Page 1

YIL: 2 SAYI: 15 / TEMMUZ 2011

GELÝN TANIÞ OLALIM www.adrreklam.com.tr

Baþarý ayrýntýlarda gizlidir ayrýntýlar fark yaratýr The secret of success is in the details; make a difference

AK DÝCLE REKLAM


www.adrreklam.com.tr

Çilek Mah. Týrmýl Sanayi Sitesi 63127 Sk. No:1 Mersin - TURKEY adrreklam.com.tr | info@adrreklam.com.tr

The secret of success is in the details; make a difference

Baþ arý, ayrýntýlarda gizlidir | ayrýntýlar fark yaratýr Tel: +90 324 234 95 35 - 234 58 31 Fax: +90 324 234 58 21

AK DÝCLE REKLAM


Yýl: 2

Sayý: 15

Üret Mühendislik Makina Tarým San. Tic. Ltd. Þti Adýna

Ýmtiyaz Sahibi Mürsel ÞAHÝN Editör Mürsel ÞAHÝN Yazý Ýþleri Müdürü Figen AKKURT Reklam Koordinatörü Zekeriya TAYLAN Reklam Tanýtým Mustafa ACAR Görsel Tasarým

Zirve Group www.zirvegroup.com Baský MERSÝÝN REPROTEK MATBAA HÝZMETLERÝ

0.324 235 09 66 www.mersinreprotek.com Adres Týrmýl Sanayi Sitesi T-2 Blok No:49 / MERSÝN Tel: 0.324 234 69 24 Fax: 0.324 234 98 22 Gsm: 0.532 636 35 27 Önerileriniz Ýçin

0.532 304 72 41 www.tirmilsite.com e-mail: bilgi@tirmilsite.com msn: tirmilsite@hotmail.com

murselsahin@tirmilsite.com

EDÝTÖRDEN Merhaba sevgili dostlar,

Bu ayýmýzda dolu, dolu geçti seçim çalýþmalarý partilerin bir birleriyle yarýþý ve çok büyük heyecan vardý. Allaha çok þükür çomak sokmak isteyenler olsa da bu meseleyi de kazasýz belasýz Türk halký atlattý. Sanayi camiasý da bu meselenin bir an önce bitmesini herkesin iþine gücüne dönmesini bekliyordu çünkü seçim nedeniyle piyaslar da belirsiz bir durgunluk vardý. Dolayýsýyla bu durgunluk ekonomiye de yansýdý. Hepimiz biliyoruz ’ ki seçim ve buna benzer yaþanan bazý olaylardan ders çýkartmalýyýz. Devlet 2013 Akdeniz Olimpiyatlarý nedeniyle mersinde köklü bir deðiþim yapacak devlet bakaný Zafer Çaðlayan toplam 3 milyar yatýrým yapacaklarýný açýkladý. Ayrýca Mersin de iþsiliði azaltacaklarýný gittiði her yerde açýklýyor. Mersin sanayi sektörü bu 3 milyardan payýný nasýl alacaðý konusun da endiþeli neden derseniz ihale usulü ile verilecek olan iþler kime ne kadar kazanç saðlayacak bilinmemekte bizler sanayici olarak þunu isteriz ortada bir pasta varsa bu pastadan kime ne kadar düþecek bunun belirlenmesi ve yapýlacak olan iþlerin sadece Mersinde ki firmalara verilmesi çünkü ancak o zaman sanayi sektörü ve diðer sektörler bundan fayda saðlayacaktýr. Mersinde ki iþletmelerimizde bu konuda birlik ve beraberlik içinde olmalý kimlere görev düþüyorsa bu konuda ellerinden geleni yapmalarý gerekiyor. Bu görevler baþta sayýn valimiz; Hasan Basri Güzeloðlu belediye baþkanlarýmýz meslek odalarýmýz derneklerimiz etraflýca ARGE yaparak devletle elele vererek kazanacak olan MERSÝN diye düþünmelerini ve bu konuda mersin sanayisi ve diðer sektörlerin ülke ekonomisine direnç katarak hedefe doðru saðlam adýmlarla Mersine ciddi anlamda kazanç saðlayacaktýr. Doðru yatýrýmlar mersini ÝSTANBUL GÝBÝ EKONOMÝYE YÖN VEREN BÝR KENT KONUMUNA getirecektir. Mersin böylelikle dünya kenti olma yolunda daha saðlam ve daha güvenli adýmlar atmýþ olacaktýr. Gelelim seçim sonrasý ekonomik göstergelere Geçen hafta açýklanan veriler sanayi üretimindeki büyümenin önceki aylara göre yavaþladýðýný ortaya koysa da diðer veriler ekonominin ýsýnmýþ olduðunu gösteriyor. Seçim sonrasýnda makroekonomik alanda en önemli gündem maddesi cari açýk ve ekonomik ýsýnmanýn dizginlenmesi olacak. Mayýs ayýnda Tüfe enflasyonunun çekirdek enflasyonla birlikte sýçramasý bu önlemlerin aciliyetini gösteriyor. Yani, yeni hükümet sýradan seçim sonralarýnda olduðu gibi sorun ekonominin hýzlandýrýlmasý deðil yavaþlatýlmasýný amaçlayacak. Popüler deyimle ekonominin daha makul ve sürdürülebilir büyüme oranlarýna "yumuþak iniþi" saðlanmaya çalýþýlacak. Bunu üçüncü bir þekilde daha ifade edebiliriz. Büyümenin kaynaðýnýn iç pazar deðil dýþ pazar haline getirilmesi, iç talebin yavaþlatýlmasý, iþletmelerin dýþ talebe yönlendirilmesi gerekecek. Ýþletmelerin önemle üzerinde durduðu petrol fiyatlarý da geriledi 38 petrol üreticisi ülkenin üyesi olduðu Dünya Enerji Ajansý rezervindeki 60 milyon varil petrolü serbest býrakacaðýný açýkladý. Piyasaya günlük 2 milyon varil petrol satacak. Bir süredir gerilemeye baþlayan petrol fiyatý bu haber üzerine daha da geriledi. Teknik olarak petrolün varil fiyatýnýn 80 dolara kadar gerilemesi bekleniyor. Petrol fiyatlarýndaki gerileme içeride enflasyonun ve hem de cari açýðýn düþmesinde önemli rol oynayacaktýr. Buda her alana yansýyacak diye düþünüyorum. Firmalara önerim ise hedef belirlemeleridir,çünkü 2011 yýllý mersin için çok büyük geliþmelere sahne olacak Mersin uyuyan bir devdi þuan uyandý yolun açýk olsun Mersin

" Fýrtýnalý havada gemiyi terketme ki, deryada yol alalým. " Mürsel ÞAHÝN


Güneþ Cephe Sistemleri Pvc Alüminyum Ýnþaat Yapý Otomasyon Ýth. Ýhr. San. Tic. Ltd.Þti

Tel : 0.324 232 41 92 Fax: 0.324 233 18 63 Týrmýl Sanayi Sitesi AA1 Blok adres No: 5 Akdeniz / MERSÝN

telefon

web www.gunesyapiotomasyon.com mail destek@gunesyapiotomasyon.com


ETKÝNLÝK

9 . G

ULUS

TÜRK

ELÝN

LARA

ÇE OL

RASI

ÝMPÝY ATLA R

TANIÞ O

I

LALIM

9. Tü Olim rkçe pi luslar Tevf yatlarý arasý ik Sý T d o k u r rý zunc ürkçe Öðr Gür u e e s S Tevfi tabý renk u düzenl timi Dern Mer tadý k Sýrr li gör enen e ý Gür üntü ''Ulus ðince ( TÜ sin Ý olara l S e l k R ta a r l Etki eserl konuk öð dýnda sa e sahne o rarasý Tür KÇEDER) b nliði erini y kçe O muh sesle renciler, ç gý duruþu ldu. limpi u yýl n e yatla t þ ve Ýst dirdi. itli ha rý''nýn bir g eþem iklal M Belar l k o yunla Mers us, G a öste r þ ý in r ile ba ýný se riye Tayland ürcistan, sahn þ r l g a i y l , A e an Ma yerek ze e old f , klas gecede i u. öðinalistin yer kedonya, Yerbaycan, Tac i lk kleþe al m ik r

U

enc dýð n dün ist en ya öðren inin Diya ý gece, re , Finlandi an, Polon ya, Sr ya, A nkli g rbaký cileri v r i Lan örün ustra n de katýlý yöres ka tü m K ly i sesle cýlarýn be aradeniz y nden þark lere sahn ve Morita a, Kuzey Ý e ndirm rl ð ýl n ö esi is enisini to resine ait ar seslend oldu. Türk ya'dan 13 anda, plark e aya m halk irdið eni e kta a lkýþla n, bazý öð oyunlarýn i, Tanzany stanlý Zeke riya T ndý. ýs a renci AYLA lerin ergileme lý N skeç s eþliði i nde þ arkýla r


DELFÝN Ý L A Ç L A M A

Her gün deðil bir gün ilaçlayýn..

Tel: 0.324 237 07 07 Fax: 0.324 235 54 54 Barbaros Mahallesi 2137 Sokak. No: 3/2 - MERSÝN


HABER

16 banka anlaþtý, Rekabet onayý geldi 2 milyon esnafýn borcu yapýlandýrýlýyor

KREDÝ BORCU OLAN

ESNAFA MÜJDE! 2 milyon esnafýn banka borçlarý ve kredi kartý borçlarý yeniden yapýlandýrýlýyor. 16 bankanýn hazýrladýðý protokol, Rekabet Kurumu tarafýndan önceki gün akþam saatlerinde onaylanarak yürürlüðe girdi. Sözkonusu 16 banka esnafýn toplam borcunun yüzde 90'ýna sahip. Protokole yeni bankalarýn da katýlabileceði belirtiliyor. 1) ESNAF KARTINI GÖSTEREN, HEM KREDÝ BORCUNU HEM DE KREDÝ KARTI BORCUNU YENÝDEN YAPILANDIRABÝLECEK 2) FARKLI BANKALARA AYRI AYRI BORCU OLAN ESNAF DA 1 HAZÝRAN'DA BAÞLAYACAK YAPILANDIRMADAN YARARLANABÝLECEK 3) BORCA, PÝYASA FAÝZÝNDEN 2 PUAN DAHA AVANTAJLI MERKEZ BANKASI FAÝZÝ UYGULANACAK 36 AY VADE YAPILACAK 4) MALÝ AFLA DEVLETLE BARIÞAN ESNAF BANKA BORCUNU DA YAPILANDIRDIÐINDA KARA LÝSTEDEN ÇIKARILACAK

