Page 1

AKU

Viron arkkitehtitoimistojen katalogi 2012 Estonian Architecture Offices’ Catalogue 2012


Arkkitehtuuri on yhtä aikaa sekä taidetta, kulttuuria että kansainvälistä liiketoimintaa

Architecture is art, culture and international business all at the same time!

Hyvä ystävä!

Dear friends,

Pitelet juuri käsissäsi Viron innovatiivisimpien arkkitehtitoimistojen viimeaikaisista töistä koottua teosta. Uskon, että kuten minäkin, yllätyt iloisesti arkkitehtiemme kehittelemien ratkaisujen kekseliäisyydestä, uudistusmielisyydestä ja hyvästä mausta. Niin kuin koko maallemme myös virolaiselle arkkitehtuurille on ominaista joustavuus ja kaiken uuden nopea omaksuminen. Virolaisesta arkkitehtuurista puhuttaessa haluaisin niin ikään käyttää sellaisia sanoja kuin nuorekkuus ja rohkeus, eikä kokonaiskuvasta puutu myöskään pohjoismaisuutta tai funktionaalisuutta korostavia piirteitä.

You are holding in your hands a compilation of the results of recent works and activities to come out of the most progressive Estonian architecture offices. I believe that, like me, you will be pleasantly surprised by the smartness, innovativeness and good taste of the solutions developed by our architects. As is the case with the Estonian nation as a whole, Estonian architecture is characterised by flexibility and the rapid acceptance of all things new. When talking about Estonian architecture, I would also choose terms such as youthfulness and courage. Furthermore, the overall picture undoubtedly demonstrates Scandinavian features, which themselves focus above all on functionality.

Viron talouden tapaan täkäläinen arkkitehtuurisektori on viime vuosina muistuttanut melkoista vuoristorataa nousuineen ja laskuineen. Todellisuudessa buumivuosien kehityskulut Viron taloudessa ja rakennussektorilla ovat antaneet virolaisille arkkitehdeille ja suunnittelijoille erinomaista kokemusta ja tietyllä tapaa myös merkittävän kilpailuedun suhteessa kilpailijoihin muissa maissa. Virolaisia arkkitehteja yhdistää ennen kaikkea nuoruus, jolla on tukenaan käytännön elämässä hankittu kokemus ja oman alansa osaaminen. Tällainen nuoruuden ja kokemuksen yhdistelmä on maailmalla arvokas ja suhteellisen ainutlaatuinen. Tutustuessani tämän katalogin töihin vakuutuin siitä, että aika on kaikin tavoin kypsä täkäläisten arkkitehtitoimistojen palveluiden ja osaamisen onnistuneeksi vienniksi maailmalle. Nämä työt toimivat fasadina koko virolaiselle arkkitehtuurille, joka on terävää, tuoretta ja modernia. Täytyy myöntää, että se on ehkä pohjoismaiselle estetiikalle ja temperamentille paikoin liiankin rajua ja ylvästä, mutta yhtä kaikki selvästi omaleimaista ja voimallista. Valtion taholta näemme virolaiseen arkkitehtuurisektoriin kätkeytyvän potentiaalin ja olemme varmasti omalta osaltamme valmiita edesauttamaan sektorin murtautumista ulkomarkkinoille. Menestyvän viennin yhtenä edellytyksenä on arkkitehtiemme töiden saattaminen potentiaalisten asiakkaiden tietoisuuteen. Niinpä tämä, kädessäsi oleva aloite on eittämättä askel oikeaan suuntaan. Aseman vakiinnuttaminen ulkomarkkinoilla ei tule varmasti olemaan helppoa, se vaatii kilpailukykyisen tuotteen ohella myös johdonmukaista myyntityötä ja reilusti itseluottamusta. Oma osansa tulee väistämättä olemaan myös onnella. Olen kuitenkin vakuuttunut, että työ on vaivan arvoista! Ahti Kuningas Talous- ja viestintäministeriön talouskehityksen varakansliapäällikkö

In line with the Estonian economy, the local architecture sector has in the past few years experienced rollercoaster-like rises and falls. The developments that have taken place in the Estonian economy and the building sector during the boom years have actually given Estonian architects and designers very good practical experience and in some sense a competitive advantage over their contemporaries in other countries. The common characterising denominator of Estonian architects is youth, combined with the experience and professional skills obtained in the course of actual practical work. This kind of unique combination of youthful exuberance and experience offers unparalleled value to the world. After studying carefully the works and projects presented in this catalogue, I am convinced that the time is ripe for successfully introducing the services and know-how of our architecture offices to the world stage. The works and projects carried out form a sharp, fresh and modern facade for the overall picture of Estonian architecture. We do nevertheless have to admit that perhaps in places all of this seems too wild and daring even for the Nordic aesthetic temperament, but it is undeniably unique and powerful. From the nation’s viewpoint we thus clearly see the strong potential inherent in the Estonian architecture sector and are certainly more than prepared to assist in the sector’s future attempts to make the breakthrough into foreign markets. One of the preconditions of successful export activities is increasing the awareness of potential clients of the work being done by our architects, and so this initiative is without doubt a step in the right direction. Finding a foothold in foreign markets will however certainly not be easy – besides competitive output it will require persistent sales work, a good pinch of self-confidence and inevitably a drop of luck, too. But I am nonetheless convinced that it will all prove to be worth it! Ahti Kuningas Deputy Secretary General of Economic Development Ministry of Economic Affairs and Communications


erko sõrmus

Virolaisella arkkitehtuurilla on tulevaisuutta

Estonian architecture has a bright future

Viro on pieni, mutta siitä huolimatta arkkitehtuurimaisemamme on äärettömän kiehtova ja moni-ilmeinen. Olen varma, että pelkästään tähän katalogiin tutustumalla vakuutut itsekin siitä, että virolaisilla arkkitehtitoimistoilla on vahva potentiaali lyödä läpi kansainvälisillä markkinoilla. Uskon, että pienuudestamme on tässä jopa hyötyä – olemme joustavia, reagoimme nopeasti, etsimme uusia ja innovatiivisia ratkaisuja.

Despite Estonia’s small size, our architectural landscape is extremely exciting and diverse. I am sure that after reading this catalogue you too will be convinced that Estonian architecture offices have great potential to make it in the international market. I believe that our small size actually works for our benefit here, allowing us to be flexible, act promptly and seek new and innovative solutions.

Arkkitehtuuri elää suurissa muutoksissa maailmanlaajuisesti. Talouskriisi on lyönyt oman erityisen leimansa, se heitti varjonsa rakennusmarkkinoille ja erityisesti pienten arkkitehtitoimistojen ylle. Kriisin selviytyjät ovat todistaneet elinvoimansa ja uudistumiskykynsä. Kun buumiaikana toimistot saattoivat vielä keskittyä pelkästään kotimarkkinoiden tarpeisiin, tulevaisuudessa menestyvät ennen muuta ne, jotka pystyvät olemaan kilpailukykyisiä kansainvälisesti. On hienoa, että tähän katalogiin on saatu koottua hyviä esimerkkejä yrityksistä, jotka pystyvät tasaveroisesti kilpailemaan Euroopassa ja muualla maailmalla.

The field of architecture is undergoing great change throughout the world. The economic crisis has left a considerable mark, putting extensive pressure on the building market and particularly on small architecture offices. Whilst during the economic boom in Estonia these companies were able to focus solely on satisfying the needs of the domestic market, future success is likely to be granted primarily to those who are internationally competitive. I am delighted that this catalogue contains such a selection of fine examples of companies who are capable of competing on equal terms both in Europe and the whole world.

Virolainen arkkitehtuuri on nopeassa kehityksessä. Tuoreiden selvitysten valossa arkkitehtuuri on yksi keskeisimmistä luovan talouden aloista Virossa. Vuonna 2008 arkkitehtuurijärjestöt järjestivät Arkkitehtuurivuoden, jonka tuloksena samana vuonna perustettiin Viron arkkitehtuurikeskus vahvistamaan alan elinkeinopotentiaalia ja kasvattamaan ihmisten tietoisuutta rakennetusta ympäristöstä. Kulttuuriministeriö valmistelee parhaillaan uutta arkkitehtuuripolitiikkaa, jonka on määrä valmistua vuoden 2012 loppuun mennessä. Lisäksi Viron hallitusohjelmaan on kirjattu arkkitehtuuria ja sen kehittämistä tukevia toimia Euroopan unionin seuraavalla budjettikaudella. Tavoitteena on tukea arkkitehtuuriyritysten potentiaalia ja edesauttaa palveluiden vientiä. Uskon vakaasti, että kädessäsi oleva aloite auttaa vahvistamaan virolaisten arkkitehtitoimistojen keskinäistä yhteistyötä ja siten vauhdittaa palveluiden tarjoamista ulkomailla!

The field of architecture in Estonia is developing rapidly. The newest mapping data shows that architecture is one of the most important areas of the creative sector here. In 2008, architecture organisations joined together for the “Year of Architecture”, as a result of which the Estonian Centre of Architecture was created in order to strengthen the business potential of the sector and awareness of the developed environments. The Ministry of Culture is currently preparing a new architectural policy, which should be completed by the end of 2012. Furthermore, the Activity Program from the Government of the Republic foresees the introduction of measures to support architecture and its development in the next budgetary period of the European Union, with the aim of supporting the capability of architecture enterprises and facilitating the export of services. I sincerely hope that this initiative will help to strengthen cooperation between Estonian architecture offices and thereby empower the provision of services abroad!

Menestyksekästä tulevaisuutta!

Wishing you great success in all your future endeavours!

Ragnar Siil Kulttuuriministeriön varakansilapäällikkö (taiteet)

Ragnar Siil Undersecretary for Fine Arts Ministry of Culture


AKU – virolaisen arkkitehtuurin ”AKKU”

AKU – the ‘battery’ of the Estonian architecture sector

AKU (suomeksi ”akku”) on energian säilyttäjä ja jakaja. AKU on luovan laadun säilyttäjä, yritysmoottorin virtalähde ja yhteisen vientitoiminnan käynnistäjä. AKU on Viron arkkitehtuurikeskuksen yhteyteen vuonna 2010 luotu yhteistyöverkosto, joka yhdistää arkkitehtuurialan vientiin suuntaavia yrityksiä. Viron arkkitehtuurikeskuksen tavoitteena on muokata arkkitehtuurialan yrittäjien AKU-verkostosta ystävälliseen yhteistyöhön pohjaava yhteenliittymä, jonka kautta autetaan arkkitehtitoimistoja liiketoiminnan kilpailukyvyn kasvattamisessa ja ulkomarkkinoille suuntautuvassa markkinoinnissa. AKUn jäseneksi otetaan luovien saavutusten ja työn laadun perusteella, joten AKU on alan parhaiden yritysten yhdistäjä. Yhdessä tekemällä pystytään paremmin määrittelemään intressejä ja olemaan parempia kumppaneita arkkitehtuurin tilaajille niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

AKU, which means ‘battery’ in Estonian, accumulates and distributes energy. AKU concentrates creative quality, maintains the business engine and launches joint export activities. AKU is a cooperation network created at the Centre of Architecture in 2010, in order to bring together enterprises with export ambitions in the field of architecture. The Estonian Centre of Architecture aims to develop AKU in order to connect entrepreneurs in the architecture field as an association based on friendly cooperation, through which assistance can be provided to architecture firms in developing their business competence and marketing activities aimed at foreign markets. AKU membership status is decided on the basis of creative achievements and the quality of work and thus today AKU includes the best enterprises in the field of architecture. When acting jointly, they are able to define their interests more clearly and be a more efficient partner to clients both in the public and private sector.

Virolaisen arkkitehtuurialan yrityksiä yhdistävään, vientiin suunnattuun yhteistyöverkosto AKUun kuuluu tänä päivänä 15 tunnustettua yritystä, jotka pääasiallisena toimintanaan tarjoavat asiakkailleen niin rakenne-, rakennus- kuin arkkitehtisuunnittelua, mutta myös arkkitehtonista neuvontaa, tutkimusta ja projektijohtamista. AKUn jäsenet ovat pääasiassa tarjonneet palveluitaan Viron sisämarkkinoilla, mutta kaikilta yrityksiltä löytyy kuitenkin myös ulkomaankokemusta. Palveluita on tarjottu ennen muuta naapurimaihin Latviaan, Suomeen ja Venäjälle. Lisäksi asiakkaita on ollut Norjassa, Tanskassa, Ruotsissa, Ukrainassa, Georgiassa, Valko-Venäjällä, Liettuassa, Hollannissa, Italiassa, Irlannissa ja Taiwanissa. AKUn jäsenet ovat osallistuneet moniin kansainvälisiin arkkitehtikilpailuihin ja saavuttaneet niissä tunnustusta ja palkintosijoituksia, mikä kertoo virolaisen arkkitehtuurin tasosta ja kansainvälisestä kilpailukyvystä. Tämä katalogi on katsaus hyvään virolaiseen arkkitehtuuriin, jota AKUn jäsenten toteuttamat työt edustavat. Arkkitehtitoimistot ovat valinneet katalogiin itseään parhaiten luonnehtivia töitä. Tietoteos sisältää myös kaikkien AKUn jäsenten esittelyt, yritysten tiedot ja yhteenvedot tarjottavista tuotteista tulevan yhteistyön käynnistämisen pohjaksi. Koska naapurit ovat olleet meille aina tärkeitä ja olemme heidän kanssaan tekemisissä yhä enemmän Euroopan talous- ja kulttuurialueen kehityksen kautta, jaamme tietoa virolaisesta arkkitehtuurista ja sen suunnittelijoista rakkaan viron kielemme lisäksi myös venäjäksi, suomeksi ja englanniksi. Uskon, että tästä katalogista on apua, kun etsit tietoa ja inspiraatiota tärkeiden valintojesi tueksi. Luovaa ajattelua ja kaikkea hyvää toivottaen, Kristiina Sipelgas Viron arkkitehtuurikeskuksen toiminnanjohtaja

AKU is also an export-orientated cooperation network, and connects enterprises in the field of architecture, currently comprising 15 recognised enterprises, whose main activities include the development of concept solutions, architectural design and urban planning as well as architectural consultancy, the performance of basic surveys and project management. AKU members have primarily been providing their services in the Estonian domestic market, but they all also have experience in working in foreign markets. Most of all, services have been provided in the neighbouring countries of Latvia, Finland and Russia. Other target countries for AKU services include Norway, Denmark, Sweden, Ukraine, Georgia, Belarus, Lithuania, Holland, Italy, Ireland and Taiwan. AKU members have participated in various international architecture competitions and thereby received recognition and awards, which just goes to show that Estonian architecture is recognised to be both of a high quality and internationally competitive. This catalogue provides an overview of good Estonian architecture, which consists of a selection of the works performed by AKU members, primarily the buildings and projects which the architects themselves consider the most important and characteristic. In addition, the compilation contains the introductory pen portraits of all the members of AKU, company details and a summary of the provided services, in order to create possibilities for initiating future cooperation. As we consider our neighbours to be of the utmost importance, and are increasingly becoming interconnected with them through the developing European economic and cultural space, we are distributing information concerning Estonian architecture and its creators not only in our beloved mother language, but also in the Russian, Finnish and English languages. I believe that you will find this catalogue helpful in obtaining all the information and inspiration needed for making important decisions. Wishing you creative thoughts and all the best, Kristiina Sipelgas Chief Executive Officer Estonian Centre of Architecture


6

AB Ansambel

36 Kadarik Tüür Arhitektid

66 QP Arhitektid

12 Allianss Arhitektid

42 Kamp Arhitektid

72 Salto

18 EA Reng

48 KAOS Arhitektid

78 Stuudio Tallinn

24 Eek&Mutso

54 Kavakava

84 Ühinenud Arhitektid

30 JVR Arhitektid

60 Arhitektuuribüroo PLUSS

90 Zizi&Yoyo


AB Ansambel

AB Ansambel OÜ:n arkkitehdit ovat toimineet kaikilla olennaisimmilla tilanluomisen alueilla ja osallistuneet sekä Viron yleiskaavoituksen laatimiseen että kaupunkitaajamien suunnitteluun. Monien projektien tapauksessa ollaan oltu sekä kaavoituksen tekijöinä että suunnittelun pääurakoitsijana. Asuintalojen lisäksi AB Ansambel on suunnitellut myös kulttuurija koulutuslaitoksia. Tavallisten koulujen ohessa arkkitehtien työpöydällä on ollut vaikean teknologisen ohjelman omaavia kouluja – alkaen tekniikka- ja lopettaen musiikki- ja teatterialueilta. Ollaan laadittu ja suunniteltu arkkitehtuurinäyttelyjä maailman monessa paikassa, kustannettu kirjoja. The architects of AB Ansambel OÜ have worked in all the major spatial design areas and participated in the preparation of the general plans of Estonia as well as in the planning of urban settlements. In numerous projects, we have been both the authors of the plans and the main design contractors. Besides dwellings, AB Ansambel has also designed cultural and educational buildings. In addition to ordinary schools our architects have worked on designs for schools with complex technical programs, from technology to music and theatre. We have prepared and designed architecture exhibitions in various places in the world and published books.


8

Ilmavoimien tukikohta Ämarissa

Ämari Air Base

Arkkitehti: Toivo Tammik, Mart Rõuk Sisustusarkkitehti: Toivo Tammik, Mart Rõuk Sijainti: Ämarin ilmavoimien tukikohta, Vasalemman kunta Tilaaja: Viron tasavallan puolustusministeriö Rakentaja: OÜ Astlanda Ehitus, Rand ja Tuulberg AS Valmistumisvuosi: 2011 Valokuvat: Arne Maasik

Architect: Toivo Tammik, Mart Rõuk Interior architect: Toivo Tammik, Mart Rõuk Location: Ämari Air Base, Vasalemma rural municipality Client: Ministry of Defence of the Republic of Estonia Building contractor: OÜ Astlanda Ehitus, Rand ja Tuulberg AS Year of completion: 2011 Photos: Arne Maasik

Uudelleenitsenäistymistä seuranneen ajan virolainen sotilasarkkitehtuuri on ollut luonteeltaan suuresti sattumanvaraista. Ämarin ilmavoimien tukikohdan alue on kooltaan kymmeniä hehtaareja. Tälle jättiläisalueelle on tähän mennessä sijoitettu hajalleen monenlaisia erinäköisiä ja arkkitehtuuriselta laadultaan vaihtelevia rakennelmia. Ilmavoimien tukikohdan päävartioportin, majoitusrakennuksen, ruokalan-elintarvikevaraston, pelastuskeskuksen ja vartiointikeskuksen suunnittelussa tehtiin joukko päätöksiä, joiden tulisi yhdistää tukikohdan rakennukset arkkitehtoniseksi kokonaisuudeksi. Alueen viiteen eri paikkaan sijoitetut tiilirakennukset on suunniteltu yhtenäisessä arkkitehtonisessa tyylissä ja ne edustavat suunnittelijoiden näkemyksen mukaan sotilasarkkitehtuurin valoisampaa puolta. Kohteiden tilavuutta koskeva logiikka on sotilaallisen selväpiirteistä, kristallisoitunutta ja tarkkaa. Yhtenä tulevaisuuden skenaariona on tukikohta päättänyt rakennusten yhtenäisyyden nimissä vaatia jatkossa rakennettavissa kohteissa pakollisena samaa materiaalivalintaa ja saman tyylin käyttöä.

Estonian military architecture which has emerged after the country regained its independence has been largely random in style. The territory of Ämari Air Base covers tens of hectares. Various structures of differing appearance and varying architectural quality had been scattered across that giant area. Upon planning the main entrance, the accommodation facility, the diner and food storage, rescue and security centre of the Air Base, a number of decisions were made in order to combine the structure and facilities of the base into an integral architectural whole. The brick buildings located in five different areas of the territory have been planned in a uniform architectural style, the authors’ vision representing the brighter side of military architecture. The volume logic of the structure is militarily well-defined, crystallised and precise. As one future scenario, the Air Base authority has, in the interest of maintaining the integral ensemble of buildings, made it mandatory to use the same selection of materials and style elements in possible future structures and facilities.


9


10

Keilan lukiorakennus

Keila Upper-Secondary School building

Arkkitehti: Toivo Tammik, Mart Rõuk Sijainti: Keila, Viro Tilaaja: Keila Hariduse Sihtasutus (Keilan sivistyssäätiö) Rakentaja: AS KMG Ehitus Valmistumisvuosi: 2011 Kokonaispinta-ala: 18 863,4 m² Valokuvat: Arne Maasik

Architect: Toivo Tammik, Mart Rõuk Location: Keila, Estonia Client: Keila Educational Foundation Building contractor: AS KMG Ehitus Year of completion: 2011 Area: 18 863.4 m² Photos: Arne Maasik

Koulutalo on paikka, jossa nuori ihminen saa järjestelmällisesti viestejä siitä, mitä hänellä on elämässä edessään. Koulun muodostavat ennen kaikkea ihmiset ja näiden välillä liikkuvat ideat, ajatukset ja suhteet. Sen arkkitehtuurin tulee edistää turvallisia, selkeitä ja rationaalisia suhteita ihmisten välillä. Tästä eteenpäin tulevatkin sitten jo hyvät luovat ideat ja kaikki muu.

A school house is a place where young people receive systematic information about what awaits them in life in the future. Above all, a school is made up of people and the ideas, thoughts and relationships established between them. The architecture of a school must facilitate secure, clear and rational relationships between people, and good creative ideas and everything else will follow.


11

AB Ansambel OÜ Toiminta-aika: 1998 alkaen Työntekijöiden lukumäärä: 4 Pätevyys ja jäsenyys: Toivo Tammik, Valtuutettu arkkitehti V, VAL Sopimuspohjaisesti yrityksessä toimii rakennusinsinööri, vesi-/viemäröinti-, lämmitys-/ilmastointi- ja sähköinsinööri (meillä on kyseiset rekisteröinnit). Kielitaito: viro, englanti ja venäjä Maat, johon palvelua on tarjottu: Latvia, Kiina Toimiston tarjottavat palvelut: tarjotaan kaikkia arkkitehtuurisen suunnittelun ja kaavoituksen alan palveluja, samoin suunnittelun pääurakointia ja rakenteiden sekä erityisosien suunnittelua. Yhteystiedot: AB Ansambel OÜ • ansambel@ansambel.ee • www.ansambel.ee • Koidu 122/Planeedi 4–47, 10131 Tallinna Valikoituja kilpailuja:  2007 Keilan Lukion julkinen arkkitehtuurikilpailu, I palkinto 2005 Tallinnan kaupungin sosiaalitalot Loopealsessa, Meeliku-kadulla, I palkinto 2004 Lohusalun lastentarhan/ala-asteen julkinen arkkitehtuurikilpailu, I palkinto 2001 Jaani Seegin rauniopaviljongin kutsuttu arkkitehtuurikilpailu, I palkinto Period of activity: since 1998 Number of employees: 4 Qualification and membership: Toivo Tammik, UEA, Qualified Architect V The company has a contractual design engineer, HVAC and an electric engineer (we hold the relevant registrations) Language skills: Estonian, English, Russian Countries where services have been provided: Latvia, China Services provided by the office: We provide a full range of services in the areas of architectural design and planning as well as main design contracting and the design of structures and special components Contact details: AB Ansambel OÜ • www.ansambel.ee • ansambel@ansambel.ee • Koidu 122/Planeedi 4–47, 10131 Tallinn

Omakotitalo

Private dwelling

Arkkitehti: Toivo Tammik Sijainti: Merirahu, Viro Valmistumisvuosi: 2011 Kokonaispinta-ala: 376 m² Valokuvat: Toivo Tammik

Architect: Toivo Tammik Location: Merirahu, Estonia Year of completion: 2011 Area: 376 m² Photos: Toivo Tammik

Omakotitalo sisältää klassisen tilaohjelman: avaroiden yleistilojen lisäksi yksityisempiä toimintoja. Selvin säännöin toimivalla asutusalueella, suhteellisen suurella tontilla (n. 1 500 m²) sijaitseva, lukuisia lastenhuoneita sisältävä talo noudattaa kuuliaisesti kaavassa määriteltyjä vaatimuksia. Rakennus on läpinäkyvä, se ottaa etelänpuoleiselta sivulta vastaan auringonvaloa mutta suojaa samalla asukkaita ohikulkijoiden katseilta. Kaikista asuintiloista avautuu näkymä merelle, samalla pihan sopukat tarjoavat riittävästi tuulensuojaa.

The dwelling at Merirahu follows the classic layout of rooms: spacious common rooms are supplemented by more private, functional rooms. Located on a relatively large (approximately 1 500 m2) plot in a settlement and based on clearly defined rules, the house, with its numerous children’s rooms, dutifully follows the requirements established in the plans. The building is transparent, receiving sunshine from the southern side, while still protecting the residents from the prying eyes of passers-by. All the living rooms have a view of the sea, while various parts of the garden offer protection from the wind.

