒÐÉ¿Ô ÇÌ¿ÎÇÑÉ¿Ô Ì¿ÐÒÁÄÌÇÏ¿Ô ¶ÈÀÁŸš·› ¥®š

¥¡¢¥

§ËÉÉÂÊϽÍÅÆÚÇÎÌÂÍϽ ¶ÈÀÁ«›¦£š ¼ÀȽÂÊÆÈ»ÈËÇÇÓ ÕÂÆÃÆ»ÀϽÉÂÀÍÂÆÄǸÅÀÁ„¥Æº¸ÊÆȓ Œ«ÌÄÍÖÄÌÛÀÊÇÆÉ¿ÇÃÄÞŒ„œÆĸÐÅÀ½¾ÀºÆÊÅÓ½Ÿ† ÇÈƸʓ±ÍÊÛÉÍ Ì¿ËÍÈÁÆÂÊÞà ÜÑÍÌÄÐÍÁÐÄËÀÇÆÌÄÐ ÍÊÄÄ ÒÐÎÄ×ÌÍÑ¿ÉÍÄÃÄÊÍÀÒÃÄÑÓÒÌÉÕÇÍÌÇÏÍÁ¿ÑÛÁÏ¿ËÉ¿ÔÀÊ¿Œ ÂÍÑÁÍÏÇÑÄÊÛÌÍÈ¿ÉÕÇÇÎÏÇÎÍÃÃÄÏÅÉÄÐÎÍÌÐÍÏÍÁ ËÍÅÌÍ ÁÐÑÏÍÇÑÛÐÞÁÌÄÉÇÄÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÚÄÎÏÍÂÏ¿ËËÚÎÍÆ¿ØÇÑÄ ÅÇÁÍÑÌÚÔ©ÏÍËÄÑÍÂÍ ÎÍÃÑ¿ÉÒÝÇÃÄÝÊÄÂÉÍÎÍÊÒÖÇÑÛ Æ¿ÏÒÀÄÅÌÚÄÂÏ¿ÌÑÚ¾ÐÖÇÑ¿Ý ÖÑÍÐÿֿÃÍË¿×ÌÇÔÅnj ÁÍÑÌÚÔÌ¿ÎÏÍÉ¿ÑŒÍÖÄÌÛÌÒÅÌÍÄÇÁ¿ÅÌÍÄÃÄÊÍ®ÏÍÀÊÄË¿ ÀÄÆÃÍËÌÚÔÅÇÁÍÑÌÚÔÒÌ¿ÐÐÄÂÍÃÌÞÍÃÌ¿ÇÆÌ¿ÀÍÊÄÁ×ÇÔ ËÌÍÂÇÄÐÍÀ¿ÉÇÇÉÍ×ÉÇÎÍοÿÝÑÌ¿ÒÊÇÕÒÇËÄÌÌÍÎÍÑÍËÒ ÖÑÍÔÍÆÞÄÁ¿ŠÌ¿ÇÂÏ¿ÊÇÐۚÇÁÚÀÏÍÐÇÊÇÇÔ­ÖÄÌÛÏ¿ÆÒËÌÍ ÐÌ¿Ö¿Ê¿ÎÍÎÏÍÀÍÁ¿ÑÛ É¿ÉÒÅÇÁÒÑÐÞÔÍÆÞÄÁ¿ÐÁÍÆËÍÅÌÚË ÎÇÑÍËÕÄË ÎÏÍÁÄÏÇÑÛÐÁÍÇÌ¿ËÄÏÄÌÇÞ „§ÀÂÅÀ º ÇÆĽѽÅÀÀ“ Ì¿ ËÍÈ ÁÆÂÊÞà ÀÄÐÎÄό ÐÎÄÉÑÇÁÌ¿ÞÇÃÄÞ£¿ ÁªÍÌÃÍÌÄǼÃÇÌÀÒÏÂÄÞÐÁÍÇËÇ ÂÊ¿Æ¿ËÇÁÇÃÄÊ É¿ÉÁÍÁÏÄËÞÊ¿ÌÖ¿ÇÆÍÓÇÐÍÁÁÚÐÚοÝÑ ÑÍÊÎÚÊÝÃÄÈÇ Ï¿ÐÐÑÇÊ¿ÞÉÍÁÏÇÉÇÌ¿¿ÆÍÌÄ Ì¿ÖÇÌ¿ÝÑ ÎÍÂÊÍØ¿ÑÛпÌÃÁÇÖǬ͌͡ÎÄÏÁÚÔ ÜÑÍÆ¿ÊÍÅÄÌÍÁÇÔ ËÄÌÑ¿ÊÇÑÄÑÄ ÒÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁ¿¿ÌÂÊÇÖ¿ÌÌÄÑÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇ ÁÚÄÔ¿ÑÛ Ì¿ Ì¿ÐÑÍÞØÇÈ ÎÇÉÌÇÉ ÑÍÂÿ É¿É ÉÍÊÍËÄÌÕÚ ÁÎÍÊÌÄËÍÂÒÑÒÐÑÏÍÇÑÛÑ¿ÉÍÈÎÄÏÄÉÒÐÌ¿ÀÄÏÄÂÒ­ÉÇŒÄØÄ Ç ÉÏ¿ÐÇÁÄÄ ÎÍÊÒÖÇÑÐÞ ¡ÍŒÁÑÍÏÚÔ Ò Ì¿Ð ÌÄÑ ÑÏ¿ÃÇÕÇÇ Ñ¿ÉÇÔ¿ÆÍÌÌÚÔÎÇÉÌÇÉÍÁ ÎÍÑÍËÒÖÑÍÌ¿ÊÝÀÍÈÑÏ¿ÁÉÄ ÁÎÍÊÌÄÁÄÏÍÞÑÌÍ Ì¿ÑÉÌÄ×ÛÐÞÌ¿ÐÍÀ¿ÖÛÇÍÑÔÍÃÚ¼ÑÍÁ ¤ÁÏÍÎÄÁÐÄÔÍÃÞÑÐÐÍÁÍÖÉÍË ¿ÒÌ¿ÐÅÇÁÍÑÌÚÄÃÄÊ¿ÝÑ ÐÁÍÇÃÄÊ¿ÂÃÄÒÂÍÃÌÍ š½Ï½ÈÀŸÌÃÀÈʸÇĸ»¸¿ÀżÃ×ýºÐ½Á Î͌ËÍÄËÒ ÀÇÆÌÄЌÇÃÄÇ ÃÊÞ ËÄ¿ÎÍÊÇÐÍÁ ² Ì¿Ð ÎÏÍÐÑÍ ÌÄ Ì¿ÈÑÇ Ñ¿ÉÍÂÍÉÍÊÇÖÄÐÑÁ¿ÉÊÇÄÌÑÍÁ ÖÑÍÀÚÆ¿ÑÄÞÍÉÒÎÇÊ¿ÐÛ¶ÑÍ ÅÄɿпÄÑÐÞ¹½ÂÆÅÅÆÁº¸ÊÓ ÑÍÒÌ¿ÐÿÁÌÍÐÒØÄÐÑÁÒÄÑÄÄ ¿ÊÛÑÄÏÌ¿ÑÇÁ¿ŒÐÒÔ¿ÏÇÉÇ®ÍÐÒÑÇÃÄÊ¿ ÜÑÍÑÄÅÄпËÚÄ ÐÌÄÉÇÐÏ¿ÆÊÇÖÌÚËÇÁÉÒпËÇŒÉÏ¿ÐÌÍÈÇÉÏÚ ÀÄÉÍÌ¿ Ð ÉÒÌÅÒÑÍËÇÑ¿ÉÿÊÄÄ©ÏÍËÄÑÍÂÍ ÄÐÑÛŠÁ¿ÑҚÌÄÒÃÍÀÌÍ ÎÍÜÑÍËÒÎÍÉÒοÝÑÄÄÁÍÐÌÍÁÌÍËÃÄÑÇŸÐÍÊÄÌ¿ÞÎÏތ ÌÍÐÑÛÁÏÞÃÊÇÎÏÇÃÄÑÐÞÇËÎÍÁÉÒÐÒ

¼¾¿ÏÍο

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¥¡¢¥ ¬Í˾ÈÂɽ

®¿Ë¾ËÁÂÊ §ÆʽÈ×ÊÔȸ¹ÆÊËÄƾÅÆÇÆȸ¿ÅÓÄÇÈÀÏÀŸÄ¦¼Å¸ÂÆÉËѽÉʺËÖÊÊÀÇÀφ ÅÓ½ÇÈÆÉÊËÇÂÀÀŽÂÆÊÆÈÓ½и¹ÃÆÅÓÇƺ½¼½ÅÀ× ŸÂÆÊÆÈÓ½ȸ¹ÆÊƼ¸Ê½ÃÀ ¼¸À¿¸Ï¸ÉÊËÖÂÆÃý»ÀȽ¸»ÀÈËÖÊŽ»¸ÊÀºÅÆŸ¸ÏÊÆϸѽºÉ½»Æ˺ÆÃÔÅ×ÖÊ º¢ÆÃÆÄŽ ©ÕÊÀĺÆÇÈÆÉÆÄȽ¼¸ÂÎÀ×¾ËÈŸø„£¶œ “ƹȸÊÀøÉÔ ÈËÂƺƼÀʽÃ×ĸ¼ÈƺÓÍÂÆÄǸÅÀÁÀŸÉÏÀʸøɸÄÓÍȸÉÇÈÆÉÊȸŽņ ÅÓÍÇÈÀÏÀÅ ÇÆϽÄËÆÈ»¸ÅÀ¿¸ÎÀÀ˺ÆÃÔÅ×ÖÊɺÆÀÍÉÆÊÈ˼ÅÀÂƺ§ÆÄÆÑÅÀ ÈËÂƺƼÀʽÃ× ¸¼ÈƺƻÆ ¸»½ÅÊÉʺ¸ „¥ÆºÓ½ ÇȸºÀø“ ˜ÅŸ ›ÈÀ»ÆÈÔ½º¸ À »½Å½È¸ÃÔÅÓÁ¼ÀȽÂÊÆÈÂÆÄǸÅÀÀ„š½ÈÊÀ¸Ãԓ¶ÃÀ׬½¼ÆʽÅÂÆÇÆÄÆ»ÃÀ ȸ¿Æ¹È¸ÊÔÉ× ¿¸ÏÊÆȸ¹ÆÊƼ¸Ê½ÃÀ˺ÆÃÔÅ×ÖÊɺÆÀÍȸ¹ÆÊÅÀÂƺ §Ô×ÅÉʺÆ ­ÃÌ¿ ÇÆ ÍÐÌÍÁÌÚÔ ÎÏÍÀÊÄËÃÊÞ©ÍÊÍËÌÚÇ ÌÄÐÍËÌÄÌÌÍ ÍÃÌ¿ÇÆÌ¿ÇÀÍÊÄÄÎÍÎÒÊÞÏÌÚÔÎÏÇÖÇÌ ÎÍÑÄÏÇÏ¿ÀÍÑÚÁÌ¿×ÄÈÐÑÏ¿ÌÄ šÆÈƺÉʺÆ ´ÇØÄÌÇÞ Ç ËÍ×Ä̌ ÌÇÖÄÐÑÁ¿ Á ÉÍËοÌÇÞÔ ©ÍÊÍËÌÚ ÎÏnj ÍÀÏÄÊÇ×ÇÏÍÉÇÈÏ¿ÆË¿Ô®ÏÇÜÑÍË ÎÍ ÐÊÍÁ¿ËÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁÉ¿ÃÏÍÁÚÔ¿ÂÄÌÑÐÑÁ ÄÐÑÛÉÍÊÍËÄÌÐÉÇÄÏ¿ÀÍÑÍÿÑÄÊÇ ÉÍÑ͌ ÏÚÄÂÍÑÍÁÚÆ¿ÉÏÚÁ¿ÑÛÌ¿ÜÑÍÂÊ¿Æ¿ ÌÍ ÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÍÎÏÇÍÀÌ¿ÏÒÅÄÌÇÇÐÊÒÖ¿ÄÁ ÁÍÏÍÁÐÑÁ¿ŒÒÁÍÊÛÌÞÝÑÐÍÑÏÒÃÌÇÉ¿ ¨¸¹ÆʸŸÂÆÅÂËȽÅʸ¯¿ÀÍÑ¿Ì¿ ÉÍÌÉÒÏÄÌÑ¿ÁÍÎÊ¿ÖÄÌÌÍÄÏ¿ÀÍÑÍÿÑÄÊÄË ÁÏÄËÞŒÎÍÐÒÑÇ ÑÍÅÄпËÍÄÁÍÏÍÁÐÑÁÍ

¥À¿Â¸×º¸ÃÀÌÀ¸ÎÀ×­ÃÌ¿ÇÆ ÍÖÄÁÇÃÌÚÔ Ç Ï¿ÐÎÏÍÐÑÏ¿ÌÄÌÌÚÔ ÎÏnj ÖÇÌ ÒÁÍÊÛÌÄÌÇÞ ©ÐÑ¿ÑÇ ÎÍ ÿÌÌÚË ÉÍÊÍËÄÌÐÉÇÔ ¿ÂÄÌÑÐÑÁ ÌÄÏÄÃÉÍ ÿÝÑ ÍÑÐÑ¿ÁÉÒÑÄË ÉÍÂÍÌÄÿÁÌÍÎÍÁÚÐÇÊÇ ¬Ä ÍÎÏ¿ÁÿÊÇ ÍÅÇÿÌÇÞ °ÍÑÏÒÃÌÇÉ ÐÑ¿ÌÍÁÇÑÐÞÌ¿Ö¿ÊÛÌÇÉÍË ÌÍÎÍÌÇË¿ÄÑ ÖÑÍÁÐČѿÉÇ¿ÃËÇÌÇÐÑÏÇÏÍÁ¿ÌÇÄŒÜÑÍ ÌÄ ÄÂÍ ÎÒÑÛ ¬Í ÍÑÉ¿Æ¿ÑÛÐÞ ÍÑ ÎÏČ ÐÑÇÅ¿ ÊÛÂÍÑ Ç ÔÍÏÍ×ÄÈ Æ¿ÏÎÊ¿ÑÚ ÍÑ ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÇ Ç ÎÏ¿Á¿ ÎÏÇÌÇË¿ÑÛ ÏÄ×ÄÌÇÞ Ì¿ÉÍÌÄÕ Œ ÑÏÒÃÌÍ ±¿É ÅÄ É¿ÉÇÎÏÇÆÌ¿ÑÛÐÞÐÄÀÄÇÌ¿Ö¿ÊÛÐÑÁÒ ÖÑÍ ÁÆÞÊÐÞÆ¿ÌÄÎÍÐÇÊÛÌÍÄÃÄÊÍ £ÀÏÅÓ½ÇÈƹýÄÓ¡ÉÍËοÌÇÞÔ ÌÄÊÝÀÞÑÃÄÎÏÄÐÐÇÁÌÚÔÇÎÏÍÀÊÄËÌÚÔ

ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁ¤ÐÑÛÑ¿É¿ÞÉ¿ÑÄÂÍÏÇÞÊ݌ ÃÄÈ ÒÉÍÑÍÏÚÔÁÐÄÂÿÁÐÄÌÄÑ¿ÉŸÄÐÊÇ ÍÌÇÄØÄÇËÄÝÑÐÉÊÍÌÌÍÐÑÛÁÚÁ¿ÊÇÁ¿ÑÛ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÚÄ ÎÏÍÀÊÄËÚ Ì¿ ÂÍÊÍÁÚ ÍÉÏÒÅ¿ÝØÇË ׿ÌÐÚ Æ¿ÉÏÄÎÇÑÛÐÞ Á ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇÒÌÇÔÌÄÁÄÊÇÉÇ ¦¹É˾¼½ÅÀ½ÂÆÄǸÅÀÀºÉÆÎɽ† Ê×ͲÁÍÊÛÌÄÌÇÝÐËÄÐÑ¿Ï¿ÀÍÑÚÐÎ͌ ÐÍÀÐÑÁÒÄÑÍÀÐÒÅÃÄÌÇÄÌ¿Ö¿ÊÛÐÑÁ¿ÇÊÇ ÉÍËοÌÇÇ Á ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÚÔ ÐÄÑÞÔ ±¿ÉÅÄ ÜÑÍËÍÅÄÑÎÏÍÇÆÍÈÑÇÁÑÍËÐÊÒÖ¿Ä ÄÐÊÇ Á °ÄÑÛ ÁÚÉÊ¿ÃÚÁ¿ÄÑÐÞ ÇÌпÈÃÄÏÐÉ¿Þ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÞ £½ÅÆÉÊÔ¡ÖÇÐÊÄÑÇÎÇÖÌÚÔÎÏnj ÖÇÌÃÊÞÒÁÍÊÛÌÄÌÇÞËÍÂÒÑÀÚÑÛÖ¿ÐÑÚÄ ÎÏÍÂÒÊÚÇÍÎÍÆÿÌÇÞ ¿Ñ¿ÉÅÄÐÇÐÑÄË¿Œ ÑÇÖÄÐÉÍÄÌ¿ÏÒ×ÄÌÇÄÎÏ¿ÁÇÊÉÍËοÌÇÇ µÄÌÌÍÂÍ Ï¿ÀÍÑÌÇÉ¿ ÃÄÏÅ¿Ñ ÿÅÄ Æ¿Œ ÉÏÚÁ¿ÞÂÊ¿Æ¿Ì¿ÌÄÉÍÑÍÏÚÄÎÏÍÉÍÊÚŸ ÊÄÌÑÞÞÁÚÂÍÌÞÑ ÄÃÁ¿ÑÍÊÛÉÍÌ¿ËÄÑÇÑÐÞ ÔÍÑÛÉ¿ÉÍȌÑÍÎÍÁÍà ¥½¸¼½Âº¸ÊÅÆÉÊÔ Çƺ½¼½ÅÀ× ®ÏÍÀÊÄË¿ ÇÆÊÇ×ÌÄÈ ÌÄÐÃÄÏÅ¿ÌÌÍÐÑÇ ÒÅÄÎÏÇÍÀÏÄÊ¿ÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍË¿Ð×Ñ¿ÀÌÚÈ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏ®ÍÐÊÍÁ¿ËÏ¿ÀÍÑÍÿÑÄÊÄÈ ÏČ

­ÐÇË¿ËÁÅÏÂÈÛÊÂÊͽ¿ÅÏÎÜпËÈÙÊÜÏÙ

¶ÃÀ׬œ¦ª¥¢¦ »½Å½È¸ÃÔÅÓÁ¼ÀȽÂÊÆÈ ¸¼ÈƺƻƸ»½ÅÊÉʺ¸ „š½ÈÊÀ¸Ãԓ ©ÊËÇÀÅÆŒ¤ØÄÍÃÌ¿ÃÍÁÍÊÛÌÍÏ¿ÐÎÏÍÐÑÏ¿ÌÄ̌ Ì¿ÞÎÏÇÖÇÌ¿ÒÁÍÊÛÌÄÌÇÞŠ¬ÄÐÍ×ÊÇÐÛ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏ¿Ëǚ ¬ÄËÍÅÄÑÎÄÿÌÑÇÖÌÚÈ ¿ÁÑÍÏÇѿό ÌÚÈÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛÁÚÌÍÐÇÑÛÑÁÍÏÖÄÐÉ͌ ÂÍÀÄÐÎÍÏÞÃÉ¿ÁÏ¿ÀÍÑÄÐÍÑÏÒÃÌÇÉ¿ ¼ËÍÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍËÒ Ì¿Ö¿ÊÛÌÇÉÒ ÌÄ ÎÍÌÞÑÛ ÐÎÍÉÍÈÐÑÁÇÞ ÐÁÍÄÂÍ ÎÍÃÖnj ÌÄÌÌÍÂÍ É¿É ÜÑÍ ÍÌ ÌÄ ÉÏÇÖÇÑ Š¡ÐÄ ÎÏÍοÊÍ ×ÄÓšŒËÍÅÄÑ ÍÌÐÍÁÐÄËÌÄ Ï¿ÀÍÑ¿ÄÑ ÇÊÇÑ¿ËÒÅÄÁÐÄÑ¿ÉÎÏÍοÊÍ ÖÑÍ Æ¿ÁÑÏ¿ ÎÏÇÃÒÑ Æ¿ÉÏÚÁ¿ÑÛ ÓÇÏËÒ ®ÍÜÑÍËÒ Ì¿ÖÇÌ¿ÝÑÐÞ ÎÏÇÑÄÐÌÄÌÇÞ ÐÍ ÐÑÍÏÍÌÚ ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁ¿ ÉÍÑÍÏÚÄ ÄÐÑČ ÐÑÁÄÌÌÚË ÍÀÏ¿ÆÍË ÎÍÃÁÍÃÞÑ É ÀÍÊÄÄ ÇÊÇËÄÌÄÄÀÍÊÄÆÌÄÌÌÍËÒÏ¿ÐÐÑ¿Á¿ÌÇÝ «ÍÝÎÍÃÏÒÂÒÃÍÊÂÍÄÁÏÄËÞÎÏÇÑÄÐÌÞÊ ÃÇÏÄÉÑÍÏÁÊÝÀÍËÎÍÃÂÍÑÍÁÊÄÌÌÍËÄÝ ÃÍÉÒËÄÌÑÄ Ì¿ÔÍÃÇÊ Í×ÇÀÉÇ Á ÊÝÀÍË ÎÍÐÑÒÎÉÄÁÇÃÄÊÎÏÍÐÑÒÎÍÉ ÎÍÉ¿ÁÐÄÌÄ Ï¿ÆÏÄ×ÇÊÍÐÛÎÍÖÑÇÍÑÉÏÍÁÄÌÌÚËϿƌ ÂÍÁÍÏÍË Á ÉÍÑÍÏÍË ÍÌ ÎÏÄÃÊÍÅÇÊ ÄÈ ÒÈÑÇ ÎÍ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍËÒ ÅÄÊ¿ÌÇÝ ­Ì¿ ÎÍÐÍÎÏÍÑÇÁÊÞÊ¿ÐÛÌÄËÌÍÂÍ ÍÑÁÍÄÁ¿Ê¿

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

¼¾¿ÏÍο

ÒÁÍÊÛÌÄÌÇÄ ÎÍ ÐÍÂÊ¿×ÄÌÇÝ ÐÑÍÏÍÌ ÎÊÝÐ ÉÍËÎÄÌпÕÇÝ ®ÏÇÖÇÌ¿ ÀÚÊ¿ À¿Ì¿ÊÛÌ¿ Á пËÍË Ì¿Ö¿ÊÄ ÍÌ ÎÚÑ¿ÊÐÞ Æ¿ ÌÄÈ ÎÏÇÒÿÏÇÑÛ ¿ ÍÌ¿ ÌÄ ÎÍÌÞÊ¿ ÄÂÍÇÊÇÌÄÔÍÑÄÊ¿ÎÍÌÞÑÛ ÍÌÍÀÇÃÄÊÐÞ Ç ÍÑÍËÐÑÇÊ © ÑÍËÒ ÅÄ ÄÐÑÛ ÄØÄ ÉÒÖ¿ ÍÐÌÍÁ¿ÌÇÈ É¿ÉÎÏÍÎÇпÌÌÚÔÁ±©¯³ Ñ¿É Ç ÎÏÇÃÒË¿ÌÌÚÔ пËÍÈ ÅÇÆÌÛÝ Ç ÁÆ¿ÇËÍÍÑÌÍ×ÄÌÇÞËÇ ÃÁÒÔ ÐÑÍÏÍÌ Ï¿Œ ÀÍÑÌÇÉ¿ Ç Ï¿ÀÍÑÍÿÑÄÊÞ ¡ ÜÑÍË ÃÄÊÄ ÁÐÄÂÿ ÄÐÑÛ ÃÁÄ ÐÑÍÏÍÌÚ ÃÁ¿ Ê¿ÂÄÏÞ Œ ÇÌÍÂÿÁÏ¿ÅÃÄÀÌÚÔ ÇÌÍÂÿÊÍÞÊÛÌÚÔ ÃÏÒÂÉÃÏÒÂÒ¡ÐÄÂÿÀÒÃÄÑÉÑ͌ÑÍÎÏ¿Á ¿ÉÑ͌ÑÍÍÀÇÅÄÌ ÉÑ͌ÑÍÃÍÁÍÊÄÌ ¿ÉÑ͌ ÑÍÌÄÍÖÄÌÛ©ÐÑ¿ÑÇ Æ¿ËÄÖÒ ÌÄÁÐÄÂÿ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÝÌÏ¿ÁÇÑÐÞÒÁÍÊÛÌÞÑÛÎÍÌ ÖÇÌÄÌÌÚÔ ÌÍÄÐÊÇÀÇÆÌÄÐÆ¿Á¿ÊÇÁ¿ÄÑÐÞ Çƌƿ ÌÇÔ ÑÍ ÁÚÀÍÏ¿ ÌÄ ÍÐÑ¿ÄÑÐÞe ¾ п˿ÒÁÍÊÛÌÞÊ¿ÀÒÔ¿ÊÑÄÏ¿ ÉÍÑÍÏ¿ÞÆ¿ ÎÄÏÁÚÄÑÏÇËÄÐÞÕ¿Ì¿ÁÍÏÍÑÇÊ¿ÐÑÍÊÛÉÍ Í×ÇÀÍÉ ÖÑÍ ÇÐÎÏ¿ÁÊÞÑÛ ÇÔ ÎÏÇ×ÊÍÐÛ ÃÍÉÍÌÕ¿ÂÍÿŸÑ¿ÉŒÌÍÏË¿ÊÛÌ¿ÞÅÄ̌ ØÇÌ¿ Å¿ÊÉÍÄÄÀÚÊÍŠ°ÄÊÞÁǚ É¿É ÂÍÁÍÏÞÑÓÏ¿ÌÕÒÆÚ


¬Í˾ÈÂɽ ¥Ä¿ÂÎÏÊØÂÎÈÐÔ½ÅпËÈÙÊÂÊÅÜ¿§ËÈËÉÊ ¦¼ÅËÉÆÊÈ˼ÅÀÎË˺ÆÃÀÃÀÆ¿ÐÍÌÌ¿Ï¿ÀÍÖÄËËÄÐÑIJÃÄÁÒ×ÉÇÀÚÊÇ ÎÏÍÀÊÄËÚÁÐÄËÛÄ ¿ÍÑÎÒÐÉÍÌ¿ÁÆÞÑÛÌÄËÍÂÊ¿·ÄÓÁÔÍÃÇÑÛÁÎÍÊÍÅÄÌÇÄ ÌÄÐÑ¿Ê©ÍÂÿÍÌÍÀÌ¿ÏÒÅÇÊÐÍÑÏÒÃÌÇÕÒÐÎÞØÄÈ ÑÍÏ¿ÐÐÑ¿ÊÐÞÐÌÄÈÌ¿ ÐÊÄÃÒÝØÇÈÃÄÌÛ©ÐÑ¿ÑÇ ÁÕÄÊÍËÉÆ¿ÃÏÄË¿Á×ÇËÌ¿Ï¿ÀÍÑÄÑÍÁ¿ÏÇØ¿Ë Ö¿ÐÑÍ ÍÑÌÍÐÞÑÐÞ Ð ÎÍÌÇË¿ÌÇÄË ®Í ÿÌÌÚË ÍÎÏÍп ÎÍÏÑ¿Ê¿ +PCMJTUSV  ÏÄÐÎÍÌÃÄÌÑÍÁ ÁÍÍÀØÄ ÌÄ ÎÍÊÒÖ¿ÊÇ ÌÇÉ¿ÉÇÔ ÁÆÚÐÉ¿ÌÇÈ ÎÍÐÊÄ ÑÍÂÍ É¿ÉÀÚÊÇÏ¿ÆÀÒÅÄÌÚÌ¿Ö¿ÊÛÐÑÁÍˤØÄÍÑÃÄÊÚÁ¿ÊÇÐÛÁÚÂÍÁÍÏÍ˧ ÑÍÊÛÉÍÆ¿ÞÁÇÊ ÖÑÍÉÏÄÎÉÇÈÐÍÌÑÏÒÃÍÁÍÂÍÖÄÊÍÁÄÉ¿ÁÐČѿÉÇÐÑ¿ÌÍÁÇÑÐÞ ÎÏÇÖÇÌÍÈÒÁÍÊÛÌÄÌÇÞ ¦¼ÀÅÀ¿ÂÆÃÆĽÅÉÂÀÍȸ¹ÆÊƼ¸Ê½Ã½Á˺ÆÃÀÃÆÍȸÅÅÀ¸Æ¿ÑÍ ÖÑÍ ÑÍÑÎÍÌÍÖ¿Ë ÁÐÁÍÄÏ¿ÀÍÖÄÄÁÏÄËÞ ÀÏ¿ÊÉÍËοÉьÃÇÐÉÇÒÐÁÍÄÂÍÀÍÐп ®¿ÏÄÌÛÀÏ¿ÊÃÇÐÉÇ ÐÊÒ׿ÊËÒÆÚÉÒÇÉÍÎÇÏÍÁ¿ÊÄÄÐÄÀÄÌ¿ÎÊÄÄÏ ¿ÎÍÑÍË ÁÍÆÁÏ¿Ø¿ÊÇÔÌ¿ËÄÐÑͣͿÿÁ×ÇÐÛ ÖÑÍÃÇÐÉÇÉÑ͌ÑÍÀÏ¿Ê ÃÇÏÄÉÑÍÏÌČ ËÄÃÊÞÏ¿ÐÐÑ¿ÊÐÞÐÍÐÁÍÇËÎÍÃÖÇÌÄÌÌÚË Ï¿ÐÕÄÌÇÁÜÑÍÉ¿ÉÌÄÎÍÃÍÀ¿ÝØÄÄ ÎÍÁÄÃÄÌÇÄ šÆ¼ÀʽÃÔȸÉÇÈÆѸÃÉ×ÉÆɺÆÀÄȸ¹ÆÏÀÄĽÉÊÆÄÎÍÐÊÄÑÍÂÍ É¿É ÍÀÌ¿ÏÒÅÇÊÍÐÛ ÖÑÍÍÌÎÍÁÄÖÄÏ¿ËÉ¿Ñ¿ÊÃÄÁÒ×ÄÉÌ¿×ÇÉ¿ÏÌÍËŠªÄÉÐÒÐĚ ÐÁÍÄÂÍÀÍÐп¥ÄÌ¿ÀÍÐп ÒÁÇÃÄÁÀÊÍÌÃÇÌÍÉÁË¿×ÇÌÄËÒÅ¿ ÃÍË¿Æ¿É¿ÑÇÊ¿ ÄËÒÇÐÑÄÏÇÉҌѿÉÁÍÃÇÑÄÊÛÎÍÑÄÏÞÊÏ¿ÀÍÑÒ ¿ÉÕÇÝÌÄÒÏ¿ÁÌÍÁÄ×ÄÌÌÍÂÍÐÍÑÏÒÃÌÇÉ¿ ÑÏÒÃÌÍÎÏÄÃÒ¿ÿÑÛ ÇÍÌÃÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍ ÍÖÄÌÛÍËÏ¿Ö¿ÄÑÅÇÆÌÛÁÐÄËÍÉÏÒſ݌ ØÇË¡ÇÃÄ¿ÊÄÐÑ¿ÉÇËÇÐÍÑÏÒÃÌÇÉ¿ËÇ ÌÒÅÌÍ Ï¿ÐÐÑ¿Á¿ÑÛÐÞ Æ¿ ÍÃÇÌ ÃÄÌÛ ÌÄ ÿÁ¿ÞÁÏÄËÄÌÇÌ¿ÉÍÌÑÏÒÿÏ°ÃÏÒÂÍÈ ÐÑÍÏÍÌÚ ÇËÄÌÌÍ ÜÑ¿ É¿ÑÄÂÍÏÇÞ ÐÊÍŌ

ÌÚÔ ÎÍÃÖÇÌÄÌÌÚÔ ÐÉÊÍÌÌ¿ É ÀÒÏÌÚË ÜËÍÕÇÞËÌ¿Ï¿ÀÍÑÄÇÉÃÍÊÂÍÈÇÆÍØÏÄ̌ ÌÍÈËÄÐÑǧËÄÌÌÍÎÍÜÑÍËÒ ÂÍÑÍÁÞÐÛ ÒÁÍÊÇÑÛ ÌÄ¿ÃÄÉÁ¿ÑÌÍÂÍ ÎÍÃÖÇÌÄÌÌÍÂÍ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÝ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ Æ¿Ï¿ÌÄÄ ÎÏÍÐÖÇÑ¿ÑÛ ÁÐÄ ÁÍÆËÍÅÌÚÄ ÏÇÐÉÇ Î͌ ÁÍÏÍÑÚÐÍÀÚÑÇÈÇÓÇÌ¿ÌÐÍÁÚÄÎÍÑÄÏÇ