Hükümetin vergi ve prim alacaklarýna getirdiði af düzenlemesinin ardýndan 2 milyon esnafa yeni bir müjde geldi. Yüzbinlerce esnaf, 1 Haziran'dan itibaren "kredi kartý borcu" ve "kredi borcu" için bankalarla yeniden yapýlandýrma masasýna oturacak. Önceki akþam Rekabet Kurulu'ndan gelen onay kararý yüzbinlerce esnaf için müjde oldu. Rekabet Kurulu, esnafýn kredi ve kredi kartý borçlarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasýna yönelik hazýrlanan protokolü onayladý. Halen 16 bankanýn dahil olduðu protokolle her bir banka, esnafýn 100 bin liraya kadar olan borcu yapýlandýracak. Böylece örneðin 3 ayrý bankaya 100'er bin liralýk borcu olan esnaf, 300 bin liralýk borcunu yapýlandýrmýþ olacak. 1 Haziran'da baþvurular baþlayacak, baþvuru için esnafa 3 aylýk süre verilecek. Rekabet Kurulu'nun gündemine aldýðý ve önceki gün onay kararý verdiði protokole göre, 16 büyük kamu ve özel sektör bankasý, 2 milyon üyesi bulunan TESK'e baðlý esnafýn borçlarýný yeniden yapýlandýracak. Bu yapýlandýrmanýn genel çerçevesi þöyle çizildi. Her bir bankaya olan 100 bin lira sýnýrýna kadar olan borç, 36 ay vadeye göre taksitlendirilecek. Faiz silinecek ve anaparaya Merkez Bankasý avans faiz oraný dikkate alýnarak belirlenecek oranda faiz iþletilerek hesaplanacak. Ancak her bir bankanýn ayný faiz oranýný uygulamasý gibi bir zorunluluk bulunmuyor.

Geçmiþiyle hesaplaþýp beyaz bir sayfa açacak Geliþmeyle ilgili bir deðerlendirme yapan TESK Baþkaný Bendevi Palandöken, "Bu yýl yeniden hesaplaþma yýlý olacak. Hükümetin vergi ve prim affýndan sonra kredi kartý ve kredi borcuna da yapýlandýrma gelmesi bizim için çok önemliydi. En önemlisi de esnafýn sicili temizlenecek. Yani bu yýl esnaf geçmiþiyle yeniden hesaplaþýp, herþeye yenibaþtan baþlayacak" diye konuþtu. Kredi kartý borcunun yapýlandýrýlmasý konusunda da, esnafýn sahip olduðu baðlý oda ve birliklere ait kartý göstermesinin yeterli olacaðýný kaydeden Palandöken, "Yüzbinlerce esnaf

rahatlayacak ama bankalar da milyonlarca liralýk tahsil edemedikleri alacaklarýný tahsil etmiþ olacaklar. Bu her iki taraf için de son derece önemli bir adýmdýr" dedi.

Baþvuru 1 Haziran'da baþlayýp 3 ay sürecek Protokolün onaylanmasýyla bugünden itibaren Bankalar Birliði'nin bankalara tek tek yazý göndermesi ve süre vermesi bekleniyor. Birkaç günle sýnýrlandýrýlacak sürenin sonunda yapýlandýrmaya katýlacak bankalarýn sayýsýnýn daha da artabileceðini tahmin ediliyor. Ardýndan TESK üyelerine yeni durumu hem maille hem de genelge yayýnlayarak bildirecek.Yeniden yapýlandýrma baþvurularýnýn 1 Haziran'da baþlatýlacaðý belirtilirken esnafa 3 aylýk bir süre tanýnacaðý ifade edildi.

Kara liste temizlenecek Merkez'e bildirilecek Yapýlandýrmanýn en önemli unsurlarýndan birini ise bankalardaki "kara listelerin" temizlenmesi oluþturuyor. Protokole göre bankalar, borcunu yapýlandýran esnafý "kara liste"den çýkaracak, bu bilgi Merkez Bankasý kayýtlarýna da yansýtýlacak. Böylece esnafýn sicili temizlenmiþ olacak. Kara listeden çýkan esnaf ise bundan sonra bankalardan daha rahat kredi alabilecek.

Protokole imza atan 16 banka borcun % 90'ýna sahip Protokole imza koymuþ bankalar, Akbank, Anadolubank, Denizbank, Eurobank, Tefken, HSBC Bank, Þekerbank, Tekstil Bank, T.Finans Katýlým Bankasý, T.Garanti Bankasý, T.Halk Bankasý, T. Ýþ Bankasý, Altarnatif Bank, T.Ziraat Bankasý, T. Vakýflar Bankasý ve Yapý Kredi Bankasý olmak üzere 16 tane. Ancak diðer bankalarýn da uygulamaya katýlacaðý tahmin ediliyor. Sadece bu 16 bankanýn ise esnafýn toplam borcunun yüzde 90'ýný sahip olduðu vurgulanýyor.


L A M P E R T S WA L D E


BÝLGÝ

Patent Tanýmý Buluþ; "Teknoloji alanýndaki herhangi bir spesifik sorunun çözümü" olarak tanýmlanýr.“ Patent; Buluþ sahiplerine buluþlarýný ayrýntýlý olarak açýklamalarý karþýlýðýnda verilen bir belge olup, buluþ sahibinin buluþ konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkýdýr. Patent Hakký; Geleneksel terminoloji ile sýnai mülkiyet haklarýnýn içinde önemli bir yer tutan, özellikle teknoloji transferinin aracý olmasý bakýmýndan geliþmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala iliþkin haktýr.

PA TENT

Patent; - Türkiye'de ve dünyada yeni olan, - Sanayiye uygulanabilen ve - Tekniðin bilinen durumunun aþýlmasý kriterlerine uygun olan buluþlarýn, sahiplerine belirli bir süre (20 yýl), bu buluþ konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkýnýn tanýnmasýdýr.

Yenilik: Buluþun daha önce baþkalarý tarafýndan yazýlý olarak yada uygulanarak açýklanmamýþ olmasý ,yani mutlak yeniliktir. Sanayiye Uygulanabilirlik: Buluþun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiðe uygulanabilir özellik taþýmasý yani , sanayinin herhangi bir dalýnda üretilebilir veya kullanýlabilir nitelikte olmasý demektir. Tekniðin Bilinen Durumunun Aþýlmasý: Konuda uzman bir kiþinin kolayca düþünüp uygulamaya koyamayacaðý nitelik anlamýndadýr. Patent sistemi, buluþ sahibine, buluþunu kullanma ve kullandýrma konusunda belirli bir süre ayrýcalýk veren ve böylece buluþ yapýlmasýný özendirerek sanayinin geliþmesine yardým eden ve bugün bütün geliþmiþ ülkelerce kabul edilerek uygulanan bir sistemdir. Patent Baþvurusu Ýþlem Basamaklarý: - Baþvuru TPE’de dosyalanýr. (1 gün) - Baþvuru TPE’de þekli þartlara uygunluk açýsýndan incelenir. (11,5 ay) - Patent baþvurusu 3. þahýslara duyurulmasý için yayýnlanýr. (6 ay) - Baþvuru, araþtýrma iþlemi için TPE’nin anlaþmalý bulunduðu araþtýrma ofislerinden birine gönderilir. (10-12 ay ilgili ofisin yoðunluðuna göre deðiþir.) - Alýnan araþtýrma raporu yayýnlanýr. (6 ay) - Araþtýrma raporu alýndýktan sonra incelemeli veya incelemesiz patent sistem tercihi dosyalanýr. (3 ay)

A- Ýncelemeli patent sisteminde: - Baþvuru inceleme iþlemi için TPE’nin anlaþmalý bulunduðu inceleme ofislerinden birine gönderilir. (10-12 ay ilgili ofisin yoðunluðuna göre deðiþir.) - Ýnceleme raporunun sonucu olumsuz ise 3 kez inceleme hakký vardýr . - Ýnceleme sonucu olumlu ise belgeye baðlanma iþlemleri baþlar .

- TPE Belgeye Baðlanma kararýný bildirir. (3 ay) - Belgeye baðlanma harcý yatýrýlýr. (3 ay) - Baþvurunun belgeye baðlandýðýna iliþkin ilan yayýnlanýr. - TPE’den Belge gönderilir. (1-3 ay)

B -Ýncelemesiz patent isteminde: Baþvuruda inceleme iþlemi yapýlmadan yukarýda bahsedilen belgeye baðlanma aþamalarý baþlar.

PATENTÝN/FAYDALI MODELÝN DEVAMLILIÐI Patent/Faydalý Model tescili ile saðlanan tekel hakkýnýn devam edebilmesi için bazý kurallar mevcuttur.

Bu kurallar; - Patentin/Faydalý modelin kullaným zorunluluðu; Patent/Faydalý Model sahibi veya yetkili kýldýðý kiþi, patentle/faydalý modelle korunan buluþu kullanmak zorundadýr. Kullanma zorunluluðu patentin verildiðine iliþkin ilanýn ilgili bültende yayýnlandýðý tarihten itibaren üç yýl içinde gerçekleþtirilir. Kullanmanýn deðerlendirilmesinde pazar þartlarý göz önünde tutulur. Kullaným Ýspatý; Patent sahibi veya yetkili kýldýðý kiþi, Enstitü nezdinde buluþu kullanmakta olduðunu resmi bir belge ile kanýtlar. Resmi nitelikli patent kullaným belgesi, Yönetmelýkte belirlenen merci tarafýndan ve Yönetmelýkte belirlenen genel kýstaslara ve kurallara göre düzenlenir. Kullaným belgesi, buluþun kullanýldýðý sýnai iþletmedeki üretimin incelenmesi sonucunda verilir. Belge, patent konusu buluþun satýþa sunulduðunu veya uygulandýðýný teyid eder. Belge, ilgili merci tarafýndan buna iliþkin baþvurunun yapýldýðý tarihten itibaren üç ay içinde düzenlenir. Belgede, patentle korunan buluþun fiilen kullanýlmakta olduðu konusundaki bilgiler bulunur. Kullaným belgesi Patent Sicili'ne kayýt edilir.

- Yýllýk ücretin ödenmesi; Patent/faydalý model baþvurularýnýn yýllýk ücretleri her yýl baþvuru tarihine tekabül eden ay ve gün içerisinde ödenmek zorundadýr. Patentin/Faydalý Modelin kullanýlmamasý zorunlu lisansa, Yýllýk ücretin ödenmemesi patentin/Faydalý Modelin hükümsüz kalmasýna neden olmaktadýr


guneycivata.com.tr

www.

ASKAYNAK

EMES

®

www.