Selected competitions: 2007 Keila Upper-Secondary School, public architecture competition, Ist prize 2005 Tallinn City social housing on Meeliku Street at Loopealse, Ist prize 2004 Lohusalu Kindergarten-Primary School, public architecture competition, Ist prize 2001 Jaani Seek ruins pavilion, invited architecture competition, Ist prize


Allianss Arhitektid

Allianss Arhitektid OÜ on yhtenäisiä suunnittelu- ja projektinjohtamispalveluja tarjoava yritys, joka tarjoaa laadukasta, nopeaa ja ammattimaista palvelua, isompaa suunnittelutehoa sekä joustavuutta suunnittelutöiden toteuttamisessa. Allianss Arhitektid on asettanut etusijalle monipuolisesti harkitun laadukkaan ympäristön, kaupunkitilan ja arkkitehtuurin luomisen. Yhtiö tarjoaa yhtenäisen palvelun, johon kuuluu projektien ja hankkeiden johtamista, kaupunkitilan suunnittelua, tilavisioiden laatimista, arkkitehtuuristen ja teknisten suunnitelmien toteuttamista, sisustusarkkitehtuurista suunnittelua ja kannattavuuslaskelmien laatimista. Allianss Arhitektid OÜ is a company providing integral design and project management services. The company offers high-quality, prompt and professional services, increased design capability and flexibility in performing design works. Above all, Allianss Arhitektid values the creation of thoroughly and carefully-contemplated high-quality environments, urban spaces and architecture. The company provides a full service, which includes the management of projects and procurements, the planning of urban spaces, the preparation of spatial visions, the performance of architecture and technical design projects, interior architectural design and the preparation of feasibility calculations.


14

Lomakylä

Holiday village

Arkkitehti: Toomas Tammis, Paco Ulman Sijainti: Vamrak, Norja Suunnitelma: 2010–2011 

Architect: Toomas Tammis, Paco Ulman Location: Vamrak, Norway Project: 2010–2011

Lomakylä sijaitsee Sognefjordin etelärannalla pohjois-etelä-suuntaisella rantaviivalla. Suunnittelun korkeusero on noin 60 m rantatöyräästä. Se merkitsee kaikkia olemassa olevia näkymiä vuonoon ja paikan erityisiä luonteenpiirteitä. Yleiskäyttöön tarkoitetut alueet on jaettu pystysuorasti kolmeen eri vyöhykkeeseen, joita kutsutaan meripromenadiksi, kaupunkipromenadiksi ja metsäpromenadiksi. Nämä tiet mahdollistavat lukuisia erilaisia käyttö- ja toimintamahdollisuuksia metsässä retkeilystä alkaen aina purjehdussatamassa tapahtuvaan vapaa-ajan viettoon saakka. Suurin osa taloista on koottu moduleista, jotka on tuotu paikalle laivalla ja asennettu paikan päällä. Lomakylän suunnitelma koostuu 8 yksittäisestä asuintalosta, 1 rivitalosta, 1 asuinkerrostalosta, 1 majatalosta, ravintolasta, spasta ja uivasta saunasta.

The planned area for the holiday village is situated on the southern bank of the Sognefjord with a north-south oriented shoreline. The elevation of the location is about 60 m above the shore. That means all units present views to the fjord and specific site characteristics. The public areas have been divided vertically into three different zones that have been termed the sea promenade, the town promenade and the forest promenade. These routes allow variety of different uses and activities from hiking in the forest to socializing in the marina. Most of the buildings are prefabricated space modules which are brought in by boat and installed on site. The holiday village project consists of eight private residences, one terraced house, one apartment building, one guest house, a restaurant, a spa and a floating sauna.


15

Terveys- ja vesiurheilukeskus

Health and water sports centre

Arkkitehti: Tarmo Teedumäe, Urmas Luure, Inga Raukas, Toomas Tammis Kilpailu: arkkitehtuurikilpailun 1. sija 1997 Sijainti: Tartto, Viro Tilaaja: Tarton kaupunginhallitus, Tari AS Insinöörirakenteet: Tari AS Rakentaja: Rand ja Tuulberg AS Valmistumisaika: 2001 Kokonaispinta-ala: 9 646,5 m² Valokuvat: Kaido Haagen

Architect: Tarmo Teedumäe, Urmas Luure, Inga Raukas, Toomas Tammis Architecture competition: 1997 architecture competition, Ist prize Location: Tartu, Estonia Client: Tartu City Government, Tari AS Engineering structures: Tari AS Building contractor: Rand ja Tuulberg AS Year of completion: 2001 Area: 9 646.5 m² Photos: Kaido Haagen

Uusi uimakeskus ja vesipuisto sijaitsee Tarton keskustassa. Eri tasoissa sijaitsevat 25 × 50 m uimala, 8 × 25 m opetusallas, n. 500 m² vesipuisto saunaosastoineen ja kattoterasseineen, kahvilat ja pieni katsomo muodostavat yhtenäisen vesikeskuksen. Lasiset julkisivut luovat läpinäkyvän ja ympäristön kanssa vuorovaikutuksessa olevan tilan.

The new swimming complex and water park is located in the centre of Tartu. A 25 × 50 m swimming pool, a 8 × 25 m learning pool, an approx 500 m² water park with a sauna complex and a roof terrace, cafes and smalls stands, all on different levels, form a compact water centre. The glass facades create a transparent space which fits into the surroundings.


16

Yksityinen villa

Private villa

Arkkitehti: Inga Raukas, Toomas Tammis, Tarmo Teedumäe Sisustussuunnittelu: Monika Löve Sijainti: Merivälja, Tallinna, Viro Valmistumisaika: 2007 Valokuvat: Arne Maasik

Architect: Inga Raukas, Toomas Tammis, Tarmo Teedumäe Interior design: Monika Löve Location: Merivälja, Tallinn, Estonia Year of completion: 2007 Photos: Arne Maasik

Kolmikerroksinen talo on suunniteltu loivaan rinteeseen, joka avautuu merelle etelänpuoleiseen aurinkoon ja kaupunkinäkymään Tallinnan lahden yli. Nämä paikan harvinaiset ominaisuudet luovat myös rakennuksen yleisen tilaratkaisun. Kyseessä on yksinkertainen yksipuolinen kaava – kaikki huoneet avautuvat auringon ja näkymien suuntaan. Osittain maanalainen ensimmäinen kerros yhdessä urheilu- ja saunatilan kanssa avautuu yksityiseen puutarhaan, kaksi ylempää kerrosta olo- ja makuuhuoneineen tavoittelevat sen sijaan kaukaisia näkymiä.

This three storey building is arranged on a slight slope facing the sea, southerly facing to take advantage of the sun and boasts city views across the bay of Tallinn. These rare qualities form the generic spatial organisation of the building. It is a simple one sided scheme – all rooms face the sun and the city views. The partially submerged ground floor, its intimate world of sports and sauna, opens to the private garden, whereas the two upper floors with living and sleeping quarters catch the distant views.


paco ulman

17

Allianss Arhitektid OÜ Toiminta-aika: 2009 alkaen Työntekijöiden lukumäärä: 15 Pätevyys ja jäsenyys: Indrek Tiigi, VAL, Valtuutettu arkkitehti V • Inga Raukas, VAL, Valtuutettu arkkitehti V • Tarmo Teedumäe, VAL, Valtuutettu arkkitehti V • Toomas Tammis, VAL, Valtuutettu arkkitehti V • Mart Kadarik, VAL, Valtuutettu arkkitehti V • Ülar Mark, VAL, Valtuutettu arkkitehti V • Kristi Lents, Sisustusarkkitehti V Viron Arkkitehtien Liiton Toimistonomistajien Osasto Viron Arkkitehtuuritoimistojen klusteri Sisustusarkkitehtien Liitto Palvelutalouden Kamari, perustajajäsen Solarbase – Viron ekoklusteri, perustajajäsen Innovatiivisen rakennuksen ja asuinympäristön pätevyyskeskus, perustajajäsen Sertifikaatit: muinaismuistosuojelun toimintalupa: E606/2011 Kielitaito: englanti, saksa, venäjä, suomi Maat, johon palvelua on tarjottu: Latvia, Liettua, Norja, Georgia, Valkovenäjä Toimiston tarjottavat palvelut: pääsuunnittelu ja projektinjohto, arkkitehtuurinen suunnittelu, sisustusarkkitehtuurinen suunnittelu, ympäristön kestävä suunnitteleminen, kaupunkisuunnittelu Yhteystiedot: Allianss Arhitektid OÜ • www.allianss.eu • Niine 11, 10414 Tallinna

Omakotitalo

Dwelling

Arkkitehti: Ülar Mark, Indrek Tiigi Sisustussuunnittelu: Raina Lillepõld Gaydon (Rakennuksen omistaja) Sijainti: Tallinna, Viro Rakennussuunnitelma: Peipman OÜ Valmistumisaika: 2004 Kokonaispinta-ala: 174,9 m² Valokuvat: Assar Jõepera

Architect: Ülar Mark, Indrek Tiigi Interior design: Raina Lillepõld Gaydon (building owner) Location: Tallinn, Estonia Structural design: Peipman OÜ Year of completion: 2004 Area: 174.9m² Photos: Assar Jõepera

Tämä pieni tontti sijaitsee hyvin perinteisessä Tallinnan laitakaupunginosassa meren rannalla. Tielinjojen rakentamisen jälkeen on metsästä jäänyt jäljelle vain yksittäisiä mäntyjä ja koivuja. Rakennuksen tilat sijaitsevat puiden ympärillä, jokainen niistä tarkalleen parhaassa paikassaan. Ulkotiloissa luotiin erilaisia erillisiä toimintoja.

This small lot is situated in a very conventional seaside suburb of Tallinn. All that remains of the forest after the building of networks are isolated pines and birches. The rooms of the building are woven between the trees, each situated in exactly its ideal place. The exterior rooms have created various separate activities.

Valikoituja kilpailuja:  2010 Statnet –veistoksellisen sähkömaston julkinen arkkitehtuurikilpailu Norjassa, III palkinto 2010 Rakveren sairaalan A-talon julkinen arkkitehtuurikilpailu, I palkinto 2008 Pärnun mutahoitolan spa-hotellin kutsukilpailu, I palkinto – ArhitektuuriAgentuur 2008 Tarton uuden rautatieaseman kutsukilpailu, I palkinto – UrbanMark 2006 Tarton spa-hotelli, kutsutun arkkitehtuurikilpailun I palkinto – ArhitektuuriAgentuur 2006 Maakri-korttelin kilpailu, I–V sija – UrbanMark 2006 Venetsian 10. arkkitehtuuribiennaalin Viron paviljonki, I palkinto – UrbanMark 2005 Tallinnan eläintarhan länsiportin rakennusryhmän julkinen arkkitehtuurikilpailu, I palkinto – ArhitektuuriAgentuur 2005 Randveren ala-aste, II palkinto – ArhitektuuriAgentuur 2005 Asuinalueen suunnittelu Kuressaaressa, kutsuttu arkkitehtuurikilpailu, I–II palkinto – ArhitektuuriAgentuur

Period of activity: since 2009 Number of employees: 15 Qualification and membership: Indrek Tiigi, UEA, Qualified Architect V • Inga Raukas, UEA, Qualified Architect V • Tarmo Teedumäe, UEA, Qualified Architect V • Toomas Tammis, UEA, Qualified Architect V • Mart Kadari, UEA, Qualified Architect V • Ülar Mark, UEA, Qualified Architect V • Kristi Lents, Interior Architect V Union of Estonian Architects Section of Office Partners Cluster of Estonian Architecture Offices Union of Estonian Interior Architects Estonian Service Industry Association, founding member Solarbase – Estonian Eco-Cluster, founding member Innovative Building and Living Environment Centre of Excellence, founding member Certificates: Heritage Conservation activity licence: E606/2011 Language skills: English, German, Russian, Finnish Countries where services have been provided: Latvia, Lithuania, Norway, Georgia, Belarus Services provided by the office: main design contracting and project management • architectural design • interior architectural design • sustainable environmental planning • urban planning • building design project management services • architectural design services • interior design services • sustainability design services • urban planning and urban design Contact details: Allianss Arhitektid OÜ • www.allianss.eu • Niine 11, 10414 Tallinn Selected competitions: 2010 Statnet sculpture power mast, public architecture competition in Norway, IIIrd prize 2010 Rakvere Hospital block A, public architecture competition, Ist prize 2008 Pärnu Mud Treatment Centre Spa Hotel, invited competition, Ist prize – ArhitektuuriAgentuur 2008 Tartu new railway station, invited competition, Ist prize – UrbanMark 2006 Tartu Spa Hotell, invited architectural competition, Ist prize – ArhitektuuriAgentuur 2006 Maakri Quarter competition, Ist–Vth prize – UrbanMark 2006 Venice 10th Architecture Biennale Estonian pavilion, Ist prize – UrbanMark 2005 Western gate complex of Tallinn Zoo, public architecture competition, Ist prize – ArhitektuuriAgentuur 2005 Randvere Primary School, IInd prize – ArhitektuuriAgentuur 2005 Planning of residential district in Kuressaare, invited architecture competition, Ist–IInd prize – ArhitektuuriAgentuur


EA Reng Yli 20 vuoden toimintakokemuksellaan EA Reng on kasvanut kansainväliseksi yritysryhmäksi, jossa työskentelee 120 asiantuntijaa. Ryhmään kuuluvat arkkitehtuurinen, kaupunkisuunnittelu ja insinööriyhtiöt Virossa ja sivutoimistot Ukrainassa ja Valkovenäjällä. Ollaan käytetty perinteistä lähestymistapaa suunnitteluun ja BIM-mallia (building information modelling) innovatiiviseen, energia- ja kulutehokkaan arkkitehtuuriin. During over 20 years of operation, EA Reng has grown into an international group employing 120 specialists. The group includes architectural, urban planning and engineering companies in Estonia and branch offices in Ukraine and Belarus. We have left behind the traditional approach to design and are using instead building information modelling (BIM) to create innovative, energy- and cost-effective architecture.


20

Toimistorakennus Tetris

Office building Tetris

Arkkitehti: Martin Aunin Sijainti: Tallinna, Viro Tilaaja: Suurmaja OÜ Rakentaja: AS Eesti Ehitus Valmistumisaika: 2005 Kokonaispinta-ala: 5 160 m² Palkinnot:  Vuoden Betonirakennus 2005 erikoispalkinto Valokuvat: Arne Maasik

Architect: Martin Aunin Location: Tallinn, Estonia Client: Suurmaja OÜ Building contractor: AS Eesti Ehitus Year of completion: 2005 Area: 5 160 m² Awards and prizes: Concrete Building of the Year 2005, special prize Photos: Arne Maasik

Olemme toimineet Tetris-toimistorakennuksessa viimeiset kuusi vuotta. Ideana oli tuoda kaoottisessa tilassa vilkasliikenteisen tien varrella sijaitsevan toimistorakennuksen suunnitteluun jotakin epäperinteistä – tietokonepeli.

Our practice has been located in the Tetris office building for the last six years. The idea was to bring the unconventional – i.e a popular computer game – into the design of an office block, which is in a chaotic location next to a busy thoroughfare.


21

Hotelli Ülemiste

Hotel Ülemiste

Arkkitehti: Martin Aunin Sijainti: Tallinna, Viro Tilaaja: Ülemiste Hotell OÜ Rakentaja: FKSM Valmistumisaika: 2004 Kokonaispinta-ala: 8 100 m² (128 huonetta) Palkinnot: ehdolla Mies van der Rohe -palkintoon 2005, Viron Kulttuurirahaston arkkitehtuurirahaston vuosipalkinto 2004, Vuoden Betonirakennus 2004 pääpalkinto Valokuvat: Kaido Haagen

Architect: Martin Aunin Location: Tallinn, Estonia Client: Ülemiste Hotell OÜ Building contractor: FKSM Year of completion: 2004 Area: 8 100 m² (128 rooms) Awards and prizes: Nominated for the European Union Prize for Contemporary Architecture Mies van der Rohe Award 2005, Estonian Cultural Endowment Annual Architecture Award 2004, Concrete Building of the Year 2004, main prize Photos: Kaido Haagen

Entisestä Aeroflotin asuntolasta ei jäänyt juuri mitään jäljelle. Ehkäpä vain pieni vihjaus 1970-luvun ilmapiiriin ja betoninen siiven muotoinen suojakatos, joka tukeutuu pylväiden ”metsään” ja viittaa talon ilmailuun liittyneeseen menneisyyteen.

Almost nothing was left of the former Aeroflot dormitory. Perhaps just a hint of the air of the 1970s and the concrete wing-shaped canopy resting on a “forest” of poles that alludes to its aviation past.


22

Asuinkerrostalo

Apartment building

Arkkitehti: Martin Aunin, toinen suunnittelija Lauri Laisaar Sijainti: Tallinn, Estonia Tilaaja: Horch OÜ Rakentaja: OÜ Messiehitus Valmistumisaika: 2009 Kokonaispinta-ala: 2 350 m² (16 apartments) Palkinnot: Viron paras asuinkerrostalo kilpailussa ”Virolainen muotoilu ja elinympäristö 2009” Valokuvat: Martin Siplane

Architect: Martin Aunin, co-author Lauri Laisaar Location: Tallinn, Estonia Client: Horch OÜ Building contractor: OÜ Messiehitus Year of completion: 2009 Area: 2 350 m² (16 apartments) Awards and prizes: The best Estonian apartment building in the competition; Estonian Design and Living Environment 2009 Photos: Martin Siplane

Tatarin asuinkerrostalo Tallinnan keskikaupungissa tasapainottaa kontrastia nykyaikaisten tornitalojen ja historiallisten arvorakennusten välillä. Rakennuksen rakenne ja materiaalit pyrkivät epäsäännöllisyyteen ja haluun olla olematta liian kehystetty vaan pikemminkin hajalleen levittynyt.

The Tatari Apartment Building in Tallinn city centre balances the contrasts between contemporary high-rises and buildings with historical value. The building’s structure as well as the materials used aspire to irregularity and to the desire not to be too trim, but rather more spread-out.


23

EA Reng AS Toiminta-aika: 1990 alkaen Työntekijöiden lukumäärä: 120 Pätevyys: Martin Aunin, VAL, Valtuutettu arkkitehti V • Ilmar Klammer, VAL, Valtuutettu arkkitehti V; Pia Tasa, Valtuutettu arkkitehti V • Lisäksi Valtuutetut arkkitehdit IV, III ja Valtuutetut insinöörit V, IV, III Sertifikaatit:  ISO 9001:2008 Kielitaito: englanti, venäjä, suomi, italia, latvia Maat, johon palvelua on tarjottu: Suomi, Hollanti, Venäjä, Ukraina, Valkovenäjä, Latvia Toimiston tarjottavat palvelut: arkkitehtuurinen ja rakennussuunnittelu • yleis- ja aluekaavoitusten laatiminen • teiden, siltojen ja infrastruktuurin suunnittelu • erityisosien suunnittelu • projektinjohtaminen, valvonta ja neuvontapalvelu • vesitalous- ja ympäristöhankkeet Yhteystiedot: EA Reng AS • www.eareng.ee, www.eareng.com, www.eareng.eu • +372 511 3787, +372 626 0000 • martin.aunin@eareng.ee • Mustamäe tee 46, 10621 Tallinna

Viimsin Pyhän Jaakobin kirkko

Viimsi St. Jacob’s Church

Arkkitehti: Martin Aunin, toinen suunnittelija Erkki Ristoja Sijainti: Viimsin kunta, Viro Tilaaja (omistaja): Viimsi Jaakobi Kiriku Ehitamise Sihtasutus (kirkon rakennussäätiö) Valmistumisaika: 2008 Kokonaispinta-ala: 430 m² (230 paikkaa) Valokuvat: Arne Maasik

Architect: Martin Aunin, co-author Erkki Ristoja Location: Viimsi rural municipality, Estonia Client (owner): Foundation for the Construction of Viimsi St- Jacob’s Church Year of completion: 2008 Area: 430 m² (230 seats) Photos: Arne Maasik

Tämä rantakylän kirkko, joka muistelee merellä kadonneita, on yli 60 vuoden aikana ensimmäinen Virossa rakennettu uusi luterilainen kirkko.

This coastal village church, which preserves the memory of those lost at sea, is the first new Lutheran church to be built in Estonia in over sixty years.

Palkinnot: 2011 Maailman arkkitehtuurijuhla WAF, päässyt loppukilpailuun – Musta talo Nõmmessa, M. Aunin 2010 Vuoden Betonirakennus, erityispalkinto – Musta talo Nõmmessa, M. Aunin 2009 Nuoren Arkkitehdin palkinnon voittaja – Martin Aunin 2009 ”Viron muotoilu ja asuinympäristö 2009“ arkkitehtuuriluokka, I sija – asuintalo Tatari 30, M. Aunin, L. Laisaar 2008 Vuoden Betonirakennus pääpalkinto – Tallinnan lentokentän matkustajaterminaalin laajennus, J.-M. Bonnard, P. Tasa, I. Suviste 2007 Vuoden Betonirakennus erityispalkinto – Valkoinen talo Nõmmessa, M. Aunin 2005 Ehdolla Mies van der Rohe -palkintoon/European Union Prize for Contemporary Architecture 2005 – Ülemiste-hotelli, M. Aunin 2005 Vuoden Betonirakennus erityispalkinto – toimistorakennus Tetris, M. Aunin 2004 Vuoden Betonirakennus pääpalkinto – Ülemiste-hotelli, M. Aunin 2004 Viron kulttuurirahaston arkkitehtuurisen kohderahaston vuosipalkinto – Ülemiste-hotelli, M. Aunin 2003 – 2004 Viron paras puurakennus, III palkinto – omakotitalo Matka-tiellä, M. Aunin 2003 Ehdolla Mies van der Rohe –palkintoon/European Union Prize for Contemporary Architecture 2003 – Villa Orro, M. Aunin Valikoituja kilpailuja:  2009 Jõhvi, 100-numerohuonetta käsittävä spa-hotelli, I sija – M. Aunin, M. Kahu ja M. Melioranski 2008 Tallinna, Art Hotel, I sija – M. Aunin, M. Kahu ja M. Melioranski 2007 Tallinna, Suur-Ameerika –kadun ministeriöiden yhteisrakennus, I sija – M. Aunin, M. Kahu ja M. Melioranski 2006 Tallinna, Meriton Grand Conference & Spa Hotel, I sija – P. Tasa, K. Birk 2005 Tallinna, Logi-kadun asuinkortteli, rakennuttamisen ideakilpailu, I sija – M. Aunin, M. Melioranski 2005 Tallinna, Tondin kasarmien alueelle asuinkorttelin rakennuttamisen ideakilpailu, I sija – M. Aunin, M. Melioranski

Period of activity: since 1990 Number of employees: 120 Qualifications: Martin Aunin, UEA, Qualified Architect V • Ilmar Klammer, UEA, Qualified Architect V • Pia Tasa, Qualified Architect V Also Qualified Architects IV and III, and Qualified Engineers V, IV and III Certificates:  ISO 9001:2008 Language skills:  English, Russian, Finnish, Italian, Latvian Countries where services have been provided: Finland, Holland, Russia, Ukraine, Belarus, Latvia Services provided by the office: architectural and building design • preparation of general and detailed plans • design of roads, bridges and infrastructure objects • design of special components • project management, supervision and consultation services • management and supervision of projects for special components • water management and environmental projects Contact details: EA Reng AS • www.eareng.ee, www.eareng.com, www.eareng.eu • +372 511 3787, +372 626 0000 • martin.aunin@eareng.ee • Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn Awards and prizes: 2011 World Architecture Festival 2011, finalist – “Black House” at Nõmme, M. Aunin 2010 Concrete Building of the Year 2010, special prize – “Black House” at Nõmme, M. Aunin 2009 Young Architect Award – Martin Aunin 2009 Estonian Design and Living Environment, architecture category, Ist prize – apartment building at Tatari 30, M. Aunin, L. Laisaar 2008 Concrete Building of the Year, Ist prize – Tallinn Airport passenger terminal solution, J.-M. Bonnard, P. Tasa and I. Suviste 2007 Concrete Building of the Year, special prize – “White House” at Nõmme, M. Aunin 2005 Nominated for the European Union Prize for Contemporary Architecture Mies van der Rohe Award 2005 – Hotel Ülemiste, M. Aunin 2005 Concrete Building of the Year, special prize – office building “Tetris”, M. Aunin 2004 Concrete Building of the Year, Ist prize – Hotel Ülemiste, M. Aunin 2004 Estonian Cultural Endowment Annual Architecture Award – Hotel Ülemiste, M. Aunin 2003 – 2004 The Best Estonian Wooden Building 2003-2004, IIIrd prize – dwelling on Matka Road, M. Aunin 2003 Nominated for the European Union Prize for Contemporary Architecture Mies van der Rohe Award 2003 – “Villa Orro”, M. Aunin Selected competitions: 2009 Jõhvi Spa Hotel with 100 hotel rooms, Ist prize – M. Aunin, M. Kahu and M. Melioranski 2008 Art Hotel, Tallinn, Ist prize – M. Aunin, M. Kahu and M. Melioranski 2007 Combined building for ministries on Suur-Ameerika Street, Tallinn, Ist prize – M. Aunin, M. Kahu and M. Melioranski 2006 Meriton Grand Conference & Spa Hotel, Tallinn, Ist prize – P. Tasa, K. Birk 2005 Logi Street residential quarter, Tallinn, development concept competition, Ist prize – M. Aunin, M. Melioranski 2005 Residential quarter in the area of former Tondi barracks, Tallinn, development concept competition, Ist prize – M. Aunin, M. Melioranski


Eek&Mutso Yritys perustettiin vuonna 1996 Margit Mutson ja Madis Eekin toimesta. Toimiston etuja ovat mielestämme joustavuus, kestävyys sekä luotettavuus – näiden ansiosta monista tilaajista on tullut Eek&Mutso:n kantaasiakkaita. Suunniteltu on julkisia, asuin- ja liikerakennuksia, samoin on laadittu kaavoituksia. On tehty myös monia omakotitaloja ja pienmuotoja sekä sisustusratkaisuja. Toimisto on osallistunut arkkitehtuurikilpailuihin Virossa, Suomessa ja Latviassa ja saavuttanut kilpailuissa enemmän kuin kaksikymmentä palkintoa. Eek&Mutso architecture office was founded in 1996 by Margit Mutso and Madis Eek. The strengths of the company include flexibility, stability and reliability, thanks to which many contracting entities have become Eek&Mutso’s regular clients. We have designed public, residential and business buildings as well as prepared plans, created various single family dwellings, small architectural forms and interior design solutions. The office has participated in architecture competitions in Estonia, Finland and Latvia and been awarded more than 20 prizes.


