Page 1

jul-aug 2012

B M T บ ั ก อิ�มคุŒม น� คนื 100 บาท ง เ ั บ ร ม Œ อ ร พ


! ! S S I M T ’ CAN CM01M7ĉVAB0N^C:K$M3J.<V<-M.¸±¦ <J3V!ý2P2100 3K0V:P^F<J34<I0K2FKDK< 0N^3K<3NM@7>K% KD<ĀF" Q:W%3GJ0 A"õ& 焄6êJEƒA))Ę.)8 ãåã‚ ‚ççAĔ65J

) 4A9&¢œ¢A"÷1I '5.88M Ĕ1åã‚ ‚çç

|ã}"ô%"Ę£œ‘™‘A+ĕ+'' ã '5J 6%ĕ+&A)ãä/)5.<ĕ6& 1 5'A '8£œ‘1 Ĕ6 |ä}.Ĕ %69I/%6&A)懄…„ä…B)4'1ĕ1 +6%&;&56''5.88M A ëI1E tA%;I17'4 Ĕ616/6'B)4A 'ëI1 ;I%ĕ+&5'A '8©¢—9I6'Ę9 8+")6Ĕ6/'ë1 Ĕ<%BĔ25<.665J BĔ Š……6êJEĔ1A))Ę.)8} 8 6&1Dĕ Ĕ6& 'è /)5 6/5.Ĕ+)Ĕ6 GB)ĕ+~'4/+Ĕ6 +59I†‚ˆ†ƒ ƒŠŠ %9.88MEĕ'5A è ; 7+†……6.= .<‡……6„5')1'6&6'tA"64 =ĕ;15'A '8©¢—'4A$ < )''%6&A+ĕ5'A '81 Ę'<'4A$t6 6' 476' ;A èAĕ65g95 '3$6&Dˆ'15g9 5 6+5.8ù .<'6&6'A"64 ĕ= 1; 5'39%I 9 6') 4A9&¨¢¨A"÷1I '5.88.M %='Ę$6&D'4&4A+)69I 7/ B)4%9.645'38 : +59%I 9 6' ;A èAĕ65g95 '3C&&1Dĕ 6Ĕ &9I = 7%6 7+ 4ĕ1 =5:) '4 6 6'Ĕ1+55'15g9}¥ÄÈɺ¹™¶Éº~B)4E%Ĕ'+%'6&6'9I=&A)8D$6&/)5 t6 6'1. +.88M D6'A)9I&B) ĕ17/B)4A ëI1E'4&4A+)6B)4.88'4C&ĘĔ6 GC&E%Ĕĕ1 B ĕ )Ĕ+ /ĕ6


E

E U L A V Y A D Y R E V

A"õ& Dĕ 6Ĕ &B Ĕ〄„„6êJ EƒA))Ę.)8 '5A è ;ç„6|.= .<億6ƒ5'ƒA;1} +59J åã.‚ ‚çç ) 4A9&¢œ¢A"÷1I '5.88M Ĕ1åã.‚ ‚çç

|ã}"ô%"Ę£œ‘”A+ĕ+'' ã '5J 6%ĕ+&A)ãä/)5.<ĕ6& 1 5'A '8£œ‘1 Ĕ6 |ä}.Ĕ %69I/%6&A)懄…„ä…B)4'1ĕ1 +6%&;&56''5.88M

