Page 1

T H E

1 0 0 0 N. Di xi e A v e. | C o o k e vill e, T N | 3 8 5 0 5

O

T u es d a y, D e c e m b er 4, 2 0 1 8

R A CLE

Vol u m e 1 0 3 | Iss u e 0 6 | Fr e e i n si n gl e c o p y

T e c h’s pri m ar y n e ws s o ur c e si n c e 1 9 2 4

Ol d h a m r e gr et s Fit z g er al d e n d or s e m e nt A ut u m n Ti nc h Be at Re p orter

P r e si d e nt P hil Ol d h a m a p ol o gi z e d f o r hi s r ol e i n t h e c o nt r o v e r si al Fit z g e r al d Gli d e r Kit s r e s e a r c h a n d s ai d h e r e g r et s si g ni n g a n e n d o r s e m e nt l ett e r s e nt t o C o n g r e s s w o m a n Di a n e Bl a c k. “I w a nt t o p e r s o n all y a p ol o gi z e t o t h e e nti r e c a m p u s c o m m u nit y f o r a n y p a rt I pl a y e d i n t h e i n ci d e nt. T h e l et t e r t h at l eft c a m p u s … t h at l ett e r n e v e r s h o ul d h a v e b e e n s e nt a n d it c e rt ai nl y s h o ul d h a v e n e v e r b e e n si g n e d b y t h e p r e si d e nt,” Ol d h a m s ai d o n N o v. 1 9. T h e p r e si d e nt s p o k e b ef o r e a c a p a c it y c r o w d i n t h e Te c h P ri d e R o o m. T h e f a c ult y s e n at e s p o n s o r e d t h e h o u rl o n g m e eti n g i n w hi c h p a rti ci p a nt s q u e sti o n e d Ol d h a m a b o ut t h e U ni v e rsit y’s i nt e r n al i n v e sti g ati o n. “ F a c ult y, j u st li k e ot h e r el e m e nt s of t h e Te c h c o m m u nit y, a r e d e e pl y v e st e d i n t h e r e p ut ati o n a n d w ell - b ei n g of t h e i n stit uti o n w e l o v e. We w a nt e d t h e o p p o rt u nit y t o a s k q u e sti o n s a b o ut t h e o ut c o m e of t h e i n v e sti g ati o n a n d w h e r e T T U i s g oi n g f o r w a r d,” D r. Tr o y S mit h, f a c ult y s e n at e p r e si d e nt, s ai d. P a rti ci p a nt s a s k e d q u e sti o n s a b o ut s e v e r al a s p e ct s f r o m t h e i n v e sti g ati o n

a d d r e s si n g w h y a n d h o w t h e p ri n ci p al i n v e sti g at o r w a s r e pl a c e d, h o w c h a n g e s t o t e n u r e p oli ci e s c o ul d h a v e af f e ct e d f a c ult y’s i n v ol v e m e nt a n d w h at st e p s a d mi ni st r ati o n t o o k t o p r e v e nt a si mil a r sit u ati o n f r o m o c c u r ri n g a g ai n. “If w e s a y t h at t h e r e s e a r c h s h o ul d h a v e o nl y b e e n s e nt t o t h e p e o pl e w h o s p o n s o r e d t h e r e s e a r c h, t h e n w h at’s k e e pi n g t h e m f r o m t a ki n g it a n d s a y i n g h e y, h e r e’s w h at w e’r e d oi n g a n d it’s b a c k e d b y r e s e a r c h e r s at Te n n e s s e e Te c h U ni v e r sit y a n d o u r n a m e g et s r u n t h r o u g h t h e m u d a g ai n,” B ri a n O’ C o n n o r, f a c ult y s e n at e m e m b e r, s ai d. Ol d h a m r e s p o n d e d t h at w hil e t h e r e i s a n o pti o n t o i niti at e a f o r m of i nt e rn al - r e vi e w, t h e t r a diti o n al p r o c e s s i s t o r el y o n t h e f a c ult y m e m b e r h e a d i n g t h e r es e ar c h t o e ns ur e t h e r es e ar c h c o nti n u e s s m o ot hl y. A ni n e - m o nt h i n v e sti g ati o n i n w hi c h Ol d h a m r e c u s e d hi m s elf c o n cl u d e d o n O ct. 2 4. T h e i n v e sti g ati o n d et e r mi n e d t h e r e s e a r c h w a s w ell -

B C M m e m b er s s h a v e t o r ai s e m o n e y f or mi s si o n s

K ell y C a m e r a | M a n a gi n g E dit o r

P r e si d e nt Ol d h a m a d d r e s s e d t h e B o a r d of T r u st e e s a b o ut hi s pl a n s f o r t h e y e a r at a b o a r d m e eti n g e a rli e r t hi s s e m e st e r.

c o n d u ct e d, h o w e v e r, s o m e c o n cl u si o n s w e r e i n a c c u r at e. Ol d h a m s ai d m a n y st e p s h a v e b e e n t a k e n t o p r e v e nt a si mil a r sit u ati o n f r o m h a p p e ni n g i n t h e f ut u r e, h o w e v e r, h e hi g hli g ht e d t h r e e s p e cifi c a r e a s of i m p r o v e m e nt: r el e a s e r e s ult s of s p o n s o r e d r e s e a r c h o nl y t o s p o n s o r, i n c r e a s e c h e c k s o n I n stit uti o n al

St u d e nt cl u b ai m s t o h el p t h e h o m el e s s i n C o o k e vill e

Lo g a n St ale y Be at Re p orter

N a o mi H ar mo n Be at Re p orter

T h e B a pti st C oll e gi at e Mi ni s tr y r ai s e d a r o u n d $ 2 0 0 0 at it s a n n u al b e a r d a u cti o n o n N o v. 2 7. T h e b e a r d a u cti o n i s w h e r e t h e B C M h a s st u d e nt s a u cti o n off t h ei r h ai r o r b e a r d s t o r ai s e m o n e y f o r mi s s i o n s. T h e hi g h e st bi d d e r s h a v e s t h e p a rti ci p a nt’s h ai r a n d p a rti ci p a nt s m u st k e e p it t h at w a y f o r 2 4 h o u r s. T h e p r o c e e d s g o t o w a r d st u d e nt s’ mi s s i o n s. “I c h o s e t o p a rti ci p at e i n t h e b e a r d a u cti o n i n o r d e r t o h el p r ai s e m o n e y f o r t h e s u p p o rt of s u m m e r mi s s i o n a ri e s. E v e n t h o u g h I l o o k a b o ut 1 0 y e a r s y o u n g e r wit h o ut a b e a r d, it w a s w o rt h it t o h el p s e n d C h ri sti a n s o n m i s si o n f o r t h e p u r p o s e of s p r e a di n g th e g o s p el t o e v e r y t ri b e a n d n ati o n,” Is a a c R eff, s e ni o r c h e mi c al e n gi n e e rin g m aj o r, s ai d. T hi s e v e nt al s o gi v e s p a rti ci p a nt s a n o p p o rt u nit y t o s h a r e t h ei r f ait h w it h t h ei r t e a c h e r s a n d cl a s s m at e s. “It’s a c o m m u nit y b uil di n g e x p e -

