Page 1

Jaarverslag 2011 Lokale politie

Tongeren-Herstappe


Redactieadres: Lokale politie Tongeren-Herstappe Maastrichterstraat 10 3700 TONGEREN Tel: 012/800300 – 012/800301 Redactieleden: Tony Verlackt – korpschef Dirk Sleeuwaert – beleidsmedewerker Lianne Huigevoort– bediende Layout: Lianne Huigevoort Foto’s: Lianne Huigevoort Peter Paul Custers Jean Marie Vrijens De ‘Internetgazet’

2


Voorwoord burgemeester - korpschef In 2011 werd de verjonging en de vervrouwelijking van het operationeel personeelsbestand verder doorgezet. Vier jonge inspecteurs, waaronder twee vrouwen, vervingen gepensioneerde collega’s. Eind 2011 telde ons korps 10 vrouwen bij de 72 operationelen. 2011 stond ook in het teken van investeringen in materialen die de beoefening van veiligheidstaken optimaliseren. De eerstelijnsdienst werd uitgerust met drie gloednieuwe Volkswagen transporters en een snelle anonieme VW Golf GTI. Dit laatste voertuig zal zeker zijn nut bewijzen bij de projectmatige aanpak van de woninginbraken. Ook als interceptievoertuig bij controleacties is dit type voertuig uiterst geschikt. September 2011. Het assisenproces van Ronald Janssen, die terecht staat voor drievoudige moord, vergt een grote personeelsinzet. Onder massale persbelangstelling en dankzij een goede samenwerking met de federale politie en het veiligheidskorps verloopt de ordedienst vlekkeloos. In samenwerking met de provincie Limburg en de Universiteit Hasselt werd een uitgebreid verkeers- en veiligheidsonderzoek gehouden. Als belangrijkste resultaten kunnen we hier noteren dat ruim de meerderheid van de Tongerse bevolking zich veilig voelt in eigen stad en dat de tevredenheid over het functioneren van het politiekorps gestegen is in vergelijking met een gelijkaardig onderzoek in 2006. U leest hierover meer in dit jaarrapport. De resultaten van dit rapport worden nu gebruikt voor de bepaling van de prioriteiten van het volgende zonale veiligheidsplan. Wij wensen u alvast veel leesplezier! Tony Verlackt – Korpschef

Patrick Dewael – Voorzitter politiecollege 3


Inhoudstafel Redactie Voorwoord burgemeester-korpschef Inhoudstafel Mission Statement Nieuw in onze zone nieuwe voertuigen benoemingen / aanwervingen pensioneringen de korpsmaaltijd de website evenementen calamiteiten sportevenementen plechtigheden Veiligheidsscan Onze zone onze politiezone huisvesting De bestuursorganen politiecollege politieraad samenstelling politieraad bijzondere actoren

2 3 4-5 6-7 8 9 10-11 12-13 14 15 16-17 18-19 20 21 22-26 27 28-30 31-32 33 34 35 36 37-38

FinanciÍn uitgaven 2011 ontvangsten 2011 Taken en opdrachten politie basispolitiezorg bestuurlijke politie gerechtelijke politie Zonaal Veiligheidsplan zonale veiligheidsraad zonaal veiligheidsplan 2009-2012 woninginbraken onaangepaste snelheid hondenpoep fout parkeren interne communicatie en conflicthantering verkeersongevallen Luikersteenweg lokale drugs – project dancing Real Personeel organigram operationeel personeel burgerpersoneel leeftijd personeel inspraakorganen personeelsvergadering+ middenkaderoverleg

40 41 42 43 44 45 46 47-49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 4


Inhoudstafel motiverings- en waarderingsmomenten onbeschikbaarheden personeelsverloop 2011 vooruitzichten 2012 beleid-secretariaat-recherche-onthaal 1° lijndiensten interventie 2° lijndiensten personeelsopleidingen Logistiek infrastructuur communicatiemiddelen bewapening voertuigen 2-wielers verkeersuitrusting Live scan Diensten onthaal-dispatching algemene diensten overzicht interventies fietsteam opsporingsdienst wijkdienst – onze wijkagenten

65 66 67-68 69 70 71 72 73 74-76 77 78 79 80 81-82 83 84 85-87 88 89 90-92 93-95 96-98 99 100-111

 verkeersdienst Ondersteunende diensten beleid secretariaat personeelsdienst dienst APO slachtofferhulp ICT-bureel dienst planning dankbetuigingen

112-119 120 121 122 123 124 125-126 127 128 129

Jaarverslag 2011–bijlagen-criminaliteitscijfers gerechtelijk processen-verbaal kantschriften top 10 meldingen aanhoudingen verkeersongevallen totaal opgestelde processen-verbaal Bijlagen politiële criminaliteitsstatistieken algemene besluiten totaal aantal feiten aantal feiten per hoofdrubriek diefstallen

130 131-133 134 135 136 137 138-139 140 141 142 143-147 148-154

5


Mission statement MISSIE De lokale politie TONGEREN-HERSTAPPE wil, in samenwerking met alle relevante maatschappelijke partners fundamenteel bijdragen tot het bevorderen van de openbare rust, veiligheid en gezondheid, van alle burgers in het algemeen en deze van de politiezone Tongeren-Herstappe in het bijzonder door: • • • • •

Het verhogen van het veiligheidsgevoel en de verbetering van de algemene leefkwaliteit; de individuele rechten en vrijheden van deze burgers te verzekeren door een steeds doordachte en tot het minimum beperkte aanwending van de toevertrouwde macht; als uitvoerend orgaan van onze democratische instellingen op te treden; gemotiveerd, professioneel en onpartijdig personeel; in voldoende mate rekening te houden met de behoeften en verwachtingen van de bevolking.

VISIE De lokale politie Tongeren/Herstappe wil: - dicht bij de bevolking staan; - een herkenbare en gemakkelijk aanspreekbare politie zijn ondermeer door een goed uitgebouwde wijkdienst; - klantgericht denken en handelen; - permanent bereikbaar en snel beschikbaar zijn; - handelen binnen de krijtlijnen van het zonaal veiligheidsplan;

6


- professioneel bijdragen tot de invulling van de federale opdrachten op basis van gemaakte afspraken en wederzijds bepaalde verplichtingen; - aandacht hebben voor en in overleg gaan met alle medewerkers in een relatie van wederzijds respect waarbij deze de kansen en ruimte moeten krijgen en benutten om zich maximaal te ontplooien om op die manier optimaal bij te dragen tot de realisatie van de missie en het welslagen van de organisatie.

BEVORDEREN VAN EEN VREEDZAME EN LEEFBARE SAMENLEVING VOOR DE BURGERS VAN TONGEREN EN HERSTAPPE DOOR EEN GEMEENSCHAPSGERICHTE POLITIEZORG

WAARDEN Om dit te realiseren, in de geest van de deontologische code en de waarden van de geïntegreerde politie, handelen wij in het bijzonder met/door: • Het eerbiedigen en doen eerbiedigen van de individuele rechten en vrijheden van elke burger. • Het bevorderen van een vreedzame en leefbare samenleving. • Het bevorderen van een positieve werksfeer onder de medewerkers. • Een gemeenschapsgerichte politiezorg te verzekeren in samenspraak met alle bevoegde partners door: - de aanwezigheid van een zichtbare en een aanspreekbare politie in het straatbeeld. - een grote professionaliteit van alle medewerkers na te streven. • Een transparante organisatie met gemotiveerde en flexibele medewerkers met de betrachting de kwaliteit van ons werk voortdurend te verbeteren. • Blijk te geven van volstrekte onpartijdigheid, onkreukbaarheid en integriteit, en bezield zijn door een geest van dienstverlening.

7


Nieuwe voertuigen 2011 De politiezone Tongeren-Herstappe heeft 4 nieuwe voertuigen aangekocht. Het betreft hier 3 VW Transporters en een VW Golf GTI. De Golf GTI werd aangekocht ingevolge de wens van de leden van het BOT. Het voertuig is uitgerust met allerhande electronische opties en kan dankzij een 155 kW sterke motor een topsnelheid halen van 240 km per uur.

Deze VW Golf GTI zal vooral ingezet worden bij geplande acties en nachtpatrouilles en zal ook zijn nut bewijzen in de strijd tegen woninginbraken.

9


Aanwervingen en benoemingen 2011

Mevr. Snellinx Evy is met ingang van 1 maart 2011 benoemd tot inspecteur – algemene diensten.

De heer Hendrikx Dennis is met ingang van 1 juni 2011 benoemd tot inspecteur – algemene diensten.

Mevr. Cresens Jess is met ingang van 1 augustus 2011 benoemd tot inspecteur – algemene diensten.

10


Aanwervingen en benoemingen 2011

De heer Somers Ben is met ingang van 1 oktober 2011 benoemd tot inspecteur – algemene diensten.

De heer Beels Eric werd met ingang van 1 februari 2011 aangesteld als ICT-consulent niveau B.

11


Pensioneringen 2011

Met ingang van 01.01.2011: inspecteur Bouduin Jean Paul

Met ingang van 01.07.2011: inspecteur Weytjens Gerard.

12


Pensioneringen 2011

Met ingang van 01.08.2011: inspecteur Fransen Henri.

Met ingang van 1.10.2011 – inspecteur Van Damme Serafijn

13


De korpsmaaltijd 2011 DE KORPSMAALTIJD

Op 9 december 2011, na de algemene vergadering, werd er voor de vijfde maal de korpsmaaltijd georganiseerd die plaatsvond in de vergaderzaal van ‘de Sportoase’ te Tongeren. Er werd eerst een groepsfoto gemaakt en daarna was er, zoals ieder jaar een aperitief en een lekkere maaltijd voorzien

Iedereen was aanwezig uitgezonderd de zieken en de personen die de dispatching en de klachtendienst moesten waarnemen.

De interventieploegen werden gedurende de maaltijd vervangen door de ploegen van de zone kanton Borgloon, waarvoor onze dank. Na een "woordje" door onze korpschef en de burgemeester kon de maaltijd beginnen.

14


De Website

Sinds 2007 heeft de zone Tongeren-Herstappe nu de website. Ze moet de dienstverlening en de externe communicatie naar de bevolking verbeteren. Als lokale aandachtstrekker worden er onder meer een aantal snelheids- en alcoholcontroles aangekondigd, samen met het jaarverslag, handige weetjes en nuttige links. Ook vindt u er de agenda van de vergaderingen van de politieraad terug. Men heeft tevens de mogelijkheid om diverse documenten en brochures online aan te vragen of te downloaden, o.a. de aanvraag voor vakantietoezicht. Ook vindt men er de evenementen, samen met de eventuele wegomleidingen en parkeerverboden, die plaatsvinden in Tongeren en/of Herstappe. De website is te bekijken op www.police.be/tongeren-herstappe.

15


Evenementen - Carnaval 2011 Gepresteerde uren tijdens Carnaval per functionaliteit

Functionaliteit Verkeer Wijk Officieren Interventie Recherche Dispatching Centrum

Uren 63:30 87:45 39:30 174:10 6:00 42:00 31:30

16


Assisenzaken Totaal aantal uren assisenzaken.

Functionaliteit Officieren Interventie Dispatching Veiligheidskorps (excl. CIK)

Uren 198:20 1061:05 9:45 1174:00

Op 23 september is het assisenproces van Ronald Janssen begonnen in het gerechtshof van Tongeren. Er was vooral veel pers in de buurt van het gebouw toen de advocaten arriveerden (foto’s Belang van Limburg).

17


Calamiteiten Gaslekken in Tongeren.

Donderdag 16 juni werd het gerechtsgebouw aan het Vrijthof een tijdje ontruimd vanwege een gaslek in de buurt. Een arbeider had om 08u45 een lagedrukleiding doorboord. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Na een uur mocht iedereen terug naar binnen.

De bewoners van de Broekberg werden donderdagavond 26 augustus opgeschrikt door een gaslek. De omwonenden hadden rond 17.00 uur een gasgeur opgemerkt. De brandweer was onmiddellijk ter plaatse. De steenweg werd afgesloten voor alle verkeer tussen de ring en de Legioenenlaan. De twee aanpalende huizen werden ontruimd. Om 20u15 werd ĂŠĂŠn rijstrook terug opengesteld.

18


Gaslekken in Tongeren.

Op 1 september even voor 16.00 uur werd er op de Hasseltsesteenweg alarm geslagen voor een vermeend gaslek Politie en brandweer kwamen ter plaatse. De steenweg is ter hoogte van de weg naar het Pliniuspark afgesloten voor het verkeer. Er bleek een gaslek te zijn aan de verwarmingsinstallatie van een appartementsgebouw. Uit voorzorg werden de bewoners en de omwonenden in een straal van vijftig meter geĂŤvacueerd. Nadat Infrax het lek had gedicht mocht iedereen weer naar binnen.

Instorting gevel woning.

Buren bemerkten dinsdag 19 maart dat het oude huis op de hoek van de Mombersstraat met de Wijngaardstraat in het centrum van Tongeren akelig begon te kraken en dat de gevel bol stond. Er kwamen ook enkele stenen naar beneden. De eigenaar, een 88-jarige man, was niet thuis. De politie en de brandweer werden ter plaatse geroepen. Net toen de brandweer aankwam, schoof de achterkant van het dak naar beneden. Niemand raakte gewond. Daarop werd een aannemer opgevorderd. 19


Sportevenementen De Tungri run 2011

Jaarlijkse sfeervolle en prachtige sportieve manifestatie. Het begint al met de allerkleinsten bij de kabouterloop.

20


Plechtigheden De Nationale Feestdag

De Nationale Feestdag werd op 21 juli 2011 traditiegetrouw gevierd met het Te Deum in de basiliek van Tongeren, gevolgd door een bloemenhulde aan het monument der gesneuvelden.

