Page 1

IFTTT Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet

WEB SERVIS ZA ZAJEDNIČKO UPRAVLJANJE WEB APLIKACIJAMA - IFTTT

SEMINARSKI RAD

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Autor: Tea Kopinč JMBAG: 0067467248 Mentor: Dr.sc. Božidar Jaković

1


IFTTT Zagreb, lipanj 2014.

Sadr탑aj

2


IFTTT

1. UVOD 1.1. Predmet i cilj rada Pojam servisa je započeo sa željom da se informacija prenese s jednog na drugo, udaljeno računalo te da se tako prenesena informacija (datoteka) može na tom drugom računalu dalje obrađivati. Internetski servisi su aplikacije koje postoje u distribuiranim okruženjima poput interneta ili privatnih mreža, a adresiraju se primjenom URL-a te vraćaju informaciju koju korisnik želi koristiti. Web servis za zajedničko upravljanje Web aplikacijama IFTTT je usluga koja omogućuje korisnicima povezivanje različitih web aplikacija: Facebook, Gmail, Instagram, LinkedIn, Twitter, ebay, itd. Uvjetna izjava IFTTT servisa je oblika: IF THIS THEN THAT. Ona se naziva recept, a sastoji se od triggera (okidača)-THIS i akcijeTHAT koja nakon toga slijedi. Korisnik stvara svoje nove recepte kombinacijama okidača i akcije putem aktivnih kanala. Recepti se mogu i izmjenjivati i dijeliti s drugim korisnicima koristeći obrasce. Većina korisničkih okidača ima period osvježavanja 15 minuta. Korištenjem servisa korisnici stvaraju i izmjenjuju recepte gradeći nove sustave koji omogućavaju i olakšavaju uporabu različitih sadržaja koji dolaze iz različitih izvora. Cilj seminarskog rada je proširiti vlastito znanje i iskustvo o odabranoj temi, opisati utjecaj predmetnog web servisa na osobe koje se koriste njegovom tehnologijom, razviti vještinu pretraživanja različitih informacija na internetu, stručnim časopisima, knjigama i znanstvenim radovima, iznijeti vlastito znanje o temi rada kao i pobliže upoznati i informirati čitatelje seminarskog rada o web servisu.

1.2.Izvori podataka i metode prikupljanja Izvori podataka koji su korišteni u izradi ovog seminarskog rada su prikupljeni putem internetskih stranica čiji se popis nalazi u gore navedenom poglavlju.

1.3.Sadržaj i struktura rada Nakon uvodnog dijela u kojem je objašnjen pojam IFTTT servisa, koji je tema seminarskog rada, slijedi opis funkcionalnosti, linkovi i ekranski prikaz IFTTT servisa. 3


IFTTT U trećem poglavlju je opisan način izrade i rada servisa. Četvrto poglavlju opisuje nastanak i povijesni razvoj servisa. Slijedeće poglavlje opisuje rješavanje problema korisnicima

koji

će kombiniranjem IFTTT-a s drugim uslugama omogućiti

jednostavniju uporabu i obradu informacija koristeći sadržaje iz raznih izvora korištenjem IFTTT servisa. Šesto poglavlje detaljno opisuje sve funkcionalnosti, mogućnosti i način na koji se koristi IFTTT servis, a objašnjenja su potkrijepljena ekranskim prikazima. U sedmom

poglavlju su opisani i objašnjeni koraci pri

registraciji i kreiranju profila korisnika. Osmo poglavlje se bavi poslovnim namjenama i ograničenjima

na koje korisnik nailazi korištenjem servisa. Deveto poglavlje

opisuje, navodi linkove i ekranski prikaze konkurentskih rješenja IFTTT servisa. U desetom poglavlju su prikazane pozitivne i negativne strane servisa, nakon čega slijedi SWOT analiza, a dvanaesto troškove servisa i uspješnost korištenja aplikacija. Mogućnost nadogradnje, poboljšanja te daljnji razvoj IFTTT-a su opisani u trinaestom poglavlju. U zadnjim poglavljima su zaključna razmatranja o IFTTT servisu, navedeni su izvori i popisi koji su korišteni kod izrade seminarskog rada, životopis autorice te sažetak seminarskog rada.

4


IFTTT

2. WEB SERVIS IFTTT 2.1. O web servisu IFTTT je Web servis koji omogućava korisnicima povezivanje različitih Web aplikacija

koristeći

postojeće

ili

stvarajući

nove

jednostavne

uvjete.