St u d e nt s c o m b at h o m el e s s n e s s t h r o u g h i niti ati v e s i n cl u di n g a n e w o n - c a m p u s o r g a ni z ati o n. T h e n e wl y c h a rt e r e d S c h ol a r s U nit e d f o r t h e H o m el e s s f o c u s e s o n p r o vi di n g a w a r e n e s s a n d ai d t o t h e l o c al h o m el e s s p o p ul ati o n b y w o r ki n g t h r o u g h C o o k e vill e R e s c u e Mi s si o n. “ S c h ol a r s U nit e d f o r t h e H o m el e s s i s c o m p o s e d of c oll e g e st u d e nt s f r o m a v a ri et y of b a c k g r o u n d s,” A d a m N a k a m ot o, f o u n d e r of t h e g r o u p s ai d. “ We c oll e cti v el y r e ali z e t h e i m p o rt a n c e of n ot w aiti n g a n d m e r el y b e i n g b y st a n d e r s w hil e ot h e r s h el p t h e h o m el e s s, b ut d oi n g o u r b e st t o b e a p a rt of t h e s ol uti o n.” N a k a m ot o s ai d t h e o r g a ni z ati o n i s t a ki n g a cti o n b y h o sti n g s u p pl y d ri v e s, v ol u nt e e ri n g at t h e C o o k e vill e R e s c u e Mi s si o n a n d li st e ni n g t o t e sti m o ni al s of p e o pl e w h o h a v e utili z e d t h e r e s c u e mi s si o n’s r e s o u r c e s. St u d e nt s s h o w e d i nt e r e st i n l e a r n i n g a b o ut l o c al h o m el e s s n e s s b y v ot -

Re ff

ri e n c e f o r a g o o d c a u s e — g r e at c o n v e r s ati o n d e v el o p e r a m o n g st u d e nt s i n t h e B C M a n d o n c a m p u s wit h p e o pl e w h o a r e c u ri o u s a s t o w h y, a n d y o u h a v e a c h a n c e t o s h a r e,” B C M di r e ct o r B e n M a d d o x s ai d.

C o nfli ct of I nt e r e st P oli c y a n d b ett e r u n d e r st a n d w h e n a p ri n ci p al i n v e sti g at o r s h o ul d b e r e pl a c e d. “I a p p r e ci at e e v e r y b o d y’s c o n c e r n s a n d p ati e n c e a s w e h e al a n d m o v e f o rw a r d. I h a v e t r e m e n d o u s f ait h i n t h e f a c ult y o n t hi s c a m p u s,” a c c o r di n g t o a st at e m e nt s e nt f r o m Ol d h a m.

i n g f o r t h e t o pi c of t hi s st o r y i n a p oll p o st e d t o T h e O r a cl e’s T witt e r p a g e. T h e p oll s g e n e r at e st u d e nt o pi ni o n o ri e nt e d c o nt e nt, a n d a r e p o st e d o n T witt e r @t nt e c h o r a cl e. T hi rt y - s e v e n p e r c e nt of t h e 4 3 v ot e s w e r e i n f a v o r of t h e o pti o n r el at e d t o l o c al h o m e l e s s n e s s. T h e N ati o n al C o aliti o n f o r t h e H o m el e s s i n di c at e s t h at f a mili e s, si n gl e m ot h e r s a n d c hil d r e n m a k e u p t h e l a r g e st g r o u p of p e o pl e w h o a r e h o m el e s s i n r u r al a r e a s, a c c o r di n g t o t h e mi s si o n’s w e b sit e. T h e w e b sit e al s o st at e s it p r o vi d e s a t h r e e - d a y p r o g r a m f o r si n gl e m al e s. It al s o p r o vi d e s a 3 0 - d a y p r o g r a m f o r si n gl e m al e s w h o h a v e f o u n d a j o b a n d a r e a c c u m ul ati n g e n o u g h m o n e y t o b e gi n s u p p o rti n g t h e m s el v e s, e m e r g e n c y h o u si n g f o r f a mili e s a n d a d o r m f o r si n gl e w o m e n. N a k a m ot o e n c o u r a g e d st u d e nt s t o v ol u nt e e r a n d h el p hi s eff o rt s g r o w.

S e e: H O M E L E S S N E S S

pg 2

Bi ki n g f or a p ur p o s e H a n n a h Cross Be at Re p orter

O n e Te c h st u d e nt i s g e a ri n g u p f o r t h e ri d e of a lif eti m e. D a ni el Ri kli i s a g r a d u at e a s si st a nt i n t h e D e p a rt m e nt of Ci vil a n d E n vi r o n m e nt al E n gi n e e ri n g, a n a vi d c y cl e r a n d a m e m b e r of Bi k e & B uil d’s 2 0 1 9 c a m p ai g n a c r o s s t h e C e nt r al U nit e d St at e s – st a rti n g i n Y o r kt o w n, Vi r gi n i a, a n d e n di n g i n P o rtl a n d, O r e g o n. “ Bi k e & B uil d i s a n o r g a ni z ati o n t h at r ai s e s m o n e y a n d a w a r e n e s s f o r t h e aff o r d a bl e h o u si n g c o m m u nit y,” Ri kli s ai d. “It’s si mil a r t o t h e H a bit at f o r H u m a nit y.” T h r o u g h s e r vi c e - o ri e nt e d c y cli n g t ri p s, Bi k e & B uil d ri d e r s h a v e h el p e d wit h t h e c o n st r u cti o n, r e n o v ati o n a n d r ef u r bi s h m e nt of o v e r 3, 3 0 0 h o m e s a c r o s s t h e c o u nt r y, a c c o r di n g t o htt p s:// bi k e a n d b uil d. or g/ . Ri kli s ai d t h e i n d e p e n d e nt o r g a ni z ati o n e n c o u r a g e s y o u n g a d ult s t o p u r s u e a lif e wit hi n t h e “ v ol u nt e e r c o m m u nit y.” “ O v e r t h e c o u r s e of t w o a n d a h alf m o nt h s, w e will h a v e bi k e d o v e r 4, 0 0 0 mil e s. We’r e g oi n g t o st o p i n c o m m u niti e s t h at h a v e al r e a d y a g r e e d t o h o u s e a n d f e e d u s, a n d t h e n w e’ll h el p c o n st r u ct t h e h o u s e s of Bi k e & B uil d’s g r a nt r e ci pi e nt s,” Ri kli s ai d. Ri kli s ai d t h e r o ut e i s s c h e d ul e d t o t a k e hi s g r o u p t h r o u g h t h e Bl u e Ri d g e

M o u nti a n s, t h e R o c k y M o u nt ai n s – i n cl u di n g Yell o w st o n e N ati o n al P a r k a n d t h e Tet o n s – a n d Gl a ci e r N ati o n al P a r k. “ T h e t o u ri st y s p ot s a r e n’t t h e f o c u s of t h e t ri p, b ut I d o t hi n k t h e y h el p i n c e nti vi z e s o m e of t h e v ol u nt e e r s,” Ri kli s ai d. Ri kli i s s et t o g r a d u at e i n M a y, s o t hi s ri d e i s e x p e ct e d t o b e hi s “l a st a d v e nt u r e b ef o r e e nt e ri n g t h e r e al w o rl d.” “It’s a g r e at w a y t o c o m bi n e m y l o v e of bi ki n g, m y l o v e of t h e o ut d o o r s, m y l o v e of v ol u nt e e ri n g a n d m y l o v e of t r a v e, a n d w r a p it all u p i nt o o n e g r e at bi g s u m m e r a d v e nt u r e,” Ri kli s ai d. A t ri p of t hi s e xt e nt d o e s n’t c o m e wit h o ut a p ri c e. T h e mi ni m u m f u n d r ai si n g g o al f o r e a c h bi k e r i s $ 5, 0 0 0. T h e s e f u n d s p a y f o r g r a nt s, s u p p o rt v e hi cl e s a n d f ut u r e y o u n g a d ult s e rvi c e p r o g r a m s. “I’ m n ot t o o w o r ri e d a b o ut t h e p h y si c al si d e of it,” Ri kli s ai d. “I’ m t h e m o st n e r v o u s a b o ut m e eti n g m y f u n d r ai si n g g o al o r w h at I’ m g oi n g t o d o wit h m y d o g f o r 7 5 d a y s. H e’s a h a n d f ul.” If y o u w o ul d li k e t o s u p p o rt D a ni el’s s u m m e r of s e r vi c e, y o u c a n d o n at e at htt p s:// w w w. cl a s s y. or g/f u n dr ai ser/ 1 7 5 9 5 9 5 .

