Page 1

sep-oct 2012


D E D N E N M O I M T O O REC PROM

รัเมื่อบสะสมยอดชŒ เง�นคือปฯน ครบทุ 200 บาท ก 3,000 บาท (สูงสุด 400 บาท/ บัตร ตลอดรายการ) ที่เซ็นทรัลทุกสาขา และ ZEN

30 ส.ค. – 4 ก.ย. 55 เง�่อนไข • เฉพาะผูŒถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดา • ทุกรายการใชŒจ‹ายผ‹านบัตรสะสมทุกๆ 3,000 บาท รับเง�นคืนเขŒาบัญชีบัตร 200 บาท รวมสูงสุด 400 บาท/ หมายเลขบัตร/ ตลอดรายการ เมื่อใชŒจ‹ายผ‹านบัตร TMB ที่หŒาง สรรพสินคŒาเซ็นทรัลทุกสาขา และ ZEN ระหว‹างวันที่ 30 สิงหาคม – 4 กันยายน 2555 โดยยอดใชŒจา‹ ยดังกล‹าว ไม‹รวม ยอดใชŒจา‹ ยทีเ่ กิดจาก การซือ้ สุรา บัตรของขวัญ บัตรเติมเง�นทุกประเภท ท็อปซูเปอรมารเก็ต พาวเวอรบาย ซูเปอรสปอรต บีทเู อส เซ็นทรัล ฟ�ˆดฮอลล โฮมเว�รค สินคŒาแลกซื้อ รŒานคŒาเช‹า และศูนยการคŒา ยอดใชŒจ‹ายในเชิงธุรกิจ ยอดใชŒจ‹ายที่ถูกยกเลิก และยอดใชŒจ‹ายที่มีการคืนสินคŒาภายหลัง • ธนาคารจะทำการคืนเง�นเขŒาบัญชีบัตร ภายใน 3 รอบบัญชีนับจากวันสิ�นเดือนของ เดือนทีม่ กี ารใชŒจา‹ ย เฉพาะผูถŒ อื บัตรเครดิต TMB ทุกประเภททีม่ สี ถานะบัตรฯปกติจนถึงวันทีม่ กี ารคืนเง�นเขŒาบัญชีบตั ร โดยยอดใชŒจา‹ ยตามเซลลสลิปทีถ่ กู นำมาคำนวณนัน้ จะตŒองถูกบันทึกลงระบบธนาคารก‹อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม‹รวมรายการที่ถูกยกเลิก

รับฟร�

TMB Shopping Bag (มูลค‹า 290 บาท) เพ�ยงชŒอปแค‹ 500 บาทข�้นไป/ เซลลสลิป ที่ Gourmet Market หร�อ Home Fresh Mart ทุกสาขา 1 - 30 ก.ย. 55 เง�่อนไข • เฉพาะผูŒถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดา • เมื่อชำระค‹าสินคŒาดŒวยบัตรเครดิต TMB ที่ Home Fresh Mart หร�อ Gourmet Market ตั้งแต‹ 500 บาทข�้นไปต‹อเซลลสลิป รับกระเป‰า Shopping Bag มูลค‹า 290 บาท ระหว‹างวันที่ 1- 30 กันยายน 2555 • นำเซลลสลิปมาแลกของสมนาคุณไดŒทจ่ี ด� แลกของสมนาคุณ ของ Home Fresh Mart หร�อ Gourmet Market • สงวนสิทธิใ์ นการจำกัดการแลกรับ 1 ชิน� / หมายเลขบัตรตลอด รายการ • ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด

โฮมโปร ฉลองครบรอบ 16 ป‚

รับเง�นคืน 100 บาท เมือ่ สะสมยอดชŒอปฯ ครบทุก 4,000 บาท (สูงสุด 2,000 บาท/ บัตร ตลอดรายการ)