21


Veiligheidsscan Resultaten Verkeers- en veiligheidsonderzoek – bevraging bevolking Na 2006 werd door de politiezone Tongeren Herstappe in samenwerking met de provincie Limburg en de wetenschappelijke ondersteuning van de UHasselt een tweede externe bevraging gedaan bij bijna 1000 inwoners van de politiezone Tongeren en Herstappe en dit tot op wijkniveau. Deze bevraging vond in 2011 plaats (medio oktober tot december) en werd face-toface (persoonlijk aan huis) uitgevoerd door vrijwillige medewerkers. Zij gingen met een vragenlijst op pad en interviewden vooraf door toevalssteekproef gekozen inwoners tussen 15 en 80 jaar die minstens 6 maanden woonachtig waren in de politiezone. Zo’n 933 inwoners hebben aan deze bevraging hun medewerking verleend. Met deze bevraging willen wij de burger van Tongeren en Herstappe betrekken bij de zorg voor veiligheid en leefbaarheid en zal deze informatiebron het toekomstig beleid mee helpen bepalen. Er werd gepolst naar : Slachtofferschap Inbraakpreventie Verkeer Leefbaarheidsproblemen (On-) veiligheidsgevoelens Beoordeling van de politie De attitudes, verwachtingen en suggesties van de bevolking met betrekking tot het veiligheidsvraagstuk. 22


Hierna de belangrijkste bevindingen. 1. Slachtofferschap Er werd gepolst naar de mate dat de geënquêteerde slachtoffer werd van een misdrijf of incident. Hieruit blijkt dat het globaal slachtofferschap gestegen is ten opzichte van 2006 ( nu 40% , in 2006 was dat nog 34%) en dit voornamelijk in kader van de gewelds- en verkeersdelicten en vandalisme. Anderzijds is het aantal meldingen van wagendelicten (diefstal en inbraak auto) gedaald. Hieruit blijkt tevens dat 26 tot 45 jarigen het vaakst het slachtoffer in het verkeer zijn, waarschijnlijk te verklaren omdat deze categorie het meest op de baan zijn. 2. Inbraakpreventie Er werd gepeild naar de intentie om de woning te beveiligen op het moment van de bevraging. Dit impliceert dat mensen die hun woning recent hadden laten beveiligen neen dienden te antwoorden op de vraag. Ongeveer 15% haalt aan dat zij hun woonst in de nabije toekomst bijkomend willen laten beveiligen en zo’n 16% gaat dit misschien doen. Er weze echter aangestipt dat zij die hun woning reeds voor het tijdstip van de bevraging hadden beveiligd op deze vraag “Neen” dienden te antwoorden. Deze cijfers liggen in de lijn met cijfers van andere politiezones. Bijna de helft van de respondenten heeft het afgelopen jaar minstens een keer informatie gelezen of gehoord over inbraakbeveiliging. Hun voornaamste informatiekanalen hiervoor zijn kranten en de televisie. Bijna 15% heeft de afgelopen vijf jaar gebruik gemaakt van de dienst woningtoezichten en 7 % heeft technopreventief advies aangevraagd. Ook deze cijfers liggen in de lijn met deze van andere politiezones. Het lage percentage met betrekking tot technopreventief advies is een algemeen (nationaal) fenomeen. Binnenlandse zaken zal de benaming van technopreventieadviseur veranderen in diefstalpreventieadviseur om dit duidelijker te maken naar de burger toe. 23


3. Verkeer Overdreven snelheid blijft net als in 2006 het belangrijkste verkeersprobleem voor de respondenten. Een goede 83% van de bevraagden heeft het voorbije jaar minstens een keer het gevoel gehad dat er te snel gereden werd in de eigen woonbuurt. Andere verkeersproblemen waaraan relatief veel inwoners zich storen zijn fout geparkeerde voertuigen en zwaar vervoer. Globaal genomen lijken respondenten tussen 26 en 45 jaar meer melding te maken van verkeersproblemen dan andere leeftijdsgroepen. Inwoners pleiten in de eerste plaats voor fietspaden en parkeerplaatsen. Onafgezien hiervan zijn de respondenten meer tevreden over het aantal parkeerplaatsen in de eigen woonbuurt dan bij de vorige meting in 2006.(van 45% naar 53%) Ook het aantal voetpaden en de straatverlichting worden positiever beoordeeld dan in 2006. Ongeveer 15% van de bevraagden stelt het afgelopen jaar gecontroleerd geweest op rijden onder invloed. Meer dan 40% van de bevraagden wenst meer alcoholcontroles op de baan. Bijna 30% van de bevraagden is van oordeel dat er te weinig of veel te weinig snelheidscontroles worden gehouden in de eigen gemeente/stad. 4. Leefbaarheidsproblemen Overlastervaringen liggen over het algemeen in dezelfde lijn als de resultaten van 2006. Men ondervindt de meeste overlast van hondenpoep en zwerfvuil. Vooral bij zwerfvuil is er een toename van storend effect.

24


5. Onveiligheidsgevoelen Uit de bevraging komt duidelijk naar voren dat de burger van Tongeren Herstappe zich veilig voelt in zijn stad of gemeente. Een goede 81% voelt zich veilig of heel veilig in zijn woonomgeving/wijk. Ten opzichte van de vorige enquĂŞte ( 2006) is er zelf een significante stijging van burgers die zich “heel veiligâ€? voelen. Anderzijds neemt het aantal bevraagden toe als het gaat om plaatsen die men liever mijdt vanwege hun subjectief onveiligheidsgevoelen. Minder dan 4% voelt zich onveilig of heel onveilig. 65-plussers hebben een lager algemeen veiligheidsgevoel dan jongere respondenten. Ongeveer 21% van de respondenten (vooral 46-65 jarigen) geeft aan de stationsbuurt omwille van aanwezigheid rondhangende jongeren en ongure personen te mijden. 6. Beoordeling politie Respondenten zijn ten opzichte van 2006 meer tevreden over het optreden van de lokale politie en over de hoeveelheid informatie die zij ontvangen over de werking van de lokale politie. Tevens is er een stijging van 5% over het gepast optreden van de politie en minder mensen zijn van oordeel dat de politie te streng optreedt. Hiermee evolueert het vertrouwen in de politie in de positieve richting. Ook is een ruime meerderheid van de bevraagden is tevreden of zeer tevreden over hun contact met de politie. Toch wordt meer blauw op straat gevraagd. 7. Prioriteiten Overdreven snelheid wordt het vaakst vermeld als prioriteit voor de eigen woonbuurt: een vijfde van de bevraagden schuift dit als prioriteit naar voren. Op het niveau van de gemeente/stad gaat het om slechts 3,5% Voor de rest grote overlap tussen prioriteiten buurt en gemeente Problemen ivm parkeren Meer blauw op straat Rondhangende jongeren en Drugs 25


8. Besluit Samengevat kan gesteld worden dat de belangrijkste prioriteit voor de burger in kader van “verkeer” de overdreven snelheid is en dit voornamelijk in de buurten/wijken. Binnen het domein van “overlast” staan de aanpak van de hondenpoep en het zwerfvuil bovenaan het verlanglijstje van de burger. In kader van het onveiligheidsgevoel kan gesteld worden dat deze cijfers meer dan geruststellend zijn maar dat de stationsbuurt onze bijzondere aandacht zal blijven weerhouden. De burger van Tongeren en Herstappe voelt zich duidelijk goed in zijn vel. Zoals reeds aangehaald zullen de bekomen resultaten verder worden geëxploiteerd om onze concrete prioriteiten mee te bepalen.

26


Politiepost Herstappe

Hoofdpost centrum

Satellietpost


Onze politiezone De politiezone Tongeren-Herstappe is een meergemeentezone. Stad Tongeren Burgemeester Patrick Dewael

Geografisch Tongeren, met een oppervlakte van 87,56 km², heeft een aantal inwoners van ± 30.506 (01.01.2012) en ligt ongeveer 15 km ten noorden van Luik, 15 km ten westen van Maastricht en ongeveer 20 km ten zuiden van Hasselt. Het centrum van de stad is gelegen op 105 m boven de zeespiegel. De fusiegemeente telt naast de stadskern ook nog 16 deelgemeenten: Berg – Diets Heur – Henis – ’s Herenelderen – Koninksem – Lauw – Mal – Neerrepen – Nerem – Overrepen – Piringen – Riksingen – Rutten – Sluizen – Vreren – Widooie.

Ligging binnen het arrondissement Tongeren in de provincie Limburg

28


Bestuurlijk Tongeren is de hoofdplaats van een gerechtelijk en bestuurlijk arrondissement. Tevens is het de zetelplaats van het Limburgs assisenhof. Als hoofdplaats van een gerechtelijk arrondissement bevinden zich in Tongeren een arbeidsrechtbank, een rechtbank van eerste aanleg en een rechtbank van koophandel.

Aangrenzende gemeenten De gemeente Tongeren grenst aan de volgende gemeenten:

Aangrenzende gemeenten

Kortessem

Borgloon en Heers

CrisnĂŠe en Oerle

Hoeselt

Bilzen

Bestuurlijk (donkerrood) en gerechtelijk arrondissement Tongeren

Riemst

Awans, Herstappe en Juprelle Bitsingen

29


Gemeente Herstappe

Burgemeester Serge Louwet Herstappe is een faciliteitengemeente in de provincie Limburg.

Geografisch Herstappe, met een oppervlakte van 1,35 km², ligt ongeveer 5 km van Tongeren. Het telt op (1/1/2012) 87 inwoners, waardoor het de gemeente is met het kleinste aantal inwoners in BelgiÍ. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 had het slechts 70 kiesgerechtigden. Vanwege de status van faciliteitengemeente kan Herstappe niet samengaan met een andere gemeente. De naam Herstappe zou voortkomen van Heir-stapel of een Romeinse stapelplaats langs de heirbaan.

Luchtfoto van Herstappe.

30


Huisvesting HOOFDPOST Maastrichterstraat 10 3700 Tongeren Tel: 012-800300 Fax: 012-23.11.66 E-mail: politie@stadtongeren.be Website: www.police.be/tongeren-herstappe

Openingsuren: - permanente wachtdienst, dag en nacht - administratie: weekdagen van 8 tot 12 u en 13 tot 16.30 u.

31


SATELLIETPOST Maastrichtersteenweg 99 3700 Tongeren Tel: 012/44.06.12 Fax: 012/44.06.15

Openingsuren: - weekdagen 8 tot 12 en 13 tot 16.30 u.

POLITIEPOST HERSTAPPE Dorpsstraat 5 3717 Herstappe

Openingsuren: - na telefonische afspraak met de wijkagent (via de hoofdpost).

32


Het politiecollege

De politieraad


De bestuursorganen Het politiecollege Samenstelling: Alhoewel de bevoegdheden van het College van Burgemeester en Schepenen naar het politiecollege zijn overgeheveld, maken enkel de burgemeesters deel uit van het politiecollege in ons geval de burgemeesters van Tongeren en Herstappe. Ook de korpschef en de secretaris zijn aanwezig bij de vergaderingen. Bevoegdheden: Het politiecollege kan beschouwd worden als het dagelijks bestuur van de politiezone. De burgemeesters oefenen het beheer van het politiekorps uit in het politiecollege.

Aantal vergaderingen in 2011:

18

34


De Politieraad Samenstelling: De politieraad van de politiezone Tongeren-Herstappe telt 20 leden: 18 raadsleden en 2 burgemeesters. Hij wordt evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van Tongeren en Herstappe op basis van het aantal inwoners per stad of gemeente. De voorzitter is ĂŠĂŠn van de burgemeesters, die door het politiecollege wordt aangeduid. Bevoegdheden:

De politieraad kan het beste vergeleken worden met de gemeenteraad. Hij neemt bepaalde bevoegdheden over van de diverse gemeenteraden. Het gaat daarbij om het beheer en de organisatie van het lokale korps.

Aantal vergaderingen in 2011 politieraad:

4 35


Samenstelling politieraad 31.12.2011

Voorzitter – burgemeester

Leden

DEWAEL Patrick

BELLEFONTAINE Francis FOSSE Andrée BLOMME Carine DIRIX Georges SCHOUTERDEN Joseph WISSELS Stijn SIMONS Inge CLUCKERS Victor SIMON Bert VRANCKEN Johnny ROOSEN Guido FROIDBISE Mariëlle DESPLENTERE Pascale CHRISTIAENS An PROSMANS Claude LANDMETERS Geert WILLEMS Carmen JANS Patrick

Burgemeester Herstappe LOUWET Serge Secretaris HOUBRECHTS Luc

Korpschef VERLACKT Tony

36


Bijzondere actoren De korpschef Hoofdcommissaris Tony Verlackt. Elke politiezone wordt geleid door een operationele politieambtenaar, de korpschef, die zorgt voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen zijn korps. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid en het zonale veiligheidsplan. De korpschef staat onder het gezag het politiecollege, daar het hier om een meergemeentezone gaat.

De bijzondere rekenplichtige De heer Rudi Diels De bijzondere rekenplichtige, de heer Rudi Diels, staat onder het gezag van het politiecollege. Hij staat in voor het budgettair en financieel beheer van de politiezone. De lokale politie heeft een eigen begroting en rekening. De meergemeentezones hebben bovendien een eigen publieke rechtspersoonlijkheid. Het beheer van de ontvangsten en uitgaven en het nauwkeurig toezicht hierop wordt toevertrouwd aan een verantwoordelijke ambtenaar die als bijzondere rekenplichtige optreedt.

37


De politiesecretaris

Sinds 01 maart 2009 is de heer Luc Houbrechts, secretaris van de stad Tongeren, tevens werkzaam als politiesecretaris in onze zone. Hij wordt in de volgende taken bijgestaan door Annie Daerden, administratief hoofdmedewerker van de stad Tongeren.

Taken: -

voorbereiding van de dossiers voor de vergaderingen van het politiecollege en de politieraad, het bijwonen van deze vergaderingen, opmaken en bewaren van de notulen - nazicht op de volledigheid van de besproken dossiers en de genomen beslissingen - verzending aan de hogere overheid van de genomen beslissingen - opvolging van de uitvoering van de beslissingen van de politieraad en het politiecollege in samenwerking met de korpschef - ondersteuning van de korpschef in de opmaak en afhandeling van tuchtdossiers - administratie van de plaatselijke selectiecommissie - secretariaat van het BasisoverlegcomitĂŠ Pol 127 - administratie van de Zonale Veiligheidsraad.