5+1& Ĕ6

©¢—š£ Š‹ŒŽ… †‡ˆ‰ ……

5+1&Ĕ6 ‰/6/%6&A)5'A '8Ĕ6 ;1 çäæããäåæ煆‡ˆ„„„ "ô%"Ę£œ‘”ãäåæ煆‡ˆ„„„ †‡/)5.<ĕ6&

.16%A"ôø%A8%ãçç‡

A ëI1E t<'6&6'Dĕ Ĕ6& Ĕ65'35J BĔ†………6êJEĔ1A))Ę.)8'5A è ;Aĕ65g95'3Š…6'+%.= .<ˆ……6Ĕ1/%6&A)5'„A;1)1'4&4A+)6B %AgC&&1 Ĕ6Dĕ Ĕ6&5 )Ĕ6+ 4ĕ1 =5:) '41 6 6' Ĕ1+55'15g95E5 6+5.8ùA;11 <A;15J BĔA;19I%96') 4A9&¨¢¨.%='Ę}) 4A9& '5J A9&+~B)4 7+A è ;A;1Ĕ1A;1C&E%Ĕ'+%'6&6'9I=&A)8A81A è.1 <'+%B)4&16'Dĕ Ĕ6& DA8 <'8 t6 6' 476' ;A èAĕ65g95'3$6&Dˆ'15g95 6+5.8ùA;11 A;19I%96'Dĕ Ĕ6&A"64 =ĕ;15'A '8©¢—<'4A$9I%9.645'38 : +59I%96' ;A èAĕ65g95'3&A+ĕ5'A '81 Ę' E%Ĕ.6%6'Aĕ6'Ĕ+%'6&6't'6&6'.Ĕ A.'è%6'6&9JE%Ĕ.6%6'Dĕ'Ĕ+%5'6&6'.Ĕ A.'è%6'6&1;IGEĕB)4E%Ĕ.6%6'B)A)9I&1Aě è./'ë1C1.88MD/ĕ =ĕ1;IEĕt6 6'1. +.88MD6'A)9I&B) ĕ17/B)4A ëI1E '4&4A+)6B)4.88'4C&ĘĔ6 GC&E%Ĕĕ1 B ĕ D/ĕ'6)Ĕ+ /ĕ6 6 6'31. +.88DM 6'A)9&I B) ĕ17/A ë1I E'4&4A+)6B)4.88'4C&Ę6Ĕ GC&E%Ĕ1ĕ B ĕ D/ĕ'6)Ĕ+ /ĕ6D'9A8ĕ1"ô"6A9&I +5'6&6'.Ĕ A.'è%6'6&9DJ /ĕ1; +Ĕ6 75.81 6 6'3Aě9.I ù8 .<


<H%.9 8 8AM );1Eĕuuu A);1 1Ĕ 14E'H Eĕ 4'<Ĕ E/.914E' 'ĕ6DH Eĕ5+I C)E%Ĕ1ĕ '1C'C%5I K44=þL=X4 "# L<=L<W.QG3¹²§¸Ô¬ÔOOD |5JI7〄„„6}

W?QG6 G3W4L][.3L3333ö0P"ùšW.QG3 .GW4O<` W$?O<_ W8ċ<"š˜›û/ GW.QG3 A"õ& '=B)ĕ+ãçç‡ããㄠA ëI1E tA"64'6&6'Dĕ Ĕ6&5JI7†………6„A))Ę.)8B)47'6&6'¨ÄœÄO¤™Ĕ1+5.'<'15g9 t'6&6'BĔ Ĕ6&3†…A;11A9J&A)9I&…ƒ‹ˆzĔ1A;1t&1Dĕ9IA)9I&%6Aě'è6'©¢—¨ÄœÄĤD 6 6'1. +.88M&A)8 4B.4.%©¢—§ºÌ¶Ç¹È¥ÁÊÈ9IA8 6&1Dĕ 6Ĕ &5 )Ĕ6+t,:-6'6&)4A19& A"ôø%A8%Eĕ9IÉ··¶ÃÀƒ¸ÄÂ


G N I DIN

ยรสเลัติศรฯ TMB ไท ร า ห า อ บ ั ก อิ�มอรร‹อรยยากาศสบาย กับบ รŒานบ

กาลครั้งหนึ่ง ณ เร�อนเจŒาคุณอูŽ ส‹วนลด 15% เฉพาะค‹าอาหาร

รŒานอาหารไทยชาววังบุษราคัม ส‹วนลด 15% เฉพาะค‹าอาหารและเคร�่องดื่ม

1 ก.ค. - 30 ก.ย. 55

• ไม‹สามารถใชŒร‹วมกับรายการส‹งเสร�มการขายอื่นๆ ไดŒ • โทร. 0-2630-2216-8, 0-2235-7341-3

ถ. เพชรบุร� ราชเทว� กรุงเทพฯ

ช‹อม‹วง ส‹วนลด 10% เฉพาะค‹าอาหาร 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 55