C O N TA C T :

H a n n a h C r o s s | O r a cl e C o nt ri b ut e r

D a ni el Ri kli p r e p a r e s t o bi k e 4, 0 0 0 mil e s a c r o s s t h e c o u nt r y t o r ai s e m o n e y f o r a ff o r d a bl e h o u si n g.

N e ws - 9 3 1- 3 7 2- 3 2 8 5 - or acl e @t nt ec h. e d u | A d v ertisi n g - 9 3 1- 3 7 2- 3 0 3 1 - tt u or acl e a ds @ g m ail.c o m

f a c e b o o k. c o m/t nt e c h or a cl e

@t nt e c h or a cl e

@t nt e c h or a cl e

T U ES D AY

W E D N ES D AY

3 8/ 2 7 ° F

3 6/ 2 2 ° F

T H U RS D AY

4 4/ 3 1 ° F


Pa ge 2

N e ws

Li g hti n g of t h e q u a d L a ure n Her rer a & K at h a ri n e R o b e rts B e at R e p o r t e rs

T wi n kli n g li g ht s w e r e all a gl o w a t t h e s e c o n d a n n u al Li g hti n g h e Q u a d. F oll o wi n g l a st y e a r’s s u c c e s s Te c h h a s b r o u g ht t h e m a gi c al e v e nt b a c k f o r st u d e nt s t o c el e b r at e t h e h oli d a y s e a s o n b ef o r e fi n al s s t a rt. T hi s f r e e e v e nt al s o i n c l u d e d f e sti v e m u si c, h ot c h o c ol at e a n d pl e nt y of g a m e s. T hi s y e a r Te c h a d d e d a t r e e d e c o r ati n g c o nt e st o p e n t o all st u -

d e nt o r g a ni z ati o n s. E a c h st u d e nt o r g a ni z ati o n w e r e all o w e d t h r e e h o u r s t o d e c o r at e a t r e e wit h li g ht s a n d d e c o r ati o n s a p p r o p ri at e t o t h e s e a s o n. T h e E X P W C h ri st m a s t r e e w o n fi r st pl a c e w hil e T a u K a p p a E p si l o n pl a c e d s e c o n d a n d D elt a P hi E p sil o n t hi r d. “I l o v e li g hti n g t h e q u a d b e c a u s e it r e all y b r o u g ht t h e w h ol e Te n n e s s e e Te c h c o m m u nit y t o g et h e r. It w a s s o f u n a n d c h e e rf ul, a n d it g ot m e i n t h e C h ri st m a s s pi rit,” s o p h o m o r e S a r a h C a u x s ai d. T hi s n e w Te c h t r a diti o n i s s u r e t o e n c h a nt st u d e nt s f o r y e a r s t o c o m e.

T u es d a y, D e c e m b er 4t h, 2 0 1 8

St u d e nt r e m o v e d fr o m cl a s s aft er t hr e at e ni n g pr of e s s or by Jo h n n a West Be at Re p orter

A Te c h st u d e nt t hr e at e n e d a pr of ess or f or c h a n gi n g t h e cl ass s e ati n g arr a n g e m e nt o n N o v. 1 1. Te c h st u d e nt L a k eis h a Cl a y br o o ks t ol d a cl ass m at e s h e w as “g etti n g r e a d y t o fi g ht” h er h u m a n r es o ur c es m a n a g e m e nt pr of ess or, S h ell y M ar asi, a c c or di n g t o t h e p oli c e r e p ort. Th e r e p ort st at e d t h e cl ass m at e a d vis e d Cl a y br o o ks n ot t o m ess wit h M ar asi. “ S h e n e e ds t o b e p ut i n h er pl a c e.” Cl a y br o o ks s ai d. Th e r e p ort s u g g ests t h at Cl a y-

br o o ks w as a n gr y wit h M ar asi b e c a us e s h e h a d assi g n e d a s e ati n g arr a n g e m e nt t o c o ntr ol distr a cti o ns of n ois e a n d i nt err u pti o ns f or b e ne fi t of ot h er st u d e nts i n t h e cl ass t h at h a d c o m pl ai n e d. M ar asi r e q u est e d t o h a v e Cl a ybr o o ks r e m o v e d fr o m h er cl ass a cc or di n g t o t h e p oli c e r e p ort. D e a n of St u d e nts K ati e Willi a ms l e ar n e d of t h e sit u ati o n a n d r eq u est e d a m e eti n g wit h Cl a y br o o ks s ai d Te c h p oli c e. Th e r e p ort st at e d Willi a ms a d vis e d Cl a y br o o ks t o n ot r et ur n t o M ar asi’s cl ass u ntil a ft er t h eir m e eti n g.

Y o u n g Lif e s p o n s or s a f e sti v e f u n dr ai s er Vi sit t nt e c h or a cl e. c o m by M al a ysi a C arric k - Tal bert Be at Re p orter

Te n n ess e e Te c h Yo u n g Lif e l e a d ers h el d t h eir a n n u al C hrist m as Wr e at h F u n dr ais er t o pr o vi d e hi g h s c h o ol st u d e nts fr o m t h e U p p er C u m b erl a n d a n o p p ort u nit y t o g o t o a w e e kl o n g s u m m er c a m p at Wi n d y G a p i n N ort h C ar oli n a. Tr e y Br e wi n gt o n a n d D el a n e y Et hri d g e, C o o k e vill e Hi g h S c h o ol Yo u n g Lif e l e a d ers, s ai d t h e f u n dr ais er is i m p ort a nt f or m a n y t e e ns. “ W h at sti c ks o ut t o m e is j ust t h e o p p ort u nit y t his gi v es ki ds. It r e mi n ds m e of h o w m a n y ki ds g et t o g o t o s u m m er c a m p b as e d o ff of t his f u n dr ais er a n d l e ar n a b o ut J es us w hil e h a vi n g p ossi bl y t h e b est w e e k of t h eir li v es,” Br e wi n gt o n s ai d. Th e m ai n g o al of t h e f u n dr ais er is e ns uri n g t h at m o n e y is n e v er t h e r e as o n a ki d c a n n ot att e n d Yo u n g Lif e c a m p a n d miss o ut o n t h e o p p ort u nit y t o h a v e a n e x p erie n c e t h at c o ul d c h a n g e his or h er lif e f or t h e b ett er.

