Page 1

เคล็ดลับการบริหารเงินสไตล์ CEO

Expertise

Balance

Sufficiency


CONTENTS

4

Insight

2

Networkings Exceptional Focus

People Focus

10

6

Good Livings

24

16

บรรณาธิการที่ปรึกษา

Exceptional Privileges

Exceptional Offers

Exceptional Wealth & Well-Being Magazine

Issue 2 October - December 2011

Theme Travel

26

Exception

29

ประดิษฐ์ เลี่ยวศิริกุล กาญจนา โรจวทัญญู พวงเพชร ปูเลีย เอกศักดิ์ โพธิสุวรรณชาติ

ผู้จัดทำ�

ปฤณศร เทียนหิรัญ เดชโกศล แจ่มโสภณ

แยกสีและพิมพ์ที่

สายธุรกิจโรงพิมพ์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน) 65/16 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 0-2422-9000 โทรสาร 0-2433-2742


NETWORKINGS

The Gala Premier of

Pirates of the Caribbean

จัดกิจกรรมสุดพิเศษต้อนรับ เปิดเทอม The Gala Premier of Pirates of the Caribbean เมือ่ วันที่ 19 พฤษภาคมทีผ่ า่ นมา เพือ่ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับ ธนาคารและแทนคำ�ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจเสมอมา ด้วยการปิด โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย ชั้น 5 พารากอนซีนีเพล็กซ์ ให้ลูกค้า ได้ชมภาพยนตร์เรื่อง Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides ก่อนใคร ตลอดทัง้ งานจึงเต็มไปด้วยรอยยิม้ และความอบอุน่ TMB WEALTH BANKING

Golden Draw Award Presenting

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมา TMB ได้จัดพิธีมอบรางวัล ทีเ่ ป็นหนึง่ ในผูโ้ ชคดีที่ได้รบั รางวัลต้นไม้ทองคำ�ต้นที่ 5 ประจำ�เดือน แก่ผู้โชคดีจากแคมเปญโกลเด้น ดรอว์ ฝากเงินได้ทอง แจกรางวัล พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ ต้นไม้ทองคำ� หนึ่งในงานมหรรฆภัณฑ์เครื่องทองบริสุทธิ์ มูลค่า TMB WEALTH BANKING ขอแสดงความยินดีแก่ผู้โชคดี 1 ล้านบาท ที่จัดทำ�ขึน้ เป็นพิเศษเพียง 6 ต้นในโลกเท่านัน้ โดย ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ได้รบั เกียรติจากคุณประดิษฐ์ เลีย่ วศิรกิ ลุ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่คุณวันเพ็ญ แซ่อุ่ย ลูกค้าธนบดีธนกิจ

2

EXCEPTION ISSUE 2


You Can’t Stop

the Music

TMB WEALTH BANKING มอบกิจกรรมในคํ่าคืนสุดพิเศษ ให้แก่ลกู ค้าทีช่ นื่ ชอบสุนทรียะทางดนตรี กับคอนเสิรต์ “You Can’t Stop the Music” เมือ่ วันที่ 26 สิงหาคมทีผ่ า่ นมา ณ ศูนย์วฒ ั นธรรม แห่งประเทศไทย ด้วยการนำ�เสนอเพลงป๊อบยอดนิยมในยุค 70 เรียบเรียงดนตรีใหม่และบรรเลงโดยวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ร่วมขับขานโดยศิลปินนักร้อง 4 คนที่เคยรับบทเด่นบนเวทีละคร เพลงชื่อดังหลายเรื่อง ได้แก่ Anita Louise Combe, Zoe Birkett, Henrik Wager และ Dean Chisnall อีกทั้งได้รับเกียรติจาก John Owen Edwards เป็นผูอ้ �ำ นวยเพลงรับเชิญ ทำ�ให้บรรยากาศภายใน งานสนุกสนาน ได้รับความประทับใจกันอย่างถ้วนหน้า

OCTOBER - DECEMBER 2011

3


INSIGHT

วางแผนภาษีอย่างง่ายด้วยกองทุน

LTF และ RMF

ในบรรดาเครื่องมือการลงทุนที่ ให้ผลตอบแทนที่ดี และ ผู้ลงทุนสามารถเลือกนํ้าหนักความเสี่ยงการลงทุนได้ด้วยตัวเอง ทั้งยังสามารถนำ�มาหักลดหย่อนภาษีได้อีก หลายคนจะนึกถึง กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ผู้ที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมาย คือ มีเงินได้สุทธิเกินปีละ 150,000 บาทขึน้ ไป กรมสรรพากรได้ให้สทิ ธิผ์ ทู้ ลี่ งทุนในผลิตภัณฑ์ การเงินทั้ง LTF และ RMF สามารถนำ�เงินที่ลงทุนมาหักลดหย่อน ภาษีได้สูงสุดประเภทละไม่เกิน 500,000 บาท เท่ากับว่าสามารถ ลงทุนทั้ง LTF และ RMF รวมกันได้สูงสุดถึง 1,000,000 บาท ทัง้ นีเ้ งินที่ได้คนื จากการลดหย่อนภาษีจะขึน้ อยูก่ บั ฐานการเสีย ภาษีของแต่ละคน เช่น ผู้ที่มีเงินได้สุทธิปีละ 500,001-1,000,000 บาท จะต้ อ งเสี ย ภาษี ร้ อ ยละ 20 ซึ่ ง เท่ า กั บ ว่ า หากลงทุนใน 4

EXCEPTION ISSUE 2

LTF หรือ RMF 100,000 บาท ก็จะได้เงินคืนจากการลดหย่อน ภาษีถึง 20,000 บาท หากผู้ลงทุนเสียภาษีในฐานภาษีท่ีสูงขึ้น ก็จะยิ่งได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม LTF และ RMF ก็มเี งือ่ นไขเช่นกันคือ เมือ่ ลงทุน LTF แล้ว ต้องใช้เวลา 5 ปีจึงจะได้รับเงินลงทุนคืน ส่วน RMF นั้น มีเงื่อนไขไม่ให้ผู้ลงทุนไถ่ถอนก่อนอายุ 55 ปี และลงทุนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี สำ�หรั บ ผู้ ส นใจหั ด ลงทุ น มี คำ�แนะนำ�จาก ดร.สมจิ น ต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำ�กัด (TMBAM) จะทำ�ให้การลงทุน LTF และ RMF เป็นเรื่องสนุกและง่ายดาย ส่วนนักลงทุนประจำ�ในกองทุนทั้ง 2 ประเภทนี้ ดร.สมจินต์จะเปิดมุมมองใหม่ของ LTF และ RMF ในกองที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น


Auto Rich สร้างวินัยการออม เพิ่มความมั่งคั่ง

“TMBAM มีความเชื่อในเรื่องการออมและการลงทุนอย่างมี ประสิทธิภาพ จะเป็นหนทางนำ�ไปสู่การเกษียณอย่างเกษม แต่เรา ต้องเปลีย่ นสมการการออมจากรูปแบบเดิมคือ นำ�รายได้หกั ค่าใช้จา่ ย เท่ากับเงินที่เหลือออม เป็นรายได้หักเงินออม ส่วนที่เหลือจึงนำ� ไปใช้จ่าย” ดร.สมจินต์เกริ่นถึงรูปแบบการออมที่ทรงประสิทธิภาพ ก่อนมุ่งสู่การจัดพอร์ต LTF และ RMF ดร.สมจินต์เล่าว่า บลจ.ทหารไทยมีแนวคิดสร้างพฤติกรรม การออมก่อนการใช้จ่าย จึงนำ�มาสู่การออกโปรแกรม Auto Rich เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน LTF และ RMF ว่าจะขอหักเงิน เพื่อลงทุนเป็นรายไตรมาสหรือรายเดือนเมื่อได้รับรายได้ในแต่ละ เดือน การลงทุนในรูปแบบนีจ้ ะดีกว่าการเตรียมเงินทัง้ ก้อนเพือ่ ซือ้ LTF หรือ RMF ครั้งเดียวในช่วงสิ้นปี เพราะได้รับผลตอบแทน ที่ ดี กว่ า ดั ง นั้ น การลงทุ น ด้ ว ยการหั ก จากบั ญ ชี ใ นแต่ ล ะเดื อ น จึงเป็นการสร้างวินัยการลงทุนทางอ้อมให้แก่ตัวเอง ดร.สมจินต์กล่าวว่า เมื่อผู้ลงทุนทราบแล้วว่าต้องการลงทุน LTF แบบอัตโนมัติในแต่ละเดือนหรือแต่ละไตรมาสเท่าใด ก็นำ�มาสู่ กระบวนการทำ�ความเข้าใจเลือกลงทุนในแต่ละกองให้สอดคล้อง กับความเสี่ยงของผู้ลงทุนแต่ละคน โดยผู้ลงทุนควรคำ�นึงเสมอว่า การลงทุนใน LTF ก็เหมือนการนำ�เงินไปให้ผจู้ ดั การกองทุนบริหาร เงินของเรา แต่ผู้ดูแลกองทุนจะเป็นฝ่ายเลือกลงทุนในที่ต่างๆ ซึ่ง เราไม่ได้เป็นผู้ลงทุนเอง ดังนัน้ นํา้ หนักความเสีย่ งของกองทุนแต่ละกองจึงแตกต่างกัน ตามนโยบายของการลงทุน และเกี่ยวพันกับอายุผู้ลงทุนด้วย หาก ผู้ลงทุนเพิ่งเริ่มต้นทำ�งานก็อาจรับความเสี่ยงที่ได้จากการลงทุน ในกองที่เน้นนํ้าหนักในหุ้นได้มากกว่าผู้ที่ใกล้วัยเกษียณ เพราะ กองทุนที่เน้นการลงในหุ้นจะมีความเสี่ยงสูงกว่าลงในพันธบัตร หรือตราสารอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ LTF และ RMF ที่น่าลงทุน