รŒาน อ. มัลลิการ ส‹วนลด 10% เฉพาะค‹าอาหาร

เมื่อชำระผ‹านบัตรเครดิต TMB พรŒอมแสดงบัตรสมาชิกของรŒาน

1 ก.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56

• ยกเวŒนค‹าเคร�่องดื่ม และของหวาน • ใชŒ ไดŒเฉพาะสาขาหลังสวนเท‹านั้น • ไม‹สามารถใชŒร‹วมกับรายการส‹งเสร�มการขายอื่นๆ ไดŒ • โทร. 0-2255-7125-7

ซ. หลังสวน ถ. เพลินจ�ต ปทุมวัน กรุงเทพฯ www.theninthcafe.com

1 ถ.ศร�เว�ยง แยกซอยประมวล สาทร สีลม กรุงเทพฯ

1 ก.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56

• ไม‹สามารถใชŒร‹วมกับรายการส‹งเสร�มการขายอื่นๆ ไดŒ • โทร. 0-2252-8629

The Ninth Cafe ส‹วนลด 10% เฉพาะค‹าอาหาร

• ใชŒ ไดŒที่สาขาสยามดิสคัฟเวอร�่ 0-2658-0023 พาราไดซ พารค 08-7099-0659, 08-1907-8775 • ไม‹สามารถใชŒร‹วมกับรายการส‹งเสร�มการขายอื่นๆ ไดŒ

ชŒอนเง�น - ชŒอนทอง ส‹วนลด 10% เฉพาะค‹าอาหาร 1 ก.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56

• ไม‹สามารถใชŒร‹วมกับรายการส‹งเสร�มการขายอื่นๆ ไดŒ • โทร. 0-2617-3934

ถ. พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ

รŒานสองฝ˜›งคลอง ส‹วนลด 10% เฉพาะค‹าอาหาร และของหวาน

กิ�งเกลŒา ส‹วนลด 10% เฉพาะค‹าอาหาร

ฟร�! ค‹าเปดขวด เฉพาะในเดือนเกิด 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 55

• ไม‹สามารถใชŒร‹วมกับรายการส‹งเสร�มการขายอื่นๆ ไดŒ • โทร.0-2946-1000

• ไม‹สามารถใชŒร‹วมกับรายการส‹งเสร�มการขายอื่นๆ ไดŒ • โทร. 0-2259-5623

• โปรดแสดงบัตรปชช.เพ�่อรับสิทธิ์ฟร�ค‹าเปดขวด เฉพาะในเดินเกิด จำกัดไม‹เกิน 4 ขวด • ไม‹สามารถใชŒร‹วมกับรายการส‹งเสร�มการขายอื่นๆ ไดŒ • โทร. 0-2584-2222

ถ. เกษตร-นวมินทร บึงกุ‹ม กรุงเทพฯ

เดอะ ครŒก ส‹วนลด 10% เฉพาะค‹าอาหาร

1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 55

• ไม‹สามารถใชŒร‹วมกับรายการส‹งเสร�มการขายอื่นๆ ไดŒ • โทร. 0-2251-9916

สยามสแควร ซ.2 ถ. พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ

1 ก.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56

ซ. สายน้ำผึ้ง ถ. สุข�มว�ท 22 คลองเตย กรุงเทพฯ

รŒานเร�อนมัลลิการ ส‹วนลด 10 % เฉพาะค‹าอาหาร

โรงแรมบัดดี้ โอเร�ยนทอล ร�เวอร ไซด ปากเกร็ด (ซอยวัดกูŒ) นนทบุร�

ออมทอง ส‹วนลด 10% เฉพาะค‹าอาหาร

เมื่อชำระผ‹านบัตรเครดิต TMB พรŒอมแสดงบัตรสมาชิกของรŒาน

1 ก.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56

ส‹วนลด 5% เฉพาะค‹าอาหาร

• ไม‹สามารถใชŒร‹วมกับรายการส‹งเสร�มการขายอื่นๆ ไดŒ • โทร. 0-2636-6594 ต‹อ 142

เมื่อชำระผ‹านบัตรเคดิต TMB 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 55

(มูลค‹า 20 บาท) เมื่อทานอาหารภายในรŒานครบ 300 บาท 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 55 • ใชŒ ไดŒที่สาขาเดอะมอลล บางแค 0-2454-9435 เซ็นทรัล พลาซา ป�นเกลŒา 0-2884-8306 มาบุญครอง 0-2620-9403 เซ็นทรัล พลาซา พระราม2 0-2872-4139 เทสโกŒ โลตัส จรัญสนิทวงศ 0-2434-7313 เทสโกŒ โลตัส พระราม1 0-2612-4578 เดอะสแควร บางใหญ‹ 0-2195-0099 • ไม‹สามารถใชŒร‹วมกับรายการส‹งเสร�มการขายอื่นๆ ไดŒ