¼¾¿ÏÍο

¥¡¢¥

©ÍÂÿ Ì¿ÖÌÄÑÐÞ ÎÏÍÕÄÐÐ ÒÁÍÊÛÌÄÌÇÞ ÀÒÃÄÑ ÌÄ ÃÍ ÏÇÐÍÁ¿ÌÇÞ ÎÊ¿ÌÍÁ ­ÖÄÌÛ ÎÍÊÄÆÌÍÆ¿Ï¿ÌÄÄÎÏÇÁÊÄÖÛÝÏÇÐÑ¿ŒÐÎČ ÕÇ¿ÊÇÐÑ¿ÎÍÑÏÒÃÍÁÍËÒÎÏ¿ÁÒ ¥½ÇƼƹ¸ÖÑÀÁºÅ½ÐÅÀÁºÀ¼ §¸ÉÉÀºÅÆÉÊÔºȸ¹Æʽ¼Ñ¿Ï¿ÆÌ͌ ÁÇÃÌÍÐÑÛÏ¿ÁÌÍÃÒ×ÇÞŒÍοÐÌ¿ÞÀÍÊÄÆÌÛ ÉÍÑÍÏ¿Þ ÂÏÍÆÇÑ ÉÍËοÌÇÇ ÐÄÏÛÄÆÌÚËÇ ÎÏÍÀÊÄË¿ËǼÑÍËÍÅÄÑÎÏÍÞÁÊÞÑÛÐÞÁ ÑÍË ÖÑÍÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍοÆÃÚÁ¿ÄÑÌ¿Ï¿À͌ ÑÒ ÎÏÇÜÑÍËÒÔÍÃÇÑÁÍÁÏÄËÞ ¿ËÍÅÄÑ ÿÅÄÎÍÏ¿ÌÛ×ÄÉÍÌÕ¿Ï¿ÀÍÖÄÂÍÃÌÞ­Ì ËÍÅÄÑ ÁÚÎÍÊÌÞÑÛ ƿÿÌÇÄ ÏÒÉÍÁÍÃnj ÑÄÊÞ ÌÍ ÁÐÑÏÄÑÇÁ×ÇÐÛ Ð É¿ÉÇˌÊÇÀÍ ÎÏÄÎÞÑÐÑÁÇÄË ÌÄ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÄÑ Ìnj ÖÄÂÍÃÊÞÄÂÍÎÏÄÍÃÍÊÄÌÇÞ ÎÏÇÜÑÍËпË ÌÇÉÍÂÿÌÄÐÉ¿ÅÄÑÍÏÄÆÒÊÛÑ¿Ñ¿ÔÏ¿ÀÍÑÚ ­Ì ÎÏÍÐÑÍ ÌÄ ÎÏÇÁÚÉ ¿Ì¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿ÑÛ ÐÇÑÒ¿ÕÇÝ ÎÏÍÐÖÇÑÚÁ¿ÑÛÎÒÑÇÏÄ×ÄÌÇÞ ÇÍÑÁÄÖ¿ÑÛÆ¿ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÚ¼ÑÍÒÅ¿ÐÌÚÄ ÎÍÃÖÇÌÄÌÌÚÄÃÊÞÐÊ¿ÀÍÂÍÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÞ Ñ¿ÉÉ¿ÉÇËÌÒÅÄÌÅÄÐÑÉÇÈÉÍÌÑÏÍÊÛÇ ÂÏ¿ËÍÑÌÚÈ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛ ®ÍÜÑÍËÒ Á ÉÍËοÌÇÞÔ ÂÃÄÍÃÇÌÐÍÑÏÒÃÌÇÉÁÚÎÍʌ ÌÞÄÑÌÄÐÉÍÊÛÉÍÓÒÌÉÕÇÈÇÎÍÊÌÍÐÑÛÝ ÍÑÁÄÖ¿ÄÑ Æ¿ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÚÄ ÀÇÆÌÄЌ ÎÏÍÕÄÐÐÚ Ñ¿ÉÇÔÀÚÐÑÏÍÒÁÍÊÛÌÞÝÑ ÎÍ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍËÒÅÄÊ¿ÌÇÝ Ï¿ÆÒËÄÄÑÐÞ ¥¸Ê¸ÃÔק˜¥¦¯ ¥˜

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¥¡¢¥ ¬Í˾ÈÂɽ ®Ë¿ÂÏÛÍÅÎϽǽÇпËÈÅÏÙ ÊÂǽÔÂÎÏ¿ÂÊÊËÀËÎËÏÍÐÁÊÅǽ ¥½È½¼ÂÆÈËÂƺƼÀʽÃÔÅÀ¸ÂŽÄƾ½ÊȽÐÀÊÔÉ×˺ÆÃÀÊÔȸ† ¹ÆÊÅÀ¸ ¼¸º¸×½ÄËÇÆÉý¼ÅÀÁиÅɆ„ÇËÉÊԽѽÇÆÇÈƹ˽ʓš Ƚ¿ËÃÔʸʽ„ÇÈƹƺ¸Êԓȸ¹ÆʸÊÔϽÃƺ½ÂÄƾ½Ê»Æ¼¸ÄÀ ÇÆÃËϸ× ¿¸ ÕÊÆ ¿¸ÈÇøÊË À ÆÊÅÀĸ× ȽÉËÈÉÓ ÂÆÄǸÅÀÀ ¢Æ»¼¸ ĽŽ¼¾½È ºÉ½†Ê¸ÂÀÇÈÀÅÀĸ½Êʺ½È¼Æ½ȽнÅÀ½˺ÆÃÀÊÔȸ¹ÆÊÅÀ¸ ǽȽ¼ ÅÀÄŽĽ¼Ã½ÅÅƺÉʸ½ÊºÆÇÈÆɸÂÀĽÅÅÆÕÊÆɼ½Ã¸ÊÔ ° ÝÏÇÃÇÖÄÐÉÍÈ ÑÍÖÉÇ ÆÏÄÌÇÞ ÄÐÑÛÌÄÐÉÍÊÛÉÍÌ¿ÇÀÍÊÄÄÃÄÈÐÑÁÄ̌ ÌÚÔÇÏÄ¿ÊÇÆÒÄËÚÔÁ¿ÏÇ¿ÌÑÍÁ ®Í ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍËÒ ÅÄÊ¿ÌÇÝ ÎÐѱ©  ®Í ÇÑÍ¿Ë ¿ÑÑÄÐÑ¿ÕÇÇ ÎÍÃΊÀšÎÐѱ©  ¦¿ ÌÄÐÍÀÊÝÃÄÌÇÄ ÑÏÒÃÍÁÍÈ ÃÇÐÕÇÎÊÇÌÚ ÎÐѱ© ¦¿ÍÃÌÍÉÏ¿ÑÌÍÄÂÏÒÀÍÄÌ¿ÏҌ ×ÄÌÇÄ ÎÍÃΊ¿šÎÐѱ© °ÝÏÇÃÇÖÄÐÉÍÈÑÍÖÉÇÆÏÄÌÇÞÁ ÜÑÍÈÐÇÑÒ¿ÕÇÇпËÚÈÎÏ¿ÁÇÊÛÌÚÈ Á¿ÏÇ¿ÌÑ ÍÓÍÏËÊÄÌÇÞ ÒÁÍÊÛÌČ ÌÇÞŒÐÍÂÊ¿×ÄÌÇÄÍÏ¿ÐÑÍÏÅÄÌÇÇ ÑÏÒÃÍÁÍÂÍ ÃÍÂÍÁÍÏ¿ ÎÍ ÍÀÍÝÃÌ͌ ËÒ ÐÍÂÊ¿ÐÇÝ ÐÑÍÏÍÌ ¼Ñ¿ ÐÑ¿ÑÛÞ

ÌÄÈÑÏ¿ÊÛÌ¿ÞÇÌÄÁÚÐÑ¿ÁÇÑÌÇÉÍÂÍ Á ÌÄÀÊ¿ÂÍÎÏÇÞÑÌÍË ÐÁÄÑÄ ±ÍÂÿ É¿ÉÎÍÎÚÑÉÒÆ¿ÐÑ¿ÁÇÑÛÒÁÍÊÇÑÛÐÞ ÎÍ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍËÒ ÅÄÊ¿ÌÇÝ ÊÄÂÉÍ ËÍÅÌÍ ÍÀÅ¿ÊÍÁ¿ÑÛ Á ÐÒÃÄ ®ÍÐÊÄ ÖÄÂÍ Ì¿ÐÑÒοÄÑ ÎÏÍÕÄÐÐ ÁÍÐÐÑ¿Œ ÌÍÁÊÄÌÇÞÏ¿ÀÍÑÌÇÉ¿Ì¿ÎÏÄÅÌÝÝ ÃÍÊÅÌÍÐÑÛ ÉÍËÎÄÌпÕÇÞ ÁÚÌÒŌ ÃÄÌÌÚÔÎÏÍÂÒÊÍÁÆ¿ÑÍÁÏÄËÞ ÎÍÉ¿ ÍÌÐÖÇÑ¿ÊÐÞÒÁÍÊÄÌÌÚˬÇÍÃÌÍÈ ÉÍËοÌÇÇ ÉÍÑÍÏ¿Þ Æ¿ÀÍÑÇÑÐÞ Í ÏÄÎÒÑ¿ÕÇÇ ÌÄ ÌÒÅÄÌ ÎÍÃÍÀÌÚÈ ÐÉ¿ÌÿÊ ° ÖÄÊÍÁÄÉÍË ÉÍÑÍÏÍÂÍ ÒÁÍÊÛÌÞÄÑÄ ÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÍÎÏÍÂÍÁ͌ ÏÇÑÄÎÒÀÊÇÖÌÚÈËÍËÄÌÑŒÁ¿ÅÌÍ ÖÑÍÀÚÎÏÇÒÁÍÊÛÌÄÌÇÇÍÌÖÒÁÐÑÁ͌ Á¿ÊÐÄÀÞÁÉÍÊÊÄÉÑÇÁÄÉÍËÓÍÏÑÌÍ Ì¿ÐÉÍÊÛÉÍÜÑÍÁÍÆËÍÅÌÍ

§Ð̽ÊÅÂÓÂÊËÆ пËÈÙÊÂÊÅÜ ¡¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÍË×Ñ¿Ñĭ¿ÈÍÐÍÑÏÒÌ ÌÇÉ¿ÐÄÑÇÏÄÐÑÍÏ¿ÌÍÁÀÚÐÑÏÍÂÍÎÇÑ¿ÌÇÞ #VSHFS ,JOH ±ÇËÍÑÇ ±¿ÉÄÑÑ¿ ÒÁÍÊÇÊÇ Æ¿ÎÏÇÌÞÑÇÄÎÄÌÌÍÈÁ¿ÌÌÚÁÉÒÔÍÌÌÍÈ Ï¿ÉÍÁÇÌÄ ÏÄÐÑÍÏ¿Ì¿ ÍÊÄÄ ÑÍÂÍ ÎÏÄÌ ÎÏÇÇËÖÇÁÚÈ ÑÏÒÃÞ¿ ÍÀØÄÎÇÑ¿ ÐÌÞÊ ÐÁÍÄÉÒοÌÇÄÌ¿ÁÇÃÄÍÇÁÚÁÄÐÇÊÄÂÍÁ §ÌÑÄÏÌÄÑĬ¿ÁÇÃÄÍÍÀÌ¿ÅÄÌÌÚȱnj ËÍÑÇ ±¿ÉÄÑÑ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÞÄÑÐÞ ÆÏÇÑÄÊÞË Š«ÇÐÑÄÏÍˬÄÐÑ¿ÀÇÊÛÌÚ˚ÇÎÊÄØÄÑÐÞ ÁÏ¿ÉÍÁÇÌÄ ÎÏÄÃÌ¿ÆÌ¿ÖÄÌÌÍÈÃÊÞËÚÑÛÞ ÇÐÎÍÊÛÆÒÝØÄÂÍÐÞ Á ÎÏÇÂÍÑÍÁÊÄÌÇÇ ÎÇØÇ ÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÇÞ © ÑÍËÒ ÁÏÄËÄÌÇ É¿É#VSHFS,JOHÎÍÐÄÑÇÊпÌÇÌÐÎÄÉÑÍÏ Ï¿ÉÍÁÇÌ¿ÀÚÊ¿ÐÑÄÏÇÊÇÆÍÁ¿Ì¿ ¿±ÇËÍÑÇ ÒÁÍÊÄÌÁËÄÐÑÄÐÄØÄÃÁÒËÞÏ¿ÀÍÑÌÇÉ¿ËÇ ÐÁÍÇË̿οÏÌÇÉÍË ÉÍÑÍÏÚÈÐÌÞÊÁÇÃÄÍ ÇÌ¿Ö¿ÊÛÌÇÉÍËÐËÄÌÚ¬ÄÐËÍÑÏÞÌÇÌ¿ ÖÑÍ ±ÇËÍÑDZ¿ÉÄÑÑÌÇÖÒÑÛÌÄÏ¿ÐÉ¿ÇÁ¿Œ ÄÑÐÞÁÐÍÃÄÞÌÌÍËÄÃÇÌÐÑÁÄÌÌÍÄ ÖÑÍÆ¿Œ ÐÑ¿ÁÊÞÄÑÄÂÍÐÍÅ¿ÊÄÑÛÍÐÁÍÄËÎÍÐÑÒÎÉÄ ŒÒÁÍÊÛÌÄÌÇÄÄØÄÃÁÒÔÖÄÊÍÁÄÉ ÍÃÇÌÇÆ ÉÍÑÍÏÚÔÀÚÊÌÄÎÏÇÖ¿ÐÑÄÌÉÌÄÒÿÖÌÍÈ ×ÒÑÉÄÿÅÄÉÍÐÁÄÌÌÍ

£ÅÄÊÙÎÌÎÅÒËÏͽ¿ÉËÆ ÂÎÏÙÉÊËÀË ÊËɽÈËÔÏËͽÁÐÂÏ šÆ¿ÄƾÅÆÉÊÀϽÃƺ½Â¸Æ»ÈÆÄÅÓ¤ÓÉÇÆÉƹÅÓÆÇÀȸÊÔÉןÇÈÆÐÃÓÁÆÇÓÊ ÇøÅÀÈƺ¸ÊÔ ¹Ë¼Ëѽ½ ¼ËĸÊÔÀ¼½ÁÉʺƺ¸ÊÔÆÉƿŸÅÅÆ¢ÈÆĽÊÆ»Æ ÄÓÉÃÓÐÀÄ Ï˺ÉÊºË½Ä ÆÑËѸ½Ä ºÃ¸¼½½Ä ¿Å¸ÅÀ½ÄÆɽ¹½ÀÀĽ½ÄÉƹÉʺ½ÅÅƽÇȽ¼ÉʸºÃ½ÅÀ½ÆÄÀȽ¥ÆǸȸ¼ÆÂɺÊÆÄ ÏÊÆ»Æȸ¿¼Æϸѽ ÄÓÉÃËи½Ä ÅÆŽÉÃÓÐÀÄ ÉÄÆÊÈÀÄ ÅÆŽºÀ¼ÀÄ Ï˺ÉÊºË½Ä ÅÆŽ¼Æº½È×½ÄÕÄÆÎÀ×ÄÀȸ¿¿¸ ȸ¿ÆÄŸÉÊËǸ½Ä„ŸƼÅÀÀʽ¾½»È¸¹ÃÀ“

¶ÃÀ×¢˜¨˜©š˜ º¸ÃÀÌÀÎÀÈƺ¸ÅÅÓÁ ¼½ÊÉÂÀÁ ÇÉÀÍÆÃÆ» ÇȸÂÊÀÂËÖÑÀÁ ÇÉÀÍƆ ÃÆ» º É̽Ƚ ɽĽÁÅÓÍ À ¼½ÊÉÂƆ ÈƼÀʽÃÔÉÂÀÍ ÆÊÅÆнÅÀÁ ɽÈÊÀ† ÌÀÎÀÈƺ¸ÅÅÓÁÕ¿ÀÉʽÅÎÀ¸ÃÔÅÓÁ ÇÉÀÍÆʽȸǽºÊ ÏýÅ Ľ¾È½»ÀƆ ŸÃÔÅÆÁ ¸ÉÉÆÎÀ¸ÎÀÀ ÇÉÀÍÆÃƻƺ† ÇȸÂÊÀÂƺ ÊȽŽÈ ƹËϸÖÑÀÍ »ÈËÇǼÃ×ÇÉÀÍÆÃƻƺ ʽȸǽºÊÀ† ϽÉÂÀÍ»ÈËÇǼÃ׺¿ÈÆÉÃÓÍ

XXXCMBHPŠTFCFSV ¯ÂÈ ŠŠ ÁÍÂÎÀ§ËÈËÉʽ ÐȤÂÈÂÊ½Ü Áˆ½˜ ¯³ˆ©ËÊÂÏÊØÆÁ¿Ë͘ ËÑ–­ÎÞÑÛ ÌÄ ÐÊÍÅÇÊÇÐÛ ÍÑÌÍ×ÄÌÇÞ Ð οό ÑÌÄÏÍË ÌÄÒÐÎÄÔ Á ÎÏÍÓÄÐÐÇÇ ÑÏÒÃÌÍÐÑÇ Á ÍÀØÄÌÇǧÁÏÍÃÄÀÚÁÐÄÔÍÏÍ×Í ÄÐÊÇÀÚÌÄ Ë¿ÊÄÌÛÉ¿Þ ÎÏÍÀÊÄË¿ ÉÍÂÿ ÌÄ ÔÍÖÄÑÐÞ ÇÃÑÇ Ì¿Ï¿ÀÍÑÒ ÁÐÑÏÄÖÒ ÃÍËÍȧÊÇÁÍÍÀØÄÌÄÎ͌ ÌÞÑÌÍ ÖÄÂÍÔÍÖÄÑÐÞ§ÊÇÎÍÌÞÑÌÍ ÖÑÍÌÒÅÌÍ ÌÍÌÄÞÐÌÍ É¿ÉËÍÅÌÍÜÑÍÂÍÃÍÐÑÇÖÛ§ÁÏÍÃÄ ÀÚ ÌÄÀÍÊÛ×ÍÄ Æ¿ÑÏÒÃÌÄÌÇÄ ¿ É¿É ÍÐÊÍÅÌÞÄÑ ÅÇÆÌÛ É¿É Æ¿ÌÍÆ¿ ÉÍÑÍÏ¿Þ Á οÊÛÕÄ ¿ ÀÍÊÇÑ ÁÐÞ ÏÒÉ¿ ®ÏÍÀÊÄËÚ Ð ÎÍÑÄÌÕÇÄÈ ÁÚοÃÄÌÇÄ ÁÍÊÍÐ ÍÀÍÐÑÏÄÌÇÄ¿ÐÑÏÇÑ¿ ÃÄÏË¿ÑÇÑ ÀÄÐÐÍ̌ ÌÇÕ¿ŒÌÄÎÏÇÞÑÌÍÐÑÛ ÉÍÌÄÖÌÍ ÃÒË¿ÝÑËÌÍÂÇÄ ÇÆÌ¿Ð ÌÍÁÕÄÊÍˌÑÍÁÐÄÔÍÏÍ×ÍÏ¿ÀÍÑ¿ ÃÄÑÇ ÃÏÒÆÛÞŒÁÐÄÎÍÃÉÍÌÑÏÍÊÄËŠŸÏ¿ÆÃÏ¿ÅÄÌÇÄ ÿÁÞØÄÄÌ¿ÐÑÏÍÄÌÇÄ ÒÐÑ¿ÊÍÐÑÛŒÜÑÍÐÑ¿ÌÿÏњ Œ Ï¿ÃÍÐÑÌÍ ÐÍÍÀØ¿ÝÑ ËÌÄ ÉÊÇÄÌÑÚ Ì¿ ÎÄÏÁÚÔ ÁÐÑÏÄÖ¿Ô ÄØÄ ÌÄ ÎÍÌÇË¿Þ ÖÑÍ ÔÍÆÞÈÉÍÈ ÇÔ ÅÇÆÌÇÐÑ¿Ê¿ÎÐÇÔÍÑÏ¿ÁË¿ ®ÐÇÔÍÊÍÂÇÖÄÐÉ¿ÞÑÏ¿ÁË¿ŒÌ¿ÎÏÞÅÄÌÌÍÄÇÊÇ ÃÄÐÑÏÒÉÑÇÁÌÍÄ ÎÄÏÄÅÇÁ¿ÌÇÄ ÐÍÀÚÑÇÈ Ì¿ÐÑÍތ ØÄÈ ÅÇÆÌÇ ÐÁÞÆ¿ÌÌÚÔ Ð ÉÏÇÆÇÐÍË ÐÑÏÄÐÐÍË ÂÍÏÄË ÒÑÏ¿ÑÍÈ ÓÏÒÐÑÏ¿ÕÇÄÈ ±Í ÄÐÑÛ ÎÐÇÔÍÑÏ¿ÁËÍÈ ËÍÅÌÍ ÐÖÇÑ¿ÑÛ ÐËÄÏÑÛÀÊÇÆÉÇÔ ÀÍÊÄÆÌÛ Ï¿ÆÁÍà ÒÁÍÊÛÌÄÌÇÄÇ ÃÏÒÂÇÄÎÍÑÏÞÐÄÌÇÞ©ÏÍËÄÑÍÂÍ ÉÎÐÇÔÍÑÏ¿ÁËÄ ÍÑÌÍÐÞÑÐÞÆ¿ÑÞÌÒÁ×ÇÄÐÞ ÍÑÐÏÍÖÄÌÌÚÄÁÍÁÏÄËČ

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

¼¾¿ÏÍο

ÌÇÎÄÏÄÅÇÁ¿ÌÇÞÇÊÇÑÄ ÐÑÄÎÄÌÛÐÑϿÿÌÇÈÇƌƿ ÉÍÑÍÏÚÔÂÍÏ¿ÆÃÍÐÇÊÛÌÄÄÍÀÙÄÉÑÇÁÌÚÔÎÏÇÖÇÌ ÁÚÆÚÁ¿ÝØÇÔ ÇÔ ÇÊÇ ÁÍÍÀØÄ ÌÄ ÐÁÞÆ¿ÌÌÚÔ Ð ÌÇËÇ ¬¿ÎÏÇËÄÏ ÁÐÄ ÀÊ¿ÂÍÎÍÊÒÖÌÍ ¿ ÑÏÄÁÍ¿ ÒÐÇÊÇÁ¿ÄÑÐÞ ÇÊÇÐÃÄÊÉ¿ÐÍÏÁ¿Ê¿ÐÛ ¿ÍØÒØÄÌÇÄ ÎÍÑÄÏÇÁÐÄÂÍÀÇÆÌÄп ±Ï¿ÁË¿ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ ÁÊÇÞÄÑ Ì¿ ÅÇÆÌÛ ÌÍ Ç ÎÄÏÄÐÑÏ¿ÇÁ¿ÄÑ пËÍ ÀÚÑÇÄ ÁÍÉÏÒ ÐÄÀÞ Æ¿Œ ÐÑ¿ÁÊÞÞ ÖÄÊÍÁÄÉ¿ ÍÑÉ¿Æ¿ÑÛÐÞ ÍÑ ÐÁÍÇÔ ÕÄÊÄÈ Ì¿ÃÄÅà ÎÏÇÁÚÖÌÍÂÍÁÍÐÎÏÇÞÑÇÞËÇÏ¿«ÌÍÂÇÄ ÉÊÇÄÌÑÚÑ¿ÉÇÂÍÁÍÏÞÑŠ¯¿ÌÛ×ÄÞÀÚÊÃÏÒÂÇË ÀÍÃÏÚË ÜÌÄÏÂÇÖÌÚË «ÄÖÑ¿Ê ÐÑÏÄËÇÊÐÞ ÏÄ¿ÊÇÆÍÁ¿ÑÛÅÄÊ¿ÌÇÞ°ÄÈÖ¿ÐÅÇÆÌÛÒÂÌÄÑ¿ÄÑ Ì¿ÁÇпÄÑ ÍÎÒÐÑÍ׿ÄÑ ¤ÐÑÛ ËÌÍÂÍÄ ÌÍ Ë¿ÊÍ ÖÑÍÏ¿ÃÒÄњ¯¿ÆÍÀØÄÌÌÍÐÑÛËÄÅÃÒÇÐÑÇÌÌÚË Š¾š ÖÄÊÍÁÄÉ¿ Ç ÑÏ¿ÁËÇÏÍÁ¿ÌÌÚË ÎÍÏÍÈ Ì¿Œ ÐÑÍÊÛÉÍ ÁÄÊÇÉ¿ ÖÑÍ пË ÖÄÊÍÁÄÉ ÐÊÇÁ¿ÄÑÐÞ Ð ÎÐÇÔÍÑÏ¿ÁËÍÈ ÍÑÉ¿ÆÚÁ¿ÞÐÛ Çƌƿ ÐÑÏ¿ÔÍÁ ÍÑ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÈÅÇÆÌÇŸÑÍÖÌÄÄ ÄËÒÉ¿ÅÄÑÐÞ ÖÑÍ ÜÑÍÇÄÐÑÛÄÂÍÅÇÆÌÛ °¿ËÍÄÎÄÖ¿ÊÛÌÍÄÑÍ ÖÑÍ ÅÇÁÞÁÎÐÇÔÍÊÍÂnj ÖÄÐÉÍÈÑÏ¿ÁËÄ ÑÏÒÃÌÍÌ¿ÒÖÇÑÛÃÄÑÄÈÀÚÑÛÐÖ¿Ðь ÊÇÁÚËÇ¡ÄÃÛÇÔÐÖ¿ÐÑÛÄÌ¿ÎÏÞËÒÝÆ¿ÁÇÐÇÑÍÑ Ì¿×ÄÂÍÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÂÍÁÍÐÎÏÇÞÑÇÞÅÇÆÌÇ ¶ÃÀ×¢˜¨˜©š˜


¥¡¢¥ ©Â¾ÂÈÙÅĥϽÈÅÅÏÂÍÍÅÏËÍÅÜ ÇËÉÑËÍϽËψ¢¿ÍËÅÊÏÂÍÍؘ ¬ÍÂÄÂÊϽÓÅÜ

ʸÃÔ×Åɸ× Ľ¹½ÃÔ ÉÏÀʸ½ÊÉ× Ž ÇÈÆÉÊÆ ÕýĽÅÊÆÄ ÀÅʽÈԽȸ ÕÊÆ ºÆÇÃÆѽÅÀ½ ËÖʸ ¼ÆĸÐŽ»Æ Æϸ»¸ À ÂÆÄÌÆÈʸ ©ÆϽʸ× ÕÂÉÂÃÖ¿ÀºÅÓÁ ÉÊÀÃÔ À ÌËÅÂÎÀÆŸÃÔÅÆÉÊÔ ÆŸ ÉÆ¿¼¸½Ê ¸ÊÄÆÉ̽ÈË À¿ÓɸÅÅÆÁ Õý»¸Åʆ ÅÆÉÊÀÀÈÆÉÂÆÐÀ§ÈÀÕÊÆÄŽº¸¾ÅÆ ÇȽ¼ÇÆÏÀʸ½Ê½ÃÀºÓÂøÉÉÀϽÉÂÀÁ ÉÊÀÃÔÆÌÆÈÄýÅÀ×ÀÅʽÈÔ½Èƺ ÀÃÀÉÂÃÆÅ׽ʽÉÔÂ͸Á†Ê½ÂˆÀʸÃÔ×Åɸ× Ľ¹½ÃÔ ºÆÇÃÆѸ½Ê ÃÖ¹Ó½ ĽÏÊÓ ÇƼϽÈÂÀº¸× ÆÈÀ»ÀŸÃÔÅÆÉÊÔ ¼½ÂÆȸ ›Ã¸ºÅÓÁÇÈÀÅÎÀÇ ÇÆÂÆÊÆÈÆÄËÉÆ¿¼¸½ÊÉ׼¹½ÃÔº Ê¸ÃÀÀ †ÕÊÆ»¸ÈÄÆÅÀ× ÇȸÂÊÀÏÅÆÉÊÀÀÆÈÀ»ÀŸÃÔÅƻƼÀ¿¸ÁŸ

¶ÃÀר¦¤˜¥¦š˜ ¼ÀȽÂÊÆÈɸÃÆŸ„ºÈÆÀÅʽÈȸ“ °ÎÄÕÇ¿ÊÇÆÇÏÒÞÐÛ Ì¿ ÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇ ÇÑ¿ÊÛÞÌÐÉÍÈËÄÀÄÊÇ пÊÍÌŠ¤ÁÏÍÇÌÑÄό Ï¿š¿ϿÌÑÇÏÒÄÑÁÚÐÍÉÍÄÉ¿ÖÄÐÑÁÍÁÐÄÈ ÎÏÍÃÒÉÕÇÇ ¡ É¿Ñ¿ÊÍ¿Ô ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌ¿ É¿ÉÌÄÃÍÏÍ¿ÞËÄÀÄÊۧѿÊÇÇ ÇÃÄ¿ÊÛÌÍ ÎÍÃÔÍÃÞØ¿Þ ÃÊÞ ÌÄÀÍÊÛ×ÇÔ ÒÝÑÌÚÔ ÉÁ¿ÏÑÇÏ Ñ¿ÉÇÏÍÐÉÍ×Ì¿ÞÜÊÇÑÌ¿ÞÇÑ¿Êی ÞÌÐÉ¿Þ ËÄÀÄÊÛ ÃÊÞ ÎÏÄÆÄÌÑ¿ÀÄÊÛÌÚÔ Ö¿ÐÑÌÚÔÃÍËÍÁÇÀÍÊÛ×ÇÔÉÁ¿ÏÑÇÏ ¡ÇÔÖÇÐÊÄ uËÄÀÄÊÛÃÊÞÐοÊÛÌÇ uËÞÂÉÇÄÃÇÁ¿ÌÚ Ì¿ÉÍÑÍÏÚÔÑ¿ÉÎÏnj ÞÑÌÍÍÑÃÍÔÌÒÑÛ u ÐÑÒÊÛÞÇÉÏÄÐÊ¿ÐÑÇÊÛÌÍÂÍÃÇÆ¿ÈÌ¿ uËÄÀÄÊÛÃÊÞÉÒÔÌÇ ÍÀʿÿÝØ¿ÞÌČ ÎÍÁÑÍÏÇËÚË׿ÏËÍË uËÄÀÄÊÛ ÃÊÞ É¿ÀÇÌÄÑ¿ ÍÀÐÑ¿ÌÍÁÉ¿ ÉÍÑÍÏÍÂÍ ÀÒÃÄÑ ÐÎÍÐÍÀÐÑÁÍÁ¿ÑÛ ÂČ ÌÄÏ¿ÕÇÇ ÌÍÁÚÔ ÇÃÄÈ Ç ÎÏÇÌÞÑÇÝ ÎÏ¿ÁÇÊÛÌÚÔÏÄ×ÄÌÇÈ uÎÏÄÃËÄÑÚÇÌÑÄÏÛÄÏ¿Ç¿ÉÐÄÐÐÒ¿ÏÚ ¦Ê¼½ÃÔÅÆ»Æȸ¿»ÆºÆȸ¿¸ÉÃ˾Àº¸ÖÊ ÉǸÃÔÅÀŠ¤ÁÏÍÇÌÑÄÏÏ¿šÎÏÄÃʿ¿ÄÑÃÊÞ Á¿×ÄÂÍÃÍË¿ÉÍËÓÍÏÑÌÒÝÇÐÑÇÊÛÌÒÝ ËÄÀÄÊÛŒÐοÊÛÌÇÇƧѿÊÇÇÍÑÊÒÖ×ÇÔ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÄÈ ®ÄÏÁÍÄ ÖÑÍ ÁÇÃÇÑ ÎÍÿÁÊÞÝØÄÄ ÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÍÊÝÃÄÈÉ¿ÅÃÍÄÒÑÏÍÐÏ¿ÆÒ

ÎÍÐÊÄ ÎÏÍÀÒÅÃÄÌÇÞ Œ ÍÀÐÑ¿ÌÍÁÉ¿ ÐÍÀŒ ÐÑÁÄÌÌÍÈ ÐοÊÛÌÇ §Ñ¿ÊÇÞ É¿É ÍÀØČ ÎÏÇÆÌ¿ÌÌÚÈ ËÇÏÍÁÍÈ ÊÇÃÄÏ Á ÐÓÄÏÄ ËÄÀÄÊÛÌÍÂÍ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ ÎÏÄÃʿ¿ÄÑ ÎÍÅ¿ÊÒÈ ÊÒÖ×ÒÝÌ¿ÐÄÂÍÃÌÞ×ÌÇÈÃÄÌÛ ÎÏÍÃÒÉÕÇÝ ÃÊÞ ËÄÀÊÇÏÍÁÉÇ ÐοÊÄÌ §ÆÚÐÉ¿ÌÌ¿Þ ÎÏÍÐÑÍÑ¿ Ç Æ¿ËÚÐÊÍÁ¿Ñ¿Þ ÒÑÍÌÖÄÌÌÍÐÑÛ ÓÍÏË ÀÊ¿ÂÍÏÍÃÌÚÄ Íь ÑÄÌÉÇ ÕÁÄÑÍÁÍÈ οÊÇÑÏÚ Ç ÜÉÍÊÍÂÇÖČ ÐÉ¿ÞÖÇÐÑÍÑ¿Ì¿ÑÒÏ¿ÊÛÌÚÔË¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ ÍÏÇÂÇÌ¿ÊÛÌÍÄ ÐÍÖÄÑ¿ÌÇÄ ÌÄÍÀÚÖÌÚÔ Ó¿ÉÑÒÏ ÐÁÄÅÇÄ ÇÃÄÇ Á ÃÇÆ¿ÈÌÄ Ç Áڌ ÐÍÉÍÄ É¿ÖÄÐÑÁÍ ÇÐÎÍÊÌÄÌÇÞ Œ ÁÐÄ ÜÑÍ ÇÑ¿ÊÛÞÌÐÉÇÄ ÐοÊÛÌÇ ®ÍÜÑÍËÒ ÄÐÊÇ ÁÚ Œ ƹø¼¸Ê½ÃÔ ËÊÆÅϽÅÅÆ»Æ ºÂËɸ À νÅÀʽÃÔ ¼Æ¹ÈÆÊÅÆÁ ¼Æûƺ½ÏÅÆÁ ÇÈƼËÂÎÀÀ ÊÆ ÀʸÃÔ×ÅÉÂÀ½ ÉǸÃÔÅÀ ÉÆ¿¼¸ÅÓÉǽÎÀ¸ÃÔÅƼÃ׺¸É ¡Ú ÊÇÐÑ¿ÄÑÄ É¿Ñ¿ÊÍÂÇ Ç ÎÚÑ¿ÄÑÄÐÛ ÐÏ¿ÁÌÇÑÛ ÐÉÍÊÛÉÍ ÅÄ ÐÑÍÞÑ ÐοÊÛÌÇ §Ñ¿ÊÇÇ ÎÍ ÐÏ¿ÁÌÄÌÇÝ Ð ÇÔ ¿Ì¿ÊÍ¿ËÇ ÃÏÒÂÇÔÐÑÏ¿Ì µÄÌÚ×ÍÉÇÏÒÝÑ ©ÍÌÄ֌ ÌÍ ÌÄÑÐÍËÌÄÌÇÞÁÑÍË ÖÑÍÐÑÍÇÑÛÑ¿É¿Þ ËÄÀÄÊÛÀÒÃÄÑÃÍÏÍÅÄÑÍÈ ÖÑÍÎÏÄÃʿ¿ÄÑ ÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÚÈÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛ­ÃÌ¿ÉÍ É¿ÖÄÐÑÁÍe¤ÐÊÇÉ¿Ñ¿ÊÍÂÌÄÒÀÄÃÇÊÁ¿Ð Á ÑÍË ÖÑÍ ÁÚÀÍÏ ÐÃÄÊ¿ÌÌÚÈ Á ÎÍÊÛÆÒ ÇÑ¿ÊÛÞÌÐÉÍÈ ËÄÀÄÊÇ ÍÎÏ¿ÁÃ¿Ì Ç ÁÚ ÁÐÄÄØÄÐÖÇÑ¿ÄÑÄÎÍÉÒÎÉÒËÄÀÄÊÇÜÑÍÈ ÐÑÏ¿ÌڌÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÞ ÎÒÐÑÍÈ ÑÏ¿ÑÍÈ ÃÄÌÄ Æ¿ÈÃÇÑÄÁËÄÀÄÊÛÌÚÈпÊÍÌÇÎ͌ ÐËÍÑÏÇÑÄ Ì¿ ËÍÃÄÊÇ ÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍ Ç ÇÑ¿ÊÛÞÌÐÉÍÂÍÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÞ¡ÍÎÏÍÐÚ ÍÑοÃÒÑ пËÇ ÐÍÀÍÈ ªÝÃÇ ÇËÄÝØÇÄ ÃÍÔÍÃÌÄÐÉÍÊÛÉÍÁÚ×ÄÐÏÄÃÌÄÂÍ ËÍÂÒÑ ÎÍÆÁÍÊÇÑÛ ÐÄÀÄ Ñ¿ÉÒÝ ÏÍÐÉÍ×Û É¿É ÜÊÇÑÌ¿ÞËÄÀÄÊÛÃÊÞÐοÊÛÌÇ «ÄÀÄÊÛ ÐÄÏÇÇ Š©Ê¿ÐÐÇÉ¿ §Ñ¿ÊÇǚ ÿÏÇÑÑÄÎÊÍÌ¿ÑÒÏ¿ÊÛÌÍÂÍÃÄÏÄÁ¿ÇÐÍƌ ÿÄÑÍÐÍÀÚÈÒÝÑ©Ê¿ÐÐÇÉ¿ÀÄÆÁÏÄËÄÌÌ¿ Ð ÂÍÿËÇ Ñ¿É¿Þ ËÄÀÄÊÛ ÎÏÄÁÏ¿Ø¿ÄÑÐÞ