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ LTF และ RMF ของแต่ละ บลจ.มีความ คล้ายคลึงกันค่อนข้างมาก แต่ยังมีผลิตภัณฑ์น้องใหม่ที่น่าสนใจ และให้ผลตอบแทนที่ดี เพื่อเป็นอีกทางเลือกให้แก่นักลงทุนประจำ� ใน LTF และ RMF ดร.สมจินต์กล่าวว่า สำ�หรับผู้ที่ต้องการลงทุนใน LTF กอง ที่ได้รับความนิยมสูงยังอยู่ใน LTF ที่ลงทุนในหุ้นร้อยละ 70 และ กองทุน JUMBO25 ซึ่งเป็น LTF ที่ลงในหุ้นใหญ่ 25 อันดับแรก ของตลาดหุ้น หุ้นขนาดใหญ่เหล่านี้นํ้าหนักความเสี่ยงจะตํ่า ขณะ ที่อัตราปันผลอยู่ในเกณฑ์สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ส่วน RMF น้องใหม่ทเ่ี พิง่ ทดสอบตลาดเมือ่ 1 - 2 ปีทผ่ี า่ นมา แต่สร้างผลตอบแทนได้อย่างน่าจับตา คือ “กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิ ง คโปร์ เพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ” เป็ น กองทุ น ทองคำ�สร้ า ง

โปรแกรม Auto Rich

บลจ.ทหารไทยมีแนวคิดสร้างพฤติกรรมการออมก่อนการใช้จ่าย จึงนำ�มาสู่การออกโปรแกรม Auto Rich เงินออม

รายได้ทั้งหมด ค่าใช้จ่าย

รายได้ทั้งหมดหักเงินออม = ค่าใช้จ่าย

ผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนได้ถึงร้อยละ 28 ไต่ระดับขึ้นสู่กองทุนที่ให้ ผลตอบแทนเป็นอันดับ 1 เนื่องจากเป็นกองทุนที่นำ�ไปลงทุนใน ทองคำ� ประกอบกับปีนี้เป็นปีที่ราคาทองคำ�ทะยานขึ้นสูงสุดอย่าง ที่ไม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน อันเนือ่ งมาจากความผันผวนของเศรษฐกิจ ต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่ถูกปรับลดอันดับเครดิต ประเทศในรอบ 70 ปี อย่างไรก็ดี แม้กองทุนทองคำ�จะได้รับผลตอบแทนสูง แต่ ผู้ลงทุนก็ควรกระจายการลงทุนไปในกองอื่นด้วย เนื่องจากการ ลงทุนในโภคภัณฑ์เป็นเรือ่ งใหม่ทผี่ ลู้ งทุนควรระมัดระวังและศึกษา ให้เข้าใจก่อนการลงทุน “การลงทุนในกองทุนทองคำ�ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ ควรทุม่ ลงตัวเดียว และการลงทุนโภคภัณฑ์ตวั ใดตัวหนึง่ ไม่ควรเกิน ร้อยละ 15 - 20 ของพอร์ต” ดร.สมจินต์กล่าว นอกจากกองทุนทองคำ�ที่นำ�มาหักลดหย่อนภาษีได้แล้ว ยัง มี “กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ” เหมาะสำ�หรับผู้ที่ต้องการความเสี่ยงตํ่า เพราะเป็นกองที่ลงทุนใน พันธบัตรต่างๆ ทั่วโลก RMF ทั้ง 2 กองนี้ถือเป็นผลิตภัณฑ์ ใหม่ ซึ่งแต่ละกอง บลจ.ทหารไทยได้ปิดความเสี่ยงจากความผันผวนค่าเงินไว้แล้ว ขณะเดียวกันลูกค้ายังอุน่ ใจได้วา่ หากต้องการเปลีย่ นแปลงกองการ ลงทุนเป็นกองทุนอื่นก็จะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ทำ�ให้การ จัดสรรพอร์ตลงทุนใน RMF และ LTF เป็นเรื่องสะดวกสบายและ ง่ายต่อการลงทุน สำ�หรับผู้ที่ไม่เคยลงทุนใน LTF และ RMF ลองทำ�ความ เข้าใจและขอคำ�ปรึกษาผ่านผูจ้ ดั การความสัมพันธ์ลกู ค้า (RM) ของ TMB WEALTH BANKING ซึง่ พร้อมจะให้ความรูเ้ รือ ่ งการลดหย่อน ภาษีอย่างง่ายก่อนถึงปีภาษี 2555 และยังเป็นช่องทางการออม อีกรูปแบบหนึ่งที่สร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาว

OCTOBER - DECEMBER 2011

5


EXCEPTIONAL FOCUS

หากผู้บริหารแต่ละคนรู้เป้าหมายการออมของตนเอง ก็สามารถเดินตามเส้นทาง การลงทุนในแต่ละผลิตภัณฑ์ ได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะนำ�ไปสู่เป้าหมายสุดท้ายคือ สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างเพียงพอกับเป้าหมายที่วางไว้

Expertise

Balance

Sufficiency

การบริหาร การเงินส่วนบุคคลสไตล์ CEO เพื่อรองรับความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละบุคคลในการลงทุนเพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่ง ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีให้เลือกในปัจจุบันจึงมี มากมายหลากหลายประเภท แต่การตัดสินใจในการเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดควรศึกษาให้รอบคอบด้วยตนเอง เพื่อหาช่องทางหรือโอกาส ในการลงทุนทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ มีวธิ กี ารในการวางแผน ติดตามความเคลือ่ นไหวของตลาดเงินและตลาดทุน เพือ่ ให้การบริหารความมัง่ คัง่ ของตนเองเป็นไป อย่างต่อเนื่องและไม่เสียโอกาสในการลงทุน

6

EXCEPTION ISSUE 2


หลากหลายช่องทางการลงทุน เพื่อผลตอบแทนที่ดีกว่า

TMB ได้สำ�รวจเหตุผลของการออมในกลุ่มผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ที่ออมเงินถึงร้อยละ 78 มีวัตถุประสงค์เก็บเงิน เพือ่ ใช้จา่ ยในอนาคต รองลงมาคือ เพือ่ เริม่ ต้นสร้างธุรกิจร้อยละ 58 ใช้จ่ายหลังเกษียณร้อยละ 45 และใช้ในยามเจ็บป่วยร้อยละ 40 ฉะนั้นหากผู้บริหารแต่ละคนรู้เป้าหมายการออมของตนเอง ก็ สามารถเดินตามเส้นทางการลงทุนในแต่ละผลิตภัณฑ์ ได้อย่าง ชัดเจน ซึ่งจะนำ�ไปสู่เป้าหมายสุดท้ายคือ สร้างผลตอบแทนจาก การลงทุนได้อย่างเพียงพอกับเป้าหมายที่วางไว้ สำ�หรับผลิตภัณฑ์การออมประเภทต่างๆ ทีผ่ บู้ ริหารให้ความ นิยม จากผลสำ�รวจของ TMB พบข้อมูลทีน่ า่ สนใจว่า ยังมีผบู้ ริหาร ระดับสูงบางรายนิยมฝากเงินไว้ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จำ�นวน

นอกจากการออมเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝาก ประจำ�แล้ว การลงทุนลำ�ดับรองลงมาของกลุ่มผู้บริหารเป็นการ ลงทุนในประกันชีวิตร้อยละ 48 ถัดมาคือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 40 และลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กับกองทุน รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ร้อยละ 35 ส่วนการลงทุนในทองคำ� อยู่ในอันดับที่ 7 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 22 และยังเป็นรองจากการ ลงทุนในพันธบัตรที่อยู่ในอันดับที่ 6 มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 เมือ่ มีชอ่ งทางการลงทุนทีห่ ลากหลาย ผลตอบแทนก็ขน้ึ อยูก่ บั แต่ละผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น ในปัจจุบันทองคำ�ให้ผลตอบแทน สู ง สุ ด แม้ จ ะมี ความเสี่ ย งจากความผั น ผวนของราคาที่ อิ ง กั บ สถานการณ์ ในต่างประเทศบ้าง แต่หากมองในระยะยาว ทองคำ�

วัตถุประสงค์ของการออม

ออมเพื่อใช้จ่าย ออมเพื่อ ออมเพื่อใช้จ่าย ออมเพื่อใช้จ่าย ออมเพื่อ ในอนาคต สร้างธุรกิจ หลังเกษียณ ยามเจ็บป่วย อนาคตของลูก

ผลิตภัณฑ์การออม

(นอกเหนือจากเงินฝากออมทรัพย์)

