Page 1

Dossier del professor

Màster oficial Formació de Professorat d’Educació Secundària Oblicatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes 2013-1014

BOOK-TRÀILER Mecanoscrit del segon origen

Aida Casanova Martí Blanca Cugat Bayerri Jordi Querol Vilaubí Tutor UAB: Anna Juan Tutor INS Príncep de Viana: Rosa Servat


ÍNDEX  Fase de preparació del projecte................ pàg. 3  Justificació del projecte........................ pàg. 4-5  Quadre d’objectius ............................. pàg. 6-8  Presentació de la tasca......................... pàg. 9-11  Indicacions per a l professor (dossier de l’alumne) - Sessió 1...................................... pàg. 13-15 - Sessió 2...................................... pàg. 16-17 - Sessió 3...................................... pàg. 18-20 - Sessió 4...................................... pàg. 21-25 - Sessió 5...................................... pàg. 26-27 - Sessió 6...................................... pàg. 28-29 - Sessió 7...................................... pàg. 30-31  Fonts i materials............................... pàg. 32-35  Avaluació de l’alumne.......................... pàg. 34-38  Avaluació del professor........................ pàg. 40-45  Annexos ........................................ pàg. 46-62


TÍTOL DE LA SD: Text descriptiu de ciència-ficció.

Nivell: 2n ESO (22,23,24)

Nom alumne: FASE DE PREPARACIÓ DEL PROJECTE

Formulació del projecte/tasca/producte Formulació dels objectius d’aprenentatge

Tasca: què es farà : El producte final serà fer un book-tràiler. Farem grups i cada grup farà un book-tràiler.

Què s‘aprendrà:

Amb quina intenció (projecció social): La nostra projecció social seria participar al El gust per la lectura. El concurs suposa la participació de l'alumnat en el programa. Es basa en la lectura treballada a l’aula que, en aquest cas, és el Mecanoscrit del segon origen. Creiem que els alumnes trobaran interessant el fet de participar a un concurs, i això els motivarà al llarg de la SD. A més, tots els book-tràilers es penjaran a la pàgina web de l’Institut, de manera que tothom ho pugui veure.

~3~

-

Característiques i funció d’un tràiler i d’un book- tràiler. Característiques del gènere de ciència-ficció. Millora de les competències orals i escrites. Treball en grup. Familiaritzar-se amb les noves tecnologies.


Justificació del projecte Impartirem la nostra seqüència didàctica a 2n d’ESO, en els grups 22, 23 i 24. En general, els tres grups tenen un nivell mitjà. A les tres aules hi ha molta diversitat. Degut als diferents nivells, som conscients que la metodologia que utilitzarem a l’hora de realitzar aquesta seqüència didàctica pot ser diferent en cada classe. En general, els alumnes de 2n d’ESO tenen unes mancances importants respecte a l’expressió escrita. Tenen certa dificultat a l’hora d’estructurar les seves idees i els seus arguments, no saben com plasmar-ho al paper d’una manera coherent, cohesionada i adequada. A més, alguns alumnes, tenen certa dificultat a l’hora d’aplicar l’esquema textual bàsic: plantejament, nus i desenllaç. També tenen dificultat a l’hora de diferenciar el gènere de ciència-ficció amb un el fantasia. Per tant, hem elaborat aquesta SD tenint en compte algunes de les mancances observades a l’aula. Per tal que sigui una activitat que motivi a l’alumnat hem pensat de fer un book-tràiler a partir del Mecanoscrit del segon origen. D’una banda, tots els book-tràilers participaran al concurs El gust per la lectura, que és un concurs literari adreçat a tots els col·legis i instituts que hi vulguin participar. D’altra banda, els penjarem a la pàgina web del centre, concretament, apareixerà a la pàgina d’inici de l’Institut Príncep de Viana, amb la finalitat que, tots els alumnes que visitin el web, puguin veure el projecte que han realitzat els alumnes de 2n d’ESO. Pel que fa a la distribució de l’aula, organitzarem les aules en cinc grups, cada grup serà de quatre o cinc persones depenent del nombre d’alumnes de cada aula. Cada grup elaborarà un book-tràiler de tota la novel·la. Amb això, nosaltres intentarem fomentar el treball en grup a les tres aules, ara bé, si veiéssim que els alumnes no s’impliquessin amb l’activitat, modificaríem l’organització de l’aula. Pensem que el treball en grup pot ajudar els alumnes durant el seu procés d’aprenentatge. El diàleg entre ells i la reflexió individual i col·lectiva és una bona metodologia d’aprenentatge. Pensem que l’aprenentatge és més significatiu quan va lligat a la interacció. Per arribar al producte final, hem pensat una sèrie d’activitats intermitges per guiar i reforçar l’alumnat durant l’elaboració del book-tràiler.

