Page 1

Format MARC 21 concís per a dades bibliogràfiques Edició concisa 2008

Aplicació al Catàleg Aladí de la Xarxa de Biblioteques Municipals Diputació de Barcelona Sumari 

Introducció a la traducció catalana

Informació general sobre els formats concisos

Introducció al format bibliogràfic

Capçalera i Directori

Camps de control 001-006

Camp de control 007

Camp de control 008

Camps de números i codis (01X-04X)

Camps de classificació i de signatura topogràfica (05X-09X)

Camps d'entrada principal (1XX)

Camps de títol i de títols relacionats (20X-24X)

Camps d'edició, peu d'impremta, etc. (250-270)

Camps de descripció física, etc. (3XX)

Camps de menció de col·lecció. (4XX)

Camps de notes: part I (50X-53X)

Camps de notes: part II (53X-58X)

Camps d'accés de matèria (6XX)

Camps d'entrada secundària (70X-75X)

Camps d'entrada d'enllaç (76X-78X)

Camps d'entrada secundària de col·lecció (80X-830)

Camps de fons, localització, grafies alternatives, etc. (841-88X)

Camps d’ús local (900-999)

Encapçalaments ambigus

Articles inicials, definits i indefinits

1


MARC 21 concís bibliogràfic: Introducció a la traducció catalana Presentació dels Formats MARC 21 La Comissió Assessora de Catalogació de la Biblioteca de Catalunya, òrgan assessor de la Biblioteca en temes relacionats de catalogació i indexació, va prendre la decisió de l'adopció dels formats MARC 21, i el consegüent abandó del format CATMARC, el dia 2 d'octubre de 2001. El canvi de format és un fet extraordinari dins la comunitat bibliotecària catalana, ja que suposa l'abandó del format CATMARC després de vint anys d'aplicació per a adoptar una normativa internacional de gran abast i la més estesa actualment, els formats MARC 21. Els formats MARC 21 són estàndards per a la representació i la comunicació d'informació bibliogràfica i relacionada en forma llegible per màquina, editats per la Library of Congress conjuntament amb la National Library of Canada. La traducció dels formats MARC 21 és una de les eines imprescindibles per dur a terme el canvi de format. La Biblioteca de Catalunya publica ara les versions electròniques dels formats concisos MARC 21 de dades bibliogràfiques, d'autoritat i de dades de fons. L'Oficina MARC (disponible a: http://www.bnc.es/sprof/normalit/oficinamarc.php) és l'encarregada de l'adaptació i manteniment dels formats MARC.

Format MARC 21 concís per a dades bibliogràfiques El Format MARC 21 concís per a dades bibliogràfiques és la traducció catalana del MARC 21 Concise Format for Bibliographic Data, traducció realitzada per l'Oficina MARC de la Biblioteca de Catalunya. L'Oficina MARC ha seguit el model de la versió francesa establerta per la Bibliothèque national du Canada, Normes et soutien, coeditora, juntament amb la Library of Congress, dels formats MARC 21. L'Oficina MARC ha introduït unes diferències respecte a l'original anglès amb la finalitat única de continuar amb la pràctica catalogràfica de la comunitat bibliotecària catalana. A continuació s'esmenten aquestes diferències. 1. Adaptació dels exemples de l'original anglès en els camps 1XX, 6XX, 7XX i 8XX per a evitar aplicacions errònies del format i preveure conflictes en els catàlegs catalans. 2. Codi de lloc "spc" emprat per a Catalunya. MARC 21 utilitza MARC Code List for Countries com a font dels codis de lloc de publicació, producció o execució. L'Oficina MARC manté el codi "spc" per a Catalunya per motius de continuïtat en la pràctica catalogràfica de la comunitat bibliotecària catalana i 2


per a la recuperació d'informació referent a Catalunya. A continuació es detallen els camps i subcamps en què s'aplica el codi.       

Camp 008--TOTS ELS MATERIALS, posicions 15-17 Camp 013 Subcamps $b i $f Camp 044 Subcamp $a Camp 355 Subcamp $f Camp 533 Subcamp $7, posicions 9-11 Camp 535 Subcamp $g Camp 852 Subcamp $n

3. Camp 043 (Codi d'àrea geogràfica). En el subcamp $a (Codi d'àrea geogràfica) s'aplica MARC Code List for Geographic Areas. En el subcamp $b, l'Oficina MARC manté, per motius de continuïtat en la pràctica catalogràfica de la comunitat bibliotecària catalana, els codis suplementaris de CATMARC, Apèndix C. El subcamp $2 (Font del codi local) és obligatori quan és present el subcamp $b, com a font del codi s'indica "catmarc". Exemple:

043 ##$ae-sp--$be-spc--$2catmarc

[Camp 043 per a Catalunya] 4. Camp 243 (Títol uniforme col·lectiu) La pràctica internacional (Library of Congress, OCLC o British Library) aplica només el camp 240. La Subcomissió per al Canvi de Format ha decidit adoptar aquesta pràctica i no aplicar el camp 243. Així, doncs, el camp 240 s'utilitza sempre, per defecte, per a contenir el títol uniforme d'una obra.

3


MARC 21 concís de dades bibliogràfiques: Informació general sobre els formats concisos INTRODUCCIÓ GENERAL Els formats MARC 21 concisos [MARC 21 Concise Formats] són publicats oficialment en línia un cop a l'any (normalment entre octubre i desembre). Els formats MARC 21 són normatives utilitzades àmpliament per a la representació i l'intercanvi de dades d'autoritats, bibliogràfiques, de classificació, d'informació a la comunitat i de fons, en forma llegible per màquina. Consten d'una família de cinc formats coordinats: MARC 21 Format for Authority Data; MARC 21 Format for Bibliographic Data; MARC 21 Format for Classification Data; MARC 21 Format for Community Information; i MARC 21 Format for Holdings Data. Cada un d'aquests formats MARC es publica separadament per tal de proporcionar descripcions detallades de camps, pautes per a l'aplicació de la designació de contingut definida (amb exemples) i la identificació de les convencions que s'utilitzen per a assegurar la coherència en l'entrada de les dades. Els formats MARC 21 concisos [MARC 21 Concise Formats] proporcionen en una única publicació una guia ràpida de consulta dels designadors de contingut definits en cada format MARC. Proporcionen una descripció concisa de cada camp, de cada posició dels elements dels camps de longitud fixa i dels indicadors definits en els camps variables de dades. Les descripcions dels codis de subcamp i dels valors codificats només es donen quan els noms poden no ser suficientment descriptius. S'inclouen exemples per a cada camp.

COMPONENTS D'UN REGISTRE MARC 21 En aquesta introducció general es descriuen les característiques del format MARC que són comunes a tots els formats. La informació només específica de certs tipus de registres es dóna en la introducció del format MARC al qual fa referència. Un registre MARC es compon de tres elements: l'estructura del registre, la designació de contingut i el contingut de dades del registre. L'estructura del registre és una implementació de l'American National Standard for Information Interchange (ANSI/NISO Z39.2) i de la ISO equivalent, ISO 2709. La designació de contingut: les etiquetes, els codis i les convencions establertes explícitament per a identificar i caracteritzar més els elements d'un registre i per a suportar la manipulació de les dades es defineixen en cada un dels formats MARC. El contingut dels elements que comprèn un registre MARC normalment és definit per normatives externes als formats, com ara les següents: Descripció Bibliogràfica Normalitzada Internacional (ISBD), Regles angloamericanes de catalogació, Library of Congress Subject Headings (LCSH), Holdings Statements Summary Level (ISO 10324), American National Standard for Serial Holdings Statements (ANSI/NISO Z39.44), Library of Congress Classification (LCC), o altres convencions utilitzades per l'organització que crea un registre. El 4


contingut de certs elements codificats (per exemple, la Capçalera, els camps 007 i 008) és definit en els formats MARC mateixos. L'estructura del registre MARC consta de tres components principals: la Capçalera, el Directori i els camps variables. La informació següent resumeix els components d'un registre MARC. Es proporcionen més detalls a MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media. Capçalera Conté elements que proporcionen informació per al processament del registre. Els elements inclouen números o valors codificats i s'identifiquen per una posició relativa dels caràcters. La Capçalera es fixa en 24 posicions de longitud i és el primer camp de tots els registres MARC. Directori Conté una sèrie d'entrades que contenen l'etiqueta, la longitud i la localització de l'inici de cada un dels camps dins un registre. Cada entrada té 12 posicions de longitud. Primer apareixen les entrades del directori dels camps variables de control, seqüenciades per l'etiqueta en ordre numèric creixent. A continuació van les entrades dels camps variables de dades, ordenades en ordre ascendent d'acord amb el primer caràcter de l'etiqueta. La seqüència emmagatzemada dels camps variables de dades en un registre no es correspon necessàriament amb l'ordre de les entrades corresponents del Directori. Les etiquetes duplicades només es distingeixen per la localització dels camps respectius dins del registre. El Directori acaba amb un caràcter de final de camp (hexadecimal ASCII 1E). Camps variables Les dades d'un registre MARC 21 s'organitzen en camps variables, cada un identificat per una etiqueta de tres caràcters numèrics que s'emmagatzema en l'entrada del camp al Directori. Cada camp acaba amb un caràcter final de camp. El registre MARC acaba amb un senyal de final de registre (hexadecimal ASCII 1D). Hi ha dos tipus de camps variables: Camps variables de control Camps 00X. Els camps variables de control són estructuralment diferents dels camps variables de dades. Aquests camps no inclouen indicadors ni codis de subcamp. Poden incloure o bé un sol element o bé una sèrie d'elements de longitud fixa identificats per la posició relativa. Camps variables de dades Camps 01X-8XX. Dins dels camps variables de dades, s'utilitzen les dues classes següents de designacions de contingut: Posicions dels indicadors

5


Dues primeres posicions al començament de cada camp variable de dades, les quals inclouen valors que interpreten o complementen les dades que es troben en el camp. Els valors dels indicadors s'interpreten independentment, això és, el significat no s'adscriu a tots dos indicadors conjuntament. Els valors dels indicadors poden ser una lletra minúscula o un caràcter numèric. En una posició d'indicador sense definir, s'utilitza un blanc (hexadecimal ASCII 20), representat en aquest document amb el símbol #. En una posició d'indicador definida, es pot assignar un significat a un blanc o pot significar que no es proporciona cap informació. Codis de subcamp Dos caràcters que precedeixen cada element dins d'un camp que requereix manipulació separada. Un codi de subcamp consisteix en un delimitador (hexadecimal ASCII 1F), representat en aquest document amb el símbol del dòlar $, seguit d'un identificador d'element. Els identificadors d'elements són lletres minúscules o caràcters numèrics. Els codis de subcamp es defineixen independentment per a cada camp; tot i amb això, es preserven els significats paral·lels sempre que és possible. Els codis de subcamp es defineixen amb propòsits d'identificació. L'ordre dels subcamps generalment és especificat per normatives sobre el contingut, com ara les regles de catalogació.

REGISTRES EN MÉS D'UNA ESCRIPTURA Un registre MARC 21 pot incloure dades en més d'una escriptura. Es pot considerar una escriptura com a escriptura principal del contingut de dades del registre, tot i que s'hi utilitzin també altres escriptures. (Nota: S'utilitza ASCII per als elements de l'estructura del registre, amb la majoria de les dades codificades especificades també amb el grup de caràcters ASCII.) Els models de grafies per a dades en més d'una escriptura es descriuen a les seccions "Registres en més d'una escriptura", que es troben a cada format.

REPETIBILITAT DE CAMPS I SUBCAMPS Teòricament tots els camps i subcamps es poden repetir. De tota manera, la naturalesa de les dades sovint n'exclou la repetició. Per exemple, un registre només pot incloure un camp 1XX; un camp bibliogràfic 100 només pot incloure un subcamp $a (Nom personal), però pot incloure més d'un subcamp $c (Títols i altres paraules associades amb un nom). La repetibilitat/no repetibilitat de camps i subcamps s'indica amb (R) o (NR) a continuació de cada camp i subcamp en cada format MARC 21.

CARÀCTER DE FARCIMENT I VALORS RELACIONATS Es pot utilitzar en un registre un caràcter de farciment (hexadecimal ASCII 7C), representat en aquest document amb una barra vertical (|), quan el format especifica un codi que es pot utilitzar, però que el creador del registre decideix no provar de proporcionar cap codi. No es pot utilitzar un caràcter de farciment en cap posició de la capçalera, de les etiquetes, dels indicadors ni dels codis de subcamp. La utilització del caràcter de farciment en registres aportats en una base de dades nacional pot dependre dels requeriments especificats a nivell nacional per a cada element. 6


El codi u (Desconegut o sense especificar), quan es defineix, s'utilitza per a indicar que el creador del registre va provar de proporcionar un codi, però no va ser capaç de determinar quin codi era l'apropiat. El codi n (No s'aplica), quan es defineix, s'utilitza per indicar que la característica definida per la posició no s'aplica a un tipus específic de document o classe de registre.

CONSTANTS DE VISUALITZACIÓ Una constant de visualització és un terme, una frase i/o un espai o una convenció de puntuació que pot generar el sistema per tal que sigui més entenedora per a l'usuari la presentació visual de les dades d'un registre. El text de visualització no va inclòs en el registre, sinó que hi ha una indicació basada en etiquetes, indicadors, codis de subcamp o valors codificats. Les constants de visualització i els exemples de visualització suggerits es proporcionen a cada format MARC 21. La utilització i visualització d'aquestes constants són determinades per cada organització o sistema. Responsabilitat del contingut de registre En general, la responsabilitat del contingut de les dades, la designació de contingut i la transcripció de les dades dins d'un registre MARC 21 es poden determinar amb l'examen del camp indicat en la secció següent parts responsables. No obstant això, el contingut de les dades de certs elements, es restringeix quan l'element és un element assignat per agència o d'agència autoritativa. Parts responsables En registres no modificats, l'organització identificada com a font original de la catalogació a 008/39 i/o 040 $a (Agència catalogràfica original) és responsable del contingut del registre. Les organitzacions identificades en el camp 040 com a agència transcriptora són responsables de la designació de contingut i de la transcripció de les dades. En registres modificats, les organitzacions identificades en el camp 040 $a i $d (Agència que fa la modificació) són responsables col·lectivament del contingut del registre. Les organitzacions identificades en el camp 040 $c i $d com a agències transcriptores o modificadores són responsables col·lectivament de la designació de contingut i de la transcripció de les dades. Elements assignats per agència Un element assignat per agència és aquell element el contingut del qual és determinat per una agència designada i és responsabilitat d'aquesta agència, per exemple, el camp 222 (Títol clau), que és responsabilitat d'una agència ISSN. Mentre que l'entrada normalment la fa l'agència designada, la transcripció la pot fer un altra organització. Elements de llistes controlades Certs elements inclouen dades provinents de llistes controlades que són mantingudes per agències designades, per exemple la MARC Code List for Geographic Areas en el camp 043 (Codi de zona geogràfica) del format bibliogràfic. 7


En MARC 21 aquests elements s'indiquen a nivell de camp o de subcamp i només s'hi poden utilitzar els valors de les llistes designades. Si es vol fer un canvi o addició a la llista, s'ha de consultar l'agència que manté la llista.

DESIGNADORS DE CONTINGUT OBSOLETS Els designadors de contingut obsolets no s'inclouen en aquest document. Hi ha disponible una llista web, MARC Field Lists, a: www.loc.gov/marc/. No s'utilitza mai cap designador de contingut obsolet en registres nous. Aquest designador pot aparèixer en registres creats abans del moment en què va esdevenir obsolet.

CONVENCIONS TIPOGRÀFIQUES Al llarg d'aquest document, s'utilitzen les següents convencions tipogràfiques: 0 - El signe gràfic 0 representa el dígit zero en etiquetes, en citacions de posicions de caràcter de posició fixa i en posicions d'indicadors. Aquest caràcter és diferent de la lletra majúscula O utilitzada en els exemples o en el text. # - El signe tipogràfic # s'ultilitza per al blanc (hexadecimal ASCII 20) en camps codificats i en altres situacions especials on l'existència d'un caràcter en blanc podria ser ambigua. $ - El signe tipogràfic $ s'utilitza com a delimitador de codi de subcamp. Dins el text, es fa referència als codis de subcamp com a subcamp $a, per exemple. / - Les posicions específiques dels elements de longitud fixa, com ara aquelles de la Capçalera, el Directori i el camp 008, s'expressen utilitzant un barra i el número de la posició, per exemple, Capçalera/06. 1 - El signe gràfic 1 representa el dígit u (hexadecimal ASCII 31). Aquest caràcter ha de ser distingit de la lletra minúscula de l'alfabet llatí l (ela) (hexadecimal 6C) i de la lletra majúscula I (i llatina) (hexadecimal 49) en els exemples o en el text. | - El signe gràfic | representa un caràcter de farciment (hexadecimal ASCII 7C).

8


ACRÒNIMS I SIGLES Aquí només es defineixen breument els acrònims i inicials que s'utilitzen en el MARC 21 Concise Formats . Es poden trobar explicacions detallades en la documentació rellevant esmentada en la definició breu, a la MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media i/o en una de les cinc publicacions del format de comunicació MARC 21.               

AACR 2 - Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd edition, (2002 revision); i manuals de catalogació basats en AACR 2 ANSI - American National Standards Institute DDC - Dewey Decimal Classification ISBD - International Standard Bibliographic Description ISBN - International Standard Book Number formulat d'acord amb Book numbering (ANSI/NISO Z39.21) ISO - International Organization for Standardization ISRC - International Standard Recording Code ISSN - International Standard Serial Number formulat d'acord amb International Standard Serial Numbering (ANSI/NISO Z39.9) LCC - Library of Congress Classification LCSH - Library of Congress Subject Headings MeSH - Medical Subject Headings NISO - National Information Standards Organization NR - No repetible R - Repetible STRN - Standard Technical Report Number, Format and Creation (ANSI/NISO Z39.23)

9


MARC 21 concís bibliogràfic: Introducció El MARC 21 Format for Bibliographic Data serveix com a suport de la informació bibliogràfica de materials textuals impresos i manuscrits, fitxers informàtics, mapes, música, recursos continus, materials visuals i materials mixts. Les dades bibliogràfiques inclouen habitualment títols, noms, matèries, notes, peu d'impremta i informació sobre la descripció física del document. El format bibliogràfic conté elements per als tipus de material següents:

Llibres material textual de naturalesa monogràfica Recursos continus documents textuals amb un patró de publicació recurrent, per exemple, revistes, diaris, anuaris. (Nota: Abans de 2002 els recursos continus eren mencionats com publicacions en sèrie.) Fitxers informàtics utilitzat per a programaris d'ordinador, dades numèriques, multimèdia, sistemes o serveis en línia. Altres classes de recursos electrònics es codifiquen per l'aspecte més significatiu. El material pot ser de naturalesa monogràfica o seriada. Mapes tots els tipus de materials cartogràfics, incloent-hi mapes en fulls i globus, impresos, manuscrits, electrònics i microformes. Música música anotada impresa i manuscrita Enregistraments sonors enregistraments sonors no musicals i enregistraments sonors musicals. Materials visuals materials projectables, materials gràfics bidimensionals, artefactes tridimensionals o objectes reals, i equips. S'utilitza per als materials visuals d'arxiu quan es fa èmfasi en el format o en el suport. Materials mixts principalment col·leccions d'arxiu i de manuscrits de formes de material divers. El material pot ser de naturalesa monogràfica o seriada.

10


Classes de registres bibliogràfics Els registres bibliogràfics MARC es distingeixen de tots els altres registres MARC pels codis específics de la Capçalera/06 (Tipus de registre) que identifiquen els tipus de registres bibliogràfics següents: Material textual

Enregistrament sonor no musical

Material textual manuscrit

Enregistrament sonor musical

Fitxer d'arxiu

Material projectable

Material cartogràfic

Material gràfic bidimensional no projectable

Material cartogràfic manuscrit

Artefactes tridimensionals o objectes reals

Música anotada

Equip

Música manuscrita

Material mixt

Caràcter de farciment Un caràcter de farciment ( hexadecimal ASCII 7C), representat en aquest document amb una barra vertical (|), es pot utilitzar en registres bibliogràfics en diferents posicions dels camps 006, 007 i 008, i en el subcamp $7 dels camps d'entrades d'enllaç (760-787). Un caràcter de farciment no es pot utilitzar en cap posició de la capçalera o de les etiquetes, dels indicadors o dels codis de subcamp. La utilització del caràcter de farciment en registres aportats en una base de dades nacional també pot dependre dels requeriments especificats a nivell nacional per a cada element. La presència d'un caràcter de farciment en un registre bibliogràfic indica que el format especifica un codi que es pot utilitzar, però el creador del registre ha decidit no provar de proporcionar cap codi.

Convencions tipogràfiques Al llarg d'aquest document, s'utilitzen les següents convencions tipogràfiques: 0 - El signe gràfic 0 representa el dígit zero en etiquetes, en citacions de posicions de caràcters de posició fixa i en posicions d' indicadors. Aquest caràcter és diferent de la lletra majúscula O utilitzada en els exemples o en el text. # - El signe tipogràfic # s'ultilitza per al blanc (hexadecimal ASCII 20) en els camps codificats i en altres situacions especials en què l'existència d'un caràcter en blanc 11


podria ser ambigua. $ - El signe tipogràfic $ s'utilitza com a delimitador d'un codi de subcamp. Dins del text, per exemple, es fa referència als codis de subcamp com a subcamp $a. / - Les posicions específiques dels elements de longitud fixa, com ara aquelles de la Capçalera, el Directori i el camp 008, s'expressen utilitzant una barra i el número de la posició, per exemple, Capçalera/06. 1 - El signe gràfic 1 representa el dígit u (hexadecimal ASCII 31). Aquest caràcter ha de ser distingit de la lletra minúscula de l'alfabet llatí l (ela) (hexadecimal 6C) i de la lletra majúscula I (i llatina) (hexadecimal 4C) en els exemples o en el text. | - El signe gràfic | representa un caràcter de farciment (hexadecimal ASCII 7C).

Organització de la versió electrònica del format concís Aquest format concís electrònic s'organitza en parts que generalment són una rèplica de les seccions separades de la documentació del format complet imprès. Cada part es divideix en capítols que generalment cobreixen un sol camp i tots els elements possibles d'aquest camp (és a dir, les posicions en els camps de longitud fixa i els indicadors i els codis de subcamp en els camps de longitud variable). La Capçalera i el Directori es descriuen a la primera part, i principal, seguits de les parts que contenen els camps variables de control i els camps variables de dades, ordenats segons l'ordre numèric de l'etiqueta del camp. Els designadors de contingut obsolets i esborrats no s'han inclòs. Es troben a la versió completa impresa del format i a les llistes electròniques dels camps MARC.

12


MARC 21 concís bibliogràfic: Capçalera i Directori  

CAPÇALERA DIRECTORI

CAPÇALERA Camp fix que comprèn les primeres 24 posicions (00-23) de cada registre i proporciona informació per al processament del registre.

Posicions dels caràcters 

00-04 - Longitud del registre Cadena de cinc caràcters numèrics, generada automàticament, que especifica la longitud de tot el registre. El número es justifica a la dreta i cada posició no usada conté un zero.  05 - Estat del registre Indica la relació del registre amb un fitxer. ○ a - Increment del nivell de codificació El Nivell de codificació (Capçalera/17) del registre ha estat canviat a un nivell de codificació superior. ○ c - Corregit o revisat Canvi en el registre altre que en el codi de Nivell de codificació. ○ d - Esborrat ○ n - Nou ○ p - Increment del nivell de codificació de prepublicació El nivell de catalogació d'un registre de prepublicació ha estat canviat a causa de la disponibilitat del document publicat.  06 - Tipus de registre Indica les característiques del registre i defineix els seus components. ○ a - Material textual Inclou material textual imprès, en microforma i electrònic. ○ c - Música anotada Inclou música anotada en microforma i electrònica. ○ d - Música anotada manuscrita Inclou música anotada manuscrita i en microforma. ○ e - Material cartogràfic Inclou mapes, atles, globus, mapes digitalitzats i altres documents cartogràfics. o f - Material cartogràfic manuscrit Inclou mapes manuscrits i en microforma. 13


○ g - Material projectable Els exemples inclouen: pel·lícules cinematogràfiques, enregistraments de vídeo (incloent-hi vídeo digital), filmines, diapositives, transparències o material dissenyat especialment per a la projecció. ○ i - Enregistrament sonor no musical Els exemples inclouen: discursos. ○ j - Enregistrament sonor musical Els exemples inclouen: discs sonors, discs compactes o cintes de casset. ○ k - Material gràfic bidimensional no projectable Els exemples inclouen: fitxes d'activitats, representacions gràfiques, collages, imatges d'ordinador, dibuixos, matrius de duplicació, fitxes pregunta-resposta, pintures, negatius i positius fotogràfics, imatges, discs compactes fotogràfics, postals, cartells, estampes, clixés de ciclostil, làmines didàctiques, dibuixos tècnics, reproduccions fotomecàniques i reproduccions de qualsevol dels materials esmentats. ○ m - Fitxer informàtic Inclou les classes següents de recursos electrònics: programaris d'ordinador (incloent-hi programes, jocs, tipus de lletra), dades numèriques, multimèdia per a ordinador, sistemes o serveis en línia. Per a aquestes classes de materials, si hi ha algun aspecte significatiu que cau fora de la categoria de la Capçalera/06, s'utilitza el codi per a aquest aspecte significatiu en lloc del codi m (per exemple, les dades vectorials que són cartogràfiques no es codifiquen com a dades numèriques sinó com a dades cartogràfiques). Altres classes de recursos electrònics es codifiquen per l'aspecte més significatiu (per exemple, material textual, material gràfic, material cartogràfic, so, música, imatge en moviment). En cas de dubte, o si no es pot deteminar l'aspecte més significatiu, el document es considera un fitxer informàtic. ○ o - Equip Inclou una barreja de components d'un tipus de document o més, cap dels quals és l'integrant predominant de l'equip. ○ t - Material textual manuscrit 07- Nivell bibliogràfic Indica el nivell bibliogràfic del registre ○ a - Part component monogràfica Unitat bibliogràfica monogràfica annexada a una altra unitat o que hi és continguda, de manera que la recuperació de la part component depèn de la identificació i localització del document font o contenidor. El registre conté camps que descriuen la part component i les dades que identifiquen el document font, camp 773 (Entrada de document font). ○ b - Part component seriada Unitat bibliogràfica seriada annexada a una altra unitat o que hi és continguda , de manera que la recuperació de la part component depèn de la identificació i localització del document font o contenidor. El registre inclou camps que descriuen la part component i les dades que identifiquen el document font, camp 773 (Entrada de document font). ○ i - Recurs integrant Recurs bibliogràfic que s'afegeix o es canvia per mitjà d'actualitzacions no discrecionals i que s'integren en el tot (conjunt). Els exemples inclouen actualitzacions en fulls solts i actualitzacions de llocs web. ○ m - Monografia/document Document complet en una part (monografia) o que es pensa completar en 14


    

un nombre determinat de parts separades (monografia en més d'un volum). ○ s - Publicació en sèrie Document editat en parts successives que porten designacions numèriques o cronològiques i que es pensa continuar indefinidament (per exemple, publicacions en sèrie, revistes, col·leccions, diaris). 08 - Tipus de control ○ # - Cap tipus específic 09 - Sistema de codificació de caràcters Identifica el sistema de codificació de caràcters utilitzat en el registre. ○ # - MARC-8 10 - Compte d'indicador Número 2, generat automàticament, que indica el nombre de posicions usades per als indicadors en un camp variable de dades. 11 - Compte de codi de subcamp Número 2, generat automàticament, que indica el nombre de posicions usades per a cada codi de subcamp en un camp variable de dades. 12-16 - Adreça d'inici de les dades Cadena de cinc caràcters numèrics, generada automàticament, que indica la primera posició del primer camp variable de control del registre. El número es justifica a la dreta i cada posició no usada conté un zero. 17 - Nivell de codificació Indica la completesa de la informació bibliogràfica i/o la designació de contingut del registre MARC. o z – No aplicable 18 - Forma de la catalogació descriptiva Indica la forma de la catalogació descriptiva reflectida en el registre. El subcamp $c (Convencions de descripció) del camp 040 (Font de la catalogació) pot incloure informació addicional sobre les convencions de catalogació utilitzades. ○ a - AACR 2 La part descriptiva del registre i la tria i forma dels punts d'accés es formulen d'acord amb la segona edició d'Anglo-American Cataloging Rules (traducció catalana: Regles angloamericanes de catalogació) o bé d'acord amb manuals basats en les AACR2. S'hi aplica la puntuació de l'ISBD. 19 - Nivell de registre de recurs en més d'una part Nivell de registre al qual pertany un recurs i les seves dependències. Aquesta informació facilita el processament del registre en diferents situacions. Per exemple, el registre pot descriure un conjunt de documents, o pot descriure una part del conjunt. La part pot tenir només un títol dependent per ser usat amb finalitats d'identificació i, per tant, requereix l'ús d'informació addicional per entendre el seu context. ○ # - No especificat o no aplicable La distinció entre nivells de registre no s’especifica o no és aplicable per al tipus de recurs. ○ a - Conjunt El registre és per a un conjunt que consisteix en més d'un document. ○ b - Part amb títol independent El registre és per a un recurs que és part d'un conjunt i té un títol que li permet ser independent del registre del conjunt. ○ c - Part amb títol dependent 15


El registre és per a un recurs que és part d'un conjunt però té un títol que el fa ser dependent del registre del conjunt per entendre el seu context     

20-23 - Mapa d'entrada Quatre caràcters numèrics d'un sol dígit, generats automàticament, que indiquen l'estructura de cada entrada en el Directori. 20 - Longitud de la longitud de camp Conté un 4 21 - Longitud de la posició d'inici Conté un 5 22 - Longitud de la implementació definida Conté un 0 23 - Posició sense definir del mapa d'entrada Conté un 0

DIRECTORI Índex, generat automàticament, de la localització dels camps variables de control i dels camps variables de dades dins un registre. El Directori va immediatament després de la Capçalera en la posició 24 i consisteix en una sèrie d'entrades de longitud fixa (12 posicions) que donen l'etiqueta, la longitud i la posició d'inici de cada camp variable.

Posicions dels caràcters 

00-02 - Etiqueta Tres caràcters numèrics o alfabètics (en majúscules o en minúscules, però no totes dues) que identifiquen un camp associat.  03-06 - Longitud de camp Quatre caràcters numèrics que indiquen la longitud del camp, inclosos els indicadors, els codis de subcamp, les dades i el senyal de final de camp. El número es justifica a la dreta i cada posició no usada conté un zero.  07-11 - Posició d'inici Cinc caràcters numèrics que indiquen la posició d'inici del camp en relació amb l'Adreça d'inici de les dades (Capçalera/12-16) del registre. El número es justifica a la dreta i cada posició no usada conté un zero.