®

.com.tr

En büyük cihazlarý bile bir arada tutan nesne küçük bir

civatadýr. Maðaza : Sanayi Sitesi G-29 Blok No. 19-21 MERSÝN Tel.: (0324) 234 76 93 - 234 96 76 - 234 40 15 Fax : (0324) 235 44 76 Depo : Sanayi Sitesi G-28 Blok No. 11 MERSÝN Depo : Sanayi Sitesi C-12 Blok No. 9 MERSÝN Þube : Týrmýl Sanayi Sitesi Z-3 Blok No. 23 MERSÝN E-mail : guney_civata@hotmail.com


HABER Sanayi ve Ticaret Bakaný

KOSGEB

100 ÝÞLETMEYE YENÝ DESTEK PAKETÝ

Nihat ERGÜN

Sanayi ve Ticaret Bakaný, geçen dönemde desteklerden yararlanamayan iþletmelere müdje verdi. 100 bin iþletmelik destek paketi geliyor.

S

anayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün, bu yýlýn ikinci yarýsýnda 100 bin iþletmelik yeni bir kredi paketi daha açacaklarýný belirterek, ''Bunda da 50 bin liralýk kredi üst limiti olacak ve geçen seferki desteklerden yararlanmayan iþletmeler bu destekten yararlanacaklar'' dedi. Ergün, Dolmabahçe Baþbakanlýk Çalýþma Ofisi'nde düzenlenen ''2011-2013 KOBÝ Stratejisi ve Eylem Planý'nýn (KSEP)'' basýn toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, bazý basýn yayýn organlarýnda bugün yeni bir kredi paketinin açýklanacaðý þeklinde haberler olduðunu anýmsattý. ''Evet yeni bir kredi paketi açýklanacak ama orada yazan günde ve tarihte deðil'' diyen Ergün, þu anda KOSGEB aracýlýðýyla 50 bin iþletmeye vermeyi hedefledikleri bir kredi paketinin kredilendirmesinin devam ettiðini kaydetti. Bakan Ergün, þunlarý kaydetti:

SANAYÝCÝYE HÝBE, KREDÝ ve DESTEKLER Zekeriya TAYLAN

D

eðerli sanayi esnafý günümüzde sanayiciyi destekleyen bir çok devlet teþebbüsleri, sanayi odalarý, bankalar ve Devletin sanayi esnafýna verdiði krediler , hibeler olmasýna raðmen biz sanayici esnafý bunlarýn birçoðundan haberdar deðiliz. Verilen bu kredilerden birçok sanayicinin haberi olmamasýnýn yaný sýra bürokratik iþlemlerin fazla olmasýndan dolayý bu imkanlarý deðerlendirmeyen sanayicilerimizde bulunmakta. Bu kredi ve hibe programlarý arasýnda özellikle KOSGEB in sanayiciye verdiði birçok kredi ve hibe imkanlarý sunuyor. Yaz sezonunun baþlamasýyla birlikte birçok banka sanayi esnafýna kimisi düþük faizli ,kimisi ise faizsiz kredi imkanlarý sunuyor.Bankalarýn kobilere yönelik kredilerin arasýnda finansman kredisi,fuara katýlým kredisi ve yeni iþ kurmak isteyenlere yönelik bir çok kredi imkanlarý sunuyor. - Meselea bu bankalar arasýnda Denizbank KOSGEB üyelerine faizsiz kredi imkaný sunuyor. Denizbankýn kobilere yönelik sunduðu kredi imkanlarý içerisinde; Daha önceden KOSGEB üyelerine verilen kredilerde çekilen kredi faizinin dörtte üçünü Kosgeb tarafýndan karþýlýyordu kalan dörtte bir faiz oranýný ise sanayici veriyordu. 2011 yýlýndan itibaren ise sanayicinin cebinden çýkan dörtte bir faiz oranýný da Denizbank tarafýndan karþýlanacak olmasýyla Kosgeb üyesi kobiler Denizbank'tan faizsiz kredi çekebilecekler. -Kobilere birde hibe veren devlet destekli sanayi odalarý, tübitak ,kosgeb gibi kuruluþlar da var. Bu kuruluþlar arasýnda bulunan Tübitak; KOBÝ'ler için Ar-Ge Baþlangýç Destek Programý çerçevesinde hazýrlanan ilk iki projenin geri ödemesiz olarak desteklenmesinin amaçlandýðý vu rgulandý. Çalýþma ile firmalarýn 400 bin TL'lik toplam bütçelerinin 300 bin TL'sinin geri ödemesiz olarak destekleyeceklerini belirtiyorlar. Müracaat için zaman sýnýrlamasýnýn bulunmadýðý hibe desteði, 250 kiþiden az yýllýk çalýþaný, yýllýk net satýþ hasýlatý ya da mali bilançosu 25 milyon TL'den az olan bütün iþletmeler destekten yararlanabilmek için baþvurabilecek. Yeni kurulan ve ilk yýl hesaplarý onaylanmamýþ iþletmelerde sadece çalýþan sayýsýný dikkate alacaklardýr. Kosgeb sanayiciyi en fazla destekleyen kurumlar arasýnda bulunuyor. Kosgebin kobilere, sanayiciye hibe, kredi verme, faiz desteðinin yaný sýra eðitim hizmeti olanaklarýda sunuyor. Yalnýz þunu unutmayalým ki; bu destek ve hibeler, iþini geliþtiren, iþini büyüten ve iþ sahasýna yeni atýlacak kiþi ve esnaflara öncelikli olarak veriliyor.. Daha detaylý bilgi için www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaþabilirsiniz. Saygýlarýmla...

''Bunun asil olanlarý bitti. Fakat çok sayýda yedek baþvuru olmuþtu, 20 binden fazla da yedek baþvuru oldu. Bulduðumuz bir ek finansmanla bu yedeklerin de krediden yararlanmasýný temin etmek istedik. Þu anda yedeklerin kredilendirmesi devam ediyor. Þu ana kadar kredi kullanan, son açtýðýmýz pakette iþletme sayýsý 56 bin 250'ye ulaþtý. Bu iþletmeler muhtemelen yedekler de bittiðinde 68 bin 500 iþletmeye ulaþmýþ olacak. Bugün itibariyle 2 milyar 195 milyon liralýk bir kredi hacmi oluþmuþ oldu. 56 bin 250 iþletme için bu rakam 2 milyar 800 milyona kadar çýkacak. Ama bunun bitirilmesinden sonra biz 100 bin iþletmelik ikinci bir paket daha açacaðýz. O tabii yýlýn ikinci yarýsýna tekabül edecek. Yýlýn ilk yarýsýnda bu baþlattýðýmýz desteklerin asil ve yedeklerini bitirmiþ olacaðýz.'' Ergün, bu yýlýn ikinci yarýsýnda 100 bin iþletmelik yeni bir kredi paketi daha açacaklarýný belirterek, ''Bunda da 50 bin liralýk kredi üst limiti olacak ve geçen seferki desteklerden yararlanmayan iþletmeler bu destekten yararlanacaklar'' dedi. Yine bazý gazetelerde bu bu kredilerin yarýsýnýn hibe olacaðýna dair haberler olduðunu dile getiren Ergün, bu kredilerin yarýsýnýn hibe olmadýðýný, bu kredilerin faizinin yüzde 50'sinin veya yüzde 75'inin KOSGEB tarafýndan karþýlanan krediler olduðunu kaydetti. Bakan Ergün, giriþimcilik desteði adýyla bir baþka programlarý daha olduðunu dile getirerek, þunlarý kaydetti: ''Giriþimci eðitiminden geçen ve iþ planý sunun ve kabul edilen giriþimcilerimize 27 bin lira hibe desteði veriyoruz. Kadýnsa pozitif ayrýmcýlýk yapýyor, yüzde 10 daha fazlasýný veriyoruz. Bunun 5 bin lirasý fizibiliteler, 10 bin lirasý ofisini kurmak, 12 bin lirasý da ayda bin lira olmak üzere iþletme giderleri için... Bu destekler giriþimcinin iþi için yaptýðý harcamanýn yüzde 60'ýna denk gelen destekler. Hibe olarak verdiðimiz destek harcamanýn yüzde 60'ýna karþýlýk ediyor. Bir kýsmýný da kendisinin harcamasý gerekiyor. Eðer giriþimci 'benim krediye de ihtiyacým var, mal makine alacaðým, finansmaným yetmiyor' diyorsa bu giriþimciye 70 bin lira da faizsiz, 4 yýl vadeli iki yýlý ödemesiz kredi veriyoruz. Bunlarla birlikte topladýðýnýz zaman 100 bin lirayý buluyor.''


HABER

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK KAMYON FÝLOSUNA SAHÝP EKONOMÝMÝZE

LASTÝK DARBESÝ • Türkiye’deki kamyon lastiði üreticisi firmalarýn mali tablolarý herkese açýk, ilk üç ayda %300 lerin üzerinde karlýlýk artýþý ile faaliyetlerini sürdürüyorlar. • Diðer yandan nakliyeci firmalar ve kamyoncu esnafý ise iþlerini sürdürebilmek için can tehlikesini dahi göze almaya zorlayacak boyutlarda maliyet baskýsý altýndalar.

Karardaki hukuki tutarsýzlýk ve çeliþkiler.

Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý’nýn imza attýðý ilginç uygulama Trafiðe kayýtlý 750.000 kamyonu, 200.000 otobüsü, 497 kooperatifi, 70.000 kamyoncu esnafý ve, 2010 yýlý itibariyle 2.000.000 adet kamyon lastiði tüketimi ile Avrupa’nýn en büyüðü olan Türk taþýmacýlýk sektörünü, ayný zamanda Türkiye’deki Kamyon üreticileri ve nakliye sektörünü sýkýntýya soktu. Çin menþeli lastikler için Türkiye’de yaklaþýk 6 yýldýr uygulanmakta olan anti-damping vergisi otomobil lastikleri için kaldýrýlýrken “kamyon lastikleri” için uygulamanýn devam etmesi kararý veriliyor. Yapýlaný herkes için anlaþýlýr bir dille özetlemek gerekirse; Türk kamyoncusu en pahalý elbiseler giymeye mecbur olacak ve Çin malý kýyafetler de giyebilen Avrupalý kamyoncular ile fiyat rekabetini sürdürecek. Çünkü tüm güvenlik ve kalite standartlarýnýn en yukarýda olduðu Avrupa ülkelerinde kullanýlan her 4 lastikten biri Çin menþeli iken, anti-damping uygulamasý yüzünden Türkiye’deki tüketicilerin büyük çoðunluðu ise yüksek fiyatlý Avrupa menþeli lastikler kullanmaya devam etmek zorunda kalacaklar.