“ B ei n g a p art of Yo u n g Lif e c h a n g e d m e f or e v er. M y fr es h m a n y e ar, I m et a gr o u p of p e o pl e t h at l o v e d m e b ett er t h a n I h a v e e v er b e e n l o v e d b ef or e,” Et hri d g e s ai d. Yo u n g Lif e pr o vi d es a f u n a n d w el c o mi n g at m os p h er e t o all t e e n a g ers w h o ar e l o o ki n g f or a c c e pt a n c e w hil e i n viti n g t h e m t o f oll o w C hrist. I n d oi n g s o, l e a d ers f or m p ers o n al r el ati o ns hi ps t hr o u g h w e e kl y cl u bs a n d s m all gr o u p Bi bl e st u di es. Th e a n n u al Yo u n g Lif e C hrist m as Wr e at h F u n dr ais er l asts fr o m mi d- O ct o b er t o t h e e n d of N o v e m b er t o all o w ki ds e n o u g h ti m e t o r ais e t h e a m o u nt n e e d e d t o s e n d t h e m t o c a m p. E a c h y e ar, t h e wr e at hs c o nsist of a n o pti o n of a 2 2-i n c h Fr as er Fir wit h a b o w f or $ 3 0, a 2 2-i n c h Fr as er Fir wit h o ut t h e b o w f or $ 2 5 a n d a 3 0-f o ot r oll of W hit e Pi n e G arl a n d f or $ 2 5. Th e it e ms w er e h a n d m a d e b y West E n d Wr e at hs, w hi c h is l o c at e d i n t h e m o u nt ai ns of N ort h C ar oli n a. F or m or e i nf or m ati o n a b o ut U p p er C u m b erl a n d Yo u n g Lif e, e m ail a r e pr es e nt ati v e at y o u n glif e u c @ g m ail. c o m.

f or m or e e x cl u si v e w e b c o nt e nt!

Fr o m P a g e 1: H o m el e s s n e s s “I e n visi o n o ur st u d e nt or g a ni z ati o n e v e nt u all y s p e ar h e a di n g a v ari et y of e ff orts o n c a m p us t o ai d t h e h o m el ess i n t h e C o o k e vill e c o m m u nit y,” N a k a m ot o s ai d. N a k a m ot o s ai d st u d e nts c a n b e c o m e i n v ol v e d o n c a m p us b y e m aili n g a b n a k a m ot o 4 2 @ st u d e nts.t nt e c h. e d u or c alli n g t h e r es c u e missi o n at ( 9 3 1) 5 2 8- 5 8 1 9. “ D uri n g C hrist m as br e a k, T T U st u d e nts c a n g et i n v ol v e d b y h el pi n g wit h t h e C o o k e vill e R es c u e Missi o n’s b ell ri n gi n g f u n dr ais ers, v ol u nt e eri n g a n d d o n ati n g n e e d e d it e ms or m o n e y,” N a k a m ot o s ai d.

T e c h d o n at e s 3 0 0 b o x e s t o O p er ati o n C hri st m a s C hil d by K at hr y n Ho well Be at Re p orter

I n N o v e m b er, Te c h c oll e ct e d 3 0 0 b o x es f or u n d er pri vil e g e d c hil dr e n i n t h e 2 5t h a n ni v ers ar y of O p er ati o n C hrist m as C hil d, a C hristi a n o utr e a c h pr o gr a m t hr o u g h S a m arit a n’s P urs e. Th e i nt er n ati o n al r eli ef or g a ni z ati o n s p a ns a cr oss t hir d- w orl d c o u ntri es t o gi v e C hrist m as gi ft s t o c hil dr e n i n n e e d. J e ns e n L y o ns- S a b a d os, t h e c urr e nt st u d e nt c o or di n at or, h a d e x p eri e n c e w or ki n g wit h O p er ati o n C hrist m as C hil d f or t w o y e ars pri or at h er l o c al Y M C A. A ft er s p e a ki n g wit h Mi c h ell e H u d dl est o n, assist a nt dir e ct or i n t h e

S er vi c e L e ar ni n g C e nt er, o v er t h e s u m m er, L y o ns- S a b a d os w as a bl e t o us e t h at e x p eri e n c e t o or g a ni z e t h e o n g oi n g c a m p us pr o gr a m. “ F or t h e p ast 2 5 y e ars, t h e y c oll e ct s h o e b o x es or s m all pl asti c b o x es f ull of s c h o ol s u p pli es, p ers o n al c ar e it e ms, t o ys a n d cl ot hi n g arti cl es a n d t h e y s e n d t h e m t o c hil dr e n i n ar e as t or n b y w ar, p o v ert y a n d f a mi n e,” L y o ns- S a b a d os s ai d. Th r o u g h o ut N o v e m b er, t h e S er vi c e C e nt er c oll e ct e d it e ms t o fi ll s h o eb o x es f or b o ys a n d girls a g es 2- 4, 5- 9 a n d 1 0- 1 4. “I s p e nt a b o ut $ 3 0 a n d I w as a bl e t o i m p a ct t w o c hil dr e n’s li v es. Th at is j ust

mi n d- bl o wi n g t o m e. I t hi n k t h e b est p art of t his pr o gr a m is t h at it s h o ws s o m et hi n g as s m all as a s h o e b o x c a n b e j ust m o n u m e nt al t o c hil dr e n,” s h e s ai d. Al o n g wit h t h e b o x, a d o n ati o n of $ 9 is r e q uir e d t o c o v er t h e c ost of c oll e cti n g, pr o c essi n g a n d s hi p pi n g. D o n ors c a n als o gi v e a d o n ati o n of si x d oll ars as eit h er a si n gl e gi ft or a m o nt hl y gi ft w hi c h c a n b e us e d t o s e n d a c hil d o n a dis ci pl es hi p pr o gr a m c all e d t h e “ Th e Gr e at est J o ur n e y.” Th e C o o k e vill e c o m m u nit y l o o ks f or w ar d t o n e xt y e ar’s N ati o n al C oll e cti o n We e k.


O

Pa ge 3

T u es d a y, D e c m b er 4, 2 0 1 8

PI NI O N

St u d e nt o n t h e st r e et:

" H o w d o y o u c el e br at e C hri st m a s ? " Wit h C hrist m as a p pr o a c hi n g a n d t h e n u m b er of i nt er n ati o n al st u d e nts o n c a m p us, t h e q u esti o n w as as k e d: H o w d o y o u e nj o y t h e f esti v e p eri o d b a c k h o m e ? “ B a c k i n I n di a, C h ri st m a s i s e v e r y o n e g oi n g t o cl u b s a n d p a rti e s. We d o n’t c el e b r at e wit h C h ri st m a s t r e e s, b ut p e o pl e d r e s s u p a s S a nt a a n d ot h e r c o st u m e s. T h e y d ri n k, t h e y c el e b r at e a n d w e al s o si n g C h ri st m a s s o n g s. I al s o g o t o c h u r c h wit h m y C h ri sti a n f ri e n d. T h e n w e c el e b r at e N e w Ye a r’s E v e a n d t h at’s p r ett y m u c h it.”

“I c el e b r at e C h ri st m a s b y g oi n g wit h m y c h u r c h t o a h ot el a n d t h e y d o b r e a kf a st. T h e h ot el i s o n a b e a c h s o S a nt a c o m e s i n o n a j et s ki. S o it’s b a si c all y b r e a kf a st wit h gift s f r o m S a nt a Cl a u s a n d a g o o d, q u alit y ti m e wit h c h u r c h m e m b e r s a n d s o m e f a mil y.” - K h e m a ni R o b e r t s, bi ol o g y f r o m Tri n d a d a n d T o b a g o

m aj o r

- D a r s h a n J a ni, f r o m I n di a

“ We d o n’t a ct u all y c el e b r at e C h ri st m a s i n Vi et n a m. S o, C h ri st m a s i s m o r e a ki n d of w e st e r n e r h oli d a y a n d m o st Vi et n a m e s e a r e n ot e v e n C h ri sti a n s o w e d o n’t k n o w t h e m e a ni n g of it. M y f a mil y li v e fi v e mi n ut e s a w a y f r o m a c h u r c h s o w e c o m e b y t h e r e t o s e e t h e li g ht s a n d e v e r yt hi n g, a n d aft e r t h at w e g et i c e c r e a m.” - Li n h D o, b u si n e s s a n al yti c s f r o m Vi et n a m

m e c h a ni c al e n gi n e e ri n g

m aj o r

“I n G e r m a n y w e u s u all y st a rt f o u r S u n d a y s b ef o r e t h e 2 4 t h a n d t h e n o n t h e 2 4 t h w e s p e n d ti m e wit h o u r f a mil y. We d e c o r at e t h e t r e e, h a v e g o o d f o o d. T h e n t h e t w o d a y s aft e r C h ri st m a s w e h a v e h oli d a y s a s w ell.” - D e ni s e P r e g e r, b u si n e s s a n d e n gi n e e ri n g m aj o r f r o m G e r m a n y

m aj o r

“ We u s u all y g o f o r l u n c h a n d di n n e r o n C h ri st m a s E v e a n d C h ri st m a s. We h a v e h oli d a y s li k e e v e r y c o u n t r y. We e at g o at, w e d ri n k ci d e r o r wi n e wit h o u r f a mil y a s w ell. L ot s of f a mili e s al s o g o t o c h u r c h.” -