38


FinanciĂŤn Begroting 11%

0,1%

1%

Uitgaven 2011 2,9%

Personeel Werkingskosten Overdrachten Schulden Investeringen

86%

Uitgaven 2011

Personeel Werkingskosten Overdrachten Schulden Investeringen Totaal

5.385.584 Euro 725.356 Euro 10.259 Euro 82.036 Euro 155.000 Euro 6.358.235 Euro

40


Begroting Ontvangsten 2011 0,1% 27,9% Federale basistoelage

48%

Federale sociale toelagen Bijkomende federale toelagen Federale toelage verkeersveilighei d 11% 7%

6%

Bijdrage stad Tongeren Bijdrage gemeente Herstappe

Ontvangsten 2011 Federale basistoelage Federale sociale toelagen Bijkomende federale toelagen Federale toelage verkeersveiligheid Bijdrage stad Tongeren Bijdrage gemeente Herstappe Totaal

1.569.055 Euro 603.650 Euro 326.718 Euro 420.000 Euro 2.722.695 Euro 5.099 Euro 5.647.217 Euro

De begroting werd goedgekeurd door de politieraad op: 29.03.2011 De begroting werd gewijzigd op: 27.09.2011 41


Taken en opdrachten van de lokale politie Elke lokale politiedienst moet, in de geest van een gemeenschapsgerichte politiezorg (community oriented policing), volgende 7 basisfunctionaliteiten aanbieden: • • • • • • •

wijkwerking onthaal interventie slachtofferbejegening lokale recherche handhaving openbare orde verkeer.

De dagelijkse leiding van de lokale politie is in handen van de korpschef (ook zonechef genoemd). Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Op zijn beurt staat de korpschef onder het gezag van een burgemeester of een politiecollege van burgemeesters, naargelang het een zone is die bestaat uit één of meer gemeenten. De lokale politie wordt, als niveau binnen de geïntegreerde politie, vertegenwoordigd door de vaste commissie van de lokale politie (VCLP). Taak • •

verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, instaan voor het vervullen van sommige opdrachten van federale aard.

43


Opdrachten De opdrachten van de Belgische politiediensten zijn vastgelegd in hoofdstuk IV van de wet op het politieambt. Een algemeen onderscheid kan worden gemaakt tussen opdrachten van bestuurlijke politie en opdrachten van gerechtelijke politie. Ook de vorm waarin en de voorwaarden waaronder die opdrachten worden vervuld worden nauwgezet beschreven in de wet op het politieambt. Bij het uitvoeren van opdrachten van bestuurlijke politie staat de politieambtenaar onder leiding en gezag van een bestuurlijke overheid (b.v. de burgemeester of de Minister van Binnenlandse Zaken). Bij het uitvoeren van opdrachten van gerechtelijke politie staat de politieambtenaar onder leiding en gezag van een gerechtelijke overheid (b.v. de Procureur des Konings of de onderzoeksrechter).

Bestuurlijke politie: Enkele taken zijn: -

het toezicht op de naleving van politiewetten en –reglementen het nemen van regulerende maatregelen die noodzakelijk zijn om de maatschappelijke orde te beschermen het voorkomen van overtredingen, ongevallen, rampen en ziekten door bijvoorbeeld sensibilisering het beschermen van goederen en personen en het verlenen van hulp aan iedereen die in nood verkeert.

Hoewel de bestuurlijke politie een preventieve en hulpverlenende taak heeft, mag zij, indien nodig bij gebruik van geweld, ook repressief optreden om de openbare orde te handhaven. 44


Gerechtelijke politie: De gerechtelijke politie draagt bij tot de handhaving van de openbare orde. Dit gebeurt echter op een andere manier: de gerechtelijke politie doet dit door de bestraffing te betrachten van personen die de openbare orde verstoorden door het plegen van strafrechtelijke inbreuken. De gerechtelijke politie zal bovendien pas in tweede orde optreden, m.n. wanneer de maatregelen van de bestuurlijke politie er niet in slagen de inbreuken te verhinderen.

Federale opdrachten: (enkele voorbeelden van opdrachten/taken uitgevoerd door lokale politie) - verzekeren van de openbare orde in de gerechtshoven en rechtbanken - deelname aan de werking (informatie-uitwisseling) van de arrondissementele informatiekruispunten (AIK) - informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie - beveiliging, toezicht en controle in kader van private veiligheid (vb. portierswetgeving) - deelname aan federaal georganiseerde acties (vb. actie woninginbraken) - ontvangen en begeleiden van tal van stagiairs - deelname bemanning CIC (communicatie- en informatiecentrum).Alle politiezones moeten een gedeelte van hun operationele capaciteit ter beschikking stellen van andere zones wanneer een zone een opdracht van bestuurlijke politie niet aan kan. Dit solidariteitsmechanisme wordt ook wel ‘gehypothekeerde capaciteit’ (Hycap) genoemd, b.v. een risicomatch bij het voetbal.

45


Het zonaal veiligheidsplan 2009-2012 Het zonaal veiligheidsplan is het beleidsdocument van de lokale politie waarin de prioritaire doelstellingen worden opgenomen voor 4 jaar. De zonale veiligheidsraad. In elke politiezone is een zonale veiligheidsraad opgericht. De zonale veiligheidsraad is een orgaan waar de veiligheidsprioriteiten en aandachtspunten binnen de zone worden bepaald. Hierbinnen vindt een systematisch overleg plaats tussen de burgemeesters, de Procureur des Konings, de korpschef van de lokale politie en de bestuurlijk directeurcoĂśrdinator van de federale politie of zijn afgevaardigde. De zonale veiligheidsraad kan deskundigen aanduiden. Voor onze politiezone werd de gerechtelijk directeur van het arrondissement op een permanente basis uitgenodigd op de vergaderingen van de zonale veiligheidsraad. In het jaar 2011 vergaderde deze raad ĂŠĂŠn maal.

47


De zonale veiligheidsraad bestaat uit de volgende vaste leden v.l.n.r:

* L. Houbrechts - stadssecretaris * G. Drabbe - Dirco1 * P. Van den Oetelaar - Dirju2 * T. Verlackt – hoofdcommissaris korpschef * R. Vandenborne – Procureur des Konings * P. Dewael - burgemeester Tongeren * S. Louwet - burgemeester Herstappe * A. Daerden - secretaris

1 2

Bestuurlijk directeur coördinator Gerechtelijk directeur

48


De zonale veiligheidsraad heeft drie opdrachten: - het bespreken en voorbereiden van het zonaal veiligheidsplan - het bevorderen van de optimale coÜrdinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie - het evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan. Daarnaast kunnen de leden van de zonale veiligheidsraad steeds gebruik maken van dit forum om zaken die te maken hebben met de veiligheidsproblematiek in de zone aan bod te laten komen. De zonale veiligheidsraad bepaalt in zijn huishoudelijk reglement zelf zijn werking (plaats, datum en tijdstip vergaderingen, voorzitter). Meestal zit de burgemeester of voorzitter van het politiecollege de vergadering voor. De vergadering van de raad is niet openbaar. Hieronder, na rijp beraad, een overzicht van de verschillende strategische doelstellingen voor de beleidscyclus 2009 – 2012: Criminaliteit: - Woninginbraken - Dealen en gebruik drugs - project dancing REAL Verkeer: - Verkeersonveiligheid onaangepaste snelheid - verkeersongevallen Luikersteenweg - parkeren Overlast: - Hondenpoep Interne bedrijfsvoering: - Interne communicatie en conflicthantering 49


Prioriteiten zonaal veiligheidsplan 2009-2012.

In kader van veiligheid en leefbaarheid: Woninginbraken Onaangepaste snelheid Verkeersongevallen Luikersteenweg Lokale drugs en Real

: : : :

Hondenpoep Fout parkeren

: :

projectleider: hoofdinspecteur Sleeuwaert Dirk. projectleider: hoofdinspecteur Stevaert Johnny projectleider: hoofdinspecteur Cloes Michel projectleiders: Commissaris Duchateau Guy en hoofdinspecteur Billen Mario projectleider: hoofdinspecteur Vanherle Eric projectleider: hoofdinspecteur Hofmans Erwin en hoofdinspecteur Saren Bjorn

In kader van dienstverlening en werking: Interne communicatie en conflicthantering

:

projectleider mevrouw Hellinx Ann maatschappelijke assistente

50


Actieplan - woninginbraken Woninginbraken:

Aantal per maand 200 150

Projectleider Bron cijfergegevens

: :

hoofdinspecteur D. SLEEUWAERT informaticasysteem lokale politie algemene nationale gegevensbank

100 50 0

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

2009

9

11

9

4

7

9

7

18

12

14

22

8

130

2010

16

9

12

14

11

11

16

13

12

14

16

6

150

24

159

Vaststelling: 6 13 10 14 8 7 9 16 28 7 2011 17 • Ook voor het jaar 2011 kunnen wij weerom, spijt alle politionele inzet, een toename vaststellen van het aantal inbraken. Tijdens de maanden september oktober zelfs in ernstige mate door de specifieke modus van de gaatjesboorder, actief in het zuidelijk gebied van het arrondissement. • buit: geld, juwelen en draagbare informatica • tijdstip: meestal tijdens de late namiddag tot nacht.

Totaal

Benadering: • Met betrekking tot de aanpak van de woninginbraken gepleegd door rondtrekkende daders wordt gesteld dat de initiatieven dienen te kaderen in de ketengerichte benadering, gaande van beeldvorming, bestuurlijke preventieve aanpak en nazorg. Besluit : • blijvende sensibilisering van de bevolking • constante (verhoogde) inzet van personeel bij de federale en lokaal gerichte acties. • in kader van de nazorg vooral blijvende aandacht voor het herbezoek door de wijkagent en een afdoend antwoord bieden in het kader van de vraag tot technopreventief advies. 51


Actieplan - onaangepaste snelheid Onaangepaste snelheid in het verkeer: Totaal aantal feiten 100000

Projectleider : hoofdinspecteur J. STEVAERT Bron cijfergegevens : informaticasysteem lokale politie

80000 60000 40000

Vaststelling:

20000 0

- te snel rijden is één van de belangrijkste ongevalfactoren en basis Overtredingen van subjectief onveiligheidgevoel. Gecontr.vtgn - projectmatige aanpak werpt zijn vruchten af: er is een afname van overtredingen op de plaatsen waar er een volgehouden snelheidshandhaving is.

2008

2009

2010

2011

3860

3935

6029

6540

41686

44344

88351

98774

Besluit : “ Verkeersveiligheid is één van de prioritaire punten van mijn beleid. Is dus van groot belang dat we ons niet laten verleiden tot berusting in status quo maar dat we continu blijven inzetten op de handhaving en verbetering”. (Hilde Crevits Vlaams minister van Mobiliteit) Jaarboek Verkeersveiligheid 2011. • daar waar het objectief niet werd behaald, zullen de snelheidscontroles worden opgevoerd • metingen worden vooraf uitgevoerd met verkeersteller (lussen op rijbaan) • de bevolking sensibiliseren (MOA-wagen,oplichtbord, …) • “snelheidshandhaving” is een werk van lange adem en benodigt efficiënte inspanningen om het beoogde resultaat te behalen. ee

52


Actieplan – hondenpoep Hondenpoep. Projectleider : Bron cijfergegevens:

Overzicht per overtreding

Hinp E. Vanherle informaticasysteem lokale politie activiteitenverslagen rapporteringsformulieren

80

65 54

60 42 40 20

24 11

14 14

24 21 11

28 14 11

34 32

7

6 6 6 2 Vaststellingen : 0 De vaststellingen voor 2011 zijn gedaald ten opzichte van 2010. Leiband Zakje Opruimen Totaal In 2011 werden er 32 processen-verbaal opgesteld waarvan: 2007 2008 2009 2010 2011 - 9 tijdens de actiemaand april 2011 - 5 tijdens de actiemaand oktober 2011 - 18 tijdens de overige 10 maanden van 2011. De pakkans werd verhoogd tijdens de actiemaanden door de inzet van projectploegen in burger. Inbreuken worden vastgesteld op basis van het gemeentereglement “Gemeentelijke Administratieve Sancties” van de stad Tongeren. Een administratieve geldboete van € 50 per inbreuk kan opgelegd worden door de sanctionerend ambtenaar van de stad Tongeren. Besluit : • de pijnpunten zijn nog steeds het centrum van Tongeren met haar stadswallen en de omgeving stadspark ‘de Motten’, met 15 vaststellingen. • in de wijk ‘Nieuw Tongeren’ en toch ook wel de omgeving van stadspark ‘De Motten’ is de tendens van minder vaststellingen zoals vorig jaar nog steeds merkbaar. Dit beantwoordt volledig aan de doelstelling van de scanning qua overlast ter voorbereiding van het zonaal veiligheidsplan 2009-2012 • een continuïteit van ons optreden met betrekking tot hondenpoep is bijgevolg vereist, vooral het centrum van Tongeren dient te worden geviseerd.

53


Actieplan – fout parkeren Aantal vastgestelde parkeerovertredingen

Foutparkeren

2500

2295 1894

2000

Projectleider: Bron cijfergegevens:

hoofdinspecteur E. Hofmans Hoofdinspecteur B. Saren informaticasysteem lokale politie

1823 1478

1500

1320 1069

1000 653

759

500

Vaststellingen : • positieve aanpak van alle diensten •het aantal vastgestelde parkeerovertredingen is toegenomen de meeste probleemovertredingen zijn vastgesteld op laad- en losplaatsen (verbodsbordenE1-E3), parkeren op het trottoir en het fietspad en plaatsen voorbehouden voor mindervaliden.