Sektöre, ekonomiye, kamuya zararlarý açýk olan bir karar. Nakliye sektörünün iki ana gider kalemi yakýt ve lastik. Türkiye’de nakliyecilerin maruz kaldýðý dünyanýn en yüksek yakýt maliyeti, akaryakýttan elde edilen vergilerin bütçeye aktarýlmasý zorunluluðu ile açýklanýyor. Oysa ikinci maliyet kalemi olan lastikte de Çin menþeli lastik ithalatýnýn engellenmesi ile sektörün en yüksek maliyetlerle karþý karþýya býrakýlmasýndan kamunun hiç bir faydasýnýn olmadýðý, olamayacaðý açýk. Aksine, taþýmacýlýk sektörümüzde oransýz maliyet yüklerinin yaratacaðý piyasa kaybý, trafik güvenliðine olumsuz etkileri ile kaza oranlarýnýn artýþý, kamyon üreticilerine ve ihracata engel teþkil etmesi sonuçlarý ile kamu için ciddi kayýplar yaratacaðýný öngörmek hiç zor deðil.

Türkiye’de Kamyon lastiði piyasasýnýn serbestliðe ve geliþmeye ihtiyacý var. • Türkiye Avrupa’nýn en çok kamyon lastiði tüketildiði ülke iken pazarýn %90’ý sadece beþ markanýn elinde. Eksik rekabet þartlarý altýndaki bu kadar büyük bir pazarýn rekabet koþullarýna açýlmasý her anlamda þart görünüyor. • Son 6 ayda kamyon lastikleri fiyatlarýna enflasyonun tam 6 misli zam yapýldý. Avrupa piyasasý ile tek farkýmýzýn Çin lastiklerine uygulanan anti-damping vergisi olduðu dikkate alýnýr ise konunun ne derecede önem taþýdýðý net anlaþýlabiliyor. • Türkiye’deki 3 milyon adet / yýl üretim kapasitesinin tamamýna sahip Pirelli, Goodyear ve Brisa’nýn herhangi bir anti-damping uygulamasý talebi yok. Üretimleri olan uluslararasý markalar Avrupa piyasasý baþta olmak üzere zaten tüm piyasalarda Çin lastikleri ile rekabet halinde varlýklarýný sürdürüyorlar.

• Yasalara göre anti-damping uygulamasý talep edebilmek için Türkiye’deki üretim kapasitesinin %25’ine sahip üretici olmak þart. • Türkiye’deki radyal kamyon lastikleri üretiminin %100’üne sahip 3 üreticiden hiç birinin anti-damping için müracaatý yok. • Anti-damping vergisi talebinde bulunan tek firma olan Petlas’ýn ise henüz radyal kamyon lastiði üretimi yok. • Petlas’a bu hakkýn, zirai lastikler ve iþ makineleri lastiklerinin kamyon lastikleri ile ayný kategoride deðerlendirilerek tanýnmasý yanlýþý ise, bu üç ürün grubunun kullaným alanlarýnýn, daðýtým kanallarýnýn tamamen farklý yapýda olmalarý nedeni ile hiç bir gerçekçi mantýða dayanmýyor. • Söz konusu verginin ayrý kategoride deðerlendirilerek otomobil lastikleri için kaldýrýlmýþ olmasý da, kararýn kendi yanlýþýnýn altýný yine kendisinin çizdiði bir diðer hukuki kanýt. • Eðer Petlas’ýn böyle bir müracaat hakký olsaydý dahi, bu talebin geçerli bir nedeni görünmüyor. Piyasada talebi olan yüzlerce ebat ve desende radial kamyon lastiði bulunuyor. Petlas’ýn bu kadar çeþitli ebat ve farklý kullaným amacýna hitap eden (TIR, Otobüs, Damper, Römork, Kargo Kamyon, vs) lastiði ne zaman üretmeye baþlayacaðý konusunda hiç bir taahhüdü ve/veya beyaný yok. Hiç bir zaman bu kadar ebat ve tipi üretmeyecek olmasý çok daha akla yatkýn, zira 40 yýldýr Türkiye’de üretim yapan lastik fabrikalarý dahi þu anda bu ebat ve desenlerin tamamýný üretmiyor. • Türkiye’de anti-damping vergisi talebi haklarý bulunan bu üreticilerimiz dahi, yukarýda açýklandýðý üzere, haklý nedenleri bulunmadýðý için böyle bir korunma talebinde bulunmuyorlar.

Þaibeli bir karar; Anti-damping ile alakasý kurulamadýðý gibi, tek bir ithalatçý korumacýlýðý yapma ve sektörü cezalandýrma niteliðinde. • Tayvan, Kore, Japon vb. menþeli lastiklere karþý anti-damping vergisi talebi yok. Oysa bu ülkeler ile Çin menþeli lastiklerin fiyatlarý arasýnda fark hemen hemen yok. • Çin menþeli lastiklerin ithalatýna karþý Dýþ Ticaret Müsteþarlýðýndan koruma talep eden AKO firmasý, Tayvan, Kore ve Japonya’dan en çok kamyon lastikleri ithal eden firma. Petlas’ýn da sahibi olan AKO firmasý Çin’in bir parçasý olan Tayvan’dan da kamyon lastiði ithal eden tek firma. Ve her sene yüzbinlerce lastik ithal ettiði bu ülkelerden ithalatýn engellenmesi için bir talebi yok. • Türkiye’deki kamyon üreticileri kamyon lastiði temin edemedikleri için üretimlerini kýsmak durumunda kalýyor. • Türkiye’deki kamyon üreticileri kýsýtlý üretimleri ile ihracat piyasalarýnda daha etkin olamýyor. • Türkiye’ye Çin’den ithal edilemeyen kamyon lastikleri, Avrupalý kamyon üreticilerinin araçlarýn altýnda orijinal ekipman olarak Türkiye’ye giriyor. • Çin menþeli lastikler ile maliyetini düþürme þansýný kaybeden Türkiye’deki araç üreticileri Avrupalý üreticiler ile rekabet þansýný yurt içi satýþlarda da yitiriyor. • Döviz girdisi potansiyelimizi azaltýp, döviz ihtiyacýný artýrarak dýþ ticaret açýðýna iki yönlü olumsuzluk yansýtýyor.


Delme Kesme Sývama Pres Ýþleri Kalýp Ýmalatý

EROÐLU M A K Ý N E

S A N A Y Ý

Tel: 0.324 234 22 51 | Cep: 0.532 667 27 29 Týrmýl Sanayi Sitesi T-1 Blok No:37 - MERSÝN


SAÐLIK

ANTÝOKSÝDAN ZENGÝNÝ! Uzmanlar nar suyunun kalbi koruduðunu, damar týkanýklýðýný önlediðini, kansere karþý da etkili olduðunu bildirdi. Yaptýklarý açýklamalarda nar suyunun tablet haline getirme çalýþmalarýnýn gündemde olduðunu belirten uzmanlar, “Nar suyuyla beslenme sonrasýnda damar plaklarý ve týkanýklýklarýnda gerilemeye neden oluyor. 2 hafta boyunca günde 50 miligram nar suyunun, tansiyonu artýran enzimi yüzde 36 düþürüyor. Bu sayede tansiyon yüzde 5 düþürülüyor” diye konuþtular. Narda, kansere karþý koruyucu antioksidanlar bulunduðunu ifade eden uzmanlar, “Nar suyundaki antioksidan miktarý, yeþil çay, kýzýlcýk ve portakal suyuna göre 3 kat daha fazla. Bir bardak nar suyu, 10 bardak yeþil çay ve 4 bardak kýzýlcýk suyu ile ayný seviyede antioksidan madde içeriyor. Narda ayrýca C vitamini, demir ve potasyum bulunuyor” dediler.

BU AÐRI KESÝCÝYE DÝKKAT! Sýk kullaným durumunda kan kanseri riskini artýrdýðý ortaya çýktý. Dünyanýn en çok kullanýlan ateþ düþürücü ve aðrý kesicilerinden biri olan Paracetamol’ün sýk kullaným durumunda kan kanseri riskini artýrdýðý ortaya çýktý. 1953 yýlýnda piyasaya sürülmesinin ardýndan dünya genelinde yüz milyonlarca insan tarafýndan kullanýlan Paracetamol ile ilgili ABD’de 65 bin kiþi üzerinde yapýlan araþtýrma bilim dünyasýnda endiþe yarattý. Seattle Kanser Araþtýrma Merkezi tarafýndan yapýlan çalýþmada Paracetamol tabletlerin içerisinde bulunan ‘Acetamophen’ etken maddesinin, sýk kullaným durumunda kanser riskini artýrdýðý, özellikle de kan kanseri riskinin ciddi oranda yükseldiði belirlendi. Araþtýrmaya katýlan kiþilerin 577’sinde kan hücrelerinin rol oynadýðý kanser türlerine rastlandý. Kan kanserine yakalanan kiþilerin yüzde 9’unda sýk paracetamol kullanýmý olduðu tespit edildi.

FORMDA KALMANIN EN ÝYÝ YOLU Fazla kilolardan kurtulmak için diyet yapýlsa bile iþtahý kesmek için türlü yollar aranýr. Yemeklerinize bir tutam kýrmýzýbiber katarak iþtahýnýza gem vurabilirsiniz. ABD'nin Indiana eyaletindeki Purdue Üniversitesi'nde görev yapan araþtýrmacýlar, kýrmýzýbibere acýlýðýný veren kapsaisin adlý maddenin açlýk hissini azalttýðýný ve fazla kalorileri yaktýðýný ortaya koydu.

YÜKSEK TANSÝYON HASTALARINA MÜJDE Kahveden bir türlü vazgeçemeyenlere sevindirici haber Kafein, yüksek tansiyonu tetiklemiyor. 170 bin kiþi üzerinde araþtýrma yapan ABD'li bilim adamlarý, her 5 kiþiden birinde yüksek kan basýncýna rastladý. Deneklerin ne kadar sýklýkla kahve içtikleri tespit edildi ve kafeinin yüksek tansiyona kapý aralamadýðýný bildirdi.

Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði

Meslek Hastalýðýna

Karþý Önlemler Ýþyerlerinde Kullanýlan Alet, Edevat, Makine ve Ham Maddeler Yüzünden Çýkabilecek HastalýklaraEngel Olacak Tedbirler

M

eslek hastalýklarýnýn meydana gelmesine sebep olan iþlerde çalýþanlarýn maruz bulunduklarý tehlike ve zararlara karþý,bu Tüzüðün diðer maddelerinde belirtilen hususlarla birlikte,alýnacak genel koruyucu tedbirler, aþaðýda gösterilmiþtir. 1) Meslek hastalýðý meydana getirebilen veya meslek hastalýklarý listesinde kayýtlý maddelerle çalýþýlan iþyerlerinde;bu maddelerin özellikleri,zararlarý ve korunma çareleri hakkýnda,çalýþanlar eðitilecektir. 2) Ýþyerlerinde,bu maddelerle hastalanma ve zehirlenmelere ait ilk belirtiler ile alýnacak tedbirleri gösteren özel afiþler uygun yerlere asýlacaktýr. 3) Ýþyerlerinde kullanýlan zehirli ve zararlý maddeler,teknik imkan varsa ayný iþi gören daha az zehirli ve zararlý maddelerle deðiþtirilecektir. 4) Zehirli toz,duman,gaz,buhar,sis veya sývýlarla çalýþmalar, teknik imkanlara göre kapalý sistemde yapýlacak, bu gibi iþyerlerinde,etkili ve yeterli havalandýrma saðlanacak, atýklar, zararsýz hale getirilmeden atmosfere ve dýþ çevreye verilmeyecektir. 5) Çok zehirli maddelerin kullanýldýðý iþyerlerinde bu maddeler ve bu maddelerin bulunduðu bölümler,diðer yerlerden tecrit edilmek suretiyle bunlarýn etkileri azaltýlacaktýr. 6) Zehirli toz,duman ve buharlý iþyerlerinde,iþyeri havasý nemli; taban, duvar ve tezgahlar yaþ bulundurulmak suretiyle zararlý maddelerin yapýlmasý önlenecek, gerektiðinde bu çalýþmalar,genel ve lokal havalandýrma ile birlikte yapýlacaktýr. 7) Meslek hastalýðý yapan zehirli ve zararlý maddelerle çalýþýlan iþyerlerinde,iþçilere uygun kiþisel korunma araçlarý verilecek ve bunlarýn kullanýlmalarý öðretilecek ve gerektiðinde saðlanacaktýr. 8) Meslek hastalýklarýndan korunmak için,iþe giriþ ve iþe yerleþtirme muayeneleri düzenli yapýlacak,kullanýlan maddelere karþý hassas olanlar bu iþlerde çalýþtýrýlmayacak, iþe uygun kiþilerin yerleþtirilmesine önem verilecektir. Ayrýca,iþe yerleþtirilen iþçilerin,tehlike ve zararýn özelliðine göre, belirli sürelerde saðlýk muayeneleri ve gerektiðinde laboratuar araþtýrmalarý yapýlacaktýr. (Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Tüzüðü Madde:59)


Güven ve Kalite 7/24 HÝZMET TÜRKÝYE GENELÝ HER MARKA MODEL DÝKEY PAKETLEME MAKÝNALARI TAMÝR BAKIM ONARIM VE REVÝZYON ÝÞLERÝ YAPILIR YEDEK PARÇA TEMÝN EDÝLÝR..

ABDULMENAV SOLA GSM: 0537 333 01 96

Tel & Fax: 0324 235 73 49 web: www.hispak.net e-mail: hispak@hispak.net Týrmýl Sanayi Sitesi Y-1 Blok No:12 Akdeniz / MERSÝN


HABER

Mobil ekranlarýn Geleceðini etkileyecek buluþ

Elektrikli

Dokunmatik, 3 boyutlu derken sýra geldi onlara: Ýþte cep ekranlarýnýn geldiði son nokta...

hýz canavarý

D

büyüledi

okunmatik ekranlarýn yakýn gelecekteki kaderini deðiþtirecek yeni bir adým atýldý. Güney Kore'de Samsung Geliþmiþ Teknoloji Enstitüsü'ndeki bilim adamlarý katlanmasýna raðmen izi kalmayan ekran üretmeyi baþardýlar. Ýki AMOLED panel, silikon kauçuk, cam korumasý ve bir modül kasadan oluþan ekran, 1mm yarý çapýyla katlanarak 180 derece katlanabiliyor. Denemeler ýþýðýnda yaklaþýk 100 bin katlamadan sonra ekranda yüzde 6 oranýnda bir aydýnlýk kaybý olabiliyor, bunu da çýplak gözle fark edebilmek oldukça zor. Bugünkü son teknoloji AMOLED'lerin kullandýðý tüm malzemeleri kullanmadýðý için yeni materyallerin üretilmesi gerekiyor. Bu da, katlanabilir ekraný piyasada görebilmemiz için bir ya da iki yýl beklememiz gerektiði anlamýna geliyor.

G

ünümüzde akýllý telefonlara olan ilgi artarak devam ediyor ve bu da demek oluyor ki çoðu telefon kullanýcýsýnýn dokunmatik Dokunmatik Ekran ekranlý bir telefonu var. Dokunmatik ekranlarda Ýþin içine telefonun üreticisine baðlý olarak farklý lazerler giriyor teknolojiler kullanýlabiliyor; fakat CHI isimli (Computer Human Interaction - Bilgisayarla Ýnsanýn Etkileþimi) konferansta gösterilen bir dokunmatik ekran prototipi, tamamen farklý bir teknoloji içeriyor.

Yeni Bir

Vancouver'da gerçekleþen konferansta gösterilen dokunmatik ekran prototipi sayesinde bir telefonda dosya taþýma yaparken ekran kaygan, dosyayý býrakýrken de ekran yapýþkan hissediliyor. Konu hakkýnda "Bu durum, arayüzü kullanýrken daha gerçekçi bir his uyandýrýyor." þeklinde konuþan British Columbia Üniversitesi'nde doktora yapmýþ olan Vincent Levesque, sözlerine þu þekilde devam ediyor: "Týklamalarý ve ekranýn direncini hissedebiliyorsunuz, bu da sizin kullanmakta olduðunuz arayüzü daha gerçekçi

Formula 1 Mercedes takýmý uzmanlarla bir araya geldi ve bakýn nasýl bir mucizeye imza attý...

E

lektrik kullanýmý özellikle otomotiv sanayinde bir hayli hýz kazanmýþ durumda. Hybrid motorlarla baþlayan tasarýmlarsa, günümüzde tamamen elektrik donanýmlý olarak çalýþýyorlar. Bu duruma en büyük örnekse; FCI adýndaki küresel elektrik baðlantýsý üreticisi olan firmanýn, Formulec'in desteklediði Formula 1 elektrikli yarýþ müsabakalarýna destek saðlayacaðý üzerine yapýlan anlaþma oldu. Anlaþmanýn odak noktasýndaysa tamamen elektrikle çalýþan bir araç yer alýyor. EF01 lakaplý elektrikli aracýn geliþtirilmesi tam iki yýl sürdü. Bu süreçte; Segula Technologies'in deneyimli otomotiv uzmanlarý ve Formula 1 Mercedes takýmý ile birlikte çalýþýldý. Cihazýn bataryalarý Fransýz bir firma olan Saft tarafýndan, mühendisliði Siemens tarafýndan ve yüksek performanslý baðlantý geçiþleriyse FCI'nýn kendisi tarafýndan yapýldý. Sýfýrdan, 62 kilometreye üç saniye gibi inanýlmaz kýsa bir sürede çýkan cihaz, ayný zamanda saatte 162 kilometre hýza kadar çýkabiliyor. EF01, kendisinden çok daha büyük bir firma olan Tesla Motorun ürettiði elektrikli motorlardan çok daha hýzlý olmasýyla göz doldurduðu gibi, an itibariyle gezegenin en hýzlý elektrikli arabasý rolünü üstleniyor.


SM


HABER

ÖNERÝLER • Üretmeyi tasarladýðýnýz her ürünün üzerinde her hangi bir sýnai mülkiyet hakký olup olmadýðýný önceden araþtýrýnýz ve Üretim ve Pazarlama planlarýnýzý buna göre yapýnýz. • Üretmeyi ve hem Türkiye’de hem de yurtdýþýnda pazarlamayý planladýðýnýz ürünlerin, patent, faydalý model, endüstriyel tasarým, ve marka gibi sýnai mülkiyet haklarýndan herhangi birini içerip içermediðini mutlaka tespit ediniz. Türkiye’de korumanýn olmadýðýný tespit ettiðinizde haksýz rekabet yaratmayacak biçimde söz konusu ürünü üretebilir ve korumanýn olmadýðý ülkelerde pazarlayabilirsiniz. • Kendi ürettiðiniz veya geliþtirdiðiniz herhangi bir yeni ürün için sýnai mülkiyet hakkýný önce Türkiye’de kazanýnýz bilahare ihracat yapmayý planladýðýnýz ülkede bu hakký elde ediniz. • Her üretilen yada pazarlanan ürünün üzerinde patent ya da tasarým hakký olmayabilir. Ancak mutlaka bir markasý vardýr. Markanýz tescilli deðilse önce Türkiye’de markanýzý tescil ettiriniz hemen sonra’da ihracat yaptýðýnýz ya da planladýðýnýz ülkelerde rüçhan hakký talepli olarak tescil ettiriniz. Ayrýca patent ya da faydalý model ile korunabilecek bir buluþ, yada özgün endüstriyel tasarým olarak korunabilecek ürün yenilikleriniz varsa bunlarý da önce Türkiye’de sonra ihracat yapmayý planladýðýnýz ülkelerde rüçhan hakký talepli olarak tescil ettiriniz. • Baþka ülkelerde tescil için Rüçhan Haklarýnýzda mutlaka yararlanýnýz. Türkiye’de usulüne uygun

olarak marka, patent veya endüstriyel tasarým müracaatý yaptýktan sonra Türkiye’nin de taraf olduðu Paris Sözleþmesi’nin getirdiði rüçhan hakkýndan yararlanarak ihracat veya üretim yapmayý planladýðýnýz ülkelerde de ayný baþvuruyu yapýnýz. • Her sýnai mülkiyet hakkýnýn sadece korunduðu ülkede geçerli olduðu ve baþka ülkelerde bir koruma isteniyorsa, o ülkelere de ayrýca baþvuru yapýlmasý gerektiðini unutmayýnýz. Bu tür bir baþvuru için yararlanýlabilecek <<rüçhan hakký>> baþvuru sahibinin kendi ülkesinde veya Paris Sözleþmesi’ne taraf 137 ülkenin herhangi birinde yaptýðý baþvurudan itibaren patent için 12 ay içerisinde, marka veya tasarým için de 6 ay içerisinde sözleþmeye taraf bir baþka ülkeye baþvuru yapabilmesi ve baþka ülkeye yaptýðý baþvurunun incelemesinin kendi ülkesine yaptýðý baþvuru tarihi itibariyle yapýlmasý anlamýndadýr. • Tescilsiz bir marka ile kesinlikle ihracat yapmayýnýz. • Tescilsiz marka kullanýmý yasak olmamasýna raðmen baþka ülkelere yapýlacak ihracatta, ihracat yapýlan ülkede ayný mallar için tescilli benzer bir marka varsa gümrüklerde ve dýþ piyasada mallarýnýza el konulmasý riski vardýr. Ayný durum iç piyasada da geçerlidir. Buna göre; mallarýnýz 556 Sayýlý Markalarýn Korunmasý Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname ve haksýz rekabeti düzenleyen diðer yasa hükümlerine istinaden toplatýlabilir. bir sonraki sayýda

MARKAYA ÝLÝÞKÝN ÖNERÝLER


G GALVANO TEKNÝK

GALVANO TEKNÝK Nikelaj - Kromaj - Galvaniz Kaplama

Boy (6m) Profil Köþebent Boru Galvaniz Kaplama Nikel-Krom Kaplama ve Polisaj Alüminyum Eloksal Kaplama Ýmalat Ýþleri

Týrmýl Sanayi Sit. K-2 Blok No:42(16) MERSÝN Tel-Fax: 0.324 234 07 62 Gsm: 0.536 760 33 38 - 0.507 289 98 86


ÇUKUROVA BÖLGESÝNÝN TEK GALVANO TEKNÝK ÞÝRKETÝ Nikelaj - Kromaj - Galvaniz Kaplama


w

w .

k

a

l

i

t

e

SOLE

Himalaya Deniz Tuzu

TESLÝMATTA GÜVEN

Kristal Sofra Tuzu Doðal Mineralli Sofra Tuzu KDV DAHÝL

500 gr.