¼¾¿ÏÍο

Á ¿ÌÑÇÉÁ¿ÏÇ¿Ñ Ç ÒÁÄÊÇÖÇÁ¿ÄÑ ÐÁÍÝ ÕÄÌÌÍÐÑÛ ¼ÊÄ¿ÌÑÌÍÐÑÛ ÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÍÈ ËÄÀÄÊÇÐÍÖÄÑ¿ÄÑÐÞÐÑØ¿ÑÄÊÛÌÍÎÏÍÃҌ Ë¿ÌÌÍÈÓÒÌÉÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÐÑÛÝ ÀÊ¿ÂÍÿÏÞ ÜÑÍËÒ¿ÏËÍÌÇÖÌÍËÒÃÒÜÑÒÃÍÐÑÇÂÌÒÑ¿ ÍÎÑÇË¿ÊÛÌ¿ÞÉÍËÓÍÏÑ¿ÀÄÊÛÌÍÐÑÛ ®ÏÇËÄÏÍËÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÍÂÍÇÐÎÍÊÌČ ÌÇÞËÄÀÄÊÇÞÁÊÞÄÑÐÞÌÄÃÍÏÍÂÍÈÐοÊی ÌÚÈ¿ÏÌÇÑÒÏÓ¿ÀÏÇÉÇ50."44&-" ¼Ñ¿ËÍÃÄÊÛÁÐÄÂÿÄÐÑÛÁÌ¿ÊÇÖÇÇ ±¿ÉÅÄËÚÂÍÑÍÁÚÎÏÄÃÊÍÅÇÑÛÜÊÇь ÌÒÝ ËÄÀÄÊÛ ËÄÃÇÒˌÉÊ¿Ðп ÐÑÇÊÞ Ë͌ ÃÄÏÌ £ÇÆ¿ÈÌ Ñ¿ÉÍÈ ËÄÀÄÊÇ ÐÑÏÍÂÍ Ï¿ÕÇÍÌ¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿Ì ¿ÁÁÄÃÄÌÌÚÈÁÌÄÂÍ ÃÄÉÍÏÕÄÊÄÐÍÍÀÏ¿ÆÄ̮ʿÁÌÚÄÖÄÏÑÚÁ ËÞÂÉÍÈÇÉÍÏÎÒÐÌÍÈËÄÀÄÊÇÁÉÍËÎÊÄÉÐÄ Ð ÁÚÐÍÉÍÈ ÓÒÌÉÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÐÑÛÝ ÿÏÞÑ ÒÝÑ¡ÍÉÏÒÅÄÌÇÇËÄÀÄÊÇÍÑŠ¤ÁÏÍÇ̌ ÑÄÏÏ¿šÎÏÇÍÀÏÄÑ¿ÄÑÐÞÌÄÑÍÊÛÉÍÓÇÆÇ͌ ÊÍÂÇÖÄÐÉÇÈÉÍËÓÍÏÑ ÌÍÇÌÄËÄÌÄÄÁ¿ÅŒ ÌÚÈÎÐÇÔÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÈ«ÞÂÉÇÄÊÇÌÇÇÌÄ ÐÍÃÄÏÅ¿ÑÁÐÄÀÄ¿ÂÏÄÐÐÇÁÌÍÂÍÎÍÃÑÄÉÐÑ¿ ÍÌÇÏ¿ÃÒÝÑÂÊ¿ÆÇÐÎÍÐÍÀÐÑÁÒÝÑÒËÇÏ͌ ÑÁÍÏÄÌÌÍÐÑÇ ¼ÊÇÑÌÚÄÐοÊÛÌÇÉÊ¿ÐпŠÊÝÉКÍÑ ÉÍËοÌÇÇ Š¤ÁÏÍÇÌÑÄÏÏ¿š ÎÍÆÁÍÊÞÑ Ð ÂÍÊÍÁÍÈÍÉÒÌÒÑÛÐÞÁ¿ÑËÍÐÓÄÏÒÎÚ×ÌÍÈ ÏÍÐÉÍ×ÇÓÏ¿ÌÕÒÆÐÉÇÔÀÒÃÒ¿ÏÍÁÜÎÍÔÇ ªÝÃÍÁÇÉ¿9*7ÇÊÇÎÍÂÏÒÆÇÑÛÐÞÁÍÀÐÑ¿Œ ÌÍÁÉÒ¿ÏÇÐÑÍÉÏ¿ÑÇÖÄÐÉÍÈÐÃÄÏÅ¿ÌÌÍÐÑÇ ÇÊ¿ÉÍÌÇÖÌÍÐÑÇÐÑÇÊÞËÍÃÄÏÌ ¼ÉÐÉÊÝÆÇÁÌ¿ÞÜÊÇÑÌ¿ÞÐοÊÛÌÞÐÑ¿Œ ÌÄÑÇÆÝËÇÌÉÍÈÁ¿×ÄÂÍÃÍË¿

®½ÈËʈ¢¿ÍËÅÊÏÂÍͽ˜ À§ËÈËÉʽ Ì͊ϧÅÍË¿½ Á ¯ÂÈŠŠ  ŠŠ XXXFVSPJOUFSSBSV

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¥¡¢¥ ªÚÆÉÅÊÀ

¯ÍÂÊÁØžÍÂÊÁØ ¦ϽÄÄƾÅÆÇƻƺÆÈÀÊÔÉÂÆÃý»ÆÁ¿¸¼½ÃƺÓÄƹ½¼ÆÄ ¦ȸ¹Æʽ†ÇÆϽÄ˹ÓÀŽÊ¦ÇƻƼ½†Êƾ½º¸† ÈÀ¸ÅʘÄƾÅÆÇƻƺÆÈÀÊÔƹȽż¸Í¸ÂºÆ¿ÅÀÂÃÀ¿Å¸Ä½ÅÀÊÓ½ĸÈÂÀ ¸ÂÄËÊÀÈƺ¸ÃÀÄÅÆ»À½À¿ÅÀÍ ¿¸Ï½Ä ÈÆÉÉÀÁÉÂÀ½¹È½Å¼ÓÇÈÀʺÆÈ×ÖÊÉ׿¸Ç¸¼ÅÓÄÀ ÅËÀÄÅÆ»ÆÆϽĽѽ

§½Ç¿ËÄÊÅÇÈÅÄʽÉÂÊÅÏؾÍÂÊÁØ

1SPDUFS(BNCMFŒ²ÇÊÛÞË ®ÏÍÉÑÄÏÇ£ÅÍÆÄÓ¢ÜËÀÊÎÍÌ ÏÒÅÇÊÇÐÛ ÎÍÑÍËÒ ÖÑÍ ÀÚÊÇ ÅÄÌ¿ÑÚ Ì¿ ÀÊÇÆÌÞ×É¿Ô Á ÐËÚÐÊÄ ÎÍÍÃÌÍÈÌ¿É¿ÅÃÍÂÍ Ÿ ÀÇÆÌÄÐÍË ÇÔ Ì¿ÃÍÒËÇÊ Æ¿Œ ÌÇË¿ÑÛÐÞÑÄÐÑÛ ÖÛÄÈÓ¿ËÇÊÇÇ ÇÐÑÍÏÇÞÌÄÐÍÔÏ¿ÌÇÊ¿

/PLJB Œ ÉÍËοÌÇÞ Ì¿ÖÇÌ¿Ê¿ É¿É ÃÄÏÄÁÍÍÀÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÝØÇÈÆ¿ÁÍà ¿Ì¿Œ ÆÁ¿ÌÇÄ ÎÍÊÒÖÇÊ¿ Á ÖÄÐÑÛ ËÄÐÑÌÍÐÑÇ ÂÃÄÀÚÊ¿ÎÍÐÑÏÍÄÌ¿ÍÃÌ¿ÇÆÄÄÀÒ˿Ō ÌÚÔÓ¿ÀÏÇÉ

/JLF Œ Ì¿ÆÁ¿Œ ÌÇÄÎÏÍÇÆÍ×ÊÍÍÑ ¬ÇÉÇ ÂÏÄÖÄÐÉÍÈ ÀÍÂÇÌÇ ÎÍÀÄÃÚ ª Í Â Í Ñ Ç Î Œ Ð Á Ò × ÎÄÏÄÁÄÏÌÒÑÒÝÆ¿Œ ÎÞÑÒÝ ÇÆÍÀÏ¿ÆÇÊ¿ ÐÑÒÃÄÌÑÉ¿ ©¿Ï͌ ÊÇÌ¿ £ÜÁÇÃÐÍÌ Æ¿ ÐÉ¿ÆÍÖÌÚÈ ÂÍÌ͌ Ï¿Ï Á ÃÍÊÊ¿ÏÍÁ °·Ÿ $BOPO Œ ÜÑÍ ÁÄÐÑÄÏÌÇÆÇÏ͌ Á¿ÌÌ¿Þ ¿Ã¿ÎÑ¿ÕÇÞ ÍÏÇÂÇÌ¿Êی ÌÍÂÍÀÏÄÌÿÇÆÌ¿Ö¿ÊÛÌÍÇËÄÊÐÞ Á ÁÇÃÒ ©Á¿ÌÍÌ Œ ÑÚÐÞÖÄÏÒÉÇÈ ÀÒÃÃÇÈÐÉÇÈ ÀÍÃÔÇпÑÁ¿ ÃÍÀÏ¿ ÇËÇÊÍÐÄÏÃÇÞ

)FXMFUU†1BDLBSEŒÍÐÌ͌ Á¿ÑÄÊÇÉÍËοÌÇÇ ÇÊÊ´Û݌ ÊÄÑÑ Ç £ÜÈÁ ®¿ÉÉ¿Ïà ÎÍÌ ÀÏ¿ÐÚÁ¿ÊÇ ËÍÌÄÑÉÒ ÖÑÍÀÚ ÍÎÏÄÃÄÊÇÑÛ ÍÖÄÏÄÃÌÍÐÑÛ ÐÁÍÇÔÓ¿ËÇÊÇÈÁÌ¿ÆÁ¿ÌÇÇÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

¼¾¿ÏÍο

$IVQB$IVQTŒÁÁÍÊÛÌÍËÎÄÏÄÁÍÃÄ ÐÇÐοÌÐÉÍÂÍŠÐÍÐÇÐÍÐÒÖÉҚŸ¿ÁÑÍÏ ÊÍÂÍÑÇο$IVQB$IVQTŒÆÌ¿ËÄÌÇÑÚÈ ÔÒÃÍÅÌÇÉ°¿ÊÛÁ¿ÃÍÏ£¿ÊÇ


4OJDLFST Œ Ñ¿É ÆÁ¿ÊÇ Ê݌ ÀÇËÍÂÍÉÍÌÞÐÄËÄÈÐÑÁ¿«¿ÏÐ ÁÊ¿ÃÄÊÛÕÄÁ ×ÍÉÍÊ¿ÃÌÍÈ Çˌ ÎÄÏÇÇ

*,&" Œ Ì¿ÆÁ¿ÌÇÄ ÐÍÐÑÍÇÑ ÇÆ ÇÌÇÕÇ¿ÊÍÁÄÄÍÐÌÍÁ¿ÑÄÊÞ§ÌÂÁ¿Ï¿ ©¿ËÎϿÿÇÎÄÏÁÚÔÀÒÉÁÌ¿ÆÁ¿ÌÇÈ ÄÂÍ ÐÄËÄÈÌÍÈ ÓÄÏËÚ ¼ÊËÑ¿ÏÃ Ç ÐÍÐÄÃÌÄÈÃÄÏÄÁÌÇŸÂÒÌÌ¿ÏÇÃ

¾ÍÂÊÁË¿ Ô½Ö¿ÎÂÀË ÐÌËÉÅʽÂÉØÒ ¿ÍÚÌ $BEJMMBD )FOOFTZ .FSDFEFT 3PMMTŒ3PZT (VDDJ +BHVBS $SJTUBM $IFWSPMFU #FOUMFZ .BZCBDI


¥¡¢¥ ªÚÆÉÅÊÀ ­ËÎÎÅÆÎÇžÍÂÊÁØ ÌÍÅÏ¿ËÍÜÛÖÅÂÎÜ Ľ̽ÁÊØÉÅ

žÍÂÊÁØ ÇËÏËÍØÒ ÎÇËÍËÊÂÎϽÊÂÏ

7JUFLŒÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÍÑÐÊÍÁŠWJUBšÇŠUFDIš ±ÍÏÂÍÁ¿ÞË¿ÏÉ¿Æ¿ÏÄÂÇÐÑÏÇÏÍÁ¿Ì¿ÁŸÁÐÑÏÇÇ ÖÑÍÎÍÆÁÍÊÞÄÑÉÏÒÎÌÚË×ÏÇÓÑÍËÎÇпÑÛÌ¿ ÉÍÏÍÀÉ¿Ô Ð ÓÄÌ¿ËÇ Ç Ö¿ÈÌÇÉ¿ËÇ .BEF JO "VTUSJB ¬¿ пËÍË ÃÄÊÄ ÁÐÄ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÐÞ ÉÍÌÄÖÌÍ Á©ÇÑ¿Ä 3PMTFOŒÉÍËοÌÇÞÌ¿Ö¿Ê¿ÐÛÐÆ¿ÁÍÿÎÍ ÐÀÍÏÉÄ ÑÄÊÄÁÇÆÍÏÍÁ -( Á ®ÍÃËÍÐÉÍÁÛÄ Ç ÎÍÐÑÄÎÄÌÌÍ ÁÚÏÍÐÊ¿ Á ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÄ ÎÏÍÇƌ ÁÍÃÐÑÁÍÑÄÊÄÁÇÆÍÏÍÁ ËÍÌÇÑÍÏÍÁÇÃÍË¿×ÌÇÔ ÉÇÌÍÑÄ¿ÑÏÍÁ #PSL Œ Ë¿ÏÉ¿ Ì¿ÖÇÌ¿Ê¿ÐÛ É¿É ÁÌÒÑÏÄ̌ ÌÇÈ ÀÏÄÌà ˿ÊÍÇÆÁÄÐÑÌÍÈ ÑÍÏÂÍÁÍÈ ÐÄÑÇ Š¼ÊÄÉÑÏÍÓÊÍњ¬ÇÉ¿ÉÇÔÌÄËÄÕÉÇÔÉÍÏÌÄÈ ÒÌÄÄÌÄÑ (SFFOGJFMEŒÜÑÍÑŠÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÚÈ¿ÌÂÊÇȌ ÐÉÇȚÖ¿ÈÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÎÇÑÄÏÐÉ¿ÞÉÍËοÌÇÞ Á Ì¿Ö¿ÊÄ ŒÔ Æ¿ÏÄÂÇÐÑÏÇÏÍÁ¿Á׿Þ ÐÁÍÄ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁÍÁªÍÌÃÍÌÄ $BSMP 1B[PMJOJ Œ ÍÀÒÁÌ¿Þ ÏÍÐÐÇÈÐÉ͌ ÉÇÑ¿ÈÐÉ¿Þ Ë¿ÏÉ¿ ÎÏÇÑÁÍÏÞÝØ¿ÞÐÞ ÇÑ¿Œ ÊÛÞÌÐÉÍÈ 5FSWPMJOBŒÌ¿ÊÍÂÍÑÇÎÄÜÑÍÈÍÀÒÁÌÍÈ˿ό ÉÇ Ì¿ÎÇпÌÍ 4XJU[FSMBOE ÌÍ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ Ì¿ÔÍÃÇÑÐÞÁ±ÍÊÛÞÑÑÇ 'BCFSMJDŒÜÑÍÑÉÍÐËÄÑÇÖÄÐÉÇÈÀÏÄÌÃÌ¿Œ ÖÇÌ¿ÊÐÞÁÂÍÃÒÉ¿ÉŠ¯ÒÐÐÉ¿ÞÊÇÌÇޚ

,PEBLŒÉÍËοÌÇÞÑ¿ÉÇÌÄÐËÍÂÊ¿ÍÎÏ¿ÁÇÑÛÐÞÍÑ ÐËÄÏÑÇÎÊÄÌÍÖÌÍÈÓÍÑÍÂÏ¿ÓÇÇ¡ÚÔÍÃ,PEBLÌ¿ÏÚÌÍÉ ŠÕÇÓÏښ Ñ¿É ÃÍÊÂÍ ÍÑÉÊ¿ÃÚÁ¿ÊÐÞ ÖÑÍ Á ÇÑÍÂÄ ÍÉ¿Æ¿ÊÐÞ ÌÇÉÍËÒÌÄÌÒÅÌÚË .PUPSPMBŒÉÍËοÌÇÞ ÄØÄÑÏnjÖÄÑÚÏÄÂÍÿÌ¿Æ¿ÃÆ¿Ìnj Ë¿Á׿ÞÎÍÖÄÑÌÍÄÁÑÍÏÍÄËÄÐÑÍÁËÇÏÍÁÍËÐÎÇÐÉÄÎÏÍÇÆÁÍÃnj ÑÄÊÄÈËÍÀÇÊÛÌÚÔÑÄÊÄÓÍÌÍÁ ÐÄÂÍÃÌÞÎÍÑÄÏÞÊ¿ÜÑÇÎÍÆÇÕÇÇ Ç ÇËÄÄÑ ËÌÍÂÍËÇÊÊÇ¿ÏÃÌÚÈ ÃÍÊ ¡ÄÃÒÑÐÞ Ï¿ÆÂÍÁÍÏÚ ÖÑÍ ÀÏÄÌà ÃÍÊÅÄÌ ÉÒÎÇÑÛ ÉÑ͌ÑÍ ÇÆ ¿ÆÇ¿ÑÐÉÇÔ ÑÄÔÌÍÂÇ¿ÌÑÍÁ ÎÍÐÊÄÖÄÂÍÏ¿ÐÑÁÍÏÇÑÄÂÍÁÐÄÀÄÀÄÆÍÐÑ¿ÑÉ¿ /FXTXFFLŒÎÍÐÊÄÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÍÂÍÉÏÇÆÇпÏÄÉʿˌ ÌÚÄ ÃÍÔÍÃÚ ÆÌ¿ËÄÌÇÑÍÂÍ ÅÒÏÌ¿Ê¿ ÒοÊÇ ÀÍÊÄÄ ÖÄË ÁÎÍÊÍÁÇÌÒ ÒÀÚÑÉÇ ÇÐÖÇÐÊÞÝÑÐÞ ÃÄÐÞÑÉ¿ËÇËÇÊÊÇÍÌÍÁÃÍÊÊ¿ÏÍÁ ¥ÒÏÌ¿Ê ÎÍÎÚÑ¿ÊÐÞ ÉÍËÎÄ̌ ÐÇÏÍÁ¿ÑÛ ÎÍÑÄÏÇ Á §ÌÑÄό ÌÄÑÄ ÌÍ Ç Á ÜÑÍË ÌÄ ÎÏÄÒÐÎÄÊ

©ÂÃÁÐʽÍËÁÊØÂÉÐϽÓÅžÍÂÊÁË¿ ®ÍËÌÇÑÄÇÐÑÍÏÇÝ É¿ÉÁ¯ÍÐÐÇÇÎÏÍÁ¿ÊÇÊÐÞÆ¿ÎÒÐÉËÇÌÄÏ¿ÊÛÌÍÈÁÍÃÚ#MVF8BUFS ¡ÃÏÒÂÇÔÐÑÏ¿Ì¿ÔÑ¿ÉÍÄÑÍÅÄ Ö¿ÐÑÍÐÊÒÖ¿ÄÑÐÞ ¢¸ÂÄËÊÀÈƺ¸Ã¹È½Å¼

›¼½ÇÈÆÀ¿ÆÐÃÆ

§ÆϽÄË

§ÐοÌÇÞ

°ÊÍÁ͊οÔÄÏ͚Î͌ÇÐοÌÐÉÇÀÒÉÁ¿ÊÛÌÍÍÆÌ¿Ö¿ÄÑ ŠÎÑÇÖÉ¿š ÌÍ×ÇÏÍÉÍÒÎÍÑÏÄÀÊÞÄÑÐÞÁÆÌ¿ÖÄÌÇÇ ŠÎ¿ÐÐÇÁÌÚÈÂÍËÍÐÄÉÐÒ¿ÊÇÐњ

ŸÌÂÊÇÞ

Š¬¿ÑКÎ͌¿ÌÂÊÇÈÐÉÇÍÆÌ¿Ö¿ÄÑŠÞÈÕ¿š ÎÏÇÖÄËÌÄ Á¿ÐÑÏÍÌÍËÇÖÄÐÉÍËÐËÚÐÊÄ

¯ÍÐÐÇÞ ®ÍÊÛ׿ ²ÉÏ¿ÇÌ¿

°ÑÏ¿ÌÌÍÄÀÚÊÍÀÚÌ¿ÆÁ¿ÌÇÄŠ©ÏÄÐњÃÊÞÆÒÀÌÍÈ οÐÑÚ ÎÏÍÿÝØÄÈÐÞÌÄÁÕÄÏÉÍÁÌÍÈÊ¿ÁÉÄ

%BFXPP,BMPTŒ$IFWSPMFU"WFP

¯ÍÐÐÇÞ

¬Ò ÑÒÑÁÐÄÎÍÌÞÑÌÍ ,BMPTÌ¿ÏÍÐÐÇÈÐÉÍËÏÚÌÉÄ ÐÏ¿ÆÒÀÚÎÍÐÑ¿ÁÇÊÉÏÄÐÑÌ¿ÎÏÍÿſÔ

Š¡Ÿ¦ŒšŠ¥ÇÂÒÊǚŒ-BEB

¤ÁÏÍο

°ÊÍÁÍŠ¥ÇÂÒÊǚÀÚÊÍÐÊÇ×ÉÍËÐÍÆÁÒÖÌÍÐÇ̌ ÑÄÏÌ¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÚËŠÅÇÂÍÊ͚

.S$MFBOŒ.S1SPQQFS

¯ÍÐÐÇÞ

­ÖÄÁÇÃÌÍ Ë¿ÏÉÄÑÍÊÍÂÇ ÍοпÊÇÐÛ ÌÄÌÒÅÌÚÔ ÉÍÌÌÍÑ¿ÕÇÈ ÐÍ ÐÊÍÁ¿ËÇ ŠÆ¿ÉÊÇÌÇÊ͚ Ç ŠÎÄÏČ ÉÊÇÌÇÊ͚

ŸÌÂÊÍÞÆÚÖÌÚÄÐÑÏ¿ÌÚ

®ÍÑÍËÒÖÑÍÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÐÞŠÑÍÎÍÏÍ˚ÎÍÐÊÄÃÒ׿ ÀÚÊÍÀÚɿɌÑÍÐÑÏ¿ÌÌÍ

.JUTVCJTIJ1BKFSPŒ.JUTVCJTIJ .POUFSP /VUTŒ5PQJD $SFTUŒ#MFOEŒBŒ.FE

"9&Œ-:/9

šĸʽÈÀ¸Ã½ÀÉÇÆÃԿƺ¸Å¸ÀÅÌÆÈĸÎÀ×¾ËÈŸø.BYJN 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

¼¾¿ÏÍο


žÍÂÊÁØ ÎϽ¿ÕÅ ÅÉÂʽÉÅ ʽÍÅÓ½ÏÂÈÙÊØÉÅ §ÌÍÂÿÜÑÍÎÏÍÇÐÔÍÃÇÑпËÍÐÍÀÍÈ ÇÌÍÂÿŒÎÍÏÄ×ÄÌÇÝÐÒÿ£¿ÊÄÉÍÌÄ ÁÐÄÂÿ ÉÍËοÌÇÇ ÜÑÍËÒ Ï¿ÃÚ ÁÄÃÛ ÄÐÊÇÀÏÄÌÃÐÑ¿ÌÍÁÇÑÐÞÎÏÍÐÑÍÐÊÍÁÍË É¿É ÎÏÇÉ¿ÅÄÑÄ ÍÑÊÇÖ¿ÑÛÐÞ ÍÑ ÉÍÌÉҌ ÏÄÌÑÍÁ ÉÍÑÍÏÚÄ ÜÑÍ ÐÊÍÁÍ Ì¿ÖÇÌ¿ÝÑ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛ ŸÉÁ¿Ê¿ÌÂŒ"RVBŒ-VOH ŸÐÎÇÏÇÌŒ"TQJSJO ¡¿ÆÄÊÇÌŒ7BTFMJOF £Å¿ÉÒÆÇŒ+BLV[[J £ÅÇÎŒ+FFQ £ÇÉÑÍÓÍÌŒ%JDUBQIPOF £ÇÎÊÍË¿ÑŒ%JQMPNBU £ÇÔÊÍÓÍÐŒ%JDIMPSWPT ¨ÍŒ¨ÍŒ:PŒ:P ©ÄÃÚŒ,FET ©ÐÄÏÍÉÐŒ9FSPY «¿ÂÌÇÑÍÓÍÌŒ.BHOFUPQIPO ®¿ËÎÄÏÐÚŒ1BNQFST °ÉÍÑÖŒ4DPUDI ±ÄÏËÍÐŒ5IFSNPT ±ÄÓÊÍÌŒ5FGMPO ²ÌÇÑ¿ÆŒ6OJUBT ¼ÐÉÇËÍŒ&TLJNP


¥¡¢¥ žÈËÀŠÌËÎÏ ŸØÁÂÍÃÇÅÅľÈËÀË¿ ÅÄ¿ÂÎÏÊØÒÏË̊ÉÂÊÂÁÃÂÍË¿ ˆ ËÎÐÁ½ÍÎÏ¿ËÎÌËÎ˾ÎÏ¿ÐÂϽÈÇËÀËÈÅĽÓÅŘ

¦Ã½»˜¥ © ¤¦š ¼ÀȽÂÊÆÈÇÆĸȽÊÀÅ»Ë ¹¸Å¸„ªÀÅÔÂÆÌÌ ¢È½¼ÀÊÅÓ½©ÀÉʽÄӓ

ŠŸÉÍÂÿŒÊÇÀÍÁÍÃÉ¿ÐÑÍÇÊ¿Ñ¿ÉÃÄ×ÄÁÍ É¿ÉÐÄȌ Ö¿Ð ¾ÌÄÁÏÒÀÊÞÔÇËÄÝÁÁÇÃÒ ¿ÎÍÍÑÌÍ×ÄÌÇÝÉÃ͌ ÔÍÿ˱ÍÊÛÉÍÖÑÍÁ˿¿ÆÇÌÄÁÇÃÄÊÀÒÑÚÊÉÒÔÍÏÍ×ÄÈ ÁÍÃÉÇÆ¿ÏÒÀÊÄÈ Ê ¡ŒÄÂÍÃÚÐÍÁÄÑÐÉÇÔ ÁÏÄËÄÌ ÀÒÑÚÊÉ¿ ÐÑÍÇÊ¿  ÏÒÀÊÞ ±ÒÑ ËÍÂÒ Í×nj À¿ÑÛÐÞŒÌÍÂÏÒÀÍ ÐÏÄÃÌÞÞÆ¿ÏÎÊ¿Ñ¿ÁÑÄÁÏÄËÄÌ¿ÀÚÊ¿ ÏÒÀÊÄÈ ¿ ÐÄÈÖ¿Ð Œ ÑÚÐÞÖ ÏÒÀÊÄÈ ±Í ÄÐÑÛ Ì¿ ÐÍÁÄÑÐÉÒÝÆ¿ÏÎÊ¿ÑÒËÍÅÌÍÀÚÊÍÉÒÎÇÑÛÀÒÑÚÊÉÒ ÁÍÃÉÇ ¿Ì¿ÏÍÐÐÇÈÐÉÒÝŒ ÑÍÄÐÑÛÁÍÃÉ¿ÐÄÈÖ¿ÐÐÏ¿ÁŒ ÌÇÑÄÊÛÌÍÁ Ï¿Æ¿ÃÄ×ÄÁÊÄ ÖÄËÁÐÍÁÄÑÐÉÇÄÁÏÄËÄÌ¿ «ÍÅÌÍÐÖÇÑ¿ÑÛÇÌÄÎÍÆ¿ÏÎÊ¿Ñ¿Ë ¿ ÐÉ¿ÅÄË ÎÍÎÇÁÒ ®ÍÊÊÇÑÏ¿Š¥ÇÂÒÊÄÁÐÉÍÂ͚ÐÑÍÇÊÍÉÍÎÄÄÉ ¿Ñ¿ÏÒ ËÍÅÌÍÀÚÊÍÐÿÑÛÎÍÉÍÎÄÄÉ °ÄÈÖ¿Ð ÎÍÊÍÅÇË ÐÑÍÇÑÍÌÍÏÒÀÊÄȧÑÍÂÍÀÒÑÚÊÉ¿ÐÍÁÄÑÐÉÍÈÁÍÃÉÇ ÀÒÑÚÊÉÇÐÍÁÄÑÐÉÍÂÍÎÇÁ¿ Ÿ ÍÃÌ¿ ÀÒÑÚÊÉ¿ ÏÍÐÐÇÈÐÉÍÈ ÁÍÃÉÇ Ï¿ÁÌ¿  ÀÒÑÚÊÉÇ ±Í ÄÐÑÛ ÁÍÃÉÒ Á ¯ÍÐÐÇÇ ÎÇÑÛ Á ÎÞÑÛÏ¿ÆÁÚÂÍÃÌÄÄ ÖÄËÁ°ÍÁÄÑÐÉÍË°ÍÝÆÄ ÄÐÊÇËÄÏÇÑÛŠÎÇÁÌÍȚÉ¿ÑÄÂÍÏÇÄÈ«ÄÅÃÒ ÑÄË ÐÖÇÑ¿ÄÑÐÞ ÖÑÍ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÍ Á Ï¿ÆÁÇÑÚÔ ÐÑÏ¿Ì¿Ô ÃÍÊÅÌÍ ÐÎÍÐÍÀÐÑÁÍÁ¿ÑÛ ÐÌÇÅČ ÌÇÝ ÎÍÑÏÄÀÊÄÌÇÞ ÉÏÄÎÉÍÂÍ ¿ÊÉÍÂÍÊÞ É¿É Ì¿ÇÀÍÊÄÄ ÍοÐÌÍÂÍ ¡ °°°¯ ÁÚÔÍÃÇÑ ÍÌÍ ÐÎÍÐÍÀÐÑÁÍÁ¿ÊÍ Ç Ì¿ÏÍà ÎÇÊ ÁÇÌÍ ÄØÄ ÄÂÍ Ì¿ÆÚÁ¿ÊÇ ŠÀÍÏËÍÑÒÔÍȚ ¡ ¤ÁÏÍÎÄ ÁÍÃÉÒ ÃÄ×ÄÁÊÄ ÄÁÏÍ ÏÒÀÊÄÈ ÁÚ ÁÏÞà ÊÇ Ì¿ÈÃÄÑÄ ±¿ÉÇË ÍÀÏ¿ÆÍË ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÍ ÏÍЌ ÐÇÈÐÉÍÄÁÄÃÄÑÀÄÐÎÏÄÕÄÃÄÌÑÌÒÝÎÍÊÇÑÇÉÒÃÄ×ÄÁÍÈÁÍÃÉÇ°ÍÃÌÍÈÐÑÍÏÍÌÚ ÍÌÍÐÎ͌ ÐÍÀÐÑÁÒÄÑ ÎÛÞÌÐÑÁÒ ° ÃÏÒÂÍÈ Œ ÊÇ׿ÄÑ ÀÝÃÅÄÑ ÍÂÏÍËÌÚÔ ÃÍÔÍÃÍÁ Á ÁÇÃÄ ¿ÉÕÇÆÍÁ ¡ ÑÍ ÖÑÍ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÍ ÍÐËÚÐÊÄÌÌÍ ÁÄÃÄÑ ÎÍÊÇÑÇÉÒ ÎÍ ÐοÇÁ¿ÌÇÝ Ì¿ÐÄÊÄÌÇÞ ÖÑÍÀÚ Æ¿ ÌÄÂÍ ÊÒÖ×Ä ÂÍÊÍÐÍÁ¿ÊÇ Þ ÌÄ ÁÄÏÝ ©¿É Ç Á ÎÍÖÑÇ ÁÍ ÁÐÄ ÉÍÌÐÎÇÏÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÄ ÑÄÍÏÇÇ Ÿ ÁÍÑ Á ÍÑÐÒÑÐÑÁÇÄ ÊÍÂÇÉÇ ÌÄÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÛ ÐÍÎÍÐÑ¿ÁÇÑÛ ÕÇÓÏÚ ÇÌÑÄÊÊÄÉÑÒ¿ÊÛÌÒÝ Ç ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÖÄÐÉÒÝÇËÎÍÑÄÌÕÇÝŒÁÄÏÝÍÔÍÑÌ͚ ™ÃÆ»¦Ã½»¸˜ÅÀÉÀÄƺ¸ IUUQPMFHBOJTJNPWMJWFKPVSOBMDPNÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