16


MARC 21 concís bibliogràfic: Camps de control (001-006) Els camps 001-006 contenen números de control i altra informació codificada i de control que s'utilitza en el processament de registres MARC bibliogràfics. Cada camp de control s'identifica per una etiqueta de camp en el Directori, i conté o bé un sol element o bé una sèrie d'elements de longitud fixa identificats per una posició relativa. Els camps variables de control no contenen ni indicadors ni codis de subcamp.        

006 - ELEMENTS DE LONGITUD FIXA--CARACTERÍSTIQUES MATERIALS ADDICIONALS--INFORMACIÓ GENERAL(R ) 006--LLIBRES 006--FITXERS INFORMÀTICS/RECURSOS ELECTRÒNICS 006--MAPES 006--MATERIALS MIXTS 006--MÚSICA 006--RECURSOS CONTINUS 006--MATERIALS VISUALS

Código de campo cambiado

006 - ELEMENTS DE LONGITUD FIXA-CARACTERÍSTIQUES MATERIALS ADDICIONALS--INFORMACIÓ GENERAL (R) Aquest camp conté 18 posicions (00-17) que proporcionen informació codificada sobre aspectes especials del document que es cataloga i que no es poden codificar al camp 008 (Elements de longitud fixa). S'utlitza en els casos en què el document té característiques diverses. També s'utilitza per a anotar els aspectes seriats codificats de recursos continus no textuals. Aquest camp té estructura d'arbre, per la qual cosa el codi donat a 006/00 (Forma del material) determina els elements definits per a posicions subsegüents. Excepte per al codi s (Publicacions en sèrie/Recurs integrant), els codis del camp 006/00 es corresponen amb aquells de la Capçalera/06 (Tipus de registre). En cada ocurrència del camp 006, els codis definits per a les posicions 01-17 seran els mateixos que aquells definits en el camp 008 corresponent, posicions 18-34. Les configuracions del camp 006 es donen en l'ordre següent: llibres, fitxers informàtics/recursos electrònics, mapes, música, recursos continus, materials visuals i materials mixts.

17


006--LLIBRES Per a les descripcions de les posicions 01-17, vegeu les descripcions de les posicions corresponents 18-34 en la secció 008--LLIBRES del Camp de control 008.

Posicions dels caràcters            

00 - Forma del material ○ a - Material textual ○ t - Material textual manuscrit 01-04 - Il·lustracions Vegeu la descripció de les posicions 18-21 (Il·lustracions) al camp 008-LLIBRES 05 - Destinataris Vegeu la descripció de la posició 22 (Destinataris) al camp 008--LLIBRES 06 - Forma del document Vegeu la descripció de la posició 23 (Forma del document) al camp 008-LLIBRES 07-10 - Naturalesa del contingut Vegeu la descripció de les posicions 24-27 (Naturalesa del contingut) al camp 008--LLIBRES 11 - Publicació de govern Vegeu la descripció de la posició 28 (Publicació de govern) al camp 008-LLIBRES 12 - Publicació de congrés Vegeu la descripció de la posició 29 (Publicació de congrés) al camp 008-LLIBRES 13 - Homenatge Vegeu la descripció de la posició 30 (Homenatge) al camp 008--LLIBRES 14 - Índex Vegeu la descripció de la posició 31 (Índex) al camp 008--LLIBRES 15 - Sense definir ○ Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | ) 16 - Forma literària Vegeu la descripció de la posició 33 (Forma literària) al camp 008--LLIBRES 17 - Biografia Vegeu la descripció de la posició 34 (Biografia) al camp 008--LLIBRES

18


006--FITXERS INFORMÀTICS/RECURSOS ELECTRÒNICS Per a les descripcions de les posicions 01-17, vegeu les descripcions de les posicions corresponents 18-34 en la secció 008--FITXERS INFORMÀTICS del Camp de control 008.

Posicions dels caràcters 

00 - Forma del material ○ m - Fitxer informàtic/Recurs electrònic  01-04 - Sense definir ○ Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | )  05 - Destinataris Vegeu la descripció de la posició 22 (Destinataris) al camp 008--FITXERS INFORMÀTICS  06-08 - Sense definir ○ Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | )  09 - Tipus de fitxer informàtic Vegeu la descripció de la posició 26 (Tipus de fitxer informàtic) al camp 008-FITXERS INFORMÀTICS  10 - Sense definir ○ Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | )  11 - Publicació de govern Vegeu la descripció de la posició 28 (Publicació de govern) al camp 008-FITXERS INFORMÀTICS 

12-17 - Sense definir ○ Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | )

19


006--MAPES Per a les descripcions de les posicions 01-17, vegeu les descripcions de les posicions corresponents 18-34 en la secció008 --MAPES del Camp de control 008.

Posicions dels caràcters            

00 - Forma del material ○ e - Material cartogràfic ○ f - Material cartogràfic manuscrit 01-04 - Relleu Vegeu la descripció de les posicions 18-21 (Relleu) al camp 008--MAPES 05-06 -Projecció Vegeu la descripció de la posició 22-23 (Projecció) al camp 008--MAPES 07 - Sense definir ○ Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | ) 08 - Tipus de material cartogràfic Vegeu la descripció de la posició 25 (Tipus de material cartogràfic) al camp 008-MAPES 09-10 Sense definir ○ Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | ) 11 - Publicació de govern Vegeu la descripció de la posició 28 (Publicació de govern) al camp 008-MAPES 12 - Forma del document Vegeu la descripció de la posició 29 (Forma del document) al camp 008-MAPES 13 - Sense definir ○ Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | ) 14 - Índex Vegeu la descripció de la posició 31 (Índex) al camp 008--MAPES 15 - Sense definir ○ Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | ) 16-17 - Característiques especials de format Vegeu la descripció de les posicions 33-34 (Característiques especials de format) al camp 008--MAPES

20


006--MATERIALS MIXTS Per a les descripcions de les posicions 01-17, vegeu les descripcions de les posicions corresponents 18-34 en la secció 008--MATERIALS MIXTS del Camp de control 008.

Posicions dels caràcters 

00 - Forma del material ○ p - Material mixt  01-05 - Sense definir ○ Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | )  06 - Forma del document Vegeu la descripció de la posició 23 (Forma del document) al camp 008-MATERIALS MIXTS

07-17 - Sense definir ○ Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | )

21


006--MÚSICA Per a les descripcions de les posicions 01-17, vegeu les descripcions de les posicions corresponents 18-34 en la secció 008--MÚSICA del Camp de control 008.

Posicions dels caràcters 

         

00 - Forma del material ○ c - Música anotada ○ d - Música anotada manuscrita ○ i - Enregistrament sonor no musical ○ j - Enregistrament sonor musical 01-02 - Forma de la composició Vegeu la descripció de les posicions 18-19 (Forma de la composició) al camp 008--MÚSICA 03 - Format de la música Vegeu la descripció de la posició 20 (Format de la música) al camp 008-MÚSICA 04 - Parts de la música Vegeu la descripció de la posició 21 (Parts de la música) 008--MÚSICA 05 - Destinataris Vegeu la descripció de la posició 22 (Destinataris) al camp 008--MÚSICA 06 - Forma del document Vegeu la descripció de la posició 23 (Forma del document) al camp 008-MÚSICA 07-12 - Material d'acompanyament Vegeu la descripció de les posicions 24-29 (Material d'acompanyament) al camp 008--MÚSICA 13-14 - Text literari per a enregistraments sonors Vegeu la descripció de les posicions 30-31 (Text literari per a enregistraments sonors) al camp 008--MÚSICA 15- Sense definir ○ Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | ) 16 - Transposició i arranjament Vegeu la descripció de la posició 33 (Transposició i arranjament) al camp 008-MÚSICA Sense definir ○ Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | )

22


006--RECURSOS CONTINUS Per a les descripcions de les posicions 01-17, vegeu les descripcions de les posicions corresponents 18-34 en la secció 008-RECURSOS CONTINUS del Camp de control 008.

Posicions dels caràcters             

00 - Forma del material ○ s - Publicació en sèrie/Recurs integrant 01- Periodicitat Vegeu la descripció de la posició 18 (Periodicitat) al camp 008--RECURSOS CONTINUS 02 - Regularitat Vegeu la descripció de la posició 19 (Regularitat) al camp 008-RECURSOS CONTINUS 03 - Sense definir ○ Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | ) 04 - Tipus de recurs continu Vegeu la descripció de la posició 21 (Tipus de recurs continu) al camp 008RECURSOS CONTINUS 05 - Forma del document original Vegeu la descripció de la posició 22 (Forma del document original) al camp 008--RECURSOS CONTINUS 06 - Forma del document Vegeu la descripció de la posició 23 (Forma del document) al camp 008-RECURSOS CONTINUS 07 - Naturalesa de l'obra sencera Vegeu la descripció de la posició 24 (Naturalesa de l'obra sencera) al camp 008-RECURSOS CONTINUS 08-10 - Naturalesa del contingut Vegeu la descripció de les posicions 25-27 (Naturalesa del contingut) al camp 008--RECURSOS CONTINUS 11 - Publicació de govern Vegeu la descripció de la posició 28 (Publicació de govern) al camp 008-RECURSOS CONTINUS 12 - Publicació de congrés Vegeu la descripció de la posició 29 (Publicació de congrés) al camp 008-RECURSOS CONTINUS 13-15 - Sense definir ○ Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | ) 16 - Alfabet o escriptura originals del títol Vegeu la descripció de la posició 33 (Alfabet o escriptura originals del títol) al camp 008--RECURSOS CONTINUS 17 - Convenció d'entrada Vegeu la descripció de la posició 34 (Convenció d'entrada) al camp 008-RECURSOS CONTINUS 23


006--MATERIALS VISUALS Per a les descripcions de les posicions 01-17, vegeu les descripcions de les posicions corresponents 18-34 en la secció 008--MATERIALS VISUALS del Camp de control 008.

Posicions dels caràcters 

        

00 - Forma del material ○ g - Material projectable ○ k - Material gràfic bidimensional no projectable ○ o - Equip ○ r - Artefacte tridimensional o objecte natural 01-03 - Durada Vegeu la descripció de les posicions 18-20 (Durada) al camp 008--MATERIALS VISUALS 04 - Sense definir ○ Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | ) 05 - Destinataris Vegeu la descripció de la posició 22 (Destinataris) al camp 008--MATERIALS VISUALS 06-10 - Sense definir ○ Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | ) 11 - Publicació de govern Vegeu la descripció de la posició 28 (Publicació de govern) al camp 008-MATERIALS VISUALS 12 - Forma del document Vegeu la descripció de la posició 29 (Forma del document) al camp 008-MATERIALS VISUALS 13-15 - Sense definir ○ Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | ) 16 - Tipus de material visual Vegeu la descripció de la posició 33 (Tipus de material visual) al camp 008-MATERIALS VISUALS 17 - Tècnica Vegeu la descripció de la posició 34 (Tècnica) al camp 008--MATERIALS VISUALS

24


MARC 21 concís bibliogràfic: Camp de control 007       

007 --CAMP FIX DE DESCRIPCIÓ FÍSICA – INFORMACIÓ GENERAL (R) 007 --MAPA 007--RECURS ELECTRÒNIC 007--MÚSICA ANOTADA 007--ENREGISTRAMENT SONOR 007--TEXT 007--ENREGISTRAMENT DE VÍDEO

007--CAMP FIX DE DESCRIPCIÓ FÍSICA-INFORMACIÓ GENERAL (R) Aquest camp inclou informació específica en forma codificada sobre les característiques físiques. La informació pot representar el document sencer o parts d'un document, com ara el material d'acompanyament. Els elements del camp 007 es defineixen per la seva posició, i el nombre de posicions del camp 007 depèn del codi contingut a 007/00. La posició 00 conté un codi que identifica la categoria de material. El caràcter de farciment (|) no es pot utilitzar en aquesta posició. El caràcter de farciment es pot utilitzar en qualsevol altra posició si l'agència catalogràfica no té cap intenció de codificar la posició. Les categories de material a les quals s'aplica el camp 007 en els registres bibliogràfics es presenten en l'ordre següent: mapa, recurs electrònic, globus, material tàctil, material gràfic projectable, microforma, material gràfic no projectable, pel·lícula cinematogràfica, equip, música anotada, imatge de teledetecció, enregistrament sonor, text, enregistrament de vídeo, sense especificar.

25


007--MAPA Materials cartogràfics altres que globus.

Posicions dels caràcters  

00 - Categoria de material ○ a – Mapa 01 - Posicions 01/07: caràcters de farciment 007 a|||||||

007--RECURS ELECTRÒNIC Utilitzat per a tots els recursos electrònics (per exemple, programes, fitxers de dades, etc.) que normalment consisteixen en dades digitalitzades llegibles per màquina o en un codi de programa pensat per a ser accedit, processat o executat amb un ordinador.

Posicions dels caràcters 

00 - Categoria de material ○ c - Recurs electrònic  01 - Designació específica de material Indica la classe de material (normalment la classe d'objecte físic) a la qual pertany el document (per exemple, un disc magnètic).

 

○ o - Disc òptic ○ r - Remot 02 – Sense definir o conté un blanc Posicions 03/13: caràcters de farciment Ex: 007 cr ||||||||||| 007 co |||||||||||

26


007--MÚSICA ANOTADA Indica que el document és música anotada, la qual es defineix com a representacions gràfiques no realitzades d'obres musicals, tant manifestacions impreses com digitalitzades. Inclou partitures i/o particel·les, representacions de diagrames, tabulatures, instruccions per a composicions aleatòries, imatges o pintures pensades com a composicions musicals, notació quadrada, klavirskribo, notació de cant pla, neumes, en braille i altres formes de representació dels quatre components del so musical: to, durada, timbre i força sonora.

Posicions dels caràcters 

00 - Categoria del material ○ q – Música anotada  01 - Designació específica de material Indica la classe específica de material textual a la qual pertany el document. ○ u - Sense especificar ○ | - Cap intenció de codificar

007--ENREGISTRAMENT SONOR Disc, cinta, pel·lícula, cilindre o fils sobre els quals han estat enregistrades les vibracions del so perquè hi pugui ser reproduït, i rotlles de paper en què les notes d'una composició musical són representades amb perforacions en el paper a partir de les quals es pot produir el so mecànicament.

Posicions dels caràcters 

00 - Categoria de material ○ s - Enregistrament sonor  01 - Designació específica de material Indica la classe específica d'enregistrament sonor a la qual pertany el document.

 

○ d - Disc sonor ○ s - Casset sonora Posicions 02: blanc Posicions 03/13: caràcters de farciment Ex: 007 sd ||||||||||| 007 ss |||||||||||

27


007--TEXT Material imprès o manuscrit llegible a ull nu.

Posicions dels caràcters 

00 - Categoria de material ○ t - Text  01 - Designació específica de material Indica la classe específica de material textual a la qual pertany el document. ○ b - Caràcters grans ○ c - Braille ○ z - Altres

007--ENREGISTRAMENT DE VÍDEO Enregistrament en què les imatges visuals, normalment en moviment i acompanyades de so, han estat enregistrades i estan dissenyades per a ser reproduïdes en un receptor de televisió o un monitor de vídeo.

Posicions dels caràcters     

00 - Categoria de material ○ v - Enregistrament de vídeo 01 - Designació específica de material Indica la classe de material d'enregistrament a la qual pertany el document. ○ u - Sense especificar 02 - Sense definir Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|) 03 - Color ○ | - Cap intenció de codificar 04 - Format d'enregistrament de vídeo Indica el format d'enregistrament de la cinta de vídeo o del videodisc. ○ b - VHS (videocasset, 1/2 in (12,5 mm)) ○ v – DVD ○ s – Blu-ray disc ○ z – Altres Posicions 05/08: caràcters de farciment Ex: vu#|b|||| 28


vu#|v|||| vu#s||||

MARC 21 concís bibliogràfic: Camps de control (008)        

008--ELEMENTS DE LONGITUD FIXA (NR) 008--TOTS ELS MATERIALS 008--LLIBRES 008--FITXERS INFORMÀTICS 008--MAPES 008--MÚSICA 008--RECURSOS CONTINUS 008--MATERIALS VISUALS

008 - ELEMENTS DE LONGITUD FIXA-INFORMACIÓ GENERAL (NR) Aquest camp conté 40 posicions (00-39) que proporcionen informació codificada sobre el registre com un tot i sobre els aspectes bibliogràfics específics del document que es cataloga. Els elements codificats són potencialment útils per a finalitats de recuperació i gestió de les dades. Els elements es defineixen per la seva posició. Les posicions dels caràcters que no es defineixen contenen un blanc (#). Totes les posicions definides han de contenir un codi definit; en algunes de les posicions de 008, aquest codi pot ser un caràcter de farciment (|). El caràcter de farciment es pot utilitzar (en algunes posicions) quan l'agència catalogràfica no té cap intenció de codificar la posició. El caràcter de farciment no està permès en les posicions 00-05 (Data d'entrada al fitxer) del camp 008. Es desaconsella la seva utilització en les posicions 07-10 (Data 1), 15-17 (Lloc de publicació, producció o execució) i en la posició Forma del document de 008 (tant en la posició 23 com 29, segons la configuració de 008). Les posicions 00-17 i 35-39 es defineixen igualment en tots els tipus de materials, amb especial consideració per a la posició 06. La definició de les posicions 18-34 es dóna independentment per a cada tipus de material, tot i que certs elements es defineixen igualment en les especificacions per a més d'un tipus de material. Quan es defineixen elements similars de diferents tipus de materials per a incloure'ls en el camp 008, aquests ocupen les mateixes posicions de 008. En la documentació següent, les posicions dels caràcters es descriuen en l'ordre en què es llisten al començament d'aquesta secció. Les posicions 00-17 i 35-39 (Tots els 29


materials) de tots els tipus de materials del camp 008 es descriuen en primer lloc, seguides de set grups de seccions per a les posicions 18-34 (Llibres, Fitxers informàtics, Mapes, Música, Recursos continus, Materials visuals i Materials mixts).

008--TOTS ELS MATERIALS Posicions dels caràcters 

00-05 - Data d'entrada al fitxer Cadena de sis caràcters numèrics, generada automàticament, que indica la data en què va ser creat el registre MARC. La data s'anota en la forma aammdd.  06 - Tipus de data/Estat de la publicació Codi d'un caràcter que indica que es categoritza el tipus de dates donades a 008/07-10 (Data 1) i 008/11-14 (Data 2). Per als recursos continus, el codi de 008/06 també indica l'estat de la publicació. La tria del codi per a 008/06 es fa paral·lelament a la determinació de les dates apropiades per a 008/07-14. En la majoria de registres la data s'obté de la informació del camp 260 (Publicació, distribució, etc. (Peu d'impremta)), del camp 362 (Dates de publicació i/o Designació seqüencial) o dels camps de notes. ○ c - Recurs continu en curs 008/07-10 conté la data d'inici de la publicació; 008/11-14 conté 9999 ○ d - Recurs continu cessat 008/07-10 conté la data d'inici de la publicació; 008/11-14 conté la data final de la publicació. ○ m - Dates múltiples 008/07-10 normalment conté la data d'inici de la publicació i 008/11-14 conté la data final. ○ r - Data de reimpressió/reedició i data original 008/07-10 conté la data de reproducció o reedició; 008/11-14 conté la data de l'original, si se sap; 008/11-14 conté el codi "u" ("uuuu"), si no se sap. ○ s - Data única coneguda/data probable 008/07-10 conté la data; 008/11-14 conté blancs (####). ○ u - Estat desconegut del recurs continu 08/07-10 conté la data d'inici de la publicació; 008/11-14 conté el codi "u" ("uuuu").  07-10 - Data 1 La determinació de les dates per a 008/07-10 es fa paral·lelament a la tria del codi en 008/06 (Tipus de data/estat de la publicació). Es desaconsella la utilització del caràcter de farciment a 008/07-10, tot i ser possible, ja que la Data 1 s'utilitza per a la recuperació i detecció de duplicats en molts sistemes. Quan s'utilitza el caràcter de farciment a 008/07-10, totes quatre posicions han de contenir el caràcter de farciment. ○ 1-9 - Dígit de data  11-14 - Data 2

30


La determinació de les dates en 008/07-10 es fa paral·lelament a la tria del codi en 008/06 (Tipus de data/estat de la publicació). Quan s'utilitza el farciment en 008/11-14, totes quatre posicions han de contenir el caràcter de farciment. ○ 1-9 - Dígit de data 15-17 - Lloc de publicació, producció o execució Codi MARC de dos o tres caràcters que indica el lloc de publicació, producció o execució. El codi de lloc és un element donat per una agència autoritzada. La font del codi és MARC Code List for Countries*. La tria del codi MARC generalment va relacionada amb la informació del camp 260 (Publicació, distribució, etc. (Peu d'impremta)). *Nota: El codi triat per a Catalunya és "spc". Vegeu Introducció a la traducció catalana 35-37 - Llengua Codi MARC de tres caràcters que indica la llengua del document. La font del codi és MARC Code List for Languages. La tria del codi MARC es basa en la llengua predominant del document. 38 - Registre modificat Codi d'un caràcter que indica si alguna dada del registre bibliogràfic és una modificació de la informació que apareixia o es tenia la intenció d'incloure en el registre MARC. Els codis s'assignen segons una prioritat (anotats seguint l'ordre de la llista següent), la qual determina quin codi s'entra quan es pot aplicar més d'un codi al document. ○ | - Cap intenció de codificar 39 - Font de la catalogació Codi d'un caràcter que indica el creador del registre original. Si la font de la catalogació és coneguda, s'identifica en el subcamp $a del camp 040 (Font de la catalogació). ○ | - Cap intenció de codificar 1

31


008--LLIBRES Posicions dels caràcters 

18-21 - Il·lustracions Fins a quatre codis d'un caràcter cadascun (anotats en ordre alfabètic) que indiquen la presència dels tipus d'il·lustració d'un document. Si s'hi assignen menys de quatre codis, els codis es justifiquen a l'esquerra i cada posició no usada conté un blanc (#). ○ # - Sense il·lustracions ○ a - Il·lustracions ○ b - Mapes ○ c - Retrats ○ d - Gràfics ○ e - Plànols ○ g - Música ○ h - Facsímils  22 - Destinataris Codi d'un caràcter que indica els destinataris a qui va adreçat el document. ○ # - Desconegut o sense especificar ○ b - Primària ○ j - Juvenil  23 - Forma del document Codi d'un caràcter que indica la forma del material del document. ○ # - Cap de les següents ○ b - Microfitxa ○ d - Caràcters grans ○ f - Braille ○ s - Electrònic  24-27 - Naturalesa del contingut Fins a quatre codis d'un caràcter cadascun (anotats en ordre alfabètic) que indiquen si una part significant del document consisteix en o conté un cert tipus de material. Si s'assignen menys de quatre codis, els codis es justifiquen a l'esquerra i cada posició no usada conté un blanc (#). ○ # - Naturalesa del contingut sense especificar ○ a - Resums/sumaris El document consta de resums o sumaris d'altres publicacions. ○ b - Bibliografies ○ c - Catàlegs ○ d - Diccionaris Aquest codi també s'utilitza per als glossaris i nomenclàtors geogràfics. ○ e - Enciclopèdies ○ i - Índexs

32


   

El document és o conté un índex que buida material bibliogràfic altre que el document mateix. ○ l - Legislació El document consisteix en o conté textos complets o parcials de disposicions dels cossos legislatius o textos de lleis i decrets que emanen d'agències executives o administratives. o y – Anuaris o 5 - Calendaris o 6 - Còmics 28 - Publicació de govern Codi d'un caràcter que indica si el document és publicat o és produït per o per a una agència governamental i, si és així, el nivell jurisdiccional de l'agència. ○ | - Cap intenció de codificar 29 - Publicació de congrés Codi d'un caràcter que indica si el document consta de les actes, els informes o els resums d'un congrés. ○ | - Cap intenció de codificar 30 - Obra d'homenatge Codi d'un caràcter que indica si el document és una obra d'homenatge. ○ | - Cap intenció de codificar 31 - Índex Codi d'un caràcter que indica si el document inclou un índex del seu contingut. ○ | - Cap intenció de codificar 32 - Sense definir Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|). 33 - Forma literària Indica la forma literària del document. Els codis numèrics 0 i 1 proporcionen una identificació genèrica de si el document és una obra de ficció o no. Els codis alfabètics es poden utilitzar per identificar les formes literàries específiques. ○ 0 - No és una obra de ficció (sense més especificacions) ○ d - Teatre ○ f - Novel·la ○ j - Contes Indica que el document és un conte o un recull de contes. ○ m - Formes mixtes Indica que el document representa una varietat de formes literàries (per exemple, poesia i contes). ○ p - Poesia 34 - Biografia Codi d'un caràcter que indica si el document conté material biogràfic, i si en conté, quines característiques biogràfiques té. ○ # - No és material biogràfic ○ a - Autobiografia ○ b - Biografia individual ○ c - Biografia col·lectiva

33


008--FITXERS INFORMÀTICS

Posicions dels caràcters  

 

 

18-21 - Sense definir Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|) 22 - Destinataris Codi d'un caràcter que indica els destinataris a qui va adreçat el document. ○ # - Desconegut o sense especificar ○ b - Primària ○ j - Juvenil 23-25 - Sense definir Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|). 26 - Tipus de fitxer informàtic Codi d'un caràcter que indica el tipus de fitxer informàtic descrit en el registre bibliogràfic. o | - Cap intenció de codificar 27 - Sense definir Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|). 28 - Publicació de govern Codi d'un caràcter que indica si el document és publicat o és produït per o per a una agència governamental i, si és així, el nivell jurisdiccional de l'agència. ○ | - Cap intenció de codificar 29-34 - Sense definir Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|).

34


008--MAPES Posicions dels caràcters    

 

 

 

18-21 - Relleu ○ | - Cap intenció de codificar 22-23 - Projecció Codi de dos caràcters que indica la projecció utilitzada per produir el document. ○ || - Cap intenció de codificar 24 - Sense definir Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|). 25 - Tipus de material cartogràfic Codi d'un caràcter que indica el tipus de material cartogràfic descrit en el registre bibliogràfic. ○ | - Cap intenció de codificar 26-27 - Sense definir Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|) 28 - Publicació de govern Codi d'un caràcter que indica si el document és publicat o és produït per o per a una agència governamental i, si és així, el nivell jurisdiccional de l'agència. ○ | - Cap intenció de codificar 29 - Forma del document Codi d'un caràcter que indica la forma del material del document. # - Cap de les següents ○ s - Electrònic 30 - Sense definir Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|). 31 - Índex Codi d'un caràcter que indica si el document o el material d'acompanyament inclouen un índex de llocs o nomenclàtor geogràfic. ○ | - Cap intenció de codificar 32 - Sense definir Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|). 33-34 - Característiques especials de format Fins a dos codis d'un caràcter cadascun que indiquen les característiques del mapa. Els codis s'anoten per ordre d'importància en el document descrit. Si només s'assigna un codi, es justifica a l'esquerra i la posició no usada conté un blanc (#). ○ | - Cap intenció de codificar

35


008--MÚSICA Posicions dels caràcters 

  

 

18-19 - Forma de la composició Codi de dos caràcters que indica la forma de la composició. Els codis es basen en els encapçalaments de matèries de la Library of Congress. Si hi ha més d'un codi apropiat, s'utilitza el codi mu (Formes múltiples) a 008/18-19 i tots els codis específics apropiats es donen al camp 047 (Forma de la composició). ○ || - Cap intenció de codificar 20 - Format de la música Codi d'un caràcter que indica el format de la composició musical. ○ | - Cap intenció de codificar 21 - Parts de la música ○ | - Cap intenció de codificar 22 - Destinataris Indica els destinataris a qui va adreçat el document. ○ # - Desconegut o sense especificar ○ b - Primària ○ j - Juvenil 23 - Forma del document Codi d'un caràcter que indica la forma del material del document que es descriu. ○ | - Cap intenció de codificar 24-29 - Material d'acompanyament Fins a sis codis d'un caràcter cadascun (anotats en ordre alfabètic) que indiquen el contingut de notes de programes i altre material d'acompanyament de l'enregistrament sonor, música anotada manuscrita o música anotada. Si s'assignen menys de sis codis, els codis es justifiquen a l'esquerra i cada posició no usada conté un blanc (#). ○ | - Cap intenció de codificar 30-31 - Text literari per als enregistraments sonors Fins a dos codis d'un caràcter cadascun (anotats en ordre alfabètic) que indiquen el contingut de notes de programes i altre material d'acompanyament, música anotada manuscrita o música anotada. Si s'hi assignen menys de dos codis, els codis es justifiquen a l'esquerra i cada posició no usada conté un blanc (#). ○ # - El document és un enregistrament sonor musical ○ b - Biografia ○ d - Teatre ○ f – Ficció - novel·la, contes ○ g - Reportatges ○ h - Història ○ k – Comèdia – humor, sàtira ○ m - Memòries ○ n - No aplicable (partitures) ○ o - Contes populars 36


  

○ p - Poesia ○ s - Sons ○ t - Entrevistes ○ z - Altres 32 - Sense definir Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|). 33 - Transposició i arranjament ○ | - Cap intenció de codificar 34 - Sense definir

37


008--RECURSOS CONTINUS Posicions dels caràcters 

 

18 - Periodicitat Codi d'un caràcter que indica la periodicitat d'un document, s'utilitza conjuntament amb 008/19 (Regularitat). ○ | - Cap intenció de codificar 19 - Regularitat Codi d'un caràcter que indica la regularitat intencionada d'un document. S'utilitza conjuntament amb 008/18 (Periodicitat). ○ | - Cap intenció de codificar 20 - Sense definir Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | ) 21 - Tipus de recurs continu Codi d'un caràcter que indica el tipus de recurs continu. ○ # - Cap dels següents Aquest codi també s'utilitza per a anuaris i informes anuals. ○ d - Base de dades actualitzable ○ l - Fulls solts actualitzables ○ n - Diari ○ p - Revista ○ w - lloc web actualizable 22 - Forma del document original Codi d'un caràcter que indica la forma del material en què va ser publicat un document originalment. ○ | - Cap intenció de codificar 23 - Forma del document Codi d'un caràcter que indica la forma del material per al document descrit. ○ # - Cap de les següents ○ b - Microfitxa ○ d - Caràcters grans ○ f - Braille ○ s - Electrònic 24 - Naturalesa de l'obra sencera Codi d'un caràcter que indica la naturalesa d'un document si consta enterament d'un cert tipus de material. Si és aplicable més d'un codi, 008/24 conté un blanc (#) i es poden anotar fins a tres codis a 008/25-27 (Naturalesa del contingut). ○ # - Naturalesa del contingut sense especificar ○ a - Resums/sumaris El document consta de resums o sumaris d'altres publicacions ○ b - Bibliografies ○ c - Catàlegs 38


 

○ d - Diccionaris Aquest codi també s'utilitza per als glossaris i nomenclàtors. ○ e - Enciclopèdies ○ h- Biografies ○ i - Índexs El document és o conté un índex que buida material bibliogràfic altre que el propi document. ○ l - Legislació El document consisteix en o conté textos complets o parcials de disposicions dels cossos legislatius o textos de lleis i decrets que emanen d'organismes executius o administratius. o y – Anuaris o 5 - Calendaris o 6 Còmics 25-27 - Naturalesa del contingut Fins a tres codis d'un caràcter cadascun (anotats en ordre alfabètic) que indiquen que una obra conté cert tipus de materials. Si s'assignen menys de tres codis, els codis es justifiquen a l'esquerra i cada posició no usada conté un blanc (#). ○ | - Cap intenció de codificar 28 - Publicació de govern Codi d'un caràcter que indica si el document és publicat o és produït per o per a una agència governamental i si és així el nivell jurisdiccional de l'agència. ○ | - Cap intenció de codificar 29 - Publicació de congrés Codi d'un caràcter que indica si el document consta de les actes, els informes o els resums d'un congrés. ○ | - Cap intenció de codificar 30-32 - Sense definir Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|) 33 - Alfabet o escriptura original del títol Codi d'un caràcter que indica l'alfabet o escriptura originals de la llengua del títol en el document font en què es basa el títol clau (222). ○ | - Cap intenció de codificar 34 - Convenció d'entrada Codi d'un caràcter que indica si un document va ser catalogat d'acord amb les convencions de catalogació d'entrada successiva, de darrera entrada o d'entrada integrada. ○ 0 - Entrada successiva Es crea un nou registre bibliogràfic cada vegada que canvia un títol o que s'utilitza una entitat com a entrada principal, o que canvia un qualificador de títol uniforme. El títol anterior o el posterior o l'autor/títol s'anoten en un camp d'enllaç 780/785 en cada un dels registres. ○ 1 - Darrera entrada Document catalogat sota el seu títol més recent o sota la seva entitat editora més recent (regles de catalogació anteriors a AACR). Tots els títols i/o entitats editores anteriors es donen en notes (camps 247, 547 i 550). ○ 2 - Entrada integrant

39


Un registre es cataloga sota el seu últim títol (el més recent) i/o la persona o entitat responsables. S'utilitza per a recursos integrants i per a publicacions en sèrie electròniques que no conserven els títols anteriors.