Naziv servisa potječe od: IF THIS THEN THAT. Uvjeti se nazivaju recepti. Recept se sastoji od okidača (THIS) i akcije (THAT). Kanali su osnovni elementi od kojih svaki ima svoj okidač i akciju. Pojedini korisnik može kreirati svoje recepte, stvarajući nove kombinacije postavljanjem različitih uvjeta koji su kombinacija okidača i akcija aktivnih kanala (aplikacija) korisnika. Na taj način korisniku se omogućava korištenje i povezivanje različitih aplikacija i sadržaja koji se mogu nalaziti na mreži. 2.2. Link web servisa: https://ifttt.com/

5


IFTTT Slika : PoÄ?etna stranica IFTTT web servisa

Izvor: www.ifttt.com (pristupano: 08.06.2014.)

6


IFTTT

3. TEHNOLOŠKI OKVIR Tehnologije koje se koriste kod IFTTT servisa su: RoR, HTML5,Javascript i CloudFront. RoR (Ruby on Rails je razvojni okvir otvorenog koda za izradu web aplikacija s bazom podataka te je usklađen s oblikovnimobrascem Model-Pogled-Upravljač. Obrazac dijeli aplikaciju u tri sloja s ciljem odvajanja poslovne logike od korisničkog sučelja te lakšeg održavanja i ponovnog korištenja programskog koda. U većini aplikacija jedna tablica u bazi podataka odgovara jednom modelu, tj. jednoj Ruby datoteci. Pogled sadrži predloškekoje su zadužene za dinamički prokaz podataka. Predlošci su najčešće napisani u HTML-u s ugrađenim Ruby kodom (.erb datoteke), no podržani su razni formati (XML, JSON, PDF itd.). Upravljački sloj prihvaća HTTP zahtjeve i vraća primjereni odgovor. Kako bi u tome uspio, Upravljač upravlja podacima u bazi te s njima izvršava odgovarajuće predloške. U RoR je ugrađena mogućnost testiranja svih komponenti web aplikacije. Pri stvaranju nove aplikacije, RoR kreira tri odvojene baze podatataka: za razvoj, testiranje i produkciju.. Zbog toga je moguće temeljito testirati aplikaciju bez opasnosti od utjecaja na podatke u produkcijskom okružju. RoR dolazi s alatima koji olakšavaju rješavanje čestih problema kao što je automatska izgradnja modela i sučelja web stranice. HTML5 je opisni jezik koji omogućava izradu hipertekstualnog dokumenta, odnosno izradu web stranica. Web preglednik (browser) omogućava prikazivanje hipertekst dokumenta. Za pisanje HTML koda može se koristiti bilo koji tekst editor. Prilikom pisanja nije bitno koristite li se velika ili mala slova. HTML datoteka je tekstualna datoteka koja definira raspored sadržaja na web stranicama. Sastavni dio HTML datoteke su tagovi ili oznake koji opisuju kako će podatak biti prikazan u web pregledniku. Tagovima je definirano: oblikovanje teksta, umetanje slike, izrada linkova. Tagovi se pišu unutar zagrada npr. <html> i najčešće dolaze u paru, odnosno postoje početni i završni tagovi. Svaki HTML dokument sastoji se od dva dijela: zaglavlja (head) i tijela (body). Veze (linkovi) koji se nalaze unutar HTML dokumenta će povezati dokumente u hijerarhijsku strukturu. HTML dokument se sastoji od HTML 7


IFTTT elemenata čija svojstva su definirana atributima. Prilikom spremanja datoteka mora imati nastavak (ekstenziju)

.html ili .htm. Na taj način preglednik (browser)

prepoznaje da se radi o HTML datoteci. Javascript je programski jezik koji se izvršava u web pregledniku na strani korisnika. Koristi se i za stvaranje te razvijanje desktop i mobilnih aplikacija. CloudFront radi kao aplikacija usluga, omogućavajući krajnjim korisnicima preuzimanje objekata: dokumenti, datoteke, web objekte, softver, različite aplikacije poput portala, live streaming medij te društvenih mreža. Usluge mogu biti besplatne ili komercijalne.