J o n A n d er R o dri g u e z G urr ut x a g a, el e ctri c al e n gi n e eri n g m aj or fr o m S p ai n

Re porti n g by Gre g Ta ylor

C el e br ati n g T h a n k s gi vi n g w hil e st u d yi n g a br o a d

D o n't pl a y C hri st m a s m u si c i n N o v e m b er

N ot b ei n g h o m e f o r t h e e a c h of u s w e r e t h a n kf ul f o r. A f e w h oli d a y s e a s o n c a n b e o n e of of o u r f ri e n d s s ai d t h e y f elt li k e t h e h a r d e st p a rt s of st u d yi n g t h e y w e r e i n a n A m e ri c a n m o vi e, a b r o a d. T h e f all a n d wi nt e r s e a fi n all y e x p e ri e n ci n g T h a n k s gi vi n g s o n b ri n g m u c h c el e b r ati o n a n d f o r t h e fi r st ti m e. f e sti viti e s, f r o m h a y ri d e s a n d It w a s f u n s h a ri n g s o m e of p u m p ki n p at c h e s at H all o w o u r f a v o rit e T h a n k s gi vi n g f o o d s e e n, t o b a ki n g s w e et s wit h y o u r s u c h a s m a s h e d p ot at o e s, d r e s s O d yss e y A br o a d f a mil y at C h ri st m a s, t h e s e a s o n i n g, d e vil e d e g g s a n d p u m p ki n wit h i s g r e atl y mi s s e d if y o u a r e n’t pi e. We w e r e al s o e x cit e d t o h a v e C ar oli n a h o m e. ot h e r di s h e s t h at a r e n’t t y pi c al of H at fi el d O n e of m y f a v o rit e h oli d a y s T h a n k s gi vi n g, li k e c o u s c o u s s al a d t h at I mi s s e d w hil e b ei n g a b r o a d a n d f ai r y b r e a d. w a s T h a n k s gi vi n g. I n t h e w e e k s l e a di n g u p B ut t h e b e st p a rt of t h e w h ol e ni g ht w a s t o T h a n k s gi vi n g, I w a s s a d t o t hi n k a b o ut g oi n g a r o u n d t h e t a bl e a n d s h a ri n g w h at w e h o w I w o ul d b e a w a y f r o m m y f a mil y, b ut w e r e t h a n kf ul f o r. T h a n k s gi vi n g i s a s p e w h e n m y A m e ri c a n r o o m m at e a n d I d e ci d ci al ti m e t o r efl e ct o n w h o a n d w h at w e a r e e d t o s h a r e o u r h oli d a y t r a diti o n s wit h o u r g r at ef ul f o r, s o h a vi n g t h e c h a n c e t o s e e o u r f ri e n d s f r o m a r o u n d t h e w o rl d, I b e c a m e f ri e n d s c el e b r at e t h a n kf ul n e s s wit h u s w a s m u c h m o r e e x cit e d. t h e m o st s p e ci al p a rt. O u r f ri e n d s w e r e m o r e t h a n e a g e r t o j oi n T h a n k s gi vi n g i s a ti m e t h at i s h a r d t o b e o u r T h a n k s gi vi n g c el e b r ati o n f o r t h ei r v e r y a w a y f r o m f a mil y, b ut I will n e v e r f o r g et fi r st ti m e. O n t h e e v e ni n g of T h a n k s gi vi n g, s h a ri n g o n e of m y f a v o rit e h oli d a y t r a di ei g ht of u s g at h e r e d a r o u n d t h e t a bl e i n o u r ti o n s wit h m y f ri e n d s f r o m a r o u n d t h e a p a rt m e nt; t w o A u st r ali a n s, t w o A r g e nti n - w o rl d. I a m m o r e t h a n t h a n kf ul f o r t h e o p e a n s, a B r a zili a n, t w o N o rt h D a k ot a n s a n d p o rt u nit y t o n ot o nl y st u d y a b r o a d i n It al y a Te n n e s s e a n. a n d e x p e ri e n c e a n e w c ult u r e, b ut t o al s o A s w e s at a r o u n d t h e t a bl e, t h e r o o m w a s s h a r e m y o w n c ult u r e a n d t r a diti o n s wit h f ull of t al ki n g, l a u g ht e r a n d s h a ri n g w h at ot h e r s.

H oli d a y s a n d s e a h e a rt t o g r o w u p t o s o n s al r e a d y t e n d t h r e e ti m e s i n si z e, t o bl e e d t o g et h e r, b ut I d o n’t n e e d t w o a n d it d o e s n’t h el p m o nt h s o r m o r e of t h at s e e mi n gl y e v C h ri st m a s. er y st o r e st a rt s I b eli e v e t h at c o rbl a sti n g C h ri st m a s p o r ati o n s st r et c h o ut m u si c t h e d a y aft e r t h e h oli d a y s t o p r ofit H all o w e e n. as m u c h as t h e y p ossi bl y c a n. Cr a c k er B a rBrit n e y We a c c e pt t hi s a s r el and Ho b by B e at y a s o ci et y a n d b y t h e L o b b y b ot h p r o b ti m e w e a ct u all y g et a bl y st o c k e d t h ei r C h ri st m a s - r el at e d g o o d s i n t o t h e h oli d a y w e w ait e d f o r, it A u g u st, a n d I’ m s u r e t h at f e el s li k e c el e b r at e d it m o nt h s pl a yi n g C h ri st m a s m u si c a s a g o. s o o n a s t h e y p o s si bl y c a n I li k e C h ri st m a s m u si c a l ot h el p s g et p e o pl e i n t h e s pi rit a n d b eli e v e it’s s p e ci al, w hi c h t o b u y t h ei r p r o d u ct s. i s w h y it s h o ul d b e pl a y e d o nl y H o w e v e r, t w o w e e k s b ef o r e aft e r T h a n k s gi vi n g. Ot h e rT h a n k s gi vi n g, I c o ul d n't e v e n wi s e, w e’ll b e c o m e a s f ati g u e d w al k i n a st o r e wit h o ut h e a ra n d j a d e d a s a K o hl’s e m pl o y i n g S a nt a B a b y o r All I W a nt e e w h o h a s h e a r d H oll y J oll y f o r C h ri st m a s i s Y o u. C h ri st m a s o r L a st C h ri st m a s I l o v e C h ri st m a s j u st a s fi v e ti m e s i n o n e d a y. St r et c h m u c h a s t h e n e xt c o n s u m e r. i n g t h e h oli d a y s o ut s o l o n g It i s a f u n, f e sti v e ti m e w hi c h will o nl y d a m a g e t h e s pi rit of c a u s e s m y s h ri v el e d, G ri n c h C h ri st m a s.