008--MATERIALS VISUALS Posicions dels caràcters 

 

 

 

18-20 - Durada de la projecció de pel·lícules cinematogràfiques i enregistraments de vídeo Número de tres dígits que indica la durada total de la projecció de la pel·lícula cinematogràfica o de l'enregistrament de vídeo. El número es justifica a la dreta i cada posició no usada conté un zero. ○ ||| - Cap intenció de codificar 21 - Sense definir Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|). 22 - Destinataris Codi d'un caràcter que indica els destinataris a qui va adreçat el document. ○ # - Desconegut o sense especificar ○ b - Primària ○ j - Juvenil 23-27 - Sense definir Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|). 28 - Publicació de govern Codi d'un caràcter que indica si el document és publicat o és produït per o per a una agència governamental i si és així el nivell jurisdiccional de l'agència. ○ | - Cap intenció de codificar 29 - Forma del document Codi d'un caràcter que indica la forma del material del document. ○ # - Cap de les següents ○ b - Microfitxa ○ d - Caràcters grans ○ f - Braille ○ s - Electrònic 30-32 - Sense definir Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|). 33 - Tipus de material visual Codi d'un caràcter que indica el tipus de material visual del document. ○ b - Equip Document que conté una barreja de components de dues o més categories, cap de quals és el component predominant del document ○ k - Material gràfic ○ v - Enregistrament de vídeo ○ z - Altres tècniques 34 - Tècnica 40


Codi d'un caràcter que indica la tècnica utilitzada en la creació d'una pel·lícula cinematogràfica o d'un enregistrament de vídeo. ○ | - Cap intenció de codificar

MARC 21 concís bibliogràfic: Camps de números i codis (01X-04X) Els camps 01X-04X contenen números de control i d'enllaç, números normalitzats i codis relatius al document bibliogràfic descrit en el registre.       

020 - ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) (R) 022 - ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) (R) 028 - NÚMERO D'EDITOR (R) 035 - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA (R) 040 – FONT DE LA CATALOGACIÓ (NR) 041 - CODI DE LLENGUA (R) 043 - CODI D'ÀREA GEOGRÀFICA (NR)

020 - ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) (R) ISBN (International Standard Book Number) assignat a una publicació monogràfica per les agències designades a cada país que participen en el programa. El camp pot incloure termes de disponibilitat i ISBN anul·lats o no vàlids. Pot ser repetit per a diversos números associats a diferents entitats (per exemple, els ISBN per a les manifestacions en cartoné i en rústica, els ISBN per al conjunt de l'obra completa i per a les parts del conjunt).

Indicadors  

Primer - Sense definir ○ # - Sense definir Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp 

$a - ISBN (International Standard Book Number) (NR) ISBN vàlid, i qualsevol informació qualificadora entre parèntesis. En la visualització, es pot generar ISBN i els guionets inserits.

Exemples 41


020 ##$a0491001304 020 ##$a0914378260 (rústica : vol. 1) 020 ##$a0394502884 (Random House)

022 - ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) (R) ISSN, número d'identificació únic assignat a un recurs continu.

Indicadors 

Primer - Nivell d'interès internacional ○ # - Nivell sense especificar ○ 0 - Recurs continu d'interès internacional ○ 1 - Recurs continu sense interès internacional Segon - Sense definir o # - Sense definir

Codis de subcamp 

$a - ISSN (International Standard Serial Number) (NR) ISBN vàlid per al recurs continu. En la visualització, es pot generar ISSN.

Exemples 022 ##$a0376-4583

42


028 - NÚMERO D'EDITOR (R) Número formatat utilitzat per als enregistraments sonors, la música impresa i els enregistraments de vídeo. Els números d'editor que es donen sense formatar s'anoten en el camp 500 (Nota general). Es pot generar una constant d'impressió per a identificar el tipus de número d'editor, basada en el primer indicador.

Indicadors 

Primer - Tipus de número d'editor ○ 0 - Número de publicació Assignat per l'editor per identificar la publicació o la designació de recurs continu. ○ 2 - Número de planxa Assignat per l'editor a una publicació de música impresa. ○ 4 - Número d'enregistrament de vídeo Segon - Control de nota/d'entrada secundària ○ 2 - Nota, cap entrada secundària

Codis de subcamp  

$a - Número d'editor (NR) $b - Font (NR)

Exemples 028 01$aSTMA 8007$bTamla Motown 028 11$a256A090$bDeutsche Grammophon Gesellschaft 028 20$aB. & H. 8797$bBreitkopf & Hartel 028 40$aMV600167$bMGM/UA 028 40$aVM5108$bVidmark Entertainment

43


035 - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA (R) Número de control del sistema altre que el número de control contingut en el camp 001 (Número de control), el camp 010 (Número de control de la Library of Congress), o el camp 016 (Número de control de l'agència bibliogràfica nacional).

Indicadors  

Primer - Sense definir ○ # - Sense definir Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp 

$9 - Número de registre VTLS

44


040 - FONT DE LA CATALOGACIÓ (NR) Codi MARC per a la organització o organitzacions que han creat el registre bibliogràfic original, han assignat la designació MARC de contingut o han transcrit el registre en forma llegible per màquina, o han modificat (excepte per a l'addició dels símbols dels fons) un registre MARC existent. Aquestes dades i el codi a 008/39 (Font de la catalogació) especifiquen les parts responsables del registre bibliogràfic. Vegeu les fonts dels codis d’ organització per als llistats de fonts utilitzadesen els registres MARC 21.

Indicadors  

Primer - Sense definir ○ # - Sense definir Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp     

 

$a - Agència catalogràfica original (NR) $b - Llengua de la catalogació (NR) Codi MARC de la llengua utilitzada en les parts textuals del registre. Codi de: MARC Code List for Languages $c - Agència que fa la transcripció (NR) $d - Agència que fa la modificació (R) $e - Convencions de descripció (NR) Codi MARC per a les regles de descripció, o el seu títol, utilitzades en la creació del registre quan es necessita més informació que la donada en el codi Capçalera/18 (Forma de la catalogació descriptiva). Codi de: MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (NR) Vegeu Subcamps de control

Exemples 040 ##$aMt$cMt 040 ##$aDLC$cDLC 040 ##$aCaQQLA$bfre$cCaOONL 040 ##$aDLC$cCtY$dMH 040 ##$aDCE-C$cDNTIS$dWU-D$dMiAnI 45


040 ##$aCSt-H$cCSt-H$eappm 040 ##$aDNA$cCtY$dCtY$eNARS Staff Bulletin No. 16

041 - CODI DE LLENGUA (R) Codis per a les llengües associades a un document quan el codi de llengua en el camp 008/35-37 del registre és insuficient per expressar la informació completa. Això inclou registres en més d'una llengua, documents que impliquen una traducció i documents en què el mitjà de comunicació és un llenguatge de signes. Les fonts dels codis són: MARC Code List for Languages i altres llistes de codis com ara ISO 639-1 (Codes for the representation of names of languages - Part 1 : alpha-2 code).

Indicadors 

Primer - Indicació de traducció o # - No es dóna la informació o 0 – El document no és una traducció/no inclou una traducció o 1 – El document és o inclou una traducció Segon - Font del codi o # - Codi de llengua MARC

Codis de subcamp    

$a - Codi de llengua del text/banda sonora o títol separat (R) El codi de la primera llengua del subcamp $a també és contingut al camp 008/35-37 (Llengua), excepte si les posicions 35-37 contenen blancs (###). $b - Codi de llengua del sumari o resum (R) Llengua del sumari o resum/del títol sobreimprès o subtítol que difereix de la llengua codificada a 008/35-37. $h - Codi de la llengua original i/o de les traduccions intermèdies del text (R) Els codis per a les traduccions intermèdies precedeixen els codis de les llengües originals. $j - Codi de la llengua dels subtítols o llegendes (R)

Exemples 041 0#$aeng$afre 041 1#$aeng$hrus 041 0#$aeng$afre$ager 041 0#$arus$aeng 041 0#$aeng$afre$ager$ahun$apor$arus 041 1#$aeng$hfre 46


041 1#$aeng$hger$hswe 041 1#$aeng$agrc$hgrc 041 1#$aeng$hund 041 1#$aeng$hmul 041 0#$aeng$bfre$bger$bspa 041 1#$adut$afre$ager$aita$aspa$beng 041 0#$arum$ffre$fger$frus 041 ##$ager$geng 041 ##$gfre 041 1#$asgn$aeng 041 1#$deng$hfre$hger$hita 041 1#$afre$efre$eger$hfre 041 07$aen$afr$ait$2[Codi ISO 639-1]

47


043 - CODI D'ÀREA GEOGRÀFICA (NR) Codis d'àrea geogràfica associats a un document. La font del codi del subcamp $a és MARC Code List for Geographic Areas. La font de codi local del subcamp $b s'indica en el subcamp $2. La font dels codis del subcamp $c és ISO 3166, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes o Part 2 : Country subdivision codes.

Indicadors  

Primer - Sense definir ○ # - Sense definir Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp   

$a - Codi d'àrea geogràfica (R) $b – Codi local d’àrea geogràfica (R) $2 - Font del codi local (R)

Exemples 043 ##$an-us-md 043 ##$an-us---$ae-fr---$aa-ja--043 ##$anl----043 ##$afw----043 ##$aa-np--043 ##$an-uso--$an-usm-043 ##$ae-sp---$be-spcvr$2catmarc 043 ##$cus

48


Codis MARC21 de zona geogràfica per a les comarques i províncies de Catalunya Alt Camp $ae-sp---$be-spcca$2catmarc Alt Empordà $ae-sp---$be-spcea$2catmarc Alt Penedès $ae-sp---$be-spcpa$2catmarc $ae-sp---$be-spcua$2catmarc Alt Urgell Alta Ribagorça $ae-sp---$be-spcrb$2catmarc Anoia $ae-sp---$be-spcan$2catmarc Bages $ae-sp---$be-spcbg$2catmarc Baix Camp $ae-sp---$be-spccb$2catmarc Baix Ebre $ae-sp---$be-spcbe$2catmarc Baix Empordà $ae-sp---$be-spceb$2catmarc Baix Llobregat $ae-sp---$be-spcll$2catmarc Baix Penedès $ae-sp---$be-spcpb$2catmarc Barcelona (província) $ae-sp---$be-spcb-$2catmarc Barcelonès $ae-sp---$be-spcba$2catmarc Berguedà $ae-sp---$be-spcbr$2catmarc Camp de Tarragona (agrupació de comarques) $ae-sp---$be-spcct$2catmarc Cerdanya $ae-sp---$be-spcce$2catmarc Conca de Barberà $ae-sp---$be-spccc$2catmarc Empordà (agrupació de comarques) $ae-sp---$be-spcem$2catmarc Garraf $ae-sp---$be-spcgf$2catmarc Garrigues $ae-sp---$be-spcga$2catmarc Garrotxa $ae-sp---$be-spcgt$2catmarc Girona (província) $ae-sp---$be-spcg-$2catmarc Gironès $ae-sp---$be-spcgi$2catmarc Lleida (província) $ae-sp---$be-spcl-$2catmarc Maresme $ae-sp---$be-spcmr$2catmarc Montsià $ae-sp---$be-spcmo$2catmarc Noguera $ae-sp---$be-spcno$2catmarc Osona $ae-sp---$be-spcos$2catmarc Pallars (agrupació de comarques) $ae-sp---$be-spcpl$2catmarc Pallars Jussà $ae-sp---$be-spcpj$2catmarc Pallars Sobirà $ae-sp---$be-spcps$2catmarc Penedès (agrupació de comarques) $ae-sp---$be-spcpe$2catmarc Pla de l'Estany $ae-sp---$be-spces$2catmarc Pla d'Urgell $ae-sp---$be-spcup$2catmarc Priorat $ae-sp---$be-spcpr$2catmarc Ribera d'Ebre $ae-sp---$be-spcre$2catmarc Ripollès $ae-sp---$be-spcca$2catmarc Segarra $ae-sp---$be-spcse$2catmarc Segrià $ae-sp---$be-spcsg$2catmarc Selva $ae-sp---$be-spcsl$2catmarc Solsonès $ae-sp---$be-spcso$2catmarc Tarragona (província) $ae-sp---$be-spct-$2catmarc Tarragonès $ae-sp---$be-spcta$2catmarc Terra Alta $ae-sp---$be-spcte$2catmarc Urgell $ae-sp---$be-spcur$2catmarc Vall d'Aran $ae-sp---$be-spcar$2catmarc Vallès (agrupació de comarques) $ae-sp---$be-spcva$2catmarc Vallès Occidental $ae-sp---$be-spcvc$2catmarc Vallès Oriental $ae-sp---$be-spcvr$2catmarc

49


Codis MARC21 de zona geogràfica per a les unitats territorials d’Espanya Andalusia $ae-sp---$be-spa--$2catmarc Aragó $ae-sp---$be-spr--$2catmarc Astúries $ae-sp---$be-sps--$2catmarc Balears $ae-sp---$be-spi--$2catmarc Canàries $ae-sp---$be-spx--$2catmarc Cantàbria $ae-sp---$be-spy--$2catmarc Castella i Lleó $ae-sp---$be-spl--$2catmarc Castella la Manxa $ae-sp---$be-spm--$2catmarc Catalunya $ae-sp---$be-spc--$2catmarc Ceuta i Melilla $ae-sp---$be-spt--$2catmarc Extremadura $ae-sp---$be-spe--$2catmarc Galícia $ae-sp---$be-spg--$2catmarc Madrid $ae-sp---$be-spd--$2catmarc Múrcia $ae-sp---$be-spu--$2catmarc Navarra $ae-sp---$be-spn--$2catmarc País Basc $ae-sp---$be-spb--$2catmarc Països Catalans $ae-sp---$be-spp--$2catmarc Rioja $ae-sp---$be-spj--$2catmarc València $ae-sp---$be-spv--$2catmarc Qualsevol altre $ae-sp---

50


MARC 21 concís bibliogràfic: Camps de classificació i signatura topogràfica (05X09X) Els camps 05X-08X contenen números de classificacions i de signatures topogràfiques relacionats amb el document que es descriu en el regsitre bibliogràfic. També en un camp d'aquest grup es proporciona la identificació dels conjunts de caràcters utilitazts en la codificació de les dades bibliogràfiques.   

084 - NÚMERO D'ALTRES CLASSIFICACIONS (R) 090 – SIGNATURA TOPOGRÀFICA 091 – CLASSIFICACIÓ DE MÚSICA

084 - NÚMERO DE LA CLASSIFICACIÓ DECIMAL (ADAPTACIÓ J. RUBIÓ) (R) Número de classificació d'un esquema no cobert per cap de les dels altres camps de números.

Indicadors  

Primer - Sense definir ○ # - Sense definir Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp 

$a - Número de classificació (R)

51


Exemple 084 ##$a55

090 – SIGNATURA TOPOGRÀFICA Indicadors  

Primer - Sense definir ○ # - Sense definir Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp 

$a – Signatura topogràfica

Exemple 090 ##$a55Aub

091- CLASSIFICACIÓ DE MÚSICA Indicadors  

Primer - Sense definir ○ # - Sense definir Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp 

$a – Classificació de música

Exemple 091 ##$aCD 2.DUO 10

52


MARC 21 concís bibliogràfic: Camps d'entrada principal (1XX) Els camps 1XX contenen un encapçalament de nom o de títol uniforme utilitzat com entrada principal en els registres bibliogràfics. La designació de contingut per a cada tipus de nom i per als títols uniformes és consistent per als camps d'Entrada principal (100-130), la Menció de col·lecció (440-490), l'Accés de matèria (600-630), l'Entrada secundària (700-730) i l'Entrada secundària de col·lecció (800-830), excepte per a les definicions dels indicadors i els codis de subcamp que són específics per a cada camp. La part del nom que conté una data oberta acaba en un espai quan va seguida d'una altra dada en el mateix subcamp; no acaba en espai quan va seguida d'un altre subcamp.   

100 - ENTRADA PRINCIPAL--NOM PERSONAL (NR) 110 - ENTRADA PRINCIPAL--NOM D'ENTITAT (NR) 111 - ENTRADA PRINCIPAL--NOM DE CONGRÉS (NR)  130 - ENTRADA PRINCIPAL--TÍTOL UNIFORME (NR)

100 - ENTRADA PRINCIPAL--NOM PERSONAL (NR) Nom personal utilitzat com a entrada principal en un registre bibliogràfic.

Indicadors 

Primer - Tipus d'element d'entrada de nom personal ○ 0 - Nom de pila El nom és el nom de pila o és un nom que consta de paraules, inicials, lletres, etc. que estan formatades en ordre directe. ○ 1 - Cognom El nom és un sol cognom o un cognom compost formatat en ordre invers o un sol nom sense noms de pila que se sap que és un cognom. ○ 3 - Nom de família El nom representa una família, un clan, una dinastia, una casa o un altre grup semblant, i pot ser formatat en ordre directe o invers. Segon - Sense definir ○ # - Sense definir 53


Codis de subcamp       

$a - Nom personal (NR) Cognom i/o nom de pila; lletres, inicials, abreviacions, frases o altres números utilitzats en lloc d'un nom; o un nom de família. $b - Numeració (NR) Xifra romana o xifra romana i part subsegüent d'un nom de pila quan el valor del primer indicador és 0 . $c - Títols i altres paraules associats a un nom (R) $d - Dates associades a un nom (NR) Dates de naixement, mort, activitat o qualsevol altra data associada al nom. $f - Data d'una obra (NR) Data de publicació utilitzada juntament amb un títol d'una obra en un camp de nom/títol. $g - Informació diversa (NR) Element que no pot ser inclòs apropiadament en cap altre subcamp definit. $j - Qualificador d'atribució (R) Informació d'atribució per als noms quan la responsabilitat és desconeguda, incerta, fictícia, o és un pseudònim.

Exemples 100 0#$aJoan,$cBaptista, Sant. 100 0#$aJoan$bII Comnè,$cemperador de l'Imperi Bizantí,$d1088-1143. 100 0#$a110908. 100 0#$aDr. X. 100 0#$aAuthor of The diary of a physician,$d1807-1877. 100 0#$aClaude,$cd'Abbeville, père,$dd. 1632. 100 0#$aHoward. 100 1#$aFitzgerald, David. 100 1#$aChiang, Kai-shek,$d1887-1975. 100 1#$aWatson,$cRev. 100 1#$aQ., Mike. 100 1#$aBlackbeard, Author of,$d1777-1852. 100 1#$aLe Conte, John Eatton,$d1784-1860. 100 1#$aEl-Abiad, Ahmed H.,$d1926100 0#$aJoan Pau$bII,$cpapa,$d192054


100 1#$aSeuss,$cDr. 100 1#$aChurchill, Winston,$cSir,$d1874-1965. 100 1#$aWard, Humphrey,$cMrs.,$d1851-1920. 100 1#$aWalle-Lissnijder,$cvan de. 100 0#$aTomĂ s,$cd'Aquino, sant,$d1225?-1274. 100 1#$aScott, Walter,$cSir,$d1771-1832$c(Esperit) 100 1#$aLevi, James,$dfl. 1706-1739. 100 0#$aH. D.$q(Hilda Doolittle),$d1886-1961. 100 1#$aGresham, G. A.$q(Geoffrey Austin) 100 1#$aSmith, Elizabeth$q(Ann Elizabeth) 100 1#$aBeeton,$cMrs.$q(Isabella Mary),$d1836-1865. 100 1#$a`Atthawimonbandit (To),$cPhra,$d1883-1973. 100 1#$aBrown, B. F.$uChemistry Dept., American University. 100 1#$aMorgan, John Pierpont,$d1837-1913,$erecopilador. 100 0#$aE. S.,$cMeister,$ds. XV,$jSeguidor de 100 1#$aReynolds, Joshua,$cSir,$d1723-1792,$jDeixeble de

55


110 - ENTRADA PRINCIPAL--NOM D'ENTITAT (NR) Nom d'entitat utilitzat com a entrada principal en un registre bibliogràfic.

Indicadors 

Primer - Tipus d'element d'entrada de nom d'entitat ○ 1 - Nom de jurisdicció L'element d'entrada és un nom de jurisdicció que és també una entitat eclesiàstica, o és un nom de jurisdicció sota el qual s'entra un nom d'entitat o el títol d'una obra. ○ 2 - Nom en ordre directe Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp 

   

 

 

$a - Nom d'entitat o nom de jurisdicció com a element d'entrada (NR) Nom d'entitat, o primera entitat quan són presents unitats subordinades; nom d'una jurisdicció, una secció d'una ciutat o el títol d'una obra sota el qual s'entra una entitat; o un nom de jurisdicció que és també una entitat eclesiàstica. $b - Unitat subordinada (R) Nom d'una unitat d'entitat subordinada, nom d'una secció d'una ciutat, o un nom d'un congrés entrats sota un nom d'entitat o jurisdicció. $c - Lloc de congrés (NR) Nom de lloc o nom d'una institució on va ser celebrat el congrés. $d - Data de congrés o de signatura d'un tractat (R) Data en què va ser celebrat un congrés o, en un camp de nom/títol, la data en què va ser signat un tractat. $g - Informació diversa (NR) Nom de l'altre signatari d'un tractat en un camp de nom/títol; subelement que no pot ser inclòs apropiadament en un subcamp $c, $d o $n en un congrés entrat sota nom d'entitat; o element que no pot ser inclòs apropiadament en cap altre subcamp definit en qualsevol altre tipus de camp de nom d'entitat. $k - Subencapçalament de forma (R) $n - Número de part/secció/congrés (R) Designació de número per a un congrés entrat sota un nom d'entitat, o per a una part o secció d'una obra utilitzada juntament amb el títol en un camp de nom/títol. $p - Nom de part/secció d'una obra (R) Designació de nom de part o secció d'una obra utilitzada juntament amb el títol en un camp de nom/títol. $t - Títol de l'obra (NR) 56


Títol uniforme, títol de portada de l'obra, o títol de col·lecció utilitzat en un camp de nom/títol.  $4 - Codi de relació (R) Codi MARC per a la relació entre el nom i l'obra. Codi de: MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions

Exemples 110

2#$aJ.C. Penney Co.

110

1#$aXipre (Arxidiòcesi)

110

1#$aPensilvània.$bState Board of Examiners of Nursing Home Administrators.

110

1#$aJalisco (Mèxic).$tLey que aprueba el plan regional urbano de Guadalajara, 19791983.

110

1#$aEstats Units d'Amèrica.$bPresident (1981-1989 : Reagan)

110

2#$aPRONAPADE (Firma)

110

1#$aBirmingham (Alabama.)

110

2#$aScientific Society of San Antonio (1892- 1894)

110

1#$aSan Lorenzo a Monte (Parròquia : Rímini, Itàlia)

110

1#$aEstats Units d'Amèrica.$bCongress.$bJoint Committee on the Library.

110

2#$aEsglésia Catòlica.$bConcilium Plenarium Americae Latinae$d(1899 :$cRoma, Itàlia)

110

2#$Labour Party (Gran Bretanya).$bConference$n(72a :$d1972 :$cBlackpool, Anglaterra)

110

2#$aEastman Kodak Company,$edemandat-apel·lant.

110

1#$aMinnesota.$bConstitutional Convention$d(1857 :$gRepublican)

110

1#$aEstats Units d'Amèrica.$bCongress$n(97th, 2nd session :$d1982).$bHouse.

110

2#$aNew York Public Library.$kManuscrit$pAulendorf Codex.

110

1#$aEstats Units.$bNational Technical Information Service.$u5205 Port Royal Road, Springfield, VA 22161.

110

2#$aJ.H. Bufford & Co.$4pop

110

1#$aEstats Units d'Amèrica.$bCourt of Appeals (2nd Circuit)

110

1#$aEstats Units d'Amèrica.$kTractats, etc.$gFrança,$d1967 jul. 28.

110

1#$aBombai.$kCourt rules.$gCivil Court.

57


111 - ENTRADA PRINCIPAL--NOM DE CONGRÉS (NR) Nom de congrés utilitzat com a entrada principal en un registre bibliogràfic.

Indicadors 

Primer - Tipus d'element d'entrada de nom de congrés ○ 1 - Nom de jurisdicció L'element d'entrada és un nom de jurisdicció sota el qual s'entra un nom de congrés. ○ 2 - Nom en ordre directe Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp           

$a - Nom de congrés o nom de jurisdicció com a element d'entrada (NR) Nom d'un congrés o la primera entitat quan són presents unitats subordinades; o un nom de jurisdicció sota el qual s'entra un nom de congrés. $c - Lloc de congrés (NR) Nom de lloc o nom d'una institució on va ser celebrat el congrés. $d - Data de congrés (R) $e - Unitat subordinada (R) El nom d'una entitat subordinada s'entra sota un nom de congrés. $g - Informació diversa (NR) Element que no pot ser inclòs apropiadament en cap subcamp definit. $k - Subencapçalament de forma (R) $n - Número de part/secció/congrés (R) Número de congrés o designació de número per a una part o secció d'una obra. $p - Nom de part/secció d'una obra (R) Designació de nom de part o secció d'una obra utilitzada juntament amb el títol en un camp de nom/títol. $q - Nom de congrés que va a continuació d'un element d'entrada de nom de jurisdicció (NR) Nom de congrés que s'entra sota un nom de jurisdicció inclòs en el subcamp $a. $t - Títol de l'obra (NR) Títol uniforme, títol de portada de l'obra o un títol de col·lecció utilitzat en un camp de nom/títol. $4 - Codi de relació (R) Codi MARC per a la relació entre el nom i l'obra. Codi de: MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions

58


Exemples 111 2#$aSymposium Internacional "Manuel Pedroso" In Memoriam $d(1976 : $cGuanajuato, Mèxic) 111 2#$aGovernor's Conference on Aging (Nova York)$d(1982 :$cAlbany, Nova York) 111 2#$aEsto '84$d(1984 :$cToronto, Ontario).$eRaamatunäituse Komitee. 111 2#$aWorld Peace Congress$n(1r :$d1949 :$cParís, França i Praga, República Txeca) 111 2#$aWhite House Conference on Library and Information Services $d(1979 :$cWashington, D.C.).$eOhio Conference Delegation. 111 2#$aNational Conference on Physical Measurement of the Disabled,$n2n,$cMayo Clinic,$d1981,$gProjectat, no celebrat. 111 1#$aParis.$qPeace Conference,$d1919. [Encapçalament anterior a AACR2] 111 2#$aSymposium on the Underground Disposal of Radioactive Wastes$d(1979 :$cOtaniemi, Finlàndia)$4fnd 111 2#$aExpo '70$c(Osaka, Japó)

59


130 - ENTRADA PRINCIPAL--TÍTOL UNIFORME (NR) Títol uniforme utilitzat com a entrada principal en un registre bibliogràfic.

Indicadors 

Primer - Caràcters ignorats en la intercalació Valor que indica el nombre de caràcters associats a un article inicial, definit o indefinit, al començament d'una entrada principal i que han de ser ignorats en els processos d'ordenació i intercalació. ○ 0-9 - Nombre de caràcters ignorats Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp          

$a - Títol uniforme (NR) $d - Data de signatura d'un tractat (R) $g - Informació diversa (NR) $k - Subencapçalament de forma (R) $m - Repartiment de l'execució (música) (R) $n - Número de part/secció d'una obra (R) $o - Menció d'arranjament (música) (NR) $p - Nom de part/secció d'una obra (R) $r - Tonalitat (música) (NR) $s - Versió (NR)

Exemples 130 0#$aĖlektroshlakovyi pereplav. 130 0#$aSiège d'Orléans (Obra de teatre) 130 0#$aBeowulf. 130 0#$aDialogue (Mont-real, Québec : 1962).$lAnglès. 130 0#$aTosefta.$lAnglès.$f1977. 60


130 0#$aKing Kong (1933) 130 0#$aBíblia.$pA.T.$pCinc rotlles.$lHebreu.$sBiblioteca apostolica vaticana.$kManuscrit.$nUrbinati Hebraicus 1.$f1980. 130 0#$aConvention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms$d(1950).$kProtocols, etc.,$d1963 set. 16. 130 0#$aPortrait and biographical album of Isabella County, Mich.$kSeleccions. 130 0#$aVedes.$pAtharvaveda.$lItalià i sànscrit.$kSeleccions. 130 0#$aConcerts,$mviolí, orquestra de corda,$rre major. 130 0#$aAnnale Universiteit van Stellenbosch.$nSerie A2,$pSöologie. 130 0#$aBíblia.$pN.T.$pFilipencs.$lAnglès.$sRevised Standard.$f1980. 130 0#$aKathy (Pel·lícula cinematogràfica : 1981) 130 0#$aCançons, sense acomp.

61


MARC 21 concís bibliogràfic: Camps de títol i de títols relacionats (20X-24X) Els camps 210-24X contenen el títol del document descrit en el registre bibliogràfic i els títols variants que també s'apliquen al document. Aquests camps poden ser utilitzats per a generar punts d'accés i per a visualitzar notes per als diferents títols.    