¼¾¿ÏÍο


žÈËÀŠÌËÎÏ

¥¡¢¥

ˆºÉÅÀÍÅÍÐÆÅÈÅÁÂÀͽÁÅÍÐƘ

©½È»½Á ©£˜š ¥©¢ ¡ ¹À¿Å½É†ÂÆÅÉËÃÔʸÅÊ ȽÉÊÆȸÊÆÈ

Š¤ÐÊÇÌÍÁ¿ÞÁÍʌ Ì¿ÜËÇÂÏ¿ÕÇÇÒÌÄÐÄÑ ÇÆ ¯ÍÐÐÇÇ ÁÐÄÔ ÑÄÔ ÉÑÍ ÀÍÊÄČËÄÌÄÄ Ð͌ ÍÀÏ¿Å¿ÄÑ ÃÏÒÂÇÄ Š Ñ ¿ Ë š Î Ï Í Ð Ñ Í Ì Ä ÒÐÑÏÍÞÑÐÞ ÇÎÏÍÐÑÍ ÉÏ¿ÐÇÁÚÔ ÅÄÌØÇÌ ÑÍ ÖÑÍ ÍÐÑ¿ÌÄÑÐÞ ÜÑÍÈÐÑÏ¿ÌÄÎÍËÇËÍ ÎÏÍÐÑÍ Ë¿ÏÂÇÌ¿ÊÍÁ Ç Ë¿ÏÂÇÌ¿ÊÍÁ Ð ËÇ¿ÊÉ¿ËÇ Š¼ËÇÂÏÇÏÒÈ ÇÊÇ ÃÄÂÏ¿ÃÇÏÒȚ Œ ÐÇÑÒ¿ÕÇÞ Á ÐÑÏ¿ÌÄ ÉÏÇÑÇÖÄÐÉ¿Þ ¤ÐÊÇ ÁÚ ÐÖÇÑ¿ÄÑÄ ÖÑÍ ÍοÐÄÌÇÞ ÌÄ ÍÀÍÐÌÍÁ¿ÌÚ ÑÍ ÎÍÖÇÑ¿ÈÑÄ Œ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÇ ÐÏ¿ÁÌÇÁ¿ÝÑ Ð͌ ÁÏÄËÄÌÌÚÈ ÎÍÑÍÉ ÜËÇÂÏ¿ÕÇÇ ÎÍÐÑÉÏÇÆÇÐÌÚÈ Ð ÑÄË ÖÑÍ ÔÊÚÌÒÊ ÇÆ ÐÑÏ¿ÌÚ Á ÎÄÏÇÍà Œ ¢ÒË¿ÌÇÑ¿ÏÌ¿ÞÉ¿Ñ¿ÐÑÏÍÓ¿ÑÍÊÛÉÍÌ¿ÖÇÌ¿Œ ÄÑÐÞ Ç ÎÍÔÍÅÄ ÉÐÊÄÃÒÝØÇËÄÃÇÌÍÂÊ¿ÐÌÚËÎÏČ ÆÇÃÄÌÑÐÉÇËÁÚÀÍÏ¿ËÁÐÑÏ¿ÌÄÍÐÑ¿ÌÄÑÐÞÀÄÆÆÒÀÚÈ ÜÊÄÉÑÍÏ¿ÑÁÏ¿ÐÑÞÌÒÑÚÔÑÏÄÌÇÉ¿Ô ÎÛÝØÇÈÎÇÁÍ ÎÄÏÄñ¡ŒÜÉÏ¿Ì¿ËÇÐÐÄÏÇ¿Ê¿ËÇÇÌÍÁÍÐÑÞËÇ¬Ò ÇÉÒÖÉ¿ÍÊÇ¿ÏÔÍÁ­ÀØÄÐÑÁÍÀÄÆÐÄÏÄÃÇÌÚ ÌÍÐ Ï¿À¿ËÇÇÔÍÆÞÄÁ¿ËǶÑ͌ÑÍÞÌÄÃÒË¿Ê ÖÑÍÁÐÄ Ñ¿ÉÎÄÖ¿ÊÛÌÍÎÏÞËÍÐÄÈֿК ™ÃÆ»„§¸È¸»È¸ÌÓ©½È»½×©Ã¸ºÀÅÉÂƻƓ IUUQTMBWJOTLZMJWFKPVSOBMDPN

ˆ¡ÈÜɽÈËÀ˾ÅÄÊÂνÎÂÍ¿ÅΊËÎÊË¿½ËÎÊË¿˜

˜ÅŸ™«¨¦š˜ ¼ÀȽÂÊÆÈÇÆȸ¿ºÀÊÀÖ ¹À¿Å½É¸4USBUFHZ 1BSUOFST

Š £ Ê Þ Ë ¿ Ê Í Â Í ÀÇÆÌÄпÐÄÏÁÇÐŒÜÑÍ ÍÐÌÍÁ¿ ÍÐÌÍÁ ­À ÜÑÍË É¿É ÎÏ¿ÁÇÊÍ ÁÐÎÍËÇÌ¿Ä×ÛÆ¿ÂÏ¿Œ ÌÇÕÄÈ ÂÃÄ ÎÏÇ ÍÖČ ÏÄÃÌÍË ÎÍÐÄØÄÌÇÇ ˿¿ÆÇÌ¿ Á Ë¿ÊÄÌی ÉÍÈ ÃÄÏÄÁÌÄ ÎÏÍÿŒ ÁÄÕÌ¿ÆÚÁ¿ÄÑÑÄÀÞÎÍ ÇËÄÌÇ ÐÎÏ¿×ÇÁ¿ÄÑÍ ÆÃÍÏÍÁÛÄÑÁÍÄÈÐÄËÛÇ Ç Í ÑÍË É¿É ÎÄÏÄÅÇÁ¿ÝÑ ÉÏÇÆÇÐ Á ¯ÍÐÐÇÇ § ÜÑÍ ÌÄÐËÍÑÏÞ Ì¿ ÑÍ ÖÑÍ ÎÍÐÊÄÃÌÇÈ Ï¿Æ ÑÄÀÞ ÁÇÃÄÊÇ Á ÜÑÍË˿¿ÆÇÌÄÂÍÃ̿ƿìÄÁÍÊÛÌÍÖÄÂ͌ÑÍÎÍÔÍÅÄÂÍ ÅÃÄ×Û ÍÑ ˿¿ÆÇÌ¿ ÇÊÇ É¿ÓÄ ÉÍÑÍÏÚÄ Ï¿ÐÎÍÊ͌ ÅÄÌÚ Á ÑÁÍÄË ÃÍËÄ Á ÑÁÍÄÈ ÐÑÏ¿ÌÄ ©¿É ÎÏ¿ÁÇÊÍ Ì¿ÎÏ¿ÐÌÍ ¯¿ÀÍÑ¿ÝØÇÄ Ñ¿Ë ÊÝÃÇ ÌÄ ÐÍÀÇÏ¿ÝÑÐÞ ÒÐÑ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿ÑÛÐÁ¿ËÇÌÇÉ¿ÉÇÔÍÐÍÀÚÔÍÑÌÍ×ÄÌÇÈ ÎÍÑÍËÒÖÑÍÇËÁÐÄÏ¿ÁÌÍ ÎÏÇÃÄÑÄÁÚÉÌÇËÇÊÇÌÄÑ §ÔƿÿֿŒÃÍÑÞÌÒÑÛÃÍÉÍÌÕ¿Ï¿ÀÍÖÄÂÍÃÌÞ ÌÄÎ͌ οÐÑÛÐÞÎÍÃÏÒÉÒÇËËÇÂÏ¿ÕÇÍÌÌÍÈÐÊÒÅÀÄÇÐÁÍÄËÒ Ì¿Ö¿ÊÛÌÇÉÒ±ÏÄÀÍÁ¿ÑÛÜÊÄËÄÌÑ¿ÏÌÍÈÁÄÅÊÇÁÍÐÑÇ ÍÑÎÏÍÿÁØÇÕÁÌÄÀÍÊÛ×ÇÔÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔ˿¿ÆÇÌ¿Ô ÀÄÐÎÍÊÄÆÌ͌ƿÁÑÏ¿Ò˿¿ÆÇÌ¿ËÍÅÄÑÐËÄÌÇÑÛÐÞÌÄ ÑÍÊÛÉÍÎÄÏÐÍÌ¿Ê ÌÍÇÔÍÆÞÇ̚ ™ÃÆ»˜ÅÅÓ™ËÈƺÆÁ IUUQTMPOSVCMPHTCVSPWB ¼¾¿ÏÍο

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¥¡¢¥ ¥ÊÏÂÍÊÂÏ

¯ÍÅÌËÈÂÄÊØÂÎÎØÈÇÅ ÁÈÜÍÐÇË¿ËÁÅÏÂÈÜ «ÔÂÉνÆÏ

XXXVQSBWCJ[

¯ÄÐÒÏÐÎÍÆÇÕÇÍÌnj ÏÒÄÑÐÄÀÞÉ¿ÉŠ®ÍÏÑ¿Ê Ï¿ÐÑÒØÇÔ ÉÍËοÌÇȚ ÐÁÍÄÂÍ ÏÍÿ ÇÐÑÍÖÌÇÉ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÇ ÍÀ ¿ÉÑҌ ¿ÊÛÌÚÔÃÄÊÍÁÚÔËÄÏ͌ ÎÏÇÞÑÇÞÔ ÁÚÐÑ¿ÁÉ¿Ô ÉÍÌÓÄÏÄÌÕÇÞÔ ÐÄËnj Ì¿Ï¿Ô Ç ÀÇÀÊÇÍÑÄÉ ÐÑ¿ÑÄÈ ÎÍ ÜÉÍÌÍËÇÖČ ÐÉÍÈÑÄË¿ÑÇÉÄ

«ÔÂÉνÆÏ

XXXDIVCBJTDPN

®ÄÏÐÍÌ¿ÊÛÌÚÈпÈÑ ÂÄÌÄÏ¿ÊÛÌÍÂÍÃÇÏÄÉÑ͌ Ï¿ ¯ÍÐÐÇÈÐÉÍÈ ÉÍÏÎ͌ Ï¿ÕÇÇÌ¿ÌÍÑÄÔÌÍÊÍÂÇÈ ÇÍÃÌÍÂÍÇÆÇÃÄÍÊÍÂÍÁ ÏÍÐÐÇÈÐÉÍÈ ÎÏÇÁ¿Ñnj Æ¿ÕÇÇ ŸÌ¿ÑÍÊÇÞ ¶ÒŒ À¿Èп

«ÔÂÉνÆÏ

XXXBLNSV

¯ÄÐÒÏÐ ÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁŒ ÊÞÄÑ ÀÍÊÛ×ÍÈ ÍÀÙÄË ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÍÈÇÌÓÍό Ë¿ÕÇÇ ÌÍÁÍÐÑÄÈ ÀÇƌ ÌÄп ÓÇÌ¿ÌÐÍÁ ÏÚÌÉ¿ ÕÄÌÌÚÔÀÒË¿ÂÇÑÃÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

¼¾¿ÏÍο

´ÂÉÌËÈÂÄÂÊ ¬¿пÈÑÄÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌ¿ÀÍÊی ׿ÞÎÍÃÀÍÏÉ¿ÐÑ¿ÑÄÈÎÍÀÇÆÌÄЌ ÑÄË¿ÑÇÉÄ°Ñ¿ÑÛÇ ÎÍÐÁÞØÄÌÌÚÄ ÍÐÌÍÁÌÚË ÀÇÆÌÄЌÎÍÌÞÑÇÞË ÐÂÏÒÎÎÇÏÍÁ¿ÌÚ ÎÍ ¿ÊÓ¿ÁÇÑÒ ®ÏÄÃʿ¿ÄÑÐÞ ÎÍÇÐÉÍÁÇÉ ÃÊÞ ÁÚÀÍÏ¿ ÉÒÏÐÍÁ Ç ÐÄËÇÌ¿ÏÍÁ ¬¿ пÈÑÄ ËÍÅÌÍ Æ¿ÏÄÂÇÐÑÏnj ÏÍÁ¿ÑÛÐÞ ÃÊÞ ÎÏÍÔÍÅÃÄÌÇÞ ¿ÁÑÍÏÐÉÍÈ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÛÌÍÈ ÎÏÍÂÏ¿ËËÚ Š¯ÒÐÐÉÍÈ ×ÉÍÊÚ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇޚ §ÌÑÄÌÐÇÁÌÚÈ ÉÒÏÐ ÀÇÆÌÄЌÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÞ ϿЌ ÐÖÇÑ¿ÌÌ¿ÎÍÊÂÍÿ

´ÂÉÌËÈÂÄÂÊ ­ÎÄÏ¿ÑÇÁÌÍ ÁÚÉÊ¿ÃÚÁ¿Ýь ÐÞ ÇÌÑÄÏÁÛÝ Ç ÁÇÃÄÍÐÝÅÄÑÚ Ð ÒÖ¿ÐÑÇÄË ŸÌ¿ÑÍÊÇÞ ¶ÒÀ¿Èп «ÍÅÌÍ ÎÏÍÉÍËËÄÌÑÇÏÍÁ¿ÑÛ ÊÝÀÒÝ ÌÍÁÍÐÑÛ ÎÒÀÊÇÉ¿ÕÇÝ Ç Æ¿ÎÇÐÛ ÎÏÇÌÞÑÛ ÒÖ¿ÐÑÇÄ Á ÇÌÑÄÏÌÄьÉÍÌÓÄÏÄÌÕÇÞÔ ¡ÚŒ ÊÍÅÄÌÚ ÜÊÄÉÑÏÍÌÌÚÄ ÁÄÏÐÇÇ ÉÌÇÂ Ç ÐÑ¿ÑÄÈ ÉÍÑÍÏÚÄ ÊÇÀÍ ÎÍÃÂÍÑÍÁÊÄÌÚÎÏÇÒÖ¿ÐÑÇǶҌ À¿Èп É¿É Ì¿ÎÏÇËÄÏ ÒÖÄÀÌÇÉ Š¼ÉÍÌÍËÇÉ¿ Ç ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ Á ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈÜÊÄÉÑÏÍÜÌÄÏÂÄÑÇÉÄ ¯ÍÐÐÇǚ ÊÇÀÍÎÍÐÁÞØÄÌÚÄËÒ ÊÇÀÍÁÔÍÃÞÑÁÐÎÇÐÍÉÏÄÉÍËÄ̌ ÃÒÄËÍȶÒÀ¿ÈÐÍËÊÇÑÄÏ¿ÑÒÏÚ

´ÂÉÌËÈÂÄÂÊ ¬¿ пÈÑÄ Ï¿ÆËÄØÄÌÍ ËÌ͌ ÂÍ ¿Ì¿ÊÇÑÇÖÄÐÉÇÔ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ ÿÝÑÐÞ ÍÎÄÏ¿ÑÇÁÌÚÄ ÌÍÁÍÐÑÇ Í ÎÏÍÁÄÃÄÌÇÇÐÎÄÕÇ¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿ÌÌÚÔ ŠÉÏÒÂÊÚÔÐÑÍÊÍÁš ÓÍÏÒËÍÁ ÉÍ̌ ÓÄÏÄÌÕÇÈ¡ÚÊÍÅÄÌÚÉÏÄÃÇÑÌÚÄ ÏÄÈÑÇÌÂÇÏÄÂÇÍÌÍÁ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÈ ÇÌÁÄÐÑÇÕÇÍÌÌÚÔÉÍËοÌÇȮ͌ ÐÄÑÇÑÄÊÞË ÎÏÄÃʿ¿ÝÑÐÞ Ì͌ ÁÍÐÑÌ¿ÞÊÄÌÑ¿ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌ͌ ÎÍÇÐÉÍÁ¿Þ ÐÇÐÑÄË¿ Š£¿Ñ¿©¿Înj ѿʚ À¿Æ¿ÿÌÌÚÔŠŸ©.v-JTUš ÀÝÊÊÄÑÄÌÛ Š¯ÚÌÍÉ ÐÊÇÞÌÇÈ Ç ÎÍÂÊÍØÄÌÇȚ Š³ÍÌÃÍÁÚÈÁÄÐь ÌÇɚ £ÄÊ¿ÝÑÐÞ ¿Ì¿ÊÇÑÇÖÄÐÉÇÄ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÞÌ¿Æ¿É¿Æ

«Î˾ÂÊÊËÎÏÅ XXXVQSBWCJ[ Œ Íь ÉÏÚÑÚÈ ÎÏÍÄÉÑ ¦ÃÄÐÛ ËÍÅÌÍ ÀÄÐÎÊ¿ÑÌÍ Ͽƌ ËÄÐÑÇÑÛÇÌÓÍÏË¿ÕÇÝÍ ÁÚÐÑ¿ÁÉÄ ÐÄËÇÌ¿ÏÄÇÊÇ ÉÍÌÓÄÏÄÌÕÇÇ ÃÍÀ¿ÁÇÑÛ ÌÍÁÍÐÑÛ ÇÊÇ ÐÑ¿ÑÛÝ ÎÍ ÇÌÑÄÏÄÐÒÝØÄÈÁ¿ÐÎÏ͌ ÀÊÄËÄ

«Î˾ÂÊÊËÎÏÅ ¡ Ï¿ÆÃÄÊÄ ŠÝËÍϚ ËÍÅÌÍÌ¿ÈÑÇ¿ÌÄÉÃÍÑÚ ÎÏÍ ¶ÒÀ¿Èп É¿ÏÇÉ¿Œ ÑÒÏÚ Ì¿ ÌÄÂÍ ÅÄ ÐÑnj ÔÇ Ç ÿÅÄ ÁÇÃÄÍÏÍÊÇÉ Š«ÒÊÛÑ ÊÇÖÌÍÐÑǚ ÑÍÅÄ ÄÐÑÄÐÑÁÄÌÌÍ Î͌ ÐÁÞØÄÌÌÚȶÒÀ¿ÈÐÒ

«Î˾ÂÊÊËÎÏÅ ¯ÄÐÒÏÐ ÎÏÄÃʿ¿ÄÑ ÁÌÇË¿ÌÇÝ ¿ÒÃÇÑÍÏÇÇ ÌÄÖ¿ÐÑÍÁÐÑÏÄÖ¿ÝØÇÄÐÞ Ì¿ ¿Ì¿ÊÍÂÇÖÌÚÔ ÎÍÏÑ¿Œ Ê¿Ô ÐÄÏÁÇÐÚ Š°ÊÇÞÌÇÞ Ç ÎÍÂÊÍØÄÌÇޚ Š±Ä̌ ÃÄÌÕÇǚ Š¯ÄÈÑÇÌÂǚ Š¡ÄÉÐÄÊޚÇÌÄÉÍÑÍÏÚÄ ÃÏÒÂÇÄ


«®«ž«¢ ©ª¢ª¥¢

®¢­ ¢¼®¢­ ¢¢Ÿ

ˆ­½Ä¿Å¿½ÜξÜŠͽĿſ½ÂÕÙ¾ÅÄÊÂΘ ¡Ì¿×ÄÈÉÍËοÌÇÇÌÄÿÁÌÍÎÏÍÇÆÍ×ÊÍ ÇÌÑÄÏÄÐÌÍÄÐÍÀÚÑÇÄ ÉÍÑÍÏÍÄÆ¿ÐÑ¿ÁÇÊÍËÄÌÞ ÐÇÊÛÌÍÆ¿ÒÁ¿Å¿ÑÛÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁ Ï¿ÀÍÑ¿ÝØÇÔ Á ÐÓÄÏÄ ¥©´ ¡ ÎÏÍ×ÊÍË ÂÍÃÒ ËÚ Ì¿Ö¿ÊÇ ÎÍÐÑ¿ÁÉÒ ÎÏÇÀÍÏÍÁ Æ¿ ÏҌ ÀÄÅ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍ οÏÑÇÈ ÀÚÊÇ ÍÑÎÏ¿ÁÊÄÌÚ ÇÁŸÁÐÑÏ¿ÊÇݬÍÍÃÇÌÇÆ¿ÁÐÑÏ¿ÊÇÈÐÉÇÔ Æ¿É¿ÆÖÇÉÍÁ ÁÃÏÒ ÍÑÉ¿Æ¿ÊÐÞ ÍÑ Ì¿×ÄÂÍ ÑČ ÖÄÑÏ¿ÐÐÍÇÐÉ¿ÑÄÊÞ «Ú ÐÎÏ¿×ÇÁ¿ÄË Á ÖÄË ÃÄÊÍ ®ÏÇÀÍÏ ÌÄ Ï¿ÀÍÑ¿ÄÑ ¡ÚÞÐÌÇÊÍÐÛ ÖÑÍÃÄÊÍÌÄÁÜÑÍË­ÐÌÍÁÌ¿ÞÎÏÍÀÊÄË¿Æ¿Œ É¿ÆÖÇÉÒÍÉ¿Æ¿Ê¿ÐÛÌÄÎÍÌÞÑÌ¿̿׿ÇÌÐÑÏÒɌ ÕÇÞ ËÄÅÃÒÎÏÍÖÇË Ì¿ÎÇпÌÌ¿ÞÌ¿ÎÏÍÐÑÍË ¿ÌÂÊÇÈÐÉÍËÞÆÚÉÄ ÐÇÊÊÝÐÑÏ¿ÕÇÞËǬ¿×Ç ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÇ ÎÍÃÌ¿ÎÏÞÂÊÇÐÛ Ç Ì¿ÎÇпÊÇ ŠÇÌÐÑÏÒÉÕÇÝÃÊÞÃÄÑÄȚ É¿ÉÍÌÇÆ¿ÞÁÇÊÇ ËÌÄÁÐÊÒÅÄÀÌÍÈÆ¿ÎÇÐÉĬÍÇÜÑÍÌÄÎÍÃ͌ ×ÊÍ¿ÁÐÑÏ¿ÊÇÈÐÉÇËÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑ¿ËÎÍ¥©´ ®ÏÇ×ÊÍÐÛ ÎÍËÄÌÞÑÛ ƿÿÌÇÄ Š¬¿ÎÇ×ÇÑÄ ÇÌÐÑÏÒÉÕÇÝÃÊÞÃÄÑÄÈ ÉÍÑÍÏÚÄÄØÄÌÄÒËČ ÝÑÖÇÑ¿Ñۚ ŒÆ¿ÞÁÇÊÞÐÁÍÇËÏ¿ÀÍÑÌÇɿ˧ ÍÌÇ Ì¿ÏÇÐÍÁ¿ÊÇ ËÌÄ ÁÄÐÄÊÄÌÛÉÇÈ ÉÍËÇÉÐ ¬¿ÃÄÝÐÛ ÜÑÍÑÁ¿ÏÇ¿ÌÑÎÍÃÍÈÃÄÑ ² Ì¿Ð ÌÇ Ï¿ÆÒ ÌÄ ÀÚÊÍ Ñ¿ÉÇÔ ÎÏÍÀÊÄË ÎÏÇÏ¿ÀÍÑÄÐÉÊÇÄÌÑ¿ËÇÁ¯ÍÐÐÇÇ ²ÉÏ¿ÇÌÄ ÄÊÍÏÒÐÐÇÇ ©¿Æ¿ÔÐÑ¿ÌÄ  ÍÊ¿ÏÇǧÆÁÐÄÂÍ ÜÑÍÂÍÞÐÃÄÊ¿ÊÁÚÁÍÃÀÊ¿ÂÍÿÏÞÎÍÐÑÍÞÌÌÍ ËÄÌÞÝØÄÈÐÞÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉÍÈ ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÍÈ Ç ÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÍÈ ÐÇÑÒ¿ÕÇÇ Á ¯ÍÐÐÇÇ Ì¿×Ç ËÍÆÂÇ ÌÄ Æ¿ÉÍÐÑÄÌÄÁ¿ÝÑ ¬¿Ë ÎÍÐÑÍÞÌÌÍ ÎÏÇÔÍÃÇÑÐÞÎÍÃÐÑÏ¿ÇÁ¿ÑÛÐÞ ÃÒË¿ÑÛ ÁÚÔ͌ ÃÇÑÛÇÆÐÊÍÅÌÚÔÎÍÊÍÅÄÌÇÈ°¿Ë¿ÐÇÐÑÄË¿ ÅÇÆÌÇÁÌ¿×ÄÈÐÑÏ¿ÌÄÆ¿ÐÑ¿ÁÊÞÄÑÌ¿ÐÏ¿ÆÁnj Á¿ÑÛÐÞ ¿Ñ¿Ë ÂÃÄÜÉÍÌÍËÇÉ¿ÐÑ¿ÀÇÊÛÌ¿ ÊÝÃÇ ÎÏÇÁÚÉ¿ÝÑ ÅÇÑÛ ÎÍ ׿ÀÊÍÌ¿Ë ÁÚÏ¿À¿Ñڌ Á¿ÑÛÃÊÞÐÄÀÞÌÄÉÇÄ¿ÊÂÍÏÇÑËÚ ÎÏÇÁÚÖÉÇ ÉÍÑÍÏÚÄÍÖÄÌÛÑÏÒÃÌÍÐÊÍË¿ÑÛ ¾ ÎÍÃÒË¿Ê Ï¿Æ ÒÅ ËÚ ÐÒØÄÐÑÁÒÄË Á Ñ¿ÉÍÈÌÄÐÑ¿ÀÇÊÛÌÍÈÐÇÐÑÄËÄ ÑÍÌ¿ÃÍÎÏČ ÁÏ¿ÑÇÑÛ ËÇÌÒÐ Á ÎÊÝÐ ÇÊÇ ÎÍ ÉÏ¿ÈÌÄÈ ËÄÏÄ ÍÏ¿ÌÇÆÍÁ¿ÑÛ ÜÓÓÄÉÑ ÎÍÐÑÍÞÌÌÍÂÍ Ï¿ÆÁÇÑÇÞ «ÍÅÌÍÏ¿ÆÁÇÁ¿ÑÛÓÇÆÇÖÄÐÉÒÝÓÍÏËÒŒ ÃÍÐÑÇÅÄÌÇÞÁÜÑÍÈÐÓÄÏÄÊÄÂÉÍÇÆËÄÏÇÑÛ ÑÚ ÐÑ¿Ê ÍÑÅÇË¿ÑÛÐÞ ÀÍÊÛ×Ä ÎÏÍÀÄÅ¿Ê ÐÑÍËÄÑÏÍÁÉÒÀÚÐÑÏÄÄ Æ¿ÊÄÆÁÚ×Ä«ÍÅÌÍ ŠÉ¿Ö¿ÑÛ ËÍÆÂǚ ÎÍÁÚ׿ÑÛ ÒÏÍÁÄÌÛ *2 Ï¿ÆÁÇÁ¿ÑÛÜËÍÕÇÍÌ¿ÊÛÌÚÈÇÌÑÄÊÊÄÉѧƌ ËÄÏÇÑÛÏ¿ÆÁÇÑÇÄÆÃÄÐÛÒÅÄÐÊÍÅÌÄÄ ÌÍÁÐÄ

Ï¿ÁÌÍÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÚÄÉÏÇÑÄÏÇÇÐÒØÄÐÑÁÒÝÑ Ÿ ËÍÅÌÍ ÃÁÇ¿ÑÛ ÁÎÄÏÄà ËÇÏÍÁÍÆÆÏÄÌÇÄ ÜÑÍ пËÍÄ ÂÊÍÀ¿ÊÛÌÍÄ ÇÆËÄÌÄÌÇÄ °¿Ë͌ Ï¿ÆÁÇÑÇÄ ÃÍÊÅÌÍ Ì¿ÖÇÌ¿ÑÛÐÞ ÇËÄÌÌÍ Ð ËÇÏÍÁÍÆÆÏÄÌÖÄÐÉÇÔÁÄØÄÈ ÐÏÄ×ÄÌÇÈ ÖÑÍ ÇÆ¿ÖÄËÑÄÀÄÌ¿ÃÍÁÅÇÆÌÇ ±ÁÍÇÊÇÕÄÊÇ ÉÍÑÍÏÚÔÑÚÐÑÏÄËÇ×ÛÐÞÃÍÀÇÑÛÐÞ ÇÊÇÍÌÇ ÁÐÄÂÍÊÇ×ÛÎÏÍÃÒÉÑÐÏÄÃÚÇÅÄÊ¿ÌÇÞÏÍÃnj ÑÄÊÄÈ ±ÍÊÛÉÍÇÆËÄÌÇÁËÇÏÍÁÍÆÆÏÄÌÇÄ ÑÚ ÍÀÏÄÑ¿Ä×ÛÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍÐÇÊÛÌÒÝËÍÑÇÁ¿ÕÇÝ ÃÊÞ ÑÍÂÍ ÖÑÍÀÚ ÀÍÏÍÑÛÐÞ Ð ÎÏÇÁÚÖÉ¿ËÇ Ï¿ÆÁÇÁ¿ÞÐÁÍÄÑÄÊÍÇÇÌÑÄÊÊÄÉÑŸÇËÄÌÌÍ ÎÏÇÁÚÖÉÇ ÇÆËÄÌÇÑÛ ÐÊÍÅÌÄÄ ÁÐÄÂÍ ËÍÆ ÁÐÄÂÿ ÎÏÇÃÒË¿ÄÑ ŠÍÑË¿ÆÉǚ ÃÊÞ ÑÍÂÍ ÖÑÍÀÚ ÑÄÀÄ ÌÄ ÎÏÇ×ÊÍÐÛ ÍÑÉ¿ÆÚÁ¿ÑÛÐÞ ÍÑ ÍÀÚÖÌÍÂÍÍÀÏ¿Æ¿ÅÇÆÌÇ ¡ÐÄ ÖÑÍÎÏÍÇÐÔÍÃÇÑÐÖÄÊÍÁÄÉÍË ÎÏÍÇЌ ÔÍÃÇÑÇÁÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ©ÍÊÇÖÄÐÑÁÍÐÍÑÏÒÌ ÌÇÉÍÁŒÓÇÆÇÖÄÐÉ¿ÞÓÍÏË¿ÓÇÏËÚ *2ŒÑÍÑ ÒÏÍÁÄÌÛÇÌÑÄÊÊÄÉÑ¿Ï¿ÀÍÑÌÇÉÍÁ ÉÍÑÍÏÚÈ ÎÍÆÁÍÊÞÄÑ ÏÄ׿ÑÛ ÎÍÐÑ¿ÁÊÄÌÌÚÄ ƿÿÖÇ ÉÍÏÎÍÏ¿ÑÇÁÌ¿ÞÉÒÊÛÑÒÏ¿ÉÍËοÌÇÇŒÄÄËnj ÏÍÁÍÆÆÏÄÌÇÄ©¿ÉÇÁÐÊÒÖ¿ÄÐÇÌÃÇÁÇÃÍË Ì¿ÖÇÌ¿ÑÛÌ¿ÃÍÐËÇÏÍÁÍÆÆÏÄÌÇÞ©ÍÂÿËÚ Ì¿ÖÇÌ¿ÊÇ Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ Ò Ì¿Ð ÀÚÊ¿ ÍÃÌ¿ ÉÍό ÎÍÏ¿ÑÇÁÌ¿Þ ÉÒÊÛÑÒÏ¿ Œ Ë¿ÊÄÌÛÉÇÈ ÎÍÖÑÇ ÐÄËÄÈÌÚÈÀÇÆÌÄЬÍÎÍÑÍËÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÄ ÏÄÆÉÍ ÒÁÄÊÇÖÇÊÍÐÛ Ç ÜÑÒ ÉÒÊÛÑÒÏÒ ÐËÄÊÍ ÁÍÊÌÍÈÌÍÁÚÔÊÝÃÄÈ Ì¿ÄÄËÄÐÑÄÁÍÆÌÇÉÊÍ ÖÑ͌ÑÍÌÍÁÍÄ ÎÏÇÁÚÖÌÍÄÃÊÞÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁ¿ ÀÍÊÄÄÎÍÔÍÅÄÄÌ¿ÐÍÁÄÑÐÉÍÄÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÄ §ÆËÄÌÇÑÛ ÜÑÍ ËÇÏÍÁÍÆÆÏÄÌÇÄ ÉÍËοÌÇÇ ÍÖÄÌÛÐÊÍÅÌÍ ÔÍÑÞÐÒØÄÐÑÁÒÝÑÍÎÏÄÃÄÊÄ̌ ÌÚÄÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇ ÇËÚÎÍÐÑÄÎÄÌÌÍÁÌÄÃÏÞÄË ÇÔ­ÃÌÍÈÇÆÑ¿ÉÇÔËÄÑÍÃÇÉÞÁÊÞÄÑÐÞÐnj ÐÑÄË¿Š ÄÏÄÅÊÇÁÍÄÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ͚ ®ÍÁÚ׿ÑÛÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÐÑÛÑÏÒÿÌÒÅÌÍ Ì¿ÖÇÌ¿ÞÐËÇÏÍÁÍÆÆÏÄÌÇÞ ÐÉÒÊÛÑÒÏÚÎÏÄÌ ÎÏÇÞÑÇÞ ¿ ÁÍÁÐÄ ÌÄ Æ¿ÐÑ¿ÁÊÞÞ ÖÄÊÍÁÄÉ¿ Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛÃÍÊÛ×ÄÇÊÇÀÚÐÑÏÄÄ°Ì¿Ö¿Ê¿Ì¿ÃÍ ÎÍÐËÍÑÏÄÑÛ É¿ÉÇÄÎÏÇÁÚÖÉÇËÄ׿ÝÑϿƌ ÁÇÑÇÝÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ ¿É¿ÉÇÄÐÎÍÐÍÀÐÑÁÒÝÑ °ÄÈÖ¿Ð ËÚ ÎÍÐÑÄÎÄÌÌÍ ÃÁÇ¿ÄËÐÞ Á ÜÑÍË Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÇ ¡ ÐÁÞÆÇ Ð ÑÄË ÖÑÍ ËÚ ÎÍ ÎÏÇÁÚÖÉÄ ÐÑ¿Ï¿ÄËÐÞ ÁÐÄ ÐÑ¿ÀÇÊÇÆÇÏÍÁ¿ÑÛ ÁÍÉÏÒ ÐÄÀÞ Þ ÿÅÄ Ì¿ÎÇпÊ ÖÑ͌ÑÍ ÑÇο ÎÏÇÉ¿Æ¿Š¡Ì¿×ÄÈÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇÁÐÄÂÿÀÒÃÄÑ ÍÐÑ¿Á¿ÑÛÐÞÐÑ¿ÀÇÊÛÌÚËÑÍÊÛÉÍÍÃÌÍŒÐÇÐÑČ Ë¿ÇÆËÄÌÄÌÇÈÇÒÊÒÖ×ÄÌÇȚ ¼¾¿ÏÍο

