tip Travel magazine Hrvatska 014 (hrvatsko izdanje) 02-04/2016

Page 126

Vodimo vas u...

SALZBURG

©

To

ur

ism

us

Sa

lzb

ur

g

Salzburg u večernjim satima.

126 tipTravelMagazine veljača - travanj 2016.

Iznimno je lako "izgubiti se" u Salzburgu, u spletu njegovih boja, zvukova, mirisa i okusa kojima će vas osvajati na doslovno svakom koraku. "Izgubite se" u Salzburgu ovog proljeća, a onda već počnite planirati i svoj salzburški advent.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.