240 - TÍTOL UNIFORME (NR) 245 - MENCIÓ DE TÍTOL (NR) 246 - FORMA VARIANT DEL TÍTOL (R) 247 - TÍTOL ANTERIOR (R)

240 - TÍTOL UNIFORME (NR) Títol uniforme per a un document quan la descripció bibliogràfica s'entra sota un camp d'entrada principal que conté un nom personal (100), un nom d'entitat (110) o un nom de congrés (111).

Indicadors 

Primer - Títol uniforme imprès o visualitzat Valor que indica quan s'imprimeix o es visualitza un títol uniforme. ○ 0 - No imprès o no visualitzat ○ 1 - Imprès o visualitzat  Segon - Caràcters ignorats en la intercalació ○ 0-9 - Nombre de caràcters ignorats en la intercalació

Codis de subcamp    

$a - Títol uniforme (NR) $d - Data de signatura d'un tractat (R) $f - Data d'una obra (NR) $g - Informació diversa (NR) 62


       

Element que no pot ser contingut apropiadament en cap altre subcamp definit. $k - Subencapçalament de forma (R) $l - Llengua de l'obra (NR) $m - Repartiment de l'execució (música) (R) $n - Número de part/secció d'una obra (R) $o - Menció d'arranjament (música) (NR) $p - Nom de part/secció d'una obra (R) $r - Tonalitat (música) (NR) $s - Versió (NR)

Exemples 240 14$aThe Pickwick papers.$lFrancès 240 10$aLleis, etc. (1969-1970) 240 10$aTractats, etc.$gPolònia,$d1948 març. 2.$kProtocols, etc.,$d1951 març. 6 240 10$aPoesia.$kSeleccions 240 10$aInstitutiones.$nLiber 2.$nCapitulum 5.$lAnglès 240 10$aFidelio$n(1814).$sLlibret.$lAnglès i alemany 240 10$aVariacions,$mpiano, 4 mans,$nK. 501,$rsol major 240 10$aLieder, sense acomp.

63


245 - MENCIÓ DE TÍTOL (NR) Zona del títol i de la menció de responsabilitat de la descripció bibliogràfica d'una obra.

Indicadors 

Primer - Entrada secundària de títol Valor que indica si es genera una entrada secundària de títol a partir del camp 245. ○ 0 - Cap entrada secundària No es fa cap entrada secundària de títol, ja sigui perquè no es vol una entrada secundària de títol o ja sigui perquè l'entrada secundària de títol no té la traça igual que el títol del camp 245. S’usa sempre que no hi ha etiqueta 1xx ○ 1 - Entrada secundària L'entrada secundària de títol que es vol és la mateixa que el títol del camp 245. Segon - Caràcters ignorats en la intercalació ○ 0-9 - Nombre de caràcters ignorats en la intercalació

Codis de subcamp    

$a - Títol (NR) $b - Resta del títol (NR) $c - Menció de responsabilitat, etc. (NR) $h - Tipus de suport (NR) Qualificador de tipus de suport.  $n - Número de part/secció d'una obra (R)  $p - Nom de part/secció d'una obra (R)  $s - Versió (NR) Nom, codi o descripció d'un exemplar dels materials descrits que va ser generat en diferents moments o per a destinataris diferents.

Exemples 245 00$a[Man smoking at window]. 64


245 03$aLe Bureau$h[filmina] =$bLa Oficina = Das Büro. 245 10$aStatistics :$bfacts or fiction. 245 10$a--as others see us. 245 04$aThe Year book of medicine. 245 18$aThe... annual report to the Governor. 245 00$aProceedings /$c... 245 10$aUnder the hill, or, The story of Venus and Tannhauser. 245 00$aHamlet ;$bRomeo and Juliette ; Othello... 245 00$aOklahoma$h[enregistrament sonor] ;$bCarousel ; South Pacific... 245 00$aLord Macaulay's essays ;$band, Lays of ancient Rome. 245 00$aMap of Nelson, Richmond, Motueka :$bscale 1:20000. 245 15$aThe "winter mind" :$bWilliam Bonk and American letters /$cBurt Kimmelman. 245 00$aLove from Joy :$bletters from a farmer's wife.$nPart III,$p1987-1995, At the bungalow. 245 04$aThe plays of Oscar Wilde /$cAlan Bird. 245 10$aHow to play chess /$cKevin Wicker ; with a foreword by David Pritchard ; illustrated by Karel Feuerstein. 245 10$aProject directory /$cTDC = Répertoire des projets / CDT. 245 14$aThe analysis of the law /$cSir Matthew Hale. The students companion / Giles Jacob. 245 00$aManagement report.$nPart I /$cU.S. Navy's Military Sealift Command. 245 00$aShort-Harrison-Symmes family papers,$f1760-1878. 245 00$kRecords,$f1939-1973$g1965-1972. 245 00$a[Geode]$h[reàlia]. 245 03$aLa mer$h[enregistrament sonor] ;$bKhamma ; Rhapsody for clarinet and orchestra / $cClaude Debussy. 245 10$aFour years at Yale :$kdiaries,$f1903 Sept. 16-1907 Oct. 5. 245 00$aPL 17 Hearing Files$kCase Files$f1974$pDistrict 6$hmicrofilm (en forma de fitxa). 245 14$aThe charity ball :$ba comedy in four acts :$ktypescript,$f1889 /$cby David Belasco and Henry C. DeMille. 245 00$aZentralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionkrankheiten und Hygiene.$n1. Abt. Originale.$nReihe B,$pHygiene. Krankenhaushygiene. Betriebshygiene, präventive Medizin. 245 10$aDirector's report of the Association of Insurance Adjusters.$sMember release. 65


245 14$aHe Mone tou Horous Sina. 245 15$aTon meionoteton eunoia :$bmythistorema /$cSpyrou Gkrintzou. 245 00$aPortals to the world.$pSelected Internet resources.$pMaldives$h[electronic resource] / $ccreated and maintained by the Asian Division, Area Studies Directorate. 245 00$aHeritage Books archives.$pUnderwood biographical dictionary.$nVolumes 1 & 2 revised$h[electronic resource] /$cLaverne Galeener-Moore. 245 00$aFocus on grammar$h[electronic resource] :$bbasic level. 245 00$aConcerto per piano n. 21, K 467$h[sound recording] /$cW.A. Mozart. L'assedio di Corinto. Ouverture / G. Rossini. 245 00$aAnnual report of the Minister of Supply and Service Canada under the Corporations and Labour Unions Returns Act.$nPart II,$pLabour unions = $bRapport annuel du ministre des Approvisionnements et services Canada prĂŠsentĂŠ sous l'empire et des syndicates ouvriers.$nPartie II,$pSyndicats ouvriers. 245 00$aWho is it? 245 10$aAhab's wife, or, The star-gazer :$ba novel /$cby Sena Jeter Naslund ; illustrations by Christopher Wormell.

66


246 - FORMA VARIANT DEL TÍTOL (R) Forma del títol que apareix en diferents parts d'un document o en una part del títol propi, o forma alternativa del títol quan la forma difereix significativament del títol que conté el camp 245.

Indicadors Utilitzem només 246 3# 

Primer - Control de nota/entrada secundària Valor que indica si es genera una entrada secundària de títol. ○ 3 - Cap nota, entrada secundària Les notes sobre les formes variants del títol aniran a la 500

Segon - Tipus de títol Valor que indica el tipus de títol que conté el camp 246 i que controla la generació d'una nota i d'una constant de visualització. ○ # - Cap tipus especificat

Codis de subcamp       

$a - Títol propi/títol curt (NR) $b - Resta del títol (NR) $f - Data o designació seqüencial (NR) Data o número de volum/publicació relativa al títol variant de la descripció bibliogràfica quan es genera una nota a partir del camp. $g - Informació diversa (NR) $h - Tipus de suport (NR) $n - Número de part/secció d'una obra (R) $p - Nom de part/secció d'una obra (R)

67


Exemples : 245 10$aPersecució i assassinat de Jean.Paul Marat ... 246 3#$aMarat-Sade 500 ##$aTítol a la coberta: Marat-Sade 245 10$a20.000 leguas de viaje submarino ... 246 3#$aVeinte mil leguas de viaje submarino

Nota.- Per a documents que inclouen diverses obres sense títol col·lectiu, i hem de fer secundàries per a les obres que no apareixen en primer lloc, hem d’utilitzar la 700 $t si tenen autor o bé la 740 si no en tenen.

68


247 - TÍTOL ANTERIOR (R) Títol propi anterior quan un registre catalogràfic representa diversos títols associats amb el document.

Indicadors 

Primer - Entrada secundària de títol Valor que indica si es genera una entrada secundària pel títol. ○ 0 - Cap entrada secundària ○ 1 - Entrada secundària Segon - Control de nota Valor que indica si es visualitza una nota a partir de les dades del camp. ○ 0 - Visualització de la nota En la visualització, es pot generar juntament amb la nota: El títol varia: ○ 1 - No visualització de la nota S'inclou una nota textual al camp 547 (Nota de relació complexa de títol anterior).

Codis de subcamp      

$a - Títol propi (NR) $b - Resta del títol (NR) $g - Informació diversa (NR) $h - Tipus de suport (N1R) $n - Número de part/secció d'una obra (R) $p - Nom de part/secció d'una obra (R)

Exemples 247 10$aEverywoman's magazine$fv. 1-24, Jan. 1948-57. 247 10$aJournalism bulletin$fMar. 1924-Nov. 1927 247 01$a[títol anterior]$g(varia lleugerament)

69


MARC 21 concís bibliogràfic: Camps d'edició, peu d'impremta, etc.(250-270) Els camps 250-270 contenen la menció d'edició, el peu d'impremta, l'adreça i altres informacions sobre la font de publicació i dades relatives a formes específiques de material que s'apliquen al document descrit en el registre bibliogràfic.   

250 - MENCIÓ D'EDICIÓ (NR) 255 - DADES MATEMÀTIQUES CARTOGRÀFIQUES (R) 260 - PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (PEU D'IMPREMTA) (R)

250 - MENCIÓ D'EDICIÓ (NR) Informació relativa a l'edició d'una obra segons determinen les regles de catalogació aplicades.

Indicadors  

Primer - Sense definir ○ # - Sense definir Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp  

$a - Menció d'edició (NR) $b - Resta de la menció d'edició (NR) Normalment, menció de responsabilitat personal o d'entitat i/o menció paral·lela d'edició.

Exemples 250 ##$a2a ed.

70


250 ##$aSpecial education ed. 250 ##$aMedium-high voice ed. 250 ##$aRev. as of Jan. 1, 1958. 250 ##$a4th ed. /$brevised by J.G. Le Mesurier and E. McIntosh, Repr. with corrections. 250 ##$aRev. ed. /$bwith revisions, an introduction, and a chapter on writing by E.B. White, 2nd ed. / with the assistance of Eleanor Gould Packard. 250 ##$aCanadian ed. =$bÉd. canadienne.

255 - DADES MATEMÀTIQUES CARTOGRÀFIQUES (R) Dades matemàtiques associades a material cartogràfic, incloent-hi les cartes celests. Aquestes dades també es poden codificar al camp 034 (Dades matemàtiques codificades).

Indicadors  

Primer - Sense definir ○ # - Sense definir Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp 

$a - Menció d'escala (NR) Inclou qualsevol menció d'equivalència, escales verticals o mencions d'exageració d'escala de maquetes del relleu i d'altres documents tridimensionals.  $b - Menció de projecció (NR)

Exemples 255 ##$aEscala no proporcionada. 255 ##$aEscala [ca. 1:90.000]. 255 ##$aScale [1:6,336,000]. 1" = 100 miles. Vertical scale [1:192,000]. 1/16" = approx. 1000'. 255 ##$aEscala no proporcionada;$bProj. cònica 255 ##$aScale 1:22,000,000 ;$bConic proj.$c(E 72º--E 148º/N 13º--N 18º). 255 ##$aScale 1:250,000$c(E 32º30'--E 34º30'/N 35º30'--N 35º00'). 71


255 ##$aLes escales varien$d(Zones +90º a +81º a 63º -81º a 98º $eeq. 1950). 255 ##$aEscala no proporcionada$d(RA 0 h a 24 h/Decl. +90º a -90º$eeq. 1980).

260 - PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (PEU D'IMPREMTA) (R) Informació relativa a la publicació, impressió, distribució, aparició, llançament o producció d'una obra.

Indicadors  

Primer - Seqüència de mencions de publicació ○ # - No aplicable Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp 

$a - Lloc de publicació, distribució, etc. (R) Pot contenir l'abreviació [S.l.] quan el lloc és desconegut.  $b - Nom de l'editor, distribuïdor, etc. (R) Pot contenir l'abreviació [s.n.] quan el nom és desconegut.  $c - Data de publicació, distribució, etc. (R) Pot contenir més d'una data (per exemple, les dates de publicació i de copyright).  $3 - Materials especificats (NR)

Exemples 260 ##$aNew York, N.Y. :$bElsevier,$c1984. 260 ##$a[S.l.] :$bInsight Press,$c1981. 260 ##$aWashington, D.C. (1649 K St., N.W., Washington 20006) :$bWider Opportunities for Women,$c1979 impressió, c1975. 260 ##$aBelfast [i.e. Dublin] :$b[s.n.],$c1946 [reimpressió 1965] 260 ##$a[S.l. :$bs.n.,$c15--?] 260 ##$aNew York ;$aBerlin :$bSpringer Verlag,$c1977. 260 ##$aReston, Va.? :$bU.S. Geological Survey ;$aWashington, D.C. :$bFor sale by the Supt. 72


of Docs., U.S. G.P.O.,$c1986260 ##$aParis :$bGauthier-Villars ;$aChicago :$bUniversity of Chicago Press,$c1955. 260 ##$aLondon :$bMacmillan,$c1971$g(impr. 1973) 260 ##$c1908-1924. 260 ##$a[S.l. :$bs.n.],$c1970$e(London :$fHigh Fidelity Sound Studios) 260 ##$aParis :$bImpr. Vincent,$c1798$a[i.e. Bruxelles :$bMoens,$c1883] 260 ##$aChicago, etc. :$bTime Inc. 260 ##$aLondon :$bArts Council of Great Britain,$c1976$e(Twickenham :$fCTD Printers,$g1974) 260 ##$aHarmondsworth :$bPenguin,$c1949$g(impr.1963) 260 2#$31980-Maig 1993$aLondon :$bVogue 260 3#$3Juny 1993-$aLondon :$bElle

73


MARC 21 concís bibliogràfic: Camps de la descripció física (3XX) Els camps 300-362 contenen informació sobre les característiques físiques, la periodicitat de publicació, el preu i l'ordenació física del document descrit en el registre bibliogràfic. S'anoten també en els camps d'aquest grup la informació sobre la difusió dels documents bibliogràfics i l'estatus de seguretat de les dades bibliogràfiques que hi fan referència.    

300 - DESCRIPCIÓ FÍSICA (R) 310 - PERIODICITAT ACTUAL DE LA PUBLICACIÓ (NR) 321 - PERIODICITAT ANTERIOR DE LA PUBLICACIÓ(R) 362 - DADES DE LA PUBLICACIÓ I/O DESIGNACIÓ SEQÜENCIAL (R)

300 - DESCRIPCIÓ FÍSICA (R) Descripció física del document descrit, incloent-hi la seva extensió, les dimensions i altres detalls físics com ara la descripció de qualsevol material d'acompanyament, i tipus i mida de la unitat.

Indicadors  

Primer - Sense definir ○ # - Sense definir Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp 

$a - Extensió (R) Nombre de pàgines, volums, cassets, temps total de reproducció, etc. del document descrit.  $b - Altres detalls físics (NR) 74


    

Característiques físiques, com ara il·lustracions, color, velocitat de reproducció, característiques del solc, presència i tipus de so, nombre de canals i format de presentació de la pel·lícula cinematogràfica. $c - Dimensions (R) S'expressa en centímetres, mil·límetres o polzades; pot incloure un qualificador entre parèntesis que doni el format del document (per exemple, (fol.), (8º)). $e - Material d'acompanyament (NR) Pot incloure una descripció física del material d'acompanyament entre parèntesis. $f - Tipus d'unitat (R) Termes com ara pàgina, volums, capses, peus cúbics, peus lineals, etc. que identifiquen la configuració del material i la manera com està emmagatzemat. $g - Mida de la unitat (R) Mida de la unitat continguda en el subcamp $f. El subcamp $g és repetible quan es donen formes d'extensió addicionals. $3 - Materials especificats (NR) La part dels materials descrits als quals s'aplica el camp.

Exemples 300 ##$a149 p. ;$c23 cm. 300 ##$a1 partitura (16 p.) ;$c29 cm. 300 ##$a11 vol. :$bil. ;$c24 cm. 300 ##$a1 enregistrament sonor (20 min) :$banalògic, 33 1/3 rpm, estèreo ;$c30 cm. 300 ##$a160 diapositives :$bcol. ;$c5 x 5 cm. 300 ##$a8 bobines de 8 (7557 peus) :$bso, col. ;$c35 mm$3doble negatiu nitrat (còpia 2). 300 ##$a1 vídeocasset d'1 (Beta) (30 min) :$bso, col. ;$c13 mm$3(2 còpies) 300 ##$a1 disc d'ordinador :$bso, col. ;$c9 cm. 300 ##$a42$fpeus cúbics. 300 ##$3poemes$a1$fpàgina :$c108 cm x 34,5 cm. 300 ##$adiari$a1$fvolum$a(463$fpàgines) :$c17 cm x 34,5 cm. 300 ##$a17$fcapses$a(7$fpeus lineals) 300 ##$a1 bobina (312 peus) :$bmut, b/n;$c16 mm$3còpia de referència. 300 ##$a65 estampes :$bprocés en relleu ;$c29 x 22 cm. 300 ##$a1 partitura (30 p.) ;$c20 cm +$a16 parts ; $c32 cm. 300 ##$a1 globus :$bcol., fusta, sobre peu de llautó ;$c12 cm. de diàm. 300 ##$a1 disc sonor (56 min) :$bdigital, estèreo ;$c12 cm. 300 ##$a271 p. :$bil. ;$c21 cm +$eatles (37 p., 19 fulls de làm. : 19 map. col.; 37 cm) 75


300 ##$a40 p. :$bil. (xilografies) ;$c20 cm (8º) 300 ##$a1 disc d'ordinador ;$c9 cm +$emanual de referència. 300 ##$a24$ffitxers. 300 ##$3registres$a1$fcapsa$g5 x 10 x 9 cm.

310 - PERIODICITAT ACTUAL DE LA PUBLICACIÓ (NR) La periodicitat actual de la publicació especificada, tant d'un document com de l'actualització d'un document. S'hi inclouen les dates quan la data inicial de la periodicitat actual no és la mateixa que la data inicial de publicació. Aquestes dates es relacionen amb les dades codificades del camp 008/18 (Periodicitat) i 008/19 (Regularitat).

Indicadors  

Primer - Sense definir ○ # - Sense definir Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp  

$a - Periodicitat actual de la publicació (NR) $b - Data de periodicitat actual de la publicació La data és diferent de la data inicial de publicació, i la periodicitat anterior s'inclou en el camp 321.  $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control  $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

Exemples 310 ##$aMensual 310 ##$aMensual, incloent-hi acumulatius anuals 310 ##$aBimestral (mensual juny-jul.) 310 ##$aAnual,$b1983310 ##$aMensual,$bgen. 1984 310 ##$a5 núm. l'any,$b1946-1948 310 ##$aActualitzacions contínues 76


310 ##$aActualitzacions irregulars$b2001-

321 - PERIODICITAT ANTERIOR DE LA PUBLICACIÓ (R) La periodicitat anterior tant d'un document com de l'actualització d'un document quan la periodicitat actual s'inclou en el camp 310.

Indicadors  

Primer - Sense definir ○ # - Sense definir Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp    

$a - Periodicitat anterior de la publicació (NR) $b - Dates de periodicitat anterior de la publicació (NR) $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

Exemples 321 ##$aDeu núm. l'any,$b1982-1984 321 ##$aMensual,$bmarç 1972-des. 1980 321 ##$aSemestral,$b1981-1982 321 ##$aLa periodicitat varia,$b1966-1983 321 ##$aActualitzacions mensuals,$b1998-2000 321 ##$aLa periodicitat de les actualitzacions varia

77


362 - DADES DE LA PUBLICACIÓ I/O DESIGNACIÓ SEQÜENCIAL (R) Conté la data o dates inicials/finals d'un document i/o les designacions seqüencials utilitzades en cada part. Les dates que s'han d'utilitzar en aquest camp són designacions cronològiques que identifiquen números individuals d'un recurs continu. Les designacions seqüencials normalment són numèriques, però també poden ser alfabètiques. La informació pot ser formatada o no formatada. Si la informació de la data s'ha obtingut d'una font altra que el primer o el darrer número del document publicat, la informació es dóna en una nota no formatada, i normalment se cita la font d'informació.

Indicadors  

Primer - Format de la data ○ 0 - Estil formatat ○ 1 - Nota no formatada Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp    

$a - Dates de publicació i/o designacions seqüencials (NR) Quan es donen totes dues designacions, la seqüencial i la cronològica, la cronològica es dóna entre parèntesis. $z - Font d'informació (NR) Citació de la font de la informació continguda en el subcamp $a; utilitzada amb notes no formatades. $6 – Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

Exemples 362 0#$aVol. 1, núm. 1 (abr. 1981)362 0#$a1968362 0#$aVol. 1, núm. 1 (abr. 1983)-v. 1, núm. 3 (juny 1983) 362 1#$aComençà amb el número de 1930.$zCf. Letter from Ak. State Highway Dept., ag. 6, 78


1975. 362 1#$aCesà amb 2 (1964) 362 0#$aVol. 77, núm. 1 (enero-abr. 1981)-

MARC 21 concís bibliogràfic: Camp de menció de col·lecció (490) 490 - MENCIÓ DE COL·LECCIÓ (R) Quan es fa una menció de col·lecció, cal fer tamé una entrada secundària de col·lecció (800-830)

Indicadors  

Primer - Valor que indica si el registre conté el camp corresponent d'entrada secundària 800-830. ○ 1 - Col·lecció amb traça Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp 

$a - Menció de col·lecció (R)

Títol de col·lecció que també pot constar de menció de responsabilitat, informació complementària del títol, dates o números de volums que precedeixen el títol o que en formen part.  $v - Número de volum/designació seqüencial (R)  $x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR)  $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control  $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

Exemples

490 0#$aPelican books 490 1#$aUniform crime reports 490 1#$aDepartment of the Army pamphlet ;$v27-50 490 1#$a[1981-]: Reference works 79


490 1#$aDepartment of State publication ;$v7846.$aDepartment and Foreign Service series ;$v128 490 1#$aBulletin / U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics 490 1#$av. 9-[10]: MPCHT art and anthropological monographs ;$vno. 35 490 1#$aAnnual census of manufactures =$aRecensement des manufactures.$x0315-5587

490 1#$aMap / Geological Survey of Alabama ;$v158, plate 3 490 1#$aWest Virginia University bulletin ;$vser. 74, no. 11-3.$aBulletin / Experiment Station, West Virginia University ;$v111 Inici de secció

Format MARC 21 concís per a dades bibliogràfiques Servei de Normalització Bibliogràfica | Oficina MARC

80


MARC 21 concís bibliogràfic: camps de notes (part 1: 50X-53X) Els camps 500-53X contenen notes relatives a aspectes dels documents bibliogràfics que no són específics de cap tipus particular de material o control (per exemple, control d'arxiu). Els camps de notes especialitzades s'utilitzen quan es necessita accés a les dades i/o quan la nota s'introdueix amb una paraula o frase distintives. El camp 500 s'utilitza per a tota l'altra informació de notes.             

500 - NOTA GENERAL (R) 501 - NOTA "AMB" (R) 502- NOTA DE TESI (R) 505 - NOTA DE CONTINGUT FORMATADA (R) 506 - NOTA DE RESTRICCIONS D'ACCÉS (R) 508 - NOTA DE CRÈDITS DE CREACIÓ/PRODUCCIÓ (R) 510 - NOTA DE CITACIÓ/REFERÈNCIES (R) 511 - NOTA DE PARTICIPANTS O INTÈRPRETS (R) 515 - NOTA DE PARTICULARITATS DE LA NUMERACIÓ (R) 520 - SUMARI, ETC. (R) 521 - NOTA DE DESTINATARIS (R) 525 - NOTA DE SUPLEMENT (R) 530 - NOTA DE FORMATS FÍSICS ADDICIONALS DISPONIBLES (R)

500 - NOTA GENERAL (R) Informació general per a la qual no ha estat definit cap camp de nota 5XX específic.

Indicadors  

Primer - Sense definir ○ # - Sense definir Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp 

$a - Nota general (NR) 81


$3 - Materials especificats (NR)

Exemples

500 ##$aFos en bronze a partir de l'original de guix de l'artista de 1903. 500 ##$aTítol inicial. 500 ##$aNotes de programa per Phillip Ramey en l'àlbum. 500 ##$aBasat en una obra de teatre apareguda originalment a França com "Un peu plus tard, un peu plus tôt." 500 ##$aPeu d'impremta segellat al verso de la portada. 500 ##$aPel·lícula tridimensional: Visió normal. 500 ##$aDiapositives en una butxaca. 500 ##$aInclou índex. 500 ##$a"The first American Jewish weekly of its kind"--The Jewish encyclopedia, vol. 8. 500 ##$aEditors subsegüents: William M. Swain & Co., 1857-64; George W. Childs, 1864. Cf. Pa. Hist. Commission. A checklist of Pa. newspapers. 500 ##$aFrom the papers of the Chase family.$5DLC

501 - NOTA "AMB" (R) Nota que s'utilitza quan s'inclou més d'una obra bibliogràfica en un document físic en el moment de la publicació, llançament, aparició o execució. Les obres normalment tenen títols distintius i hi manca un títol col·lectiu.

Indicadors  

Primer - Sense definir ○ # - Sense definir Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp 

$a - Nota "Amb" (NR) Inclou una frase introductòria pertinent (per exemple, Amb:, Amb (en bobina):).

Exemples 82


501 ##$aAmb: The reformed school / John Dury. London : Printed for R. Wasnothe, [1850] 501 ##$aAmb: Peer Gynt (Suite) no. 1-2 / Edvard Grieg -- Till Eulenspiegels lustige Streiche / Richard Strauss. 501 ##$aAmb (al verso): Motor road map of south-east England. 501 ##$aMuntat sobre un peu de fusta per a formar parella amb: Bale's New celestial globe, 1845. 501 ##$aEn una casset amb: Dissection of the brain stem: inferior and superior cerebellar peduncle -- Dissection of the hemispheres: long association bundles -- Dissection of the hemispheres: extreme and external capsules and related structures. 501 ##$aEn una bobina amb: They're in the Army now.

502 - NOTA DE TESI (R) Designació d'una tesi o dissertació acadèmica, i de la institució en la qual va ser presentada. (Nota que descriu la relació d'una obra amb la dissertació o la tesi anotada en un camp 500).

Indicadors  

Primer - Sense definir ○ # - Sense definir Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp 

$a - Nota de tesi (NR)

Exemples 502 ##$aTesi (M.A.)--University College, London, 1969. 502 ##$aDiscurs inaugural--Heidelberg, 1972. 502 ##$a Tesi (doctoral) de Karl Schmidt--Ludwig- Maximilians-Universität, Munich, 1965. 502 ##$aMémoire de stage (3e cycle)--Université de Nantes, 1981.

505 - NOTA DE CONTINGUT FORMATADA (R) 83


Els títols d'obres separades o de parts d'un document, o el seu sumari. El camp també pot incloure mencions de responsabilitat i números de volum o altres designacions seqüencials.

Indicadors 

Primer - Control de constant de visualització Controla la generació d'una frase introductòria. o 8 - No es genera cap constant de visualització  Segon - - Nivell de designació de contingut ○ # - Bàsic

Codis de subcamp 

$a - Nota de contingut formatada (NR) El format de la nota es determina per les regles de catalogació pertinents.

Exemples 505 8#$apt. 1. Carbon -- pt. 2. Nitrogen -- pt. 3. Sulphur -- pt. 4. Metals. º505 8#$aHow these records were discovered -- A short sketch of the Talmuds -- Constantine's letter.

505 8#$aContingut del disc sonor: A suitable tone ; Left hand colouring ; Rhythm and accent ; Tempo ; Flexibility ; Ornaments -- Sonata in D major, op. V, no. 1 / Corelli -- Sonata in G minor / Purcell (with Robert Donington, gamba) -- Forlane from Concert royal no. 3 / Couperin.

84


506 - NOTA DE RESTRICCIONS D'ACCÉS (R) Informació sobre les restriccions d'accés que regulen l'accés als materials descrits o la seva distribució limitada.

Indicadors 

Primer - Restricció ○ # - Cap informació proporcionada ○ 0 - Sense restriccions ○ 1 - Restriccions aplicades Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp       

$a - Termes que regulen l'accés (NR) Restriccions legals, físiques o de procediment imposades als individus que volen veure els materials descrits. $b - Jurisdicció (R) Nom d'una persona, d'una institució, o d'una posició o funció dins la institució, que imposa els termes que regulen l'accés i davant la qual es pot recórrer. $c - Disposicions per a l'accés físic (R) Disposicions requerides per a l'accés físic. $d - Usuaris autoritzats (R) Classe d'usuaris o de persones específics als quals no s'apliquen les restriccions del subcamp $a. $e - Autorització (R) Font d'autoritat de la restricció. $f - Terminologia normalitzada per a la restricció de l'accés (R) $u - URI (Uniform Resource Identifier) (R) URI (Uniform Resource Identifier), per exemple una URL o un URN, que proporciona dades d'accés electrònic en sintaxi normalitzada. Aquestes dades es poden utilitzar per a l'accés automàtic a un document electrònic utilitzant un dels protocols d'Internet. $2 - Font del terme (NR) Codi de: MARC 21 Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions

85


$3 - Materials especificats (NR)

Exemples 506 ##$aClassificat. 506 ##$aNomés d'ús oficial. 506 ##$3Arxius de l'oficina de la Sotssecretaria$aNingú no pot examinar aquests documents, o obtenir-ne informació o còpies excepte amb permís escrit.;$bSecretaria del tresor o un representant seu degudament autoritzat;$cguardat en un magatzem llunyà; l'accés requereix una notificació anticipada de 24 hores. 506 ##$aAccés restringit;$cEs requereix permís escrit;$bDonant. 506 ##$aRestringit: no pot ser vist fins 2010;$dMembres de la família del donant. 506 ##$aClassificat sota disposicions de seguretat nacional;$bDepartament de Defensa;$eTítol 50, capítol 401, U.S.C. 506 ##$aS'apliquen algunes restriccions. Consulteu els detalls de restricció al fitxer sobre l'accés restringit: $u[URI]

508 - NOTA DE CRÈDITS DE CREACIÓ/PRODUCCIÓ (R) Noms de les persones (altres que els membres del repartiment) o organitzacions que van participar en la producció artística o tècnica de l'obra. El terme introductori Crèdits: que normalment precedeix els noms no va inclòs en el registre MARC. Es pot generar a partir de l'etiqueta del camp.