~4~


Per acabar, creiem que amb aquesta seqüència didàctica ens ajustem bastant als objectius que proposa el departament de Llengua i Literatura Catalana, ja que la finalitat del book-tràiler és fomentar la lectura, el que es vol aconseguir és captar al lector que està més vinculat al cine que no pas a la lectura. Alguns dels objectius que compartim amb la programació de la nostra tutora són: millorar la competència comunicativa oral i escrita; millorar la competència en la llengua catalana com a vehicle de comunicació parlada o escrita; comprendre i crear textos literaris utilitzant els coneixements bàsics sobre les convencions del gènere de ciència-ficció. A més, alguns dels objectius que nosaltres introduïm en la nostra SD són: aprendre les característiques i funció d’un tràiler i d’un book-tràiler, aprendre a treballar en grup i familiaritzar-se amb les noves tecnologies (TIC, TAC).

~5~


Sessió 1 Objectius

Activitats

Materials

- Conèixer el gènere de ciència-ficció i el de fantasia. - Saber diferenciar els dos gèneres.

- Observar 6 - Ordinador i tràilers (3 de pissarra ciència-ficció i 3 de fantasia). - Omplir una - Graella graella amb els trets característics de cada tràiler i, així, observar els trets distintius de cada gènere.

Organització de l’aula - Individual

Habilitats

- Individual

- Llegir - Escriure

- Escoltar

Sessió 2 Objectius

Activitats

- Saber argumentar per què un text és rellevant.

- Llegir els textos en grup i argumentar perquè aquest text és rellevant. - Saber - Argumentar i argumentar i contraargumentar contraargumentar per què el text és davant la classe. rellevant. - Saber - Buscar imatges transformar un per Internet que text en una representin el imatge. (Ús de les text. TIC) - Saber seleccionar la informació rellevant. - Saber transformar un text en una imatge. (Ús de les TIC).

- Activitat extra (deures). Buscar 2 textos i dos imatges corresponents.

Materials - Textos del Mecanoscrit dels segon origen. - Textos del Mecanoscrit dels segon origen. - Textos del Mecanoscrit dels segon origen, ordinador i Internet. - Textos del Mecanoscrit dels segon origen, ordinador i Internet.

~6~

Organització de l’aula - Per grups de 4/5 persones.

Habilitats

- Gran grup.

- Parlar - Interaccionar - Escoltar

- Per grups de 4/5 persones.

- Llegir - Parlar - Interaccionar - Escoltar

- Individual

- Llegir - Escriure

- Llegir - Parlar - Interaccionar. - Escoltar


Sessió 3

Objectius

Activitats

Materials

- Saber seleccionar els aspectes més importants de l’obra i resumirlos correctament.

- Completar la graella de les característiques del Mecanoscrit del segon origen i resumir (5 línies) els aspectes més importants de l’obra, que puguin atreure futurs lectors. - Buscar sons adients a les imatges i els textos treballats anteriorment.

- Llibre de Mecanoscrit del segon origen.

- Saber cercar sons que s’adeqüin als textos.

- Ordinador i Internet

Organització Habilitats de l’aula - Per grups de - Llegir 4/5 persones. - Escriure - Parlar - Interaccionar - Escoltar

- Individual

- Llegir - Parlar - Interaccionar - Escoltar

Sessió 4 Objectius

Activitats

- Conèixer les - Observació de característiques i diferents models la funció d’un de book-tràiler. book-tràiler. - Conèixer els - Omplir una aspectes tècnics graella amb els per saber trets característics elaborar un de cada bookbook-tràiler. tràiler.

- Projector i ordinador.

Organització Habilitats de l’aula - Per grups de - Escoltar 4/5 persones.

- Projector i ordinador.

- Per grups de 4/5 persones.

- Escoltar

- Aprofundir en les característiques d’un booktràiler(contingut).

- Graella.

- Per grups de 4/5 persones.

- Llegir - Escriure - Parlar - Interaccionar - Escoltar

- Emplenar la graella referent als book-tràilers observats a l’aula.

Materials

~7~


Sessió 5 Objectius

Activitats

- Saber - Agrupament i organitzar-se el organització del material per material. elaborar el booktràiler.

Materials - Ordinador, Internet i tot el material recollit durant la SD.

Organització Habilitats de l’aula - Per grups de - Parlar 4/5 persones. - Interaccionar - Escoltar - Llegir - Escriure

Sessió 6 Objectius

Activitats

Materials

- Treballar amb les TIC (aprendre el funcionament del programa Movie Maker).

- Observació del tutorial i instal·lació del programa Movie Maker.