0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Trend aantal processen-verbaal per maand

Besluit : • een mentaliteitswijziging is noodzakelijk ( werk van lange adem) • knelpunten centrum Tongeren: antiekmarkt + Nieuw Tongeren • aan het actieplan werd permanente aandacht geschonken • door de wijkagenten wordt er ook opgetreden in de deelgemeenten • potentiële overtreders afschrikken, effectief proces-verbaal opstellen. • de bestuurlijke overheid dient bijkomende parkeermogelijkheden te blijven zoeken. 54


Actieplan – Interne communicatie en conflicthantering In 2007 werd er in PZ Tongeren/ Herstappe een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden. De globale tendens en tevredenheid binnen de zone is hierbij goed. Er kwam echter naar voren dat de tevredenheid en conflicthantering op de satellietpost Maastrichtersteenweg niet goed was. Vandaar dat er beslist is op de zonale veiligheidsraad om Interne communicatie en conflicthantering als actieplan te ontwikkelen voor de periode 2009-2012. De projectleider:

Ann Hellinx - maatschappelijk assistente.

Doelstellingen: • het mogelijk maken om de informatie te begrijpen • bijdragen tot informatiedoorstroming, • bijdragen tot reflectie en positionering van een maximaal aantal personeelsleden in de organisatie en de cohesie versterken. Op deze manier wil men komen tot een verbetering van de interne werking door de interne communicatie te optimaliseren en door het probleem met de directe leidinggevenden in de satellietpost aan te pakken.

Interne communicatie

55


Actieplan – verkeersongevallen Luikersteenweg Projectleider: Bron cijfergegevens:

Hoofdinspecteur M. Cloes informaticasysteem lokale politie

Aantal per maand 2006 - 2011 16 14

Vaststellingen:

12 10

Verkeersongevallen – aantal gewonden van 2006 – 2011

8 6 4

2006 11

2007 9

2008 14

2009 14

2010 6

2011 11

2 0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Maatregelen 2011: • integreren Luikersteenweg bij acties woninginbraken (Asterix – Obelix - Idefix) • acties verkeer (SLIM – BOB – snelheid – MOA) • het aantal alcohol-acties opvoeren, vooral in het weekend, aangezien er van de 11 ongevallen met gewonden, 5 bestuurders zijn die te veel gedronken hadden en deze bestuurders allemaal bezoekers van een dancing op Luikersteenweg waren. Besluit: Het aantal ongevallen met lichamelijk letsel is ten opzichte van 2010 gestegen. Wanneer we naar de oorzaken van de ongevallen kijken merken we op dat de oorzaken erg divers zijn. Structurele veranderingen zouden dan ook geen oplossing bieden. 56


Actieplan – lokale drugs en Real Projectleiders: Broncijfers:

Commissaris G. Duchateau Hoofdinspecteur M. Billen ISLP

Vaststellingen: Er werden tijdens de acties minder verdovende middelen aangetroffen dan in 2010. De verkeersovertredingen aan discotheek Alhambra/Barocco zijn gestegen door de explosieve groei van het cliënteel. Drugs per categorie:

2010 2011

Slagen en verwondingen 7 9

Diefstal

Drugs

Wapens

Beschadigingen

0 7

12 4

0 3

3 5

XTC pillen 57 st 0 st

Speed (gram) 331,3 38

Marihuana

GHB

Cocaïne

12,4 -

79 cl

3,9 gr

Personeelsinzet In 2011 werd getracht om op regelmatige basis acties op de Luikersteenweg uit te voeren. Ook werd er, indien personeelsmatig mogelijk, in de zaterdagnacht een bijkomende ploeg ingezet specifiek gericht naar de Luikersteenweg. Totaal aantal gepresteerde manuren: 699:00 (opmerkelijke stijging door bijkomende ploegen op zaterdagnacht). Besluit: • het project uitbreiden naar volledige problematiek van het uitgaansleven op de Luikersteenweg • het behouden van de bijkomende ploeg op zaterdagnacht is zeker aangewezen • door het parkeren op beide fietspaden aldaar ontstaat er een veiligheidsprobleem op de Luikersteenweg 57


S A T E L L I E T

ORGANIGRAM HINP

Interventie

Officier

Secretariaat Calog D/C

S T

HINP

KORPSCHEF HCP Beleid - HRM

Politiesecretaris Secretariaat Personeelsdienst

F

O

APO

Recherche

HINP

Dispatching Onthaal/klachten

INP INP

Consulente Calog B

Algemeen Secretariaat Calog D/C

Diensthoofd CP / HINP

INP

Bestuursorganen - Politiecollege - Politieraad - ZVR

Officier 2째lijn (Adj Korpschef)

Officier

P

1째lijn

HINP

INP

O

D

INP

Adj Officier 1째lijn

H O

Wapens

Verkeersdienst

Secretariaat Calog D/C

HINP

Jeugd / sociaal / Slachtofferhulp

Maatschap. Assistente

Wijkdienst

Diensthoofd HINP

INP Onderhoudspersoneel Calog D

INP

Agenten n

Informatica

Funct. Beheer HINP

Techn. Beheer Calog B ICT

Milieu INP

59


Personeel OPERATIONEEL PERSONEEL Het kader voorziet een bezetting zoals hieronder is weergegeven (toestand op 01.01.2012) Graad

Effectief kader

Organiek kader

1

1

4

3

16 (1)

16

Statutair politiepersoneel Officierenkader Hoofdcommissaris van politie korpschef Commissaris van politie Middenkader Hoofdinspecteur van politie Basiskader Inspecteur van politie

(1) 1 lid gedetacheerd naar Communicatie en informatiecentrum Hasselt

49(1)

48

2

0

72

68

Contractueel politiepersoneel Agenten van politie

Totaal

60


BURGERPERSONEEL

Statutair administratief personeel

Effectief

Organiek

Niveau A adviseur

0

1

Niveau B consulent - personeelsdeskundige

1

1

Niveau B maatschappelijk assistent

1

1

Niveau C assistent

2

5

Niveau D bediende

6

4

Contractueel administratief personeel Niveau A preventieadviseur

1

(deeltijds 8/h /week)

0

Niveau B ICT - consulent

1

0

Niveau D onderhoud

2

4

14

16

Totaal

61


LEEFTIJD POLITIEPERSONEEL

Officierenkader Middenkader

Leeftijdscategorie – (toestand op 01.01.2011) < 31 31 – 40 -

41 – 50 2

51 – 55 2

> 56 1

-

5

9

1

1

12

12

6

16

3

Agent van politie

-

2

-

-

-

Burgerpersoneel

-

5

6

1

2

12

24

23

20

7

Basiskader

Totaal

62


INSPRAAKORGANEN PERSONEEL CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het werk) In 2011 werden er 4 CPBW’s (samen met BOC) georganiseerd. Het verslag van deze vergadering wordt ter beschikking gesteld van ieder personeelslid. BOT (Beleidsondersteuningsteam) Dit team is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende functionaliteiten en vergaderde 4 keer in 2011. Via het BOT wenst de korpsleiding het personeel te consulteren bij het nemen van beleidsbeslissingen en kan het personeel anderzijds individuele en structurele problemen aankaarten. Het verslag van deze vergadering wordt ter beschikking gesteld van ieder personeelslid.

OCHTENDBRIEFING Iedere ochtend (van maandag tot vrijdag) geeft de korpsleiding een briefing aan het aanwezige personeel waarbij de bijzonderheden van de afgelopen en komende 24 uur worden overlopen en besproken. Bij deze gelegenheid wordt er informatie uitgewisseld tussen de verschillende functionaliteiten en worden er operationele werkafspraken gemaakt. DIRCOM (Directiecomité) Het DIRCOM is samengesteld uit de korpschef, zijn officieren en beleidsmedewerker. Zij bepalen samen het beleid van de organisatie. Het verslag van deze vergadering wordt ter beschikking gesteld van ieder personeelslid.

63


PERSONEELSVERGADERING

Periodiek wordt er een algemene personeelsvergadering georganiseerd met een maximale aanwezigheid van het personeel. Tijdens deze algemene vergadering wordt het personeel geïnformeerd omtrent allerhande actuele richtlijnen en nieuwigheden. Ook worden externe sprekers uitgenodigd die binnen hun specialiteit uitleg komen geven en vragen beantwoorden. Er wordt gezorgd voor een maximale interactie van het aanwezige personeel. Het verslag van deze vergadering wordt ter beschikking gesteld van ieder personeelslid. Het aantal algemene vergaderingen in 2011: 2

BOC Pol 127 ( Basisoverlegcomité) Periodiek overleg tussen de lokale overheid en de representatieve vakorganisaties. In 2011 werden er 4 BOC’s (samen met CPBW) georganiseerd. Het verslag van deze vergadering wordt ter beschikking gesteld van ieder personeelslid. MIDDENKADEROVERLEG In 2011 werd het middenkaderoverleg opgericht. Dit forum is samengesteld uit alle operationele middenkaders alsook de middenkaders van het Calog-personeel met HCP als voorzitter. Periodiek wordt de zonemagistraat uitgenodigd indien er items besproken worden in de gerechtelijke sfeer. Het middenkaderoverleg is een forum waar er tussen verschillende functionaliteiten overleg kan gepleegd worden en er informatie-uitwisseling kan plaatsvinden. Dit is eveneens een rechtstreeks forum naar HCP om eventuele disfuncties te bespreken. In 2011 kwamen zij 2 maal samen. 64


MOTIVERINGS- en WAARDERINGSMOMENTEN VOOR HET PERSONEEL Vriendenkring Jaarlijks organiseert de vriendenkring (OLPT : Ontspanningskring Lokale Politie Tongeren) in samenwerking met de vriendenkring van de Stad Tongeren activiteiten ter bevordering van de samenhorigheid en de onderlinge verstandhouding. (Bv. BBQ, quizavond, uitstappen, kleine financiële bijdrage ter ondersteuning van allerhande sociale activiteiten, organisatie van gezellig samenzijn bij aanwerving, bevordering, mutatie of pensionering, …)

Teambuilding Op 9 december 2011 werd er een korpsmaaltijd georganiseerd door de korpsleiding. Dit is een goed initiatief en draagt zeker bij tot het creëren van een positieve werksfeer en het bevorderen van de samenhorigheid.

Minivoetbal

65


ONBESCHIKBAAR PERSONEEL â&#x20AC;&#x201C; AFWEZIGHEDEN Jaar 2011 Arbeidsongeval

Aantal dagen 247

Medische redenen

1305

Opleiding/vorming

310

Geweldbeheersing

193

Uitzonderlijk verlof wegens overmacht

21

Omstandigheidverlof

45

Bloed geven

29

Afwezigheid wegens redenen van buitengewoon verlof Syndicaal verlof Afwezigheid wegens zwangerschap- of vaderschapsverlof

20,50 118 131,50

66


PERSONEELSVERLOOP 2011

Mutaties in: operationeel personeel operationeel personeel operationeel personeel operationeel personeel

-

Aanstellingen: contractueel Calog-personeel

- 01.02.2011 – ICT-consulent Beels Eric

Bevorderingen: operationeel personeel

- nihil

01.03.2011 – inspecteur Snellinx Evy – benoemd vanaf 01.03.2011 01.06.2011 – inspecteur Hendrikx Dennis – benoemd vanaf 01.06.2011 01.08.2011 – inspecteur Cresens Jess – benoemd vanaf 01.08.2011 01.10.2011 – inspecteur Somers Ben – benoemd vanaf 01.10.2011

Mandaatverlenging: - 21.09.2011 – hoofdcommissaris Verlackt Tony Pensioneringen: operationeel personeel

-

01.01.2011 – inspecteur Bouduin Jean Paul 01.07.2011 – inspecteur Weytjens Gerard 01.08.2011 – inspecteur Fransen Henri 01.10.2011 – inspecteur Van Damme Serafijn

67


PERSONEELSVERLOOP 2011

Interne verschuivingen : operationeel personeel - 01.02.2011 – hoofdinspecteur Houben Eddy - van recherche naar verkeersdienst - 01.09.2011 – Inspecteur Peeters Gustaaf - van interventie naar dispatching

Calog personeel

Detacheringen: gedetacheerd - in

gedetacheerd - uit

- nihil

01.01.2011 – 30.06.2011 – inspecteur Fastré Erik 21.02.2011 – 31.07.2011 – inspecteur Cresens Jess 01.03.2011 – 30.09.2011 – inspecteur Somers Ben 01.07.2011 – 31.12.2011 – inspecteur Gielen Kiona 01.09.2011 - - - - - - - - inspecteur Sönmez Güler 01.03.2011 - - - - - - - - - inspecteur Valcke Sarah

Gastzone voor interventiekorps - nihil

68


VOORUITZICHTEN 2012 (op datum van 01.01.2012)

Aanwervingen: Mutatie in: Calog-contractueel

01.01.2012 – assistent – Vanderquaden Marijke - i.v.v. Theunis Maria-Josepha

Interne verschuivingen 01.01.2012 – hoofdinspecteur Nolmans Patrick - wijkdienst >> recherche Pensioneringen operationeel personeel

01.01.2012 – hoofdinspecteur Bormans Joseph 01.04.2012 – inspecteur Poncelet Nestor 01.07.2012 – inspecteur Brauns Jacques 01.09.2012 – commissaris Vandersmissen Joseph 01.10.2012 – inspecteur Miguet Rudi

Calog personeel Stad Tongeren

01.09.2012 – statutair bediende - Timmermans Lizette 01.09.2012 – administratief hoofdmedewerker Daerden Annie

Loopbaanonderbreking Calog personeel

01.01.2012 – 31.12.2012 – statutair bediende – Theunis Maria-Josepha

69


Secretariaat Politiecollege Politieraad

Recherche

CP Vandersmissen Joseph HINP Bormans Jos INP Castermans Stefan INP Geunis Guy INP Vanschoenwinkel Jean

De korpschef hoofdcommissaris VERLACKT Tony

Secretariaat politie Beleidsondersteuning

HINP Sleeuwaert Dirk

Dispatching - onthaal

Algemeen secretariaat Llorente Angelita personeelsdeskundige Pansar Marij bediende Huigevoort Lianne bediende