บŒานกัลบก ส‹วนลด 10% เฉพาะค‹าอาหาร

เพ�ยงแสดงบัตรเครดิต TMB 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 55

• ไม‹สามารถใชŒร‹วมกับรายการส‹งเสร�มการขายอื่นๆ ไดŒ • โทร. 08-1826-7193

ส‹วนลด 5% เฉพาะค‹าอาหาร เมื่อชำระผ‹านบัตรเครดิต TMB 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 55

ขนมจ�นบางกอก ฟร� น้ำตะไครŒ 1 แกŒว

ซ. พ�พัฒน ถ.สีลม กรุงเทพฯ

• ใชŒ ไดŒที่สาขาสุข�มว�ท 22 0-2663-3211, CDC ลาดพรŒาว 87 (จันทราสุข) 0-2102-2084 • ไม‹สามารถใชŒร‹วมกับรายการส‹งเสร�มการขายอื่นๆ ไดŒ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขŒอกำหนด เง�่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชนต‹างๆ โดยไม‹ตŒองแจŒงล‹วงหนŒา ในกรณีเกิดขŒอพ�พาทเกี่ยวกับรายการส‹งเสร�มการขายนี้ใหŒถือว‹าคำตัดสินของธนาคารฯเปšนที่สิ�นสุด

ซ. แจŒงวัฒนะ 28 ก‹อนถึงเซ็นทรัล พลาซา แจŒงวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุร�

สามเสนว�ลล‹า ส‹วนลด 5% เฉพาะค‹าอาหาร 1 ก.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56

• ใชŒ ไดŒที่สาขาพญาไท 0-2279-0922 เชียงใหม‹ 053-306-588 ราชพฤกษ 0-2594-3980 • ไม‹สามารถใชŒร‹วมกับรายการส‹งเสร�มการขายอื่นๆ ไดŒ

ถ. เศรษฐศิร� พญาไท กรุงเทพฯ www.samsenvilla.com

เพลิน ส‹วนลด 5% เฉพาะค‹าอาหาร A la carte

1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 55

• ไม‹รวมงานจัดเลี้ยง และไม‹สามารถใชŒร‹วมกับรายการ ส‹งเสร�มการขายอื่นๆ ไดŒ • โทร. 0-2537-8906-9

ถ. ว�ภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ www.caretery.com


D E D N E N M O I M T O O C M RE PRO

ใชŒจ‹ายผ‹านบัตรเครดิต TMB… เพ�ยง 2,000 บาทข�้นไป/ เซลลสลิป

28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 55

(สูงสุด 400 บาท/ บัตร/ ตลอดรายการ) ัล

กำน

100 บาท

(สูงสุด 1,000 บาท/ บัตร/ วัน)

รับเง�นคืนง‹ายๆ 200 บาท

บัตร

เพ�ยงสะสมยอดชŒอปทุก 3,000 บาท รับฟร�! บัตรกำนัล The Mall, Emporium, Paragon มูลค‹า 100 บาท

เง�่อนไข • เฉพาะผูŒถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดา ยกเวŒน บัตรเครดิตองคกรทุกประเภท • สามารถรวบรวมเซลลสลิปที่ใชŒจ‹ายภายในหŒางสรรพสินคŒาเดอะมอลล ทุกสาขา ดิ เอ็มโพเร�ยม และพารากอน ภายในสาขาและวันเดียวกัน แลกรับ บัตรกำนัล The Mall ไดŒที่จ�ดใหŒบร�การภายในหŒางฯ เท‹านั้น ยกเวŒน ยอดใชŒจ‹ายจากการซื้อสุรา บัตรกำนัล บัตรเติมเง�นทุกประเภท รŒานคŒาเช‹า ซุปเปอรมารเก็ต ศูนยการคŒา Power Mall และยอดใชŒจ‹ายในเชิงธุรกิจ ยอดใชŒจ‹ายที่ถูกยกเลิก หร�อ ยอดใชŒจ‹ายที่มีการคืนสินคŒาภายหลัง • จำกัดการแลกรับบัตรกำนัล สูงสุด 1,000 บาท / หมายเลขบัตร / วัน • เซลลสลิปที่ใชŒแลกบัตรกำนัลแลŒวไม‹สามารถนำมาแลกไดŒอีก • บัตรกำนัลมีจำนวนจำกัด และไม‹สามารถแลกเปลี่ยนเปšนเง�นสดไดŒ • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ขŒอกำหนดและเง�่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชนต‹างๆ โดยไม‹ตŒองแจŒงล‹วงหนŒา