- Ordinador i Internet

Organització Habilitats de l’aula - Per grups de - Parlar 4/5 persones. - Interaccionar - Escoltar

Sessió 7 i posteriors

Objectius

Activitats

Materials

- Saber crear i editar un booktràiler.

- Edició i - Ordinador, muntatge del textos, imatges book-tràiler, amb i sons. els textos, imatges i sons corresponents.

~8~

Organització Habilitats de l’aula - Per grups de - Llegir 4/5 persones. - Escriure - Parlar - Interaccionar - Escoltar


Presentació de la tasca Heu vist algun cop un tràiler d’una pel·lícula? Segur que heu vist molts tràilers de pel·lícules. Molts d’aquests tràilers apareixen per la televisió anunciant l’estrena d’alguna pel·lícula. Per què trobeu que serveixen els tràilers? Doncs, entre altres coses, serveixen per fernos una idea de l’argument de la pel·lícula. Apareixen les característiques principals de la pel·lícula, el gènere, els protagonistes principals, l’escenari i la temporalitat on es desenvolupa l’acció, etc. A través dels tràilers el públic es pot fer una idea prèvia del que pot ser l’argument de la pel·lícula, i així, adonar-se’n de si li interessa veure-la o no. L’objectiu del tràiler és atreure al màxim públic possible, és a dir, incitar a la gent a veure la pel·lícula. I, heu vist mai un book-tràiler? Doncs, és el mateix que el tràiler d’una pel·lícula però fent referència a un llibre. La seqüència didàctica que durem a terme en les pròximes sessions serà la realització de book-tràilers sobre el Mecanoscrit del segon Origen. Farem tot un seguit d’activitats que ens serviran, entre altres coses, per anar construint els book-tràilers. Així doncs, l’objectiu de la tasca serà que us familiaritzeu amb el gènere de ciència-ficció i amb les noves tecnologies a partir de la novel·la. I, finalment, que traduïu tot això que haureu après en una creació pròpia. Entre tots, aprendrem a seleccionar la informació important i a saber-la sintetitzar, coneixerem les característiques i funcions del book-tràiler, i també treballarem amb les noves tecnologies. L’interès d’aquesta tasca per a vosaltres serà poder exposar els vostres book-tràilers al web del centre i, a més, participareu en el concurs El gust per la lectura, que se celebra a Barcelona. Per tant, serà molt important que cadascú faci bé la seva feina perquè entre tot el grup surtin uns book-tràilers excel·lents. Segur que sortirà molt bé! Què en penseu? Ho trobeu interessant?

~9~


Sessió

1. Què sabem del gènere de ciènciaficció?

Activitat

Avaluació

1.Observar sis tràilers (tres de ciència-ficció i tres de fantasia).

2. Omplir una graella amb els trets característics de cada tràiler i, així, observar els trets distintius de cada gènere.

1. Llegir els textos en grup i argumentar perquè aquest text és rellevant.

Habilitat

- Escoltar

2. Textos i imatges.

3. Buscar imatges per Internet que representin el text. 4. Activitat extra (deures). Buscar 2 textos i dos imatges corresponents.

3. Sinopsis de l’argument.

1. Completar la graella de les característiques del Mecanoscrit del segon origen i resumir (5 línies) els aspectes més importants de l’obra, que puguin atreure futurs lectors.

Individual

- Llegir - Escriure

TIC

Materials

- Projector - Ordinador

Individual

- Pissara - Graella

- Llegir

Petit grup

- Parlar -Interaccionar

2. Argumentar i contraargumentar per què el text és rellevant.

Agrupament

- Textos del Mecanoscrit del segon origen

Gran grup - Ordinador

- Escoltar - Internet - Escriure

Petit grup

Individual

- Llegir

Petit grup

- Parlar

- Llibre del Mecanoscrit del segon origen

-Interaccionar - Escoltar - Ordinador i Internet.

- Escriure

Petit grup

2. Saber cercar sons que s’adeqüin als textos

~ 10 ~


4. Què és un booktràiler?

1. Observació de diferents models de book-tràiler. 2. Omplir una graella amb els trets característics de cada book-tràiler.

- Llegir

Petit grup

- Parlar -Interaccionar

- Projector - Ordinador

Petit grup

- Graella

- Escoltar - Escriure

3. Activitat extra (deures): Emplenar la graella referent als book-tràilers observats a l’aula.

Individual

- Llegir 5.Què és el que vull contar i incloure en el meu booktràiler?

1. Agrupament i organització del material que han anat elaborant al llarg de la SD.

- Ordinador - Parlar

Petit grup

- Tots els materials recollits al llarg de la SD.

Petit grup

- Ordinador

-Interaccionar - Escoltar - Escriure

6. Com muntar un booktràiler?

1. Observació del tutorial i instal·lació del programa Movie maker.

- Parlar - Interaccionar

- Internet

- Escoltar - Llegir

7.Muntatge final del book-tràiler.