Indicadors  

Primer - Sense definir ○ # - Sense definir Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp 

$a - Nota dels crèdits de creació/producció (NR) 86


Exemples 508 ##$aProductor, Joseph N. Ermolieff ; director, Lesley Selander ; screenplay, Theodore St. John ; music director, Michel Michelet. 508 ##$aMúsic, Michael Fishbein ; càmera, George Mo. 508 ##$aEditor de la pel·lícula, Martyn Down ; narrador, Margaret Throsby ; assessor, Robert F. Miller. 508 ##$aFotògraf, Richard Beymer ; editor de la pel·lícula, Charles Pavlich ; narrador, Patty Duke Astin.

510 - NOTA DE CITACIÓ/REFERÈNCIES (R) Citacions o referències de descripcions bibliogràfiques publicades, de ressenyes, de resums o índexs del contingut del document descrit.

Indicadors 

Primer - Cobertura/localització en la font Indica si el camp inclou la localització específica en la font citada o, en les publicacions en sèrie, el tipus de cobertura donat al document pel servei de resums i indexació. El valor es pot utilitzar per generar un terme o frase introductoris. ○ 0 - Cobertura desconeguda La cobertura de resum i indexació no s'especifica. En la visualització es pot generar Indexat per: ○ 1 - Cobertura completa La cobertura de resum i indexació inclou referències de tots els articles d'una revista i/o de tots els números d'un volum. En la visualització es pot generar Indexat en la seva totalitat per: ○ 2 - Cobertura selectiva La cobertura de resum i indexació és selectiva. En la visualització es pot generar Indexat selectivament per: ○ 3 - Localització concreta no donada en la font En la visualització es pot generar Referències: ○ 4 - Localització concreta donada en la font En la visualització es pot generar Referències:  Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp  

$a - Nom de la font (NR) $b - Cobertura de la font (NR) Dates d'una publicació en sèrie amb les quals començava i acabava la cobertura de resum i indexació.  $c - Localització dins la font (NR) 87


  

$x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR) $3 - Materials especificats (NR)$6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

Exemples 510 1#$aEducation index,$x0013-1385$b1966510 2#$aMoving picture world,$b1975510 4#$aAlgae abstracts,$cv. 3, W73-11952 510 4#$aGoff,$cA-970 510 2#$aChemical abstracts,$x0009-2258 510 4#$331911 Arctic field notebook$aDay, Harold. "Statistical Methods for Population Transport Estimation," Journal of Ecological Studies,$cvol. 7, 1974, p. 187

511 - NOTA DE PARTICIPANTS O INTÈRPRETS (R) Noms del participants, actors, narradors, presentadors o intèrprets.

Indicadors 

Primer - Control de constant de visualització Controla la generació d'una constant de visualització com a terme introductori. ○ 1 - Intèrprets En la visualització es pot generar Intèrprets: 

Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp 

$a - Nota de participants o d'intèrprets (NR)

Exemples

511 0#$aComedy skits performed by Second City. 511 1#$aAnne Baxter (Louise), Maria Perschy (Angela), Gustavo Rojo (Bill), Reginald Gilliam (Sr. Johnson), [Catherine Elliot?] (Tia Sallie), Ben Tatar (cambrer). 511 0#$aMarshall Moss, violí ; Neil Roberts, arpa.

88


511 0#$aVeus: Peter Ustinov, Cloris Leachman, Sally Kellerman, Andy Devine.

515 - NOTA DE PARTICULARITATS DE LA NUMERACIÓ (R) Descripció no formatada de les irregularitats i particularitats en els patrons de la numeració, o en la publicació, anys coberts per l'informe, edicions revisades i/o publicacions en parts.

Indicadors  

Primer - Sense definir ○ # - Sense definir Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp 

$a - Nota de particularitats de la numeració (NR)

Exemples 515 ##$aVol. 53 i 54 reunits. 515 ##$aLa designació New series omesa amb el vol. 38, 1908. 515 ##$aManca la numeració en alguns números. 515 ##$aSuspesa: 1926-1929, 1936. 515 ##$aNo banquet held in 1914. 515 ##$aPublicada en parts.

520 - SUMARI, ETC. (R) Informació no formatada que descriu l'abast i el contingut general dels materials. Pot ser un resum, un extracte, una anotació, una ressenya o només una frase que descriu el material. El nivell de detall d'un resum pot variar en funció dels destinataris d'un producte en particular. Quan es requereix una distinció entre nivells de detall, es dóna un resum breu en el subcamp $a i una anotació més completa en el subcamp $b.

89


El text es visualitza i/o s'imprimeix de vegades amb un terme introductori que es genera com a constant de visualització basat en el valor del primer indicador.

Indicadors 

Primer - Control de constant de visualització Controla la generació d'una frase introductòria. ○ # - Resum

Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp   

$a - Nota de resum, etc. (NR) $b - Nota d'ampliació del resum (R) $u - URI (Uniform Resource Identifier) (R) URI (Uniform Resource Identifier), per exemple un URL o un URN, que proporciona dades d'accés electrònic en sintaxi normalitzada. Aquestes dades es poden utilitzar per a l'accés automàtic a un document electrònic utilitzant un dels protocols d'Internet.  $3 - Materials especificats (NR)

Exemples 520 ##$aRecull il·lustrat de cançons infantils musicades.

520 ##$aDescriu associacions establertes entre diferents espècies animals per a un guany o conveniència temporals així com aliances més permanents formades per a una supervivència mútua. 520 ##$aRegistres cartogràfics diversos amb èmfasi en la biogeografia dels Estats Units i Alaska, 1872-1941. $bIncluou mapes publicats i fotoprocessats d'Alaska i de les aigües costaneres, 1888-90, molts dels quals han estat compilats a partir d'estudis fets a l'"Albatross";- mapes, 1908-19, anotats per l'Alaskan Fisheries Division... 520 ##$aPel·lícules cinematogràfiques d'exhibició pública, 1915- 37. $bInclou films sobre control de rates, gossos de la prada i porcs espins; piscicultura als Estats Units i cultiu de perles al Japó; viatge d'inspecció a Alaska dels oficials del Servei; vida en un camp de Boy Scout i tècniques de bombardeig de l'Air Service el 1921.

520 ##$aPapers "originally commissioned as course material for a series of continuing legal education seminars"-- Pref., v. 1.

90


521 - NOTA DE DESTINATARIS (R) Informació que identifica els destinataris específics o el nivell intel·lectual per als quals es considera apropiat el contingut del document descrit.

Indicadors 

Primer - Control de constant de visualització Controla la generació d'una frase introductòria. ○ 8 - No es genera cap constant de visualització  Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp  

$a - Nota de destinataris (R) $b - Font (NR) L'organització que determina els destinataris del document.  $3 - Materials especificats (NR)  $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control  $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

Exemples 521 0#$a3.1. 521 1#$a7-10. 521 1#$a008-012. 521 2#$aNivell 7 i següents. 521 3#$aDiscapacitat visual$adeficiències de motricitat lleugeres$aaprenent sonor$bLENOCA. 521 4#$aAltament motivat$ainterès alt$bLENOCA. 521 ##$aProgram dissenyat per a geògrafs, urbanistes, geòlegs, meteoròlegs i altres amb 91


interessos professionals en l'anàlisi de dades espacials. 521 8#$a"Roman Catholics". 521 8#$aMPAA rating: R. 521 0#$a5. 521 3#$3Trencaclosques$aAprenent tàctil.

525 - NOTA DE SUPLEMENT (R) Informació sobre l'existència de suplements o números especials (normalment sense nom) que no han estat ni catalogats en registres separats ni anotats en un camp 770 (Entrada de suplement/número especial).

Indicadors  

Primer - Sense definir ○ # - Sense definir Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp 

$a - Nota de suplement (NR)

Exemples 525 ##$aAlguns números acompanyats de suplements. 525 ##$aVol. 5 acompanyat d'un suplement paginat separadament. 525 ##$aVol. de 1961- actualitzats amb suplements semestrals. Cf. New serial titles.

530 - NOTA DE FORMATS FÍSICS ADDICIONALS DISPONIBLES (R) 92


Informació disponible referent als diferents formats físics en què està disponible el document descrit.

Indicadors  

Primer - Sense definir ○ # - Sense definir Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp  

$a - Nota de formats físics addicionals disponibles (NR) En els recursos continus, s'inclouen en el subcamp $a la font de disponibilitat, les condicions de disponibilitat i la informació del número de comanda. $u - URI (Uniform Resource Identifier) (R) URI (Uniform Resource Identifier), per exemple un URL o un URN, que proporciona dades d'accés electrònic en sintaxi normalitzada. Aquestes dades es poden utilitzar per a l'accés automàtic a un document electrònic utilitzant un dels protocols d'Internet. $3 - Materials especificats (NR)

Exemples 530 ##$aEditat en format Beta 13 mm o VHS 13 mm o U-matic 3/4 in. 530 ##$aFitxa COM i còpies rígides disponibles per a la consulta. 530 ##$aDistribuït també en cinta de pel·lícula de 16 mm en cartutx, en diapositives i en enregistrament de vídeo. 530 ##$aDistribuït també com a pel·lícula cinematogràfica. 530 ##$aDisponible en microfitxa. 500 ##$aDistribuït en versió completa el 1978 (51 min). 530 ##$aVersió facsímil fotoreproduïda;$bPublicat com: Dudley, Cuthbert, ed., The Novel of Lord Ethelbert of Waxlot (Oxford University Press, 1973).

530 ##$3Dades d'un estudi sobre la matrícula ètnica$aDisponible en fitxer informàtic i en microfitxa a partir d'ordinador;$bState Historical Society of Wisconsin, Madison, WI 53706. 530 ##$aVersió en línia disponible a The New Bartleby Library$uhttp://www.bartleby.com/99/index.html

93


MARC 21 concís bibliogràfic: camps de notes (part 2: 53X-58X) Els camps 53X-58X contenen notes bibliogràfiques que són més específiques per naturalesa. Un nombre significatiu d'aquests camps de notes s'utilitza per a anotar informació relativa al control d'arxiu o de recursos continus del document bibliogràfic.         

538 - NOTA DELS DETALLS DEL SISTEMA (R) 545 – DADES BIOGRÀFIQUES O HISTÒRIQUES (R) 546 - NOTA DE LLENGUA (R) 547 - NOTA COMPLEXA DE TÍTOL ANTERIOR (R) 550 - NOTA D'ENTITAT EDITORA (R) 555 - NOTA D'ÍNDEX CUMULATIU/AJUDES DE CERCA (R) 580 - NOTA D'ENTRADA D'ENLLAÇ COMPLEX (R) 586 - NOTA DE PREMIS (R) 59X - NOTES LOCALS

538 - NOTA DELS DETALLS DEL SISTEMA (R) Informació tècnica sobre un document, com ara la presència o absència de certes classes de codis; o bé les característiques físiques d'un fitxer informàtic, com ara densitats d'enregistrament, paritat, factors de blocatge, mètode d'accés, llenguatge de programació dels programaris, requeriments de l'ordinador, requeriments de perifèrics, noms de marques o sistemes d'enregistrament, nombre de línies de resolució i de freqüència de modulació. Per als enregistraments sonors i de vídeo es pot incloure informació sobre les marques comercials o sobre els sistemes d'enregistrament (per exemple, VHS), la freqüència de modulació i el nombre de línies de resolució. També es poden anotar enllaços relatius als detalls tècnics dels recursos digitals.

Indicadors  

Primer - Sense definir ○ # - Sense definir Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp 94


   

$a - Nota dels detalls del sistema (NR) $i - Text de visualització (NR) $u - URI (Uniform Resource Identifier) (R) $3 - Materials especificats (NR)

Exemples 538 ##$aDades proporcionades en el joc de caràcters ASCII ampliat. 538 ##$aWritten in FORTRAN H with 1.5K source program statements. 538 ##$aMètode d'accés: Correu electrònic via Internet i BITNET; també disponible via FTP. segons GEC mètode (i no modalitat) 538 ##$aRequirements del sistema: IBM 360 i 370; 9K bytes de memòria interna; OS SVS i OSMVS. 538 ##$aCarcaterístiques del disquet: Disquet d'una sola cara, doble densitat, sectoritzat baix. 538 ##$aProject methodology for digital version$iTechnical details: $uhttp://www.columbia.edu/dlc/linglung/methodology.html 538 ##$aVHS. 538 ##$aMètode d'accés: Internet. 538 ##$aBenchmark for Faithful Digital Reproductions of Monographs and Serials. Version 1. December 2002$iDigital version conforms to: $uhttp://www.diglib.org/standards/bmarkfin.htm

545 - DADES BIOGRÀFIQUES O HISTÒRIQUES (R) Informació biogràfica sobre una persona o informació històrica sobre una institució o un esdeveniment utilitzada com a entrada principal del registre bibliogràfic dels materials descrits.

Indicadors  

Primer - Tipus de dades ○ # - Cap informació proporcionada Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

95


Codis de subcamp 

$a - Nota biogràfica o històrica (NR)

Exemples

545 ##$aActiu del 15 de març de 1905 fins el 17 d'abril de 1989. 545 0#$aNascut a Kingston, New York, el 4 d'abril de 1856; treballà a J.J. Bufford's Lith. a Boston, 1890-1895. 545 ##$aAutora i reformadora. Nascuda Harriet Elizabeth Beecher. Casada (1836) amb Calvin Ellis Stowe (1802-1886).

546 - NOTA DE LLENGUA (R) Informació textual sobre la llengua dels materials descrits. També s'hi pot incloure una descripció de l'alfabet, l'escriptura o un altre sistema de símbols (per exemple, alfabet àrab, ASCII, sistema de notació musical, codi de barres, signes logarítmics). La informació codificada s'inclou en els camps 008/35-37 (Llengua) i/o 041 (Codi de llengua).

Indicadors  

Primer - Sense definir ○ # - Sense definir Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp   

$a - Nota de llengua (NR) $b - Informació de codi o alfabet (R) Nom de l'alfabet, l'escriptura o el codi d'informació que s'utilitza per anotar la llengua. $3 - Materials especificats (NR)

Exemples 546 ##$aText en hongarès, resums en francès, alemany i rus. 546 ##$aText en anglès, francès i alemany. 96


546 ##$3Quadern de notes de camp de John P. Harrington$aApatxe;$bAlfabet fonètic. 546 ##$3Certificat de matrimoni$aAlemany;$bFraktur. 546 ##$aText en llatí;$bAlfabet llatí.

547 - NOTA DE RELACIÓ COMPLEXA DE TÍTOL ANTERIOR (R) Descripció de la relació complexa entre títols propis anteriors quan no es pot generar una nota intel·ligible a partir de les dades del camp 247 (Títol anterior).

Indicadors  

Primer - Sense definir ○ # - Sense definir Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp 

$a - Nota de relació complexa de títol anterior (NR)

Exemples 547 ##$aEl títol varia: 1716?-1858, Notizie del mundo--1860-71, 1912- Annuario pontificio (1872-1911, Gerarchia cattolica). 547 ##$aL'edició varia: 1916, New York edition.

97


550 - NOTA D'ENTITAT EDITORA (R) Informació sobre les entitats editores actuals i anteriors d'un recurs continu.

Indicadors  

Primer - Sense definir ○ # - Sense definir Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp 

$a - Nota d'entitat editora (NR)

Exemples 550 ##$aÒrgan del Potomac-side Naturalists' Club. 550 ##$aVol. de 1972- publicats amb: Bureau de recherches géologiques et minières. 550 ##$aVol. de 1878-1902 publicats pel Bureau of Statistics (Dept. of the Treasury); 1903-11 pel Bureau of Statistics (Dept. of Commerce and Labor); 1912-37 pel Bureau of Foreign and Domestic Commerce; 1938- pel Bureau of the Census. 550 ##$aVol de 1921-1927 publicats sota els auspices del British Institute of International Affairs. 550 ##$aVol. de 1974- publicats en cooperació amb el Kansas State Board of Agriculture.

555 - NOTA D'ÍNDEX CUMULATIU/AJUDES DE CERCA (R) Informació sobre la disponibilitat d'índexs cumulatius de recursos continus o d'ajudes de cerca i materials similars de control, per al control de materials d'arxius i manuscrits, i de materials visuals.

Indicadors 

Primer - Control de constant de visualització Valor que controla la generació d'un terme o d'una frase introductòria. ○ # - Índexs En la visualització es pot generar Índexs: ○ 0 - Ajudes de cerca En la visualització es pot generar Ajudes de cerca: ○ 8 - No es genera cap constant de visualització 98


Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp  

$a - Nota d'índex cumulatiu/ajuda de cerca (NR) $u – URI (Uniform Resource Identifier) (R) URI (Uniform Resource Identifier), per exemple un URl o un URN, que proporciiona dades d’accés electrònic en sintaxi normalitzada. Aquestes dades es poden utilitzar per a l’accés automàtic a un document electrònic utilizant un dels protocols d’internet. $3 - Materials especificats (NR)

Exemples 555 ##$aVol. 1 (1917)-10 (1944) in v. 11, no. 1. 555 0#$3Inventari$bdisponible a la biblioteca;$cControl a nivell de carpeta. 555 8#$aLes fitxes estan intercalades a l'Índex biogràfic de la Sala de Lectura. 555 0#$3Reivindicacions fetes sota el Tractat de Washington, 8 de maig de 1871$aInventari preliminar preparat el 1962;$bDisponible a la sala de recerca central de NARS;$bNARS Publications Sales Branch;$dUlibarri, George S.... 555 0#$aFitxes (aproximadament. 187.000 fitxes i 5.339 rotlles de microfilm);$cControl a nivell de document. 555 8#$aAjuda de cerca disponible a Sala de Lectura de Manuscrits i a Internet.$uhttp://hdl.loc.gov/locmss/eadmss/ms996001

580- NOTA D'ENTRADA D'ENLLAÇ COMPLEX (R) Descripció de la relació complexa entre el document descrit i altres documents quan no es pot generar una nota intel·ligible a partir de les dades dels camps d'entrada d'enllaç 760-787.

Indicadors  

Primer - Sense definir ○ # - Sense definir Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp 

$a - Nota d'entrada d'enllaç complex (NR) Entrada al catàleg del títol relacionat i de la menció que descriu la relació. 99


Exemples 580 ##$aContinuada el 1982 per: U.S. exports. Schedule E commodity groupings by world area and country. 580 ##$aFusionada amb: Index chemicus (Filadèlfia, Pennsilvània : 1977), per formar: Current abstracts of chemistry and index chemicus (Filadèlfia, Pennsilvània : 1978). 785 17$tCurrent abstracts of chemistry and index chemicus (Filadèlfia, Pennsilvània : 1978)$x0161-455X$w(DLC)###83642299 580 ##$aCumulates: Deutsche Bibliographie. Wöchentliches Verzeichnis. 580 ##$aContinuada per: Ionospheric predictions publicada pel laboratori sota el seu darrer nom: Institute for Telecommunication Sciences and Aeronomy.

586 - NOTA DE PREMIS (R) Informació sobre premis associats al document descrit.Indicadors 

Primer - Control de constant de visualització Valor que controla la generació d'una frase introductòria. ○ # - Premis ○ 8 - No es genera cap constant de visualització Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp  

$a - Nota de premis (NR) $3 - Materials especificats (NR)

Exemples 586 ##$aAcademy Award for Best Picture, 1987 586 8#$a"Emmy Award for Best Classical Program in the Performing Arts, 1980/81" 586 ##$aCaldecott Medal, 1979 586 ##$aNational Book Award, 1981 586 ##$aPulitzer Prize for Nonfiction, 1981

100


59X - NOTES LOCALS Els camps 590-599 es reserven per a 煤s local i definici贸 local.

101


MARC 21 concís bibliogràfic: Camps d'accés de matèria (6XX) Els camps 600-65X (amb l'excepció del camp 653, que s'utilitza per a termes d'indexació no controlats) inclouen encapçalaments de matèria o termes d'accés que proporcionen accés addicional al registre bibliogràfic a través d'un encapçalament o un terme construïts d'acord amb uns principis i pautes de catalogació normativa de matèries o de construcció de tesaurus. La llista normalitzada o el fitxer d'autoritats són identificats per un valor en el segon indicador o pel codi MARC de font contingut en el subcamp $2, que s'utilitza conjuntament amb el valor 7. La xifra aràbiga que en algunes visualitzacions precedeix un camp d'accés de matèria no va inclosa en el registre MARC. Es pot generar basat en l'etiqueta del camp. El guió (--) que precedeix una subdivisió general de matèria no va inclòs en el registre MARC; es pot generar basat en la presència dels subcamps $v, $x, $y i $z. La part del nom que conté una data oberta acaba en un espai quan va seguida d'una altra dada en el mateix subcamp; no acaba en espai quan va seguida d'un altre subcamp.       

600 - ENTRADA SECUNDÀRIA DE MATÈRIA--NOM PERSONAL (R) 610 - ENTRADA SECUNDÀRIA DE MATÈRIA--NOM D'ENTITAT (R) 611 - ENTRADA SECUNDÀRIA DE MATÈRIA--NOM DE CONGRÉS (R) 630 - ENTRADA SECUNDÀRIA DE MATÈRIA--TÍTOL UNIFORME (R) 650 - ENTRADA SECUNDÀRIA DE MATÈRIA--TERME TEMÀTIC (R) 651 - ENTRADA SECUNDÀRIA DE MATÈRIA--NOM GEOGRÀFIC (R) 655 - TERME D'INDEXACIÓ--GÈNERE/FORMA (R)

600 - ENTRADA SECUNDÀRIA DE MATÈRIA-NOM PERSONAL (R) Entrada secundària de matèria en què l'element d'entrada és un nom personal.

Indicadors 

Primer - Tipus d'element d'entrada de nom personal Vegeu la descripció del primer indicador en el camp 100. ○ 0 - Nom de pila ○ 1 - Cognom ○ 3 - Nom de família  Segon - Tesaurus Tesaurus o fitxer d'autoritats d'on prové l'encapçalament. 102


○ 4 - Font no especificada L'entrada secundària de matèria és conforme a una llista controlada que no pot ser identificada amb un altre valor definit ni amb un codi en el subcamp $2.

Codis de subcamp                    

$a - Nom personal (NR) $b - Numeració (NR) $c - Títols i altres paraules associats a un nom (R) $d - Dates associades a un nom (NR) $f - Data d'una obra (NR) $g - Informació diversa (NR) $h - Tipus de suport (NR) Qualificador de tipus de suport. $j - Qualificador d'atribució (R) Informació d'atribució per als noms quan la responsabilitat és desconeguda, incerta, fictícia o és un pseudònim. $k - Subencapçalament de forma (R) $l - Llengua de l'obra (NR) $m - Repartiment de l'execució (música) (R) $o - Menció d'arranjament (música) (NR) $p - Nom de part/secció d'una obra (R) $r - Tonalitat (música) (NR) $t - Títol de l'obra (NR) $v - Subdivisió de forma (R) $x - Subdivisió general (R) $y - Subdivisió cronològica (R) $z - Subdivisió geogràfica (R) $3 - Materials especificats (NR)

Exemples 600 07$aNorodom Sihanuk,$cpríncep,$d1922-$2lemac 600 10$aSmith,$dfl. 1813. 600 37$aBarraquer (Família)$2lemac 600 37$aOmeia (Dinastia)$2lemac 600 37$aRothschild (Família)$2lemac 600 07$a Moisès$c(Líder bíblic)$2lemac 600 10$aDrake, Francis,$cSir,$d1540?-1596. 600 10$aShakespeare, William,$d1564-1616.$tHamlet. 600 07$aBuda$xObres anteriors a 1800.$2lemac

103


600 17$aShakespeare, William,$d1564-1616$xCrítica i interpretació$xHistòria$yS. XVIII.$2lemac 600 17$aReagan, Ronald$xTemptativa d'assassinat, 1981.$2lemac 600 17$aFord, Gerald R.,$d1913-$xMuseus$zMichigan.$2lemac 600 17$aPuskin, Aleksandr S.$d1799-1837$xMuseus$zMoscou$xMapes.$2lemac 600 17$aNixon, Richard M.$q(Richard Milhous),$d1913-$xPsicologia.$2lemac 600 07$aJesucrist$xHistòria de les doctrines$yCa. 30/600, Període primitiu.$2lemac

104


610 - ENTRADA SECUNDÀRIA DE MATÈRIA-NOM D'ENTITAT (R) Entrada secundària de matèria en què l'element d'entrada és un nom d'entitat.

Indicadors  Primer - Tipus d'element d'entrada de nom d'entitat Vegeu la descripció del primer indicador en el camp 110. ○ 1 - Nom de jurisdicció ○ 2 - Nom en ordre directe  Segon - Tesaurus Tesaurus o fitxer d'autoritats d'on prové l'encapçalament. ○ 4 - Font no especificada L'entrada secundària de matèria és conforme a una llista controlada que no pot ser identificada amb un altre valor definit ni amb un codi en el subcamp $2.

Codis de subcamp                    

$a - Nom d'entitat o nom de jurisdicció com a element d'entrada (NR) $b - Unitat subordinada (R) $c - Lloc de congrés (NR) $d - Data de congrés o de signatura d'un tractat (R) $g - Informació diversa (NR) $h - Tipus de suport (NR) Qualificador de tipus de suport. $k - Subencapçalament de forma (R) $n - Número de part/secció/congrés (R) $m - Repartiment de l'execució (música) (R) $o - Menció d'arranjament (música) (NR) $p - Nom de part/secció d'una obra (R) $r - Tonalitat (música) (NR) $s - Versió (NR) $t - Títol de l'obra (NR) $v - Subdivisió de forma (R) $x - Subdivisió general (R) $y - Subdivisió cronològica (R) $z - Subdivisió geogràfica (R) $3 - Materials especificats (NR) $4 - Codi de relació (R)

105


Exemples 610 27$aPinta (Caravel·la)$2lemac 610 27$aCasa Batlló (Barcelona)$2lemac 610 17$aFrança.$tConstitució (1946)$2lemac 610 17$aGran Bretanya.$tTractats, etc.$gIrlanda,$d1985 nov.15.$2lemac 610 27$aBritish Library.$kManuscrit.$nArundel 384.$2lemac 610 17$aUruguai.$tTractats, etc.$gArgentina,$d1974 ag. 20.$kProtocols, etc.,$d1982 des. 20.$2lemac 610 20$aUnited States Strategic Bombing Survey.$tReports.$pPacific war$vIndexes. 610 17$aEstats Units d'Amèrica.$bArmy.$bCavalry$xHistòria$y1861/1865, Guerra de Secessió$xMaps.$2lemac 610 27$aEsglésia Catòlica.$bProvince of Baltimore (Maryland)$2lemac 610 27$aNacions Unides$zÀfrica.$2lemac

106


611 - ENTRADA SECUNDÀRIA DE MATÈRIA-NOM DE CONGRÉS (R) Entrada secundària de matèria en què l'element d'entrada és un nom de congrés.

Indicadors  Primer - Tipus d'element d'entrada de nom de congrés Vegeu la descripció del primer indicador en el camp 111. ○ 1 - Nom de jurisdicció ○ 2 - Nom en ordre directe  Segon - Tesaurus Tesaurus o fitxer d'autoritats d'on prové l'encapçalament. ○ 4 - Font no especificada L'entrada secundària de matèria és conforme a una llista controlada que no pot ser identificada amb un altre valor definit ni amb un codi en el subcamp $2.

Codis de subcamp                  

$a - Nom de congrés o nom de jurisdicció com a element d'entrada (NR) $c - Lloc de congrés (NR) $d - Data de congrés (NR) $e - Unitat subordinada (R) $g - Informació diversa (NR) $h - Tipus de suport (NR) Qualificador de tipus de suport. $k - Subencapçalament de forma (R) $n - Número de part/secció/congrés (R) $p - Nom de part/secció d'una obra (R) $q - Nom de congrés precedit del nom de jurisdicció com a element d'entrada $s - Versió (NR) $t - Títol de l'obra (NR) $v - Subdivisió de forma (R) $x - Subdivisió general (R) $y - Subdivisió cronològica (R) $z - Subdivisió geogràfica (R) $3 - Materials especificats (NR) $4 - Codi de relació (R)

107


Exemples 611 27$aConcili Vaticà$n(2n :$d1962-1965).$tDecretum de presbyterorum ministerio et vita.$2lemac 611 27$aCopa Catalunya (Waterpolo)$xHistòria.$2lemac 611 27$aDerby (Cursa de cavalls)$xHistòria$yS. XX.$2lemac 611 27$aJornades de Llengües Estrangeres$n(3es :$d1999 :$cTarragona)$xRevistes.$2lemac

108


630 - ENTRADA SECUNDÀRIA DE MATÈRIA-TÍTOL UNIFORME (R) Entrada secundària de matèria en què l'element d'entrada és un títol uniforme.

Indicadors 

Primer - Caràcters ignorats en la intercalació ○ 0-9 - Nombre de caràcters ignorats presents Valor que indica el nombre de caràcters associats a un article inicial, definit o indefinit, al començament d'un camp de títol uniforme que han de ser ignorats en els processos d'ordenació i intercalació.

Segon - Tesaurus El tesaurus o fitxer d'autoritats d'on prové l'encapçalament. ○ 4 - Font no especificada L'entrada secundària de matèria és conforme a una llista controlada que no pot ser identificada amb un altre valor definit ni amb un codi en el subcamp $2.

Codis de subcamp                  

$a - Títol uniforme (NR) $d - Data de signatura d'un tractat (R) $f - Data d'una obra (NR) $g - Informació diversa (NR) $k - Subencapçalament de forma (R) $l - Llengua de l'obra (NR) $m - Repartiment de l'execució (música) (R) $n - Número de part/secció d'una obra (R) $o - Menció d'arranjament (música) (NR) $p - Nom de part/secció d'una obra (R) $r - Tonalitat (música) (NR) $s - Versió (NR) $t - Títol de l'obra (NR) Títol de la portada d'un document. $v - Subdivisió de forma (R) $x - Subdivisió general (R) $y - Subdivisió cronològica (R) $z - Subdivisió geogràfica (R) $3 - Materials especificats (NR)

109


Exemples 630 07$aManuscrits de la mar Morta.$2lemac 630 07$aFour seasons (Pel·lícula cinematogràfica : 1981)$2lemac 630 00$aTractat d'Utrecht$d(1713) 630 00$aNew York times$vIndexes. 630 07$aAlcorà$xCrítica, interpretació, etc. $xHistòria$yS. XX.$2lemac 630 05$aStudio magazine.$pContemporary paintings$vPeriodicals. 630 07$aBíblia.$pN.T.$pRomans$xGeografia$xMapes.$2lemac 630 07$aSilent running (Pel·lícula cinematogràfica)$2lemac 630 07$aMS-DOS (Fitxer informàtic)$2lemac

110


650 - ENTRADA SECUNDÀRIA DE MATÈRIA-TERME TEMÀTIC (R) Entrada secundària de matèria en què l'element d'entrada és un terme temàtic.