C o r r e c ti o n s : T h e a rti cl e “ St u d e nt o n t h e St r e et,” p u bli s h e d i n t h e N o v. 1 3 i s s u e of T h e O r a cl e , w a s mi s si ng a by li n e f o r Mi c h a el a C r a wf o r d. I n t h e a rti cl e, "' F r a n k e n st ei n' r e vi v e d by T T U pl ay e r s" K at e Tr e bi n g w a s i n c o r r e ctly li st e d a s t h e st ag e m a n a g e r i n st e a s of K at e M u c k e. F o r t h e p h ot o i n t h at a rti cl e, t h e c o r r e ct c a pti o n i s: J a c o b Al e x a n d e r, pl a y i ng Y o u ng Vi ct o r, a n d J o s h Wi n s c ott, pl ay i ng K r e m p e, utili z e p r o p s f o r t h ei r s c e n e. P h ot o by R e b e c c a F r a n ey .

T e n n ess e e T e c h U ni v ersit y T T U B ox 5 0 7 2 C o o k e vill e, T N 3 8 5 0 5 M a n a gi n g E dit or- K ell y C a m er a A s st. E dit or of S o ci al M e di a- Ni c k R o g er s B u si n e s s M a n a g er- L a ur e n H err er a Di stri b uti o n M a n a g er- Br o o k e P o w er s C o p y E dit or- K at hr y n P or t erfi el d S p or t s E dit or- Z a c h F o wl er O pi ni o n E dit or: Brit n e y B e at y E nt er t ai n m e nt E dit or - E m m er s o n M e ur ett F a c ult y A d vi s er- V a n e s s a C urr y T h a n ks f or r e a di n g T h e Or a cl e R e a d m or e @ t nt e c h or a cl e. c o m

T HE

O

R A CLE

C O NTA CT US A d v ertisi n g ( 9 3 1) 3 7 2- 3 0 3 1 tt u or a cl e a ds @ g m ail. c o m

N e wsr o o m ( 9 3 1) 3 7 2- 3 2 8 5 or a cl e @t nt e c h. edu

FI N D A N E R R O R ? C o nt a ct t h e M a n a gi n g E dit or

K ell y C a m er a 9 3 1- 7 8 7- 4 3 8 5

kr c a m er a 4 2 @st u d e nt

V OI C E Y O U R O PI NI O N T h e Or a cl e e n c o ur a g es r e a d ers t o writ e l ett ers a n d c o m m e nt ari es o n t o pi cs of i nt er est. A f e w g ui d eli n es: L ett ers s h o ul d n ot e x c e e d 3 0 0 w or ds. C o m m e nt ari es s h o ul d b e ar o u n d 5 0 0 w or ds a n d i n cl u d e a pi ct ur e of t h e writ er.

Ori gi n alit y is r e q uir e d, n o pl ai g aris m. F or v eri fi ccati atioon,n,llett etters ers aanndd c o m m e nt ari es M UST i n cl u d e y o ur n a m e, e- m ail a d dr ess, h o m e t o w n a n d cl assi fi c ati o n or titl e. L ett ers m a y n ot r u n i n e v er y e diti o n d u e

t o s p a c e. T h e Or a cl e r es er v es t h e ri g ht t o e dit f or st yl e, gr a m m ar, l e n gt h a n d cl arit y. S u b missi o ns m ust b e r e c ei v e d b y 4 p. m. o n Fri d a y.

N e w s c o nt e nt a n d p h ot o gr a p h s f or T h e Or a cl e ar e pr o vi d e d b y t h e J o ur n ali s m 2 2 2 0, J o ur n ali s m 3 3 7 0, J o ur n ali s m 4 8 2 0 a n d J o ur n ali s m 4 9 3 0 cl a s s e s.

DI S C L AI M E R: T h e o pi ni o ns e x pr ess e d i n t his n e ws p a p er d o n ot n e c ess aril y r e fl e ct t h os e of T e n n ess e e T e c h U ni v ersit y’s e m pl o y e es or of its a d mi nistr ati o n.


S p orts

Pa ge 4

G ol d e n E a gl e s st ar s s h o w o ut B y K elli K e nt, A d a m P ar ks Be at Re p orters

Th e w o m e n’s b as k et b all t e a m d ef e at e d Mi d dl e Te nn ess e e St at e U ni v ersit y o n N o v. 1 6 f or t h e fi rst ti m e i n 1 4 y e ars, a n d is r a n k e d fi ft h i n t h e O V C wit h a st a n di n g r e c or d of 5- 2. “ Si n c e o ur st a ff g ot h er e t w o y e ars a g o, it’s b e e n all a b o ut t h e pr o c ess, a n d t h at’s w h at w e’ll c o nti n u e t o f o c us o n,” h e a d c o a c h Ki m R os am o n d s ai d. “ We’r e g oi n g t o fi g ur e o ut h o w w e c a n c o nti n u e t o g et b ett er s o w e c a n b e c o m e t h e t e a m w e w a nt t o b e w h e n t h e O V C s e as o n c o m es ar o u n d i n J a n u ar y.” S o p h o m or e g u ar d J or d a n Br o c k is l e a di n g t h e t e a m b y a v er a gi n g 1 3. 3 p oi nts p er g a m e a n d s h o oti n g 4 0 p erc e nt fr o m t h e 3- p oi nt li n e. Th e t e a m r et ur ns t o t h e h o m e c o urt D e c. 1 8 a g ai nst U ni v ersit y of N ort h C ar oli n a As h e vill e.

Me n’s B as k et b all Th e m e n’s t e a m l ost its m at c h u ps wit h N o. 7 U niv ersit y of N ort h C ar oli n a As h vill e a n d N o. 1 1 Mi c hig a n St at e i n t h e C o nti n e nt al Ti m e L as Ve g as I n vit ati o n al. Th e t e a m sits at 1- 6 a n d is r a n k e d l ast i n t h e O V C. “I’ v e t ol d t h e m t h e l ast f e w d a ys ‘it’s all g oi n g t o cli c k, I d o n’t k n o w w h e n, b ut it will cli c k f or y o u if y o u k e e p pl u g gi n g.’ H o p ef ull y t his is t h e st art of it a n d w e’ll b e t h e t e a m I t hi n k w e c a n b e fr o m h er e o n o ut,” h e a d c o a c h St e v e P a y n e s ai d. J u ni or c e nt er Mi c ai a h He nr y is l e a di n g t h e t e a m b y a v er a gi n g 1 4. 1 p oi nts a n d 6. 3 r e b o u n ds p er g a m e. Th e t e a m pl a ys t h eir n e xt h o m e g a m e o n D e c. 6 a g ai nst Warr e n Wils o n C olle ge B ot h t e a ms will b e gi n c o nf er e n c e pl a y o n J a n. 3 at Te n n ess e e St at e U ni v ersit y.

T u es d a y, D e c e m b er 4, 2 0 1 8

T h e fi v e t op p erf or m er s of 2 0 1 8

T T U S p orts

Fr o m le ft t o ri g ht: Cr oss-c o u ntr y's P urit y S a n g a, s occer's K ari N aer de m a n n, b ase b all's Ke vi n Str o hsc hei n, f o ot b all's Nic k M a d o ni a a n d tr ac k's Mic a yl a Re n nic k.

