Page 1

Механик Инженерийн сургуулийн номын санд шинээр ирсэн ном, сурах бичиг

УЛААНБААТАР ХОТ 2012 оны 10 сар


Техникийн Япон-Монгол толь бичиг Редактор:Д.Бадарч Он: 2011 Хуудас: 400 Та бүхний гар дээр очиж байгаа энэхүү толь бичиг нь япон, монгол эрдэмтдийн хамтын бүтээл бөгөөд техник технологийн 10000 гаруй үг, нэр томьёог япон хэлээр тодорхойлж, монгол хэл рүү хөрвүүлж, тухайн үгийг ойлгоход тус дөхөм болгох зорилгоор англи орчуулгыг хамт нь оруулж өгсөн нь илүү давуу талтай болсон

2


CATIA V5 CAD/CAM Зохиогч: Цолмонбаатар Д. Редактор: Lee Kunwoo, Sohn Yoon Seon Он: 2009 Хуудас: 455 ISBN 978-99929-3-115-9 Catia V5 ïðîãðàì õàíãàìæèéã àøèãëàí ýëäýâ òºðëèéí ýä àíãèéí äèçàéíû ýñêèç ãàðãàæ óëìààð ãóðâàí õýìæýýñòýä áàéãóóëàõ, ò¿¿íèé àæëûí çóðàã òºñºë áîëîâñðóóëàõ, óãñàðãààíû çàíãèëàà õèéõ, áîëîâñðóóëàõ àðãà òåõíîëîãèéã ñîíãîæ ñèìóëÿöè õýðõýí õèéõ òóõàé òîäîðõîé æèøýý àâч òàéëáàðëàæ áèчñýí áîëíî.

3


Хэрэглээний статистик Зохиогч: Нямсүрэн Да. Редактор: Р.Энхбат, Я.Базарсад Он: 2012 Хуудас:312 Òóñ ýìõýòãýëèéã SMT715, E.MT702 Õýðýãëýýíèé ñòàòèñòèê õèчýýë¿¿äèéí íîìíîîñ æèøýý áîäëîãûã àâч ýìõýòãýí ãàðãàñàí áà èíæåíåðèéí áîëîí èíæåíåð ìàòåìàòèê, ýäèéí çàñãèéí чèãëýëýýð ñóðàëöàãñäàä çîðèóëñàí.

4


Автомашины хөдөлгөөний онол /хандив/ Зохиогч: Федотов А,И.,Д.Дэлэг, Цэвэгжав Ц, Мягмаржав Ж, Хашбат Ж, Эрдэнэтуяа А, Удвал Г. Редактор: Ж.Сэрээтэр Он: 2011 Хуудас: 203 ISBN 978-99962-0-093-9 Ýíýõ¿¿ ñóðàõ áèчèã íü D522400 Àâòîìàøèíû àøèãëàëò, àâòî àæ àõóé ìýðãýæëýýð ñóðàëöàãч îþóòíóóäàä çîðèóëàâ. Ò¿¿íчëýí àâòîòýýâðèéí ñàëáàð, îðчèí ¿åèéí àâòîìàøèíû òåõíèê ¿éëчèëãýý, çàñâàðûí ñåðâèñ¿¿äèéí èíæåíåð, òåõíèêèéí àæèëòíóóä, èõ äýýä ñóðãóóëèéí á¿õ îþóòàí, ìàãèñòðàíò, äîêòîðàíòóóä àøèãëàõ áîëîìæòîé.


Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмж Зохиогч: Нарангэрэл Г Редактор: Д.Лханаг, Ц.Баасандаш, Ж.Хашбат Он: 2012 Хуудас: 231 ISBN 978-99929-944-7-9 Ýíýõ¿¿ ñóðàõ áèчèãò áàðèëãûí ìàòåðèàë, õèéö ýäëýëèéí ¿éëäâýðëýëèéí /ýëñ, õàéðãà, öåìåíò, øîõîé, ãºëòãºíº, ýðäýñ õºâºí, øàâàð, êåðàìçèò, äóó áîëîí äóëààí òóñãààðëàõ ìàòåðèàëûí, áåòîí, òºìºð áåòîíû, öàðóóö áîëîí êåðàìèê òîîñãî, õàâòàíöàð, áëîê, õàíûí ìàòåðèàë, øèëíèé/ áà áàðèëãûí áàãà ìåõàíèêæóóëàëò, ìåõàíèê áîëîí öàõèëãààí ìàøèí, òîíîã òºõººðºìæ¿¿äèéí çîðèóëàëò, õýðýãëýõ õ¿ðýý, õ¿чèí чàäàë, õèéö, òîîöîîíû ¿íäñèéã òîâч ò¿¿âýðëýí òóñãàëàà. Ñóðàõ áèчãèéã ØÓÒÈÑ-ÌÈÑ áàéãóóëàãäñàíû 50 æèëèéí îéä çîðèóëàí áèчëýý.

6


Оюуны өмчийн асуудлууд /хандив/

Зохиогч: Оюун Ц. Редактор: Ц.Төмөрцөдөр Он: 2012 Хуудас: 99 Îþóíû õºäºëìºð íü øèíæëýõ óõààí, òåõíèê òåõíîëîãè, óòãà çîõèîë, óðëàãèéí àëü ñàëáàðûí õºãæëèéí ãîë õºäºëãºãч õ¿ч, ýõ ñóðâàëæ áîëîõ óчèð ò¿¿íèé àч õîëáîãäîë ºíäºðò òàâèãäàíà. 4 3


Ажилд ороход тань туслах ном Зохиогч: Аюуш.А, Булган А, Дэлгэрнасан М, Дэлгэрмаа Б, Оюунбат Б, Сайнбаяр Д, Содномзул Д, Сэрдарам Д, Тулгат М, Тэмүүлэй М. Редактор: Тэмүүлэй М. Он: 2012 Хуудас: 128 Íèéãýìä áààõàí íîì öýýæèëñýí õ¿ì¿¿ñ õýðýãã¿é, íèéãýìä òýð íîìîîð öýíýãëýãäñýí òîëãîéíõîî àøãèéã ãàðãàæ чàäàõ õ¿ì¿¿ñ, ìºí íèéãìèéí õàðèëöààíä çºâ îðîëöîæ, íèéãýìä õóâü íýìýð îðóóëæ чàäàõ õ¿ì¿¿ñ õýðýãòýé. Áèä îþóòíóóääàà çîðèóëæ ýíý чèãëýëèéí òóðøëàãòàé áàãø íàð, ìåíåæåð¿¿äýýð ÿðèà õèéëãýñýí áºãººä ýäãýýð ÿðèàã ýìõýòãýí ýíýõ¿¿ íîìîíä îðóóëæ áàéíà.

8


Онолын механик /динамик /

/хандив/

Зохиогч:Батмөнх Б, Дэлгэрмаа М. Редактор: Ц.Төмөрцөдөр Он: 2005 Хуудас:63 Ýíýõ¿¿ ãàðûí àâëàãà íü èõ äýýä ñóðãóóëèóäàä ìåõàíèê èíæåíåðèéí ìýðãýæëýýð ñóðàëöàæ áóé îþóòàí íàðò çîðèóëàãäñàí áîëíî. Ýíýõ¿¿ ãàðûí àâëàãàä Îíîëûí ìåõàíèêèéí äèíàìèêèéí õýñãýýð çóðãààí áèå äààëòûí àæëûã áàãòààñàí áºãººä àæèë á¿õýí 30 õóâèëáàðòàé, àæèë íýã á¿ðèéí àðä òóõàéí ñýäâèéí áîäëîãûã áîäîõ àðãàчëàëûã æèøýý áîäîëãîîð õàðóóëñàí áîëíî.

9


Confessions of a Microfinance Heretic Зохиогч: David Korten Редактор: Steven Hiatt Он: 2012 Хуудас:270 ISBN PDF e-book978-1-60994-519-0 This book is dedicated to the poor entrepreneurs struggling to create a better world for themselves and their families, but in particular to those paying interest rates of over 100 percent a year to line the pockets of a few microfinance banks and their investors.

10

Shine nom  

shine nomiin medee medeelel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you