8


IFTTT

4. NASTANAK I RAZVOJ IFTTT-a IFTTT je razvio Linden Tibbets i objavio 2010. godine. Autorova ideja je bila: " Pomoći korisnicima jednostavno povezivanje svega na internetu." Nova verzija nastala na početnoj verziji servisa lansirana je u srpnju 2013. godine za iPhone. Verzija sadrži tri dodatna kanala za: iOS Photos, Podsjetnike i kontakte. Najnovija verzija za izrađena za Android u travnju ove godine.

9


IFTTT

5. KAKO RJEŠAVATI PROBLEME POMOĆU IFTTT SERVISA Uporabom IFTTT web servisa omogućava se sinkronizirano korištenje aplikacija pomoću već dostupnih recepata koji su prisutni cijelo vrijeme, a koji su podijeljeni na novo raspoložive recepte i trenutno popularne recepte. Također, postoji i mogućnost kreiranja novih recepata pomoću kojih dolazimo do riješenja vlastitih problema odnosno zahtjeva. Navedeni servis svojim korisnicima omogućuje jednostavniju primjenu raznih aplikacija skraćujući vrijeme korištenje koje bi korisnik utrošio postavljajući svaku aplikaciju posebno. U današnjem užurbanom i poslovnom svijetu u kojem svi korisnici traže razvoj programa i aplikacija koji će ubrzati i pojednostavniti korištenje istoga, odnosno uštedjeti im vrijeme, ovaj servis implementira upravo tu ideju odnosno riješava problem. Također, ovaj servis služi i kao svojesvrstan podsjetnik na određene događaje, procese ili akcije, ovisno o tome koji recept izaberemo. Temeljem recepata preko kojih su dostupne razne aplikacije IFTTT servis pokreće zadane radnje umjesto korisnika; primjerice, na taj način možemo zadati naredbu (akciju) da se u određeno vrijeme postavlja status na naš Facebook profil, da nam na e-mail adresu stižu razne obavijesti, a također možemo postaviti razne načina rada mobilnog telefona. Slika . Algoritam na temelju kojega radi IFTTT

Izvor: www.ifttt.com (pristupano: 08.06.2014.)

10


IFTTT

6. RAZRADA SERVISA IFTTT servis je web aplikacija, dostupna i za mobilne operacijske sustave iOs i Android koja povezuje i omogućuje zajedničko korištenje drugih aplikacija i servisa. Specifična prednost nad ostalim servisima sličnoga sadržaja je jednostavnost korištenja kao i dostupnost velikog broja aplikacija koje je moguće sinkronizirati i automatizirati. Web stranica je vrlo pojednostavljena za upotrebu, pregledna i ima user-friendly sučelje. 6.1. Funkcionalnosti Web servisa

IFTTT omogućuje korisnicima zajedničko i automatizirano korištenje raznih web servisa i aplikacija temeljem jednostavnog algoritma "If this than that". IFTTT u web verziji otvara se pomoću internetskog preglednika ukoliko servis otvaramo na računalu ili pomoću aplikacije ukoliko se radi o pametnom telefonu.

*početni ekranski prikaz na web i sa mobitela!

6.2. Mogućnosti

IFTTT nudi veliki broj riješenja problema, odnosno nudi veliki broj aplikacija i drugih web servisa koji služe kao pokretači akcija. Nakon registracije na ovaj web servis otvara se korisničko sučelje. U gornjem desnom zaglavlju vidimo četiri kartice: "Create", "Browse", "Channels", i karticu sa nazivom korisničkog imena pomoću kojega smo se logirali. Ostatak ekranskog prikaza zauzima jedna rečenica koja objašnjava svrhu IFTTT servisa i slikovni prikaz recepta. Pritiskom na karticu "Create" otvara se printscreen stranice prikazan slikom broj 3. Klikom miša na svijetloplavu podcrtanu riječ "THIS" odabiremo kanal (aplikaciju) koja će biti okidač za 11