ฝากประจำ�

มาก เนือ่ งจากไม่มเี วลาดูแลและบริหารจัดการด้านการเงินได้อย่าง เพียงพอ เพราะส่วนใหญ่ให้เวลากับงานเป็นหลัก อีกทั้งยังคำ�นึง ถึงความสะดวกสบายเป็นสำ�คัญ เพราะมองว่าเป็นบัญชีสำ�หรับ ออมเพือ่ เอาไว้จบั จ่ายใช้สอย ขณะทีผ่ ลิตภัณฑ์การออมอันดับแรก หากไม่นับเงินที่พักไว้ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ คำ�ตอบที่ ได้ คือ ลงทุนในเงินฝากประจำ�ร้อยละ 63 แต่ในปัจจุบันดอกเบี้ยของ เงินฝากประจำ� 3 เดือนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2 และเงินฝากประจำ� 1 ปี ดอกเบีย้ เฉลีย่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 2.75 ขณะทีเ่ งินเฟ้อทัว่ ไปในปัจจุบนั อยู่ที่ร้อยละ 4.08 ซึ่งมากกว่าผลตอบแทนจากดอกเบี้ยที่ได้รับ จึง เท่ากับว่าเงินเฟ้อค่อยๆ กัดกินเงินต้นทีพ่ กั ไว้ในเงินฝากประจำ�แล้ว

ประกันชีวิต

ซื้ออสังหาริมทรัพย์

LTF / RMF ซื้อสลากออมสิน พันธบัตร

ทอง

ก็เป็นสินทรัพย์ที่มั่นคงมากที่สุด เพราะในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ราคาทองคำ�ในประเทศปรับตัวสูงขึน้ เฉลีย่ ปีละประมาณร้อยละ 11.6 นับเป็นอัตราผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง และการลงทุนในทองคำ� มีโอกาสขาดทุนที่คิดเป็นร้อยละ 5.3 จากจำ�นวนครั้งในการลงทุน เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนในตลาดหุ้นห้วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งมีโอกาสขาดทุนร้อยละ 31.8 ดังนั้นผู้ลงทุนอาจใช้ช่วงเวลานี้ ปรับพอร์ตการลงทุนที่เคยนิ่งอยู่ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินเดิมๆ ด้วยการให้นํ้าหนักการลงทุนในทองคำ�มากขึ้น แต่ก็ต้องอยู่บน พื้นฐานความเข้าใจของผู้ลงทุนเป็นสำ�คัญด้วย

OCTOBER - DECEMBER 2011

7


EXCEPTIONAL FOCUS

การลงทุนในตลาดหุ้นก็ถือเป็นอีกช่องทางการลงทุนหนึ่ง ที่น่าสนใจสำ�หรับผู้ที่ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหวในแต่ละ บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้น เพราะนอกจากปัจจุบันราคา หุ้นไทยจะตํ่ากว่าในหลายประเทศแล้ว ผู้ลงทุนยังมีโอกาสได้รับ เงินปันผลจากหุ้นในบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดี ซึ่งมีให้เลือก ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม หากเป็นการซื้อเพื่อลงทุน ไม่ได้ซื้อๆ ขายๆ การลงทุนในหุน้ ก็สามารถเก็บเกีย่ วผลประโยชน์ระหว่างทาง ได้อีกช่องทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีอีกช่องทางการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่น่า สนใจ และเหมาะสำ�หรับผูท้ ร่ี บั ความเสีย่ งได้นอ้ ย นัน่ คือการลงทุนใน พันธบัตร ซึ่งในปัจจุบันได้รับผลตอบแทนร้อยละ 2.5 - 2.6 ขึ้นไป และยังสามารถซื้อได้ง่ายและสะดวกผ่านสาขาของธนาคารต่างๆ

8

EXCEPTION ISSUE 2

จากตั ว อย่ า งที่ ไ ด้ ก ล่ า วไปแล้ ว จะเห็ น ได้ ว่ า ช่ อ งทางใน การจัดสรรการลงทุนในปัจจุบันมีทางเลือกที่หลากหลาย ทั้งการ ลงทุนในสถาบันการเงิน อสังหาริมทรัพย์ ตลาดหุ้น และสินค้า โภคภัณฑ์อย่างทองคำ� ซึง่ รูปแบบการลงทุนทัง้ หมดก็ตอ้ งขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์การออม ความสนใจที่จะลงทุนในผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ความคุ้น เคย และการรั บ ความเสี่ย งจากการลงทุ น ของแต่ ล ะ บุคคล เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของการลงทุน แต่สิ่งสำ�คัญอยู่ที่ การวางแผนและเลือกลงทุนให้เหมาะสมกับตนเอง เพื่อให้เงิน ทำ�งานตามสถานการณ์การเงินทั้งในและต่างประเทศที่พร้อม เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา


ผู้ช่วยในการวางแผน เพื่อเพิ่มความมั่งคั่ง

เพือ่ ให้การลงทุนเกิดประสิทธิผลและได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด ผู้ลงทุนจึงควรติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดอยู่เสมอ หรือมี บุคคลที่คอยแจ้งข่าวสารการลงทุนใหม่ๆ เป็นระยะๆ แต่ส�ำ หรับผูล้ งทุนที่ไม่คอ่ ยมีเวลาในการวางแผนและบริหาร จัดการทางการเงิน ในปัจจุบันสถาบันการเงินหลายแห่งได้เตรียม บริการผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ซึ่งทำ�หน้าที่เป็นที่ปรึกษาใน การบริหารและจัดสรรการเงินอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะบริการ กลุม่ ลูกค้าบุคคลพิเศษของธนาคาร ซึง่ มีผจู้ ดั การความสัมพันธ์ลกู ค้า (Relationship Manager หรือ RM) เป็นผู้ช่วยในการให้ข้อมูล ข่าวสารของผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ที่ออกสู่ตลาดให้ทราบ อย่างสมํา่ เสมอ ซึง่ มีสว่ นช่วยในการตัดสินใจในการลงทุน และทำ�ให้ ไม่พลาดทุกการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดี การหาความรูเ้ พือ่ โอกาสทางการลงทุน การติดตามข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของตลาดเงินและตลาดทุนอยู่เสมอ ควบคู่ ไปกับการจัดสรรให้เวลา “เงิน” ไม่นอ้ ยไปกว่าเวลา “งาน” ก็มโี อกาส ประสบความสำ�เร็จทางการเงินได้อย่างงดงาม เหมือนผู้บริหาร ทัง้ 3 ท่านทีม่ าร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จาก “วิธที �ำ งาน” สู่ “วิธี ทำ�เงิน” ในคอลัมน์ถัดไป ข้อมูลอ้างอิงจาก Inspire Research Co., Ltd.

OCTOBER - DECEMBER 2011

9


PEOPLE FOCUS

“เมื่อมีที่ปรึกษาด้านการเงิน จึงรู้จักนำ�เงินไปลงทุนให้งอกเงย”

10 EXCEPTION ISSUE 2


บริหารและจัดสรรเงิน

ให้งอกเงยสไตล์ CEO

ปัจจุบันมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ทางการเงินออกสู่ตลาดเป็นจำ�นวนมากเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้สนใจในการลงทุน แต่ผลิตภัณฑ์ ใดที่ทำ�ให้เรา สามารถบริหารและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้แก่ตนเอง เช่นเดียวกับผู้บริหารหลายราย นิตยสาร Exception ฉบับนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูง 3 ท่านใน 3 แวดวงธุรกิจที่แตกต่างกัน มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำ�ธุรกิจ แง่คดิ และวิธกี ารในการบริหารและจัดสรรการเงินส่วนบุคคลได้อย่างน่าสนใจ ซึง่ อาจสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผอู้ า่ นในการนำ �แง่คดิ วิธกี ารจัดสรรเงิน และ แนวทางการลงทุนไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ธัญญา วชิรบรรจง

นักจัดการแห่งแอค - อาร์ต เจเนอเรชั่น

จากเวทีนางแบบ สูก่ ารเป็นนักแสดง จนก้าวมาเป็นผูบ้ ริหารของบริษทั แอค - อาร์ต

เจเนอเรชัน่ จำ�กัด ผูผ้ ลิตละครโทรทัศน์คณ ุ ภาพ คุณธัญญา วชิรบรรจง ต้องสวมหลาย บทบาทที่ต้องดูแลรอบด้าน รวมถึงการจัดการด้านการเงินของบริษัทฯ และส่วนตัว “วันหนึ่งดิฉันเริ่มมองอนาคตว่า นอกจาก การเป็นนักแสดง ควรทำ�ธุรกิจอะไรเพิม่ เติม และ คิดว่าควรเป็นงานที่ใกล้ตัวดีกว่า จึงลองศึกษา กระบวนการผลิตละคร โดยปรึกษาเพื่อนที่เป็น ผู้จัดละคร คือ คุณหทัยรัตน์ อมตวณิชย์ ซึ่งให้ คำ�แนะนำ�ทุกอย่าง เมื่อเก็บรายละเอียดของการ เป็นผู้จัดละครเรียบร้อยแล้ว จึงไปถามคุณอ๊อฟ พงษ์พฒ ั น์ วชิรบรรจง ว่าพร้อมจะกำ�กับไหม ซึง่ เขา ตอบทันทีวา่ เขาทำ�ได้ และทำ�ได้ดดี ว้ ย” คุณธัญญา เล่าถึงจุดเริม่ ต้นของบริษทั แอค - อาร์ต เจเนอเรชัน่ จำ�กัด ผู้ผลิตละครนํ้าดีหลายเรื่อง ประเดิมที่เรื่อง สิบสองราศี, เก่งไม่เก่งไม่เกีย่ ว, กุหลาบสีด�ำ ฯลฯ และล่าสุดกับละครพีเรียดเรื่อง รอยไหม “หน้าทีห่ ลักของผูจ้ ดั ละครคือ แก้ไขปัญหา ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นภายในกองถ่ายให้ได้ และสิ่งที่ ทำ�ให้เรื่องยากกลายเป็นง่ายคือ ต้องเลือกคนที่ เหมาะกับงาน ถ้าเลือกผิดจะเครียดไปตลอดการ ถ่ายทำ� ดิฉันจึงมีหน้าที่จัดหาวัตถุดิบที่ดีที่สุด ให้แก่ผกู้ �ำ กับ ดิฉนั เปรียบเสมือน ‘แอค’ หมายถึง การลงมือจัดการทุกอย่าง ส่วนคุณอ๊อฟรับผิดชอบ ในแง่ ข อง ‘อาร์ ต ’ ดู แ ลด้ า นการแสดง การ กำ�กับ และการเขียนบททั้งหมด ซึ่งทั้งสองส่วนนี้

