1

Page 1

Контролор Период 1

2

0 4

3

Вид работа

4 5

3 6

4 7

2 8

0 9

8 10

9 11

Идентификационен број (EMБС)

7 12

3 13

2 14

0 15

1 16

0 17

8 18

3 19

3 20

8 21

7 22

8 23

7 24

1 25

4 26

Резервни кодекси

Назив на субјектот ООУ ТОДЕ ХАЏИ ТЕФОВ Кавадарци Адреса, седиште и телефон ул.Пионерска бр.24 Кавадарци 043-413-106 Адреса за е-пошта todehadzitefov@yahoo.com Единствен даночен број 4011992107835 СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД–РЕКАПИТУЛАР) во периодот од 01.01.2019 до 31.12. 2019 година

НКД (Национална класификација на дејности) Ред. бр. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Класа1 85.20

Назив2 Основно Образование

Остварени приходи (во денари)3 541.252,00


НКД (Национална класификација на дејности) Ред. бр.

Класа

1

Остварени приходи (во денари) 3

Назив2

14. 15. 16. 17. 18.

541.252,00

1)Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход. 2)Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход. 3)Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности. РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД) 8 5 2 0

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД Основно Образование ДЕЈНОСТ8 5 2 0 (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД) Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме Невенка Јанеска Потпис _____________________________ Во Кавадарци На ден 29.02.2020

М.П.*

Име и презиме на законскиот застапник Марија Трајкова Потпис __________________________

* За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.