Gerechtelijk secretariaat INP Dubois Patrick INP Geysen Jean Pierre INP Lehane Henri INP Miguet Rudi INP Olefs JosĂŠ INP Van Damme Serafijn INP Colaers Johan INP Peeters Staf

Theunis Marie-JosĂŠ bediende

Verkeerssecretariaat Langenaeken Liliane bediende Timmermans Lizette bediende Notelaers Miranda bediende

Dienst planning Deroulou Ingrid assistent Heeren Patrick assistent-militair

70


1째 LIJNDIENSTEN 1째 LIJNSDIENSTEN

CP DUCHATEAU CP FRANSEN

Dienst wapens APO INP Vandeput HINP Schouterden HINP Thys

71


1° LIJNSDIENST - INTERVENTIE INTERVENTIE

HINP HINP HINP HINP HINP HINP HINP INP INP INP INP INP INP INP INP INP INP INP

Billen Mario Hofmans Erwin Vanherle Eric Cloes Michel Houben Eddy Collas Koen Saren Björn Giebens Jan Goessens Mireille Ulrix Yves Vandeput Bert Swennen John De Kegel Anet Stassen Davy Tomsin Bart Vrijens Jean Marie Hendrikx Dennis Snellinx Evy

INP INP INP INP INP INP INP INP INP INP INP INP INP INP INP INP INP INP

Weytjens Gerard Simons Hendrik Marx Eleonora Onkelinx Lennart Peeters Staf Poesen Jurgen Cresens Jess Rondas Roald Stienen Patrick Claesen Marleen Pirlet Wilfried Poismans Veerle Rigo Bart Boosten Christophe Haesevoets Dennis Moors Nele Thewissen Rik Somers Ben

72


CP. Byloos

2° LIJNSDIENSTEN

Verkeersdienst

Wijkdienst

HINP Stevaert Johny INP Swennen Adelin Agent Cuyx Birgen Agent Berx Veerle

Jeugd Hellinx Ann Maatschappelijk assistent

HINP INP INP INP INP INP INP INP INP INP INP

Nolmans Patrick De Vos Eddy Custers Peter Paul Grommen Michel Grommen Alain Jorissen Dirk Maes Stefan Schoubben Jeannot Vogels André (deeltijds) Brauns Jacques Poncelet Nestor

INFORMATICA

Sociaal HINP Van Mele

Domein H.O.O.

Funct.beheer INP Vogels André (deeltijds)

INP Fransen Henri tot 31.07.2011 Techn. beheer Beels Eric Vanaf 01.02.2011

73


Personeelsopleidingen - federaal Federale vormingen: -

opleiding algemeen (+ baremische opleiding) schietmonitor mentor opleiding algemeen wijkdienst bevorderingsexamen recyclage FTX (Field Training Exercise) Motoropleiding

Totaal aantal uren federaal:

Overzicht uren federaal: 1671.31 111.40 173.55 8.30 135.00 118.30 203.15 19.30

2441:51

74


Personeelsopleidingen - lokaal Lokale vormingen: -

mentor monitor geweldbeheersing schietoefening + geweldbeheersing personeelsvergadering algemeen examencommissie hondengeleider (training)

Totaal aantal uren lokaal:

Overzicht uren lokaal: 8.00 480.55 904.50 277.00 281.55 27.15 117.00

2096:55

75


Studiedagen en vorming DATUM

21-24.02.2011 17.03.2011 12.05.2011 26.11.2011 17.05.2011 27-30.06.2011 06.10.2011 17.10.2011 17.11.2011 09.12.2011 14.12.2011 20.12.2011

AARD VORMING

Internationale Workshop inzake geweldbeheersing Studiedag “Onderzoek van criminele branden” Studiedag “De politieambtenaar als archivaris” Studiedag “Mama ik ben bang…” Studiedag 9° editie van het Congres Verkeersveiligheid Studieweek “Week van de Integrale Veiligheid” Studiedag “Publiek cameratoezicht “Zit Big Brother in mijn gemeente?” “Amok incidenten 2011: Tactisch Concept” Studiedag “Hou ze vast” Presentatie “Waarom we 2 oren en maar 1 mond hebben” Opleiding Auto-ticket-Snelheid Studiemiddag “Salduz, de advocaat bij het politioneel verhoor in België”

INRICHTERS

PLOT Brussel Brussel Vilvoorde Mechelen Brussel Leuven Nat. school officieren UH Hasselt Frederik IMBO PIVO Asse De Velinx

AANTAL DEELNEMERS 1 2 2 1 2 2 3 1 2 Alle personeelsleden 2 2

76


Nieuwe Golf GTI

Overhandiging sleutels nieuwe voertuigen


Logistiek INFRASTRUCTUUR

Lokale politie Tongeren-Herstappe â&#x20AC;&#x201C; Maastrichterstraat 10 3700 TONGEREN Tel: Fax: e-mail: website:

012/800300 012/23.11.66 politie@stadtongeren.be www.police.be/tongeren-herstappe

Detentiecellen Centraal commissariaat

Totaal aantal cellen (collectief + individueel)

4

Capaciteit van deze cellen (aantal personen)

4

78


COMMUNICATIEMIDDELEN

Telefoonlijnen

Netlijnen Datalijnen Telefax GSM – Proximus

4 7 3 2

Radio

Basisstation – A.S.T.R.I.D Mobiele stations – A.S.T.R.I.D Draagbare stations – A.S.T.R.I.D

2 13 39

79


BEWAPENING Slagwapens

Uitschuifbare wapenstokken Korte wapenstokken Lange

60 28 50

Vuurwapens

Revolvers kaliber .38 speciaal/357 Magnum Halfautomatisch pistool 9x19 mm Machinepistool kaliber 9x19 mm Karabijn kaliber 12 (Riotgun)

8 66 11 2

Spuitbussen

Pepperspray (kleine spuitbus)

70

Anderen

Scharnierhandboeien

75

80


VOERTUIGEN Het totaal aantal voertuigen (4-wielers) in het wagenpark van de politiezone Tongeren-Herstappe telde op 31 december 2011:

- 5 anonieme voertuigen: Merk Renault Scenic Ford Mondeo Peugeot 206 Volvo V70 Volkswagen Jetta VW Golf GTI

Ingebruikname 2001 2005 2006 2007 2008 2011

Functionaliteit veiligheidskorps recherche recherche verkeersdienst - MOA verkeersdienst - Snelheidscontrole Interventies

81


-

13 voertuigen met striping: Merk Ford Focus Fiat Stilo Ford Mondeo Ford Transit Volvo V70 VW Combi VW Combi VW Combi BMW X3 Peugeot 107 Peugeot 107 Opel Combo Fiat Grande Punto

Aard Ingebruikname 2001 2004 2005 Combi signa 2006 2007 Transporter 2011 Transporter 2011 Transporter 2011 4x4 2009 2010 2010 2009 2010

Functionaliteit alg. dienst alg. dienst alg. dienst verkeersdienst coรถrdinator interventie interventie interventie alg. dienst wijkdienst klachtendienst hondenvoertuig alg.dienst

82


2-Wielers - 5 motorfietsen Merk BMW R1150RT – MIY-623 BMW R1150RT – MJN-152 Yamaha FJR 1300 BMW R1200 – WFE759 Yamaha FJR 1300

Ingebruikname 2005 2005 2006 2008 2010

- 9 bromfietsen en 1 scooter - 8 fietsen Diversen

- 3 aanhangwagens waarvan één voor het vervoer van 2 motorfietsen.

83


VERKEERSUITRUSTING

3 snelheidsmeters - type Gatso 0379-RS-GS11 - provida (aan-boord-camera) (MOA) - preventieve snelheidsmeter met snelheidsaffichage (speed-sign - aanhangwagen).

Speciale uitrusting -

2 curvometers 14 mobiele GPS 4 ademanalysekoffers 8 ademanalysetoestellen 6 PDA (Personal-Digital-Assistant) 1 uitleesapparatuur.

84


LIVE-scan

De LIVE-scan is een toestel waarbij digitaal vingerafdrukken van verdachten of slachtoffers genomen kunnen worden. Sinds kort is het toestel uitgebreid met de module PHOTOWARE. Deze module is opgemaakt voor het maken van een degelijke individuele beschrijving van verdachten.

85


De doelstelling van de LIVE-scan:

is de kwaliteit en het uitvoeren van de gerechtelijke triptiek (vingerafdrukken, individuele beschrijving en fotoâ&#x20AC;&#x2122;s) te verbeteren. Een andere doelstelling is het oplossen van misdrijven waar vingersporen aangetroffen zijn. Sinds de komst van dit toestel, welke gebruikt wordt door verschillende politiezones, kan men stellen dat er al verschillende zaken werden opgelost door het nemen van kwalitatieve vingerafdrukken en fotoâ&#x20AC;&#x2122;s. Het gebruik van de LIVE-scan in onze politiezone is goed ingeburgerd. De interventieagenten en andere politieagenten kunnen zeer goed overweg met dit toestel zodat we kunnen stellen dat de gerechtelijke triptiek bij de meeste gevallen waar dit verplicht is door de MFO 3 wordt uitgevoerd. De kwaliteit ten aanzien van het manueel nemen van vingerafdrukken is tevens gestegen. Sinds de aankoop van het toestel zijn er tot vandaag (30/05/2012) 594 personen gepasseerd waar vingerafdrukken van genomen werden.

86


De digitale module Photoware werd in een latere fase aangekocht. Tot op vandaag (30/05/2012) zijn hier 183 personen welke geregistreerd werden. Enkele voordelen van het gebruik van de LIVE-scan: • • • • •

snelheid in verwerking kwaliteitsvolle afname (door ingebouwde controle van het toestel) opzoek mogelijkheden gebruik van degelijke foto’s uit de ANG bij bestuurlijke of gerechtelijke taken …

Tekst: Wim Van Mele HINP – functioneel beheer

87


Dienst onthaal-dispatching Het onthaal/dispatching is gelegen bij het Praetorium, Maastrichterstraat 10. Er is een permanente wachtdienst voorzien van 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Alle dagen, uitgezonderd zon- en feestdagen, bemant één inspecteur de klachtendienst van 09 – 18 u. Buiten deze uren worden enkel de dringende klachten opgenomen, d.w.z. klachten die een onmiddellijke politionele tussenkomst vereisen. De dienst dispatching/onthaal ressorteert onder de leiding van hoofdinspecteur Sleeuwaert. De dienst wordt waargenomen door: - 7 dispatchers - 1 inspecteur op de dienst klachten (beurtrol intern korps). De taken van het onthaal: - de burger op een klantvriendelijke manier ontvangen of doorverwijzen naar de klachtendienst en/of andere diensten - telefonische klachten aannemen, noteren en doorverwijzen - radiocommunicatie met alle eigen ploegen op terrein - registreren gerechtsbrieven - controleren van entiteiten (personen, voertuigen, voorwerpen…) in de algemene nationale gegevensbank - raadplegen andere gegevensbanken zoals o.a. dienst inschrijving voertuigen (DIV), rijks- en bevolkingsregister,….) - afleveren documenten alarmaanvragen - behandelen oproepen brandweer…… Een kwalitatief en klantgericht onthaal en dispatching verzekeren waarbij de burger centraal staat.

89


Algemene diensten (1ste lijndiensten) Interventie De dienst interventie ressorteert onder de leiding van commissaris Duchateau en zijn adjunct commissaris Fransen. De interventies worden waargenomen door een groep bestaande uit: - 11 hoofdinspecteurs (operationele verantwoordelijken) - 27 inspecteurs welke ondergebracht zijn in de algemene diensten. Buiten de interventies worden deze medewerkers ook ingezet voor het gerechtshof, ordehandhaving, projectwerking en uiteraard de afwerking van hun dossiers, voortvloeiende uit de interventies. De hoofdinspecteurs zijn tevens om beurt dagoverste/coĂśrdinator op weekdagen van: 07 tot 17 uur en van 17 tot 07 uur zijn zij bereikbaar/terugroepbaar. Zij staan als dagoverste in voor de dagelijkse operationele leiding. Sommigen fungeren tevens als projectleider van een actieplan. De zone beschikt permanent over een interventieploeg bestaande uit 2 inspecteurs. Op piekmomenten worden er interventieploegen toegevoegd. (bijvoorbeeld weekend, kermis, carnavalâ&#x20AC;Ś.)Naast deze interventieploegen worden er ook projectploegen ingezet die gericht worden naar prioriteiten en aandachtspunten van het zonaal veiligheidsplan.

90


Gerechtshof Zoals reeds vermeld is Tongeren de hoofdplaats van een gerechtelijk en bestuurlijk arrondissement. Tevens is het de zetelplaats van het Limburgs assisenhof. Omwille van de bijkomende werklast die een dergelijk gerechtshof met zich meebrengt, werden er 4 leden van het veiligheidskorps toegevoegd aan de politiezone. Zij worden ingeschakeld voor de overbrengingen, voorleidingen en toezicht op de gevangenen. Tevens verzorgen zij het toezicht op de gevangenen bij inzage dossier in de gevangenis van Hasselt. Door deze versterking werd een capaciteit van 6.578:00 u vrijgemaakt voor de politionele inzet. Gesloten centrum voor jeugddelinquenten Eind november 2009 werd het gesloten centrum van jeugddelinquenten te Tongeren operationeel (in gebouw vroegere gevangenis Tongeren). In deze instelling worden twee soorten minderjarigen ondergebracht, allen van het mannelijke geslacht, tussen de 16 en 18 jaar, met: - enerzijds zij die een misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, maar uit handen werd gegeven - en anderzijds zij die zijn toevertrouwd aan het centrum te Everberg en onder strikte voorwaarden in Tongeren worden opgenomen ten gevolge van voorlopig opgelegde plaatsingsmaatregelen. De bezettingscapaciteit van de instellingen kan oplopen tot 34 minderjarigen. Het spreekt voor zich dat een dergelijke instelling een bijkomende belasting betekent voor de lokale politie en het veiligheidskorps.