ต้องก้าวไปพร้อมๆ กัน บริษัทเราจึงเน้นผลิต ละครคุ ณ ภาพแค่ ปี ล ะเรื่ อ งที่ ถู ก ใจคนดู และ ที่สำ�คัญต้องไม่ขาดทุน” การเตรียมความพร้อมคือวินยั ทีถ่ กู ปลูกฝัง ในตัวคุณธัญญามาตั้งแต่เด็ก ครอบครัวสอนให้ เธอรู้จักการออมเงินเพื่อเตรียมไว้สำ�หรับอนาคต โดยแบ่งเงินออมไว้ 70 - 80 เปอร์เซ็นต์ และใช้จา่ ย เพียง 20 - 30 เปอร์เซ็นต์ คุณธัญญาจึงรู้คุณค่า ของคำ�ว่าพอเพียงอย่างลึกซึ้ง เมื่อต้องบริหาร จัดการด้านการเงินทั้งของบริษัทฯ และส่วนตัว การเตรียมความพร้อมในการเลือกคนให้เหมาะกับ งานเป็นวิธีที่คุณธัญญานำ�มาปรับใช้ไม่ต่างจาก การบริหารบริษทั แอค - อาร์ต เจเนอเรชัน่ จำ�กัด เริ่มด้วยการเลือกธนาคารที่ ใส่ ใจลูกค้า และมี คำ�แนะนำ�ดีๆ ด้านการเงินที่สามารถบริหารและ จัดการการเงินให้งอกเงย “การจะตัดสินใจใช้บริการสักอย่าง ลูกค้า ต้องการการตอบรับที่ดีและการช่วยแก้ปัญหา ซึง่ TMB ตอบโจทย์ความต้องการตรงนี้ได้ดมี าก ปัจจุบัน TMB ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ให้ มี ความหลากหลายและครบวงจรมากขึ้ น หนึ่งในบริการที่ถูกใจคือ การแนะนำ�ผลิตภัณฑ์

ทางการเงิ น ใหม่ ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น กองทุ น เปิ ด ทหารไทย Global Bond Fund และอื่นๆ ว่า ลงทุนในแต่ละผลิตภัณฑ์นี้มีข้อดีอย่างไร ได้รับ ผลตอบแทนมากน้อยแค่ไหน ทำ�ให้การจัดสรร และบริหารการเงินส่วนตัวค่อนข้างมีระบบขึ้น เพราะมีผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าคอยดูแล และโทร.มาอัพเดทข่าวสารการลงทุนอยู่เสมอ พร้อมให้คำ�แนะนำ�ด้านการเงินและการลงทุน อย่างใกล้ชิด จากอดีตที่เคยทำ�แต่งาน ได้เงินมา ก็นำ�เข้าบัญชีฝากประจำ� โดยไม่รู้ว่าต้องฝากถึง เมื่อไร ได้ดอกเบี้ยเท่าไร จนเมื่อมีที่ปรึกษาด้าน การเงิน ดิฉนั จึงทราบความเคลือ่ นไหวของตัวเลข บัญชีละเอียดขึ้น รู้จักนำ�เงินไปลงทุนให้งอกเงย เพราะมีคนคอยกลั่นกรองข้อมูลทางตัวเลขที่ซับ ซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น” ในฐานะลูกค้าคนสำ�คัญของ TMB WEALTH BANKING คุณธัญญาไม่เคยเปลี่ยนใจจาก TMB ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา “เมือ่ เกิดความไว้วางใจ ดิฉนั จึงรูส้ กึ สบาย มากขึ้นในการลงทุน”

OCTOBER - DECEMBER 2011

11


PEOPLE FOCUS

ความสุขบนความเรียบง่ายของ

อารยา อรุณานนท์ชัย ความสุขของแต่ละคนอยู่บนพื้นฐานชีวิตที่แตกต่างกัน บางคนแค่ได้ช็อปปิ้งในวันหยุด

ก็เป็นการผ่อนคลายแล้ว แต่อกี คนอาจบอกว่า “แค่ได้ตน่ื เช้ามาทำ�งานเหมือนเคยทุกวัน แค่น้ี ก็มคี วามสุขแล้วค่ะ” คุณอารยา อรุณานนท์ชยั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั นา้ํ ตาลราชบุรี จำ�กัด เกริน่ พร้อมรอยยิม้

คุณอารยาเล่าย้อนไปเมื่อหลาย 10 ปีก่อน ถึงจุดเริ่มต้นของการทำ�ธุรกิจโรงงานนํ้าตาลที่ ดูแลไปพร้อมๆ กับธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ จน กระทัง่ วิกฤติเศรษฐกิจต้มยำ�กุง้ ในปี พ.ศ. 2540 ใน ขณะนัน้ ได้พจิ ารณาแนวทางเลือกในการประกอบ ธุรกิจด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม เนื่องจาก ได้มีโอกาสสัมผัสกับชาวไร่อ้อยจำ�นวนมาก และ อุ ต สาหกรรมโรงงานนํ้ า ตาลก็ มี พ นั ก งานและ คนทำ�งานจำ�นวนมากทีจ่ ะต้องดูแล จึงได้ขายบริษทั หลักทรัพย์ ให้บริษัทต่างชาติ และหันมาทุ่มเท เวลากับการบริหารธุรกิจโรงงานนํ้าตาลเต็มที่ อุตสาหกรรมผลิตน้าํ ตาลทำ�รายได้ส่ปู ระเทศไทย จำ � นวนมากทุ ก ปี และผู้ ที่ มี อ าชี พ เกี่ ย วกั บ อุตสาหกรรมนา้ํ ตาลมีจ�ำ นวนมาก นับว่าเป็นธุรกิจ ที่สำ�คัญของประเทศ จึงมีความภูมิใจที่ได้เข้ามา มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมนี้ คุ ณ อารยาไม่ เ พี ย งหั นมาสนใจดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต นํ้ า ตาลอย่ า งเต็ ม ที่ แต่ ยั ง บุ ก เบิ ก โครงการพัฒนานักธุรกิจไร่ออ้ ย ด้วยการให้ความรู้ และสนับสนุนเกษตรกรให้พัฒนาตัวเองขึ้นมา เป็นเจ้าของไร่ออ้ ย เริม่ ตัง้ แต่การเพาะปลูกไปจนถึง การขาย เพื่อให้มีรายได้ท่ดี ีข้นึ โดยมีหลักคิดว่า ถ้าหากเกษตรกรรู้วิธีทำ�ธุรกิจด้วยตัวเองก็จะมี ความมัน่ คง เป็นการทำ�ธุรกิจทีเ่ ดินไปพร้อมๆ กับ 12 EXCEPTION ISSUE 2

เกษตรกร พร้ อ มทั้ ง ยอมรั บ ว่ า การช่ ว ยเหลื อ คนอื่นวางแผน เมื่อเห็นเขาประสบความสำ�เร็จ ก็สร้างความพอใจให้แก่ตัวเองได้เช่นกัน ด้ ว ยความเป็ น คนชอบวางแผนในทุ ก ขั้นตอน ทำ�ให้ผู้หญิงเก่งคนนี้มีความละเอียด รอบคอบในการบริ ห ารเงิ น ทั้ ง ในธุ ร กิ จ บริ ษั ท นา้ํ ตาลและการบริหารเงินของตัวเอง โดยมีผชู้ ว่ ย อย่างพนักงานการเงินของบริษัทฯ และลูกสาว คนเก่ ง ที่ ช่ ว ยดู แ ลบั ญ ชี ร ายรั บ รายจ่ า ยอย่ า ง เป็นระบบระเบียบก่อนจะมาสู่สายตาของเธอใน ขัน้ ตอนสุดท้าย เป็นที่น่าสนใจว่าผู้บริหารที่ประสบความ สำ�เร็จทั้งการบริหารเงินในธุรกิจนํ้าตาลกับการ บริหารการเงินส่วนตัว หาใช่การลงทุนที่หวังผล ตอบแทนสูงอย่างทุม่ ไม่อนั้ ในทางกลับกัน “ความ สมถะ” ในการดำ�รงชีวิตที่ฝังแน่นอยู่ในตัว กลับ ทำ�ให้คณุ อารยามีความสุขอย่างเรียบง่าย ซึง่ รวมถึง การลงทุนส่วนตัวที่ ไม่เน้นความเสี่ยง แต่เน้น ดอกผลระยะยาว และเลือกลงทุนทีต่ วั เองมีความรู้ ความเชี่ยวชาญจริงๆ “ดิฉันมีการลงทุนหลายออปชั่น ลงทุนใน หุน้ บ้างนะคะ แต่เป็นการลงทุนระยะยาว เพือ่ ดอก ผล จากเงินปันผล ดิฉนั เลือกหุน้ ทีม่ พี นื้ ฐานมัน่ คง ไม่ใช่หวือหวา ไม่เคยซื้อๆ ขายๆ เก็บลงทุน