26

Viimsi Keevituksen toimistorakennus

Office building for Viimsi Keevitus

Arkkitehti: Madis Eek, toiset suunnittelijat Kristi Põldme, Kristel Jaanus Sijainti: Viimsin kunta, Viro Tilaaja: AS Viimsi Keevitus Rakentaja: OÜ Celander Ehitus Valmistumisaika: 2010 Kokonaispinta-ala: 1 065 m² Valokuvat: Reio Avaste

Architect: Madis Eek, co-auhtors Kristi Põldme, Kristel Jaanus Location: Viimsi rural municipality, Estonia Client: AS Viimsi Keevitus Building contractor: OÜ Celander Ehitus Year of completion: 2010 Area: 1 065 m² Photos: Reio Avaste

Alkuperäinen talo on peräisin 1900-luvun alusta, sotaa edeltäneen tasavallan kansallisen heräämisen ajoilta, mistä tuli ajatus käyttää toisen kerroksen uudistamisessa virolaisen kansallispuvun vyön aiheita. Suurimman muotonsa kuvio saa talon katon ja terassien rakenteessa – vinoneliön muotoisissa hitsatuissa yksityiskohdissa, jotka viittaavat rakennuksen haltijan nimeen, muodostuvat katon kolmiot ja alustuet. Viimeisenä pisteenä iin päälle luotiin talon luona olevien kultaisten historiallisten leijonien viereen 21. vuosisadan hitsatut leijonat.

The original house dates from the beginning of the 20th century, from the era of national awakening of the pre-war republic and this sparked the idea of using motifs from Estonian folk belt patterns. This pattern is largest within the structure of the roof and the terraces – the gables and supports are formed from rhomboid-welded components, which make reference to the name of the company in possession of the building. As a last design element, 21st century welded lions were placed beside the historical golden lions outside the building.


27

Asuinkerrostalo

Apartment building

Arkkitehti: Margit Mutso, toinen suunnittelija Kristi Põldme Sijainti: Kalamaja, Tallinna, Viro Tilaaja: AS YIT Ehitus Rakentaja: AS YIT Ehitus Valmistumisaika: 2008 Kokonaispinta-ala: 4 396 m² Valokuvat: Reio Avaste

Architect: Margit Mutso, co-author Kristi Põldme Location: Kalamaja, Tallinn, Estonia Client: AS YIT Ehitus Building contractor: AS YIT Ehitus Year of completion: 2008 Area: 4 396m² Photos: Reio Avaste

Asuintalo sijaitsee Tallinnan historiallisessa puukaupunginosassa ja sen arkkitehtoninen kieli ja materiaalivalinnat seuraavat täkäläistä lähes sata vuotta vanhaa puurakennuskantaa. Talo on perustettu vanhan teollisuusrakennuksen liuskekivimuureille ja sen seurauksena rakennus on pitkä ”juna”, jonka jäsentelemiseksi on luotu joukoittain terasseja ja parvekkeita, jotka myös kohottavat talossa asumisen laatua. Liuskekivisessä ensimmäisessä kerroksessa on asuntojen lisäksi myös kadulle avautuvia toimistotiloja.

The house is located in a historical wooden-housing district of Tallinn, and its architectural style and choice of materials are in line with the nearly century-old buildings in the area. The house has been built on the limestone walls of an old industrial building and therefore forms a long “train”, which has been broken up by numerous terraces and balconies, which also increase the quality of living in the house. Besides apartments, the limestone first floor also contains office premises opening on to the street.


28

Omakotitalo

Private dwelling

Arkkitehti: Madis Eek Sijainti: Nõmme, Tallinna, Viro Tilaaja: yksityishenkilö Rakentaja: OÜ ASE Ehitusprojekt Valmistumisaika: 2009 Kokonaispinta-ala: 307 m² Valokuvat: Reio Avaste

Architect: Madis Eek Location: Nõmme, Tallinn, Estonia Client: private person Building contractor: OÜ ASE Ehitusprojekt Year of completion: 2009 Area: 307 m² Photos: Reio Avaste

Yhden perheen omakotitalo Vanemuise- ja Ugala-kadun kulmassa on tämän päivän tulkinta Nõmmen miljöössä kehittyneestä asuintalotyypistä. Ugala-kadun puoleinen suljettu monoliittibetoninen tila ”kiertyy” ilta-aurinkoon ja pihaan avautuvaksi lasitilaksi. Käytetyt materiaalit: lautamuottiin valettu monoliittibetoni, oksidoitu kuparipelti, puuvuoraus ja lasi.

The single family dwelling at the corner of Vanemuise and Ugala streets is a contemporary interpretation of the dwelling type that has evolved in the Nõmme milieu. The closed formed concrete space on the Ugala Street side “twists” into the glass space which is open towards the evening sun and the garden. Materials used are cast-in-place concrete with formwork boards, etched copper sheets, wooden cladding and glass.


reio avaste

reio avaste

29

Arhitektuuribüroo Eek & Mutso OÜ

Kerrostalo

Apartment building

Arkkitehti: Margit Mutso, Madis Eek Sijainti: Pelgulinn, Tallinna, Viro Tilaaja: Agulimaja OÜ Rakentaja: Skanska EMV AS Valmistumisaika: 2005 Kokonaispinta-ala: 1 060 m² Valokuvat: Reio Avaste

Architect: Margit Mutso, Madis Eek Location: Pelgulinn, Tallinn, Estonia Client: Agulimaja OÜ Building contractor: Skanska EMV AS Year of completion: 2005 Area: 1 060 m² Photos: Reio Avaste

Rakennus noudattelee viime vuosisadan virolaisten esikaupunkitalojen struktuuria, jossa katutaso on varattu pienille liikehuoneistoille, kun taas I ja II kerrokset asuinhuoneistoille. Kooltaan ja viimeistelyltään rakennus kuuluu yhteen pikemminkin Viron ensimmäisen itsenäisyyden ja sotia edeltävän ajan loppuvuosina rakennettujen kivitalojen kanssa. Ulkoviimeistelyssä on käytetty laudoitusmuoteilla valettuja betonipintoja, ruosteista Cor Ten -terästä sekä purkurakennuksesta saatuja ikkunoiden reunalistoja ja ulko-ovea.

The dwelling is in line with the structure of the wooden structure houses from the beginning of the previous century – small businesses on the ground floor and apartments on the first and second floors and the top floor. By volume and finishing style the dwelling matches the stone houses built in the area towards the end of the pre-war Republic period. The exterior finishing uses cast concrete on a board frame, rusty Corten sheets and window beading strips and an exterior door salvaged from a demolished building.

Toiminta-aika: 1996 alkaen Työntekijöiden lukumäärä: 4-5 Työntekijöiden pätevyys ja jäsenyys: Margit Mutso, VAL • Madis Eek, valtuutettu arkkitehti V, VAL Sertifikaatit: Muinaisuussuojelun toimintalupa E378/2008-P Kielitaito: viro, englanti, suomi ja venäjä Maat, johon palvelua on tarjottu: Viro, Suomi ja Latvia Palvelut: arkkitehtuuri • sisustusarkkitehtuuri • suunnittelu • pääsuunnittelu Yhteystiedot: Arhitektuuribüroo Eek & Mutso OÜ • www.eekmutso.ee • info@eekmutso.ee • Õle 23, 10 319 Tallinna

Period of activity: since 1996 Number of employees: 4-5 Qualification and membership: Margit Mutso, UEA • Madis Eek, Qualified Architect V, UEA Certificates: Heritage conservation activity licence E378/2008-P Language skills: Estonian, English, Finnish, Russian Countries where services have been provided: Estonia, Finland and Latvia Services provided by the office: architecture • interior architecture • planning • main design contracting Contact details: Arhitektuuribüroo Eek & Mutso OÜ • www.eekmutso.ee • info@eekmutso.ee • Õle 23, 10 319 Tallinn

Palkinnot: 2009 ESL:n vuosipalkintojen kilpailussa tuomariston erityispalkinto erikoislaatuisen ja persoonallisen Viimsi Keevituksen toimiston sisustusratkaisusta. 2006 Tarton kaupungin parhaan rakennuksen kilpailussa merkintä Vallikraavi-asuintalosta (Vallikraavi-katu 12, Tartto) näyttävänä asuintalona. 2005 Viron kulttuurirahaston luomistyön stipendi “Ela ja Sära” – Margit Mutso

Awards and prizes: 2009 Union of Estonian Interior Architects annual awards competition, original and characteristic interior design solution for the offices of Viimsi Keevitus, special prize by the jury 2006 The Best Building in Tartu competition, apartment building at Vallikraavi 12, Tartu, honourable mention 2005 Estonian Cultural Endowment Creativity Grant “Ela ja sära” – Margit Mutso

Valikoituja kilpailuja:  2010 Viimsi AHHAA-keskuksen kutsuttu arkkitehtuurikilpailu, jaettu I-II sija – Margit Mutso, Madis Eek 2010 Tartossa Jaama-katu 10 kerrostalon kutsuttu arkkitehtuurikilpailu, I sija – Margit Mutso, Madis Eek 2007 Ranskalaisen Lyseon urheilurakennus, julkinen arkkitehtuurikilpailu, II sija – Margit Mutso, Madis Eek, Reio Avaste 2003 Oopperatalo Naissaareen, kutsukilpailu, I sija – Margit Mutso, Madis Eek, Reio Avaste 2002 Mustjõe-asuinkortteli, julkinen arkkitehtuurikilpailu, II sija – Margit Mutso 2001 Piritajoen oikea ranta, kutsuttu arkkitehtuurikilpailu, I sija – Margit Mutso 2000 Rakveren torirakennus, julkinen arkkitehtuurikilpailu, I sija – Madis Eek 1999 Ventspilsin keskiosan monitoiminnallinen liikekeskus, I sija; Ventspilsin keskustan puinen toimistorakennus, I sija; Ventspilsin kaupunkiveistos, I sija (Baltian maiden välinen kutsuttu arkkitehtuurikilpailu) – Margit Mutso, Madis Eek, Reio Avaste, Katrin Koov 1998 Räpinan keskustan suunnittelu, julkinen arkkitehtuurikilpailu, I sija – Margit Mutso, Katrin Koov 1997 Liike-/asuinrakennus Tatari–kadulla Tallinnassa, kutsuttu arkkitehtuurikilpailu, I sija – Margit Mutso, Madis Eek

Selected competitions: 2010 Viimsi AHHAA Centre, invited competition, Ist- IInd prize shared – Margit Mutso, Madis Eek 2010 Apartment building at Jaama 10 in Tartu, invited architecture competition, Ist prize – Margit Mutso, Madis Eek 2007 French Lyceum sports building, open architecture competition, Ist prize – Margit Mutso, Madis Eek, Reio Avaste 2003 Opera House on Naissaare Island, invited competition, Ist prize – Margit Mutso, Madis Eek, Reio Avaste 2002 Mustjõe residential quarter, open architecture competition, IInd prize – Margit Mutso 2001 Area to the right of Pirita River, invited architecture competition, Ist prize – Margit Mutso 2000 Rakvere Market House, open architecture competition, Ist prize – Madis Eek 1999 Invited Baltic architecture competition: multifunctional business centre in Ventspils, Ist prize; wooden office building in the centre of Ventspils, Ist prize; Ventspils city sculpture, Ist prize – Margit Mutso, Madis Eek, Reio Avaste, Katrin Koov 1998 Räpina City Centre urban planning, open architecture competition, Ist prize – Margit Mutso, Katrin Koov 1997 Business and residential building on Tatari Street in Tallinn, Ist prize – Margit Mutso, Madis Eek


JVR Arhitektid

Arkkitehtuuritoimisto JVR on enemmän kuin 20 vuoden toiminnan aikana suunnitellut sekä julkisia että liikerakennuksia, kerrostaloja ja omakotitaloja. Olemme laatineet myös tilakaavoituksia Viron eri kaupunkeihin. Iso osa töistämme on tullut julkisten tai kutsuttujen arkkitehtuurikilpailujen voittojen kautta. Suuremman osan hankkeidemme tapauksessa olemme toimineet pääsuunnittelijan roolissa. Meillä on suunnittelukokemusta myös monissa naapurimaissa, ml. Suomessa. During its more than 20 years of operation, JVR Architects Ltd has designed social and business buildings, apartment houses and private dwellings. We have also prepared spatial plans for various Estonian cities. A large part of our work derives from prizes won at public or invited architecture competitions. In the majority of our projects, we act as the main contractors. We also have design experience in various neighbouring countries, including Finland.


32

Pärnun majoitusrakennus

Pärnu boarding house

Arkkitehti: Kalle Vellevoog, toinen suunnittelija Margus Tamm Sisustussuunnittelija: Tiiu Truus Rakennesuunnittelija: Ahti Lääne Maisema-arkkitehti: Vaike Parker Sijainti: Pärnu, Viro Tilaaja: Hotelli Pärnu Rakentaja: AS YIT Ehitus Valmistumisaika: 2007 Kokonaispinta-ala: 4 565 m² Valokuvat: Arne Maasik

Architect: Kalle Vellevoog, co-auhtor Margus Tamm Interior architect: Tiiu Truus Constructor: Ahti Lääne Landscape architect: Vaike Parker Location: Pärnu, Estonia Client: Hotel Pärnu Building contractor: AS YIT Ehitus Year of completion: 2007 Area: 4 565 m² Photos: Arne Maasik

Majoitusrakennus sijaitsee Pärnussa rantapuiston reunalla, terveyskeskuksen ja omakotitaloista koostuvan korttelin välisellä siirtymävyöhykkeellä (arkkitehti Kalle Vellevoog, 2000–2003). 47 asuntoa on tarkoitettu pääasiassa kausikäyttöön. Asuntojen luo vievät käytävät ovat ulkolämpötilaisia sisäkatuja. Majoitusrakennus seuraa kadun varressa kasvavia setrejä, mutta murtuu äkkiä ja kääntyy ylöspäin avautuen sivukadun puistonäkymään. Käveltäessä rakennuksen nostetun nurkan alta näkyviin tulee kätketty pihaalue monivärisine peilaavine lasipintoineen, jotka ympäröivät ainoaa pihalla kasvavaa omenapuuta.

The boarding house is located in Pärnu, at the edge of the Ranna Park, in a transitional zone between a health-spa complex and a block of single-family houses (designed by Kalle Vellevoog in 2000–2003). The 47 apartments are primarily intended for seasonal use. The galleries leading up to the apartments are interior streets with outside temperature. The boarding house follows the cedar-lined street, but suddenly folds and turns upwards, opening up the view to the park from a side street. Passing through underneath the elevated corner of the building, viewers will see a hidden courtyard with reflecting multicoloured glass surfaces that surround a single apple-tree growing in the courtyard.


33

Asuinkerrostalo

Apartment building

Arkkitehti: Kalle Vellevoog, Velle Kadalipp, toinen suunnittelija Andrus Andrejev Sijainti: Tallinna, Viro Tilaaja: Sakubü OÜ Valmistumisaika: 2005 Kokonaispinta-ala: 2 820 m² Valokuvat: Kaido Haagen

Architect: Kalle Vellevoog, Velle Kadalipp, co-author Andrus Andrejev Location: Tallinn, Estonia Client: Sakubü OÜ Year of completion: 2005 Area: 2 820 m² Photos: Kaido Haagen

Asuinkerrostalo sijaitsee keskustassa, Tallinnan tärkeimmän aukion, Vapaudenaukion, välittömässä läheisyydessä. Tämä oli kortteli, jossa kiivas rakennustoiminta ja kaupunkisuunnittelu pysähtyi 1930-luvun lopulla. 1990-luvun lopulla kaupunkisuunnittelun kehittäminen tavoitti jälleen tämän korttelin. Asuinkerrostalo rakennettiin kahden pienen puretun talon tilalle ja se täyttää tyhjän aukon kahden hiljattain rakennetun, tontin kahdella sivulla sijaitsevan asuinkerrostalon välissä. Tämä talo viimeistelee kaupunkimaiseman katujen risteyksessä, merkitsee sen sijainnin ja korostaa paikan tärkeyttä kohoten kadun kohdalla (6- ja 7-kerroksisena) ja yhdistäen samalla risteävien katujen murroksessa ”punaiset linjat”.

This apartment building finds itself in the heart of the city centre, very close to the main square of Tallinn, Vabaduse Square. These were the precise wherabouts where the dashing building and city planning activities of the first Estonian Republic stopped abruptly at the end of 1930s. At the end of the 1990s the developments in the field of the city planning finally reached to this quarter again. The apartment building has been built in place of two small old houses which have been pulled down and fills an empty hole between two recent apartment houses locating on either side of the plot. The house “smartens up” a section of city landscape on the crossing of the streets, marks its position and stresses the significance of the site by craning above the street (to 6th and 7th floor levels), also joining together the dislocated “red lines” of the intersecting streets.


34

Narvan Joaorun virkistysalue

Narva Joaoru recreational area

Arkkitehti: Kalle Vellevoog, Tiiu Truus, Martin Prommik, Andrus Andrejev, Helis Heiter Kilpailu: yleinen kilpailu – 1. sija 2009 Sijainti: Narva, Ida-Virumaa Tilaaja: Narvan kaupunginhallitus Suunnitelma: 2009–2011 Rakennustöiden aloitus: 2012 Kokonaispinta-ala: 17 ha

Architect: Kalle Vellevoog, Tiiu Truus, Martin Prommik, Andrus Andrejev, Helis Heiter Architecture competition: Open competition, 2009, Ist prize Location: Narva, Ida-Virumaa Client: Narva City Government Project: 2009–2011 Beginning of construction: 2012 Area: 17 ha

Suunnitelma käsittää välittömästi Venäjän rajaa (pitkin Narvajokea) sivuavan maastollisesti kauniin ja näkymiltään vaikuttavan 17 ha kokoisen virkistysalueen. Tontin yhteen reunaan jää majesteettinen Narvan Hermannin linna, vastapäisellä rannalla sijaitsee Ivangorodin linna. Suunnitelma jatkaa pitkin joenvartta suunniteltua rantapromenadia ja lisää sen viereen uuden Rantapaviljongin, hengenpelastustornin, joukon pienempiä puistopaviljonkeja ja lukuisia urheilupaikkoja. Rantapaviljongin arkkitehtoninen ratkaisu lähtee ajatuksesta, että rantapaviljonki on osa maastoa ja se ei saa peittää näkymää Narvajoen laakson panoraamaan. Rakennus sijatsee kahdessa kerroksessa, joista alempi kaivautuu luonnonrinteeseen. Rantapaviljongin jäsentely mahdollistaa sinne pääsyn eri tasoilta ja rantapaviljongin katto on puulaudoituksen avulla muutettu vierailtavaksi terassiksi/näköalatasanteeksi.

The project involves a 17 ha holiday area boasting a beautiful landscape and magnificent views bordering immediately on the Russian border (along Narva River). At one edge of the plot stands the majestic Narva Hermann Castle, while the Ivangorod Castle stands on the opposite bank. The project continues the riverbank promenade planned along the side of the river and adds a new beach house, a lifeguard tower, a number of smaller park pavilions and several sports facilities. The architectural solution of the beach house is based on the idea that it is a part of the landscape and must not block the views of the Narva River Valley panorama. The building has two floors, the lower one of which is recessed in the natural slope. The structure of the beach house allows access from various levels and the roof of the building is made into a terrace/viewing platform covered by wooden boards.


35

Arhitektuuribüroo JVR OÜ Toiminta-aika: 1990 alkaen Työntekijöiden lukumäärä: 7 Pätevyys ja jäsenyys: Kalle Vellevoog, arkkitehti, VAL, valtuutettu arkkitehti V • Velle Kadalipp, arkkitehti, VAL, valtuutettu arkkitehti V Kielitaito: viro, englanti, suomi, venäjä Maat, johon palvelua on tarjottu: Viro, Latvia, Kroatia, Norja, Suomi, Venäjä Toimiston tarjottavat palvelut: arkkitehtuuri • maisemasuunnittelu • sisustusarkkitehtuuri • pääsuunnittelu Yhteystiedot: Arhitektuuribüroo JVR OÜ • www.jvr.ee • kalle@jvr.ee, velle@jvr.ee • Paldiski mnt. 26A, 10149 Tallinna Palkinnot: 2007 Viron kulttuurirahaston arkkitehtuurin säätiön vuosipalkinto 2006 Vuoden paras rakennus Haapsalussa 2005 Vuoden paras rakennus Kuressaaressa 2005 Vuoden paras rakennus Tartossa 1998 Viron kulttuurirahaston arkkitehtuurin säätiön vuosipalkinto

Omakotitalo

Dwelling

Arkkitehti: Kalle Vellevoog Sijainti: Viimsin kunta, Viro Valmistumisaika: 2011 Kokonaispinta-ala: 441 m² Valokuvat: Reio Avaste

Architect: Kalle Vellevoog Location: Viimsi rural municipality, Estonia Year of completion: 2011 Area: 441 m² Photos: Reio Avaste

Omakotitalo sijaitsee meren rannalla paikassa, josta avautuu näkymä Tallinnan lahdelle muodostaen osan uudesta omakotitalokokonaisuudesta. Rakennuksen merenpuoleinen ilmeikäs julkisivu ulkonevine parvekkeineen nivoutuu yhteen aikaisempien samassa rivissä olevien omakotitalojen kanssa. Pitkin rantaa lähekkäin sijaitsevat uudet omakotitalot muodostavat yhdessä 50 metrin päässä vesirajasta valkoisen keinotekoisen rantatöyrään, joka noudattaa rantaviivaa sen kaikkine mutkineen.

The private dwelling is located on the seashore, looking out onto Tallinn Bay. The house forms a part of a new group of dwellings: its expressive seaward façade with protruding balconies matches the adjacent older dwellings. Standing side by side along the seashore 50 m from water, the new houses form a white artificial cliff, which follows the shoreline in all its twists and turns.

Valikoituja kilpailuja:  2010 Venetsian XII Arkkitehtuuribiennaalin Viron näyttely, I sija – K. Vellevoog, T. Truus, K. Jagodin, M. Pedanik 2009 Narvan Joaoru-virkistysalue, I sija – K. Vellevoog, T. Truus, M. Prommik 2007 Viron tasavallan Pekingin lähetystö, III sija – K. Vellevoog, V. Kadalipp, T. Truus, M. Prommik 2004 Toimistorakennus Tallinnassa Pärnu mnt. 153, I sija – K. Vellevoog, L. Põdra 2001 Asuintalo Tallinnassa Kaupmehe-kadulla I sija – K. Vellevoog, V. Kadalipp, O. Kadarik, E. Rajasaar 2000 Tarton yliopiston asuntola, ostopalkinto – V. Kadalipp, I. Jalas, K. Vellevoog, E. Rajasaar 1999 Kaalin meteoriittimuseo, ostopalkinto – K. Vellevoog 1998 Virun piirioikeuden uusi rakennus Jõhvissa, I sija – K. Vellevoog, I. Jalas 1997 Emajõen liikekeskus Tartossa, ostopalkinto – K. Vellevoog, M. Kadarik, E. Rajasaar, I. Jalas 1990 Jõhvin kirjasto, I sija – I. Jalas, K. Vellevoog, V. Kadalipp

Period of activity: since 1990 Number of employees: 7 Qualification and membership: Kalle Vellevoog, Architect, UEA, Qualified Architect V • Velle Kadalipp, Architect, UEA, Qualified Architect V Language skills: Estonian, English, Finnish, Russian Countries where services have been provided: Estonia, Latvia, Croatia, Norway, Finland, Russia Services provided by the office: architecture • landscape architecture • interior architecture • main design contracting Contact: Arhitektuuribüroo JVR OÜ • www.jvr.ee • kalle@jvr.ee, velle@jvr.ee • Paldiski mnt. 26A, 10149 Tallinn Awards and prizes: 2007 Estonian Cultural Endowment Annual Architecture Award 2006 The Best Building of the Year in Haapsalu 2005 The Best Building of the Year in Kuressaare 2005 The Best Building of the Year in Tartu 1998 Estonian Cultural Endowment Annual Architecture Award Selected competitions: 2010 Estonian exposition at the Venice XII Biennale, Ist prize – K. Vellevoog, T. Truus, K. Jagodin, M. Pedanik 2009 Narva Joaoru recreational area, Ist prize – K. Vellevoog, T. Truus, M. Prommik 1990 Jõhvi Library, Ist prize – I. Jalas, K. Vellevoog, V. Kadalipp 2007 Embassy of the Republic of Estonia in Peking, IIIrd prize – K. Vellevoog, V. Kadalipp, T. Truus, M. Prommik 2004 Office building at Pärnu Road 153, Tallinn, Ist prize – K. Vellevoog, L. Põdra 2001 Apartment building on Kaupmehe Street, Tallinn, Ist prize – K. Vellevoog, V. Kadalipp, O. Kadarik, E. Rajasaar 2000 University of Tartu dormitories, purchase – V. Kadalipp, I. Jalas, K. Vellevoog, E. Rajasaar 1999 Kaali Meteoritics Museum, purchase – K. Vellevoog 1998 New building for Viru District Court in Jõhvi, Ist prize – K. Vellevoog, I. Jalas 1997 Emajõe Business Centre in Tartu, purchase – K. Vellevoog, M. Kadarik, E. Rajasaar, I. Jalas 1990 Jõhvi Library, Ist prize – I. Jalas, K. Vellevoog, V. Kadalipp


Kadarik Tüür Arhitektid

KTA on edistyksellinen ja nykyaikainen yhtiö, joka kattaa arkkitehtuurin ja muotoilun kaikki tahot – mukaan lukien taajamien kaavoituksen, julkiset ja yksityiskäyttöön tarkoitetut rakennukset, sisustuksen ja yksittäiskohteet. KTA aloitti työnsä joulukuussa 2010. Kaksi osakasta, Ott Kadarik ja Mihkel Tüür ovat työskennelleet yhdessä vuodesta 2000 alkaen. Arkkitehtuuri kiinnittää paljon huomiota yksityiskohtiin ja tarkoittaa eurooppalaista käsitystä tilanohjelmasta ja toiminnasta. Kykymme yhdistettyinä nykyaikaiseen teknologiaan luovat uniikkia ja innovatiivista arkkitehtuuria. KTA is a progressive and contemporary firm that focuses on all aspects of architecture and design – including large scale urban planning, public and private use buildings, interiors and individual objects. KTA was founded in December 2010. The two partners, Ott Kadarik and Mihkel Tüür, have been working together since 2000. Our architecture is based on a great dedication to detail and a European perspective on program and function. Our skills in utilising modern technology help us to create unique and innovative architecture.