1. Edició i muntatge del book-tràiler, amb els textos, imatges i sons corresponents.

- Parlar

Petit grup

- Ordinador - Movie marker

-Interaccionar - Textos - Escoltar - Escriure

~ 11 ~

- Imatges i sons


INDICACIONS PER AL PROFESSOR/A (Dossier de l’alumne)

~ 12 ~


SESSIÓ 1 En la sessió 1, en primer lloc, presentarem la seqüència didàctica, els explicarem què farem i com ho farem. També establirem un petit debat amb els alumnes per veure els coneixements previs que tenen sobre els tràilers i els book-tràilers. En segon lloc, explicarem les diferències entre el gènere de ciència-ficció i el de fantasia. En tercer lloc, farem una activitat on els ensenyarem sis tràilers de pel·lícules, dels quals tres seran de ciència-ficció i tres de fantasia. A continuació, els alumnes hauran d'emplenar una graella on apareguin les característiques dels tràilers observats. Un cop finalitzada la graella, la posarem en comú en gran grup.

Els materials que utilitzarem en aquesta sessió seran el projector, l'ordinador, Internet i, la graella de les característiques dels tràilers.

Els objectius que volem treballar en aquesta sessió són: - Conèixer el gènere de ciència-ficció i el de fantasia. - Saber diferenciar els dos gèneres

QUÈ EN SABEM DEL GÈNERE DE CIÈNCIA-FICCIÓ? 1. Observeu sis tràilers (tres de ciència-ficció i tres de fantasia): Tràilers de ciència-ficció: 

El juego de Ender:

htpst://www.youtube.com/watch?v=m9UXS0riWZU 

Al filo del mañana:

https://www.youtube.com/watch?v=Qd0_qYIhMZA 

Aliens vs. Predator:

https://www.youtube.com/watch?v=AVvcNrIlR4c

~ 13 ~


Tràilers de fantasia: 

Oz un mundo de fantasia:

https://www.youtube.com/watch?v=0UHB-_MTKgU 

La leyenda del samurái:

https://www.youtube.com/watch?v=tRpChvSuUiM 

Blancanieves y el cazador: https://www.youtube.com/watch?v=G0663P22JfA

En què ens hem de fixar quan observem els tràilers?  Com són els personatges que apareixen? Són terrestres, extraterrestres, èssers inhumans…?  Sobre què tracta el tràiler (tema)?  En quin lloc es desenvolupa l’acció (escenari)?

~ 14 ~


1. Ompliu una graella amb els trets característics de cada tràiler i, així, observareu els trets distintius de cada gènere: Nom i cognoms:_________________________________________________________ Nom tràiler El juego de Ender.

Tema

Escenari

Un noi amb poders ha estat La Terra i un elegit per salvar altre planeta. la humanitat, lluitant contre èssers d’un altre planeta.

Temporalitat Futur

Personatges Ender Soldats

Al filo del mañana.

Alien vs Predator

Oz un mundo de fantasia

Un mag de Kamsas viatja al món de Oz

La Terra

Present

El mag Bruixes

La leyenda del samurái

Blancanieves y el cazador

~ 15 ~


SESSIÓ 2 En la sessió 2, en primer lloc, repartirem dos textos diferents a cada grup, extrets del Mecanoscrit del segon origen. Seguidament, cada grup haurà d’argumentar i contraargumentar per què els textos són rellevants. Aquests textos els utilitzaran, més endavant, per fer el muntatge del book-tràiler. Tot seguit, hauran de buscar imatges que s’adeqüin als textos. A més, al final de la sessió el professor manarà als alumnes una tasca per a fer a casa. Aquesta consistirà en el fet que cada alumne haurà de buscar dos textos del Mecanoscrit del segon origen i dos imatges que corresponguin als textos elegits. Els materials que utilitzarem en aquesta sessió seran els textos del Mecanoscrit del segon origen, ordinador i Internet. Els objectius que treballarem en aquesta sessió són: - Saber argumentar perquè un text és rellevant. - Saber argumentar i contraargumentar davant la classe. - Saber transformar un text en una imatge. (Ús de les TIC) - Saber seleccionar la informació rellevant. - Saber transformar un text en una imatge. (Ús de les TIC) TEXTOS I IMATGES

Ara que tothom ja ha llegit el Mecanoscrit del segon origen... Sabríeu buscar imatges que plasmin l’ambient, el temps, la trama principal, els personatges... que apareixen narrats en la novel·la? Anem a comprovar-ho a partir de les següents activitats!