ไปเรื่อยๆ ค่ะ” คุณอารยากล่าวเสริมว่า เธอลงทุน ในกองทุนต่างๆ ด้วยเช่นกัน แต่จะเน้นกองทุนที่ ลงทุนในพันธบัตรและหุน้ กูซ้ งึ่ มีความเสีย่ งตํ�่ำ และ ปัจจุบนั หาซือ้ ได้งา่ ยผ่านสาขาธนาคาร เรียกได้วา่ ลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินที่ได้ดอกผลเป็นประจำ� แม้ ว่ า จะไม่ ชื่ น ชอบความเสี่ ย ง แต่ คุณอารยาก็ไม่ปิดตัวเองอยู่กับผลิตภัณฑ์การเงิน เดิ ม ๆ แต่ จ ะศึ ก ษาและติ ด ตามข่ า วสารอยู่ สมํ่ า เสมอเพื่ อ ไม่ ใ ห้ สู ญ เสี ย โอกาสการลงทุ น อย่างการลงทุนในทองคำ�ขณะนี้ เพียงแต่การ ลงทุนต้องรอบคอบ เพราะปัจจุบันเศรษฐกิจโลก มีความผันผวนตลอดเวลา จึงต้องสังเกตจังหวะ และโอกาสการลงทุนให้ดี นับว่าคุณอารยา อรุณานนท์ชยั เป็นผูบ้ ริหาร ที่ใช้ชีวิต “เนี้ยบ” อย่าง “เรียบง่าย” ไม่ว่าเรื่อง ธุรกิจหรือเรือ่ งส่วนตัวก็สมบูรณ์แบบได้ คุณอารยา กล่าวทิง้ ท้ายอย่างมีความสุขกับทุกช่วงขณะชีวติ “คนเราสามารถดำ�รงชีวิตอยู่ได้ด้วยราคา ไม่สงู การพักผ่อนอยูบ่ า้ นธรรมดาก็มคี วามสุขได้ การคิดดี พูดดี ทำ�ดี จะทำ�ให้เรามีความเจริญและ ประสบแต่สิ่งดีงามค่ะ”


“ลงทุนหลายออปชั่น เป็นการลงทุนระยะยาว เพื่อดอกผลจากเงินปันผล”

OCTOBER - DECEMBER 2011

13


PEOPLE FOCUS

14 EXCEPTION ISSUE 2


“ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าของ TMB Wealth Banking จะเป็นผู้ช่วยในการให้ข้อมูล สำ�หรับผมแล้วความมั่นคงเป็นสิ่งที่สำ�คัญที่สุด”

ศิริพจน์ พุกเจริญ ชีวิตที่ยิ่งให้ ยิ่งได้

จุดหักเหของความคิดของคนหนึง่ คน อาจเกิดได้เพียงเสีย้ ววินาที และสำ�หรับบางคนเพียงแค่ความ

รู้สึก “พอ” เกิดขึ้นในใจเสียแล้ว ความอยากได้อยากมีลดน้อยลง ความต้องการเป็นผู้ให้ก็มากตาม คุณศิริพจน์ พุกเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จำ�กัด เป็นคนหนึ่งที่เกิด จุดพลิกผันนี้ได้เพราะธรรมะ

เส้นทางการดำ�เนินธุรกิจผู้แทนจำ�หน่าย รถยนต์บรรทุกฮีโน่ เขตจังหวัดลพบุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยาของคุณศิรพิ จน์ เริม่ ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2529 หลังจากทีต่ ดั สินใจแยกตัวจากคุณพ่อ ออกมาดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ยานยนต์ ข องตนเอง ด้ ว ยมองถึ ง ความอิ ส ระในการบริ ห ารงานและ ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมี แนวทางการจัดการองค์กรใหม่ เริ่มใช้บริการ สิ น เชื่ อ ของสถาบั น การเงิ น ในการขยายสาขา ทำ�ให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว มียอดการ เติบโตมากกว่า 3 เท่าตัวในปีถัดมา นับจากนั้น ก็มีการวางแผนโครงสร้างการบริหารที่ต้องปรับ แผนงาน และเพิ่มเป้าการขายให้สูงขึ้นทุกปี “การทำ�ธุรกิจแรกเริ่มทุกคนหวังกำ�ไรเป็น หลัก เอาเงินเป็นตัวตั้ง ลดต้นทุน แต่คนทำ�งาน และเราเองก็กดดันและไม่มคี วามสุข เมือ่ 3 ปีกอ่ น ผมจึงหาทางออกด้วยการไปปฏิบัติธรรม ซึ่ง ทำ�ให้เกิดจุดหักเห เปลีย่ นมุมมองให้ผมเห็นภาพ กว้างขึ้น เราเริ่มเอาบุญเป็นตัวตั้ง เอามิตรภาพ และความสมดุลเป็นตัวนำ� จากนั้นก็ไม่ได้ตั้งเป้า ตัวเลขการเติบโตว่าจะต้องทำ�กำ�ไรปีละเท่าไร และทำ�ความเข้าใจกับพนักงานถึงแนวทางการ บริหารใหม่”

สามปีที่ผ่านมาคุณศิริพจน์ ใช้การบริหาร ในวิถีพุทธ ใช้แนวทางธรรมะเป็นแก่น ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเข็มทิศ ผนวกกับการสร้าง เสริมสุขภาพให้พนักงาน ลูกค้า และพันธมิตร ทางธุรกิจในแบบสุขภาพพึ่งตนเอง โดยการปรับ สมดุลอาหารร่างกายและพัฒนาจิตใจ เพื่อให้ ทุกคนสามารถทำ�งานได้อย่างไร้ความกังวล ผล ที่เกิดขึ้นคือตัวเลขการเติบโตของบริษัทเพิ่มขึ้น 100 เปอร์เซ็นต์ “ผมสอนลู ก น้ อ งผมว่ า จะทำ � อะไรอย่ า ประมาท มีได้กห็ มดได้ สิง่ ไม่แน่นอนเกิดขึน้ เสมอ สอนให้เขามีสติตลอดเวลาการทำ�งาน อย่าหลงไป กับภาพมายาทีเ่ กิดขึน้ ” กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ กล่าวเสริมว่า การพร้อม ตั้งรับกับทุกเหตุการณ์นี้เอง ทำ�ให้เขาใช้เวลา อย่างคุ้มค่า โดยแบ่งให้ครอบครัว 40 เปอร์เซ็นต์ สังคมและธุรกิจอย่างละ 30 เปอร์เซ็นต์ ช่วยเหลือ สังคมไปพร้อมกับติดตามข่าวสารการลงทุนในทุก ช่องทาง และจะเลือกลงทุนในทองคำ�ทุกปี รวมทัง้ ซื้อกองทุนที่น่าสนใจต่างๆ โดยพิจารณาความ มั่นคงและที่มาของกองทุนมากกว่าผลตอบแทน สูงสุด โดยมีผู้ช่วยตัวแทนจากทางธนาคารคอย ให้ข้อมูลแนะนำ�การลงทุนประกอบการตัดสินใจ

“การตัดสินใจเลือกประเภทการลงทุนใน แต่ละปีจะไม่เหมือนกัน อยู่ที่สถานะของกองทุน ผมจะดู ว่ า กองทุ น นั้ น ถู ก สร้ า งขึ้ นมาเพื่ อ อะไร ลงทุนผ่านกองทุนใด ซึง่ ทางผูจ้ ดั การความสัมพันธ์ ลูกค้าของ TMB WEALTH BANKING ก็จะเป็น ผูช้ ว่ ยในการให้ขอ้ มูล สำ�หรับผมแล้วความมั่นคง เป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ” คุณศิรพิ จน์กล่าวในตอนท้าย ว่า วัยเกษียณของเขาคือ 45 ปี ซึ่งผ่านมาแล้ว 3 ปี วันนีเ้ ขาได้เลือกลงทุนด้านจิตใจโดยการช่วย เหลือผูม้ ปี ญั หาด้านสุขภาพ เพราะประจักษ์แก่ตน แล้วว่าเป็นการลงทุนที่ไม่มคี วามเสีย่ ง หากแต่ยงิ่ ให้ยิ่งได้กลับมา “เกษียณของผมคือความไม่ทะเยอทะยาน ตอนนีอ้ ยูง่ า่ ย กินง่าย นอนง่าย ถือคติวา่ ทำ�ความ สบายแก่ตน ช่วยเหลือคนที่ศรัทธา ประโยชน์สูง ประหยัดสุด”