IFTTT pokretanje akcije. Nakon što smo odabrali željenu aplikaciju izaberemo okidač; u ovom slučaju sa kanala "Weather" odabrali smo slijedeći okidač: vremensku prognozu za slijedeći dan. U slijedećem koraku postavili smo da nam vremenska prognoza stiže na email adresu (kanal za akciju je Gmail) u 22:00 sata. Nadalje, otvara se padajući izbornik za postavljanje opcija obavijesti koje će stizati na email adresu (mogućnost biranja isticanja temperature u stupnjevima Celzijusevim ili Farenheitima, mogućnost slanja slike vremenske prognoze u prilogu emaila i slično.) U završnom koraku, jednostavnim slikovnim prikazom koji koristi logotipe odabranih kanala opisana je akcija te klikom na karticu "Create recipe" kreiramo svoj recept na IFTTT servisu. Desno od kreiranog recepta četiri su ikopne koje omogućuju: gašnje recepta, ponovni pregled recepta, brisanje recepta i modificiranje recepta. Klikom miša na karticu "Browse" pomoću koje pretražujemo već napravljene IFTTT recepte, servis nudi popularne recepte, nove recepte, kao i one koje je prepoznao i preporučio svakom korisniku ponaosob. Klikom miša na karticu "Channels" otvara se popis svih kanala dostupnih putem ovog web servisa kao i popis trenutno uključenih kanala registriranog korisnika. Kartica sa nazivom korisničkog imena nudi mogućnosti prikaza svih aktivnosti, kao i uređivanje podataka na svom profilu i mogućnost pozivanja drugih, novih korisnika. Slika . Ekranski prikaz korisničkog sučelja nakon registracije

12


IFTTT

Izvor: www.ifttt.com/dashboard (pristupano: 08.06.2014.)

Slika . Kreiranje novog recepta

Izvor: www.ifttt.com/myrecepies/personal/new (pristupano: 08.06.2014.)

13


IFTTT Slika . KORAK 1. Kreiranje novog recepta - odabir okidača

Izvor: www.ifttt.com/myrecepies/personal/new (pristupano: 08.06.2014.)

Slika . KORAK 2. Kreiranje novog recepta - odabir okidača

Izvor: www.ifttt.com/myrecepies/personal/new (pristupano: 08.06.2014.)

Slika . KORAK 3. Kreiranje novog recepta - odabir okidača

14


IFTTT Izvor: www.ifttt.com/myrecepies/personal/new (pristupano: 08.06.2014.)

Slika . KORAK 4. Kreiranje novog recepta - odabir akcije

Izvor: www.ifttt.com/myrecepies/personal/new (pristupano: 08.06.2014.)

Slika . KORAK 5. Kreiranje novog recepta - odabir akcije

Izvor: www.ifttt.com/myrecepies/personal/new (pristupano: 08.06.2014.)

Slika . KORAK 6. Kreiranje novog recepta - postavljanje akcije

15


IFTTT Izvor: www.ifttt.com/myrecepies/personal/new (pristupano: 08.06.2014.)

Slika . KORAK 7. Algoritam novog recepta

Izvor: www.ifttt.com/myrecepies/personal/new (pristupano: 08.06.2014.)

Slika . Novo kreirani recept

Izvor: www.ifttt.com/myrecepies/personal/new (pristupano: 08.06.2014.)

Slika . Pretraživanje već postojećih recepata

16


IFTTT Izvor: www.ifttt.com/myrecepies/personal/new (pristupano: 08.06.2014.)

6.3. Primjeri desktop softverskih rješenja

"Zapier" je svojevrsni poslovni oblik IFTTT-a. "Zapier" omogućuje automatsko izvršavanje zadataka ili akcija između online servisa. Kako govori njihov moto, Zapier omogućava automatizaciju jednostavnih zadataka kako bi se korisnik mogao koncentrirati na prave zadatke i poslove. Zapier ne nudi dijeljenje recepata koje su ostali korinsici kreirali, a veliki nedostatak ove aplikacije je što se, za razliku od IFTTT-a koji je besplatan, naplaćuje.

"Cloudwork" je besplatni web servis koji integrira i omogućuje koriniku izgraditi veze između posla i socijalnih web mreža i aplikacija. Kao rezultat koji "Cloudwork" nudi je automatizacija repettitivnih zadataka odnosno akcija, čime se štedi vrijeme i povećava produktivnost kroz samo nekoliko klikova mišem.

"We-Wired Web je web servis koji također omogućava korisnicima dijeljenje podataka između web servisa. Organiziran je na način da njegovi korisnici koji se razumiju u materiju ovog servisa i sami mogu proširiti servis na način da im je omogućeno dodavanje drugih web servisa, aplikacija, akcija i okidača putem dijagrama.

"Wappwolf" automatizira zadatke i akcije u "cloudsima". Ovaj servis povezuje Dropbox, G Drive ili Box sa drugim web servisima i rovodi zadanu akciju automatski, svaki puta kada korisnik doda datoteku u unaprijed određeni folder.