Indicadors  

Primer - Nivell de la matèria ○ # - Cap informació proporcionada Segon - Tesaurus Tesaurus o fitxer d'autoritats d'on prové l'encapçalament. ○ 4 - Font no especificada L'entrada secundària de matèria és conforme a una llista controlada que no pot ser identificada amb un altre valor definit ni amb un codi en el subcamp $2.

Codis de subcamp      

$a - Terme temàtic o nom geogràfic com a element d'entrada (NR) Període de temps durant el qual té lloc un esdeveniment. $v - Subdivisió de forma (R) $x - Subdivisió general (R) $y - Subdivisió cronològica (R) $z - Subdivisió geogràfica (R) $3 - Materials especificats (NR)

Exemples 650 #7$aArquitectura moderna$yS. XX.$2lemac 650 07$aIndústria cinematogràfica$xRevistes.$2lemac 650 17$aCareer Exploration.$2ericd 650 #7$aConcerts (Orquestra de corda)$2lemac 650 #7$aMúsica vocal$zFrança$yS. XVIII.$2lemac 650 #7$aOdontologia$xLlibres per a infants.$2lemac 650 #0$aReal property$zMississippi$zTippah County$vMaps. 650 #7$aEducational buildings$zWashington (D.C.)$y1890-1910.$2lctgm

111


651 - ENTRADA SECUNDÀRIA DE MATÈRIA-NOM GEOGRÀFIC (R) Entrada secundària de matèria en què l'element d'entrada és un nom geogràfic.

Indicadors  

Primer - Sense definir ○ # - Sense definir Segon - Tesaurus El tesaurus o fitxer d'autoritats d'on prové l'encapçalament. ○ 4 - Font no especificada L'entrada secundària de matèria és conforme a una llista controlada que no pot ser identificada amb un altre valor definit ni amb un codi en el subcamp $2.

Codis de subcamp      

$a - Nom geogràfic (NR) $v - Subdivisió de forma (R) $x - Subdivisió general (R) $y - Subdivisió cronològica (R) $z - Subdivisió geogràfica (R) $3 - Materials especificats (NR)

Exemples 651 #7$aAmazones.$2lemac 651 #7$aAltamira, Cova d'.$2lemac 651 #7$aPompeia (Ciutat antiga)$2lemac 651 #7$aMasia de Can Deu (Sabadell)$2lemac 651 #7$aRaval (Barcelona)$2lemac 651 #7$aRússia$xHistòria$xMapes.$2lemac 651 #0$aTexas Officials and employees. 651 #7$aEstats Units d'Amèrica$xFronteres$zCanadà.$2lemac 651 #7$3Historials d'ingrés psiquiàtric$aPensilvània$xEmigració i immigració$y19751985$zEstats Units d'Amèrica.$2lemac

112


655 - TERME D'INDEXACIÓ--GÈNERE/FORMA (R) Termes que indiquen el gènere, la forma i/o les característiques físiques dels materials que es descriuen. Terme de gènere designa l'estil o la tècnica del contingut intel·lectual dels materials textuals o, pel que fa als materials gràfics, aspectes com ara el punt de vista, la intencionalitat o el mètode de representació. Terme de forma designa els tipus de materials històricament i funcionalment específics, distingits pel caràcter físic, la matèria del contingut intel·lectual o l'ordenació de la informació. Els termes de característiques físiques designen els tipus de materials històricament i funcionalment específics en tant que distingits per l'examen de les característiques físiques, la matèria del contingut intel·lectual o l'ordenació de la informació.

Indicadors  

Primer - Tipus d'encapçalament ○ # - Bàsic Segon - Tesaurus Tesaurus o fitxer d'autoritats d'on prové l'encapçalament. 4 - Font no especificada L'entrada secundària de matèria és conforme a una llista controlada que no pot ser identificada amb un altre valor definit ni amb un codi en el subcamp $2.

Codis de subcamp      

$a - Terme principal de gènere/forma (NR) $v - Subdivisió de forma (R) $x - Subdivisió general (R) $y - Subdivisió cronològica (R) $z - Subdivisió geogràfica (R) $3 - Materials especificats (NR)

Exemples 655 #7$aBird's-eye views$y1874.$2gmgpc 655 07$ck$bLaminated$cm$bmarblewood$cv$abust.$2aat 655 #7$aDictionaries$xFrench$y18th century.$2rbgenr 655 #7$aSigning patterns (Printing)$zGermany$y18th century.$2rbpri 655 #7$3Municipal Fire Station records$aFire reports$zAtlanta, Georgia$y1978.$2[codi de tesaurus] 655 #7$aAnnotations (Provenance)$zSweden$y18th century.$2rbprov$5MH-H

113


MARC 21 concís bibliogràfic: Camps d’entrades secundàries (70X-75X) Els camps 700-75X contenen un nom i/o un títol o un terme que proporciona un accés al registre bibliogràfic no proporcionat en els camps d'entrada principal (1XX), d'accés per matèria (6XX), de menció de col·lecció (4XX), d'entrada secundària de col·lecció (8XX) o de títol (20X- 24X). La xifra romana i la paraula Títol: que precedeixen el camp d'entrada secundària no va incloses en el registre MARC en algunes visualitzacions. Es poden generar basades en l'etiqueta del camp. La part del nom que conté una data oberta acaba en un espai quan va seguida d'una altra dada en el mateix subcamp; no acaba en espai quan va seguida d'un altre subcamp.      

700 - ENTRADA SECUNDÀRIA--NOM PERSONAL (R) 710 - ENTRADA SECUNDÀRIA--NOM D'ENTITAT (R) 711 - ENTRADA SECUNDÀRIA--NOM DE CONGRÉS (R) 730 - ENTRADA SECUNDÀRIA--TÍTOL UNIFORME (R) 740 - ENTRADA SECUNDÀRIA--TÍTOL ANALÍTIC/RELACIONAT NO CONTROLAT (R) 752 - ENTRADA SECUNDÀRIA--NOM JERÀRQUIC DE LLOC (R)

114


700 - ENTRADA SECUNDÀRIA--NOM PERSONAL (R) Entrada secundària en què l'element d'entrada és un nom personal.

Indicadors 

Primer - Tipus d'element d'entrada de nom personal Vegeu la descripció del primer indicador en el camp 100. ○ 0 - Nom de pila ○ 1 - Cognom ○ 3 - Nom de família Segon - Tipus d'entrada secundària ○ # - Cap informació proporcionada

Codis de subcamp                   

$a - Nom personal (NR) $b - Numeració (NR) $c - Títols i altres paraules associades a un nom (R) $d - Dates associades a un nom (NR) $f - Data d'una obra (NR) $g - Informació diversa (NR) $h - Tipus de suport (NR) Qualificador de tipus de suport. $j - Qualificador d'atribució (R) Informació d'atribució per als noms quan la responsabilitat és desconeguda, incerta, fictícia o és un pseudònim. $k - Subencapçalament de forma (R) $l - Llengua de l'obra (NR) $m - Repartiment de l'execució (música) (R) $n - Número de part/secció d'una obra (R) $o - Menció d'arranjament (música) (NR) $p - Nom de part/secció d'una obra (R) $r - Tonalitat (música) (NR) $s - Versió (NR) $t - Títol de l'obra (NR) $3 - Materials especificats (NR) $4 - Codi de relació (R)

115


Exemples 700 0#$aFather Divine. 700 0#$aR. M. B. 700 1#$aVérez Peraza, Elena,$d1919700 1#$aSalamin C., Marcel A. 700 1#$aIbn al-Mu`tazz, `Abd Allah,$d861-908. 700 0#$aSpagna$c(Artista),$dca. 1450-1528. 700 0#$aCarles Eduard,$cpríncep, nét de Jaume II, rei d'Anglaterra,$d1720-1788.

700 1#$aRies, Ferdinand,$d1784-1838.$tOctets,$mpiano, vent, corda,$nop. 128,$rla major. 700 1#$aBeethoven, Ludwig van,$d1770-1827.$tSonates,$mpiano.$kSelections. 700 1#$aHarrison, Tinsley Randolph,$d1900- $tPrinciples of internal medicine.$s9a ed. 700 1#$aHerrman, Egbert.$4org 700 1#$aGalway, James.$4prf$4cnd 700 1#$aJefferson, Thomas,$d1743-1826,$eformer owner.$5MH 700 1#$aFord, John,$d1894-1973,$edirecció.

116


710 - ENTRADA SECUNDÀRIA--NOM D'ENTITAT (R) Entrada secundària en què l'element d'entrada és un nom d'entitat.

Indicadors  Primer - Tipus d'element d'entrada de nom d'entitat Vegeu la descripció del primer indicador en el camp 110. ○ 1 - Nom de jurisdicció ○ 2 - Nom en ordre directe  Segon - Tipus d'entrada secundària ○ # - Cap informació proporcionada ○ 2 - Entrada analítica El document descrit en el registre bibliogràfic conté el document Representat per l’entrada secundària.

Codis de subcamp                

$a - Nom d'entitat o nom de jurisdicció com a element d'entrada (NR) $b - Unitat subordinada (R) $c - Lloc de congrés (NR) $d - Data de congrés o de signatura d'un tractat (R) $g - Informació diversa (NR) $h - Tipus de suport (NR) Qualificador de tipus de suport. $k - Subencapçalament de forma (R) $m - Repartiment de l'execució (música) (R) $n - Número de part/secció/congrés (R) $o - Menció d'arranjament (música) (NR) $p - Nom de part/secció d'una obra (R) $r - Tonalitat (música) (NR) $s - Versió (NR) $t - Títol de l'obra (NR) $3 - Materials especificats (NR) $4 - Codi de relació (R)

Exemples 710 1#$aAlgèria.$tTractats, etc.$gAnglaterra i País de Gal·les,$d20 abr. 1682. 710 22$aEsglésia Catòlica.$tMass, 33rd Sunday of ordinary time (Chant).$f1979. 710 22$aEsglésia Catòlica.$bpapa (1958-1963 : Joan XXIII).$tMater et magistra.$lFrancès.$kSeleccions.$f1963. 117


710 1#$aEstats Units.$tConstitution.$p13th Amendment. 710 1#$aEcuador.$tPlan Nacional de Desarrollo, 1980-1984.$nParte 1,$pGrandes objetivos nacionales.$lAnglès. 710 2#$aBridgewater Library,$eantic posseïdor.$5NjP 710 1#$aMinnesota.$bConstitutional Convention$d(1857 :$gRepublican) 710 2#$aHerbert E. Budek Films and Slides (Firma) 710 1#$aEstats Units.$bArmy Map Service.$tEastern United States 1:250,000. 710 2#$aNew Orleans Blue Serenaders.$4prf 710 2#$aWGBH (Emissora de televisió : Boston, Massachusetts) 710 2#$aHallmark Collection (Library of Congress)$5DLC

118


711 - ENTRADA SECUNDÀRIA--NOM DE CONGRÉS (R) Entrada secundària en què l'element d'entrada és un nom de congrés.

Indicadors  Primer - Tipus d'element d'entrada de nom de congrés Vegeu la descripció del primer indicador en el camp 111. ○ 1 - Nom de jurisdicció ○ 2 - Nom en ordre directe  Segon - Tipus d'entrada secundària ○ # - Cap informació proporcionada ○ 2 - Entrada analítica El document descrit en el registre bibliogràfic conté el document representat per l'entrada secundària.

Codis de subcamp             

$a - Nom de congrés o nom de jurisdicció com a element d'entrada (NR) $c - Lloc de congrés (NR) $d - Data de congrés o de signatura d'un tractat (NR) $e - Unitat subordinada (R) $g - Informació diversa (NR) $h - Tipus de suport (NR) Qualificador de tipus de suport. $k - Subencapçalament de forma (R) $n - Número de part/secció/congrés (R) $p - Nom de part/secció d'una obra (R) $q - Nom de congrés precedit del nom de jurisdicció com a element d'entrada $t - Títol de l'obra (NR) $3 - Materials especificats (NR) $4 - Codi de relació (R)

Exemples 711 2#$aDavid Nichol Smith Memorial Seminar. 711 2#$aTheatertreffen Berlin (Festival) 711 2#$aConferència Internacional sobre Desminatge$d(1999 :$cUniversitat Autònoma de Barcelona) 119


711 2#$aPrincess Chulabhorn Science Congress$n(1st : $d1987 : $cBangkok, Thailand).$eMedicinal Plants Exhibition Committee. 711 22$aConcili de Trento $d(1545-1563).$tCanones et decreta.$lAnglès.$kSeleccions.$f1912. 711 2#$aJocs Florals de la Misteriosa Llum$n(21ns :$d1995 :$cManresa) 711 2#$aMostly Mozart Festival.$eOrchestra.

120


730 - ENTRADA SECUNDÀRIA--TÍTOL UNIFORME (R) Conté un títol relacionat o analític controlat per una llista o registre d’autoritats.

Indicadors 

Primer - Caràcters ignorats en la intercalació Valor que indica el nombre de caràcters associats a un article inicial, definit o indefinit, al començament d'un títol uniforme que han de ser ignorats en els processos d'ordenació i intercalació. ○ 0-9 - Nombre de caràcters ignorats en la intercalació  Segon - Tipus d'entrada secundària ○ # - Cap informació proporcionada ○ 2 - Entrada analítica El document descrit en el registre bibliogràfic conté el document representat per l'entrada secundària.

Codis de subcamp           

$a - Títol uniforme (NR) $d - Data de signatura d'un tractat (R) $g - Informació diversa (NR) $k - Subencapçalament de forma (R) $m - Repartiment de l'execució (música) (R) $n - Número de part/secció d'una obra (R) $o - Menció d'arranjament (música) (NR) $p - Nom de la part/secció d'una obra (R) $r - Tonalitat (música) (NR) $s - Versió (NR) $3 - Materials especificats (NR)

Exemples 730 0#$a60 minutes (Programa de televisió) 730 02$aBonn Convention $d(1952). $f1980. 730 0#$aEconomics library selections.$nSeries I,$pNew books in economics. 730 02$aGod save the king;$oarr.$f1982. 730 0#$aBíblia.$pN.T.$pLluc.$lGrec.$sCodex Sinaiticus. 730 0#$aGone with the wind (Pel·lícula cinematogràfica) 121


730 0#$aPeople speak (Programa de rĂ dio) 730 02$aAutomatic heat and air conditioning. 730 02$aTarski's world.$f1993

122


740 - ENTRADA SECUNDÀRIA--TÍTOL ANALÍTIC/RELACIONAT NO CONTROLAT (R) Conté títols analítics o relacionats que no han estat controlats en un fitxer o en una llista d'autoritats. (Si els títols analítics o relacionats estan controlats per un fitxer d'autoritats, s'utilitza el camp 730 (Entrada secundària - títol uniforme)).

Indicadors 

Primer - Caràcters ignorats en la intercalació Valor que indica el nombre de caràcters associats a un article inicial, definit o indefinit , al començament d'un títol uniforme que han de ser ignorats en els processos d'ordenació i intercalació. ○ 0-9 - Nombre de caràcters ignorats en la intercalació Segon - Tipus d'entrada secundària ○ # - Cap informació proporcionada ○ 2 - Entrada analítica El document descrit en el registre bibliogràfic conté el document representat per l'entrada secundària.

Codis de subcamp  

$a - Títol analític/relacionat no controlat (NR) $h - Tipus de suport (NR) Qualificador de tipus de suport.  $n - Número de part/secció d'una obra (R) Designació de número de part o secció d'una obra utilitzat amb un títol en un camp de nom/títol  $p - Nom de part/secció d'una obra (R) Designació de nom de part o secció d'una obra utilitzat amb un títol en un camp de nom/títol

Exemples 740 0#$aManual del adivino. 740 02$aUncle Vanya. 740 02$aDissolution of the family unit.$pDivorce, separation, and annulment. 740 02$aSouth Pacific$h[enregistrament sonor].

123


752 - ENTRADA SECUNDÀRIA--NOM JERÀRQUIC DE LLOC (R) Entrada secundària en què l'element d'entrada és una forma jeràrquica de nom de lloc que està relacionat amb un atribut particular del document descrit, per exemple, el lloc de publicació d'un llibre rar. En la visualització es pot generar un guió ( -- ) per separar els subelements del nom de lloc, per exemple, Canadà -- Colúmbia Britànica -Vancouver.

Indicadors  Primer - Sense definir ○ # - Sense definir  Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp    

$a – País o ens més gran (R) $b - Jurisdicció política de primer ordre (NR) $c - Jurisdicció política intermèdia (R) $d - Ciutat (NR)

Exemples 752 ##$aFrança$bDoubs. 752 ##$aAnglaterra$cGreater Manchester$dManchester. 752 ##$aEstats Units$bKansas$cButler$dAugusta. 752 ##$aCanadà$bColúmbia Britànica$dVancouver.

124


MARC 21 concís bibliogràfic: Camps d’entrada d’enllaç (76X-78X) Els camps 760-78X contenen informació que identifica altres documents bibliogràfics relacionats. Cada un dels camps d'entrada d'enllaç especifica relacions diferents entre el document objecte descrit en el registre i un document relacionat. Aquestes relacions cauen dins tres categories: 1) documents relacionats que ajuden l'usuari en la continuació de la cerca, però que no són requerits físicament per a obtenir el document objecte (per exemple, entrades anteriors per als recursos continus, traduccions del document objecte); 2) documents relacionats que cal obtenir físicament per tal d'utilitzar el document objecte (per exemple, el document font d'una part component: un número d'una revista que conté un article específic); 3) documents relacionats que són unitats constituents d'un tot més gran (per exemple, les fotografies individuals contingudes en un fons de material visual). Els camps d'entrada d'enllaç estan pensats per a generar una nota en la visualització del registre en què apareixen; per a proporcionar enllaços per màquina entre el registre bibliogràfic del document objecte i el registre bibliogràfic del document relacionat, quan el document relacionat té un registre separat; i/o per facilitar la indexació.             

ENLLAÇOS DE REGISTRES I NOTES--INFORMACIÓ GENERAL 760 –ENTRADA DE COL·LECCIÓ PRINCIPAL (R) 765 - ENTRADA DE LLENGUA ORIGINAL (R) 767 - ENTRADA DE TRADUCCIÓ (R) 770 - ENTRADA DE SUPLEMENT/ENTRADA DE NÚMERO ESPECIAL (R) 772 - ENTRADA DE PUBLICACIÓ PRINCIPAL (R) 773 - ENTRADA DE DOCUMENT FONT (R) 774 - ENTRADA D'UNITAT CONSTITUENT (R) 775 - ENTRADA D'UNA ALTRA EDICIÓ (R) 776 - ENTRADA DE FORMA FÍSICA ADDICIONAL (R) 780 - ENTRADA ANTERIOR (R) 785 - ENTRADA POSTERIOR (R) 787 - ENTRADA DE RELACIÓ NO ESPECIFICADA (R)

Definicions dels termes utilitzats en els camps d'Entrada d'enllaç. Document objecte - Document bibliogràfic que és la unitat principal o primària de la descripció per a la qual va ser construït el registre. El document objecte és el document al qual s'apliquen les dades de la Capçalera/06 (Tipus de registre) i /07 (Nivell bibliogràfic). El títol del document objecte és en el camp 245 del registre. Document relacionat - Document bibliogràfic que té una relació amb el document objecte, ja sigui cronològica, horitzontal o vertical i per al qual es formula el camp d'entrada d'enllaç. 125


Part component - Document bibliogràfic que forma part físicament d'un altre document bibliogràfic de manera que la recuperació de la part depèn de la identificació i localització del document font (per exemple, un capítol d'un llibre, un article d'una revista). (Camp 774) Unitat constituent - Document bibliogràfic que forma part d'un altre document. La unitat constituent està físicament separada del document del qual és considerada una part. (Camps 770, 774) Document font - Document bibliogràfic que conté tant físicament (com en el cas de la part component) com bibliogràficament (com en el cas de la unitat constituent) una subpart que és el document objecte del registre. Per exemple, si el registre descriu un article de revista, la font és una revista; si el registre descriu un objecte digital en un conjunt, la font és el conjunt. (Camps 772, 773) Relació cronològica - Relació entre els documents bibliogràfics en el temps (per exemple, la relació d'un recurs continu amb els seus títols anteriors i els posteriors). (Camps 777, 780, 785) Relació horitzontal - Relació entre versions d'un document bibliogràfic en diferents llengües, formats, tipus de suports, etc. (Camps 765, 767, 775, 776) Relació vertical - Relació jeràrquica del tot amb les seves parts i de les parts amb el tot (per exemple, un article de revista amb la revista, una subcol·lecció amb l'entrada de col·lecció principal). (Camps 760, 762, 770, 772, 773, 774)

ENLLAÇOS DE REGISTRES I NOTES A continuació es descriu la tècnica d'enllaç de registres en MARC. Camps d'entrada d'enllaç (camps 760-787) Aquests camps contenen dades descriptives que fan referència al document relacionat, al número de control del registre del document relacionat o a tots dos. S'hi proporciona una designació de contingut mínima per a les dades referents al document relacionat que s'utilitza en els camps d'entrades relacionades. En les operacions que requereixen una designació de contingut més àmplia, com ara la indexació i l'ordenació, el subcamp $w (el número de control de registre del document relacionat) permet al sistema seguir aquest enllaç fins al registre relacionat per tal d'obtenir dades més completes de designació de contingut. A més a més, les dades codificades en el subcamp de control $7 permeten diferents tipus d'indexació sense fer referència, de fet, al registre relacionat. El valor utilitzat en el primer indicador del camp d'entrada d'enllaç determina quan s'ha de generar una nota des del camp. Nota d'entrada d'enllaç complex (580) Els camps d'entrada d'enllaç serveixen per a suportar la generació de notes referents al document relacionat en la visualització d'un registre de document 126


objecte. Quan la relació és massa complexa per a ser expressada utilitzant una constant de visualització i les dades del camp d'entrada d'enllaç o del registre enllaçat, la nota es dóna en un camp de Nota d'entrada d'enllaç complex. Quan s'utilitza, aquest camp apareix a més a més de tots els altres camps d'entrades d'enllaç complex 760-787 rellevants, i no es genera cap nota des del camp d'entrada d'enllaç. Requeriment de registre enllaçat (Capçalera/19) Aquest element indica si la informació present en el camp d'entrada d'enllaç és suficient per a suportar la generació d'una nota llegible a ull nu que identifiqui el document relacionat, o bé indica quan s'anota només un número de registre relacionat. Si només apareix un número de registre, el sistema necessita obtenir la informació apropiada a partir del registre relacionat per tal de construir una visualització estàndard. A l'efecte de la visualització es consideren suficients els subcamps i les combinacions de subcamps següents:  Subcamp $a + $t (Encapçalament d'entrada principal + Títol)  Subcamp $a + $s (Encapçalament d'entrada principal + Títol uniforme)  Subcamp $a (Encapçalament d'entrada principal)  Subcamp $t (Títol)  Subcamp $s (Títol uniforme)  Subcamp $u (Standard Technical Report Number)  Subcamp $r (Número d'informe) Entrades secundàries (camps 700-730) Quan un codi catalogràfic exigeix una entrada secundària per a un títol utilitzat en un camp d'enllaç, l'entrada secundària s'anota en un camp 700-730 apropiat. Els camps d'enllaç no estan pensats per a substituir les entrades secundàries. Una entrada secundària en un camp 700-730 no substitueix tampoc cap camp d'enllaç, ja que no pot generar una nota ni portar un enllaç de registre. Parts components/Unitats constituents El camp d'entrada d'enllaç 773 (Entrada de document font) s'utilitza per a enllaçar un document objecte, que és una part (component) integrant d'un altre document, amb el registre de l'altre document. Per exemple, en registres d'articles de revista conté la identificació de la revista. En el subcamp $g del camp 773 s'anota la localització exacta de l'article de la revista. El registre per al document font o per a qualsevol unitat bibliogràfica major pot incloure informació sobre les unitats constituents, anotada en el camp repetible 774 (Entrada d'unitat constituent). La informació sobre cada unitat constituent s'anota en ocurrències separades del camp 774.

127


760 - ENTRADA DE COL·LECCIÓ PRINCIPAL (R) Informació referent a la col·lecció principal relacionada quan el document objecte és una subcol·lecció (relació vertical). Quan es genera una nota a partir d'aquest camp, en la visualització es pot generar, basada en l'etiqueta del camp, la frase introductòria Col·lecció principal: o Subcol·lecció de:

Indicadors 

Primer - Control de nota ○ 0 - Visualització de la nota ○ 1 - No visualització de la nota El camp 580 (Nota d'entrada d'enllaç complex) conté una nota textual.

Segon - Control de constant de visualització ○ # - Col·lecció principal ○ 8 - No es genera cap constant de visualització

Codis de subcamp 

 

 

     

$a - Encapçalament d'entrada principal (NR) Encapçalament d'entrada principal d'un camp 100 (Entrada principal de nom personal), 110 (Entrada principal de nom d'entitat), 111 (Entrada principal de nom de congrés) o 130 (Entrada principal de títol uniforme) del registre relacionat. $b - Edició (NR) Nom de l'edició del camp 250 (Menció d'edició) del registre relacionat. $c - Informació qualificativa (NR) Informació qualificativa entre parèntesis d'un subcamp $b (Informació qualificativa) d'un camp 222 (Títol clau) o altres dades necessàries per distingir dos títols. $d - Lloc, editor i data de publicació (NR) Informació de la publicació dels subcamps $a, $b i/o $c del camp 260 (Publicació, distribució, etc. (Peu d'impremta)) del registre relacionat. $g - Informació sobre la relació (R) Dades que indiquen la part o parts específiques del document relacionat implicades en la relació amb el document objecte, com ara dates i volums. La informació sobre la relació inclou la localització d'una part component en un document objecte. $h - Descripció física (NR) $i - Text de visualització (NR) $m - Detalls del material específic (NR) $n - Nota (R) $o - Altres identificadors del document (R) $s - Títol uniforme (NR) Títol d'un camp 240 (Títol uniforme) o d'un camp 243 (Títol uniforme col·lectiu) del registre relacionat. 128


  

  

$t - Títol (NR) Títol dels subcamps $a, $n i $p d'un camp 245 (Menció de títol) o un subcamp $a del camp 222 (Títol clau) del registre relacionat. $w - Número de control del registre (R) Número de control del sistema del registre relacionat. $x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR) ISSN del títol d'una publicació en sèrie del camp 022 (ISSN (International Standard Serial Number) del registre relacionat. En la visualització es poden generar les sigles ISSN. $y - Designació CODEN (NR) Designació CODEN del camp 030 (Designació CODEN) en el registre relacionat. En la visualització es pot generar l'acrònim CODEN. $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control $7 - Subcamp de control (NR) Quatre caràcters de posició fixa (designats com $7/0, $7/1, etc.) que indiquen característiques especials de l'entrada d'enllaç. Com que les definicions dels codis del subcamp $7 depenen de la posició en què apareixen, la codificació de qualsevol posició obliga a que cada posició anterior contingui un codi o un caràcter de farciment (|); les posicions successives no cal utilitzar-les. ○ /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal Codi d'un caràcter que indica el tipus de nom contingut en el subcamp $a. El codi correspon a l'etiqueta 1XX del registre del document relacionat. ▪ p - Nom personal ▪ c - Nom d'entitat ▪ m - Nom de congrés ▪ u - Títol uniforme ▪ n - No aplicable ○ /1 - Forma del nom Codi d'un caràcter que indica la forma del nom contingut en el subcamp $a. El codi correspon al valor del primer indicador del camp 1XX del registre del document relacionat i s'interpreta conjuntament amb el valor de $7/0. Si $7/0 = p (Nom personal): ▪ 0 - Nom de pila ▪ 1 - Cognom ▪ 3 - Nom de família Si $7/0 = c (Nom d'entitat) o m (Nom de congrés): ▪ 0 - Nom en forma inversa ▪ 1 - Nom de jurisdicció ▪ 2 - Nom en ordre directe Si $7/0 = u (Títol uniforme) o n (No aplicable): ▪ n - No aplicable ○ /2 - Tipus de registre Codi d'un caràcter que indica el tipus de registre del document relacionat. El codi correspon al de la Capçalera/06 (Tipus de registre) del registre del document relacionat. ▪ a - Material textual ▪ c - Música anotada ▪ d - Música anotada manuscrita ▪ e - Material cartogràfic ▪ f - Material cartogràfic manuscrit ▪ g - Material projectable 129


▪ i - Enregistrament sonor no musical ▪ j - Enregistrament sonor musical ▪ k - Material gràfic bidimensional no projectable ▪ m - Fitxer informàtic ▪ o - Equip ▪ p - Material mixt ▪ r - Artefacte tridimensional i objecte natural ▪ t - Material textual manuscrit ○ /3 - Nivell bibliogràfic Codi d'un caràcter que indica el nivell bibliogràfic del document relacionat. El codi correspon a aquell de la Capçalera/07 (Nivell bibliogràfic) del registre del document relacionat. ▪ a - Part component monogràfica ▪ b - Part component seriada ▪ c - Recull ▪ d - Subunitat ▪ m - Monografia/document ▪ s - Publicació en sèrie ▪ i - Recurs integrant $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu

Exemple

760 0#$7c1as$aUnited States. Geological Survey.$tWater supply papers

130


765 - ENTRADA DE LLENGUA ORIGINAL (R) Informació referent a la publicació en la llengua original quan el document objecte és una traducció (relació horitzontal). Quan es genera una nota a partir d'aquest camp, en la visualització es pot generar, basada en l'etiqueta del camp, la frase introductòria Traducció de:

Indicadors 

Primer - Control de nota ○ 0 - Visualització de la nota ○ 1 - No visualització de la nota El camp 580 (Nota d'entrada d'enllaç complex) conté una nota textual.  Segon - Control de constant de visualització ○ # - Traducció de ○ 8 - No es genera cap constant de visualització

Codis de subcamp Vegeu les descripcions dels subcamps en el camp 760.                    