เพ�ยงสะสมยอดชŒอปทุก 3,000 บาท รับฟร�! บัตรของขวัญ Robinson มูลค‹า 100 บาท (สูงสุด 1,000 บาท/ บัตร/ วัน) 28 มิ.ย. – 3 ก.ค. 55* เง�่อนไข • เฉพาะผูŒถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดา ยกเวŒน บัตรเครดิตองคกรทุกประเภท • สามารถรวบรวมเซลลสลิปที่ใชŒจ‹ายภายในหŒางสรรพสินคŒา Robinson ภายในสาขาและวันเดียวกัน แลกรับบัตรของขวัญ Robinson ไดŒที่จ�ดใหŒบร�การภายในหŒางฯ เท‹านั้น ยกเวŒน ยอดใชŒจ‹ายจากการซื้อสุรา บัตรของขวัญ บัตรเติมเง�นทุกประเภท รŒานคŒาเช‹า ซุปเปอรมารเก็ต และศูนยการคŒา ยอดใชŒจ‹ายในเชิงธุรกิจ ยอดใชŒจ‹ายที่ถูกยกเลิก และยอดใชŒจ‹ายที่มี การคืนสินคŒาภายหลัง • จำกัดการแลกรับบัตรของขวัญ สูงสุด 1,000 บาท / หมายเลขบัตร / วัน • เซลลสลิปที่ใชŒแลกบัตรของขวัญแลŒวไม‹สามารถนำมาแลกไดŒอีก • บัตรของขวัญมีจำนวนจำกัด และไม‹สามารถแลกเปลี่ยน เปšนเง�นสดไดŒ • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ขŒอกำหนดและเง�่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชนต‹างๆ โดยไม‹ตŒองแจŒงล‹วงหนŒา

14 มิ.ย. – 3 ก.ค. 55 เง�่อนไข • เฉพาะผูŒถือบัตรเครดิต TMB ทุกประเภท ยกเวŒน บัตรเครดิตองคกรไม‹สามารถเขŒาร‹วมรายการไดŒ • ทุกรายการ ใชŒจ‹ายผ‹านบัตรฯ ตั้งแต‹ 2,000 บาท ข�้นไปต‹อเซลลสลิป รับเง�นคืนเง�นเขŒาบัญชีบัตรฯ 200 บาท รวมสูงสุด 400 บาท/ หมายเลขบัตร/ตลอดรายการ เมื่อใชŒจ‹ายผ‹านบัตรฯ TMB ที่หŒางสรรพสินคŒาเซ็นทรัลทุกสาขา ระหว‹างวันที่ 14 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2555 โดยยอดใชŒจ‹ายดังกล‹าว ไม‹รวม ยอดใชŒจ‹ายที่เกิดจาก การซื้อสุรา บัตรของ ขวัญ บัตรเติมเง�นทุกประเภท ท็อปซูเปอรมารเก็ต พาวเวอรบาย ซูเปอรสปอรต บีทูเอส เซ็นทรัลฟ�ˆดฮอลล โฮมเว�รค สินคŒาแลกซื้อ รŒานคŒาเช‹า และศูนยการคŒา ยอดใชŒจ‹ายในเชิงธุรกิจ ยอดใชŒจ‹ายที่ถูกยกเลิก และยอดใชŒจ‹ายที่มีการ คืนสินคŒาภายหลัง • ธนาคารฯ จะทำการคืนเง�นเขŒาบัญชีบัตรฯ ภายใน 3 รอบบัญชีนับจากวันสิ�นเดือนของเดือนที่ มีการใชŒจ‹าย เฉพาะผูŒถือบัตรเครดิต TMB ทุกประเภทที่มีสถานะบัตรฯ ปกติจนถึงวันที่มีการคืนเง�นเขŒาบัญชีบัตรฯ โดยยอดใชŒจ‹ายตามเซลลสลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะตŒองถูกบันทึกลงระบบธนาคารก‹อนวันสิ�นสุดรายการฯ และ ไม‹รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง • รายการส‹งเสร�มการขายนี้ ไม‹สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เปšนเง�นสดหร�อ โอนสิทธิ์ใหŒผูŒอื่นไดŒ • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ขŒอกำหนดและเง�่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน ต‹างๆ โดยไม‹ตŒองแจŒงใหŒทราบล‹วงหนŒา