"Yahoo! Pipes" je web aplikacija koja agregira web stranice i druge web servise kreirajući "Web-based" aplikaciju i objavljujući te aplikacije. YahooPipes radi

17


IFTTT na temelju "Pipe! informacija iz razliÄ?itih izvora koje zatim postavlja ovisno o zadanim uvjetima i pravilima.

18


IFTTT

7. KREIRANJE PROFILA Kreiranje vlastitog profila na web servis IFTTT vrlo je jednostavno. Klikom miša na početnom zaslonu stranice ifttt.com na karticu "Join IFTTT", otvara se stranica na kojoj se novi korisnik može registrirati. Postupak registracije zahtjeva od korisnika upis slijedećih podataka; email adresu, korisničko ime te lozinku. Kreiranjem profila na upisanu email adresu pristiže link za potvrdu kreiranja profila nakon čega može koristiti navedeni web servis sa svim njegovim sadržajima koje nudi. Slika . Stvaranje korisničkog profila

Izvor: www.ifttt.com/join (pristupano: 08.06.2014.)

19


IFTTT

8. POSLOVNA PRIMJENA Poslovna primjena IFTTT web servisa očituje se u raznim primjerima kroz poslovnu praksu. IFTTT u poslovnoj primjeni skraćuje vrijeme korištenja raznih alata i aplikacija, svojim, unaprijed automatiziranim, akcijama. Dakle, u poslovnom svijetu, ovaj, za korištenje jednostavan servis, omogućava istovremeno pokretanje raznih aplikacija (koje su određene kao akcije ili okidači) bez njihovog otvaranja štedeći vrijeme koje bi inače potrošili za pokretanje svake aplikacije pojedinačno, ili objavljivanja i postavljanja svakog zadataka ili akcije zasebno. Poslovna primjena ovog servisa vrlo je široka jer uključuje veliki broj dostupnih aplikacija koje služe kao okidači, a što može primjerice smanjiti broj zaposlenih koji su delegirani za tu vrstu posla ili ubrzati i pojednostavniti radne zadatke. Izvrstan je za male tvtke sa malo zaposlenih koji zbog nedovoljnih financijskih resursa nemaju dovoljnog kadra koji bi obavljali takvu vrstu posla (na primjer, odjel za marketing i promociju). Također, ovaj web servis odličan je i za organiziranje vremena pojedinaca kao i podsjetnik na događaje ili procese.

20


IFTTT

9. KONKURENCIJA 9.1. KONKURENTSKA RJEŠENJA 1 LINK: https://zapier.com/

"Zapier" je svojevrsni poslovni oblik IFTTT-a. "Zapier" omogućuje automatsko izvršavanje zadataka ili akcija između online servisa. Kako govori njihov moto, Zapier omogućava automatizaciju jednostavnih zadataka kako bi se korisnik mogao koncentrirati na prave zadatke i poslove. Zapier ne nudi dijeljenje recepata koje su ostali korinsici kreirali, a veliki nedostatak ove aplikacije je što se, za razliku od IFTTT-a koji je besplatan, naplaćuje. U načelu, Zapier i IFTTT nude istu vrstu usluge. Primarna razlika je što je IFTTT fokusiran na širok pojas korisnika, dok je Zapier fokusiran na male i srednje tvtke. Također, Zapier nudi više aplikacija i brže ih integrairaju

u

svoj

sustav

dok

IFTTT

vremenski

Slika . Ekranski prikaz web servisa "Zapier"

Izvor: https://zapier.com/ (pristupano: 08.06.2014.)

21

zaostaje.


IFTTT 9.2. KONKURENTSKA RJEŠENJA 2 LINK: https://cloudwork.com/

"Cloudwork" je besplatni web servis koji integrira i omogućuje koriniku izgraditi veze između posla i socijalnih web mreža i aplikacija. Kao rezultat koji "Cloudwork" nudi je automatizacija repetitivnih zadataka odnosno akcija, čime se štedi vrijeme i povećava produktivnost kroz samo nekoliko klikova mišem. Ovaj servis upravlja aplikacijama umjesto korisnika. Dostupne su slijedeće aplikacije: Google Apps, Zoho, Highrise, Capsule CRM, Zendesk, Freshbooks, MailChimp, Twitter

koje automatizira.Ta

upotrebu ovog web servisa nije potrebno nikakvo tehničko predznanje i vrlo je jednostavno za korištenje. Slika . Ekranski prikaz web servisa

Izvor: https://cloudwork.com/ (pristupano: 08.06.2014.)