Te c h' s w o m e n' s tr a c k a n d fi el d s e a s o n st art s B y Z a c h F o wl e r S p orts E dit or

Te n n ess e e Te c h’s w o m e n’s tr a c k a n d fi el d t e a m ki c k e d o ff t h eir s e as o n o n S at ur d a y at Va n d er bilt’s I n d o or O p e n er. Th o u g h Te c h di d n ot h a v e a n y o n e wi n t h eir r es p e cti v e m e et, Te c h di d pr o d u c e a f e w i m pr essi v e fi nis h es. Ci err a Tat e r a n t h e 3 0 0 m i n 3 9. 1 3 s e c o n ds a n d c a m e i n s e c o n d i n a fi el d of 6 4 r u n n ers, fi nis hi n g j ust t w o t e nt hs of a s e c o n d b e hi n d

fi rst pl a c e S a bri n a Ri c h m a n of A usti n Pe a y. J a n et K w a m b ai, w h o m a d e h ers elf k n o w n d uri n g cr oss- c o u ntr y s e as o n, r a n t h e 3, 0 0 0 m i n 1 0: 1 9. 1 3 w hi c h l a n d e d h er s e c o n d pl a c e i n h er fi rst- e v er i n d o or tr a c k m e et. I n a d diti o n, s e ni or R a v e n S mit h h a d a str o n g s h o wi n g d uri n g t h e l o n g j u m p a n d tri pl e j u m p, c oll e cti n g t w o t o p- 1 0 fi nis h es. Alt h o u g h t h e y di d n’t wi n t his e v e nt, t h er e is a l ot of g o o d t o t a k e fr o m it as t h e l a d y G ol d e n E a gl es l o o k t o d ef e n d t h eir titl e t his s e as o n.

I n si d e t h e n e st: A G ol d e n E a gl e t a k e s t o t h e i c e

B y Ni c k R o g e rs Assist a nt M a n a ger T o r esi d e nts of Te n n ess e e, t h e c hill of a 2 5- d e gr e e d a y i n N o v e mb er is h ostil e, u nf a mili ar a n d d o w nri g ht c ol d. I’ m n ot y o ur a v er a g e Te n n ess e e r esi d e nt. A n y o n e w h o k n o ws m e, k n o ws I gr e w u p i n t h e fr o z e n t u n dr a of n ort h er n Illi n ois, w h er e t e m p er at ur es c a n r e a c h as l o w as 3 0 d e gr e es b el o w z er o. B ut f or m e, wi nt er r e mi n ds m e of h o m e. H ot c h o c ol at e b y a fi r e, t h e r eli ef f elt w h e n y o u g et i nt o a w ar m b uil di n g fr o m t h e c ol d a n d h o c k e y. H o c k e y is a w a y of lif e i n t h e Mi dw est. Dri v e b y a fr o z e n p o n d a n d t h er e’s b o u n d t o b e a b u n c h of ki ds a n d a d ults sl a p pi n g a p u c k ar o u n d. H o c k e y is b y f ar m y f a v orit e s p ort t o w at c h a n d pl a y.

I f ell i n l o v e wit h it w at c hi n g t h e 2 0 0 6 T ori n o Wi nt er Ol y m pi cs a n d I n e v er l o o k e d b a c k. P art of t h e r e as o n I li k e d it st e m m e d fr o m t h e f a ct it k e pt m y y o u n g er s elf b us y b et w e e n t h e e n d of f o ot b all s e as o n a n d t h e st art of M ar c h M a d n ess. I us e d t o pl a y a l ot of h o c k e y wit h fri e n ds, es p e ci ally i n t h e s u m m ers w h e n t h e r oll er h o c k e y ri n k w o ul d o p e n at t h e Y M C A. W h e n m y f a mil y m o v e d t o Te nn ess e e, I n e v er t h o u g ht I’d e v er g et t o pl a y a g ai n. B ut t h e n, I r e c ei v e d a bit of l u c k. M y p ar e nts t ol d m e w e w er e m o vi n g fr o m Me m p his t o Fr a n kli n. I n t h e N as h vill e m etr o ar e a, t h er e ar e t w o p u bli c ri n ks, s o o n t o b e t hr e e. O n e of t h os e ri n ks is t h e F or d Ic e C e nt er i n A nti o c h, Te n n ess e e. F or t h os e u n a w ar e, t h e N as h vill e Pr e d at ors b uilt t h e F or d Ic e C e nt er i n 2 0 1 4 w h e n t h eir p o p ul ar-

it y s ur g e d. As a d y e d-i n-t h e- w o ol C hi c a g o Bl a c k h a w ks f a n, I h esit at e d t o g o, es p e ci all y o n t h e h e els of t h e Pr e d at ors s w e e p of t h e Bl a c k h a w ks i n t h e fi rst r o u n d of t h e 2 0 1 7 St a nl e y C u p Pl a y o ff s. As it t ur n e d o ut, t h e f a cilit y is n ot o nl y f ull of ki n d a n d h el pf ul p e o pl e, b ut it c o m p ar es t o j ust a b o ut a n yt hi n g w e h a v e u p n ort h. F or d Ic e C e nt er is a w orl d- cl ass f a cilit y wit h n ot o n e b ut t w o ri n ks, a n d it’s d o n e a r e m ar k a bl e j o b i n gr o wi n g t h e g a m e i n o n e of t h e m ost u nli k el y of ar e as of t h e c o u ntr y. S o, I d e ci d e d t o t a k e a ris k. I b o u g ht m y first p air of a d ult h o c k e y s k at es b a c k i n F e br u ar y. S o o n a ft er, s hi n p a ds, gl o v es, a sti c k a n d h el m et f oll o w e d. I s k at e d a g ai n, b asi c all y h a vi n g t o r el e ar n h o w t o s k at e a n d pl a y h o c k e y. I t a u g ht m ys elf e v er yt hi n g fr o m s cr at c h. A ft er a l ot of f alls, a l ot of m o n e y a n d a l ot

of ti m e s p e nt at t h e F or d Ic e C e nt er, I st art e d pl a yi n g h o c k e y a g ai n i n l at e A pril. O n e of t h e hi g hli g hts of m y r e disc o v er e d l o v e of t h e g a m e c a m e i n M a y w h e n I pl a y e d i n s o m e s cri mm a g es wit h f or m er N as h vill e Pr e dat ors pl a y ers Vi ct or B artl e y a n d C o d y B ass o n e m or ni n g. Pl a yi n g wit h t w o l e giti m at e pr of essi o n al h o c k e y pl a y ers is a n e x p eri e n c e I’ll r e m e m b er f or t h e r est of m y lif e, a n d it’s s o m et hi n g I n e v er w o ul d’ v e g ott e n t h e o p p ort u nit y t o e x p eri e n c e if I h a d n’t d o n e t a k e n t h e ris k t o r e ki n dl e m y p assi o n f or t h e gr e at est g a m e i n t h e w orl d. I g o h o m e t o Fr a n kli n a n d pl a y h o c k e y w h e n e v er I c a n. B e c a us e if h o c k e y’s t a u g ht m e a n yt hi n g its t a k e ris ks, b e c a us e y o u n e v er k n o w w h at mi g ht h a p p e n or w h o y o u mi g ht g et t o pl a y wit h.

E nt ert ai n m e nt

' Th e H a u nti n g of Hill H o us e' will l e a v e y o u br e at hl ess t al e of t r a gi c l o s s, m e n t al h e alt h, s u p e r n at u r al e n c o u nt e r s, a n d f a mili al B e at R e p ort er b o n d s. D o n’t b e af r ai d a b o ut P r e mi e ri n g on w h at p e o pl e a r e s a y - O ct o b e r 1 2, e a c h e pi s o d e i n g b e hi n d y o u r b a c k of t h e s e a s o n f o c u s e s o n e v e n t h o u g h it’s p r o b - a diff e r e nt c hil d of t h e a bl y N etfli x’s s h o w “ T h e C r ai n f a mil y a s t h e y r e H a u nti n g of Hill H o u s e ” fl e ct i n p r e s e nt d a y o n off e r s a n e w t a k e o n t h e w h e n t h e y li v e d i n t h e h o r r o r T V s h o w f o r m ul a h a u nt e d Hill H o u s e i n b y w e a vi n g a c o m p elli n g t h e e a rl y 9 0 s.