91


Ordehandhaving (Hycap)

De politie staat in voor de ordehandhaving in de eigen politiezone bij iedere manifestatie waarop grote volkstoeloop of verkeersdrukte wordt verwacht, zoals bij plaatselijke manifestaties o.a. de Kroningsfeesten, de Tungri-run, carnavalsoptochten, maar ook de wekelijkse donderdag- en antiekmarkt. Ingeval de eigen capaciteit onvoldoende is, kan er beroep gedaan worden op versterking van lokale en federale politie van buiten de zone.

Omgekeerd wordt het personeel van de eigen zone ook ingezet buiten ons grondgebied. In 2011 betrof dit een capaciteit van 476:15 uren.

Tijdens de Tungri-Run betrof dit een capaciteit van 48:30 manuren aan openbare orde.

92


Analyse aantal externe interventies per dag.

(uitrukken interventieploeg)

Totaal aantal externe interventies per dag. Totaal aantal externe interventies per dag. 8000 8000

6000 6000

4000 4000

2000 2000

0 0 2011 2011

ma ma 977 977

didi 955 955

wo wo 915 915

do do 1041 1041

vrvr 1008 1008

za za 1083 1083

zo zo 1130 1130

Tot Tot 7159 7159

93


Analyse aantal externe interventies per uur.

(uitrukken interventieploeg)

Aantal Aantalexterne externe interventies interventies per per uur uur 600 600

400 400 342 342

200 200

437 437 417 417 386 386 364 361 365 364 361365352 352 339 339

364 364 322 322 304 304 301 279 301 279

235 235 217 217 192 184 192177 177 184 160 137 160 137

325 312 312 325 287 287

00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24

94


Overzicht top 10 externe interventies.

TOP 10 INTERVENTIES 2010 1 Verkeersongevallen 2 Diefstallen 3 Geluidshinder* 4 Moeilijkheden algemeen 5 Parkeerovertredingen 6 Verdachte toestanden 7 Huiselijke moeilijkheden 8 Hulpverlening 9 Onbeheerde dieren 10 Opzettelijke slagen en verwondingen * waarvan 278 nachtlawaai - muziek

642 536 349 300 275 212 169 167 165 137

TOP 10 INTERVENTIES 2011 1 Verkeersongevallen 2 Diefstallen 3 Parkeerovertredingen 4 Geluidshinder* 5 Moeilijkheden algemeen 6 Verdachte toestanden 7 Onbeheerde dieren 8 Hulpverlening 9 Opzettelijke slagen en verwondingen 10 Beschadigingen algemeen

634 547 308 295 283 242 238 204 201 183

* waarvan 220 nachtlawaai - muziek

95


Het fietsteam In 2006 stelde het commissariaat een fietsteam samen van gemotiveerde vrijwilligers uit de interventiegroep. De bijzonder meerwaarde van het fietsteam is de verbeterde aanspreekbaarheid zonder verlies van interventiesnelheid. Zij bieden een effectief antwoord op de vraag van de burger naar een concrete aanpak van de ‘kleine criminaliteit’ en overlast. Het contact met de burger staat altijd centraal. De nadruk ligt op preventie, maar er kan ook repressief opgetreden worden. Vooral in het stadscentrum is de fiets ideaal om korte verplaatsingen te maken. Ondertussen bestaat het team uit 5 hoofdinspecteurs en 4 inspecteurs: -

-

Hinp Collas Koen Hinp Billen Mario Hinp Hofmans Erwin Hinp Cloes Michel Hinp Saren Bjorn

-

Inp Poesen Jurgen Inp Tomsin Bart Inp Pirlet Wilfried Inp Rigo Bart

Er zijn 6 mountainbikefietsen ter beschikking. Deze werden speciaal uitgerust voor politionele doeleinden. Zij worden projectmatig en bij specifieke initiatieven ingezet. Zo zal het team controles uitvoeren in het kader van de acties, parkeren, gauwdiefstal en hondenpoep. Zij worden ook ingezet bij de evenementen die het gemeentebestuur van Tongeren inricht zoals: Tungri-Run, stadsmuzikantenfestival, kermis…..

96


Jaaroverzicht fietsteam 2011.

Maand

Dagen

Uren Interventies Uren Manuren Aantal Uren

Project

Aantal uren Post fix Evenementen

Aantal PVâ&#x20AC;&#x2122;s

Aantal Uren Meldingen Onderh/log

Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

0 5 5 5 11 5 6 14 14 3 2 0

0:00 36:45 16:20 28:30 74:00 32:30 34:00 81:30 70:30 09:15 8:30 0:00

0:00 48:00 23:50 49:30 122:00 55:15 55:45 119:15 162:00 18:30 13:00 0:00

0 6 1 5 3 3 1 3 3 0 0 0

0:00 07:45 0:15 8:30 1:25 3:45 0:35 1:25 1:15 0:00 2:30 0:00

0:00 20:00 12:35 19:45 48:05 27:45 33:25 78:50 59:15 08:15 5:00 0:00

0:00 5:00 3:00 0:00 1:00 1:00 0:00 0:00 2:00 1:00 1:00 0:00

0:00 0:00 0:00 0:00 16:00 0:00 0:00 0:00 8:00 0:00 0:00 0:00

0 10 0 4 1 5 0 11 0 0:00 0 0:00

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

0:00 4:00 0:30 0:15 7:30 0:00 0:00 1:15 0:00 0:00 0:00 0:00

Totaal

70

391:50

667:55

25

27:25

312:55

14:00

24:00

31

2

13:30

97


Evolutie fietsteam 2006 - 2011

Jaar

Dagen

Uren

Manuren

Aantal Interventies

Project

Post fix

Evenementen

PVâ&#x20AC;&#x2122;s

2006

66

00:00

808:00

0

2007

46

229:25

643:10

2008

61

309:10

2009

62

2010 2011

Meldingen Onderh/log

00:00

00:00

00:00

00:00

0

0

00:00

22

24:10

163:30

11:30

43:00

27

0

15:00

576:55

24

32:00

161:25

6:20

40:45

26

3

17:10

413:10

752:25

27

49:45

190:30

12:00

126:30

46

4

34:25

51

298:00

446:25

16

24:25

195:40

7:00

60:30

34

2

11:10

70

391:50

667:55

25

27:25

312:55

14:00

24:00

31

2

13:30

98


Opsporingsdienst De lokale recherche wordt geleid door commissaris Vandersmissen en heeft hierdoor de leiding over 4 rechercheurs. Deze zijn gespecialiseerd in gerechtelijk onderzoek en zij hebben elk hun specifieke expertises, zoals drugsdelicten, diefstallen…….De recherche komt tussen daar waar de andere diensten hun vaststellingen hebben beëindigd. Hun belangrijkste taak is het verder uitpluizen van dossiers, met als belangrijkste doel de feiten te kunnen ophelderen. Zij maken hierbij soms ook gebruik van gespecialiseerde onderzoekstechnieken Overzicht activiteiten recherche 2011: Aard activiteit Opgestelde gerechtelijke processen-verbaal aanvankelijk Opgestelde gerechtelijke processen-verbaal navolgend Dossiers onderzoeksrechter parket Tongeren Jeugdzaken Aanhoudingen met voorleidingen voor de onderzoeksrechter Pv’s navolgend onderzoek: Diefstallen Drugs Sexuele misdrijven verkrachting – aanranding

Aantal 120 564 57 (onderzoeksrechter – Jeugdrechtbank) 32 163 148 47

99


De wijkdienst De wijkdienst ressorteert onder de leiding van commissaris Byloos en bestaat uit: - 1 hoofdinspecteur (diensthoofd) Patrick Nolmans -10 inspecteurs- 1 inspecteur kantschriften uitsluitend De wijkinspecteurs staan dicht bij de bevolking. Een wijkinspecteur gaat meestal alleen op pad. Hij meldt de onregelmatigheden die hij vaststelt en die hem gemeld worden via de verantwoordelijke diensten (vb. slecht wegdek, slechte verlichting, sluikstorten, enz.) De wijkinspecteur zorgt ook voor jouw veiligheid: alles wat hem of jou verdacht voorkomt, krijgt zijn volle aandacht. Aarzel niet om hem hierover aan te spreken. Schooltoezicht en controle op adreswijzigingen binnen zijn wijk zijn andere deeltaken van de wijkinspecteur. Op gerechtelijk vlak voert hij zogenaamde kantschriften of opdrachten van het parket uit. Tenslotte is hij voor de bevolking een aanspreekpunt waar je terecht kan met vragen over de meest voorkomende, maatschappelijke problemen. De wijkagent zal je in contact brengen met de aangewezen dienst van ons korps of je gemeente â&#x20AC;&#x201C;stadsbestuur. De kerntaken van de wijkagent zijn: - contacten onderhouden met de wijkbewoners - toezicht houden tijdens manifestaties zoals kermissen - deelnemen aan wijkvergaderingen - alle nuttige inlichtingen verzamelen over de bijzonderheden en problemen eigen aan de wijk - oplossingen zoeken en bemiddelen bij conflicten tussen buurtbewoners - schooltoezicht houden en adreswijzigingen opvolgen binnen zijn/haar wijk - als tussenpersoon voor het gemeentebestuur optreden naar de buurt toe - op gerechtelijk vlak: uitvoeren van de zogenaamde kantschriften of opdrachten van het parket - gemeentebesturen op de hoogte houden van gebeurtenissen en activiteiten in de wijken.

101


Wijk Centrum + Begijnhof + De Motten

Tony PONCELET

+Kastanjewal + Albertwal + Elisabethwal + Leopoldwal + Sportpleinstraat


Wijk Berg + Ketsingen + Mal + Sluizen

Peter-Paul Custers

+ Maastrichtersteenweg(en zijstraten) + Blaarstraat (en zijstraten) + Industriezone Tongeren-Oost + VisĂŠweg (en zijstraten) 103


Wijk Henis + â&#x20AC;&#x2DC;s Herenelderen

Jeannot SCHOUBBEN

+ Elderseweg (en zijstraten) + Baversstraat (en zijstraten) + Hazelereik (en zijstraten) + Bilzersteenweg (vanaf Nieuwe Steenweg) 104


Wijk Nieuw Tongeren + Ziegelsmeer + Stationsbuurt

Michel GROMMEN

+ Bilzersteenweg (tot Nieuwe Steenweg) + Achttiende-Oogstwal + Elf-Novemberwal + JaminĂŠstraat + Sacramentstraat (+ zijstraten) 105


Wijk Overrepen+Neerrepen+Riksingen+Kolmont+Mulken

Dirk JORISSEN

+ Hasseltsesteenweg (en zijstraten) + Industriezone Noord + Nieuwe Steenweg + Pliniuswal

106


Wijk Piringen + Widooie

AndrĂŠ VOGELS

+ St Truidersteenweg (en zijstraten) + Herenweg (en nieuwe wijk) + Romeinse Kassei + Eeuwfeestwal + Watertorenstraat 107


Wijk Lauw + Koninksem + Paspoel

Stefan MAES

+ Koninksemsteenweg (en zijstraten) + Rode Kruislaan + Hoeise Kassei

108


Wijk Rutten + Hamal + Hubensbeemden + Wildbroek en Herstappe Alain GROMMEN + Dijk Dirikenlaan + Astridlaan Molenstraat + Wijkmolenstraat + Luikersteenweg (en zijstraten tot Overhaam)

HERSTAPPE

+ Crisnéestraat + Dorpstraat + Kerkstraat + Hoeise Kassei + Villers-l’Evêque straat-

Rue de Crisnée Rue de Village Rue d’Eglise Chaussée Verte Rue de Villers-l’Evêque

109


Wijk Nerem + Vreren + Diets-Heur

Eddy DE VOS

+ Industriezone Overhaam + Luikersteenweg (vanaf Overhaam)

110


Wijkdienst - binnendienst

Jacques BRAUNS

+ uitvoering kantschriften + verhoren afnemen + telefonist en doorverwijzing

111


Verkeersdienst De verkeersdienst staat onder leiding van commissaris Byloos. Hij wordt bijgestaan door: - 1 hoofdinspecteur - 1 inspecteur - 3 administratief bediendes - 2 agenten van politie. De voornaamste doelstellingen van de verkeersdienst zijn:

DE VERKEERSONVEILIGHEID VERMINDEREN DOOR O.A. VERKEERSACTIES: - actie veilig schoolverkeer - actie verkeersagressie - regelmatige patrouilles met de MOA (Mobiele Observatie Auto). De verkeersovertredingen worden vastgelegd op dvd en de overtreder wordt met zijn onveilig verkeersgedrag geconfronteerd - adviserende taak in het kader van infrastructurele maatregelen inzake verkeer - voorbereiding en deelname van de vergaderingen van de verkeerscommissie - acties preventieve fietscontroles - acties opsporen opgefokte bromfietsen - de reeds vermelde SLIM- en BOB- acties - opvolgen actieplan onaangepaste snelheid binnen de bebouwde kom.

112


VERKEERSVEILIGHEID In 2011 werden met middelen van het verkeersveiligheidsfonds weerom extra inspanningen geleverd in het belang van een veilig verkeer. De inspanningen op het vlak van snelheidscontrole waren bijzonder groot. Het aantal gecontroleerde voertuigen steeg van 88.351 in 2010 naar 98.774 in 2011. (= niet dwingende norm)

Het aantal vastgestelde snelheidsovertredingen bedraagt 6540. Deze gerichte verkeersacties renderen en werken alvast preventief: op plaatsen waar frequente snelheidscontroles gebeuren, bemerken we een aanzet om minder snel te rijden in positieve zin.