38

Rotermannin kaupunkitalot

Rotermann Quarter urban houses

Arkkitehti: Ott Kadarik, Mihkel Tüür, Villem Tomiste (Kosmos) Kilpailu: 2004, kutsukilpailu – 1. sija Sijainti: Tallinna, Viro Tilaaja: OÜ Rotermann City Rakentaja: AS KMG Ehitus Valmistumisaika: 2007 Kokonaispinta-ala: 22 408 m² Valokuvat: Ott Kadarik

Architect: Ott Kadarik, Mihkel Tüür, Villem Tomiste (Kosmos) Architecture competition: 2004, invited competition, Ist prize Location: Tallinn, Estonia Client: OÜ Rotermann City Building contractor: AS KMG Ehitus Year of completion: 2007 Area: 22 408 m² Photos: Ott Kadarik

Rotermannin kortteli on arvokas ja miljööltään ainutlaatuinen entinen teollisuusalue Tallinnan sydämessä. Uudet rakennukset on luotu pyrkien välttämään yhtä monotonista tilaa. Rakennusten välissä olevat jalankulkutiet kohtaavat keskeisellä aukiolla, joka on nostettu samaan tasoon toisen kerroksen kanssa.

The Rotermann Quarter with its valuable and unique milieu is a former industrial area in the centre of Tallinn. The new buildings are created with the view of avoiding one monotonous space. The walkways between the buildings meet at the central square, which is raised to the second floor level.


39

Katsomo

Tribune

Arkkitehti: Ott Kadarik, Mihkel Tüür Kilpailu: 2011, 1. sija Sijainti: Kuressaare, Viro Kokonaispinta-ala: 1 200 m²

Architect: Ott Kadarik, Mihkel Tüür Architecture competition: 2011, Ist prize Location: Kuressaare, Estonia Area: 1 200 m²

Rakennuksen arkkitehtuuri lähtee ekonomisen katsomon rakentamisideasta. Rakennuksen runko on kompakti ja logistiikaltaan yksinkertainen. Suojakatoksen rakenne ja sijoitus on valittu siten, että se olisi mahdollista rakentaa etappeina. Kompakti tila muodostaa viereisten omakotitaloalueiden kanssa kokonaisuuden eikä kilpaile olemassaolevien maamerkkien (Kuressaaren linnan) kanssa. Samoin rakennus sulautuu korkeuksiensa ja tilaratkaisunsa puolesta hyvin kaava-aluetta ympäröivien rakennusten arkkitehtuuriin.

The architecture of this building is based on the idea of creating an economic tribune building. The body of the building is compact and follows a simple logistical scheme. The structure and the placement of the awning have been chosen so as to ensure that it can be built in stages. The compact shape forms an integral whole with the adjacent area of private dwellings and does not compete with the existing landmarks (Kuressaare Castle). In respect of its height and the spatial solution, the building is also in pleasant harmony with the architecture of the surrounding buildings in the planning area.


40

Aidun pyramidi

Aidu pyramid

Arkkitehti: Ott Kadarik, Mihkel Tüür Sijainti: Aidu, Viro Tilavuus:  18 000 000 m³

Architect: Ott Kadarik, Mihkel Tüür Location: Aidu, Estonia Volume:  18 000 000 m³

Täällä sijaitsee valtava palavakiven kaivosalue, joka on tehty tuottamaan juuri riittävä määrä luonnollista jäteainesta, jotta pelkän maa-aineksen kasaantumisen sijasta voidaan luoda arkkitehtoninen ympäristö. Kaivostoiminta jatkuu vielä tarkalleen 20 vuotta ja sen ajan kuluessa on mahdollista perustaa suuri Aidun pyramidialue, jossa on loputtomasti erilaista toimintaa alkaen ravintoloista, rannasta, museoista ja urheilukentistä aina viinikellareihin ja hautausmaahan saakka.

In here lies a vast area of oil shale mines, set to produce just enough natural waste-material to create an architectural environment instead of just piling the mass of earth up on a high stack. The excavating will continue for exactly 20 years during which time it is possible to found this large Aidu landscape, housing different activities from restaurants, beaches, museums, places for sports activities to vine cellars and graveyards.


41

Kadarik Tüür Arhitektid OÜ

Kesälava

Summer stage

Arkkitehti: Ott Kadarik, Mihkel Tüür Sijainti: Rakvere, Viro Kokonaispinta-ala: 400 m² Valokuvat: Terje Ugandi, Ott Kadarik

Architect: Ott Kadarik, Mihkel Tüür Location: Rakvere, Estonia Area: 400 m² Photos: Terje Ugandi, Ott Kadarik

Teatterin kesälava on rakennettu varta vasten kesän aikana esitettäviä 12 näytelmää varten. Sen pääasiallinen arkkitehtoninen tavoite on luoda suljettu, mukava ja intiimi tila, joka luo välittömän yhteyden yleisön ja näyttelijöiden välille. Arkkitehtuuri luo maastolle kehyksen siten, että puisto, puut ja lampi muuttuvat näyttämön erottamattomaksi osaksi. Kevyt puurakenne antaa avaruutta ja mahdollisuuden muuttaa lavan valaistusta dynaamisesti.

The outdoor theatre stage is built especially for 12 plays over the summer months. Its main architectural goal is to create a closed, comfortable and intimate space that creates an immediate connection with the audience and the actors. The architecture frames the landscape in a way that the park, trees and the pond become an integral part of the stage-set. The light wooden construction gives space and allows for changing stage lighting dynamically.

Toiminta-aika: 2002-2010 Arkkitehtuuritoimisto Kosmos, 2011 Kadarik, Tüür. Arhitektid OÜ Työntekijöiden lukumäärä: 5 Pätevyys ja jäsenyys: Ott Kadarik, VAL, Valtuutettu arkkitehti V • Mihkel Tüür, VAL, Valtuutettu arkkitehti V Kielitaito: englanti, venäjä, ranska Maat, johon palvelua on tarjottu: Suomi, Ruotsi, Venäjä, Liettua Toimiston tarjottavat palvelut: arkkitehtuurinen suunnittelu • suunnittelu • maisema-arkkitehtuuri • sisustusarkkitehtuuri Yhteystiedot: Kadarik Tüür Arhitektid OÜ • www.kta.ee • info@kta.ee • +372 5662 4249 • Väike-Karja 12, 10148 Tallinna

Period of activity: 2002-2010 architecture office Kosmos, since 2011 Kadarik, Tüür. Arhitektid Number of employees: 5 Qualification and membership: Ott Kadarik, UEA, Qualified Architect V • Mihkel Tüür, UEA, Qualified Architect V Language skills: English, Russian, French Countries where services have been provided: Finland, Sweden, Russia, Lithuania Services provided by the office: architectural design • planning • landscape architecture • interior architecture Contact details: Kadarik Tüür Arhitektid OÜ • www.kta.ee • info@kta.ee • +372 5662 4249 • Väike-Karja 12, 10148 Tallinn

Palkinnot: 2011 Vuoden puurakennus 2011 puu-julkisivun erityispalkinto, Noor Eesti – kesänäyttämö Rakveren Teatterille 2009 Puuarkkitehtuuri pääpalkinto, Kesämökki Muhussa – Mihkel Tüür 2009 Wienerberger Baltic, pääpalkinto, Rotermanni–kortteli – Kosmos 2008 Valtion kulttuuripalkinto, Rotermanni–korttelin kaupunkitalojen suunnittelu – Kosmos 2004 Vuoden puurakennus 2004 II sija, Rivitalo Lepiku-tiellä – Kosmos 2003 Vuoden puurakennus 1998–2003 II sija, Urva 7 kerrostalo Laagrissa – Ott Kadarik, Mihkel Tüür – Kosmos

Awards and prizes: 2011 Wooden Building of the Year 2011, special prize for wooden facade, “Young Estonia” summer stage for Rakvere Theatre 2009 Wooden Architecture main prize, summerhouse in Muhu – Mihkel Tüür 2009 Wienerberger Baltic main prize, Rotermann Quarter – Kosmos 2008 National Cultural Award, design of Rotermann Quarter urban houses – Kosmos 2004 Wooden Building of the Year 2004, IInd prize, terraced house on Lepiku Road – Kosmos 2003 Wooden Building of the Year 1998–2003, IInd prize, Urva 7 apartment building at Laagri, Ott Kadarik, Mihkel Tüür – Kosmos

Valikoituja kilpailuja:  2011 Kuressaaren stadioni, I sija 2009 Tarton fysiikkarakennuksen lisärakennuksen arkkitehtuurikilpailu, I sija kolmesta tasapuolisesta palkinnosta – toinen suunnittelija V. Tomiste 2007 Paiden ammattiopiston arkkitehtuurikilpailu, I sija – toinen suunnittelija V. Tomiste 2006 Juhkentali-korttelin kutsuttu arkkitehtuurikilpailu, I sija – toinen suunnittelija V. Tomiste 2006 Juhkentali-korttelin kutsuttu arkkitehtuurikilpailu, I sija – toinen suunnittelija V. Tomiste 2005 Viron kansallismuseon uuden rakennuksen arkkitehtuurikilpailu, ostopalkinto, toinen suunnittelija V. Tomiste 2005 Tarton Mõisavahe-rakennutussuunnitelman ideakilpailu, I sija – toinen suunnittelija V. Tomiste 2004 Rottermanni-korttelin kutsuttu arkkitehtuurikilpailu, I sija – toinen suunnittelija V. Tomiste 2003 Paadi-kadun hotellin kutsuttu arkkitehtuurikilpailu, I sija – toiset suunnittelijat V. Tomiste, T. Hayashi 2003 Aia-kadun liike- ja kerrostalon kutsukilpailu, I sija – toinen suunnittelija V. Tomiste 2002 Mustjõen asemakaavoitus, I sija – toinen suunnittelija V. Tomiste 2001 Urva 7 –kerrostalon kutsuttu kilpailu, I sija 1998 Rakveren keskustan aluekaavoitus, I sija – toiset suunnittelijat V. Tomiste, V. Valk

Selected competitions: 2011 Kuressaare Stadium, open architecture competition, Ist prize 2009 University of Tartu Physicum extension architecture competition, Ist of three equal prizes – co-author V. Tomiste 2007 Paide Vocational School, architecture competition, Ist prize – co-author V. Tomiste 2006 Juhkentali Quarter, invited architecture competition, Ist prize – co-author V. Tomiste 2005 Estonian National Museum new building, architecture competition, purchase – co-author V. Tomiste 2005 Tartu Mõisavahe urban development planning competition, Ist prize – co-author V. Tomiste 2004 Rottermann Quarter, invited architecture competition, Ist prize – co-author V. Tomiste 2003 Paadi Street Hotel invited architecture competition, Ist prize – co-authors V. Tomiste, T. Hayashi 2003 Aia Street commercial and apartment building, invited competition, Ist prize – co-author V. Tomiste 2002 Mustjõe residential quarter, open architecture competition, Ist prize – co-author V. Tomiste 2001 Urva 7 apartment building, invited competition, Ist prize 1998 Rakvere City Centre detailed plans, Ist prize – co-authors V. Tomiste, V. Valk

Näyttelyt: 2010 Ott Kadarikin yksityisnäyttely ”Kansainvälinen panoraama vol.2”. Tallinnan kaupungingalleria 2009 Teollisen taiteen triennaalin ”Know How“ –näyttelyn suunnittelu, yhteistyössä Tuuli Aulen kanssa, Teollisen taiteen ja suunnittelumuseo 2009 Ott Kadarikin yksityisnäyttely ”Kansainvälinen panoraama vol.1”. Evald Okasin museo, Haapsalu, Viro 2006 Raine Karpin henkilönäyttelyn laatiminen ja suunnittelu, Viron arkkitehtuurimuseo – Kosmos 2005 Emerging Identities – Kosmos 2004 Pienoismallinäyttely Hollannissa – Kosmos 2004 Virun aukio 2008, Arkkitehtuuri- ja designgalleria – Kosmos 2003 Pirita-tien suunnittelu, Arkkitehtuuri- ja designgalleria – Kosmos 2002 V Pohjois- ja Baltianmaiden arkkitehtuuritriennaali, Lintuihmisen valokuvasarja, Taiderakennus 2000 Viron Arkkitehtuuri Berliinissä, Coo-Arhitektid

Exhibitions: 2010 Ott Kadarik personal exhibition International Panorama vol.2, Tallinn City Gallery 2009 Applied art triennial “Know How” exhibition design, in collaboration with Tuuli Aule, Estonian Museum of Applied Art and Design. 2009 Ott Kadarik personal exhibition International Panorama vol.1, E. Okas Museum, Haapsalu 2006 Raine Karp personal exhibition, preparation and design, Museum of Architecture – Kosmos 2005 Emerging Identities – Kosmos 2004 Architectural model exhibition in Holland – Kosmos 2004 Viru Square 2008, Design and Architecture Gallery – Kosmos 2003 Pirita Road plans,Design and Architecture Gallery – Kosmos 2002 V Nordic and Baltic Architecture Biennial, Bird-Man photo series, Tallinn Art Hall 2000 Estonian Architecture in Berlin – Coo-Arhitektid


Kamp Arhitektid

Jan Skolimowski ja Peeter Loo perustivat Kamp Arhitektid OÜ vuonna 2005. Kamp Arhitektid toimivat sekä arkkitehtuurisen suunnittelun, maisema-arkkitehtuurin että myös sisustussuunnittelun ja muotoilun alalla.  Jan Skolimowski and Peeter Loo founded Kamp Arhitektid OÜ in 2005. The areas of activity of Kamp Arhitektid include architectural design, landscape architecture, interior and product design.


44

Omakotitalo

Private dwelling

Arkkitehti: Jan Skolimowski, Peeter Loo, Kaspar Kruuse Sijainti: Sauen kunta, Viro Tilaaja: yksityishenkilö Rakentaja: Maamõõt OÜ Valmistunut: 2011 Kokonaispinta-ala: 210 m² Valokuvat: Terje Ugandi

Architect: Jan Skolimowski, Peeter Loo, Kaspar Kruuse Location: Saue rural municipality, Estonia Client: private person Building contractor: Maamõõt OÜ Year of completion: 2011 Area: 210 m² Photos: Terje Ugandi

Omakotitalo on ratkaistu pääosin yksikerroksisena. Matala huonetila antaa auringonvalon laskea katon yli sisäpihalla kasvaville arvokkaille tammille. Koko rakennus on viimeistelty sävyttämättömällä pystysuuntaisella lehtikuusivuorauksella. Valkoiseksi maalatulla pystysuuntaisella kuusilaudoituksella on reunustettu pääsisäänkäynti ja työhuoneen maisemaikkuna takasivulla. Myös viistokaton osa on katettu pystysuuntaisella lehtikuusivuorauksella. Rakennuksen olemus avautuu ennen kaikkea pihan suuntaan luoden suurten lasipintojen läpi avarat näkymät tammipuistoon. Talon etujulkisivu on suljetumpi ja varautuneempi. Luonnollista valoa lisäävät olohuoneen kattokupolit. Puurunkoinen talo on sisältä viimeistelty luontoystävällisillä laasteilla.

For the most part, the dwelling is a one-storey building. The low height of the building lets sunshine fall over the roof and onto the dignified oak trees growing in the inner garden. The entire building is finished with unstained vertical larch boards. The main entrance and the study window in the back facade are framed with vertical spruce boards painted white. The slanted part of the roof is also covered with vertical larch boards. The essence of the building primarily opens towards the garden, creating airy views to the oak tree park through large glass surfaces. The front facade of the house is rather more closed and reserved. The domed skylights let in additional natural light in the living room. Inside, the wooden framework of the house is finished with naturefriendly plaster.


45

Universal Music Oy:n toimisto

Universal Music Oy offices

Arkkitehti: Jan Skolimowski Graafinen suunnittelu: Martin Eelma (Tuumik Stuudio OÜ) Sijainti: Helsinki, Suomi Tilaaja: Universal Music Oy Rakentaja: PC-Saneeraus Oy Valmistumisaika: 2010 Kokonaispinta-ala: 560 m² Valokuvat: Terje Ugandi

Architect: Jan Skolimowski Graphic design: Martin Eelma (Tuumik Stuudio OÜ) Location: Helsinki, Finland Client: Universal Music Oy Building contractor: PC-Saneeraus Oy Year of completion: 2010 Area: 560 m² Photos: Terje Ugandi

Universal Music Finlandin tilat sijaitsevat entisissä tehdastiloissa, jotka ovat aikojen kuluessa toimineet Nokian kaapelitehtaana, Airamin valaisintehtaana, myöhemmin siellä on valmistettu myös korsetteja ja sikareja. Tilan ikkunat ovat tehtaalle tyypillisesti suuret ja avautuvat pienen puiston suuntaan. 1. kerroksessa sijaitsevat edustustilat sekä keittiö. 2. kerroksessa ovat työhuoneet ja avoin toimistotila. Alkuperäisen atmosfäärin säilyttämiseksi on interiööriä yritetty muuttaa mahdollisimman vähän ja on lisätty vain joitakin yksittäisiä suurempikokoisia yksityiskohtia – kolmiulotteinen teksti UNIVERSAL MUSIC, 1,5 m läpimittaiset kattokruunut, jotka on valmistettu Paiste-rumpulautasista sekä 2. kerroksen yli ulottuva johtajan työhuone.

The premises of Universal Music Finland are located in former factory facilities, which have over time been used variously as a Nokia cable factory and a lighting fixture factory as well as a corset workshop and a cigar factory. The windows of the factory building are characteristically large and open towards a small park. The first floor contains representative rooms and a kitchen, while the second floor is where the offices and the open office are located. In order to preserve the original atmosphere, an attempt has been made to change the interior as little as possible and only a few large-scale components have been added – a 3D sign reading “UNIVERSAL MUSIC”, chandeliers with a diameter of 1.5m made from Paiste cymbals, and the manager’s office protruding from the second floor.


46

Tallinnan Lennonjohtokeskuksen lisärakennus

Extension of Tallinn Air Traffic Control Centre

Arkkitehti: Peeter Loo, Jan Skolimowski Kilpailu: kutsukilpailu – 1. sija Sijainti: Tallinna, Viro Tilaaja: Lennuliiklusteeninduse AS Rakentaja: AS Rand & Tuulberg Valmistumisaika: 2008 Kokonaispinta-ala: 1 100 m² Valokuvat: Reio Avaste, Jan Skolimowski

Architect: Peeter Loo, Jan Skolimowski Architecture competition: Invited competition, Ist prize Location: Tallinn, Estonia Client: Lennuliiklusteeninduse AS Building contractor: AS Rand & Tuulberg Year of completion: 2008 Area: 1 100 m² Photos: Reio Avaste, Jan Skolimowski

Lisärakennus toimii yhdyssiteenä olemassa olevan hallintorakennuksen ja lennonjohtotornin välillä ja on rakennettu maanpinnasta 4 m korkeudelle nostettuna yksikerroksisena käytävänä. Rakennus on sijoitettu muuntoaseman päälle. Liikkuminen rakennuksessa tapahtuu sen keskellä sijaitsevan sisäpihan ympäri – se on valokuilu, joka takaa riittävän luonnonvalon myös rakennuksen käytävissä.

The extension works as a connection between the existing administrative building and the air traffic control tower and has been built as a one-storey gallery elevated 4 metres above the ground. The building is located on top of a transformer substation. Movement inside the building is directed around the inner yard located in the middle of the building. This provides a shaft of light, which ensures sufficient natural light also in the corridors of the building.


reio avaste

Kamp Arhitektid OÜ Toiminta-aika: 2005 alkaen Työntekijöiden lukumäärä: 4 Pätevyys ja jäsenyys: Jan Skolimowski VAL, Valtuutettu arkkitehti V • Peeter Loo, VAL Kielitaito: viro, englanti, venäjä, suomi Maat, johon palvelua on tarjottu: Suomi, Latvia, Ukraina Toimiston tarjottavat palvelut: arkkitehtuuri • maisema-arkkitehtuuri • sisustusarkkitehtuuri • projektinjohtaminen Yhteystiedot: Kamp Arhitektid OÜ • info@kamp.ee • www.kamp.ee • +372 600 5246 • Tatari 64, 10134 Tallinna Palkinnot:  2011 Viron paras puurakennus

Tuotantorakennus

Factory building

Arkkitehti: Kaspar Kruuse, Jan Skolimowski, Peeter Loo Graafinen suunnittelu: Martin Eelma (Tuumik Stuudio OÜ) Sijainti: Tallinna, Viro Tilaaja: Metaprint AS Rakentaja: AS YIT Ehitus Valmistumisaika: 2010 Kokonaispinta-ala: 1 600 m² Valokuvat: Terje Ugandi, Jan Skolimowski

Architect: Kaspar Kruuse, Jan Skolimowski, Peeter Loo Graphic design: Martin Eelma (Tuumik Stuudio OÜ) Location: Tallinn, Estonia Client: Metaprint AS Building contractor: AS YIT Ehitus Year of completion: 2010 Area: 1 600 m² Photos: Terje Ugandi, Jan Skolimowski

Nykyinen tuotantorakennusten alue on ulkonäöltään kaoottinen. Eri aikakausilta olevat ja erilaisista materiaaleista tehdyt rakennukset on sijoitettu sattumanvaraisesti ja niiden välissä suunnistaminen on vaikeaa. Uusi rakennus julkisivujen monumentaaligrafiikkoineen toimii selkeänä ja vahvana hahmona koko olemassa olevan sekaannuksen keskellä.

The current area of factory buildings seems chaotic. The buildings dating from different eras and made of different materials are located randomly, and navigating between them is difficult. The new building with a monumental graphic facade works as a clear and strong figure in the midst of the existing disarray.

Valikoituja kilpailuja:  2011 Liikerakennus Kuressaaressa, III sija 2010 Tarton luontotalon arkkitehtuurikilpailu, III sija 2009 Toimistorakennus Tartossa, kutsuttu kilpailu, I sija – toinen suunnittelija Kaspar Kruuse 2009 Baltian elokuva- ja mediakoulun arkkitehtuurikilpailu, mainittu työ – toinen suunnittelija Kaspar Kruuse 2008 Viron maatalousyliopiston metsätalon lisärakennuksen arkkitehtuurikilpailu, I sija – toiset suunnittelijat Kaspar Kruuse, Li Vene 2008 Rakveren teatteritalon lisärakennus, kutsuttu kilpailu, III sija 2006 Pärnujoen ranta-alueen ideasuunnittelun arkkitehtuurikilpailu, II sija – toiset suunnittelijat Kai Süda, Risto Parve 2005 Peterburin maantien viereisen alueen tilasuunnittelu, kutsuttu kilpailu, I sija Period of activity: since 2005 Number of employees: 4 Qualification and membership: Jan Skolimowski, UEA, Qualified Architect V • Peeter Loo, UEA Lanugage skills: Estonian, English, Russian, Finnish Countries where services have been provided: Finland, Latvia, Ukraine Services provided by the office: architecture • landscape architecture • interior architecture • project management Contact details: Kamp Arhitektid OÜ • info@kamp.ee • www.kamp.ee • +372 600 5246 • Tatari 64, 10134 Tallinn Awards and prizes: 2011 The Best Estonian Wooden Building Selected competitions: 2011 Commercial building in Kuressaare, IIIrd prize 2010 Tartu Nature House architecture competition, IIIrd prize 2009 Office building in Tartu, invited competition, Ist prize – co-author Kaspar Kruuse 2009 Baltic Film and Media School architecture competition, honourable mention – co-author Kaspar Kruuse 2008 Estonian University of Life Sciences Forestry House extension architecture competition, Ist prize – co-authors Kaspar Kruuse, Li Vene 2008 Rakvere Theatre extension, invited competition, IIIrd prize 2006 Pärnu riverfront area urban planning architecture competition, IInd prize – co-authors Kai Süda, Risto Parve 2005 St. Petersburg Road area volume planning, invited competition, Ist prize

47


KAOS Arhitektid KAOS Arhitektid OÜ perustettiin vuonna 2010 Margit Argusin ja Margit Aulen toimesta. He ovat erityisesti kiinnostuneet sekä ulkona että sisällä olevasta julkisesta tilasta, ja ovat suunnitelleet puistoja, museoita ja muita julkisia rakennuksia. Tällä hetkellä ovat työn alla Tallinnan Energia-tiedekeskus ja Kohtlan Kaivospuisto.