23 ส.ค. – 16 ก.ย. 55 เง�่อนไข

• เฉพาะผูถŒ อื บัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดา • เมือ่ สะสมยอดใชŒจา‹ ยผ‹านบัตรเครดิต TMB ทีH่ omePro ทุกสาขา เฉพาะงาน HomePro 16th Anniversary ในระหว‹างวันที่ 23 ส.ค. – 16 ก.ย. 2555 ครบทุก 4,000 บาท มีสทิ ธิไ์ ดŒรบั เง�นคืน 100 บาท (สูงสุด 2,000 บาท/ บัตร/ ตลอดรายการ) • ธนาคารจะทำรายการคืนเง�นเขŒาบัญชีบตั รฯ ภายใน 3 รอบบัญชี ถัดจากวันสิ�นสุดรายการ เฉพาะผูŒถือบัตรที่มีสถานะบัตรฯปกติ จนถึงวันที่มีการคืนเง�น เขŒาบัญชีบัตรฯโดยยอดใชŒจ‹ายที่ถูกนำมาคำนวณจะตŒองถูกบันทึกลงระบบธนาคารก‹อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) โดยไม‹รวมรายการทีถ่ กู ยกเลิก ยอดใชŒจา‹ ยทีม่ กี ารคืนสินคŒาในภายหลัง และ ยอดใชŒจา‹ ยเชิงธุรกิจ

รายการส‹งเสร�มการขายทุกรายการ ไม‹สามารถเ แลก เปลีย่ น ทอน เปšนเง�นสดหร�อโอนสิทธิใ์ หŒกบั ผูอŒ น่ื ไดŒ ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงขŒอกำหนด เง�อ่ นไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชนตา‹ งๆ โดยไม‹ตอŒ งแจŒงใหŒทราบล‹วงหนŒา ในกรณีเกิดขŒอพ�พาทเกีย่ วกับรายการส‹งเสร�มการขายนี้ ใหŒถอื ว‹าคำตัดสินของธนาคารเปšนทีส่ ดุ


! ! S S I M T ’ N CA พ�เศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต TMB

ใครจะยอมพลาด!! เมือ่ รับประทานอาหารทีร่ าŒ น S&P เพ�ยง 500 บาทข�น้ ไป/ เซลลสลิป รับเง�นคืน บาท (สูงสุด 200 บาท)

100

1-30 ก.ย. 55 เท‹านัน้

ลงทะเบียน SMS เพ�อ่ รับสิทธิ์ ก‹อน 30 ก.ย 55

( 1 ) พ�มพ TMBSP เวŒนวรรค 1 ครั้ง ตามดŒวยเลข 12 หลักสุดทŒาย ของบัตรเครดิต TMB ( 2 ) ส‹งมาที่หมายเลข 4806026 และรอขŒอความยืนยันการรับสิทธิ์

เง�่อนไข • เมื่อชำระค‹าอาหารและเคร�่องดื่มดŒวยบัตรเครดิต TMB ที่รŒาน S&P ทุกสาขา ตั้งแต‹ 500 บาทข�้น ไปต‹อเซลลสลิป (คิดจากยอดใชŒจ‹ายจร�งหลังจากหักส‹วนลดต‹างๆ แลŒว) ระหว‹างวันที่ 1- 30 ก.ย.55 มีสิทธิ์ไดŒรับเง�นคืนจำนวน 100 บาท สูงสุด 200 บาท/ บัตร ตลอดรายการ • เฉพาะผูŒถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดา • ธนาคารจะทำการคืนเง�นเขŒาบัญชีบัตรฯ ภายใน 3 รอบบัญชีถัดจากวันสิ�นสุด รายการ เฉพาะผูถŒ อื บัตรฯ ทีม่ กี ารลงทะเบียน SMS เพ�อ่ รับสิทธิส์ มบูรณภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด และมีสถานะ บัตรฯปกติจนถึงวันทีม่ กี ารคืนเง�นเขŒาบัญชีบตั รฯ โดยยอดใชŒจา‹ ยทีถ่ กู นำมาคำนวณจะตŒองถูกบันทึกลงระบบ ธนาคารก‹อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม‹รวมรายการทีถ่ กู ยกเลิกในภายหลัง

รายการส‹งเสร�มการขายทุกรายการ ไม‹สามารถเ แลก เปลีย่ น ทอน เปšนเง�นสดหร�อโอนสิทธิใ์ หŒกบั ผูอŒ


EVE

E U L A V Y A RYD ชอปสบาย ไดชวั ร

0 0 1

นื รบั ค

ทุกการใชŒจา‹ ยสะสม 5,000 บาทรับเง�นคืน 100 บาท (สูงสุด 300 บาท/ บัตร/ เดือน) 1 ก.ย - 31 ธ.ค. 55 ลงทะเบียน SMS เพ�อ่ รับสิทธิ์ ก‹อน 31 ธ.ค. 55