-

2008 41.686 voertuigen 3.859 overtredingen 9,2 % 261.940 EUR

-

2009 44.342 voertuigen 3.933 overtredingen 8,8 % 249.770 EUR

-

2010 88.351 voertuigen 6.029 overtredingen 6,8 % 377.500 EUR

-

2011 98.774 voertuigen 6.540 overtredingen 7,54 % 396.555 EUR

Het totaal aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel is gestegen t.o.v. 2010 (van 105 naar 132 dus stijging van 26%). Het aantal slachtoffers (licht gewond, zwaar gewond en doden) is gestegen (van 134 naar 164 waarvan 1 dode). Het grote aantal aangiften van vluchtmisdrijf bij verkeersongevallen, vooral met stoffelijke schade (148 ongevallen), blijft een aandachtspunt.

113


Overzicht snelheidovertredingen

Algemeen overzicht 2008-2011

100000 75000 50000 25000 0

2008

2009

2010

2011

gecontr.vtg

41686

44342

88351

98774

Overtredingen

3680

3933

6029

6540

Overtredingen in % 9,2 10

8,8 7,54 6,8

8 6 4 2 0 2008

2009

2010

2011

114


Projectwerking De leden van de interventiedienst worden ook ingezet ter ondersteuning van de verkeersdienst voor de projecten ‘overdreven snelheid en parkeren’.

Slim-acties Het doel van de Slim-acties, die er zijn gekomen op initiatief van de Limburgse gouverneur, kan omschreven worden als “het terugdringen van het aantal weekendongevallen door gecoördineerde en gecombineerde verkeersacties op verschillende fronten”. Het basisprincipe ervan is dat er in onze provincie ELK weekend, het hele jaar door controles plaatsvinden op alcohol, drugs en snelheid en dit in minstens 3 politiezones in Limburg. Meestal zijn het er echter meer dan drie!

De Slim-acties zijn ook gebaseerd op beloning: de bestuurders die tijdens de controles negatief blazen ontvangen een uniek Slim-gadget. Uit studies blijkt dat herhaalde controles ook écht het rijgedrag van de weggebruikers verandert.

115


BOB-campagnes In 1995 startte het BIVV (Belgisch instituut voor verkeersveiligheid) voor het eerst de BOB-campagne. BOB zorgde voor een mentaliteitsverandering. De BOB-sleutelhanger staat symbool voor het succes van de campagne. Sinds 2001 werd het BOB-concept ook in andere landen van de Europese Unie een begrip.

De lijst met de resultaten van de BOB-campagne tonen aan dat ons korps ook dit jaar weer zeer goed gewerkt heeft in deze campagne. Resultaten periode 02.12.2011 â&#x20AC;&#x201C; 16.01.2012:

TONGEREN Aantal uitgevoerde ademtesten Negatieve testen Alerte testen Positieve testen Weigeringen Intrekking rijbewijs Bloedafname Controle uren Gepresteerde mensuren Agenten Gecontroleerde voertuigen.

703 664 10 29 1 7 2 65:00 304:00 218 642

Deze resultaten kunnen enkel bekomen worden door de inzet van alle leden doorheen de verschillende functionaliteiten. Wetende dat deze resultaten nationaal verwerkt en gebruikt worden voor de toekenning van fondsen aan de zones denk ik dat iedereen hier op termijn de vruchten van zal mogen dragen.

116


Politionele verkeersactiviteiten gericht naar:

DE ZWAKKE WEGGEBRUIKERS - verkeersvormingsklassen: minderjarige (vanaf 12 jaar) - verkeersovertreders krijgen een bijscholing gericht naar verkeer - verkeersvoorlichting op de scholen - opleiding gemachtigde opzichters – signaalgevers – wegkapiteins - verkeerstoezicht aan scholen (elke schooldag vanaf 7.30 u in de omgeving van de scholen)

Verkeersveiligheidsovereenkomst De politie heeft een verkeersveiligheidsovereenkomst afgesloten met de federale overheid. Dit houdt in dat de Tongerse politie zich ertoe verbindt om acties inzake verkeersveiligheid te organiseren. In ruil daarvoor krijgen zij financiële middelen uit het verkeersveiligheidsfonds. In 2010 bedroeg de dotatie: In 2011 bedraagt de dotatie:

420.000 EURO. 420.000 EURO.

Met deze middelen worden investeringen gedaan en worden personeelkosten gedragen.

117


Besteding van de middelen:

Personeelskosten: - verlenging contract van twee agenten van politie. - van een administratief bediende - niet-permanente prestaties (o.a. acties, weekenduren, overuren).

Enkele acties voortkomende uit deze overeenkomst:

-

overdreven en onaangepaste snelheid rijden onder invloed van alcohol hinderlijk of gevaarlijk parkeren agressief gedrag in het verkeer.

118


JAARACTIE – VEILIG SCHOOLVERKEER Deze actie wordt ondersteund door de provincie en de beide parketten. Elke zone dient dan ook bij het einde van de actie de resultaten mee te delen van hun inspanningen(processen-verbaal). De volgende overtredingen in de schoolomgeving dienen aangepakt te worden: Jongeren: technische fiets(bromfiets) uitrusting controleren – rijgedrag – en opgefokte bromfietsen. Er wordt dus repressief opgetreden d.m.v. jongeren PV – proces-verbaal van waarschuwing – onmiddellijke inning of een gewoon proces-verbaal. Jongeren-proces-verbaal en de werking ervan

Hoe gaat dit te werk? Als een jongere van 12 tot 18 jaar een verkeersovertreding begaat, krijgt hij of zij een jongeren-proces-verbaal (jongeren-PV). Het gaat dan om overtredingen als onveilig fietsgedrag en technische fietsuitrusting. Zwaardere overtredingen als het kunstmatig opfokken van brommers, komen niet in aanmerking voor een jongeren-PV.

De jongere die een jongeren-PV kreeg, wordt dan uitgenodigd om een verkeersvormingsklas van een tweetal uurtjes bij te wonen op woensdagnamiddag en dit in de eigen politiezone. Gaat de jongere op deze uitnodiging in, dan wordt het jongerenPV geseponeerd. Voor de concrete organisatie hiervan, werken de Limburgse jeugd- en politieparketten nauw samen met de politiezones.

119


Ondersteunende diensten De ondersteunende diensten in onze zone bestaan uit politioneel bevoegd personeel maar ook uit niet-politioneel bevoegd personeel n.l. het administratief en logistiek personeel. De ondersteunende diensten zijn samengesteld uit: -

het beleid het secretariaat gerechtelijk bureel personeelsdienst slachtofferhulp ICT bureel planning onderhoudspersoneel 6 man veiligheidskorps 2 man van PWA.

120


Het beleid – HRM (Human Resource Management).

Beleid: De beleidsmedewerker geeft beleidsmatig ondersteuning aan de korpschef. -

hij begeleidt en biedt ondersteuning in de diverse onderdelen van beleidscyclus hij participeert aan de ontwikkeling en realisatie van de beleidslijnen samen met de andere leden van het directiecomité hij ondersteunt de korpschef bij de implementatie van de community policing en de excellente politiezorg geeft ondersteuning aan het personeelslid.

Daarnaast doet hij aan voorbereiding en opvolging van het zonaal veiligheidsplan en coördineert hij de uitvoering van de actieplannen. Hij oefent eveneens toezicht uit over de dispatching/onthaal en de klachtenafhandeling. Tevens neemt hij deel aan vergaderingen procesbegeleiding in het kader van de organisatieontwikkeling en is hij lokaal recruteringscoördinator.

121


Het secretariaat.

Het secretariaat ressorteert onder de verantwoordelijkheid van de korpschef bijgestaan door:

- 1 personeelsconsulente - 3 administratief bediendes.

Op het secretariaat worden hoofdzakelijk administratieve taken uitgevoerd zoals o.a.: -

het registreren van alle inkomende en uitgaande briefwisseling administratie van de wapenvergunningen opstellen maandelijkse overzichten aan de korpschef administratieve ondersteuning bij het opstellen van het jaarverslag en de actieplannen inschrijving en verzending kantschriften verzending processen-verbaal registreren gevonden en verloren voorwerpen opvolging en registratie activiteitenverslagen algemeen klassement van onderrichtingen, omzendbrieven, korpsrichtlijnen â&#x20AC;Śâ&#x20AC;Ś.

122


Personeelsdienst.

De consulent personeelsdienst staat onder meer in voor:

-

aanspreekpunt binnen de personeelsadministratie volgt evoluties binnen het administratief en geldelijk statuut tussenpersoon tussen het personeel en het sociaal secretariaat opvolging van de loopbaandossiers: baremische verhoging, mobiliteit, pensioenen opvolging van tijdelijke schorsing en toekenning van geldelijke rechten……… contactpersoon arbeidsgeneesheer en medische diensten beheer van dossiers ongevallen en zaakschade opvolging ziektecontingenten …………

123


APO-bureel (Ambtshalve Politioneel Onderzoek)

APO heeft tot doel de lokale politie toe te laten een aantal welomschreven dossiers volledig af te handelen in eigen beheer. De verantwoordelijken voor het APO-bureel staan in voor het nazicht van alle gerechtelijke processen-verbaal.

Zij staan ook in voor de opvolging en uitvoering van de APO-voorschriften. Dit voor de dossiers opgesteld door alle diensten, wat betreft gerechtelijke dossiers, als dossiers van verkeer.

Ook worden de dossiers gecontroleerd op gebied van inhoud en volledigheid (kwaliteitscontrole).

124


Slachtofferhulp.

De maatschappelijk assistente bij de lokale politie ondersteunt burgers die met de politie in aanraking komen, zoals slachtoffers van misdrijven, partnergeweld, drugsverslaafdenâ&#x20AC;Ś..De opvang van politieambtenaren wordt geregeld door andere diensten zoals: Stressteam en de Sociale dienst van de geĂŻntegreerde politie. De MA van de PZ fungeert wel als tussenpersoon voor deze diensten. Het takenpakket bestaat uit: slachtofferbejegening, opvolging partnergeweld, opvolging minderjarigen en sociale gezinnen.

1. Slachtofferbejegening

Opleiding geven Op regelmatige basis vorming geven aan het korps rond slachtofferbejegening, intrafamiliaal geweld, enz.

Informatie geven Informatie verzamelen rond slachtoffergerelateerde themaâ&#x20AC;&#x2122;s b.v. sociale kaart bijhouden: gids waar alle hulpverleningsinstanties in staan waar politie mee in aanraking komt up-to-date houden en de onthaalmap. Hierin vindt men een overzicht van actuele folders, takenpakket politie inzake job.

Tussenkomst bij slachtofferbejegening Bijstand slachtoffers, nabestaanden, getuigen, sociale gezinnen en minderjarigen bij crisis, wanneer de mensen het vragen of wanneer de politie het nodig acht. De grootste taak hierin is doorverwijzen naar bevoegde instanties.

125


Contact hulpverleningsorganisaties

Contacten onderhouden en samenwerken met verschillende hulpverleningsorganisaties zoals: OCMW, dienst Slachtofferhulp, dienst Slachtofferonthaal parket, Comité Bijzondere Jeugdzorg…..

Deelname overlegstructuren Rond slachtoffergerelateerde thema’s. 1.

Partnergeweld

De maatschappelijk assistent is aangesteld als referentieambtenaar inzake partnergeweld. Dit betekent de volgende taken: - sensibilisering van het korps omtrent de nieuwe richtlijnen rond partnergeweld - informatie/vorming geven aan het korps rond partnergeweld: vormen, opvang…. - Toezien op toepassing richtlijnen - referentiemagistraat contacteren bij moeilijkheden - deelname aan arrondissementele raad voor slachtofferbeleid gewijd aan partnergeweld 2.

Minderjarigen/sociale gezinnen

Opvolging van deze doelgroepen, informatie geven, advies geven en doorverwijzen naar bevoegde instanties.

126


ICT- bureel (informatie- en communicatietechnologie) Het ICT-bureel ressorteert onder de leiding van commissaris Byloos en bestaat uit: -

1 hoofdinspecteur 1 inspecteur 1 inspecteur (halftijds) 1 burger vanaf 1/02/2011 als ICT-consulent niveau B.

Het ICT-bureel wordt gevormd door een functioneel beheerder en een systeembeheerder Zij worden, voor de vatting van de politionele gegevens, deeltijds bijgestaan door een inspecteur van de wijkdienst. De dienst functioneel beheer verzekert: - de correcte verzameling en inbreng van de diverse gegevens en informatie in het politie-informaticasysteem I.S.L.P. (Integrated System for the Local Police) - het verzamelen, bewerken en doorsturen van allerlei relevante data op gerechtelijk, bestuurlijk en beleidsmatig vlak - de seiningen, vatting van de politionele gegevens - beheren van de website van de zone - beheer van de fototheek De technische systeembeheerder staat in voor: - netwerkbeheer van de zone verzorgen - ondersteuning korpschef inzake planning van de aankoop van nieuwe informaticamiddelen - onderhoud van alle hardware en beheer software en de straalverbinding tussen de twee commissariaten - digitaal beheer van het kledijfonds - digitaliseren van de gegevens openbare orde.

127


Dienst planning.

De dienst planning ressorteert onder de leiding van commissaris Duchateau die wordt bijgestaan door: - 2 assistenten De belangrijkste taak van een dienst planning is: - opstelling uurroosters - verdeling van de diensten, weekend- en nachtdiensten - de capaciteitsregistratie - planning inzet personeel naar beheer van gebeurtenissen - modellen 9bis met het oog op uitbetalingen van niet-permanente prestaties (weekend- en overuren).