B y J os h Str a n g e

I n t h e s e diff e r e nt e pi s o d e s, w e s e e h o w e a c h c h a r a ct e r of t h e s h o w e x p e ri e n c e d Hill H o u s e i n t h ei r o w n, t e r rif yi n g u ni q u e w a y s a n d h o w t h e t r a u m a of t h at ti m e af f e ct s t h e m diff e r e ntl y i n t h e c u r r e nt d a y. Mi xi n g f a mil y d r a m a wit h cl a s si c s u p e r n at u r al h o r r o r, “ T h e H a u nti n g of Hill H o u s e ” l o o k s at t h e

t oll l o s s a n d g h o stl y h a r a s s m e nt c a n h a v e o n a f a mil y. It i s t hi s t h at i s s o c o m p elli n g a b o ut t h e st o r y of Hill H o u s e i n t h e w a y t h e g r o w n u p c h a ra ct e r s a r e s h o w n d e ali n g wit h t h e aft e r m at h of li v i n g i n a h a u nt e d h o u s e. I n a p a rt of T V a n d m o vi e s o s at u r at e d wit h c or n y j u m p s c ar es a n d

c o u ntl e s s s e q u el s, Hill H o us e c o m es wit h a b r e at h of f r e s h s c a r e s i n it’s u ni q u e, c h a r a ct e rd ri v e n st o r y t elli n g. T h er e ar e n o r u m ors of a s e c o n d s e a s o n. T o vi sit t h e t h rill i n g Hill H o u s e a n d all of it s gl o ri o u s c hil d h o o d m e m o ri e s, st r e a m “ T h e H a u nti n g of Hill H o u s e ” o n N etfli x.

H or os c o p es D o n’t b e af r ai d a b o ut w h at p e o pl e ar e s a yi n g b e hi n d y o u r bac k eve n t h o ug h it’s p r o b a bl y t r u e. B e c a us e t h e n e w m o o n p h a s e st a rt e d i n S c o r pi o, it i s ti m e t o f o c u s o n t h e t hi n g s i n y o u r lif e t h at m a k e y o u f e el o ut of c o nt r ol. T h e p a s si o n at e s c o r pi o n m o o n i s r e s o u r c ef ul a n d p e r c e pti v e. D o n’t l et p e o pl e d ull y o u r s hi n e. Yo u ar e a t r e a s u r e. M a r s i s i n A q u a ri u s, a n d y o u will b e f ull of e n e r g y. Y o u will f e el y o u r b e st d o i n g ki n d t hi n g s f o r y o u r s elf, s o k e e p d o i n g y o u.

S t o p w o r r yi n g a b o ut t om o r r o w a n d j u st li v e f o r t o d a y. S c o r pi o t e a c h es us t o m a k e i m p o rt a nt c h a n g e s i n o u r li v e s, s o it’s ti m e t o t a k e c o nt r ol. B u y a b o at. G o t o S p ai n. It’s n ot y o u r p r o bl e m, t o d a y. It’s y o u r p r o bl e m, t o m o r r o w. Y

o u s h o u l d d ull y o u r e m oti o n s b y e ati n g a t r u c kl o a d of c h e e s e. Fi n al s a r e s o o n. If y o u’r e d oi n g a g r o u p p r oj e ct r e mi n d t h e m t h at Ve n u s i s i n Li b r a, s o e v e r y o n e s h o ul d b e o p e n t o c o m p r o mi s e. Y o u g ot t hi s.

B eli e vi n g i n lif e af t e r l o v e will o nl y ma ke you st r o n g e r t hi s m o nt h. N o w m a y f e el li k e a ti m e t o f o c u s o n y o u r s elf, G e mi ni. T hi s m o o n c y cl e m a y i n s pi r e y o u t o g et ri d of t h e j u n k i n y o u r lif e, li s t e n t o y o u r h e a rt.

H ol d o n t o e v er y b a d f e eli n g in y o ur b o dy a n d w all o w i n it. All o w y o u r s elf t o e x p e ri e n c e y o u r f e eli n g s. Merc ur y will b e i n r et r o g r a d e u ntil D e c. 6, f o r c a n c e r s t hi s m e a n s a di s r u pti o n i n h o m e d uti e s.

Str e et s m a rt s will s er v e you w ell t hi s m o n t h . E s p e ci all y if y o u st a rt a g a n g. M e r c u r y is i n S a gitt a ri u s, w hi c h c a u s e s y o u t o b e l o st i n t h o u g ht a r o u n d t hi s ti m e. T hi n k a b o ut it m o r e … d o n’t st a rt a g a n g, a ct u all y. I w o ul d n e v e r s u g g e st y o u d o t h at.

S a y y es t o n e w t hi n g s. G et o ut of y o u r c o mf o rt z o n e, t h e n g et ri g ht b a c k i n t h e r e b e c a u s e it’s s c a r y o ut t h e r e. R el e a s e all y o ur f e ars a n d l e a v e t h e m b e hi n d o ut t h e r e. T h e n w h e n y o u c o m e b a c k i n, t a k ti m e f o r h e ali n g. W h at i s it t h at y o u n e e d, L e o ?

B e ki n d t o st r a n g e r s t hi s m o nt h. M a r s will be i n Pi s c e s u ntil D e c 3 1, w hi c h m e a n s y o u will p r o b a bl y n ot b e m oti v at e d t o s o m u c h. B ut, it’s a h a r d w o rl d o ut t h e r e a n d w e’r e all j u st t r yi n g t o m a k e it. S o, j u st t r y n ot t o b e t o o wil d a n d b e s af e.

B e fl e x i bl e. G o t o a y o g a cl a s s a n d f oll o w t h at u p wit h l yi n g t o y o u r s elf a n d m a ki n g a li st of e v e r y r e a s o n w h y it i s i m p r a cti c al f o r y o u t o g o t o y oga e v e r a g ai n. T hi s i s y o u r ti m e t o s hi n e. E v e r yt hi n g will f all i nt o pl a c e f o r y o u.

W aiti n g will n ot s e r v e you t hi s m o n h. W ait, w h at a r e y o u d oi n g ? Why a r e y o u still r e a d i n g t hi s ? I t ol d y o u t o st o p p r o c r a sti n at i n g. B ut y o u k n o w, M e r c u r y i s i n r et r o g r a d e s o it' s n ot y o u r f a ult.

Tr e at y o u r s elf. Y o u d e s er v e t h e b est o ut of lif e . Tr e at y o u r s el f t o t h e fi n e r l u x u ri e s in lif e u ntil y o u r e ali ze y o u ar e p o or a n d r e n t i s d u e i n t w o d a y s. Y o u' v e t h o u g ht a b o u t it l ot, s o j u st g o f o r it. T h e g ui di n g p ri n ci pl e f o r i s “I d e si r e,” so t a k e t hi s c h a n c e a nd g o.

Dis cl ai m er: T h es e h or os c o p es ar e n ot a c c ur at e a n d ar e m e a nt f or e nt ert ai n m e nt p ur p os es. F oll o w at y o ur o w n dis cr eti o n.

The Oracle 12/4/2018  
The Oracle 12/4/2018  
Advertisement