$a - Encapçalament d'entrada principal (NR) $b - Edició (NR) $c - Informació qualificativa (NR) $d - Lloc, editor i data de publicació (NR) $g - Informació sobre la relació (R) $h - Descripció física (NR) $i - Text de visualització (NR) $k - Dades de la col·lecció del document relacionat (R) Entrada de col·lecció de la 4XX (Menció de col·lecció) o de la 8XX (Entrada secundària de col·lecció) del registre relacionat. $m - Detalls del material específic (NR) $n - Nota (R) $o - Altres identificadors del document (R) $r - Número d'informe (R) Número d'informe del camp 088 (Número d'informe) del registre relacionat. $s - Títol uniforme (NR) $t - Títol (NR) $u - STRN (Standard Technical Report Number) (NR) STRN del camp 027 (STRN (Standard Technical Report Number)) del registre relacionat. En la visualització es poden generar les sigles STRN: $w - Número de control del registre (R) $x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR) $y - Designació CODEN (NR) $z - ISBN (International Standard Book Number) (R) $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control 131


$7 - Subcamp de control (NR) Vegeu la descripció del subcamp $7 en el camp 760 ○ /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal ○ /1 - Forma del nom ○ /2 - Tipus de registre ○ /3 - Nivell bibliogràfic $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

Exemples 765 0#$tAstrofizicheskie issledovaniíà$w(DLC)###78648457#$w(OCoLC)4798581 765 1#$tMashinovedenie$w(DLC)###90646274#$w(OCoLC)6258868

132


767 - ENTRADA DE TRADUCCIÓ (R) Informació referent a la publicació en una llengua altra que l'original quan el document objecte és en la llengua original o és una altra traducció (relació horitzontal). Quan es genera una nota a partir d'aquest camp, en la visualització es pot generar, basada en l'etiqueta del camp, la frase introductòria Traduït com:

Indicadors 

Primer - Control de nota ○ 0 - Visualització de la nota ○ 1 - No visualització de la nota El camp 580 (Nota d'entrada d'enllaç complex) conté una nota textual. Segon - Control de constant de visualització ○ # - Traduït com ○ 8 - No es genera cap constant de visualització

Codis de subcamp Vegeu les descripcions dels subcamps en el camp 760.                     

$a - Encapçalament d'entrada principal (NR) $b - Edició (NR) $c - Informació qualificativa (NR) $d - Lloc, editor i data de publicació (NR) $g - Informació sobre la relació (R) $h - Descripció física (NR) $i - Text de visualització (NR) $k - Dades de la col·lecció del document relacionat (R) Entrada de col·lecció de la 4XX (Menció de col·lecció) o de la 8XX (Entrada secundària de col·lecció) del registre relacionat. $m - Detalls del material específic (NR) $n - Nota (R) $o - Altres identificadors del document (R) $r - Número d'informe (R) El número d'informe del camp 088 (Número d'informe) del registre relacionat. $s - Títol uniforme (NR) $t - Títol (NR) $u - STRN (Standard Technical Report Number) (NR) STRN del camp 027 (STRN (Standard Technical Report Number)) del registre relacionat. En la visualització es poden generar les sigles STRN: $w - Número de control del registre (R) $x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR) $y - Designació CODEN (NR) $z - ISBN (International Standard Book Number) (R) $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control $7 - Subcamp de control (NR) Vegeu la descripció del subcamp $7 en el camp 760 133


○ /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal ○ /1 - Forma del nom ○ /2 - Tipus de registre ○ /3 - Nivell bibliogràfic $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

Exemples 767 0#$tAstrofizicheskie issledovaniíà.Anglès.$tBulletin of the Special Astrophysical Observatory North Caucasus$x0190-2709$w###(DLC)86649325#$w(OCoLC)4698159 767 1#$tFinance & development. Àrab. Tamwil wa-al-tanmiyah$x0250-7455 767 1#$tFinance & development. Francès. Finances et développement$x0430-473X 767 1#$tFinance & development. Alemany. Finanzierung & Entwicklung$x0250-7439 767 1#$tFinance & development. Castellà. Finanzas y desarrollo$x0250-7447 767 1#$tFinance & development. Portuguès. Finanças & desenvolvimento$x0250-7404

134


770 - ENTRADA DE SUPLEMENT/ENTRADA DE NÚMERO ESPECIAL (R) Informació referent al suplement o al número especial associats al document objecte, però catalogat o entrat com a registre separat (relació vertical). Quan es genera una nota a partir d'aquest camp, en la visualització es pot generar, basada en l'etiqueta del camp, la frase introductòria Suplement:

Indicadors 

Primer - Control de nota ○ 0 - Visualització de la nota ○ 1 - No visualització de la nota El camp 580 (Nota d'entrada d'enllaç complex) conté una nota textual. Segon - Control de constant de visualització ○ # - Suplement ○ 8 - No es genera cap constant de visualització

Codis de subcamp Vegeu les descripcions dels subcamps en el camp 760.                     

$a - Encapçalament d'entrada principal (NR) $b - Edició (NR) $c - Informació qualificativa (NR) $d - Lloc, editor i data de publicació (NR) $g - Informació sobre la relació (R) $h - Descripció física (NR) $i - Text de visualització (NR) $k - Dades de la col·lecció del document relacionat (R) Entrada de col·lecció de la 4XX (Menció de col·lecció) o de la 8XX (Entrada secundària de col·lecció) del registre relacionat. $m - Detalls del material específic (NR) $n - Nota (R) $o - Altres identificadors del document (R) $r - Número d'informe (R) $s - Títol uniforme (NR) $t - Títol (NR) $u - STRN (STRN (Standard Technical Report Number)) (NR) $w - Número de control del registre (R) $x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR) $y - Designació CODEN (NR) $z - ISBN (International Standard Book Number) (R) $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control $7 - Subcamp de control (NR) Vegeu la descripció del subcamp $7 en el camp 760 ○ /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal ○ /1 - Forma del nom 135


○ /2 - Tipus de registre ○ /3 - Nivell bibliogràfic $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

Exemples 770 0#$tDirectory: United States, territories, and Canada$w(DLC)###78646712#$w(OCoLC)4579783 770 0#$tJournal of cellular biochemistry. Supplement$x0733-1959

136


772 - ENTRADA DE PUBLICACIÓ PRINCIPAL (R) Informació referent al registre principal relacionat quan el document objecte és un número únic, un suplement o un número especial (relació vertical) del document principal. Quan es genera una nota a partir d'aquest camp, en la visualització es pot generar, basada en l'etiqueta del camp, la frase introductòria Suplement de:

Indicadors 

Primer - Control de nota ○ 0 - Visualització de la nota ○ 1 - No visualització de la nota El camp 580 (Nota d'entrada d'enllaç complex) conté una nota textual. Segon - Control de constant de visualització ○ # - Suplement de ○ 0 - Publicació principal ○ 8 - No es genera cap constant de visualització

Codis de subcamp Vegeu les descripcions dels subcamps en el camp 760.                     

$a - Encapçalament d'entrada principal (NR) $b - Edició (NR) $c - Informació qualificativa (NR) $d - Lloc, editor i data de publicació (NR) $g - Informació sobre la relació (R) $h - Descripció física (NR) $i - Text de visualització (NR) $k - Dades de la col·lecció del document relacionat (R) Entrada de col·lecció de la 4XX (Menció de col·lecció) o de la 8XX (Entrada secundària de col·lecció) del registre relacionat. $m - Detalls del material específic (NR) $n - Nota (R) $o - Altres identificadors del document (R) $r - Número d'informe (R) $s - Títol uniforme (NR) $t - Títol (NR) $u - STRN (STRN (Standard Technical Report Number)) (NR) $w - Número de control del registre (R) $x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR) $y - Designació CODEN (NR) $z - ISBN (International Standard Book Number) (R) $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control $7 - Subcamp de control (NR) Vegeu la descripció del subcamp $7 en el camp 760 ○ /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal 137


○ /1 - Forma del nom ○ /2 - Tipus de registre ○ /3 - Nivell bibliogràfic $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

Exemples 772 0#$tWorld agricultural situation (Washington, D.C. : 1970)$x00841358$w(DLC)sf#81008035# 772 1#$tStatistiques pour l'économie normande$g1979-$w(OCoLC)6260766 772 1#$tAval$g[1982-] 772 1#$7unas$tPost boy (London, England)$w(OCoLC)1234567 772 1#$7p1as$aSilence, Timothy.$tFoundling hospital for wit

138


773 - ENTRADA DE DOCUMENT FONT (R) Informació referent al document font de la unitat constituent descrita en el registre (relació vertical). En el cas de documents font que són de naturalesa seriada o en més d'un volum, la informació dels subcamps $g és necessària per a indicar la localització exacta de la part component dins del document bibliogràfic. Quan es genera una nota a partir d'aquest camp, en la visualització es pot generar, basada en l'etiqueta del camp, la frase introductòria En:

Indicadors 

Primer - Control de nota ○ 0 - Visualització de la nota ○ 1 - No visualització de la nota El camp 580 (Nota d'entrada d'enllaç complex) conté una nota textual.  Segon - Control de constant de visualització ○ # - En ○ 8 - No es genera cap constant de visualització

Codis de subcamp Vegeu les descripcions dels subcamps en el camp 760.                     

$a - Encapçalament d'entrada principal (NR) $b - Edició (NR) $d - Lloc, editor i data de publicació (NR) $g - Informació sobre la relació (R) $h - Descripció física (NR) $i - Text de visualització (NR) $k - Dades de la col·lecció del document relacionat (R) Entrada de col·lecció de la 4XX (Menció de col·lecció) o de la 8XX (Entrada secundària de col·lecció) del registre relacionat. $m - Detalls del material específic (NR) $n - Nota (R) $o - Altres identificadors del document (R) $p - Títol abreujat (NR) Títol abreujat del camp 210 (Títol abreujat) del registre relacionat. $r - Número d'informe (R) $s - Títol uniforme (NR) $t - Títol (NR) $u - STRN (STRN (Standard Technical Report Number)) (NR) $w - Número de control del registre (R) $x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR) $z - ISBN (International Standard Book Number) (R) $3 - Materials especificats (NR) $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control $7 - Subcamp de control (NR) 139


Vegeu las descripció del subcamp $7 en el camp 760 ○ /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal ○ /1 - Forma del nom ○ /2 - Tipus de registre ○ /3 - Nivell bibliogràfic $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

Exemples 773 0#$tHorizon$gVol. 17, no. 98 (Feb. 1948), p. 78-159 773 0#$gVol. 2, no. 2 (Feb. 1976), p. 195-230$w(DLC)###75001234# 773 0#$tNetworks for networkers : critical issues in cooperative library development$w(DLC)###79024054#$w(Uk)8040016# 773 0#$7p1am$aDesio, Ardito, 1897-$tGeographical features of the Karakorum.$dMilano : ISMEO, 1991 773 0#$7p1am$aHamilton, Milton W. (Milton Wheaton), 1901-$tSir William Johnson and the Indians of New York.$d[Albany] : University of the State of New York, State Education Dept., Office of State History, 1967$w(DLC)###68066801# 773 0#$tGilbert H. Grosvenor Collection of Photographs of the Alexander Graham Bell family 773 0#$tEntomologists' monthly magazine$pENTOMOL MON MAG$dWallingford : Gem Publishing Company$x0013-8908$ 773 0#$7c2bc$aMassachusetts. Commission on Consumer Affairs$tRecords$w(MaRG)170# 773 0#$7nnas$tCalifornia journal.$gVol. 24, pt. B no. 9 (Sept. 1993), p. 235-48

140


774 - ENTRADA D'UNITAT CONSTITUENT (R) Informació referent a la unitat constituent associada a una unitat bibliogràfica més gran (relació vertical). Quan es genera una nota a partir d'aquest camp, en la visualització es pot generar, basada en l'etiqueta del camp, la frase introductòria Unitat constituent:

Indicadors 

Primer - Control de nota ○ 0 - Visualització de la nota ○ 1 - No visualització de la nota El camp 580 (Nota d'entrada d'enllaç complex) conté una nota textual. Segon - Control de constant de visualització ○ # - Unitat constituent ○ 8 - No es genera cap constant de visualització

Codis de subcamp Vegeu les descripcions dels subcamps en el camp 760.        

           

$a - Encapçalament d'entrada principal (NR) $b - Edició (NR) $c - Informació qualificativa (NR) $d - Lloc, editor i data de publicació (NR) $g - Informació sobre la relació (R) $h - Descripció física (NR) $i - Text de visualització (NR) $k - Dades de la col·lecció del document relacionat (R) Entrada de col·lecció de la 4XX (Menció de col·lecció) o de la 8XX (Entrada secundària de col·lecció) del registre relacionat. $m - Detalls del material específic (NR) $n - Nota (R) $o - Altres identificadors del document (R) $r - Número d'informe (R) $s - Títol uniforme (NR) $t - Títol (NR) $u - STRN (STRN (Standard Technical Report Number)) (NR) $w - Número de control del registre (R) $x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR) $y - Designació CODEN (NR) $z - ISBN (International Standard Book Number) (R) $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control $7 - Subcamp de control (NR) Vegeu la descripció del subcamp $7 en el camp 760 ○ /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal ○ /1 - Forma del nom ○ /2 - Tipus de registre ○ /3 - Nivell bibliogràfic $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control 141


Exemples 774 00$81\c$oNYDA.1993.010.00130.$n[DIAPimage]$tMap of area with highlighted street 774 00$82\c$oNYDA.1993.010.00131.$n[DIAPimage]$tView of Mill Brook Houses from one of the houses$d89/05 774 00$83\c$oNYDA.1993.010.00132.$n[DIAPimage]$tView SE from Mill Brook Houses on rooftop on Cypress Ave. Between 136th St. and 137th St.,$d93/05 774 00$84\c$oNYDA.1993.010.00133.$n[DIAPimage]$tView N from 136th St. roof top area between Bruckner Expressway and Cypress Ave.,$d93/06 774 00$85\c$oNYDA.1993.010.00134.$n[DIAPimage]$tView E from rooftop of garden bounded by Bruckner Expressway, 136th St. and 135th St.$d93/06

142


775 - ENTRADA D'UNA ALTRA EDICIÓ (R) Entrada per a una altra edició disponible del document objecte (relació horitzontal). Quan es genera una nota a partir d'aquest camp, en la visualització es pot generar, basada en l'etiqueta del camp, la frase introductòria Altres edicions disponibles:

Indicadors 

Primer - Control de nota ○ 0 - Visualització de la nota ○ 1 - No visualització de la nota El camp 580 (Nota d'entrada d'enllaç complex) conté una nota textual. Segon - Control de constant de visualització ○ # - Altres edicions disponibles ○ 8 - No es genera cap constant de visualització

Codis de subcamp Vegeu les descripcions dels subcamps en el camp 760.                      

$a - Encapçalament d'entrada principal (NR) $b - Edició (NR) $c - Informació qualificativa (NR) $d - Lloc, editor i data de publicació (NR) $e - Codi de llengua (NR) Codi de llengua del camp 008/35-37 (Llengua) del registre relacionat. $f - Codi de país (NR) Codi de país del camp 008/15-17 (Lloc de publicació, producció o execució) del registre relacionat. $g - Informació sobre la relació (R) $h - Descripció física (NR) $i - Text de visualització (NR) $k - Dades de la col·lecció del document relacionat (R) Entrada de col·lecció de la 4XX (Menció de col·lecció) o de la 8XX (Entrada secundària de col·lecció) del registre relacionat. $m - Detalls del material específic (NR) $n - Nota (R) $o - Altres identificadors del document (R) $r - Número d'informe (R) $s - Títol uniforme (NR) $t - Títol (NR) $u - STRN (STRN (Standard Technical Report Number)) (NR) $w - Número de control del registre (R) $x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR) $y - Designació CODEN (NR) $z - ISBN (International Standard Book Number) (R) $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control 143


$7 - Subcamp de control (NR) Vegeu la descripció del subcamp $7 en el camp 760 ○ /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal ○ /1 - Forma del nom ○ /2 - Tipus de registre ○ /3 - Nivell bibliogràfic $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

Exemples 775 1#$tCuba economic news$x0590-2932$eeng$w(OCoLC)2259984 775 1#$tModern maturity$x0026-8046$w(DLC)###63047860#$w(OCoLC)1758471 775 1#$tCommunist$filu 775 1#$tModern maturity$bNRTA edition 775 1#$tHospital practice (Office ed.)$x8750-2836

144


776 - ENTRADA DE FORMA FÍSICA ADDICIONAL (R) Informació referent a una altra forma física disponible del document objecte (relació horitzontal). Quan es genera una nota a partir d'aquest camp, en la visualització es pot generar, basada en l'etiqueta del camp, la frase introductòria Disponible en una altra forma:

Indicadors 

Primer - Control de nota ○ 0 - Visualització de la nota ○ 1 - No visualització de la nota El camp 580 (Nota d'entrada d'enllaç complex) conté una nota textual. Segon - Control de constant de visualització ○ # - Disponible en una altra forma ○ 8 - No es genera cap constant de visualització

Codis de subcamp Vegeu les descripcions dels subcamps en el camp 760.                      

$a - Encapçalament d'entrada principal (NR) $b - Edició (NR) $c - Informació qualificativa (NR) $d - Lloc, editor i data de publicació (NR) $g - Informació sobre la relació (R) $h - Descripció física (NR) $i - Text de visualització (NR) $k - Dades de la col·lecció del document relacionat (R) Entrada de col·lecció de la 4XX (Menció de col·lecció) o de la 8XX (Entrada secundària de col·lecció) del registre relacionat. $m - Detalls del material específic (NR) $n - Nota (R) $o - Altres identificadors del document (R) $r - Número d'informe(R) $s - Títol uniforme (NR) $t - Títol (NR) $u - STRN (STRN (Standard Technical Report Number)) (NR) $w - Número de control del registre (R) $x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR) $y - Designació CODEN (NR) $z - ISBN (International Standard Book Number) (R) $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control $7 - Subcamp de control (NR) Vegeu la descripció del subcamp $7 en el camp 760 145


○ /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal ○ /1 - Forma del nom ○ /2 - Tipus de registre ○ /3 - Nivell bibliogràfic $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

Exemples 776 1#$tCollege English$x0010-0994$w(DLC)sc#84007753#$w(OCoLC)3546316 776 1#$tCollege English$x0010-0994$w(DLC)###41006180#$w(OCoLC)1564053 776 1#$tAmericas$x0003-1615$w(OCoLC)8370205 776 1#$cOriginal$w(DLC)###24020326#

146


780 - ENTRADA ANTERIOR (R) Informació referent al títol anterior immediat del document objecte (relació cronològica). Quan es genera una nota a partir d'aquest camp, en la visualització es pot generar, basada en el valor del segon indicador del camp, un terme o frase introductori.

Indicadors 

Primer - Control de nota ○ 0 - Visualització de la nota ○ 1 - No visualització de la nota El camp 580 (Nota d'entrada d'enllaç complex) conté una nota textual. Segon - Tipus de relació Valor que indica la relació entre el document objecte i l'entrada anterior i que pot ser utilitzada per generar un terme o frase introductori. ○ 0 - Continua En la visualitzacióes pot generar Continua: ○ 1 - Continua en part En la visualització es pot generar Continua en part: ○ 2 - Substitueix En la visualització es pot generar Substitueix: ○ 3 - Substitueix en part En la visualització es pot generar Substitueix en part: ○ 4 - Format per la fusió de ... i ... En la visualització es pot generar Fusió de:... i: ○ 5 - Absorbeix En la visualització es pot generar Absorbeix: ○ 6 - Absorbeix en part En la visualització es pot generar Absorbeix en part: ○ 7 - Separada de En la visualització es pot generar Separada de:

Codis de subcamp Vegeu les descripcions dels subcamps en el camp 760.         

$a - Encapçalament d'entrada principal (NR) $b - Edició (NR) $c - Informació qualificativa (NR) $d - Lloc, editor i data de publicació (NR) $g - Informació sobre la relació (R) $h - Descripció física (NR) $i - Text de visualització (NR) $k - Dades de la col·lecció del document relacionat (R) L'entrada de col·lecció de la 4XX (Menció de col·lecció) o de la 8XX (Entrada secundària de col·lecció) del registre relacionat. $m - Detalls del material específic (NR) 147


           

$n - Nota (R) $o - Altres identificadors del document (R) $r - Número d'informe (R) $s - Títol uniforme (NR) $t - Títol (NR) $u - STRN (STRN (Standard Technical Report Number)) (NR) $w - Número de control del registre (R) $x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR) $y - Designació CODEN (NR) $z - ISBN (International Standard Book Number) (R) $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control $7 - Subcamp de control (NR) Vegeu la descripció del subcamp $7 en el camp 760 ○ /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal ○ /1 - Forma del nom ○ /2 - Tipus de registre ○ /3 - Nivell bibliogràfic $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

Exemples 780 00$aAmerican Hospital Association.$tBulletin of the American Hospital Association$w(OCoLC)1777831 780 01$tAnnales scientifiques de l'Université de Besançon$w(OCoLC)6179013 780 03$tElevage 780 14$tAnnales de géophysique$x0003-4029$w(OCoLC)1481255$w(DLC)###52016346# 780 14$tAnnali de geofisica$w(OCoLC)1847060$w(DLC)gs#49000041# 780 05$aAmerican Society of International Law.$tProceedings$g1971 780 06$tGraphic notices and supplemental data$w(OCoLC)4276671 780 07$aBritish Columbia. Ministry of Provincial Secretary and Government Services.$tAnnual report$x0226-0883$w(OCoLC)6270433$w(DLC)###80649039#

148


785 - ENTRADA POSTERIOR (R) Informació referent al títol posterior immediat del document objecte (relació cronològica). Quan es genera una nota a partir d'aquest camp, en la visualització es pot generar, basada en el valor del segon indicador del camp, un terme o frase introductori.

Indicadors 

Primer - Control de nota ○ 0 - Visualització de la nota ○ 1 - No visualització de la nota El camp 580 (Nota d'entrada d'enllaç complex) conté una nota textual. Segon - Tipus de relació Valor que indica la relació entre el document objecte i l'entrada anterior i que pot ser utilitzada per a generar un terme o frase introductori. ○ 0 - Continuada per En la visualització es pot generar Continuada per: ○ 1 - Continuada en part per En la visualització es pot generar Continuada en part per: ○ 2 - Substituïda per En la visualització es pot generar Substituïda per: ○ 3 - Substituïda en part per En la visualització es pot generar Substituïda en part per: ○ 4 - Absorbida per En la visualització es pot generar Absorbida per: ○ 5 - Absorbida en part per En la visualització es pot generar Absorbida en part per: ○ 6 - Escindida en ... i en ... En la visualització es pot generar Escindida en: ... i ... ○ 7 - Fusionada amb ... per formar ... En la visualització es pot generar Fusionada amb: ... per formar ... ○ 8 - Torna a esdevenir En la visualització es pot generar Torna a esdevenir:

Codis de subcamp Vegeu les descripcions dels subcamps en el camp 760.        

$a - Encapçalament d'entrada principal (NR) $b - Edició (NR) $c - Informació qualificativa (NR) $d - Lloc, editor i data de publicació (NR) $g - Informació sobre la relació (R) $h - Descripció física (NR) $i - Text de visualització (NR) $k - Dades de la col·lecció del document relacionat (R)

149


           

Entrada de col·lecció de la 4XX (Menció de col·lecció) o de la 8XX (Entrada secundària de col·lecció) del registre relacionat. $m - Detalls del material específic (NR) $n - Nota (R) $o - Altres identificadors del document (R) $r - Número d'informe (R) $s - Títol uniforme (NR) $t - Títol (NR) $u - STRN (STRN (Standard Technical Report Number)) (NR) $w - Número de control del registre (R) $x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR) $y - Designació CODEN (NR) $z - ISBN (International Standard Book Number) (R) $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control $7 - Subcamp de control (NR) Vegeu la descripció del subcamp $7 en el camp 760 ○ /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal ○ /1 - Forma del nom ○ /2 - Tipus de registre ○ /3 - Nivell bibliogràfic $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

Exemples 785 00$tTEIC quarterly seismological bulletin$x0741-1898$w(DLC)sc#83007721# 785 10$tLearning in New York (University of the State of New York)$g1983$w(OCoLC)10120612 785 01$aSoutheastern College Art Conference.$tSECAC newsletter$w(OCoLC)4973820 785 02$tBritish Columbia medical journal.$x0007-0556 785 04$tBusiness week$gOct. 1940$x0007-7135$w(DLC)###31006225# 785 05$tSheet metal worker$x0096-9249$w(OCoLC)2054610 785 16$tHospital practice (Hospital ed.)$x8755-4542$w(DLC)sn#84001694# 785 16$tHospital practice (Office ed.)$x8750-2836$w(OCoLC)10716242 785 17$tServices correctionnels au Canada.$x0711-6810 785 17$tAdult correctional services in Canada.$x0715-2973 785 08$aLos Angeles (Calif.). Dept. of City Planning.$tAnnual report of the Department of City Planning (1966)$w(DLC)sn#86032686#

150


787 - ENTRADA DE RELACIÓ NO ESPECIFICADA (R) Informació referent a l'obra relacionada amb el document objecte quan la relació no es correspon amb cap de les definides en els camps 760-785.

Indicadors 

Primer - Control de nota ○ 0 - Visualització de la nota ○ 1 - No visualització de la nota El camp 580 (Nota d'entrada d'enllaç complex) conté una nota textual. Segon - Control de constant de visualització ○ # - Document relacionat ○ 8 - No es genera cap constant de visualització

Codis de subcamp Vegeu les descripcions dels subcamps en el camp 760.                     

$a - Encapçalament d'entrada principal (NR) $b - Edició (NR) $c - Informació qualificativa (NR) $d - Lloc, editor i data de publicació (NR) $g - Informació sobre la relació (R) $h - Descripció física (NR) $i - Text de visualització (NR) $k - Dades de la col·lecció del document relacionat (R) Entrada de col·lecció de la 4XX (Menció de col·lecció) o de la 8XX (Entrada secundària de col·lecció) del registre relacionat. $m - Detalls del material específic (NR) $n - Nota (R) $o - Altres identificadors del document (R) $r - Número d'informe (R) $s - Títol uniforme (NR) $t - Títol (NR) $u - STRN (STRN (Standard Technical Report Number)) (NR) $w - Número de control del registre (R) $x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR) $y - Designació CODEN (NR) $z - ISBN (International Standard Book Number) (R) $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control $7 - Subcamp de control (NR) Vegeu la descripció del subcamp $7 en el camp 760 ○ /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal ○ /1 - Forma del nom 151


○ /2 - Tipus de registre ○ /3 - Nivell bibliogràfic $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

Exemples 787 1#$aEmpire State report (1982)$x0747-0711$w(DLC)###84647292#$w(OCoLC)8541622 787 1#$tEmpire State report weekly$x0745-8622$w(DLC)###84647299#$w(OCoLC)9403759

152


MARC 21 concís bibliogràfic: Camps d'entrada secundària de col·lecció (80X830) Els camps 800-830 contenen un nom/títol o un títol utilitzat com a entrada secundària de col·lecció quan la menció de col·lecció va continguda en un camp 490 (Menció de col·lecció) o en un camp 500 (Nota general) i es requereix una entrada secundària de col·lecció per al registre bibliogràfic. El camp d'entrada secundària de col·lecció 8XX no s'utilitza conjuntament amb la menció de col·lecció del camp 440 perquè funciona alhora com a part de la descripció bibliogràfica i com a entrada secundària de col·lecció. La xifra romana i la paraula Col·lecció: que precedeixen el camp d'entrada secundària de col·lecció en algunes visualitzacions no van incloses en el registre MARC. Es poden generar basades en l'etiqueta del camp. La part del nom que conté una data oberta acaba en un espai quan va seguida d'una altra dada en el mateix subcamp; no acaba en espai quan va seguida d'un altre subcamp.   

800 - ENTRADA SECUNDÀRIA DE COL·LECCIÓ--NOM PERSONAL (R) 810 - ENTRADA SECUNDÀRIA DE COL·LECCIÓ--NOM D'ENTITAT (R) 811 - ENTRADA SECUNDÀRIA DE COL·LECCIÓ--NOM DE CONGRÉS (R)  830 - ENTRADA SECUNDÀRIA DE COL·LECCIÓ--TÍTOL UNIFORME (R)

800 - ENTRADA SECUNDÀRIA DE COL·LECCIÓ-NOM PERSONAL (R) Entrada secundària de col·lecció d'autor/títol en la qual la part de l'autor és un nom personal.

Indicadors 

Primer - Tipus d'element d'entrada de nom personal Vegeu la descripció del primer indicador en el camp 100. ○ 0 - Nom de pila ○ 1 - Cognom ○ 3 - Nom de família Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

153


Codis de subcamp        

         

$a - Nom personal (NR) $b - Numeració (NR) $c - Títols i altres paraules associats a un nom (R) $d - Dates associades a un nom (NR) $f - Data d'una obra (NR) $g - Informació diversa (NR) $h - Tipus de suport (NR) Qualificador de tipus de suport. $j - Qualificador d'atribució (R) Informació d'atribució per als noms quan la responsabilitat és desconeguda, incerta, fictícia, o és un pseudònim. $k - Subencapçalament de forma (R) $l - Llengua de l'obra (NR) $m - Repartiment de l'execució (música) (R) $n - Número de part/secció d’una obra (R) $o - Menció d'arranjament (música) (NR) $p - Nom de part/secció d'una obra (R) $r - Tonalitat (música) (NR) $s - Versió (NR) $t - Títol de l'obra (NR) $v - Designació de volum/designació de seqüència (NR) $4 - Codi de relació (R)

Exemples 800 1#$aBerenholtz, Jim,$d1957-$tTeachings of the feathered serpent ;$vbk. 1 800 1#$aPoe, EdgarAllan,$d1809-1849.$tObres.$lAlemany.$f1922.$sRosl ;$v1. Bd. 800 1#$aJoyce, James,$d1882- 1941.$tJames Joyce archive. 800 1#$aDarnell, Jack.$tEdible wild plants of the planet earth. 800 1#$aArmstrong, Louis,$d1900-1971.$4prf$tLouie Armstrong (Universal City Studios) ;$v6.

154


810 - ENTRADA SECUNDÀRIA DE COL·LECCIÓ-NOM D'ENTITAT (R) Entrada secundària de col·lecció d'autor/títol en la qual la part de l'autor és un nom d'entitat.

Indicadors  Primer - Tipus d'element d'entrada de nom d'entitat Vegeu la descripció del primer indicador en el camp 110. ○ 1 - Nom de jurisdicció ○ 2 - Nom en ordre directe  Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp                

$a - Nom d'entitat o nom de jurisdicció com a element d'entrada (NR) $b - Unitat subordinada (R) $c - Lloc de congrés (NR) $d - Data de congrés o de signatura d'un tractat (R) $g - Informació diversa (NR) $h - Tipus de suport (NR) Qualificador de tipus de suport. $k - Subencapçalament de forma (R) $m - Repartiment de l'execució (música) (R) $n - Número de part/secció/congrés (R) $o - Menció d'arranjament (música) (NR) $p - Nom de part/secció d'una obra (R) $r - Tonalitat (música) (NR) $s - Versió (NR) $t - Títol de l'obra (NR) $v - Designació de volum/designació de seqüència (NR) $4 - Codi de relació (R)

Exemples 810 2#$aJohn Bartholomew and Son.$tBartholomew world travel series ;$v10. 810 2#$aCentral Institute of Indian Languages.$tCIIL linguistic atlas series ;$v1. 810 2#$aEuropean Court of Human Rights.$tPublications de la Cour européenne des droits de l'homme.$nSérie A,$pArrêts et décisions ;$vvol. 48. 810 1#$aEstats Units.$bArmy Map Service.$tA.M.S.,$vZ201.