17.00 TL 17 puan

SAÐLIKLI VE KALÝTELÝ YAÞAM

www.kalitepazar.com

p

z

a

r .

c

o

m

ÜRÜNLERDE KALÝTE

DÜNYADA HÝMALAYA TUZ DÝYE ADLANDIRILAN DOÐAL MÝNERALLÝ KRÝSTAL TUZ DÜZENLÝ KULLANILDIÐINDA ÞU RAHATSIZLIKLARIN TEDAVÝSÝNDE YARDIMCI OLABÝLÝR. - KÝLO KONTROLÜNE FAYDALI OLABÝLÝR - DEPRESYONA FAYDALI OLABÝLÝR - STRESE FAYDALI OLABÝLÝR - BÖBREK TAÞLARINA FAYDALI OLABÝLÝR - KOLESTROLE FAYDALI OLABÝLÝR - MÝGRENE FAYDALI OLABÝLÝR - KEMÝK ERÝMESÝNE (Osteoporoz) FAYDALI OLABÝLÝR - GUT FAYDALI OLABÝLÝR - GUATIR FAYDALI OLABÝLÝR - YÜKSEK TANSÝYON FAYDALI OLABÝLÝR - KÝREÇLENME ve ROMATÝZMAYA FAYDALI OLABÝLÝR - KANSERLÝ HÜCRELERÝN ÝYÝLEÞMESÝ FAYDALI OLABÝLÝR - UYKU DÜZENÝNE FAYDALI OLABÝLÝR - ÞEKER HASTALIÐINA FAYDALI OLABÝLÝR - ALZHEÝMER FAYDALI OLABÝLÝR - ASTIM ve ALERJÝYE FAYDALI OLABÝLÝR - YAÞLANMANIN GECÝKMESÝNE FAYDALI OLABÝLÝR - HAFIZA KAYBI VE UNUTKANLIÐA FAYDALI OLABÝLÝR - SEDEF, EGZAMA, SÝÐÝL FAYDALI OLABÝLÝR - AKNE ve UÇUÐA FAYDALI OLABÝLÝR - CÝLT LEKELERÝ ve ÇÝLLERE FAYDALI OLABÝLÝR - Günde 2 veya 2,5 litre suya bir çorba kaþýðý SOLEDEN (tuzlu eriðik su) karýþtýrarak içilmelidir. Yüksek Tansiyonu Olanlar SOLEDEN bir çay kaþýðý karýþtýrmalýdýr. - %26 lýk SOLEDEN sedef,egzama,siðil,akne,ucuk,cilt lekeleri ve çillere sürülmelidir.

TÜM ÜRÜNLERDE 70puan altýndaki SÝPARÝÞLERDE KARGO ÜCRETÝ (SABÝT) 5TL dir.

a

70 puan

Günümüzün tuzlarý yalnýzca sodyum ve klor Tuzu zararlý hale getiren sofraya geliþine kadarki iþlenme sürecidir. Tuzun formunun ne olduðu çok önemlidir. Günümüzde kullanýlan sofra tuzu rafine edilerek içindeki birçok mineralden arýndýrýlmýþtýr. Yani yemek tuzu, kimyada sodyum klorür (NaCl) ismiyle bilinen beyaz kristal yapýlý bir bileþiktir. Bu iki mineral de tek baþlarýna yoðun alýþveriþlerde olarak alýndýðýnda tansiyonu yükseltir ve dehidrasyon olabilir. Rafine sofra tuzlarýnýn çok fazla iþlemden geçirilmiþ ve ýsýyla kurutulmuþ olmasý pek çok saðlýk ÜCRETSÝZ sorununa neden olabilir.

ve üzeri

KARGO

‘Tuz’un en iyileri Tuz için kullanýlabilecek en iyi alternatifler iþlenmemiþ deniz ve kaya tuzlarýdýr. Bunlarýn arasýnda kirlenmeye uðramamýþ olanlar ise Himalaya tuzu ve Kelt deniz tuzudur. Bunlar denizlerin mineral kombinasyonunu taþýrlar ve bu kombinasyon bedenin mineral kombinasyonuna çok yakýndýr. En iyi tuz alýmý besinler aracýlýðý ile gerçekleþir. Deniz yosunu son derece iyi bir tuz kaynaðýdýr, içindeki birçok mineral bedenimiz tarafýndan kolaylýkla alýnabilir. Himalaya deniz tuzunun faydalarý Himalaya tuzu doðadaki en saf tuz olarak bilinir. 250 milyon yýl önceki denizlerin güneþttu kurumasýyla oluþmuþ tuz havzalarýndan alýnan bu tuz bedenimizde bulunan tüm elementleri içermesinin yaný sýra yeryüzünde bulunan elementlerden 84 ayrý minerali de bünyesinde barýndýrýr. Vücut hücrelerinim iç sývý dengesinin ve sinir sisteminin elektriksel faaliyetini destekler.

fiyatlarda KDV dahildir

Aksesuar | Banyo Ürünleri | Besin Takviyesi | Ev Gereçleri Elektronik | Bilgisayar | Ev Ürünleri | Gýda | Hijyen Kiþisel Bakým | Kozmetik | Kültür Yayýnlarý | Mutfak Ürünleri Orjin | Þampuan & Sabun | Þifalý Çaylar

w

ödeme seçenekleri

DOÐAN - SAN SOÐUTMA Showroom & Ýmalathane: Cemalpaþa Cad. (Fabrikalar Cad.) No: 98 / MERSÝN Tel: 0.324 336 82 34 Fax: 0.324 336 82 94 E-Mail: dogansan.sogutma@mynet.com


SERÝN POMPA POMPA - ENJEKTÖR AYAR - COMMON RAÝL SÝSTEMLERÝ BAKIM - AYAR ve YEDEK PARÇA SERVÝSÝ

YEN Ý NE SÝL ARA ÇLA RIN ODA ÐI Tel: Fax: Gsm: Adres: E-Mail:

0324 235 23 32 0324 235 23 32 0532 592 38 60 Sanayi Sitesi G-25 Blok No:2 / MERSÝN gokhanserin@serinpompa.com

SERVICE


MAKALE

Parlak Fikirler Üretmenin 10 Yolu Sorunu tanýmlayýn. Ýþ sorunlarýný çözecek fikirler üretmek için, hepimizin bir baþlangýç noktasýna ihtiyacýmýz var. JFK Havaalaný’na gitmeden, New York’tan Frankfurt’a uçamazsýnýz. Nerede olduðunuzu tam olarak bilmiyorsanýz, mevcut konumunuzu belirlemek amacýyla bir harita edinmelisiniz. Daha sonra, JFK Havaalaný’na doðru yavaþ yavaþ yol alabilirsiniz. Ýlerlemeye çalýþmadan önce, nerede bulunduðunuzdan emin olmanýz þarttýr. Baþka bir deyiþle, sizi New York’a götürecek haritayý çok iyi incelemeniz gerekir.

Beyin fýrtýnasý yapýn. Bu dahiyane yöntemi, büyük ihtimalle daha önce duymuþsunuzdur. En basit anlatýmla, bir grup insan toplanýr ve ana hatlarýyla belirlenen hedeflerle ilgili olarak yazabildiði kadar çok þey yazar. Stratejik planlama ya da benzeri bir þey için endiþelenmeyin. Yalnýzca fikir üretmeye odaklanýn. Gruba zaman sýnýrý getirin. Ayrýca, zamaný ve yeri iyi seçin ki toplam performansa gerçekten katkýlarý olsun. Herkesin tam formunda olduðundan ve “büyük düþün” mesajýný aldýðýndan emin olun. Saðlýklý bir beyin fýrtýnasý toplantýsýnýn ardýndan tonlarca fikre sahip olabilirsiniz.

Tamamen istediðiniz þeye odaklanýn. Fikirlerinizin iþ çözümleriniz açýsýndan üretken olmasýný istiyorsanýz, dýþ etkenlere duyarsýz kalmanýz gerekir. Hiçbir þeyi hoþ görmeyin! Sizi oyalayacak konulardan, günlük asabiyetlerden ve yaþamýnýzdaki tahmin edilebilir dramlardan sonsuza dek kurtulun! Yalnýzca sorunu çözmeyin; iþ programýnýzý yeniden tasarlayýn ki tahmin edilebilir tatsýzlýklar, bir daha sizi rahatsýz edemesin!

Çözmeye çalýþtýðýnýz þeye gerçekten ilgi duyun. Büyük ölçüde hoþlanmadýðýnýz bir iþi yaparken üstün baþarý göstermek, gerçekten çok zordur. Yapmaya çalýþtýðýnýz iþe yönelik içten gelen bir ilginiz varsa, baþarý yüzdesi ciddi biçimde artar. Sizi sýkýntýdan patlama noktasýna getiren bir iþi çözmeye çalýþýyorsanýz, en iyisi, o iþten zevk alan birine devredin. Söz konusu kavram, ekip çalýþmasýný kapsar ki bu da apayrý bir konudur. Serbest meslek sahibiyseniz, (iþinizin gelmesini istediðiniz nokta hakkýnda bir vizyonunuz olduðunu göz önüne alarak) konuya otomatik olarak ilgi duyarsýnýz.