( 1 ) พ�มพ TMBCD เวŒนวรรค 1 ครั้ง ตามดŒวยเลข 12 หลักสุดทŒาย ของบัตรเครดิต TMB ( 2 ) ส‹งมาที่หมายเลข 4806026 และรอขŒอความยืนยันการรับสิทธิ์ ตัวอย‹าง: หากหมายเลขบัตรเครดิตท‹านคือ 5241 1234 5678 9000 พ�มพ TMBCD 123456789000 12 หลักสุดทŒาย

สอบถามเพ��มเติม

1558

เง�่อนไข • ทุกรายการใชŒจา‹ ยสะสมผ‹านบัตรเครดิต TMB ทุก 5,000 บาท รับเง�นคืนเขŒาบัญชีบตั รฯ 100 บาท รวมสูงสุด 300 บาท/หมายเลขบัตร/เดือน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ โดยยอดค‹าใชŒจา‹ ยดังกล‹าวจะตŒองถูกบันทึกลงระบบของธนาคารก‹อน วันตัดรอบบัญชีถัดไป นับจากวันสิ�นเดือนของทุกเดือน โดยจะนับตั้งแต‹เดือนที่มีการลงทะเบียน SMS สมบูรณ (ลงทะเบียนครั้งเดียว) และคำนวณเง�นคืนเดือนต‹อเดือน โดยไม‹รวม รายการที่ถูกยกเลิก เบิกถอนเง�นสด กองทุนรวม และยอด การใชŒจ‹ายในเชิงธุรกิจ • ธนาคารจะทำการคืนเง�นเขŒาบัญชีบัตรฯ ภายใน 3 รอบบัญชีนับจากวันสิ�นเดือนของเดือนที่มีการใชŒจ‹าย และ มีสถานะบัตรฯ ปกติจนถึงวันที่มีการคืนเง�นเขŒาบัญชีบัตรเครดิต • เฉพาะผูŒถือบัตรเครดิต TMB ประเภท บุคคลธรรมดา

อืน่ ไดŒ ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงขŒอกำหนด เง�อ่ นไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชนตา‹ งๆ โดยไม‹ตอŒ งแจŒงใหŒทราบล‹วงหนŒา ในกรณีเกิดขŒอพ�พาทเกีย่ วกับรายการส‹งเสร�มการขายนี้ ใหŒถอื ว‹าคำตัดสินของธนาคารเปšนทีส่ ดุ


L E V TRA ทัวรราคาพ�เศษพรŒอมแบ‹งจ‹าย % เดือน ไดŒทกุ รายการ!

0 3

Korea Trendy Autumn 1

เกาะนามิ, เอเวอรแลนด, โซล ทาวเวอร, พระราชวังเคียงบก, ชŒอปปง� เมียงดง, ทงแดมุน, หมูบ‹ าŒ นโพรวองซ พ�เศษ บุฟเฟ†ตนานาชาติ และขาปูยักษ/ ชม Hero Drawing Show เดินทาง ต.ค. - พ.ย. 55

ราคาพ�เศษเร��มตŒนที่ 23,900 บาท ( 7,967 บ. x 3) สอบถามเพ��มเติม โทร. 0-2694-0274-7

โตเกียว-สกี-ภูเขาไฟฟ�จิดิสนียแลนด 5 วัน (TG)

ราคาเร��มตŒนที่ 37,999 บาท

(

โตเกียวดิสนียแลนด, ล‹องเร�อโจรสลัด, ชมว�วฟ�จ�ที่ทะเลสาบอาชิ, ชิมไข‹ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ, พ�พ�ธภัณฑราเม็ง, วัดอาซะกุซ‹าคันนอน เดินทาง พ.ย. 55 – ก.พ. 56

12,667 บ. x 3) Snow Beijing ปกกิง� -สกีรส� อรทอาบน้ำแร‹ 5 วัน (TG)

เทศกาลหิมะทีใ่ หญ‹ทส่ี ดุ ในป˜กกิง� , เล‹นสกี, กำแพงเมืองจ�น, อาบน้ำแร‹ธรรมชาติ 1 คืน พ�เศษ เปšดป˜กกิง� สุกม้ี องโกล และอาหารแต‹จว� เดินทาง พ.ย. 55 – ก.พ. 56