~ 16 ~


1. Cada grup disposarà de dos textos diferents, extrets del Mecanoscrit del segon origen. A continuació, haureu de llegir els textos en petit grup (cada alumne amb el grup del seu book-tràiler) i argumentar per què són rellevants. Durada de l’activitat:

20’

2. Cada grup, heu d’exposar a la resta de la classe els dos textos que heu comentat en l’activitat 1. Heu d’explicar per què són rellevants els textos i com els utilitzaríeu en el vostre book-tràiler Durada de l’activitat:

3-4’

3. Amb el vostre grup, busqueu imatges per Internet que representin els textos.

4. Activitat extra (deures per fer a casa i presentar-los en la pròxima sessió): Busqueu dos textos i dos imatges que s’adeqüin als textos que heu triat.

Aquestes imatges us serviran després per elaborar el vostre booktràiler, per tant, intenteu que les imatges siguin nítides i que tinguin bona resolució.

~ 17 ~


SESSIÓ 3

En la sessió 3, els alumnes hauran de fer una síntesi breu, de 5 a 10 línies aproximadament, sobre els aspectes que ells considerin més importants de l’obra. Aquesta síntesi els servirà per elaborar el seu book-tràiler, per tant, a l’hora de recercar aquests fragments hauran de tenir en compte els trets de l’obra que puguin captar l’atenció de futurs lectors. Després, hauran de buscar sons que s’adeqüin a tots els textos treballats a l’aula i els textos que hauran recercat a casa. El material que utilitzarem en aquesta sessió és el llibre del Mecanoscrit del segon origen, l’ordinador i Internet. En aquesta sessió treballarem els objectius següents: -

Saber seleccionar els aspectes més importants de l’obra i resumir-los

correctament. - Saber cercar sons que s’adeqüin als textos

~ 18 ~


SINOPSIS DE L’ARGUMENT

En què ens hem de fixar per fer un bon resum?  utilitzar un vocabulari senzill.  incloure només els importants de l’obra.

temes

més

 no ha d’aparèixer la vostra opinió personal. Heu d’escriure sobre l’ambient, la temporalitat, els personatges i el tema principal del llibre.

~ 19 ~


1. Ompliu la graella amb les característiques corresponents al Mecanoscrit del segon origen. Tot seguit, resumiu (en 5-10 línies) els aspectes més importants de l’obra, que puguin atreure a futurs lectors.

Nom del book-tràiler

Temes que apareixen en el booktràiler

Escenari

Temporalitat

Personatges

Altres observacions

Mecanoscrit del segon origen

El resum que fareu us servirà per a tenir clars quins aspectes haureu d’incloure en el vostre book-tràiler.

~ 20 ~


SESSIÓ 4

En la sessió 4, en primer lloc, farem una breu explicació del que és un book-tràiler. En segon lloc, els projectarem tres exemples de book-tràilers. En tercer lloc, els alumnes hauran d’omplir una graella i, marcar amb una “X” les característiques tècniques que apareixen en els book-tràilers. Per acabar, com a deures, hauran d’emplenar una graella referent al contingut dels book-tràilers que han observat. En aquesta graella apareixeran trets com: quins personatges apareixen? Quina temporalitat?, etc. En la sessió 4 els materials que utilitzarem són ordinador, projector, Internet i les dues graelles. En aquesta sessió treballarem els objectius següents: - Conèixer les característiques i la funció d’un book-tràiler. - Conèixer els aspectes tècnics per saber elaborar un book-tràiler. - Aprofundir en les característiques d’un book-tràiler (contingut).

~ 21 ~


QUÈ ÉS UN BOOK-TRÀILER?

Un book-tràiler és una eina de promoció d’un llibre, que utilitza tècniques audiovisuals, cinematogràfiques i publicitàries per presentar l’atmosfera d’un llibre, sense entrar en el seu argument, de manera que, capti l’interès del lector. Un book-tràiler efectiu ha de reunir aquestes 4 característiques:

1. Pensar i definir bé els objectius. Ens hem de fer diverses preguntes: A qui va adreçat? Què es vol transmetre? Quin impacte volem aconseguir en el lector? 2. Fer una producció de qualitat. És important fer una bona producció, un bon guió, uns textos acurats, unes imatges i uns sons adequats i, un ritme de spot publicitari perquè qui ho visioni vulgui saber més del llibre. 3. Format. Que sigui positiu, que impacti, que no entri en l’argument del llibre sinó només en la seva atmosfera, que es presti a ser compartit i que duri com a màxim 2 minuts. 4. Fomentar la participació del lector. A partir del vídeo, facilitar i animar

els lectors a què ho comentin, el comparteixin, el recomanin... de manera que es converteixin en un agent actiu de la pròpia promoció del llibre. Això ho podeu fer en el bloc de l’Institut, on seran penjats tots els vostres book-tràilers finals. A més, també pot incloure veu en off i fragments del llibre.