«¾½¿ÏËÍ  ° Ä Ï Â Ä È ° Ä Ï Â Ä Ä Á Ç Ö °ÄÏÂÄÄÁ Œ ÃÇÏÄÉÑÍÏ ­­­ Š±¤´¬­ŒŸ°š Ì¿ÒÖÌ͌ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÍÈÓÇÏËÚ ÉÍÑÍÏ¿Þ Ï¿ÆÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÄÑ Ç ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑ ÉÍÌÑÏÍÊÛÌ͌ ÇÆËÄÏÇÑÄÊÛÌÚÄ ÎÏÇÀÍÏÚ ÒÅÄÀÍÊÄÄÊÄѯÍÃÇÊÐÞ ¿ÎÏÄÊÞÂÍÿ­ÉÍ̌ ÖÇÊ«ÇÌÐÉÇÈÏ¿ÃÇÍÑÄÔÌnj ÉÒË «§³§ ¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÒÏÒ «§³§©¿ÌÃÇÿÑÑÄÔÌnj ÖÄÐÉÇÔÌ¿ÒÉ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ Ï¿ÀÍÑÌÇÉ ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌ͌ ÐÑÇ «ÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÍÀÊ¿ÐÑÇ Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ ÇÆÍÀÏÄÑ¿Œ ÑÄÊÛ ¯³ ¥ÄÌ¿Ñ ÇËÄÄÑ ÃÁÒÔÃÄÑÄÈÇÁÌÒÉ¿

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
13*7"$: ª½ÕÅĽÀͽÊÅÓÂÆ

¬ÐÏÂÕÂÎÏ¿Å¿§ËÊÙÜÇ š Ÿϸý ÀÖÃ× ºÃ¸¼½Ã½Î ÂÆÃÆĽÅÉÂÆ»Æ ¹ËÊÀ¸ „šÀÅÆʽ¸ ­¦“ ¶ÈÀÁ ¢ÆÈÆÊÂƺ ÇÆɽÊÀà ºÄ½Éʽ É »ÈËÇÇÆÁ ɺÆÀÍ ÂÆÃý» ÂÆÅÔ×ÏÅÓÁ ¼ÆÄ „£½ÈƓ -IFSBVE ÂÆÊÆÈÓÁȸÉÇÆÃƾ½Åº¿Å¸Ä½ÅÀÊÆÄÌȸņ ÎË¿ÉÂÆÄȽ»ÀÆŽ¢ÆÅÔצɺƽÁÇƽ¿¼Â½¹À¿Å½É† ĽÅȸÉɸ¿¸ÃºÀÅʽȺÔÖ¾ËÈŸÃË„£¶œ “

¬½ÐÇÅʽ¿ÂÎÄËÈËϽ ½ÏÇÈ©ÍÏÍÑÉÍÁÒÅÄÌÄÎÄÏÁÚÈÂÍÃÏ¿ÀÍÑ¿ÄÑÐÄÃÇ̌ ÐÑÁÄÌÌÚË Á ¯ÍÐÐÇÇ ÎÍÐÑ¿ÁØÇÉÍË ÎÏÍÃÒÉÕÇÇ ŠªÄÏ͚ ÍÊÄÄ ÑÍÂÍ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛ ÌÄÍÃÌÍÉÏ¿ÑÌÍ ÎÏÍÁÍÃÇÊ Á©ÍÊÍËÌÄÃÄÂÒÐÑ¿ÕÇÇÌ¿ÎÇÑÉÍÁÉÍÌÛÞÖÌÍÂÍÃÍË¿ÐÄÂÍ ÎÍÐÑÍÞÌÌÚË ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÄË ŸÊÄÉпÌÃÏÍË «¿ÐÐÄÌÍË ¡ ÇÝÊÄ ÜÑÍÂÍ ÂÍÿ ÆÌ¿ËÄÌÇÑÍÄ Á ÉÍÌÛÞÖÌÚÔ ÉÏÒ¿Ô ÓÏ¿ÌÕÒÆÐÉÍÄ ÐÄËÄÈÐÑÁÍ ÎÏÇÂÊ¿ÐÇÊÍ ÐÁÍÇÔ ÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔ οÏÑÌÄÏÍÁÎÍÀÇÆÌÄÐÒÁÂÍÐÑÇ †¶ÈÀÁ ºÓÇÈƺ½ÃÀºÆ¬È¸ÅÎÀÀÇ×ÊԼŽÁµÊÆ»Æ ºÈ½Ä½ÅÀ ͺ¸ÊÀÃÆ ÏÊƹÓ ÆÂËÅËÊÔÉ× º ¸ÊÄÆÉ̽ÈË ¢Æ† ÅÔ׸ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

¼¾¿ÏÍο

Œ¡ÎÍÊÌħÔÍÑÞËÚÌÄÐËÍÂÊÇÒÁÇÃÄÑÛÁÄÐÛÎÏÍÕÄÐÐ ÇÆÂÍÑÍÁÊÄÌÇÞ ÉÍÌÛÞÉ¿ Ì¿ÖÇÌ¿Þ ÐÍ ÐÀÍÏ¿ ÁÇÌÍÂϿÿ Ç Æ¿É¿ÌÖÇÁ¿Þ ÏÍÆÊÇÁÍË ÄÂÍ Á ÀÍÖÉÇ Œ Á ÐÇÊÒ ÑÍÂÍ ÖÑÍ ÀÚÊÌÄÐÄÆÍÌ ÎÍÐËÍÑÏÄÑÛÑ¿ËÀÚÊÍÌ¿ÖÑÍ¡ÍŒÎÄÏÁÚÔ пËÏÄÂÇÍÌ©ÍÌÛÞÉÍÖÄÌÛÅÇÁÍÎÇÐÌÚȬÄÀÍÊÛ×ÇÄ ÌÍ ÒÝÑÌÚÄÇÒÔÍÅÄÌÌÚÄÔÍÆÞÈÐÑÁ¿ŒÎÍËÄÐÑÛÞÐÉ¿ËÄÌÌÚËÇ ÐÑÏÍÄÌÇÞËÇÌ¿ÐÖÇÑÚÁ¿ÝÑÌÄÍÃÌÒÐÍÑÌÝÊÄÑ ÍÊÛ×Ç̌ ÐÑÁÍËÄÐÑÌÚÔÅÇÑÄÊÄÈÏ¿ÀÍÑ¿ÝÑÌ¿ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÇÊÇÌ¿ ÁÇÌÍÂÏ¿ÃÌÇÉ¿ÔÉÍÌÛÞÖÌÚÔÃÍËÍÁ±ÄÏÏÇÑÍÏÇÞÁÐÞÒпŒ ÅÄÌ¿ÁÇÌÍÂÏ¿ÃÌÇÉ¿ËDzÏÍÅ¿ÈÑ¿ËÌ¿ÖÇÌ¿ÝÑÐÍÀÇÏ¿ÑÛ ÁÉÍÌÕÄ¿ÁÂÒÐÑ¿ŒÌ¿Ö¿ÊÄÐÄÌÑÞÀÏÞ †ª½ÈÈÀÊÆÈÀ×¼Æĸ„£½ÈƓ¹ÆÃÔÐ¸× Œ©ÍÌÛÞÖÌÚÈÃÍËŠªÄÏ͚ŒÜÑÍÐÄËÄÈÌÍÄÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÄ ÐÍ ÐÁÍÇËÇ ÐÑ¿ÏÚËÇ ÑÏ¿ÃÇÕÇÞËÇ ÉÍÑÍÏÍÄ Á ÂÍà ÃÄÊ¿ÄÑ ÍÉÍÊÍÎÞÑÇÐÍÑÑÚÐÞÖÀÒÑÚÊÍÉÉÍÌÛÞÉ¿ÇËÇÊÊÇÍÌÃÁÄÐÑÇ ÀÒÑÚÊÍÉ¿ÏË¿ÌÛÞÉ¿±ÄÏÏÇÑÍÏÇÞÁÇÌÍÂÏ¿ÃÌÇÉÍÁÃÍË¿Æ¿Œ ÌÇË¿ÄÑÂÄÉÑ¿ÏÍÁ Ï¿ÐÎÍÊÍÅÄÌÌÚÔÁÖÄÑÚÏÄÔÏÄÂÇÍÌ¿Ô ²ÏÍÅ¿È ÐÍÀÇÏ¿ÝÑ Ë¿×ÇÌ¿ËÇ Æ¿ÑÄË ÄÂÍ ÿÁÞÑ Ø¿Ãތ ØÇËÐÎÍÐÍÀÍË ÖÑÍÀÚÁÐÍÉÌÄÎÍοÿÊÇÏ¿ÆÿÁÊÄÌÌÚÄ ÉÍÐÑÍÖÉÇ Ñ¿ÉÉ¿ÉÜÑÍËÍÅÄÑÎÏÇÿÑÛÂÍÏÄÖÛÀÒÃÒØÄËÒ Ì¿ÎÇÑÉÒ¦¿ÑÄËÐÍÉÎÍÐÑÒοÄÑÁÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚÄÄËÉÍÐÑÇ ÂÃÄÍÌÀÏÍÃÇÑÃÍÐÍÐÑÍÞÌÇÞÁÇÌ¿®ÍÐÊÄÑÍÂÍÉ¿ÉÁÇÌÍ ÐÍÆÏÄÊÍ ÍÌÍÎÍÐÑÒοÄÑÁÎÄÏÄÂÍÌÌÚÈ¿ÎοϿÑ ¿Ê¿ËÀÇÉ ÂÃÄÌ¿ÖÇÌ¿ÄÑÐÞÎÏÍÕÄÐÐÃÇÐÑÇÊÊÞÕÇÇ®ÍÐÊÄÆ¿ÁÄÏ×ÄÌÇÞ ÎÄÏÄÂÍÌÉÇÉÍÌÛÞÉÏ¿ÆÊÇÁ¿ÝÑÁÃÒÀÍÁÚÄÀÍÖÉÇ ÂÃÄÍÌÌ¿Œ ÖÇÌ¿ÄÑÁÚÆÏÄÁ¿ÑÛ²ÌÇÔÌÄÐÉÍÊÛÉÍÎÍÂÏÄÀÍÁÔÏ¿ÌÄÌÇÞ ÌÍËÚÎÍÀÚÁ¿ÊÇÑÍÊÛÉÍÁÑÏÄÔ¡ÎÄÏÁÍËÎÍÂÏÄÀÄÌ¿Ô͌ ÃÞÑÐÞËÍÊÍÃÚÄËÇÊÊÄÆÇËÚÐÎÍÂÍáÍÁÑÍÏÍË ÔÏ¿ÌÞÑÐÞÀÍÖÉÇÐÉÍÌÛÞÉ¿ËÇÀÍÊÄÄÐÑ¿ÏÚÔÂÍÃÍÁ ÇÁÐÄ ÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÍÎÍÂÏÄÀ¿Æ¿ÑÞÌÒÑÍοÒÑÇÌÍÈ­É¿ÆÚÁ¿ÄÑÐÞ οÒÉŒÎÄÏÁÚÈÃÏÒÂÉÍÌÛÞÖÌÍÂÍË¿ÐÑÄÏ¿­ÌÇÎÍËÍ¿ÝÑ ÁÇÌÍÃÄÊÒÒÌÇÖÑÍÅ¿ÑÛÖÄÏÁÞÉÍÁ ÎÍÁÏÄÅÿÝØÇÔÀÍÖÉÇ ÎÏÇÃÊÇÑÄÊÛÌÍËÔÏ¿ÌÄÌÇÇ¡ÑÏÄÑÛÄËÎÍÂÏÄÀÄ ÉÍÑÍÏÚÈ Ì¿ÆÚÁ¿ÄÑÐÞ Š®¿Ï¿Ãǚ ÖÑÍ Á ÎÄÏÄÁÍÃÄ ÍÆÌ¿Ö¿ÄÑ Š¯¿Èš ÔÏ¿ÌÞÑÐÞÁÐÄÉÍÌÛÞÉÇŠªÄÏ͚ ÁÑÍËÖÇÐÊÄÑÄ ÉÍÑÍÏÚÄ ÒÅÄÌÄÎÏÍÇÆÁÍÃÞѱ¿ËÄÐÑÛÌ¿ÎÇÑÉÇÌ¿Ö¿Ê¿9*9Ç99 ÁÄÉÍÁ©ÍÌÛÞÉÇÔÏ¿ÌÞÑÐÞÉ¿ÉÏ¿ÆÊÇÑÚÄÁÀÒÑÚÊÉÇ Ñ¿ÉÇ ÁÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚÔÐÑÄÉÊÞÌÚÔÄËÉÍÐÑÞÔ ÍÎÊÄÑÄÌÚÔÐÍÊÍËÍÈ Ì¿ÆÚÁ¿ÄËÚĊÿˌſ̚¡ÎÍÂÏÄÀÄŠ®¿Ï¿ÃǚÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊČ


ª½ÕÅĽÀͽÊÅÓÂÆ

©ÃÆÁÇÓÃÀŸ¹ËÊÓøÍÉÂÆÅÔ×ÂÆÄÊÆÃÔÂÆÇƼϽȆ ÂÀº¸½Ê½»ÆÄÅÆ»ÆýÊÅÖÖºÓ¼½È¾ÂË

13*7"$:

š ÇƼº¸Ã¸Í ÂÆÅÔ×ÏÅÆ»Æ ¼Æĸ „£½ÈƓ º ¸ϽÉʺ½ ȸÈÀʽÊƺÍȸÅ×ÊÉ×ÀŸÇÀÊÂÀ ÂÆÊÆÈÓ½ɽĽÁÉʺÆ ¼¸ºÅÆŽÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÀÊ

Ì¿ÁÐÞÇÐÑÍÏÇÞÃÍË¿ŠªÄÏ͚ÐÍÁÏÄËÄÌÑ¿ËÎÊÇÄÏÍÁÇÃÍ Ì¿×ÇÔÃÌÄÈ°¿ËÚÈÐÑ¿ÏÚÈÉÍÌÛÞÉ ÉÍÑÍÏÚÈÔÏ¿ÌÇÑÐÞ Á®¿Ï¿ÃÇ ÂÍÿ † §ÆÃËϸ½ÊÉ× ÏÊÆ ÆÅÀ ÇÈƼ¸ÖÊ Ž ºÉ½ ÂÆÅÔ×ÂÀ ¯¸ÉÊÔÆÉʸºÃ×ÖÊɽ¹½ŸÍȸŽÅÀ½œÃ×Ͻ»Æ Œ¬ÇÍÃÇÌÒÁ¿Å¿ÝØÇÈÐÄÀÞÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÌÄÎÏ͌ ÿÐÑÎÍÐÊÄÃÌÝÝÀÒÑÚÊÉÒÉÍÌÛÞÉ¿ ÉÍÑÍÏ¿ÞÔÏ¿ÌÇÑÐÞÁ ÐÄËÛĤÄÆ¿ÊÇÁ¿ÝÑ É¿ÉÎÏ¿ÁÇÊÍ ÐÒÏÂÒÖÍË ÍÎÄÖ¿ÑÚÁ¿ÝÑ ÇÔÏ¿ÌÞÑÉ¿ÉÌ¿ÐÊÄÃÇÄË¿ÐÑÄÏÍÁÜÑÍÂÍÃÍË¿¼ÑÍÑÉÍÌÛÞÉ ÐÑ¿ÌÍÁÇÑÐÞÐÁÍÄÂÍÏÍÿÐÄËÄÈÌÚËÃÍÐÑÍÞÌÇÄË

´Ð¿ÎÏ¿Ë¿½ÈξÜǽÇÁËɽ †¢¸Âº¸ÉÇÈÀÅÀĸÃÆɽĽÁÉʺÆ£½ÈÆ Œ°É¿Æ¿ÑÛ ÖÑÍÔÍÏÍ×Í ÆÌ¿ÖÇÑÌÄÐÉ¿Æ¿ÑÛÌÇÖÄÂͬ¿Ð ÎÏÇÌÇË¿ÊÇÎÏÍÐÑÍÆ¿ËÄÖ¿ÑÄÊÛÌÍ°ÎÄÏÁÚÔËÇÌÒÑÎÏČ ÀÚÁ¿ÌÇÞÁÇÔÎÍËÄÐÑÛÄÞÎÍÖÒÁÐÑÁÍÁ¿ÊÐÄÀÞÉ¿ÉÃÍË¿¢Ç ªÄÏÍ ÄÂÍÐÒÎÏÒ¿ ÃÄÑÇÇÁÌÒÉÇŒÍÖÄÌÛÂÍÐÑÄÎÏÄÇËÌÚÄ ÇÎÏÍÐÑÚÄÊÝÃǬÄÐËÍÑÏÞÌ¿ÃÍÐÑ¿ÑÍÉ ÁÇÔÃÍËÄËÚ ÌÄ ÒÁÇÃÄÊÇ ÎÏÇÐÊÒÂÇ ­ÑÄÕ пË Ì¿ÊÇÁ¿Ê ÉÍÌÛÞÉ ÄÂÍ ÐÚÌ ªÍÏ¿Ì Ç ÁÌÒÉ ¥¿ÌŒ·¿ÏÊÛ Å¿ÏÇÊÇ ËÞÐÍ Ì¿ ÂÏnj ÊÄ ˿ÿ˪ÄÏÍÇÄÄÁÌÒÖÉ¿ŸÌŒ°ÍÓÇÂÍÑÍÁÇÊÇÒÅÇÌ ÎÏÇÖÄËÍÁÍØÇÇÆÄÊÄÌÛÍÌÇÎÍÿÁ¿ÊÇÎÏÞËÍÐÍÐÁÍÄÂÍ ÌÄÀÍÊÛ×ÍÂÍÍÂÍÏÍÿ

©¸ÄÓÁÉʸÈÓÁÂÆÅÔ× ÂÆÊÆÈÓÁÍȸÅÀÊÉ׺ÇƻȽ¹¸Í ›À£½ÈÆ ËÈƾ¸×»Æ¼¸™ËÊÓøʸÂƻƟÇÀʸ ÉÊÆÀʺƬȸÅÎÀÀÆÂÆÃÆɽÄÀÊÓÉ×ϽºÈÆ

¼¾¿ÏÍο

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
13*7"$: ª½ÕÅĽÀͽÊÅÓÂÆ

«ÂÆÅÔ×ÏÅƻƼÆĸ„£½ÈƓ½ÉÊÔɺÆÀºÀÅƻȸ¼† ÅÀÂÀ »¼½ËÈƾ¸ÁÉƹÀȸÖÊĽ͸ÅÀ¿ÀÈƺ¸ÅÅÓÄ ÉÇÆÉƹÆÄ

š ¼ÆĽ ɽÄÔÀ £½ÈÆ ºÉ½ ºÓ¼½È¾¸ÅÆ º ÂøɆ ÉÀϽÉÂÆÄÉÊÀý†ŸÉÊÆý»ÆÈ×Êɺ½ÏÀ ÉÊÆ×Ê ¹ËÊÓøÂÆÅÔ׸Àº¸¿¸É¾ÀºÓÄÀÈÆ¿¸ÄÀ

†¢ÆÅÔ×ÂÆÄË»ÆѸÃÀ Œ©ÍÌÄÖÌͤØÄÉ¿ÉÇË«ÚÃÄÂÒÐÑÇÏÍÁ¿ÊÇÉÍÌÛÞÉÇ ŒÂÍ ŒÂÍÇÿÅÄŒÂÍÂÍÃÍÁÒÏÍÅ¿Þ¡ÐÄÜÑÍ ÐÍÎÏÍÁÍÅÿÊÍÐÛÁÄÊÇÉÍÊÄÎÌÚËÇÀÊÝÿËÇÇÆËÞпÇË͌ ÏÄÎÏÍÃÒÉÑÍÁ ¿Ñ¿ÉÅÄÁÉÒÐÌÄÈ×ÄÈÃÍË¿×ÌÄÈÁÚÎÄÖÉÍÈ ©ÐÑ¿ÑÇ Ì¿ÁÑÍÏÍÈÃÄÌÛÔÍÆÞÇÌÎÏÇ¿ÐÇÊÌ¿ÐÁпÒÌÒ§ É¿ÉÍÁÍÅÄÀÚÊÍËÍÄÒÃÇÁÊÄÌÇÄ ÉÍÂÿÍÌÐÑ¿ÊÎÍÃÿÁ¿ÑÛ οÏ Ç Þ ÎÍÖÒÁÐÑÁÍÁ¿Ê ¿ÏÍË¿Ñ ÉÍÌÛÞÉ¿ ­ÌÇ ÿÅÄ Ñ¿Ë ÒËÒÃÏÞÝÑÐÞ ÄÂÍ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛ ¬Í ÀÍÊÛ×Ä ÁÐÄÂÍ ËÄÌÞ ÎÍÏ¿ÆÇÊ¿ÃÏÒ¿ÞÁÄØÛŒÉÍÉÑÄÈÊÇÌ¿ÍÐÌÍÁÄÉÍÌÛÞÉ¿­ÌÇ ÀÄÏÒÑÑÏÇÃÕ¿ÑÛÇÊÇÐÍÏÍÉÂÏ¿ËËÍÁÜÑÍÂÍÌ¿ÎÇÑÉ¿ ÎÏÇÖÄË ÑÏÇÃÕ¿ÑÇÊÄÑÌÄÈÇÊÇÿÅÄÎÞÑÇÃÄÐÞÑÇÊÄÑÌÄÈÁÚÃÄÏÅÉÇ ÉÍÑÍÏÚÈÐÑÍÇÑÌÄË¿ÊÚÔÃÄÌÄ ÃÍÀ¿ÁÊÞÝÑÁÌÄÂÍÖÄÑÚÏÄ ÉÒÐÍÖÉ¿ÊÛÿÇÌÄËÌÍÂÍÔÍÊÍÃÌÍÂÍÑÍÌÇÉ¿ÊÇÀÍ×ÁÄÎп ®ÍÊÒÖ¿ÄÑÐÞÎÏÍÐÑÍÁÄÊÇÉÍÊÄÎÌÚÈÉÍÉÑÄÈÊÛ©ÐÑ¿ÑÇ Á ËÍÔÇÑÍ Á É¿ÖÄÐÑÁÄ ÐÎÇÏÑÌÍÈ ÐÍÐÑ¿ÁÊÞÝØÄÈ ÍÌÇ ÑÍÅÄ ÇÐÎÍÊÛÆÒÝÑÐÁÍÈÊÝÀÇËÚÈÉÍÌÛÞÉ †©ÉƹÆÁÏÊƆÊÆÇÈÀº½¿ÃÀ ŒŸÉ¿ÉÅÄ®ÍÎÍÊÌÇÊÐÁÍÝÉÍÊÊÄÉÕÇÝÏÄÃÉÇÔÌ¿ÎÇь ÉÍÁ¿ÏË¿ÌÛÞÉ¿ËÇŒÂÍÇŒÂÍÂÍÃÍÁÒÏÍÅ¿ÞŸÐÄËÛÄ ªÄÏÍ Þ ÎÏÇÁÄÆ Á É¿ÖÄÐÑÁÄ ÎÍÿÏÉ¿ Ì¿×Ò ÉÍÊÍËÄÌÐÉÒÝ οÐÑÇÊÒ ÉÍÑÍÏ¿ÞÎÍÉ¿Æ¿Ê¿ÐÛÇËÐÌ¿Ö¿Ê¿ÌÄÍÀÚÖÌÍÈ ÌÍ ÎÍÑÍËÍÖÄÌÛÎÍÌÏ¿ÁÇÊ¿ÐÛ

±Í½ÊÓÐÄÎÇÅÆÇËÊÙÜÇ¿§ËÈËÉÊ  Š¡ÇÌÍÑÄÉ¿ ´­š Œ ÄÃÇÌÐÑÁÄÌÌÍÄ ËÄÐÑÍ Á ©ÍÊÍËÌÄ ÂÃÄ ËÍÅÌÍ ÉÒÎÇÑÛ Ì¿ÐÑÍÞØÇÈ ÉÍÌÛÞÉ ŠªÄÏ͚ ®ÏÇÖÄË ÁÀÒÑÇÉÄÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌ¿ÎÍÖÑÇÁÐÞÊÇÌÄÈÉ¿ÆÌ¿ËÄÌÇÑÍÂÍ ÃÍË¿ ®Í ÐÊÍÁ¿Ë ½ÏÇÞ ©ÍÏÍÑÉÍÁ¿ ÐÏÄÃÇ ÉÍÊÍËÄÌÕÄÁ Ì¿ÎÇÑÉÇÜÑÍÈË¿ÏÉÇÃÍÁÍÊÛÌÍÁÍÐÑÏÄÀÍÁ¿ÌÚÇÐÉ¿ÅÃÚË ÂÍÃÍËÎÍÎÒÊÞÏÌÍÐÑÛÜÑÍÂÍÉÍÌÛÞÉ¿ÑÍÊÛÉÍÏ¿ÐÑÄÑ † ¢ÊÆ À¿ ÇÆÂËǸʽýÁ Æʼ¸½Ê ÇȽ¼ÇÆÏʽÅÀ½ „£½ÈƓ Œ ¼ÑÍ Ï¿ÆÌÚÄ ÊÝÃÇ Ð Ï¿ÆÌÚË ÃÍÐÑ¿ÑÉÍË Ï¿ÆÌÚÔ ÎÏÍÓÄÐÐÇÈÇÁÍÆÏ¿ÐÑ¿¬ÍÁÐÄÔÇÔÍÀÙÄÃÇÌÞÄÑÊÝÀÍÁÛÉ ÔÍÏÍ×ÄËÒÉÍÌÛÞÉÒŠªÄÏ͚ŒÜÑÍÔÍÏÍ×ÇÈÉÍÌÛÞÉ ÉÍÑ͌ ÏÚÈÇÆÂÍÑ¿ÁÊÇÁ¿ÝÑÎÍÐÑ¿ÏÇÌÌÍËÒÐÄËÄÈÌÍËÒÏÄÕÄÎÑÒ ÐÃÒ×ÍÈÇÊÝÀÍÁÛÝ¡ÜÑÍËÞÐËÍÂÒÀÄÃÇÑÛÐÞÊÇÖÌÍ Î͌ ÀÚÁ¿ÁÒÌÇÔÁÂÍÐÑÞÔ¼ÑÇÊÝÃÇÌ¿ÐÑÍÞØÇÄÑÏÒÅÄÌÇÉÇ ­ÌÇÞÏÉÇÈÎÏÇËÄÏÑÍÂÍ É¿ÉÌÒÅÌÍÎÍÃÔÍÃÇÑÛÉÊÝÀnj ËÍËÒÃÄÊÒ°ÒÎÏÒÂǪÄÏÍÒÅÄÌÄËÍÊÍÃÚ ÇËÆ¿ÐÄËÛÃÄÐÞÑ ÊÄÑ­ÃÌ¿ÉÍ˿ÿ˪ÄÏÍÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÏÒÖÌÍÎÏÇÎÍËÍØÇ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍ ÎÄÏ¿ ÎÍÃÎÇÐÚÁ¿ÄÑ ÀÒÑÚÊÉÇ Ð ÉÍÌÛÞÉÍË Ÿ¢ÇªÄÏÍÌÄÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌÌÍÆ¿ÌÇË¿ÄÑÐÞÃÇÐÑÇÊÊÞÕÇÄÈ ÉÍÌÛÞÉ¿ ÄÂÍÉÒοÅÇÏÍÁ¿ÌÇÄËÇÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍË ©ÍÌÛÞÉŒÜÑÍÌÄÎÏÍÐÑÍÌ¿ÎÇÑÍÉ ÜÑÍÕÄÊ¿ÞÉÒÊÛÑÒÏ¿ Ç ËÚ ÂÍÑÍÁÚ Ï¿ÐÐÉ¿ÆÚÁ¿ÑÛ ÍÀ ÜÑÍË Ì¿×ÇË ÉÊÇÄÌÑ¿Ë ÉÍÌÐÒÊÛÑÇÏÍÁ¿ÑÛÇÔŸÁÌÍÞÀÏÄËÚÎÊ¿ÌÇÏÒÄËÎÏÍÁÄÐÑÇ ÍÖÄÏÄÃÌÒÝ ÃÄÂÒÐÑ¿ÕÇÝ Ì¿ÎÇÑÉÍÁ ŠªÄÏ͚ Ì¿ ÉÍÑÍÏÍÈ É¿É ÁÐÄÂÿ ÀÒÃÄÑ ÎÏÇÐÒÑÐÑÁÍÁ¿ÑÛ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÛ ÜÑÍÂÍ ÉÍÌÛÞÖÌÍÂÍÃÍË¿ ¥¸¼½¾¼¸›¦£«™¯ ¢

ˆŸÅÊËÏÂǽ²«˜ ÁÍÂÎÀ§ËÈËÉʽ ÐȨÂÊÅʽ Á ¯§ˆ¬½ÍÇË¿ØƘ ¯ÂÈ ŠŠ  ŠŠ &ŠNBJMWJOPUFLBYP!NBJMSVÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

¼¾¿ÏÍο


13*7"$: ŸÂÈÅÇÅÂÉÂÊÂÁÃÂÍØ

µ¿ÂÁÎÇÅÆÎÐÌÂÍ."/

¥½Ä½ÎÂÀÁ ¸ºÊÆÂÆÅνÈÅ ."/¼Óиßø¼¸ÅÀŸÍƆ ¼ÀÃÉ× ÇƼ Ë»ÈÆ¿ÆÁ Ž¼È˾½† Éʺ½ÅÅÆ»ÆÇÆ»ÃÆѽÅÀ× ÂÆ»¼¸ ½»Æ ºÆ¿»Ã¸ºÀÃ к½¼ÉÂÀÁ Ľ† Ž¼¾½È ­Æ¸Å ©¸ÄËÕÃÔÉÉÆÅ šÀÊÆ»½ËÇÈ×ÄÓÁк½¼˼ºÆÀà ¸ÇÀʸÃÀ¿¸ÎÀÖ ÂÆÅνÈŸ À ÉǸɽ»ÆÆÊÇÆ»ÃÆѽÅÀ×ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

¨ËÎÙ¬ÍËÎÏËÈËÎÙ Š."/ Æ¿ÐÑ¿ÁÞÑ ÎÏÍÈÑÇ ÊÍÐÇÌÚÈ ÑÄÐњ Š·ÁÄÃÐÉÍÄÁÑÍÏÅÄÌÇÄÁ«Ý̌ ÔÄ̚ŒÑ¿ÉÇËÇÆ¿ÂÍÊÍÁÉ¿ËÇÁÂÍÃÒ ÌÄËÄÕÉÇÄ ¿ÆÄÑÚ ÍÑÏÄ¿ÂÇÏÍÁ¿ÊÇ Ì¿ ÇÆÁÄÐÑÇÄÍÎÏÇÔÍÃÄÁ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛÌÚÈ ÉÍÌÕÄÏÌ ."/ ÌÍÁÍÂÍ ÂÄÌÄÏ¿ÊÛÌÍÂÍ ÃÇÏÄÉÑÍÏ¿£ÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍ ÐÍÁÄÏ×Ä̌ ÌÍ ÌÄÎÍÌÞÑÌÍ ÀÚÊÍ ÖÄÂÍ ÍÅÇÿÑÛ ÍÑ ŒÊÄÑÌÄÂÍ ×ÁÄÿ ÁÚÎÒÐÉÌÇÉ¿ °ÑÍɌ ÂÍÊÛËÐÉÍÂÍÉÍÏÍÊÄÁÐÉÍÂÍÑÄÔÌÇÖÄÐÉ͌ ÂÍ ÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ¿ ÉÍÑÍÏÚÈ ÁÐÝ ÐÁÍÝ ÅÇÆÌÛ ÎÏÍÏ¿ÀÍÑ¿Ê Ò ÎÏÞËÍÂÍ ÉÍÌÉҌ ÏÄÌÑ¿."/ŒÁÉÍËοÌÇÇ4DBOJBŒÇÎ͌ ÉÇÌÒÊÄÄÇÐÉÊÝÖÇÑÄÊÛÌÍÎÍÐÑÄÖÄÌÇÝ ÍÀÐÑÍÞÑÄÊÛÐÑÁ ÌÄÒÿÁ׿ÞÐÞ ÎÍÎÚÑÉ¿ ÉÍËοÌÇÇ7PMWPÎÍÂÊÍÑÇÑÛ4DBOJBÎÏnj ÁÄÊ¿ÉÉÍÌÓÊÇÉÑÒÁÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÄ4DBOJB ¤ÐÊÇ°¿ËÒÜÊÛÐÐÍÌÎÏÇÌÞÊÎÏÄÃÊÍÅČ ÌÇÄ."/ÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇÌÄÏ¿ÆÃÒËÚÁ¿Þ ÑÍÌÄËÄÕÉÇÄÜÉÐÎÄÏÑÚÍÑÌÄÐÊÇÐÛÉÄÂÍ Ì¿ÆÌ¿ÖÄÌÇÝ Ð ÀÍÊÛ×ÇË ÐÉÄÎÐÇÐÍË Ç Ï¿Æ Æ¿ Ï¿ÆÍË ƿÿÁ¿ÊÇÐÛ ÁÍÎÏÍÐÍË ¿ ÖÑÍÁÍÍÀØÄÀÒÃÄÑÃÄÊ¿ÑÛÐ."/ÜÑÍÑ ÒÊÚÀÖÇÁÚÈ ×ÁÄà Æ¿ ÐÁÍÄ ÒÎÏÞËÐÑÁÍ ÐÉÏÚÁ¿ÄËÍÄ ÁÌÄ×ÌÇË ÃÏÒÅÄÊÝÀÇÄË ÒÅÄÎÍÊÒÖÇÁ×ÇÈÎÏÍÆÁÇØÄŠªÍÐۚ ®ÍÌÇË¿Þ ÐÁÍÄ ׿ÑÉÍÄ ÎÍÊÍÅÄÌÇÄ °¿ËÒÜÊÛÐÐÍÌ ÏÛÞÌÍ ÁÆÞÊÐÞ Æ¿ ÃÄÊÍ Ÿ ÃÄÊÀÚÊÍÌÄÁÎÏÍÁÍÏÍÑŒ×ÁÄÃÐÑÍÊÉÌÒʌ ÐÞÐÉÏ¿ÈÌÄÎÏÍÀÊÄËÌÚËÌ¿ÐÊÄÃÐÑÁÍË ÍÐÑ¿ÁÊÄÌÌÚË ÄËÒ ÎÏÄÃÚÃÒØÇË ÏÒÉ͌ ÁÍÃÐÑÁÍË ¬¿ÎÏÇËÄÏ ÎÏÇÍÀÏÄÑÄÌÇÄ ÀÏÇÑ¿ÌÐÉÍÂÍÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÞÂÏÒÆÍÁÇÉÍÁ ¼¾¿ÏÍο