OCTOBER - DECEMBER 2011

15


THEME TRAVEL

The Best for

Winter Wish Lists 4 เมืองอัศจรรย์แห่งเหมันตฤดู

สายลมหนาวแห่งฤดูกาลเริม่ มาเยือน เป็นช่วงเวลาทีห่ ลายคนรอคอย เพราะนอกจากจะพาความเย็นสบายมาให้แล้ว ยังเป็นช่วงเวลา ที่เราเตรียมวางแผนหาวันหยุดพักผ่อน เพื่อท่องเที่ยวรับลมหนาวในดินแดนต่างๆ และสัมผัสความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่มีให้ดื่มดํ่ำ� เฉพาะช่วงฤดูหนาวเท่านัน้ และต่อไปนีค้ อื สุดยอดแห่งดินแดนอันหนาวเย็นทีเ่ ต็มไปด้วยเรือ่ งราวอันน่าอัศจรรย์ พร้อมเติมฝันวันเดินทาง ด้วยความทรงจำ�สุดประทับใจ

16 EXCEPTION ISSUE 2


Best for Polar Bears Churchill, Canada

เมืองเชอร์ชลิ ล์ ประเทศแคนาดา อีกหนึง่ จุดหมายปลายทาง ยอดปรารถนาของนักเดินทาง ด้วยชื่อเสียงของการเป็นเมืองแห่ง หมีขั้วโลกที่เริ่มอพยพจากชายฝั่งทางตอนใต้เรื่อยมาจนถึงเมือง เชอร์ชิลล์ ในช่วงฤดู ใบไม้ร่วงจนถึงฤดูหนาว และห้วงเวลานี้เอง นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความน่ารักของมันอย่างใกล้ชิด เชอร์ชิลล์เป็นเมืองเล็กๆ ในมณฑลแมนิโทบา (Manitoba) ทางตอนกลางของประเทศแคนาดา นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมใช้ เวลาพักผ่อนบนชายหาดริมอ่าวฮัดสันซึง่ ต้องนัง่ เครือ่ งบินจากเมือง ไปอีกราวครึง่ ชัว่ โมง (ประมาณ 50 กิโลเมตร) ไฮไลต์ของการเดินทาง เยือนเมืองเชอร์ชลิ ล์คอื การเฝ้าชมหมีขาวขัว้ โลกในช่วงหน้าหนาว ที่พื้นที่ทั้งหมดจะถูกปกคลุมด้วยนํ้าแข็งกว้างไกลสุดสายตา ถ้า คุณโชคดีอาจพบพวกมันกำ�ลังนอนเกลือกกลิ้งอยู่ริมอ่าวฮัดสัน อย่างสบายอารมณ์ ช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อเฝ้าชมมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติครัง้ นีค้ อื ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม

Must Stay: Seal River Heritage Lodge

หากต้องการชมหมีขั้วโลกที่สมบูรณ์แบบและแสนสบาย แนะนำ� Seal River Heritage Lodge รีสอร์ตแนวอีโคขนาดเล็ก ที่กลมกลืนกับธรรมชาติ พร้อมจะให้คุณได้ดื่มดํำ�่ ความงามของ อ่าวฮัดสันทุกมุม และเฝ้าชมหมีขั้วโลกได้อย่างใกล้ชิดจากรีสอร์ต แห่งนี้ โดยรีสอร์ตสร้างขึน้ ภายใต้ขอ้ กฎหมายของประเทศแคนาดา ทีจ่ ำ�กัดจำ�นวนห้องพักเพือ่ จำ�กัดปริมาณนักท่องเทีย่ วในเมืองเชอร์ชลิ ล์ ซึ่งเป็นการช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติอีกทางหนึ่ง ทว่าในอารมณ์ของ รีสอร์ตอนุรักษ์ คุณจะพบว่าที่นี่มอบประสบการณ์แบบห้าดาว ที่เพอร์เฟ็คท์เกินคาดเลยทีเดียว (www.churchillwild.com)

OCTOBER - DECEMBER 2011

17


THEME TRAVEL

18 EXCEPTION ISSUE 2


Best for Northern Lights Alaska, USA

ฤดูหนาวไม่เพียงนำ�พาสุดยอดของความน่ารักในชีวิตสัตว์ โลกมาให้คุณชื่นชมอย่างสุขสันต์เท่านั้น หากยังก่อเกิดสุดยอด ปรากฏการณ์ธรรมชาติอันน่าพิศวงที่ทำ�ให้ทุกสายตาต้องตกตะลึง นั่นคือปรากฏการณ์แสงเหนือแห่งขั้วโลกเหนือ (Aurora borealis) และสถานที่ที่คุณจะได้ชมแสงเหนือกันเต็มอิ่มและงดงามที่สุด ครั้งหนึ่งในชีวิตคือ อะแลสกา ณ เมืองแฟร์แบงก์ส (Fairbanks) ซึง่ เป็นจุดชมแสงเหนือชือ่ ดังติดอันดับโลก ห่างจากนอกเมืองไปราวๆ 50 ไมล์หรือ 80 กิโลเมตร คุณก็สามารถชืน่ ชมสีสนั อันมหัศจรรย์ของ แสงเหนือทีพ่ วยพุง่ ลงมาจากฟากฟ้าได้เกือบทุกคํำ�่ คืนยามทีท่ อ้ งฟ้า ปลอดโปร่งแจ่มใสในช่วงปลายฤดูหนาวและต้นฤดูใบไม้ร่วง แฟร์แบงก์สเป็นเมืองเล็กๆ ในอะแลสกา แม้ในอดีตเคยเป็น เมืองทีอ่ ดุ มไปด้วยเหมืองทองคำ� แต่เพราะทีต่ งั้ ของเมืองอยู่ใกล้กบั ขั้วโลกเหนือ ปรากฏการณ์แสงเหนือจึงเกิดขึ้นที่นี่บ่อยครั้ง และ ลำ�แสงทีอ่ วดโฉมให้เห็นก็มสี สี นั สวยงาม ทัง้ สีมว่ ง สีเขียว สีเหลือง สีแดง ส่งผลให้ผู้คนทั่วโลกรู้จักเมืองนี้เพราะเป็นจุดชมแสงเหนือ ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง นักเดินทางจากทุกสารทิศจึงเข้ามาเยือนเมืองนี้ กันอย่างอุ่นหนาฝาคั่งในช่วงฤดูหนาว เพียงก้าวแรกที่คุณเดินผ่าน ประตูทางออกของท่าอากาศยานนานาชาติแฟร์แบงก์ส คุณจะได้รบั การทักทายจากอนุสาวรีย์แห่งแสงเหนือที่สร้างขึ้น เสมือนเป็นนัย บอกว่าที่นี่คือบ้านแห่งแสงเหนืออย่างแท้จริง

Must Stay: Aurora Borealis Lodge

คงไม่มีที่ใดให้คุณดื่มดํำ�่ ปรากฏการณ์แสงเหนือได้ดีเท่ากับ Aurora Borealis Lodge แม้เป็นเพียงที่พักขนาดเล็ก แต่ก็เป็น จุดชมแสงเหนือที่ดีที่สุดของเมือง คุณสามารถชมแสงเหนือได้ จากหน้าต่างห้องพักอันแสนอุ่นสบาย โดยไม่ต้องออกไปอาบ ไอหนาวให้สั่นสะท้าน (www.auroracabin.com)

Must Try: Lavelle’s Bistro

หากคุ ณ มี เ วลาพั ก ผ่ อ นในเมื อ ง ลองไปจิ บ ไวน์ ชั้ น ดี ที่ Lavelle’s Bistro ร้านอาหารหนึ่งเดียวในเมืองที่ได้รับรางวัล Wine Spectator Award โดดเด่นในเรือ่ งของไวน์ทคี่ ดั สรรมาให้ชมิ จากทุก มุมโลก นอกเหนือไปจากอิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรสในบรรยากาศ หรูหรารายรอบด้วยไวน์จากทุกมุมโลกแล้ว ยังมีคลาสไวน์เทสติ้ง ให้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย (www.lavellesbistro.com)

OCTOBER - DECEMBER 2011

19


THEME TRAVEL

Best for Santa Claus Lapland, Finland

20 EXCEPTION ISSUE 2

เปลี่ ย นบรรยากาศมาย้ อ นรอยตำ�นานของบุ รุ ษ ที่ พ กพา ความสุขมาแจกจ่ายให้แก่เด็กๆ ในวันคริสต์มาส ซึ่งจะเป็นใครอื่น ไปไม่ได้นอกจาก “ลุงซานต้า” หรือซานตาคลอส ขวัญใจเด็กๆ ทัว่ โลก และถ้าสักครั้งหนึ่ง คุณได้มีโอกาสเดินทางมาเยือนแลปแลนด์ (Lapland) ทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียที่กินพื้นที่ ทั้งในประเทศนอร์เวย์และฟินแลนด์ แต่สำ�หรับแลปแลนด์ทางฝั่ง ประเทศฟินแลนด์นนั้ ทีน่ เี่ สมือนเป็นบ้านเกิดของลุงซานต้าซึง่ เต็ม ไปด้วยบรรยากาศอันแสนน่ารักอบอุน่ แม้วา่ ทุกตารางนิว้ จะเต็มไป ด้วยหิมะขาวโพลน