KAOS Arhitektid OÜ was founded in 2010 by Margit Argus and Margit Aule. They are especially fascinated by public space both inside and outside, and have designed parks, museums and other public buildings. Projects currently in the works are Tallinn Science Centre Energy and Kohtla Mining Park.


50

Vesitorni

Water Tower

Arkkitehti: Margit Argus, Margit Aule, Kevin Villem Sijainti: Ülemiste City, Tallinna, Viro Tilaaja: Ülemiste City AS Kokonaispinta-ala: 289 m²

Architect: Margit Argus, Margit Aule, Kevin Villem Location: Ülemiste City, Tallinn, Estonia Client: Ülemiste City AS Area: 289 m²

Rekonstruoitava vesitorni sijaitsee vanhaa ja uutta arkkitehtuuria yhdistävällä nykyaikaisella teknologia-alueella. Olemassaoleva vesitorni on pohjakaavaltaan kahdeksankulmainen nelikerroksinen rakennus, jonka päälle entisen vesisäiliön tilaan on suunniteltu tornikupolista inspiroitu rakennus. Kyseessä on myyttinäkötorni, jossa esitellään Tallinnaan liittyviä legendoja ja niiden kautta alueen historiaa. Kuuluisin myytti kertoo Ülemistejärven vanhuksesta, joka uhkaa hukuttaa Tallinnan, kun kaupunki lopulta valmistuu. Sekä Ülemiste City että Tallinnan kaupunki kuitenkin uudistuvat jatkuvasti eivätkä siten valmistu koskaan.

The water tower due to be converted is located in a modern technology district where old and new architecture is combined. The existing water tower is a hexagonal 4-storey building, on top of which a superstructure the size of the water tank and inspired by the old tower dome has been designed. It will be a mythology-inspired viewing tower, where legends related to Tallinn will be exhibited, and thereby the history of the region will be introduced. The most well-known myth tells of the Old Man of Ülemiste, who promises to flood Tallinn as soon as the city is finally completed. But both Ülemiste City and Tallinn City are constantly growing and will therefore never be finished!


51

Lastenpuisto

Children’s Park

Arkkitehti: Margit Aule Sisustusarkkitehti: Margit Argus, Liis Lindvere Kilpailu: kutsukilpailu – 1. sija Sijainti: Kärdla, Hiidenmaa, Viro Tilaaja: SA Ööbiku Park, Mae Kivilo Kokonaispinta-ala: 27 756 m²

Architect: Margit Aule Interior architect: Margit Argus, Liis Lindvere Architecture competition: invited competition, Ist prize Location: Kärdla, Hiiumaa, Estonia Client: SA Ööbiku Park, Mae Kivilo Area: 27 756 m²

Lastenpuiston aluetta ympäröi yhdeltä sivulta meri ja toiselta sivulta joki. Lisättäessä kolmannelle sivulle oja tulee alueesta saari, joka puolestaan sijaitsee Hiidenmaa-nimisellä saarella sijaitsevassa Kärdlan kaupungissa. Puiston teemana on virolainen lastenkirjallisuus ja täällä riittää tekemistä niin sisätiloissa kuin ulkonakin. Päärakennuksen lisäksi on suunnitelmissa rakentaa muita interaktiivisia kohteita, jotka opettavat kiinnittämään huomiota ympäristöön ja huolehtimaan siitä.

On one side, the area of the children’s park borders on the sea and on the second side on a river. By adding a ditch on the third side, the area becomes an island, which in turn is located in the town of Kärdla on the Island of Hiiumaa. The park is themed on Estonian children’s literature and offers activities both indoors and outdoors. In addition to the main building, the plans provide for the construction of other interactive exhibits, which teach children to notice and take care of the surrounding environment.


52

Kohtlan Kaivospuisto

Kohtla Mining Park

Arkkitehti: Margit Argus, Margit Aule Sijainti: Kohtla-Nõmmen kunta, Ida-Virumaa, Viro Tilaaja: Kohtla-Nõmmen kunta Valmistumisaika: 2013 Kokonaispinta-ala: 409 500 m²

Architect: Margit Argus, Margit Aule Location: Kohtla-Nõmme rural municipality, Ida-Viru County, Estonia Client: Kohtla-Nõmme rural municipality Year of completion: 2013 Area: 409 500 m²

Viro on energian suhteen ainutlaatuinen maa – suurin osa sähköenergiasta tuotetaaan maan itäosassa esiintyvästä maavarasta, palavakivestä. Kohtlan kaivospuisto suljettiin vuonna 2000, mutta tähän päivään saakka kaivoskeskus on säilynyt autenttisena ja siellä voi vierailla niin maanalaisessa osassa, ulkoalueella rakennelmineen kuin myös rikastuslinjalla, jossa palavan kiven lajittelu energeettisen arvon nostamiseksi tapahtui.

Estonia is a unique country from the viewpoint of energy – the majority of its electricity is produced from oil shale found in the eastern part of the country. Kohtla Mining Park is a mining complex which was closed down in 2000, but has still been preserved in its authentic form. Visitors are allowed to the underground mines, the outdoor territory with various facilities, and the enrichment workshop where oil shale used to be sorted to increase its energy value.


maiken staak

KAOS Arhitektid OÜ Toiminta-aika: 2010 alkaen Työntekijöiden lukumäärä: 4 Pätevyys ja jäsenyys: Margit Aule, VAL, valtuutettu arkkitehti IV • Margit Argus, ESL Kielitaito: viro, englanti, venäjä, italia Maat, johon palvelua on tarjottu: Viro Toimiston tarjottavat palvelut: arkkitehtuurinen ja sisustusarkkitehtuurinen suunnittelu • näyttelymuotoilu Yhteystiedot: KAOS Arhitektid OÜ • kaosarhitektid.ee • www.facebook.com/kaosarhitektid • kaos@kaosarhitektid.ee • +372 600 4973, +372 5669 0381 • Kentmanni 18-3, 10116 Tallinna Valikoituja kilpailuja:  2011 Tarton yliopiston historianmuseon aarrekammion esineistön näytteilleasettelun ideakilpailu, I–II sija 2011 Pärnun museon näyttelysuunnittelun ideakilpailu, I sija – Margit Argus ja Margit Aule 2010 Pärnu-Jaagupin julkisen tilan kehittämisen ideakilpailu, III sija – Margit Argus ja Margit Aule 2010 Energia-tiedekeskuksen rakennuksen (Tallinna, Põhja pst. 29) kunnostamisen, näyttelysuunnittelun ja sisustusarkkitehtuurin julkinen arkkitehtuurikilpailu, I sija – Margit Argus, Margit Aule, Pelle-Sten Viiburg ja Sander Aas Period of activity: since 2010 Number of employees: 4 Qualification and membership: Margit Aule, UEA, Qualified Architect IV • Margit Argus, ESL Language skills: Estonian, English, Russian, Italian Countries where services have been provided: Estonia Services provided by the office: architecture and interior architectural design • exposition design Contact details: KAOS Arhitektid OÜ • kaosarhitektid.ee • www.facebook.com/kaosarhitektid • kaos@kaosarhitektid.ee • +372 600 4973, +372 5669 0381 • Kentmanni 18-3, 10116 Tallinn Selected competitions: 2011 History Museum of University of Tartu treasury exposition design concept competition, I–II place 2011 Pärnu Museum exposition design idea competition, Ist prize – Margit Argus, Margit Aule 2010 Pärnu-Jaagupi public space development idea competition, IInd prize – Margit Argus, Margit Aule 2010 Science Centre Energy building in Tallinn, reconstruction, exposition design and interior architecture, public architecture competition, Ist prize – Margit Argus, Margit Aule, Pelle-Sten Viiburg, Sander Aas

53


Kavakava

Arkkitehtuuritoimisto Kavakava OÜ perustettiin kesällä 2002. Toimistomme koostuu pienestä ryhmästä yhden muotoiluajatuksen ympärille kokoontuneista ihmisistä, mutta se on avoinna yhteistyölle eri kumppaneiden kanssa ja uusille ideoille. Työmme on paikkasidonnaista, korostaen tietyn paikan mahdollisuuksia. Arkkitehtuurin tavoitteena on luoda uusia tilanteita. Arkkitehtuuri on elävää taidetta – se on vaikuttaessaan herkkää ja emotionaalista. Kavakava OÜ was established in summer 2002. Our company consists of a core group of people based around one design philosophy but open to different co-workers and new ideas. Our works are site-specific, highlighting the potentialities of a particular place. The purpose of architecture is to provoke new situations. Architecture is a living art – it is sensitive and emotional while intervening.


56

Pärnun keskikaupungin urheilurakennus

Pärnu Central City gym

Arkkitehti: Katrin Koov, Kaire Nõmm, Heidi Urb, Siiri Vallner Sisustussuunnittelija: Katrin Koov, Kaire Nõmm, Heidi Urb, Siiri Vallner Kilpailu: yleinen kilpailu – 1. sija Sijainti: Pärnu, Viro Tilaaja: Pärnun kaupunginhallitus Rakentaja: AS YIT Ehitus Valmistumisaika: 2005 Tilavuus: 13 404 m³ Valokuvat: Vahur Puik, Kaido Haagen

Architect and interior design: Katrin Koov, Kaire Nõmm, Heidi Urb, Siiri Vallner Interior architect: Katrin Koov, Kaire Nõmm, Heidi Urb, Siiri Vallner Architecture competition: 2004 architecture competition, Ist prize Location: Pärnu, Estonia Client: Pärnu Town Government Building contractor: AS YIT Ehitus Year of completion: 2005 Volume: 13 404 m³ Photos: Vahur Puik, Kaido Haagen

Uusi urheilusali sijaitsee Pärnun vanhaakaupunkia ympäröivässä puistovyöhykkeessä (entinen bastioni), vuonna 1875 punatiilestä rakennetun koulurakennuksen vieressä. Uuden rakennuksen lasinen julkisivu avautuu koulutalon suuntaan. Vanhan ja uuden talon kohdatessa syntyy rakennusten väliin uusi ja jännittävä sisäpiha. Päiväsaikaan lasinen julkisivu peilaa vanhaa taloa, yöllä voimistelusalista paistava valo valaisee niin aukiota kuin koulutaloakin. Vanhan talon materiaali – tiili – toistuu uudessa fasadissa nykyaikaisemmin käsiteltynä. Tiilet on muurattu reliefikuvioksi, 365 pientä valoaukkoa muuttaa massiivisen seinän ilmavammaksi.

The gym is located in a park (former bastion belt) which surrounds historical town centre. It is located next to the existing red-brick school house built in 1875. The new building’s glass facade faces the old building, between them a new and exciting courtyard is formed. At daytime the gym’s glass facade is mirroring the old building, at night time the light coming from the gym lights up the courtyard and the school house. The material of the old house, brick, is used in a more upto-date way in the case of the new facade. A special angular pattern was used for the brick walls, 365 small windows make the massive wall more airy.


57

Villa Locator

Villa Locator

Arkkitehti: Indrek Peil, Siiri Vallner (Head Arhitektid OÜ) Sisustussuunnittelija: Indrek Peil, Siiri Vallner ja rakennuksen omistaja Rakennesuunnittelija: Maari Idnurm, Juhan Idnurm (EEB OÜ) Sijainti: Paldiski, Viro Rakentaja: rakennuksen omistaja Valmistumisaika: 2007 Kokonaispinta-ala: 197 m² Valokuvat: Paul Riddle

Architect: Indrek Peil, Siiri Vallner (Head Arhitektid OÜ) Interior architect: Indrek Peil, Siiri Vallner and the owner of the building Constructor: Maari Idnurm, Juhan Idnurm (EEB OÜ) Location: Paldiski, Estonia Building contractor: Owner of the building Year of completion: 2007 Area: 197 m² Photos: Paul Riddle

Omakotitalo sijaitsee meren rannalla. Rakennus on muutosrakennettu silikaattitiilisestä sotaväen parakista. Tilaajan toiveena oli ympäröivän hylätyn sotilasalueen ilmapiirin pitäminen lähtökohtana, olemassa olevien raa’an näköisten tiiliseinien säilyttäminen sisäseininä (paksuus 65 cm) ja niiden sitominen uusiin betonirakenteisiin. Tontilla olevaa puustoa aluskasvillisuuksineen on siistitty minimaalisesti. Talon tilaratkaisu on omakotitaloksi suhteellisen avattu. Tilojen sijaitseminen eri tasoissa jakaa avoimen sisätilan vyöhykkeisiin, joiden mielialat ja valoisuustilanteet ovat erilaiset, ja takaa samalla tarvittavan yksityisyyden.

The dwelling is located by the sea. It has been reconstructed from army barracks made from sand-lime bricks. The client wanted the design to be based on the atmosphere of the desolate military landscape, that the existing robust-looking brick walls be preserved as interior walls (thickness 65 cm) and linked with the new concrete structures. The trees and the foliage on the plot have been minimally trimmed back. For a private dwelling, the house has a relatively open planning solution. The location of rooms on different levels divides the open interior space into zones of different mood and lighting, and ensures the necessary privacy.


58

Lotten lastentarha

Lotte kindergarten

Arkkitehti: Indrek Peil, Siiri Vallner, toinen suunnittelija Sten-Mark Mändmaa Sisustussuunnittelija: Laika, Belka, Strelka OÜ Maasto: Anna-Liisa Unt Kilpailu: kutsukilpailu – 1. sija Sijainti: Tartto, Viro Tilaaja: Tarton kaupunki Rakentaja: Merko Tartu AS Valmistunut: 2008 Kokonaispinta-ala: 885,4 m² Valokuvat: Kaido Haagen

Architect: Indrek Peil, Siiri Vallner, co-author Sten-Mark Mändmaa Interior architect: Laika, Belka, Strelka OÜ Landscape: Anna-Liisa Unt Architecture competition:  2006 architecture competition, Ist prize Location: Tartu, Estonia Client: Tartu City Building contractor: Merko Tartu AS Year of completion: 2008 Area: 885.4 m² Photos: Kaido Haagen

Suunnitelmassa lastentarhan muoto muistuttaa kukkaa. Ytimestä haarautuu kuusi siipeä terälehtien tapaan. Haarainen muoto antaa valoisan sisätilan, siipien väliin syntyy intiimejä sisäpihoja. Pihan paremman käytön nimissä rakennus on sijoitettu tontin pohjoissivulle, ympäröiviä katuja vastaan. Näin katukin saa selkeämmän luonteen. Rakennuksen siipien betoniset päätyseinät pienine värillisine lasiaukkoineen yhdessä talonkorkuisen bambuaidan kanssa ovat omalla tavallaan suodattimena lastentarhan ja maailman välissä. Lastentarhan ytimenä on sali ja sitä ympäröivä leikkikäytävä. Saliin tuovat valoa kattoikkunat ja kaksi suppilon mallista valokaivoa. Koko lastentarharakennus on geometrian läpäisemä. Kaiken perustana on lapsen mittakaava.

According to the plans, the shape of this kindergarten resembles a flower blossom. The six wings of the building spread out from the core like petals. The branching shape ensures that the indoor rooms receive plenty of natural light and creates intimate inner yards between the wings. In order to use the yard area better, the building is located in the northern side of the plot, next to the surrounding streets. This also defines the street more clearly. The concrete end walls of the building’s wings, with their small coloured-glass openings, and the bamboo fence which is as high as the building, together act as a type of filter between the kindergarten and the outside world. The central point of the kindergarten is formed by a hall surrounded by a round play corridor. The hall is lit by skylights and two funnel-shaped light wells. The entire kindergarten building follows the same geometry and everything is based on a child’s scale of things.


59

Kavakava OÜ

Laituri

Quay

Arkkitehti: Siiri Vallner, Indrek Peil Sijainti: Tallinna, Viro Toteutus: Sten-Mark Mändmaa, Martin Saar, Kaarel Narro Valmistumisaika: 2011 Valokuvat: Tarvo Hanno Varres, Margit Argus

Architect: Siiri Vallner, Indrek Peil Location: Tallinn, Estonia Made by: Sten-Mark Mändmaa, Martin Saar, Kaarel Narro Year of completion: 2011 Photos: Tarvo Hanno Varres, Margit Argus

Laituri on vuosikymmenten aikana rapistuessaan menettänyt muotonsa ja saavuttanut tilan, jossa se ei enää sovi laivojen rantautumiseen mutta on ihanteellinen istumiseen, loikoiluun, ajanviettoon. Jatkuvassa muutoksessa oleva pinta elää omaa elämäänsä. Hajoamisprosessin yhden hetken esille tuomiseksi olemme peittäneet laiturin betonipinnat laudoituksella. Laudoitus seuraa tarkasti betonimöhkäleiden hajoamisen aikana syntynyttä muotoa. Siten hylätty, hajoava kohde muuttuu nykyaikaisen kaupunkitilan osaksi ja tapahtumaksi.

After years of decay, the quay has become deformed and taken on a shape no longer suitable for ships to land. However, it has become an ideal place for sitting, resting and spending free time. In a state of constant change, the ground seems to be leading a life of its own. In order to highlight one moment in the decaying process, we have covered the concrete surfaces of the quay with boards. The boards outline the shapes of the concrete blocks created by decay, thereby making the neglected and decayed object a part of urban space and an event.

Toiminta-aika: 2002 alkaen Työntekijöiden lukumäärä: 4–8 Pätevyys ja jäsenyys: Siiri Vallner, VAL, valtuutettu arkkitehti V • Katrin Koov, VAL • Kaire Nõmm • Heidi Urb Kielitaito: viro, englanti ja venäjä Maat, johon palvelua on tarjottu: Norja, Islanti Toimiston tarjottavat palvelut: arkkitehtuurinen suunnittelu (uudisrakennukset, kunnostaminen, kaupunkisuunnittelu, maisemointisuunnitelmat, asuintalot, kauppa- ja liikerakennukset, terveydenhoito- ja sosiaalivirastot, koulutuslaitokset) • idearatkaisujen kehittäminen • projektinjohtaminen • arkkitehtuurinen neuvonta (koulutus, ilmoitukset) Yhteystiedot: Kavakava OÜ • kavakava@kavakava.ee • +372 631 1336 • Kopli 25–502, 10412 Tallinna

Period of activity: since 2002 Number of employees: 4–8 Qualification and membership: Siiri Vallner, UEA, Qualified Architect V • Katrin Koov, UEA • Kaire Nõmm • Heidi Urb Language skills: Estonian, English, Russian Countries where services have been provided: Norway, Iceland Services provided by the office: architectural design (new buildings, renovation, urban planning, landscaping projects, dwellings, retail and business buildings, healthcare and social institutions, educational institutions) • development of concept solutions • project management • architectural consultations (training, information) Contact details: Kavakava OÜ • kavakava@kavakava.ee • +372 631 1336 • Kopli 25–502, 10412 Tallinn

Palkinnot: 2011 The Baltic Brick and Roof Award, paras kiveystiiliaukio / kenttä / puutarha, Pärnussa Aida- ja Põhja-katujen muotoilusta 2009 Valtion kulttuuripalkinto: Tarton Lotte-lastentarhan arkkitehtuurisesta ratkaisusta 2009 Baltianmaiden paras julkinen tiilirakennus: Pärnun keskustan koulujen urheilurakennuksesta 2008 Nuoren arkkitehdin palkinto – Siiri Vallner 2008 Viron Betonirakennuksen arkkitehtuurin erityispalkinto: Lotte-lastentarha Tartossa 2006–07 Omakotitalon pääpalkinto: omakotitalo Paldiskissa 2002–06 arkkitehtuuristen pienkohteiden kilpailussa ”Pieni” maininnan saanut työ:  Rakveren rappu 2005 Viron Muinaisuussuojeluviraston pääpalkinto: Pärnun keskustan koulujen urheilurakennuksesta 2003 Eesti Ekspress -lehden Areen-vuosipalkinto: Kavakavalle arkkitehtuurista ja kaupunkisuunnittelua koskevan keskustelun elävöittämisestä 2003 Viron kulttuurirahaston vuosipalkinto: Lasnamäen urheilurakennus 2003 Viron Betonirakennuksen arkkitehtuurin erityispalkinto: Lasnamäen urheilurakennus

Awards and prizes: 2011 The Baltic Brick and Roof Award, the best paving brick square/yard/garden, design of Aida and Põhja streets in Pärnu 2009 National Cultural Award, architectural solution of Lotte Kindergarten in Tartu 2009 The Best Baltic Public Brick Building, sports hall for Pärnu City Centre schools 2008 Young Architect Award – Siiri Vallner 2008 Estonian Concrete Building Architecture, Lotte Kindergarten in Tartu, special prize 2006–07 Dwelling in Paldiski, main award for dwellings 2002–06 Architectural small forms competition “Small” – Rakvere staircase, honourable mention 2005 Estonian National Heritage Board award, sports hall for Pärnu City Centre schools 2003 Eesti Ekspress Areen annual award, livening up the discussion concerning architecture and urban planning 2003 Estonian Cultural Endowment annual award, Lasnamäe Sports Centre 2003 Estonian Concrete Building Architecture, Lasnamäe Sports Centre, special prize

Valikoituja kilpailuja: 2009 Tallinnan kulttuurikattilan arkkitehtuurinen konsepti, I palkinto – Siiri Vallner, Indrek Peil 2008 Tarton yliopiston Viljandin kulttuuriakatemian taidehautomon ja näyttämötaiteiden opintorakennus, I palkinto – Siiri Vallner, Indrek Peil, Heidi Urb, Helina Lass, Sten-Mark Mändmaa 2006 Tarton terveydenhoidon korkeakoulu, kutsuttu kilpailu, I palkinto – Siiri Vallner, Indrek Peil 2006 Tarton Lotte-lastentarha, kutsuttu kilpailu, I palkinto – Siiri Vallner, Indrek Peil 2005 Tarton yliopiston Narvan opisto, I palkinto – Siiri Vallner, Katrin Koov, Indrek Peil 2005 Kihnun satama-alueen suunnittelu ja rakennuttaminen, I palkinto – Siiri Vallner, Kaire Nõmm, Helina Lass, Anna-Liisa Unt 2003 Pärnun keskustan koulujen urheilurakennus, I palkinto – Siiri Vallner, Katrin Koov, Kaire Nõmm 2001 Pärnun konserttitalo, I palkinto – Katrin Koov, Kaire Nõmm, Hanno Grossschmidt 2001 Miehitysten museo, I palkinto – Siiri Vallner, Indrek Peil 2000 Lasnamäen urheilurakennus, I palkinto – Siiri Vallner, Hanno Grossschmidt

Selected competitions: 2009 Tallinn Kultuurikatel architectural concept, Ist prize – Siiri Vallner, Indrek Peil 2008 University of Tartu Viljandi Culture Academy creative incubator and performing arts study building, Ist prize – Siiri Vallner, Indrek Peil, Heidi Urb, Helina Lass, Sten-Mark Mändmaa 2006 Tartu Healthcare College, invited competition, Ist prize – Siiri Vallner, Indrek Peil 2006 Tartu Lotte Kindergarten, invited competition, Ist prize – Siiri Vallner, Indrek Peil 2005 University of Tartu Narva College, Ist prize – Siiri Vallner, Katrin Koov, Indrek Peil 2005 Kihnu Port area planning and development, Ist prize – Siiri Vallner, Kaire Nõmm, Helina Lass, Anna-Liisa Unt 2003 Pärnu City Centre schools’ sports hall, Ist prize – Siiri Vallner, Katrin Koov, Kaire Nõmm 2001 Pärnu Concert Hall, Ist prize – Katrin Koov, Kaire Nõmm, Hanno Grossschmidt 2001 Occupation Museum, Ist prize – Siiri Vallner, Indrek Peil 2000 Lasnamäe Sports Centre, Ist prize – Siiri Vallner, Hanno Grossschmidt


Arhitektuuribüroo

PLUSS

Arkkitehtuuritoimisto PLUSS, joka on Viron menestyneimpiä arkkitehtuuriyrityksiä, perustettiin vuonna 2002 kolmen uudistusmielisen henkilön toimesta. Tänään Pluss tarjoaa arkkitehtisuunnittelua ja pääsuunnittelua. Pluss-talot ovat laajalti tunnettuja korkeatasoisista arkkitehtuurisista ratkaisuistaan. Pluss-muotoilussa kohtaavat lennokkaat ideat ja uudet edistykselliset tekniset ratkaisut. Pluss-työntekijöille on aina esitetty haaste yhdistää toiminnallisuutta ja uudistuksellisuutta, rationaalisuutta sekä leikkimielisyyttä. PLUSS architecture office, one of the most successful architectural design offices in Estonia, was established in 2002 by three innovative people. Today, Pluss offers architectural design and main contracting services. Pluss buildings are generally known by their sophisticated architectural solutions. Pluss design is a meeting point of creative spirited ideas and progressive new technical solutions. Pluss people always meet the challenge of functionality and innovation, rationality and playfulness.