&3'ÍÉ¿Æ¿ÊÍÐÛÉÒÿËÄÌÄÄÁÚÂÍÃÌÚË ÖÄËÎÏÄÃÎÍʿ¿ÊÍÐÛ ŒÎÄÏÄÃÎÏÍÿÅÄÈ Á &3' ÒÐÎÄ×ÌÍ ÎÍÃÑ¿ÐÍÁ¿ÊÇ ÍÑÖÄь ÌÍÐÑÛ ÐÍÆÿÁÒÎÍÉÒοÑÄÊÄÈÇÊÊÝÆÇÝ ÎÏÇÀÚÊÛÌÍÐÑÇÉÍËοÌÇÇ®ÍÐÊÄÃÐÑÁÇÞ ÌÄÒÿÖÌÍÈÎÍÉÒÎÉÇÎÏÇ×ÊÍÐÛÏ¿ÐÔÊČ ÀÚÁ¿ÑÛ °¿ËÒÜÊÛÐÐÍÌÒ ¤ËÒ ÅÄ ÎÏÄÌ ÐÑÍÞÊÍÇÌÑÄÂÏÇÏÍÁ¿ÑÛÁÉÍËοÌÇÝÌČ ÿÁÌÍ ÎÏÇÍÀÏÄÑÄÌÌÍÂÍ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÞ ¿ÁÑÍÀÒÐÍÁ/FPQMBOŒÇÁÐÄÁÉÏ¿ÑÖ¿È×ÇÄ ÐÏÍÉÇ°¿Ë¿ÞÅÄÐÊÍÅÌ¿Þƿÿֿ ÉÍÑ͌ ÏÒÝ ÑÏÄÀÍÁ¿ÊÍÐÛ ÏÄ×ÇÑÛ ÌÄËÄÃÊÄÌÌÍ Œ ÏÄÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÇÄ ÐÇÐÑÄËÚ ÍÑÂÏÒÆÉÇ ÂÍÑÍÁÍÈÎÏÍÃÒÉÕÇÇÆ¿É¿ÆÖÇÉ¿Ë ®ÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ ÿÁÌÍ ÐÑϿÿÊÍ ÍÑ ÌÄÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍÈ ÐÇÌÔÏÍÌÇÆ¿ÕÇÇ Î͌ ÐÑ¿ÁÍÉ ÇË¿ÊÍÉÑÍÇÆÑÍΌËÄÌÄÃÅÄÏÍÁ ÉÍËοÌÇÇ ÂÍÏÄÊ ÅÄÊ¿ÌÇÄË ÜÑÇË Æ¿Œ ÌÞÑÛÐÞ°¿ËÒÜÊÛÐÐÍÌ ÌÄÃÍÊÂÍÃÒË¿Þ ÁÚÀÏ¿Ê ÐÄÀÄ ÍÓÇÐ Ì¿ ÁÑÍÏÍË ÜÑ¿ÅÄ Ð ÍÉÌ¿ËÇÎÏÞËÍÌ¿ÐÑÍÞÌÉÒÃÊÞÂÍÑÍÁÚÔ ÂÏÒÆÍÁÇÉÍÁÇÆ¿ÞÁÇÊÌ¿Æ¿ÐÄÿÌÇÇÐÍÁČ Ñ¿ÃÇÏÄÉÑÍÏÍÁ ÖÑÍÐÍÀÇÏ¿ÄÑÐÞÐÃÄÊ¿ÑÛ ÐÇÐÑÄËÒÎÍÐÑ¿ÁÉÇпËÍÈÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÈ Á ÍÑÏ¿ÐÊÇ ²ÊÚÀÖÇÁÍËÒ ×ÁÄÃÒ Ë¿ÊÍ ÉÑÍ ÎÍÁÄÏÇÊ Œ ×ÁÄÃÐÉÇÈ ªÍÐÛ ÖÑÍ Ð ÌÄÂÍ ÁÆÞÑÛ ­ÃÌ¿ÉÍ °¿ËÒÜÊÛÐÐÍÌ ÑÁÄÏÃÍÏÄ×ÇÊÎÏÄÎÍÿÑÛÌÄËÕ¿ËÒÏÍÉ ×ÁÄÃÐÉÍÈÎÄÿÌÑÇÖÌÍÐÑÇ¡ÙÄÃÊÇÁÚÈ ÃÍÌÄÁÚÌÍÐÇËÍÐÑÇ ÍÌֿпËÇÁÌÇÉ¿Ê ÁÃÄÑ¿ÊÇÎÄÏÄËÄØÄÌÇÞÂÏÒÆÍÁÇÉÍÁÎÍ οÏÉÍÁÍÖÌÚËÎÊÍØ¿ÃÞË Ï¿ÆÀÇÏ¿ÊÐÞÐ ÐÇÐÑÄËÍÈÎÍÊÒÖÄÌÇÞÆ¿É¿ÆÍÁÇÑÏ¿ÌЌ ÎÍÏÑÌÚËÇÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÞËÇÉÍËοÌÇÇ ÂÇÀÉÍËÄÌÞÞÎÏ¿ÁÇÊ¿ÍÑÂÏÒÆÉÇÇÁÌnj Ë¿ÑÄÊÛÌÍÌ¿ÀÊÝÿÞÆ¿ÎÍÊÒÖ¿ÝØÇËÇÐÞ ÏÄÆÒÊÛÑ¿Ñ¿ËÇ©¿ÅÃÚÈÃÄÌÛÐÒÑÏ¿ÃÍ ÁÄÖÄÏ¿οÏÉÍÁÉ¿ÀÚÊ¿ÎÄÏÄÃÄÂÍÂÊ¿Æ¿Œ ËÇŒÍÌÇÀÄÆÍÑÖÄÑÍÁÎÍÃÖÇÌÄÌÌÚÔËÍ ÐÒÃÇÑÛ Ì¿ÐÉÍÊÛÉÍÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÁÄÃÄÑÐÞ ËÍÃÄÏÌÇÆ¿ÕÇÞÐÇÐÑÄËÚÎÍÐÑ¿ÁÍɬnj É¿ÉÇÄ ÀÏ¿ÁÒÏÌÚÄ Ï¿ÎÍÏÑÚ ÌÇÆÍÁÚÔ ËÄÌÄÃÅÄÏÍÁÌÄÁÁÍÃÇÊÇÄÂÍÁÆ¿ÀÊÒŌ ÃÄÌÇÄŒÑÍÊÛÉÍÁÍÍÖÇÝÒÀÄÃÇÁ×ÇÐÛ ÖÑÍ É¿ÅÃÚÈ ÁÚÄÆÅ¿ÝØÇÈ ÇÆ ÐÀÍÏÍÖÌÚÔ ÕÄÔÍÁ ÂÏÒÆÍÁÇÉ ÐÏ¿ÆÒ ÍÑÎÏ¿ÁÊÞÄÑÐÞ É Æ¿É¿ÆÖÇÉÒ ÍÌÐÖÄÊÎÏÍÂÏ¿ËËÒÏÄÍÏ¿Œ ÌÇÆ¿ÕÇÇÐÇÐÑÄËÚÍÑÂÏÒÆÉÇÎÏÍÃÒÉÕÇÇ ÒÐÎÄ×ÌÍÏÄ¿ÊÇÆÍÁ¿ÌÌÍÈ

£ÂÎÏÇË ÊËÚÑÑÂÇÏÅ¿ÊË ¡ÎÏÍÖÄË ÜÑÍ ÀÚÊÍ ÊÇ×Û ÎÄÏÁÚË ŠÎÏÍÀÌÚË׿ÏÍ˚ÃÊÞ¿ËÀÇÕÇÍÆÌÍÂÍ ×ÁÄÿ ¢Ê¿ÁÌÍÄ ÖÑÍ ÎÏÄÃÐÑÍÞÊÍ °¿Œ ËÒÜÊÛÐÐÍÌÒ Œ ÎÏÄÁÏ¿ØÄÌÇÄ ÉÍÌÕÄÏÌ¿ ."/ÇÆÔÍÑÞÇËÍØÌÍÂÍ ÌÍÐÊÇ×ÉÍË ÂÏÍËÍÆÃÉÍÂÍÇÌÄÎÍÁÍÏÍÑÊÇÁÍÂÍÂÇ¿̌ Ñ¿ Á ÃÇÌ¿ËÇÖÌÚÈ ÐÑÏÄËÇÑÄÊÛÌÍ Ͽƌ ÁÇÁ¿ÝØÇÈÐÞ Ç ÇÃÄ¿ÊÛÌÍ ÐÀ¿Ê¿ÌÐÇÏ͌


¡ËÎÙ ´ÍÉ¿Ì°¿ËÒÜÊÛÐÐÍÌÏÍÃÇÊÐÞ Ë¿ÏÑ¿ ÂÍÿ Á ÂÍÏÍÃÉÄ «ÍÑ¿Ê¿Á·ÁÄÕÇÇ¡ÂÍÃÒ ÍÉÍÌÖÇÁ©ÍÏÍÊÄÁÐÉÇÈÑÄÔÌÇÖČ ÐÉÇÈ ÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ Á °ÑÍÉÂÍÊی ËÄ °¿ËÒÜÊÛÐÐÍÌ ÒÐÑÏ¿ÇÁ¿ÄÑÐÞ ÇÌÅÄÌÄÏÍË Á ÉÍÌÕÄÏÌ 4DBOJB ¡ ŒË Ì¿ÆÌ¿ÖÄÌ ÉÒÏ¿ÑÍÏÍË ÎÍÃÏ¿ÆÃÄÊÄÌÇÞ 4DBOJB ÎÍ ÎÏ͌ ÇÆÁÍÃÐÑÁÒÂÏÒÆÍÁÇÉÍÁ ÁŒË Œ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÚË 4DBOJB ÎÍ ÏÄÂÇÍÌÒ ª¿ÑÇÌÐÉ¿Þ ŸËÄÏÇÉ¿ ÖÊÄÌÍËÐÍÁÄÑ¿ÃÇÏÄÉÑÍÏÍÁÉÍ̌ ÕÄÏÌ¿ ÂÍà Œ ÎÍÐÊÄ ÊÄÑ Ï¿ÀÍÑÚ Ì¿ 4DBOJB °¿ËÒÜÊÛÐÐÍÌ Æ¿ÌÇË¿ÄÑÎÍÐÑ$&0ÎÍÃÏ¿ÆÃÄÊČ ÌÇÞÂÏÒÆÍÁÇÉÍÁÁ."/¡ŒË ÐÑ¿ÌÍÁÇÑÐÞÎÏÄÃÐÄÿÑÄÊÄËÐÍÁČ Ñ¿ÃÇÏÄÉÑÍÏÍÁ."/ÂÍÃÒ ."/ÏÄÉÍÏÃÌÚÄÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÇÄ ÎÍÉ¿Æ¿ÑÄÊÇ ÍÀÍÏÍÑÁÚÏÍÐÁÃÁÍÄ ÎÍÐÏ¿ÁÌÄÌÇÝÐŒË

Á¿ÌÌÚÈ ËÄÔ¿ÌÇÆË ÎÏÇÐÎÍÐÍÀÊÄÌÌÚÈ ÉÁÚÅÇÁ¿ÌÇÝÁÁÚÐÍÉÍÉÍÌÉÒÏÄÌÑÌÍÈ ÐÏÄÃÄ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛÌÚÔÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÄÈ £ÍÐÑÇÖÛ ÜÑÍÂÍ ÎÍ ËÌÄÌÇÝ °¿ËÒÜÊی ÐÐÍÌ¿ ËÍÅÌÍ ÀÚÊÍ ÑÍÊÛÉÍ ÍÃÌÇË ÐÎÍÐÍÀÍË Œ ÇÆÀ¿ÁÇÑÛÐÞ ÍÑ ÒÀÚÑÍÖÌÚÔ ÌÄÎÏÍÓÇÊÛÌÚÔ¿ÉÑÇÁÍÁÇÍÀÏÄÐÑÇÌČ Æ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÛÍÑÉÏÄÃÇÑÍÏÍÁ ŠªÒÖ׿Þ Æ¿ØÇÑ¿ ÍÑ ÁÏ¿ÅÃÄÀÌÍÂÍ ÎÍÂÊÍØÄÌÇÞ Œ ÁÚÐÍÉÇÈ ÉÒÏÐ ¿ÉÕÇÈ Œ ÜÑÒ ÎÏÍÐÑÒÝ Ë¿ÌÑÏÒ °¿ËÒÜÊÛÐÐÍÌ ÌÄ ÒÐÑ¿Á¿Ê ÎÍÁÑÍÏÞÑÛ É¿É Ì¿ Æ¿ÐÄÿÌÇÞÔ ÐÍÁÄÑ¿ ÃÇÏÄÉÑÍÏÍÁ Ñ¿É Ç Ì¿ ÁÐÑÏÄÖ¿Ô Ð Ï¿ÀÍÖÇËÇ Œ ¬Ç ÍÃÇÌ ÇÌÁÄÐÑÍÏ ÌÄ ÆÌ¿ÄÑÊÒÖ×ÄÌ¿Ð É¿ÉÎÍÁÚÐÇÑÛÏÄÌÑ¿Œ ÀÄÊÛÌÍÐÑÛ ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛÌÍÈ ÉÍËοÌÇÇ ¿ ÆÌ¿ÖÇÑ Ì¿Ë пËÇË Ì¿ÃÍ Æ¿É¿Ñ¿ÑÛ ÏÒÉ¿Á¿ Ç ÁÆÞÑÛÐÞ Æ¿ Ï¿ÀÍÑÒš ®ÍŒ ÐÊÄÃÌÇÄÖÄÑÚÏČÎÞÑÛÊÄÑÎÍÂÊÍØÄÌÇÞ ÍÐÒØÄÐÑÁÊÞÄËÚÄÔÄÃÅÄÁÚËÇÓÍÌÿËÇ ÎÏÄÁÏ¿ÑÇÊÇÐÛÃÊÞÌÄËÄÕÉÍÈÜÉÍÌÍËnj ÉÇ Á ÐÒØÄÄ ÀÄÃÐÑÁÇÄ ÍÑ ÉÍÑÍÏÍÂÍ ÌÄ Æ¿ÐÑÏ¿ÔÍÁ¿Ì¿ ÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇ ÌÇ ÍÃÌ¿ ÿÅÄ ÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ ÉÏÒÎÌ¿Þ ÉÍËοÌÇÞ ±¿ÉÇÄ ÎÍÂÊÍØÄÌÇÞ ÍÐÒØÄÐÑÁÊÞÄËÚÄ ÓÍÌÿËÇ Ì¿ Æ¿ÄËÌÚÄ ÐÏÄÃÐÑÁ¿ Ö¿ØÄ ÁÐÄÂÍ ÎÏÇÁÍÃÞÑ É ÌÄËÄÃÊÄÌÌÍËÒ


13*7"$: ŸÂÈÅÇÅÂÉÂÊÂÁÃÂÍØ

¦ ɺÆÀÍ ËÉǽ͸Í ÇÆ ÇȽºÈ¸Ñ½ÅÀÖ ÈÓÍÃÆ»Æ ¸ºÊÆ»À»¸Åʸ º ÌËÅÂÎÀƆ ŸÃÔÅËÖ „ĸÐÀÅË ¼Ã× ÇÈÆÀ¿ºÆ¼† Éʺ¸ ¼½Å½»“ ©¸ÄËÕÃÔÉÉÆÅ É ÇÈÀ† ÉËѽÁ½ÄËƹȸ¿ÅÆÉÊÔÖ¿¸×ºÀß ÆϽȽ¼ÅÆÄ ÉƹȸÅÀÀ ¸ÂÎÀÆŽÈƺ §ÈÆÀ¿Å½É×ȽÏÔŸÇȸºÀÃÔÅÆÄŽ† ĽÎÂÆÄ ׿Ó½ É ý»ÂÀÄ к½¼ÉÂÀÄ ¸ÂνÅÊÆÄ ÆÅÇƼÂƎκӼ½È¾¸Ã Ǹ˿Ë À ƹÒ׺Àà „¤Æ¾½Ê½ ȸ¼Æ† º¸ÊÔÉ× † ™½ÃÆÉŽ¾ÂË ÇÆνÃƺ¸ÃÀ ÀÆŸÇÈÆÉÅËøÉÔ“ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÁÚÁÍÃÒ¿ÉÑÇÁÍÁÇÆÓÇÏËÚ ÎÄÏÄÁ͌ ÃÒÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ÁÏ¿ÆÁÇÁ¿ÝØÇÄÐÞ ÐÑÏ¿ÌÚ Ç Ë¿ÐÐÍÁÚË ÐÍÉÏ¿ØÄÌÇÞË ÎÄÏÐÍÌ¿Ê¿ ­Ñ ÃÄÈÐÑÁÇÈ ÔÄÃÅÄÁÚÔ ÓÍÌÃÍÁ ÎÏÍÆÁ¿ÌÌÚÔ ŠÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍÈ пϿÌÖÍȚ ÒÅÄ ÎÍÐÑϿÿÊÇ Ñ¿ÉÇÄ ÌÄËÄÕÉÇÄ ÉÍËοÌÇÇ É¿É ÁÄÃÒØÇÈ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛ пÌÑÄÔÌÇÉÇ (SPIF ÇÉÏÒÎÌÚÈÇÂÏÍÉÌ¿ÏÚÌÉÄÎÏÍÇƌ ÁÍÃÐÑÁ¿ ÓÍÑÍÎÊÄÌÉÇ $FXF $PMPS ¡ ÍÀÍÇÔ ÐÊÒÖ¿ÞÔ ÐÏ¿ÆÒ ÅÄ ÎÍÐÊÄ ÎÏÇÍÀÏÄÑÄÌÇÞ ÉÍËοÌÇÇ ÌÍÁÚÄ ÁÊ¿ÃÄÊÛÕÚ ¿ÉÑÇÁÌÍ ÁÚÁÍÃÇÊÇ ÇÆ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÈ ¿ÉÑÇÁÚ Ç ÐÍÉÏ¿Ø¿ÊÇ ÎÄÏÐÍ̿ʧËÄÌÌÍÎÍÜÑÍËÒÎÏÇÆڌ ÁÚ´ÍÉ¿Ì¿°¿ËÒÜÊÛÐÐÍÌ¿ÎÍÁÚÐÇÑÛ É¿ÎÇÑ¿ÊÇÆ¿ÕÇÝÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ ÖÑÍÀÚ Æ¿ØÇÑÇÑÛÐÁÍÇÏ¿ÀÍÖÇÄËÄÐÑ¿ ÀÚÊÇ ÁÍÐÎÏÇÌÞÑÚÏ¿ÀÍÖÇËÇ."/ÐÀÍÊی ×ÇËÜÌÑÒÆÇ¿ÆËÍË ¼ÑÍÑ ÜÌÑÒÆÇ¿ÆË ÌÄ ËÍÂÊ¿ ÍÐÑҌ ÃÇÑÛÿÅÄÁÄÐÛË¿ÅÄÐÑÉ¿ÞÎÍÊÇÑÇÉ¿ °¿ËÒÜÊÛÐÐÍÌ¿ÎÍÐÍÉÏ¿ØÄÌÇÝÎÏ͌ ÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÚÔÇÆÃÄÏÅÄÉ ÃÍÐÑÇÂ׿Þ ÐÁÍÄÂÍ¿ÎÍÂÄÞÎÍÐÊÄÂÍÿ ÉÍÂÿ ×ÁÄà ƿÌÞÊ ÎÍÐÑ ÎÏÄÃÐÄÿÑÄÊÞ Ð͌ ÁÄÑ¿ÃÇÏÄÉÑÍÏÍÁÁÐÄÈÂÏÒÎÎÚ."/ §ËÄÌÌÍ°¿ËÒÜÊÛÐÐÍÌÃÍÀÇÊÐÞÁÚÁ͌ ÿÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍÂÍÍÀÙÄË¿ÎÏÍÇÆÁÍÌ ÐÑÁÄÌÌÚÔ ËÍØÌÍÐÑÄÈ ÉÍËοÌÇÇ ÇÆ ¢ÄÏË¿ÌÇÇÁÃÏÒÂÇÄÐÑÏ¿ÌÚÍÑÏÍÃÌÍÈ ·ÁÄÕÇÇ Ñ¿ËÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍÂÏÒÆÍÁnj ÉÍÁÌ¿ÃÄ×ÄÁÊÄ ÖÄËÁ¢ÄÏË¿ÌÇÇ ÃÍ ±ÒÏÕÇÇ Ç ®ÍÊÛ×Ç Œ ÎÏÇÖÄË Á

¼¾¿ÏÍο

®ÍÊÛ×ÄÀÚÊÐÌÒÊÞÎÍÐÑÏÍÄÌÕÄÊÚÈ ÌÍÁÚÈ Æ¿ÁÍà ®¿Ï¿ÊÊÄÊÛÌÍ °¿ËҌ ÜÊÛÐÐÍÌÀÄÆÅ¿ÊÍÐÑÌÍÇÆÀ¿ÁÊÞÊÐÞÍÑ ÒÀÚÑÍÖÌÚÔÌÄÎÏÍÓÇÊÛÌÚÔ¿ÉÑÇÁÍÁ ÊÄÑÍËŒÂÍÀÚÊ¿ÎÏÍÿ̿ÉÍËοŒ ÌÇÞ."/5FDIOPMPHJF ÐÄÂÍÃÌÞŒ.5 "FSPTQBDF"( ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÆÇÏÒÝؿތ ÐÞÌ¿Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑÉ¿Ô¿ÜÏÍÉÍÐËÇÖÄÐÉÇÔ ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÈ ÊÄÑÍË ŒÂÍ Ñ¿ ÅÄ ÒÖ¿ÐÑÛÎÍÐÑÇÂÊ¿ÉÍËοÌÇÝÎÍÎÏ͌ ÇÆÁÍÃÐÑÁÒ Ë¿×ÇÌ ÃÊÞ ÍÓÐÄÑÌÍÈ ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÈÎÄÖ¿ÑÇ."/3PMBOE %SVDLNBTDIJOFO®ÍÎÒÑÌÍÐÀ¿Ê¿Ìп ."/ÀÚÊÇÐÎÇпÌÚÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛ ÒÆÊÍÁ ÃÊÞ ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÄÈ 4)8 Ç ÁÇÌÍÃÄÊÛÖÄÐÉÍÄ ÔÍÆÞÈÐÑÁÍ 4BOLU "OUPOZ

ªÂÉÂÓÅÈÅÕ¿ÂÁ ¤ÃÇÌÐÑÁÄÌÌ¿ÞÐÄÏÛÄÆÌ¿ÞÌÄÒÿŒ Ö¿ ÎÍÐÑÇÂ׿Þ°¿ËÒÜÊÛÐÐÍÌ¿ ŒÜÑÍ ÎÍÎÚÑÉ¿ ÒÐÇÊÇÑÛ ÉÍÌÕÄÏÌ ÉÒÎÇÁ ÍÃÌÍÂÍ ÇÆ ÉÏÒÎÌÄÈ×ÇÔ ÎÏÍÇÆÁ͌ ÃÇÑÄÊÄÈ ÃÇÆÄÊÛÌÚÔ ËÍÑÍÏÍÁ ÉÍˌ οÌÇÝ .56 'SJFESJDITIBGFO ¤Ä ÁÊ¿ÃÄÊÄÕ ÉÍÌÕÄÏÌ%BJNMFS$ISZTMFS ÌÄÅÄÊ¿Á×ÇÈÇÆÊÇ×ÌÄÂÍÒÐÇÊÄÌÇÞ ."/ ÁÎÍÐÊÄÃÌÇÈËÍËÄÌÑÎÄÏÄÃҌ Ë¿ÊÇÎÏÍÿÊ.56'SJFESJDITIBGFO ÃÏÒÂÍËÒ ÎÍÉÒοÑÄÊÝ ×ÁÄÃÐÉÍËÒ ÇÌÁÄÐÑÍÏÒ &25 °¿ËÒÜÊÛÐÐÍÌÒ ÌÄ ÍÐÑ¿Á¿ÊÍÐÛ ÌÇÖÄÂÍ ÇÌÍÂÍ É¿É ÐÃÄÊ¿ÑÛÔÍÏÍ×ÒÝËÇÌÒÎÏÇÎÊÍÔÍÈ ÇÂÏÄŠ¼ÑÍÎÄÖ¿ÊÛÌ¿ÞÌÍÁÍÐÑÛ ÌÍÌÄ É¿Ñ¿ÐÑÏÍÓ¿š Œ ÒÐÎÍÉÍÇÊ ÍÌ ÐÍÁÄÑ ÃÇÏÄÉÑÍÏÍÁ§ÐÃÄÊ¿ÊÇÆÐÁÍÄÂÍѿɌ ÑÇÖÄÐÉÍÂÍ ÎÍÏ¿ÅÄÌÇÞ ÎÏ¿ÁÇÊÛÌÚÈ ÁÚÁÍÃŒÁÅÄÐÑÉÍËËÇÏÄÌÄËÄÕÉÍÂÍ ¿ÁÑÍÎÏÍË¿ ÌÄ ÐÑÍÇÑ ÊÇ×ÌÇÈ Ï¿Æ ÃÄÉÊ¿ÏÇÏÍÁ¿ÑÛ ÐÁÍÇ Ì¿ËÄÏÄÌÇÞ ­ ÐÃÄÊÉÄÊÒÖ×ÄÆ¿ÞÁÊÞÑÛÊÇ×ÛÑÍÂÿ ÉÍÂÿÒÅÄÎÍÃÎÇпÌÚÁÐÄÃÍÉÒËÄ̌ ÑÚ®ÍÜÑÍËÒÑ¿ÉÅÄÌÄÒÁÄÌÖ¿Á×ÇÄÐÞ ÒÐÎÄÔÍË ÎÄÏÄÂÍÁÍÏÚ Í ÎÍÉÒÎÉÄ ×ÁÄÃÐÉÍÈ ÉÍËοÌÇÇ 4DBOJB Œ ÑÍÈ пËÍÈ Á ÉÍÑÍÏÍÈ °¿ËÒÜÊÛÐÐÍÌ ÎÏÍÏ¿ÀÍÑ¿Ê ÀÍÊÛ×Ä ÃÁ¿ÃÕ¿ÑÇ ÊÄÑ ÌÄ ÐÑ¿ÊÇ ÄÂÍ ÌÄÒÿÖÄÈ ®ÍÉÒÎÉ¿ Ï¿ÐÐË¿ÑÏÇÁ¿Ê¿ÐÛ ÒÅÄ ÌÄ É¿É Ö¿ÐÑÛ ÀÇÆÌÄЌÎÊ¿Ì¿ ¿É¿ÉÍÃÌ¿ÇÆÁÍÆËÍŌ ÌÍÐÑÄÈŒÌÄÁÚ×ÊÍ ÌÒÇÊ¿ÃÌͦ¿ÑÍ °¿ËÒÜÊÛÐÐÍÌÒÒÿÊÍÐÛÎÄÏÄË¿ÌÇÑÛ Ì¿Ï¿ÀÍÑÒÁ."/ÐÏ¿ÆÒÑÏÍÇÔÑÍΌ ËÄÌÄÃÅÄÏÍÁ4DBOJB ÖÑÍÐÒØÄÐÑÁÄ̌ ÌÍ ÒÐÇÊÇÊÍ ÎÍÆÇÕÇÇ À¿Á¿ÏÐÉÍÂÍ ¿ÁÑÍÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÞ ®ÍÊÇÑÇÉ¿°¿ËÒÜÊÛÐÐÍÌ¿ÎÍÏČ ÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÇÝÁÌÒÑÏÄÌÌÄÈÐÑÏÒɌ ÑÒÏÚÉÍËοÌÇÇÇÍÑÐÄÖÄÌÇÝÁÐÄÂÍ ÊÇ×ÌÄÂÍ ÌÄ Æ¿ËÄÃÊÇÊ¿ ÎÏÇÌÄÐÑÇ ÐÁÍÇ ÎÊÍÃÚ Œ Æ¿ ÐÄËÛ ÊÄÑ É¿Înj Ñ¿ÊÇÆ¿ÕÇÞ ."/ ÁÚÏÍÐÊ¿ ÁÃÁÍÄ ÑÍÊÛÉÍ Á ÂÍÃÒ ÍÀÍÏÍÑ ÉÍËοŒ ÌÇÇ ÒÁÄÊÇÖÇÊÐÞ Ì¿ Ç ÃÍÐÑÇ ÏÄÉÍÏÃÌÍÈÍÑËÄÑÉÇÆ¿ÁÐÝÇÐÑÍÏÇÝ


¦Âø¼ ­Æ¸Ÿ ©¸ÄËÕÃÔÉÉÆŸ ÉÆÉʸºÃ×½Ê ÄÃŽºÈƺ»Æ¼ ÉÍÌÕÄÏÌ¿­ÐÁÍÇÔÒÐÎÄÔ¿ÔÎÍÎÏČ ÁÏ¿ØÄÌÇÝ ÏÚÔÊÍÂÍ ¿ÁÑÍÂÇ¿ÌÑ¿ Á ÓÒÌÉÕÇÍÌ¿ÊÛÌÒÝ ŠË¿×ÇÌÒ ÃÊÞ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ÃÄÌÄš°¿ËÒÜÊÛÐÐÍÌÐ ÎÏÇÐÒØÄÈÄËÒÍÀÏ¿ÆÌÍÐÑÛÝÆ¿ÞÁÇÊ Ì¿ÍÖÄÏÄÃÌÍËÐÍÀÏ¿ÌÇÇ¿ÉÕÇÍÌÄÏÍÁ ®ÏÍÇÆÌÄÐÞÏÄÖÛÌ¿ÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍËÌČ ËÄÕÉÍË ÞÆÚÉÄ Ð ÊÄÂÉÇË ×ÁÄÃÐÉÇË ¿ÉÕÄÌÑÍË ÍÌ ÎÍà ÉÍÌÄÕ ÁÚÃÄÏÅ¿Ê οÒÆÒ Ç ÍÀÙÞÁÇÊ Š«ÍÅÄÑÄ Ï¿Ã͌ Á¿ÑÛÐÞŒ ÄÊÍÐÌÄÅÉÒÎÍÕÄÊÍÁ¿ÊÇ Ç ÍÌ¿ÎÏÍÐÌÒÊ¿ÐÛš°ÄÏÃÕ¿À¿Á¿ÏÕÄÁ ÀÚÊÇÍÉÍÌÖ¿ÑÄÊÛÌÍÎÍÉÍÏÄÌÚ §ÁÐČѿÉÇÒÏÍÅÄÌÄÕÉÏÍÔÍÑÌÍÂÍ ÂÍÏÍÃÉ¿ «ÍÑ¿Ê¿ ÎÍà °ÑÍÉÂÍÊÛËÍË Ñ¿É Ç ÌÄ ÐÑ¿Ê ÌÄËÕÄË £Í ÐÇÔ ÎÍÏ ÍÌÑÍÐÉÒÄÑÎÍÑÄËÁÏÄËÄÌ¿Ë ÉÍÂÿ ÎÏÍÔÍÃÞ ÎÍ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÚË ÕČ Ô¿Ë4DBOJB ËÍÂÒÐÊÚ׿ÑÛÍÑÊÝÀÍÂÍ Ï¿ÀÍÖÄÂÍŠ®ÏÇÁÄÑ ´ÍÉ¿Ìš¡ÖÍÎÍό ÌÍÈ ¿Á¿ÏÇÇÑ¿ÉÍÄÌÄËÚÐÊÇËͬÄҌ ÃÇÁÇÑÄÊÛÌÍ ÖÑÍÉ¿ÅÃÚÈÐÁÍÈÍÑÎÒÐÉ °¿ËÒÜÊÛÐÐÍÌÐÑ¿Ï¿ÄÑÐÞÎÏÍÁÍÃÇÑÛÌ¿ ÏÍÃÇÌÄ ÔÍÑÞ ÁÐÄ Ö¿ØÄ пËÇ ×ÁÄÃÚ ÁÍÐÎÏÇÌÇË¿ÝÑ ÄÂÍ É¿É ÌÄËÕ¿ ±¿É ÉÍÂÿ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛ 4DBOJB ªÄÈÓ ¼ÐÑÊÇÌÂÎÏÍÑÄÐÑÍÁ¿ÊÎÏÍÑÇÁ Ì¿ÄÂÍ ÁÆÂÊÞà ÇÆÊÇ×ÌÄ¿ÉÑÇÁÌÚÔÎÍÎÚÑÍÉ °¿ËÒÜÊÛÐÐÍÌ¿ÎÍÂÊÍÑÇÑÛ4DBOJB ÍÌ Æ¿ÞÁÇÊ ÖÑÍŠÌÄËÕÚÎÚÑ¿ÝÑÐÞÎÏ͌ ÁÄÐÑÇÀÊÇÕÉÏÇÂÁÐÁÍÄËÓÇÏËÄÌÌÍË ÐÑÇÊĚ ÐÍÁÄÏ×ÄÌÌÍÆ¿ÀÚÁÍÑÍË ÖÑÍ ÂÊ¿Á¿ ."/ Œ ÄÂÍ ÐÍÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÇÉ § ÔÍÑÞ ¼ÐÑÊÇÌ ÁÎÍÐÊÄÃÐÑÁÇÇ Çƌ ÁÇÌÇÊÐÞ Æ¿ ÐÁÍÝ ÌÄÐÃÄÏÅ¿ÌÌÍÐÑÛ °¿ËÒÜÊÛÐÐÍÌ ÒÅÄ ÐËÇÏÇÊÐÞ Ð ÑÄË ÖÑÍ ÁÐÄ ÀÍÊÛ×Ä Ç ÀÍÊÛ×Ä ÊÝÃÄÈ ÁÍÐÎÏÇÌÇË¿ÝÑÄÂÍÌÄÉ¿É×ÁÄÃÐÉÍÂÍ ËÄÌÄÃÅÄÏ¿ ¿ É¿É ÂÊ¿ÁÒ ÌÄËÄÕÉÍÂÍ ÉÍÌÕÄÏÌ¿¡ÍÑÑÍÊÛÉÍÑÄÓÑÄÊÄÉÎÍà ÀÏÒÐÌÇÖÌÚË ÐÍÒÐÍË ÌÄ ÐËÍÂÒÑ Æ¿Œ ËÄÌÇÑÛ ÄËÒ ÌÇÉ¿ÉÇÄ ËÝÌÔÄÌÐÉÇÄ ÀÄÊÚÄÉÍÊÀ¿ÐÉÇ  ÉÇÆÃԿƺ¸ÅÓĸʽÈÀ¸ÃÓ ¾ËÈŸø„$&0“