ราคาเร��มตŒนที่ 17,999 บาท ( 6,000 บ. x 3)

www.koreavacationholiday.com

• ราคานี้รวมตั๋วเคร�่องบิน และภาษีสนามบิน • ไม‹รวมภาษีมูลค‹าเพ��ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ‹าย 3% • กรณี เดินทางช‹วงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษมีค‹าใชŒจ‹ายเพ��ม • เง�่อนไขเปšนไปตามที่บร�ษัทกำหนด • บร�ษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขโดยมิตŒองแจŒงใหŒทราบล‹วงหนŒา • กรุณาจองล‹วงหนŒา และสอบถาม วันเดินทางโดยตรงกับบร�ษัททัวร

สิงคโปร

ร�สอรทเว�ลดเซ็นโตซ‹า, Universal Studio 3 วัน 2 คืน (SIN - A) พ�เศษ รับกระเป‰าสะพาย 1 ใบ เดินทาง ก.ย. 55 – ก.พ. 56

ราคาพ�เศษเร��มตŒนที่ 19,900 บาท ( 6,634 บ. x 3) ฮองกง

Disneyland, ไหวŒพระใหญ‹, กระเชŒานองปง 4 วัน 3 คืน (EK) พ�เศษ รับกระเป‰าสะพาย 1 ใบ เดินทาง ก.ย. 55 – ก.พ. 56

ราคาพ�เศษเร��มตŒนที่ 24,900 บาท ( 8,300 บ. x 3)

สอบถามเพ��มเติม Diamond Shine Holiday สาขา ศูนยประชุมแห‹งชาติสิร�กิติ์ โทร. 0-2229-5885 หร�อ 08-5661-0470 www.diamondshine.co.th

สอบถามเพ��มเติม โทร. 0-2640-1640, 08-9808-8666

• ราคานีร้ วมตัว๋ เคร�อ่ งบินราคาพ�เศษ • ไม‹รวมภาษีนำ้ มันและภาษีสนามบิน • ไม‹รวมภาษีมลู ค‹าเพ�ม� 7% และภาษี หัก ณ ทีจ่ า‹ ย 3% •  กรณีเดินทางช‹วงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษมคี า‹ ใชŒจา‹ ยเพ�ม� • เง�อ่ นไขเปšนไปตามทีบ่ ร�ษทั กำหนด • บร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขโดยมิตŒองแจŒงใหŒทราบล‹วงหนŒา • กรุณาจองล‹วงหนŒา และสอบถามวันเดินทางโดยตรงกับบร�ษทั ทัวร

• ราคานีร้ วมตัว๋ เคร�อ่ งบิน และภาษีสนามบิน • รวมบัตรค‹าเขŒา Universal Studio และ Disneyland • ราคานี้ไม‹รวม ภาษีมลู ค‹าเพ�ม� 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า‹ ย 3% • กรณีเดินทางช‹วงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษมีค‹าใชŒจ‹ายเพ��ม • เง�่อนไขเปšนไปตามที่บร�ษัทกำหนด • บร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขโดยมิตŒองแจŒงใหŒทราบ ล‹วงหนŒา • กรุณาจองล‹วงหนŒา และสอบถามวันเดินทางโดยตรงกับบร�ษัททัวร

www.yipholidays.com

รายการส‹งเสร�มการขายทุกรายการ ไม‹สามารถเ แลก เปลีย่ น ทอน เปšนเง�นสดหร�อโอนสิทธิใ์ หŒกบั ผูอŒ น่ื ไดŒ ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงขŒอกำหนด เง�อ่ นไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชนตา‹ งๆ โดยไม‹ตอŒ งแจŒงใหŒทราบล‹วงหนŒา


E G E L PRIVI

เคร�่องสำอางคออร�จินตขอเชิญสมาชิกบัตรเครดิต TMB

รับบร�การนวดหนา

Great Age Erasing Treatment

(มูลค‹า 4,000 บาท) เพ�่อเผยผิวที่อ‹อนเยาวพ�สูจนการนวดหนŒา แบบเฉพาะเพ�่อการลดเลือนร��วรอยอย‹างไดŒผล

พ�เศษ เมื่อใชŒจ‹ายผ‹านบัตรเครดิต TMB 2,000 บาท ข�้นไป รับฟร� Gift Set จาก Origins (มูลค‹า 900 บาท)