62

Paritalo

Semi-detached house

Arkkitehti: Indrek Allmann Sijainti: Harjumaa, Viro Valmistumisaika: 2000 Kokonaispinta-ala: 207 m² Valokuvat: Indrek Allmann, Arne Maasik

Architect: Indrek Allmann Location: Harjumaa, Estonia Year of completion: 2000 Area: 207 m² Photos: Indrek Allmann, Arne Maasik

Tarina siitä, miten arkkitehdille esitetään haaste pysyä ideansa takana. Ystävälle suositeltu ajatus muuttui tehtäväksi luoda koti myös itselle. Itselleen suunnitteleminen ei ole helppoa työtä.

A story of how an architect is presented with a challenge to stand by his idea. A suggestion made to a friend became an assignment to create a home for myself. However, it is not easy to design for oneself.


63

Pohjois-Viron aluesairaala

North Estonia Medical Centre

Arkkitehti: Indrek Suigusaar, Indrek Allmann, Illimar Heinsoo, toinen suunnittelija Vivian Oruvee Sijainti: Tallinna, Viro Rakentaja: AS Koger & Partnerid Valmistumisaika: 2007 Kokonaispinta-ala: 27 000 m² Valokuvat: Arne Maasik

Architect: Indrek Suigusaar, Indrek Allmann, Illimar Heinsoo, co-author Vivian Oruvee Location: Tallinn, Estonia Building contractor: AS Koger & Partnerid Year of completion: 2007 Area: 27 000 m² Photos: Arne Maasik

Sairaala on paikka, johon kaikki ovat terveysongelmineen tervetulleita. Tämä rakennus tarjoaa kotoisen miellyttävän ympäristön ja parantaa hoidon tehoa. Parempi työympäristö muuttaa työntekijätkin ystävällisemmiksi ja huolehtivammiksi ja se puolestaan muuttaa lääkintäpalvelut laadukkaammiksi. Kodikas mutta tehokas sairaalaympäristö on saavutettu rationaalisen suunnitelman, huolellisesti suunnitellun interiöörin ja selkeän infografiikan avulla.

A hospital is a place where anyone is welcome with their health concerns. This building offers a homely environment, which increases efficiently the effectiveness of the treatment. The improved working environment makes employees friendlier and more caring, thereby raising the quality of medical service. A homely but effective hospital is achieved through rational planning, careful interior design and understandable graphics for information.


64

Kirkko

Church

Arkkitehti: Indrek Allmann Sijainti: Tartto, Viro Rakentaja: AS Linnaehitus Valmistumisaika: 2005 Kokonaispinta-ala:  943 m² Valokuvat: Kaido Haagen

Architect: Indrek Allmann Location: Tartu, Estonia Building contractor: AS Linnaehitus Year of completion: 2005 Area:  943 m² Photos: Kaido Haagen

Tee parhain, minkä voit – loput lisää Jumala. Suunnittelussa hahmoteltiin kappelin seinälle aurinkokellona liikkuva valoläikkä. Ehtoolliseen mennessä loistava valkeus ehtii alttarille. Se, että ehtoollisen jälkeen alttarin takana olevalle seinälle syntyy valoristi, on jo Jumalan käsien työtä. Kaikki on päätetty.

“Just do the best you can – God will add the rest”. The movement of a spot of light across the wall of the chapel was designed to resemble a sundial. The beam of light reaches the altar at the time of the communion. The fact that after communion has concluded a cross of light forms behind the altar is itself God’s design and not the architect’s! Everything is completed.


65

Arhitektuuribüroo Pluss OÜ

Hotelli L’Ermitage

L’Ermitage hotel

Arkkitehti: Indrek Allmann Sijainti: Tallinna, Viro Rakentaja: AS Koger & Partnerid Valmistumisaika: 2004 Kokonaispinta-ala: 3 054 m² Valokuvat: Arne Maasik

Arhitect: Indrek Allmann Location: Tallinn, Estonia Building contractor: AS Koger & Partnerid Year of completion: 2004 Area: 3 054 m² Photos: Arne Maasik

Menneisyyttä muistamatta sinulla ei ole tulevaisuutta. Alueen arkkitehtuurista kiinnostunut löytää varmasti viitteitä ympäristössä aiemmin olleeseen. Tätä kaikkea on tarkasteltu Matrix-animaatioelokuvissa käytetyn tilavirheen prisman läpi.

If we do not remember the past, we have no future. Local architecture buffs are sure to find some allusions to previous incarnations of the neighbourhood. All of this is viewed through the spatial fault prism depicted in the animated „Matrix“ films.

Toiminta-aika: 2002 alkaen Työntekijöiden lukumäärä: 16 Pätevyys ja jäsenyys: Indrek Allmann, VAL, valtuutettu arkkitehti V • Indrek Suigusaar, VAL, valtuutettu arkkitehti V Sertifikaatit: Muinaisuussuojelun toimintalupa E180/2004-P Arkkitehtuuristen muistokohteiden konservoinnin, restauroinnin ja korjaussuunnitelmien sekä muinaisuussuojelun erityisehtojen laatiminen, tutkimustyöt sekä muinaisuussuojelun valvonta • ISO 9001:2000 -sertifikaatti, Bureau Veritas Eesti OÜ:n 21.6.2006 myöntämä sertifikaatti nro. 190510A • ISO 14001:2004 -sertifikaatti, Bureau Veritas Eesti OÜ:n 21.6.2006 myöntämä sertifikaatti nro. 190510B • Viron Suunnittelutoimistojen Liiton jäsen • CEPH (Certified European Passive House Designer) Kielitaito: viro, englanti, venäjä, suomi, ranska Maat, johon palvelua on tarjottu: Latvia, Norja, Ukraina Toimiston tarjottavat palvelut: arkkitehtuurinen ja sisustusarkkitehtuurinen suunnittelu • suunnittelun pääurakointi Yhteystiedot: Arhitektuuribüroo Pluss OÜ • www.pluss.ee • +372 699 0625 • Pärnu mnt. 141, 11314 Tallinna

Period of activity: since 2002 Number of employees: 16 Qualification and membership: Indrek Allmann, UEA, Qualified Architect V • Indrek Suigusaar, UEA, Qualified Architect V Certificates: Heritage conservation activity licence No E180/2004-P. Preparation of projects for the conservation, restoration and repair of architectural monuments and special heritage conservation terms and conditions, performance of surveys and heritage conservation supervision • Standard ISO 9001:2000 21.06.2006 issued by Bureau Veritas Eesti OÜ certificate No 190510A • Standard ISO 14001:2004 21.06.2006 issued by Bureau Veritas Eesti OÜ certificate No 190510B • Member of the Estonian Association of Architectural and Consulting Engineering Companies • CEPH (Certified European Passive House Designer) Language skills: Estonian, English, Russian, Finnish, French Countries where services have been provided: Latvia, Norway, Ukraine Services provided by the office: architectural and interior architectural design • main contracting Contact details: Arhitektuuribüroo Pluss OÜ • www.pluss.ee • +372 699 0625 • Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn

Palkinnot: 2011 Valittu työ World Architecture Festival, semi-autonominen sauna 2007 Vuoden paras rakennus 2006 Tartossa – Tulbi-Veeriku -asuinkortteli, Tartto 2007 Eestin Arkkitehtiliiton palkinto ”Pieni 2002-2006” maininnan saanut työ – kerrostalojen Õie 2, Tallinna katos 2006 Vuoden arkkitehtuurinen kohde – ETV:n kulttuuriohjelma OP (KloostriTagaMetsasomakotitalo, Padise) 2005 ”The Architectural Award 2005” Salon Press Moskova, Venäjä. Loppukilpailussa kategoriassa ”Лучий зарубежный проект” – paras ulkomainen suunnitelma (KloostriTagaMetsas-omakotitalo, Padise) 2005 Viron paras puurakennus 2003–2005. Erikoispalkinto liimapuun parhaasta käytöstä (Asuintalo, Õie 2, Tallinna) 2003 Viron paras puurakennus 1997–2003 – erikoispalkinto lautavuorauksen parhaasta käytöstä (KloostriTagaMetsas-omakotitalo, Padise) 2003 Vuoden paras rakennus 2002 – Tartossa. Viron Metodistisen kirkon Tarton Pyhän Luukan seurakunnan kirkkorakennukset 2002 ”Teräsrakennus 2001” -erityispalkinto arkkitehtuurisesta ratkaisusta (”Oma Pesä”-omakotitalo)

Awards and prizes: 2011 World Architecture Festival, semi-autonomous sauna, shortlisted project 2007 The Best Building of the Year in Tartu 2006 – Tulbi-Veeriku residential quarter, Tartu 2007 Union of Estonian Architects award “Small 2002-2006” – awning for apartment buildings at Õie 2, Tallinn, honourable mention 2006 ETV’s culture programme OP Architectural Object of the Year, dwelling “KloostriTagaMetsas” at Padise 2005 Architectural Award 2005, Salon Press Moscow, Russia. Finalist in the category of the Best Foreign Project, dwelling “KloostriTagaMetsas” at Padise 2005 The Best Estonian Wooden Building 2003–2005, special prize for the best use of laminated wood (apartment buildings at Õie 2, Tallinn) 2003 The Best Estonian Wooden Building 1997–2003, special prize for the best use of cladding boards, dwelling “KloostriTagaMetsas” at Padise 2003 The Best Wooden Building of the Year in Tartu 2002, Estonian Methodist Church Tartu St. Luke’s congregation church complex 2002 Steel Building 2001, special prize for architectural solution, dwelling “Very Own Nest”

Valikoituja kilpailuja:  2010 Marriot Hotel Riga; kansainvälinen, avoin arkkitehtuurikilpailu, I sija 2009 Tarton yliopiston fysiikan instituutti, jaettu I sija 2005 Valon tie –vapaakirkon kirkko, kutsuttu arkkitehtuurikilpailu, I sija 2005 Vetevana-asuinalue, Koidun maayksikkö, Raen kunta, kutsuttu arkkitehtuurikilpailu, I sija 2005 Kerrostalot Õie 2, Tallinna, kutsuttu arkkitehtuurikilpailu, I sija 2005 Tatari 64 liikerakennukset, kutsuttu arkkitehtuurikilpailu, I sija 2005 Viron metodistisen kirkon Tarton Pyhän Luukan seurakunnan kirkkorakennukset, kutsuttu arkkitehtuurikilpailu, I sija 2004 Veeriku-asuinkortteli, Tartto, kutsuttu arkkitehtuurikilpailu, I sija 2003 L’Ermitage-hotelli, Toompuiestee 19, Tallinna, kutsuttu arkkitehtuurikilpailu, I sija 2001 Harkun kauppalan keskus, kutsuttu arkkitehtuurikilpailu, I sija

Selected competitions: 2010 Marriot Hotel Riga; international open architecture competition, Ist prize 2009 University of Tartu Institute of Physics, Ist prize (shared) 2009 “Way of Light” free congregation church, invited competition, Ist prize 2005 Vetevana residential district, Koidu land unit, Rae rural municipality, invited competition, Ist prize 2005 Estonian Methodist Church Tartu St. Luke’s congregation church complex, invited competition, Ist prize 2005 Tatari 64 business complex, invited competition, Ist prize 2005 Apartment buildings at Õie 2, Tallinn, invited competition, Ist prize 2004 Veeriku residential quarter, Tartu, invited competition, Ist prize 2003 Hotel l’Ermitage at Toompuiestee 19, Tallinn, invited competition, Ist prize 2001 Harku small town centre, invited competition, Ist prize


QP Arhitektid

QP Arhitektid OÜ on toiminut vuodesta 2001. Yrityksen pääalaa ovat arkkitehtisuunnittelu ja kaupunkirakentaminen sekä kaavoitukset, joissa yritys usein on ollut pääsuunnittelijana. QP Arhitektid OÜ on tottunut toteuttamaan hyvin erityyppisiä tilauksia – toimistoja, kaikenlaisia asuinrakennuksia, julkisrakennuksia, pienempiä tuotantotiloja sekä asemakaavoja. QP Arhitektid OÜ perustuu paljolti tiimityölle, mikä mahdollistaa etenkin projektien alkuvaiheen ja suunnittelukilpailujen vaatimat luovat, nopeat ja laadukkaat kokonaisratkaisut. QP Arhitektid OÜ has been operating since 2001. The company’s main field of activity include architectural and urban designs and plannings, where we frequently act as the main design contractor. The type and volume of work has varied over the years – offices, dwellings of all types, some public buildings, smaller production buildings, detail plannings. QP Arhitektid OÜ apply teamwork on everyday basis and are therefore able to creatively and promptly propose high-quality solutions particularly in the early stages of projects and at architectural competitions.


68

AS Coal Terminalin päärakennus

Main building of AS Coal Terminal

Arkkitehti: Tõnu Laigu, Tõnu Laanemäe Kilpailu: 2005 Vuoden betonirakennus erikoispalkinto Sijainti: Muugan satama, Jõelähtmen kunta, Harjumaa, Viro Tilaaja: Coal Terminal AS Rakentaja: MCT Engineering OÜ Valmistumisaika: 2006 Kokonaispinta-ala: 2 000 m² Valokuvat: Tõnu Laigu

Architect: Tõnu Laigu, Tõnu Laanemäe Competition: 2005 Concrete Building of the Year, special prize Location: Muuga Port, Jõelähtme rural municipality, Harju County, Estonia Client: Coal Terminal AS Building contractor: MCT Engineering OÜ Year of completion: 2006 Area: 2 000 m² Photos: Tõnu Laigu

Muugan satamaan on suunniteltu hiiliterminaalin hallintorakennus. Rakennuksen murtoviivainen katto on hiilivuorten metafora ja punainen väri edustaa kivihiileen kätkeytyvää palamisenergiaa. Rakennuksen julkisivu on laudoitusta muistuttavaa värillistä teräsbetonia, joka nousee esiin tummien hiilivuorten taustalta. Hiiliterminaalin päärakennus sai Vuoden Betonirakennus 2005 -erikoispalkinnon arkkitehtuurista. Rakennus kuului Vuoden paras rakennus -palkintoehdokkaiden joukkoon.

The broken line of the roof of the administrative building of the coal terminal at Muuga Port is a metaphor for coal hills and the red colour designates the burning energy contained in coal. The facade of the building is coloured reinforced concrete with a board cladding texture, which stands out on the backdrop of the dark coal hills. The main building of the coal terminal received the Concrete Building of the Year 2005 special prize for architecture. The building was also nominated for the Best Building of the Year Award.


69

Paldiski mnt 50 kiinteistön ja lähialueen asemakaava

Detail planning for the property at Paldiski Road 50 and the neighbourhood

Arkkitehti: Tõnu Laigu, Koit Ojaliiv, Mari Rass Kilpailu: Kutsukilpailu – 1.sija Sijainti: Merimetsa, Pohjois-Tallinnan kaupunginosa, Tallinna Tilaaja: Alfa Property AS Kaavan vahvistamisaika: 2012 Kokonaispinta-ala: 243 000 m²

Architect: Tõnu Laigu, Koit Ojaliiv, Mari Rass Competition: Invited competition 1st prize Location: Merimetsa, North Tallinn District, Tallinn Client: Alfa Property AS Date of enforcement of plans: 2012 Area: 243 000 m²

Asemakaava valmistui kutsukilpailuna järjestetyn arkkitehtuurikilpailun perusteella. Kilpailun tavoite oli löytää paras tilaratkaisu kokonaisuuden muodostavan ja monipuolisen kaupunkitilan suunnittelemiseksi 19 ha suuruiselle alueelle. Asemakaavalla on tasapainoitetun ja vihreän elinympäristön avulla annettu alueelle uusi identiteetti. On suunniteltu rakenteeltaan ja typologialtaan erilaisia asuinkerrostaloja, joiden oheen on liitetty erilaisia sosiaali- ja liikekohteita. Asemakaavan ytimen muodostaa kaupunkia ja merenrannan puistometsää yhdistävä ja alueen läpäisevä puisto.

The detail planning was completed on the basis of the winning entry in an architectural and urban design competition. The aim of the competition was to find the best spatial solution for the development of integral and diverse urban space in an area of 19 ha. The detailed plans have given the area a new identity through a balanced and green living environment. The plans include apartment buildings of different structure and typology as well as various social and business facilities. The core of the planning comprises a park cutting through the planned area, connecting the city and the seaside park forest.


70

Asuinkerrostalot

Apartment buildings

Arkkitehti: Tõnu Laigu, Tõnu Laanemäe, Koit Ojaliiv Sijainti: Mustamäen kaupunginosa, Tallinna, Viro Tilaaja: AS YIT Ehitus Rakentaja: AS YIT Ehitus Valmistumisaika: 2008 Kokonaispinta-ala: 16 400 m² Valokuvat: Tõnu Laigu

Architect: Tõnu Laigu, Tõnu Laanemäe, Koit Ojaliiv Location: Mustamäe District, Tallinn, Estonia Client: AS YIT Ehitus Building contractor: AS YIT Ehitus Year of completion: 2008 Area: 16 400 m² Photos: Tõnu Laigu

Ennen rakennusten suunnittelua QP Arhitektid laati 6,8 ha suuruiselle alueelle asemakaavan, jolla määriteltiin n. 600 asunnon sijainti uusissa rakennuksissa. Ensimmäisessä rakennusvaiheessa sinne nousi neljä korkeintaan 6-kerroksista ja 40-asuntoista kerrostaloa. Asuinkerrostalot on suunniteltu muodoltaan yksinkertaisina, niissä vaikuttavat erilaiset materiaalit ja pinnat, joiden sävy vaihtelee eri taloissa. Isot ikkuna-aukot sitovat sisätilat luontoon, kaikissa asunnoissa on terassi tai parveke. Rakennukset olivat Vuoden Paras Rakennus -palkintoehdokkaiden joukossa.

Prior to designing the buildings, QP Arhitektid prepared detailed plans for the 6.8 ha area, determining the distribution of approximately 600 apartments in the new buildings. The first stage of construction included the erection of four up to 6-storey apartment buildings with 40 apartments. The apartment buildings are based on simple forms, where different materials and surfaces come to play. The colour scheme varies from building to building. The large windows link the interior with nature and all the apartments have a terrace or a balcony. The buildings were nominated for the Best Building of the Year Award.


71

QP Arhitektid OÜ

Hoitokylät

Welfare villages

Arkkitehti: Tõnu Laigu, Koit Ojaliiv, Mari Rass, Elo Kiivet Kilpailu: yleinen kilpailu – 1. sija Sijainti: Uuemõisa, Kodijärve, Vääna-Viti ja Türi, Viro Tilaaja: Hoolekandeteenused AS Valmistumisaika: 2011–2013 Kokonaispinta-ala: 12 200 m²

Architect: Tõnu Laigu, Koit Ojaliiv, Mari Rass, Elo Kiivet Competition: Architecture competition, Ist prize Location: Uuemõisa, Kodijärve, Vääna-Viti and Türi, Estonia Client: Hoolekandeteenused AS Year of completion: 2011–2013 Area: 12 200 m²

Sosiaaliministeriön järjestämän arkkitehtuurikilpailun voittotyön pohjalta on suunniteltu neljä eri puolilla Viroa sijaitsevaa hoitokylää, joissa on yhteensä n. 22 ha maata, 24 perhetaloa ja 2 toimintataloa. Asuintalojen ja toimintatalojen suunnitelman tavoitteena on muotoilla psyykkisiä erityistarpeita omaaville henkilöille rauhoittava ja kotoisa elinympäristö.

On the basis of the winning entry of an architecture competition organised by the Ministry of Social Affairs villages have been planned for different locations in Estonia, with a total of approximately 22 ha of land, comprising 24 family houses and two activity houses, in the interests of welfare. The objective in designing the dwellings and the activity houses was to create a stress-relieving and homely environment for people with special mental needs.

Toiminta-aika: 2001 alkaen Työntekijöiden lukumäärä: 4–6 Pätevyys ja jäsenyys: Tõnu Laigu, VAL, arkkitehti V Kielitaito: viro, englanti, venäjä, suomi Maat, johon palvelua on tarjottu: Suomi, Venäjä Toimiston tarjottavat palvelut: arkkitehtisuunnittelu ja kaupunkisuunnittelu • projektijohtaminen • sisustusarkkitehtuuri Yhteystiedot: QP Arhitektid OÜ • www.qparh.ee • qp@qparh.ee • +372 653 5999 • PK2900, 13102 Tallinna

Period of activity: since 2001 Number of employees: 4–6 Qualification and membership: Tõnu Laigu, UEA, Qualified Architect V Language skills: Estonian, English, Russian, Finnish Countries where services have been provided: Finland, Russia Services provided by the office: architectural design and urban planning • project management • interior architecture Contact details: QP Arhitektid OÜ • www.qparh.ee • qp@qparh.ee • +372 653 5999 • PK2900, 13102 Tallinn

Palkinnot:  2010 Viron kulttuurirahaston luomistyön stipendi ”Ela ja sära” – Tõnu Laigu 2007 kunniamaininta VAL:n ”Omakotitalo 2006–2007”:ssä 2005 Vuoden Betonirakennus 2005 erikoispalkinto 2002 Viron kulttuurirahaston vuosipalkinto osana Viron arkkitehtuuripolitiikan työryhmää – Tõnu Laigu

Awards and prizes:  2010 Estonian Cultural Endowment Creativity Grant “Ela ja sära” – Tõnu Laigu 2007 Union of Estonian Architects “Dwelling 2006-2007”, honourable mention 2005 Concrete Building of the Year, special prize 2002 Estonian Cultural Endowment Annual Award, as a member of the Estonian architecture policy workgroup – Tõnu Laigu

Valikoituja kilpailuja: 2010 Arkkitehtuuri- ja designkeskuksen tilojen ideakilpailu, julkinen kilpailu, I sija 2009 Hoitokylän kaavoituksellinen ja arkkitehtoninen ideakilpailu, julkinen kilpailu, I sija 2007 Ranskalaisen lyseon liikuntahallin arkkitehtikilpailu, julkinen kilpailu, I sija 2007 Tabasalun taajamakeskuksen rakennusten ideakilpailu, kutsukilpailu, I sija 2007 Paldiski mnt 50:n aluesuunnittelun ideakilpailu, kutsukilpailu, I sija 2006 Maakrin korttelin aluesuunnittelun arkkitehtikilpailu, julkinen kilpailu, valittiin toiselle kierrokselle 2005 Tallinnan eläintarhan länsiportin kokonaisuuden arkkitehtikilpailu, julkinen kilpailu, II sija 2005 Kihnun satama-alueen kaavoituksen ja rakentamisen ideakilpailu, julkinen kilpailu, II sija 2003 Telliskivi-kadun ja Tallinnan rautatieaseman välisen alueen arkkitehtikilpailu, julkinen kilpailu, I sija 2003 Pärnun nuorten yleisurheiluhallin arkkitehtikilpailu, julkinen kilpailu, II sija

Selected competitions: 2010 Architecture and Design Centre rooms, public concept competition, Ist prize 2009 Welfare village, public planning and architectural concept competition, Ist prize 2007 French Lyceum Sports Centre, public architecture competition, Ist prize 2007 Tabasalu small town centre development, invited concept competition, Ist prize 2007 Paldiski Road 50 spatial planning, invited concept competition, Ist prize 2006 Maakri Quarter spatial planning, public architecture competition, Ist stage winning entry 2005 Western gate complex for Tallinn Zoo, public architecture competition, IInd prize 2005 Kihnu Port area planning and development, public concept competition, IInd prize 2003 Area between Telliskivi Street and the Baltic Railway Station, public architecture competition, Ist prize 2003 Pärnu Youth Track-and-field hall, public architecture competition, IInd prize


Salto

Maarja Kask, Ralf L천oke ja Karli Luik perustivat Salton Tallinnassa, Virossa vuonna 2004. Toimisto toteuttaa arkkitehtuurihankkeita aina sisustussuunnittelusta ja taideprojekteista maisema-arkkitehtuuriin ja kaupunkisuunnitteluun saakka. Viime vuosina Salto on saanut palkintoja enemm채n kuin 40 arkkitehtuurikilpailusta Virossa ja ulkomailla. Maarja Kask, Ralf L천oke and Karli Luik founded Salto in Tallinn, Estonia in 2004. It is a company devoted to architectural practices ranging from interior design and art projects to landscape architecture and urban planning projects. In recent years Salto has gained prizes in over 40 architecture competitions in Estonia and abroad.