13*7"$:©ÅÍ˿ؾÍÂÊÁØ

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

¼¾¿ÏÍο


©ÅÍ˿ؾÍÂÊÁØ

13*7"$:

ˆžËÈÙÕ½ÜÌÂÏÈܘ š½ÃƻƟ„ªËȼ½¬È¸Åɓ -F5PVSEF'SBODF ÀÃÀ ¸Â½½ϸÉÊÆ Ÿ¿Óº¸ÖÊɸÄÀÌȸÅÎË¿Ó -B(SBOEF#PVDMF†„™ÆÃÔи×ǽÊÃד † ɸÄÓÁÀ¿º½ÉÊÅÓÁ¹È½Å¼ºº½ÃÆÉÇÆÈʽ†º½¼½ÊɺÆÖÀÉÊÆÈÀÖÉ »Æ¼¸ µÊÆ ¿Å¸Ä½Å¸Ê½ÃÔÅƽ ¼Ã× ÃֹƻÆ ÇÈÆ̽ÉÉÀÆŸÃÔÅÆ»Æ º½ÃƆ »ÆÅÑÀ¸ĽÈÆÇÈÀ×ÊÀ½ÇÈƺƼÀÊÉ×½¾½»Æ¼ÅÆÀÉÏÀʸ½ÊÉןÀ¹Æý½ ¿Å¸ÏÀÄÓÄÉÆȽºÅƺ¸ÅÀ½Äº¸ÈԽȽ

ˆ¯ÐÍÁ±ͽÊΘÌÍÅÁÐɽÈÅÀ½ÄÂÏÔÅÇÅ °ÁÍÇË ÎÍÞÁÊÄÌÇÄË Ì¿ ÐÁÄÑ Š ÍÊÛ׿Þ ÎÄÑÊޚ ÍÀÞÆ¿Ì¿ ¿ÆÄÑÄ -r"VUP ÎÏÄÃ×ÄÐÑÁÄÌÌÇÕ¿ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈ-r"RVJQF ÇÄÄÍÐÌÍÁ¿ÑÄÊÝŸÌÏÇ£ÄÂϿ̌ ÅÒ ŸÌÏÇ £ÄÂÏ¿ÌÅ пË ÐÄÏÛÄÆÌÍ ÒÁÊÄÉ¿ÊÐÞ ÁÄÊÍÐÇÎÄÃÍË °ÍÀÐÑÁÄÌÌÍ Š±ÒÏÃijϿÌКÌ¿ÎÄÏÁÍËÜÑ¿ÎÄÐÁÍÄÂÍÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÌÇÞÀÚÊ¿ÏÄÉÊ¿ËÌÚË ÎÏÍÄÉÑÍË£ÄÂÏ¿ÌÅ¿ ÐÁÍÄÂÍÏÍÿÎÏÍÑÇÁÍÎÍÐÑ¿ÁÊÄÌÇÄËÎÏÍÁÍÃÇËÍÈÁÑÄ ÁÏÄËÄÌ¿ÁÄÊÍÂÍÌÉÄŠ®¿ÏÇÅŒ ÏÄÐњ ÇÐÑ¿ÁÇÊ¿ÐÁÍÄÈÕÄÊÛÝÎÏÇÁÊÄÖÄÌÇÄ ÁÌÇË¿ÌÇÞÉ¿ÆÄÑÄ §ÃÄÞŠ±ÒÏÃijϿÌКÎÏÇÌ¿ÃÊÄÅÇÑÅÒÏÌ¿ÊÇÐÑÒ-r"VUP¢ÇªÄÓÄÁÏÒ Ð ÉÍÑÍÏÚËŸÌÏÇ£ÄÂÏ¿ÌÅÍÀÄÿÊÁοÏÇÅÐÉÍËÉ¿ÓÄ$BGFEF.BESJEÌÍÞÀÏÞ ÂÍÿ²ÐÎÄÔÂÍÌÉÇ-F5PVSEF'SBODFÐÑ¿ÊÀÍÊÛ×ÇËÒÐÎÄÔÍËÇÃÊÞ¿ÆÄÑÚ -r"VUP ÖÇÐÊÍÖÇÑ¿ÑÄÊÄÈÉÍÑÍÏÍÈÁÚÏÍÐÊÍÁÂÍÃÒÐÃÍ¡ ÂÍÃÒ¿ÒÃÇÑÍÏÇÞÇÆÿÌÇÞÎÄÏÄÁ¿ÊÇÊ¿Æ¿ÑÚÐÞÖ ¿ÁÍÁÏÄËÞŠ±ÒÏÃÄ ³Ï¿ÌКÂÍÿÎÏÍÿÁ¿ÊÍÐÛÜÉÆÄËÎÊÞÏÍÁ¿ÆÄÑÚÁÃÄÌÛ¯ÄÉÍÏÌ ÌÚÈÑÇÏ¿ÅÀÚÊÃÍÐÑÇÂÌÒÑÁÑÄÖÄÌÇÄŠ±ÒÏÃijϿÌКÂÍÿŒ¿ÆÄÑ ÁÃÄÌÛ°ÄÂÍÃÌÞÂÍÌÉÒÍÏ¿ÌÇÆÍÁÚÁ¿ÄÑŠ­ÀØÄÐÑÁͱÒόÃČ³Ï¿ÌКŒÓÇÊÇ¿Ê "NBVSZ4QPSU0SHBOJTBUJPO "40 ÞÁÊÞÝØÇÈÐÞÖ¿ÐÑÛÝËÄÃÇ¿ÔÍÊÃÇÌ¿ Á ÉÍÑÍÏÚÈÁÔÍÃÇÑ¿ÆÄÑ¿-"RVJQF"40ÎÏÍÁÍÃÇÑÑ¿ÉÅÄÇÏ¿ÊÊÇŠ£¿É¿Ïš ±ÒÏ ÉÍÑÍÏÚÈÎÏÍÁÍÃÇÑÐÞÁͳϿÌÕÇÇÇÀÊÇÆÊÄÅ¿ØÄËÆ¿ÏÒÀÄÅÛÄ ÎÏ͌ ÔÍÃÇÑÄÅÄÂÍÃÌÍÁÑÄÖÄÌÇÄÑÏÄÔÌÄÃÄÊÛÁÇÝÊıÍÊÛÉÍÁÍÁÏÄËÞ®ÄÏÁÍÈ Œ Ç¡ÑÍÏÍÈËÇÏÍÁÚÔÁÍÈÌ Œ ÑÒÏÀÚÊÍÑËÄÌÄÌ ¡ ÎÄÏÁÍË ÐÍÏÄÁÌÍÁ¿ÌÇÇ Š ÍÊÛ×ÍÈ ÎÄÑÊǚ ÎÏÇÌÞÊÇ ÒÖ¿ÐÑÇÄ ÁÐÄÂÍ ×ÄÐÑÛÃÄÐÞÑ ÐÉÏÍËÌÍÎÍÌÚÌÄ×ÌÇËÁÏÄËÄÌ¿Ë ÐÎÍÏÑÐËÄÌÍÁ ¿ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍ ÜÑ¿ÎÍÁÏ¿ÁÌÞÊÍÐÛ×ÄÐÑÇ¢ÍÌÉÒÁÑÍËÿÊÄÉÍËÂÍÃÒÎÏÇÌÇË¿ÊÇÑ¿ÉÇÄ ÉÏÒÎÌÚÄÂÍÏÍÿ³Ï¿ÌÕÇÇ É¿É®¿ÏÇÅ ¬¿ÌÑ «¿ÏÐÄÊÛ  ÍÏÃÍ ªÇÍÌÇ

¼¾¿ÏÍο

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
13*7"$:

©ÅÍ˿ؾÍÂÊÁØ ±ÒÊÒÆ¿®ÍÀÄÃÇÑÄÊÄËÅÄÇÐÑÍÏÇÖÄÐÉÍÈÂÍÌÉÇÐÑ¿ÊËÄÐÑÌÚÈ ÁÄÊÍÐÇÎÄÃÇÐÑ«ÍÏÇТÜÏÇÌ ÉÍÑÍÏÚÈÎÍÏÍÃÒÐÁÍÄÈÎÏÍÓÄЌ ÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈ ÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÞÁÊÞÊÐÞ ÍÀÚÖÌÚË ÑÏÒÀÍÖÇÐÑÍË °ÁÍÈÎÄÏÁÚÈÁÄÊÍÐÇÎÄëÍÏÇÐÉÒÎÇÊÆ¿ÐÒËËÒ Ï¿ÁÌÒÝÄÂÍ ËÄÐÞÖÌÍÈÆ¿ÏÎÊ¿ÑıÍÂÿÍÌÁÍÁÐÄÌÄÎÊ¿ÌÇÏÍÁ¿ÊÒÖ¿ÐÑÁ͌ Á¿ÑÛÁÐÍÏÄÁÌÍÁ¿ÌÇÞÔÎÏÍÐÑÍÊÝÀÇÊÄÆÃÇÑÛÌ¿ÁÄÊÍÐÇÎÄÃÄ ÎÏÇÖÄËÐÀÍÊÛ×ÍÈÐÉÍÏÍÐÑÛÝ

¨ÅÁÂÍØÊËÎÜÏÊÂÏËÈÙÇËÃÂÈÏØÂɽÆÇÅ

š „™ÆÃÔÐËÖ ½ºÈÆǽÁÉÂËÖ ÊÈÆÁÂ˓ ºÍƼ×Ê ÄÅƻƼŽºÂÀ„ªËȼ½¬È¸Åɓ „šËÕÃÔʸ“À„œ¾ÀÈÆ ¼o ʸÃÀד¥¸À¹Æý½ºÓÉÆÂÆÂÆÊÀÈ˽ÊÉ×ÀĽÅÅÆ„ªËÈ ¼½¬È¸Åɓ§ÆÉʸÊÀÉÊÀ½ Õʸ»ÆŸ†ƼÅÆÀ¿ɸÄÓÍ ÇÆɽѸ½ÄÓÍÉÇÆÈÊÀºÅÓÍĽÈÆÇÈÀ×ÊÀÁºÄÀȽ

«»ÆÅÑÀÂƺÉËѽÉʺ˽ÊŽÇÀɸÅÓÁÂƼ½ÂÉϽÉÊÀ ¢Æ»¼¸ ÕÊÆ ºÆ¿ÄƾÅÆ ÉÇÆÈÊÉĽÅË ÇȽ¼ÆÉʸºÃ×½ÊÉ× ÇȸºÆº½ÉÊÀǽÃÆÊÆÅ ½ÉÃÀÊȸÉɸÕʸǸÇÈÆÍƼÀÊϽ† Ƚ¿½»ÆÈƼÅÓ½ĽÉʸÀÃÀËŽ»Æ¼½ÅÔÈƾ¼½ÅÀ×ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

¼¾¿ÏÍο

¦Ì¿ËÄÌÇÑ¿ÞÁÄÊÍÂÍÌÉ¿ÐÍÐÑÍÇÑÇÆÜѿοÃÊÇÑÄÊÛÌÍÐÑÛÝ ÁÃÄÌÛ¡ÐÄÂÍÌØÇÉÇÍÀÞÆ¿ÌÚÆ¿ÉÍÌÖÇÑÛÉ¿ÅÃÚÈÜÑ¿Î ÖÑÍÀÚ ÇÔÊÇÖÌÍÄÁÏÄËÞÀÚÊÍÆ¿ÏÄÂÇÐÑÏÇÏÍÁ¿ÌÍÇÌ¿ÉÍÎÊÄÌÍ®ÍÊÌ¿Þ ÃÊÇÌ¿ÂÍÌÉÇŒËÄÅÃÒÇÉË ÑÏ¿ÐÐÚÇÎÏÍÑÞÅÄÌÌÍÐÑÛ ÜÑ¿ÎÍÁÉ¿ÅÃÚÈÂÍÃËÄÌÞÝÑÐÞ¢ÄÌÄÏ¿ÊÛÌ¿ÞÉÊ¿ÐÐÇÓÇÉ¿ÕÇÞŒ Ï¿ÌÅÇÏÍÁ¿ÌÇÄ ÂÍÌØÇÉÍÁ ÐÍÂÊ¿ÐÌÍ Ì¿ÉÍÎÊÄÌÌÍËÒ ÁÏÄËÄÌÇ ®ÍÀÄÃÇÑÄÊÄËÁÐÄÂÍÑÒÏ¿ÐÑ¿ÌÍÁÇÑÐÞÑÍÑÂÍÌØÇÉ ÐÒËË¿ÏÌÍÄ ÁÏÄËÞÉÍÑÍÏÍÂÍÞÁÊÞÄÑÐÞÌ¿ÇËÄÌÛ×ÇËÐÏÄÃÇÁÐÄÔÒÖ¿ÐÑÌÇÉÍÁ «ÍÅÌÍ ÁÚÇÂÏ¿ÑÛ ÁÄÐÛ ÑÒÏ ÌÄ ÎÍÀÄÅÿÞ ÌÇ Á ÍÃÌÍË ÜÑ¿ÎÄ °ÍÀÐÑÁÄÌÌÍ ÇËÄÌÌÍÑ¿ÉÐÑ¿ÊÇÎÍÀÄÃÇÑÄÊÞËÇ¢ÏĪÄËÍÌÃÁ ÂÍÃÒÇŸÊÛÀÄÏÑÍ©ÍÌÑ¿ÃÍÏÁŒË ­ÓÇÕÇ¿ÊÛÌÚË ÔÏÍÌÍËÄÑÏÇÐÑÍË ÂÍÌÍÉ ÁÚÐÑÒοÄÑ Ö¿Ð͌ Á¿ÞÉÍËοÌÇÞ'FTUJOB°ÍÀÐÑÁÄÌÌ¿ÞÉÍË¿ÌÿÁÄÊÍÂÍÌØÇÉÍÁ 'FTUJOB Ñ¿ÉÅÄ ÎÍÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑ ÌÄÎÊÍÔÇÄ ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÚ Ç ÃÁ¿ÅÃÚ ÀÚÊ¿ÎÍÀÄÃÇÑÄÊÄËÂÍÌÍÉ5PVSEF'SBODF ¿ÄÄÊÇÃÄÏÑÏÇÅÃÚ ÎÏÇÆÌ¿Á¿ÊÐÞÊÒÖ×ÇËÂÍÌØÇÉÍË5PVSEF'SBODF ®ÍÀÄÿÌ¿ÊÝÀÍËÇÆÜÑ¿ÎÍÁÑÒÏ¿ÐÖÇÑ¿ÄÑÐÞÀÍÊÛ×ÇËÃ͌ ÐÑÇÅÄÌÇÄËÁÄÊÍÂÍÌØÇÉ¿ ÌÄÆ¿ÁÇÐÇËÍÍÑÇÑÍÂÍÁÍÂÍÏÄÈÑÇÌ¿ ©ÏÍËÄÁÏÄËÄÌÌÍÂÍÆ¿ÖÄÑ¿ÐÒØÄÐÑÁÒÝÑÇÃÏÒÂÇÄÌÍËÇÌ¿ÕÇÇ ÊÒÖ×ÇÈÐÎÏÇÌÑÄÏ ÊÒÖ×ÇÈÂÍÏÌÚÈÂÍÌØÇÉ ÊÒÖ×ÇÈËÍÊÍÃÍÈ ÂÍÌØÇÉÇÑêÇÃÄÏÚÜÑÇÔÌÍËÇÌ¿ÕÇÈÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÚÍÎÏÄÃČ ÊÄÌÌÚËÇÕÁÄÑÌÚËÇË¿ÈÉ¿ËÇ¥ÄÊÑ¿ÞË¿ÈÉ¿ÐÇËÁÍÊÇÆÇÏÒÄÑ ÊÇÃÄÏ¿Š±ÒÏÃijϿÌКÇÞÁÊÞÄÑÐÞпËÍÈÅÄÊ¿ÌÌÍÈÐÏÄÃÇ ÁÐÄÔÎÏÇÆÍÁÚÔË¿ÄÉ ÁÌÄÄÍÀÊ¿Ö¿ÄÑÐÞÎÍÀÄÃÇÑÄÊÛÑÒÏ¿ÁÍÀØČ ÁÏÄËÄÌÌÍËÆ¿ÖÄÑĵÁÄÑÅÄÊÑÍÈË¿ÈÉÇÊÇÃÄÏ¿ÀÚÊÎÄÏÁÍÌ¿Œ Ö¿ÊÛÌÍÐÁÞÆ¿ÌпÆÄÑÍÈ ÉÍÑÍÏ¿ÞÐÎÍÌÐÇÏÍÁ¿Ê¿ÂÍÌÉÒÇÇËÄÊ¿ ÅÄÊÑÚÄ ÐÑÏ¿ÌÇÕÚ ¦ÄÊÄÌÍÈ Ë¿ÈÉÍÈ Ì¿ÂÏ¿ÅÿÄÑÐÞ ÂÍÌØÇÉ ÇËÄÝØÇÈ Ì¿ÇÀÍÊÛ×ÄÄ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍ ÍÖÉÍÁ Á ÐÎÏÇÌÑÄÏÐÉÍË Æ¿ÖÄÑÄ «¿ÈÉ¿ Ï¿ÆÚÂÏÚÁ¿ÄÑÐÞ Ð ÂÍÿ ÄÊÒÝ Ë¿ÈÉÒ Á ÉÏ¿ÐÌÚÈÂÍÏÍÔÌÍÐÇÑŠÂÍÏÌÚÈÉÍÏÍÊۚÑÒÏ¿«¿ÈÉ¿ŠÂÍÏÌÍÂÍ ÉÍÏÍÊޚÎ͌ÓÏ¿ÌÕÒÆÐÉÇÌ¿ÆÚÁ¿ÄÑÐÞNBJMMPUQPJTSPVHFT ÖÑÍ


©ÅÍ˿ؾÍÂÊÁØ

13*7"$:

ÀÒÉÁ¿ÊÛÌÍËÍÅÌÍÎÄÏÄÁÄÐÑÇÉ¿ÉŠË¿ÈÉ¿ÁÉÏ¿ÐÌÚÈÂÍÏÍ×Äɚ ´ÍÑÞÆÁ¿ÌÇÄŠÂÍÏÌÍÂÍÉÍÏÍÊޚÏ¿ÆÚÂÏÚÁ¿ÄÑÐÞÐÂÍÿ ÍÑÊÇÖÇÑÄÊÛÌ¿ÞË¿ÈÉ¿ÀÚÊ¿ÁÁÄÃÄÌ¿ÑÍÊÛÉÍÁŒËµÁÄÑ¿ Ë¿ÈÉÇÀÚÊÇÎÏÄÃÊÍÅÄÌÚÑÍÂÿ×ÌÇËÐÎÍÌÐÍÏÍËÂÍÌÉÇ ×͌ ÉÍÊ¿ÃÍË1PVMBJO$IPDPMBUF ÇÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÍÁ¿ÊÇÎÍÎÒÊÞÏÌÍËÒ ÎÏÍÃÒÉÑÒ ÄÊÒÝË¿ÈÉÒÌÍÐÇÑÊÒÖ×ÇÈËÍÊÍÃÍÈÂÍÌØÇÉ ÄÂÍÁÍÆÏ¿ÐÑ ÌÄÃÍÊÅÄÌÎÏÄÁÚ׿ÑÛÊÄÑÌ¿ÞÌÁ¿ÏÞÑÍÂÍÂÍÿ ÁÉÍÑÍÏÍË ÎÏÍÔÍÃÇÑÂÍÌÉ¿«¿ÈÉ¿Ï¿ÆÚÂÏÚÁ¿ÄÑÐÞÐÂÍÿ

ª½ÏÍÂÊÅÍË¿ÇÅÒËÁÜÏ ÎÅÄÉÂÍÅÏÂÈÂÉÉËÖÊËÎÏÅ ®ÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÄ ÁÄÊÍÂÍÌØÇÉÇ ÄÅÄÃÌÄÁÌÍ Á ÐÏÄÃÌÄË ÑÏ¿ÑÞÑÍÑÃÁÒÔÃÍ×ÄÐÑÇÖ¿ÐÍÁÌ¿ÑÏÄÌÇÏÍÁÉǢϿÓÇÉÑÏÄÌÇÏ͌ ÁÍÉÆ¿ÁÇÐÇÑÍÑÂÍÌÍÖÌÍÈÐÎÄÕÇ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇÞÁÊÞÄÑÐÞÊÇÂÍÌØÇÉ ËÍØÌÚË ÐÎÏÇÌÑÄÏÍË ÂÇÀÉÇË ÂÍÏÌÞÉÍË ÇÊÇ ÒÌÇÁÄÏпÊÍË ÉÍÑÍÏÚÈÒËÄÄÑÇÑÍ ÇÃÏÒÂÍıÏÄÌÇÏÍÁÉÇÆ¿ÁÇÐÞÑÇÍÑÑÍÂÍ ÂÍÌÉ¿Ë É¿ÉÍÂÍ ÑÇο ÀÒÃÄÑ ÍÑÿÁ¿ÑÛÐÞ ÎÏÄÃÎÍÖÑÄÌÇÄ Á ÔÍÃÄ ÐÄÆÍÌ¿ŒÍÃÌÍÃÌÄÁÉ¿ËÇÊÇËÌÍÂÍÃÌÄÁÉ¿Ë ¡Ì¿Ö¿ÊÛÌÚÔÓ¿Æ¿ÔÑÏÄÌÇÏÍÁÍÉÂÍÌØÇÉÇÎÏÍÁÍÃÞÑËÌÍÂÍÖ¿Œ ÐÍÁ Ì¿Ï¿ØÇÁ¿ÞÐÁÍÇ¿ÜÏÍÀÌÚÄÎÍÉ¿Æ¿ÑÄÊÇÁÍÁÏÄËÞÃÊÇÑÄÊÛÌÚÔ Æ¿ÄÆÃÍÁ±ÄËÎÒÐÑÍÈÖÇÁÚÈÇÍÑÌÍÐÇÑÄÊÛÌÍÊÄÂÉÇÈ ÎÍÜÑÍËÒÍÌÇ ËÍÂÒÑÉÏÒÑÇÑÛÎÄÿÊÇÁÄÐÛÃÄÌÛÇÌÄÖÒÁÐÑÁÍÁ¿ÑÛÌ¿ÎÏÞÅÄÌÇÞ ±¿ÉÇÄÀ¿ÆÍÁÚÄÑÏÄÌÇÏÍÁÉÇÓÍÏËÇÏÒÝÑÌÄÍÀÔÍÃÇËÚÈÍÀØÇÈ ÓÇÆÇÖÄÐÉÇÈÓÒÌÿËÄÌÑÐÎÍÏÑÐËÄÌ¿®ÏÄÃÂÍÌÍÖÌ¿ÞÓ¿Æ¿ÎÏÄÌ ÐÑ¿ÁÊÞÄÑÐÍÀÍÈÆ¿ÌÞÑÇÞÀÍÊÛ×ÍÈÇÌÑÄÌÐÇÁÌÍÐÑÇŒŒÍÑ Ë¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÍÂÍÐÄÏÃÄÖÌÍÂÍÏÇÑË¿ŒÉ¿ÉÎÏ¿ÁÇÊÍ ÜÑÍÍÑÏÄÆÉÇ ÃÍÏÍÂÇÌ¿ÔÍÊË¿ÔÇÏ¿ÁÌÇÌ¿Ô ÃÊÞØÇÄÐÞÍÑÃÍËÇÌÒÑ©ÍÂÿ ÇÌÑÄÌÐÇÁÌÍÐÑÛÌ¿Ï¿ÐÑ¿ÄÑ ÍÀÙÄËÇÊÇÃÊÇÑÄÊÛÌÍÐÑÛÍÑÏÄÆÉÍÁ ÍÀÚÖÌÍÒËÄÌÛ׿ÄÑÐÞ £ÊÞ ÇÆËÄÏÄÌÇÞ ÎÏÇÉÊ¿ÃÚÁ¿ÄËÚÔ ÒÐÇÊÇÈ ÁÄÊÍÂÍÌØÇÉÇ ÍÀÚÖÌÍÌÍÐÞÑËÍÌÇÑÍÏÐÄÏÃÄÖÌÍÂÍÏÇÑË¿ ÇÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÍÎÏ͌ ÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÍÁÐÄÂÍÃÌÞÇÐÎÍÊÛÆÒÝÑÇÆËÄÏÇÑÄÊÛËÍØÌÍÐÑÇ¡Í ÁÏÄËÞËÄÅÐÄÆÍÌÛÞÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÚÀÄÏÒÑŒÌÄÃÄÊÇÍÑÃÚÔ¿ ÍÑÁÄÊÍÐÇÎÄÿ ÁÑ¿ÉÍÈÅÄÐÑÄÎÄÌÇÎÐÇÔÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍÂÍ É¿ÉÇ ÓÇÆÇÖÄÐÉÍÂÍ ¡Í ÁÏÄËÞ ÎÄÏÄÏÚÁ¿ ÍÌÇ ÍÀÚÖÌÍ ÁÚÎÍÊÌÞÝÑ ÌÄÉÍÑÍÏÚÄ ÒÎÏ¿ÅÌÄÌÇÞ ¢ÍÏÌÚÈ ÁÄÊÍÐÇÎÄà ÀÄ  ÎÏÍÂÒÊÉÇ ÎÄ×ÉÍËÇÀÄÂÍÁÚÄÊÚÅÇŒÁÍÑÌÄÐÉÍÊÛÉÍÎÄÏÄÉÏÄÐÑÌÚÔÁÇÃÍÁ ÓÇÆÇÖÄÐÉÍÈ¿ÉÑÇÁÌÍÐÑÇ ÉÍÑÍÏÚÄÎÏÄÃÎÍÖÇÑ¿ÝÑÁÄÊÍÐÇÎÄÃnj ÐÑÚ ÍÑÃÚÔ¿ÝØÇÄÍÑÐÑÏÒÉÑÒÏÇÏÍÁ¿ÌÌÚÔÑÏÄÌÇÏÍÁÍÉ

©ÆÊÅÀ ÊÓÉ×Ï ¿ÈÀʽýÁ ½¾½»Æ¼ÅÆ ÇËʽнÉʺËÖÊ ŸȸºÅ½É»ÆÅÑÀ¸ÄÀÇÆÕʸǸÄÊËȸ ½ÉʽÉʺ½ÅÅÆ Ž Ÿº½ÃÆÉÀǽ¼½ ¸ŸɺƽĸºÊÆÄƹÀý ŽÂÆÊÆÈÓ½À¿ ÅÀÍȸÉÇÆø»¸ÖÊÉןÊȸÉɽÕʸǸ¿¸Ž¼½ÃּƎ»Æ ÏÊƹÓÇÆÃËÏÀÊÔÃËÏÐÀ½ºÀ¼ÓŸ»ÆÅÂËšϸÉÓǽȽ¼ ÇÈƽ¿¼ÆÄ»ÆÅÑÀÂƺŸÊȸÉɽθÈÀʸÊÄÆÉ̽ȸºÉ½Æ¹† ѽ»ÆÇȸ¿¼ÅÀ¸¢¸¾¼ÓÁº½ÃÆÃÖ¹ÀʽÃÔÄƾ½ÊËÊÈÆÄ ¼ÆÇÈƽ¿¼¸»ÆÅÑÀÂƺ ÇÈƽ͸ÊÔÊȸÉÉËÕʸǸ

¼¾¿ÏÍο

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
13*7"$:

®¿ÂÏÎǽÜÒÍËÊÅǽ

½Í¿ ®ÂÍÀÂƨ½Ä 0 $0340$0.