• สามารถเขŒารับบร�การไดŒทุกวัน • 1 บัตรต‹อ 1 สิทธิ์ • สงวนสิทธิ์เฉพาะเจŒาของบัตรเครดิต TMB เท‹านั้น • 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2555 • เพ�ยงแสดงบัตรเครดิตพรŒอมบัตรประชาชนก‹อนเขŒารับบร�การ • โทรสำรองล‹วงหนŒา 3 วันทีส่ าขาทีเ่ ขŒารับบร�การ • เซ็นทรัล ชิดลม โทร. 0-2655-7393 เซน โทร. 0-2252-7051 เซ็นทรัล ป�นเกลŒา โทร. 0-2884-7510 สยาม พารากอน โทร.0-2610-7763 เซ็นทรัล แจŒงวัฒนะ โทร. 0-2835-3316 ดิ เอ็มโพเร�ยม โทร. 0-2664-7685 เซ็นทรัล ลาดพรŒาว โทร. 0-2937-1004 เดอะมอลล บางกะป โทร. 0-2734-1433 เซ็นทรัล บางนา โทร. 0-2745-7351 เดอะมอลล บางแค โทร. 0-2803-8343 เซ็นทรัล พระรามสอง โทร. 0-2872-4400 เดอะมอลลงามวงศวาน โทร. 0-2951-7950 โรบินสัน พระราม 9 โทร. 0-2108-1073 เซ็นทรัล หาดใหญ‹โทร.074-244-049 • www.origins.co.th

อีวาไอเมะ ชาบู ชาบู ส‹วนลด 10% เฉพาะค‹าอาหาร

1 ก.ย. 55 - 31 ธ.ค. 55

• ใชŒ ไ ดŒ ท ี ่ ส าขา พาราไดซ พาร ค ชั ้ น 3 0-2787-2524, 08-8874-4281 สยามดิสคัฟเวอร�่ ชั้น 6 0-2658-0040, 08-8874-4282 สยามพารากอน ชั้น 4 0-2129-4576, 08-8874-4284 • ไม‹สามารถใชŒร‹วมกับรายการส‹งเสร�มการขายอื่นๆ ไดŒŒ

www.facebook.com/evaimeshabushabu

รŒานขŒาวมันไก‹สิงคโปร ออรชารด พ�เศษ ชุดครอบครัว* เพ�ยง 580 บาท (ปกติ 698 บาท) เมื่อใชŒจ‹ายผ‹านบัตรเครดิต TMB 1 ก.ย. 55 - 31 ธ.ค. 55

• ชุดครอบครัวทานไดŒ 3 - 4 ท‹าน • ราคายังไม‹รวมภาษีมลู ค‹าเพ�ม� • ใชŒไดŒทส่ี าขา เอสพลานาด รัชดา ชัน้ B 0-2641-3361 เซ็นทรัลเว�ลด ชัน้ 7 0-2252-5581 พาราไดซ พารค ชัน้ 7 0-2787-2454 • ไม‹สามารถใชŒรว‹ มกับรายการส‹งเสร�มการขายอืน่ ๆ ไดŒŒ ในกรณีเกิดขŒอพ�พาทเกีย่ วกับรายการส‹งเสร�มการขายนี้ ใหŒถอื ว‹าคำตัดสินของธนาคารเปšนทีส่ ดุ


ทุกชิ�นที่คุณชอบ แบงจายได!!

(ขั้นต่ําแค‹ 1,000 บาท)

เพ�ยงรูดแลŒวโทร 1558 กด 1110

ของขวัญ รองเทŒา ใหŒแฟน กีฬา นาิกา กระเป‰าถือใบใหม‹ เร�อนหรู กางเกงยีนส สุดเท‹

เคร�อ่ งสำอางค ออกใหม‹

และอืน่ ๆ อีกมากมาย

กับ บร�การแบงจายรายเดือน

TMB So Go O OD 0% นานนน 3 เดือน… หร�อ เลือกผ‹อนเบาๆ ไดŒนานถึง 10 เดือน กับดอกเบี้ยเฉลี่ยแค‹ 0.63% ต‹อเดือน

• สำหรับผูถŒ อื บัตรเครดิต TMB ทีม่ สี ถานะปกติเท‹านัน้ • ยอดใชŒจา‹ ยทีเ่ ปลีย่ นมาเปšนบร�การ TMB So GoOOD ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus ที่เกิดจากยอดใชŒจ‹ายดังกล‹าว • สงวนสิทธิ์ การขŒอทำรายการก‹อนวันสรุปยอดบัญชีเท‹านั้น