74

Sõmerun keskusrakennus

Sõmeru Community Centre

Arkkitehti: Maarja Kask, Karli Luik, Ralf Lõoke, Kristiina Arusoo Sisustussuunnittelu: Margit Argus Kilpailu: 2004, 1. sija Sijainti: Sõmeru, Viro Tilaaja: Sõmerun kunta Rakentaja: AS Facio Ehitus Valmistunut: 2010 Kokonaispinta-ala: 2 400 m² Palkinnot: Valtion Kulttuuripalkinto 2010; Viron kulttuurirahaston vuosipalkinto 2010; Viron paras puurakennus julkisivujen luokassa 2010 Valokuvat: Martin Siplane

Architect: Maarja Kask, Karli Luik, Ralf Lõoke, Kristiina Arusoo Interior architect: Margit Argus Competition: 2004, Ist prize Location: Sõmeru, Estonia Client: Sõmeru rural municipality government Building contractor: AS Facio Ehitus Year of completion: 2010 Area: 2 400 m² Awards and prizes: Estonian National State Award, 2010; Estonian Cultural Endowment Award, 2010; Estonian Wooden Building Competition: Best facade, 2010 Photos: Martin Siplane

Sõmerun keskusrakennukseen on koottu kunnanhallitus, kirjasto ja kerhotilat saleineen. Keskuksen interiööri sekoittuu eksteriööriin luoden puistoa muistuttavan rakenteen: viihtyisät puutarhat on keskitetty luonnonfragmenteiksi keskelle avaruutta tarjoten täten vastapainoa ympäröivän asutuksen harvuudelle. Keskusrakennus on yksikerroksinen, aaltoileva katto muodostuu tilojen vaihtelevasta korkeudesta.

Sõmeru Community Centre combines rural municipality government, a library and a club with a hall. The interior and exterior are intermingled, creating a park-like structure – cosy gardens as concentrated pieces of nature offer a counterpart to the sparse density of the surrounding environment. The community centre is single-storeyed, its undulating roofline is the result of varying heights of the rooms.


75

Viron maantiemuseon ulkoalueet

Open-air exhibition grounds of the Estonian Road Museum

Arkkitehti: Maarja Kask, Karli Luik, Ralf Lõoke, Pelle-Sten Viiburg Kilpailu: 2004, 2. sija Sijainti: Varbuse, Viro Tilaaja: Viron maantiemuseo Rakentaja: AS KPK Teedeehitus Valmistunut: 2010 1. vaihe Kokonaispinta-ala: 13 000 m² Palkinnot: Valtion Kulttuuripalkinto 2010; Vuoden Betonirakennus erityispalkinto 2010; Viron Maisema-arkkitehtuurin Vuoden Teko 2010 Valokuvat: Karli Luik, Nathan Willock, Pelle-Sten Viiburg

Architect: Maarja Kask, Karli Luik, Ralf Lõoke, Pelle-Sten Viiburg Competition:  2004, IInd prize Location: Varbuse, Estonia Client: Estonian Road Museum Building contractor: AS KPK Teedeehitus Year of completion: 2010 Ist stage Area: 13 000 m² Awards and prizes: Estonian Cultural Endowment Prize, 2010; Estonian Concrete Building of the Year Award: special prize, 2010; Estonian Union of Landscape Architects: Deed of the Year, 2010 Photos: Karli Luik, Nathan Willock, Pelle-Sten Viiburg

Ulkoalueiden konsepti lähtee maanteistä ja näyttelysalista, jonka läpi kuljettaessa matkan varrelle jää erilaisia maisemakuvia. Koko ratkaisu muodostaa pitkän kahdeksikonmuotoisen sarjan luonteeltaan erilaisia toimintoja, jotka on sarjakuvien tapaan järjestetty toistensa jatkoksi. Koko museon tarvitsema pinta on upotettu maaston sisään jättäen koko muu ympäristö mahdollisimman neutraaliksi: luonnollinen ja tekoympäristö on erotettu toisistaan selkeästi. 10 sentistä 4 metriin ulottuvasta syvennyksestä muodostuu suurikokoinen ulkoilmassa oleva näyttelysali.

The concept of the open-air exhibition grounds is based on a road – while passing by, your route will be surrounded by different landscapes. The solution forms a long figure of eight-shaped path, where functions with different character are placed in succession like a comic strip. All space necessary for the museum is scooped into the landscape, leaving the rest of the environment as natural as possible; natural and artificial landscape is clearly separated. A hollow ranging from 10 centimetres to 4 metres in depth forms the large-scale open-air exhibition grounds.


76

Olkiteatteri

The Straw Theatre

Arkkitehti: Maarja Kask, Karli Luik, Ralf Lõoke Sijainti: Tallinna, Viro Rakentaja: KMG Ehitus AS Valmistunut: 2011 Kokonaispinta-ala: 440 m² Palkinnot: Maailman Arkkitehtuuri 2011 Festivaalin kulttuurikategorian kunniamaininta Valokuvat: Paul Aguraiuja

Architect: Maarja Kask, Karli Luik, Ralf Lõoke Location: Tallinn, Estonia Building contractor: KMG Ehitus AS Year of completion: 2011 Area: 440 m² Awards and prizes: World Architecture Festival 2011 – Highly Commended in the Culture Category Photos: Paul Aguraiuja

Olkiteatteri rakennettiin, kun Tallinna valittiin Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Tarkoituksena oli luoda erityinen esityspaikka NO99teatterin kesänäytelmiä varten Tallinnan keskustaan entisen Skoonen bastionin kukkulalle, joka on yksi Tallinnan parhaiten säilyneitä barokkilinnoituksia. Neuvostoaikana se oli kiellettyä vyöhykettä, jossa neuvostolaivasto lomaili ja jossa oli puinen kesäteatteri ja puisto. Olkiteatteri on pyrkimys tehdä tämä paikka tunnetuksi ja muuttaa se taas tilapäisesti aktiiviseksi, testata sen potentiaalia ja tuoda se uudelleen käyttöön. Neliskulmainen tärkein rakennustila sijaitsee laivaston kesäteatterin perustuksilla ja laskeutuvia rappuja käytetään katoksella varustettuna sisäänpääsyalueena, jolla on myös kaikki black-boxin funktiot.

The Straw Theatre has been built to mark the occasion of Tallinn being the European Capital of Culture 2011, to house a special summer season program of theatre NO99 in central Tallinn, on top of the former Skåne bastion, one of the best preserved baroque fortifications of Tallinn. The bastion was a restricted recreational area for the Soviet navy, with a wooden summer theatre and a park on top. The Straw Theatre is an attempt to acknowledge and temporarily reactivate the location, test its potential and bring it back to use. The rectangular main volume of the theatre is situated on the foundations of the navy summer theatre, and one descending flight of stairs of the latter is used as a covered entrance area with all the supporting functions for the black-box.


77

Salto Arhitektuuribüroo OÜ Toiminta-aika: 2004 alkaen Työntekijöiden lukumäärä: 8 Pätevyys ja jäsenyys: Maarja Kask, VAL • Karli Luik, VAL • Ralf Lõoke, VAL, valtuutettu arkkitehti V Kielitaito: viro, englanti, saksa, ranska, venäjä Maat, johon palvelua on tarjottu: Viro, Latvia, Italia Toimiston tarjottavat palvelut: arkkitehtuuri • sisustusarkkitehtuuri • pääsuunnittelu Yhteystiedot: Salto Arhitektuuribüroo OÜ • www.salto.ee • info@salto.ee • Kalaranna 6, 10415 Tallinna

Urheilurakennus

Sports hall

Arkkitehti: Maarja Kask, Karli Luik, Ralf Lõoke Sisustussuunnittelija: Katrin Kaevats, Jaan Port Kilpailu: 2007, 1. sija Sijainti: Tartto, Viro Tilaaja: Viron maatalousyliopisto Rakentaja: AS YIT Ehitus Valmistunut: 2009 Kokonaispinta-ala: 4 500 m² Palkinnot: Tarton paras rakennus uudisrakennusten luokassa 2009; Viron paras puurakennus julkisivujen luokassa 2009 Valokuvat: Kaido Haagen

Architect: Maarja Kask, Karli Luik, Ralf Lõoke Interior architect: Katrin Kaevats, Jaan Port Competition:  2007, Ist prize Location: Tartu, Estonia Client: Estonian University of Life Sciences Building contractor: AS YIT Ehitus Year of completion: 2009 Area: 4 500 m² Awards and prizes: The Best New Building in Tartu – Sports hall for Estonian University of Life Sciences, 2009 The Best Wooden Facade of Estonia, 2009 Photos: Kaido Haagen

Rakennuksen venytetyt kulmat ja kaarenomainen pinnanmuodostus luovat optisen vaikutelman, jossa yksinkertainen mitoiltaan mahtava kuutio on muutettu perspektiivin vahvistamisen kautta dynaamiseksi ja maastoon sopeutuvaksi, jolloin se vaikuttaa samalla visuaalisesti vähemmän mahtavalta.

The streched-out corners and arced relief of the ground result in an optical effect where amplification of the perspective makes a simple, large cubic volume dynamic and landscape-related, at the same time visually reducing its size.

Palkinnot: 2011 Maailman Arkkitehtuurin Festivaali: korkeasti tunnustettu (II palkinto) kulttuuri­ rakennusten luokassa 2010 Valtion Kulttuuripalkinto 2010 Viron kulttuurirahaston vuosipalkinto 2010 Vuoden Betonirakennus erityispalkinto – Viron Maantiemuseon ulkoalueet 2010 Viron Maisema-arkkitehtuurin Vuoden Teko 2010 – Viron Maantiemuseon ulkoalueet 2010 Viron paras puurakennus julkisivujen luokassa – Sõmerun keskusrakennus 2009 Tarton paras rakennus uudisrakennusten luokassa – Viron Maatalousyliopiston Urheilurakennus 2009 Viron paras puurakennus julkisivujen luokassa – Viron Maatalousyliopiston Urheilurakennus 2008 Viron kulttuurirahaston vuosipalkinto – Viron näyttely XI Venetsian arkkitehtuuri­ biennaalissa 2008 Viron kulttuurirahaston arkkitehtuurin säätiön vuosipalkinto – Viron näyttely XI Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa 2008 Viron kulttuurirahaston arkkitehtuurin säätiön vuosipalkinto – Tarton Keskustan koulun lisärakennus 2008 OP-kulttuurihjelman paras näyttely 2007 Tarton paras rakennus uudisrakennusten kategoria – kerrostalo 2007 Tarton paras rakennus laajennusten ja kunnostustöiden luokassa – Tarton Keskustan koulun lisärakennus Valikoituja kilpailuja: 2010 Viljandin valtiollinen lukio, kaksiaiheinen avoin kilpailu, I palkinto 2010 Latvian valtiollisen taidemuseon kunnostaminen ja lisärakennus, kansainvälinen kilpailu, II palkinto 2009 Tallinnan yliopiston taidetalo ja yliopiston kampuksen piha-alueen arkkitehtuurikilpailu, I palkinto 2008 Viron näyttely XI Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa, kilpailu, I palkinto 2007 Viron maatalousyliopiston urheilurakennus, kilpailu, I palkinto 2007 Latvian yliopiston kasvitieteellinen puutarha Riiassa, kansainvälinen kutsukilpailu, I palkinto 2006 Paiden kaupungin urheiluhalli, kilpailu, I palkinto 2005 Skoone Bastionin jälleenkäyttöönoton idearatkaisu ja aluekaavoitus, kilpailu, I palkinto 2004 Viron maantiemuseon ulkoalueet Varbusessa, kilpailu, II palkinto 2004 Sõmerun keskuksen rakennus, kilpailu, I palkinto

Period of activity: since 2004 Number of employees: 8 Qualification and membership: Maarja Kask, UEA • Karli Luik, UEA • Ralf Lõoke, UEA, Qualified Architect V Language skills: Estonian, English, German, French, Russian Countries where services have been provided: Estonia, Latvia, Italy Services provided by the office: architecture • interior architecture • main design contracting. Contact details: Salto Arhitektuuribüroo OÜ • www.salto.ee • info@salto.ee • Kalaranna 6, 10415 Tallinn Awards and prizes: 2010 National Cultural Award 2011 World Architecture Festival: Shortlisted and voted as Highly Commended among Cultural Objects 2010 National Cultural Award 2010 Estonian Cultural Endowment annual award 2010 Estonian Concrete Building of the Year Award: Special Prize – Estonian Road Museum 2010 Estonian Union of Landscape Architects: Deed of the Year – Estonian Road Museum 2010 Estonian Wooden Building Competition: Best facade – Administrative Building at Sõmeru 2009 The Best New Building in Tartu – Sports hall for Estonian University of Life Sciences 2009 The Best Wooden Facade of Estonia – Sports Hall of the Estonian University of Life Sciences 2008 Estonian Cultural Endowment annual award – Estonian Exhibition at the Venice Architecture Biennale 2008 Estonian Cultural Endowment Annual Architecture Award – Estonian Exhibition at the Venice Architecture Biennale 2008 Estonian Cultural Endowment Annual Architecture Award – Tartu Kesklinna School Extension 2008 Exhibition of the year of the culture broadcast OP! 2007 The Best New Building in Tartu – apartment building 2007 The Best Extension in Tartu – Tartu Kesklinna School Extension Selected competitions: 2010 Viljandi State Upper-Secondary School, two-stage open competition, Ist prize 2010 Renovation and Extension of the Latvian National Museum of Art in Riga, international competition, IInd prize 2009 Building for the Creative Faculties of the Tallinn University and Planning of the Campus Recreational Courtyard Area, competition, Ist prize 2008 Estonian Exhibition at the XI Venice Architecture Biennale, competition, Ist prize 2007 Sports hall for Estonian University of Life Sciences, competition, Ist prize 2007 Botanical Garden of Latvian University in Riga, international invited competition, Ist prize 2006 Sports Hall in Paide, competition, Ist prize 2005 Concept solution for the re-exploitation of and detailed plans for Skåne Bastion in Tallinn, competition, Ist prize 2004 Open air exhibition areas of the Estonian Road Museum at Varbuse, competition, IInd prize 2004 Administrative Building at Sõmeru, competition, Ist prize


Stuudio Tallinn

Stuudio Tallinn on aloittanut vuonna 2002 nimellä Arkkitehtuuritoimisto Kosmos. Vuonna 2010 perustivat kaksi tähänastista osakasta uuden yrityksen nimeltä Kadarik Tüür Arhitektid, samalla muutettiin myös tähänastisen yrityksen nimeä. Vuodesta 2011 Stuudio Tallinnan johtajaksi on arkkitehti Villem Tomiste. Stuudio Tallinn was founded in 2002 under the “Kosmos” name. In 2010, two former partners established a new company called Kadarik Tüür Arhitektid, and the name of the old company was changed as well. Since 2011, architect Villem Tomiste has been the head of Stuudio Tallinn.


80

Pihatalo Aia-kadulla

Aia House on Aia Street

Arkkitehti: Villem Tomiste, Ott Kadarik, Mihkel Tüür (Kosmos) Kilpailu: 2003, kutsukilpailu – 1. sija Sijainti: Tallinna, Viro Tilaaja: OÜ Pitek Arendus Rakentaja: AS Maru Ehitus Valmistumisaika: 2009 Kokonaispinta-ala: 4 482 m² Valokuvat: Paco Ulman

Architect: Villem Tomiste, Ott Kadarik, Mihkel Tüür (Kosmos) Competition:  2003, invited competition, Ist prize Location: Tallinn, Estonia Client: OÜ Pitek Arendus Building contractor: AS Maru Ehitus Year of completion: 2009 Area: 4 482 m² Photos: Paco Ulman

Asuinkerrostalo sijaitsee keskiaikaisen Tallinnan vanhankaupungin reunalla. Rakennuksen dynaaminen tila kasvaa katulinjasta tontin syvyyteen. Rakennus on yhteydessä pariin historiallisesti arvokkaaseen rakennukseen luoden ympäristöllisesti tiiviin miljöön, joka koostuu vanhallekaupungille tyypillisistä pienemmistä yksiköistä. Jokaisessa asunnossa on iso terassi, näin tuodaan omakotitalon typologiaa suoraan kaupungin sydämeen.

The apartment building is located at the edge of the medieval Old Town of Tallinn. The dynamic space of the building evolves from the street line to the depths of the plot. The building is connected to a couple of houses of historic value, creating a cohesive environment that consists of smaller units, characteristic of the Old Town. Every apartment has a large terrace, bringing the typology of private dwellings right to the heart of the city.


81

Virun aukio Tallinnassa

Viru Square in Tallinn

Arkkitehti: Villem Tomiste, Ott Kadarik, Mihkel Tüür (Kosmos) Suunnitelma: oma-aloitteinen suunnitelma 2005 Sijainti: Tallinna, Viro Kokonaispinta-ala: 21 300 m²

Architect: Villem Tomiste, Ott Kadarik, Mihkel Tüür (Kosmos) Project: Self-initiated project 2005 Location: Tallinn, Estonia Area: 21 300 m²

Tallinnan vanhankaupungin pääkatu päättyy kaupungin monimutkaisimpaan liikenneympyrään. Tämä suunnitelma tekee oma-aloitteisen ehdotuksen järjestää raitiovaunuraiteet ja autotiet uudelleen ja muuttaa aukio jalankulkijoille avatuksi. Luodun tilan ideana on pinta, jonka muoto ja materiaali muuttuvat tarpeen mukaan. Pehmeät muodot maisemassa kehittyvät kioskeiksi, maanalaisten tilojen sisäänpääsyiksi, leikkikentiksi tai penkeiksi.

The main thoroughfare of Tallinn’s Old Town ends at the most complex roundabout in the city. This project gives a self-initiative-based proposal to reorganise the tramways and roads and to make the square open to pedestrians. The idea of the space created is based on a surface the shape and material of which change as needed. Soft forms within the landscape evolve into kiosks, playgrounds, benches or entrances to underground rooms.


82

Skoonen silta

Skoone bridge

Arkkitehti: Villem Tomiste Sijainti: Tallinna, Viro Suunnitelma: oma-aloitteinen suunnitelma, yhteistyössä Tallinnan kulttuuriarvojen viraston kanssa 2011 Kokonaispinta-ala: 92 m²

Architect: Villem Tomiste Location: Tallinn, Estonia Project: Self-initiated, in cooperation with the Tallinn Culture and Heritage Department 2011 Area: 92 m²

Tallinnan vanhaakaupunkia ympäröi puolustuskäyttöön rakennetuille bastioneille perustettujen puistojen vyö. Kaoottinen virkistysalue pikemmin eristää nykyisin vanhankaupungin sitä ympäröivästä maailmasta. Sillan tehtävänä on palauttaa Skoonen bastionin yhteys vanhaankaupunkiin.

Tallinn Old Town is surrounded by a belt of parks established on defence bastions. These chaotic recreational areas currently rather isolate the Old Town from the surrounding regions. The task of the bridge would be to restore the connection between the Skoone Bastion and the Old Town.


tarvo hanno varres

83

Stuudio Tallinn OÜ

Vanhankaupungin ja meren välisen alueen asemakaava

Detailed plans for the area between the Old Town and the sea

Arkkitehti: Villem Tomiste Sijainti: Tallinna, Viro Suunnitelma: 2010–2012 julkinen hankinta, yhteistyössä K-Projektin kanssa Tilaaja: Tallinna kulttuuriarvojen virasto Kokonaispinta-ala: 237 000 m²

Architect: Villem Tomiste Location: Tallinn, Estonia Project: 2010–2012 public procurement, in collaboration with K-Projekt Client: Tallinn Culture and Heritage Department Area: 237 000 m²

Kaavan tavoitteina on jatkaa vanhankaupungin jalankulkijoiden aluetta mereen saakka alueelle, jossa tulevaisuudessa sijaitsevat uusi kaupungintalo, Kulttuurikattila sekä lukuisat muutkin julkisia tehtäviä omaavat rakennukset. Kaavalla järjestetään uudelleen koko meren ja vanhankaupungin välissä sijaitseva liikennekaavio ja annetaan suuntaviivat myös naapurialueiden tulevalle kehitykselle.

The objectives of the plans are to extend the Old Town pedestrian area to the sea, where the Town Hall, Kultuurikatel and various other public buildings will be located in the future. The plans reorganise the entire traffic scheme between the sea and the Old Town and provide guidelines also for the future development of the neighbouring regions.

Toiminta-aika: 2002 alkaen Työntekijöiden lukumäärä: 5 Pätevyys ja jäsenyys: Villem Tomiste, VAL, valtuutettu arkkitehti V Kielitaito: viro, englanti, venäjä, suomi Maat, johon palvelua on tarjottu: Latvia, Liettua, Suomi, Ruotsi, Georgia Toimiston tarjottavat palvelut: arkkitehtuuri • maisema-arkkitehtuuri • suunnittelu Yhteystiedot: Stuudio Tallinn OÜ • www.stuudiotallinn.ee • info@stuudiotallinn.ee • Süda 5, 10118 Tallinna

Period of activity: since 2002 Number of employees: 5 Qualification and membership: Villem Tomiste, UEA, Qualified Architect V Language skills: Estonian, English, Russian, Finnish Countries where services have been provided: Latvia, Lithuania, Finland, Sweden, Georgia Services provided by the office: architecture • landscape architecture • planning Contact details: Stuudio Tallinn OÜ • www.stuudiotallinn.ee • info@stuudiotallinn.ee • Süda 5, 10118 Tallinn

Palkinnot: 2011 Nuoren arkkitehdin palkinto – Villem Tomiste 2011 Viron kulttuurirahaston luomistyön stipendi “Ela ja Sära” 2008 Viron tasavallan valtiollinen kulttuuripalkinto 2003 Viron kulttuurirahaston kaupunkirakennuspalkinto

Awards and prizes: 2011 Young Architect Award – Villem Tomiste 2011 Estonian Cultural Endowment Creativity Grant “Ela ja Sära” 2008 National Cultural Award of the Republic of Estonia 2003 Estonian Cultural Endowment Urbanistics Award

Valikoituja kilpailuja: 2010 Lift11 kaupunki-installaatioiden kilpailun mainittu työ 2009 Tarton yliopiston fysiikkarakennuksen lisärakennuksen arkkitehtuurikilpailu, I sija – toinen suunnittelija Ott Kadarik 2008 Viron arkkitehtuurimuseon kaupunkipuiston kilpailu, I sija 2005 Riika, Kipsala-saaren suunnittelukilpailu, ostopalkinto – toiset suunnittelijat Ott Kadarik, Mihkel Tüür 2004 Rottermanni-korttelin kutsuttu arkkitehtuurikilpailu, I sija – toiset suunnittelijat Ott Kadarik, Mihkel Tüür 2003 Kaupunkihallin muutosrakentaminen, I–II sija – toiset suunnittelijat Ott Kadarik, Mihkel Tüür 2002 Vanhasataman suunnittelukilpailu, I sija 2002 Admiraliteedi-altaan tilasuunnittelukilpailu, I sija 2000 Tallinnan ranta-alueen suunnittelukilpailu, I sija – toinen suunnittelija Veronika Valk 1999 Rakveren keskustan aluekaavoitus, I sija – toiset suunnittelijat Ott Kadarik, Veronika Valk

Selected competitions: 2010 Lift11 City Installations competition, selected work 2009 University of Tartu Physicum extension building architecture competition, Ist prize – co-author Ott Kadarik 2008 The Museum of Estonian Architecture urbanistic park competition, Ist prize 2005 Kliversala Island, Riga, planning competition, purchase – co-authors Ott Kadarik, Mihkel Tüür 2004 Rottermann Quarter, invited architecture competition, Ist prize – co-authors Ott Kadarik, Mihkel Tüür 2003 City Hall reconstruction, Ist /IInd prize – co-authors Ott Kadarik, Mihkel Tüür 2002 Admiralty Basin area spatial planning competition, Ist prize 2002 Old City Harbour spatial planning competition, Ist prize 2000 Tallinn Waterfront area urban planning competition, Ist prize – co-author Veronika Valk 1999 Rakvere City Centre detailed plan, Ist prize – co-authors Ott Kadarik, Veronika Valk

Kuraattorinäyttelyt: 2011 Tallinnan arkkitehtuuribiennaalin kuraattorinäyttely 11Flirts, Kadriorgin taidemuseo 2006 Raine Karpin henkilönäyttelyn laatiminen ja suunnittelu, Viron arkkitehtuurimuseo – Kosmos 2005 Virun aukio 2008, Arkkitehtuuri- ja designgalleria 2003 Pirita-tien suunnittelu, Arkkitehtuuri- ja designgalleria

Curator exhibitions: 2011 Tallinn Architecture Biennial curator exhibition 11Flirts, Kadriorg Art Museum 2006 Raine Karp personal exhibition, preparation and design, Museum of Architecture – Kosmos 2004 Viru Square 2008, Design and Architecture Gallery 2003 Pirita Road plans, Design and Architecture Gallery


Ühinenud Arhitektid Ühinenud Arhitektid on perustettu arkkitehtien Priit Pentin ja Raul Järgin toimesta, jotka yhdessä työskennellen ovat menestyksekkäästi osallistuneet moniin koti- ja ulkomaisiin arkkitehtuurisiin kilpailuihin. Vuonna 2007 perustetun yrityksen tavoitteena on joustavasti reagoida markkinamuutoksiin ja perustaa tarpeen mukaan projektitiimejä, ottaen siihen mukaan alansa parhaita asiantuntijoita monilta eri alueilta.

Ühinenud Arhitektid OÜ was founded by architects Priit Pent and Raul Järg, who have together successfully participated in various architecture competitions both in Estonia and abroad. The objective of the company, which was established in 2007, is to flexibly respond to changes in the market and to create appropriate project-specific teams by engaging the best specialists from different fields.