TMB WARDS PLUS RE นน ใหŒคุณใชŒคะแ

สะส

‹ตŒองกร ม ไ ๆ ย า ‹ ง Œ ด ไ กŽๆ มแลกของใชŒเ

อก

โทร. 15 ง ย � พ เ ม  ร อ แบบฟ

ใหม‹

• เคลื่อนยŒายดŒวยลŒอ 4 ลŒอ ควบคุมการทำงานดŒวยร�โมท • มีฟ�ลเตอรกรองอากาศ มีปุ†มปรับทำใหŒอากาศบร�สุทธิ์ • มีช‹องเติมน้ำและน้ำแข็งดŒานบนตัวเคร�่อง • แรงดันไฟฟ‡า 220 V 50 Hz กำลังไฟฟ‡า 60 W

Oxygen รุ‹น SL-3285

6,000 คะแนน + 400 บาท (1-447-001) หร�อ 8,900 คะแนน (0-447-001)

ฟร�!

เคร�่องซักผŒา 6.5 ก.ก. Samsung 45,000 คะแนน + 2,700 บาท (1-401-024) หร�อ 66,800 คะแนน (0-401-024)

• รับน้ำหนักไดŒถึง 150 กก. • ว�เคราะหมวลน้ำและไขมันในร‹างกาย • หนŒาจอ LED • แถมฟร� หมอนลม

เตาแกสหัวอินฟราเรดหัวคู‹ Oxygen 12,000 คะแนน + 750 บาท (1-447-002) หร�อ 17,900 คะแนน (0-447-002)

ใหม‹

พัดลมไอน้ำ IMARFLEX รุ‹น IF-561 27,000 คะแนน + 650 บาท (1-425-009) หร�อ 30,500 คะแนน (0-425-009)

เคร�อ่ งชัง่ น้ำหนักว�เคราะห ไขมัน

ฟร�!

58

ฟร�!

• ความจ� 6.5 ก.ก. จานซัก Double Storm • 6 โปรแกรมการซัก 4 ระดับน้ำ • ฝากระจกนิรภัย • ดักจับคราบฝุ†นละออง • แถมฟร� เตาร�ดไอน้ำ Philips

• หนŒาเตาทำจากกระจกนิรภัย • หัวเตาอินฟาเรดคู‹ ปรับความรŒอนไดŒตามตŒองการ • แถมฟร� กาตŒมน้ำรŒอนไฟฟ‡าสแตนเลส Kashiwa 1.8 ลิตร

เร�อยางเป†าลม 19,000 คะแนน + 950 บาท (1-405-028) หร�อ 26,300 คะแนน (0-405-028) • ขนาด 90 * 48 นิ�ว * สามารถนั่งไดŒ 2 คน • ผลิตจากวัสดุอย‹างดี มาพรŒอมไมŒพาย 2 อัน และที่ป˜œมลมเทŒาเหยียบ

Portable TV DVD Player 9"

ถŒวยน้ำสุญญากาศ ตราหัวมŒาลาย 3,000 คะแนน (0-444-002) • เก็บความรŒอนและเย็นไดŒ • ความจ� 0.35 ลิตร • มี 3 สี คือ สีฟ‡า ชมพ� และเข�ยว

ชุดกล‹องอาหาร 14 ซม. 4 ชิน�

พรŒอมกระเป‰าตราจรวด

3,900 คะแนน (0-412-003)

NANO รุ‹น NT-902

• ประกอบดŒวยกล‹องอาหารสเตนเลส 14 ซม. 2 ใบ • กล‹องอาหารพลาสติก 14 ซม. 2 ใบ • หŒามใชŒกับเตาไมโครเวฟ