Overzicht totaal aantal manuren 2010 â&#x20AC;&#x201C; 2011: Officierenkader

Weekenduren Nachturen Overuren Bereik- en terugroepbaar

2010 302 161 0 4.277

2011 306 175 2 4.380

Middenkader 2010 4.198 3.743 139 11.116

2011 4.225 3.079 94 10.538

Basiskader 2010 13.222 17.779 341 8.064

2011 14.675 18.319 170 8.362

Totaal 2010 2011 17.722 19.206 21.683 21.573 480 266 23.457 23.280

128


Dankbetuigingen

Schriftelijke dankbetuigingen per brief â&#x20AC;&#x201C; fax â&#x20AC;&#x201C; e-mail: Felicitaties Dankbetuigingen van de Ambassade van Thailand voor bijstand bij bezoeken de kroonprins. Verschillende dankbetuigingen voor de vakantietoezichten . Dankbetuiging en felicitaties voor de beveiliging assisenproces Ronald Janssen door Dirco Tongeren. Dankbetuiging voor INP De Kegel voor haar professionele bijstand bij ongeval. Dankbetuiging aan agent Cuyx Birgen door PZ HAZODI voor zijn bijstand als vrijwilliger op drama Pukkelpop. Dankbetuiging van Liberale mutualiteit voor doortastend optreden zodat dader gevat kon worden na grijpdiefstal medewerker. Dankbetuiging van Onderzoeksrechter Croonenberghs en Sub.PdK Leyssen en de leden van gerechtelijk labo Hasselt voor de bereidheid en inzet bij de wedersamenstelling van de moordpoging op Bilzersteenweg. Dankbetuiging gericht aan INP Davy Stassen voor de bijstand en vriendelijkheid bij verkeersongeval.

129


JAARVERSLAG 2011 – BIJLAGEN CRIMINALITEITSCIJFERS ISLP

130


Criminaliteitscijfers-ISLP

Aantal aanvankelijke Pvâ&#x20AC;&#x2122;s gerechtelijk

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal

2010 238 243 288 300 316 246 240 238 253 278 275 197 3112

(informaticasysteem lokale politie)

Maandevolutie Aanvankelijke Processen-verbaal Gerechtelijk

2011 231 221 270 286 270 249 258 285 291 310 300 241 3212

131


Overzicht gerechtelijke feiten - ISLP Woninginbraken:

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal

Verdovende middelen:

2009 9 11 9 4 7 9 7 18 12 14 22 8

2010 16 9 12 14 11 11 16 13 12 14 16 7

2011 17 6 13 10 14 11 6 9 19 28 8 24

130

150

165

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal

Vandalisme:

2009 5 1 2 7 12 7 6 3 7 13 9 6

2010 9 5 1 9 7 6 3 8 16 9 7 5

2011 5 8 0 9 13 12 13 16 22 7 11 6

78

85

122

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal

2009 22 15 16 19 21 27 30 42 33 28 24 18

2010 20 14 33 30 27 11 31 20 16 26 25 15

2011 22 23 23 21 23 13 21 25 29 35 33 26

295

268

294

132


Diefstallen-ISLP Gauwdiefstallen

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal

Winkeldiefstallen

2009 5 8 3 4 3 3 5 4 3 7 3 6

2010 9 3 3 2 5 6 5 5 9 10 12 8

2011 15 9 8 15 10 8 8 7 14 12 10 5

54

77

121

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal

Diefstal voertuig (incl. pogingen)

2009 8 2 8 8 4 3 3 9 17 13 6 10

2010 6 5 5 6 10 9 9 2 5 8 9 4

2011 6 3 20 12 14 11 5 2 9 17 12 9

91

78

120

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal

2009 4 1 1 5 3 1 3 0 0 3 3 2

2010 3 1 3 2 2 3 2 2 1 3 4 0

2011 1 2 0 3 3 2 3 1 1 0 3 1

26

26

20

133


Kantschriften-ISLP

Aard

2009

2010

2011

Arbeidsauditeur

6

13

9

Hof van Beroep

6

2

4

Jeugdrechtbank

33

55

36

Onderzoeksrechter

17

11

11

Politierechtbank

1030

1247

984

Procureur des Konings

793

896

679

1.885

2.224

1723

398

497

508

Totaal

APO-dossiers

134


Meldingen

TOP 10 MELDINGEN 2010 1 Diefstallen

TOP 10 MELDINGEN 2011 1006 1 Diefstallen

1017

2 Verkeersongevallen

937 2 Verkeersongevallen

954

3 Verloren voorwerpen

722 3 Verloren voorwerpen

731

4 Geluidshinder

452 4 Moeilijkheden personen

577

5 Gevonden voorwerpen

436 5 Gevonden voorwerpen

569

6 Moeilijkheden personen

405 6 Vandalisme

519

7 Parkeren

367 7 Verdachte toestanden

516

8 Vandalisme

359 8 Parkeren

497

9 Huiselijke moeilijkheden

320 9 Geluidshinder*

327

10 Verdachte toestanden

283 10 Huiselijke moeilijkheden

251

* waarvan 350 nachtlawaai

* waarvan 244 nachtlawaai

244

135


Aanhoudingen (opsluitingen in onze cellen) GERECHTELIJKE AANHOUDINGEN

Diefstal

Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Tot

Drugs

Zeden

BESTUURLIJKE AANHOUDINGEN

Geweld

Andere

POL

FGP

POL

FGP

POL

FGP

POL

FGP

POL

FGP

4 6 1 2 4 9 1 4 1 3 2 37

-

3 4 2 2 2 13

-

1 2 3

-

1 1 4 1 1 1 2 11

1 1

1 2 4 2 1 2 3 1 4 3 1 24

-

Lokale politie FGP Totaal

Gerechtelijke aanhouding 88 1 89

Die fst al

Dronken- Openbare schap orde

Onderzoek

Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Tot

Andere

POL

FGP

POL

FGP

POL

FGP

POL

FGP

2 1 2 5

-

5 3 3 1 6 5 4 8 2 7 4 5 53

-

1 2 1 4

-

3 1 4 1 1 1 1 3 15

-

Bestuurlijke aanhouding 77 77

Totaal 165 1 166

136


Verkeersongevallen Verkeersongevallen en slachtoffers TYPE Lichamelijk letsel Doden TOTAAL

Jan 6 0 6

Feb 4 0 4

Maa 9 0 9

Apr 15 0 15

Mei 13 0 13

Juni 14 0 14

Juli 10 0 10

Aug 10 0 10

Sept 15 0 15

Okt 10 0 10

Nov 16 1 17

Dec 10 0 10

2010 105 4 109

2011 132 1 133

2010 23 107 130

2011 17 146 163

VKO Lichamelijk letsel ( totaal aantal gewonden ) TYPE Zwaargewonden Lichtgewonden TOTAAL

Jan 2 4 6

Feb 2 2 4

Maa 0 11 11

Apr 1 25 26

Mei 3 11 14

Juni 3 13 16

Juli 2 10 12

Aug 0 15 15

Sept 1 17 18

Okt 1 11 12

Nov 1 18 19

Dec 1 9 10

VKO Lichamelijk letsel Type betrokkene (zwakke weggebruiker) TYPE betrokkene Voetganger Fietser Bromfietser TOTAAL Motorfiets Bestuurder Passagier TOTAAL

JanDoden 1 0 0 1

Z ZZwaar gewonden 5 1 1 7

Licht gewonden 9 14 15 38

2010 10 16 7 33

2011 15 15 16 46

0 0 0 0

3 7 1 11

6 72 29 107

5 -

9 79 30 118

137


Aantal opgestelde Processen-verbaal Aard Processen-Verbaal Gerechtelijk niet verkeer

Aanvankelijk

Navolgend

Totaal 2010

Totaal 2011

3.212

1.691

4.905

4.903

596

214

814

810

8.616

-

7.195

8.616

Verkeersinbreuken (Pv’s)

503

891

1.596

1.394

Snelheidsovertredingen (Pv’s)

183

17

187

200

Waarschuwingen

319

308

547

627

15.244

16.550

Verkeersongevallen Onmiddellijke Inningen (incl. snelheidsovertredingen)

Totaal

Onmiddellijke inning snelheid GAS* – Pv’s

5.561

-

3.641

5.561

206

-

178

206

* Gemeentelijke Administratieve Sancties

138


Procentuele verdeling opgestelde Pvâ&#x20AC;&#x2122;s

Gerechtelijk Pv's Onmiddellijke inningen

30%

52%

Verkeersongevallen 5%

Pv's Verkeersinbreuken 8% Pv's Snelheids 1% Waarschuwingen 4%

139


JAARVERSLAG 2011 – BIJLAGEN Politiële criminaliteitsstatistieken 2008-2011


POLITIELE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN 2008 â&#x20AC;&#x201C; 2011 Bron: FPF/CGOP/Beleidsgegevens - Criminaliteitsbarometer 2008 t.e.m. 2011 d.m.v. Datawarehouse 1. Totaal aantal feiten

2. Aantal feiten per hoofdrubriek Diefstal Gewelddadige misdrijven tegen eigendommen Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit Verdovende middelen Overtreding lokaal politiereglement

3. Diefstallen / Criminele figuren Inbraak in woning Diefstal uit of aan voertuig Winkeldiefstal Autodiefstal Fietsdiefstal Bromfietsdiefstal Handtasdiefstal Motordiefstal

ALGEMENE BESLUITEN Licht stijging in 2011 van het totaal aantal feiten t.o.v. 2010. Gauwdiefstallen: nog steeds in stijgende lijn t.o.v. de vorige jaren. Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit: ongeveer gelijk aantal feiten. Inbraak in woning: een gelijke stijging van de feiten t.o.v. 2010. Autodiefstal: licht daling t.o.v 2010. Het aantal fietsdiefstallen zijn sterk gestegen. Verdovende middelen: lichte daling van de feiten. Vandalisme: lichte stijging t.o.v. 2010.

141


Totaal aantal feiten

Totaal aantal feiten 2250

2192

2216

2226

2200 2150 2100

2028

2050 2000 1950 1900 2008

2009

2010

2011

FPF/CGOP/Beleidsgegevens - Criminaliteitsbarometer 2008 t.e.m. 2011 d.m.v. Datawarehouse

142


Aantal feiten per hoofdrubriek 1.Diefstal (top 5 inbreuken op nationaal niveau 2011).

Diefstal zonder vzo Diefstal met vzo Diefstal niet nader bepaald Totaal

2008 468 337 1 806

2009 517 308 2 827

2010 531 324 1 856

2011 555 339 1 895

Analyse diefstallen 2008 - 2011 600 500 400 300 200 100 0 2008 Diefstal zonder vzo

2009 Diefstal met vzo

2010

2011

Diefstal niet nader bepaald

143


2. Beschadigen van eigendom (top 5 inbreuken op nationaal niveau 2011).

Vandalisme Vernieling, onbruikbaarmaking, beschadiging Brandstichting en vernieling door ontploffing Totaal

2008 308 20 19 347

2009 320 25 13 358

2010 275 21 15 311

2011 294 16 7 317

Analyse gewelddadige misdrijven tegen eigendom

400 300 200 100 0 2008

2009

2010

2011

Vandalisme Vernieling, onbruikbaarmaking, beschadiging Brandstichting en vernieling door ontploffing

144


3. Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit (top 5 inbreuken op nationaal niveau 2011).

2008 200 22 2 224

Slagen en verwondingen Andere Moord & doodslag Totaal

2009 223 12 1 236

2010 239 14 3 256

2011 219 32 2 253

Slagen en verwondingen

Moord & doodslag

240

3

230 220

2

210 200

1

190 180 2008

2009

2010

2011

0 2008

2009

2010

2011

145


4. Misdrijven tegen andere morele waarden en normen (top 5 inbreuken op nationaal niveau 2011).

2008 48 24 2 2 0 76

Belaging Schending van de eer Persoonlijke levenssfeer Andere Nachtlawaai Totaal

2009 103 15 5 3 4 130

2010 94 26 2 0 2 124

2011 79 20 3 3 2 107

Belaging

Schending van de eer

120

30

100

25

80

20

60

15

40

10

20

5

0 2008

2009

2010

2011

0 2008

2009

2010

2011

146


5. Verdovende middelen (top 5 inbreuken op nationaal niveau 2011).

Bezit In- en uitvoer, fabricatie en handel Gebruik Handel Fabricatie Andere Totaal

2008 49 24 9 21 4 2 109

2009 67 23 15 9 9 1 124

2011 66 3 1 11 5 3 89

2010 53 20 6 10 6 4 99

Analyse verdovende middelen 2008 - 2011 70 60 50 40 30 20 10 0 2008

2009 Bezit

2010 In- en uitvoer

2011 Gebruik

147


Diefstallen / criminele figuren 2011 Woninginbraak

Diefstal

2008 113

2009 130

2010 157

2011 171

Totaal

113

130

157

171

Woninginbraak

200 150 100 50 0 2008

2009

2010

2011

148


Autodiefstal Diefstal Totaal

2008 35

2009 33

2010 26

2011 22

35

33

26

22

Autodiefstal

40 30 20 10 0 2008

2009

2010

2011

149


Motordiefstal Motordiefstal Totaal

2008 1

2009 1

2010 4

2011 0

1

1

4

0

Motordiefstal

5 4 3 2 1 0 2008

2009

2010

2011

150


Bromfietsdiefstal Diefstal Totaal

2008 9

2009 10

2010 13

2011 5

9

10

13

5

Bromfietsdiefstallen

15 10 5 0 2008

2009

2010

2011

151


Gauwdiefstallen (handtasdiefstal en zakkenrollerij)

Diefstal handtas Zakkenrollerij Totaal

2008 7 67 74

2009 3 71 74

2010 2 113 115

2011 4 133 137

Gauwdiefstallen

140 120 100 80 60 40 20 0 2008

2009 Diefstal handtas

2010

2011

Zakkenrollerij

152


Fietsdiefstal

Diefstal Totaal

2008 38

2009 35

2010 20

2011 42

38

36

20

42

Fietsdiefstal

50 40 30 20 10 0 2008

2009

2010

2011

153


Diefstal uit of aan auto

Diefstal uit of aan auto Totaal

2008 83

2009 56

2010 58

2011 92

83

56

58

92

Diefstal uit of aan auto

100 80 60 40 20 0 2008

2009

2010

2011

154


PZ TONGEREN-HERSTAPPE Maastrichterstraat 10 3700 TONGEREN Tel: 012.800300 E-mail: politie@stadtongeren.be

Jaarverslag 2011  
Jaarverslag 2011  

jaar verslag 2011 politie tongeren herstappe

Advertisement