รายการส‹งเสร�มการขายทุกรายการ ไม‹สามารถเ แลก เปลีย่ น ทอน เปšนเง�นสดหร�อโอนสิทธิใ์ หŒกบั ผูอŒ น่ื


S U L P S D R A REW

TMB

ความ ก ล แ ม ส ะ ส น ใชŒคะแน

สุขได

1558

เพ�ยง ม  ร อ ฟ บ บ แ งกรอก อ Œ ต ‹ ม ไ ย ด โ ๆ Œง‹าย Gift Voucher

แลกรับบัตรแทนเง�นสด

Cash Back

1,800 คะแนน = 200 บาท

แลกรับเง�นคืนเขŒาบัญชีบตั รเครดิต

1,000 คะแนน = 100 บาท

Royal Orchid Plus

บัตรกำนัล KFC

2 คะแนน = 1 ไมล

• คะแนนขั้นต่ำที่สามารถแลกไมลสะสม ROP ไดŒ คือ 2,000 คะแนน และเพ��มข�้นทุก 1,000 คะแนน ต‹อการแลก รับไมลสะสมในแต‹ละครั้ง สอบถามรายละเอียดเพ��มเติมไดŒที่ THAI Call Center 0-2356-1111

บัตรชมภาพยนตร Major Cineplex & EGV จำนวน 2 ทีน่ ง่ั

BIG Points

2,700 คะแนน = 300 บาท

2 คะแนน = 1 BIG Point

com www.tune2big.

• คะแนนขั้นต่ำที่สามารถแลก BIG Point ไดŒ คือ 1,000 คะแนน และเพ��มข�้นทุก 1,000 คะแนน ต‹อการรับ BIG Point ในแต‹ละครั้ง คะแนน BIG Point จะดำเนินการโอนแลŒวเสร็จภายใน 5 วันทำการ สอบถาม รายละเอียดเพ��มไดŒที่ www.tune2big.com

บัตรกำนัล The Pizza Company

บัตรกำนัล Swensen’s

แลกเง�นบร�จาคเพ�่อการกุศล

1,000 คะแนน = 100 บาท มูลนิธศิ ภุ นิมติ แห‹งประเทศไทย มูลนิธสิ งเคราะหเด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ สภากาชาดไทย ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภฯ

องคการยูนเิ ซฟประเทศไทย

ยุวพ�ทธิกสมาคมแห‹งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

บัตรเติมเง�น 1-2-Call (AIS)

บัตรกำนัล Central

บัตรกำนัล Paragon*

บัตรกำนัล Robinson

บัตรกำนัล Big C

บัตรกำนัล Tesco Lotus

บัตรกำนัล Home Pro

บัตรกำนัล FUJI

บัตรกำนัล MK

บัตรกำนัล OISHI

มูลนิธเิ พ�อ่ เด็กพ�การ

บัตรเติมเง�น Happy (DTAC)

4,500 คะแนน = 500 บาท

Donation

มูลนิธชิ ยั พัฒนา

บัตรกำนัล Mc Donald’s

2,200 คะแนน = 240 บาท

ไมลสะสมการบินไทย

คะแนนสะสมเพ�อ่ บินฟร�กบั AirAsia

บัตรกำนัล Tops Supermarket

บัตรกำนัล Sizzler

บัตรน้ำมัน Esso

วัดพระบาทน้ำพ�

*สามารถใชŒ ไดŒท่ี พารากอน ดิเอ็มโพเร�ยม และเดอะมอลล ทุกสาขา

มี ร างวั ล อื ่ น ๆ ให แ ลกอี ก มากมาย ดู ร ายละเอี ย ดเพ� ่ ม เติ ม ได ท ี ่ tmbbank.com

นไดŒ ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงขŒอกำหนด เง�อ่ นไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชนตา‹ งๆ โดยไม‹ตอŒ งแจŒงใหŒทราบล‹วงหนŒา ในกรณีเกิดขŒอพ�พาทเกีย่ วกับรายการส‹งเสร�มการขายนี้ ใหŒถอื ว‹าคำตัดสินของธนาคารเปšนทีส่ ดุ

WHY?TMB มื้อนี้มีคืน 100 บาท  
WHY?TMB มื้อนี้มีคืน 100 บาท  
Advertisement