Paralel sorun ve çözümler arayýn. Mevcut sorununuzu geçmiþte yaþadýðýnýz bir sorunla iliþkilendirin ve ikisi arasýnda paralellik olup olmadýðýna bakýn. Daha kolay sorunlarýn çözümünde kullanýlan yöntem(ler), sonraki sorunlarýn çözümüne yönelik fikir üretmede size önemli ölçüde yardýmcý olabilir. Yanal, dikey ve mantýksal düþünün. En iyi fikirler, her zaman, ortak bir amaç için çalýþan gruplardan çýkar. Grubunuza, konuþmaktan ziyade dinleyerek iki kat yaratýcý olmak için gerekli fýrsatý verin. Bunu mümkün olduðunca gayriresmi bir biçimde yapýn ve geçmiþ örnekleri gün ýþýðýna çýkarýn. Böylece, önceki baþarýlarýn devamýný getirip onlarý bugünkü mücadeleyle bir adým ileri götürebilirsiniz.

Her görevi bir mücadele olarak görün. Bir soruna salt bir “sorun” olarak bakarsanýz, pek çok insanla ayný bakýþ açýsýna sahip olursunuz. Elbette, bu bir sorundur ve bu yüzden, bir çözüme ihtiyaç duyar. Ne var ki, bu “sorunu” bir “varlýða” dönüþtürmeye çalýþýrken, söz konusu düþünce, zihnin ön saflarýnda olmamalýdýr. “Sorun” sözcüðü, genel itibariyle, olumsuz düþüncelerimizi özetler. Çözüme neredeyse bir engel oluþturan da bu olumsuz düþüncelerdir. Madalyonun öteki yüzüne bakarsak, (ilk maddedeki örneðimizde) bulunduðumuz noktadan New York’a seyahati, macera dolu bir mücadele olarak görebiliriz. Bu yöntem sayesinde, zihnimizde daha olumlu düþünceler barýndýrabilir ve potansiyel

zorluk taþýyan bir sorunun aksine, bizi bekleyen ilginç mücadelede daha zevkli bir süreç yaþayabiliriz.

- Mücadeleyi/sorunu cazip hale getirin. Tamam, geçmiþ örnekleri kullanma ve “mücadelemize yanýt bulmak” için paralellik yaratma konusunu ele aldýk. Bunun bir adým ötesi, mücadeleyi bir slogan þeklinde sunmaktýr. Ayný örneði kullanýrsak: “Noel’de Jackie Teyze’ye” “Ya Frankfurt ya da yenilgi” “Yazýn Avrupa’ya” “Ömür boyunca bir kez yaþanacak rüya seyahat” “Avrupa kültürünü yaþamak” “Yarýn, saatte 250 km hýzla ve yasal olarak seyahat edin” Böyle davranmak, herkese, eldeki sorunun çözülmesiyle saðlanacak avantajlar hakkýnda bir fikir verecektir. Onlarý, zaten olayýn içinde olduklarýna inandýracaktýr. Zihinlerde popüler bir vizyon olduðunda, amaca ulaþmak daha kolaydýr. Siz hangi sloganý önerirsiniz?

- Hayal kurun! Yaratýcý bilinçaltýnýzýn size hizmet etmesine izin verin! Camdan dýþarý sabit bir biçimde bakarak araba kullanýrken, yataðýnýzda uyurken, ofiste günlük iþlerle uðraþýrken ya da buna benzer anlarda bilinçaltýnýzýn size hizmet vermeye devam etmesi (her zaman tam olarak bunun farkýnda olmasanýz bile), garip bir rastlantý deðildir. Tamamen alakasýz bir iþ yaparken birdenbire aklýnýza bir fikir geliverdiði hiç olmadý mý? Sýk sýk? Ara sýra? Hiç? Her durumda, sorununuzu çözmek için ciddi miktarda zaman ayýrdýktan sonra, zihninizin sizin için çalýþtýðýný göreceksiniz. Bazen birþeyi çözmek üzere çok fazla çaba harcarsanýz, sinirlenmenin dýþýnda hiçbir þey elde edemezsiniz. Öyleyse, “sakin olun”, mola verin ve iþi demlenmeye býrakýn. Bir süre hiçbir þey yapmamanýn ne kadar faydalý olabileceðine þaþýrabilirsiniz.

Rutininizi düzenli olarak deðiþtirin. Alýþkanlýklarý ne kadar kolay edindiðimize hiç dikkat ettiniz mi? Çoðu alýþkanlýk, aslýnda yaratýcýlýðýnýzýn önünü týkar. Ýþte birkaç örnek: • Her gün ayný güzergahta gidip gelmek • Her gün ayný masada ayný iþi yapmak • Düzenli olarak ayný insanlarla iç içe olmak • Her yýl izinde ayný yere gitmek Ýþimizi, çevremizi, ailemizi, vb. daha iyi bir konuma ulaþtýrmak amacýyla saðlýklý fikirler üretmeye devam etmek için, sürekli olarak “yenilik” peþinde koþmalýyýz. Aþinalýk, kendimizi son derece güvende hissetmemizi saðlamasý nedeniyle iyidir. Zihnimizi deðiþime kapatan ve yaratýcý yeteneklerimizi körelten de iþte bu güvenlik hissidir. Zaman zaman þehrin içinden geçen, hatta belki de tamamen farklý bir rota izleyen otobüse ya da trene binin; mesleki sorumluluklarýnýzý geniþletin; baþka bir spor dalý ya da hobi ile ilgilenin; farklý bir dýþ görünüme bürünerek farklý insanlarla bir araya gelin.

Bir not defteri taþýyýn. Yanýmda her zaman bir not defteri taþýrým. Öyle ki, insanoðlunun bildiði en basit eþyalardan biri olan not defteri olmadan yaþayamaz hale geldim. Büyük ihtimalle, neredeyse “maðara adamý”ndan bu yana not defteri vardý. Cebe sýðacak ölçüde bir defter ve bir kaleminiz olmasý harikadýr. Böylece, aklýnýza gelen her fikri kaydedebilirsiniz. “Sonra yazarým” demek, kesinlikle iþe yaramaz; çünkü bunu gerçekten yapma þansýnýz çok azdýr. Onlar sizin fikirleriniz olacaktýr. Onlarý kaydedin, saklayýn ve uygulayýn.


TAM TEKNÝK BÝLGÝSAYARLI ÖNDÜZEN ROT ve BALANS SÝSTEMÝ

Lastik Satýþý - Jant Satýþý - Jant Düzeltme - Lastik Tamiri - Far Ayarý

Tel: 0324 234 16 11 | Gsm: 0532 598 33 86 Sanayi Sitesi A2 Blok No:12 / MERSÝN

UYGUN FÝYAT KALÝTELÝ ÝÞÇÝLÝK ÝNTERCOLER HAVA RADYATÖRÜ ENDÜSTRÝYEL SOÐUTUCULAR YAÐ KLÝMA ve SU RADYATÖRLERÝ OTOMOBÝL RADYATÖRLERÝ SATIÞ - TAMÝR TADÝLATLARINDA TÜM RADYATÖR SORUNLARINIZDA HÝZMETÝNÝZDEYÝZ Tel: 0.324 234 20 87 | Gsm: 0.532 656 50 44 Merkez: Küçük Sanayi Sitesi G-25 Blok No:5 / MERSÝN Þube: Týrmýl Sanayi Sitesi J-1 Blok No:33 / MERSÝN Email: adagkaya@hotmail.com


STAR PASLANMAZ STAR KROM ENDÜSTRÝ MALZEMELERÝ

Polietilen

Bakýr

Delrin

Krom

Polyamid

Alüminyum

Pvc

Pirinç

Fiber

Bronz

Cast Polyamid

Teflon

HER TÜRLÜ METAL MALZEME SÝPARÝÞÝ ALINIR


ÖZNUR METAL Endüstriyel Malzemeler www.oznurmetal.com

ybeller@hotmail.com

TRANSMÝSYON MÝLLERÝ 1040-1050 ÝMALAT ÇELÝKLERÝ 4140-8620 SEMENTASYON ÇELÝKLERÝ ÇELÝK ÇEKME BORULAR SOÐUK VE SICAK LAMA KALIPLIK SOÐUK ÝTHAL LAMA OTOMAT ÇELÝKLERÝ 1.2080/1.2379 SOÐUK ÝÞ TAKIM ÇELÝKLERÝ

PASLANMAZ LEVHA 304-316-430 PASLANMAZ ÇUBUK 304-316 PASLANMAZ BORU-PROFÝL-LAMA PÝRÝNÇ LEVHA-ÇUBUK-BORU-LAMA BAKIR LEVHA-ÇUBUK-BORU-LAMA ALÜMÝNYUM LEVHA-ÇUBUK-BORU ALÜMÝNYUM GOFRAJLI-ÇETA LEVHA SERT ALÜMÝNYUM 6063-7075 SERÝSÝ

MS 58 - MS 63 PÝRÝNÇ ÇUBUKLAR RB1-RB11 YATAKLIK FOSFOR BRONZ TEKNÝK PLASTÝKLER TEFLON-POLYAMÝD-POLÝETÝLEN-DELRÝN FÝBER ÇUBUK VE LEVHALAR

HER TÜRLÜ METAL MALZEME SÝPARÝÞÝ ALINIR MERKEZ: Sanayi Sitesi A3 Blok No:2 Mersin Tel: +90 324 234 13 90 Fax: +90 324 235 44 69 ÞUBE : Sanayi Sitesi B23 Blok No:13-14 Mersin Tel: +90 324 234 18 75 Fax: +90 324 234 20 86 ÞUBE : Týrmýl Sanayi Sitesi AC-1 Blok No: 8 MERSÝN Tel: +90 324 234 10 03 Fx: +90 324 234 10 04


MERCEDES BENZ

ÖZEL SERVICE

ÜCRETSÝZ MOTOR TEST AYARI - YAÐ DEÐÝÞÝMÝ Aracýnýzý yaza hazýrlýyoruz ve kontrol test neticesinde aracýnýzda çýkan ve tarafýnýzdan istenen tamir ve bakým hizmetlerinde:

Tüm iþçilikte: %30 Sizlere özel Ýndirimli Hizmet ÜÇÜZLER MERCEDES SERVÝS'inde Ismet Usta

Gökhan Usta

GSM: 0536 514 38 38

GSM: 0536 888 38 38

Tel: 0324 235 39 80 - 234 50 38 Sanayi Sitesi B-53 Blok No:10 / MERSÝN


HABER

100 kilometrede sadece

2.5 lira yakacak

Kayýp

?

piramitler

nasýl bulundu

Binlerce yýldýr bulunamayaný o buldu; üstelik sandalyesinden bile kalkmasýna gerek kalmadan...