• พับหมุนปรับไดŒ 270 องศา รองรับ USB SD/MMC/MS • รับช‹องฟร�ทีว� ไดŒแก‹ 3 5 7 9 11 และThaiPBS • สายต‹อชารจไฟในรถยนต/ แบตเตอร�แ่ บบชารจ/ ช‹องเสียบว�ดโี อ

ไดรเป†าผม Philips1600 W รุน‹ HP4940 4,800 คะแนน (0-404-018)

21,000 คะแนน + 950 บาท (1-432-024) หร�อ 27,900 คะแนน (0-432-024)

• ดŒามจับพับเก็บไดŒและสะดวกต‹อการพกพา • ตั้งระดับความรŒอนและแรงลมไดŒถึง 3 ระดับ • พรŒอมกระเป‰าสำหรับจัดเก็บ

หมอน Necker Mini Speaker 4,900 คะแนน (0-405-022)

• หมอนรองคอเสียงใสฟ�งสบาย • ใชŒไดŒกบั โทรศัพทมอื ถือ/iPod/iPhone/Mp3/คอมพ�วเตอร • ปรับระดับความดังที่ตัวเคร�่องเล‹นที่ใชŒเชื่อมต‹อ

หมอนหนุนเพ�่อสุขภาพ 6,900 คะแนน (0-445-001)

• ขนาด 35 x 55 x 10 ซม. • สามารถรองรับศร�ษะและตŒนคอ ที่ถูกสุขลักษณะ • ปลอกหมอนไม‹เก็บฝุ†นสามารถถอดซักไดŒ

กระเป‰าลŒอลาก Gung Fu Panda 2/ Strawberry Shortcake

5,000 คะแนน + 400 บาท (1-432-021) หร�อ 8,200 คะแนน (0-432-021) • กระเป‰าลŒอลาก พรŒอมคันชัก • ขนาด 11 x 18 นิ�ว • ของแทŒมีลิขสิทธิ์

ไมŒม็อบ 3 in 1 6,000 คะแนน + 400 บาท (1-405-026) หร�อ 8,900 คะแนน (0-405-026)

• ระบบ 3 in 1 ใชŒไดŒทง้ั มือกดและเทŒาเหยียบ และระบบป˜น› ฝุน† • ผŒาถูพ�้นไมโครไฟเบอรใชŒ ไดŒทั้งแบบแหŒงและแบบเป‚ยก • ใชŒเช็ดกระจก และรถไดŒ ทำความสะอาดในที่แคบไดŒ • ทัง้ ชุดประกอบดŒวย ถังป˜น› แหŒง 1 ถัง และผŒาไมโครไฟเบอร 2 ผืน

ตูŒอบ Nesco รุ‹น NC-5230 ความจ� 12 ลิตร 5,000 คะแนน + 550 บาท (1-432-017) หร�อ 9,600 คะแนน (0-432-017)

• เลือกความรŒอน 4 ระดับ ตามประเภทของอาหาร • ตัวนำความรŒอนแบบแท‹งแกŒว มีถาดรอง ถอดลŒางไดŒ • 1,150 w ตัง้ แวลาไดŒถงึ 15 นาที มีเสียงเตือนเมือ่ ทำงานเสร็จ

ยังมีรางวัลอีกมากมาย อาทิเช‹น บัตรกำนัล ไมลสะสมการบินไทย หร�อเง�นคืนเขŒาบัญชีบัตรเครดิต ดูรายละเอียดเพ��มเติมไดŒที่ tmbbank.com รายการของรางวัล TMB Rewards Plus สามารถแลกไดŒ ตั้งแต‹วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 หร�อจนกว‹าของจะหมด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขŒอกำหนด เง�่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชนต‹างๆ โดยไม‹ตŒองแจŒงล‹วงหนŒา ในกรณีเกิดขŒอพ�พาทเกี่ยวกับรายการส‹งเสร�มการขายนี้ใหŒถือว‹าคำตัดสินของธนาคารฯเปšนที่สิ�นสุด

WHY?TMB ต้องไม่พลาด!! อิ่มคุ้ม 500 บ. รับเงินคืน 100บ.  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you