155


811 - ENTRADA SECUNDÀRIA DE COL·LECCIÓ-NOM DE CONGRÉS (R) Entrada secundària de col·lecció d'autor/títol en la qual la part de l'autor és un nom de congrés.

Indicadors 

Primer - Tipus d'element d'entrada de nom de congrés Vegeu la descripció del primer indicador en el camp 111. ○ 1 - Nom de jurisdicció ○ 2 - Nom en ordre directe Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp              

$a - Nom de congrés o nom de jurisdicció com a element d'entrada (NR) $c - Lloc de congrés (NR) $d - Data de congrés (NR) $e - Unitat subordinada (R) $g - Informació diversa (NR) $h - Tipus de suport (NR) Qualificador de tipus de suport. $k - Subencapçalament de forma (R) $n - Número de part/secció/congrés (R) $p - Nom de part/secció d'una obra (R) $q - Nom de congrés que va a continuació d'un element d'entrada de nom de jurisdicció (NR) $s - Versió (NR) $t - Títol de l'obra (NR) $v - Designació de volum/designació de seqüència (NR) $4 - Codi de relació (R)

Exemples 811 2#$aInternational Congress of Romance Linguistics and Philology$n(17è :$d1983 :$cAixen-Provence, França).$tActes du XVIIème Congrès international de linguistique et philologie romanes ;$vvol. no. 5. 811 2#$aInternational Congress of Nutrition$n(11è :$d1978 :$cRio de Janeiro, Brasil).$tNutrition and food science ;$vv. 1. 811 2#$aDelaware Symposium on Language Studies.$tDelaware symposia on language studies ;$v4.

156


830 - ENTRADA SECUNDÀRIA DE COL·LECCIÓ-TÍTOL UNIFORME (R) Entrada secundària de col·lecció que consta d'un títol uniforme de col·lecció.

Indicadors  

Primer - Sense definir ○ # - Sense definir Segon - Caràcters ignorats en la intercalació ○ 0-9 - Nombre de caràcters ignorats

Codis de subcamp           

$a - Títol uniforme (NR) $d - Data de signatura d'un tractat (R) $g - Informació diversa (NR) $k - Subencapçalament de forma (R) $m - Repartiment de l'execució (música) (R) $n - Número de part/secció d'una obra (R) $o - Menció d'arranjament (música) (NR) $p - Nom de part/secció d'una obra (R) $r - Tonalitat (música) (NR) $s - Versió (NR) $v - Número de volum/designació de seqüència (NR) .Exemples

830 #0$aResources information series. 830 #0$aImago (Series) 830 #0$aSerie Mariano Azvela ;$v2. 830 #0$aSport (International Union of Students. Physical Education and Sports Dept.) ;$vv. 10. 830 #0$aMonograph (University of California, Los Angeles. Dept. of Continuing Education in Health Sciences). 830 #0$aMusica da camera (Oxford University Press) ;$v72. 830 #0$aBasic nursing skills (Robert J. Brady Company) ;$vtape 14. 830 #0$aTeenage years.$h[Enregistrament de vídeo]

157


MARC 21 concís bibliogràfic: Camps d'entrades de fons, localització, grafies alternatives, etc. (841-88X) Els camps 841-88X contenen descripcions d'elements que són una part integrant de MARC 21 Format for Bibliographic Data i elements que poden aparèixer tant en registres bibliogràfics com en registres MARC de fons separats. El camp 850 és un camp de registre bibliogràfic que conté un mínim de dades de localització de fons. El camp 852 conté dades de localització més àmplies. El camp 856 conté informació sobre la localització de recursos electrònics. Aquests camps es descriuen en aquest document. En aquest document només estan llistats els camps 841845, 853-855 i 863-878, les descripcions completes apareixen a Format MARC 21 concís per a dades de fons. Els camps 880, 886 i 887 són camps de dades bibliogràfiques d'ús especial. 

856 - LOCALITZACIÓ I ACCÉS ELECTRÒNICS (R)

856 - LOCALITZACIÓ I ACCÉS ELECTRÒNICS (R) - Utilitzat exclusivament per la Unitat d’Accés a la Informació La informació requerida per a localitzar un recurs electrònic i accedir-hi. El camp pot ser utilitzat en un registre bibliogràfic d'un recurs quan aquest recurs o un subconjunt seu està disponible electrònicament. A més, pot ser utilitzat per a localitzar i accedir a una versió electrònica d'un recurs no electrònic descrit en el registre bibliogràfic, o un recurs electrònic relacionat. El camp 856 es repeteix quan els elements de localització varien (quan són utilitzats els subcamps $a, $b, $d). També es repeteix quan s'utilitza més d'un mètode d'accés, quan estan disponibles electrònicament diferents parts del document, quan s'anoten rèpliques de llocs web, quan s'indiquen diferents formats/resolucions amb diferents URL i quan s'anoten documents relacionats. Vegeu les Pautes per a l'ús del camp 856 per a una descripció més detallada de l'ús del camp 856.

158


Indicadors 

Primer - Mètode d'accés Valor que defineix el mètode d'accés al recurs electrònic. Si el recurs està disponible en més d'un mètode d'accés, el camp es repeteix. Quan s'anota un URL en el subcamp $u, el valor correspon al mètode d'accés (esquema URL), que és el primer element de la seqüència. ○ # - No es proporciona cap informació ○ 0 - Correu electrònic Indica que l'accés es realitza a través del protocol MAILTP (Mail Transfer Protocol). ○ 1 - FTP ○ 2 - Connexió remota (Telnet) ○ 3 - Connexió telefònica Indica que l'accés al recurs electrònic es realitza a través d'una línia telefònica convencional. ○ 4 - HTTP Indica que l'accés al recurs electrònic és a través d'HTTP (Hypertext Transfer Protocol). ○ 7 - Mètode especificat al subcamp $2  Segon - Relació Valor que identifica la relació entre el recurs electrònic en la localització especificada al camp 856 i el document descrit en el registre en la seva totalitat. El subcamp $3 s'utilitza per a proporcionar més informació sobre la relació si no és una relació recíproca. ○ # - No es proporciona cap informació ○ 0 - Recurs Indica que la localització electrònica en el camp 856 es refereix al mateix recurs descrit en el registre en la seva totalitat. En aquest cas, el document representat en el registre bibliogràfic és un recurs electrònic. Si les dades del camp 856 es refereixen a una unitat constituent del recurs representat pel registre, el subcamp $3 s'utilitza per a especificar la part (o parts) a la qual s'aplica el camp. ○ 1 - Versió del recurs Indica que la localització en el camp 856 es refereix a una versió electrònica del recurs descrit al registre. En aquest cas, el document representat en el registre bibliogràfic no és electrònic, però n'hi ha una versió electrònica disponible. Si les dades del camp 856 es refereixen a una unitat constituent del recurs representat pel registre, el subcamp $3 s'utilitza per a especificar la part (o parts) a la qual s'aplica el camp. ○ 2 - Recurs relacionat Indica que la localització en el camp 856 es refereix a un recurs electrònic que està relacionat amb el document descrit al registre. En aquest cas, el document representat en el registre bibliogràfic no és el propi recurs electrònic. El subcamp $3 es pot utilitzar per a precisar més la relació entre el document electrònic identificat al camp 856 i el document representat al registre bibliogràfic com un tot. ○ 8 - No es genera cap constant de visualització 159


Codis de subcamp 

      

    

   

$a - Nom de l'amfitrió (R) Domini plenament qualificat (nom de l'amfitrió) de la localització electrònica. Inclou una adreça de la xarxa que es repeteix si hi ha més d’una adreça per al mateix amfitrió. $b - Número d'accés (R) Número d'accés associat amb un amfitrió. Pot incloure l'adreça numèrica de l'IP (Internet Protocol) si el document és un recurs d'Internet, o un número de telèfon si es proporciona accés per connexió telefònica a través d'una línia telefònica. Aquesta dada canvia freqüentment i pot ser generada pel sistema, més que emmagatzemada estàticament. $c - Informació de compressió (R) Informació sobre la compressió d'un fitxer, en particular, si es requereix un programa específic per a descomprimir-lo. $d - Directori i subdirectoris (R) $f - Nom electrònic (R) $h - Processador de la petició (NR) Nom d'usuari o processador de la petició; generalment les dades que precedeixen "@" en l'adreça de l'amfitrió. $i - Instrucció (R) Instrucció necessària de l'amfitrió remot per a processar la petició. $k - Contrasenya (NR) $l - Connexió (NR) Caràcters necessaris per a connectar-se (això és, "logon", "login", etc.) a un recurs electrònic o lloc FTP. Aquest subcamp s'utilitza per a anotar cadenes de connexió d'ús general que no requereixen una seguretat especial. $m - Contacte per a l'ajuda en l'accés (R) $n - Nom de localització de l'amfitrió (NR) Nom complet de la localització de l'amfitrió en el subcamp $a, inclosa la seva localització geogràfica $o - Sistema operatiu (NR) $p - Port (NR) Part de l'adreça que identifica el procés o servei en l'amfitrió $q - Tipus de format electrònic (NR) Identificació del tipus de format electrònic, que és la representació de les dades del recurs, com ara text en HTML, ASCII, fitxer Postscript, aplicació executable, o imatge JPEG. El tipus de format electrònic es pot obtenir de llistes enumeratives com ara l'Internet Media Types (tipus MIME). $r - Configuracions (NR) $s - Dimensions del fitxer (R) $t - Emulació del terminal (R) $u - URI (Uniform Resource Identifier) (R) URI, que proporciona una sintaxi normalitzada per a localitzar un objecte utilitzant protocols d'Internet existents. El camp 856 s'estructura per tal de permetre la creació d'un URL a partir de la concatenació d'altres subcamps 856 separats. El subcamp $u es pot utilitzar en lloc de subcamps separats, o a més a més dels subcamps. El subcamp $u pot ser repetit només quan s'anoten un URN i un URL o quan s'anota més d'un URN. 160


     

$v - Horari d'accés disponible (R) $w - Número de control del registre (R) $x - Nota interna (R) $y - Text d'enllaç (R) $z - Nota pública (R) $2 - Mètode d'accés (NR) Mètode d'accés quan el primer indicador conté un valor 7.  $3 - Materials especificats (NR)  $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control  $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

Exemples

856 0#$umailto:ejap@phil.indiana.edu$iejap subscription 856 1#$uftp://path.net/pub/docs/urn2urc.ps 856 2#$utelnet://pucc.princeton.edu$nPrinceton University, Princeton, N.J. 856 3#$alocis.loc.gov$b140.147.254.3$mlconline@loc.gov$t3270$tline mode (e.g., vt100)$vM-F 06:00-21:30 USA EST, Sat. 08:30-17:00 USA EST, Sun. 13:00-17:00 USA EST 856 40$uhttp://jefferson.village.virginia.edu/pmc/contents.all.html 856 7#$3b & w film neg.$ddag$f3d01926$2file 856 42$3Finding aid$uhttp://lcweb2.loc.gov/ammem/ead/jackson.sgm 856 41$uhttp://www.jstor.org/journals/0277903x.html 856 40$uhttp://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm$qtext/html 856 1#$uftp://harvarda.harvard.edu$kguest 856 42$3French version$uhttp://www.cgiar.org/ifpri/reports/0297rpt/0297-ft.htm 856 42$3Essays from annual reports$uhttp://woodrow.mpls.frb.fed.us/publs/ar/index.html 856 1#$uftp://wuarchive.wustl.edu/mirrors/info-mac/util/color-system-icons.hqx$s16874 bytes 856 2#$utelnet://maine.maine.edu$nUniversity of Maine$t3270 856 1#$uftp://wuarchive.wustl.edu/mirrors2/win3/games/atmoids.zip$cdecompress with PKUNZIP.exe$xcannot verify because of transfer difficulty 856 4#$zPart of the Ovid Mental Health Collection (MHC). Follow instructions on MedMenu page for Ovid login.$uhttp://info.med.yale.edu/medmenu/info%5Fcbc.html 856 40$uhttp://www.ref.oclc.org:2000$zAddress for accessing the journal using authorization number and password through OCLC FirstSearch Electronic Collections Online. Subscription to online journal required for access to abstracts and full text 161


856 2#$aanthrax.micro.umn.edu$b128.101.95.23 856 1#$amaine.maine.edu$cMust be decompressed with PKUNZIP$fresource.zip 856 0#$akentvm.bitnet$facadlist file 1$facadlist file2$facadlist file3 856 0#$auicvm.bitnet$fAN2$hListserv 856 2#$amadlab.sprl.umich.edu$nUniversity of Michigan Weather Underground$p3000 856 10$zFTP access to PostScript version includes groups of article files with.pdf extension$aftp.cdc.gov$d/pub/EIS/vol*no*/adobe$f*.pdf$lanonymous$qapplication/pdf 856 4#$uhttp://susdl.fcla.edu/cgi-bin/cgiwrap/~fdl/fdlcgi?FA00000011%2Fjpg$yElectronic resource (JPEG) 856 4#$uhttp://susdl.fcla.edu/cgi-bin/cgiwrap/~fdl/fdlcgi?FA00000011%2Fpdf$yElectronic resource (PDF)

162


MARC 21 concís bibliogràfic: Camps d'ús local. (900-999) 900 –DESTINATARIS DE CÒMICS(NR) - Utilitzat exclusivament per la Unitat d’Accés a la Informació

Indicadors  

Primer – Sense definir o # - Sense definir Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp 

$a – Font (NR)

Exemples 900 ##$a Gestió de la Col.lecció. IN 900 ##$a Grup de Còmics (JV). AD 900 ##$a Grup de Còmics (DC). AD 900 ##$a Angoulême. IN

163


952 –IDENTIFICADOR GEOGRÀFIC PER A LOCALITZAR(NR) - Utilitzat exclusivament per la Unitat d’Accés a la Informació (S’usa per indicar a quin registre s’ha de localitzar, en cas de duplicats)

Indicadors  

Primer – Sense definir o # - Sense definir Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp 

$a –Registre per a ... (nom de les comarques) (NR)

Exemple 952 ##$a Registre per a l'Anoia, Berguedà, Bages, Alt Penedès, Maresme, Osona, Vallès Oriental i Bibliobusos

962 – ENLLAÇ ARXIU MMM - Utilitzat exclusivament per la Unitat d’Accés a la Informació

Indicadors  

Primer – Sense definir o # - Sense definir Segon - Sense definir ○ # - Sense definir 164


Codis de subcamp   

$a $t $v

973 –IDENTIFICACIÓ DEL REGISTRE FONT A VTLS (NR) - No utlitzar

Indicadors  

Primer – Sense definir o # - Sense definir Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp  

$a –Número identificador del registre font (NR) $x – Any de publicació (NR)

Exemples 973 ##$a 009977960 $x 7999--2000

165


977 – SELECCIÓ-PENDENT D’ADQUIRIR(R) - Utlitzat exclusivament pel Departament de Gestió de la Col·lecció

Indicadors  

Primer – Sense definir o # - Sense definir Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp     

$a – $v $p $s $m -

Mòdul (R) Proveïdor Preu Número de lot Mostra

Exemples 977 ##$aL4 |a P3 |a C1 |a C2 |a C3 |a C4|v603 |p18 |s#L2 |mS

166


987 – VISUALITZACIÓ DEL NOM DE LA PLANTILLA(NR) Indicadors  

Primer – Sense definir o # - Sense definir Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp 

$a – Nom de la plantilla (NR)

Exemples 987 ##$a Plantilla LLIBRES - UAI

988 – SELECCIÓ PER BIBLIOGRAFIA BÀSICA(NR) - - Utlitzat exclusivament pel Departament de Gestió de la Col·lecció

Indicadors  

Primer – Sense definir o # - Sense definir Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp  

$a – Indicador de bibliografia bàsica (NR) $p - Preu orientatiu (NR)

167


Exemples 988 ##$aGM$p18,91 988 ##$aIG$p11

990 – CODI D’OPERADOR (NR) Indicadors  

Primer – Sense definir o # - Sense definir Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp 

$a – Codi d’operador (NR)

Biblioteques Proveïdors Gerència Itinerants Precatalogacions

Codis Millenium de biblioteca: Lletra (zero, pel Centre de Recursos) + 3 posicions. P.ex. Bib. Vic: ovi1 1xx 2xx 3xx 400

Cada categoria tindrà tots els catalogadors que convingui, cada un amb el seu codi. Els codis NO identificaran persones sinó centres (biblioteques o proveïdors), excepte en els casos de Gerència i itinerants de Barcelona.

Exemples 990 ##$adbg1 990 ##$ab831 990 ##$a206

168


997 – SELECCIÓ-TRIES(R) - Utlitzat exclusivament pel Departament de Gestió de la Col·lecció

Indicadors  

Primer – Sense definir o # - Sense definir Segon - Sense definir ○ # - Sense definir

Codis de subcamp   

$p $s $t -

Preu Número de tria Tema

Exemples 997 ##$p20$sT1$tCinema americà

169


Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques i d'autoritat Llista alfabètica d'encapçalaments ambigus Biblioteca de Catalunya Oficina MARC

Aquesta pàgina conté una llista de categories d'encapçalaments d'ens amb una indicació del tipus de camp i d'etiqueta de cada un. Les categories marcades amb X00, X10, X11 i X30 pertanyen als tipus de camps de nom personal, nom d'entitat, nom de congrés i títol respectivament. Les categories marcades amb 651 són noms de jurisdicció en el camp 651, però són noms d'entitat en els camps 110, 410, 710 i 810.

A Abadies [X10] Abocadors de residus perillosos [651] Acadèmies [X10] Aeroports [X10] Ambaixades [X10] Aquaris [X10] Ajuntaments [X10] Arenes d'esports [X10] Asils [X10] Assentaments col·lectius [651] Asteroides (Individuals) [651] Auditoris [X10] Autopistes [651] Autoritats portuàries [X10] Avions (Amb nom propi) [X10]

B Balnearis [X10] Bancs [X10] Banys antics [650] Banys públics [X10] 170


Bars [X10] Biblioteques [X10] Boscos [651] Botigues [X10]

C Calderes [651] (Geologia) Cambres de comerç, de la propietat, etc. [X10] Camins [650] Campaments [651] Camps de concentració [X10] Camps de refugiats [651] Canals [651] Capelles [X10] Capitolis [X10] Carreteres [651] Carrers [651] Cases [X10] Cases (Estructures) [X10] Cases (Famílies) [X00] Cases de caritat [X10] Cases de convalescència [X10] Cases de pisos [X10] Cases reials, comtals, ducals, etc. [X00] Castells [X10] Catedrals [X10] Celebracions públiques, espectacles populars, aniversaris [X11] Cementiris [X10] Centrals elèctriques [X10] Centrals nuclears [X10] Centres cívics [X10] Centres comercials [X10] Centres comunitaris [X10] Centres de congressos [X10] Cinemes [X10] Circuits de curses [X10] Ciutats desaparegudes [651] Clans [X00] Clubs [X10] Clubs de camp [X10] Col·leccions, públiques o privades [X10] Col·loquis [X11] Coliseus [X10] Cometes [651] Comissaries [X10] Companyies teatrals [X10] Competicions [X11] Competicions esportives [X11] Comunes populars [651] 171


Concessions de terres [651] Concursos [X11] Confessions religioses (individuals) [X10] Conques geològiques [651] Convents [X10] Corrents oceànics[651] Cossos celests [651] Coves [651] Crematoris [X10] Curses (Competicions) [X11]

D Deserts [651] Desfilades [X11] Detalls arquitectònics [650] Déus [650] Dinasties [X00] Dinasties llegendàries [650] Dispensaris [X10] Districtes escolars [X10] Districtes sanitaris [651] Districtes, seccions de ciutats (entrats directament) [651] Districtes, seccions de ciutats (entrats subordinadament) [X10] Drassanes [X10]

E Edificis d'organitzacions [X10] Edificis d'exposicions [X10] Edificis d'oficines [X10] Edificis de mercats [X10] Edificis de teatres [X10] Edificis de terminals [X10] Edificis privats [X10] Emissores de ràdio, de televisió [X10] Entitats eclesiàstiques que són també noms de lloc (per exemple, Basilea (Suïssa, principat eclesiàstic) [X10] Escoles artístiques [650] Esdeveniments [650] o [X11] Esdeveniments esportius [X11] Esglésies (en ús o en runes) Espais oberts [651] Esplanades [651] Establiments comercials [X10] Estacions biològiques [X10] Estacions d'autobusos [X10] Estacions d'immigració [X10] Estacions de ferris [X10] Estacions de servei [X10] 172


Estacions de trens [X10] Estacions ecològiques [651] Estacions experimentals [X10] Estadis esportius [X10] Estafetes de correus [X10] Estàtues [650] Estepes [651] Estrelles (Tipus) [650] Estructures (no geogràfiques, per exemple, torres) [650] Estudis (Projectes d'investigació) [X10] Exhibicions [X11] Expedicions científiques [X11] Expedicions militars [X11] Exposicions [X11]

F Fàbriques [X10] Famílies [X00] Fars [X10] Ferrocarrils [X10] Festes i celebracions [X11] Festes populars [X11] Festivitats religioses [650] Finques [651] Fires [X11] Fires de mostres (Exposicions) [X11] Fortaleses (Estructures) [651] Forts (Posts militars, fortaleses, etc.) [651] Fronteres [651] Fundacions [X10] Funeràries [X10]

G Galàxies [651] Galeries [X10] Gimnasos [X10] Granges [651] Grups d'artistes [650] Grups d'indústries (Amb nom propi) [X10] Grups de discussió electrònics [X30] Grups de països (per exemple, països en vies de desenvolupament, països comunistes, països islàmics, etc.) [651] Grups ètnics [650] Grups industrials (Amb nom propi) [X10]

173


H Habitatges [X10] Herbaris [X10] Hospitals [X10] Hotels [X10]

I Illes no jurisdiccionals [651] Instal·lacions militars (en actiu; també després de 1899) [651] Institucions docents [X10]

J Jaciments arqueològics [651] Jaciments de gas [651] Jardins [651] Jardins botànics [X10] Jocs (Esdeveniments) [X11] Jocs olímpics (com a encapçalament) [X11] Jurisdiccions antigues [651]

L Laboratoris [X10] Llacs [651] Llenguatges de programació [650] Llocs històrics [651] Llunes [651]

M Magatzems [X10] Mansions [X10] Mansions presidencials [X10] Maquetes de tren [650] Marques discogràfiques [X10] Mars [651] Mercats [X10] Mercats antics [651] Mines [651] Molins [X10] Molls [651] 174


Monestirs [X10] Monuments (Estructures, estàtues, etc.) [650] Moviments socials [650] Motels [X10] Muntanyes [651] Muralles [650] Museus [X10]

N Nebuloses [651]

O Obres d'art [X00, X10, X30] Obres d'art individuals [X00, X10, X30] Observatoris [X10] Oleoductes, gasoductes [651] Ordes de cavalleria [X10]

P Pagodes [X10] Palaus [X10] Palaus de justícia [X10] Parcs d'atraccions [651] Parcs de bombers [X10] Parcs històrics [651] Pastures [651] Patis de jocs [651] Pel·lícules cinematogràfiques [X30] Personatges bíblics [X00] Personatges de ficció [650] Personatges llegendaris [650] Piràmides [650] Places (Espais oberts, etc.) [651] Planes [651] Planetaris [X10] Plans (Programes) [X10] Plantacions [651] Ponts [651] Portes [650] Ports (Equipaments físics) [651] Ports francs i zones francs [651] Premis [650] Preses [651] Presons [X10] 175


Programaris (establerts sota títol) [X30] Programes [X10] Programes informàtics (establerts sota títol) [650] Programes radiofònics [X30] Programes televisius [X30] Projectes [X10] Proves, tests [650]

R Ranxos [651] Reformatoris [X10] Regions geogràfiques (per exemple, regions àrtiques, tròpics, etc.) [651] Residències per a gent gran [X10] Residències oficials [X10] Reserves índies [651] Reserves naturals (Parcs, boscos, etc.) [651] Reserves zoològiques [651] Restaurants [X10] Rius [651]

S Sales de concerts [X10] Sales de ball [X10] Sales de festes [X10] Sales de música [X10] Sanatoris [X10] Santuaris (No esglésies) [650] Satèl·lits (per exemple, Llunes) [651] Satèl·lits artificials [X10] Satèl·lits de comunicacions [X10] Seminaris [X11] Seques [X10] Simposis [X11] Sistemes informàtics [650] Sitges [X10] Stupas [650]

T Tallers [X11] Tanatoris [X10] Teatres d'òpera [X10] Temples (en ús o en runes) [X10] Tires còmiques (establertes sota títol) [X30] 176


Tombes [650] Torneigs [X11] Torres [X10] Tribus (com a entitats legals) [X10] Tribus (Grups ètnics) [650] Túnels [651] Túnels ferroviaris [651]

U Universitats [X10] Unitats del National Park Service, del Forest Service, i del Fish and Wildlife Service dels Estats Units d'Amèrica que porten el nom d'un parc, un bosc, etc. [651]

V Valls [651] Vehicles espacials [X10] Vil·les [X10]

X Xarxes informàtiques [650]

Z Zaibatsu [X10] Zones d'esbarjo, de descans [651] Zones econòmiques [651] Zones i regions [651] Zoològics [X10]

Traducció de: Alphabetical List of Ambiguous Headings, publicat per la Library of Congress, Network Development and MARC Standards Office Traducció al català: Ida Conesa de l'Oficina MARC de la Biblioteca de Catalunya Agraïm al TERMCAT la seva col·laboració © de la traducció catalana: Biblioteca de Catalunya, 2004-2005 DL. B. 45040-2003 177


Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques i d'autoritat

Articles inicials, definits i indefinits Biblioteca de Catalunya Oficina MARC

En alguns camps MARC, hi ha un valor numèric (0-9) que especifica el nombre de caràcters associats amb l'article inicial, definit o indefinit i que han de ser ignorats en els processos d'ordenació i intercalació. També es poden eliminar els articles inicials en la formulació de l'encapçalament. Si es conserva l'article inicial, però no s'ignora en els processos d'ordenació i intercalació, el segon indicador conté el valor 0. En el Format bibliogràfic, el primer indicador dels camps X30 Títol uniforme (exclòs el camp 830) i el segon indicador dels camps 222 Títol clau, 240 Títol uniforme, 242 Títol de traducció de l'agència catalogràfica, 243 Títol uniforme col·lectiu, 245 Menció de títol, 440 Menció de col·lecció/Entrada secundària de títol i 830 Entrada secundària de col·lecció-Títol uniforme especifiquen la informació referent als articles. En el Format d'autoritats, el segon indicador dels camps X30 de Títol uniforme especifica la informació referent a l'article. La llista següent d'articles definits i indefinits i de les llengües en què s'utilitzen va ordenada alfabèticament per l'article. Alguns diacrítics que es troben normalment (per exemple, l'accent llarg utilitzat en la transliteració dels articles grecs) s'han omès a causa de les limitacions dels documents web.

a a' al al-

am an an tane ang ang mga as

Anglès, escocès, gallec, hongarès, jiddisch, portuguès, romanès Gaèlic (escocès) Romanès Àrab, balutxi, brahui, panjabi (escriptura arabopersa), persa, turc, urdú (Nota: al- cobreix totes les conversions en escriptura llatina de l'article inicial (per exemple, "as" en "as-sijill")) Gaèlic (escocès) Anglès, escocès, gaèlic (escocès), irlandès, jiddisch Gaèlic (escocès), irlandès Escocès Tagàlog Tagàlog Gallec, portuguès 178


az bat bir d' da das de dei dem den der des det di die dos e 'e een bene egy ei ein eine einem einen einer eines eit el elels en enne et ett eyn eyne gl' gli hahai

Hongarès Basc Turc Anglès Anglès (de Shetland) Alemany Anglès, danès, frisó, neerlandès, noruec, suec Noruec Alemany Alemany, danès, , noruec, suec Alemany, jiddish Alemany, való Danès, noruec, suec Jiddisch Afrikaans, alemany, jiddisch Jiddisch Noruec Frisó Neerlandès Neerlandès Hongarès Noruec Alemany, noruec, való Alemany Alemany Alemany Alemany Alemany Noruec Castellà, català Àrab Català Català, danès, noruec, suec Való Danès, noruec Suec Jiddisch Jiddisch Italià Italià Hebreu Grec (clàssic i modern) 179


he he heheis hen hena henas het hin hina hinar hinir hinn hinna hinnar hinni hins hinu hinum hið ho hoi i ih' il ilin it ka ke l' lla las le les lh lhi li lis lo los

Hawaià Grec (clàssic i modern) Hebreu Grec (modern) Grec (modern) Grec (modern) Grec (modern) Neerlandès Islandès Islandès Islandès Islandès Islandès Islandès Islandès Islandès Islandès Islandès Islandès Islandès Grec (clàssic i modern) Grec (clàssic i modern) Italià Provençal Italià, provençal/occità Maltès Frisó Frisó Hawaià Hawaià Català, francès, italià, provençal/occità, való Maltès Castellà, català, esperanto, francès, italià, provençal/occità Provençal/occità, castellà Francès, italià, provençal/occità Català, francès, provençal/occità, való Provençal/occità Provençal/occità Provençal/occità Provençal/occità Castellà, italià, provençal/occità Provençal/occità, castellà 180


lou lu mga m~ga mia 'n n'* na na hnje ny 'o o os 'r 's 't ta tais tas te ten tes the to to⎯ tois ton to⎯n tou um uma un un' una une unei unha uno uns unui us

Provençal/occità Provençal/occità Tagàlog Tagàlog Grec (modern) Afrikaans Català Escocès (gaèlic), hawaià, irlandès Escocès (gaèlic), irlandès Albanès Malgaix Napolità Gallec, hawaià, portuguès, romanès Portuguès Islandès Alemany Neerlandès, frisó Grec (clàssic i modern) Grec (clàssic) Grec (clàssic) Grec (clàssic) Grec (clàssic i modern) Grec (clàssic i modern) Anglès Grec (clàssic i modern) Grec (clàssic) Grec (clàssic) Grec (clàssic i modern) Grec (clàssic i modern) Grec (clàssic i modern) Portuguès Portuguès Castellà, català, francès, italià, provençal/occità, romanès Italià Castellà, català, italià, provençal/occità Francès Romanès Gallec Italià, provençal/occità Provençal/occità Romanès Provençal/occità 181


y ye yr

Gal·lès Anglès Gal·lès

Traducció de: Initial Definite and Indefinite Articles, publicat per la Library of Congress, Network Development and MARC Standards Office Traducció al català: Ida Conesa de l'Oficina MARC de la Biblioteca de Catalunya Agraïm al TERMCAT la seva col·laboració © de la traducció catalana: Biblioteca de Catalunya, 2004-2005 DL. B. 45040-2003 snb@bnc.es 30/03/2004

182

MARC 21  

Manual per catalogar i crear registres en catàlegs virtuals

MARC 21  

Manual per catalogar i crear registres en catàlegs virtuals

Advertisement