9.3. KONKURENTSKA RJEŠENJA 3 LINK: https://wewiredweb.com/

"We-Wired Web je web servis koji također omogućava korisnicima dijeljenje podataka između web servisa. Organiziran je na način da njegovi korisnici koji se 22


IFTTT razumiju u materiju ovog servisa i sami mogu proširiti servis na način da im je omogućeno dodavanje drugih web servisa, aplikacija, akcija i okidača putem dijagrama. Ovaj servis radi na isti način kao i IFTTT i Zapier. Stranica se vrlo sporo učitava što onemogućava jednostavno korištenje. Slika . Ekranski prikaz web servisa We-wired Web

Izvor: https://wewiredweb.com/(pristupano: 08.06.2014.)

9.4. KONKURENTSKA RJEŠENJA 4 LINK: http://wappwolf.com/dropboxautomator

"Wappwolf" automatizira zadatke i akcije u "cloudsima". Ovaj servis povezuje Dropbox, G Drive ili Box sa drugim web servisima i provodi zadanu akciju automatski, svaki puta kada korisnik doda datoteku u unaprijed određeni folder. OVaj servis fokusiran je na sinkronizaciju datoteka iz Dropboxa, G Drive-a i Box-a, a sa svrhom povećanja produktivnosti korisnikovog posla. OVaj servis besplatan je za korištenje, no ima određena ograničenja.

23


IFTTT Slika . Ekranski prikaz web servisa Wappwolf

Izvor: http://wappwolf.com/dropboxautomator /(pristupano: 08.06.2014.)

9.5. KONKURENTSKA RJEŠENJA 5 LINK: http://pipes.yahoo.com/pipes/

"Yahoo! Pipes" je web aplikacija koja agregira web stranice i druge web servise kreirajući "Web-based" aplikaciju i objavljujući te aplikacije. YahooPipes radi na temelju "Pipe! informacija iz različitih izvora koje zatim postavlja ovisno o zadanim uvjetima i pravilima. Ovaj web servis nije podoban za običnog korisnika koji nema viša znanja o programiranju, za razliku od IFTTT-, za koji nisu potrebna nikakva znanja i vrlo je jednostavan za korištenje.

24


IFTTT Slika . Ekranski prikaz web servisa "Yahoo!Pipes"

Izvor: http://pipes.yahoo.com/pipes/ (pristupano: 08.06.2014.)

25


IFTTT

10.

POZITIVNE/NEGATIVNE STRANE Tabela . Pozitivne i negativne strane IFTTT-a POZITIVNE STRANE

NEGATIVNE STRANE

jednostavnost korištenja

nedovoljno rasprostranjen

široka upotreba (poslovna i privatna)

mali broj korisnika

user-friendly sučelje

zaostajanje za konkurencijom

nije potrebno tehničko predznanje

zaštita vlastitog profila

dostupnost velikog broja servisa i aplikacije koje povezuje

nedovoljno razvijen za iOS operativni sustav

kreiranje profila je brzo

aktivacija pojedinog kanala

mogućnost kreiranja recepata

inovacije u tehnologiji

dostupnost velikog broja "akcija"

mogućnost definiranja samo jedne akcije (odnosno dvije aplikacije)

besplatan servis

promocija web servisa

lako pretraživanje dostupnih recepata

relativno nepoznat

26


IFTTT

11.

SWOT ANALIZA Tabela . SWOT analiza PRILIKE

PRIJETNJE

raznolikost usluge

zaostaje za glavnim konkurentom

mogućnost za dodatnim razvojem servisa

brojni konkurenti koji nude iste ili slične usluge

user-friendly korisničko sučelje

inovacije u području tehnologije

dostupnost na raznim platformama

broj kanala koji raste iz dana u dan

razvoj web servisa

broj aplikacija koji raste iz dana u dan

SNAGE

SLABOSTI

diferencijacija

nepopularnost

trendovi na tržištu

nepostojanje ciljnog segmenta

besplatan za korištenje

nepostojanje segmentacije tržišta

jednostavnost korištenja

nepoznat servis

globalizacija

slabo razvijen marketing

27


IFTTT

12.

TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST

Pokretanje ovog servisa kao i njegovo korištenje je potpuno besplatno. U uvjetima korištenja IFTTT zadržava pravo na buduće plaćanje ovog servisa. Uklučivanje svih recepata, kao i izrada novih također je besplatna. Uspješnost i pokazatelji uspješnosti ovog web servisa očituje se u broju njegovih korisnika koji se iz dana u dan povećava, kao i u broju dostupnih i kreiranih recepata čiji je broj iznad 12 000.

28


IFTTT

13. MOGUĆNOSTI NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI 13.1.

SMJER U BUDUĆNOSTI

IFTTT bi se prvenstveno treba fokusirati na marketing odnosno promociju svog servisa. Naime, ovo je izuzetno svrsishodan servis koji omogućava automatizaciju određenih procesa. Prostora za rast također ima i na polju broja korisnika pa i popularnosti koji se dobrom marketinškom strategijom može povećati. Također, povećanjem broja korisnika IFTTT će morati i raditi na tehničkoj podršci odnosno dodavati kanale jer već sada zaostaje za konkurencijom po tom pitanju.

13.2. Izuzetno

POBOLJŠANJE FUNKCIONALNOSTI funkcionalan

i

jednostavan

servis,

prilagođen

krajnjem

korisniku,

poboljšanje funkcionalnosti može temeljiti jedino na proširenju svog asortimana odnosno ponuđenih kanala, akcija i okidača.

29


IFTTT

14.

ZAKLJUČAK Web servis IFTTT (If this than that) je web servis koji služi za zajedničko

upravljanje web aplikacijama i servisima. Ono svoje djelovanje zasniva na jednostavnom algoritmu pomoću kojega stvara zadane recepte, odnosno uvjete. Autorova ideja je bila: "Pomoći korisnicima jednostavno povezivanje svega na internetu". Svaki recept se sastoji od okidača i akcije, a obzirom na jednostavnost korištenja i primjene svaki korisnik može kreirat vlastiti recept, ovisno o svojim potrebama i zahtjevima. Ovaj web servis osim kao desktop rješenja dostupan je i na pametnim telefonima sa operacijskim sustavima iOs ili Android.

Unatoč glavnoj

prednosti, jednostavnost korištenja, IFTTT zaostaje za svojim glavnim konkurentom, web servisom pod nazivom "Zapier" obzirom na broj dostupnih kanala i aplikacija, što bi u budućnosti trebala biti glavna pokretačka snaga za širenje ovog funkcionalnog servisa.

30


IFTTT

15.

LITERATURA I.

AMA priruÄ?nik poslovnih dokumenata, Wilson, K. Wanson, J., svibanj 2011.

INTERNETSKI IZVORI: I.

https://ifttt.com/wtf

II.

http://www.makeuseof.com/tag/how-to-create-your-own-ifttt-recipes-forautomating-your-favorite-sites-and-feeds/

III.

http://www.fastcompany.com/3014440/tech-forecast/ifttt-puts-the-internetof-things-in-your-pocket

IV.

http://alternativeto.net/software/ifttt/

V.

http://informationtwist.wordpress.com/2013/06/29/try-these-iftttalternatives/

VI.

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2399266,00.asp

VII.

http://lifehacker.com/tag/if-this-then-that

VIII.

http://www.pcworld.com/article/2029140/review-ifttt-connects-social-mediaphoto-and-other-web-services.html

IX.

https://zapier.com/

X.

https://cloudwork.com/

XI.

https://wewiredweb.com/

XII.

http://wappwolf.com/dropboxautomator

XIII.

http://pipes.yahoo.com/pipes/

31


IFTTT POPIS TABLICA

POPIS SLIKA

32


IFTTT

16.

ŽIVOTOPIS

Euro pass Život opis

Osobn i podaci Prezim e / Ime Adresa(e ) E-mail

Kopinč Tea Jablanska 68, 10 000, Zagreb, Grad Zagreb tea.kopinc@gmail.com

Državlja nstvo

Hrvatsko

Datum rođenja

13. rujna 1991.

Spol

Žensko

Radno / iskust vo Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti Ime i adresa poslodavca Vrsta djelatnosti ili sektor

Obrazov anje i osposo bljavanj e

33


IFTTT Ime i vrsta organiza cije pružatelj a obrazova nja i osposobl javanja Datumi

XI.gimnazija Zagreb

2005.