~ 22 ~


1. Observeu els models de book-tràiler que teniu a continuació, tenint en compte el quadre que heu llegit anteriorment:

 Cul de sac, de Gemma Lienas: https://www.youtube.com/watch?v=ZcoOFL811MQ  L’home a la recerca de sentit, de Viktor Frankl: https://www.youtube.com/watch?v=Phmb9rCDAUc 

Aloma, de Mercè Rodoreda: https://www.youtube.com/watch?v=jjvveoSD8JU

~ 23 ~


2. En la graella següent, marqueu amb una X els trets corresponents a cada booktràiler. Aquesta graella fa referència als aspectes tècnics que pot tenir un booktràiler. Nom del booktràiler Cul de sac

Aloma

Característiques dels book-tràilers

Apareixen fragments extrets del llibre? Apareix veu en off?

Apareixen imatges?

Apareixen sons?

Apareix video?

Apareix un resum del llibre?

Apareix algún fragment dialogat?

Apareix alguna frase intrigant?

Apareix la portada del llibre?

~ 24 ~

L’home a la recerca del sentit


3. Activitat extra. Ompliu la graella següent. Aquesta graella fa referència al contingut de cada book-tràiler. Nom del book-tràiler

Cul de sac

Temes que apareixen en el booktràiler

Escenari

Temporalitat

Personatges

Altres observacions

Diners, alcohol, drogues, amor i desig.

Apareix una ciutat i una carretera.

No s’especifica.

Noi amb una motocicleta.

Sons, imatges, frases, preguntes retòriques...

L’home a la recerca del sentit

Aloma

~ 25 ~


SESSIÓ 5 En la sessió 5, d’una banda, posarem en comú la graella que havien de fer a casa i, en acabar la sessió, ens emportarem les graelles dels alumnes per avaluar-les. D’altra banda, han d’organitzar tot el material que han anat recollint al llarg de la SD. A més, si al seu book-tràiler volen incloure veu en off o fragments de la novel·la, hauran de fer-ho en aquesta sessió i ensenyar-li al professor, per què aquest el pugui guiar. Els materials que utilitzarem en aquesta sessió són: les graelles, els textos extrets del llibre, el resum, els sons, les imatges i, la veu en off si s’escau. L’objectiu que treballarem en aquesta sessió és saber organitzar-se el material per elaborar el book-tràiler.

QUÈ ÉS EL QUE VULL CONTAR I INCLOURE EN EL MEU BOOKTRÀILER?

Ara ja teniu recopil·lat tot el material que voleu incloure en el vostre booktràiler: fragments del llibre, cites de l’autor, imatges, sons, textos… Si voleu incloure veu en off en el vostre book-tràiler, primerament ho haureu de redactar i que el professor ho revisi. Un cop seleccionada tota la informació que voleu incloure, ja podeu començar a organitzar el muntatge del book-tràiler.

~ 26 ~


1. Heu d’organitzar tot material que heu anat elaborant al llarg d’aquestes sessions per poder així realitzar correctament el vostre book-tràiler.

~ 27 ~


SESSIÓ 6 En la sessió 6, primerament, encendrem el projector i anirem fent pas a pas la descàrrega i, la instal·lació del programa Movie Maker . Això ho farem tots junts, així els alumnes veuran com ho fa el professor i si hi ha dubtes o problemes es resoldran al moment. Un cop instal·lat el programa, el professor explicarà el seu funcionament mitjançant el projector i, resoldrà dubtes o problemes que puguin sorgir a l’hora d’instal·lar-lo o fer-lo funcionar. En aquesta sessió, els materials que utilitzarem són l’ordinador, el projector, Internet i el programa Movie Maker. L’objectiu d’aquesta sessió és treballar amb les TIC (aprendre el funcionament del programa Movie Maker).

COM MUNTAR UN BOOK-TRÀILER? 1. Instal·leu el programa Movie Maker als vostres ordenadors.

Per a l’elaboració de la part tècnica del book-tràiler heu d’utilitzar el programa Movie Maker (http://windows-movie-maker.softonic.com/). En el cas dels MAC, la millor alternativa és el programa IMOVIE (http://www.apple.com/es/ilife/imovie/). Us pot ser útil agafar idees de book-tràilers més sofisticats, com els que hem vist anteriorment a l’aula o com els que podeu trobar per Internet.

~ 28 ~


2. Un cop tingueu instal·lat el Movie Maker, observeu les instruccions que projectarà el professor a la pissarra sobre el funcionament del programa. Heu d’anar practicant mentre observeu les explicacions.