Must Stay: Ice Hotel

แลปแลนด์ ไม่ได้เป็นเพียงต้นทางแห่งตำ�นานซานตาคลอส ทีม่ ชี อื่ เสียงไปทัว่ โลกเท่านัน้ ในฟากของประเทศสวีเดน ณ หมูบ่ า้ น Jukkasjarvi คุณจะต้องทึง่ กับ Ice Hotel โรงแรมนํา้ แข็งที่ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก แน่นอนว่าทุกสิ่งภายในนั้นย่อมเกิดขึ้นจากนํ้าแข็ง ตั้งแต่ แชนเดอเลียร์บริเวณโถงต้อนรับ เตียงนอน เคาน์เตอร์บาร์ แม้แต่ แก้ววอดก้าในมือของคุณ โรงแรมแห่งนีจ้ ะเริม่ สร้างขึน้ เมือ่ ฤดูหนาว มาเยือนจากนํ้าแข็งมากมายที่ลอยมาตามแม่นํ้าธอร์น ก่อร่าง สร้างตัวในดีไซน์นํ้าแข็งสุดบรรเจิดจากความคิดมนุษย์ กลายเป็น โรงแรมนํ้ า แข็ ง ที่ เ พี ย บพร้ อ มไปด้ ว ยความแปลกใหม่ ข องวั น พักผ่อน ครัน้ เมือ่ ฤดูใบไม้ผลิมาถึง ทุกสิง่ ทุกอย่างก็จะหลอมละลาย หมู่บ้านซานตาคลอส ที่เมืองโรวาเนียมิ ประเทศฟินแลนด์ ไปกับฤดูกาล เพราะฉะนั้นหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่คุณจะ อี ก หนึ่ ง จุ ด หมายของนั ก เดิ น ทางทั่ ว โลกที่ อ ยากสั ม ผั ส สถานที่ ได้สัมผัสประสบการณ์สุดมหัศจรรย์ครั้งนี้ (www.icehotel.com) ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องถึงซานตาคลอส เช่น หมู่บ้าน ซานต้า (Santa Claus Village) ฟาร์มกวางเรนเดียร์ ร้านขายของขวัญ Must Try: งานหัตถกรรม และของที่ระลึกต่างๆ โดยมีบริการส่งของขวัญ Gaissa เพื่อให้ได้บรรยากาศซานตาคลอสแบบแลปแลนด์ แวะ หรือจดหมายไปทุกแห่งทั่วโลกจากที่ทำ�การไปรษณีย์ของซานต้า นอกจากนี้ ผู้ที่ชอบสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ต้องลองนั่งเรือ เข้าไปอิ่มอร่อยที่ร้าน Gaissa ร้านอาหารบนชั้นสองของโรงแรม ตัดนํ้าแข็งที่ชายฝั่งเมืองเคมิ ประเทศฟินแลนด์ เพื่อลงไปลอยคอ ซานตาคลอสที่เสิร์ฟอาหารยุโรปรสเลิศให้คุณได้ลิ้มลองอีกด้วย เล่นในทะเลนํ้าแข็ง สนุกกับความหนาวเย็นกันอย่างสุดขั้วไปเลย

OCTOBER - DECEMBER 2011

21


THEME TRAVEL

Best for Snow Safari Svalbard, Norway

ปิดท้ายความสวยงามแห่งฤดูหนาวที่หมู่เกาะ Svalbard ประเทศนอร์เวย์ ดินแดนที่ได้ชื่อว่ามีความสุดยอดทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นฟยอร์ด ธารนํ้าแข็ง ทิวเขาสูง และอีกมากมาย เรียก ได้ว่าที่นี่คือจุดหมายปลายฝันของคนรักธรรมชาติอย่างแท้จริง ใน ช่วงฤดูหนาวเมือ่ หิมะปกคลุมผืนดิน แหล่งนํา้ เริม่ กลายเป็นนํา้ แข็ง นอกจากการเฝ้าชมพฤติกรรมของหมีขว้ั โลก ตืน่ ตาตืน่ ใจกับแสงเหนือ บนฟากฟ้ า ของเกาะแห่ ง นี้ แ ล้ ว นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ ที่ ม า เยือนหมูเ่ กาะ Svalbard มักนิยมเติมดีกรีการผจญภัยให้กบั ชีวติ ด้วย การขับสโนว์โมบิลตะลุยไปในป่าหิมะอันงดงาม หรือไม่ก็ใช้บริการ สุนัขลากเลื่อนที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี ขับชมธรรมชาติรอบ เกาะ และถ้าจะอยากสวมวิญญาณนักผจญภัยกันเต็มตัว ต้องลอง เล่นสกีจากยอดเขาสูงบนเกาะ Svalbard ซึง่ เป็นสโลปชัน้ ดีให้คณ ุ ได้ สกีกนั อย่างสนุกสนาน ช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมในการทำ�กิจกรรมเหล่านี้ เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม หากสถานทีเ่ หล่านีค้ อื หนึง่ ในความปรารถนาของชีวติ คงได้ เวลาบินลัดฟ้ากันอีกครั้งแล้ว

Must Stay: Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen

โรงแรมทีเ่ พียบพร้อมด้วยสิง่ อำ�นวยความสะดวกสบาย เป็น ที่ไหนไม่ได้นอกจาก Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen ตั้ง อยู่ในเมือง Longyearbyen เมืองหลวงของเกาะ ที่นี่เป็นโรงแรม แบบฟูลเซอร์วิสที่มีห้องพักระดับมาตรฐาน ทุกห้องสามารถมอง เห็นทัศนียภาพแห่งทิวเขาหิมะได้จากหน้าต่างห้องพัก เมื่อเป็น โรงแรมแบบฟูลเซอร์วิส นั่นหมายถึงว่าที่นี่บริการร้านอาหาร บาร์ และเอาท์เล็ตอืน่ ๆ พร้อมบริการจัดทัวร์ตามต้องการ เพือ่ เติมความสุข ในวันพักผ่อนของคุณได้อย่างเต็มเปี่ยม (www.radissonblu.com/ hotel-spitsbergen)

Must Try:

มือ้ อาหารที่ Svalbard มักมีเมนูแปลกๆ อย่างกวางเรนเดียร์ แต่ทรี่ า้ นอาหารหรูของเมือง Huset ยังเสิรฟ์ ไวน์ชนั้ ดีในบรรยากาศ การตกแต่งอย่างมีระดับ และทำ�ให้ดินเนอร์ของคุณกลายเป็นมื้อ พิเศษขึ้นมาในทันที 22 EXCEPTION ISSUE 2


สัมผัสประสบการณ์การเดินทางเหนือระดับ Experience Enhancement สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าธนบดีธนกิจ TMB WEALTH BANKING เพือ่ ให้ทริปเดินทางของคุณ ไม่วา่ จะท่องเทีย่ วหรือทำ�ธุรกิจในต่างแดนเป็นเรือ่ งง่าย สะดวกสบาย และรวดเร็ว ในทุกขั้นตอน TMB WEALTH BANKING จึงเตรียมบริการช่องทางพิเศษสำ�หรับการตรวจหนังสือเดินทางที่มี สัญลักษณ์ CIP Fast Track ทั้งขาออกและขาเข้าราชอาณาจักรไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสามารถขอรับ บริการได้จำ�นวน 4 ครั้งต่อปี บริการช่องทางพิเศษเป็นเพียงหนึ่งในบริการอันหลากหลายที่ TMB WEALTH BANKING ได้คัดสรรและ เตรียมไว้ให้แก่ลูกค้าธนบดีธนกิจ เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการเดินทางไปต่างประเทศอย่างครบวงจร

OCTOBER - DECEMBER 2011

23


GOOD LIVINGS

ตรวจสุขภาพประจำ�ปี

แนวทางความสุขของชีวิตที่ห่างไกลโรค

ร่างกายคือกลไกสำ�คัญในการใช้ชีวิต ซึ่งเราทุกคนต่างก็ใช้ร่างกายในการ ทำ�กิจกรรมต่างๆ อย่างหนักทุกวัน จนบางครั้งอาจหลงลืมไปว่า ร่างกายกำ�ลัง เสื่อมสภาพลงทีละน้อย การตรวจสุขภาพประจำ�ปีจึงเป็นแนวทางในการตรวจ เช็กร่างกายเพือ่ ทราบถึงศักยภาพและความบกพร่องทีอ่ าจเกิดขึน้ เมือ่ เวลาล่วงเลย เพื่อวางแบบแผนการดำ�รงชีวิตที่มีความสุข 24 EXCEPTION ISSUE 2


หัวใจสำ�คัญของการตรวจสุขภาพประจำ�ปี

การตรวจสุขภาพประจำ�ปีเป็นวิธกี ารหนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้ผตู้ รวจ ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเพื่อวางแผนการใช้ชีวิตและ แนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย แตกต่าง กับการตรวจโรคที่มุ่งเน้นการวินิจฉัยเฉพาะด้าน ซึ่งในปัจจุบัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้มีส่วนช่วยให้การตรวจสุขภาพมีความ แม่นยำ�มากขึ้น เช่น การเอกซเรย์เพื่อหาความผิดปกติของอวัยวะ การหาความหนาแน่นของกระดูก และการตรวจหามะเร็งชนิด ต่างๆ เพื่อให้การดูแลสุขภาพตั้งอยู่บนพื้นฐานของสุขลักษณะที่ดี ในชีวิตประจำ�วัน