86

Tallinnan teknillisen yliopiston uusi kirjasto

New library for Tallinn University of Technology

Arkkitehti: Priit Pent, Eero Endjarv, Illimar Truverk, Mattias Agabus (AET Arhitektid OÜ) Kilpailu: 2006 yleinen kilpailu – 1. sija Sijainti: Tallinna, Viro Tilaaja: Tallinnan teknillinen yliopisto Rakentaja: AS Oma Ehitaja Valmistumisaika: 2009 Kokonaispinta-ala: 9 200 m² Palkinnot: 2010 Valtion kulttuuripalkinto Tallinnan teknillisen yliopiston kirjastorakennuksen arkkitehtuuriratkaisusta ja sisustussuunnittelusta Valokuvat: Jüri Seljamaa

Architect: Priit Pent, Eero Endjärv, Illimar Truverk, Mattias Agabus (AET Arhitektid OÜ) Competition: 2006, Ist prize Location: Tallinn, Estonia Client: Tallinn University of Technology Building contractor: AS Oma Ehitaja Year of completion: 2009 Area: 9 200 m² Awards: 2010 National Cultural Award for the architectural solution and interior design of the TUT library building Photos: Jüri Seljamaa

Rakennuksen arkkitehtonisena konseptiona on puu. Rakennuksen kerrokset on jaettu kahteen alueeseen: keskialue on kirjaston teknistä aluetta, jossa kulkevat kirjat ja muut tallenteet. Keskialueen ympärillä on julkinen alue, jossa liikkuvat vierailijat. Rakennuksen ulkoinen arkkitehtuuri ilmaisee puun kehoa. Julkisivuna on verkkomainen polymeerikangas. Säänkestävälle komposiittikankaalle on painettu vuosirenkaita muodostava puuaineskuvio. Hajotettu valo, jota kirjasto tarvitsee, suodattuu sen läpi.

The architectural concept of the building is a tree. The floor plans of the building are divided into two areas: the central part is the technical part of the library, where the books and other data carriers move. The central part is surrounded by the public area, where the visitors move. The exterior architecture of the building expresses the body of the tree. The facade is made of grid-structured polymer textiles. The weather-proof composite textile is printed with a pith pattern forming annual rings. The diffused light, which the library needs, is filtered through this.


87

Viimsin koulu

Viimsi School

Arkkitehti: Priit Pent, Raul Järg, Eero Endjärv, Illimar Truverk, Mattias Agabus (AET Arhitektid OÜ) Kilpailu: 2003 yleinen kilpailu – 1. sija Sijainti: Viimsi, Viro Tilaaja: Viimsi Vallavalitsus Rakentaja: AS Merko Ehitus Valmistumisaika: 2006 Kokonaispinta-ala: 16 000 m² Palkinnot: 2007 Viron sisustusarkkitehtien liiton ”Julkisen interiöörin palkinto”, 2006 Vuoden paras puurakennus, erikoispalkinto ”Liimapuun parhaasta käytöstä”, 2006 Vuoden Betonirakennus ”Tilaajan erikoispalkinto” Valokuvat: Arne Maasik

Architect: Priit Pent, Raul Järg, Eero Endjärv, Illimar Truverk, Mattias Agabus (AET Arhitektid OÜ) Competition: 2003, Ist prize Location: Viimsi, Estonia Client: Viimsi rural municipality government Building contractor: AS Merko Ehitus Year of completion: 2006 Area: 16 000 m² Awards: 2007 Union of Estonian Interior Architects Award for Social Interior, 2006 Best Wooden Building of the Year, special prize for the best use of laminated wood, 2006 Concrete Building of the Year, special prize by client Photos: Arne Maasik

Rakennus on jaettu osastoihin yksiköiden tehtävät huomioon ottaen. Kaikki osastot muodostavat itsenäisen rakennustilan ja on yhdistetty katettuun sisäpihaan. Tällainen ratkaisu takaa kaikkein optimaalisimman keskinäisen yhteyden eri toimintojen välillä. Rakennuksen osastot on sijoitettu siten, että eri toiminnot eivät sattuisi keskenään ristiin ja sijaitsisivat auringon liikkeen mukaisesti. Esimerkiksi ala-asteen rakennusosa pihoineen on koko päivän ajan auringolle avattuna. Lukuisat tähän kouluun suunnitellut tilat on tarkoitettu niin lapsille kuin muillekin kuntalaisille urheilua ja harrastustoimintaa varten.

The building is divided into blocks, considering the functions of individual units. All the blocks form an independent volume and are connected by a covered inner yard. That solution ensures the most optimal connection between the different functions. The blocks are placed so that different activities do not cross and are located according to the movement of the sun. For instance, the block intended for primary school is open to the sun all through the day. Many of the rooms planned for the school are intended for children and the rest of the local people for sports and hobby activities.


88

Tulevaisuudenkoulu

School of Future

Arkkitehti: Priit Pent, Raul Järg Sijainti: Miiduranna, Viro Tilaaja: SA Tuleviku Kool Valmistuu: 2013 Kokonaispinta-ala: 6 000 m²

Architect: Priit Pent, Raul Järg Location: Miiduranna, Estonia Client: SA Tuleviku Kool Year of completion: 2013 Area: 6 000 m²

Rakennuksen muoto on sijainnin historiasta johtuen voimakas ja sotilaallinen, hahmotus taas rakennuksen sisällön vuoksi leikkisä ja iloinen. Rakennus on suunniteltu siten, että muinaismuistosuojelun alaisen rantapatterin yhtenäisyys ja avoimuus kiinnostuneille säilyisivät mahdollisimman hyvin jättämällä tulilinjan näkymät avoimiksi. Rakennus sovittuu dynaamisesti vihreään vyöhykkeeseen, jonka reunalla se sijaitsee. Rakennuksen edessä tulevaisuudessakin kulkevan tielinjan yli on suunniteltu vihreä silta, joka antaa mahdollisuuden yhdistää paremmin ja turvallisemmin vihreä vyöhyke ja ranta-alue, jolloin koko alueen arvo virkistysalueena nousee. Luokkatilat on ryhmitetty pienemmiksi kaksikerroksisiksi taloiksi, jotka koostuvat neljästä luokkatilasta eri-ikäisille lapsille sekä yhteisestä vaatesäilytys- ja virkistystilasta. Kanssakäyminen itseään hieman nuorempien ja vanhempien lasten kanssa tarjoaa kehittymismahdollisuuksia – toisille oppimisen ja toisille auttamisen kautta. Suuren koulurakennuksen jakaminen pienemmiksi taloiksi antaa mahdollisuuden tarjota viihtyisä ja kotoinen ympäristö myös suuren yksikön sisällä.

The form of the building is robust and military in line with the history of its location, while the format is playful and merry, in line with the content. The building is designed so as to preserve, to the best possible degree, the integrity of the coastal battery complex, which is under heritage conservation, and its accessibility to visitors as well as to keep the fire line targeting sights open. The building fits dynamically into the green zone by which it stands. A green bridge is planned from the building across the prospective major street, facilitating a better and safer connection between the green zone and the beach area, thereby increasing the value of the entire region as a recreational area. Classrooms are grouped into smaller two-storey houses, which consist of four classrooms for children of different ages, and a common wardrobe/recreational room. Contacts with children who are slightly younger or older offer children a good development possibility through learning and helping others. Dividing the large schoolhouse into smaller houses also facilitates a cosy and homely environment in a large-scale complex.


89

Ühinenud Arhitektid OÜ

Tallinnan 21. Koulu

Tallinn 21st school

Arkkitehti: Raul Järg, Toomas Korb Kilpailu: yleinen kilpailu – 1. sija Sijainti: Tallinna, Viro Tilaaja: Tallinnan opetusvirasto Rakentaja: AS Facio Ehitus Valmistumisaika: 2003 Kokonaispinta-ala: 9 466 m² Valokuvat: Raul Järg, Toomas Korb

Architect:  Raul Järg, Toomas Korb Competition: 2001, Ist prize Location: Tallinn, Estonia Client: Tallinn Education Department Building contractor: AS Facio Ehitus Year of completion: 2003 Area: 9 466 m² Photos: Raul Järg, Toomas Korb

Uusi rakennus korostaa luovuutta ja innovatiivisuutta, emotionaalisuutta ja avoimuutta, aktiivisuutta ja aloitteellisuutta, uutuutta ja kekseliäisyyttä, itsenäisyyttä ja riippumattomuutta. Vanha korostaa konservatiivisuutta, perinteitä ja tapoja, pysyvyyttä ja jatkuvuutta, itsevarmuutta ja tahdonlujuutta, jaloutta ja maltillisuutta. Tämä koulu yhdistää vastakohdat harmoniseksi kokonaisuudeksi.

The new building emphasises creativity and innovativeness, emotionality and openness, activity and initiative, novelty and ingenuity, independence. The old emphasises conservatism and consistency, traditions and customs, persistence and continuity, self-confidence and fortitude, nobility and moderation. This school combines both these opposites into a harmonic whole.

Toiminta-aika: 2007 alkaen Työntekijöiden lukumäärä: 5 Pätevyys ja jäsenyys: Valtuutettu arkkitehti V, VAL Kielitaito: englanti, venäjä, suomi, norja Maat, johon palvelua on tarjottu: Viro, Latvia, Suomi Toimiston tarjottavat palvelut: arkkitehtuurinen suunnittelu • pääsuunnittelu Yhteystiedot: Ühinenud Arhitektid OÜ • www.yhinenud.ee • yhinenud@yhinenud.ee • +372 511 2044, +372 510 2873 • Tartu mnt 80c, 10112 Tallinna

Period of activity: since 2007 Number of employees: 5 Qualification and membership: Qualified Architect V, UEA Language skills: English, Russian, Finnish, Norwegian Countries where services have been provided: Estonia, Latvia, Finland Services provided by the office: architectural design • main design contracting Contact details: Ühinenud Arhitektid OÜ • www.yhinenud.ee • yhinenud@yhinenud.ee • +372 511 2044, +372 510 2873 • Tartu mnt 80c, 10112 Tallinn

Palkinnot: 2010 Valtiollinen kulttuuripalkinto Tallinnan teknillisen yliopiston rakennuksen arkkitehtuurisesta ratkaisusta ja sisutussuunnittelusta 2007 Viron sisustusarkkitehtien liiton ”Julkisen sisustuksen palkinto“ 2007 Tallinnan teknillisen yliopiston kirjasto 2006 Vuoden Betonirakennus ”Tilaajan erikoispalkinto“ 2006 Viron parhaan puurakennuksen erikoispalkinto ”Liimapuun parhaasta käytöstä”

Awards and prizes: 2010 National Cultural Award, architectural solution and interior design of TUT library building 2007 Union of Estonian Interior Architects Public Interior Award Tallinn University of Technology Library 2006 Best Wooden Building of the Year, special prize for the best use of laminated wood 2006 Concrete Building of the Year, contracting authority’s special prize

Valikoituja kilpailuja:  2011 Miidurannan Tulevaisuuden koulu kutsuttu ideakilpailu, I sija 2010 Tarton luontotalon arkkitehtuurin ideakilpailu, ostopalkinto 2009 Viron EXPO-paviljonki Shanghaissa, arkkitehtuurin ideakilpailu, III sija 2006 Tallinnan teknillisen yliopiston uusi kirjasto, ideasuunnitelman arkkitehtuurikilpailu, I sija 2006 NCC:n Rannamõisa-tie 1a -alue, kutsuttu ideakilpailu, II sija 2005 NCC:n Kadakan kauppapuutarhan alue, kutsuttu ideakilpailu, II sija 2003 Viimsin uusi lukio, arkkitehtuurinen ideakilpailu, I sija 2003 Tallinnan kasvatustieteellisen yliopiston uusi opinto- ja tiederakennus, arkkitehtuurinen ideakilpailu, I sija 2002 Tarton kasvitieteellisen puutarhan lisärakennus, arkkitehtuurinen ideakilpailu, I sija 2001 Tallinnan 21. lukion lisärakennus, arkkitehtuurinen ideakilpailu, I sija

Selected competitions: 2011 Miiduranna School of Future, invited concept competition, Ist prize 2010 Tartu Nature House Architectural competition, purchase 2009 Estonian EXPO pavilion in Shanghai, architectural concept competition, IIIrd prize 2006 Tallinn University of Technology new library, architectural design concept competition, Ist prize 2006 NCC Rannamõisa Road 1a area, invited concept competition, IInd prize 2005 NCC Kadaka Aiandi area, invited concept competition, IInd prize 2003 Viimsi New Secondary School, architectural concept competition, Ist prize 2003 Tallinn Pedagogical University new study and research building, architectural concept competition, Ist prize 2002 Tartu Botanic Garden extension, architectural concept competition, Ist prize 2001 Tallinn Secondary School No. 21 extension, architectural concept competition, Ist prize


Zizi&Yoyo Zizi&Yoyo arkkitehtuurin ja tuotannon toimisto uskoo ekoystävällisten ja kokeilevien mielten luovaan riippumattomuuteen, herättäen kaupunkielämää varsinaisen rakentamisen, julkisen keskustelun ja kaupunkitapahtumien kautta. Tehokkuudella ja kaupunkimaisuudella on olennainen rooli etsinnöissä niin kauan kuin ihmiset pyrkivät hahmottamaan energiatehokkuuden laajempaa kuvaa, ylittäen taiteen, tieteen ja median rajoja.

Zizi&Yoyo architecture and production mobile office believes in the creative interdependence of ecofriendly and experiential minds, intervening urban habitat via actual construction, public debate and urban events. Efficiency and urban play are fields of exploration as long as human habitats search for energy efficiency in envisioning the broader picture, crossing borders between art, science and media.


92

Lasvan vesitorni

Lasva Water Tower

Arkkitehti: Veronika Valk, Kadri Klementi (arkkitehdin apulainen) Pianoportaiden rakentamisen toteutus: Kalle-Priit Pruuden (OÜ Hansanova) Infomateriaalien suunnittelu: Peeter Laurits Äänielektroniikka: Kalle Tikas Sijainti: Lasva, Viro Valmistumisaika: 2009 Palkinnot: 2009 Kultuurkapitalin pienkohteen vuosipalkinto Valokuvat: Zizi&Yoyo

Architect: Veronika Valk, Kadri Klementi (assistant architect) Constructional implementation of the piano stairs: Kalle-Priit Pruuden (OÜ Hansanova) Design of information materials: Peeter Laurits Sound electronics: Kalle Tikas Location: Lasva, Estonia Year of completion: 2009 Awards: 2009 Estonian Cultural Endowment National Annual Award in architecture Photos: Zizi&Yoyo

Lasvan vesitorni on taidegalleriaksi/infopisteeksi muuttamisen jälkeen rakennuksellisesti ilmeeltään ekonominen ja minimalistinen, painoa on pantu sisustussuunnittelun erikoisyksityiskohtiin kuten pianoporrasratkaisu, jossa porrasaskelmat toimivat pianon koskettimina, äänisäiliön akustinen tila, valaistus ja kalusteet. On otettu huomioon vierailevan taiteilijan vastaanottomahdollisuus, katolla on nurmiterassi.

After the conversion into an art gallery/information point, the exterior of Lasva Water Tower seems economical and minimalist, with emphasis on special interior design effects, like the piano stairs solutions, where the steps function as piano keys, the acoustics room of the sound tank, the lighting and the furniture. Allowance has been made for the residency of a guest artist and a grass terrace is on the roof.


93

Poslovitsa-Soon urheiluhotelli Arkkitehti: Veronika Valk Esisuunnitelma: 2007 Hotelli on tarkoitettu aktiiviseen lomailuun terveysliikunnasta (terveysmielessä rauhallinen urheilu, josta nautitaan) aina vakavampaan urheiluun saakka. Lisäksi tarjotaan harjoitusopastusta (vammojen välttäminen), ravitsemusopastusta, kuntoutusta (fysioterapia, hieronta), testien suorittamista. Rakennus on osa maastoa, jossa on toimintaa koko perheelle – täällä on lasten leikkikenttä erilaisine laitteineen, venesatama, aurinkoterasseja ym. Ohjelmaltaan tämä eroaa spa-keskuksista, sillä täällä on pantu painoa urheilumahdollisuuksille, ohjaukselle ja miellyttävälle kuntoutukselle. Huoneet ovat mukavia mutta yksinkertaisia, sillä urheiluhotelliin ei tulla huoneissa istuskelemaan. Ratkaisun avainsanoja ovat toiminnallisuus, maastoon sulautuminen ja mukavuus. Tarkoitettu henkilölle, joka arvostaa hyvää palvelua ja haluaa olla tekemisissä itsensä kaltaisten kanssa.

Poslovitsa-Soo Sports Hotel Architect: Veronika Valk Draft project: 2007

The hotel is intended for active recreational activities beginning with fitness sports (sports done in the interests of health, for fun) to serious sports activities. The services also include training consultations (prevention of injuries), nutrition consultations, recovery (physiotherapy, massage) and testing. The building is a part of the landscape, where the entire family has something to do – there is a children’s playground with various amusements, a boat harbour, sun terraces etc. Through its program, the building differs from spa centres, since the emphasis here is on sporting activities, consultations and other fun recovery activities. The rooms are comfortable, but simple, since no one comes to a sports hotel to just sit around in their room. The keywords of the solution are “functionality”, “blending into the landscape” and “comfort”. It is intended for those who appreciate good service and wish to mingle with people with similar interests.


94

Arkaadian jalankulkukatu (Arkaadian puutarha)

Arkaadia pedestrians’ street (Arkaadia Garden)

Arkkitehti: Veronika Valk Sijainti: Viljandi, Viro Tilaaja: Viljandin kaupunki Pääsuunnitelma: Veronika Valk, Andres Viitkar (Artes Terrae OÜ) Valmistumisaika: 2009 Valokuvat: Zizi&Yoyo, Reio Avaste

Architect: Veronika Valk Location: Viljandi, Estonia Client: Viljandi City Basic project: Veronika Valk, Andres Viitkar (Artes Terrae OÜ) Year of completion: 2009 Photos: Zizi&Yoyo, Reio Avaste

160-metrinen promenadi muinaisen kaupunginmuurin edustalla on vallihautaa muistuttava leikkisä paikka, jossa on liikeantureihin vuorottain reagoivia sprinklerijärjestelmällä toimivia suihkukaivoja, penkkejä, valaisimia, sananjalkapensaita ja kukkapenkkejä sekä lapsille karuselleja. Sotaa edeltäneen ajan Viljandin Arkaadian puutarha oli Väike-Turu-kadulla aidalla erotettu kesäpuutarha, jossa käytiin tanssimassa ja huvittelemassa.

The 160-metre promenade in front of the old town wall is a playful moat-like place where movement-sensor activated sprinkler fountains are interspersed with benches, lights, ferns and flowerbeds and carousels for children. The pre-war Arkaadia Garden was a summer garden on Väike-Turu Street, where people went for dancing and entertainment.


95

madis palm

Zizi & Yoyo OÜ Toiminta-aika: 2005 alkaen Työntekijöiden lukumäärä: 5 Pätevyys ja jäsenyys: Veronika Valk, VAL, valtuutettu arkkitehti V Sertifikaatit: CEPH (Certified European Passive House Designer) Kielitaito: viro, englanti, ranska, venäjä, suomi Maat, johon palvelua on tarjottu: Ranska, Irlanti, Hollanti, Ruotsi, Italia, Latvia Toimiston tarjottavat palvelut: arkkitehtuuri • maisema-arkkitehtuuri • sisustusarkkitehtuuri • graafinen suunnittelu • työpajojen toteutus • näyttelyjen, festivaalien ym. taide-, tiedesekä arkkitehtuurialan tapahtumien järjestäminen • kannattavuuslaskennat ym. ekspertiisit • arkkitehtuuri-, muotoilu- ja kaupunkisuunnittelukilpailujen valmistelu • ohjeaineiston laatiminen • kustannustoiminta Yhteystiedot: Zizi & Yoyo OÜ • www.ziziyoyo.com • info@ziziyoyo.com • +372 551 5153 Palkinnot: 2009 Lasvan vesitornin muutosrakentaminen tietopisteeksi/taidegalleriaksi, Kultuurkapitalin pienkohteen vuosipalkinto, yhteistekijät Kadri Klementi, Kalle-Priit Pruuden, Peeter Laurits, Kalle Tikas

Säveltäjä E. Tubinin muistomerkki

Composer E. Tubin’s monument

Suunnittelijat: Veronika Valk, Aili Vahtrapuu (kuvanveistäjä), Louis Dandrel (ääni­ suunnittelu, Studio Diasonic) Avustajat: Risto Tali (seppä), Marika Stokkeby (rakennusinsinööri), OÜ Eldeco (sähkötyöt) Sijainti: Tartto, Viro Tilaaja: Tarton kaupunki Valmistumisaika: 2005 Kokonaispinta-ala: 228 m² Valokuvat: Zizi&Yoyo, Aili Vahtrapuu

Authors: Veronika Valk, Aili Vahtrapuu (sculptor), Louis Dandrel (sound, studio Diasonic) Collaborators: Risto Tali (blacksmith), Marika Stokkeby (construction engineer), OÜ Eldeco (electrical engineering) Location: Tartu, Estonia Client: Tartu City Year of completion: 2005 Area: 228 m² Photos: Zizi&Yoyo, Aili Vahtrapuu

Säveltäjä E. Tubinin muistomerkki on interaktiivinen valon ja äänen installaatio, jossa vierailija voi kuulla katkelmia säveltäjän musiikista koputtamalla takaseinän gongeja. Siten syntyy tanssahteleva, vierailijoiden paikalla luoma koreografia, kun he ”soittavat” gongeja kuten suurta rumpusarjaa.

Composer E. Tubin’s monument is an interactive light and sound installation, where the visitor can hear fragments of his music by knocking on the gongs on the back wall. The site resembles a giant drumming set of emergent visitor choreography when people play the gongs.

Valikoituja kilpailuja:  2007 Maakri-korttelin arkkitehtuurikilpailu, toiseen vaiheeseen päässyt työ – yhteistekijät Leena Torim, Kadri Klementi, Tõnis Arjus, Eerik Kändler 2004 Säveltäjä E. Tubinan patsaan veistos- ja arkkitehtuurikilpailu, voittajatyö – yhdessä Aili Vahtrapuun kanssa 2002 Mustjõen asuinkorttelin kaupunkisuunnittelun ideakilpailu, III sija 2001 Narvan keskustan suunnittelun ideakilpailu, ostopalkinto, toinen suunnittelija Villem Tomiste 2000 Katariinan laiturin ja Russalkan välisen maa-alueen kaupunkisuunnittelun ideakilpailu, voittajatyö – toinen suunnittelija Villem Tomiste 2000 Suure-Jaanin lukion urheilurakennuksen arkkitehtuurikilpailu, voittajatyö 1999 Meteoriittimuseon arkkitehtuurikilpailu, II sija – toinen suunnittelija Villem Tomiste 1999 Rakveren keskustan suunnittelun ideakilpailu, voittajatyö – toiset suunnittelijat Villem Tomiste ja Ott Kadarik 1998 Väike-Munamäen hiihtokeskuksen arkkitehtuurikilpailu, II sija

Period of activity: since 2005 Number of employees: 5 Qualification and membership: Veronika Valk, UEA, Qualified Architect V Certificates: CEPH (Certified European Passive House Designer) Language skills: Estonian, English, French, Russian, Finnish Countries where services have been provided: France, Ireland, Holland, Sweden, Italy, Latvia Services provided by the office: architecture • landscape architecture • interior architecture • graphic design • organisation of workshops • organisation of exhibitions, festivals and other art, science and architecture related events • feasibility analyses and other expert evaluations • preparation of architecture, design and urban planning competitions • preparation of guidance materials • publishing activities Contact details: Zizi & Yoyo OÜ • www.ziziyoyo.com • info@ziziyoyo.com • +372 551 5153 Awards and prizes:  2009 Estonian Cultural Endowment National Annual Award for Lasva Water Tower conversion into an art gallery – co-authors Kadri Klementi, Kalle-Priit Pruuden, Peeter Laurits, Kalle Tikas Selected competitions: 2007 Tallinn Maakri Quarter urban planning competition, Ist phase winning entry – co-authors Leena Torim, Kadri Klementi, Tõnis Arjus, Eerik Kändler 2004 Composer E. Tubin’s memorial design competition, Ist prize – co-author sculptor Aili Vahtrapuu 2002 Mustjõe dwelling area urban planning competition, IIIrd prize. 2001 Narva City Centre urban planning competition, purchase – co-author Villem Tomiste 2000 Tallinn Waterfront Area urban development competition, Ist prize – co-author Villem Tomiste 2000 Suure-Jaani Secondary School Sports Centre architecture competition, Ist prize 1999 Kaali Meteoritics Museum architecture competition, IInd prize – co-author Villem Tomiste 1999 Rakvere City Centre urban planning competition, Ist prize – co-authors Villem Tomiste and Ott Kadarik 1998 Väike-Munamäe Ski Centre architecture competition, IInd prize


/AKU-KATALOOG-2012.-FIN-ENG1  

http://www.arhitektuurikeskus.ee/wp-content/uploads/2012/03/AKU-KATALOOG-2012.-FIN-ENG1.pdf

Advertisement