~ 29 ~


SESSIÓ 7

Per acabar, en aquesta última sessió, els alumnes han de ser capaços de crear el seu book-tràiler mitjançant el programa Movie Maker. Han d’introduir tot el material a l’ordinador i muntar-lo tenint en compte l’organització del material que van fer prèviament a la sessió 5. Durant aquesta sessió, els docents aniran resolent dubtes i ajudant a l’alumnat mentre munten els book-tràilers. El material que utilitzarem en aquesta sessió és l’ordinador, el projector, Internet, el programa Movie Maker i tot el material que van recollir a la sessió 5. En aquesta sessió l’objectiu que volem treballar és saber crear i editar un booktràiler.

~ 30 ~


MUNTATGE FINAL DEL BOOK-TRÀILER

Ara que ja teniu instal·lat i sabeu com funciona el programa Movie Maker, estem segurs que sereu capaços de crear el vostre propi book-tràiler. Ha arribat el moment de fer el muntatge dels textos, de les imatges i dels sons que heu anat recollint al llarg de totes les sessions. Ànims, segur que la feina surt ben feta!

~ 31 ~


Fonts i materials

~ 32 ~


Bibliografia 

PEDROLO, de Manuel. Mecanoscrit del segon origen.

Webgrafia 

MOVIE MAKER:

http://windows-movie-maker.softonic.com/ 

IMOVIE:

http://www.apple.com/es/ilife/imovie/

El juego de Ender

https://www.youtube.com/watch?v=m9UXS0riWZU 

Al filo del mañana

https://www.youtube.com/watch?v=Qd0_qYIhMZA 

Alien vs Predator

https://www.youtube.com/watch?v=AVvcNrIlR4c 

Oz un mundo de fantasía

https://www.youtube.com/watch?v=0UHB-_MTKgU 

La leyenda del samurái

https://www.youtube.com/watch?v=tRpChvSuUiM 

Blancanieves y el cazador

https://www.youtube.com/watch?v=G0663P22JfA

~ 33 ~


 Cul de sac, de Gemma Lienas https://www.youtube.com/watch?v=ZcoOFL811MQ  L’home a la recerca de sentit, de Viktor Frankl https://www.youtube.com/watch?v=Phmb9rCDAUc 

Aloma, de Mercè Rodoreda https://www.youtube.com/watch?v=jjvveoSD8JU

~ 34 ~


Avaluació de l’alumne

~ 35 ~


Què avaluem els professors? Avaluarem si els alumnes són capaços de:  Reconèixer les diferències entre el gènere de ciència-ficció i el de fantasia.  Saber argumentar i contraargumentar.  Saber extreure informació d’un text.  Saber resumir informació.  Saber transformar un text en una imatge i/o un so.  Saber identificar la funció i les característiques d’un book-tràiler.  Reflexionar sobre la correcció i l’adequació del propi treball.  Conscienciar-se del propi aprenentatge per mitjà de les pautes d’autoavaluació final.  Participar activament durant la realització de la SD.  Saber expressar oralment les seves idees (per exemple a l’hora d’argumentar les seves idees o quan posen veu en off al book-tràiler).  Crear un book-tràiler.

Com i què avalueu els alumnes? Els alumnes teniu dues graelles per avaluar el treball dels altres companys. Una graella us serveix per avaluar als companys del vostre grup i, per fixar-vos amb la participació i cooperació que han tingut els vostres companys, entre altres coses. La segona graella us serveix per avaluar els book-tràilers dels altres grups. Us heu de fixar en tot un seguit d’aspectes per veure si han assolit bé tots els coneixements que s’han anat treballant durant la realització del projecte. Per últim, us autovalorareu i fareu cinc cèntims del que ha significat la seqüència didàctica per a vosaltres.

~ 36 ~


Quadre 1. Autoavaluació Membres del grup: Creus que els companys del teu grup han participat en la tasca? Argumenta-ho. Has tingut una bona relació amb els companys del grup? Argumenta-ho. Autoavalua’t Quina nota li posaries al teu book-tràiler? Argumenta-ho. Creus que has participat de manera activa en la realització del book-tràiler? Argumenta-ho. T’ha semblat interessant la realització del book-tràiler? Argumenta-ho.

~ 37 ~


Quadre 2. Avaluació del producte final. Grup: Edició del book-tràiler (segueixen l’esquema del book-tràiler?) Hi són totes les característiques? S’aconsegueix promoure la lectura a altres lectors? La informació apareix d’una manera ordenada? Es corresponen les imatges i els sons amb el què expliquen?

~ 38 ~


PAUTA D’AVALUACIÓ FINAL DE LA SD: Creació d’un book-tràiler

FEM CINC CÈNTIMS!!! Nom i cognoms: Grup: Títol del book-tràiler:

Què he après?

Què m’ha

Què m’ha agradat més?

Què m’ha interessat menys?

Altres observacions:

~ 39 ~


Avaluaci贸 del professor

~ 40 ~


Avaluació: Per què, què, quan i com?