Naziv dodijelje ne kvalifikac ije

osnovnoškolsko obrazovanje

Ime i vrsta organiza cije pružatelj a obrazova nja i osposobl javanja

Osnovna škola Rudeš, Zagreb

Osobn e vještin ei kompet encije Materin ski jezik

Hrvatski jezik

Drugi jezik

Engleski jezik

Samopro cjena Europska razina (*) Jezik

Razumij evanje

Govor

Slušanje

Čitanje

Pisanje

Govorna interakcija

aktivno

Govorna produkcija aktivno

(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Društven e vještine i kompete ncije

Sposobnost prilagođavanja različitim

34

aktivno

aktivno

aktivno


IFTTT Organiz acijske vještine i kompete ncije

Razvijena sposobnost rada u timu, razvijene komunikacijske vještine

Tehničke vještine i kompete ncije

Statističke vještine

Računal ne vještine i kompete ncije

Rad u MS Office-u

Druge vještine i kompete ncije

Rad u stresnim uvjetima

Vozačka dozvola

Vozačka dozvola B kategorije

Doda tne infor macij e

Nosilac crnog pojasa I. Dan Svjetske taekwondo federacije

Trener vrtićkog uzrasta i rekreativno-zdravstvenog programa "TAE DO" u TKD klubu "Jastreb" iz Zagreba Kategorizirana sportašica Hrvatskog Olimpijskig odbora i osvajačica brojnih medalja na tuzemnim i inozemnim natjecanjima u taekwondou.

35


IFTTT

17.

SAŽETAK Pojam servisa je započeo sa željom da se informacija prenese s jednog na

drugo, udaljeno računalo te da se tako prenesena informacija (datoteka) može na tom drugom računalu dalje obrađivati. Web servis za zajedničko upravljanje Web aplikacijama IFTTT je usluga koja omogućuje korisnicima povezivanje različitih web aplikacija: Facebook, Gmail, Instagram, LinkedIn, Twitter, ebay, itd. Uvjetna izjava IFTTT servisa je oblika: IF THIS THEN THAT. Ona se naziva recept, a sastoji se od triggera (okidača)-THIS i akcije-THAT koja nakon toga slijedi. Korisnik stvara svoje nove recepte kombinacijama okidača i akcije putem aktivnih kanala. Recepti se mogu i izmjenjivati i dijeliti s drugim korisnicima koristeći obrasce. Većina korisničkih okidača ima period osvježavanja 15 minuta. Korištenjem servisa korisnici stvaraju i izmjenjuju recepte gradeći nove sustave koji omogućavaju i olakšavaju uporabu različitih sadržaja koji dolaze iz različitih izvora. Tehnologije koje se koriste kod IFTTT servisa su: RoR, HTML5,Javascript i CloudFront. IFTTT je razvio Linden Tibbets i objavio 2010. godine. Autorova ideja je bila: " Pomoći korisnicima jednostavno povezivanje svega na internetu." Uporabom IFTTT web servisa omogućava se sinkronizirano korištenje aplikacija pomoću već dostupnih recepata koji su prisutni cijelo vrijeme, a koji su podijeljeni na novo raspoložive recepte i trenutno popularne recepte. Kreiranje vlastitog profila na web servis IFTTT vrlo je jednostavno. Postupak registracije zahtjeva od korisnika upis slijedećih podataka; email adresu, korisničko ime te lozinku. IFTTT u poslovnoj primjeni skraćuje vrijeme korištenja raznih alata i aplikacija, svojim, unaprijed automatiziranim, akcijama. Glavni konkurent ovom web servisu je "Zapier" koji, za razliku od IFTTT-a nudi više akcija i kanala dostupnih korisniku. Pokretanje ovog servisa kao i njegovo korištenje je potpuno besplatno. U uvjetima korištenja IFTTT zadržava pravo na buduće plaćanje ovog servisa. Uklučivanje svih recepata, je besplatna. IFTTT bi se prvenstveno treba fokusirati na marketing odnosno promociju svog servisa. Prostora za rast također ima i na polju broja korisnika pa i popularnosti koji se dobrom marketinškom strategijom može povećati. Povećanjem broja korisnika

36


IFTTT IFTTT će morati i raditi na tehničkoj podršci odnosno dodavati kanale jer već sada zaostaje za konkurencijom po tom pitanju. Izuzetno

funkcionalan

i

jednostavan

servis,

prilagođen

krajnjem

korisniku,

poboljšanje funkcionalnosti može temeljiti jedino na proširenju svog asortimana odnosno ponuđenih kanala, akcija i okidača.

37

115_Kopinc_www.ifttt.com