M

ýsýr'daki kayýp piramitleri bulan arkeolog Sarah Parcak, 17 kayýp piramiti ve binlerce mezarý bulurken bilgisayarýnýn karþýsýndan bile ayrýlmadý. Mýsýr-bilimci Parcak ve ekibi NASA'ya ve baþka kuruluþlara ait uydu görüntülerini kullandýlar. Uydulardaki kýzýl-ötesi görüntüler sayesinde Parcak ve ekibi yer yüzeyinin altýndaki deðiþik maddelerin farkýna varabildi. Muhtemel alanlar uydu fotoðraflarý sayesinde iþaretlendikten sonra saha çalýþmasýna baþlayan Fransýz kazý ekibi bin mezarý, kayýp piramitleri ve 3,100 adet antik yerleþim birimini yerinde buldu. Parcak BBC belgeseline þu açýklamalarda bulundu; "Mýsýr'da bu kadar çok yeri ortaya çýkarttýðýmýza inanamýyorum. Bir piramit kazýsýna katýlmak her arkeologun hayalidir. Kendi neslim ve gelecek nesiller için çok heyecanlýyým. 50 nesile yetecek kadar çok kazý var."

Türkiye'nin merakla beklediði elektrikli otoda tasarruf rakamý netleþti. 20 dakikada þarj olacak elektrikli araçlar 100 kilometrede sadece 2.5 lira yakacak

A

nkara-Ýstanbul arasýný 10 TL'ye gidebilecek elektrikli araçlarýn önü açýldý. Her araç LPG dönüþümü gibi elektrikli araç haline dönüþebilecek. Elektrikli araçlar 100 kilometrede sadece 2.5 TL yakacak. Araçlarýn elektrikli hale dönüþtürülmesinin bedeli ise 15 bin TL'yi bulacak. Ancak aracýn yakýt tasarrufu göz önüne alýndýðýnda bu yatýrým 7-8 ayda kendini amorti edecek. Edinilen bilgiye göre, ilgili teknik ve yasal düzenlemelerin Kasým 2010'da tamamlandý. Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir'de ilk dönüþüm tesisleri kuruldu ve araçlar yollara çýktý. Araçlarýn elektrikli otoya çevrilmesi için uzmanlara göre, yaklaþýk 300 parçanýn deðiþmesi gerekiyor. Ankara'da ilk elektrik þarj istasyonunun kurulmasý nedeniyle düzenlenen törene katýlan Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün, dizel araçlarýn 100 km yolu 25-30 liraya, elektrikli araçlarý ise 2.5 liraya alabildiðini vurguladý. Ergün, "Ýsteyen her araç elektrikli araç haline gelebilir. Bunun teknolojisi var" müjdesini verdi. Nihat Ergün, elektrikli Renault Fluence'i de test etti. HEDEF YÜKSEK TASARRUF Teknolojinin pahalý olmasý nedeniyle deðiþim iþlemi maliyetinin 15-20 bin TL tuttuðunu aktaran yetkililer, "Bir taksici aylýk 2500 TL yakýt ve bakým masrafý yapýyor. Ancak elektrikli araçlar normal yakýtlý araçlara nazaran 10- 12 kat daha tasarruflu. Araçlar bu masrafý 7-8 ayda amorti edecek" dedi. Yollara çýkmaya baþlayan araçlar içinse þimdiden þarj istasyonlarý hazýrlandý. EPDK yetkililerinin verdiði bilgiye göre, elektrikli araçlar evde ve iþyerinde her prizden þarj edilecek. Ancak bu þarj 7-8 saat sürebilecek. Yollara ise araçlarý 20 dakikada þarj edecek seri þarj aküleri konulacak. VERGÝ ARTIÞI YOK Türkiye'nin otomotivde kritik noktada olduðunu vurgulayan Nihat Ergün, "Bugün itibariyle alýnmýþ vergi artýþý kararý söz konusu deðil. Otomotiv kaleminde ithalat ihracatýmýzý geçmiþ bulunuyor. Esas yol, vergiyi artýrmaktan ziyade ürün çeþitliliðini artýrmaktýr" dedi.


HABER

K

amuda çalýþan memurlar için zam oraný yüzde 4 olacak. Eþi çalýþmayan memurlara ise 20 lira aile yardýmý zammý verilecek. Böylece halen 1.460 lira olan hizmetli maaþý, 58 lira artarak önümüzdeki ay 1.518 TL'ye çýkacak. Eþi çalýþmýyorsa aile yardýmý ile bu miktar 1.538 lirayý bulacak. Memur maaþlarýndaki artýþ, memur emeklisine de ayný þekilde yansýtýlacak. SSK ve Bað-Kur emeklilerinin maaþlarýnda da önümüzdeki ay yüzde 4'lük artýþ yapýlacak. Buna göre halen 710 lira alan en düþük SSK emeklisinin eline 739 lira geçecek. 434 lira alan en düþük Bað-Kur emeklisi ise 451 lira alacak. Türkiye'de her yýl üç ücretli grup için zam heyecaný yaþanýyor. Bunlarýn baþýnda kamu çalýþanlarý olarak da nitelenen memurlar geliyor. Memurlarý temsil eden sendikalarla hükümet, zam pazarlýðý için her yýl aðustos ayýnda masaya oturuyor. Verilen zam, ocak ve temmuz olmak üzere iki dönem halinde ücretlere yansýtýlýyor. Emeklinin alacaðý zammý ise hükümet tek taraflý olarak belirliyor. Asgari ücretlinin zammý da sendikalar ile hükümet temsilcilerinden oluþan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafýndan her yýl kasým-aralýk döneminde belirleniyor. Emekli ve asgari ücretlinin maaþ artýþý da, memurlarda olduðu gibi ocak ve temmuzda maaþlara ekleniyor. Yaklaþýk 2,5 milyon memur, 2011 yýlýnýn ikinci zammýný temmuz maaþýyla alacak. Memur maaþlarýnda yüzde 4 artýþ saðlanacak. Ayrýca aile yardýmý 20 TL artacak. Zamla birlikte 1.460 lira olan hizmetli maaþý, 58 lira artarak önümüzdeki ay 1.518 TL'ye çýkacak. 13/1'deki memurun 1.496 lira olan maaþý da 60 lira artarak 1.556 liraya yükselecek. Eþi çalýþmayanlar için 20 TL'lik aile yardýmý ile maaþý 1.576 TL olacak. Müsteþarýn maaþý ise 5 bin 144 TL'den 5 bin 350 TL'ye çýkacak. Temmuzda aylýklarýný zamlý alacak bir diðer grup da emekliler. Memur emeklilerine memurlara yapýlan oranda zam yapýlacak. 5 milyon 580 bin kiþilik SSK emeklisi ile 2 milyon 169 bin kiþilik Bað-Kur emeklisinin maaþý ise yüzde 4 artacak. Böylece halen 574 lira olan Bað-Kur esnaf emeklisinin maaþý temmuzda 597 liraya çýkacak. Maaþý 23 lira artmýþ olacak. En düþük maaþ alan SSK tarým emeklisinin 555 lira olan aylýðý, temmuzda 577 TL'ye çýkacak. Maaþ artýþý 22 lira olacak. En düþük Bað-Kur çiftçi emeklisinin maaþý 434 liradan 451 TL'ye çýkacak. Maaþ artýþý 17 lira olacak. SSK emeklisinin maaþý da 710 liradan 29 liralýk artýþla 739 liraya yükselecek.

Memur ve emekli, temmuzda

%4

ZAMLI MAAÞ

ALACAK

Temmuz ayý, geçimini maaþla saðlayan birçok kesim için zam dönemi. Önümüzdeki ay, 2,5 milyon memurun yaný sýra 9 milyon emekli ile asgari ücretle çalýþan milyonlarca kiþi zamlý maaþ alacak.

hracatta nakliye maliyetlerinin aþaðý çekilmesine dönük olarak, Mersin Limaný’ndan yapýlacak sevkiyatlarda ihraç malý taþýyan araçlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Deðer Vergisi (KDV) istisnasý uygulanacak. Mersin Limaný’ndan yapýlan sevkiyatlarda ihraç malý taþýyan kamyon ve TIR’lar yarýndan itibaren ÖTV’siz ve KDV’siz motorin alabilecek.

Ý

Mersin'de ÖTV’siz ve KDV’siz dönem Mersin Limaný’ndan yapýlacak sevkiyatlarda ihraç malý taþýyan araçlara yarýndan itibaren ÖTV’siz ve KDV’siz motorin satýþý yapýlabilecek.

Ýhraç Malý Taþýyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Deðer Vergisi Ýstisnasý Uygulanacak Sýnýr Kapýlarýna Ýliþkin Kararda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Karar Resmi Gazete’de yayýmlandý. Buna göre ihraç malý taþýyan araçlara motorin tesliminde özel tüketim ve katma deðer vergisi istisnasý uygulanacak sýnýr kapýlarý arasýna Mersin de dahil edildi. Böylece, 12 Hazirandan itibaren ihraç malý taþýyan araçlara motorin tesliminde ÖTV ve KDV istisnasý uygulanan sýnýr kapýlarý þöyle olacak: Ambarlý, Pendik, Ýpsala, Tekirdað, Kapýkule, Çeþme, Çanakkale Kepez, Hamzabeyli, Gürbulak ve Mersin”.

Mustafa ACAR


7/24 HÝZMET

Yeni Yeri miz

de

Hiz m

etin izd

eyiz..

GÜNEÞ FORKLÝFT Forklift Servisi ve Yedek Parça - Kiralýk Forklift - Transpalet Satýþý ve Tamiri - Forklift Lastik Satýþý

Transpalet

Lastik

tel: 0.324 234 61 64 | gsm: 0.533 614 62 43 Týrmýl Sanayi Sitesi U-2 Blok No:42 / MERSÝN e-mail: gunesforklift33@hotmail.com


Gsm: 0507 321 28 40


KONSAN


üret mühendislik PASLANMAZ GIDA MAKÝNALARI TARIM - TESÝSAT ISITMA - SOÐUTMA - DOÐAL GAZ SÝSTEMLERÝ MALZEME EKÝPMAN TEMÝNÝ - PROJELENDÝRME - TAAHHÜT YEDEK PARÇA ve SERVÝS ÝLE ÝLGÝLÝ TÜM ÝHTÝYAÇLARINIZDA...

Tırmıl Site Sayı 15  

Tırmıl Site - Aylık Sanayi Dergisi

Tırmıl Site Sayı 15  

Tırmıl Site - Aylık Sanayi Dergisi

Advertisement