Per què avaluem? Avaluem per comprovar que els alumnes han adquirit un domini bàsic de tots els coneixements que s’han anat treballant al llarg de la SD. O el que és el mateix, avaluem cadascun dels passos claus que permetran la creació d’un book-tràiler del Mecanoscrit de segon origen. D’aquesta manera els alumnes treballaran la literatura d’una manera més dinàmica, plaent i divertida. A més, també progressaran en el funcionament de les TIC perquè en aquesta SD hem introduït diverses activitats on s’utilitzen les noves tecnologies.

Què avaluem? (criteris lligats als objectius) Avaluarem si els alumnes són capaços de:  Reconèixer les diferències entre el gènere de ciència-ficció i el de fantasia.  Saber argumentar i contraargumentar.  Saber extreure informació d’un text.  Saber sintetitzar informació.  Saber transformar un text en una imatge i/o un so.  Saber identificar la funció i les característiques d’un book-tràiler.  Reflexionar sobre la correcció i l’adequació del propi treball.  Conscienciar-se del propi aprenentatge per mitjà de les pautes d’autoavaluació final.  Participar activament durant la realització de la SD.  Saber expressar oralment les seves idees (per exemple a l’hora d’argumentar les seves idees o quan posen veu en off al book-tràiler).

~ 41 ~


Quan avaluem? Avaluem durant totes les sessions de la SD, tindríem en compte tot tipus d’activitats fetes a l’aula, a casa i el producte final. Per avaluar als alumnes, ho faríem mitjançant quatre graelles.

Com avaluem? Aquesta seqüència didàctica l’avaluem basant-nos amb l’avaluació formativa, la qual té en compte què aprenen els alumnes i com ho aprenen. Val a dir que tant el professor com l’alumne serien els subjectes d’aquesta avaluació. A l’hora d’avaluar, tenim en compte tot tipus d’activitats: les fetes a l’aula, a casa, les individuals, les col·lectives i, el producte final. A més, també avaluem altres aspectes (de seguiment, d’actitud, de participació...) mitjançant un seguit de graelles. El professor utilitza quatre graelles1 per a avaluar alguns aspectes de l’alumnat. La primera graella serveix per a avaluar tot el treball en grup, la segona per avaluar el treball individual, la tercera per avaluar el producte final, i la quarta per avaluar l’oralitat, l’escriptura i la lectura de les diferents activitats que s’han dut a terme durant el procés de realització d’aquesta SD. A més a més, els alumnes tenen dues graelles per avaluar el treball dels seus companys. Una els serveix per avaluar als companys del seu grup i, per fixar-se amb la participació i cooperació que han tingut, entre altres coses. La segona graella els serveix per avaluar els book-tràilers dels altres grups. S’han de fixar en tot un seguit d’aspectes per veure si han assolit bé tots els coneixements que s’han anat treballant durant la realització del projecte. L’autoavaluació és una part integrant del nucli de l’aprenentatge, és important que l’alumne se sàpiga adonar de si ho fa bé o no i pugui trobar camins per millorar. Volem que l’estudiant s’apropiï dels criteris d’avaluació, dels instruments d’aprenentatge i de la gestió dels propis errors. 1

Les graelles les trobareu als annexos.

~ 42 ~


Quadre 1. Graella d’avaluació dels grups. Grup 1

Grup 2

Grup 3

Parlen amb català? Treballen a l’aula? Es resolen dubtes entre ells? Interactuen d’una manera calmada i ordenada? Porten el material a l’aula? S’impliquen tots per igual? NOTA:

~ 43 ~

Grup 4


Quadre 2. Graella d’avaluació individual: Membres del grup: Segueix l’activitat al mateix ritme que la resta del grup? S’implica i participa en la tasca? Utilitza la parla exploratòria per argumentar les seves idees? Participa en les activitats que es fan conjuntes amb tots els alumnes i professor? NOTA:

~ 44 ~


Quadre 3. Avaluació del producte final. Grup: Edició del book-tràiler (segueixen l’esquema del book-tràiler?) Hi són totes les característiques? S’aconsegueix promoure la lectura a altres lectors? Faltes d’ortografia La informació apareix d’una manera ordenada? Es corresponen les imatges i els sons amb el què expliquen? NOTA:

Quadre 4. Avaluació de l’oralitat, l’escriptura i la lectura Grup: Oralitat Explicació clara Explicació ordenada El to de veu Escriptura Cohesió Adequació Coherència Faltes d’ortografia Lectura Han sabut sintetitzar correctament? Han entés el què llegien? NOTA:

~ 45 ~


ANNEXOS

~ 46 ~

Llibre del professor-Book tràiler de mecanoscrit del segon origen  

Literatura Catalana