เลือกตรวจในส่วนทีส่ �ำ คัญ

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำ�ปีของโรงพยาบาลต่างๆ มี หลากหลายรูปแบบ หากสุขภาพยังแข็งแรงสมบูรณ์ดี การตรวจ ร่างกายให้ครบทุกส่วนก็อาจไม่ใช่สงิ่ จำ�เป็นทีต่ อ้ งปฏิบตั เิ ป็นประจำ� ทุกปี ควรเลือกตรวจระบบที่สำ�คัญของร่างกายเป็นหลักก่อน ยกตัวอย่างรายการตรวจ เช่น ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) โดยการนำ�เลือด มาวินิจฉัย เพื่อให้ทราบถึงสุขภาวะของร่างกายและความเสี่ยงต่อ การเกิดโรคเกี่ยวกับระบบเลือดทุกชนิด ตรวจหาระดับนํา้ ตาลในเลือด (FBS) การตรวจชนิดนีจ้ ะช่วย หาปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวาน ซึง่ ค่านํา้ ตาลในเลือดทีด่ นี นั้ ไม่ควรสูงเกิน 100 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ตรวจระดับไขมันในเลือด ภาวะไขมันในเลือดสูงก่อให้เกิด ความเสีย่ งต่อการเป็นโรคหัวใจและอัมพาต ดังนัน้ ปริมาณไขมันใน เลือด (Triglyceride) ระดับปกติควรอยู่ที่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ตรวจการทำ�งานของตับ ตับเป็นอวัยวะสำ�คัญของร่างกาย ค่าเอนไซม์โปรตีนที่ตับสร้างขึ้น นั่นคือ SGOT (Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase) และ SGPT (Serum Glutamic Pyruvic Transaminase) ไม่ควรมีค่าเกิน 40 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร มิเช่นนั้นถือว่าตับทำ�งานผิดปกติ การตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ สามารถบ่งชี้ระบบการ ทำ�งานของไตได้ หากสีของปัสสาวะค่อนข้างดำ�หรือมีสีเหมือนนํ้า ล้างเนือ้ นัน่ หมายความว่าระบบการทำ�งานของไตหรือระบบทางเดิน ปัสสาวะมีความผิดปกติ ยั ง คงมี ร ายละเอี ย ดปลี ก ย่ อ ยเกี่ย วกั บ การตรวจสุ ข ภาพ ประจำ�ปีอีกมากมาย แต่สิ่งสำ�คัญเหนืออื่นใดคือ การดูแลร่างกาย ของตัวเองให้ห่างไกลโรคอยู่เสมอ เพื่อความสุขกายสบายใจของ ชีวิตที่ยาวนาน

เตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

- งดนํ้าและอาหารอย่างน้อย 10 -12 ชั่วโมง - สวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน - นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอน ก่อนวันตรวจสุขภาพ - หากตั้งครรภ์ ควรแจ้งแพทย์ก่อนรับการตรวจ

สิทธิพิเศษเหนือระดับกับ

Wellness Enhancement

สำ�หรับลูกค้า TMB WEALTH BANKING ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษ ในการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาล บีเอ็นเอช พร้อมทั้งส่วนลดและสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

OCTOBER - DECEMBER 2011

25


EXCEPTIONAL OFFERS

อีกช่องทางการลงทุนที่คุ้มค่า กับผลตอบแทนที่ตรงใจ TMB ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนและเหมาะสมกับสถานการณ์ และช่วงเวลา จึงนำ�เสนอสิทธิพิเศษในการได้รับเงินคืน (Cash Back) จากการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) รวมทั้งผลิตภัณฑ์ตั๋วแลกเงิน BE ที่ให้ผลตอบแทนดี พิเศษเฉพาะกลุ่มลูกค้า TMB WEALTH BANKING

Money Money Money

ลงทุนใน LTF/RMF รับแต่ เงิน เงิน เงิน • รับเงินคืนแฟร์ๆ สุดคุ้ม ทุกๆ เงินลงทุนสุทธิ 50,000 บาท • รับเงินคืนเริ่มต้นสูงถึง 350 บาท (สูงสุด 9,000 บาท)*

26 EXCEPTION ISSUE 2


ยอดเงินลงทุนสุทธิ LTF/RMF (บาท)

ทุกๆ เงินลงทุน 50,000 บาท รับเงินคืน (บาท)

เงินคืนสูงสุด (บาท)

50,000 - 299,999

350

1,750

300,000 - 499,999

400

3,600

500,000 ขึ้นไป

450

9,000

พิเศษ! เฉพาะผู้ถือบัตร TMB Credit Card รูดก่อน ผ่อนจ่ายเงินลงทุน LTF/RMF ได้ทีหลัง 0% 3 เดือน กับบริการ

แบ่งจ่ายรายเดือน TMB SO GooOD เพียงโทร. 1558 กด 1110 *ตามเงื่อนไขของโครงการฯ ที่ระบุไว้ด้านหลัง วันนี้ - 30 ธันวาคม 2554

เงื่อนไขของโครงการ

• กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้สำ�หรับลูกค้าที่มีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) และลงทุนในกองทุน LTF และ/หรือ RMF ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 ธันวาคม 2554 เท่านั้น • การคำ�นวณยอดเงินลงทุนสุทธิจะคำ�นวณจากยอดซื้อและยอดสับเปลี่ยนมาจาก บลจ.อื่น ลบด้วยยอดขายและยอดสับเปลี่ยนไปยัง บลจ.อื่น (ยกเว้นการขายคืนที่ถูกต้องตามเงื่อนไขทางภาษี) ในกองทุนประเภท LTF และ/หรือ RMF ไม่เกินประเภทละ 500,000 บาท ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหาร จัดการของ บลจ.เดียวกัน ภายในยอดลงทุนสุทธิของกองทุนทั้งสองประเภทรวมกันไม่เกินจำ�นวน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ ไม่นับรวมการโอนยอดหน่วย ลงทุนระหว่าง บลจ.ทหารไทย จำ�กัด กับ บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำ�กัด • สิทธิ์รับเงินคืน (Cash Back) จะนับจากยอดเงินลงทุนสุทธิทุกๆ 50,000 บาท ต่อ 1 ชื่อผู้ถือหน่วย (โดยใช้เลขที่บัตรประจำ�ตัวประชาชน) โดยผู้ถือหน่วยจะได้รับ Cash Back ตามระดับยอดเงินลงทุนสุทธิตามตาราง Cash Back และต้องคงเงินลงทุนสุทธิดังกล่าวจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 • การโอนเงิน Cash Back ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวันที่มีชื่อบัญชีตรงกับชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุน (ไม่เป็นบัญชีชื่อร่วม) ที่เปิดไว้กับธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) ก่อนหรือภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ทั้งนี้ต้องมีการผูกบัญชีเงินฝากดังกล่าว กับเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ไม่จำ�เป็นต้องระบุเป็นบัญชีหลัก อาจระบุเป็นบัญชีรองก็ได้) หากมีการแจ้งผูกบัญชีเงินฝากไว้มากกว่า 1 บัญชี ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์เลือกโอนเงินเข้าเพียง 1 เลขที่บัญชี • หากบัญชีเงินฝากที่ผู้ถือหน่วยแจ้งผูกกับเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถูกปิดหรือยกเลิกไป ก่อนวันกำ�หนดโอนเงิน Cash Back ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ ตัดสิทธิการรับของสมนาคุณ • ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าและกำ�หนดระยะเวลาจัดส่งโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า และคำ�ตัดสินของธนาคารฯ ไม่ว่าในประเด็นใดๆ ให้ถือเป็นที่สุด

หมายเหตุ

• ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่านั้น กองทุนรวมนี้มิใช่ภาระหนี้หรือภาระคํ้ำ�ประกันของธนาคารฯ และไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคารฯ • ของสมนาคุณ Cash Back ได้รับการสนับสนุนจาก บลจ.ทหารไทย จำ�กัด และ บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งจะทำ�การสมทบรวมกับ ส่วนของธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) และโอนให้แก่ผู้ถือหน่วยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการส่งเสริมการขาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนฯ ได้ที่ TMB ทุกสาขาทั่วประเทศ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือทางภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน

OCTOBER - DECEMBER 2011

27


EXCEPTIONAL OFFERS

ผลิตภัณฑ์ตั๋วแลกเงิน BE Interest Rate 3.75%

โอกาสง่ายๆ ที่คุณจะได้ ผลตอบแทนสูงกว่า

ตั๋วแลกเงินที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไป เลือกผลตอบแทนได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ ตั๋วแลกเงิน BE ประเภท 6 เดือน...การลงทุนที่คุ้มค่าด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า พิเศษเฉพาะลูกค้า TMB WEALTH BANKING รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าตั๋วแลกเงินหรือเงินฝากประจำ�ที่มีอายุเท่ากัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: TMB ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ • สาขาสำ�นักพหลโยธิน • สาขาสีลม

28 EXCEPTION ISSUE 2

TMB WEALTH BANKING CENTER

โทรศัพท์ 0-2273-7120 โทรศัพท์ 0-2230-6055


เคล็ดลับการบริหารเงินสไตล์ CEO  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you