¬ËǽÄÊË¿ËÆÇËÈÈÂÇÓÅÅ

†„ÃËÏи× ĽÅÅÆÂʸÂÆÄ˺ӺƼËÇÈÀÐÃÀŸÉÊÆ×ÑÀ½ÕÉʽÊÓ νÅÀʽÃÀÄÆ¼Ó ÂȸÉÆÊÓ À À¿ÓɸÅÅÆ»Æ ÉÊÀÃ× ¾À¿ÅÀ ÂÆÊÆÈÓ½ ÉƹȸÃÀÉÔ Ÿ ºÈËϽÅÀ½ ÇȽÄÀÀ ʽý¸Ÿø 'BTIJPO 57 „'BTIJPO 4VNNFS "XBSET†“ ©È½¼À ÃËÏÐÀÍÀ¿ÃËÏÐÀÍŸ»È¸¼ÀÃÀÇȽ¼ÉʸºÀʽýÁÉÊÆÃÀÏÅÆÁÕÃÀÊÓ ÆÊĽÊÀÃÀ ÀÂÆÅνÈÅ7PSPOJO ¡ Ï¿ËÉ¿Ô ÑÍÏÅÄÐÑÁÄÌÌÍÈ ÕÄÏÄË͌ ÌÇÇÎÏÍ×ÄÊÎÍÉ¿ÆÉÍÊÊÄÉÕÇÇÍÃÄÅÃÚ ÍÑËÜÑÏ¿ÏÍÐÐÇÈÐÉÍÈËÍÃÚ¡¿ÊÄÌÑÇÌ¿ ½Ã¿×ÉÇÌ¿ ÏÍÐÉÍ×ÌÚÔ ÉÒοÊÛÌÇÉÍÁ 7JDUPSJBT 4FDSFU ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÜÉÐÉÊÝÆÇÁŒ

¡ ŠĽÆÊÂÍ Á ½ÕÇ ÅÊ Ÿ½ÈÂÊÏÅÊ»

È¿½ ÅȽʽ§ËÍË © Â Å Ö Ð Á  Ÿ ÍÅÀÂΠůÅÉÐÍ­ËÁ 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

¨ÅÈÅܬËÌÍØÀË ¿ÂÁÐÖÅÆ ÎÏÅÈÅÎÏ ¼¾¿ÏÍο

ÌÚÈ ÎÍÉ¿Æ ËÍÃÌÍÂÍ ÀÏÄÌÿ ÍÀÒÁÇ Ç ¿ÉÐÄÐÐÒ¿ÏÍÁ$0340$0.0¡ÄÃÒØÇËÇ ËÄÏÍÎÏÇÞÑÇÞÐÑ¿ÊDZÇËÒϯÍÃÏÇÂÄÐÇ «ÇÊ¿Ì¿©ÍÏÍÊÄÁ¿ Š'BTIJPO 4VNNFS "XBSETŒš ÍÀÙÞÁÇÊ¿ÊÒÖ×ÇÔ Æ¿ÉÍÌÍÿÑÄÊÄÈËÍÃÚ ÁÐÓÄÏÄÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁÊÄÌÇÞÒÐÊÒÂÎÏÄËÇÒˌ ÉÊ¿Ðп®ÍÀÄÃÇÑÄÊÞËÇÐÑ¿ÊÇÉÍËοÌÇÇ ÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁÊÞÝØÇÄ ÐÁÍÇ ÒÐÊÒÂÇ Á ÐÊČ ÃÒÝØÇÔ É¿ÑÄÂÍÏÇÞÔ ÍÃÄÅÿ Ç ÍÀÒÁÛ ÉÍÊÊÄÉÕÇÞ ÉÒοÊÛÌÇÉÍÁ ¿ÉÐÄÐÐÒ¿ÏÚ ÝÁÄÊÇÏÌÚÄÒÉÏ¿×ÄÌÇÞ ÉÏ¿ÐÍÑ¿ÇÆÃ͌ ÏÍÁÛÄ ¡Ï¿ÆÁÊÄÉ¿ÑÄÊÛÌÍÈÖ¿ÐÑÇÕÄÏÄËÍÌÇÇ ÂÍÐÑÄÈÎÍÏ¿ÃÍÁ¿ÊÇÐÁÍÇËÇÁÚÐÑÒÎÊÄÌnj ÞËÇËÒÆÚÉ¿ÌÑÚÏÍÐÐÇÈÐÉÍÈÎÍΌÐÕÄÌÚ ÇÎÏÇÂÊ¿×ÄÌÌÚÄÂÍÐÑÇ-BŒ'JMMF .JVTIB ®ÍÊÇÌ¿¢ÏÇÓÓÇÐ °ÍÏ¿ÈÞ¡ÇÁÛÄÌ¡ÐÄË ÎÏÇÂÊ¿×ÄÌÌÚË ÀÚÊ¿ ÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁÊÄÌ¿ ÒÌÇÉ¿ÊÛÌ¿ÞÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÎÏÍÈÑÇÑÄÐь ÃÏ¿ÈÁ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞ#.8ÐÄÃÛËÍÈÐÄÏÇÇ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÎÍÒÖ¿ÐÑÁÍÁ¿ÑÛ Á ÏÍÆÚÂÏÚ×Ä ËÍÃÄÊÄÈ#.8ÐÄÃÛËÍÈÐÄÏÇÇ©ÒÊÛËnj Ì¿ÕÇÄÈÁÄÖÄÏ¿ÐÑ¿ÊÁÚÌÍÐÏÍÐÉÍ×ÌÍÂÍ ÑÍÏÑ¿ÍÑÑÄÊÄÉ¿Ì¿Ê¿'BTIJPO57 ®ÏÄËÇÝ Á ÌÍËÇÌ¿ÕÇÇ ŠªÄÂÄÌÿ ÏÍÐÐÇÈÐÉÍÈ GBTIJPOŒÇÌÃÒÐÑÏÇǚ Î͌ ÊÒÖÇÊš¸Ã½ÅÊÀŶ¼¸ÐÂÀÅŠªÒÖ׿Þ ÏÄÉÊ¿ËÌ¿ÞÉ¿ËοÌÇÝÁÂÍÃҚÎÏÄÌ ÐÑ¿ÁÇʶœ"MFYBOEFS"SOF ÖÛÇËÊÇÕÍË ÐÑ¿Ê¿ ÊÄÂÄÌÿÏÌÚÈ ÂÊ¿ÁÌÚÈ ÏÄÿÉÑÍÏ


®¿ÂÏÎǽÜÒÍËÊÅǽ

13*7"$:

ÇÏÂÍØϽÏͽÅÇÅÊ˝ÈÂÇνÊÁÍ­½ÌËÌËÍÏ Å¨½Í½´½ÇÈÅÊʽÌËǽÄÂ

Ä˾ɸ×ÂøÉÉÀ¸“ 7PHVF ¯ÍÐÐÇÞ ŸÊÄÌ¿ £ÍÊÄÕÉ¿Þ ÐÑ¿ÑҌ ÜÑÉÒÍÑ'BTIJPO57ÁÏÒÖÇÊÇÎÏÄÆÇÃÄÌÑÒ ½ÁÄÊÇÏÌÍÂÍ£ÍË¿Œ ÈÀŽ¢Ëȹ¸ÊƺÆÁ ¡ÌÍËÇÌ¿ÕÇÇŠªÒÖ×ÇÈÀÏÄÌÃËÒÅÐÉÍÈ ÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÍÈ ÍÃÄÅÃښ ÎÍÀÄÃÇÑÄÊÄË ÐÑ¿ÊËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÈÉÍÌÕÄÏÌ7PSPOJO «ÇÔ¿ÇÊ¡ÍÏÍÌÇÌŒËÜÑÏËÒÅÐÉÍÂÍ ÉÍÐÑÝË¿ Ç ÍÐÌÍÁ¿ÑÄÊÛ ÍÃÌÍÇËÄÌÌ͌ ÂÍ ÉÍÌÕÄÏÌ¿ ÁÐÄËÇÏÌÍ ÇÆÁÄÐÑÌÚÈ ÃÇÆ¿ÈÌÄÏ ÃÍÉÑÍÏ ÑÄÔÌÇÖÄÐÉÇÔ Ì¿ÒÉ ¿É¿ÃÄËÇÉ ¿ÁÑÍÏÅÇÊÄÑÌ͌˿ÉÄÑÌÍÂÍËČ ÑÍÿÎÍ×ÇÁ¿ÉÍÐÑÝË¿ ÎÍÊÌÚÈÉ¿Á¿ÊÄÏ ­ÏÃÄÌ¿ ±ÏÒÃÍÁÍÈ °Ê¿ÁÚ ÏÄÉÍÏÃÐËÄÌ ©ÌÇÂÇÏÄÉÍÏÃÍÁ¢ÇÌÌÄпÇÍÀʿÿÑÄÊÛ ËÌÍÅÄÐÑÁ¿ ÎÏÄÐÑÇÅÌÚÔ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÌ ÌÚÔÌ¿ÂÏ¿Ã ¡ÊÄÑÍÌÁÆÞÊÁÏÒÉÇÇÂÊÒ ÐÉÍÑ͌ ÏÍÈÌÄÏ¿ÐÐÑ¿ÄÑÐÞÇÎÍÐÄÈÃÄÌÛ¦¿ÁÍČ Á¿ÊÎÏÇÆÌ¿ÌÇÄÁÍÁÐÄËËÇÏÄ ÀÊ¿ÂÍÿÏÞ ÇÃÄ¿ÊÛÌÍÈÎÍпÃÉÄÇÌÄÎÏÄÁÆÍÈÃÄÌÌÍÈ ÉÍÌÐÑÏÒÉÕÇÇÉÍÐÑÝË¿ °ÂÍÿÎÍÉ¿ÆÚÉÍÊÊÄÉÕÇÈ¡ÍŒ ÏÍÌÇÌ¿ÎÏÍÔÍÃÇÊÇÁ¢ÍÊÊÇÁÒÃÄ ¬Û݌ ¨ÍÏÉÄ ¡ÄÌÄ ¯ÇËÄ «¿ÃÏÇÃÄ ®¿ÏÇÅÄ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÄØÄ ÀÍÊÄÄ ÖÄË Á ÐÑÏ¿Ì¿Ô ËÇÏ¿ Æ¿ÁÍÄÁÚÁ¿Þ Ñ¿Ë пËÚÄ ÁÚÐÍÉÇÄ Ì¿ÂÏ¿ÃÚÇÎÏÇÆÌ¿ÌÇÄÎÒÀÊÇÉÇ° ÂÍÿ ÎÍÉ¿ÆÚ ÉÍÊÊÄÉÕÇÈ 7PSPOJO ÄÅČ ÂÍÃÌÍÎÏÍÔÍÃÞÑÁÏ¿ËÉ¿Ô7PMWPŒ¬ÄÃÄÊÇ ËÍÃÚÁ«ÍÐÉÁÄ  ÏÄÌÃ7030/*/ÁÍÎÊÍØ¿ÄÑÁÐÄÀÄ ÁÐÄ ÑÍ ÖÑÍ ¡Ú ÃÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍ ÕÄÌÇÑÄ Á ÇÆÃÄÊÇÞÔ ÁÚÐ×ÄÂÍ ÉÊ¿Ðп Œ ÐÑÏÍÂÇÄ ÊÇÌÇÇ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÚÄ ÑÄÌÃÄÌÕÇÇ ÜÉЌ ÉÊÝÆÇÁÌÚÄ ÑÉ¿ÌÇ ÜÊÄËÄÌÑÚ ÏÒÖÌÍÈ Ï¿ÀÍÑÚ ÜÊÄ¿ÌÑÌÍÐÑÛÇ¿ÏÇÐÑÍÉÏ¿ÑÇÆË ¡ÉÍÐÑÝËÄ7PSPOJOÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÇÄÑÏ¿Ãnj

ÕÇÇ ÃÍÐÑÍÇÌÐÑÁÍÇÏÄÐÎÄÉÑ¿ÀÄÊÛÌÍÐÑÛ ÐÍÖÄÑ¿ÝÑÐÞ ÐÍ ÐÑÏÄËÊÄÌÇÄË É ÐÍÁÏČ ËÄÌÌÍËÒÃÇÌ¿ËÇÖÌÍËÒÍÀÏ¿ÆÒÅÇÆÌÇÇ ÐÃÄÏÅ¿ÌÌÍÈÜÊÄ¿ÌÑÌÍÐÑÛÝ Æ¿ÁÍÄÁÚÁ¿Þ ÐÄÏÃÕ¿ÒÁÄÏÄÌÌÚÔÇÒÐÎÄ×ÌÚÔÃÄÊÍÁÚÔ ÊÝÃÄÈÐÁÚÐÍÉÍÈÏÄÎÒÑ¿ÕÇÄÈ «ÌÍÂÇÄ ÆÁÄÆÃÚ ËÇÏÍÁÍÈ ÍÎÄÏÌÍÈ ÐÕÄÌÚ ÜÐÑÏ¿ÃÚ ×ÍҌÀÇÆÌÄп ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÎÏÄÒÐÎÄÁ¿ÝØÇÄ ÀÇÆÌÄÐËÄÌÚ Ç Î͌ ÊÇÑÇÉÇ ÐÃÄÊ¿ÊÇ ÐÁÍÈ ÁÚÀÍÏ Á ÎÍÊÛÆÒ ÉÍÐÑÝËÍÁ7PSPOJO

ÇÏÂÍϽÏͽÅÇÅÊ˝ʽÏËÈÅÆ ­ÐÁÂÊÇËʽÌËǽÄ ¼¾¿ÏÍο

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
«®«ž«¢ ©ª¢ª¥¢

ª¯¨¹¥¡¼¯¨«Ÿ«¦

¡¿ÅÃÐÖ½ÜÎÅȽ¿¾ÅÄÊÂΊ ÚÏËÊÂÁÂÊÙÀÅ ¶ÑÍ ÃÊÞ Á¿Ð ÂÊ¿ÁÌÍÄ Á ÀÇÆÌÄÐÄ É¿É ÃÊÞ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÞ ËÄÌÄÃÅÄÏ¿ÇÊÇÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÞ ¦¿ÃÒË¿ÈÑÄÐÛ ÍÀ ÜÑÍË ¶ÑÍ Æ¿ÐÑ¿ÁÊÞÄÑ Á¿Ð ÁÐÑ¿Á¿ÑÛÎÍÒÑÏ¿ËÇÄÆÃÇÑÛÌ¿Ï¿ÀÍÑÒ ¶ÑÍ ÐÑÍÇÑ Æ¿ ÑÄË ÖÄË ÁÚ Æ¿ÌÇË¿ÄÑÄÐÛ ©¿ÉÇÄ Á¿×ÇÕÄÊÇÇÅÄÊ¿ÌÇÞ ¡¿ÏÇ¿ÌÑÍÁÍÑÁÄÑÍÁËÌÍÅÄÐÑÁÍ°ÎÏÍÐÇÑÄ ÑÚÐÞÖÒÖÄÊÍÁÄÉ ÇÁÚÎÍÊÒÖÇÑÄÎÍÖÑÇÑÚÐÞÖÒ Ï¿ÆÊÇÖÌÚÔÍÑÁÄÑÍÁ£ÄÌÛÂÇ ÁÄÏÍÞÑÌÍ ÀÒÃÒÑ Ì¿ÆÚÁ¿ÑÛÃÍÁÍÊÛÌÍÖ¿ÐÑͱ¿ÉÅÄ ÁÍÆËÍÅÌÍ ÁÍÑÁÄÑ¿ÔÀÒÃÒÑÁÐÑÏÄÖ¿ÑÛÐÞÁÊ¿ÐÑÛ ÁÊÇÞÌÇÄ ÎÏÇÆÌ¿ÌÇÄ ÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÛÇÒÐÎÄÔ ¬ÍÞÁÄÏÝ ÖÑÍÄÐÑÛÄØÄÍÃÌ¿ÌÄÃÍÍÕČ ÌÇÁ¿ÄË¿ÞÃÁÇÅÒØ¿ÞÐÇÊ¿ÁÏ¿ÀÍÑÄ°ÇÊ¿ ÉÍÑÍÏ¿ÞÎÍÆÁÍÊÞÄÑÃÍÀÇÁ¿ÑÛÐÞÓ¿ÌÑ¿ÐÑnj ÖÄÐÉÇÔ ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÍÁ ÎÍÃÐÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑ ÍÎÑnj Ë¿ÊÛÌÚÄÏÄ×ÄÌÇÞÇÎÍËÍ¿ÄÑÁÚÐÑÏ¿ÇÁ¿ÑÛ ÎÏÍÖÌÚÄ ÃÄÊÍÁÚÄ ÍÑÌÍ×ÄÌÇÞ °ÇÊ¿ É͌ ÑÍÏ¿Þ Æ¿ÐÑ¿ÁÊÞÄÑ Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÄÄ Ç ÎÍÊÒÖ¿ÑÛ ÒÃÍÁÍÊÛÐÑÁÇÄ ÍÑ Ï¿ÀÍÑÚ ¼Ñ¿ ÐÇÊ¿Ì¿ÆÚÁ¿ÄÑÐÞÐÖ¿ÐÑÛÄ£¿ ÇËÄÌÌÍÑ¿É ÐÖ¿ÐÑÛÄÌ¿Ï¿ÀÍÑÄ ¯¿ÀÍÑ¿Ö¿ÐÑÍÏ¿ÐÐË¿ÑÏÇÁ¿ÄÑÐÞÉ¿ÉÌÄÖÑÍ ÒÌÚÊÍÄ ÐÉÒÖÌÍÄ Ç ÌÄÎÏÇÞÑÌÍÄ ÑÍ ÖÑÍ ÁÚ ÑÄÏÎÇÑÄÑÍÊÛÉÍÃÊÞÑÍÂÍ ÖÑÍÀÚÆ¿Ï¿À¿ÑÚÁ¿ÑÛ Ì¿ÅÇÆÌÛ¬ÍÎÍÃÍÀÌÍÄÒÑÁÄÏÅÃÄÌÇÄÌÄÁÄό ÌÍ §ÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÞËÇ ÿÁÌÍ ÎÍÃÑÁÄÏÅÃÄÌÍ ÖÑÍÊÒÖ×ÄÁÐÄÂÍÊÝÃÇÏ¿ÀÍÑ¿ÝÑÑÍÊÛÉÍÑÍÂÿ ÉÍÂÿÇËÜÑÍÌÏ¿ÁÇÑÐÞ¼ÑÍÌÄÍÆÌ¿Ö¿ÄÑ ÖÑÍ ËÚ ÃÍÊÅÌÚ ÊÝÀÇÑÛ É¿ÅÃÚÈ ¿ÐÎÄÉÑ ÐÁÍÄÈ Ï¿ÀÍÑÚ ÌÍÁÐÄÅÄ ÉÍÂÿÏ¿ÀÍÑ¿Ì¿ËÀÍÊÛ×Ä ÌÏ¿ÁÇÑÐÞ ÖÄËÌÄÌ¿ÁÇÐÑÌ¿ ÑÍËÚÏ¿ÀÍÑ¿ÄË ÂÍÏ¿ÆÃÍÜÓÓÄÉÑÇÁÌÄÄÇÎÏÍÃÒÉÑÇÁÌÄÄ ©¿É ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛ ÁÚ ËÍÅÄÑÄ ÇЌ ÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛ ÜÑÒ ÐÇÊÒ ÖÑÍÀÚ ÒÎÏ¿ÁÊÞÑÛ Á¿Œ ×ÇËÀÇÆÌÄÐÍËÇÉ¿ÏÛÄÏÍÈ §ÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÞÎÍÉ¿ÆÚÁ¿ÝÑ ÖÑÍÐÍÑÏÒÌ ÌÇÉÇ ÉÍÑÍÏÚÄ ÊÝÀÞÑ ÐÁÍÝ Ï¿ÀÍÑÒ ÏÄÅÄ ÒÔÍÃÞÑÌ¿ŠÀÍÊÛÌÇÖÌÚȚ Æ¿ÃÄÏÅÇÁ¿ÝÑÐÞÌ¿ Ï¿ÀÍÖÄËËÄÐÑÄ ÀÍÊÄÄÎÏÍÃÒÉÑÇÁÌÍÏ¿ÀÍÑ¿ÝÑ ÊÒÖ×ÄÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÝÑÉÊÇÄÌÑÍÁÇÁÚÎÍÊÌÞÝÑ ÐÁÍÝ Ï¿ÀÍÑÒ °Ö¿ÐÑÊÇÁÚÄ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÇ ÁÍ ÁÐÄËÎÏÄÁÍÐÔÍÃÞÑÌÄÐÖ¿ÐÑÌÚÔ ­ÀÏ¿ÑÇÑÄ ÁÌÇË¿ÌÇÄ Ì¿ ÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÍ ÇÐÑÍÏÇÈÒÐÎÄÔ¿ÁÀÇÆÌÄÐÄÇÁÚÆ¿ËÄÑÇÑÄ ÖÑÍ ÁÍÐÌÍÁÄÁÐÄÂÿÊÝÃÇ ÉÍÑÍÏÚÄÏ¿ÐÐÒÅÿÝÑ 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÎÏÇËÄÏÌÍÑ¿ÉŠ©¿ÉÜÑÍÆÃÍÏÍÁÍ©¿ÉÅÄËÌÄ ÎÏÇÞÑÌÍ Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ Á ÜÑÍË ÉÍÊÊÄÉÑÇÁÄ Ì¿Ã ÜÑÇËÎÏÍÄÉÑÍËš §ÇËÄÌÌÍÎÍÜÑÍËÒÁÐÄÏ¿ÀÍÑÍÿÑÄÊÇÇ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÇÃÍÊÅÌÚÍÀÏ¿Ø¿ÑÛÍÐÍÀÍÄÁÌnj Ë¿ÌÇÄÌ¿ÐÁÍÇÔÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁÇÐÃÄÊ¿ÑÛÁÐÄ ÁÍÆËÍÅÌÍÄ ÖÑÍÀÚÇËÌÏ¿ÁÇÊÍÐÛÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛ ¯¿ÆÁÄ ÁÐÄ Ì¿ÖÇÌ¿ÄÑÐÞ Ð ÉÊÇÄÌÑÍÁ ©ÍŒ ÌÄÖÌÍ ÌÄѧÉÍÂÿÉÍËοÌÇÞÜÑÍÎÍÌÇË¿ÄÑ ÑÍÃÊÞÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁÌ¿ÎÄÏÁÍËËÄÐÑÄÐÑÍÞÑ ÇËÄÌÌÍ ÉÊÇÄÌÑÚ ÎÍÑÍËÒ ÖÑÍ ÐÖ¿ÐÑÊÇÁÚÄ ÊÝÃÇ ÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÝÑ Ç ÍÑÊÇÖÌÚÈ ÐÄÏÁÇÐ ®ÍÃÒË¿ÈÑÄ É¿ÉÀÚÁ¿ËÔÍÑÄÊÍÐÛÖÑÍÀÚÁÏČ ÐÑÍÏ¿ÌÄÁ¿ÐÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÊÒÂÏÝËÚÈÍÓÇÕÇ¿ÌÑ ÉÍÑÍÏÚÈÌÄÌ¿ÁÇÃÇÑÐÁÍÄÂÍÀÍÐпÇÐÁÍÝÏ¿Œ ÀÍÑÒ ÇÊÇÐÖ¿ÐÑÊÇÁ¿ÞÍÓÇÕÇ¿ÌÑÉ¿ ÉÍÑÍÏÍÈ ÌÏ¿ÁÇÑÐÞÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛÁÜÑÍËÏÄÐÑÍÏ¿ÌÄ ©¿ÉÍÁ¿ Á¿×¿ ÕÄÊÛ ÎÏÍÿÑÛ É¿É ËÍÅÌÍ ÀÍÊÛ×Ä Ç ÎÍÃÍÏÍÅÄ § ÎÍÀÍÊÛ×Ä Æ¿Ï¿À͌ Ñ¿ÑÛ §ÊÇ ÖÑÍÀÚ Á¿×Ç ÉÊÇÄÌÑÚ ÍÐÑ¿ÊÇÐÛ ÃÍÁÍÊÛÌÚ ©ÊÇÄÌÑÚ ÉÍÑÍÏÚÄÆÌ¿ÝÑ ÖÑÍÁÚÒÖÑÄÑÄ ÁÐÄÇÔÇÌÑÄÏÄÐÚÇÇÐÉÏÄÌÌÄÔÍÑÇÑÄÎÍËÍÖÛ ÇË ÀÒÃÒÑÁÍÆÁÏ¿Ø¿ÑÛÐÞÉÁ¿ËÐÌÍÁ¿ÇÐÌÍÁ¿ ¡ÍÆËÍÅÌÍ ÐÄÈÖ¿ÐÁÚÆ¿Ï¿ÀÍÑ¿ÄÑÄÌÄËÌÍÂÍ ËÄÌÛ×Ä ÌÍÁÃÍÊÂÍÐÏÍÖÌÍÈÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÄÁÚ Æ¿Ï¿ÀÍÑ¿ÄÑÄÂÍÏ¿ÆÃÍÀÍÊÛ×Ä©ÏÍËÄÑÍÂÍ ÁÚ ÎÍÊÒÖÇÑÄÒÃÍÁÊÄÑÁÍÏÄÌÇÄÍÑÁÚÎÍÊÌÄÌÌÍÈ Ï¿ÀÍÑÚ ÎÍÌÇË¿Þ ÖÑÍÎÍËÍ¿ÄÑÄÊÝÃÞË °ÃÄÊ¿ÈÑÄÐÄÀÞÐÖ¿ÐÑÊÇÁÚËÌ¿Ï¿ÀÍÑÄŸ É¿ÉÌ¿ÐÖÄÑÁ¿Ð ¡¿ËÌÏ¿ÁÇÑÐÞÁ¿×¿Ï¿ÀÍÑ¿ ¡ÚÐÏ¿ÃÍÐÑÛÝÔÍÃÇÑÄÌ¿Ï¿ÀÍÑÒÇÃÍËÍÈ ¦¿ÌÇË¿ÄÑÄÐÛ ÊÇ ÁÚ ÑÄË ÖÑÍ ÌÏ¿ÁÇÑÐÞ ¬Ï¿ÁÇÑÐÞÊÇÁ¿ËÉÍÊÊÄÉÑÇÁ £ÍÁÄÏÞÄÑÄÊÇ ÊÝÃÞË ÉÍÑÍÏÚÄÐÁ¿ËÇÏ¿ÀÍÑ¿ÝÑ ¡ÚпËÇ É¿ÉÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛ ÃÍÊÅÌÚ ÀÚÑÛÐÖ¿ÐÑÊÇÁÚÌ¿Ï¿ÀÍÑÄÎÍÍÃÌÍÈÎÏÍÐÑÍÈ ÎÏÇÖÇÌÄÄÐÊÇÁÚÌÄÌ¿ÁÇÃÇÑÄÐÁÍÝÏ¿ÀÍÑÒ ÑÍÇÉ¿ÅÃÚÈÐÍÑÏÒÃÌÇÉÀÒÃÄÑÄÄÌÄÌ¿ÁÇÃÄÑÛ ©¿ÉÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛ ÁÚƿÿÄÑÄÑÍÌ ÇÊÝÃÇÜÑÍ ÌÄÎÏÄËÄÌÌÍÎÍÖÒÁÐÑÁÒÝÑ®ÍÉ¿ÅÇÑÄÎÏÇËÄÏ É¿ÉÎÍÊÒÖ¿ÑÛÒÃÍÁÍÊÛÐÑÁÇÄÍÑÏ¿ÀÍÑÚ ¼ÑÍÇÄÐÑÛÑÍ ÖÑÍÎÍÌÞÊÇÍÃÌÇÇÆÊÒÖ×ÇÔ Ç пËÚÔ ÎÏÇÀÚÊÛÌÚÔ ÉÍËοÌÇÈ ÎÍ ÁÐÄËÒ ËÇÏÒÐÖ¿ÐÑÛÄŒÜÑÍÃÁÇÅÒØ¿ÞÐÇÊ¿ÁÀÇÆÌÄÐÄ ÉÍÑÍÏ¿ÞÐÍÎÒÑÐÑÁÒÄÑÒÐÎÄÔÒ

¼¾¿ÏÍο

«¾½¿ÏËÍ  ¬¿Ñ¿ÊÛÞ £ÞÑÊÍÁ¿ Ï͌ ÃÇÊ¿ÐÛ Á  ¬ÍÏÇÊÛÐÉÄ ° ÉÏ¿ÐÌÚËÃÇÎÊÍËÍËÍÉÍ̌ ÖÇÊ¿ ®ÄÌÆÄÌÐÉÇÈ ÂÍÐҌ ÿÏÐÑÁÄÌÌÚÈÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ ÎÍÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÞËŠ¼É͌ ÌÍËÇÉ¿ Ç ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ Ì¿ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇǚ Ç Š®ÄÏČ ÁÍÃÖÇÉ Á ÐÓÄÏÄ ÎÏÍÓÄЌ ÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔ ÉÍËËÒÌÇÉ¿Œ ÕÇȚ¡ÂÎÏÍÔÍÃÇÊ¿ ÐÑ¿ÅÇÏÍÁÉÒ Á °·Ÿ ÎÍ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÇ Š«ÄÅÃҌ Ì¿ÏÍÃÌÚÈË¿ÏÉÄÑÇÌš ¡ Ì¿ÐÑÍÞØÇÈ ËÍËÄÌÑ ÐÍÁËÄÐÑÌÍÐÐÒÎÏÒÂÍ˾É͌ ÁÍË £ÞÑÊÍÁÚË Æ¿ÌÇË¿Äь ÐÞ Ï¿ÆÁÇÑÇÄË ÐÄËÄÈÌÍÂÍ ÀÇÆÌÄп Œ ÉÍÌпÊÑÇÌÂ͌ ÁÍÈ ÉÍËοÌÇÇ Š ¿Ê¿ÌЌ ©ÍÌпÊÑÇÌšÁÃÍÊÅÌÍÐÑÇ ÀÇÆÌÄЌÉÍÌÐÒÊÛÑ¿ÌÑ¿


©½ÈÂÊÙÇÅÉÅÊËÃǽÉÅ ÏË̽Æ¿ˆ«®¹©¥ª«£§¥˜ ™ÆÃÔÐÀÅÉʺƼ½ÃƺÓ;½ÅÑÀÅÉʸȸÖÊÉ×ÉƺĽÉÊÀÊÔ˼¸ÏÅËÖ¸ÈÔ½ÈË ÀɽĽÁÅËÖ¾À¿ÅÔ ϸÉÊÔÖÂÆÊÆÈÆÁ׺Ã×½ÊÉ×ÍÆÈÆн½ºÆÉÇÀʸÅÀ½Ƚ¹½Å¸ ©¼½Ã¸ÊÔÕÊƺ½ÉÔĸŽÇÈÆÉÊƧÆûƼ¸Ÿ¿¸¼º¢ÆÃÆÄŽÆÊÂÈÓÃÉ×ËÅÀ¸ÃÔÅÓÁ ¼½ÊÉÂÀÁÂÃ˹ ÂÆÊÆÈÓÁÉËĽÃƹý»ÏÀÊÔ¾À¿ÅÔ„¼½ÃƺÓēÈƼÀʽÃ×Ä

ÆÃÄÐÛ Ë¿Ë¿ Ç Ë¿ÊÚ× ÒÖ¿ÑÐÞ ÊÒÖ×Ä ÖÒÁÐÑÁÍÁ¿ÑÛÃÏÒÂÃÏÒ¿¤ÐÊÇÏÄÀÄÌÉÒ ÒÅÄÀÍÊÛ×ÄÑÏÄÔ ÑÍÌ¿ÁÏÄËÞÆ¿ÌÞÑÇÈ ÄÂÍËÍÅÌÍÐÎÍÉÍÈÌÍÍÐÑ¿ÁÇÑÛÌ¿ÄÃÇÌÄ ÐÎÄÿÂÍÂÍË ¿пËÍËÒÎÍÑÏ¿ÑÇÑÛÖ¿ÐÚ ÐÁÍÀÍÃÌÚÄÍÑÏÍÃÇÑÄÊÛÐÉÇÔÍÀÞÆ¿ÌÌ͌ ÐÑÄÈ ÎÍÐÁÍÄËÒÒÐËÍÑÏÄÌÇÝ©ÐÊÍÁÒ ÃÊÞ¿ÉÑÇÁÌÚÔË¿ËÆÃÄÐÛÏ¿ÀÍÑ¿ÄÑ×ÉÍÊ¿ Ñ¿ÌÕÄÁ ®ÏÄÃÐÑ¿ÁÛÑÄ ÏÄÀÄÌÍÉ Æ¿ÌÇË¿Œ

¬ÍÁÚÄ ÒÐÊÒÂÇ ÎÏÄÃÊÍÅÇÊ ÃÄÑÐÉÇÈ ÉÊÒÀ Š­ÐÛËÇÌÍÅÉǚ ¤ÂÍ ÎÄÿÂÍÂÇ ÀÒÉÁ¿ÊÛÌÍ ÑÁÍÏÞÑ ÖÒÃÄп ÎÏÍÃÄÊÚÁ¿Þ ÍÂÏÍËÌÒÝÏ¿ÀÍÑÒ ÍÐÌÍÁÌ¿ÞÕÄÊÛÉÍÑ͌ ÏÍÈ Œ Ï¿ÆÁÇÑÛ Á¿×ÄÂÍ ÏÄÀÄÌÉ¿ ÁÐÄÐÑ͌ ÏÍÌÌÄÄ Š­ÐÛËÇÌÍÅÉǚŒÜÑÍÇÌÃÇÁÇÃÒ¿Êی ÌÚÈÎÍÃÔÍæ¿ÌÞÑÇÞÐÃÄÑÛËÇÎÏÍÁ͌ ÃÞÑÐÞ ÎÍ Ï¿ÆÊÇÖÌÚË Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞË ÏÇÑËÇÉÄ ËÒÆÚÉÄ ÏÇÐÍÁ¿ÌÇÝÇËÌÍÂÇË ÃÏÒÂÇË¡ÍÆËÍÅÄÌÇÎÍÊÌÚÈÉÒÏÐÎÍÃÂ͌ ÑÍÁÉÇÉ×ÉÍÊÄ®ÍÅÄÊ¿ÌÇÝÏÍÃÇÑÄÊÄÈ ÎÏÄÎÍÿÝÑÐÞÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÚÄÞÆÚÉÇŒ¿ÌŒ ÂÊÇÈÐÉÇÈÇÓÏ¿ÌÕÒÆÐÉÇÈ¡ÎÏÍÂÏ¿ËËÄ

ÍÀÒÖÄÌÇÞ ÇÐÎÍÊÛÆÒÝÑÐÞ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÚÄ ÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÇÄ ËÄÑÍÃÇÉÇ ®ÍËÇËÍ ÜÑÍÂÍÌ¿ÐÑ¿ÁÌÇÉÇÏ¿ÆÁÇÁ¿ÝÑÏÄÖÛ ÒÖ¿Ñ ÍÀØÇÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÍÏ¿ÌÇÆÍÁ¿ÌÌÍÐÑÇ Ç ÁÌÇË¿ÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ¡ÐÄ ÎÏÇÍÀÏÄÑÄÌÌÚÄ Ì¿ÁÚÉÇ ÁÉÒÎÄ ÁÎÍÊÌÄ ÐËÍÂÒÑ ÍÀÄÐÎČ ÖÇÑÛ Ë¿ÊÄÌÛÉÍËÒ ÖÄÊÍÁÄÖÉÒ ÀÒÃÒØÄÄ Á ÉÍÑÍÏÍË ÍÌ ÐÒËÄÄÑ ÞÏÉÍ Æ¿ÞÁÇÑÛ Í ÐÄÀĬÄÜÑÍÂÍÊÇÃÄÌÌÍÇÌÍØÌÍÅÄÊ¿ÄÑ É¿ÅÃÚÈÊÝÀÞØÇÈÏÍÃÇÑÄÊÛ °¿ËÚËË¿ÊÄÌÛÉÇËÁÍÐÎÇÑ¿ÌÌÇÉ¿Ë ÉÊÒÀ¿ ÁÐÄÂÍ ÃÄÁÞÑÛ ËÄÐÞÕÄÁ ÐÑ¿Ï×ÇË Œ ÃÁÄÌ¿ÃÕ¿ÑÛ ÊÄÑ ¦¿ÌÞÑÇÞ Ð ÃÄÑÉ¿ËÇ ÃÍ ÑÏÄÔ ÊÄÑ ÁÄÃÒÑÐÞ ÁËÄÐÑÄ Ð Ë¿Ë¿ËÇ

ŸÊÅɽÊÅ ÊË¿½ÜÐÎÈÐÀ½ «ÏÇÍØÏʽ¾ËÍ¿ÀÍÐÌÌØÇËÍËÏÇËÀË ÁÊÜÎÁËŠËÏÈÅÔʽÜ ½ÈÙÏÂÍʽÏÅ¿½ ÁÂÏÎÇËÉÐ νÁÐ ÅÈÅÌËÈÊËÓÂÊÊËÆÎÂÇÓÅÅ £ÁÂÉ¿½Î

¼¾¿ÏÍο

ÄÑÐÞ Ð ÊÍÂÍÎÄÃÍË ¿ ËÍÊÍÿÞ Ë¿Ë¿ Íь ÎÊÞÐÚÁ¿ÄÑÁÐÁÍÄÒÃÍÁÍÊÛÐÑÁÇħÌÚËÇ ÐÊÍÁ¿ËÇ ÉÊÒÀ Š­ÐÛËÇÌÍÅÉǚ ÐÒËÄÊ ÐÍÆÿÑÛÁÐÄÌÄÍÀÔÍÃÇËÚÄÒÐÊÍÁÇÞÃÊÞ Ï¿ÆÁÇÑÇÞÏÄÀÄÌÉ¿ ÎÍÆ¿ÀÍÑÇÁ×ÇÐÛÍÁ¿Ð Á¿×ÇÔÃÄÑÞÔÇÁ¿×ÄËÁÏÄËÄÌÇ

¬ËÁÍ˾ÊÐÛÅÊÑËÍɽÓÅÛ ËĽÊÜÏÅÜÒ¿ØÉËÃÂÏÂÌËÈÐÔÅÏÙ ÌËÏÂÈÂÑËʽÉ

ŠŠ ŠŠ  ŠŠ ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
Ludi_3  
Ludi_3  

Newspaper for all family

Advertisement